Sunteți pe pagina 1din 3

---

INDRUMATOR
PRIVl'.ND SOLUTII I MAsURI IN EXPLOATAREA
INSTALATllLOR SANITARE IN VEDEREA
REDUCERII PiffiNERILOR I RISIPEI DE AP .A,
IN'DICATIV I 44-93

55
b - masuti de exploatare rafief!ala de ctre consafori a
INDRUMAR PENTRU SOLUTII $1 MA.SURI lN Indicativ I. 44-93 instalatiilor sanitare pri efectuarea m eel ma1. scrt bmp a lu:
EXPLOATAREA INSTALATIILOR SANITARE IN VE- cra.rilor de intrefinere 1 de reparare a defecfmmlor care apar ,
DEREA REQUCERII PIERDERILOR $1 RISIPEI DE
AP,\ c _ masur.i de organiza,re i _de gpodie _de cate asocia
tiile de locatari i de catre admmstraJnle cladmlor soca:-cultu
rale, industriale i agroootemce m vderea <:_fe_ctuaru unor
1. DOMENIU DE APLICARE verifica.ri a starii instalatulor 1 de execuf1e a lucranlor de mtre
tinere i de reparatii necesare;
1.1. Prezentul 1NDRUMAR constituie un ,,indrumar cadru" d - masuri de organizare, de gospoda.rire i de executare de
care are ca obiect stabilirea unor recomanda.ri , care sa conduca catre unitatile de gspodire c?1al a actiunilor ce sa con
in exJ?loatarea instalatiilor sanitare de alimentare cu apa din duca la reducerea p1erdenlor 1 ns1pe1 de apa in special la re-
cladin la o reducere a pierderilor i a risipei de apa. felele exterioare.
1.2. 1NDRUMARUL are ca domeniu de aplicare cladirile
de locuinte, cladirile social culturale precum i grupurile sociale
ale cladirilor industriale i agro-zootehnice.
1.6. Solufiile i masurile propuse se aplica de catre: 3. DOTAREA INSTALATIILOR I A OBIECTELOR
- locatarii i utilizatorii directi ai instalafiilor sanitare de SANITARE CU ECHIPAMENTE SPECIALE'
alimentare cu apa respective;
- asociatiile de locatari i beneficiarii cladirilor social-cul 3.1. ln vederea reducerii pierderilo:. i rsipei de pa se _re
turale, industriale i agro-zootehnice; comanda. dotarea (pe masura producru lor1 mstalafulor 1 a
- unitatile de gospoda.rire comunala din municipii, ore, obiectelor sanitare cu urmatoarele eclupamente:
localitati din mediu. urban i rural care se ocupa de problemele a - contoare de apa rece i caJda la fiecare cldire i aparta-
refelelor de alimentare cu apa ale cladirilor; ment la care se poate face contonzarea consumunlor;
- unitatile care executa reparatii la instalafiile interioarn
ale cladirilor. b - filtre de impuritati inaintea contoaelor de apa pe cla
dire, in vederea evitarii infundarii acestora;
c - diafragme de reglaj sa. u regultoar e presiune la bra1
2. SOLUTII I MASUR! DE REDUCERE A RISIPEI I samentele cladirilor unde presmnea d1spomb1la depate prs1-
PIERDERILOR DE APA unea normala care Sa asigure alimentarea CU apa a tuturor ob1ec
telor sanitare din cladire;
2.1. Solutiile i masurile recomandate de reducere a pierde
rilor i a risipei de apa se refera in principal la: d - montarea unor arma.tri sanitare de alientare cu apa
(robinete, baterii) prevazute cu J?iese tip ,,perlator ', sau dotarea
a - dotarea obiectelor sanitare cu echipamente prin care se armaturilor sanitare cu aceste p1ese;
pot reduce pierderile i consumurile suplimentare (risipa de apa)
la exploatarea instalatiilor sanitare; e - utilizarea unor rezervoare de closet cu volum redus de
apa i dotate cu dispozitive de alimentare cu apa i de evacuare
f1abile in exploatare;
.
f - utilizarea unor baterii amestecatoare pentru apa rece 1
calda de tip ,,tetmostatic" sau ,,cu o singura manevra";
g - utilizarea la spalatoarele din bucata.rii a unor piese
speciale de prea-plin.

56 57
4. M.ASURI PRIVIND !NTRETJNEREA INST-ALATII 5.2. Se recomanda astfel, livrarea de catre unitatile de gos
LOR SANITARE. podarie comunala a apei reci in regim continuu i la presiunea
minima necesara.
4 .1. !n exploatarea instalatiilor sanitare de alimentare cu Se recomanda livrarea apei calde la presiunea minima nece
apa se va acorda de catre locatari 9i in general de catre conumatori sara 9i la o temperatura economica in cxploatarea conform STAS
o atentie deosebita privind pierderile de apa la rezervorul de clo 1478, de asemenea in regim continuu, cu rcducerea temperaturii
set i la armaturile tuturor obiectelor sanitare in perioada orelor 0-4.
NOT.A: 5.3. Introd'1cerea unui regim diferentiat de tarifare a apei
0 pierderc de apa la un robinet din cauza neet'aneiH!.tii garniturii produce calde 91 reci livrate, functie de consumul normat, poate avea un
pe zi o pierdere de apli de cca. 10 1, rcprezcittAnd cca . .5% din consumul normat efect stimulativ in reducerea consumurilor de apa.
de apa pe om i zi.
Se propune ca furnizorii de apa 9i de energie termica sa stu
4.2. Principala masura de reducere a pierderilor de apa in dieze aceasta solutie.
instalatiile sanitare din cladirile de locuinte 9i din celelalte ca
tegorii de cladiri este intretinerea corespunzatoare a armaturilor
obiectelor sanitare i executarea prouipta a lucrarilor <!le reparatii 6. PREVEDERI FINALE
necesare. .
1n acest scop un rol important revine asociatiilor de locatari 6.1. Pe baza recomandarilor cuprinse in prezentul tndruma
i administratiHor cladirilor social-culturale 9i administrative, tor, beneficiarii cladirilor 1li instalatiilor - unitatile precizate
precum 9i unor actiuni de educare a cetatenilor, organizate de in art. 1.3, vor intocmi REGULAMENTE de exploatare i intre
catre unitatile d gospodarie comunala, de catre asociatiile de tinsre a instalatiilor interioare de alimentare cu apa, specifice
locatari, etc. cladirilor i unitatilor respective.
4.3. In vederea efectuarii operative 9i in condifiuni econo
mice a lucrarilor de intretinere i de reparatii la instalatiile sani
tare din cladirile de locuinte precum i din alte categorii de cla
diri se recomanda unitatilor de gospoaarie comunala aplicarea ur
matoarelor solutii organizatorice:
- Organizarea unor unitati speciale ,,de service" care sa
execute pe baza de abonament sau la comanda lucrarile de intre
tinere i de reparatii necesare instalatiilor sanitare respective.

5. MASUR! tN EXPLOATAREA INSTALATIILOR


5.1. Un rol important in reducerea consumurilor spec ifice
de apa rece i calda i1 are regimul de livrare a apei.
NOT.A:
Din mll.suratorile efetuate de catre institutele specializate..s-a constatat
dun regim restrictiv de livrare a apei reci i ca.Ide (pc zilc, pe ore din zi) cc,nducC'
in multe situatii la o rnaijorare a consumurilor prin creerea Tisipei de aplt sto
catll..

58