Sunteți pe pagina 1din 12
Pr. Constantin DRON VALOAREA ACTUALA A CANOANELOR _Tiparita cu binecuvantarea fnaltpreasfintitului TEOFAN Mitropolitul Moldovei gi Bucovinei Doxologia Iasi - 2016 64 Pr. Constantin DRON daca cineva se va prinde chenotomisand vreun canon din cele Zise, say apucandu-se a-] rasturna, vinovat va fi dupa canonul cel de acest fe i primi certarea precum acelagi canon invata, si prin acelasi intru ceea ce gregeste a se vindeca”. Am citat in intregime acest canon, fiindca el este temelia intregii legis. latii a Bisericii Ortodoxe gi pentru ca textul lui ne va servi $i mai departe la stabilirea conicluziilor din aceasta lucrare. Din punct de vedere strict juridic, organizarea noastra bisericeasci trebuie sa se sprijine negresit pe izvoarele indicate mai sus. Orice dispo- zitie care ar contrazice normele prevazute in cuprinsul canoanelor amin- tite nu poate avea loc, canoanele sinoadelor ecumenice fiind, pana la desfiintarea lor, in totul sau in parte, de alt sinod ecumenic, obligatorii pentru toata lumea. Dup& cum o practica de cult sau o expunere de cre- dint’ nu poate contrazice un text expres al Sfintei Scripturi, tot asa o regula disciplinara nu poate contrazice normele stabilite de canoanele ardatate in canonul 2 Trulan. S& examinam insa mai departe hotararea acestor sinoade gi impreju- rarile in care s-au tinut, amintindu-le in ordinea lor cronologica, pentru a trage apoi concluziile necesare in vederea lamuririi obiectului cu care se ocupa aceasta lucrare. Vom incepe cu: A. Canoanele Apostolice O mare insemniatate are in legislatia bisericeasca colectia de legi bise- ricesti care poarté numele de Canoane Apostolice. Aceasta pentru doud motive. Intai, fiindcd ele reprezinta dispozitii foarte vechi gi al doilea fiindca mai toate hotararile sinoadelor ecumenice sau particulare sunt in stransé legatura cu ele. Am putea chiar spune ca nimic nu s-a hotarat de sinoade care s4 nu existe deja in Canoanele Apostolice. Ele sunt 0 martu- rie cu privire la staruin{a traditiei apostolice in disciplina bisericeasca. Desigur c& ele nu provin de la Apostoli, dar reprezint& traditia apos- tolicé precum si practica Bisericii din primele doua veacuri crestine! . Deja Sinodul I Ecumenic se refera la ele in multe canoane, dar mai ales in canonul 15, unde e vorba de ,,apostolescul canon’, iar cine le citeste CU atentie si le compara cu hotararile sinoadelor ecumenice si locale constata ———_ ‘© Cf Hefele, Histoire des Conciles, I, p. 1203, Y vor e . mais Eovioypa de Rally si Potly I, 145. in Hefele lipseste cuvantul ,,amootoAucov”. fn idalion exista. Probabil c4 Hefele s-a servit de textul din Beveregius unde, de asemene® lipseste. Sintagma si Pidalionul reprodu i autentice texte, astfel inca . ul fe t red $ produc insa cele mai aut a VALOAREA ACTUALA A CANOANELOR i so care a men Rinse oe te care a pus-o Biserica in pastrarea traditiei si a unit&tii in ocar- lata cuprinsul lor pe scurt: gi te een eae de 2 sau 3 episcopi, iar preotul, diaconul 3-4. Nu e ingaduit a se aduce la Proscomidie decat paine gi vin, cele- lalte se trimit acasa, clericilor. 5. Clericii n-au voie sa-si lepede sotiile din evlavie. 6. Este interzis clericilor ,,.lumesti purtari de griji”. 