Sunteți pe pagina 1din 5
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Măsuri de
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
Măsuri de sprijin
în sectorul Viti-Vinicol
2014
București
1
Restructurarea / reconversia plantațiilor viticole  Care sunt programele din cadrul restructurării / reconversiei
Restructurarea / reconversia plantațiilor viticole
 Care sunt programele din cadrul restructurării / reconversiei plantaţiilor
viticole ?
11
rreeccoonnvveerrssiiaa pprriinn ppllaannttaarree ppee aacceellaaşşii aammppllaassaammeenntt oorrii ppee aalltt aammppllaassaammeenntt
eecchhiivvaalleenntt ccaa ssuupprraaffaaţţăă ddee vviiţţăă--ddee--vviiee ppeennttrruu ssttrruugguurrii ddee vviinn;;
22
rreeaammppllaassaarreeaa ppaarrcceelleelloorr ssiittuuaattee îînn ccoonnddiiţţiiii nneeffaavvoorraabbiillee ppee aallttee aammppllaassaammeennttee,,
ccaarree ooffeerrăă ccoonnddiiţţiiii cclliimmaattiiccee şşii ppeeddoollooggiiccee ffaavvoorraabbiillee llaa nniivveelluull aacceelleeiiaaşşii
ssuupprraaffeeţţee;;
33
mmooddeerrnniizzaarreeaa ffoorrmmeeii ddee ccoonndduucceerree,, aa ssiisstteemmuulluuii ppeennttrruu ssuussţţiinneerree şşii ppaalliissaajj îînn
ppllaannttaaţţiiiillee vviittiiccoollee,, pprriinn::
-- pprrooiieeccttaarree,, iinnssttaallaarree // îînnllooccuuiirree ssiisstteemm ddee ssuussţţiinneerree ppeennttrruu ccoonndduucceerree şşii
ppaalliissaajj;;
-- mmooddeerrnniizzaarreeaa ffoorrmmeeii ddee ccoonndduucceerree aa vviiţţeeii--ddee--vviiee pprriinn ttrreecceerreeaa ddee llaa ccuullttuurraa
jjooaassăă llaa ccuullttuurraa sseemmiiîînnaallttăăşşii îînnaallttăă;;
-- mmooddeerrnniizzaarreeaa ssiisstteemmuulluuii ddee ssuussttiinneerree pprriinn îînnllooccuuiirreeaa ssâârrmmeelloorr şşii iinnssttaallaarreeaa aa 33
rrâânndduurrii ddee ssâârrmmee,, ddiinn ccaarree mmiinniimmuumm ddoouuăă dduubbllee,, îînn vveeddeerreeaa ssuussţţiinneerriiii bbuuttuucciilloorr
şşii ccoonndduucceerriiii llăăssttaarriilloorr
Nivelul ajutorului
SSuummeellee ffoorrffeettaarree // hhaa ppoott vvaarriiaa îînnttrree 11
889900
eeuurroo,, ppeennttrruu mmooddeerrnniizzaarreeaa ssiisstteemmuulluuii ddee
ssuussţţiinneerree pprriinn iinnssttaallaarreeaa aa 33 rrâânndduurrii ddee ssâârrmmee,, ppâânnăă llaa 1133
558800
eeuurroo ccâânndd,, îînn ccaaddrruull
ppllaannuulluuii iinnddiivviidduuaall,, rreeccoonnvveerrssiiaa // rreeaammppllaassaarreeaa eessttee îînnssooţţiittăă ddee ddeeffrriişşaarree
2
 Cum pot accesa acest ajutor financiar? EEttaappeellee ddee ppaarrccuurrss ssuunntt uurrmmăăttooaarreellee:: 1.
 Cum pot accesa acest ajutor financiar?
EEttaappeellee ddee ppaarrccuurrss ssuunntt uurrmmăăttooaarreellee::
1. ddeeppuunneerreeaa llaa DDiirreeccţţiiaa AAggrriiccoollăă JJuuddeeţţeeaannăă -- DDAAJJ,, îînn vveeddeerreeaa aapprroobbăărriiii
““CCoonnffoorrmm”” aa ppllaannuulluuii iinnddiivviidduuaall pprriivviinndd rreessttrruuccttuurraarreeaa // rreeccoonnvveerrssiiaa ppllaannttaaţţiiiilloorr
vviittiiccoollee;;
-- ssuprafața maximă a planului individual pentru persoanele fizice neînregistrate
fiscal conform legislației în vigoare este de maxim 5 ha/plan individual și campanie
viticolă;
- suprafața maximă a planului individual pentru persoanele fizice înregistrate fiscal
conform legislației fiscale în vigoare precum și a persoanelor juridice este de maxim
150 ha/plan individual și campanie viticolă.
