Sunteți pe pagina 1din 129
Mimi Dumitrache Carmen Iosif Exerseaza COMPUNERILE pentru NOTA 10! Editura Delfin Lucrarea este realizata in conformitate cu programa scolara in vigoare, Consilier editorial: dr Clementina Ivan-Ungureanu Consilier stintifc: prof. Anca Raluca Teodorescu Coperta: Tuan Nini [ Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei DUMITRACHE, MIMI Exerseaza compunerile pentru nota 10! / Mimi Dumitrache, Carmen losit,- Bucuresti: Delfin, 2015 ISBN 978-606-8561-65-3 | losif, Carmen 821135109 Ecitura Delfin, Bucuresti Contact tel: 0766 222 021 Comenzi si distributie la tel: 021 627 37 20 Comenzi online: www librariadelfinro E-mail: contact@edituradetfinro wwwedituradelfin.0 Copyright © Feitura Delfin, 2015 Argument Lucrares Exerseaza compunerile pentru notal0! reprezinta un auxliar didac~ tic destinat elevilor de gimnaziu si in primul rand celor din clasa a Vil-a, care se pregatesc pentru examenul national, dar si pentru alte forme de evaluare. Este structurata in patru part, cuprinzdnd ,Compuneri avand ca suport texte literare“, ,Compuneri avand ca suport texte nonliterare”, ,Compu- neri imaginative" si ,Compuneri reflexive’, in acord cu cerintele programelor scolare Primul capitol are in vedere genurile si specil Iterare, modalitatle specif- ce de argumentare side interpretare, oferind de fiecare data ca exemplu atat un text studiat la clasa, cat si un text la prima vedere. De asemenea, modelele ‘propuse sunt precedate de notiuni teoretice, cuprinse in minisectiunie inttulate -Fisier teoretic’, dar si de un plan care sa ajute la organizarea textului sa idelior Partea a doua are in vedere textul nonliterar analzat prin intermediul unor fragmente la prima vedere. ‘Am privit a treia parte sia patra ca pe o provocare, deoarece compunerile imaginative si reflexive reprezinta o problema pentru elev, atatin prvinta adap- tari la cerinta, cat si in ce priveste redactarea corecta, coerenta si nuantata. De aceea, am oferit niste modele pornind de la 0 tem data, dar am inclus si sugesti de redactare Tot din dorinta de a veni in sprijinul elevilor, am optat pentru prezentarea structurata a compunefilor in interiorul unor tabele ajutatoare pentru scrierea logica a compozitior si pentru a inlesni retentia. Asadar, dragi elevi, citi, invatati, exersati, pentru ca asa veti evolua si veti reus sa ajungeti chiar la nota maxima! Autoarele Toate drepturile asupra acestei carti apartin Editurl Delfin. Reproducerea integrala ‘sau partiala @ textului sau a ilustratilor din volumul de fata este interzisa fara acordul prealabil scris al Edituri Delfin. EXERSEAZA COMPUNERILE PENTRU NOTA 10! 5 Cuprins ‘A. COMPUNERI AVAND CA SUPORT TEXTE LITERARE TEXTUL LITERAR = fisier teoretic z Motivarea apartenentei la categoria textelor literare 9 ‘Compunere model pe text-Suport la prima vedere x seit Exeriti propuse a f 2 GENURILE LITERARE rE roeneer ee ari RY 7] |. GENUL EPIC - fisier teoretic a ae W 1. Motivarea apartenentei la genul epic 20 TeM SUCRE! ere 20 Compunere movie D+! Gow. IL Caragale 20 Varianta 1: Popa Tanda de 108M SIV ener a Varianta 2: Préslea cel voiiec si merele AE QUF nmvnnnnienninn ne 22 Varianta 3: Cainele si catelu! de Grigore Alexandrescu 2 Exerc propuse set Compunere model pe tex-SupOrt la PIM VOUS a 25 Exeraitl propuse 2. Rezumatul unui text epicldramatc - fsler teOret na Texte studiate: a nes Rezumat mode: Popa Tanda de Wa SLM nnn Varianta 1: Préslea cel voinic si merele de aur asta Varianta 2: D-1 Goe. de IL. Caragiale a 4 Varianta 3: Battagul de Minail Sadoveanu ubidialiaea S| Varianta 4: O scnoare pierdutd de \L Caragiale ae 35 Rezumat model pe text-suport [a prima VEdEIE ann oe Bierciti_propuse ss 3. Motivarea apartenentei la specia schita - fisier teoretic 4a Texte studiate: reise a2 Compunere modet Vita de |. Caragiale eee a Varianta D1 Goe. de LL Carag ee 4B Brerciti_propuse 4B 4. Motivarea apartenentel la specia nuveld - fisier teoretic 46 Tee sis eee 48 Compunere model: Popa Tanda de loan Slavici 6 LIMBA SI LITERATURA ROMANA Varianta Dinclo de nispuri de Fanus Neagu 49 Verianta 2: Doud loturi de LL. Caragiale 2 Exercitii propuse _ 50 5. Motivarea apartenentei la specia tabula . fsier teoretic. uns Texte studiate: sash 54 Compunere model Céinele si catelul de Grigore Alexandrescu 54 Verianta 1 Bivolul si cotofana de George Toparceanu - me Compunere