Sunteți pe pagina 1din 31
ROMANIA JODETUL BACAU DPRIMARIA COMUNEI CAIUTI DISPOZITIA, e226 din 15.04.2015, Privind aprobarea__ PLANUEUI DE PREGATIRE IN DOMENIUL SITUATULOR DE. URGENTA IN ANUL. 2015 sia PROGRAMULUI DE PREGATIRE AL S.¥.S.U. CAIUTI IN ‘DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA PE ANUL 2015 Aviad fa vedere: referatal nt. 3097 din 08.04.2015 prvind lanl de pegatire in domenialstusiloe de urgent in 2nul 2015 si programs de prgatire profesionlsanvals si imam pe tere s exert pentru membeis SVSU in nul 2075, intoemit de domnul Onandani Gabriel, vicepeimamil comes Cait) s) Tae Catalin — Pessoana cu atsbuti in domeniolsmutior de urgent) * Legea 4851/2004, privnd prota civ, republcas 2008, + ages ne 307/2006, prvind spiraea impor incendilor, + Kags 'nc6/19%6, pv Peien popu Peut ph, eb medic yi compleile + Lages educate atonal ne.1/2011 + Orciaul Ministulei Administra! Inernelor nz-712/2005, vin instrieasalaiago in dames situailor de urgent, modifest st complet prin Ondinol Ministuhi Administra yi Interelor 86/2008; Ordaul Niniwubi Adninixrsfic! si laeineloe ax718/2005, pent aprobarca Ceteilor de perforant puivind suucrura onsite gx dotaea service voluntare pent sre de wngenth svodifeat $f complet prin Ondinul Minstlai Administag yi lterneloe ax. 195 din 20 apriie 2007; “ORDIN ne, 158 din 22 febrvisie 2007, peau aprobarea Criteilor de performance privind consis, ncadetsa yi dousea seviclor pevate postu suai de wpe; + Ondinal Ministuls: Adminsteapit gi Ieoraior ac 1474/2006, pentru aproazea Regulamentait de planificare, oaninate, prep si dasiguore»scviii de presente a stunts de urgent: Orcinol Mista Internelor si Reforme! Adiministatve nr. 673 din 09 decemirie 2008, pxivind pregitirea reprezentanfilorinssiuiler prefectului sia persorahlti co funefii de conducere din administajia poblic local in cenole zonal de pregaie Bacau, Ch ~ Napoca gi Craiova ‘Onin Minsrlui Administafiei si Intemeloc a8. 250° din 22.10.2010, pivind onganiaccs gi designe prograelor de preptive a speclitloecomparmenteloe pentru prevnize din seize ‘volunare pent situa de angen (©.UG. nt. 21/2004 privin Sistermul Nafonal de Management al Stufilor de Urgeni aprobati prin Tegea ne. 15/2005. (Oxdinal M.A. ne, 160/2007 penta aprobaree Regulamentlui de planicare, orpanizare, dsfigurare Si finazare a activi de prevenite in suai de urgent prestate de sevice voluntare $i private pene situa de urgent, HG. ac. 1579/2008 pentss aprobarer Statutulsi personals volimar din servicile de urgent volansare. ‘Ondine! NLA. ne 163/2007 pene aprobares Nomelorgonemle de spicae impotres incendlo. HG. a. 1854/2005 privind sata safionals de management l szcakilaiundat, Ordinal MAT. si MIMLG.A. a. 638/420/2005 peat aprobates Regulamentlsipeivind gstionnees situjilor de uigenli generate de inundafi, fenomene meteorolgice periclonss, secdente Le constr hideotchaice poli seedentae. ORDINUL MAJ, Nr 1259 aia 1 apie 2006 penis aprobaes Notmloepaviad organiza ssigunceaacivitai de insciatats,scerizare, pealmare oi alarmarein stati de protec cv, + ORDINUL MALL Ne. 886 din 30 septembrie 2005 pentru aprobarea Normelor tence privind Sistem national intgrtdeintintare,avertint si alarmare a populates, + ORDINUL MMGA/MAL se 823/1427 din 15 augost 2006 pens apeobacea proceduilor de codiicae«atetionanor sl averizaslor meteorologice sa averizalorsslselorhidrlogice: ‘+ Osdioul comen MATT. / M.A. 1995 205) / 1160 (2006) pentra aprobarea Regulamentost pavind prevenites si gestonarea stator de ugestaspecficesscaluj a cuzemse si/Se0alunccei Se teen ete ORDINUL MA. a, 736 din 22 iulie 2005privnd institutes servi de pemanenta Ja toute primi dia 2o0a deri in eas de iinenta producer nor stati de pent; + FLG: ar. 501 din 01.062005 pentra aprobaten Citerlorpriviad ssgariea mifoacelor de prorectc indvidale acetates, + HG. ne 160/2007 