Sunteți pe pagina 1din 6

ANUN

Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur Centrul Judeean Dmbovia, cu sediul


n Trgovite, bld. I. C. Bratianu, nr. 36, scoate la concurs 1 post de execuie temporar vacant,
astfel:
Nr.
posturi

Post temporar vacant


1.

Consilier
APIA - Centrul Judeean Dmbovia Serviciul Autorizare Pli
TOTAL POSTURI

superior

1
1

Concursul va consta n 3 etape succesive, dup cum urmeaz: selecia dosarelor de nscriere,
proba scris i interviul.
Pentru postul de consilier superior din cadrul Serviciului Autorizare Pli sunt necesare
studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii superioare de lung durat
absolvite cu diplom de licen sau echivalent.
Vechimea n specialitatea studiilor necesare exercitrii funciilor publice este de minimum 9
ani.
Dosarele de nscriere la concurs se depun la sediul Centrului Judeean Dmbovia din
Trgovite, Bld. I. C. Brtianu, nr. 36 n termen de 8 de zile de la data publicrii prezentului anun
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a III-a i n pres, respectiv 19 ianuarie 2017 pana la
data 26 ianuarie 2017, ora 1700.
Concursul se va desfura n data de 01 februarie 2017 proba scris (ora 1100) i
interviul la sediul Centrului Judeean din Trgovite, Bld. I. C. Brtianu, nr. 36.
Relaii suplimentare la telefon: 0245/216.482.

CONDIII DE PARTICIPARE LA CONCURS


I. Serviciul Autorizare Plati Consilier, clasa I, grad profesional superior 1 post
CONDIII GENERALE:
Candidaii trebuie s ndeplineasc condiiile prevzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcionarilor publici (r2), cu modificrile i completrile ulterioare.
CONDIIILE SPECIFICE:
Pregtire de specialitate: studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii
superioare de lung durat, absolvite cu diplom de licen sau echivalent;
Vechime n specialitatea studiilor necesare exercitrii funciei publice: minimum 9 ani;

ANEXA 2
BIBLIOGRAFIE
BIBLIOGRAFIE GENERALA
Legea nr. 1/2004 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea Ageniei de Pli i
Intervenie pentru Agricultur, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, (r2) cu modificrile i completrile
ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit a funcionarilor publici, republicat;

BIBLIOGRAFIE SPECIFICA
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 3 din 18 martie pentru aprobarea schemelor de
pli care se aplic n agricultur n perioada 2015 - 2020 i pentru modificarea art. 2 din Legea nr.
36/1991 privind societile agricole i alte forme de asociere n agricultur, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Ordinul nr. 619 din 6 aprilie 2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiiilor
specifice i a modului de implementare a schemelor de pli prevzute la art. 1 alin. (2) i (3) din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de pli care se aplic n
agricultur n perioada 2015 - 2020 i pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind
societile agricole i alte forme de asociere n agricultur, precum i a condiiilor specifice de
implementare pentru msurile compensatorii de dezvoltare rural aplicabile pe terenurile agricole,
prevzute n Programul Naional de Dezvoltare Rural 2014 2020, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Regulament (UE) nr. 1306/2013 privind finanarea, gestionarea i monitorizarea politicii
agricole comune i de abriogare a Regulamentului (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 164/94, (CE) nr.
2799/98, (CE) nr.814/2000, (CE) nr.1290/2005 i (CE) nr.485/2008 ale Consiliului, cu modificrile
i completrile ulterioare;
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 de stabilire a unor norme privind plile directe
acordate fermierilor prin scheme de sprijin n cadrul politicii agricole comune i de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului i a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al
Consiliului, cu modificrile i completrile ulterioare.

DOCUMENTELE
NECESARE PENTRU NTOCMIREA DOSARULUI DE CONCURS

Formularul de nscriere;
Copia actului de identitate;
Copiile diplomelor de studii i ale altor acte care atest efectuarea unor specializri;
Copia carnetului de munc sau, dup caz, o adeverin care s ateste vechimea n munc i,
dup caz, n specialitatea studiilor necesare exercitrii funciei publice;

Copiile de pe actele menionate se prezint n copii legalizate sau nsoite de documentele


originale, care se certific pentru conformitatea cu originalul de ctre secretarul comisiei de
concurs.
Adeverinta de vechimea n munc i/sau n specialitatea studiilor dobndit dup data de
01.01.2011 de candidaii la concursurile organizate n vederea ocuprii unor funcii publice (
adeverina care va avea formatul standard aprobat prin Ordinul Preedintelui ANFP nr.
192/17.01.2013, pentru toate concursurile publicate n Monitorul Oficial al Romniei ncepnd
cu data de 22.01.2013);
Cazierul judiciar;
Cazierul judiciar poate fi nlocuit cu o declaraie pe proprie rspundere. n acest caz,
candidatul declarat admis la selecia dosarelor are obligaia de a completa dosarul de concurs
cu originalul documentului pe tot parcursul desfurrii concursului, dar nu mai trziu de 5
zile lucrtoare de la data la care a fost declarat admis n urma seleciei dosarelor, sub
sanciunea neemiterii actului administrativ de numire.
Adeverin care s ateste starea de sntate corespunztoare, eliberat cu cel mult 6 luni
anterior derulrii concursului de ctre medicul de familie al candidatului sau de ctre unitile
sanitare abilitate;
Adeverina care atest starea de sntate conine, n clar, numrul, data, numele emitentului
i calitatea acestuia, n formatul standard stabilit de Ministerul Sntii Publice.
Declaraia pe propria rspundere sau adeverina care s ateste c nu a desfurat activiti de
poliie politic;
Declaratie pe propria raspundere conform art. 49 alin. (1) lit. g) din HG nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea i dezvoltarea carierei funcionarilor publici,
respectiv conform art. 5 alin. (1) din OUG nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar i
deconspirarea Securitii;
Declaratie pe propria raspundere conform art. 54 lit. i) din Legea nr. 188 privind Statutul
funcionarilor publici (r2) care s ateste c nu a fost destituit/ dintr-o funcie public sau nu ia ncetat contractul individual de munc pentru motive disciplinare n ultimii 7 ani
Dosar de plastic cu ina.

Anexa nr.1
Denumire angajator
Date de identificare ale angajatorului (adres complet, CUI)
Date de contact ale angajatorului (telefon, fax)
Nr.de nregistrare
Data nregistrrii
ADEVERIN
Prin prezenta se atest faptul c dl/d-na..............................., posesor al B.I./C.I.........................,
seria.................., nr.................., CNP................................., a fost/este angajatul ......................, n baza actului
administrativ de numire nr..................;/contractului individual de munc/, cu norm ntreag/cu timp parial
de..........ore/zi, ncheiat pe durat determinat/nedeterminat, nregistrat n registrul general de eviden a
salariailor cu nr......../......................... , n funcia/meseria/ocupaia de 1........................................
Pentru exercitarea atribuiilor stabilite n fia postului aferent contractului individual de munc/actului
administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel .2..................... , n specialitatea.......................
Pe durata executrii contractului individual de munc/raporturilor de serviciu, dl./dna............................................. a dobndit:
- vechime n munc: .....................ani........luni.......zile
- vechime n specialitatea studiilor: ....................ani.............luni..........zile.
Pe durata executrii contractului individual de munc/raporturilor de serviciu au intervenit urmtoarele
mutaii (modificarea, suspendarea, ncetarea contractului individual de munc/raporturilor de serviciu):
Nr.
crt

Mutaia
intervenit

Data

Meseria/funcia/ocupaia cu
indicarea clasei/gradaiei
profesionale

Nr. i data actului pe baza


cruia se face
nscrierea i temeiul legal

n perioada lucrat a avut..........................zile de concediu medical i ................... concediu fr plat.


n perioada lucrat, d-lui/d-nei................................ nu i s-a aplicat nicio sanciune disciplinar/ i s-a aplicat
sanciunea disicplinar.................................
Cunoscnd normele penale incidente n materia falsului n declaraii, certificm c datele cuprinse
n prezenta adeverin sunt reale, exacte i complete.

