Sunteți pe pagina 1din 10
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA ŞI URBANISM „ION MINCU” – BUCUREŞTI UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME « ION

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA ŞI URBANISM „ION MINCU” – BUCUREŞTI

UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME « ION MINCU » - ION MINCUUNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBANISM Str. Academiei 1820, 014100, Bucureşti; Romania tel: + 021 / 315.54.82; T. C. + 021 / 3077 176; 021 / 30.77.178

Departamentul de Istoria & Teoria Arhitecturii şi Conservarea Patrimoniului „Sanda Voiculescu”

LANSARE TEMĂ 22/02/2016 - ORA 9,30 - ÎN ATELIERUL G1

INSERŢII ÎN SITURI CONSTRUITE PROTEJATE ZONE PROTEJATE DIN MUNICIPIUL BUCUREŞTI

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Proiectul urmăreşte asimilarea metodelor de cercetare, de reglementare şi de intervenţie în zonele construite protejate, prin conservarea, punerea în valoare a identităţii acestora şi inserţia de clădiri noi, în contextul dezvoltării fireşti a oraşului. Totodată acesta este conceput ca o simulare a lucrărilor de proiectare pentru asanarea-dezvoltarea fondului construit şi inserţia de clădiri noi în diferite amplasamente definite şi reglementate, prin P.U.Z. pentru zone construite protejate – parte componentă a P.U.G. pentru Municipiul Bucureşti - ca zone cu valori culturale, istorice, arhitecturale şi urbanistice semnificative pentru identitatea oraşului.

ZONELE DE STUDIU

Dintre zonele construite protejate precizate de îndrumători în cadrul şedinţei de lansare a proiectului, echipele vor alege o zonă de studiu din partea centrală a oraşului Bucureşti (vezi anexa I) asupra căreia sa va realiza o cercetare amănunţită. Suprafaţa studiată va fi cuprinsă între 1 şi 3 ha.

DESFĂŞURAREA PROIECTULUI

Proiectul se va realiza în colective de câte 3-4 studenţi. Fiecare din cele două etape ale proiectului se va încheia cu susţinerea lucrării de către autori în faţa îndrumătorilor şi a celorlalte echipe. Programul de desfăşurare al orelor de atelier şi al predărilor cu susţinere pentru cele două etape de lucru nu poate suferi modificări fiind corelat cu orarul stabilit de către Catedra de Proiectare pentru întregul semestru II al anului V.

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA ŞI URBANISM „ION MINCU” – BUCUREŞTI UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME « ION

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA ŞI URBANISM „ION MINCU” – BUCUREŞTI

UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME « ION MINCU » - ION MINCUUNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBANISM Str. Academiei 1820, 014100, Bucureşti; Romania tel: + 021 / 315.54.82; T. C. + 021 / 3077 176; 021 / 30.77.178

Departamentul de Istoria & Teoria Arhitecturii şi Conservarea Patrimoniului „Sanda Voiculescu”

ETAPELE PROIECTULUI

ETAPA I. Cercetarea, evaluarea şi stabilirea reglementărilor de intervenţie

1. Definirea zonei de studiu

alegerea zonei;

stabilirea limitelor împreună cu îndrumătorul.

2. studiul de fundamentare propriu-zis (aplicarea metodei de analiză multicriterială ca instrument de cercetare în zona delimitată):

cercetarea documentară (documentaţia urbanistică în vigoare, planuri istorice, note bibliografice, date arhivă ş.a.);

cercetare in situ pentru actualizarea, completarea şi detalierea documentaţiei

urbanistice în vigoare (cartarea datelor de analiză, fişe de inventariere a imobilelor, planuri analitice);

studiul istoric (prezentarea evoluţiei zonei din punct de vedere urbanistic şi arhitectural).

3. concluzii – identificarea valorilor şi atitudinea faţă de zona istorică studiată:

sinteza cercetărilor şi evaluarea datelor cu precizarea gradelor de protecţie pentru componentele arhitectural-urbanistice ale zonei studiate;

stabilirea tipului şi a posibilităţilor de intervenţie în zona studiată în vederea protecţiei şi dezvoltării;

schiţă de reglementare cu precizarea restricţiilor şi a permisivităţilor de intervenţie urbanistică şi arhitecturală.