peatsu aprobarea Repulamentului psiind poral, conditile de acordar si Aescrerea uniforms, echipamentlu de protecse sinsemaeoe distinctive ale pessoa serviillor voluntare pentru sinati de urgen; + Ordinul Prefectuli Judetulut Baca Ne. 25 din 300.2015, pens aprobacen ,Planal de pregiite ‘in domenialstuatilor de urgent fn anol 2015, in jude Backs" + Avizul nr. 1604277/19.05.2015 la: Planul de pregitice in domeniul situatilor de usgen{a al ‘Comunei Caiut, pentru anal 2015 si Program de pregitive peofesionali anuald si lunasa pe ‘teme $i exerifi pentru membri Serviciului Voluntar pentea Situafii de Urgent al Comune! CCaiuti, pe amut 2015, 1 Laspectortulai pena Sitsact de Urgent, "Miior Constantin Ene” al judetat Bocas In buza prevedeslor att. 63, alin lit b si in emeil peeved a6, aia 1 al Ley 215/2001 px sdinistaiapublen focal, ‘opublicata ed modiicaie sl complete lerioass DISPUN ‘Art. 1 Se aprobi Plaaul de pregatre fn domenial situafilor de urgent ta anul 2015 si Programul de pregatire profesionali anuali $i lunari pe teme $i exerchit penteu membrii Seviciului Voluntar pent Siematé de Ungenca din comuna Caiuti in anul 2018, confor anes, ‘ate Fae pe integrands din prevents diporite Art2. Secret comune! va inmana presenta disposi mace cer implica in ducetes ela indepinue precum si Testi! prefectl ~ jdera Been, PRIMAR ch TULAN DURAN, SF AVIZAT PENTRU LEGALITATE RS ‘SECRETARUL COMUNE! i Capatipa Ramona 2a MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATHDEURGENTA Nr #hohe2?- INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATI DE URGENTA in 05.2015 acd, ex unle Inspeetoratul pentru Situai de Urgent .Maior Constantin Ene” al Judeului Back = Planul de pregitire im domeniul situafilor de urgenta al comunei Cingi pentru anul 2015. = Programul de pregitire profesional anuald si lunar pe teme si exercifi pentru membrit Serviciului Voluntar pentru Situafl de Urgenta al comune Cau pe anul 2018. La solicitarea primériei comunei Caiuti cu sediul in localitatea Caiui,judepul Bact, fnregistrata.cu numarul 1403850 din 12.03.2015, conform prevederlor art. 1, lit. m, H.G. nt. 1492 din 09.09.2004 - privind prineipiile de organizare, functionarea $1 atribufile servicilor de gen profesioniste si Ordinul Prefectului Tudefului Bactu nr, 25/30.01.2015 - privind ‘pregitirea in domeniul sitwatlor de urgent pe anul 2015, Inspectoratul pentru Situaii de ‘Urgenfi "Maior Constantin Ene" al Jude(ului Bact, avizeazit = Planul de pregatie tn domeniulsituaillor de urgentd al comunei Citui pentru anul 2015. = Programul de pregitire profesionali anual si lunard pe teme si exercifi pentru membrit Serviciului Voluntar pentru Sitwat de Urgenté al comunei Cait pe anul 2015. ne sion a5 LAS xa ROMANIA SUDETUL BACAU ‘COMUNA CATUTI Exemplar uric Ne 1404 din 11.03.2015, PLANUL DE PREGATIRE iN DOMENIUL SITUATILOR DE URGENTA IN ANUL 2015 \NeSBCRET CUPRINS 1. Baza legal situatilor de urgent = obieative generale = obieatve specifice IIL Organizarea pregitirit in domenial situafilor de urgent = Pregitiea teprezentanilorinstitflor prefecuui gi & personalului eu funefi de conducere din administraia public locals, = _Progitrea membrilorcomitetelorjudetene/al moncipilui Bucorest gi Jocale pentra situaii de urgent, personalului centrelor operative si celulelor de urgenté, 2 Inspectorilor de protete civil, a cadrelortehnice cu atrbufi fn domenol apis ‘mpotrva incenilor, a personalului de speciatate cu arbufi fa domeaileapirisit ‘mpottva inceniilor si protect civile, precum s\ a personalului servcilor publice voluntere gi servicillor private pentru situa de urgent + Progitra salaraior. + Pregitrea in unit instnyi de fava * Pregitrea populate neinadrata in munc. ii pe nlveluri de competent, structuri fu la actvititile de pregitire ""organizate le Centrul Nasional de Perfestionre & Pregitirii pentru