Sunteți pe pagina 1din 283

Nistor Ion

N 70 Istoria BasarabfcK Chiinu: C a r t e a mol dove


neasc, 1991. 292 p.
I S BN 5 362 00779 3
I o n N i s t o r , p r o f e s o r l a U n i v e r s i t a t e a d in C e r n u i , m e m b r u a l A c a d e m i e i R o m n e ,
a c tiv p a r ti c i p a n t la m i c a r e a n a i o n a l din anii 1 9 1 7 1918 a r o m n i l o r din t e ri
toriile o c u p a t e , p rin a c t u a l a l u c r a r e p re z in t citito ru lu i p rim u l s tu d iu de s in te z
i d e p r o p o r i i a s u p r a i s t o r i e i r o m n i l o r b a s a r a b o n i .
D a t fii n d f a p t u l c n f o n d u r i l e b i b l i o t e c i l o r d i n r e p u b l i c a u r m a s d o a r
c te v a e x e m p la re ale ediiilor pre cede nte, a m hot rit s re e d it m lu c ra re a a a
c u m a a p r u t i n i i a l , f r i n t e r v e n i i , nici c h i a r o r t o g r a f i c e . C r e d e m c t e x t u l
o r t o g r a f i a t d u p n o r m e l e a n i l o r 2 0 n u v a d e r u t a i s u p r a c i t i t o r u l n p s i r u .
C a r t e a e s te d e s t i n a t a c e lo r m ai larg i c e rc u r i de cititori.

N Nouti cd. Nr. 2 6 - 2 7 - 1 - 9 0 CB B 63.3(2M )


/vi /o i ( i u ) y i

ISB N 5 36200779 3

Se t i p r e t e d u p : I on Ni s t o r , I s t o r i a Ba sar abi ei , ediia III Ce r


i 1923.
Pre ze nt ar e grafic V P o g o l a , 1991
n c h in a cea st carte am intirii tu tu ro r celor
ce s-au je r tfit p en tru dezrobirea
B asarabiei i celor ce au contribuit
la realipirea ei la P atria-M am .
A u to r u l
PREFA

La izbucnirea rsboiului mondial sosir a s u p r a


n o as t r cumplite vremuri, de nu st et eau de scrisoare,
ci de griji i suspinuri, cum zice cronica. In n v l
m e a l a acelor vre mur i de zvrcoliri i prefaceri,
fr precedent n istoria lumii, o s o ar t norocoas
m opri n calea pribegiei mele, pent ru a m a r u n c
n Bas ar a bi a, unde o vitreg i nelegiuit s t p n i re
se prbuise sub pov ar a p cat el or i f r de le gi lor
sale, pentru ca, de sub ruinele ei, s r enas c o nou
via de dre pta te i libertate na ional , n con fo rmi
tate cu strvechile tradiiuni politice i c ul t u r a l e ale
acestei f r umo as e i b i n ecuv n tat e pri a Moldovei
lui tefan-cel-Mare.
i tocmai pent ru a contribui, cu t oat d r a g o s t e a
i pu terea sufleteasc, la acea renatere, care nu p u
tea avea alt izvor de via dect trezirea i n t
rirea contiinei naionale, venisem n Bas ar a bi a,
m p r eu n cu muli ali i ntelectuali din toate u n g h i u
rile p m n t ul u i romnesc. Cont ri bu i un ea a c ea s t a o
ncepui, n d a t dup sosirea mea, prin o conferin
n sala s pa ioas a Casei Epar hial e, t r a t n d despre
rostul regiuni lor b a s a r a b e n e n t rec ut ul n eamul ui
nostru. Int er esul c r t u r a r i l o r b a s a r a b e n i p ent ru isto
ria romn , pe care o s t p n i re s t r i n a vus es e
t oat grija de a o tinui cu tlc, m det er min s
fac. o serie n t r e a g de conferine de acest fel, a t t
la Uni ver si tat ea P o p ul a r din Chiinu, c t i la
cur su ri le pent ru nv t or i i institutori, pent ru
profesorii s ecundari i pent ru studenii universitari.
Dup fiecare lcciune e r a m a s a l t a t de auditori
cari n t r eb a u unde a r putea ceti n tihn cele auzite
4
la curs. Drept r s p u n s la a ceas t n t r eb a r e a fost
h o t r r e a mea de a nch eg a leciunile inute n t r o
expunere sistematic a n tr eg ul ui mat er ia l istoric,
privitor la t recutul Basarabiei, n l eg t u r , firete,
cu istoria celorlalte regiuni locuite de Romni
H ot r r e a luat atunci se ndeplinete prin c a r
tea ac eas ta, o scriere sincer, modes t i fr alt
pretenie dect: aceia, de a servi la edificarea sufle
t easc a Ro mni lo r b as arabe ni, cari, n timpurile
acele greld, mi-au oferit cea mai l a rg i priete
n oas ospitalitate. G n d u l meu a fost s dau n
m n cetitorilor o carte, n care s se reogli ndeasc
faptele s v r i te de moii i strmoii notri pe me
leaguri le b as a ra be n e, de la a e z a r e a lor acolo, pn
n zilele noastre, cu toate necazurile i suferinele
lor, cu t oat m un ca i j e r t f a lor, cu toat n d e jd e a
i ncre dere a n i zb n d ca re er a s vin, pent ru a
n c u n u n a j ertfele i s tr d u in el e lor milenare
I n u r m r i r e a acestui g n d, am adu n at tot ce am
pu tut gsi, cu privire Ia istoria Basarabiei, n vas ta
n o a s t r literat ur istoric. P e n t r u n t m p l r i l e mai
recente am nt reg it i nformaiunile mele cu cele v
zute, auzite i c o n s t a t a t e de mine la faa locului,
n timpul petrecerii mele n B as a r a b i a . M a m s t r
duit, n mod cinstit, s r ezumez rezul tat el e cerce
t r il or speciale i s a d u c lumin n o serie n t r e a g
do chestiuni c ont rove rs at e.
Pe nt ru a nlesni lectura unei cri de p o p ul ar i
za re ca a c ea s t a i pent ru a nu spori dimensiunile
ei din cale af ar , a m c r e zu t c cetitorii se pot lipsi
de citaiu ni le obinuite de izvoare i de autori, rezer-
v n d u- mi lucrul ac es ta p ent ru o alt ediie pur
tiinific, c a r e se va a d r e s a specialitilor n materie.
Din aceleai motive, prezint cetitorilor, n anex,
n umai o par te din l it erat ura istoric, i a n u m e n u
mai crile cari t r a t e a z istoria Bas ar abi ei sub s t
p ni rea ruseasc.
P en t r u a face l ectura c t se poate de intuitiv,
a m n z e s t r a t cart ea, nu fr j ert fe considerabile,
cu o serie de ilustraiuni, pe ca re le-am cul es din
diferite scrieri ca: LI m a ge de Bessarabi e, B as a r a b i a
de Zamfi r Arbore, Ne amul Romnes c din B a s a r a b i a
a d-lui N. l o r g a i mul te altele.
C a r t e a cupr in de dou pri. P a r t e a nt i a c u pr in
de t recutul Bas ar abi ei p n la Rpire; pa r te a a
doua t r a t e a z istoria Basar abi ei sub s t p n i r e a r u
5
seasc pn la Unire. P a r t e a nt i a ar e menirea
s n t r o d uc pe cetitori, i ndeosebi pe c rt u r a r i i
basa^abeni, n istoria mai veche a rii lor, pe care
istoriografia r us eas c li-o tinuesc, s a r t e temeiul
imprescriptibililor n o as t re drepturi a s u p r a regiuni
lor moldoveneti dintre P r u t i Ni st ru i s curme,
o da t pent ru t ot deau na , poftele nelegiuite ale a ce
lora, ce pn mai ieri ineau sub clciul lor a c eas t
s t rveche motenire romn es c.
Scrierea de fa deschide seria c r i lor de popu
larizare ce vor a p a re n Biblioteca A ez mn tu lui
1. C. B r ti an u n Bucureti.
Mai bine ca oricine ne d m s ea ma de lipsa de
perfeciune a lucrurilor omeneti i, prin u r ma r e, i
a acestei modest e scrieri. Tr im ns n t r o vreme
n care istoria se face mai c u r n d , dect se scrie.
i dac, cu t oate aceste, a m n d r z n i t s dau publi
citii a c ea st carte, am fcut-o p ent ru a-mi n d ep
lini o veche f g du i n dat frailor b a s a r a b e n i n
timpuri mari i pent ru ca s se a d e v er e as c c u
v nt ul lui Al ex an dr u Ha jd u, c n r v n a n oa s t r
de a ne lumina, noi nu ne-am l s a t mai prejos
dect alii.
C e r n u i , Z i u a n l r i i Sf. Cr uc i , 1922.
/. N istor
" '^ 'v

Partea ntia

DE LA O R I G I N E P N A LA 1812
Capitolul I
O B R I A ROMN bLOR I NVLIRILE BARBARI LOR

/ Z m islirea N ea m u lu i R o m nesc 2. N v lirea G oilor


i H u n ilo r 3. Vieuirea R o m n ilo r m p reu n cu -S la v ii
4. Vechea c rm uire a R o m n ilo r i n crelin a rea lor
5. In v a ziu n e a A va rilo r, B u lg a rilo r i M aghiarilor

1. Z M I S L I R E A N E A M U L U I R O M N E S C

Din l anul C ar p a ti l o r S e desprind mai mul te i ragu ri


de dealuri i coline, care, as e me n ea u nor u nde ncremenite,
n z ues c spre ami az-zi i r sri t, pent ru a se pierde n ste
pele Bugeacul ui i B r g a n u l u i . P r i n t re i r ag ur i l e de d e a
luri s t r b a t u or apele c u r g t o a r e , c a r e , b r z d n d a d n c
albiile Sucevei, Moldovei, Bistriei i Putnei, i deschid
l a r g d r um ul spre es, u n de se a d u n n val ea iretului, a
P r ut u l u i i a Nistrului, spre a a j u n g e mai rpede n D u n
re i n Mare. Din punct ul de vedere al configura iunii geo
grafice, inutul de la poalele r s r it en e ale C a r p a t i l o r pn
la apa Nistrului, c a r e l hot rni cet e dinspre m i az -n oapt e
i rsri t, ni se nf ieaz ca un n t r e g geografi c bine
det erminat.
n deplin c onf ormit ate cu uni tat ea sa geografic, acest
v as t tinut a a vu t n trecut aceiai s oa r t istoric. n t i mp u
rile strvechi h l d u i a u pe aici triburi nomadi ce de Scii
i Sarma{i pn ce venir peste ele seminii tracice, spre a
le mpinge peste P r u t i Nistru. Dintre acest e seminii
cele mai renumi te e r au Dacii i Geii. Dacii cu pr in se r
munii i regiunea dealurilor, ct vreme Geii iubiau mai
mu lt cmpiile m n o a s e de la es. Geii i Dacii e r a u o ameni
harnici i muncitori n vre me de pace i viteji n timp de
rzboi. Fiind oameni destoinici i pricepui, ei au neles
u o r c n unire zace puterea i deaceia regele lor Decebal
a izbutit n s cur t timp s u n ea sc toate seminiile geto-
dacice sub energi ca sa crmui re, nt emei nd un r e g a t m a re
i puternic, care cupr inde a n hot arel e s al e n t r e g Ar de a lu l
i inuturil e ce se a t e r n e a u la poalele mun i lo r pn la
D u n r e i pn spre Nistru. M ul umi t cumineniei i
energiei lui Decebal, r egat ul dacic a j u n s e cu vr eme a a a
de puternic, nct nd r z ni s amen in e pacea i s i g u r a n a
1. Z M I S L I R E A N E A M U L U I R O M A N E S C

mp r iei Romane, care, la nceput ul erei cretine, era


cea mai m a re i mai put erni c m p r i e din lume.
n fruntea acestei mp r i i se gsiea, pe vr eme a lui
Decebal, m p r a t u l M ar c u Ulpiu Traian, un b r b a t cu mp
tat d ar h o t r t care, v z n d c regele Dacilor aia necon
tenit seminiile tracice dela s udul Dunrei c on tr a st p
nirii romane, i puse n g n d s-i m s o a r e put erea cu
Decebal i s n l t u r e primejdia dacic ca re t u r b u r a conso
lidarea i nt r ir e a roman iz mu lu i la Du n re. T ra i a n i
dedea bine s ea ma c asi mi la rea i r o m a n i z a r e a seminiilor
tracice din Moesia va n t m p i n a piedici serioase, c t vreme
ele vor gsi reazim la triburile con a ion al e din Dacia li
ber. E r a deci nevoie ca i acestea s a j u n g sub regimul
roman, pent ru ca n t r e a g a na iune tracic s apa r i e ace
leai mprii.
In scopul acesta, Tr a ia n a t e r n u u n pod st at orni c peste
Dun re, porni cu mul t o as t e c ont ra lui Decebal, l btu
n dou r s bo ae neobinuit de crncene, cuceri r e gat ul
geto-dacic i-l ncorpor Imperiului R oman (107 d. Hr.).
In a mi nt ir ea acestei m re e fapte de ar me, T ra i a n porunci
s se ridice n Roma un s tl p de m a r m o r , invelit pe di na
far cu un bru de sculpturi, ce reprezint luptele lui
Tr ai an cu Dacii. St l pul ac es ta mp od obe te p n azi una
din pieele publice din Roma i este c un os c ut sub numel e de
Co lumna lui Traian. Pri n cucerirea Daciei i o cu pa rea
podiului t r a ns i lv n e an , Tr a ia n a s i g u r Imperiului Ro
m a n un i mport ant , punct st rat egi c la nordul Dunrei. N u
mai sprijinindu-se pe acest p unct s trategic, Romanii au
fost n m s u r de a opri pe loc popoarele n v l i t o a r e i de
a s i g u r a pacea i linitea Imperiului nc a p r o a p e 200
de ani.
Da r Romanii nu e r au numai meteri nentrecui n
me t e ug ul rzboiului, ci ei e r a u i cei mai iscusii
meteri n c r mu i r e a popoar el or cucerite. Alipirea unei ri
la m p r i a Ro ma n n s em n a n vr emur il e acelea c t i
g a r e a ei pent ru c u l t ur i civilizaie. i a c ea s t a cu drept
cuvnt, fiindc n u r m a l egionarilor biruitori p iau ingi
neri pricepui, cari d es f un d au cile de comunicaie i legau
a r a cucerit cu Imperiul; piau negustorii istei cari
a du c e a u n ea mu r il or cucerite diferite mrf uri i unelte de
gospodrie, de care ele av e au n e a p r a t nevoie; piau, n
sfrit, slujbai de tot felul spre a face r n du i a l n c r
muirea rii i a o aeza pe temelii noi i solide. A dm i
ni st ra ia r o ma n i legile, pe ca re ea se ntemeia, er au
C A P . I. O B R I A R O M A N I L O R I N V L I R I L E B A R B A R I L O R

a a de bune i desvri te, n c t ele n au pu tut fi nt rec ute


nici p n n zilele noa6tre. I n felul acest a purc edea u
Romanii fat de fiecare t a r pe ca re o cuceriau. Aa s a
p ur ces i fat de Dacia, pe ca re T ra ia n doria s o lege pent ru
vecie de m p r i a Roman, c r e n d aci la h ot ar ul acestei
mp r i i un popor nou, p o porul rom n.
P en t ru a deprinde pe localnici la o viat mai n a i n
tat , Tr a ia n chiem din nt ins a sa m p r i e oameni de
prini a tri la orae, a face nego * m e t e u gu ri i a
munci p m n t u l mai bine i mai raional, i-i ae z n Dacia.
Din fericire nici nu e r a nevoie de a s trui m u l t pe l n g ei
s vin i s se aeze n noua provincie, fiindc se tia
pretutindeni c noua cucerire a lui T ra i a n er a o t a r bo
g at i n z e s t r a t de n a t u r cu cele mai s cumpe i mai
alese daruri. P m n t u l er a mnos, u d a t de b og at e ape
c u r g t o a r e i u m br i t de frumoi codri seculari. Pe l n g
a c ea s t a p m n t u l Daciei mai as cu nd ea , i a sc u n d e pn
n zilele noastre, n ad nci mel e sale imense zcmi nt e de
aur , a r g i n t i alte comori minerale.
I n conditiunile acestea, Dacia a t r a s e c h ia r din primii
ani de la cucerire un n u m r foarte considerabil de coloniti
din toate prile Imperiului Roman, cari veniau cu d r a g s
se aeze aci n mod statornic. In s cu r t vre me r s r i r ca
prin farmec sate i o r a e nfl ori toare n locul vechilor
a ezr i dacice ce fuseser d r m a t e n m a re p a r te n cu rs ul
cr n ce nul ui i n de lu n g a t u l u i rsboi de cucerire.
La i mp op ul area nouilor i nuturi cont ri bui r foarte mul t
i ostaii romani cari, dup mplinirea serviciului mili
tar, t receau n r n du r i l e vet er ani l or spre a fi rspltii
p ent ru serviciul lor militar prin m p r o pr ie t r ir e a cu loturi
nt inse de p m n t . Veteranii acetia se c s t o r i a u cu femei
dace i cont ri bui au astfel la apropierea, a s im il ar ea i c on
topirea cuceriilor cu cuceritorii.
Din ames te cul acest a a dou neamuri , deopotriv de
v ig ur oa se i rsboinice, sa zmislit, la D u n r e i n Car-
pai, u n popor nou, n ea m u l n ostru rom nesc. Noi vorbim,
firete cu unele modificri, limba s t r m o i lo r notri romani
i dintre toate popoarele neolatine n umai noi p u r t m cu
mn dr ie numel e Romanilor. P n i c u v n t u l v et er a n t r
iete n limba n o as t r n for ma de b t r n . Veteranii legiuni
lor r om an e a u fost deci btrnii sau st rmoi i notri. Astfel
s a nchi egat n ea mu l nost ru i s a contopit a a de s t r n s
cu p m n t u l l eag nul ui su, n c t el, n ciuda t u t u r o r fur
tunilor ca re n s c u r g er e a v eacuri lor sau de sc r c a t a s u p r a
10
1

2. N A V A L I R E A G O I L O R I H U N I L O R

lui, a r m a s neclintit n a r a sa de ba ti n i a p s t r a t
netirbit, timp de a pr oape 2000 de ani, din t at n fiu,
limba latin i b og a t a c om o ar de alese nsuiri al e firii
motenite de la strmoii romani.
2. N V L I R E A G O I L O R l H U N I L O R

Ur si t a a h r z i t neamul ui nost ru u n a din cele mai


fr umo as e i mai bi necu v nt at e ri din lume. D a r fiindc
a r a a c eas ta era a e z a t la h o t ar ul r s r i t e a n al mp r iei
Romane, ea chi ar din capul locului er a expu s necontenit
n c lc ri l or d u mane. Dacia era a e z a t ch iar n d r u m u l
po poar el or ce n v li au din r s r i t spre apus. Nu trebue
s ne m i r m deci, dac aceste n ea mu ri b ar b ar e , ademeni te
de bogiile rii noast re, r vni au la acestea. Din a c eas t
pricin, n ea mu l nostru, chi ar de la zmi sl irea sa, a a v u t n
istorie rolul i n g r a t de a face mereu pe s t r j e r u l de hotar,
a p r n d b ra z d a s t r m o e a s c cu cele mai grele jertfe. I at
motivul pent ru ca re poporul romn, n s c u r g er e a v ea c ur i
lor, n a gsi t mai c u r n d r g a z u l pent ru a se nchiega
bine politicete n l un t ru i pent ru a-i dezvolta alesele
sale faculti i aptitudini pe t r m u l cu lt ural, ci a lupt at
n e n t re r up t pentru a p r a r e a rii sale, c lc a te de durpani
fr n u m r . De pieptul su de a r a m sau frnt, veacuri
dea rnd ul , valurile nvli tori lor din r s r i t i, mul umi t
rezistenei sale, au p ut ut gsi vecinii si din a p u s linitea
cuvenit pent ru a lucra n tihn la n j g h e b a r e a i consoli
d a r e a/ cu l tu ri i i civilizaiei europene.
Nici nu ne inchi egasem bine ca neam, c n d n e n u m
rate seminii b a r b a r e din stepele ne m r gi n it e de dincolo
de Nistru n cepu r s bat cu strnicie la porile Impe
riului Roman, c e r n d cu n e r b d a r e i n t r a r e n Dacia. Cei
mai n er b d to ri de a se m p r t i de bogiile Daciei er au
Vandalii, Goii i Gepizii, seminii g er ma ne, care, n dorul
lor de pribegie, se s coborr din regiunile baltice spre sud,
p n ce a j u n s e r s pun s t p ni r e pe stepele pontice,
r m a s e pr gi ni te n u r m a dispariiei vechilor seminii
s citosarmatice. Pe la mijlocul veacului al III-lea dup
Hristos, Goii i nt e ir at ac ur il e mpo tr iv a Daciei, silind
n cele din u r m pe Romani de a e va c u a a c ea st provincie
i de a se r e t r ag e cu a r m a t a i cu n t r e g a p a r a t u l a d m i
ni st rat iv dincolo de D u n r e n Moesia (271).
Deodat cu a r m a t a p r s i r , firete, Dacia i slujbaii
provinciei, cari nu mai av eau nici un rost s ub noua st p-
tl
C A P . I. O B A R I A R O M A N I L O R i NVLIRILE BARBARILOR

nire b a r b a r . Ev ac u r i de felul acesta s au fcut n n e nu


m r a t e r n du ri n c u r su l a a de schimbcios al recentului
rsboi mondial. Bucovina de pild a suferit nu mai puin
de a se e va cur i de acest fel. Tot a a a e v a c u a t i mp
r tul Aurel ian Dacia cu g n d u l de a se r ent oarce c n d
mp rej ur r il e o vor permite.
Din nenorocire ns s t p n i r e a r om an nu sa mai
pu tut nt oarce n Dacia, astfel c a c ea st b o ga t i nflori
t oare provincie a r m a s pent ru mul t vreme p r a d lcomiei
b a r b a r i l o r nvlitori. Cu toate acestea ns popul a ia r u
ra l ca re muncia p m n t u l n a p r s i t Dacia; dea semen ea
r m a s e r la rosturile lor meseriaii, negustorii i t r g o
veii nstrii, co nt i nu n du -i ocupaiunile i ndeletnicirile
lor sub b a r ba ri ca i sub Romani. i a c ea st a cu a t t a mai
mult, cu ct nii barbarii s tpni tori a ve a u n e a p r a t
nevoie de supui harnici i pricepui. Est e n g enere o pr ere
greit c n d se cr ede c barbarii nvlitori r s p n d i a u
n umai foc i prjol n j u r u l lor. Din cont r, bar bari i av eau
cel mai viu i nteres ca populaia b ti n a s r m n la
rosturile ei, spre a spori produci a i spre a li procura
mijloacele mat er ia le de c a r e ei nu se put eau lipsi. Din
aceste consideraiuni, barbarii se s t r d u i a u chi ar s sp o
reasc populaia s u b j u g a t prin cetele de prizonieri, pe
c ar e i ridicau din provinciile romane de dincolo de D u
n r e de cte ori fceau incursiuni n t r acolo.
De altfel Goii nici nav eau de g n d s r m n n
prile noastre. Dorul lor de pribegie i m n a mereu spre
sud, pentru a p t r u n d e mai a d n c n Imperiul Roman, unde
s p e r a u ' s g s e as c bogii i mai mari decum i le nchi-
puiser n Dacia. mpini de alte seminii nvli toar e, ei
t rec ur c u r n d D u n r e a i se a e z a r n Moesia, p ent ru ca,
n cele din u rm , s a j u n g pn n Italia, un de se st inser
fr nici o u r m n luptele ce a v u r de s us i nut acolo. In
g r a b a retragerii lor din prile noastre, o domni din
n ea mu l lor i ng ro p bogat el e podoabe de a u r n valea
Buzului l ng satul Piet roas a de azi. Acolo sa descope
rit n zilele n oas tr e acest t e z a u r ce se p s t r e a z n muzeul
din Bucureti sub numel e de cloca cu puii de aur, fr
ndoial, un a din cele mai preioase comori din cte s au
p s t r a t din vechime.
Dup r e t r a g e r e a Goilor nv li r ali b a r ba ri a s u p r a
Daciei. De a s t dat acetia e r au de seminie mongolic,
H unii, cari, sub regele lor Atila, nfiinar n esul panonic
u n m a re imperiu ce cup ri nde a n hotarele sale i pri din
12
3. V I E U I R E A R O M A N I L O R M P R E U N A C U SLAVII

rile noastre. i aceti b a r b a r i a v e a u nevoie de b r a e de


mun c i n acest scop ei r e c ur ge a u la hrnicia s t r m o
ilor notri. Ba mai m ul t chiar, ei n t r ep r i nd e a u expedi-
tiuni de p r a d peste D un r e n Imper iul R o ma n i nu se
nt orce au nici o da t de acolo, fr s nu a d u c cu sine
cete n um er oa s e de robi romani, spre a-i a ez a n Dacia
i a spori astfel n u m r u l el ementul ui latin de pe mal ul
s t n g al Dunrei.

3. V I E U I R E A R O M N I L O R M P R E U N A C U S L AV I I

Pe v re me a s tpnirii Huni lor p t r u n s e r n prile


noastre, n mod pacinic, sem in ii sla vo n e. Ele veni au din
regiunele dinspre mi az noapt e i r sri t, de la o br i a
Bugul ui i a Niprului, u nde se gs ia a r a lor de batin,
o regiune p d u r o a s , pl an, s t r b t u t de ape c u r g t o a r e
i p r e s r a t cu lacuri i mltini, p re cu m o indic de
altfel i n o m en cl a t ur a ei geografi c. In regiuni m u nt o a s e
n tr et i at e de vi adnci, Slavii p t r u n s e r numai cu
ocazia m ig ra i uni lo r lor. Dov ad pent ru a c ea s t a este m a
rea deosebire nt r e toponimia sl av din Car pa i , Alpi i
Balcani i cea din regiunea lor de batin.
Pri begi rea seminiilor g e r m a n e spre S ud a pus n
mi care i pe Slavi i a n u m e n aceia direciune. Cci
prin r e t r a g e r e a G e r m a n i l o r din regiunile pontice, s a pro
dus n u r m a lor un va c u u m geografic, care a i fost i medi at
u m p l u t de n u m e r o a s e seminii slave, dornice i ele de o
via mai slobod, de p m n t u r i mai largi pent ru t u r
mele lor i de un trai mai bun. In a doua j u m t a t e a v ea c u
lui al V-lea, triburile slave a ti ns er deja Carpaii, ncu-
m e t n d u - s e chi ar de a-i trece pent ru a p t r u n d e n Ard eal
i n P an o n i a U n g a r i a de mai trziu.
Slavii acetia e r a u oameni panici i muncitori. In
d ru m u l pribegiei lor, ei se luau dup c u r su l apelor, pe
c a r e le i bo teza r uneori dup limba lor. In s t r n s
l e g t u r cu cea a ce acoperea s m rc u ri l e i ml tinele
patriei lor de origin, n l e g t u r cu m u r m u r u l i zvoarelor
i cu adnci mil e i azuri lor er a i cr edi n a lor p g n .
Tr in d n prile ge r oa se i pline de cea, ei e r a u mna i
spre ami az zi i de dorul cerului senin i de lcomia
dup bogiile din Imperiul Roman.
In nzuinele lor spre amiazzi , ei a j u n s e r n rile
n o as t re u nd e poposir mai mu lt vreme. Aici ei se a e z a r
n vec in tat ea s t r m o i l or notri, o vale fiind locuit de
13
C A P . I. O B A R I A R O M A N IL O R I N V LIR IL E B A R B A R IL O R

Romni, al ta de Slavi, nvoi ndu-se destul de bine unii cu


alii. Dova d pentru a c ea st a este n o m en c l a t u r a vilor
vecine; l ng Valea-Suhei n t l n i m Valea-Seac, l ng
Mes tec ni g s i m Breaza, l ng Bistria este Rpedea,
. a. Cu vremea, ai notri se mpri et eni r deabinelea cu
Slavii, se ncu scr ir cu ei precum a r a t termenii b r b a t i
nevast, unul de origine latin, a lt ul de obr ie slav, i se
a j u t a u unii pe alii la mun ca cmpului, m p r u m u t n d unii
de la alii pn i uneltele de gospodrie, pe care le folosia
fiecare cu numele m p r u m u t a t . Tr in d astfel zeci de ani n
megieie, Romnii a v u r prilej s deprind multe datini,
credine i obiceiuri de la Slavi, fr ns ca ei s se fi lep
da t de datinile i credinele lor s trmo e ti . Vieuirea
a c e a s t a mp r e u n a l s at u r m e ad nci i n limba noas tr ,
n ca re g s i m mul te cuvinte de obr ie slav. D a r ori ct de
mar e a r fi n u m r u l a c es t or cuvinte, ele expr im totui n
cea mai mar e parte termeni speciali, nt rebui n a i numai n
anumi te regiuni s au de a nu mi t e c l a se sociale. Cuvintele
care expr im idei el eme nt are, cu ca re o p e r m la tot pasul,
s unt mai toate motenite de la Romani. P en t ru a c eas ta
limba n oa s t r a r m a s limb romani c, bine distinct de
limbile slavice.
Pe v re me a aceia st rmoi i notri treceau prin grea
c u m p n , cci ei, fiind complect izolai de Romanii din
a p u s i m p r u m u t n d tot mai mul t de la Slavi, u or sa r
fi pu t ut contopi de tot cu acetia, pi erz n du -s e n r n d u
rile lor. Din fericire ns a c ea st a nu s a n t m p l a t , din
c a uza c, de la o b uca t de vreme, noi seminii strine,
n v li n d spre apus, venir de c u r m a r l e g t u r a ce exista
nt re triburile slave din prile n oas tr e i cele ce r m s e s e
a c a s n patria lor de batin. In condiiunile acestea.
Slavii de ia noi nu mai p u t u r primi nici un s por de po
pulaie din par te a conai onali lor lor de la mi az -n o ap t e i
rsri t, r m n n d astfel redui n umai la forele lor etnice.
De al t mint rel ea seminiile slave de la n o i A n ii i
S la vin ii de la es i alte 25 de seminii din Ard eal nici
nu veniser cu g n d u l de a se a eza s tat orni c n rile
noastre, ci ele c u t a u n chip i fel de a trece D u n r e a spre
a-i ntemeia o patrie nou n P eni ns ul a Balcanic. In u r
m ri re a acestui g n d, ei se s t r e c u r a r necontenit peste
Dunre, s c z n d astfel n mod s imitor n u m r u l celor r
mai la noi. Ne mai primind nici un s u cu r s etnic din
nord i t re c n d mereu pe malul drept al Dunrei, Slavii
de la noi se m p u i n a r tot mai mult, pn ce, n cele din
14
4. V E C H E A C R M U I R E A R O M A N I L O R

u rm , n u m r u l lor s czu a a de mult, n c t put u fi a b


sorbit cu d e s v r i re de ai notri, cu cari vieuiau m p r e
un, l s ndu- ne, dre pt motenire, un n u m r o a r e c a r e de
cuvinte sl avone ca re m pes t ri e az limba n oa s t r , precum
i bo gat e reminiscene sl ave n toponimia ri l o r r o m
neti. Din lupta a c e a s t a s ec ul ar n t r e el eme ntul s lav i
el ementul r om an de la D un re , Romnii au nvi ns la nord
de Du nre, i ar Slavii au r m a s p n azi victorioi la sudul
acestui fluviu.

4. VECHEA CRMU IRE A ROMNI LOR l N C R E T I N A R E A LOR

Pe l n g m p e s t r i a r e a limbii n o a s t r e na ional e cu
cuvinte slavone, st rmo ii notri a u n d u r a t nc i alte
violene de la e v a c u a r e a mi li tar i a dm i n i st r at i v a Daciei
ncoace. Pe vr eme a st pni ri i romane , ei se b u cu r a u de
cea mai bun i mai r a ion al c rm ui re , din cte se po
menesc n vechime. Viaa o b t ea sc se o c r m u i a dup legi
scrise, iar viaa economic er a din cele mai nfloritoare.
O r a el e i s atele se b u c u r a u de o l a r g autonomie, a v n d
n f runte a lor c rmui to ri alei liber de concetenii lor.
S t a r e a a c ea st a de lucruri a di nui t ns n u m ai p n la
e v a c u a r e a Daciei. Cu prilejul acestei e v a cu r i s a u r e t r a s
deo da t cu o ti rea i n t r e g a p a r a t u l a dmi ni str at iv, a a c
populaia a r m a s fr c rmui re. In s cu rt vre me ncet
orice via o r en e a s c . O r a el e r o m a n e d i s p r u r a pr o ap e
cu totul; nu r m a s e r sub b a r ba ri dect s at e s r c c i
oase. In m pr e j u r r i l e acestea, a a de neprielnice, ncet
orice posibilitate de a cont inua cu a e z mi n te le romane.
Din cetenii liberi ai celei mai n ai n ta te i puternice
mprii, Daco-Romani i devenir supuii u n o r b a r ba ri
slbatici i primitivi, pent ru cari ei t rebui au s mu ncea sc
p m n t u l , s t r a n sf o r m ez e materiile prime n pro du se
i n dus tri al e i s c reas c t u r m e de oi i vite.
I^isipindu-se oraele, sub s t p n i r e a b a r b a r nu r
m a s e r dect satele, care ori cum a ve a u nevoie de o c p e
tenie. Vechea o r g a n iz a i e de stat, croit dup nevoile unei
viei politice nai nt at e, nu se mai potriviea cu viaa primi
tiv de pstori i muncitori de p m n t a locuitorilor
Daciei, slbtcii i redui la s t ar e a primitiv de c ul t ur
n c a r e se g s iau s tpnitorii lor bar bari . i nn d sea m
de situaia schi mbat , stenii, pent ru a ave a o a ut or it at e
local, al ege a u din r n d ur il e lor o cpetenie, pe c a r e o
nu mi au ju d e sau ju d ec to r. J u d e l e acest a s t es c s a numi t
15
C A P . I. O B A R I A R O M A N IL O R I N V LIR IL E BARBARILOR

mai trziu pe s lavone te kn ez, ceia ce la noi nu n s e a m n


principe ca pe alocurea, ci simplu j u de stesc. P n azi
Romnii din B a n a t numes c pe p r im ar ul s atului cnez sau
chinez.
Str buni i notri i al eg ea u s l a u ri le lor n ascunzi
ui vilor m p d u r i t e i n g enere n locuri scutite i
ascunse, un de bar bari i nu put eau lesne p t r u n d e pentru
a-i fejui s au globi. Dup jude, cpetenia satului, valea
s au c u t u l . u n d e se g si au s l a u ri le oameneti, se numia
ju d e( s au cn eza t. ncolo dac mu ncea oricine av ea totul
ce-i trebuia.
D ar ca orice societate de o ameni cu porniri c tr
cul tur , j ude el e vecine se n t o v r i a u pent ru a p r a r e ,
pent ru rzboi, p ent ru p r a d s au pent ru r zb u n a r e , ridi
c nd n fruntea lor cte un duce sau voevod, adec c l u z
s au c on d u c t o r n rzboiu ( h e r e g ) . Ac eas ta e r a noua
r n d ui a l a Romni lor dup ce a r m a t a i n t r e g a p a r a t u l
a d m i n i st ra ti v r o m a n fur e va c u a t e din Dacia, pre cum a
precizat a a de nimerit d-1 N. l o rg a.
n timpul stpnirii bar b ar e , Romnii primir i c r e
tinismul i a n u m e de la propovduitorii romani din s udul
Dunrei . Apostolul s t r m o i l o r notri par e s fi fost. Sf.
Nichita. n v t u r a cr e tineas c ni sa pr opo v dui t n lim
ba n o as t r n a ional , dat fiind c toate noiunile p r i m o r
diale ale noii credi n e s u n t de ori gi n latin precum:
Dumnezeu, cretin, cruce, botez, c o m un i c t ur , credi n ,
script ur, cer, nger, drac, pcat, rugci une, p g n . a. i
chi ar acestea s u n t noiunile ca re privesc do gmel e c r e di n
ei. Aa d a r limba n c a r e ai notri i d est i nui ser pent ru
nt i ai d at nai nt ea Dumnez eul ui cret in s buci umul ini
milor lor a p s a t e de grijile vieii viitoare, a fost cea ro m n .
Dup d es p r ir ea de lumea r o m an , s trmo ii notri
as cu lt a u, n cele sfinte, de duhovnicii lor, nite starei
cari se a d p o s t i a u n schituri de lemn n mijlocul codrilor,
u nd e i l uau calea i cretinii c n d n v li au bar bari i sau
c n d o al t nenorocire li a p s a sufletul. Aceti st arei pa r
s fi ndeplinit i funciuni episcopale i hirotonii de preoi,
n t r u c t ei n t r o enciclic papal s u n t poreclii pseudo-
eplscopi adec episcopi fali. A d e v r a t este c Romnii
p n foarte trziu n au a v u t u n epi scopat al lor naional,
re cu no scu t n mod canonic de p at ri a rh i a Co ns ta n i no po
lului. m p r e j u r a r e a a ceas ta a d u s e cu sine c Romnii, de la
o bucat de vreme, se v z u r nevoii de a intra n o r n
duirea bisericii slavone, precum se dezvoltase ea n u rm a
16
5. I N V A Z I U N E A A V A R I L O R . B U L G A R I L O R l M A G H I A R I L O

activitii apost ol ilor slavi Chirii i Metodiu. Exist ns


o m a r e deosebire nt re des vol tare a vieii religioase la
noi i la J ug os lavi . Noi pr imi ser m cr e tini smul n form
latin cu secole nai nt ea Slavilor, cari fur ncretinati
cu mul t mai trziu de apostolii lor i discipolii ac es tor a
La noi nu sa predicat nici o d a t c r e tini smul n form
s l avon, ci noi a m i n t r at n umai n l e g t u r i erarhic cu
Slavii, n t r u c t inuturil e n oas tr e fuseser cupr ins e n e p a r
hiile slave, i a c ea st a numai n mod t r e c t o r pn la nfi
i n are a episcopatului r o m n naional. Funciunile ierarhice
pe ca re Ie ndepliniau vechii stareti de schit, t re c ur dela o
b ucat de vre me a s u p r a vldicilor strini din s udul D u
nrei. i c um ai notri, ca singurii r eprez ent an i ai latini
tii n lumea ort odox, n ave au cri liturgice scrise n
limba na ional , ei fur nevoii s m p r u m u t e aceste cri,
de care av e au n e a p r a t nevoie pentru s v r i r e a slujbei
bisericeti, de la vecinii lor slavoni de dincolo de Dunre.
Pe calea a c ea st a sa nlocuit n biserica n o a s t r limba
r om n prin cea s lavon. Aa se explic c terminii spe
ciali, cari s tau n l e g t u r cu des vo lt ar ea cul tul ui cretin,
ca re se refer la institutiunile bisericeti i la l ite rat ura
religioas, s u nt de obr ie s lavon precum: duh, iad, rai,
mucenic, molitf, cazanie, ceaslov, blagoslovenie, strete-
nie etc. Mai apoi vechea limb sl avo n s a n t r eb u i n a t
i n ca ncel ar ia domneas c. Hrizoavele, uricile, ispisoacele,
cu un c u v n t toate hrtiile oficiale se d re sau n slavo-
nete, precum n rile a p u s e ne limba bisericeasc, a c a n
celariei domneti i a d ocumen te lor er a cea l atineasc.

