Sunteți pe pagina 1din 7

18/01/2017

TESTDEPERSONALITATER.B.CATTELL(manualdeutilizare)
Username/Parolainexistente

email

Home

Login

AmuitatparolaxCreazacontnou

Exploreaza

Upload

TESTDEPERSONALITATER.B.CATTELL(manualdeutilizare)
Psihologie

TESTDEPERSONALITATER.B.CATTELL

(manualdeutilizare)
CUPRINS:R.B.Cattellsitestulsaudepersonalitate(nlocdeintroducere)

Start Download View PDF

StartDownload

Convert From Doc to PDF,


PDF to Doc Simply With
The Free On-line App!

InstantFreeDownload
download.pdfconverter

fromdoctopdf.com

1.Chestionarul
2.Descriereafactorilordepersonalitatesisemnificatiavaloriloracestora
3.Aspectemetrologicealetestului
4.Cheiatestului
5.Etalonul
6.Utilizareatestului
R.B.CATTELLsITESTULSUDEPERSONALITATE:16PF

(nlocdeintroducere)
Unul dintre marii specialisti care sau preocupat de problematica personalitatii umane a fost si
psihologul american R.B.CATTELL. Acesta sa nascut n Anglia, n anul 1905, tragnduse dintro
familiedeinginericuoriginimaivechinScotiasicuoliniederudeniendepartatacuMcKenCattell,
unuldintreparintiipsihologieiamericanedinsecolultrecut,care,ntrealtele,afolositpentruprimadata
termenuldetestmental.La19aniR.B.CattellaobtinutlaUniversitateadinLondradiplomanfizicasi
chimie.SpermansiBotiaudeschisgustulpentrupsihologie,nspecialpentrumasurareacapacitatilor
umane. n 1937 se stabileste n SUA ca cercetator n subordinea lui Thorndike la Teachers College
(ColumbiaUniversity).n1945functioneazacaprofesorlaUniversitateaIllinoisundesapreocupatn
specialdemasurareatrasaturilordepersonalitate.
Printreinstrumenteleelaboratesenumarasitestul(chestionarul)16PF.
Testullacarenereferim,elaboratpebazaunorcercetariamplesicauninstrumentmatematic
statisticelevatsirafinat,analizamultifactorialasadoveditafiuninstrumentvalidpentrucunoasterea
oamenilor, fapt pentru care a fost preluat de catre foarte multi psihologi pentru al utiliza n
psihodiagnosticareapersonalitatii.
A fost preluat si de catre specialistii din Franta, unde psihologia cunoaste o dezvoltare
considerabila.SpecialistiifranceziauadoptattestulluiCattell,lautiparitsiapoilaupusncirculatien
Europa,iarnanul1971,amintratsinoinposesiaacestuia.Initialtestulafosttradussiaplicatunui
numarrestrnsdesubiecticunoscuti,ocaziecucaresaconstatatcainstrumentullacarenereferimar
puteasafiedeosebitdeutilpentrupopulatiaromnreascacuconditiacaelsafieadaptatlarealitatea
sociala de la noi. n aceasta ordine de idei, Centrul de organizare si cibernetica n constructii sa
dovedit un loc prielnic pentru experimentarea lui de catre Cornel Cotor, Aurel Jula si Constantin
Zahirnic.

ALTEDOCUMENTE
YoritomoTashiPutereacalmului
IMAGINEADESINEVasimtitiinsecurizat?
Nesigur?Supus?ncrezator?
Arogant?.Raspundeticusinceritate.
Perceptiasociala
PROBLEMACREATIVAsIMETODEDE
REZOLVARE
JocTrebuiesaitizicunsecret
COMPORTAMENTSOCIOAFECTIV
TESTULDEGANDIRECREATIVAFIGURALA
TORRANCE
Abordareasistemicaaconceptuluideefeca
inv:
Niveluriledeanalizaalesistemuluicognitiv
INTELIGENTAEMOTIONALA
Search