Managementul Sitoailor de Urgenps ~ Ciolpani = organiza la Central Zonal de Pregitre de Protec Civ = _organizate la inspectoratul pentru Situafi de Urgent V2. Evidenta furnizorilor autorizati potrvit lgi, care organizeazi programe de formare profesional in ocupatié din domeniul reglementat de IGSU fn domeniul situatilor de urgen{i prin antrenamente, si concursuri de specialitate VIL. Temele obligatorit privind pregitiren servicilor publice volu private pentru situagii de urgent tare gl servicilor IIL Evidenta si evaluarea pregit IK, Asigurarea logistic si finanet 1NESECRET agin din? 1, Baza legal: + Legea 41/2004, privind prota civil, repubicats 2008; + Legea nr 307/2006, privind apérarea fmporiva incendilor, + Lega ar 446/2006 privind orgies popultici pentru apirare, + Legeafnviginntuui nr. 1/2011, + Ordinul Ministruhii Administajci gi Internelor nr. 7122008, privind intruirea salaritlor tn domenial situaflor de urgent, modifist $ completat prin Ordinal Ministralui Administra i TInternelor nr. 7862008; * Ordinul Ministului Administra si Intemelor nr. 718/2005, pentru aprobares Criterilor de performani privind structure organizaioicl si dotarea servcilor voluntare pentru situa de lungen modieat si completst prin Ordinul Ministroloi Administatie gi Iternelor nr. 195 din 20, prilie 2007; * ORDIN nr, 158 din 22 februarie 2007, pentru aprobares Critrilr de performanta privind ‘constituires, incedrares si dtareaservicllor private penta stuai de urgent ‘= Ordinul Ministruloi Admiaistraii gi Imernelor nr. 160/2007 peatra aprobarea Regulamentuui de plaificare,organizare,desfiguare si fnalizare a actvitgi de prevenre a situailor de urgenté Dresate de servcilevolunares private penru situa de urgent; + Ordinul Minisrului Aficsrlor Interne nr. $9 din 18" iunie 2013, pentru aprobaree ‘Regulamentulii de planiticere, organizare, pregitre si desfigurare a activittt de prevenire & situpilor de urgent: Protocol privind pregtiea in domeniul protec civile a copier, elevilor gi stdengilor din {nvitimntul naional preuniversitar gi superior, + Ordinul Ministratui Administraii gi Interaelor nr. 250 din 22.10.2010, privind organizarea si destigurarea programelor de pregitie a specialislor comparimentelar perteu prevenite din servicile voluntare pentru situa de urgen; = Ordinul Minstului Afacerilor Interne nr, 99 din 03 ilie 2013, privind pregtirea in domeniul situailor de urgenfi a reprezentanior insitufilor prefectului si a personalului cx funcit de ceonducere gi atsbusii tm domenil stusilr de urgent din administraia pubick locals, servic ‘descentralizate gi deconcentrate; + Ordinele Inspectoratalui Genecal pentru Situai de Urgenii nr. 114/%G20122014 si nr. '87030/30.12.2015, cuprinznd preciari privind pregitirea personalului cu aribuii in domeaiul situailor de urgent tn amul 2015, TL, Obiectivele pregitivi in domeniu stuatilor de urgent ILA. Obiectve generale: “perfctonarea gi speciaizarea membrilor comitetelui local pentru stuatii de urgent ‘centruli operatv, a personalului de specaitate cu atributit in domeniul stuafilor de urgent, Servicilor voluntare pentru situajil de urgent, pentru a fi in misurd si participe la prevenirea, Timitaree 5 faturarea urmailorsituapilor de urged, produse pe timp de pace sa r3zboi precum sia misiuni umanitare; * apropirea activtiii preventive de eetijean gi comunitate prin impuneres competent profesionistl a unor standarde ridieate de eunoapere si aplicare a lei de ctr factor responsabil #! cetifeni, cresterea ponder educatiei preventive desflgurate in rindul scestra, angrenarea ia mai rare misuri a popula’, comunitailor gi facorilorresponsabili Ia realizarea unui grad riicat de utoprotecti care, evident, duce la imbunatifreanivelului de prtecie a vit si propritii; ~ creates, la nivel cetijeanuui sia comunitii, a une cultura prevenini, prin cunoaserea