Sunteți pe pagina 1din 31

BENEFICIAR

OBIECTIVULImobil locuinte
P+2E+Pod
A D R E S A . S t r. R e f r e n u l u i n r 9 A
Data : noiembrie 2014-31 martie 2015

APROBAT
C

Numele SI
Prenumele

ING. AVRAM COSTEL

EL AB O R AT

PROIECTUL ANUAL

Referinta

pentru organizarea lucrarilor


pe timp friguros

Normativ
C 16- 1984

p r i v i n d

l u c r a r e a :

Revizia

imobil locuinte
Cod.......

1 23 4

CUPRINS
1. SCOPUL SI DOMENIUL DE APLICARE
1.1. Scopul
1.2. Domeniul de aplicare
2. DOCUMENTE DE REFERINTA
3. TERMENI SI DEFINITII
4.

CONDITII REFERITOARE LA EXECUTAREA LUCRARILOR


PE TIMP FRIGUROS
4.1. Memoriu justificativ
4.2. Programul

calendaristic al lucrarilor de baza pentru perioada

conventionala de timp friguros 15 noiembrie - 15 martie


4.3. Esalonare necesar forta de munca
4.4. Eva luare cheltuieli suplimentare

1.

scopul si domeniul de aplicare


1.1. sc o p u l

Elaborarea proiectului anual pentru organizarea lucrarilor pe timp


friguros are drept scop dovedirea asigurarii calitatii lucrarilor de constructii
executate in conditii climatice specifice perioadei de timp friguros.

1.2. d o m e n i u l d e a p l i c a r e
N U M E L E

SEMNATURA

D A T A

ELABORAT

2 /31

RTE NICOLAE GEORGE

01.11.2014
VERIFICAT

RTE NICOLAE GEORGE

Pagina

PROIECTUL ANUAL

Referinta

pentru organizarea lucrarilor


pe timp friguros

Normativ
C 16- 1984

p r i v i n d

l u c r a r e a :

Revizia

imobil locuinte
Cod.......

1 23 4

Prezentul proiect anual pentru organizarea lucrarilor pe timp


friguros se aplica pentru executarea lucrarilor la obiectivul :
1.2. D A T E G E N E R A L E D E I D E N T I F I C A R E
1.2.1
D E N U M I R E

ALE

OBIECTIVULUI

1.2.5. AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE


Nr./data
Eliberata de

2. documente de referinta
Legea nr.10/1995
Legea nr.50/2001
HGR 766/1997
HGR 925/1995

privind calitatea in constructii


privind autorizarea executarii constructiilor
Regulamente privind calitatea in constructii
Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate
a proiectelor, executiei lucrarilor si a constructiilor
HGR 273 / 1994
Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora
Normativ C56/85 Privind verificarea calitatii si receptia lucr. de c-tii si instalatii
N.E.012/1999
Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton,beton
armat si beton precomprimat aprobat cu Ord. MLPAT 59/99.
C 16-84
Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de
constructii si a instalatiilor aferente

3. TERMENI, DEFINITII SI ABREVIERI


Redactarea programului calitatii are la baza terminologia din Normativul
pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatiilor aferente
Ac
Autorizatie de construire
BI
Buletin incercare
B
Beneficiar
DDE Detalii de executie
C-tii
Constructii
Inst. Instalatii
E
Executant
G
Geolog
IL
Instructiune de Lucru
P
Proiectant
IC
Inspectoratul in Constructii PT
Proiect tehnic
PTE
Procedura Tehnica de Executie
Zi friguroasa = ziua in care temperatura aerului exterior este inferioara valorii de + 5o C
Perioada conventionala de timp friguros=perioada cuprinsa intre 15 noiembrie-15 martie
Temperatura critica de executie = temperatura minima admisa pentru materiale in
vederea asigurarii calitatii produsului
Durata critica de executie = perioada in care trebuie asigurata o temperatura superioara
sau cel putin egala cu cea critica
N U M E L E

SEMNATURA

D A T A

ELABORAT

3 /31

RTE NICOLAE GEORGE

01.11.2014
VERIFICAT

RTE NICOLAE GEORGE

Pagina

PROIECTUL ANUAL

Referinta

pentru organizarea lucrarilor


pe timp friguros

Normativ
C 16- 1984

p r i v i n d

l u c r a r e a :

Revizia

imobil locuinte
Cod.......

1 23 4

Temperatura critica de maturizare= temperatura minima admisa pentru realizarea unui


element de constructie prin procedee umede pana cand inghetarea lui nu
mai este daunatoare
Durata critica de maturizarea = perioada in care trebuie asigurata temperatura critica de
maturizare
Regim termic critic = ansamblul conditiilor de timp si de temperatura ce trebuiesc
realizate pentru asigurarea calitatii lucrarilor
Regimul termic critic la executie = asigurarea unei temperaturi superioare sau cel putin
egala cu cea critica pe perioada de executie
Regimul termic critic de maturizare = asigurarea unei temperaturi superioare sau cel
putin egala cu cea critica de maturizare, pe perioada de maturizare critica
NIvel de asigurare = temperatura minima a aerului exterior, masurata la ora 8 dimineata,
la umbra, la 2m inaltime de la sol, si la distanta minima de 5,0 m de
cladiri sau orice alta constructie , pentru care se proiecteaza
masurile menite sa asigure calitatea lucrarilor executate

4. M E M O R I U J U S T I F I C AT I V
La organizarea executarii lucrarilor pe timp friguros, S.C. ALPINE S.A. adopta
niveluri de asigurare diferentiate in conformitate cu prevederile Normativului C
16 - 84, Partea I, Cap.1.12 - 1.14.
Avand drept principiu vital atitudinea si mentalitatea angajatilor firmei
fata de calitate - acestia fiind motivati pentru dezvoltarea cunostintelor si
preocuparilor privind calitatea lucrarilor si pentru a privi orice neconformitate
deficienta ca pe o neimplinire personala conditiile organizatorice si
tehnologice pentru executarea lucrarilor de constructii- montaj si a
instalatiilor aferente in perioada de timp friguros aplicate la obiectivul de
fata cuprind :
a.) structura organizatorica ( responsabilitatea, autoritatea si
interdependenta personalului care conduce, efectueaza si verifica activitatea
ce influenteaza calitatea lucrarilor ce se executa pe timp friguros)
Documentele prevazute pentru organizarea lucrarilor pe timp friguros,
care se concretizeaza PROIECTUL ANUAL pentru organizarea lucrarilor
pe timp friguros sunt :
PLANUL ANUAL pentru organizarea lucrarilor pe timp friguros.
PROGRAMUL DE MASURI pentru realiz. lucr.de c-tii pe timp frig./org.
Planul anual pentru organizarea lucrarilor pe timp friguros /lucrari
PROGRAMUL DE MASURI pentru realiz. lucr.de c-tii pe timp frig./lucr.
PLAN CALENDARISTIC/organizatie
PLAN CALENDARISTIC / lucrari
prin

PROCEDURI OPERATIONALE SI INSTRUCTIUNI DE LUCRU


SPECIFICATII PRIVIND LUCR.
N U M E L E

SEMNATURA

D A T A

ELABORAT

4 /31

RTE NICOLAE GEORGE

01.11.2014
VERIFICAT

RTE NICOLAE GEORGE

Pagina

PROIECTUL ANUAL

Referinta

pentru organizarea lucrarilor


pe timp friguros

Normativ
C 16- 1984

p r i v i n d

l u c r a r e a :

Revizia

imobil locuinte
Cod.......

1 23 4

INREGISTRARI

b.) procesele de executie - care influenteaza direct calitatea si care


se desfasoara in conditii controlate avand la baza instructiunile de lucru pentru
timp friguros care definesc responsabilitatea personalului implicat, modul de
efectuare a lucrarilor si inregistrarile aferente :
Masuri tehnico-organizatorice pentru executarea lucrarilor de pamant
Masuri tehn.-org.
lucr.de fundatii si c-tii sub niv.terenului
Masuri tehnico-organizatorice pentru executarea lucr.de beton
Masuri tehnico-organizatorice pentru montarea prefabricatelor
Masuri tehnico-organizatorice pentru executarea lucrarilor de zidarie
Masuri tehnico-organizatorice pentru execut. lucr.de invelit.si tinichig
Masuri tehnico-organizatorice pentru exec. lucr. de c-tii met.din otel
Masuri tehnico-organizatorice pentru executarea lucrarilor de finisaj
Masuri tehnico-organizatorice pentru execut. lucrarilor de mont. geam
Masuri tehnico-organizatorice pentru executarea lucrarilor de izolatii
Masuri tehn.-organiz. pentru exec. lucr. de protectie anticoroz. in c-tii
Masuri tehnico-organizatorice pentru exec. lucr. de zidarie refractara
Masuri tehnico-organizatorice pentru executarea lucrarilor de inst.int.
c.) resursele adecvate necesare pentru asigurarea materialelor si
dispozitivelor auxiliare care se utilizeaza la protectia termica a lucrarilor,
- rezolvarea in conditii specifice timpului friguros a problemelor de
aprovizionare , manipulare, transport, depozitare, conservare si distribuire a
materialelor necesare executiei
- dotarea muncitorilor cu mijloace de protectie si de interventie necesare
- organizarea sistemului de informare previzionala si evidenta
meteorologica de santier.
- desemnarea personalului instruit si/sau redistribuit pentru activitatea de
dezapezire si protectie termica a lucrarilor
Principiul care se aplica la asigurarea mijloacelor si resurselor adecvate
( materiale , umane si de alta natura ) pentru executarea obiectivului este acela
al prevenirii care se traduce prin estimari critice a competentelor si limitelor
proprii, pentru a satisface necesarul de forta de munca , materiale, echipamente
si utilaje concomitent cu asigurarea conditiilor de aplicare eficienta in vederea
diminuarii
numarului de neconformitati
si transpunerea in fapt a
PROGRAMULUI DE MASURI PENTRU PERIOADA DE TIMP FRIGUROS:
1. Amenajari generale de santier inclusiv masuri pentru perioada de dezghet
2. Constructii speciale de santier
3. Instalatii si retele de santier
4. Depozitarea si conservarea materialelor
5. Utilaje si mijloace de transport
6. Instalatii de incalzire
7. Activitatea meteorologica de santier
N U M E L E

