Sunteți pe pagina 1din 13

I.

INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE COMPLETARE A


DOCUMENTELOR DE CALIFICARE
a. Constituire garanie de bun execuie in cuantum de 5 % din valoarea fr TVA a contractului.
Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis n condiiile legii de o
societate bancar sau de o societate de asigurri in conditiile art. 90 alin. (1) din HG 925/ 2006 sau
prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in conditiile art. 90 alin. (3) din
HG 925/ 2006. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la
dispozitia autoritatii contractante va fi de 1% din pretul contractului fara TVA. Ofertantul declarat
castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus
cel mai tarziu in termen de 5 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.
Autoritatea contractanta va elibera/ restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91-92
din HG nr. 925/2006.
b. Situaia personal a ofertantului/ Informaii i formaliti necesare pentru evaluarea
respectrii cerinelor
1)

Declaraie privind nencadrarea n prevederile art.180 din OUG nr.34/2006

Modalitatea de ndeplinire: Declaraie pe proprie rspundere semnat de reprezentantul legal


privind nencadrarea n prevederile art.180 din OUG 34/2006 (completare Formular nr. 3) .
2)

Declaraie privind nencadrarea n prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006

Modalitatea de ndeplinire: Declaraie pe proprie rspundere semnat de reprezentantul legal


privind nencadrarea n prevederile art.181 din OUG nr.34/2006 (completare Formular nr. 3); documente eliberate de autoritatile competente din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a
indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat si
catre bugetul local; - din respectivele documente trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii
scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
3)

Declaraie "Certificat de participare la procedura cu ofert independent"

Documente de confirmare: Declaraie pe proprie rspundere (completare Formular nr. 4).


4)

Declaraie privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 691

Modalitatea de ndeplinire: Declaraie pe proprie rspundere (model Formular nr. 5).


Pentru aceast declaratie, persoanele ce dein funcii de decizie n cadrul autoritii contractante
definite conform art. 3 lit. s indice 2 din OUG nr. 34/2006 sunt urmtoarele: Director Simion
Constantin Romulus. Membrii Comisiei de evaluare: Dragomir Simona Presedinte, Enache
Andrada, Manea Ileana, Chirca Gabriela, Mazilu Silviu.
c. Capacitatea de exercitare a activitii profesionale/ Informaii i formaliti necesare pentru
evaluarea respectrii cerinelor menionate:
Pentru persoanele juridice romne documentele se prezinta n original, copie legalizata sau copie
conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta n original sau
copie conforma cu originalul si vor fi nsotite de traducere autorizata si legalizata.
Modalitatea de ndeplinire: - prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului
Comertului de pe lnga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/
secundar, codurile CAEN aferente acestora. Informatiile cuprinse n acest document vor fi reale/

actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in
codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, iar ofertantul trebuie sa fie autorizat sa
desfasoare activitatile aferente contractului.
d. Capacitatea tehnic i/sau profesional
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executat in ultimii 5 ani, la nivelul a cel putin un contract sau
maxim doua contracte, lucrari de drumuri in valoare cumulata de minim 140000 lei.
Se vor prezenta:
- Formularul nr. 7 Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani.
- se vor prezenta orice documente in vederea indeplinirii cerintei atat timp cat acestea cuprind
informatiile prevazute la art. 188 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. a) din OUG nr. 34/2006: certificate/
documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar; lista cu
lucrari insotite de certificari de buna executie (cuprinzand beneficiari, valoarea, perioada si locul
executiei lucrarilor, daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si
daca au fost duse la bun sfarsit)
e. Standarde de asigurare a calitii
Implementarea Standardului de Management al Calitii n conformitate cu SR EN ISO
9001 sau echivalent - ofertantul va prezenta un certificat valabil la data limita de depunere a
ofertelor, emis de un organism independent care atest c acesta are implementat i menine, conform
ISO 9001 un sistem de management al calitii pentru activitile care fac obiectul contractului ce
urmeaz a fi atribuit.
Implementarea Standardului de Management de Mediu n conformitate cu SR EN ISO
14001 sau echivalent - ofertantul va prezenta un certificat valabil la data limita de depunere a
ofertelor emis, de un organism independent care atest c acesta are implementat i menine,
conform ISO 14001 un sistem de management de mediu pentru activiti care fac obiectul
contractului ce urmeaz a fi atribuit.

II. INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE COMPLETARE A PROPUNERII TEHNICE


1. Prezentarea contextului, obiectivelor si a rezultatelor asteptate ale contractului.
n aceasta sectiune, ofertantul va prezenta contextul contractului, din care sa rezulte ca att
informatiile generale relevante ct si situatia actuala a sectorului de activitate a autoritatii
contractante si responsabilitatea acesteia sunt cunoscute si ntelese, precum si descrierea potentialelor
riscuri care pot afecta buna desfasurare a contractului, mpreuna cu masurile de reducere/ eliminare a
acestora si obiectivele si rezultatele asteptate ale proiectului, asa cum sunt acestea ntelese de catre
ofertant si din care sa rezulte aspectele considerate ca fiind esentiale pentru realizarea obiectului
contractului.
2. Reperele privind managementul, logistica si planificarea aplicata pentru realizarea contractului.
n aceasta sectiune, ofertantul va trebui sa faca o prezentare detaliata privind aspectele
organizationale generale si specifice proiectului, planificarea activitatilor contractului prin care
ofertantul sa indice toate etapele esentiale de realizare a activitatilor, metodele de lucru,
echipamentele utilizate pentru proiectarea si executia lucrarilor, personalul disponibil si orele de
lucru alocate, sursele de aprovizionare cu materiale si echipamente, metodele de transport rutele de
transport, adecvarea la constrangerile fizice impuse de amplasamentul lucrarilor si aspectele de ordin
operational ale lucrarilor existente ce trebuie mentinute.

3. Graficul GANTT, cu indicarea reperelor (jaloanelor) critice (Graficul fizic si valoric de realizare a
obiectivului de investitii) pentru executia lucrarilor pe categorii de activitati si care va fi elaborat in
corelare cu legislatia (standarde, normative) in vigoare, cu indicarea necesarului de resurse
(principalele materiale, resurse umane si utilaje/echipamente de constructie si mijloace de transport)
si cu precizarea duratelor aferente (start-finish), precum si a interdependentelor dintre activitati.
Graficul va fi intocmit utilizand un program de calcul electronic de tip PRIMAVERA/ MICROSOFT
PROJECT sau similar.
4. Programul de realizare al lucrrilor care se va axa pe activitatile de constructie si include descrieri
succinte ale tuturor operaiunilor componente, surprinznd succesiunea exacta a activitatilor, precum
si intervalele de timp in care ofertantul propune sa fie efectuate lucrrile.
5. Planul de Asigurare a Calitatii pentru executarea lucrarilor.
Acest document va trebui sa cuprinda cel putin:
Prezentarea generala a lucrrii.
Descrierea sistemului calitatii, inclusiv lista procedurilor aferente sistemului calitatii (P.S.) aplicat
la serviciile si lucrariie/ tehnologia prevzute in Caietul de sarcini/propusa.
Sistemul de gestionare a documentatiei pentru executarea lucrarilor care va include atat pe
subcontractori cat si pe furnizorii antreprenorului.
Metodele de control aplicate cu privire la utilizarea in scopul executiei lucrarilor exclusiv a
documentelor validate si aprobate.
Metodele de inregistrare a modificarilor si completarilor la documentatie.
Metodele pentru managementul achizitiilor de materiale, echipamente si utilaje tehnologice
precum si a dotarilor.
Modul de efectuare a controlului asupra materialelor si a fortei de munca si de abordare a
defectiunilor si remedierilor (inclusiv procedurile pentru actiuni corective).
Lista procedurilor tehnice de proiectare si execuie a tuturor obiectelor si categoriilor de lucrri
care urmeaza sa fie aplicate la realizarea obiectivului de investitii, precum si procedurile tehnice
de execuie.
Planul de control al calitatii, verificri si ncercri, coninnd metodologia detaliata pentru
execuia testelor si verificrilor de calitate pentru lucrarile executate pe faze determinante de
execuie.
6. Planul cu masurile privind protectia mediului.
Documentul va fi insotit de documente relevante pentru sustinerea masurilor propuse si trebuie sa
contina cel putin:
Masurile adoptate pentru controlul zgomotului si vibratilor;
Masurile pentru reducerea prafului;
Managementul deseurilor;
Masurile de combatere a poluarii accidentale.
7. Declaratia pe proprie rspundere din care sa rezulte faptul ca la elaborarea ofertei, ofertantul a
tinut cont de obligaiile referitoare la condiiile privind sanatatea si securitatea muncii care sunt n
vigoare n Romnia, precum si ca le va respecta pe parcursul ndeplinirii contractului de lucrri.
Informaii detaliate privind reglementrile care sunt n vigoare la nivel naional si se refera la
condiiile privind sanatatea si securitatea muncii, se pot obine de la Inspecia Muncii sau de pe siteul: http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html.
8. Planul privind masurile de supraveghere a lucrrilor n perioada garanie acordat.
Documentul prezentat va avea in vedere precizarea modalitatilor, termenului de interventie si a
duratelor de remediere a potenialelor defeciuni datorate viciilor de execuie, a resurselor financiare,
materiale, mecanice si de personal alocate pentru punerea n aplicare a planului. Se va prezenta
descrierea detaliata a lucrrilor din punct de vedere tehnologic. In mod conex, se vor prezenta

