Sunteți pe pagina 1din 73
MINISTERUL INDUSTRISI CONSTRUCTIZLOR DE MASINI 1.C.C.Me OTEL PENTI©] CAZARE SI RECIPIENTE GENERALITATE (=) Piga OR-G se referk la mircile de ofe] din STAS 2883-804 11502-3805 9021-80; 1097/2-80. Categoria de "ofel pentru casane si recipiente (CR)" clude 91 ofelurile cu granulajie fink pentru construc$ii sudate. th. STAG 2883/3-80 00 Ovel pentru cazane gi re- cipiente sub presiune des- ‘tinate ntiliz&érii la tem eraturé embiant& i scli~ SEAS 9o2L680."") Obel cu graaulejie fink pentcu conatruchil meis~ tice OBSERVATIC: Mare» de oyel L 42 (STAS 11505-80) eate 1 daclued fn figa CK 15, fiind o marc derivatd din 025 55 51 || sereinatd conteofionditt lonjeroene lov. Fe le REFE STAS ae ~ GLASE DE _CALITATE Be zilienta-KCU 300/2 e directis transver- Z-Ja temp.de +20°C ‘sia de rupere KV eirectia longitau- ali la temp.de : 0%. =20°C -30°C ~405c 0G site de curgere ald ™) 1 cereres beneficiarulut pentru clasa de calitate 7a se pear te garanta resiliente pe directia transversald. Kou 5300/2 1 temperaturd de -60°C, : : D = CONDITIT GENBRAIE spe Pink la temperature de 350°C inclusiv se recomanda | | atilisares mircilor de ofel din STAS 2883/2-80,, ter, peat 86 tH fouperaturi cele din STAS 2883/3-80. De asemenea, in functie de grupa de gro weinige pink le 300% dnolueiv mazoa R 44,3b 2s"ioou) adroit” K 41 gi marca R 52.3b in local wircilor K 47 91 K 52. OTSL PENTRU CAZANE SI RECIPIENTS | GR-G . cea Cu acordul beneficiarului, normalizarea tablelor peste fi inlocvit& printr-o dirijare a temperaturii, in timpul gi dupé | laminere, care asiguré realizarea caracteristicilor corespunzktos-} | Fe tablelor normalizate. La cererea beneficiarului tablele pot fi supuse con- trolului ultrasonic. qi Functie de zona de splicare a controlului altrasomic, | tablele se clasificd conform prescriptiilor tehnice C 36 - colec~ $ia ISCIR in urmdtoarele grupe? Zone de aplicere a Grupa de control fj ; gontrolului ultrasonic trasonic Ferem ce wepine Gated [weed Pe gzonele de margine gi pe ) intreaga suprafata Mis1.. .585™ ™)pentru aceeagi tabla grupele pot fi diferite de exemplu M2s4 De comun acord intre parti pot f1 utilizate gi alte metode de control defeftoscopic nedistructiv. In cagul utilizérii teblelor pentru cazane sau recipi{ ente care nu fac obiectul prescriptiilor tehnice ~ colecfie Iscims se vor respecta instruc}jiunile organisatjiilor de supraveghere tek nic& in competenta cirora intr& aceste cazane gi recipiente. ‘ Nedepdgirea limitelor contjinutului de Hi, Cr, Cu gi AL se garenteazi de citre producdtor. Le cereres beneficieraial producktorul va determina pe otel lichid continutul acestora. c - LATIMI MAXIME ALE TABIELOR CU GROSIMT INTRE } Aaosil Be g In functie de grosimea gi rezistenta le tractiune ,Rm, j a tablei, latjimile maxime ale tablelor cu grosimi intre 4... | : se recomend’ a& fie conform nomogramei de mai jos (fig.1}s _ Grosimea mm 4000 1100 1200 1300 1400 1500 Latimea mm 4 = CARACTERISTICI MECANICE La table ou grosimi peste So am pink le leo am velo~ rile minime ale limitei de ourgere, indicate in figele de mate- rial we reduc cu 1% pentru fiecare 5 mam grosiae in plus, iar la cele peste loo am - pe bask de intelegere intre paryi. Valorile diametrului dornului rezultat din eslcul se vor rotunji la dimenaiunsa cea mai spropiatA de dinensiunile Rorwele de diametru din STS 777~80 dack acostea aint mai mici de 7o wa pi le multipli de lo deck sint wai mari de 7o mm. Pentru table cu grosiui sub 12 mm se determin’ ener gia de rupere KV 300/7,5 ean EY 300/5 pe epravete ou lAtimi de 7,5 gisespectiv 5 mm, valorile minime ale onergiei de rupere garentate fiind cele din urmdtorul tabel! Valoares medic pe trei epro- xXete J (e EV 300/7,5 23 (2,3) 2 G,2) KY 300/5 19 G,9) 9 (0,9) J sone | OTSL PENTRU CAZANE SI RECIPIENTS GuNpRALTBARE De comun acord intre paryi se pot stebili si alte ve- lori minime ale energiei de rupere. Pentru table cu grosimi sub 6 mm, la intelegere intre pdrji, se pot utiliza si epruvete cu lafimea de 2,5 mm in