Sunteți pe pagina 1din 2

Drepturile si obligatiile personalului didactic

A r t . 9 5 . ( 1 ) Pe r s o n a l u l d i d a c t i c d e l a t o a t e n i v e l u r i l e
i n v a t a m a n t u l u i a re d re p t u r i s i obligatii care decurg din
legislatia in vigoare, din prezentul statut, din Carta universitara,
precumsi din prevederile contractului colectiv de munca
.(2) Personalul didactic are obligatii si raspunderi de natura
profesionala, materiala si morala,care garanteaza realizarea
procesului instructiv-educativ, conform legii.Art. 96. Libertatea
initiativei profesionale a personalului didactic se
refera, inprincipal,la c o n c e p e re a a c ti v i t a t i i p ro f e s i o n a l e s i
re a l i z a re a o b i e c t i v e l o r i n s tr u c t i v- e d u c a t i v e
a l e disciplinelor de invatamant, prin metodologii care respecta
principiile psihopedagogice; b) utilizarea bazei materiale si a
resurselor invatamantului in scopul realizarii
obligatiilor profesionale;c) punerea in practica a ideilor
novatoare pentru modernizarea procesului de invatamant;d)
organizarea, cu elevii sau cu studentii, a unor activitatii
extrascolare cu scop educativ saude cercetare stiintifica;e)
colaborarea cu parintii, prin lectorate, si alte actiuni colective cu
caracter pedagogic;f) infiintarea in unitatile si in institutiile de
invatamant a unor laboratoare, ateliere,
cabinete,c l u b u r i , c e rc u r i , c e n a cl u r i , f o rm a t i i a r t i s t i c e s i
s p o r t i v e , p u b l i c a t i i , co n f o rm l e g i i s i C a r t e i universitare;g)
evaluarea performantelor la invatatura ale elevilor sau ale
studentilor in baza unui sistemvalidat si potrivit constiintei
proprii;h ) p a r t i c i p a r e a l a v i a t a s c o l a r a s i u n i v e r s i t a r
a , i n t o a t e c o m p a r t i m e n t e l e c a r e v i z e a z a organizare
a si desfasurarea procesului de invatamant, conform Cartei
universitare, deontologiei profesionale si, dupa caz,
contractului colectiv de munca.A r t . 9 7 .
( 1 ) C a d re l e d i d a c t i c e n u p o t fi p er t u r b a t e i n t i m p u l
d e s f a s i u r a r i i a c t i v i t a t i i didactice de nici o autoritate sicolara
sau publica.(2) inregistrarea magnetica sau prin procedee
echivalente a activitatii didactice poate fi facutanumai cu acordul
celui care o conduce.(3) Multiplicarea, sub orice forma,
a inregistrarilor activitatii didactice de catre elevi, studentisau de
catre alte persoane este permisa numai cu acordul cadrului
didactic respectiv.Art. 98. in spatiile sicolare sau universitare,
ori in vecinatatea acestora, cadrul didactic
este p ro t e j a t d e c a t re a u to r i t a t i l e re s p o n s a b i l e c u o rd i n
e a p u b l i c a . Pro t e c t i a s e a s i g u r a i m p o t r i v a p er s o a n e i s a
u g r u p u l u i d e p er s o a n e c a re a d u c e a t i n g e re d e m n i t a ti i
u m a n e s i p ro f e s i o n a l e a cadrului didactic sau care
impiedica exercitarea drepturilor si a obligatiilor sale.

Protectia estesolicitata de persoana autorizata prin regulamentul


scolar, respectiv, prin Carta universitara.Art. 99. (1)
Personalul didactic este incurajat sa participe la viata
sociala si publica, in beneficiul propriu, in interesul
invatamantului si al societatii romanesti

S-ar putea să vă placă și