ETAPA a II-a. Intervenţia de asanare-dezvoltare şi inserţia de clădiri noi

4. elaborarea proiectului de inserţie pe baza concluziilor din studiul de fundamentare şi a reglementărilor de intervenţie stabilite în etapa I.

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA ŞI URBANISM „ION MINCU” – BUCUREŞTI UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME « ION

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA ŞI URBANISM „ION MINCU” – BUCUREŞTI

UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME « ION MINCU » - ION MINCUUNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBANISM Str. Academiei 1820, 014100, Bucureşti; Romania tel: + 021 / 315.54.82; T. C. + 021 / 3077 176; 021 / 30.77.178

Departamentul de Istoria & Teoria Arhitecturii şi Conservarea Patrimoniului „Sanda Voiculescu”

CONŢINUTUL PROIECTULUI

ETAPA I (Cercetarea, evaluarea şi reglementarea intervenţiilor) va conţine următoarele piese:

1. PIESE SCRISE:

1.1. Evoluţia istorică a zonei studiate cu prezentarea structurată a informaţiilor

în funcţie de tipul de cercetare întreprins în următoarele sub-capitole:

cercetare bibliografică şi cartografică;

cercetare de arhivă şi juridică;

cercetare in situ.

1.2. Situaţia actuală a zonei studiate cu prezentarea structurată a informaţiilor

în funcţie de tipul de cercetare întreprins în următoarele sub-capitole:

statutul juridic de protecţie din zona studiată, inclusiv documentaţia de

urbanism în vigoare (L.M.I.-2010, P.U.G., P.U.Z. pentru zone construite protejate);

cercetare în situ (analiza multicriterială, inclusiv cartarea şi întocmirea fişelor analitice de cartare pentru toate imobile din zona studiată);

actualizarea, completarea şi detalierea datelor din documentaţia urbanistică în vigoare;

concluzia cercetării multicriteriale, structurată în capitolele de sinteză în funcţie de particularităţile zonei studiate;

1.3. Atitudinea faţă de zona studiată în funcţie de rezultatele cercetărilor

întreprinse.

1.4. Reglementările urbanistice şi arhitecturale cu caracter general (în

concordanţă cu planşele de evaluare şi atitudine) cu detalierea restricţiilor şi a permisivităţilor referitoare la funcţiuni, reţea stradală, parcelar, fond construit, precum şi a relaţiilor dintre acestea - pentru dezvoltarea subzonei studiate în spiritul conservării şi punerii în valoare a componentelor identificate ca semnificative pentru

patrimoniul cultural local şi/sau naţional prin cercetarea întreprinsă.

1.5. Atitudinea faţă de imobilul studiat şi reglementările aferente.

2. PIESE DESENATE:

2.1. Planşe de analiză – evoluţia istorică a zonei studiate rezultate din:

cercetarea cartografică a planurilor istorice din zonă cu surprinderea

schematică a evoluţiei componentelor de ţesut urban; (planuri istorice - transpunere la sc. 1:1.000 sau sc. 1:500 după caz).

cercetare iconografică cu prezentarea imaginilor de arhivă identificate prin cercetarea de arhivă;

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA ŞI URBANISM „ION MINCU” – BUCUREŞTI UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME « ION

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA ŞI URBANISM „ION MINCU” – BUCUREŞTI

UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME « ION MINCU » - ION MINCUUNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBANISM Str. Academiei 1820, 014100, Bucureşti; Romania tel: + 021 / 315.54.82; T. C. + 021 / 3077 176; 021 / 30.77.178

Departamentul de Istoria & Teoria Arhitecturii şi Conservarea Patrimoniului „Sanda Voiculescu”

cercetare documentelor de autorizare a construirii identificate prin

cercetarea de arhivă pentru imobilele din zonă.

