Sunteți pe pagina 1din 13

1/28/2017

Blog­CristianNegrea:Războiulromâno­ungardela1919(I)DinApusenipeTisa

ThissiteusescookiesfromGoogletodeliveritsservices,topersonalizeadsandtoanalyzetraffic.Information

BlogulluiCristianNegrea

 

marți,1februarie2011

CărţideCristianNegrea

Războiulromâno­ungardela1919(I)DinApusenipe

Comandăacum!

Comandăacum!

Tisa

Preapuţins­aspusşis­ascrisdespreunadintrecelemaiimportantecampanii

Preapuţins­aspusşis­ascrisdespreunadintrecelemaiimportantecampanii

româneştidinistorianoastră,ceareferitoarelarăzboiulromâno­ungardela1919.

Dacăpânăîn1989aceastălacunădinistorianoastrăpăreaexplicabilăprinprisma

 

istoriografieicomunistecarenudoreaevidenţierearoluluiRomânieiînstârpirea unuifocarcomunistapărutpehartaEuropeiCentrale,cuatâtmaimultmisepare condamnabilăneglijareaacestuiaspectesenţialînultimiidouăzecideani.Nupot să­miexplicniciacumdeundeapareaceastăjenăînabordareaacestuisubiect,pot doarsăîncercsăarătadevărulasupraacestuieveniment.Istoriaesteceeaceeste, sauceeaceafost.Suntemdatorisăocunoaştemşisăoapreciem,aşacumesteea, maialesîncontextulrelaţiilorcuveciniinoştri,carenuîntotdeaunaaufostprea cordiale.„Odisputăvechedesecoleserezolvănumaicusabia”,spuneaistoricul ConstantinKiriţescu,iaraceastaestepovestearezolvăriidisputeivechidesecolecu unuldintreveciniinoştri. Dupăcumamexpusîntr­unarticolprecedentRevoluţiadinArdealşigărzile

Aapărutoeroareînacestobiectgadget

Arhivăblog

2012(28)

2011(31)

 

(devenitebolşevice)seaflaufaţăînfaţăpeliniadespărţitoareSighet–Ciucea–

 

Zam.

 

Ungariabolșevică

mai(2)

Până atunci, Ungaria suferise transformări nemaiîntâlnite în orice stat, prin rapiditatea cu care trecea de la o orientare la alta, doar pentru prezervarea imperiuluisău,pentrua­şiputeacontinuapoliticasadeasuprirearomânilor, croaţilor, slovenilor, slovacilor, cehilor, polonezilor, etc. Imperiul austro­ungar prăbuşindu­seînurmarăzboiului,Ungariaadevenitrevoluţionară,proclamând

 

desfacereaeideAustria,la2noiembrie1918,darfărăsărecunoascăşisepararea

celorlalteprovinciialeimperiului.DoreausăsedesprindădeAustria,darsă păstrezerestulteritoriilorlocuitemajoritardecelelaltenaţiidinvechiulimperiu.

 

2010(26)

Astfel,nicipringândnuletreceasărecunoascăplebiscituldela1decembrie1918

 

delaAlbaIulia,atuncicândreprezentanţiinaţiuniiromânedinTransilvaniaau spusrăspicatîntregiilumicădorescsăseuneascăcuţara.demnderemarcat,a fostsingurulplebiscit,cuconsultareapopulaţiei,dinvechiulimperiuaustro­ungar, cu atât mai importantă şi mai dreaptă fiind demonstraţia justeţei cauzei Ardealului.Înaintedeasta,întimpulrevoluţieidelaînceputulluinoiembrie,

 

Loading

Despremine

 

1/28/2017

Blog­CristianNegrea:Războiulromâno­ungardela1919(I)DinApusenipeTisa

contele Istvan Tisza, unul dintre principalii responsabili pentru declanşarea

useofco okies.

useofcookies.

războiuluimondial,afostucisdecătresoldaţiiunguri,propriisăisoldaţi.

ThissiteusescookiesfromGoogletodeliveritsservices,topersonalizeadsandto

La16noiembrie1918,primministrulKarolyMihalyproclamăUngariarepublică,

iarelînsuşisedeclarăantantofil.Timpdepatruaniderăzboi,şiînaintedeacesta,

aboutyouruseofthissiteissharedwithGoogle.Byusingthissite,youagreetoits

LEARNMORE GOTIT

UngariaafostunuldintrepiloniidebazăaiPuterilorCentrale,susţinătoarefără rezerveapoliticiiagresiveaGermanieişiAustro­Ungariei,alcăreielementdebază era,iaracum,pestenoapte,a devenitosusţinătoareferventă a Antantei,în speranţacăvaaveacâştigdecauzălaConferinţadePacedelaParis. „Oare oamenii ăştia nu­şi dau seama că au fost învinşi?” întreba generalul Berthelotînînsemnărilesale.TonedematerialdepropagandăinvadaConferinţade Pace,nuseprecupeţeaniciunefortpentruainfluenţahotărârileacesteia,întimp ceînzoneleocupatesedeclanşaoteroarefărăprecedent,pentruaamuţipentru totdeaunaglasulaceloracesusţineauideiledeautodeterminare,dea­ilăsape fiecaresă­şidecidăsoarta,conformprincipiilorenunţatedepreşedinteleamerican WoodrowWilson.Înarticolulmenţionatmaisusamamintitdoaropartedin atrocităţileungureştidinArdealulacelortimpuri. Preşedintele Conferinţei de Pace, Alexandre Millerand, a ripostat: „Voinţa

popoarelors­aexprimatînzileledinoctombrieşinoiembrie1918,atuncicând

Persoaneinteresate

WebDesign

Bancuri

dublamonarhies­aprăbuşitşicândpopulaţiileîndelungasuprites­auunitcu fraţiiloritalieni,români,iugoslavişicehoslovaci.” Unguriinusedescurajeazăşicontinuăpropaganda,susţinândcăsinguragaranţie pentruestulEuropeiameninţatdespectrulbolşevicîlreprezintăoUngariemareşi puternică,întrehotareleprevăzutedeei.DardeciziaConferinţeidePacedealecere

retragereapeonouăliniestabilităşicomunicatăla20martie1919,respectivlinia

Urmaresc

Urmaresc

Hust–SatuMare–Carei–Oradea–Salonta,bulverseazăaşademultconducerea Ungariei încât guvernul Karoly demisionează şi cedează puterea bolşevicilor. Ungaria,dacănuareuşitsăobţinăcedoreadinvest,seorienteazărapidspreest. ConducereaestepreluatădeguvernulbolşevicalluiGarbaiSandor,darputerea estedeţinutădefaptdeministrulderăzboiBelaKuhn,născutînjudeţulSălaj. Oricâtarîncercaunguriideierişideazisăîncercesămaschezeaceastămişcarede alunecaresprebolşevismapoliticiiluiKaroly,adevărulistoricieselaiveală.Din republicaniantantofili,pestenoapteunguriisetransformăînbolşevici,iarcu câtevaluniînurmăfuseserăceimaiaprigimonarhiştiadepţiaiPuterilorCentrale, doarpentrua­şipăstraimperiulşidreptuldeasuprireasupraaltorpopoare. Oricâtăcernealăpestetonedemaculaturăarcurge,adevărulistoricrămâne,rostit chiardecătrefactoriiresponsabiliaiacelorzile. Karoly a declarat că „cedează puterea proletariatului”, iar Lenin: „guvernul burghezo­conciliatoristnuşi­adatelînsuşidemisia,aînceputelînsuşitratativecu comuniştii,cutovarăşiiunguricareseaflauînînchisorişiarecunoscutelînsuşică nuexistăaltăsoluţiedecâttrecereaputeriiînmânapoporuluimuncitor”.Maie nevoiedevreodemonstraţiesavantă?