ActiuneadeadaptareatestuluianceputcurenuntarealaformaBaacestuia(dinconsiderente
de economisire a timpului) si adptarea formei A de asa maniera nct aceasta sa ne satisfaca
exigentele. n acest context, forma A a fost aplicata la peste 1000 de subiecti cadre de conducere si specialisti de categorii si vrste diferite din
constructiiparticipantilaprogrameledespecializareorganizatedeCOCC.Dinceipeste1000desubiectitestatiaufostseparatelantmplare300
deprofilepebazacarorasaelaboratunnouetalon.
Dat fiind numarul mare de subiecti care necesita a fi examinati cu acest instrument, am fost obligati sa procedam la informatizarea lui
(transpunerealuipecalculator,pentruafiprelucratsiinterpretat).Asaaluatnastere,nanul1972,laCOCC,varianta1232x234c6PFcuprelucrare
siinterpretareautomataadatelor,realizatadespecialistiimaisuscitati.
Acest instrument dovedinduse a fi valid si operant, permitnd testarea, prelucarea si interpretarea rezultatelor ctorva sute de subiecti, n
cursuluneisingurezile,cueforturisicheltuielirelativmici,afostpreluatdeunnumarmaredespecialistidintarapentruafiutilizat.
http://www.scritub.com/sociologie/psihologie/TESTDEPERSONALITATERBCATTE6322348.php

1/7

18/01/2017

TESTDEPERSONALITATER.B.CATTELL(manualdeutilizare)

