Sunteți pe pagina 1din 47
Introducere Neca dea scrieaceast cartea venit dupa operioada de mari ining tncercri pe plan personal sinu numa carer, fursi ma intreb cum pot ajunge la un echlibru prin care ui imibundtiqesc vega, si repa cu sbaghetd magica“ tot ce froisem si facpna atuncl Sica intotdeauna, operioada mai fret poate genera un salt inainte, o curstare prin sufering& pve 58 aduca ceva bun pentru vitor. {ted ci inca din copilarieam speratint-o minunecaresi-mi Qpessfocme viata in trims, armonie, iubiresibundstare,visind Phcova ce nici nu gtiam si cer, ns doream... Cu tori probabil jam speratin momentele gree aleexistenjet noaste sein [imple o minune, ceva neineles care si ne ridice, s& schimbe Dcruite na favoarea noastra dints-ormiscare! $ine-am obisnutt Pt incadrim in categoria paranormal tot ce mu Infelegem S390 eexplicim, s4 numnim noroc sau ghinion ceea ce are legturd fiubagheta magicd menith si netransforme viele (Coen ce-mni propun prin aceast care este s4ajung in oma Sghevei magice a fiecsrula dintre dumnesvoastr, in partes pteca curata care reprerintd zestrea noastré de la Dumneze, Dent detng un ior eum, elgg n de copii pines 3 * " lube, mai fumes, s8 ab suces tn ceed ce fae stilucira prospeyimea? Si magaetizai pee! dn jo acolo unde trebule, pe prncpilreznange, pent et cea Inceput deja transformazea gin cd este publ sh pes toate aoestea 5 dachtranstrinnd in bine propre pence Jar dacd Inc musi fn ce masurde pos anaformarel Inbinea propre dumneavoastri ve. dactdesamagiie dg twecut-au obosit prea tareca si mai putet spera, vi propun af arcurgem alaturi acest etape gi in scurt timp sa ne bucaram) Impreun§ de minunea care se produce incepind chiar de ACUME ‘Bagheta magicé va acfona in vieqile noastre prin 7 pas! pe «ate vi propu sé incepem sil parcurgem inci de acum, pent {introduce in modul nostra de vata, si se vor vedea curdnd sfeccele in tmbunatagirea stiri de sindtate, in frumusetea in- ‘erloard st exterioars, in mina noastra gn starea de 2 cu zi ‘nbelgugul si armonia care ne vor inconjura!, Si cups ce vei incepes va transforma people vie, priming Rotor In tot ce vi propuney si facet, vei dobandl o mare bi Mecuvancare interioara: disparefrica pentru ceea ce va ven, Pci se ridichvalul de pe ochi care va tinea departe de frumu joa viei si ves sim! trearea“Iaadevrata vaya, ve inviga Hi comunicayi cu adevirat cu cel dln ju, veri simgicaldura din Hullette color care va ubese(¢ vor fl tot mai multi), vey sepa Heinviie, gelonie, team give ellbera gwolul de iubire, tan Mite, inspirafe, creativtate, incepand si molipst pecei din Jur sa va doreasca prezenta gi s& vreas& vA urmeze.. tunci aparedoringa dea ajuta, dea-ielibera spe cel din ju, primind fimai multa binecavantare, pentru cd nimicnu ajutd un suet fai mult decitfaprulca acesta face bine clor din jur, aaruleste flapod primesteinzect,insuit,nmi...Aceastaesteuna dntre Jegile Universuus: cea mat rapid cle de evoluie este parcursi funci cna i ajutém pe cei din jr, alte suflee care 2u nevoie momentee de re IM primeascd, asa cum gi noi am primi fucet Va asigur ci este fascinanta aceast Hmloboseals, pliciseali boa sau framfntare, pentru cin fl mai avea nevoie de ele, ar sufletal cregte Fir nevole de co lectl dela viata, care pnd la urm au rolul de a vor mai apirea fue tec. Yu vi poate nimeni garanta ci Jeti sa ncercie, nsdn mod sigur vel elimina o mare parte iintre problemele vitoare, chiar dinte cele care fn de sind fate, acceptin si va corectaiinainte de-a fl nevoie si primigt fnumie lect. $i peti fi sigurl cA vel prima! mult ajuter s Dumnezea vi va zimbi, mindnu de copii Lull ‘Caun exemplu personal, m-am obignuitca aya s& mulfumese pentru 2iua care incepe, pentru totce mi jnvataea, convins c8totcevine este optimal meu. $s stig ca functionezea, sunt calma, senina,impicata gi realizes mult nai gor ceea ce-ml propun, Am hotirits& aduc in existenta n flecare dim ‘mea bagheta magicd de care vi vorbeam si incep si vil viafaefrumoasi, Nu spun cd este caniclodat Revenind, la sfarsitulflecarai capitol vo introduce 02 aplicapii practice, care teprezinta modul de implementa acestorinvayituri, Mal concret, tot ce vel avea de facut veriile practice aga cam sunt indicate Vel vedea cin Cl toate acesta vor face parte din modu dumneavoast’ de levei practca in metrou, autobuz, la olan oara, dar ma sit mal inainte de cule cand va trezifi, pentru ca va vor transforma viata in cee ‘merew afi sperat, dar nu af stiut cum si o facet 1 ntrucat cel mat bun moment pentru a incepe ceva ‘nunaveste ACUM, va propun s3 Incepem cilitoria impreund A TERTAREA acest termen pare hare legatus4 mai esi la prima ve n gard mat ipeir,tevatatutle religioase (care ca mare ingeleciune Bpersioneacd in cir sfince) in realtate este 0 chee ite Dpemtea deeziduurleenergetce dn recut, acimmulate in uit epnceor sia gresellorfAcute de noi sa de ct cu care inter flonara, case vindecarea de bolle care ne chinule, ctte fpovararea noastri sufleteasc gir (vce boas cates instalezt in organi ve Biba tnccderegare energetich a structrilor organi afc Hoe crurroares pacatelo,grgelllor,defectelor,abuzsrilor at Mir cilia and, fro cotectazeulterioard. Dap un ap (eae poate fide an, luni sau char 2s) detegiarea ai uman are 1a o rs i Hoan yea ca rmare a noc reid eer Ip cest, cace revue curate pentraa nu generaprobleme Hv, ‘Cum ne poate ajutafertarea In rezolvarea problemelor g ‘care ne confruntam, tn indecarea bolilr cate afecteaz3 tot ‘grav tot mai multe persoane? {n primul rand trebuie si tnyelegem urmatonal mecanial sau sfenomensi oglind tot eea cen se intampil in viapa de ‘i are legitura cu ceea ce yemitem” citre exterior, Nima este ntémplitor, legea cau fect uncjioneaza la nivel unt sal gnu poate schimbati de niciun locuitor al planetei, Dad ‘unter egoigt,invidiog,rizbundtori e log e& bumeran Se vaintoarceasupra noast, s poate atunelcénd ne atepl ‘al putin. Pand gi persoanelecu care ne inti sca care teractionim pe perioade mai lungt sunt cele pe cae le merit prin faptee gi atitudinea noaseed Dacdfn momentul in caren se ntdmpld ceva 3, i se fa ‘onesreptate sau suferim par i simplu, ne punem problema ‘cova in neregula cu no ine intrebim fata de cine am gresit indul ost, acestaeprimul pas citreainjelege mecanism ‘cauzAlefect dupa careesteguvenat univers. Odat nels fap {lel tor ces cemiter se ntoarceasupra noaste3 mai deve sau mai tieiu, trebuie si pricepem ci tot ceea ce ne impo Feazi, ne creeaza neimpicare sau nedreptate apasi asupra, tiunilornoastrevitoare sine consum din necesanal energeth {ndispensabilIndepliniei or Vet inereba care este solusia pentraa neutraliza efectal ng sativlacestor supirari,nemulgumirt, neimplinis, 1ERTA (Cand iertam se curafastructuil, se eeilibreaza corpl ene set, se ridied -pica” care ne genereaza bol, care st fn cal Actiunilornoastre, ‘Mecanismul ier reprezintao ret miraculoasi pent Uinigtea noastrainterioard, sinacate, framusee i secee ‘i se pare relevant de impartist exemplul unui cunosc ‘care incepuse s2sufere de o afecyiine cutanata care se agra INVATATURI PARANORMALE PENTRU O VIATA Mal BUNA foc mai mule: orice mic loviturd sau zgarietura se transforma Japidint-ozond inflamata, cu bigici care se ntindeau pe par Moar ale corpulut;tratamentul necesita ulterior spitalizare Miministrare de hidrocortizon, agravandu-i-setreptat stares, Funoscurul meu apelase la profesort dectori dermatologi, 50, Ina in domeni, careclatina din cap gi asociauboala ex pro Dleme de circulate sangvind, ale sistemulut nerves gi posi Jnfluengavaricelor, dar nu gaceau remediul Persoana in cauza mi-a povertit i, inainte de aparitia bot, Dauziseintr-o71 peo vecin3 maicolerid, intr un moment des Pirare, sundnd vorbe grelela adresa copitlor liga fost att de Dorit in iubirea tu stanca, dar Sireased pentru acest, tnedtst-a His cin-o va ertaniclodats pe femeie; junsese chiar s-0urasca protru cele rostite. Apo a fost prea ocupat cu starea sindtatil Pentmu.a mai putea si se ocupe de relatia cu vecina In timpal discupiilor noastre, am constatat ci nickun argu nent nu-l putea convinge s-0 ferte pe vecina care ,lovise” in fopiit ui. tn cele din urmé mi-a venitideea ai spun cd este Hers traiasa cu acea povari, dar ci totceea ce nig reo’ din problemele viet curente (inclusiv un astel de act de ne Jeare constentizats) va apisa tocmal pe -umerii~copilor pe farefijubea atatde mult. Am constatat cl aya (-am captatinte fesul;intrebandu-ma apo ce este defeat, am sugerat in feapa rugiciunea de lertare pe cate o voi mengiona la sfrsital fapitotului (tn partes de apicatt practic) adresataatatvecinel fu pricina, at i altor persoane cu care-siamintea cd a avut Dupiosiptimang, mia povestitca, dep la inceputnu prea {redea in acele rugiciunt, le cea congtincies pentru a nurs lisa problemele nerezolvate; apoi ajunsese chiar si nu se mat posta culca far sil fackrugiciunea de iertare. Apatentsurprinzdtor, des! medic i recomandaserio in venfie chirurgicala care arf fluidiat circulatia ‘na a mai fest nevole de operate, intucdestarea sade sina se imbunéeajea dela sine. Dupi o tuna, nua mai fost net nici macar de medicamente, simpinduse excelent. L-am ‘ebat in teacat cum merge cu rugactunile de iertare yh ispuns imbind: ,Cred cd -am ertat pe cei care tm vor g Tertarea este mal mult det tila pentru toy terapeutih srexzi cu pacienti, ca metoda care grab terapeurul acer reazi acl aciunea de ertareanterlorterapie, se el cel canal de comunteareca pacientl, pentru putea ajute cit mai mult, Daci chirargi/mediel din siua de agi Practica metoda de eliberare/curijarea canal de comune ‘cu paciengii,operaia/terapia ar decurge mult mat ugor ql reduce rscutie si complicaile De fapr, rugaclunea de lertare este foarte util sf main Unordiscuti importante: la servi, eu geful, ainte de inte viu, in negocier, inaintea Indinirt cu persoana fubit, in tea aiscuilorcu sotul, sofia sau cop, Practic,jertarea cur Structurile energeticefaciltind ovindecare mai rapids eli Yeazi canalele de comunlcare de rezii wechi, conducind citrearmonie slingelegere. Cum puter si aplicim ierarea din tot suflet feride boli sian resp construioviatd mai bund? Pare