BolşeviciipreiauputereaînUngariala21martie1919şiinstaureazăteroarea

bolşevică,regimdeopresiunecarevadura133dezile,pânăvafidesfiinţatde

armataromână.La24martie,treiziledupăpreluareaputerii,dupădecretarea

mobilizării, Comisariatul de război al guvernului comunist ungar dă comandamentelorînsubordineurmătoareleinstrucţiunireferitoarelaatitudinea trupelor,pânălaterminareaorganizăriiArmateiRoşiiUngare:

„Pânăcând,pebazarecrutărilortreptate,nuvomdispunedeoforţăsuficientă pentruîncepereaoperaţiunilorofensive,seimpunemenţinereafronturiloractuale”. Aceleaşi instrucţiuni, referindu­se la frontul român, spun cam aşa: „grupul coloneluluiKratochwillvafacegrupareaforţelorînaşafelînîmprejurimileoraşului Sătmar,casăpoatăatacaîndirecţiaDejului.ValeaCrişuluiRepedesevaînchidela Ciuceaprintr­undetaşamentputernic.” Deci,esteclarăatitudineaofensivăaUngarieibolşevice,careîncheieoalianţăcu bolşeviciiluiLenin,menităsădesfiinţezestatulromânprintr­unataccombinat,de cătreunguridinsprevest,prinTransilvania,şidecătreruşidinspreest,prin Basarabia.Celedouăregimuricomunistearurmasă­şideamânăpecrestele CarpaţilorOrientali,deveniţigraniţăîntreRusiaSovieticăşiUngariabolşevică. Dinfericire,proiectulnus­apututrealiza,atâtdincauzaofensiveiromâneşticare vadesfiinţaUngariabolşevică,câtşiînurmarezistenţeiromâneştidepeNistru contrabandelorbolşevicecetestautăriaapărăriitrupelorromâne,darnuînultimul rând datorită ofensivei ruşiloralbi ai generalului DenikinînsudulUcrainei. Aceastăofensivăne­adatrăgazulpeNistrupentruaneputeaconcentrasprevest, spreameninţareaUngarieibolşevice. UrmândinstrucţiunileComisariatuluiderăzboiungar,trupeleungureştiîncepcu

datade24martie1919puterniceatacuriîmpotrivatrupelorromânepeliniade

demarcaţie,executatedeforţedemărimeaunuibatalion,susţinutedeartilerieşi trenuriblindate.Totmaiputernicedevinacesteatacuridelaînceputulluniiaprilie,

maialesînzoneleDivizieia7­a(Seini–Hodod–Zalău)şia6­a,laCiucea.La6

aprilieseexecută şi orecunoaştereaeriană până la Cluj.Încep concentrările numeroasedetrupeungureşti,caunpreludiualatacului,întimpcetrupele sovieticeruseintensificăatacurilepeliniaNistrului.

Facețicăutăripeacestblog

1/28/2017

Blog­CristianNegrea:Războiulromâno­ungardela1919(I)DinApusenipeTisa

Confruntatăcunoilerealităţi,Româniasepregăteştederipostă.Însituaţiadată,

 

Seîncarcă

ceamaibunădecizieafostluată:ofensivapefrontuldevestşidefensivapefrontul

ThissiteusescookiesfromGoogletodeliveritsservices,topersonalizeadsandtoanalyzetraffic.Information

 

deest.Eranecesarăanihilareaameninţăriidelavest,ceamaipresantă,înainteca

aboutyouruseofthissiteissharedwithGoogle.Byusingthissite,youagreetoitsuseofcookies.

aboutyouruseofthissiteissharedwithGoogle.Byusingthissite,youagreetoitsuseofcookies.  
 

ceadelaestsădevinăpreaputernică.Oatitudineşideciziecorectă,atâtdinpunct

LEARNMORE GOTIT

devederemilitar,câtşi strategic.Aşteptarea nu arfi făcutaltceva decâtsă întăreascăinamiculdinvest,iarîntretimppericoluldinestarfidevenitdinceîn cemaimare,punându­neînsituaţiaimposibilădeaduceunrăzboipedouă fronturi,iargeneraliiromâniaveauexperienţaproaspătăarăzboiuluimondial,

 
 
 

cândamluptatpedouăfronturiîntinse,CarpaţiişiDunărea,alăturidealiatulrus nesigur,careulteriorşi­adataramapefaţă.Trebuiemenţionatcăatunciamluptat peunfrontdeolungimemaimaredecâtîntregulfrontdevest,carei­aopuspe francezişienglezicontragermanilor. La 10 aprilie 1919, Marele Cartier General transmite un ordin de operaţii ComandamentuluiTrupelordinTransilvania.Conformacestuia,întrucâtdecizia

 

ConsiliuluidelaParis(26februarie)stipuleazăcăromâniisuntîndreptdea

rezista,încazdeatacdinparteaungurilor,şideaocupazonafixată,seordonă pregătireatrupelorpentruofensivapesteCarpaţiiOccidentali,cuscopuldeaocupa teritoriulromânescpânălaliniafixatădeConferinţadePacedelaParis. Unaspectdeosebitdeciudatneapareînacestordin:„ArmatafrancezădinBanat, deşinucoopereazăcutrupeleromâne,poateficonsideratăcăacoperăflanculstâng altrupelornoastre.”Estevorbadeoarmatăaliată,ceaalcătuitădintrupelesârbeşi francezecareocupaserăBanatul.Pentruaînţelegemaibinesituaţia,rogcititorulsă consulte capitolul „Banatul sub ocupaţie sârbească” din articolul mai sus menţionat. AcestordinprevedeşifaptulcătrupeleromânenuvordepăşiliniafixatălaParis, respectivHust–SatuMare–Carei–Oradea–Salonta.

respectivHust–SatuMare–Carei–Oradea–Salonta. Planulofensiveiromânedela16aprilie1919
respectivHust–SatuMare–Carei–Oradea–Salonta. Planulofensiveiromânedela16aprilie1919

Planulofensiveiromânedela16aprilie1919

Îndimineaţazileide16aprilie1919,laora3.15,începeofensivageneralăatrupelor

românepesteCarpaţiiOccidentali.Darnuafostsăfieunatacgeneral,înmulte locuriafostvorbadeuncontraatac,deoarecetrupeleungareîşiîncepuserădeja proprialorofensivă.

„Înnoapteade15/16aprilie,inamicul,înurmauneipregătirideartilerie,aatacat

posturilenoastredetreceredelanord­vestdeNagySikarlo,dinsectorulBrigăziia

3­aRoşiori,pevaleaSomeşului,reuşindsălerespingă.Intervenindrezervelelocale,

inamiculafostgonit,iarposturilenoastreşi­auocupatpoziţiilelor.Totîndecursul

acesteinopţi,forţeleinamiceauîntreprinsîncercărideatacînsectorulDivizieia7­

a,asupraposturilornoastredelaGiurteleculHododului–Ţigani,precumşiîn

sectorulDivizieia6­a,lanord­estdeCiucea.Toateacesteatacuriaufostrespinse.

