Sunteți pe pagina 1din 11

Programul Operaional Competitivitate 2014-2020

cofinanat prin Fondul European de Dezvoltare Regional


Investiii pentru viitorul dumneavoastr
Axa 1 Cercetare, dezvoltare tehnologic i inovare (CDI) n sprijinul competitivitii economice i
dezvoltrii afacerilor, Aciunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunotine
Titlul proiectului: Parteneriate pentru transfer de cunotine n domeniul materialelor polimere
folosite n ingineria biomedical, acronim POINGBIO
ID P_40_443, cod MySMIS:105689, Contract de finanare nr. 86/8.09.2016

Institutul de Chimie Macromolecular Petru Poni

Contract de servicii subsecvent nr.__


la acordul cadru nr.___ din ____
nr.______________data_______________
n temeiul Acordului-cadru nr..........din....., a intervenit prezentul contract subsecvent incheiat
ntre,
Institutul de Chimie Macromolecular Petru Poni, cu sediul n Aleea Gr. Ghica Vod nr. 41 A, mun. Iai,
jud. Iai, cod potal 700487, telefon: 0232/217454, fax: 0232/211299; e-mail: pponi@icmpp.ro, cod fiscal
4541750, cont bancar n lei nr. RO........................................................ deschis la Trezoreria Municipiului Iai,
reprezentat prin Director dr. Anton Airinei i Director proiect dr. Aflori Magdalena, n calitate de achizitor,
i
....................................................................., membru/ a Camerei Auditorilor Financiari din Romnia,
autorizaia nr. ................., cu sediul n ..........................................., ................................, tel: ................;
fax: ..................; e-mail: ................................., numr de nmatriculare la Registrul Comerului ......................,
cod fiscal ................., cont bancar n lei nr............................................................ deschis
la.................................................................., reprezentat prin ....................................................., n calitate de
prestator.
au ncheiat prezentul contract.
2. Definiii
2.1. - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:
a. contract - prezentul contract i toate anexele sale;
b. achizitor i prestator - prile contractante, asa cum sunt acestea numite n prezentul contract;
c. preul contractului - pretul pltibil prestatorului de ctre achizitor, n baza contractului, pentru ndeplinirea
integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract;
d. servicii - activitile a cror prestare face obiectul contractului;
e. produse - echipamentele, mainile, utilajele, piesele de schimb i orice alte bunuri cuprinse n
anexa/anexele la prezentul contract i pe care prestatorul are obligaia de a le furniza n legtura cu serviciile
prestate conform contractului;
f. fora major - un eveniment mai presus de controlul prilor, care nu se datoreaz greelii sau vinei acestora,
care nu putea fi prevzut la momentul ncheierii contractului i care face imposibil executarea i, respectiv,
ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau
orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustiv, ci enuniativ. Nu este considerat for major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a
crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri;
g. zi - zi calendaristic; an - 365 de zile.
1

