Sunteți pe pagina 1din 2

HOT Ă R¬RE nr. 683 din 31 mai 2006 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protec ţ ia cet ăţ enilor romani care lucreaz ă Ón str ă in ă tate, aprobate prin Hot ă r‚rea Guvernului nr. 384/2001 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ŒN: MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 1 iunie 2006

Œn temeiul art. 108 din Constitu ţ ia Rom‚niei, republicat ă ,

Guvernul Rom‚niei adopta prezenta hot ă r‚re.

ARTICOL UNIC Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000

privind protec ţ ia cet ăţ enilor romani care lucreaz ă Ón str ă in ă tate, aprobate prin Hot ă r‚rea Guvernului nr. 384/2001, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, publicat ă Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 208 din 24 aprilie 2001, se completeaz ă dup ă cum urmeaz ă :

1. La articolul 12 alineatul (1) litera B, dup ă litera i) se

introduce o noua litera, litera j), cu urm ă torul cuprins:

"j) dovada emis ă de Serviciul Public pentru Asistenta Special ă /primar, din care sa rezulte ca p ă rin ţ ii/p ă rintele

solicitanti/solicitant de locuri de munca Ón str ă in ă tate au/a notificat acestora inten ţ ia de a lucra Ón str ă in ă tate."

2. Dup ă alineatul (1) al articolului 12 se introduce un nou

alineat, alineatul (1^1), cu urm ă torul cuprins:

"(1^1) Œn aplicarea acordurilor, conven ţ iilor, Ón ţ elegerilor, aranjamentelor ş i protocoalelor Ón domeniul circula ţ iei for ţ ei de munca la care Rom‚nia, Guvernul Rom‚niei sau ministerul de resort, dup ă caz, este parte, care con ţ in prevederi referitoare la documentele solicitate la alin. (1) lit. B, vor prevala prevederile acestor acorduri, conven ţ ii, Ón ţ elegeri, aranjamente ş i protocoale."

PRIM-MINISTRU CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaz ă :

──────────────── Ministrul muncii, solidarit ăţ ii sociale ş i familiei, Gheorghe Barbu

p. Ministrul afacerilor externe, Anton Niculescu, secretar de stat

Ministrul administra ţ iei ş i internelor, Vasile Blaga

Bucure ş ti, 31 mai 2006. Nr. 683.