Sunteți pe pagina 1din 74

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

 
 

Home»Succes»Training»CumseautorizeazauncursANC(fostCNFPA)?

 

CumseautorizeazauncursANC

(fostCNFPA)?

 

Aflacei7pasiCumseautorizeazaun

 

cursANC?

 
 
 

ExtremeTraininglivreazăcursuldeformatordupăformulaPowerfulTrainers.Unadintre

întrebărilepecareleprimimfrecventlacurseste„cumautorizezuncurs?”.Amredactat

materialuldemaijospentruaveniatâtînsprijinulcursanțilorExtremeTraining,câtșiînsprijinul

companiilorinteresatesă­șiautorizezeuncurs.

 

Răspunsul,pescurt,este:

 
 

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

Pentruînceputartrebuisăștiicelemaiimportantelucruriînaintedeaîncepeautorizare:

1.cursurilenusepotautorizapepersoanafizică,cidoarpepersoanajuridicăcearecod

CAEN8559sauasociaţie/fundaţie;

2.aveţinevoiedeuntrainercaresădeținădiplomadeFormatorșideexpertizăîndomeniul

predat(depreferatdiplomeîndomeniilepecareurmeazăsălepredea);

3.osăaveţinevoiedeuncontractdeînchirierepentruosalădecurs.

Odatăceîndeplinițiceletreicerințedemaisus,urmândpașiişiavând răbdare,puteţiautorizacecursvădoriţişiestelegalposibil.Maijososă găsiţi şi un expemlu pentru un curs de competenţe antreprenoriale cu documentelecompletate.Opersoanăcuexperienţăîntocmeștedosarul într­osingurăzi,iaropersoanămaipuținexperimentatăîncâtevazile.

într­osingurăzi,iaropersoanămaipuținexperimentatăîncâtevazile.

Prinurmare,dacăsunteţitrainerautorizat/neautorizatsaureprezentaţio companie şi vă doriţi să livraţi cursuri acreditate prin care să oferiţi participanţilor diplome recunoscutenaţionalşiînUniuneaEuropeană,vesteabunăestecăacestlucruesteposibilcu puţinăimplicareşirăbdare.

Acestghidl­amcreatpentruaexplica,pascupas,caresuntetapele autorizăriiunuicursîn

RomâniapentruceicaredorescsăfacăpartedintreFurnizoriideformareprofesională.Toate informaţiile sunt sintetizate pe baza legislaţiei în vigoare disponibilă pe siteul Autorităţii

areînacreditareadecursuri.

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

PASUL1VerificaEligibilitate: Cecondiţiideeligibilitatetrebuiesăîndeplinești Companiatrebuiesăfielegalconstituită;
PASUL1VerificaEligibilitate: Cecondiţiideeligibilitatetrebuiesăîndeplinești Companiatrebuiesăfielegalconstituită;

PASUL1VerificaEligibilitate: Cecondiţiideeligibilitatetrebuiesăîndeplinești

Companiatrebuiesăfielegalconstituită; Companiatrebuiesăaibăprevăzutăînstatutsau,dupăcaz,înactuldeînfiinţare,activităţi

deformareprofesională(codCAEN8559“Alteformedeînvăţământ”);

Companiatrebuiesăaibăplătitetaxele,impoziteleşicontribuţiilecătrestat;

Săștiţicăputeţiînchiriaosalășicăputeţigăsiuntrainerpedomeniulrespectiv.

PASUL2– Stabileșticursul:Afliexactcecursvreisăautorizezi

PASUL2– Stabileșticursul:Afliexactcecursvreisăautorizezi

Sepotautorizadouătipuridecursuri.Legislaţiaestepuţinîncâlcită,insădacăaiideecamce

cursvreisăacreditezi,teveilămuridestuldeuşor.Pentruaautorizauncurstrebuiesăaflaţi

maiîntâiîncecategorieseaflă:

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

1.Cursurideperfecţionare/specializareşiabsolvire.Înaceastăcategorieseregăsesc

cursuriprecumFormator,ManagerdeProiect,ExpertAchiziţiiPublice,Inspectorresurse umane,Competenţeantreprenorialeetc.Acesteasenumescocupaţiişiseregăsescin ClasificareaOcupaţiilordinRomânia.Listacompletăoputeţivedeaaici–Lista standarde_21.12ocupaţionalegrupatepedomenii–iar dupăceațiidentificatexact cursulpentrudetaliere,mergeţiaiciundeteoreticexistălistaactualizată:(acestecursuri auunnumardeoremaimic).

2.Cursuridecalificare.Înaceastăcategorieintrăcursuriprecum:Lucrătorîncomerţ,

Lucrătorîngospodărieagroturistică,BabySitter,Bucătar,Ospătaretc.Acestease

numesccalificărişiseregăsescînnomenclatorulcalificărilordinRomâniacepoatefi

consultatprinclickaici!ÎnaceastăetapăcelmaibinearfisăvăadresaţişilaANCpentru

avălămuriexactcâteoretrebuiesăaibă.

Cetipdediplomeseemitparticipanţilorpentrufiecaretipdecursautorizat?

Pentruprogrameledecalificaresaurecalificare(specificecalificărilordinNomenclatorul

calificărilor)seemit,lafinal,certificatedecalificareprofesională.

Pentruprogrameledeiniţiere,perfecţionaresauspecializare(specificeocupaţiilordin

ClasificareaocupaţiilordinRomânia)seemit,lafinal,certificatedeabsolvire.

*Atâtcertificateledecalificare,câtşicertificateledeabsolviresuntînsoţitedeoanexă

denumită„Suplimentdescriptivalcertificatului”încaresuntprecizatecompetenţele

profesionaledobândite.

încaresuntprecizatecompetenţele profesionaledobândite. PASUL3– Pregăteştidocumentele

PASUL3– Pregăteştidocumentele

Maijosaveţilistadedocumente.Uneledintreelenecesitădemersurispecificepentruafi

obținute,uneledocumenteseobţinsimpluprintr­osimplădepuneredecerere,iaraltelesunt

formularepecaretrebuiesălecompletaţi.

DOCUMENTECAREATESTĂÎNDEPLINIREACONDIŢIILORDEELIGIBILITATE:

A.Documentecaredovedesclegalitateaorganizăriişifuncţionăriifurnizoruluideformare,după

caz(copii):

a)certificatuldeînregistrareeliberatdeOficiulRegistruluiComerţului;

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

b)încheiereaprincares­adispusînregistrareaînRegistrulasociaţiilorşifundaţiilor;

c)actulnormativdeconstituire(lege,hotărâredeguvern,hotărâreaconsiliuluijudeţeansaua

consiliuluilocal);

d)hotărârejudecătorească.

B.Documentuldincaresărezultecăformareaprofesionalăestecuprinsăînobiectulde

activitatealfurnizoruluideformarecaresolicităautorizareaşi,dupăcaz,acteleadiţionalela

acesta(copie).

C.Documentedincarereiesecăfurnizorulîşiîndeplineşteobligaţiileexigibiledeplatăa

impozitelor,taxelorşicontribuţiilor,potrivitlegislaţieiînvigoareSevorprezentacertificate

constatatoareprivindîndeplinireaobligaţiilorexigibiledeplatăaimpozitelorşitaxelorcătrestat.

Sevorprezenta,dupăcaz,formulare­tipeliberatedeautorităţilecompetente.

D.Dovadaachităriitaxeideautorizare(copiedepeordinuldeplatăataxeideautorizare).

IIDOCUMENTECAREATESTĂÎNDEPLINIREACRITERIILORDEAUTORIZARE

A.Fişadeautoevaluare(în2exemplare).

B.Documentecareatestăexistenţaresurselornecesaredesfăşurăriiprogramuluideformare

pentrucaresesolicităautorizarea,precumşiaautorizaţiilorşiavizelornecesare.

B1.Autorizaţiişiavize:

a)Autorizaţiiledefuncţionarepentruloculdedesfăşurareapregătiriiteoreticeşipractice(copii):

1.Autorizaţiadeprevenireşistingereaincendiilor(PSI);

2.Autorizaţiasanitară;

3.Autorizaţiadefuncţionaredinpunctdevederealprotecţieimuncii;

4.Autorizaţiademediu,dacăestecazul;

5.Autorizaţia sanitarăveterinară,dacăestecazul,saucontractul încheiatcuagentuleconomic

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

dincaresăreiasăcădeţineautorizaţiilelegalepentrudesfăşurareapregătirii.

b)Avizuldelaautoritateadereglementare,pentruprofesiilesauocupaţiilepentrucareexistă

cerinţespecialelaorganizareapregătiriiprofesionale,dacăestecazul(copie).

c)Avizuldinparteaorganismelorabilitatesăcoordonezeactivitateaînocupaţiicuregimde

muncăspecial,pentruspaţiilefolositepentrupregătireateoreticăşipractică,dacăestecazul

(copie).

B2.Documenteprivindresurseleumaneasiguratedefurnizoruldeformarepentrurealizarea

programuluideformare:

a)Listaformatorilorcarevorparticipaladesfăşurareaprogramuluideformare;

b)Acordulscrisalfiecăruiformatorpentruparticiparealaprogramuldeformare(original);

c)CV­ulfiecăruiformator,încaresăsedetaliezeexperienţaînspecialitateacorespunzătoare

programuluideformareşi,eventual,săseprecizezedacăareexperienţăînpedagogiaadulţilor;

d)Diplomeleşicertificateledincaresăreiasăcădeţinespecializareacerutădeprogramulde

formare(copii).

B3.Documenteprivindresurselematerialeasiguratedefurnizoruldeformarepentru

desfăşurareaprogramului,precumşiregimuljuridicalacestora:

a)Listaspaţiilorşiadotăriloraferentepregătiriiteoretice;capacitateasăliiexprimatăînnumăr

delocuri;

b)Listaspaţiilorşiadotăriloraferentepregătiriipractice:ateliere,laboratoare;capacitateasălii

exprimatăînnumărdelocuridepregătireechipatecorespunzător;

c)Listaaltorspaţii(bibliotecă,sălidelectură,salăsesport,cantinăetc.,dacăestecazul)

d)Documentecaredovedescmoduldedeţinereabazeimateriale(spaţii,dotări)(copii).