gor de sp ar foarte greu derealizt...Dacdintelegem cd ace cae nef rau sineranescintent/onat sau ne nedreptaqescconstient sua de tape persoane nefericite, caret nevole mai degrabi de cou Pasiunes decat de rizbunarea noastré (care ar antren all lai" ulterioae), ne va ff mult mal ugor! Pentru ci numa ezechlb probleme de comportament «| INVAFATURI PARANORMALE PENTRU O VIATA MAL BUNA {chiar de sinitate, face ru din plcere! Deci putem sip pe acest oament x gr scompasiune gi nicdecum pep bre tapes eau cu doringé de razbunare, ceea ce ar insemna Bie luptar ca un om cu probleme grave. Dina plac povestioar cit into revista acum ceva timp: Co tina apepea viol fn vermin unl aeroport mare, hel Amplici primmt isu, domnal de atitrt x at ie bial, Ea simp indignas, dar na is nimie ya continoat cites, Insinea eq spunea! Un cofe de pessunie aces Dire; daca nea numa pia cua, ag face moral. pnd cand mai rian pacher numa um venue vid indie cind re vor ering toi Barbata ind 3 sit un ie ms mecca, 23 erat pen sean dint un coidermal frit epi indscet Atnchiscartea gia deschis geanta pentru a pune acolo jumstatea rate pachetl de biel era fe bacat ima cind.v fee, acolo. Sa ruginat de mod care se comporase 4 abla squnc angeles ch pachoral desc pe caret mncse mers lel cialdomnatui deals care raise cu eachiar guia. Jue, dase simp indignat, nerves sau superior. De cite tam judecat greit pe ce altcuiva fi ne im seara? Imatntedeaajangela concise nant dea gin ri despa o persona, si privim atentin jr, de obict cea ce vedem na ‘Stl, spune Jac, ata. obcelols fren timp com og. ack Max is dea aba seligiast. Decent ttrebi pe prot I stiegte Max Jack se duces trend pe pect: inte, pots mer end ma rog? Exists lucrui fn viafd care NU SE POT RECUPERA it hn se poate, Exteo lip de respect pentru ce ~ plate, dup ce ai aruneat ~ sans, dupace ai perdut Tack e Intoarce la pietenl lt 4 comunied ripu : Ich mu ma mired ya rispuns apa, deoaroce ai pus elt ~ lube, petra cel een lupe pener ee ee Putnte, pots ma togin tmp ce fumes? lrtarea corecteaa’ ranilesufletesti produse anterior fi soneaza si cao metods de protectie fay de riutiti, inv altetipuri de racurlenergetice:spanind rugiciunea deie ‘uadresarecatre o anumits persoan3, tot ceva proiecta nega Scopul divin este i evoluhm ca toi, si devenim mai bunts. Hii sa sufere sutetelecareinceareé sf creasci.Insi tn anumite respectva perroana cltre noise va intoarce citre cel care Momence, sueringa ne rezegte, ne face si realizim mai ujor imp cit noi nea impicatinteriorcu a6 yim, ne face si reacjionam mai rapid cétre coretare i de 4, se creeazilun scut energetic pentru cel care gndaslgll| yeea aver nevole de asemenea lec Ins acceptand sine co Poziiv, care va fi proteat pentru c3 nu intr in rezonana mig ager cin propieiniativa, suntem résplaigicu attra mult ‘tiv, mu asimilenz& riul. Oricatam dori si contiolém tot cell ctr ingerli de lumina care abla agteapta si vad cine .tre ce ni se meAmpla, atragem tot ceea ce meritim, chiar daily” s ngelegem de ce am venit pe PamAne. It citeva citate vem cfteodati impresia cd -am pacait pe cel din jut; ins I spre fertare’ ile Universulul functioneazé dupé emisilenergetice si ceeadl {acer ru atrage dest de repede olecye pe mASUras, inva serarea est miratma pe care volta las pe clei eare ‘aptul cd nol fertim gt ne impacam cu cei din Jur serge din a asivite file decaream fl ayut nevoieca sine corectam, Chiar dacs api Monat Tentele ne arata ceva, in realitate conteaza (nsd intentia rezultatul in timp, oblectivul mai profund al unei actin muttmatupors enum dugman, decent. exemplificat gin anecdota de mat jos: Wasa Bate Jera-vd dugmand, darn le Stay num out. Kou APLICATIL PRACTICE ‘Siacum ne apucim de treabi, practic incepem chiar de az ne curitim canalele decomunicare, structurile energetice gil ‘regul organism, prin ierare, Ce avem de facut? Ceva foal simplu:fnflecare sear, inainte de culeare, ntr-an moment care e linigte In jurul nostra st ne putem concentra (dupa ne-am linitt putin interior prin doua rugiciuni ajutatoare cate le vol mentiona in continuare), 88 spunem din suflt,, convingere, urmétoarea rugiciune de ‘ertare, dup cele dl rogiclun! pregiticoare ,Implrat ceesc” si ,Usa milostivicif Rugiciuni pregatitoare: Imparate cerese Tnpdateceee, mangditora Dahl eval core pretatindenee et Sint templet Vitel bani ator de vis Vio testis tai ‘Simantaiye-e bane stale nase, Armin Usa milostivel Blnecudntat Nistor de Dumaese econ Cs npn ceice jinn te, ist nemantuim rin ine da neo, Rupaciune de ertare ul ui Dare, 9 Tae fit Du, fa Ta, rast ei fg de nraga Ta Crete Divi, cu nd, cu vor Sac pt, ig sau dd tn cu vol sau ad de voi, acum, in teat au ath at, round cu arbor meu ier deco 4 Diacuvters eel ce mi-a esi cu nda, cu orb auc fept, eu lat sau rd de ling carole sau ide oe, acum te treat sau ec at, Te 0p Aina, reaeOnt Terme, 8m le, sn dele gs ne inecndntat ype ul, spe ali acs Vol a, Doane, peat nol Armia! ici dort ovarianta mal scurtd, pentru momentele cind ibcorts sau nu pure aloca x0 minute acestor rugictunt, pt urmatoarea form, pe care euo aplic la servitu, in rac oamne, Tat Ctese, cer ertave in tut ings me (ume person per toc cel-a gre acm sen eat eigen err a ee ‘Am constatat din experlenti ci 6astfe de rugiciun dete ‘consecutive cute ctr y pentru operscand amelioreaz’ consid ‘abilrelagia cu aceasta, inc din momenta eectuati rugs Daci dureazi atat de putin, cdteva minute, nu considera ‘eritSefortl pentru o viayd mai frumoasi si mai usoara?, Nu ulti cd mormentu cel mai bun pentru tcepe este ACUM 2 FERICIREA {In decureulviets noastreinteracylonim cu o mulsime de fullete; de aitdinici de un minut i timpulcalatorieicaiful Spin la ace zeci de ani lings partenerul de vay [Mam treit int-odimineata cuo stare de feriie gl impacare In surlet,caracterizta prin ipsa oricarei poveri sau grewe. In limp ce mergeam cate servciu, ma intrebam dece uneot sim pul mires de cafeain zor de sau ciriptal rabutelor de pe per Yaz ne pot face extrem de feriii, lar alteoro singuraprivire JncruntatA ne dixima univers interior; care este de faptcheia tltzeocale pind de seninatate, intro existenya material? ‘Adncita find n noianul de gins, am observatodoamna aflaté Hing mine in lift, care mi cerceta seruttor, cu 0 mind posaci.. Neavind o ald idee mai bund, {vam spus ,Bund dim ‘eagal"cuun zimbetsenin, venit din povoptile mele de frie. Amsimgives mi-e drags, pentna ci eram fericit gag i vnat 8-4 transmit elo stare de bine, ea oincurajex #3 hupte pentru bi nee el 8 vlaja poate fi rumoass! Mi-araspunederutat gi gor fritaté a salut gl apotaiesie din lftcu un zAmbetnesigur...Am inivo pe acea daamna peste citeva ze slam cbservat ck {saluminatchipulcind ma vazut arn ingeles iam comunil de a sufleta suet. ‘am {ncercat sh infeleg mecanisrnul gi am realizat ca stall de fericire vine din impacareainerioar, din despovararea(B fertare) a grepellor ficute de cel din jur, din ridicarea deasug {mpulsulul de rizbunare pentru o nedreptate, din faptele fbi si bundtatefacuteatdtceor ang care rim, cit ac suflete aparent strine, Apare un sentiment de noblete su teased ce ne oblig8 spre un nivel superior, nu mai puter cob din stares aceea de bine. In plus, fericirea este molipsitoal Inconjurandu-te de oament fic, vel invaa si zambept sd rulegt gs ubest, pentru c fercitea se bazeaa i pe capactal ae audi Cercetatri american au reallzat un studiu privind zamba sau constatatc& oamenti cei mai de succes fn toate domenl (chiar celecare implica maxim seriovtae) suntce care: bese; acejtia sunt rar parisii de partener, nu sunt dati af diner-unlocde muncd, atrag succesul prin bund:-dispocitet nu.arvrea 8 fle inconjurat de oameni verti bine intento st porlivi? Devenif astfel de netnlocule pentru cai Hing Tell tof va vor astepea cu plicere gi vei atrage ast i suc sul, ieldsl pe cel materal, da l pe cel mal pretios, acel spiritual” care de fapt este norocul pe caret invecam cu atunci cind avem nevoie Cao paranteri, toate faptele bune pe care le facem, la rea color din jur sau neconditionat de ceva anume, se acum leazi sub forma de energie benef pentru noi, care se rev arunci cénd aver neve! pentru cresterea si evolutia noastl De aceea se spune c& norocul nu intémplator, cA de faptt ezultatl faptelor noastre din ultima perioada. Daci acu im norac (aur spiricual) prin fapte bune facute cunoscuff sau oamenior aparen stra! (spun aparent strain pentru cf tate pun necunoseut poate fun sufleteu care am interac Hlonatcindva}, putem flos! acest potential atunci cind apare fn moment special din viafa noastr, prin rugiciune catre Dornnezeu, sat ne putem ruga a se fac Vola Lut Dumneze pre optima nostra, Eu flotesc cea dea doua vatlanta, pentru Ble posibi ca eu si ma rog pentru o ctestere a sporului In bani, Mss optim pentru mine s3 fle nfisiparea uni mari Sublee: DPomnezeu gtie mai bine de ce am nevole pentru evoluia mes pa mat inate {Revenind acum la zimbet, ce putem face casi devenim mai Pirigatori, si magnetizém, s& atragem succesule Putem si i Pepem chiar de ACUM, cind ne tresim dimineaya, sa zambim fndului ca suntem pe aceasta lume prin voia Ini Dumnezeu, Tinea adus aici st experiment viaja, cine iubeste pe toca Decopl Lt sick indreapta apre nol exact ce aver nevole ca Phetem mari frumopt, ZAmbii ile de 22i care vaaduce exact Joe necesare pentru a progres, pentr.acunoasteexactoamenti Pecareaveyinevoiefn aceast cilétorie, ambit vie i viaga v8 Wi Fispundel , Sificare ese frumusetes unl astfel de oxercifu? Can scurt Wnp, dak nu chiar in aceeagl2i, vor apérea gi .taspunsurile’ Jimenii, care la inceput va vor prvi surprins,stlinda-va cum Hoi mainte, vor incepe si vi placl mat mult, vet deveni mai Jrurnos iar nococal va va rlsplit, pentru sufetele pe care le Quminag cu atitudinea voastri!Efetele sunt numat pozitiv, MW garantez: veti magnetiza, vei i mal frumoy, vel atrage ccesul si viaga vi va zambit Poate af ctit despre ,Secreul” promovat n rt (The Seret) Phreexisthdintotdeauna, ca olegea Universului: primi ceeace ices inexteio, Vipreocupa gindurilegate de boali? In sur Hhinp se acamuleazaraspunsul Universulu prin vibraiacelel pe fire o