Sunteți pe pagina 1din 9
Catre:Ministerului Finantelor al Republicii Moldova Copie: Consilierilor si fractiunilor din eadrul CMC SA ..Termoelectrica” Ambasada Suediei in Republica Moldova Delegatia UE in Republica Moldova ~Turean Cazac” B.A.A. Reprezentanta BERD in Moldova 19 ianuarie 2017 DOCUMENT DE POZITIE. nprumut intre Primaria mun. Chisinau si BERD cctul de eficien(a energetica a cladirilor ind contractul de ritor la pro’ Stimate Domnule Ministru, Pe data de 06.12.2016 Primarul general al mun, Chisinau a semnat contractul de imprumut in suma de 10 mln curo cu BERD, privind realizarea misurilor de eficienya energetica a clidirilor din proprietatea municipala. imprumutul dat face parte dintr-un sub-proiect! in valoare de 25 min curo, care include si o component de grant in marime de 5 min euro. Potrivit legislatiei in vigoare, Primaria urmeazi si objind att aprobarea Consiliului municipal, cat si avizul pozitiv de la Ministerului Finantelor referitor la contractul de imprumut. Totodati emiterea avizului este elaborata in baza criteriilor obiective, care includ si ,conformitatea proiectelor planificate a fi finanate din contul surselor atrase cu programe de dezvoltare anuale si multianuale”. in contextul celor expuse, evidenjiem urmatoarele neconformitaji care pot avea un impact negativ asupra realizarii Proiectului vizat in contractul de imprumut: 1. Pana in prezent nu a fost aprobati Strategia municipal de eficienta energetics (PAED — Planul de Actiuni pentru Energie Durabili 2013-2020) imprumutul acordat de BERD i alfi finanjatori are drept scop realizarea proiectului de ficient energetica a clidirilor. Municipiul Chisinau nu dispune in prezent de un " Sursa:htp:/ww.ebrd com work-with-us projects ps green-city-framework-chisinau-buildings him > Ant. 37° alin, (4) si (5) din Legea 419 din 2006 cu privire la datoria sectorului public, garantile de stat si reoreditarea de stat program multianual de dezvoltare in domeniul energetic. E: te elaborat un proiect al strategic’ (PAED 2013-2020) care prevede misuri de eficienti energetic’, insa documentul nu a fost aprobat de Consiliul municipal. Acesta conjine mai multe lacune si i CMC, in cadrul sedinjei din 15.12.2016° a fost trasmis la reexaminare conform Dec’ Mai mult ca att, la 14.12.2016 am transmis Primariei un set de propuneri pentru modificarea PAED-ului (sunt expuse in anexa nr.2), 2. Proiectul si PAED-ul nu au fost coordonate cu SA ,,Termoelectrica”, unicul furnizor al serviciilor de termoficare in municipiu. Prin scrisoarea nr. 79/6019 din 29.12.2016 (prezentata SA ,.Termoelectrica” ne-a informat ca Primaria nu a solicitat opinia si contributia n anexa nr, 3), administrajia intreprinderii privind identificarea solutiilor optime de eficienga energetica a cladirilor din mun. Chisinau, corespunzator cu scopul Proiectului. in opinia noastri, experienta u uului furnizor de agent termic este indispensabila pentru o buna desfisurare a Proiectului mentionat, intrucat proiectele de eficient& energetica prevad atat anveloparea exterioara a clidirilor, edt si trecerea la emul de distribujie a caldurii pe orizontala, u instalarea PTI, Anume schimbarea sistemului de distributie sporeste gradul de confort in Jocuinte si fi permite utilizatorului s@ isi poata gestiona consumul de energie, dupa cum prevad normele europene’, Din aceste considerente intreprinderea a solicitat Primariei ca in cadrul grupului de Iueru al proiectului si fie neapdrat inclusi reprezentanti ai SA ..Termoelectrica”, 3. Proiectul si PAED-ul nu au fost supuse consultirilor publice. in cadrul proiectului vizat de contractul de imprumut, Primaria planifica majorarea expunerii cu 20 mln euro, sau aproape 15% din valoarea cheltuielilor anuale din bugetul municipal. Totodata in cadrul PAED-ului sunt planificate investitii totale de peste ior de C 570 min euro, in scopul reducerii consumului de energie si a emis Proiectul de eficienf energetica a cladirilor din mun. Chisinau este de o important majora