Sunteți pe pagina 1din 52

GAZE'TA

MATEMATICA
I

REVISTA DE CULTURA MATEMATICA


PENTRU TINERET

f'ondatfl in anul 1895

t2
,r'

,t'

,t'

I-a Muli Ani!

Anul CIX, nr.12 I

20A4

-,,

GAZETA MATEMATICT.
ANUL cffi [12l zoo4
COMITETUL DE REDACTIE
Preqedinte

ANT'L

LAURENTIU PANAITOPOL
Membri

Dorin Andrica
D.M.BHtinetu-Giurgiu
Vasile Berinde
Dan Br6.nzei
Constantin Caragea
Marcel Chiri{H

Gheorghe Eckstein

Adrian Ghioca
Mihai Miculiga
Liliana Niculescu

Eugen P5ltHnea
Vasile Pop
AlexandruConstantinescu GheorgheSiretchi
Gheorghe Sziilliisy

REDACTIA
Redactor gef

MARCEL TENA
elev

Redactori principali

Marian Andronache
Ilie Iliescu

Liviu Pdrgan
Dinu $erbdnescu

&

pot
care

Responsabil de numXr: MARCEL TENA

GAZETA MATEMATICA,
REVISTA DE CULTUNA. UATPMATICA PENTRU TINERET
este editatS, de Societatea de $tiintre Matematice din Rom6nia. Gazeta Matematicd
se adreseaz5 in special elevilor qi studentilor, profesorilor qi tuturor celor interesa{i

unLrd
sunt
Si ttr

cafil

de matematica elementarS.

Abonarnentele la G.M. pe anul 2005 se fac la sediul Redactiei sau prin


depunerea in contul S.S.M.R. nr. RO59 RNCB 5050 0000 0489 000f
deschis la Banca ComercialX Rorn6.ni, Filiala Sectorului 5, Bucureqti,
a sumei de 480.000 lei. Abonatii care depun costul abonamentului in
contul S.S.M.R. sunt rugati ca, dupX efectuarea depunerii, s[ trimitX
pe adresa Redactiei o copie a chitantei de depunere gi adresa la care
urmeazX s5. fie expediate revistele.
The annual subscription rate (for 1,2 issues) is 60 USD/50 EUR.
The deposits to be made for beneficiary Societatea de $tiinte Matematice din RomAnia on account RO48 RNCB 5050 0000 0489 0005 (for
USD)/ RO91 RNCB 5050 0000 04Sg 0007 (for EUR), Banca Comerciald
RomdnX, Filiala Sector 5, Bucharest, Romania.

ADRESA REDACTIEI GAZETEI MATEMATICE


Str. Academiei, nr.14, cod 010014, Bucuregti,

tel:

fax:

E-mail: office@rms.unibuc.ro

314.46.53.
312.40.72.

fonuF
qal

aL

itdafr

GAZETA MATEMATICA
REVISTA DE CULTURA MATENTATICA PEI{TRU TINMEI
Fondatd in anul 1895

ANUL CIX Nr.

decembrie

12

2OO4

ARTICOLtr $I NOTE MATEMATICE


O METODA PT,PVTPNTARA iN STUOTUT,
IREDUCTIBILITATII P OLIN OAMELOR
de

r-:*-:- lca
- _:-:<:ri

r :, =:: Prin
ttr(. . +!'r 0001
I : ::':le;ti,
*-:::':]ui in
n: l:. ::imit5.
n-:=: la care
5_ :. ELR.
1- -..= -"IateI*f.l: ---l llor
s -:=-irciald

Tatiana Ignat qi Liviu Ignat

in acest articol prezentSm o metodS elementard pentru a studia ireductibilitatea unui polinom cu coeflcien(i intregi. Am incercat sd facem
prezentarea c6.t mai simpl5, in sensul cd, demonstratiile sunt accesibile qi unui
elev de clasa a X-a. Este clar c5, anumite cunoqtiin{e de inele de polinoame
pot aiuta cititorul sd inteleagd mult mai bine cele prezentate, Punctul de plecare al acestui articol il constitue demonstralia criteriului ld Schdnernannj
ce apare in lucrS,rile [Z] qi [a].
Pentru inceput vom defini redusul unui polinom in ZrlX), unde p este
un numdr prim. Alegerea lui p ca numSr prim are avantajul cX operaliile care
sunt valabile in R[X] (teorema impSrlirii cu test, regula gradelor) se p5,streaz5.
qi in cazul cA.nd lucrdm intr-un inel de polinoame cu coeficien{i intr-un corp, in
cazulnostr"Zplxl. Pentruunpolinom f ZlXl, f :onxn +".+a1X*as
considerS,m /, redusul lui / in ZrlX) dat de:
7

--Gx"

6ix"*1

+ .., a

e$ + eo.

Urm5toarea teoremd apare in [Z] qi [3] ca fiind criteriul hi Schdnemann;


Teorema L, Fie p > 2 un numd'r prim, 'iar F e ZlXl un polinom de
forma F: fnlpg, unde f ,g e ZlXl, n N*, F aud,nd coefici,entul domi,nant
egal cuL. Dacdj este i,red,ucti,biltnZolX) qi,i nu-l diuide pe!, atunci F este
i,reductibil in ZlXl.
Prima aplicalie va fi demonstrarea criteriului Lui Eisenster,n:
Teorema 2. Dacd, P: anXn +... + a1X*ao, ai e ZlXl gi' p un
numd,r pri.m pentru care p I at, p I az, ..., P I on-t, P I an, p2 I ao, atunc'i P
este i,reducti,bil i,n

ZIX).
465

+...

Demonstra$ie. Sf,, presupunem cE P : I . g, .unde


+ c1X * co Si g :biXi + ... + btX * bs. Atunci:

'

f :

ctXt +

F *-T .g:'(6xi +... + 6,x + 6) .(6x, +... +Ax + 6)

P :d,nXn

X'

Cum

este ireductibil

:T

.g.

in Zolxl vom

avea:

7-exi,, g:frxi, i,*j-n, i,j>r.


I an alunci p I ci, p I bi gi gradele se conservS, prin trecerea
inZolXl. inseamnd cd,f 'cixi +ph $i g: bixi'+p/2 unde h,fz e ZlXl.
Deoarece p

gi

Revenim gi avem:
P

(x)

(q

xi

Lud,m

+pf

r :0

) (fu x

+p f ,)

luln

qi ca

cib 5 xi+

+p

1u i 7 1

i+

",

f , x'

+p2

f L 6) f z (x)

IhGIi

qi gd,sim o contradictie prin:

Pcft

o:P(o) :p2l:@)/2(o),
deoarece p2

ate

adic[ 1#

I ao.a

Folosind aceste idei vorn prezenta qi alte exemple in care se aplicd,. Un


exemplu este urmS,toarea problemS, propusd, de Marius Caaachi la unul dintre
barajele pentru O.I.M. in 1998 qi care se gdseqte in lucrarea [1].
Exemplul L. Ard.tali cd, (Xz + X + L)2" + L este ired,uctibil tn ZIX).
Vom demonstra o variant5 mai uqoar6 a acestei probleme, din dorinla
de a fixa ideile.
Exemplul 2. Ardtali cd, (Xz * L1z" * I este ired,ucti,bi,l tn
Demonstm$ie. Reamlntim cE, :

/2n\

('*)=

deg/ -

ilsoL
P
intregi.

(modP), L <k <2n -1.

Aceasta ne ajut5, s5 scriem

ln Z2[X):

(x + t)2" :'x2* + l.

Sd presupunem cd polinomul

din enun[
noarne de grad mai mare sau egal cu L:

se scrie ca

produs de doud poli-

1)"+1:/(x) -s{x).
Ludrn redusele in Z2lXl qi gSsim:
X2o*' +i+ T : s2"*' :7 .g,
(xz+

cBea

Ih.fr

oeEa

Foloshd

ceea ce inseamnS,:

7:Xi,
Revenim

la'/

gi g gi

i:Xi,

ob{inem:

l(x): X'+2f1(X),
466

i+i:zo+L,i,j>L.
1

g(X) : XJ *2s1(X).

obfiinen

I - cix'+

Scriem in prima reialie din demonstra{ie qi avem

(*, +t)'" +1:(xi +2fi(x))(xi +zg{x)).

Pentru

+61

r:0

avem:

2:4hQ).gr(0),

ceea ce este fals. I


urm5toarea protrlemS a fost datd, la unul din concursurile ce au Ioc in
judelul v6,icea. Din nefericire, nu mai cunoaqtem numele autoruiui.
Exemplul 3. Demonstrali cd, P - ;g1e8e *Xleas +13x2 + 13X + 19Bg

in ZlXl.
Demonstraf.ze. Aplicdm in continuare tehnica de Ia exercitiul anterior
qi ludm redusele modulo 13. Vom avea astfel :
este 'ired,ucti'bil

prin trecerea
l* lz e V,lX).

gi ca atare exist5, i, j

l{x)fz{x)'

F@:

rtssa(X

+1):T 'g

astfel incd,t:

9:rj.

7:*i(r+t),

DacS i 2 1, aplicdm metoda de mai sus qi oblinem c5':


(x'(x + 1) + 13fi(x))(xi + 13gr(x)).
:
0,
Pentru X
!in6,nd cont cX i,, i > L g5sim:
1989 : 132f1(0)fi(0),
adicd 182 I lg8g ceea ce este fals. iuseamnd cd i :-0-qi 7 : * * 1. Deoarece
deg / : deg/ : 1, g6sim c5 / estepltl"* de gradul 1:

P(x):

aplicS. Un
ilaunul dintre

rn V,[X].
din dorinta

cd, P : /g,

J -*

-to,

cum / are o rfiddcin|, intreagfi lnseamnd cX


cu ss Z. Folosind
P admite o r5d5.cin5 intreagd,. Vom ar5,ta in continuare cd, P nu are rdd5cini
intregi. Fie ro e Z o rddd,cin5, intreagS, a lui P' Atunci:
rfoao * rlssa * 13rfr + 13ro * 1989 o'

Cum:

,'4x1.

+16'*' + 13rfr f 13rs,


c5 rs este un divizor al lui 1989. Mai mult:
,l"t(ro + 1) : -B(rl+ ro + 9' 17).
,o

inseamnd,

Avem astfel

I,t"'

c5,:

13126

&

doud. Poli-

sau:

.13lrs+1.

DacS 13 |16, atunci 13? lri"t(ro+1) qi deci 13 I *3+rs*9'17


: 1.
ceea ce ne conduce la 13 | I . 17, fals. Cum 13 { rs inseamnS, c5, (13, ro)
Folosind acest lucru qi faPtul c5:
rs I rfie88(ro * 1) : -13(y,f;* ro * 9' 17)
obtinem c5':
*o r *z* zo * g . LT,
ceea ce lnseamnd, cX rs | 9' 17. Deci:
rs {t1., t3, +9, +17, t51, *9 ' 17}.
467

Singurele valori ce dau restul -1 la imp5,rlirea cu 13 sunt -L qi 5L'


pentru pri*u valoare se face calcul direct, iar pentru cea de a doua observdm
cd, polinomul nu are rSddcini pozitive. I
.Exemplut 4. Fie n 2 3 un numd,r natural. Ard,tali cd, eristd, o infinitate d'e nunxere k e z, (2001' k) : l' pentru care pol'inomul:
P(X) : yn*t l k'n +20A1'X2 + 2001X + 2001'
sd

fie ireductibiX tn ZlX|

(Liuiu lgnat)

Demonstrafie. vom alege un astfel de polinom care sd fie reductibil qi


vom preciza ln final condiliile ce trebrtie puse asupra lui /c pentru ca acesta
:
s5, fie ireductibil. Fie /, g cu deg/,degg 2 I', astfel incflt

P(X) -;gn+r +kxn +2001x2 +2001x +2001 : t@)'g(r).

Observdrn cil

ln ZslXl. Vom

f , g sunt monice. LuEm

avea:

/,

: x"(x +i) =7 .9.

estecorp avem din ireductibilitatea polinoamelor


urmdtoarea descompunere, fdr5, a restllnge generditatea :

zs

]: xtlx + lc), 0: xt.


Revenind laJ qi g vomavea f : ni(t+rr)+3fi

j >I

*
( j'

avem:

3. 23.29 :2001 : P(0) : /(0)e(0) :3fi(0) '3gr(0)


j
qi 9 | 2001 ceea ce este fals. insea,rnn6 cE cel pulin unul dintre 'd, este 0.
:
Nu putem avea j : 0 pentru cE am presupus cE degg : i >1' DacE e 0
orice
Cum
inseamnS, c5, fi este o constantd qi deci f admite rddflcini intregi.
o
r5di,cin5 intreag6 este un divizor al numdrului 2001 -- 3 '23 ' 29 va exista
s.
atD,lDl
notxm
mullirne finitx, de astfel de rsd5cini intregi pe care o s5, o
atunci:
rdddcin6,
in plus dacf,, a e D, a
Q)
an{a+k): -zoa1.@2*a+1).
qi
mul{imea
atunci
finita
este
D}
t;
a
e
Cum mullimea {2001(a2 +o+
I
divizorilor primi ai mullimii de mai sus este finitE av6nd rn elemente' Fie
aceasta: {ir,qr,... ,Q*}.Alegem s numere prime:
Pentru ca polinomul s5, fie ireductibil este suficient ca (2) s5, nu fie satisfdcutd, pentru nici un divizor al numdrului 2001, neavand astfel rf,'d5'cini
lntregi. Este suficient s5, g[sim o infinitate de numere k care s5' verifice sistemul:
468

fiird

x, x *k

s e Z, f.t:ZlX)
11de
i; + L
gi
deg h
gradul,ui
asupra
cu degfi S a (A"g/i < i +1 din condi{ia
Dacd'
din monicitatea lui 1), ia'r g(r) ri +3n bu gr zlxl' d"ggr
i,

(acesta

_(1)

al fiec5,ruia dintre /, p

degg: deg7'
deg/: degf,

p{ffi

redusele polinoamelor de mai sus

g monice, coeficientul dominant


Deoarece
se conserv5:
gi
gradele
1
rd,mdne
Deoarece

dec6,t L

impf,rtirii cl
in [s] qi H--

-:: -1
:-':a

[:
r

,\

i |L'tu lqnat)
i :: :eductibil qi
F=ir"l ca acesta

- -,.\
de mai sus
(1)

f-"

az

observxm

[ ::r:;ii o i,n.fini-

c+*::

ar*k=0(modp1)

qi 5L.

'illrtre .I ,

m;::ior X,

X+i

0(mod P2)

Cum numerele p1,p2'... ,Ps sunt prime doud cA'te doud acest sistem
este verificat de o infinitate de numere naturale, rezultat ce este asigurat de
teorema chinezeascd a resturilor. I
Observatii:
L. se poate folosi criteriul lui Peron, ce se gd,seqte intr-un articol din
Gazeta MatematicS, nr. 9/1993, attor Lauren[iu Panai,topol, prrn care se
dernonstreaz5 c5, polinomul P admite o unicS rd,d5cind de modul mai mare
decAt 1 pentru k suficient de mare'
2. Problema a fast propusS, Ia concursul interjude(ean Gheorghe Jik,
leica, edilia 200L, ap5,ra,nd din greqealS intr-o formd simplificat5,2007 I
la
o
solulie
condtce
E'insenste'in
lti
criteriului
condi{ie in care aplicarea
rapidS, lucru care nu mai este posibil in aceastS, situatie'
3. Mulli concurenli au folosit redusele iLz2ss1. De remarcat c5 acesta
este un inel, care nu este domeniu de integritate qi ca atare nu se mai men{ine
unicitatea descompunerii in factori. Un exemplu in acest sens este urmdtorul:
Sd, se determ'ine restul tmpd,r[irii, pol'inomului, f (X) : 3 la polinomul

s(X)

*i . hezlx)

* k:

:2.

un elev care nu are o oalecare experien!5 in lucrul cu polinoame ar

ryi-fL+i+L

spune, aplic6.nd teorema impdrlirii cu rest pentru numele naturale, c5, restul
este 1. in plus, cele douS polinoame trebuie privite ca polinoame din Q[X]
(acesta fiind corp), qi nu din Z[X] pentru c5, in ZlXl w ale sens teorema

1$:

imp5,r{irii cu rest pentru aceste dou5, poiinoame. Mai multe detalii se gd,sesc
in [3] qi [a].

i*{ rr. < j.

Dac5,

L::. i. j este 0.
)- Dacdz:0
E:'.;. Cum orice
m l't, la exista o
lr- --: D'lDl: s'

gS,sesc in [2]:
P(X) : (X2 + 2)" + 5(yz"-t + 10X" + 5)

UrmS,toarele dou5, exemple se

Exemplul 5. Ard,tali
tn ZlXl.

cd,

este ired.ucti,bil

(L.Panaitopol q\ D. $tefdnescu)
Demonstrali,e. Lud'm redusele modulo 5 qi avem:

(x2 +
(2)

rz::

;i mullimea
q :-traente, Fie

r -

s6uufiesa-

u: -.Jei rS,ddcini
sis-

rt

sia

veriflce

i)" :7

'9,

Jinand cont de ireductibilitatea polinomului X2 +2inZ5lX) vom avea:


g (x2
T (X'
gi se repetd paqii de la exercitiile precedente. I
Exemplul 6. Fi,e p un numd'r pri,m de forma P : 4k * 3, i'ar a,b e Z
astfel hcAip d,i,uid,e pe a, P d.iui'de (b-l) qi,p2 nu d,i,ui,de pe a orip2 nu d,iui,de
pe (b - 1). Sd se arate cd,, pol'inomul F(r) : n2P * at *b este ireductibi'l An

+i)i, :

ZlXl'

Folosind aceleaqi idei vd plopunem

s5,

+i)i

(L.Panaitopol si D. $tefd,nescu)
rezoivati urm5toarele exercitii :
469

Exemplul

7.

Sd,

se arate

cd,

poli,nomul

ireductibil tn V.lXl.

Exemplul
.

Exemplul

ci p2 | a. Ard,ta[i,

t)'" + !

ZIX).
(M. Cauachi)
Fi,e p un numd'r pri'm gi a,b e Z astfel tncd't p : (a,b)

8. Ardtali, cd,: (X2

9.

P : Xn + 1X"-r * 3 este

+X+

este i'reductibi,l i'n

1. IJn el=;
Iei. Un alt ele-,- "
sdu. Ce sumi a :

cd,:

P(X) : Yn+2 I oYn*L +bX" 'f a *


este 'ireducti,bil tn ZlXl.

Craiova). Dic;:';
Craiova) qi .Ia: -!
Indic8nr ::

Bibliografie

2. Afla1:
(a) (o- '

[1] Mircea Becheanu, Mihai B5,luna, Bogdan Enescu, Romanian Mathematical


Compet'iti,on,

I I 8, L998.

[2] Mircea Ganga, Teme gi probleme de matematicd, Editura TehnicS, 1991.


[3] Marcel lena, Algebrd,. structuri Jundamentale pentru I'iceu, Editura corint,
1996.

[4] Van der Waerden, Moderne Algebra, Springer Verlag, Berlin,


Catedra de Algebrd'
Facultatea de MatematicX Informatic[,
Universitatea din Craiova, Romdnia.
Departamento de Matematicas
Facultad de Ciencias
Universidad de Madrid, Espafra.
e-rnail: liviu.ignat@uam.es

1937.

CONCURSUL INTEzuUDETEAN DE MATEMATICA


,,roN CIOLAC"
Editia a IV-a, Craiova, 22 rnai 2AO4
prezentare de

3. (a) Afa
se

obline restul ;

(b)
nuMEICIOI

ComP,
SCIiSE

Grup $colar,,Ilenri CoandX"


Bucuregti

EXAMEI\E SI CONCURSURI

Fie A :
(a) 1 e ,4:
(c) DacX 3
Demonstu
1".