emitei, generind probleme de sénitate. Vi preocupa ganduri legate de ubire, de comunicare poaitiva ca cei ding Inscurc timp cei cu care interacyionai va vor cut, vi vor slvor fi atrag de dumnesvoastrt E simmplu! ‘Mia plicut mult o paraboli care circula pe internet cova imp} Un linea iat tne camera constr numa din dling ‘a ula i jur gia viout brute ohaitd de in care au fi conjurat gi carellpriveas, Ngtind ces fat, acs va mar, vasperas-va alunga. a facut acest ner bras oi cin Lau matfit ameningtor; a mal apucat doar sndeasc ci trebuie saace prem, cic altel nu ate nici sans, sa glataet,repezindy-s cu capul in ogling i murind Pelee Moraa: Cea ineimplatc acest cine ac de anceps 2x fea preteno lar fl dat din coud? Exactaga este gn viata daca prima vedere privim oa cu suspiciune, suspectandii de intenfil negative, acesta va ispunsul lor pentra nol, Dac vey incepe orelaie/disci prin.azémbi cu acealuming din interior, nimeni nuvi va pl rezsta vet vedeaefectele poitive in farte scart timp. ‘ambetul trebule fnvagat, exersat, nu toat lumen se m cu plicerea de a zim... Putetl incepe gindindu-va la un’ ment care va ficut fereii cel in cae va! indrdgosi, ing vat vizat primul niscut, ceva frumos, care v-a ads cd in suflet,Folosind acea energie pozitiva, zambii din inte cu lumina pe chip, imaginandu- ce momente framoase meazi si primiti de la viaga, adied raspunsul la zim dumneavoastr citreviags,citre Univers, care, amintig funcyioneaza intotdestnal IHWATATURI PARANORMALE PENTRU O VIATA MAL BUNK Dupi ceva obisnuit si zAmbit in interior, faceto cit mai fs jameni impovlrafi, care nu sin toate ios s care sunt multsnai chinuii dectt dumneavoastr, 20 ile cu blandese, ca cildurs, cic se vor simti mai bine, i ajag-s&spere iar dumneavoastr vi se va acumulaacel aur pistual prime pentru orice fapta buna, Nimeni mu pierde dach ntem mai bunt, de fapt viata noastd se transforma in bine, Mvenirn mai framogi, maistealuctori, vam avea succes gi, de ce Mi, devenim mai bogafi material l spiritual. Dumnezeu net Pte ve roti, e oe pent tof pe pamant, tebule mumats8 ce fy ce al nostra gs fim dispusi si oerim sino ajutor ator, Bjutanau-nede fat gi pe noi! Dupl ce invayam acest mecanism, stareade bine din interior Mine va mal isa. coboram din nou la sentimente ca invidle Pibunace si agresivitate, ne va plicea atat de mult ce vorn de io, Inca se va vedea in seu timp petoateplanurile: in rela i parteneral de viaga (care se va relndrdgost de frumuseyea flumneavoastrdinvrioara gi exterioar), in succesllalocl de pjunca, tn mai male spor material hve neva transforma miraculas! Seitear de vorba cu un cunoscut eae fmt spunea c& nici ma Pe poste bucura de operioads de binedin vagal, pentru case Periindea ck dupa iecare bucurie rmeazio prioada de su Pinta, care si compenceze orice fel de realizare obtinut. De in gazea nose deri, Pit, in acer az mesajul roa eimis in Universes fv ru gi se genereazi atfel oconditionare negativa care se Mterializeazd,dacd este cerutS”, fatal meueste sine perm fem bucuriasincerd de cite or avem ocazia, fara si ne temem Hvisk ne sims vinovagic& suntem fericiti,atragind astel gt Dlopagsnd sentimental de fercire. Este dreptul nostu s& ne Phdnim sufletul cu fecare ocarie, putem astfel chlar 88 alun- im de la nol intSmpliet negative, datoita optimismului pe care-emandm... Energiior negative (bol, gandusi nege, li tari) mule place starea de optimism, pentru ci acolo ete ‘multi lumina, este foarte prezent Dumnezeu gina aulocer siilenegatve, Dece sana prelungim cit mal mult acest efet ci, find convingi ci meritam s8triim asemenea clipe; ct ‘mai mult, &incercim s4ajutim cit mai mull cunoscuy si fasch aceasta stare de bucurie interioa Bee cate aduce impli armani, reugit in cea ce ne popunem, | Euamofilozoflepecare 0 aplicde vreo7-8 ani, de cand Inceputciutarie mele ezoterice, incercind s4 injeleg lume ‘trecerea mea prin vias: flecare existent este ca un ol cae ajuta sa experimentam cuncagteres lumii exterlare side ara noastra, 84 ne gisim pe NO! in interion, ‘ne iubiam gregelile pentru ci le ne au (multe teorii afirma ca ei ne al ni il lan Diba, sil aju si ving cu drag acasi, experimentind sta Fea de bine, infelegand ci nu sunt stapina nimanui nil ‘micarame, fap deschieei mata ‘ a decal hed teaa vss a ciple mosses oe a Burk vor ven Ma elbere de rjudct qe ata sl maine, lasand loc pentru speranta si fe a ‘And cu nerabdare ceea ce mai ia am de experimentat.. Abia atuncl vei vedea cerul cu adevaratalbastr, culoateafrunzelof copacilor in prag de taamni, vei aveatimy vind un copil care 22 Soe mbeste frictclipel, vey putea prvi seni Jp och care va ubese de an! bunt si penta care m1 mat aveat a griilor, vel vedea fafete ale vies pe care nict ylavea timp deel, coplepitdehattuiala rezolvaproblereleg tristetea Bmp dine prin capma va recea Putin. Oricum gijile nu va w juvaclarfica nici incertitudine, hae sine tkim ,rolul* cat fai frumos, si ne istrim trecind prin expeciente, s-4tratam fo mat malta atentle pe cei din ju, i ne trecim pentra ce mai vem de tit de acum incolo, tiv, vest spune (ci again Jndeam si eu acum ceva timp), eugor sa zci ch vrei s fia! bine, dar sunt boli caze nu ne asi, sunt nepoy de erescut [sine jutimecopiilmule prea cles deg, sunt tor care une permit ai dormir linistisi noaptea! ald si vi spun un mare secret: toate acestea vin ca Ts juns a ealvaral pe care-1traim in interior. Ce-ar fl se privim ata ea pe un tol, pentru cate ne propanem ca la ssi pristenfe si ludm Premil Oscar? Aproape orice boala poate fi Ilungatd schimbindu-ne total starea de sprit, sperand c fle fave gurd de aer pe care-o tragem in plept, daruind fubire ne- fondixionata! Bolte sunt energli negative alungate de ubire, ppimism, blandeye, nu-gimal au locul acolo unde este lumina, pentru ed nu le place luminal De fapt le hranim cu géndurt hegre sl abandon in fafa greutilor...Dack tote jucim ol haidet £3 ducer cu demnitate coca ce me rezervA acest, $8 Juin cSt mai mult, siajutam cu vorbe bune cit mal mlte pet foane cae au nevote dec, #8 avem pentru ces pivim cu drag Jinurma sc speranga in viltor Va asigur cd va apnea un efect att de frumos in aceast inedt va va placea gi durmmeavoastra ce vet flvens, va vey asigura o frumusefecarenu finede varsta sau de osmaticlefoositel CITATE DESPRE FERICIRE feria sau nefericitea oamenilor este fm mare part 4 feriettinseamna inte, aga ck a frie nseamndl fering, aga cf nefericireainseamna iubire, sau iabitea tn ‘seamnd suferings, su sufeinya din pres mult fercie, feccire mu dct un cu inscrls tn diclonat Ia era ‘urct pantele abrupte spre vart, sd pe vt una Nu avem drept dea consuma fericive fo produce, APLICATH PRACTICE a sugerez a orice atiune practic si inceap eu rugiciunile Pregititoare mentionate in capitol anterior: ,{mpsrateceresc= 1 ,Usa milostivirt*, pentru o cursfare prealabia a structuri demersulut nostru. ie z Inacest capitol, va sugetezs& spuneti in zor sau inatnte de care urmatoarearugiciune de mulpumirecare induce exacts ile de careaveti neve, interactiunilecare si vi ugureze viata iva atragcvea ce aveti nevole casi fig fri lIncreziton entre saa care incepe penta une, pet mpearre Interattunle optime pent iaeplntren misunt mete sa voli sunt fp mulunese pen autora pe care trip tote plasure, pentru 8 aea pure de impli calea destined elle fees dee ae bine Iimulfamese pein abies pe are primes so rspindese, Yeti vedea cum vise netezegtecalea, cum vin citre dum- eavonstra exact situatile si parsoanele de care aveti nevoie pentru a evolua, a ajuta la realizareaa tot ce aveti de facut, ult mal ugor. Am ficuto comparati intro perioada seurt,decitevazile, Jn care nu am spus niciun fel de rugiciune la inceput de zs Jed total mise inedmpla haote: sencurcauproiectecare era pecale sd se realizeze, ma trezeam in mijlocul unor conficte fare mi stopan gi mie elanul -pescurt, tocul era la volaintém- pis. Traneforménd in rutind rostirea acest rugiciunt, vey fim cum senetezast calea pentruarealiza cu efort minim tot ves ce aveyinevoie si facet! aide si incepera impreuni, ACUM. De ce si na ne sim plifcdm viaa ata acasi, cit iin mediul n care Iucrim, casi fur ycineva arveni gi ne-arnevezicalea? Misa pnitfascinant cind am aflat un .secret*, pe care fl feiu tori mar maestri spsituall. bam citt intro carte scrisé de este refuzata niciodata de Dumnezen pentru 4 resp Darnuhipena cea ne dermal pntnt ctor Soane! Spre exemplu, daca imi doresc 63 capat harul vt anda 3 TUBIREA don pa esa in advair ta ghee cu gindure a, srt stn propria tain, in propria a rap, tn propia ta is fre, inet elubit intr od3 ae descopera, tn ntegimea sa, ‘eluubi, nea in tne ines, ca tne isu” ‘pl observat veeodata un om fndrgostit? In mod sigur vi sa ntampla i dumneavoasta macaro dat in viata gi vi amintit probabil de elanalsufletes, de stareaaceea de fercire ide pl ire, cind persoana indrigostita devine mat frumoasi, mai inspira, maiorocoass, mal. Toaa aceasta stare de bine se ex pli prin armonizareaintrioatA a persoanei cae ubeste seel- bereazd cea mal inalta forma de energie, se branesc ty centri energetici tse produce oreinnoire a ntregistructui, de reaulea cit de binefScStoare ete iubirea, Prin iuble orga te inganitopeyte, se echilibreaza gl acumleaz& o energie ‘Se benefica Inc se produce un sal vibrational, energetiCy vorabilpersoanel in cauzi. Practc, atunctcénd ne ind=3g03 ‘ne apropiem de ael nivel vibrational pe care ntl puter tine fark a ne hotirt s& captim si sa reflectam {ubirea Bl {necanismul pe caze vet explica in continuare rc am putea pistra efectele fuirii mai mult timpy exempta, citiva ani inmod sigur am evolua mult mal Tp fu ne-am mai fmibolndvi, am deveni mai framogt japon bistro perioadd mai indelungata tinerejea pi frurmusejeay Ding aura care atage ji magnetizeaza, Inst in multe cal petoana de care ne indrgostim ne dezamageste si nol reveal i aceastareenergetica monotona, plini deneincreser gli {de cura), fara paterea dea migealucrurile fn favoarea noastl Cee de ficut inten asemenea caz? {primal nd, eebuie s3invaram 5 primim ssl propaga fubitea, st captim aceleenergiprovenite in ubire din tag Univers apol acea forfaurlagi