5. I N VA Z I U N E A AVARILOR, BUL GARI LO R l MAGHI ARILOR

Domnia Huni lor a s u p r a ri lor n o as t re n a fost de


l un g d u r a t . Dup m oa r t e a lui Atila, nt emei et orul a c e s
tei domnii, c r eat i un ea sa se di scompuse n elementele e t
nice din ca re er a al c tu it . Popoare le s u b j u g a t e i e xp l oa
t ate de Huni i r e d o b n d ir libertatea. I nt re acetia se
g s ia u i st rmoi i notri din fosta Dacie T r a ia n . Numai
c voevozii i cnejii romni nu se b u c u r a r mul t vre me
de libertatea ce o do bnd ir , fiindc prea c u r n d alte
horde, i mai slbat ice i mai pr dal ni ce dect Hunii,
i n u n d a r p m n t u l r om n e sc spre a nfiina aici o nou
m p r i e de j a f i de p r a d m p r i a A va rilo r.
A v a r n s e a m n n t urcete p ri b ea g sau v ag a b o n d . A v a
rii e r a u oameni sluti i cu o coad l u ng pe spate. C n d
2 Ion N istor 17
C A P . I. O B A R I A R O M A N IL O R I N V LIR IL E B A R B A R IL O R

p ent ru ntiai dat solii lor se nf i a r la Constan-


tinopol, se ngrozi toat lumea de nfi oroas a lor a r t a r e .
S upt cpetenia lor, pe ca re o n u m e a u han sau h agan, ei
s t r b t u r munii i se a e z a r n esul panonic nt re D u
n r e i Tisa, e v a c u a t de Huni, spre a nfiina acolo nt-
rituri numite cercuri sau hringuri, u nd e p s t r a u i b o g
iile rpite din rile vecine. Ha nul Ava r il or inea n a t r -
nar e de el toate seminiile vecine, prin u r m a r e i pe
Romni. C u m ns aceste seminii duceau o via modest
i primitiv, ele n aveau nimic'ce a r fi pu t ut potoli setea de
p r a d a Avarilor. Cu a t t a mai mul t a a u a c ea s t a b o g a
tele regiuni de veche c ul t ur i civilizaie r om a n de la
ami az zi i din a p u s i, ndeosebi, reedina m p r a i l o r
dela Constant inopol , faimosul a r i g r a d . In regiunile a c es
tea Avarii fceau a n de a n incursiuni de p ra d, ridicnd
de acolo bogii imense i n e n u m r a t e t u r m e de oi i vite.
Nici o d a t Avarii nu se n t o ar c ea u din expediiile lor de
p r a d fr s nu a du c cu ei cete n e n u m r a t e de prizo
nieri cretini, pe care-i a e za u n m p r i a lor de dincoace
de Dunre. I nt re aceti prizonieri cretini, despre cari se
pomenete la cronicarii bizantini, se g si au i foarte muli
Romani din Moesia, cari veniau s s poreasc el ementul
r omne sc de pe malul s t n g al Dunrei . Pri n prdciunile
i cruzimile lor, Avarii devenir poporul cel mai u r t i
mai urgi si t din cte s au h r n it v re o da t din holdele
o g o a r e l o r noastre.
Pe vre me a stpnirii a v a r e se desprinse din puzderia
seminiilor uralo-altaice, ce m i un au prin stepele chirghi-
zice i pontice, o nou seminie hunjc, B ulgarii, care
nzuia spre a pus . Tr e c nd Nistrul, Bulgarii se s t re c u r a r
n rile romne, mprii n mai mul te horde sub c p et e
nii deosebite. Pe la mijlocul veacului al VH-lea, una din
hordele aceste, c o n du s de Isperich s au As p ar - Ch ru k,
a j u n s e la gurile Dunrei, trecu n Dobroge a i de acolo
n ai nt spre sud -ve st p n ce a j u n s e n a r a ca re s a numit
mai apoi Bul gari a. La n a i n t a r e a lor, Bul gari i g s ir
acolo o populaie sl av pe c a r e o s u pu s e r stpnirii lor.
C um ns fa de mul i mea Slavi lor cucerii, n u m r u l
hordei cuceri toare era n e ns emna t, a c e a s t a a d i s p r u t cu
vr eme a fr u r m n r nd ur il e Slavilor, i mp un n du -l e
ac e st o ra d o a r numai numel e ei na ional de Bulgari. Aa
se explic c Bulgarii de azi s u n t un ne a m e m in am en t e
Avarii m p r t i r s o ar ta Hunilor. P u t e re a lor fu z d r o
bit de c t r otirile cretine. Nemii i Cehoslovacii i
18
5. I N V A Z I U N E A A V A R I L O R , B U L G A R I L O R I M A G H I A R I L O R

deter m n a pent ru s trpi re a Av ari lor de pe fata p m n


tului. Hri nguril e lor fur cucerite, unul dup altul, i prin
lovituri energice esul panonic fu c u r t a t de ei. Atunci
Carol -cel -Mar e n fiin m arca oriental din care s a des-
voltat A u stria . Restul vechii Panonii er a locuit de diverse
seminii slave, dintre care unele g r a v i t a u spre noile o rg a -
nizaiuni politice s er b-cr oat o-s lovene din sud, i ar altele
spre r egat ul ceho-slovac al lui Sviatopliuc de la nord
A su p ra regiunilor de dincoace de Tisa ridicau Bulgarii
pretenii de supremai e, fat de cari voevozii i cnezii
romni i a f ir ma u tot mai hot r t st rd ui n el e lor de
independent. Da r acest echilibru de forte, ca re tindea
spre forme politice concrete i spre o c ons ol idare s t a t o r
nic, fu n t r e r u p t n fireasca sa desvol tare prin n v l i
rea Maghi aril or.
M aghiarii s au U ngurii s u n t de aceia obr ie uralo-
altaic ca i Avarii. Ei g r bi r din prile U ra l u lu i c tr
cmpiile n oas tr e i se a e z a r n t r o vre me n Bugeac ul b a
s a r a b e a n de unde n t r ep ri n de a u incursiuni de p r a d n
rile vecine. Intre altele ei treceau D u n r e a n t a r a B u l g a
rilor i se n t o a rc e au de acolo cu p r a d bo gat . P en t ru
a se rs bun a, Bulgarii p nd ir prilejul c n d Maghiarii,
pornii n t r o nou expediie de pra d, l s a r corturil e lor
din Bugeac n s e a ma bt rni lor , femeilor i copiilor.
Atunci Bulgari, dornici de r s b un ar e, t b r r a s u p r a
acest ora, pustiir locuinele i le pricinuir mari i s im
itoare pierderi. La nt oarc ere Maghi arii se ngr ozi r de
cele n t m p la t e fiindc nu gsi r nici cenu n v at r .
Atunci Maghiarii luar h ot r re a, a a de grea n cons e
cinele ei istorice, de a p r s i p ent ru t o tdeun a Bugeac ul
i de a-i c u t a o patrie nou n P anoni a. D r u m u l spre
noua patrie Ii era cunoscut, fiindc ei, n repet at e rnduri ,
fuseser chiemai s intervin n luptele ce se dedeau
acolo ntre Slavi i G e rm an i pent ru mo teni rea Avarilor.
U r m n d d r um ul cu no sc ut de mai nainte, Maghi ar ii se
ridicar pe vile Basar abi ei n sus, a j u n s e r n munii Ga-
litiei, pe care i s t r b t u r printr-o c u r m t u r ca re pn
azi se n ume te Tr ect oar ea Maghi ar il or , i coborr n
esul panonic pent ru a se ae za acolo pent ru t ot deaun a.
Descl icnd acolo, ei l uar n s t p n i re mai multe inuturi
de la Slavoni pe care-i s u b j u g a r m pr eu n cu cpeteniile
lor i-i as imi la r complect p ent ru a moteni de la ei nu
numai slaele, ci i b r u m a de civilisaie ce prin s rg ui n a
sl av se prinsese n esurile panonice. U r m e ale acestei
19
C A P . I. O B A R I A R O M A N I L O R I N V L I R I L E B A R B A R I L O R

vechi civilizaiuni slave se g s es c n limba m a g h i a r care


c upr inde un destul de m a r e n u m r de cuvinte slavone. De
altfel i toponimia Un ga ri ei indic care a p ut ut s fie s u b
s t r a t u l etnic la n v li r ea M ag h i a r i l o r n P anon ia. Pe la
a n u l 1000 Maghi ar ii se n cr e t in a r , i a n u m e prin misio
nari catolici, i ar P a p a se grbi s confere lui Waik, c p e
tenia lor, ca re n umai n u r m a ncreti nri i primi numele
tefan, c or oan re gal i titlul, de rege apostolic al U n
gariei.
ncetul cu ncetul Ung ur ii i nt ins er s t p n i r e a lor
a s u p r a celei mai mari pri din P an on ia, s f r m n d resi-
st en a marel ui r e g a t al Moraviei pe c a r e ! d r m a r cu
d e s v r i re i s u s i n n d cu succes lupta c on tr a Carolin-
gienilor. Ademenii de bogiile n a t u r a l e ale Ardeal ul ui ,
de ocnele de s ar e i de minele de a u r care zceau a s c un s e
n subsol ul acestei fr umoa se ri, Maghi ar ii t re c ur Tisa
n mai multe locuri i se ciocnir cu cnezii i voevozii ro
mni din M a r a m u r e , Arde al i Banat . Acetia se mp ot ri
vir m ul t vr e me nvlitorilor, pn ce, n cele din u rm,
ei fur silii s se s u p un i s pl t ea sc tribut i dijm
nouilor cotropitori. Pri n a e z a r e a s tat orni c a U n g u r i l o r
n P ano ni a s a c u r m a t pent ru t o t d e a u n a l e g t u r a dintre
Slavii de sud i cei de nord. Br ul de izolare l formeaz
p n azi Germanii, Maghi ar ii i Romnii.
La nceput Un guri i nu n d r z n i a u s se a t i n g de
drepturile voevozilor romni cari c on t i n u a r de altfel i
su b U n g u r i de a conduce pe conaionalii lor n rsboi i
de a-i j u deca dup vechile lor legi i obiceiuri. Ai notri
r m a s e r m ul t vre me i sub U n g u r i s t pni a s u p r a p
m n t u r i l o r lor; i ar c nd er a vorba de a se lua hot r ri
vajnice, fie pent ru s tat ori re a birurilor, fie pentru alte t re
buri de i nteres obtesc, at unci fruntaii Ro mn il or se a d u
nau m p r e u n cu concete-nii lor unguri , sai i scui i
se s f tu iau m p r e u n . C n d o bs e r v a u c li se face n e dr e p
tate s au c legile i obiceiurile lor se c lc au n picioare,
at unci voevozii romni se r s v r t i a u mpotr iva craiului
sau i a d u n a u credincioii i se s t re c u r a u cu ei pe a s c u n s
peste muni n regiunile mun ten e i moldovene de Ia po a
lele sudice i r s ri t en e ale Carp a il or. As upr ir il or u n g u
reti se dt or e te n bun par te col oni zarea a c es t or i n u
turi cu Romni.
U r m r i r e a a ces tor fugari trezi la U n g u r i ambiia de
a a du c e sub a s c u l t a r e a lor i pe voievozii i cnezii romni
de la poalele Car pai lor, cci st rmoi i notri, devenind
20
5. I N V A Z I U N E A A V A R I L O R . B U L G A R I L O R I M A G H I A R I L O R

cu vre me a un ne a m m a re i de viitor, se lir i a s u p r a


inutur il or de ami az zi i r s r i t de Carpai . U r m n d
cur s ul apelor, Romnii descl icar n j os spre D u n r e i
Nistru, u m p l n d a sc unzi uri le vilor cu aezr il e lor, c r
muite de juzi sau cnezi i unite n voevodate pent ru a p r a r e
La n cer car ea lor de a realiza acest plan politic, Un gu ri i
se ciocnir nu numai de rezi sten a Romnilor, ci i a al t or
seminii uralo-altaice, ca re revindecau pent ru ele dreptul
de sup re ma i e a s u p r a inut ur il or s ubcarpat ine. m p r e j u r a
rea a c eas ta det ermin deci pe U n g u r i s-i nfr neze
as piraiunile lor politice i s se m u l u m e a s c cu s t p n i r e a
a s u p r a Ardeal ul ui . i a c ea st a er a chiar prea m ul t pentru
o na iune b a r b a r ca a lor.
Pent ru a-i a s i g u r a a c ea st s t p n i re i a mpiedeca
nv li rea a lt or bar bar i n Ardeal , Maghi ar ii g s ir de
cuviin s colonizeze grniceri u ng u ri la h o t ar ul de r s
rit al Ardeal ul ui . U rm a ii a c es t or vechi s tr j er i de h ot ar
s u n t Scuii, cari, cu toate c t resc n mijlocul R omni
lor, i-au p s t r a t limba i na ional it at ea lor p h n zilele
noastre. De acolo Scuii cobor r n cete rslee pe Trot u
n j o s p n la Tr gul- Ocnei ba chiar i pn la Bacu,
nfiinnd pe vremur i n prile acest ea chi ar o episcopie,
numi t a Milcovului, cu vdite nzuini de p r o p a g a n d
catolic pent ru a ab a te pe Romni de la legea lor s t r
moeasc. P r o p a g a n d a a c ea st a ns n a pri ns de loc, fiind
c Romnii r m a s e r credincioi legii lor, a s c u l t n d de
s fatul vldicilor lor de schituri, pe cari P a p a i numia
izmatici i-i u r m r i a la tot pasul.
Capitolul II
N T E M E I ER E A P R I N C IP A TE LO R ROMNE

1 O riginea n u m elu i B asarabia 2. C etatea-A lb i C hilia


3 D esc licatul rii M oldovei 4. n tin d e re a stpnirii
m o ld o ven eti a su p ra Ho ti nu lui.

I. O R I G I N E A N U M E L U I B A S A R A B I A

In nz ui n a lor de a s u b j u g a i cnezatele, i voevoda-


tele romne ti de la poalele Carpa i l or, regii Un ga r ie i se
ciocnir n prile n o as t re mai nti cu Pecenegii, o semi n
ie t uranic, ce pretindea s s t p n e a s c rile noastre,
pn ce fu di st rus cu des v r i re n Balcani, i apoi cu
succesorii ac es tora, cu C um anii, cari ineau sub s t pni re a
lor stepele pontice i regiunile r omne ti pn su b Carpai .
Dup numele ac es tor triburi nomade, i nutul dintre Nistru
i Carpa i s a numit n t r o vre me C um ania. Cnejii i
voevozii romni ce h l d u ia u pe aici e r a u supui hanilor
cumani, pltindu-le t ri but i s er vindu- le dijma obinuit
din holdele ari ni lor i din b el ug ul t urmel or.
E r a pe la nceput ul veacului al XUI-lea, c n d Cumani i
se trezir deodat lovii n sp at e de u n alt popor, nomadic
ca i ei, de Ttari, cari se r e v r s a u din deert uri le Asiei
cu o furie n pr a sn i c a s u p r a Europei ngrozite. Ei n v
lir, ca o vijelie s n g e r o a s , mai nti a s u p r a Ruilor, pe
cari i b t u r p n ia nimicire, a r z n d Chievul, capit ala
rii lor, i i m p u n n du -l e biruri grele, sub po va r a c r o r a
Ruii g em u r mai bine de 200 de ani. Aceiai T ta r i n v
lir i a s u p r a C u m an i lo r pe cari i risipir i p us er c a p t
stpnirii ac es tor a a s u p r a inu tu ri lo r noast re; acest ea
a j u n s e r astfel sub a s c u l t a r e a nouilor cuceritori t t ar i
p n la ntemeierea v oe voda te lor noas tre naionale.
De la noi, Ttarii nv li r n Arde al i n U n g a r i a ,
u r m r i n d triburile c u m a n e ca re fugiau n g r a b peste
muni; s at e i orae, nt re ca re Bistria i Rodna, f umega u
n calea hord el or bar bare. De g ro a z a lor regele Ung ar iei
fugi n Da lma i a.
Dar, orict, craii ung ur e ti se reculeser c u r n d i
Ttarii trebui r s se r e t r ag dincoace de muni, ncr ca i
22
I. ORIGINEA NUM ELUI BASARABIA

cu p r a d i a d u c n d cu sine muli robi din Tra ns il va nia .


Aici, la poalele Carp a il or, n regiunea dea lu ri lo r i esu-
rilor romneti, Ttarii reuir de a-i consolida s t p
nirea lor pent ru o d u r a t mai l ung. Pe la 1270 cpet eni a
t t r e a s c ce chiema Nogax i ai notri, muli ani de zile,
au a t r n a t de d ns ul . Ttarii nogeni r m a s e r mul t
vreme n a ti n ge r e i vecint at e cu noi. Mai bine de 500 de
ani istoria n o a s t r est e l egat de cea a N ogailor.
Cu v re me a ns Ttarii, c r o r a Romnii le fusese
birnici, nu mai av e au fa de noi rosturile de odinioar.
Ei hoi nri au fr rost i int n stepele pontice i n
deosebi n Cr imea, de un de se repeziau la noi s pr e a ridica
dijma sau spre a cere a ju t o r u l n os tru n luptele lor l u n
trice sau cu vecinii n e a s t m p r a i ca i ei. Se n t m p l a
ns c i domnii notri r e c u rg e a u uneori la a ju t o r u l
T t a ri lo r c n d se g si au n s t r m t o a r e .
Dup intemeirea P ri nci pat el or Romne, Ttarii fur
izgonii de pe mel ea guri le noastre. P ui nele a e zr i t t
reti ce mai r m s e s e n Moldova, for ma te din resturile mai
vechi sau din robii pe cari ai notri i l uau de la Ttari,
e r a u al ct uit e din robi domneti i mns ti re ti . A ez a re a
neamul ui n os t ru chi ar la h o t ar ul a dou s tat e care i
di sput au dreptul de s u pr em i e a s u p r a n oa st r , r egat ul ui
u ng u r e s c i h an a tu l ui t t r es c, a a v u t fr ndoi al o n-
r uri re prielnic a s u p r a nz u in el or n o a s t r e spre o via
politic i ndependent . Din ri val it at ea a c ea st a m agh iar o-
t t a r voevozii notri n el es er s t r a g folos.
N vl ir ea T t a r i l or n Ar de a l i certurile pent ru d o m
nie, ce izbucnir n U n g a r i a nt re cobortorii Arpa zi lor
degenerai, sl bi r foarte m u l t prestigiul de ca re s t p n i r e a
m a g h i a r se bu cu ra mai nai nt e dincoace de C ar pa i . m
p r e j u r a r e a a c ea s t a prielnic n d em n pe voevozii romni
de aici de a-i ridica capul mpotr iva craiului un gu re s c,
care t r e m u r a ca v a r g a de frica Tt ari lor . n d r z n e u l nce
put l fcur voevozii i cnezii r omni din val ea Oltului
i Argeul ui de c a re pomenet e o bul papa l de la mijlo
cul veacului al XlII-lea. Lituon i Senesl au, I oan i B r b a t
s u n t numel e celor mai n d r z ne i i mai ne r b d t o r i dintre
ei de a s cu t u r a j u g u l u n g u r e s c i de a a j u n g e ei nii
s tpni pe s o ar t a lor.
D a r ori c t de m ar e a r fi fost dorul lor de n e a t r n a r e ,
ei, n cele din urm, trebui r s se convi ng c, divizai
n mai mul te voevodate i cnezate, nu e r a u n s t a r e de a
se mpotrivi cu succes craiului a supr it or. P t r u n s de a c e a
C A P . II . N T E M E I E R E A PRINCIPATELOR ROMANE

st credin, voevodui B r b a t i urma ii si reuir s


unea sc, cu voie, cu nevoie gonind o s um de cnezi i
voevozi cari ineau cu craiul din s ca un ul lor de c rm u i r e
sub o s i ng u r cpetenie toate voevodatele i cnezatele
de la Ol t i Ar ge i s se ridice cu putere c ont ra craiului
u ng ur e sc , revindi cnd cu a r m a n m n n e a t r n a r e a rii
sale Crai ul u n g u r e s c porni cu mul t oas te c on tr a r s v r
tiilor pentru a-i readuce la vechea as cu lt ar e.
Nu trecur ns nici 20 de ani de la a c eas t n t m
plare, c nd g si m n fruntea voevodatul ui ol tean pe Ion
Vod B a s a r a b , care, mai fericit ca naintaii si, dobndi
n lupte cr nc e ne cu craiul u ng ur e sc , n e a t r n a r e a rii
sale fa de U n g a r i a i aez s ca u n st at orni c de domnie
la C u rtea -d e-A rg es (1300). Noul v oevodat cu pr in de a O l t e
nia i se ntindea spre sud pn la D un r e iar spre r s r it
p n dincolo de apa Argeul ui.
n documentele latine c o n t e m p o r a n e noul voevodat
r o m n i ndependent a p a r e s ub numel e de T ransalpina
adec a r a de dincolo de muni din punctul de privire
a craiului u n g u r e s c i al Papei de la Roma sau n ro
m n e t e M untenia. n aceleai document e se pomenet e
i de Terra B laccorum sau V alachorum adec ara-
Romnilor s au ara R om neasc. n document ele s l a
vone se vorbete despre V lacaia Z em lia a de c ara-,
R om n ea sc de unde sa p s t r a t p n azi n umel e j u d e u
lui Vlac i B asarabscaia Z em lia adec ara B asa-
rabeasc sau s cu rt B asarabia, dup numel e primului
do mni to r ca re i-a dobndi t n e a t r n a r e a . In conveni unea
comercial pe ca re Al exa ndru -c el -Bu n o nchei n 1408
cu Leovenii se vorbete de v mu i re a m r f u r i l o r de prove
nien din B asarabia adec din a r a R o m ne a sc
Socotelile Leovului a r a t la 1414 o cheltuial ce se fcuse
cu un soi ce venise de la Mircea-Vod din B asarabia
Ur ma i i lui l o n - V o d - B a s a r a b l r g i r hot are le B a s a
rabiei pe socoteala prilor t t reti , cci a a se numi au.
regiunile la r s r i t de Ar ge pn Ia iret, Pru t, Nistru i.',
gurile Dunrei, dup Ttarii cari le s t p n i au . Mircea-cel-
B t r n (1386 1418) se intitula m ar e voevod i domni tor
a toat a r a R o mn ea sc nc i spre p rile t t reti i
de a m n d o u prile pe toat D unrea pn la m area cea
m a re i cetii D a rsto ru iu i stpnitor. Sub fratele su
Da n 1 Romnii cucerir Silistra i Dobrogea, a r a lui
Dobrotici. Ac eas ta era o par te a toat Du n rea . Ceilalt
par te a toat D u n r ea pn la mare a cea mare era fr n
24
I

1. O R I G I N E A N U M E L U I B A S A R A B I A

doial litoralul b a s a r a b e a n de azi, ca re se a te r ne dealun-


gul br aul ui Chiliei la nordul marelui fluviu p n spre
limanul Nistrului.
D a r litoralul acest a n a a p a r i n u t mu lt vreme Basa
rabiei sau rii-Romneti, de vre me ce un alt voevodat
romnesc, desclicat de B o g d a n -cel-B tr n n valea Mol
dovei, c a u t ieire spre m a r e pe c a r e i-o putea gsi n u
mai prin n c o rp o ra re a litoralului b a s a r a b e a n ce se n
tindea la nordul Dunrei de la g u r a P r ut u l u i pn la li ma
nul Nistrului.
n u r m a cuceririi moldoveneti, regiunea a c ea st a n
cet de a mai face par te din a r a B as ar a bi l or ; d ar cu
t oate acestea, acest litoral cont inu de a fi numit, mai
cu s ea m de ctr e Turci, litoralul basarabean sau simplu
B as a r a b i a n a mi nt ir ea aparjinerii sale de odi ni oar la
t a r a Bas ar abi l or, precum tot Turcii e r a u aceia cari numi au
litoralul de la gurile Dunrei n j o s p n spre Va r n a
D ob:ogea, dup Dobrotici, fostul s t p n i t o r al acel or re
giuni. Mai apoi numel e B a s a r a b i a pent ru a r a - R o m -
neasc czu n desvetudine. El se men inu ns pentru
litoralul n o r d d a n u b i a n i ndeosebi pent ru raialele turceti
ce se f or ma r cu v remea acolo i n umai mai trziu fu ntins
i a s u p r a Bugeacul ui t t r es c. I a r de la 1812 ncoace Ruii
nt inser acest nume a s u p r a nt re gu l ui t*n u t r omne sc
dintre P r u t i Nistru, rpit n umai atunci din t ru p ul Mol
dovei. Iat deci ca re este originea numelui B a s ar a bi a.

2. C A T E T E A - A L B A l CHILIA

Litoralul b a s a r a b e a n avea un n d e l u n g a t t recut istoric


n u r m a sa. In l imanul Ni strului se gsi a o veche cetate
greceasc, pe care izvoarele antice o nu mi au T yr a s fr
ca noi s putem fixa precis locul unde era a e za t . Pe
un os t rov din delta Dunrei se ridica cetat ea L ycostom o
adec Gura -Lu pu lui . m p ra i i bizantini se servi^u de
aceste ceti ca t u r n ur i de o b s e r v a r e i s upra veghere , fat
de seminiile b a r b a r e din regiunile pontice. Cetile acestea
av e au i o m a re i m p o r t an t comercial, fiindc n e g u s t o
rii a ezai zub zidurile lor mijlociau comer u l cu materii
prime ce veniau din prile n o as t re i ale Rusiei me
ridionale. P en t ru aceste vajnice motive Bizantinii c u ta u
s le menin cu orice pret sub s t p n i r e a lor.
In actele bizantine, anticul T y r a s a p a r e sub numele
de A sp ro ca stro n , iar Lycostomo sub numel e de Chilia. Nu-
25
C A P . II. N T E M E I E R E A PRINCIPATELOR ROMANE

mele acest a din u r m a r a t c n p r e a j m a cetii d u n r e ne


se af la u chilii pent ru c lu g r i. Pe la sfritul veacului al
Xl II -l ea i petrecea la Chilia anii de mazilie un pat ri ah
a r i g r d e a n . La A s p r o c a s t r o n fiina pe atunci un epi scopat
ort odox n a t r n a r e de mitropolia Chievului. Pe la mijlo
cul veacului al Xl II -l ea Ttarii pu ser s t p n i re a s u p r a li
toral ul ui b a s a r a b e a n . Pe la 1330 suferi Ia As p ro c a s t r o n
m oa r t e a de m a r t i r S fnt ul Ioan-cel-Nou ca re deveni mai
apoi mucenicul ocroti tor al Moldovei. Pe la a nu l 1368
s t p n i a la g u r a Nistrului un o a r e c a r e Dimitrie, principe
t t r es c, ca re nt re inea legt ur i comerciale cu trgoveii
din Braov. Acest principe pare s fi ce da t cetat ea din
liman Genovezilor, cari chi ar atunci a j u n s e r s s t p
neasc nego ul din M a r e a - N e a g r . I n actele genoveze
As p ro c a s t r o n a p a r e sub numel e de M a u r o c a s t r o n s au M on-
castro, de u nd e deriv rom n es cul C etatea-A lb, slavo-
nescul Bial gorod i nem escul Weis senburg. C u r n d . d u p
ac eas ta a j u n s e i Chilia n mnel e Genovezilor cari ridi
c a r zidurile ce n n f i ar e a lor de azi p o a r t u r m e nen-
doelnice de origin italian. S ub o bl d u ir e a genovez,
vechile ceti bizantine a j u n s e r la o nou nflorire econo
mic n u r m a negoului de g r n e ce-i avea c entr ul n
Cet at ea-Al b i Chilia. I n t r o vre me Genovezii b t u r la
Cet at ea-Al b chi ar bani de aur , cunoscui sub n umel e de
galbeni moncast renzi . Nu-i m i r ar e deci, c Domnii a m
belor ri romne ti r vni au s a j u n g s t p n i a s u p r a
ac es tor i m po rt an te centre comerciale de la D un r e i
Nistru.
Ca loc ntrit- i ca port de comer, Cet at ea -Al b ad-
postia n veacul al XlV-lea o populaie a me st e ca t . Pe
l ng Tt ari i Genovezi se pomenet e acolo i de Romni,
cari se ndeletniciau cu vslitul i cu negoul. Bine popul at
era i Chilia. In m p r e j u r i m e a cetilor ns clt ori ai zile
ntregi fr s dai de a ezr i omeneti. In stepele Bugea-
cului se nt l n ia u do ar t u r m e de oi, de vite i de cai
slbatici. De altfel pe at unci n t r e g inutul dintre C ar pa i
i Nistru er a foarte puin populat. i nici nu e mirare,
c n d n lipsa unei solide o r g a n iz a i u ni de stat, o mu l nu
putea gsi niceri scut i s i gu r a n , domnia T t a r i l or fiind
mai mul t nomi nal dect efectiv. Pui nele a ezr i o m e
neti, alct uit e de pribegi de peste muni, se g si au a sc uns e
n fundul vilor, u nde lumea era mai ferit de ncl cri i
jafuri. Se i mpunea deci ca aceste a ezr i sporadice s fie
26
3. D E S C A L I C A T U L A R I I M O L D O V E I

unite n t r o temeinic o rg a ni za i e de stat, n t r o a r c r


muit cu pricepere i a p r a t cu vitejie. - i a c eas t o r g a
nizaie sa i nfp tu it n noul s tat moldovenesc.

3. D E S C A L I C A T U L ARII M O L D O V I

Carpaii n au for ma t niciodat un h o t a r des p r it or


de neam. Apele ca re izvoresc din ncreiturile lor au deschis
de cu bun vreme ci n d emn at ice printre dealuri spre
cmpiile m no as e, care, as e me n ea u nor covoare uriae,
se a t er n la picioarele munilor. U r m n d cu rs ul Putnei, al
Bistriei, al Moldovei, al Sucevei i al iretului, strmoii
notri, m na i de felurite nevoi, ncep ur s t reac munii,
p r si n d l ea g n ul s t r m o es c din Arde al i M a r a m u r e
i n z ui nd mereu spre esurile m n o a s e ale Moldovei,
spre a-i d u ra aci ca s i mas.
Am ami nt it mai nainte c Unguri i, l u nd n s t p ni re
Ardeal ul , chizluir Romni lor de acolo drepturil e i rn-
duelile lor. Cu vr eme a ns, Un gu ri i n cepur s se a b a t
de la acest l e g m n t prin faptul c m p r i a u p m nt u r i la
Sai, Scui i Ma gh ia r i ce e r au a ezai n umai de c u r n d
n Ardeal . Ap uct uri le acest ea mp in se r pe Romnii b
tinai la cea mai a pr ig mpotrivire fa de vitriga s t p
nire u n g u r e a s c . Din pricina a ceas ta isbucnir mari ne
nelegeri nt re Romnii dezmotenii i Ung ur ii abuzivi.
Nenelegerile acest ea d e t er m in a r pe muli Romni din
Ardeal , ndeosebi din M a r a m u r e , s-i p r s e a s c vet
rele st rmoet i, ade sea m p r e u n cu cpeteniile lor, i,
t re c n d munii, s se aeze n vile Moldovei, Bistriei,
Sucevei, iretului i Prut ul ui, d escl icnd n noua lor p a t
rie adoptiv cnezat e i voevodate dup s t r mo es c ul lor
obiceiu.
C um ns locurile acest ea se g si au sub s t p n i re a
mai mul t nomi nal a C u ma n i l o r i mai t rziu a Ttarilor,
Romnii desclictori se nvoir s r s p u n d hanul ui t t
resc har aci ul i di jma obinuit, ca re nu er a a a de a p s
t o ar e ca cea ce rut de cr ai ul u n g ur e sc . Voevozii de sub
m unt e c ont inuau s re cu no as c s u p r e m a i a regelui u n g a r ,
i a r cei din val ea s uper ioa r a P rut ul ui, din prile ipeni-
ului, se a j u n s e r chi ar cu cr ai ul leesc.
Tradiia na ional a mi nt e te de un voevod D rago,
care-i avea cur te a sa d o mneas c n Baia pe a p a Moldovei,
ce i svor te din munii Bucovinei i se r e v ar s n iret
l ng Roman. Acest D r a g o ct i u r m a u l su S a s rma-
27
CAP. II. N T E M E I E R E A PRINCIPATELOR ROMANE

ser credincioi craiului u ngures c, r s p u n z n d u - i r e g u la t


djdiile i dijma. Dup m oa rt e a lui S a s izbucnir g r a v e
t u r b u r r i i lupte pent ru domnie nt re fiii r pos at ului voe-
vod i ntre tovarii si de lupt i cucerire. P en t r u a
potoli t urbur ri le, craiul u ng ure sc, ca re se consi der a st
pn al acestui voevodat, trimise a j u t o r criesc lui Bale
i Bali, fiii lui Sas, pent ru a Ie nlesni venirea la domnie
Se pare ns c intervenia regelui sosi prea trziu.
Cci nt re timp, un alt voevod m a r a m u r e e a n , Bogdan,
se ridic, cu t oat cur te a i vitejii si, de la Cuhea din
M a r a m u r e , trecu pe a s c u n s munii, interveni pe nea te p
t ate n lupta fratricid dintre urma ii lui Sas, bt u pe
Dragoizi, ocup Baia i se p r oc la m voevod i d o n m
n e a t r n a t al rii-Moldovei (1359), cci a se numia
v oevodatul lui D r a g o dup numel e apei c el s t r b te a .
Despre acest Bogd an , d es cl ict orul Moldovei n e a t r
nate, documentele u ng u re t i a r a t , c el se r zv r ti s e de
mai mul te ori mp ot ri va craiului, fiindc nu voia s mai
pl t ea sc bir i s se lese n t r e b u i n a t cu vitejii si pentru
scopurile politice ale craiului u n g u r e s c i pent ru aceia el
n umai cu m a r e greu putu fi r e a d u s la as c ul ta r e. De as t -
d at ns n ce r ca r ea regelui de a re adu ce pe B o g d a n la
vechea s up u ne r e nu mai izbuti fa de n d r j i t a mp ot ri
vire a noului domn moldovenesc, r v n it o r de libertate, i
a rzboinicilor si viteji, cari pent ru b r a v u r a i spiritul
lor de j ert f, fur m p r t i i de Domn cu ntinse moii
n Moldova. Atunci craiul u ng ur e sc , v z n d c toate os te
nelile sale r m n i a u zdarnice, confisc moiile lui B o g da n
din M a r a m u r e i le hr zi fiilor lui S a s cari i r m a s e r
credincioi. #
Astfel reui B o g da n s d o b n d ea sc n e a t r n a r e a Mol
dovei fa de U n g u r i i s descalice o a r nou i de
viitor. Dup Bo gd an , descl ict orul i dobn di t or ul n e a t r
nrii Moldovei, a r a a c ea s t a fu numit, mai al es de c t r e
Turci, B ogdania. Acetia a ve a u obiceiul de a boteza rile
dup numele celor ce domni au n t r nsele, precum i a r a
Rom n ia sc fu numi t B asarabia dup des cl i ct oru l ei
I o n - V o d - B as a r ab . In actele i document ele ro mne t i nu
g s i m pomenit numel e Bogdani a. In b a l a d a p op u la r No
vac, ca re c l r e t e cu t o v a r u l s u Grui a ca doi voinici
ardeleneti, pe doi cai buni bogdneti, adic m ol do ve
neti, pare s se fi p s t r a t ns a c ea st s t rve che numire
Drept s emn al n e a t r n r ii dobndi te cu a j u t o r u l vitejilor
si, B o gd an i mpuse noului s t a t s t em a familiei s al e din
28
3. D E S C A L I C A T U L A R I I M O L D O V E I

M a r a m u r e , care er a un c a p de zimbru. Aceiai marc


o avea i o r a u l S gh et din M a r a m u r e .
Vechea tradiie istoric m b r a c povestea desclica
tului Moldovei n haina unei idile de v n t o a r e . Mai apoi
dup mul t vreme, zice vechea cronic mol doveneasc,
c n d feciorii cei de domni din munii u ng u re ti pogor n-
du-se dup v n a t i au nimerit la a p a Moldovei, v z n d
locuri des ft at e cu cmpii deschise, cu pdur i dese i cu
ape c u r g t o a r e , n d r g i n d locul, au t r a s pe ai si de la
M a r a m u r e i pe alii au n d e m n a t de au venit. i au de-
sclicat nti sub munte, apoi n m ul i n du -s e mai i c r e s
c n d nainte, nu n umai a p a Moldovei sau Siret u li-au fost
hotar, ce pn la Nistru i m a re s au lit. Mai apoi i
r sbo ae fceau ca s-i ape r e a r a i p m n t u l su, i din
cmpii pe Tt ari i-au scos. Intre acei feciori de domni,
ce au nemerit locul acest a au fost i D r a go -V od , care
ies din domnii Rmului, ce venise de la M a r a m u r e i se
vede mai de cinste i mai de folos dect toi, pe carele
cu toii l-au al es i l-au pu s domn, mai m a r e lor i p u r
t t o r de grij. i dac l-au pus domn, au l u a t pild de pe
capul acelei hiere nsilnice, zimbru, ce scrie mai s us c
l-au vn at , i pus er de au fcut pecetea arii-Moldovei,
ce t re t e p n n t r a c ea st vre me n mnile celui ce-1
al ege Du mnez eu s fie domn rii. Aa spune tradiia.
Realitatea ns fusese alt a, cu mul t mai s n g e r o a s i mai
zbuciumat decum o povestete tradiia. D a r oricum, ce
er a mai g reu se fcuse. N e a t r n a r e a Moldovei er a c ti
g at . R m s es e pe s ea ma descl ict orul ui B o g d a n i a u r
mai lor si de a lrgi hot arel e rii, de a le a p r a mp o
triva clcri lor d u m a n e i de a ntocmi o bun c rmui re
de stat, c a r e prin o r g a n e l e ei s creeze condiiuni priel
nice de des vol tare politic i c ul t ur a l , s c he z l uea sc
buna r n du ia l n l u n t r u i s a si g u r e viaa i a vut ul
cetenilor fa de a tac ur il e din a f ar .
Pe vremea lui B o g d an - c el - B t r n , cci a a l numesc
cronicile, hotarele Moldovei e r a u nc foarte ngus te. Ele
cup ri nd eau d o ar prile de sub m u n t e p n la apa ir e tu
lui. D a r neleptul domni tor avu grij s cheme Romni de
dincolo de muni spre a-i coloniza n noua a r r o m
neasc, cari mp r e u n cu cei desclicai de mai nainte
s mu ncea sc p m nt u l, s c reas c t ur me le i s aj ut e
la a p r a r e a hot arel or. Cci cu mul t vreme nai nt ea desc-
licatului lui B o g da n se g si au a ezr i r omne ti n Mol
dova, c a r e t receau iretul, ba chi ar i . P r u t u l n prile
29
C A P . II. N T E M E I E R E A p r in c ip a t e l o r r o m a n e

t t r et i, a j u n g n d p n la Nistru, u nd e se gsi a populaie


ro m ne a sc , precum v z u r m c er a ca zul la Cetatea-
Alb. Dup d obnd ir ea nea t rnr ii , a ezr i noi se ridicau
de-a l ungul a pe lor c u r g t o a r e i o via nou ncepu s
pulseze la poalele r s ri t en e ale C a r p a i l o r unde pn
atunci n om ad i za u hordele b ar bare.

