Sunteți pe pagina 1din 4

APARATE ELECTRICE DE PROTECTIE

ARGUMENT
Introducere
Un aparat electric este un ansamblu de dispozitive electrice si
mecanice destinat pentru comanda, protectia, reglarea si controlul automat sau n
eautomat al functionarii instalatiilor electrice. Functiile principale ale unui
aparat electric sunt:
- functii operative (anclansari si declansari in regim normal de functionare a i
nstalatiilor electrice);
- functii de protectie (deconectarea portiunii defecte din instalatie);
- functii legate de securitatea muncii personalului de serviciu.
Dintre aceste functii cea mai importanta si cea care se realizeaza cel mai greu
este functia de protectie. Pentru realizarea ei riguroasa este necesar ca regimu
l, care este de avarie pentru ntreaga instalatie sa fie un regim normal pentru ap
aratul de protectie. Acest aparat se calculeaza pentru o functionare multipla si
sigura in acest regim de avarie. Din grupa aparatelor de protectie a instalatii
lor electrice mpotriva valorilor periculoase (de defect) ale curentilor si tensiu
nilor fac parte sigurantele fuzibile, releele de protectie si descarcatoarele. I
n continuarea acestei lucrari se vor trata mai pe larg sigurantele fuzibile.
2. Generalitati privind sigurantele fuzibile
Sigurantele fuzibile sunt aparate cu ntrerupere automata, care protejeaza circuit
ele electrice de iluminat si forta mpotriva efectelor termice si dinamice produse
de curentii de suprasarcina si scurtcircuit. Sigurantele fuzibile se caracteriz
eaza printr-o constructie foarte simpla si robusta, care au incorporat ca elemen
t de protectie (fuzibilul) un fir rotund sau o banda conductoare, montate n serie
cu obiectul protejat. n cazul curentilor de scurtcircuit si la suprasarcini mari
, metalul din care este confectionat fuzibilul, avnd cea mai redusa stabilitate t
ermica din ntreg circuitul, se topeste si ntrerupe curentul, realiznd protectia.
Procesul deconectarii cu sigurante fuzibile se compune din urmatoarele faze dist
incte:
a) ncalzirea elementului fuzibil pana la temperatura de topire;
b) topirea si vaporizarea elementului fuzibil;
c) aparitia arcului electric dupa strapungerea spatiului dintre contactele sigur
antei;
d) stingerea arcului electric, care provoaca ruperea curentului si deci deconect
area circuitului.
Prin natura sa functionarea sigurantei fuzibile este ireversibila, asigurnd numai
deconectarea (ntreruperea) circuitului; restabilirea circuitul se realizeaza num
ai dupa nlocuirea sigurantei fuzibile topite cu una noua.
O siguranta fuzibila corect dimensionata si montata efectueaza o protectie sigur
a si ieftina mpotriva scurtcircuitelor.
Sigurantele fuzibile prezinta urmatoarele avantaje;
- au o constructie simpla si un cost scazut;
- au efect limitator, ntrerupnd curentul de scurtcircuit nainte ca acesta sa atinga
valoarea maxima;
- ndeplinesc si un rol de separator, patronul cu elementul fuzibil fiind amovibil
.
Ca dezavantaje ale sigurantelor fuzibile se mentioneaza:
- necesitatea nlocuirii patronului cu element fuzibil la fiecare defect, ceea ce,
pe de o parte, diminueaza avantajul costului scazut si, pe de alta parte, condu
ce la timpi mari de repunere n functiune a instalatiei dupa eliminarea defectului
;
- mbatrnirea termica a elementului fuzibil, ca urmare a suprasarcinilor din retea sa
u a unor scurtcircuite care au fost eliminate prin topirea altor sigurante conse
cutive de curenti nominali mai mici;
- posibilitatea ntreruperii unei singure faze, producnd functionarea motoarelor n d
oua faze si, deci, suprasarcini ale acestora;
- imposibilitatea unui reglaj al curentului de actionare, realizndu-se o protecti
e bruta ;
- curenti nominali limitati n mod frecvent la 630 A.

