Sunteți pe pagina 1din 4
CON TRACT Nr. PART ILE CONTRACTANT E: SC ST EMLAB DIAGNOSTIC SRL Str. Z darilor
CON TRACT Nr. PART ILE CONTRACTANT E: SC ST EMLAB DIAGNOSTIC SRL Str. Z darilor

CON TRACT Nr.

PARTILE CONTRACTANT E:

SC ST EMLAB DIAGNOSTIC SRL Str. Z darilor nr. 3bis S1, Galati J17/ 268/2012, CUI 29887599 Tel: +40 720 883 755

/

1. SC STEMLAB DIAGNO STIC SRL, cu sediul in localitatea Galati

S1, inregistrata la Oficiul R egistrului Comertului sub nr. J17/268/2 012, CUI 29887599, avand cont bancar nr. RO 63UGBI0000152007983LEI, deschis la G aranti Bank, agentia

str. Zidarilor nr. 3Bis

Galati, reprezentata prin

 

,

denumita in continuare STE MLAB SI

 

2.

D-na

 

,

cetatean roman, cu

domiciliul in

,

str.

 

,

,

judetul/sector ul

nascuta in localitatea

 

la data de

 

,

posesor al BI/CI

seria

nr.

eliberat

de

 

la

data

de

 

,

CNP

,

telefon

 

,

e-mail

si

 

,

(tatal copilului), cu

domiciliul

in

,

str.

 

,

,

judetul/sectoru l

,

nascut in localitatea

la data de

,

posesor

al BI/CI

seria

,

eliberat de

la data

de

,

CNP

,

telefon

,

e-mail

numiti in continuare CLIEN TI

v. 13.5.1

Pag 1 din 4

SC ST EMLAB DIAGNOSTIC SRL Str. Z darilor nr. 3bis S1, Galati J17/ 268/2012, CUI
SC ST EMLAB DIAGNOSTIC SRL Str. Z darilor nr. 3bis S1, Galati J17/ 268/2012, CUI

SC ST EMLAB DIAGNOSTIC SRL Str. Z darilor nr. 3bis S1, Galati J17/ 268/2012, CUI 29887599 Tel: +40 720 883 755

Au convenit sa incheie prez entul contract dupa cum urmeaza:

Art. 1. OBIECTUL CONT RACTULUI Obiectul prezentului contra ct este recoltarea si analizarea sangelui matern si de cordon

ombilical in momentul

posibilelor afectiuni

materne/fetale si a recoma ndarii pentru stocarea sangelui de cordon ombilical in vederea unui potential transplant au tolog/alogen ulterior.

nasterii,

in

vederea

diagnosticarii

Art. 2. CONDITIILE CON TRACTUALE

Prin acest contract STEMLA B se obliga sa faca toate demersurile pe ntru a asigura:

a) analiza contaminarii ba cteriologice a materialului recoltat prin c ultivare aeroba si prin

cultivare anaeroba;

b) analiza viabilitatii celul elor si a numarului de celule;

c) efectuarea urmatoarel or teste pentru sangele matern recoltat:

1. HBs - Ag,

2. Anti - HBc;

3. Anti - HCV ;

4. Anti - HIV1,2;

5. Testul Lues.

d) informarea CLIENTILOR despre rezultatul analizelor de la puncte le a), b) si c).

contract sa plateasca

catre STEMLAB tariful conv enit prin prezentul contract. Acele obligatii mentionate anterior, pe care STEMLAB nu le poate

realiza direct, vor fi

realizate in baza unor con tracte incheiate in numele CLIENTILOR cu persoane juridice

competente, fara ca aces t lucru sa implice obligatii financiare CLIENTI.

suplimentare pentru

e) CLIENTII se angajeaza ca la indeplinirea obiectului prezentului

Art. 3.

1. CLIENTII se angajeaza sa plateasca catre STEMLAB tariful in va loare 1.290 LEI (una

2, pct. a)-c). Aceasta

suma acopera indeplin irea obiectului contractului, inclusiv o norariile partenerilor

contractuali ai STEMLAB , care vor fi platite in numele CLIENTILO R de catre STEMLAB.

CLIENTII se angajeaza

transa, in termen de ma ximum 10 (zece) zile de la data facturarii . Factura se va emite de catre STEMLAB oda ta cu informarea prevazuta in art. 2, pc t. d) din prezentului contract. In cazul in ca re ultima zi de plata este zi nelucratoar e, aceasta data va fi prelungita pana in urma toarea zi lucratoare. CLIENTII sunt de a cord ca STEMLAB sa emita factura si fara sem natura, conform prevederilor legale in vi goare. Factura emisa de STEMLAB va fi rem isa CLIENTILOR printr-un mod de com unicare la alegerea STEMLAB (posta, e-mail , curier).

2. CLIENTII se obliga sa p lateasca tariful mentionat mai sus, doar i n cazul in care, dupa

sa plateasca tariful convenit catre STE MLAB intr-o singura

VALOAREA CON TRACTULUI

mie doua sute nouazeci LEI) pentru serviciile prevazute in art.

v. 13.5.1

Pag 2 din 4

SC ST EMLAB DIAGNOSTIC SRL Str. Z darilor nr. 3bis S1, Galati J17/ 268/2012, CUI
SC ST EMLAB DIAGNOSTIC SRL Str. Z darilor nr. 3bis S1, Galati J17/ 268/2012, CUI

SC ST EMLAB DIAGNOSTIC SRL Str. Z darilor nr. 3bis S1, Galati J17/ 268/2012, CUI 29887599 Tel: +40 720 883 755

informarea prevazuta in Art. 2, pct. d), banca de celule stem cu ca re acestia au incheiat

cordonul ombilical cu

ocazia nasterii. In cazul i n care materialul biologic prelevat din cor donul ombilical nu va fi stocat, CLIENTII sunt obligati sa comunice decizia bancii de celu le stem in acest sens, in scris, catre STEMLAB in termen de 10 zile calendaristice de l a trimiterea de catre

tariful convenit prin

prezentul contract indife rent daca materialul biologic prelevat la nastere a fost stocat sau nu.