2, Demon
baza 10, are loc

Constantin P. Niculescu qi Liliana Niculescu

Aceast5, edi(ie a Concursului ,,Ion Ciolac" s-a bucurat de participarea

a peste 400 de elevi din judelele Argeg, Dolj, Gorj, Mehedinli, oit, Pra}ova
qi v6,lcea. Premiul int6,i a fost oblinut de urmd.torii participanli: Toader
Alerand,ra (clasa a IV-a, Colegiul Nalional Carol I, Craiova), Schneider Valeri,u (clasa a v-a, colegiul Nalional carol I, craiova), Pd,dureanu vtctor
(clasa a VI-a, Colegiul Na{ional Carol I, Craiova), Tulescu Anca (clasa a
VII-a, Colegiul Nalional Fralii Buzeqti, Craiova), Bucd,lea Md'dd,lin (clasa a
VIII-a, $c. gen. 37, Craiova), Duld' Cd,td'li,n (clasa a IX-a, Colegiul Nalional
carol I, craiova), Dinu Laui,nzo (clasa a x-a, colegiul National Fratii Buzeqti,
470

::

3. Aflali

{7,2,3,. ..,n}
divid cu 6.

1. Fie nur
proporlionale cr

t +3
1n

(U.

este

Zlxl.

Buzegti,
craiova), Di,aconu And,rei (clasa a xl-a, colegiul Nalional ftatii
Craiovaj qi lon Marius (clasa a XII-a, Colegiul Na{ional Carol I, Craiova).
Indicd,m in continuare problemele propuse'

Coaachi)

P:

Clasa a IV-a

(a,b)

16 caiete qi 12 creioane pentru care a plitit 312


elev a cumpdrat 24 de caiete qi 1-8 creioane de acelaqi fel cu colegul

1. Un elev a cumpSrat
lei. Un alt

sdu. Ce sum5, a incasat librdria de Ia cei doi copii?

2. Aflali cifrele a,,b,


Idhemati,cal

c, d din egalitS'tile:
(b)b-bx b+295:

(a) (a-r) x(a-2) :2s;

3. (u) Aflali numd,rul natural o qtiind

1991.

Corint,

Coand*'
Bucureqti

Maria Doran

e99; (")

cd, dac6 se

";:;rziji'r|;

imparte 25 la 3 x

a-7

restul 3.
(b) completali dreptunghiurile de mai jos cu numele aqa incflt suma
numerelor scrise in oricare trei dreptunghiuri ald,turate s5 fie aceeagi'

se ob{ine

2t9

275

185

{<**

Clasa a V-a
proprietdtile:
4*
A;
atunci
(a) 1 e .4; (b) Dacd t e A,
(c) DacX 3r* 1 /, atunci r e A.
Demonstrali c5, {0;85; 113; LA24} C A.

1. Fie A c N, o mul{ime

av6,nd simultan

Ion Rotaru
gi
scrise in
5666
aaaa
naturale
2. Demonstra(i cd, oricare ar fi numerele
baza 10, are loc inegalitate^a:

a-Md
4.daad

6n\2 +

particiParea

Olt, Prahova
Toad,er

Wlaiiler

Va-

Victor
(clasa a
(clasa a
Nadional
Buzeqti,

bbbb

(bb)2

+b.bbb

Dan Mic
mullimea
in
inca,t
par
n
astfel
natural
3. Afla[i cel mai mare num5r
care se divid cu 2 dar nu se
{1,2,3,. . . ,n} s5 existe 668 de numere
divid cu 6.
Liliana Ni'culescu

Clasa a VI-a

1. Fie numerele a,b,c N* astfel inc6t o + b, b* c qi c * o sunt'direct


proporlionale cu numer ele be, ca gi ab. Demonstrali cd" a : b : c'
Nicolae Tdld,u

47t

2. Aflati cel mai mic num5r n N* pentru


qi

astfel inc6,t:

*L *2

* ... + n:

mijloa*
L6.

R. M. T., Dan Comdnescu


m({AD C) : L20" , m(<O AC1 :
: 50o qi m({D,A.B) : 40". Demonstrali c5, dac5, (DB este bisectoarea unghirlJti 4ADC, atunci (AC este bisectoarea unghiului 4DAB.

'3.

3.

care putem alege semnele

Planul (Bfl,
planul (BJtf
(B)

Fie patrulaterul convex ABC D cu

Nicolae

(b)

Td,ld,u

Clasa a VII-a

1.h

1. Rezolva(i ecua{ia:

r*4 r*5 -r...-r z*98 r*99 :2"'3.


gg - 100
b - 6

Cornelia Pi,ciu

2. Fie ABC tn triunghi ascutitunghic. Not{m cu D simetricul lui A


B gi cu -E simetricul lui ,4 fa{5 de C.
(a) Determinali punctu,l M e BC pentru care suma DM +

tricul lui ,{
lui C fati &
ABC si
cd" OOrHfrr

fat5, de

EM

este

minimS.
(b) Dup5, acelaqi procedeu se construiesc punctele N e AC gi P AB.
Demonstra{i c5, dreptele AM, BN gi CP sunt concurente.
Ian Rotoru qi Liliana Niculescu
3. in divizia A a campionatului nalional de fotbal sunt 16 echipe.
Fiecare echip5, joacX cu toate celelalte cA,te doud meciuri, unul acas5 qi unul
ln deplasare. Se acordd 3 puncte pentru victorie, un punct pentru meci egal qi
nu se acord5 nici un punct pentru infrangere. Care poate fi diferenla maximd
de puncte dintre ocupantele locurilor lntii gi doi la sfS,rqitul campionatului?
Monica Stanca

Clasa a

1.

Fie
proprietdtile:

,4.

o mullime

d.e

2.

simultan

i)
ii)

VIII-a

numere naturale qi

,f : A -+ A o funclie cu

i) existS rs e A astfel inc&t f@il * *o;


ii) f (*) - f (n) : m' - npentru orice rz, n e A.

aritmetice
dintre acedc
progresiei-

Demonstrati cX mul{imea,4 este infinitX.


Gazeta Matematic5, Mircea Becheanu
2. ConsiderS,rn ecuatiile:

| +2+3+..

.* r*y2 : 22,

(1)

1* 2 +3 + ... * r *

yB

Demonstrali c5,:
(a) ecuatia (1) are o infinitate de solulii (*,y,r) cu r.,A)z e N*;
(b) ecuatia (2) are oinfinitate de solulii (*,y,2) clun,ylz e N*.
Claudiu Coandd,
472

(")

22. (2)

(b)
care

prodd

dqe

3.

semuele

Cottdnescu

:{<nAC1:

(b) rarortul

ffi.

Td,ldu

Piciu

lui,4

* EM

este

dPeAB.
Niculescu
16 echipe.
Ei unul
neci egal qi
maxlma
ui?
Stanca

o frnctie

cu

SABCD iar .E qi F,

mijloacele muchiilor [^9A] gi [SC]. Fie N [SB] astfel inc6t SIy' :


?t,
Planul (EIff) intersecteazd SD in M, iar planul o dus pfin AC paraiel cu
planul (E,A'rtr') intersecteazS, ,SD ln Q. Calculali:
(a) raportul dintre volumul lui SMEF qi volumul hti SACD;

unghi-

fful|o,e

ConsiderS,m piramida patrulaterd regulat5

Claudiu Coanild

Clasa a IX-a

1. Fie ABC un triunghi care nu este echilateral. Notdm cu .A1, sime.


tricul lui ,4 fatd, de B, cu 81, simetricul lui B fa{L de C gi cu C1, simetricul
lui C fat5, de .4. Fie O gi O1 centrele cercurilor circumscrise triunghiurilor
ABC gi A1B1c1, iar H Ei rr1, ortocentrele acestor triunghiuri. Demonstrali
cd,

OOyHHt

este trapez.

2. Demonstrali c5, nu existE funclii .f,9 lR -+ IR care ,x ira"priJ"ul.i


'
simultan urmd,toarele conditii:
i) f (f (n) + y) : t * g(y), pentru orice r, y IR;
ii) existd, d * P R qi n N*, n ) Z,pentru care:
(l + s2(4 + szWD : L * ng2(a) + ns2(0).
aluca ciurcea
s. Demonstra{i cE dacd,r, (0,#)qi n N., utrr.f

_t*,2kr<W(*-"*r"";

Iuliana Corauu

Clasa a X-a

1. Mullimea numerelor naturale nenule se descompune ln 2004 progresii


aritmetice neconstante ca,re nu au termeni comuni. Demonstrali cH in fiecare
dintre aceste progresii, ralia este mai mare sau egald cu primul termen al
progresiei.

2.
Bechennu

l:22.(z)
CIf;

tr.
Coandd,

Considerdm mullimea

cu proprietatea

A:

{1,2,.. .,n}, n
24,.

f(f(r)) : t pentru orice r

(a) Demonstrali cx f (A)are cel

*"n

[T]

***
2 qi funclia

A -+ A

elemente.

(b) Pentru n 4, a,flali numd,rul funclillor cu proprietatea din enun!.


(c) Pentru n :2004, afla{i func{ia cu proprietatea din enun! pentru
care produsul /(1) . lQ) . .... f (2004) este maxim.
Li,liana Niculescu
.

473

3.

Fie tetraedf&l OABC, cu'proprietatea OALOB, OBLOC

OCLOA. Ardtati

gi

Solu{iile a
editat5 de Coleg

cE dacd,:

+ CB2 :4(Ato.qs * A6sa6 - Arolc)


atunci *(4BAO) +m(4CAo) + m({,,C) : 90",
OA2

Uuiversitatea d
Str. A. I. Cuza
Craiova 200585

Ni,cotae Td,tdu

Clasa a XI-a

1. ConsiderXm funcliile f ,g: (0, oo) -+ (0, oo) cu propriet5(ile:


i) funclia / este cresc5toare; ii) functia g este continuS;
f
iii)'9functia 1 este descrescdtoare.
Demonstra{i

c5,

Y. Demonstra[i c5:

XY):

det(Z +

B. o

M, N

ADMITE]
INFOR,]

func{ia /, este continuS.

2. Fie matricele X,,Y,Z e tvl"(C) astfel incA,t Z

secantd, mobils, dus6 prin

secteazd parabola

sotuTrrLE

det(Z

Dori,n Popoui,ci'
comttd' cu X sau cu

prez

I. Algebt
t. Fi,e pot

+YX).

L) Detern
restul tmpd,rlirit
2) Pentru
poli,nomului f ()

r";rrff*'#r.Tff;*';l':y::r:;{

in M gi N. Not6m at

M".l['

gi .8, proiec(iile punctelor

F pe directoarea parabolei. Demonstra{i c5:


(b) MNt trece printr-un punct fix.
(a) EMt-ENt : constant.
gi

- +::constant.
(c) 11
'-, MF ' NF

-i) :

Clasa a XII-a

0.

(0, oo) -+

**

Cum rest
deducem cd

/('

Sistemul
2) Avand

scrie:

IR cu proprietatea:

Solu{iile

r@).t:," (#..,-u)

pentru orice o, b e Q n (0roo).

re

c5,:

1. Fie (A,*,') un inel qi a, un element al lui A pentru care existd b e A


astfel incA,t ab: l. Demonstrali cd urmdtoarele afirmatii sunt echivalente:
(a) card{r e Al ar: 1} > 1;

2. Determinali funcliile continue "f '


b

0, deci

adicd,la X2 +2
: (X2 +2X +i

Li,liana Niculescu

(b) a nu este invgrsabil;


(c) exist5, c e A, c + 0, astfel inc6,t ac:

Soluli"e.

-.'[

gi--t + v
2. Fie G

Virgiliu Schneider

L) Dacd .
2) G tmp

Demonstrali c5, dacd, / : IR -+ IR este continuS,, neconstant5, qi


periodicS,, iar F : R. -+ IR. este o primitivd a, sa, atunci gra,ficul lui F nu
admite asimptote.
Liliana Niculescu

3.

3) Func[t
d,e

474

t
I

l-

la grupul mt

OBLOC

Solu{iite acestor probler4e vor apdrea ln revista de matematicd' li'[eica',


editat5. de Colegiul Nalional'Carol I din Craiova'
Colegiul Nalional ,,Carol I'
Univergitatea din Craiova
Stl. Ion Maiorescu, nr. 6
Str. A. I. Cuza,.nr.13
Craiova
Craiova 200585

si

SOLUTIILE PROBLEMELOII DATE {JA CONCURSUIi DE


ADMITERE LA FACULTATEA DE MATEMATICT' $I
INFORMATICA, UNWER,SITATEA BUCURESTI
18 iulie 2OO4
prezentare de

Horia Georgescu

gi

Radu

Miculescu

I. Algebrd

Fie polinomul,/(x) : x4 +4x3 + ax2-!bx + c. R'[x]'


: 0' iar
L) Determinali iumerele reale a, b, c astfel tncdt /(-1 + i)
restul tmpd,r$irii polinomatlui f (X) la X *L este egal cu -.2'
2)"peitru'numeqele a, b,' c determinate la punctul 1), gd,si,[i rd'dd,ci,nile
poli.nomului tV).
sotulie' 1) Deoarece / e 'lR[x]' cum /(-1 + i) : 0' deducem c5"/(-1 /({) tt (_{.-(:}ji))(X-(-1-i)),
-i) : 0, deci restul impdrtririi polinomului
:
'*
adicx Ia X2 + 2X * 2, este 0. Cum X4 + 4X3 aXz * bX + c
: (x2 +2x +D(Xz +2X +o - 6) + (-2a+ b+8)X + c-Za * 12, deducem

t.

Oddiu PoP
2,yt in:ter
punctelor
punct fix'
Niculescu

Eisti

(*)
2-2&*12:0'
polinomului /(x) la x * 1 este egal cu /(-1),

-2a*b+8:0;

eA

cum restul impd,rlirii


deducem ca

/('1) - *2, adicd;


a-b*c:L.

:2
Sistemul dat de ecua{iile (*) qi ("*) are soluliile o = 5, b

(**)

Di c: -2'

2)Avendinvederecelestabilitelapunctull),ecualia/(X)=0se

**r<

scrie:

Soluliile ei, deci r5da,cinile polinomului

/(X),

sunt -1 + i,

-1 - i' -1

Sdtneiiler
qi

lui F

nu

Niculescu
475

A,,, ma*icea ( *^. -1r/)


\v
Aat,u! . A*r,a, : A*rrr-aryz,xruz*rzur.

Solufie.1) Dacd notdm

ctr

a G, atunci:

(r?+yil@Z+y2r) + 0, deoarece
Cum (1122 -y*z)2 *(rgz+rzyi2
gi
(cd,ci
A,r,af
A*r,r,
e G), deduceui cd,:
1rl+,uil
1rl+aZ)
A*r,ar' A*r,o, . G.
2) Dup5, cum zun vd,zut la 1), inmul{irea matricelor din G este o lege
de compozi$ie pe G, adicd, inmultirea a doud, matrice din G este o matrice
din G.
Este biuecunoscut faptul cE inmul{irea matricelor este asoeiativd, deci
inmul{irea matricelor din G este asociativS.

l0

l0

Iz . A

rr: ( I

*02:1 I
?)
A.I2, pentru orice A G. Prin urmare 4 este elementul neutru

Exists Iz

eG

(deoarece

qi 12

pentru inmultirea matricelor din G.


pentru orice A*,0 G, existd, Afu,_#*

(ouo*"""

n2

a2l 0 si d.-, (#)'

astfel incdt:

Aa,v'

At,o

pentru

0) astfel incst

tD

de Ia

o),

degi e

definitia
sau

J Iz,

1.

r) sa

2)S

3)s

qr:

A*r,o,' Arr,g, : A*r*r-ury1, x2g1{r1y2t


c5,:

Arr,nr. Aaz,uz : A*r,y, . A*r,yu


pentru orice Arr,r, , A*r,n, e G.
Prin urmare (G,.) este grup abelian.
3) Pentru inceput sd, observlm c5,1 este bine definit5, deoarece,

Deoa,rece

(deoarece *2

atunci

pentru

A2l

lrl':n2+y2f
ofrce

A*,0: (;

0,deci
fA:
r\t
'

-i) .G,

este

2)

dac5,,

( i -1 )."
r)-\g
exist5, z

476

stdct

functie

: n+ iy e C*

0) astfel incfl,t:
f (z) : A',s'
rezultd cd, / este surjectivd.
Deoarece pentru orice Arr,r, ,Asa,vteG, astfel llrrcilt f (Arr,rr):f(A*r,ur),

fil

IL

z:n*iyeC*,

grqd

din G e$c

deci orice element din G este inversabil.


Ca atare (G,.) este grup.
Deoarece pentru otice Arr,n' A*r,a, G, avem:
A**,y,' Arz,gt : Arr*r-yraz,{,!2!t2y1

deducem

&

eC

. (- -F*)' : ah*

A;,+;z-;rk, :

dedum tt

n(n+l}
a

/(l) +

rezutte

#G

deoarece

G cste o lege

11

-Y:) : (X -I),

deci nL

n2 si

sr

v2, de unde

Arr,y, ='Aaz,uzt deducem c5' / este injectivd'


Aqadar / este bijectiv5.
Deoarece pentru orice z1 : fir * iyr C* gi z2 : xz * iyz C*, avem:
I Qt' z) - I @pz - aLa2 * i(*g2 * rzu)) : A*r*r-vruz,,'raz*tzvt
gi:

lQi' I Qi : Arr,ar' Anr,s, :

deducem

A*r*r-ursz,xtvz*ozart

c5,:

(a. zz) : l(ri. l@il,


pentru orice 21, z2 e C*, deci / este morfism.
in concluzie, / : C* -+ G, f (* * rol : (.i -t.),este un izomorfi'sm
f

(C*,') la grupul (G,').


comentariu. La punctul 1) mul{i dintre candidali nu au verificat

de la grupul multiplicativ

c5

elementelor de pe prima coloanfl a produsului a dou5 matrice

suma pdtratelor
din G este nenul6. Majoritatea candidalilor au rezolvat subpunctele 2) qi 3),

h*'),

in

care axiomele din


logici
corespunzStori
definilia grupului ap6,reau neinso{ite de cuantificatorii
sau cu acegti cuantificatori intr-o ordine necorespunzdtoare.
degi a existat gi un num5,r relativ insemnat de lucrS,ri

II. Analiz[ matematic[


L. Fie func[iaf : R + ]R, .f(*) : t *

3*.

1) ,Sd se calculeze f' gi sd se arote cd, f este strict crescdtoare.


2) Sd, se calculeze Jt' gi sd se arate cd, f este func$i'e conuerd.
1(t) + /(z)-+ "' + /(n)
3) ^Sri se calculeze -rr-'
r-+oo
3n
Sotu$ie. L) Avem l'@):1+3'ln3 > 0, pentru orice r lR', deci /
este strict cresciltoare
2) Avem f!'(u):1+3'(h3)'> 0, pentru orice r IR, deci / este
funclie convexS.
3) Avem /(1)+ f (2)+...+ l@): 1* 2+...*n*3+32*.. ' *3n:

n(n+L), 3"-1
:t+TL,deunde:

c*iy

C*

n(n*1) .3'-1
1).
2 --n(n+1) *!(r/(r)+/(z) +...+/(n) --T-+5
'2
gn
Z.l,
3"
\' 3)
o si
sum
(, - #) :1, deducem cd,
ffi

ry#:

"1g

477

spuuem c5, destui candidali


au avut dificultdli in a deriva corect func{ia * -+ 3n. Punctul 3) aI problemei
a fost rezolvat corect de c5,tre pulini candida[i. MentionS,m cS' acest punct

comentariu. cu pfirere de r6u trebuie

poate fi rezolvat gi cu ajutorul lemei

bi

s5,

;q-i
L) Sd, se gd,seascd, numerele reale A,
E;r*fftr*

pentru

ori,ce

2)

[1,2]'

Sd, se

calculeze

pentru orice r

aiht a

oeeiL Oe

de ta
t'ncdt sd' aaern:

\r): +l+;{;T,
"

6te (I,I
este

l2-

t,

Solulie.

