Sunteți pe pagina 1din 68
ANUL Vi / Nr. 70_ MMe a rT } ie Echipamente audio Statie de amplificare 2 x 100W RMS (cu tranzistoare MOSFET) Date tehnice oa 15656, Splat de este eloo 2100W AMIN eau DSW RMS: 200 lel "ne XLA sau jack io 399 lei ‘tod eonactare leas citszare: surubu sau conetor: 3,900,000 ll vechl * semnalizare CULED: sernnal, putere, depsire nivel vat + alimentare: 230V ca/s0Hz p= * rgite aulomati cu ventilator * dimensiuni: 482 % 240 x 95mm * greutate, 7.4kg. Statie de amp! Statie de amplificare 2 x 350W RMS 2x 700W RMS Cod 16360 1.599 lei 15,980,000 lei vechi Date tehnice: + alimentare: max. 230V6.a/S0H2: Date tehr putere de iesire: ~ alimentare: maxim 230Ve.a /S0Hz; stereo 2x 350W RMSIAO sau 2250W AMSIB2. * putere de ies: mono/punte: S00W FMSI8C: = stereo: 2x 700W AIMS/40 sau 2 x SOOW AMSIBG - storsiuniarmonice totale: <0.04%: mono/punte: 1000W FMSIBC: = rispuns in freeventi: 10Hz,..40kH2/80 + distorsuni amonice totale: <0,04% {actor de atonuare: s200/80: ‘puns In freovent: 10! z~ 40k 1200: sinamica: >90Vips, factor de atenuare: >200/80: - sensibiltate de intrare (218): 1.23Vims: sensibiltate de intrare (2dB).1.23Vims; + indicator ou LED: semnal, nivel, puter, protecie, indicator cu LED: sermnal. nivel. putore, protect: control rire: automat; contol rcire: automat - conectoare: NL-4FC + fise de conectare ‘conectoare: NL-AFC: += émensiuni: 482 x95 x 310mm; sdimensiuni: 482 x 192 x 436mm: = masa: 16k9. : = mas: 23k 'SUMAR DETALIAT -Conex Club 7-82005 ee RD IB Mar personal -Daragomir Hurmuzescu | ‘Target 30077 Creiieimprimai Comenaie din meni programa Tomei culaser "een Mésurarea cstatelor Ine doua puncte aflate a dstanté de civa zee de met, ttitzdnd undele ultrasonore gi un fascicul laser ‘Generarea semnalelor sinusoidale prin sinteza digitalé direct& (il) BD 's Fitru pasiv trece jos Gaver $i modulu! universal pentru experimente ODS9851 = @ a Experimente cu "I Tensiune” (Ill) Se a cn ae oe ee a a rc Sur abit regia afr ore eg | 20 | ‘Wschone seplet penta veel Sure de tena cure, vari de veh pen vera, starr elton Set pentru limp fuorescente, generator semnal de precizie cu MAX038, automate de Turina, adaptor pentru multimetru pentru masurarea inductantelor, detector de soc (brat), ete ‘Soft gratuit pentru electronica [ 48 ) : Unitare pentru analiza si realizarea fitrefor electrice, a bobinelor pentru acestea in ‘diverse tehnologi si un tester pentru afigoare alfanumerice LCD ‘Amplicator-dstibutor video ED Ampilicator si distnbuitor video cu doua fesin pentru camera video de Supravaghere ‘Capacimetra pentru cablari [53 ) Localizarea intreruperior in cablurile de lungimi foarte mari, de ordinulsutelor de motr SUIMAIR DE TALIA feo @ aan te a Interac recrsor de proce pent masurareatnsunior teat si a Jnteratarea sa cu un microcontroter Overture Amplfcatoae audio de putore performante (I) Fal Dowd ampilicatore: mono cu LM3886 gi stereo cu LM4780 leat vwrmconecuee 7000s IM EDITORIAL, SF n Panteonul marior valor sinpfice rmadiale se regisesc si mute perso- afta paporull roman care prin aportul lor au contrbuit esential la ‘rogresul umanitai ‘Asa se face cf In vocabularl tin. ‘universal regasim consacrate expresile: pilele Karpen,efectul Coanda, becul Tec, fenomenul Procopu, etc, ca 0 recunoas: tore a rezutatelor activa stintfice ale ‘acestorinaintas celeb Personaltatea pe care electroisti tre boule 0 cunoasca si si cinsteasc me- rmoria este Dragomir Hurmuzescu remar- abil fzician, inventator si profesor, fonda {oral Academie de Stnte dn Roméria. ‘Se naste a 13 marie 1865 la Bucurest! pe vremea cand A. I. Cuza era domnitor al Statului roman. in liceele bucurestene Stantul Sava si Mihai Bravs primeste educatia sl cunostinjele lceale (bacalau- reat in 1884) ‘La Universitatea Bucuresti (Inaugurata Jn 1869) audiazé cursurie sectilor de stinje naturale si fizico-metematcl absol- Vindue In 1887. Sustine licen in fii la ‘Sorbona in anul 1890. Lucreaza si pregiteste doctoratul In laboratorul de fzic de la Sorbona. Cont futul tezel de doctorat “Asypra une! noi determindri a raportuul dintre unite lectrostatice si cele magnetce” i confers aprecien, findca subiectul prezenta la ‘acea dala un interes deosebit in medio ‘tinfice intemafionale. S& nu uli ci aceasta se consuma in 1896 la nual un fan dupa prima transmisie radio a lui Marconi vine tn patie si este numit conte rentiar, apol profesor la Universitatea. in las! la catodra de Gravitate, Caidura si lectctate (1898). Se ocupa si de redac- RI 722005 wwconerctutsro Mari personalitati Dragomir Hurmuzescu ie Mindescu tarea Analelor Stiniice ale Universiti las. Dato activtail sustinute, Inte 1904 ‘1 1907 face parte din guvem ocupand functia de secretar general la Ministeru! Inetrueiunil Publica ‘Apredat pe plan international, Dragomir Hurmuzescu, prezideazd in 1910 la Bruelles alaturi de laureata premiuii Nobel - Marie Curie si de fizcianul Becquerel 0 sectie a congresului de Radiologe. ‘Se muta la Bucuresti si primeste Important func la Universtat: profesor, ddecan si prorector. Academia Roman t primeste in endl nemurtorior in 1916 tn caltate de membru corespondent. Distinsul flan face parte din membri fondatori la Academia de Stinte din ‘Romania, lar n 1922 devine presedinte al Societati de dtuzune radioteleforia, ‘in domeniul ceroetart fundamentale inventeazé dielectina, compus inclus la realzarea electroscoapelor. Electrosco- pul Hurmuzescu faces parte din ‘arsenalul suingie at sofiior Curte $f at produsilor de jontzare. jin colaborare cu. J. Benoit @ demonstrat cf razele X descarcé corpu- rile ionizste, iar aerul devine bun condu- ctor de electricitate prin lonizare cu raze X. Face numeroase studi in domeniul radioactivtatiapel si petrlulu din zona Slane Moldova, La Sooala de Electrctate de pe lang’ Universitatea in lagi, dovont in 1013 Inttutul Electrotehnc, susjinut de colabo- ratorul sau ing. Emil Petrascu pune bazele nei secfi de radiocomunicati premior’ beolud in jar gin suc-estul european. Bucuréndu-se de simpate si apreciore este sprint 8 ininteze sin Bucuresti un Institut Electotehnio unde In anul 1925 ppomeste primele experiente privind ragodituziunea si ca_un corolar incepe chiar transmisiuni pubice. Abia tn 1928 se inaugureazé postul de Radio Bucurest Paralel cu cercetarea stinticd si exper mentele de laborator publi 0 sere de lu- ‘rai ce sunt primite si apreciato la super- lav. Unele din aceste luc sunt ectate Jn ima franceza fn capitaia Franfel, cum far f Teoria matematioa @ lumini sau Dialectrina - un nou izolant, Nou! elec- troscop - nol aparate electie, dar cele mai rrumeroase sunt ecitate in limba romana tparte la lash gi Bucuresti, Mentionez: Dezvotarea stinfelor si progresul social, Vitorul Industrie! Elacice in Roménia, Electrcitate general si aplicata. tc. Dragomir Hurmuzescu a fost gi un mare popularizator al stinjei gi al aplicatiioe tehnice find prezent cu artoole in revistole de spocialtate (Radlofonica) sau finand Conferinto tn fata studentior sa unui public larg, dar gin fata microfonul Fadioamatori din Roméinia webuie si stle c& In 1931 sub prosederiia. lui Dragomir Hurmuzescu a luat fins Asocia- fia generald a radioamatotor. Stimat, apreciat si respectat pentru contibutia sa la dezvotiarea stn si aplicarea cucertlor tehnice in folosul ‘camenier, decanul zcinior rom, cum ‘era denumit, profesorul Dragomir Hurmuzescu trece in lumea spiitelor la ‘data de 31 mai 1954, regretat dar nu uitat de generale urmatoare, discipoll si rmaroto publ. > Bibiograie: ‘+ Revista Radofonia (1988-1935); “ Amanah Tetnium (1983 pag, 78); + Enclopecia Marlor Personaltsb|- Vol. (Gesture Genezo} + Bocreag ©. G. - Bograa fact rondnest 1987 Target 3001! Circuite imprimate Lucien pereian fucian beréian @ conexelectranic.r0 tara vrsiane rat hap cor Pee Daca se solocteaza butonul sities din “Configure layers, programul TARGET 3001! ‘afigeazi fereastra de dialog pentru ‘exiiarea funcilorstraturor figura 19). Introduceti pentru. functia stratulul ‘numele pe care Tl dor, in. cémpul din partea dreapté-sus si apasafibutonul Add this layer function. Noua functio a ‘tratuul este adugatd n miloculferestrel CCapsulele din biblioteci pot luora cu ‘unatile nol. Atentio! Corespondenta. nu ‘sto reaizata prin numarul de strat, ci prin ‘umole exact al stratulul, Cen Minimum width. Aceasta. optiune selecteazal numrul de pixel cu care este desenatéo linie. Pentru un anumit pas al scalei este posibl ca anumite tn 88 fe ‘omise din desen, Pentru a evita acest aspect se recomanda alegerea latimil minime, egala cu 4, Handles in the schematic / PCB. ‘Aceasti optiune determin’ dimensiunea manerelor componetelor. Usable monitor size. Introduces ich ‘imensiunea utlizabilé a eeranul fn mm. TARGET 3001! calculeazd toate aise, astfel inci la scara 100% 10cm de pe PCB sunt exact 10cm pe ecran. Se obtine astfel 0 imagine real a PCB-ului, chiar ‘acd acesta nu exist inca. Colormix when covering, Dac in PCB aveli dou statu suprapuse, in mod rormal statu de deasupra este viz ar cclélalt este ascuns. Utlizand aceasta ‘ptiune culorlestraturlor se vor amesteca 41 se va observa unde si in ce mod se ‘suprapun tase. Outlines only. Aceasta optiune nu rat pe ecran nile gi poligoanele line, ci rnumai contururie lor. Rezulté astiel 0 esenare mai rapid si 0 trans- parent a siraturir. Drillholes as pictograms. Avesta optiune realizeaza pla- ‘ul de glurre necesar gui SOFT ‘manuale. TARGET 3001! creeaza in locul with [a]. Agaténd cu [CWJ+MIH sau [g] + Catch additionally to the already {ulor,simbolur pentru marcarea gauri- mijocul unui segment, se obtin elecle selected. Elementele deja selectale Jor, cuacelasi diametru (puncte, tiunghiuri, similare instrumentelor WLI si We rman selectate. aster, ete). Figura 15 araté partea Figura 16 arat partea sténgi-jos a + Catch pine with the pin name. Alunc! ferestrei Stings! Options. nd este selectat un pi, numele lui va oo evap ‘Standard directory for libraries. Sef gil lotdeauna select ‘lege caloa unde sunt stocatebibiotecie, + The handle selects the symbol/ lin mod obisnuit ea este C:\Program package completely. Corespunde in Festi target stumentulu Backup depth. Atunci cind ‘3001! pastreaz4 Inotdeauna vers rea mai veche. in rubrcd, trecel ‘cate versiuni vechi dori si fie pastate. Dacd numarul este 2 se psteaza fsierole: reap a ferestre = TEST.T3001 ‘Select Signal whith M1. Actionénd M1 © TEST.BK1 se selectoaz o conexiune sau un taseu, + TEST.BK2 Fislerle cu