Sunteți pe pagina 1din 8
ICS 93.080.10 SR 7348 STANDARD ROMAN Noiembrie 2001 Indice de clasificare G74 LUCRARI DE DRUMURI Echivalarea vehiculelor pentru determinarea capacitafii de circulatie Road works Vehicles equivalent for traffic capacity determination Travaux routiers Equivalence des véhicules pour la determination de la capacité de circulation APROBARE ‘Aprobat de Directoru! General al ASRO la 23 noiembrie 2001 Inlocuieste STAS 7348-86 CORESPONDENTA |La data aprobarii prezentului standard, nu existé nicl un standard international sau european care sé se refere la acelasi subiect On the date of this standard approval there is no international or european standard dealing with the same subject A la date d'approbation de la présente norme il n’existe pas de Norme internationale ou européenne traitant du méme sujet DESCRIPTORITIT | Drum, vehicul, circulatie, capacitate de circulafie, determinare ASOGIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA (ASRO), ‘Adrosa postala: st. Mondelosy 21-25, 70168, Bucuresti 1 Direcha Generala: Tel: +40 1 211.92.96; Faxc +40 1 210.08.39 Diroctia Standardizerer Tol: +40 1310.43.08; +40 1310.43.09, Fax: +40 1 $15 68 70 @ASRO producoea sa urea intagral su paral @ pezontl standard noice pubic lpn oie procedey Peeeponie mecanl etocoplee, mcomimare ec) eso tered decd nu oth acodul ss al SRO Ref.: SR 7348:2001 Edifia a 6-a Posna etasa cin pata StandrdFuTenD View (6 20082004 ASRO 4 Be Pree! oars Preambul Prezentul standard reprezints revizuirea STAS 7348 — 86, Lucréri de drumuri. Echivalerea vehiculolor peniry cerseniaroa capacitat de circulate, pe care I Tnlocuiegte, Standardul a fost elaborat inal in anu 1965 sl a fost revizuit In anil 1967, 1977, 1978 $1 1986. Revizuirea standardulul a fost necesaré pentru punerea de acord cu noile reglementar interne priving Goterminarea capacitéfi de circulafie a drumurilor gi a strazilor precum jerea la proscripfile {ernatjonale. Prin revizuire au fost aduse urmatoarele modificari - Prezentarea coefcientiior de echivalare s-a facut separat pentru drumurile publice tn afara localtailor $1 pentru strizi; Coeficinfi de echivalare pentru drumure publice tn afara localitalor au fost diferentiali dupa urmétoarelo criteri « dupa grupele de vehioule stabille cu ocazia uitimului recensémant general de circulatie din anul precedent revizuirii standardului, ‘= dupa conaditile de relief (ses, deal, munte) = $2 adoptat nofunea de ,,debit orar de calcul” conform STAS 4032/202 tn loc de .intenstato orard de calcul"; pentru determinarea debitelor orare de calcul in cazul drumurilor publice tn afara localitafior, s-au stabilit jimitele procentuale ale intensitaji medii zlinice anuale (MZA) pe baza curbelor de debite orare clasato, roguitate din masuratile realizate Tn posturilo de Inregistrare automatd a circulatiei in exploatare pe rojeaua Je drumuri nationale cu clasificarea $I céntdrrea din mers a vohiculelor (Posturi WIM — weigh-in-motion)- in spc Sunde Flr Vow 2003-2008 ASRO & Bus Pret Stare SR 7348 1 Generalitati 141 Obiect Prezentul standard stabileste modul de echivalare a vehiculelor fizice tn vehicule etalon de tip autoturism, precum i determinarea debitulul orar de calcul. 