care cag valorile minime se vor stabili de comun acord. Pentru temperaturi intermediare valorile limitei de curgere la cald BPo,2 indicate in figele de material, se atabilesc; prin interpoiare. e ~ SUDARE. Pentru tiierea gi sudsrea tablelor se recomand&’ ca acestes si Pie curdtite gi uscate in zone de efectuare a t&ierii gi suddrii. Materialele de adsos pentru sudare trebuie si fie ast fel alese incit s& corespundd ceracteristicilor materislului de bande Suderes se ve face in mai aulte streturi., Teuperatura metalului de basd fntre treceri nu wa depiisa 2es"c. | f= MARCARE La cererea beneficiarniui pe lingd warcsrea prin peansenare, tablele livrate se vor marca suplimentar ev 3 dungi celorate corespunsdtosre culoriler mircii. indicate in fisa mete- rielalul respectiv. i 2. BEFERIPOR SiS 2883//2-80 se — COMPOZITIE CHIMICA Pe bask de intelegere con$inutnl marim de ¢ aa pests limite sub valoarea maxini prescrisi, sceasta conatituind o cex- ditie suplimenteri de Livrare. Se admit urmitoarele continuturi de elements residue} les” ~ 41 minim, pe ofel Lichid, ¢,025%; ~ Al mini, pe produs, 0,020% (la cereres bene ficia- rulni poate £1 0,254); Kp wexim, 0,009% la ofc] elabotat in convertizor o dnsuflare de oxigen; Np mexin, 0,012% le etel eleborat in cuptor electri, a OMEL PENTRU CAZANE SI RECIPIENTS [ ae | Fae ~ 4g maxim, 0,068; - Or mexim, 0,30%3 — Cu maxim, 0,30%. Pentru objinerea energiei de rupere EV la temperaturi scizute continutul de Ni pe otel lichid va £4 in ureXtoarele 1imi- ees — ©15.000,30% pentru clasele 4 gi 5 de calitate; ~ ©,2000.0,60% pentru clase 6 de calitate; — 0,30.000,70% pentru clasa de calitate 7. b — CARACTERISTICI MECANICE Lé tablele cu grosimi peste loo mm se garanteaz& numa: valorile minime ale rezistentei la rupere Re. Se admite depigirea iimitelor maxime date cu maxim 20 N/mm @ kgf/mm) dack& se obtin valorile prescrise ale limitei de curgere si de alungire. Valorile alungirilor 1a rupere pentru.alte grosimi decit cele indicate in figa de material se stabilesc astfel: - la table cu grosimi pink la 8 mm inclusiv, valorile se vor reduce cvo unitate pentru fiecare milimetru de reducere 0 grosiniis - la teblele cu grosimi peste 25 mm pind la loo mm inslusiv, valorile indicate se vor reduce cu o unitate pentru fiecare 4 mm in plus 1s grosime, dar cu cel mult 3 unitdti. Valoarea medie garantat& a energiei de rupere KV, de-| terwinaté 1s temperatura corespunzdtioare clasei de calitate 4 ote: lului pe epruvete longitudinale, trebuie s& fie de minim 27 J (2,8 kefm). Renilienta KCU 300/2 se determind 1a temperatura at- mosferei eanbiente, veloarea garantaté fiind 69 J/em> (7 kefm/cn”) In cagul determinarii rezilienjei KCU 300/2 1a ~60°C ; veloerea minim& garantat& va fi de 34 J/om~ (3,5 kgfa/on’). 3. REFERITOR STAS 2883/3-80 a - COMPOZITIE CHIMICA Continutul de Ny in ofelurile elaborate in converti- zoare cu insuflare de oxigen va fi de maxim 0,009% iar in cuptoe-| rele electrice de maxim 0,012%. CRG Continutul elementelor reziduale de Cr, Ni,Cu, ma wa OTL PENTRU CAZANE SI RECIPIENTE GENERALITATI depisit - pentru mircile K 41, K 47, K 52 $1 16 Me 31 0,30% pentru fiecare element in parte, iar suma lor 0,70%% ~ pentru marca 14 Cr¥o 4 continutul de Ni $i Cu 0,30% pentru fiecare element in parte. Continutul de As va fi max.c,coB0% 1a mircile K 42, E47, K 52 gi maxim 0,070% 1a mircile 16 Mo 5; 14 Crilo 4. Pentru mdreile K 41, K 47, K 52 confinutul de Al mt lic se limiteaz& la maxim 0,040%, permitindu-se o dezoxideare sx— plimenter& cu Ti, in care caz conjinutul acestuia pe produs we fi! de maxim 0,03% iar pentru 16 Mo 3 gi 14 Cro 4 conjinutol de &2 metalic va fi de maxim 0,020%, Continutul de Al total pe produs ve fi pentra mircile } EAL, E47, E52 de maxim 0,013% iar pentru wircile 1603 gi | 14 Crlo~4 de maxim 0,023%. > — CARACTERIS TICT MECANICE Pentru teble cu grosimi peste Go mm pind le leo mm inclusiv, valorile rezilienjei sint cu lo d/em* Q kgfn/caT} msi mici decit cele indicate in fisele de materiale. Pentru tebie