Sunteți pe pagina 1din 60

Raport asupra inflaiei

Nr. 1, februarie 2017

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr.1, februarie 2017)

Not
a
Datele statistice au fost preluate de la Biroul Nat, ional de Statistic
a,
Ministerul Economiei, Ministerul Finant, elor,
Eurostat, Fondul Monetar Internat, ional,
Agent, ia Nat, ional
a pentru Reglementare n Energetic
a,
Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
De asemenea, au fost analizate informat, iile statistice furnizate de
organismele internat, ionale s, i b
ancile centrale ale statelor vecine.
Calculul unor date statistice a fost efectuat de Banca Nat, ional
aa
Moldovei.
Toate drepturile sunt rezervate. Reproducerea publicat, iei este
interzis
a, iar utilizarea datelor n diferite lucr
ari este permis
a
numai cu indicarea sursei.

Banca Nat, ional


a a Moldovei
Bulevardul Grigore Vieru nr. 1,
MD-2005, Chis, in
au
tel.:(373 22) 822 606
fax: (373 22) 220 591

Banca Nat, ional


a a Moldovei, 2017

Cuprins
Sumar

1 Evolut, ia inflat, iei

1.1 Indicele pret, urilor de consum . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Compararea prognozei din Raportul asupra inflat, iei nr.


4, 2016 cu evolut, ia inflat, iei n trimestrul IV 2016 . . . 13
1.3 Pret, urile product, iei industriale . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.4 Pret, urile n construct, ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2 Mediul extern

15

2.1 Economia mondial


a, piet, ele financiare s, i de materii
prime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2 Evolut, ia economiilor importante . . . . . . . . . . . . . . 18
2.3 Evolut, ia economiilor vecine s, i principalii parteneri de
comert, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3 Evolut, ii ale activit
at, ii
economice

20

3.1 Cererea s, i product, ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20


3.2 Piat, a muncii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.3 Sectorul extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4 Promovarea politicii
monetare

32

4.1 Instrumentele politicii monetare . . . . . . . . . . . . . . 32


4.2 Dinamica indicatorilor monetari . . . . . . . . . . . . . . 35
5 Prognoza inflat, iei pe
termen mediu

43

5.1 Ipotezele mediului extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43


5.2 Ipoteze privind pret, urile
reglementate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
5.3 Prognoza pe termen mediu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
6 Decizii de politic
a monetar
a

52

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr.1, februarie 2017)

Lista acronimelor
AID

Asociat, ia Internat, ional


a pentru Dezvoltare

ANRE

Agent, ia Nat, ional


a pentru Reglementare n Energetic
a

BCE

Banca Central
a European
a

BIRD

Banca Internat, ional


a pentru Reconstruct, ie s, i Dezvoltare

BNM

Banca Nat, ional


a a Moldovei

BNS

Biroul Nat, ional de Statistic


a al Republicii Moldova

CBN

Certificate ale B
ancii Nat, ionale a Moldovei

CSI

Comunitatea Statelor Independente

DST

Drepturi speciale de tragere

FMI

Fondul Monetar Internat, ional

IPC

Indicele pret, urilor de consum

IPI

Indicele product, iei industriale

IPPI

Indicele pret, urilor product, iei industriale

NEER

Cursul de schimb nominal efectiv al monedei nat, ionale

OPEC

rilor Exportatoare de Petrol


Organizat, ia T, a

PIB

Produsul intern brut

REER

Cursul de schimb real efectiv al monedei nat, ionale

SRF

Sistemul Rezervelor Federale (Federal Reserve System)

SUA

Statele Unite ale Americii

VMS

Valori mobiliare de stat

Sumar
Evolut, ia inflat, iei
n trimestrul IV 2016 rata anual
a a inflat, iei a constituit 2.5 la sut
a,
fiind cu 2.0 puncte procentuale inferioar
a celei din trimestrul
precedent. n luna decembrie 2016, inflat, ia s-a diminuat pn
a la
valoarea de 2.4 la sut
a. n acest fel, dup
a ce, n luna august, a
intrat n intervalul de 5.0 la sut
a 1.5 puncte procentuale stipulat
n Strategia politicii monetare pe termen mediu a B
ancii Nat, ionale
a Moldovei, inflat, ia anual
a s-a situat pe parcursul trimestrului IV
2016 sub limita inferioar
a a acestui interval. Diminuarea ratei
s-a datorat,
anuale a inflat, iei n perioada de referint, a
preponderent, cererii interne modeste, recoltei bogate din
sectorul agricol, efectului unei perioade de baz
a nalte asociat
deprecierii monedei nat, ionale din anul 2015, precum s, i disip
arii
impactului major
arii tarifului la energia electric
a din luna iulie
2015. Rata anual
a a inflat, iei de baz
a a avut n continuare o
traiectorie superioar
a celei a inflat, iei totale. Inflat, ia de baz
a, n
mod similar, a cunoscut o traiectorie descendent
a pe parcursul
trimestrului IV 2016, diminundu-se de la 6.7 la sut
a n luna
septembrie pn
a la 4.5 la sut
a n luna decembrie. n luna
decembrie 2016, rata anual
a a pret, urilor la produsele alimentare
s-a temperat pn
a la 2.8 la sut
a, iar pret, urile la serviciile
reglementate s-au contractat cu 1.1 la sut
a comparativ cu cele
din luna decembrie 2015. Rata anual
a a pret, urilor la combustibili
s, i-a continuat trendul ascendent semnalat n trimestrul precedent,
constituind 1.6 la sut
a n luna decembrie 2016. Valoarea medie
efectiv
a a inflat, iei pentru trimestrul IV 2016 a fost marginal
superioar
a valorii anticipate n cadrul rundei de prognoz
a aferente
Raportului asupra inflat, iei nr. 4, 2016.

Mediul extern
Ultimul trimestru al anului 2016 a fost marcat de evenimente
importante, stabilind nis, te repere privind evolut, ia ulterioar
a a
rile membre OPEC au
economiei mondiale. La 30 noiembrie, t, a
semnat acordul privind diminuarea volumului product, iei de petrol,
ri. Impactul acordului asupra
repartiznd inclusiv cotele pe t, a
piet, ei petroliere a fost aprofundat de ulterioara al
aturare a
ri non-OPEC la decizia de diminuare
Federat, iei Ruse s, i a altor 10 t, a
a volumului petrolului. Un alt eveniment semnificativ a fost
decizia din 14 decembrie 2016 a Sistemului Rezervelor Federale
privind majorarea intervalului ratelor dobnzilor cu 0.25 puncte
procentuale, pn
a la 0.5-0.75 la sut
a. Aceast
a decizie a provocat
o apreciere robust
a a dolarului SUA, cu efectele de rigoare asupra
piet, elor financiare s, i de materii prime. Un alt fenomen observat la
sfrs, itul anului 2016 a fost cres, terea considerabil
a a cotat, iilor la
materiile prime generat
a de revigorarea cererii mondiale, ceea ce
a atenuat din presiunile deflat, ioniste care au persistat n unele

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr.1, februarie 2017)

economii n ultimii doi ani. Per ansamblu, prognozele privind


evolut, ia economiei mondiale n perioada 2017-2018 sunt
superioare valorilor anului 2016.

Evolut, ii ale activit


at, ii economice
n trimestrul III 2016, PIB a nregistrat o cres, tere de 6.3 la sut
a
comparativ cu perioada similar
a a anului 2015, dinamica anual
a
a activit
at, ii economice fiind superioar
a celei din prima jum
atate
a anului 2016. Evolut, ia pozitiv
a a PIB s-a datorat, n cea mai
mare parte, dinamicii sectorului agricol, ceea ce a creat premise
pentru majorarea exportului, dar s, i pentru cres, terea consumului
gospod
ariilor populat, iei s, i unei evolut, ii pozitive din partea variat, iei
stocurilor. Astfel, exporturile au nregistrat o cres, tere de 16.4
la sut
a n trimestrul III 2016. Totodat
a, consumul gospod
ariilor
populat, iei, s-a majorat cu 4.9 la sut
a, preponderent, ca urmare
a major
arii componentei consumul de bunuri s, i servicii n natur
a
cu 15.8 la sut
a. Investit, iile au determinat un aport pozitiv la
dinamica PIB exclusiv datorit
a componentei variat, ia stocurilor,
avnd n vedere c
a formarea brut
a de capital fix a nregistrat o
contractare de 1.1 la sut
a comparativ cu perioada similar
a a anului
2015. Consumul final al administrat, iei publice n trimestrul III
2016 s-a diminuat cu 0.8 la sut
a. Dinamica activit
at, ii economice
a fost atenuat
a semnificativ de majorarea importurilor cu 7.4 la
sut
a comparativ cu trimestrul III 2015. Dinamica pronunt, at
a a
sectorului agricol a favorizat nregistrarea unor evolut, ii pozitive
s, i n sectoarele conexe. Astfel, n trimestrul III 2016 comert, ul
cu ridicata s, i cu am
anuntul s-a majorat cu 6.8 la sut
a, industria
prelucr
atoare cu 1.6 la sut
a, transportul s, i depozitarea cu 3.3 la
sut
a. n trimestrul III 2016 populat, ia ocupat
a s-a diminuat cu 0.5 la
sut
a n comparat, ie cu trimestrul III 2015. Totodat
a, rata s, omajului
a constituit 2.9 la sut
a fiind inferioar
a celei din perioada similar
aa
anului 2015.

Promovarea politicii monetare


Pe parcursul trimestrului IV 2016 au avut loc trei s, edint, e ale
Comitetului executiv al B
ancii Nat, ionale a Moldovei cu privire
la deciziile de politic
a monetar
a. Ca urmare a evalu
arii balant, ei
riscurilor interne s, i externe, c
arora ar putea fi supus
a economia
Republicii Moldova, s, i a perspectivelor inflat, iei pe termen scurt
s, i mediu, Comitetul executiv al B
ancii Nat, ionale a Moldovei, la
s, edint, a din 27 octombrie 2016, a hot
art s
a reduc
a rata de baz
a
aplicat
a la principalele operat, iuni de politic
a monetar
a cu 0.5
puncte procentuale, de la 9.5 la sut
a (nivel stabilit la s, edint, a
din 29 septembrie 2016) pn
a la 9.0 la sut
a anual. Ulterior,
la s, edint, ele din 24 noiembrie 2016 s, i 29 decembrie 2016 au
fost adoptate decizii de ment, inere a ratei de baz
a aplicate la
principalele operat, iuni de politic
a monetar
a la nivelul de 9.0 la
sut
a anual.
n trimestrul IV 2016, dinamica agregatelor monetare a fost una
pozitiv
a, media trimestrial
a n termeni anuali constituind 17.9 la
sut
a pentru M2 (cu 6.0 puncte procentuale peste nivelul din

Sumar

trimestrul III 2016) s, i 9.3 la sut


a pentru M3 (cu 4.7 puncte
de cres, terea din trimestrul precedent).
procentuale mai mult fat, a
Urmnd tendint, a descendent
a a ratei de baz
a aplicate la
principalele operat, iuni de politic
a monetar
a a B
ancii Nat, ionale a
Moldovei, ratele medii ale dobnzilor la depozitele n sold, n
moneda nat, ional
a, s, i-au continuat trendul descresc
ator s, i ca
urmare au consemnat un declin temperat s, i ratele medii la
creditele acordate de c
atre sistemul bancar. n perioada de
, fat, a
de trimestrul III 2016, ratele medii anuale ale
referint, a
dobnzilor aferente soldului creditelor s-au diminuat cu 0.79
puncte procentuale la creditele n moneda nat, ional
a s, i cu 0.31
puncte procentuale la creditele n valut
a, nregistrnd valori de
12.10 la sut
a s, i 5.85 la sut
a, respectiv. Rata medie a dobnzii
pentru depozitele n lei atrase pe parcursul trimestrului IV 2016 a
constituit 8.97 la sut
a, n descres, tere cu 2.01 puncte procentuale
de trimestrul precedent.
fat, a
Rata dobnzii pentru soldul
plasamentelor n valut
a a constituit n medie 2.21 la sut
a,
superioar
a celei din trimestrul III 2016 cu 0.13 puncte procentuale.

Prognoza inflat, iei pe termen mediu


n runda curent
a de prognoz
a se anticipeaz
a c
a deviat, ia PIB va fi
negativ
a pe ntreaga perioad
a de prognoz
a. Deviat, ia PIB va
nregistra o recuperare lent
a, continund s
a r
amn
a n palierul
negativ s, i revenind n proximitatea valorii zero la sfrs, itul
perioadei de prognoz
a. Prin urmare, plasarea activit
at, ii economice
sub nivelul s
au de echilibru pe termen mediu va determina
presiuni dezinflat, ioniste din partea cererii agregate. Condit, iile
monetare reale vor avea un impact eterogen asupra cererii. Rata
real
a efectiv
a de schimb va manifesta efecte stimulative n primul
trimestru de prognoz
a, dup
a care va alimenta un caracter
restrictiv al condit, iilor monetare pentru restul orizontului de
prognoz
a. Rata real
a a dobnzii va fi stimulativ
a pentru ntreg
orizontul de prognoz
a.
Proiect, ia ratei medii anuale a inflat, iei IPC, conform rundei curente
de prognoz
a, va avea o traiectorie ascendent
a pn
a n trimestrul III
2017, dup
a care se va diminua s, i se va plasa n proximitatea t, intei
inflat, iei. Rata anual
a a inflat, iei, pe ntreg orizontul de prognoz
a,
se va plasa n intervalul de variat, ie al t, intei inflat, iei. Valoarea
minim
a de 3.5 la sut
a va fi nregistrat
a n trimestrul I 2017, iar
valoarea maxim
a de 6.0 la sut
a n trimestrul III 2017. Comparativ
cu prognoz
a precedent
a, valorile medii anuale proiectate ale ratei
anuale a inflat, iei sunt superioare cu 0.6 puncte procentuale pentru
anul 2017 s, i cu 1.1 puncte procentuale pentru anul 2018.

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr.1, februarie 2017)

Capitolul 1
Evolut, ia inflat, iei

Graficul 1.1: Rata anual


a a IPC s, i a inflat, iei
de baz
a (%)

6.7

4.5

IPC

11/16

7/16

9/16

5/16

1/16

Inflaia de baz

3/16

11/15

7/15

9/15

5/15

1/15

3/15

11/14

7/14

9/14

5/14

1/14

3.0 2.4

3/14

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Preurile la produsele alimentare


Preurile reglementate
Preurile la combustibili

12/16

11/16

10/16

9/16

8/16

7/16

5/16

6/16

4/16

3/16

2/16

1/16

12/15

Graficul 1.2: Rata anual


a a pret, urilor
la produsele alimentare, a pret, urilor
reglementate s, i a pret, urilor la combustibili
(%)

Sursa: BNS

1.1

Indicele pret, urilor de consum

inta inflaiei

Sursa: BNS, calcule BNM

18
15
12
9
6
3
0
-3
-6

Rata anual
a a inflat, iei s, i-a continuat dinamica descendent
a de la
nceputul anului, diminundu-se pn
a la valoarea de 2.4 la sut
a n
luna decembrie 2016. Ca rezultat, aceasta s-a plasat cu 1.1
puncte procentuale sub limita inferioar
a a intervalului t, intei
inflat, iei stipulat n Strategia politicii monetare pe termen mediu a
B
ancii Nat, ionale a Moldovei. Rata medie anual
a a inflat, iei, n
trimestrul IV 2016, a constituit 2.5 la sut
a, fiind inferioar
a celei din
trimestrul precedent. Diminuarea ratei anuale a inflat, iei n
s-a datorat, preponderent, cererii interne
perioada de referint, a
modeste, recoltei bogate din sectorul agricol, efectului unei
perioade de baz
a nalte asociat deprecierii monedei nat, ionale din
anul 2015, precum s, i disip
arii impactului major
arii tarifului la
energia electric
a din luna iulie 2015. O evolut, ie similar
a se atest
a
s, i pentru rata anual
a a inflat, iei de baz
a. Valoarea efectiv
a a
inflat, iei anuale din trimestrul IV 2016 este marginal superioar
a
celei anticipate n cadrul rundei de prognoz
a aferente Raportului
asupra inflat, iei nr. 4, 2016.

n trimestrul IV 2016, rata anual


a a inflat, iei IPC s, i-a continuat
traiectoria descendent
a de la nceputul anului, astfel nct aceasta
s-a diminuat de la 3.0 la sut
a n luna septembrie 2016, pn
a la
2.4 la sut
a n luna decembrie 2016 (Graficul 1.1). n acest fel,
inflat, ia anual
a, pentru a patra lun
a consecutiv s-a plasat sub limita
inferioar
a a intervalului de 5.0 la sut
a 1.5 puncte procentuale
stipulat n Strategia politicii monetare pe termen mediu. Rata
medie anual
a a IPC n trimestrul IV 2016 a constituit 2.5 la sut
a
s, i a fost cu 2.0 puncte procentuale inferioar
a celei din trimestrul
precedent.
Rata anual
a a inflat, iei de baz
a continu
a s
a aib
a o traiectorie
superioar
a celei a inflat, iei totale. Inflat, ia de baz
a, n mod similar,
a cunoscut o traiectorie descendent
a pe parcursul trimestrului
IV 2016. Totus, i, aceasta a fost una mai pronunt, at
a, diminunduse de la 6.7 la sut
a n luna septembrie pn
a la 4.5 la sut
a n
luna decembrie. n trimestrul IV 2016, rata medie a inflat, iei
de baz
a a constituit 5.3 la sut
a, fiind cu 2.4 puncte procentuale
inferioar
a celei din trimestrul precedent pe fundalul unei cereri
interne modeste, dar s, i a efectului perioadei de baz
a nalte din
perioada similar
a a anului 2015. Ca rezultat, contribut, ia din partea
inflat, iei de baz
a asupra ratei anuale a IPC s-a diminuat cu 0.7
puncte procentuale, pn
a la 1.6 puncte procentuale.

Capitolul 1. Evolut, ia inflat, iei

Graficul 1.3: Evolut, ia inflat, iei anuale (%) s, i


contribut, ia subcomponentelor (p.p.)

Traiectoria descendent
a a ratei anuale a inflat, iei IPC a fost
determinat
a, n cea mai mare parte, de disiparea gradual
a a
presiunilor din partea pret, urilor la produsele alimentare. Astfel,
contribut, ia din partea acestora s-a diminuat cu 1.2 puncte
procentuale pn
a la 1.3 puncte procentuale n trimestrul IV 2016,
datorit
a recoltei bogate nregistrate n anul 2016. Temperarea
ratei anuale a inflat, iei a fost sust, inut
a s, i de pret, urile la serviciile
reglementate ca rezultat al elimin
arii efectului major
arii tarifului la
energia electric
a din luna iulie 2015. Contribut, ia din partea
acestora asupra dinamicii IPC s-a diminuat de la 0.2 puncte
procentuale la -0.3 puncte procentuale. n pofida tendint, ei
ascendente a pret, urilor la combustibili, contribut, ia din partea
acestora a fost una nul
a, fiind totus, i cu 0.3 puncte procentuale
superioar
a celei din trimestrul III 2016, n contextul major
arii
de dolarul SUA
pret, urilor la petrol, dar s, i a deprecierii MDL fat, a
(Graficul 1.3).

14
12
10
8
6
4
2

11/16

12/16

10/16

9/16

7/16

8/16

5/16

6/16

4/16

3/16

1/16

2/16

-2

12/15

Produsele alimentare

Preurile reglementate

Combustibil

Inflaia de baz

IPC

Sursa: BNS, calcule BNM

n structura pe componente, n luna decembrie 2016, pret, urile la


m
arfurile nealimentare s-au majorat cu 2.8 la sut
a, pret, urile la
produsele alimentare cu 2.8 la sut
a, iar pret, urile la servicii au
fost cu 0.5 la sut
a superioare celor din luna decembrie 2015.

Inflat, ia de baz
a
Rata anual
a a inflat, iei de baz
a s, i-a continuat traiectoria
descendent
a, init, iat
a la nceputul anului 2016, diminundu-se de
la 7.7 la sut
a n trimestrul III 2016 pn
a la 5.3 la sut
a n trimestrul
IV 2016.

Graficul 1.4: Contribut, ia subcomponentelor


(p.p.) la dinamica anual
a a inflat, iei de baz
a
(%)
16

O contribut, ie semnificativ
a n sensul cres, terii pret, urilor aferente
inflat, iei de baz
a n trimestrul IV 2016 a revenit segmentelor
minte, articole de uz casnic etc.,
mbr
ac
aminte s, i nc
alt, a
a modific
precum s, i t, ig
ari - drept consecint, a
arilor operate n
cadrul politicii fiscale cu privire la majorarea accizelor.
n luna decembrie 2016, ritmul anual al inflat, iei de baz
a s-a
atenuat pn
a la 4.5 la sut
a (cu 2.2 puncte procentuale inferior
celui din luna septembrie 2016). Evolut, ia n termeni anuali a
inflat, iei de baz
a n luna decembrie a fost determinat
a att de
minte (9.4
cres, terea pret, urilor la t, ig
ari (15.3 la sut
a), nc
alt, a
mnt (8.7 la sut
la sut
a), educat, ie s, i nv
at, a
a) - generat
a de
mnt
majorarea pl
at, ii pentru instruirea n institut, iile de nv
at, a
superior s, i mediu de specialitate, mbr
ac
aminte (4.6 la sut
a)
etc., ct s, i de diminuarea pret, urilor la mijloace de transport,
piese auto (2.0 la sut
a). Mics, orarea pret, urilor pe segmentul
mijloacelor de transport poate fi atribuit
a, n principal, aprecierii
de euro, deoarece 50 la
cu 2.1 la sut
a a monedei nat, ionale fat, a
sut
a din pozit, iile monitorizate la aceast
a categorie de BNS depind
de cotat, ia MDL/EUR.

12
10
8
6
4

Diferene statistice
Articole de uz personal
Educaie i nvmnt
Mijloace de transport, autopiese
Articole de uz casnic
Materiale de construcie
mbrcminte
Inflaia de baz

Sursa: BNS, calcule BNM

12/16

11/16

10/16

9/16

8/16

7/16

6/16

5/16

4/16

3/16

1/16

2/16

2
0
12/15

Cererea intern
a nc
a modest
a, deopotriv
a cu aprecierea de 2.1 la
sut
a a monedei nat, ionale n raport cu moneda euro, precum s, i
efectul unei perioade de baz
a ridicate n anul 2015 au sust, inut
caracterul dezinflat, ionist al inflat, iei de baz
a. n acelas, i timp,
de dolarul SUA de la finele
deprecierea monedei nat, ionale fat, a
anului 2016 a atenuat part, ial efectul factorilor sus-ment, ionat, i.

14

Altele
Alimentaie public
Cultur i odihn
ntreinerea zilnic a gospodariei
Mobil
nclminte
igri

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr.1, februarie 2017)

Pret, urile la produsele alimentare


n trimestrul IV 2016, rata anual
a a pret, urilor la produsele
alimentare a nregistrat un nivel mediu de 3.2 la sut
a, fiind cu 3.0
puncte procentuale inferioar
a celei din trimestrul III 2016.

Diferene statistice
Grsimi
Zahr
Lapte i produse lactate
Carne, preparate din carne
Cartofi
Produse de morrit

12/16

11/16

10/16

9/16

7/16

8/16

6/16

5/16

3/16

4/16

2/16

1/16

16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2

12/15

Graficul 1.5: Contribut, ia componentelor


(p.p.) la dinamica anual
a a pret, urilor la
produsele alimentare (%)

Altele
Buturi
Ou
Pete i produse din pete
Fructe proaspete
Legume
Preurile la produse alimentare

Sursa: BNS, calcule BNM

Dinamica descendent
a a ratei anuale a pret, urilor la produsele
alimentare a fost condit, ionat
a, n principal, de diminuarea
contribut, iilor din partea grupelor legume proaspete, produse
de mor
arit s, i panificat, ie s, i fructe proaspete (Graficul 1.5).
Reducerea contribut, iilor din partea grupelor sus-ment, ionate a fost
determinat
a, preponderent, de nregistrarea unui an agricol bun,
cu o recolt
a net superioar
a celei din anul 2015. Temperarea
pronunt, at
a a ratei anuale a pret, urilor la produsele alimentare a
fost determinat
a s, i de lipsa presiunilor inflat, ioniste din partea
cererii agregate, care r
amne a fi una nc
a modest
a. Totodat
a,
factorii sus-ment, ionat, i au fost part, ial atenuat, i de presiunile
de
inflat, ioniste exercitate de deprecierea monedei nat, ionale fat, a
dolarul SUA. n acelas, i timp, pe parcursul trimestrului au fost
sesizate presiuni inflat, ioniste din partea grupei ou
a. Majorarea
pret, urilor la ou
a pe parcursul trimestrului IV 2016 a fost cauzat
a
de cres, terea volumului exporturilor, fapt ce a redus oferta
acestora pe piat, a intern
a.
Pe piat, a internat, ional
a, dup
a o perioad
a de trei ani n care rata
anual
a a pret, urilor la produsele alimentare s-a pozit, ionat n palierul
negativ, n trimestrele III s, i IV 2016, aceasta s-a pozit, ionat n
palierul pozitiv, consemnnd un nivel mediu de 10.5 la sut
a n
trimestrul IV 2016.
Cres, terea cu 2.8 la sut
a n termeni anuali a pret, urilor la produsele
alimentare n luna decembrie 2016 a fost determinat
a,
preponderent, de majorarea pret, urilor la ou
a (16.5 la sut
a),
fructele proaspete (8.4 la sut
a), b
auturi (5.4 la sut
a) s, i la
produsele de mor
arit s, i panificat, ie (2.1 la sut
a).

Graficul 1.6: Contribut, ia componentelor


(p.p.)
la dinamica anual
a a pret, urilor
reglementate (%)
14
12
10
8
6
4
2
0
-2

Diferena statistic
Telecomunicaii
Tratarea spitalizat
Medicamente
Gaz din reea
Cheltueli legate de ntreinerea casei
Preurile reglementare

Sursa: BNS, calcule BNM

12/16

11/16

10/16

9/16

8/16

7/16

6/16

5/16

4/16

3/16

2/16

1/16

12/15

-4

Asigurarea
Servicii de transport
Servicii medicale ambulatorii
Inclzirea central
Energie electric
Chiria n casele de locuit a statului

Pret, urile reglementate


Rata anual
a a pret, urilor reglementate s-a situat n palierul negativ,
dar a consemnat o evolut, ie us, or ascendent
a spre finele anului
2016, majorndu-se de la -2.0 la sut
a n luna septembrie la -1.1 la
sut
a n luna decembrie. Totus, i, n trimestrul IV 2016, rata medie
a acestora a constituit -1.5 la sut
a, diminundu-se astfel cu 2.5
de trimestrul precedent, preponderent, ca
puncte procentuale fat, a
urmare a elimin
arii efectului major
arii tarifului la energia electric
a
din luna iulie 2015 (Graficul 1.6).
nceputul trimestrului IV 2016 a fost marcat de aparit, ia
contribut, iei pozitive la pret, urile reglementate din partea
componentului nc
alzirea centralizat
a, ca urmare a deciziei ANRE
care a aprobat, la 16 septembrie, un tarif la energia termic
a
livrat
a consumatorilor din mun. Chis, in
au cu 8.2 la sut
a superior
celui n vigoare din anul 2011. ANRE a constatat existent, a n
perioada reglementat
a 2011 - 2015 a mai multor factori care au
condus la majorarea tarifului de livrare a energiei termice

Capitolul 1. Evolut, ia inflat, iei

consumatorilor: modificarea tarifelor finale la gazele naturale


furnizate centralelor termice, majorarea costurilor privind
consumurile materiale s, i cheltuielile de exploatare s, i reparat, ie, ca
rezultat al deprecierii monedei nat, ionale, precum s, i majorarea
consumurilor aferente retribuirii muncii, ca rezultat al major
arii
cuantumului minim garantat al salariului n sectorul real al
economiei. Ca urmare a adopt
arii noului tarif pentru energia
termic
a, a fost ajustat s, i tariful pentru aprovizionarea cu ap
a cald
a
cu 8.2 la sut
a. Cu toate acestea, impactul asupra pret, urilor
reglementate a fost unul minor. Totodat
a, n trimestrul IV 2016,
pret, urile la serviciile de telecomunicat, ii au nregistrat o majorare
de 4.0 la sut
a, ca urmare a modific
arii grilei tarifare pentru
apelurile internat, ionale n utilizarea serviciilor de telefonie fix
aa
companiei S.A. Moldtelecom, ncepnd cu 1 noiembrie 20161 .
Aportul
pozitiv
generat
de
dinamica
componentelor
sus-ment, ionate la evolut, ia anual
a a pret, urilor reglementate, n
trimestrul IV 2016, a fost, totus, i, compensat de contribut, ia
negativ
a din partea componentelor gazul din ret, ea s, i energia
electric
a, ca urmare a ajust
arii n diminuare a tarifelor acestora
din toamna anului 2015 s, i, respectiv, prim
avara anului 2016.
Totodat
a, n direct, ia sc
aderii ratei anuale a pret, urilor reglementate
a contribuit s, i reducerea pret, urilor la medicamente din toamna
anului 2016, ca urmare a negocierilor dintre Guvern s, i ret, elele
mari de farmacii (Caseta Aspecte cu privire la evolut, ia recent
a s, i
reglementarea pret, urilor la medicamente).

Pret, urile la combustibili

1 http://www.moldtelecom.md/ro/persons/fix/fix/internation/apeluri_traditionale/
2 Preturile plafon se formeaz
a din urm
atoarele componente: cotat, iile medii Platts
,
pentru benzin
a; costurile de tranzact, ionare aferente operat, iunii de import, inclusiv
costurile de transport s, i de asigurare; cota accizelor s, i cota taxei pe valoarea
ad
augat
a, aplicate n conformitate cu Codul Fiscal al Republicii Moldova, s, i marja
comercial
a specific
a care cuprinde valoarea cheltuielilor s, i profitul companiilor
petroliere.

6
3
0
-3

Sursa: BNS, calcule BNM

12/16

11/16

10/16

9/16

8/16

7/16

5/16

Gaz din butelii


Carburani
Combustibil lichid

6/16

3/16

4/16

-9

1/16

-6

2/16

Dinamica respectiv
a a pret, urilor la combustibili n perioada de
a fost influent, at
referint, a
a, preponderent, de impactul pret, urilor la
carburant, i. Astfel, contribut, ia negativ
a generat
a din partea
acestora s-a diminuat, ajungnd pn
a la valoarea de -3.8 puncte
procentuale la formarea ratei anuale a pret, urilor la combustibili,
fiind cu 2.9 puncte procentuale mai mare n comparat, ie cu
trimestrul III 2016. Aceast
a evolut, ie a fost sust, inut
a de cres, terea
pret, urilor internat, ionale la petrol s, i de deprecierea monedei
nat, ionale. Astfel, pret, ul petrolului Urals, n trimestrul IV 2016, a
constituit circa 48 dolari SUA/baril, n cres, tere cu 9.3 la sut
a n
comparat, ie cu trimestrul precedent, n acelas, i timp, moneda
de dolarul SUA s-a depreciat cu cca 1.3 la sut

nat, ional
a fat, a
a fat, a
de trimestrul III 2016. De ment, ionat c
a, ncepnd cu luna mai,
ANRE a adoptat o noua metodologie de formare s, i aplicare a
pret, urilor la produsele petroliere (n vigoare din 13 mai 2016).
Conform acesteia, ANRE, la fiecare 14 zile calendaristice, n ziua
de mart, i, stabiles, te pret, urile plafon2 de comercializare cu

Graficul 1.7: Contribut, ia componentelor


(p.p.) la cres, terea anual
a a pret, urilor la
combustibili (%)

12/15

Pe parcursul trimestrului IV 2016, rata anual


a a pret, urilor la
combustibili a consemnat o dinamic
a ascendent
a, majorndu-se
de la -1.8 la sut
a n luna septembrie pn
a la 1.6 la sut
a n luna
decembrie 2016. Astfel, rata medie anual
a a acestora, n
trimestrul IV 2016, a constituit -0.2 la sut
a, fiind cu 3.9 puncte
procentuale superioar
a celei din trimestrul III 2016 (Graficul 1.7).

Crbune de pamnt
Lemne pentru foc
Preurile la combustibili

10

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr.1, februarie 2017)

am
anuntul a benzinei s, i motorinei, care nu pot fi dep
as, ite de
. Ca rezultat, pret, ul la carburant, i a devenit mai
operatorii de piat, a
sensibil la oscilat, iile pret, urilor internat, ionale la petrol. Totodat
a,
contribut, ia negativ
a a subcomponentei carburant, i a fost
atenuat
a de evolut, ia pozitiv
a a pret, urilor la lemne pentru foc. n
trimestrul IV 2016, contribut, ia generat
a din partea pret, urilor la
lemne pentru foc a atins valoarea de 2.1 puncte procentuale la
formarea ratei anuale a pret, urilor la combustibili, fiind cu 0.6
puncte procentuale mai mic
a n comparat, ie cu trimestrul III 2016.
Cu un aport pozitiv la formarea ratei anuale a pret, urilor la
combustibili au contribuit pret, urile la gazul din butelii. Astfel, n
, contribut, ia acestei subcomponente la
perioada de referint, a
formarea ratei anuale a constituit 1.1 puncte procentuale, fiind cu
de trimestrul precedent. n
1.7 puncte procentuale mai mare fat, a
acelas, i timp, contribut, ia generat
a din partea pret, urilor la
c
arbune de p
amnt a fost una minor
a (-0.03 puncte
procentuale) la formarea ratei anuale a pret, urilor la combustibili,
fiind, totus, i, cu 0.1 puncte procentuale mai mic
a n comparat, ie cu
trimestrul III 2016.

Capitolul 1. Evolut, ia inflat, iei

11

12

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr.1, februarie 2017)

Capitolul 1. Evolut, ia inflat, iei

Compararea
prognozei
din
Raportul asupra inflat, iei nr.
4,
2016 cu evolut, ia inflat, iei n
trimestrul IV 2016

Datele cu privire la IPC n trimestrul IV 2016 denot


a realizarea, n
cea mai mare parte, a principalelor ipoteze s, i concluzii cu privire
la prognoza pe termen scurt a inflat, iei pentru perioada respectiv
a,
aferente Raportului asupra inflat, iei nr. 4, 2016. n acest context,
valoarea medie efectiv
a a ratei anuale a IPC pentru trimestrul
IV 2016 a fost doar cu 0.2 puncte procentuale superioar
a valorii
anticipate de 2.3 la sut
a n runda de prognoz
a aferent
a Raportului
asupra inflat, iei nr. 4, 2016.
n cadrul subcomponentelor inflat, iei, pentru inflat, ia de baz
a
abaterea a fost una nul
a, iar pret, urile la produsele alimentare au
fost marginal (0.1 puncte procentuale) superioare celor anticipate
n runda de prognoz
a din luna octombrie 2016. Prin urmare,
deviat, ia de 0.2 puncte procentuale dintre datele efective s, i cifrele
anticipate pentru trimestrul IV 2016 a fost determinat
a, n cea mai
mare parte, de abaterea prognozei pret, urilor reglementate (0.9
puncte procentuale), ca urmare a major
arii neanticipate n luna
noiembrie a tarifelor S. A. Moldtelecom pentru serviciile de
. Astfel, contribut, ia din partea ultimei la
comunicare la distant, a
dinamica ratei inflat, iei a constituit n luna noiembrie 0.2 puncte
procentuale.
Abaterea pozitiv
a din partea pret, urilor reglementate a fost part, ial
atenuat
a de nregistrarea unei abateri negative (-0.9 puncte
procentuale) pentru pret, urile la combustibili, ca urmare a unei
traiectorii inferioare celei anticipate a pret, urilor la petrol pe piat, a
internat, ional
a. Totodat
a, nregistrarea abaterii totale a fost
de dolarul SUA
favorizat
a de un curs al MDL mai depreciat fat, a
comparativ cu valorile anticipate. (Tabelul 1.1).

Graficul 1.8: Evolut, ia s, i prognoza IPC de la


implementarea regimului de t, intire a inflat, iei
(%)

16
14
12
10
8
6
4
2
0

I/10
II/10
III/10
IV/10
I/11
II/11
III/11
IV/11
I/12
II/12
III/12
IV/12
I/13
II/13
III/13
IV/13
I/14
II/14
III/14
IV/14
I/15
II/15
III/15
IV/15
I/16
II/16
III/16
IV/16

1.2

13

Inflaia (efectiv)

Prognoza pe termen scurt a inflaiei

Sursa: BNM

Tabelul 1.1: Evolut, ia s, i prognoza IPC s, i a


componentelor sale

IPC
Inflat, ia de baz
a
Produsele
alimentare
Pret, urile
reglementate
Combustibili

Efectiv
(%)
tr.IV,16/
tr.IV,15
2.5
5.3

Prognoz
a
RI IV,2016
tr.IV,16/
tr.IV,15
2.3
5.3

Abaterea
(p.p.)
efectiv
prognoz
a
0.2
0.0

3.2

3.1

0.1

-1.5
-0.2

-2.4
0.7

0.9
-0.9

Sursa: BNS, calcule BNM

14

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr.1, februarie 2017)

Graficul 1.9: Rata anual


a a IPPI (%)

1.3

10

Pret, urile product, iei industriale

8
6
4

12/16

11/16

9/16

10/16

8/16

7/16

6/16

5/16

4/16

2/16

3/16

1/16

12/15

Rata anual a IPPI


Rata anual a IPPI livrate pe piaa intern
Rata anual a IPPI livrate pe piaa extern

Sursa: BNS

Graficul 1.10: Rata anual


a a IPPI (%)
s, i contribut, ia componentelor acesteia
clasificat
a dup
a principalele ramuri (p.p.)
10
8
6
4

3.1

2.4 2.8

n trimestrul IV 2016, rata anual


a a pret, urilor n industrie a
consemnat un nivel mediu de 2.8 la sut
a, cu 0.8 puncte
procentuale inferior celui din trimestrul III 2016.
Evolut, ia
descendent
a a ratei anuale a IPPI a fost influent, at
a de dinamica
pret, urilor la produsele livrate att pe piat, a intern
a, ct s, i pe cea
extern
a. (Graficul 1.9) n acest fel, n perioada analizat
a, rata
anual
a aferent
a IPPI livrate pe piat, a intern
a s, i pe cea extern
a s-a
diminuat cu 0.7 s, i 0.8 puncte procentuale comparativ cu
trimestrul precedent.
Analiznd evolut, ia ratei anuale a pret, urilor n industrie dup
a
principalele ramuri, se contureaz
a c
a aceast
a dinamica este
determinat
a preponderent de evolut, ia pret, urilor n industria
prelucr
atoare (Graficul 1.10). n trimestrul IV 2016, pret, urile din
cadrul industriei prelucr
atoare au contribuit la formarea ratei
anuale a IPPI n medie cu 2.2 puncte procentuale, cu 0.9 puncte
procentuale mai put, in dect n trimestrul III 2016. Totodat
a,
contribut, ia din partea pret, urilor aferente sectorului energetic a
constituit 0.5 puncte procentuale, iar cea aferent
a industriei
extractive a r
amas una infim
a (0.04 puncte procentuale).

Industria extractiv
Sectorul energetic

12/16

11/16

9/16

10/16

8/16

7/16

6/16

5/16

3/16

4/16

2/16

1/16

-2

12/15

n trimestrul IV 2016, rata anual


a de cres, tere a pret, urilor n
construct, ii a constituit 8.9 la sut
a, fiind cu 0.2 puncte procentuale
superioar
a celei din trimestrul III 2016 (Graficul 1.11).

Graficul 1.11: Evolut, ia indicelui pret, urilor n


de perioada similar
construct, ii (%, fat, a
aa
anului precedent)
10

8.7

8.9

8
7.6
7

Sursa: BNS

I/16

Pret, urile n construct, ii

Industria prelucrtoare
IPPI

Sursa: BNS, calcule BNM

IV/15

1.4

II/16

III/16

IV/16

n structura economiei nat, ionale, n trimestrul IV 2016, cele mai


de perioada similar
mari cres, teri fat, a
a a anului 2015 au fost
nregistrate n urm
atoarele sectoare: construct, ia de locuint, e
(14.0 la sut
a), alte construct, ii (13.7 la sut
a), agricultur
a (9.3 la
sut
a) s, i n electroenergetic
a (8.3 la sut
a).

15

Capitolul 2
Mediul extern
Economia
mondial
a,
piet, ele
financiare s, i de materii prime

Decizia Sistemului Rezervelor Federale din 14 decembrie 2016 de


majorare a intervalului ratelor dobnzilor cu 0.25 puncte
procentuale, pn
a la 0.5-0.75 la sut
a a determinat aprecierea f
ar
a
precedent a dolarului SUA. Astfel, indicele USD (USDX)3 a atins la
sfrs, itul lunii decembrie valoarea de 102.21, ceea ce reprezint
a
cea mai mare valoare dup
a anul 2002 (Graficul 2.1). Un alt factor
al aprecierii recente a dolarului SUA este s, i optimismul piet, elor
aferent programului investit, ional amplu anunt, at n campania
electoral
a de noul pres, edinte al SUA. Totodat
a, n condit, iile n care
Banca Central
a European
a s, i Banca Japoniei continu
a programele
de stimulare monetar
a cantitativ
a, aprofundarea antagonismului
dintre politicile monetare reprezint
a un alt factor al aprecierii
dolarului SUA.
n trimestrul IV 2016, dolarul SUA s-a apreciat n medie cu 6.8 la
de yenul japonez, cu 5.7 la sut
de lira sterlin
sut
a fat, a
a fat, a
a, cu
de moneda unic
3.5 la sut
a fat, a
a european
a (Graficul 2.2), cu 2.6
de francul elvet, ian s, i cu 2.5 la sut
de yuanul
la sut
a fat, a
a fat, a
chinezesc. Totodat
a, cea mai semnificativ
a apreciere s-a nregistrat
anume n luna decembrie 2016, dolarul SUA apreciindu-se n medie
3 USDX este un indice calculat prin medie geometric
a ponderat
a a valorii dolarului
SUA n raport cu un cos, de valute: euro 57.6%, yen japonez 13.6%, lira sterlin
a
11.9%, dolar canadian - 9.1%, coroan
a suedez
a 4.2%, francul elvet, ian 3.6%.

Graficul 2.1: Indicele USD (USDX)


110

100

90

80

1/16

1/15

1/14

1/13

1/12

1/11

70
1/10

Ultimul trimestru al anului 2016 a fost marcat de evenimente


importante, stabilind nis, te repere privind evolut, ia ulterioar
a a
rile membre OPEC au
economiei mondiale. La 30 noiembrie, t, a
semnat acordul privind diminuarea volumului product, iei de petrol,
ri. Impactul acordului asupra
repartiznd inclusiv cotele pe t, a
piet, ei petroliere a fost aprofundat de ulterioara al
aturare a
ri non-OPEC la decizia de diminuare
Federat, iei Ruse s, i a altor 10 t, a
a volumului petrolului. Un alt eveniment cu impact semnificativ a
fost decizia din 14 decembrie 2016 a Sistemului Rezervelor
Federale privind majorarea intervalului ratelor dobnzilor cu 0.25
puncte procentuale, pn
a la 0.5-0.75 la sut
a. Aceast
a decizie a
provocat o apreciere robust
a a dolarului SUA, cu efectele de
rigoare asupra piet, elor financiare s, i de materii prime. Un alt
fenomen observat la sfrs, itul anului 2016 a fost cres, terea
semnificativ
a a cotat, iilor la materiile prime generat
a de
revigorarea cererii mondiale, ceea ce a atenuat din presiunile
deflat, ioniste care au persistat n unele economii n ultimii doi ani.
Per ansamblu, prognozele privind evolut, ia economiei mondiale n
perioada 2017-2018 sunt superioare valorilor anului 2016.

Sursa: Bloomberg

Graficul 2.2: Evolut, ia USD/EUR (media


lunar
a) n contextul politicilor monetare ale
BCE s, i SRF
0.6

1.2

0.3

1.1

0.0

1.0
1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
6/15
7/15
8/15
9/15
10/15
11/15
12/15
1/16
2/16
3/16
4/16
5/16
6/16
7/16
8/16
9/16
10/16
11/16
12/16

2.1

Rata de politic monetar a BCE (%)


Rata efectiv a fondurilor federale a SRF (%)
USD/EUR (scala din dreapta)

Sursa: BCE, SRF

16

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr.1, februarie 2017)

Graficul 2.3: Evolut, ia RUB/USD (media


lunar
a) sub influent, a evolut, iei pret, ului la
petrol
65

80

55

70

45
60

35

50
1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
6/15
7/15
8/15
9/15
10/15
11/15
12/15
1/16
2/16
3/16
4/16
5/16
6/16
7/16
8/16
9/16
10/16
11/16
12/16

25

Urals (USD/baril)

RUB/USD (scala din dreapta)

Sursa: Banca Central


a a Federat, iei Ruse, Ministerul
Dezvolt
arii Economice a Federat, iei Ruse

Graficul 2.4: Evolut, ii pe piat, a mondial


a a
petrolului

de yenul japonez, cu 2.4 la sut


de moneda
cu 7.1 la sut
a fat, a
a fat, a
unic
a european
a (Graficul 2.2) s, i francul elvet, ian s, i cu 1.2 la sut
a
de yuanul chinezesc. n acelas, i timp, n luna decembrie, lira
fat, a
sterlin
a a fost unica moned
a de circulat, ie internat, ional
a care s-a
apreciat n raport cu dolarul SUA (cu 0.4 la sut
a), dat fiind faptul
deprecierii cumulative majore a acesteia dup
a referendumul din
23 iunie 2016, la care britanicii au votat pentru ies, irea Regatului
Unit al Marii Britanii din component, a Uniunii Europene.
n regiune piat, a valutar
a a fost marcat
a n ultimele luni ale anului
2016 de aprecierea semnificativ
a a rublei ruses, ti pe fundalul
cres, terii pret, ului la petrol s, i a mbun
at
at, irii perspectivelor privind
evolut, ia att a economiei ruses, ti, ct s, i a economiilor emergente
per ansamblu. Astfel, n trimestrul IV 2016, rubla ruseasc
a s-a
de dolarul SUA s, i cu 5.6 la
apreciat n medie cu 2.4 la sut
a fat, a
de moneda unic
sut
a fat, a
a european
a (Graficul 2.3). n aceast
a
perioad
a, hrivna ucrainean
a s-a depreciat n medie cu 2.0 la sut
a
de dolarul SUA s, i s-a apreciat cu 1.4 la sut
de moneda
fat, a
a fat, a
unic
a european
a. Leul romnesc s-a depreciat n medie cu 4.4
de dolarul SUA s, i cu 0.9 la sut
de moneda
la sut
a fat, a
a fat, a
unic
a european
a. Pentru comparat, ie, n trimestrul IV 2016, leul
de dolarul SUA s, i s-a
moldovenesc s-a depreciat cu 1.2 la sut
a fat, a
de moneda unic
apreciat cu 2.1 la sut
a fat, a
a european
a.

65
3
55

2
1

45

0
35

-1
10/16

7/16

4/16

1/16

10/15

7/15

4/15

-2
1/15

25

De ment, ionat s, i deprecierea semnificativ


a pe parcursul
de dolarul
trimestrului IV 2016 a lirei turces, ti, cu 10.6 la sut
a fat, a
de moneda unic
SUA s, i cu 7.1 la sut
a fat, a
a european
a, generat
a
de sporirea riscurilor legate de securitate s, i de deteriorarea
situat, iei economice. Pe parcursul anului 2016, lira turceasc
a s-a
de dolarul SUA s, i cu 19.6 la
depreciat n medie cu 11.1 la sut
a fat, a
de decembrie 2015.
sut
a n luna decembrie 2016 fat, a

Surplus/deficit de petrol la nivel mondial (mbz) - scala din dreapta


Urals (USD/baril)

Sursa: Ministerul Dezvolt


arii Economice a Federat, iei
Ruse, Administrat, ia SUA privind informat, ia energetic
a

n trimestrul IV 2016, pret, ul mediu al petrolului Urals a fost de


de trimestrul III
48.0 dolari SUA/baril, n cres, tere cu 9.3 la sut
a fat, a
de trimestrul IV 2015. La s, edint, a din 30
2016 s, i cu 14.9 la sut
a fat, a
noiembrie 2016 de la Viena, OPEC a decis, dup
a multe negocieri,
reducerea volumului product, iei de petrol pn
a la 32.5 milioane de
barili pe zi. Ulterior, deciziei de diminuare a volumului product, iei de
petrol s-a al
aturat s, i Federat, ia Rus
a care intent, ioneaz
a s
a reduc
a
product, ia de petrol cu 300 mii de barili pe zi n prima jum
atate
ri non-OPEC, care intent, ioneaz
a anului 2017, dar s, i alte t, a
a s
a
reduc
a volumul product, iei de petrol cu circa 558 mii de barili pe
zi n perioad
a ment, ionat
a. Chiar dac
a acordul OPEC reprezint
a
un factor pozitiv pentru evolut, ia pret, urilor la petrol, cres, terea
pret, urilor la petrol a fost s, i continu
a s
a fie temperat
a de aprecierea
semnificativ
a a dolarului SUA s, i de volatilitatea aferent
a ndeplinirii
deciziei OPEC. De ment, ionat c
a, n lunile noiembrie s, i decembrie
2016, att OPEC, ct s, i Federat, ia Rus
a au nregistrat volume record
a product, iei de petrol, ceea ce a contribuit la nregistrarea unor
surplusuri de petrol la nivel mondial de 2.1 s, i respectiv 2.4 milioane
de barili pe zi (Graficul 2.4).
Un alt fenomen atestat n trimestrul IV 2016 a fost cres, terea
cotat, iilor la materiile prime, generat
a de urm
atorii factori:
Cres, terea consumului n economiile avansate pe fondul
politicilor monetare stimulative.
Dezechilibrele de comert, atestate n ultima perioad
a.

Capitolul 2. Mediul extern

17

Recolta precar
a a anumitor culturi agricole n emisfera sudic
a
s, i prognozele privind diminuarea semnificativ
a a stocurilor de
produse alimentare.
Cres, terea treptat
a a pret, urilor la petrol generat
a de decizia
OPEC de diminuare a volumului product, iei de petrol.

Graficul 2.5: Ritmul anual de cres, tere a


indicilor pret, urilor mondiale (%)
45

Optimismul piet, elor aferent programului investit, ional amplu


anunt, at n campania electoral
a de noul pres, edinte al SUA.
0

11/16

12/16

10/16

9/16

8/16

7/16

6/16

5/16

3/16

4/16

2/16

1/16

Produse alimentare
Resurse energetice

Metale
Total

Sursa: FMI, calcule BNM

Graficul 2.6: Rata s, omajului n zona euro,


Italia, Romnia s, i Federat, ia Rus
a (%)
14
12
10
8
6

Italia
Romnia

Zona euro
Federaia Rus

Sursa: Eurostat, Serviciul Federal de Statistic


a al
Federat, iei Ruse

11/16

9/16

8/16

7/16

6/16

5/16

4/16

3/16

2/16

4
10/16

Pe piet, ele fort, ei de munc


a predilecte emigrant, ilor cu scop de
lucru din Republica Moldova, se atest
a o us, oar
a deteriorare. Pe
fondul problemelor financiar-economice ale Italiei, n ultimele luni
se atest
a o cres, tere a ratei s, omajului, pentru prima oar
a dup
a
acutizarea crizei datoriilor suverane din zona euro din 2012-2014.
Astfel, n luna noiembrie rata s, omajului n Italia a fost de 11.9 la
sut
a. Totus, i per ansamblu, n zona euro rata s, omajului continu
a
trendul slab descendent, n luna noiembrie nregistrndu-se n

blocul monetar o rat


a a s, omajului de 9.8 la sut
a (n sc
adere fat, a
de 12.1 la sut
a nregistrat
a n prima jum
atate a anului 2013). n
Romnia, rata s, omajului este n sc
adere, n luna noiembrie 2016

constituind 5.7 la sut


a, ceea ce este semnificativ mai redus fat, a
de media ultimilor ani. n Federat, ia Rus
a rata s, omajului este n
cres, tere, o presupunere precoce fiind efectul sezonier al perioadei
reci a anului. n luna noiembrie 2016, n Federat, ia Rus
a rata
s, omajului a fost de 5.4 la sut
a (Graficul 2.6).

-45

1/16

Pe parcursul trimestrului IV 2016, cotat, iile la materiile prime,


conform FMI, au crescut n medie cu 7.2 la sut
a comparativ cu
trimestrul III 2016 s, i cu 12.9 la sut
a comparativ cu trimestrul IV
2015. Cotat, iile la produsele alimentare s-au redus cu 1.4 la sut
a
de trimestrul III 2016 s, i au crescut cu 8.8 la sut
de
fat, a
a fat, a
trimestrul IV 2015. De ment, ionat c
a, pe parcursul ultimelor luni,
cotat, iile la majoritatea produselor alimentare au fost n cres, tere,
cu except, ia pret, urilor la gru, dat fiind abundent, a ofertei s, i a
cotat, iilor la zah
arul din trestie ca urmare a deprecierii
semnificative a realului brazilian, Brazilia fiind cel mai mare
produc
ator s, i exportator de zah
ar. Tot n perioada analizat
a,

cotat, iile la metale au crescut cu 10.2 s, i respectiv 19.7 la sut


a fat, a
de trimestrul III 2016, respectiv trimestrul IV 2015 acesta fiind
unul din factorii care au revigorat economiile emergente
dependente de exporturile de metale. Drept urmare a cres, terii
pret, urilor la petrol, per ansamblu, pret, urile la resursele energetice
la nivel mondial au crescut n trimestrul IV 2016 cu 11.8 la sut
a
de trimestrul anterior s, i cu 15.7 la sut
de trimestrul IV
fat, a
a fat, a
2015 (Graficul 2.5).

18

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr.1, februarie 2017)

2.2

Tabelul 2.1: Evolut, ia PIB, IPC s, i IPI n


economiile selectate (%)
PIB

PIB

IPI

IPC

tr.III,16/

tr.III,16/

ian.- noi.16/

dec.16/

tr.II,16

tr.III,15

ian.- noi.15

dec.15

0.9

1.6*

-1.1

2.1

0.3
0.2
0.2
0.3
0.6

1.7*
1.7*
1.1*
1.0*
4.4

1.3
1.1
0.4
1.4
1.6

1.1
1.7
0.5
0.5
-0.5

1.3
0.5

-0.4
2.0

0.8
2.1

5.4
12.4

(a.s.)
SUA
Zona
euro
Germania
Franta
Italia
Romnia
Federatia
Rus
a
Ucraina

Sursa: Eurostat, oficiile nat, ionale de statistic


a vizate
*n baza seriei ajustat
a sezonier

n trimestrul III 2016, produsul intern brut n Statele Unite ale


Americii a crescut cu 0.9 la sut
a comparativ cu trimestrul precedent
s, i cu 1.6 la sut
a comparativ cu acelas, i trimestru al anului 2015.
Consecint, ele perioadei ndelungate a pret, urilor joase la resursele
energetice continu
a s
a aib
a un efect negativ asupra industriei
SUA, n perioada ianuarie-noiembrie 2016, product, ia industrial
a
diminundu-se n medie cu 1.1 la sut
a. n luna decembrie rata
s, omajului n Statele Unite ale Americii a fost de 4.7 la sut
a, n
de minima ultimilor ani de
cres, tere cu 0.1 puncte procentuale fat, a
4.6 la sut
a nregistrat
a n luna noiembrie 2016. n luna decembrie
2016, pret, urile de consum n SUA au stagnat comparativ cu
luna precedent
a, s, i au crescut cu 2.1 la sut
a comparativ cu luna
decembrie 2015 (Tabelul 2.1).
Produsul intern brut al zonei euro n trimestrul III 2016 a crescut
cu 0.3 la sut
a comparativ cu trimestrul precedent s, i cu 1.7 la
sut
a (seria ajustat
a sezonier) comparativ cu trimestrul III 2015.
Product, ia industrial
a a crescut n perioada ianuarie-noiembrie 2016
cu 1.3 la sut
a, dintre care n Germania cu 1.1 sut
a, n Frant, a cu 0.4
la sut
a s, i n Italia cu 1.4 la sut
a. Rata s, omajului n zona euro s-a
diminuat pn
a la 9.8 la sut
a n luna noiembrie 2016. Drept urmare
a cres, terii consumului, dar s, i a major
arii treptate a pret, urilor la
resursele energetice, n luna decembrie 2016, inflat, ia anual
a n
zona euro a crescut pn
a la 1.1 la sut
a (Tabelul 2.1).

2.3

Graficul 2.7: Evolut, ia pret, urilor de consum


n Ucraina (%)

39
29
19
9

Inflaia anual

Inflaia lunar

Sursa: Serviciul Statistic


a de Stat al Ucrainei

12/16

11/16

10/16

9/16

8/16

7/16

6/16

5/16

3/16

4/16

2/16

1/16

-1

Evolut, ia economiilor importante

Evolut, ia economiilor vecine


principalii parteneri de comert,

s, i

n Romnia produsul intern brut n trimestrul III 2016 a fost, n


termeni reali, mai mare cu 0.6 la sut
a comparativ cu trimestrul II
de trimestrul similar al anului 2015, produsul intern
2016, iar fat, a
brut a nregistrat o cres, tere cu 4.4 la sut
a pe seria brut
a s, i cu 4.6 la
sut
a pe seria ajustat
a sezonier. n primele 11 luni ale anului 2016,
product, ia industrial
a n Romnia s-a majorat n baz
a anual
a cu 0.4
la sut
a pe seria ajustat
a sezonier s, i cu 1.6 la sut
a pe seria brut
a,
un ritm semnificativ inferior comparativ cu anii precedent, i. n luna
decembrie 2016, pret, urile de consum s-au majorat n medie cu 0.2
la sut
a comparativ cu luna precedent
a, ns
a au fost n medie cu
0.5 la sut
a mai mici comparativ cu luna decembrie 2015 (Tabelul
2.1).
n trimestrul III 2016, economia Federat, iei Ruse s-a contractat n
medie cu 0.4 la sut
a comparativ cu trimestrul III 2015. n perioada
ianuarie-noiembrie 2016, product, ia industrial
a a crescut cu 0.8 la
sut
a, product, ia n construct, ii a sc
azut cu 4.3 la sut
a, iar comert, ul
cu am
anuntul s-a contractat cu 5.1 la sut
a. n luna noiembrie 2016,
rata s, omajului a crescut pn
a la nivelul de 5.4 la sut
a. Inflat, ia a
continuat tendint, a de diminuare, n luna decembrie 2016, pret, urile
de luna precedent
de consum majorndu-se cu 0.4 la sut
a fat, a
a s, i
de luna decembrie 2015 (Tabelul 2.1).
cu 5.4 la sut
a fat, a

Capitolul 2. Mediul extern

n trimestrul III 2016, economia Ucrainei a crescut cu 0.5 la sut


a
comparativ cu trimestrul anterior s, i cu 2.0 la sut
a comparativ cu
trimestrul III 2015. n perioada ianuarie-noiembrie 2016, n baz
a
anual
a, product, ia industrial
a n Ucraina a crescut cu 2.1 la sut
a,
product, ia n construct, ii a crescut cu 14.1 la sut
a, iar product, ia
agricol
a s-a majorat cu 2.9 la sut
a. Totodat
a, n baz
a anual
a
exporturile s-au diminuat n primele 10 luni ale anului 2016 cu
7.9 la sut
a, iar importurile cu 0.1 la sut
a. Aparent, n Ucraina se
atest
a din nou cres, terea nivelului inflat, iei, n luna decembrie 2016,
pret, urile de consum majorndu-se cu 0.9 la sut
a n termeni lunari
s, i cu 12.4 la sut
a n termeni anuali (Tabelul 2.1).

19

20

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr.1, februarie 2017)

Capitolul 3
Evolut, ii ale activit
at, ii
economice
3.1

Cererea s, i product, ia

Conform informat, iei publicate de BNS, n trimestrul III 2016, PIB


s, i-a continuat evolut, ia pozitiv
a semnalat
a n prima jum
atate a
, cres, terea economic
anului 2016. Totus, i, n perioada de referint, a
a
s-a dovedit a fi mult mai pronunt, at
a, PIB nregistrnd o majorare
de 6.3 la sut
a, care s-a datorat, n cea mai mare parte, evolut, iei
favorabile din sectorul agricol comparativ cu anul 2015, ceea ce
a creat premise pentru majorarea exportului, dar s, i a consumului
de bunuri s, i servicii n natur
a, s, i unei evolut, ii pozitive din partea
variat, iei stocurilor. Accelerarea cres, terii PIB este reflectat
a s, i de
seria ajustat
a sezonier. Conform acesteia, rat
a trimestrial
a a PIB a
consemnat o valoare de 3.0 la sut
a, sau cu 1.7 puncte procentuale
superioar
a celei din trimestrul II 2016.

Cererea
Graficul 3.1: Contribut, ia componentelor
cererii la cres, terea PIB (p.p.)
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14

6.3
1.8
0.8

-3.7

-3.3

III/15

IV/15

Cons. admin. publice


Formarea brut de cap.
Cons. gospodriilor pop.

Sursa: BNS, calcule BNM

I/16

II/16
Import
Export
Rata creterii PIB

III/16

Din perspectiva utiliz


arilor (Graficul 3.1), consemnarea unei rate
anuale pozitive a PIB n trimestrul III 2016 s-a datorat att cererii
interne, ct s, i celei externe. Astfel, consumul final al gospod
ariilor
populat, iei s-a majorat cu 4.9 la sut
a, genernd o contribut, ie de 4.2
puncte procentuale la formarea ratei anuale a PIB. Comparativ cu
prima parte a anului 2016, n trimestrul III, dinamica consumului
populat, iei a fost mult mai accentuat
a, fapt determinat, n cea
mai mare parte, de consumul de bunuri s, i servicii n natur
a pe
fundalul evolut, iei pozitive n sectorul agricol. Procurarea bunurilor
s, i a serviciilor a cunoscut o dinamic
a mai modest
a. Consumul
final al administrat, iei publice a consemnat o contractare de 0.8
la sut
a. Componenta investit, ional
a a generat un aport pozitiv de
0.9 puncte procentuale. Totus, i, acest fapt s-a datorat impactului
asociat componentei variat, ia stocurilor favorizat
a de evolut, ia din
agricultur
a. Formarea brut
a de capital fix a fost cu 1.1 la sut
a
inferioar
a celei din trimestrul III 2015. Evolut, iile din sectorul agricol
au favorizat s, i majorarea exporturilor cu 16.4 la sut
a, ceea ce
a generat o contribut, ie de 5.9 puncte procentuale la dinamica
cres, terii PIB. Dinamica activit
at, ii economice n trimestrul III 2016
a fost atenuat
a semnificativ de majorarea importurilor cu 7.4 la
sut
a comparativ cu trimestrul III 2015.
Cererea de consum a populat, iei
n trimestrul III 2016, ritmul anual de cres, tere a consumului final al
gospod
ariilor populat, iei a nregistrat un nivel de 4.9 la sut
a, fiind

Capitolul 3. Evolut, ii ale activit


at, ii
economice

Veniturile administrate de c
atre Serviciul Fiscal de Stat au nsumat
61.0 la sut
a din suma total
a a veniturilor bugetului public nat, ional,
iar 39.0 la sut
a le-a revenit veniturilor administrate de c
atre
Serviciul Vamal.
Cheltuielile bugetului public nat, ional, n unsprezece luni ale anului
2016, au totalizat 42311.7 milioane lei, nregistrnd o cres, tere de

2.2

I/16

II/16

0
-2
-3.5
-4
-6

-5.2

III/15

IV/15

III/16

Consumul n form natural


Cheltuielile pentru procurarea serviciilor
Cheltuielile pentru procurarea bunurilor
Consumul final al gospodriilor populaiei

Sursa: BNS, calcule BNM

Graficul 3.3: Evolut, ia venitului disponibil


de perioada similar
al populat, iei (%, fat, a
a
a anului precedent) s, i contribut, iile
subcomponentelor (p.p.)
16
12
8
4
0
-4
-8

III/15

IV/15

I/16

II/16

III/16

Alte venituri
Prestaii sociale
Remiteri
Activitatea individual non-agricol
Activitatea individual agricol
Activitatea salarial
Venituri disponibile - total
Venit disponibil, termeni reali

Sursa: BNS, calcule BNM

Graficul 3.4: Dinamica veniturilor s, i a


cheltuielilor publice (%, cres, tere anual
a)
25
20
15
10
4.3

5
0

2.4

-5
-10

Veniturile publice

Sursa: Ministerul Finant, elor

Cheltuieli publice

10/16

7/16

4/16

1/16

10/15

7/15

4/15

-15
1/15

Conform datelor furnizate de c


atre Ministerul Finant, elor, n
unsprezece luni ale anului 2016, veniturile acumulate la bugetul
public nat, ional au constituit 40172.5 milioane lei, dep
as, ind cu 2.4
la sut
a veniturile acumulate n perioada similar
a a anului 2015
(Graficul 3.4). Partea major
a a veniturilor bugetare a fost
acumulat
a din contul impozitelor s, i taxelor, care au avut o
pondere de 65.0 la sut
a (26117.4 milioane lei). Contribut, iile s, i
primele de asigur
ari obligatorii au reprezentat 29.5 la sut
a
(11835.3 milioane lei), iar ponderea altor venituri s, i granturi a
constituit 4.5 la sut
a (1828.3 milioane lei) s, i respectiv 1.0 la sut
a
(391.5 milioane lei) din totalul veniturilor bugetare.

2.3
2

10/14

Executarea bugetului public nat, ional

4.9

7/14

Sectorul public

4/14

Des, i, cres, terea consumului, n cea mai mare parte, se datoreaz


a
evolut, iei sectorului agricol ce a favorizat consumul n form
a
natural
a, acest indicator a fost sust, inut s, i de dinamica pozitiv
aa
venitului disponibil al populat, iei. n acest fel, n trimestrul III 2016,
rata anual
a a venitului disponibil al populat, iei a consemnat un
nivel de 5.2 la sut
a, sau cu 3.5 puncte procentuale superior
nivelului din trimestrul II 2016 (Graficul 3.3). Aceast
a dinamic
aa
ratei anuale a fost determinat
a, n principal, de veniturile aferente
prestat, iilor sociale s, i a activit
at, ii salariale, care au generat
contribut, ii de 4.1 s, i 3.9 puncte procentuale la formarea ratei
anuale, respectiv. De ment, ionat c
a, contribut, ia remiterilor s-a
de trimestrul precedent,
diminuat cu 3.5 puncte procentuale fat, a
n timp ce contribut, iile din partea activit
at, ii individuale agricole cu 0.5 puncte procentuale. Astfel, venitul din partea remiterilor a
generat o contribut, ie negativ
a de 1.4 puncte procentuale la
formarea ratei anuale, n timp ce venitul din partea activit
at, ii
individuale agricole - o contribut, ie negativ
a de 0.5 puncte
procentuale.
Veniturile din partea activit
at, ii individuale
non-agricole s, i alte venituri n comun au contribuit cu -0.8 puncte
procentuale la formarea ratei anuale. n trimestrul III 2016, rata
anual
a de cres, tere a venitului disponibil al populat, iei n termeni
reali s-a pozit, ionat la nivelul de 0.7 la sut
a, fiind cu 6.4 puncte
procentuale superioar
a celei din trimestrul II 2016.

Graficul 3.2: Contribut, ia componentelor


(p.p.) la cres, terea consumului final al
gospod
ariilor populat, iei (%)

1/14

cu 2.7 puncte procentuale superior celui din trimestrul precedent.


Aceast
a dinamic
a a fost determinat
a de evolut, iile tuturor
subcomponentelor principale. Astfel, consumul n form
a natural
a
a consemnat o dinamic
a anual
a pozitiv
a, majorndu-se cu 15.8 la
sut
a pe fundalul unor condit, ii favorabile pentru product, ia agricol
a
, astfel, contribuind cu 2.5 puncte
n perioada de referint, a
procentuale la formarea ritmului anual de cres, tere. Cheltuielile
pentru procurarea serviciilor s-au majorat cu 3.3 la sut
a,
contribuind la formarea ritmului anual de cres, tere a consumului
final al gospod
ariilor populat, iei cu 0.8 puncte procentuale (Graficul
3.2). n acelas, i timp, cheltuielile pentru procurarea bunurilor au
de trimestrul III 2015,
nregistrat o cres, tere de 2.9 la sut
a fat, a
genernd o contribut, ie pozitiv
a de 1.6 puncte procentuale.

21

22

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr.1, februarie 2017)

de perioada similar
4.3 la sut
a fat, a
a a anului 2015. Din totalul
de cheltuieli, ponderea major
a au det, inut-o cheltuielile pentru
mnt au fost alocate
protect, ia social
a (37.0 la sut
a), pentru nv
at, a
17.6 la sut
a, pentru ocrotirea s
an
at
at, ii - 13.0 la sut
a. Pentru
serviciile de stat cu destinat, ie general
a s, i servicii n domeniul
economiei au fost disbursate 10.4 la sut
a s, i respectiv 9.4 la suta,
iar domeniului ap
ar
arii nat, ionale, ment, inerii ordinii publice s, i
securit
at, ii nat, ionale i-au revenit 7.7 la sut
a din cheltuieli, alte
domenii beneficiind de finant, are mai modest
a.
, executarea bugetului public nat, ional s-a
n perioada de referint, a
de 1352.8 milioane
soldat cu un deficit de 2139.2 milioane lei, fat, a
lei n perioada similar
a a anului 2015. Soldurile la conturile
bugetului public nat, ional, la situat, ia din 30 noiembrie 2016, sau majorat, comparativ cu situat, ia din 1 ianuarie 2016, cu 1395.8
milioane lei s, i au constituit 4575.4 milioane lei.
Datoria de stat
La situat, ia din 31 decembrie 2016, soldul datoriei de stat a
Republicii Moldova a constituit 50785.8 milioane lei, superior celui
de la sfrs, itul trimestrului III 2016 cu 36.5 la sut
a. Aceast
a
cres, tere se datoreaz
a, n mare parte, convertirii, n luna octombrie
2016, n VMS cu maturitatea cuprins
a ntre 1 s, i 25 ani, a
garant, iilor de stat, n sum
a de 13.3 miliarde lei, emise de c
atre
Ministerul Finant, elor n numele Guvernului Republicii Moldova
acordate de Banca
pentru garantarea creditelor de urgent, a
Nat, ional
a a Moldovei n anii 2014 s, i 2015, conform Legii nr. 235
din 03 octombrie 2016 privind emisiunea obligat, iunilor de stat n
vederea execut
arii de c
atre Ministerul Finant, elor a obligat, iilor de
plat
a derivate din garant, iile de stat nr. 807 din 17 noiembrie 2014
s, i nr. 101 din 1 aprilie 2015.
Datoria de stat, la sfrs, itul anului 2016, a fost format
a din datoria
de stat extern
a n proport, ie de 57.6 la sut
a s, i datoria de stat
de 31 decembrie 2015,
intern
a n proport, ie de 42.4 la sut
a. Fat, a
datoria de stat s-a majorat cu 17276.6 milioane lei, sau cu 51.6 la
sut
a, din contul cres, terii datoriei de stat interne (cu o contribut, ie
pozitiv
a de 42.7 puncte procentuale) s, i a datoriei de stat externe
(cu o contribut, ie pozitiv
a de 8.9 puncte procentuale).
Pe parcursul anului 2016, soldul datoriei de stat externe s-a
majorat cu circa 2982.4 milioane lei sau cu circa 11.3 la sut
a,
constituind la sfrs, itul lunii decembrie 2016 suma de 29266.2
milioane lei. Totodat
a, n valut
a, soldul datoriei de stat externe a
nsumat 1464.7 milioane dolari SUA, nregistrndu-se o majorare
comparativ cu nceputul anului, cu 127.65 milioane dolari SUA sau
cu 9.55 la sut
a. Pe parcursul anului 2016, finant, area extern
a net
a
a atins o valoare pozitiv
a, constituind circa 175.04 milioane dolari
de
SUA. Totodat
a, fluctuat, ia ratei de schimb a dolarului SUA fat, a
alte valute a avut valori negative s, i a reprezentat -47.38 milioane
dolari SUA. Pentru serviciul datoriei de stat externe, pe parcursul
anului 2016, au fost utilizate mijloace b
anes, ti n sum
a de 284.64
milioane lei.
La situat, ia din 31 decembrie 2016, datoria de stat intern
a a
constituit 21519.6 milioane lei, superioar
a celei de la sfrs, itul
anului 2015 de circa 3 ori. Modificarea datoriei de stat interne
s-a produs, n mare parte, din contul emiterii, n luna octombrie
2016, a VMS pentru executarea de c
atre Ministerul Finant, elor a
obligat, iunilor de plat
a derivate din garant, iile de stat ment, ionate,

Capitolul 3. Evolut, ii ale activit


at, ii
economice

23

n sum
a de 13.3 miliarde lei, s, i al major
arii emisiunii VMS pe
piat, a primar
a cu circa 18.5 la sut
a. Prin urmare, la finele lunii
decembrie 2016, datoria intern
a a fost format
a din VMS emise pe
piat, a primar
a (28.4 la sut
a), VMS convertite (9.6 la sut
a) s, i VMS
emise pentru executarea garant, iilor de stat (62.0 la sut
a).
Curba randamentelor valorilor mobiliare de stat (VMS)
n trimestrul IV 2016, volumul VMS tranzact, ionate pe piat, a primar
a
de
a constituit 2168.2 milioane lei, cu 10.4 la sut
a mai put, in fat, a
trimestrul precedent. Volumul valorilor mobiliare puse n circulat, ie
a fost cu 0.1 la sut
de
n perioada de referint, a
a mai mic fat, a
volumul anunt, at init, ial de Ministerul Finant, elor. Raportul dintre
cererea din partea participant, ilor la licitat, ii s, i oferta din partea
organului emitent, n trimestrul IV 2016, a fost de 1.92.

Graficul 3.5: Curba randamentelor VMS (%)


30
25.95 25.96

26.24

11.05 11.23

11.30

7.21 7.50

7.49

26.12

25
20

21.15

15

12.23

10

Rata medie efectiv


a a dobnzii la bonurile de trezorerie cu
scadent, a la 91 de zile a constituit 7.21 la sut
a, fiind sub nivelul
mediu al ratei dobnzii din trimestrul precedent cu 3.8 puncte
procentuale. Bonurile de trezorerie de 182 de zile au fost plasate
la o rat
a medie efectiv
a de 7.50 la sut
a, cu 3.7 puncte
procentuale mai put, in dect n trimestrul III 2016, iar cele cu
scadent, a la 364 de zile de 7.49 la sut
a, cu 3.8 puncte
procentuale mai put, in dect n trimestrul anterior (Graficul 3.5).
De ment, ionat c
a, ncepnd cu luna decembrie 2015, licitat, ii cu
bonuri de trezorerie de 21 de zile nu au fost efectuate.
Obligat, iunile de stat cu scadent, a la doi ani au fost tranzact, ionate
cu o rat
a medie efectiv
a de 8.63 la sut
a, n diminuare cu 3.6
puncte procentuale fat
a de trimestrul precedent.
Ministerul
Finant, elor, ncepnd cu luna noiembrie 2016, a reluat plasarea pe
piat, a primar
a a obligat, iunilor de stat cu scadent, a la 3 ani, care
pe parcursul trimestrului IV au fost tranzact, ionate la o rat
a medie
efectiv
a a dobnzii de 7.74 la sut
a.

8.63

7.74

2ani
TR IV 2016

3ani

0
21z 91z 182z
364z
TR IV 2015
TR III 2016

Sursa: BNM

Graficul 3.6: Contribut, ia tipurilor de mijloace


fixe (p.p.) la dinamica anual
a a investit, iilor
n active materiale pe termen lung (%)
5
0
-5
-10
-15
-20
-25
2014

2015

I/2016

II/2016

III/2016

Cldiri de locuit

Cea mai mare pondere n volumul VMS puse n circulat, ie pe


au det, inut-o bonurile de trezorerie
parcursul perioadei de referint, a
cu scadent, a la 364 de zile, acestea au constituit 41.9 la sut
a
din totalul tranzact, iilor, fiind urmate de bonurile de trezorerie
de 182 de zile, a c
aror pondere a constituit 31.3 la sut
a, iar
ponderea bonurilor de trezorerie de 91 de zile a alc
atuit 23.4
la sut
a. Ponderea obligat, iunilor de stat cu scadent, a la 2 ani a
constituit 2.1 la sut
a, iar a obligat, iunilor de stat cu scadent, a la 3
ani 1.4 la sut
a.
Cererea de investit, ii

Cldiri (exclusiv cldiri de locuit) i edificii


Utilaje, maini i mijloace de transport
Alte mijloace fixe
Diferene statistice
Investiii n active materiale pe termen lung (suma componentelor)

Sursa: BNS

Graficul 3.7:
Contribut, ia surselor de
finant, are (p.p.)
la dinamica anual
a a
investit, iilor n active materiale pe termen
lung (%)
5
0

n trimestrul III 2016, formarea brut


a de capital a nregistrat o
evolut, ie pozitiv
a, exclusiv ca efect al evolut, iei subcomponentului
variat, ia stocurilor, n mare parte, datorit
a unui an agricol bun, n
timp ce formarea brut
a de capital fix s-a contractat comparativ
cu perioada similar
a a anului 2015. Totus, i, aceasta s, i-a atenuat
sc
aderea comparativ cu intervalul precedent (de la -9.4 la sut
a
la -1.1 la sut
a). Traiectoria a fost imprimat
a att de evolut, ia
ascendent
a din aceast
a perioad
a, ct s, i de efectul perioadei de
baz
a din trimestrul III 2015. Totodat
a, majorarea substant, ial
aa
volumului creditelor noi acordate pentru imobil (cu 45.7 la sut
a) s, i
evolut, ia autorizat, iilor acordate pentru imobil (temperarea ritmului
anual pn
a la -1.5 la sut
a) denot
a temperarea evolut, iei negative
a form
arii brute de capital fix n trimestrul III 2016. n acest
sens, ritmul anual de cres, tere a subcomponentului construct, ii din

-5
-10
-15
-20
-25
-30
2014

2015

I/2016

II/2016

III/2016

Bugetul de stat
Bugetele unitilor administrativ-teritoriale
Mijloacele proprii ale ntreprinderilor i populaiei
Mijloacele investitorilor strini
Alte surse
Diferene statistice
Investiii n active materiale pe termen lung (suma componentelor)

Sursa: BNS

24

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr.1, februarie 2017)

formarea brut
a de capital s-a atenuat pn
a la valoarea de -3.4 la
sut
a.
Potrivit datelor operative prezentate de BNS, rata anul
a a
investit, iilor n active materiale pe termen lung s-a situat n
continuare n palierul negativ, nregistrnd totus, i o ameliorare n
ultimele dou
a trimestre (Graficul 3.6, Graficul 3.7).
n funct, ie de tipurile de mijloace fixe, la dinamica investit, iilor au
avut contribut, ii negative toate subcomponentele, cu except, ia altor
mijloace fixe, n special investit, iile n categoria utilaje, mas, ini s, i
mijloace de transport, care au consemnat o reducere de 16.8
la sut
a anual. De asemenea, s-au atestat valori n descres, tere
n sectorul construct, iilor de cl
adiri. n sectorul nerezident, ial s-a
nregistrat o diminuare a volumului investit, iilor cu 28.7 la sut
a, iar
n cel rezident, ial - cu 11.7 la sut
a.
Din perspectiva surselor de finant, are a procesului investit, ional,
o ajustare puternic
a a volumului investit, iilor s-a nregistrat n
sectorul public, mai cu seam
a a bugetului de stat (cu 73.3 la
sut
a), situat, ie generat
a, n mare parte, de incertitudinea sporit
a cu
privire la evolut, ia ulterioar
a a economiei s, i a surselor de finant, are
a bugetului.
Graficul 3.8:
Evolut, ia ratei anuale a
exporturilor (%) s, i contribut, ia pe categorii
ri (p. p.)
de t, a
20
16
12
8
4
0

n sens descresc
ator au evoluat s, i acumul
arile de capital efectuate
de ntreprinderi s, i populat, ie, componenta care det, ine circa 60.4
la sut
a din valoarea mijloacelor destinate realiz
arii procesului
investit, ional. n acest sens, de ment, ionat faptul c
a venitul real
disponibil al populat, iei a r
amas practic la nivelul anului 2015, n
acelas, i timp, consumul final al populat, iei s-a majorat, fapt ce a
impus resurse limitate pentru finant, area activit
at, ii investit, ionale a
populat, iei n perioada analizat
a.

-4
-8

Cererea extern
a net
a4

-12
-16
-20
-24
III/15

IV/15

UE

CSI

I/16

II/16

Restul lumii

III/16

Exporturile

Sursa: BNS, calcule BNM

Graficul 3.9:
Evolut, ia ratei anuale
a
exporturilor
(%)
s, i
contribut, ia
componentelor pe grupe de m
arfuri
(p. p.)
20
16
12
8
4
0
-4

n trimestrul III 2016, rata anual


a a exporturilor (exprimate n
dolari SUA) a consemnat un nivel de 15.9 la sut
a, sau cu 19.0
puncte procentuale superior celui din trimestrul II 2016. Aceast
a
evolut, ie a fost determinat
a, n principal, de revigorarea exporturilor
rile UE, care s-au majorat n termeni anuali cu 24.9 la
c
atre t, a
sut
a, genernd o contribut, ie pozitiv
a de 16.3 puncte procentuale
rile clasificate ca
(Graficul 3.8). n acelas, i timp, exporturile c
atre t, a
Restul lumii au consemnat o cres, tere practic similar
a cu cea din
trimestrul precedent, cu o contribut, ie de 2.3 puncte procentuale,
care este una net inferioar
a celei generate de exporturile destinate
rilor UE. n perioada de referint, a
, exporturile c
rile CSI s-au
t, a
atre t, a
diminuat cu 10.2 la sut
a, determinnd o contribut, ie negativ
a de
2.7 puncte procentuale. De ment, ionat c
a, pentru al paisprezecelea
rilor CSI au nregistrat
trimestru consecutiv exporturile destinate t, a
ritmuri negative de cres, tere.

-8
-12
-16
-20

III/15

IV/15

I/16

II/16

III/16

Alte mrfuri
Vehicule, aparate optice i de nregistrat sau de reprodus sunete
Articole din metale, pietre sau ceramic
Materiale textile i mbrcminte
Produse ale industriei chimice i ale prelucrrii lemnului
Produse minerale
Produse alimentare, ale regnului animal, buturi i grsimi
Rata anual de cretere a exporturilor

Analiznd exportul pe categorii de m


arfuri (Graficul 3.9), de
ment, ionat contribut, ia pozitiv
a din partea grupei produse
alimentare, ale regnului animal, b
auturi s, i gr
asimi (11.4 puncte
procentuale), care a fost generat
a de cres, terea n termeni anuali a
exportului acestor produse cu 28.9 la sut
a. Majorarea exporturilor
de produse agroalimentare a fost sust, inut
a de revigorarea
sectorului agricol, astfel volumul product, iei agricole s-a majorat n

Sursa: BNS, calcule BNM


4 S-au utilizat datele trimestriale cu privire la evolutia comertului extern al
,
,
Republicii Moldova, exprimate n mii dolari SUA.

Capitolul 3. Evolut, ii ale activit


at, ii
economice

Graficul 3.10: Evolut, ia ritmului anual al


importurilor (%) s, i contribut, ia pe categorii
ri (p.p.)
de t, a
8
4
0
-4
-8
-12
-16
-20
-24
-28
-32
III/15

IV/15

Restul lumii

12
8
4
0
-4
-8
-12
-16
-20
-24
-28
-32

Sursa: BNS, calcule BNM

Graficul 3.12: Evolut, ia n termeni reali a


comert, ului extern (%)
35
Export

25

Import
15
5
-5
-15

Sursa: BNS, calcule BNM

11/16

9/16

10/16

8/16

7/16

6/16

5/16

-35

4/16

-25
11/15

Datele operative aferente comert, ului extern al Republicii Moldova


pentru primele dou
a luni ale trimestrului IV 2016 prezint
a semnale
de revigorare n continuare a acestuia (Graficul 3.12). Rata anual
a
a importurilor, n perioada octombrie-noiembrie 2016, s-a
pozit, ionat la nivelul de 9.3 la sut
a, sau cu 4.2 puncte procentuale
superior celui din trimestrul III 2016. n acelas, i timp, rata anual
aa
exporturilor a consemnat un nivel de 18.4 la sut
a, sau cu 2.5
puncte procentuale superior celui din trimestrul III 2016.

Importurile

III/15
IV/15
I/16
II/16
III/16
Alte mrfuri
Vehicule, aparate optice i de nregistrat sau de reprodus sunete
Articole din metale, pietre sau ceramic
Materiale textile i mbrcminte
Produse ale industriei chimice i ale prelucrrii lemnului
Produse minerale
Produse alimentare, ale regnului animal, buturi i grsimi
Rata anual de cretere a importurilor

1/16

Pe grupe de m
arfuri (Graficul 3.11), majorarea ratei anuale a
importurilor a fost influent, at
a, n principal, de evolut, ia importurilor
de vehicule, aparate optice s, i de nregistrat sau de reprodus
sunete, materiale textile s, i mbr
ac
aminte s, i produse ale
industriei chimice s, i ale prelucr
arii lemnului, care au generat
contribut, ii pozitive de 3.0, 1.8 s, i 1.6 puncte procentuale, respectiv.
Totodat
a, de ment, ionat diminuarea contribut, iei negative din
partea grupei produse minerale, astfel aceasta s-a pozit, ionat la
nivelul de -1.6 puncte procentuale, spre deosebire de finele anului
2015, cnd s-a situat la nivelul de -11.5 puncte procentuale.

UE

III/16

Graficul 3.11:
Evolut, ia ritmului anual
al
importurilor
(%)
s, i
contribut, ia
componentelor pe grupe de m
arfuri
(p.p.)

2/16

De ment, ionat c
a, revigorarea importurilor n trimestrul III 2016
ri
a fost sust, inut
a de evolut, ia acestora pe toate categoriile de t, a
rile CSI au consemnat cea mai
(Graficul 3.10). Importurile din t, a
pronunt, at
a cres, tere (de 10.3 la sut
a), contribuind la cres, terea
ratei anuale a importurilor cu 2.4 puncte procentuale. Totodat
a,
importurile din UE s, i cele clasificate ca Restul lumii s-au majorat
cu 2.9 s, i 4.5 la sut
a, genernd contribut, ii, respectiv, de 1.5 s, i
1.2 puncte procentuale la formarea ratei anuale a importurilor
(Graficul 3.10).

CSI

II/16

Sursa: BNS, calcule BNM

12/15

Dup
a o perioad
a de doi ani s, i jum
atate cnd rata anual
a a
importurilor s-a pozit, ionat n palierul negativ, n trimestrul III 2016,
aceasta a revenit n banda pozitiv
a, pozit, ionndu-se la nivelul de
5.1 la sut
a.

I/16

3/16

termeni anuali cu 24.2 la sut


a n trimestrul III 2016. Totodat
a, n
direct, ia major
arii volumului exporturilor a contribuit s, i cres, terea
exporturilor de vehicule, aparate optice s, i de nregistrat sau de
reprodus sunete cu 4.8 la sut
a, astfel genernd o contribut, ie
pozitiv
a de 0.9 puncte procentuale. Similar trimestrului precedent,
de ment, ionat contribut, ia pozitiv
a din partea grupei materiale
textile s, i mbr
ac
aminte, care a fost determinat
a de majorarea
volumului m
arfurilor exportate aferente acestei grupe cu 11.8 la
sut
a. Evolut, ia pozitiv
a n primele nou
a luni ale anului 2016 a
exportului de materiale textile s, i mbr
ac
aminte a fost sust, inut
a
s, i de cres, terea, n perioada analizat
a, a volumului product, iei
industriale n sectoarele fabricarea produselor textile (29.4 la
sut
a), fabricarea articolelor de mbr
ac
aminte (19.8 la sut
a) s, i
mintei, t
fabricarea nc
alt, a
ab
acirea s, i finisarea pieilor (12.9 la
sut
a).

25

26

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr.1, februarie 2017)

Graficul 3.13:
Contribut, ia sectoarelor
economiei la cres, terea PIB (p.p.)
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
III/15

IV/15

I/16

II/16

Agricultura
Construcii
Transport i depozitare, informaii
Administraie public
Impozite nete pe produs

III/16

Industria
Comer
Tranzacii imobiliare
Alte activiti
Rata creterii PIB

Sursa: BNS

Graficul 3.14: Evolut, ia n termeni reali a


de luna similar
industriei (%, fat, a
a a anului
precedent)

Product, ia
Pe categorii de resurse (Graficul 3.13), evolut, ia pozitiv
a a PIB, n
trimestrul III 2016, a fost determinat
a, n cea mai mare parte, de
cres, terea valorii ad
augate brute din agricultur
a cu 24.2 la sut
a
comparativ cu trimestrul III 2015, contribuind astfel cu 4.9 puncte
procentuale la dinamica PIB, ca
rezultat al unor condit, ii
meteorologice favorabile pentru acest sector pe parcursul anului
2016. Dinamica respectiv
a a favorizat nregistrarea unor evolut, ii
pozitive s, i n sectoarele conexe. Astfel, n trimestrul III 2016,
comert, ul cu ridicata s, i cu am
anuntul s-a majorat cu 6.8 la sut
a,
industria prelucr
atoare cu 1.6 la sut
a, transportul s, i depozitarea
cu 3.3 la sut
a. Evolut, ii pozitive care au generat un impact
sesizabil la cres, terea PIB au fost consemnate s, i n sectorul
informat, iilor s, i comunicat, iilor, care a nregistrat o majorare de 2.9
la sut
a. Impozitele nete pe produse, n trimestrul III 2016, au
nregistrat o cres, tere de 1.7 la sut
a comparativ cu perioada
similar
a a anului 2015, genernd o contribut, ie de 0.2 puncte
procentuale la dinamica PIB. n acelas, i timp, construct, iile au
consemnat o dinamic
a negativ
a, contractndu-se cu 2.8 la sut
a.

12
9
6
3
0
-3
-6

11/16

9/16

10/16

8/16

7/16

6/16

5/16

3/16

4/16

2/16

1/16

11/15

-12

12/15

-9

Sursa: BNS

Graficul 3.15: Evolut, ia transportului de


de luna similar
m
arfuri (%, fat, a
a a anului
precedent)
30
20
10
0
-10
-20

Feroviar

Rutier

Sursa: BNS

Fluvial

Aerian

11/16

10/16

9/16

8/16

7/16

6/16

5/16

4/16

3/16

2/16

1/16

12/15

11/15

-30
-40

Total mrfuri transportate

n primele dou
a luni ale trimestrului IV 2016, ritmul anual de
cres, tere a volumului product, iei industriale a consemnat un nivel
mediu de 0.9 la sut
a, fiind cu 1.4 puncte procentuale superior
celui din trimestrul III 2016 (Graficul 3.14). Dinamica respectiv
aa
fost determinat
a preponderent de accelerarea ritmului anual de
cres, tere a volumului product, iei n sectorul product, ia s, i furnizarea
de energie electric
a s, i termic
a, gaze, ap
a cald
a s, i aer condit, ionat
cu 33.9 puncte procentuale, consemnnd n primele dou
a luni ale
trimestrului IV 2016, un nivel mediu de 21.6 la sut
a. Totodat
a, n
direct, ia diminu
arii ritmului anual a contribuit temperarea ritmului
anual de cres, tere a volumului product, iei n industria prelucr
atoare
(sectorul cu cea mai mare pondere) s, i n industria extractiv
a, care
au consemnat niveluri de -1.2 s, i -12.5 la sut
a n primele dou
a
luni ale trimestrului IV 2016, respectiv, fiind cu 2.2 s, i 1.8 puncte
de cele din trimestrul III 2016.
procentuale inferioare fat, a
Pentru perioada octombrie-noiembrie 2016, rata anual
a a
volumului m
arfurilor transportate a nregistrat un nivel mediu de
-0.8 la sut
a, sau cu 11.5 puncte procentuale inferior celui din
trimestrul III 2016. De ment, ionat c
a, aceast
a ncetinire pronunt, at
a
a ratei anuale a fost determinat
a preponderent de diminuarea
volumului de m
arfuri transportate pe cale rutier
a (Graficul 3.15).
Totodat
a, n perioada ianuarie-noiembrie 2016, ntreprinderile de
transport feroviar, rutier, fluvial s, i aerian au transportat cu 2.5 la
sut
a mai put, ine m
arfuri comparativ cu perioada similar
a a anului
2015. Aceast
a evolut, ie a fost determinat
a de diminuarea n
termeni anuali a volumului de m
arfuri transportate pe cale ferat
a
(-28.9 la sut
a), pe cale aerian
a (-17.5 la sut
a) s, i pe cale fluvial
a
(-13.0). n acelas, i timp, transportul de m
arfuri pe cale rutier
a s-a
majorat n termeni anuali cu 4.9 la sut
a.
Datele cu privire la comert, ul intern, pentru perioada
octombrie-noiembrie 2016, reflect
a o diminuare a comert, ului cu
bunuri, precum s, i a prest
arii serviciilor (Graficul 3.16). Astfel, n
, cifra de afaceri la ntreprinderile cu activitate
perioda de referint, a
principal
a de comert, cu am
anuntul a consemnat un nivel de -1.6
la sut
a, cu 4.0 puncte procentuale inferior celui din trimestrul III

Capitolul 3. Evolut, ii ale activit


at, ii
economice

15
10
5
0
-5
-10

Comer cu bunuri

11/16

9/16

10/16

7/16

8/16

6/16

5/16

3/16

4/16

1/16

-15
-20

2/16

n anul 2016, volumul product, iei globale agricole s-a majorat cu


18.6 la sut
a comparativ cu anul precedent, astfel contribuind la
revigorarea sectorului agricol dup
a contractarea pronunt, at
a din
anul 2015 (Graficul 3.17). Evolut, ia respectiv
a a fost determinat
a
de majorarea volumului product, iei vegetale cu 26.0 la sut
a, astfel
contribuind la cres, terea volumului product, iei globale agricole cu
17.6 puncte procentuale. Conform datelor operative, dinamica
pozitiv
a a product, iei vegetale a fost sust, inut
a de majorarea recoltei
de gru, floarea soarelui, cartofi, porumb pentru boabe s, i
de fructe, nuci s, i pomus, oare cu 39.8, 38.9, 35.0, 28.8 s, i 19.2
la sut
a, respectiv, care au contribuit cumulativ cu 13.9 puncte
procentuale. Totodat
a, volumul product, iei animaliere n perioada
analizat
a s-a majorat doar cu 3.1 la sut
a. Cres, terea volumului
product, iei animaliere a fost sust, inut
a de majorarea product, iei de
carne (4.8 la sut
a) s, i ou
a (7.0 la sut
a).

20

12/15

Product, ia agricol
a

Graficul 3.16: Evolut, ia comert, ului intern (%,


de luna similar
fat, a
a a anului precedent)

11/15

2016. Totodat
a, cifra de afaceri la ntreprinderile prestatoare de
servicii a nregistrat, n primele dou
a luni ale trimestrului IV 2016,
o diminuare medie de -1.3 la sut
a, cu 3.5 puncte procentuale
inferioar
a celei din trimestrul precedent.

27

Comer cu servicii

Sursa: BNS

Graficul 3.17: Product, ia global


a agricol
a (%,
de anul precedent)
fat, a
40
30
18.6

20
10
0
-10
-20

-13.8
2013

2014

2015

Producia animalier
Producia vegetal
Producia global agricol
Sursa: BNS

2016

28

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr.1, februarie 2017)

Graficul 3.18: Rata anual


a de cres, tere a
populat, iei ocupate (%) s, i formarea acesteia
dup
a sectoarele economiei nat, ionale (p.p.)

3.2

Piat, a muncii

10

n trimestrul III 2016, att populat, ia ocupat


a, ct s, i populat, ia
de valorile din perioada
activ
a au nregistrat descres, teri, att fat, a
similar
a a anului 2015, ct s, i comparativ cu cele consemnate n
, rata s, omajului a fost
trimestrul II 2016. n perioada de referint, a
us, or inferioar
a celei din trimestrul III 2015.

8
6
4
2
0
-2
-4

III/15
IV/15
I/16
Agricultur
Construcii
Transport i comunicaii
Alte activiti
Populaia activ

II/16
III/16
Industrie
Comer
Servicii sociale*
Populaia ocupat

Fort, a de munc
a

Sursa: BNS, calcule BNM


mnt, s

a, nv
at, a
an
atate s, i asistent, a
*Administrat, ia public
social
a

Graficul 3.19: Evolut, ia ratei s, omajului s, i a


ratei de ocupare a populat, iei (%)
48

46

44

42
40

38

36

34

32
30

III/15

IV/15

I/16

II/16

III/16

Rata de ocupare (a.s.) (axa din stnga)


Rata omajului (a.s.)
Rata omajului
Sursa: BNS, calcule BNM

n trimestrul III 2016, rata de cres, tere anual


a a populat, iei ocupate
s-a diminuat cu 2.8 puncte procentuale n comparat, ie cu
trimestrul II 2016, nregistrnd nivelul de -0.5 la sut
a. Totodat
a,
considernd structura economiei autohtone, diminuarea
num
arului populat, iei ocupate a fost determinat
a de reducerea
num
arului acesteia n transport s, i comunicat, ii industrie,
construct, ii s, i alte activit
at, i, n timp ce n agricultur
a s, i
comert, s-au consemnat evolut, ii pozitive (Graficul 3.18).
Totodat
a, populat, ia economic activ
a s-a diminuat cu 0.9 la sut
a n
comparat, ie cu trimestrul III 2015. Rata s, omajului la nivel de t, ar
a
a constituit 2.9 la sut
a, fiind cu 0.4 puncte procentuale inferioar
a
celei din perioada similar
a a anului 2015 (Graficul 3.19). Totodat
a,
rata s, omajului ajustat
a sezonier a nregistrat nivelul de 3.6 la
sut
a, fiind inferioar
a celei din prima jum
atate a anului 2016. Rata
de ocupare ajustat
a sezonier a consemnat un nivel de 40.5 la
sut
a, fiind cu 0.5 puncte procentuale inferioar
a celei din trimestrul
precedent.
Conform datelor furnizate de ANOFM5 , pe parcursul perioadei iulieoctombrie 2016, num
arul persoanelor concediate s-a majorat cu
de perioada similar
27.7 la sut
a fat, a
a a anului 2015, iar num
arul
locurilor de munc
a vacante identificate s-a majorat cu 24.0 la sut
a.

Graficul 3.20: Fondul de salarizare n


economie s, i num
arul mediu de salariat, i
de perioada similar
(%, fat, a
a a anului
precedent)
12
10
8
6
4
2

Veniturile salariale
n primele dou
a luni ale trimestrului IV 2016, fondul de salarizare
pe economie a crescut cu 10.6 la sut
a, iar n termeni reali, deflatat
cu IPC, s-a majorat cu 7.8 la sut
a comparativ cu perioada similar
a
a anului 2015. Totodat
a, num
arul mediu de salariat, i la nivelul
economiei nat, ionale a fost cu 1.6 la sut
a inferior celui din
octombrie-noiembrie 2015 (Graficul 3.20).

0
-2
-4
-6
-8
IV/15

I/16

II/16

III/16

n termeni nominali
n termeni reali
Numrul mediu de salariai

Sursa: BNS, calcule BNM


*oct.-n.

IV/16*

, salariul mediu al unui lucr


n perioada de referint, a
ator n economia
nat, ional
a s-a majorat cu 12.4 la sut
a n comparat, ie cu octombrienoiembrie 2015. Att n sectorul bugetar, ct s, i n sectorul real
de
al economiei s-a nregistrat o cres, tere a salariului mediu fat, a
perioada similar
a a anului 2015 cu 7.7 s, i 14.0 la sut
a, respectiv. n
octombrie-noiembrie 2016, rata anual
a a salariului mediu real pe
economie a constituit 9.6 la sut
a, fiind superioar
a cu 4.1 puncte
5 Agentia
,

Nat, ional
a pentru Ocuparea Fort, ei de Munc
a

Capitolul 3. Evolut, ii ale activit


at, ii
economice
de nivelul trimestrului III 2016 (Graficul 3.21).
procentuale fat, a
Aceast
a cres, tere a fost determinat
a att de dinamica salariilor din
sectorul real (11.1 la sut
a), ct s, i de dinamica salariilor din sectorul
bugetar (5.0 la sut
a), aducnd contribut, ii pozitive n valoarea de
8.3 s, i, respectiv, 1.3 puncte procentuale asupra evolut, iei generale
a salariului mediu real pe economie.
Productivitatea muncii estimat
a la nivelul sectorului industrial a
constituit -0.4 la sut
a, fiind cu 0.2 puncte procentuale inferioar
a
celei din trimestrul III 2016. n acelas, i timp, dinamica anual
a
a salariului mediu real n industrie a constituit 6.2 la sut
a, fiind
de nivelul trimestrului
superioar
a cu 2.5 puncte procentuale fat, a
III 2016 (Graficul 3.22). n acest context, ritmul anual al costului
unitar al fort, ei de munc
a n industrie s-a majorat cu circa 2.6
puncte procentuale, pn
a la 6.8 la sut
a.

29

Graficul 3.21:
Contribut, ia sectoarelor
economiei (p.p) la dinamica cs, tigurilor
de
salariale n termeni reali (%, fat, a
perioada similar
a a anului precedent)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
IV/15

I/16

Sectorul real

II/16
Sectorul bugetar

III/16

IV/16*

Total economie

Sursa: BNS, calcule BNM


*oct.-n.

Graficul 3.22:
Salariul mediu real s, i

productivitatea muncii n industrie (%, fat, a


de perioada similar
a a anului precedent)
7
5
3
1
-1
-3
-5
IV/15

I/16

II/16

III/16

Salariul mediu real


Productivitatea muncii
Costul unitar al forei de munc
Sursa: BNS, calcule BNM
*oct.-n.

IV/16*

30

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr.1, februarie 2017)

3.3
Graficul 3.23: Ponderea contului curent n
PIB (%)
30
20
10
0
-0.7

-4.1

-10

-5.7

-4.3

-4.8

-20
-30
-40

III/15

IV/15

I/16

II/16

III/16

Alte transferuri i venituri


Transferuri i venituri ale persoanelor fizice
Balana comercial
Contul curent

Sursa: BNM

Graficul 3.24: Ponderea exporturilor s, i a


importurilor n PIB (%)
60
40

44.5

44.7

45.0

-73.2
IV/15

-75.7
I/16

-75.7
II/16

38.3

36.0

20
0
-20
-40
-60
-80

-61.7

-63.5
III/15

Servicii
Produse agro-alimentare
Total importuri

III/16

Resurse energetice
Produse nealimentare
Total exporturi

Sursa: BNM

Graficul 3.25: Ponderea transferurilor n PIB


(%)
25
20

19.1

19.1

19.9

17.5

16.2

15
10
5
0
III/15

IV/15

I/16

II/16

n trimestrul III 2016, deficitul contului curent6 al balant, ei de pl


at, i
s-a diminuat, constituind 4.3 la sut
a ca pondere n PIB, fiind cu 0.5
puncte procentuale inferior celui din trimestrul precedent (Graficul
3.23). Diminuarea deficitului balant, ei de pl
at, i s-a realizat pe
seama mics, or
arii vizibile a soldului negativ al balant, ei comerciale
ca pondere n PIB, n timp ce componentele cu contribut, ie pozitiv
a
transferurile s, i veniturile persoanelor fizice s, i alte transferuri s, i
venituri, de asemenea, au nregistrat diminu
ari.
Astfel,
componentele cu contribut, ie pozitiv
a sus ment, ionate s-au

diminuat ca pondere n PIB cu 3.7 s, i 2.9 puncte procentuale fat, a


de trimestrul II 2016, respectiv. Deficitul balant, ei comerciale, n
trimestrul III 2016, s-a mics, orat ca pondere n PIB cu 7.1 puncte
de trimestrul II 2016, nregistrnd un nivel de
procentuale fat, a
23.3 la sut
a. Aceast
a evolut, ie a fost determinat
a, pe de o parte,
de mics, orarea ponderii importurilor raportate la PIB cu 14.0
puncte procentuale, iar pe de alt
a parte, de diminuarea ponderii
exporturilor cu 6.7 puncte procentuale.
, exportul de bunuri s, i servicii s-a diminuat
n perioada de referint, a
ca pondere n PIB pn
a la nivelul de 38.3 la sut
a (Graficul 3.24).
Evolut, ia respectiv
a a fost determinat
a de mics, orarea ponderii
exporturilor produselor nealimentare cu 2.8 puncte procentuale,
pn
a la 14.8 la sut
a n PIB, n timp ce ponderea exporturilor de
servicii s-a diminuat cu 2.2 puncte procentuale, pn
a la 12.1 la
sut
a n PIB, iar cea a exporturilor de produse agroalimentare a
sc
azut cu 1.7 puncte procentuale (11.5 la sut
a n PIB). n structura
exporturilor au prevalat bunurile nealimentare cu 38.5 la sut
a,
serviciilor revenindu-le 31.5 la sut
a, iar produselor agroalimentare
- 30.0 la sut
a.
n trimestrul III 2016, ponderea importurilor de bunuri s, i servicii n
de trimestrul precedent cu 14.0 puncte
PIB s-a diminuat fat, a
procentuale, constituind 61.7 la sut
a. De ment, ionat c
a, toate
componentele importurilor raportate la PIB au consemnat valori
inferioare celor din trimestrul II 2016. Astfel, au fost nregistrate
diminu
ari la produsele nealimentare s, i agroalimentare cu 8.4 s, i
2.6 puncte procentuale, respectiv. Ca pondere n PIB, aceste
componente au constituit 37.6 s, i 6.7 la sut
a, respectiv. n acelas, i
timp, au fost nregistrate mics, or
ari la serviciile s, i resursele
energetice cu 1.9 s, i 1.2 puncte procentuale, respectiv. Ca pondere
n PIB, aceste componente au constituit 11.0 s, i 6.3 la sut
a,
respectiv.
n structura importurilor, ponderea produselor
nealimentare a constituit 61.0 la sut
a, a serviciilor 17.9 la sut
a, a
produselor agroalimentare 10.9 la sut
a s, i a resurselor energetice
10.2 la sut
a.

III/16

Transferuri din CSI


Transferuri din Restul lumii
Total transferuri ale persoanelor fizice
Sursa: BNM

Sectorul extern

Pentru perioada analizat


a, exporturile reflectate n balant, a
comercial
a au acoperit importurile respective ntr-o m
asur
a mai
mare (62.1 la sut
a) comparativ cu trimestrul II 2016 (59.4 la sut
a).
Totodat
a, conform datelor BNS, pentru trimestrul III 2016,
6 La analiza contului curent nu a fost utilizat
a terminologia standard conform
metodologiei FMI. Categoria desemnat
a Total transferuri ale persoanelor fizice
cuprinde compensarea pentru munc
a s, i transferurile angajat, ilor (articole ale
contului curent), restul articolelor exceptnd cele incluse n balant, a comercial
a
fiind regrupate n categoria Alte transferuri s, i alte venituri.

Capitolul 3. Evolut, ii ale activit


at, ii
economice
partenerilor comerciali precum Romnia, Federat, ia Rus
a, Ucraina,
Germania, Italia, Turcia s, i Belarus le-au apart, inut 55.3 la sut
a din
totalul de tranzact, ii comerciale derulate la operat, iunile de
export-import cu bunuri s, i servicii.
n trimestrul III 2016, a fost consemnat
a o diminuare de 3.7
puncte procentuale a ponderii n PIB a transferurilor s, i veniturilor
persoanelor fizice aflate la munc
a n str
ain
atate n comparat, ie cu
trimestrul precedent, astfel nregistrndu-se un nivel de 16.2 la
sut
a (Graficul 3.25).
Evolut, ia descendent
a a transferurilor a
rile CSI, ct s, i
fost determinat
a de mics, orarea transferurilor din t, a
din cele grupate ca Restul lumii7 . Astfel, n trimestrul III 2016,
rile CSI au constituit 7.4 la
mijloacele financiare transferate din t, a
sut
a ca pondere n PIB, cu 1.2 puncte procentuale mai put, in dect
n trimestrul II 2016, iar cele din Restul lumii au constituit 8.9
la sut
a n PIB, fiind cu 2.5 puncte procentuale inferioare celor din
trimestrul precedent. Conform distribut, iei geografice, n perioada
, transferurile din t, a
rile clasificate ca Restul lumii au
de referint, a
rile CSI - 45.3 la sut
constituit 54.7 la sut
a, iar din t, a
a.
n trimestrul III 2016, a fost sesizat
a o continuare a nvior
arii
fluxurilor financiare, ns
a volumul net al acestora, raportat la PIB,
s-a diminuat cu 0.5 puncte procentuale comparativ cu trimestrul II
2016, consemnnd un nivel de 4.3 la sut
a (Graficul 3.26). Aceast
a
nviorare a fluxurilor financiare a fost determinat
a de evolut, ia
altor investit, ii, investit, ii directe s, i a activelor de rezerv
a. De
ment, ionat c
a, aportul pozitiv din partea componentei alte
investit, ii a fost sust, inut, n principal, de intr
arile financiare
nregistrate la pozit, ia valut
a s, i depozite. Totodat
a, n direct, ia
au influent, at intervent, iile
diminu
arii intr
arilor financiare pe piat, a
pe piat, a valutar
a a B
ancii Nat, ionale a Moldovei (contribut, ia
negativ
a din partea componentei active de rezerv
a).
, investit, iile directe raportate la PIB au
n perioada de referint, a
consemnat o evolut, ie ascendent
a, nregistrnd un nivel de 3.6 la
sut
a, sau cu 2.6 puncte procentuale superior celui din trimestrul II
2016. n structur
a, majorarea ponderii investit, iilor directe n PIB a
fost determinat
a de componentele venitul reinvestit s, i capitalul
social. Totodat
a, poate fi sesizat
a disparit, ia contribut, iei negative
din partea componentei alt capital (Graficul 3.27).

31

Graficul 3.26: Ponderea mis, c


arii fluxurilor
financiare n PIB (%)
20
16
12
8

5.7
4.8

4.1
0.7

4.3

0
-4
-8
-12
-16

III/15

IV/15
I/16
II/16
III/16
Erori i omisiuni
Alte fluxuri financiare
Active de rezerv
Alte investiii
Investiii directe
Fluxuri financiare, erori i omisiuni

Sursa: BNM

Graficul 3.27: Ponderea investit, iilor directe


n PIB (%)
5
3.6

4
3
2
1

1.2

1.0

I/16

II/16

0.4

0
-0.7

-1
-2

III/15

IV/15

III/16

Alt capital
Venitul reinvestit
Capitalul social
Fluxul investiiilor directe nete

Sursa: BNM

Graficul 3.28: Ponderea datoriei externe n


PIB (%)
105

100.2

99.4

95.3

95.7

96.5

IV/15

I/16

II/16

III/16

90
75

Ponderea datoriei externe n PIB, n trimestrul III 2016, a constituit


96.5 la sut
a, fiind cu 0.8 puncte procentuale superioar
a celei
din trimestrul precedent (Graficul 3.28). De ment, ionat c
a, n
direct, ia major
arii datoriei externe ca pondere n PIB n comparat, ie
cu trimestrul II 2016 a contribuit sectorul guvernamental (0.7
puncte procentuale) s, i alte sectoare (0.6 puncte procentuale).
Totodat
a, aceste evolut, ii nu au modificat esent, ial structura datoriei
externe. Astfel, similar perioadelor precedente, ponderea major
a
n totalul datoriei externe o det, in agent, ii economici cu 54.2 la
sut
a, dup
a care sectorului guvernamental i revine 26.0 la sut
a s, i
investit, iilor directe 16.4 la sut
a.

7 Se refer
rile lumii, exceptnd t, a
rile membre
a la transferurile primite din toate t, a
ale CSI.

60
45
30
15
0
III/15

Autoriti monetare
Bnci
Investiii directe (credite intra-grup)
Sector guvernamental
Alte sectoare
Datoria extern

Sursa: BNM

32

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr.1, februarie 2017)

Graficul 4.1: Ratele medii lunare de referint, a


pe piat, a interbancar
a s, i rata de baz
a a BNM
(%)

Capitolul 4
Promovarea politicii
monetare

25
20
15
10

4.1

Instrumentele politicii monetare

5
0
2014

2015
CHIBID 2W

CHIBOR 2W

2016

Politica ratelor dobnzilor

Rata de baz a BNM

Sursa: BNM

Graficul 4.2: Evolut, ia lunar


a a coridorului
ratelor dobnzilor (%)
25

Dinamica descendent
a a ratei anuale a inflat, iei pentru a noua
lun
a consecutiv s, i conturarea semnalelor de revigorare continu
aa
activit
at, ii economice au fundamentat decizia de politic
a monetar
a
de reducere cu 0.5 puncte, pn
a la 9.0 la sut
a anual, a dobnzii
.
de politic
a monetar
a n prima lun
a a trimestrului de referint, a
Curba randamentelor CHIBOR 2W s, i-a continuat trendul
descresc
ator, ncorpornd diminu
arile operate asupra ratei
dobnzii de politic
a monetar
a. Cotat, ia CHIBOR 2W nregistrat
a la
finele lunii decembrie a fost inferioar
a celei consemnate n ultima
zi a trimestrului precedent (-1.34 puncte procentuale), constituind
13.28 la sut
a s, i situndu-se peste limita de sus a coridorului
ratelor stabilit de BNM (Graficul 4.1).

20

15

10

0
2014
2015
Credite overnight
Credite/depozite interbancare

2016
Depozite overnight
VMS-91 zile

Sursa: BNM

Graficul 4.3: Evolut, ia soldului zilnic al


operat, iunilor pe piat, a monetar
a (milioane
lei)
3000
2000
1000
0
-1000
-2000
-3000
-4000
-5000
-6000
-7000

Rata lunar
a a dobnzii aferent
a valorilor mobiliare de stat (VMS)
de 91 zile s, i-a continuat trendul descendent. Valoarea medie a
ratei dobnzii aferente VMS de 91 zile, n ultima lun
a a
trimestrului, a constituit 5.84 la sut
a anual, comparativ cu 9.00 la
sut
a anual n ultima lun
a a trimestrului precedent. S-au diminuat
s, i randamentele piet, ei monetare interbancare, rata medie lunar
a
nregistrnd 9.00 la sut
a anual n luna noiembrie (-4.52 puncte
de luna iulie) (Graficul 4.2).
procentuale fat, a

1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
6/15
7/15
8/15
9/15
10/15
11/15
12/15
1/16
2/16
3/16
4/16
5/16
6/16
7/16
8/16
9/16
10/16
11/16
12/16

monetar
Operat, iunile de piat, a
a

Sold zilnic al CBN


Sold zilnic al operaiunilor repo

Sursa: BNM

Pe parcursul trimestrului IV 2016, BNM s, i-a consolidat n continuare


de sistemul bancar, urmare a ofertelor
pozit, ia de debitor net fat, a
semnificative prezentate de participant, i s, i acceptate integral de
BNM n cadrul licitat, iilor de plasare a certificatelor BNM (CBN),
precum s, i a absent, ei totale a ofertelor b
ancilor n cadrul licitat, iilor
repo (Graficul 4.3).

Capitolul 4. Promovarea politicii


monetare
Vnz
arile de certificate ale BNM (CBN)
BNM a desf
as, urat 26 de licitat, ii pe termen de 14 zile cu anunt, area
ratei maxime a dobnzii echivalente cu rata de baz
a a BNM, n
cadrul c
arora oferta b
ancilor a fost satisf
acut
a integral. Pe
ansamblul trimestrului IV 2016, rata medie ponderat
a a
operat, iunilor de absorbt, ie a lichidit
at, ii a constituit 9.14 la sut
a
anual.
s, i
Soldul plasamentelor CBN la finele trimestrului de referint, a
media trimestrial
a a acestora s-au cifrat la 5905.6 s, i, respectiv,
4788.0 milioane lei, n cres, tere cu 1678.2 milioane lei s, i, respectiv,
de trimestrul III 2016.
cu 1191.0 milioane lei fat, a
Operat, iunile repo
BNM a realizat operat, iuni repo pe termen de 14 zile la rata fix
a
(rata de baz
a plus o marj
a de 0.25 puncte procentuale), prin
procedura licitat, iilor f
ar
a plafon s, i alocare integral
a. Soldul
operat, iunilor repo nregistrat la finele trimestrului de raportare a
fost nul.
Activitatea de creditare
La situat, ia din 31 decembrie 2016, datoria creditoare a b
ancilor
de Banca Nat, ional
fat, a
a a Moldovei a constituit 0.4 milioane
lei, fiind reprezentat
a integral din creditele acordate b
ancilor n
anii 1992-2002 pentru creditarea cooperativelor de construct, ie a
locuint, elor (CCL).
Soldul creditelor acordate de c
atre BNM b
ancilor comparativ cu
trimestrul precedent s-a diminuat cu 13344.1 milioane lei, n
principal, ca urmare a execut
arii de c
atre Ministerul Finant, elor
(n baza Legii nr.235 din 03 octombrie 2016) a obligat, iilor de plat
a
derivate din garant, iile de stat nr.807 din 17 noiembrie 2014 s, i
nr.101 din 1 aprilie 2015.
Astfel, la data de 4 octombrie 2016, Ministerul Finant, elor a emis s, i
a transmis B
ancii Nat, ionale obligat, iuni de stat n sum
a de 13341.2
restante
milioane lei, echivalent
a cu soldul creditelor de urgent, a
acordate de Banca Nat, ional
a B
ancii de Economii S.A., BC BANCA
S.A. s, i B.C. UNIBANKS.A., respectiv datoria restant
SOCIALA
a la
a fost nchis
creditele de urgent, a
a.
Ca rezultat al evalu
arii portofoliului de credite efectuate n luna
decembrie 2016 nu au fost formate reduceri pentru pierderi la
credite.
Facilit
at, ile permanente
Regimul de funct, ionare al facilit
at, ilor permanente (depozite s, i
credite overnight) stabilit de BNM a permis b
ancilor gestionarea
eficient
a a lichidit
at, ilor proprii.
n trimestrului IV 2016, similar trimestrului precedent, b
ancile au
utilizat zilnic facilitatea de depozit overnight, facilitatea de credit
overnight nefiind solicitat
a din motivul surplusului de lichiditate
urm
arit n sistemul bancar. Sumele plasamentelor overnight au
variat ntre minima de 5.0 milioane lei s, i maxima de 990.0 milioane
lei.

33

34

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr.1, februarie 2017)

Volumul total al depozitelor overnight plasate la BNM n trimestrul


analizat a nsumat 62818.0 milioane lei, ceea ce indic
a un sold
mediu zilnic de 933.4 milioane lei, superior celui din trimestrul
precedent cu circa 33.5 la sut
a. Rata medie a dobnzii la depozitele
overnight plasate pe parcursul trimestrului IV 2016 a constituit 6.14
de 7.06 la sut
la sut
a anual, fat, a
a anual nregistrat
a n trimestrul
precedent.
La s, edint, a din 27 octombrie 2016, Comitetul executiv al BNM a
decis mics, orarea ratelor de politic
a monetar
a cu cte 0.5 puncte
procentuale. Astfel, ncepnd cu aceast
a dat
a, rata la facilitatea
de depozit overnight a constituit 6.0 la sut
a anual, iar rata la
facilitatea de credit overnight - 12.0 la sut
a anual.
Rezervele obligatorii
n trimestrul IV 2016, mecanismul rezervelor obligatorii a
continuat s
a exercite funct, iile de control monetar s, i management
al lichidit
at, ii n sistemul bancar. Caracteristicile distinctive ale
regimului rezervelor obligatorii au r
amas neschimbate pe
parcursul trimestrului.
Norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase n lei
moldovenes, ti s, i n valut
a neconvertibil
a a fost ment, inut
a la nivelul
de 35.0 la sut
a din baza de calcul, iar norma rezervelor obligatorii
din mijloacele atrase n valut
a liber convertibil
a la nivelul de
14.0 la sut
a din baza de calcul.
Rezervele obligatorii n lei moldovenes, ti ment, inute de b
anci, n
perioada 8 decembrie 7 ianuarie 2016, s-au cifrat la 10063.7
de trimestrul precedent (perioada 8
milioane lei, superioare fat, a
septembrie 2016 7 octombrie 2016) cu 132.4 milioane lei (1.3 la
sut
a).
Rezervele obligatorii n VLC ment, inute de b
anci la Banca Nat, ional
a,
la situat, ia din 31 decembrie 2016, au nsumat 61.3 milioane dolari
SUA s, i 105.5 milioane euro. Comparativ cu 30 septembrie 2016,
rezervele obligatorii n dolari SUA s-au diminuat cu 1.3 la sut
a, iar
rezervele obligatorii n euro s-au majorat cu 4.7 la sut
a.
Piat, a monetar
a interbancar
a
Volumul tranzact, iilor pe piat, a monetar
a interbancar
a, n trimestrul
IV 2016, a constituit 24.3 milioane lei, n diminuare de 3.6 ori
comparativ cu trimestrul precedent. Ponderea majoritar
a, de circa
70 la sut
a din total, s, i n trimestrul analizat, tradit, ional, le-a revenit
tranzact, iilor credite/depozite interbancare.
n trimestrul IV 2016, piat, a interbancar
a a creditelor/depozitelor
a r
amas n continuare pasiv
a. Doar n luna noiembrie a fost
nregistrat un num
ar limitat de tranzact, ii cu scadent, a minim
a
a piet, ei, n volum nesemnificativ de 17.0 milioane lei, n calitate
de debitor figurnd o singur
a banc
a, care s, i-a suplinit n aceast
a
lun
a necesarul de lichidit
at, i pe termen scurt, n scopul conform
arii
cerint, elor regimului rezervelor obligatorii.
Rata medie a dobnzii a fost de 9.0 la sut
a anual s, i s-a ncadrat n
limita coridorului ratelor de politic
a monetar
a a BNM.
Num
arul redus al tranzact, iilor s, i participant, ilor, precum s, i volumul
nensemnat al acestora nu permit efectuarea unei analize

Capitolul 4. Promovarea politicii


monetare

35

comparative obiective a condit, iilor piet, ei creditelor/ depozitelor


interbancare.
Piat, a secundar
a a valorilor mobiliare
n trimestrul IV 2016, participant, ii la piat, a secundar
a a valorilor
mobiliare de stat au realizat un volum de 7.2 milioane lei, n
de perioada precedent
cres, tere fat, a
a cu 2.9 milioane lei. n
tranzact, iile nregistrate au predominat tranzact, iile de tip banc
aclient care au constituit 69.5 la sut
a din totalul tranzact, iilor.
Media trimestrial
a a randamentului aferent operat, iunilor de
vnzare-cump
arare pe piat, a secundar
a a valorilor mobiliare de
stat a consemnat fluctuat, ii semnificative, constituind 7.48 la sut
a,
de trimestrul precedent,
n sc
adere cu 3.3 puncte procentuale fat, a

n condit, iile cres, terii termenului mediu ponderat pn


a la scadent, a
de la 229 zile pn
a la 277 zile.
Intervent, iile pe piat, a valutar
a intern
a
BNM a intervenit pe piat, a valutar
a intern
a, n perioada octombriedecembrie 2016, att n calitate de cump
ar
ator, ct s, i n calitate
de vnz
ator de valut
a.
, volumul tranzact, iilor B
Pe parcursul perioadei de referint, a
ancii
Nat, ionale a Moldovei efectuate pe piat, a valutar
a interbancar
a
contra lei moldovenes, ti a constituit 35.86 milioane dolari SUA8 ,
dintre care tranzact, ii de cump
arare n sum
a de 6.58 milioane dolari
SUA, tranzact, ii de vnzare n sum
a de 28.20 milioane dolari SUA
s, i convertiri valutare sub form
a de cump
ar
ari cu institut, iile B
ancii
Mondiale (Banca Internat, ional
a pentru Reconstruct, ie s, i Dezvoltare
s, i Asociat, ia Internat, ional
a de Dezvoltare) n sum
a de 1.08 milioane
dolari SUA.
De ment, ionat c
a, n perioada de raportare, BNM nu a efectuat
operat, iuni de tip swap.

4.2

Dinamica indicatorilor monetari

Analiza dinamicii agregatelor monetare pe termen mediu arat


a
c
a actualmente nu exist
a presiuni inflat, ioniste asociate cu masa
monetar
a. Pe parcursul trimestrului IV 2016, masa monetar
a
n sens larg a nregistrat n medie o cres, tere anual
a de 9.3 la
8 Inclusiv

procur
ari de valut
a de la b
ancile n proces de lichidare n sum
a de 0.68
milioane dolari SUA (din care 0.14 milioane dolari SUA reprezint
a echivalentul a
0.13 milioane euro).

Bani n circulaie

Sursa: BNM

M2

M3

IV/16

III/16

II/16

I/16

III/15

IV/15

II/15

I/15

IV/14

III/14

Masa monetar
a

35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15

I/14

n trimestrul IV 2016, dinamica agregatelor monetare a fost una


pozitiv
a, media trimestrial
a n termeni anuali constituind 17.9 la
sut
a pentru M2 (cu 6.0 puncte procentuale peste nivelul din
trimestrul III 2016) s, i 9.3 la sut
a pentru M3 (cu 4.7 puncte
de cres, terea din trimestrul precedent
procentuale mai mult fat, a
(Graficul 4.4).

II/14

Graficul 4.4:
Modificarea agregatelor
monetare (%, cres, tere anual
a)

36

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr.1, februarie 2017)

Graficul 4.5: Dinamica agregatului monetar


M3 (%, contribut, ia componentelor n
cres, tere anual
a)
30
25
20
15
10
5
0

IV/16

II/16

III/16

I/16

IV/15

III/15

II/15

I/15

IV/14

III/14

I/14

-10

II/4

-5

Total depozite n moneda naional


Total depozite n valut
Bani n circulaie
Agregatul monetar M3

Sursa: BNM

Graficul 4.6: Evolut, ia soldului creditelor (%,


cres, tere anual
a)
40
30
20
10
0
-10

Total

IV/16

III/16

I/16

n moneda naional

II/16

IV/15

III/15

II/15

I/15

IV/14

III/14

II/14

I/14

-20
-30

100
44.8

80

42.2

44.4

60
57.8

II/16

I/16

IV/15

III/15

II/15

I/15

IV/14

III/14

II/14

n moneda naional

n valut

III/16

55.2

20

55.6

IV/16

40

I/14

Banii n circulat, ie, la rndul lor, au crescut cu 2.2 la sut


a (+377.6
milioane lei) comparativ cu trimestrul precedent. Aceast
a cres, tere
a fost influent, at
a de fluxul numerarului de eliber
ari mai mari n
comparat, ie cu fluxul de numerar de ncas
ari din casele b
ancilor
licent, iate. Din totalul ncas
arilor, ponderea cea mai mare au
avut-o ncas
arile de la comercializarea m
arfurilor de consum (49.0
la sut
a din fluxul total de ncas
ari) s, i ncas
arile pe conturile
curente s, i conturile de depozit ale persoanelor fizice (12.2 la sut
a
din fluxul total de ncas
ari). Totodat
a, referitor la eliber
arile din
casele b
ancilor licent, iate componentele principale le-au constituit:
eliber
arile pentru cump
ararea valutei de la persoanele fizice (24.8
la sut
a din fluxul total de eliber
ari) s, i eliber
arile de mijloace
b
anes, ti pentru bancomate s, i POS-terminale (19.8 la sut
a din fluxul
total de eliber
ari).
Dinamica n termeni anuali a soldului depozitelor n lei
moldovenes, ti a fost caracterizat
a de o cres, tere n medie cu 4.3
de trimestrul precedent, ritmul mediu de
puncte procentuale fat, a
nregistrnd valoarea
cres, tere pe parcursul perioadei de referint, a
de 25.0 la sut
a. Depozitele n valut
a au nregistrat n medie o
diminuare de 3.9 la sut
a anual, n cres, tere cu 2.6 puncte
de trimestrul anterior. Ritmul de cres, tere a
procentuale fat, a
soldului total al depozitelor n aceast
a perioad
a s-a accelerat n
de trimestrul III 2016,
medie cu 3.5 puncte procentuale fat, a
nregistrnd un ritm mediu anual de 9.9 la sut
a.

Piat, a creditelor

Graficul 4.7: Ponderile soldului creditelor


(%)

Sursa: BNM

De asemenea, s-au produs modific


ari n structura masei monetare
de trimestrul III 2016. Ponderea medie trimestrial
M3 fat, a
a a
de nivelul
depozitelor n moneda nat, ional
a a crescut fat, a
trimestrului precedent cu 0.4 puncte procentuale, cifrndu-se la
41.1 la sut
a. Ponderea depozitelor n valut
a s-a diminuat cu 0.4
puncte procentuale, constituind 34.6 la sut
a, iar ponderea banilor
n circulat, ie a sporit cu 0.1 puncte procentuale, atingnd valoarea
de 24.2 la sut
a ca medie trimestrial
a.

n valut

Sursa: BNM

sut
a, generat
a de cres, terea depozitelor n lei moldovenes, ti s, i a
banilor n circulat, ie, concomitent cu influent, a negativ
a a diminu
arii
depozitelor n valut
a. Astfel, cres, terea medie de 9.3 la sut
a a masei
monetare M3 a fost condit, ionat
a de cres, terea soldului depozitelor
n lei moldovenes, ti cu 9.0 puncte procentuale, cres, terea banilor
n circulat, ie cu 1.9 puncte procentuale s, i de reducerea soldului
depozitelor n valut
a cu -1.5 puncte procentuale (Graficul 4.5).

n perioada octombrie-decembrie 2016, soldul total al creditelor a


avut un trend descendent, la finele trimestrului cobornd pn
a la

valoarea de 34090.5 milioane lei, n diminuare cu 8.1 la sut


a fat, a
de sfrs, itul lunii decembrie 2015 (Graficul 4.6).
Din perspectiva structurii pe monede, dinamica anual
a negativ
a
a soldului creditelor a fost influent, at
a de diminuarea soldului
creditelor att n moneda nat, ional
a, ct s, i n valut
a. n totalul
portofoliului de credite, creditele acordate n moneda nat, ional
a
det, in ponderea de 55.6 la sut
a, iar cele acordate n valut
a de 44.4
la sut
a (Graficul 4.7).
La finele lunii decembrie 2016, soldul creditelor n lei acordate de
c
atre b
ancile licent, iate din Republica Moldova a constituit 18958.7
de finele anului 2015.
milioane lei, n diminuare cu 11.6 la sut
a fat, a

Capitolul 4. Promovarea politicii


monetare

37

Pe parcursului trimestrului IV 2016, evolut, ia soldului creditelor


n lei a fost indus
a de diminuarea volumului creditelor acordate
persoanelor juridice cu 17.9 la sut
a anual, constituind 12023.2
milioane lei (cu o pondere de 63.4 la sut
a din totalul creditelor
n lei). Totodat
a, volumul creditelor acordate persoanelor fizice a
crescut cu 2.2 la sut
a anual, constituind 6935.5 milioane lei (cu o
pondere de 36.6 la sut
a din totalul creditelor n lei).
Soldul creditelor n valut
a la finele trimestrului IV 2016, a
de
nregistrat o descres, tere n termeni anuali de 3.3 la sut
a fat, a
sfrs, itul trimestrului IV 2015, situndu-se la nivelul de 15131.8
milioane lei. Trendul descendent al creditelor n valut
a recalculate
n lei a fost determinat, n mare parte, de evolut, ia componentei
creditelor destinate persoanelor juridice (cu o pondere de 98.1 la
sut
a din totalul creditelor n valut
a str
ain
a), al c
aror volum a
nsumat 14841.0 milioane lei la 31 decembrie 2016, inferior celui
de la sfrs, itul trimestrului IV 2015 cu 3.3 la sut
a. Creditele n
valut
a acordate persoanelor fizice au nregistrat, la sfrs, itul
trimestrului IV 2016, un ritm de cres, tere anual negativ de 3.0 la
sut
a, nsumnd 290.8 milioane lei.
n structura portofoliului de credite pe sectoare de activitate, cota
cea mai mare i revine sectorului comert, ului.
La sfrs, itul
, pe acest sector a fost atestat
trimestrului de referint, a
a o
diminuare anual
a cu 19.6 la sut
a pentru creditele acordate n
moneda nat, ional
a s, i cu 4.7 la sut
a pentru creditele n valut
a.
Ponderea creditelor orientate c
atre acest sector a constituit 23.1
de luna
la sut
a n moneda nat, ional
a (-2.3 puncte procentuale fat, a
decembrie 2015) s, i 38.7 la sut
a n valut
a (-0.6 puncte procentuale
de luna decembrie 2015).
fat, a

Piat, a depozitelor

Soldul depozitelor atrase n moneda nat, ional


a a crescut pn
a la
17540.0 milioane lei. Trendul ascendent al depozitelor n lei, pe
parcursul trimestrului IV 2016, a fost determinat, n mare parte, de
evolut, ia plasamentelor atrase de la persoane fizice, al c
aror sold
s-a majorat pn
a la 15723.8 milioane lei (89.8 la sut
a din portofoliu
total de depozite n moneda nat, ional
a). Depozitele n lei atrase de
la persoanele juridice au consemnat un ritm anual de cres, tere de
10.3 la sut
a, iar ponderea acestora pe parcursul ultimelor 12 luni

40
30
20
10
0

Depozite n moneda naional


Depozite n valut
Total depozite
Sursa: BNM

III/16

IV/16

I/16

IV/15

III/15

II/15

I/15

IV/14

III/14

-20

II/16

-10
II/14

de aceeas, i perioad
Dinamica pozitiv
a a soldului depozitelor fat, a
a
a anului 2015 a fost influent, at
a de tendint, a ascendent
a a
componentei n moneda nat, ional
a. Ritmul anual de cres, tere a
depozitelor n moneda nat, ional
a s-a situat la nivelul de 16.8 la
sut
a anual, inferior celui din trimestrul precedent cu 4.1 puncte
procentuale. La rndul s
au, ritmul anual de cres, tere a depozitelor
n valut
a a nregistrat un declin de 7.6 la sut
a anual, superior celui
din trimestrul precedent cu 3.9 puncte procentuale (Graficul 4.8).

Graficul 4.8: Dinamica soldului depozitelor


(%, cres, tere anual
a)

I/14

Pe parcursul trimestrului IV 2016, analogic trimestrului precedent,


dinamica anual
a a soldului total al depozitelor atrase de sistemul
bancar n termeni anuali a nregistrat valori pozitive. Astfel, soldul
total al depozitelor, la finele lunii decembrie 2016, a nregistrat
valoarea de 32147.0 milioane lei s, i un ritm anual de cres, tere de
4.3 la sut
a, superior celui din trimestrul precedent cu 0.9 puncte
procentuale.

38

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr.1, februarie 2017)

s-a diminuat cu 0.6 puncte procentuale, reprezentnd doar 10.2 la


sut
a din portofoliul total de depozite.
Dinamica anual
a a soldului depozitelor n valut
a s-a diminuat cu 7.6
la sut
a, cobornd pn
a la 14607.0 milioane lei. Aceast
a sc
adere
s-a produs pe seama depozitelor atrase de la persoanele fizice,
care s-au diminuat cu 10.0 la sut
a, totaliznd 12634.7 milioane lei
(86.5 la sut
a din totalul depozitelor atrase n valut
a). La sfrs, itul
trimestrului IV 2016, depozitele atrase de la persoanele juridice
au nregistrat o cres, tere anual
a de 11.5 la sut
a, nsumnd 1972.3
milioane lei (13.5 la sut
a din totalul depozitelor atrase n valut
a).

Ratele dobnzilor
Evolut, ia ratei de baz
a
Graficul 4.9: Ratele medii ale dobnzilor (%)

13.70

12.89

13.28

12.10

10.98

5.85

2.28

2.08

2.21

III/16

IV/16

II/16

6.16

I/16

III/15

6.81

IV/15

II/15

I/15

IV/14

III/14

II/14

8.97

I/14

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Credite n moneda naional

Credite n valut

Depozite n moneda naional

Depozite n valut

Sursa: BNM

Pe parcursul trimestrul IV 2016, au avut loc trei s, edint, e ale


Comitetului executiv al B
ancii Nat, ionale a Moldovei cu privire la
deciziile de politic
a monetar
a. n urma evalu
arii balantei riscurilor
interne s
i externe, c
arora ar putea fi supus
a economia Republicii
Moldova, s, i a perspectivelor inflatiei pe termen scurt s
i mediu,
Comitetul executiv al B
ancii Nat, ionale a Moldovei la s, edint, a din 27
octombrie 2016, a hot
art s
a reduc
a rata de baz
a aplicat
a la
principalele operat, iuni de politic
a monetar
a cu 0.5 puncte
procentuale, de la 9.5 (nivel stabilit la s, edint, a din 29 septembrie
2016) pn
a la 9.0 la sut
a anual. Ulterior, la s, edint, ele din 24
noiembrie 2016 s, i 29 decembrie 2016, au fost emise decizii de
ment, inere a ratei de baz
a aplicat
a la principalele operat, iuni de
politic
a la nivelul de 9.0 la sut
a anual. Aceste decizii, luate ca
urmare a revenirii inflat, iei pe un trend descendent s, i a
normaliz
arii graduale a conduitei politicii monetare, sust, inute de
as, tept
arile cu privire la reducerea rapid
a a ratei inflat, iei, au
urm
arit favorizarea unui climat monetar capabil s
a revigoreze
activitatea de creditare s, i economisire, al
aturi de adaptarea n
continuare a mediului economic intern la volatilitatea s, i
incertitudinea aferente situat, iei macroeconomice externe, avnd
ca scop ancorarea anticipat, iilor inflat, ioniste, readucerea s, i
ment, inerea ratei inflat, iei n proximitatea t, intei de 5.0 la sut
a pe
termen mediu, cu o posibil
a deviere de 1.5 puncte procentuale.
Evolut, ia ratei de credit
Pe parcursul trimestrului IV 2016, ratele medii ale dobnzilor la
creditele n sold acordate de c
atre b
ancile licent, iate s, i-au continuat
tendint, a de sc
adere, iar media acestora a constituit 12.10 la sut
a
pentru creditele n moneda nat, ional
a (-0.79 puncte procentuale
de trimestrul III 2016) s, i 5.85 la sut
fat, a
a pentru creditele n valut
a
de trimestrul III 2016). Aceast
(-0.31 puncte procentuale fat, a
a
evolut, ie reflect
a continuarea efectului mecanismului de transmisie
a reducerilor consecutive ale ratei de baz
a aplicate la principalele
operat, iuni de politic
a monetar
a, aprobate de c
atre Comitetul
executiv al B
ancii Nat, ionale a Moldovei pe parcursul anului 2016.
de trimestrul IV 2015, rata medie anual
Totodat
a, fat, a
a a dobnzii
aferente soldului creditelor n moneda nat, ional
a a nregistrat o
descres, tere cu 1.18 puncte procentuale, iar cea aferent
a soldului
creditelor n valut
a cu 0.96 puncte procentuale (Graficul 4.9).

Capitolul 4. Promovarea politicii


monetare

39

Diminuarea ratei medii a dobnzii aferente soldului creditelor n


moneda nat, ional
a a fost cauzat
a de sc
aderea ratei medii att la
creditele acordate persoanelor juridice ct s, i persoanelor fizice.
Rata medie trimestrial
a la creditele acordate persoanelor juridice
de trimestrul III s, i a
s-a diminuat cu 0.93 puncte procentuale fat, a
constituit 11.51 la sut
a. n trimestrul IV 2016, rata medie anual
a
a dobnzii pentru creditele acordate n lei persoanelor fizice s-a
de trimestrul
plasat la nivelul de 13.12 la sut
a, n descres, tere fat, a
precedent cu 0.63 puncte procentuale.
Pe parcursul trimestrului IV 2016, costul creditelor n valut
a a
sc
azut ca urmare a evolut, iei descendente att a ratelor la creditele
acordate persoanelor juridice (cu 0.30 puncte procentuale, pn
a la
nivelul de 5.82 la sut
a anual) ct s, i a ratelor la creditele acordate
persoanelor fizice (cu 0.25 puncte procentuale, pn
a la a nivelul de
7.62 la sut
a anual).
Evolut, ia ratei de depozit
Urmnd tendint, a descendent
a a ratei de baz
a aplicate la
principalele operat, iuni de politic
a monetar
a a B
ancii Nat, ionale a
Moldovei, ratele medii ale dobnzilor la depozitele n sold s, i-au
continuat tendint, a de sc
adere.
Rata medie a dobnzii pentru depozitele n lei, n trimestrul IV 2016,
a constituit 8.97 la sut
a, inferioar
a celei din trimestrul precedent
cu 2.01 puncte procentuale, iar celei din trimestrul IV 2015 cu 4.73
puncte procentuale (Graficul 4.9). Evolut, ia ratei medii a dobnzii
pentru plasamentele n lei a fost indus
a de mics, orarea ratelor
medii de dobnd
a pentru depozitele n lei atrase de la persoanele
de
juridice pn
a la 7.78 la sut
a (-0.15 puncte procentuale fat, a
trimestrul precedent), iar de la persoane fizice - pn
a la 9.11 la
de trimestrul precedent).
sut
a (-2.24 puncte procentuale fat, a
Rata dobnzii pentru plasamentele n valut
a, a constituit n medie
, superioar
2.21 la sut
a n perioada de referint, a
a celei din
trimestru precedent cu 0.13 puncte procentuale s, i inferioar
a celei
din trimestrul IV 2015 cu 0.07 puncte procentuale. Cres, terea
trimestrial
a a fost influent, at
a att de majorarea ratelor medii ale
dobnzilor pentru plasamentele atrase de la persoanele juridice
cu 0.14 puncte procentuale, pn
a la 2.16 la sut
a anual, ct s, i
pentru cele atrase de la persoanele fizice cu 0.13 puncte
procentuale, pn
a la 2.22 la sut
a anual.

4.08

4.54

1.91

1
0
-1

IV/16

III/16

II/16

I/16

I/15

IV/14

III/14

II/14

I/14

IV/15

-0.43

-2

Evolut, ia marjei bancare la operat, iunile n valut


a a avut un trend
descendent, nregistrnd 3.64 la sut
a, n descres, tere cu 0.44
de trimestrul III 2016, fiind influent, at
puncte procentuale fat, a
a
de diminuarea ratei dobnzii la creditele acordate n valut
a pe
parcursul trimestrului de raportare.

3.64
3.13

II/15

Marja bancar
a (calculat
a drept diferent, a dintre ratele medii ale
dobnzilor la credite s, i ratele medii ale dobnzilor la depozite)
pentru operat, iunile efectuate n lei moldovenes, ti, n trimestrul IV
2016, a avut valoare pozitiv
a, constituind 3.13 puncte
procentuale, superioar
a celei din trimestrul precedent cu 1.22
puncte procentuale (Graficul 4.10). Aceast
a evolut, ie s-a datorat
trendului descresc
ator mai accentuat al ratelor la depozitele
atrase de c
atre sistemul bancar.

Graficul 4.10: Evolut, ia marjei bancare (p.p.)

III/15

Evolut, ia marjei bancare

Marja bancar la operaiunile n moneda naional


Marja bancar la operaiunile n valut

Sursa: BNM

40

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr.1, februarie 2017)

Evolut, ia cursului de schimb nominal s, i real efectiv


Graficul 4.11: Fluctuat, iile cursului oficial al
leului moldovenesc n raport cu dolarul SUA
s, i euro
26

MDL

n trimestrul IV 2016, cursul de schimb oficial nominal al monedei


nat, ionale s-a nscris pe un trend de depreciere n raport cu dolarul
SUA, urcnd cu 1.1 la sut
a la finele perioadei, iar n raport cu euro,
evolut, ia a fost invers
a, apreciindu-se cu 5.7 la sut
a (Graficul 4.11).
de dolarul
Cursul oficial mediu de schimb al monedei nat, ionale fat, a
de trimestrul anterior
SUA, n trimestrul IV 2016, s-a depreciat fat, a
cu 1.2 la sut
a, iar n raport cu euro, s-a apreciat cu 2.1 la sut
a.

23
20
17
14
11
2014

2015

2016

Cursul oficial al monedei naionale fa de dolarul SUA


Cursul oficial al monedei naionale fa de euro
Sursa: BNM

Graficul 4.12: Evolut, ia unor monede din


regiune s, i ale unor parteneri comerciali
de dolarul SUA (31.12.2016),
principali fat, a
31.09.2016=100%
PLN
RON
HUF
EUR
CZK
GBP
UAH
CHF
CNY
KGS
BYN
MDL
KZT
RUB

-9.9%
-9.3%
-7.6%
-7.3%
-7.3%
-6.2%
-5.5%
-5.5%
-4.4%

n trimestrul IV 2016, cursul de schimb real efectiv al monedei


nat, ionale (REER) a consemnat o apreciere de 3.8 la sut
a (Graficul
4.13), la aceast
a dinamic
a, n mare parte, contribuind partenerii
comerciali: Romnia - cu 1.8 puncte procentuale s, i Turcia cu 0.9
puncte procentuale (Graficul 4.14). n acelas, i timp, aprecierea
leului n termeni reali a fost temperat
a, n principal, de
devalorizarea acestuia n raport cu rubla ruseasc
a s, i hrivna
ucrainean
a.
n trimestrul IV 2016, deprecierea monedei nat, ionale n raport cu
s-a produs n condit, iile nr
valuta de referint, a
aut
at, irii decalajului
dintre cererea s, i oferta de valut
a, evolut, ie specific
a acestei
perioade a anului.
Oferta net
a de valut
a din partea persoanelor fizice s-a diminuat
comparativ cu trimestrul anterior, pn
a la valori similare cu
aceeas, i perioad
a din anul 2015 (n condit, iile n care, n trimestrele
anterioare ale anului 2016, oferta net
a era n cres, tere). n acest
context, n trimestrul IV 2016, transferurile din str
ain
atate n
favoarea persoanelor fizice au sc
azut us, or, cu 2.4 la sut
a9 ,
de perioadele
comparativ cu trimestrul precedent, iar fat, a
similare ale anului 2015 s-a consemnat o cres, tere neglijabil
a.

-1.9%
-1.5%
-1.1%
0.7%
4.7%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

Sursa: BNM

Graficul 4.13: Dinamica cursului de schimb


nominal efectiv (NEER) s, i real efectiv (REER)
al MDL calculat n baza ponderii principalilor
parteneri comerciali (Dec.2000=100%)
130%

127.7%

120%
114.9%

110%

100%
2014

2015
NEER

Sursa: BNM

2016
REER

Pe lng
a evolut, iile sezoniere, sc
aderea ofertei nete de valut
a din
partea persoanelor fizice s-a datorat s, i deprecierii euro pe piet, ele
,
externe s, i respectiv n raport cu moneda nat, ional
a. n consecint, a
pe parcursul trimestrului IV 2016, a sporit cererea de valut
a din
partea persoanelor fizice, iar n aceste circumstant, e au crescut
plas
arile pe conturile de depozit n valut
a ale acestora cu circa
13.0 milioane dolari SUA10 (lund n considerare c
a pe parcursul a
cinci trimestre precedente a avut loc un proces de dedolarizare a
depozitelor).
Astfel, n trimestrul IV 2016, oferta net
a de valut
a de la persoanele
fizice s-a cifrat la 356.5 milioane dolari SUA (357.8 milioane dolari
SUA n trimestrul IV 2015) s, i s-a redus cu 36.9 la sut
a comparativ
cu trimestrul anterior (564.7 milioane dolari SUA). n dezagregare
pe valute, oferta net
a s-a diminuat n toate cele trei monede
principale. Comparativ cu trimestrul precedent, cel mai mult s-a
redus oferta net
a n euro (cu 48.4 la sut
a), urmat
a de oferta n
dolari SUA (cu 10.6 la sut
a) s, i cea n ruble ruses, ti (cu 8.1 la sut
a).
Totodat
a, n trimestrul IV, vnz
arile nete de valut
a c
atre agent, ii
economici s, i-au continuat tendint, a de cres, tere consemnat
a n
trimestrul precedent. Comparativ cu trimestrul III 2016, cererea
net
a din partea agent, ilor economici s-a majorat cu 2.1 la sut
a,
pn
a la 397.0 milioane dolari SUA, datorit
a major
arii n proport, ii
9 Conform
10 Date

datelor disponibile pentru primele dou


a luni ale trimestrului.
recalculate la un curs constant.

Capitolul 4. Promovarea politicii


monetare

de euro pe parcursul
Cursul de schimb al monedei nat, ionale fat, a
trimestrului IV a evoluat, n mare parte, n direct, ie opus
a
comparativ cu cursul USD/MDL, pe fondul deprecierii euro n
raport cu dolarul SUA pe piet, ele externe. Presiuni asupra euro au
survenit pe fondul as, tept
arilor investitorilor privind deciziile de

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

puncte procentuale

Sursa: BNM

Graficul 4.15: Structura valutar


a a ofertei
nete de valut
a (valutele sunt recalculate n
USD la cursul mediu constant)

USD

EUR

IV/16

II/16

III/16

I/16

IV/15

II/15

III/15

I/15

IV/14

II/14

III/14

I/14

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

RUB

Sursa: BNM

Graficul 4.16: Gradul de acoperire a cererii


nete prin oferta net
a s, i dinamica cursului
oficial
MDL/USD

200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

22
20
18
16
14
12

11/16

7/16

9/16

5/16

1/16

3/16

11/15

7/15

9/15

5/15

3/15

1/15

9/14

10
11/14

n luna decembrie, situat, ia mai echilibrat


a de pe piat, a valutar
a,
condit, ionat
a de mbun
at
at, irea gradului de acoperire a cererii
nete de valut
a din partea agent, ilor economici prin oferta net
a
de valut
a din partea persoanelor fizice (94.6 la sut
a), a determinat
temperarea ritmului de depreciere a cursului monedei nat, ionale
de dolarul SUA. Astfel, acesta s-a majorat n valori medii cu
fat, a
0.5 la sut
a comparativ cu luna precedent
a. Oferta mai mare de
valut
a din partea persoanelor fizice, caracteristic
a zilelor nainte
de s
arb
atori, a contribuit la aprecierea cursului la finele lunii pn
a
de nivelul
la 19.9814 MDL/USD, n sc
adere cu 1.5 la sut
a fat, a
nregistrat la finele lunii noiembrie.

-1.0

7/14

n aceste condit, ii, n primele dou


a luni ale trimestrului IV 2016,
gradul de acoperire a cererii nete prin oferta net
a de valut
a s-a
nr
aut
at, it treptat, de la 93.6 la sut
a pn
a la 81.6 la sut
a. n aceast
a
perioad
a, insuficient, a de valut
a a fost acoperit
a part, ial de BNM,
prin intervent, ii de vnzare net
a de 4.7 milioane dolari SUA - n
octombrie s, i de 17.5 milioane dolari SUA - n noiembrie.

Deprecierea (-) /aprecierea(+)

5/14

n octombrie 2016, dup


a o pauz
a de jum
atate de an, pe piat, a
de valut
valutar
a local
a s-a consemnat o insuficient, a
a (9.1 milioane
dolari SUA), ap
arut
a pe fondul unei sc
aderi brus, te a ofertei nete
de valut
a din partea persoanelor fizice. Astfel, n luna octombrie,
oferta net
a de valut
a din partea persoanelor fizice s-a diminuat,
comparativ cu luna precedent
a, cu 30.5 la sut
a, alc
atuind 133.0
milioane dolari SUA. n luna noiembrie 2016, decalajul dintre
cererea s, i oferta net
a de valut
a s-a extins pn
a la 25.1 milioane
dolari SUA, iar n aceste condit, ii, leul moldovenesc s-a depreciat
de dolarul SUA cu nc
fat, a
a 1.2 la sut
a, potrivit cursului de la
finele lunii, s, i cu 0.9 la sut
a n valori medii, comparativ cu luna
octombrie 2016. Dup
a aprecierea temporar
a a leului din primele
10 zile ale lunii noiembrie, pe fondul unei oferte consistente de
valut
a din partea unor exportatori de produse agricole (cerealiere,
oleaginoase etc.), tendint, a cursului s-a inversat, fiind n cres, tere
pn
a la finele lunii. Schimbarea trendului s-a produs datorit
a
cererii mai pronunt, ate de valut
a din partea agent, ilor economici
importatori de resurse energetice, n special din partea furnizorului
de gaze naturale.

Romnia
Turcia
Italia
Germania
Polonia
China
Ungaria
Marea Britanie
Bulgaria
Austria
Frana
Olanda
Cehia
Elvetia
Belarus
Ucraina
Federaia Rus

1/14

n ce prives, te dinamica lunar


a a cursului de schimb al leului
de dolarul SUA, la finele lunii octombrie acesta
moldovenesc fat, a
a crescut cu 1.5 la sut
a, iar n valori medii - cu 0.5 la sut
a n raport
cu luna septembrie.

Graficul 4.14:
Contribut, ia principalilor
parteneri comerciali ai Republicii Moldova
la modificarea cursului real efectiv n tr. IV
2016

3/14

mai mari a vnz


arilor de valut
a c
atre importatori, comparativ cu
procur
arile de la exportatori. Sporirea vnz
arilor c
atre agent, ii
economici, n aceast
a perioad
a a anului, a fost alimentat
a de
intensificarea cererii de valut
a din partea importatorilor de resurse
a crescut cu cca 29.0
energetice, care n trimestrul de referint, a
de trimestrul precedent. n aceste circumstant, e, pe
la sut
a fat, a
de 40.6 milioane
piat, a valutar
a local
a s-a nregistrat o insuficient, a
dolari SUA. Respectiv, gradul de acoperire a cererii nete de valut
a
prin oferta net
a de valut
a, n trimestrul IV 2016, a constituit 89.8
la sut
a, comparativ cu 145.2 la sut
a n trimestrul precedent s, i 95.6
la sut
a n trimestrul IV 2015 (Graficul 4.16).

41

Gradul de acoperire a vnzrilor nete de valut ctre persoane juridice prin


oferta net de valut de la persoanele fizice
Cursul MDL/USD mediu pe perioad

Sursa: BNM

42

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr.1, februarie 2017)

politic
a monetar
a ale B
ancii Centrale Europene (BCE) s, i ale
Sistemului Rezervelor Federale SUA, evolut, ia economiilor UE s, i
SUA n perioadele urm
atoare, precum s, i rezultatele alegerilor din
SUA. Acestea, au provocat n rndurile investitorilor anticip
ari ale
unei stimul
ari fiscale pentru economia american
a s, i, ulterior,
n
asprirea politicii monetare. n special, euro a nregistrat o
depreciere mai accentuat
a n decembrie, cnd Comisia Federal
a
,
pentru Piat, a Deschis
a (FOMC) a decis majorarea ratei de referint, a
ceea ce a condus la cres, terea cererii pentru dolari SUA s, i la o
de dolar n prima
sc
adere semnificativ
a a cursului euro fat, a
jum
atate a lunii. Cursul monedei nat, ionale n raport cu euro, la
de
finele lunii decembrie, a fost n sc
adere cu 2.8 la sut
a fat, a
finele lunii noiembrie, iar n valori medii a cobort cu 2.0 la sut
a.
Graficul 4.17: Evolut, ia activelor oficiale de
rezerv
a exprimate n luni de import
3500

luni de import

mil. USD

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
2014

2015

2016

Active oficiale de rezerv


Active oficiale de rezerv n luni de import de mrfuri i servicii

La finele trimestrului IV 2016, soldul activelor oficiale de rezerv


a
a constituit 2205.9 milioane dolari SUA, majorndu-se cu 59.2
de sfrs, itul trimestrului III
milioane dolari SUA (2.8 la sut
a) fat, a
2016 (Graficul 4.17), n principal, datorit
a debloc
arii asistent, ei
financiare externe odat
a cu semnarea unui nou Memorandum
de politici economice s, i financiare ntre Republica Moldova s, i
FMI. Cea mai mare parte a mijloacelor au fost acordate pentru
suport bugetar, dintre care granturi din partea Comisiei Europene
47.2 milioane dolari SUA (echivalentul a 45.3 milioane euro) s, i
credite din partea B
ancii Mondiale (BIRD s, i AID) 48.6 milioane
dolari SUA. De asemenea, FMI a debursat 35.8 milioane dolari
SUA (echivalentul a 26.0 milioane DST), dintre care, n favoarea
Ministerului Finant, elor 24.1 milioane dolari SUA (echivalentul a
17.5 milioane dolari SUA) s, i n favoarea BNM - 11.7 milioane dolari
SUA (echivalentul a 8.5 milioane DST).

Sursa: BNM

n acelas, i timp, n trimestrul IV 2016, Ministerul Finant, elor a


beneficiat de finant, are extern
a pentru sust, inerea implement
arii
diferitelor proiecte investit, ionale. Astfel, pe lng
a suportul
bugetar, institut, iile B
ancii Mondiale au debursat 4.3 milioane
dolari SUA, dintre care credite n cadrul Proiectului de reabilitare a
drumurilor locale (1.4 milioane dolari SUA), Proiectului
mbun
at
at, irea eficient, ei sectorului de alimentare cu energie
termic
a (1.1 milioane dolari SUA) etc. Totodat
a, Ministerul
Dezvolt
arii Regionale al Romniei a acordat granturi n sum
a
total
a de 4.0 milioane dolari SUA, dintre care 3.3 milioane dolari
SUA (echivalentul a 3.0 milioane euro) n cadrul Programului de
tehnic
asistent, a
a pentru institut, iile pres, colare din Republica
Moldova; Banca European
a de Investit, ii a debursat credite de 3.5
milioane dolari SUA (echivalentul a 3.3 milioane euro) pentru
sust, inerea Programului de restructurare a sectorului viticulturii s, i
vinificat, iei (2.3 milioane euro) s, i Proiectului Livada Moldovei (1.0
milioane euro); Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB) a
oferit 1.5 milioane dolari SUA (echivalentul a 1.4 milioane euro) n
cadrul mprumutului pentru Proiectul Construct, ia locuint, elor
sociale II etc.
La finele trimestrului IV 2016, activele oficiale de rezerv
a asigurau
n continuare un nivel suficient de acoperire a importurilor de
m
arfuri s, i servicii (5.5 luni de import11 ).

11 Calculat pe baza prognozei privind importul de bunuri si servicii pentru anul


,
2017.

43

Capitolul 5
Prognoza inflat, iei pe
termen mediu
5.1

Ipotezele mediului extern

Previziunile macroeconomice la nceputul anului 2017 denot


a un
mediu extern mult mai favorabil comparativ cu anul precedent, cu
pozit, ionarea factorilor n cadranul pro-inflat, ionist. Cererea extern
a
va fi stimulat
a de cres, terea economic
a n continuare n zona euro
s, i de ies, irea din criz
a a economiei Federat, iei Ruse. Cres, terea
cotat, iilor materiilor prime va constitui baza revigor
arii economiilor
emergente s, i n curs de dezvoltare dependente de exportul
materiilor prime.
Trendul piet, elor valutare va depinde n
continuare de politica Sistemului Rezervelor Federale, majoritatea
expert, ilor anticipnd aprecierea dolarului SUA. Astfel, n runda
curent
a de prognoz
a, ipotezele considerate privind evolut, ia
mediului extern (Tabelul 5.1) semnaleaz
a presiuni v
adit
pro-inflat, ioniste.

Tabelul 5.1: Evolut, ia as, teptat


a a variabilelor
externe (media anual
a)

Cres, terea economic


a
n zona euro, %
Cres, terea economic
a
n Federat, ia Rus
a, %
Inflat, ia medie anual
a
n zona euro, %
Inflat, ia medie anual
a n
Federat, ia Rus
a, %
USD/EUR
RUB/USD
Pret, ul petrolului Urals
(dolari SUA/baril)
Pret, urile
internat, ionale la
produsele alimentare, %

2017

2018

1.4

1.5

1.1

1.6

1.4

1.4

4.8
1.05
61.9

4.9
1.05
62.4

54.3

54.8

14.7

2.9

Sursa: Ipoteze BNM pe baza Consensus Economics s, i


cotat, ii futures

Graficul 5.1: Scenariul de evolut, ie a ritmului


anual de cres, tere al PIB n zona euro (%)
2

0.5

1.9

0.4
0.3

1.8

0.2

1.7

Conform estim
arilor, economia zonei euro a crescut n anul 2016
n medie cu 1.6 la sut
a. Pentru anii 2017 s, i 2018, se anticipeaz
a,
n runda curent
a de prognoz
a, cres, terea produsului intern brut n
zona euro cu 1.4 s, i respectiv 1.5 la sut
a. Evolut, ia n cauz
a are
la baz
a cres, terea cererii interne generat
a de politica monetar
a
stimulativ
a s, i dep
as, irea consecint, elor crizei economice din 20122014. Totodat
a, prognozele pentru anii 2017-2018 denot
a valori
inferioare anului 2016, fapt explicat prin evaluarea prealabil
aa
consecint, elor Brexit pentru economiile europene. Totodat
a, un
risc proeminent pentru economia zonei euro r
amn problemele
din sectorul financiar-bancar, solut, ionarea acestora consumnd
resurse semnificative (Graficul 5.1).
Comparativ cu runda precedent
a de prognoz
a, anticip
arile privind
evolut, ia economiei Federat, iei Ruse nu s-au modificat semnificativ.
La nivel internat, ional, majoritatea expert, ilor estimeaz
a c
a, n
trimestrul IV 2016, economia Federat, iei Ruse a ies, it din criza
economic
a atestat
a pe parcursul ultimilor doi ani. Astfel, n runda
curent
a de prognoz
a, se anticipeaz
a c
a cres, terea economic
a n
Federat, ia Rus
a va fi de 1.1 la sut
a n anul 2017, cu 0.1 puncte
procentuale mai put, in comparativ cu runda precedent
a de
prognoz
a. Pentru anul 2018 se anticipeaz
a cres, terea produsului
intern brut n Federat, ia Rus
a n medie cu 1.6 la sut
a. Recuperarea
economiei ruse se va axa pe ment, inerea unui buget echilibrat n
condit, iile cres, terii treptate a pret, ului petrolului s, i a dep
as, irii
consecint, elor sanct, iunilor economice impuse de blocul vestic.
Totodat
a, stabilizarea rublei ruses, ti s, i diminuarea nivelului inflat, iei
vor contribui la stimularea consumului intern (Graficul 5.2).

0.1
1.6
0
1.5
0.1
1.4

0.2

1.3

0.3

1.2
1.1

0.4

I/15

III/15

I/16

III/16

Diferenta(p.p), scala din dreapta

I/17

III/17

Prognoza actuala

I/18

III/18

0.5

Prognoza precedenta

Sursa: Eurostat, ipoteze BNM pe baza datelor Consensus


Economics

Graficul 5.2: Scenariul de evolut, ie a ritmului


anual de cre
stere a PIB n Federatia Rus
a
(%)
3

1
0.8

0.6
1
0.4
0

0.2

0
0.2

0.4
3
0.6
4

0.8

I/15

III/15

I/16

III/16

Diferenta(p.p), scala din dreapta

I/17

III/17

Prognoza actuala

I/18

III/18

Prognoza precedenta

Sursa: Serviciul Federal de Statistic


a al Federat, iei Ruse,
ipoteze BNM pe baza datelor Consensus Economics

44

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr.1, februarie 2017)

Graficul 5.3: Scenariul de evolut, ie a inflat, iei


anuale n zona euro (%)
2

0.5
0.4

1.5

0.3
0.2
0.1

0
0.5

0.1
0.2

0.3
0.4

0.5
1/15

7/15

1/16

7/16

Diferenta(p.p), scala din dreapta

1/17

7/17

1/18

Prognoza actuala

7/18

0.5

Prognoza precedenta

Sursa: Eurostat, ipoteze BNM pe baza datelor Consensus


Economics

Graficul 5.4: Scenariul de evolut, ie a inflat, iei


anuale n Federat, ia Rus
a (%)
18

1.5

16

1
14
0.5
12

n trimestrul IV 2016, nivelul anual al inflat, iei n zona euro a intrat


n palierul pozitiv, n luna decembrie nregistrndu-se un nivel de
1.1 la sut
a. Se anticipeaz
a o cres, tere n continuare a pret, urilor de
consum n zona euro, generat
a de cres, terea cererii interne s, i
majorarea pret, urilor la resursele energetice. Totodat
a, Banca
Central
a European
a continu
a programul de relaxare cantitativ
a
pn
a n septembrie 2017, fiind posibil
a o prelungire, pentru a
stimula consumul populat, iei s, i respectiv majorarea nivelului
inflat, iei pn
a la nivelul t, intit de 2.0 la sut
a. n runda curent
a de
prognoz
a, valorile anticipate privind evolut, ia pret, urilor de consum
n zona euro sunt de 1.4 la sut
a att pentru anul 2017, ct s, i
pentru anul 2018 (Graficul 5.3).
Diminuarea nivelului inflat, iei n anul 2016 s, i stabilizarea rublei
ruses, ti constituie factorii principali ai diminu
arii valorilor
prognozate privind inflat, ia medie anual
a n Federat, ia Rus
a. Un alt
factor important este perseverent, a B
ancii Centrale a Federat, iei
Ruse n atingerea t, intei inflat, iei de 4.0 la sut
a la sfrs, itul anului
2017. Astfel, n runda curent
a de prognoz
a, se anticipeaz
a c
a
pret, urile de consum n Federat, ia Rus
a vor cres, te n medie cu 4.8
la sut
a n anul 2017 s, i cu 4.9 la sut
a n 2018 (Graficul 5.4).
Aprecierea semnificativ
a a dolarului SUA n ultimele luni ale anului
2016, a determinat diminuarea valorilor prognozate privind
evolut, ia parit
at, ii USD/EUR. Astfel, n runda curent
a de prognoz
a,
se anticipeaz
a un curs mediu USD/EUR de 1.05 pentru anul 2017,
de 1.09 n runda precedent
fat, a
a de prognoz
a. Pentru anul 2018

se anticipeaz
a de asemenea un curs mediu USD/EUR de 1.05, fat, a
de 1.10 n runda precedent
a de prognoz
a (Graficul 5.5).

0
10
0.5
8
1
6

1.5

4
1/15

7/15

1/16

7/16

Diferenta(p.p), scala din dreapta

1/17

7/17

1/18

Prognoza actuala

7/18

Prognoza precedenta

Sursa: Serviciul Federal de Statistic


a al Federat, iei Ruse,
ipoteze BNM pe baza datelor Consensus Economics

Graficul 5.5: Scenariul de evolut, ie a cursului


de schimb USD/EUR
1.14

1.13

1.12

1.11

1.1

1.09

1.08

1.07

1.06

1.05

1.04

I/15

III/15

I/16

III/16

Diferenta(%), scala din dreapta

I/17

III/17

Prognoza actuala

I/18

III/18

Prognoza precedenta

Sursa: BCE, ipoteze BNM pe baza datelor Consensus


Economics

Stabilizarea rublei ruses, ti pe fondul cres, terii pret, ului la petrol s, i


a diminu
arii riscurilor privind evolut, ia economiei Federat, iei Ruse
a diminuat diapazonul volatilit
at, ii rublei ruses, ti. Astfel, n runda
curent
a de prognoz
a se anticipeaz
a c
a paritatea medie a RUB/USD
va fi de 61.9 n anul 2017 s, i de 62.4 n anul 2018. Comparativ cu
runda precedent
a de prognoz
a, modificarea valorilor prognozate
de dolarul SUA este infirm
privind paritatea rublei ruses, ti fat, a
a,
n medie diminundu-se cu 2.5 s, i 1.0 la sut
a respectiv. n prima
jum
atate a anului 2017 se anticipeaz
a o apreciere mai nsemnat
a
a rublei ruses, ti, generat
a de cres, terea pret, ului la petrol, dup
a care
se anticipeaz
a o stabilizare corelativ
a a ambelor variabile (Graficul
5.6).
Din graficul 5.7 se observ
a o abatere semnificativ
a dintre valoarea
nregistrat
a s, i valoarea prognozat
a a pret, ului petrolului Urals
n luna noiembrie 2016. Astfel, premisa de cres, tere a pret, ului
petrolului generat
a de decizia OPEC de la sfrs, itul lunii septembrie
din Algeria de diminuare a volumului product, iei, cu ulterioara
ri la s, edint, a ordinar
repartizare a cotelor pe t, a
a OPEC din 30
noiembrie 2016, a fost perturbat
a de aprecierea dolarului SUA
s, i de cres, terea volumului product, iei de petrol de c
atre OPEC
s, i n Federat, ia Rus
a. Totus, i, decizia definitiv
a a OPEC din 30
noiembrie 2016 s, i ulterioara al
aturare a Federat, iei Ruse s, i a
ri non-OPEC a convins piet, ele de intent, ia de diminuare
altor 10 t, a
a volumului product, iei de petrol, pret, ul petrolului revenind n
traiectoria prognozat
a. Astfel, cu except, ia trimestrului I 2017,
valorile prognozate nu s-au modificat semnificativ comparativ cu
runda precedent
a de prognoz
a.

Capitolul 5. Prognoza inflat, iei pe


termen mediu

De asemenea, se anticipeaz
a c
a traiectoria pret, ului mediu al
petrolului Urals va fi relativ constant
a, n runda curent
a de
prognoz
a, media anual
a prognozat
a fiind de 54.3 dolari SUA/baril
pentru anul 2017 s, i 54.8 dolari SUA/baril pentru anul 2018
(Graficul 5.7).

45

Graficul 5.6: Scenariul de evolut, ie a cursului


de schimb RUB/USD
75

5
4

70

n a doua jum
atate a anului 2016, pret, urile internat, ionale la
produsele alimentare au nceput s
a creasc
a sub influent, a major
arii
cererii de export, a diminu
arii stocurilor s, i a perspectivelor
precare privind recolta anumitor culturi. Actualmente, cu except, ia
pret, ului la gru s, i a pret, ului la zah
ar, toate cotat, iile incluse n
de cres, tere continu
calculul indicelui FAO denot
a o tendint, a
a.
Astfel, n runda curent
a de prognoz
a, se anticipeaz
a c
a pret, urile
internat, ionale la produsele alimentare vor cres, te n medie cu 14.7
la sut
a n anul 2017 s, i cu 2.9 la sut
a n anul 2018 (Graficul 5.8).

3
2

65

1
0

60

1
2

55

3
4

50

I/15

III/15

I/16

III/16

Diferenta(%), scala din dreapta

I/17

III/17

I/18

Prognoza actuala

III/18

Prognoza precedenta

Sursa: Banca Central


a a Federat, iei Ruse, ipoteze BNM
pe baza datelor Consensus Economics

5.2

Ipoteze privind pret, urile


reglementate

Graficul 5.7:
Scenariul de evolut, ie a
pret, ului internat, ional al petrolului Urals
(dolari SUA/baril)
65

Prognoza pe termen mediu a inflat, iei prevede o ajustare a tarifului


la energia electric
a n trimestrul II 2017 s, i n trimestrul II 2018,
pentru a asigura acoperirea devierilor financiare din perioadele
precedente. n acest sens, la 4 octombrie 2016, a intrat n vigoare
hot
arrea ANRE privind stabilirea mecanismului de recuperare
a devierilor tarifare ale furnizorilor de energie electric
a la tarife
reglementate s, i ale operatorilor ret, elelor electrice de distribut, ie,
ceea ce presupune c
a a fost stabilit mecanismul de recuperare a
devierilor tarifare nregistrate n perioada 2012 2015. Conform
acestuia, devierile tarifare vor fi recuperate timp de patru ani, ntre
1 ianuarie 2017 s, i 31 decembrie 2020, pentru tot, i furnizorii de
energie electric
a s, i operatorii ret, elelor electrice de distribut, ie12 .
Totodat
a, prognoza pe termen mediu a inflat, iei prevede o
majorare a tarifului la apeduct s, i canalizare n trimestrul II 2017,
n contextul cres, terii tarifului la energia electric
a. Avnd n vedere
traiectoria ascendent
a a pret, urilor de import la gazul natural n
cadrul orizontului de prognoz
a, prognoza pe termen mediu a
inflat, iei cuprinde s, i o ajustare a tarifului la gazul din ret, ea n
trimestrul III 2017 s, i, ca rezultat, major
ari similare pentru tariful la
nc
alzirea centralizat
a s, i aprovizionarea cu ap
a cald
a n aceeas, i
perioad
a. De asemenea, prognoza inflat, iei prevede s, i o majorare
minor
a a tarifelor la telecomunicat, ii, ca urmare a unor modific
ari
de pachete de c
atre S.A. Moldtelecom la nceputul anului curent.

15

60
10
55
5
50

45

40
5
35
10
30

25
1/15

7/15

1/16

7/16

Diferenta(%), scala din dreapta

1/17

7/17

1/18

Prognoza actuala

7/18

15

Prognoza precedenta

Sursa: Ministerul Dezvolt


arii Economice a Federat, iei
Ruse, ipoteze BNM pe baza cotat, iilor futures

Graficul 5.8: Scenariul de evolut, ie a ritmului


anual de cres, tere a pret, urilor internat, ionale
la produsele alimentare (%)
25

15

20
10

15
10

5
0

5
5

10
15

10

20
25
1/15

7/15

1/16

7/16

Diferenta(p.p), scala din dreapta

1/17

7/17

1/18

Prognoza actuala

7/18

Sursa: FAO, ipoteze BNM pe baza cotat, iilor futures

12 http://anre.md/ro/content/fost-publicat%C4%83-hot%C4%83r%C3%A2reaanre-privind-mecanismul-de-recuperare-devierilor-tarifare-%C3%AEn

15

Prognoza precedenta

46

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr.1, februarie 2017)

5.3

Prognoza pe termen mediu

a
Cererea agregat
Graficul 5.9: Deviat, ia PIB
%
5

%
5

5
I/15

III/15

I/16

III/16

I/17

III/17

I/18

III/18

Sursa: BNS, calcule BNM

n runda curent
a de prognoz
a se anticipeaz
a, n continuare, c
a
deviat, ia PIB va fi negativ
a pe ntreaga perioad
a de prognoz
a.
Deviat, ia PIB va nregistra valoarea minim
a n trimestrul I 2017,
dup
a care, pn
a la sfrs, itul orizontului de prognoz
a, va nregistra
o recuperare lent
a, continund s
a r
amn
a n palierul negativ
s, i revenind n proximitatea valorii zero la sfrs, itul perioadei de
prognoz
a. Prin urmare, plasarea activit
at, ii economice sub nivelul
s
au de echilibru pe termen mediu va crea presiuni dezinflat, ioniste
din partea cererii agregate (Graficul 5.9).
Deviat, ia PIB negativ
a va fi determinat
a de cererea extern
a att
din partea Federat, iei Ruse, ct s, i din partea zonei euro. Activitatea
economic
a a Federat, iei Ruse va avea un caracter restrictiv asupra
activit
at, ii economice interne n anul 2017 s, i us, or stimulativ n
2018. n cazul zonei euro, se anticipeaz
a c
a activitatea economic
a
va fi sub nivelul s
au potent, ial pentru toat
a perioada de prognoz
a,
prin urmare, se va ment, ine influent, a restrictiv
a asupra activit
at, ii
economice interne.
Condit, iile monetare reale vor avea un impact eterogen asupra
cererii. Rata real
a efectiv
a de schimb va manifesta efecte
stimulative n primul trimestru de prognoz
a, dup
a care va
alimenta un caracter restrictiv al condit, iilor monetare pentru
restul orizontului de prognoz
a. Rata real
a a dobnzii va fi
stimulativ
a pentru ntreg orizontul de prognoz
a.

Inflat, ia

Graficul 5.10: Ritmul anual al IPC


%
14

%
14

13

13

12

12

11

11

10

10

Rata medie anual


a a inflat, iei va nregistra nivelul de 5.2 la sut
a s, i
4.9 la sut
a n anul curent s, i, respectiv, anul viitor.

5
Tinta inflatiei

1
0
I/15

Rata anual
a a inflat, iei va avea o traiectorie ascendent
a pn
a
n trimestrul III 2017, dup
a care se va diminua s, i se va plasa
n proximitatea t, intei inflat, iei. Rata anual
a a inflat, iei, pe ntreg
orizontul de prognoz
a, se va plasa n intervalul de variat, ie al t, intei
inflat, iei. Valoarea minim
a de 3.5 la sut
a o va nregistra n trimestrul
I 2017, iar valoarea maxim
a de 6.0 la sut
a n trimestrul III 2017
(Graficul 5.10).

1
0
III/15

I/16

III/16
I/17
III/17
Intervalul de incertitudine

Sursa: BNS, calcule BNM

I/18

III/18

a
Rata anual
a a inflat, iei de baz
a, n condit, iile de persistent, a
presiunilor dezinflat, ioniste din partea cererii agregate, va cobor
pn
a n trimestrul IV 2017. E de ment, ionat c
a, n a doua jum
atate
a anului 2017, se va plasa sub limita inferioar
a a intervalului de
variat, ie, dup
a care va reveni n cadrul intervalului s, i va urca put, in
peste t, inta inflat, iei la finele orizontului de prognoz
a. Contribut, ia
inflat, iei de baz
a la rata anual
a a inflat, iei va fi n diminuare pentru
anul curent s, i ascendent
a pentru anul viitor (Graficul 5.11).

Capitolul 5. Prognoza inflat, iei pe


termen mediu

47

Rata anual
a a pret, urilor la produsele alimentare va cres, te
semnificativ s, i va nregistra nivelul maxim n trimestrele III s, i IV
2017. Ulterior, spre finele orizontului de prognoz
a, se va diminua
s, i va oscila n partea superioar
a a intervalului de variat, ie.
Anticiparea acceler
arii pret, urilor produselor alimentare este
condit, ionat
a
de
majorarea
semnificativ
a
a
pret, urilor
internat, ionale la produsele alimentare att pentru perioada
recent
a, ct s, i pentru cea de prognoz
a (Graficul 5.8). Contribut, ia
pret, urilor la produsele alimentare la rata anual
a a inflat, iei se va
ascendent
ment, ine semnificativ
a s, i va consemna o tendint, a
a
pn
a n trimestrele III s, i IV 2017, ulterior, diminundu-se us, or spre
finele orizontului de prognoz
a (Graficul 5.11).

Graficul 5.11: Decompozit, ia IPC


p.p.
14

p.p.
14

13

13

12

12

11

11

10

10

Tinta 5
inflatiei
4

Rata anual
a a pret, urilor reglementate se va majora pn
a n
trimestrul III 2017, dup
a care se va diminua s, i va cobor sub limita
inferioar
a a intervalului de variat, ie pentru dou
a trimestre
consecutive la sfrs, itul orizontului de prognoz
a.
Factorii
determinant, i ai evolut, iei respective sunt descris, i mai sus (5.2.
Ipotezele pret, urilor reglementate). E de remarcat faptul c
a, rata
va continua s
a fie negativ
a doar pentru trimestrul I 2017, n timp
ce pentru restul orizontului de prognoz
a va avea valori pozitive
(Graficul 5.11).

1
I/15
III/15
Inflatia de baza

I/16
III/16
I/17
III/17
I/18
Produse alimentare
Preturi reglementate

1
III/18
Combustibili

Sursa: BNS, calcule BNM

Pret, urile la combustibili vor accelera considerabil pn


a n trimestrul
III 2017. Ascendent, a ratei anuale se va datora cres, terii pret, urilor
internat, ionale la petrol, dar s, i efectului bazei. Ulterior, rata anual
a
se va diminua s, i se va plasa n palierul superior al intervalului
de variat, ie. Contribut, ia pret, urilor la combustibili la rata anual
aa
ascendent
inflat, iei va consemna o tendint, a
a, nregistrnd valoarea
maxim
a n trimestrele II s, i III 2017, ulterior, diminundu-se pn
a
la finele orizontului de prognoz
a (Graficul 5.11).

Compararea
anterioar
a

prognozei

actuale

cu

prognoza

Proiect, ia ratei anuale a inflat, iei, conform rundei curente de


prognoz
a, a fost majorat
a preponderent pentru ntreaga perioad
a
de prognoz
a. Comparativ cu prognoza precedent
a, valorile medii
anuale proiectate ale ratei anuale a inflat, iei sunt superioare cu 0.6
puncte procentuale pentru anul 2017 s, i cu 1.1 puncte procentuale
pentru anul 2018 (Graficul 5.12).

Graficul 5.12: Ritmul anual al IPC


%
14

p.p.
5

13

12
11

10

Inflat, ia de baz
a va nregistra o dinamic
a similar
a pentru anul curent
s, i semnificativ superioar
a pentru anul viitor, comparativ cu cea
. Aceast
este determinat
din raportul de referint, a
a diferent, a
a, n
mare parte, de un nivel superior al inflat, iei importate, n special n
anul viitor.

8
7

5
4

Tinta inflatiei

Rata anual
a a pret, urilor produselor alimentare, comparativ cu
, va consemna o tendint, a
, preponderent,
raportul de referint, a
superioar
a pentru orizontul de prognoz
a, s, i doar ncepnd cu
trimestrul IV 2017, pentru trei trimestre consecutive, va nregistra
valori inferioare. Reconfigurarea proiect, iei ratei este generat
a
de perspectivele pret, urilor produselor alimentare internat, ionale,
, sunt superioare pentru
care, comparativ cu scenariul de referint, a
nceputul s, i sfrs, itul orizontului de prognoz
a s, i inferioare pentru
trimestrul II 2017-trimestrul II 2018.

1
0

5
I/15

III/15

I/16

III/16

Diferenta (scala din dreapta)

Sursa: BNS, calcule BNM

I/17

III/17

Prognoza actuala

I/18

III/18

Prognoza anterioara

48

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr.1, februarie 2017)

Rata anual
a a pret, urilor reglementate, comparativ cu scenariul de
, a cunoscut o us, oar
referint, a
a reconfigurare, fiind, preponderent,
superioar
a n anul 2017 s, i inferioar
a n anul 2018. Diferent, ele
se datoreaz
a unor ipoteze suplimentare cu privire la ajustarea
pret, urilor reglementate, dar s, i amnarea perioadei ajust
arilor
.
presupuse n raportul de referint, a
Rata anual
a a pret, urilor la combustibili va fi semnificativ superioar
a
pe ntreg orizontul de prognoz
a. n condit, iile unei prognoze relativ
similare a pret, ului petrolului, principala surs
a a acestei diferent, e
este determinat
a, pe de o parte, de abaterea prognozei pe termen
(vezi compartimentul 1.2), iar pe de
scurt din raportul de referint, a
alt
a parte, de revizuirea n sens pozitiv a impactului anticipat al
impozitelor indirecte.

Riscuri s, i incertitudini
Mediul extern
La finele anului 2016 au avut loc mai multe evenimente pe plan
mondial, care au modificat balant, a riscurilor s, i incertitudinilor
aferente evolut, iei mediului extern. Astfel, la 30 noiembrie 2016,
OPEC a decis diminuarea volumului product, iei de petrol pn
a la
32.5 milioane de barili pe zi n prima jum
atate a anului 2017.
ri non-OPEC s-au al
Ulterior, Federat, ia Rus
a, dar s, i alte 10 t, a
aturat
deciziei de diminuare a volumului product, iei, cu 300 mii barili pe
zi s, i 558 mii barili pe zi respectiv. Un alt eveniment de avangard
a
este decizia Sistemului Rezervelor Federale de a majora intervalul
a ratelor dobnzilor pn
de referint, a
a la 0.5-0.75 la sut
a, ceea ce
a determinat aprecierea semnificativ
a a dolarului SUA. Un alt risc
extern cu caracter pro-inflat, ionist puternic pronunt, at reprezint
a
tendint, a de cres, tere robust
a a pret, urilor internat, ionale la produsele
alimentare.
Astfel, n cardul rundei curente de prognoz
a, proiect, ia inflat, iei este
expus
a preponderent riscurilor s, i incertitudinii aferente mediului
extern cu caracter pro-inflat, ionist:
Aprecierea dolarului SUA. Decizia Sistemului Rezervelor
a ratelor
Federale de majorare a intervalului de referint, a
dobnzilor pn
a la 0.5-0.75 la sut
a a constituit pilonul
aprecierii semnificative a dolarului SUA n ultimele
s
apt
amni. Totodat
a, expert, ii din domeniu anticipeaz
a c
a pe
parcursul anului 2017 Sistemul Rezervelor Federale va
majora ratele dobnzilor de nc
a trei ori, ceea ce din nou va
contribui la aprecierea dolarului SUA. Un alt factor al
aprecierii dolarului SUA l constituie s, i planurile investit, ionale
ale noului pres, edinte ales al Statelor Unite ale Americii.
Paritatea dolarului SUA va cres, te s, i pe fondul politicilor
monetare antagoniste, Banca Central
a European
a s, i Banca
Japoniei continund politicile monetare stimulative. Analog
monedelor de circulat, ie internat, ional
a, valutele din
economiile emergente s, i cele n curs de dezvoltare vor fi
supuse presiunilor de depreciere. Astfel, pe parcursul
urm
atoarelor trimestre, materializarea riscurilor respective ar
putea crea presiunilor inflat, ioniste, n special prin pret, urile
bunurilor de import (pro-inflat, ionist).

Capitolul 5. Prognoza inflat, iei pe


termen mediu
Majorarea pret, urilor la petrol s, i gaze naturale. n
urma deciziei OPEC, dar s, i a altor produc
atori de petrol
non-OPEC de a diminua volumul product, iei de petrol, pret, ul
petrolului a nceput s
a creasc
a, dep
as, ind pragul de 50
USD/baril. Totus, i, exist
a incertitudini mari cu privire la
realizarea deciziei OPEC. n primul rnd, investitorii sunt
preocupat, i c
a pret, urile n cres, tere la petrol vor stimula
cres, terea product, iei petrolului din sondele de s, ist din Statele
ri care ar putea cres, te volumul
Unite ale Americii. Alte t, a
product, iei de petrol, sunt Libia s, i Nigeria, n condit, iile n care
rilor membre care
decizia OPEC nu s-a r
asfrnt s, i asupra t, a
din diverse motive au diminuat product, ia de petrol n ultimii
ani. De asemenea, exist
a incertitudini semnificative privind
ritmul cres, terii economiei mondiale, inclusiv a cererii pentru
petrol, fapt ce ar putea conduce la persistent, a surplusului de
petrol la nivel mondial s, i n urm
atoarele trimestre. Analiznd
factorii actuali, exist
a premise de cres, tere a pret, urilor interne
la derivatele petroliere s, i a pret, ului de import al gazului
natural, ns
a dat fiind incertitudinile ment, ionate nu este
exclus
a o volatilitate sporit
a generat
a de evolut, iile similare
pe piet, ele internat, ionale (pro-inflat, ionist).
Majorarea pret, urilor internat, ionale la produsele
alimentare. Att datele efective, ct s, i contractele futures
de cres, tere continu
s, i forward indic
a o tendint, a
a a pret, urilor
internat, ionale la produsele alimentare. Cu except, ia pret, urilor
la cereale s, i zah
ar, cotat, iile la toate celelalte grupe sunt
dominate de factori pozitivi precum:
condit, iile
agrometeorologice precare n principalele regiuni agricole
care au periclitat recolta mai multor culturi, epuizarea
stocurilor existente s, i cres, terea continu
a a cererii pentru
anumite produse alimentare. De aceea, se anticipeaz
a c
a pe
parcursul urm
atoarelor trimestre, pret, urile interne la
produsele alimentare de import vor cres, te treptat sub
influent, a dinamicii internat, ionale (pro-inflat, ionist).
Problematica cres, terii robuste a economiei zonei
euro. Economia zonei euro evolueaz
a pozitiv, ns
a sub
nivelul anilor precedent, i, din cauza problemelor cu care se
confrunt
a economia zonei euro, precum persistent, a crizei
datoriilor suverane, instabilitatea sistemului financiar s, i
consecint, ele Brexit-ului. Aceast
a situat, ie afecteaz
a economia
nat, ional
a prin intermediul canalului extern, cererea pentru
exporturi s, i volumul remiterilor vor fi relativ mai reduse
(dezinflat, ionist).
Accelerarea cres, terii economice n regiune. n regiune,
se atest
a o stabilitate relativ
a, economiile revenindu-s, i din
criz
a economic
a din ultimele trimestre. Dezvoltarea relat, iilor
comerciale, majorarea investit, iilor n regiune vor contribui
la accelerarea cres, terii economiei nat, ionale, respectiv, la
cres, terea consumului ceea ce va genera presiuni inflat, ioniste
(pro-inflat, ionist).
Sectorul real
Incertitudini cu privire la recolta din anul 2017.
Condit, iile agrometeorologice au fost, n ansamblu, favorabile
pentru culturile agricole pe parcursul anului 2016. Ca
rezultat, sectorul respectiv a consemnat o cres, tere

49

50

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr.1, februarie 2017)

pronunt, at
a n anul 2016, fapt ce a exercitat, n ansamblu,
presiuni dezinflat, ioniste asupra pret, urilor la produsele
alimentare.
n acelas, i timp, recolta din anul viitor s, i,
respectiv, pret, urile la produsele alimentare pe piat, a intern
a
vor depinde, n cea mai mare m
asur
a, de condit, iile
agrometeorologice din prima jum
atate a anului 2017.
Aceast
a informat, ie ns
a nu poate fi anticipat
a, atribuind
prognozei pret, urilor la produsele alimentare n anul 2017 un
grad mare de incertitudine. n acest fel, avnd n vedere
de condit, iile
vulnerabilitatea mare a product, iei agricole fat, a
meteorologice, incertitudinea cu privire la recolta din anul
2017 s, i, ca rezultat, cu privire la dinamica pret, urilor la
produsele alimentare interne, des, i n m
asur
a mai redus
a
dect n runda precedent
a de prognoz
a, nc
a persist
a
(incertitudine).
Reluarea exportului de energie electric
a n Moldova
din partea Ucrainei. Ucraina este interesat
a de reluarea
livr
arilor de energie electric
a pe piat, a Moldovei dup
a
suspendarea din luna noiembrie 2014. Acest fapt ar putea
determina diminuarea pret, ului de import al acesteia pentru
Republica Moldova s, i, ca rezultat, precondit, ii pentru
ajustarea n diminuare a tarifului la energie electric
a pentru
populat, ie (dezinflat, ionist).
Amnarea
ajust
arilor
de
tarife
la
serviciile
reglementate.
Tensiunile sociale aferente impactului
major
arilor de tarife asupra cheltuielilor populat, iei ar putea
determina institut, iile regulatorii s
a ntrzie ajustarea unor
tarife la serviciile reglementate asumate n prognoz
a, fapt ce
de cea
va rezulta ntr-o traiectorie inferioar
a a inflat, iei fat, a
anticipat
a (dezinflat, ionist).
Reincluderea
pret, ului
la
gazul
lichefiat
n
metodologia de formare s, i aplicare a pret, urilor la
produsele petroliere adoptate n prima parte a anului
2016.
Metodologia stabiles, te o corelat, ie direct
a ntre
pret, urile la benzin
a s, i motorin
a pe piat, a intern
a s, i evolut, ia
cotat, iilor bursiere regionale la produsele petroliere. Totodat
a,
aceasta stabiles, te marja comercial
a specific
a care
plafoneaz
a valoarea cheltuielilor s, i profitul companiilor
petroliere. Des, i, init, ial pret, urile la gazul lichefiat erau
stipulate n metodologia sus-ment, ionat
a, ulterior acestea au
fost excluse, fapt ce a rezultat n majorarea semnificativ
aa
acestora.
Totus, i, exist
a o anumit
a probabilitate de
reincludere a pret, ului la gazul lichefiat n metodologie, fapt
ce ar putea determina sc
aderea acestuia (dezinflat, ionist).
Expirarea taxelor vamale la importul unor produse
din Ucraina. n prim
avara anului curent, Republica Moldova
a introdus temporar taxe vamale la importul laptelui s, i
produselor lactate, c
arnii s, i cimentului din Ucraina s, i a
stabilit cote la importul acestor produse. Hot
arrea aprobat
a
de Guvern prevede aplicarea taxelor vamale n regimul de
rile CSI, pn
comert, cu t, a
a la 31 decembrie 2016. Prin
urmare, n anul 2017 pret, urile la produsele sus-ment, ionate
s-ar putea diminua odat
a cu expirarea prevederilor acestei
hot
arri (dezinflat, ionist).

Capitolul 5. Prognoza inflat, iei pe


termen mediu
Sectorul monetar s, i public
Lichidit
at, i excesive n sectorul bancar. Ca rezultat al
emisiunii monetare pe parcursul anului 2016, ca urmare a
intervent, iilor nete ale BNM pe piat, a valutar
a (procur
ari de
valut
a) n volum de 397.7 milioane dolari SUA (aproximativ
7.9 miliarde lei), n sistemul bancar s-au acumulat lichidit
at, i
excesive n volum de 7.2 miliarde lei, acestea pot crea un
impact pozitiv asupra cererii agregate, cursului valutar de
schimb s, i pot influent, a cres, terea presiunilor inflat, ioniste (proinflat, ionist).
Impactul modific
arilor de accize aferente politicii
fiscale 2017. Proiectul politicii fiscale pentru anul 2017
prevede o majorare semnificativ
a a accizelor pentru unele
categorii de m
arfuri prezente n structura IPC s, i stabilirea
acestora pe o perioad
a de 3 ani pentru a majora ncas
arile
fiscale s, i a asigura o previzibilitate a politicii s, i legislat, iei
fiscale. Acest fapt ar putea genera cres, terea pret, urilor
pentru unele subcomponente ale IPC c
arora le sunt aplicate
accizele. Astfel, proiectul politicii fiscale pentru anul 2017
prevede o majorare considerabil
a a cotelor accizelor la
cu directivele
produsele petroliere s, i la t, ig
ari n concordant, a
Uniunii Europene conform Acordul de asociere RM-UE
(pro-inflat, ionist).
Deficit fiscal. Proiectul politicii fiscale pentru anul 2017 s, i
Programul managementului datoriei de stat pe termen mediu
2017-2019 prev
ad cres, terea fluxului mijloacelor financiare
sub form
a de granturi s, i credite de la institut, ii financiare
internat, ionale. Acest fapt va influent, a considerabil evolut, ia
indicatorilor sectorului fiscal s, i vor crea presiuni inflat, ioniste
suplimentare (pro-inflat, ionist).
Creditarea slab
a a economiei. Evolut, ia piet, ei creditelor
nregistreaz
a evolut, ii pesimiste pe parcursul anului 2016.
Pasivitatea credit
arii persoanelor juridice este cauzat
a fie
de instabilitatea economic
a s, i politic
a n Republica Moldova
s, i n regiune, fie de condit, iile de creditare inacceptabile s, i
de riscurile nalte. Acutizarea acestor tendint, e ar putea crea
presiuni dezinflat, ioniste suplimentare, ns
a determin
a b
ancile
s
a caute alternative profitabile pentru a genera venituri pe
(plasamente n valori mobiliare, speculat, ii valutare, etc.)
piat, a
(dezinflat, ionist cu potent, ial pro-inflat, ionist).
Traiectoria cursului valutar MDL/USD. Unele pret, uri de
consum, cum ar fi cele la bunurile importate sau cele afis, ate
n valut
a, sunt foarte sensibile la dinamica cursului valutar.
Considernd volatilitatea istoric
a sporit
a a cursului de schimb,
care a fost alimentat
a att de factori obiectivi ct s, i subiectivi
(care nu pot fi anticipat, i), proiect, ia inflat, iei are o incertitudine
semnificativ
a (incertitudine).

51

52

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr.1, februarie 2017)

Capitolul 6
Decizii de politic
a monetar
a
Rezumatul s, edint, ei Comitetului executiv al B
ancii Nat, ionale a Moldovei din 26.05.2016
cu privire la politica monetar
a
A prezidat s, edint, a: dl Sergiu Cioclea, guvernator pres, edinte al Comitetului executiv.
Au fost prezent, i: membrii Comitetului executiv dl Aureliu Cincilei, viceguvernator.
Raportor: dl Radu Cuhal, directorul Departamentului politic
a monetar
a s, i cercet
ari.
Invitat, i: dl Marin Molos, ag, consilier al guvernatorului, dl Andrei Rotaru, consilier al guvernatorului, dna Lucia
Hadrc
a, director al Departamentului operat, iuni bancare, dl Matei Dohotaru, director al Departamentului
supraveghere bancar
a, dna Natalia Srbu, director al Departamentului juridic.
Dl Radu Cuhal a prezentat situat, ia macroeconomic
a actual
a, inclusiv pe piet, ele monetar
a, valutar
a, de credit s, i a
asupra
depozitelor, evolut, ia mediului macroeconomic extern, analiza inflat, iei curente s, i a factorilor de influent, a
procesului inflat, ionist. Membrii Comitetului executiv au evaluat impactul m
asurilor de politic
a monetar
a, subliniind
validarea corectitudinii deciziilor de politic
a monetar
a din anul 2015. Au fost discutate ipotezele s, i scenariile noii
runde de prognoz
a pe termen mediu, inclusiv m
asurile de politic
a monetar
a ce urmeaz
a a fi adoptate n vederea
readucerii inflat, iei n t, int
a.
Membrii Comitetului executiv s-au pronunt, at pe marginea factorilor determinant, i ai nivelului inflat, iei pe termen
rile
mediu. Riscurile externe asociate presiunilor dezinflat, ioniste sunt marcate de activitatea economic
a slab
a din t, a
zonei euro s, i continuarea recesiunii din Federat, ia Rus
a - principalii parteneri comerciali externi ai Republicii
Moldova. Propagarea riscurilor externe se efectueaz
a prin canalul remiterilor populat, iei s, i cel al comert, ului extern
cu implicat, ii asupra diminu
arii pe termen scurt a veniturilor valutare ale populat, iei s, i ale exportatorilor autohtoni,
ceea ce se reflect
a n dinamica ulterioar
a a inflat, iei. Potent, ialele riscuri la adresa inflat, iei decurg s, i din volatilitatea
sporit
a a pret, urilor internat, ionale la materiile prime al
aturi de incertitudini asociate cotat, iilor petroliere. Totodat
a,
intern
principalele riscuri de provenient, a
a sunt asociate amn
arii aprob
arii bugetului de stat s, i politicii fiscale
pentru anul 2016. Astfel, analiznd balant, a riscurilor, se anticipeaz
a un proces de reducere gradual
a a ritmului
anual de cres, tere a pret, urilor, inclusiv datorit
a bazei nalte de comparat, ie din anul 2015.
n vederea ancor
arii anticipat, iilor inflat, ioniste n contextul readucerii s, i ment, inerii ratei inflat, iei n proximitatea
t, intei de 5.0 la sut
a pe termen mediu, cu o posibil
a deviere de 1.5 puncte procentuale, Comitetul executiv a decis
prin vot unanim s
a diminueze rata dobnzii de politic
a monetar
a cu 2.0 puncte procentuale, de la 15.0 pn
a la 13.0
la sut
a anual. Calibrarea gradual
a a conduitei politicii monetare, sust, inut
a de as, tept
arile cu privire la reducerea
ratei inflat, iei, urm
ares, te asigurarea condit, iilor monetare reale adecvate pentru stimularea credit
arii s, i economisirii,
precum s, i pentru impulsionarea cererii interne, al
aturi de adaptarea n continuare a mediului economic intern la
volatilit
at, ile s, i incertitudinile din mediul extern.
Comitetul executiv a reiterat faptul c
a BNM va monitoriza s, i va anticipa n continuare evolut, iile interne s, i cele ale
mediului economic internat, ional, astfel nct, prin flexibilitatea cadrului operat, ional specific strategiei de t, intire a
inflat, iei, s
a asigure ment, inerea stabilit
at, ii pret, urilor pe termen mediu.

Ca rezultat, Comitetul executiv al BNM a adoptat urm


atoarea hot
arre:
1. se diminueaz
a rata de baz
a aplicat
a la principalele operat, iuni de politic
a monetar
a pe termen
scurt cu 2.0 puncte procentuale, de la 15.0 pn
a la 13.0 la sut
a anual;
2. se diminueaz
a ratele de dobnd
a:
la creditele overnight cu 2.0 puncte procentuale, de la 18.0 pn
a la 16.0 la sut
a anual,
la depozitele overnight cu 2.0 puncte procentuale, de la 12.0 pn
a la 10.0 la sut
a anual.

Rezultatele vot
arii
PRO 2
Pres, edintele Comitetului executiv
Sergiu CIOCLEA

CONTRA 0

ABT, INUT 0
Secretarul Comitetului executiv
Sergiu SURDU

Capitolul 6. Decizii de politic


a monetar
a

53

Rezumatul s, edint, ei Comitetului executiv al B


ancii Nat, ionale a Moldovei din 04.07.2016
cu privire la politica monetar
a

A prezidat s, edint, a: dl Sergiu Cioclea, guvernator pres, edinte al Comitetului executiv.


Au fost prezent, i: membrii Comitetului executiv dl Ion Sturzu, viceguvernator, dl Aureliu Cincilei, viceguvernator.
Raportor: dl Radu Cuhal, directorul Departamentului politic
a monetar
a s, i cercet
ari.
Invitat, i: dl Marin Molos, ag, consilier al guvernatorului, dl Andrei Rotaru, consilier al guvernatorului, dna Lucia
Hadrc
a, director al Departamentului operat, iuni bancare, dl Matei Dohotaru, director al Departamentului
supraveghere bancar
a, dna Corina T, urcan, s, ef al Direct, iei legislat, ie s, i drept internat, ional.
Dl Radu Cuhal a prezentat situat, ia macroeconomic
a actual
a, inclusiv pe piet, ele monetar
a, valutar
a, de credit s, i a
asupra
depozitelor, evolut, ia mediului macroeconomic extern, analiza inflat, iei curente s, i a factorilor de influent, a
procesului inflat, ionist. Membrii Comitetului executiv au evaluat impactul m
asurilor de politic
a monetar
a, subliniind
validarea corectitudinii deciziilor de politic
a monetar
a din anul 2015. Au fost discutate ipotezele s, i scenariile noii
runde de prognoz
a pe termen mediu, inclusiv m
asurile de politic
a monetar
a ce urmeaz
a a fi adoptate n vederea
readucerii inflat, iei n t, int
a.
Membrii Comitetului executiv s-au pronunt, at pe marginea factorilor determinant, i ai nivelului inflat, iei pe termen
rile
mediu. Riscurile externe asociate presiunilor dezinflat, ioniste sunt marcate de activitatea economic
a slab
a din t, a
zonei euro s, i continuarea recesiunii din Federat, ia Rus
a - principalii parteneri comerciali externi ai Republicii
Moldova. Propagarea riscurilor externe se efectueaz
a prin canalul remiterilor populat, iei s, i cel al comert, ului extern
cu implicat, ii asupra diminu
arii pe termen scurt a veniturilor valutare ale populat, iei s, i ale exportatorilor autohtoni,
ceea ce se reflect
a n dinamica ulterioar
a a inflat, iei. Potent, ialele riscuri la adresa inflat, iei decurg din fluctuat, iile
intern
majore de pe piet, ele financiare de natur
a s
a afecteze s, i piat, a petrolului. Principalele riscuri de provenient, a
a
sunt asociate tergivers
arii ajust
arii tarifelor reglementate. Totodat
a, au fost puse accentele s, i asupra condit, iilor
meteorologice existente, care favorizeaz
a o cres, tere a product, iei agricole n comparat, ie cu anul precedent, ceea ce
va influent, a negativ ritmul de cres, tere a pret, urilor la produsele alimentare pe parcursul a 2-3 trimestre consecutiv
s, i va determina diminuarea n continuare a inflat, iei de consum. Astfel, analiznd balant, a riscurilor, se observ
ao
prevalare accentuat
a a riscurilor dezinflat, ioniste s, i se anticipeaz
a un proces de reducere rapid
a a ritmului anual de
cres, tere a pret, urilor, inclusiv datorit
a bazei nalte de comparat, ie din anul 2015.
n vederea ancor
arii anticipat, iilor inflat, ioniste n contextul readucerii s, i ment, inerii ratei inflat, iei n proximitatea
t, intei de 5.0 la sut
a pe termen mediu, cu o posibil
a deviere de 1.5 puncte procentuale, Comitetul executiv a decis
prin vot unanim s
a diminueze rata dobnzii de politic
a monetar
a cu 3.0 puncte procentuale, de la 13.0 pn
a la 10.0
la sut
a anual. Calibrarea gradual
a a conduitei politicii monetare, sust, inut
a de as, tept
arile cu privire la reducerea
ratei inflat, iei, urm
ares, te asigurarea condit, iilor monetare reale adecvate pentru stimularea credit
arii s, i economisirii,
precum s, i pentru impulsionarea cererii interne, al
aturi de adaptarea n continuare a mediului economic intern la
volatilit
at, ile s, i incertitudinile din mediul extern.
Comitetul executiv a reiterat faptul c
a BNM va monitoriza s, i va anticipa n continuare evolut, iile interne s, i cele ale
mediului economic internat, ional, inclusiv impactul potent, ial al votului pentru Brexit, astfel nct, prin flexibilitatea
cadrului operat, ional specific strategiei de t, intire a inflat, iei, s
a asigure ment, inerea stabilit
at, ii pret, urilor pe termen
mediu.

Ca rezultat, Comitetul executiv al BNM a adoptat urm


atoarea hot
arre:
1. se diminueaz
a rata de baz
a aplicat
a la principalele operat, iuni de politic
a monetar
a pe termen
scurt cu 3.0 puncte procentuale, de la 13.0 pn
a la 10.0 la sut
a anual;
2. se diminueaz
a ratele de dobnd
a:
la creditele overnight cu 3.0 puncte procentuale, de la 16.0 pn
a la 13.0 la sut
a anual,
la depozitele overnight cu 3.0 puncte procentuale, de la 10.0 pn
a la 7.0 la sut
a anual.

Rezultatele vot
arii

PRO 3
Pres, edintele Comitetului executiv
Sergiu CIOCLEA

CONTRA 0

ABT, INUT 0
Secretarul Comitetului executiv
Sergiu SURDU

54

Raport asupra inflat, iei (BNM, nr.1, februarie 2017)

Rezumatul s, edint, ei Comitetului executiv al B


ancii Nat, ionale a Moldovei din 08.08.2016
cu privire la politica monetar
a
A prezidat s, edint, a: dl Sergiu Cioclea, guvernator pres, edinte al Comitetului executiv.
Au fost prezent, i: membrii Comitetului executiv dl Ion Sturzu, viceguvernator, dl Aureliu Cincilei, viceguvernator.
Raportor: dl Radu Cuhal, directorul Departamentului politic
a monetar
a s, i cercet
ari.
Invitat, i: dl Marin Molos, ag, consilier al guvernatorului, dl Andrei Rotaru, consilier al guvernatorului, dna Lucia
Hadrc
a, director al Departamentului operat, iuni bancare, Ion Ropot, s, ef al Direct, iei stabilitate financiar
a s, i rezolut, ie
bancar
a, dna Corina T, urcan, s, ef al Direct, iei legislat, ie s, i drept internat, ional.
Dl Radu Cuhal a prezentat situat, ia macroeconomic
a actual
a, inclusiv pe piet, ele monetar
a, valutar
a, de credit s, i a
asupra
depozitelor, evolut, ia mediului macroeconomic extern, analiza inflat, iei curente s, i a factorilor de influent, a
procesului inflat, ionist. Membrii Comitetului executiv au evaluat impactul m
asurilor de politic
a monetar
a, subliniind
validarea corectitudinii deciziilor de politic
a monetar
a din anul 2015. Au fost discutate ipotezele s, i scenariile noii
runde de prognoz
a pe termen mediu, inclusiv m
asurile de politic
a monetar
a ce urmeaz
a a fi adoptate n vederea
readucerii inflat, iei n t, int
a.
Membrii Comitetului executiv s-au pronunt, at pe marginea factorilor determinant, i ai nivelului inflat, iei pe termen
rile zonei euro
mediu. Riscurile externe de natur
a dezinflat, ionist
a sunt asociate activit
at, ii economice reduse din t, a
s, i continu
arii recesiunii din Federat, ia Rus
a - principalii parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova, cu
repercusiuni asupra diminu
arii pe termen scurt a veniturilor valutare ale populat, iei s, i ale exportatorilor autohtoni
prin prisma canalului remiterilor populat, iei s, i cel al comert, ului extern. Acest fapt influent, eaz
a, la rndul s
au,
evolut, ia ulterioar
a a inflat, iei. Potent, ialele riscuri la adresa inflat, iei decurg din volatilitatea sporit
a a piet, elor
intern
financiar-valutare internat, ionale. Principalele riscuri de provenient, a
a sunt asociate tergivers
arii ajust
arii
tarifelor reglementate. Totodat
a, condit, iile meteorologice existente favorizeaz
a o cres, tere a product, iei agricole
comparativ cu anul precedent, ceea ce va influent, a negativ ritmul de cres, tere a pret, urilor la produsele alimentare
pe parcursul a 2-3 trimestre consecutiv s, i va determina diminuarea n continuare a inflat, iei de consum.
n cadrul s, edint, ei s-a ment, ionat faptul c
a m
asurile de politic
a monetar
a adoptate de BNM de la nceputul anului
curent pn
a n prezent nc
a urmeaz
a s
a se propage prin diferite canale de transmisie n economia nat, ional
a,
inclusiv prin influent, area ratelor dobnzilor la creditele s, i depozitele n moneda nat, ional
a, astfel, exercitnd efecte
n continuare asupra evolut, iei inflat, iei.
n vederea ancor
arii anticipat, iilor inflat, ioniste n contextul readucerii s, i ment, inerii ratei inflat, iei n proximitatea
t, intei de 5.0 la sut
a pe termen mediu, cu o posibil
a deviere de 1.5 puncte procentuale, Comitetul executiv a decis
prin vot unanim s
a ment, in
a rata dobnzii de politic
a monetar
a la nivelul de 10.0 la sut
a anual. Calibrarea gradual
a
a conduitei politicii monetare, sust, inut
a de as, tept
arile cu privire la reducerea ratei inflat, iei, urm
ares, te asigurarea
condit, iilor monetare reale adecvate pentru stimularea credit
arii s, i economisirii, precum s, i pentru impulsionarea
cererii interne, al
aturi de adaptarea n continuare a mediului economic intern la volatilit
at, ile s, i incertitudinile din
mediul extern.
Totodat
a, n cadrul s, edint, ei a fost aprobat Raportul asupra inflat, iei nr.3, 2016, care urmeaz
a a fi prezentat publicului
la conferint, a de pres
a din 11 august 2016. Accentele au fost puse pe dinamica deviat, iei PIB, care se va ment, ine
negativ
a pe parcursul a urm
atoarelor opt trimestre s, i va atinge valori pozitive doar spre finele orizontului de
prognoz
a, ment, ionnd faptul c
a evolut, ia activit
at, ii economice preponderent sub nivelul s
au potent, ial va determina
presiuni dezinflat, ioniste din partea cererii interne, des, i mai moderate comparativ cu prognoza anterioar
a. Conform
noii runde de prognoz
a, rata inflat, iei medii anuale pentru anii 2016 s, i 2017 se plaseaz
a la nivelul de 6.7 la sut
a s, i,
respectiv, 4.4 la sut
a, cu revenirea n limitele intervalului de variat, ie al t, intei n trimestrul III 2016.
Comitetul executiv a reiterat faptul c
a BNM va monitoriza s, i va anticipa n continuare evolut, iile interne s, i cele ale
mediului economic internat, ional, inclusiv impactul potent, ial al votului pentru Brexit, astfel nct, prin flexibilitatea
cadrului operat, ional specific strategiei de t, intire a inflat, iei, s
a asigure ment, inerea stabilit
at, ii pret, urilor pe termen
mediu.

Ca rezultat, Comitetul executiv al BNM a adoptat urm


atoarea hot
arre:
1. se ment, ine rata de baz
a aplicat
a la principalele operat, iuni de politic
a monetar
a pe termen scurt
la nivelul actual de 10.0 la sut
a anual;
2. se ment, in ratele de dobnd
a:
la creditele overnight la nivelul actual de 13.0 la sut
a anual,
la depozitele overnight la nivelul actual de 7.0 la sut
a anual.

Rezultatele vot
arii
PRO 3
Pres, edintele Comitetului executiv
Sergiu CIOCLEA

CONTRA 0

ABT, INUT 0
Secretarul Comitetului executiv
Sergiu SURDU

55

List
a de figuri
1.1 Rata anual
a a IPC s, i a inflat, iei de baz
a (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Rata anual


a a pret, urilor la produsele alimentare, a pret, urilor reglementate s, i a pret, urilor la combustibili
(%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 Evolut, ia inflat, iei anuale (%) s, i contribut, ia subcomponentelor (p.p.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4 Contribut, ia subcomponentelor (p.p.) la dinamica anual


a a inflat, iei de baz
a (%) . . . . . . . . . . . . . . .

1.5 Contribut, ia componentelor (p.p.) la dinamica anual


a a pret, urilor la produsele alimentare (%) . . . . . .

1.6 Contribut, ia componentelor (p.p.) la dinamica anual


a a pret, urilor reglementate (%)

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

1.7 Contribut, ia componentelor (p.p.) la cres, terea anual


a a pret, urilor la combustibili (%)

1.8 Evolut, ia s, i prognoza IPC de la implementarea regimului de t, intire a inflat, iei (%) . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.9 Rata anual
a a IPPI (%)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1.10Rata anual
a a IPPI (%) s, i contribut, ia componentelor acesteia clasificat
a dup
a principalele ramuri (p.p.) 14
de perioada similar
1.11Evolut, ia indicelui pret, urilor n construct, ii (%, fat, a
a a anului precedent)

. . . . . . . 14

2.1 Indicele USD (USDX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15


2.2 Evolut, ia USD/EUR (media lunar
a) n contextul politicilor monetare ale BCE s, i SRF . . . . . . . . . . . . . . 15
2.3 Evolut, ia RUB/USD (media lunar
a) sub influent, a evolut, iei pret, ului la petrol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.4 Evolut, ii pe piat, a mondial


a a petrolului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.5 Ritmul anual de cres, tere a indicilor pret, urilor mondiale (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.6 Rata s, omajului n zona euro, Italia, Romnia s, i Federat, ia Rus
a (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.7 Evolut, ia pret, urilor de consum n Ucraina (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3.1 Contribut, ia componentelor cererii la cres, terea PIB (p.p.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20


3.2 Contribut, ia componentelor (p.p.) la cres, terea consumului final al gospod
ariilor populat, iei (%)

. . . . . 21

de perioada similar
3.3 Evolut, ia venitului disponibil al populat, iei (%, fat, a
a a anului precedent) s, i
contribut, iile subcomponentelor (p.p.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.4 Dinamica veniturilor s, i a cheltuielilor publice (%, cres, tere anual
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.5 Curba randamentelor VMS (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.6 Contribut, ia tipurilor de mijloace fixe (p.p.) la dinamica anual
a a investit, iilor n active materiale pe
termen lung (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

DE FIGURI
LISTA

56

3.7 Contribut, ia surselor de finant, are (p.p.) la dinamica anual


a a investit, iilor n active materiale pe termen
lung (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ri (p. p.) . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.8 Evolut, ia ratei anuale a exporturilor (%) s, i contribut, ia pe categorii de t, a
3.9 Evolut, ia ratei anuale a exporturilor (%) s, i contribut, ia componentelor pe grupe de m
arfuri (p. p.) . . . . 24
ri (p.p.) . . . . . . . . . . . . . . 25
3.10Evolut, ia ritmului anual al importurilor (%) s, i contribut, ia pe categorii de t, a
3.11Evolut, ia ritmului anual al importurilor (%) s, i contribut, ia componentelor pe grupe de m
arfuri (p.p.) . . . 25
3.12Evolut, ia n termeni reali a comert, ului extern (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.13Contribut, ia sectoarelor economiei la cres, terea PIB (p.p.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
de luna similar
3.14Evolut, ia n termeni reali a industriei (%, fat, a
a a anului precedent) . . . . . . . . . . . . . . 26
de luna similar
3.15Evolut, ia transportului de m
arfuri (%, fat, a
a a anului precedent) . . . . . . . . . . . . . . . . 26
de luna similar
3.16Evolut, ia comert, ului intern (%, fat, a
a a anului precedent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
de anul precedent)
3.17Product, ia global
a agricol
a (%, fat, a

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3.18Rata anual
a de cres, tere a populat, iei ocupate (%) s, i formarea acesteia dup
a sectoarele economiei
nat, ionale (p.p.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.19Evolut, ia ratei s, omajului s, i a ratei de ocupare a populat, iei (%)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

de perioada similar
3.20Fondul de salarizare n economie s, i num
arul mediu de salariat, i (%, fat, a
a a anului
precedent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
de
3.21Contribut, ia sectoarelor economiei (p.p) la dinamica cs, tigurilor salariale n termeni reali (%, fat, a
perioada similar
a a anului precedent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
de perioada similar
3.22Salariul mediu real s, i productivitatea muncii n industrie (%, fat, a
a a anului precedent) 29
3.23Ponderea contului curent n PIB (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.24Ponderea exporturilor s, i a importurilor n PIB (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.25Ponderea transferurilor n PIB (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.26Ponderea mis, c
arii fluxurilor financiare n PIB (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.27Ponderea investit, iilor directe n PIB (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.28Ponderea datoriei externe n PIB (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

pe piat, a interbancar
4.1 Ratele medii lunare de referint, a
a s, i rata de baz
a a BNM (%) . . . . . . . . . . . . . . 32
4.2 Evolut, ia lunar
a a coridorului ratelor dobnzilor (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.3 Evolut, ia soldului zilnic al operat, iunilor pe piat, a monetar
a (milioane lei) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.4 Modificarea agregatelor monetare (%, cres, tere anual
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4.5 Dinamica agregatului monetar M3 (%, contribut, ia componentelor n cres, tere anual
a) . . . . . . . . . . . 36
4.6 Evolut, ia soldului creditelor (%, cres, tere anual
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

DE FIGURI
LISTA

57

4.7 Ponderile soldului creditelor (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36


4.8 Dinamica soldului depozitelor (%, cres, tere anual
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4.9 Ratele medii ale dobnzilor (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.10Evolut, ia marjei bancare (p.p.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.11Fluctuat, iile cursului oficial al leului moldovenesc n raport cu dolarul SUA s, i euro . . . . . . . . . . . . . . 40
de dolarul SUA
4.12Evolut, ia unor monede din regiune s, i ale unor parteneri comerciali principali fat, a
(31.12.2016), 31.09.2016=100% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4.13Dinamica cursului de schimb nominal efectiv (NEER) s, i real efectiv (REER) al MDL calculat n baza
ponderii principalilor parteneri comerciali (Dec.2000=100%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4.14Contribut, ia principalilor parteneri comerciali ai Republicii Moldova la modificarea cursului real efectiv
n tr. IV 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.15Structura valutar
a a ofertei nete de valut
a (valutele sunt recalculate n USD la cursul mediu constant) 41
4.16Gradul de acoperire a cererii nete prin oferta net
a s, i dinamica cursului oficial . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.17Evolut, ia activelor oficiale de rezerv
a exprimate n luni de import

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

5.1 Scenariul de evolut, ie a ritmului anual de cres, tere al PIB n zona euro (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5.2 Scenariul de evolut, ie a ritmului anual de cre
stere a PIB n Federatia Rus
a (%) . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5.3 Scenariul de evolut, ie a inflat, iei anuale n zona euro (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
5.4 Scenariul de evolut, ie a inflat, iei anuale n Federat, ia Rus
a (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
5.5 Scenariul de evolut, ie a cursului de schimb USD/EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
5.6 Scenariul de evolut, ie a cursului de schimb RUB/USD

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

5.7 Scenariul de evolut, ie a pret, ului internat, ional al petrolului Urals (dolari SUA/baril) . . . . . . . . . . . . . . 45
5.8 Scenariul de evolut, ie a ritmului anual de cres, tere a pret, urilor internat, ionale la produsele alimentare (%) 45
5.9 Deviat, ia PIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
5.10Ritmul anual al IPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
5.11Decompozit, ia IPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
5.12Ritmul anual al IPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

58

List
a de tabele
1.1 Evolut, ia s, i prognoza IPC s, i a componentelor sale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.1 Evolut, ia PIB, IPC s, i IPI n economiile selectate (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

5.1 Evolut, ia as, teptat


a a variabilelor externe (media anual
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43