TestulCATTELL16PFdispunedeurmatoarelecomponente:
1.CHESTIONARULpropriuziscuinstructiunideaplicareattpentrucorectiesiinterpretaretraditionala.
2.FILEDERSPUNS:pentruprelucrareatraditionala.
3.GRILPENTRUCORECIE.
4.FOAIADEPROFIL.
5.ETALONULpentruprelucrareatraditionala.
6.CHEIAtestuluisaumoduldecotarealitemilor.
1.CHESTIONARULpropriuzisesteconceputnideeadeafurnizainformatiiesentialereferitoarelastructurapersonalitatiisubiectilorinvestigati.
Estealcatuitdin187itemi(ntrebari)careurmarescevidentiereaa16trasaturidepersonalitate(factoridepersonalitatedeprimordin)plus4factori
depersonalitatedeordinuldoi[1].
ntrebarile sunt formulate astfel nct sa permita trei variante de raspuns (afirmativ, negativ si nedecis) exceptie facnd factorul B care solicita un
singurraspuns,celcorect.
Cei16factoridepersonalitatevizati,dispundeunnumarinegaldeitemi(1326)nfunctiedecomplexitateasidificultateadeaputeafisurprinsiprin
moduldeformularealacestora.Altfelspus,anumitetrasaturidepersonalitate,maicomplexesimaidificildesurprinssievidentiat,necesitaunnumar
maimaredentrebari,adresatedinperspectivediferite.
Fiecare item al chestionarului coteaza pentru un singur factor de personalitate. Toti itemii dispun ce aceeasi pondere, aspect rezultat din analiza
factorialaefectuatadeautor.nfunctiedemanierancaresuntformulatentrebarile,desensulpolarizariiacestora,cotareasefacenfelulurmator:
cnd polarizarea este pozitiva, prima varianta de raspuns este cotata cu doua puncte, a doua varianta cu un punct si a treia varianta cu zero
puncte
cndpolarizareaestenegativa,variantaatreiaestecotatacudouapuncte,variantaadouacuunpunct,iarprimavariantacuzeropuncte.
Fac exceptie de la aceasta regula itemii de la factorul B (inteligenta) care sunt cotati cu un punct pentru rezolvarea corecta si cu zero
punctepentrurezolvareaincorecta.
Subiectilorcaroraliseaplicaacestchestionar,nfunctiedevariantelederaspunspecarelealegpotobtinentrezerosimaximumdepunctepentru
fiecarefactordepersonalitate.Itemiisubformantrebarilorformulateaufostrepartizatiastfelnctsaprezinteovariatiepentrusubiecti.Chestionarul
afostastfelntocmitnctsareducapectposibilrisculsimulariideliberate,majoritateantrebarilorfiindindirecte,legatedeaspectecarorasubiectul
nulesesizeazarelatiacunsusireadepersonalitatevizata,dardesprecaresestie,prinstudiulcorelatiilorcaotesteaza.
APLICAREAchestionarului16PFsepoatefaceindividualsaucolectiv,potrivitinstructiunilorcuprinsenprimeledouapaginialeacestuia.Timpulde
aplicare este variabil, n functie de subiectii examinati. Persoanelor care citesc mai repede le sunt suficiente 60 minute pentru parcurgere si
completarecelorcuposibilitatimaireduselesuntnecesare120minute.LaCOCC,aplicariiacestuitestisaalocat120minute,inclusivinstruirean
vedereaaplicarii.
2.DESCRIEREAFACTORILORDEPERSONALITAEINVESTIGAIsISEMNIFICAIAVALORILORACESTORA
Interpretareafactorilordeprimordin(PRIMARI)
FactorulAexprimaschizotimiaciclotimia
Schizotimiacaracterizeazauntipdecaracternormal,nchisnsine,hipersensibil,desinaparentarece,tinzndspreinhibitie.Ciclotimiaexprimao
dispozitie spre o evolutie tonicoafectiva ciclica cu alternante ntre stari active, euforice si depresive, atonie. Iata nsusirile bipolare evidentiate:
distantaapropiere "raceala" "caldura" rigiditateadptabilitate banuialancredere duritatemaleabilitate indiferentainteres fata de altii
opozanta(critic)conlucrabilitate(serviabilitate)"departare""apropiere"dispretuirepretuire.
ANotelemiciobtinutelafactorulAexprima:rezerva,detasare,tendintadecritica,distantare,scepticism,rigiditate,dispret.Persoanelecare
obtinnotemicipreferalucrurilenloculoamenilor,leplacesalucrezesinguri,evitndconfruntarile,suntexigentisirigizinnormelepersonalesunt
critici,opozantisiduri.
+A Notele mari obtinute la factorul A exprima: "deschidere", "caldura", afectuozitate, un caracter placut, agreat. Persoanele din aceasta
categorie sunt apropiate, primitoare, tandre, amabile, capabile sasi exprime emotiile, dispun de capacitate de adaptare, sunt sensibile si se
intereseazadealtii.Aupreferintapentruprofesiunilecuposibilitatidecontactepersonale,organizndcuplacereactivitaticolectivesiparticipalaele,
suntgenerosinrelatiilepersonalesinuleestefricadecritica.
FACTORULB vizeaza nivelul intelectual: "cultivat""necultivat", perseverentadelasarea sau lipsa acesteia, constiinta valorii si constiinciozitatea si
opusulacestora(ignorantasilipsadescrupule).
B Notele mici exprima o inteligenta "discreta", o gndire concreta, lentoarea "spiritului" ("cade greu fisa"), atunci cnd este vorba de
ntelegeresinvatare,este"greoi"sinclinatspreointerpretareconcretasiliteralaafenomenelor.Aceastasituatiepoatesafiereflexuluneiinstruiri
sieducatiineadecvate,fieefectuluneisaraciiintelectualedeordinpsihopatologic.
+BNoteleridicatereflectaunnivelintelectualridicatexprimatdeogndireabstractadezvoltata(capacitateadeaoperacunotiunidincence
maiabstracte,deaoperacusimboluri,deasesizarapidaspecteleesentialedintrelucrurisifenomene,deagasisolutii,etc.).
FACTORUL C exprima forta Eului n termeni psihoanalitici, viznd urmatoarele aspecte bipolare: intoleranta la frustarematuritate emotionala,
stabilitateainstabilitateaemotionala,nervozitateacalmul,asteniatonicitateapsihica,linisteaagitatia.
CNotascazutaaratauncaracteremotiv,nestatornic,agitat,influentabil,impresionabil,iritabil,nesatisfacut.
+CNotaridicataaratauncaracterstabilemotional,maturitate,calm,realismsicapacitatedeasustinemoralulaltora.
FACTORUL E se refera la subordonaredominare, influenta, esxprimnd supuneredominare, siguranta de sinenesiguranta, independenta
dependenta de opinii, amabilitateseveritate, naturalete n comportareseriozitate afectata (nenaturala), conformismnoncorformism,
siguranta(nesovaire)nesiguranta(usorncurcat,tulburat),capacitatedeacaptaatentiaincapabildeaceastaactiune.
ENotascazutaevidentiaza:modestie,supunere,conformism,liniste,acomodare.Cualtecuvinte,tendintadeacedausoraltora,deafidocil,
simtdezvoltatalculpabilitatiisiobsesiefatadeconveniente.
+E Nota ridicata pune n evidenta siguranta de sine, caracterul independentdominant, ncapatnarea si tendinta spre agresivitate,
independentanopiniisitendintadeafaceceeacedoreste,oponentasiautoritarism.
FACTORULFvizeazaexpansivitateaexprimatadecomunicativitatetaciturnie,nsufletirelipsadensufletire(deprimare),vioiciunelentoare.
F Nota mica pune n evidenta prudenta, gravitatea, seriozitatea, rezerva, introspectia. Oamenii din acesta categorie au tendinta spre
ndaratnicie,pesimism,spreoprudentaexcesivasiaroganta.
http://www.scritub.com/sociologie/psihologie/TESTDEPERSONALITATERBCATTE6322348.php