diferitelor tipuri de riscuri specifce sia misurlor de provenire acestora, precum si @ ‘compostamentult adoptt in eazul produce for. TLB, Objective specitice: ~ optimizarea organizit active de plaificare si desRgurare a preg pentru rlspuns, jn cazul producerit nor situa de urgenf, a personalulu Inspectoratului pentru Situapi de Urgent ‘NESECRET Pag 3 dn 7 NESECRET “Maior Constantin Ene* al judejului Baciu si a subunitijilor de intervenjie subordonate, ‘concordant cu prevederile legisla in vigoare, onganizarea, desfiguarea gi conduceresactivitjilor de prevenire a siuailor de urgent, imbunitiire continul a inzestrri prin drulare programelor de acizitionare a tebnici, aparatui matrialelor specific; ~ aplicarea in practcd a legislyiei ce replementeazt acest domeniu de activate, :gajarearesuselor materiale necesare, conform calculelor de fundamentare, imbunityirea * olositea nor proceduiviabil, de interventieoperaiv tn eazul produ urgent anor stati de Pregitrea in domenial situajlor de urgent se va realiza pe nivel de competent structurifuncionale gi po categori de personal, find structra® ste: ‘spregitrea personalului cu funei de conducere din adminitratia public local; ‘*pregitrea membrilor comitetelor locale penta situafi de urgenti, a personalului centrelor operative, a inspectorior de protecie civil, a cadrelortehnice ou atbupi in domeniul securtii la incendiu, a personalului de specialtate cu aibui in domenilesecuriti la incendi si protect civil, precum sa personalulu servicilor publice voluntare pentru situa de urgent; ‘pregitirea salritilor, ‘prepitcea in uit de invatamant (cadre didactce,pregcolar,elevi, « pregitcea populate! neincadate fn mune. Pregitirea personalului eu funeti de conducere din administratia local cu atsbuti in domeniul management stuailor de urgeni2 se va executa prin cursutiorganizate la Cenrul Nafional de Perfecjonare a Pregitirit pentra Managementul Siuatilor de Urgent Ciolpani si le Centro Zonal de Preghtre de Protestie Civila Back Pregitirea membrilor comitetclor locale pentra sitwatit de urgent, centrelor operative gi eelullor de urgenti, a inspectorilor de protectie cvili, a cadrelor tehnice eu atributii ia domeniel securititt Ia incendia, a personaluli de specialitate cu ateibutit in domeniile securittii Ia incendiu si protectiel eWvile, precum si a. personal serviciilor publice voluntare pentru situatii de urgent se va realiza prin cusuriorganizate la ‘Centrul Neional de Pecfectioare a Prestii pentru Managementul Situailor de Urgent’ Ciolpani si prin convoctri, instructaje, antrenamente de specialitate, apicai, exerctii i concursuri Corganizate de comiteele pentru sitatii de urgenf, structrile profesionste din strucura Inspectoraului General pentru Sitafi de Urgent sau la nivellinstiuilor respective. Pregitiea membrilor comittclor locale pentru stuaii de urgent si cenrelor operative se Inspectoratul pentra Situai de Urgent "Msior Constantin Ene al judejului Bactu la Inspectoratul General pentru Sitajii de Urgent, ubimele 5 zile ale tunilor iunie si roiembrie. EEvaluarea programelor de pregitire se realizea2i permanent prin analiza modului de onganizare i dstiqurare a activiailor gia rezaltatclor obinate de citre ejaloanele cate organizeaz’ pregitirea sau pe timpul inspector gi controselor, Evaluarea pregitri in domeniul situatilor de “urgent se anclizeaak de cite fiecare ejalon in parte, subform de bilan, in gdinfele comitetelor Penir situfi de urgent aportl de evaluare a preg cuprinde: ') baza legal a desfigurdei activi de pregatr; ») obiectivele propuse si modu de fndeplinire a acestora; ©) gradul de ndeplinire a plamului de presitie; 4) organizarea gi desfigurarea exercitilor,aplcailr yi intervenor rele; ©) calficavele objiute si in ce masuri sa asigurat dezvokarea competenjlor profesionale; 1) organizarea si nivelul de