Sunteți pe pagina 1din 12

Ce este Ansonia -i.

Cell

Tehnologia
Aplicare
nalurala
prin lurnare

Termoizolatia Ansonie - i.Cell este un produs obtinut din fibre celulozice Tn amesiec
cu acid boric saruri de acid baric si ipsos Matertalul se poate aplica manual in spatii deschise
sau injegta cu o pompa meca.nicS uscaia.

de aplicare

Aplicara prin
sufiarein i

[ilicare prin suflare copri;ur! cu


panta

Superioritatea
Celuloza (Ansonia - I.Ge)l ]; produsului este
Aplicare auiomaia' prin pompare

evidential
Vata Minerala
Aplicare prin suilare in
spafli ileschise

Mbntare ffianual&care
3rS rosturi si f3ri pierderi genersa
economfe de limp si banl = risipS
l2Olatie tsrmicfi superioara 0,034 W/mK
Rezistenta la foe clasaB-S1; do conform
EN 1350-1
Prin tratarea celuiozei cu bor se asigurS
distrugerea in mod acliv a rnucegaiului si
sporitor.

Izolatie termiefl
0,044 W/mK
La ardere emits gaze toxiea
Nu determine aparilia
mucegaiului.

Constmclie pe schelet de lemn


1

Prin modul de a plica re este


Materialul se aplica iara goluri si nu permits favortzatS aparttia puntilor
fcrmarea punjjlor
fmbinari.
tsrmice.
fanicfl < cu
izolatie fonic& > cu 10% STC = 4
10% STC = 39

Prin ce se distinge

I, toteagli-sonseiu glass USB


T.omstnHnittiiriscJntturiiafri; a t
t.fBtiHjrafuasdmgiiis-ai-s, I H . -

. capturi cu ANSONIA I.Cell,

^-

Ansonia - i. Cell

3. sistsm ds ulai^^K dnu-vint OMEGA i piita PFS.D


4 i[33p sLstin*^ cu AN9ONIA LCaii.
piTC. ImuiM ID R
5.1uI-L- i.ilr-cunu^ni placj O.'iFJ
Sr c n ITS rrur: (is din &c4rVuri/ aei (2r4 CFH)
7 cl.ir nj'iifuij* dm gjp^-carton (1,5 cm)

Tavanetaj superior cu placi de lemn

IValoareauflP
Gtuilmsi

1 ^u

Valoam
Grosimea ^1

11 (

- m turn*
IS cm

0.Q25

20 cm

0,019

25 cm

0.015

30 cm

0,013

flsiiilinpj la dlluzis

ComportiminJ
lilqt

1. puci ((injtruBu ufnari Din latas (3.9 cm) I. asieteolj din


tcanlgri [2,4 cm) 3.)i:ndJCNANSDNtA I.Call. urK 4.
tolni^nti-candeJis 9. ccfl^tructie em sclniiun 13*r rs,4 cm) 8.
ctiacA din ficjfK ne ipsos

Cu Ansonia -i.Cell

RBZlfttnlB la cunnl
8SH/ra'

- economie cu pan* la 80 % in consumul


de energie pentru incalzire si dirnatlzare;
- reducerea cheltulelitor de constructie cu panS la 20 % Fata de sistemul clasic:
- cresterea vitesei de exeeutie cu pana la 40 %.

A n so ni a - i . C et l
80% economie la consumul de energie pe
A n so ni a - i . C el l ie la consumuf de
Pana la 80% e energie pentrulncalzire si cli
lermica

1. araipans eiiEism
}. tijnw ai janslre uO!isiioart<5-!cml
3. cJpngd cu cito dlflfi6t at lamn meals

1. im
2. aifftiiroi! p^siefi^j.irl

Capacitatea termica

-7

13

teolalia Anaonia - i .Cell impiedica circulate aeruiui de la caW la rece Idin intenor satre exterior iftma) si
de la reca la tala idin exterior )a interior vara). prin capLarea aerjlul intre fibre sau port. Cu cflt esls ma I mars
matanaiJitJi si grosimea straw I ui apiical cu atat opreste mai bine'circularla aerului.

