Sunteți pe pagina 1din 8

Fisa de date

Tip anunt: Invitatie de participare


Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
SCOALA DE AGENTI DE POLITIE SEPTIMIU MURESAN CLUJ-NAPOCA

Adresa postala: STR. CORNELIU COPOSU, NR.89-91, CLUJ-NAPOCA, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400235, Romania, Punct(e) de contact:
CRISTIAN MIHAI COBLISAN, Tel. +40 264439772, Email: achizitiiseptimiumuresancj@yahoo.com, Fax: +40 264439902, Adresa internet (URL):
www.scoalapolcj.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 3
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)
- Ordine si siguranta publica

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 16-03-2015 20:16 Pagina 1/8


Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Acord cadru de furnizare pine alba (chifle cu greutatea de 50 grame/bucata); pine graham (chifle cu greutatea de 50 grame/bucata); apa
minerala naturala carbogazoasa; apa minerala naturala plata
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare

Cumparare

Locul principal de livrare: Scoala de Agenti de Politie "Septimiu Muresan"

Codul NUTS: RO113 - Cluj

II.1.3) Anuntul implica


Incheierea unui acord-cadru

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru


Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: NU
Acord cadru cu un singur operator
Durata acordului cadru: 1 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 124,705.95 si 207,847.53 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: lunar sau trimestrial, in functie de fondurile bugetare
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizare pine alba (chifle cu greutatea de 50 grame/bucata); pine graham (chifle cu greutatea de 50 grame/bucata); apa minerala
naturala carbogazoasa; apa minerala naturala plata
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15811100-7 Paine (Rev.2)

15981100-9 Apa minerala plata (Rev.2)

15981200-0 Apa minerala carbogazoasa (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Da - unul sau mai multe loturi

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care fac obiectul acordului-cadru:
Lotul 1 - Pine alba (chifle cu greutatea de 50 grame/bucata) - minim 10.306 kg maxim 17.178 kg;
Lotul 2 - Pine graham (chifle cu greutatea de 50 grame/bucata) - minim 3.000 kg maxim 5.000 kg;
Lotul 3 Apa minerala naturala carbogazoasa - minim 33.780 litri maxim 56.300 litri;
Lotul 4 Apa minerala naturala plata - minim 50.763 litri maxim 84.605 litri.

Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaz sa fie
atribuite pe durata acordului-cadru:
Lotul 1 - Pine alba (chifle cu greutatea de 50 grame/bucata) - minim 1.000 kg maxim 2.500 kg;
Lotul 2 - Pine graham (chifle cu greutatea de 50 grame/bucata) - minim 700 kg maxim 1.400 kg;
Lotul 3 Apa minerala naturala carbogazoasa - minim 7.060 litri maxim 10.080 litri;
Lotul 4 Apa minerala naturala plata - minim 6.450 litri maxim 9.216 litri.
Valoarea estimata fara TVA: intre 124,705.95 si 207,847.53 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


12 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 16-03-2015 20:16 Pagina 2/8
Fisa de date
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Garantia de participare: Lotul 1 1.102 lei, Lotul 2 321 lei, Lotul 3 1.328 lei, Lotul 4 1.404 lei
- Ofertantii care dovedesc prin documente statutul de I.M.M. beneficiaza de reducerea cu 50% a cuantumului garantiei de participare (art. 16
din Legea nr. 346/2004) 9,(Formularul nr 18, din Modele de Formulare )
Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (90 de zile de la data
limita stabilita pentru depunerea ofertelor).
Modul de constituire a garantiei pentru participarea la procedura de achizitie (conform art. 86 alin. 1 din HG nr. 925/2006):
- Virament bancar n contul Scolii de Agenti de Politie ,, Septimiu Muresan Cluj-Napoca RO84 TREZ 2165 005X XX01 3625, deschis la
Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca, CUI 16665051, (garantia de participare va fi luata n considerare numai daca ofertantul prezinta ordinul
de plata validat de banca/trezorerie pna cel trziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor)
- Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari,(Formularul nr 14, din Modele de
Formulare ); scrisoarea de garantie bancara va fi eliberata recomandabil de o banca care sa aiba corespondent n Romnia si se va depune
n original;
- Garantia de participare va fi retinuta/restituita n conditiile prevazute la art. 87, 88 din HGR nr.925/2006
-Data la care se va face echivalenta leu/alta valuta va fi la cursul stabilit de BNR inainte cu cinci zile de data limita stabilita pentru depunerea
ofertelor.
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da

Garantia de buna executie, va fi constituita in conformitate cu art. 90 din HG nr. 925/2006 si HG 1045/2011 privind modificarile art. 90 alin.
(3) din HG nr. 925/2006.
Cuantumul garantiei de buna executie este n procent de 10%, din valoarea contractelor subsecvente de furnizare fara T.V.A.
In cazul ofertantilor din categoria I.M.M.-urilor, garantia de buna executie se constituie n procent de 5 % din valoarea contractelor
subsecvente de furnizare, fara TVA.
Garantia de buna executie va fi retinuta/ restituita n conditiile prevazute la art. 91 si 92 din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Buget de stat.