cu grosimi peste loo mm valorile reziliented se stabilesc de commun sora, gar nu vor ff aub 49 T/en® (5 kgtu/om”) pentru K 41 si Ze | 39 J/om? (4 kgfu/cm*) pentru celelalte mirc. Valorile medii informative de calcul ale rezistengei § tenmice de duratd indicate in figele de meterial, aint cu 5% = | mai mici pentru marca 14 Cro 4.4b. . i Tensiunile admisibile de calcul se obt}in prin spi: rea unui coeficient de siguranti (conform normativeler de caien2, asupra reziatentei tehnice de durat&é indicati in fige. | 4. REFERITOR STAS 1097/2-8¢e (Piese forjate} aA Pentru piesele forjate din wircile R 52 (STAS 2883/ -80) gi K 47, 16 Mo 3 9i 14 Cro % (STAS 2883/3-80) condifiile | tehnice de calitate vor corespunde STAS 1097/2-80. { Oaracteristicile mecanice determinate pe apruvete t tangentiale indicate in figele de material, pot fi determinate gi pe epruvete longitudinale seu radiale, in care caz valoriie i sarecteristiciler mecanice se ver corecta conform tabeluiait Caracteriotica _Corectarea procentualé e valorilor ceracteris: mecenici i ° #icilom meeanica in ex 6 piese forjatea piase forjate cu cu grosimea de grosimea: peste MAX 300 tn 3oo_ ma BPo ye +5 Ru A pentru +5 La grosimi peste 250 ma dar maxim 500 mm valorile Limited de curgere le cald se reduc cu maxim lo unitd$i (N/mm, ds cu maxim 30 de unit&ti (S/em?) pentru rezistenje le tractiunes maxim 20 de unit&}4 (W/am*) pentro limite de curgere 1a 20°C, ne xim lo unitéti (a/on*) pentru rezilient& si-maxim 2 unitd$i @) pentru alungire. Marcarea pieselor forjate se wa face prin poansonare dar pe fiecare pies& se va marca prin vopsire 91 numirul de desex Marcares pieselor se face in mod obignuit pe pertea frontald, deck pe desenul piesei nu sa indicat locul de marcare. ,I.C.M. Rre ert 8 (a) OfEL PENTRU CAZANE SI RECIPIENTE GENERALITATI 5. REFERITOR STAS 12502-80 @ ~ CARACTERISTICI GARANTATE Verific&ri |Verificéri .| Caracteristica lobl igaterii|suplimentere ia cerere otel lichid Compozitia chimic& pe produs Incercare la tractiune Energie de rupere KV = pe epruvete longitu- dinale (b Rezilientja KCU 300/3 pe epruvete transversale: ~ in stare de livrare > in stare imbdtrinits aa de fisurare la imceroarea de indoire a probei incdircat& longi- ‘tudinal cu _sudur& Control ultrasonic, con- form preacrip$iilor tehni- ce CR 36-Colectia ISCIR slasa M3 Be Fa Sl Limit&S de curgere le cald la +400°C. EB nergia de rupere KV longitudinald le 50% Ce Energie de rupere KY, trensversei2e +200C in cagul in are nu se cere gi le temperaturi negative, Le temperatura £ = 0°, OTEL PENTRU CAZANE SI RECIPIERTE GBRERALTTATT Peg410/14 b ~ LUNGIMT DE LIVRARE | ameter 2 Celelalte caracteristici dimensionale de livrere (di- mensiuni, sbateri limité, condifii de form), conform STAS 437-8e,| © = COMPOZITIE CHIMICA Ca o conditie suplimentard de livrare se poate garanta valearea carbonulul echivalent(Ce), calculat cu relatia: cen cy i, r+ Mo + V + pce Valoarea maxim’ garantaté a Ce se va stabili de comun acord intre producktor gi beneficiar. Mircile de ofel 09 Mm 16, RV 52, R 55 94 R 58 nu vor £4 elaborate ca adeos de Nb sau Ti. 4 = GARACTERISTICI MECANICE Velorile caracteristicilor mecanice de tractiune pre- vasute in figele de material se refer la incerc&ri effectuate pe epruvete plate trensversale. Imbdtrinirea epruvetelor de incercare (cind este pre~ scrisi) se asiguré prin deformare plasticé 5% arnat& de incdlzire 0,5 h le 250°C; restul condijiiler conform STAS 6774-79. Valorile coeficientjiler de influent&-a léjimii epruve tei de resistenj&, conform tsbelului de mai jos. f esca | OTEL PENTRU CAZANE SI RECIPIENTE GENERALITATI L&}imea epruvetei Coeficientul de in- Ch orpy v a fluenti a ikginit spEave tet Valoerea unghiului de fndoire 1a aparifia primei fi- suri la incercareea de indoire a probei incdrcatdé longitudinal cu sudurd, trebuie s& corespundd diagremei de mai jos (fig.2) 60; 50 40 Unghiul de indoire(grade) [ 3504550 Grosimea tablei(mm) e@ + DEFORMARE PLASTICA Se recomandd sk se efeotuere o deformare plastica