Durals -i
asrulul cairi pentru ttlfeme
male rials tla iiofatle

IzoJatia capriorilor la acoperfsul existent

Domenii de aplicare

mine

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Producator

Reprezentantiil sau autorizat

Codul de referintS 3 produsului, dat de producStor

TERMOTZOLATIE DIN FIBRE CELULOZ1CE


ANSONIA 1-Cell

Declara ca produ.sele: Termoizolafia din fibre celulozice ANSONIA l-Cell stint in confcrmitate c.i
prevederiie Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor cu modificarile ulterioare ?i ci
liotSrarea Guvernului nr. 622/2004 pnvind stabilirea cpndifiilor de introducere pe pia^a a produselor pentr
constructii, putand tl puse In opera conform instRicfiunilor de utilizare conpnute tn documentati
produsului,
AgrementuI tehnic de refer in (a in contbrmitate cu care este realizat produsul este:
007-03/265-2009
Perfarnitwtele prodttsului:
Caracteristici

Standard de incerc&ri

Prevederi

Rezullatc obtinute

Produs dirt fibre


ugiameraie

Aspect

Densititie in vmc - Hecpmpactat (kg/mJ)


DemiiHie prmfus pus fn opurd (>uit> presiune)

(kg/wJ)
StabHitaiea (ermoi'&l&iei in conditii specificate
de U-mptratura T=lQ(rCl %
Umidildte noturalii, %
Clasa de rzacfie lafoc

SR EN 1602:1997

20-30

SR EN 1602:1997

40-60

48.31

SR EN 1604:1998

stabii

Ftirfi modificari

SRENI32:!996

Mas 15

N.I

B-sI. do (Ci)

Dertumirea i descrierea produsului: prod us in vrac ambalat in sapi..


Denumirea ^si adresa laboratorului care a efectiiat incercarile
I aboratorul 1ME - 1NCERC Sucursala Cluj-Napoca, Calea Flore^ti, nr, II 7. Cluj-Napoca
Producator ^i

sau

semnatura
m CILKA
iCO PAP

autorizat

m
s'

-Prodtis din fibre


Calulo'iije
aglomarate. de
culoarc g)i
28, 76

MINISTERUL DEZVOLTAKI1 REG ION ALE $1 LOCUINTEI


CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTIl

Agrement Tehnic
007-03/265-2009
TERMOIZOLATIE DIN FIBRE CELULOZICE - ANSONIA I-Cell
ISOLATION THERMIQUE A FIBRES DE CELLULOSE - ANSONIA f-Cell
THERMAL INSULATION OF CELLULOSE FIBRES - ANSONIA I-Cell
WARMEDAMMSTOFFE AUS CELLULOSEFASERN - ANSONIA I-Cell
Cod: (1.25)

PRODUCATOR: SC SIL&4 ECO PAPER SRL Cluj-Napoca


TITULAR AGREMENT TEHNIC: SCSILKA ECO PAPER SRL Cluj-Napoca

ELABORATOR AGREMENT TEHNIC:


_________

I'm u a: J M
Instifuitii Mafwtntt de Cercetafe-Dezvoltare hi Construcfii $1 Economla Canstructiitar
Afcmbru in
#
EOTA,

UEAtt,

ECTA observator)'

Uniunea Europeand pentru Agrementare Tehnica in


Organizafia Ettrapemd pentru Agremente Tehnice imemhm

t.\ illil, Refeaua Enropeanii a Institute for de Cercetari in Construct It;


WFTAO, Organiza(in KUmdiitfapentru Agrem&nte T

Grupa speciatizata nr 3: nPretecfii fa Joe, termotehnicS, acusticd, protectii hidrofuge jri ittvelitori"
Prezi'tituf (igrement tehnic este vaiabil pftna in data de 15.03.2012 numai msotit de AVIZVL TEHNIC at
CoHsifiuiui Tehtiic Permanent pentru Construciii $i ttu fifte he de certijicar de aiiitate.

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCT!!


Grupa Special'izaia nr. 3 "Protect ii la foe, termoiehnicd. acustica. protecfii hidrofuge $i invelitori" din
cadnti INCERC Sucursala Cluj-Napoca. analizdnd documentatia de solicttare de agrement tehnic,
prezentatd de SC SILKA ECO PAPER SRL Cluj-Napoca yi inregistratd cu nr. 8545 din I0.12.200S,
rcferitoarc la produsul: .JERMOIZOIAJIE DIN FIBRE CELULOZICE - ANSONIA 1-CelV realizat de
SC SILKA ECO PAPER SRL Cluj-Napoca. ektboreazd prezentui Agrement Tehnic nr. 0074)3/265-2009. in
conform! (ate at docttmentele tehnice romanesti aferenfe domcniului de refer into, cu GAT 003-1995
"Materiale termoizolatoare ,v/fonoabsorhante". route valahile la aceastd data.