Stolz-C_esd'ro'

'2. Fie funclia,f [1,2] -+ R, f (") =


'
f

?-

f @)o*.

l)

Egalita[ea din enun! revine, dup5, efectuarea calculelor, Ia:

fost

3r

- $:

se*liutlc

(A+ B)* + (-,{ + B + C)* * A + C,

ile AC

e 1L,21, de unde obtinem sistemul:

( A+B:o

-A+B+c:3
{ A+
c:

care are solulia

A: -2, B :2

2) Fotosind

t),

gi C

urmarq
conline

-3,
: -1.

dupE

AC. P'tB

avem:

este

par$

MNllAc

fost re@,

rv.
Se

toade:
didalilor. Cei care uu au reuqit s6-l rezolve au efectuat, de regul5,, ln mod
eronat calculele.

III.

- 2:

0 fi dreapta
de ecuali,e n2 + A2 2r 2y
parametrului
ualori,le
se
determine
IR.
,sd
unde a
d,e ecua{ie
a astfel tncd,t dreapta sd, fi,e erteri,oard cercului.
Sola[i,e. Vom prezenta dou5 solutii.
A. Pentru ca dreapta dat5, sd fie exterioarS, cercului, trebuie ca sistemul:

L. Se consid,erd, cercul

r+y - a:0,

[ *'+a2 -2n-2y-2:o
I r+y-a:0,

sE

nu aibtr solu{ie, adica-trebuie ca urmatoarea'ecualie de gradul

478

1)

2l Vt
rilor ilin

Geometrie gi trigonometrie

2:

$'

pe o &$,
tuturor fu
(efortal

mentatg

- -.^ndidati
I - . ::,blemei
I : :- ::i pUnct

:r-:-

:1or. la:

1'.t

'' r- _
;.--____-:-u,
-

2r2 -2ctr*&2 -2a-2:0,


discriminantul strict negativ. Aceasta revine la -a2 * 4a * 4 < O,
ceea ce inseamnd a (-oo, 2 - 2tO) U (2 + 2J2, q).
B. Pentru ca dreapta datd sd fie exterioar6 cercului, trebuie ca distan{a
de Ia centrul cercului la dreaptd, si fie strict mai mare decAt raza cercului.
Deoarece cercul se scrie sub forma (" - 1)' + (A - l)2 : 22 , centrul s5,u
(1,1),
este
iar raza sa este 2. Cum distanla de la punctul (1,1) la dreaptd
12
o.l
solulia problemei este datd de solu(ia inegalitS,lii 12este 11,/)
"l> 2yO.
vu-1,
Atunci solu{ia problemei este:
a e (-oo, 2 - zr/z) u (2 + Zt/,,x).
Comentariu. Num5rul candidatilor care au rezolvat acest subiect a
fost mare. Cei mai mul{i dintre ei au urmat calea prezentatfl la A.
2. intr-un tetraed,ru ABCD se cons,id,erd, cd ACIBD. Sd, se arate cd,
sec{'iunea determ'inatd, de i,ntersecl,ia tetraedrului cu un plan paralel cu much,ii,le AC gi, BD este un dreptunghr,.
Soluli,e. Sd presupunem c5, planul a, paralel cu muchiile AC gi BD,
intersecteazX muchiile AB h M, BC in N, CD in P gi AD in Q. Prin
urmare, dorim s5, arStdm cd MNPQ este dreptunghi. Planul ABC, care
con(ine dreapta ,4C, intersecteaz[ planul o, care este paralel cu dreapta ,4C,
dup5 dreapta MN paralel5. cn AC. Anaiog se arat5, cd. PQ este paraleld cu
,4C. Prin ulmale Mll este para1e15, w PQ. Similar se demonstreazd. cd" MQ
este paralel5 cu P,A/. Deci ,4,1,n/PQ este paralelogram. Deoarece MQllBD,
II NIIAC gi AC -LB D. deducem cd" M N LM Q, deci M N PQ este dreptunghi.
Comentariu. Num5,r'ul candidatilol' care au rezolvat acest subiect a
fost redus, el constituind uu obstacol major pentru rnuili candida(i.
sd, aib5,

IV. Informaticd

r-:triea can:" .. in mod


-

:;
b1

dreapta

')'-letrului

ilI-: ; sistemul:

Se considerd, tabloul de nurnere reale A : (or, e2t . . . , arr) . Se cer urmii,toarele:


1) Lfn afuorztm pentru ordonarea cresciitoare a elementelor tabloului A.

2) Un algorutm performarLt

(pret'erabil li,ni,ar) pentru eli,minarea dubtu-

rrlor din tabloul ast.fel ordonat.


3) Presupundnd cii, a7,ci2,...,an sunt coordo,natele a n [)ersoan,e aflate
pe o dreaptri, sd, se determzne o coordonatd, r, cu proprtetatea c(t" cr,tl,ucerea
tuturor celor n persoarle pe pozilta r sd, se real,izeze cu efort total mi,nim
(efortul pentru o persoand, este dr,stan{a cle la ytoz,rlia sa i,ni,liald,la pozi{ia r).
Exemplu; Pentru A: (1,3, 1.6,9,6,2):
1) (1, 1,2,3,6,6,9); 2) (1,2.3,6,9); 3) r : 3.
Precizdri. Pentru fi,ecare algorrtm ue{,i scrie i,deea solu{ie,i, precum S,i
compleritatea sa in ti'mp (in func[ie de n). Nu pot fi folosite tablourt suplimentare. Datele de 'intrare (n qi, A) se cons'iderii ci,t,ite, ,iar pentru datele cle
479

i,egire se ua preciza loca[i,a

lor. Pentru unul dintre primele

fiind suficient

puncte se
C++, tn rest

doud,

ua da solu[i,a gi sub forma unei proced,uri/func[ii Pascal, C sau

pentrE

pseudocod.

Solulie. 1) Exist5 o mare varietate de algoritmi pentru ordonarea


cresgS,toare a elementelor unui tablou de numere reale (multe prezente in

prograrna de liceu): sorta,re prin insertie binar5,, sortare prin interclasare,


sortare rapid5,, sortare prin metoda bulelor etc. Se cuuoagte c5, timpul optim
este O(logn), unde n este numlrul elementelor tabloului. intrucd,t s-a cerut
clar un algoritm oarecare, a fost acceptat orice algoritm corect. Unul dintre
cei mai simpli algoritmi este urm6torul:
- se determinfl ap : max{ar, ...,an]1 qi se face interschimbarea a& 1-1
a,r; numS,rul de compardri este n - L;
- se determinS, a6 : max{arr ... ,an-L} gi se face interschimb&rea 06 t}
an-1; num5,rul de compardri este n - 2;

- se determind, a;, : max{41,42} qi se face interschimbaxea ak


numdrul de compar5,ri este 1.
for

u: nr?r-l
max <- a1;k <-

intenal

necesare.

in tablml

Afrrt
fi alm ca
puncte gi

proba se

dI

de

/algorit

"

for i :2,u,
if aa ) man

then max <- a;; k +-

puncte
de

ml

ph
Nd.

a IX-a

i,

endfor

la alegere.

ak <- a,u; au +- max

endfor
Complexitatea 1n timp a algoritmului este O(nz), deoarece se fac
(" - 1) + (n - 2) + ... * 1 comparSri intre elementele tabloului.
2) Pentru eliminarea dublurilor este nevoie de o singurS parcurgere a
tabloului, deci complexitatea in timp a algoritmului este O(n), adicS,liniar6.
Fie i pozilia curentd analizatS, qi u numS,rul elementelor distincte din
{o* . . . ,&i-r}, elemente ce apax acum pe primele u pozilii ale tabloului A.

Prof. rrli'rFac.

u<-L;
fot

i:2,n

tf a6 <- au
thenu +-u*l;au?ai
endfor
3) Formularea matematicd este: sd se determine
funclia l@)

:i

f"
i=L

- aal. Din pd,cate func{ia /

care

nu este derivabil6,.

la faptul cd elementele tabloului ,4 sunt sortate crescdtor


gi se ra{ioneaz5, prin inductie
Se pleac6 de

480

a: (9

?ufiCte se
, tn rest

din intervalul

[a,1,

a2], deoarece

interral avem /(g/) > l@);


- pentru n:3: din punctul de vedere al elementelor a1 Si 03, tr poate
fi alesarbltrar in [41,43]; prezenta lui o2 impune lnsd valoarea n: o,2;

optim

- pentru n : 2k * L, fi : ak+L;
- pentru n:2k, r poate fi ales arbitrar in [ag, ax+t!.

S.a CerUt

IJml dintre

t 1- al@+r)/zl, cu explica{iile
aceasti solu{ie nu depinde de existenla dutrlurilor

In eoncluzie, este suficientl atribuirea

necesa,re. S5, observ[,m

ak+}-

c5,

in tabloul A.

ak <+

se fac

dcil

n- L este evident cd, r: at;,


n:2, r poate fi orice valoare

pentruunastfelderravemf(s):a2-aLtiarpentruunyinafaraacestui

cdonarea
lrraente in

lrurgere

Pentru
pentru

A fost acceptatfl qi solulia care presupune f["r6 demonstralie cd r poate


fi ales ca uuul dintre elementele tabloului, calculeaz5, valorile lui / in aceste
puncte gi determind valoarea minimX,. Motivul este cd ln coucursurile de elevi
proba se dd pe calculator, verificarea este automatd, qi deci se line Cont doar
de valoarea produs6 la ieqire gi de timpul de lucru, deci nu de rationarnentul
/algoritmul prin care elewl a ajuns la aceastS, valoare.
Comentariu. Forma simpl6, a algoritmilor de la primele dou5, subpuncte nu a ridicat candidalilor probleme la implementarea 1or intr-un limbaj
de progra,mare admis. Proba de informaticd, s-a redus la cunogtinle de clasa
a IX-a plus iste{ime!
Not6, Timpul de lucru a fost de 3 ore. S-a cerut sd se trateze 3 subiecte
la alegere.

Leetor. univ, dr.,


Fac. Matematicd-Informaticfl,
Universitatea Bucureqti

Prof. univ. dr.,


Fac. Meitematicd-Informaticd,
Universitatea Bucuregti

titdaxf,.

din
A.

PB,OBIEME
R,E Z O

LVAn,EA P ROBLEMEL OR. DIN GAZETA MAIEIVIATIC.I.


Nr. 4/2a0a
PROBLEME PENTRU GIMNAZIU
Clasa a V-a

8:12723. Sd se arate cd numdntl:


, = (g, +21+81-8r -4t -21) +(g2 +72 +52 -82 -42 -2,)
... + (92004 + 72ooa 452004 - 32004 - 4zooa - 2zooa1
geec6t0r

este diuitibdl cu

+....

L0'
Danier stretcu,Drobeta T\*nu severin
481

Solulie. Num5rul a se scrie (91+92+. . .+92004)- (81+82 +. . .+82004) + (71+

+Tz+...+22004)+(b1+52+...a5zooa;-(4r+42+...+42oo4)-(21+22+...1220o47.
Ultima cifr5 a numS,rului nt +n2 +n3 +n4 este 0 pentru n = 2,4,5,7,8 sau 9
(verificali!), iar parantezele con{in 2004 : 4 ' 501 termeni; grupind cA,te 4, concluzia

E:1?llll
numedeM-

rezultS.

F,tL2724. Determinagi numerele de formafid, core sunt pdtrate perfecte

Si

So&{&

se diuid cu 2L.

Ioan Bizdu gi Ileana B'izd,u, Sighetul Marmatiei


Solu[ie. Un pXtrat perfect ce se divide at 2l = 3 ' 7 se divide qi cu 212 : 44L.
447. k2, k > l. Din condi(ia 1000 < 441. k2 < 9999 rezultl k = 2,3
Atunci M:
sau,4 qi ffi,

1764, 3969 sau 7056.

o-

2gg12oo22oo,

(2000

+ 1)" :

M\OOO

Solu[ie. SI aducem in plus la libr5,rie 60 caiete (necesare pentru cei 10 elevi).


Acum ajung cflte 6 caiete pentu fiecare elev; iar dac5, fiecare elev cump5r5, cAte 5
caiete, rfmAn nev'andute 70 de caiete (cele 60 de caiete aduse qi cele 10 rlmase
nev6,ndute) - cflte unul pentru fiecare elev. Astfel sunt 70 de elevi qi 5 ' 70 * 10 : 360
caiete.
tre'i,

E:12f,1
.jurul unvi

cifre dau acelagi rest la tmpdr{iri,lle cu 5,7

Sot{i:.
360"
20

E:
R
lACl, ec
R, Q sant
So@&:

BMC, deri
E:

9?

Luca Tu$d, Buzdu

Solu$ie. Cel mai mic multiplu comun al numerelor 5, 7, I este 315. Resturile
posibile la imp5rlirea cu 5 (deci resturile posibile comune) sunt r = 0, 1,2,3 sau 4,
deci numerele sunt de forma 315'k*r. Din 315'k*r ( 999 rezultd k = 1,2 sau
3; in total sunt 15 numere.

Clasa a VI-a
E212728.

Afi,ati,

numdrulTb, stiind, cd,:

*:

ba

3, a

b.

Ni.colae Stdnicd, Br5ila

Sotulie. Avem 16 :

(a-b)(fr,-3) <+ 10a+b = (a-b)(Ed-3) <+ 11o- ( a-b) =


= (a-il(6A- 3) <+ tto = (a-b)(b-A- 2). Cum a-b < 11, rezult5 cd,TLlba-2.
Obqinem 6a e {13,24,35,46,57,68,79,90} qi deci, in mod necesar, ab e {31,42,53,
64,75,86,97). Dintre acestea numai ab = 42 verific5, enuntul.
482

M-

* 1 : ]IT0T, adicS

Et12726. La o librdrie s-au adus pentru ud,nzare un anumit numdr de caiete,


pentru un anumit numdr de elea'i. Dacd fiecare eleu cum,pd,rd cd'te 6 caiete, atunc'i nu
ajung caiete pentru l0 eleui,. Dacd, fie*are elea cumpdrd, cdte 5 ca'iete, atunci rdmd,n
nead,ndute LO caiete. Afiali numdral de ca'iete gi numdrul de eleu'i.
Petre Orzagd, Corabia, OIt

si

1003&-

Ioan Bizdu, Sighetul Marma{iei

8212727. Care numere de

z=

< 3+4-

Elf.2725, Determ,i,nali ultimele trei cifre ale numd,rulu;

Solu{ie. In general avem 2001n


ultimele cifre sunt 001.

3006-ilI

natural.
So&{rt-

<+3"+UF<
A

dmi

#.,,
E:lAM

: OC:
'a)

AO

[rr+
F*l-

r*a,a*z gi z*r sunt directpropor['ionale


.t:'uz-2005
-+"+-<3+4
'2oo4.2006'
a z *

82L2729. Dacdnumerele

p.9

Otili,a Stretcu qi Dani,el Stretcu, Drobeta Turnu Severin

Pr

9r

1..

F*
i

I{41.

t*,
r

r*
f*
F

>ac.
lo- n"

P
Ion
F.'')'
LeS

yi: :

*=!.!

<

3+4'

jurul

2005

:'@

zoo4.2006

E:L2730. Numerele a, b, c, d, e reprezintd md,surile a 5 ungh'iuri Jormate


unu'i punct. Determ'inafii a, b, c, d,, e, qtii,nd cd".

abcc

olGI:

0-6(9)

:5"

d,e

Petre Orzafid, Corabia, Olt

bcd
e a,*b*c+d+e
abca
Soluli,e. Avem 77: TS : M +
6 2+3+4+5+6
, 345
90 90 90
:'99'- 18o, de unde o=36o, b=54o,i=72o,cl:90o qie:108o.
20

E:12731. in triunghiul ABC, M este mi,ilocul lui'lABl, N este miilocul lui'


lACl, R este m'ijlocul lui lMCl pi Q este mijlocul lui [BC]. Ard,ta$i cd punctele N ,
R, Q sunt colin'i,are.

x**

Solu[ie. Segmentele rBN qi -RQ sunt linii mijlocii in triunghiurle AMC


BMC, deci.BNll,4B qi RQllAB. De aici rezultd cerin{a.

E:12782.

Fi

\4/

ffi'

/3\"-r

(;,)

'

oricare ar

Sotulie. Prima inegalitate este echivalentd cu 3"(1 + 4")

<+ 3"

3u_1

fi n 21

+ 12? < 4" + 12n # 3n 1 4n, ceea ce este evident.


3+
A doua inegalitate se scrie
<

1,

rezultSS+

3"_1

< 3+

.++<+

1:414+

4"_t,

< 4'(1+ 3")

<+

# . ++ 7}1. cu*

ceeacetrebuiademonstrat.

Clasa a VII-a

f,ar,
i--ry

1+3"
cd: (1)" .

qi

Luca Tu[d,, Buzdu

111

sd, se arate

natural.

Frrile

F4.
r=.,

I'n

0,9(3) se 4= 5 6'

l.rr*

ts 360

: 2004 '=!^!
Ly:') " \!=!'
3006
6012
2005
2003
saz
:-----------:=:=.decir:1002k.g:1001k.
:
3006 - 2004 3006 - 2005 3006 - 2003',
2
loo2*19' 1003 ^ 1 I
*
,:r"o*r.Ot,rr,.i3+L+1
i*; : 1001 * 1003- 1002 =3* t00t * rooz - 1003 <
sotuli,e. Avem k
'"

!.
! -"

cu

nurnerele 2003, 2004' 2005, atunc'i:

E-2.
bEs,

AO :

E:12733. in patrulaterul conaex ABC D , auem: {O} : AC1B D, BC : C D,


OC :215, BO : J, OD = 4.
a);Demonstrali cd (AC este bisec:toarea ungh'iului BAD.
b) Calculali AB, BC, CD, DA.
Constant'in Apostol, B8mnicu Sdrat, Buz5u
483

= *= '# ;i 4coD : 4BoA,


ABOA. Atunci 4BAO = 4ODC, deci patrulaterul

sotufiie. a) sil observ5m

de unde rezult5

LCOD

"d

# =+

inscriptibit. Cum coardele BC qi CD sunt congruente, rezultX cd unghiuriie yBAC gi 4CAD sunt congruente, adicd AC este bisectoarea unghiului
<B AD.
CO
=
b) Din asemdnarea triunghiurilot LCBO * ACAB (U'U') rezultl

ABCD

este

Atunci BCz = CO .AC = 2\/3.4r/3 = ?A + BC :2fi : CD.


4fi.2 3.f,. Din teorema bisectoarei in triunghiul
AC .BO
Mai mult AB =
=
BC
2\/6
+ AD
ABD, u*^
- = 4{i.

ffi ='#

pdtrat

dat'

Sd se determine patrulaterele de peri,rnetru minim, tnecrise

tntr-un

Manuela ProlearDrobeta T\rrnu severin

Solu[ie. Fie MNPQ un Patrulater


lnscris in pdtratul ABCD. Printr-o succeCDr Ai DrAz)
oblinem NP = NP1, PQ : PrQr = PtQz
Ei inIS = MtQr = MzQz = MtQz. in plus
MB : MsBs, decl MMt - BBe, Perimetrul
este M.l[ +NP1 * hQz*QzMs > MMs - BBt - zAC, iar minimul 2AC serealizeazd,
dac5, M, N, P, Q sunt mijloacele laturilor
siune de simetrii (fa!6 de BC,

la
.a
Nz

E:12735.

