Sunteți pe pagina 1din 17

fiannn

crJfl/rjrr
q!nta Liturghie constituie centrul cul-
lJtului ortodox. M este cea mai mztre
tain a Bisertdi nozlstre, talna prezentei lui
ITrtstosprtnte noi. Pentru acezta ea rrn-
ne intotdeauna pentru om singura ndejde
pentru dobndirea vietii celei adevrate.
in spaftul duhovnicesc aI Sfintei Liturghii
ne introduce cu mult iscusinf Sfntul
Nicolae Cabasila.
Sfntul Cabasila, a rui pomenire se
prznuiegte pe 2O iunie. a fost un vlastar aI
Tesalonicului. Mare teolog mistic, el este cel
mai important reprezentant aI umanismului
@Editura <<Evanghelismos> ortodox din veacul aI XIV-lea.
Bucuregti Printre oprerele sale cele mai de searn
Tel:331 1022 se numr gi "Tlcuirea Sfintei Liturghii', o
tpniuletftftCgf
Iucrare clasic in felul ei. Paginile urmtoare
T.t: (Pl 345O26:345$2t
cuprtnd cteva fragmente alese din aceast
Iucrare.
Cuvintele insuflate de Dumnezeu ale
sfntului ne deschid ochii duhovniceilti
dndu-ne putinfa de a ne apropia cu simfire
duhovniceasc de Sfnta Liturghie gi de a
participa Ia ea cu adevrat iar nu a fi numai
rrculnnn SFINTEILITT,JKGTIII
ni1te spectabrt pasivi. Aga vom putea s pre-
rspundem in mod congtient chemrii dt- I ucrarea Sfintei Liturghii const in
L.lfacerea Darurilor pe care le aduc cre-
toare de bucurie pe care Maica noastr Bi-
dinciogii, a pinii gi a vinului, in Trupul 9i
serica o repet Ia fiecare sinax euharistic:
'Oustafi gi Sngele lui flristos, iar scopul ei este sfinti-
vedefi c bun este Domnul,; rea credinciogilor, care prin Sfnta imprt-
'Trupul lui
llrtsfos primifi Si din izvorul cel ganie dobndesc iertarea pcatelor lor, bo-
far de moarte gustafi'. gtie de daruri duhovnicegti Si mogtenirea
imprfiei Cerurilor.
La aceast lucrare gi la implinirea scopu-
lui contribuie rugciunile, cntrile, citirile
din Vietile Sfintilor gi toate cele ce se svr-
gesc gi se spun in decursul Liturghiei. Iar
prin toate acestea vedem zugrvrt, ca in-
tr-un tablou, toat wata lui flristos, de la

4
inceputul pn la sfrgitul ei. Pentru c sfin, Acesta este pe scurt sensul Sfintei Litur-
tirea Darurilor, adic insgi Jertfa, propov- ghii. S cercetm acum, pe ct putem mai
duiegte moartea, invierea Si inlarea Lui, amnunfit, incepnd cu cele ce se svrgesc
aceste daruri prefcndu-se in insugi Trupul la Sfnta Proscomidie*.
Domnului, care a fost rstignit, a inviat gi
s-a inlfat la ceruri. Cele ce se svrgesc PROS@MIDIA
inaintea Jertfei inchipuie faptele care s-au
petrecut inainte de moartea Domnului, Cinsdtele Darud
adic venirea Sa in lume, artarea Sa, minu-
nile pi invftura Sa, iar cele de dup Jertf ?inea gi vinul, pe care le aduc credin-
simbolize az pogorrea Sfntului Duh peste cioSii pentru Sfnta Liturghie gi care sim'
Apostoli, intoarcerea oamenilor la Dumne- bolizeazTrupul 9i Sngele Domnului, nu se
zeu gi comuniunea lor cu El. a$eaz de la inceput pe Sfnta Mas pentru
Credinciogii care merg la biseric 9i par- Jertf, ci mai intai se a$eaz la Sfnta
ticip la toate acestea cu luare aminte, se Proscomidie Si se afierosesc lui Dumnezeu
fac mai statornici in credint, mai fierbinfi in ca Cinstite Daruri. Aceasta este de acum
evlavia gi dragostea lor ctre Dumnezeu. inainte denumirea lor.
intr-o asemenea stare duhovniceasc se
invrednicesc s se apropie Si de focul Sfinte- " Loc special care se gsegte in partea slng a
lor Taine Si s se imprtgeasc cu credinf Sfintei Mese, unde se pun Darurile pe care le aduc
credincioSii pentru Sfnta truharistie. Aici se face
gi dragoste. pregtirea lor de ctre preotul litutghisitor.