I. Deflnirea succintd
1,1. Descrierea succinta
Termoizolal'ia Ansonia I-Cell cste un material
iti'or. de culoare gri, cu proprietafi de izoiare
termica. Este un pradus din fibre cehrfozice in
amestec cu ipsos $i alte adaaswi. Fibrele de
eeluloza sttftt ohtinuie prin inanmtirea
mecanica a maculaturii de ziare. Penfru
fmbunata/irea comportarii la foe a
materialulul se adauga ca subskrnfe ignijuge
acid boric $i saruri de acid boric. Produsul se
aplicd fie prin ctfezare pe suprafete
orizoniale. {de ex. pe plan?eul de peste
ulthmd nivel), salt prin sujhirc in spaiii
delimitate ale elementeior de eonsfruc(ii (de
ex. in perefi). Produsit! astfel aplicat
fitnneaza strata! termoizohtnl in elementele
de constntcfie.
Termoizolafia. pusa in opera, are densita\i
variab'de cuprinse intre 40 si 60 kg/m3.
Sislemul de izoiare cu produsul Ansonia ICell rut are pierderi, iar apiicarea este rapida

si la dimensiunile dorite.
Materialist absoarbc uniezeald din atmosferd in
fibre pe care o eiimina rapid.
Este de asemenca un prodtiS rcciclabil. confine
aditivi pur naturaii (sdrurt/e bortce) $i se fabricd
cu consum rcdus de energic.
Din pufict de vedere tehnologic grosimea de
aplicare aprodusuiui nu este liinitatd.
Produsul se fivreaza in vrac, insacuit, in sad de
nylon (ransparenti. de cca 10 kg.
1.2. Identijlcarea produselor
Fiecare ambalaj are eticheta pe care sc
specified, in limba romdnd:
- denumirea fabricantului;
- denumirea produsuiui;
- datafabricafieij
- cantitate;
- caracteristicile produsuiui:
- atenjionari. riscuri;
- condifii de transport, depozitatv si pttnere in
opera;
- viza organului de control tehnic a calitdtii.

2. Agrementul tehnic
2.1. Domeniile acceptate de utilizare in
constructii
lermuizo/atia din fibre celulozice ANSONIA
I~Ceil se uliiizeazd la izolarea termica si
acustica, la interior sau/si fa exterior la orice
tip de elemente de construct ii. la ciddiri noi
sent exist ente. in conditiile respeetdrii
prevederilor din reglementdrile tehnice
romdnesd in vigoare.
Produsul se utilizeazd aplicat manual pe
suprafeie orizaniale in spatiu deschis (de ex.
pe planseul de peste uitimtil nivef). sau aplicat
mecanic. prin suflare cu o pompa spec in la. in
spafiile delimitate ale perefilor interiori si
exteriori, in .spatiu/ dintre edpnorii din
acoperis. la izolarea goluriior in cazu!

Termoizolan'a din fibre celulozice nu se


utilizeazd in locuri expuse precipitatiilor sau in
contact direct cu solid.

2.2. Apreciere asupra produsuiui


2.2.1. Aptitudinea de exploatare
Procedeul indeplineste eerintele din Legea nr.
10/1995. modijicatd ctt Legea nr. 123/2007.
privind calitatea in construct ii in ceea ce
priveste:
Rezistenta mecanica si atabUitate
Produsul
tut
in/luenfeazq
cerinta.
Termoizoiarea cu produsul Ansonia 1-Cctl nu
influenteazd
rezistenfa
$i
.stahilitateu
constructit'i la care se aplicd.
Sectmtate la tncendiu