=)c:
-

=Jil-

CB BO
= # = "#.

ptL27$4.

solu{ia

3 p[tratului.
Fie n *, *rr;rT
"

nu este

S(*

produsul r
alti parte,
f,ncdt 17

S{rt*,

= (n-3f

nN,

<

(n*2Y1

numere tr$resi ecuafiia:

;r:T#:tn

OA:

o,

Manuela Praiea, Drobeta I\rrnu Severin

r = *1, U.= 0 sau r = 0, .9 = *L'


lmpdrlirii la L3 ale lui 14 sunt 0,
ya.
Resturile
*
Pentru n )
y.
n=L1*r $ig = 1391, oblinem
Notand
13
rgi
13
1,3,9, deci 13 l*n +yn + |
|
c[ ecualia are solulii numai
observS,m
ralionamentul
*,1+ Ut - [gn-4. Continuand
y= *13&'
0
sauJ,:0,
*13&,
r:
acesteasunt
U=
dacerz = 4k, lceN, iar
E:L2736. Fie trapezul ABCD, cu baza mare AB. Notd'm cu M, P, Q,
N respectia mijloocele segmentelor (DA), (CA), (DB), (CB) qi cu X,Y respectia
mijloicele segmentelor (AB) gi (CD). Dacd PQCD este pdtrat d,e laturd, a, sd se
calculeze perimetrul patrulaterului M XNY.
Petra Braica gl C. Voicu,Sat:uMarc
Sotulie, Pentru

rT,

0 oblinem soluliile

1 observdm cd 13 | ra

MY,YN, NX, XM sunt'linii mijlocii ln tliunghiuri, de


t^rc.
f"de altx parte, triunghiul PDC
unde MX =YN =;lAf * MY :NX =
+ 1g = 2a..fr' Analog DQ : otfr qi
este dreptunghic isoscel, de unde CP
sotulie. segmentele

DB = iatE,,
484

aeci

perimetrul

este

="rfr
4atf2.

CD si DB-'

logram F
mei mt

ABz

+ AIF

=ZAd+

:f,nc:

E:12787. Sd

se rezolue

fn

IR,

ecuafiia:

r*4
Liui,u P dr;am, Bucureqti

cdn2 0. Avem 4r+L =r3 * 4r2 +s3 -!*4r(n - 1) =


+lr-F 1=0. Cumr )0atrage 12 +5r+L*0, r[mAnedoar

Sotu[ie. Relinem

:0+r=

r : t.

solutia

sau 12

Clasa a

VIII-a

E:12738. Sd se arate cd, ori,care ar fi n e V', n:umdrul:


a = n(nz - 1xn + 3)(n2 - 4) + 2003

nu este cub perfect.

Daniel Stretcu, Drobeta Thrnu Severin


.
Solugie. Avem o = (n-2)("-7)n(n+ 1)(n+2)(n+ 3)+1998*5; cum
produsul a $ase numere consecutive se divide cu 9, rezultd c5" a = Mg + 5. Pe de
alt5 parte, un cub perfect este de forma ,449 sau ,t\49 * 1, de unde rezultf cerihta.
E:12739. Demo,nstrati cd euistd o infinitate de numere naturale n, astfel
tncdt 17 diuide numd,rul n2 - 108n * 3783.

!:;:':ff""r:;

$ DrAz)
= PtQz

sotugie. .Lvem n2- r.08n + 3783


:' ,y;:T'#o',iT'*o;yPentru n=t7k+3, fr N, avem 17lnz - 108n+3783,
EzL274O. Fie an=n2*(n*L)z+(n+2)2 +(n +3)2 *(n*4)2. Determinali,
n N, gti,ind cd an e (1A24,2048)"
Ion Morteanu, Curtea de Argeg

: (n-3)2 -L7(6n+2n).

Solu$ie. Prin calcul oblinem an

= 5(n + 2)2 +

10

(1024,2048) a1

r/ifif; ((*n {13,14,15,16,17,18}.


E:12741. Fie un tetmedra OABC tn care OAIOBLOC, OCLOA gi
OA = a, OB = b, OC :',c. Calculati raza sferei cireumscrise tetraedrului.
<

:OY=*1.
H

aa sunt 0,

aU,P,Q,

(n*2)'. T

*;*rJ

1n*2<

Sotu[ie. Rasa sferei circumscrise tetraedrului este raza ,fu."i


"ir.,r*l"lirl
paralelipipedului dreptunghic determinat de segmentele OATOBLOCLOA;
rezult5
1_

n: |{a

b2

c2.

E:12742. Fie ABCD untetraedru, gi M, N, P mijloacele muchii,lor BC,


CD gi DB. Dacd, {DBC = 90o, sd se arate ed, AM2 + APz = ABz + AN2.
(Enun! modificat.)

***

Soluli.e. Se observi c6 BPNM este paralelogram gi fle O centrul acestuia. Conform teoremei medianei, in trirmghiurile AB.M gi,APM, avem:

ABz

ANz

* ZAO2 .
1

ry

2AO2

Din

4DBC =

ur AMz
90o,

Apz =

rezuttl BiV =

=;DC - PM,deunde ABZ+AN2 = AMz+APz.


485

fit/sl

PR,OBLEME PENTRU LICEU


Clasa a IX-a

intersectie
Segt"entml

25A77, Fie ABC un triunghi uariabil, aud,nd, udrfuri,lc B gd c fi,ne. sd' se


pe (AC) gi, pe (BC respectiu
demomqtreze cd dreptele (L), care i,ntersecteazd pe {AB),
:
aria
aria[NCP]
Nl
an'alAM
tncd't
=
lM BC Nl' tree printr-un
tn M, N, P, astfel
punct fir.

a= BC,b= CA,-c= AB, r: AM,A: AN,2 = CP' Din


bc
altqvlt,tt
arlalAMNlJ _na
: l. rezUltf ng
: :! _l
fr,lt :: :+.
, Din aria[ABC] = a,ria[BMP] oblinem
-bc-2'
u"ii[[Ec1
a,fi
Ap1ici.nd teorema hi Menelaos in triunghiul ABC
(c- n)(a+ z) = ac * z =

Deci

Gh. Sztilliisy, Sighetul Marmatiei

Solulie. Not6rn

este

ipotezei

= 4OBA*
liuie
rezult6

cl

,9

lwrrl

unghiului

25[',-

=1<+cb-cy-cU-frA?.
consecin!5,

este Punct

fix'

c-&
3bc

a*z b-Y

pentru transversala (A), avem:

c-n

c-n'T'

c-fi

-5fg

9o

3b

b-Y

y --

J
Z, *=aSiz=2a.

2c!, de uude Y =

ln

arfiun
lor estc
(1,1,0), (0,1,

25078. F,ie n,p nunxere notutvle, mai mori sou egate cu 2. calculafii partea
.ttPl

i,ntreagd a numdrtilui real

q:.T.+.
7,' t/t"-'

(F

<rery { pt@ <


< <ftW + \reTWE+.'. + 1@, rezulta '5'p((ffi- {4
'
Sotugie. Deoarece

, #.

n(</E

rmn

<F--i,oricare

+ . .. +

ar fi k

L. Prin sumare oblinem:

p$m-r\
t!..' ' L -, <\-+
=
25079.

Sd,

?_r{/@

<p(n-l)+1.
-.''- -,
p(n-t)'

se rezolue, tn numere naturale, ecua$ia:'

r2

LZy

2*

\xY

25

486

lPQl.

a2

-o*1,

ob{inem o

ii)h

aratS
o.

AWd Eckstein qi Viorel Tudoran, Ata'd


Solugie.ln *, ecualia are discriminantul A - '(3v*2)z +4(4v2 + !?A !?5)
: (Sy+6)i+68. Este r,"""rr" ca A s6fie pStrat perfect; ecualia (5g+6)'z*68= n'=
." r"iiu (n-'5y-6)(" *5y*6) =68, cuunicasolulien = 18'9 = 2 qi r= 5'
25080. Fie d,at unghiul LXOY si A e (OX, A fin, ior M, N e (OY mobile'gi Q miilocul.
ca N e (OM), astfel tuct,t MN -- OA. Dacd P este miilocul lui lAMl
de m:iilocul
N
punctului
simetrdcului
geometric
al
fagd
i;;'1olvi, dei):rml,natt local
segmentului,

5.

'

> n, rezult5 cd'p(n-1) S a < p(n- 1)+1, deci [o] :


4yz

.9a[ts'

= (a+l)(f,
:2a-l*

p>

np

Cw {ffi.

i) IYr
ii)

Mtnuela Praiea, Drobeta T\rrnu Severin

Gh, Marchitan, Suceava

= 4n'+t-

decin(a
oblinemp:

25G,

Solft.
e P(o+l

Solu{ie {i9 E-mijlocul segmentului PQ,.9 simetricul lui


w dreapta OM.

intersectia paralelei din A la PQ


Segmentul PQ este linie mijlocie

[.]: i!] 5e
' "- :; o-55x11
,.

'utb

I - .:*'aqiei
=

---r

Din

, ::-:.ent

j-BC

In

Q este mijlocul lti


ipotezei -deciOB :
l

= 4OBA: ;<XOY.

Pe de altd parte, Q.B este

linie mijlocie in A1/O^9, deci O"9llQEll,4B, de unde


rezult5 cd S apar(ine bisectoarei unghiului XOY.
Deci locul geometric al punctului ,5 este bisectoarea

unghiului XOY.

25081. Determinali a,b,c,d e

-, -{rad

V, gi, nurnd,rul

prirn p, Sti,ind

I azb+bzc+czatabc=d
\ o2c+ b2o + c2b + obc : p -

cd,:

d.

Robert Csetnek, Satu Mare

Solulie. AdunAnd cele dou5 ecualii oblinem (o + D)(b + c)(c * a) : p. Dacd p


ar fi un numdr prim impar, atunci a*b,b* c, cl o, ar fi toate impare. Cum suma
Ior este num5r par,2(a + b + c) , rezultd cd p - 2. Pentru (a,b,c) se oblin soluliile
(1,1,0), (0, 1, -2), (1,1, -2), precum qi permutdrile acestora.

Clasa a X-a
25082. Fie p) 5 un numd,r pri,m 9i n N*. Sd se arate
i) Nu eristd cub perJect. de forma (2p)? - t.
ii) Eristd un s,ingur cub perfect, de forma (2p)" + 7.

cd:

Gh. Sziill|sy, Sighetul Marmaliei


Solu{ie. i) Presupunem cd existd a N*, astfel ca (2p)^ -7: a3 } 2np" : (a*1)(o'-o+1). Fied: (a*1, a2 -af 1);atunci dla(a+t)-(",
-o*1) :
:2a-l+
dl2a-1-2(a+ 1) = -3. Dacd"d = 3, atunci gl2np", fals, deoarece
pZ5.
RdmAne d = l; din 2np" : (a, * 1)(o' -a * 1) rezultS 2n : a* 1 qi p" : az - a * 1, deoarece rz2 - o * 1 este impar. Cum 4" : (o * 7), > o, - a * 1 : pn,
oblinem o contradictie.
ii) Fie b N*, astfel ca (2p)" +

r-'-

fa(X de.E qi B

in LABM, deci
BM qi al lui ON * conform
MN : OA. Atunci 4OAB :

b":-- a irtea

: - -: =-.'efin
__T,
_ ,i\ <

l/

aratl analog cI (b- 1, b2 +b+t)


4n+3.2n*3 penrrun ) 3,

1:b3. Atunci 2npn:(b-l)(b2 +b+1). Se


b- 1 = 2' qi b2+b+ 1 : pn. Atunci pn =

1, de unde

*.* (;)'.,

(;)"

*ir(f)'.,

(3)'.*.,,

deci n, ( 3. Pentru n:2 rezult5 pz :37, ceea ce nu convine, iar pentru n = |


obtinem p : 13 qi singurul cub perfect care verificd cerin(a este 2. 13 * I : 27.

25083. in triunghiul ABC are loc rela{ia:

-'- -, :'bile,
- -,;iocul

L: -,tii7cul

Demons;tratro"uT,u;,%(ur:"?r;;::;;r;?r:rrL"ir::
Gh. Szt)llt)sy, Sighetul Marmaliei
Solulie. Reta(ia se scrie succesiv:

+ b2(a+b+ c) - (r'+

b3

b3

+c3 -Jabc) +

+b2a+bzc+abc-a2b*bc2 -a3 -c3 : 0 <+


- 2abc- a2b -bc2 = 0 {+ b2(a*b+ c) -

b3

+ c) (a2 +b2 + c2 - ab - ac- bc) + b(b + a+ c) (b - a - c) = 0 # ac- a2 - cz +b2 = A e


- (a +b
2+c2-bz
A+c unde rezultr concluzia.
1
1
a2+c2-bz
+-cz -b'
- 1 u^ = 60o: L{,de
oa2
= 1o cosB:1o
2'

#[+*+

strat.

e (1, oo), demonstrali cd;


logo, r@'logo, t@ ' ... 'log,. \/a"ar >1.
Ionel Tudor, C5lugdreni, Giurgiu

25084. Dacd

a1, az, . . . , an

Solutie. Inegalitatea

se scrie echivalent:

lnar*Ino.z lno2*lna3

lna,r*lnar

> 1 <+ (1 +1ogo, a2)(1 +logo, o3).


. . . (1 * log,* or), 2n <+ (1 + r1)(1 + *r) . ... . (1 + nn) ) 2n, unde 11 = logo, 42,
n2:logor}tt ,.,, frn: logo- o1 satisfac frtfr2' " " xn = 7'
Fie a = (1 +rr)(1 I *z)..... (1 a x"). Atunci:

ffi .

(,.*),
deci cr2 =

[,,

+,,1 (r

(*a)2',q.e.d.

. *)

$,

(, * rr +

"a,

P(0,7).

Sot!*-

*.r) =f[,r+2+1) =4n*,

k)! . (n + 7)k

i{nk=l

;-r

.C**'

(n

- k)t.(n+ 1)* .6-jmTil


i{r,
k:1

Sotulie.lr"*

,*(r-k).(rz+1)ft
it. ("-0.("+t)ft
="'z---itrr\r
(k + 1)!
Ic:1

*1)' -

1)1.

:",
:"'

[t#
[t#

-@+r1] :tn+r)*-(n+1)!

lt

1\

#,* h*fr, ,,,au h, este


din .4 in tetraedru, r5mAne sd arSt5m cx a f * = I {. Norr.ra cu V volumul
"r'o
-ni
tetraedrului qi cu Sa, Sn, Sc, 56r, ariile felelor BCD, ACD, ABD, respectiv ABC,
.3V3V r":
S Sa * Ss * Sc * So. Atunci:
avem ho:
T]ZSa, =
t Ut

*r. h* h*

ffif

este

inrllimea

h:

: #lasP + 4Ls7 - 4s .f

imP
Sol4--

Relalia det{rl

=a2.

detC = det
obtinem

Marius Olteanu, RAmnicu VAlcea

b) Arrq

-l

E*q*e*4=n'(4*P,*e,)'
sotugi,e. Deoarece

+r<+re{

25086. Fie d4, d2, d6 lungimi,le perpendicularelor cornune ale celor trei perechi
de muchii opuse, corespunzd,toare tetraed,rului oarecare IABC Dl. Dacd, ro, rb, rc) rd
sunt razele sferelor erinscrise asociate -acestui tetraed,ru, sd se arate cd:

1)(&

1) .(n + 1)ft1
_-,$
[(a+1)k+r _ (k+1)'(n+1
- '"' /-L
j
(k+
(k + 1)!
(Ic +qr
1)!
+ 1)!
21 (n

=,,itffi_@#]
#]
fiL (n+qr

(rz

lonel Tudor,Crlugareni, Giurgiu

488

b)

(2c +

2E0BE. Sd se arate

Lh:

a)

s,]

c:l

P(-\c)*
25m-

Sd{is
oricare ar

fi

t,r*-ilET

: #[+s'
strat.

4E si

- ns'] = 4. #.I

si = nD

Clasa a
25A87. Se

il,ceea

XI-a

ce

trebuia demon-

cons'id,erd funcli,ile:

#+#,

r(x) =

R\{-*,-*}'

( 1 1)
:J :
g(r\:t*3
***4.
r
+
lK\t-s'-aJ
5;ET 4**1'

r\l.
+-,n/'
:4T {+

a) Determinali mul[i,mea Gy fiGs.


b) Catculali mdsura unghiului lormat de tangentele la G1 gi ta Gn tn punctul

P(0,7).

Liuiu Pdrgan, Bucuregti


sotufiie. a) Avem
nz -L
:
,
- (2"+1)(3r+1)

*r <* r .

{-r,0,

f(r)_= s(r)

- (ar+1)(5c+1)

- ;},

- {t-r, -r), (0,2), (1, 4,(-'i,-, }

*2
l'

#*

#-

= ## +]
Atr:*lsau6x2+5x.*1=20r2*9r*
"&-LL D@uv4 -ruar

<+

-l

deci G1 nGn

b) Avem.f'(0) =

-27,9t(0): -23. Atunci:


2
t.r=ll{o)-gi(o)-l
= srr ) e : arct8*'
' = t + /(o)s'(o) =

25088. Fi,e A, B e Mt(Z), astlel tned,t det.A = det B : 1.


Demonstragi cd, dacd, eristd a e Z astfel hcAi det(A + B\f2)
este impar gr det(,A

-(z+1)!.

+ mB) = a,

unde m

*\\(B-L
=

a, atunci a

A).

Florin Mezei gi Mihai Opincarau, Alba Iulia

B-r .A = B* .A e Mr(Z) qi P(X) : det(C - XIt) e ZtXl.


Rela{ia det(A + AtfZT = a se scrie detB. det(C + t/Ztr) = a, adica pcrt) :
= o Z. P'ezultd, cd, P(tfi) -. gr, deci X2 - 2l p(X) - o. pe de altd parte, avem
detC : detB-r . detA: 1 si P(X) : -X3 + TrC . Xz - TIC* .X + 1, de unde'
otrtinem a = 1* 2.\)C gi TtC* : -2.
Atunci a este impar gi det(A + rnB) - detB. det(B-t A * m\) : p(-m) =
Solu$ie. Fie C_=

4, rc, rd

:P(-]IC) -2hC *1:c.

25089. Pentru a (0, r), caleuloli,

,t!g (r" ? + sin f + . . . + r*

;)

Robert Osetnek,,Sati.r Mare

Solulie. Prin induc(ie dupS n


oricare ar

fi

C. IR.

Considerand

N{ se dernonstreazi. cX

*: !n

rezult5.i.ro >
n-

lsinnrl (n

ti'o.

deci

rL

n1

) sina.I
C"* J* (, * *
1-r i.
k
*
k-l

. *)

oo, rezultd cd,limita

sincl.

fsin?
ft=1

ceruti

>

lc

este oo.

Pn

25090. Fie (P,,)"23 un pir de poligoane conaeile cun laturi,


. . .Ann, A"x fiind, udrfurile pollganulwi P"(h =T5i'.
A*Anz
=
Sd se

s(r) =

:1,*
!-2

f] *ina,4.

lim
calculeze: 71.-+oo

/c=1

arolg.Dane, Tfugu Mureg

/21

fFi

-uT

2W

mdsura unghiului poligonllui cu v$rful in A,,s. Deoarece

Salu[ie. NotH,m
Anx (0, zr), avem sinLrrp ) 0, oricare ar fi ru, k. Aplic&nd inegalitatea mediilor qi
inegalitatea lul Jensen pentru funclia concavX sin pe (0,2r), rezultfl:

0<

ff sin.4,7,
k=1

/n4

!sinA,1
b-1

Da^u
n-i

nnn

-/^a^tu+

IL

cleqtelui oblinem

"lg5

(l

fl

sinA,4

(n
-^i--!--

.2r
- 2)r =sln'n

.9.**.

Din lema

n=

g.

2509L. Fie {an)*>1 un gir ile numere reale, an } 0, Vn FI*. Docd


a+0, calculali lim i@.

qtu

h=[

a,,

I*z

n--+&

Florln Rotaru, Eocqani

[m : :0,
lim an: a > 0 qin-+@

n-+6

fL

avem:

liw tFan= n-+@


ti* o* =oo=1.

