Sunteți pe pagina 1din 5

d/,*;*9{,#"

%rp -fu,*eu/,tw
Editare gi tehnoredactare: Andreea
Redactor: Livia

Dulcea$

Tiloi

alexandruchermeleu.ro
Alexandru Chermeleu
Rai gi Iad in

iubire

ISBN 978-605-94303-3-0

Editura Bookzone
$os. Berceni,

nr 104, selof4. Bucuregti

Redacfie: 0730593250

Diitribulie: 0314382822, 07 51492686

office@bookzone.ro

t ,

www.bookzone.ro

Atexandru

Chemeleu

Exercitiu de sinceritate
Si pornim de la titlu! De ce o scriere cu un
titlu care preia o metaford biblici? Ne nagtem din
iubire gi suntem trimigi pe pdmAnt si iubim, si
invilim sd iubim gi si dim mai departe ceea ce
am infeles noi din viafi. Starea de indrigostire
este aproape de nedescris in cuvinte. Pentru
omul credincios ea se poate compara cu raiul
promis de textele sfinte.

Cici cum altfel am putea numi iubirea


impirtigiti decAt raiul pe care ni-l dorim cu tofii,
il purtim in suflet, tAnjim cu ardoare dupi el ;i
credem cI l-am gisit atunci cdnd ne indrigostim.
$i poate chiar am ajuns sd gustim din
beatitudinea cereasc5, sd ne predim cu totul
stirii de gragie pe care se spune ci nu fi-e dat s-o
triiegti decAt rareori sau chiar o singuri dati.
Este o stare pe care, ceea ce numim noi timp, nu o
atinge, nu degeaba se spune:,,sim!i ci plutegti sau
iubirea iF de aripi, te inalli ;i te transform5".

R,4/ .q/ tan lN

CAnd iube;ti, timpul nu existi, nu-l simgi

il

tp..tp.tr

ci

Alexandru

Chermeleu

$i totugi, intrebarea adevirati pe care ar

trece sau sti pe log pur ;i simplu nu existi, cel


pulin in aceasti etapl a indrigostirii. gi totu;i,
oamenii gi-au pus mereu inffebarea: CAt timp
dureazl o iubire? Mi-am pus-o gi eu ;i pot si vd
spun sincer ci nu ;tiu. $tiu doar cI in cuplurile
care ,,au trlit fericili pane la bitrAnege", asaltul
timpului asupra iubirii n-a ficut decAt si o
modeleze, sI o ,,a;eze" in noi forme, dar nu a
reu;it si o distrug5, dimpotrivi, a innobilat-o gi
atunci spunem cI iubirea,,a dat roade".

trebui sI ne-o punem este: de ce oamenii pierd


harul iubirii, nu cAt dureazl o iubire, pentru cd
gridina paradisului nu a fost creati ca si dureze
doar pAni ce perechea promordiali a gustat din
pomul cunogtinlei binelui gi rlului.

AtAtea gi atAtea cupluri se despart in jurul


nostru pentru cI cei doi i;i dau seama cI nu se
mai iubesc, Fiecare iubire are povestea ei, nu se
poate generaliza nimic din ceea ce incercim sI

tAnjim mereu si o redescoperim inff-o altl


poveste care si ne rea$eze in harul pe care nu am
;tiut sI il p5str5m.

inlelegem din misterul ei. Iubirea adevlratl nu


are timp, de aceea cred ci este gregit sI ne
intrebim cAttimp dureazd o iubire.
Nu! Iubirea este un dar, o stare pe care doi
oameni reugesc si o triiascl pentru cI, la un
moment dat, au reu;it sI primeasci harul cu care
au fost binecuvAntaJi Este gridina Edenului in
care Adam ;i Eva au fost agezali din dragostea
Creatorului.

Adam ;i Eva au fost alunga;i din Rai pentru


cI au nesocotitporunca divini, dar vor trlive;nic
cu doringa de a se intoarce in paradisul pierdut.
Aga ;i noi, oamenii veacurilor care au urmat
fiinle fragile gi slabe, cidem din gra,tia iubirii, dar

p
I.

oote vine un momenl cdnd cel de ldngd tine vo pleco. iii vo rupe
buc6fi din inimd 9i?fivo sf0gio sufletul osemeneo unui lup infomeiot
lor opoivo dispdreo. Precum o ndlucd ce ?ngheofd fiinte. C6nd cel de
l6ngo iine nu moi este, nu il uri. Lo un moment dol, o fosi tot ceeo ce
tFoidorit moimuli de lo viot6.