2/7

18/01/2017

TESTDEPERSONALITATER.B.CATTELL(manualdeutilizare)

+F Nota ridicata arata indiferenta, nepasare, entuziasm, impulsivitate. Persoanele din aceasta categorie sunt vesele si voioase, vorbarete,
deschisesisincere.Atragprivirilealtorapentruafialeselideri.
FACTORUL G se refera la forta SupraEului, la regulile de convietuire sociala, punnd n evidenta respectuleludarea regulilor, hotarrea
nehotarrea, responsabilitateafuga de raspundere, maturitatea emotionalanerabadarea(pretentiozitatea), stabilitate n conduita(activ, harnic)
instabil(delasator,lenes),prevenitorcualtiineprevenitor,etc.
GNotamicaarataoportunism,ocolirearegulilorsilegilorsilipsasimtuluidatorieisautendintadedelasaresineglijenta.Oameniidinaceasta
categorie nu fac eforturi pentru a participa la actiunile colective, manifestnd independenta de orice influenta a grupului. Sunt toleranti la tensiuni
psihice.
+G Notele ridicate arata onestitate, integritate morala, perseverenta, seriozitate si atentie la regulile de convietuire. Cei ce fac parte din
aceasta categorie sunt exigenti, cu un simt al datoriei si responsabilitatii ridicat, sunt prevazatori, constiinciosi, moralizatori, prefernd tovarasia
oamenilorseriosisiharnicidectaceloramuzanti.
FACTORUL H vizeaza timiditateandrazneala, cu cortegiile care le nsotesc, dupa cum urmeaza: tendinta de ntoarcere spre sine(interiorizare)
sociabilitate,prudentandrazneala,interesviupentrusexulopuslipsadeinterespentruaceastarealitate,conttiinciozitatesuperficialitate,sentimente
siintereseartisticelipsaacestorsentimentesiinterese,rezonantaafectiva"raceala"saulipsaderezonantaafectiva.
HNotascazutaexprimatimiditate,atitudinetimorata,nencrederenforteleproprii,prudentaexecesiva.Asemeneaoamenincercasatreaca
neobservati, au un sentiment de inferioritate, exprimnduse nesigur si cu retinere, exterioriznduse greu, nu agreaza profesiile care presupun
contactepersonale,iarnrelatiilecusemeniilorpreferacercurirestrnsedeprieteni.Tendintadedezinterespentrupersoaneledesexopus.
+HNotaridicataexprimandrazneala,destindere,spontaneitate.Persoaneledinaceastacategoriedispundeoputernicarezonantaafectiva,
acceptndcuusurintarefuzurilenedelicatealealtorasausituatiiconflictualedificile,greudesuportat.Suntntreprinzatoare,acordauninteresviu
persoanelordesexopus,petrrecndusimulttimpvorbind.
FACTORUL I (rationalitateafectiune), evidentiaza urmatoarele aspecte bipolare: maturitate emotionalaimaturitate, independentadependenta n
gndire,satisfactiedesineinsatisfactie,aspru(uneoricritic)amabil(apropiat),simtulartisticlipsasimtuluiartistic.
I Nota scazuta exprima: realism si uneori duritate, satisfactie referitoare la propria persoana, rationalitate. Persoanele cu nota ridicata se
caracterizeazaprinspiritpractic,independentasisuntcapabilesasiasumeresponsabilitati.Suntsceptice,autendintespreinsensibilitate,duritate,
cinismsidispretuire.Leplacactivitatilecucaracterpractic.
+I Nota ridicata arata: tandrete si dependenta afectiva, sensibilitate exagerata si imaturitate afectiva. Persoanele cu note ridicate sunt
visatoare, depinznd afectiv de altii si solicita atentie din partea altora, nedispunnd de simtul practic. Au aversiune pentru persoanele mai putin
rafinatesaupentruaspecteletriviale.Suntpredispusesacoboaremoralulunuigrupprintroatitudineinfantilanegativa.
FACTORUL L (atitudine ncrezatoaresuspiciune), exprima urmatoarele caracteristici contrare: tendinta spre invidielipsa de invidie, timiditatea si
rusineandraznealasichiarnerusinarea,vioiciuneamorocanozitatea(ursuzitatea),adaptabilitatearigiditatea,interesulfatadealtiiindiferentafatade
altii.
