Sunteți pe pagina 1din 4

HOTARRE nr.

477 din 22 aprilie 2009 privind stabilirea


sanctiunilor aplicabile pentru ncalcarea prevederilor
Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului
European si al Consiliului privind nregistrarea, evaluarea,
autorizarea si restrictionarea substantelor chimice
(REACH), de nfiintare a Agentiei Europene pentru Produse
Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului
si a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum
si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a directivelor
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale
Comisiei
Forma sintetic la data 11-ian-2016. Acest act a fost creat utiliznd tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct
i tehnologia Acte Sintetice sunt mrci nregistrate ale Wolters Kluwer.

Avnd n vedere prevederile art. 126 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al
Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind nregistrarea,
evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de nfiintare a
Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si
de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului
(CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a
directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei,
n temeiul art. 108 din Constitutia Romniei, republicata,
Guvernul Romniei adopta prezenta hotarre.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale


Art. 1

Prezenta hotarre stabileste sanctiunile aplicabile pentru ncalcarea prevederilor


Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului
privind nregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice
(REACH), de nfiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a
Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al
Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei
76/769/CEE a Consiliului si a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si
2000/21/CE ale Comisiei, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 396 din
29 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit n continuare
Regulamentul REACH.

Art. 2

(1)Prezenta hotarre se aplica producatorilor, importatorilor, utilizatorilor n aval si


reprezentantilor unici ai producatorilor din afara Comunitatii Europene, care produc,
introduc pe piata sau utilizeaza substantele ca atare sau n compozitia amestecurilor
ori a articolelor.
(2)n sensul prezentei hotarri, semnificatia termenilor si expresiilor utilizate este
cea prevazuta la art. 3 si 8 din Regulamentul REACH.

CAPITOLUL II: Contraventii si sanctiuni


Art. 3

Constituie contraventie urmatoarele fapte:


a)nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul REACH, referitoare la
obligativitatea nregistrarii unei substante ca atare sau ntr-un amestec ori n
amestecuri, de catre producatorii/importatorii de substante;

b)nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (3) din Regulamentul REACH, referitoare la


obligativitatea nregistrarii substantelor monomere sau a oricaror alte substante care
nu au fost nca nregistrate de un operator din amontele lantului de aprovizionare, de
catre producatorii/importatorii de polimeri;
c)nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (1) din Regulamentul REACH, referitoare la
nregistrarea la Agentia Europeana pentru Produse Chimice a substantelor aflate n
compozitia articolelor, de catre fabricantii/importatorii de articole;
d)nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2) din Regulamentul REACH, referitoare la
notificarea Agentiei Europene pentru Produse Chimice privind substantele aflate n
compozitia articolelor, de catre fabricantii/importatorii de articole;
e)neconformarea unui producator, importator sau fabricant de articole cu prevederile
art. 9 din Regulamentul REACH, referitoare la respectarea conditiilor impuse de
Agentia Europeana pentru Produse Chimice pentru substantele destinate activitatilor
de cercetare si dezvoltare orientate spre produse si procese (PPORD);
f)neconformarea producatorilor/importatorilor unor substante deja nregistrate cu
prevederile art. 12 alin. (2) din Regulamentul REACH, referitoare la informatiile
suplimentare care trebuie comunicate de ndata ce o substanta deja nregistrata
atinge pragul cantitativ imediat superior;
g)nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (1) din Regulamentul REACH, referitoare la
obligativitatea efectuarii evaluarii securitatii chimice si ntocmirii raportului de
securitate chimica pentru substantele care fac obiectul nregistrarii, de catre
solicitantii nregistrarii;
h)nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (6) din Regulamentul REACH, referitoare la
obligativitatea de a identifica si aplica masuri corespunzatoare de control adecvat al
riscurilor identificate n evaluarea securitatii chimice, de catre solicitantii nregistrarii;
i)nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (7) din Regulamentul REACH, referitoare la
obligatia de face disponibil si de a actualiza raportul de securitate chimica, de catre
solicitantii nregistrarii care au obligatia de a efectua o evaluare a securitatii chimice;
j)neconformarea producatorilor de intermediari izolati la locul de producere cu
prevederile art. 17 din Regulamentul REACH, referitoare la nregistrarea
intermediarilor izolati la locul de producere;
k)neconformarea producatorilor/importatorilor de intermediari izolati transportati cu
prevederile art. 18 din Regulamentul REACH, referitoare la nregistrarea
intermediarilor izolati transportati;
l)nerespectarea prevederilor art. 22 din Regulamentul REACH, referitoare la
actualizarea nregistrarii, de catre solicitantii nregistrarii;
m)neconformarea proprietarilor studiilor care implica teste pe animale cu prevederile
art. 30 din Regulamentul REACH, referitoare la schimbul de date;
n)nerespectarea prevederilor art. 31 din Regulamentul REACH, referitoare la
ntocmirea si transmiterea fiselor cu date de securitate, de catre operatorii din lantul
de aprovizionare;
o)nerespectarea prevederilor art. 32 din Regulamentul REACH, referitoare la
obligatia de a comunica informatii n aval, n lantul de aprovizionare, cu privire la
substantele, ca atare sau n amestecuri, pentru care nu se impune fisa cu date de
securitate, de catre furnizorii de substante ca atare sau n amestec;
p)nerespectarea de catre orice furnizor de articole a prevederilor art. 33 alin. (1) din
Regulamentul REACH, referitoare la obligatia de a comunica beneficiarului articolului
informatii privind substantele din articol;
q)nerespectarea de catre orice furnizor de articole a prevederilor art. 33 alin. (2) din
Regulamentul REACH, referitoare la obligatia de a comunica, la cererea unui
consumator, informatii privind substantele din compozitia articolelor;