inzesrare al servicilor de urgent 2) gradul de asigurare al bazei materiale, 1) neajunsuri constatate gi greuts incémpinate, |) conclu gi propuner pentru tmbundtirea activin, Raportul de evaluare a pega se inaineazs: ‘> Ia Inspectoatul pens Situstit de Urgent “Maior Constantin Ene" al judeului Back, in prime 10 zie ale hinilor iunie gi noembrie; > Inspectoratal pentra Siti de Urgenti "Maior Constantin Ene al judepuui Backu la TInspectoratal General pentra Situatit de Urgent in ultimele 5 zile ale lunlor ‘une $3 noiembrie NESECRET aga 6 in? 1X. Asigurarea logistic 9 inancar 1 Autor anise! pulice locale, u obliga sf plaice 8 reaieze asigurarea materi i finaniard pentru pregitrea in domeni situailor de urge 2. Autoriiile public, au obliga de arealza materiale do poplaizare a active din omeniu stuafilor de urgend, emisini de radio gi de tleviiun, precum si alte activa reause proptit sau atele legal consti, eu acordlInspectoraul General pent Sinai de ‘Urgent al scrviilr de urgent profesioniste. ‘3. ‘Finajarea cheltuililor in domeniulstujilor de urgent se asigur, potivit lei, din bugetle locale aos partial dn venturi prop din bugetele prope ale operateilor economic. ‘4 Fnsnjarea servicer voluntare pert situa de urgent care leas consti '. Petra finafarea nor chee caret ide capital in domeniulstusilor de urge pot 5 usiizate, puri lei, dona, sponsor, venir din presi de servic, contrib ale societal caseor de asigurare sau de resigurar,precu sale suse Legale (6 Bugeul pe tri de eheluiel arcole si alintate pe anal 2015 se va fntoemi conform reglementilorlegale in domeni. iu Prezentul ,Plan de prepitire in domeniulsituilor de urgengé tn anil 2015” reprezinta documentul de bazi pentru pregitres unitard conform reglementirilor in vigoare a tuturor structurilor eu responsabilcji in domeniv, a salriajior, elevilor si a celorlalte eategorit de popular prevederile acestuia vor fi puse in aplicare de citreorganee abiltate L_ANE Nr. anexd Denumirea anexei “Anessa. | Phaificarea preg po nivelor de compatenil, Sustur Funeionale i sategori de personal ‘Anera ard [Evidenta pardcipinl la acviliile de preg organizate Ta Central Najional de Peefecionare a Pregitii pentru ManagementulSitafilor de Urgen Cioipai ‘neva ors [Evidenta particpini la activitjile de pregitire organizate la Centrul Zonal de Pregitie de Protecie Civili Bact ‘Anca ord Evidenta participiit la activiiile de pregltve omganizate Ta Tnspectoratl penta fe Urgeni "Msior Constantin Ene" al udetuli Bact ‘Anexa nr3 | Evidena furizorloeautorzatipotivit leg, care orzanizeazi programe de formare profesionald in ocupafi din domeniul replementst de LG.S.U. ‘Anexane6 | Planiticares presi fn domeniulstuafilor de urgeog prin anirenamente, exerci ‘Anexa wi 7__| Teme privind progitrea serviclorvoluntare pentru stall de weal Insp. Mediu (atributi delegate Sef SVSU) Catalina Teeu & NeSECRET Pagid 7 in? a ae ~)efalal = » Td ‘nl las aig) a) ai i ® lh 4 34 ala bie ine fie] lini ie aba) WE fa HE i Teo omg “were cur ! id x i i ‘Inzvo aI8a ON jwedjo15 eiuodup op sopHienyg yuamaZeMey, nud yaBYBara v axeUOH9}s0A 9p [eUOHEN TAU: Hy ayeZTUESIO aupyoad 9p apigyense e] pardoned ejuoprag comm mm ru LnIgasaN \NESECRET Exemplar unis Ansan. 3 Evidenta participarii la activitafile de pregatire organizate la Centrul Zonal de Pregatire Baciu Intocmit Insp. Mediu, Catalina Tace Net Locate 1 Comune Ca 2 Comune Ca organizate la Inspectoratal peat Evidenta partcipiri a activtiite de pregitire ru Stati de Urgent& “Maior Constantin Ene' al judefului Baeiw Fonctia ‘Noms premame ae Pevvads Locaiaea | ia decal Dia et a pee | “07 ToT STS a Pepsin CLSU_| Duration ess OD cai SemisvSU. Taacoatn | ORE | ini i Popa SMELT] newmttaintn |e ctm| as | caesvsuangan Soo [-Biesaitemama | ine Teaioae cna reat | peated | mises | Tee ECO Tipe depen ccs sorsee SS, | amine | re cme aq inci po OA a eitaer Intonit, Insp. Mei, - Cetina Tt 2) oD now, EMI pep “Asa “oon meranag fer z eee mee Be cso 0 90a “W'S TAG LVINGWA TSR TINTON NICTILVAAIO NT YIVNOISTONA TAVNON Ta ANVHOON YZVIZINVOUO AV TOT TARKLOM LLVZRHOLAV HO THIOZINRIO VANACIAL someay ren “ERDASEN, NESECRET “Anessa. 