SEMNATURA

D A T A

ELABORAT

5 /31

RTE NICOLAE GEORGE

01.11.2014
VERIFICAT

RTE NICOLAE GEORGE

Pagina

PROIECTUL ANUAL

Referinta

pentru organizarea lucrarilor


pe timp friguros

Normativ
C 16- 1984

p r i v i n d

l u c r a r e a :

Revizia

imobil locuinte
Cod.......

1 23 4

8. Protectia si igiena muncii


9. Prevenirea si stingerea incendiilor
10. Protejarea obiectelor sistate

5. PROGRAMUL CALENDARISTIC AL LUCRARILOR DE


BAZA PENTRU

PERIOADA

CONVENTIONALA

DE

TIMP FRIGUROS
( 01 noiembrie - 31 martie )
CATEGORIA DE LUCRARI
RESURSE
Cantitate
U
Nc D e n u m i r e
Esalonare calendaristica
mater.
M totala Nov. Dec. Ian. Febr. Mart.umane
1
2
3
4

TERASAMENTE[Sap
atura;
umplutura;drumuri
aces;platforme
organizare santier]

COFRAG
ARMARE
ZIDARII
LUCRARII
FINISAJE

SI
DE

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

N U M E L E

SEMNATURA

D A T A

ELABORAT

01.11.2014
RTE NICOLAE GEORGE

Pagina
6 /31

RTE NICOLAE GEORGE


VERIFICAT

Eval.
chelt.
Obs
suplim.
( lei )

PROIECTUL ANUAL

Referinta

pentru organizarea lucrarilor


pe timp friguros

Normativ
C 16- 1984

p r i v i n d

l u c r a r e a :

Revizia

imobil locuinte
Cod.......
5
6

X
X

X
X

X
X

X
X

1 23 4
X
X

Dupa completarea tabelului eu iti trimit instructiunile de lucru adecvate. mai jos
iti dau numai niste exemple.

II.INSTRUCTIUNI DE LUCRU.
1.LUCRARI DE BETON

1.Lucrari de beton
1.1 Conditii pentru asigurarea calitatii betonului pus inopera pe timp friguros
1.1.1calitatea lucrarilor de betonexecutate pet imp friguros poate fi asigurata
daca sunt indeplinite urmatoarele conditii.
A] betonul este preparat cu aggregate desgetate ; avand temperature de
+5C
B] temperature betonului;dupa punerea lui in opera ;nu coboara sub
temperature sa de inghet ;inainte de atinge un nivel critic de intarire ;valabil in
functie de raportul A/C si exprimat in procente din clasa betonului.
Nivelu critic de intarire rezulta din tabelul urmator .
A/C
040 0.50 0.60 0.70
Nivelurile critice de intarire 0/0 din din clasa betonului.18 25 11 16
Temperatura de inghet a betonului este considerate valoarea 0 C;cu exceptia
cazurilor care se folosesc aditivi care coboara temperatura pina la valoarea
specifice rezulta din instructiunle de folosire.
1.1.2.Realizarea nivelului critic de intarziere se poate control ape doua cai;
a]Prin intermediul unor epruvete din beton pastrate in aceleasi conditii de
regim termic ca si elementul de constructie si incercate la compresiune inainte
de inghetarea betonului .
b]prin evaluarea gradului efectiv de maturizare al betonului si compararea
echivalentului s-au la temperaturea normala +20C cu gradul critic de
N U M E L E

SEMNATURA

D A T A

ELABORAT

7 /31

RTE NICOLAE GEORGE

01.11.2014
VERIFICAT

RTE NICOLAE GEORGE

Pagina

PROIECTUL ANUAL

Referinta

pentru organizarea lucrarilor


pe timp friguros

Normativ
C 16- 1984

p r i v i n d

l u c r a r e a :

Revizia

imobil locuinte
Cod.......

1 23 4

maturizare ;MK ;pentru betoanele preparate cu cimenturile pentru care se dau


date in anexa ;B aNormativului C-16-84.
Deoarece gradul critic de maturizare Mk se coreleaza semificativ cu
nivelul critic de intarire intre cele doua metode de control a calitatii betonului
nu exista diferente de fond ;ele determined regimuri termice identice si o
aceiasi perioada critica TK de maturizare.
Gradul de maturizare exprimat in h 0C se defineste prin suprafata
diafragmei cuprinsa intre curba de variatie a temperaturii betonului si ordonata
de -10 C; functie de timp ;exprimat in ore.Gradul critic de maturizare este
valoarea minima a gradului de maturizare la temperatura normala de
+20C;necesara a fi obtinuta inainte de inghetarea betonului ;pentru ca
rezistentele finale acestuia sa nu fie afectate in mod defavorabil.
Pentru alte tipuri de ciment decat II/A-S 12.5Rsi I 42.5 sunt necesare studii
studiispeciale de laborator .Metoda controlului calitatiibetonului pus in opera
pet imp friguros prin gradul sau critic de maturizare MK .are fata de metoda de
la punctual a;avantajul eliminarii incercarilor; distructive ca si acele ale unei
corelari mai semificative intre realitate si parametrii pe baza caror se face
controlul ;prin eliminarea diferentelor inevitabile dinte regimul termic din
epruveta si cel din elementul de constructie .Conceptul gradului de maturizare
permite in plus ;prevederea regimul termic din beton si proiectarea conditiilor
prin care sa se poata asigura realizarea lui .
1.1.1 Lucrarile de beton se executa pet imp friguros cu respectarea masurilor
de folosire rationala a energieii si combustibilului.In aceste conditii ;prepararea
,transportul si punerea in opera a betonuluitrebuie sa se faca numai pe baza
unor regimuri termice proiectate pentru a asigura obtinerea nivelului critic de
intirziere sau a gradului critic de maturizare inainte de inghetarea betonului
.Aceste regimuri termice se evidentieaza in proiectul de organizare a lucrarilor
pet imp friguros impreuna cu masurile ce conditioneaza realizarea lor .In
functie de parametrii realizati la punctul 1.1.4.[dimensiunile si nivelul de
protectie al elementului de constructie caracteristicile cimentului folosit
,conditiile de temperatura din beton ,nivelul de asigurare ]trebuie sa respecte
,atat la proiectarea regimurilor termice cat si la executarea lucrarilor de beton
in diferite faze tehnologice ,conditiile din tabelul urmator ;
Procesul de realizare si
conditii de realizare

Regimul termic
Temperat. durata

N U M E L E

SEMNATURA

Tempertra
aerului in
D A T A

ELABORAT

01.11.2014
RTE NICOLAE GEORGE

Pagina
8 /31

RTE NICOLAE GEORGE


VERIFICAT

Niv. De
asig

PROIECTUL ANUAL

Referinta

pentru organizarea lucrarilor


pe timp friguros

Normativ
C 16- 1984

p r i v i n d

l u c r a r e a :

Revizia

imobil locuinte
Cod.......