nurneree colo mai ‘mati sunt cele mal vec. EC) ut save every. Ac putey as sai wa Introduce un timp ine 1 $199 de minuto pentru salarea automat f proiectului dumneavoastré. Zero inseamnd ca nu se executé nici o + Symbols and packages will always be sahare automata. Vor fi creata urma- selasted completely. Corespunde in- toarele fisiere: ‘stumentulul &S! STEST-T2001 + Select en lalnd of a signal com a STEST-To001A Pletal. Corespunde struments Bd - + TEST.T3001B + Select signals complete. Corespunde Fisiarul "B* este cel mai vechi. instrumentului FS Catch component whith MI. Actio- rind M1 se selecteaza o component Compncerenmereer F « SSSI | SERS Ce in fereastra in figura 18 se pot selecta ‘Corespunde instrumentolor §E! si ‘Semnificatile optiunitor din fereastra din culorle pentru toate elementele care nu Drag segment whith [Ctr}+M1H or figura 17 sunt umatoarele: sunt dependente de culoarea stratulul rer a som man Pate eeecta una din cele 16 odo Cate pot hone an co pe clu ie, Colomix when over. Dacé in PO cst coud satin siprapise, In mod rota stl de dees et hi a calla este ascune, UMirind ecoatt # @ Editare scheme Proiectare cablaje Angajatil firme! dumneavoastra vor fi multumiti, iar ‘economiile de timp si bani sunt importante. Intrebati-va angajatil ce parere au despre TARGET 3001! De ce s& achizitionati un program mai scump daca TARGET 3001 oferd aceleasi performante la costuri mult mai mici?! BRAY Ce] me BES Sco ame es ge eee Les | Us CAstigati timp elaborand proiectele dvs. utilizand TARGET 3001! “Verstunt: TARGET 3001! V11 “light” - 400 pini/pastile, '42.24EUR 2 stratur, simulare pnd la 25 de semnale; TARGET 3001! V11 “smart” - 700 pini! pastile, 128.45EUR 2 straturi, simulare pana la 50 de semnale; TARGET 3001! "economy" - 1000 pini/pastile 473.28EUR 4 stratuti, simulare pana la 75 de semnale; TARGET 3001! “professional” numar nelimitat 1978.45EUR de pini/pastile, 100 stratur, simulare pnd la 100 de semnale; TARGET 3001! “design station”- numar '2585,34EUR nelimitat de pini/pastile, 100 straturi, numar nelimitat de semnale simulate. Oferte speciale pentru scoli si student! * Preturile nu includ T.V.A conex electronic Se ceunanzzte ena an Fax een ‘ptiune, cuore straturor se vor amesteca Outlines only. Acasté opiune nu arala Layer arata stratul curent pe care se 1 se va observa unde si in ce mod se pe ecran tinile gi poligoanele pine, ci — huereaza, ‘suprapun traseele. ‘humal conturule lor. Rezuitsastel, © de- Fetal pgs aete Peaprucon | rime oct wie ‘Aceasti opfiune realzeara plarul —Utlizind comand. “Package’ din e gure necesar giurtimanale. meniul principal si apoi "Search and TARGET 3001! creeazi in looul Replace a Kind of Packages", se bine utr sinbol pent marcareafeeasta dn figura 20 hurler cu) acalag! dameint Mai titi, eo elactonz4 ty parton (Punct,trnghi,asteraur, ec). sting fret de dag cn gra 2, Select by showing lighter/ una sau mai mite componente care darker. Dac esto aleasd aveast urmeazA sa fe inloculte, apo se alege 0 ‘opfune elemenisle select vor fi bibloteck si 0 capsuld. din aceastd luminaleIrtens. Aste, © culoare bibftecd pent le inocu Inchisd se transforma int-o culoare eschisd $i veoversa Select by showing In this in fereasta de dog din figura 21 se color. La aceast ope obec seecat aloge 0 bibloleca de destnabe 91 so se transforma in cubarea specicats._inaduoe un rum pectic pent caps + Pracauia! Atin dnd tz corto Se poste de aromenea ofa © bistead trebuie 8 ullzay soletaren prin noua (New Library) jluminare itensal Dac selecai pena conexunie din schema un verde inchs, EERMTESRRIRTNS eI se va transforma tn verde deschs. in fereastra de dlog in figra 22 se alege componenta care umeaza 38 fe plasald, Componentle pot ordonate alate sau dupa numérul de pn Cutt peméneru componente apare _Apare in contuarefereasta de dialog fereasra cin gua 19, znd ambele modile, pe odstanta cunos- cut Sa cast BESTT Oe sare page eae ta betes Areva. aeons caue ey now conescu ro 7ae00s EMD Date tehnice 1 Utlizare:eplicai cu grad inalt de precize; 1 Lent cu tei clopti (ampliicare de 1,75 fia obiectuluivieualizt) 1 ra cu posibilitai multiple de pozitionare; f lluminare cu doua tuburfluorescente de 1, dispuse de o parte si de ata a lentil 1 Mecanism de fare pe bancul de hiru Date tehnice precire, "8 Lentil cu tel cloptri ~~ Gampitcare de 1,75 ot 4 obiectuluivizualzat) ‘= rat cu posiiltat multiple de pozttionare; ‘Grcular dispus pe crcumferinga lentils, VTLAMPaw s Cod 1367 Date tehnice precite: fm Lentia cu vei dlopti (emplificare de 1,75 on 3 oblectululvizualzat) wellemen poztionare, a 22; "= Utiizare:oplicati cu grad inat de 1 Sursa de lumina: tub fluorescent ‘ Utiizare:eplicati cu grad nalt de aracteristci tehnice fe dimensiun’ Tungime brat: €80mm; dimensiunilentia: 190x157rnn, = cuoare: ab lM alimentare 230V Ac, IE Mecanism de frre pe bancul de lcru 18 Disponibila in dous variante de culoare: ab (WILAMPAW si negtu (VTLAMP2) Caracteristci tehnice 8 dimensiun: Tungime brat: 10S0mm: time: 240mm: inline: 600m, 1 alimentare: 2300 AC. Caracteristc! tehnice 8 dimensiun: ‘Inatime: 460mm: “Daze: 320 x 220mm < dlameteu lamp: 225mm. ‘ alimentare: 230V AC. 1 Brat cu posibilitati multiple de 12 Sursa de lumina: tub fluorescent Generarea semnalelor sinusoidale prin sinteza digitala directa (III) Vasile Surducan vsureucan @ gmail.com Emanol Surducan ‘manu@130.tim3}10 Ititutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Tannologi Izotopice si Moleculare Cluj-Napoca, hitpsiwweiti-<}.10 tipur de fire se preteaz4 cel mal bine Ordinul fitului dicteazd do! parametri ‘acestel apical: firul tece jos Cauer esenfa: largimea benaii de tranzte, $1 atortl caracteristici sale abrupte in asa cum am vazut episodul trecu, ideal ‘Asa cum sa prezentat In episodul banda de tranziie i fill trece jos esto ca banda de tranzie sa fie ct mal ‘recut, functionarea corecté @ DDS (Direct Butterworth datorittrSspunsuiui su plat mic, respectiv diferent intre Altrece 61 Digital Syntesys = sintezd digital directa) In banda de trocere. inainte de a ina in Astop sale ct mai mare. Fitrul eel poate este imposibid fd existenta unui fry la practica utiizéri acestor fire este prezentarplu() att in banda de trecere, cat si In banda de oprie. Acesta este 0 fs component edo care poate da bat Gay Aan dle cop mal sles dec apare in banda de ‘oa cme Parametrl itr trecejos. trecere i are valoare semnificativa (fitrul cu cel mai mare riplu in banda de trecere este fitrul Cobashev, insa are marele pst oe avantaj al unel beni de tranaie reduse la ory un ordin mic al fitruu). Orice titra Tord detvecere”™ onde decorre introduce un defazaj caro este defint tt Tn unctul de -3d8 la limita benz de trecere. Unolefitre active pot introduce cstg sau doar atenuare. Dac introduc stig, freeventa de talere se mésoari fai de (gion covets Di Pesmormrich _cooqelt? nae esa ea eet ened beneareeng eter eer fran Se ee en aca Toe maiemree en (ah ceEEDeneaercra aCe ee eco acl Career banda de trecere, amplitudinea maxima a _Dimensionarea inductantei (vezi text) Pal al Fall semnalulul este cuprinsa intre amplitu- ie ee Eee eect ed cntettstce earn al s . trecore, {Atoce, da. oblosl 0dB) sl ocfviete ernpHonven Asda +306), : Sent sae uaa aaraniee Senger orden) “sotnnlg mani aer conic ro ee rorace canes aa gear on eter apse ape ey oe pre See er alercn sre nia seen orld So eee sean aajerron epatad a; Filtra trece jos Caver (elptic) de ordinl 7, trocventa de tlere 7OMH anc raportat la milvolt sau dBy, decibel raportt la microvot). Pentru a determina precis caracterstica ampitudine-trecventa unui fitry funetiondnd la treoventa ridleaté ca in cazul DDS, este obigatorie a z 2 0939 0 era perfect justiicaté de simpltatea rea ri practoe a unui fit Cauer compara cu orice alt tip de fitru cunoscut la acea dati (figura 13). Producatoral circuit DDS, ADSES!1, recomand utlizarea unui D789 a Internet la 1) Realizarea constructivé practic’. nu prezinta probleme dacé electronistul ispune de inductante calibrate SMD din sefia 1008, Daca vef incerca sa cumpirat) Fecal = a ae ooo z e 2290368 _[ 0320 Factor de form (1) n untied raportul DM (figura 14) rmasurarea sermnaluilaintrarea in fit la iesirea lui, utlizand un cablu de ‘masurd adaptat a impedanta circultulul in ambele capete. Daca dispuneli de 0 sondé de oscloscop pe care sore foarte tenant 0..,.SOMHz si un nume de marca, ru va bazaf foarte tare pe ea, chiar dacd domeniul necesar aplicatiel este 0..50MHz. Dezavantajul major al sonde! {do osciloscop este modul de conectare in prunetul de mécurd gi ceutul de adaptare ‘al sonde la intrarea in osciloscop (mai ales ‘sondele 1:10). Singura modaltate practica de minimizare a erator de masura este utliarea cablutlor RF eu mute specia: lzate (SMA, SMB, SMC, etc) a cror atenuare pe domeniul respect de freo- vente sa fle cunoscut In prealabl. Scurta- rea. la maximum a hingim eablurior de ‘mésura ¢utlizarea cablurlor de caltate cu felectic teflon este 0 practoa des intnit Jn domeniul masuratorlor RF. O muta ‘montata incorect pe un cabiu poate schim- ba radical rezutaul masuratri eee Germanul Wilhelm Cauer obtine in ari 1994-1996 tre patente americane pentru inventia sa ‘ite no gi mbunsittte penta Lunde electice™. Discipol alli Hilbert, cu care studaza la Gotingen, nu face atoeva cats aplice cu succes teoria functilor cliptice penitu un tp de fitre co revolu- tioneaz’ mai ales industria telecomuni- cailor germane. Astfel, un fitry Caver (cau ft eliptic) de orinul 5 are apro- imativ acooas! caracterstcd de transfor cc a unui fitry Butterworth de ordinal 17, saucua unuifiru Chebashev de ordnul 8, Legenda epune c& dupa publicarea brove- telor de invent, intregul departament de ‘matematic al Laboratoarelor Bel in SUA @ petrecut dou sptiméni ia Biblioteca Publica din New York pentru studiul apro- fundat al functilor clipe. Aceasté graba ERE 7.02005 nw conoxctuov0 fitra Cauer do ordinul 7 cu frecventa de tere de 7OMHz. Aces fitru permite ob ‘era uneltrecvente sinusoidale generate de mayim 7OMHZ ( adic’ F/Faq = 0,28 sub limita de 0.4 impusd teoretc, vezi ‘epsodul recut, la trecventa de tact intern ‘a cuitului de 18OMHz, CCalculul integral al elementelor unui fitra optic de ordin N necesito meto- dologie de calcul laborioasd, motiv pentru srcinsne am astfel de inductante din’ magazinele specialzate din tard vei constata Ins cu ‘vista c@ nu exist nicl maar unul care si le abit in stoc sau cel putin fn lista de catalog. O