Jo:?.

Clasa a XII-a

25092. Fie a W, o fuat. Sd se detennine func$iite


ot
co,re are loc

relolio; r

ff'l(t)dt

I00

= ".

"+i

Pe&

n--+m '

pentru

i1

Sotulie. Cum

f;

: IR +

=z

6n

R.

-4(n

Vr Q.
J l(t)dt,

-I

Manuela Projea, Drobeta T\rrnu Severin


7

Solu$ie. Notdm

F(x)= lf(t)dt, r
J

lR, F\rnclia

este continu5,, deei

f'

este derivabils. Rela{ia

rF(a)

F(c}'- l\9)-*,Vr
IR,
&
continue. Atunci f(*) : {@, V, e R,

oF(a),Vc Q, implic5

conform teoremei de identitate a funcliilor

E
td

deci functiile centte sunt cele constante.

i(

: R -+ IR o func{ie continud, dmpard gi periodicd. Demonstrqti


cd primi"tiuele func$iei
sunt perioilice.

2509&. :f:ie

Litiana Niculeacu,Craiova

Sotufiie. Fie ? ) 0 o perioadE a funcliei / Ci F o primitiv5 a acesteia.


Atunci F'(r *T\ - Ft(t) : l@ +T)' l@) :0, oricare a,r fi r R, deci functia
4g0

n-l

2SD*
are

soluliib

s@): F(r *\ - F(r)este constanta.

:lr

t (-T):

cum

" (;) - " (-;)

(t)at:0,

rezultd cd g = 0, adic5 funclia

este periodicd de perioadd

?.

-uT
26094. Stabilili forrnule de recurengd pentru calculul primitiuelor:

r*=

sotugie.ou"*

oa_1

n = t *f,dr- h=

- Io- h

2n

-4(n

VcER,
V:r

2n/

-At
-_ry

st'

i;;ti- - # o

sh*-lr .chc l)Jn-z

rn]5,r IR, deci:

zh (e*/z *
+ c,
f, * c =
"-"/z)
:
l, + (a'|- r)] o, * -zth;+c

=2"

sh"-r o. ch' ndn


Zn(n

,A"*dr,

deci

=2*' sh'-l r. c hx -

- L) lsh"-2r(1

2n (n

+ sh2r)dr
.

"

qi

- 2 I ,n"*. (tnf)'a,

rn

Jt =Zchr*C

- (n -L)J,., de unde J,. = -nr";

qi:
.

sh"-z

x.

ch2

sdx

= 2n.sh'-lr.chr -

Jn-z *2nshn-rrcht

j , Or.{r}dr.
'
Do*n Mdrghi'ttonu, Corabia, Olt
Sofutfiie. Deoarece y.Isl- {sl: cl*l@ - [*]) = lr)*' - [o]2r, avem:
2509

5. Pentntn N', ealculagi;

j *1*11*1o* -ET'n,z - k2a)dn:


ft:l ;

1
IR,

Liliana Niculescu' craiova

,n"*';.

Pe de altS,parte, Jo

lG-e-')'dr,nN*.

-^,,, -- t,

= rn * It "t@'Z- r)ar =

rn*z

Jn =

rn-

2tn2ch

th2|ar =

d*,

I(ffi)n

E (f

(tnz +Bk+ r)

25096. Fie n

-$r**,)) |iutr*+ 2):

| /.(n-t)n(Zn-1) . ^(n -1)n\


:u\"
u -'T)-are solulii f,n

E (f", - t.)l_.'
(n-r)n(2n+1)

2 un numdr natural. Sd se orate

'

cd, ecua$ia

n"

+i =i

nu.

V'2ssa.

**:f

49L

SoluNde. Presupunem cd, existd

2004l*,

eZ

So+?:0 lnZSosa. Atunci

arltfelhcat

+2+ 4l:rj +2+ 2l /c. Notdnd k:2m rezultl 2lZn-Lmn +1, f"f..
PROBLEME PENTRU CONCU}ISUL ANUAL AL
REZOLVITORILOR
Clasele a VII-a qi a

VIII-a

C:2738. Sd se determine numerele naturale n,


2516 - 491.2514 + 5"

gtii,nd
:

numd,rul:

este un pdtrat perfect.

Viorel Tudoran.gi Alfred, Eckstein, Ltad.

Sotu{ie. Fie k e N astfel incAt k2 = )gt6 - 4BL.2Sr4 + bn. Atunci k2 =


:25ra(252 -4g1)*5n - 144.25t4*5'= 5"+(12.257)2, deci 5" = (k-12.257)(k+
+L2.251) + k-72-514:5", k+12.514:5b, undea < b e Ncuo+b= n. Rezultd
24. 514 = 5b -5c - 5415b-o - 1) + a =L4Ei 5b-a =2i: i2 + b: 16 =+ n = 30.

C:2739.

CatculaNd

tfr+t

Wrtea tntrengd a numdrulu'i:

,fr+ t

,ffi4+t

Petnt Braica gi C, Vai,cu, Satu Mare


Solu$ie. Deoarece

tlETl+ t
+t

/-\- '/N1+ {E
_{t/k+t+t)\,/k+t-t/t+t)
_!f._
=
= i\{k +I " - ! bmf -,fz +2002) =
lal = 1022.

1001

\/k

* 1), rezulri cd:

+,ffi - @ = roo,+ 22,s8.

..

0, Z0 . . ., deci

Cz274A. Fie pdtratul ABCD gi cercurile C1 gi C2, cu centrele tn A gi, resC, de raze egale cu AB. O dreaptd ce trece prin D, retaie cercurilee gi
C2 tn punctele M gi respectiu N. ,Sd se arate cdtriunghiurile MAB gi NCB sunt
pectiu

congrru,ente.

Ramanga Ghigd Ei loan Ghi,td,, Blaj


Solu$ie. Analiz5p caaul in care M gi ly'
sunt pe arcele mari determinate pe e1 qi C2 de
coard,a BD. Deoarece *BAD = 4DCB =

= 4DNB : 45o,
AMBN este dreptunghic isoscel, adic5
MB = NB. in plus, /B : AM = BC = ON
-

90", rezultX <BMD

deci

'

de unde rezult5 concluzia.


Cz274l. Fi,e M un'punct tn ,in:teri,orul triunghiutui ABC. Sd se arate cd
cercurile tnscrise tn trdunghiuri,le ABM gi ACM sunt tangente, ilo,cd gi numai dacd

AB+MC=MB+AC.
492

***

r*7 4*

Atunci

hls.

Solu$ie. Fie ?r, T2'punctele de tangen d cu latura AM aLe cercurilor lnscri


ie in triunghivile ABM gi ACM. Atunci
AB_+ AM _ BM

it

AT1=

--rAT2:4Wffi,

# ATr = ATz e

:Tzd

deci?r
AB + MC = AC + MB.
Clasele a IX-a qi a X-a

tn ori,ce triunghi, sunt adeadrote


(enun{ modificat);
crs! +cosf, +cosf; 3

C22742. Sd se arate cd,

Arad

tt

k2=
l2-57Xk+

(fTalalrAA
*
2) min
tV'* a'yt

RezultH,

#;

>

;i

t* 1+

cosl'
D,inu Teodorescu, pucioasa

a=30.

+It@ds

A gi

nt
res'

NCB sunt
Blaj

r/$N
$Cz de

{DCB =
= 45o,

adicd

DC:CN
-

orulte cd

frui

l'' "u"''

* *z + . . . + rn:2004
b)

h$i

eifd,

= -L
ns

pfr.

Pe de attd parte:

(lr ' 6-")' <DG L,tffi' :2P'P=2P2 +E,rrca

f+r

&lRl2r

inegolitd[ile:

daed,

*+*

"l

gi proilaaul ur,'12' ,.

.'rn

<Pfr,

este'magim'

Aceeagi problemd, Pentru 2445.


!fi*rf

4, atunci 2(a - 2) ) a; deqi un facto-r


se poate tnlocui cu 2(al - 2), rn{^rintl pro.dusul gi
pXstrand suma constantd,. Astfel, ln produsul manim putem arrea doar factori mai
Solu](ie. a) SE observ5,m cd, dacd a

,o > aliproaus"f"i br*2. .. . .r*


mici sau"e8ali-cu

i*", *"*

3+B d z+z+2

gi 32 > 23, deci ln produsul maxim

nu putem avea 3 factori egali cu 2. Astfel, curtr 2004 = 3 i 668, pmdusul mtlxim este
3668.

b) Produsul maxim este 22 '366T.

C:2744. Sd se d'etermine numerele noti;umle nenule n, pentru mre:

- (n+1)cosz'.o, (,. ;)
oricare ar fi numdrttl rcal t'
cosns

"o,

(, -:),

Ioner rudor,c5lug5reni, Giurgiu


493

= 7r, oblinem cos2l = -L $i (-1)' =


: -(n* 1)cos2 1, de unde (-1)' = -1, adicd. n oru'r*n*'l**rurro nu este
verificatd, pentru'it = i, ia,r pentru n :3 ob(inem formula cunoscut* eosSr :
- {cosr.or(r+;)co"(r-;). Dacs n ) 5, atunci "o"'L > cos2 I = 1,
Solulde. Lu6nd

>

--,
n+L'

r -

0 gi r

deci nu convine. Agadar

r+

3.

C;2745. Fie ABCD un tetraedru, in care mediunele din A, corespunzdtoare


fegelor ABC, ABD gi ACD, srint.perpeniti,culare, doud, cdte d.oud,.
Sd se arate cd muchii,le din A au aceeasi lungime.
. -____+ __+ __-_r Dinu $erbdnescu, Bucureqti
Fie
7
Solu[ie.
Er Br, Cr, D1 mijloacele muchiilor
-TB,t =4,2

;fr
:;G 1 d), AC; =
,td + ti1, l,Oi =
1l-ll
: ;(r; + 7) qi A&LACTLADILABI, deci 0 = AB; - ACi = nt* + ti .7 +
= L,V*t -t+t.A+?,?) or
ti.A +A. ?), o =
o : alr.AB-*, =
lG.-l .-t +-A A *? t1 Rezultx cd, & : b2 = c2,
CD, DB, respectiv BC. Avem.4Bi

d d,

arlic.d"

AD

- AB = AC.

Clasele a XI-a qi a XII-a


C:2746. Sd se arate cd:

"r1.
J tf-lo"a" a fi'-

,'

satu[i,e.Ap]iceni rormura i,,tugrula u ,,"*ri1li,

i'i!l'i;'iiiit*!Jr:l#,'

I t/lnrdr

[ ,a,. Iu*o*

<

'll
1l

C:2747. Fie
11

Daca,

("

: [0,1] -r [0,oo)

494

le

- 1)]ll1 : \/;=1.

Ir*!'(rn)dx>-+ ' I l@\O*, Vn l\*, calculoliminimulfunc[iei f

JNJ

Romango Ghild Si Iaan Ghild,,

So'latrie. krtegrflnd

prin p{r{i, avem:.

'[i,*h{.'1*"1d,
J
00

,nro") = :,r, - I i
[''*'1' i

rezult6

.[r(lnr

o func{ie deriuabild, cu deri,uata continud.

oo

:*

1)

1/(r) > t@\U*,Vn


"e
|0

Blaj

1i *.ll{"\l'dr

= i.
NJI

t@')d*.Jinand

seama de enun!

: [0,1] -+ [0, oo);

S[*. Fie rn minimul funcliei

cE l3u

*7D

I
evident

atunci
m20.
],..,0

1/(t), I

f @)d"r 2 m, de unde, trecsnd Ia limit5 dupS

n, deducem 0 7 m. Prin urmare rezqlt5 rn

ct2748.

Fi,e

A,B

O.

rtOud matri,ce de ordinul 2, cu elemente reale, Sd, se arate

c&i

det(A2
S olulie.

+ B')

>det(,A,B

A).
,1. :B

ConsiderEm polinomul:

f(X) :det(, + XB) =detA + oX + detB' X2 e R[X];


observSm cd:

< ll(01, = /(i) . /(-i) : ddt(A+ i:B) . det(A - iB) = 6s11tr2 + 82 - i(AB - BA)).
Fie: P(X) .= det(.Az + 82 + X(AB - BA)) : det(.42 + B') + PX+
+det(, ,B - BA)'x? eR[X]; atuuci?(-i) = l/(i)l' >0 + P = 0 si deci:
det(A'+B')> det(AB -BA).
C:2749. Fie A un inel finit gi K un corp. Sd se arate cd, d,acd orice morf,sm
-+
K este injectia' ohnci A eshe corp'
:
A
f

Marian Andronache, Bucureqti

Sotutie. Fie *,g e Acuxg = 0. Atunci f@il = /(0) <+ I@)'f fu) = 0. Cum
y'{ este corp, rezultd f (t):0 sau /(y):0i iar din injectivitate oblinem cd r:0
sau g = 0. Astfel A este inel integru finit' deci corp.

PBOBLEME EENTRU
Gimnaziu
O.G:388.

,Sd

se

OLTMPTADE ''',

orote clecugi',o,

r'+,y2-22-r-3y-z-4=o

adrnite o infinitate ile solulii tn mtmere tntregi.

Aurel Ene, Rm. Vilcea

4k*l,y
Solugie. SeverificEugorcE x
ecuatiei.
de
sblutii
ale
o familie infinitd

O.G:389. Affali cw..mci

rrrried

=$k'.*5, z =5k+2,k eZ,

ualoare a numdru,lua

l3'

7"

formea,z5

Zryl'

und,e

m sunt nurnere naturale nenule.


Marius Ghergu,Slatina,

n,

6lt

15 si ari!5'm cf aceasta
solufiie. Pentru n'L = n = 1 avem l}n +7'
3"
7" edte 0,, 2 sau 8, deci
aum6rului
cifrE'a
+
Ultima
mica
valoare;
este cea rriai
Cum
7' $i 25,tn dau restul
este
5,
3
sau
7.
25*l
7"
numdrului
+
cifr$
a
ultima
13"
cu 3. fin6,nd cont
divizibil
25*l
este
c5
7*
deducem
cu
3,
la
impSr{irea
1
l3a
rlmine s5'ardtX.m
mirinrd,
pentru
valoarea
15
a
cd
este
sus,
ar5,ta
de'mai
de cele
atunci
25n'*
3,
3n +'7!' de'li.
7"
dac5
3"
intr-adevd.r,
+
3.
25*l
7"
cd 13" *
=
4
contradictie.
restul
sau
6,
cu
8
ta
impdrlhea
f3
d[
2,
iax
25@
restul
cu
8
impdrlirea

-25*l:

495

Liceu

0:1052.

se arate cd

Sd"

tn

ori,ce tri,unghi

ABC au loc

inegalitd,li,te:

P -rno , Tnb ,IrLc _ p


R- a
b
c -2r'
Gh. Sztillisy, Sighetul Marmaliei
Solulie. Vom folosi in demonstra{ie inegalitd(ile:
fTLo _ R

ho -<-

rnnholp(p-a), pentru .4 < g0o,

gi

2r'

moho

(p

b)(p

(l)
(2)

c), pentru .4 > 90o, (3).

4" = #.. 4p' = fi, xi"xinegalitatea din st6,nga.


i (fABC
# Dac{,
nu are unghiuri obtuze,
_

gi m"h" < p(p

Atunci

c), de unde moho

atunpi rnoho 1 p(p

mohu

(p

- t)(p-

- ab+bz
m"h"1,
moho

p(p _ b)

rruoho1*:*

LT:#t

In cazul ln care triunghiul ABc este obtuzunghic


rnoho

a), m6h6

rri.h" 1 p2.

c); din

*u

* +$i

ha

tn

A-

( c rezultr m6h6 1.

atunci:
analog

+qi

SumAnd,ob{inem:

i m6h6 * Tn"h" I !#

.#

gi inegalitatea se obline analog. -

0:1053 Fie

girru,l

(on)n>r, an

* gy

(a+b+c)2

=p2

) 0, astfel tncdt, pentru orice progresie arit) 2, girul (a6^)n>1 este

meticd, de numere naturale (6.)*>r,


b1 ) I gi b2 - 6r
.cu
progres'ie geometricd,. Sd se arate cd (a)n>r este progresi,

;:frfrr*r4

A,r.,r*gti

Solu[i,e. Pentru bn = 2n - 1, n ] 1, avem (azn_r)n>t progresie geometricd,


deci a2n-1 = atrn-r, r IR. Pentru bn = 2n, n
? r', ier"tta-cx (o2-'r)r,y1 este
progresie geometric5, deci a2n
dzqn-t,
IR.
in

fine, considerAnd b,n-= 3n,


s
n) 1, ob{inem c6,a3n= aasn-L,7 s IR. Atunci ag = aisz : o4r4 gi.o15 a3s4:

=atr7 1s2=r3. Pedealtdparte,a6 -azq2 =oes$ierz -irq, ="u"r*nr:

=s2:t3+q-r.

Rnzultl cE a2n-1

= e|rn-L,

a2n

.szn-L: alr.(rf)'"-' - ay.fn-!,


c6, an = &t ,to-r, oricare ar fi n ) 1.
O:L054 Fie n
naturale cu

i)
496

= azrn-L; atunci a6n =

de unde

a2= e,t.pi;

- ag
t:r*,rezulti

2 un numdr ruatural. Considerd,m A o mul$ime de nutnere

elemente, astfel tnc&t:

Sd se arate cd

nota,nd

o,zr3,n-l

aeA+[ogz(o+1)] e,4.
e A gi 2 e A.

n) Fie Oirlrt'l (rdx>t cn *L =


se arate cd maxA 3 t"'

si ri,x+r =2(2*o

il;X,j=^';fr"r
i'#ffiffifi(;fj
,"*';[ii# (';iF t P1JJ'

-);r"_jTrr;:j:;,

r)] e A Prin induclie'


1' Pe de
d'a]'ui'"'i oi >z'v k z

= [o82(au

conrorm ipotezei'

faptul

;;

am arftat c[ 1 A'
A este *"iii# -1"ita''- Aquaut iit;tu"'t^*o^>
= Dar
"
1 at
"'+r
]-^|
l' sinsura
>
Fie acum, =-il*1t 2 I
ao
ap .-3' Deoarece
aptt- [ogr(o, i"ii'to"^1*: #"il41'3
: +e n - 1 - 1'
Atunci rezuus a )- t * r n 21
c5,

r'

*#riif#,lffi

hf ffi f; i, I i:
a""iGi'+ 1) 21'+ r*-r' Aqadar'
-i-u''"f?il;:l;
De aici ob{inem '
a2:[ogr(o+1)];'t;';.''o"'aici'";;i;;"'+r!2r*a*-z'Analogca
in aproaPe va rezulta cd'

E*z

ae
mai sus vom obline apoi

anatog

> 1 + '*-- gi Ji" urtq'ng


i';:';*Jti*uretaqiesevaoblinean-rZ3'

2 7 l'
a+Zt*nn-3,'T"-,'=
c6: a : at 2 &z ) "' )'&-n-l ) Contradiclie'
A'
Deoarece L,2 e A,*'""ttt-ut'*"i
gistiuc[ "*" **tf" mullimii
Am g5sit a"ti rr,if "i"*t"*
pmblemei se incheie aici'
Aqadar, o S
'" ii;d"$.
Observa{ie.'b**o*,rti-"Aclnelementecareverificdcerinleledin
A = {t1'r2'"''*"}' Se
i:r-acest *"*
'o"'iaur5'm
n1=L'
enun! gi, ln plus, *l'1= '*'
peutruorice2 <ki>rlqi [og2(rr +1)] =
=ct-l
observ5cS[ogr(r1+1)]

Evident ma.xA: rn'

PRIMAR
PROBLEME PENTRU CICLUL
orit-

ecuatia:
46. Afla{i fi,A N care verific5'

2r*Y:19'

este

hcrresti

42. suma

pare, cotrsecutive este 100'


a cinci trumere naturale

produsul celor cinci

-:

Argeq
Eugenio Dobrin, Curtea de

mrmere'

calculati

Argeq
Eugenia Dobri,n, Curtea de

esfe

3n,

oEstl

=+d =

F ot'
Eultfl
'mf,tv

48. Determinali cifrete a' b,'*tfulinc6't:


abc * bca * ca, : ooo'

chra oliuia

speciac' Buzdu

obline egalitd'li adev[rate:


49. Puneli paranteze pentru a
b) 2 +;-:2t2":2;' c) 2+2-2:2=3'
a) 2+'--i''-:"
BuzS'u
Ctara Oliuia. SPeeiac'

50.
de forma

ffi>

Cate nulnere
siryY'
se pot scrie?