Prepararea
betonului

a]cu
aggregate
desghetate
avand
temperat.
min.
B]cu
agregate
incalzite la
temperat.
Superioara
celei de
desghetare
C]cu apa
incalzita la
temperat.
D]tempert.la
preparare p
sa fie ..in
metoda
calduriiin metoda
incalzirii
dupa turnare
Transport
Protejarea
si
mijloac si
descarcarea reducerea
betonului la duratelor
obiect
astfel ca
temperature
de livrare la
santier 1 sa
fie
minimum ;-in
metoda

1 23 4

ziua pun .in


.recomadat
opera
In
Zile
0C
momentul friguroase in
amestecarii care
cu ciment
.a..]t.aet0C

+5C

625C

B]
-10t.ae5C

2080C
5
5

25.
10C

1.17C
1.5C

N U M E L E

C]-10tae- -10
5C
numai daca
betonul se
incalzeste
dupa punerea
in opera.
Durata pe
transport si
descarcare
laobiect tt

SEMNATURA

D A T A

ELABORAT

01.11.2014
RTE NICOLAE GEORGE

Pagina
9 /31

RTE NICOLAE GEORGE


VERIFICAT

-5C

PROIECTUL ANUAL

Referinta

pentru organizarea lucrarilor


pe timp friguros

Normativ
C 16- 1984

p r i v i n d

l u c r a r e a :

Revizia

imobil locuinte
Cod.......

conservarii
caldurii.-in
metoda
incalzirii
dupa turnare
Transport
F]protejarea 1.15
pe obiect si mijloacelor si
punerea in reducerea
opera a
duratelor
betonului
astfel ca la
terminarea
punerii in
opera
,temperature
betonului b
sa fie minim
in metoda
conservarii
caldurii
-in metoda
incalzirii
dupa turnare
G]protejarea
elem de c-tie
dupa pun in
opera
betonului si a
eventualei
surse ext de
caldura dupa
turnare astfel
ca in
perioada
critica T sa
fie
cuprinsa;in
metoda
N U M E L E

1 23 4

Durata de tae5
transport
pe obiect si
punerea In
opera
,tdurata
critica de
maturizare

SEMNATURA

D A T A

ELABORAT

01.11.2014
RTE NICOLAE GEORGE

Pagina
10 /31

RTE NICOLAE GEORGE


VERIFICAT

PROIECTUL ANUAL

Referinta

pentru organizarea lucrarilor


pe timp friguros

Normativ
C 16- 1984

p r i v i n d

l u c r a r e a :

Revizia

imobil locuinte
Cod.......

1 23 4

conservarii
caldurii fara
aditivi in
metoda
incalzirii
dupa turnare;
*In functie de temperatura b la terminarea punerii in opera si de conditiile de
transport .
**In cazul folosirii de aditivi de antigel se vor adauga la T .din ultima
coloana ,valoarea de +5C.
REGIMURILE TERMICE LA EXECUTAREA LUCRARILOR DE
BETON PE TIMP FRIGUROS.
.1.2.1.Regimurile termice pentru executarea lucrarilor de beton pet imp
friguros [pct.1.1.1.]se stabilesc in fisele tehnologice pentru executarea
lucrarilor de beton pe timp friguros ce se fac parte din proiectul annual de
organizare si trebuie sa tina seama de ;
a.] gradul critic de maturizare Mk [sau nivelul critic de intirziere ] evaluate
conf. pct .
1.1.1.
....
b.]intensitatiile prezumate ale frigului ,evaluate distinct pentru ziua de
preparare,transport si punere in opera si pentru perioada de realizare a
gradului critic de maturizare Mk [respective a niveluluicritic de intarire].
.
c] durata procesului si nivelului de protejare a betonului in timpul transportului
si punerii in opera
.
d.]
intensitatea cu care se degaja caldura datorita exotermiei cimentului
.
e.]masivitatea elementului de constructie ce betoneaza rezultand din forma si
dimensiunile sale ,corelata cu nivelul de rezistenta termica al protectiei
adoptate pentru suprafetle in contact cu eventualul agent incalzitor. .
f.]neomonegitatea temperaturii in masa betonului ,concretizata in conditia ca
gradul critic de maturizare Mk [sau nivelul critic de intarire ]sa fie realizat in
zona elementului de constructie cea mai expusa racirii
.
g.]conformarea si nivelul protectiei sursei de caldura in raport cu forma si
dimensiunile elementelor ce incalzesc .
.
h.]gradul de expunere la vant si nivelul de impermeabilitate al protectiei
betonului si sursei de caldura ,se ia in considerare la alcatuirea protectiei prin
coeficientul de penetratiei la vant .
. ..
.
1.2.2.Proiectare regimurilor termice la prepararea , transportul ,punerea in
N U M E L E

SEMNATURA

D A T A

ELABORAT

11 /31

RTE NICOLAE GEORGE

01.11.2014
VERIFICAT

RTE NICOLAE GEORGE

Pagina

PROIECTUL ANUAL

Referinta

pentru organizarea lucrarilor


pe timp friguros

Normativ
C 16- 1984

p r i v i n d

l u c r a r e a :

Revizia

imobil locuinte
Cod.......

1 23 4

opera si maturizare critica a betonului se poate


face ;
.a.]Prin alegerea din anexa C a normativului
C16-84 a unui regim termic tip ,care se identifica prin nivelul de asigurare
,prin caracteristicele betonului ,ale elementului de constructie si ale protectiei
sale si prin metoda adoptata [conserve. Q sau incalzirea dupa turnare ];
b.] prin asimilarea situatiilor reale cu cele corespunzatoare regimurilor
tip prezentate in anexa C a Normativului C16-84.
.c] prin proiectarea directa ,conform indicatiilor din
anexa d,a unor regimuri termice specifice ,in cazurile in care nu se pot adopta
regimuri termice tip ,datorita in primul rand ,unor deosebiri semificative intre
parametrii betonului luati in considerare pentru regimul tip sic el ce
caracterizeaza betonul ,pus efectiv in opera .
..Se pot proiecta regimuri termice specifice si pentru punerea in valoare a unor
conditii organizatorice superioare celor avute in vederea la proiectarea
regimurilor tip.
.
1.2.3.Regimul termic ,diferit prin ansamblul conditiilor de timp si
temperatura ,se detaileaza in fisele tehnologice pentru fiecare din fazele
caracteristice procesului si
anume .
.a]R .T. in perioada critica
de maturizare [anexele C-D,pct 4-5.]
.b.] R .T. in perioada de
transport si de punere in opera [anexele C-D pct.6 ]
.c.]R.T la prepararea
betonului [anexele C-D pct.7 ]
. .1.2.4.Concomitent
cu RT proiectate ,in fisele tehnologice se expliciteaza si masurile de care
depinde realizarea lor si anume ;
.a.]procedeele
de protejare a elementului de constructie si dupa caz si a sursei de caldura in
perioada de maturizare critica [anexele C-D ,pct .2 ]
b.]procedeele
de transport si de protejare a mijloacelor folosite ,inclusiv
duratele limita admise ,pe etape [anexele C-D ,pct.6 ]
c.]organizarea depozitarii componentilor siprocedeelor de incalzire a lor
[anexele C-D pct.7 ]
.
1.3. COFRAJE SI ARMATURI.
.1.3.1.Tipurile de cofraje folosite si procedeele de protejare ale acestor cu
materiale termoizolante trebuie explicitate in fisele tehnologice de executare a
lucrarilor de beton pe timp friguros
,corelat cu masurile ce determina regimurile proiectate [pct.1.2.4.a.]
.1.3.2.La execute cofrajelor trebuie sa fie curatate de zapada si gheata prin
mijloace mecanice si in final daca este posibil prin intermediul unui jet de aer
N U M E L E

SEMNATURA

D A T A

ELABORAT

12 /31

RTE NICOLAE GEORGE

01.11.2014
VERIFICAT

RTE NICOLAE GEORGE

Pagina

PROIECTUL ANUAL

Referinta

pentru organizarea lucrarilor


pe timp friguros

Normativ
C 16- 1984

p r i v i n d

l u c r a r e a :

Revizia

imobil locuinte
Cod.......

1 23 4

cald .

Cofrajul trebuie sa aiba rosturile dintre panouri etanse iar fatal or


interioara sa fie unsa cu substante care usureaza decofrarea aplicata numai
dupa curatarea si uscarea suprafetei .
.se va acorda o deosebita atentie rezemarii elementelor de sustinere a
cofrajelor luandu-se masuri corespunzatoare in functie de comportarea la
inghet a terenului si anume ;
.pentru pamanturi stabile la inghet rezemarea se va face pe talpi asezate pe
terenul nivelat si curatat prealabil de zapada ,de gheata si de stratul vegetal .
.pentru pamanturile nestabile la inghet ,precum si in cazurile
umpluturilor,popii se vor aseza pe grinzi cu suprafata mare de rezemare
ingropate sub adancimea de inghet ,pe fundatii existente sau pe piloti .
.1.3.3.Armaturile se vor depozita pe teren uscat ,amenajat cu platforme de
pietris compactat .Barele acoperite cu gheata vor fi curatate inainte de taiere si
fasonarea prin ciocanire ,prin zgariere cu unelte adecvate sau cu jet de aer cald
pentru topirea ghetii si uscarea apei rezultate ,nu se recomanda topirea ghetii
cu apa calda decat daca exista certitudinea ca aceasta nu va ingheta din nou
pana la turnarea betonului .Este interzisa desghetarea cu ajutorul flacarii.
.
1.3.4.Fasonarea armaturilor se va face numai la temperature positive folosind
dupa caz ,spatii incalzite in bazele de productie .
.
1.4.PREPARAREA BETONULUI .
.1.4.1.La
prepararea betoanelor puse in opera pet imp friguros se vor utiliza cimenturile
recomandate in normativul N E 012-99.
.
.
Se
vor folosi de asemenea,ori de cate ori este posibil,aditivi pentru imbunatatirea
comportarii betonului la inghet .
.
a]La
stabilirea compozitiei betonului se va adopta o cantitatea de apa cat mai
scazuta.in acest scop se vor utiliza aditivi plastifianti de tip antrenori de aer ,
sau superplastifianti si seva reduce in mod corespunzator gradul critic de
maturizare Mk pentru a fi corelat cu raportul.A/C efectiv .La utilizarea
aditivului Disan se vor respecta prevederile din normativul NE 012-99,iar
pentru superplastifiantul Flubet prevederile din instructiuni tehnice C211-82.
. b.] In conditiile admise de prescriptiile tehnice se vor putea utiliza ,numai
daca se aplica metoda conservarii caldurii,aditivii aceleratori de priza si
intarire si anume .
.clorura de calciu ,in conformitate cu instructiunile din Normativul NE 01299.
.
produsul Antigero ,in conformitate cu instr.din Normativul NE 012-99.
N U M E L E

SEMNATURA

D A T A

ELABORAT

13 /31

RTE NICOLAE GEORGE

01.11.2014
VERIFICAT

RTE NICOLAE GEORGE

Pagina

PROIECTUL ANUAL

Referinta

pentru organizarea lucrarilor


pe timp friguros

Normativ
C 16- 1984

p r i v i n d

l u c r a r e a :

Revizia

imobil locuinte
Cod.......

