Sunteți pe pagina 1din 5

ACADEMIA NAVAL MIRCEA CEL BTRN

FACULTATEA DE INGINERIE MARIN


DEPARTAMENTUL : Inginerie Electric i Electronic Naval
DOMENIUL DE STUDII : INGINERIE ELECTRIC (IE)
PROGRAMUL DE STUDII : ELECTROMECANIC (EC)
STUDII UNIVERSITARE DE : LICEN
SERIA : 2014 - 2018
ANUL UNIVERSITAR : 2014-2015

1. Date despre disciplin


1.1 Denumirea disciplinei
1.2 Titularul activitilor de curs
1.3 Titularul activitilor de seminar
1.4 Titularul activitilor de laborator
1.5 Anul de
I
1.6
I
studiu
Semestrul

Introducere n Ingineria Electric Naval


ef lucrri univ. dr. Petric POPOV
ef lucrri univ. dr. Petric POPOV
1.7 Tipul de
V
1.8 Regimul
evaluare
disciplinei

Optionala
Ec 13

2. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


2.1 Numr de ore pe
sptmn
2.4 Total ore din
planul de nvmnt

din care: 2.2 curs

2.3 seminar/laborator/proiect

28

din care: 2.5 curs

14

2.6 seminar/laborator/proiect

14

Distribuia fondului de timp


Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe
teren
Pregtire seminarii/laboratoare/proiect, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti ...........................................................................................................................
2.7 Total ore studiu individual
2.9 Total ore pe semestru
2.10 Numrul de credite

ore
10
10
10
2
32
60
2

3. Precondiii (acolo unde este cazul)


3.1 de curriculum
3.2 de competene
4. Condiii (acolo unde este cazul)
4.1 de desfurare a
cursului
4.2 de desfurare a
seminarului/laboratorului
5. Competene specifice accumulate
5.1 Competene
profesionale
5.2 Competene
transversale

- Aplicarea adecvat a cunotinelor privind conversia energetic,


fenomenele electromagnetice i mecanice specifice convertoarelor statice,
electromecanice, echipamentelor electrice i acionrilor electromecanice

6. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


Cunotine, priceperi i deprinderi fundamentale n domeniul ingineriei
6.1 Obiectivul general
electrice .
al disciplinei
- Cunoaterea, nelegerea, interpreatarea i aplicarea n practic a
6.2 Obiectivele specifice
principalelor legi i teoreme ale Introduceri n Ingineria Electric Naval
- Cunoaterea elementelor de circuit ale ciurcuitelor electrice;
caracterizarea componentelor acestora n diferite regimuri de funcionare
(staionar,cvasistationar, variabil).
- nsuirea ipotezelor de tratare a regimurilor circuitelor electrice;
cunoaterea metodelor de calcul ale circuitelor electrice i magnetice n
diferite regimuri de funcionare, cu aplicaii.
- Cunoaterea efectelor curentului electric (mecanice, termice,
luminoase, chimice) i a fenomenelor care stau la baza lor, n vederea
nelegerii funcionrii echipamentelor i instalaiilor electrice, n anii
superiori.
- Cunoaterea i nelegerea fenomenelor i proceselor care stau la
baza producerii i distribuiei energiei electrice la bord, cu aplicaii la
generatoarele electrice trifazate, transformatoarele electrice i reeaua de
distribuie de la bord, acumulatoarele electrice.
- Cunoaterea unitilor de msur ale mrimilor electrice(Competena
1.3,Tab A-III/1, STCW).
- nsuirea proprietilor i parametrilor de material i mediu care se
iau n calcul la analiz fenomenelor electrice, precum i la calculul
circuitelor (parametrii constitutive)(Competena 1.1,Tab A-III/1 ,
STCW).
- Realizarea i interpretarea comportrii, n diferite regimuri de
funcionare, a unor scheme electrice de laborator, n vederea nelegerii,
n anii superiori, a schemelor electrice de acionare i comand
complexe, aparinnd instalaiilor i sistemelor electrice
navale(Competena 1.2, Tab A-III/1, STCW).
- Cunoaterea i explicarea cerinelor NTSM pentru lucrul cu circuitele
electrice n laborator (Competena 1.3, Tab A-III/1, STCW).
- Recunoaterea regimurilor electrice limita de funcionare ale
instalaiilor electrice; explicarea cauzelor i efectelor acestora (mers n
gol, mers n scurtciurcuit, supratensiuni, supracureni, nclzire peste
limitele admise) n scopul nelegerii i aplicrii procedurilor de
siguran i urgent (Competena 1.4, Tab A-III/1, STCW), predate n anii
urmtori.
7. Coninuturi
Metode de predare
Expunerea interactiv,
CURSULUI.SCURT ISTORIC
problematizarea,
1. Obiectul i importana cursului. Scurt istoric
conversaia euristic,
2 ore
documentarea pe web,
exemplificarea

Observaii
Lucru interactiv

Expunerea interactiv,
problematizarea,
conversaia euristic,
documentarea pe web,
exemplificarea

Lucru interactiv

7.1 Curs
Cap. I. OBIECTUL I IMPORTANA

Cap. II. NOIUNI GENERALE DE


ELECTROMAGNETISM.CURENT
ELECTRIC, POTENIAL,TENSIUNE
ELECTRIC, T.E.M.