L Nota scazuta arata o atitudine ncrezatoare, acomodanta, capacitate de contacte personale, lipsa invidiei, preocupare de soarta altora,
capacitateadealucranechipa.
+LNotaridicataaratasuspiciune(banuiala),rigiditate,interesulfatadeproblemelepersonale(egoism,egocentrism),dezinteresfatadealtii,
neputintadealucranechipa(nuestesuportatdecatrecoechipieridatoritaatitudiniloracestuia).
FACTORULM(preocuparefatadeaspectepracticeignorantafatadeaspectepractice),vizeazaurmatoareleaspectecontrare:conventionalismul
neconventionalismul, logiculimaginativul, nsusirea de a exprima ncrederelipsa acesteia, elecventainelocventa, "sngele rece"emotivitatea
exagerata.
MNotascazutaevidentiazaspiritulpractic,scrupulozitatea,conventionalismul,corectitudinea.Persoaneledinaceastacategoriesuntgrijuliin
aface"ceeacesecuvine",acordndoatentiedeosebitaproblemelorpractice,neactionndlantmplare,interesndusededetalii,autocontrolndu
seexagerat,dnddovadade"sngerece"ncazdepericol,uneorilelipsesteimaginatia.
+M Nota ridicata arata putina preocupare de conveniente, originalitate si ignoranta fata de realitatile cotidiene. Persoanele care obtin note
ridicatesuntpreocupatedeideimarete,neglijndoameniisirealitatilemateriale.Uneorisunt:extravagantedispunnddereactiiemotionaleviolente.
Potsampiediceactiunicolectivenvirtuteacalitatilorlor.
FACTORUL N se refera la clarviziunenaivitate dupa cum urmeaza: cutezanta (viclenie)nendemnare n aceasta privinta, interes fata de altii
dezinteresfatadealtiisiinteresfatadesine,satisfactieinsatisfactie,comportarenaturalasitendintasprecorectitudineabilitate,subtilitate,viclenie.
N Nota scazuta exprima un caracter drept, natural, sentimental, naiv. Persoanele din aceasta categorie sunt spontane, uneori repezite si
stngacen"afacecurte"siasefaceplacute.
+NNotaridicataarataabilitate,subtilitate,perspicacitate,cutezanta,interes,viclenie.Asemeneapersoanedispundecapacitateadeanalizasi
sintezaridicate,fiindulestrainsentimentalismul.Adoptanactivitatealorsinrelatiilecualtiimaniereintelectualiste,ncercndsaepateze,pentru
atingereascopului.
FACTORULQoferainformatiiasupracalmuluisinelinistii.
Q Nota scazuta exprima calm (armonie, liniste) si ncredere.Asemenea persoane manifesta o atitudine generala de indiferenta, ncredere
puternicanforteleproprii,sigurantanposiblitatealordeasirezolvaproblemele.
+QNotaridicataarataneliniste,agitatie,deprimaresitendintadeculpabilitate.Asemeneapersoanedispundepresentimentesi"gndurinegre".n
situatiidificileprezintanelinisteinfantilasesimtpersecutatesieliminatedingrupsiincapabilesaseintegreze.
FACTORULQ1punenevidentaradicalismulconservatorismul.
Q1 Nota scazuta exprima conservatorismul, care se defineste prin urmatoarele caracteristici: conformism si toleranta la deficientele si dificultatile
traditiei,ncrederenceeaceaapucatsacreada,acceptiunefatadetoate"adevarurileprimare"nciudacontradictiilor,chiarcndposibilitateade
mbunatatireesteevidentiataprudentasisuspiciunefatadeoriceideenoua,ceeacedeterminantrziereasauopozitiafatadeoriceschimbare.
+Q1Notaridicataexprimaradicalismulcaresecaracterizeazaprin:spiritnovator,sesizareasicriticaatotceeaceestevechisiperimat,libertatean
gndiresiactiunescepticismsicuriozitatefatadeideilevechi,capacitatedeasuportabineinconvenientelesischimbarea,interespentruprobleme
intelectualesindoialafatadeasaziseleadevaruriesentiale.
FACTORULQ2oferainformatiidespreatitudineadedependentaindependentafatadegrup.
Q2Notascazutaaratadependentasocialasiatasamentfatadegrup,preferintapentrumuncasideciziilencolectiv.Persoanelorcunotescazutela
acestfactorleplacecasocietatea(grupul)saiaprobesisaiadmire,autendintadeaurmacaleamajoritatiintructlelipsescsolutiilepersonale.