7. Pastele sa nu se serbeze odata cu iudeii. 8. Clericii trebuie s4 se impartaseascd, iar de nu, si marturiseasca pri- cina ce-i impiedica. i 9. Crestinii ce vin la biserica trebuie sa stea panda la sfarsit. 10-11. Se interzice rugaciunea cu cei afurisiti sau cei caterisiti. 12-13. Cel afurisit, cleric sau mirean, nu poate fi primit de alt episcop. 14. Episcopul n-are voie sa se permute, chiar de ar fi solicitat. 15-16. Se interzice permutarea preotilor gi diaconilor fara consimta- méantul episcopului. 17. Cine s-a cAsatorit de doua ori, nu poate fi cleric. 18-19. Asemenea si cel ce ia vaduva, destrabalata, slujnica, actrita sau ruda (doua surori ori nepoata de sora). 20. Clericul n-are voie sa se puna garant. 21-24. Cei castrati din cauza de forta majord pot fi clerici, insa cei cas- trati de voie, nu; mirenii in caz de castrare se vor afurisi. 25. Clericul destrabalat, sperjur sau talhar sa se cateriseasca. 26. Dintre cei intrati in cler nu se mai pot casatori decat numai citetii gi psaltii. aaa la 4 spre 27-28. Clericul care bate se va caterisi, iar dac& indrazneste a sluji fiind n&, se scoate din biserica. caterisit, din orice prici ceric’. i 29-30. Clericul hirotonit pe bani sau prin stdruinti se va caterisi. 31. Preotul care defaima pe nedrept un episcop se va caterisi. 32. Un cleric afurisit de un episcop nu poate fi primit de altul decat daca a murit cel ce a dat afurisenia. see 33, S& nu se primeascé clerici straini fara recomandare sicercetare, 34, Episcopii (fiectrui neam trebuie si recunoascé pe cel dintai dintre dangii, nefticind nimic fara el, dar nici el fara ei. . Bae 35. Episcopul nu poate face hirotonii in afara de eparhia lui. ; 36. Cel hirotonit episcop trebuie sa se ingrijeasca de turma Samedi tata lui, si ramane episcop, chiar de nu ar fi primit din rdutatea norodu- lui. Se afuriseste insa clerul acelei cetati pentru neglijenta. 37. Se randuiesc sinoade locale de doua ori pe an. ‘6 Pr. Constantin DRON sesamin gs 38. Episcopul poarta grija averii bisericesti, ,,fiindu-i Dumnezeu cercetator”, El poate ajuta rudele daci sunt sarace, dandu-le ,,ca unor sdraci”, fara ins& cq sub acest pretext ,,sa vdndd cele ale bisericii”. 39. Preotii si diaconii nu pot face nimic fara voia episcopului. - 40. Episcopul trebuie sa tina inventar in care sa se arate precis ce e al lui gi ce e al episcopiei, ca dup moartea lui s4 nu fie cearta cu rudele, pagubind biserica sau rudele, asttel incat ,,s4 cada in vorbe oamenii lui si moartea lui cu ocara sa se imbrace”. 41. El are dreptul a se folosi pentru trebuintele lui de averea episco- piei. 42-43. Clericii betivi sau care practica jocuri de noroc se caterisesc. 44. Clericii n-au voie sa ia camata. 45-46. Ei nu se pot ruga sau avea legaturi cu ereticii. 47. Se cateriseste preotul care boteaza din nou sau refuza botezul. 48. Mirenii ce-si lasa femeile se afurisesc. 49-50. Botezul se face in numele Treimii gi prin trei afundari. 51. Clericii nu trebuie si defaime casatoria, carnea si vinul. 52. Cel intors de la pacat trebuie primit. 53. Clericul care nu din infranare, ci din ingretogare nu se imparta- geste, se va caterisi. 54. Clericii nu pot intra in carciuma decat daca sunt calatori. 