atat pentru consumatorii din oras, cat si pentru complexul termoenergetic in ansamblu. Actualmente peste 2900 blocuri® sunt conectate la sistemul de incalzire centralizata al. ,Termoelectric ". Schema monotubulara de distributie pe verticala a agentului termic, utilizati in prezent, este una invechit’, ineficienti si nu asigura ® Sursat live de Ia sedinja CMC, min, 0:23, decembrig_49853.huml “PTL pumettermic individual Dircetiva 2012/27/CE privind eficienta energetic’ © Study IDIS Vitorul din 16.12.2016, Datorile fad de Termoelectrica ~ bariera pentr inregistrarea blocurilor vvechi in Asociait de Coproprictari in Condominiy confortul termic al consumatorilor. Totodata deconectarea consumatorilor de la sistemul centralizat de caldura genereaza cresterea tarifelor si face intreprinderea necompetitiva fay de sistemul autonom. Conform normelor legale, autorititile publice au obligatia sa consulte cetajenii” si alte parfi interesate in privinta proiectelor de acte cu impact economic, social sau de mediu, Primaria a ignorat aceste prevederi, desi a fost depusa o petitie in acest sens pe data de 28.11.2016 (prezentata in anexa nr, 1), cu indicarea listei intrebarilor ce urmeazi a fi consultate cu publicul 4. Rata dobanzi 1a Imprumut nu este cea mai avantajoasa Contractul de imprumut semnat cu BERD prevede urmatoarele conditii = Parametra Suma imprumutlu TO 000 000 euro Rata anual a dobinzit 3% » EURIBOR6m Comision pentru acordare, unic 1.2% din suma | 0.6% ‘Comision pentru rambursarea anticipal Potrivit informatici BNM, rata medie ponderatk a dobanzii la creditele noi acordate embrie 2016 a constituit 5,35%, in scddere cu 1.11% in valutit strdina pentru noi comparativ cu ianuarie 2016 (a se vedea anexa nr. 4). in conditiile in care bancile autohtone ofera finantare la costuri comparabile, iar ratele dobanzii pentru plasamentele denominate in EUR sunt negative, conditiile negociate de Primarie nu sunt cele mai avantajoase, in opinia noastra. De asemenea nu este prezentat un studiu de fezabilitate in care si fie argumentata limita ratei dobanzii si/sau portiunii de grant, are vor asigura sustenabilitatea economica a proiectului. In aceste conditi recomandim si se asigure tchnie 0 monitorizare a factorilor care pot genera costuri suplimentare neprevazute (de ex: timp de implementare, erori si omisiuni in proiectul tehnie, s..). Proiectul este binevenit pentru ameliorarea situatiei proaste privind incalzirea centralizata din mun. Chisinau, insi neconformitatile enuntate si activitatea netransparenti a Primariei pune in pericol realizarea cu succes a proiectului Vom aprecia si totodati recomandam ca in avizul Ministerului de Finante sa fie incluse recomandari in vederea lichidarii neconformitatilor descrise anterior, astfel asigurand un echilibru minim necesar pentru realizarea acestui proiect. " Anticolul3 alin, (4) si aricolul 11 alin. (2!) di LLegea nt. 239 din 2008 privind transparents in procesul decizional Anexe: 1. Petitic din 28.11.2016 referitor la solicitarea consultarilor publice privind proiectul de termoizolare a cladirilor; Petitie din 14.12.2016 referitor la Setul de propuneri privind modificarea PAED: Scrisoarea de raspuns a SA ,,Termoelectrica” nr. 79/6019 din 29.12.2016: Informatia BNM privind ratele dobanzii la creditele noi acordate in valuta st pentru ianuarie —noiembrie 2016, Cu inalte consideratiuni, Membrii grupului de initiativa: : —=pz Tofilat Sergiu, cenzor, Centrul ASPE (Analiza, Supraveghere = Gee si Protectie in Energetica) Cusnir lanus, reprezentant, SRL Urban Consulting” 7 lhe, Date de contact Adresa pentru corespondenja; mun. Chisinau, str. Sciusev 68, Asociatia Tel: 069258102 Cat Primaria mun, Chisinau Copie: Consilierilor yi fractiunilor din eadrul CMC SA ,,Termoelectrica” 28 nojembrie 2016 SOLICITARE, cu privire la consultarea publica a proiectului de termoizolare a clidirilor din mun, Chisinau Stimati domni, Potrivit comunicatului de presi! publicat la 22.11.2016, Primaria municipiului Chisinau