22 ssoolliicciittaannţţiiii aajjuuttoorruulluuii ppeennttrruu rreessttrruuccttuurraarreeaa // rreeccoonnvveerrssiiaa ppllaannttaaţţiiiilloorr vviittiiccoollee vvoorr
ddeeppuunnee,, ppâânnăă llaa ddaattaa ddee 2200 ddeecceemmbbrriiee 22001144,, ddoossaarruull ccuu cceerreerreeaa//--iillee ddee aajjuuttoorr llaa
cceennttrreellee jjuuddeeţţeennee AAPPIIAA,, îînnssooţţiittăă//ee ddee ddooccuummeennttuull//eellee ddee iiddeennttiiffiiccaarree ffiinnaanncciiaarrăă,,
ggaarraannţţiiaa ddee bbuunnăă eexxeeccuuţţiiee îînn ccuuaannttuumm ddee 550000 eeuurroo//hhaa şşii ppllaannuull iinnddiivviidduuaall
aapprroobbaatt
 Pot beneficia de plata în avans?
DDaa,, ccuu ccoonnddiiţţiiaa ssăă ccoonnssttiittuuiiţţii oo ggaarraannţţiiee ddee 112200%% ddiinn ssuummaa ccuuvveenniittăă ppeennttrruu
mmăăssuurraa rreessppeeccttiivvăăşşii ssăă ffii îînncceeppuutt lluuccrrăărriillee llaa mmăăssuurraa rreessppeeccttiivvăă
 Sancţiuni
PPeennaalliizzăărriillee ssee aapplliiccăă îînn ccoonnddiiţţiiiillee ddee nneerreeaalliizzaarree aa ssuupprraaffeeţţeelloorr ppllaanniiffiiccaattee,, aassttffeell
ccăă ssuubb 5500%% nnuu ssee ppllăătteeşşttee sspprriijjiinnuull,, iiaarr nneerreeaalliizzaarreeaa ccuupprriinnssăă îînnttrree 5500 şşii 110000%% ssee
ppeennaalliizzeeaazzăă ccuu rreeţţiinneerreeaa ppeennttrruu ssuupprraaffaaţţaa nneerreeaalliizzaattăă aa ggaarraannţţiieeii ddee bbuunnăă eexxeeccuuţţiiee
3
Sprijinul financiar pentru asigurarea recoltei de struguri pentru vin Dacă ţi-ai asigurat recolta de struguri
Sprijinul financiar pentru asigurarea recoltei de
struguri pentru vin
Dacă ţi-ai asigurat recolta de struguri pentru vin, poţi beneficia de un sprijin
financiar comunitar de până la 80% din valoarea primei de aigurare plătite.
 Care sunt condiţiile accesării acestui sprijin?
a. Solicitantul să fi incheiat o poliţă de asigurare pentru recolta de stuguri pentru
vin în anul agricol 2014;
b. Suprafaţa de viţă de vie să fie înscrisă în Registrul Plantaţiilor Viticole,
existent la DAJ;
c. Suprafaţa de viţă de vie să fie înscrisă în Registrul Fermelor, existent la APIA;
d. Nivelul despăgubirilor primite (în cazul unor calamităţi) să nu depăşească
suma asigurată.
 Care este nivelul sprijinului financiar?
a. 80% din valoarea primei de asigurare - în cazul poliţelor încheiate împotriva
pierderilor rezultate din fenomene climatice cu efecte adverse asimilabile
dezastrelor naturale. Prin fenomene climatice cu efecte adverse, care pot fi
asimilate unui dezastru natural, se înţelege condiţii meteorologice precum
îngheţul, grindina, poleiul, ploaia sau seceta, care distrug peste 30% din
producţia medie anualã a unui producãtor viticol, faţă de media producţiei pe
3 ani anteriori;
b. 50% din valoarea primei de asigurare - în cazul poliţelor încheiate împotriva:
I. pierderilor menţionate anterior şi împotriva altor pierderi cauzate de alte
fenomene climatice;
II. pierderilor cauzate de animale, boli vegetale sau de infestări cu
dăunători.
4
 Care sunt etapele de urmat pentru obţinerea sprijinului financiar ? a. Depunerea cererii de
 Care sunt etapele de urmat pentru obţinerea sprijinului financiar ?
a. Depunerea cererii de sprijin financiar pentru asigurarea recoltei de struguri
pentru vin la Centrul judeţean APIA până la 01.12.2014, însoţită de
documentele prevăzute în OMADR 1329/2014 cu modificările şi completările
ulterioare;
b. Verificarea administrativă a dosarului de plată;
c. Verificarea în teren a suprafeţei plantaţiei viticole;
d. Validarea dosarului de plată la APIA Central;
e. Autorizarea plăţii;
f. Efectuarea plăţii.
5