4. N T I N D E R E A S T P N I R I I M O L D O V E N E T I A S U P R A H O T I N U L U I

U r s i t a re zer vas e Romni lor cu lt i vare a a ces t or inuturi,


u nd e ai notri au lzuit codri, au deselinit selitile, au
u s c a t mltinile, nt ip ri nd acestei ri pecetea muncii,
hrniciei i destoiniciei lor i l s nd u- ne- o nou cu menirea
de a o a p r a vitejete i de a cont inua cu o sr di e munca
civilizatoare nceput de ei. B o g d a n - c e l - B t r n a zidit la
R du i o biseric de piatr, n locul alteia mai vechi de
lemn, u nde m o r m n t u l s u se vede p n astzi.
U r m a u l lui B o g d a n er a fiul s u L acu ca re lrgi ho
tarele Moldovei spre mi az no ap t e i-i m u t s ca un ul de
domnie dela Baia la Siretu, o r a vechiu a e z a t pe apa cu
ac el a nume. In noua sa reedin el i ridic curi de
pi atr i un f r umos lca de nchinare, ale crui ruine
sau p s t r a t p n n zilele noastre. In timpul domniei sale
sau fcut serioase ncercri de a a t r a g e Mol dova la legea
catolic, d a r Moldovenii r m a s e r credincioi legii lor s t r
moeti.
La ho tar ul de mi az no ap t e al noului s t at mol dovean
se afla pe acea vre me nc un voev od at romnesc, voevo-
dat ul ipeniului, ca re u mpl ea colul nordvestic al Mo ld o
vei dintre P r u t i Nistru. Mr tur ii le poloneze a r a t pe'
timpul lui B o g d a n n fruntea rii ip en iu lu i pe un voevod
r om n tefan, care, dup t oat probabilitatea, inea n c
storie pe M a r g a r e t a sau M u a t a , o ru d de a pr o a p e a lui
Bogdan, dac nu chiar pe fiica acestuia. i te fan i
t r a g e obr ia din M a r a m u r e , d a r p ent ru a se s u s t r a g e n-
ruri.nei regelui u n g a r , el se supuse de bun voie craiului
leesc, ca re nc pe acea vre me n co rp or a se Pocuia r e g a
tului su i devenise vecin de h o t a r cu a r a ipeniului.
Crai ul polonez Cazi mi r-ce -Mar e servia u n m a re i nteres
politic al rii sale prin faptul c luase scutul su
v oevodatul ipeniean, de ca re voia s se foloseasc ca
t am p o n a t t c on tr a T t a ri lo r ct i c on tr a U n gu ri l or . O b
serv d oar foarte bine un vechiu cr onicar moldovenesc,
30
4. N T I N D E R E A STPNIRII M OLD O V EN ETI

c mai bine este a se a p r a de dup pretele altuia,


dect de dup al su.
In u r m r i r e a acestui scop, craiul leesc puse la n d e
m n a voevodului r om n mijloacele necesar e pent ru a pre
face a r a ipeniului n t r un trila ter ntrit, n unghiurile
c rui a se aflau .cetile H otin, ein i H m elov. Hotinul
st rj ui a v ad ul Nistrului, einul v ad ul Pru tu lui de la C er
nui, i ar Hmelovul d r u m u l de la Colacin. In ade vr , istoria
ne a r a t c Romnii au at i ns h o t ar ul Nistrului mai ntiu
la Hotin. Acolo se gsia nc din timpuri strvechi o t re
c to a re nd em n a ti c , adec un vad, de c a r e se folosiau
a t t otirile ct i negustorii n d r u mu l lor spre Du n r e
i M a r e a - N e a g r . La nceput, Hotinul era num ai un loc de
popas pent ru clt ori i n umai ncetul cu ncetul s a n
j g h e b a t acolo o a e z a r e o me ne a sc s tat orni c p ent ru s t r aj a
vadul ui i pent ru nl esni rea trecerii. M a r e a vechime a
acestei a ezr i ni-o che z lue te u n cr o ni ca r polonez,
ca re susine c Hotinul s a n j g h e b a t nc pe vre me a
c n d u mbl a pe p m n t Du mn ez eu cu Sf nt ul Pet ru. A p r e
ciind dup merit n s e m n t a t e a acestui vad, deopotriv
cu cea de la ein pe Prut , Cazi mi r-cel -Mar e d d u voevo
dului ipeniian te fan mijloacele necesare pent ru n t
rirea ac es tor n s e m na t e capite de pod de la Hotin i ein.
i a a s a pus prin priceperea i iscusina r om n e as c
temelia cetilor Hotin pe Ni st ru i ein pe Prut, i a nu me
n pri ma j u m t a t e a veacului al XlV-lea.
-Lui te fan i u r m n domni e' fiul su P etru, numit
dup mai c-sa al Muatei sau s c ur t M uat. Acest Petru
lu n c st ori e pe Na st as ia , fiica i m o t en it oa rea lui
Lacu, care muri fr descendeni br bt et i. Pri n c s
toria a c ea st a se fcu unirea rii ipeniului cu a r a
Moldovei n t r un principat puternic ca re at insese la vest
i nord hotarele sale etnice i na tu ra l e: Cer emu ul , Co-
lacinul i Nistrul. Pri n contopirea a ceas t , Moldova se
nt ri foarte mult, a s i g u r n d u - i viitorul politic i econo
mic. Pet ru M u a t mut reedin la Sucea va i zidi acolo
dup toat probabilitatea biserica numit a Miruilor,
care fu r e s t a u r a t de cu r nd . El numi pr cl abi la Hotin
i ein unde i g s i m pomenii n t r un act domnesc de la
1387, d ovad c la a c eas t dat Hotinul se gsi ea deja
siib s t p n i re a efectiv a Domnul ui Moldovei. Tot el pre
fcu schitul de lemn de la Ne a m n t r o cl dire de piatr,
u na din primele a e z mi n te de ac es t fel n Mol dova.
D a r Romnii nu sau priceput numai s pun temelia
31
C A P . II. N T E M E I E R E A P R I N C I PA TE L O R ' R O M N E

cetii Hotinului, ci sau a r t a t destul de vrednici de a o


i a p r a . Pet ru Vod Mu at , d a r ndeosebi Al exandru-cel-
Bun au nt r it n mai multe r nd ur i zidurile cetii i au
a e z a t pentru a p r a r e a ei s taro ti i prcl abi . Acetia
n t r u n e a u n m n a lor toat puterea civil i militar,
p re cum se va vedea mai la vale.
S reinem deci c P et ru Vod M u a t a l r gi t h o t a
rele Moldovei spre m i az -n oapt e p n la apele Nistrului,
i a cu pr in s n ele cetatea Hotinului. Cl di t i ea prin
hrnicie ro m ne a sc , ea fu a p r a t de ai notri. R m as e
n u r m a u r m a i l o r si dat ori a de a m u ta stlpii cu bouri
d ea l u n g u l h ot arul ui spre miazzi p n la l imanul N i s t r u
lui i la Mare.
Fiul i u r m a u l lui Petru, R oman Vod, fondator ul
o ra ul ui Roman, isbuti s mp in g bourii n sud p n la
M a r e i s se ntituleze cu m n d ri e m are de sine st
t to r D om n rii-M oldovei de la m u n i pn la fe rm u l
mrii. A l exa nd ru -c el -B un goni pe Tt ari peste Nistru i
s ttornici h o t ar ul Moldovei d e a l u n g u l acestei ape pn
la limanul u nd e se g s e te Cet at ea-Al b.
Capitolul 11r
A L E X A N D R U - C E L - B U N , N T R E G I T O R U L HOTARELOR
BASARABENE

/. D obndirea C etii-A lbe i C hiliei. 2. Ivirea Turcilor


n E uropa i m su rile de aprare contra lor.3. ntocm irile
intern e din M o ld o va . 4. O rgcinizaiunea bisericeasc.

I. D O B N D I R E A C ET AI I - ALB E l CHILIEI

La u rc a r e a pe t ron a lui Al exa ndr u- cel -Bu n (1400),


Mol dova nu-i at inses e nc hotarele ei. fireti. Ea at ingea
Nistrul numai la Hotin. De acolo n jos, de-a l ung ul N i s tr u
lui p n la Mar e, hoi nri au nc Ttarii. T n r u l Domn i
puse n g n d s-i a l u n g e peste Nistru i s c u r e astfel
cmpiile b a s a r a b e n e de clel e lor. Condiiunile politice
pent ru real izarea acestui pl an e r au prielnice. Pri n c ont o
pirea rii ipeniului cu Moldova, a r a a c ea s t a se nt ri se
foarte simitor, iar pe ceal al t par te puterea Tt ari lor, n
u r m a catastrofei ce o suferiser pe cmpiile de la Kulikovo
(1380) din partea Moscalilor, era n vdi t descret ere
i decdere. Folosindu-se de aceste m p r e j u r r i prielnice,
Al exa ndru -c el -Bun lovi pe Tt ari n repetate r n du ri i
reui s c upr in d v ad ul de la Tighina, pe u nd e ducea
d r u mu l cel m a r e de nego c a r e lega S uceava, capit ala
Moldovei, cu Caffa Genovezilor din Crimea, n umi t d r u m u l
ttresc.
De la Tighina, Al ex a nd ru cobor n j os pe Nistru p n
ce a j un s e la C etatea-A lb. Aceast a se gsi a s ub s t p n i re a
nomi nal a Tt ari lor, pe c n d n realitate ade v ra i i cr-
muitori ai acestei ceti e r a u Genovezii, cari prin h r n i
cia, priceperea i spiritul lor de nt re pr ind er e n ale ne
gustoriei fcur din ea u nul dintre cele mai vestite i
r enumite porturi de comer din M a r e a - N e a g r ; d oar Caffa
se putea m s u r a cu Cet at ea-Al b. De aici se dirija ex po r
tul n Crimea, Anatol ia i Cons iant iuopol . La Cet at ea-Al b
depozitau negustorii levantini mr f ur il e lor i ndus tri al e cu
destinaia pent ru Mol dova d ar i pent ru Polonia i U n g a
ria. A ceas t a se vede de altfel i din l egenda Sfnt ul ui
Ioan-cel-Nou, c a re fusese n e g u s t o r grec n Trebizonda i
3 Ion N islo r 33
CAP III. A L E X A N D R U - C E L - B U N

venise pe o corabie italian la Cet at ea -Al b n afaceri


comerci al e i suferi acolo m oa r t e a de martir.
C n d i c um a a j u n s Cet at ea -Al b n s t p n i re a M o l
dovei nu se poate c o ns t at a cu preciziune. E s t e a d e v r a t
c R oman-Vod se intitula la 1392 do mn al Moldovei de Ia
mun i i p n la mare, d ar cu toate aces tea este puin
probabil ca el s fi cucerit at unci i Cet at ea -Al b. Luptele
Mol doveni lor cu Ttarii i nenelegerile lor cu Genovezii
p en tr u posesiunea acestei ceti au fost de l ung d u r a t
p n ce, n cele din u r m , cetat ea fu i ncorpor at definitiv
Moldovei. An ul n ca re s a n t m p l a t ac es t m a re eveniment
istoric nu se poate preciza. ti m ns di nt run document
de la 1408 c la acest a n Cet at ea -Al b era a Moldovei.
Merit ul ac es ta revine lui Al ex an dru -c el -Bun . Zd rob in d pu
terea T t a r i l or i gonindu-i peste Nistru, Domn ul Moldoveij
a j un s e, n put erea dreptului de cuceritor, s t p n u l cetii
i al inutului ce o nc un j or a . Genovezii n a v e a u dect s;
se bucure de schimbul acest a de s tpni re , c a re nsemna;
nl ocuirea unei s tpni ri b a r b a r e i p g n e prin u na cr e
tin i accesibil t u t u r o r n d e m n u r i l o r i n zuin il or de
c u l t u r i propire. Ei r ecunos cur pe A l ex a nd ru Vod de
domn i p u r t t o r de grij al cetii i se puser sub scutul
i a p r a r e a sa, i a c eas ta cu drag, n t r u c t rostul lor
acolo nu er a de n a t u r politic, ci de o rd i n pur economic i
comercial. Do mn ul Moldovei, la r n d u l su, a r t a cea
mai m a r e solicitudine fa de aceti oaspei preioi, c a r i 1
p un ea u n a d e v r a t a lor v al o a r e produsele rii, mijlocind
schi mbul lor cu produsele i ndu st ri al e ale a e z r i l o r ita
liene din r sri t. P e n t ru acest e c o n a d e r a i u n i , A l ex a nd ru
Vod se grbi de a li confirma toate drepturile i privile
giile de care se b u cu r a u sub Ttari, sporindu-le chiar n
r a p o r t cu condiiunile noi cr eate. Pe ca le a a c e a s t a a reuit
noul s t a t mol dovenesc s fac u n a din cele mai n s e m n a t e
cuceriri politice, d ar t ot odat i economice.
Pri n cuceri rea Cetii-Albe, Al ex a nd ru -c e l- Bu n isbuti
s g oneas c pe Tt ari cu d es v r i r e din cmpiile mol do
veneti i s aeze n mod s tat orn ic h o t ar ul rii sale
de-a l ungul N'strului, ca re la n ord e r a a p r a t de. cetat ea
Hotinului, iar la sud de nt ri turi le Cetii-Albe. Cu a p
r a r e a acest ora, Do mn u l n s r c in pe nm iestnicii i posad-
nicii si cei mai de isprav, n z e s tr nd u -i cu t o at pu terea
de pr cl ab i domneti. P e n t r u c ur i r e a p m n t u l u i mol
dovenesc de Tt ari i pent ru a l u n g a r e a lor peste Ni st ru au
c u r s iroae de s cump s ng e romne sc. P r i n a c e a s t a n s
34
I. d o b n d i r e a c e t a i i -a l b e i c h il ie i

nu s a i sprvit nc menirea n o as t r istoric. P oat e i mai


grea dect a c ea st a a fost a p r a r e a ho tare lor dobndi te cu
a t t e a jertfe de ncl cri noi i nprasni ce, ncercri
grele pe ca re viitorul le rezerv neamul ui nostru.
Pri n cucerirea Cetii-Albe, A l exa ndr u- ce l- Bun d es
chise Moldovei o fe rea st r spre mare. A doua fe rea st r
trebuea s fie Chilia. rile nz ues c spre m a r e ca i
plantele spre lumin. M a r e a este el ementul c a re apropie
i leag ri i popoare i le deschide orizont uri noi i
largi. Aa se explic n z u in a domni lor Moldovei spre
m a r e i n e r b d a r e a lor de a a j u n g e n s t p n i re a rm u lu i
de mare. D a r a c ea st tendi n fireasc nu er a st ri n nici
de domnii rii-Romneti. i ei se simiau m na i de
acel a dor de mare. i a r a B a s a r a b i l o r ave a nevoie de
ae r de mare, avea nevoie de ieire la mare, de debueuri
comerciale pent ru a-i putea pune n a d e v r a t va lo ar e
produsele i bogiile nat ura le.
Nevoia de a satisface aceste interese i politice i
economice m n a mereu pe domnii munteni spre rsrit,
spre prile t treti, care deschideau d r u m u l spre mare.
In nzuinele aceste, domnii munt eni e r a u sprijinii i de
craii ungureti , cari c u t a u prin rile no as tr e un debueu
la M a r ea N e a g r pent ru produsele lor i ndustriale. P en t ru
a-i a si g u r a ieirea la mare, cuceri Mircea Dobrogea, p en tr u
a evita, pe c t posibil, ciocnirea cu rivalul su moldovean,
ca re u r m r e a ac el a scop pent ru a r a sa. Pri n nc er c ar e a
a c eas ta crezuse Mircea c va putea evita ciocnirea fatal
dintre Munt eni i Moldoveni pentru d ru mu l la mare. De
vreme ce Turcii z drni ci r pl anuri le dobrogene ale lui
Mircea planuri ce fuseser reluate i realizate numai
foarte trziu n timpul lui Carol -Vod izbucnirea luptei
pent ru ieirea la m a re nt re Moldoveni i Munt eni deveni
inevitabil.
Spre gurile Dunrei e r au n d r e p t a t e i privirile lui
Al exandru-cel -Bun, d at fiind c n t r acolo er a n d r e p t a t
cur s ul apelor celor mai n s e m n a t e c a r e s t r b a t Mol dova
de la m i az noapt e spre miazzi. Acolo, deci, la Chilia se
ciocnir interesele politice i economice ale a m b e l o r ri
surori. Munt eni a i Moldova. Ciocnirea a c eas ta e r a condi
ionat prin nsi n a t u r a lucrurilor, ea nu putea fi n l t u
r at, cu toate c ur m r il e ei fur foarte striccioase, fiind
c se d es l n ui r nenelegeri, lupte i dumni i nt re ambel e
ri romneti , lupte ca re di nui r a p r o a p e o s ut de ani
i se t e r mi n ar cu a e z a r e a Turucil or n Chilia i Cet at ea-
35
C A P . III. A L E X A N D R U - C E L - B U N

Alb, pent ru ca s se ade ve re a sc din nou zicala c unde


se ce a rt doi c ti g al treilea.
Nu c u n o a t e m bine m pr e j ur r i l e n care Al exa nd ru -
Vod puse m n a pe Chilia. Se pare ns c luptele p ent ru
a e z a r e a hotarelor basarabene fuseser anevoioase i de
l u ng d u r a t . Se poate ca A le xa nd ru s fi c z u t de bun
voie la nvoial cu Mircea a s u p r a cesiunii Chiliei, p re c um ;
tot ei c zu s er la nvoial a s u p r a fixrii hotarul ui dintre
Mo ldova i Mu nt en ia. In privilegiul de c o m e r pe c a r e ;
Al exaridru-ccI-Bun l d du Liovenilor la 1408 nu se pome
nete nc de Chilia, o dovad c ea nu a p a r i ne a nc ;
Moldovei la acea d at . In t r a c t a t u l de la Lubl au din 1412;
g s i m pomenit Chilia nt re ora el e moldoveneti. Ac eas ta
indic c la a c e as t d a t Chilia fusese oc upa t de d o m n u l 1
Moldovei. De aici deducem c acest n s e m n a t port c o me r
cial din delta Dun rei fusese desprins de A l e x a n d r u - c e l - :
Bun din hot arul rii B a s a r a b i l o r i a n e x a t Moldovei n t r e :
anii 1408 1412, m p r e u n cu n tr e g u l inut din j u r u l s u. ;
inutul acest a continu ns s fie numi t inut sau h o t a r
b a s a r a b e a n , cu toate c nu mai a pa r i n e a r ii - Ba s ar ab i lo r
ci era alipit Moldovei. Cronicarii t imp ur il or u r m t o a r e ;
a r a t c aceste ora e e r a u a e z a t e n B asarabia veche, c a r e ,
atunci er a a Moldovei. De aici, numel e B a s a r a b i a a fost
nt ins a s u p r a Bugeacul ui i mai apoi a s u p r a nt regu lui
teritoriu dintre P r u t i Nistru.
Pi erd er ea Chiliei a trezit mari n emul umi ri n M u n t e - ,
.nia. Chest iunea Chiliei a r m a s i dup nvoiala cu Mircea j
m r u l de ce a rt nt re Mol dova i Mu nt en ia. Dup m o ar t e a ,
lui Mircea, A l ex a nd ru apuc s res ping un a t a c al lui
D a n Vod a s u p r a Chiliei, p ent ru a a s i g u r a anexiunea ei
la Mol dova. In cele din u r m Muntenii, v z n d c nu pot
izbuti, se r e s e m n a r cu portul Brilei, crui a i d d u r o
m a r e dezvoltare.
S ch i mb ar e a n s t p n i re a Chiliei nu atinse deloc inte
resele comerci al e ale Genovezilor, cari se i n s ta la se r
acolo ca i n Cet at ea-Al b nc de cu bun vreme. Ei
c o n ti n ua r s r m n n Chilia ca i mai nainte, fiindc
ac es t or el le devenise o a doua patrie, v z nd u - i ne-'
stingherii de nimeni de trebile lor negust oreti .
P e n t r u Mol dova cuceririle aces tea fuseser de cea
mai m a r e n s e m n t a t e , d at fiind c prin s t p n i r e a Chiliei
i Cetii-Albe Moldovenii d ob n di r posibilitatea de a
participa" direct la r a m u r a pontic a comer ului levantin.
Pri n faptul acest a comer ul Moldovei c ti g o ncemn-i
36
I. D O B N D I R E A C E T A I I - A L B E I C H I L I E I

tate i nt ernai onal . Corbii s tri ne put eau i ntra fr nici o


piedec n porturile moldoveneti de la Chilia i Cet at ea-
Alb, p ent ru a depozita acolo bogiile lor i a n c r ca
materii prime de c a r e a b u n d a Mol dova. Pri n schimbul
acesta de m r f ur i s pori au i veniturile visteriei domneti.
Comer ul Genovezilor n Mol dova c ti g numai a c u m o
baz solid. Negustorii moldoveni, d a r i cei polonezi
i t rans il vne ni nu mai t rebu ia u s c l t o r e a s c la Caffa
pentru a gsi m rf u ri t t ret i, pent ru c ei le put eau
gsi mai a p r o a p e n port uri le moldoveneti de la Chilia
i Cetat ea-Al b. Negustorii genovezi, la r n d u l lor, g s iau
n Mol dova un teren s i gu r p ent ru desf acerea m r f u ri l or
lor; ba mai m u l t chiar, ei i n t r a r n relaiuni comerciale
cu Polonia i Tra ns il va ni a, grijind de a - s e pune n ^ l e g
t ur direct cu Italia, a r a lor de ba ti n. Vechiul d r u m
t t r es c ca re ducea la Caffa pierdea pe zi ce merge n
s e m n ta te a sa de odi ni oar; tot co mer u l se d e s f u r a pe
drumu ri l e moldoveneti, ca re t i ndeau la Cet at ea -Al b i
Chilia. Vedem, a a dar , c d ob n di re a a c es t or dou p o r
turi fusese de cea mai m a re n s e m n t a t e politic i econo
mic pentru Moldova.
Mai u o r a fost pent ru Al ex a nd ru -c e l- Bu n s ca z
de acord cu Mircea a s u p r a ho tarul ui dintre a mbel e ri
surori. Acesta sa statornicit, pre cu m se tie, d ea l u n g u l Mil-
covului ca re cade n P u t n a p ent ru ca m p r e u n cu ac es ta
s se reverse n iret i apoi n Dun r e. Di nspre a p u s
spi narea C a r p a i l o r for ma g r a n i a nt re Mo ldova i T r a n
silvania. Acestea e r au vechile hot are ale Moldovei pe ca re
le-a nt reg it Al exa ndru-c el -Bun. Hot ar el e acest ea n c a d r a u
o s u p ra f a de 94.301 km2 dintre c a re 45.630 k m2 ca d
a s u p r a Basarabi ei , iar 10.441 k m2 a s u p r a Bucovinei. In
ca drel e acest or h o t ar e sa dezvolt at viaa politic c u l t u
ral i economic a R omni lor moldoveni din ti mpul lui
Al exa ndru-c el -Bun p n n zilele de glorie i m ri re ale
Regelui F e r d i n a n d I, n t r e g i t o r u l n e a mu l ui n hotarele
s al e etnice. R m n e deci bine stabilit c teritoriul B a s a
rabiei de azi a fost c ur i t de Tt ari prin vitejia
ro m n e a s c i n d r u m a t spre o nou via istoric de
Domnii Moldovei.
C A P . III. A L E X A N D R U - C E L - B U N

2. IVI REA T U R C I L O R N E U R O P A
l M A S U R I L E DE A P R A R E C O N T R A LOR

n d a t ce Al exa ndru -c el -Bun stabili hot arel e trii sale,


el se grbi s ia ms uri le cuvenite pent ru a p r a r e a lor,
El nt r i Hotinul, Chilia i Cet at ea-Al b, a e z n d n f r u n
tea cet il or pr cl ab i probai n vijeliile luptelor i n d ra
gost ea i cr edi n a c t r e a r . Ca i la Hotin, astfel ave ai
i prclabii de Chilia i Cet at ea -Al b sub c o m a n d a loi
cete de viteji i voinici deprini cu rzboiul, fiind pu
r u r e a g a t a pent ru l upta de a p r a r e c o nt r a a t a c u r i l o r or
de u nd e a r fi venit ele. i atunci ca i azi Mo ldova e n
n c o n j u r a t de v r j m a i c a r rvniau libertatea i bog
iile ei. Dinspre miezul nopii p nd i au Polonii, cari u m b l a t
s-i deschid prin Moldova n o as t r un d r u m la Mare:
^j n Pre soare r s a r e e r a m venic ame ni n a i de hordel
t t r e t i din regiunile pontice, cari nu pu teau uita a a de
c u r n d f rumus eel e i bogiile Moldovei, de cari ai lor se
n f r u p t a s e a t i a zeci de ani. Mai apoi se ridic m p o
triva n o as t r un d u m a n nou, Cazacii, ca re i ave au cul
cuul lor n siciurile zaporojene, adec n vetrele lor forti
ficate ca re se g s iau dincolo de faimoasele cdrei sau
p r a g u r i ale Niprului, i de u nd e n v li a u necontenit n
Moldova, p ent ru a p r da i jefui de la noi ceia ce nu g
siau la ei, din pricina t rndvi ei i pornirii lor spre <
via fr c pt i u.
D a r , dintre t oate nea mur ile acest e v r j m a e neamu
cel mai primejdios i mai d u n t o r desvoltrii noastri
politice i economice devenir fr ndoial Turcii. E r a p
v re me a desclicatului Moldovei, c n d hoar del e unui noi
popor asiatic, c r es cut n dispreul de m o a r t e i deprin
la s u p u ne r e i r ndu ia l, n v l ir n Eu rop a, de a s t d a t i
n s nu pe la noi, ci prin P e n i ns u la s au Po luo st rov u
Balcanic. P ri begi nd din fundul Asiei, Turcii de sub cpe
tenia lui O s m a n , dup care se i n um ia u Os ma nl i , nv
lir n Asia-Mic, c up ri ns er acolo p m n t u r i destul d'
ntinse pentLu a-i ntinde corturile i a gsi h r a n sufi
cient p ent ru ei i pentru t ur me le lor. Cu m le mergei
vestea de oameni curaj oi i pricepui n ale rzboiului
ei se trezir f o a r t e , c u r n d cu solii m p r a i l o r bizantini df
la C on sta nt inopol ^i n corturile lor, cari venir s-i chem
n a j u t o r n luptele i nterne pe c a r e mp ra i i le purt ai
mpo tr iva rivalilor lor. Turcii, pent ru cari rsboiul deve
nise a pr o a p e un m e t e u g din ca re t ri au, i nchi ri au ci
38 ?
\

2. IVIREA T U R C I L O R N E UROPA

d r a g braele lor rzboinice Bizantinilor, fiindc acetia


li d de au prilejul binevenit de a se ames te ca n d ar aver il e
europene i de a c un o a te slbiciunea m p r i e i Bi zan
tine n toat gol ci unea ei, i c un o s c n d o d a t a c eas t
slbiciune, ei nu ezit ar de a o expl oat a n folosul m r e
elor lor pl anuri de viitor.
U n m a re c u t r e m u r de p m n t , ca re d r m zidurile
mai m ul to r ceti bizantine, d du O s m a n l i l o r doritul
prilej de a pune s t p n i re a s u p r a d ra ul ui Galipoli i de
a se nt ri acolo n a a fel, n c t nimeni s nu-i mai poat
scoate. D ob ndi nd astfel o baz de op er a i u ne n Europa ,
ei na i n t a r necontenit n interiorul Peninsulei Balcanice,
prinznd o cetate bi zantin dup alta, p n ce, n cele din
urm, izbutir s c uc ere as c Adri an op ol ul i s mut e
scaunul de c r m u i r e al S ul ta n ul ui lor M u r a d n vechea
i puternica cetat e a m p r a t u l u i Adrian. Pri n o coinciden
fatal s a n t m p l a t e ve nime ntul acesta, a a de n s e m n a t
n consecinele sale istorice, chi ar p e . v r e m e a desclica-
tului Moldovei de c tr e B og d an -c e l- B tr n. Tro nu l s u l t a
nului se gsi a sub un cort, a crui p oar t , spre deosebire
de porile supui lor si, er a cu mu lt mai n al t i mai
mpodobit. P en t ru a c ea st a cu rt ea sul tanu lui se n ume te
pn ast zi n a l t a Po ar t .
De la Adri anopol Turcii c o n ti n ua r cu mul t succes c uc e
ririle lor n Balcani. La 1389 ei b t u r pe Srbi pe C m p u l
Mierlei i s u b j u g a r t oat Srbi a. Dup ali 4 ani ei cu c e
rir B u l g a ri a, n ti n z n d hot arel e mp r i ei lor p n la apa
Dunrei. Ademenit de acest succes, Baiazit Ful ge ru l, n
ma r ul su viforos, trecu D u n r e a p ent ru a pedepsi pe
Mircea, Domnul rii Romneti, pent ru n d r z n e a l a sa
de a fi a j u t a t pe Srbi c ont ra Turcilor. Mircea l n fu nd
cu oas te cu tot n smr cur il e de la Rovine, la porile Craio-
vei, a a c s ul tanul , n umai cu m a r e g re ut at e, putu s cpa
t eaf r din nesocotita sa a v e n t u r n a r a - R o m n e a s c .
Dup ali doi ani se d du m ar e a btlie de la Nicopole
la care, pe l ng Mircea, l uar p ar te probabil i o st ai
moldoveni trimei n a ju t o r u l cret int ii de tefan-cel-
B t r n Domnul Moldovei. Ac eas ta a fost cea dnti cioc
nire nt re Moldoveni i Turci. Bt l ia de la Nicopole s a
sfrit cu n f r n g e r e a cretinilor. Mircea pierdu cetile ce
cucerise dincolo de D u n r e ndeosebi Silistra i litoralul
dobrogean. Se pare c de a c ea st s t r m t o a r e a domnul ui
m u n t e a n se folosi Al ex an dr u- cel -Bun pent ru a pune m n a
Pe Chilia i Cet at ea-Al b.
39
CAP III. A L E X A N D R U - C E L - B U N

A ez a re a Turcilor la D u n r e n s e m n a o cont inu pri-.


mejdie pent ru prop ir ea i n e a t r n a r e a Moldovei. Ale
x a n d r u nelesese de cu b un vre me primejdia a c e a s t a i
se grbi s ia m sur i de a p r a r e . El cheltui sume mari
pent ru n t ri r e a cetilor de la g r a n i a sudic a Moldovei,
c a r e er a n primul r n d a m e n i n a t de Turci. Ms ur il e
acest ea de preveder e pri nser bine la 1420 c n d Turcii
a p r u r cu flota lor sub zidurile Cetii-Albe. Prc l ab ii
moldoveni i sbutir s r es ping n mod norocos at acul ,
c a r e ave a s se repete de multe ori n s c u r g er e a ve a cu ri
lor. Se pare c atunci Domnul Moldovei nelese s m b l n
zeasc pornirea Turcilor, trimiind da r ur i S ult anului .
Al ex a nd ru era un c rm ui t or de a r ncercat , ca s
se ntemeieze prea m u l t pe n el eg er ea sa cu Turcii. P en t r u
a se pune la a d p o s t fa de s urp ri nde ri din pa r te a
ac es t or a el se nvoi cu Gedigold, g u v e r n a t o r u l Podoliei,
ca ac es ta s-i aj ut e la ridicarea de n t r it u ri noi la Ceta-
tea-Alb, spre a putea p re n t mp i na un nou a t a c turcesc
ce i se semnal ase . Nu mai puin de 4000 de c a r se puse n
mi care pent ru a c r a m at er ia lu l n ec e sa r p ent ru fortifi
ca r ea cetii, iar 12.000 de oameni s fi muncit zi i noapt e
p ent ru ridicarea n g r a b a zidurilor scutitoare. Din feri
cire a t a c ul t urcesc nu s a produs, d ar cetat ea er a g a t a
p ent ru orice eventual it at e. Es te probabil ns, c i m s u
rile energi ce de a p r a r e din pa r te a Moldoveni lor vor fi
d e te r mi na t pe Turci de a nu mai ncerca un nou a t a c
zadarnic.
La 1427 cetatea Chilia a vu cinstea de a g z d ui n
zidurile ei pe m p r a t u l bizantin I oan VlII-lea, ca re se
nt oroea din apus, u nde cerus e a j u t o r mpo tr iv a Turcil or
cari a m e n i n a u nsui Constant inopol ul . Se poat e c cu
acel prilej Al ex a nd ru Vod s fi primit de la m p r a t u l
Bizanului sceptrul i c or oan a m p r t e a s c simbolurile
suverani t ii domneti.
Av n t u l ce luae Mol dova sub .domnia n el eapt a
lui Al exa ndr u- cel -Bu n trezi lcomia Un g ar ie i i a Poloniei
dup bogiile ei. La 1412 domnitorii a ces to r ri vecine
se n el eser nt re ei p r i n t r o l eg t u r tainic de a m p r i
Mo ldova nt re aceste dou s t at e n a a fel, ca Polonia
s c upr in d t oat p d u re a dintre P r u t i Nistru, ad ec
t oat B a s a r a b i a de azi, cu mare le empori u comercial
de Ia Cet at ea-Al b, iar restul rii dintre P r u t i C ar p a i cu
al doilea ce ntr u comercial al Moldovei, Chilia, s fie n
c or p or at Ungari ei . Est e evidbnt c p l anu l ac es ta de m-
40
3. N T O C M I R I L E I N T E R N E DIN M OLDOVA

pri re era d e te r mi na t de nzuin ele am be lo r re gat e vecine


de a-i deschide u n d r u m spre m a r e prin l uare a n pose
siune a po rt uri lor n oa st re comerciale de la Chilia i Ce-
t atea-Alb. Numai energiei, hot r rei i patrioticei vigilene
a lui Al ex a nd ru Vod este a se mu l mi c ac es t meschin
plan de m p r i re a Moldovei na pu t ut fi t r a d u s n fapt.

3. NTOCMIRILE INTERN E DIN MOLDOVA

Al exa ndru -c el -Bun nu s a dovedit m e t er numai n


n tr eg i re a h ot are lo r i a p r a r e a lor. El a neles s dea
rii sale i o b un o r g a n iz a i e lunt ri c. In f runte a rii
s tt ea do mnu l cu slujbaii i sfetnicii si. Acetia er au :
mare le logoft pent ru trebile din a f a r , ma re l e vornic pen
tru trebile din l u nt ru, mare le s p t a r p ent ru nevoile otirii
i ma re l e vistiernic ca re ave a n s a m a sa vistieria rii. De
la o b uca t de vreme ncoace, n m u l i nd u -s e norodul, sau
numi t doi vornici, unul pent ru a r a de s u s i a lt ul pent ru
a r a de jos. Pe l n g slujbaii acetia cari c r m u i a u trebile
obteti ale rii, mai e r au nc i alii cari ndepliniau
funciuni pe l n g cu rt ea d omn eas c i a nu me : marel e
postelnic ca re grijea de locuina d o mn eas c, mare le p-
harnic i mare le stolnic cari ser veau m a s a d om ne as c i
marel e comis care er a mai m a re peste hergheliile curii.
Acestea e r au la ncep ut slujbele sau boeriile cele mai mari
ale rii. Aceti boeri f or ma u m p r e u n cu nal tel e fee
bisericeti s fatul i divanul domnesc prin c a r e se c r mu i a
ar a i se m p r i a dreptat ea.
Domnul nu petrecea necontenit la reedi na sa din
Suceava, ci el i n timp de pace c ut re e ra necontenit a r a
n l ung in lat pent ru a c un oa t e nevoile norodului, a-i
ascult a jalbele, a m p ca certurile i nenelegerile dintre
oameni, a se ncredi na despre ndepl inirea poruncilor
sale, a m n g i a pe cei nenorocii i a a p r a pe cei asuprii
i npstui i mpo tr iva oamen il or ri i a s tri ni lor piz-
mt ar e i. In cltoriile sale de j u d e c a t i control, Ale
x and ru-ce l- Bun trecea ades e P r u t u l n inuturil e basa-
rabene, pentru a petrece n mijlocul s tr j er i lo r si de la
Hotin, C et at ea -Al b i Chilia.
n vederea unei oc rmui ri mai bune, a r a era m p r
it n inuturi ca re pe vr eme a aceia se n u m e a u p r c l a
bii, fiindc n f runte a inu tu ri lo r sau districtelor s l t ea u
prcl abi . Mai t rziu cpeteniile in ut ur il or se n u m i au i
st arost i cu un nume m p r u m u t a t de la Polonezi.
41
C A P . III. A L . E X A N D R U - C E L - B U N

Pe vr eme a aceia B a s a r a b i a e r a foarte puin locuit.