va semna un acord de investitii pentru termoizolarea cladirilor publice si blocurilor de locuit. Conform informatiei publicate de BERD®, proiectul vizat are menirea si demonstreze viabilitatea comercial’ a proiectelor de eficiena energetica in baza contractelor de performanta energet Proieetul dat are 0 importan\a majora atét pentru locuitorii mun, Chisinau, edt gi pentru complexul termoenergetic. Totodata Primaria igi asuma angajamente financiare in cadeul proiectului dat: din costul total de 25 mln euro urmeaza a fi rambursate 10 mln euro catre BERD si 10 min euro catre BEI, iar 5 mln euro sunt oferite sub forma de grant. Avand vedere cele expuse, pentru asigurarea transparen{ei de implementare a Pp organizarea consultarilor publice, in cadrul cArora s& fie dezbatute urmétoarele intrebari ‘tului, solicitim respectuos publicarea contractului ce urmeazi a fi semnat si 1, Unitatea de implementare a proiectului: atributiile, cine va angaja personalul? 2. Care sunt ctiteriile de selectare a cladirilor ce urmeaza a frtermoizolate? 7 ine vor fi Mecanismul de selectare a companiilor care vor executa lucriril persoanele responsabile de acest proces? i / 4. Cine va efectua monitorizarea economica si fehnicd a Ieririlor de termoizolare? © 04. Hh [EES eT ae L& Ht, MOTE = bnpichisinau.mdlibview.php?l=ro& ide=403&id~ 16872 tht - 2 3/- FO 7 http:/worw ebrd.com/work-with-us/projects/psd/ercen-city-framework-chisinau-buildings. html 5, Care sunt parametrii de calitate ai proiectelor de termoizolare (reducerea pierderilor de energie, consumul specific per metru patrat, atingerea uni coeficient de conductivitate minim ete)? 6. Vor fi realizate auditiri energetice pind sau dupa project pentru aprecierca justificari 7. Ce relatii contractuale vor exista intre Primarie si gestionarii clidirilor care vor fi termoizolate? 8. Din moment ce se prevede efectuarea lucrarilor in baza contractelor de iehnico-economice a proiectului? performanta, care va fi schema de rambursare a imprumutului si cine va ile fiecarei pari a garanta aceasti rambursare, care sunt responsabi contractului de performanta energetica? 9. Va fi sau nu inlocuit sistemul interior de incdlzire pe vertical’ din blocuri eu cel pe orizontald, eu eontorizare individuald pentru fiecare apartament? 10.in ce mod va participa SA .,Termoelectrica” la implementarea proie, Membrii grupului de initiativa: ‘Tofilat Sergiu Reprezentant, Asociatia ,Centrul ASPE™ Luganov Karl Presedintele Asociajici Pacem lumea ‘mai buna” Pesca Adrian Coordonatorul proiectului it Ungureanu Sergiu | Expert energetic in programe BERD Surugiu Ruslan Presedintele Asociajiei "Centrul de eficienja energetica ,.Pro-Energy” Steliana Rudeo Obstesti_ Mise Cusnir lanus Reprezentant, SRL. ,Urban Consulting” Date de contact Adresa pentru corespondenja: mun. Chisinau, str, Sciusey 68, Asociajia ,,Centrul ASPE”. Pel: 069258102 CAtre: Primaria mun, Chisinau Fractiunile din cadrul CMC SA “Termoelectrica” DI Igor Zinoaga Consultant, Agentia pentru Eficiengai Energetica 14 decembrie 2016 Set de propuneri privind modificarea Planului de actiuni pentru energie durabila (PAED) Stimagi domni, in continuarea dezbaterii publice din 14.12.2016 cu ‘privire la: examinarea PAED, organiza la inisiativa consilierilor municipali, propunem revizuirea urmitoarelor aspecte care urmeaza a fi reflectate in PAED: 1. Se propune a redenumi PAED in Strategia pentru energie durabila a mun. Chisinau; 2. Privind asociatiile de locatari: potrivit prevedcrilor legislatiei tn vigoare, doar Asociasiile de Coproprietari in Condominiu (ACC) sunt eligibile pentru Participarea la proiecte de finantare a eficientei energetice (termoizolarea blocurilor $i schimbarea sistemului de distributie a caldurii). Respectiv trebuie de indicat ci administrafia public& locala (Serviciul relagii cu asociagiile de proprietari din cadrul Directiei Generale Locativ-Comunale si Amenajare) urmeaza s& desfisoare reorganizarea asociatiilor de proprietari ai locuinfelor