2.2. Planşe de analiză multicriterială – centralizarea fişelor de cartare pentru

imobile din zona studiată şi prezentarea structurată pentru cel puţin următoarele categorii de informaţii:

statutul juridic de protecţie;

vechimea reţelei stradale din zonă;

vechimea şi evoluţia parcelelor din subzona studiată;

vechimea şi evoluţia fondului construit din subzona studiată;

încadrarea stilistică a clădirilor;

limbajul arhitectural al clădirilor din zona studiată;

starea fizică a componentelor arhitecturale şi a decoraţiilor clădirilor;

funcţiunile din zonă;

indicatorii urbanistici (P.O.T. şi C.U.T.) din zona studiată;

regimul de înălţime al clădirilor (înălţimea la cornişă şi numărul de niveluri);

analiza intervenţiilor recente (post 1989)

alte planşe care pot centraliza la nivelul zonei studiate informaţiile

înregistrate în fişele de cartare referitor la elemente particulare şi/sau caracteristice ale arterei stradale (amplasament clădire, plantaţii de aliniament sau pe parcelă, relaţia clădirilor cu spaţiul public, împrejmuiri ş.a.), elemente morfologice particulare ale clădirilor (compoziţie de volume, accente arhitecturale ş.a.) şi/sau caracteristice ale clădirilor (cromatica şi textura materialelor, formă acoperiş, formă ferestre, tipologie acces ş.a.). (suport plan topo actualizat sc. 1:500 transpus la sc. 1:1.000).

2.3. Planşă de sinteză evaluarea zonei studiate pe capitole de sinteză în

funcţie de particularităţile sale, cu prezentarea structurată pentru cel puţin următoarele categorii de informaţii: (suport plan topo actualizat sc. 1:500 transpus la

sc. 1:1.000).

elemente cu valoare semnificativă pentru patrimoniul cultural local sau naţional;

elemente cu valoare nesemnificativă pentru patrimoniul cultural local şi naţional;

elemente nocive pentru patrimoniul cultural local şi naţional.

2.4. Planşă de atitudine – prezentarea unei propuneri de intervenţie pentru

dezvoltarea zonei studiate în spiritul conservării şi punerii în valoare a elementelor

identificate ca semnificative pentru patrimoniul cultural local şi naţional prin cercetarea întreprinsă anterior, cu marcarea elementelor de ţesut urban conservate,

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA ŞI URBANISM „ION MINCU” – BUCUREŞTI UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME « ION

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA ŞI URBANISM „ION MINCU” – BUCUREŞTI

UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME « ION MINCU » - ION MINCUUNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBANISM Str. Academiei 1820, 014100, Bucureşti; Romania tel: + 021 / 315.54.82; T. C. + 021 / 3077 176; 021 / 30.77.178

Departamentul de Istoria & Teoria Arhitecturii şi Conservarea Patrimoniului „Sanda Voiculescu”

modificate şi/sau înlăturate. (suport plan topo actualizat sc. 1:500, după caz transpus la sc. 1:1.000).

2.5. Planşă de reglementare urbanistică şi arhitecturală cu caracter general

(în concordanţă cu planşele de evaluare şi atitudine) cu detalierea restricţiilor şi permisivităţilor referitoare la funcţiuni, reţea stradală, parcelar, fond construit, precum şi a relaţiilor dintre acestea - pentru dezvoltarea zonei studiate în spiritul conservării şi

punerii în valoare a elementelor identificate ca semnificative pentru patrimoniul cultural local şi/sau naţional prin cercetarea întreprinsă. (suport plan topo actualizat sc. 1:500, după caz transpus la sc. 1:1.000).

Etapa a II-a (Intervenţia de asanare-dezvoltare şi inserţia de clădiri noi) va conţine următoarele piese desenate:

1. Planşă de atitudine şi reglementare la nivel de detaliu cu planul de situaţie al

parcelei studiate şi al parcelelor învecinate cu ea, cu marcarea propunerilor stabilite în baza restricţiilor şi a permisivităţilor de intervenţie din regulament elaborat în etapa I; (suport plan topo actualizat sc. 1:500, transpus la sc. 1:200).