1 23 4

. Inaceste cazurise vor aplica aceleasi R .T.ca si pentru betoanele fara aditivi
, cu mentiunea ca la volorile nivelului de asigurare din Anexa A a N.C.1684,se pot adauga +5C [ conf.notei de la finele anexei ].
.
In cazul folosirii aditivului ANTIGERO se va tine seama si de efectul de
plastifiant al acestuia ,care permite reducerea raportului A/C.
.
1.4.2. Agregatele , desghetate inainte de introducerea in malaxor , trebuie sa
corespunda conditiilor din STAS 1667-76 cu precizarea ca nu trebuie sa
contina granule poroase ,care sunt gelive .
.
Ca o masura de siguranta pentru omogenitatea amestecului in cazul in
care se folosesc aggregate dezghetate la temperratura minima +5c, acesta se
vor malaxa in prealabil numai cu apa si apoi si impreuna cu cimentul, durata
totala de malaxare prelungindu-se cu 50%......100%. Nu se admite ca
desghetarea agregatelelor sa se faca numai in malasor prin amestecarea cu
apa calda .
.1.4.3.La locul de preparare va fi afisata in mod obligatoriu reteta de preparare
a lui ,impreuna cu urmatoarele date suplimentare ;
.
temperaturile minime ale apei si agregatele lor la introducerea in malaxor
.
durata de malaxare a agregatelor cu apa , pana la adaugarea cimentului . .
durata totala de malasare .
.temeratura betonului la descarcarea acestuia din malaxor, caretrebuie
sa .corespunda cu regimul termic proiectat [pct.15.,.1..7 ]si temperatura
betonului la livrarea catre santier .
.
1..5.TRANSPORTUL BETONULUI LA OBIECT .
.1.5.1 La transportul betonului se vor lua masuri de limitare la minimum
.a pierdirilor de caldura prin ;
.a.] folosirea de mijloace de transport rapide ,si dupa caz ,bine izolate termic
autogiratoarele vor fi prevazute cu capac ;
-autobasculantelele si mijloacele similare vor avea peretii izolati termic si
vor fi acoperite ;
.b]evitarea distantelor mari de transport ,a stationarilor pe traseu si a
transbordarilor betonului .
--c.] verificarea si curatirea mijlocului de transport utilizat,degheata si de
resturile de beton inghetat de preferinta un jet de apa calda .
.1.6 TRANSPORTUL BETONULUI PE OBIECT
,PUNERRA IN OPERA SI PROTEJAREA LUI .
.1.6.1.La transportul betonului pe obiect , la punerea lui in opera si in perioada
de maturizare se vor lua masuri de limitare la minimum a perdirilor de caldura
N U M E L E

SEMNATURA

D A T A

ELABORAT

14 /31

RTE NICOLAE GEORGE

01.11.2014
VERIFICAT

RTE NICOLAE GEORGE

Pagina

PROIECTUL ANUAL

Referinta

pentru organizarea lucrarilor


pe timp friguros

Normativ
C 16- 1984

p r i v i n d

l u c r a r e a :

Revizia

imobil locuinte
Cod.......

1 23 4

prin ;
.a] protejarea benelor prin izolarea lor
termica si acoperirea in perioada de asteptare cu folii de poletilena sau
prelate .
.b.] reducerea la minimum a timpului de asteptare in
bene intre momentul descarcarii din mijlocul de transport sic el al ridicarii pe
obiect .
.c.]
protejarea imediata a elementului din constructie conform solutiilor prevazute
in cadrul masurilor de asigurare a R.T.proiectat conf.[pct.1.2.2.4. ]
.1.6.2 . Este obligatoriu compactarea tuturor betoanelor turnate pet imp
friguros prin vibrare mecanica .
.1.6.3. La punerea
in opera a betoanelor se vor respecta prevederile din anexa .
.
--Apivind nivelul de asigurare .Pentru betoanele massive se vor avea in vedere
si urmatoarele ;
.
In iperioada cand exista pericolul de inghet ,inceperea betonarii uneiilamele
noi este permisa numai la temperature ale aerului exterior de peste +5C; se
poate incepe betonarea si la temperature sub +5C.
Cand temperature este pozitiva si are tendinta de crestere ;
.
lamelele aflate in curs de betonare surprinsae de scaderea temperaturii
aerului exterior ,vor fi continuate pana la temperature de -10C,cu masuri
corespunzatoare privind temperatura si protectia betonului ;la temperature ale
aerului sub -10C betonare lamelei va fi intrerupta si se va crea un rost de
lucru .
.1.6.4.Inceperea sau reluarea oricaror lucrarii de betoanre intrerupte din cauza
gerului si intrarea in aceasta stare in perioada rostului de intrerupere a turnarii
conf . normativului NE -012-99.pe baza unui p.v. de receptie calitativa .
.1.6.5.Protejarea betonului dupa punerea in opera sa se faca in timp scurt si in
conformitate cu solutiile prevazute prevazute pentru asigurarea realizarii
R.T.proiectat [pct .1.2.2.-1.24.] .Se vor folosi cofraje isolate termic ,saltele
termoizolatoare etc ,acoperite intodeauna cu folii de politilena sau prelate din
panza impermiabila prin care sa se etanseze izolatia termica sis a se inchida si
un strat de aer stationar [neventilat ]de 1.5 cm grosime.
.1.6.6.
La locurile de munca unde se pun in opera beton vor fi afisate obligatoriu;-T.betonului la livrare [pct din C16-84]
--T.brtonului la terminarea punerii in opera .
.
Nivelul de asigurare pentru perioada de maturizare .
.
Modul de protejare a betonului dupa turnare .
.
Durata proiectata pentru obtinerea gradului critic de maturizare .

N U M E L E

SEMNATURA

D A T A

ELABORAT

15 /31

RTE NICOLAE GEORGE

01.11.2014
VERIFICAT

RTE NICOLAE GEORGE

Pagina

PROIECTUL ANUAL

Referinta

pentru organizarea lucrarilor


pe timp friguros

Normativ
C 16- 1984

p r i v i n d

l u c r a r e a :

Revizia

imobil locuinte
Cod.......

1 23 4

Fazele si caracteristicile R.T.la incalzirea dupa turnare .


.
1.7.DECOFRAREA ELEMENTELOR DE CONSTRUCTIE DIN BETON
TURNATE PE TIMP FRIGUROS .
.
1.7.1.Decofrarea se poate efectua numai daca sunt indeplinite conditile din NE
01299.prin care se impun pentru betone rezistente sau niveluri minime de
intarire exprimate in procente din marca betonului. Indeplinirea conditilor de
decofrare se poate control ape doua
caii;
.a] Prin intermediul unor epruvete
din beton pastrate in aceleasi conditii de R.T. ca si elementul de constructie si
incercate la compresiune in conditiile prevazute in NE.01299.
.b ] Prin evaluarea gradului efectiv de maturizare al betonului si comprimarea
echivalentului sau la T .normala de +20C. cu gradul de maturizare
M.,corespunzator nivelului de intarire ,B,prevazut in NE-012-99.
.
Deoarece gradul de maturizare M,coreleaza semificativ cu nivelul de
intarire ,intre cele doua metode nu exista diferente de fond . Metoda evaluarii
gradului de maturizare are insa fata de cea de la pct a aceleasi avantaje ca si
cele evidentieate la pct 1.1.2.b ,pentru metoda G .C de maturizare . Detaliile
pentru controlul conditiei de decofrare prin evaluarea gradului de maturizare
se dau in anexa B.
.1.7.2.Indeplinirea
conditiei de realizare a gradului critic de maturizare asigura in genral si
conditiea de decofrare a fetelor verticale [ NE 012-99 ]
.dar nu si
conditiile de decofrare ale fetelor orizontale.
.
Pentru decofrarea fetelor orizontale se va urmarii astfel ,in continuare evolutia
gradului de maturizare sau a nivelului de intarire dupa depasirea celui critic
[anexa B]fara ca sa se mai impuna insa masuri pentru prevenirea inghetarii
betonului . Masurile suplimentare ce s-ar lua in acest caz ar determina numai
scurtarea terminului de decofrare . Inainte de decofrare se va examina cu
atentie calitatea betonului pe fetele elementului turnat ,efectandu-se in acest
scop unele decofrari partiale ,de proba .
.1.8.
URMARIREA REALIZARII CALITATII BETONULUI TURNAT PE TIMP
FRIGUROS .
.
1.8.1.Laexecutarea pe timp friguros a betoanelor de orice tip este necesar sa
se execute un control permanent deosebit de exigent din partea conduceri
tehnice a unitatii de executiei si a organelor CQ, la toate nivelurile, precum si
din partea beneficiarului ,respectiv a proiectantului ,orcand va necesar acest
lucru . La efectuarea receptiilor preliminare a orcaror lucrari din beton
executate pet imp friguros,verificarea calitatii lor trebuie facuta cu o exigenta
N U M E L E

SEMNATURA

D A T A

ELABORAT

16 /31

RTE NICOLAE GEORGE

01.11.2014
VERIFICAT

RTE NICOLAE GEORGE

Pagina

PROIECTUL ANUAL

Referinta

pentru organizarea lucrarilor


pe timp friguros

Normativ
C 16- 1984

p r i v i n d

l u c r a r e a :

Revizia

imobil locuinte
Cod.......