6 Planificarea pregitirit in domeniul situatiilor de urgent prin antrenamente, exerciti $i ‘concursuri de specialitate a TOCALITATEAT pe mu. ‘OPERATORUL. DATA Tema, Cine candace ECONOMIC ECONOMIC Es Bee a veces rod de oe s ganas egos a arma pick Comma ini | Nolen | eames sees | as aca ‘rearmareavoruare gt ‘amare /eacare ‘Cutemadt de preseae 1 | Catan reve ‘entice rote cit | Coton peeve ‘each de ape iponiva ‘singer nendor ‘octaler Patsioni, ‘aaa oqecaliae | _ sevice omental snore uget some pec ter gece idewaat ones susie dugeat NESECRET. Exenpla wie Anexae.7 TEMELE PRIVIND PREGATIREA SERVICILOR PUBLICE VOLUNTARE (COMPARTIMENTUL DE PREVENIRE 1 TEME DE PREGATIRE IN DOMENIUL SITUATHLOR DE URGENTA: 1. Tipuri de rise specific Ia nivelul locator, 2 Tncendil gi evolu sa. Cauze de incendiu. 3. Propagaresincondilor 4. Norme generale de apareimpotrivaincenlilor. Regul 5 ispozti specitie unit administatv-teritoriale, 6 Stingitoare de incendiu.Clsitiare. Mod de flosre 7 Cutremurele si eféctele lor. Misuri de diminiaree a efectelor acestora Reguli de ‘comportare. 4 Preveniea incenilor ia unit de fnvtpinnt. 9. Prevenirea incenilor la unit de cult 1, Prevenirea inendilor la fondu forestier. 1. Prevenires incendilor la amengjri temporare, 12. Prevenirea incendilor fn agrcalturd 18 Prevenice incenilor la structuri de pri tris (ex: bene zona Prales) 14, Prevenicea incenilr ia gispensaral uman, 18, Prevenirea incendilor la arderea mirgilor i pe timpulacfurilor de isienizate. 16, Provenrea incendilor la depozitarea, comercilizarea$uilizarea butelilor ov GPL. 17, Masui de prevente a inceailo Ia exploataresinsalailorelectice, 1K Masur de prevenire e incendilor la exploatareainstalailor de incre 19. Masur de prevenire si proteote in caz de inundati 28, Surse de alimentae cu apa in caz de incendi, 24, Prevenira incedilor la locuinge i anexele gospodiresti din medl rural 22, Ghidul cetéeanulyi in stag de urgent, 23, Obligalile autortior administrate public locale in Gomeniu situafilor de urgent 24 Ingigarea,alarmarea si evacuarea in situa de urgent 25, Forme sle actvitati de prevenire desfiguata de serviile voluntare pent suai de genta 2. intocmirea documentelor de contol TL LEGISLATIE iN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA 1. HOTARARE Nr, 1489 din9 septembrie 2004, prvind organizarea $i fimcfionarea Comitetului National pent Situ de Urgent 2. HOTARARE Nr. 1491 din 9 septembrie 2004, pentru aprobarea Repulamentlu-cadtu Privind structura orgarizatoricd, atributle, fincjionarea si dotarea comitetclor i ‘ceatrelor operative penra situa de urgent 3, ORDONANTA DE URGENTA Nr. 21 din 15 apie 2004, privind Sisterul National de Management al Situailor de Urgent, cx modifiirile gi complete uerioere, 4 ORDIN’ Nr, 712 din 23 iunie 2005, penins aprobarea Dispezitilor generale privind instuiea salriailr in domeniul stuatilor de urgent 5 ORDIN Nr. 718 din 30 iunie 2005, pentra aprobarea Criterior de performanyi privind stractura organizatorie8. si dotarea serviilor voluntare pentru situafii de urgena, ‘modificat si completat prin Ordincl Ministrului Administra! Interelor ne 195 din 20, aprile 2007. DNESBCRET oO NESECRET 6 HOTARARE Nr. 1579 din 8 decembrie 2005 pentr aprobareaStatutului personals voluntar din servile de urgent voluntare. 7. ORDINN:. 1134 din 13 iamuarie 2006, pentru aprobares Regulamentula pivind lanificares, pegitres,organizares,desfiguarea i conducerea aciuilor de intervene ale servcilor de urgenprofesioniste 8. LEGE Nr. 307 din 12 julie 2006, privind apérarea impottvaincenlilor. 