la cald, in intervalul 800%...1050°C urmet& de o normalise re conform regimului indicat in figa de material. - Dup& deform’ri plastice la rece prin intinders-compre: siune de pink la 2% nu apar modificiri ale caracteristicilor. Pes te acest grad de deformare intervin modificdri de caracteristici in ceea ce priveste: =~ limita de curgere 1a +20°C pe directia perpendicula r& directiei prinoipale de deformare (efectul Bauschinger). - emrgia de rupere KV, respectiv rezilienja KCU 3, Aceste modifickri de caracteristici in majoritate pot| fi inlAturate prin tratement termic de recoacere conform receuan d&rilor din figa de material. OSL PENTRU GAZANE SI REcIPIENtz | cRG | ~~ GENERALIDATI Peg 12/14 6, REFERITOR SPAS 9021-80 B > CLASE DE CALITATE Cerssteriatios Clese de celitate garantate xe an | Compozitia chimica ‘pe ofel lichid. Caracteristici la tractinune Unghiul “de indoire la rece pe dorn Rezilienta KCU300/2 Pe. directia trans- versali,la temp. ee +20°C Energia de rupere XV,pe directia longitudinals la temperatura det ore s20°o =30°C) ~40°C 50% imita de curgere a cald tudinal eu sudu~ Bo ==) Le cererea. bemficiarului se peate garenta resilienta ECU 3e0/2, pe directia transverseld le temperature de 60°C. D = GOMPOZIRIB CHIMIOA, Compositia chimici pe produs indicati in figele de material, este. valabild pentru teble cu grosimi pink la 50 mm; pentru gresimi mai mari, compositie ohimiod pe produs se va ste- bild le Gnfelegere intre produciter gi beneficiar. OTEL PENTRU CAZANE SI RECIPIENTE | me | commecoart Alte elemente cat V, Ni, Al, Mb, N, care aper in com positia chimick a otelurilor pot fi folosite la eleborare separat seu in combinatie, 18 latitudinea producktorului. Aceste elemente vor fi specificate in certificatul de calitate fard continntul ler. D = GARACTERISTICI MECANICE Reducerea valorilor de rezistent& cu cel sult 30 N/m G ket/an”) nu constituie motiv de refuz, dack se respecti cele- lalte caracteristici, Valorile alungirii la rupere pentru elte grosimi de- cit cele indicate in figele de material se stabilese astfel! - 1a table cu grosimi pind la 8 mm inclusiv, velorile indicate se vor reduce cu o unitate pentru fiecare wilimetru de reducere a grosimii. — la table cu grosimi peste 25 um pink 1a leo um im. elusiv, valorile indicate se vor reduce cu o unitate pentru fie- care 4 mm in plus de grosime dar cel mult frei unit&ti. Pentru table cu grosimi de 6).,12 mm emrgia de rupe- re KV se determin’ pe epruvete cu litimi de 7,5 gi de 5 mm, in care oas valorile we fi conform tebelului de mai jos, luind ca b 8 valorile energiei de rupere determinate pe epruvete normale #i| echivalente conform STAS R 10025-75, Pentru table cu grosimi de Sooo wm, la intelegere intre parti se pot utiliza gi epruvete ou létjimea de 2,5 me. Valoaren nedie ks trei epruvete KY 200/7,5 RY 300/5 2/3 KV Valorile limitei de curgere BP, > le temperaturi ri-| dicate pentru teble cu grosimi peste 50 mm stabilesc de conun! scord intre parti, Meteo. OTR PENTRU CAZANE SI RECIPIENTE | cRG- | GENERALITATI Pag 14/14 Pentru table cu carbon echivalent Ce = 0,44% calculat pe compozitia chimic& a otelului lichid, ew relatia? ce = no + RBs Bey BPs Ht Be producktorul gerenteazd unghiul minim de indoire a probei inc&ir- cate longitudinal cu sudurd conform STAS 7748-74. In disgrama din fig.2 sint indicate valorile minime ale unghiului de indoire functie de grosimea probei. La cererea beneficiarulul se poate garanta unghiul minim de indoire gi pen- tru table avind Ce sub 0,44%, - Litimile maxime gi rezistenja de rupere la tractiune Re, laéjimile maxime ale tablelor cu grosimi intre 4eoe12 mm pro- vwenite din benzi late se stabilesc conform nomogremei din figol. Figd intocmitS cu avizul comisiei do materiale I.0.0.K. conform Decratului 99/1980 privind tipizarea otelurilor OFICLUL DE INFORMARE DOCUMENTARA pentru INDUSIRIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI Calea Victoriei,nr.133,sectorul 1,BUCURESTI MINISTERUL INDUSTRIEI Editia 1983 lean Leas alee? [Pea pers K 410 = P265 GH EN 10028-1 le DIP DE OTL gS Cee P Otel carbon destinat teblelor de cazane gi recipiente sub presiune. 