1 23 4

sporita .
.1.8.2. Controlul calitatii betonului specific perioadei de timp friguros vizeaza .
.a.]respectarea in timpul executiei a R.T.si a masurilor ce conditioneaza
realizarea lor ,afisate la locurile de munca [1 si 1.6.6.]
.b.]masurarea temperaturilor aerului din exterior si acelor din beton
.c.] urmarirea realizarii in timp a gradului critic de maturizare Mk si dupa caz
a gradului de maturizare dupa decofrare ,respective a nivelurilor critice de
intarire si de decofrare .
.1.8.3. Temperatura betonului se vor masura in partile cele mai de expuse
racirii, cu o frecventa de minimum 21 citiri in 24 de ore si se vor inregistra
in documentele de evidenta obligatore a lucrarilor executate pet imp friguros
concomitant cu temperaturile aerului exterior .Masurarea temp,se va face
pentru toate elementele de constructie din beton pana la realizarea gradului
critic de maturizare Mk sau a nivelului critic de intarire ,iar pentru elementele
cofrate pe fetele orizontale si in continuare pana la realizarea gradului de
maturizare M,respectiv a nivelului de intarire .
.
Pentru masurarea temp in beton se vor folosi termometre industriale sau in
masura posibilitatilor , inregistratoare automate de temp.
.
Termometrele ,fara imbracaminte exterioara din gratar sau plasa de protectie
,se vor introduce in gurile cilindrice realizate la betonare , in pozitiile
prevazute in proiecte . Dupa introducerea termometrului in gaura aceasta se va
etansa la partea superioara cu calti introdusi in spatial dintre termometrul si
peretii gaurii pentru a nu permite intrarea aerului rece .
.
Termometrul va fi mentinut in aceasta situatie cel putin 5 inainte de efectuarea
citirii ,se vor folosi mai multe termometre pentru a se putea citi temperature
betonului in mai multe puncte simultan .
.
Urmarirea realizarii in timp a gradului de maturizare pana la nivelul critic Mk
sau a celui de decofrare M se va face conform indicatiilor din anexa B.
.1.8.4.Controlul calitatii betonelor turnate pe timp friguros se va face conform
prevederilor din NE 012-99,daca se prevad incercarii nedistructive acestea nu
se vor efectua pe betoane inghetate .
.
2.MONTAREA PREFABRICATELOR
.
2.1.Montarea elementelor de constructii prefabricate din metal sau beton se
poate executa cu respectareaurmatoarelor conditii ;
Felul elementelor Procesul tehnologic R egimul termic critic
Niv.de
prefabricate.
si conditii de
Temp
Durata
asigurare
realizare
recomanda
N U M E L E

SEMNATURA

D A T A

ELABORAT

17 /31

RTE NICOLAE GEORGE

01.11.2014
VERIFICAT

RTE NICOLAE GEORGE

Pagina

PROIECTUL ANUAL

Referinta

pentru organizarea lucrarilor


pe timp friguros

Normativ
C 16- 1984

p r i v i n d

l u c r a r e a :

Revizia

imobil locuinte
Cod.......

metalic

1 23 4

ae.
--15C

Manipulare si
montare

Beton armat A]
sau
B]
prcomprimat C]
D]
E]
F]

Vezi.cap.ctii.met din
otel
Manipulare, montare ---15
Sudarea armaturilor
Preancalzirea lenta a +10C inainte de turn.betonului.
.
prefabr.in zonele de cap.luc.de beton.
imbinare
Temp.beton de
+10C
Inainte de Cap.luc.de
monolitizare
a
beton.
tur,betonul
Prep.transp.punerea. Vezi cap. lucrari de beton
in opera si
protej.betonului
Prefabricarea pe
Vezi cap. Lucrari de beton
santier a elem.

2.2.]In ce priveste confectiile metalice si elementele diverse [corpuri de


incalzire ,recipiente ,scari usi si ferestre ,ventilatoare] acestea se monteaza in
conformitate cu prevederile proiectele in care trebuie sa se arate masurile
speciale ce eventual sunt necesare daca montarea acestor confectii urmeaza a
se face pe timp friguros.
. Cu privire la prefabricatele din beton , beton armat si beton precomprimat
sunt necesare o serie de masuri specifice si anume;
.a.] Se vor folosi cu precadere prefabricatele realizate in fabrica si poligoane
dotate corespunzator ,unde se poate asigura tehnologia completa de
fabricatie si tratamentul termic necesar . In cazul confectionarii pe santier a
unor prefabricate ,executarea acestor se va face numai in baraci sau
soproane ,amenajate corespunzator si cu respectarea obligatory a tuturor
conditiilor termotehnice prevazute pentru tipurile respective de prefabricate .
.b.] Inainte de ridicarea si manevrarea pentru montaj ,elementele
prefabricatelor vor fi curatate de gheata ,zapada si impuritati in zonele de
imbinare ,prin ;razuire ,ciocanire usoara ,periere cu perii de sarma etc . Daca
la turnarea betonului de monolitizare s-au produs noi depuneri de gheata sau
zapada ,acestea vor fi indepartate pri aceleasi procedee .
.In functie de posibilitati se prefera ca indepartarea gheti si zapezii sa se faca
N U M E L E

SEMNATURA

D A T A

ELABORAT

18 /31

RTE NICOLAE GEORGE

01.11.2014
VERIFICAT

RTE NICOLAE GEORGE

Pagina

PROIECTUL ANUAL

Referinta

pentru organizarea lucrarilor


pe timp friguros

Normativ
C 16- 1984

p r i v i n d

l u c r a r e a :

Revizia

imobil locuinte
Cod.......

1 23 4

printr-un jet de aer cald ,care pe langa efectul de topire a ghetii are sip e cel de
uscare a zonei de monolitizare .
.Nu se permite folosirea apei calde sau a aburilor decat daca betonul de
monolitizare se toarna imediat ,intrucat exista pericolul formarii unui nou strat
de gheata .
.Se interzice cu desavarsire ,folosirea lampilor de benzina si a orcarui alt
mijloc cu flacara deschisa ,care afuma betonulsi armaturile ,compromitand
adeziunea armaturilor in betonul de monolitizare si buna legatura a acestuia cu
betonul vechi .C.]dupa ce s-a realizat curatirea perfecta a zonei de
monolitizare se va proceda la incalzirea lenta a prefabricatelor in punctele de
imbinare ,prin suflare cu aer cald ; atunci cand exista posibilitatea turnarii
immediate a betonului ,se poate recurge la incalzirea cu abur viu sau cu apa
calda .
.In toate cazurile
incalzirea se va face cel putin pana la temperaturea betonului de monolitizare .
.D] Dupa turnarea betonului de monolitizare ,acesta se va izola impotriva
frigului prin acoperirea zonei respectivei cu materiale termoizolatoare .
.E] profilele echer din pvc vor fi incalzite in apa calda inainte de introducere in
rebordurilor verticale ale panourilor de fatada .
.F] La tensionarea si injectarea elementelor din beton precomprimat se vor
respecta prevederile din Normativul C 2177.
.
3.LUCRARI DE ZIDARIE .
.
.3.1.Lucrarile de zidarie se pot executa pet imp friguros ,cu respectarea urmatoarelor
conditii.;
.
Procesul tehnologic si conditii de
Regimul termic critic
Niv .de
realizare.
asig
Temp
Durata
.recom.ae
A]Depozitarea materialelor de
5
1 zi
0
zidarie inainte de punerea in opera
in spatii inchise
Prepararea mortarului ;-de ciment
5..25 La descarcarea
5
.de ciment var multibat
. 550 din malaxor
C]Transport si punerea in opera a
5
La temp. pun .in
5
mortarului
opera
Executarea zidariei in spatiu inchis 5
Pe durata
0
N U M E L E

SEMNATURA

D A T A

ELABORAT

19 /31

RTE NICOLAE GEORGE

01.11.2014
VERIFICAT

RTE NICOLAE GEORGE

Pagina

PROIECTUL ANUAL

Referinta

pentru organizarea lucrarilor


pe timp friguros

Normativ
C 16- 1984

p r i v i n d

l u c r a r e a :

Revizia

imobil locuinte
Cod.......