ical autottond spune ca oficine are scule performante poate f “doctor in electronica"! Calitatea de specialist este valiatt acolo unde apare performanta. faré existent aparaturi tehnologice de varl. Cu alte cuvinte, comet resonate rae ae gee eee ace aaes edgar aoe poset geenes ae coco eh gt 0 at ool ea cae Sonera Sena Sco are coma aes Sosa care nu va fl prezentata aic. O versiune simpiicata a unui software care permite ‘dimensionarea integra a unui fits Cauer do ordinul 6, fri a avea postbiltatoa ajustir selectivtati: benzii de tranzte (BES, band edge selectivity) - figura 12 ‘sau ajustarea parametor celorialte com- ponent faté de valoarea inductanfl vat ca refecnti, poate fi descarcat de pe 7 We. bobinele pot fl construe cu putind ‘stdanle doar amintindu-ne de formula de ‘dimensionare a bobinelor cu miez de ae, vind un singu strat, ce poarté numele ut Nagaoka: oo009s7 «22 couse unde: LL = inductanta bobinl in Ingimea bobine! in mn; = diametul bine! in mm; 1 = numérul de spite; = factor de form’, conform tabelull 1. Un radtoamator coh cu experenté a pus la indemana tutororceloriteresa un pro- ‘gram software gratuit pentru dimensio- nnarea bobinelor cu aer, cu limitarea factorului de forme la Di = 0,3..3. Acest program poate fi descarcat de pe internet de la [2] 9irezuitatulcalculuui prin formula Nagaoka poate fi verifcata cu succes (conform principlului binocunoceut: “mt soard de sapte or cu sublerul, marcheaza ou creta discret sf tale nto lovturd cu ‘oporu. (Cum 0 utiizeaza formula: + Se stabileste un rapot DM c&t mai Schema electronic de principl ‘8 moduli DDS9@51 anc apropat de vatorle dn tabelul 1. Dacsi circuit imprimat nu este inc conceput se pot utliza oxee valor pant D si in marja indicaté, diametrul sérmei se poate alege intre 0,1..0,5mm si este proportional cu ciametrul bobinel (peru D = 10mm, dy, = 0.5mm). Deoarece bobinajl cu arma subtre esto di do realizat,diametrl minim ublzabl pentru ‘ira de cupru este de cca, 0, 5mm, Daca bobina 80 utilzeaza int-un circuit de curent) tari este necesard. dimen: sionarea diametrului in functia de Ccurentul maxim ce tree prin bobind gi densiatea de curent admisa in secune, cu precizarea ci datorits ofectului skin (de cireulati @ curentlul la supraaja Conductorulu) ce apare la frecvente ridcate, doar 0 mica parte din sectiunea fectva a bobinel igi aduce aportl la cirouata curentuiui de RF; + ciametrul D find. stablt, se determina | (exmplu: D=5mm, D/i=0.8 rezuts 6.2mm); + cunoscand valoarea necesard a InductantelL, se determina numeral de spire din formula lui Nagaoka, bobina find complet imensionati; + realzarea practic a bobineltrebule si respecte “miimetrc” datole rezuttate din calcul espectv Dn, gl Exemplu. © bobind de 390nH calcula conform [1], cu un factor de forma Dy=0,80 va avea un diametru de Smm, o tungime torsos do 6.2mm diotibut pe 11,1 spire si un dlametru al séimei CuEm de 0,20mm, Aceeasi bobina dimensionat idertic conform formulel Nagaoka va avea tworetic 360nH, dferenta incadrandu-se ‘nro eroare acceptabild mai mica de 10% care este nesemniicava Ia realizarea practcd @ Babine datorit impertacturior bbl pom ige ame wen eee een Sioa parece Eee ‘reeventé a semnalulu sinusoidal de pe ‘canalu 1,0 divziune verticaléreprezt 1048, ero divicune orizontaté 100MHe, raportul somal zjomot obtinut find mal bun de 45am. De retinut c& modu mu ‘unctioneaza independent find conectat in ‘momentul mésurétorll cu un convertor AD do vitezd (B0Mt2) care introduce © ‘component de zgomot apreciabil rmecanice ale provesulul tehnologic (da- ‘metrul bobinelcreste daca nu se foloseste un dorn cu diamettu ceva ma mic decat cel necesar, daca sirma nu este strdnss suflient si eventual lacuit inainte de demontarea de pe ‘dom, eta). Ajustarea valor bobinelor se poate face prin modticarea dstantel dintee spire, desi in aceasta situate paricularé ea nu este eoeeard. Singura ferent Inte bobinele realizate arizanal sicele din seria SMD 1008 este cimensiunea, care in siuatia— miniaturizari tehnoogice actuale conteaz foarte mult. Masurarea flectiva a valor bobinel cu un (-metnu sau cuo punte LC de precizie (utiizand contactul rect al terminalelor bobinei cu bomele ‘sau adaptorul do masuré al aparatuli, ara ‘2 ulilza cabluri de conexiune) este 0 masura bineverita Sener Smee Modulul a ofrui schema electronic feste prezentata in figura 16 doreste 8 ‘exploateze majortatea facitior cic tulul AD9B51, g!anume: + Generarea de semnal sinusoidal programabil 0...70MHz, rezolutie de programare a treeventel de 0,04Hz, faz Programabilé, ampitudines maxima a ‘semnalu de jesire 1p, impedant de lesire de 2000 prin conectonul SMA X1 wnwconecuere 722005 TI auc (valoarea standarczaté a impedantel de iepie de 50 sau 750 poate f obtinut’ prin redimensionarea itu cu pierdere ‘corespunzatoare de ampitudine); Generare de semnal deeptunghiular cu factor de umplere 0,5 prin conectori ‘SMA X2 (sermnal dreptunghiular in faz cu semnalul sinusoidal generat) res: pectiv X83 (semnal dreptunghivlar in antifaza). Relerinfa de tensiune pentru ‘comparator este realizat cu R12, PAS, 15; Osciator de tact Ut inclus, cu oFice ‘reoventa de luotu cuprinsa intre MHz 1 T8OMHe sau semnal de tact extern prin conectorul SMA X4_ (oscilatorul intern nu se planteazé in circul). Soizand trecventa de tact, reste rezoluja de programare in detriment rmicgorri frecvertei maxime generate, Posilitarea utiizrii unui tact extem permite uiizarea modulull in apioati de tip PLL inireg sau fractionar, ca csciator focal sau in configura de rmoxariPLL, ate: Faciitt de programare sera cu nivole logice mai mari decat tensiunea de alimentare a modulului (de exemplu ‘modulul poate fi aimentat la +3V, iar comanda logic poate avea nivel logic TTL) respec, programare paralel cu nivele logice maxime identice cu tenelunea do alimentare. Programarea poate fi efectuaté nt-un microcontroler sau direct prin interfata paralel sau USB (cu adaptor corespunzator) a PC-ulul. Dupa programare,frecventa si faza programata rman neschimbate EE 720005 snrnconoscioro lat timp cat cicuitul ramane alimertat. Se utlizeaza un singur conector S1 sau 'S2 penttu alimentare gi programare + Conceptie modular astfel_incat alimentarea si programarea cicultul se pot face fle print-un cablu pangicd cu lungime considerabis (30.50em) ind ferent de modul de programare serial sau paral fie prin conectarea directa ‘Semnalul sinusoidal nefitrat de 35,564045mHz Ia pinul 21 al circuitullintograt 00S (figura 16). Prezenta componenteor apectrale crooazs improsia unui somal cdr lurd este ‘mal mutt trlunghiular- este sinusoidal Nivelurte 4e amplitudine fecventa pe ambele canale sunt identice eu cele prezentate in figura 17. SFDR este dear 2048. prin soctu in placa de cuit imprimat a aplieatial est micrnenntrolar sau a apicatiei RF a ulfzatoruul. Alegerea ‘ipului de conexiune se face la mont Programarea paralelé permite 0 madiicare a frecventel generate la fiecare 100nS (a frecventa de tact de 180M) adic’ o viteza de comand de 10MHz. Programarea serial scade viteza maxim de comandé la 2200S (maxim 4:5MH2) jin schema prezentaté se observ ctova particulars rezuitate ca urmare a testelor efectuate practic pe o prima vversiune de circuit DDS uslizat ca osclator local pentru 0 apicatie de FTV: + Separarea maselor de sermnal analogic (AGND), digital (OGND) si a muttpica torul intern de tact (PGND); ‘Aimentarea fiecareia dintre secfunile ireuitului DDS prin fire LC cu obligativtatea firajulul capacity in Imediata vecindtate a perechii de pini almontare-masé corespunzaitod fecdrei sects + Evitarea formal buclelor de masa prin traseele cablurioe de sermnal conectate la modu += Prezenta croutull de reset local R7-C14 care permite programarea serial a ‘modulului prin numai patru pini al Conectorului $2 (din care unul este masa), chiar daca nia de RESET nu este utlizata de cétre microcontroler sau PC, reset-ul avand loc la momentul alimentéfi modulull cu tensiune; +1 J2 scurcircita se utizeaza pentru inilalizarea program serial, ei rman \deconectai la programarea paral + Patter-ul osclatorulul U1 utlizat la enerarea cabiajlui imprimat permite ‘montarea a tel tur fete de capsule, Incluzand osclatoarele stabazate termic TCXO. ‘Aspectl unui semnal sinusoidal generat din modulul prezertat In figura 16, la 0 frocventi programati. de 35 564045MHz este ool dn figura 17. Efectul ‘miraculos" al fitrulii Cauer poate fi analiza comparand imaginea din figura 17 cu imaginea semmalulut snuso dal nefitrat la ieprea din circuitul AD9B51 din figura 1. Una din problemele evidentiate. tn fepisodul trecut relat la utlizarea DDS este apariia frecventelor parazite sau fantoma (spurs). Producatorul ercuitelor a cautat solu pentru determinarea exacta a acestora in faza de proiecare a aplcatie, Cum aratéaceste soluti gi care sunt modalitaile de imbunattre considerabils ‘A SNR, vom vecan fn esol vitor Bibiografe 1. tps qs.netomsephy sift zip 2. httouhww.qs.nevomeph ‘dill ip . oe Surse de tensiune Date tehnios (Algae andogic a tersuns 5 cunts, w& Tensine deep 0..15V DC, (© Curent detitat 24 OC; w Fpl Sr, 1 Stabistea tens cu vaiaia sarin 136 w frotece. mitre cuent, we Masa 2.4 (Goa wurr (es1B0ZA) ere 179 Lei (172.0001 vec) Date tehnice: + Dsplay LCD cu backlight pentru tense caren wfeajtensune 9 cunt, 180. 34 plu tenaine V3 {Dimers 295x145 ‘hase 35k, Cod 13485 (PS1503S8) Aber rUTOOTTET VENT 249 Lei (2 co. 00016 vcr Date tehnice: Mig LED pentru o«Tersune ds are a 30v0C Civent cxbatat on ioabe, of Rips i 1 Protec litre cure scurcreut Maes 1243 ‘© Dimensun 3102651 35mm. (Cod 9074 (PS3010) ROG IIT TT BG9 Lei (2520.0001iveon) Date tehnice: isa LED pentru fensione scutrt, se Tensune dees 0. 30 0G, 1 Curent debit 6.208 0c wRiply nv «Maza 179 ‘ Dimensur 31651 35mm, Cod 9078 (P3020) {Le con c004erwt 1.299 ei (:2220.000 1 veer Date tehnice: of Alisa} LCD pentru {ese erent wt Tensune os teare redlabla. 0.307 0c 1 Cazent debit rela 0. 3A0¢, Rl 2 Protec ttre Dimensiin 1300 215 150mm, Cod 9075 ($3003) ivacny (990,000 ei vec) ABE ORTIOTTSTESAT 369 18H (320.0001 wen) Date tehnice: 1 is LCD pent tensune cient 2 Tenaune de ese Treglia 0. 30V0,.258, “fina 5V/IApeak) + 1207 TA(peak, Rely <5, 1 Potece lascutctreut si suprataring Masa 2.8 © Dimercun’ 150 145» 200mm, Coa 9076 (PS29023) FRB TSAO STE BAG Lel (5.420000 Date tehnice: 1 lisa LCD pentru tersune 5 cuent, (Tenstune de este replabila 2x0. 