Cl t ori ai zile nt regi prin locuri pustii, fr s nt l ne ti
ipenie de om. Din pricina a c ea s t a n B a s a r a b i a se g s iau
atunci n umai trei prclbii i a n u m e a Hotinului, a Cet-
ii-Albe i a Chiliei. Restul teritoriului b a s a r a b e a n se inea
de inuturile de dincoace de Prut . Numai cu vremea, spo
rind n u m r u l populaiei, sau ntocmit n B a s a r a b i a p r c
lbii noi la L pu n a, la Orhei i la Soroca precum vom
vedea la r nd u l su.
P rcl abi i i ndeosebi cei de h o t a r ineau n minile
lor t oat put erea civil i militar a s u p r a inut ur il or c r
muite i a p r a t e de ei. i nici nu putea fi altfel, fiindc
n v remea aceia nu era zi l s at de Dumnezeu, n care
v r j m a u l de peste h o ta r s nu fi n cer cat de a clca p m n
tul rii. Ca i n Roma antic, a a era i n Mol dova
t emplul lui l a n u s vecinie deschis. P rc l abi i de la Hotin
i Cet at ea Alb av eau n s e a ma lor s t r a j a v ad u r i l o r de
pe Nistru a a de bine cunos cute T t a r i l or prdalnici. Ei
a v e au la n d e m n a lor cete de viteji i voinici cari er au
p u r ur e a g a t a de a respinge orice a t a c de ori und e a r fi
venit el. La n t ri r e a cet il or e r au ndatorii s lucreze
a t t strjile ce s t t ea u n ceti c t i oameni din satele
vecine peste ca re se nt inde a a ut o r i t a t e a a dm in is tr a ti v
i j udi ci ar a pr cl ab ul ui . Dup r es pi ng erea fiecrui atac,
Domnul se simia n d at o r i t s r s p l t e a s c vitejia, c u r a
jul i vrednicia a p r to ri l or , miluindu-i cu p m n t u r i n
tinse n p r e a j m a cetii s au n l a r g u l cu pr in s al i n u t u
lui, n pustie. Vitejii, adec cpiteniile i fruntaii cete
lor, pri mi au moii ntregi, i ar voinicii sau otenii de r nd
e r a u rspltii cu rzeii mai mari sau mai mici, fiecare
dup i s p ra va i vrednicia sa. A t t vitejii c t i voinicii
p ri meau p m n t u r i l e de veci n propr ietat e individual,
cu dreptul de mot eni re din t at n fiu pn n zilele
noast re. Aceste donaiuni e r a u o a d e v r a t r s p l a t pen
tru dr e ap t a i cr edincioasa lor s lu jb c tr e domn i ca s
fi s t r a j mp ot ri va Tt ari lo r sau mp otr iva oricrui al t
d u m a n . Colonizri de felul ac es ta se f cur i d ea l u n g u l
d r u m u l u i de comer care lega Mol dova cu T t r ime a
i cu porturile romne ti de la mare: Cet at ea Alb i
Chilia. i n a d e v r g s i m p n azi largi p m n t u r i r-
zeti nu n umai la Nistru ci i n valea R ut ul ui i a B-
cului. In c u r s u l vremi lor se a e z a r pe moiile domneti,
boereti s a u m n s t i r e t i muncitori de r nd, m n a i de
nevoi din a lt e pri ale Moldovei s au ale r il or vecine.
42
3. N T O C M I R I L E I N T E R N E DIN MOLDOVA

Acetia primiau a d p o s t pe moie, iar n schi mb t rebui au


s fac p ropr ietarul ui a n u m i t e zile de mu nc pe a n i s
dea zciuial sau dijm din toate roadel e c mp ul ui i din
bel ugul ani mal el or. Oamenii acetia cari, spre deosebire
de rzei, n aveau p m n t u l lor propriu ci se h r n ia u pe
p m n t u l a l t or a se numi au vecini. Pe timpul lui Al exandru-
cel-Bun n u m r u l vecinilor er a nc mic i n e n s e m n a t pen
tru c se g s iau nc foarte mul te p m n t u r i pustii i ne
locuite. Inm ul in d u- s e ns oamenii i n s p r i n du - s e traiul,
se n t m p l a ca muli rzei s t rea c n r n du ri le vecini
lor, mp u in n du - i r z i a prin frimitire i prin n c r
ca rea ei cu datorii, pe ca re ei nu mai e r a u n m s u r de a le
plti n alt chip dect t recnd-o n minile boerilor cr e
ditori.
Boierii, mazilii, rzeii i vecinii t ri au din m un ca c m
pului i din prsil a vitelor. Se s e m n a cu preferin g r u
c ar e rodia foarte bine i er a c u t a t i de negustorii strini
care veniau din rile vecine ca s l cumper e. Pe l ng
g r u se mai cultiva i orz, o v s i secar. P o r u m b u l
sau ppuoiul era nc necunos cut la noi pe vremur il e
acele. Se p r si au cai, boi, oi, ca pr e i rrntori. Acetia
din u rm se n g r i a u cu ghi nd sau cu j i r i se vi ndeau
cu pre{ bun n t r gu r il e sseti din Ardeal . Caii, vitele
c or nute i oile se cr e t ea u a t t pent ru nevoile trii, c t i
pent ru export. Herghelii de cai, cirezi n e n u m r a t e de vite
i t u r m e nesfri te de oi m po pu la u p u ne le g r a s e ale
Basarabiei, de u n de e r a u m n a t e spre i a r m a r o ac e l e de la
h o t a r iar de acolo se n d r e p t a u spre Caffa Genovezilor,
spre Polonia ba chi ar p n spre n d e p r t a t u l Dantzig.
H r a n a populaiei c ons t a n pine de g r u i b r n z de
burduf. C n d vre un ul dintre viteji sau chi ar dintre voi
nici, nvredni cindu- se de ncr ed er ea Domnul ui , er a che ma t
s ndepl ineasc o sl uj b o a r e c a r e n folosul trii, atunci
el devenia boer. I a r dac boerul d i n t r o pricin o ar e c a r e
pierdea slujba, atunci el ncet a de a mai fi boer i devenea
m a zil p n ce Domnul se milostivea de a l chiema din nou
n sl uj ba curii s au a trii.
Din cetele a ces to r viteji, pzitori de v ad ur i i s trj er i
de hotar, cobo ar rzeii i mazilii hotineni, soroceni i
orheieni de azi, ca re tin cu a t t a sfinenie la rzeiile lor
pe c a r e m p r e j u r r i l e vitrige le-au n g u s t a t p n la c te va
desetine. Mai t rziu slujitorii acet ia de margi ne , cari
ave au n g ri ja lor paz a v ad u r i l o r i s t r a j a cetii, se n u
mi au p u ca i i a r cpeteniile lor se c h e ma u vtafi.
43
C A P . III. A L E X A N D R U - C E L B U N

Sub zidurile scut it oare ale cetilor se d es vol t ar cu


vremea t rg u ri un de se a e z a u t rgovei moldoveni, p r i n
tre cari t ri au amest eca i i negust ori polonezi,litvani,
genovezi, armeni, greci i evrei. R n du i al a din l u n t r u a
t r g u l u i nu se deosebia de cea a celorlalte t r g u r i m o ld o
veneti. T r g u l era c r m u i t de 12 sfetnici, alei dintre o a
menii buni i bt rni . Sfetnicii acetia or en e ti se numi au
p rg a ri iar n f runte a lor stetea o ltu z u l; n s e a ma lor
e r a grija pent ru bunul m e rs al trebilor publice. O v a g
ami nt ir e despre a ceas t veche o r g a n iz a i e mu nci pal s a
p s t r a t n cntecul lui Ghelea ca re ca u t pretutindeni pe
fiica Pleaului, Plea ul ui p n g a ru lu i, p u ni t satului.
La Hotin se ineau de mai multe ori pe a n blciuri
s au i a r m a r o a c e ca re e r a u vestite n t oat m p r ej u ri m ea .
Cu prilejul ac es tor i a r m a r o a c e se n g r m d i a u n Hotin
negu st ori de pretutindeni. P n i de la Con st ant inop ol
veniau negus tori cu c a r a v a n e l e lor, a d u c n d m rf u ri de
tot felul. Din v mu i re a m r f ur il o r c u r g e a u bani frumoi
n h a z n a u a domneas c. In t r a c t a t u l de comer ce s a n
cheiat la 1408 ntre Domnul Moldovei i trgoveii din Leov
se a mi nt e te de t r gu r il e de la Hotin i Cet at ea Alb, i
de v a m a ce se ptia acolo. Pe pia a j u n g e a u n prima
linie cereale, apoi piei crude, ln, miere i ce a r ca re se
a d u n a u din priscile domneti i m n s t i r e t i , domnul
d r u ia ade sea locuri de pri sac n pustie d a r i din
scorburi le copacilor c a r e s lujiau de tiubei n a t u r a l pent ru
hrnicia albinelor. Prod uct el e acest ea e r a u c u t a t e de
Poloni i de Ttari, d a r mai al es de negustorii genovezi
cari veniau cu corbiile lor n port uri le n oa s t r e pent ru
a n c r ca acolo prisosul bogiilor moldoveneti.
Negustorii strini nu veniau la noi cu m n a goal.
In schimbul p r od uc te lor n o as t r e ei ne a du c e a u bani fr u
moi de a u r i ar gi nt , d a r i diverse producte i ndus tri al e
ale iscusinei i hrniciei lor. In vre me ce r a n u l pricepea
s-i acopere a pr o a p e toate nevoile din productel e g os po
driei sale, gospodi na, e s n d pnz pent ru c m i i
p n u r pent ru m ant al e, piele de a n im al e lnoas e s ervind
p en tr u cojoace iar cele de porc i de vit pent ru n c l
minte; domnul , boerii, dregt ori i i clerul a ve a u nevoie de
p os t avu ri de tot felul, de stofe s cumpe lucrat e cu fir de a u r
pe m t a s s a u catifea ( b r o c a r d ) , de b l n ur i alese, de a r m e
feliurite. H a l a t u l domnesc, vemintele s a u o r n a te l e biseri
ceti, podoabele scu mpe de a u r i pietrele s cumpe nu se fa
bri cau n t a r ci t reb ui au i mp or ta te din s t r i n ta te . Ne
44
3. N T O C M I R I L E I N T E R N E DIN MOLDOVA

gustorii strini tiau foarte bin lucrul ac es ta i a d u c ea u


din al es tot ce lipsia la noi. Apoi oamenii boga i mai
a ve a u nevoie de piper, s co r i oar i alte mirodenii, de
vinuri greceti, c a r e t oat e i n t r a u n a r pe la Chilia i
Cetat ea-Al b. Astfel n ce pu r ai notri a face nego, des-
f cn d productel e i ndigene c a r e prisosiau i c u m p r n d
din s t r i n t a t e m rf ur i c a r e nu se pu teau gsi i nici fa
brica n a r . P e n t r u nl es ni rea negoului, domnii b t e a u
i bani moldoveneti cu inscripie latin s au s l av on n
j u r u l herbului rii c a r e era capul de b ou r cu stea nt re
coarne, a v n d de o p a r te soarele, iar de a l ta luna. Aceleai
semne se v d i n pecetea d o m n ea sc ca re se a p s a pe
toate hrtiile gospod, adec domneti.
i nut ul Hotinului e r a pe v r e mu r i b o g a t n p du ri de
f a g s au bucovine. In as cu nz i u l a c es t or codri p re c um i n
f und t ur i le vilor, se pitulau, a s c u n s e i ndosite, casele
st eni lor p en tr u ca s fie mai la a d p o s t de j a fu r il e d u
mane. Sat el e se nu mi au de obicei dup n umel e celui ce
le ntemeia. Dac descl ict orul sat ul ui se chiema Bale,
atunci s at ul lua numel e de Bl cui s au Blceti; tot a a
deriv Dinui de la Dinu, Rom an c u i de la Roman, Len-
cui de la Lenea, Va rt icu i de la Vartic, Tul bureni de la
Tulbure, endreni de la e n d re a , Secureni de la Secure,
Mi hl eni de la Mi hal a, Mounet i de la Mou, Mlineti
de Ia Mlin, Gro zn e ti de la Grozea, Stroeti de la Stroe,
Burl n e ti de la Burl . a. Se mai nt l n es c s at e cu nume
ca Poiana, L ar g a, Rot unda, Viioara, S n ge r , M m l i g a ,
etc. Numel e a c es tea a r a t mai p r e s u s de orice ndoi al
c fondatorii a c e st o r s at e e r au Romni. In f runte a sat el or
se a leg ea de c tr e steni u n vornic c a r e grijea de nevoile
obteti cu s fatul i a j u t o r u l v at a m a n il o r , alei i ei din
r nd ur il e b t r ni lo r satului.
D a r nego ul cu s t r i n t a t e a i av ea i el r n d u i a l a
sa. Al exa ndr u- cel -Bu n a neles l ucrul ac es ta c n d a nche
iat l egturi de nego cu negustorii din Leov i cu cei din
Bistria Ardealului. Din l egt ur il e acest ea c un o a t e m a t t
mrf uri l e ct i d r u mu ri l e pe c a r e se s t r ec u r a comer ul
Moldovei n vremea aceia. Mr f ur il e s u n t cele a r t a t e mai
sus. Dr umur il e de nego p u rc ed ea u de la Sucea va spre h o
t arel e rii. P en t ru nego ul cu Podolia ducea u n d r u m la
Hotin i de acolo la Cameni a. La Hotin a e za se A l e xa n dr u
u n v a m e c a re ridica i bruina p en tr u t recerea vad ul u i ca
i la ein pe P r u t i la Tighina. U n al t d r u m purcedea
din Suceava, trecea P r u t u l la u or a, a ti n ge a L p u n a i
45
C A P . fir. A L E X A N D R U - C E L - B U N

ducea la Tighina, unde er a a doua t r e c t o ar e peste Nistru


i u n d e a t ep t a v a me u l moldovenesc. De la Tighina co-
< bora un d r u m n j o s de-a l ungul Nistrului spre Cet at ea-
Alb. U n al t d r u m lega Cet at ea -Al b cu Chilia pe uscat,
p en tr u c l e g t u r a pe m a r e era ane voioas . De la Chilia
urc a un d r u m dre pt spre L pu na . Mai trziu o cale direct
lega Hotinul cu Soroca, Orheiul i cu Tighina. Acestea
e r a u arteri le comerci al e c a r e legau B a s a r a b i a cu Moldova,
fcnd s b at acelai pul s economic dincoace i dincolo
de Prut . Pe p m n t u l Bas ar abi ei se g s iau cele mai n s e m
nat e centre de comuni cai e cu s t r i n t a t e a : Hotinul,
Tighina, Cet at ea -Al b i Chilia, ca re c t e p a t r u e r a u t ot
o d a t i cele mai i m po rt an t e piee comerciale ale Mo l
dovei. De posesiunea lor depindea b u n s t a r e a economic
a Princi pat ul ui i i m p or t a nt a sa politic i c ul t ur a l .
C t despre b u na admi ni st ra i e i s i g u r a n int ern pe
timpul l u i A l e x a n d r u - c e l - B u n a j u n g e s pomeni m p ani a
unui c l t o r francez, p ent ru a ne convi nge despre mar e a
r n d ui a l ce domnia atunci n Mol dova. E r a la 1420 c n d
un c l t o r francez, Gui ll ebert de Lannoy, plec din Cameni-
ta i aj unse, c l t or i n d prin pustieti mari, la ree
dina Domnul ui Moldovei. De acolo el, u r m n d d ru mu l
indicat mai sus, se cobor spre Cet at ea-Al b. n a i n t e ns
de a a j u n g e la inta cltoriei sale, el fu a t a c a t de hoi
n d r um ul m a r e i p r d a t pn la piele. n halul acesta,
bietul c l t o r a j u n s e cu chiu cu vai n Cet at ea-Al b, unde
se pl nse di reg tori lor moldoveneti de acolo. Acetia
l u a r ms uri le cuvenite pent ru u r m r i r e a hoilor i reuir
n mai puin de 8 ore s descopere pe fctorii de rele
i s-i a du c legai fedele i cu t r e a n g u r i l e la g t
nai nt ea F rancezul ui care, de bucurie de a-i fi re gs it
lucrurile pierdute, i iart, d r ui ndu -l e viaa. n t m p l a r e a
a c e as t a a r a t ct de bun i contiincioas era a d mi n i
s t ra ia r o m n e as c p n n aceste n d e p r t a t e regiuni ale
Moldovei.

4. ORGANI ZAI U N E A B IS ERI CEAS C

P en t ru a fi compleci, mai r m n e s a r u n c m o
s cur t ochire i a s u p r a nt ocmiri lor bisericeti din Moldova
lui Al exandru-cel -Bun. n rile ort odoxe i ndeosebi la
noi, put erea duhovni ceasc er a a a de s t r n s l egat de
put erea de stat, nct n nchipuirea cet eni lor u n a n a r
fi p ut u t exist fr alta. Mitropolitul er a sfetnicul cel mai
46
4. ORGANIZAIEI NEA BI S E R IC E A S C A

intim al Domnului, o r n a t u l domnesc era a pr o a p e la fel cu


cel al arhireului. P ut e r e a duhovni ceasc er a con si der at ca
o p ar te n t re gi t oa re a puterii de stat. Pri n ceremoni a u n
gerii i a ncoronrii, mitropolitul n ze s t r a put erea d o m
n easc cu nimbul obriei s al e dumnezeeti. La r n d u l su
mitropolitul cu s u fr a ga ni i si se b u c u r a u de scutul i
protecia Domnul ui . Feele arhiereti fceau p a r te din di va
nul domnesc i nterveniau, din n s r c i n a r e a Domnului,
la a p l a n a r e a diverselor chestiuni politice i a d m i n i s t r a
tive. P e n t ru a des v r i deci o rg a n i z a i a de s t a t a voevo-
datelor, domnii romni grijir deci, de cu b un vreme, de
a ae za mitropolii l n g s c a un u l lor de domnie. A a fcu
Al exa nd ru Vod B a s ar a b , c h e m n d i ae z n d mitropolit
pe l n g cur te a sa din A r g e (1359). De ac el a g n d fuse
ser cluzii i nintaii lui A le xa ndr u- ce l- Bun din
Moldova. La ncep ut ei i a j u t a u cu vldici-starei de
schit cari ns nu e r a u canonicet e recunoscui de c tr e
p at r i a r h a t u l din Constant inopol e. Acesta se mbia de a
trimite domnilor notri arhierei greci. D a r de acetia a r a
n ar e nevoe, ci cerea cu i ns ist en un cap bisericesc din
r n du ri le Moldovenilor. Din pricina a c ea s t a se i scar
certuri i nenelegeri nt re Domn i P a t ri a r h, pn ce, n
cele din u r m , dibciei diplomatice a lui Al exandru-cel -
Bun i succese de a a p l a n a conflictele i a gsi pent ru
chestiunea bisericeasc din Mo ldova o d es l eg a re pacinic.
n Cetat ea-Al b, cucerit de c u r n d de Al exandru,
funciona un vechi episcopat ort odox pent ru cretinii din
prile acelea. Acolo se af la u i moa tel e S fnt ul ui Ioan
cel Nou, ca re suferi acolo m o ar t e a de mucenic (1330)
chiar pe locul u nd e se afl paracl isi erul Sf. I oan din
Cetatea-Alb.
Acest mucenic fusese n e g u s t o r din Trebizonda i
venise la Cet at ea-Al b pent ru t reburi negust oreti . Acolo
st p n i au ns Ttarii p g ni cari nc er c ar de a l ab a te
de la credi n a sa dre pt m ri toa re. El se mpotrivi ns cu
toat puterea credinei sale, din c a r e c a uz fu o s n d i t la
moart e i l egat de co ada unui cal i t r t pe s trzile
o ra ului p n ce se gsi cineva c a re s-i taie capul,
n d a t dup m oa r t e a mucenicului s au a r t a t minuni n
p re a j m a mo a t el o r s al e i atunci credincioii, c o nv in g ndu-
se c er a omul lui Dumnez eu, a d u n a r cu smerenie
moat el e sale, le a e z a r cu cucernic n gr ij ir e n t r un
sicriu s cump i se n ch i na r Ia ele pent ru a gsi t m
duirea t u t u r o r suferi nel or i m n g e r e a sufletului sbuciu-
1

C A P . III. A I . E X A N D R U - C E l . - B U N

mat. Cu ocazia s t r m u t r i i m o a t el o r Sfn tu lu i Ioan la S u


c e ava s a scris i viaa lui de c t r e Gr ig or e am b l a c
probabil n 1402.
Pri n cuceri rea Cetii-Albe, A l ex and ru- ce l- Bu n do
bndi un epi scopat re cu no scu t de pat ri arhi e p re cu m i
moa tel e unui s f nt ocroti tor al rii sale. El obinu lesne
nvoirea p at ri a rh ul u i de a mut a s c a u nu l episcopal de
acolo la Suceava, cap it al a Moldovei. Pe noul s c a u n arhi-
p s t o r a l fu ridicat vldica Iosif, o r ud a Domnului, ca re
se c l u g r i se i ca re lu titlul de m itro p o lit a l M oldovei i
Su cevei. Tot atunci A le x a n d r u Vod trimise pe^unul dintre
boerii si la Cet at ea -Al b pent ru a ridica de acolo m o a
tele Sfnt ul ui I oan i a le ad uc e cu m a r e alai la S uceava,
fiindc se cuvenia ca l n g s c a u n u l mi tr opoli tan s se
g s e a s c i moat el e unui mucenic al credinei lui Hristos.
Domnul nsui iei cale de mai mul te pote n t r u ntmpi-
n ar e a sfintelor m o a t e ca re fur a e z a t e cu m a re pomp
religioas n biserica mi tr opoli tan din Sucea va. Mai nfi
in at -a A l e xa n dr u Vod i episcopia de R om an, dndu-i
ca eparhi e o p a r te din ara -de- jos . Ceva mai t rzi u s a
nt emei at o episcopie la R dui, n a r a - de - su s, pent ru
inuturile C er n u i l o r i Hotinului.
Ca domn cucernic cu frica lui Dumn ez eu, Al ex and ru -
cel-Bun a n tem ei at i mai mul te m ns t ir i. Cea mai veche
nt re ele este m n s t i r e a Bistria pe a p a cu ac el a n u m e mai
j o s de P i a t r a - N e a m u l u i . Ac eas t ctitorie p a r e s-i fi p l
cut mai bine dintre toate, cci i-o alese ca l ca de
venic odihn, u nd e m o r m n t u l s u se vede p n n ziua
de azi. Tot la Bistria sa u fcut cele dinti n s em n r i
istorice despre n t m p l r i l e politice din Mol dova, pe c a r e le
g s i m cuprinse n leto p iseu l de l a t B istria , fiindc mai
nai nt e Moldovenii nc nu obi nui au s ns em ne pent ru
i nfo rma i un ea u r m a i l o r fapte din viaa lor. O a doua
fundaie a lui A l ex a nd ru Vod este m n s t i r e a Moldo-
viei pe apa cu acelai nume n munii Bucovinei. Acest
vechiu a e z m n t bisericesc fu d r m a t din temelie de
un n p r as n ic c u t r e m u r de p m n t , a a c azi n umai
ruinile mai a r a t locul u nd e fusese vechea m n s t i r e
Cl di rea de azi, mpodobit cu f r u mo a se frescuri, s a
ridicat n a pr opie rea vechilor ruine de un u r m a al lui
Al exa ndr u, de P e t r u Vod Rare. A treia m n s t i r e fu
ridicat de A le x a n d r u dincolo de Prut , pe p m n t u l
Basar abi ei de azi. Es te m n s t i r e a V rzreti, a s c u n s
n codrii B cov ului la n or d de Nisporeni nu d epa rt e de
48
4. O R G A N I Z A I LI N E A B I S E R I C E A S C A

Prut . Ac eas ta este fr ndoi al cea mai veche ctitorie


mol doveneasc n B as a r a b i a . Actul de ctitorie nu ni sa
ps tra t. M n st ir e V r z r e t i ns se pomenete ca fiind
n fiin n t r un d ocumen t de la A l ex a nd ru -c e l- Bu n din
anul 1420, d ovad c f un d ar ea ei trebue s se fi n t m p l a t
nainte de acest an. Lipsind actul de fundaiune, nu
putem ti cu ce moii fusese n z e s t r a t m n s t i r e a de
cucernicul ei ctitor. Domnii i boerii moldoveni simiau
imboldul sufletesc de a n z es t ra ctitoriile lor cu moii
ntinse, locuri de prisac, drepturi de pescuit n blile
Nistrului i cu scutiri de v a m p ent ru petele cel a d u c ea u
clugrii din aceste bli i chi ar de la mare.
Cei din u r m ani de domnie ai lui A le xa ndr u- ce l- Bun
au fost t u r b u r a i din c a u za ne n el egeri lor cu Polonezii,
c r or a domnul le cerea s t r u i t o r Pocu ia ce fusese zlogit
A4oldovei nc pe timpul lui P e t r u M u at . In toiul ac es tor
t u rbur ri , muri b t r n u l domn, dup c t se pare, chi ar n
ziua de Sf. Vasile 1433. Cu Al exa ndr u- Vo d s a stins
unul dintre cei mai mari i mai slvii domni ai Moldovei.
El a n tr eg i t hot arul b a s a r a b e a n al rii, a l u n g i n d pe
Ttari peste Ni st ru i a e z n d pr cl abi i si la Cet at ea-
Alb i Chilia. El a r n d u i t t reburil e din l un t ru , a
a ezat o rg a n i z a i a bisericeasc pe temelii canonice, a des
chis d ru mu ri largi comer ului moldovenesc, a cucerit
Moldovei ieirea la m a r e i a ridicat g o s p od r i a rii la
m ar e nflorire. El a fost n t r eg i t o r ul Moldovei i neleptul
ei d t t o r de legi i datini.

4 Ion N Istor
Capitolul IV

TE FA N-CE L-MARE, A P R T O R U L BASARABI EI

1. F r m n t rile in tern e i pierderea H o tin u lu i i Chiliei.


2. L u p te le, lui te fa n pen tru recucerirea ce t ilo r H otin
i C hilia. 3. Ciocnirea cu Ttarii i ridicarea cetii
. O rheiului. 4. P rdciunile C azacilor
i zidirea cetii Sorocei. o. A p ra rea Chiliei
i C etii-A lbe prin btliile de la P o d u l-n a lt
i R zboieni

I. FRMNTRILE INTERNE
l P I E R D E R E A H O T I N U L U I l C H I L I E I

Dup m oa r t e a lui Al ex and ru, Mol dova c zu rpede


de la nl ime a la care fusese ridicat de dns ul . I nt re fiii
i urmai i r po s at u lu i d omn i zbucnir lupte pen tr u s ucce
siunea la domnie, ca re nu se potolir timp de a pr o ap e 25
de ani. n toiul a ces to r lupte i f r m n t r i fratricide, M o l
dova, din n e a t r n a t ce era, c zus e nt r- o nt rei t depen
den i a n u m e fa de Poloni, de U n g u r i i de Turci.
A trebuit s vin te fan- cel -Ma re pent ru ca s-i r e d o b n
deasc vechea n ea t r n a r e .
Luptele p ent ru domnie t u r b u r a r a de s ea pacea i linitea
rii i acestea p ent ru motivul c succesi unea la tron nu
er a bine stabilit, n t r u c t toi membrii casei d omni toa re
av eau acel a drept la domnie; nu se fcea deosebire nt re
fiii legitimi i fiii n a t ur a li ai principelui. Din membrii
familiei do mni toa re a r a al ege a pe noul domn. Unii dintre
domni nc er c ar s mpiedece izbucnirea luptelor de
succesiune dup m oa r t e a lor prin aceea c, fiind nc n
via, i asociau la domnie pre u nul din fiii lor, de
regul pe cel mai mare. A a fcu i Al exandru-cel -
Bun care-i asoci la domnie pe fiul s u mai m a r e Ilia.
D a r b t r n u l domn nici nu nchise bine ochii, c n d mpotr iva
lui Ilia se ridic fratele s u mai mic te fa n , de z l n
ui nd u n nenorocit rsboi civil a s u p r a Moldovei, ca re c on
tinu apoi nt re unchi i nepoi, ba c h ia r nt re veri, sl bi nd
put erea de rezisten a rii i d nd prilej megieilor de a
se ames teca n dar aver il e ei i nterne i de a o ad uc e n
a t r n a r e de dnii.
P e n t ru a se put ea menine pe tron, tefan, orbit de
50
1. F R A M A N T A R I L E I N T E R N E I P I E R D E R E A HOTINULUI

patim i u r c ont ra fratelui su mai mare, c u t reazim la


polonezi, c e dnd u- le Hotinul n schimbul a j u to ru l ui cerut,
n u r m a acestei cesiuni, pr cl abi i moldoveni p r s i r
cetatea, f cnd loc st arost el ui polonez, ca re se i nstal
acolo cu o a s t ea sa, pent ru a r m n e n e t u r b u r a t p n ce
veni t efan -cel -Ma re del izgoni de acolo i a ez din nou
slujbaii si n cetate. n 1435 se a j u n s e la o n el eger e
ntre fraii nvrjbii. Ei conveniser de a mpr i a r a nt re
ei n a a fel, ca Ilie s d o mneas c n a r a - d e - s u s cu Ce-
tatea-Alb, i ar tefan s s t p n e a s c a r a - d e - j o s c u o r a u l
Chilia cu v a m a sa i blile ce se in de dns a. Se a vus e
n vedere ca ambii domni s aib ieire liber la m a re
prin porturile c t i g a t e de printele lor. C u r n d ns tefan
puse s t p ni re i pe Cet at ea-Al b, n m p r e j u r r i pe ca re
nu le c u n o a t e m dup documente. Se poate n s c pri
mejdia din par te a Turcilor j ndeosebi at acul Tt ar il or
din 1439 s fi d e te r mi na t pe llie de a lsa n s a m a fratelui
su fortificarea i a p r a r e a cetii din liman. O inscripie
greceasc din 1440, ca re s a desprins din zidul cetii,
a r a t c cetat ea sa fcut, sau mai bine zis s a r e st a u r a t ,
pe v re me a prea cuviosului domn fon te fan Voevod prin
boerul domniei sale i al cetii p r c l a b la a n u l 6948,
adec 1440 Noemvrie 10. C o m a n d a n t i p r c l a b al cetii
era Fedorca, despre ca re se pomenet e i mai trziu. Acesta
porunci s se sap e o inscripie greceas c, spre a p s t r a
numele voevodului ca re a r e s t a u r a t zidurile Cetii-Albe
i a a d o g a t poate i un fort nou pe l ng cele existente
acolo de mai nainte.
n e l eg er e a dintre fraii nvrjbii n a fost ns de l ung
durat. n 1443 tefan se ridic cu put ere mp ot ri va f r a
telui su, pe ca re l bt u i-i scoase ochii p ent ru a l face
pentru t o t d ea un a i mpropriu pent ru domnie. Atunci fiii
nenorocitului voevod, R om an i A le x a n d re i, fugir cu
maica lor n Polonia, j u r n d r s b u n a re . Ac eas ta veni dup
4 ani, ct se b u c ur te fan de domnie. R oman se nelese
cu Polonezii,, porni c ont ra neomenosul ui s u unchi il
ucise, r s b u n n d astfel nenorocirea tat l ui su. D a r R oman
domni un s i n g u r an, cci n 1448 el muri ot rvi t, lsnd
domnia fratelui s u n ev rs t ni c Al exandrei . C o n t ra acestuia
se ridicar mai muli fii n a tu ra l i ai lui Al exandru-cel -
Bun. U n u l dintre acetia, Pet ru, c u m p r sprijinul lui
Iancu-Vod din U n i d o a r a , voevodul Ardeal ul ui , supu-
nndu-i Mol dova i ce dndu-i Chilia. Astfel reuir
Unguri i s ob in n mod vremelnic un debueu la mare.
51
C A P . I V. T E E A N - C E L - M A R E . A P A R A T O R U L B A S A R A B I E I

El fu n s b t u t i a l u n g a t n Ardeal de un a l t fiu al
lui Alexa nd ru, de B ogdan, t at l Iui tefan- cel -Mare, care
b tu pe Polonii ce veniser n a j u t o r u l lui Alexandrei,
la C r a s n a l ng Vaslui. D a r nici domni a lui B o g d a n n avu
d u r a t , cci el fu ucis la Ruseni l n g Sucea v de
u n a l t fiu din flori al lui Al ex andru-cel -Bun, de P etru
A ro n . m p o t r i v a acestuia se meninu un timp o a r ec a re
Al exa ndrei cu a j u t o r polonez. Susi ntor ii si polonezi
c u t a u o ieire la m a r e prin Cet at ea-Al b, p re cu m U n g u
rii c r edea u de a o fi g s it prin Chilia. P e n t r u a servi
mai bine scopurile politicei poloneze, Al exa nd rei i mut
chi ar reedina la Cet at ea-Al b. Pri n scrisorile i solii
lui Al exa ndru -Vod , domnul Moldovei, a f l a r Polonezii
vest ea despre c d er e a C o ns ta nt inc po lu lu i n minile Turci
lor. Aezare*a lui Al exa ndrei acolo n d r ep t i a pe scriito
rul bizantin C h a l ko -K on d yl as sa scrie c Mol dova sau
B o g d a n ia N ea gr i avea s c a un u l de domnie n Cet at ea-
Alb. Aici n s Alexandrei , un t n r st ri cat i d ed at beiei,
fu ot rv it de boeri, probabil la n d e m n u l rivalului su
Pet ru-Aron. Acest a pare s li f g d u i t Polonilor . cet at ea
de la l iman p ent ru a obine, n schimbul cesiunii e i , :
re cun oa t er e a sa ca domn al Moldovei din pa r te a craiului j
leesc.
I n a nu l morii lui Alexandrei , nite pescari romni!
din Cet at ea-Al b, a t a c a r , prin surp ri nde re, Lerici, o a e za r e ]
genovez la g u r a Niprului, a r b o r n d s t e a g u l mol dovenesc!
d e a s u p r a cetii. Ac eas ta e r a u n a din cele dinti n cer cr ii
de expa nsiun e r o m n e a s c n regiunile t ra ns n is t ri en e .j
Cas tel ul fu nt ri t n numel e lui Petru-Voevod, Domnul !
Valachiei Inferi oare (Mol dov a) i al M onca st rul ui , c a r e |
nu voia s l restitue.
n t r e timp, Turcii, cari la 1453 cuceriser Co ns ta n -
tinopolul i-i m u t a s e r reedi na acolo, de la Adri anopol, 1
n t r ep r i ns e r o demonstraiune- n a va l n M a r e a Ne ag r, ]
c ar e fcu m a r e impresie a s u p r a Iui P et ru-Aron. Acesta,]
t emn du -i tronul, trimise pe logoftul M ih u l ca s o f e r e i
n numel e su i al boerilor moldoveni, S ul ta n ul ui u n i
t ri but a n ua l de 2000 galbeni. S u lt a n u l primi tri but ul ij
f gdu i c va c r u a Moldova. i astfel, zice d. Iorga.J
n t o am n a anul ui 1456, pe c n d E ur op a a p u s e a n se^
cuf un d iari n visuri de cr uci ad, pe c n d n a r a^
R om n ea sc Vl ad-epe pr e g ti a revolta sa i Genova!
oferea zece corbii pent ru cre tere a flotei cretine, s u bl
domnia lui Pet ru-Aron, fiul lui Al exa ndru-c el -Bun, M o l d o /
52
I FRMNTRILE IN T E R N E l P IE R D E R EA HOTINULUI

venii ncep ur a plti bir Turcilor. Ac eas ta e r a ul tima


pictur n cupa a mr ci uni l or , suferi nel or i njosirilor
Moldovei.
Toat lumea er a c o ns t e r n at , v z n d hal ul n care
aj uns es e a r a pe ca re A l ex and ru- cel -B un o n d r u m a s e
aa de c umi nt e pe calea cea bun a progr es ul ui. n
at mo sfer a a c ea st a s ufocat de netrebniciile c rm ui to r il o r
nvrjbii, a p r u , ca u n F t - F r u m o s din lacrimi, t n r u l
te fa n , fiul lui B o g d a n al II-lea, ucis mielete la Ru-
seni, nepot i mo t eni tor al m ar i l o r caliti politice i
militare ale lui Al exandru-cel -Bun, pent ru a r z b u n a tic
loiile comise i a sal va a r a din prpastie. Tot ce mai
r m s es e bun i c u r a t n Mo ldova se g r u p su b s t ea gu l
"rzbuntor, ridicat de t n r u l sol al bu nu lu i destin
romnesc. Pri n loviturile f u l g e r t o a r e de la Doljeti i
Orbie, te fan zdrobi mpotr ivi rea lui Pe tr u- Ar on il goni
din a r . Dup a c e a s t pri m i sprav , n v i n g t o r u l te fan
purcese spre S uceava, u nde n t r u n g l as de nsufl e ire fu
pro cl amat d omn i s i n g u r s t p n i t o r al Moldovei (1457).
Astfel se i sprvi r luptele p en tr u s uccesi unea lui
Alexandru-cel-Bun.
i n timpul ac es tor f r m n t r i interne, domnii g s iau
r g a z de a nz es t ra pe vitejii lor cu locuri din pustie,
cu loc de prisac i de m o a r i cu locuri de f na e
n 1436 llie i tefan d r u i r unui o a r e c a r e C au t e un
loc in pustie l n g Ilieti, u n d e se fcu Po ia n a lui
Caute i mai apoi, a d u n n d u - s e oameni, se nfirip satul
lui C au t e s au Cauteeni. Acesta este n umai u nu l din
numeroasele cazuri n ca re domnii d r u ia u p m n t u r i
fr s t p n s au luate de la alii, cari se dovediau n e v r ed
nici s a u vicleni. Pri n acte de acest ea donative sa f o r ma t
sumedenia de sate n -eni i -eti, c a r e s u nt a a de frec
vente i n Bas ar a bi a. De as e me n ea carele m n st i re ti
continuau a adu ce pete din blile Nistrului i ale D u n
rei, de la lacul de la ustia Bcului i aitele. Pe la
1454, P e t ru Vod Aron d r ui a moii la L pu n a, c a r e se
Pomenete n umai atunci p ent ru ntiai dat

2. L U P T E L E LUI T E F A N P E N T R U R E C U C E R I R E A CET I LOR


HOTI N l CHI LI A

te fan -cel -Ma re dobndi t ro nu l prin il or si n mpre-


lurri foa rt e grele. Pe l n g c Mol dova pi erduse Hoti-
i Chilia, ea mai a j u n s e n c i n t r o nt rei t depen-
53
CAP IV TEFAN-CEL-M ARE, A PA R A TO R U L BASARABIEI 2. L U P T E L E L UI T E F A N P E N T R U R E C U C E R I R E A
C E T I L O R H O T I N I C H I L I A

dent a fa de Polonia, U n g a r i a i Turcia. Graniele)


n a t u r a l e e r a u tirbite i s u ve r a n i t a t e a rii complect deda la furturi de fete din Moldova, furturi ce nu put eau
compro mi s. T n r u l domn avea deci de ndeplinit o n-i r m ne nepedepsite.
doit datorie fa de a r : r e d ob n di re a ne a t r n r ii i Dup restabilirea ho tarul ui la Nistru i dup e xp ul
re n tre gi rea h ot ar e lor b a s a ra be n e. Cu u n a dm ir a bi l cur aj zarea lui P et ru Aron din Polonia i a e z a r e a pcii cu
i cu o neclintit h ot r r e purcese te fan la ndeplinirea) aceast a r . tefan i nd re pt at en i un ea a s u p r a rii-
acestei m re e misiuni istorice. de-jos, u nde Chilia se. g s i a n mini s tri ne i unde
Mai nti te fan se n d r e a p t mp ot ri va Polonilor primejdia t urceas c devenia din zi n zi mai a m e n i n
cari deineau Hotinul i a d p o s t i a u n a r la ei pe Petru- toare. Am ami nt it mai s us c P et r u Vod c ed as e Chilia
Aron; ac es ta pnd ia de la C am en i a m omen tul prielnici lui Iancu Vod din Tra ns il va nia . Acesta o trecu priete
p ent ru a se a r u n c a cu o a s t e l eeasc a s u p r a lui t e fa ni nilor si din Munt eni a de la cari fusese luat de Al ex an dr u-
Doi ani de zile asedi te fan Hotinul, p n ce izbuti s li cel-Bun. Vlad-epe, do mnu l rii-Romneti, vestit prin
c uc ere as c i s i zg on ea sc pe Polonezi din cetate. L a cruzimile sale, s t p ni a c e ta tea de la gurile Dunrei .
Ov e rh el o v pe Ni st ru s a a e z a t n 1459 pacea cu Polonia! epe-Vod fusese, ce-i drept, s ftui torul i ocroti torul
Leii, r e n u n n d la veleitile lor de s u pr e ma i e a s u p r lui te fan nai nt e de u r c a r e a sa pe tron. U n e l e m e n t a r
Moldovei, convenir s i zgoneas c pe P e t r u A r o n dinsentiment de recunot in fcu pe t e fa n s lupte greu
cupr in su l re gat ul ui lor i s napoieze Moldovei Hotinul cu sine, nainte de a ncepe l upta pent ru recucerirea
cu va ma , cu t r g u l i cu dreptul de pescuit n a p Chiliei din minile fct orul ui s u de bine de odinioar.
Nistrului. Dup a t t a j ert f i o s t en ea l te fan intri) Dar, n cele din u r m , simul datoriei fa de a r
t r i u m f t o r n Hotin i a ez acolo p r c l a b pe nsui nvinse a s u p r a celui de recunot in , cci t o t d e au n a inte
unchiul s u Vlaicu, fratele maicei sale Ol tea, c a r e dde^ resele rii trebue s r m n mai p re su s de orice alte
consideraiuni.
g ar an i i suficiente pent ru a p r a r e a cetii mpotriva
n 1462 Vlad-epe se gs ia la g re a s t r m t o a r e din
oricui.
partea Turcilor. Atunci tefan, t e m n d u - s e ca nu c um va
Cu ac es t prilej t e fa n r spl t i isprvile vitejilor i
Turcii s pun m n a i pe Chilia, pe ca re el nu a r mai fi
voinicilor si, s v r i te de ei cu ocazi a cuceririi Hotinului.
putut-o scoate din ghiarele lor, se hot r n ziua de 22
Din n u m r u l celor muli cari fur rsplti i atunci de tefan
iunie 1462 s at ac e cetat ea pe neatept at e. At ac u l ns
p ent ru vrednicia lor, a j u n g e s pomeni m pe u n u l Bilu|
n^a izbutit pent ru c g a r n i z o a n a m u n t e a n din cetate,
ca re primi p m n t u r i nt inse n inutul Hotinului, pe care
susinut energi c i de U n g u r i i cari se g si au acolo, se
se n j gh eb cu v re me a s at ul Bilava s a u Bilui. I n d a t l
mpotrivi cu ndrj ire, silind pe Do mn ul Moldovei de a se
du p restabilirea rnduelii n Hotin, fu r e lu a t schimbul
retrage fr nici o i sprav , primind nc i o r a n a d n c
de mrf uri ce se fcea nt re Moldoveni i Lei. Venii^
la g lezna piciorului. De r a n a a c ea st a te fan suferi viaa
rile v mi lor s pori au v z n d cu ochii, i a r la i ar ma ro ace le
ntreag, adu c n d u- i d u r e ro s ami nt e de n f r n g e r e a sa de
din Hotin veniau a n de a n negu st ori din t oat Polonia sub zidurile Chiliei.
i Rusia. Trgoveii se m b o g i a u pe u r m a acestui noi1
D a r te fan nu er a o mu l pe ca re o n f r n g e r e putea
a v n t ce l uase comerul, iar rani i a v e a u prilej de a-i
sl des curaj ez e s au s l a b a t de la u r m r i r e a i ndepl i
vinde cu pre bun prisosul g r n e l o r i bo g i a t u rm el o r nirea p l an ur il or sale. El i puse n g n d c trebue s
Ei gs iau n Hotin tot ce le t rebuia pent ru m b u n t recucereasc Chilia pent ru a re pa ra tirbirea i m p u i
irea gospodriei lor. narea h o t ar e lo r Moldovei, a e z at e de bunicul su. P en t ru
n Hotin se n t l ni a u r e g u l a t mputerniciii craiului
atingerea acestei inte, el se pregt i a pr o a p e trei ani de
polon cu oamenii lui te fan spre gi udi car ea celor cu rile pent ru a fi s ig ur de i zbnd. E r a n toiul iernei
s t r m b t a t e de la m a r g i n e i spre m p c a r e a nenelege 1465, I a n u a r i e 26, c n d tefan, a t a c n d din nou Chilia.
rilor ce se iscau nt re Lei i Moldoveni, i mai ale! *b tu zidurile o zi n t r e a g , zdrobi de a s t d a t rezistena
din pricina deselor fu rt ur i de fete. F r u m u s e e a recunosi a pr t ori lor i sili pe cpitanii munteni de a preda cetat ea
cut a Moldovencilor a de me ni a pe Poloni i Ruteni de a si Prclabilor si Isaia i Buftea, cari o l uar n s t p n i r e
55
54
CAP IV TEFAN-CEL-M ARE, A PA R A TO R U L BASARABIEI

n numele domnului Moldovei. M a r e era bucuria lui te fan


pe u r m a strlucitei sale i zbnde de la Chilia, cu ca re se
t ermi n n d e l u n g a t a i ane vo ioa sa sa ca mp a ni e pentru
re nt re gi rea ho ta re l or rii sale.
n t r u a mi nt ir ea nvingerii sale de la Chilia, tefan
cldi m n s t i r e a P utna din Bucovina, pe ca re o n z es t ra
cu moii ntinse i cu privilegii largi, nt re care i acela de(
a adu ce pete din blile Du n rei i ch iar de la Chiliai
A a de mul t iubia te fan l ca ul acela i a mi nt ir ea c a
er a l egat de el, n c t il alese, n via nc fiind, cai
loc de venic odihn p ent ru sine i p ent ru familia salf
A l u n g a r e a Mun teni l or i a ali a il or lor u ng u r i din-
Chilia a v u grele u r m r i p ent ru Mol dov a. U n g u r i i priviau
Chilia drept p o ar t deschis p en tr u nego ul lor la Dunrej
i M a r e a - N e a g r . i c u m tefan, prin recuceri rea ChilieiJ
veni de nchise a c eas t p oar t , craiul lor M at i a Corvin^
R o m n i el de vi, d a r trecut n r n d ur il e U n g u r i l o r
m p r e u n cu t oat vechea n o a s t r boerime i rzeime din
Ardeal , a d u n o a s t e pent ru a nvli n Mol do va i a strivi
pe te fan i pe vitejii si. Duhul cel r u al regelui era
nenorocitul de P et ru-Aron, care, fiind izgonit din Polonia;
fugi n Ar de a l i se oploia la cur te a lui M a t i a pentruj
a unelti c on tr a rii sale, u rz in d m p r e u n p lanuri fantasticei
de cucerire. Ade me nit de aceste p lanu ri i ru sftui t def
domnul pribeag, M at i a a d u n o as t e i nvli n Moldova
n put erea iernii 1467, izbutind s p t r u n d chi ar p n la
Baia. Acolo l n t m p i n te fan cu plieii si, t b r n
toiul nopii a s u p r a prea n d r z n e i l o r nvli tori i-i b t i |
z d r av n . n s u i regele Mat ei u Corvin, cu toat st at ui a cei
i sa ridicat la Cluj n ami nt ir ea acestei expediiuni, scp)
n umai fugind cu trei sgei moldoveneti n spinare, c a r e l
u s t u r a r viaa n t r e a g , a d u c n d u i ami nt e de n f r n g e r e
de la Baia i n v n d minte pe U n g u r i c Moldoveanul!
pricepe s-i apere n mod cuvenit a r a i demni t at ea eijj
A ve n tu r a craiului Ma ti a n Mol dova d d u lui t e fa n n o i
rocosul prilej de a-i muia pecetea n s n g e unguresc?
p ent ru a pecetlui zapisul su de s t p n i r e a s u p r a Chiliei!
n a n u l u r m t o r , tefan, a f l n d despre uneltirile Iun
P e t ru -A r on nt re Scui, se ho tr de a n t o a rc e craiului
u n g u r e s c vizita s n g e r o a s de la Baia. Pe n ea te p ta te el
p t r u n s e n Scuime, s u r p r i n s e ' a c o l o pe Petru-Aro'n, j
prinse i i tie capul, r z b u n n d astfel m oa rt e a npr as ni c
a tat l ui su. Pri n n f r n g e r e a U n g u r i l o r i n l t u r a r e a lui
Pet ru-Aron, te fan a si g u r pacea la h o t ar ul a p u s e a n al
rii saie. j
3. C I O C N I R E A C U T A T A R I I l R I D I C A R E A C E T I I O R H E I U L U I

3. C I OC N I R E A CU TATARI I l R I D I C A R E A CETI I O R H E I U L U I

J-i chi darea n orocoas a conflictului cu Un gu ri i se


fcuse la timp, cci primejdii noi se s e m n a l a u Ia m a r g i
nea de r s r i t a rii, la Nistru. Ttarii, ce fuseser a l u n
gai peste Nistru, nu put eau uita de bogiile Moldovei.
H a n ul lor rezida n Cri mea i de acolo- s t p n i a "toat
Rusia sudic p n la Nistru. n t r e Nistru i B u g er a a e
z a t h o r d a Iedissan, c a r e se hot rni cia la n ord cu Polonia
prin r uri le I a r go rl c i C o d m a . Acest inut nveci na t cu
Mol dova i ave a c entr ul a dm in i s t r a t i v la O ceacov, la g u r a
Bugului, i se numi a i U craina H a n u lu i s au o la tu l
O ceacovului. De aici Ttarii n v li a u necontenit n
Mo ldova prin vad ur il e Nistrului pe c a re le c un o t e a u a a
de bine.
Nvlirile acest ea de p r a d se repet au tot mai des
pe vr eme a lui tefan- cel -Mare, c n d Ttarii ridicar n
fr unte a lor pe Hagi-Ghirai, nt emei et orul dinastiei Ghiraizi-
lor, ca re a domnit a s u p r a acestui popor p r d a l n i c p n
la sfri tul vieii lui politice n e a t r n a t e pe vremea m p r
tesei G a te r in a. Ca megiei cu noi, ei a ve a u p ut ina s afle
i s u r m r e a s c tot ce se petrecea dincoace de Nistru.
Ei p n d i a u c eas ul prielnic c n d a notri e r au ocupai n
al t parte, p ent ru a trece Ni st rul i a p r da . A a se folo
sir Ttarii de luptele i nterne nt re fiii nvrj bi i ai lui
Al exandru-cel -Bun, pent ru a nvli n a r i a p r d a
i jfui.
De n r a v u l acest a ei nu se l e p d a r nici n t impul
lui tefan. B n ui nd c domnul este a n g a j a t n lupte grele
i n d e l u n g a t e cu U n gu ri i i cu rivalul s u pribeag, Ttarii
t rec ur n A u g u s t 1469 Nistru i u m p l u r vile b a s a r a b e n e
cu plcurile lor de c lre i prdalnici, a j u n g n d p n spre
Hotin, a c ru i bogie a a i mai m ul t pofta lor de p r a d .
Ei se n e l a r ns a m a r n i c n socotelile lor, c r e z n d c
pot s s u r p r i n d pe tefan. Dimpotriv, acest a le prinse
de veste, le iei nai nt e la o d u m b r a v , ce se c hi am Ia
Lipnic, a p r oa pe de Nistru, i lovi cu o a st e a sa, i, d n d
rsboi vitejete, i risipi, i m u l t m oa r t e i peire fcu
nt rn ii i pe muli i-a prins vii i le-a luat tot pleanul,
zice cronicarul . Cu acest prilej- te fan fcu prisonier pe
cpitenia lor E m inec, fratele Ha nului Mengli-Ghirai, ce
u r m a s e n domnie lui Hagi-Ghi rai . Acest Em in e^ fu nchis
n Cet at ea -Al b de un de izbuti s fug dup ani de
prinsoare.
57
C A P . I V. T E F A N - C E L - M A R E , A P A R A T O R U L B A S A R A B I E I

D a r te fan- cel -Ma re nu er a obinuit s fac t rea ba


n umai pe j u m t a t e . P r e v z t o r c um era, el nelese c
d ep r t a r e a nt re Hotin i Cet at ea -Al b era prea mare, pent ru
ca ac es te ceti s poat a p r a cu succes n t r e g h ot arul
de r s r i t al Moldovei mpotr iva Tt ari lor , Caza ci l or i
Polonilor. Apa Nistrului for ma fr ndoi al o m a re piedic
p en tr u nvlitori, d a r ei o t receau prin v ad ur i ascunse,
i a r r i a r n a pe ghi a , astfel c pacea populaiei b a s a r a b e n e
e r a vecinie a m e n i n a t tocmai ca n zilele n o as t r e din par te a
Bolevicilor. Oamenii nici nu se put eau ap u ca de lucru cu
t oat inima, fiindc simiau vecinie primejdia d e a s u p r a
capet el or lor. Spre a pune' c a p t acestei stri de ne si g u
r a n sau cel puin pent ru a micora primejdia, tefan
porunci s se ridice cetat ea O rheiului, a e z a t pe apa
Rutului, nu d ep ar te de Ni st ru i c a m la j u m t a t e a d r u
mului dintre Hotin i Cetat ea-Al b.
n d a t ce ce ta t ea fu g a t a , te fan o rg a n i z a p r a r e a ei
n felul cetii de la Hotin, n um ind p r c l a b pe G angur i
mai apoi c h i a r pe unchiul su Vlaicu de la Hotin. P en t r u
a p r a r e a cetii, domnul aez acolo cete n u me r o a s e de
viteji i voinici, pe cari i n z es t r cu p m n t u r i din pustie
pent ru s l uj ba lor de slu jito ri de pe m a rg in . Din ceata
ac es tor l up tt or i mpotriva Tt ari lo r c ob oa r rzei mea
orh eia n de azi, treaz, rzboinic, d r z i n d r t ni c ,
ca re se m p o tr iv i a pn i poruncil or domneti, dac g-
sia c ac es t e riu e r au drepte, ba se nc um et a ch iar de a
ridica domni din r ndu ri le ei i a ncerca de a-i impune
rii ntregi.
Moiile lui G a n g u r se af lau la confluen a Botnei cu
Bot nioara, u n d e sa p s t r a t pn azi sat ul G a n g u r . O t e
nilor din c e a t a sa, i a n u m e lui M lu c i fratelui su
Neicea i C ozmei Rzan i fratelui su D r g u , le drui
tefan p e n t r u a lor dr eapt i cr edincioas sl uj b un loc
pustiu, ce se afl de a m n d o u prile Vinovului,
l n g Bcu; ca s-i fac s at i s le fie uric cu tot
venitul, i l or i fiilor lor i nepoilor lor, i s trne poi lor
lor i la t ot n ea m u l lor, ce se va alege mai de aproape,
neclintit ni ci od at n veci. i ac eas ta, fiindc te fan
le-a d at p e n t r u dre apt a i credincioasa lor s lu jb c tr e
domn i ca s fie s t r aj mp ot ri va Tt ari lor, a a precum
au fost p n a c u ma , fiind din ceat a boerului G a n g u r .
G a n g u r se g s e t e pomenit pent ru nt i a o a r ca p r c l a b
de Orheiu n Octomvri e 1469. Se pare deci c numai
atunci s a n c e p u t cu cl di rea cetii Orheiului. Di n t r un
58
4. P R A D A C I U N I L E C A Z A C I L O R I C L A D I R E A C E T I I S O R O C E I

r ze din prile Orheiului se coborea Ion Teodor Cl ma-


ul s au Caliimachi, care n v a s e c a rt e n Polonia, tia
latinete i a j u n s e d r a g o m a n la P o a r t i apoi domn.
n j u r u l cetii i sub scutul ei s a n j g h e b a t cu vr e
mea t r g u l Orheiului ca re primi aceea nt ocmire munici
pal ca i celelalte o ra e ale Moldovei, a v n d n fr unte un
oltuz, n c o n j u r a t de 12 p r ga ri , cari p u r t a u c ata st if ul
trgul ui , j u d ec a u nenelegerile nt re t rgo ve i i a p l a n a u
certurile de h o t a r i de proprietate.

4. P R A D A C I U N I L E C A Z A C I L O R I C L A D I R E A CETI I S ORO CE I

Fortificarea Orheiului se dovedi eficace i de m a re


folos p ent ru a p r a r e a Basarabiei. Spre sf r i tul Domniei
lui tefan, n u m r u l d u m a n i l o r din r s r i t spori cu unul
nou, foarte u g u b i n e a s t m p r a t : Cazacii, despre ca re
se pomenete p en tr u pri ma o a r n t r o scr isoare a lui Ale
x a n d r u , mare le voevod al Litvaniei, c t r e h a n u l t t r e sc
din a nu l 1492. Miron Costin, care c uno t ea bine vi a a C a
zacilor, fiindc i fcuse studiile la B a r n U c r ai n a , ne d
u r m t o a r e l e i nforma iuni despre ei: S u n t Cazacii de
n ea mu l lor Rui, r m i din otenii cnejilor ruseti, pe
c a r e cu n d e l u n g a t e vr emu ri supui ndu-i craii leeti, i c
z n d i Chievul, s ca unu l Rusiei, pre m n a Leilor, ei pe
Nipru n gios i pre de cea par te i de c e a s t a parte, t r
iau s u b t a s c u l t a r e a cr ai l or leeti, slobozi de vecint at e n
chipul otenilor, cu h r a n slobod pe Nipru, ori cu v n -
toria, ori cu pescrii, p n la p r a gu r i l e Niprului, u nde ar e
Nipru n trei locuri pr ag ur i, a a de firea locului fcute, i
c ade a p a de pe stnci, ce s u n t n fundul apei, la Ioc mai
gios, ca re locuri nici u n fel de vas e a trece nu pot, vasele
lor, i acele nc cu m a re grij trec', i de mul te ori pe
u s c a t t r a g vasele p n trec acele pr agu ri , i a a t ri au
p n n zilele lui A u g u s t crai.
Astfel se nfi ri par la h o t ar ul p o l on o- t ta r i mai
al es Ia p ra g ur il e Niprului mici ceti de a p r a r e , numite
siciuri i se o r g a n i z a r cete de o amen i curajoi n t r u a-
p r a r e a lor. Scopul lor pri mordi al er a de a se r z b u n a m
potriva Polonezilor din pricina n eo meno as el or asupr ir i
la ca re e r au xpui rani i rui din p a r t e a pr opr ie ta ri lor
polonezi i, deopotriv i c o nt r a T t a r i l or pent ru a le
s m u l g e p r a d a i a slobozi robii fcui n pri le lor. Cu
v remea, aceste siciuri se s u p u s e r unei cpetenii pe ca re
o n um ia u h a tm a n . Acesta se a leg ea de c t r e t ovarii si,
59
CAP IV TEFAN-CFJ.-MARE, A PA R A TO R U L BASARABIEI

cari se o b l i g a u s t r e a s c dup o a nu m i t pravil i s


as cu lt e de poruncile lui. H a t m a n u l nsui se g s i a n t r o
sl obod a t r n a r e fa de cr ai ul leesc.
Cet el e acest ea se c o m p u n e a u din oamenii necjii, s c
pai din robia polon s au t t a r i cari, c u n o s c n d c a z
nele robiei, doriau mai p r e s u s de t oat e s fie slobozi.
Tt ari i porecliau a c e a s t a d u n t u r de oameni cazaci,
adec v a g a b o n z i sau oameni fr c p t iu. Cupi n u m
rul o a m e n i l o r asuprii, dezmotenii i prigonii de s o a r t er a
foarte m a r e , , cetile czceti s pori au mereu, devenind
cu v r e m e a o a d e v r a t pacoste pent ru rile megiee.
Ei d ep r in s er de la T ta r i n r a v u l de a tri din j a f i
p r a d i de aceia ndeletnicirile lor principale e r a u expedi
iile de p r a d . n expediiile acestea, ei a j u n g e a u ade sea
p n Ia Nistru, i trec nd a c ea st ap, ei n v li a u n
Mol d ov a p ent ru a p r d a i jfui.
Mai expuse p r d c iu n il o r czcet i e r a u regiunile din
n o rd e st ul Moldovei i ndeosebi inturile Hotinului, Soro-
cei i Orheiului.
P e n t r u a p r a r e a a ces t or regiuni, se h ot r tefan,
s pr e s f r i tu l domniei sale, s fortifice v a d u l de la Soroca,
d u r n d acolo o cetat e ca i cea de la Orheiu. Cu a p r a r e a
cetii, te fan ncre di n pe un p r c la b, ca re av ea la
n d e m n cete de voinici pent ru pa z a hotarului.
Acetia pri mi au p m n t u r i militreti de veci, ca
i grnicerii din prile ardel ene, n schimbul ndatoririi
lor de a face s t r a j la Ni st ru i ' d e a fi n fiecare clip
g a t a de l upt c on tr a C aza ci l or i T t a r i l o r nvlitori.
P m n t u r i l e lor e r a u o ar e c u m ferite de ncl cri din pa r te a
boerilor i de a p s r i prea grele la pl at a drii i a dijmei.
Fiind o a r e c u m privilegiate, ele au pu t ut r m n e p n azi
n propr ietat ea rzei lor soroceni, u rm a i i trejilor s trj er i
de pe vremuri. Astfel drui te fan unui o a r e c a r e Cal i an
mai multe p m n t u r i pe Nistru cu n da to ri re a de a sluji
la cetat ea n oas tr , la Soroca. S u b scutul cetii s a nfi
ripat cu vre me a t r g u l Sorocei, ca re ns n a p ut u t
propi a a de lesne, fiind a e z a t la m a r g i n e a rii n
buza putilor du mane. O r g a n i z a i a municipal e r a la fel
ca la Hotin i Orheiu, a v n d ol tuz i p r g a r i n frunte.
La Soroca se fceau mari i ar ma r oa ce , mai al es de vite.
Dup a l u n g a r e a T t a ri lo r i fortificarea h ot ar ul u i b a s a
r a b e a n prin ridicarea cetii Orheiului, t e fa n crezu c a
a s i g u r a t Moldovei u n timp mai n d e l u n g a t de pace i li
nite. Ma r e fu ns s u r p ri n d er ea sa c nd, l eg n n d u - s e
60
5. A P A R A R E A C H I L I E I I C E T A I I - A L B E

n astfel de sperane, primi vestea, c vecinul su din


a r a - R o m n e a s c , R adu -c el -F ru mos , renoind revindec-
rile sale a s u p r a Chiliei, fcea pregt iri de' rsboiu pent ru
recucerirea ei. P en t r u a prent mpi na at acul , domnul
Moldovei t b r cu o as t e a s u p r a lui Radu, a r s e Brila
i, f r n g n d orice rezi sten d u m a n , se n d r e p t t r i u m
ftor spre Bucureti, cetat ea de s ca u n a d omni lor m u n
teni. n a i n t e a otirii biruitoare, R ad u - c e l - F r u m o s fugi la
Turci, iar tefan intr n Bucureti i ae z acolo u n nou
domri n per s oa na lui Laiot B a s a r a b . Apoi l u nd cu sine
pe soia lui Radu-Vod i pe fiica ei Voichia, pe ca re
te fan o lu mai apoi de soie i o fcu d o a m n a Moldovei,
se n to a r s e b uc u r o s de succes n a r a sa (1473). Astfel
pedepsi tefan pe cei ce n d r z n i a u s-i r pe as c cetat ea
din delta Dunrei.

5. A P R A R E A CHI LI EI l CE T A I I - AL B E P R I N BTLI I LE
DE LA P O D U L - N A L T I R Z B O E N I

Pri n c a mp a n i a sa n Munt eni a, t e fa n a t r a s e d u m


nia Turcilor a s u p r a sa. R adu -c el -F rumos , izgonit din s ca u n
de domnul Moldovei, unelti ia P o a r t , u nde era bine
vzut, c on tr a Moldoveanul ui , n d e m n n d pe Turci s revin-
dece nu numai Chilia ci i Cet at ea -Al b i s c e a r lui
tefan ha ja c iu l f g d u i t de P et ru Aron. C u m te fan nu
era dispus s r s p u n d n rup tu l capului cereril or turceti,
ndeosebi celor privitoare la cesiunea por tu ri l or maritime,
o ciocnire s n g e r o a s cu Turcii era inevitabil. A ceas t a se
i pro du se la s fr itul an ul ui 1474, c n d S o l i m a n - P a a
H a d m b u l i nu nd Mol dova cu n e n u m r a t e l e sale cete de
ieniceri, spahii i salahori, r s p n d i n d fo6 i pr jol n
j u ru l su. te fan se convinse c puhoiul nu putea fi
oprit chi ar Ia locul r evrs r ii - lui i se r e tr a s e n desiul
codrilor si scutitori de la Vaslui, a r z n d totul n cale ce
a r fi pu t ut fi de folos nvlitorilor. Codrul , frate cu Ro
mnul , gemea n e r b d t o r de mul i mea otirii moldoveneti.
E ra Ia nceput ul lui I a n u a r i e 1475, c n d o ti rea t urceasc
a j u n s e la m ar g i n e a codrului. Atunci Moldovenii se a r u n
c a r cu furie a s u p r a Turcilor, i mcel ri fr mil i
c r u a r e i-i pus er pe fug. Lupt a ho tr t oar e, norocoas
p ent ru ai notri, sa d a t la R acova sau la P o d u l-n a lt de pe
apa Racovului. n f r n g n d rezistena t urce as c . Mo l do
CAP I V. T E F A N - C E L - M A R E . A P A R A T O R U L B A S A R A B I E I

venii biruitori u r m r i r fr n cet ar e pe d u m a n p n la


v a d u l Dunrei i i pricinuir grele pierderi, robind foarte
mu li Turci. P e n t r u r s c u m p r a r e a u n o ra dintre acetia,
c a r i e r a u de n e a m mare, se oferia mari s um e de bani.
t e f a n refuz t r g u l , probozindu-i i zicndu-le, c dac
s u n t a a de bogai, ce au c u t a t n a r a sa s r a c ? Dup
a c e a s t s trl uci t i zbnd, o a st e a petrecu trei zile n post
$i r ug c i u n e pent ru a mul u mi Dumnez eul ui d t t o r de bi
r ui n pent ru mila i n d u r a r e a sa fa de a r a Moldovei.
Ac es t obicei e r a o b s e r v a t de te fan dup fiecare izbnd.
Tot atunci te fan puse s se v es teas c cr et int ii i
c r m u i t o r i l o r popoarelor, n t r e c a r e i lui Uz u n- As an ,
a h u l Persiei, c ot irea sa a izbutit s n f r n g a r m a t a
t u r c e a s c n Moldova.
Vestea despre n f r n g e r e a a r m a te i turceti n Moldova
m hn i ru pe S u lt a nu l M oh am ed 11-lea, cuceri torul Con-
stantinopolufui. Ca r z b u n a r e c o nt r a iui tefan, el trimise
d e o c a m d a t flota ca s a t a c e Chilia i Cfetafea-Alb, fiind
c tia c t inea d om nul la aceste ceti. D a r nici te fan
nu n t rz i cu l uare a m s u r i l o r de a p r a r e spre a pren-
t mpi na primejdia. Prc l ab ii Lucaci i G h e r m a n n t r ir
n g r a b p o a rta cea m are de la Cet at ea -Al b, d e a s u p r a
c rei a a e z a r o inscripie f r umo s mpodobit cu herbul
Moldovei cu u r m t o r u l cuprins: n anii de la n t r u p a r e a
Domn ul ui 6984 (1476) sau s v r i t m a r e a p oar t , n zilele
cuviosului Ion t e fa n Voevod i n zilele panul ui Luca
i n zilele panului H r m a n . Se pl nui a u n a tac combi
nat, al Turcil or pe m a r e i al T t a r i l or pe uscat. tefan,
fiind me ter n ale rzboiului, tiu s or ga ni zeze rpede
a p r a r e a n a a fel, nct fa de st rni ci a rezistenei
moldoveneti, Turcii fur nevoii a se r e t r a g e de sub
cetat e fr nici o isprav, iar Ttarii fur lesne a r u n ca i
peste Nistru. P ort uri le romneti fur s al vat e de as t-
dat.
Mai n orocoas fu a r m a t a t urce as c n opera iunil e
ei n apele Crimeei. Acolo se gsia, dup c um sa a r t a t
mai sus, Caffa Teodosia de azi cel mai n s e m n a t
p ort de nego al Genovezilor n M a r e a - N e a g r . Bogiile
acestui o r a nfl ori tor a a u dorul de cucerire al Turcilor
Respins de la Cet at ea-Al b, flota t ur ce a sc vsli spre
Cri mea, n t r n portul genovez i ncepu asediul n
toat regula. n z d a r trimise te fan c te va cete de Mol do
veni n a ju t o r u l prietenilor si genovezi; nenorocitul
o r a s t r n s ca n clete dinspre m a r e de Turci, i ar de
62
5. A P A R A R E A C H I L I E I I C E T A I I - A L B E

pe u s c a t de Ttari, czu d up svrcoliri eroice n manile


p g ni lo r. Turcii nv ing t or i cul es er pe toi negustorii
genovezi din Caffa i-i du ser la Cons tant inopol , s t r i
vind astfel neg o ul l evantin n M a r e a - N e a g r . Cucerirea
Caffei ls s se n e l ea g c p lanu l Turcilor e r a de a
preface M a r e a - N e a g r n t r un lac turcesc. P e n t r u at i ng er e a
acestui scop, n t r e g litoralul pontic t rebuia s intre sub
s t p n i re a Porii. n c e p u t u l s a fcut cu c o a s t a d ob ro
g ea n , s a c ont i nuat cu Crimea, u r m s u b j u g a r e a r
mului t t r e sc pent ru ca fatal s vin la r n d litoralul
moldovenesc cu cetile Chi li a i Cet at ea-Al b.
n ex ecu tar ea acestui plan, Turcii i n t r a r n n e g o c i e
re cu Ttarii. Mai mu lt silit, dect din voie liber, Mengli-
Ghirpi, h a nu l t t r es c, se obl ig s pl t ea s c h a r a g i u s u l
t anul ui din Cons ta nt ino po l i s-i r e cun oas c s u p r e m a i a
a s u p r a Tt ri mei (1475). De at unci ncoace Ttarii e r au
silii s participe cu cont ingent el e lor la toate aciunile
militare ale Porei s u z e r a n e i ndeosebi c o n t r a Mol do
vei, de ca re e r a u desprii n um ai prin a p a Nistrului.
Dup s u pu n er e a Tt ari lor , M o h a m e d II-lea fcu mari
p re gt iri pent ru o expediie mi li tar mpo tr iv a Moldovei. De
a s t dat S u l ta n ul se h o t r s p u r c ea d n p er soan
c o n t r a lui tefan. Se u r m r i a un a t a c c o mb i na t pe ap i
pe u s c a t pent ru a r p u ne pe do mnu l Moldovei i a anexa
porturile de la mare. te fan i ddea bine s a m a de pri
mejdia ce! am eni n a i deaceea se a d r e s a Dogelui ve-
ne ian cu o scr isoare n ca re sp un ea : Ceea ce a c u m a
cer, este ac eas ta. Cci s u nt s i g u r c Tu rc ul i a r va veni
mpotr iva mea n v a r a ac eas ta, pent ru cele dou ceti ale
mele, Chilia i Cetat ea-Al b, care-i s u n t foarte cu s u p
rare. Deci n t r u a c ea s t a v r e au s fiu a j u t a t ast zi , cci
v re me a e s cu rt i nu ne n g d u e a lua alte m s u r i mai
ntinse. i nl imea ta te poji g nd i c a ceste dou locuri
s u n t toat M oldova, c aceste dou ceti su n t u n zid pentru
a ra -U n g u rea sc i ara-L eeasc. O b s er v a i a lui tefan
c cele dou ceti e r a u S ul ta n ul ui foarte cu s u p r a r e ,
e r a t ar e a d e v r a t , c n d ne g n d i m la n s i m r t u r i
sirea lui M o ha me d c a r e zicea: P n c n d M oldova va
st p n i Chilia i C etatea-A lb, ia r U ngurii B e lg ra d u l
srbesc, pn a tu n ci nu vo m birui pe ghiaur.
n p r i m v a r a anul ui 1476 pregtirile m u s u l m a n e e r a u
g a t a i gro a zn i ca vijelie veni s se descarce a s u p r a Mo l
dovei. n vreme ce t unurile de pe corbiile turceti b at ea u
zidurile cet il or moldoveneti de la mar e, M o h a m e d S u l
63
CAP IV T E F A N-C EI.-M A RE, A P A R A T O R U l. B A SA R A B IE I

t an ul a r u n c un pod de vas e peste Dun r e, peste ca re b u


luci o puzderi e de oas te t urce as c , ca re a t i n g n d r m u l
mol dovenesc, o lu n g r a b pe u r m a lui tefan, su s inu t
n flanc de plcurile t t r e ti c a re t re c us er Nistru, i
n z u ia u spre Suceava. I n t r o primejdie mai m a r e nu fusese
Mol dova, dect d o ar n zilele ce p r e m e rs er btliei de la
M r e t i .
In mijlocul vijeliilor, te fan nu-i pierdu c ump t ul .
Ca i cu un a n n u rm , el pustii calea inamicului i se
r e tr a s e n codrii Neamul ui . P n acolo l u r m r i M o h am e d
p en tr u a- 1/ aj un ge. Acolo la V alea-A lb sau Rsboieru sa
da t n ziua de 26 Iulie 1476 una din cele mai mari i mai
c r n c e n e btlii din n t r e g t recutul Moldovei. F lo a re a bo
ierimii r m s e s e pe c mp u l de onoare. ns u i te fan scp
numai cu anevoie din n v l m e a l a luptei. n c o n j u r a t n u
mai de puini credincioi ai si ce-i mai r m s e s e r n
via, el rtci n codri p ent ru a-i a d u n a i reface oa st ea
risipit, n vederea unei noi lupte mai norocoase.
I nt re timp Mo h a m e d n ai n t a n e s u p r a t spre Suceava,
dirijnd o col oan spre Hotin, u n de er a a d p o s t i t familia
do mn ea sc . Cet at ea Hotinului ns nu putu fi cucerit,
fiindc er a a p r a t vitejete de prcl abi i ei. S u lt a n u l
n c o n j u r Su cea va i o i arse, n s fr s poat lua i
ce ta t ea d omneas c. T r g n a r e a a c e a s t a p re c um i bolile
ce se nc u i ba s e r n r nd u ri le otirii turceti, c a r e mai su-
feria i de foame, fiind m a r e lips de h r a n , d et er mi na r
pe S u l t a n de a c u t a o n el eger e cu tefan, pent ru a se
putea n t o ar c e mai d eg r a b n p at ri a sa. i a c e a s t a cu
a t t a mai mult, cu c t cetile de la m a r e rezistau bine
a t a c u r i l o r flotei turceti i ar Ttarii fuseser a l u n g a i peste
Nistru. Se vede c atunci tefan, silit de m p r ej u r r i, se
nvoi s pl t ea sc har aci ul cu c a r e r m s e s e n r es ta n ,
pent ru a r s c u m p r a pe calea a c e a s t a linitea rii, a a
de g reu ncer cat , i a sal va cetile de la mare. nvoi al a
a c e a s t a r m a s e n picioare n tot timpul domniei lui Mo
h a m e d al II-lea.
Acordul cu Turcii nu mpiedec- pe te fan de a lua
m s ur il e cuvenite pent ru fortificarea cetilor sale. Zidurile
vechi fur r e s t a u r a t e i ridicate din nou. Cronica r i i .
s pune c n a n ul 1479,Iunie 22, t e fa n ncepu s zideascv
cetat ea Chiliei i o isprvi n acel a a n iulie 14. Firete c ;
aci nu poat e fi vorba de ri dicarea din f u n d a m e n t a cetii, j
ci de o r e s t a u r a r e i comp lec ta re a ei. Tot atunci r e st au ra
t e fa n cetat ea din limanul Nistrului. Aci o inscripie g-
64
5. A P A R A R E A C H I L I E I I C E T A I I - A L B E

sit la Cet at ea-Al b ne spune u r m to a re le : n zilele c u


viosului i de Hristos iubitorului i de Dumn ez eu d r u i t u
lui i de toat l au da vrednicului Ion te fan Voevod, domn a
toat a r a Moldovei, fiu al (ui B o g da n voevod, s a nceput
i s a sfri t acest zid pe Vremea p r c l ab i lo r Du ma i
H r m a n . Aceti doi viteji e r au pr cl abi la Cet at ea-Al b
ntre 1478 1480. In r st im pu l acesta sa s p a t i piatra
c omemor at iv de mai sus.
R e s t a u r a r e a cetilor era g a t a la timp, cci n 1481
Muntenii nc er c ar un nou a tac a s u p r a Chiliei, repetndu-1
chiar n 1483, pent ru a pune m n a pe cetate. ncercril e
lor r m a s e r ns z darni ce; ele prevestiau ns lupte de
cisive pentru s t p n i r e a cetilor moldoveneti, c a r e din
nenorocire nu ritrziar mul t vreme.
Din cele' a r t a t e p n aici putem vedea c tefan-
cel-Mare, n pri ma j u m t a t e a domniei sale, fusese pre
o cu p at a pr o ap e necontenit de chestiuni b as a ra be n e. El
a l upt at cu Polonii pent ru re dob n di re a Hotinului, el a
recucerit cu grele j ert fe Chilia i a a p r a t - o n lupte c r n
cene cu Un gur i i la Baia i cu Turcii la P o d ul -I na lt i
Rsboieni. Tot el a ridicat cetatea Orheiului mpotr iva T
t ari lor i ce ta tea Sorocei c ont ra C aza ci l or prdalnici. n
t regi rea hot are lo r b a s a r a b e n e i a p r a r e a lor mpotriva
Polonilor, Cazacilor, Tt ari lor , Turcilor, U n g u r i l o r i chiar
c ont ra conai onali lor si din a r a - R o m n e a s c e r au p r o
blemele principale ale politicei mol doveneti n veacul
al XV-lea.

5 Ion N is to r
Capitolul V
C D ER EA CHILIEI I CETII-ALBE
l C O N S E C IN E L E EI POLITICE l E CO N O M ICE

1. P refacerea cet ilo r m o ld o ve n eti n raiale tu rceti.


2. O cuparea Pocuiei ca d esp g u b ire p en tru pierderea
cet ilo r basarabene

1. P R E F A C E R E A C E T I LO R M O L D O V E N E T I
N RAI ALE T U R C E T I

n e le ge r ea , pe ca re te fan o a vu cu Mo hani ed al II-lea,


dinui nu ma i p n la m o a r t e a acestui (1483). U r m a u l
s u Bai azid al II-lea, nes im indu- se prin nimic o bl i gat fa
de tefan, ced s trui n ei ienicerilor, cari cereau rzboiu
p e nt ru a se m b og i din p r a d , i deschise o nou c a m p a
nie c o n t r a Moldovei. te fan se trezi deoda t cu Turcii pe
p m n t u l rei. inta oper a i uni lo r turceti e r a u de ast.
d a t cetile moldoveneti de la mare. Susi nea do ar n
sui Bai azid c C hilia e chee i poart la toat a ra M ol
dovei i a rii de la D unre (M u n te n ia ), iar C etatea-A lbl
e chee i p o a rt p en tru toat Polonia, T taria i M area
N ea g r . Aceste pori t rebu ia u cucerite i alipite cu orice
pre mpr iei Ot oman e. Ac eas ta era lozinca Sult anului .
i n ad e v r, Turcii n c o n j u r a r mai nt i Chilia, de-4
spre u s c a t i despre a p i o b t u r opt zile i opt nopi
necontenit, p ent ru a f r n g e rezi sten a Moldoveni lor i a-i
sili s capituleze. In acele grele t impuri e r a u p r c la bi Ia
Chilia Maxi m i Ivanco, cari a p r a r cetat ea p n la
j ertfire de sine. In di mineaa zilei de 14 Iulie 1484, cetatea
c zu n m n a Turcilor ca o g r m a d de d r m t u r i ce aco:
periau corpurile vitejilor Moldoveni, mori pent ru cinstea
i a p r a r e a rii. De la Chilia, Turcii biruitori t re c ur la Ce-
t at ea-Al b, pe c a r e o fo r a r la ca pi tul ar e dup un bom
b a r d a m e n t de 2 zile i 2 nopi, n ziua de 4 A u g u s t 1484,
fiind p r c la bi H r m a n i O a n ea . F a de popul a ia cet
ilor cucerite, Turcii purc es er la fel ca i n Caffa. Trgo^
veii i negustorii de s ea m fur ridicai i dui la Constan-
tinopol. In port ul de nego mol dovenes c de la limanul
Nistrului, a a de nfl ori tor odinioar, nu mai r m a se r
dect 200 familii de pescari; iar la Chilia nu mru l
populaiunii l s at e pe loc er a nc i mai redus.
1 PREFA CEREA CETILOR N RAIALE

Pri n cucerirea cetilor moldoveneti, Turcii nchi se


r complect cercul cuceririlor lor pe r m u l pontic. M ar ea-
Ne a g r devenise un a d e v r a t lac turcesc. P en t ru consoli
darea cuceririlor sale n Moldova, Baiazid refcu repede
cetile ce suferiser a a de mul t cu ocazia cderei lor, i
le puse din nou n s t ar e de a p r a r e . D a r Turcii nu se
mul u mi r numai cu s t p n i r e a cetilor propriu zise, ci
cupr ins er n r aza lor i pri n s e m n a t e din teritoriu mol
dovenesc, pentru a a s i g u r a pe a c ea st cale a pr oviz ionarea
gar nizoanei n timp de pace i cu a t t a mai v r t o s n timp
de rzboi, c n d gar ni zo an el e e r a u sporite prin a r m a t e l e
de operaiune. Cet at ea de margi ne, m p r e u n cu teritoriul
din j u r u l ei, s m u l s din p m n t u l ghi aur il or i s u p u s direct
ocrmuirii turceti, se numi a raia; tot a a se numi a i s u
pusul o t o m a n de legea cretin. Astfel tirbi Baiazid ho
t arul Moldovei dinspre mare, nfi innd acolo dou raiale
turceti: raiaua Chiliei i raiaua C etii-A lbe (1484).
Se recursese la o r g a n i z a r e a a ces to r m rci de grani,
numite i serh a tu ri, pent ru a pune s t p n i r e pe cele mai
n s em na te punct e s tr at egi ce i i m p o r t an t e ce ntr e econo
mice. Pri n o c u pa r e a p e r m a n e n t a p unct el or s tr at egi ce se
put eau s u p r a v e g h e a i ine mai u or n f ru aciunile d o m
nilor notri. I a r o c u pa r e a s tat or ni c a noduri lor de c o m u
nicaie i a ce ntr el or economice i comerciale u r m r i a
scopul de a a d u n a pr odus ele ri lor t r i b ut ar e i de a Ie
canal iza spre c a pi ta la imperiului o toman. Acestui ndoit
scop serviau i raialele turceti ce se o r g a n i z a s e r mai
trziu de-a l ungul Du n rei la O rova i S everin, la T urnu,
la G iurgiu, la B rila, la Izm a il, la T ighina i la Hotin.
Prin sistemul acesta, rile ro mn e ti e r a u n c t u a t e n t r -
un l an de ceti cu g a r n i z o a n e p er m a n e n t e turceti care
le c u r m a u orice a v n t politic i economic. Rai au a Cetii-
Albe ndeosebi pu nea pe Turci n l e g t u r direct cu
Ttarii i nlesnia foarte m ul t opera iunil e c om u ne turco-
t t ar e c ont ra Polonilor i C aza ci l or i mai apoi mpotr iva
Ruilor.
Rai aua Cetii-Albe se nt inde a de la limanul Ni strului
spre vest pn la apa Cogl ni cul ui i, de la m a r e p n
.la o linie, care, p u r c e z n d de la val ea Coglnicului, a t i n
gea Ni st rul la s at ul Pur ca ri , localitate c a re desp ria
ara T u rcu lu i de a ra M oldovei. H o t ar u l raialei de la
Chilia pleca de la Gog lni c spre vest i a ti n ge a la vest de
C a t l a b u g a prin T a b u n a r , D un r e a .
Raialele de la Chilia i Cet at ea-Al b, a e za te la hota-
67
C A P . V. C A D E R E A C H I L I E I I C E T A I I - A L B E 2. O C U P A R E A POCUIEI

rul b a s a r a b e a n , formau circumscripii a dm ini s tr a ti ve deo-1 de doi p r c la bi de Ciubrci u i a n u m e de F t u i Toma.


sebite, sa n giacuri, cu cte un pa a n fr unte c a r e avea sub Aa a fost sortit Mol dova, ca dup o lupt n dr ji t
c o m a n d a sa g a r n i z o a n a cetii, co mp u s din ieniceri i 1 de a p r o a p e 100 de ani s pi arz Chilia i Cetat ea-Al b,
spahii; acetia posedau feude t ima r n cup ri ns ul raialei. 1 pent ru a p r a r e a c r o r a sau d at btliile cele mai c r n
Moiile ac es tor a e r au cultivate de cretinii indigeni, cari j cene din istoria Moldovei i s a v r s a t cu a t t a prisosin
n a v e a u nici un motiv de a p r s i ra ia ua, ci d impotr iv . s n g e ro m ne s c nu numai sub zidurile cetilor, ci i ia
n u m r u l lor sporia mereu prin pribegi din ri le vecine, : Baia, la Rmnic, la P o d u l - l n a l t i la Valea-Alb. Luptele
cari se refugiau n raia, unde t rai ul era mai linitit i d pentru a p r a r e a cetilor b a s a r a b e n e const it ue epoca de
rile mai uoare. Ghiaurii acetia t r ia u n s at e cretine ; glorie m ilitar a Moldovenilor.
ce e r a u a d m i n i s t r a t e de subai numii de p a p en tr u Pri n pierderea a ces tor ceti, Mol dova ncepu s a l u
p s t r a r e a rnduelii i p ent ru s t r n g e r e a har aci ul ui i a . nece pe po vr ni ul decadenii sale i politice i econo
dijmei cuvenite din produsele agr ic ol e i din t urme. No ua mice. Cu drept c u v n t obs er v Miron Costin cu a d n c
raia de la Cet at ea-Al b fu numit, dup limba noilor st- } a m r c i u n e sufleteasc, c de a tu n ci au p u rces ara tot
pnitori, r a i a u a de la A k -k e r m a n , o t l m c i r e ve r ba l a spre ru din an n an pn astzi.
numel ui romnesc.
U r m r i l e pierderei Chiliei i Cetii-Albe fur de- . 2. O C U P A R E A P O C U I E I CA D E S P G U B I R E
z a s t r u o a s e pent ru Moldova, a t t din punct ul de vedere P E N T R U P I E R D E R E A CET I LOR B A S A R A B E N E
politic c t i economic. Politicete a r a suferi o ciuntire
s imitoare a ho tare lo r sale, p ent ru n t r eg i r e a c r o r a se 1 te fan- cel -Mare i ddea bine s e a ma despre pierde
v r s a s e a t t de mul t s n g e romnes c. n g u s t a r e a a c ea s t a * rea ce n d u r a s e Mo ldova prin n s t r i n a r e a litoralului b a
se p ro du se chi ar la r m u l mrii i privia port uri le mariti- 5 s a r a b e a n i de aceia nu lsa nici un mijloc nefolosit pentru
me de comer, care ne p unea u n l e g t u r cu l umea l a r g ; J a r e p a r a t irbi rea rii. V z n d c forele sal e mi litare nu
ea privia nsi plm nii econom ici ai Moldovei, cci js se p ut eau m s u r a cu cele turceti, domnul se hot r s
a a nu me te d. Iorga, a a de nimerit, aceste dou porturi. | r e cu r g la a j u t o r u l put eri lor cret ine din apus. El trimese
Porile Moldovei spre mare, pent ru deschiderea c r o r a i deci soli la regele Ungari ei , la craiul polon i la curia
luptase genera iuni ntregi, se nchi ser pent ru foart e multt p apal, solicitndu-le a j u t o r c ont ra pg ni lor . D a r n loc
vreme. Bogiile trii nu mai put eau fi puse n v a l o a r e a * de bani i c ont ingent e de trupe, el primi ca r s p u n s vorbe
lor cea a d e v r a t , ci serviau de acu nai nt e pent ru m - f r u mo a se de l au d i n c u r a j a r e , c a r e nu-i put eau folosi la
bui barea Turcilor, deprini s t r e a s c din m u n c a i s u - | nimic, mai al es c Turcii, porni nd din noile raiale, nce
doar ea ghiaurilor. i pur s p r a d e a r a de jos. Atunci tefan, bizuindu-se pe
Cu nchiderea ieirilor la mare, ncepu s s t ag n e z e i* forele sale proprii, le iei r pede n cale i-i lovi n c m p
negoul rii, a a de nfloritor odi ni oar. Negust orii s t r i n i ) deschis, pe m al u l Ct l bu gei , la h ot a r u l raialei de la Chi
nu mai av e au di nspre m a r e acces liber n Mol dova; v e - i lia, i, t indu-le calea, ucise pe muli dintre ei.
chile d ru mu ri de comer r m a s e r p r s i te i visteria d o m - | D a r pierderea cetilor l d urea a a de mul t c n a nul
neasc nu se mai umpl ea cu a u r u l m b e l u g a t cel a d u c e a u 4 u r m to r, tefan trimise o nou solie n Polonia pent ru a
vmile nainte vreme. Rosturile comerciale ale Chiliei t re- ^ fgdui craiului c este g a t a de a pre sta j u r m n t u l de
c ur de atunci ncoace a s u p r a Tomarovei (Reni) i n deo-ijj v as al it at e n schimbul aj ut o ru l ui cuvenit pent ru recuceri
sebi a s u p r a Galai lor, cari devenir cu vr eme a s i n g u r u l ! rea p or turi lor b as a ra be n e. C ro ni ca r ul Nicolae Costin ni
port mol dovenesc la Dunre. 1 spune c i nt re sfetnicii cr aiului se g s i a u destui o ameni
P en t ru a c ti ga p m n t suficient p ent ru nouile ra ia le, de s ea m c a r i l n d e m n a u s ape re pe tefan- Vod i
Turcii mp in g ea u h o t ar ul Moldovei de la r m u l m r i i l Mol dova de Turci cu t o at p ut er ea sa, s-i fie c a u n prete
tot mai depart e spre nord, silind pe ai notri de a for ma o l Moldova, dect pierznd-o s-i fie a se lupta cu Turcii
nou linie de h ot ar mai j os de C iubrciu pe Nistru, u n d e pent ru a r a leeasc; ci nimic n a folosit. Cu t oate a c es
se i nst al ase pr cl bi e din Cet at ea -Al b. Se pomenet e tea, tefan, n d j d u i n d c va primi a j u t o r u l , necesar,
69
CAH V C A D E R E A C H I L I E I I C E T A I I - A L B E

plec la Colomea i presta acolo craiului Cazi mi r j u r


m n t u i de v a sa l i t at e (1485)
M a r e fu ns desiluzia rzboinicului domn c n d vzu
cu t oat s t r u i n a sa, a j u t o r u l polon nt r z ia mereu pen
t ru a nu veni niciodat. Nu m u l t dup aceia, Polonii n-
t h e i a r chi ar pace cu Turcii dup spatele lui tefan, r-
pindu-i astfel orice s p e r an de a putea recuceri cetile
b a s a r ab e ne . Plin de a m r c i u n e m r t u r i s i te fan c s a
n chi nat craiului polon, recunoscndu-1 de s u z e r a n u l su,
pent ru a obine scut i a ju t o r c on tr a Turcilor, ca s nu
le devie t ri but ar. Crai ul ns m a p r s i t i nu mi-a
a j u t a t zice tefan i a a s u n t silit s pltesc h ar aci u
Turcilor. Acum a m a r u n c a t u n os n t r e 2 cini, s se
m n n c e n t re ol al t p ent ru el. Eu voi privi s v d cine
nvi nge i acela va fi s u z e ra nu l meu.
Plin de r es emnare, te fan trebui s se mpace cu g n
dul c cetile b a s a r a b e n e nu mai p ut eau fi redobndite.
El c u t deci d e sp gu b ir e n alt parte. Atunci, chinuit de
necaz, el i a d u s e am in t e c s t r m o u l su P e t r u - M u a t
m p r u m u t a s e craiului leesc o s um m a re de bani, pentru
c ar e craiul i zlogise t oat Pocuia cu ora el e Sniatin i
Colomea pn la Halici. Crai ul nu napo ias e banii i nici
urmai i si nu grijir de a restitui s u m a n t r e a g . Alexan-
dru-cel-Bun se gndi s revindice Pocuia, d a r m oar te a
l mpiedec de la real izarea acestui plan. i tefan-cel-
M ar e se feri s at ing chestiunea Pocuiei pn la m o m e n
tul c n d n e p sa re a lui Cazi mi r fa de d ure rea sa pent ru
pierderea cetilor l fcu s pi ard orice consideraie
fa de vechiul su debitor. In a nul 1492, tefan, folo-
sindu-se de revoltele r n e t i din Pocuia, nvli pe
n ea t ept at e n a c ea st provincie, cupr ins e mai mu lt e s at e
i se nt oarce a c a s cu m a re p r a d , din care t rebuia s
acopere birul fa de P o a r t . In regiunile cupr ins e de
a r m a t a mol dovenea sc slujbaii domnul ui n cepu r s ri
dice drile i zciuelile cuvenite. De acolo voia te fan
s scoat bani pent ru har aci ul turcesc. ncer cr il e P olo
nilor de a det er mina pe te fan s se r e t r a g din satele
o cupate r m a s e r zdarnice.
Atunci noul rege polon Ioan Al ber t hot r de a nt re
prinde o expediiune c on tr a Mol dov eanu lu i n d r tn ic ,
pent ru a-1 a l u n g a din scaun i a anexa chi ar Mol dova la
a r a sa. P r e t e xt n d c voiete s se coboare de-a l ungul
Nistrului n j os pe d ru mu l Hotinului spre Cet at ea Alb,
pent ru a a l u n g a pe Turci de acolo, cr ai ul polon, r u sftuit,
70
2. O C U P A R E A POCU1EI

lu d r um ul spre C er n u i i se ndr ep t spre Suceava,


pe ca re o asedia mai mul t vreme, ns fr de a o put ea
cuceri.
'I nt r e timp te fan a d u n o as t ea sa i o a ez n codrul
Cozminului de l ng Cernui , cu scopul de a tia P olo
nilor comunicaia cu a r a lor. P l a n u l lui te fan izbuti
deplin, cci, ivindu-se boli n otirea polon i nt rz ii nd
c api tu lar ea Sucevei, I oan Al ber t ddu ordi n de r e t r a ge r e
pe d r um ul pe ca re venise, c o n t r a r nelegerii ce a vus e cu
tefan de a se r e t r a g e din Mol dova pe o cale a s u p r a
creia conveniser ambii beligerani. Atunci tefan, l s n d
pe Poloni s se nfun de bine n codru, r s t u r n copacii
retezai a s u p r a lor, n g r o p n d sub trunchi uri le s tej ari lor
m b tr n i i ot irea polon i trufia cr aiului I oan Albert.
In m ar g i n e a fgetului de la Cozmin s a da t zice a a de
f r umos d. I or g a m emo ra bi la btlie de Ia D u m b r a v a -
Roie, cea din u r m v n t o a r e rzboinic a b t r n u l u i leu
moldovean. In pacea ce s a a e z a t dup de z as t ru l P ol o
nilor n Moldova, t e fa n s cu t ur orice a p a r e n de a t r n a r e
fa de craiul leesc i restabili vechile h ot ar e ale rii sale
fa de Polonia.
In p r a g u l bt r ne el or, chinuite de r a n a primit sub
zidurile Chiliei i de r egr et ul p ent ru pi erderea cetilor
de la mare, t e fa n se h ot r s i s p r ve a sc o d a t cu chestia
Pocuiei c a re r m s e s e nc deschis. P e n t ru a nu mai
lsa u r m a i l o r si chesti unea a c ea st a nehot r t, spre
sfrituP'domniei sale, b t r n u l i ncer cat ul voevod i ntr
din nou cu put ere a r m a t n Pocuia, o ocup n nt regi me
i ae z acolo pr cl abi i si, la Col omea i Sniatin. Aa
nelese mare le domn s se d e s p g u b e a s c fa de Poloni
pent ru refuzul sprijinului lor la recucerirea Chiliei i
Cetii-Albe!
Pe l ng mre el e sale fapte rzboinice, tefan-cel-
M a r e s v r i i fapte de l umin i c u l t u r deopotriv de
mari i neperitoare. Nu s v r i a nici o fapt de arme, pe
care el s n o fi nvenicit prin ridicarea unui l ca de n
chinare Dumnezeul ui d t t o r de i zbnd. El este ctitorul
a mai bine de 40 de biserici i mns ti ri , pe c a re le-a n
zestrat cu moii ntinse i od oa r e scumpe. Cea mai f r u
moas i bog at nt re toate este m n s t i r e a Putnei, pe
care o fond n a mi nt ir ea recuceririi Chiliei. i e r a u m e
nite aceste ctitorii s ad uc laud Dumn ez eul ui prinilor
notri, s st rec oare n de jd e i m n g i e r e n sufletele celor
71
C A P . V. C A D E R E A C H I L I E I l C E T I I - A L B E

chinuii i nenorocii, s r s p n d e a s c lumina nv t ur ii


i s dea a d p o s t celor b t r n i i neputincioi.
Dintre ctitoriile cucernicului domn se g si au n B a s a
rabia m n s t i r e a C hipriana, a e z a t n megieia ctitoriei
bunicului su Al exa ndr u de la Vrzr et i, biserica Sf. Ni-
colae din Chilia, zidit la 1484 de arhit ect ul italian l oan
P r o v a n a , i o biseric la Cetat ea-Al b, precum a r a t
inscripiile descrise de Murzakievici n Memoriile Societ
ii Arheologice din Ode ss a. Ur ma i i lui tefan n ze s t r a r
ctitoria b a s a r a b e a n cu moii i odoare, precum se va
a r t a la r n d u l su.
te fan -cel -Ma re a fost cel dinti domn r om n care
a a v u t reia iu ni directe cu M oscalii. El se ncuscri cu ar ul
I van al I I I -l e a, d nd fiului i mot eni torului acestuia
Dimitrie n c s t o ri e pe fiica sa Ileana. P c a t n umai c
c s t o r i a a c eas ta a fost a a de nenorocit.
Legt uri le lui te fan- cel -Ma re cu B a s a r a b i a au fost
cele mai st rn se . El a recucerit Hotinul de la Poloni i
Chilia de Ia Munteni; el a b t u t pe Tt ari la Lipnic i pe
Turci la C t l b u g a ; el a fortificat Orheiul i Soroca i a
r e p a r a t zidurile Cetii-Albe; el a colonizat pustiurile ba-
s ar a b e n e cu cete de viteji i voinici, de la ca re coboar
mazilii i rzeii hotineni, soroceni i orheieni de azi.
P e nt ru a p r a r e a Chiliei i Cetii-Albe, pe ca re el Ie so
cotea ca fiin d toat M oldova, el a nc ru c i at ar me le cu
Ungu ri i la Baia, cu Muntenii la Rmnic, cu Turcii la Po-
d ul -In alt i Rsboieni P en t ru r ed ob n di rea cetilor basa-
rabene, el, eroul cr etintii, c lc ndu- i pe inim, i-a
plecat genunchiul nai nt ea craiului leesc la Colomea. El
a nceput cu o r g a n i z a r e a unui nou front de a p r a r e cont ra
raialelor turceti din sudul Basarabiei, a e z n d prcl abi
la Ciubrciu.
Iat fapte m re e care trebuie s constituie pentru
toi Romnii i ndeosebi pent ru B as a r a b i a , titlul de a-
dnc veneraie i sincer recunot in pent ru ami nt irea
celui mai m a re i mai glorios domn al Moldovei. Dup o
aa de rodnic domnie de 47 ani, 2 luni i 3 s pt m ni ,
muri tefan n ziua de 2 Iulie 1504 n S ucea va i fu n
m o r m n t a t la P u tn a . Mai bine ca oricui se potrivesc lui
tefan- cel -Mare cuvintele lui Miron Costin c a re zice: El
era un om deplin, cap nt reg, fire a d n c , ct poi zice
c nasc i n Moldova oameni.
Capitolul VI
P IE R D E R E A T IG H IN E I $1 A B U G E A C U L U !

1. U rm aii lui te fa n -c e l-M a re. 2 R aiaua B en d eru lu i


i ocuparea B u g e a c u lu i. 3. A le x a n d ru L p u n e a n u l.
4. B t lia de la C ahul i raialele Is m a il i Reni.

I. U R M A I I LUI T E F A N - C E L - M A R E

Dup mo ar te a lui tefan, domni a Moldovei trecu a s u p


ra fiului su B o g d a n , numi t cel Chior, fiindc n t r o b
tlie i pierduse un ochi. El ced Pocu ia cr aiului polon
n n de jde a de a c p t a n c s t o ri e pe sora craiului. Va-
z n du -s e ns n el at n a t ep t r il e sale, el se r zb un
a m ar n i c c o nt r a regelui. El nvli pe n e a te p ta te n Pocuia,
a r z n d i pustiind totul p n la Leov, robind mu lt lume
i f cnd bo g at p ra d. Da r cu toate aceste el nu isprvi
nimic, fiindc n cele din u r m trebui s re nu n e i la
Pocuia i la m n a princesei poloneze; ba mai m u l t chiar,
el slobozi i pe robii de rzboi pe cari i ridicase din
Pocuia.
J i g ni t n a m o r u l s u propriu prin refuzul princesei,
c a r e l gsi a prea slut, el se c st ori cu o Mol doveanc,
avu ns nenorocirea s fie c lc a t de Tt ari chi ar n ziua
nunii sale. Aceti megiei de peste Nistru devenir din zi
n zi tot mai n dr z ne i i ndeosebi din moment ul,
c nd hanul lor fu silit de a re c un oa t e s u ze r an i ta te a
s ul tanul ui i de a se ncuscri cu dnsul . P en t r u a face
fa exigenilor de a p r a r e fa de aceti vecini prdalnici
i turbuleni, B o g da n petrecea foarte des pe p m n t u l
Basarabiei i mai ales la Lpu na , u n d e l a t r g e a i o
a ve n t u r de d r a g o s t e cu f r u mo a s a A n a s t a s i e din L
puna, ca re deveni m a m a lui A l e x a n d r u - Vo d - L p u n e an u l .
De la Lpu na , u nd e B o g da n petrecea cu a t t a d ra g , el t r e
cea la curile domneti din Hui, ca re se ridicau n p r e a
j m a bisericii lui te fan -cel -Ma re de acolo.
D a r pe l ng a ventur ile sale a mo ro as e, B o g d a n cu
sfetnicii si se g nd iau serios la o r g a n i z a r e a ap rr ii
noilor h ot ar e ale Moldovei, ciuntite i mp u i n a t e dinspre
raialele Chiliei i A kke r ma nul ui . Atunci sa nceput s se
73
CAP VI. P I E R D E R E A T I G H I N E I I A B U G E A C U L U I

nj ghebez e a ezr i romne ti de-a l ungul Ia lpu gu iu i, de


la Greceni n s us p n la codrul Tigheciului, c a r e prin
nsi n a t u r a lui f or ma o b un linie de a p r a r e , i pn
la L pu na . n toiul a ces tor pregt iri de a p r a r e muri
Bogd an , nc t n r , n 1517.
n domnie i u r m fiul su nevrs tnic te f n i , care-i
istovi viaa nc f r ag e d n chefuri i a pu c t u r i netrebnice,
fr ca a r a s se Ti al es cu ceva pe u r m a tiranicei sale
domnii. El fu o t r v i t la Hotin i dup c t se spune chiar
cu tiina boierilor i a soiei sale S t a na , fiica lui Neagoe
B a s a r a b , cari voiau s s cape a r a de tirania lui.
Dup m o a r t e a n p r a s n i c a lui tefni , c or oana
Moldovei trecu a s u p r a unchiului s u P etru R are, u n fiu
al lui tefan- cel -Mare, din l e g t u r a sa cu R ar e o ae a din
H r l u. Noul domn motenise de la t at l s u c u r a j u l i
energi a rzboinic, care-I m n n lupt cu Un gu ri i pent ru
Arde al i cu Polonii p ent ru Pocuia. n Ar d e a l reui s c u
cereasc inutul Bistriei i s-I s t p n e a s c vremelnic. Cu
Polonii ns o pi ru, s uferi nd n fr n j e r e a de la Obertin,
ca re pecetlui definitiv pierderea Pocuiei. Cu toate acestea
Rare i p s t r firea zicnd: S nu fie m n d r u craiul
pent ru biruina lui, cci n a dobndi t-o cu nsi put erea
sa, ci n umai cu norocul, c a r e se schimb necontenit, i
n a biruit craiul, ci Dumnezeu, c a re pedepset e pre domni
pent ru prea m a r e a lor ncre dere ntrnii.
D a r cu t oat n f r n g e r e a de la Obert in, P e t ru Rare
nu se d du btut, ci cont inu hruel il e cu Polonii. P e n t r u
a-i a s i g u r a n ce ta tea Hotinului u n punct de reazim n o-
peraiunile s al e c ont ra Polonilor, el r e p ar vechile ziduri
ale cetii, ridic noi ziduri puternice de p iat r i de c
r mi d roie i tare, c a r e se pot vedea p n azi. El spori
n u m r u l s t r je r il or i a p r t o r i l o r i ncre di n c o m a n d a
cetii p r c la bu l ui Ghi ang he a , a crui pricepere i vi
tejie fu r sp l t i t de domn prin un loc pustiu la Ciuhur, n
inutul Hotinului, pe am be prile Ci uhurul ui, care a n u m e
se chi am Rujini. Pres u pu n er il e lui R are se adeveri r.
Luptele cu Polonii se localizar n p r e a j m a Hotinului.
I an Tarnovschi, c o m a n d a n t u l otirilor leeti, s t r n g e a
tot mai s t r ns br ul de n c o n j u r a r e a cetii, p n ce, n
cele din u r m , dup o l upt d es pe rat de 7 s p t m n i , o
cuceri, m in n d zidurile i a r u n c n d u - l e n a e r m p r e u n
cu eroicii lor a p r t o r i moldoveni.
In tr e timp P e t ru R ar e se n d u m n i s e i cu Turcii
cari dedeau c r e z m n t ponegr ir il or i r e c la ma i u ni lo r polo-
74
1 U R M A I I LUI TEFAN- CEL- AVARE

neze. Firea a p r i g i n es tat orni c a domnul ui mol dov ean


displcea demul t s u lt an ul ui S oli man- cel -Mre , sub d om
nia c rui a imperiul o t o m a n at i ns e c ul mea puterii i s t r
lucirii sale Mai m u l t dect r ecl ama iuni le poloneze, indis-
puser pe s u l t a n certurile cont inue de la h o t a r u l noilor
raiale turceti de pe p m n t u l Moldovei.
Po pu la ia r aial el or se aproviziona nt re altele i cu
lemne din codr ul Tigheciului. Int re Tigheceni i Turci se
iscar certuri foarte a pr ig e pe tema a c e a s t a U n g r a v con
flict de acest fel izbucni n 1536, c n d Tighecenii f u g
rir pe Turci p n sub zidurile Chiliei, ar zi nd u-i m a r g i
nile. Atunci s ul tanul , voind s-i a s i g u r e hot arel e r ai al e
lor sale de la Chilia i A k ke r ma n, ceru lui P e t ru R ar e s-i
cedeze din p m n t u l Moldovei o nou fie de pmn t,
ca re s ser veasc drept b r u de izolare nt re raiale i co
drul Tigheciului. F ia a c ea st a de p m n t er a regiunea de
step a B u g eacului. P et r u Rare se mpotrivi cererii, p re
cu m fcuser nai nt ea sa i sfetnicii lui tefni . D a r
mpotrivirea a ceas ta fu numai vremelnic, n t r u c t domnul
er a a m e n i n a t la n or d i de Poloni, cari l u as er Hotinul
iar n flancul dinspre r s r i t de Ttari, cari venir s
sprijineasc preteniunile s ul tanul ui, din ale c r o r real izare
er a s rezulte un c t i g i p ent ru dnii.
Spre sfri tul verii 1538, s u l t a n u l Sol iman ncepu
c a m pa n i a sa n Mol dova. Cu o a r m a t puternic, cu o
sut tunuri i cu mul te cmi le el trecu D u n r e a la Isaccea
pe un pod de v as e i a j u n s e la P r u t. n ac el a timp trecur
i Ttarii Nistrul, iar Polonii p us ti au inutul Hotinului de
te cu pr ind ea g ro a za . O vijelie mai n p r a s n i c nu se a b
tuse a s u p r a Moldovei din zilele marel ui tefan. Rare re
cur se la tactica t at l ui su, pustiind a r a n d r u m u l d u
manului, ca re n zuia spre S ucea va. Ce-i a j u t lui R are
respingerea atacul ui T t a r i l or cari a j u n s e r p n la te-
fneti, dac n moment el e acele critice boerii l p r s i r ,
fiindcl u r a u pent ru p u r t a r e a sa rea cu dnii i p en
t ru tirania sa. C a u z a a d e v r a t a acestei du mni i fa de
domn er a 'dragostea lui R are p ent ru rani , pe cari d o m
nul i lua n scut mp otr iva as up r ir il o r boereti. Ne ma i-
a v n d pe cine se r zema, R are pr s i tronul i pribegi cu
puinii credincioi, ce-i mai avea, n Ardeal . Du p fuga lui
Rare, s u l t a nu l a j u n s e fr nici o piedec la Sucea va,
u nd e aez u n nou do mn n p e r s o an a lui te fa n , ca re er a
i el un nepot de fiu al lui te fan- cel -Ma re, prin u r m a r e
din os domnesc, cum zice c r oni car ul U re che
75

;
CAP VI P I E R D E R E A T I G H I N E I I A B U G E A C U L U I

S h i m b a r e a a c ea s t a de domn na r fi fost a a de mar e


nenorocire pentru ar , dac Sol iman sa r fi m rg i ni t
numai la a c ea st m s u r . Da r el nu venise d oar cu
a t t a puzderie de o a s t e n Mol dova, n umai pent ru a ceas t
is prav . Scopul principal al expediiei sale e r a d oar a s i g u
r a r e a i l rgi rea h o t a re l or r aial el or sale de la A k k e r m a n
i Chilia, precum i o r g a n i z a r e a unei noi raiale.

2. RAI AUA B E N D E R U L U I l O C U P A R E A B U G E A C U L U I

Dup fortificarea Hotinului i a Sorocei r m s e s e


Tighina vad ul cel mai n s e m n a t la Nistru. Pe acolo trecea
vechiul d ru m de nego, ca re lega Mo ldova cu a r a t t
reasc. A su p ra acestei vestite t r e c t o ar e i a r u n c a s e sul
tanul privirile sale, fiindc de a c o l o . p u t e a u fi inui lesne
n fru a t t Ttarii c t i Moldovenii, cci Tighina se
gsi a chi ar la h ot arul a c es t or dou neamuri , a a de deose
bite n credina i n deprinderile lor.
Din porunca lui So li ma n deci se a e z a r ienicerii la
Tighina i o p re fc ur cu n t r e g inutul d i m p re ju r n raia
turceasc, a treia Ia r n d pe p m n t u l Moldovei. Vadul
Tighinei nu putea r m n e nefortificat, i de aceia s ul t an ul
ridic o puternic cetate de mar gi ne , pe care o numi
t urcete B ender, adec poart. D e a s u p r a nt rri i n cetat e fu
a e zat , din po ru n ca s ul tanul ui, o t ab l c om emor at iv
pent ru a nvenici n m a r m o r m a r e a i zb nd a s u l t a
nului a su p r a domnul ui Moldovei i c l c ar e a nvinsului
sub potcoavele cailor mp r te t i. N um el e cetii trecu
i a s u p r a ntregii raiale, c a r e s a n um it de atunci ncoace
ra ia ua Benderului. O r g a n i z a i a raialei er a la fel cu cea de
la Akk e rm an i Chilia, cu toate c h ot ar el e ei e r a u mai
ngust e. Raiaua Bender ului a ti ngea la nord ap a Bcului
i ar la sud a p a Botnei; spre r s r i t ea a j u n g e a p n la
mal ul Nistrului, iar spre a p u s er a des p r i t de inutul
Orheiului p r in t ro linie meri di onal c a r e pleca de Ia mal ul
Bcului la Bulboca i a ti ngea r m u l dre pt al Botnei Ia
Slcua, care er a i ea c upr in s n raia.
Din nenorocire pent ru Mol dova, s u l t a n u l Soli man nu
se mulumi ns nu ma i cu a c ea st ciuntire a rii. Ci dim
potriv, el venise cu g n d u l s pr efac i Hotinul n raia,
i dac na real izat acest g nd, apoi a c e a s t a este a se
mul umi numai mprej ur ri i, c Hotinul er a o c u p a t de P o
loni i sul tanul nu voia s nt re n rzboiu cu ei.
I n schimb ns el puse s t p n i r e a s u p r a B ugeacului,
76
2. R A I A U A B E N D E R U L U I

ca re se nt indea ntre hot are le r aial el or i co dr ul Tighe-


ciului. Noul h ot ar n t r e Mo ldova i p m n t u l Bugeac ul ui
cotropit de Turci, ncepea la s at ul S l cu pe Botna, ducea
spre apus, tia Cogl ni cu l mai j os de G r d i t e i at ingea
I a ip u gu l mai sus de J a v g u r , i de acolo de-a l u n g u l Ialpu-
gului spre sud pn la h ot ar ul raialei de la Chilia.
n fia rlui t din p m n t u l Moldovei de S oli man
se gsia i Ciubrciul, u nde a e z a s e te fan -cel -Ma re pe
prclabii si retrai de la Cet at ea-Al b. Firete c prin
noua d e s t r m a r e de hot ar, aceti p r c l ab i f us eser nevo
ii dq a se r e t r a g e din nou spre nord, pent ru a se stabili
la L pu na . Pe u nul dintre acetia, pe Toma p r c l a b
de Ciubrciu, l miluise P et r u R are n 22 M ar ti e 1535
pent ru dr eptcredi nci oas a lui s luj b cu un loc pustiu
pe B o tn a , n t r e Do bra i Oale, u n de este m a rele Chi-
inu, ca s-i aeze acolo u n sat. n actul acest a de
dona iune este vorba de un loc pe B otna. Aa fiind locul
dr ui t p r c l ab u lu i Toma nu poate fi identificat cu o r a u l
Chiinu, ca re este a e z a t pe a p a Bcului i nu a Botnei.
P ierder ea Tighinei i a Bu geac ul ui a fost o nou
a m p u t a r e din t r up ul Moldovei. Numai atunci boerii i
d d u r s e a ma de u r m r i l e dezbinrii lor. Ce mai put eai
folosi nvinuirile pe c a r e ei le a d u c e a u noului domn, c
a r fi ce dat Turcilor j u m t a t e din p am nt u! rii de la
D u n r e p n la muni, n e l e g n d firete p n n codr ul
Tigheciului? n di sperarea lor ei g s i r n Stefan- Vod
apu l i spr it or pent ru toate greelile politice ce sau comis.
D a r r s p u n d e r e a t rebuia s apes e a s u p r a contiinei lor,
c n d p r s i r pe Rare tocmai n moment el e cele mai
grele pent ru a r . n astfel de condiiuni a me ni n r i l e
lor nu put eau produce nici un efect. I at n ce ton vorbiau
ei fa de domn, c rui a de bun se a m i se s fia inima
de d urerea rii: Dac nu vei c p t a napoi acea p ar te
a rii ce au luat-o Turcul i nu te vei mpotrivi aceluia
ca s o uneti sub o b l d ui re a ta, s fii n c r e d i n a t c,
nf i nd u -se un al treilea d u m a n , ori care a r fi, c a r e
s r v ne as c domnia, vom trece la d n s u l i nu te vom
mai privi ca domn.
D a r n condiiunile date, ce putea face nenorocitul
voevod, ca re n avea nici o putere fa de Turci i cu
a t t mai puin n t r o vreme, c n d a r a er a a m e n i n a t
de foamete din c a u za l cust elor ca re mi stu is er t oat
recolta. Din pricina acestei nenorociri te fan fu poreclit
L cust.
77
CAP VI. P I E R D E R E A T I G H I N E I I A B U G E A C U L U I

D a c n s t e fa n n avea putina de a r edobndi Bugea-


cul i Tighina, el reui totui s cti ge Hotinul de la Poloni,
c a r e e r a g u v e r n a t de h a t m a n u l Ta rnows ki . Pri n t r a t a t u l
de pace ce sa s e m n a t chiar la Hotin, Polonii se obl i gar
s eva cu ez e cetat ea, s o restitue Moldovenilor i s
respecte vechile h ot are nt re ambel e ri.
S uccesul ac es ta ns nu putea acoperi nicidecum cio-
p r ir e a ho ta ru l ui dinspre ami azzi . P e n t ru aceia boerii,
b g n d de s e a m c te fan L c us t a nceput puin
cte pu in a da m p r a t u l u i p m n t u l rii, voind s
dea t o at c o a s t a de la D u n r e p n la muni, precum
i Ni st ru tot i, b nu i nd c domnu l e mai cu priin
Turc ului dec t cretinilor, puser la cale un compl ot
s n g e r o s mp o tr iv a sa i o expediie n teritoriul rpit
de Turci. n no ap te a n care te fan- Vod fu ucis, o ceat
n a r m a t de Moldoveni nvli, pe nea te pt at e, n Bugeac,
un de Turcii i i neau de obicei mul te vite, pr a d
100.000 oi i 80.000 de capete de alte dobitoace, pustiind
i u c i g n d tot ce n t ln ia u n cale, p n a p r o a p e de
C et at ea -Al b, p en tr u ca apoi, n c r c a t de pra d, s t reac
Ni st rul i s fug n Polonia (1541). n z a d a r scria
s u lt a n u l craiului S i gi s mu nd al Poloniei c nite r u f
ctori din supuii notri Moldoveni sau r s cu l at , au t iat
pe d om nu l lor i m p r e u n cu civa Polonezi au nvli t
n a r l n g A k k e r m a n i Bender, au p r d a t sate, au
ucis pe muli, au f u r at oi i alte dobitoace, au p r d a t i alte
m r i u r i i a u fugit n a r la tine, adec n Polonia.
Revolta sufl et easc a Mol doveni lor fa de rpir ea
Tighinei i a B ugeac ul ui nu putea fi n du it . Ea trebuia
s se mani fest eze i s a m a n i fe st a t n mod snge ro s.
Noul domn, A le x a n d ru C ornea> un fiu n a t u r a l al lui
Bogdan-cel -Chi or, n v din s oa r ta t ragi c a nai nt a ul ui
su i, i n n d s e a ma de dori n a rii, ncerc s recuce
re as c p m n t u l rpit de Turci. Spre acest scop el n t r e
prinse o expediie n Bugeac, p t r u n s e a d n c n raialele
turceti, b t u 800 de spahii turci, pe cari i nt l ni se n
cale, i rpi mul te t u r m e de oi i cirezi de vite. I a t cum
tiau st rmo ii notri s-i apere moia! D a r m ar e a
n d r z n e a l a lui Al ex an dr u- Vo d i grbi c derea.
n t r e timp P e t ru Rare, pri bea gul de odi ni oar, se
m p c cu Turcii i primi din nou domnia Moldovei. Cu
a j u t o r turcesc, el se re nt oa rs e n Mol dova, lovi pe Ale-
x an dr u C o r n e a , l prinse ,i-i tie capul. Astfel plti nen or o
citul do mn cu capul su n d r z n e a l a patriotic de a li
78
2. R A I A U A B E N D E R U L U I

ncer cat s recucereasc inuturile b a s a r a b e n e rpite.


Conditiunile n ca re a re dob n di t c or o a n a nu n g
duiau lui P et ru - Rar e de a cont inua lupta p en tr u r e n t re
girea ho tare lo r trii. El trimise, ce-i drept, un sol la P o a r t
s comunice acolo c boerii nu pot su feri cu nici un chip
c li s'a lu a t partea cea m ai fru m o a s a M oldovei, d ar
co ns t at r il e aces tea n a v e a u nici o v a l o a r e pract ic. Tighi-
na i B ugeac ul r m a s e r n minile Turcilor, poat e chiar
cu nvoirea lui P e t ru Rare. Acest c o n s i m m n t par e s
fi fost ch iar condiia p ent ru do b nd i re a domniei pent ru a
doua o a r . D ru i re a unei f r u mo a s e evanghelii p en tr u cti
toria tat l ui s u de la Ch ip ri an a e r a s i n g u r a m n g e r e ,
pe ca re P et r u R are o put ea a du c e sufl et el or a m r t e
ale B a s a r a b e n i l o r din c a u z a pierderilor n d u ra te .
n domnie l u r m a r fui si, dintre cari cel mai m a re
Ilia avu prost ul g u s t de a p r s i legea s t r m o e a s c i
de a m b r i a pe cea m o h a m e d a n . Se par e c fusese
ad eme ni t la acesit p a s nesocotit prin f gdu el il e s u l t a n u
lui de a-1 f a c e ' s t p p ,peste cetile turceti de la Du nre,
nt re c a r e e r a u Chilia, A k k e r m a n u l , Bend er ul i chi ar
Oceacovul de la g u r Niprului. Uia-Vod, t urcindu-se,
lu numel e de M o h a m e d i a j u n s e pa la Silistra. Din
fericire p ent ru un it at ea religioas a ne a mu lui nostru,
treceri de acestea la m a h o m e d a n i s m sa u n t m p l a t foarte
r a r i n umai i ndividual i nicidecum n m a s ca n
Bosnia i Al bani a^ u n de o m a r e p a r te a populaiunei
sr bet i i a lb an e ze a. m b r i a t i s l am i sm u l - i l p s t r e a z
p n n zilele noastre,
O m r t u r i e polon de la 1551 a r a t c s u lt a n u l a r fi
ocup at i Ci ub r ci u l\ L p u n a i chi ar i Tigheciul. Pri n
m r t u r i a a c e a s t a se confirm o c u pa r e a B uge ac ul ui de c tr
Turci, un inut ca re cu pr in d ea Ci ubrci ui i se estindea
p n la hot arel e Lpunei i la m a r g i n e a codr ului tighe-
cean. n t r e a g a regiune din s udu l Moldovei, c a r e fusese
cupr ins de Turci, a p a r e n i st oriografia c o n te mp o ra n
cu evenimentele sub numel e de B asarabia. A a a r a t
un c l t o r n 1572 A k k e r m a n u l i Chilia ca fiind a e zat e
n B asarabia.