http://www.scritub.com/sociologie/psihologie/TESTDEPERSONALITATERBCATTE6322348.php

3/7

18/01/2017

TESTDEPERSONALITATER.B.CATTELL(manualdeutilizare)

+Q2Notaridicataindicahotarresiindependentasociala.Asemeneapersoanefacopinieseparata,faraaaratadominantafatadealtii,nupentruca
nuiarsimpatizacipentrucanuaunevoiedesustinerealor.
FACTORULQ3sereferalaintegrare.
Q3 Nota scazuta exprima lipsa de autocontrol, conflictul cu sinele, neglijenta convenientelor si supunerea fata de impulsuri, neglijenta fata de
cerintelevietiisociale.Asemeneapersoanenusuntpreaprevenitoare,niciscrupuloasesaucugetate,uneorisesimtneadaptate.
+Q3Notaridicataexprimaunautocontrolridicat,formalismsiconformismfatadeanumiteideipersonale,tendintasprecircumspectie.Persoanelecu
noteridicatedispunde"amorpropriu",suntvanitoasesitinlareputatialor,uneorisuntndaratnice.
FACTORULQ4punenevidentatensiuneaenergetica.
Q4 Nota scazuta evidentiaza destinderea, linistea, apatia, multumirea si nepasarea lispa sentimentului de frustratie. Persoanele din aceasta
categoriepotajungelenese,neeficientenmasurancarelelipsesteambitiadenotaexperientamodesta.
+Q4 Nota ridicata evidentiaza ncordare, frustrare, iritare, surmenaj. Evidentiaza persoane surescitabile, agitate, nelinistite, irascibile. Asemenea
persoane,desisuntsurmenate,nupotramneinactivengrupnucontribuiedectfoarteputinlacoeziuneaacestuia,ladisciplinasaulaconducere.
Insatisfactiaacestorpersoanereflectaunexcesdeenergiestimulatadarnedescarcata,neinvestita.
FACTORIIDEORDINULDOI:
1.
2.

ADAPTABILITATEA ANXIETATEA
INTROVERSIA EXTROVERSIA

3.

DINAMISMUL INHIBIIA

4.

INDEPENDENA SUPUNEREA

Calcululnotelorstandardlafactoriideordinuldoisefacedupacumurmeaza:
1.ADAPTABILITATEAANXIETATEA

