Sunteți pe pagina 1din 2
CURTEA DE APEL BUCURESTI CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE GREFIERI PE DURATA DETERMINATA 12.02.2016 BAREM CORECTARE PROBA SCRISA ORGANIZARE JUDICIARA - STUDI SUPERIOARE JURIDICE - 1, Activitatea in timpul yedingei de judecata. RASPUNS: Art, 104 din H.C.S.M, nr. 387/2005 ART. 104 (1) Grefierul va fi prezent in sala de sedinfa cu jumatate de ord inainte de inceperea sedintei de judecati, pentru a pune la dispozitie dosarele spre consultare; acesta se ingrijeste totodati de atasarea la dosare a ultimelor acte de proceduri sau a corespondenjei sosite la registratura, (2) Dupa inceperea sedinjei de judecata, procurorul, partile, eprezentantii sau avocatii acestora pot studia dosarele numai cu incuviinjarea presedintelui de complet, dupi o prealabild verificare a identi si calitagi. (3) Grefierul de sedinja verifica buna functionare a instalatiilor de sonorizare, pentru apelul persoanelor chemate in fafa instanjei de judecata, (4) Grefierul de sedinga anunts publicului din sald intrarea judecatorilor, (5) Completul de judecata este prezidat, prin rotatie, de unul dintre membrii acestuia, (6) Accesul publicului in sala de sedint& poate fi limitat numai in cazurile si in conditiile prevazute de leg (7) Fotograficrea si inregistrarea audiovideo in sala de sedinfa se fac numai cu aprobarea presedintelui completului, Cererile se adreseaza in prealabil biroului de informare si relajii publice din cadrul instanfei, cu indicarea cauzei pentru care se solicita fotografierea sau inregistrarea. Pentru desfisurarea normalé a procedutilor, instanja poate acorda Petmisiunea doar unui numar limitat de solicitani, in ordinea formulatii cererilor. (7"1) Este interzisa difwarea fotografilor, a inregistrarilor sau a imaginilor captate ira acordul presedintelui completului de judecati. In cazul incalearii acestei interdictii, va fi sesizat Consiliul National al Audiovizualului, (8) Sedinja de judecats poate fi suspendaté pentru motive justificate, Durata suspendarii va fi anunfatl $i afisata pe usa sili de sedinta, prin grija grefierului. (9) Apclul partilor si al celorlalte persoane citate se face, de regula, de grefierul de sedinj2, prin instalatia de sonorizare. (10) Dupa strigarea cauzei si apelul partilor, grefierul de sedina face oral referatul caucei, prezentind pe scurt obiectul pricinii si stadiul in care se afla judecata acesteia, comunic& modul in care s-a indeplinit procedura de citare a persoanclor chemate la proces si acd s-au realizat celelalte masuri dispuse de instanga la termenele anterioare, (11) Cauzele care se amand, fra discufii, vor putea fi strigate la inceputul sedinfei, in ordinea listei, daca toate partile legal citate sunt prezente si cer amanarea sau in cauzd s-a solicitat judecata in lipsa, (12) La ceterea partilor, instanfa va putea Lisa cauza la urma, fixind o anumité orf, dnd dosarul va fi strigat din nou. (13) In cazul in care nici una dintre parti nu se prezinta la strigarea cauzei, dosarul va fi lasat la sférsitul sedinfei cénd, dupa o nou strigare, in ordinea listei, se va proceda conform dispozitiilor procedurale. Pentru motive temeinice, presedintele completului poate dispune Iuarea cauzelor intt-o alté ordine decat cea inscrisa pe lista de sedin(a (14) Cererile sau actele depuse in timpul sedinfei de judecata vor fi datate, vizate gi semnate de pregedintele completului de judecata. (15) In cursul gedinjei de judecata grefierul va consemna in caietul de note: numarul Gosarului, pozitia acestuia pe lista de sedintd, susfinerile orale din timpul sedinfei, depunerile de cereri si acte in conditiile alin. (14), masurile dispuse de instanjd, precum gi toate celelalte aspecte din desfagurarea procesului. (16) Notele vor fi vizate de presedintele completului de judecata, care in prealabil va verifica confinutul acestora si va urmari atagarea listei de sedinga la caietul de note. (17) Caietul de note va fi numerotat si sigilat; acesta se va depune la arhiva instanfei, unde se va pistra timp de 3 ani, socotiti de la data ultimelor note. (18) in cazul in care desfigurarea sedinjei de judecata se integistreazd cu mijloace tehnice, suportul inregistrarii se va pastra in arhiva instanfei timp de 3 ani, socotiti de la data efectuatii ultimelor inregistrai (19) in cazul aménarii judecatii cauzei, la fixarea noului termen sia orei de prezentare la instant& se va jine seama de programarea si incaredtura sedinfelor de judecat. (20) in situatia in care cauza rAméne in pronunjare, presedintele completului anunt& in sedinja ora gi, eventual, ziua stabiliti pentru pronuntarea hotarérii, (6 puncte) 2. Abuzul in funcfie si conflictul de interese, conform Codului deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanfelor judecitoresti. RASPUNS: H.C.S.M. nr. 145/205 VL. Abuzul in functie si conflictul de interese ART. 13 in indeplinirea atributiilor sale de serviciu, personalul au de specialitate si se abjind de la orice atitudine care I-ar putea face vulnerabil la influenge. ART. 14 Personalului auxiliar de specialitate ii este interzisd folosirea calit&tii oficiale pentru obtinerea de privilegii sau avantaje pentru sine ori pentru altul. ART. 15 iE indeplinirea indatoririlor sale profesionale, personalul auxiliar de specialitate nu poate pretinde sau primi cadouri ori servicii ART. 16 Personalul auxiliar de specialitate nu va incheia, personal sau prin persoane interpuse, ori ca mandatar, contracte cu instanfele judecdtorgsti sau cu parchetele de pe lang acestea pentru furnizarea de servicii, materiale, echipament (4 puncte) trebui