condiiile de ntretinere n perioada post-garanie, respectiv descrierea facilitailor tehnice pe care


ofertantul le poate pune la dispoziia autoritatii contractante dupa experirarea perioadei de garantie
acordata, dar si condiiile n care se angajeaza la acest demers.
NOTA:
Ofertantii vor avea in vedere urmatoarele aspecte:
a. Perioada de garanie se va exprima global, pentru ntreg obiectivul de investitii n luni
calendaristice de la data ntocmirii procesului - verbal de recepie la terminarea lucrrilor si
reprezint perioada de timp cuprinsa ntre data recepiei la terminarea lucrarlor si data
recepiei finale, n cadrul careia antreprenorul are obligaia nlturrii, pe cheltuiala sa, a
tuturor viciilor si/sau deficientelor aparute datorita nerespectarii clauzelor si specificaiilor
contractuale sau a reglementarilor tehnice aplicabile, inclusiv n ceeace privete utilajele si
echipamentele tehnologice montate si puse n ftinctiune, ofertanii avand obligaia de a-si
cuantifica distinct in cadrul propunerii financiare costurile previzionate.
b. Autoritatea contractanta si rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea termenelor
ofertate din punctul de vedere al asigurarii ndeplinirii de ctre operatorii economici a
cerinelor solicitate prin Caietul de sarcini, cu scopul protejrii acesteia mpotriva ofertelor
care prevd termene nesustenabile/care nu pot fi fundamentate.
c. Ofertele care prevd o perioada de garanie nesustenabila/care nu poate fi fundamentata din
punct de vedere tehnic, logistic si a resurselor prevzute n oferta, de natura sa nu asigure
satisfacerea cerinelor din Caietul de Sarcini, vor fi respinse ca neconforme.
d. Durata de execuie a lucrrii reprezint perioada exprimata n zile n care ofertantul se
obliga sa proiecteze si sa execute lucrarea, conform formularului de oferta si a graficului
fizic si valoric de execuie a lucrrii. Durata de execuie se ntinde ntre momentul emiterii
ordinului de ncepere al lucrrilor si momentul recepiei la terminarea lucrrilor.
e. Durata de execuie va fi fundamentata prin graficul de execuie si de descrierea detaliata a
lucrrilor din punct de vedere tehnologic conform normativelor aplicabile flecarei categorii
de lucrri in parte, de resursele materiale, mecanice si de personal disponibilizate (nu se
accepta prezentarea de contracte avand ca obiect punerea la dispoziie de resurse umane,
eventualele colaborari dintre operatorii eonmici urmnd sa fie materializate sub forma unor
acorduri de asociere si/sau subcontractare), precum si de termenele de livrare a
echipamentelor asumate de productor.
f. Autoritatea contractanta si rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea termenelor
ofertate din punctul de vedere al asigurarii ndeplinirii de ctre operatorii economici a
cerinelor solicitate prin Caietul de sarcini, cu scopul protejrii acesteia mpotriva ofertelor
care prevd termene nesustenabile, care nu pot fi fundamentate. Ofertele care prevd o
Durata de execuie nerealista, de natura sa nu asigure satisfacerea cerinelor din Caietul de
sarcini, vor fi respinse ca neconforme.
g. Ofertantii au liberatea de a-si prevedea propriile consumuri specifice de resurse, metodologii
de execuie a lucrrilor, cu condiia respectrii cerinelor cantitative si calitative prevzute n
caietul de sarcini/actele normative n vigoare care reglementeaz proiectarea si execuia
respectivelor lucrri. Nu se admite nlocuirea operaiunilor prevazute in listele de preturi
cuprinse n caietul de sarclni, ofertantii avnd obligaia de a realiza ncadrarile pe articole
din indicatoarele de norme de deviz.
Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata n privina documentelor ofertei, n raport
cu documentatia de atribuire, caietul de sarcini ori cu prevederile legislaiei n vigoare va conduce la
respingerea ofertei. Prin urmare, in cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice si/sau
completarea greita a unui document ori ne prezentarea acestuia n forma solicitata sunt incidente
prevederile de mai sus.