2. CORESPONDENTE (standardizate). 3. UFILIZARE - table groase leminate 1a cald pentru cazane 31 re- | eipiente sub presione care lucreasi la tesperatiri aabimnti sau 1a) temperaturi ridicatd’ gi/seu in mediu de hidrogen. 4, LIVRARE 4.1. FORME DE LIVRARE: = teble cu grosimi peste 4 am (inclusiv)s 4.2. STARE DE LIVRARE: ~ normalizaté. 4.3. CLASE DS CALITATE GENBRALITATI conform figei OTCOM - CR - G OTEL PENTRU CAZANE SI RECIPIENTE E41 STAS_ 2883-80 MoI.C.Me 5. COMPOZITIE CHIMICA (%) 6, CARACTERISTICI MECANICE Gl. IA 20°C. Grosimes By > ain Ra min, {Indoire la rece|KCU 300, tablet | iam? N/a? % [180° pe dorn,¢ |min.J/e anl6 7 22 OBSERVATI: Valoarea rezilientei KCU 5300/2 in stere imbStrinitS va fi cel putin egald cu 50% din valoarea rezilientei iprescrise mai suse 6.2. LIMITA DE CURGERE LA TEMPERATURI RIDICATE: Pentru table cu Srosimes 8, mm OTEL PENTRU CAZANE SI RECIPIENTE pe sts 2683-80 Page3/% 6.3. REZISTENTA TEHNICA DE DURATA (walori medii informative de calcul) 4 Thr 7 TO000n Rr 7 10o000h Temperatura DU _| Nim tinitate de masurc anny T oi5 10" Nimm’ | 242 “Yecalimhec F260 Unitate de Temperature, °C absurd OPEL PENTRU CAZANE SI RECIPIENTS 8. DEFORMARE LA CALD: 1100s. .850°C. Rdcire Detensionare lo.l. SUDABILITATS: ~ dun. 1o.e2. MATERIAL DE APORTs ~ eleetrozi: B 51.5% - sirmé! S lo Mn) Ni; - flux? FB lo. 10.3. PRETNCALZIRE ~ nn este mecesard, oe. TRATAMENT TERMIC POST 51 = nu este necesar. OFICIUL DE INFORMARE DOCUMBNTARA pentru INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI | Galea Victoried ,nr.133,ooctorul 1,BUCURBSTI IL INDUSTRIBL ILOR DE MASINI Fige OTC ~ CR 2 Otel slob aliat destinat teblelor gi piesslor forjate pentru. cagane gi recipiente sub presiune. . ———— (atanderdiaste). Ros [RSC | = poche Bo UTLLIZARE = table grosse leminate la sald pentra casem gi re- | cipiente sub presiune care lucreazé le tesperaturd eabienti sau le temperaturi ridicaté 3i/seu in mdin de hidrogen; - piese forjate. 4. LEVRARE 4ol. FORME DE LIVRARE: ” = Sable eu grosiwi peate 4 mm (inclusiv)s = senifebricate pentru forjere, plese forjate. 4029 SBARE DS LIVRARE: = hormeligagic 4.3. CLASE BE CALITATEs GENERALIZATI conform f1ige1 OT0H-R-G — OTBL PENTRU CAZANE SI RECIPIENTE | cR2 | 6. CARACTERISTICI MECANICE 6.1. LA 20°C PENTRU TABLE: OBSERVATIE: Valosrea rezilientei KCU 300/2 in stare Amb&trinit& va fi cel putin egal& cu 50% din valoarea rezilientei Presorise mai sus, 6.2. LA 20°C PENTRU PIESE FORJATE (STAS 1097/2-80). X/un Het ee 603. LIMITA DE CURGERE LA TEMPERATURI RIDICATE 6.301. PENTRU TABLE: BPo,2 Bin Nan ratura, °C OTEL PENTRU CAZANE SI RECIPIENTS | CR2 { ? | Peg .3/4 6.4, REZISTENTA TEHNICA DE DURATA (pentru tebie). (walord medii informative de calcul) meni easiest mora meaner b i cance 7e CARACTERIS TICL FIZICE _ _ Temperatul soe [T 2o~ | 200% [200° Temperatura °C 8. DEFORMARE LA GALD: 1100°...850°C. 9. TRATAMENT TERMIC Ql. PENTRU TABLE: 9e2. PENTRU PIESE FORJATS Tratament | Semperatura, °C R&cire = Sviensions* wien =) aupX sudare sau indreptarea 1s rece. lo. RECOMANDARI PENTRU SUDARE 1o.l. SUDABILITATE ~ bund. 10.2. MATERIAL DE APORT: = electrozi: E 51.5; . - sirmis S lo Hnl Ni; = flux: FB loo 1003 PREINCALZIRE: - la 200°C nomai pentru teble cu grosimi peste lo ma. lost. TRATAMENT TERMIC POST-SUDARE: = detensionare numai in cazul constructiilor rigide sau al imbindrilor de table su grosimi mari. Figé intocmit& cu avizul comisiei de materiale conform Decretului 99/1980 privind tipizerea ofelurilor OFICIUL DY INFORMARE DOCUMENTARA pentru INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI Calea Victoriei,nr.133,sectorul 1,BUCURESII MINISTRRUL INQUSTRIET ” " CONSPRUCTIILOR DE MASINI Piga O1CiH - CR 3 I.C.CoMo Marcare é a a ~portoce~ TEL FENTRU CAZANE SI RECIPIENTS Baigia dio ; bd -violet 1.