3. ALEXANDRU LAPUNEANU

Dup r e t r a g e a lui Ilia i r s t u r n a r e a fratelui s u


tefan, do mn al Moldovei a j u n s e Al ex a nd ru L pu ne a nu ,
fiul Ana st as ie i din l e g t u r a ei cu Bogdan-cel -Chi or. Noul
79
C A P . VI . P I E R D E R E A T I G H I N E I 1 A B U G E A C U L U I

domn era deci dup m a m b a s a re be a n. Domni a sa n a


a d u s ns mult bine rii. El er a un foarte bun g os podar ,
fcea nego cu Saii din Arde al i trimitea agenii si
comerciali p n la Veneia. De altfel L p u n e a n u era un
om bolnvicios i foarte bnuitor, n e ncr ez ndu-s e n ni
meni. El r s p u n d e a r e g u l a t har aci ul fa de P o a r t i
nu ieia nicicnd din c u v n tu l sul tanul ui. Firete c
de la un astfel de domn nu se putea at ept a, ca el s fi
n ce r ca t recucerirea Tighinei i a Bugeacului. Di mpot ri
v, el fcu pe placul Turcilor, d n d porunc ca s se
d r m e toate cetile din Mol dova, pent ru ca n viitor
s nu mai poat constitui o primejdie p ent ru dnii.
Si atunci Al ex and ru- Vo d a u mp l ut cetile cu lemne i
le-au a pr in s de au a r s i sau risipit. N u m a i H otinul
au l sa t s fie de aprare d esp re a ra leeasc. Si a a
s cp de rpire a c ea st i m p o r t an t cetate de hotar.
L pu n a, locul s u de natere, a j u n s e la o o a r e c a r e
n s e m n t a t e sub domni a sa: Vameii de Ia Tighina se
r et r a s e r la L p u n a , pe u n d e ducea d r u mu l spre a r a
t t r e a s c . S ta iu n ea v a m a l silea pe negus tori s popo
s eas c acolo pent ru vmui re. A a a devenit L p u n a
ncetul cu ncetul un orel, c a r e er a c r m ui t dyp
vechiul obiceiu de un ol tuz i 12 p r ga ri . Pecetea o r a
ului avea o cruce la mijloc. Mai apoi L p u n a deveni
ce nt rul a d m i n is tr a ti v al inutului cu acelai nume, a v n d
n frunte p r c la bi i mari vtafi, cari n gr ij ia u de a p
r a r e a h ot arul ui c o nt r a ncl cri l or d u ma ne . Ca nepot
al lui tefan- cel -Mare, L p u n e a n u nu uit de ctitoria
b a s a r a b e a n a bunicului su. El n z es t r m n s t i r e a
Chi pri ana cu u r m t o a r e l e moii: Lozeni, Preajolteni,
Oneti, S adov a, Bliceni, Luceni, Vorniceni, Dumeni,
Gl veni , Bisericani, Purcenii -de-Jos precum i cu vii
la Cotnari. Dup numel e moiilor n -eni se vede c avem
a face cu numiri noi romne ti dup pr opr ietarul
moiei.
n v a r a anul ui 1561 se pripi la cu rt ea lui L p u
nea nu un Grec din o st ro av el e Mrii-Egeice, l acob Vasi-
lic, ca re se ntitula Despot, adec domn al i nsulelor
P r o s i Samo s, i se da drept rud a doamnei Ruxan da,
soia lui Al ex and ru-Vo d . In real itate l acob Vasilic era
un v n t u r - a r ca re pribegise mu lt vreme prin a p u s
i-i mp ro p ri as e o a r e c a r e c u l t ur umani st ic. Neb-
nui ndu-se nimic despre planuri le sale, el fu bine primit la,
c u r t e a d omneas c, u n de se b uc u r a de o a r e c a r e trecere i
80
3. ALEXANDRU LAPU N EANU

la boieri. Folosindu-se de a ceas t a, el ncepu s unel


teasc mpotr iva domnului, c a re nu er a deloc iubit de boeri.
i cum atunci d u r e r o a s a cioprire a hot are lo r trii
era nc n ami nt ir ea t ut uror, iar el se nc um et a s r e c
tige vechile hotare, i czu u or s exploateze c r e d u l i t a
tea boerilor, c r o r a le ami nt ea de ori gi na lor ro mn ,
qu totul ui tat atunci, i pe cari i numia, pent ru a-i
mguli, voinici i rsboinici, zicndu-le c se coboar
din vitejii Rmleni, cari au fcut s t r e mu re lumea. Cu
astfel de vorbe el reui s-i det ermine la r s t u r n a r e a
lui Al exa ndru-Vod si la ridicarea sa n sca unu l de d om
nie. n a de v r , Despot lans ca do mn o pro cl ama ie c tr e
ar , n ca re gs im u r m t o r u l p a s a gi u privitor ia r edo
bndi rea Bas ar abi ei pierdute: Scopul meu nu este altul,'
dect s fie D u n r e a h o t a r al rei mele Mol dova i s
m lupt zi i noapt e cu necredincioii i b l st ma i i de
Turci i a a n d jd u ie s c s c t i g n s c u r t timp cetile
Moldovei mele pe ca re le s t p n e t e pg n ul . F r u m o a s
proclamaie, nu-i vorb, numai c pent ru nfpt ui rea
acestui scop t rebuia al t om i nu un a ve nt ur i er m b u ib a t
de frazeologia r ai onali st a renaterei, cum era Despot.
Lucrul acest a s a c o n s t a t a t c u r n d i n d r z n e u l i-a luat
p edeaps a cuvenit, fiind ucis cu b u z d u g a n u l de h a t m a n u l
Toma. n luptele acest ea pent ru domnie se ame st e c i
h a t m a n u l cazcesc D u m i t r a c u Vinovechi, ca re cobora
d i n t ro sor a lui Pet ru R ar e i ca a t a r e cr edea c are
drepturi la tronul Moldovei. Int er ven ia lui n a fost n or o
coa s; el fu prins de To m a i trimis la Constant ino-
pof, unde l a t ep ta o mo ar te g roazni c. De at unci ncoace
Cazacii se n f i a r foarte des n Moldova, fie ca prieteni
i aliai ai domnilor, fie ca v r jm a ii lor. Pri n apari ia
acest or t u r b u r t o r i de pace i j fuitori de bogii, spori
n u m r u l d u m a n i l o r rii. Ho ta r ul Ni strului avea nevoe
de s t r aj mai n um e r oa s , fiindc Ttarii pri mi r noi
tovari de p ra d, pe Cazaci.
Domnia lui te fan Tom a n a fost de l u ng d ur at ,
cci A l e xa n dr u Lpunear^i , ca re se refugi ase la s an g ia c ul
turc din Ak ke r ma n, reui1 s re d ob n de a sc domnia, a l u n
g n d pe Tom a din s ca u n cu a j u t o r turcesc. n a doua a
sa domnie L p u n e a n u er a s t p n i t de dorul de r z b u n a r e
fa de boerii vicleni cari l-au r s t u r n a t din scaun, fcn-
du-1 s plece 3 ani de zile n pribegie a m a r . Muli dintre
boeri pltir cu capul necredi n a lor de o di ni oar fa de
domn.
6 Ion N is to r 81
CAP VI. P I E R D E R E A T I G H I N E I I A B U G E A C U l. U I

Pe v re me a lui A le xa ndr u L p u n e a n u a m u t a t r e - B
edina do mn ea sc de la Su cea va la Iai c a r e d e v e n i s e
astfel ca pit ala Moldovei. M u t a r e a reedinei s a fcut la c e - *
rerea Porii s uzerane, care doria s ai b pe domn mai de-M
p a r te de Polonia i mai a pr o ap e de raial el e sale, p e n t r u *
a-1 putea cont rol a i tine mai lesne n fru. Tot a t u n c i 1
sa m u t a t i s c a un u l mi tropolitan la Iai, ca s fie l ngj
cel domnesc.
U r m a u l lui L p u n e a n u fu fiul su Bog dan, care
petrecea cu predilecie la Hotin, p e nt ru ca s fie mai a p
roape de Poloni, d a r mai ales de Poloneze, ca re l fer-
meca s er cu privirile lor. Predilecia a c e a s t a a lui B o g d a n
L p u n e a n u pent ru acest o r a i g s e t e expl icarea sa n f
faptul c Hotinul se gs ia atunci n t r o s t ar e destul de n - 1
floritoare. Cro ni car ul polonez Strykovvski, care cunot ea f
bine Hotinul din v re me a aceia, zice c er a o cetat e fru-'
m o a i puternic, a e z a t pe o s t n c i a v n d n f i ar e a '
cetii Kockenhaus en din Livlanda. La 1585 trecu p r i n '
Hotin c l t o r ul francez F o u r g u e v e a u l t care, s t r b t n d '
n t r e g inutul, n s e m n a totul ce vedea i auzia acolo, j
El ne spune c Hotinul e r a un t r g m a r e m p r e j u r u l '
c r ui a trece apa Nistrului. Pe m a l u l acestei ap e se gsete:
o cetate mic, ncins cu ziduri n a l te de c r m i d c l
dit d em ul t i s t r j u i t din t oate prile. Nistrul, care
trebue trecut cu l u nt rea aici la Hotin, d e s pa r t e t a r a Mol do
vei de ol at ul Podoliei ce se ine de cr i a Poloniei.
i cel dinti t r g u nd e se poate a ju n g e , pl ecnd de la:
Hotin, este Cernui . Pe aceste d r u m u r i n t l n i r m adese;
cte 20 30 ca re i pe fiecare c a r cte o fat ce m e r g e a
la t r g u l din apr opiere ( Ho t i n ) ; t oat e e r a u foarte f r u m o a - j
se, dei fr me te ug, cu flori n pr, ca s ar et e c sunt
de mri tat . C u m p r a r m de la ele n t r e a c t lapte, prepe-'
lite ce se chi am n limba lor a a i ou cu care
ele i u m pl ea u c ru el e pn sus, i m e r g n d i s tnd ;
pe ele fr s se strice (!).
La Hotin se g s i a u atunci dou biserici, una mai m a r e f
n t r g, iar a lt a mai mic n cetate, ale crei u r m e se po i
distinge i azi. Dup spusele lui Neculce n m n s t i r e a *
a c ea st a mic ce este sub cetate s a p r o du s pe timpul lui
Duca-Vod o m a r e mi nune au l c r im at icoana Maicei
Preciste, c t se r s t u r n a u lacrimile pe chipul icoanei de le
vedeau toi oamenii, i picau n t r o tipsie ce era p us supt
icoan, de er a de m i ra re a privi a r t a r e i s emn ca acela,
carele au fost a d e v r a t s em n de peire a muli cretini n
82

J
4. B A T A L I A D E L A C A H U L

ear a leeasc i n c e p t ur a durerii i stricrii trii noast re;


c de at uncea, din a n n an, tot ru i a m a r de cretini i
pustiuri au r m a s locurile pe acolo. N u m r u l cont ri bua
bililor n n t r e g j u de ul e r a n 1591 de 2092 perSoane, din
tre c a re 1984 rani , 77 boeri, 40 vtafi, 122 nemei i
95 preoi. Pecetea Hotinului nf i a un o s t a la p n d cu
o stea n dre apt a i al ta n s t n g a , simbolul s tr j er u lu i
de ho tar

4. BATALI A DE LA C A H U L l RAI AL E L E I S MA I L l RENI

In locul lui Bog dan- Vod , Turcii ridicar pe Ioan-


Vod-cel-Cumplit, c a r e se da i el drept fiu al lui Bog dan-
Chiorul. Ti nereat a i-o petrecuse la Con st an ti no po l i de
acolo fu t rimis domn n Mol dova. S an g i a c u l din A k k e r m a n
l aez n scaun, a t ep t n d firete de la el c va fi s upu s
i a s c u l t t o r Porii. Ioan-Vod e r a ns o fire rzboinic
i apli cat spre fapte mari ca i bunicul su tefan-cel-
Mare. El ncerc s recucereasc Pocutia, d ar nu reui.
Neisbutind cu Polonii, el i puse n g n d s a l u n g e pe T u r
ci din B as a r a b i a , s m u l g n d u - l e Chilia, A k k e rm an ul , Ben-
derul i n t r e g Bu geacul . Pricina pent ru a rupe cu Turcii
se gsi uor, n t r u c t Ioan-Vod nu n el egea s s pore
asc har aci ul dat ori t Porii, cum i se cerea. Cci Turcii
pe de o p a r te m p u i n a u p m n t u l Moldovei, i ar pe de
al t p a r te spori au vecinie tributul, cu toate c a r a devenia
din a n n a n tot mai mic i mai nevoia. Astfel el
u mp l n d u - s e de mnie, cu foc a u a r s Tighina i Ce-
t atea-Alb i mu lt p r a d au fcut i mu lt plean i robi
au luat.
P r o d u c n d u - s e r u p t u r a cu Turcii din c a u za haraciu-
lui, Ioan-Vod a trimis la Cazaci de i-au poftit cu leaf
s-i vie n t r aj ut or. I a r Cazacii, c um e r a u de a se a m e s
teca la toate, n e n t r e b n d la nime, sau a d u n a t 1200 de
oameni i au venit la Ioan-Vod, pe ca re vz n d u- i
Ioan-Vod, nu n t r alt chip, ci c um a r hi v z u t ngeri din
cer cu vestea de i zb n d coborti, i cu mul te dar uri
capetele ce e r a u le-au druit. U n i n d otirile sal e cu Cazacii,
Ioan-Vod trecu P r u t u l i se n d r ep t spre raialele turceti,
pentru a le izgoni de pe p m n t u l Moldovei. n t r aceia
t recur i Turcii D u n r e a cu mu lt otire, a v n d intenia
a lovi n flanc a r m a t a cretin. Atunci Ioan-Vod schimb
direcia at ac ul ui i se n d r e p t c ont ra Turcil or n v
litori. La Rocani l n g C ah u l se n t l n i r a r m a t e l e d u
83
C A P . VI. P I E R D E R E A T I G H I N E I I A B U G E A C U L U I

ma ne . Io an -Vo d se fortificase foarte bine i a r fi p ut u t opri


n a i n t a r e a Turcilor, dac n t a b r a sa n ar fi fost t r d t or i.
V n d u t de Golea, domnul fu n c o n j u r a t de ieniceri i silit
s se predeie. Cazacii se p u t u r re tr a ge n a r a lor, iar
Ioan-Vod fu o s n d i t la moa rt e i r u pt n buci de cmile
(Iunie 1574). n c e r c a r e a nenorocitului domn de a recuceri
Tighina, C et at ea - Al b i Chilia, de a a l u n g a pe p g ni
din Bugeac, i de a reface astfel vechile h o t a r e ale Mo l do
vei, l cost viaa. El muri ca un a d e v r a t erou n lupt
d re a p t p en tr u nt re gi re a rii.
U r m a u l lui Ioan-Vod fu P et ru chiopul, un o m mo
latec i s l b no g , ce a vu de l upt at necontenit c o nt r a C a
zacilor, cari n v li a u mereu n Mol do va dup p ra d, ba
o d a t , a d u c n d chi ar cu ei i u n domni or, pen tr u a-1
a e z a n s c a un u l Moldovei. Acesta er a I oan-Vod- Pot -
coav, numi t astfel, fiindc er a n s t ar e s r up cu
minile pot coave de fier. D a r el se bucur de domnie
nu ma i c te v a s p t m ni , fiind b t u t de P et ru -V od i
a l u n g a t n Polonia, u n d e fu decapi tat la Leov. In Moldova,
trebile m e r g e a u pro st de tot. Turcii nu e r a u mulumii
cu P et r u- Vo d i-l nl ocui r cu I a n c u -V od -S as u l, care
le f g du i o sporire a birului. P e n t r u a se putea ine de
f g du in , ei i mpuse biruri noi pe ar , care a p s a u '
ndeosebit a s u p r a B as ar ab en il or , cari e r a u cei mai de s am
cresctori de vite. Din a c ea st c a uz se ridicar L-
punenii i Tighecenii c ont ra domnul ui a supr it or, proc la
m n d de domn pe Io a n -V o d -L u n g u l, ca re a d u n oast e
n inuturile Lpunei i Tigheciului, trecu P r u t u l i se
n d r e p t spre Iai, fu ns b t u t de a d e v r a t u l domn, iar
r sc oa la fu n eca t n snge.
S c ur t vre me dup a c ea st a Ia ncu-Vod pierdu domnia,
c a r e fu dat din nou lui P e t r u chiopul, c a r e domni nc
9 ani de zile. El izgoni Evreii din ar , pent ru c p-
gubi au nego ul i t u r b u r a u viaa economic a rii. Dup
mplinirea acestui termen, P et ru-Vod p r s i de bun
voie s ca unu l domniei i pribegi n a p u s (1591). Atunci
domni a trecu n s e a ma lui A ro n -V o d , c r ui a i s a zis i
Ti ranul din c a u za lcomiei i rut ii sale. mp ot ri va
noului domn se ridicar mai muli domniori dornici
de domnie, nt re cari un o ar e c a r e P et r u C aza cul , care-i
ncerc norocul cu a ju t o r u l Cazacilor, precum trdeaz
de altfel i numel e su. D a r , a t t el ct i ceilali preten
deni la tronul Moldovei, pltir cu capul pofta lor de
putere.
84
4. B A T A L IA D E LA C A H U L

Tn zilele lui Aron- Vod reuir Turcii de a-i spori


raialele lor n Mol dova. Ei p re f c u r sat ul Smil n cetatea
Ism a ilu lu i c a r e deveni c entr ul raialei cu acel a nume
(1595). De spr e noua raia ni spune C an t e m i r c n avea
dealuri, nici codri i nici ruri, nici fntni; ca s scape
de lipsa de ap, locuitorii e r au nevoii s sape puuri foarte
adnci i n loc de lemne j e a j u t o r a u cu b l i g ar u l vitelor;
cu acesta, d up ce-1 us ca u la soare, i nc l z ia u coli-
bi le.
Astfel spori n u m r u l r aial el or turceti cu u na nou,
ra ia ua ca re cup ri nd e a Ismailul, teritoriul de pe ambel e
mal uri ale Ia lp ug ul ui , m r g i n i n d u - s e spre est cu ra ia ua
Chiliei, spre v est cu ap a Cahul ul ui, iar spre n ord cu Bu-
geacul, mai s u s de sat ul Tobac. n 1622 s a alipit raialei
Ismailului i Reni, cu c te va sat e de a r pe Dunre,
a s c u l t t o r c t r e ocolul Galai lor, i de atunci s u nt date
ctr e Smil n a crui ol at venitul este nchi nat la m o r
m nt u l lui M o ha me d, ce este n a r a a r p e a s c , a pr oape
de Marea-Roi e, zice Miron Costin.
P n i pent ru p s t r a r e a n bun s t ar e a m o r m n t u l u i
Profetului din Mekka t rebuia s fie e xp loat at m un ca i
s u d o a r e a r o m n e as c !
Aro n- Vo d - Ti ra nu l este f onda tor ul episcopiei Huilor,
ca re cupr inde a inuturil e Soroca, Orheiu, L p u n a i Ti-
gheciul. i nut ul Hotinului er a a v i za t n cele bisericeti
la episcopia de Rdu i. inutul Blilor de azi fcea par te
pe v re me a aceia din inutul I a il or i al C r li gt ur ii i
ca a t a r e er a s u p u s n cele bisericeti Mitropoliei din Iai.
Dup 4 ani de cumpl it domnie, Aron- Vod fu de
t r o n a t de t e f a n Rzvan, cel din u rm v l sta r din din a
stia M u a tetilo r. Domni a acest ui a a fost ns n umai de o
clip. El fu r s t u r n a t de Ieremia Movil, c a r e ocup
t ronul p ent ru m ai mu lt v r e me (1595). Cu t e f a n R zv a n
se s t n g e n ea m u l descl ict ori lor Moldovei. Dup m o a r
tea sa domnia Moldovei trece a s u p r a domni lor din dife
rite familii boereti.
Capitolul VII
A E Z A R E A TTARILOR N B U G E A C

/ P en etra ia T tarilor n raiale 2. C olonizarea j


B u g ea cu lu i cu T tari i o rg a n iza rea lor. 3
3. Viaa bisericeasc a cretin ilo r din raiale. j
4. T raiul de toate zilele la T ta ri. '
5. V alurile sau Troianele t t reti din B ugeac. '
V

1. P E N E T R A I A T T A R I L O R N RAI ALE

Romnii au l upt at zeci i sute de ani pent ru a curi 1


Mol dova de T ta r i i a-i izgoni dincolo de Ni st ru n ste- j
pele pontice, de u nd e o s o ar t nenorocit i a r u n c a s e \
a s u p r a trii noast re. Am v z u t mai s us cu c t gr eu ta te' j
reuise n fine Al ex and ru -c el -Bun de a-i a r u n c a peste jj
Nistru i de a ae za hot arel e Moldovei de-a l un gu l acestei i
ape, de la Hotin p n la Mar e. Din cmpii pe Tt ari i-a ]
scos, co ns t at cu m u l u m i re vechea cronic m o l d ov e- j
neasc. D a r din nenorocire pent ru noi, Ttarii nu put eau ]
uita cmpiile bo g at e n puni ale Moldovei i bog ia j
acestei ri n vite i gr ne, i de aceia ei, oameni n r v i i i
i deprini s t r e as c din j a f i p r a d , nu se a p u c a r s i
cultive p m n t u l de dincolo de Nistru, ca re a r fi p u t u t ]
r s p l h din b el u g mu nca lor, ci ei, l s n d cmpiile lor
n p r a gi n , hlidiau la Nistru ca nite paseri de p ra d, la ;
produsele muncii i hrniciei s t r m o i lo r notri. Nu era
zi l s at de Dumnezeu, fr ca aceti cumplii vecinii
s nu n v l eas c , c n d n Mol dova, c nd n Polonia, pen-
tru a p r d a i a scoate mii de oameni, pe cari legai cu funii, ,
i m n a u n robie spre a r a lor, u n de i n t r eb ui n a u ca *
pe nite vite de m un c pe l n g clele lor, sau i vi ndeau i
cu pre bun n Cons ta nt ino po l sau pe alte piee de sclavi j
din Orient. n timpul iernilor cumpl ite neronociii acetia ]
mu ri au cu miile, s g et a i de cr iv ul u s t u r t o r sau aco
perii sub nmeii de z p a d din stepele t t r et i. j
Pagi ni le cronicilor moldoveneti s u n t pline de amintiri ,
privitoare la luptele aceste n e c ur mat e cu Ttarii, ns- ]
86
1 PENETRAIA t t a r i l o r n ra ia le

Cui a n u m e pent ru a d is t ru ge toate lucrurile omeneti,


cum i ca ra ct er iz a cr onicarul Verancius. Ei nu pu t ea u uita
cu nici un chip de raiul lor de odinioar, c a re era Mol dova.
Al exandru-cel -Bun i te fan -cel -Ma re tiau s-i in n
fru. De cte ori Ttarii ncercau s calce h o t ar ul rii,
aceti vajnici a p r t o r i ai Moldovei i z v nt au n bti, i
necau n Nistru i le l uau p ra da, v r n d u - l e fric n oase
pentru mul t vreme. Ttarii devenir i mai n dr z n e i din
momentul, c n d h an ul lor recunoscu s u ze r a n i t a t e a t u r c e a
sc i se puse astfel s ub scutul Porii (1475). De atunci
ei a p a r ca aliai i asociai ai Turcil or n toate c a m p a
niile ac es t or a n Moldova, pri mej dui nd vecinie flancul
s t n g al a r m a t e r moldoveneti, ce-i a p r a ara.
Aj ut orul acest a t t r e s c devenise indispensabil pent ru
Turci, n d a t ce ei cucerir Chilia i Cet at ea -Al b i le
prefcur n raiale. Ga r ni zo an e le turceti din A k k e r m a n
i Chilia e r au cu m ul t prea sl abe pent ru a a p r a raialele
mpotriva repet at el or ncer cr i de recucerire ale Mo l do
venilor, mpotr iva poftelor poloneze de a-i deschide pe
acolo d ru mu l spre m a r e i mpo tr iv a setei de p r a d i de
r z b u n a r e a sotniilor czceti. Acestea veniau neconte
nit, c n d ca aliate, c n d ca inamice ale domni lor notri,
pent ru a lovi raialele, p r d n d i j efui nd fr mil n
cmpiile bog at e n p u n e ale Bialogrodului, u n d e j-
fuiau vite i miei, p r d a u pe ciobani i c u n a u astfel
mari p a g u b e haznal ei turceti. E r a deci lucru firesc, ca
sa n g ia cu l sau i spravnicul t urce sc din A k k e r m a n s re
c u r g la a ju t o r u l megieilor t t a r i de dincolo de Nistru
pentru a p r a r e a raialelor. Ttarii, la r n d u l lor, u r m a u
cu d r a g chemrii turceti, fiindc ei tiau bine c dincoace
de Ni st ru se gs ia p r a d i pr ocops eal n d ea j u n s . Ba
mai m u l t chiar. Muli dintre ei nu se mai n t or ce au ac as
la ei, unii fiind reinui de c o m a n d a m e n t u l turcesc pentru
a spori g ar ni zo an el e din raiale, iar alii r m n e a u din
voie liber dincoace de Nistru, pent ru c g si au condi-
iuni mai prielnice de trai n cmpiile m n o a s e ale Bu-
geacului. esuri le aces tea v a s t e se n ti nde au c t vedeai
cu ochii de la h ot ar ul r aial el or turceti, p n depa rt e spre
codrul Tigheciului, un c m p oblu i deschis, u nd e nu
vedeai nici u n pom i u n d e bieii iepuri t re bu i au s se
tupileze sub f runze de pl ant e sau muunoaie, pent ru a
se put ea scuti de ar i a n e n d u r t o a r e a soarelui. Ol at ul
acest a par e c a n u m e er a pr e de st in a t de Alah, pent ru
t urmel e lor de oi, p ent ru caii lor sprinteni i sperioi
87
C A P . VII. A E Z A R E A T T A R I L O R N B U G E A C

i pentru cmilele i dromedari i lor cu dou gheburi.


Astfel, ade me ni te de farmecul p a r t i c u l a r al stepei bu-
gecene, n um er o a s e cete sau dr m b e t t r e t i ncepur
s se desprind, ncetul cu ncetul, din tribul s au horda
E d issa n , care s l l ui a nt re B u g i Nistru, n a a - nu m it a
U crain a H a nului de mai trziu, i s se strecoare, apr oap e
neobservate, peste Nistru, pent ru a se a ez a n p re a jm a
Ak kermanul ui , n j g h e b n d acolo sat e sau auluri t t r e ti
Dr mb el e acestea, cun os cu te sub numel e de T tari Bia-
logrodeni, adec de Cet at ea-Al b, r m a s e r cu t oat e ace
stea sub a s c u l t a r e a h anul ui i a lociitorului su din
O ceacov, cci acolo era cpetenia tribului Ed iss an. De
cte ori era nevoie de a respinge un a t a c sau de a n t r e
prinde vreo expediiune de pra d, d r mbe le bi al ogrodene
cooperau cu cele de la O ceacov, H agi-B ei ( O d e s s a ) , Hagi-
D ere (Ovidiopol) i altele de dincolo de Nistru.
R s p n di re a Tt ari lor n B ugeac nu s a fcut deci de
o d a t i nici dup un pl an de col oni zare bine stabilit, ci
pe calea unei penetra iuni lente, d ar st at orni ce i p e r m a
nente. Aceast pen et ra i une a nceput n d a t dup raia li
za rea Cetii-Albe i a sporit mereu sub urma ii lui tefan-
cel-Mare, mai puin fericii nt ru a p r a r e a h ot ar e lor rii,
n 1537 Bialogrodenii, probabil n t o v r i a c ona i ona
lilor de dincolo de Nistru, e r a u destul de puternici pen
tru a face prdci uni n U n g a r i a i Polonia. n 1553 200
de Tt ari din ce ta tea Chiliei, ticloi i nedeprini cu r z
boiul, p r d a u n Ardeal, o d o va d c Bialogrodenii
se nt inser i n ra ia ua Chiliei, u nde fceau p ar te din
g ar n i z o a n a cetii i unde i nfiripaser i aul uri le lor.
Cu vremea, penetraia a c e a s t a lent a T t a ri lo r n r a
ialele cisnistriene ncepu s incomodeze i s s upere chiar
pe Turci, cari nfiinaser do ar raialele penf?H folosul lor,
iar nu pentru a e z a r e a i m b o g ir e a s upu ilor hanului
t t r es c. Cum ns aceti Tt ari e r au folositori pentru
a p r a r e a raialelor, P o a r t a se ho tr s le fac loc i lor
dincoace de Nistru, d a r nu n p a g u b a raialelor sale, ci
pe socoteala Moldovei, slbit i h r ui t de t ur bu r r i
luntrice.
Pet ru Rare, un vrednic u r m a al t at l ui su tefan-
cel-Mare, se mpotrivi pl an uri l or Porii. Din pricina a c ea
sta s ul t anu l Soli man- cel -M re se hot r s-l a lu n g e din
s ca unul domniei pent ru a-i putea realiza pl anul de ciuntire
a Moldovei. El rpi Moldovei n t r e g Bugeacul , de la hor
t arul raial el or pn n codr ul Tigheciului, acea neted ,
88
I. P E N E T R A I A T T A R I L O R N R A I A L E

i ierboas cmpie, la ca re r vni au. Ttarii de m u l t vreme,


pentru a le face loc de a e z a r e p e r m a n e n t acolo, d a r
i pent ru a putea a p r a B ug eac ul mai lesne c ont ra re-
vindicrilor moldoveneti i p r dci uni l or din pa r te a C a
zacilor, i nu mai puin, pent ru a putea ine mai lesne n
fru pe Ttari. El ridic ce ta tea Benderului, pe c a r e o n-
zestr cu ra ia ua cuvenit, pent ru ca g a r n i z o a n a t u r c e a
sc s poat fi bine aprovizi onat . O c u p a r e a Tighinei
indic nzuinele politice ale Turcilor spre nord, nzuini
care dus er la r aial izarea Cameniei i mai apoi a Hoti-
nului.
Oc u p a re a Tighinei cu cele dous pr eze ce s at e d im pr ej u r
na r justifica n d e a j u n s expediia t emut ului S oli man n
Moldova i revolta boerilor c o nt r a lui t e fa n Lcust,
care consimise s dea Turcului toat coasta de la D unre
pn n m uni. Lu ar e a n s t p n i r e a Tighinei nu er a
echivalent cu cotropirea a unei ju m t i de ar, d es
pre ca re vorbete cronica mo Mo-polon. Expediiunea
a ceas ta u r m r i a un scop cu m u l t mai mare : anexarea
B u g eacului. De altfel chestiunea este deplin l m ur it prin
m r tu ri a lui Leonclavius, care, t r a d u c n d i r e s u m n d pe
analitii turci, spune ho t r t c m r e u l S oli man a n
tins hotarele m p r iei sale pn la apa P rutului. De la
hot arul raial el or turceti, de la Chilia, A k k e r m a n i Ben-
der p n la Prut , sau mai precis p n spre P r u t, se n
tindea cmpi a Bugeacului, ca re fusese atunci rupt din
hot arul Moldovei i luat sub s t p n i re a Porii. U n scrii
tor a pus ean , Verancius, n tr e i n n d u - s e mai m ul t a s u p r a
expediiunei lui Soli man n Moldova, spune a pr ia t c cu
acel prilej s ul t anu l a o cu p a t partea aceia din M oldova,
care se n tin d ea de la r u l P ru t pn la r u l N istru i a
alipit-o la C etatea-A lb, pentru c e i m b e lu g a t n
tu rm e i fo lo sito a re pen tru a st p n i M oldova totdeauna.
Din mrt uri il e acest ea rees c la r c Soli man-cel -Mre ,
deodat cu fortificarea Tighinei i prefacerea ei n raia, a
luat i Bugeacul i la a ne x a t mpri ei turceti
Rai al izarea cetilor de la m ar gi n e i a n e xa r e a B u g e a
cului n au put ut s aib dect u r m r i rele pent ru popula-
iunea ro m ne a sc , rsboinic, harnic i s t r b t t o a r e ,
din acele inuturi. O par te din ea r m s e s e n raiale pentru
a munci p m n t u l n folosul Turcilor din ceti. Alt parte,
de b un sea m cea mai mare, n e n el eg nd s r m n
la cheremul Turcilor i Ttarilor, ced penetraiunii lente
a el ementelor p g n e i se r e tr a se ncetul cu ncetul spre
89
CAP VII AEZAREA TTARILOR N BUGEAC

n ord i nordvest, pent ru a gsi, n v i i t m p d u r i t e i n


deosebi n vestitul codr u al Tigheciului, pacea i libertatea
n e ces ar p ent ru o mu nc rodnic i productiv, o r g a n i
z n d acolo noul h o t a r de a p r a r e c o nt r a Iitfelor p g ne. n
u r m a lor r m n e a B ug eac ul pustiu, pent ru a primi din
nou horde t t r e t i de c a r e fusese curit, pe vremuri,
de b r a u l v n j o s al lui Al exandru-cel -Bun.

2. C O L O N I Z A R E A B U G E A C U L U I CU TATARI
I O R G A N I Z A R E A LOR

Bugeacul , p r s i t de Moldoveni, se ump lu ncetul cu


ncetul cu Ttari. Pe l n g d r m b e l e din h or da Edi ssan,
c a r e se a e z a r n megieia raialei de A k k e rm an n, c u n o s
cut e sub n umel e de Ttari B ialogrodeni, veni r s se aeze
n Bu ge ac i d r m b e din alte horde, din ca re se f or ma r
a a-numi ii T tari B ugeceni, adec din Bugeac. Despre
o b r i a ac es tor a g s i m ' l a C a n t e m i r l muri ri preioase:
Bug eac ul sa d at spre locuin T t a r i l o r Nogieni, cari
se zic unii de Bugeac alii de Bialgorod, p ent ru c pe la
1568, mai bine de 30.000 familii de Nogieni, din ceia ce
e r a u supui ar ul u i rusesc, se d es f cu r de Rui i se re
t r a s e r n Cri mea. D a r fiindc a c eas t peninsul nu-i
ncp ea pe toi, li se d d us e al t loc de a e z a r e n inutul
Bugeacului. n c u r g e r e a timpului venir apoi i multe
alte familii din N og a ia i a a se n m u l i se r aceti Ttari.
Noii oaspei nepoftii ai Bu geac ul ui mol dovenesc formau
dou triburi deosebite: horda O ra k i horda O rum beg.
Dr mbel e u r m a i l o r lui Ora k, O rak-O gli, cuprinse
cmpiile dintre S a r a t a i Coglnic. D r m b e l e u r ma i l o r
lui Or u mb e g , O rum beg-O gli, se a e z a r n pri le Ialpu-
gului i ale af luen il or si. Ceva mai t rz iu venir d r m
bele unei noi ho rd e Ism a il-C a n esi, ca re se a e z a r la
n ord de h o t ar ul raialei Ismailului, n prile C at l ab u gu l ui .
Astfel se m p r i r n s t p n i r e a Bug eac ul ui p a t r u tri
buri t t r et i: E d issa n , O rak, O ru m b e g i Ism ail-C a-
nesi, fiecare di nt rnsele c u lt i v nd cu ngri jir e tradiiile
i genialogiile hordei sale. Astfel c p t a B ug ea c ul n
s cur t vr e me o populaie cu totul nou, ca re modific
radical n t r e a g a n f i ar e a vechiului cut sau unghiu
moldovenesc pe ca re Ttarii, s c hi mbnd vechea n om en cl a
t u r r o m n e as c a regiunei, l bot eaz dup limba lor
B ugeuc, ceea ce n s e a m n unghi u s au col de ar.
Dei triburile t t a r e venir de se a e z a r pe teritoriul
90
2. C O L O N IZ A R E A B U G E A C U L U I C U TATARI

turcesc al Bugeacul ui, ele r m a s e r mai d epart e su b a s c u l


t area hanul ui lor din Cri mea. Acesta i av e a pal at ul
su de br ne la C uani pe Botna, unde descindea de
cte ori venia n B ug eac pent ru nevoile rzboiului sau
alte nevoi. P en t ru timpul absenei sale din Bugeac, el
lsa acolo un lociitor sau ca im a ca m , ca re a v e a r a n g u l
de sera skier s au generalisim, fiindc hordele tt are, p
s t rnd u- i vechea lor or ga n iz a i e militar pri mordi al ,
put eau fi ch e ma t e de el n fiecare m o m e n t s u b ar me, fie
pentru res pingerea unui at ac, fie p ent ru nt re pr in de r ea
unei expediiuni de p r a d n rile vecine. C a im a ca m u l
sera skier i avea reedina sa la H an-C lea, la nord
de Akk er man, la c a p t u l de n or d al limanului. C a i m a
ca mu l se al ege a t o t d e au n a dintre mrzacii cei mai de
frunte; el avea demni t at ea de s u l t a n i trebuia s fie de
legea m a h o m e d a n . El r s p u n d e a hanul ui un bir a n u a l
de 4800 lei.
M rzacii e r a u cpeteniile d r m b elo r i ale au tu rilo r
t treti. Ei m p r i au dr e pt at ea i c ond uc e au c o n ti n ge n
tele d r m b e l o r lor la lupt. Ei nsoiau cu co nt ingent ul
lor pe h an i expediiile sale. n timp de pace a r a n j a u
vreo v n t o a r e de oimi i iepuri, a pr o ap e s i n g u r a dis
tracie a lor. V n to ar e le acestea d u r a u adese mai mul te
zile. Uneori se a s c u n d e a u sub forma de v n t o a r e pr e
gtirile militare p en tr u expediiunile de p r a d n rile
vecine.
La nceput n u m r u l a ul u r i l o r s au s at el or e r a mic,
el spori ns mai trziu pn la 300. Aulurile se numi au
dup posesorii lor ca O r a k - M r z a , D z a n - M r z a , Kan-
Mr za, K a su - M r z a, Ko ra c -M r za , . a. m. O cr ea iune
t t r ea sc era t r g u l T a ta r-B u n a r, adec F n t n a - T t a -
rilor. Bug eac ul a j u n s e de fapt o provincie sau olat al
B niei sau criei C rm ului.
P opula ia cretin, mol dovenea sc, ce mai r m s e s e
n Bu geac se bu cu ra de a ut onomi e a d mi n is tr a ti v . Pe ici
colea, r s p n d i te pri nt re Ttari, d ar mai ales de-a l ungul
Nistrului i a h ot arel or bugecene dinspre Mol dova liber,
se g si au sate i c t u n e romne t i ca re r s p u n d e a u no
ilor lor s t p ni dar ea i zciuieala cuvenit. Drile ace
stea e r au a d u n a t e de subai, numii i cont rol ai de c tr e
cpitenia s up er io ar a Mol doveni lor Bugeceni, c a r e era
a a-n umi tu l la li-A g a si s au voevoclul sat el or cretine s au
al sa telo r mrii, locuite de Moldoveni. Voevodul acest a
era numi t de h an ul t t r es c, i avea i el reedina n
91
CAP VIL A E Z A R E A T T A R IL O R N B U G E A C

C u a n i i pltia s t p n u lu i s u un tri but a n u a l de 15. 00 01


lei. I
Cu privire la populaia r o m n e as c din aceste regiuni I
o bs er v C a n t e m i r cu durere: Aceast p a r te de a r astzi I
nu mai st sub domnia Moldovei, cu toate c o ra el e i ,
s atele de pe l ng D u n r e p n n ziua de as tz i sunt
pline de Moldoveni, cari se in de legea cret in i rabd
t irani a Turcilor i Tt ari lor . Ceilali locuitori s u n t parte
Ttari, par te Turci, supui as cu lt to r i Serascherului_.
Pavel de Aleppo g s e t e viaa cret ini lor n raiale, i
ndeosebi n r a i a u a Ismailului, destul de pl cut i fiindc
o mul se putea b u cu r a de dre pt at e i de s i g u r a n i
fiindc drile, a f a r de haraciu, e r a u n e ns emnate.
Haraci ul er a o dajdie de cap, capitaie, pe ca re trebuia
s o pl t ea s c fiecare cret in din imperiul o t o m a n de la
14 ani n sus. Numai t recerea la legea m a h o m e d a n putea
scuti pe cineva de pl at a capitaiei. n principatele r omne
Do mnu l pltia h ar aci ul p ent ru n t r e a g a a r . Femeile
e r a u scutite de har aci u. P l a t a se ad everi a prin o idul ofi
cial c a re n fiecare a n avea alt cul oar e i pe ca re ghia-
urul t rebuia s o p oa r te vecinie la sine pent ru a se legitima
c e n r egul cu pl at a capitaiei.
i dincolo de Nistru, n a a - n u m i t a U c r a i n a Hanului,
se g s iau 40 de sat e cretine, locuite n m a re p a r te de
Moldoveni, m n a i acolo de diferite nevoi. P e n t r u a d m i
ni st ra ia a cest or s at e h a nu l n umi a un h a tm a n , c a r e i
ave a reedi na sa la D u b s a r i pe m al u l d re pt al Ni
strului, mai s us de Tighina. Acesta t rebuia s fie cretin,
ca i l al i-Agass i s au voevodul cr etinilor de dincoace de
Nistru, de la C u an i, i s pl t ea sc han ul u i o ar end
a n u a l de 8000 de lei.

