Sunteți pe pagina 1din 27

ANN PALE PANYOL

HABLEMOS ESPAOL
ANN PALE KREYOL
HABLEMOS CREOL

FEY KREYL AYISYEN - PANYOL


KK ENFMASYON KI KAPAB ITIL OU POU CHILI

CUADERNILLO CREOL HAITIANO - ESPAOL


CON INFORMACIN PRCTICA SOBRE CHILE
Se moun sa yo ki responsab fe adakte ak tradiksyon fey sa
nan Chili
Los responsables de la presente adaptacin y traduccin
hecha en Chile
Daniela Fuenzalida
Berlin Coimin
Erick Lundy
Juan Diego Galaz SJ
NeNpt mouN ou NeNpt eNtitisyoN kapab repwodi
ti dokimaN sa a
Cualquier persoNa o iNstituCiN puede utilizar, pou pwoNoNsyasyoN ak foNetik ou ka
reproduCir o adaptar el preseNte doCumeNto. vizite kaNal youtube: aNN pale paNyol
Si ou vle vesyon dijital fy sa a, ou mt voye yon e-mail nan para proNuNCiaCiN y foNtiCa busCa el
adrs sa yo: CaNal youtube: aNN paNyol
Si desea una versin digital de este cuadernillo puede escribir
al siguiente correo:
cuignaciano@uahurtado.cl
jgalaz@uahurtado.cl
anespino@uahurtado.cl
www.CuigNaCiaNo.uahurtado.Cl
Agradecemos los aportes del Servicio Jesuita Migrante de
Santiago
NDICE
Yon Lt BYEnvini 6 vEB 36
ALFABE oUBYEn ABESE PAnYoL 11 EnFinitiF 37
DiS KonSEY PoU viv BYEn AnSAnB 12 PREZAn 38
PoU SALUtASYon AK BYEnvini 14 Yon PASE 39
FAnMi 16 Fiti (PRAL) 40
JoU nAn SEMn nAn 17 vEB Ki PA REGLE oU DEREGLE 41
RELE An HAiti 17 vEB REGiLYE 42
KESYon / REPonS 18 vEB Ki PA REGLE oU DEREGLE 43
PoU LWE Yon KAY 19 KonESAn AK DEFAnS DWA tRAvAY 44
PoU ACHtE 21 JoUnEn tRAvAY 45
LiS SA oU ACHtE 22 niMERo Yo Ki nAn LiKiDASYonS nAn 45
SAntE 24 FiniSMAn MWA A 45
PAti nAn K Yon MoUn 26 REPo oUBYEn tAn LiB 47
iJYn 27 MEtE FEn AK Yon tRAvAY (FiniKito) 48
KnEn Yon MoUn 28 SERviCio JESUitA A MiGRAntES 49
Yon ti KonvESASYon 28
KonvSASYon SoU SAntE 29
KonvSASYon SoU tRAvAY 31
KonvSASYon SoU ALiMAn 33
Yon Lt byenvini / Una Carta de Bienvenida Kapital Chili se Santiago, se
nan mitan peyi a li ye. Se la ou
Zanmi nou Ayisyen: jwenn plis ayisyen e anplis iquique
Querido amigo haitiano: Santiago gen lot vil ki emptan
tankou ikike, valparaiso,
Konsepsyon, temounko, ak lot
nou pat konnen ou deja, men nou vle di ou Byenvini nan peyi toujou. Kom nou konnen Chili
a. nmalman se pa fasil kite dy fanmi w, zanmi w vini yon long ampil. Li gen plizy klima
kote nf, ki gen moun ki pale yon lang diferan, pa pou tt sa ak peyizan, nou kapab jwenn
pou nou bliye ke ou se yon pp vanyan. nou pral esplike ou, dez tou nan zn Atakama
yon ti kras de peyi nou Chili, jis pou ou ka konnen plis e nou ki nan n e yon poko vt nan valparaso
pral dekouvri ke se pa nan tout, nou diferan. boske yo, long rivy nan sid. Santiago
An no nos conocemos, pero queremos darte la bienvenida La capital de Chile es Santiago Concepcin
a nuestro pas. Probablemente no es fcil dejar atrs a la y queda en la mitad del pas.
familia, los amigos, para partir hacia un lugar nuevo, con gente Ah encuentras muchos temuco
y un idioma es diferente. Por eso nunca olvides lo valiente haitianos. tambin en otras
que eres. te vamos a contar un poco de nuestro pas, para que ciudades importantes
puedas conocernos mejor, y talvez descubras que no todo es como iquique, valparaso,
tan distinto. Concepcin, temuco y otras.
Como sabemos, Chile es muy
Chili se yon peyi long e li jis, li pozisyone nan fen sidamerik la, largo. tiene distintos climas y
nan pozisyon lws li fwape avek Oseyan Pasifik. Li genyen paisajes. Podemos encontrar
anpil kilomt ak rankwen ki rankontre avek yon chen montaj desierto en Atacama al norte
ki rele cordillera de los andes se li mem ki separe chili ak y el verde de los bosques en
Ajantin. Lang ofisyl li se espanyol e kob li rele peso el sur.
Chile es un pas largo est al final de Sudamrica, al oeste y Santyago se gran vil, avek
limita con el Ocano Pacfico. Tiene muchos kilmetros de anpil moun, machin, gro
costa, adems rodeado de una cadena de montaas, que se kay, yon tijan f bri, ke anpil
llama Cordillera de los Andes, que divide Chile con Argentina. imigran de tout peyi vin la
Su idioma oficial es el espaol y su moneda es el peso chileno. pou Fuente: FreeVectorMaps.com
6 7
chche travay ak lot optinite. Km nou di w li gran, mey
fason pou sikile e pou ou pa pditan, se nan metro tren si pa
ta gen tren kote ou ta vle ale a ou ka pran micro (bis) toutan
ou gen pou ou mande yon moun. Ke yon tikras chilyen selman
wap jwen ki pale frans oubyen kreol. nan santyago liv fe
fwt, e kek fwa li fe lapli, li kmanse nan mwa me e li dire jiska
septanb. L pwentan rive nan desamb, janvye e fevriye se
ampil soley ak chal.
