Sunteți pe pagina 1din 8
CANCELARIA DE STAT A REPUBLICIL MOLDOVA we LELLOFALBE —cvsinin Lok OLE Biroul Permanent al Parlamentului in temeiul art.73 din Constitujia Republicii Moldova, se prezinti spre examinare proiectul de lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative, aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr.1330 din 13 decembrie 2016. Responsabil de prezentarea in Parlament a proiectului de lege este Ministerul Economici. Anexe: 1. Hotarirea Guvemnului cu privire la aprobarea proiectului de lege (in limba romana — 1 fild gi in limba rust ~ 1 fa); 2. Projectul de lege (in limba romén& - 5 file si in limba rus& - 6 file); 3. Nota informativa la proiectul de lege (1 fila); 4. Raportul de expertiza al Centrului National Anticoruptie (7 file); 5. Avizul Ministerului Justifiei (2 file). Secretar general al Guveraului Lilia PALIT et a tae, ‘e250 Casa Guvernala MD-2033, Chisinau, Telefon: 7 Republica Moldova’ + 373-22-250004 +373-22-242696 a Blewett Reputcs, Moiderg GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA HOTARIRE w (357 ain (3 deembeee. (U6 Chisindu Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative Guvernul HOTARASTE: Se aproba si se prezint& Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative. Prim-ministru PAVEL FILIP Contrasemneaza: Viceprim-ministru, . ministrul economici Octavian CALMIC Ministrul finantelor Qetavian Armasu Ministrut ostitiei Vladimir Cebotari Proiect PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA LEGE pentru modificarea si completarea unor acte legislative Parlamentul adopta prezenta lege organic. Art.I. ~ in tot cuprinsul Legii nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat si intreprinderi (Monitoru! Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.2, art.33), cu modificdrile si completarile ulterioare, cuvintele »Monitorut Oficial al Republicii Moldova” se inlocuiesc cu cuvintele ,,Buletinul electronic al Camerei fnregistrarii de Stat”. Art ~ Codul fiscal nr.1163-XII din 24 aprilie 1997 (republicat in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, editie special din 8 februarie 2007), cu modificarile si completirile ulterioare, se modific& si se completeazi dupa cum urmeaza: 1. Articolul 12 se completeazd cu punctele 16)-18) cu urmatorul cuprins: 16) Plafi la lichidare — plitile in forma monetara si/sau nemonetar’, transmise asociafilor/actionarilor/membrilor la repartizarea activelor persoanei care practic activitatea de intreprinzitor si formei organizatorice cu statut de persoané fizicd lichidate, dupa satisfacerea pretentiilor creditorilor; 17) Dare de seamé prealabild cu privire la impozitul pe venit — dare de seam cu privire la impozitul pe venit sau altA dare de seamé fiscal cu privire la impozitul pe venit prevazutd de legislatie pentru anumiti contribuabili, prezentat pind la repartizarea activelor de c&tre persoana care practicd activitatea de intreprinzitor si formele organizatorice cu statut de persoani fizicd in proces de lichidare; 18) Dare de seamd finald cu privire la impozitul pe venit — dare de seam& cu privire la impozitul pe venit sau alti dare de seama fiscal cu privire la impozitul pe venit prevazutd de legislatie pentru anumifi contribuabili, prezentat dupa repartizarea activelor de citre persoana care practicd activitatea de intreprinzitor si formele organizatorice cu statut de persoani fizica in proces de lichidare”. 2. Laarticolul 12', alineatul (3) va avea urmatorul cuprins: (3) Pentru persoana care practic activitatea de intreprinzator si formele organizatorice cu statut de persoand fizica, care au adoptat decizia de lichidare pe parcursul anului calendaristic, perioada fiscal se considera: a) perioada de la inceputul anului calendaristic pind la data intocmi bilanqului provizoriu de lichidare ~ conform situatiei la data prezentarii darii de seamé prealabile cu privire la impozitul pe venit; Putsan Dos 201g HetaFeD Mk acte THOS.I9e% 4 b) perioada de la inceputul anului calendaristic pind la data intocmirii bilantului definitiv de lichidare — conform situatiei la data prezentirii darii de seami finale cu privire la impozitul pe venit.” 