30V/2x0..3A, vechi) {a SVA8 Rpts In, Protec tare cunts scurtcrcut We Masa 11.649 1h Dimes 350265 x 185mm igen teporzate (iit) S= componente eectronice moderne pent protec in cr tele leconice, manera ‘varijl pénlpal sunt dmensinle mig, le find special concoite pons tora pe cc imprimat CE). Fal de sigueniele tempodizate clase, in caps din sc, modell din Sera FSKO_ sunt mal mic in neces feck pens mont (eae Th varanta clas sunt voiminoase). Féspunsul in tinp al fuzbiuk se remain specteaie tance: a un curent de supresarcnd de scurth sau Lung drat tinpul de ripe cers = 0 ona la un curent mai mare 50% decat cel ners, oul minuto la un oxent ou oma mare dct cl nora sa cdteva secunde (maxim 10) pont un curent de. eproape tl of! mal mare. Siuanta inerupe creutl, practic aproape Instantanev, aun cent. de peste 2000 or mal mare le asigutd protecia_creuiteor tectonics la crt mar do tart (im tranztors de_pomie) st nominal in funcjoeres de eg permanent a exemple de uillzare: surso do tonsiune In comuafe, cicute peru pomirea motoarloraecce, ot. ® Component comercaate de Conex tector. usor de utiizat_ si | Sigurante miniatura temporizate Seria FSKO_ | | Eee *Tenslune de luru: 250V; Pann nstrute cinerea, amet 8.4mm, at ae 1 i “a CCaracenstea sguratertemponzate Cod Curentul Ciderea integral ee ote erie oa Se a ar «ata aceasta propunam ato D Hor 88 faca canst cu ten- slle do sito do mil de vl Eo oar post? Sigur, numa dacd se vor respecte in toate reguilo de Protects personalé. amintte in primul rau rave Far resovte Aeepeetoare dela f= penirwereepie L- socu severe [ej mussuar 001 E sent upoare TTT [regu ints neperuios 001 Etectele curentulul electric supra organismulul uman. Experiment propus poate! accesat pe Internet sub enumirea de "Tesla Col’ Experimente cu... Doru Sandu ‘inalta Tensiune (ult) _DIVERTISMENT. Seria articolelor in care sunt prezentato oxperimente cu inaltétensiune ‘ajuns la generarea" fulgerelor*, cu tensiuni de ordinu millor de volt, ‘nepriculoase ins pentru operatorul uman (cu respectarea unor confi rocomandate de securitate) atticol Pentru a Int regulle minime de protecie prezentim in figura 1 efectele ‘curentului electric asupra organismului uman. Este de necontestat cf nu trebule ‘ncercat sau vericat prin propilexperiente acest lucru f€r& 0 pregtire competent Progitrea materia const, mal int, Jn executarea unui tanstor- rmator care va rilca tonsia nea de 10...90KV la o val re cuprins& inte 200 gi 450kV. Fizic, este compus —+12-24Vec/358 din uematoaree pri + Bobina primari cu 8 spi, ‘din conductor de cup rt ‘550mm; + Torul motallc atasat parti superoare a bobinei secundare, cu un diametu ‘extorior de 300mm, confectonat din tub flexibl gin aluminiu cu dlametrul de 45...50mm. Acesta are priza direct cu ‘capatul superior al infasurdi si se com- Oscilator pentru ‘gonerarea tensiunit inate tzolate, cu clametrul do. Smm, avand spirele concentice si agezate pe un suport elecroizolant in ramp de 15% * Bobina secundard, cu un numar de aproximativ 1500spire din conductor do Cum cu sectiunea de 0,26..0,36mm#, realizati pe un suport clindric din Plexigas sau alt material din plastic, ‘electroizolant, de performanfa, avand un diametru de 45mm i lungimea de 600mm. Aceasta este bobinalé int-un Singur strat, spi lang spird $1 se Impregneaza cu lac lectro-tehnic. Lungimea efecivi a bobinel este de 500 port ca o capactiate in circuit electric Tn continare prezentim toate elemen- tele nocesare realzari generatoruui de Uutra-nalté tensiune, pe sourt UHV. Asa cum se remarci si in figure alaturate, prezentm ansamblul toroid ~ bobin’ ssecundar obit primar executate up indcatile anterioare, conectat la. un alt tip de osclator HV numal si numai Pentru diversitate. Pentru_un_ perfect ‘soniclu si pentru a ne atinge soopul, ‘conectm in paralel cu secundarul original al transformatoruui un condensator si un fecistor cu dlstanta Inte vastus de 2m, res ETM DIVERTISENT soem Let Boome Ground mare Zz Dosen explicatv al aplicatiel Condensatorul este alcatuit din ate patru Ccondensatoare conectate in paral, Jngumand 0 valoae de 6..nF. Tensiunea, de ur: SOKY. intreg ansamblul este prezentat In figura 2 cu toate cotele in modul cal mai sugesty post, cabia| imprimat de test cu dimensiunile corespunzitoare gabatului componen- telor se asambleaza totul avand obiigatia dea monta cele dou tranzistoareizoat pe un radiator sau separat pe radiatoare, cu suprafafa de col putin S0cm® Bobina primard a ansamblului Tesla se cconecteazpritr-n intrruptorelectrome- canic rota realzt ca in imagine, aire frat de un motor de curent continuy cu postbiltatea redlii turatel. Almentarea bobine| se face aste, cu pulsuri de ina tensiune ao frecventé relatvjoasd,cateva ssule de He, sufclent ca ansamblul sine pe una din frecveniele de rezonanti, iar rezultatul 88 fie o tensiune inaé de valoare foarte rica cu un consum minim do energie, Este obligatory ca plotule inrerup torulu 88 se facd din material greufuzibi pentru a Impiedica uzura rapida. Punerea Infunctiune 62 face numal dupa verficarea fiecdrui modul In parte, cu asigurarea rmasurlor de protectie, respactind uma: Figura 3 prezinté unul dintre numeroa- sele oscllatcare care pot fl folosite la ‘obtinerea tensiunt do 10..20KV. Tipu forma constructiva. sau componentele falosite nu sunt restctionate daca rezul- talul este acelasi, respectiv valoarea tensiuni in sectiunea secundard a transor ‘matoruli. Transformatorul poate fi recupe- rat de la etajul final al unui televizor Abinogra scos din uz, ca2 in care se men- tine infégurarea secundaré, infésurarea primara inlocuindu-se cu 0 bobind reaiizata conform datelor din figuré. cu ‘conductor de CuEm avnd sectunea de 0.45... mm?. Executa este simpls; pe un EB 222005 srmconocitore toarea orine: + Se pune in migcare intreruptorl electro menanic la turatie mica, astelincat $ ‘se obtind pulsur la cica 60...100H2. + Se alimenteaza osciatonul HV pentu a obfine energia necesara bobinel Tesla Acesta este momentul cind atentia trebule si ne fe la maxim pent a interven prompt in caz de urgent + Daca tatul decurge normal se mareste viteza motoruul de antrenare pan cénd se aud descéreari electice in zona torulu Regula de baza este cA exper ‘mentul rebuie 8 se destasoare in spa- iu deschis sau In orice caz cu obiecte Tnconjuritoare la ct mal mare distant. Pentru aparatura electronica sensibi ccum ar fi: telefonul mobi, elevizorul, com: bina audio, etc, experiment poate f fatal, dlstrugind componentele interne. Descarcari dintre cele mai spectaculos- se se pot objine fire torul ansambll Up conductor legat fa pant sau masa ‘montajuli, Putem folosi de asemenea, un doles tor legat la masa sau pamant, of un al doles montaj identc. Totul poate dveni doar un exerci de imacinate si o data cu ispaiiasenzatil de team putem incerca descireari dintre cele mai spoctaculoase! ‘Componentele electronice se pot rect pra de la aparatura TV scoasé din uz sau se pot procura direct sau prin comand in rmagazinele de specialtate. Magazinul “Conex Electronic” pune la dispoztia dortorlor componente electronice de cea ‘mai bund caltate. Dupai cum se poate remarca si in text, valonile aeestora nu sunt set mpuse nea tensiunile de lueru au o important deose Dita in obtinerea rezuitatelor rape gi fra suai neplicute, Autor va poate Indruma pe parcursul constuctiel. Penta informa ullizat ‘adresa de e-mail: comraex@ yahoo.com. (© documentare mai amanuntia se poate obtine de pe Internet, Cele mai utile cosa sunt: nvw_powelabs.org: www.go.tofilabs muw.attarorg ‘Accestind aceste adrese objineti multe ate link-uri deosebit de interesante ne ‘cesar in acolas time! . LaBoRATOR \vellemean |Voltmetru electronic universal K2651 Utiza in sisteme de masurare tensiuni sau curent, cu ‘montare pe panou sau in voltmetrl prezentat este un ‘aparat complex. Se poste utllza cu mle! modified gl ca termometru. cu afigor LCD Info: george pintite @conexctub.r0 Vinzan@conexelectronc 0, rezentul volts ofc aisare pe Precracscres ‘ieee. Este tugor de etalonat (alegerea vain nomrinale de 200m sau 2V cap de scala, ‘90 ace schimband valoarea& rumal doua rezistoare). Prin adugarea unor anexe relat simple, se poate folos! si ca ampermet Instrumente de masura similare so ‘988650 $1 In coment, dar prezenul monta realzat de dumneavoastra poate fi flosit {In scoput spectce si, mal ales, poste fi lalonat pent o proce ridoat in figura 1 este prezentaté schema lected. Votimetut folosaste circuit integratspecializat pentru igre pe LCD, respec 117106, Semnalul analog supus masurér se apla la pin nota IN HI 31 “IN LO, respectiv la pin 31 si 30 al 1CL71606. invarea “IN LO" nu esto comund cu boma minus (26) a circuit Cu ajutorul semireglabluui V2 se regleazd offsetul inter al circuitului integrat Circuit C1 1017108) comanda LCDt care este un aigor cu 12 oe cu cistale lich. Circuitul format din RB, RG, AVI, precum si F12 se foloseste in cazul cénd rim si utlizim instrumentul ca termo- metru, cu 0 sonda de temperatura de tipul KTY10. Cu ajtorul bomelor DP-, DPI, DP? DPS se fixeaz‘vigula" pe LCD, in looul dot. Foto prototip voltmetr, placa principals Ee LABORATOR a ‘igor 3172 dig Loot : ™ ‘Schema eleticd sl componentele (in tabl) care dotermin’ afgarca in C sau °F gi capul de scal ‘666 Amplasares componentelor, placa principal BT 7222005 wn conoxcun CCablajlimprimat, placa principals ‘Amplasarea componentolor, placa de afigare in cazul c& dorim si folosim kitul ca fampermetr, atunci se conecteaza inte bomela de inirare un rezistor a carul valoare depinde de valoarea maxima do courent pe care dorim s4 0 masurdm (pentru 2mA - 1000 st pentru 200mA « +100). Tot in figura 1 este prezentat un tabel ‘cu valotie pentru Ra, RS, R10 si R12 pentru masurarea de tensiuni continue sau a temperaturi. ‘nainto de a monta aceste rezistoare ‘rebuie 88 decidel! scopul instrument volimetru sau masurator de temperatur. In figuile 2a-1 si 2a-2 este prezentat ‘modul de amplasare a componentelor, iar In figure 25-1 si 20-2 desenul cablajult imprimat. Exist 2 placi cu cablajul imprimat: 26-1 pentru placa de baza si 20- 2 pentru afgaje. Desenul 2a-t przinta ‘amplasarea de componente pe placa 20-1 sau 28-2- pe placa 262 o i ~ Folii PnP Sa ~ sew ve proiectare si consultanta Comeurre meRinare LL perenma ete 2 ww BLK CORMECL.. ‘TEL: O722-462617, TEL/FAX: O21-2426466, E-MAIL OFFICEBELKCONNECT RO LABORATOR 2 (Crcutulimprimat, placa de afigare Aelita] Nola uteek eit cr Boas Ne Gv oN oe ast) ms Se ee oe Meee ey Peet Howat) vwewconxcvere 7aro0s MD a a | 2 cc \e) ra) ellemen [a ol reducer! de preturi Cod 10664 (vTHD228) USLei 1 400-00eerrecttT a‘ rey lt Ccaractritick + cone: Durga - vee contlabil: 8,000.25.000%pm: run diamantate:2 plese “plete de plz: 10 plese ite de poizor plats: ambur de setae 2 urge: pace ‘dsour de laminar: 2 plese, iscur de gltuie: 7 pese. jimentare: 220 AC; * pure concumata: BSW. 1 spot (Cou 42760 (vTHO20B) CCaractritek: ‘comin: minburghu: 8000..18.000rpm cu intrerupator pont opt; * alimentare la 230V AC (include adaptor DC 12); lets de polizor 1 piss: Piste de poor pate: 7 piece *discur de potzor 8 pies: amb d leur: 9 plese ara oubica pentru poizor* piesa Export 4 pe = bughie: 3 plese (1m, 2mm gi 3mm). ‘+ aimertare:12V DC (adaptor incu). Cod 10089 (VTHD23B) Caractristik “burghiu schimbabi 8000.12. 