3. Interpretare
3.1. - n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma
de plural i viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se specific n mod
diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul contractului
4.1. Prestatorul se oblig s presteze servicii de audit financiar, cod CPV 79212100-4 Servicii de auditare
financiar, destinate proiectului Parteneriate pentru transfer de cunotine n domeniul materialelor
polimere folosite n ingineria biomedical, acronim POINGBIO, nr. de nregistrare electronic a cererii
de finanare P_40_443, cod MySMIS 105689, tip proiect - Parteneriate pentru transfer de cunotine,
cod competiie POC-A1-A1.2.3-G-2015 (derulat prin Programul Operaional Competitivitate, Axa prioritar
1 - Cercetare, dezvoltare tehnologic i inovare (CDI) n sprijinul competitivitii economice i dezvoltrii
afacerilor, Prioritate de investiii PI 1b - Promovarea investi iilor n C&I, dezvoltarea de legturi i sinergii
ntre ntreprinderi, centrele de cercetare i dezvoltare i nv mntul superior, n special promovarea
investiiilor n dezvoltarea de produse i de servicii, transferul de tehnologii, inovarea social, ecoinovarea i
aplicaiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de re ele i de grupuri i inovarea deschis prin
specializarea inteligent, precum i sprijinirea activit ilor de cercetare tehnologic i aplicat, liniilor pilot,
aciunilor de validare precoce a produselor, capacitilor de produc ie avansate i de prim produc ie, n special
n domeniul tehnologiilor generice eseniale i difuzrii tehnologiilor de uz general, 1.2.3 Parteneriate pentru
transfer de cunotine, Tip proiect - Parteneriate pentru transfer de cunotine, finanat prin Contractul nr.
86/8.09.2016 semnat cu Autoritatea Naional pentru Cercetare tiinific i Inovare), proiect aparinnd
Institutului de Chimie Macromolecular Petru Poni, cu respectarea termenelor stabilite prin prezentul
contract si de legislatia romana in vigoare, n perioada convenit i n conformitate cu obligaiile asumate prin
prezentul contract, concretizate n:
- 1 raport intermediar/1 raport final de audit privind constatrile factuale pentru verificarea
cheltuielilor efectuate n cadrul proiectului aferente perioadei ..................................corespunztor cererii
de rambursare intermediare, aferenta perioadei cuprinse n intervalul .................................., care
nsoete cererea de rambursare intermediara/final.
4.2. Prestatorul verific faptul c toate cheltuielile declarate de achizitor n cererile de
rambursare sunt reale, nregistrate corect i eligibile n conformitate cu prevederile proiectului i ale
Contractului de finanare i ntocmete un raport privind verificarea cheltuielilor aferente perioadei.
Raportul de audit va fi nsoit de:
- o declaraie pe propria rspundere din care s rezulte c are calitatea de auditor financiar recunoscut
CAFR i de auditor fonduri structurale (vor fi insotite de documente/certificate doveditoare);
- o copie dup carnetul de membru CAFR vizat Activla zi;
- copie certificate unic de inregistrare si CIF;
- certificat ORC din care sa rezulte ca are ca obiect de activitate auditul financiar.
Rapoartele intermediare de audit vor fi efectuate pentru cheltuielile realizate de achizitor pentru
perioade de cte 3 luni aferente cererilor de rambursare intermediar.
Raportul final de audit va fi efectuat pentru cheltuielile realizate de achizitor pentru toat durata
proiectului i va nsoi cererea de rambursare final ce va fi depus de ctre ICMPP la Organismul
Intermediar/Autoritatea de Management.
Rapoartele intermediare de audit i raportul final de audit se vor preda n 3 exemplare originale,
precum i n format editabil word, sau echivalent, i n format scanat (pdf sau echivalent) cu toate semnturile
i stampilele necesare aplicate.
4.3. Achizitorul se oblig s plteasca preul convenit n prezentul contract pentru serviciile prestate.
5. Preul contractului
5.1. Preul total convenit pentru ndeplinirea contractului, pltibil prestatorului de ctre achizitor, este de
2500 lei, fr TVA.
5.2. Preul contractului se va achita n baza facturii fiscale emise de prestator, cu condiia ca factura s fie
nsoit de o situaie a serviciilor prestate, aprobat de achizitor.
5.3. Plata se va efectua n termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data data emiterii de achizitor
a raportului de acceptan privind activitatea de audit efectuat de prestator, n baza raporului
intermediar de audit, respectiv a raportului final de audit.
2

