Sunteți pe pagina 1din 8

l

1.N.l

I nstitutul Naiona l
de Recuperare,
Medicin Fizic i
Balneoclimatologie

PROCEDU RA OPERATIONA LA

NUCLEUL CALIT/\Tll

ABORDAREA INTERDISCIPLI NA RA
(clinician medic de laborator)
A CAZUR I LOR COM PLEXE, IN
CADRU L IN RMFB

Cod: PO 31-01-00
Ed. I

Rev.O

Pag. 1I 8

APROBAT,
t.M.F

MANAGER

PROCEDURA OPERAIONAI privind


ABORDAREA INTERDISCIPLINARA (clinician medic de laborator)
A CAZURILOR COMPLEXE, IN CADRUL INRMFB

Verificat,
Director Med
ical Dr Delia
Cinteza

Dr

Ulia;

orat,

Prezenta procedura i si inceteaza aplicabilitatea in data de .............


N umele si semnatura persoanei care arhiveaza

Nota: Documentul de fata este proprietatea Institutului National deRecuperare, Medicina


Fizica si Balneoclimatologie .
Utilizarea. reproducerea completa sau partiala si difuzarea prezentului document fara
acordul scris al Managerului !.N.R. M F B constituie o violare a drepturilor de autor si va
fi sanctionata coriform leKislatiei in vigoare.
Copiile sunt numerotate si tinute sub control.

l .N.it .M.F.B.

Institutul Naional de
Recuperare, Medicin
Fizic i
BaIneoclima tolot?ie

PROCEDU RA OPERATIONALA

NUCLEUL CA I.ITt\Tll

ABORDAREA INTERDISCIPLINA RA
(clinician medic de laborator)
A CAZU RILOR COMPLEXE, I N
CADRU L IN RMFB

Cod: PO 31-01-00

Ed. J

Rev. O

Pag. 2 I 8

I.LISTA RESPONSABILITILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA I


APROBAREA EDIIEI SAU, DUP CAZ, A REVIZIEI N CADRUL EDIIEI
PROCEDURII OPERATIONALE
Elemente
privind
responsabilii
I operaiu nea
01

N u mele i prenumele

Fu nctia

03
RMC

04
05
14.10.2015

Data

Semnatu ra

1.

Elaborat

02
Dr. Li liana Cioc

2.

Verificat

Dr. Delia Cinteza

Director Med ical

16.10.2015 ( p

Dr. Horia Lazarescu

Manager

22.10.20 15

3. Aprobat

Nr.crt.

2. 1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.

0-

t2

\t

2.SITUATIA EDITIILOR SI A REVIZIILOR lN CADRUL


EDITIILOR /
Editia sau, dupa
Componenta
Modalitatea
Data de la'Care se
revizuita
caz, revizia in
reviziei
aplica prevederile
cadrul ed itiei
editiei sau reviziei
ed itiei
I
2
3
4
Editia I
X
X
Revizia I
Revizia 2
Revizia 3
Editia a J I-a
Revizia 1
Revizia 2

-Revizia 3

3.LISTA CUPRINZAND PERSOANELE LA CARE SE DlFU ZEAZA EDITIA SAU


REVIZIA DIN CADRUL EDTTIEI
E
r.crl

Scopul
difuzarii

n
r.

3.1.

evidenta

3.2.

I nformare
a scfilor

Compartimen t
J
Serviciu
RlJNOS
Comitet
Director

Functia

Nume si prenume

4
Sef Serviciu

5
Ec.Carmen
JALBA
Dr.Horia
LA7,ARESCU

RUNOS
Manager

Data
primirii

Semnatur
a

7\

J(/' VI\
\

'-

l.N.fl.M.f,8

Institutul Naional de
Recuperare, Medicin
Fizic i
Ba lneoclimatolo!!ie

PROCEDURA OPERATIONALA

NUCLEU L CA UT/\Tlf

ABORDA REA l NTERDISClPUNARA


(clinician medic de laborator)
A CAZU RILOR COM PLEXE, IN
CADRU L IN RMFB

locurilor
de
munca
din
subordine
, in
vederea

3.3.