000%pm {cu Itrerupitor potopt = Sire de almentace. 230V AC: “art chamartate 3 pes pete e polizor 10 peso Piet de poizor pate: 9 piece ambur da sete: 2 piese cu suport sour de laminar: 8 plese cu suport “barge 5 pose + aimentare: 16 DC/150mA (adaptor ncus) Cod 12914 (vTHD248) Coractriatik: + contne 40 de acceso burghiu: &000..30.0001pm /cuietrerupatorpomivopt ‘5re8 da alimantare: 290V AC: ‘viru cemantat: 2 piece piste de potzor 10 pace “pit de plz plate: 6 pese {ambur de slat: 4 pege cu eupom : x” on Re a es US Detector de vibratii (soc) ultiple fenomene cin medtul Mie. ‘sunt insote si de ioral mecance, care detectate {pol prelurate ne pot f de un real folos Tr actvtatea nossa, In acest mod pute atta n tmp ull daca se deschide © usd, daca sunt migeato oblecteint-o camerd, dacd autotutsml ne este alaca, et (Ca trator de Wal este ubizalé 0 capeulplezoslectica ‘Aceste capsule aul un randament cust foarte bun lune end Ise aplica 0 tencune de jas freevent emit suncte prenuriae Fenomentl esa givers, in sensu c& une! cn sunt detonate pe supraefle tor epar inportane deren de potent, tar aceastl propitate este specuatd In azul de a sila bal intense ensiinea poate ange 20m, Ca vibrajilo sf fe resin mai putemic, pe o supa a capsuiel 2° lpeste 0 bucata de fir de cupry cu ddametul de 2mm si ngime de. 7Omn. Margie capsule! se rigizeaz4 pe cabla (four atte. ‘Semnal esto amplicat de partea A (Detector) de a ampiicatorl operand, 2p0\ecrest de coda DS! si apicat pa 8 dota acceagi capsuléIC1 oe tip LMS ‘Montajul prezentat este & vibr AUTOMATIZAR! Kjf0s sosiz0z0 orice tp do li mecanice gi apol sa transmit aceastii informatie prin intermediul contactelor unui releu, CCroutuintograt 1C2 (NESSB) este un temporzator si atunci edn’ primeste un somnal pe intrarea 2, basculeaza si comand tranzistorul TR2 care prin ccurentul siu anclangeaza releul Anciangerea releului este semnaiizats de dioda DL2. Prin contactele sale releul ‘transmit informatia c& au aparut vibrati Cu semireglabilul RE se stabileste ‘sensibiltaten montajulul, adca percepe- rea nor vibrati de mica intonstat, ar din potentiometrul R14 durata de actionare a roleulul dupa incetarea vibrator. Se foloseste un circuit dublu placat Alimentarea se face cu 12V dint-un redresor sau dint-un acumulator. - venconecuore 700s MIT Bi AUTOMATIZARI_ 02 Sursa de curent si tensiune cu L200 preci un almertatr de curent Sz care uilzearh un flement specilizat pets acest cop ret L2006 Gama de teniuni debate este cxprines inte 2.24 cu tara fulomal a cuenta la valgorea do 1A maim, Se pot sabi valor nermedare Prezentand schema electicd de ‘ale curentulii prin comutatorul SW2 i In principiu, desenele cablajul imprimat s ‘schema prin rezistoarele F4, RS gi AG s- madul de agezare a pieselor pe cable, ‘au stablit lite la TOMA, 25mA ¢ 65mMA, ‘oferm constructorulul toate informatile ar fecare ish poate stabil ate limite ale pentru finazarea si punerea in funcie a Ccurentului debitat calculind rezistoarele ‘acestlinteesant detector. ° de la SW2A dupa formula |x R = 0.6. (Biecronave ease magazire) Dei cderea de tensiune intr terminalle 2.1 ale crcuituui L200C trebuie si fle do 045V. Din comutatorul SW! se alege gama tensiunior oferta. Astfel SW1A stabileste gama intre 3 91 12V sau 3 si 24V functie ‘cum este cuplat secundarultransformato- ‘uu la puntea redresoare. in timpuluilzari pot fi urate vale tensiuni si curentuli absorbit de consu- ‘ator. Valoarea tansiuni e stabileste din potentometrul RO De relinut c& circuitul L200C se ‘monteazi pe un radiator de ofidur ‘Se va utlza un tranformator ce poate ebita 20VA avarnd primarul pentru 220V, lar secundaru 2 x BV, Puntea redresoare trebuie si asigure 1,5A, Rodresorul esto prevazut cu sigurant subi . = 08 Adaptor multimetru pentru masurarea eS inductantelor de RF Unt rare cazurie, dar exist si momente cnd. In laboratorul electronistulul este necesar un aparat pentru determinarea valori bobinelor de RF, standardizate (comer- Cialzate) sau cole manuiacturate de cltre electrons. Exemplele sunt multiple, amintim doar operata de realizare a unel bobine de o anuita inductanté data in schemele de apicati © apiicatie interesanta se gasoste pe Internet, la adresa_hitp/smen projects. cappels.ory sa fost testa in redacte cu rezultate muitumitoare (pe cablajul alaturat). Adaptorul pentru multimetry (un ‘convertor inductant-tensiune) prezinté © liniartate bund in domeniul ‘500nH..100jH. in partes inferioard a gamei, sub tyH rezultatele pot fl influenfate de mai mul factor, cum arf: cordoanele de test, circutul imprimat, iroultul integrat 74HC04 sau 74HC14 tlzat (0 selecio a acestuia dint-un lot divers este recomandaté, Bobinele cu miez defer sau pe miozuri de ferité (cu mare permeabiltate) sau cu capacitate proprie mare nu pot fi masurate uliizand acest adaptor. ‘Se recomanda un votmet digital cu impedanté mare de intrare. ‘Bobina de masurat se conecteaza la bomele LX, mutimetrul la bomele DVM, iar montajul se almenteazd cu 9...12Vec. Factorul de conversie este 1/10, adica vvaloarea obtinut In vol se imparte la 10 5! se obtine valorea in pH. De exemplu, ent o bobind de RF de 10uH se obtin 00m. Deci panta este de 1OmV/LH. Operatia de caiibrare este urmatoarea: + cu bomele LX in scurtcireuit trebuie (teoreto) sa se obtind Ia iesire (sa se Citeasca pe mutimetu) OV. Este foarte rw z0n22142.20n.c0.uk wewconorcucro 79200 KEEN AUTOMATIZARI Generator semnal de precizie cu MAX038 post ca o pate dni-ovaloreeronaté_intgrat care, aga cum amintaam main Eletor nr. 302 sub sera Iu 2 provind din Inductanta crcufului sus, tebule selecat;impuisurle de la J ‘Kauss urgen Thesler este imptmat pe Yasoul LX, caz in care epre nu au factor de umplere de 50%; A prezenit un generator de. sermale acest 50 Incarod cco + Opcistol realzat cu U2B trebule 58 pont laborator cu MAXOQS tn vavanta + cu bomele LX in gol tebule ca mutt- oscleze pe 173K SMD (versknea CWP). De altel, nreaga met sé algeze 2V, aloo valoare 0 alente deceebh se va acorda sila aplcale est realizal in tehnologie SMT. Gers indca 0 asimetie a cout) selectaea hi R2 © Interesant estes moou n care sunt mon tate pe circultulimprimat condensatoarele C11, C12 s1C13, respectiv perechea C71 1 C72 (suprapus, conform figurtalétu- rate), ‘Comanda osciatorului cin MAX038 se = =-8 Diverse multiplaxosre 8:1 face sigital, up si down, de ta 1C3, iar ‘capacttile osciatorul sunt comutate de lun multiplexer 8:1. Se obtin astel gamle de frecventé din tabel, functie de aceste capaci, poziiaselectorulu dgtal si C8, TToate condensatoarele sunt de spul (0805, cu excepria perectlor C1x si C2 care sunt 1210. Dac muliplexorul 8:1, MAX4698 este ‘greu de procurat, se poate reface crcutul imprimat pentru unul din modelele atasate (CD4051 de exemplu). Specticam ca aceste crcuite nu sunt compatible pin la pin, ¢ comparable functional! . rou OF Amplificator pentru semnal video tiizand un ampiticator ope- ratjonal LMG5Q se execu rapid 1 cu costuti mii un ampiticator peniru sermnalul provenit de la 0 camer video, Circuitul este foarte ull atunci cand se doreste 4 se transmit pe cistante mari, zeci sau sute de met, pe cablu coaxial, semnalul de la o camera de supraveghere video sau mai multe, in mod rmuttplexat. ‘Cégiguin tensiune este do 10 oF, Pentru Jt sid2 se rocomand conector BNC. Aplcata se poate gsi pe Intomet la nnp:usersotnet gratsarn’ Video amp 2 him. . 21,0: 10" pF 6 On. He 004.04 He 02. 2H 7 1 10He 04. Ate 2. 20H 6 10.100 He 40H 20... 2002 5 fo He 1 be 0. aot 200 He. 7 4 110i 00H alte 2. 70M a 10. 100 te 440i 20... 2001s 2 Too Wee 1 He 40... 0s 200 tHe. 2 1 Me. OMe woos. Ane 2.70mi Info wmvconocune 7200s oo" Amplificator audio 30w / 60W cu HEX-FET U tranzistoare in tehnologie MOS ‘88 pot objine amplficatoare de mare putere = dstorsiuni reduse, ‘Zgomotul este de asemenca redus. La ampiicatorul propus, gama de frecevente acoperté este 17Hz..S2kHz Pe sarcina do 8° si 1SHz...60kHz pe 40. Distorsuni a puterea maxima 12% pe BC 81 17% pe 40, iar dinamica intre 11 si 19V/us functie de sarcin. Tensiunea de alimentare este de +#28Voc (sursa dubia). Puterea maxima care se poate obtine este de 20W pe sarcina de 80 si de SW inci do 40> oo of sesmne z a y Restor P14 este de putere 1W. De remarcat cé partea de alimentare este pe acelai circuit mprimat. Se poate ublza un transformator toroidal de2x 24V, {de putere minim 100VA. Q6 - IRF530, Q7 + IRF9520 ca inlocuitor. (an Elektroika Prakayozn, . _ ___avromarzaat a +48y aa teon ‘para ome om OY Sursa de curent ay constant = pentru lampa cu : LED-uri albe east schema simplé asiguré un Ccurent constant de alimentare (preregat in gama 25..440mA din semieglabilul R2) a maximum 24 de LED-uri albe ce pot echipa o lamp pportablé pentru camping. Sursa de ten- 25ma win siune pot fi ater sau baterit de acum lator de 45..6V. Elementul regulator este un tranzistor MOS cu canal N. Se poate utiliza de exe- DU un tranzistor mai uzuak IAF730, Releu regulator electronic cntajlpropus Inlocuieste relet M regulator do la autturemele de fabecatie mal veche (Dacia). El ‘Coa, Pret (le asigura o tensiune corespunzatoare pen- ‘oe89 BOXSSC 18 tru infasurarea de exctatie, Trarzistorul 18.000 ea ‘dublu Q1 de tip BDX33C se monteaza pe eee 0.12 ‘aitcuitul imprimat in pozitie orizontala: pe wer aes OS partea opus planulu de amplasare. eee ana ee Diodele Zener D1 si D2 sunt pentru 70 EWC 8.7V i respect, 11V. Pragul de bascu- 1000 en lare se prestableste din R. 03 gi DS au eas Ziaw 025 ral de protec ° mmovconexcib.ro 7-22005 (EEE Starter Kit GM862/S1 EVK V1.3 Pentru acordarea de asistent In dezvottarea aplicailor care utiizeaz’ modulul TELIT