6
li aducem lui Dumnezeu pine gi vin Pomenlrea Jertfel de Pe Cruce
pentru c acestea constituie hrana exclusiv
omeneasc, cu care se intrefine viala noas- Preotul, dup ce ia in minile sale pi-
tr. Pentru aceasta se crede c, atunci cnd nea, din care va scoate Sfntul Agnet, care
cineva druiegte hran, este ca gi cum ar se va preschimba in Trupul lui Hristos, spu-
drui insgi viafa. ASadar, deoarece prin ne: "intru pomenirea Domnului gi Dumneze-
ului Si Mntuitorului nostru lisus Hristos'.
Sfintele Taine Dumnezeu ne druiegte viala
Aceste cuvinte se refer la toat Liturghia 9i
vegnic, era firesc ca gi darul nostru s fie
sunt implinirea poruncii pe care a lsat-o
intr-un anume fel dttor de via[, ca s nu
tlristos atunci cnd a instituit Taina Sfintei
fie nepotrivit ceea ce dm noi cu ceea ce ne Euharistii z 'Aceasta s facefi intru pomeni-
d Dumnezert, ci s aib ceva care le inru- rea Mea' (l'c.22, Lg).
degte. De altminteri Domnul a poruncit s ii Dar ce fel de Pomenire este aceasta?
oferim pine gi vin, iar El s ne dea in Cum il vom pomeni pe Domnul la Sfnta
schimb "Pine cereasc" gi 'paharul Viefii". A Liturghie Si ce vom Povesti despre El? Nu
vrut s ii druim noi hrana viefii trectoare, cumva cele care il arat ca Dumnezeu atot-
iar El s ne druiasc in schimb viata veg- puternic? Adic faptul c a inviat morfi, c a
nic. Ca in felul acesta harul Su s se arate druit orbilor lumin, c a poruncit vn-
ca rsplat gi nemsurata Sa mil ca fapt turilor s se potoleasc, c a sturat mii de
de dreptate. oameni cu cteva pini? Nu, Flristos nu ne-a
cerut s pomenim acestea, ci mai degrab

f]
cele care arat neputint, adic Rstignirea, form de sulit, impunge Sfntul Agnet in
Patimile, moartea. Pentru c Patimile erau partea dreapt Si spune: 'Fi unul dintre
mai de trebuint dect minunile. Patimile lui ostagi cu sulita coasta Lui a impuns" gi
flristos ne aduc mntuirea gi invierea, in turnnd in Sfntul Potir vin Si aP , adaug:
'gi indat a ie7it snge 9i ap'(In. 19,34).
timp ce minunile Lui numai ne dovedesc c
El este adevatul Mntuitor.
Agadar, dup ce preotul spune: "intru Pomenlrea numelor
pomenirea Domnullri...', adaug cele des-
pre Rstignire $i moarte: 'ca o oaie spre Preotul continu Proscomidia. Scoate
junghiere s-a adus Fi a un Miel fr de glas acum bucti mici (miride) din celelalte Pres-
inaintea celor ce il tund, a7a nu $i-a deschis curi gi le a1eaz ca sfinte daruri pe Sfntul
'intru cinstea
gura Sa. intru smerenia Lui judecata Lui s-a Disc zicnd pentru fiecare: Fi
ridicat Fi nearnul Lui cine il va spune? C pomenirea preabinecuvntatei, slvitei St*
s-a luat de pe pmnt viafa Lui'(ls. 53,7-8). pnei noastre, de Dumnezeu Nsctoarei..."
'Pentru pomenirea gi
$i dup ce a$eaz pe Sfntul Disc Sfntul sau A sfin[ilor...' sau
Agnet (Mielul) pe care l-a scos, adaug iertarea pcatelor...'.
cuvintelez 'Se junghie Mielul lui Dumnezeu, Ce inseamn acestea? Multumire ctre
Cel ce rtdic pcatul lumii" (cf. In. l, 29). Dumnezeu gi rugciune de cerere. Pentru c
Apoi cresteaz pe Sfntul Agnef semnul prin darurile noastre fie rspltim fctoru-
Crucii artnd astfel felul in care s-a fcut lui de bine pentru binefacerea pe care ne-a
Jertfaz cu Crucea. Apoi cu copia, care are fcut-o, fie ne punem bine cu cineva ca s