3.4.

aplicare

/\ lle

Director
financiar
contabil
Directo
r
medical

Cod: PO 31-01-00

Ed. I

Rev. O

Pag. 3 I 8

c
r

F.c.Doini a

RUJOAICA
Dr. Delia

CINTEZA

tj

Sefii
locurilor
de
munca

scopuri

4. SCOPUL PROCEDURII OPERATIONALE


Procedura are ca scop reglementarea activittilor din cadrul INRMFB ; descrie
m odalitatea de desfasurare a consulturilor interdsciplinarile (medic curant -medic de
laborator) pentru cazuri le complexe internate in sectiile INRMFB, pentru a asigura, astfel,
cea mai buna ngrijire medicala i n conditiile date.
5. DOMENIUL DE APLICARE
Proced u ra se aplic n toate sectiile si compartimentele JNRMFB
6. DOCU MENTE DE REFERINT APLICABILE ACTIVITTII PROCEDURATE
6.1. Reglementari internationale
- Standardele lSO: SR EN lSO 9000:2006- Sisteme de management al calitii Principii fundamentale i vocabular;
- Standardele ISO: SR EN 150 9001:2008- Sistem de management al calitii. Principii
fundamentale i cerinte de baza;
- SR I SO IWA 1 :2009 - Si steme de management al calitii . Linii d irectoare
pentru m buntiri de proces n organizaiile de servicii de sntate;
- SR CENtrS 15224:2007 - Servici i de sntate. Sistem e de management al cal itii .
Ghid pentru utilizarea standardului EN ISO 900 I ;
- SR CEN/TR 15592:2007 - Servicii de sntate. Sistem e de management al caliti i.
Ghid pentru utilizarea standardului EN 150 9004:2000 in scopul mbuntirii
performanelor din serviciile de sntate;
- SR OHSAS 1 8002:2009, Sisteme de management al sntii i securitii ocupaionale.
- SR ISOn'R 100 13:2003 - Linii d irectoare pentru documentaia sistem ul ui
de management al calitii;
- SR EN 150 9004:201O - Conducerea unei organizaii ctre un succes durabil. O
abordare bazat pe managem entu l cal iti i ;
- SR 13508:2006 - Linii d irectoare pentru implementarea un ui sistem al calitii n
instituii de sntate;
Regulamentul UE nr. 1025/20 12 al Parlamentu lu i European i al Consiliul u i din 25

l.N.R.M. .8.

Institutu l Naional de
Recuperare, Medicin
Fizic i
Baln eoclimatolol!ic

PROCEDU RA OPERATIONALA

NUCLEU L CA LITATl l

ABORDAREA INTERDISCIPLI NARA


(clinician medic de laborator)
A CAZU RILOR COM PLEXE, I N
CADRUL INRM FB

Cod: PO 31-01-00

Ed. 1

Rev.O

Pag.4 I 8

octombrie 2012 pri vind standardi zarea european.


6.2. Legislatie primara
- legea nr. 9S 12006 pri vind reforma n domeniul sntii, cu mod ificarile si
completarile ul terioare;
- legea nr. 46/2003, privind dreptu rile pacientului ;
- Ordinul M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlulu i intern I managerial,
cu modificrile i completrile ulterioare (Ordinul mi nistrulu i finanelor publice nr.
1389 I 2006 privind modificarea i completarea Ordinului m i nistrul u i finanelor
publice nr. 946/ 2005 pentru aprobarea Codu l ui controlul u i intern, cuprinznd
standardele de management I control intern la entitile publ ice i pentru dezvoltarea
sistemelor de control managerial);
- Ordinul MS nr. 972 I 201 O pentru aprobarea Procedurilor, standardelor i metodologiei
de acred ita re a spitalelor, cu modificri le i completrile ul terioare;
Ordin nr. 1490 / 2010 privind modificarea Ordinului ministru lui sanatatii publice si al
presedintelu i Casei Nationale de Asigurari de Sanatatc nr. 1782/576/2006 privind
inregistrarea
si raportarea statistica a pacienti lor care pri mesc servici i med icale i n regim de spitali
zare continua si spitalizare de zi;
- Contract-cadru privi nd cond itiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de
asigurari sociale de sanatate;
6.3. Reglem entri interne ale unittii
- Organigrama;
- Regulamentul de Organ izare i Functionare al Spitalului;
- Regulamentul intern.