În sectorulBrigăzii a 3­a Roşiori,pevalea Someşului,inamicula continuat

atacurileşiîncursulzileide16aprilie,pefrontulNagySikarlo–Erdoszada,trupele

brigăzii de roşiori au rezistat însă cu energie, respingând toate atacurile inamicului.” General Gheorghe Mărdărescu, Campania pentru desrobirea

ArdealuluişiocupareaBudapesteişialtemărturii,EdituraMarist,2010.

1/28/2017

Blog­CristianNegrea:Războiulromâno­ungardela1919(I)DinApusenipeTisa

Dispunereaforţelorla12aprilie1919eraurmătoarea:

Trupeleungureştidispuneaudeuntotalde150000deluptători,dintrecare70000

ThissiteusescookiesfromGoogletodeliveritsservices,topersonalizeadsandtoanalyzetraffic.Information

înApusenişipânălaTisa,iarrestullavestdeTisa,peteritoriulactualalUngariei.

aboutyouruseofthissiteissharedwithGoogle.Byusingthissite,youagreetoitsuseofcookies.

Acestefectiveraîncreştere,datorităfaptuluicărecrutărileerauîncurs.Valoarea

LEARNMORE GOTIT

combativăerarelativscăzută,dinmomentceideilebolşeviceeraupreponderenteşi

afectaudisciplinatrupelor,darmoralulloreraridicat.Grupareaforţelor:

­3000debolşeviciungurişiucrainenilanorddeSighetu­Marmaţiei

­odiviziedesecui(6000deoameni)cu26guridefoc(tunurişiobuziere)şiun

trenblindat,cuprindeaReg1Secui„Capdemort”(1700oameni),Reg12Honvezi

şiopartedinReg1Secui(2400oameni)şi2000deoameniîncursdemobilizare

laSatuMare(ValeaSomeşului)

­obrigadădehonvezi(Reg24şi32,4000deoamenişi17guridefoc),pevalea

SomeşuluişiaCrasnei

­douăregimentedehonvezi(Reg21şiReg4incomplet),douăregimentek.u.k.

(Reg39şiReg51incomplet),unităţidinReg3honvezi,37şi31k.u.k.,unbatalion

marinarişiunbatalionpionieri(5000deoamnicu16guridefocşiuntren

blindat)pevaleaCrişuluiRepedeînzonadefileuluiCiucea

­companiişibatalioanedinReg4honvezi,37,82,101k.u.k.(1500deoamenicu8

guridefocşiuntrenblindat)pevaleaCrişuluiNegru

­companiişibatalioanedinReg2honvezi,33,46,61k.u.k.şibatalioanele2şi28

vânători(3000deoamenicu20guridefocşidouătrenuriblindate,precumşi

douăautomobileblindate)pevaleaCrişuluiAlb

TotalînliniaI­a,22000deoameni,87guridefoc,3trenurişi2automobile

blindate.ÎnliniaaII­a,încursdemobilizare,16000deoamenilaCarei,6000la

Oradea,25000laBekescsaba­Gyulaşi2000laSzolnok.TotalînliniaaII­a,48000

deoamenişi65guridefoc.

ÎntreMunţiiApusenişiTisasegăseau70000deoamenişi152guridefoc.Dincolo

deTisa,gatasăintervină,încă80000deoameni.

Împotrivalor,ComandamentulRomânopuneaurmătoareleforţe:

­6diviziideinfanterie(4dinvechiulregat,a6­a,a7­a,Divizia1şi2Vânători,

precumşiDiviziile16şi18ardelene,ultimelepuseladispoziţiaComandamentului

TrupelordinTransilvaniala8şi11aprilie)

­odiviziecavalerie ­obrigadăroşiori

­6bateriidemunte,undivizionautotunuri(2baterii),untrenblindatşiungrup

aviaţie(3escadrile)

Untotalde69batalioane,32escadroane,44bateriicu176guridefoc,efectivtotal

de61078oameni.

Peunfrontde240km,întreTisaşiMureş,(200kmîntreTisaşiCrişulAlb),

româniiopuneau69debatalioane,28deescadroane,44bateriicu176guridefoc

împotrivacelor70000deunguri,cu152guridefoc,deciouşoarăinferioritate

numerică,dareramsuperioricaorganizareşiinstrucţie. Planul de operații român ținea cont de toate aceste aspecte, preconizând o concentrareșioeconomieaforțelorcaresămaximizezeavantajeletrupelornoastre. Afosatprevazutăastfeloacțiunehotărâtoareînsectoruldenord,întrevalea

SomeșuluișiCrișuluiRepede,executatădeungrupprincipaldeforțe(3diviziide

infanterie,odiviziedecavalerieșiundetașamentmixt),Aceastăacțiunesevada printr­un atac la centrulsectorului (divizia a 7­a) pedirecția generală valea CorunduluișiZalăului–valeaCrasnei–Careișiunataclaaripastângă,pevalea

CrișuluiRepede(camdouătreimidindiviziaa6­a),pedirecțiageneralădefileul

Ciucea–Oradea.Legăturaîntreceledouăatacuriurmasăfiemenținutădecătre

undetașament(colonelCristofor)formatdin3batalioaneși3bateriidindiviziaa

6­a,pedirecțiavăiiBereteului.Grosuldivizieia2­adecavalerieurmasăfixeze

inamiculpevaleaSomesului,iardupăceatacurilediviziilor6și7vorclătina

apărareainamică,diviziaa2­adecavalerieurmasăavansezespreSatuMare,

urmândsăisealăturedeladiviziaa7­abrigadaa2­aroșiori(atașatăinițialaici),

brigadăceurmasăavansezesprenord,depefrontuldivizieia7­a,pentrua

menținelegăturacua2­adecavalerie.Acoperirealanordurmasăfieexecutatăde

detașamentulmixtOlteanu,pevaleaTisei,dinspreSighetuMarmației.Rezerva

grupuluidenordoconstituiadiviziaa16­aardeleană,chiarînspatelediviziei7.

Unatacsecundarurmasăfiedatînsectoruldesudalfrontului,pevăileCrișului

AlbșiNegru,decătredivizia2vânători.Rezervageneralăeraasiguratădediviziaa

18­aardeleanășidivizia1vânători.

PlanulComandamentuluiromâneracelmaibun,încondițiiledate,atâtdinpunct

devederealconcepției,câtșialposibilitățiideexecuție,experiențacelordoianide

războispunându­șicuvântul.

Înprimulrând,țineacontdenaturaterenuluișidispunereaforțeloramiceși

inamice,precumșideconsiderațiiletacticeșistrategice.

1/28/2017

Blog­CristianNegrea:Războiulromâno­ungardela1919(I)DinApusenipeTisa

 
useofthissiteissharedwithGoogle.Byusing
useofthissiteissharedwithGoogle.Byusing

LEARNMORE GOTIT

 

topersonalizeadsandtoanalyzetraffic.Information

aboutyour

thissite,youagreetoitsuseofcookies.

aboutyour thissite,youagreetoitsuseofcookies.