7!z
< 51731'
de forma
sepot scrie? Cflte nuJere

Se stie c5'

ffiSl

Bla'j' AIba
Romanla Ghild' gi loan Ghild'
497

PROBLEME PENTRU GIMNAZIU


Clasa a V-a
determine cel mai mic numlr prim de fonna
este P5,trat perfect.

E:12843.
qtiind

cX oc-

S5, se

ffi,

Dan'iel Cojocaru, Slatina

8212844. Demonstrati c5

E:lL.]8
detern',t*:= i

E:1ifl
:s* i

pentrr:

lffie7l(2af3b*c).
Vasi'le

S olou

dstru, Feldru, Bistlita-N5'sdud

Erl"-S

E:L2841,. Determinali numerele IE cu proprietatea ca aa divid" olb.

l-

Gabriel Tico, Bdileqti, Dolj

E:12846. Determinali r,A,z N, astfel incAt 2* + 2v { 42 : 33'


Valer Pop, $an!, Bistrita-Ndsdud

82L2847. Determinali k N, astfel inc6,t:


kz

+ k2 :25230.

Petre Orzald, Corabia, Olt

Clasa a VI-a
E:12848. Determinali toate numerele de forma aAc n baza zece, cu
proprietatea:

--=l

E:116

CD BD_1E..I U

exteric:-- J
este pery-x
pe inal;:=*r

abc-}io+b+c) :6a.

Dan'iel Coj ocaru, Slatina

82L2849. Fie triunghiul dreptunghic ABC in care m(<A) : 90" qi


AB : AC. in exteriorul triunghiului ABC se construieqte triunghiul echiiateral BCD. Daci E este mijlocul lui (BC) qi AE:4 cm:
a) calculali perimetrul triunghiului BCD;
b) ardtali cd A, E, D sunt coliniare.

E:1-]I

reduci-: i

E:l-.]I

Otilia Neme.g, Ocna Mureg, Alba

E:12850. Determina{i n N, astfei inc6,t

E:iE

n+3

| 2002 qi 2003 I 2n-17.


Gh. Achim, Mizii, Prahova

E:12851. Media aritmeticS. a trei numere este 100. Determinati

are

n';:-l-o

cele

Er1!

trei numere, dac5 primul numxr este de 3 ori mai mare decAt aI treilea num},r,
iar media aritmetic[ dintre al doilea gi al treilea numSr este 75.
Gh. Achim, Mizil, Prahova

E:12852. Fie triunghitil ABC in care AB

< AC < BC q\ O este

centrul cercului circumscris triunghiului. Ordonali crescS,tor distantele:


d(o, AB), d(o, BC), d(o, AC).
Roman[a Ghi$d, qi loan Ghild', Blaj, Alba
498

E:tr^il

incAt

a-; I

zone

i. '--

Clasa a VII-a

E:I-2853.

Dacd,

r, y reprezintd, bazele a doud sisteme

de numera{ie,

determinati perechile de numere (c, y) pentru care 666r :369A.


D

cH exist[
L este pd,trat perfect.

E:12854. Demonstrali
pentru cate 2n

aniel

Coj ocaru, Slatina

o infinitate de numere naturale n


I.

Safta, Piteqti

E:L2855. Determinali cifrele a qi b astfel inc6,t:


(Numerele sunt scrise

t/-uzu: ob.
in baza zece.)
Ion Z.Prede.scu, Rast, Dolj

E:12856. Afla(i aria paralelograrnului ABCD gtiind

#:

f si a(a,BD) :6 6-.

amian M ari,n

"U
e s

# -- ?,

cu, T8rgovigte

E:12857. Fie BB|C'C un pdtrat, iar ABC un triunghi construit in


exteriorul pS,tratu1ui. DacS (41) este perpendiculara din B pe ACt qi (Az)
este perpendicutara din C pe AEI', s6 se arate cX (Ar) gi (Az) se intersecteazd
pe in5l[imea AAt a triunghiului.
Gh. Szdll\sy, Sighetul Marmaliei

Clasa a

VIII-a

E:12888. Determinali a N, o)-z,pentru care fraclia


reductibilS, oricare ar fi n e N*.
D

aniel

ff*,

"rt"

Coj ocaru, Slatina

E:12859. Rezolvali in numere intregi sistemul:

x2-a2-22:fr-a-z:'/-,.
D

amian M ari,nes cu, Ttrgoviqte

E:L2860. Determinati poligonul cu cel mai mic num6r de laturi


are numlrul de diagonale cub perfect.

care

Valer Pop, $an{, Bistri{a-Nds5ud

E: 128G1' rrasati

erany"tlT8l"J

I ;ft ilrTi

Gh. Achim, Mizil, Prahova

E:1.2862. Construili cu rigla qi compasul trei cercuri concentrice, astfel


inc6,t aria discului mare s5, fie implr!it5,, de cele dou6 cercuri mai mici iri trei
zone de arii egale cu aria discului mic.
lon D. Lascu, Drobeta T!. Severiir
499

Pn,OBLEME PENTRU LICEU


Clasa a IX-a
convex ABCD. Bisectoa,rele unghiurilor
C, 4C D A gi AAD B intersecteazd. segmentel e B C, C A, AB ln punctele
B', C', respectiv. Demonstrali cd AAt, BB' gi CCtsunt cqncurente.

25197. Fie patrulaterul

48

A':

Vasile

S oloa d,stra:,

Feldru, Bistrita-N5s5ud

25198. S5, se afle mlsurile unghiurilor unui triunghi ln care trisectoarele


unui unghi al triunghiului sunt respectiv mediana gi in5,ltimea triunghiului
dat.
aonstantinescu' sibiu

251gg. S5 se rezolve ln numere naturale

inc&t cA

".i;r,'

2r*3Y:22+z-

Gh. Szdlliisy, Sighetul Marmaliei


252AO. S5 se arate cd,:

tffiT.+rffi + S+t@fi+. . 1\E$g

> 1 + tfr + rfl +... + t@ +25. @+2. oricare a.r fi rz natural.

>

:;:r:;ff;-H,ffiffi:

s5,

zsz,r.Determina{i r R, astfel inc6r ,


fie trei numere naturale consecutive. ([a] este partea tntre,g6 a

lui a e lR,)

Ian Preda gi Laeico Preda, Rm. VAIcea

Clasa a X-a
25202.

Se considerd numS,rul

Rezult6,

c5, 2003 |

2003

2009

a?
Vasile Soloudsfru, Feldru, Bistrila-N5s5,ud

25243. Fie a,> 1 $

> 0. Demonstrati

cd,:

\.
/ =Et#
E'*"(#)

h=L

Constantin NicolaurCurtea de Argeq

25204. in triunghi tl AB C exist5 rela{ia


ArS,tati cd, mn : q.

4 sin

B sin C cos

'

Sd se arate cd numSrul

sinz .4.

Florin Rotaru, Focqani

ltW+
cu 90. ([a] este partea intreagd, a lui a L'n I
zrrzor.

",4

4E)2005.]
J

1 este divizibil

Ion Preda gi Lucica Pred,a, Rm. Vllcea

500

G:lA

25206.

.;;;;
ug$iurilor

Se dau sferele de ecuatii:

zz

Ei (* -r)' + @ -2)2 + (z-

:!

Determinali rn, qtiind

c5' sferele

risectoarele
triunghiului
Sibiu

rn2, m IR*'

sunt tangente'

Liuiu

fo punctele
ie-NAsIud

3)2

P d,rEan,

Bucureqti

Clasa a XI-a
25207.

Calcula{i:
2004-r \
^
(ioo+* +2004+ +"'+2004,,Y:)'
t*
z-+oo \
cd'tdlin Pand' F,,m' va'lcea

pozitive astfel
y
25208. Fie a, P,k >0 numere fixate, iar t, variabile
E(',d: ar1 + frr"'
illicdt ry :15. S5, se determine minimul expresiei
Gh. Sziitliisg, Sighetul Marmatiei

!trarura{iei

*,rffiT@ >

zszos.Fie sirur

(r,,),,rr

f,m- VAIcea

tt se calculeze:
{tn:" (+
#)
t

lim (342,, -Zai*)n-+oo

de Argeq

l?ff,A'r),
elui a R..)

ctr

D.M.Bdtinelu-Giurgiu, Bucuregti

252LO. Calculati determinantul:


sn(a + z) sh(b + r) sh(c * z)

D_

252tL.

sh(o
ch(a
ch(o

C6,te

- r)
+ r)
ch(b - r)

- r)
* r)
- r)

- r)
r)
- r)

sh(c
ch(c *
ch(c

sh(b
ch(b

rddiciai reale are ecualia:


614 _t4fi3 +g*2 +a:0, a

r)
- r)
r) l'

sh(d +
sh(d
ch(d +

ch(d - r) |
Liuiu P A,rgan, Bucureqti

IR?

***

Clasa a XII-a
252L2. Fie

[o, b]

-+

IR.

de Argeq

:3sin2 A.

b+
dE

Focgani

divizibil

R'n.

VA,lcea

lru)ur:o

qi

funclie Rolle pe [o, b], astfel inc6't:


f
l'@) . 1Plat ) o, Vr (a, b).

:
Demonstrali c5 existS, c e (a,b) astfel lncdt /'(c) O.
Aurelian Vigan, Costeqti, Argeg
252L3. Fie n N* un num5r imPar qi:

C-: {i,44,(R) ldetA +0, A: (au)Li=Ti, aii -

an+:1-i,1*L-i}'
matricelor'
Demonstrati cH, (G,') este grup, unde ' Lste inmullirea
Romanla Ghi{d, qi loan Ghifid, Blai
501

252L4.

funclia

Se considerd,

f (*)

fn:

(0,oo) _+ jR datd, de:

Ilog2rr*+u

Calculati

f(r)dr

ffio".

252L5. Calculali:

I
I

Gh. Tutulan, Gala(i


sin2 r
_:_dr,

stntr + cosr

25216. Calcula{i:

dr

t/t + Ji

Liuiu pdrSan, Bucureqti

-u&.

PROBLEME PENTRU COi\CURSUL ANUAL AL.'


REZOLVITOR,ILOR
Clasele a

VIf-a gi a VIII-a

C:2810. Fie o, b,c,,d,,e IR. Sd se demonstreze cE:


min(a -b2,b- c2,c- dz,d- e2, _ o\.<+.
Vas il

So

Io u

d,stru,Feldir, Bistri{a-N5sducl

C:2811. Fie a,6 N* qi J I a. Atunci afirma(iile;


1) (a,b) : t;
2) (or +bs
:1-

-Sab,a*b)

sunt echivalente.

"
cz281,2- Fie trianghiur dreptunghic ABC

Gabriel Tica, B5ileqti, Dolj

(*(i') :

g0.) cu catetele 6

qi c in care A.D LBC , D e (BC) qi G este


centrur sdu'de
- -- greutate. sd se arate
cX dac5 b ct/i, atunci DGLAC gi

reciproc.

o--*'

C:2818. patru
Rezurtd

502

106.

-, ,,t:T r'::#:;;r:1"'
lupere
r+A
_y+z _ z*t :'i+"'
r= ; :: : tf +t t *Y a + z'
.
Maria Nilu, Curtea de Argeq
naturale nenule

orice 6

l,

Clasele a IX-a gi a X-a


C:28L4. SI

_111
I-=*:--*
-

se arate c5:

11

J-

4 '"!r2n-I

2'3

13
uiln Nr.n)2. /-

2n'

Ci2815.'Fie a,b,e N*. Demonstra{i

Aur"l DoboSan,lLugoj

cd:

a*b*c a,+a+g/p$j.
3*

c:2816' Demonstrauti eealitate,


-

sinllo"

sin3oo-

tioGff
sing0o

Romanla

\
***

:- ''
',

Ghigd, qi

loan Ghild,, Blaj

Cz28L7. FieIABCD] un tetraedru echifacial, iar A1, Br, Ct,, Dr pi


cioarele inS,ltimilor sale. Sd se arate cd tetraedrele [ABC.D] gi
[A1BQ1D{

au acelaqi centru de greutate.

Marius Olteanu, Rm. VAlcea

Clasele a XI-a gi a

C:2818. Fie

XII-a

I:

re qi pentru orice

n N* definim

"!5Ep
*=l
o,, e IR, astfel inc6,t I :i#
-# si se calculeze ];g(4 an * azn).

D. M. B d,ti,nelu- Giurgiu, Bucureqti

C:28I-9. Fie /: (0,m) -+


$r, se demons*;*,.

IR

derivabild astfel incAt:

#H(';i):';n))

*d<*

C:282O. Fie

/ : IR.,+ R,o func{'ie ca^re admite o primitivd F : IR -+ IR


cu proprietatea cd, existE, o lR astfel inc6,t F(a) : o2. SA se arate cd pentru
orice b IR, b ) o, existd c (a,b) gi d (a,c) astfel inc6,t:
z(F(d) + bd) :

(b

- d)f (d) +.4d2.


D. M. B

C':282L

Sd, se

dtine[u-

G iurgiu,

Bucureqti

arate cf, dacd triunghiul ABC arc unghiurile ascu{ite,

atunci:

sin2A*sin2B -tsin21

=ry

Alfred Eckstiin gi Viorel Tuiloran, Arad

503

PROBLEME PENTRU OLIMPIADE


Gimnaziu

O.G:400. Fie a, b,c,d e Z. Demonstrali cd:


13 l(3a+bb+ Tc+9d) <+ 1g | (5a+4b*Jc*2d,).
Angelica

Orzafid",

Corabia, Olt

Angelica

Orza$d,,

Corabia, Olt

o.G:401. Fie pd,tratul ABCD cu AB: a. prelungim latura


[aa] cu
.4-E astfel tucdt AE :2AB gi ,4 (BE). Dreapta cE intersecteazd
pe (oD)
in -t' gi pe (AD) in G. calculali in funclie de a, aria patrulateruld ABFG.
Liceu

0:1070. Fie a,b,c C,


maximul sumei:

a*b*.*Jgi

Gq+ \Fj+ \fr;d'. '

0:1071.

s5, se arate

Sd, se

+sinf +sinf;

arate cd, pentru orice

avem egalitdtile:

unde prin [.]

u*,"ru,

lbl

lcl
'

:1.

Calculali

r!' severin

c5'n orice *r,,i^" ir:;'-:;:"'eta

,*;<,iof
OzlA72.

lol

<,1r.#

r)

L,

n,*YK',':":";,'I':?;,
triangles,

Lm*;,Hmr

- l*ffi'

D
the samc
Mihail Bencze, Braqov

PROBLEMS FOR, THE ANNUAL COMPETITION OF


,,GAZETA MATEMATICA"
The ?th and 8th forms
C:28I-0. Let o, b, c, dre be real numbers. prove that:
min(a - bz,b - C,c - d2,d e2,
<I.

Vasi,le

- "\

S oloudstru,

c:2811. Let a^, b be positive integers with


if and only if (aB + bt - Zab,o * b) : 1.

BI

Feldiu, Bistrila_NdsXud

a. prove that

(a, b)

: t

+ft(t)):

Gabri,et Zfca, Bdilegti, Dolj

C:28L2. Consider a
G. Let D be the foot of the
only if DGLAC.

ABC right-augled at .4 with the centroid


from /. Prove th.at AC : AB\n if and
L

504

aura

C o nst ant in

es

cu, Sibiu

F:lR+I.
real

C:28L3. Consider the positive integers n,

n+A

At z,

_y+z:z*t _t+i
z*t r*t :E+y A+z'
:

Prove or disprove

7f

so that:

t.

Maria Nilu, Cwtea de Argeq

The gth and 10th forms


C:28L4. Prove that:

1 1
1_1
,+i- 4+...+
for all integers n) 2.

2n_L

113
2n' 24'
Aurel Dobogan, Lugoj

C:2815. Let a,6, c be positive integers. prove that:

o*9*c.
3-

c:2816. show that:

"+o\/fi.Slj_

sin110"

sin30"-

sin60o

{<

-,

"'"$fii,*on1:n Gh4a

and

loan Ghigd, Btai

ct28l7. Let IABCDI be a tetrahedron with all the faces congruent


triangles. consider At, B\ ct, Dt the foot of the artitudes from A, B, c,
D respectively. Prove that the tetrahedrons IABCDI and [A181c1D1] share
the same centroid.

Mari,us Olteanu, Rm. VAlcea

The l1th and L2th forms

C:2818. Let I
,

gt
L;,

a-

#
"lggf
ft:1

A for all z )

. n and define o,, IR such that

1. Compute

nt$(4o"

azn).

D. M. B dtinefiu- G,iurgiu, Bucharest

C:28L9. Let / : (0, *) J IR a differentiable function with lim (/(r) +


+l'@)): 0. Show that c-+oo
lim .f(r) :0.
,<x*

c:282a.

f : IR -+ R a derivative function with an antiderivative


for which tbere exists a R with .F(a) : o2. Show that for any
real number b ) a, there are e (a,b) and d e (a,c) such that:
z(r'(d) + bd) : (b - d)f (d) + 4d2.
F

IR.

-+

Let,

IR.

D. M. B dtin egu- G iurg

iu, Bucharest
505

c:282L.

Prove that in any acute triangle

ABC

thie

BAI.A

following inequality

(80),

holds:

sin2A* sin2.B

sin2C

Gabrid

3+

Alfred Eckstein

(16

(1oo), rrhi
T!aian
Ursu

atd Viorel Tudoran, Atad

BARLAI}

PROBLEMS FOR MATHEN{ATICAL OLYMPIADS

(20).

BISTffll'

Junior Level

Fifpd
BLAJ
Clairf d-I'lfi
(70),

O.G:400. Let o, b,, c, d be integer numbers' Prove that:


13 | 3a+5b+ 7c*9d e 13 | 5a*4b*3c*2d.

BOTO$All[

Angelica Orzald,, Corabia, Olt

(100+80)-

BE,ASOV

O.G:401. Consider ABCD a squaxe with.4B : o. Extend the segment AB with /.E :2AB so that A lies on the line segment BE. Line CE
intersect BD at F and AD at G. Find the area of the quadrilater ABFG.

BRI'ILA

,rAle*ot&t L

cl.VI
Vornicu

Angelica Orza$d,, Corabia, Olt

cesaf cLYII
(160).

Senior Level

BUC

O:1070. Let a, b, cbe distinct complex ntlmbers with lal:l!]-]4:1.


+ ,/F- + \Fil'
Find the maximum vaiue of the number /f$
Dan Nedeicnu, Drobeta Tr. Severin

BUC
VII Bxnxnh
(80), Man*

O:107I-. Prove that in any triangl e ABC holds:

t*;<.i"f+si'.f,+siof;<

l'* u

Mi,hail

(l(tr[

Elena
Maria

(90),

Oltil

Vdcdresfi

BUZAU

B encze, Bra,gov

c;.SEfi,

o:Lo72. show that lf/-ty\\ : lVml : l-{if, for anv integers


n,k ) 2 and for any real numbet r ) l.