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
c) Ordin nr. 314/2010 al Presedintelui ANRMAP;
d) Ordin nr. 509/2010 al Presedintelui ANRMAP.
e) www.anrmap.ro

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 16-03-2015 20:16 Pagina 3/8


Fisa de date
1. Declaratie pe propria raspundere privind nencadrarea n prevederile art. 180 din O.U.G. nr.
34/2006 (Declaratie privind eligibilitatea), prezentare conform modelului Formularul A, din Modele de Formulare - cerinta minima.
ncadrarea n situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata
pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
2. Declaratie pe propria raspundere privind nencadrarea n prevederile art. 181 din OUG 34/2006, prezentare conform modelului
Formularul B, din Modele de Formulare - cerinta minima.
3. Certificat de atestare fiscala (n original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" semnata si stampilata
de catre ofertant) privind ndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor catre stat (formulare tip eliberate de autoritatile
competente din tara n care ofertantul este rezident ex. -A.N.A.F.), din care sa reiasa obligatiile exigibile n luna anterioara termenului limita
de depunere a ofertelor - cerinta minima.
4. Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale (n original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"
semnata si stampilata de catre ofertant) referitoare la plata datoriilor la bugetul local, din care sa reiasa obligatiile exigibile n luna anterioara
termenului limita de depunere a ofertelor - cerinta minima.
5. Declaratie Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta:Declaratie pe propria raspundere, prezentare conform modelului
Formularul C, din Modele de Formulare - cerinta minima (In conformitate cu Ordinul ANRMAP 314/12.10.2010 publicat in MO
701/20.10.2010)
6. Declaratia privind nencadrarea n situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34 / 2006: Declaratie pe propria raspundere, prezentare
conform modelului Formularul D, din Modele de Formulare - cerinta minima.
Persoane cu functii de decizie:
- TANCO ALEXANDRU - Director
- RUSU GABRIEL VIRGIL - Director Adjunct
- BORZAN SORIN CALIN - Director Adjunct
- DABOC SIMONA MIRELA - Contabil Sef
- GREAB MADALINA IOANA - Consilier Juridic
-HANGA DANIEL GHEORGHE - Consilier Juridic
- COBLISAN CRISTIAN MIHAI - Sef Compartiment
- RAUS ALINA VIORICA - Sef Birou
- DARABAN MARIANA DOINA Agent
- CUC IOANA RALUCA - Agent
- BALDEAN CRINA DANIELA - Tehnician
- CHICHISAN MARIANA Referent

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Pentru persoanele juridice romne:
1) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (n original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu
originalul" semnata si stampilata de catre ofertant), din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN; informatiile
cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor)- cerinta minima.
- In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc inainte de transmiterea comunicarii privind
rezultatul procedurii de atribuire sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata, in situatia in care a fost prezentat in
forma copie conform cu originalul.
2)Document de autorizare/nregistrare sanitar-veterinara si pt siguranta alimentelor pt activitatea de productie sau comercializare a
produsului ofertat (Ordin nr. 111/ 16.12.2008 emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor) valabil la
data limita de depunere a oferteicopie conform cu originalul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Autorizarea sanitar-veterinara a mijlocului de transport pentru produsul Autorizarea sanitar-veterinara a mijlocului de transport pentru
ofertat (Ordin nr. 111/ 16.12.2008 emis de Autoritatea Nationala Sanitara produsul ofertat (Ordin nr. 111/ 16.12.2008 emis de Autoritatea
Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor) -copie conform cu originalul- Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor) -
(valabila la data limita de depunere a ofertei). copie conform cu originalul- (valabila la data limita de depunere
a ofertei).
Mostra de produs pentru lotul/loturile ofertat/ofertate - mostra prezentata sa Mostra prezentata sa fie ambalata, marcata si etichetata
fie ambalata, marcata si etichetata conform legislatiei in vigoare. conform legislatiei in vigoare, si sa fie insotita de declaratie de
conformitate, certificat de calitate sau orice alt document legal
pentru a face dovada ca produsul ofertat indeplineste
standardele si cerintele de calitate solicitate in caietul de sarcini,
in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea
"conform cu originalul".
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 16-03-2015 20:16 Pagina 4/8