1 23 4

sau in aer liber


executiei
Protejarea zidariei dupa executare
5
Durata critica de
5
.zid de orice grosime in spatii
maturizare
inchise.
Protejarea zidariei dupa executarea 110 Durata critica de
5
zid de 25 cm sau mai groase
maturizare
protejate local pentru conservarea
caldurii inmagazinate
*Infunctie de temp.la terminarea punerii in opera ;
**Infunctie de parametrii mentionati pentru beton la cap.8.4.
3.2.Pentru asigurarea calitatii lucrarilor de zidarie executate pet imp friguros
este necesar si sufficient sa se realizeze in mortar ,inainte de a ingheta ,o
rezistenta minima de 5N/mm,denumita rezistenta crtica . Sevor folosi in acest
sens numai mortar de ciment sau ciment var ,M100sau M50 preparatecu
ciment II/A-S 12.5R
.3.3.Pentru acelerarea prizei si intaririi mortarelor de
ciment sau mixte se poate folosi adausul de clorura de calciu ,in proportie de
pina la 2%din greutatea cimentului cu respectarea prevederilor din Normativul
NE012-99.
.Nu se permite folosirea in aceleasi scop a
sarii de bucatarie .
.3.4.La executarea zidariilor pet
imp friguros se vor respecta si urmatoarele conditii.
.
nu se vor folosi caramizi si blocuri umede sau acoperite cu gheata .
.
nu se vor folosi mortare avand drept liant numai varul .
.3.5.Pentru executarea zidariilor pet imp friguros se folosesc ,de la caz la caz
urmatoarele metode ;--metoda adapostirii zidariilor sub constructiide protectie
.
metoda conservariicaldurii initiale a zidariilor .
.Nu se permite folosirea metodei numita la inghet ,care este costisitoare si
cu efecte indoielnice.
.3.6.La mtoda prin adapostire se incalzeste spatial astfel creat ,pentru a se
asigura mortarului o temperatura pozitiva , pe toata perioada de intarire ,asa
incat la uscare zidaria sa atinga rezistenta minima necesara . Blocurile mici si
caramizele se vor introduce in constructia provizorie de protectie cu cel putin
o zi inaintede punerea lor in opera,pentru a ajunge la temperatura pozitiva.
.Metoda adapostirii zidariilor sub constructii de protectie se va folosi la
executarea fundatiilor , subsolurilor ,caminelor etc .
.Mortarele utilizate vor fi de la ciment si var si vor avea marca de minim 25,
iar temperatura mortarului , caramizilor si blocurilor la punerea lor in lucrare
nu va fi mai mica de +5C.
N U M E L E

SEMNATURA

D A T A

ELABORAT

20 /31

RTE NICOLAE GEORGE

01.11.2014
VERIFICAT

RTE NICOLAE GEORGE

Pagina

PROIECTUL ANUAL

Referinta

pentru organizarea lucrarilor


pe timp friguros

Normativ
C 16- 1984

p r i v i n d

l u c r a r e a :

Revizia

imobil locuinte
Cod.......

1 23 4

.3.7.Metoda conservarii caldurii initiale care consta in acumularea prealabila


in zidarie a unei cantitati de caldura si apoi izolarea imediata a zidariei cu
materiale termoizolante va fi folosita numai in cazuri speciale si numai la
ziduri mai groase de 12.5cm . Masurile adoptate in cadrul acestei metode
trebuie gradate in functie de temperatura aerului exterior ,astfel incat
mortarul ,inainte de a ajunge la inghet sa aiba rezistenta de cel putin
5N/mm,verificata pe probe martor .
.
.4.CONSTRUCTII METALICE DIN OTEL --STRUCTURI METALICE SI
IMBINARI PRIN SUDURA A BARELOR DE OTEL BETON .
.4.1.Lucrarile de constructii metalice se executa pet imp friguros numai din
oteluri cu sensibilitate redusa la fragilitate , avand un continut de carbon de
maxim 0.18% .pentru poduri metalice si 0.22% pentru celelalte constructii si
cu asigurarea energieii de rupere de 2,8KV daN, conformSTAS-500/2-80 si
500/1-80
.La executarea lucrarilor se vor respecta urmatoarele
conditii;
.
PROCESUL TEHNOLOGIC SI
CONDITII DE REALIZARE.

REGIM TERMIC
CRITIC
TIMP
DURATA

NIV.DE .
ASIG. AE

A Depozita- Elem.metalice in
rea
depozite descoperite,pe
suporti de lemn sau
beton amplasati pe
platforme din pietris
compactat ,amenajate
pe teren uscate.
Materialele de imbinare
suruburi normale
,suruburi de inalta
rezistenta ,piulite
,saibe ,rondele si nituri
ambalate pe categorii
si dimensiuni,in
depozite inchise si
uscate
Electrozi ,fluxuri si
Cf.
Durata de
sarma de sudura invelite STAS.I.12 depozitare
N U M E L E

SEMNATURA

D A T A

ELABORAT

21 /31

RTE NICOLAE GEORGE

01.11.2014
VERIFICAT

RTE NICOLAE GEORGE

Pagina

PROIECTUL ANUAL

Referinta

pentru organizarea lucrarilor


pe timp friguros

Normativ
C 16- 1984

p r i v i n d

l u c r a r e a :

Revizia

imobil locuinte
Cod.......

suplimentae in folii de
politilena pe rafturi la
inaltime de 50cm de la
pardoseala
B Montarea. Curatirea de rugina si
-10
uscarea portiunilor
destinate imbinarilor
Manipularea, asezarea
-10
la pozitie , sprijinirea pe
calaje si bulonarea
provizorie a elementelor
metalice.
Executarea imbinarilor -10
fara sudura
C Vopsirea Chituirea pe suprafetele +10
uscate
Grunduirea elem.
Isolate se face pe
suprafete uscate in
incaperi incalzite
Vopsirea elem.izolate se
face pe suprafete
perfect uscate la
temperaturile indicate in
cataloagele si
prospectele
inteprinderilor
producatoare sau pe
etichetele bidoanelor de
vopsea.
In lipsa acestora
+15
Elemt.izolate in spatii
inchise si incalzite
.
.5.2.IMBINAREA PRIN SUDURA A CONSTRUCTIILOR
.BARELOR DE OTEL BETON
.
N U M E L E

SEMNATURA

1 23 4

Durata de
executie

-10

Durata de
executie

-10

Durata de
executie
1.Zi

1 Zi
-10
METALICE SI A .

D A T A

ELABORAT

22 /31

RTE NICOLAE GEORGE

01.11.2014
VERIFICAT

RTE NICOLAE GEORGE

Pagina

PROIECTUL ANUAL

Referinta

pentru organizarea lucrarilor


pe timp friguros

Normativ
C 16- 1984

p r i v i n d

l u c r a r e a :

Revizia

imobil locuinte
Cod.......

1 23 4

.5.2.1.La executia sudurilor se vor avea in vedere prevederile din STAS 767-78.si
din instructiunile tehnice pentru sudarea armaturilor din otel beton C-28-81.
.
In zilele friguroase , sudurile pot fi executate in aer liber pana la temperaturile
prevazute in proiecte , cu respectarea urmatoarelor conditii generale;
.a]Situatiile in care se executa suduri pet imp friguros vor fi evidentiate in proiectul
de executie si in proiectul annual de organizare a lucrarilor pet imp friguros prin
elaborarea de fise tehnologice specifice acestor situatii.
.b]Inainte
de a incepe sudare pe santier a constructiei metalice se vor executa cateva suduri de
proba ,la piese isolate,eventual la piese care nu fac parte din structura metalica ce se
monteaza .
.c.]se vor folosi
electrozi cu invelis basic , rezistent la fisurare .se va urmari ca materiale de adaos sa
corespunda materialului de baza si sa asigure cordonului de sudura propietati cel
putin egale cu ale materialului de baza .
.d]Sudurile se vor
executa fara intrerupere . Din acest motiv se vor utilizati la cordoanele lungi mai
multi sudori , care vor ataca piesele din mai multe puncte
. intr-o ordine ce
trebuie indicate in proiect sau stabilita de responsabilul cu lucrarile sudare santier ,
pentru a nu se introduce in piese tensiuni interne ce pot deveni periculoase sau
nefaforabile structurii metalice ;
.E] Sudarea va incepe
si se va termina obligatoriu pe piese terminale.In cazul care nu este posibil asezarea
pieselor terminale trebuie sa se asigure completarea craterelor de la capetele
cordoanelor de sudura
.F] Prelucrarea
mecanica a sudurilor ,dupa racirea lor ,mai ales in cazurile otelurilor ce pot deveni
casante ,trebuie facuta cu multa grija ,evitandu-se socurile puternice [exemplu
;cioplirea cu dalta ]orcand este posibil ,finisarea sudurilor se va face imediat dupa
terminarea unei portiuni sudate ,cand materialul este inca cald ,daca nu exista
conditii favorabile pentru aceasts operatie [pericol de raciere brusca ]este preferabil
sa se astepte pana la racirea sudurii ,in orice caz punctele cu zgura greu de
indepartat [mai ales cele cu radacini adanci ]trebuie san u fie indepartate prin socuri
dinamice locale ci sa se taie complet portiunea respective sis a aseze din nou cu mai
multa atentie ;
.G]Utilajele de sudura
vor fi protejate contra intemperiilor prin adapostirea in baraci.
.H]Cablurile mobile ce servesc la alimentarea cu current electric a locurilor de
sudura vor fi pozate pe suporti,capre de lemn ;--nu se admite ingroparea cablurilor
in zapada sau asezarea lor direct pe pamantul inghetat
.5.2.2.Lasudarea pieselor constructiilor metalice in zilele friguroase se vor respecta
urmatoarele faze si conditii de executie;
.
N U M E L E