tgiena, sanatafe, fi media


Produsitl nu este toxic sau poluant, tut degqfa
noxe, nu este radioactiv i nu este cuprins tn
lista
materialeior cancerigene sau substanfelor
potential cancerigene, conform Ordinului
Minisierului Sartfitdfd nr. 91/2002.
Pus in opera, produsui nu afecteazd sdndtatea
oa wen Hot:
Produsui nu este poluant pentru mediu.
Sigttranta in exploatare
Termoizolatia ANSONIA I-Cell pusa in opera
nu prezintd riscuri pentru utilizatori.
Prott'cfie impotriva zgotnotului
Termoizolarea cu produsui ANSONIA I-Cell
nu injluenteazd seretnificativ cerittfa.
Economic de energie si izolare termica
I'ermoizo/afia se u/ilizeazd in scopul
imbunataiini comportdrii la transfer termic a
elementelor de construcfie, Termoizolatia din
fibre celulozice are o conductiviiate termica
de calcul I = 0,038 W/mK.
Termoizolarea cu produsui Ansonia I-Cell
contribute la economia de energie in
constntcfii.
Proiectantul constructiei asigurd prin calcul
rezistenfa minima la transfer termic conform
nonnativetor CS07-2005.
2.2.2.
Durabttitatea
(ftabilitatea)
$i
mtrethterea produsului
Duratci de viutd a terntoizolafiei este de
minimum 25 de ani de la aplicare.
Producdtond asigurd o garcmtie de I an
produsului in condifiile unei puneri in opera
corespunzdtoare recomundarilor sale si a
unei exploatdri norrnale.
2.2.3. Fahricatia >/ controluI
Fabricarea produsului se face de catre f'trmu
SC SILKA ECO PAPER SRL ClufNapocu, cu
ui'daje care asigurd metuinerea constctntei
calitdtii produsului.
Producd/orul are implemented un sistem
propriu de management al calitdtii.
ttecertijicat.
Tennoizolafta Ansonia !-(. 'ell se obfine din
reciclarea hdrtiei de ziar, care dupd a
marun\ire preulabild intr-ttii zdrobitor se
introduce inlr-o instala(ie de destramare
impreund cu ipsosvl. acidul boric >/ sareu
borica. substance care se impregneazd in
fibrele celulozice in timpul destrdmdrii.

tgrvmctinil teknic nr. 00"?-03/2(>5-20Q9

Pupa destrdmare se obi in fibrele libere de


celulozd impregnate cu sub.stante ignifuge.
Produsui jinit astfel obtinut are o forma
asemandtoare cu vata minerald si are o
con.sistenfd moale. Este transportai prin
intermediul unei pompe la instalatia de ambalarc
care asigurd ambalarea produsului in saci dc
ptdietilend la o greiuate de cca 10 kg/sac.
C 'orttrolul calitdtii se realizeazd conform
procedurilor specifice cefac pane integranid din
sistemul de management certificat.
Controhd intern se face pa /haul tehnologic.
urmdrimhhse calitatea fibrei destrdmate si
respectarea proportiilor de ipsos si a
sitbstan(elor ignifuge. care se adaugd.
Se executd annul un control extern al produselor
la un laborator de specialitate, neutru, autorizat.
2.2.4. Punerea tn opera
Produsui se pune in opera ford dijicultdti
particulars Intr-o lucrare de precizie normala.
de catre personal califtcai in astfel de lucrdri. in
condiftile
respectdrii
prevederilor
din
instructiunile de punere in opera date de
produedfor.
Tehnicile de punere in opera a produsului hi
vrac pot ft:
-prin aplicare manual'a - pe suprafefe orizontale
{de ex. planseul peste ultimul nivel).
-prin aplicare mecamcCt, respectiv prin
pomparea sub presume de aer, cu masini
special? cu suflantd. in spa(ii/e delimitate ale
unor elemente de construcfie (la izolarea
peretilor interior! si exteriori, a spatiilor din/re
cdpriori la mansanle, etc),
Comli(ii de aplicare:
-executareti termoizoia\,iei se face dupd
efectuarea celorlalte lucrdri de construcfii si
imtalatii a cdror executie ulterioard pot
deteriora produsui.
- nu se aplicd pe suporturi ingbefate. pe
suprafete expuse intemperiitor si in contact cu
solul.
2.3. CaietuI de presenpfii teh n ice 2.3.1. Cottditii
de conceptie Produsui este conceput pentru
rcalizurea izolatiei termic la interior sau/si la
exteriorul clddirilor in scopul imbum'ildtirii
rezisten(ei tcrmice a elementelor
construcliilor noi sau vec/ii. La elabararea
proiectelar de izalutie se fine seama de
prescript;He din urmatourcU-regtementdri
tehnice:
- C 107/0-2002 ..Normativ privindproiectarea si
executarea tucrdritor dc izolaiii tcrmice la
clddiri";
Pag. nr. 3/8