Data

Numele i prenumele reprezentantului legal al angajatorului3,


Semntura reprezentantului legal al angajatorului,
tampila angajatorului

1
2
3

- prin raportare la Clasificarea Ocupaiilor din Romnia i la actele normative care stabilesc funcii
- se va indica nivelul de studii (mediu /superior)
- persoana care potrivit legii /actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale reprezint angajatorul n relaiile cu terii

DECLARAIE PE PROPRIA RSPUNDERE


conform art. 49 alin. (1) lit. g) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea i dezvoltarea carierei funcionarilor publici, respectiv conform art. 5 alin. (1) din
OUG nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar i deconspirarea Securitii
Subsemnatul/Subsemnata
....................................................................................................
(numele i toate prenumele din actul de identitate, precum i eventualele nume anterioare) cetean
romn, fiul/fiica lui ....................................................................... (numele i prenumele tatlui) i
al/a ........................................................................................... (numele i prenumele mamei)
nscut/nscut la ..................................................................................................... (ziua, luna, anul)
n ..................................................................................................... (locul naterii: localitatea/judeul)
domiciliat/domiciliat n .................................................................................................................
(domiciliul
din
actul
de
identitate)
legitimat/legitimat
cu
............................................................................................................................................................
(felul, seria i numrul actului de identitate) cunoscnd prevederile art. 292 din Codul penal cu
privire la falsul n declaraii, dup luarea la cunotin a coninutului Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, declar prin
prezenta, pe propria rspundere, c .............. (am fost/nu am fost) lucrtor al Securitii sau
colaborator al acesteia, n sensul art. 2 lit. a)-c) din ordonana de urgen.
De asemenea, am luat cunotin despre prevederile art. 5 alin. (5) din ordonana de urgen,
potrivit crora: "Persoanele care depun declaraia pe propria rspundere sunt exonerate de obligaia
asigurrii proteciei informaiilor secrete de stat sau secrete de serviciu".
..............................
(Data)

..............................
(Semntura)

DECLARAIE PE PROPRIA RSPUNDERE


conform art. 54 lit. i) din Legea nr. 188 privind Statutul funcionarilor publici (r2) care s
ateste c nu a fost destituit/ dintr-o funcie public sau nu i-a ncetat contractul individual de
munc pentru motive disciplinare n ultimii 7 ani

Subsemnatul/Subsemnata
........................................................................................................
(numele i toate prenumele din actul de identitate, precum i eventualele nume anterioare) cetean
romn, fiul/fiica lui ........................................................................................................... (numele i
prenumele tatlui) i al/a ...........................................................................................................
(numele
i
prenumele
mamei)
nscut/nscut
la
....................................................................................
(ziua,
luna,
anul)
n
.......................................................................
(locul
naterii:
localitatea/judeul)
domiciliat/domiciliat
n
....................................................................................................................................................(domi
ciliul din actul de identitate) legitimat/legitimat cu .......................................................................
(felul, seria i numrul actului de identitate) cunoscnd prevederile art. 292 din Codul penal cu
privire la falsul n declaraii, dup luarea la cunotin a coninutului art. 54 lit. i) din Legea nr.
188/1999 privind Statul funcionarilor publici( r2), declar prin prezenta, pe propria rspundere, c
.............. (am fost/nu am fost) destituit/ dintr-o funcie public sau ............... (mi-a ncetat/ nu mia ncetat) contract individual de munc pentru motive disciplinare n ultimii 7 ani.

Data,
Semnatura