model pe text-suport la prima vedere —_ 56 Exe NCI PTOPUSE anne 7 6. Motivarea apartenentei la specia basm - fisier teoretic 63 Texte studiate: 64 Compunere model: Priislea cel vainic si merele @ aur ree 64 Varianta 1: Aleodor imparat — — oe a 65 ‘Compunere pe text-suport la prima vedere -_ 66 Exercitil propuse ——- 63 7. Caracterizarea unul personaj dint-un text epic/dramatic ~ fisierteoreic ae Texte studiate: sere B Compunere model: Popa Tanda de loan Slavici 0... vorenee 7 Varianta 1: Susteru (Dincolo de nisipuri de Fanus Neagu) a ‘Varianta 2: Préslea (Prasiea cel voinic si merele Ge OUP) um. “ insta TS Verianta 3: Lefter Popescu (Doud foturi de LL.Caragiale) nn einumneninnnins 76 ‘Varianta 4: Ghita Pristanda (O scrisoare pierduta) de |. L. Caragiale 7 baton ‘Verianta 5: Vitoria Lipan (Baltagui de Mihail Sadoveanu) 73 Verianta 6: Ciobéinasul mofdovean (Miorta) 79 Compunere pe text-suport la prima vedere _ eae | Exercitii propuse a —_ — - 82 8. Descrierea literara - fisier ‘teoretic — 88 a. Motivarea apartenentei la descrierea literara de tip tablou in proza ....... 88 ‘Compunere model pe text-suport la prima vedere 89 Exercitii propuse sicaesinciecnenansatee b. Motivarea apartenentei la descrierea literara de tip portret in proza 95 Compunere model pe text-suport la prima vedere 95 Bercitii propuse sates 9. Fxprimarea oiniei despre in toxt literar - fisier teoretic 102 Compunere model pe text-suport la prima vedere one Fad Exercitii propuse _ 15 10. Comentarea semnificatiel titlului unei opere epice mm Se Compunere model pe text-suport la prima vedere 10 EXERSEAZA COMPUNERILE PENTRU NOTA 10! Exerciti propuse a A — T. Balada populara -fisier teoretic a - 116 CCompunere model pe text studiat: Monta... Batiste 7 CCompunere model pe text-suport la prima vedere 20 Beer PrOpUse nn et ES a ceed 12, Romanul~ er teoretic 132 Compunere model pe tert studiat: Battagul de Mina Sadoveany 134 \Varianta 1: Gresart (Castel ftei in alb de Constantin Chirita) 136 Bxercii propuse BB Il GENUL LIRIC - fisier teoretic 140 1. Motivarea apartenentel la genul liric 144 Texte stuciate: : pee td Compunere mode: Emare de toarina de Nica StANeSCU nn 145 Varianta 1 Dornta de Mihai Eminescu ba _- 146 Varianta 2: Locul de Mihai Eminescu... oe as AB: Varianta 3: Ievorul nopti de Lucian Blaga = a “7 ‘Compunere model pe text-suport la prima VESETE nm 48 EXetCt PTOPUSC nnn mn = st 150 2 Motivarea apartenentei la speda pastel - figier teoretic 155 et ars pu _ 155 CCompunere model lama de Vasie Alecsandt ep isioae 156) Compunere model pe text-suport la prima VECEIE a eeneene enn IST ORCI, PROS i 159 3. Doina - fisier teoretic ee 164 Compunere model pe text stud: Frunza verde magheran.. ES Varianta I: Doind, dina, cfntic dulce 167 ‘Compunere mode! pe text-suport la prima vedere eal 169 Exerc propuse ™ 4, Comentarea semnificatiei tithilui unei opere rice - fisier teoretic .... 175 CCompunere model pe text-suport la prima vedere ee ee ey Exerc propuse 178 '5, Motivarea apartenentei la descrierea - tablou in versuri 183 Compunere model pe text-suport la prima vedere — 184 Exercii propuse w 186 6. Motivarea apartenentei la descrierea ~ portret in versuti nom 190 Compunere model pe text-suport la prima vedere 190 Exercit, propuse oR 192 7 EXE 8 LIMBA SI LITERATURA ROMANA SEAZA COMPUNERILE PENTRU NOTA 10! 9 inl MA rth = —— 198 Comedia A198 CCompunere model pe tet stu O scrsoare perdu de LL. Caragiale 200 Varianta 1: Grima pe paler de lon Baiesu il i A. COMPUNERI AVAND CCompunere model pe text-suport la prima vedere 5 = Ererchi propuse . eae a 209 CA SUPORT TEXTE LITERARE ‘B.COMPUNERI AVAND CA SUPORT TEXTE NONLITERARE 27 Textul nonliterar - fisier teoretic 27 TEXTUL LITERAR Compunere model pe text-suport la prima vedere 218 BxeFCH PROPUSE en : ar ae FISIER TEORETIC Definitie ieee a Textulliterar/opera literara este creatain versuri sauin prozaiin care autorul creeaza a necueeunes mie wena ~ a Un univers imaginar, prin intermediul caruia reda fapte, ide, aspecie din natura, folo- Compunere model descrerea UN PES) aan _ 26 Sod un iirba) expresiy Compunere modet: descrierea unui oras 26 Compunere modet descriere cu sfarsit dat wchchita 07 TRASATURI: Compunere model descriere cu inceput dat... 228 + Scopul sau este de a trezi emoti puternice lectorului Beerciti propuse - 29 + Expresivitatea este generata de figuri