III. INSTRUCTIUNI PRIVIND MODUL DE COMPLETARE A


PROPUNERII FINANCIARE
Propunerea financiara se va prezenta in lei, fara TVA. Propunerea financiara va contine:
(a) Formularul de oferta.
(b) Anexa la oferta.
(c) Listele de cantitati.
Propunerea financiara va cuprinde toate cheltuielile privind lucrarile ce fac obiectul prezentei
proceduri, procurarea, transportul, testare, punere n functiune, eventualele remedieri n perioada de
garantie si orice alte cheltuieli pna la receptia finala. Ofertantii vor cuprinde in cadrul
centralizatorului ofertei si valoarea prevazuta pentru cota de cheltuieli diverse si neprevazute. Intra in
obligatia ofertantilor sa demonstreze la prima cerere scrisa a comisiei de evaluare ca au inclus toate
activitatile care trebuie intreprinse de Antreprenor pentru a-si indeplini obligatiile in cadrul
Contractului, respectiv toate operatiunile, activitatile, adaptarile la teren, detaliile de executie,
organizarea de santier si cantitatile necesare pentru executia lucrarilor descrise in caietul de sarcini,
cuantumurile aplicate pentru calculul altor cheltuieli directe cu manopera, cuantumul aplicat pentru
calculul cheltuielilor indirecte si cuantumul aplicat pentru calculul profitului respectiv toate
cheltuielile legate de executie, procurare, transport, testare, punere in functiune, eventualele
remedieri in perioada de garantie si orice alte cheltuieli pana la receptia finala.
La recapitulatia devizului se vor folosi coeficientii stabiliti de lege (C.A.S., C.A.S.S., ajutor de
somaj, fondul pentru accidente de munca si boli profesionale, T.V.A., etc.) si coeficienti proprii ai
ofertantului.
In sustinerea listelor de preturi se vor prezenta consumurile de resurse de materiale cu indicarea
furnizorilor materialelor de constructii si instalatii, consumurile cu mana de lucru, consumurile cu
ore de functionare a utilajelor de constructii si consumurile cu transporturile.
Obligatoriu ofertantul va prezenta detaliat cota de cheltuieli indirecte cu luarea n considerare a
Anexei nr. 6 Structura si continutul cheltuielilor indirecte aferenta Ghidului privind elaborarea
devizelor la nivel de categorii de lucrari si obiecte de constructii pentru investitii realizate din fonduri
publice - Indicativ P 91/1-02.
Orice alt document al propunerii financiare se va prezenta corespunzator astfel nct acesta sa
furnizeze toate informatiile cu privire la preturile si tarifele respective (exprimate n Lei, fara TVA),
precum si la alte conditii financiare si comerciale solicitate astfel nct aceasta sa asigure
prestarea/executia/furnizarea a ntregilor cantitati de lucrari/produse solicitate prin caietul de sarcini.
Nu se accepta preturi unitare diferite pentru acelasi tip de operatiune/resurse, respectiv cote de
cheltuieli indirecte/profit diferite n cadrul ofertei, ori necotarea organizarii de santier.
Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al continutului pe toata
perioada de valabilitate a ofertei/durata contractului.
NOTA:
Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata n privina documentelor ofertei, n
raport cu documentatia de atribuire, caietul de sarcini ori cu prevederile legislaiei n vigoare
va conduce la respingerea ofertei. Prin urmare, in cazul lipsei unui document aferent
propunerii finanaciare si/sau completarea greita a unui document ori ne prezentarea acestuia
n forma solicitata sunt incidente prevederile de mai sus.
Responsabil achiziii,
Dragomir Simona

BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURARI


___________________
(denumirea)
Garantie de participare
la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica
(se va completa cu denumirea obiectivului).
Ctre: ........................................................
(se va completa adresa)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului: ......................................(se va
completa
cu
denumirea
obiectivului)
noi,
_____________________________________________________,
avnd
sediul
nregistrat la
(denumirea bncii/societtii de asigurri)
_________________________________________________________________________________
,
(adresa bncii/societtii de asigurri)
ne obligam n mod irevocabil, conditionat sau neconditionat, fata de .. sa pltim suma
de__________________________,(n litere si n cifre) n conformitate cu contractul garantat. n
cererea sa autoritatea contractanta va preciza ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza
existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmtoare:
a) ofertantul __________________________ si-a retras oferta n perioada de valabilitate a acesteia;
(numele complet al Ofertantului, iar n cazul asocierii denumirea asocierii)
b) oferta sa fiind stabilita cstigtoare, ofertantul _________________ (numele complet al
Ofertantului, iar n cazul asocierii denumirea asocierii) nu a constituit garantia de buna executie n
perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai trziu de 14 zile de la data emiterii Scrisorii de
Atribuire;
c) oferta sa fiind stabilita cstigtoare, ofertantul _____________________________ (numele
complet al Ofertantului, iar n cazul asocierii denumirea asocierii) a refuzat sa semneze contractul
de achizitie publica n perioada de valabilitate a ofertei;
Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________________.
n cazul n care prtile contractante sunt de acord sa prelungeasc perioada de valabilitate a garantiei
sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bncii/societtii de
asigurri, se va obtine acordul nostru prealabil; n caz contrar prezenta garantie de participare si
pierde valabilitatea.
Legea aplicabila prezentei garantii de participare este legea romana.
Competente sa solutioneze orice disputa izvorta n legtura cu prezenta garantie de participare sunt
instantele judectoresti romane.
Parafata de Banca/Societate de Asigurri __________ n ziua _______ luna _______ anul
__________
(semntura si stampila organismului care elibereaz aceasta garantie de participare)

DECLARAIE privind situatia personal a operatorului economic

D E C LAR A I E
Subsemnatul, .............. reprezentant mputernicit al ......................... (denumirea operatorului
economic) n calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustintor al candidatului/ofertantului,
declar pe propria rspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie public si sub
sanctiunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c nu m aflu n situatia prevzut la art. 180 din
Ordonanta de Urgent a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificrile si completrile ulterioare, aprobat prin Legea nr. 337/2006, respectiv n ultimii 5 ani nu
am fost condamnat prin hotrre definitiv a unei instante judectoresti pentru participarea la
activitti ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, fraud si/sau splare de bani.
Subsemnatul declar c informatiile furnizate sunt complete si corecte n fiecare detaliu si
nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii si confirmrii
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Subsemnatul, ................................. reprezentant mputernicit al ............. (denumirea
operatorului economic), n calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustintor al
candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se mentioneaz procedura) pentru atribuirea
contractului de achizitie public avnd ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului
sau lucrrii), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizat de ............
(denumirea autorittii contractante), declar pe propria rspundere c:
a) nu am intrat n faliment ca urmare a hotrrii pronuntate de judectorul-sindic;
b) mi-am ndeplinit obligatiile de plat a impozitelor, taxelor si contributiilor de

asigurri sociale
ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n
vigoare n Romnia sau n tara n care sunt stabilit pana la data solicitat;
c) n ultimii 2 ani, am ndeplinit integral obligatiile contractuale si nu am produs grave prejudicii
beneficiarilor;
d) nu am fost condamnat, n ultimii 3 ani, prin hotrrea definitiv a unei instante judectoresti,
pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli n materie
profesional.
Subsemnatul declar c informatiile furnizate n scopul demonstrrii ndeplinirii criteriilor de
calificare si selectie sunt complete si corecte n fiecare detaliu si nteleg ca autoritatea contractant
are dreptul de a solicita, n scopul verificrii si confirmrii declaratiilor, orice documente doveditoare
de care dispun.
nteleg ca n cazul n care aceast declaratie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de
nclcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul n declaratii.
Data completrii
Operator economic,
.................................
(semntur autorizat)