6. Termenul de execuie a serviciilor


6.1. Prestatorul este obligat s predea achizitorului rapoartele intermediare de audit/raportul final de
audit la termenele indicate n Graficul cererilor de rambursare din Contractul de finanare al
proiectului auditat.
7. Obligaiile principale ale prestatorului
7.1. Prestatorul se oblig s presteze serviciile la standardele i performanele cerute de exercitarea profesiei
de auditor financiar, cu respectarea legislaiei naionale i comunitare n domeniu i n conformitate cu
prevederile proiectului i ale contractului de finanare.
7.2. Prestatorul se oblig s presteze serviciile cu respectarea termenelor limit indicate de proiectul auditat.
7.3. Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute n contract cu profesionalismul si
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.
7.4. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in termenul de prestare convenit.
Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de
calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
7.5. Toate documentele se vor verifica la sediul achizitorului. ICMPP nu se angajeaz s transmit
auditorului copii - pe hrtie sau electronic - n vederea ndeplinirii obiectului prezentului contract. Toate
cheltuielile necesare ntocmirii raportului de audit sunt suportate de ctre prestator, inclusiv
consumabile, costuri de multiplicare, cheltuieli de deplasare i altele asemenea.
7.6. Auditorul va ndeplini acest angajament n conformitate cu:
- Standardul Internaional privind Serviciile Conexe 4400 (ISRS) Misiuni pe baz de proceduri
convenite, emis de ctre IFAC i adoptat de ctre CAFR;
- Codul etic, emis de ctre IFAC i adoptat de ctre CAFR. Dei ISRS 4400 prevede c
independena nu este o cerin pentru angajamentele procedurilor agreate, Autoritatea de
Management solicit ca auditorul s respecte, de asemenea, cerinele de independen prevzute
de Codul etic.
7.7. Prestatorul se oblig s semneze un Acord de confidenialitate cu privire la pstrarea
confidentialitii informaiilor furnizate de achizitor.
7.8. n cazul unor vizite/verificri/controale/audituri asupra modului de implementare a proiectului
efectuate de ctre OI/AM POC, precum i Autoritatea de Certificare i Plat, Autoritatea de Audit,
Comisia European sau oricare alt organism abilitat i/ sau oricare alte persoane autorizate n acest
sens de ctre acestea, Auditorul financiar independent se va prezenta la aceste vizite/ verificri/
controale/ audituri i va oferi suport achizitorului, la cererea expres a acestuia.
8. Obligaiile principale ale achizitorului
8.1. Achizitorul se oblig s pun la dispoziia prestatorului toate informaiile i documentele solicitate i s
asigure toate condiiile pentru verificarea cheltuielilor de ctre prestator, precum i cerinele formulate de
condiiile generale i speciale ale Proiectului.
8.2. Achizitorul se oblig s nregistreze documentele emise de catre prestator la momentul remiterii acestora.
8.3. Achizitorul se oblig s plteasc preul ctre prestator n termenul convenit de la primirea facturii de
ctre acesta. Plata se va efectua pe baza documentelor de auditare ntocmite i a facturilor emise de prestator.
9. Rspundere. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor
9.1. n cazul n care, din vina sa exclusiv, prestatorul nu reuete s-si execute obligaiile asumate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preul contractului, ca penaliti, o sum echivalent cu
o cot procentual din preul serviciilor neprestate sau prestate cu intarziere, respectiv 0,1% din preul pe
fiecare zi de ntrziere. Valoarea penalitatilor nu poate depasi valoarea asupra carora sunt calculate.
9.2. n cazul n care achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 30 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligaia de a plti prestatorului ca penaliti o sum echivalent cu o cot
procental din valoarea facturii neachitate, respectiv 0,1% pe fiecare zi de ntrziere. Valoarea penalitatilor nu
poate depasi valoarea asupra carora sunt calculate.
9.3. Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri, n mod culpabil i
repetat, d dreptul prii lezate de a considera contractul de drept reziliat i de a pretinde plata de dauneinterese.
9.4. Achizitorul i rezerv dreptul de a renuna oricnd la contract, printr-o notificare scris, adresat
prestatorului, fr nicio compensaie, dac acesta din urm d faliment, cu condiia ca aceast anulare s nu
3

prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru prestator. n acest caz, prestatorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru partea din contract ndeplinit pna la data denunrii
unilaterale a contractului.
9.5. n situaia n care ANCSI OI POC sau MFE - AM POC identific erori financiar-contabile care au
condus la cheltuieli neeligibile, n sensul nerespectrii corespondenei cheltuielilor efectuate cu bugetul
proiectului i cu dispoziiile Contractului de finanare, ale Ghidului solicitantului pentru competiia
POC-A1-A1.2.3-G-2015 i ale altor Instruciuni ale AM/OI POC ori ale actelor normative n vigoare
aplcabile, ns certificate de auditorul financiar, acesta este obligat s returneze ctre ICPP, n termen
de maxim 30 de zile calendaristice de la data constatrii de ctre organul de control, suma reprezentnd
pro-rata serviciilor prestate, care se ncadreaz n perioada de referin a cererii de rambursare n
cadrul creia au fost identificate aceste erori financiar-contabile care au condus la cheltuieli neeligibile.
Clauze specifice
10. Recepie i verificri
10.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu
prevederile din propunerea tehnic i din caietul de sarcini.
10.2. Verificrile vor fi efectuate n conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are
obligaia de a notifica, n scris, prestatorului identitatea reprezentanilor si mputernicii pentru acest scop.
11. ncepere, finalizare, ntrzieri, sistare
11.1. (1) Prestatorul are obligaia de a ncepe prestarea lucrrilor n timpul cel mai scurt posibil de la semnarea
contractului.
(2) n cazul n care prestatorul sufer ntrzieri i/sau suport costuri suplimentare, datorate n exclusivitate
achizitorului, prile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; i
b) totalul cheltuielilor aferente, dac este cazul, care se vor aduga la preul contractului.
11.2. (1) Lucrrile prestate n baza contractului sau, dac este cazul, oricare faz a acestora prevazut a fi
terminat ntr-o perioad stabilit n graficul de prestare trebuie finalizate n termenul convenit de pri, termen
care se calculeaz de la data nceperii prestrii serviciilor.
(2) n cazul n care:
i) orice motive de ntrziere, ce nu se datoreaz prestatorului; sau
ii) alte circumstane, susceptibile de a surveni altfel dect prin ncalcarea contractului de ctre prestator,
ndreptesc achizitorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricrei faze a
acestora, atunci prtile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare fara plati supliumentare facute de
catre achizitor.
11.3. Dac pe parcursul ndeplinirii contractului prestatorul nu respect graficul de prestare, acesta are
obligaia de a notifica acest lucru, n timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate
n graficul de prestare se face cu acordul prilor, prin act adiional.
11.4. n afara cazului n care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuie, orice ntrziere
n ndeplinirea contractului d dreptul achizitorului de a solicita penaliti prestatorului.
12. Ajustarea preului contractului
12.1. Preul contractului nu se actualizeaz, acesta rmnnd ferm pe toat durata derulrii contractului.
13. Amendamente
13.1. Prile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adiional, numai n cazul apariiei unor circumstane care lezeaz interesele comerciale
legitime ale acestora i care nu au putut fi prevzute la data ncheierii contractului.
14. Ajustarea preului contractului
14.1. Preul contractului nu se actualizeaz, acesta rmnnd ferm pe toat durata derulrii contractului.
15. Amendamente
15.1. Prile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act adiional, numai n cazul apariiei unor circumstane care lezeaz interesele comerciale
legitime ale acestora i care nu au putut fi prevzute la data ncheierii contractului.
4

16. Subcontractani
16.1. Prin prezentul contract i este interzis prestatorului de a subcontracta prezentul contract.
16.2. Prestatorul este pe deplin rspunztor fa de achizitor de modul n care ndeplinete contractul.
17. Fora major
17.1. Fora major este constatat de o autoritate competent.
17.2. Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul contract,
pe toat perioada n care aceasta acioneaz.
17.3. ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar far a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia.
17.4. Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri, imediat i n mod
complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor.
17.5. Dac fora major acioneaz sau se estimeaz c va aciona o perioad mai mare de 2 luni, fiecare parte
va avea dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de plin drept a prezentului contract, fr ca vreuna dintre
pri s poat pretind celeilalte daune-interese.
18. ncetarea contractului
18. 1. Prezentul contract nceteaz de drept, fr intervenia instanei de judecat, n urmtoarele situaii:
a.- de comun acord, prile convenind ncetarea acestuia;
b.- prin expirarea duratei contractului;
c.- prin reziliere, n cazul neexecutrii culpabile sau executrii pariale a obligaiilor contractuale de ctre
una din pri, notificat de partea lezat n scris cu 7 zile nainte, aceasta avnd dreptul de a pretinde prii
culpabile plata de daune-interese;
d. - prin reziliere unilateral de ctre achizitor n cazul n care, pe durata prestrii serviciilor,
auditorului financiar independent i s-a retras i/sau nu mai are calitatea de auditor financiar recunoscut
de CAFR sau este exclus din lista persoanelor fizice i juridice care pot audita fonduri europene i alte
fonduri nerambursabile de la ali donatori.
19. Soluionarea litigiilor
19.1. Achizitorul i prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin tratative
directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legatur cu ndeplinirea
contractului.
19.2. Dac, dup 15 zile de la nceperea acestor tratative, achizitorul i prestatorul nu reuesc s rezolve n
mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita ca disputa s se soluioneze de ctre instanele
judectoreti din Romnia.
20. Limba care guverneaz contractul
20.1. Limba care guverneaz contractul este limba romn.
21. Comunicri
21.1. (1) Orice comunicare dintre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie transmis
n scris.
(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii, ct i n momentul primirii.
21.2. Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail, cu condiia
confirmrii n scris a primirii comunicrii.
22. Legea aplicabil contractului
22.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.