B4.Documentedincarerezultă situaţiafinanciarăafurnizoruluideformare. Sevaprezentao copie depeultimulbilanţcontabilsaudupăcaz,ultimabalanţădeverificare depusela administraţiafinanciară.

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

C.Documentedincarerezultăîndeplinireacriteriilorprivindexperienţafurnizoruluideformareşi

rezultateleactivităţiiluianterioare(obligatoriipentrureînnoireaautorizaţiei).

EXEMPLUCUANEXELECOMPLETATE

Întrucâtesteomaresecretomanieîncompletareaacestorfişe,iarunconsultatpercepechiarşi

1000deEpentrucompletarealor,ExtremeTrainingadecissăvăpunăladispoziţiegratuitun

dosardecurscompletat.

PASUL4–PlăteştitaxadeautorizareAnexanr3 Anexanr5 Anexanr6 Opis Listaformatorilor Coperta

Taxadeautorizareseachităpentrufiecareocupație/calificarepentrucarecentrulsolicită

autorizarea.

Taxadeautorizareseachitădiferenţiat,înfuncţiedeniveluldeperformanţăalcentrului,astfel:

– unsalariudebazăminimbrutpeţară,garantatînplată,pentrunivelul1;

– douăsalariidebazăminimebrutepeţară,garantateînplată,pentrunivelul2;

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

– treisalariidebazăminimebrutepeţară,garantateînplată,pentrunivelul3.

TaxeledeautorizaresevireazădecătrepersoanelejuridiceîncontulAutorităţiiNaţionale

pentruCalificări,vedetidetaliiaici

pentruCalificări,vedetidetalii aici PASUL5–Depunereadosarului

PASUL5–Depunereadosarului

Înaintededepunereadosaruluiasiguraţi­văcăaveţiundosarcuşinășiatașatidocumenteleîn

dosarrespectândurmătoarele:

Toatepaginiledosaruluitrebuienumerotate;

Toatepaginiledosaruluitrebuieştampilate;

PrimapaginăadosaruluiconstăînOpiscareseîntocmeşteconformmodeluluidemai

jos:

Nr.crt.

Denumireaactului

Nr.şidataactului/Emitent

1.

   

2.

   

Peultimapaginăsemenţioneazănumărultotaldefileexistentesubsemnătura

reprezentantuluilegalalfurnizoruluideformareprofesională(compania);

Documenteleemisedeautorităţitrebuiedepuseîncopieladosar.Copiilesuntcertificate

pentruconformitatecuoriginaleledecătrereprezentantullegalalfurnizoruluideformare

profesională(compania);

Identificațiundeseaflăsecretariatulcomisieideautorizaredinjudeţulîncareaveţiînregistrat sediulsocialalfirmei.ListacomisiilordeautorizaresegăseşteprinclicAICI(daţiclickpeharta,

pejudeţuldorit).PentruBucureşti,adresaesteStr.IonCâmpineanu,nr.20,sector1(vizavide

HotelNovotel);

CudosarulşiştampilacompanieivăprezentaţilaComisiadeautorizareidentificată;Lacomisia

deautorizareidentificaţiSecretariatultehnic(deobiceisunt2persoaneresponsabilede

Secretariatultehnic); Unadintrecele2persoaneanalizeazăsumardosarulşivăspunedacă

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

estetotulînregulăsaudacăestenecesarsăîlrefaceţi(completaţisaumodificaţi).Înacest

ultimcaz,trebuiesăîlrefaceţişisăreveniţilaSecretariatultehnicpentrurevizuire;Dacă

dosarulesteînregulă,acestavafipăstratşiînregistratpentruoreevaluarecevafifăcutăde

comisiadeevaluareadosarelor;

PASUL6–Autorizareacomisiadeevaluareadosarelor;

Urmeazăoperioadădeaşteptareaautorizaţieicarepoatedurapânălamaxim45dezileîn

funcţiedenumăruldedosaredepusepentruobţinereaautorizaţieişicursulpentrucarese

solicităautorizarea;

Odatăobţinutăautorizaţia,aceastaareovalabilitatede4ani,timpîncareesteposibilsăse

facăverificări/monitorizări.ÎncazdeneconcordanţăcuMetodologiacertificăriiformării

profesionaleaadulţilor,comisiadeautorizarearedreptuldearetrageautorizaţia.

Odatăobţinutăautorizaţia,puteţiorganizacursuriautorizatedeformareprofesională.

PASUL7–Reautorizarea

Lafiecare4aniexpirăautorizaţiasitrebuieredepusdosarulrespectândaceleaşiproceduri,

achitândaceleaşitaxeşiurmândaceiaşipaşi.

Multsucces!

achitândaceleaşitaxeşiurmândaceiaşipaşi. Multsucces! ExtreTraining–Imposibiluldevineposibil! www.traininguri.ro

ExtreTraining–Imposibiluldevineposibil!

Informațiileconținuteinacestarticolaucaracterstrictinformatov.Dacăaveținevoiedealte

detaliicareimplicăautorizareadecursuri,vărecomandămsăvăadresațiinstituțieicompetente,

AutoritateaNaționalădeCalificări.DateledecontactaleANCsunt:http://www.anc.edu.ro/,

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

telefon–0213130051/0213130052. Itirecomandamsadescoperi: Formareaprofesionala:Regulidebază
telefon–0213130051/0213130052.
Itirecomandamsadescoperi:
Formareaprofesionala:Regulidebază
Careestediferențaîntrecursformatorși
pentrufurnizoriisiclienţi
cursformatordeformatori?
Selectieformatoricursuripentrucopii–
NoutatiLegislative–autorizarepentru
AplicaAcum!
Revisal
Cearfimaibine–PFAsauSRL?–Vreisă
Implicareașirolulunuisubcontractantîn
deviiantreprenor?
ofertadeachizițiipublice
PublicatdePURDELVERAIFiledUnder:Succes,Training
Comments

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

deliavenussays

deliavenussays

22/02/2016at21:23

Bunaseara,varogsaimispuneticumpotsaprocedezptraputeapredacursurideingrijire

persoanevarstniceladomiciliu,mentionezcaeuamabsolvitunasemneacurssilucrezde

cativaaniindomeniu,nuamstudiisuperioare,doarstudiimedii.vamultumescpentru

 

intelegere.

Răspunde

 
PURDELVERA says 23/02/2016at10:53

23/02/2016at10:53

 

Bunaziua!

Incazulincarecursulpecaredoritisa­lpredatiesteacreditat,estenecesarcasi

trainerulsafieacreditatpeocupatiaFormator.Asadar,pelangadiplomasiexperienta

pecareleavetiindomeniu,maiavetinevoiedediplomaacreditatadeFormator.

Pentruaobtineaceastadiplomaestenecesar,insa,saavetistudiilesuperioare

finalizatecudiplomadelicentaconformreglementarilorspecificeimpusede

AutoritateaNationalapentruCalificari(ANC):http://www.anc.edu.ro/.

Zifrumoasa!:)

Răspunde

NicuAsimineisays

NicuAsimineisays

28/01/2016at12:05

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

Excelenteinformatii!

Multumim!

Răspunde

giorgianasays 15/12/2015at15:52

giorgianasays

15/12/2015at15:52

Bunaziua, Vreausaurmezuncursfengshui,inurmacaruiaobtinodiplomaacreditata.Cuaceasta diplomapotficonsultant.Cursuldeformator,trebuiesailfacdupacevoiaveaoexperienta

de2anicasiconsultat?Maintereseazasastiucumpotdeveniunintructorautorizat.

Casaautorizezuncurs,amvazutcaestenevoiede2formatori,astainseamnacaartrebui

sagasescunasociat(totcuexperinta?)

Multumescmult,

Răspunde

RoxanaCozma­ExtremeTrainingsays 21/12/2015at10:48

RoxanaCozma­ExtremeTrainingsays

21/12/2015at10:48

Bunaziua,Giorgiana,

Pentrualivracursuri,ainevoiedediplomadeFormatorsicalificare/experientain

domeniulpredat.CursulFormatorpotisa­lurmeziinaintedeadobandiexperientaca

siconsultant.Pentruautorizareacursuluiestenevoiededoiformatori,ambiicu

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

 

experienta.Speramcainformatiiletransmitesateajute.

Oziexcelenta!

Răspunde

Gianinasays

Gianinasays

26/10/2015at16:07

Bunaziua.SuntabsolventaauneifacultatidePsihologiedarnuamatestatdedreptde

practica.Intrebareameaeste:ceserviciipotofericucursuldeConsilierpentrudezvoltare

personalasicedemersurilegaletrebuiesafac?Sa­mideschidunPFAsauosocietate?Cu

ceobiectdeactivitate?Vamultumescmult.

 

Răspunde

CLAUDIUsays

CLAUDIUsays

01/10/2015at17:01

 

Bunaziua,

Amdorisaautorizamsocietateanoastrapetrucursurideinstalatorautorizatinstalatiigaze

naturale.

Intelegcaprimulpasesteobtinereadiplomeideformator.Existauncursspecialpentru

domeniulrespectiv?

Putemefectuacursurileincadrulcompanieidvs.?

Vamultumesc!

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

Răspunde

RoxanaCozma­ExtremeTrainingsays 02/10/2015at14:17

RoxanaCozma­ExtremeTrainingsays

02/10/2015at14:17

Bunaziua,Claudiu,

Itimultumimpentrumesaj!Pentruaautorizauncurs,sesolicitadoiformatori(traineri

).Pentrualivracursuri,formatorul(trainerul)trebuiesaaibadiplomadeFormatorsi

calificare/experintaindomeniulpredat.Inconcluzie,ceicarevorlivracursurilede

instalatorgazenaturalevoraveanevoiedediplomadeFormatorsicalifare/experienta

indomeniulpecare­lpredau.InceeaceprivestecursulFormator,companianoastrail

organizeazainBucurestisiinalteorasealetarii.Sesiunileacestuicurslepotivizualiza

accesandurmatorullink

.

Oziexcelenta!

Răspunde

Dansays 27/09/2015at20:15

Dansays

27/09/2015at20:15

Bunăziua, Vămulțumescfrumospentrutoateinformațiileprețioaseoferite.

1.Vărogsă­mispunețicumașputeaprocedapentruacreditareaunorcursuriîn

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

învățământșidacăseimpunniștecursurianume(caresunt?).

2.Deasemenea,vărogsă­mispunețiceproceduritrebuiesăurmezastfelîncâtcursurilecu

orepentrudomeniulînvățământuluisăpoatăaveacreditetransferabile(adicăînfuncțiede

numărulorelorsăfieunnrdecredite)?

Vămulțumescfrumos.

Celebune,

DanM.

Răspunde

Dansays

Dansays

26/09/2015at20:57

Bunăziua, Vămulțumescfrumospentrutoateinformațiileprețioaseoferite.

1.Vărogsă­mispunețicumașputeaprocedapentruacreditareaunorcursuriîn

învățământșidacăseimpunniștecursurianume(caresunt?).

2.Deasemenea,vărogsă­mispunețiceproceduritrebuiesăurmezastfelîncâtcursurilecu

orepentrudomeniulînvățământuluisăpoatăaveacreditetransferabile(adicăînfuncțiede

numărulorelorsăfieunnrdecredite)?

Vămulțumescfrumos.

Celebune,

DanM.

Răspunde

Monicasays

Monicasays

24/09/2015at18:29

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

Bunăziua!NumelemeuesteMonica.AmabsolvitînSpania,Academiadehair­stilist,și

ampropriulmeusalonaicide4ani…visulmeuestesamăîntorcînRomâniașisafaco

școalădecoafurădupămodeluldeaici…(adicăpuținăteorieșimultapracticapeclienți reali… )ȘtiecinevadacăașacevaesteposibilînRomâniașicâțianideexperiențăîn domeniuîmitrebuie?Mulțumesc!!!!

Răspunde

RoxanaCozma­ExtremeTrainingsays

RoxanaCozma­ExtremeTrainingsays

29/09/2015at17:18

Bunaziua,Monica,

EsteposibilsainfiintezioscoaladecoafurainRomania.Ceicarelivreazacursurilede

coafuratrebuiesaaibaurmatoarele:

–pentruparteateoreticaacursului–diplomadeFormatorsicalificare/experienta

minimdoianiindomeniulpredat

–pentruparteapracticaacursului–diplomadeFormatorsauInstructor­Preparator

Formaresicalificare/experientaminimdoianiindomeniulpredat

Multabaftainceeaceti­aipropus!

Răspunde

 

LUANAsays

12/09/2015at13:27

12/09/2015at13:27

Bunaziua!Deundesepoateaflacatiformatoriititrebuieinfunctiedefiecarecurs.

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

Banuiesccanumarullorestedatinfunctiedecateorearecursul.

Vamultumesc.

Răspunde

RoxanaCozma­ExtremeTrainingsays

RoxanaCozma­ExtremeTrainingsays

17/09/2015at17:43

Bunaziua,Luana,

Inmodobisnuit,pentruautorizareaunuicurssesolicitadoitraineri:unulpentrupartea

teoreticasicelalaltpentruparteapracticaacursului.Maimultedetaliipotiobtine

accesandpaginawebaAutoritatiiNationalepentruCalificarihttp://www.anc.edu.ro/.

 

Oziexcelenta!

Răspunde

 

Cristisays

01/09/2015at12:05

01/09/2015at12:05

Bunaziua,

Casiformator,pentrutraininguridesoftskillssidezvoltarepersonalasedausidiplome

recunoscute?Sausepotsadiplomedeparticiparepecaresamentionezeskillurilecele­au

invatatlacurssiastaedestul?sautrebuiescsicertificari?

Răspunde

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

RoxanaCozma­ExtremeTrainingsays

RoxanaCozma­ExtremeTrainingsays

03/09/2015at09:45

Bunaziua,Cristi,

Incazulprogramelordecalificare/specializare/perfectionareseemitlafinalcertificate

decalificare/absolvireacreditateANC,pentruanumiteocupatii(Ex:BabySitter,

Formator,ManagerProiect,DirectorVanzari).Pentrutraininguriledesoftskillssi

dezvoltarepersonalaseemitcertificatedeparticiparedecatrefurnizoruldeformare.

Oziexcelenta!

Răspunde

Andreeasays 21/08/2015at11:12

Andreeasays

21/08/2015at11:12

Multumescpentruinformatiileacordate.Aminfiintatofundatiesiamdorisatinemcusuri

sauworkshop­uridepictura.Incazulacestabirocratiaeaceeasiinambelecazuri,e

necesaraaurorizatia?Multumesc

Răspunde

PURDELVERA says

21/08/2015at11:19

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

Bunaziua,

Incazulincaredoritisaoferitidiplomeacreditatepeoanumitaocupatie(caarese

regasesteinCOR)lafinalizareacursurilor,estenevoiesaautorizaticursullaANC

(AutoritateaNationalapentruCalificari.

Zifrumoasa!

Răspunde

 

Mihaisays

17/08/2015at15:08

17/08/2015at15:08

Bunaziua, Multumescpentruinformatiileutile,inprimulrand.Asdorisastiudacam­atiputeaajutacu unsuportdecurs(documentatianecesarapentruautorizareaunuicurs),respectiv

Managerinovare­modulabilitatimanageriale(codcor242206).

Amtotcautatsinuamgasitnimicreferitorlaacestcurs.

Custima,

Mihai

Răspunde

PURDELVERA says

19/08/2015at08:33

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

 

BunaMihai,

Noinuaveminportofoliuunastfeldecurs,insacredcate­arajutastandardul

ocupationalpebazacaruiapotiacreditaacestcurs.StandardulManagerdeinvareil

Spersaitifiedefolos.

Zifrumoasa!

Răspunde

Naosays

Naosays

09/06/2015at19:53

Bunaziua,

 

Inacestdemersdeautorizareaunuicursexistasiunpasincaretrebuieprezentatainscris

structurasicontinutulcursuluirespectiv?

Multumimmultpentruinformatii!

Răspunde

 
ClaudiaBanica­ExtremeTraining says

11/06/2015at09:46

 

Buna,

Da,existasiacestpasceseregasestelapunctul3menționatdenoiînacestarticol.

Pelangadocumentelecareatestaindeplinireaconditiilordeeligibitatemaisunt

necesaredocumentelecareatestaîndeplinireaundeintratematicaconform

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

standarduluiocupațional,modalitatideevaluare,formatorii,pregatireaformatorilorsi

standardulocupational.

 

Ozifrumoasa!

Răspunde

valentinasays 02/06/2015at23:10

valentinasays

02/06/2015at23:10

buna,

inprimulrandvreausavamultumescfiindcaimpartasiticunoicunoasteread­voastra,

Euamunsalondecoafurasiasvreasa­midiversificactivitateainfiintandsioscoalade

coafura­frizerie.FunctionezcasiSRLdarnuamstudiisuperioareinniciun

domeniu.Intrebareaestedacapotinfiintasipredalaaceastascoaladoarpebaza

diplomelordecalificare.

Cumultumiri,

Valentina

Răspunde

ClaudiaBanica­ExtremeTraining says

05/06/2015at11:11

BunaValentina,

Itimultumimpentruaprecierisispersateajutetoateinformatiilepecareleimpartasim.

Legatdeintrebariletaleititrimitmaijosclarificaripunctuale:

1.Pentruinfiintareascoliicuspecializarepecoafura­frizerietrebuieinprimulrandsaai

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

caobiectdeactivitatesicodulCAEN8559,alteformedeinvatamant.

2.DupaceaiacestCAENcaobiectdeactivitatetrebuiesateacreditezicafurnizorde

formareprofesionalalaANCcomformghiduluiprezentatdenoiinacestarticolpe calificarilementionate.

3.TraineriicarevorsustineacestecursuritrebuiesaaibaatatdiplomadeFormator,

catsiexperientăindomeniulceurmeazăsailpredea(depreferatdiplomeîn

domeniilepentrucaresefaceacreditarea).Incazultaupotiurmacursuldeformator

preparator,farastudiisuperioaresisapredaiexclusivdoarparteapracticainsacelalalt

formatorestenecesarsaaibaformatorulcustudiisuperioarepentruaacoperiipartea

teoretica.

 

Spercaamlamurittoateaspectele.Ititinpumniiinrealizareaplanurilortale.

Multabafta!

 

Răspunde

Ioanasays 07/04/2015at10:36

Ioanasays

07/04/2015at10:36

 

Multumescmult!Zirodnica!!

Multumescmult!Zirodnica!!

Răspunde

ClaudiaBanica­ExtremeTraining says

07/04/2015at10:54

Cumaredrag!Zifrumoasasitie!

Cumaredrag!Zifrumoasasitie!

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

Răspunde

Mirasays 06/04/2015at15:10

Mirasays

06/04/2015at15:10

Bunaziua,dragi”furnizorideprofesionalism,informatiivitale,speranta”.Caunuldintre multiromaniplecatidenevoiedintara,dorescsamareintorcinRomaniasisatranfer experientameademuncadepeplaninternationalinsanulcomunitatiiundem­amnascutsi amcrescut.Suntprofesorcalificatdelimbaengleza,cuactivitatedepredareintara(la nivelliceusifacultate)siinstrainatate.Intentionezsainfiintezosocietatedeformare

profesionala,accesandcodulCAEN8559,carevafurnizacursuridelimbaenglezapentru

copiisiadulti,cuuncurriculumconformunorcentreinternationaledetraining.Incurandma

voiinscrielauncursdeFormatorinunuldintrecentreledvs.1)Asdorisa­mispunetidaca

acestecursuritrebuieNEAPARATacreditatesaunumaiautorizarealorestesuficienta pentruaputeaeliberacursantilordoaradeverintedeparticiparelacursdecatresocietatea

mea.2)Unuldintreformatoriestecetateanstrain,cuexperienta,sicunostinteindomeniu.