Fisa de date
IV.1.1.b) Tipul procedurii
Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Da

Autoritatea contractanta va transmite invitatii de participare la faza finala de licitatie electronica ofertantilor care au depus oferte admisibile si
sunt nscrisi n SEAP. Elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv de ofertare: preturile unitare, pentru fiecare lot ofertat n
parte,exprimat n lei,fara TVA.Ofertele depuse n cadrul licitatiei electronice de catre ofertantii participanti nu pot dect sa mbunatateasca
ofertele depuse anterior organizarii acestei faze.n cazul n care,n urma fazei de licitatie electronica,ofertantul nu modifica pretul/UM,la
stabilirea clasamentului final este luata n considerare oferta depusa anterior desfasurarii acestei faze si introdusa n SEAP de autoritatea
contractanta.Licitatia electronica se desfasoara ntr-o singura runda, cu durata de 1 zi.Informatiile puse la dispozitia ofertantilor n cursul
licitatiei electronice:clasament, preturi noi, nr. participanti.

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta


47254 / 05.03.2015

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Ofertantul va elabora propunerea tehnica conform modelului din Sectiunea Modele de Formulare - Formular nr. 11, astfel incat aceasta sa
respecte in totalitate, cerintele prevazute in caietul de sarcini avand obligatia de a prezenta detaliat elementele propunerii tehnice.
Propunerea tehnica va cuprinde: specificatii tehnice proprii, certificate, alte informatii din care sa rezulte explicit, prin invocarea de
standarde, caracteristici, certificari/autorizari, etc., echivalenta cu cele din caietul de sarcini.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
1. Formular de oferta, conform modelului din Sectiunea Modele de Formulare - Formularul nr. 10A;
2. Centralizator de preturi, conform modelului din Sectiunea Modele de Formulare- Anexa la Formularul de oferta;
3. Grafic de livrare (de ndeplinire a contractului ),conform modelului din Sectiunea Modele de Formulare- Anexa la Formularul de oferta.
Echivalenta leu/euro se face pentru cursul valutar publicat de BNR la data de 04.03.2015, 1 euro = 4,4542 lei.
NOTA: Ofertantii vor depune oferta financiara pentru fiecare loc ofertat n parte, pe cantitatea maxima de produse. Pretul unitar din
propunerea financiara va fi exprimat ferm, n lei cu 2 zecimale/unitate de masura, pentru produsul ofertat si va include toate cheltuielile
aferente livrarii (transport, ambalare etc.).
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 16-03-2015 20:16 Pagina 5/8


Fisa de date
1.Limba de redactare a ofertei:
Oferta si toate documentele care nsotesc oferta vor fi prezentate n limba romna.
Eventualele documente ntocmite ntr-o alta limba vor fi prezentate mpreuna cu o traducere autorizata n limba romna, realizata de un
traducator autorizat de Ministerul Justitiei din Romnia.
2. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile de la data limita de depunere a acestora
Ofertantul are obligatia de a mentine oferta valabila pe toata perioada de valabilitate prevazuta n Fisa de date a achizitiei.
3. Adresa la care se depune oferta:
Scoala de Agenti de Politie ,, Septimiu Muresan Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu, nr. 89-91, jud. Cluj - Compartimentul Achizitii Publice,
persoana responsabila Cms. de politie Coblisan Cristian
4. Data limita de depunere a ofertei: conform invitatiei de participare ............., ora ..........
5. Data si locul deschiderii ofertelor: conform invitatiei de participare ..... .............., ora ...........
la Scoala de Agenti de Politie ,, Septimiu Muresan Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu, nr. 89-91, jud. Cluj.
6. Numarul de exemplare: 1 (unu)
7. Modul de prezentare a ofertelor:
Oferta se va depune, n plic sigilat si stampilat, pe care se va mentiona:
A NU SE DESCHIDE NAINTE DE DATA DE ............., ora .............
-Plicul exterior va contine n interior cte un plic sigilat si stampilat astfel:
o plicul nr. 1: documente de calificare;
o plicul nr. 2: propunerea tehnica
o plicul nr. 3: propunerea financiara;
- Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu denumirea si adresa operatorului economic, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, n
cazul n care oferta respectiva este declarata ntrziata.
-Documentele trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi semnate pe fiecare pagina de reprezentantul /reprezentantii
autorizat /autorizati sa angajeze ofertantul prin contract. n cazul documentelor emise de institutii/ organisme oficiale abilitate n acest sens
documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale.
ntreaga oferta va fi:
- semnata si stampilata pe fiecare pagina si numerotata crescator de la prima pna la ultima pagina, pe aceasta din urma fiind trecuta
mentiunea ULTIMA PAGINA.
Pe lnga documentele de calificare, cele cuprinse n propunerea tehnica si cea financiara, se vor prezenta si urmatoarele documente:
a) Scrisoarea de naintare
- Ofertantul trebuie sa prezinte scrisoarea de naintare n conformitate cu modelul prevazut n Formularul nr. 12, din Modele de Formulare ;
b) mputernicire scrisa din partea ofertantului, pentru persoana/ persoanele desemnat/ desemnate sa participe la activitatea de deschidere a
ofertelor, n conformitate cu modelul prevazut n Formularul nr. 13, din Modele de Formulare;
c) Garantie de participare.
8. Scrisoarea de naintare, mputernicirea scrisa si garantia de participare, vor fi prezentate separat, respectiv n exteriorul plicului cu oferta.
9. Nu se accepta oferte alternative.
10. Neprezentarea propunerii tehnice si/sau financiare are ca efect respingerea ofertei ca neconforma.
11. Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei:
- oferta se poate retrage nainte de data si ora limita de depunere;
- oferta se poate modifica fara a fi considerata neconforma, de catre comisia de evaluare si numai cu acceptul ofertantului, prin corectarea
erorilor aritmetice;
- ofertele care sunt declarate ntrziate (depuse la alta adresa / depuse dupa data/ora limita de depunere), se returneaza nedeschise.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 16-03-2015 20:16 Pagina 6/8


Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII


Nota 1: In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea
departajarii ofertelor.
Nota 2: In conformitate cu art. 11 alin 4 din H.G.R. 925/2006, pentru demonstrarea ndeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata
de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca ndeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate n fisa de date. Declaratia va
fi nsotita de o anexa n care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de ndeplinire a respectivelor cerinte
(Formularul nr. 16, din Modele de Formulare).n cazul n care uzeaza de acest drept ofertantul are obligatia de a prezenta/completa
certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma ndeplinirea cerintelor de calificare, atunci cnd primeste din partea autoritatii
contractante o solicitare n acest sens, n termenul prevazut n respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Se vor respecta termenele prevazute la articolul 256^2, alin. (1), lit. b din OUG nr. 34/2006

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Juridic din cadrul Scolii de Agenti de Politie ,, Septimiu Muresan

Adresa postala: Str. Corneliu Coposu, nr. 89-91, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400235, Romania, Fax: +4 0264439772

Anexa B
INFORMATII PRIVIND LOTURILE
LOT NR. 1 DENUMIRE: Pine alba (chifle cu greutatea de 50 grame/bucata)
1) DESCRIERE SUCCINTA
Pine alba (chifle cu greutatea de 50 grame/bucata)

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


15811100-7 Paine (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
minim 10.306 kg maxim 17.178 kg

Valoarea estimata fara TVA: intre 33,082.26 si 55,141.38 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 1102.00 RON

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 16-03-2015 20:16 Pagina 7/8


Fisa de date
LOT NR. 2 DENUMIRE: Pine graham (chifle cu greutatea de 50 grame/bucata)
1) DESCRIERE SUCCINTA
Pine graham (chifle cu greutatea de 50 grame/bucata)

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


15811100-7 Paine (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
minim 3.000 kg maxim 5.000 kg

Valoarea estimata fara TVA: intre 9,630.00 si 16,050.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 321.00 RON

LOT NR. 3 DENUMIRE: Apa minerala naturala carbogazoasa


1) DESCRIERE SUCCINTA
Apa minerala naturala carbogazoasa

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


15981200-0 Apa minerala carbogazoasa (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
minim 33.780 litri maxim 56300 litri

Valoarea estimata fara TVA: intre 39,860.40 si 66,434.00 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 1328.00 RON

LOT NR. 4 DENUMIRE: Apa minerala naturala plata


1) DESCRIERE SUCCINTA
Apa minerala naturala plata

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN DE ACHIZITII)


15981100-9 Apa minerala plata (Rev.2)

3) CANTITATEA SI DOMENIUL
minim 50.763 litri maxim 84.605 litri

Valoarea estimata fara TVA: intre 42,133.29 si 70,222.15 RON

4) INDICATII PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE / DE FINALIZARE
5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE
Valoarea garantiei de participare: 1404.00 RON

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 16-03-2015 20:16 Pagina 8/8