55-57. Clericul care defaima pe superior sau un om nenorocit, gchiop sau orb, se cateriseste. 58. Clericul care nu poarta grija turmei si nu o invata se cateriseste. 59. Clericii saraci trebuie ajutati de episcop sau preot. 60. Cartile necanonice nu pot fi citite in biserica. 61. Mireanul prihanit de fapte rele nu se va face cleric. 62. Clericul care de frica se leapada de Hristos, se cateriseste. 63. E oprita mancarea carnurilor sugrumate. 64. E oprit a se posti Sambata gi Duminica. 65. E oprit a intra in Sinagoga. 66. Cine omoara din galceava sa se cateriseasca, iar mireanul sd se afuriseasca. 67. Cine siluiegte o fata nelogodita trebuie s-o ia de sotie. 68. E oprita a doua hirotonie. 69. Trebuie si postim in Postul Mare, precum gi miercurea si vinerea. 70-71. E oprit a posti sau a serba cu iudeii sau a duce ceva in sinagoga la sarbatorile lor. 72. E oprit a lua ceva din biserica. 73. Vasele sfintite nu se pot intrebuinta in casa. 74. Episcopul ce ar fi reclamat pentru prihana, se va chema de ceilalti pentru certare, De nu vine, se cheama a doua oara, trimitandu-se la el doi episcopi, asemenea gi a treia oara. Daca totugi refuza, se va judeca. VALOAREA ACTUALA A CANOANELOR 75. impotriva episcopului = E ui nu i 76. Episcopul nu poate hirotoni a Beene ans ate tuda a sa lAsandu-i eparhia moste- 77-79. Daca cineva e numaj vs / cs mai vata i ick cleric, dar daca e orb sau surd, nu ae a Peger ete 80. Cel venit din pagani sau di eee en ssw 7 i sau d i Abalata ini: srebuie 58 se fack Inds epics in viata destrabalata la crestinism nu 81. Clericul nu trebuie sa ocupe functiuni publice. 82. Ropii nu pot fi primiti in cler fra voia stipanilor. 83. See nu poate ocupa functii in armata j ce lericul care ocaraste pe rege se cateriseste, iar mireanul se afuri- , oi Acest canon stabileste cartile canonice a Vechiului si Noului Testa- ment. B. Sinoadele Ecumenice lata imprejurarile gi hotararile luate de aceste sinoade: I. Sinodul I Ecumenic se tine la anul 325, fiind provocat de erezia lui Arie, care sustinea ca Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu este de o fiinté cu Tatal, tagaduind astfel dumnezeirea Lui. jn afar de condamnarea erori- lor profesate de Arie gi elaborarea unei parti din simbolul credintei (Art. 1-7), Sinodul acesta a dat gi 20 canoane disciplinare. Imprejurdrile in care s-a tinut acest Sinod la care au luat parte 318 episcopi gi caruia Constan- tin cel Mare (+ 337) i-a dat un aga de mare concurs, prin prezenta gi auto- ritatea lui, sunt prea cunoscute pentru a le mai aminti. Insemnatatea lui e atat de mare, incat multe din canoanele sinoadelor particulare sau ecu- menice de mai trziu se refera la el, reconfirmandu-i hotararile sale sau sprijinindu-se pe autoritatea lui. Cuprinsul pe scurt al acestor ¢ Se interzice castrarea barbatilor. Noii convertiti nu vor fi ridicati Clericii nu vor locui la un loc cu pus. Episcopul se al Cei indepartati de toti ceilalti. a, Se determina jurisdictia episcopilo gous. fi reprimiti prin punerea mainilor Ereticii numiti ,, daca vor declara c& primes Cei nevrednici, primiti Cei cazuti dar hirotonif anoane este urmatorul: mediat la treapta episcopala. vreo femeie care i-ar pune sub pre- i gi se hirotoneste de trei. ceilalti episcop It ¢ i eae Cc eae piscop vor fi considerati ca atare de la bisericd de une r din Alexandria, Antiohia gi Ieru- catari” (curati) vor fi repr c dogmele Biserici!. , din nestiinta in cler, vor pierde preotia. i din nestiinta vor fi caterisiti. 