- C 107/1-2005 "Normativ privind calculul


termotehnic al elementelor de construcfie ale
cladirilor. Partea l-a - Normativ petitru
calcidul coejicienfilor global; de izolare
termicd la cladiri de loan it ".
- C 107/2-2005 ., Normativ privind calculi/1
lermofehnic al elementelor da construcfie ale
cladirilor. Partea 2-a - Normativ peturu
calculul coejicienfilor globali de izolare
termicd la cladiri cu alia destinalie decaf ceo
de locuire ".
- C 107/3 - 2005 "Normativ privind calculul
performanfelor termoteknice ai elementelor de
construcfie ah cladirilor. Par tea 3-a Normativ privind calculul performanfelor
termotehnke ale elementelor de construcfie
ale cladirilor".
- C 203-9] ,, Instrucfiuni tehnice pentru
proiectarea si execufia hicrarilor de
intlmnatdtire a izoldrii termice yi de remediere
a situatiilor de condens";
- P 118-99 ., Normativ de siguranfd la foe a
coiistructiilor ".
2.3.2. Condhji defabricare
Termoizolafia din fibre celulozice sc
realizeazd de SC SfLKA ECO PAPER SRL
Cluj Napoca. conform procesului tehnoiogic
propriu al producdtorului.
Acesta asigurd condifiile de menfinerea
consfanfei calitdlii produstdui realizat.
Producatorul efectueazd corttrolul caiiidlii in
procesul de fabricafie $i al produselor finite. Se
executd anual un control extern a!
produselor la un laborator de specialitate,
ncutru, autorizat.
2.3.3. ConditU de livrare
La livrare produsul este insofit de declarafia
de confbnniiate cu prezentul agrement,
conform prevedcrilor SR EN IS0/CE1 170501:2005 $i de instructiitnile de transport,
depozitare, punere in opera, utiliztire,
redactate in limba romdnd. Instructiunile de
punere in opera coniin obligaloriu detaliile
specijice de aplicare.

Conciuzii
Aprecierea glohata
Folosirea produsuiui, in domeniile de
utilizare acceptate este apreciata favorabil. in
condifiile specijice din Romania, dacd se
respeck'i prevederile prezentuiui Agremenl

Transport ul se face in mi/louce auto acoperite y/


curate, ferite de umezeala
Depozitarea produselor se face pe gratare dc
lemn. palctc de lemn sau metal, in locuri curate,
ferite de umezeala (URA <65%) si cu temperaturi
in (re 5-J5C. conform precizdrilor producdtorului.
Pentru depozitarea de lungd $i scnrld duratd
producatorul va preciza condifiile de depozitare
(lemperaturd. umiditate etc.) 2.3.4, Conrfitii de
punere in opera La punerea hi opera se respecta
prevederile din instrucfiuniL' tehnice de
execufie ale producdtorului si din urmdtoarele
regkmentdri tehnice: C 107/0-02 "Normativ
privind proiectarea si executarea de izolafii
termice (a cladiri", C 203-91 .Jnstntctiuni tehnice
pentru proiectarea si execuiki Ittcrdri/or de
imbundtdfire a izoldrii termice i de remediere a
situatiilor de condens", C 300-1994 "Normativ de
prevenire si slingere a incendnlor pe duraia
execuiarii hicrarilor de construcfii si instalatii
aferenie aces tor a ".
Recepfia lucrdrilor se efectueazd in conformitate
cu prevederile normativului C 56-85 "Normativ
pentru verificarea caiiidlii t recepfia lucrdrilor
de construct':! si instalatii aferente ". La punerea in
opera a tennoizolafiei se respecta normele de
tehnica securitdfii muncii. specijice acestui gen
de lucrdri. conform cu IM 006-1997 ..Norme
specijice de protecfia muncii pentru lucrdri de
ziddrie, mon/aj prefabricate sijinisaje in
construcfii" precum si cu Legea 319/2006
"Legea securitdfii si sdndtdfii fn munca ".