2. Planşe reprezentând intervenţia propriu-zisă cu inserţia de clădiri noi integrate

în zonă sau după caz de extindere a fondului construit existent şi conservarea- restaurarea componentelor cu valoare culturală; (toate planurile, faţadele, precum şi secţiunile caracteristice stabilite de comun acord cu îndrumătorul la sc. 1:100).

3. Perspective caracteristice la nivelul ochiului din care să rezulte capacitatea

de integrare a inserţiei propuse, precum şi modalitatea de punere în valoare a

fondului construit existent.

Lucrarea se va preda pe hârtie (cu dimensiunea dosarului final obligatoriu în format A3 şi în format digital pe DVD cu fişierele de imagini în format .jpg., 300 dpi., iar cele cu text în format .pdf.

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA ŞI URBANISM „ION MINCU” – BUCUREŞTI UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME « ION

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA ŞI URBANISM „ION MINCU” – BUCUREŞTI

UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME « ION MINCU » - ION MINCUUNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBANISM Str. Academiei 1820, 014100, Bucureşti; Romania tel: + 021 / 315.54.82; T. C. + 021 / 3077 176; 021 / 30.77.178

Departamentul de Istoria & Teoria Arhitecturii şi Conservarea Patrimoniului „Sanda Voiculescu”

CRITERII DE PROMOVABILITATE ŞI EVALUARE

Pentru acceptarea proiectului în procesul de judecare şi evaluare este obligatorie îndeplinirea simultană a următoarelor condiţii:

prezenţa la cel puţin jumătate din şedinţele de îndrumare din cadrul atelierului;

cel puţin două corecturi pentru fiecare etapă a proiectului; (corectura presupune în

mod obligatoriu prezentarea soluţiilor / propunerilor studenţilor pe suport de hârtie / foiţă / calc).

prezenţa şi susţinerea lucrărilor la predările parţială şi finală a proiectului;

Procesul de judecare şi de notare a proiectului urmăreşte următoarele criterii evaluare:

claritatea şi profunzimea cercetării;

corectitudinea şi pertinenţa soluţiilor;

coerenţa şi consecvenţa abordării etapelor;

consecvenţa demonstrată de-a lungul orelor de atelier.

Etapele proiectului reprezintă o pondere de câte 50% din nota finală, dar ambele au caracter obligatoriu, fiind necesară promovarea fiecăreia.

Utilizarea parţială sau integrală a oricărei baze documentare (publicate sau nu), inclusiv a documentaţiilor de urbanism şi a studiilor istorice, fără precizarea explicită a sursei (autorul, titlul lucrării, data elaborării) reprezintă plagiat, fraudă care atrage după sine notarea întregului proiect cu nota 1 (unu).

februarie 2016

Colectiv de îndrumători:

arh. Irina POPESCU-CRIVEANU conf. dr. arh. Petru MORTU lect. dr. arh. Irina TULBURE lect. dr. arh. Toader POPESCU asist. dr. arh. Irina POPESCU asist. dr. arh. Alexandra TEODOR

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA ŞI URBANISM „ION MINCU” – BUCUREŞTI UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME « ION

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA ŞI URBANISM „ION MINCU” – BUCUREŞTI

UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME « ION MINCU » - ION MINCUUNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBANISM Str. Academiei 1820, 014100, Bucureşti; Romania tel: + 021 / 315.54.82; T. C. + 021 / 3077 176; 021 / 30.77.178

Departamentul de Istoria & Teoria Arhitecturii şi Conservarea Patrimoniului „Sanda Voiculescu”

CALENDARUL PROIECTULUI

SĂPT

DATA

ETAPELE PROIECTULUI

I

22

feb.

LANSARE TEMĂ Prezentarea cerinţelor din temă. Stabilirea echipelor de lucru. Alegerea zonelor de studiu.

 
 

29

feb.

Definirea zonei de studiu.

II

 

Documentare in situ. Cercetare bibliografică şi de arhivă.

 

7

mar.

Cercetare in situ

III

14

mar.