privatizate si a cooperativelor de constructie a locuinfelor tn ACC, unica forma eligibild. A se vede: a. Legea nr. 913 din 30.03.2000 privind condominiul in fondul locativ, art. 17, alin. 4; b. Legea nr. 75 din 30.04.2015 cu privire la locuinte, art. 48, alin. 1 (a); HG 300 din 12.03.2002, punctul 2; d. HG 36 din 01.02.2016, care prevede lichidarea cooperativelor de constructie a locuingelor; Privind blocurile locative gestionate de IMGFL-uri; acestea vor putea participa la Project numai in cazul instituirii i aceste blocuri a Asociatiilor de Coproprietari in Condominiu. A se vedea HG 191 din 19.02.2002, punctul 3; 4. Persoanele responsabile de implementarea PAED: a. de previzut atat componenta Grupului de lucru tehnic, c&t si a Consiliului proiectului, prezidat de Viceprimar; b. de indicat ce conditii trebuie sa tn componenta Grupului tehnic si a Consiliului proiectului, precum si structura runeasca persoanele care vor fi numite in responsabilé din cadrul administratiei publice locale pentru numirea componentei echipelor date; . De prevazut elaborarea Ghidului in Ghid urmeaza a fi indicate documentele necesare si cerintele fag de ACC pentru a ‘olicitantului pentru asociatiile de locatari. Putea participa la proiectele de termoizolare a blocurilor. De asemenea de specificat relayile contractuale intre ACC si finantatori, precum si sursele de rambursare a imprumuturilor pentru termoizolarea blocurilor; 6 Privitor la reabilitarea retelelor de termoficare (RE6): de obtinut avizul de la SA"Termoelectrica” referitor la urmatoarele aspecte: a. Costul estimativ pentru reabilitarea retelelor; b. Economiile obtinute din reducerea pierderilor; © Impactul posibil asupra tarifului pentru inca 7. Privitor la costuri si resurse, previzute in PAED: de indicat cum s-a calculat aire; fecare componenta de cost, care parametri au fost luati la baz (costul per metru Patrat, per metru liniar, per unitate/bucatd, per or’ etc,); 8. De specificat ci fiecare etapa de implementare va fi insotita de elaborarea unui plan/algoritm separat, pe fiecare components (cladiri municipale si blocuri locative, transport Public, transport privat, iluminat stradal etc.); igurarea consulta neat si fle asigurat dreptul locuitorilor mun, Chisindu de a participa la Avand in vedere importanja proiectului dat, este obligatorie publice, astfel Procesul decizional, in conformitate cu Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenta in procesul decizional Membrii grupului de inigiativa: Sergiu Tofilat, reprezentant, Asociatia ,Centrul ASPE" Se anus Cusnir, reprezentant, SRI. Urban Consulting” Ratele medii ponderate ale dobanzilor la creditele noi acordate i ale depozitelor noi atrase si volumele aferente inclusiv Credite noi acordate!, mil. let in valuta straina? Total pe sectorul bancar Persoane juridice Total la termen Peste 5 ani ‘Total la termen Peste 5 ani % % % % ian, 2016 6.44 6.22 6.42 6.19 feb. 2016 6.34 6.19 6.32 6.17 mart. 2016 6.12 6.13 6.10 6.07 apr. 2016 6.36 6.27 6.35 6.24 mai 2016 6.21 6.46 6.18 6.13 jun. 2016 6.14 5.97 6.12 5.85 jul. 2016 5.90 6.26 5.87 5.87 aug. 2016 5.59 5.39 5.57 5.30 sept. 2016 5.68 5.52 5.64 5.27 oct. 2016 5.61 5.45 5.59 5.37 nov. 2016 Ba5 5.94 5.34 5.80 Datele pentru perioada ianuarie-octombrie 2016 au fost actualizate pe 27 decembrie 2016, Nota In raportul dat nu se includ operatiunile cu nerezidenti, credite/depozite ale guvernului, precum si exedite depozite interbaneare - In julie 2012, metodologia de calculare a ratelor dobinzilor la creditele acordate si depozitele atrase pe sectoral bancar a fost modificata, conform Instruejiunii privind ruportares ratelor dobinzilor aplicate de bincile din Republica Moldova, aprobata prin HCA a Bancii Najionale a Moldovei nr, 304 din 22 decembrie 2011. cu modificarile gi completarile ulterioare, Recalculata in monedii national la cursul oficial al BNM - Se includ creditele acordate persoanelor fizice care practica activitate sursa de date : BNM. data : 16.01.2017 ora :00:15