Santiago una ciudad grande, con mucha gente, autos y
edificios, por lo general un poco ruidosa, la mayora de los
inmigrantes de distintos pases llegan ac en bsqueda de Kompleto / Completo
trabajo y oportunidades. Como es tan grande la mejor forma La gente en Chile es trabajadora, un poco seria, pero amistosa
para trasladarse en Santiago y no perderse es usando el si llegas a conocerlos, tambin es solidaria cuando hay que
metro, el que llega a muchos lugares, y, si no hay metro para el ayudar a los que estn pasando por un mal momento. Al igual
lado al cual debes ir, puedes tomar una micro, siempre podrs que Hait, nuestro pas ha tenido que soportar temblores
preguntarle a una o dos personas que puedan ayudarte, eso y terremotos, es un pas ssmico y suele temblar de vez en
s, muy pocos chilenos hablan francs o Kreyl . En Santiago cuando, pero estamos acostumbrados y por lo general no son
los inviernos son fros y un poco lluviosos, el frio comienza a tan fuertes. El deporte ms popular es el futbol, nos gusta
partir del mes de mayo y dura hasta septiembre con la llegada mucho ver jugar a la seleccin chilena, animarla y celebrar
de la primavera, los meses de diciembre, enero y febrero son cuando ganan y por eso nos juntamos a ver los partidos con
soleados y calurosos. familia y amigos. Si quieres conocer Chile, tienes que probar la
comida, la cazuela, las empanadas de pino y los completos.
Moun chili travay anpil yo yon tijan serye nan travay men yo
fasil pou fe zanmi avek ou ,si ou vin konnen yo, yap tr solid Espere ti enfomasyon sa yo ap sevi w pou ou koumanse
avek ou si ta nan yon move moman. Menmjan tankou ayiti konnen l an ka ke ou ta rankontre bon zanmi nan chili
chili te pase tranbleman de t ak lot seyis. Men nou abitye
ak sa e pafwa se pa tro f esp ki pi popil se foutbol, nou Espero que esta informacin te sirva para empezar a
renmen we jwe chilyen yo genyen, se poutt sa nou rasanble; conocernos, y ojal encuentres buenos amigos en Chile.
zanmi, fanmi pou f fet. Si w ta renmen kon chili ou gen pou
goute manje nou, ki se bouyon cazuela pate empanada de byenvini nan Chili!
pino ak kompleto yo. bienvenidos a Chile!
8 9
ALFABE OUBYEN ABESE PANYOL
ALFABETO O ABECEDARIO ESPAOL
miNsCula maysCula letra
a A (a)
b B (be)
c C (ce)
d D (de)
e E (e)
f F (efe)
g G (ge)
h H (hache)
i i (i)
j J (jota)
k K (ka)
l L (ele)
m M (eme)
n n (ene)
(ee)
o o (o)
p P (pe)
q Q (cu)
r R (erre)
s S (ese)
t t (te)
u U (u)
v v (uve)
w W (uve doble)
x X (equis)
y Y (ye)
z Z (zeta)
11
DIS KONSEY POU VIV BYEN ANSANB
DIEZ CONSEJOS PARA CONVIVIR BIEN
respekte tout mouN, pou tout mouN ka repekte w
respetar a todos para que todos lo respeteN
kreyol espaol kreyol espaol
Di bonjou, eskize, silvouple ak Diga buenos das, permiso y
mesi gracias. tr danje Alto riesgo
ou pa dwe siyen yon papye si w No debera firmar un papel sin
pa li ak si ou pa konpwann li antes de leer y comprender Sispann danje Alto peligro
Pa bw medikaman san se pa no tomar medicamentos sin
dokt ki otorize w autorizacin del medico tr Danjere pou sante Muy peligroso para la salud
Pa itilize pwodwi nan bwat san w no usar productos en latas sin
pa revize dat lap espire revisar fecha
Pa achte bagay elektronik nan lari no comprar cosas electrnicas en
(gen danje nan sa) la calle (muy peligroso)
Pa achte medikaman nan laferya no comprar medicamentos en el
(mache) li kapab kz ampli feria libre, puede causar muchas
konplikasyon nan sante nou complicaciones en nuestra salud
Pa jete fatra nenpt kote no botar basura en cualquier
lugar.
Pa tande mizik oubyen pa pale no escuchar msica, ni hablar
tr f l nou nan bis, nan tren ak fuerte en los micros, metro y
l nou yon kote ki gen anpil lt lugar pblicos.Puede causar
moun, sa ka kz konfli (diskisyon) conflictos
toutan revize BiP ou, anvan bis Siempre revisar su BiP antes
la rive oubyen anvan ou monte, llegar o subir al micro. Puede
ou kapabl peye kontravansyon ou llevarse multas
pinisyon
Si gen problem, mande ed Si tiene problemas, pida ayuda
Anbilans (131) / Ponpye (132) / a Ambulancia (131)/ Bomberos
Canabineros /Polis (133) (132)/ Carabineros (133)
12 13
POU SALUTASYON AK BYENVINI
PARA SALUDAR Y DAR LA BIENVENIDA
kreyol espaol kreyol espaol
Bonjou Buenos das Wi S
Bonswa (apr midi) Buenas tardes (y de noche) non no
Kman ou ye? Cmo ests t?
Silvoupl Por favor
ske ou anfm? Ests bien?
Msi anpil Muchas gracias
Mwen byen Estoy bien
Anpil Mucho / mucha
Kman ou rele? Cmo te llamas?
ou vle ? (pou ofri dl, kafe, Usted quiere? (para ofrecer agua,
Mwen rele Yo me llamo
elatriye) caf, etc.)
E ou menm? Y t? Wi, m vle S, yo quiero
Ki nasyonalite ou? Cul es tu nacionalidad?
Kisa ou bezwen? Qu necesita?
nan ki peyi (ki kote) ou soti? De qu pas saliste (vienes)?
M ale Me voy
Mwen soti Ayiti. Yo salgo /vengo de Hait.
Ann ale nos vamos
Mwen se ayisyen. Yo soy haitiano
Eskize (pase) Permiso
Kman yo rele vil ou soti a... Cmo se llama tu ciudad?
Eskize (padon) Disculpe
Ki lang ou pale? Qu lenguas hablas t?
Mwen pale kreyl, frans, Yo hablo kreyol, francs, espaol Mesye Seor
espanyl ak angl. e ingls.
Madanm Seora
Ki laj ou? Cul es tu edad?
Madmwazl Seorita
Mwen gen 24 ane. Yo tengo 24 aos.
Mwen byen kontan rekont ou. Estoy contento de conocerte. Jenn gason Joven
Mwen sonje fanmi mwen. Extrao a mi familia. timoun nio
14 15
FANMI JOU NAN SEMN NAN
FAMILIA DIAS DE LA SEMANA
kreyol espaol kreyol espaol kreyol espaol
Fanmi Familia Y Ayer
Lendi Lunes
Manman Mam Jodi a Hoy
Papa Pap Madi Martes Demen Maana
Pitit fi Hija Mkredi Mircoles Si Bondye vle Si Dios quiere
Pitit gason Hijo tal En poco rato
Jedi Jueves
Pitit pitit nieto (nieta) tal a Hace poco
Kouzen (kouzin) Primo (prima) vandredi viernes Kounya a Ahora
Fr Hermano Samdi Sbado Avan Antes
S Hermana Apr Despus
Dimanch Domingo
Bfr Cuado Lt jou otros das
Bls Cuada
tonton to RELE AN HAITI
Matant ta LLAMAR A HAITI
Grann Abuela
kreyol espaol
Granpapa Abuelo
Apl (kout fil) Llamada (telefnica)
Mari Marido, esposo
Rele nan telefn Llamar por telfono
Madanm Mujer, esposa
Mesye Seor M vle rele (Ayiti) Quiero llamar para (Hait)
Mennaj Novia(fi) polola Konbyen koute chak minwit? Cunto cuesta por minuto?
ou gen yon lt nimero ? tienes otro nmero?
Mennaj novio (gason) pololo
Fiyl Ahijado Ki kd pou Ayiti? Cul es el cdigo de Hait?
Parenn Padrino Ekri nimero ou vle rele a Escriba el nmero al que quiere
Marenn Madrina llamar
Zanmi Amigo (amiga) Pys moun pa pran apel la nadie no contesta la llamada
vwazen (vwazin) vecino (vecina) ou gen yon lt nimero ? tienes otro nmero?
16 17
KESYON / REPONS
PREGUNTAS / RESPUESTAS
kreyol espaol kreyol espaol
Ki moun? Quin? Piti piti De a poco
Ki kote? Dnde? tinon jwt Sobrenombre
Ki sa? Qu? Siyati Apellido
Pou ki sa? Por qu? Pran yon randevou (ak nenpt Ponerse de acuerdo/tomar una
Kil? Cundo? moun) cita
A kil? A qu hora? Pran yon randevou (yon kote, l Pedir hora
yo ekri non w nan yon ajannda)
Kman sa rele? Cul es el nombre de eso?
Pran yon randevou (kay dokt) Marcar una consulta (doctor)
Kijan pou m di? Cmo se dice?
ske ou gen randevou? tienes eso agendado?
Kisa w vle di? Qu quiso decir?
F yon ti tann Espera un poco
M pa konprann no comprend, no
cach(chilena) ou kapab ban m yon lt randevou, Puede agendarme de nuevo, por
sivouple favor
Pale pi dousman, silvoupl Por favor, hable ms lento
Kisa mou pral pale / pral diskite ? Donde podemos encontrar?
kreyol espaol Yon reyinyon sou kisa SvP Qu cosa hablaramos /
(silvoupl)? discutiramos?
Yon moun Alguien
Una reunin sobre qu cosa por
Psn moun/pys moun ninguno/nadie favor?
tout moun todo el mundo
POU LWE YON KAY
tout todo
PARA ARRENDAR UNA CASA
Anyen nada
kreyol espaol
Gwo Grande
Silvoupl ki kote mwen kapab Por favor, Dnde puedo
Piti Pequeo jwenn (yon kay) pou m lwe? encontrar (una casa) para
Pi gwo Ms grande arriendar?
Pi piti Ms pequeo M ap chache (yon kay) pou m lwe. Estoy buscando (una casa) para
arrendar.
Anpil Mucho
Konbyen lwaye a koute? Cunto cuesta el arriendo?
ti kras Poco Lwe/ lwaye Arriendo
18 19
kreyol espaol kreyol espaol kreyol espaol
Pri lwaye Precio del arriendo Kabann Cama Kizin Cocina
ou kapab jwenn nan gran ri Puede encontrar en la calle Zorye Almohada
Chanm pou Pieza
(avni) (avenida) Chz Silla dmi
nimewo nmero
tab de nwit velador Sal Sala
otl Hotel
tab Mesa
Restoran Restaurante Sal pou manje Comedor
Pandri rad Guardarropa /
Dlo Agua closet twalt (chanm Bao
benyen )
Kouran Energa elctrica tiwa Gaveta
Gaz Gas Matla kabann Colchn twalt (kote ou taza (donde te
chita) sientas)
Svyt toalla
kreyol espaol Douch Ducha
Dra Sbana
Kay Casa Lenn Cobertor Lakou Patio / Jardn
Apatman: Departamento:
Se yon pati nan yon kay kote w ap Es una parte de una casa que POU ACHTE
jwenn tout sa w bezwen. Li kapab puede tener 2, 3, 4 o ms PARA COMPRAR
genyen 2, 3,4 chanm ak plizy dormitorios, bao y cocina. Son
twalt epi yon kizin. Men yo ch. un poco caros. kreyol espaol
Pys Pieza Konbyen li koute? Cunto cuesta? oubyen: Cul es
el precio?
Se yon chanm ki gen yon ti kizin Es una habitacin que tiene
ak yon ti twalt ladan l cocina y un bao pequeo Li tw ch Est muy caro
incorporado Li Pa pou pi piti kb? no est por menos?
Chanm: Pieza:
ou paka retire nan kb la? tiene descuento?
Yon chanm san anyen, kidonk se Es solamente la habitacin. La
slman chanm nan, wap pataje cocina y el bao se comparten Ban m (2), silvoupl Dame (2), por favor
kizin, twalt ak moun k ap viv nan con las personas que viven en la Mwen bezwen Preciso / Yo necesito
kay la. misma casa.
M ap chche yon kay Estoy buscando una casa
ti kay piti (nan katye yo rele Mediagua: Casa o casita ( muchas
campamento yo). Kont dlo hacen un campamento ) M ap chche yon travay Estoy buscando un empleo
Kle / Kadna Llave / Cadena Mwen bezwen yon travay lswa necesito un trabajo de noche
20 21
LIS SA OU ACHTE
LISTA DE COMPRAS
kreyol espaol FWI FRUTAS RAD ROPA ELEKTRODOMESTIK ELECTRODOMSTICOS
Diri(mak) Arroz(marca) kreyol espaol kreyol espaol
kreyol espaol
Kart Zanahoria Zaboka Palta Frijid Refrigerador
Pm de t Papa Pm Manzana Chemiz Camisa
Fou / etouf Cocina / estufa
tomat tomate
Doulan Durazno Pantalon Pantaln Radyo Radio
Leti Lechuga
Per Pera Microwave Microondas
Asegal Acelga Eslip Calzoncillo
Sitwon Limn
Btrav Betarraga televizyon televisor
Zoranj naranja Soulye Zapato
Pwa Porotos Hervidor Hervidor
Zonyon Cebolla Kiwi Kiwi Jip Falda F Plancha
Piman Pimentn Meln Sanda
Jile Chaleco Foucht tenedor
Lay Ajo Meln frans Meln
Kiy Cuchara
tchili Aj Siwel Ciruela Abrigo Parka
Farin Harina Kouto Cuchillo
Papay Papaya
te t Gan Guantes Plat Platos
Kafe Caf VYAN CARNES Kepi Gorro F cheve swa Alisador de
Sik Azcar kreyol espaol /mete p- pelo
Pen Pan Mayo Polera manant
Mouton Cordero
Adousi Endulzante Machin a lave Lavadora
Bt volaj Aves Cht Short
Konfiti Mermelada dinat Computador
Pijwon Paloma
Pate Pat Sandal Chala Emprimant impresora
Poul Pollo
B Mantequilla telefon telfono
Cochon Cerdo tenis Zapatillas
Janbon Jamn
Bf vacuno Entnet internet
Fomaj Queso Chost Calcetines
Hot dog Salchicha videyo jwt video juegos
Konfiti Mortadela
Ba Medias
Manba Manjar Longanis Longaniza Revy Reloj
22 23
SANTE
LA SALUD
kreyol espaol kreyol espaol
Dokt Doctor / doctora
K m pa bon Me siento mal
Enfimy Enfermera / enfermero
Lopital Hospital Mwen malad Estoy enfermo
Sant de sante Centro de salud (Consultorio) Mwen bezwen al lopital necesito ir al hospital
Famasi Farmacia
Premye swen (Emjennsi) Primeros auxilios (Emergencia )
Analiz Examen
Remd Remedio Pran randevou kay dokt Agendar una consulta
Sewm Suero (...) f m mal Me duele (...)
Egzeyat Dar de alta
tt f mal Dolor de cabeza
Grenn remd Remedios en tabletas
M Pa genyen vaksen no tengo vacuna Lestomak f mal Dolor de estmago
Piki inyeccin vant f mal Dolor de guata
Mwen f alji Soy alrgico Do f mal Dolor en la espalda
Ansent Embarazada
Ren f mal Dolor en los riones
Akouche fe pitit nacer
Rg Menstruacin Senti f mal Dolor en las caderas o
Kapt Preservativo (condn) lumbar
viH (SiDA) viH (SiDA) (alji nan po) tia (hongos)
Prv ansent ou viH Prueba de embarazo o de viH
Mwen f sik (dyabt) Soy diabtico
kreyol espaol Mwen f tansyon tengo la presin alta
Dokt Doctor / doctora Endispoze Desmayo
Enfimy Enfermera / enfermero
Mwen gripe Estoy agripado / Estoy
Lopital Hospital resfriado
Sant de sante Centro de salud (Consultorio)
La fyv Fiebre
Famasi Farmacia
24 25
PATI NAN K YON MOUN IJYN
LAS PARTES DEL CUERPO HUMANO LA HIGIENE
kreyol espaol kreyol espaol
tt Cabeza Savon twalt Jabn de bao
Cheve Cabello
Savon lave Jabn de lavar (ropa)
Po Piel
Klorox Cloro
J (zye) ojos
Zry oreja tochon Pao
nen nariz F pwopte nan kay la Hacer aseo en casa
Bouch Boca Bale Barrer/ Escoba
Dan zansiv Dientes
Lave/ seche Lavar / secar
Figi Cara
Kou Cuello Lave rad Lavar ropa
vant Barriga (guata) Lave veso Lavar la loza
tete Senos Bwose dan Escobilla de dientes
Lestomak Pecho
Bwos tt Cepillo de cabeza
Do Espalda
Zpol Hombro Pat dantifris Crema dental
Zo Hueso Kotex toalla femenina
Bra Brazo Jilt Gillette
Men Mano
Razwa Afeitador
Dwt Dedos
Sizo tijeras
Ren Riones
vajen vagina Pwp Limpio (limpia)
Peni Pene netwaye Limpiar
Kwis Muslo
F bab Afeitar (hacer la barba)
Jenou Rodilla
Koupe cheve Cortar el cabello
Pye Pie
San Sangre Mete pmanant nan cheve Alisado de cabello
26 27
KNEN YON MOUN
CONOCER A ALGUIEN
yoN ti koNvesasyoN uNa pequea CoNversaCiN kreyol espaol
kreyol espaol FiDEL: Depi ane pase / sa fe yon FiDEL: Desde el ao pasado /
CARin: Bon jou mesye CARinA: Buenos das seor ane twa mwa Hace un ao y tres meses
FiDEL: Bon jou madmwazl, ki FiDEL: Buenos das seorita, Carin: o, byen ,mwen kontan CARinA: Qu bueno, es un
jan ou ye? Cmo est usted? rekont w Fidel na w yon lt fwa alegra para m conocerte Fidel,
hasta luego, espero verte otra vez
CARin: Mwen tr byen msi, ou CARinA: Estoy muy bien gracias,
pale kreyol ? Usted habla creole? FiDEL: ok madmwazl Carin, na FiDEL: ok seorita Carina. Adis,
we nos vemos
FiDEL: Wi yon ti kras, e ou mem? FiDEL: S, un poco y usted?
CARin: ok msi ampil ou mem CARinA: ok. Muchas gracias,
CARin : non mwen pa pale CARinA: no, no hablo creole. tou igualmente
kreyol. Mwen pale Angl ak Hablo ingls y espaol
Espanyol
KONVSASYON SOU SANTE
FiDEL: Kman ou rele? FiDEL: Cmo te llamas?
CONVERSACIN SOBRE SALUD
CARin: Mwen rele Carin, E ou CARinA: Me llamo Carina Y
mem? usted? koNvsasyoN # 2 CoNversaCiN 2
FiDEL: non mwen se Fidel FiDEL: Mi nombre es Fidel kreyol espaol
CARin: Ki kote ou rete /abite? CARinA: Dnde vive? LiLiA: Bonswa mesye LiLiA: Buenas noches seor
FiDEL: Mwen abite las corin, FiDEL: vivo en las colinas De PiERRE: Bonswa madanm, ki jan PEDRo: Buenas noches seora,
Moun ki kote ou ye? dnde eres? ou ye ? Qu tal?
CARin: Mwen se moun Etazini / CARinA: Soy de USA / Soy LiLiA : Mwen pa santi m byen LiLiA: no me siento bien
mwen se ameriken, E ou mem ? americana, Y usted? PiERRE: Kisa w genyen ? PiERRE: Qu tienes?
FiDEL : Mwen se moun ayiti / FiDEL: Soy de Hait / Soy haitiano LiLiA: Mwen gen yon doul nan LiLiA: tengo dolor de guata
mwen se ayisyen vant mwen (barriga)
CARin : Ki sa w fe isit ? CARinA: Que est haciendo PiERRE: Konbyen tan ou genyen PEDRo: Cunto tiempo tienes
aqu? ak doul a con ese dolor?
FiDEL : Mwen se volont nan FiDEL: Soy voluntario en SJM LiLiA: Sa fe prske yon mwa LiLiA: Hace casi un mes
SJM (svis jeswit pou imigran yo) (Servicio Jesuita a inmigrantes)
PiERRE: ou Pa jann ale lopital? PEDRo: no ha ido al hospital?
CARin: Byen. Kombyen tan sa CARinA: Muy bien. Hace cunto
LiLiA: non LiLiA: no
fe w? tiempo?
PiERRE: Poukisa ou pa ale ? PEDRo: Por qu no ha ido?
28 29
KONVSASYON SOU TRAVAY
CONVERSACIN SOBRE TRABAJO
koNvsasyoN # 2 CoNversaCiN 2 koNvsasyoN # 3 CoNversaCiN 3
kreyol espaol
kreyol espaol
SoniA: Bonjou Mesye SoniA: Buenos das seor
LiLiA: Mwen Pa gen kob epi LiLiA: no tengo plata y todava
mwen poko gen kan Chilyen no tengo carnet Chileno PABLo: Bonjou madmwazl. Kisa PABLo: Buenos da Seorita,
ou bezwen? Qu necesita?
PiERRE: non. ou dwe ale gen PEDRo: no. Debera ir. El SoniA: Mwen bezwen travay SoniA: necesito un empleo / una
lopital kap resevwa san kan consultorio / hospital / centro pega
mdico atiende sin carnet PABLo: Mwen gen yon plas PABLo: tengo cupo (espacio) de
LiLiA: Mwen fenk ak viv Chili LiLiA: Estoy viviendo recin en travay trabajo
mwen pa konnen anpil kote Chile, no s andar sola SoniA: Konbyen kb sal a ye? SoniA: Cunto paga de sueldo?
PiERRE: Mwen vle ede pou ale PEDRo: Quieres que te ayude y PABLo: Pi piti sal ( $257.000 PABLo: Sueldo mnimo
lopital ? te acompae al hospital? pesos) e yon bonis ($50.000 ($257. 000 pesos) y un bono
LiLiA: Mwen ta byen kontan, LiLiA: Sera un gusto para m, pesos) ($50.000 pesos)
paske doul a pa kite m dmi porque el dolor no me deja SoniA: ou paka peye m yon ti SoniA: no puede pagar un poco
dormir kras plis? ms?
PiERRE : Demen maten bon map PEDRo: Maana por la maana PABLo: non sekonsa m peye tout PABLo: no, es lo que pago a todos
vin chche w pou m mennen w vengo a buscarte para que travay los trabajadores
lopital vayamos al hospital SoniA: Ki sa w mande pou moun SoniA: Qu requisitos pide a la
LiLiA : A Kil pou m tann ou?, E LiLiA: A qu hora lo espero? y nan genyen Pou w asepte l ? persona para aceptarla?
kisa pou m Pote? qu tengo que llevar?
PiERRE: Map vini a 6 z e sonje PEDRo: vengo a las 6 horas y SoniA: Ki jan de papye pou moun SoniA: Qu tipos de papeles
pran pasp w acurdate de tu pasaporte nan genyen ? necesita tener la persona?
LiLiA: Mesi anpil e m ap tann LiLiA: Muchas gracias, te PABLo: Kan idantite chilyen ak PABLo : Carnet identidad chileno
esperar papye pwosevebal denye travay y finiquito de la ltima empresa
SoniA: Eske wap peye SoniA: Usted se compromete a
enpozisyon pou mwen apa? pagarme las imposiciones?
PABLo: Wi mwen responsab PABLo: S, me comprometo a
peye tout bagay pagar todo.
30 31
KONVSASYON SOU ALIMAN
CONVERSACIN SOBRE ALIMENTACIN
koNvsasyoN # 3 CoNversaCiN 3 koNvsasyoN # 4 CoNversaCiN 4
kreyol espaol kreyol espaol
SoniA: Ki l travay la rantre, ki SoniA: Cul es el horario del nAtHY: Bonswa mesye nAtHY: Buenas noches seor
l li lage? trabajo? MARio: Bonswa madmwazl, nan MARio: Buenas noches seorita,
kisa mwen ka ede w? En qu puedo ayudarla?
PABLo: travay la rantre a 8hrs PABLo: Entras a trabajar a las nAtHY: ou kapabl pote meni an nAtHY: Puedes traerme el men
maten jiska 5 :30 apre midi, Jou 8 de la maana hasta las 17 :30 pou mwen svp? por favor?
samdi apa, (se l anplis) horas. Los das sbado se pagarn
MARIO: Map tou profite pou m di MARio: Aprovecho de decirte
aparte (son horas extras)
w jodia nou gen anpil espesyal! que hoy da tenemos varias
SoniA: Kombyen kb ou peye SoniA: Cunto paga por el da ofertas
pou jou samdi ? sbado?
nAtHY : oooh, kisa nou genyen nAtHY: oooh, Qu cosas tienes
PABLo : Samdi wap travay demi PABLo: Los sbados trabajan nan espesyal? en oferta?
jounen, ki egal mem jan yon medio da y se paga igual que da
MARio: nou genyen bouyon MARio: tenemos cazuela de
jounen completo
tt kabrit, nou genyen soup cabeza de chivo, cazuela de
SoniA: Konbyen tan repo m ap SoniA: Cunto tiempo libre en jomou, griyo ak bannan, diri zapallo, pltano frito, chufan
genyen nan jounen an? la jornada del trabajo? kole ak kribich, diri kole ak pwa, de camarn, arroz con porotos,
PABLo: Wap genyen 30 minwit PABLo: tendrs 30 minutos epi pwason gro sl, epi tou nou Pescado (pwason) y tambin
pou ou repoze libres gen by (prestij, toro wonm cervezas (prestige, toro, rhum
SoniA: Poz la se in (1hrs) a in SoniA: El tiempo de descanso babankou) se tout sa yo ki nan babancou). todos esos estn en
trant (1hrs -1:30) sera, desde la una (1: 00) hasta espesyal jodia oferta por hoy
una y media (1:30) nAtHY: ok msi, mwen pa nAtHY: ok gracias, pero no
PABLo: Wi. Ki dispozisyon ou PABLo: S. Qu disponibilidad bezwen sa yo ki nan espesyal la deseo los que estn en oferta
genyen pou travay? tienes para trabajar? MARio : Ebyen, chwazi sa vle MARio: Bueno ok. Qu desea
SoniA : Map pr pou semen kap SoniA: tendr disponible por la wap manje? comer?
vini apati de lendi prxima semana a partir del lunes nAtHY: Map bezwen yon plat nAtHY: voy a comer un plato de
salad, diri blan, vyan fri ensalada con arroz blanco y carne
PABLo: Byen, pa gen pys PABLo: Bien, no hay ningn frita
pwoblm pou semen kap vini problema para la prxima semana MARio: ok. ou pap bezwen yon MARio: ok, desea algo para
SoniA: msi ampil, na w SoniA: Muchas gracias, nos bagay pou w bw madmwazel? tomar seorita?
vemos nAtHY: Wi, ou gen ji natirl ? nAtHY: S, tienes jugo natural?
32 33
koNvsasyoN # 4 CoNversaCiN 4
kreyol espaol
MARio: Byensi, nou gen ji natirl MARio: Claro que s, tenemos
jugo natural
nAtHY: Ki ji ou genyen? nAtHY: Cules son los sabores
que tienen?
MARio: Zoranj, sitwon, grenadya, MARio: naranja, limn,
papay ak lt ou san lt, ji kart maracuya, papaya con leche y sin
leche, zanahoria
nAtHY: ou kapab Pote pou Deseo un vaso de papaya sin
mwen yon v ji papay san lt san leche ni azcar, y una botella de
sik epi yon bouty dlo SvP agua, porfavor
MARio : ok, sa ap pran yon ti tan MARio: ok, eso demorar un
tiempo
nAtHY : Pa gen pwoblm nAtHY: no hay problema
MARio: Yon bagay anplis MARio: Algo ms seorita?
madmwazl?
nAtHY: non msi, ki kote twalt nAtHY: no, gracias Dnde est
la ye? el bao?
MARio: Ale tou dwat epi nan MARio: Sigua por aqu derecho y
vire a d la vuelta
nAtHY: ok msi, ou kapab pote nAtHY: ok gracias, Podras
montan an pou mwen SvP traerme la boleta, por favor?
MARio: o wi. na w yon lt fwa MARio: S claro. Chao, nos vemos
34
VEB ENFINITIF
VERBO INFINITIVO
veb ki endike yon aksyon oubyen mouvman, fm devouman An espanyol enfinitif se yon fm prp veb yo (endike moun
oubyen santiman. Yo toujou la nan anpil fwaz. nan, kom, mwen, ou, ak li) e selman yo fini ar-er-ir.
Los verbos expresan una accin o movimiento, un estado de En espaol el infinitivo es una forma no personal del verbo (no
nimo o un sentimiento. Los verbos estn presentes en la indica persona, como yo, t o l) y siempre terminan en -ar,
mayora nuestras frases. -er, -ir.
kreyol espaol kreyol espaol kreyol espaol
nan espanyol ak nan kreyol veb yo svi avek pronon yo, se
AR ER IR
pronon yo ki endike ki moun ki f aksyon an. Pronon yo se:
Renmen Amar Manje Comer Dmi Dormir
En espaol y en kreyol los verbos se utilizan con pronombres, Gade Mirar Genyen tener Soti Salir
que indican a la persona que realiza la accin. Los pronombres Pal Hablar F Hacer viv vivir
son:
kreyol espaol Nan kreyol veb yo rete ak fm enfinitif yo. Se osily (te, pral,
anvi ect) yo ki f w konnen tan veb yo.
Mwen Yo
ou t En Kreyol, los verbos siempre permanecen en su forma del
Li l infinitivo. El tiempo verbal se reconoce por los auxiliares de
Li Ella tiempo.
nou nosotros
ou vosotros / Ustedes
Yo Ellos
Yo Ellas
36 37
PREZAN YON PASE
EL PRESENTE EL PASADO (PRETRITO INDEFINIDO)
ou di tan prezan se l aksyon an ak ft nan mem moman wap nou okipe tan pase pou nou pale o esplike yon bagay kite
pale a. nan espanyol pou ou konjigue veb, sa pral depan kijan l pase. nan kreyol veb yo pa chanje se oksy tE selman kap fe
fini -ar, -er, -ir. Nan kreyol nou di, tan prezan se mem enfinitf konnen se tan pase. An espanyl pou konjige l ou chanje fen
la san oken chanjman. veb la si se yon veb ki fini, -ar, -er ou -ir.
El tiempo presente indica que la accin que expresa el verbo Usamos este tiempo para hablar de algo que sucedi en el
ocurre en la misma poca en la que se habla. En espaol, para pasado. En espaol se conjuga modificando la terminacin
conjugar los verbos en presente depender si terminan en -ar, verbal segn si los verbos terminan en -ar, -er o -ir.
-er o -ir. En kreyol, el tiempo presente se indica por medio del
infinitivo sin alteracin An kreyl veb yo pa varye ou rekont pase yo se le yo itilize tE
kreyol espaol kreyol espaol kreyol espaol kreyol espaol
ej. Mwen te ekri.
REnMEn AMAR MAnJE CoMER viv vivIR
En Kreyol, el verbo no vara, y se reconoce el pasado por el uso
Mwen Yo Renmen Amo Manje Como viv vivo del auxiliar tE.
Ou T Renmen Amas Manje Comes viv vives
kreyol espaol kreyol espaol kreyol espaol kreyol espaol
Li l / Ella Renmen Ama Manje Come viv vive REnMEn AMAR MAnJE CoMER viv vivIR
Nou Nosotros Renmen Amamos Manje Comemos viv vivimos
Mwen Yo te renmen Amaba te manje Coma te viv viva
Ou Ustedes Renmen Aman Manje Comen viv viven Ou T te renmen Amabas te manje Comas te viv vivas
Vosotros Comis vivs
Yo Ellos Renmen Aman Manje Comen viv viven Li l / Ella te renmen Amaba te manje Coma te viv viva
Ellas
Nou Nosotros te renmen Ambamos te manje Comamos te viv vivamos
Ou Ustedes te renmen Amaban te manje Coman te viv vivais
Vosotros
Yo Ellos te renmen Amaban te manje Coman te viv vivan
Ellas
38 39
FITI (PRAL) VEB KI PA REGLE OU DEREGLE
EL FUTURO VERBOS IRREGULARES
Fiti oubyen fiti pase okipe pou eksplike panse saw sipoze nan espanyl gen kk veb kipa swiv rgl anvan yo. Yo rele veb
deyon koz, ou de yon bagay kigen pou ft. nan espanyol ou (iregle ou deregle). Konjigezon yo, depan de yo chak.
selman chanje fen veb la, si se yon veb ki fini -ar, -er ou ir.
En espaol, existen una serie de verbos que no siguen la
El futuro simple o futuro imperfecto se utiliza principalmente regla anterior. Estos son llamados verbos irregulares y su
para expresar una intencin o una suposicin acerca lo que conjugacin depende de cada verbo.
suceder. En espaol, se modifica la terminacin verbal, segn
kreyol espaol
si los verbos terminan en -ar, -er, o -ir. geNyeN teNer
Prezan Pase Fiti / Pral Presente Pasado Futuro
An kreyol veb yo pa chanje nan fiti selman ou mete oksily
Mwen Genyen te Pral
PRAL. genyen genyen
Yo tengo tuve tendr
Ou Genyen te Pral T tienes tuviste tendrs
genyen genyen
En kreyol, el verbo no vara y el futuro se construye con el
Li Genyen te Pral l / Ella tiene tuvo tendr
auxiliar PRAL. genyen genyen
Nou Genyen te Pral Nosotros tenemos tuvimos tendremos
kreyol espaol kreyol espaol kreyol espaol kreyol espaol
genyen genyen
Ou Genyen te Pral Ustedes tienen tuvieron tendrn
REnMEn AMAR MAnJE CoMER viv vivIR
genyen genyen Vosotros
Yo Genyen te Pral Ellos tienen tuvieron tendrn
Mwen Yo Pral Amar Pral Comer viv vivir Ellas
genyen genyen
renmen manje
Ou T Pral Amars Pral Comeris viv vivirs
renmen manje
Li l / Ella Pral Amar Pral Comer viv vivir
renmen manje
Nou Nosotros Pral Amaremos Pral Comeremos viv viviremos
renmen manje
Ou Ustedes Pral Amarn Pral Comern viv vivirn
Vosotros renmen Amaris manje Comeris viviris
Yo Ellos Ellas Pral Amarn Pral Comern viv vivirn
renmen manje
40 41
VEB REGILYE VEB KI PA REGLE OU DEREGLE
VERBOS REGULARES VERBOS IRREGULARES
kreyol espaol kreyol espaol kreyol espaol kreyol espaol kreyol espaol kreyol espaol kreyol espaol kreyol espaol
Louvri Abrir Rasamble Juntar Kopere Cooperar Pratike Practicar vale Absorber tann Atender trenen Afligir Beni Bendecir
Reyni
Renmen Amar voye Lanzar Kouri Correr Resevwa Recibir Pire Comprimir Adapte Caber Kouri Correr Resevwa Recibir
Mare Amarrar Li Leer Konfye Confiar vl Robar Ladan n Concluir trompe Confundir Konfese Confesar Konvenk Convencer
Aprann Aprender Kmande Mandar Devwa Deber Sote Saltar Konwonpi Corromper Korije Corregir Bay Dar Reveye Despertar
Danse Bailar Kondi Manejar Kolasyon Desayunar Monte Subir Di Decir Propaje Difundir Chwazi Elegir Divize Dividir
Simaye
Rale Gatear vole volar Pliye Doblar P temer La Estar Fikse Fijar Retire Excluir Eksprime Expresar
Bale Barrer Gade Mirar Kompran Entender Manyn tocar Enprime imprimir tann Extender Fri Frer Envesti invertir
Bat Batir Anbete Molestar Ekri Escribir Pran tomar F Hacer Mete l incluir Madichonen Maldecir Anonse incurrir
Bw Beber Mouye Mojar Koute Escuchar travay trabajar tande oir Fwape oprimir Manifeste Manifestar Ft nacer
Jete Botar naje nadar Etidye Estudiar Bite tropezar Mete Poner Fwi omitir Posede Poseer Fse Presumir
Anmde Burlar Bezwen necesitar Anmde Burlar Bezwen necesitar Pouvwa Poder Pretann Pretender vle Querer Limen Prender
Anniye Anniye
Mache Caminar ganize organizar Manke Faltar Svi Usar Ajoute Recluir Founi Proveer Refabrike Reinsertar Konnen Saber
Chante Cantar Pase Pasar Siyen Firmar itilize Utilizar Brize Romper Sove Salvar Demare Soltar Antere Sepultar
Chire
Pale Hablar Pwomene Pasear Fme Formar voyaje viajar Sispann Suspender Apiye Sujetar Efase Suprimir Pote traer
Manje Comer Pile Pisar Fimen Fumar viv vivir Gen tener Ranplase Sustituir vini venir Santi Sentir
Achte Comprar Depose Posar Frape Golpear vote votar W ver Soti Salir Fennen Marchitar Frabrike insertar
42 43
KONESAN AK DEFANS DWA TRAVAY JOUNEN TRAVAY
CONOCER Y DEFENDER LOS DERECHOS LABORALES JORNADA DE TRABAJO
dwa yo pa dwe diskrimiNeN w Jounen travay nmal yo planifye, li vini de yon dire 45 l pa semen ki
DERECHO A NO SER DISCRIMINADO/A dwe divize nan 6 jou oubyen 5 jou. nou pa dwe travay 10 l pa jou, an
Lwa chilyen entdi tout diskriminasyon: pou sks, ras, relijyon, ni pou ka ke se pa l anplis ke w te planifye atik ki enfme sa nan kd travay
pozisyon ekonomik (ransosyal). la se atik 22.
DWA... KI PA DWE VYOLE KISA KI PASE SI W TRAVAY PLIS L?
DERECHO A NO SER ACOSADO/A QU PASA SI TRABAJO MS HORAS?
tout travay gen dwa pou yo trete yo avek dinite ak resp nou pa L ki anplis nan jounen an e ki pat mansyone nan kontra a, travay
dw soumt anba oken abi moral oubyen sexsyl. a ak patron an sipoze pran yon akdak,e patron an dw peye 50%
anplis l nmal la. Yon ti ekzamp si l nmal la $ 1000 pesos l anplis
DWA POU GEN YON TRAVAY AK KOMINIKASYION AK la dw $1500 pesos. Gen kk ti espsyon pou ou responsabilite byen
DINITE detmine.
DERECHO A TENER UN TRABAJO Y TRATO DIGNO
NIMERO YO KI NAN LIKIDASYONS NAN
DWA POU OU ASIRE KE SEKIRITE ASIRE NAN TRAVAY LA FINISMAN MWA A
DERECHO A CONDICIONES SEGURAS DE TRABAJO NMEROS QUE APARECEN EN TU LIQUIDACIN
A FIN DE MES
DWA KE OU ASIRE SE SA KI EKRI NAN KONTRA WAP F
DERECHO A SOLO REALIZAR LAS FUNCIONES ESCRITAS
eN el CoNtrato SAL / SALARIO
nan Chili sal ki piti(minimm) a se $257,500 pesos pa mwa pou tout
DWA POU OU PATISIPE NAN SENDIKA AK NAN jou komplt. Sal likid (sa ki vin nan mem w, pou mete nan pch ou) se
ASOSYASYON YO sa l yo fin retire tout dt, sa yo rele kotizasyon ou enpozisyon.
DERECHO A PARTICIPAR EN UN SINDICATO Y ASOCIACIONES
DE TRABAJADORES KOTIZASYON (enpozisyon) / COTIZACIN (imposicin)
tout travay gen dwa pou yo rantre nan sendika e pou yo asosy nan tout travay etranje ki kotize nan Chili dw egzije patron yo konpli
eleksyon. ak obligasyon sa yo, responsab touche kb sa a, se entitisyon sekirite
sosyal (AFP, FonASA o iSAPRE, AFC).
44 45
KI KANTITE KI DW RETIRE SOU SAL TOTAL OU? REPO OUBYEN TAN LIB
QU CANTIDAD PUEDEN RETIRARME DEL SALARIO? DESCANSO Y TIEMPO LIBRE
Ki kantite ki dw retire sou sal total ou? REPO (JODIA) / DESNCASO (DIARIO)
Qu cantidad pueden retirarme del salario? nan mitan jounen travay la, se dwa travay genyen pou l manje, pou l
repoze, pi piti tan li dwe ye se 30 minwit chak jou, ki padwe konte nan
10% Asirans pou pansyon AFP (Kb ki sere pou l ou l travay
granmoun ou paka travay ank).
