Sunteți pe pagina 1din 3

SC BAMIROM GRUP SRL

APROBAT

FISA POSTULUI
Titularul postului: CABALAS MIHAI
2.Conditii de ocupare a postului
a)Studii- scoala generala;
b)Vechime: -;
c)Alte conditii: Conditie fizica buna si starede sanatate corespunzatoare activitatilor specifice
muncii desfasurate;. cunoasterea tehnologiilor, a echipamentelor de lucru si a materialelor
folosite;
3. Relatii:
-lerarhice - este subordonat sefului punctului de lucru ;
-colaborare- cu personalul muncitor care participa la executia lucrarii;
- de reprezentare - nu este cazul
4. Atributii, sarcini, lucrari si responsabilitati:
- lucreaza sub indrumarea si controlul direct al sefului punctului de lucru ;
- respecta programul de lucru stabilit de conducerea societatii;
- respecta intocmai precizarile si indicatiile inscrise in proiectele de executie;
- se consulta in permanenta cu seful punctului de lucru, privind stadiul lucrarilor, modul de
rezolvare a problemelor aparute in timpul executiei lucrarilor ce i-au fost repartizate, precum si
masurile ce se impun pentru executarea lucrarilor de calitate corespunzatoare;
- colaboreaza cu muncitorii calificati, fiind ajutor pentru acestia, si impreuna cu ei realizeaza
lucrarile contractate de catre firma
- participa la organizarea punctului de lucru ;
- verifica cantitativ si calitativ toate materialele utilizate ;
- verifica echipamentul de protectie folosit in procesul de executie a lucrarilor ce i-au fost
repartizate pentru prevenirea accidentelor ;
-verifica daca materialele de de la punctul de lucru sunt depozitate corespunzator,
evitandu-se degradarea sau distrugerea lor;
- sa nu consume bauturi alcoolice in timpul programului de lucru;
- sa nu paraseasca punctul de lucru fara aprobarea sefului punctului de lucru ;
-utilizeaza rational timpul de lucru si materialele, echipamentele de lucru din dotare;
-indeplineste orice alte sarcini. activitati si atributii specifice trasate de conducerea executiva
in legatura cu activitatea pe care o desfasoara;
-aduce la cunostinta sefului ierarhic orice disfunctionalitate ce pote sa aparea in procesul
muncii sau care poate afecta bunul mers al activitatii;

5.Limite de competenta:
-raspunde de realizarea in termen a tuturor lucrarilor specifice domeniului sau de activitate;
-raspunde de calitatea lucrarilor executate
6. Conditii de lucru:
Locul de munca: santier temporar
Echipament de lucru : utilizeaza echipamentele, sculele si materialele puse la dispozitie de
societate pentru executarea sarcinilor de serviciu;
Programul de lucru: 4 ore/zi, dar poate lucra suplimentar cu respectarea prevederilor
legale.
7. Raspundere:
Titularul postului raspunde, dupa caz, civil, disciplinar, material sau penal in cazul
nerespectarii atributiilor, sarcinilor sau lucrarilor ce-i revin, precum si a legislatiei in
vigoare
8. Atributiuni pe linie de securitate si sanatate in munca si situatii de urgenta:
Sa isi insuseasca si sa respecte normele de protectia muncii si masurile de aplicare a
acestora;
Sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau
imbolnavire profesionala atat propria persoana , cat si alte persoane care pot fi afectate
de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;
Sa aduca la cunostinta angajatorului orice defectiune tehnica sau alta situatie care
constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala ;
Sa aduca la cunostinta angajatorului accidentele de munca suferite de propria persoana
si de alte persoane participante la procesul de munca;
Sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa il
informeze de indata pe angajator ;
Sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului
pentru care a fost acordat;
Sa dea relatiile solicitate de organele de control si de cercetare in domeniul protectiei
muncii;
sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub
orice forma de conducatoral institutiei;
sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munci in cazul aparitiei
oricarui pericol iminent de incendiu.
In caz de incendiu, trebuie sa acorde ajutor, cand si cat este rational posibil, semenilor
aflati in pericol sau in dificultate, din proprie initiativa" ori la solicitarea victimei, a
reprezentantilor autoritatilor administratiei publice, precum si a personalului serviciilor
de urgenta.
sa" fumizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta,
referitoare la producerea incendiilor;
Sa respecte si sa aplice normele si regulile de protectie civila stabilite de autoritatile
administratiei publice centrale si locale, precum si de conducatorii institutiilor publice,
ai agentilor economici ori ai organizatiilor neguvernamentale, dupa caz;
sa informeze autoritatile sau serviciile de urgenta abilitate, prin orice mijloace, inclusiv

telefonic, prin apelarea numarului 112, despre iminenta producerii sau producerea
oricarei situatii de urgenta despre care iau cunostinta;
sa respecte normele, regulile si masurile de protectie civila stabilite;
sa participe la instruiri, exercitii, aplicatii si la alte forme de pregatire specifice privind
protectia civila.
9. Nerespectarea atributiilor din prezenta fisa atrage sanctiuni disciplinare in
limitele prevazute de Codul muncii si contractul colectiv de munca, raspunderea
patrimoniala sau penala dupa caz.
Prezenta fisa a postului face parte integranta din C.I.M. semnat intre salariat si
conducere.

Am luat la cunostinta si am primit un exemplar:


Nume si prenume: CABALAS MIHAI

Data: 01.09.2013
Semnatura: