Sunteți pe pagina 1din 15
: 3)o). tt on Gani mes | A ok dan be be wW ad (19 rang? CAtre: Doarna judecktor Mariana GHENA, a | Presedinte | Consiliul Superior al Magistraturit Ref: Protest de oudnants Fi sd urgenta pentru modificarea si completarea Codului Penal si ac wide Pracedurd.Penala MINISTERUL JUSTITLET SRGRDUNEE 2528 ben kat Stimata doamna Presedinte, Va transmitem alaturat proiectul de ordonanfd de urgenté pentru completarea Codului Penal si a Codului de Procedurd Penalé, cu rugamin Cu stima, Sie, Apoiodor ne 7, seta 5, 080741 Bucuret,Remnia agian 1 Tal, 4 0372081999, 00: Fs.01-3ver2 Project de Ordonanta de urgenta pentru : modificarea si completarea Codului Penal si'a Codului de Procedura Penala Avand fn vedere faptul c, de la ultimele interventii legislative exprese asupra textelor noului Cod penal si ale noului de Cod de procedura penala pentru punerea acestora in acord cu unele decizii ale Curfii Constitutionale, si pnd in prezent au mai fost pronunfate de catre instanta de contencios administrativ unele decizii care impun reglementare expres pentru a asigura 0 aplicare unitard si coerenta a textelor de lege - de exemplu: decizia nr. 586/206 potrivit cfreia_,dispozitiile art. 25 alin. (5) din Codul de procedura penala, cu referire ta dispozitiile art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedura penal, sunt neconstitutionale in ceea ce priveste Lsarea ca nesolutionatd a actiunii civile de catre instanta penal8, in cazul incetarii procesului penal, ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale”, respectiv decizia nr. 614/2016, potrivit careia, ,dispozitiile art. 215’ alin. (2) din Codul de proceduré penala sunt Constitutionale in masura in care pretungirea mésurii preventive a controlutui judiciar se face cu aplicarea prevederitor art. 212 alin. (1) si alin. (3) din Codul de procedura penala,, , Observand, totodat, c& exist unele decizii ale Curtii Constitutionale pronuntate asupra unor texte din Codul penal, care nu si-au gisit pan’ in prezent conformitatea legislativa potrivit celor statuate de instanta de contencios constitutional, in special decizia nr. 603/2015 prin care s-a constat c& ,sintagma “raporturi comerciale" din cuprinsul dispozitiilor art. 30+ atin. (1) din Codul penal este neconstitutional&”, iar ,sintagma “orl in cadrul oricarei persoane juridice” din cuprinsul dispozitiltor art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu raportare ta art. 301 din Codul penal, este neconstitutionala, respectiv decizia nr, 732/2014 potrivit creia ,,sintagma “la momentul prelevarii mostretor biologice" din cuprinsul dispozitiilor art. 336 alin. (1) din Codut penal este neconstitutionala” , Avand fn vedere, totodat, deciziile Curtii Constitutionale referitoare la sintagma "indeptineste in mod defectuos”,. si anume decizia nr. 405/2016 prin care. instanta.de contencios constitutional a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constat c& dispozitiile art. 246 din Codut penal din 1969 i ale art. 297 alin. (1) din Codul penal sunt constitutionale in masura in care prin sintagma ,,indeplineste in mod defectuos’ din cuprinsul acestora se intelege »indeptineste prin incalcarea legit”, Avand in vedere faptul c& se impune, in contextul consolidarii garantiilor procesuale gi procedurate, si punerea in acord a Codulusi de procedur& penala cu prevaderite Directivei 2016/343/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumtiei de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces in cadrut procedurilor penale, Apreciind c& toate acestea constituie o situafie extraordinar’ a carei reglementare nu mai poate fi amanaté, in sensul art. 115 alin. (4) din Constitutia Roméniei, republicat. Din cauza efectelor negative ce ar putea fi generate de 0 interpretare neunitara, consideram ci o eventuala legiferare pe alt cale decat detegarea legislativa, chiar in procedur& de urgent’, nu ar fi de natura sa inlature de indat aceste consecinte negative, jin temeiul art. 115 alin, (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopt prezenta ordonanta de urgenta. Art. 1. - Legea nr.286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.510 din 24 iulie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica $i se completeazé dupa cum urmeaz&: 1. Articolul 269 se modifica si va avea urmétorul cuprins: ”Favorizarea savarsita de un membru al familiei sau afin pand la gradul Il nu se pedepseste”. 2. La articolul 269, dupa alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu urmatorul cuprins: "Dispozitiile alin.(1) nu se aplic’ in cazul emiterli, aprobarii sau adoptarii actelor normative.” 3. Articotul 297 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art.297. Abuzul in serviciu 4. Articolul 298 se abroga. (1) Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, cu stiint’, indeplineste un act prin incalcarea unor dispozitii exprese dintr-o lege sau o ordonant& a guvernului, sau nu indeplineste un act previzut de dispozitiile exprese dintr-o lege sau 0 ordonanta a guvernului si prin aceasta cauzeaza o pagub’ material mai mare de 200 000 lei ori o vatamare grav, cert’ si efectiva a drepturilor sau intereselor legitime ale nei persoane fizice sau juridice, astfel cum sunt prevazute si garantate de legile in vigoare, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda. (2) Fapta functionarului public care, in exercitarea serviciului, ingrdeste exercitarea unui drept al unei persoane ori creeaz’ pentru aceasta o situatie de inferioritate pe temei de rasi, nationalitate, origine etnica, limba, religie, sex, orientare sexual, apartenenta politica, avere, varst, dizabilitate, boal& cronic’ necontagioas& sau infectie HIV/SIDA se pedepseste de la o tund la un an sau cu amend’, (3) Dispozitiite alin.(1) si (2) nu se aplic’ tn cazul emiterfi, aprobarii_ sau adoptarii__actelor normative.” 5. Alineatul (1) al articolului 301 se modifica s1 va avea urmatorul cuprins: » (1) Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, a indeplinit un act ori a participat {a luarea unei decizii prin care s-au obtinut, direct sau indirect, foloase patrimoniale, pentru sine, pentru sotul sau, pentru o ruda ori pentru un afin pana la gradul I! inclusiv se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica.” 6. Alineatul (1) al articolulut 308 se modifica si va avea urmatorul cuprins: (1) Dispozitiile art. 289 - 292, 295, 297, 299, 300 si 304 privitoare la functionarii publici se aplica in mod corespunzétor si faptelor sévarsite de cAtre sau in legiturd cu persoanele care exercita, permanent ori temporar, cu sau fara o remuneratie, o insarcinare de orice natura in serviciul unei persoane fizice dintre cele prevazute la art. 175 alin. (2) ori in cadrul oricarei persoane juridice.” 7. Alineatul (1) al articolului 336 se modific& si va avea urmatorul cuprins: wArt,336 - (1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere de cAtre 0 persoana care are o imbibatie alcoolica de peste 0,80 g/t alcool pur in sange se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani sau cu amenda.” 8. Dupa articolu! 336 se introduce un nou articol, articolul 336',cu urm&torul cuprins: Art.336'. Consumu! de alcool (1) Fapta conducatorului unui vehicul sau a instructorului sau de alte substante ulterior auto, aflat in procesul de instruire, ori a examinatorului producerii unui accident de autoritatii competente, aflat in timpul desfasurarti circulatie probelor practice ale examenului pentru obtineréa cos : permisului de conducere, de a consuma alcool, produse ori substante stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, dup& producerea unui accident de circulatie care a avut ca rezultat uciderea sau vtimarea ‘integritatii corporate ori a sénatafii uneia sau mai muttor persoane, pani la recoltarea probelor biologice, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani. (2) Nu constituie infractiune consumul de medicamente cu. efecte similare produselor sau _substangelor stupefiante, dupa producerea accidentului de circulatie si pana la sosirea politiei la fata locului, daca acestea sunt administrate de personal medical autorizat, in cazul in care acestea sunt impuse de starea de sanatate sau de vatmarea corporal a conducdtorului auto.” Ul, - Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penalé, publicata in Monitorul Art, Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 486 din 5 iulie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaz& dupa cum urmeazi 1, Alineatul (5) al articolutui 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins: »(5) In caz de achitare a inculpatului sau de incetare a procesului penal, in baza art. 16 alin, (1) lit. b) teza intai, lit. e), f)- cu exceptia prescriptiel, i) si j), in caz de incetare a procesului penal ca urmare a retragerii plangerii prealabile, precum si in cazul prevazut de art. 486 alin (2), instanta las nesolutionata actiunea civitd.” 2, Alineatul (2) al articolului 215' se modifica si va avea urmatorul cuprins: (2) In cursul urmaririi penale, controlul judiciar poate fi prelungit de catre procuror, prin ordonanta, daca se mentin temeiurile care au determinat luarea mésurii sau au aparut temeiuri not care si justifice prelungirea acestula, fiecare prelungire neputand s& depageasca 60 de zile. Prevederilé art.212 alin. (1) si (3) se aplicd in mod corespunzitor.” 3. La articolul 290 se introduce un alineat nou, alin, (3), cu urmatorul cuprin: (3) Denuntul se depune la organul de urmarire penal competent in termen de 6 luni de la data savarsiri faptei prevzute de legea penal.” 4, La art. 557 dupa alineatul (1) se introduce un alineat nou, alin, (1'), cu urmatorut cuprins: a(t") Odat& cu inmanarea mandatului de executare, persoanei condamnate i se aduce ta Cunostinta, sub semnatura, in scris, dreptul prevazut de art. 466 alin. (1) iar in cazul in care persoana nu poate ori refuz’ s& semneze, se va incheia un proces-verbal”, Art. Hl. (1) Judecatorul delegat cu executarile penale va sesiza instanta competenta pentru 2 se stabili incidenta art. 4 sau a art. 6 din Codul penal pentru cauzele judecate definitiv. Judecata se va face de urgent’, la intrarea in vigoare a a art. |, pentru cauzele in care s-au aplicat pedepse sau masuri privative de libertate. ' (2) Prezenta ordonant’ de urgent intr& in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I, cu exceptia prevederilor art.l, care intra in vigoare la 10 zile de la data publicarii in in Monitorul Oficial al Roméniet, Partea I (3) Legea nr.286/2009 privind Codul penal, publicata fn Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr.510 din 24 julie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgent&, se va republica in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea |, dup& aprobarea acesteia prin lege. (4) Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penal, publicata in Monitorul Oficial al Roméniei, Partea |, nr.486 din 15 iulie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanté de urgent’, se va republica in Monitorul Oficial al Rominiei, Partea |, dup& aprobarea acesteia prin lege. Prezenta ordonanta de urgent transpune art. 8 alin. (4) din Directiva 2016/343/UE a Parlamentului European si a Consitiului din 9 martie 2016 privind consotidarea anumitor aspecte ale prezumtiei de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces in cadrul:proceduritor penale. NOTA DE FUNDAMENTARE Sectiunea 7 Titlul profectului de act normativ Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Codului Penal si a Codului de Procedura Penal’ Sechiunea a a Motivul emiterii actului normativ 1. Descrierea | Legea nr. 286/2009 privind Codul penal si Legea nr. 135/2010 privind Codut situatiei actuale | de proceduré penala au intrat in vigoare la data de 1 februarie 2014. Ulterior acestei date, Curtea Constitutional a fost sesizata cu mai multe exceptii de neconstitutionalitate invocate in legatura cu texte din cele doud coduri , unele dintre aceste exceptii fiind admise. Punerea in acord a Codului penal si a Codului de procedura penal cu majoritatea acestor exceptii de neconstitufionale a fost realizata, prin interventii legislative recente, si anume prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/209 privind Codul penal, Legit nr. 135/2010 privind Codul de procedura penal, precum si pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea rir, 304/2004 privind organizarea judiciara, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 389 din 23 mai 2016, si, respectiv, prin Ordonanta de urgenté a Guvernului nr. 70/2016 pentru modificarea si completarea Codului de procedura penala si a Legit nr. 304/2004 privind organizarea | judiciar’, publicaté in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |, nr. 866 din 