1.2 Domeniul de aplicare 4.2.4 Prevederile prezentului standard se aplica la: = doterminarea intensitafi traficului actual gi de perspectiva, precum si examinarea dinamicii evolutiai In timp a circulatiei rutiere; = determinarea gradului de motorizare echivalent pentru ansambiul vehiculelor rutiere din localitti; = Incadrarea drumurilor publice th clase tehnice in functie de intensitatea circulafie; = efectuarea calculelor de capacitate de circulatie a drumurilor, precum gi stabiirea numérului necesar de benzi de circulate ale pari carosabil = projectarea lucrarilor de drumuri, a intersectilor, [a acelasi nivel gi la nivele diferite, a trecerilor $1 Fefugilor pentru pietoni, a programului de functionare al semafoarelor; 4.22. Echivalarea traficului rutier se efectueaza tn cadrul studilor de circulajie pentru sistematizarea refolei do drumuri, precum gi In cadrul proiectelor de investifi pentru drumuuri,inclusiv stréz 4.2.3 Prevederile prezentulul standard se aplica la toate categorille si clasele tehnice de drumurt gl strézi, stabilite in conformitate cu reglementarile legale in vigoare. 4.24 Prevederile standardului nu se aplicd la echivalarea vehiculelor pentru dimensionarea structurilor ruler. 2 Echivalarea vehiculelor 24 Pentru drumurile publice, exclusiv strazile 24.4 Cosficientil pentru echivalarea vehiculelor fizice tn vehicule etalon de tip autoturism pe drumurlo publice, exclusiv strazile, pentru condi de relief ses, sunt conform tabelulul 1. Tebolul wet. | Grupa do vehicle ice Goeiiont do etivaare >) Asotusme, meobize,auccamionao cu sou tre to ‘sma : 3 Autocamioane si derivate cu (2...4) osil 25 A Autovoleu atoll 38 [—s ulobuze 2s | 6 Tracoore gi vhioula spoil 20 1 Remorse avocamioane i tacuare 1s 3 Veil cu acne nina 30 Pagina esosa cin eat Sande Fue Vw 2008 2004 ASRO & Bs Pret Sere SR 7348 2.4.2 Coeficientii de echivalare pentru vehiculele de transport marfa gi autobuze, pe drumurile publice, ‘exclusiv strazile, pentru condifl de relief deal gi munte sunt conform tabelului 2 Tabolul 2 Relief deal Relief munte Grupa de vehicula Drumuricu | Drumuricumai | Drumuri cu} Orumuri cu mai Doenzi—_| multde 2benzi_|__2benzi_|_mult de 2 benzi \Vehicule de transport oe 50 3.0 120 60 Autobuze 29 30 65. 60 NOTA: - Pentru grupelo 1,2 618 se aplic coeficionfi din tabelul 1 7 Grupa 7. remordl, nu se echivalogza, acestea find incluse tn coefcientl de echivalere pent vehicule de transport mart. 2.4.3 Coeficienti de echivalare pentru drumurile publice conform tabelelor 1 gi 2 se aplica, de regula si In traversarea localitailor, cu exceptia municipilor. 2.4.4 Coeficientii de echivalere pentru drumurile publice in condifi speciale [decivtat!prejungite este 3%, intereoeti, calcul debitelor de calcul pentru nivelure de servicu (A...C) pe drumurle cu 2 benzi Ge circulate, etc] se stabilesc conform reglementatilor legate In vigoare. 2.2 Pentru strazi 2.2.4 Coeficienti pentru echivalarea vehiculelor fizice tn vehicule etalon de tip autoturism pe strazile ou ‘doclvitati mai mici sau egale cu 2% sunt conform tabelului 3. Tabotul 3 Neat Grupa de vehieue fice Cocfcienil de echvaare tn a iota, motorete, cutee, molocilete Os 2 Autotursme ou sau fr remoros 40 3 Microbuze, autofurgonet, autocamionet 12 4 ‘Autocamioane i deriva, aulobuze 35 | 5 | __Atovohicule arcuate, remorchere ou trailer 40 «| _ Tactoare i vehicle spi (agricole, tlle de 30 construct) - Vehicule agabertoe 80 Remora la autocamioano gtactoare 15 Tramvaie moor, tolebuze 45 o_| Remorel vacate sev acta vehicle do anspor 20 incomun i 2 ota aplcta Standard Fen View (20032008 AGRO 8 Bl Propet Stare SR 7348 22.2 Cooficientii de echivalare pentru autovehiculele grele si de transport in comun, In cazul strzllor cu declivitati peste 2% se majoreaza conform tabelului 4. Tabolul 4 we Decivitate % a Grupa de vehiculefizice 5 36 T [1 | Autocamioane gi derivate, autobuze 4 6 a | 10 2. | Auoveticule artzuato, romorchee cu E 5 ae 3 \Vehicule agabaritice 40 12 15 | 25 4_|__ Remorci ta autocamioane si tractoare 2 3 4 5 5 ‘Tramvale motor, troleibuze 6 10 15 7 Remorci tractate sau articulate la vehicule 6 {de transport in comun 8 S c : 22:3 {n cazul in care pe o strada, inre doua intersecfi, decivitatea variaz8, rezultand coeficienti do 22 alate alferi! pe poriuni de strada, se adopt ca valori de calcul coofien{i do achivalare medi ponderati 2.3. Caloulul de echivalare a vehiculelor fizice Tn vehioule etalon de tip autoturism, se face cu relatia: N=N Cy #N&Co + +NG= DNC; a) 7 tn care: N-intensitatea traficulul exprimata in vehicule etalon tn unitatea de timp (ora, 24h); N.—lntensitatea traficului de vehicule din grupa "I" In aceagi unitate de timp C.coeficientul de ochivalare pentru grupa “I' de vehicule fizice, conform tabelelor (1...4). 3 Debitul orar de calcul 3.1 Debitul orar de calcul se exprima prin numarul de vehicule etalon care pot trece intro ord Zonvenfionald de vart si care in decursul unui an poate fi dopasit intr-un numa Kimitat de ore si constituie parametrul principal pentru proiectarea elementolor geometrice ale drumurior. 3.2 _Determinarea debitului orar de calcul este necosara pentru: = stabilrea conditilor de circulate existente pe un drum, exprimate prin nivelul de serviciu actual; = stabilirea necesitatlor de sporire tn perspectiva a capacitafji de circulatie a drumurilor existente sia strézilor; = proiectarea elementelor geometrice ale drumurtlor nol sila sistemnatizarea refelelor urbane, 3.3 Pentru determinarea debitelor orare de calcul se folosesc, dupa caz, In functie de posibiltaile de ‘obtinere a datelor de trafic de baz = curba de debite orare clasate, dacéi se dispune de inregistrari automate orare de trafic pe parcursulintreguiul an (8760 han); spre exempificare tn figura 1 se prezinié o curb anual de Sebito orare clasate, iar in figura 2 o curba cu primele 200 ore de varf; Intensitatea medie zilnic& anualé a traficului (MZA) determinat prin recensdminte sau inregistréri automate permanente de circulatie; = tnvegistrar orare pentru perioade semnificative de (6...24) ore, pe strz in localtatl; metodologia do ofectuare gi de interpretare a acestul tip de investigatii se stabileste prin reglementarile legale ‘In vigoare. Pcie eerse cn epcatia Std FuTexCD Vow) 2008-294 ASROS Be Fret Stray SR 7348 20 - 89. 75 70}- es — 55 50 45 40 = 35 canazayxt00 MAUVBSLS SS oakssossas (aumzayx100 cease eee saes2e2R8 Be Numér ore 150 160 170 Figura 2 3.4 Card conventionald de varf pentru detorminarea debitulul orar de caloul se adopté: = A80-a ora de var, In cazul drumurilor publice tn afara localitaijilor, = A10-a pana laa 30-a ord de varf, in cazul strdzilor. 