2. Clasificarea i caracterizarea mediilor i


regimurilor electromagnetice, parametri
constitutivi. Mrimi de stare ale corpurilor i
ale cmpului electromagnetic. Curentul

electric de conducie. Sens fizic, sens


convenional. Pila galvanic clasic. Cu-Zn.
Circuite electrice, reele electrice
2 ore
3. Potenial electric, tensiune electric,
tensiune electromotoare. Sensuri
convenionale. Referine de potenial.
Interpretri fizice. Legtura la pmnt /
corpul navei; legtura la masa electric (masa
de referin).
2 ore
Cap. III. III. CMPUL MAGNETIC
STAIONAR I CVASISTAIONAR.
INTERACIUNI ELECTRODINAMICE
NTRE CIRCUITE
4.
Cmpul
magnetic.
Producere,
caracterizare, efecte. Fora electrodinamic
(fora lui Ampere. Calculul intensitii
cmpului magnetic produs de unele circuite
electrice simple. Cmpul magnetic n
interiorul corpurilor magnetizate. Materiale
feromagnetice.
Ciclul
de
histerezis.
Inductiviti proprii i mutuale.
2 ore
Cap.IV. UTILIZAREA NOIUNILOR DE
FLUX I DE CMP N
ELECTROMAGNETISM. APLICAIILE
ACESTORA
5. Fluxul electric. Fluxul magnetic. Legile
fluxului electric i magnetic. Cmpul
electromagnetic i formele sale de
manifestare.
Teorema
energiei
electromagnetice. Transmiterea energiei
electromagnetice prin conductoare - 2 ore

Lucru interactiv

Expunerea interactiv,
problematizarea,
conversaia euristic,
documentarea pe web,
exemplificarea

Lucru interactiv

Expunerea interactiv,
problematizarea,
conversaia euristic,
documentarea pe web,
exemplificarea

Lucru interactiv

Expunerea interactiv,
problematizarea,
conversaia euristic,
1. Puteri n regim permanent sinusoidal. documentarea pe web,
Factorul de putere i ameliorarea acestuia. exemplificarea
Sisteme
electrice
trifazate
simetrice.
Caracterizare.
Conexiunile
sistemelor
trifazate. Producerea sistemului trifazat de
t.e.m. Cmpul magnetic nvrtitor. Puteri n
reelele trifazate
2 ore
Cap. VI. NOIUNI INTRODUCTIVE
Expunerea interactiv,
DESPRE COMPATIBILITATEA
problematizarea,
ELECTROMAGNETIC (CEM)
conversaia euristic,
1. Obiectul i importana disciplinei CEM.
documentarea pe web,
Problematica abordat. Norme ale CEM.
Interferene perturbatoare . Strategia
exemplificarea

Lucru interactiv

Cap.V. PRODUCEREA ENERGIEI

ELECTRICE.SURSE DE ENERGIE
ELECTRIC PE NAVE.
NOIUNI GENERALE

antiperturbativ la nave

Lucru interactiv

2 ore

Bibliografie
[1] Timotin, A., Hortopan, V., Ifrim, A., Preda, M., Lecii de Bazele Electrotehnicii, Editura
Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1970