3 1 octombrie 2016. Trebuie luat in considerare faptul cd dispozitiile cuprinse fn art. 147 alin. { (1) din Constitutia Roméniei sunt obligatorii, iar conform acestora “Dispozitiile din legile si ordonantele in vigoare, precum si cele.din i regulamente, constatate ca fiind neconstitutionale, isi inceteaza efectele juridice la 45 de: zile de la publicarea deciziei Curfii Constitutionale daca, jn acest interval, Perlamentul sau guvernul, dupa caz, nu pun de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei. Pe durata acestui termen, dispozitile constatate ca fiind neconstitutionale sunt suspendate de drept’. De la aceste cele mai recente interventii legislative exprese asupra textelor noului Cod penal si ale noului de Cod de procedura penala pentru punerea acestora in acord cu deciziile Curtii Constitutionale, si pana in prezent au mai fost pronuntate de c&tre Instanta de contencios administrativ unele decizii care impun reglementare expresa pentru a asigura o aplicare unitara si coerent a textelor de lege. Cu titlu de exemplu, mentionam: = Decizia nr. 586/2016 potrivit cireia ,cispozitiile art. 25 alin. (5) din Codul de procedura penala, cu referire la dispozitille art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedura penal, sunt neconstitutionate in ceea ce priveste lasarea ca nesolutionata a actiunii civile de catre instanta penala, in cazul incetarit procesului penal, ca urmare a intervenirii prescriptiel réspunderii penale”, Decizia nr, 614/2016, potrivit c&reia, ,dispozitfile art. 215! alin. (2) din Codul de procedur& penala sunt constitutionale in masura in care prelungirea masurii preventive a controlului judiciar se face cu apticarea prevederilor art. 212 alin. (1) si alin. (3) din Codul de procedur’ penal’. Totodat’, exist unele decizii ale Curtii Constitutionale prin care au fost admise exceptii de neconstitutionalitate ale unor texte din Codul penal, decizii care nu au fost urmate de interventit legislative care s& puna in acord respectivele texte cu cele statuate de instanfa de contencios constitutional - este vorba de: = Decizia nr, 603/2015, prin care s-a constat c& ,sintagma “raporturi comerciale’ din cuprinsul dispozitiilor art. 301 alin. (1) din Codul penal este neconstitutional”, iar ysintagma "ori in cadrul oricdrei persoane juridice” din cuprinsul dispozitiilor art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu raportare la art. 301 din Codul penal, este econstitusionala, + Decizia nr. 732/2014 retine c&_,sintagma "a momentul prelevarit mostrelor biologice” din cuprinsul dispozitiilor art, 336 alin. (1) din Codul penal este neconstitusionala”, decizii nu au fost urmate de interventii legistative prin care prevederile Legale sé fi puse in acord cu textele constitutional indicate de cele 2 decizii ale instantei de contencios constitutional, + Decizia nr 405/2016 prin care instanta de _contencios constitutional a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constat ci dispozitiile art. 246 din Codul penal din 1969 si ale art. 297 alin. (1) din Codut penal sunt constitutionale in masura in care prin sintagma ,indeplineste in mod defectuos” din cuprinsul acestora se ntelege ,,indeplineste prin incdlcarea legit", De asemenea, trebuie avute in vedere recomandirile Comisiei de la Venetia asupra relatiei dintre responsabilitatea ministerial politic& si cea penalé (2013), conform cérora: “prevederile penale nationate cu privire ta abuzut fn serviciu, abuz de putere $i expresii similare trebuie interpretate in sens restrans si aplicate ia un nivel inalt, astfel Inca s& poata fi invocate numat jin cazuri in care fapta este de natura grava’, iar ‘nivelul sanctiunilor trebuie si fie proportional cu infractiumea comisi si sé nu fie influentat de considerente si dezacordut' politice”. Roméniei, ca stat membru al Uniunii Europene, fi revine, in contextul consolidarii garantilor procesuale si procedurale specifice procesulul penal, obligatia de a pune in acord legislatia interna, respectiv Codul de procedura penalé, cu prevederile Directivei 2016/343/UE a Parlamentului European si 2 ‘Schimbari preconizate a Consitiulut din 9 martie 2076 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumtiei de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces in cadrul procedurilor penale. " Apreciind c& toate acestea constituie, in sensut art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicaté, o situatie extraordinara a carel reglementare nu mai poate fi amanat& din cauza efectelor negative ce ar putea fi generate de o eventual interpretare si aplicare neunitard a legislatiei, si avand in vedere faptul c& o interventie legislativa efectuata altfel decat pe calea delegirii legislative, chiar in procedura de urgenta, nu ar fi de natura s& int&ture de indata aceste consecinte negative, opinam ca se impune adoptarea unei ordonante de urgent pentru modificarea $i completarea atat a Codulut penal, ct sia Codutui de procedura penala. Pentru punerea de acord a dispozitiilor art. 301 $i 308 din Codut penal cu prevederile constitutionale, asa cum au fost acestea interpretate in Decizia Curtii Constitutionate nr. 603/2015, si avand in vedere faptul cd referitor la forma de lege lata a alin. (1) al art. 301, ,Curtea Constitutionalé a constatat cé prevederile criticate nu respectd exigentele constitutionate referitoare la calitatea legii, respectiv nu intrunesc conditiile de claritate, | precizie, previzibilitate si accesibilitate, find contrare dispozitiilor art. 1 | alin, (5) din Constitutie”, se modifica alin. (1) al art. 301. Totodata, unele ipoteze sunt eliminate, aprectindu-se c& nu se mai justific’ aplicarea unor sanctiunii penale. in acelasi timp, continutul constitutiv al infractiunit propus prin proiect tine cont de examinarea art.253' din Codul penal anterior realizat& de Curtea Constitutional prin Decizia nr.2/2014, publicat& in Monitorul Oficial nr, 71 din 29 ianuarie 2014. Art, 308 se | modifica pentru corelare cu forma propusd a alin. (1) al art. 301. Se propun modificari in cea ce priveste reglementarea denuntului; astfel, se institule un termen de 6 luni de la data savarsirii faptei pana la expirarea cruia se poate formula un denunt. Acest termen este menit-sé-t incurajeze pe denuntator s& aducd in cel mai scurt timp postbil la cunostinté organelor de urmarire penal faptul c& s-a comis 0 fapta prevazuta de legea penalé, facilitndu-se astfel solutionarea cu celeritate si intr-un termen rezonabit a cauzelor penale. Art, 336 Cod penal se modific’, astfel inc&t conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere de ctre 0 persoana care are o imbibatie alcoolic’ de peste 0,80 g/t alcool pur in sange va constitui infractiune dacé persoana are imbibatia prevazuta de lege la momentul comiterii faptei. Corelativ, se introduce, dupa art. 336, un articol nou, art. 336", care reglementeazé o infractiune nou - Consumul de alcool sau de alte substante ulterior producerii unui accident de circulatie” Vazand Decizia Curtii Constitutionale nr. 405/2016, prin care instanta de contencios constitutional a admis exceptia de neconstitutionalitate $i a- constat ca dispozitiile art. 246 din Codul penal din 1969 si ale art. 297 alin. (1) din Codut penal sunt constitutionale in masura in care prin sintagma nindeplineste in mod defectuos’ din cuprinsut acestora se intelege indeplineste prin incdlcarea legit’, se propune modificarea alin. (1) al art 297, astfel incat aplicarea unei sancfiuni penale sa intervind numai cand fapta este svarsita intr-o forma grava, si anume fapta @ cauzat 0 paguba material substantiald, respectiv numai pentru 0 pagub& mai mare'de 200 000 tei. iin acelasi sens a opinat si Curtea Constitutionala in decizia sa in paragraful 75 in care se araté: ” 75. (..,)Curtea constatd ca legiuitorul nu a reglementat un prag valoric al pagubel $4 nici 0 anumitd intensitate a vétdmarii, ceea ce determind instanta de contencios constitutional sé concluzioneze cd, indiferent de valoarea pagubei sau intensitatea véitdmarii rezultate din comiterea faptei, aceasta din urmé, dacé sunt indeplinite si celelalte elemente constitutive, poate fi o infracfiune de abuz in serviciu.” Alineatul (2) al art. 297 Cod penal ramane nemodificat in substantialitatea sa, singura modificare operat este cea referitoare la corelarea nivelului pedepsei cu cea propusé la alin. (1) al art. 297 Cod penal. Referindu-ne ta Raportul Comisiei de ta Venetia asupra relatiel dintre responsabilitatea ministerial& politic& si