Andrea
C

Mihail Bencze, Bra6ov

Ceauqescu

lae (80),

RUBRICA REZOT\IITORILOR DE PROBLEME


ALBESTII DE ARGE$ (AR,GE$) $.9. cl.V Iacob Diana Gabriela (150).
ARAD (ARAD) C.N. ,,Moise Nicoard'cl.Vll Vlas Bogdan (80).
BACIU (BACAU) $.s. 19 ,,A1. I. Cuzd' cL.Y Baciu Andrei (80), Berindean Andrei
(g0), Buqcd, Maria (80), crelu Andrei (80), croitoru $tefania (80), Huiban R5zvan (80),

Matcagu Ioana (90), Saudu Ioiela (60), Lavio $tcfania Roxana (80), Stoian Alexandra (80),

cl.VI Blaj Vlad (50), Budig Atleline (60), Ggtcu Laura (6C), Ilievici Alexandra (20), Lupaqu
vlad (60), Niloiu Rdzvan (60), Roca Daniela (50), Romanuic Ruxan&a (50+50), schiopu
Robert (50), 'ioma Iuliana (180), Vadana Alexandra (100), cl.v[ F]igurd Alin Ionu! (190),
Lichi Vlad (70+90), Mititelu Andra (80), Pdduralu Diana (100), Pintilei $tefana Anca
Haret' cl.Yl Antohi Greta (100), Pdduraru
(100), cl,VIIl Dragomir Vlad (50); $.g.
"Spiru
A. Beatrice (180), T\rrtoi Ana lvlaria (70), Ventu Ionu! (120), Voisei Liviu (lL}); fd,rd
menl'i,une ile gcoald gi clasd,: T\rduveanu Adina Liliana (50).
506

$at
(

coMll'I\tE
/t ----.4'lcxqdra
(80),

M.

George (61!),

rajanu
(50).

cl. VIII

COPAI,NIC
CORI\BIrf,
(60), Cealeo
LicE Marios
Alexandra
f,ecuescu

Lrr-:

a --

:cluality

,r. - -;: -:n, Arad


f,F

BAIA MARE (MARAMURES)

,$.S. 8 ,,Lucian Blaga" cl.YI Crdciun Ovidiu Andrei


(80), Glrerghel Alexandru (80), Lang Bianca (80); ,9.g. ,,Nicolae lorgoi' cl.Y Ilieq Adrian
Gabriel (40), Siserman Midd,lina (60), Vlaicu Paula Ioana (100), cl.VI Enescu Alexandru
(100), Ulici Alexandra (50); C.1V. ,,Vasi,le Lucaciti'cl.V Cioanca Lavinia (90), Pop Emil
taian Andrei (120), cl.VI Mica Gloria (100), Zoicaq Marian (70), cl.VII Ilieq Liviu (70),

Ursu Mdd5lina (70), fd,rd, rnenliune de clasd: Darabd, C5t5,1in (100).


BARLAD (VASLUI) C. N. ,,Gheorghe Rogca Codreanu'' cl.VIII Tofan Alexandru $tefan
(20).

-{.DS

BISTRITA (BISTRITA NASAUD) S.g. 3 ,,Anrarn lancd'cl.YII

fif,

:abia, Olt

r:---:j the segLine CE


un i:
r*:-:r -1BFG.
l. I -::bia, Olt
=;-

Dumitrache Mircea
(70), Filipoi Bianca (70), Hapca Sandra (100), S5tmar Alexandra (11,0).
BLAJ (ALBA-IULIA) $.S. ,,Torna Cocip'iu" cl.VI CAnta Sabin Mihai (80); C.N. ,,1.M.
Cla,inj' cl.YIII ft5tii5 Andreea (140), PS.curaru Cora (120).
BOTO$ANI (BOTOSANI) C.N. ,,M'iha'i Em'inescu*' cl.VI Tomache Elena Mdddlina
(1oo+80).

BR,A$OV (BRASOV) $.s. 27 cl.VI Hosu Ramona (90).


BRAILA (BRAILA) $.g. 2 ,.Fdnug Neagt' cl,V Damian Oana Veronica (100); $.9. a
,,Alerandru I. Cuzu-' cl.\:I Bounegru Andra (80), It{uqat Andra Elena (80); ,5.S. Wald,orf

cl.VI Nicolescu N,{aria (80). Prodan Elena (80); C. N. ,,Gheorghe Munteanu Murgoc'r" cl.YI
Vornicu Alexandra (100). /rira menltune de clasd; Eftimie Diana (190); C.N. ,,Nicolae Bd,lcesctl'

cl.Yll Partene Ana ]Iaria (60):

fdrd, menli,une de gcoald,

S'i

clasd,: Cristea Alexandra

(160).

. - _ ;:lcl:l.
-.;

i-

flri:i: I:,

Ser.erin

BUCIUMENI (DAMBOvIfA) $.g.

c1.\' Chivescu Georgiana (90), Mosor Iuliana


Elena (100), Pdtrulescu Laura JIihaeLa (80), Soare Bogdana (80), cl.VI Andreescu Anna
Maria Theodora (60), Coqoiu -\ncuga (50).
BUCURE$TI S.g. 97 ci.I\; DrS,goiescu Alexandru (40), Parvu Andrei (80); $.9. 190 cl.
VII Bdn5ndu Cornel (80), Florescr Raluca (80), Ilinca Fiori Octavian (80), Lonte Francesca

(80), Manoie Adrian (80). \ledaru \lihaela (80), Nemeth Andrei (60),Nichifor Mihail
(90), Olteanu Cristian Alin (80). Slav Oana (80), Vidovici Adelina (80); $.g.,,Endckild
Vd,cd,rescd' cl.V Kamal David (60-50): $c. Centrald cl.V Negrutzi Darius Andrei (50).

u, I ':
,

j.:

gt^

IT

r
L,

--:;. Bragov

._:. integers

: .'--:r.

Bra.qOv

Andreea Daniela (70). $tiru Iulia Gabriela (80), Tdbdcaru Ioana (100).
CAMPULUNG MUSCEL (ARGES) ,9.g. L ,,Oprea D. Iorgulesrui'

cl.VI Carobe
$.S. 3 ,,Nanu Mugcel' cl.VII StS.nicd Alexandru NicoIae (80), $erb Alexandru (100)l Lic. Nal. Cu Program de Atleti,sm cl.V M5,luqanu Patricia
Ceauqescu Ioana Claudia (110)r

Alexandra (100).

F]-IT

COMANEqTI (BACAU) $. g. t cl.VII

-,.

i;:-:::a,n

BUZAU (BUZAU) ,5.g. 1i cl.\'I Bunea Anca (80).


CASEIU(CLUJ) $.g. cl. \' Cor.aci Octavia Nastasia (50).
CAMPULUNG MOLDO\/ENESC (SUCEAVA) $.g. 3 ,,Bogdan I/odri" cl.VI H5u

-{ndrei

ft6:,"- :,-.,a,n (80),


66; --;;,;.-,ira (80),

Erll-; -,-, . Lupa.lu


la '. -l- . SchioPu
lri -- l."u! (190),
ld-- i:::a:ra Anca
!r; -,-.?iduralu
E --.- --u,l: Iara

Chept5nug Cristina (60), Miron Adrian Ovidiu


(80), Preda Georgiana (100-150): S..q. 7 cl.IV BudacS, Ana Maria (100), Buzdugan Dan
George (60), Hogtind Alexandra (80), Ivan Maria Andreea (80), Lupagcu Elena (80), Chirajanu Daniela Olivia (60), \/asiliu Ilinca (80), fd.rd menliune de clasd': Dobri{oiu Radu
(50).

CONSTANTA (CONSTANTA) C,N.

,,M'ircea cel Bd,tr6,n-'cl. V Pd,un Monica (220),


Grigore Vtad (80); fd,rd, menli.une de gcoald' gi clasd,: Bosinceanu Adina (80).
COPALNIC MANASTUR (MARAMUREg) $.e.cl.Vl Borodi Adina (90).
CORABIA (OLT) $.g. 4 cl.Y Biric5 Cdt5lina (70), BA,rtan R5zvan (70), Brotac Elena
(60), CealAcu Nicoleta (70), Coielin Ionut (70), Deacu Elena (70), Dobrila M5d6liira (50),
Licd Marius Cdtdlin (80), Marinaq Mareq (80), Postelnicu Adriana Florin (40), Rafaild
Alexandra (80), Sd,ia Adrian Florin (80), TArziu Elena Mirela (70), Ttuqcd, Ionela (80),
Jecuescu Cristina (80); fd,rd, menl'iune de qcoald' gi, clasd,: Florescu Alexandru Ionut (70),

cl.

VII

507

22.

Simion Georgiana (80), T\rrcu $iefan Mirel (60).

CORBII MARI (DAMBOVIIA) Jdra menliune ile gcoald, qi clasd,: Toma Ion (100).
coRBU (HARGHTTA) Gr. gc. Agricol cl.v Blaga Gabrieta (70), Hurubd rlaian (70),
Moldovan Georgeta Ldcrdmioara (80), Silvaq MddElina (70), fepelug Mioara (g0).
CRAIOVA (DOI,J) $.g, 2 ,,Traian" cl.VI $te{Xnescu Mihaela Cristina (100); f,..nf. ,,Fralii
Buzeqtt'cl.v chiri{5 Adriana (80), Dan veronica (170), Gheorghe Ioana (70), Iordache Andreea Eleonora (40), $tefanovici Alexandra (60), TEtaru Cristina (100), $iulescu Alexandra
$tefania (100), Vlad Ionu! (120), cl.X Cristea Cosmin Gabriel (100), Teodorescu Ana Ileana.
(300); fdrd menliune ile qcoald, 9i clasd,: Nicolae Flavia (110).
CURIEA DE ARGE$ (ARGES) g.g. ,,Basarab I, cl.V Laild gtefan Claudiu (100);
C.N. ,Vla'icu-Vod,d' cl.VII Anton Mihaela Qa$; fd,rd, menliune ile gcoald, gi closd: Savu
George Daniel (80).

TABLA DE MATERII
A GAZETEI MATEMATICE PE ANUL
f. .A.nivers5ri qi Comemor5ri
1.

Gheorghe Micula (1943-2003), de

II. Articole

de
23.

in
de

24.

UD*
de

25. O
26.
de
27.

cld

trc

de

2OO4

Andrei Vernescu.

4S

qi Note matematice

1. O aplicalie a teoremei lui Catalan,


de L.Panaitopol qi M. PArvulescu
2.

Extinderea inegalit5lii Erdcis-Mordell la funclii polinomiale,

J.

R6zvan Satnoianu.
Asupra unor inegalitd{i in poligoane, de Constantin Rusu
de

4. O explicalie algebricS a operadiilor din

6.
7.
R

9.

Marius Ghergu

gi

Dan $tefan Marinescu

O metodd, pentru calculul unor integrale, de Tiaian T6mAian


11. CAteva consecinle ale unei inegalitili, de Mihai Bodan
t2. O consecin{5 a inegalitdlii lui Hiilder, de Sergiu Romagcu
13. Asupra func(iei arctangent5,,
10.

de

Mirela Moldoveanu

qi

Emil Moldoveanu....,

14. O demonstralie pentru limita cdtre zero a raportului sln,


t
de Ovidiu gontea.
15. Asupra ord.intrlui de convergen{E al girului

Cktt

51
55

27

57

10.

60
63

11.

67

12. A 5Sa

7L
13.
97

A&r
M

14.
101

Test*
D{ffir

15.

(t - *)",

L45

16. A

de

148

17. A

Andreea Schier.

L7, Generalizarea unei probleme de geometrie, de Neculai Roman


18. O metod5 de ridicare la putere a matricelor, de Gh. Ghit5
19. Metoda trunchierii, de Cristinel Mortici gi Andrei Vernescu.
20. Asupra unei probleme deschise, de Mariana Cotea.

2L, O imbunS,td{ire a unei inegalit6{i trigonometrice, de

508

Mod.l

Constantin P. Niculescu gi Andrei Vernescu


Aplicalii ale polinoamelor simetrice la demonstrarea unor identitd[i,
de

16.

MoU

6.

9
L4

On a conjecture, by Walther Janous


Asupra unei probleme de grupuri, de Marian Andronache
Din nou despre o inegalitate, de Marian Tetiva
O aplicalie a teoremei de densitate a lui Kronecker,
de

5.

JR,

I.V. Maftei qi Marcel lena.


O chestiune de grupuri, de Florin Nicolae.

de
5.

.)

Dorel Bdilan.

193

20t

18.

257
263
269

19.

_-- -10).
fee ::1.-- i0),
Bl.
[ -- -'; -Frali,i.
i. l:r--:::: -{.nk: -. :-ra:odra
m.i

!sE-1

-x-:: Ieana

--i;:-::

---: -

:,00);
Savu

22. Lectrra graficului. Maximul func{iilor convexe'


de Constantin P, Niculescu qi Andrei Vernescu
23. in legdturd cu distanta dintre dou5, drepte necoplanare,
de Valentina Cicu gi Ion Cicu
24. Unele propriet5{i pentru sferele exinscrise ale tetraedrului,
de Radu Bairac gi Igor Popov
25. O clasd de identitSli polinomiale qi aplica{ii, de Daniela Rogca
26. Despre subgrupuriie multiplicative ale unor corpuri numerice,

'.

..

32L

326

.....

' . '. . . . ' 369


4L7

de Ioan Bdetu
27. O metodd elementar5 in studiul ireductibilitS{ii polinoarnelor,
de Tatiana Ignat gi Liviu Ignat

42L

.. ' . '

465

III. Examene qi Concursuri


l-. Concursul

de matematic5 ,,Academician Radu Miron", 8-9 XI 2003, Vasiui,


Gianina Elena Busuioc qi Victor Ailioaiei

'.

prezentare de

2. Concursul
{9

31 octombrie 2003.

Craiova

3. Concursul Interjude{ean
B5ileqti,

16

de Matematic6 ,,Gheorghe Dumitrescu", Editia a V-a,

de tr'IatematicS ,,Sfera", Editia I,

15noiembrie2003..

20

........

de l\{atematicd, etapa 1ocal5, licee, Bucuregti, 2l'02.2004,


prezentare de Marian Andronache qi Dinu $erbdnescu
Model pentru testarea nalional5 - clasa a VIII-a, propus de Florica Banu
Model de test pentru examenul de bacalaureat, matematic5-informaticS,,

74

4. Olimpiada
I
J
t)

1t

51

55

i7
60

5.
6.

propus de

L
10.
11.
12.

77

13.
1.4.
101

118

i93
:01
r63

113
153

L54
159
161

206
215
272

.'.275

prezenta,r'edeFlorinDiac..

19.

1l-1

de bacalaureat . specializarea MatematicS-Informatic5,

16. A XXI-a Olimpiadd Balcanic5 de Matematic5, Bulgaria, 2004,


prezentare de Mihai B5luni gi Radu Gologan
17. A 45-a Olimpiadd, Interna{iona15 de Matematicd,
prezentare de Barbu Berceanu qi Radu Gologan
18. Concursul Nalional de Matematic5 ,,Lauren{iu Duican",

257
26S

'....,.

pentrujuniori
15. Examenul

sesiunea iunie-iulie 2004


L1-o

..

de Matematic5, etapa 1oca15, gimnaziu, Bucureqti, 21,02.2004 . . . .


de Matematicd ,,Dan Balbilian",
..
Curtea de Argeq, 6 decembrie 2003 ..
Subiectele date ia simularea testului nalional - clasa a VIII-a,
27 rl;rartie 2004, elaborate de Florica Banu .
Subiectele date la simularea examenului de bacalaureat, 27 mafiie 2004,
elaborate de Ion Savu.
'... '...
Olimpiada de il{atematicd", etapa jude!ean5,, 6.03.2004,
prezentare de Marian Andronache gi Dinu $erbinescu
A 55-a Olimpiadd NalionalS de Matematic5,, Deva, 5 aprilie 2004,
prezentare de Marian Andronache gi Dinu $erbinescu
A 8-a Olimpiad5 BalcanicS. de Matematicd pentru juniori, Serbia gi
Muntenegru,26 iunie-1 iulie 2004, prezentare deDinu $erbdnescu --......
Testele de selectie pentru Olimpiada BalcanicS de Matematicl

7. Olimpiada
8. Concursul

OJ

67

Ion Savu..

103

..

278
329
.'

.. ' . . . 374

...'.425

Concursul anual al rezolvitorilor Gazetei Matematice ,,Nicolae Teodorescu",

Edi(ia a XXV-a, Pite$ti, 16-19 august 2004, prezentare de Mircea

Tlifu . ...

430

509

Concursul Interjudelean de Matematic6, ,,Ion Ciolac",

Edilia a IV-a, Craiova,22 mat 2004, prezentare de


Constantin P. Niculescu qi Liliana Niculescu

2t. Soluliile problemelor date la Concursul de admitere Ia Facultatea de


Matematici qi Informatic5, Universitatea Bucureqti, 18 iulie 2004,
prezentare de Horia Georgescu qi Radu Miculescu

Problemc
452,498.
Probleme
Probleme
185. 249, 3lE,
Probleme
251, 307,3S1

470

475

IV. Din viata Societ5tii

Probleos

1. A VIII-a Conferin!5 AnualE a Societd{ii de gtiinle Matematice


din RomAnia, Ploiegti, 20-23 mai 2004 ..

C:2821):

Problmsfu
138, 189,25e,

143

V.1. Probleme rezolvate pentru gimnaziu


Pag. 43, 95i

in parantezd

este trecutd, pagina la care se gdsesc soluliile respective:


E:12545(24); E:12546(25); E:12550(25); E:12551(26); E:12553(26); E:12555(27);
E:12558(27); E:12560(27); E:12565(78); E:12566(78); E:12568(78); E:L2572(79);
E:r2575(79); E:12577(80); E:12578(80); E:12580(80); E:12583-E:12602(114);

- E:L2622(164);
- E:12682(335);
E:127 23 - E:727 42(481).
E:12603
E:12663

Achim Gh- (!tr,


Danciu Ioaoe
Romauta (50h
(23); Peuaa
Speciac Clare

E:72642(228); E:12643 - E:12662(280);


E:12683'- E:12702(387); E:12703 - E:12722143b);
E:L2623

V.2. Probleme rezolvate pentru liceu


in

lf,

Olimpia

(24Etb

parantezS, este trecutS, pagina la care se gdsesc soluliile respective:

2a8e7(28); 2a900(2e);2ae03(30); 2a906(30); 2a910(30); 24e11(31); 44e13(81);


2a9$$2); 24919(80); 2ae20(81); 24s23(sl); 2ae25(81); 2ae27(&2);24931(80);
24932(83); 24933(s3); 24937 - 24956(11s); 24957 - 24976(168);
24s77
25037

- 2a996(232);
- 25056(391);

24997
25057

25016(285);
25076@39);

25017
25077

Achim Gh-

t2802);

25036(339);
25096(430).

ilu,

V.3. Probleme rezolvate pentru Coneursul anual al rezolvitorilor


in parantezd

Apdd

(E:72765,1U7eD
Ileana (E:12724,
(E:1,2702,

Burdugel Cdliu

caru Daniel

este trecutd pagina la care se g5sesc soluliile respective:

Ion (E:12694);

C:2654-C:2665(123); C:2666-C:2677QTa\ C:2678-C:2689(289); C:269VC:2701(291);


C:2702-C:27L3(3a6); C:27t4- C:2725(399); C:2726 - C:2737(446); C:2738 - C:2749@92).