180 190 200 3.5 In raport cu intonsitatoa medie zinic& anualé (MZA), debitul orar de calcul reprezinta intra 8% 31 15%, valorle mai mar! corespunzand drumurilor cu patru benz, autostrzior si strzilor In zone suburbane $i industriale. Pages eons alate Santer FuTexC0 View 20092004 ABRO & Be Pre SR 7348 3.6 In funcfio de Intonsitatea mee zinc’ anualé din anul de bari sau de perspec, debiulorar de calcul se determina cu relatia: Qe = (Kx MZAc)/ Fy vehicule etalon /h @ In care: MZAc_ - intensitatea medio zilnicd anuald a traficului exprimata In vehicule etalon / 24h; K = raportul Intre debitul orar corespunzaitor orei conventionale de vart i MZ/s ; Fy __~factorul orei de vart care fine seama de neuniformitatea intonsitafitraficulul im cadrul orel de var 3:7 Factorul orei de var (Fy) este detinit ca raportul intre debitul orar de varf (Q) §intensitatea trficului pont intervalul do 15 minute cu valoarea cea mai mare (Qrs), extinsé la nlvelul unul volum orar, adie: Fy=Q/ (Qusx4) (3) In functe de categoria do crum gnivelu de sori factrul rei do var (Fy) are valor cupinse tn interval 0,80 .. 1,00, valorile mai mari corespunznd drumurilor cu doua benzi de circulate. 3.8 Debitul orar de calcul pentru strBzi se poate stabil in cadrul studilor de circulate din local! si prin procedee analiice, considerandu-se pericadele (momentele) caracterisice de varf de circulate, care 6° ipeta zinie, s8ptamanal etc., cum sunt: deplasdirle pentru munca, transportuile tehnologice, depiassrie emi aprovizionarea si pentr reli sociale culturale sau deplesérile de sfagit de sdintiménd itn zilcle de ‘odihnd si sarbatoare, In acest caz debitul orar de calcul se determina ca fiind: = dublul sume! maxime a intensitafi de trafic pentru sensul si contrasensul din jumatatea de ord cea mai solicitata; «do patru ori intensitatea sensului maxim din jumatatoa do or8 cea mal Incdrcaté, pentru strézilo cu trafic foarte redus. ogra eae in sla Stands FuTexcO Vio (620022004 ASR & Be Poet tre Membrii comitetulul tehnic CT 187, Drumur, care au participat la elaborarea prezentului standard: Presedinte di Laurentiu STELEA Secretar: dl Florin DASCALU ‘Administrafia National a Drumurilor — AND Reprezentant ASRO: dna Mihaela Udran Membr: dna Olga Achimescu INCERTRANS - Bucuresti dl Stefan Cios SEARCH CORPORATION dl Petre Dumitru AND, Directia Calitate dna Maria Lascu AND, Siguranta Circulate! di Viorel Pau SOROCAM - S.A. dna Nadia Popescu VIACONS - S.A. - Bucuresti dna Adriana Raicu AND, Directia Calitate dl Constantin Romanescu UTCB, Facultatea Cai Ferate Drumuri si Poduri dl Constantin Stelea IPTANA- S.A. - Bucuresti di Manole $erbulea INCERTRANS - Bucuresti dna Mariana Vasilescu CESTRIN, Laboratoare AND - Bucuresti dna Rada Varga AND, Serviciul Tehnic ‘Anteproiectul prezentului standard a fost elaborat de dl, Mircea Nicolau de la S.C. BOMACO SRL. Un standard roman nu confine neapirat totaltatea prevederior necesare pentru contractare, Utiizatoni standardului sunt rspunzBtori de aplicarea corecta a acestuia. Sarr Prporlant ca utlizator standardelor romane 88 se asiguro c& sunt in posesiauitimel edi g 2 tuturor modificarior. TMramajils refertoare la standardele rom&ne sunt publicate tn Catalogu! Standardelor Roméne | In Buletinul Standardizarl. Modificari dupa publicare: ‘Amendamentul Buletinul Standardizaii Punctele modificate Ne/an FD LEI 48000 ieee dn epeat Sandan FUTeHtO Vee) 2009-2008 ARO Bl Pet Sore