Sunteți pe pagina 1din 1

S-a cerut autentificarea prezentului nscris:

PROCURA SPECIALA
Subsemnatul _________, cetatean ______, nascut la data de _____, in ____, domiciliat in ______,
posesor al C.I./pasaport seria ____, nr. ____, eliberat de _____, la data de ______, CNP _______
(denumit in continuare mandantul), imputernicesc prin prezenta pe ______, cetatean _____, nascut
la data de ____, in ____, domiciliat in ______, posesor al C.I. seria ____ , nr. ____, eliberat de _____,
la data de ______, CNP_____,
o

sa exercite in numele meu si pentru mine, toate drepturile si obligatiile mentionate in Contractul de
credit si in celelalte contracte mai sus mentionate, inclusiv, dar fara a se limita la: alimentarea
contului/conturilor mele deschise la Banca cu contravaloarea ratelor de credit, dobanzilor, primelor
de asigurare, taxelor pentru inregistrarea ipotecilor mobiliare si imobiliare la autoritatile
competente si a oricaror altor sume necesare, in conformitate cu dispozitiile contractuale, dreptul
de a efectua rambursari anticipate partiale sau totale ale creditului, de a solicita restructurarea
creditului, de a solicita accelerare si/sau orice alta modificare a creditului, etc.;
sa ma reprezinte si sa-mi sustina interesele in fata instantelor de judecata si a oricaror altor
autoritati implicate in solutionarea unui eventual litigiu/diferend cu Banca, cu privire la Contractul
de credit si contractele accesorii acestuia, precum si pe parcursul desfasurarii procedurii de
executare silita initiata de Banca in vederea recuperarii sumelor de bani datorate in baza
Contractului de credit.

In scopul aducerii la indeplinire a prezentului mandat, mandatarul meu ma va reprezenta cu depline


puteri in fata oricaror persoane fizice sau juridice, institutii publice sau private, reprezentanti ai
autoritatilor de stat, va face orice act sau fapt necesar pentru executarea mandatului, semnand in
numele meu si pentru mine oriunde va fi necesar si va achita orice fel de taxe, onorarii, costuri
determinate de incheierea acestor acte. Semnatura mandatarului, data in limita prezentului mandat,
imi este opozabila.

Subsemnatul ______________ declar ca sunt personal responsabil pentru indeplinirea tuturor


obligatiilor asumate de mandatara/ul _____________ in numele si pe seama mea si ma oblig sa pun
la dispozitia mandatarului toate sumele de bani necesare aducerii la indeplinire a prezentului mandat,
astfel incat sa nu existe nici un impediment de natura financiara care sa impiedice executarea sa.
Prezentul mandat este gratuit si valabil pana la rambursarea tuturor sumelor datorate Bancii in baza
Contractului de credit. In cazul incetarii prezentului mandat din orice motiv, eu, _______________, ma
oblig sa indeplinesc personal obligatiile ce imi incumba in baza Contractului de credit si a contractelor
accesorii acestuia si/sau sa numesc un alt mandatar care sa le aduca la indeplinire, fiind responsabil
de eventualele prejudicii create Bancii in acest caz.
Subsemnatul _______________, ma angajez sa nu revoc prezenta procura fara a notifica in prealabil
Banca, cu cel putin 30 de zile inainte si fara a asigura desemnarea unui alt mandatar care sa
indeplineasca toate obligatiile prevazute in prezenta procura.
Prezentei procuri ii sunt atasate drafturi ale contractelor si/sau documentelor ce urmeaza a fi semnate
de mandatar in numele meu in vederea acordarii creditului.
Tehnoredactat in 3 (trei) exemplare si autentificat la Biroul Notarului Public _______.