ForțeleungureștieraucomasateîndefileurileTisei(lanord),Someșului,Ciucea(la centru) și defileul Ciuci, pe valea Crișului Alb (la sud). Aceste văi compartimenteazăMunțiiApusenișideschidcăideinveziesprecâmpie,odată trupeledebușateaicis­arputeaiviposibilitățibunedemanevră,carearputea întoarceapărareainamică.Deexemplu,oînaintareviguroasăpevaleaCorundului arîntoarcerezistențainamicădepeMunțiiBicului,iarunaînpevaleaZalăuluișia BereteuluiarîntoarcerezistențadepeînălțimiledinjurulȘimleuluiSilvanieișide peMunțiiRezului.Peansambluloperațiunilor,debușareaofensiveipesteregiunea muntoasă dintre Someș și Bereteu ar întoarce apărarea din restul munților Apuseni,înspecialdindefileurileCrișurilor.RegiuneadintreSomeșșiCrișul Repedeesteceamaipotrivităpentrudezvoltareaoperațiunilordelavestlaest, deoarecearîntoarceapărareadinrestulmunțilorApuseni,underezistențasepoate faceîncondițiimaibune,datăfiindconfigurațiaterenului. Maimult,întreSomeșșiCrișulRepedeeraugrupatecelmaimulteșimaibine organizateforțeungurești,careputeaufimaiușoraprovizionatecutrupedinlinia adoua.Flanculdenordaltrupelorromâneeradescoperit,pecândcelsudicera acoperitdetrupelefranco­sârbeaflateînBanat,care,deșinucoopereazăcutrupele noastre,potficonsideratealiate,probabilitateacatrupelemaghiaresăîncerceun contraatacpeaicifiindpracticnulă.Maialescăunguriicăutausăfacălegăturacu RusiasovieticăprinnordulMaramureșuluișiGaliția,înașafelînâtsăîntoarcă întregulfrontromânesc. Înconcluzie,concepțiaMareluiCartierGeneralromâneraoacțiunehotărâtoarecu grosulforțelorîncentru,întreSomeșșiCrișulRepede,pentruarespingeforțele inamiceșialeîntoarceapărarea.OacțiunesecundarăpevaleaCrișuluiAlbși Negru,pânălaliniaBeiuș–BorosSebeș,defixareainamiculuișiinterzicerealui dea­șideplasaajutoarespresectoruldestinatsprerupere.Deasemenea,acoperirea drepteidispozitivuluideataccuminimuldeforțepevaleaTisei. Economiaforțelors­arealizatprinconcentrareaînsectorulderupereauneimase

puternicedetrupe,aproximativ35000deoamenigrupațiîn3diviziideinfanterie

șiunașijumătatedecavalerie(37batalioane,26escadroaneși23debateriide

artilerie)fațădecei18000deunguricu15bateriideartileriedinliniaîntâia

sectorului.Dinacestgrup,undetașamentmixt(generalOlteanu)de2batalioane,8

escadroaneșiobaterieurmasăasigurevaleaTisei. Pentruacțiunea secundară,pevăileCrișului Alb și Negru,precum și pentru

acoperireapevaleaMureșului,divizia2vânători,întărităcuunregimentșio

baterieardelene(RegimentulBeiuș)șiundetașamentdindivizia1vânători,un

totalde12000deoamenifațăde4500deunguridinliniaîntăi.

 

Rezervaromâneascăeracompusădin16000deoameni(2divizii,a18­aardeleană

și1vânători,maipuținunregimentșiobaterie),fațăde48000deunguricu60de

guridefocînliniaadoua. Înconcluzie,grupului denord,condusdegeneralulTraianMoșoiu,îi revine misiuneaceamaidificilă,cuceamaiînaltăresponsabilitate.

1/28/2017

Blog­CristianNegrea:Războiulromâno­ungardela1919(I)DinApusenipeTisa

Ofensivaromâneascădinaprilie1919

ThissiteusescookiesfromGoogletodeliveritsservices,topersonalizeadsandtoanalyzetraffic.Information

La16aprile1919,ora3.15,centrulofensiv,forțanoastrădeizbire,formatădin

aboutyouruseofthissiteissharedwithGoogle.Byusingthissite,youagreetoitsuseofcookies.

diviziile6și7,porneșteavansulșidepășeșteliniadedemarcație.

LEARNMORE GOTIT

Diviziaa7­a(generalNiculceaConstantin)înainteazăpedouăcoloane,ceadenord

(Reg16infși3bateriidinReg4artilerie),subconducereacoloneluluiIoan

Constantin,pedirecțiaCehuSilvaniei–Hodod–SupurudeJos,șiceadesud,

(Reg27infcu2baterii,subconducerealt­colCacipGheorghe)pedirecțiaȚigani–

Bala–Sărmășag.Flancgardastângă,carefăcealegăturacudiviziaa6­a,era

formatădin2batalioanedinReg15inf(bat.ImaiorNădejdeșibat.IImaior

Coroamă)șiobateriemunte.

TreibatalioanemaghiaredinReg32și24honvezi,susținutedebaterii,opun

rezistențălasateleHodod,Hereclean,Diosig,Bala,Badon,CățelulUngurescși

Recea,darsuntrespinseșicoloaneleavanseazăocupândpânăînsearazileide17

aprilieSupurudeJos,SupurudeSus,DersidașiȘimleulSilvaniei,alungând brigada de honvezi care încerca să reziste. Brigada 2 roșiori, a generalului

Davidoglu,ajungela17aprilielaCorund.

Diviziaa6­a(generalHolban)atacăforțeleinamiceceblocaudefileulCiucipelinia

dealurilordelanord,estșisud­estdesatulCiuci.Reg11inf(colonelRotaru

Dumitru)atacăpefront,sprijinitde5bateriișijumătatedeartilerieși16obuziere.

DouăbatalioanedinReg10infșiobateriedemunte(lt­colDănilă)înainteazăîn

direcțiadealurilorBendrei,Plopișul,Călini(norddefileulCiuci)asupraflancului stâng inamic, iar un detașament compus din Reg 12 inf (col. Voiculescu Constantin) și o baterie de munte înaintează pe direcția dealurile Mare și Scorușețului(sudCiuci)–Remetea,pentruaîntoarcerezistențainamicăpelasud dedefileușiaajungecâtmairepedelaGuraIadului(ieșireadevestadefileului)

tăindretragereainamicului.Forțeleinamiceaufostrespinse,întreagadiviziea6­a,

însearazileide17apriliefiindocupatelocalitățileRemetea,Crasna,pevalea

Crasnei. Liniilederetragerealebrigăziidehonvezifiindamenințate,aceștiaseretragîn

grabăsprevest.Lafel,pătrundereadivizieia7­apânălaSupuraîntorsapărarea

maghiarădinvaleaSomeșului,unguriiîncepândretragerea,urmateapoișidecele depevaleaTisei,presatededetașamentulgeneraluluiOlteanu.Însituațiacreată, prin respingerea și manevrarea inamicului aflat în pericoldea fi încercuit, continuareaenergicăaofensiveieraonecesitatestrategicădeprimordin.Astfel,pe

18aprilie,GrupuldeNordprimeșteordinuldeacontinuaurmărireacuceamai

mareenergiepentruatingereaobiectivelor.Lasfârșitulzileide18aprilie,diviziaa

7­adebușeazăcompletîncâmpieajungândlaozidemarșdeCarei,diviziaa6­a,

dupăluptegrele,estestăpânăpedefileulCiuci,ladouăziledemarșdeOradea,

detașamentuldindiviziaa6­adepevaleaBereteuluiestelaozidemarșde

Marghita,iardetașamentulgeneraluluiOlteanulaozișijumătatedeHust.