Odiplomadeformatoreliberatadetaraluideprovenienta,tradusainlimbaromanasi

legalizataestesuficientasauarenevoiedeunaeliberatainRomania?3)Si,caoatreia”

doleanta”pentrudvs.,puteti,varog,sa­mirecomandatiunavocat/consilierjuridicin

domeniu?Vamultumescanticipat!!!Mabucurcavaavempedvs.inluptadearazbateprin

incercarilegrelesicostisitoareoferitedebirocratiadinRomania.Suntetideunrealajutor

pentrutotiromaniiintreprinzatori,caresuntgatasaincercesaofereunviitormaibun

generatiilorurmatoareintr­oRomaniefoartefrumoasa,dar,caresincervorbind,TREBUIE

…repopulatacatmaicurand.RomaniiplecatiTREBUIEsastiecamaiexistasanseintara

lor!VaimbratisezcudragtoataechipaMINUNATA!

Răspunde

ClaudiaBanica­ExtremeTraining says 07/04/2015at11:10

07/04/2015at11:10

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

BunaElmira, Multumescfrumospentruincurajarisispersareusestisapuipepicioareceti­ai propus.
BunaElmira,
Multumescfrumospentruincurajarisispersareusestisapuipepicioareceti­ai
propus.
Legatdeintrebariletaleitiraspundpunctualmaijoslafiecareintrebare.
1.Acestecursurinutrebuieneaparatacreditate,singurulaspectobligatoriueste,asa
cumaispussitu,cafirmasaaibacadomeniudeactivitate„Alteformedeinvatamant”,
codCAEN8559.DacaacestecursurinusuntacreditatedeANC(AutoritateaNationala
deCalificari)potieliberacertificatedeparticiparedinparteafirmeifaraaaveavreo
legaturacuANC.
2.Formatoriidacanulivreazacursuriacreditatenuesteobligatoriusafieacreditatisau
saaibacursdeformatorfacutlanoiintara.
3.Vaputemrecomandapecinevacumaredrag,rugaminteaestesaimitrimitepee­
mail,claudia@traininguri.ro,dateledumneavoastradecontat.
Multumescsimultspor!
Răspunde
Mirasays
07/04/2015at11:42
Vamultumescdintotsufletul!Vavoicontactapeadresadee­mailmentionatade
dvs.CelDeSussaneajutepetoti!Vapupsisuccesintoate!
Răspunde

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

Ioanasays 06/04/2015at10:38 Bunaziua, multumescpentrusfaturi,suntfoarteutile! Asdorisastiu,varog,dacaexistavreo
Ioanasays
06/04/2015at10:38
Bunaziua,
multumescpentrusfaturi,suntfoarteutile! Asdorisastiu,varog,dacaexistavreo
prevederelegalaprivindworkshop­urile.Sicumseincaseazabanipeworkshop­uri?Prin
casademarcat?Existasialtavarianta?Multumescmult,ozicatmaifrumoasa!!
Răspunde
ClaudiaBanica­ExtremeTrainingsays
07/04/2015at10:30
BunaIoana,
Mabucurcaitisuntutileacesteinformatii.Dincatestim,nuexistanicioprevedere
specialasaulegalainceprivesteworkshop­urile.Atattimpcatfirmaarecaobiectde
activitate„Alteformedeinvatamant”,CAEN8559,workshop­urileseincaseazaca
oricecurscufacturaiarplatasepoatefaceprinbancacuOPsaucashcubonfiscal
pecasademarcat.
Multumescsiozifaina!
Răspunde
Aristidesays
30/03/2015at15:07

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

Salutări!

Spuneț­mivărogiîncecategorieseîncadreazăcursuriledeperfecționareșidacăpotfi

susținutedeONGcearecodCAENpteducațieiarformatorulesteacreditat?

Vămulțumescfrumos!

Răspunde

ClaudiaBanica­ExtremeTraining says 31/03/2015at15:15

31/03/2015at15:15

BunaAristide, Cursuriledeperfectionaresauspecializaresuntocategorieacursurilordeformare profesionalaaadultiloralaturidecursuridecalificare.Acesteapotfisustinutede formatoriacreditatisipeONG­urisauoricealtaentitatejuridicadacaaucadomeniul

principaldeactivitatecodulCAEN8559.

Multsuccessiozifrumoasa!

Răspunde

Dansays 30/03/2015at15:05

Dansays

30/03/2015at15:05

Bună,

Vărogsă­mispunețiîncecategorieseîncadreazăcursuriledeperfecționareșidacăpotfi

susținutedeONGcearecodCAENpteducațieiarformatorulesteacreditat?

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

Vămulțumescfrumos!

Răspunde

ClaudiaBanica­ExtremeTraining says 31/03/2015at15:18

31/03/2015at15:18

BunaDan, AsacumamprecizatsilacomentariulluiAristide,cursuriledeperfectionaresau specializaresuntocategorieacursurilordeformareprofesionalaaadultiloralaturide cursuridecalificare.AcesteapotfisustinutedeformatoriacreditatisipeONG­urisau

oricealtaentitatejuridicadacaaucadomeniulprincipaldeactivitatecodulCAEN8559.

Multumescfrumos!

Răspunde

Mariasays 30/07/2015at16:06

Mariasays

30/07/2015at16:06

ONG­ulnuseinregistreazalaOficiulRegistruluiComertului.Decideundecod

CAEN?PoatevorbitideposibilitateacaacestONGsaaibaoactivitate

generatoaredeprofitsiatunciecutotulaltasituatie.

Răspunde

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

ClaudiaBanica­ExtremeTrainingsays 03/08/2015at10:28 BunaMaria,
ClaudiaBanica­ExtremeTrainingsays
03/08/2015at10:28
BunaMaria,
Asaeste,ONG­urilenuauatribuitunCODCAENastfelcalaacreditareaca
furnizordeFormareestenecesarincadruldomeniuluideactivitatesafie
cuprinseactivitatideinvatamant/alteformedeinvatamant.
Ozifrumoasa!
Răspunde
Ioanasays
27/03/2015at16:37
Bunaziua,
asaveaointrebareinlegaturacusustinereaunorworkshop­uri.VomactivacodulCAEN
8559(alteformedeinvatamant)sipersoanacarevasustineworkshop­urilearecursulde
Formator.Trebuiesaaibasicevadiplomecaarecunostinteindomeniileincarevasustine
workshop­urile?
Multumescmult!Ozicatmaifrumoasa!!
Răspunde

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

 
  ClaudiaBanica­ExtremeTraining says

30/03/2015at10:31

 

BunaIoana, Persoanacarevasustineacesteworkshop­urinuesteobligatoriusaaibadiplomein domeniileincarevasustineacesteseminariiinsaesterecomandatsaaiba cunostintelesiexperientanecesarapentrualivraworkshop­urimemorabile. Daca vorbimdecursuriacreditateaiciesteobligatoriucaformatorulsaaibadiploma/ecare saatestecunostinteledindomeniulincaresustinecursuri. Zifrumoasa!

saatestecunostinteledindomeniulincaresustinecursuri. Zifrumoasa!
 

Răspunde

stefansays

stefansays

26/03/2015at10:32

Varogsa­miexplicatisimieceestecucodulPIC?

Răspunde

 
 
  ClaudiaBanica­ExtremeTraining says

26/03/2015at16:12

 

BunaStefan,

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

CodulPICreprezintăunnumărunicdeînregistraredecareainevoieîntoateetapele

unuiproiectErasmus+(delaselecţiepânălaraportare).Acestnumărestenecesar

pentruinteracţiuneacubazelededateonlinefolositelaniveleuropeanpentru

gestiuneaprogramuluiatâtdecătreComisiaEuropeanăcâtşideAgenţiileNaţionaleşi

AgenţiaExecutivă.Înacestfelseevităsolicitareadeinformaţiiînmodredundantşi

datelepotfiactualizateautomat.

CumseobtineacestPICsiinformatiiamanuntitegasestisiinlink­uldemaijos.

 

Ozifrumoasa!

Răspunde

Cristinasays 25/03/2015at14:20

Cristinasays

25/03/2015at14:20

Bunaziua, Inprimulrandvamultumescpentrutoateinformatiileoferite!

Intrebareameaeste:amointreprindereindividualacucodunicactivitate8559.Potdemara

procesuldeacreditareaunuicursdestilistpotezistunghiifalsesauestenecesara

infiintareaunuiSRL?

Vamultumescanticipat!

Răspunde

ClaudiaBanica­ExtremeTraining says

26/03/2015at14:45

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

BunaCristina, IntreprinderileIndividualesiPFA­urilenupotfiacreditatecafurnizordeformare profesionala.EstenecesarsaaiunofirmaSRL,ONGsauAsociatie/Fundatiecucodul

CAEN8559.

Multumescfrumos!

Răspunde

Dansays 22/03/2015at11:37

Dansays

22/03/2015at11:37

Bunăziua,

Vămulțumescfrumospentrutoateprecizărilefăcute.Vărogsă­mimaispunecare­s

condițiileptobținereacodului(alteformedeînvățământ)șicumseobține.

Vămulțumesc!

Răspunde

ClaudiaBanica­ExtremeTraining says 23/03/2015at09:21

23/03/2015at09:21

BunaDan,

Cumareplacere!PentruobtinereacoduluitrebuiedespuseoseriedeactelaOficiul

NationalalRegistruluiComertului.Iatamaijosexactactelecetrebuiecompletate.

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

 

Spor!

Răspunde

  Dansays
 

Dansays

18/03/2015at17:18

PentruînregistrareacoduluiCAEN,oriobținereaacestuiacumtrebuieprocedatavândîn

vederecă­ivorbadeONG?Trebuiespecificatdoarînstatut,atât?Însă,astanuimplicăși

altceva?Adicăseobțineatâtdeușor?Vămulțumescfrumospentrurăspunsurilefoarte

bunedate.

 

Răspunde

ClaudiaBanica­ExtremeTraining says

23/03/2015at09:18

 

BunaDan,

DacaONG­ulestedejainfiintatsinuaiacestCAENtrebuiefacutaoExtindereobiect

activitatelaRegistrulComertului,dacanuesteinfiintatONG­ultrebuiedoarmentionat

indomeniuldeactivitatecodulCAENmentionat.Proceduraestedestuldesimpla.

Multsucces!

