Sunteți pe pagina 1din 4
Ordinul nr. 1411/2016 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului s&n&tatii publice nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV "R&spunderea civild a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice" din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii In vinoare de ta 21.12.2018 Publicat in Monitorul Oficial, Partea | nr, 1027 din 21.12.2016, Vazand Referatul de cadrul Ministerului Sar avand in vedere prevederile art. 691 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarite si completarile ulterioare, in temeiul art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului ‘Sandtatji, cu modificarile gi completarile ulterioare, fare nr V.V.V. 6.943 din 12 decembrie 2016 al Serviciului de medicina de urgent din ministrul sanatatii emite urmatorul ordin: Art. |. Ordinul ministrului sinatatii publice nr, 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV "Raspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice" din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatafi, publicat in Monitorul Oficial al Romar Partea I, nr. 237 din 5 aprilie 2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 4. Titlul ordinului se modifica si va avea urmatorul cuprins: "ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XVI «Raspunderea civilé a personalului medical si a furnizorului de produse $i servicii medicale, sanitare si farmaceutice» din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanaitatii" 2. Articolul 1 se modificd i va avea urmaitorul cuprins: “Art. 1. Se aproba Normele metodologice de aplicare a titlului XVI «Raspunderea civilé a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice» din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sénétati, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin." 3. Titlul anexei se modifica gi va avea urmatorul cuprins: NORME METODOLOGICE de aplicare a titlului XVI «Raspunderea civild a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice» din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatil” 4. In anexa, arlicolul 5 se modificd gi va avea urmatorul cuprins: "Art. 5. Personalul medical raspunde direct in situatia in care s-a stabilit existenta unui caz de malpraxis." 5. in anexa, dupa articolul 5 se introduce un nou capitol, capitolul I’, cuprinzand articolul 5", cu urmatorul cuprins: CAPITOLUL I" Raspunderea civila a furnizorilor de servicii medicale, materiale sanitare, aparatur, dispozitive medicale $i medicamente ‘Art. 51, Unitéle sanitare publice sau private, in calitate de furnizori de servicii medicale, raspund civil, potrivit dreptului comun, pentru prejudicile produse in actvitatea de preventie, diagnostic sau tratament, In situaile prevazute la art. 655 din Legea nr. 95/2006 privind reforma In domeniul sanétati, republicata, cu modifica si completérile ulterioare, in solidar cu personalul medical angajat, pentru prejudicile produse de acesta.” 6. In anexa, articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins: “Art. 7, Persoanele prevézute la art. 657-659 din Legea nr. 95/2006, republicaté, cu modificdnile si completarile uilterioare, raspund potrivit aispozititor cuprinse in lege.” 7. In anexa, articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins: “Art. 8. (1) Acordul scris al pacientului, necesar potrivit art. 660 din Legea nr. 95/2006, republicatd, cu modificarile si completarie ulterioare, trebuie s& con{ina tn mod obligatoriu cel putin urmatoarele elemente: 4) numele, prenumele $i domicilul sau, dupa caz, resedinta pacientului 1) actul medical la care urmeaza a fi supus; ¢) descrierea, pe scurt, a informatillor ce i-au fost furnizate de catre medic, medicul dentist, asistentul medical/moasai; ) acordul exprimat fara echivoc pentru efectuarea actului medical; ) somnéitura $i data expriméiii acordului. (2) Acordul scris constituie anexa la documentatia de evidenta primara, (3) In cazul paciontului minor, acordul scris se va obfine de la parinte ori de la reprezentantul legal sau, in lipsa acestora, de la ruda cea mai apropiata. Prin ruda cea mai apropiata in sensul prezentului alineat se infelege rudele majore care insotesc pacientul minor, pad la al patrulea grad inclusiv. (4) In cazul pacientului major lipsit de discemamant (conform deciziei comisiei de expertiza medico-legala psihiatricd), acordul scris se va obtine de la reprezentantul legal desemnat. (5) In cazul pacientului major cu care medicul, medicul dentist, asistentul medical’moasa nu poate comunica in mod ficient, din pricina conditiei medicale a pacientului la momentul la care este necesara exprimarea consimtémantului, acordul scris se poate obtine de Ja sofu/sotia sau ruda majoré cea mai apropiaté a pacientului. Prin ruda cea mai apropiata se infelege, in ordine, parintele, descendentul, rudele in linie colaterala pnd la al patrulea grad inclusiv. (6) Pacientului care nu poate semna din pricina unei infirmitati i se va solicita exprimarea verbal a consim{éméntului pentru actu! medical, medicul, medicul dentist, asistentul medical/moasa urmand sa fac o mentiune in acest sens pe formularul de consimtamédnt informat. Pacientului care nu stie carte sau nu vede i se va citi cu voce tare textul acordului, va fi intrebat daca acesta reprezinta vointa sa, medicul/asistentul medical urmédnd sa facé o mentiune in acest sens pe formularul de consimfamént informat. (7) Acordul pacientului informat se exprimé in scris, prin completarea formularului prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentele norme metodologice.” 