r)nerespectarea prevederilor art. 34 din Regulamentul REACH, referitoare la obligatia


de a comunica informatii cu privire la substante si amestecuri n amontele lantului de
aprovizionare de catre orice operator din lantul de aprovizionare;
s)nerespectarea de catre angajator a prevederilor art. 35 din Regulamentul REACH,
referitoare la accesul lucratorilor la informatiile furnizate n conformitate cu art. 31 si
32 din Regulamentul REACH, privind substantele sau amestecurile pe care le
utilizeaza;
s)nerespectarea de catre orice fabricant, importator, utilizator n aval, distribuitor a
prevederilor art. 36 din Regulamentul REACH, referitoare la pastrarea informatiilor si
punerea acestora la dispozitia Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului sau a
Agentiei Europene pentru Produse Chimice, la cerere;
t)nerespectarea prevederilor art. 37 din Regulamentul REACH, referitoare la
evaluarea securitatii chimice si la obligativitatea de a identifica, aplica si recomanda
masurile de reducere a riscului, de catre utilizatorii din aval;
t)nerespectarea prevederilor art. 38 din Regulamentul REACH, referitoare la
obligativitatea utilizatorilor din aval de a comunica informatii;
u)nerespectarea prevederilor art. 39 din Regulamentul REACH, referitoare la
termenele privind ndeplinirea obligatiilor utilizatorilor din aval;
v)nerespectarea de catre producatori/importatori/utilizatori din aval a prevederilor
art. 56 alin. (1)-(4), din Regulamentul REACH, referitoare la introducerea pe piata n
vederea utilizarii sau utilizarea substantelor incluse n anexa XIV, cu respectarea
conditiilor prevazute n autorizatia emisa de Agentia Europeana pentru Produse
Chimice pentru utilizarea respectiva;
w)nerespectarea prevederilor art. 65 din Regulamentul REACH, referitoare la
mentionarea numarului autorizatiei pe eticheta, de catre titularii unei
autorizatii/utilizatorii din aval;
x)nerespectarea de catre producatori/importatori/utilizatori din aval a prevederilor
art. 67 din Regulamentul REACH, referitoare la restrictiile la producerea, introducerea
pe piata sau utilizarea anumitor substante, amestecuri si articole periculoase;
y)nerespectarea prevederilor art. 113 din Regulamentul REACH, referitoare la
obligatia oricarui producator, fabricant de articole, importator sau oricarui grup de
producatori, fabricanti de articole, importatori, de a comunica Agentiei Europene
pentru Produse Chimice informatiile necesare includerii unei substante n inventarul
clasificarii si etichetarii.

Art. 4
(1)Faptele prevazute la art. 3 lit. a), b), c), d), e), f), j), k), l), o), s) si u) se
sanctioneaza cu amenda de la 6.500 lei la 15.000 lei.
(2)Faptele prevazute la art. 3 lit. i), p), q), r), s), t), w) si y) se sanctioneaza cu
amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei.
(3)Faptele prevazute la art. 3 lit. g), h), m), n), t), v) si x) se sanctioneaza cu
amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei.

Art. 5
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de personalul
mputernicit al Garzii Nationale de Mediu.

Art. 6
Contraventiilor prevazute la art. 3 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL III: Dispozitii finale


Art. 7

Prezenta hotarre intra n vigoare la 15 zile de la data publicarii n Monitorul Oficial al


Romniei, Partea I, iar prevederile acesteia se aplica etapizat n functie de termenele
prevazute n Regulamentul REACH.
-****PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaza:
Ministrul mediului,
Nicolae Nemirschi
Ministrul economiei,
Adriean Videanu
Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Vasile Puscas
Ministrul sanatatii,
Ion Bazac
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Pogea

Publicat n Monitorul Oficial cu numarul 304 din data de 8 mai 2009


Forma sintetic la data 11-ian-2016. Acest act a fost creat utiliznd tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct
i tehnologia Acte Sintetice sunt mrci nregistrate ale Wolters Kluwer.

S-ar putea să vă placă și