Marghita,iardetașame ntulgeneraluluiOlteanulaozișijum ătatedeHust.
Marghita,iardetașame ntulgeneraluluiOlteanulaozișijum ătatedeHust.

1/28/2017

Blog­CristianNegrea:Războiulromâno­ungardela1919(I)DinApusenipeTisa

useofthissiteissharedwithGoogle.Byusing
useofthissiteissharedwithGoogle.Byusing

Mormintelea64deeroiromânicăzuțiînlupteledin

nordulTransilvaniei,aprilie1919

aboutyour

topersonalizeadsandtoanalyzetraffic.Information

thissite,youagreetoitsuseofcookies.

LEARNMORE GOTIT

Laextremitateasudicăafrontului,pevăileCrișuluiAlbșiNegru,diviziaa2­a

vânători(generalDabija)aveaînfațăînliniaI4000deoamenicu6­7bateriide

artilerie(24­28guridefoc),4trenuriblindateși4automobileblindate,iarînlinia

aII­alaBeckescsaba,seaflau25000deoameniîncursdeorganizareșiexpediere

pefront.Deci,necesitateaataculuipreventivseimpunea,cadealtfelpeîntreg

frontul.Brigada4vânători(colonelDumitriu),sprijinităde5bateriidinreg24

artilerieși undiviziondinreg29/4obuziereatacăpefrontpozițiainamică

Hălmagiu–Ciuci–vârfulDănilă–Gorgana.Brigada3vânători(colonelPaulian)

înainteazăspreTalacișiGuraHonț,pentruaînvăluiflanculdreptinamicșiabloca caleapecalei­arputeaveniinamiculuiajutoare.Atacatputernic,inamiculse

retrage.DupăcucerirealinieiHălmagiu–Ciuci,reg9vânători,unbatalionreg

Beiuș,obatartileriereg24artșiunadinreg29/4obuziereformeazădetașament

colonelRasoviceanucumisiuneadeaoperapevaleaCrișuluirapidspreBeiuș.Pe valeaCrișuluiNegru,detașamentulcolonelRasoviceanuatacășirespingeforțele inamiceceocupauVașcău,dupăcarecontinuăînaintareaprinluptăspreBeiuș. În această situație, Comandamentul Trupelor din Transilvania completează

ordineledeoperațiila18aprilie,cuscopulatingeriilinieifixate,Hust–SatuMare

–Carei–Oradea–Salonta.Trupeleromâneajungândcuavangărziledejaîn

câmpie,seașteptacaunguriisăîncercesădeaobătăliedecisivăundevaînzona

Oradei,celpuținașapăreadinpoziționăriletrupelorinamicecebăteauînretragere

spretrupeledinliniaadoua.Deaceeaeranecesarădebușareacâtmairapidăîn

câmpiecuambelearipi,lanordîntreSomeșșiCrișulRepede,șilasud,pevăile

CrișurilorNegrușiAlb.Dezlănțuireabătălieidecisiveurmândsăaibălocdupă

ieșireadindefileuri,eranecesarăîntărireaavangărzilor,manevreșiloviturirapide

pentruapuneînimposibilitateinamiculdea­șiconcentraforțele.

Astfel,esteîntăritGrupuldeNordșiconstituitceldeSud(generalDabija),șisunt

dirijateastfelîncât,dupăieșirealordindefileuri,săsepoatăsprijinireciprocși

concentra,cugrosultrupelor,câtmairepedepecâmpuldebătălie,carevaavealoc

probabilînregiuneacentralăîntreDebreținșiOradea,asigurându­șiliberatateade

acțiunepetimpulbătăliei,GrupuldeNordlaflanculdreptcontraforțelorinamice

cearfipututoperadinspreTisa,iarGrupuldeSudcontranumeroaselorforțe

inamicesemnalateînzonaBeckescsaba.

inamicesemnalateînzonaBeckescsaba. Inspecţieregalăpefront

Inspecţieregalăpefront

1/28/2017

Blog­CristianNegrea:Războiulromâno­ungardela1919(I)DinApusenipeTisa

 
useofthissiteissharedwithGoogle.Byusing
useofthissiteissharedwithGoogle.Byusing

LEARNMORE GOTIT

 

topersonalizeadsandtoanalyzetraffic.Information

aboutyour

thissite,youagreetoitsuseofcookies.

DecorareageneraluluiMărdărescudecătreRegeleFerdinand,pefront

Înconcluzie,dindirecțiiledeînaintarealecelordouăgrupuri,rezultăcăbătălia, dacăvaavealocînzonaOradea,arficonstatîntr­oacțiunedefixarecuforțeledela aripastângăagrupuluidenord,careînainteazăpevăileCrișuluiRepedeșia Bereteului,șioacțiuneînvăluitoareasupraambelorflancuriinamice,Grupulde NordasupraflanculuidreptîndirecțiaCarei–DebreținșiGrupuldeSudasupra flanculuistâng,pedirecțiaSalonta.Loviturahotărâtoareeradestinatăsăfiedatăde GrupuldeNord(generalMoșoiu),maiputernic,căruiais­adusînspateșidivizia

18ardeleanădinrezervagenerală.Pânăînsearade21aprilie,toateobiectivele

impusedeComandamentulTrupelordinTransilvaniaaufostatinse:

LaGrupuldeNordocupăHust(20aprilie,bg5roșioricolPapp)șirespingereg1

secuilavestdeaceastălocalitate,SatuMare(19aprilie,capturând18ofițeri,600

soldați,cai,armamentșimunițiuni),Oradea,veziEliberareaOradei(20aprilie,

capturând14tunuri,miidearmeșimuniții).

 

GrupuldeSudcucereșteBeiuș(19aprilie,colRasoviceanu)șisedeplaseazăspre

PustaHallod,divizia1vânătoriînzonaZărandului,iardivizia2vânătoriînzona

Felsobarakany – Csermo. Deci, până la 22 aprilie, toate obiectivele au fost îndeplinite.

CursaspreTisa

ÎntimpcetrupeleromânerespingeauinamiculșiocupauliniapreconizatăHust– SatuMare–Carei–Oradea–Salonta,informațiileobținutearătaucăforțele inamicecareseretrăgeaudinMunțiiApuseniseconcentreazălanorddeDebreținși lasud,laBeckescsaba,iardiviziadesecuiînzonaMatesalka–Hodoz–Vaja,de

altfelseaflaîncontactșiluptăcudivizia2cavalerie.