68 Pr. Constantin DRON Cei cAzuti de la credint& in timpul lui Liciniu, vor fi reprimiti, dupa ce - vor face penitenta. Asemenea gi cei ce s-au reintors de la armata, precum si catehumenii, Sfanta impartdsanie si se dea pe patul de moarte, dupa o prealabil§ cercetare, oricui o doreste. Cei ce se caterisesc si cad s8 fie ascultatori trei ani $i apoi sa se roage cu cei ce se catehizeaza. Se interzice stramutarea clericilor. Ei n-au voie sa ia dobanda. Diaconii nu au voie a da impartaganie preotilor. Partizanii lui Paul de Samosata reveniti la credinta vor fi botezati din nou. in sfarsit, canonul 20 interzice a sta in genunchi duminica precum gi in timpul de la Pasti pana la Cincizecime. IL. La 381, se tine in Constantinopol al II-lea Sinod Ecumenic, provocat de erezia lui Macedoniu, care nega dumnezeirea Duhului Sfant precum si purcederea lui din Tatal. A fost convocat de Teodosie cel Mare (379- 395) si au luat parte 150 de episcopi, condamnand erezia si dand gi 7 canoane disciplinare, al cdror cuprins este in genere urmatorul: 1. Canonul 1 confirma hotararile niceene. 2. Se determina limitele Patriarhiilor din Alexandria, Antiohia gi Ieru- salim. 3. Episcopul Constantinopolului are protia dupa cel al Romei. 4. Maxim Cinicul gi cei hirotoniti de dansul sunt caterisiti. 5. Se confirma hot&rarile de la Sardica si Antiohia cu privire la Sfanta Treime. 6. Se araté cum trebuie facut para impotriva episcopului si, in sfargit, al 7-lea canon determina modalitatea reprimirii ereticilor in Biserica. Ill. Al Ill-lea Sinod Ecumenic s-a tinut in Efes la anul 431, din cauza ereziei lui Nestorie, care sustinea ca in Hristos sunt doua firi atat de deo- sebite, incat intre ele se aflA numai un contact intim, iar Sfanta Fecioara nu este Maica lui Dumnezeu, ci maica omului Hristos. Sinodul a fost con- vocat de imparatul Teodosie cel Mic (408-450); au luat parte vreo de 200 episcopi, care au condamnat erezia si au dat 8 canoane disciplinare. Din- tre acestea principale sunt urmatoarele: Canoanele 1, 2, 3 gi 4 interzic orice contact cu episcopii apostati sau CU partizanii semipelagianului Celestin gi Nestorie. 3. Preotii indepartati de Nestorie vor fi reprimiti. 5. Cei hirotoniti de dansul vor fi caterisiti- 6. CAlc&torii canoanelor Sinodului de la Efes vor fi, daca sunt clerici, cateri- siti, iar daca sunt mireni, neimpartasiti. 7. Hotdrarile Sinodului de la ae raman neatinse. Canonul 8 stabileste autocefalia Bisericii din ipru. VALOAREA ACTUALA A CANOANELOR 6 IV. Sinodul al IV- . care invata ca firea omenca ene 8 st Gan de erezia lui Eutihie, dumnezeiasc, astfel incat in Hristos nu ia Hristos se absoarbe in es o singura fire, de unde numirea de m | fait Fn eet event La anul 451, imparatul Marcian (450-457 onofizitism data acestei erezii. La marea disputei ce se ivise si care tulb: : Sintteain Sete aeaels Calcedon, 0 localitate in Asia, in f. Co meeeceempenulal eho a to : el, luand parte peste 600 de epi ata Constantinopolului ginu departe de cind