SIGURANTE FUZIBILE DE JOASA SI INALTA TENSIUNE


Siguranta fuzibila este un aparat de protectie care intrerupe circuitul
in care este conectat, cand curentul electric depaseste un anumit timp o valoare
data, prin topirea unuia sau mai multor elemente fuzibile.
Sigurantele fuzibile se grupeaza in doua clase de functionare, care definesc dom
eniul de curent pe care il pot intrerupe:
clasa de functionare g (sigurante de uz general) cuprinde sigurantele ale c
aror elemente de inlocuire rezista la actiunea curentilor mai mici sau egali cu
curentul lor nominal;
clasa de functionare a (sigurante asociate) cuprinde sigurantele ale caror
elemente de inlocuire rezista la actiunea curentilor mai mici sau egali cu curen
tul lor nominal si pot intrerupe in conditii precise toti cureniii de la un anum
it multiplu al curentului nominal pana la capacitatea lor nominala de rupere.
Sigurantele fuzibile sunt aparate cu intrerupere automata, care prot
ejeaza circuitele de iluminat si de forta impotriva efectelor termice si dinamic
e produse de curentii de suprasarcina si scurt-circuit. Sigurantele fuzibile se
caracterizeaza printr-o constructie foarte simpla si robusta, care au incorporat
o ca element de protectie (fuzibilul) un fir rotund sau o banda conductoare, mon
tate in serie cu obiectul de protejat. In cazul curentilor de scurtcircuit si la
suprasarcini mari , metalul din care este confectionat fuzibilul, avand cea mai
redusa stabilitate termica din intreg circuitul, se topeste si intrerupe curent
ul, realizand protectia.
Procesul deconectarii cu sigurantele fuzibile se compune din urmatoa
rele faze distincte : a) incalzirea elementului fuzibil pana la temperatura de t
opire; b) topirea si vaporizarea elementului fuzibil; c) aparitia arcului dupa s
traoungerea spatiului dintre contactele sigurantei; d) stingerea arcului, care p
rovoaca rupere curentului si deci deconectarea circuitului.
MARIMI STADARDIZATE PRIVIND PERFORMATELE SIGURANTELOR FUZIBILE
Proprietatile si performantele sigurantelor fuzibile cu mare putere
de rupere sint definite prin urmatorele marimi general acceptate :
1.
curentul nominal al soclului
2.
curentul nominal al elementului fuzibil
3.
tensiunea nominala
4.
felul curentului
5.
frecventa
6.
puterea nominala de rupere
7.
caracteristica timp-curent
8.
curentul limita de topire
9.
factorul de topire
10.
caracteristica de limitare
11.
tipul constructiv
12.
consumul propriu
In continuare ne vom referi la parametri cei mai importanti.
Aptitudinea unei sigurante fuzibile de a intrerupe un anumit curent
de scurtcircuit se exprima astfel :
curentul de rupere (capacitatea de rupere) a sigurantei , indicat prin valoarea
maxima a curentului de scurtcircuit, pe care il poate intrerupe siguranta, in co
nditii de incercare precizate de norme, aceasta raminind fara deteriorari ;
puterea de rupere a sigurantei la scurtcircuit se poate determina pentru circuit
ele de curent alternativ din relatia :
. Deoarece i
n baza acestei realtii cele doua marimi se pot deduce una din alta , este sufici
ent sa se indice numai una dintre ele.
In toate tarile din Europa prin curent de rupere se intelege curentu
l de scurcircuit de soc simteric ce s-ar stabili in circuitul dat , in cazul in
care siguranta ar fi scoasa din circuit prin suntare.
Caracateristica timp-curent t=f(I) , reprezentata prin variatia timp
ului de functionare a sigurantelor fuzibile in functie de supracurent, se poate
exprima in doua variante de caracteristici temporale :