8. In anexa, la articolul 9, alineatul (1) se modified gi va avea urmatorul cuprins: "art. 9. (1) In cazurile tn care pacientul este iipsit de discernamént, iar medicul, medicul dentist, asistentul medica/moasa nu pot contacta reprezentantul legal, sotul/sotia sau ruda majora cea mai apropiaté, datorita situatie! de urgenté, si nu se poate solicita nici autorizarea autoritatiitutelare, deoarece intervalul de timp pana la exprimarea acordului ar pune in pericol, in mod ireversibil, sandtatea si viata pacientului, persoana care a acordat ingrijirea va Intocmi un raport scris ce va fi pastrat la foaia de observatie a pacientului, prin completarea formularului Report Privind asistenta medicalé acordata In situafii de urgenté, prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranté din prezentele norme metodologice.” 9, Dupa articolul 32 se introduc doud noi anexe, anexele nr. 1 si 2, avand cuprinsul prevazut in anexele nr. 1 $i 2, care fac parte integranta din prezentul ordin. Art. Il. Prezentul ordin se publica tn Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |. Ministrul santa, Vad Vasile Voiculescu Bucuresti, 12 decembrie 2016. Nr. 1.441 ANEXA Nr. 1 Formular de exprimare a acordului pacientului informat ACORDUL PACIENTULUI INFORMAT fi Datele pacientulur INumete gi prenumele: (Domiclialresedinia [2 Reprezentantul legal al pacientulu™ INamiele gi prenumele: (DomiciiatRegedinta: tatea “Aatul medical (descriere) Ia. Au fost fornizate pacientull urmatoarele informa In fegaturd cu pa Nu ctul medical: [Date despre starea de sanatate [Diagnastie [Prognostic Natura s7scoputactului medical propus [intervenjile si strategia terapeutica propuse lurmatoaretor: [Beneficile si consecinjele actului medical, insistandu-se asupra lurmatoaretor: JRiscurile potenfiale ale actuli medical, insistandu-se asupra ssupra urmatoarelor ternative viable de tratament si nscurle acesiora, insislandu-se JRiscurle neefectaari vatamentului JRiscurile nerespectarirecomandarlor me dicale [5. Consimjamant pentru recoltare Pacientul este de acord cu fecoltarea, pastrarea si folosirea lproduselorbiologice. ‘Alte informagi care au fost furmizate pacientulai |informati despre servicile medicale disponibile are iva trata" |informati despre identitatea si statutul profesional al personaluli rebuie s& le respecte [informa despre regulleipracticle din unitatea medical, pe care Inedicala, JPacientula fost incunostinjat cd are dreptu la © doua opinio anatate. [7. Pacientul doreste sa fie informat in continuare despre starea sade * Se ulizeaza tn cazul minofilor si majotilor fr8 discemamént (pentru art. 8 alin. (3) 5) din normele metodologi * identifica in tabelul cu personaiul medical care inarieste pacientu 1D) Subsemnatul, ... . (numele si prenumele pacientului/reprezentantului legal), declar cd am inteles toate informatiile furnizate de catre (numele si prenumele mediculuilasistentului medical) si enumerate mai sus, c& am prezentat mediculuifasistentului medical doar informatii adevarate si imi exprim acordul informat pentru efectuarea actului medical, x Data: 7 ‘Semnatura pacientuluilreprezeniantulul legal care consimte informat la efectuarea actulul 7 Ora: medical 1) Subsemnatul pacient/Reprezentant legal, declar cd am inteles toate informatile furizate de céitre (numele si prenumele medicului/asistentului medical care a informat pacientul) si enumerate mai sus, c& mi s-au explicat consecin{ele refuzului actului medical i imi exprim refuzul pentru efectuarea actului medical x Data: 4 J Ora ‘Semnatura pacientulu/reprezentantulul legal care refuza efectuarea actulut ‘medical [Fabel cu porsonalul medical care Ingrijaste pacientul (oumele $i prenumele pacientului) or. Nr] _ Nomele si prenumele ‘Statutul profesional 7 2 3 a ANEXA Nr. 2 Formular de raport scris privind asistenta medicala acordata in situatii de urgenta RAPORT \d asistenta medicala acordata in situatii de urgenta pri [Echipa medicala (medicivasistenfi medical) Nomete gi _|Statutal prenumele [profesional fi b. [Data si ora incheieri raportull INumele pacientulul, domicilulregedinga (daca sunt cunoscute) [Situafia pacientului a necesttat interventia medicalé de urgena. Din cauza stan sale de sanatate la momentul stabil decizieiterapeutice, pacientul nu avea, in acel moment, discemmant gi nu isi putea exprima voinfa, respectiv acordul pentru intervengia medicald, Timpul scurt nu a permis lobtinerea acordului pentru interventie de la reprezentan{ilegalirude apropiatelautontatea futelara. Orice intarziere in acordarea de Ingrilri medicale gi in realizarea interventei ar fi pus in lperico, in mod ireversibit IC Starea de sanatate a paclentuul [11 Viaja pacientulu imprejurarile, Starea pacientului(scurté descriere, din care reies Isituata de urgentd, conditia medicala gi ipsa de discemamant a jpacientuluy (Actul medical efectuat [Semnaturile membrior echipel care a efectuat actul medical i B.

S-ar putea să vă placă și