principiul ca in Hristos eee care au condamnat erezia, statorni- partite si nedespSrtite, dar este 0 singura Persoana cu doua firi neim- espartite, gi fara amestecare sau schimbare. Sinodul a dat si 28, dupa altii 30, de canoane disciplinare cu un cuprins variat, din care extragem urmatoarele dispozitii principale: Se confirma in mod general canoanele sinoadelor de pana acum. Se interzic hirotoniile pe bani. Clericii sunt opriti a se ocupa cu afaceri lumesti. Nimeni nu poate intemeia manastire fara voia episcopului. Episcopii gi clericii n-au voie sa se permute. Se interzic hirotoniile neat&rnate, adica fara bisericd sau parohie. Cei hirotoniti nu mai pot intra in armata sau dregatorii lumesti. Clericii de la asezimintele de binefacere raman sub jurisdictia episco- pului. Judecata dintre clerici s& 0 faca episcopul. Nu este ingaduit unui cleric s4 fie la biserici din doua orage. Siracii s{ nu umble cu recomandatii. Nu este ingaduit a se crea eparhii noi, divizandu-se cele vechi. Clericul nu poate oficia in alta parohie fara voia episcopului respectiv. Anagnostii si psalfii daca se insoard sd nu ia femeie de alta religie. Diaconitele se vor hirotoni la 40 de ani. J Calugarii si calugaritele n-au voiea se casatori. — im Parohia care a stat 30 de ani sub jurisdictia unui episcop ramane a aceluia, daca intre timp nu au fost reclamatii. ; | Clericii care uneltesc in contra episcopilor vor fi depusi. , Se statorniceste din nou tinerea sinoadelor bisericesti anuale in pro- vincii. Clericii n-au voie s4 se permute. ; a i Nu se poate primi 0 reclamatie contra episcopului din partea celor cu moralitate dubioasa. . . ¥ ianimicdin | ile lui La moartea episcopului, clericii n-au voie sa ia nimic din lucrurile Tu, Clericii care stau fara niciun rost in capitala, ri fi trimigi la turma lor. Tog 8 in locasuri lumesti. Manastirile nu se pot transforma in loc 4 . . . Mitropolifii s& nu ‘intarzie hirotonirea episcopului unei eparhii vacante mai mult de trei luni. 70 Pr. Constantin DRON Administrarea bunurilor bisericesti se va face printr-un econom sa nu fie fara martori iconomia Bisericii”. Se interzic rapirile de femei sub motiv de casatorie. Canonul 28 statorniceste jurisdictia Patriarhului din Constantinopol si protia lui dupa cel al Romei. Episcopul nu poate fi coborat la treapta de preot. Episcopii din Egipt sunt scutiti de obligatia de a semna o declaratie catre Leon al Romei cat timp nu au arhiepiscop. ula V. Al V-lea Sinod Ecumenic s-a tinut la Constantinopol, la anul 553, in timpul imparatului Justinian, din cauza certei pentru cele trei capitole” sau scrierile lui Teodoret de Cir, Ibas de Edessa si Teodor de Mopsuestia. Aceste scrieri aparasera nestorianismul, pe care Sinodul din Calcedon l-a condamnat, dar fara a condamna gi persoanele respective care, dimpo- triva, au fost puse in cinste. Acest sinod nu a dat niciun canon disciplinar, astfel incat el n-are importanta pentru studiul Dreptului canonic, decat in legatura cu erezia nestoriana a cdrei condamnare acest sinod 0 confirma. VI. Al VI-lea Sinod Ecumenic a curmat erezia numit& monotelism, care sustinea ca in Hristos este numai o singura vointa sau energie. Sino- dul s-a tinut in anul 680, sub imp4ratul Constantin