lo ll
primim de la el binefaceri. Aga 9i aici. Bise- inchipuie Trupul lui Hristos, Pe cnd se afla
rica, prin darurile pe care le aduce lui Dum' la inceputul viefii pmntegti. Pentru aceas-
nezeu, ii multumegte pentru c, in persoana ta preotul pomeneqte minunile care s-au
sfintilor ei, i s-a druit iertarea pcatelor gi fcut cu Domnul cel nou-nscut in iesle.
'9i
imprfia Cerurilor. $i il roag s druiasc Pune deasupra prescurii steluta gi zice:
acestea gi fiilor ei, cei care inc tresc ai al venind steaua, a stat deasupra' unde era
cror sfrsit este nesigur, ct gi pentru cei Pruncul' (Ylt. 2,9). APoi acoper Discul Si
care au murit, dar ale cror ndejdi nu sunt Potirul cu acoPerminte alese Si cdeSte.
chiar bune gi sigure. Agadar pentru aceasta Pentru c la inceput puterea lui Flristos a
pomenegte numele mai intii ale sfinfilor, fost ascuns pn cnd a inceput s fac
apoi ale celor care sunt in viaf Si la urm minuni, iar Dumn ezeu Tatl a dat mrturia
ale celor adormiti. Pentru sfinti mulfumegte, Sa din cer.
Dup ce termin Proscomidia preotul
iar pentru ceilalfi face rugciuni de cerere.
liturghisitor vine ta Jertfelnic, st inaintea
Sfintei Mese gi incepe Sfnta Liturghie.
Acopertrea Clnstelor Darud

Cele ce s-au spus Si s-au fcut asupra d


Sfntului Agnet, pentru a inchipui moartea
Domnului, sunt simple descrieri Si simbo-
luri. Sfntul Agnef rmne pine numai c
acum devine Dar afierosit lui Dumnezeu gi
&wffi"
t2 l3
SNANIA TTTI,JRATIIE nimic. De pace avem, desigur, nevoie intot-
deauna, dar mai ales in wemea rugciunii,
Doxologla cci fr aceasta nimeni nu se poate ruga
'Binecuvntat cum trebuie 9i nu poate dobndi nici un
este imprfia TatIui gi a folos din rugciune.
Fiului gi a Sfntului Duh...'. Cu aceast do-
in continuzue ne rugm pentru Biseric,
xologie incepe preotul Sfnta Liturghie pen-
tru c 9i robii cei recunosctori fac la fel pentru far, conductori, pentru cei ce se
atunci cnd se inftipeaz inaintea stpnu- afl in primejdii qi in general pentru toti
lui lor. Adic mai inainte de toate il slvesc oamenii. $i nu ne rugm numai pentru cele
gi apoi il roag pentru problemele lor. ce au legtur cu sufletul, ci 9i pentru bunu-
rile materiale de trebuin!: "Pentrubuna in-
Edenllle tocmire a vzduhuluL pentru imbelgugarea
roadelor pmntului..,'. Pentru c Dumne'
Care este prima cerere a preotului? ,pen- zeu este Pricinuitorul Si Dttorul tuturor
tru pacea de sus gi pentru mntuirea sufle- buntfilor gi numai spre Dl trebuie s avem
telor noastre', Spunnd pace nu se refer privirea indrePtat.
numai la pacea dintre noi, adic atunci cnd La toate cererile preotului, credinciosii
nu avem simfminte rele asupra cuiva, ci gi 'Doamne miluieg-
rspund in mod repetat:
la pacea dinluntrul nostru, adic atunci te'. A cere mila lui Dumnezeu inseamn de
cnd inima noastr nu ne mustr pentru fapt a cere impartia Lui. Pentru aceasta
t4 l5
credinciogii spun numai aceast rugciune lumnri aprinse. Evanghelia este tinut de
pentru c ea le cuprinde pe toate. diacon sau, dac nu este diacon, de preot.
Iar inainte ca aceasta s intre in Sfntul Altar
Antlfoanele se opregte la mic distant de USile imp-
rteSti gi se roag lui Dumnezeu s fie insofit
Apoi incep cntrile care sunt alctuite de sfinfii ingeri ca impreun s svrgeasc
din cuvintele de Dumnezeu insuflate ale sfnta slujb qi doxologia. in continuare
proorocilor. Antifoanele - a$a se numesc - ridic Sfnta Evanghelie, o arat credincio-
ne sfintesc Ai ne pregtesc pentru Tain. in $ilor $i, dup ce intr in Sfntul Altar, o
acelagi timp, ins, ne amintesc despre pri- ageaz pe Sfnta Mas.
mii ani ai petrecerii lui Hristos pe pmnt, Ridicarea Sfintei Evanghelii simbolizeaz
atunci cnd inc nu s-a artat mulfimilor 9i artarea Domnului inaintea multimilor, pen-
pentru care erau necesare cuvintele prooro_ tru c ea il face cunoscut pe insugi Hristos.
ce$ti. Ylai trziu, cnd $a artat El insugi, nu A$adar acum cnd Se arat flristos, nimeni
a man fost nevoie de prooroci pentru c l-a nu mai ia aminte la cuvintele proorocilor.
fcut cunoscut loan Boteztorul. Pentru aceasta, dup Intrarea Mic, cntm
ceea ce are legtur cu viata cea nou pe
Inhrea ttltc care a adus-o flristos. it nuOam pe insugi
Hristos pentru cele pe care le-a fcut pentru
in vreme ce se cnt al treilea antifon, se noi. De asemenea aducem laude Preasfintei
face ie$irea cu Sfnta Evanghelie insofit de Nsctoarei de Dumnezeu sau sfintilor