Răspunde

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

Mariasays 30/07/2015at16:04 ONG­ulnuarecodCAEN?Deci?? Răspunde Dansays 16/03/2015at15:57 Bunăseara,
Mariasays
30/07/2015at16:04
ONG­ulnuarecodCAEN?Deci??
Răspunde
Dansays
16/03/2015at15:57
Bunăseara,
Estedeosebitcereușițisăfaceți.Vărogfrumossă­mispunețidacăpentruseminarii,
workshopurisauchiarCURSURIdeperfecționarepeoanumitătemă(deexemplucursuri
deperfecționareînînvățământ)oridezvoltarepersonală,trebuiesăfieînregistratăundeva
„formadeeducație”pentrucareamoptat?Așadar,ptafimaiexplicitvărogsă­mispuneți
dacăunadinformeledeeducațieamintitetrebuiescînregistratepentruale„practica”?Vă
mulțumesc!
Răspunde

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

Dansays 16/03/2015at16:16 Îmidauseamacăamfostcamneconcis.Așadar,trebuiesăînregistrezșiseminariile,
Dansays
16/03/2015at16:16
Îmidauseamacăamfostcamneconcis.Așadar,trebuiesăînregistrezșiseminariile,
cursuriledeperfecționaresauworkshop­urilelaANC?
Răspunde
ClaudiaBanica­ExtremeTrainingsays
17/03/2015at12:23
BunaDan,
DacavreisaeliberezidiplomeacreditatedeANCcareseincadreazaintr­un
anumitstandardocupationalestenevoiesaacrediteziacestecursurirespectand
pasiimentionatiinarticol.Incazulincaredorestisalivrezicursuri,workshop­uri
deperfectionarelaniveldeclarativnuestenecesarsaleacreditatilaANCinsa
trebuiesaaiindomeniuldeactivitatealfirmeicodulCAEN8559.
Spersaitifiedefolosacesteinformatii.
Ozibuna!
Răspunde
monicasays
09/03/2015at23:58

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

Mmm cebinemi­arfiprinsacestarticolacumcevatimp….Nuasmaifimersprecum bastinasiicumacetaprintreliane Acumamomaaaredilema:

Mmm cebinemi­arfiprinsacestarticolacumcevatimp….Nuasmaifimersprecum bastinasiicumacetaprintreliane Acumamomaaaredilema:

CINE/cumstabilestepretulunuicursdeformarefacutdeunONG?Poateaveaunpret diferitdelaungruplaaltul? +casefacdiverseintelegeri:pentruajutorinpromovareacursului,pentrurecrutareade cursantidecatrealticursantietc…Cumsicuitrebuiejustificatpretuldiferitsauscutireade platapentruanumiticursanti? Eum­amganditlacontracteindividualecufiecarecursantincaresespecifica:„pretul contractuluiestede…………”.Trebuieanexatoaresiojustificare?(genAfacutlobby,a

recrutat2,3,5cursantietc?)saueokdoarcontractulsimplu,cupretulscris?

Einreguladacalauniiapare:„pretuleste0lei”?sauCostcurs:GRATUIT.

Multumescanticipat

 

Răspunde

ClaudiaBanica­ExtremeTraining says

13/03/2015at14:29

BunaMonica,

 

Multumescinprimulrandpentrumesaj,mi­asfidoritsanutrebuiascasamergiprintre

„liane”:).

 

Legatdeintrebareata,setareapretuluiunuicurstinedefiecarefurnizorinparteiar

discounturilepecareleoferiinfunctiedecatlobbyafacut,denumaruldecursanti

recrutatiinplus,degrupuri,perioadeetc.tinedefiecareinpartesidepoliticainterna

depret.

SfatulmeuestesaconsultitotusiunspecialistpeONG­uriavandinvederecanoi

suntemSRLsinealiniemreglementarilorinaceastazonanucunoasteminamanunt

caresuntreglementarileceseaplicapeONG­uri.

Multsuccesincontinuare!

 

Răspunde

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

Gabrielasays 09/03/2015at19:49 Bunaziua! Dorescsadeschidomicaafacere,maiprecisuncursculinar.Nuuncurspentrubucatari,
Gabrielasays
09/03/2015at19:49
Bunaziua!
Dorescsadeschidomicaafacere,maiprecisuncursculinar.Nuuncurspentrubucatari,
pursisimpluuncursculinarderecreere,decifaracalificarelafinal.Nustiuundes­ar
incadra.Maputetighidainacestsens?Multumesc!
Răspunde
ClaudiaBanica­ExtremeTrainingsays
11/03/2015at09:56
BunaGabriela,
Chiardacavreisaorganizezicursurineacreditatetrebuiesaaicaobiectdeactivitate
alteformedeinvatamant.Deciinmomentulinfiintariifirmeitrebuiesapuicaobiectde
activitatesicodulCAEN8559.DupainfiintareafirmeicuacestCAENpotidesfasura
cursurilementionatedetine.
Multsucces!
Răspunde

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

  Dansays
 

Dansays

07/03/2015at15:10

Bunăziua,

 

Felicităripentrumuncaextraordinarădepeacestsite.Vărogsă­mispunețidacăeste

posibildederulatcursurideperfecționareprintr­unONG?Deasemenea,pentrucămi­e

neclarvărogsă­mispunețideundeiau,cumcompletezladosarurmătoareledocumente?

„a)Autorizaţiiledefuncţionarepentruloculdedesfăşurareapregătiriiteoreticeşipractice

(copii):

 

1.Autorizaţiadeprevenireşistingereaincendiilor(PSI);

2.Autorizaţiasanitară;

3.Autorizaţiadefuncţionaredinpunctdevederealprotecţieimuncii;

4.Autorizaţiademediu,dacăestecazul;

5.Autorizaţiasanitarăveterinară,dacăestecazul,saucontractulîncheiatcuagentul

economicdincaresăreiasăcădeţineautorizaţiilelegalepentrudesfăşurareapregătirii.

b)Avizuldelaautoritateadereglementare,pentruprofesiilesauocupaţiilepentrucare

existăcerinţespecialelaorganizareapregătiriiprofesionale,dacăestecazul(copie).

c)Avizuldinparteaorganismelorabilitatesăcoordonezeactivitateaînocupaţiicuregimde

muncăspecial,pentruspaţiilefolositepentrupregătireateoreticăşipractică,dacăeste

cazul(copie).”

 

Răspunde

ClaudiaBanica­ExtremeTraining says

09/03/2015at14:57

 

BunaDan,

Multumimpentruincrederesiaprecieri.

Sigurcada,potiorganizacursuridecalificare/specializareprint­unONG.Legatde

toateautorizatiilenecesareladosar,pentruacreditareacafurnizordeformare

profesionala,sugestiameaestesaapelezilaunavocat/consilierjuridic.Nefiindo

actiunepecareofacemperiodicnoiamapelatlaunspecialistpezonaasta.Dacaai

nevoieteputemajutacuorecomandare.

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

Multumescsisporintoate!

Răspunde

 

Adinasays

04/03/2015at17:54

04/03/2015at17:54

Bunaziua!Varogspunetimiceacteimitrebuiepentruadeschideoscoalademakeup?Cu

oInteprindereIndividualasepoate?Cursdebazasispecializareinacestdomeniu.Cealte

documenteimitrebui?Trebuiesafacsicursdeformator?Vamultumesc!

Răspunde

ClaudiaBanica­ExtremeTraining says

05/03/2015at13:16

BunaAdina,

Pentrua­tiputeadeschideofirmacuspecializareapedomeniunulmentionatdetine

trebuiesaurmezipasiidemaijos.Propriu­zisinfiinteziofirmacarearecaobiectde

activitatealteformedeinvatamant,maiclarcursuripedomeniilepecaretule

acreditezi.Denumireade„Scoalademake­up”opotifolosiinprocesuldepromovarea

abrandului.Iatamaijospasii:

1.InprimulrandainevoiedeofirmaSRL,ONGsauAsociatie/FundatiecucodulCAEN

8559.IntreprinderileIndividualesiPFA­urilenupotfiacreditatetcafurnizordeformare

 

profesionala.

2.Dupainfiintareafirmeitrebuieacreditatecursurileatatdecalificare,catside

specializare(cumdorestitu)pedomeniuldoritdetinelaANCcomformghidului

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

 

prezentatdenoiinacestarticol.

3.TraineriicarevorsustineacestecursuritrebuiesaaibaatatdiplomadeFormator,cat

siexperientăindomeniulceurmeazăsailpredea(depreferatdiplomeîndomeniile

pentrucaresefaceacreditarea)

Spersateajutetoateacestedetalii!

Multabafta!

Răspunde

Mihasays

Mihasays

02/03/2015at16:43

 

Bunaziua,

Apreciezfoartemultarticoleledvsincareexplicatifoarteclarpasiipentruunanumitproiect

(fiecaevorbadedeschidereaunuibusinessdetraining,fiecaevorbadeautorizareaunui

curssaualtproiectdinzonaacesta).Majoritateatinacesteinformatii„ascunse”dintr­o

teamadeanuajutaun„posibilcompetitor”(presupun).

Felicitaripentrudeschideresiclaritateinacestgendearticole!

P.S.Siointrebare,poateunpic„off­topic”:Indomeniultraining­ului(fiecaevorbadeun

PFAsauunSRLlainceputdedrum),catdenecesaresuntserviciilejuridicesilacecosturi

sepotridica?Pentruca,fiindlainceput,ainevoiedeunsfatlegal,poatedeuncontract,

poatedeoparereavizata….catedeimportantsalucrezicuofirmadeavocatura/avocat,

tinandcontcalainceputuloricaruibusinessincercisamentiicheltuielilelaminim?

Multumescpentruatentiaacordatafiecaruicomentariu!

 

Răspunde

Mihasays

Mihasays

25/02/2015at14:06

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

Foarteutileinformatiileprezentatededvs.Vamultumesc.

Totusi,asavea2intrebari:fiindcaasdorisadeschiduncentruculturalincaresafie

predatecursuridelimbistraine,trebuiesaurmezpasiiprezentatidedvs?Suntcursurilede

limbistraineconsiderateprecumcursurideformareprofesionalasauintrainaltacategorie?

Vamultumescanticipat.