Conditii
Caiitatea produsului a fast examinatd
yi gasita coresptmzdtoare si trebuie
mentinuta la acesl standard pe toata durata
de valabiliiate a aces tin' agrement.
Oriunde se face refcrire in (west
agrement
la
acte legislative sail
reglementari tehnice, trebuie avut in vedere
ca aceste acte erau in vigoare la data
daborarii acestui agrement.
Acorddnd acest Agrement, Consiliul
Tehnic Permanentpentru Construcfii nuse
implied in prezenta sail absenta drepturilor
legate ale fir me i de a comercializa, monta
sail intretine produsul sail echipamenfiil.
Orice recomandarc ' relativ la
fbhsirea in conditii de slguratifS a acesliri
produs. care estc contimtta sou se re/erf la
acest Agrement Tehnic, reprezinta ccrinte
minime mcesare la punerea sa in opera.
INCERC Sucursata Cluj-Napoca
rdspumle de exactitatea datelor inscrise in
Agrement id Tehnic si de mcerciirile sun
testele care an slat la baza acestor date,
Agrementele tehnice mi li absolva pe
furnizori si/san pe
utilizatori de
responsabilita(ile ce le revin conform
reglemenfdrilor legate in vigoare.

Venficarea menfmerii aptitudhm de


titilizare a produsului va ft rea/izata conform
progranudui stabilit de c&tre INCERC
Sucursala Cluj-Napoca (atutal - se verified
aspect til si dens it at ea produsului; rezidtatelc
vor fi prczentatc in rapoarte de mcercare).
Acfiunile cuprinse in program y/ modul
lor de reafizare vor respecta actele normative
^i reglementdrile tehnice in vigoare.
INCERC Sucursala Cluj-Napoca va
informa Consiliul Tehnic Permanent pentru
Construcfii despre rezultatul verijtcdrilor,
iar ducd acestea nu dovede.se menfinerea
aptitudinii de utilizare, va solicita CTPC
declansarea aefiunii de suspendare a
agremei itului tehnic.
Suspendarea .se declanseaza $i in
cazul constatttrii. pr'm controale. de cdtre
organisms abilitate. a nerespectdrii
menfinerii constant e a conditii lor de
jabricafie si utilizare a produsului,
In cazul in care ti/tdarul de agrement
tehnic nu se amformeaza acestor prevederi,
se va dedansa procedura de retragere a
agrementidui tehnic.

VatabiUtate: 15.03.2012
Prelungirea valabilitdfii sau revizuirea
prezentidui Agrement Tehnic trebuie
solicitata cu eel pu(in trei hint inaintc de
data expirdrii.
In cazul neprehmgirii valabilitdiii.
agreinentu! tehnic se anuieazd de la sine.
Pentru grupa specializatti nr* J
DIRpt INCERC
Sirrursala Cluj-1
Prof. Dr. ing.

Preyed in te

C)

Ing. Carol ENYEDl

3. Remarci complementare ale Grupei Spea'alizate


- Produsul este ignifugat. Ditpa aplicarea exempli]teat ivd a termoizolatiei ANSONIA I-Cell in interiond

Textul a com}at in aplicarea unei fldeCiri de la lampa de gaz in mijloeul panoului, de 170 mm grosime, de
la dixtanta de 200 mm, limp de 30 de seeunde (conform indieatiilor din SR EN 1350], pentru clasa B de
reacfie la Joe - clasa de incadrare a produselor similare fabricate m (arile HE). Ditpa indepartarea tampii
de gaz. flacara s-a stins imtanumeu, produsul nu hit re sine arderea (nu s-a propagGl pe o distant a > 150
mm pe verticals cf. SR EN 13501-1, pet 10.6.1 pentru els B de react ie la foe).
- Termoizolaftile realizate din fibre de celuloza tut an standard romdnesc armonizat.
- Datoritd teknologiei de punere in opera (suflare sub presume), produsul, in fnncfie de gradu! de
COmpactare, poate area o densitate variabild. de la 40 la 60 kg/m\
- Pe perioada de valabilitate a agrementului tehnic, titularu! aeestuia are ohligafia de a urmuri
comportarea in axploatare a produstdui conform legis/ariei romdnesti in vigoare.
SINTEZA fNCERCARILOR DE L4B0RA TOR
Nr

Garacteristica I UM / Normu de Jncercare

Rezultate obfinufe

Laborator

crl.
I

Aspect

Densitate in vrac -~ necompactat (kg/m*)


SR EN 1602:1997
Dumirttte prodiis pus in opera {sub prestune) (kg/m')
SR EN 1602:1997
Stah'ditatea termptsotaftei in condifii spec^ftedte de
temperaturS T=10(fC % SR EN 1604:1998

.?