caracteristica de topire a elementului fuzibil, care exprima dependenta dintre t


impul de la inceputul scurtcircuitului pana in momentul topirii fuzibilului , si
valoarea prezumata a curentului de scurtcircuit , presupus constant ;
caracteristica de intrerupere a elementului fuzibil , care exprima dependenta di
ntre durata totala pana la intrerupere si acelasi curent de scurtcircuit prezuma
t. Durata de ardere a arcului fiind de ordinul a 5*10? s se neglijeaza si pentr
u dureate de topire mai mari ca
, cele doua caracateristici se pot cons
idera practic identice in zona curentilor mici de scurtcircuit. Din aceasta cauz
a in prospecte se indica numai caracteristica de topire.
Prin exprimarea curentului de scurtcircuit prezumat, ca multiplu al
curentului nominal s-a reusit reprezentarea printr-o singura curba a tuturor car
acteristicilor de protectie a sigurantelor de aceasi contructie dar de curenti n
ominali diferiti.
Protectia instalatiilor electrice prin sigurnate fuzibile se face co
nfruntand caracteristica terminca a obiectului protejat cu caracteristica de pro
tectie a fuzibilului sigurantei.
Caracteristica termica a unui obiect din instalatia electrica este c
urba care reprezinta dependenta dintre timpul in cursul caruia temperatura parti
celei mai incalzite a obiectului atinge valoarea limita admisibila si voaloarea
suprascurtcircuitului.
Fata de intrerupatoarele obisunuite sigurantele fuzibile cu mare put
ere de rupere au un mare avantaj , in sensul ca aceste sigurante pot limita cons
iderabil valoarea unui curent de scurtcircuit, realizand ruperea acestuia inaint
e ca el sa fi ajuns la valoarea maxima. Aceasta aptitudine a sigurantelor fuzibi
le cu mare putere de rupere se ilustreaza prin caracteristica de limitare, care
reprezinta valoarea de varf atinsa de curentul de scurtcircuit, limitat prin pre
zenta sigurantei, in functiede valoarea efectiva a curentului de scurtcircuit pr
ezumat.
EVOLUTIA ELEMENTELOR FUZIBILE SI
SOLUTII CONSTRUCTIVE NOI
Din punct de vedere constructiv , sigurantele se executa deschise, c
and arcul electric este stins in aer liber si inchise, cand arcul este stins int
r-un tub din fibra sau portelan inchis la capete fara sau cu umplutura de nisip.
Pentru a obtine puteri de rupere mari s-a observat ca in timpul arde
rii firului fuzibil trebuie sa se reduca la minim cantitatea de vapori metalici.
Utilizarea firelor fuzibile de cupru sau argint, care comparativ cu plumbul au
o foarte buna conductivitate electrica si punct de topire ridicat, a permis mari
rea densitati de curent in fuzibil si obtinerea unor sectiuni de fire mai reduse
, reducandu-se columul de metal ce se vaporizeaza in timpul arderi.
Sigurantele fuzibile umplute cu nisip pur si uscat, comparativ cu fi
rele fuzibile in aer , au o putere de rupere foarte mare, avand in anumite condi
tii un accentuat efect de limitare a curentilor de scurtcircuit. Nisipul aglomer
at uniform de-a lungul firului fuzibil, manifesta un pternic efect de racire asu
pra coloanei de arc; vapori metalici , rezultati din topirea fuzibilului, difuze
aza rapid printre granulele de nisip, favorizand deionizarea spatiului si astfel
arcul se stinge repede fara inregistrarea unor manifestari violente. In jurul f
irului fuzibil ia nastere un conglomerat virtos (omida de nisip sinterizat)in ma
sa caruia sunt ingolbate granule de nisip din imediata apropiere a firului fuzib
il. Contactul firului cu nisipul care are o buna conductivitate termica , permit
e marirea densitatii de curent in fuzibil si deci sa se utilizeze fire fuzibile
mai subtiri decat ar fi necesar in cazul firelor in aer liber.
Elementel fuzibile executate din materiale cu punct de topire ridic
at (cupru sau argint) , la suprasarcini mici si de lunga durata solicita intens
termic siguranta. Totusi nu se poate renunta la aceste metale deoarece au o seri
e de avantaje : firele fuzibile sunt mai subitiri si masa de metal topit mai mic
a, crescaind astfel puterea de rupere a sigurantei. Micsorarea solicitarii termi
ce a elementelor fuzibile din cupru sau argint , la suprasarcini de lunga durata
, s-a reusit pe baza fenomenului denumit efect metalurgic. Este cunoscut ca anum
ite aliaje eutectice de staniu si plumb usor fuzibile , daca vin in contact in s
tare topita cu unele metale greu fuzibile (cupru, argint, alama), sunt capabile

sa le dizolve. Pentru declansarea acestui fenom intr-o siguranta este nevoie ca


pe elementul fuzibil , executat dintr-un metal cu punct de fuziune ridicat, sa s
e prinda prin lipire o mica picatura (bobita) dintr-un metal cu punct de fuziune
scazut (staniu, eutecticul plumb-cadmiu, etc). In momentul cand elementul fuzib
il , sub actiunea supracurentului , atinge temperaturade topire a picaturilor, a
cetsea se topesc si dizolva metalul elementului fuzibil in punctul de lipire la
temperaturi inferioare temperaturii de topire a elementului. Procesul de difuzar
e a metalului picaturii se intensifica o data cu cresterea incalzirii, producand
u-se o evolutie in avalansa. Arcul de intrerupere ia nastere chiar in zona picat
urii, unde masa topita contine un aliaj cu mare rezistivitate si deci unde incal
zirea este mai puternica. Acest arc topeste si restul lungimii elementului fuzib
il. Sigurantele cu efect metalurgic au caracteristica de topire inerta (cu intar
ziere).
SIGURANTE FUZIBILE DE CONSTRUCTIE INDIGENA
Elementele principale ale sigurantelor sunt soclul , patronul (care
are incorporat elementul fuzibil si firul de semnalizare) si capacul (filetat pe
ntru soclu). Pentru curenti de scurtcircuit de valoare mai redusa se executa sig
urante tubulare de 30A si 69A .
Pentru protectia circuitelor la curenti de scurtcircuit mari se exec
uta sigurante fuzibile cu mare capacitate de rupere , alcatuite din patron (cu d
oua cutite de contact), fuzibil (cu actiune rapida si ultrarapida) si suportul (
cu furci de contact).
Introducere si scoaterea pantronului din furci se realizeaza prin in
termediul unui maner izolat detasabil. Aceast operatie manuala se face cand prin
barele circuitului nu exista curent. Astfel, se executa sigurante fuzibile cu m
are putere de rupere tip MPR, pentru c.a. de 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400,
500,630 A si pentru c.c. de 250 si 400 A .