Răspunde

ClaudiaBanica­ExtremeTraining says

25/02/2015at17:08

BunaMiha,

Multumimpentruaprecieri!Specificpeintrebareataitipotspunesigurcanuexista

ocupatiepentrudomeniulincaredorestitusadeschizicentulculturalinsateindrumcu

placerecatreANCcareseocupadeacreditareacursurilorsiitipotoferiinformaticlare

sisigurelegatedeoricetipdeacreditare.MaijoscontactdirectdelaANC.Pasii

mentionatisuntspecificipentruacreditareacursurilorde

specializare/perfectionare/calificareundenuseincadreazacursuriledelimbistraine.

Multspor!

Răspunde

Adrianasays 23/02/2015at17:22

Adrianasays

23/02/2015at17:22

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

Bunaziua, DacasuntabsolventadepsihologiesiamatestatuldeFormator,darnusiatestatulde liberapracticadelaCOPSI,potpredacursuriledeConsilierVocationalsideConsilier

pentruDezvoltarePersonala?Amexperientapeste10anicaTrainerinformareaadultilor.

Vamultumescanticipat!

 

Răspunde

 
 

RujoiuMarian­ExtremeTrainingsays

24/02/2015at11:19

24/02/2015at11:19

 
 

BunaAdriana,

 

ConsilierVocationalarecod–cor242315

ConsilierDezvoltarePersonalaarecodCOR242324

DininformatiilepecareledetinnuarfinevoiesideatestatuldelaCOPSI,intrucat

acestecursurinusuntsubegidacopsicisuntsubegidaANC(fostCNFPA).

Avandsifacultateadepsihologiesicursuldeformatorartrebuisaintrunestitoate

conditiilenecesare.EsteposibilcaANCsa­tisolicitesaaisitularandultauabsolvite

celedouacursuri,insacelmaipotrivitinaceastasituatieestesaverificicuANCprin

solicitareaunuiraspunsoficial.Cemaipotifaceestesaveziceconditiitrebuie

indeplinitepentruceledouacursuri.Teoretic,esteusor,insaacumobservcaANCisi

reorganizeazasiteulsinugasescaceastainformatie.

Multsuccessisafaciotreababuna

Multsuccessisafaciotreababuna

Răspunde

Adrianasays

Adrianasays

24/02/2015at11:41

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

 

Multumescmult,Marian.Apreciezmultpromptitudineacucaremi­airaspuns.

Chiardacadetincunostinteleteoreticenecesare,amluatdeciziasaurmezsieu

celedouacursuri,tocmaipentrucaimidorescsafactreababuna,asacumma

indemnisitu:))Niciodatanulestimpetoate,asacasuntconvinsacavorfiniste

experienteminunate!Multsuccesintotcefaci!

Răspunde

MariusDirleasays 10/02/2015at11:19

MariusDirleasays

10/02/2015at11:19

Inprimulrandfelicitaripentrucontinut!Suntetiprofesionisti!

1.Varogfrumossa­mispunetidacaformatoriiuneisocietatideformareprofesionala

trebuiesafieangajatiiacesteiasaupotaveaaltaformadecolaboraresicarearputeafi aceastaforma.

2.Pentruautorizareadecursuripentruobtinereadecompetentecheie,comunemaimultor

ocupatii,existaunnumarminimdeorenecesarepentruuncurs?

3.Amintelesdincelelalatecomenturicasuntnecesaridoiformatoripentruautorizareaunui

curs.Acestlucruestevalabilpentruoricefeldecurs?

Vamultumescfrumos,

 

Răspunde

 
ClaudiaBanica­TrainingExtreme says 10/02/2015at14:31

10/02/2015at14:31

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

 

BunaMarius,

Multumimfrumospentruaprecieri!Legatdeintrebailetaleiatamaijosraspunsurile:

1.Formatoriipotaveaaltaformadecolaborare,nutrebuiesafieneaparatangajatiai

companieicipotcolaboracufirmaprincontractdeprestariserviciidacaaufirma/pfa saudrepturideautor.Oricumesteunpunctsensibilsiestebinesaverificicujuristulsi contabilultaupecazuripunctuale.

2.Numarulminimdeoresestabilesteinfunctiedespecializareapecarevreisa

acreditezicursulsideniveluldeformare,sfatulmeuestesaintrebispecificlaANC atuncicandvreisaautorizezicursul,uitesiunlinkundeaiinformatiidetaliate

3.Numaruldetraineriesteobligatoriude2atuncicandseautorizeazauncurs

indiferentdespecializare.

Spersateajuteacesteinformaatiisidacamaiaiintrebariitisuntcudragladispozitie.

 

Ozifrumoasa!

Răspunde

oanesalinsays 08/02/2015at17:18

oanesalinsays

08/02/2015at17:18

PotautorizauncursdeMachiordacaamPFAcuCAEN8559?Sautrebuiesocietate

comerciala?!

Răspunde

ClaudiaBanica­TrainingExtreme says

09/02/2015at10:58

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

BunaOana, Furnizoriideformareprofesionalăsuntprestatoriideserviciideformareprofesională, persoanejuridicededreptpublicsauprivat,careauprevăzutînactuldeînființare

activitățideformareprofesionala(codCAEN8559).PFA­ulnuintraincategoria

persoanelorjuridice.

 

Ozifrumoasa!

Răspunde

Bogdan says 04/02/2015at15:30

Bogdansays

04/02/2015at15:30

Bunaziuasifelicitaripentruarticol,foartebinestructurat,

AsdorisaimideschidoscoaladeBucatari.EuamurmatuncursdeformatorlaExtreme

Training,amurmatuncursdebucatarsiamobtinutdiploma,pentruacreditareaunuicurs

amintelescatrebuiesafieminimdouapersoane.Firmavafipenumelemeu,de

asemeneavoifiunuldintreformatori(teorie).Adouapersoanatrebuiesadetinaodiploma

deformatorsiodiplomatotdebucatarsaupoateaveaodiplomainoricealtdomeniu(ex.:

HR,Marketing,etc.)?

Vamultumesc!

Răspunde

ClaudiaBanica­TrainingExtreme says

05/02/2015at17:08

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

BunaBogdan,

Pentruacreditareaunuicursintr­adevarsuntnecesari2traineri.Acestiatrebuiesa

ducaladosardiplomeșicertificatecaresacorespundacuprofilulsauspecialitatea corespunzătoareprogrameidepregătire.Decicelalatformatortrebuiesadetinasiel diplomadeformatorplusuncertificatsipracticaindomeniulpecarevretisa­l acreditati. Spersateajuteacesteinformatiiiardacamaiainevoiededetaliisuplimentaredespre acreditareaformatorilorsiacursurilorgasestisiinpaginaANChttp://www.anc.edu.ro/?

Multumesc!

Răspunde

Cosminasays 04/02/2015at13:52

Cosminasays

04/02/2015at13:52

Bunaziua!

Incazulautorizariunuicursonlinemaiestenecesaraînchirierepentruosalădecurs?

Sepastreazaaceasistructuraincazulautorizariiunuicursonline?Multumesc!

Răspunde

ClaudiaBanica­TrainingExtreme says 05/02/2015at09:33

05/02/2015at09:33

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

 

BunaCosmina,

 

Inacestmomentlegislatianupermiteautorizareavreunuicursonline.

 

Ozifrumoasa!

 

Răspunde

IulianaZavoianusays

IulianaZavoianusays

24/01/2015at18:27

Felicitaripentruexplicatii.

AsdorisavaintrebdacapentrucodCAEN8559,osocietatecomercialacuCApeste65000

eurotrebuiesatreacalaimpozitpeprofitsauseincadreazalaexceptiiadicaplatestedoar

impozitpevenit.

 

Multumesc.

Răspunde

ClaudiaBanica­TrainingExtreme says

28/01/2015at13:32

 

BunaIuliana, Multumimfrumos,dacamaiainevoiedeinformatiisuplimentareteajutamcudrag. Legatdeintrebareata,societateatrebuiesatreacalaimpozitpeprofitdatfiindcaa

depasitpragullimitade65000deeuro,limitaincareseincadralaplataimpozituluipe

venit.

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

 

Ozifrumoasa!

Răspunde

AlexandraPsays

AlexandraPsays

06/01/2015at22:03

Vamultumesc!Multsuccesinceeacefaceti!

 

Răspunde

AlexandraPsays

AlexandraPsays

29/12/2014at22:04

Vamultumescfoartemultpentruajutor.Amointrebare.Estevalabilaexactaceeasi

metodologiesipentruacreditareacursurilorcetindeactivitatideinfrumusetare?Sianume

Stilist­protezistunghii.

Careesteprimainstitutiecatrecaretrebuiesamaadresez?

Vamultumesc!Unannouminunat!

 

Răspunde

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

 
  RoxanaCozma­ExtremeTrainingsays

RoxanaCozma­ExtremeTrainingsays

06/01/2015at14:44

 

Bunaziua, Cursurilecetindeactivitatideinfrumusetare(ex.Stilist­protezist)auaceeasi metodologiedeacreditarecasicursuriledespecializare/perfectionare.Incazulin

careavetiinfiintatasocietateacucodulCAEN8559“Alteformedeînvăţământ”si

achitatetaxele,impoziteleşicontribuţiilecătrestat,putetipregatidocumentelecare

atestaindeplinireaconditiilordeeligibilitate.Pasulurmatorarfiachitareataxeide

autorizaresidepunereadosaruluilasecretariatulcomisieideautorizaredinjudeţulîn

careaveţiînregistratsediulsocialalfirmei.

Dacaavetinevoiedealteinformatii,vastamcuplacereladispozitiesilanr.detel.

0726005555.

Oziexcelenta!

 

Răspunde

  Ioanasays
 

Ioanasays

13/11/2014at11:31

Bunaziua,

 

multumimpentruinformatii,suntfoarteutile!Asaveaointrebare,incadrulaceluiasidosar

deautorizare(primuldealtfel),sepotdepunedocumentelenecesarepentrumaimulte

cursuri?Adicaasdorisapotderulauncursdemanagerdeproiect,darsiunuldeformator.

Lepotincadrainacelasidosar?

Multumesc!

 

Ozibuna!