de sti, imagini artstce, punctuatie cu rol b. Descrierea-portret - figier teoretic 231 stiistic, dar side talentulfiecdruiscritor de a folos resursee limbii; Compunere model descrerea unui prieten 233 + Limbajul este foarte bogat si variat, CCompunere modet descrierea unei persoane MOU! nn 2294 + Cuvintele sunt folosite cu sens fgurat Bxerciti propuse 234 + intre continut s forma este o stransa legatura; 2. Compunerea narativa - fisier teoretic = 236 + Originaltatea se manifesta la toate nivelurile, deoarece textul exprima viziunea Compunere model: compunere naratva _ 238 tba ance. Bxercti propuse 240 3. Textul dialogat - fisier teoretic rt anes MOTIVAREA APARTENENTEI LA CATEGORIA Lilia = se TEXTELOR LITERARE Exerc propuse = =a 244 D. COMPUNERI REFLEXIVE - fisier teoretic 246 Cerinta posibila 1. Exprimarea sentimentelor cu ocazia unui eveniment personal, social sau 1. Redacteaza o compunere de 150-250 de cuvinte in care sa argumentezi ci cultural — =e nce fragmentulcitat este un text literar/o opera literara. Compunere model aa 7 247 In compunerea ta. trebuie: EXEC OPUS annem 248 ~ 5 prezinti patru trasatur ale textulu itera; 2. xprimarea une! opin despre © anumita temd/eveniment raed ~ sa ilustrezi cele patru trasaturi cu exemple adecvate din text; Exerciii propuse . EMRE 7 7 = sa redactezi un continut adecvat cerintei formulate; BIBILIOGRAFIE SELECTIVA — = 256 ~ 88 respect limita de spatiu indicata LIMBA $I LITERATURA ROMANA Asezat la gura sobei nogptea pe cand viscoleste Privesc focul, scump tovaras, care vesel paipaieste, Siprin flacra albastra vreascurilor de atuni Vaal trecdnd in zbor fantastic a povestilor mini Neate atd-o pasdre maiastra prinsa-n lupta c-un balaur; fata cerbcustele-nfrunte care rec pe punti de aur; ata cai ce fug ca gandul; iat. zmeiinaripati Care-ascund in mari palaturi mandre fete de-mparati CUPRINS Jata pajuri ndzdravane care vin din neagra lume, “Aducind pe lumea alba feti-jrumasicu fainic nume: Jata-n lacul ce! de lqote toate zénele din ra ‘Nu departe sta Pepelea, tupiat in flori de mai Dar pe mine ce m-atrage, dar pe mine ce m@-neénta E lana Cosanzeanal..n cosita floarea-icénta aindi-n ziud stau pe génduri sila ea privesc uirnt Ca-mi aduce vis aminte de-o minune ce-am iubt! (Vasile Alecsandri, La gura sobei) Planul redacta introducer + Definita operei lterare + Includerea fragmentulul in categoria textelorlterare H. Cuprins + llustrarea trasaturilor opereilterare a. trezeste sentimente lectorului b. autorul isi exprima propria viziune expresivitatea limbajulu d, muzicalitatea textului . originalitate ML incheiere * Concluzil EXERSEAZA COMPUNERILE PENTRU NOTA 10! Opera literara este creatia in versuri sau in roza in care autorul creeaz’ un univers imaginar, prin intermediul c&ruia red’ fapte, ide, aspecte din natura, folosind un limbaj expresiu Consider 2 textul La gura sobei de Vasile Alecsandri este © oper lterara, deoarece prezintspartculaittie sale lin primal rand, textul contine marci afective si trezeste sentimente putemice lecto- ‘Ulu: atmosfera placuta sinistita ¢ caminului ofera ‘momente de ragaz in fata focul, dand aripi ima- cinatiel care-1 poarta care alte lumi. ‘in al dollea rand, autorul, in ipostaza eulut line contemplator, isi exprima direct traiie si sentimentele generate de tabloul pe care] briveste. Filtreaza reaitatea prin sensiblitatea sa, reand un univers imaginar propriu. Astfel,vis- colul de afara nu apare intr-o ipostaza inspiman- tatoare, pentru ca focul din odaie ofera senzata de ald si de placut, ce deschide poarta poves- tilor Vad trecéind in zbor fantastic a povestior rminuni nal welea rand, texul se remarca prin expresivitate, rezultat al unor procedee artistice variate. Se observa prezenta figurilor de ‘tit epitetul in inversiune _scump tovards, ce su- ‘gereaza atmosfera primitoare 2 ods, personiica- ea vesel palpdieste transmit un ton optinist, iar ‘enumeratia personajelor de basm deschide ariple fanteziel. Imaginile artistce orignale sunt predo- ‘inant vizual-dinamice: cai ce fug ca gad, punt de au; mari palatun. mandre fete de-rnparat, dar Si auditve:n costa floareo- canta, completénd,zst- fel, farmecul tablouta, Muzicaltatea text sporeste ‘expresiitatea, text find sri in versuri organzate in ‘catrene, cu rma imperecheats srtm iambic. a 12 LIMBA SI LITERATURA ROMANA, EXERSEAZA COMPUNERILE PENTRU NOTA 10! 