3. In caz de neplata la scad enta convenita, STEMLAB poate aplica p enalitati in valoare de 0.1% pentru fiecare zi d e intarziere, procent aplicat la valoarea r amasa de plata.

4. CLIENTII se angajeaza s a vireze suma reprezentand tariful conve nit in contul bancar al STEMLAB mentionat in a rticolul 7, pct. 5 al acestui contract. In ca zul in care, dupa data semnarii prezentului con tract, survin modificari ale contului banca r, STEMLAB se obliga sa anunte CLIENTII in a cest sens, iar CLIENTII vor proceda la plat a tarifului convenit in concordanta cu instructi unile STEMLAB. Tariful convenit va fi con siderat onorat doar in momentul în care va fi o perat (inregistrat) in contul bancar al ST EMLAB.

un contract va decide s tocarea materialul biologic recoltat din

STEMLAB a informarii.

In caz contrar, CLIENTII vor achita

Art. 4. DREPTURILE SI O BLIGATIILE PARTILOR 1. Drepturile si obligatiile C LIENTILOR:

a) se obliga sa ofere spr ijinul STEMLAB si partenerilor sai pentru i ndeplinirea obiectului

prezentului contract;

b) se angajeaza ca la t ermenele si modul stabilit prin acest con tract sa achite tariful convenit;

c) au dreptul sa solic ite STEMLAB sau partenerilor sai info rmatii referitoare la

respectarea acestui

contract;

2. Drepturile si obligatiile STEMLAB:

a) se angajeaza sa info rmeze CLIENTII despre rezultatele analiz elor prevazute in Art. 2, pct. a-c);

b) se angajeaza sa inde plineasca cu profesionalism obiectul pre entului contract;

c) are dreptul de a solic ita şi de a i se plati pentru serviciile pres tate, tarifele si taxele

convenite in art. 3 al prezentului contract;

cu conditia asumarii

raspunderii si pentru activitatea acestora ca si cum activitatea ar fi fost desfasurata

de catre STEMLAB.

sai contractuali isi asuma raspunderea

pentru indeplinirea

d) are dreptul de a in deplini prezentul contract si prin terti,

3. STEMLAB si partenerii

contractului cu profesio nalism si cu buna-credinta;

4. In cazul in care CLIENT II nu achita contravaloarea tarifului in t ermenul de scadenta convenit conform Art. 3. pct 1, STEMLAB nu va emite buletinele de analiza oficiale catre parteneri.

Art. 5. REZILIEREA CON TRACTULUI

1. In cazul in care recolta rea materialelor biologice prevazute la Art. 1 nu a putut fi

v. 13.5.1

Pag 3 din 4

SC ST EMLAB DIAGNOSTIC SRL Str. Z darilor nr. 3bis S1, Galati J17/ 268/2012, CUI
SC ST EMLAB DIAGNOSTIC SRL Str. Z darilor nr. 3bis S1, Galati J17/ 268/2012, CUI

SC ST EMLAB DIAGNOSTIC SRL Str. Z darilor nr. 3bis S1, Galati J17/ 268/2012, CUI 29887599 Tel: +40 720 883 755

realizata, prezentul cont ract se reziliaza in mod automat.

Art. 6. CLAUZA DE CONF IDENTIALITATE

Partile contractante se

datele: datele despre ide ntitatea persoanelor, datele despre stare a sanatatii copilului, a

mamei sau a oricaror

consimt la prelucrarea d atelor personale comunicate, in vederea indeplinirii obiectului contractului. Acest cons imtamant este dat pentru o perioada ned eterminata.

alte persoane. Prin semnarea prezentul ui contract CLIENTII

angajeaza sa pastreze confidentialitate a cu privire la toate

Art. 7. DISPOZITII FINA LE

1. Prin semnarea prezent ului contract, CLIENTII imputernicesc S TEMLAB in vederea desfasurarii tuturor dem ersurilor necesare pentru indeplinirea o biectului contractului. Aceasta imputernicire i nclude si posibilitatea STEMLAB de a in cheia alte contracte necesare pentru indeplin irea obiectului contractului in numele si in teresul CLIENTILOR.

Contractul poate fi

2. Prezentul contract este

modificat sau completa t doar prin acordul scris al partilor, pri n referire expresa la prezentul contract, prin clauze numerotate.

3. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre partile contractante.

sub incidenta legislatiei romane, oric e litigiu provenit din in legatura cu acesta va fi solutionat d e catre instantele de

incheiat pe o durata nedeterminata.

Prezentul contract cade prezentul contract sau

judecata din Romania.

4. Tariful convenit va fi ac hitat la termenele convenite în numarul de cont al STEMLAB deschis la Garanti Bank, agentia Galati, IBAN: RO63 UGBI 000 0 1520 0798 3LEI.

5. Prezentul contract conti ne 4 (patru) pagini si este încheiat în 2 ( doua) exemplare, un

exemplar pentru STEML AB si un exemplar pentru CLIENTI.

Incheiat azi,

SC STEMLAB DIAGNOSTIC SRL

pentru STEML AB si un exemplar pentru CLIENTI. Incheiat azi, SC STEMLAB DIAGNOSTIC SRL v. 13.5.1

v. 13.5.1

CLIENTI

Pag 4 din 4