3. Articolul 24 se completeazi cu alineatul (22) cu urmatorul cuprins: (22) Se permite deducerea cheltuielilor in scopuri fiscale suportate de persoana care practic activitatea de intreprinzitor si formele organizatorice cu statut de persoani fizici in legitur’ cu lichidarea sa, cu exceptia cheltuielilor/pierderilor ce fin de reevaluarea activelor, casarea activelor care nu pot fi lichidate, precum si casarea creantelor care nu pot fi recuperate.” 4, La articolul 54'/1 alineatul (3), textul ,de la inceputul anului calendaristic gi pind la data radierii agentului economic din Registrul de stat” se inlocuieste cu textul , stabilit4 conform art.12' alin.(3)”. 5. Laarticolul 90: alineatul unic devine alineatul (1) si se completeazi in final cu textul a+» pliile de lichidare in form nemonetara”; se completeaz cu alineatul (2) cu urmétorul cuprins: (2) Prin derogare de la alin.(1), in cazul platilor de lichidare, impozitul pe venit se refine din diferenta dintre suma indreptat& spre achitare si valoarea nominal a cotei de participare in capitalul social al contribuabilului aflat in proces de lichidare.” 6. Articolul 113: alineatul (2) se completeazi cu litera d) cu urmatorul cuprins: »d) subiectul impunerii in proces de lichidare nu a depus cererea privind anularea inregistrarii ca contribuabil al T.V.A in legatura cu lichidarea pind la inceperea controlului fiscal”; se completeaz’, corespunzitor, cu alineatele (3') si (6) cu urmitorul cuprins: »@') in momentul anularii inregistrarii contribuabilului T.V.A. in proces de lichidare, suma T.V.A. aferent stocurilor de mérfuri si a mijloacelor fixe pentru care, la momentul procurarii lor, T.V.A. a fost trecut in cont, se exclude din trecerea in cont gi se raporteaza la cheltuieli.”; (6) in cazul lichidarii, anularea inregistrarii ca contribuabil al T.V.A. se efectueazi in baza cererii depuse de contribuabil pind la data inceperii controlului fiscal privind lichidarea contribuabilului, Dacd contribuabilul nu depune cererea respectiva pind la data inceperii controlului fiscal privind lichidarea, anularea inregistrarii ca contribuabil T.V.A. se efectueaz in temeiul art.113 alin.(2) lit.d).” : 7. Titlul V se completeaza cu capitolul 4' cu urmatorul cuprins: »Capitolul 4' REGIMUL FISCAL IN CAZUL LICHIDARIL CONTRIBUABILULUL Articolul 168'. Prezentarea darilor de seama fiscale in legatura cu lichidarea contribuabilului (1) Persoana care practic’ activitatea de intreprinzitor si forma organizatoric& cu statut de persoand fizica, care se afla in proces de lichidare, sint obligate si prezinte organului fiscal darea de seamé prealabili cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscal stabilité de art.12! alin.(3) lita) in termen de cel mult 5 luni de la data inregistrarii dizolvarii. (2) Persoana care practica activitatea de intreprinzitor si forma organizatorica cu statut de persoani fizic, care se afl& in proces de lichidare, sint obligate s& prezinte organului fiscal darea de seamé final cu privire Ia impozitul pe venit pentru perioada fiscal stabilit& de art.12' alin.(3) lit.b) in termen de cel mult 30 zile de la data intocmirii bilangului definitiv de lichidare. (3) Persoana care practic’ activitatea de intreprinzdtor si forma organizatoricd cu statut de persoand fizic&, care se afla in proces de lichidare, sint obligate si prezinte organului fiscal toate darile de seam fiscale cel tirziu la data prezentirii darii de seama finale cu privire la impozitul pe venit. (4) Daca procesul de lichidare dureaz& peste perioada anului fiscal, an in care a fost inifiatA procedura de lichidare, persoana care practic& activitatea de intreprinzator si forma organizatorica cu statut de persoani fizicd, care