si orispindim peste tot if ‘ate oameni, plante, animale, locus, situapi Ce se int al exact? Nol nu vom fei dn energia noastra (nil ni dveasuficlenta pentru ao spandi peste ttn jut), ci vom cal tea energia job in Univers (lamina iui Damnezeu), pe cl pute capta prin capacitateanoastd, cite tot zea ce Intnl Uinasemenea proces uesteunul comple, dic, rebuie mi ‘ine propunem si reflectim fubirea,s3devenima manifest Thi Durmneaeu pe pamént(,Durnezes ese fubire") se Pod cefectele despre care vorbeam mai devreme: crete nivel vibrate near, lind mal apat de Dll sau alte peciese tnevATATUR! PARANORMALE PENTRU O VIATA MAL BUNS ‘ne manifest precum copitusDumneze, dup chiral Rominarea Li, spingind lamina qublrea pe pian Tenectm funn lube, camentt se or simi bie i peteat rep} dea fer, dea primi bane materiale arg narut spiritual. poceptind si devenimn metager ui Dumanezeu pe pimant, Dtectrn ubirea, ne menyinem coordonatete specific start Mp indragostire, care ne oferh acces la cea mal inalta forma Bergect. Shobebil cag auzit sau chiar ati citit despre notiunea de Ir preche care genereas3 armonia perfect inte dou suite, Bjncist.acel echiibra prin contopire.neanireacusuletl-re Mhese poate eb muse produc dolc desi, ambelesuletese casts peak sie, nea atunci cind sentmmpl, produce sublim prin ips, prin compatibilitate natural, (8 efrt, prin senza Hjterica de intresie ocmal pentru eo astel de ubire oferéo gansa enorma de Manifestaeatul Duruneeu, ea vine dupa efertur st accepts pps suteringa gl ierare, dupi atingerea unol nivel incereat de Peeve si echilibr.$tatune, iubinea trebuie recunoscuta sl Ipypecata, chiar da aparecinidneasteptam mai putin cand nvm mal coplesigide banaitatea cotidiana, mal descuraayt Dneincrederesc& ar al putea aparea vieodatd... dat recu seus iubteasufletall-pereche,trebuie waita cu sfinjenie, Miminjenie st srerene, cu aceaconstientzare 2 binecuvantar yi puzanezeut Ievpurite cele mal durabile sunt acelea fn care se manifesti moze, incare ambi partener sunt congtienjichsaprodus ‘ntdiniea prin Vola ivind, cin fi sunt recunoscitor pe ‘ce auprimitgicind se potbucura impreuna de transforma ‘terion relafe {au capactatea i reflectejubire sin ext ‘Atunci cand un cup se reagi impreuna, se sudeacd relat, binecuvantaisocrotii, partenerise deovlt impreana, Toate faptele bune pe carele facem de-a lungul vet ne af salcapatim acel nivel spiritual cares ne faciitezeintainireal sufletl-pereche, parteneral optim pentru noi, Daca vreodati, in trecut, am refuzat iubirea jucindu cu sentimental ltora, este mule mai greu si intainim sul tul-pereche pnd nu ne spisim grepalileanteriare, Sunt {In are simgim oatractle foarte puternic’ fy de o persoand sex opus, finalizata cu o edsitorie (simpim ci nu mai put vadea pe altcineva decit persoana in cauza), dei nu simtim sunter fn al noudlea cer de indrigostf|; asemenea cazur p ‘indica o iubie aparents, care de cele mal multe ori duce a dl voryruptura. Este vorba despre o datorie katmica foarte ‘ntre cel do (Ceca sau amandoi lau prods suferinta cin slsestmeatraica suflete, pentru repara grfelie din rec {nmomentl in care se realizeaza asta siseajunge la chili se produce ruse trenrea celo dot care, in functie de sentime tele dobandlte, po alege sisi continue calea impreun, voltind adevirata lube, sau sedesparti,chutindu fe sufletul-pereche, pe care n-au purut i gaseasea din cas _srepeliloranteroare ‘Acum cltiva ani am vazutun cuplu care, impreuns find, contraziceau permanent s-l fice viata imposibila, lar cind| hotirau si se desparta, nu putea sta nul fr celalalt, parc aveau nevoie de interacfune, dost nu eradelocarmonie intr ef am misurat prin metode radietezice iam constatat caveat relatiekarmich deosebitde puternics, aveau nevoie sip ierte reciproc suferingele provocae in tract se pedepseau de cite ic de eae cre se pates ansforea in bie ach eh ce uc peate propre ego-ust,pentruase ara un Mine: pescea ne :juck ca, lncepuulunel rela tie Mic se prcrs sine fcem rug defer ch Pires gicurutee aces, pent aasutalaconsoliares sits penea ad gant proapatula cop : pon sett aamice Gator din weet cu celal parene, ind Minccisieay seecararsune9eeemaiinensmetiatits, lscitinsacedeaciusioeuney cae veimpotiecrei Pps xempe clea one: Romeo lle, Titan Pita ee care , Se tie ca, odatd gasit sufletul-pereche, nu ne mai atrage pestis chepa era osrmonie yo pov depute, Prac oie ale sentiment plete tn ntensitate cao panes, fete caves feu intrerspet bale es coe suet repinee mas potriea a, Se ovo interne ie am) 8 pat o- Bere a tsrearenunat a leila direc spanztoaren Me ay geet und, ace Inmod ec cea ce20 Fa inal mama oe dceclte acest sue, ena 1€ pa rac urine aces sunt eel carepate Fan eee pte bone, ined visa lor se ImbuDsaey tne de fhe acamuleaas mute cate grave avorturlesunt picts frapotiva Sentului Dub sacestea pot genera boli grave, chiat cos - dacdfaptele bune Facute fn compensate sunt ins cente sau nu serealizeaviocrestrespiritualssuicient dem astfel Inet 58 acopere si necesaral de Iumind penta a td acest sufletla cer In continuare, in setiunea de aplica pi toe vivo sugera cum s ajay sufletelerespinse prin vor se:idice in lamina, pentru ca apot si pute si dumneavor s.accdetilaevolutia de careaveyinevole penta o vist mai ‘De mengionat cain cazal unui avort gi tail are o parted responsabilitate, prin faptul ed nua incerca a ajute a ven pelume acelulsufet, ct nua ajutat-o pe mam scree al Aigite necesare nagterilcopiulul carei-aales ca parin(. Reg ‘mand ca 1 birbali care sinc soria/partenera de viaa/1ub ficut cel puyin un avort si urmezeacestesfaturi, penta ‘libera energetic de legiturile care e frneaza evolutia si deine. Revenind a starea de iubire gla manifestareaacerteia, of stereanoastra prin lube se produce cu att mai intens gi profund cu cit reugim si ne eiberdm de conditi, de Limit Spre aremplu, daci ne dorim si apari femeia optima/bisbat optim pentru nol, dar totodat§dorim ca eafel = abi un nivel prosperitate care 4 ne genereze rlaxare material lr de bunavole sau amandm momentulinalnir, prin netncred reanoastr fn Voia Diving, pundnd confi careneindepirt ‘de momentul dort, eebuie 24 aver increde .coordonatele“ de careavem nevole pentn a evolua imprest Sicind iubim neconditionat, vor apdrea i banii cesar, ‘deal, injelegerea de care aver nevoie~p alb pe care i oferim Ini Dumnezeu, avand incredere in ju ‘ata Lul. Cum recunoastem femeia/barbarul optim pentru nol ‘Yor simi potiviea, compatibilitates, ugurina dea lubl ad sft, un drag venstain interior, [NSVATATORI PARANORMALE PENTRU 0 ViAFA Mat BONA i-a pleut multo povestire care reprezinta oadevaratlec- ie oe iubire: epee via ep pea nae ener a achimbe ultimele cuvint eve. Bra deo frumusete Conventie, Moees a treats tim Stil de ce cis se arispan facin cer, eDas, a epus fata, in tim ces ni ob umn de ey Dae {aevlearea reas, Domnl mia is: Mirasata vf cso bse! Lam spus Domnulul: oamne,ofemele cocoa arf 0 tragele-Dacmi mle cocoa ls-0 pe eas fie ramos» avintele Wu, Frame a dlcat oct din odes, intinsiné mana, p Vey! intreba cum ne dim seama cind ceva sau cinevane este Aestinat,compatibll sau c& face parte din calea noastra, Ras punsul este urmatorul; atuncl cind se deschide sufletul, cand Himgim o mare bucurie din interior! Daca ret si cumpaati o foagind,alegerea optim esteatuncicind simpit bucurte n su fie, cise deschia pore; la fel, ind ne angajam, daca simyim Pvard{nseamna c& loca respectiv nu este pe cale no Bena legerlenosre Infra evi dprelpra ne pc deo eal Decar devo are ethan aaa Sncaewebulee tngamad ne devenimeshay, pte xa mai curata partea ne nncredere,${momerttlin {cand ne ascultm sufletul, a CITATE DESPRE UBIRE amin ceea ce gindet. Dackag ia Ende oi veda damming, Dri fore tts lap naga aa sulle ta, Dak 3p pick ana ar ultima ora cand eet Be Dumnezeu fa psitona Vedea fepind pe uf, tag dao mbrggae, wn sive hema fnapo‘ si dau ma cari cind voiaus fiteap multe, Dacd atic astaarf litag vocea a, a Inepista leat inte cv alepentralepatea acuta 9 data, tele sllncio daa pind infin, minute n cre te-ag vedea, af epune te iubes gina mag arama, tn Arum, In mod proses, géndul ef , mal ines lube pst pier, decte dna ubledeoe tect mal mule, cust ubeyel mai pain rage odour, eng cebu gmk agonal, ng sn ae end ena, ups ens Drago Beenie prs sia hy ngs Me cama ct spans fae at fea mai mae dine eleestedagostes aie ce vom face ca si manifestam gi si rispandim subirea pe Parvane, pentraaatrage evoluyi,prospertate,sarea de bine general? [APLICATH PRACTICE nuare este o proceduri foarte ceca ce v4 voi expla in continuare este 0p tne sips, posh de fetat neice momen tlie tne) fine dscugi, in metzou, tama, 1a volan sau chiar va distragcu prietenl. cao parantea’, am hitimilor ani e totceea ce ‘afar prin diferite fncereiide-aIungul ene imaginim determing, este ata 3. adles salam in minteanoastrd fi vealitatea prezenta. Adicddac8 vi mst (Gorka ct mal mae etal cnerens amsnunte) seh tampla o anumich aciune, aceasta clar ae ane marl 5s teeapies une prin aeacredinga antpaté ck Dumnezes ies cpeg ce ne dores,daci nus facem ru altora pen respeciva ciune. dori o anumitd masing g penta 2 Sesiune, spre exerapio, va dois 0 ma iabtinrare in poses va vetimagina moment incre Oc ve oachizisional, custarea pe care osimifichnd va urcati vanapriml drum, cu detail despreculcare, march, model. Te nunctie de inerederea durmneavoastra in matetl ice mapina viet, 1a fl, a un exemple, day fall repeat rn pe cine desu de tare, va pte. mag autaorteso implementa cea deal ave nore dorit s-o evitati. a 2 i " Tnegul,dectam stable un ast de exerci de sila manestaresacestea, imaginal lmind deel Teoverde aol radate de hake moment Tn casi sean, pecateapoloriepindichirecameni dino nc tania ure we vor echltea nena! pen umnestas in pls ves carn pea unk See Incest practic ve Amal echt, calm, umes sllubist pe pimdng, sya deschide suf ve tele i Carta vor pte free oie invita armel ‘ampromisioigacine pcre orecomane roc carean hort nun moment dat ach nrerapere de ind, flee sunt ferme ae) care ma a nervper Sunt isha! area aria de acord, a tathalcoplull Sugerezs8ospuneiin Hecate sh, pin ind sini elbeael ffnduladrest acer copa. Vacugeec, ota, mam $3 dea fact alse pe numer ei intermedi tnlumina [HeATATURI PARANORMALE PENTRU O VIATA MAT BUNA. Rugdciune pentru copili avortai ineewdtercu bie a Dunne ufletelcopir met Univers. og flerbint pe Muito sus ste fpe Mace Domulul jute aeste sult serie in lumin, nace Incontinuare vi propun sio rugiciune pentru fubir, pent ya ajucas gasp barbaral‘fomeia potrivia, suena optim pen ful iui ia ofert ubirea dummneavoastra, Doamne-afutl Rugdclune pentru iblee/persoana iubita ‘Doane im doves aga de mult un bbl fem, cuca sa ingle be cra po pune orem ores tare mde le, Venu mult deat bese, facpe neva erat! 4 SPORUL/BELSUGUL Acest capitol iva surprinde pe mulfidintre dumneavoasth pentru ci ne-am obisnult sine imieSm singuri in ceca cepa stesporul, belgugul, bani, considerind ci na aver drepeul Dosibilitatea sa avem o bunastare peste made; ci namai pal nele dintr-o anumits péeurd socials au aces la belpug, ceptind din startun anu tip de resemnate pe acest p unli dintre noi mai considera rugim pentru bani gi bundstare, find vorba despre un asp de altfel, cd este gregit si material, inferior elorsufletest Eibine, tocmai o asemenea atitadine de re s& emitem In Univers gandul cd noi nu avem gi, conform lel ‘universal, ci primim ceea ce emitem, efecralfiind acela vom face actiuni care proveac lpsa belgugulu, a banilor. 