cea penala (2013), aratam ca, in opinia Comisiel de la Venetia ,nivelul sanctiunilor trebuie sé fie proportional cu infractiunea comisé si sa nu fie influentat de considerente si dezacorduri politice’. Astfel, se propune modificarea si completarea art 297 sia art. 269 Cod penal prin introducerea unui nou alineat care si excepteze cazul emiterii, aprobarii sau adoptrii actelor normative de la aplicabilitatea abuzului in serviciu si, respectiv, a favorizarii faptuitorulul, plecandu-se de ta ipoteza regiementata in prezent pentru conflictul de interese (art. 301 alin.2 Cod penal) Urmare a interventtilor propuse asupra art. 297 Cod penal, s-a apreciat c& nu se_mai justific’ sanctionarea penalé a neglijentei in serviciu, propunandu-se abrogarea art. 298 Cod penal. Astfel, nivelul incriminarii in imaterie flind pus in corelare cu articolul 297 Cod penal, si avand in vedere posibilitatea utilizrii altor cai de “actiune pentru protectia drepturilor, abrogarea art.298 Cod penal asigura echilibrul necesar din perspective legi penale. Vazind Deciziile Curtii Constitutionale nr. 586/2016 si, respectiv, nr. 614/2016, se propune modificarea alin. (5) al art. 25 in sensul eliminarii prescriptiel raspunderii penale din ipotezele cuprinse in lit. f) a art. 16 la care acest alineat (5) face trimitere gi, respectiv, a alin. (2) al art. 215 din Codul de, procedura penal, in sensul dispunerit in mod corespunzitor a procedurii cuprinse in art. 212 alin. (1) si (3) Cod procedura penal. Urgenta acestor interventii legislative este data de necesitatea asigurarii clarit&tii $1 previzibilitatii normei astfel incat partile s& cunoasca limitele rezolvaril raportului de conflict in procesul penal Pentru a se asigura transpunerea in legistatia nationala a prevedertlor art. 8 para. 4 al Directivei (UE) 2016/343 a Parlamentului European si a Consiliutui din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumtiei de nevinovitie si a dreptului de o fi prezent la proces in cadrul procedurilor penale, se impune completarea dispozitiilor Codului de procedur& penala pentru a se reglementa obligatia de a informa persoana condamnata, odata cu inmanarea mandatului de executare a pedepsei, cu privire la dreptul reglementat de art. 466 alin. (1) din Codul de procedura penal - este vorba de dreptul persoanei condamnate definitiv care a fost judecat’ in lipsd de a solicita redeschiderea procesului penal in termen de © luna din ziua in care a luat cunostint&, prin orice notificare oficialé, de faptul c& s-a desfasurat un proces penal impotriva sa. Fiind vorba de prevederi in favoarea inculpatilor condamnati, urgenta interventiei legislative asupra articolutui 557 CPP este data de consotidarea garantiilor aferente dreptului la un nou proces penal in cazul persoanelor condamnate in absentia. Intrarea in vigoare a dispozititlor art. | la data publicarii in Monitorul Oficial va asigura, in acest fel, exercitiul drepturilor procedurale ale persoanelor vatimate, conform principiului procesulul echitabil, De asemenea, judecitorul delegat cu executarea va analiza, de indat’, impiedicarea ta executare care deriva din efectele redefiniril elementelor constitutive ale Infractiunilor de abuz in serviciu si de conflict de interese, conform art.4 si art.6 din Codut penal. in cauzele in care s-au aplicat pedepse si m&suri privative de libertate, intervenirea legti penale noi, conform art.595 si 597 din Codul de procedur& penal se va judeca de urgent, la intrarea in vigoare a prezentului proiect. 3. Alte informatii Sectiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectulut de act normativ 4.Impactul Nu este cazul macroeconomic eee 1, Impactul _asupra | Nu esté cazut mediului concurential si domeniului ajutoarelor de stat 2. Impactul mediului de afacert ‘asupra | Nu este cazul. 