Răspunde

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

RoxanaCozma­ExtremeTrainingsays

RoxanaCozma­ExtremeTrainingsays

14/11/2014at18:19

BunaziuaIoana,

Incadrulaceluiasidosardeautorizare,nusepotdepunedocumentepentrumaimulte

cursuri.Fiecarecursvaaveapropriuldosarcarevacontinedocumentelenecesarein

vedereaautorizarii.

Dacaainevoiedealteinformatii,itistamcuplacereladispozitiesilanr.detel.0726

005555.

 

Oziexcelenta!

Răspunde

Lucianasays 05/11/2014at16:44

Lucianasays

05/11/2014at16:44

Bunaziua!Multumimentruinformatii,suntfoartepertinente.Dorescsaautorizezuncurs

pentruexpertiaccesarefondurieuropene,sinureusescsagasescnicaiericarearputeafi

costulFormularelorcertificatelordeabsolvire,precumsisuplimenteledescriptive(probabil

casuntpercursant),pentrucareamintelescaANCpercepeotaxasuplimentara,inafara

detaxadeautorizare.Maputetiajuta,avetiideecarearputeafiintervalulincarese

regasesteacestcost?

Multumescmult!

Răspunde

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

RoxanaCozma­ExtremeTrainingsays 08/11/2014at13:48 BunaziuaLuciana,
RoxanaCozma­ExtremeTrainingsays
08/11/2014at13:48
BunaziuaLuciana,
Formularelecertificatelordeabsolviresisuplimentelordescriptiveseelibereazain
functiedenumarulpersoanelorcareausustinutsipromovatexamenuldecertificare.
AchizitionareaacestorasefacepebazauneicereridepuselaRegistraturaANCsia
documentelordelasustinereaexamenului(indubluexemplar).Costulesteinfim,
regasindu­seinintervalul0,1–0,2lei/exemplar.
Dacaainevoiedealteinformatii,itistamcuplacereladispozitiesilanr.detel.0726
005555.
Oziexcelenta!
Răspunde
LACRAMIOARAsays
24/10/2014at19:36
Abiaaminfiintatfirmalacaresuntadministratorunic,lacareamintrodussicodul
8559,desfasoractivitateadecroitorie,amspatiulmeu,ammasinilemele,vreausaformez
profesionaltinereinaceastameserie,pelingadiplomadebacalaureatamsiodiploma
eliberatadeSoaladeartecuspecializareaDesignvestimentar.Potsafacacestlucru?Ma
potconsideracuaceastadiplomaformator?Cepasitrebuiesaurmez?Multumesc.
Răspunde

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

RoxanaCozma­ExtremeTrainingsays 01/11/2014at15:39 BunaziuaLacramioara,
RoxanaCozma­ExtremeTrainingsays
01/11/2014at15:39
BunaziuaLacramioara,
Pentruacreditareaunuicurssuntnecesaridoiformatori.Dacaveiaveadiplomade
Preparator(studiimedii),veiputeafiunuldintreacestia,numaipentruparteapractica
atrainingului.Pentruparteateoretica,vafinevoiedeopersoanacudiplomade
Formator(studiisuperioare)sicalificareindomeniulpredat.
Dacaainevoiedealteinformatii,itistamcuplacereladispozitiesilanr.detel.0726
005555.
Oziexcelenta!
Răspunde
ralucasays
21/10/2014at18:38
Bunaseara.Eudetinexperientasidiplomaindomeniuprecumsiceadeformator.Doresc
saacreditezuncurs,potfitoteuformator,eufiindsiadministratorulfirmei?multumesc
Răspunde
RoxanaCozma­ExtremeTrainingsays
22/10/2014at14:01

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

BunaziuaRaluca, Pentruacreditareaunuicursestenevoiededoiformatoricarevorparticipala desfăşurareaprogramuluideformare.Tupotifiunuldintreacestia,chiardacaesti administratorulfirmei.Intreformatorisifurnizoruldeformaretrebuiesaexistecontract demuncasaucolaborare. Incazulincareainevoiedealteinformatii,itistamcuplacereladispozitiesilanr.de

tel.0726005555.

Oziexcelenta!

Răspunde

Cristinasays 10/10/2014at15:16

Cristinasays

10/10/2014at15:16

Bunaziua, Pentruaacreditauncursdemachior,catiformatorisuntnecesarisidacadiplomade

PreparatorCOR333309estesuficientasauestenevoiedeceadeFormator?

Multumesc

Răspunde

RoxanaCozma­ExtremeTrainingsays 01/11/2014at15:17

RoxanaCozma­ExtremeTrainingsays

01/11/2014at15:17

BunaziuaCristina,

Pentruacreditareaunuicurssuntnecesaridoiformatori.Unuldintreacestiapoate

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

aveadiplomadePreparatorpentruparteapracticaacursului,pentruparteateoretica

fiindnecesaraceadeFormator.

Oziexcelenta!

Răspunde

 

Otiliasays

07/10/2014at17:23

07/10/2014at17:23

Bunaziua,

Multumescfrumospentrudescriereapasilorcetrebuieurmati.Eusuntautorizatadestatul

irlandezsaofertraining­uriinHaccpsiFoodSafety,stiticumvadacastatulromanar

recunoastecertificarilemele?

Multumescanticipatpentruraspuns,

OtiliaRosu

Răspunde

RoxanaCozma­ExtremeTrainingsays

RoxanaCozma­ExtremeTrainingsays

08/10/2014at13:04

BunaziuaOtilia,

InRomania,proceduradeechivalareastudiiloresteposibilaincadrulCentrului

NationaldeRecunoasteresiEchivalareaDiplomelor.Maimulteinformatiipotiobtine

accesandlink­ulurmatorhttp://www.cnred.edu.ro/#Prezentare.

Dacaainevoiedealteinformatii,itistamcuplacereladispozitiesilanr.detel.0726

005555.

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

Oziexcelenta!

Răspunde

Alinasays 07/10/2014at11:58

Alinasays

07/10/2014at11:58

Multumimpentruinformatii,estedeunrealajutor.CAEN­ul8559trebuieobligatoriusafie

domeniulprincipaldeactivitatesaupoatefisicelsecundar?Deoareceamdejaactivitatea

principaladesalondeinfrumusetaresispatiulimipermitesipentruoscoalademeserii.Va

multumescanticipat

Răspunde

RoxanaCozma­ExtremeTrainingsays 08/10/2014at13:30

RoxanaCozma­ExtremeTrainingsays

08/10/2014at13:30

BunaziuaAlina,

Pentrualivracursuriacreditate,codulCAENalsocietatiitrebuiesafie8559(Alte

formedeinvatamant).Maimulteinformatiipotiobtinevizitandsite­ulANC

Oziexcelenta!

Răspunde

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

iulianagheorghesays 01/10/2014at18:06

iulianagheorghesays

01/10/2014at18:06

Multumimcavaganditisilaceicarenustiudeundesainceapacuactele

Amunsalondecoafurasiasdorisadeschidinacelasispatiusioscoaladecoafurasi

frizerie.Credeticaasputeaobtineautorizatiile?Deundesaincep?

Multumescanticipatptraspuns

Răspunde

RoxanaCozma­ExtremeTrainingsays 08/10/2014at13:48

RoxanaCozma­ExtremeTrainingsays

08/10/2014at13:48

BunaziuaIuliana,

Esteposibilsadeschizioscoaladecoafurasifrizerieincadrulsalonuluidecoafurasi totodatasaobtiiautorizatiilenecesare.Cursurileseautorizeazadoarpepersoana

juridicăcearecodCAEN8559,prinurmaretrebuiesainfiintezisocietateacucodul

CAENmentionat.

Dacaainevoiedealteinformatii,itistamcuplacereladispozitiesilanr.detel.0726

005555.

Oziexcelenta!

Răspunde

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

  Marius says
 

Mariussays

14/09/2014at10:08

Pentruaacreditauncurs,formatorultrebuiesaaibeoanumităexperientasauarenevoie

doardediplomadeformatorpentruafieligibilpentruacreditareacursuluirespectivde

formare

 

Răspunde

RoxanaCozma­ExtremeTrainingsays

RoxanaCozma­ExtremeTrainingsays

15/09/2014at17:03

 

BunaziuaMarius,

Pentruaacreditauncurs,trainerultrebuiesădeținădiplomadeFormatorși

experientaîndomeniulpredat.Ladosaruldeacreditaresedepuncopiialediplomelor

şicertificatelordincarereiesecădeţinespecializareacerutădeprogramuldeformare

.

Dacaainevoiedealteinformatii,itistamcuplacereladispozitiesilanr.detel.0726

005555.

 

Oziexcelenta!

 

Răspunde

MIRCEADIMAsays

MIRCEADIMAsays

28/07/2014at13:07

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

Suntetitari!Dardindarsefacerai!Saavetibaftamaresisuccesincontinuare.

Răspunde

 

MIhasays

26/06/2014at15:44

26/06/2014at15:44

Bunaziua,

Esteexcelentarticolulsiinformatiiledinel!Suntcurioasadacaceeaceatiprezentataici,se

poateaplicasilapiatade„self­help/dezvoltarepersonala”.

Suntfoartemulteseminariisicursuridindomeniulacestaincaresefolosesccombinatiide

tehnicidinzoneprecumpsihologie(terapiicomportamentale,psih.pozitiva,psihodrama),

NLP,consiliere

Nu­midauseamadacaunastfeldecurspoatefiautorizat.Sidacada,incecategorie

intra?

Multumesc.

Răspunde

RoxanaCozma­ExtremeTrainingsays

RoxanaCozma­ExtremeTrainingsays

26/06/2014at17:03

Bunaziua, Vamultumimpentruaprecieri!Inceeaceprivestesolicitareadvs.,vamentionezca putetiautorizauncursalcaruiobiectivestepregatireapersoanelorpentruocupaţia

CONSILIERPENTRUDEZVOLTAREPERSONALĂcodCOR242324.Maimultedetalii

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

putetiobtineaccesandlink­ulurmator

Oziexcelenta!

Răspunde

ElenaPopescusays 30/06/2014at17:42

ElenaPopescusays

30/06/2014at17:42

Bunaziuasifelicitaripentruarticol!

Estefoarteclarasiconcisaprocedurapentruautorizareaunuicursacreditat!