 

ȘtirilemaiarătaucăunguriitrecpesteTisatoatematerialeledecaleferată,precum șidepoziteleretrasedinteritoriilecetrebuiausărevinăRomâniei.Fațădeaceste știri,MareleCartierGeneralromânintervinepelângăComandamentularmatei aliatedeOrientsăaprobeînaintareatrupelornoastrepânălaTisa. Această solicitare este impusă în primul rând prin considerațiunile militare. ConcentrărileinamicelaDebrețin,Beckescsabașidiviziadesecuiarătauintenția clarăaungurilordeanuîncetaoperațiunilenicidupăocupareacătrenoialiniei menționatedeConferințadePace,dimpotrivă,eradeașteptatonouăatitudine agresivădinpartealor.Înacestecondiții,liniaocupatădenoieradezavantajoasă,

încâmpie,cuolungimede300dekm,fărăvreunobstacolnatural.Arfitrebuitsă

menținemtrupenumeroasepepozițiidefensive,iarzonadinspate,pânălaMunții

Apuseni,erapreaîngustăpentruapermitemanevrarearezervelorînbunecondiții,

casăpoatăajungecuușurințăînoricepunctalfrontului.Acestedezavantajes­arfi

amelioratdacăînaintampânălaTisa,punândîntrenoișiunguriunputernic

obstacolnatural.Maimult,înacestmodîmpiedicampeungurisătreacăpesteTisa

materialuldecaleferatășidepoziteleadunatedinTransilvania,precumșitotce

apucaserăsăjefuiască,inclusivclopotelebisericilor.

 
 
 

OdelegaţieacetăţenilordinNyreghazamulţumindgeneraluluiMărdărescu

pentrucăi­ascăpatderegimulluiBelaKuhn

1/28/2017

Blog­CristianNegrea:Războiulromâno­ungardela1919(I)DinApusenipeTisa

aboutyour

useofthissiteissharedwithGoogle.Byusing
useofthissiteissharedwithGoogle.Byusing

DelegaţieacetăţenilordinTokay,mulţumindcăauscăpatdebolşevici

topersonalizeadsandtoanalyzetraffic.Information

thissite,youagreetoitsuseofcookies.

LEARNMORE GOTIT

AliațiiaprobăînaintareatrupelorromânepânălaTisa,iargeneralulFranchet d’Espereyîșiexprimăpărereacăartrebuisăcapturămcâtmaimultmaterialșicât maimulțiprizonieri.Ciudat,nu?AcelașigeneralFranchetd’Esperey,cucâtevaluni înurmă,negociacuunguriipânăundepotînaintatrupeleromâne,stabilindu­se astfelcursulmijlociualMureșuluicademarcație,faptceacostatviațaasutede români rămași în teritoriul controlta de unguri. Iar acum, același Franchet d’Espereyneîndeamnăsăluămcâtmaimulțiprizonieri.Camtârzius­alămuritcu cineaveamde­aface. La 20aprilie,ComandamentulTrupelordin Transilvania ordonă continuarea operațiilorpânălacompletadistrugereaforțelorcucareinamiculopereazălaestde TisașipunerealuiînimposibilitatedeaevacuaforțeleșimaterialulpesteTisa. Pentruastaeranecesarăocupareacâtmairapidăanodurilordecaleferatădela DebreținșiBeckescsabașidistrugereapodurilordepesteTisa,maipuținacelea carepotficontrolaterapid.ConcepțiamanevreipreconizatedeComandamentul TrupelordinTransilvaniațineacontderealitățilecâmpuluideluptășideforțele implicate,canumărfiindaproximativegale,diferinddoardispunerealor.

Astfel,înfațaGrupuluideNord,înzonaMateszalka,inamiculdispuneade6000de

oameni(diviziadesecui),înzonaDebrețin,20000deoameni(13000retrașidela

Carei,4000brigadadehonvezirespinsădediviziaa6­a,șicei3­4000aflațila

Debrețindelaînceput),plusceiretrașidinvaleaCrișuluiRepede(5000oameni)și

delaOradea(6000oameni).Întotal,peste35000deoameniînfațaGrupuluide

Nord,întăriedecirca34300deoameni,lacareseadaugăînspaterezerva

generală,diviziaa18­aardeleană,9900deoameni.PefrontulGrupuluideSud,în

zonaBeckescsaba,inamiculdispuneade30000deoameniînfațacelor13000

români(diviziile1și2vânători).

Ținândcontdedistanțeleceseparauconcentrărileinamice(60kmîntreMateszalka

șiDebreținși100kmîntreDebreținșiBeckescsaba)rezultăcăîncazuluneiacțiuni

energiceatrupelorromâne,grupărileinamicenuseputeauajutașisprijinilatimp. Concepția operativă a Comandamentului român era cea de a lovi succesiv concentrărileinamice,astfelGrupuldeSudvapronunțaatacuridefixareaforțelor inamicesuperioaredelaBackescsaba,întimpceGrupuldeNordvaizbispre Mateszalka,aruncânddiviziadesecuipesteTisa,vaocupaliniaTiseișivaarunca podurileînaer,apoivadebușaspresud,cuprinzândDebreținulpelanord,întimp

cediviziaa6­avaatacadinspresuddelaOradea,iara7­adinspreest.Ulterior,

forțeleromânevormanevraspresud,tăindcaleaderetragereaforțelorinamicede laBeckescsaba.Iarpentruaobținesuperioritateanumericănecesarăunuiatacde succes,vatrebuiaplicatăoeconomiejudicioasăaforțelor.

Pânăla24aprilie,GrupuldeNord(generalMoșoiu)îșiîndeplineștemisiunile,

respingânddiviziadesecui,împresurândDebreținulcaresepredăla23aprilie

împreunăcu2000deunguri.Restultrupelormaghiareseretrageîndezordinespre

sudsauspreTisa.

sudsauspreTisa. Soldaţiromânidinregimentul11Siretschingiuiţidesecui

Soldaţiromânidinregimentul11Siretschingiuiţidesecui

Ciuci,aprilie1919

1/28/2017

Blog­CristianNegrea:Războiulromâno­ungardela1919(I)DinApusenipeTisa

PefrontulGrupului deSud,colonelulRasoviceanu ocupă Salonta prinluptă,

întregulgrupconcentrându­seînzonaSalonta–Zerind–ChișinăuCriș.Dela

ThissiteusescookiesfromGoogletodeliveritsservices,topersonalizeadsandtoanalyzetraffic.Information

aceastădată,ținândcontdenoilenecesitățioperative,cutrupeleinamicedela

aboutyouruseofthissiteissharedwithGoogle.Byusingthissite,youagreetoitsuseofcookies.

MateszalkașiDebreținbătuteșiînretragereșiceledelaBekescsabaintacte,

LEARNMORE GOTIT

generalulMărdărescu,comandantultrupelordinTransilvania,decidemutarea

efortuluiprincipallaGrupuldeSud,întăritcudiviziaa6­așiunregimentdin

brigada5roșiori,precumșicurezervagenerală,diviziaa18­aardeleană.Comanda

grupuluiestepreluatădela25apriliedegeneralulHolban.