Pogonatul, luand parte 174 de episcopi, care au condamnat erezia monotelitd formuland invatatura ca in Hristos sunt dou firi si doud vointe, ins& neimpartite gi nedespartite, neamestecate gi neschimbate, vointa omeneascd supu- nandu-se celei dumnezeiesti. Nici acest sinod n-a dat vreun canon disciplinar, insa peste 12 ani, imparatul Justinian al II-lea Rhinotmetos (cu nasul taiat) convoacd un nou Sinod Ecumenic la Constantinopol, care nu curmé nicio disput, ci da 102 canoane disciplinare. Acest sinod poarta numele de ,,Trulan” din cauza ca s-a tinut intr-o sal4 renumita, cu bolt& (turla) din palatul impe- rial, precum gi ,quini-sext” din cauza ca e considerat urmare a sinodului al 5-lea si 6-lea despre care am vorbit mai sus. Este, din punct de vedere al Dreptului canonic, unul dintre cele mai importante sinoade, intrucat a confirmat hot&rarile sinoadelor particu- lare, canoanele Sfintilor Apostoli si ale Sfintilor Parinti, a curmat disputa despre obligativitatea acestor randuieli si, in acelasi timp, a introdus dis- pozitiile lor in toata Biserica. Iat& care este pe scurt cuprinsul lor: 1. Canonul 1 confirma hotararile dogmatice luate de sinoadele anteri- oare. 2. Canonul 2 intareste canoanele apostolice, ale sinoadelor particulare si ale Sfintilor Parinti, cdrora le da putere ecumenica. 3. Se opreste apoi cdsatoria a doua a preotilor si cls&toria dup’ hiroto- nie. VALOAREA ACTUALA A CANOANELOR 71 9-10. Clericii n- 11. Clericii n- tori evrei. 12. Episcopii vor trai necis&toriti. ne gerc casatoriti s& nu-gi paraseasca femeile. tne de 2a poco a a nol a 16. Pot fi mai mult de 7 diaconi intr-o cetate (oras). nica Clericul nu poate trece dintr-o episcopie in alta fara carte cano- fo Cei goniti de barbari dupa trecerea primejdiei pot reveni la locul 19. Se statorniceste obligativitatea predicii duminica. 20. Episcopul nu poate invata in alta eparhie. a 21. cei Caterisiti, dar iertati, au voie s4 poarte uniforma preoteasca, ar nu oficiaza. 22. Vor fi caterisiti cei hirotoniti pe bani, ca gi cei ce au facut hirotonia. 23. Impartagania se da fara plata. 24. E oprit clericului a merge la alergari de cai. 25. Parohiile ce au stat 30 de ani sub 0 jurisdictie nu mai pot fi reven- dicate. 26. Clericii csAtoriti din nestiinta cu rudenie raman preoti, dar nu ofi- ciaza. 27. Uniforma preoteasca e obligatorie. 28, Nu se vor aduce la proscomidie struguri pentru jertfa. 29, Sfanta impartaganie s4 nu se sfinteasca decat de oameni postiti. 30. Clericii din Africa care convin a nu avea relatii corporale cu feme- ile lor nu sunt opriti. hoe ; ; 31. Slujbele acasa se fac numai cu invoirea episcopului. ; 32. Este oprita savarsirea Sfintei Liturghii fara apa, ca la armeni. 33. Se opreste obiceiul armenesc de a se face clerici numai fiii de cle- ici. 34. Este opritd conjuratia im 35. Cand moare un episcop, rea episcopiei vaduvite. 36. Patriarhul Constan dupa acesta. . au vole sa tina Pravalie sau sa ia camata. ve Sa manance azim& evreiasc’ sau si cheme doc- potriva episcopului. mitropolifii n-au voie sa se atinga de ave- tinopolului are fntaietate ca gi al Romei, dar n Pr. Constantin DRON 37. Episcopii hirotoniti pentru tinuturile ocupate de barbari pot face hirotonii pentru acele tinuturi, degi stau departe de ele. 38. De se intemeiaza un orag nou, el va face parte din jurisdictia epi. scopiei unde a hotarat puterea civila. 