l6 T7
potrivit cu praznicul sau sfntul pe care il Cltlrtle
cinstegte Biserica de fiecare dat.
indata dup aceasta preotul poruncegte
Cntarea inhelt sfnt tuturor s nu fie nepstori, ci s aib min-
tea atent la cele ce se svrgesc. Aceasta
La sfrgit aducem cntare de laud [n- inseamn '5 lum aminte". gi prin 'infelep
sugi lui Dumnezeu Celui in Treime zicnd: ciune" le aminteste credinciogilor infelepciu-
'5finte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fr nea cu care trebuie s participe la Sfnta
Liturghie. Iar aceast infelepciune sunt gn-
de moarte, miluiegte-ne pe noi'. 'Sfnt.
durile bune pe care le au cei ce sunt bogafi
Sfnt, Sfnt" este cntarea ingerilor ([s. 6,
in credint Si strni de orice lucru lumesc.
3), iar 'DumnezeLtu,utareuqi "fr de moarte"
intr-adevr este nevoie s urmrim Stnta
sunt cuvintele proorocului Davidz "insetat-a Liturghie cu gnduri cuviincioase dac vrem
sufletul meu de Dumnezeul cel tare, cel viu" s nu ne pierdem timpul in zadar. gi fiindc
(P s .4 1 , ) . acest lucru nu este ugor, trebuie ca gi noi
Cntm imnul intreit sfnt dup iegirea ingine s lum aminte, dar s ni se
cu Sfnta Evanghelie ca s vestim c, prin aminteasc gi din afar, aga inct s ne
venirea lui Hristos, ingerii gi oamenii s-au adunm mintea care uit mereu gi este atra-
unit $i alctuiesc de acum o singur Bise- s de grijile degarte.
ric. De asemenea gi cuvntul Drcpfl' repre-
nnt un indemn. Trebuie s stm inaintea