GMB62-GPRS, producitoruloferi un kit de evaluare care interfateazii modulul TELIT GMB62-GPRS gi de asemenea penny Application Board GMB62.S1, In mod direct cu cea mai potivit surs de alimentare, suport cartel& SIM, port Serial AS-202. conectare directa UART, antend gi trusd hands-free. EV asigura o solu functionala compet pentns o aplicavie complet date/telefon Interfata RS-222 (conector 9 pini) permite conectarea sisterulu la un PC sau alt echipament de calcul. Dezvottarea aplcatilor uiizand modulu! Telit GM862-GPRS trebuie s8 prezinte un design potivittauror nteretetorihopre gf sirapre edu fen. alineitare, wate aun, fu) pores erfomante deosebite. ‘Alimentarea se face cu 3 tensiuni neminale in functe de valoare: + +12V/- pentru automobile “+ 45V - pent sistemul complet +438V/-baterieL-fon, ‘GMB6I/ST EVK V 7.3--poate Timparfitin Blocurl diatincte Ih functie de scopul implementarl: 4. Bloc pent carta SIM: 412. Amplificator de init puter: 2, Regulator de tensiune 12; 48, Conector pentru iesrea suntat 3, Regulator de tensiune SV 14, Conector pentru iesireaf&r& conto: 4, Bio alimentare la bateri/ cu control al alimenta 415, Bloc amplicator pentru ies microton necontrolat 5, Antend (coaxial) 16. lepre stabiizaté pentru microfon: 6, Blocul GMBB2-S1 si conectorul St 47, lasie fr control pentru microfon 7. Blocul GPIO (General Purpose Input Output) 48, Bloc ampiticator pentru iesire necontrolat micron 8, Biocul ampiiicator razervat utliza interne; 49. Bloc ampiificator pentru intrare microfon(necontrolat) 9. Blocul ampificator cu interfata AS-232. Comunicarea 20, Intrare microton (necontrola) cu PC-ul trebuie sa fie fSoutd print-un port RS-232 diverse 21, Bloc amplificator pentru intrare microfon (controle) standarde, 22. Intrare microfon (controla) 40, Conactor hand-set 11, Flee audiofBF. Kil de evaluare asiguré 2. audio selectable (una intema gi una extema). AUTOMATIZARL Detector de camp electromagnetic erect do cdmp electemag- D net isi Gseste apicabitate in verse suai: detectarea emti- toarelorspion, sermalizator opi pentru persoanelo cu handicap aust atunet ind sin un telefon mobi, ete. Daca LED.u de semnalzare se inlooulest cu un ansamblu ce comand un rel + st0- boscop in mace nesta 2gomotoase se poate sesiza daca telefon mobil sun Se ubzeaza o antend simlaré cu cea e la radoreceptor, care se gasesto In Semnalizator pentru atasarea centurii de siguranta ‘in automobil enor de sigurana este un milo Cc protect a eonducstr auto incaz do accident Neiizarea ei poate costa vata Sn acest domeni electonic vine in luo presenti un poet do aver- tear, penny alagarea centr de. ig comert, Sensibiltatea se poate regia att (rosie, ct sn. Optional, LED-ul pentru ‘semnalzarea cérmpului electromagnetic se poate Iniocu cu un buzzer. Pe focul lui RB ‘50 monteaza un minreser (procurab de la Conex Electronic). Allmentarea se face de la o baterie de 9V. Se poate utliza orice tip de tranzistor ‘pn cu frecventa de tere cét mai mare, Experimente s-au facut atat cu BC547, cat s/ou tranzistoare din seria BFY90. | @ rant. Momentul tn care montajul so almenteaza si devine act avertzarea, este similar cu inchiderea comutatorli 1, care poate fi un contact pe porters, la ‘cheia de contac, et, Porte loge IC1 A si B (ti C4011) formeaza un osclator a cru frecvert Gepinde de C2 si C3, Celelate port formeaza un eta) de ampiticare care Impreund. cu TR1 aprinde intermitent LED-ul DLt. Avertizarea poate fi si acustica daca ansamblul DLI-R6 se Inlocuieste cu un buzzer cu membrana (induct). Catova modele de buzzere sunt indicate in tabel {in co prveste modul de realzarea a senzorulul - comutator S2, acesta se SA2VidomA 900875 ‘5580 Contact REED 0.58 MEDER | 26 25000 se wud Conia EDtC*C~S~S AoW 4 400000 9 ‘G0 Contact REED ComutatorO.2503W 95, 500 "T3080 Contact REED KSK1AG6-1020 22 22000 we 811 Contact REED MK4718 MEDER 2 120000 bv vc 12877 Magnet WEDER Ma 5 0000 wet coe (i arectronic Automat crepuscular pentru automobil «aor scome ature se pot Cc fejona automat pinned truley, hile de post eo auiomeinki in raversarea tn aa Ssberan pe tmp de 248 pe tml ane furun sa pura simi I isarea sen condicton ato puénrse concentra tal mut a dn, Autoratzarea acest fine do requ manual, aint un confor sport intra cP Mh 9 Surana ml mare. Schema este dosed de snp are la baa un eorezsor, pact de orc tp Gn rumdrl 2005, arora Catalog dn revit au ost prezora toate ores toarele comorialzate de Conex econ, soda VT-N,). Acesta este manit In za ur tain ou odo Cutter, cae acsoneaa reel prin care se almenteaza ume depo Srp fatageazi la dispoztivul de prindere al ccenturi de siguranta (ca In imaginea alaturata). Magnetul permanent pe partea ‘mobil, lar contactul Reed pe cea. fx ‘Astol de componente sunt comerciazate ‘curent de Conex Electronic. Se recomanda un contact Reed de curent mic. in tabele se prezinté céteva sugesti in ‘ce priveste procurarea acestora (din Electronique et Lois magazine nr. 51). ® Mc 78.05 tea schemei nu necesté comentar. A se remarca valoarea mare a condensatorul cs, (Electronique et Losir magazine nr. 51). Fotorezistoare seria VT_ Pi ia hom cca ras vena 12.28 10 600175 CET vom 12.26 10300 40 reas mind, aaa ‘etna mind ituroe, Py puto Seti dawats {Co 16409 - Fotoresetor VTBaN2 ‘Sie (00010 va) (Goa t6404 Potoresetor VTaaNE ‘3510 (85000(0 vecn) vrmmconccire 700s NM _— 12 Sursa de tensiune dubla +5Vcc, maxim 1A, stabilizata 4 a nacesta mute coment, Fw: bl de eriune pent, uizeaza crete din sri, 7205 pentru bara posta st respec, 7905 penis cea negatva, Schema esta case Motil pent care © prezentim 0 constitie crcutul imprima, pe care 1 considcim do un el foo electro. Fezults stl, o sure de tenia Un labora, uor de reat In etva ze de minute, x conta ca cul modmat si erecta cu 0 metod apd (le PoP sau marker permanent), Crcult inpriat esto simp de ona vanepus), prezentnd siete So va utza un wanstrmatr de 2x6 (eau2x 75) it ° (Dan Fort, C. Constantin) IS Sursa de tensiune dubla +15Vcc si +5Vcc, stabilizata BEI 122005 connec exag Inlooui cu 7812 sau 7912 (sau 77909 sau 7809) rezultnd la una dlr ies tensiune der La acces schema so utlzeaz Un rancformatr tril de 2x 15V ka 11 A. . (an Flericdu, C. Constantin) Imard cu aplcaia precedent, Sees ofers un sot de. dou teri ito, a Un cunt maxim de 1A. Croutee 715 3 7015 so pot AUTOMATIZARL = wows - [Tt te. : Detector de semn sau detector pentru trecerea tensiunii retelei electrice prin zero (izolat galvanic) ‘optocuplor rapid, pentru semnal dig, respect 6N137 (sau HCPL2601). Int- zlerea acestor optocuploare (timpli de restore si revenie) sunt de ordinul zocor ‘de nanosecunde si deci, raportat la frecventa rejelei se poate aprecia ci réspunsul fn timp al apical este bun si recomandat pentru treevenfe de comutare speciiceinvertoarelor. ‘Se recomandé tranzistoare de comuta- fie ullrerapide; in apical. s-au utlizat ‘ranzistoare 2N2222 sau BSX20. @ (Can Frorcdu, C. Constantin) - stectarea cu proce De treet tenant fable eleckce pn zoo evo LI problem’ important tn electronica de puter, in aplcaile de contol de faz sau Jn convertoarele de tensiune modeme cu tranzistoare MOS-FET sau IGBT. Schema se alimenteaza de la o sursa dublé de tensiune de #5Ve pe partea de procesare si comparare a tensiuit refelel 1cu5, 9 sau 12V pe partea de iesie. Cole {dou sectuni sunt i2olate galvanic de un Sd; - AUTOMATIZARI get CR = Een * og GN137 ee eS omni REECE wel geal BEE Exponometru cu LM3914 si bargraph cu LED-uri plorand cu alutorul fototranzis: toruli FTR suprafata de protec tie se poate estima timpul de lexpunere functe de numarul de LED-ur aprinse. Aplcaia semnalizeaza cantly ivelul de iluminarea. al unei suprafete, respect valoarea intensittiluminoase. ea tensiune cu driver pentru LED-url Lg914, care misoard si afigeazd [Go Pret (a tensiunea emitor-colector a fotoanzis- “405 BARGRAPH {oul preluat prin ivizonulrezistv format TOLED-uh (rogu)-AFL 6 de F2 si RA. Aligarea so face pe 10 see me LED-uri de 3 sau 5mm. Se poate utiliza ape ‘10 LED-un (rosu inte) ins si un bar-araph cu 10 LED-uri. in = AFL tel toga va lr eto sige aaah prindlegsea ecestra. ntormati 0827 BARGRAPH despre fototranzistoate gasiti in Conex TO LED-uri (verde) & ‘Club 4/2005 la pag. 17. (Electronique Ct OO Lotsrmagane m5) ° een 12 [A atectronic I 222005. conor 168 Starter electronic pentru lampi fluorescente rity inlocuirea starterulut electro rmecanic de la lampile de iurrinat cu tuburi florescente se poste ‘ncerca schema propusa de Peter Bitzer In Elektr in anut 1997. Rledactia a fost interesaté tn amanunt de aceasti remarcabl aplicaie si, urma- rind schema electrod, am remareatutliza- rea tiistoarelor "TN22-1500(0) si POISOAA. La.o scurté analiza datelor lor de catalog descoperim cé utimul a fost ‘special conceput de ST Microelectronics pentru a lucra th tandem cu TN22 In starterle electonice pentru Limpile fuo- rescente ‘TN22-1500 poate comuta tensiuni de nd la 1500V, curentl de comand este ic, 1,5, lar cel de mentinere sub 175mA. ‘Aplicatia pica din fole de catalog este prezentaté. schematic alaturat. Princpiul {0 functionare const din wel faze: prein- calzvea flamentului in care TN22 este eschis prin comand pe poart apicaté Prin R, operajie care dureaza cca. 2.38, lumeaza operatia de oscilatie 1m care ‘comutatorul S este comutat ons tistoru cscileaz on-off functie de valoarea Ccurentului de mentinere (cand tistorul ‘este comulat off genereazd ourent de valoare mare in cicuitul de filament al tubuiui), iar utima taza este coa de mentinere in care tensiunea de ivory este de 150V si starterul este comutat oft in punct de vedere al implementa {izle comutatorul S tebulo realizat cu un tistorrecomandat de producdtor, in spot POISOAA (0.8A, 1}A curent de comand pe poarté, 100V.tensiune inversa). Pericada de preincalzre are o constant 1 1 a ef DPAK IPaK (TN22-8) (rn224) {do timp determinaté de un condensator (C1), Redresorul cin schema de prinipiy ‘este dioda D1 Pentru a infelege gi notatia unui tristor «in seria P specticim cf: P reprezinté un tiistor in gama foarte sensibil pe poart, ‘pimele doud cire indica curentul maxim (0.8A pentru 01), ultimele dou’ citre ‘sensbiltatea pe poarta (1A pentru 20, 02 pentru 100HA, 11 pentru 25, 18 pentru 5A), iar ulimele dows ltere se refer la tensiunea inversa (A penttu 100V, DF pentru 400V si M pentru 600V) si capsula AUTOMATIZARI_| (7092 pentru A, SOT-229 pentru N). La Conex Electronic se giseste, de exemplu, POTO2DA, i este un varistor pentru 