9. LEGE Nr. 481 din 8 noiembsie 2004 privind protecia civ, republicts fs 2008 10, HOTARARE Nr 501 din | iunie 2005 peatra aprobarea Criterilorprivind asigurarea nijloacelor de proecte individuals cetaenior. AI HOTARARE Nr, 642 din 29 iunie 2005 penne aprobarea Citerilor de clasfcare & ‘nititilor administratv-teritoriale, insticutilor publie s operatorilor economici din punct de vedere al protecte civil, in funetie de tpurile de rscut specfce, 12, ORDONANTA Nr. 20 din 27 iamuarie 1994 *** Republictlprivind muri pentra reducerearisculu seismic al constrforexistente. 13, ORDIN Nr. 1995/1160 din 18 noiembrie 2005 peru apratarea Regulamentuliprivind prevenires si gestonarea situailor de urgent specifce risculi Ia cutremure sisau aluneciri de teren*) 14, Ordinal Minstruiai Administaiets Incernlor Nr. 1184 din 06.02.2006 pentru aprobarea ‘Normelorprivind onganizaes si asigurarea activi de evacuar in situa de urgent 45, ORDIN Nr, 1259 din 10 aprile 2006 pentra aprobarea Normelorprivnd organizares $1 asigurarea sciviti de ingtingare, averzare, prealarmare si alarmare fn svat de proteeie civil 16,ORDIN Nr. 1422/192 din 16 mai 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind sestionarea siusjlor de urgenté generate de inindaji,fenomene metcorolosice Pericaloase, accidente Ia construc hidrtelnice, polulei accidentale pe cusurle de api Sipohusri marine fn zona costier, 17, HOTARARE Nr. 349 din21 apie 2005 privind depozitarea degeurior, IS ORDONANTA Nr. 48 din 19 august 1999 privind transport rutier al miefutor peticuloase ECHIIPE SPECIALIZATE DE INTERVENTIE, ok PREGATIRE TEORETIC~ APLICATIVA 1 TEME DE PREGATIRE DE PROTECTIE CIVILA: 2. Sursee si zonele ders a nivel ocaiiiizoneortvecinate 2. Regul de comporire in cazuldescopern: munilor rimase neexplodate 5. Regul simodul de primi, depocitare gi istribuire a ajtoaelor pent sins. 4 Acjuneasubunitiior de transmisun-larmare la pealara gala aera. 5_Actimea subuitior de decontaminae pentru decontasnare persona, echipaneatiui si miloaclor de anspor. Actviaten grupel pent decontaminaresterenuls, decontainarea persona, miloaceor de transport cuties drumusilor de 2apada i penta amenajareagirepararea Gramurlor afetate de inundai 2 Aafumenechipe’ de intervene pentru ptrunderea in spat inguste ae lor. ' Acjunea echipe de intervene pentr salvarea rinifior i persoanelor suprinse in clidiile locate sau svat, sub rita A. PREGATIRE PSIHICA TEMA: 1. Factor perturbatori sti pshice pe tipul intervene, model de manifesare, B. PREGATIRE FIZICA TEMA: J Alergars in teren vara si deplasre rapids pe distant de ~ 2k, 2s NESECRET © PREGATIREA PENTRU PROTECTIA IMPOTRIVA SUBSTANTELOR TOXICE INDUSTRIALE TEMA: Date generale despre substance toxic industrial. vs ISTICA 1, Millosce improvizate pentru tecerea peste cursurile de api, E, PREGATIRE SANITARK, TEMA: 1. Particulate acordiiprimuluisutor pe timpul interven fa dezastr. G. TEME DE PREGATIRE IN DOMENIUL APARARU IMPOTRIVA INCENDITLOR: 4, Deserierea gi modul de uilizare a materiale gf accesorile din dotares Servicului Voluntar pentru Sissi de Urges 2 Asigurarea iatervefict §.V.S.U = misur organizatrice gtebnice conceptl de afiune la intervene ‘modslitates alarm fofelor penta intervene, 1. Regul mlsuri de prevenite Ia locuinte gi gospodaricetitenesti(locuinf, anexe, bucitar de vara), Execatareacontroalelor la gospodarile populate, 44 Regul gi misuri de aplrare impotrivaincendilor ls deposit de fursje, mage, aipostur de animale . Regul i misuri de prevenir speifce pesioadei de recoltare a cerelelor precum sila masinile agricole ce parca a eampaia agricoB 6 Regul si masuri de prevenire ls scl, grinte.dispensar medical te. 1, Regul g misuri de preveie la utilizarea instalailor electrice do iuminat ser precum gi la instalaie de inet 8, Caracteristcile itervenfiei si modul de acfiune in cazul