[2] Gavril, G., Bazele Electrotehnicii Teoria cmpului electromagnetic i Teoria Circuitelor
Electrice, Editura Academiei Tehnice Militare, Bucureti, 1991, vol. 1-5
[3] Saimac, A., Cruceru, C., Electrotehnica, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1981
[4] Ifrim, A., Noinger, P., Materiale electrotehnice, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti,
1979
[5] Neiman, L.R., Kalantarov, P.L., Bazele teoretice ale Electrotehnicii, n trei pri, Editura
Energetic de Stat, Bucureti, 1955
[6] Rdule, R., Bazele Electrotehnicii. Probleme, vol.1 i 2, Editura Didactic i Pedagogic,
Bucureti, 1970
[7] Sotir, A., Interferene electromagnetice perturbatoare. Baze teoretice, Editura Militar,
Bucureti, 2006
[8] *** Memoratorul Inginerului Electrician (Siemens), Editura Tehnic, 1971
[9] Gavril, H., Centea, O., Teoria modern a cmpului electromagnetic i
aplicaii, Editura B.I.C. ALL, Bucureti, 1998
[10] *** Dicionar de Fizic Editura Enciclopedic Romn, Bucureti, 1972
[11] Barbu, M., Cmpurile fizice ale navelor, Editura Militar, Bucureti, 1990
[12] *** Mic Enciclopedie Matematic, Editura Tehnic, Bucureti, 1980
[13] Landau, L.D., Lifi, E.M., Teoreticescaia Fizica, Vol. III, cap. 30, p.158,
Electrodinamica Splonh Sred, Moskva Nauka, Glavnaia Redacia Matematicescoi Literatur,
1982
[14] ***STAS 12076-82, Electromagnetism Terminologie, IRS, Bucureti, 1982
[15] Ifrim, A., Curs de Bazele Teoretice ale Electrotehnicii, vol. I i II, Editura Academiei
Militare Generale, Bucureti, 1968
[16] Brissonneau, P., Magnetisme et materiaux magnetiques pour l`electrotechnique, Edition
Hermes, Paris, 1997
[17] Manea, F., Bazele Electrotehnicii, vol.I i II, Editura IPB, Bucureti, 1981
Metode de predare
Observaii
7.2 Seminar/laborator
1.Instructajul de protecia muncii.
Lucru interactiv cu
Cunoaterea laboratorului, a tablourilor de
studenii
alimentare, aparatelor electrice i elementelor
de circuit (R,L,C).
2 ore
2. Verificarea teoremei I-a si a-II-a a lui
Lucru interactiv cu
Kirchhoff intr-o retea liniara de c.c
2 ore studenii
3. Realizarea unei conexiuni RLC serie in
Lucru interactiv cu
curent alternativ sinusoidal monofazat 2 ore studenii
4 . Realizarea unei conexiuni RLC derivatie
Lucru interactiv cu
(paralel) in curent alternativ sinusoidal
studenii
monofazat
2 ore
5. Realizarea unei configuratii in stea pentru
Lucru interactiv cu
un consumator trifazat echilibrat
2 ore studenii
6. Realizarea unei configuratii in triunghi
Lucru interactiv cu
pentru un consumator trifazat echilibrat 2 ore studenii
7 Colocviu de laborator.
2 ore Lucru interactiv cu
studenii
Bibliografie
[1] Timotin, A., Hortopan, V., Ifrim, A., Preda, M., Lecii de Bazele Electrotehnicii, Editura
Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1970
[2] Sotir, A., Interferene electromagnetice perturbatoare. Baze teoretice, Editura Militar,
Bucureti, 2006
[3] Rdule, R., Bazele Electrotehnicii. Probleme, vol.1 i 2, Editura Didactic i Pedagogic,
Bucureti, 1970
[4] Gavril, G., Bazele Electrotehnicii Teoria cmpului electromagnetic i Teoria Circuitelor
Electrice, Editura Academiei Tehnice Militare, Bucureti, 1991, vol. 1-5
[5] Ifrim, A., Noinger, P., Materiale electrotehnice, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti,
1979

8. Coroborarea
Coninutul disciplinei satisface ateptrile angajatorului din domeniul naval.

9. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

9.1 Curs

- corectitudinea i
completitudinea
cunotinelor;
- coerena logic;
- gradul de asimilare a
limbajului;
- contiinciozitatea si
interesul manifestat fata
de studiul individual.

Evaluarea
la
sfarsitul
semestrului
consta
in
completatrea unui chestionar
grila care va cuprinde intrebari
din
toata
problamatica
cursurilor.

- Efectuarea i

- Examinarea la laborator a
stadiului de pregatire
- Testarea periodic prin lucrri
de control n sptmnile 6, 12,
verificndu-se nivelul de
nsuire a cunotinelor predate
pn la data susinerii
verificrii finale i a
colocviului

interpretarea rezultatelor
din laborator.
- constiinciozitatea si

9.2 Seminar/laborator

interesul manifestat fata


de studiul individual.

Pondere din
nota final
50%

25%

25%

9. 3 Standard minim de performan


I. Cerine minime pentru nota 5 (sau cum se acord nota 5) :
-Lucrrile de laborator efectuate i susinute cu nota 5
-Nota la evaluarea final : 5
-Media notelor la evaluarea pe parcurs (lucrri de verificare scrise n sptmnile 6,12): 5
II. Cerine pentru nota 10 (sau cum se acord nota 10)
-Media ponderat a notelor de la laborator, de la evaluarea pe parcurs i de la evaluarea final
minim 9,50

Semntura titularului de curs

Semntura titularului de seminar

Data completrii
23.09.2014
...............
Semntura directorului de departament
Data avizrii n
departament
26.09.2014