23. Dispoziii finale:


23.1.- Fac parte din prezentul contract Anexa 1 privind obiectul contractului i Anexa 2 privind
detalierea obiectului contractului.
Prile au neles s ncheie prezentul contract n trei exemplare, unul pentru prestator i dou pentru achizitor.
Prestator,
...........................
Director,
..............
.....................................

Achizitor,
Institutul
de
Macromolecular Petru Poni

Chimie
Director,

.................
dr. Anton Airinei
Director proiect POINGBIO,
dr. Magdalena Aflori
Responsabil financiar POINGBIO,
ec. Stela-Clara Chiril
Responsabil juridic POINGBIO,
cons. jr. dr. Raluca-Oana Andone
Responsabil achiziii POINGBIO,
ec. Daniel Condrea

Data semnrii de ctre prestator: ...........

Data semnrii de ctre achizitor: ...............

ANEXA 1
privind obiectul contractului
nr. ............../..................
Nr.crt.
1

Cod CPV
(Rev. 2)
79212100-4 Servicii
de auditare
financiar

Descriere

Pre

Servicii de audit financiar destinate destinate proiectului


Parteneriate pentru transfer de cunotine n domeniul
materialelor polimere folosite n ingineria biomedical,
acronim POINGBIO, nr. de nregistrare electronic a
cererii de finanare P_40_443, cod MySMIS 105689, tip
proiect - Parteneriate pentru transfer de cunotine, cod
competiie
POC-A1-A1.2.3-G-2015,
finanat
prin
Contractul nr. 86/8.09.2016, aparinnd Institutului de
Chimie Macromolecular Petru Poni

Pret Total Final

Prestator,
...........................
Director,
..............
.....................................

........

..............

Achizitor,
Institutul
de
Macromolecular Petru Poni

Chimie
Director,

.................
dr. Anton Airinei
Director proiect POINGBIO,
dr. Magdalena Aflori
Responsabil financiar POINGBIO,
ec. Stela-Clara Chiril
Responsabil juridic POINGBIO,
cons. jr. dr. Raluca-Oana Andone
Responsabil achiziii POINGBIO,
ec. Daniel Condrea

Data semnrii de ctre prestator: ...........

Data semnrii de ctre achizitor: ...............