° TIP De OTEL . Ofel sleb aliat destinat tablelor pentru cazme 91 re-j cipierite sub presiune. k 2. GORESPONDENTE (standardizate). - table gromse laminate 1a cald pentru cazene 91 reci-| piente sub presiune care lucreazi le temperatura eubienti ssa le temeraturaé ridicaté gifsen in media de hidregen. 4. LIVRARE 4e1l. FORME DE LIVRARE: = teble cu grosimi peste 4 mm (inclusiv). 4.2. STARE DE LIVRAREs - normmalizaté. 4.3. CLASE DE CALITATE Clasa de calitate 90..]0.80.}0.40. _.160|.1,65 | .. 060) eT.C.Me OTEL PENTRU CAZANE SI RECIPIENTE “Tas | [xse | sras 23h 48 Lez | 6. CARACTERISTICI MECANICE oH) pandas? oe don "Siew min pe epruvete tranaversale 1 OBSERVATIE: Veleares reziltentei KCU 300/2 in stare bStrinité ve fi cel putin ege.a cu Se% din valoarea rezilientei prescrise mai sus. 6.2. LIMITA DE CURGERE LA TEMPERATURI RIDICATE Pentru table RPy po» mine = N/un' ce grozines 1a temperatura, ° . OTEL PENTRU CAZANE SI RECIPIENTS . 3 6.32 REZISTENTA TEHNICA DE DURATA: (valori medii informative de calcul) ‘Temperatura Rr MOGCO h Rr /100 COO in °C or? 7» CARACTERISTICI FIZICE Temperatura °C aaron. | OTEL PEWERU CAZANE SI RECIPIENTE | cR3 | Metco, | [ese | stas 2an3so Pan t/a 8. DERORMARE LA CALD: 1100°.. .850% 9. TRATAMENT TERMIC sain a [= Detensionare 530° 400580" 2 min/mm gros. | cuptor ¥ dar cel putin t © minute Firaa Réchling~Burbach recemandd pentru marca echive Lent’ 19 Mm 5s . ~ nermalizere 88e°...910°C; - recoscere de stabilizare: 550°...€20°C. le. RECOMANDART PENTRU _SUDARE lo.l. SUDABILITATE: + satisfacitoere. 10.2. MATERIAL DE APORT: ~ eleetrozi: B 51.5 - sipmd: § le Mm 1 Wi; ~ flux: FB le. 10.5. PREINCALZIRE:. ~ pind 1a 200%, le.4, TRATAMENT TERMIC POST-SUDARE: - detensiensre recomeniat’ numet fe cecal construc— $illor rigide sau al imbiniviler de table eu grosimi mari, Fig& intocmit& ou avisul comisiei de msteriale I.C.C.M. conform Decratului 99/1980 privind tipizeres otelurilor OFICLUL DE INFORMARE DOCUMENTARA pentru INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI Cales Victoriei,nr.133,sectorul .1,BUCURESPI MINISTERUL INDUSTRIEL CONSTRUCTIZLOR DE MASINI Figa OTCM - CR 4 Marcare . Edigia a - cenugil OTEL PENTRU CAZANE SI RECIPIENTE 1983 2 1. DIP DE OTEL Otel carbon destinat tablelor pentru cazane gi recipi- j ente sub presiune. 2. CORESPONDENTE (standardizate) 3. UPILIZARE: table groase laminate le cald pentra ca- gane gi recipienteé sub presiune care lucreazi la temersturd ambi- anté sau sedzuta. a ‘LIVRARE 4,1. FORME DE LIVRARE: ~ table cu grosimi peste 4 mm (inclusiv). 4,2, STARE DB LIVRARE: - normalizataé. 4,3, CLASE DE CALI TATE: Clasa de calitate GENERALITATI conform figei OTCM - CR - G a OTL PENTRU CAZANE SI RECIPIENTS sts 28383460 Go - [Pag.2/3 6. CARACTERISTICI MECANICE Gel. IA 20°C Indoire la rece 180° pe dorn,¢ 6.34 ENERGIA DE RUPHRE LA TEMPDRATURA SCAVUTA Valoarea minim’ geranteti a energiei de ruvere KV le @iferite temperaturi scdzute este de 27 J (2,8 kgfm) functie de celasele de calitate. Valori garantate ale energiei de rupere? Energia de rupere (KV) min 1 Clasa d ° Jkgtm) {a temperatura °C moe |S = 27 28) 2. DUFORMARE LA CALD: 1200°...900°C. 8. TRATAMENT THRMIC Tratement Temperatura °C Normatizare g90°... 920° - aer Beiensionare | S307 500° FOITGS TST | unter OPRL PENTRU CAZANE SI_RECIPINNTS j vezont, ;emee are ia 3Loo RD 9. RECOMANDARIT PHNTRU_SUDARE: 9.1. SUDABILITATE: - bund. 9.2, MATERIAL DE APORT: = electrozit E 43.3; - sirmis S 11 Mn 2 Si; - flux: FB lo. 9.34 PREINCALZIRE: - nu este necesari. 9.4. TRATAMENT THRKIC POST-SUDARE: ~ numai in caz de necesitate. Fig& intoomit& cu avizul comisiei de meteriele CoM. conform Decretului 99/1980 privind tipizeres otelurilor OFICIUL DE INFORMARE DOCUMENTARA pentru INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI Gelee Victoriei ,nr.133,sectorul 1,BUCURESTI MINISTERUL INDUSTRIEL CONSTRUCTIILOR DE MASINI I.C.CaMe Marcare Editia a — cenusgiuj OTEL PENTRU CAZANE SI_RECIPIENTE 1983 bi- oatent stas_ 2003480-J! Z 1. DIP De OTEL Otel slab aliat destinat teablelor pentru cazane 31 re- cipiente sub presiune. 