Sunteți pe pagina 1din 8

1.

INTOCMIREA SI PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE


Situatiile financiare anuale intocmite de managementul unei intreprinderi au drept scop
reflectarea unei imagini fidele a pozitiei financiare (bilantul),a performantei financiare(contul de
profit si pierderi),a fluxurilor de trezorerie (situatia fluxurilor de trezorerie) si a celorlalte
informatii referitoare la activitatea desfasurata(situatia modificarilor capitalurilor proprii si notele
explicative).
Au obligatia de a intocmi situatii financiare anuale:
-

societatile comerciale

companiile nationale si regiile autonome

societatile cooperatiste

alte persoane juridice cu scop lucrativ

institutiile publice

persoanele juridice cu scop nelucrativ

persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati independente

orice persoane juridice care organizeaza contabilitatea in partida dubla


Bilantul este acea componenta a situatiilor financiare anuale care reda imaginea pozitiei

financiare a intreprinderii la finele perioadei de gestiune(31 decembrie),imaginea patrimoniului


ei la data incheierii perioadei financiare de raportare.
Formatul bilantului este urmatorul:
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. Imobilizari necorporale:
1. Cheltuieli de constituire
2. Cheltuieli de cercetare-dezvoltare

3. Concesiuni,brevete licente,marci,drepturi si valori similare si alte imobilizari


necorporale,daca au fost:
a) achizitionate contra unei plati,sau
b) create de societate
4. Fondul commercial in cazul in care a fost achizitionat
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie
II. Imobilizari corporale
1.

Terenuri si constructii

2.

Instalatii tehnice si masini

3.

Alte instalatii,utilaje si mobilier

4.

Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie

III. Imobilizari financiare


1.

Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului

2.

Creante asupra societatilor din cadrul grupului,altele decat cele comerciale

3.

Titluri sub forma de interese de participare

4.

Creante din interese de participare

5.

Titluri detinute ca imobilizari

6.

Alte creante

7.

Actiuni proprii(cu indicarea in note a valorii nominale)

B. ACTIVE CIRCULANTE
I. Stocuri
1. Materii prime si materiale consumabile
2. Productia in curs de executie
3. Produse finite si marfuri

4. Avansuri pentru cumparari de stocuri


II.Creante
1.

Creante comerciale

2.

Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului

3.

Sume de incasat de la societatile la care se detin interese de participare

4.

Alte creante

5.

Creante privind capitalul subscris si nevarsat

III. Investitii financiare pe termen scurt


1.

Titluri de participare detinute la societati din cadrul grupului

2.

Actiuni proprii (cu indicarea in note a valorii nominale)

3.

Alte investitii financiare pe termen scurt

IV. Casa si conturi la banci


C. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS
D. DATORII PE TERMEN SCURT(MAI PUTIN DE UN AN)
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni,prezentandu-se separat imprumuturile
in monede convertibile
2. Sume datorate institutiilor de credit
3. Avansuri incasate in contul comenzilor
4. Datorii comerciale
5. Efecte de comert de platit
6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului
7. Sume datorate privind interesele de participare
8. Alte datorii,inclusive datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE,RESPECTIV DATORII CURENTE NETE

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE


G. DATORII SCADENTE IN TERMEN DE MAI MULT DE UN AN
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni,prezentandu-se separat imprumuturile
in monede convertibile
2. Sume datorate institutiilor de credit
3. Avansuri incasate in contul comenzilor
4. Datorii comerciale
5. Efecte de comert de platit
6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului
7. Sume datorate privind interesele de participare
8. Alte datorii,inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
1. Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare
2. Alte provizioane
I. VENITURI INREGISTRATE IN AVANS
J. CAPITAL SI REZERVE
1. Capital subscris(prezentandu-se separat capitalul varsat si cel nevarsat)
2. Primele de capital
3. Rezerve din reevaluare
4. Rezerve legale
5. Rezerve pentru actiuni propri
6. Rezerve statutare sau contractuale
7. Alte reserve
8. Rezultatul reportat(din perioade precedente)

9. Rezultatul exercitiului financiar


10. Patrimoniul public
Bilantul cuprinde toate elementele de active si de pasiv grupate dupa natura,destinatie si
lichiditate,respectiv natura,provenienta si exigibilitate.
Activul bilantier este constituit din posturile rubricilor A,B si C,in timp ce pasivul
bilantier ,din posturile rubricilor D,G,H,I si J.Rubricile E si F reprezinta indicatori economicofinanciari,implicate in analize si decizii.
Contul de profit si pierdere este acea componenta a situatiilor financiare anuale care
prezinta performanta financiara a intreprinderii in ansamblul sau in exercitiul financiar respectiv.
Prin urmare contul de profit si pierdere reprezinta dinamica activitatii intreprinderii,dinamica a
carei rezultanta este situatia patrimoniului la finele perioadei de geastune , bilantul.
Informatiile cuprinse in contul de profit si pierdere trebuie sa fie informatii privind
miscarea ( rulajul ) conturilor de venituri si cheltuieli ale intreprinderii.
Structura contului de profit si pierderi este urmatoarea:
1.

Cifra de afaceri neta

2.

Variatia stocurilor de produse finite ,produse reziduale,semifabricate si productie


in curs de executie

3.

Productia imobilizata

4.

Alte venituri din exploatare

5.

a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile


b) Alte cheltuieli din afara (energie si apa )
c) Cheltuieli privind marfurile

6. Cheltuieli cu personalul
a) Salarii
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala cu mentionarea distincta a celor
referitoare la pensii
7.

a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale


b) Ajustarea valorii activelor circulante

8. Alte cheltuieli de exploatare


- Profitul sau pierderea din exploatare
9. Venituri din interese de participare

10. Venituri din alte investitii financiare si creante ce fac parte din activele imobilizate,cu
mentionarea separata a celor generate de societatile din cadrul grupului
11. Venituri din dobanzi si alte venituri similare,cu mentionarea separata a celor generate
de societatile din cadrul grupului
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitilor financiare detinute ca active
circulante
13. Cheltuieli cu dobanzile si alte cheltuieli similare, cu mentionarea separata a celor
generate de societatile din cadrul grupului
14. Profitul sau pierderea din activitatea curenta
15. Venituri extraordinare
16. Cheltuieli extraordinare
17. Profitul sau pierderea din activitatile extraordinare
18. Rezultatul brut total
-profit
-pierdere
19 . Impozitul pe profit
20. Alte impozite ce nu apar in elementele de mai sus
21. Rezultatul net al exercitiului financiar
22. Rezultatul pe actiune:
- de baza
- diluat
Natura activitatilor generatoare de venituri si cheltuieli reprezinta criteriul ce sta la baza
structurii contului de profit si pierderi.Acestea se impart in activitati ordinare (curente)si
activitati cu caracter exceptional.
Activitatile ordinare au caracter obisnuit si repetitiv si contribuie,in mare masura la
obtinerea rezultatului.Ele cuprind activitatile de exploatare si financiare.
Au caracter exceptional activitati cum sunt: vanzarea de mijloace fixe si alte active
imobilizate,incasarea sau plata de amenzi,penalitatii,despagubiri,primirea sau acordarea de
donatii

Situatia modificarilor capitalului propriu este acea situatie financiara care evidentiaza
evolutia uneia din cele mai importante componente ale patrimo9niului intreprinderii,capitalul
propriu.
Capitalurile

proprii reprezinta interesul rezidual al proprietarilor in activele

intreprinderii ,dupa deducerea tuturor datoriilor.


Nivelul capitalului propriu este deja reflectat in bilant,insa aceasta situatie reflecta evolutia
tranzactiilor economice prin care s-a ajuns la acest nivel.
Intocmirea acestei situatii financiare este bazata pe informatii de sinteza (profitul sau
pierderea perioadei),pe informatii extracontabile si pe reconcilierea intre soldurile initiale si cele
finale ale fiecarei clase de capitaluri proprii.
Situatia fluxurilor de trezorerie este acea situatie financiara anuala care da utilizatorului
imaginea generarii si intrebuintarii resurselor banesti.
O societate pentru a supravietui trebuie sa fie ,in acelasi timp profitabila si
solvabila.Lichiditatea si solvabilitatea pot fi evaluate cu ajutorul informatiilor din tabloul
fluxurilor de trezorerie.Situatia fluxurilor de trezorerie reflecta capacitatea intreprinderii de a
genera fluxurile de numerar care sa-i acopere necesitatile imediate si pe termen mai lung si sa-i
sustina dezvoltarea.
Situatia fluxurilor de trezorerie este structurata similar contului de profit si
pierderi,separand rezultatele activitatii de exploatare de cele ale activitatilor de investitii si de
finantare.
Notele explicative vor contine detalieri cerute de cadrul normativ(legislatie ,Standarde
Internationale de Contabilitate),care sa permita utilizatorilor mai buna intelegere a informatiilor
prezentate in situatiile financiare
Principalele note explicative se refera la :
1.Active imobilizate -sold la inceputul anului ,cresteri si diminuari ale amortizarii
inregistrate ,sold la finele anului,prezentate pe clase de active imobilizate
2.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli -sold la inceputul anului ,cresteri ,reduceri ,sold
la finele anului,prezentate pe tipuri de provizioane si insotite de prezentarea modalitatilor
de calcul ale provizioanelor.
3.Repartizarea profitului-prezentarea repartizarii pe destinatii,insitita de elemente de
calcul pentru rezervele legale

4.Analiza

rezultatului

din

exploatare-regruparea

veniturilor

si

cheltuielilor

directe,indirecte,de administrare si de desfacere.


5.Situatia creantelor si a datoriilor-soldul final al fiecarei grupe de creante si datorii si
gruparea acestora pe termene de exigibilitate sub 1 an si peste 1 an.
6.Principii,politici si metode contabile aplicate-mentionarea acestora insotita de
justificarea alegerii lor.
7.Actiuni si obligatiuni-numarul si valoarea fiecarui tip de actiuni si obligatiuni
emise,obligatii si termene de rascumparare ,pentru cele emise in timpul exercitiului
financiar trebuie precizate sumele realizate,valoarea nominala,actiuni proprii detinute.
8.Informatii privind salariatii,administratorii si directorii-pentru administratori si
directori:salarizarea acestora si alte obligatii asumate in legatura cu acestia.Pentru
salariati:numarul mediu aferent exercitiului curent si precedent,fond de salarii,asigurari
sociale,alte cheltiuieli.
9.Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

S-ar putea să vă placă și