39. Arhiepiscopul Ciprului va pastra vechile privilegii desi din cauza barbarilor a parasit Ciprul. 40. S nu se facd calugar sau calugarita fara un lung noviciat gi la o anumita varsta. 41-42. Calugari s4 nu umble in lume fara rost. 43. In monahism poate intra oricine, daca are ravna. 44. Monahii ce traiesc pe ascuns cu femei vor fi tratati ca preacurvarii. 45-46. Célugaritele s nu se imbrace cu haine scumpe gi s4 nu mai ias& din manastire. 47. Calugarii si nu petreaca in manastiri de cdlugarite si viceversa. 48. Femeia celui ce devine episcop sa se ducd la o manastire depar- tata. 49, Manistirile nu pot fi transformate in locuinte. 50-51. Sunt oprite mirenilor gi clericilor jocurile de noroc gi teatrul. 52. In Postul Mare se face Liturghia Darurilor mai inainte sfintite in toate zilele, afara de sambata, duminica si Bunavestire. 53-54. Se opreste cdsatoria intre nag si find, precum gi intre orice fel de rudenii de sange. 55. Se opreste postul sambata, afara de Sambata Mare. 56. Ouale si branza nu sunt lucruri de post. 57. La jertfire si nu se aduca miere gi lapte. 58. Mirenii nu-gi pot lua singuri tainele. 59. Botezul nu se poate face acasa, ci la biserica. 60-61. Fermecatorii sa fie opriti si certati. 62. Sarbatorile paganesti trebuie inlaturate. 63. Se interzice publicarea in biserica a istorisirilor mincinoase despre sfinti. 64. Mirenii nu pot invata in public. 65. Focurile la luna noud inaintea caselor sau pravaliilor sunt oprite. 66. In Saptimana Luminata sa nu se facd serbari, ci toati lumea s4 vind la biserica. 67. Sunt oprite mancarurile amestecate cu sange. : 68. Cartile Sfintei Scripturi nu pot fi intrebuintate ca hartie. 69. Mirenii nu pot intra in altar. 70. Femeile nu pot invata in biserica la Liturghie. 71. Studentii sunt opriti a face jocuri scamatoresti. 72. Se interzice casatoria cu ereticii. 73. Crucea trebuie cinstita, dar nu pictata pe pamant. 74. S& nu se facd mese in biserica. VALOAREA ACTUALA A CANOANELOR 7% 3 75. Cei ce canta s& nu strige. es ie eae oo bisericilor. » Cle nil nu trebuie sa se scalde in bai i 78. Cei ce se boteaza sa fie instruiti. in baie cu ferneile. ar E eee sarbatoarea in amintirea leuziei Sfintei Fecioare. sick 7 cll $1 mirenii nu pot lipsi mai mult de trei duminici de la bise- 81. Se interzice a se adauga la Te-ai rastignit pentru noi”. 82. Se interzic icoanele in care Mantuitorul e inchipuit ca miel. 83. Sfanta impartaganie nu se da trupului mort. Se Copiii gasiti nu vor fi botezati daca un martor nu adevereste Bote- zul. 85. Robii nu vor fi considerati ca au cipitat slobozenie decat pe baza a doi sau trei martori. 86. Cei ce tin case de prostitutie se afurisesc. 87. Divortul nu e admis decat in caz de adulter. 88. E interzisa aducerea de dobitoace in biserica. 89. Zilele patimilor sa se tina cu post si rugaciuni. 90. Duminica nu se sta in genunchi. 91. Cine provoaca avorturi gi cea care avorteaza sunt considerati ucigasi. 92. Cei ce rapesc femei cu scop de casatorie vor fi dati anatemei. 93. Femeia nu se poate cAsatori cu altul sub cuvant cd nu stie de urma barbatului. aoe . 