13 EXERSEAZA SI TU! 1 Redacteaza o compunere de 150-250 de cuvinte in care sa argumentezi ca fragmentul citat este un text iterar/o opera literara. lin compunerea ta, trebuie: ~ 4 prezinti patru trésaturi ale textulliterar, ~ sé ilustrez cele patru trdsaturi cu exemple adecvate din text, ~ $4 redactezi un continut adecvat cerintel formulate; ~ s8 respecti limita de spatiu indicata, ‘Aburi usori ai nopti ca fantasme se rdica ‘Si platind deasupra luni, printre ramuri se despicd. ‘Réul luciy se-ncovoaie sub copaci ca un balaur Ce in raza cimineti risca soli lui de aur Eu md dtc in faptul ziel, ma asez pe maki verde Siprivesc cum apa curge sila cotir ea se pierde, ‘Gum se schimba-n valurele pe prundisul lunecos, Cum adoarme la bulboace, sapand malt risipos. Cand o salcie pletoasa lin pe batta se coboara, Cénd 0 mreana saité-n aer dupd-o viespe sprinteoard, Cénd saibaticele rate se abat din zboru! lor, ‘Batand apa-ntunecata de un nour trecétor ‘Si gandirea mea furata se tot duce-ncet la vale Cu cel réu care-n veci curge, fard-a se opri din cale, Lunca-n juru-mi clocoteste; 0 soparia de smarald Caté tint ung fa mine, pardsind nisjul cal (Vasile Alecsandri, Mall Siretulu) 14 LIMBA SI LITERATURA ROMANA INCHEIERE 2. Redacteaza o compunere de 150-250 de cuvinte in care sa argumentezi ca fragmentul citat este un text lterario opera iterara. in compunerea ta, rebuie: ~ 54 prezinti patru trésaturi ale textuliterar, ~ sailustrezi cele patru trasaturi cu exemple adecvate din text ~ sd redactezi un continut adecvat cerintei formulate; = sa respect limita de spatiu indicata. ‘Noaptea potolit si vandt arde focul in camin; Dintr-un colt pe-o sofa rosa eu in fata lui privesc, Pain’ ce mintea imi adoarme, pain’ ce genele-mi cipesc; Luménared-i stinsd-n casa. sommnu-i catd, molatic, ln ‘Atunc tu prin intuneric te qpropii surézandta, Alba: ca zapada iernei, dulce ca 0 zi de varet Pe genunchi imi $ezi ubito, bratele-tiimi inconjoaraa Gatul.. iar tu cu iubire prvesti fata mea pdiinda, Cu-aie tale brate albe, moi, rotunde, parfumate, Tu grumazul mi-| inidntui, pe-al meu piept caput ti-/ culci; S-apoi ca din vis trezit, cu mdinute albe, dulc, De pe fruntea mea cea trista tu dai vitele-ntr-o parte. (Minai Eminescu, Noaptea) 3. Redacteaza 0 compunere de 150-250 de cuvinte in care sa argumentezi ca fragmentul citat este un text iteraro operd iterara. in compunerea ta, trebuie: = s€ prezinti patru trésaturi ale textuluiiterar, ~ sa ilustrezi cele patru trasaturi cu exemple adecvate din text; SEAZA COMPUNERILE PENTRU NOTA 10! 15 ~ sd redactezi un continut adecvat cerintei formulate; ~ s8 respecti limita de spatiu indicata. Azi-dimineata m-am trezit, coc mi-a batut nerabdator in geam, cu degetele sale fragede de ram, caisul, care peste nogpte-a inflorit. Sinu-t recunoscui de la-nceput.. ‘Atéta alb siroz isi rasfara riipa, ‘cam-am gandit un inger ¢-a trecut stn ramura lui si-a frant aripa. Dar poate nu-i caisul, m-am gandit, sratuncea, suparat ca tac astfel, ‘obrazul m-a love cu rama infor ‘s-ndatd I-am recunoscut ca este el, pprietenul copiarie, mutt iubit (Magda Isanos, Caisul) 16 LIMBA $I LITERATURA ROMANA EXERSEAZA COMPUNERILE PENTRU NOTA 10! GENURILE LITERARE Definitie: genulliterar (la. genus) denumeste o clasa de opere Iterare ~asemanatoare prin modul de a reprezenta realitatea si prin relaia ce se stabileste intre creator si lume. I. GENUL EPIC FISIER TEORETIC Definitie: Genul epic (gr epikos = cuvint, zkere, ceea ce se exorima prin cuvant, dis~ curs) cuprinde operee literare populare si culte in versuri si proza, in care autorul is exprima géndurile atitudinle si sentimentele in mod indirect, prin intermediul actiuni sial personajelor TRASATURI: + Prezinta o succesiune de intmplar, ce se constituie int-un fir epic; * Prezenta unor instante ale comunicariinarative specific: a naratorul ~ prezinta faptele; b. personajele - participa la actiune. + Modul de expunere specific este naratiunea, ce se poate impleti cu descrierea, dialogul sau monologul interior; * Coordonatele spatio-temporale; a. timpul poate fiun singur moment sau o perioad mai mare, real sau imaginar; i spatiul poate fi sructurat pe mai multe planurt: real, maginar teestru, cosmic etc. + Actiunea se caracterizeaza, de obicei, prin unitate compozitionala, textul find structurat pe momentele subiectului: expozitiunea, intriga, desfasurarea