4 si injelegeyi mal bine, un mare maestru din Rusia, te peut cuo puternica orp spiriaala a fst ‘um este coret si ne comporcim: ea un sfant care intoarce ff obrazul celalalt atunct cind este lovit sau ca un intreprinzital cate floseste rice ocazi a i fac bani? Raspunsul a fost: un sfant inreprinzator! ‘Adickavem vie si dobanim belgug sian, dacdrespectim, fie Universului; exist entitay de lrsind,ingerlal sporulul, ene gldeazacitecalea prin care putem ajungela ostarede fundengd corelata cu deepal nes divinia ban, adicd in masura tare meritam aceasta abundenta financlara, care se poate fanifest in ventisalaria, maging, casi, dreptul de a cilstori, favea un anumit statutin scletate. Sigur dreptul divin in Dy al tlecarut om are egatura cu = Gatde ancora este cin aga materials: unomesrebarcika tn picioat pe ali pent a bine tn dezehilibr n cea 20nd poate primi ceca ce (de ‘ae deznitbrenc gi ma tare rmertleli fde al semen: oattuine cree, moral, fate imporeant exlstenfa une! preocuplet (ir event twee) de a face ban"; am ntnt éestulecazurincare ‘camene pling cn au ban sau blazat inaceast at tine, irda gandi, coopera, ca ocaledea citi mal foun cae, gener ban! suplimentart, am jut gate suflet i progresee pe ala lor: nile ma aceerezi mal rmltvenitea poral dectfapeulch ace! ban arf flo pent ocale cate dice a eoluti personal, dar ila eo tutiaaltor safe cae arf implies respectial demers (exerpla:osoal, gridinia,rondaye pentra autoracea btdlorarinfuenfa fn mod pot sale sete cate ar tea beneficia de acittatea nstitupin. Nu degeaba oa en de afceri din zlua dea, ca -gimentind dreptal divin in bana care au ajuns, fa acini de carte, lo ‘éndun pocent ain ita deafacer pentru astfel de acu Poste aft ait de termensl zeta carer lui" care eprecinta tecte ai : trai bible, pin cane om din ene cg {ebuleotsit peer juts pea a ‘fara a invata/evolua intr-un fe niall ‘bani si incepe treptat si-i plarda; ai ‘bani: strivinda-i pe ceilalti cu noul statut, nu. 7 i manifesta inslegere, tu Dire, moraltate, igure obtinem dept! tot mat mh Lul, 84 obpinem ceea ce ne dorim, ct Se al ‘ule fapte Dune pen Univers, 8 fn Ie ‘Abundenga financiara sem: Be ae icf puterea dea iubi gi deaf iubitita deface binealtor suflete, deaierta, dea sl Injelegere, deaf bunt iubito, Dar Dumnezeu ne vres felt ps spe oH, ned reptal, fl em cit ms citerile arene fac fa rindal nosera, putered manifesta compasiung daca fin toate aoe ‘wanedorimt belgug, belgus, nueste nic gest, dimpot lun dept divin in banl, care se poate mista care erasem intro firma tn cae to fn care, ups 7 ant tm ro firma In care 0 erescsem, puss Bett fecarproic pe caret incepusem jl Trediasem acl am simyi brusc multe nedreptg ndceptateasupra mea pared sttuatia devenea impos aco, dq pe mine ad aati 4 | InvagarURE paxawonmate PENTRU O viaTA fella care fusesem saarizata gl respectat, Nu ingelegeam pce brase se Intémplau Iucruri care pared tncereau si ma {acd plec, 38 is mat pottolera, Dup& ce mam framantatclteve Dprandni, am aflat bruse de o ofertd dea ucrala o alta firma, putt mai potent financtar, pentru un post mai de avenguri cit coes ce facusem anterior, Am aplicatlaacea firma mal Phuitca simi veriflc potenfiaul, tascam starea se inrdutagea Dn postal existent slam vazutci am fost acceptat foarterepede finnout pose si cu un salaria mai mare, am primit oferta ca fneredere. Acum, privind retrospecti am realizatc imi ces fise dreptul divin n bani smi nici prin cap mu-mitrecea 58 piec des vochiul servi, Desi m-am framAntatcateva sip fimani intebandu-ma eu ce gregese de mi se intémplas feele nedrepeiyi, in ealitate eram impinsi catre un spor mat Fimbetgugat rapll me asta este fromuse(ea vie, cinimicm pareceea fn eoell Pimizn uneoti PREMIL pe care le percepem ca pe niste fnoeeae sau probleme salteorcredem cine wpuram viaacdnd fle tapt alunecim pe panta delisarit sau a atafamentelor care fpenereazd dezechillre.,. Nimicmu este mal frumos pentruo fe hele dect si dea nagtere unui coil din pacate uneori perce pei ca pe o grejeali acest moment special, fl respingem st facein gregli pe carele ducer mult timp dupa aceea,alteou pi- hima UBIREA prin venirea persoanel de care ne indigostim seoc ne spuniem ,vTeata ital si faccariera,apol imi permit si tha indrgostesc",slteor!primim belgug print-un salariu sa venie mare gi ne arancim abtagi pe panta valorilor materiale vidnd #4 trdim gic sufleval - sunt multe situagi fn care nu {nverpretim corectce ni se Intampla gi facem greyelit "Toate acese teat pe care leimplrcagim apar ca 8 realizim {mpreun ea, atat timp eat mergem pe caleacorecti, manifes tind lube, lerare, compasiune, bundtate, dar inteligenta, cumpatare, infelepclune adaptatasilelor noastre, nu exist ‘mite na obfine ceea ce ne dovtm! Pentru cé manifesting ¢ acesteharuri, mu aver cum si ne rtm actiuni nocive pent Eesti o povese hace despre dot preter care se ints ‘eaeg prost Celilalta bigat mina fn tizunar, a scos.obancnata Bineinjeles..sunt 59 de ao, cine nu Lar ves? Cal cate avea banenota in mina ‘ind aceasta 52 feat ghemotc strineo cu puter pind unttotsode euro, Bineingles cia apa, dc mis dal sla clleatom picoare, pind cinds-a murda saatalemebannet des dee pn nnn ‘Acum tnyleg? Trebule sgl, char dactuncori ceva ma ese aga cum vrei tu, chiar dad viaa te indate ite face ghe mote, fa contin 8 fila fel de importa cum a fos inte deaua,.Cena ce tuebie &conteze est ci nteze este cit valore tn ealtat nu ct de multe necazuri pot ai intra anomie moment ‘pola pus banmnotaling® el, pe ma, lar cu un zimbee com plicescontinuat: 120, ine-o ca tine asf amlmayi de acest "moment atuncl nd mut ve sm bine. dar treble i da ‘Mal einteresant un aspect pecare sigur afl mat auzitin 4 Sse discuii, dar in care nu toatd umea crede, deoarece mi hte veil sau simpla de demonstrat: este vorba de karma. Char nc ese sau ns important c& am tit cindva asumandu-ne ac on care genereazd consecinge pa fn zlua de ai, esteun fapt fi venimn pe lume cu un bagaj ancestral prin care primim Ppaceasta vag anumite provocis, lec, prin care, acionand vec, putem cocecta bagajul informational aferentsufleatu isin. E normal , éac& aver picate anterioarefacute prin Prisma banior, tebule mai inal 53 corectim grepelle penta ute objine bundstarea materialA dria. Ins pentru cainu stim | Pinpermanentacuce provecisi am veni, putem siupuram aceste specte printr-un comportament corect, asumat incepand deacums Csi fu simat explicit, este posibils vedei in jurpersoane lure in prezent fac fap bune, se comport corect din punt de cere moral care traiec nlgteint&mpliti pentru care e com pitimim siconsiderdm cf viaja mu este dreapta. Uneori ne fnre Jin de ce Dumnezes ia vede asemenea nedreptfi..1nrealitate aceasta este perceptia noastza,subieciv, rash ptim ce grepelt iuGScutrespectival suflet gc ce bagaj Karmic a venitin vaya hetald: daca chinui sia subjugataltesuflete, a provocatnefe cre fn ju, gi-a ales inante de nagtere astel de provecii, tc nai pentru a curataplcatele din tecut, Dacd in acesteincerean fuiletl in auza se comporta corect i asum lecile pe care fngurle-apropus ca obiective fnainte de nastere, progreseaza form, vafajorat iva primi nenumdrate recompense. Dumne: fun nedreptiqeste pe nimeni, suntem copii Lut sine iubeste pe toi, find mandru de momentele noaste de evoluie; ins fnedduie amumite ley tocmal pentracdrespecta iberularbitru arumatinainte de nastere ca obletive pentru evolutia noast pentru a corecta ceea ce am grepitcandva ‘Am avut momente de revolts in recut, vizind cazuriing victima era clar nevinovati (copll sau o persoand foarte bl simorali), consideindc este nedrept sd sufereoameni bun ‘atu ct care fac iu, Am Ingeles mal tirzi, citind si find, cA de faptsufletele in cauza ip depen lecile prin Cercirileasumate fr cei cate faceas ri i primeau lar lorlecyile pentru care eran glel pedepsii, tot pentru eval pentru aingelegecorectfaprul ca, facénd rau, nuai cum si ‘mefti bine, decataparent, pe termen scurt, ao paranteza, vi povestesc un cazcare 2 avut loca vem cand mi ocupam de cursut gi terapl derek; Inr-2l,amat a bitoul unde fmt destasuram actvitatea in domeniil mari tingullui cd unui coleg ise Intimplase o adevarata traged aflat cu familia in concediu in Bulgaria, in timp ce el aduel bagajele dela maging si sora despacheta in camer, baietl «de2ani esse pe balcon si, cu ochiila tata lu care era jos, ac 1a muri, Noaptea nu am pututinchide un och, cu gindull {ragediacelor doi pring, arn uat legStura ca colegul cu cave interacionasem pina atuncl, spundndu-i ci tot visez coil cate mi ruga sia ping nelmpdcay, cae i fee rp ‘dezniejdea lor, Lam dus a un medium, care reusi 8 vad ‘ete ntimplase: piringicoplulu aveau karme gree, plcate cat plana arupra lor ia familie, far biejet i propuses ca mi siune personal ca, prin