SEMNATURA

D A T A

ELABORAT

23 /31

RTE NICOLAE GEORGE

01.11.2014
VERIFICAT

RTE NICOLAE GEORGE

Pagina

PROIECTUL ANUAL

Referinta

pentru organizarea lucrarilor


pe timp friguros

Normativ
C 16- 1984

p r i v i n d

l u c r a r e a :

Revizia

imobil locuinte
Cod.......

PROCESUL
TEHNOLOGIC SI
CONDITII DE
REALIZARE
A Protejarea zonelor
ce urmeaza a fi
sudate contra
umezelii si a
vantului rece
,folosind prelate
,corturi,baraci
transportabile
B Uscarea electrozilor
in cuptoare speciale
,cantitatea de
electrozi uscati ce
se aprovizioneaza
la punctual de
sudare san u
depaseasca
necesarul pentru 2
ore de lucru.
C Preincalzirea
zonelor pe care se
aplica cordoanele
de sudura a tuturor
pieselor ce vin in
contact,pentru a
avea aceiasi
temperatura---------piese cu
grosimi pana la
25mm
.-peste
25mm.
D -Depunerea
succesiva a
straturilorde

REGIM TERMIC CRITIC


Temp
Dura-ta
--

1 23 4

NIV
.DE.ASIG.RECOM.

Conf. normelor.furnizori-lor

100si150si150- Inainte de
500
inceperea
sudurii

200

N U M E L E

Durata
executarii
sudurii.
SEMNATURA

D A T A

ELABORAT

24 /31

RTE NICOLAE GEORGE

01.11.2014
VERIFICAT

RTE NICOLAE GEORGE

Pagina

PROIECTUL ANUAL

Referinta

pentru organizarea lucrarilor


pe timp friguros

Normativ
C 16- 1984

p r i v i n d

l u c r a r e a :

Revizia

imobil locuinte
Cod.......

1 23 4

sudura ,inainte de
racirea zonei de
imbinare La
depunerea unui
strat nou ,T.celui
precedent nu
trebuie sa fie
F Protejarea sudurilor
cu materiale
termoizolante in
vederea racirii lente
G Indepartarea zgurii
dupa raciere
5.2.3.La sudarea electrica a otelului betonului pentru elementele de beton
armat sau precomprimat se vor respecta in zilele friguroase urmatoarele conditii;
PROCESUL TEHNOLOGIC SI CONDITILE. DE R.T.C.
REALIZARE
Temp.
A Sudarea electrica cap
la cap prin topire
interdiara
B Sudarea manuala cu
arc electric prin
metodele de inadirea
prinsuprapunereacu
eclise,in cochilie ,in
baie de zgura ,cu sau
fara cusaturi
longitudinale si in
manson de cupru
recuperabil

Numai in incaperi
inchise,cu temperature
mediului0C
In aer
-5C
liber la
temp ale
mediului
peste

Durata

Niv.
de
reco
m.

Preincalzirii. Durata
normala.
execut

5C

0-C

0C
N U M E L E

SEMNATURA

0C
D A T A

ELABORAT

25 /31

RTE NICOLAE GEORGE

01.11.2014
VERIFICAT

RTE NICOLAE GEORGE

Pagina

PROIECTUL ANUAL

Referinta

pentru organizarea lucrarilor


pe timp friguros

Normativ
C 16- 1984

p r i v i n d

l u c r a r e a :

Revizia

imobil locuinte
Cod.......

1 23 4

In spatii -5C OB
protejate
17
la temp 0C
PC52 Preincalzire
ale
PC60 a la
10
mediului
PC90 lim.superioa
C
sub
ra 100C
In spatii inchise si
incalzite.
c Protejarea sudurii cu materiale
La temp ale
Durata
termoizolante uscate etansate
mediului5
racirii
contra umezeli,pentru asigurare C
unei raciri lente
5.2.4.Asigurarea calitatii lucrarilor executate pet imp friguros .
.
5.2.4.1.La lucrarile intrerupte pe timp friguros se va certificat, inainte de
reluarea executiei inbinarilor ,contra sageata efectiva si corespondenta cu proiectul .
Pentru prevenirea oricaror defectiuni,proiectantul va prescrie prin conditii tehnice
speciale ,unele exigente suplimentare privind verificarea sudurilor executate pe timp
friguros , efectuarea acestor verificari si evidenta lor constituind o obligatie
aexecutantului .
.
5.2.4.2.Pentru asgurarea unei bune calitati a sudurilor executate pe timp friguros
este necesar sa se utilizeze sudori cu capacitate ridicata de adaptare la conditiile
climatice defavorabile si cu calificare corespunzatoare tehnicitatii speciale ceruta in
asemenea conditii de lucru .
.
Durata de lucru a sudorilor se va micsora ,in functie de temperatura,
reducandu-se chiar pana la o ora alterand cu pause de circa 10 pentru odihna si
incalzire.
.
In acest scop se vor pune la dispozitie cel putin cocsiere [sobe] instalate in
adaposturi provizorii , asezate in apropierea locului de munca si avand dimensiunile
de minimum 2x2x2.5m. aceste adaposturi vor fi acoperite si se vor avea in peretele
opus vantului un gol de cel putin 1.5m pentru intrarea muncitorilor si evacuarea
fumlui si gazelor emanate .sobele vor permanent supraveghiate de un responsabil.
.
5.2.4.3
PROTECTIA ANTICOROZIVA IN CONSTRUCTII
.
Lucrarile de protectie anticoreziva se pot executa pet imp friguros numai in
hale inchise in care se vor respecta cu strictete conditile limita de temperatura si
umiditate indicate de furnizorul materialelor prin norme interne de prefabricatie ,
prospecte ,instructiuni de utilizare etc In lipsa acestora se vor respecta urmatoarele
N U M E L E

SEMNATURA

D A T A

ELABORAT

26 /31

RTE NICOLAE GEORGE

01.11.2014
VERIFICAT

RTE NICOLAE GEORGE

Pagina

PROIECTUL ANUAL

Referinta

pentru organizarea lucrarilor


pe timp friguros

Normativ
C 16- 1984

p r i v i n d

l u c r a r e a :

Revizia

imobil locuinte
Cod.......

1 23 4

conditii generale ;
.
In.spatiul de lucru se vor asigura mijloacele necesare pentru o ventilare
corespunzatoare cu un schimb al aerului de 10..12ori/ora , pentru eliminarea
vaporilor de substante volatile din chituri , mase de spaclu si vopsele .
.
.Spatiul de lucru va fi iluminat corespunzator , cu corpuri de iluminare
protejate etans , pentru a nu se produce explozii .
.
In cazul lucrarilor de protectie ce trebuie executate in aer liber ,se vor lua
masuri de inchidere a obiectelor sau elementelor ce se protejeaza , folosind schelete
de metal sau lemn si folii sau prelate , pentru obtinerea de spatiiferite de intemperii
si care pot fi incalzite ,ventilate si illuminate in conditiile indicate mai sus .
.
Toate solutiile tehnice cele mai eficiente si economice pentru asigurarea
conditiilor strict necesare executarii lucrarilor de protectie anticoroziva pe tim
friguros vor fi stabilite de proiectant ,care va intocmi un proiect separate de executie
cu detaliile necesare si instructiuni tehnice speciale pentru utilizarea justa a
materialelor si tehnologiilor de aplicare
PROCESUL
TEHNOLOGIC SI
CONDITII DE
REALIZARE
A Depozitarea materialelor
+1015c.
Conf.pct.1.1.4
de protectie anticorozive
din normativ
B Pregatirea suportului
pereti sau pardoseli pt a
nu depasi umiditatea de
4% iar a mediului
ambient de 65%
C Executarea lucrarilor de
protectie .
D Polemerizarea si
stabilizarea chiturilor si
maselor de spaclu
aplicate

N U M E L E

+15

0c

+15

0c

+15

SEMNATURA

7..14.zile. -10c

D A T A

ELABORAT

27 /31

RTE NICOLAE GEORGE

01.11.2014
VERIFICAT

RTE NICOLAE GEORGE

Pagina

PROIECTUL ANUAL

Referinta

pentru organizarea lucrarilor


pe timp friguros

Normativ
C 16- 1984

p r i v i n d

l u c r a r e a :

Revizia

imobil locuinte
Cod.......