actiuni, unctul culminant, deznodaméntul, AMINTESTE-TI! + In functie de gradul implicant in evenimentele povesite, naratorul este: | obiectiv - povesteste evenimentele la persoana a Ill-a si adopta o atitudine deta~ Sata fata de acestea; 2. subiectiv — povesteste evenimentele la persoana | find implicat si ca persona 3. martor - cel care este sau nu personaj secundar al evenimentelor, rolul fiind cel de observator. * Tipologia personajelor 7 18 LIMBA SI LITERATURA ROMANA 1 Dupa rolul pe care au _—Principale in actiune ‘Secundare Episodice 2. lin functie de profilul Pozttive moral ‘Negative 3.Din punctul de vedere Fantastice al raportari la realitate ‘Alegorice simbolice Istorice etc. 4.Din punctul de vedere _-Personaj-narator al impiicari in text ersonaj martor Persona) reflector etc. 5, Dupa modul in care {ndividuale sunt prezente in opera Colectve ‘* Momentele subiectului reprezinta etapele actiunl intr-un text epic sau dramatic Acestea sunt 1. Expozitiuned (situatia intial) ~ fixeazai reperele spatio-temporale si introduce per- songiele; 2. Intriga (elementul perturbator) - momentul care declanseaza actiunea; 3. Desfasurarea actiuni - cuprinde evenimentele declangate de intriga; 4. Punctul culminant - momentul de maxima intensitate al actiuni, de tensiune epica, ‘care determina gasirea unei soluti 5, Deznodaméntul ~ rezultatul itémplarilor precedente, prezentand finalul actiunil * Conflictul poate fi LLexterior - intre doua personaje, concepti, atitudini, personal i societate etc; 2 interior - in sufletul aceluiasi persona, intre datorie si sentiment sau intre ratiune si sentiment. SOMPUNERILE PENTRU NOTA to! 19 Procedeele prin care pot fi legate intamplarile sunt |Linfantuirea - consta in desfasurarea lineara, cronologica a evenimentelor; 2. alternanta - este un procedeu ce consta in alternarea planurilor narative; este intal- rita cu precadere in roman, dar siin speci mai scurte, cum este povestirea; 3. insertia ~ procedeu prin care o naratiune de sine statatoare este inclusa in alta na~ ratiune. Este intalnité mai ales in specia numita ,povestire in rama" Functiile modurilor de expunere Naratiunea (lat. naratio - povestire,istorisre) ~ are rol in relatarea evenimen- telor; Descrierea (lat. describere - a 2ugrav, a descrie) ~ prezinta, prin detalile oferite, notele definitori ale unui peisaj, obiect, personaj; are rolul de a trezi sentimente puternice (descrierile iterare) sau de a informa (descrierile stinti- fice); Dialogul - confera dinamism textului epic; constituie o modaiitate indirect de caracterizare a persongjelor; creeazé impresia de verosimilitate a eveni- mentelor; Monologul ~ ofera cititorului acces la interioritatea persongjelor; evidentiaza zbuciumul sufletesc al personajelor SPECI EPICE: A. in versuri: balada, fabula, poemul, epopeea, legenda etc. B in proza: basmul, schita, nuvela, romanul, povestrea etc. 20 LIMBA SILITERATURA ROMANA 1. MOTIVAREA APARTENENTEI LA GENUL EPIC Cerinte posibile 1. Redacteaza o compunere de 150-250 de cuvinte in care s8 argumentezi 4 tn text studiat apartine genului epic. ‘in compunerea ta, trebuie: ~ s8 prezinti patru trasaturi ale genulu epic, prezente in textul stuciat; ~ sd ilustrezi cele patru trésaturi cu exemple adecvate din text; ~ s@ redactezi un continut adecvatcerintel formulate; '— 8 respecti limita de spatiu indicata. ‘Compunere model Text suport: D-1 Goe... de I.L.Caragiale ‘In opinia mea, opera literara D-/ Goe... de IL. CCaragiale_aparjine unei creati enice, deoarece brezinta. particularitatle acesteia’ este scrisa ‘in proz®, jar autorul isi exprima in mod indirect idele si gSndurile prin intermediul actuni si al personajelor INTRODUCERE in primui-rénd, se remarca prezenta unui fir narativ: desi Goe este un eley repetent, mami- tica, mam’ mare 3i tant Mita i ofera 0 plimbare la Bucuresti de 10 mai Calatoria se doveceste un lung sr de pozne savarsite de protagonist: pierde paléra cu biletul, se blocheaza in toaleta Si tfage semnalul de alarm deranjgndu-i astfel pe ceiialti pasageri Intémplarile sunt relatate la persoana alka de un narator omniscient, dar Tu object, intrucat attucinea sa fata de cele Moduri de expunere prezentate este ironica (sd nu ramdie, mporta, se specifice hhotaraste etc.) inv al doles 12nd, modurile de expunere sunt specifice: este prezenta naratiunea, cu rol in infantuires