l8 t9
lui Dumnezeu treji, cu evlavie 9i cu mult Pentru aceasta merge acum la proscomidie,
rvn. $i primul semn al acestei rvne este ia Cinstitele Daruri, le tine la inlfimea capu-
pozilta dreapt a truPului. lui su gi iese din Sfntul Altar. inaintnd
Dup aceste indemnuri se citesc Apos- incet Si cu mult evlavie le poart prin
tolul Si Evanghelia. Acestea fac cunoscut multimea de oameni, insofit de lumnri Si
artarea Domnului in lume, artare care s-a tmieri. in cele din urm intr in Sfntul
fcut incetul cu incetul. La Intrarea Mic Aftar gi le ageaz pe Sfnta Mas.
Dvanghelia era inchis Si simboliza penoada La trecerea preotului credinciogii cnt
primilor treizeci de ani ai Domnului, atunci gi se inchin cu evlavie rugndu-se s fie
cnd inc tcea. Acum, ins, cnd se fac pomenifi atunci cnd el va aduce lui Dum-
citirile, avem descoperirea Sa deplin cu nezeu Cinstitele Daruri. Pentru c ei $tiu c
toate cele pe care le-a sPus multimilor in nu exist rugciune mai puternic dect
invtturile Sale, precum 9i cele pe care
aceast Jertf infricogtoare care a curfat
le-a poruncit Apostolilor s le propovdu-
in dar toate pcatele lumii*.
iasc.
* Caracteristic pentru legirea
Mare este Imnul
Ieglrea Mare heruvic, care se cnt intr-un ritm lent de ctre psalfir
'Noi care pe heruvimi
cu tain inchipuim Si fctoarei
Peste putin liturghisitorul va svrgi Jert- de viaf Treimi, intreit sfnt cntare aducem, toat
grija cea lumeasc acum s o lepdm. Ca cei ce pe
fa. Trebuie ca Darurile, care ulTneaz s se impratul tuturor voim a-L prtmi, pe Cel nevzut,
aduc jertf s fie a';ezate pe Sfnta Mas. inconjurat de cetele ingeregti. Aliluia'.

20 2l
Iesirea Mare simbolizeaz mersul lui pe Sfntul Duh, Treimea cea de o fiint Si
Hristos spre lerusalim unde avea s Se jert- nedesprfit".
feasc. Ayezat atunci Pe un asin, intra in Apoi liturghisitorul rostegte: "Ugile, ugile,
Sfnta Cetate insofit de multimi care ii cu infelepciune s lum aminte". Prin aceas-
aduceau cntri de laud. tavrea s spun: Deschideti larg toate ugile,
adic gurile Si urechile voastre, ctre
Stmbolul credlnel infelepciune, ctre cele inalte, pe care le-afi
aflat Si le credeti despre Dumnezeu. Aceas-
Preotul ii cheam acum pe credincioSi s ta totdeauna s le spunefi 9i s le ascultafi
'pentru Cinstitele Daruri ce sunt gi, desigur, cu rvn Si cu Iuare aminte.
se roage
puse inainte". Ne rugm lui Dumnezeu s Atunci credinciogii rostesc cu voce tare
sfinteasc Cinstitele Daruri care sunt inain- Simbolul Credintei ("Cred intru unul Dum-
tea noastr, cas se implineasc astfel sco- nezeu.,,").
pul nostru principal. Apoi, dup ce adaug 9i
alte cereri, ii indeamn pe tofi s aib pace Sfnta Jerfr
intre ei ("Pace tuturor") 9i dragoste ("5 ne
iubim unii pe altii.,.?. 9i, deoarece dragos- "S stm bine, s stm cu fric, s lum
tea dintre noi este urmat de dragostea fal aminte, Sfnta Jertf in pace a o aduce"
de Dumnezevsi a credintei desvrqite Si vii indeamn iargi liturghisitorul. Adic: s
in El, pentru aceasta indat It mrturisim pe stm tari in cele pe care le-am mrturisit in
'Pe Tatl' pe Fiul 9i simbolul credintei, fr s fim cltinati de
adevratul Dumnezeu:

22
crctici; s stm cu fric pentru c este mare megte mai ales pentru venirea Unuia Nscut
primejdia de a ne ingela. $i astfel, rmnnd Fiului Su in lume gi pentru instituirea Tainei
tari in credinf, s aducem darurile noastre Sfintei Euharistii. Pomenegte, desigur, Si
lui Dumnezeu cu pace. cele in legtur cu Cina cea de Tain, repe-
in acest moment credinciosii trebuie s fnd chiar cuvintele Domnului: 'Luafi, mn-
aib mintea gi la cuvintele Domnuluiz "Dac ati... Beti dintru acesta toti...'(Mt. 26, 26-
iti vei aduce darul tu Ia altar gi acolo iti vei 27).
aduce aminte c fratele tu are ceva impo' Preotul, dup ce zice: 'Aducndu-ne
triva ta, Ias darul tu acolo, inaintea altaru- aminte agadar de aceast porunc mntu-
Iui si merg intai si impac-te cu fratele tu itoare gi de toate cele ce s-au fcut pentru
9i apoi venind, adu darul tu'(Mt. 5, 23'24). noi: de cruce, de groap, de invierea cea de
A$adar, dup ce inalf sufletele Si simt a treia zi, de inlfarea Ia ceruri, de gederea
mintele credinciosilor de la cele pmnteSti cea de-a dreapta Si de cea de a doua gi
la cele ceregti, preotul incepe rugciunea de slvit iarSi venire', incheie cu ecfonisul:
mulfumire. it imit astfel pe primul Preot, 'Ale Tale dintru
ale Tale, Tie iti aducem de
Flristos, C.area multumit lui Dumnezeu Tatl toate gi pentru toate, pe Tine Te ludm, pe
inainte de a institui Taina Sfintei Euharistii. Tine Te binecuvntm, lle iti mulfumim
il slavoslovegte acum si el si ii aduce Doamne gi ne rugm fie, Dumnezeului nos-
cntri impreun cu ingerii. iqi arat recu- tru'.
nogtinta pentru toate binefacerile pe care ni Cu aceste cuvinte este ca gi cum ar spu-
le-a fcut de Ia inceputul creatiei. ii mulfu- ne Tatlui ceresc: 'iSi aducem aceeagi Jertf

24
pe care insugi Fiul Tu cel Unul Nscut a gsegte acum inaintea ochilor nogtri, pe
adus-o fie, Dumnezeu Si TatL.$i aducnd-o Sfnta Mas. Pentru c pinea nu mai este
iti multumim pentru c Si Acela aducnd-o inchipuire a dumnezeiescului Trup, ci este
adu- insugi preasfntul Trup al Domnului care a
fi-a mulfumit. Nimic de-al nostru nu
gm Ia aceast aducere de daruri' Pentru c primit toate acele ocri, plmuirile, scuip-
nu sunt fcute de noi aceste darurt ci sunt rile, rnile, frerea, rstignirea. lar vinul este
Iucrurile minitor Tale. Si nici felul inchinrii insugi Sngele care a curs atunci cnd a fost
nu este nscocirea noastr' ci Tu ne-ai inv- i4iunghiat Trupul. Acestea sunt Trupul qi
Sngele Domnului, Care $a nscut de la
tat pi ne-ai indemnat s ne inchinm in acest
fel. Pentru aceasta' toate cele pe care le Duhul Sfnt 9i din Fecioara ylarta, a fost
aducem fie sunt in intregime ale Tale" ingropat, a inviat a treia zi, s-a suit la ceruri
gi a gezut de,a dreapta Tatlui.
in acelagi timp preotul ingenuncheaz qi
se roag fierbinte lui Dumnezeu pentru $i credem c este aga, pentru c insuSi
Darurile pe care le are inaintea sa, ca s Domnul a spus: 'Acesta este Trupul luleu...
primeasc Preasfntul Su Duh qi s se acesta este Sngele Meu, (ylc. 14, 22-24)
prefac pinea in insugi Sfntul TruP al lui dar gi pentru c El insugi a pomncit Aposto-
Flristos, iar vinul in insu$i Preacuratul Lui lilor gi intregii Biserici: "Aceasta s o faceti
Snge. intru pomenirea Mea" (I-c,.ZZ, l9). Nu le-ar fi
Dup aceste rugciuni dumnezeiasca poruncit s repete aceast Tain, dac nu
Jertf s-a infptuit. Darurile s-au sfintit' Flris- le-ar fi dat 9i putere s o svrgeasc. gi
tos Cel Care S-a jertfit pentru lume se care este aceast putere? Slntul Duh. Aces-