Înconcluzie,generalulGheorgheMărdăresculasăGrupuldeNordalgeneralului MoşoiusăcureţezonadenordpânălaTisadeelementelemaghiarebătuteşimută direcţiadeizbirelasud,cătreBeckescsaba,întărindGrupuldeSudşidirijând rezerva (divizia 18 ardeleană) prin Oradea spre Salonta, pentru a presa

numeroaseleforţeungaredeaici.La26aprilieseara,aceastădivizieintrăîn

dispozitiv,alăturidecelelalteforţeconcentratecareîmpresoarăforţeleungare,atât dinsprevest,câtşidinsprenord,laflanculstângşispateleinamic.Seconcentrau

astfel5diviziideinfanterieşiunregimentderoşiori(35000deoamenişi31de

baterii,respectiv124guridefoc)contra25­30000detrupeinamice,superioritate

relativăcareputeafiîmbunătăţităprincapabilităţisuperioaredemanevră. Întretimp,pefrontulGrupuluideNord,ţinândseamadeinformaţiileconform

căroralaMuncacis­arafla400degardiştiroşiişilaCsap1000,detaşamentul

generaluluiOlteanuprimeşteordinsăocupeacestelocalităţi,înideeadeaface legăturacucehoslovaciişiaîmpiedicaoposibilălegăturăcubolşeviciiruşiprin Galiţia.TrupelenoastretrecTisa,primescajutoareşiînfrângrezistenţainamică

dinfaţaoraşuluiNyreghaza(circa1700deinamici)şiocupăoraşul.Detaşamentul

coloneluluiIoandincadruldetaşamentuluigeneraluluiOlteanurespingeultimele

elementeinamiceşiînainteazăspreMuncacişiCsap,intrăînacesteoraşe(29

aprilie)undefacejoncţiuneacutrupelecehoslovace,închizândastfelposibilitatea legăturiiîntrebolşeviciiungurişiceiruşi.Maimult,diviziadesecuiesteîncercuită şinevoităasepreda.

PefrontulGrupuluideSud,detaşamentulcolonelBoteadindivizia6(9batalioane

şi5bateriişijumătate)atacăforţeleinamiceîntăriede5batalioaneşi2baterii

situateînspatelecanaluluiHortobagy(lăţime10metrişiadâncimede3­4metri)la

28aprilie,darundetaşamentcondusdelt­colIordănescudindiviziaa7­areuşeşte

să­ltreacăpelaSztAgodaameninţândflanculdenordinamic,unguriipărăsesc poziţiaretrăgându­sespreKisUjszallas.Aceastălocalitateestecucerităprinluptă

dedetaşamentulcoloneluluiBotea,întimpceIordănescuocupăKarczag.La28

aprilie,divizia2vânătoriocupăzonaSzarvas­Gyoma.Manevrelegrupuluidesud

auduslatăierealiniilorderetragerealeinamiculuiceseretrăgeaspreSzolnok,

zdrobindu­irezistenţelesuccesivedelaMezo­Tur,astfelcăpânăla1mai1919toate

formaţiunileinamiceaufostaruncatedincolodeTisa.

Practic,la1mai1919,trupeleromânestăpânescmalulstângalTisei,aruncând

dincolodeearesturilearmateimaghiare,bachiarcontroleazăuncapdepodpe

maluldrept,înzonadenord,cătreNyreghaza.Dupăluptecumplite,trupelenoastre

seoprescpunândîntreeleşiunguriunobstacolnatural,Tisa.

seoprescpunândîntreeleşiunguriunobstacolnatural,Tisa. Diviziadesecui,mitşiadevăr

Diviziadesecui,mitşiadevăr

Înistoriografiaungarăs­avorbitfoartemultdespreaceastădiviziedesecui,ba

chiars­asusţinutcădacătoatăarmataungarădin1919arfiavutmoralulacestei

divizii,altularfifostrezultatulconfruntăriiromâno­ungaredeatunci.S­aexagerat multcapacitateaeicombativă,dându­semulteexemple,cuatâtmaiexageratecu câttimpulscursdelaevenimenteestompamaimultrealitateacrudăafaptelor.De aceea,credcăestenecesarădezvăluireaadevăruluiistoric,aşacumesteel,chiar dacă estecontradictoriucuceea cemulţi istorici maghiari,încăutarea unor inexistentefaptedevitejie,încearcăsăinducăînmentalulpropriilorsuporteri,dar şiînistoriaacelorvremuri,aşacumaufostele.Deoareceistoriaesteunasingură, interpretărileeisuntînfuncţiedeceiceoscriu,dirijaţişiinfluenţaţidepotentaţii

zilei.Nudegeaba,GeorgeOrwell,înromanul1984,spunea:

„Cinecontrolează trecutul, controlează viitorul. Iar cinecontrolează prezentul,

1/28/2017

Blog­CristianNegrea:Războiulromâno­ungardela1919(I)DinApusenipeTisa

controleazătrecutul,decişiviitorul”

Deaceeavatrebuisăspunemadevărul,iaradevărulesteacesta.

ThissiteusescookiesfromGoogletodeliveritsservices,topersonalizeadsandtoanalyzetraffic.Information

DiviziadesecuiafostformatădinrecruţidindistrictelesecuieştidinTransilvania,

aboutyouruseofthissiteissharedwithGoogle.Byusingthissite,youagreetoitsuseofcookies.

maialesdincomitateleTreiScaune,CiucşiOdorhei,respectivzonadinestul

LEARNMORE GOTIT

Transilvanieipopulatădesecui.Pânălaîncepereaefectivăaluptelor,număreferla

hărţuieliledepânăatunci,întretrupeleromâneşiceleungare,înaprilie1919,

diviziadesecuis­aremarcatnumaiprinabuzurile,crimeleşiatrocităţileîmpotriva populaţieiromâneştidinzonaocupatădecătreunguri.Poateuniis­arfiaşteptatca vitejialor,odatăcuîncepereaconfruntărilor,săseprobezeînluptă,darseparecă nuafostaşa.Voilăsadoarfaptelesăvorbească.

Laînceputulluniiaprilie1919,diviziadesecuierapoziţionatăpevaleaTisei,între

SighetuMarmaţieişiHust,avândunefectivde6000deoameni,26guridefoc

(tunurişiobuziere)şiuntrenblindat.Opartedinregimentul1secui„CapdeMort”

(1700deoameni)seaflapevaleaSomeşului,alăturideregimentul12honvezi.La

începerea ofensivei române, 16 aprilie, în primele două zile, detaşamentul generaluluiOlteanurămâneînexpectativă,trimiţânddoarrecunoaşteriofensivecu scopdefixareainamicului.Întimpcefrontulcentralromânavansează,diviziade secuirămâneîndefensivă,respectivînaşteptare,fixatăderecunoaşterileofensive aledetaşamentuluigeneralOlteanu.Dinstart,diviziadesecuiesteinoperantă, aşteptândîntimpcecentruldispozitivuluimaghiarerabătutşifrontulspart.Arfi trebuitca,ţinândcontdesuperioritateaînefective,diviziadesecuisăataceşisă presezeflanculdenord mai slab altrupelorromâne, forţând astfelreplierea centrului,evitândastfelspargereafrontului.Nus­aîntâmplatasta,faptcenespune multedesprecapacitateadeluptăsaudepregătiremilitarăaacesteidiviziide secui.Badimpotrivă,selasăfixată,bachiardăînapoilaatacurileslabealeforţelor

derecunoaşterealedetaşamentuluiOlteanu,multinferioare(2500deoamenicu4

tunuriîntotal).Înplus,lanord,înregiuneaKorosmezo,seaflauşi3000de

bolşeviciungurişiucraineniînarmaţi. Maideparte,grupulOlteanutrecelaofensivă,împingânddiviziadesecuispreTisa. Deşialocătrupesprenord,pentruafacefaţăbolşevicilorucraineni,curestulrămas

împingediviziadesecuisprevest,ajutatşideopartedindivizia2cavaleriecare

preseazădinspresud­est.În21­22aprilieregimentul1secuiesterespinsîndefileul

Hust­Veresmartdecătrebrigada5roşiorisprijinitădebatalionul3dinregimentul

81 infanterie (lt­col Manciu Toma). Divizia de secui se retrăsese în zona

Mateszalka,deundeprimisecufocurideinfanteriebrigada2roşiori.Rezistenţele

succesivesuntînfrântelaPoresalmaşiOkoritodecătreaceastăbrigadă.La22

aprilie,diviziadesecuiseaflaînzonaMateszalka–Hodoz–Vajaşirezista atacurilordetestareşifixarealetrupelorromâne. Detaşamentul general Olteanu seconcentrează sprenord, ocupând poziţii pe

ambelemalurialeTisei,lăsânddivizia2cavaleriesăseocupedediviziadesecui.