2. CORESPONDENTE (standardizate) 3 UPILIZARE Table groase laninate 12 cald pentru cazane gi recipi, jente sub presiune care lucreazd la temperature ambiantd sau scizutaf 4, LIVRARE 4.1. FORME DE LIVRARE ~ table cu grosimi peste 4 mm (inclusiv). 4.2. STARE DE LIVRARE — normalizats. 4.3. CLASE DE CALITATE Clasa de calitate GENERALITATI conform figei OTCM - CR - G | OTL PENTRU CAZANE ST RECIPIEVT: | cr 5 _| STAS 2883-80 Pag.2/3 re del [ pe fpectel lichid Iprodus | liciiid |rrodu: 0.80... | 0,75... O17... 25 ions |. 6. CARACTERISTIC I MBCANICE 6.1. LA 20°C 1é ~ galben R52 STAS 2883-80 Peg.i/s | 1. GIP DE OTEL Otel slab aliat destinat tablelor si pieselor forjate pentru cazane gi recipiente sub presiune. 2. CORESPON! Ty (standarcizate) A 514 er.7o |Clasa 3SPV3¢ A 537 clel [4 299 224 gr.32 Tip3SLA 37 | 3. UTILIZARE - table laminate la cald pentru cazane gi reeipiente sub presiune care lucreaz& la temperatura ambinat’ seu scdguta; 4 - piese forjate. 4, LIVRARE 4.1. FORME DS LIVRAREs - table cu grosimi peste 4 mm (inclusiv); - semifebricete pentru forjare, viese forjate. 4,2, STARE DE LIVRARE: - normalizats . 4.3. CLASE DE CALITATS Pi SSR REMOTES Clasa de calitate ab | 4a | 4b | 5c | 5b | 6a | 6b | m | 76h a GENERALITATI conform figei OTCii - CR - & M.I6C.M. Grosime Indoire la rece tabla 180° dorn,@ . *) pentru grosimi de tabl& intre 8 94 25 um. I FORJATE (STAS 1097/80) Grosime peste 250 pink 1a 500° 6.3. LIMITA DE CURGERE LA TEMPERATURI RIDICATE 6.3.1. PENTRU TABLE Teuperat: RPo,29 ¥/nm@ M.I.C.M. OTEL PENTRU CAZANE SI_RECIPIENIE 6.4. ENERGIA DE RUPERE LA TEMPSRATURI SCAZUTE 6.4.1. PENERU TABLE Valoarea minim garantati a energiei de rupere KV la diferite temperaturi este de 27 J (2,8 kefm) functie de claselede calitate. Velori informative ale energiei de rupere? KV, J(kgfm) minim ta temperatura, °C ] oe 34 (3.5) | 39 (4) | 34 (3,5) 47 (4.8)| 39 (4) Clasa de calitate Energia de rupere KV, J(kgfm) minim Tratament ig temperatura, of terrmic 28 (2,8) a cererea beneficiarului se poate garanta re ilienta KOU 300/2 > 3,5 kefm/om> 1a temperatura de -60°C pe epruvete ten gentiele. 7. DEFORUARE LA CALD: 1100°...850°C. 8. TRATAMENT TERMIC 8.1. PENTRU TABLE: Mentinere ‘Normalizare aer ‘2minmm cel putin 30 minute . cuptor } Detensionare OTEL PENTRU CAZANE SI RECIPIENTE CRG Rg SUAS 2083-80 | Pege4/4 id TRU PISSE PORJATE: M.I.C.M. Trateame nt Normalizare Temperature, Revenire Detensionare™ se efectueaz’ dup sudare sau dup indreptarea le rece dup& trateament termic. 9. RECCMANDARI P=NPRU SUDARS 9.1. SUDABILITATS: ~ bund. 9.2, MATERIAL DE APORT: ~ electrozit B 43.55 - sirma: S 11 Mn 2 Si; - flux! FB lo. 9.3. PRBINCALZIRE: = 80°...150°C pe o 1ktime de minimum loo mm de o pa! te si de alta e imbinirii in urmatoarele cezurit . - produsul are grosimea peste Joun; ~ temerature produsului este sub 45°C; - pentru suduri de prindere. 9.4. TRATAMENT TERMIC POST-SUDARE: - in cag de necesitete. . Fig& intocmit& cu avizul comisiei de materiale I1,C.C.M. conform Decretului 99/1980 privind tipizeres ofelurilor OFICIUL DE INFORMARE DOCUMENTARA | pentru INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI i Celea Victoriel,ar.133,sectorul 1,BUCURBSII HINISTCRUL INDUSTRIE CONSTRUCTIILOR DE MASINI I.C.C.M. = : SS SS 1. 2IP DE OnE Ofel slab alias cu granulefie fink pentru recipicnte 91 e@parate sub presiuns. 2. CORESPONDERTS (standardizate). bem eee e ANB JE 355 Tse} 10866 | SOE A6a30r.0 S2E ons H1s52-2 Bo UPILIZARE ecuyia resorvoexsler sferice pensru gage licshefiate gi gase comprimete, recipients 91 cparate sub presiume cars liszereasi | la teuperatur) josse gi structuri alies putermis solicitate. 4 LIVRARE 4.2. FORME DS LIVRAREs = table ou grogimi pesic 6 mmo 4o2- SPARE DS LIVRAREs = noradligeta. 5. GOMPOZITIE CHINICA mw ~ pe stel Igehid Ex~ pe produs GENERALITAT: conform figei OTC = CR - & OTELURT PENTRU CAZANE SI RECIPIENTS | oR? |. | BY 52 [sis 11502-80 Peg.2/5 | QBSSRVATTE: Continuturile maxime residuale pe ofel lichid pint! 0,30% Cuz 0,30% Crs 9,06% As; 0,012% KH, isr suma acestora inclo- giv wanadiu 51 nichel, maxr.0,80%, 6. CARACTERISTICL MECANICE Gel. LA 20% 6e3~ REZILIENTA SI ENERGIA DE RUPERE LA TEMPERATURI SCAZUTE + DENORMARE LA CALD: 800...1050°C. 8. TRATAMENT TERMIC Normalizare +} 860° . 