5
6

-Produs din fibre celulazsce


aglonwniw. de culoare gri
28,76

INCERC
Sucurstiki
Cluj Napoca

Criterii de udtn.
cf. Jist'i de prod
us
Produs din fibre
uglomvrate
20-30

48, it

40-60

Fiira modificari

siabil

14,1

Max. 15

Umidiiate natumla. %
S R E N H 2 : t W6
Ciasti de rmc}ie la foe

B-sJ. do (Ct)

4. Anexe
CARACTERISTICI TEHNICE PRODUS ANSONIA 1-Ccil
'onform Fisei tefmice a producatorutui
Caracteristica

UM

Valori admise

Densitatea pits in opera

kg/m1
kg - a '

c 'oeficienl de

W/mK

20-30
40-60
0,034-0,038

Densitatea in vrac

amductivitate lermica
Umiditatea
SiabHitaieadimemionald
''Clasa de reacfie hi foe

%
-

/mix. 15
Sltibilh, IOO"C
-dupd huk'jHirtari'a Ittmpii de gaz, jlacara se stinge instantanetl, produsul
nit intrefine arderea (Jhteiira nu s-a propagat pe a distorted > ISO ntni /w
vertiea/a - distau[ti nutsuntlii de la pwictitl de upl'icare a Jlacurii de
incercare, intr~o perioada de 60 sec din monwutui aplicarii- cf. SR EN
13501-1, pet 10,6,1) - inecutrare pentru vlasu de reapfie la foe: li-sl, do emisie de funi - fonrte slaba. abia vizibil -prinetele ineandescente fourle
m'tci rcimase in fenuoizntafh' dispar in (otalitafe -hi stingerea pttticlelor
ineandescente dispare si ftnnul

*' Ntnu: Text id a fast efectuai in regim propriu, de cUtra producaior, de/nfa cu reprezentanfi INCERC i 'iuj.

1MAG1NIprivind COMPORTAREA TERMOIZOLA JlEl IGNIFUOATE ANSONIA [-Cell


sub acfiimeajlacarii

Nora: produsul (in vrac) a font introdus intru-tm panou de OSB c ajutorul unei suflante, priiipampare sub presiune
tie uur

Agrementul tehnk nr. 007-03/265-2009

Pag. nr. 7/H

Exemplu de pimere in opera a termoizolafiei din fibre cehdozice ANSONtA /-('ell


fa mansarda, infre capriori

LEGE1SDA:
I fnveliioare
2. $ipci lie iemn
J, Hidroizvtafie
4. Asterealft fixafa pe capriori
5. Termoisolafie tip.IMSOiVlA (- CELL inire
capriori

6. PiacaJ OSB

7. $ifxr du montaj
8. Placa de ftnisaj din gips carton
Si tvrmoizofofiti ANSQNM se aptica la $urpume prin pompare
im>camc6. cu ajutorul imei sujlante cufurtun mania! in pfacajid
OSB (pozi\ia 6). gaurit inprealcibit fttiameintl gfiurii-lOO mm),
Dupii introduc&ea materialuhd u-miaizotaitt in inwrspufiul .,5",
gfiurile Creole IB tisnqm la ioc.