Ioana (E:12666,

Aurel

(E:12678,

(E:12839); Ghit5
t2832, L2852}'
beq Mihai Lucja
(E:L2743, L2753,

V.4, Probleme rezolvate pentru olimpiade


in parantezl este trecutd, pagina la care se gdsegte solulia respectiv5:

(E:12799); Icnqry
Lamb5, Elena
(E:12776);

Gimnaziu:

O.G:37a(126); O.G:375(126); O.C:376(127); O.G:B7z(1TT); a.G:t78ea\;


O.G:379(242); O.G:380(295); O.G:381(296); O.G:382(3b2); O.G:388(352); O.G:B8a(a0b);
O.G:385(a05); O.G:386(450); O.G:387(450); O.G:388(495); O.G:389(495).
Liceu:
O:1031(126); O:i032(127); O:1033(127); O:1034(tZ8); O:1035(178);
O:1036(179); O:1037(243); O:1038(243); O:1039(243); O:I040(296); O:1041(296);
O:1042(297\; O:1043(353); O:1044(354); O:1045(854); O:1046(406); O:1042(a06);
O:1048(406); O:1050(45i); O:1051(451); O:10b2(496); O:10b3(496); O:10b4(a96).

t272L, t28L9);
(E:12849); Nicob

1278L); Nitu Mzi


Pascale Gizela
L2749); Pop Ovi

(E:12671); Prajel

VI. Probleme
Probleme pentru ciclul primar (1

propuse

50): pag. 32, 83, 128, !79,244,299, 3SS, 4OT, 45t, 4gT.

t2748, H2759; @

Vasile (E:12773); Sl

rel (E:12716, LZTlT,i

510

Probleme pentru gimnaziu (E:12663


452,498.

E:12862): pag.' 33, 84 128, !9A,244,299,3b6,407,

Problemepentruliceu (25017-25216): pag. 35,86, 130, 182,246,802, J58,409,4b4, b00.


Probleme peotru Concursul anual al rezolvitorilor (C:2702 - C:2821): pag. 38, 89, 133,
185, 249, 305, 361n 4L2,457,502.
Probleme peutru olimpiade (O.G:382- O.G:401; 0:1043 - 0:1072): pqg. 40, 91, 135, 196,
251, 307,363, 413, 459, 504.

Problems

for the Aonual

Competition

of

,,Gazeta Matematic6{ (c:2702

C:2821): pag. 41, 92, 136, 187,251,308, 364, 4L4, 460,5A4.


Problems for mathematical olympiads (O.G:382- O.G:401; 0:1048
138, 189, 253, 310, 366, 415, 462, 506.

VII. Rubrica rezolvitorilor

O:1022): pag. 42,94,

de probleme

Pag. 43, 95, 138, 189,254,311,367,416, 463, 506.

\/UI.I.

Probleme pentru ciclul primar, repartizate pe autori

Achim Gh' (42, 4l!); Anghelutdztr.a (5, 7); Bodea Rodica (21,22); chifu Delia (31, 32);
Danciu Ioana (29); Dobrin Eugenia (4$,47); Ene Aurel (36, BZ); Ghi{d, Ioan (80); Ghite
Romanla (50); Hancu Anete (27); Icnulaq Monica (26); Ierima Maria (2g); Marin Maria
(23); P5,una Elena (30); Pop.gioldea Qlimpia (t?, t8); SElvan Olimpia-Elena (19, 20, BB);
speciac clara olivia (2, 11,48, 49); speciac Lucia (2, 41); stretcu Daniel (16); gioldea
Olimpia (24, 25); Varbn Monir:a (3, ,t).

VIII.2.

Probleme trrcntru dmnrqig, repartizate pe autori

Achim Gh. (E:12689 ,12798,12835, 12E50, 12851, 12861); Ailioaiei victor (E:126 Bz, t27g4,
12802); Apostol Constantin (E:12695, 12733,12762, 12818, 12828, 12888); Bd,ieg Aurel

(E:12765, 12780); Btlduc6Artur (E:12?st, l2z9d); BerteEteanu cornelia


lnizzas;; nireo
Ilgan_1(E:L2724,127u, t27u); Bizeu ronrr (E:12724,12725, L2744, tzrg4); Bld,ju! Euge-

niu (E;12702, 12752, L27571; Bodnar, Nicolae (E:12763, I2TTL); Braica retru (-n:izzs6;;
Burduqel cxlin (E:12779); Buth Gigel (E:12679); coandd claudiu (E:r26T2,12763); cojo-

caru Daniel (E:12803, 12808, 12800, 12813, 12841, 12843, 12848,12853, 128b8); Cojocaru
Ion (E:12694); coraciu Thaiao (E:12770); crdciun Gheorghe (E:12666, 12680); craciun
Ioana (E:12666, 12680); Clistolomnu Carmea (E:12Tb6); Eckstein Alfred (E:12739); Ene
Aurel. (E:12678, 12690, 12754, L28L4\ 12826); Feher Daniel (E:12684); Ghergu Ma,rius
(E:12839); Ghitd Gheorghe @:12?15); Ghil6 Ioan (E:12691, t2760, LZTT7, L2Bt2, LZBI7,
12832,12852); Ghi!6Romanla(E:U1691, L2760,12797,12812,12831",128J2,128b2);Goqmbeg Mihai r'uciau (E:12800, 1280r); Goa,mbeg Toma (E:12800, 12801); Grecu cristian
(E:L2f{3, 12753, L2774, L2824); Grigorescu Niculae (E:12688, 12696); Hotineanu Anca
(E:1?799); Ienu{ag Vasile (E:127?8}; Ioa MihEiF (E:12842); Ionescu Oar
1n:tZZaA, t2746);
Lamb5, Elena Loredanb (E:127@, 12811); Lascu D. Ion (E:12862); Maiorepcu Elisabeta
(E:L2776); Marinescu Dar"ian (E:12856, 12859); Molea F. Gh. (E:12704, LZTOI, t}Ttl,
L2721, L2879); Morteanu Ion (E:127!2, 12740); Mortici cristinel (E:L2TT2); Nemeg otilia
(E:12849); Nicolau Constantia (E:12804, 12820); NilE Teodora (E:LZ!6T,12T69, LZTT1,
L278L); Nilu Ma,ria (E:12750, t276t); Orzag5 Petre (E:12720,7278iA, t2,758, L2T5g, L284T);
Pascale Gizela (E:12764); Pduna Nicolac(E:12782); P6,rqan Liviu (E:1268L, t2682, y2TBT,
12X49); Pop Ovidiu (E:12806); Pop Valer (E:12828, rZaeO, rZS+d, rZSO0i; popescu I.B.
(E:12671); Prajea Manuela (E:12734, L2735); Predescu Z. Ion (E:12677, t26BE, l2T4Z,
12748,12759, L2783,12788, 12855); Predoiu Eugen(E:12665,1262b,12686, 12698); Robu
Vasile (E:12773); Sabou Vasile (E:12766, 12768); Safta Ion (E:12840, t2}b4); Sasu Aurel (E:12716, L27L7,12720); Simion Petre (E:12807); Solovdstru Vasile (E:12844); Speciac
511

12834); Speciac Lucia

clara olivia (E:L2663, t2664,12670, 12674, 12792, !2823, 12829,


1283a); Stdnicd Nicolae (E:12693' 72728'
fo,rzoos, L2664,72670, 72674, 12792, 12829,
12738, 12793); Stretcu
\ial;, iAzZ,12b38); Stretcu Daniel(E:12703, 12708, 12723,12729,(E:12697);
Tica Gabriel
Constantin
T5nasie
SzOllosy Gh. (n:ii3fZ);
OtitiuiO,tZZZO);

(E:12837); Toma Ion


(e:rzo'oo, 126i3,12g17,"12845); iica vasile (E:12837); Tic6, virginra_
ronel (E:12699); T\rdoran viorel (E:12739); Tu{5,
i;;iffi;i,-T\rior ron ('E:1282r.;; tuao.
L2731,12732'
Anca gtefania (E:1271g); Ttr!6 iuca (E:12700, 1270L,127t4,12719,12727,
12'195);
(E:12787,12791,
Gabriela
VSrzaru
t27it, t271b, 12780, r|sos,'rzsro, izaao);
(E:12736).
c.
voicu
(E:12777);
Iosif
vir6,nyi
tzlori);
vSrzaru Ion (E:12787 , t27gt,

Probleme pentru liceu, repartizate pe autori


Dumitru (25104);
Anca Dorinet (25L26,25127); Apostol Constantin (250a0); Apostolache
(25134,
251,48' 25152, 25153,
M.Dumitru
Bitinetru-Giurgiu
2514q;
(z,lrrr,
BSeru Ioan
Elena (251-19); Bondoc Gabriela
25168, 25173;25209); Berinie Georgeia-Lia (isrzs); Boghe
(25125); Burdugel
eurdu'e_l-C1lin
(25066);
(Z5O+S); Bondoc Lucian (2b048); iraica.Petru
25136,25L54);
(25131,
V'
Chiriac
25076);
(25071,
i;i;;; (2b123,2b13b); bhirci*'lvlarin
Constantinescu
(25057,25062);
Claudiu
Coandd
ZbL62);
2b1b7,
(2btbb,,
CUriqa Mar"el
Gh. (25099);
Laura (25198); costovici Gh. (25156); covaciu Traian (25132); crsciun
25089);
(25081,
Robert
csetnek
25195);
(25098,
cr.x.ioo Ioana'(zsooo); cristea cxtxtin
25033'
25032'
(25031'
Aurel
Doboqan
(25140,
25146):
Ilie
Dane Karolv (ZBOSO); Diaconu

VIII.3,

25067' 25069' 25079, 25108'


25036, 25111,25\92,25193); Eckstein Alfred (25038. 25055.
25097 25112' 251'74',
2fl0g:,25114, 251-84, 25185i; Ene Aurel (25017' 25030' 25037,25A73'
'
(25101); Ghits' Ioan
\{arius
(25141);
Ghergu
iiisai,-r"1., our.i.t (zsoze); Firu P. Doru
(25027', 25039', 25L45',
(25021,25039,25145,25176:25179, 25180, 25213): Ghilf Romanta
O3'n1e] (25045' 25051); Lupu
(25120)r
Jinga
Dana
Heuberger
25213);
25180,
251.76,25179,
-ezar (25068); Maftei t.V.'(zsoao); i,Iarchitan Claudia (25113); Ma'rchitan Gh (25080);
(25095, )5t03,'25139); Ntezei Florin (25088); Mihai Bogdan (25024);

Ita.glidurro ijorin

Muguroia
fnt"f} f.Cfr. (2501b); Morteanu Ion (25022, 25200); Nlortici Mirela (25117);
(25050, 25106); NicoIon
Nedelcu
25166);
oarr(zro++.
Nedeianu
(25118;
251,2ri;
Ni."r""
(25093, 25094);

lau constantin (zsls6, 25203); Nicula Yirgil (25107); Niculescu. Liliana


Oprea Adrian
Olteanu Marius (2b086, ZOfOO, ZffZO); Opincariu Mihai (25088);

George

Nicolae (25191);
(25070); Panaitopol Laurenliu (25065)r PanS cf,t51in (25207); Pavelescu

Pop Sever
i,arquoLirio 1Zf-OOt, 2b074,25i87,25116,25171,25186,25\06,25210,252L0);
(25078,
Manuela
Prajea
(25137),
popa-Vasile Mircea (2b012), Popa tr'Iarian Ion
lZliZS);
Rentea \rasile (25020); Ro-

ifOgZl, preda Ion (2b21t, ZSzOf); Preda Lucica (2i)201,25205).;

(25041);

ZbO4g,251'03, 25091, 25151, 25169,25204); Rusu Constantin


El.or,ora (25161); sgrSbunla c.(25183)_sitaru Daniel (25182,
(zirer);
sa.,ro
srrt, too
Stoicescu cornel
25187, 25188); SolovS.stru vasile (25i92.252021; st5nicS Nicolae 1?!019);

taru Florin (2b034,

25082'
(Z5fai); Stretcu Daniel (25059); Sziill;sv Gh' (25025, 25026' 25042' 25047' 25A77'
Ttaian
T5'rAian
25199,25208);
25172,
25167,
25165,
z6l,q,
isoae,'irtos, 25138, ZSitz,

Teodorescu Dinu
(2504i, 25L43, 25163,25t64); Teler N{a,rian (25158, 25159, 25177, 25178);
(25029, 25060,
Ionel
T\rdor
(25150);
(2b027); Todea C. Cosmin
iZf ieO, 2b1"a9j;Tica Gabriei

25067, 25069, 25079, 25108,


zsos+,'zsoes); Tirdor eetru (zsoza); T\rdoran viorel (25055 ,
(25023' 25110, 25189,
\4arian
(zfrOO,
Ursdrescu
25219;
CU.
iitO1',z1fiq', zSref); Tutulan
(25121,25724); Vigan Aure25190j; valea gtefan (25054,25063;25064); vernescu Andrei
Zamfit Ricd (25035,
(25058);
ZSOZZ,ZS\t21, Voi",, C. (ZTOOO); Zamfir Mihaela
itrr,

lifOtZ,

25058).

512

VIII.4.ProbremeT"?1H:il1":*::r'alrezorvitorilor'
AchimGh.(C:2714);AcuDumitru(C:2805);AndronacheMarian(C:2749'2758);Apostol
Artur (c:277$; Bd,tine{u-Giurgiu I\{'
consta.ntin (c:2799);

I,,Fil,

t2732,

Si.*il;ic'2761);

B5,l6ucd

(c:zitz); u:9Y Nicolae (c:2762);


Dumitru (c:2768,2782,;8t;: zb); sHjut ffii" Braica Petru (C^'2739); Chirciu Marin
(C:ztiz);
Bojor Florin (C:2770);B;;;L Cueo'et'"
Laura (C:2812); Cornea Viorel
Constantinescu
(C:2290)l
(C:22i2); Coandd Ch;t;
DospiD'.1*i".li:-(c:2781); ?:!^*l:i"':l (C:2814); Maic,zaoz;; Costovici clic"zziil;
Ghergu
2821);
(c:zz.ir, 2724,, 2760, 278b,
nescu Gabrier (c:zzes); ickst"io Alfrua
Ioan (c:2703'

2728' 272e); Ghi{d'


zrfl, zad+i";iii; a;q-g'h ^ 1c'zzza'
28:ffi); Ghi(d Romanla (C:2703' 2720' 2740'
2740, 2747, z7b;, zii6,'ilg!, 2792,

rius (c:270e,

(25104);

2720,

(C:2767);

(C:zzo3); Hel!.erger Dana


2747,2753,2780,27%,;si, zafol;'Grecu lristian Mircea (C:2789); Marin M' (C:2766);
Lascu
(C:2755);
Jinga Daniel (C:2730); J;;;;;;;
Radu (c:2769); Moantx cristian (c:2736);
Marinescu Dan gtefan (c:2g02); Miculescu
(C:2ZZi); t'ledeiauu Dan (C:2784); Nicolau
Molea F. Gh. (C:2786i; Mortici Cristi:rel
Teodora (C:2775' 2776); Nilu
(C:zzra);'Nila
Constantin (C:2802, ,adili-NitJ"-yi-4"
ZlZz' inlf; Panaitopol Lauren{iu (C:2704'
Maria (C:2813); Orteanu i'f*i* (C:2216'
eet*t Ni"olo" (C:2765); P6'rqan Liviu (C:2715'
Pavelescu Nicoll-(C'Zzil' )1Sz;;
2751);
Robu Vasile (C:2764); Rotaru Florin
2719); Pop Ovidiu tCtlgl)t-p"pa Cllin^(C:2733);
(C:2702); S5ceanu Victor (C:2702);
iulia
tCtZ793); Sdceanu
(C:2723,2725); Savu
Gh'
Nr."i* lc,zzos;' stretcu Daniel (c:2727); sztilldsv
solovd,srru vasite (c:2sii"firn*."
Doru (c:2808);

fi*"E

t7ELl;L,25t74,
1); Lupu
(25080);
(25p24);

(c:2707, z7rg,2784, zz-qd, zlss); $erbenescu uini 1c,nas1i $tefS,nescu(C:2811); Tudor


D,,t' \C.:Jtaz' izoo); Tica Gabrjel
Teler Marian (C'2800j; iil;t&'
2738' 2760' 2785' 282r)i r\r!5 Luca
rote. (c:2722,2735,

George

(251e1);

(c:27i4'

Andrei (c:2773);
(a:27L6.2750, 2g01); ursarescu Marian (c:zz-og' zzro' zsbo); vernescu
vo*i"" valentin (c:27o5' 2711)'

V;il;l

tc'iissl.

vI[.5.
250e4);

r;d;il;;;E':4

pe autori
Probleme pentru olimpiade, repartizate

Gimnaziu:Bl[ju!Eugenia(O'G:385);BoroicaGheorghe(O'G:393);Burduq:l4l::l''
louoJ io'c's99); Ene Aurel (o'G:388);
(o.G: 392); Crdci,a ciLtsn"io'G:lgg); Crxriun
cssz' esa); bu4x Ro*u"!a (o'G:3e7' 398);
Ghergu Marius (o.G,';;; Giitel"*'(o
401);
i' aso); 9y.'t^5 Angelica (O'G:400'
Lascu Mircea (O.G: 390); Nicolau Con{anirn 1O
Dinu (O' G 383'
384)
(O'
G
;
Gh'
$erbdnescu
Panaitopol Laurenliu (O'G:382, t? ti'il9:"
igo, ssi); Tu{escu Anca $tefania (o'G: 394)'.^ r^al r^ao\. Er^--.a
r\,
(0:1069, 1071'
Bencze 11tihail
Liceu: Anca Doriner'ibliool'-dtu Ioan'_(o:1061'1062);
(o:1047);
stan
1049);-Iuleer
(o:104'3,
Vasile
1072); Burduq"t cdril;(o;i0il); carto"j"
(o:1065'
:

i lbiel

(25182,

Nedeianu Dan
(o,1il;'i054 iobz'roos)t-lorza Andrei (0:1057);
Lauren!iu(O:1044'
Panaitopol
(0:1063);
Nedelcu Ion lOlioliii O.ttf"" ytilt
Andras (0:1050);
S.i'r]ard
Mi"uu (Ci'rOSs);

Ghergu Marius

1070);

p"p o'iil (O'ioool' Poq? Y:sil;


Ursxescu Marian (O:10a6)'
Sziitliisy Gh. (o: 1o5zlToii' ioso,' r0o4);
L051, L053);

GAZETA MATEMATIC
SUMARUL

Articole qi Note matematice


1. O metod5 elementarS, in studiul ireductibitit5tii polinoamelor,
de Tatiana Ignat qi Liviu Ignat.

465

Examene gi Concursuri

2. Concursul interjudetean

de matematicS, ,,Ion Ciolac,,,

Edi[ia a IV-a, Craiova, 22 mai 2004, prezentare de


Constantin P. Niculescu qi Liliana Niculescu
3. solutiile problemelor date Ia concursul de admitere la Facultatea de
Matematic5 gi InformaticS, Universitatea Bucureqti, 18 iulie 2004,
prezentare de Horia Georgescu qi Radu Mieulescu
....

4TO

4Tb

Probleme
4. Rezolvarea problemelor din Gazeta Matematic5 rc. 412004
4g1
5. Probleme pentru ciclul primar (46 - 50) ...
4gT
6. Probleme pentru gimnaziu (E:12843 - E:12862)
... .. 4gg
7. Probleme pentru liceu (25197 - 2bZI6)
.. 500
8. Probleme pentru concursul anual al rezolvitorilor (c:2g10 - c:2g21) . . .. b)z
9. Probleme pentru olimpiade (O.G:400, O.G:401; 0:1070 - O:L022)
b04

10. Problems for the Annual Competition of ,,Gazeta Matematicd,,,


11. Problems for mathematical olympiads (O.G:400, O.G:401;
0:1070 - 0:7072)

..

b06

Rubrica rezolvitorilor de probleme


Tabla de materii a Gazetei Matematice pe anul 2004

Toate drepturile privind reproducerea, partialH. sau totald.,


@
sunt rezervate SocietdIii de $tiinte Matematice din Romdnia.
Culegere qi tehnoredactare computerizat5:

Mihaela Zbarcea

Tiplrit la Tipografia NECOZ PREST,

Bucureqti,

str. Ocolului, nr. 8, sector 2, tel. 0L-G10 68 28; fax: 01-2L0 E6 g4

Pre[ul 35.000 lei