faptelor, descrierea ce contribuie ‘CUPRINS Firnarativ ‘Narator omniscient EXERSEAZA COMPUNERILE PENTRU NOTA 10! eee Ja portretizarea personajelor poarta un frummos cos- tum de marinar, precum si dialogul, cu ol de dina~ mmizare a actuni, Num&rul personajelor este liitat: Goe, cele tri doamne, calatorul binevotor, conduc- ‘Coodamatele spatio~ ‘torul, iar coordonatele spatio-temporale sunt si ‘emporale ele restrénse: peronul geri dn urbea X, tren, daca ‘del0 mai, ceea ce sustine incadrarea textull in spe caepica aschite. ‘INCHEIERE ‘Coroborand argumentele mentionate, puter afr- ‘ma ca opera citata apartine genull epic. COMPUNERI PROPUSE Varianta 1. Text suport: Popa Tanda de loan Slavici in opinia mea, opera literara Popa Tanda de loan Slavici apartine genului epic, deoarece prezinta toate particulartatle acestuia: este scrisa in proz&, iar autorul is exprima in mod indirect dele si gandurile prin intermediul actiuni si al personajelor in primul rand, se remarca prezenta unui fir narativ:mmutat din Butucaniin Saraceni, sat cu oameni delésatori, preotul Trandafir si propune sa le schimbe mentalitatea siin- ccearca diferite metode: le tine predici piine de invataminte, le vorbeste frumos, iicearta, ‘poiii batjocoreste. amenilorinsa nu le pasa, ba chiar il poreclesc ,Popa Tanda’. Ajun- «and la concluzia ca trebuie s@-ilase in pace, se ocupss de propria gaspodarie, care, prin ™unca, devine infloritoare. Modelul lui este urmat treptat si de ceilat sateni, cdrora le Céstiga respectul.Intamplarile sunt relatate la persoana a Il-a de un narator omnisci- ent, dar nu obiectiv, deoarece isi exprima atasamentul faté de modelul reprezentat de preot (Pe parintele Trandafir sd-I tind Dumnezeu)) in al doilea rand, modurile de expunere sunt specific: naratiunea este pro- dominanta si are rolul de a inlantui faptele, descrierea contribuie la portretizarea Personajului principal sila infatisarea locului, dialogul reda vorbirea personajelor, ™monologul_surprinde momentele de tensiune interioara ale protagonistului. Numa- Tul personajelor este imitat: preotul Trandafr, familia lui, Marcu, vecinul, sateni, iar coordonatele spatio-temporale sunt bine fixate: In satele Butucani si Saracen, pe Parcursul cétorva ani ai vielii preotuli Toate argumentele prezentate conduc la concluzia ca opera citata apartine genului epic 22 LIMBA $1 LITERATURA ROMANA, Varianta 2. Text suport: Prasiea cel voinic si merele de aur in opinia mea, opera lterara Praslea cel voinic si merele de aur apartine genulul epic, intrucat prezinta toate particulartaile acestuia: este scrsa in proza, iar autorul isi ‘exprima in mod indirect ideile si gandurile, prin intermediul actiunii si al personajelor. in primul nd, fil narativ, cuprinzand intamplair real sifantastice, se dervieaz3 astfel: un imparat avea un mar de aur din care nu apucase inca sa guste, deoarece poamele erau furate inainte de coacere. Prasiea, fiul cel mic, reuseste sa il sageteze pe hot, sa-i duca tatalui sau mere, apoi porneste cu fratii lui mai mari pe urmele de sange lasate de ranit. Ajungand pe celalalt taram, il invinge pe zmeii hoti si le salveaza pe fetele tinute prizoniere de acestia Invidiosi, dorindu~i moartea,fratii mai mari las pe ace! tarm, dar Praslea reugeste totus! sa se salveze sis ajungs in imparatiatatalui sau. Dupa aflarea adevarului, vinovatii sunt pedepsiti, iar protagonistul se insoara cu cea mai mica dintre fetele salvate. Naratorul relateaza intamplarile la persoana a il-a, implicndu-se afecti, dovada aprecierea fata de protagonist vteazul nastru inal coilea rand, sunt prezente modurile de expunere specifice epicului: naratiu- nea, prin care se inlzntuie faptele si dialogul, cu rolul de a dinamiza actiunea si de a caracteriza personajele. Personajele sunt pozitve (Praslea, cele tre fete, imparatul, corbul) si negative (fratii mai mari, cei trei zmei). Coordonatele spatio-temporale ‘sunt vag precizate (A fost odata ca niciodata, pe taramul celdilalt, pe tarémul nostru), intrucat opera este un basm. Toate argumentele prezentate conduc la concluzia c8 opera citat8 apartine genului epic Varianta 3. Text suport: Cainele si catelul de Grigore Alexandrescu in opinia mea, opera literaré Céinele si cdtelul de Grigore Alexandrescu apartine genului epic, intrucat, desi este scrisé in versuri, prezinta toate particularitaile speci- fice