se afli in proces de lichidare, sunt obligate sd prezinte darea de seama anual cu privire la impozitul pe venit conform art, 83. (5) Dac& in procesul de lichidare, pe parcursul anului fiscal, apare necesitatea de prezentare a unei dari de seama corectate (finale), aceasta va substitui darea de seama anterioari pentru perioada fiscald respectiva. (6) Termenul de plat& a obligatiilor fiscale, calculate in baza dirii de seam cu privire la impozitul pe venit, prezentate conform alin. (1) sau (2) din prezentul articol, se considera data prezentirii acesteia. (7) Daca in urma controlului fiscal se constata lipsa datoriilor faa de creditori si buget si lipsa activelor pasibile repartizirii, darea de seama prealabild privind impozitul pe venit se considera a fi finala si se prezint& bilanful de lichidare. Articolul 168%. Controlul fiscal in legatura cu lichidarea contribuabilului (J) Serviciul Fiscal de Stat efectueazé controlul fiscal in legatur cu lichidarea contribuabilului in baza criteriilor de risc de conformare fiscal in termen de cel mult 20 zile lucritoare de la data prezentarii darii de seam prealabile cu privire la impozitul pe venit. (2) in cazul in care controlul fiscal nu este efectuat in termenul stabilit de (1), se consider ci obligafiile fiscale inregistrate in contul curent al Y rana Poe 20461Hatarefosl_sete 2448 des Li 6 contribuabilului la data zilei imediat urmatoare expirarii termenului stabilit de alin.(1) sint recunoscute $i acceptate. (3) Daca contribuabilul nu dispune de active pasibile repartizarii intre asociafi/actionari/membri, Serviciul Fiscal de Stat efectueazi controlul fiscal cameral in legitura cu lichidarea contribuabilului in termen de cel mult 20 zile lucritoare de la data prezentirii dari de seamA finale cu privire la impozitul pe venit. (4) in cadrul controalelor fiscale in legitura cu lichidarea, verificarea stingerii obligatiilor fiscale ale contribuabilului fafa de buget se efectueaz’ de c&tre Serviciul Fiscal de Stat prin receptionarea informatiilor in cauzi de la autorititile competente, potrivit principiului ghigeului unic. Organele v: Casa Nationali de Asigurari Sociale, Compania Nationala de Asigurari Medicala gi alte autoritifi sint obligate s& prezinte Serviciului Fiscal de Stat informatia privind obligafiile fiscale ale contribuabilului fati de buget, contributiile de asigurairi sociale de stat, primele de asiguriri medicale, dupa caz, in termen de ce! mult 3 zile lucritoare de la data solicitarii. (5) in termen de cel mult 5 zile lucratoare de 1a data controlului efectuat conform alin.(1) si (3) si a stingerii de cdtre contribuabil a tuturor obligatiilor fiscale fafa de bugetul public, Serviciul Fiscal de Stat prezintd informafia cu privire la lipsa restanfelor contribuabilului fayi de buget ctre organul care a efectuat inregistrarea de stat a contribuabilului. Articolul 168°, Stingerea obligatiilor fiscale in cazul lichidarii (1) Obligatiile fiscale ale persoanei, restante dupa lichidarea activelor, se sting de persoanele fizice sau de asociatii/actionarii/membrii - in cazul persoanei juridice/reprezentangei permanente, in limita rispunderii patrimoniale stabilite de legislatie. (2) Achitarea datoriilor fafa de buget de citre contribuabilul aflat in proces de lichidare se efectueaz in ordinea de executare a creantelor stabilité de art.36 din Legea nr.845-XII din 3 iamarie 1992 cu privire la antreprenoriat si intreprinderi. (3) Suma plafilor achitate i plus, apruti ca rezultat al achitirii de catre contribuabil a obligatiilor fiscale, wmmeazd a fi indreptati la stingerea obligatiilor fiscale prin compensare conform att.175 din prezentul cod. Dac& contribuabilul nu are restanfe fafi de buget, suma plajilor achitate in plus se restituie contribuabilului, conform art.176 din prezentul cod, in termen de cel mult 20 de zile lucratoare de la momentul solicitirii de cdtre contribuabil.” Art.IIL — Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86, art.661), cu modificatile si completitile ulterioare, se modificé dupa cum urmeaza: L.La articolul 66 alineatul (7) si articolul 67 alineatul (5), textul »Monitorul Oficial al Republicii Moldova” se inlocuieste cu textul mod gratuit, pe pagina web oficial a organului iaregistririi de stat”. 