2.DINAMISMULINHIBIIA

2x NotaL

2x NotaC

+3x NotaO

+2x NotaE

+4x NotaQ4

+2x NotaF

2x NotaC

+2x NotaN

2x NotaH

4x NotaA

2x NotaQ3

6x NotaI
2x NotaM

+constanta34

+constanta69

Sumarezultatasempartela10

Sumarezultatasempartela10

3.INTROVERSIAEXTROVERSIA

4.INDEPENDENASUPUNEREA

2x NotaA

4x NotaE

+3x NotaE

+3x NotaM

+4x NotaF

+4x NotaQ1

+5x NotaH

+4x NotaQ2

2x NotaQ2

3x NotaA
2x NotaG

constanta11

constanta4

Sumarezultatasempartela10

Sumarezultatasempartela10

3.ASPECTEMETROLOGICEALETESTULUI
a.FIDELITATEAchestionaruluiafostverificataprinretestareaa152desubiectitestati,dupaoperioadade6luni,cuocaziaparticipariiacestorala
cicluldoialprogramuluideperfectionarelaCOCC.Cuacestprilejsecostatalatotisubiectiiexaminaticasementinaceleasitendintealevalorilor
nsusirilorlaambeletestaridesilaniciunsubiectnusauobtinuttablouriidenticenceeaceprivestenotelebrute.
b.VALIDITATEA chestionarului rezulta din coeficientul mare de coincidenta ntre valorile obtinute prin testarea subiectilor si imaginea furnizata de
persoanecarecunosteausubiectiiexaminati.nacestsensamconsultat86depersoanecaroraleamcerutsaindicennotedela1la10nivelul
http://www.scritub.com/sociologie/psihologie/TESTDEPERSONALITATERBCATTE6322348.php

4/7

18/01/2017

TESTDEPERSONALITATER.B.CATTELL(manualdeutilizare)

celor16factoridepersonalitate,nfunctiedemodulncareiauperceput.Transformndacestenotencalificativesaobtinutocoincidentade71%
cu nivelurile rezultate prin testare 22% din informatii au indicat niveluri din trepte proxime (superioare sau inferioare) ale profilului rezultat prin
testare.
Ctprivestevaliditateacelorpatruindicatorisintetici,sasolicitatopiniaa82desubiectitestatipentruaconfirmasauinfirmanivelulacestora.Peste
93%dinaceisubiectisaurecunoscut,confirmndvalabilitateatestuluiaproape7%auafirmatcacifrelenureflectaosituatiestricta.
SENSIBILITATEApusanevidentaderepartitiarezultateloresteexprimatadevalorilecuprinsentabeluldemaiurmator:
Factoriidepersonalitate

Distributiasubiectilorpefactoridenivel
FS

FR

15

28

72

25

12

23

76

29

15

11

27

74

30

10

14

25

73

29

11

10

23

79

27

13

11

30

69

28

14

26

81

24

12

10

29

79

24

10

14

30

70

27

11

15

24

70

30

13

12

30

75

25

10

11

27

77

23

14

Q1

13

24

79

21

15

Q2

11

22

73

25

11

Q3

29

79

23

12

Q4

10

25

79

24

14

Dupa cte se poate observa, rezultatele obtinute se repartizeaza astfel nct respecta regula normalitatii si exigentele att din punct de vedere al
numaruluidesubiectictsialdiferenteimicidintresubiectiitestati.
*repartitiarezulatelorpe5niveluriaufostdenumite:FSfoartescazut,Sscazut,Mmediu,Rridicat,FRfoarteridicat
4.CHEIATESTULUI(a=2pct.,b=1pct.,c=0pct.)
Factor Nota
bruta

Pozitiaraspunsuluicotatcudouapuncte

(puncte) a

20

3,52,101,126,176

13

152,177,178

26

4,30,55,104,105,130,179

5, 29, 79, 80,


129,154

26

7,56,131,155,156,180,181

6, 31, 32,
57,81,106

26

33,58,83,132,133,182,183

8,82,107,108,
157,158

20

109,134,160,184,185

9, 34, 59, 84,


159

26

10,36,110,111,135,136,186

35, 60, 61, 85,


86,161

http://www.scritub.com/sociologie/psihologie/TESTDEPERSONALITATERBCATTE6322348.php

26, 27, 51, 76,


151
28,53, 54, 77,102,127,153
78,103,128

5/7

18/01/2017

TESTDEPERSONALITATER.B.CATTELL(manualdeutilizare)

20

12,37,112,138,163

11,62,87,137,
162

StartDownloadViewPDF
ConvertFromDoctoPDF,PDFtoDocSimplyWithTheFreeOnlineApp!
Saltlafromdoctopdf.com