26 27
ta este Cel Care cu mna 9i gura preotului ra Ylana, pentru c ea ii intrece pe tofi in
svrgeste Tainele. Liturghisitorul este sluji' sfinfenie. Apoi preotul se roag pentru toti
tor al harului Duhului Sfnt fr s aduc credinciogii - vii gi adormifi - pentru c nu
ceva de la sine insugi. Pentru aceasta harul au ajuns inc la desvrgire $i mai au nevoie
nu este impiedicat, chiar dac preotul este de rugciune.
plin de pcate. Aceasta nu opreste sfintirea
Darurilor care intotdeauna sunt plcute lui Sfntaimpartagrc
Dumnezeu, asa cum un medicament prepa-
rat de un om care nu are nici o cuno$tint Peste pufin timp preotul liturghisitor se
medical, nu igi pierde aciiunea terapeutic va imprtapi el insugi gi ii va chema $i pe
dac este preparat dup indrumrile medi' credinciogi la imprt$irea cu Sfintele Taine.
cului. Dar pentru c nu se ingduie tuturor s pri-
Agadar, dup ce svrge9te Jertfa' Preo- measc Sfnta imprtganie, preotul, finnd
tul, vznd inaintea sa rodul iubirii de oa- la inlfime Pinea dttoare de viat 9i ar-
meni a lui Dumnezeu, pe Mielul lui Dum- tnd-o spune: "Sfintele sfinfilor". Este ca gi
nezeu, aduce multumiri 9i rugciuni' Multu- cum ar spune: 'Iat Pinea viefii! Agadar,
megte lui Dumnezeu pentru toti sfintii' pen- alergafi s o primifil ins nu tofi, ci numai
tru c in persoana lor Biserica a gsit ceea cei ce sunt sfinfi. Pentru c cele sfinte se
ce caut, adic imprlia Cerurilor' Multu- cuvin numai sfinfilor'.
megte mai ales pentru preabinecuvntata Sfinfii inseamn aici nu numai cei ce au
Nsctoare de Dumnezeu 9i pururea Fecioa- ajuns la desvrgirea virtutii, ci gi cei care se

2a 29
vezi multi sori, in timp ce in realitate exist
nevoiesc s ajung la aceasta, chiar dac
un singur soare, care strlucegte in toate
intrzie. Pentru acea'sta creqtinii, dac nu
aceste oglinzi, tot astfel gi singurul Sfnt,
cad in pcate de moarte care ii despart de
Ftristos Si ii omoar duhovnice$te, nu sunt flristos, Care se imparte credinciogilor prin
intru nimic opriti s se imprtgeasc cu Sfnta imprtganie, se vede in multe
Sfintele Taine*. suflete $i pe mulfi arat sfinfi, dar EI este
'sfintele sfinfilor" unul $i singurul Sfnt.
Cnd preotul spune:
'Unul sfnt' unul Agadar, dup ce liturghisitorul ii cheam
credinciogii rspund tare:
Domn, Iisus llristos, intru slava lui Dum- in acest fel pe credinciogi la Stnta Cin, se
nezeu Tatl'. Pentru c nimeni nu are imprtgegte mai inti el insugi 9i ceilalfi
sfintenia de la el insu$i si nici nu este o clerici care se gsesc in Sfntul Altar. Mai
izbnda virtutii omenegti, ci tofi o primesc inainte, ins, toarn ap cald in Sfntul
de la Flristos. $i aqa cum, dac a$ezi la soare Potir, lucru care arat pogorrea Sfntului
multe oglinzi, toate strlucesc ai crezi c Duh in Biseric. Aceast ap cald,
deoarece este gi ap dar este gi foc, din pri-
- De altfel Sfnta Liturghie se svrgegte pentru
cina fierberii, inchipuie pe Duhul Sfnt pe
imprtgirea credincioSilor. Sfntul Vasile cel Mare
'A se imprtgi cineva 9i a primi in fiecare zi Care Domnul La asemnat cu nigte "ruri de
"prn.,
Sfartut Trup Si Snge al lui llristos este un lucru bun viat' gn. 7, 8) Si Care in chip de foc a
si folositor". Deasa imprtganie presupune ins o cobort asupra Apostolilor in ziua Cincize-
nevoint continu 9i pregtire corespunztoare (post,
rugciune, pocinfa, spovedanie etc.).
cimii.