920° ['2,5min/mm eres. Recoacere de —- mini cel putin sOmnnute. 9. RECOMANDARI PENTRU _SUDARE 9.1. SUDABILITATE: - bund. 902. MATERIAL DE APORT: = electrozit NIBAZ 553 ~ sirmit S io Mm 1 Ni'l X3 - fkaxt FB lo. 9.3. PREINCALZIRE? = 80°..6150°C pe o lafime de 4 ori grosimea dar minim loo de o parte gi de alte a imbinirii sudate in urmitoarele caguri? — temperatura tablei sub +5°Cs ~ pentru suduri de prindere. 9.4. TRATAMENT TERMIC POST-SUDARE: - numai dack este necesar. 4 cu avizul comisiei de materiale T eoretulud 99/1 privind tipizsrea ofe! OFICLUL DB INFORMARE D pentru INDUSTRIA SE DOT TLOR DE MASINI Galea Victoriei nr.233,sectorul 1,BUCURESTI MINISTERUL INDUSTRIEL CONSTRUCTIILOR DE MASINI I.C.C.M. Marcare eportocalia pogetbens Figa OTOM - CR 8 Edi tia OTEL PENTRU CAZANE SI RECIPIENTE SUAS 14502-80 Pagea/# 1. DIP DE OTEL Otel aliat cu granulatie fink pentru recipiente gi sparate § sub presiune. 2. CORESPONDENTE (standardizate). 3« UPILIZARE ~ executia rezsrvoerelor sfarice pentru gaze lichefiate 91 gaze comprimste, recipiente si separate aub presiume care lucreazi | 1a temperaturi joase gi pentru structuri metalice puternic solicita-} te. 4. LIVRARE 4el. FORME DE LIVRARE: | = teble cu grosizea peste 6 mm. { 4o2_ STARE DE. LIVRBRE: ~ normal igata. 5. COMPOZIRTA cHIUTGA’ @) Pemnax | Ni max =Z=- pe sfel lichid RE- pe produa GENERALITATI conform figei OTSM ~ CR =~ @ OTEL PENTRU CAZANE SI RECIPIENTE OBSERVATIE: Confinuturile maxime reziduale pe ofel sint? 0,20% Cus 0,30% Cr; 0,06% As,iar suma elementelor rezidusle Cr, Cu, 4s, maximum 0,40%. La intelegere intre p&r}i conjinutul de V va fi limitat la maximum 0,10% pe otel lichid gi max.o,12% pe produs, iar confinutul de Al de 0,o20% max. pe produs, in care cas se garanteazd urmitoarele caracteristici minimes - RPo2 AS *Grosime, MM | Nimmi(kgf/ mm?) "% 400 (41) 300 (40) 6. GARACTERISPICI MECANICE Bele LA 20°Cs Indoire la rece la 180° Pegdorn 6.2. a DE CURGERE LA TEMPERATURI RIDICATE OTEL PENTRU CAZANE SI RECIPIENTS SUAS 1ise2-6o | Pas.3/* 6.3. REZILIENTA SI ENERGIA DE RUPERE LA TEMPERATURI SCAZUIE 7. DBFORMARE LA CALD: - 800°...1050°C. 8. TRATAMENTE TERMICE | e60° ... Normatizare Recoacere de detensiongre 9 RECOMAN: NTRU_SUDARE: Qel. SUDABILITATE: ~ bunk. 9.2. MATERIAL DE APORT: ~ eleotresit NIBAZ 555 - sire! 8 le Mal Wi 1X; - flux: FB le. ; OIL PENTRU CAZANE SI RECIPIENTS CR MeT.C.M. . [255 | stas 11502-80 _[Peg.4/4 903. PREINCALZIRE: = 8e°,..150°C pe o latime de 4 ori grosimea dar minim loo mal o parte gi de alta a imbinirii sudate in urmatosrele cazurit > table ou grosimes > 20 mm; — temperatura tablei sub 45°C; ~ pentru suduri de prindere. 9e4. TRATAMENT TERMIC POST-SUDARE: - numai dact este necesar. OFICIUL DE INFORMARE. DOCUMENTARA pentru INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI Calea Victoriei,nr.133,sectorul 1,BUCURESTI MINISTERUL INDUSTRIET CONSHRUGTIILOR DB MASINI - Fige OTCM ~ CR 9 «CCM, fof a MEXESTS ay, | ONEL PENTRU CAZANE SI RECIPIENTE Farge oceans SMS 11502-80 Pag «1/3 1. DP DE OTEL Oyel sliat cu granulatie fink pentru recipiente gi sparete ,] subd presiune. 2. CORESPONDENTE (standardisate). Franta NE Nr. TGL i —— “TH 60-3 Decco Irste 47 | 19015 lasrores | 126240) iis ¢o-2) 30 ULILIZARE - execujia rezervoarslor sferice pentru gage lichefiate si gaze comprimate, recipiente gi eparste sub presiume cars lucreasi 1a i temperaturi joase gi pentru stracturi metalice puternic solicitate. ‘ 4, LIVRARE ; 4elo FORME DE LIVRARE: . - table cu grosimea peste 6 mn, I | i i 4.2. STARE DE LIVRARE: ~ normal isath. 5. COMPOZITIE CHIMICA (%) {| Cmax Mn | Si S max | P max | Ni max | Vmax | AL min T + + 7 x fae aw Pe [on * wil lax ¥ |x x baw ba ae J H { i i | i t ; .. { | pq 02 025; a015 p20} 40 10s |or6 98 (0020 cos i \ i i i | a - pe efel Lichid. mE pe produs. GENERALIATI conform figei OTCM - CR - @