Cercetarea documentaţiilor de specialitate existente

IV

 

Studiu istoric Analiză multicriterială

V

21

mar.

Analiză multicriterială Evaluare şi concluzii

VI

28

mar.

Evaluare şi concluzii Regulament privind zona analizată

ETAPA I

VII

4 apr.

Regulament privind zona analizată

VIII

11

apr.

PREDARE PARŢIALĂ CU SUSŢINEREA LUCRĂRII

 

18 apr. 3 mai. VACANŢĂ

 

9

mai

Planul imobilului şi al vecinătăţilor (scara 1:200). Fronturi desfăşurate cu indicarea elementelor morfologice, a materialelor şi

 

IX

a altor elemente caracteristice zonei Coordonate generale ale soluţiei de arhitectură sau schițarea temei de arhitectură

X

16

mai

Propunere volumetrică Ilustrarea temei de arhitectură

ETAPA II

XI

23

mai

Detalierea soluţiei de arhitectură

XII

30

mai

PREDAREA FINALĂ CU SUSŢINEREA LUCRĂRII

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA ŞI URBANISM „ION MINCU” – BUCUREŞTI UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME « ION

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA ŞI URBANISM „ION MINCU” – BUCUREŞTI

UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME « ION MINCU » - ION MINCUUNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBANISM Str. Academiei 1820, 014100, Bucureşti; Romania tel: + 021 / 315.54.82; T. C. + 021 / 3077 176; 021 / 30.77.178

Departamentul de Istoria & Teoria Arhitecturii şi Conservarea Patrimoniului „Sanda Voiculescu”

BIBLIOGRAFIE ŞI SURSE DOCUMENTARE

(selectiv pentru proiectul opţional)

Publicaţii, articole şi lucrări nepublicate

George D., FLORESCU, Din vechiul Bucureşti - Biserici, curţi boereşti şi hanuri între anii 1790-1791 după două planuri inedite (de la şfârşitul veacului al XVII-lea), Institutul de Arte Grafice – „Lupta” - N. Stroilă, Bucureşti, 1935;

Florian, GEORGESCU, Paul, I., CERNOVODEANU, Ioana, CRISTACHE-PANAIT, Documente privind istoria oraşului Bucureşti, Bucureşti, Muzeul de Istorie a Oraşului Bucureşti, 1960;

Constantin C., GIURESCU, Istoria Bucureştilor, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1996;

Nicolae, LASCU, Legislaţie şi dezvoltare urbană, Bucureşti 1831-1952, Teză de doctorat, Bucureşti,

1997;

Cezara, MUCENIC, Bucureşti, Un veac de arhitectură civilă, secolul XIX, Bucureşti, Silex, Bucureşti,

1997;

Radu, OLTEANU, Bucureştii în date şi întâmplări, Bucureşti, Editura Paideia, 2002;

Gheorghe, PARUSI, Cronologia Bucureştilor 20 septembrie 1459 – 31 decembrie 1989 Zilele, faptele, oamenii Capitalei de-a lungul a 530 de ani, Bucureşti, Editura Compania, 2005;

Toma, SOCOLESCU, Fresca arhitecţilor care au lucrat în Romania în epoca modernă 1800-1925, Bucureşti, Editura Caligraf Design, 2004;

Lucia,

Bucureşti,

STOICA,

Neculai,

IONESCU-GHINEA,

Enciclopedia

lăcaşurilor

de

cult

din

Bucureşti, Editura Universalia, 2005, 2 vol., 1999;

Nicolae, STOICESCU, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, Bucureşti, Editura Academiei R.P.R., 1960.

Studii şi proiecte

I.A.I.M.-C.I.T.A., P.U.Z. pentru zone construite protejate, parte componentă a P.U.G. Director pentru Municipiul Bucureşti, I.A.I.M.-C.I.T.A.,1999.

C.I.&T.A.C.P., Analiza valorilor culturale pentru PUZ Centrul Istoric al Municipiului Bucureşti, Bucureşti: U.A.U.I.M. C.I.&T.A.C.P., 2003.