ANEXA 2
privind detalierea obiectului contractului
nr. ......./................
1. INFORMAII GENERALE PRIVIND PROIECTUL AUDITAT
Denumirea proiectului: Parteneriate pentru transfer de cunotine n domeniul materialelor
polimere folosite n ingineria biomedical, acronim POINGBIO, nr. de nregistrare electronic a cererii
de finanare P_40_443, cod MySMIS 105689, tip proiect - Parteneriate pentru transfer de cunotine,
cod competiie POC-A1-A1.2.3-G-2015 (derulat prin Programul Operaional Competitivitate, Axa prioritar
1 - Cercetare, dezvoltare tehnologic i inovare (CDI) n sprijinul competitivitii economice i dezvoltrii
afacerilor, Prioritate de investiii PI 1b - Promovarea investi iilor n C&I, dezvoltarea de legturi i sinergii
ntre ntreprinderi, centrele de cercetare i dezvoltare i nv mntul superior, n special promovarea
investiiilor n dezvoltarea de produse i de servicii, transferul de tehnologii, inovarea social, ecoinovarea i
aplicaiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de re ele i de grupuri i inovarea deschis prin
specializarea inteligent, precum i sprijinirea activit ilor de cercetare tehnologic i aplicat, liniilor pilot,
aciunilor de validare precoce a produselor, capacitilor de produc ie avansate i de prim produc ie, n special
n domeniul tehnologiilor generice eseniale i difuzrii tehnologiilor de uz general, 1.2.3 Parteneriate pentru
transfer de cunotine, Tip proiect - Parteneriate pentru transfer de cunotine, finanat prin Contractul nr.
86/8.09.2016 semnat cu Autoritatea Naional pentru Cercetare tiinific i Inovare), proiect aparinnd
Institutului de Chimie Macromolecular Petru Poni.
Durata proiectului: 60 luni.
Amplasament (judeul, localitatea, adresa potal i/sau alte date de identificare): Aleea Gr. Ghica
Vod nr. 41 A, mun. Iai, jud. Iai, telefon: 0232/217454, fax: 0232/211299; e-mail: pponi@icmpp.ro, cod
fiscal 4541750.
Autoritatea contractant: Institutului de Chimie Macromolecular Petru Poni.
Obiectivul general al proiectului: Creterea competitivitii economice a 5 ntreprinderi n perioada
2016-2020, n urma transferului de cunotine ce vizeaz expertiza tiinific i tehnologic n proiectarea
i realizarea de sisteme polimere multifuncionale, care pot stimula un rspuns biologic specific i care
permit aderarea i proliferarea unui anumit tip de celule, funcie de esutul ce trebuie tratat.
Obiective specifice ale proiectului:
1. Dezvoltarea unui necesar de teme strategice de cercetare, identificate n aria tematic a proiectului eco-nano-tehnologii i materiale avansate - pe care ntreprinderile colaboratoare le prezint i asigurarea
sprijinului tiinific n vederea gsirii de soluii inovative pentru obinerea/mbuntirea de produse sau
procese ale ntreprinderilor beneficiare n perioada 2016-2020.
2. Creterea gradului de valorificare a cercetrilor fundamentale i aplicative n domeniu, multi i
interdisciplinare, n scopul elaborrii unei strategii coerente de dezvoltare pe plan intern a materialelor
polimere multifuncionale utilizate n ingineria biomedical, n perioada 2016-2020, bazat pe cunoaterea
fenomenelor i mecanismelor care duc la obinerea materialelor polimere multifuncionale i pe identificarea
parametrilor optimi pentru procedura experimental prin cercetare ndreptat spre nelegerea corelaiei
structur-proprieti.
3. Creterea gradului de acces a ntreprinderilor la infrastructura de cercetare-dezvoltare specific n
sintez i caracterizare precum i a instruirii n vederea utilizrii acestora n sectorul industrial, n cadrul
colaborrii cu ntreprinderile care vor beneficia n perioada 2016-2020 de crearea i dezvoltarea de sisteme
polimere multifuncionale sub diferite forme (filme, geluri, nanofibre, etc.) utilizate cu precdere n ingineria
biomedical n concordan cu cererea acestor ntreprinderi.
4. Promovarea transferului de cunotine tiinifice i tehnologice n domeniul ingineriei biomedicale
ctre ntreprinderi i crearea n regiunea NE a unui centru activ de marketing al inovrii n acest domeniu de
vrf al Strategiei Inteligente.
2. DESCRIEREA GENERAL A SERVICIILOR DE AUDIT FINANCIAR
Activitatea de audit presupune evaluarea activitii de implementare a proiectului i stabilirea de
concluzii cu privire la urmtoarele aspecte:
- dac activitile i cheltuielile efectuate n cadrul proiectului sunt conforme cu legislaia i regulile
aplicabile;
8