sufering i, #8 Sa asupra Ini peat colo di gi astel si evolueze mai rapid, Elberindivi pe cel d pring de plcate, urmaa foarte curing si aiba un copil sinatoq ‘cu sanse mari pentru twat familia. $i intr-adevar, peste un a ‘a mscut un alt baiepel in familia respectiva, la exact acea datd cu cel care murise, Ulterioram aflat ca baiefelul ceruse aj torul meu prin intermediul visu, Inrucie fusse taal met ‘lndva gi putuse comunicaastfel cu mine, Interesant cu i crurilenu suntasa cum para, daruneotefoartegreu si 2vet IBWATATURI FARANORMALE FENTRU O VIATA MAI BUNK Spjtercunes dae accept... pate tn schimb saver fre ove in Cl de Sus, care chiar acioneazi spre binelecel mai inalt Bi fieciraiadintre nol evenind a subiectul sporulul, deci daca vrem ata, trebule «8 fim acelin tate ssi invidia Deu gabundent na Havin, mune mal perder mpl decd peal re vem toate datele ca care si putem judeca tt ce Mise prendre in presen, darn reat jute pe > Pull) ss neinconju de camencuacse als Iuleca not penera ane regisl in mediul perfect pentru nat, ca festele tn apa Este foarte imporcantd prezenfa fn viafanoestrd a sulatulut-pereche i cate s&realizim echipa fon pnts raul nv aa cu care sh faces coi Wo cave en simgim cA TOTUL are sens, manifesting p CITATE DESPRE BANT pani suntea una sasle sit, éar nu poy floc rimaput are valoare mat mare deci bani, Pop strange mal smb gar nap acerost dems. cei egret ingrimadesc la avere cas cum 2-5 nontd nleiodat ei isipitorcheleuesc ca i cam ar tebul APLICATIT PRACTICE Cred cf orice om are dreptul s3 ceara, prin rugiciune, jung la dreprul divin in bant meritat de el giam vazut mm persoane care sunt cu mult sub acest nivel din cau c& nu 0 stientizenzi ck pot primi mai mult na facnimic care dl pe alea spor in ban Rugdciune pentea bani Doane ite Hristo, Fl la Dares, mljumese era cece cea pentru tara aie sprul aba Inptriva bert mew aries -mi, Doane, bey, curs spor pentru pes inplinesisunes tin Este psibilca ingrid amin careseocupa de sporulnost in bani s fe legal prin actin greite Facute de notin tre ine-am lacomit la sume mari de bani, nemeritate) sau pri acfiuni facute impotrivaliberulainostr arbitra (legstur), Sp nnd mugiclunea in fecare sear, cu cvedingS, cu mulpami Pentru ceea ce ave si pentru ceea ce suntem convingi 3 vot primi prin dreptul nest divin, se vor elimina energifle cate ‘pun sporulat nostra optim in bani faburdentsinanciar, Doamne-ajuta! 5 FRUMUSETEA Aces capitol este unul foarte interesant, pent cf va sur inde pe mul inte cei care anfaveau pareri preconcepute de fore frumusefe. Sune att de multe domnigoare sau doamnne fbarbati se bazeard mai malt pe ale argumente pentru a aven ces, del framusefea este importanté penta nol tof) comvinse (nu mai au pentrace sit cum si pte", deoarece, daci natura june inzestat de la inceput,bitlia eaproape pierduta puvin acum sa vi linigtescis v2 spun cl putem si fim fer: secitoare, s devenim femeia ublta pentru birbatul visurilo poaste, si avem succes gLo vat implinita daca ingelegem un pie inqelepciunea* framusesilE valabil si pentra bxbati ‘aamintificevispaneam mai devreme despre aural spiritual are se acimuleazA pe masura ce facem fapte bune? Acest aur Spiritual, acea acumlare de lubre i fapte bune generea2A un hecanist foarte interesant:atrage enttai de lumina (puter imum ingerasi) care rSepund de ubire, sindtate,belsus, ftmonie, dar de frumusefeinterioara gl exterioard estetica host ingeras abia ateapt’ si alba delucru’, si gaseascl su fete dispuse s4 evolueze, s3 devin’ mai bune cu cei din jur st APLICATIE PRACTICE meritat de sa multsub acest nivel pe calea sponului in ban Rugdciune pentra bani ues, Deanne, ei aundenil 5 FRUMUSETEA smuleaz’ pe msura ce face aces acurnulae de fubite gi fapte bune gene’ sagiseascisu- tune cu cel din jur§ sau femel, Nupotsi vi spun cum se transforma’ uno ‘asemenea cle, alubill, a bunatil, a incerciti de-ag fide-a face, micar de ACUM Incolo,ceea ce este corect If ‘ina lul Dumnezeu, cistigind de fapt drepral de-a aveat ‘mult succer, dea fi mai frumos interiors exterior, dei afi iubit, de-a avea bani gl succes! Incercati macar o lu plicagiaceste invagaturig ves vedea CUM vet devent, cif ‘meni se vor simgi magnetizafi de cumneavoastra gi se vor ‘cum de na imbstrinii, ci, impotriva,privires va stelul fel, ochii vor fi mat inteligent, corpul va devent mai arm sl vel avea succes chiar dac8 nr veri cluta nespirat (Cao parantesd, imi amintesc amuzatavsurile mele de@ ‘nd {mi doreamn fierbintes a frurnoas gl spuneam Tatu ‘eu vreau sf devin mireas, spor rochie lunga, su eleg Sincer, eram un copilea multiali, doar vsam interme fume! Pe lazo dean‘ eramo tindrd destalde profunda, cupati #4 injeleg oamenis, ins prvind retrospectiv, ad frumusefe nua psost*atunci cand visam eu sau cind era di ‘eprat, cl mult mal edly, nd am tavat ci trebuie si am de sufleval meu, $1 tngries ls-lcrese-fatunc! a incep apard ace lumind care genereaza frumusejeaexteroara cae eu vid acum ca pe mult dora frumseyeinterloaty ne face minunat! E foarte interecant, nu trebuie «8 facem efortuti mati ‘rua devent mai fromosi, dacd aplicim invipituile ca ‘jute facom curigeniein interior V3 previn apot cava ‘ueba tf cei din jure refetifolosgi, la cesali ati fos, ca utilaai, dace intineriladat8 cu trecereatimpalu rumusefea interloar vine din armonie, bunitae, habia telegerea profunds a fenomeniului ed na ai nevoie st i nimeni pentrua crest, el dmpotiva: cu cit jul ale su basa (prin gin, vorbi/stat,fapte),caatt vine nzecitinapot pata! Va repet ceva ce am mal spus st mai devreme: e mai usd evoluei prin cee cefacibun pentra tine, decatprinceea faci bun pentru altcineva, chiar 1 pentru cei apropiay. Vi ie mai mut ajutorsrasplata pentra cazurle in care efor ie ctr alttineval Atnci ne dep3gim pe not insine, Tine jm cuadevirat pe Méntaitor, ne unim cu Dumnezew~atunct mai aver nevoie 58 indurim ca s& ngelegem, nu mal avers oe a fim ,2druncinati” ca $3 ne trezim, suntem pe Cale ene ridica :primim tot ce ne rebuie casi mergem inate. Se spune cd foarte multe entiig in cer Gingei,arbanghel, Met.) ii doresesrevind in vag in erp (si se nas pep Hp) penta ch aici in lupta ante bine gi, este mat impor: Psa rou sf bun -ecaleacea mal apidi deevolufe ind nuit mai grew s traigt inte cei doi pol: bine gi. Aco, is, este foarte upor sii bun, Inconjurat mumai de energi pri Myint care facbine inst exteo dovad’ de mare for spi Hiih s& pos sit ban, énconjurat de a! Am ciit ce au scris fnenil cares anapropiat de Lamea de dincoo giapoi sau itor, iu perscane drag pentra caret event sau misiuni neterm- le pe pant. Cel mal greu cind pli dincolo este realizarea Hpi ch nu fai indepliniemisiunea pentr care ai vent In Hpi bia atuncicit de important estepentrsufletsiorealizeze fed ape drumal prin viaaa fstirositinlptesterlecuce din cx inviie, antat, iabunare, cind inrealitatenuaverdece eluptém unil cu alg -Secae venim cu oat misiune gt ne om ajuta,priind pateri mai ari pentmaface bine! Deside-a lung viegi putem fiatras de diverse persoane cu Bie siayim ca ne-arpliceas8inceraciondm pentru o anumité cats ce cram, pe termen ling ne dorim ca partner un barbat Dilovizar,respectv ofemefe adeviratafar5 de care si simgim Biiicatic, pe care #4 ne bazim, 58 stim ed relayia are la baza valor profunde...Nedorim opersoani cu framuseteinteri fexteroara, care sine incinte in flacae zi cu noblee, bund cldurInteligenfa. Deaceea este important sine vile pPutem mai mult, jardaci devenim oastel de persoana, met ‘un astel de partener, pe masura valor propri. ‘Mereu m-am minuinat de maiestria cu care Dummnezes a Jomea: nu cred ci Dumnezeu sta #3 ne monitorizeze pe fi dintre noi tn ecaresecunda a vii noastre-suntem cop sineiubeyte, nune pandestegreslie Ines cred cu tari CA ‘ce emitem noi, vibrata noastra acumulata prin fiecare dil faptole fScutecaun totunitar, genereszd o tezultanta a cael Joare atrage, pe principiul rezonangei, anumitefapteftt pliri/persoane cu care si interaction, toca casa pi ‘oi sanse de-a ne‘corecta acolo unde gresim. Normal a a 4intre noi care aver probleme cu orgoiul aver gase mie rimim o maging superatrigitoare sau o casa foateelega Pent cl ongoiul nostra tar striviapoi pe toy cel din jury a ‘ta vor experimenta anumite epecuri, pind cand vor fate ‘nu sunt mal presus de ali oament, cd smerenia inseam tere si ingelepciune,c& nu avem de ce sd agresim alte suf entra creste noi fleearevine cu o misiune personala pro are se poate realica mult mal ugor cind ajutim alt! eam Practic,ajuténdusi pe ati, ne ajutam imediat chiar pe NOI Reveninda frumusete, alea cea mai rapid pentru a cont baza pe care potem atrage entiti de lumina (ingerai), care transforma din punct de vedere esteti, este calea prin care propiem de Dumnezeu gil permitem \ubicis§radieze pring calea prin care scépam de frie gi, indiferent ceva urma in ‘oasta, si avem incredere ci atragem numa ce aver nev Pentru binele si evolufia vitoare:daci facem suficiente fa Dune, nu vom maiavea nevoie de necazur care sine tree laealia 5 | INVATATURI PARANORMALE PENTRU O VIATK MAL BUNA (teva dlectl care si ne ajute s4 dobindim frumusefea i interioar optima compului nostra sunt prezentaten com fpuare ele, reer, flnd condisionate foarte mult de echilibrul fpumusetea inteicar: Univer decrind,pi a wmss termine pee dxcopr exe Tesh owe gf era dia pct con svi contureza vitor sunt sigur dors un il cet mat important estes nepal pe aceast ar schimbaenseva face epat,aplcind tote cog © wot dn pporspune cl nel ramos ce fumed tmporanteanumitesandarde fe, geno ana nll o anu propor et, ce acho prsoanteman fi fapebune, eal tata pecel dn jr ea pdcate CYTATE DESPRE FRUMUSETE eyelepctune clu obec au eaga de ramos inci anumite cont Este mal bine fi rumos deci bun, éar# ma bine ATURE PARANORMALE FENTRU © VIA A (ALE PENTRU 0 VIATA MAL BUN! rumusejea, dic mest ingot. ite, xteca ofoare APLICATI PRACTICE a face ceva si mai coneret deci stature anteroare, vcaseara, Inainte deculeare, san dimineata, imediat Mpa rezire, sh spunes din nim’, cu convingere, urmatoarea iigiciune: Doanne ties Heltoase, Fi li Damner tml etc ovep pln de ramus, bead out- manifest tot mal malt frumusee interior exter nhs eee Panul ii, pines ‘fc fortae une vv recomand din sufet si incepesi si tai miracolo trans- Jormiriidumneavoastaaplicind sfaturile prezentate, Inepand hia de ACUM, Vif aga de incintata/incineatde schimbare, pyc iigtivinitit ineeror c&va mesa fecae secund de ilstaacestai nou mod de-a tii Viajapoatefi foarte frumeas, fhuavem nevole de pedepse sl Incercari, dac& alegem scrim oniorma Legilr Divine, caresuntslegile acestai Univers! 