Declaratie privind participarea la licitatie cu ofert independent


Ctre _____________________________ (denumirea autorittii contractante si adresa complet)
Procedura de atribuire____________________
Nr. invitatie / anunt de participare________________
Data limit pentru depunerea ofertei______/______/20_ _
I.
Subsemnatul/Subsemnatii,
...............................,
reprezentant/reprezentanti
legali
al/ai ..........................., ntreprindere/asociere care va participa la procedura de achizitie public
organizat de . ...................., n calitate de autoritate contractant, cu nr. ............ din data
de ................., certific/certificm prin prezenta c informatiile continute sunt adevrate si complete
din toate punctele de vedere.
II. Certific/Certificm prin prezenta, n numele ........................, urmtoarele:
1. am citit si am nteles continutul prezentului certificat;
2. consimt/consimtim descalificarea noastr de la procedura de achizitie public n conditiile n care
cele declarate se dovedesc a fi neadevrate si/sau incomplete n orice privint;
3. fiecare semntur prezent pe acest document reprezint persoana desemnat s nainteze oferta de
participare, inclusiv n privinta termenilor continuti de ofert;
4. n sensul prezentului certificat, prin concurent se ntelege oricare persoan fizic sau juridic, alta
dect ofertantul n numele cruia formulm prezentul certificat, care oferteaz n cadrul aceleiasi
proceduri de achizitie public sau ar putea oferta, ntrunind conditiile de participare;
5. oferta prezentat a fost conceput si formulat n mod independent fat de oricare concurent, fr a
exista consultri, comunicri, ntelegeri sau aranjamente cu acestia;
6. oferta prezentat nu contine elemente care deriv din ntelegeri ntre concurenti n ceea ce priveste
preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respectiva
procedur sau intentia de a include n respectiva ofert elemente care, prin natura lor, nu au legtur
cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentat nu contine elemente care deriv din ntelegeri ntre concurenti n ceea ce priveste
calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate n ofert nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent nainte
de momentul oficial al deschiderii publice, anuntat de contractor.
III. Sub rezerva sanctiunilor prevzute de legislatia n vigoare, declar/declarm c cele consemnate n
prezentul certificat sunt adevrate si ntrutotul conforme cu realitatea.
Semntura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului
Numele si prenumele semnatarului
Capacitate de semntur

.....................................................

......................................................
.......................................................

Declaratie privind nencadrarea n situatiile prevzute la art. 691


din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificrile si completrile
ulterioare
Ctre _________________________________________
(denumirea autorittii contractante si adresa complet)
Procedura de atribuire____________________
Nr. invitatie / anunt de participare________________
Data limit pentru depunerea ofertei______/______/20_ _
Subsemnatul___________________,
reprezentant
legal
al
___________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria rspundere, sub
sanctiunea excluderii din procedur si a sanctiunilor aplicate faptei de fals n acte publice, c nu ne
aflm n situatia prevzut la art. 69 1 din Ordonanta de Urgent a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achizitie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice si a
contractelor de concesiune de servicii, aprobata si cu modificrile si completrile ulterioare, respectiv
ofertantul/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul/tertul sustintor
(se alege cazul
corespunztor si se nscrie numele) _____________________ nu are drept membri n cadrul
consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau nu are actionari ori asociati
persoane care sunt sot/sotie, rud sau afin pn la gradul al patrulea inclusiv sau care se afl n relatii
comerciale, astfel cum sunt acestea prevzute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006 cu modificrile si
completrile ulterioare, cu persoane ce detin functii de decizie n cadrul autorittii contractante,
respectiv:
... .
Subsemnatul declar c informatiile furnizate sunt complete si corecte n fiecare detaliu si nteleg c
autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii si confirmrii declaratiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Totodat, declar ca am luat la cunostint de prevederile art. 292 Falsul n Declaratii din Codul
Penal referitor la Declararea necorespunztoare a adevrului, fcuta unui organ sau institutii de stat
ori unei alte unitti dintre cele la care se refera art. 145, n vederea producerii unei consecinte
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cnd, potrivit legii ori mprejurrilor, declaratia fcuta
serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amenda
Semntura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

.......................................

Numele si prenumele semnatarului

........................................

Capacitate de semntur

..........................................

Not: Toate cmpurile trebuie completate de ofertant sau dup caz, de ctre reprezentantul
ofertantului.
Aceast declaratie, n cazul asocierii, se va prezenta de ctre fiecare membru n parte, iar n cazul n
care ofertantul declara ca intentioneaz sa subcontracteze o parte a serviciilor, va fi completata si
de ctre sub-contractor/sub-contractori si va fi semnata de reprezentantul legal al operatorului
economic/(al fiecrui asociat/sub-contractant).

DECLARAIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRRI EXECUTATE N ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ............................................................................


(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria rspundere, sub
sanctiunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar c informatiile furnizate sunt complete si corecte n fiecare detaliu si
nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii si confirmrii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care nsotesc oferta, orice informatii suplimentare n scopul
verificrii datelor din prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comercial, banc, alte
persoane
juridice
s
furnizeze
informatii
reprezentantilor
autorizati
ai ................................................................. (denumirea si adresa autorittii contractante) cu privire
la orice aspect tehnic si financiar n legtur cu activitatea noastr.

Obiect
crt.
contract

Denumirea/nume
beneficiar/client
Adresa

Calitatea
prestatorului

Pret
contract
sau
valoarea
serviciilor/
lucrrilor
executate
(n
cazul
unui
contract
aflat
n
derulare)

Procent
ndeplinit
de
prestator
(%)

Perioad
derulare
contract

FORMULAR DE OFERT

Ctre ....................................................................................................
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)

1.
Examinnd
documentaia
de
atribuire,
subsemnaii,
reprezentani
ai
ofertantului ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, n
conformitate cu prevederile i cerinele cuprinse n documentaia mai sus mentionat, s
executm ............................................... (denumirea obiectului viitorului contract) pentru suma
de ................. LEI, (suma n litere i n cifre, precum i moneda ofertei) platibil dup recepia
lucrrilor, la care se adaug TVA n valoare de ............ (suma n litere i n cifre, precum i moneda).
2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s ncepem
lucrrile ct mai curnd posibil dup primirea ordinului de ncepere i s terminm lucrrile n
conformitate cu graficul de execuie anexat, n ....................................................... (perioada n litere
i n cifre).
3. Ne angajm s meninem aceasta ofert valabil pentru o durat de ...........zile, (durata n
litere i cifre) respectiv pn la data de ................. i ea va rmne obligatorie pentru noi i poate fi
acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am neles i consimim c, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca fiind
ctigtoare, s constituim garania de bun execuie n conformitate cu prevederile din documentaia
de atribuire.
5. Precizm c:(se bifeaz opiunea corespunztoare):
|_| depunem ofert alternativ, ale carei detalii sunt prezentate ntr-un formular de ofert
separat, marcat n mod clar alternativ/alt ofert.
|_| nu depunem ofert alternativ.
6. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public aceasta ofert, mpreun cu
comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este acceptat ca fiind
ctigtoare, vor constitui un contract angajant ntre noi.
7. nelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau orice sau
orice ofert primit.
Data _____/_____/_____

...............................................................................,
(nume, prenume i semntur),
L.S. tampil

n calitate de ............................................ legal autorizat s semnez oferta pentru i n


numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Anexa la FORMULARUL DE OFERT

1 Valoarea maxim a lucrrilor executate de


subcontractant (procent din preul total ofertat)
2 Garania de bun execuie va fi constituit sub
forma de ................... n cuantum de
(procent)............
3 Perioada de garanie (luni calendaristice)
4 Perioada de mobilizare pentru inceperea
contractului (numrul de zile calendaristice de la
data primirii ordinului de ncepere a lucrrilor pn
la data nceperii execuiei)
5 Limita minim a asigurrilor
(se va preciza procentul alocat din preul total
ofertat)
6 Durata de mobilizare pentru remedierea
deteriorrilor n perioada de garanie (zile
calendaristice)
7 Limita maxim a reinerilor din situaiile de plat
lunare (garanii)
.....................................................
(semntura autorizat)

L.S. tampil

Scrisoare de naintare a ofertei

Ctre ..........................................................................................
(denumirea autorittii contractante si adresa complet)
Ca urmare a anuntului publicitar publicat n SEAP nr ................. din.........................
(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului.......................................
.(denumirea

contractului

de

achizitie

public),

noi .................................................................. (denumirea/numele ofertantului) v transmitem alturat


urmtoarele:
1. Coletul sigilat si marcat n mod vizibil, continnd, un original si un numr de ....... copii:
a) oferta;
b) documentele care nsotesc oferta.
2. Persoana de contact (pentru aceast procedura)
Nume
Adres
Telefon
Fax
E-mail

Avem speranta c oferta noastr este corespunztoare si va satisface cerintele.


Data completrii ................................
Cu stim,
Operator economic,
..............................................
(semntura autorizata si stampila)