Alexandru

Chermeleu

@*4
@e gtii ci nu imi pare riu cd te-am
cunoscut. Daci nu s-ar fi intAmplat asta, nu ag fi
ajuns sI mI cunosc pe mine. Nu regret ci m-ai
ales. DacI nu mi alegeai tu, mI alegea un altul. $i
poate era mai r5u. Nu mi mai supir atunci cAnd
vrei sI pari disponibil in fala pilipoancelor care
giar deschide picioarele, numai pentru cd tu le-ai
deschis portiera ma;inii Ia care inci mai plitesc
credit, atunci cAnd m-ai prostit sil fac pe numele
meu.

il faci de fiecare
datl cAnd plecai de acasi. Probabil il fdceai in altl
parte. Ai uitat cum mototoleam cearceaful sub
respiralia noastri, Singurul aer pe care il mai
!i-am ficut

A fost univerSnl

tiu.

Poart6-I in minte si in inim[...

gi patul. Uitai se

inspir acum e intoxicat de minciuni gi ego. Uitai se


mI lii de mAnI atunci cAnd ne plimbam pe stradS'
O luai inaintea mea. De parcl aveam nevoie de un
deschizltor de drumuri. in tot acest timp, puteai
sI imi deschizi inima.

RAl S/ IAD iN IIIBIRF

Insi ai preferat si

igi inchizi ochii 9i sd igi


astupi urechile. Parci vorbeam cu un perete. Un

perete pictat

in lacrimi gi in amintiri de mult

uitate.

Ajungeai acasi gi te uitai in crucig la mine.


Nu ;tiai cum si mi iei. Cel mai bine era daci mi
luai in brafe, Uneori, nu aveam nevoie decAt de
asta. Te puneai la masd ;i infulecai ca un demenl
ili spuneam si faci o pauzi, dar nu voiai si md
asculti. Singura pauie pe care ai ficut-o a fost
atunci cAnd ai incetat sI mi iubesti.

Te intindeai apoi pe canapea ;i te uitai la


televizor pAnd adormeai cu telecomanda in mAn5.
inainte adormeai cu mAna mea in mina ta.
Vremuri apuse.
Te trezeai ca un robot gi imi aruncai un ,,Te
iubesc" spus in grabi. De parci periula de dingi
nu putea sd mai a$tepte un minut Cafeaua nu mai
era nici ea la fel. igi pierdea din gust de fiecare
dati cAnd pierdeaitu bucigele din mine.

Nu mi mai enervez atunci cAnd igi gisesc


verigheta ascunsl in buzunarul de la pantalonii

Alexandru

Chermeleu

ce s-au dat jos, de atAtea ori,

11

in

fatp unor
depravate ce nu au inleles ci iubirea nu trece
numai prin stomac. Nu mi mai iriti noplile cAnd
te intorci acasi, crezAnd ci dorm bugtean. Atunci
cAnd iti arunci, grlbit cima;a apretati de
proasta de lAngl tine, Iar dacl urmele de ruj,
rdsfirate nongalant pe guler, nu le-ai putut
,,apreta", le-ai fi pufut mlcar ascunde. Din bun
sim! impreuni cu fondul de ten ce ili gAdila,
nevinovat, barba. Nu-mi pare riu ci !i-am spilat
lenjeria. O femeie care iube;te mai trebuie s-o
faci gi pe asta. Nici ci !i-am pregitit, in fiecare zi,
o masi caldI. CAnd tu erai cu dAnsa-nff-insa, eu
amestecam in ciorbi, crezdnd cI puiul meu e in

;edinli.
Iar daci pAnd-acum nu te interesa.,, acum ai
9i profil de Facebook. Apari gi single. Degi n-ai dat
vreodati impresia ca egti,,luat'.

Nu mi agit si-!i mai verific telefonul. Era


mereu pe silenfios. De asta nu imi rdspundeai
atunci cAnd te sunam, de dor. Nu-l auzeai.
mai auzi demult Plecai cu el
la budi, la serviciu ;i chiar atunci cAnd te puneai
sd dormi.
Pe mine nu

mi