Ataculacesteiaîncepedin22aprilie,împreunăcu4batalioanedindiviziaa7­a(I

şiIIIdinreg16şiIşiIIdinreg27)împreunăcucu2bateriidinreg4artilerie.

Brigada2roşiori(generalDavidoglu)înainteazădelaestdinspreGyortelek,iar

detaşamentulcolonelului RotaruAlexandrudindiviziaa7­aînainteazădela

FabianhazaşiatacădelasudspreMateszalka.Rezistenţaesteînfrântă,brigada2

roşioriocupăKisKocsardiarcolonelulRotaruintrăînMateszalka.Diviziadesecui seretragesprenordşivestşitrimiteparlamentaricaresătratezedepunerea

armelorînsearade22aprilie.Pânădimineaţanedândniciunrăspunslacondiţiile

cerute,bamai mult,începândretragereaspreCsapşi Nyreghhaza,divizia2

cavaleriereîncepeurmărireaîndupăamiazazileide23apriliecu3detaşamente:

Primul(brigada2roşiori,batalionulIdinreg27inf,obateriecălare,osecţiedin

reg4artilerieşiosecţiemotomitraliere)subcomandageneraluluiDavidoglu,spre

VasarosNameny­Csap

Aldoilea(escadronul4roşiori,batalionulIIdinreg27infşiosecţiedinreg4art)

condusdemaiorulStavripedirecţiaHarmi­NirMadaKisVarda

Altreilea(brig3roşiori,batalIşiIIIreg16infşiobateriereg4art)subcomanda

coloneluluiIoanspreNyreghaza. Înînaintarerespingariergardeledivizieidesecuişifracţiunidejandarmişifinanţi unguri care încearcă să opună rezistenţă la Dobos, Vitca, Vasaros Nemeny, Varsarvy(generalDavidoglu)OrVaja,NyirMada(maiorStavri),NyirNegyes,

Hodasz,NyirBatorşiKantorJanos(colonelIoan).La27aprilie,colonelulIoanreia

ataculşiocupăNyreghaza,întimpcegeneralulDavidogluatingeTisa.Astfel, diviziadesecuiestestrânsălamijlocînzonaDemecser–Tass–Szekeli–Ibrany

şiareliniilederetragerepesteTisatăiateşisepredă.Dezarmareaeiîncepela27

aprilie,capturându­se477ofiţeri,4545soldaţi,804cai,23tunuri,116mitraliere,

3500arme,436 carabine,revolvere,săbii,mari cantităţi deunelteportative, trenuri,etc. Aşaseîncheiemultmediatizataepopeeadivizieidesecui.

1/28/2017

Blog­CristianNegrea:Războiulromâno­ungardela1919(I)DinApusenipeTisa

PublicatdeNegreaCristianla12:02
PublicatdeNegreaCristianla12:02
ThissiteusescookiesfromGoogletodeliveritsservices,topersonalizeadsandtoanalyzetraffic.Information
Etichete:1919,ardeal,belakuhn,bolsevici,ferdinand,maniu,razboi,transilvaniaunirerevolutie
aboutyouruseofthissiteissharedwithGoogle.Byusingthissite,youagreetoitsuseofcookies.
1918,ungaria
LEARNMORE GOTIT
10comentarii:
Anonim18iunie2012,17:34
Îmiesteruşine,eun­amştiutacestelucruridoarvag,ceeacem­auînvăţatlaşcoală.
Răspundeți
Răspunsuri
NegreaCristian 18iunie2012,23:42
Nuaredecesavafierusine,timpdedeceniiistoriane­afostfuratasi
deformata.Artrebuisafitimandrucaatiaflatadevarul,omicapartedin
istorianoastraadevarata,nusavafierusine.Darartrebuicaacestfaptsa
vamotivezesaaflatimaimultesisaodezvaluitisialtoracarenuauavut
sansasaocunoasca.
Custima.
Răspundeți
Anonim15iulie2012,19:08
Din cate se vede Romania era atunci pe marginea prapastiei intre 2 mari
pericoleunguriilavestsirusiilaest,darmaialesrusii.Bravo,ArmataRomana!
Răspundeți
Anonim9septembrie2012,22:54
Esteinteresantfaptulcatotbatranisicarenusuntistoricidemeseriescriucartiin
caresecautacanoiromaniisacunoastemistoriaadevaratacubunesirelefara
mituriprostesti.SiaicimareferlaLucianBoia,NeaguDjuvarasiAlexMihai
Stoenescu.Foartebunarticolul.
Răspundeți
DanAntoniu16noiembrie2012,14:00
RezultatuldesfintariidecatreRomaniaaRepubliciiComunisteUngare,afost
trezireaguvernelordintarileeuropene,atunciaucinstientizatceinseamnaciuma
comunista,uniiauluatmasauridrasticeimpotrivacomunistilordintarileloraltiinu,
ceaurmatcunoastem.
Răspundeți
Mr.Nick23decembrie2012,18:01
Oarei­ofivazutAvramIancu,deacolo,desus,peainostridefilandprinBudapesta
?
Răspundeți
B.I.G22iunie2013,14:09
Maideparte?Budapesta,parlamentul,opinca?
Răspundeți
NegreaCristian 22iunie2013,19:23
Sunttoate,maideparte,darmaibinepewww.cristiannegrea.ro
Răspundeți
FlorinGeorgescu6iulie2015,13:52
Vamultumescdinsufletpentruarticole.Suntlucruripecarenulestiam.Potposta
articolelepeblogulmeu?http://florin­blog­flo.blogspot.ro
Evidentcusursamentionata.
Răspundeți
Răspunsuri

1/28/2017

Blog­CristianNegrea:Războiulromâno­ungardela1919(I)DinApusenipeTisa

NegreaCristian 9iulie2015,18:15 T hissi
NegreaCristian 9iulie2015,18:15
T
hissi
teusescookiesfromGoogletodeliveritsservices,topersonalizeadsandtoanalyzetraffic.Information
aboutyouruseofthissiteissharedwithGoogle.Byusingthissite,youagreetoitsuseofcookies.
Bunaziua,putetipreluacumentionareasurseiwww.cristiannegrea.ro,
siteulmeufiindmaicompletcasiacestblog.
LEARNMORE GOTIT
Răspundeți
Introduceți comentariul dvs
Comentațica: AdiM(Google)
Deconectați­vă
Publicați
Previzualizaț
Anunță­mă
Postaremainouă
Paginadepornire
Postaremaiveche
Abonați­văla:Postarecomentarii(Atom)
piatadelinkuri.ro:751a8cd10b
ȘablonulSimplu.Imaginișabloncreatedeluoman.UnprodusBlogger.