Sunteți pe pagina 1din 2

vouA

PACE

'q

,t
LJ-

&
4)h

fffi,f i

Cekoptfericiriatefamitiei

ti

t.c/ericitafanilia careseroagll,pentructrln ea

!\

va fi prezeutDotrutul.
2. cFericitdfanilia wxle estesfurfitil sf,rbtrtoarea,

peutruc[ farniliariisli sevor afla la strrbtrtoarea


cerului.
3. Vericitdfanilia dn careuu sepleactrpeutrua
disrac$irele,pentructrin eava domni
frecventa
bucuriacregtitttr.
4. Tericitdlanilia ltt care nu existtrblesteme,
necurnpiitare,
discunurirele,revistepericuloase,
gi de
pentruc[ eava fi urnplutilde binecuvintare

f JI]"

W
7
t

pace.

la timp
i. 'k,irita Toniliait carecopiiiprimesc

flffi.l

H'L-#/l
*j?[ I.:J

harul Botezului,peutru ctr in ea vor cre$te


ccrtScuii
Ccrului.

iff ltrl i.Ttr#l*':,x:::',.]l;'1


[i#i#il:i

TJit{ it,it'#ne:

infirrnitatea va fi alinattr gi tnoartea va fi

rJi-

Z. (Tericitafaniliaunclese iubegteEi se hva1tr

Slr-

doctrina cregtinl, pentru cf, in ea credinla este

lnefeU Vre.

rq- &G

S.Sericitdfaniliawtdepirinliisunt

{ffifl**
r

F
q

la1i de
COn SO

'rl

l\f

t\\
rr\
ZT
t\
/i\\

fiii iubitori 5i ascultiltori, gi

unrle fiii gAsescin plrtuigiexemplullui

:''L,urnnezeu;ea va
vrrtute.
\

fi ltrcagde pace gi de

FAMILIEI
BINECUVANTAREA
P.
T.
P.

T.
P.
T.
P.

T.
P.

T.
P.
T.
P.
T.
P.

T.
P.

T.

in numeleTatilui gi al Fiutui Ei al Sftntului Duh.


Amin.
PaceacesteicaseSi tuturor celor care locuiescln ea.
Frafilor preaiubifi, s[ invoctrm blnecuvilntarea
Dumnezeuluinostru, pentru ca acestrit de stropire cu
apl sfinftfi s[ relnnoiasc[ln noi harul botezulgi.
Tat[ sf0nt, care prin moartea lui Cristos pe cruce' ai
fAcut s[ izvorasctrapa vie pentru mintuirea noastr[.
Purifici gi binecuvf,nteazlaceastilfamilie.
Cristoase,care reinnoiegti viata noastrl crestintr gi viafa
Bisericii, prin harul botezuluigi prin Cuvdntul tiu.
Purifici gi binecuvf,nteazlaceastlifamilie.
Duhule Sff,nt, care prin apa botezului re6nnoieEti
omenireagi inspiri tot ce estedrept Etbun pentru viafa
noastri familiali gi sociall.
aceastl familie.
Purifici gi binecuvAnteaztr
iubirii
SfentitTreime,izvorul
5i al picii, care inttrrEti gi
speranfa
credin(a,
rdspAndegti
5i iubirea pentru bucuria
lumit.
Purifici gi binecuvdnteazilaceasti familie.
Iluminafi de for(a Duhului gi cerind ocrotirea divinl
asupra acesteifamilii, sil ne rugilm impreun[:
Tatil Nostru... (Stropireacaseicu apl sfinfittr).
Prin lnviereatrlului siu, Dumnezeua realizat m8ntuirea
voastrd gi v-a oferit darul de a devenifiii lui: El s[ vl
ofere bucuria binecuvAntirii sale.
Amin.
El s[ vd diruiascdvouil care, prin botezafi lnviat cu El'
sil umbla$i pe ciile dreptifii gi s[-l lntAlnifi tn patria
cereasci.
Amin.
ReinnoiegteDoamne, prin semnul acesteiape sflnfite'
amintirea botezului gi adeziuneanoastrd fafl de Isus
Cristos.
atotputerniculDumnezeu'Tattrl $i
S[ v[ binecuvAnteze
Fiul gi Duhul Sff,nt.
Amin.

Tiptrril Mlsionarii Verbifi - Traian