- dac resursele proiectului au fost utilizate n mod eficient i economic, n concordan cu principiile
unui management financiar corespunztor;
- dac resursele financiare ale proiectului au fost folosite n mod eficace pentru scopurile menionate
n proiect.
Etapele principale ale activitaii de audit sunt:
- discuii preliminare cu echipa de proiect, n mod deosebit cu cei implicai n meninerea
evidenelor contabile i ntocmirea situaiilor financiare;
- cunoaterea i evaluarea procedurilor contabile i a celor de raportare utilizate de Achizitor n
derularea Contractului de Finanare;
- verificarea conformitii cu procedurile i cerinele Finanatorului;
- verificarea n detaliu a sumelor din cererile de rambursare, cu scopul de a obine probe de audit
suficiente i corespunztoare pentru a permite emiterea opiniei de audit asupra cererilor de
rambursare ntocmite n conformitate cu cerinele Finanatorului:
- verificarea exactitii i realitii sumelor incluse n cererile de rambursare;
- existena documentelor suport ce nsoesc cererile de rambursare;
- n timpul revizuirii documentelor suport, o atenie special va fi acordat urmtoarelor aspecte:
- utilizarea fondurilor primite n conformitate cu clauzele Contractului de finanare;
- bunurile/lucrrile/serviciile au fost achiziionate n concordan cu procedurie legale de
achiziii i cu Contractul de finanare;
- exist o legtur clar ntre documentele suport ale operaiunilor i cererile de rambursare;
- dac exist documente justificative asupra ncasrilor i plilor n concordan cu clauzele
Contractului de finanare.
Activitatea de audit se va realiza innd cont de prevederile legislaiei n vigoare i de
dispoziiile Contractului de finanare.
Toate documentele se vor verifica la sediul autoritii contractante. Autoritatea contractant nu
se angajeaz s transmit auditorului copii - pe hrtie sau electronic - n vederea ndeplinirii obiectului
prezentului contract.
Standarde i etica
Auditorul va ndeplini acest angajament n conformitate cu:
- Standardul Internaional privind Serviciile Conexe 4400 (ISRS) Misiuni pe baz de proceduri
convenite, emis de ctre IFAC i adoptat de ctre CAFR;
- Codul etic, emis de ctre IFAC i adoptat de ctre CAFR. Dei ISRS 4400 prevede c
independena nu este o cerin pentru angajamentele procedurilor agreate, Autoritatea de
Management solicit ca auditorul s respecte, de asemenea, cerinele de independen prevzute
de Codul etic.
3. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului de achiziie public l constituie prestarea de servicii de audit financiar pentru
proiectul menionat finanat prin Programul Operaional Competitivitate, Axa prioritar 1 - Cercetare,
dezvoltare tehnologic i inovare (CDI) n sprijinul competitivitii economice i dezvoltrii afacerilor,
Prioritate de investiii PI 1b - Promovarea investiiilor n C&I, dezvoltarea de legturi i sinergii ntre
ntreprinderi, centrele de cercetare i dezvoltare i nv mntul superior, n special promovarea investi iilor n
dezvoltarea de produse i de servicii, transferul de tehnologii, inovarea social, ecoinovarea i aplica iile de
servicii publice, stimularea cererii, crearea de re ele i de grupuri i inovarea deschis prin specializarea
inteligent, precum i sprijinirea activitilor de cercetare tehnologic i aplicat, liniilor pilot, ac iunilor de
validare precoce a produselor, capacitilor de produc ie avansate i de prim produc ie, n special n domeniul
tehnologiilor generice eseniale i difuzrii tehnologiilor de uz general, 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de
cunotine, Tip proiect - Parteneriate pentru transfer de cunotine.
Pachetul minim al serviciilor de auditare financiar ce vor trebui prestate n cadrul proiectului
cuprinde 19 rapoarte intermediare de audit privind constatrile factuale pentru verificarea cheltuielilor
efectuate n cadrul proiectului aferente perioadelor de cte 3 luni corespunztoare cererilor de
rambursare intermediare, 1 raport final de audit privind constatrile factuale pentru verificarea
cheltuielilor efectuate n cadrul proiectului aferent perioadei cuprinse n intervalul 8.09.2016-7.09.2021,
care nsoete cererea de rambursare final.
9

Prestatorul verific faptul c toate cheltuielile declarate de achizitor n cererile de rambursare


sunt reale, nregistrate corect i eligibile n conformitate cu prevederile proiectului i ale Contractului de
finanare i ntocmete un raport privind verificarea cheltuielilor aferente perioadei.

Raportul de audit va fi nsoit de:


- o declaraie pe propria rspundere din care s rezulte c are calitatea de auditor financiar recunoscut
CAFR i de auditor fonduri structurale (vor fi insotite de documente/certificate doveditoare);
- o copie dup carnetul de membru CAFR vizat Activla zi;
- copie certificat unic de inregistrare si CIF;
- certificat ORC, din care sa rezulte ca are ca obiect de activitate auditul financiar.
Rapoartele intermediare de audit vor fi efectuate pentru cheltuielile realizate de achizitor pentru
perioade de cte 3 luni aferente cererilor de rambursare intermediar.
Raportul final de audit va fi efectuat pentru cheltuielile realizate de achizitor pentru toat durata
proiectului i va nsoi cererea de rambursare final ce va fi depus de ctre ICMPP la Organismul
Intermediar/Autoritatea de Management.
Rapoartele intermediare de audit i raportul final de audit se vor preda n 3 exemplare originale,
precum i n format editabil word, sau echivalent, i n format scanat (pdf sau echivalent) cu toate semnturile
i stampilele necesare aplicate.
4. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI
4.1. Atributiile i responsabilitatea Prilor contractante
4.1.1. Atributiile i responsabilitatea Achizitorului
Achizitorul, n procesul de implementare a proiectului, este responsabil cu emiterea cererilor de
rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate n cadrul proiectului, n conformitate cu termenii i condiiile
contractului de finanare i transmiterea acestora la OI/AM POC n vederea autorizrii i plii cheltuielilor
eligibile.
Achizitorul va pune la dispoziia Prestatorului documentele prevzute n termenii de referin, dup
cum urmeaz:
- Contractul de finanare i anexele sale;
- Cererile de rambursare i documentele suport ale acestora, Registrele i nregistrrile contabile;
- Orice alte documente relevante auditrii de proiect.
4.1.2. Atributiile i responsabilitatea Prestatorului
Auditorul este responsabil pentru auditarea procedurilor agreate i de emiterea ctre achizitor a
raportului final privind constatrile factuale.
Pentru serviciile i datele puse la dispoziia prestatorului exist obligativitatea prezenei prestatorului
la sediul achizitorului, unde se vor consulta documentele originale necesare ntocmirii rapoartelor de audit.
Toate cheltuielile necesare ntocmirii raportului de audit trebuie suportate de ctre prestator, inclusiv
consumabile, costuri de multiplicare, cheltuieli de deplasare i altele asemenea.
4.1.3. Graficul de timp pentru ndeplinirea sarcinilor
Odat cu naintarea propunerii sale, prestatorul va prezenta o programare ealonat n timp a etapelor
necesare prestrii serviciilor ofertate, specificnd n mod clar durata fiecrei etape necesare i eventual
persoanele implicate.
Prestatorul este obligat s predea achizitorului rapoartele intermediare de audit i raportul final
de audit la termenele indicate n Graficul cererilor de rambursare din Contractul de finanare al
proiectului auditat.
Documentele originale necesare ntocmirii raportului de audit se vor consulta la sediul achizitorului.
Prestatorul i asum responsabilitatea execuiei contractului de prestri servicii n termenul prevzut
n propria ofert depus, n caz contrar achizitorul fiind ndreptit a lua msurile necesare.
4.1.4. Personalul
Auditorul va trebui s asigure personal calificat n vederea ndeplinirii eficiente a tuturor activitilor
solicitate n cadrul contractului, pentru ca, n final, s ating obiectivele generale i specifice ale contractului.
Cerinele minime impuse pentru personalul (expert, experi calificai) care va fi asigurat n cadrul contractului
sunt cele menionate n fia de date a achiziiei.
n cazul n care va fi nevoie, auditorul trebuie s asigure i personal administrativ i de suport pentru a
sprijini activitile, n vederea unei bune implementri a prezentului contract. Toate costurile legate de
10

personalul administrativ i de suport vor fi suportate de ctre auditor i incluse n preul contractului, fiind
indicate n mod corespunztor. Personalul implicat din partea auditorului de proiect va trebui s depun toate
diligenele pentru o colaborare fructuoas cu toate departamentele Achizitorului, precum i cu terele entiti
implicate n derularea proiectului, respectiv prestatorii servicii, parteneri de proiect, etc.
5. EFECTUAREA PLILOR
Plata va fi efectuat, conform condiiilor de contract n 20 de trane egale, n termen de maxim 30
de zile calendaristice de la data data emiterii de achizitor a raportului de acceptan privind activitatea
de audit efectuat de prestator, n baza rapoartelor intermediare de audit, respectiv a raportului final de
audit.
Prestator,
...........................
Director,
..............
.....................................

Achizitor,
Institutul
de
Macromolecular Petru Poni

Chimie
Director,

.................
dr. Anton Airinei
Director proiect POINGBIO,
dr. Magdalena Aflori
Responsabil financiar POINGBIO,
ec. Stela-Clara Chiril
Responsabil juridic POINGBIO,
cons. jr. dr. Raluca-Oana Andone
Responsabil achiziii POINGBIO,
ec. Daniel Condrea

Data semnrii de ctre prestator: ...........

Data semnrii de ctre achizitor: ...............

11

S-ar putea să vă placă și