6 ARMONIA, Mereu m: lini es eas stpnirea de eine ale unor eames ale unor cameni puternic, i Dreofi, actor sau indivi obignuit), da fase simplitate, Nu-mi wenea «8 cred cd exiaté came utd si- ajute pe cei ang pen n ginu se tulburi intr-un nen mo nega : cen or sagittal im stat de vor caste de caren am ingles oi atdtdeputemici de fscinangsarmoni in interior aa {ullumi nei cind ep impdcatcu tote ar putes ein Die, Hebe, feu, dspare spam cae e pralieass ni nd webuie si actondm si care est att de daunitoare pon ne face si dim inapot in momentein care avem nen ‘toatd forra pentrua merge mai departe. Fria exte opusul i ‘pial Dinelui, pentru ca loveste in credinta n¢ = in calea pe cae am por trunol este de ast a Da fp binele nose: dad avem nevole ei ‘Pentru a merge mai departe, acestea vor ven, fie teamé sau nu, iar daci nu avem nevoie de ycoreci, avem motive sine fe fred. chiar ‘sa cum lubitea dezvoltéceea 58 | INVATAYURI PARANORMALE PENTRU 0 VIATA MAI BUNA jena ban si mal vibrant in noi, ica ne inhiba energillecare jajutas8 mergem mal departe, devolté nelncrederea in ziua maine si in Creator, aducindu-ne exact ceea ce semanim, lca teama gi eee. ‘tune cinlan om reugste sh accepte din interior totcea veri, fle bine, fier, de fapt are Increderein Vola Divina, rept si imanifeste pe Dumnezeu glacesta este un pas urias fhevolutia acelu sulet; dispazeastel i teamademoarte, care jee ce faptun proces de tranzitie dinte difertele,rolurt” pe hve niteasumdm in cilatoriasufletatul nostra, Dinceeace am fos invari prin educarla noastra in familie gt societate, moar Phanise precine’ ca un capat de drum, aun ,stopJoc"ntotceea Fpne-am propus, Dupa tate cele ivatate ulterior sdin cau le ezoterice din ulmi ani, am tngeles in realtate moartea Jyte un proces de tranzittedinte rolurl, un proces in care aver Pgazul sine tragem sufletl gi sa evaludma ce-am gresit, da fram realizarpind atunci, pentrua pleca in misiunea vitoare Blecile acute, cu concluzile trate yc toata puterea pentru res ce vom avea de facut mai departe care sigur are legitur cu Pyle pe carer-am reugit se depasim in experientaprezenta) Moorea spare fie cind ceea ce am mai tide atune! Incolo ni fear mai ajuta in evolugie find pe o dizecte total grefit, fe Bnd suntem foareavansati, rezolvand deja mult mal mult af Hecoea ce ne-am propue in aceasti existenta. Sigur, mai sunt fzucilesuplimentirii de misiune personals, cind un suet popune s& mai ramand in existenga prezenta (dog a realizat, vj tot ceea ce venise si faca), pentru ajutaaltesuflete dragl, gdugind un plus de faptebune fa de ceea ce g-a propus na fe dan se nape, Pivind moartea cape -vacanfa de dinaintea plu de scoala urmator”(metaforicvorbind), nu trebuie sine pal temem ca de sfgitl srstula, ci s&nceream sa face: fle mal multe fapte bune inainte de acest moment de bilan, pentru anu ne pirea ru cl am trecut degeaba prin viata ‘eea ceam citit despre persoane care a fost in moarte cin poi au revenitlaviafa, este foarte frustrant penta suflet vadicea trait st reallaeve ch a mers introdrectie gresit 4e ceea ce f-a asumatfnainte de-a veni pe lume. Baromdl ‘are ne aratic& nu suntem pe calea cea bund este Impoval in suet, atunclcind simyim apisare chiar sin cele mal cite momentedin vag, Cina suntem pe direcia bund, ne} ‘Ynem starea de fericire, ne bucuram side Iuerurl man sisimplm cd zburdam, Exista metode radlestezice pent ‘misura", folosind ca instrament ansa si raportor, ct ‘multam realizat din misiunea personal pana in respec ‘moment scat de maltam realleatdin aceasta in actual vi Euefectuez des astfel de masuzator, dara pentru ama ale 1 pentru ama ghida pentru ceea ce am de facut ulterior ‘St revenim acum la teama (cea care ne genereazdfrima {n momentele in care ne propunem s& aconam). Indife acd ne este teama sa nu, rezultatul nu se schimbl nus pentrtc& dezvoltim not azemenea entimente, ci, dimpoti ne ingreuneazi in totceea ce ne propunem ca misiune pet nali. Defapt,starea dearmonie din interior vine din incred ali cl coea ceva urma este corect, conform Voingei Divine c2ea ceva veni este poate cea mai frumoasi parte a viet na acd ceea ce facem in prezent este bine, in acord ca misl nea noastra personals n momenta in care sufieul nostri ef mpovirat, apdsat sine trezim parc cu ooboseala genera snc nu suite in acord cu misiumea noastr personal $i bute incercim sine dim seama ce nuam fic bine, eun apare starea aceasta de vinovatie sl Ingreunare, Cel mai ra mod de-a Scapa de ea este sl ajutim pe cineva, 8 facem fa Dbune rd si asteptim vreorisplat sau si fim observati: ime sevaproduceodespovarare,devenima mai sori gi mai implini [DWATATURI PARANORMALE PENTRU © VIATA MAI BUNA im sare de Pees dearmonledin ntesorne ju sschpim de sts, i Bininsra fica si sa acun esis mat al psp pePaman. pci ach un btatcattri eng pine mul. ae havea bent rll cash fromoasaeurat, mul sett ec, oSeon er tas sage ste, Hpaea aude le ses ml S de ele In inima sa gi se gindea ce grea trebuia si fe viaja de ian ‘Else bucura ai fi naapte de libertatea sa, de bantl sii... che- c i teccele mai fotaca pete, ava femal framoase, mic dese, iyi tra el viaj, fn remece servtelulaveno exis feng, loctau fn eave modes, sricicioase..2ginaapte (rebate ad neve. aves eile lr, un tl lor de Wace vil nostra se pitea gre de suport, dar, toate acest, aaa onal nonrua nani cu un veel pete. vies sae Ts dea sama cess peste, sa Fistceacspomya fee dus cautoun sina ‘eat ange pe drama pe cir nebicoe, rin $s Ite rin pln ie de in, p il ers eet oe ep pt djrtn . Sata ascetal ta intebatap aces ae Sistas tain oc ea spuns: ipseste un STAPAN, noastra gi de realitate. a ‘ ‘nol il invidiem pentru o bunastare exterioar : : motive pe care n¢ i ot le vedern numa in clitate de observatons ealitate, lecare suet senate i moare cu proprile 1 lef ‘emer flecare trece cum poate mai bine prin viafa st absolut deloc motive ne luptim uni ‘atte nol exact leile Implinirea decae ave sole penta el per cen ce lait, dc nol lene est fay de rea cents fnpls infec ‘Aotop de acrparea clr din ure toceteace face ‘are are nevote respectivul suflet- ma impresionat urmat rea povestire ‘se spune despre un bat e aba tmpliniee ani ii tuase amet ntr-oser8 cea oat su se foosetch fnaynd, now-nouf, penta qiimpresionapretna, Saraa fst eraipoment, suomobit merge perfec, sesedovede af fn joer riceput. Pe dramal pre cas, simgnacd patecontola fnssna,bilatula wruts vad ct de tepede merge st din cauza vitece va vzut a mpc vehicul in fa atranat. 1, qt tnt sie, nu a euyits vite impact, Rezultara: magna ow-nout era varia Pola fet chem, gn monentain fare naval muti ce ac, polpc au cert ace, sCeva punetatn, epindeael, i dnp &deschides torpedo} amo ment acsla din torpedo a cant oir, pe care, cu un sis pibatesc, xe aaa urmitoarele cuvinte: In ar de accident Alegerile ne afecteszi viitorul: fn flecare ai luim diferite icici, care witerlor ne iuenjesz4 viitoal, Dard alegi sifu er, sii neglijent, da aleg «8 faci un tuery bun, ale 82h ecineva,alegi si spuladevaral,alegi simul spul, pentru toate finsecingele eva vedea ,..ne vor intdlni cx ceea ceam ,se Shinar", sin momenteleaceles nu vom avea cum sh dim Vi eattineva, ( stare de acceptare din start tot ceea ce urmeazi si nl se Jptimple, fm concordanta cuceea ce aleger, inseam, pind la frm, credinga in Durnnezea sin Vointa Divina; in plus, opti Jnismul gt bunatatea, smerenia i blandetea/lertareane or im pica intotdeauna cu totce este in jur, indicind o stare bund de insta si putere, care face inutile lecyille pe care le-am putea imi, atita vreme cite infelegem singur. tareade rica att fe impotrivite, convingerea ci exist un complot Impotriva oastra, genereaza multAfrustare, neimpicare sl creeaza ozi flemaine pe carenu ne ar plicea ¢0 asteptam si nici nu am asa moytenkre pres frumoasé urmasir, care ar pelua cea n-am reusi ei realizim prin faptele noaste, {ngetepciunes presupune acceptare gl injelegere, bi {ath de cei din jar! compasiane penta cel ere suet eugesc si ingeleaga,blandete cu cei sab lajutor pen Care fac eforturi si priceap sii ransforme den Vestea bund estec totce am spusiai deve heat ‘reu de apliat si, dimpotriva, devine foarte frames neg ceeaceva ura, prntr-o sare de rile, iplinite toa ‘vor ita pentru cise vor siti foarte bine in mecirea Beavoast ve inspira, frmos give gener en oa ‘monie in jur, = misiunea personala de evolutie. a INvATATURI PaRAWORMALE PENTRU O o PENTRU © ViATA Mat BUNK echiibedm mal mult in interior ine vara consuma enesgia fru ane schimba incepind chiar de ACUM, injelegnd cit mult ne va ajuta Mca intreba oda oprietend ce fac de sunt atat de calm, de imbesc in fecare2i si parca sunt Impacata cu restal lumi hin rispuns ca am infeles din interior a starea de bine atrage ele si cintr-un balgazas la inceput se face aitamai sursa de Pptimism gi voie buna, De regula ne conditionam singurl in hoa negativ spanandu ne pasurile unul atwia sinsistand pe Bene doareInsa orice problema care exist ari-mdinese poate Mansforma rapia tns-o realizare, daci ceea ce emiter noi in ermanenga este incredere gl optimism, Ini vine in minte o glum foarte sugestivd cna pesimistul pune: Mai riu de-atit nu se poate Plnde: Ba se poate!” Crice este posbil i cea ma : bem pe care o ave Huncicind vem incredere, dar gt invere, cind suntem conving Fisuntem mal presusde oti, & apard din senino problema care Bi ne adued cu plcloarele pe pimant’, 58 ne inveye si fim mai meri. Solufia este s4 nu ne mai frimaneim ate de mult pen fi zlele care vin dup iva de maine gs emitem din interior induc bane, iabirenecondisionata, bAndese ql impscare gsi Neceti apoi cum se [ics desprecaream vorbit a inceputul ell, ind existaarmo- ple‘ interior, nici necazurilenu mai vin tre noi, deoarece ni fu ch am invaqat-o Inainte dea veni, depagim respectival ob jtacol sinfeleger mai multe, devenim mai infelepsi,Sieatatde frumoasi via cind nu ne mai irosim energia pe gandarin Incepem si-i vedem pe cei din ur side un sufletarmonios, vi ansforma toate ea atinse de sbagheta m3 Pe invide, egoism si fica, (aioe, jar oameniise sim Yor cautain permanentd zimbetal sIngelepciune: -Se spune ci, cu mult imp tn urma, a tit un boler bun, Inteoai, ls ehematlae peun i ine eum ran ga aps Ute, mile, finde suc familia ta duce destul de gral vee tej, nu detacr gf ples fut bine. Vil smuncejtlpentrumine? eve matrale fine prose acetals ban care il ‘nea. Cind a tenninat, cas ata tare rumos pe inal dar zanul tla el n- Geuse ine gS, desta de epee, eal ado aceard cas, Deal team leat pe tne eho coneteuigl ‘scum a dateaa mul degree, wuts ng atu dep ange sngr Baka fn nt 9 readers eats tania nsec Aon nd i pe nee ime aa apnea amano ea __ YA propun si Incepet prin a mat calm, s analiza cuatentie fnalntede-a izbucni in accese de frie sau dea jude peceineva pentru un ru care wun ru care visa intémplat, Apo sea, ajungetiacasi, fn linigte, sd aplicafi metada ecranulul” des ‘care am ctt gin cil crise de Dan Seracu: calm, fn tins! [WVAFATURI PARANORMALE PENTRU 0 VIATA Mat BUNK te si cu ochilnchii,vizwallaayscena care va indignatit- ynedrepeait in curs lel; indiferent daca ati facut dum toasted raw caiva sau Vie-a Acut un rau dectre cei din ju, memoray, cape un eran, scenanegativa din cureu ie; apol figinativ’ cd acea scend dispare(pleac) in partea stings 3 futul st vizualtati apo scena perfect, aga cum trebuia si finuimple in varianta ideal, dorta de dumneavoastr. $s fo va tntampla? $i enexgile implicate de acea fapeivintamy re se voreageza conform scenei perectefideale,aducinduv ppicare limite, dar sobaza sanatoast de construct pe Mrvitor cu acea persoand, Daca vret a fig sigur ch totul se ass in cel mat bun rod, facet si o rugactune de ierare Bipentrs persoana cu care ap avut conficeal, Veftvedea cum, hcepind din ziua urmatoare, tora va merge din ce nce mat Din tn zelagia cu respectva persoana: se instaleaza stares de Dymonie si dispar energlile negative CITATE DESPRE ARMONIE §1 GANDIRE POZITIVA pasreaci-gindurilepokive, pensruckacestegandus ver Pasreaz-ivorbelepontve, pent ch. acest vorbe se pot ransforma in acyiunt. asreazi acjunilepoiive, pent cd acest actual pot event bicelnn. Pasreai-obceiurie postive, entra chaceste ptdeven astreae modul de vi pouty, pentru acest od de APLICATH PRACTICE mineaja sau seara, atuncl cn va simisi mai lil Spuneti din inima, ca atenties!iubire, urmatoarele rag nme ast mu am fost il noi it, a vd ej ra Ete 95 dears, Decimal eu Tne. miei min Te tu eal Aaesayi-va apo ingertlor gi athanghellor em cul voce, Va op ‘Acesterugielunt vi vor de ce, s8 deve ee 4 eo, seven mal impact nero, s accep cee nis ls ngelegey ces nat. Figisiguri cd total se ast, ca atingere a baghetei magice mal bine chiar de ACUM! binele cumneavoasti cl ransform in favoarea dum are va ajut sl 7 SANATATEA FIZICA Stazea de sinatate este stranscorelata cu capactatea noastr3 Alert, dea scipa de rexiduusileenergetice apirute in urma jor picaterepetate, conflict ginelertar. Prin iertare se curaja erg care ne indbusi corpul fini, generind dezechilbre eapara Inceput in structura energetics apoiin cea fii, rerind boa. ate importantsa ingelegem ci inti sedoregleazicorpul ener isi, dp un anurne interval de timp numit rage, se decech. ssi structura ii, apivdnd sernnele viaibile ale probleme fp sindtate, Dac iri s4 eiminim rexiduurile energetice Maines de ane fi afectat structua fae, ne slvim de a sufe Wlsele generate de boa. Dac8 ine iviyam se cram struc Pile ups ecarezicare rece, pln de gin, fate, vorbeatit Pbne, cic sire, arunciinvatim si ne pastrim sinStos zi untem proprii noytri medic, fad medicamente gi suferinl Este dreptcl unele boli apa, $i in special cele mat grave, ca Drmare a unorpliglkarmice si, in consecing, mune putem ex pica in totaitate cum sl decele-am ,mogtenit” Tocmai deaceea| fie atat de important s4 ne purifchm structurile prin iertre, bre mpcae nto cura caf, uate une tanfl care trebuie parcursi se nur q - lertarea total, necondigionat 2 celor cu care smi onmarcwnktc cing mate Insite ‘ct st2tmalrepede ne ‘uct amine eenomenl ony despre care v-am vorbit la incepatul ear “7 ceca gin, yrs faa Ge ex, judas aay Dieta viagra cere nano sco ‘explica cum si facets acest lucru; i “a seen, oi dn pte eee wie detent oepl grr ina en etl an tor eos ee dl Jp cazul botitor apérute din consecinge karmice, soluga ni isi ne invinovitim pentru ce a fost n trecut sau pentru ce poate fexplicat tot ceea ce aver deft este sine rezolvam Pemele acl acum; inaiferent.ce afstcAndva,rezolvaea se cetizeacé in momental ACUM. De aceea va recomand ser fj anccipat tot ea fost, pe tot cel cae vat facut rau cnava fin prezent, pentru cd aceste persoane sunt ferete, ct de compatimit; daca va ribunafi,intray din nou int-un ft karmic care va va produce suferingd tn viltr. fn acest cer jie cel careiartaanccipar, indiferentce~a fost ice este: 30 fia estes privim inainte! ; ‘ Daci -am priv din stat (an parabolacu cinele cae nt in Bera cu oglin!) pe tof ce din ur ca penigtepersoane bine in Pervonate,darcare uneor fact pentra ci sunt chinuifisaune pric, cl au nevoie de ajutor. Dac le-am intinde o mind de utr inte ai lovim? Ce cradeyici se va intimplacu not Sigur Ddeva,frcea mai cuaté eimaraaeufletului nesta, se produce Pinsalt, se transform total in interior care devine apot viii iv exeror, Seana pe cel din jurs8 te fntrebe cum de am de~ eit mai calm, mat interesanti, ma strluctori si mai frumogi splitit, dar, icéndule, aptelebune nu riman niciodatd ne je manifestim ubirea, ingelegerez, compasiunea, stautul de opi ai iui Dumnezeu, far conscingele vor fi pe msura. 1 femele imbricata sirdicis,cuoplvire decom invins, ‘ol magainub a intrebatdacd nar putea de sel pe datorie cite aliments, La explcaten gas wor ch somal et era foarte boinay cima putes on caveaugsaptecopli, cate trebuiaa hr, Bicanal a pivito de sus gia ceruts pts seascimediat magazin, Avénd ins tn gind nelle familie ‘ale femaa a ma spas: vei gZRigh dome, 051 da ani inp en so en ais. pepe tie pene ‘Tinga tees se ma afla nc un client, Ando clip, ex privirea tn js, femet fmeia a bigat minal nt paseo bce dere pe care srisese cova Th al "cial al lit seta pin dei ca cna iid clei lat Ao a pus cu ei bleu pe cata, Cental zim, ia beanala feet sktot alimente, Balanga tot m1 . ao lana teem seca, aan ‘mai incaput nimic. Bécanul sedea priv pana andeatea noastrd fiicd se degradeaz’ pe masura ce ns povaram cu resentimente, urim, Invinovatim, judecim. fn ental in care fertim si acoeptam ca orice om are o parte fas, cauminda lui Damnezeu manifestata prine!,c&niment fest eminamenteTSu, ci poate in suferin, impovarat de fr vai, neva imal ugor INJELEGEM fist IERTAM, aga.cur finnezeu ne iarta si ne iubese pe fecare dintre nol, ca un fnte sSbdator! Daca am inglege cit de mult ne aparm pe iyi sSndtatea noastra acceptdnd gl fertand, nu ne-am mai jpovara cu toate acesteenergii negative, (eea ce este tncurajator gl portant este ci chiar daci am. sceptatt petsoane din jurul nostra sau, neingelegndu, hm judecat si ram urit pe cel care consideram not c4 ne-au {neepind de ACUM puter schimbatotcea Ppovocatvreun rau, Incepand de ACUM p fea foe: prin irtate (cerdna gi oferindiortare la nivel interior) fb poate schimba in bine att relatia cu acea persoana, cSt i Inclusiv de sindeate, Chia sin aldo 3 realizim cd am greit, puter indzepta I Hiarea noastr debit fpcezzcclea cea: fuse; au putem elimina energille negative pe care le-am felis in ju, insd puter neatraliza efectele maligne prin ilo fuitealorcu energie fubre, ingelegere, iertare si acceptare; fate acestea ne vor elibera gi pe nai, ne vom simi mai usorig ‘Ceea ce ajutd insa fn amellorarea oricirei probleme de si state este o analicA la rece asupra listel de persoane cx care fat aver suparari,nelertir i s2 privim aceste reli nu nina color prezentate, adica si Infelegem c& noi suntem principal responsabill pentra ceea ce ni se ne&mpla. tmp findu-ne eu cei din jar, foarte important, chiar cu NOL in Uerir, e va ametiora s starea de sinatate,Ietarea si lmpa area nu trebule ficute neaparat prin comunicare directa cu persoana in cauz4, ci suiclent si se ntdmple a nive interior, tatele CITATE DESPRE SANATATE APLICATIL PRACTICE nenjiona din nou rugaciunea de iertare ‘Rupdciune de iertare eagle pe Tne, Tat ce ‘CURATARE RAPIDA A STRUCTURILOR LA SFARSITUL ‘east forma de curdyare a reziduurilorenergetie ef de-alungul uneizile este ait de simplu de aplicar, med folost sila locul de mune, pe etajul in care cuit, penta Spal in care intrayi dumnevoastra sau cel drag Practl, vl imaginafiun ete tumina abi, sstucitoaty Pleacd de sus de la Sursa Diving (Durnnezeu) a vine 1 Iie, spiénd tot ceea ce este nociv sau negati: inten xerciiu este importanta intensitatea e salare*a structurilor cu lumina 4du-viapol curt si straluctor: eee w cate vedest Tui Durmnezeu, vizuall an exercitiu de vizwal ae atrage in fape c2ea ce ne imaginam cu intenglt bone Putet face acest exercigiu cu orice loe/spatu in cae of sau ioerapis aver dreptal si stalin lumina tai Dumnnegei de cite orl dort, tm plus, este foarte pe pacul enitaior da ‘ina (ingeit piator) si facetl exercitul cét mal des oi simst ajutoal lor atuncicénd vi este greu sau aveti nevoie acta oblgnni a tacetiatnicaceste exerci, vei au ‘vd optimizafi lua care inoepe, si va simgii mal ener ‘mai vesel, mai fericit, mai sulicitor, vei obtine sluetag ma, ve radia lumina simu va va lua mai mule de oord pea ‘bia astept si imi impartisiy rezultateleobyinute (va vo ‘oadresd de e-mail la starpeul cir), ici mag bucure de dll orto ati pentru e pot ajuta pe cineva safle mai feriett i tal Ceres prin aceast viata sia doua oara pentru ca putem com nica, la inceput prin intermediul mesajelor e-mail, entra yf ajuta si nu Vi oprif act csi progresim tmpreuna invite Cred sincere& nimic nu este intamplitor: atid va anh