SEMN / SEMANA
7% Asirans pou sante FonASA (Asirans nasyonalde Dimanch yo ak jou ft se jou travay a gen pou l repoze si l travay jou
Sante) oubyen iSAPRE (enstitisyon de sante prevwa). sa yo, li gen dwa pou l mande yon jou semen epi yon rekonpans.
Depi yo deye yon pou ou l wal lopital ou pap depanse
anpil kb, li obligatwa pou yo peye l. POTEKSYON MATNITE / PROTECCIN DE LA MATERNIDAD
Tout fi ki ansent, nenpt ki contra li te genyen, li gen dwa REPO.
3% AFC (Asirans pou chomaj) Se yon asirans patron an
FUERO se yon dwa, fi ansent genyen pou l benefisye poteksyon, e se
peye pou ou si li revoke oubyen si kite travay pou ou
yon dwa ki fe yo paka revoke l pandan li ansent la, dwa sa se depi sou
pa pase miz, pou ka jwen kb pou ou manje. Se lw
twa mwa ansen jiska yon ane apre li fe pitit, pou ka benefisye svis
gen kontra pou yon tan byen detmine (tan byen
poteksyon sa yo ou gen pou pote stifika medikal la ki di ou ansent
defini plazo fijo) oubyen l w gen kontra ki pa gen
bay mt travay la oubyen patron.
tan pou l fini (endefini)
PRENATAL (Avan fe fiti)
1,15% Asirans pou pansyon AFP (Kb ki sere pou l ou
Prenatal se yon mwa edmi (41 jou).
granmoun ou paka travay ank).
1,15% Asirans pou pansyon AFP (Kb ki sere pou l ou POSTNATAL (se apre fin f pitit)
granmoun ou paka travay ank). Se 6 mwa oubyen 7 mwa edmi (180 -220 jou) ki konte depi jou pitit la
ft.
0,95% Asirans aksidan travay ak maladi ou pwan nan travay
(Se yon asirans ki ed w anpil sitou l wap travay ak
pwodi chimik, ak tout sa ki pa bon pou sante, asirans
sa pmt ou vizite dokte pou yo evalye sante w
epi jwen medikaman ki pou poteje w kon maladi a,
enptan si se aksidan nan travay la yap responsab
tout depans yo.
46 47
METE FEN AK YON TRAVAY (FINIKITO)
TRMINO DEL CONTRATO DE TRABAJO
REZON / RAZN
nan mitan jounen travay la, se dwa travay genyen pou l manje, pou
l repoze, pi piti tan li dwe ye se 30 minwit chak jou, ki padwe konte
nan l travay
FINIKITO / FINIQUITO
Se yon papye ki esplike tout detay pou ki sa w mete fen ak relasyon
(travay a e patron) li dwe ekri e pou l pase devan yon not piblik.
TAN OU FE AP TRAVAY (IDANNIZASYON) / PERU
INDEMNIZACIN POR TIEMPO TRABAJADO SJM -TACNA
Anka ke se revoke yo revoke w. L se fen yo mete ak contra w pou Prolongacin Hiplito Unanue
s/n al frente del Terminal
yon rezon, travay gen dwa pou yo peye l jou travay yo nan mwa yo Internacional de Buses.
revoke l la anplis jou vakans ki korespond yo jan kd travay la mande Atencin de lunes a viernes de
9:00 a 12:00 y
a nan atik 160 la. de 14:00 a 17:00 horas
sjm.tacna@gmail.com
Encuentros Servicio Jesuita de
la Solidaridad - LIMA CHILE
Jr. Fulgencio Valdez 780 Brea
- Lima 05 Per SJM - ARICA
Altura de la cuadra 12 de la av. Jos Miguel Carrera 1515,
Venezuela. Oficina .
Atencin de lunes a viernes de Atencin de lunes a viernes de
9:00 a 18:00 horas 9:00 a 13:00 horas
refugiados1@encuentros-sjs.org arica@sjmchile.org
SJM - ANTOFAGASTA
14 de febrero 2589,
esquina Prat
BOLIVIA
BRASIL Atencin de lunes a viernes de
SJM - EL ALTO 09:00 a 13:00 horas
Av. Fuerza Area #140 Centro ZANMI antofagasta@sjmchile.org
(frente al enmallado del Av. Amazonas, 1, c.
aeropuerto) Centro-30180-001. Belo SJM - SANTIAGO
Horizonte, MG. Lord Cochrane 104 - Santiago
Atencin de lunes a viernes www.centrozanmi.org
09:00 a 12:30 y de 15:00 a Atencin de lunes a viernes de
18:00 horas Atencin de martes a sbado 09:00 a 13:00 horas
sjm.bolivia@gmail.com de 13:30 a 17:00 horas santiago@sjmchile.org
48 49
Pou prezante ti fey sa a, se yon vsyon ki realize pou Sak te disponib nan edisyon ti kaye sa a:
espanyol, ki soti de yon ti fey travay o brezil ki gen pou tit Ambas ediciones disponen expresamente lo siguiente:
Ann PALE PotiG
El presente cuadernillo es una versin realizada para el Nenpt moun oubyen enstitisyon gen dwa svi ak fey sa a
oubyen adapte l jan yo vle.
espaol, a partir de un cuadernillo elaborado en Brasil titulado
ANN PALE POTIG. Cualquier persona o institucin puede utilizar o adaptar
este cuadernillo a su voluntad.
orijinal nan potig a te realize ak moun sa yo
El original en portugus fue elaborado por Premye edisyon en espanyol la realize nan Chili,prepare
Rwolds Augustin nan Sant Inivsite Ansyen CUI nan INIVSITE ALBERTO
Miriam Spezia HURtADo nan kolaborasyon avek Pastoral Ayisyen nan
Emilio travieso SJ. Pawas Sent Kwa nan Santiago, nan ane 2016.
Premye a te pibliye PA Pastoral Mobilizasyon imen nan dyosz La primera edicin en espaol realizada en Chile fue
Ro Solimoes tabatinga , Brezil. 2011 preparada en el Centro Universitario ignaciano (CUi) de la
La primera edicin fue publicada por la Pastoral da Mobilidade UnivERSiDAD ALBERto HURtADo, en colaboracin con
Humana da Diocese do Alto Solimes tabatinga, Brasil. la Pastoral Haitiana de la Parroquia Santa Cruz, en Santiago.
2011 2016.
Dezym edisyon an te pibliye PA Ministerio travay Brezil e Diseo grfico: Ignacia Biskupovic
Entitisyon Migrasyon ak Dwa imen. Brazilya, Brezil. 2012 Gestin y produccin de publicacin: Mara Contreras
La segunda edicin fue publicada por el Ministrio do trabalho Fotos y videos: Diarios de Guerra
e Emprego do Brasil y el instituto de Migraoes e Direitos Mara Contreras & Gabriel ortega
Humanos, Braslia, Brasil.
2012
DIARIOS DE GUERRA