epiculul, definitorie find exprimarea indirecta a idelor si sentimentelor autorului prin intermediul actiuni si al personajelor. in primul rand, intémplarea la care participa cele trei personaje ale operei este relatata de un narator si poate fi concentrata astfel: dulaul Samson tine un discurs in fata unui bou, laudéndu-se cu ideile sale despre egalitate si fratie intre dobitoace. Aurindu-t, naivul catel Samurache, ii apreciaza vorbele, considerandu-i frati sai, dar este repezit sjigit de Samson care nu voia, de fapt, egaltate decat cu cei superiori lui, Personificate, animalele fa. dluzie la defecte omenest, demagogia, naivitatea, dovada si mesajul transmis de autor in ultimele doua versuri ce constituie morala, ‘opera find ca specie lterara o fabula in al doilea rénd, modurile de expunere sunt specifice epicului: naratiunea, cu rolul de a inlantui faptele, dialogul, ce confera intdmplarii aspect de sceneta si cu EXERSEAZA COMPUNERILE PENTRU NOTA 10! rol de caracterizare indirecta a personajelor, descrierea prin care sunt redate cateva elemente de portret (duldu de curte, un bou oarecare, simplu privtor). Coordonatele spatio-temporale sunt vag precizate: deundzi intr-o curte Toate argumentele prezentate conduc la concluzia cé opera citata apartine genului epic. EXERSEAZA SI TU! 1. Redacteaza o compunere de 150-250 de cuvinte in care sé argumentezi ca ‘opera literaré Doud loturi de |. L. Caragiale apartine genului epic. in compunerea ta, trebuie: ~ S& prezinti patru trasaturi ale genulu enc, prezente in textul stucat ~ 88 ilustrezi cele patru trasaturi cu exemple adecvate din text; ~ Sa redactezi un continut adecvat cerintei formulate; ~ $4 respecti limita de spatiu indicat INTRODUCERE ‘In opinia mea, opera iterara.. oreo apartine une’ creati epi- deoarece prezinta partculantaple acesteia: . ‘CUPRINS, Fir narativ \Narator subiectiv 23 24 LIMBA SILITERATURA ROMANA, + EXERSEAZA COMPUNERILE PENTRU NOTA 10! 25, Ses ee - Compunere model pe text-suport la prima vedere Redacteaza o compunere de 150-250 de cuvinte in care s8 ergumentezi cd textul citat apartine genului epic. in compunerea ta, trebuie: ~ s@ prezinti patru trasatur ale genului epic, prezente in textulctat ~ sd iustrez cele patru trésaturi cu exemple adecvate din text ~ sd redactezi un continut adecvat cerintei formulate; ~ sa respect limita de spatiuindicata. Planul redactarii compuni |. Introducere + Includerea fragmentuli in genul epic Ricca + llustrarea trasaturilor operei epice cu scene semnificative din textul dat + Prezentarea actin textului * Contlctul operel * Moduri de expunere * Coordonate spatio ~ temporale * Prezenta personajelor UL incheiere * Concluz Catre sfarsitul anului scolar, simpatia pe care o aveau elevi pentru mine a sporit datorta une intarnolar care a facut asupra loro impresie deasebta. Titiam pe atunci cosmarul celui de-al Dailea Rétzboi Mondial. era print942. La conterinta profesorior pentru absolvirea clasei a Vil-a, si ultima, un elev, Toderita Alexandru, urma sé raméand repetent, din cauca unei singure materi, a Maternatici, Limba = Nume ~ Relatile cu alte personae EXERSEAZ. (OMPUNERILE PENTRU NOTA 10! 73. Planul redactarii pentru caracterizarea unui personaj L Introducere * Includerea personajului in textul dat I, Cuprins * Precizarea mijloacelor de caracterizare utilizate de autor (directe, indirecte) + Numirea trasaturilor personajului ilustrate cu scene sernnificative din textul dat + Precizarea relatilor dintre personajul mentionat si celelalte personaje din text + Evidentierea miloacelor artistice folosite in caracterizare UL Incheiere + Formularea opiniei personale cu privie la personajul mentionat Cerinte posibile 1. Redacteaza o compunere de 150-250 de cuvinte (15-25 randuri) in care sd caracterizezi un persona/ dintr-un text studiat. in compunerea ta, trebuie: ~ sd preainiti pat Uasaturi ale personajulul ales; ~ sa ilustrezi cele patru trasaturi cu exemple adecvate, seleciate din fragmentul citat; ~ Sa redactezi un continut adecvat cerintei formulate; — Sa respecti limita minima de spatiu indicata. Compunere model Text suport: Popa Tanda de loan Slavici (Popa Tanda) INTRODUCERE Popa Tanda din nuvela omorima este = Rolul in opera personajul principal al oerei, deoarece participa activ la toate momentele activi. El iustreaza : ‘conceptia scritorului conform careia literatura eee oate fio sursa de eclcatie, impunand un model terizare prezente umn demn de urmat. Acesta este caracterizat direct atat de cétre narator, de alte personae, iar faptele, relatiile cu celelalte personaje si numele constituie puncte de reper in caracterizarea indirecta. 