unorincendi produse la gospodrile cetifenest si depoztele(podurile) de fre 2. Reguli si masuri de splrare Impottiva incendilor Is operatorii economici. General, partcularit la un operator economic de pe rzalocalitii 10, Regul misuri de prevenire pentru sezonul rece 1 Interveyia la inceni ia dezastre in medul rural gin condi deoseite (pe timp de nogpte, pe timp de ara, vat puteric, ete) I PREGATIREA PRACTIC- DEMONSTRATIVA |A. SERVANT! (CERCETARE - EVACUARE) TEMA: 1. Organizarea si ducerea acfunilor de interventie pentru limitarea si provocate de dezastre 2. Recunoasterea sector de intervene gi excoutarea ceretii: observaren direct si aprecierea ‘sumari privind amplasareadistrugeilor gi volumul aciunilor de intervene, mareares locurilor periculoase gi luarea celor mai urgeate misuri de protectie gi interven, corcetareaelemeontelor de vari care prezntposbilitatea existenei unor persoane. Limiter avarilor la rece (electric, gaze ap, canal, teleconniicaitermice). ‘& Metode § procedee de deblocare a cldiiloravariat sau distruse in vederea salviri rinijior. turarea_urmirlor B. SERVANTI (SANITAR) TEMA: 1, Princpii de baz si acordarea primolui gutor, misuri de autoproteqie th acordarea primuli autor 2. Primal sjtor¢ autosjuorulsaitar, generlit ‘& Primul sjutor inex do ines, insoatie,degeritur,araur gi clectrocutr NESECRET imu autor si autoajuorulsaitar i cade nisi, plgieaccidentale Primal autor si autosjtoral santa n cazal hemoragior. rimul autor § autoajutoral santa in caz de fractur, Resusctarea eatdo-rspiratorie. Prim autor psihologic si vombateea sti de panics rocedee de reaizare a bandselor, 10. Cunoastere fizionomici omuli 11, Procedee de transport a lnifilor fra brancard -immprovizarea brancar 12.Susfinerea inital eare merge, ajutat de uma sau doi slvatri, procedce de transport a rinituui petun selunel sau pe spatlesalvatorlu senene (CSERVANTI (DEBLOCARE- SALVARE) TEMA: 1. Metode si procedee de cercetare a zone, reionului in cae trebue s8actioneze petra sslvarea de persoane si bunuri materiale 2 Procedee si metode pentru ciutarea gi salvareapersoanelor alate sub dirdmatur 4 Procedee si metode de intervete in cazul inundailor patra salvar persoanelor si bunulor rmaterile ‘4 Procedee gi metode de nterventie pentru salvar persoznelor si bunurilor in eaz de inceni, D.SERVANTI (POMPIER) 1. PREVENIREA INCENDIILOR: “Tema 1: Masur de prover si stinger a incendlr spectcepeioedei de recoltre a cerelelr,plantlor tetnice spect la pan, “Bibliografe:Idrutoral Pompieras Cv ‘Tema 2: Insalai de eat cu aa, eee de ap, rezervoare de ncendi,hidrant inte exsion ‘Bibliografe: Indruvaterl Pompierii Civ {H, INSTRUCTIE LA TEHNICA DE INTERVENTIE ‘Tema 1 Tnstructia grupei de salvare si prim ajutor. Acordaresprimulu ajutr in eaz de arsuri Bibliografe:Indrumstorul Pornpicruui Civil, Te Instruct grupei de salvar si prim ajutor. Acordares primi sjutor in eaz de cadet’ in pur Toor aden. Bibliografie:Indnunitorl Pmpierli Ci IL INSTRUCTIA TACTICA DE SPECIALITATE: ‘Tema t Orvanizarea Serviiui Voluntar Pent Situatit de Urgenta. Misiunile si compunerea $.V.S.U, Bibliografie: OM Nr. 718 din 30 iunie 2005, pentru aprobarea Criterilor de performanst privind structura omganizatored gi dotarea servicilor voluntae pentru stuail de urges, ‘modifica gi completat prin Ordinal Minstului Administrate i Imternlor ar. 195 din 20 apie 2007. ‘Tema 2: (Operatiuni pentru pregatre si desfasurarea intervenes Bibliografe:indrumstoru Pompierutui Civil Tema 3: Incendiul si fenomenele ced insotese(arderea, caldura, transmiterea e). Procedoe si substante de stingere a incendilor ‘Bibliografe:Indrumitonul Pompieruli Civil as NeSECRET ‘Tema 4: ‘Telnica executri salvarilor si evacuailor. Salvarea din subsolur, de sub daramatui si spat inguste, metod, procedee de salvae. Descoperies, identicarea persoaneor blocate, indepartarea