250V. Se vor Utiiza diode ce pot suporta curenti de vart mari de scurta dura, cn seria TNS... sau YS... Rezistoarele sunt de 0,25. Montajl nu este recomandat incepto flor in electronica. Se vor lua toate masurle de protectie impotiva electro cut (Elektr 7-871997, ° P rowan 7 7 4 Sursa fixa cu LM317 pentru tensiune de iesire predeterminata (sau 78xx pentru tensiune nestandardizata) doe de cum poate implementat O tn eel dn sa 78x panty © valoare do Yonskne.fabiiaté enim care orcutl respect 96 fa- bre, do exempts 13V post 1 ine meriat cu schema si Gout imprmat orezentate strat Exempul este cat pent 153V ta lesie, deci un “icv 7815V3"1 ‘Schema este o apliate clasic si tpi V2 lui LM317 -stabilzator de tensiune poz a tiv ajustabila. Valoarea tensiunl la isire ‘se poste stabil modifcdnd una din valorle realstoarelor R1 sau Fe (recomandat R2), __LMG17 vatanta T poate functiona fr ‘conform relate! matematic: ltare pana la 1.58 (Eloktor7-8/1997). Usa = UX (-HFL/R,), unde U=1,25V (oe ° Regulator de turatie la 220Vca iroutul U2008 este proiectat special pentru controll de ta al tiacelor ‘care pot alimenta comandat la refea sarcni rezistve sau inductive, cum at es ee @ @ | fun motor electric de ventilator. a 7] _UZ008 este oarecum simlar va ‘functional cu TEATO07. y, Din potentiometrul de 50k se regleaza turatia motonui, res- ppectiv unghiul de comand. in faz a taculul. Pr2 si Prt ser vveste la stabilrea valor minime ‘91 maxime ale acestui unghi Ca triacs se poate uilza TIC 226, BATI2- {600 (suport max. 124), tc, Rezistorul R2 este do putere 2W. Cu sttap pe 4, [U2008. operoaza cu sofistart Fair C1, cu F4 montat (Wp, = 2250mV) vem limitare in curent (si srap pe 220), i (Bletrniar t = Praktycena 586). ‘ores mi sboner a revista Cone lulincepind cu. 1) Abonament pe 12 luni 2) Abonament pe 6 luni 3) Angajament: plata lunar Simona Enache revise F#onexCluo Sr. Maia Dori 4 sector 2 Buse, (Cod postal 023725 Gio Nume 30 lei 300,000 let vechi 18 lei 180,000 fei vechi ramburs (pretul revistel plus taxe de expediere) Pronume a nm 0 pnd de: St. I ern res $C ne veal Seis Locaiitates ‘Judet / Sector ‘ Cod postal Tel Ae scat antl gd A, nme in ata COU POFE aD se c00%et comin) Data Semnatura Doresc ca expedierea sA se facd incepand cu nv. / 1 180 000 tet Clulo TALON DE Uo Nume Prenume Str. Fs en Bess $6. we Oh en BB, Locaitatea Judet/ Sector Cod postal Tel Data Semnatura Nu credom 8 mal este necesar a Sublinia ined o dats uitilitatea unor Instrumente software pentru proiectarea gi testare: electronica (sau alte domeni ale tehnietl). Redactia gia facut un obice! din a prezenta astfel de Instrumente si a insistat pe cel gratuite, deoarece acoleasi programe software, realizate de mari firme sunt Vandute pe bani grei! Software-ul gratuit este realizat in ‘general de hobby-sti, radioamatori, pasionati de electronica gi PC. EEE 122005 om Soft gratuit pentru electronica Eanes Cee Primul software gartut pe care il prezentim este FFsim99. Cateva link-uri _OMTE cs) Te Eat Comosnrt Dam Andie Tees nbers Heb enue] Hive [HOA SARS LAN B iaccatianacea do unde poate fi descarcat acest pro- ‘gram sunt disponibile la: httpiperso. \wanadoo fr! fScrp/ta/fsim htm Condia gratuita este conalionat de respectarea conaiilor enumerate in foaia de licen afigat la nstalarea programuli, ————— Programul este un instrument uti pentru a pune in practicé notunile teoretice dobandite In raciorecvent. El ete axat pe doud ci principale: simularea si obfinerea réspunsuiui In frocvents a | C | a Ses] ek | at | + sigmer [scour ® nor fire electice de diverse topologi si respectiv, concept (realizarea fizicd) a acestor fre, a inductantelor, a lnilor de ‘ransmisie, bobine micro-strip (realzae pe ‘ecu impimat), etc. ‘imulareafunchonala a unui fir se rea- lzeazii dup desenarea schemei electrics utiizndsimbolr pen componente. ‘Se obfine raspunsul In fecvenl, iar vizualizarea curbelor $2 face conform caracterzii unui dipol, respect para- matt s-s11. 512, 521, 522 impedanta de intrare, transter, cfg, iesite, tc), con form desenulu atagat. © facitate importants este proiectarea ‘1 simularea unui fitru dedicat (Butter- worth, de exemplu) cstigéndu-se timp in faza de desenare a experimentul Un capitol important al programului este dicat proiectii: bobinelor realizate in fer, pe cicuit imprimat sau a linilor de ‘ranemisie realzata In cilectrc der. in plus, progeamul ofer8 un caleulaor rapid pentru determinarea trecvenfei de rez0- nant functi de elemantole de circu, a Z2gomotuultermic, a nivelului de serra, etc ie & fos eam este grat si poate fi cistbuit cu conciia do nu modifica contextul oer El poate fi doscarcat de la adresa p/w duncanamps.simplenet coms Instrumentul de calcul determina valoarea_componentelor electronice ale ‘unui itu peru domeniul audio. Gama de frecvenf in care se poate lucra este 4t0Hz...10kHz. Rezutatul ~ réspunsul in ‘recvent- este convert in dB gi memorat Pree CmiMmncnett Programl Tone Stack Calculator asia realizat de Duncan Ampiication in 1999, Pe curba de rispuns se poate vizuaiza rapid si efectul elementelor de reglal (pentru bass, frecvente medi sau int). ot f terminate elementela a cine) ‘put de fit: Fender, Vox, Marshal, etc 88 fea H044780 LC-Display sort ee] Ga ee camnunesm [ewes rok ems we SDS OBlEls| 1). 7 0 © sm ee Ulima. aplicatie gratuité pe care o prezentim este un program pentru festarea funcional agoarelor LCD, Ccompatiile cu modelul HD44780. ‘Athiva executablulul so poate descarca de la adresa wwwolektronkcde.vu sau wrwrelektronikckompendium.de, secu: ‘nea Programme - LOD Tester. PPragramul este reaizat in anul 2003 de ARNE ROSSIUS. PPeniru conectarea LCD-ulul la calcu lator se utiizeaza un convertor LCD- S22 Modul de realizare a acestul convertor este descris in_hitp:/hwww.ektronik kompendium.de/pubicamerossius/schall rmikroser2led him Partea hardware este prezentatd abitura, lar fsienl heparin uC se poate 8282 Fnate kon waco dlecitca dela aceas! ares ° HE massearsr Jel . oe He ge | ers ke 3 =e = lal x afer co-ase Starter kit LASSEN SQ Suter apo nuita antend acisane bee Dimensiuni exteioare: 26:26x6mm, Greutate: aprox. 5,79, incluzand carc I conectrcoaval usetune mic HPL SM (10), 502: ‘onector tata cu 8 pin (234), banda micro-terminal, ASP 69533-01 sau sila. Starter kit LASSEN IQ 12 canale cu operare simultand, plere consumata mica, ‘dualband, comutare automat Arnie GPS prin TS per achiral raph a data, detect si protectie la scurcrcuit, ‘oi protocoale adaugate: TIP, NMEAO183, TAP si DGPS; 2 portur setale compatible CMOS 3,3V, Consu foarte mic: B6mW/27mA; or cenatr eh cu § pC band mice-omin, 12 canale operational simulta alimentare: 3,3; dimenstunt: 2626x6mm, ®-Trimble. IDE Amplificator - distribuitor George Pintilie .goorge pintile @conexelectronicro Prezentul ampiicator video oferd la cele 2 lest entice un sernnal video de ‘Vw pe 0 sareind de 750, atuncicdnd la Intrare se aplicl un semnal identic ca rmaime (de 1Vw). Se pot folosi a iesire Ss ccazuri cand avem nevoie s&_— cabluti coaxile cu impedanta de 750, cu transmitem un semnal_ video, Ia o lungime de pan la 50m. Nu sunt admise clstanfe mari, semnal vdeo obfinut —sarcini capactive sau inductive, ci numal de la 0 cameré video, de la un sarcini razistive. In caz contrar apar magnetoscop sau de la alte surse, ddstorsiunl de faz ‘Marea majortate a camerelor video Anterior s-aspeciicat faptul ci ‘fer la esi un sermal video cu marimea majortatea camerelor video ofer la isire de 1Vw pe o sarcina de 750. Ln sernal video de TVW pe o sarcina de Jue wvmconoxciso 7-900 TMM vibe 750. Dar sunt camere video, in special ‘ole uttaminiturzat, care ofer la iesire OK CCabiajlimprimat un semnal video de 1Vw dar pe o sarin ‘mal mare, de ordinul sutelor de, de pana la 1k0. Acest amplticator video poate fi folosit gi in aceasté situate, cu o mic& “Amplasarea componentelor modificare: mai exact se va exclude rezistorul Ri de 1008 (vezi schema electicd din figura 1). In acest caz impedania total de intrre a amplficatoruui va avea 0 valoare de forginul a 1,140, Tot in aceasta situate ‘webuie ca ampiicatoru-cistibuitor sa fle _amplasat in imediata apropiere (circa 2rn) ‘8 camer! video. In caz contar vor apaivea compleate software” si 0 cresiere a ifermediul divizorulul rezistv) dubs determinat (de roqulé OV..Vec, unde tmputu de taopone redresate. Pentru un semnal de intrare ‘Vos este fensiunea de alimentare a "in aceste condi este evident faptul cd Sinusoidal, forma de unda a tensiuni wnvconoche 7a2005 EMD (CAN) nu poate fi cuté Tm mod direct, Principal din doudi motive: LABORATOR Forma de und a unui semnal sinusoidal dublu edresat redresate este dat in figura 2, lar valorile medie si efectiva ale tensiunil redresate au exprasile (1) si (2) at FRE (ysl Cunosetnd valoarea medio, pot fi cbfinute imediat valoarea de vart si cea ctoctiva (8), (4: Wt yg X=MEX Divizorul rezistv este format dln rezistoarele divi $i Rdlv2 si va fi dimonsionat in functie de necesita respectind impedanta de intrare impusa Si curentul minim care tebuie 8 strabata Givizorul, astfel incét curentul de polarizare al intréril neinversoare @ Ampiicatoruu operational de nrare 58 aide 0 pondere negijabilé. Pentru circuitul MC145@ curentul maxim de polarzare al une intra este de 300nA Se recomanda ca prin divizor s& treaca Un curent de cel putin 1000 do ori mai mare decét curentul de poarizare, adicd de peste 300)A. Valorie din schema (470K0%47,970) au fost alese pentru o Impedanta de intrare de aproximativ 500KS? si un raport de divizare de 60, ‘domeniul de tensiuni 0 ~ 200Vea find translatat in intervaiul 0 - 5V¥ca, Pentru protectia circuitulntegrat Ci, In paralel pe reaistorul Rov? este motat grupul de diode Zenner 021 si 022, care lmiteaza tensiunea de intrare in cazul unui defect (spre exemplu in cazul arderi sau deconectérii rezistorului Rdiv2) la valorea tensiuni de aimentare de + sau “18V. Condensatorul C, opresie 0 fevenivalé. componenté continua care apare la intrare. Dac adaptorul se relelei electtice, se recomanda elimi narea (scurtcrcuitarea) acestul conden: ator $i oliminarea rezistoruui R, Tensiunea de iesie a divizoruli rezistiv este aplicaté la intrarea unui redresor dublaaltemanta de precizie realzat cu doua amplticatoare operatio- data de relatia (7): ale incapsuiate in crcuitul integrat CI1, de tp MCT458, Forel do und do la Uy, = 28H yy, gy intrarea si iesirea redresorului sunt Re prezeniae in figura lar relalio do Valorie