74 LIMBA SI LITERATURA ROMANA inca din incipitul textului este caracterizat ee direct de catre narator, modaltat2 prin care nise TeeereEe ofera informati legate ce statutul social si originea a: preot in satul natal, BUTUCani, este unul dintre cel doi copit at dascalu Pintle Portretul moral este realizat prin mai multe procedee indirecte. Faptele si felul sau de a vorbi sunt dovada unui model de virute: om priceput, Calculat, deoarece vorbeste arept si cumpant $i ‘In ultimul rand un om preg: a invarat multe carte. Totus, preotul este prea direct cu enoriasi si de aceea are de sufert, find mutat din satul natal in Sraceni Trasaturile sale de caracter sunt completate de atitudinea pe care 0 adopta fata de saraceneni. Astfel, d3 dovada de ambitie si perseverenta in incercarile de a-i schimba: fine slujbe interesante, it vzitezza, le da sfaturi insa fara niciun rezultat, in ciuda obstacolelor, gaseste metoda potrivta in, atingerea scopului propus: exemplul personal. Caracterizarea prin ‘ume constituie o alta metoda indirect, vorbele sale fiind considerate la inceput de séraceneni © pierdere de vreme, téndalituré, fiind astfel poreclit Popa Tanda”. ~ Caracterizare indirect prin fapte si ima} ~ Attudinea perseverents = Nume llustrarea acestor trasaturi in opinia mea, périntele Trandafir reprezinta prototipul omului perseverent, care stie sa se impuna in fata celorlalt oferindu-le un model de comportament demn de urmat. INCHEIERE = Opinia despre persona} Varianta 1. Text suport: Dincolo de nisipuri de Fanus Neagu (Susteru) Susteru este personajull principal din opera literara Dincolo de nisipuri, deoarece participa actv ja toate momentele actunil | este caracterizat direct atat de catre narator, ct si de alte personaje, iar intamplarile, relatile cu celelalte personaje, gandurile si zbuciumul sau interior constituie puncte de reper in caracterizarea indirect’, EXERSEAZA COMPUNERILE PENTRU NOTA 10! inca de la inceput este caracterizat direct de catre narator, modalitate prin care ni se ofera informatii legate de insusirile fizice si de tinuta vestimentara: era mic si slab, iar cureaua ji atéma peste pantaloni Portretul moral al personajului este complex, fiind conturat pe parcursul evenimentelor. Forta personajului este evidenta, aceasta reiesind in mod indirect din atitudine si fapte: se implica in cAutarea apei alaturi de sateni si nu renunta cénd acestia 1 parasesc. Isi da seama ca este un infrant, dar nu cedeaza, urmarindu-si singur hhimera: Sustery nu-i chema. Simtea mereu in fata racoarea vatunior. Din acest punct de vedere, el poate fi asemanat cu Don Quijote, crezénd ca si acesta cu putere in niste miraje, desi realitatea ii ofera seme contrare. Este o fire interiorizata, trasatura evidentiata in mod indirect prin monologul interior: Prost mai era in terete! Personalitatea sa se contureaza si in relatie cu alte personaje: fata de dascal, are 0 atitudine toleranta, de intelegere, iar pentru sateni_se dovedeste un lider, 0 autoritate care care ll poate trezi din letarge, insufandu-le forta de a lupta pentru apa care se cuvine. in opinia mea, autorul construieste in Susteru un personaj simbolic, ce exprima drama omuluiinsetat de absolut, capabil sa lupte pana la capat pentru impiinirea unui vis considerat de ceilaltuzoriu Varianta 2. Text suport: Préslea cel voinic si merele de aur cules de Petre Ispirescu (Prastea) Praslea este personajul principal cin opera literara Prdslea cel voinic simerele de ‘ur sisimbolizeaza fortele binelui. Este caracterizat atat direct, de catre narator si de alte personaje, cat si indirect prin fapte, limbaj si comportament. ‘Trasaturile fizice nu apar in text, facandu-se referire doar la faptul c& este mezinul imparatului, prin substantivul ,praslea’. Caltatile sale se dezvaluie pe tot parcursul basmului. in mod direct este caracterziat de imparat, care il considera, la inceput, nepregatit pentru aceasta experient Portretul moral reiese din comportamentul sau: este infelept si cu simt practic, atunci cand il pandeste pe hotul merelor (foloseste tepuse). in plus, isi demonstreaza