1 23 4

6. INSTRUCTIUNI DE LUCRU
6.1. LUCRARI DE FINISAJ
6.1.1.Lucrarile exterioare de finisaj , bazate pe procese umede de
eutiecum sunt : tencuielile , zugravelile ,vopsitoriile , placajele etc.
nu se executa de regula pe timp friguros, fiind periclitate de
inghet.Daca se impune totusi executarea acestora in zilele
friguroase se vor lua masuri corespunzatoare de inchidere si
incalzire a spatiului de lucru ,pentru a se crea conditii de executie si
pentru lucrarile interioare
6.1.2. Lucrarile interioare de finisaj , bazate pe procese umede, pot fi
executate si pe timp friguros daca procesul tehnologic se desfasoara
in incaperi inchise in care s-au creat urmatoarele conditii
PROCESUL TEHNOLOGIC SI CONDITII DE REGIM TERMIC CRITIC
Temperatura
Durata
EXECUTIE
a.
b.
c.
d.
e.

Depozitar ea mat er. in spat ii de lucru sau in


spatii verzi
Mixturile ce urmeaza a fi aster nut e sau
aplicat e
Execut ar ea t encuieli si a celorlalt e lucrari
de finisaj
Maturizarea strat realiz. prin aster ner ea sau
aplic.mixt uri, cu except ia tencuielilor.
Maturizarea mortarelor f olosit e la tencuieli

+5

+5

1zi

+8 0 .... +10 0
+8 0 ..... +10 0

Durat a de
executie
Durat a de
executie
1 zi

Cap.10

6.1.3. Pentru executarea tencuielilor interioare se vor avea in vedere


prevederile din normativul C16-84 cap.10.

N U M E L E

SEMNATURA

D A T A

ELABORAT

28 /31

RTE NICOLAE GEORGE

01.11.2014
VERIFICAT

RTE NICOLAE GEORGE

Pagina

PROIECTUL ANUAL

Referinta

pentru organizarea lucrarilor


pe timp friguros

Normativ
C 16- 1984

p r i v i n d

l u c r a r e a :

Revizia

imobil locuinte
Cod.......

1 23 4

Nu se admite introducerea in mortare a rumegusului sau


resturilor de calti, pentru ca acestea acumuleaza umezeala,
intarziind uscarea tencuielii.
6.1.4.La executarea sapelor suport a pardoselilor se va tine seama
de prevederile din normativul C16-84 cap. 10.
Se vor folosi mortare cu raport A/C mic. Ridicarea mortarului in
bene, la etajele unde urmeaza a se aplica, se va face in cantitatile
care pot fi prelucrate imediat pentru zona de lucru respectiva.
Pentru pardoselile din mozaic ,trecerea la operatiile de slefuire
se va face numai dupa verificarea comportarii acestora prin incercari
pe suprafetele reduse.

6.2. MONTAREA GEAMURILOR


6.2.1.Depozitarea, prelucrarea si montarea geamurilor se va face pe
timp friguros in urmatoarele conditii
PROCESUL TEHNOLOGIC SI CONDITII DE REGIM TERMIC CRITIC
DESFASURARE
Temperatura Durata
Depozitar ea Geamurile in lazi Chit urile in cutii
materialelor si incaperi inchise
Prelucr area
Scoat er ea din lazi si taierea
geam urilor
Pastr area cercevelelor in incaper i
inchise cu umidit at e sub 60 %
Manipular ea si mont. geam peste
2 m 2 supr af ., a celor curbe sau cu
Mont area
geam urilor ondule
Chit uir ea
Pastr area cercevelelor cu geam uri
dupa chituire

+5 0

Perm anent

+15 0

+5 0

2... 3 zile

+5 0

+5 0

+5 0

2 zile

6.2.2.La montarea geamurilor se vor mai respecta urmatoarele :


a.) cercevelele trebuie sa fie curatate de zapada inainte de
introducerea in incaperea in care se vor monta gamurile;
b.) montarea geamurilor este permisa numai dupa uscarea completa
a falturilor cercevelelor si la cel putin 2 zile de la grunduirea lor
c.) este interzis sa se manipuleze foi izolate de geam ce au ger
,deoarce sunt friabile.
6.2.3. Aplicarea directa a geamurilor pe cercevele in aer liber este
permisa numai in mod exceptional la luminatoarele si ferestrele fixe
al caror cercevele sau rame nu pot fi demontate.
N U M E L E

SEMNATURA

D A T A

ELABORAT

29 /31

RTE NICOLAE GEORGE

01.11.2014
VERIFICAT

RTE NICOLAE GEORGE

Pagina

PROIECTUL ANUAL

Referinta

pentru organizarea lucrarilor


pe timp friguros

Normativ
C 16- 1984

p r i v i n d

l u c r a r e a :

Revizia

imobil locuinte
Cod.......

1 23 4

In aceste cazuri geamurile se vor monta direct pe cercevele


sau rame fixe in zilele in care umiditatea aerului exterior este sub
60%, iar temperatura aerului exterior masurata in conditiile
prevazute pe timp friguros , este mai mare sau cel putin egala cu +5 0
C (temperatura critica )
Chitul folosit va contine cu 10...15% ulei in plus iar temeratura
lui va fi de +20 0 C
Prinderea geamurilor de cercevele sau rame se va face cu un
numar sporit de tinte sau cleme. Lucrarile astfel executate vor fi
revizuite dupa trecerea perioadei conventionale de timp friguros, si
eventual se va vopsi chitul cu vopsea de ulei .
Daca cercevelele sunt inghetate sau umede geamurile se vor
monta provizoriu cu tinte sau cleme fara a se mai aplica chitul
urmand ca definitivarea montarii sa se faca dupa trecerea perioadei
de timp friguros.
7 IZOLATII

.7.1 IZOLATII HIDROFUGE


7.1.2. Izolatiile hidrofuge se vor executa in perioada de timp friguros
tinandu-se seama de prevederile din Normativ pentru executarea
hidroizolatii lor bituminoase la lucrarile de constructii C112-80,
precum si de urmatoarele conditii :
REGIM TERMIC CRITIC
PROCESUL
TEHNOLOGICE
CONDITII DE DESFASURARE-

a.
b.
c.
d.

SI
Temperatura Durata

Hidroizolat ii
bit uminoase
prin
procedee la cald
Hidroizolat ii prin procedee la rece
( SUBIF sau emulsii bituminoase )
num ai in spat ii inchise
Hidroizolat ii cu f olii si adezivi din
mase plastice
Hidroizolat ii din mortar de ciment ,cu
sau f ara adaos hidrof ug e ,num ai in
spatii inchise

7.1.3. La executarea
urmatoarele :

hidroizolatiilor

se

+5 0

Durat a
executie

de

+8 0

Durat a
executie

de

Prospectele
f irmelor
producat oare
Durat a de exec.
+5 0
si de mat urizar e
critica

vor

avea

in

vedere

A] suprafetelor elementelor de constructii pe care se aplica hidroizolatiile de


orice fel sa fie bine curatate de zapada ;geata ;polei si impuritati sis a fie uscate .
N U M E L E

SEMNATURA

D A T A

ELABORAT

30 /31

RTE NICOLAE GEORGE

01.11.2014
VERIFICAT

RTE NICOLAE GEORGE

Pagina

si

PROIECTUL ANUAL

Referinta

pentru organizarea lucrarilor


pe timp friguros

Normativ
C 16- 1984

p r i v i n d

l u c r a r e a :

Revizia

imobil locuinte
Cod.......

1 23 4

.
b]hidroizolatiile exterioarecare nu s-au putut executa ,in solutie
definitiva,pana la inceperea timpului friguros ,se vor realiza prin solutii
provizorii,pentru protejarea elementelor deconstructii in perioada friguroasa ,
urmind ca la revenirea timpului cald sa se aplice solutia definitive .
.la fel si se va proceda si cu aplicarea straturilor de protectie ahidroizolatiilor
,surprinse de aparitia timpului friguros .
.c]nici o lucrare hidroizolatie nu se va executa pe timp de ploaie ,ninsoare sau vant
puternic [avand viteja mai mare de 6m/s ]
. 7.2.
IZOLATII FONICE .
.Izolatile fonice se executa in spatii inchise ,astfel incat ele necesita aceleasi conditii
de lucru ca si celelante lucrai interioare de finisaj ,pentru care in capitolul
lucrari de finisaj din prezenrtil normative ,se dau conditiile necesare de executie .
.
7.3.
IZOLATII TERMICE
.Izolatiile termice ale elementelor de constuctii,conductelor ,aparatelor si instalatiilor
tehnologice ,se vor executa pe timp friguros cu respectarea urmatoarelor conditii ;
.lucrarile de termoizolare executate in liber vor fi oprite pe timpul caderii
precipitatiilor [lapovita,zapada]
.
.

N U M E L E

SEMNATURA

D A T A

ELABORAT

31 /31

RTE NICOLAE GEORGE

01.11.2014
VERIFICAT

RTE NICOLAE GEORGE

Pagina