t.N.lt .M.P.8.

I nstitutul Naional de
Recuperare, Medicin
Fizic i
Balneoclimatoloeie

PROCEDU RA OPERATIONALA

NUCLEU L CALITATll

ABORDAREA INTERDJSC lPLINARA


(clinician medic de laborator)
A CAZU RILOR COM PLEXE, I N
CADRU L lN RMFB

Cod: PO 31-01-00
Ed. 1

Rev.O

Pag. 5 I 8

7. DEFINIII I PRESCURTARI ALE TERMENILOR UTILIZAI IN PROCEDURA


OPERATlONAL
Nr. Abrevierea Termenul abreviat
Crt
o 01
02
Procedura operationala
PO
1.
I
2.
Lege
Hotararea
Guvernul u i
3. HG
Ordonanta Guvernu lui
4. OG
5.
Elaborare
E
6.
V
Verificare
Aprobare
7.
A
8.
Ap.
Aplicare
9.
Ah.
Arhivare
Formular
10. F
1 1. RMCS
Responsabil cu Managementul Calitatii Servicii lor Medicale
Standard roman
12. SR
13. ES
Standard european
14. ISO
Organizatia internationala pentru standard izare
15. TS
Speci:ficat ii tehnice
Raport tehnic
16. TR
Sistem de managemen t al sanatatii si securitatii i n munca
17. OHSAS
Comunitatea econom ica europeana
18. CEE
Comunitatea europeana
19. CE
Uni unea europeana
20. UE
Ministerul Sanatatii
21. MS
Re2istrul de evidenta a proceduri lor
22. REP
8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERATIONALE
Decizia consultului interdisciplinar, cu med icul de laborator, poate fi facuta de
ambele parti.
Medicul ClLrant poate atentiona medicul de laborator cu privire la un caz com plex;
de asemenea, med icul de laborator poate alerta medicu l curant in privinta
analizelor de laborator ale unu i pacient.
In unna consultului interdisciplinar , se va decide necesitatea repetarii analizelor,
etectuari i unor ana l ize si i nvestigatii suplimentare, care vor fi comunicate sefului
de sectie, spre a fi aprobate. Daca investigatiile suplimentare nu pot fi efectuate
n INRMFB, se va l ua decizi.a unui consult interdisciplnar ntr-un alt spital si,
eventual, transferul pacientului, de asemenea, cu acordul sefului de sectie

I nstitutul Naional de
Recupera.re,
Medicin Fizic i
Ba lncoclimatolol!ie

l.N.R.M.P.8.

NUCLEUL C/\ LJT/\TI I

Cod: PO 31-01-00

PROCEDU RA OPERATIONA LA
ABORDAREA INTERDISCIPLI NARA
(clinician medic de laborator)
A CAZUR ILOR COM PLEXE, I
N CADRUL INRM FB