94, Cei ce se jura pe zei paganesti se afurisesc. 95. Se stabileste modalitatea reprimirii ereticilor. 96. Femeile gi barbatii nu trebuie a se ingriji prea mult de podoaba trupului. Cas . cose . 97. in casele de pe langa biserici destinate unor servicii publice, nu pot locui oameni cu familie, . a 98. Se interzice a lua in casatorie femeie logodita cu altul, 99. Se interzice fierberea carnurilor in biserica, ca la armeni. damni picturile obscene. . ; 101, Crestinul care impartaseste trebuie sd se prezinte cu deosebita eee u a lua Sfintele Taine. . . - cuvn Peovnici sa fie cu bagare de seama la indeplinirea oficiilor, considerand felul pacatului cat si imprejurarile in care s-a comis. : _lea Ecumenic a pus capat luptei impotriva icoane- VII. Sino ae ae 787 la Niceea gi s-a convocat de imparateasa Irina, lor. El s-a ee el peste 350 de episcopi. Cele 22 de canoane pe care le-a luand parte la e! Ee cuprind dispozitii referitoare la disciplina clerului gi formulat acest sino | lor pe scurt e urmatorul: . inilor. Cuprinsu: wed de viata See iy generic hot&rarile sinoadelor precedente. > intal Sfinte Dumnezeule” cuvintele: ,,Cel ce 74 Pr. Constantin DRON 2. Episcopul trebuie s& cunoasca desavarsit, ,,nu in treacat”, Scriptura si canoanele. 3. Alegerea clericilor s4 nu se faca de ,,boieri”. 4. Episcopul sa nu fie lacom de castig banesc cerand mai ales de la cle. rici sau monahi. 5. Se interzice simonia. 6. Sinoadele locale sa se tina macar o dat& pe an. 7. Bisericile s4 nu se sfinteasc& daca nu au sfinte moaste. 8. Se condamna botezul din interes gi serbarea sAmbetei. 9. Toate scrierile impotriva icoanelor se vor trimite la Constantinopol, 10. Se interzice ca preotii s& stea fara voie in capitala gi sa ocupe dre- gatorii lumesti. 11. Episcopii trebuie s4 aib4 economi, in caz contrar, mitropolitul i] poate pune din oficiu. 12. Bunurile bisericesi nu pot fi instrainate. 13. Proprietatile bisericesti rapite s& se restituie. 14. Nimeni nu poate sluji bisericii fara hirotesie. 15. Este interzis ca un preot sA ocupe doua biserici. 16. Preotii sa nu aiba lux. 17. Cel ce zideste biserica trebuie s4 aib4 mijloacele necesare. 18. Episcopii n-au voie sa aiba servitori femei. 19. Se interzice primirea in monahism pe bani. 20. Daca barbatul gsi femeia se cdlugaresc, ei nu pot trai in aceeasi manastire gi nici in manastiri apropiate. 21. Monahul nu trebuie sa paraseasc4 metania. 22. Ospetele sunt ingdduite dar trebuie s& fie cuviincioase. CAlugarii si clericii nu pot lua parte la ele, decat daca sunt gi alti barbati. C. Sinoadele particulare (locale) A doua categorie de legi bisericesti o formeaza hotararile sinoadelor particulare. In stiinta Dreptului bisericesc, nu este tocmai lamurit& chestiunea ace- lor sinoade locale, cdrora sinoadele generale le-au conferit putere ecume- nica. Autorii de Drept canonic le numara diferit: unii 7'8, altii 819, alti 10 sau 1179, jar altii 122/, 8 Cf.1.S. Berdnicov, Curs de Drept Bisericesc, p. 33. "9 Cf Eusebiu Popovici, Istoria Bisericeascat Universald, I, pp. 55-56 (ed. 1925). 29 Cf. Nicodim Milas, Dreptul Bisericesc oriental, p. 74. * Cf. Dr. D. Boroianu, Dreptul Bisericesc, I, pp. 127-128. Vezi si Andrei Saguna, Comper diu..., p. 330.