3. Impactul social Nu este cazul 4. Impactul mediulut asupra | Nu este cazul 5. Alte informatil Nu este cazul Secfiuneaa 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen scurt, pentru anul curent, cat si pe termen lung (pe 5 ant) Indicatort ‘Anul curent Urmatorii 4 ani Media pe ae 5 ani 7 2z 3_ 4 5 6 7 1, Modificéri ale veniturilor | Nu este cazul bugetare, plus/minus din ) + |. care: a) buget de stat, din acesta: () impozit pe profit; (ii) impozit pe venit b) bugete locale, (j) impozit pe profit c) bugetul —asigur&ritor sociale de stat (ji) contributii de asigurari 2. Modificari ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care Nu este cazut a) buget de stat, din acesta: (i) cheltuieli de personal (ii) bunurl sf servicit b) Bugete locale (i) cheltuieli de personal — (ii) bunurl si servici sociale de stat: c) bugetul —asiguraritor | (i) cheltuieli de personal (ii) Bunun si servicil 3. Impact —_financiar, plus/minus, din care: 2) buget de stat (i) cheltuieli de personal” (ii) bunuri si servic “| ) bugetele locale 4. Propuneri pentru acoperirea cresterti bugetare 5. Propuneri pentru” a ‘compensa reducerea veniturilor bugetare 6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificarii veniturilor si/sau cheltutelilor bugetare 7. Alte informatit Nu este cazul. Sectiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare 1, Mésuri normative necesare pentru apticarea prevederilor protectului de act normativ: a) acte normative jn vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrarii 0 vigoare a projectului de act normativy; b) acte normative ce urmeaza a fi elaborate in vederea _implementrii nollor dispozitit. Nu este cazul. ~ Compatibilitatee proiectului de act normativ cu legislatia in domeniut achizitiilor publice Nu este cazut z Conformitatea projectulut de act normativ cu legislatia comunitara in cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare Nu este cazul- 3. MSsur. normative necesare aplicirii directe a actelor normative ‘comunitare Nu este cazut 4, Hotarari ale Curtii de Justitie a Uniunil Europene 5. Alte acte normative sifsau documente ‘internationale din care decurg angajamente + © Alte informatin Nu este cazul Sectiunea a 6-a Consultarile efectuate in vederea elaborari proiectuiui de act normativ 7. Informatit _privind procesul de consultare cu organizat: neguvernamentale, institute de cercetare si alte organisme implicate 72. Fundamentarea alegerit organizatiilor cu care a avut loc —consultarea, precum sia modului in care activitatea acestor organizatii este legata de Proiectul actului normativ Nueste cazul, 3. Consultarile organizate cu autoritatile administratiei_—publice locale, in situatia in care proiectul de act normativ are ca obiect activititi ale acestor autoritati, in conditiite Hotararit Guyernulut —nr.521/2005 privind procedura de consultare a. structurilor asociative ale autoritatilor administratiei _publice locale la elaborarea proiectelor de — acte normative Nu este cazul. 4. Consultarile destasurate in cadrul_—consiltilor interministeriale, in conformitate cu prevederile _Hot&rarii Guvernului —_nr.750/2005 privind constituirea consilitior interministeriale permanente Nu este cazul. 5. Informati’ —privind avizarea de c&tre: a) Consiliul Legistativ b) Consiliul Suprem de Aparare a Tari €) Consitiut Economic si Social 4) Consiliul Concurentei ) Curtea de Conturi, 6. Alte informatii Nu este cazut Sectiuneaa 7a Ret normatiy ‘de informare public& privind elaborarea si implementarea proiectului de act | 1. Informarea soctetdtii civile cu privire la necesitatea_elaborarii proiectului de act normativ Projectul a fost afigat pe site-ul MJ incepand cu 18 lanuarie a.c. lar la 30.01.2017 a avut loc organizarea unei consultarii publice la sediul aceleiasi institutii . 2. Informarea societatii civile cu privire la eventualut impact asupra mediului in urma implementarii_ proiectulut de act normativ, precum si efectele asupra sanatatii st securitatii cetatenilor sau Giversitatit biotogice 3. Alte informati® Nu este cazul- Wu este cazut Sectiunea a 8-a Masuri de implementare 7. Masurile de punere in aplicare a proiectului, de act normativ de catre autoritatile administratiet publice centrale —si/sau locale - infiintarea unor not organisme sau extinderea competentelor institutfilor existente 7. Alte informati Nu este cazul. Fata de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Ordonantd de urgentd pentru modificarea si completarea Codului Penal si a Codului de Procedurd Penald, pe care il supunem Guvernutu spre adoptare. ‘ : Ayizim favorabil: Carmen Daniela DAN Teodor-Viorel MELESCANU Ministrul Afacerilor Interne Ministrul Afacerilor Externe 10