Ed. I

Rev.O

Pag. 6 I 8

J se expl ica pacientului necesitatea consultul ui interdi scipl inar decis si a


repetarii anal izelor sau a i nvestigatiilor suplimentare si se va solicita
consimtamantul acestuia/ al familiei.
Se consem neaza in foaia de observatie solicitarea consultu lui interdisciplinar, a
analizelor repetate sau supl imentare
Rezultatele se consem neaza n FOCG si se comunica pacientului I familiei.
Medicu l curant va lua deciziile med ica le de tratament corespunzatoare, cu
acordul informat al pacientul ui /aparti natorilor
Toate cazurile se discuta n sedinta saptamana l a a echipei de lucru, la care este
invitat si medicul de laborator.
Neconcordantele dintre starea clinica a pacientului si rezultatele analizelor de
laborator sunt comunicate medicului de laborator. pentru a putea permite acestuia
reevaluarea activitatii si aparaturii de lucru din laboratorul spitalului.
Este ncurajata comunicarea continua intre personalul medical a l sectiilor si
peronalul medical a laboratoarelor de analize ale INRMFB.
9. RESURSE NECESARE
9.1 Resurse materiale
- bi rotica, aparatura, echipamente specific
- retea internet
- retea intranet
- telefon , fax
-papetarie, tipizate
9.2 Resurse umane
- personal med ical si auxil iar
9.3 Resurse financiar e
- bugetu l alocat
9.4 Resurse nemateriale
- identificarea si corectarea i nformatiei -tipuri de date necesare n proces
10.
ATRIBUTU SJ RESPONSABILITATI

11.

12.

Responsabil de proces -seful de sectie


Echipa de proces -med icul curant + medicul de laborator
EVIDENTE
- FOCG, FOZ
- buletine de analize
ANEXE, INREGISTRARI, ARHlVARI
Centralizator al revizuirilor si modificari lor aduse procedurii (Anexa
I ) Luarea la cunosti nta a procedurii (Anexa 2)

Institutul Naional de
Recuperare, Medicin
Fizic i
Bal neoclimatoloe.ie
NUCLEUL CALITATI I

l .N.lt.M.,.B,

PROCEDU RA OPERAT IONA LA

Cod: PO 31-01-00

A BORDAREA I NTERDISCI PLI NARA


(clinician medic de laborator)
A CAZURILOR COM PLEXE, I N
CADRU L JNRMFB

Ed. I

Rev.O

Pag. 7 I 8

13. DIFUZARE
Procedura se d ifuzeaza pe baza listei de d ifuzare sau n format electronic

CUP:RJNS
Numrul
componentei
ln cadrul
proced urii
operaiona le

I.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11 - 13

Denum irea componentei din cadrul procedurii operaionale

Pagina

Coperta
Lista responsabi I i lor cu elaborarea, veri ficarea si aprobarea
editiei sau,
<lupa.caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale
Situatia ed itiilor si a reviziilor n cadrul ed itiilor procedurii
Lista cuprizand persoanele la care se d ifuzeaza editia sau, dupa,
caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale
Scopul procedurii operationale
Domeniul de aplicare a procedurii operationale
Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale
Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati n procedura
operationala
Descrierea procedurii operationale
Resurse necesare
Atri butii si responsabilitati n derularea activitati i
Evidente, inregistrari si difuzare

TABEL CU REYlZUlRlLE Sl MODlFlCARJ LE ADUSE PROCEDURJI (ANEXA l)


Nr rev

Data

Pagina/paragrafu 1

Cauza

Semnatura

2
2
2
3
3

3
5
5
6
6
6

l.N.R.M.F.8.

Institutul Naion al de
Recuperare, Medicin
Fizic i
Balneoclimatologie

PROCEDURA OPERATIONALA

NUCLEUi. C/\ l.IT/\TII

ABORDA REA INTERDISOPLI NARA


(clinician medic de laborator)
A CAZU RILOR COM PLEX E, IN
CADRU L IN RMFB

Cod: PO 31-01-00

Ed. I

Rev. 0

Pag. 8 I 8

LISTA DE LUARE LA CUNOSTINTA (lista cuprinzand persoanele la care se d ifuzeaza


(ANEXA 2)
Sector de activitate (sectie/department/serviciu): RECUPERARE ......
Nr. Crt. Num e si pren ume
Functia
semnatura
Data

S-ar putea să vă placă și