Extrase din procesu/ verbal nr. 236 din 09.02.2009 al$edin{ei de del'therare a Grupei Specializate nr. J
Grupa specializata far. J, compusa din Preqedinte ing, Carol ENYEDI, raportor Ing. Carmen DJCO,
membri: dr. ing. Liana TEREC, ing. Andreea HEGYL ing. Gabricla Catalan. a examinat Dosarul Tehm'c
prezentat de SC SILKA ECO PAPER SRL Cluj Napoca, rezultateie incercarihr de laborator #i proiectul
de agrement tehnic referitor la produ.sui TERM01Z0LAJIE DIN FIBRE CELULOZICE - ANSONIA /Cell", $i a facut urmatoarele observafii:
- Produsul este concepuJ pentru izoiarea termica i fonica la interior sau/$i exterior la clddiri noi sau
existente.
- Caracteristicile tehnice, determinate la labaratorul INCERC Sucursala Cluj-Napoca atesta calitSfite
produsidui, care sunt in conformiiate cu condi(Hle de admi\ibilitate din documented tehnice.
- Produsul se comercializeaza mimai insou'f de declarafia de conformiiate cu agrementul tehnic elaborai
pentru acesta. Pe eticheta produselor, sunt trecute mate datele de identiftcare, in limba romdna, conform
standardelor in vigoare referitor la produsele de acest gen.
- Realizarea termoizolafiei trebuie facuta de personal calificat si cu experien(a in acesi gen de lucrari, cu
respectarea in totalitate a instrucfittnilor de punere in opera date de producator.
Ludnd in comiderare cele menfionate mai SUS, Grupa Specializata propune aproharea de ccitre CTPC a
Agrementului Tehnic nr. 007-03/265-2009 ., TERMOIZOLAJIE DIN FIBRE CELULOZICE - ANSONIA
l-Cell" pe operioada de 3 am.

Dosarul tehnic al agrementul tehnic nr. 007-03/265-2009 con{indnd 22 pagini face parle integranta
din prezeniul agrement tehnic.
Raportorui Grupei Specializate
nfj 3 Ing. Carmen
Membrii grupei specializate:

DICO
dr. ing. Liana TEREC Ing.

YI ing. Gabriela

CAL4TAN

d
r
e
e
a

H
E
G
Agrementul tehm'c nr. 007-03/265-2009

P(i}>. nr. H/H

ara

ONICA

ECONOMIE

ANSONIA

PHOTECTIE
ANTHNSECTESIMIJCEGAI

ft I:

a lass serdicm sa respdro IM si permits circiiialia


a si In
cureniilor
terislelor
06 381
eficierila
Purem vorbi de n mateosi
Citllgul la 111 medial usie scDncmia da
lstorn.
organic itolitlotaj care ss comportd
'Mm IS inslal,i!>!
D kgimS
ca un material obtmul pnnir-c
Avantajele talo pe lefmen Junfl se
er ma.
ic hn.^logle aans;s - roiiire
nic
vor reslmtl in CDsindlB scaiuin ale
anllrotidens tare 51 elr, N]5.i
lacturllsr de in KB lino re
si 'reaca vaporll. rtsr nu 91 9pa.

SIGUflAHTA IN CAZDEINCENDIUSIINCHET

iCe

CASE

Material Termoizolan
din Celuloza
A n s o n i a - i . C e d la 80% economie la

DURATA DE VIATA

DE SECOL

afectuais in labaiatoafe ^u demrjng(tE3T cii sotutia Anaonis


ell fBilslS elotllt
hzrtie de
la (ot tontinuu limp de 1 ora. AcEasts va incatini
In condlfjlte unei ptneri in opefa
ctle mal
procat^rss
coreEpunza-oare 51 gxplaatan
rfia lumn.
mcendiului. aenrdandu-va
normale. dupa 25 de ant de la
a panoada mai ma de timp ptsniru
uWiiare nu s-au consislal
a eviia si innap-flin orice pencol

s.onia -i.Cell este certificat de:

Instiiutul Halaonal de Cercetare-Dezuollare in Conslruclii si Economia Conslrtictiilor

Membrutn:
UEAtc. UnluriFja European! pentru Agrernentece Taftnica in Coiisirucrii; EOTA.
Drganuatia Europeana-pentru Agremente Tshniw [memtiru Observator); EMB Rl,
BKteaua EurDpeanS a Irtstirutelor de Cercet&ri In Consi rucjii, WFTAD. Qrganizatra
MunJiala pentru Agrranienie Tehmce.

fi L

P r i n A G R E M E N T U L T E H N I C 0 0 7 - 0 3 / 2 5 6 - 2 0 0 9 SUCURSALA CLUJ-

Reprezentant zonal:
Distribuitor:
SC 'CBESStirr ETV L E'S R L
MOBIL )73D 098(58;

A n s o n i a - i . C e l l Pana la 80%
onsumul de energie pentru incalzire si cli
consumul de energie pentru Tncaizire si climalizare