20

38,88,113,114,164

13, 63, 64, 89,


139

26

39,40,65,91,115,116,140

14,15,90,141,
165,166

20

17,42,117,142,167

16, 41, 66, 67,


92

26

18,43,69,94,118,119,143

19, 44, 68, 93,


144,168

Q1

20

20,46,70,145,169

21,45,95,120,
170

Q2

20

47,71,72,146,171

22,96,97,121,
122

Q3

20

48,73,98,148,173

23, 24, 123,


147,172

Q4

26

49,50,74,99,124,149,174

25, 75, 100,


125,150,175

Nota:Raspunsurilecuvariantaa2adelatotifactorii,cuexceptiafactoruluiB,vorficotatecu4puncte.LafactorulB,raspunsulcorectvaficotatcu
unpunct.
ETALONULTESTULUIpentrucei16factoridepersonalitate
Factor

Foartescazut

Scazut

Mijlociu

Ridicat

Foarteridicat

(FS)

(S)

(M)

(R)

(R)

01

24

56

89

10

11

12

1314

1520

03

45

10

11

12

13

05

67

89

1011

1213

1415

1617

18

19

2021

2226

03

45

79

10

11

12

1314

1516

1719

2026

02

34

78

911

12

13

1417

18

1926

06

79

1011

12

1314

15

16

17

18

1920

04

56

78

910

11

1213

1415

1617

1821

2224

2526

02

34

68

10

1112

13

14

1517

1820

02

34

1011

12

1314

1520

03

45

67

910

11

12

13

14

1516

1726

05

10

11

12

13

1416

1720

02

34

89

1011

12

1314

15

1621

2226

Q1

02

34

78

10

11

12

1314

1520

Q2

02

34

78

1011

12

1314

15

1620

Q3

04

56

79

10

11

1213

14

15

16

17

1820

Q4

03

45

67

910

1112

1314

1516

17

1821

2226

ETALONULPENTRUFACTORIIDEORDINULDOI
http://www.scritub.com/sociologie/psihologie/TESTDEPERSONALITATERBCATTE6322348.php

6/7

18/01/2017

TESTDEPERSONALITATER.B.CATTELL(manualdeutilizare)

NIVELUL

ADAPTABILITATEA ANXIETATEA
INTROVERSIA EXTROVERSIA
DINAMISMUL INHIBIIA
INDEPENDENA SUPUNEREA

FS

FR

20(1,7)

1,6(+2,4)

2,56,7

6,810,4

peste10,4

5,1(0,7)

0,6(2,3)

2,45,8

5,98,3

peste8,3

3,1(+7,8)

7,913,00

13,116,3

16,419,9

peste19,9

5(+5,5)

5,68

8,110

10,113,5

peste13,5

*Valorilecuprinsentre1316laintroversieextroversieexprimaambivertismul.
Valorilesub13indicaintroversia,iarcelepeste16indicaextroversia

[1]Factoriidepersonalitatedeordinuldoisuntobtinutidincei16factoridepersonalitatedeprimordin

Cauzarespiraiei
neplcute
paraziii!Luaio
lingur...

Maibundecat
botoxul?Mama
de57,aratde
35,froperaie

Cumsaflai
dacavei
parazii?
Semnul
principal...

Amncatresturi
dingunoaie.
Ctig4922de
europezi
fcndclikuri

Doctor:
Respiraia
neplcute
cauzatde
parazii

Agricultorula
devenitmilionar!
Ctig6500
RONpezi.

Principalechestionarede
personalitate

TESTULOMULETULUI

DocumentInfo
Accesari:25117
Apreciat:

Comenteazadocumentul:

Nuestiinregistrat
Trebuiesafiiutilizatorinregistratpentruaputeacomenta
Creazacontnou

Afostutil?

Dacadocumentulafostutilsicrezicamerita
saadaugiunlinkcatreellatineinsite

Copiazacodul
inpaginawebasiteuluitau.
<a
href="http://www.scritub.com/sociologie/psihologie/TES
TDEPERSONALITATERBCATTE6322348.php"
target="_blank"title="TESTDEPERSONALITATE

CopyrightContact(SCRIGROUPInt.2017)

http://www.scritub.com/sociologie/psihologie/TESTDEPERSONALITATERBCATTE6322348.php

7/7