Insa,eudorescsadeschidofirmacacaruiobiectdeactivitatesafierealizarea

cursurilordemuzica,dans,teatru,modeling,pictura,etc.atatpentruadulticatsi

pentrucopii.Inurmarealizariiacestorcursuri,persoaneleinscrisenuvorprimi

certificateacrditate,recunoscutedeniciunminister.Sevoracorda,lacerere,doar

adeverinte/certificatecaresademonstrezefaptulcaauparticipatlauncursorganizat

defirmanoastra.

Inacestcaz,deceautorizariestenevoie?

Instructoriitrebuiesaaibaoanumitaspecializare?

Vamultumescanticipatsivadorescozifrumoasa!

Elena

Răspunde

RoxanaCozma­ExtremeTrainingsays

RoxanaCozma­ExtremeTrainingsays

01/07/2014at16:12

BunaElena,

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

Nebucuramcati­aplacutacestarticol!Inceeaceprivestesolicitareata,poti

consultaOG129/2000privindformareaprofesionalaaadultilor,republicata

Inart.32,34,36sefacereferirelafurnizoriideformareprofesionalaneautorizati.

Oziexcelenta!

Răspunde

Simona says 19/06/2014at18:21

Simonasays

19/06/2014at18:21

Foarteutileinformatiile!!! Incercintocmescdosarulpentruautorizareaunorcursuridelimbaenglezaorganizatedeo scoalaparticularadelimbistraine.ReferitorlacodulCAEN,inactuldeinfiintareestetrecut

doar„8552–invatmantindomeniulcultural,limbistraine,muzica,teatru,dansetc”.Trebuie

safietrecutneaparat8559pentruafiindepliniteconditiiledeeligibitatesauestesuficient

coduldemaisus–fiindmentionatesilimbilestraine?

Vamultumescanticipatpentruraspuns!

Răspunde

RoxanaCozma­ExtremeTrainingsays 20/06/2014at16:32

RoxanaCozma­ExtremeTrainingsays

20/06/2014at16:32

BunaSimona,

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

SocietateacaredoresteautorizareacursurilorrespectivetrebuiesaaibacodulCAEN

8559.Maimulteinformatiipotigasiaccesandlink­ulurmator

 

Oziexcelenta!

Răspunde

FlorianaPahoveanu says 18/06/2014at16:33

18/06/2014at16:33

Foarteclardemersulpentruautorizare.Multumiriinacestsens.Varogunsfatsunto

organizatiesivreausaautorizezuncursdeperfectionarepentrupsihopedagogisipsihologi

metodeinabordareaautismului.Credeticaesteposibil?Multumesc

Răspunde

RoxanaCozma­ExtremeTrainingsays

RoxanaCozma­ExtremeTrainingsays

19/06/2014at13:40

Bunaziua, Vamultumimpentruaprecieri!Inceeaceprivestesolicitareadvs.,putetiautoriza

cursulPedagogderecuperare(COR333003).Aplicareametodelordeintervenţieîn

autismestelegalădinpunctdevedereprofesionalîncazulurmătoarelorstandarde

 

ocupaţionale:

–Psiholog(COR244511),absolventalFacultăţiidePsihologie;

–Psihopedagog(COR244512),absolventalFacultăţiidePsihopedagogieSpecială

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

saualunuicursdeformareprofesională;

–Pedagogderecuperare(COR333003),cursdeformareprofesionalăatestatde

MinisterulEducaţieişiMinisterulMunciiprinAutoritateaNaţionalădeCalificare(fostul

CNFPA).

Maimulteinformatiiputetigasipesite­ulANChttp://www.anc.edu.ro/.

 

Oziexcelenta!

Răspunde

 

Razvansays

13/06/2014at16:52

13/06/2014at16:52

Bunaziua! Dorescdeschidereauneiscolidemodelingiarprintrecursurisenumarasi„make­up”,foto, bunemaniere.Panalaademaraacestproiectampurtatdiscutiicuunfostmodel,siun fotografpentruviitoareacolaborare.Avendinvederecaacestecursuriseadreseaza

persoanelorcuvarstecuprinseintre14si25deanidardoresceliberareaunordiplomede

absolvire,esteobligatorieacreditarea,enecesaracolaborareacupersoaneceauurmat

cursurideformatori?

Multumesc!

Răspunde

RoxanaCozma­ExtremeTrainingsays

RoxanaCozma­ExtremeTrainingsays

13/06/2014at18:12

Bunaziua,

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

Incazulincaredoritieliberareaunorcertificatedeabsolvireacreditate,esteobligatorie

acreditareacursurilorsicolaborareacupersoaneceauurmatcursulFormator.

Maimulteinformatiidespreautorizareaunuicursputetigasiaici

http://www.traininguri.ro/cum­autorizez­curs/,iarlegislatiainvigoarepentrusolicitarea

dvs.ogasitipesite­ulANChttp://www.anc.edu.ro/.

 

Oziexcelenta!

Răspunde

BanutaNicolae says 06/06/2014at20:08

06/06/2014at20:08

Amurmatproceduralegala(OUG129/2000s.c.l.),mentionatasideDvs.pentruintocmirea

dosarelordeautorizareinvedereaorganizariicursurilordespecializare(„agentcontrol

acces”,”agentinterventiepazasiordine”,urmeaza„agentsecuritateincinte”),siamobtinut

autorizariledelastructuraDvs.dinjudetulmeu!!!Amfostinstiintatcaoasociatie/fundatie

dinjudetulIasiarfisesizatconducereastructuriiDvs.localecacevanuarfiinordine!?

Rog,unraspuns„cristal”(caceledemaisus!),pentruavedeacareestesituatiasi,dupacaz

sareiauprocedurarecomandata!!!rog,dacasepoatesicomunicarebilaterala!Multumesc

mult!

Răspunde

RoxanaCozma­ExtremeTrainingsays

RoxanaCozma­ExtremeTrainingsays

10/06/2014at16:12

Bunaziua,

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

ArticolulafostredactatpentruaveniatâtînsprijinulcursanțilorExtremeTraining,cât

șiînsprijinulcompaniilorinteresatesă­șiautorizezeuncurs.Pentruasolutiona

problemaprezentata,trebuiesavaadresatiANC(AutoritateaNationalapentru

Oziexcelenta!

Răspunde

marianalavinia says 29/05/2014at09:27

29/05/2014at09:27

amointrebare!dacasuntautorizatapeuncursdecalificarecoafor­frizer­manichiurist­

pedichiuristsiorganizezuncursdeinitierepentrumodululdefrizer,pediplomade

absolvireladenumireprogramscriuFrizersauCoafor­frizerie­manichiurist­pedichiurist?

Răspunde

RoxanaCozma­ExtremeTrainingsays

RoxanaCozma­ExtremeTrainingsays

29/05/2014at10:16

 

BunaLavinia,

Incazulincareorganizeziuncursdeinitierepentrumodululfrizer,pecertificatulde

absolvireveiscrieladenumireprogramFrizer.

Oziexcelenta!

Răspunde

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

 

Ioanasays

15/05/2014at09:48

15/05/2014at09:48

Foarteutileinformatiilepostate.Multumesc!

Varogsamaajutati,inmasuraincaresepoate,cuoinformatie.Careestediferentaintre

uncursdeperfectionaresiunuldesecializare?

Multumescanticipat!

Răspunde

RoxanaCozma­ExtremeTrainingsays

RoxanaCozma­ExtremeTrainingsays

21/05/2014at15:52

Bunaziua,

ConformOG129/2000privindformareaprofesionalaaadultilor,republicata2014,

Cap.I,art.8,alin.C,„perfectionarea,respectivspecializarea,reprezintapregatirea

profesionalacareconduceladezvoltareasaucompletareacunostintelor,deprinderilor

saucompetentelorprofesionalealeuneipersoanecaredetinedejaocalificare,

respectivdezvoltareacompetentelorincadrulaceleiasicalificari,dobandireade

competentenoiinaceeasiarieocupationalasauintr­oarieocupationalanoua,

dobandireadecompetentefundamentale/cheiesaucompetentetehnicenoi”.

Practic,nuexistadiferenteintreceledouaformedepregatire,depindedoardemodul

incareacesteaseacrediteaza.

Oziexcelenta!

Răspunde

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

Alex says

Alexsays

09/05/2014at12:22

Foarteutilarticolul!Multumesc!

Răspunde

ValentinaSerpoi says

18/03/2014at10:35

Foarteutilmaterial.Imiestedeunrealfolos.Multumesc.

Răspunde

MadalinaRandasu says

05/02/2014at18:03

Multumescfrumospentruinformatiesimoduldeprezentare.Multsuccesinorganizarea

cursurilor.

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

Răspunde

ZoeDoinaNITA says

12/01/2014at10:02

Vamultumescpentruinformatiisimaialespentrulectiadegenerozitate!Learningby

sharing!

Răspunde

IleanaVelicu says

12/12/2013at10:50

Imiplacfoartemultinformatiileconcise,laobiect.Suntincantatadematerialulpecarel­ati

 

furnizattuturor.

Vamultumescmult!

Răspunde

MarcelaBratosin says

11/12/2013at12:19

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

Dacatotiromaniiardamaideparteinformatiilebune,farasaasteptesamoarasicapra

vecinuluiRomaniaarficeamaibogatataraalumii.Mafacetisafiumandracatraiescin

Romania.Multumesc­suntetiatatdefrumosi!

Răspunde

cristina says

cristinasays

11/12/2013at11:32

Maiclardeatatnucredcaseputeaexpunemetodologia.Multumescmult.

Răspunde

MIRELAB says

MIRELABsays

11/12/2013at10:46

EXCELENTEINFORMATIILE,MULTUMESC

Răspunde

7/31/2016

CumseautorizeazauncursANC­ExtremeTraining

stefanasays 11/12/2013at21:32 Multumesc, Stiamcatecevadarasacumesteprezentatinmail,nuamintalnitnicaieri. Răspunde
stefanasays
11/12/2013at21:32
Multumesc,
Stiamcatecevadarasacumesteprezentatinmail,nuamintalnitnicaieri.
Răspunde
Lasăunrăspuns
Adresatadeemailnuvafipublicată.Câmpurilenecesaresuntmarcate*
Comentariu
Nume*
Email*
Paginăweb