1Doe 2008 Hotta sond ote 1 2. La articolul 72 alineatul (1), textul ,,in Monitorul Oficial al Republicii Moldova” si” se exclude. 3. La articolul 76 alineatul (1) si articolul 82 alineatul (1), textul ,,2 luni” se substituie cu textul ,,termenului de o lund”. 4. La articolul 91, textul ,,in ,Monitorul Oficial al Republicii Moldova” si” se exclude. Art.IV. — Legea nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind inregistrarea de stat a persoanelor juridice si a intreprinz&torilor individuali (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 184-187, art. 711), cu modificarile si completirile ulterioare, se modifica si se completeaz dup& cum urmeazi: 1. in tot cuprinsul legii, cuvintele ,,Monitorul Oficial al Republicii Moldova” se substituie cu cuvintele ,,Buletinul electronic al Camerei fnregistrarii de Stat (in continuare ~ Buletin electronic)”. 2. Articolul 37 se completeaz& cu alineatul (6) cu urmatorul cuprins: »(6) Certificatul privind lipsa restanelor fay de bugetul public nafional in cazurile stabilite de prezenta lege se va extrage de citre Camera inregistrarii de Stat din Registrul certificatelor, objinind datele respective din sistemul informational automatizat al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat ,,Contul curent al contribuabilului”, prin intermediul platformei de interoperabilitate instituité de Guvern.” Art.V. — La art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 489-XIV din 8 julie 1999 privind sistemul public de asigurari sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1-4, art.2) cu modificarile ulterioare, in final se completeazi cu textul ,,in cazul lichidarii in termen de cel mult 10 zile de la data aprobarii bilantului de lichidare”. Art.VI. — Guvernul, in termen de 3 luni, va aduce actele sale normative in concordant cu prezenta lege. Presedintele Parlamentului Pana Doe sit ML sane MIR ve Nota informativa la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative Proiectul de lege ¢stz elaborat in vederea stabilirii unor norme mai transparente si exacte, c2 ‘in de aspectul fiscal si contabil a »pzratiunilor legate de lichidare (incetare a. 1c ivitdtii) benevolé a afacerii in scopul exclu or abordari subiective din partea Serviciului Fiscal de Stat. in afari de aceasta, prin modificdrile propuse se stubilesc reguli mai exacte si mai clere, ce urmeaza a 4i aplicate de c&tre contrituabili, activitatea si actiunile cdrora trebuie si duca la onorarea deplind si la timp a obligatiilor fiscale fat de bugetul statului. Obiectivul principal al modificarilor este stabilirea regulilor clare ca privire la termenul de pre:entare a informatiei referitor la initizrea procedurilor de incetare a activitatii, termenilor cu privire la prezentarea rapoartelor fiscale de lichidare, precum gi efec u irea controalelor fiscale. © atentie deosebita in. aceste cazuri este acordati termenilor, c&tre car2 urmeazi a fi executat> anumite obligafii, atit din partea contribuabililor (prezentarea informatiei, depunerea declaratiilor si achitarea impozitelor, taxelor), cit gi din parter Serviciului Fiscal de Stat in ceea ce tine de numarul necesar de controale efec tuate inanumiti termeni. Toate aceste aspect: au scopul de a exclude taraganarea finisarii tuturor peratiunilor ce tin de lic 1idarea voluntara a contribuabililor. O alt’ propunere vizeaz& stabilirea unor norme mai clare cu privire la numérul posibil de rapoart: contabile interne si extern:, ce urmeaza a fi completate de c4ir2 contribuabili pe durata perioadei de lichicare. Viceprim-min stru, Ministru al economiei Mf Octavian CALMIC