alse pent Ry, P91 SAI Caleta tensa dele In funcle de permit ebtinerea tension Specaate in slemertol alrente sunt date n (3) (6). punctl do misurk M2 a miu! curse Pe somiatemariee poate Semirelbil Cel deval dollea ampiiicator opera fional al crcuitulul Ci2 este utlizatint-o schemé clasicd de fitru trece-os, cu vae[ Om cafe schema ale rezistoarelor R,, RyRy SiR, Z; Si Zp unde Z, valoarea de vart a tensiunii redresate este de dou or mai mare decat valoarea Ry (0) 1 pl reer, ure ut Croat 10), pe ste rea inversor simplu, realizat cu primul ampli- wee flcator operational din cel de-al doilea de transfer sub forma: ‘il integral MC1458, Cu ajutorl sem Be Ree Ry. unde @ (ray reglabilului SF se stableste In punctul Rl de masurd M2 aceeasi tenslune ca in Pentru un sernnal de intrare de forma: punetul de masuré M1, dar cu semn a) =H +, 1. ol 9) 6% ‘schimbat. Tensiunea in punctul M2 este x sino, + 9) + .. ele. (unde ©, este pulsatia semnalulul de intrare), si daca @, << oy rezuta c& toate component tole altemative ale semna- lului de intrare x) vor f tenuate si va fi amplificat rnumai component con- tinua xX, Rolul unui astel de olroult este deci, unul de rmediere. In cadrul scheme! din figura 1, aeest citcuit indeplineste doud functi de ‘maxima important in functionarea schemet: ex- Thnwune outlay but tacejoe aan ies LABORATOR condensator suplimentar, C,, a cérul valoare poate fi calculaté sau tatonaté, [Gece cone ‘cu ajutorul caruia se poate stabil, In imprimat a Tunctie de necesita, valoarea riplulul de 1daptoruul tensiune, Circuit integrat C13. de tip LM741 reaizeazs functia unui detector de vat a tensiunit furizate do fitrul trece-jos. Se atrage atentia cf acest cicuit are un rol benefic, acela de a aduce un plus de stabiltate a tonsiunii de ise, numa flan tenelones do Ia intare acto bine fitata. (fara componente alternative). ‘Daca ripll de tensiune este considerabil, se poate utiiza ca tensiune de iesire @ ‘montajului tensiunea din punctul de masura M3. Pentru micsorarea timpuiu de raspuns al acestui circuit poate f) ‘montat un rezistor de valoare mare (MQ), in paralel cu condensatorul C., Ulimul circuit integrat (Cl), tt de tp LLM741, joaca rolul unui circuit repetor de tensiune sau adaptor de impedante. Daca cennfele de masurare impun o precizie deosebité, poate fi montat ‘semireglabitul SR2 (deci nu obligatory), Pentru reglajul tensiunii de offset al realzeaza totodata si firarea acestuia, timpul de rdispuns al circutulu, Spre ‘elminand eventuale semnale perturba- exemplu, pentru 0 valoare de 470nF se twoare din reteaua de tensiune electicd, obtine un timp de rispuns de 0,18 datorate dverselor echipamente alimen- (perfect acoeptabi), dar si un riplu in fate din relea la micd distant (redre- tensiunea obtinuti dupa fitru de Soare sau variatoare de tensiune cu aproximativ 200mV la frecventa de S0Hz. reglaj de faza, surse de tonsiune in Forma de unda a tansiuni obtinuta in Comutatie, etc.). Valoarea condensa- punctul de masurd MA este dat In fguea {otului C, se alege facand un compromis 4, Pentru o mal mare flexiiltate a ‘inte caltatea semnalului de iesite si schemel, in figura 1 este figurat gi un acestul amplficator operational a in figuile 5 si 6 sunt date desenele Desenul de cablauiul imprimat si de.amplasaro. a amplasare a ‘componentelor ce vor folosi la executia ‘componentelor Practicé a montajlui |i numerel vitoare ale revistel va fi prezentat circuitl prin care se realizeszé ‘eolarea galvanica a acestui adaptor fat de sistemul cu microcontroler cu care se va face efectiv masurarea. ° Re ee eee Ee eee see Sensor eases eee eta Cee ele ie Ne ea (re eae Oe ee ee or oe CN ee eee ey Sede ace ie Tehnoredactare si prezentare grafiea: Claucha Sandu (ciaucha @ conexelctronic 6) eee) SM ea ae eee Net rear tet. arenes) www.conexelectronic.ro Ser) Tipar : te tees Cr Ronee Baume ne tee hea) fe nn conecuo ro 700s SM AUDIO WIE Raeneeres Cititorilor care au urmarit cu interes sertatul de {ata (ce @ debutat cu dou’ numere de revista in urma) le vom rasplati curiozitatea ¢! fidelitatea ‘cu doua aplicatih interesante, ce au ca actor! principall LM3886 si Lma7eo. Overture™ - High Performance Audio Power Amplifier Series (II!) Amplificatoare audio de putere performante Crit V. Constantin redactie @conexclub.10 Serilului (pentru csi care pri aplicatie drept exemplu, prin care puteau Imprejurare netercté ru au Inc& in argumentate cele expuse pan atunc, bibjoteca personalé precedentele dou In aceastd parte a serialuu, redactia rnumere din Conex Club) s-a facut osha propus sa fact un cool (dat find ci introducere sumaré a amplificatoarelor este un numar de vacant!) de la cursul ‘audio de pulere LM3886, LN4780 si normal al serialului (care presupunea LMA766 (caraceristicl si date tehnice, tip prezentarea posbltitior de conectare in S: reamintim 8 in prima parto.a pocibititle do ulilzare gi, in final, 0 per Paareaes cera ae neconectat in =~" capeuld, semnificatle pini, modaltti de punte- bridge - a doul ampificatoare on proourare), arn cea dea doua parte s-au_~ parale a mai multor amplifcatcare, penttu ‘ferit aproape toate datele tehnice (puteri marie puter iva in sarcing) si vA vom lvrate pe averse sarc, componentole ‘stim! partes aplcaliv, inleresul con familie! Overture, rele la ampiiicatoa- structv, cu’ doud apical pe care le-am rele Overture in clasa D, exemple de descopert sub forma de Kit pe intone si dimensionare a unui ampificator funcllo- pe care _le-am prelucrat (desencle nal, tabele si exemple de calcul ofeite circutuulimprimat) pentru afi mai usor de ‘gratuit. de producator pe Internet), dus la bun sfargit produsul final evea ree eee Soe lage ae CoeEeT cere wars per seeieaatiaae Se eccnspnnseae eee Cele doua aplcati sunt realzate cu modelele de circuit integrat LM3886 {acesta poate asigura o putere in regim ‘continu de max. 68W, pe o sarciné de 40) si respectv LM47B0, care se poate alma c& “are in componenta sa dou |Ligaa6" (LM4780 oford 2 x 60W pe 82. ‘sau 2x SSW pe 6 sau 40), FRleamintm c& pentru verticarea on re 1M I 209F: {const 100m. ‘tensiune de intare: max 1SOV (ACHDC, cu atentor} Frecventmetru/numarator digital 1,3GHz Cod 13659 aL ceca TET 799 Lei (290.000 i vecn Caractristieltehnice scouts: fou, owe: cana - omens 200M Ore 300M, + suave pnoadet dear canal dn 0 5-036 (10h OMet “nor complt: dar cana Aen Or TOMMe ase: de preturi Multimetru digital 4 » DVM205AM (Cod 13600 aan 199 Leb 1290.00 veeni ‘Tenslune: max. 750V AG/ max 1000V Dc; ‘Curent: max. 408 AG max, 108 Dc: * Capacitate: max. 100uF: * Frocventa: max. 9 96M ee Multimetru digital Dvm300 Cod 1129 Bel eeercor error 29 Lei (220.0001 vcr + venctune: max /20vear1000Ve8: ‘Curent max 1000Aca; + Rezistnji max 200, ao Multimetru digital DvMs45D1 Cod 12008 Bal o-rs0 cor TET 279 Vel (272000016 veciy + inicaroa automat apolar ‘ Teneiune: max 1000Vea/750Ve: * Curent max 208 cae, + Rezictonf max 200M. aX Punte LC DVM6243 Cod 333 BPALeL 2.cce-s0ererremmT 299 Lei (2.200.000 veer ‘+ Masoard nductant n gamete ‘mi (rzclutie tpH20me) 200mH 2% i 2H 25% ‘+Masoara capaciain gamle ‘nF (fezoluie 1pF.Y20nF2000F $1 6/2NFP2O)F 2004 42%; + Frecvenja de tect 900H2 pentru gamele 2nF.2)F 1 90H2 privy (gamele 20)F g! 200HF. 23 Leb (230000 ei veom) *Tenstne- max s00vea500Vee; 1 Gaon mar tones ‘Reactor: mac 2 Teatdote tant Cod 4996 Her TUTE 26 Wei 20.000 veen) {Curent max 108s: : + Rezstnta: max. M0; ‘Test dode gl ranaistor de preturi Multimetru digital DvMg90 Cod 9879 bw) (=) raves) 119 Lei (:.120.000%6 vee igi * Tensune: max, 700Vea/1000Vee ‘Reasons: mat. 20000 * Capactate: max. 20, * Frecvenf: max, 20H ‘Temperatura 50 .11000°C. Multimetru digital DVM830L Cod 1513 Biel asooseter ean 19 LEE (120.0001 veer ‘Tense: max 50Vean oDDVer ‘Curent mat. 10Ace: “+ Rezistena: max. 2M. Multimetru digital DVM850BL. Cod 5860 vecny Jeter TTT 45 LL 50.000 eon Multimetru digital DVM860BL. Cod 1432 Lieb t2eo0r TET vECAT 99 Lei (200.000 i veer) Multimetru digital DVM891 Cod 12755 Tree) Lloro 99 Lei (ccocote veo) + Tenciune: max. 750Vea/"000Vee, + Curent max. 208 ca-ce + Rezicort&: max. 200M Multimetre d Multimetru digital DvM92 Cod 12782 lel ece-cor eve 89 Lei 20.0001 vary * Tensune: max, 1000V6a/750Vee ‘Curent max 208 cae + Rezisent: max 200M, * Test diode gi tranzetor ‘Batamatn 1 4000 Multimetru digital DVM990BL Cod 12783 2Alel e-toe-or er TE) 179 Lei (172000016 vec) ‘Tensune: max 700veatto00vee ‘Curent max 10A coce { Rensterta max 20000 # Capactate max 20)F ( Fecients man 20KHe 1 Femperatra 20. 100% Ss ly Ss & © Z _Statie meteo WS2308 (PC Link) ‘Specitcai: + montaj pe perete sau rou + recepis seminal DCF-77 pent dat tmp uncia OCF-7 oe poate dezactva): ‘mod atigare tin: 12 sau 24h; * operare manual: Petar (In °F s2u °C, maxim 3 senzori de exterior, conectai pin eal recto (in mph, kh ms, ete i respect. compas), et. + momeie dal (minim mauie irvegtate). * sare progamable(penitu presiune aes, terperstrs, umitate sau vr) dmensunt atin meteo: 155 x0 x 225mm: enzo perature ume: 745 x 79x 136m, Senzorul de ploae: 140.x70x 137mm, ‘gonzo de vant: 60» 291 x 197mm, Cod 14855 1.199 tei 11,990,000 el vech Termometru digital IN/OUT {interior/exterior) Cod 15645 25 lei 25,00 vch Speciteati “fenpra tat non Fond protsonala pont exer + sgare simutana ineroan + mortal pe tavan sau bio game: 10°C..+50°C (intron #1 -5O°C..+70°C (extoron rezouie 01°C + espa LCD 90x 40mm, mentare bates: 15 AAA (nclusa jar: 110 70x 20mm temperaturi exterioare gi Termometru (cu ./max.) Cod 16010 49 lei ‘490.000 fet vecht tarmomatra rite a 9p, cu funciememorarevaloare aga autoopie, algae in°C sau F ond te rmararevaloare minima sau maxim ama “50°C. 4200, rzokdie 21°C: jeplay LCD. 88x 8. dimensuni: 03.5% 125mm, Bimectare beter: 1,5 (UR), noinclusd, LED Ge mati dimenciin. es kurnare. Pachetul conine software pe GD $i cablu peniry conectar la PC: Informatl suplimentare: www heavywneathe.nte oe Termometrusceu infrarosu (fara contact) ali 20°C...4270°C ‘specitcatit *asitres tempera bicelo. ela Cod 15853 So tron tron), nga 199 lei fare n° sau 1.880.000 fl veh ‘momerare lungie HOLD) valoare fiat | almertare: 2 bated tip AAA (incluse) { gabart 07x 57x 25mm, 633. Ee om Termometru digital 89 lei (890.000 lei vechi + termometry cu sond dit oe { buton saat {gama -60°C..280°C; ‘ aimertarebatore: 1 x LRA4 (1.5V), inet igor LOD: 22x mm sng: 270m, conex electronic Strada Maica Domnului nr. 48 sect. 2, Bucuresti-cod 023725 Tel: 242.22.06 Fax: 242.09.79