C.I.&T.A.C.P., Definirea regimului tehnic al construcţiilor supuse autorizării în zonele protejate şi în zonele de protecţie a monumentelor, în scopul protejării patrimoniului arhitectural şi urbanistic al municipiului Bucureşti - etapa I, II şi III, 2005-2007.

U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C., Quattro Design S.R.L., Definirea regimului tehnic al construcţiilor supuse autorizării în zonele protejate şi în zonele de protecţie a monumentelor istorice, în scopul protejării patrimoniului arhitectural şi urbanistic al municipiului Bucureşti. Etapa a II-a/2009, U.A.U.I.M.-C.C.P.E.C., Quattro Design S.R.L., apr. 2011.

Studii istorice, proiecte şi documentaţii de urbanism avizate şi aprobate pentru diferite imobile situate în zonele construite protejate ale municipiului Bucureşti.

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA ŞI URBANISM „ION MINCU” – BUCUREŞTI UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME « ION

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA ŞI URBANISM „ION MINCU” – BUCUREŞTI

UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME « ION MINCU » - ION MINCUUNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBANISM Str. Academiei 1820, 014100, Bucureşti; Romania tel: + 021 / 315.54.82; T. C. + 021 / 3077 176; 021 / 30.77.178

Departamentul de Istoria & Teoria Arhitecturii şi Conservarea Patrimoniului „Sanda Voiculescu”

Planuri şi ghiduri istorice şi actuale ale oraşului Bucureşti

1846

Rudolf Artur Borroczyn (redesenat Cincinat Sfinţescu), Planul Bucureştiului - ridicat şi nivelat - din porunca D-lui Marelui Vornic al Departamentului Trebilor din Năuntru - Barbu Ştirbei - după întocmirea Secţiei Inginereşti - sub direcţia specială - a - Maiorului Baron Rudolf Artur Borozin - în zilele Prea Înaltului Domn Stăpânitor - Gheorghe Dimitrie Bibescu V. V., sc.1:2.000, 1846 (1915);

1852

Rudolf Artur Borroczyn, Planul Bukurestiului - Ridikat, tras chi publikat - din porunka Prea Înăltzatului Domn Stăpânitor - Barbu Dimitrie Stirbeiu V. V, 1852, scara 1:10.000;

1883

D. P. Sesquières, Gr. Cerchez - Plan general Bucureşti (planul oraşului);

1893

G. A. Orăscu, Planul Oraşului Bucuresci - Revědut şi corectat conform rectificărei Dâmboviţei, planurilor de aliniere al stradelor şi bulevardelor. – sub direcţia, D-lui G. A. Orěscu - Şeful Serviciului, Bucureşti, 1893;

1895-1899 Institutul Geografic al Armatei, Planul oraşului Bucureşti lucrat de Institutul Geografic al Armatei pentru Primăria Capitalei în al XXXIII-lea an al Domniei M. S. Regelui CAROL I, 1895-1899, scara 1:5.000;

1911

Institutul Geografic al Armatei, Planul oraşului Bucureşti. Ediţia oficială, 1911, scara 1:5.000 şi 1:1000;

1927

Compagnie Aérienne Française Suresnes (Seine), Aerofotografie;

1935

Planul Director de Sistematizare din 1935 şi Regulamentul de Construcţii şi Alinieri al Municipiului Bucureşti din 1939;

1991

Planul topografic al Municipiului Bucureşti revizuit, sc. 1:2.000 şi 1:500.

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA ŞI URBANISM „ION MINCU” – BUCUREŞTI UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME « ION

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA ŞI URBANISM „ION MINCU” – BUCUREŞTI

UNIVERSITE D'ARCHITECTURE ET URBANISME « ION MINCU » - ION MINCUUNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBANISM Str. Academiei 1820, 014100, Bucureşti; Romania tel: + 021 / 315.54.82; T. C. + 021 / 3077 176; 021 / 30.77.178

Departamentul de Istoria & Teoria Arhitecturii şi Conservarea Patrimoniului „Sanda Voiculescu”

anexa I 10
anexa I
10