50 5l
'Cel ce se alipegte de Domnul
in continuare preotul se intoarce spre este un duh
cei din biseric 9i artnd Sfintele ii cheam cu EI'(1 Cor. 6, L7). Fr unirea cu Hristos,
pe cei ce vor s se imprtgeasc s vin "cu omul, prin el insugi, este om vechi, om care
fric de Dumnezeu Fi credinf"' Adic s nu nu are nimic comun cu Dumnezeu.
nesocoteasc inftigarea smerit Pe care o ins ce cere de la noi tlristos ca s ne
au Trupul 9i Sngele Domnului, ci s se sfinfeasc prin Sfintele Taine? Cere curfia
apropie avnd conptiinla vredniciei Tainelor sufletului, credinta gi dragosteafal de El 9i
Fi creznd c acestea druiesc viaf ve$nic dorinfa arztoare pentru Sfnta imprtaga-
celor ce se imPrtgesc. nie. Acestea atrag sfintirea gi aga trebuie s
Trupul 9i Sngele lui Hristos sunt adev- ne imprtSim. Pentru c mulfi sunt cei care
rat mncare 9i adevrat butur' $i cand vin ctre Sfintele Taine, dar nu numai c nu
se imprtgegte cineva cu acestea' ele nu se se folosesc deloc, ci pleac 9i impovrati cu
prefac in trup omenesc, a1a cum se intm-
nenumrate pcate.
pl cu hrana obhiSnuit, ci trupul omenesc
se preface in acelea. Precum fierul' cnd
Aposul
est pus in foc devine 9i el foc, iar nu focul
fier, tot asa qi aici.
Dup ce se imprtgesc, credinciogii se
Sfnta imprtganie o primim' desigur'
cu gura, dar ea intr mai inti in suflet si roag s rmn intru ei sfinfirea pe care au
acolo se svr$epte unirea noastr cu Flris- primit'o qi s nu trdeze harul, nici s piard
tos, aFa cum spune Sfntul Apostol ?avel: ceea ce li s-a daruit.

32
Preotul ii cheam acum s ii multumeas- dita din care s-a scos Sfntul Agne!, pe care
c din toat inima lui Dumnezeu pentru preotul o taie gi o imparte credinciogilor, ca
Sfnta imprtganie. Pentru aceasta spune: pe una ce este sfnt, prin faptul c a fost
'Drepfi... cu wednicie s mulfumim Domnu- slqiita gi inchinat lui Dumnezeu. Credin-
1ui'. Adic nu intinSi, nici agezafi-ci inlfand cioSii iau cu evlavie arrafora, srutind mna
sufletul gi trupul spre El. Iar credincioqii il dreapt a preotului pentru c aceast mn,
slavoslovesc cu cuvintele Scripturii pe Dum- cu pufin inainte, a atins preasfntul Trup al
nezerr, Care este Pricinuitorul 9i Dttorul lui flristos, a primit de Ia Acela sfiniirea gi o
'Fie numele Domnului
tuturor buntfilor: transmite acum celor ce o srut.
binecuvntat de acum Si pn in veac' (?s. Aici Sfnta Liturghie 4iunge la sfrgit 9i
I12,2). Dup ce se cnt de trei ori aceast Taina Sfintei Duharistii se intregegte. pentru
ntare, preotul iese din Sfntul Altar, st c s-au sfintit Si Darurile pe care le,am adus
inaintea multimii Fi roste$te ultima rugciu' lui Dumnezeu gi preotul 9i plintatea Bise-
ne: "llristos, adevratul nostru Dumne- ricii.
zeu...'. Cere de la Domnul s ne mntuiasc A$adar, pentru toate acestea, lui flristos,
cu mila Lui, pentru c noi ingine nu avem de adevratul nostru Dumnezeu I se cuvine
artat nimic vrednic de mntuire. Pentru toat slava, cinstea gi inchinciunea, impre,
aceast pomene$te pe multi sfinti ca mijloci- un cu Cel fr de inceput al Su printe 9i
tori Si mai ales pe Preasfnta Sa Maic. cu Preasfntul Su Duh, acum gi pururea gi
La sfrgit preotul liturghisitor imparte in vecii nesfrgifi. Amin.
anafora. Aceasta este prescura proscomi-

34 JD