Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa nr.

CERERE
PRIVIND DESTINAIA SUMEI REPREZENTND
PN LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL PE
VENITURILE DIN SALARII I ASIMILATE SALARIILOR 230
Anul 2 0 1 5

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Iniiala Cod numeric personal / Numr de identificare fiscal


Nume
tatlui

Prenume
E-mail
Strad Numr

Telefon
Bloc Scar Etaj Ap. Jude/Sector

Localitate Cod potal Fax

II. DESTINAIA SUMEI REPREZENTND PN LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART.57


ALIN.(4) DIN LEGEA NR.571/2003
1. Bursa privat

Contract nr./data
Documente de plat nr./data

Sum pltit (lei)

Cod de identificare fiscal a entitii nonprofit /


2. Susinerea unei entiti nonprofit/uniti de cult X unitii de cult
31241416
Denumire entitate
nonprofit/unitate de cult Asociatia Animal Care Team

Cont bancar (IBAN) RO28INGB0000999903452443 Sum (lei)

III. DATE DE IDENTIFICARE A MPUTERNICITULUI


Cod de identificare fiscal
Nume, prenume/Denumire

Strad Numr Bloc Scar Etaj Ap.

Jude/Sector Localitate Cod potal

Telefon Fax E-mail

Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete.

Semntur contribuabil Semntur mputernicit

Loc rezervat organului fiscal Nr. nregistrare: Data:

Numr de nregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

Cod 14.13.04.13
Anexanr.2
INSTRUCIUNI
decompletareaformularului230Cerereprivinddestinaiasumeireprezentnd
pnla2%dinimpozitulanualpevenituriledinsalariiiasimilatesalariilor
cod14.13.04.13
1.Formularulsecompleteazisedepunedectrepersoanelefizicecarerealizeaz
venituridinsalariiiasimilatesalariilor,nurmtoarelesituaii:
au efectuat n anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private
conformLegiinr.376/2004privindburseleprivate,cumodificrileicompletrileulterioare
isolicitrestituireaacestora;
opteaz pentru virarea unei sume reprezentnd pn la 2% din impozitul anual,
pentru susinerea entitilor nonprofit care se nfiineaz i funcioneaz n condiiile legii
sauunitilordecult;
Contribuabilii care i exprim aceast opiune pot solicita direcionarea acestei
sumectreosingurentitatenonprofitsauunitatedecult.
2.Termendedepunere:
anual,pnladatade25maiaanuluiurmtorceluiderealizareavenitului;
Formularulsecompleteazndouexemplare:
originalulsedepunela:
a) organul fiscal n a crui raz teritorial contribuabilul are adresa unde i
aredomiciliul,potrivitlegiisauadresaundelocuieteefectiv,ncazulncareaceastaeste
diferitdedomiciliu,pentrupersoanelefizicecareaudomiciliulfiscalnRomnia;
b)organulfiscalnacruirazteritorialseaflsursadevenit,pentruceilali
contribuabilipersoanefizice;
copiasepstreazdectrecontribuabilsaudectremputernicitulacestuia.
3.Formularulsedepunenformathrtie,laregistraturaorganuluifiscalcompetent
sau se comunic prin pot cu confirmare de primire. Formularul se poate transmite prin
mijloace electronice de transmitere la distan, n conformitate cu prevederile legale n
vigoare.
Formularulsepunegratuitladispoziiecontribuabilului,lasolicitareaacestuia.
I.DATEDEIDENTIFICAREACONTRIBUABILULUI
Adresasenscrieadresadomiciliuluifiscal.
Cod numeric personal/Numr de identificare fiscal se nscrie codul numeric
personal sau numrul de identificare fiscal, atribuit de ctre Agenia Naional de
AdministrareFiscal,cuocazianregistrriifiscale,dupcaz.
II. DESTINAIA SUMEI REPREZENTND PN LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL,
POTRIVITART.57ALIN.(4)DINLEGEANR.571/2003
1.Bursaprivat:csuasebifeazdectrecontribuabiliicareauefectuatcheltuieli
ncursulanuluideraportarecuburseprivatenconformitatecuLegeanr.376/2004privind
burseleprivate,cumodifcrileicompletrileulterioare.
Contractnr./datasenscriunumrulidatacontractuluiprivindacordareabursei
private.
Sum pltit se nscrie suma pltit de contribuabil n cursul anului de raportare
pentrubursaprivat.
Documentedeplatnr./datasenscriunumrulidatadocumentelorcareatest
plataburseiprivate.
Contractulprivindacordareaburseiprivateidocumentelecareatestplatabursei
se prezint n original i n copie, organul fiscal pstrnd copiile acestora dup ce verific
conformitateacuoriginalul.ncazulncaredeclaraiasetransmiteprinpot,documentele
demaisusseanexeazncopie.
2. Susinerea unei entiti nonprofit/uniti de cult csua se bifeaz de ctre
contribuabilii care solicit virarea unei sume de pn la 2% din impozitul anual pentru
susinereauneientitinonprofitsauauneiunitidecult.
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult se nscrie de ctre contribuabil
denumireacompletaentitiinonprofit/unitiidecult.
Cod de identificare fiscal a entitii nonprofit/unitii de cult se nscrie de ctre
contribuabilcoduldeidentificarefiscalaentitiinonprofit/unitiidecultpentrucarese
solicitvirareasumei.
Cont bancar (IBAN) se completeaz codul IBAN al contului bancar al entitii
nonprofit/unitiidecult.
Sumsecompleteazcusumasolicitatdecontribuabilafiviratncontulentitii
nonprofit/unitiidecult.
n situaia n care contribuabilul nu cunoate suma care poate fi virat, nu va
completa rubrica Suma, caz n care organul fiscal va calcula i va vira suma admis,
conformlegii.
Dacsumasolicitataseviractreentitateanonprofit/unitateadecult,cumulatcu
suma platit pentru bursa privat depete plafonul de 2% din impozitul anual, atunci
sumatotalluatncalculestelimitatlanivelulacestuiplafon,avndprioritatecheltuielile
efectuatencursulanuluideraportarecubursaprivat.
III.DATEDEIDENTIFICAREAMPUTERNICITULUI
Se completeaz numai n cazul n care formularul se completez de ctre
mputernicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispoziiilor Ordonanei Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare.
Adresasenscrieadresadomiciliuluifiscal.
Coddeidentificarefiscalsenscriecoduldeidentificarefiscalamputernicitului.