3. VI AA B I S E R I C E A S C A A R O M N I L O R DI N RAI ALE

Pe l ng a ut ono mi a a d mi n is tr a ti v , Romnii din r a


ialele turceti, din Bug eac i din U c r a i n a Ha nu lui se mai
b u c u r a u i de o co mpl ect au tono mi e bisericeasc. Turcii
nu n g d u i a u ca popul a ia cret in din aceste o l at u ri s
cont inue a fi ps tori t de chiriarhii romni din Pri nci
pate, d a r nici fr ps to ri re s ufl et easc nu put eau s-i lese.
i de aceia ei c onsi m ir ca p ent ru aceste raiale s se
nfiineze o eparhi e proprie. i a a a l uat fiin episcopia
P roilaviei i a Ism a ilu lu i .
Cel mai vechi d ocument n c a re se pomenet e a c eas t
92
3. V I A T A B I S E R I C E A S C A A R O M A N I L O R D lN RAIALE

m itropolie este un act al pat ri ar hul ui Ioanichie din


2 Iunie 1641 prin care biserica Sf Nicolae din Ismai l se
ridic la r a n g u l de stavropighie. Data nfiinrii acestei
eparhii nu se c un oa t e Av nd n s n vedere c Brila a fost
prefcut n raia n 1546, iar Is mai lul n umai n 1595,
trebuie s a dm it em c noua eparhi e s a nfiinat numai
dup 1595. ti m n s c n acelai a n a l ua t fiin epi s
copia Huilor, ca re a a v u t n u r m mai mul te conflicte
cu episcopia Proilaviei i a Ismailului cu privire la h o t a
rul dintre ambel e eparhii. E st e deci probabil ca nt re
nfiinarea a m be l or episcopii s fi exi st at o a r e c a r e l e g
t ur. P u te m pre s up u ne deci, cu mul t probabilitate, c
eparhi a r o m ne a sc a raial el or s a nfiinat d up 1595,
dac nu chiar n acelai a n cu epa rh ia Huilor. n timpul
f r m n t r i l o r i nterne din Bugeac, pe v re m e a lui Cant emi r-
M r za , episcopia Proilaviei deczu cu totul. n Mai 1639
s a renfiinat episcopia din ordi nul p a t r ia r hu l ui Chirii al
II -lea. n 1645 se pomenet e Meletie ca mitropolit al
Proilaviei, c a r e intervena pe l n g a r u l Rusiei n fa
v oar ea pstoriilor si. n 1667 ep ar hi a Proilaviei era
ps tori t de Part emi e, fostul p a t r i a r h al Constant ino-
polului.
I nt e r e s a n t este c j uri sdi c iun ea mitropoliei Proilaviei
i Ismai lul ui se estindea i a s u p r a Ucrai nei -Hanu lu i, unde,
precum a m vzut, se g si au 40 de sat e cretine, mp r e u n
cu t r g u l Balta, ca re toate e r a u supuse, n cele a d m i n i s
trative, h a t m a n u l u i din Dub sa ri . n a nu l 1716 se ivi o
c e ar t nt re J orest , episcopul Huilor, i Ioanichie, mi
tropolitul Proilaviei pomenit i la 1734 p e nt ru satele
m r gi n a e : Du b sa ri , S u l t a n - C l a i Musai'p-Cla. J o r e s t
recl ama pent ru sine juri di c iunea a s u p r a Dub s ar il or , pe
ca re o cereau i locuitorii de acolo, fiindu-le mai n d e m n
le g tu r a cu Huii, iar cele dou s at e a p a r i n u s e r de mai
nai nt e eparhiei sale. Ioanichie a r t c Du b sa r ii trebue
s r m n eparhiei sale, fiindc e r a u aeza i n U cr ai na-
Hanului, iar cele dou sate de h o ta r t rebui au s t reac
sub chiriarhia sa, ca f cn d atunci p ar te din Bugeac.
E r a u probabil 2 din cele ap t e sate, ce fuseser cotropite
de T ta r i la nceput ul veacului al XVII-lea. C az ul fu
s u p u s Mitropolitului Moldovei, care-1 trecu p at ri a rh ul u i
Samuil. Acesta hot r ca Du b sa r ii s r m n la mi tr o
polia Proilaviei, iar cele dou s at e din B ug eac la eparhi a
Hui lor cum au fo st pn acum a.
:' Dup m r t u r i a a r h im a nd r i t ul u i At han as ie din Durost or,
CAP VII AEZAREA TTARILOR N BUGEAC

er a u s up u se acestei mitropolii 8 biserici din Tat ari a, nt re


cari i Tighina s au Benderul. Din conflictul ac es t a ve
dem c Moldoveni cretini t r i a u i n s atele t t r e ti ca
S u l t a n - C l a i M us a i p - C i a i c cretinii a ve a u bise
ricile lor n raiale, ca b u n o a r la Ismail i apoi i la
C u ani , u nde o inscripie a r a t c biserica de acolo
fiind mai nai nt e de lemn, veche, i, s f r m n d u - s e de
tot, nc fiind mitropolit Sfinia Sa Chir Daniil, nau
l s a t acest lucru dumneze es c ca s r m i e jos, ci din
r vn d u mn eze eas c i cu a gi u t o r u l Maicii Sale, i f cnd
milostivire la toi cretinii ndeobte, s a u milostivit i
Mr ia Sa de au d a t aj ut or , de s au fcut toate celea pe
d in lunt ru. I a t deci n C u an ii t t r e t i o biseric
cretin cu inscripie r o mn eas c ! Daniil a p s t or it nt re
1765 i 1772, n timpul ac es ta sa re fc ut biserica din
C u a n i cu f r u mo a s a ei inscripie r o m n e as c .
Limba r o m n e a s c era r s p n d i t i n U c r a i n a H a
nului la populaia celor 40 de s at e cr et ine de acolo. Din
prile acele t ra ns ni s tr ie ne ni s au p s t r a t mai mu lt e gra-
mote de hirotonie de preoi scrise n r omne te, desco
perite i publicate de protoiereul A. S. Lebedinev nc
n a nul 1860 i retiprite n Memoriile Societii I st o
rice din O d e ss a n vo lu mu l XXXI din 1913.
De altfel limba r o m n e a s c er a bine c u no s cu t n
raialele turceti i n Bugeac, fiind n t r e b u i n a t p n i
de o rg a n e l e admi ni str at ive. E l emen tu l moldovenesc, bt i
na, era a a de r s p n d i t i n u m er o s n regiunile Ni
strului, n c t p e . l a 1580 nsui begul de Bender trimise
o scr isoare r om n e a s c s tar os tel ui polonez din Rcov.
Iat cup ri ns ul acestei i m po rt an t e scrisori:
Eu, Ali-beiu de Tighina, scriu m ul t via i s n
tate st arost el ui de Rcov. D u p a i a s t a dau de tire dumi-
tle ca s tii d u m n i a v o s t r s nu v hie nici o grij
nici o t eam, de nimic, ce s hii foarte cu pace bun de
c t r noi; ca m auzit c v temei. A t t a d o ar de vei b
nui pre noi, acei, ca re ca m m r s de- am lovit nete sate
de-am luat civa robi, pent ru c a r e c a u fost vina lor,
cau pri ns nete spahei de-ai notri: dece pent ru acel
lucru s a u fcut ai as ta . I a r de c t r e noi bine s tii c
v s n t e m foarte cu priin i tim p r e te ug u l cel bun
i v s n t e m cu t oat inema i cu t oat credi n a. De
a i as t a v dau tire. De la Domnul , amin.
i n acea c a r t e ce s au scris roete, s caui cum
e scris: tot este de folos, c t r d u m n e a v o a s t r , cu pace
94
4. T R A I U L DE T O AT E ZI LE LE LA TATARI

n t oat vremea. De ai as ta s se tie. i, alt a, pohtesc pe


durnniata, ca s ni trimei un poloboc de holirc, s-mi
hie de H a n ul c este s vie spre Tighina i i1 voi plti
cu bani dumitale, vou; d a r foarte te pohtesc s-mi t ri
mii c u r nd , p n nu vine Han ul . i te rog s-mi trimii
pe acest om al meu. i s nu mi-1 zboveti. i-i voi mai
trimite c a rt e r os eas c de veri ti de tot.

4. T R A I U L DE TOAT E ZI LE LE LA TATARI

Dup a e z a r e a lor n Bugeac, Tt ari i devenir vecinii


nemijlocii ai Moldovenilor. Ai notri a v u r de furc sute
de ani cu aceti fii ai stepei n toate m p r e j u r r i l e vieei
i-i c un o t ea u bine. E u s t r a t i e Logoftul spune despre ei c
e r a u oameni rzboinici, suferitori la toate nevoile cari
nu g ri j au de avuie, ci de i z bnd . Rzboiul lor era a a
de tare, c t er a g r a b ni c p ent ru n v a l i gl ce av . Ei
nu locuiau n case, fr n um ai n o r a e mari, n ca re
locuiau mul te feluri de oameni. Ei n eg us t or ia u, a goni si au
i n c m p dup p un e cu dobitoacele u mbl au.
U n c l t o r francez, c a r e t recea n 1585 prin prile
ttret i, povestete c de-a l ung ul m al ul ui mrii, n mai
mul te locuri a m v z u t familii, care-i s chi mbau s l a u l
din vre me n v r e me dup p une ; n au al t locuin
dect c r u e cu 4 roate, foarte l un gre e, n c a r e au mai
m ul te ca tu ri i la c a p t o m o a r de v n t cu p a t r u p n
la a s e pnze ca s fac fin, i le t r a g u n d e v r e au cu
mai mu lt e prechi de cai ori de boi.
H r a n a lor de cpitenie er a meiul, din ca re fierbeau un
fel de m m l i g . Pe l n g a c e a s t a ei pr indea u pete n
Ni st ru i beau lapte de iap, din ca re fceau i b rnz,
pe ca re o u s ca u n bulzuri p e nt ru a o p s t r a mai mu lt
vre me fr s se strice. Bul zuri de acestea se a r u n c a u
n ci aunul n c a r e se fierbea m m l i g a , p ent ru a o face
mai g r a s i mai g u s t o a s .
Casel e lor e r a u de lemn acoperite cu stuh. Gi amuri
avea n umai pa la tu l Ha nu lu i din C u ani . n casele de
r n d feretile e r a u v a r a deschise, iar i a rn a oblonite. Plu-
gr ie nu fceau, a c ea st ocupai e r m n e a n s e a m a Mol
dovenilor aeza i n t r e ei i a robilor. i de fa pt gs im
acolo un de Moldovenii e r a u aeza i mai des, o c ul t ur
foarte ngrijit. D r u m u l de la Cet at ea-Al b la Tighina,
de-a l u ng ul Ni strului est e u n a d e v r a t rai, omul c l t o
rete n umai prin vii i gr dini frumoase. Di mpot ri v d r u mu l
95
C A P . VII. A E Z A R E A T T A R I L O R I N B U G E A C 5. T R O I A N E L E T T R E T I DIN BU GE A C

ce ducea de la s mai l la Chilia de-a l ungul Du n r ei e st e S mai darnici i mai primitori fa de st ri ni i mai acce
lipsit de tot ce se poat e numi fr umos, nu se vede dect | sibili i p en tr u n v t u r .
cmpii sterpe, l imanuri ml t in o as e i stnci pleuve. P m n t u l raial el or i al Bugeacului, fiind foarte m n o s
Din m r t u r i a a c ea st a a unui c l t o r g e r m a n din veacul i l u c r a t bine de cretinii de acolo i de robi, producea
al XVIIl-lea, vedem c l a r ce m a r e deosebire era nt re mai m u l t dect cerea c o n s u m a i a i ntern. Cu prisosul
m unca mol do venea sc i cea t u r c o - t t a r . De-a l ungul a c es t a de p rod us e ani mal ice i de cereale, Tt ari i fceau
Nistrului, u nde se g s i a u s a t e c u r a t romneti , e r a raiul nego. In timp de -foamete Moldovenii a d u c e a u pne
pe p m n t , la Dun r e, u n de s l l u i a u Turcii i Ttarii, de la Ttari.
se vedeau numai c mp u ri sterpe i stnci pleuve.
Ttarii se ndeletniciau cu pras il a vitelor i jefuirea 5. V A L U R I L E S A U T R O I A N E L E TT RE T I D I N B U G E A C
ri lor vecine. Ei ineau oi, ca pr e i vite albe d a r i cirezi
de dr om ed a ri i cmi le n t r e cari se g s iau i e xe mp la re Pri n felul lor de a fi, prin viaa lor nes tat orni c i prin
albe spre m i r a r e a c l t or i l o r strini. Caii t t r e ti e r au cirezile lor de cmile i d romedari , Ttarii s chi mbar, n
vestii. Nogaiul , ad ec p st o ru l t t r es c, cu faa de sc ur t vreme, vechea nf i a r e mol dov en ea sc a B u g e a
bab, era cel mai s l ut om de pe faa p m n t u l u i . n cului, pent ru a-i da u n a s pe c t nou, oriental, dac nu chiar
privina a c ea st a nu se deosebia m ul t de conaionalii si aziatic. n obiceiurile po poar el or mongolice ca de i gri ja lor
de ambel e sexe c a r e dup credi n p opu lar nu se distin de a-i n g r d i bine ol at ul o c u p a t de ei, spre a se pune
geau mu lt de ucig-1 t oaca. Brbai i e r a u spni i sbr- la a d p o s t fa de invaziunile d u man e. S ne g n d i m n u
cii la fa, s pai ma Moldovencelor, a c r o r fr umus e mai la faimosul zid chinezesc c a r e fusese r di ca t cont ra
i gi ngi e i a de me ni a s le r pe as c . Nici pe Tt r oai ce nvli ril or ttare.
nu le prea necjia fr u mu s e ea ; ele n a ve a u obiceiul de Necesitatea unei a p r r i sistematice a Bugeacul ui se
a-i acoperi sluenia i uriciunea ca Turcoaicele, cu toate simi foart e c u r n d dup a e z a r e a T t a r i l o r acolo, fiind
c t ri au dup pravil a lui Moh amed . D a r cu toate ace- c nu e r a a n n c a r e Cazacii, singuri s au unii cu P olo
^ stea se par e c Ttarii i neau m ul t la femeile lor, cci nezii, ades e c h ia r cu Moldovenii, s nu fi n ce r c a t de a-i
i mrzacii obi nui au s n t r e a s c zapisele cu for mul a c de stinge pofta de p r a d n, raialele turceti i n B ug eac ul
! nu vor respecta a n g a j a m e n t e l e l uat e s fie l epdai de lege tt resc. ndeosebi Cazacii i m u t a r c mp u l de p r a d
i desprii de muierile lor. n Bas ar a bi a, lovind necontenit n cetile de acolo. In 1585
n f i a r e a h d o a s i viaa lor p r d al n ic trezi n ei uciser pe s a n gi a c ul turc din Bender, iar cu ci va ani
sufletul Moldovenilor o m a r e a ve rs iun e c o nt r a Tt ari lor , n u r m r ni r de m o ar t e n lupt pe I sl am-Ghir ai , c pe
cari prin nvlirile lor pricinuiau cretinilor a t t a j al e tenia T t a r i l or din Bugeac, c a r e fu n g r o p a t n moschea
i nenorocire. La toate acest ea se mai a d u g a i povestii cea m a r e din Akk erman . n t r o vr e me Petru-Vod-chio-
rile despre chinurile a de v r a t e , d a r i nchipuite, ce Ie pul trebui s trimit 3000 de c a r i 15.000 s al aho ri pentru
suferiau acei ce e r a u robii de Tt ari . Toat e aces tea au a drege cetatea Oceacovului. Porunci de acest e primiau
fcut ca, n nchipuirea poporului no st ru, Ttarii s a p a r adesea domnii Moldovei,.* pent ru a a j u t a cu s al ahor i i
ca nite mont ri , m nc to ri de c a r n e de om. C u m satele mat erial la fortificarea cet il or din raiale.
U r m e de fortificaii ni inse se g s es c pn as tz i n
lor e r a u pline de robi cretini, a du i din desele lor expe
Bug eac ul b a s a r a b e a n . H a r t a Basarabiei, edi t at de s tat ul
diii de p ra d, sa r s p n d i t credi n d e a r t firete m a j o r rusesc, a r a t n provincia a c ea st a doua valuri, n u
c Ttarii i Cpcuni i din B ug eac m n c a u c a r n e a ro mite a mb el e dup Traian, i a n u m e T ro ia n u l-d e -S u s i
bilor, dup ce-i n g r i a u n ocoale, ca pe vite. P n T roianul-de-Jos. In limba p o pu l ar troian n s e a m n o
azi a r m a s vorba n popor: D o a r nu d a u Ttarii! .- g r m a d de z p a d ridicat de viscol, apoi n g en er e g r
Aez are a -Ttarilor n t r o regiune cul ti vat p re cu m i ma d sau m o r m a n de p m n t , ridicat de forele naturei
at i ng er ea lor cu Mpldovenii avu o b un n r u r i n a s u p r a sau de m n a omen ea sc. N e am ul nostru, n d a t la z m i s
mblnzirii firii i m o r a v u r i l o r lor. Ei devenir cu v re me a j lirea sa, a a v u t prilej s va z n Dacia n u m e r o a s e u rm e
7 Ion N isto r 97
96 |
C A P . VII. A E Z A R E A T T A R I L O R N B U G E A C

de val uri romane, pe ca re t radi i a de mai t rziu le ascri eai


pe toate m p r a t u l u i Traian, eroul l e g e n d a r al neamului
nost ru, a j u n s ca zeu Troi an p n i n vechiul p an t e o n
slav, a l t u r e a de zeii indigeni. De la val uri le t rai anice s au
numi t orice val troian. In u r m nu mel e propriu s a ge
n er al i zat i a devenit un n ume comun. i a a sa p u t u t n
t m p l a c fiecare n t r i t u r de p m n t , fiecare b r a z d mai
mare, s se n um e a s c t roi an chi ar i atunci, c um este
cazul n B a s ar a bi a, c n d val ul n a fost ridicat de Traian.
n Pr edos lovi a desclicrii a rii Moldovei din nce
putul ei din cronica Iui Ur eche se pomenet e i aceast a
numai n unele m a nu s cr i p t e c prin Mol do va se cunosc
semnele puterii lui Traian, pe u nde au t r a s t roian peste
mul te ri i peste a c ea st ar . I a r Mi ron Costin observ
foarte cumi nt e c numel e T ra i a n t ri et e nt re noi pn
azi cu a n u l cela ce se zice Troianul. Dimitrie Ca nt em ir
co n st at i el c val ul m p r a t u l u i T r a i a n p s t r e a z pn
azi n umel e nt emeitorului, se mir ns, cu dre pt cuvnt,
cu m de nu a mi nt e te nici u nul dintre vechii s a u noii
istorici ceva despre ac es t val. A a scrie b u n o a r popo
rul fiecare ruin lui tefan- cel -Mare, per sonaj istoric
a j u n s l egendar.
Ambele troiane din B u ge a c n au nici o l e g t u r cu
m p r a t u l Traian. Ridicarea lor nu a p a r i n e anticitii, cum
a n cer cat s a r a t e Ha jd e u cu o v a s t , d a r z d a r n i c e r u
diie, i pre cum s u n t nc i azi muli dispui a o crede.
Troianele aceste n au c a r a c t e r u l v al u r i l o r antice de a p
rare, ele nu s u n t n ze s t r a t e nici cu t u r nu ri de observa ie
i nici cu ceti de p m n t , nec um de pi at r, ci s u n t sim
ple r dic t uri de p m n t , c a r e la v re me a lor e r a u probabil
p la n t a t e cu buha i i mciei i b a r i c a d a t e cu construcii
primitive de lemn i de nuele, n felul n g r d i t u r i l o r din
p r e a j m a unei stne.
n m o nu m en t el e l iterare moldoveneti, n g r d i t u r i de
p m n t de ac es t fel se numesc, cu un t e rm e n m p r u m u t a t
din turcete, hindichiu sau i hendechiu, de la h a n d a c sau
hendec, c a r e n limba a r a b n s e a m n a n de n t r ir e n
j u ru l unui s a t sau, n genere, loc fortificat. Tntru n act de
hotrnicie din 1741 se vorbete de un hindichiu de vie
de la m a r g i n e a Chiinului. E na c h e C o g l n i c ea n u poves
tete c g en e ra lu l rus Munnich, e z n d t oat v a r a n Iai,
au scos un bir p ent ru s p a t u l hindichiului, cci a u g s i t cu
cale s n cu n g i u r e hora cu a n mp re gi u r, ca s nu vie
fr veste Turcii i Ttarii s-i calce. A m i r a s s pu ne c
98
5. T R O I A N E L E T T R E T I D I N B U G E A C

pe timpul lui Mihai-Vod Racovi au m er s de au scris


hotarul Moldovei, c a re se ncepe de la hindichiul lui Traian,
m p r a t u l Rmului, i m er g e pn n Nistru, c u m se vede
pn azi.
T ro ia n u l-d e-S u s ncepe, dup indicaiile hri lor, la
p r u t mai j o s de Leova, duce spre nord- es t p n la c o n
fluena S r at ei cu S r i c a; de acolo se n d r e a p t n t r o
linie foarte u or o n d u l a t spre es t p n Ia Botna, t ind
l a lpugul , Co gl ni cul i Ci aga, trece apoi Bot na i o u r
meaz de-a l un gu l mal ul ui s t n g p n la s at ul Chirceti,
a ez at la g ea n a lacului pe c a r e l p a r c u r g e Botna nainte
de a se r e v r s a n Nistru. Dup aceleai a r t r i ale h r
ilor ruseti, Troi anul -de-Jos ncepe la s at ul Vadul-lui-
Isac pe Pru t, duce n t r o linie puin o n d u l a t spre sud
pn la I a l p u g pe ca re l trece n faa localitii Vadul-
lui-Traian, de acolo c obo ar n j o s p n Ia r e v r s a r e a
C at l ab u gu l ui n l imanul cu a c el a nume, de acolo urc
uor spre nord, a ti nge c oa d a limanului Chitai i de acolo
se n d r e a p t spre es t p n la li manul C u n du cu l u i pe care
l a ti nge mai s u s de sat ul Eschipol pent ru a se t ermi na
acolo.
Da c u r m r i m cu at en i une hrile mai vechi, din
veacul al Xv'HI-lea b u n o a r , p ut em c o n s t a t a c hindi-
chiurile aces tea coincid in 'o c m a i cu hotarele raialelor
turceti i ale B u g ^a c u lu i t t resc din s u d u l B asarabiei.
Dimitrie C a n t e m i r n r e gi s t r e a z pe h a r t a sa, pe care o
a ne xeaz Ia c a r t ea sa a s u p r a Moldovei, simplu ho tar ul
T t r l c u l fr s n semnez e val uri le lui Traian. Hot ar ul
acesta nu a ti nge ni ciurea c r e as t a dealurilor, ci se a te r ne
pretutindeni pe la poalele lor sudice. i a c ea s t a din pricina
c Ttarii er au un popor de step, ca re evita m u n j i u
Troi anul -de-Jos coincide nt ocmai cu vechilii'" "Hotar
dintre raialele Chilia, Ismail i Reni i T t r l c u l buge-
cean. Troi anul -de-Sus. ab s tr a c i e f c n d de poriunea
dintre P r u t i Sr i ca, coincide n toate cu vechiul h o ta r
dintre T t r l c u l b ug ec ean pe deoparte, i Mol dova i
ra ia ua Benderului pe de al t parte. Indicaiunile hri lor
se confirm deplin prin c a t a g r a f i a din 1817 n ca re ni
sa p s t r a t vechea m p r i r e a dm i n i st r a t i v a Bas ar abi ei
i din care vedem c Tro ianu l- de-Su s servia ca hot ar
ntre inuturile mol doveneti de c t r T t r l c, iar Troi a
nul-de-Jos ac l tu ia h ot ar ul nt re T t r l c i raialele
de la Ismail i Chilia.
Din co n sta t rile acestea rezu lt deci, c hindichiurile di,
99
C A P . VII. A E Z A R E A T T A R I L O R I N B U G E A C

B a sarabia sudic au fo s t ridicate de T tari p en tru a stabili


h o ta ru l T t rl cu lu i lor fa de raialele tu rceti i fa de
M o ld o va liber. Toate ce le la te urme de troiene ce se mai
g s e s c n B asarabia sunt ntrituri vrem elnice din timpul
Turcilor ca la Hotin, Tighina i C etatea-A lb, iar altele
mai noi din vrem ea Ruilor.
R m ne deci un lucru binestabilit c B u g e a c u l a fost
deslipit de M old o va deodat cu Tighina i anum e n 1538
pe timpul su ltan u lu i Solim a n -cel-M re, c a fost dat T
tarilor spre locuin, c a c e a st c o lon izare a nceput foarte
de vrem e i c v alurile a d scrise lui Traian din sudul
B asarabiei au fost ridicate de Ttari pentru a putea apra
mai lesne hotarele Ttrlcului contra raialelor turceti
i contra M oldovei libere.
Raialele turceti m p r e u n cu B u g ea c ul t t r e s c a p a r
n document ele timpului s ub numel e de B a s a r a b i a . F ap tul
ac es ta l g s i m c o n f ir ma t pe deplin prin u r m t o r u l p a s a gi u
din Descrierea Moldovei de Dimitrie C a nt em i r: B a s a r a b i a
e r a o d at a treia par te a Moldovei. Tot p m n t u l ei este
es, n ar e dealuri nici codri, se a d a p nu ma i cu l a l pu g ul ,
c a r e c u r ge necontenit; n e a v n d r ur i nici fntni, ca s
scape de lipsa de ap , locuitorii s u n t nevoii a s p a pu
uri adnci i n loc de lemne se folosesc cu b l i g a r u l
vitelor, cu ac es ta dup cel u suc l soare, i ncl zesc
colibile. Ac eas t p a r te de a r fu s u b j u g a t de Turci n a
inte de a li se s u p un e t oat Mol dova. As tzi nu mai st
sub domni a Moldovei. B a s a r a b i a se m p a r t e azi n 4 inuturi:
al Bugeac ul ui i A kk e rm an ul u i, al Chiliei i Ismailului.
Acestea sunt, pre cu m se vede, T t r l c u l b u gec ean i
raialele turceti. Celelalte inutur i dintre P r u t i Ni st ru
se numi au pe timpul lui Ca nt em ir , d ar i dup el, Mol
dova.

T
'.i
\

C apitolul VIII
O R G A N IZ A R EA H O T AR U LUI DE A P A R A R E CONTRA
TTARILOR

1. P rclbia L p u n ei. 2. F ondarea C hiinului.


3. C o d ru l T igheciului i C odrenii.
4. C pitnia C odrului

1. PRCLABIA L P U N EI

Din faptele i n t m p l r i l e povestite mai s u s putem


c un o a t e tactica pe c a re o aplicau domnii Moldovei la
l rgi rea, a e z a r e a i a p r a r e a ho ta re l or rii. n d a t ce
a t i ng ea u linia h ot arul ui definitiv, ei a l e ge a u punctele de
n s e m n t a t e s trat egi c, le fortificau cu t oat ngrijirea,
ncr edi n au a p r a r e a lor vitejilor i voinicilor, cu a j ut o ru l
c r o r a cuceri ser aceste puncte, i-i n ze s t r a u cu moii
nt inse n pustie, p entru dreapta i credincioasa lor
slu jb ctre dom n, p entru slu jb a lor de slu jito ri de pe
m a rg in e i ca s fie stra j m p o triva d um anilor. In
schimbul ndatoririi lor de a face s t r a j la h o t a r i de a
fi p u r u r e a cu a r m a n m n , g a t a de lupt c o n t r a n v
litorilor i c lc t ori lor de hotar, oamenii acetia primiau
p m n t u r i de veci i a nu m i t e u u r r i i nlesniri la pl at a
d r il o r obinuite c t r e stat. Ei e r a u o ameni liberi, supui
nu ma i domnul ui i legilor rii i a si g u r a i o a r e c u m de
obinuitele ncl cri din p a r t e a boerilor.
Aa a pro ced at Al exandru-cel -Bun, a a i nepotul
s u t efan- cel -Ma re c n d cu a e z a r e a hot arul ui la Nistru
i cu a s i g u r a r e a a p r r ii lui prin cetile de la Hotin, So-
roca, Orheiu, Cet at ea-Al b i Chilia. In j u r u l ac es tor
ceti rsboinicul domn ae z cete de ap r to ri , pe ca re
i n z e s t r a cu privilegii i p m n t u r i deopotriv de largi,
fiindc el, n c u mp n i t a sa nelepciune politic, i ddea
s ea ma , c hotarele unei ri nu pot fi a p r a t e n d e a j u n s
numai prin ziduri, fie ele c t de puternice, ci n prima
linie prin bra e i piepturi vitejeti. i n a de v r , voinicii
acetia, condui i povuii de cpeteniile lor, a u a p r a t
ho taru l, l u p t nd cu d r a g o s t e i credi n c t r e a r mpot-
101
CAP VIII ORGANIZAREA HOTARULUI DE APARARE
________________________ 1. P A R C A L A B I A L A P U N E i ________________________

riva Polonilor, Cazacilor, T t a r i l o r i Turcilor, l s nd


mot eni re u r m a i l o r lor, rzeii hotineni, soroceni i or- ce fusese desfiinat de Turci. P r c l a b i a a c e as t a a j u n g e a
heieni de azi, pe l n g numel e de viteaz i acel duh de spre es t p n la h o t ar u l raialei de la Bender, i ar spre sud
disciplin i a b n e g a i e p n la jert fi re de sine, care se hot rni cia cu T t r l c u l bugecean. P r c l ab i i a ve a u la
trebue cul ti vat i azi cu toate mijloacele i cu t oat s t n d e m n a lor n um er o a s e cete de oteni, cari e r a u cu
toii mpropri et r i i n regiunile p d u r o a s e din valea
ruina. Botnei, a Cogl ni cul ui s uper io r i a Bcului, c a r e forma
In u r m a pierderii Cetii-Albe, Chiliei, Tighinei, Bu-
geacului, Ismai lul ui i Renilor, prin o r g a n i z a r e a noi hot arur i nt re inutul Lpunei i Orheiului. Ei primir
lor raiale turceti n j u r u l ac es tor i nu mai puin prin p m n t u r i l e n aceleai condiiunii ca i tovarii lor de
s a l l ui re a T t a r i l o r n B u g ea c ul b a s a r a b e a n , sa risipit a r m e i de cr edi n de la Orheiu, Soroca i Hotin. Din
vechea linie de a p r a r e a rii. i at unci sa simit nevoiea r n d u ri l e a c es t or vajnici s tr j er i de hotar, ncerca i n
de a ntocmi o nou linie de a p r a r e , mai a pr o a p e de primejdiile i vijeliile r zboaelor , se ridicau o ameni aspri
Prut , care-.s r s p u n d noilor nevoi s trat egi ce ale Mol i ndrzne i, deprini la strict mplinire a datoriei fa
dovei ciuntite i mpui nat e. n j g h e b a r e a noului h o t a r se de ar , d a r i fa de ei nii. Lpunenii se r s v r -
impunea categoric din moment ul, n ca re Ttarii i for tiau chi ar i c ont ra domnului, da c se s imi au obij-
tificar h o t ar ul lor b ug ec ean i, si m ind u-s e la a d p o s t u l duii i nendreptii, pre cum s a n t m p l a t n zilele lui
unei re van e din pa r te a Moldovenilor, p r d a u i j f ui au Ia n cu -Vo d - S as u l. Acesta a r u n c a s e dri noi a s u p r a rii,
t rimiind n t o at a r a s ia boi de a zece, c a r e obi-
inuturile n oas tr e m r gi n a e.
Al ex an dr u- Vo d - Co rn ea , Despot-Vod i Ion-Vod- ceiu nu la pu t ut suferi ar a , ce s au r di ca t Lpunenii
cel-Cumplit f cur n d r z n e e ncercri de a recuceri, cu de s au sftuit ca s se des ba t de supt m n a Iancului
a r m a n m n , vechile hot are, prin a l u n g a r e a Turcilor Vod, i bul uci nd u-s e a u r d i c a t dintre dnii pr e L un g u l
din raiale i a T t a r i l o r din Bugeac. Din nenorocire ns domn. D a r d n d rsboi vitejete de a mbel e pri,
patrioticele lor sforri r m a s e r zdarnice. i atunci pi erdur Lpunenii rsboiul i domni orul nc se nec
n Prut .
domnii Moldovei, v z n d c n au ncot ro dect s se
resemneze n faa ursitei inexorabile, se h o t r r s n
2. FONDAREA CHIINULU!
t ocmeasc o nou linie de a p r a r e mpo tr iv a v r j m a i l o r
din sud-est, i ndeosebi mp ot ri va T t r l c ul u i din
Bugeac, cu c a r e Mol dova a j u n s e s e n nemijlocit me- n inutul Lpunei se g s i a i C hiinul, capi ta la de
azi a Basarabiei. n t r un d ocument din 1436 se pome
gieie. nete de selitea Chiinului pe Bcu, n faa unui c r ng ,
Atunci A le xa n d r u - V o d - L p u n e a n u , c a r e d up m a m
era B a s a r a b e a n de felul su, se hot r s creeze o nou unde se g se te o a e z a r e t t r e a s c . nt emei et or ul s a
linie de a p r a r e c on tr a Tt ari lor . Cent ru l acestei zone era tului Chi i nu a fost Vlaicu, ce fusese p r c l a b de Hotin,
s fie L p u n a , locul de n a ter e al maicei sale Na st as ia . Orheiu i Cet at ea-Al b, nsui unchiul lui tefan cel Mar e.
El ridic s at ul ac es t a de pe a p a cu ac el a nu me la r a n g u l I n t r un ispisoc din 1576, Pet ru-Vod - ch iop ul a r a t c a
de o r a il n zes t r cu toate drepturil e i privilegiile venit n ai n te a sa i a boierilor si Va u tc a, f a ta Mrici,
municipale obinuite n Mol dova. i deoarece pe acolo nepoata Eremiei, ce au fost visternic, ce s a n um it din
trecea i vechiul d r u m de nego s pr e Nistru, el mut la c l u g r ie Evloghie, s t r n e p o a t a lui Vlaicu, de a v n d u t
L p u n a i vameii moldoveni din Tighina, ce fuseser a sa dre apt ocin i moie, un s a t a n u m e C h iin u l pe
izgonii de acolo de c tr Turcii lui Soli man, i ns uf ln d Bcu n inutul Lpunei, i cu mori n Bcu, d n d un
astfel noului t r g u o r i duh ul vieii negust oreti . dires de in t ritu r , ce a a v u t s tr m o u l ei Vlaicu de la
D a r m s ur il e acestea nu e r a u nc suficiente. L te fa n V od-cel-B trn, slugii n oas tr e lui D r a g o ce au
p u na trebui a s devie un punct de sprijin, o baz pent ru fost u r ead ni c la Iai, dr e pt 500 de zloi t t r et i. Pl-
oper a iunil e mi li tar e c ont ra T t a r i l o r Spre acest scop se ^ tindu-se banii, domnul nt ri lui D r a g o Chiinul, cum
nfiin p r cl ab ia Lpusnei n locul celei de la Ciubrciu, y s-i fie lui ocin i c u m p r t u r , cu tot venitul i altul
s nu se amest ice n ai n te a acestei cr i a noast re.
102
103
C A P . VIII. Q R G A N 1 Z A R E A H O T A R U L U I DE APARARE

J u p n e a s a acestui Dra go , Solomia, v n d u n 1617


Chii n u 1 visternicului C ons ta nt in Roea pent ru suma
de 180 galbeni de aur , ca s-i fie moie de c u m p r t u r
cu t oat e hotarele. Visternicul C o n st a nt i n sau poate urmai i
si t r e b u e s fi nchi nat s at ul Chiinu mnst iri i Sf. Vi
nerea di n Iai, cci n 1641 Vasile-Lupu ddu c l u g r i l o r
de la m n s t i r e a Sfintei Vineri i de la m n s t i r e a Balici
din l ai ca rt e ca s fie tari i puternici a lua a zecea din
t oat p n e a i din legumi i din c ne p i din tot venitul
la sa t la C hiinu. n a nu l u r m t o r , Aprilie 28, Vasile
Vod porunci p r c l ab ul u i de L pu na s m e a r g la sat
la Chi i nu, s s tri ge oameni buni i b t r n i i dim
p r e j u r m r g i n a i , s a l ea g ho tar ul s atului Chiinu despre
alte h o t a r e i s pue i stlpi, ce este a sf. mn s ti ri
a Sf. Vineri. In a nu l 1642 deci Chiinul er a nc sat.
I n t r un ispisoc de la Duca Vod din 1666, Mai 2, se
p o m e n e t e deja despre t rg o veii din C hiinu, o dovad
c n t r e timp Chi i nul c p t a s e privilegiul de t rg i
a n u m e de la I s t r a t e - V o d - D a b i j a nt re 1661 i 1665, cnd
a devenit acest bun i bl nd domn, ca re m p r i a s r a
cilor blide cu bucate de la m a s a sa i care sorbia mai cu
plcere vinul din oal roie, dect din p h a r e de cristal,
zicnd c - i , m a i dulce vinul din oal , dect din phar.
Fapt ul ac es ta l c un o a t e m d i n t r un act de hotrnicie de la
Mi hai -Vod Racovi, i c a r e se s p un e c a m r tu ri s it
tot inut ul Lpunei i Orheiului i a a r t a t logoftul
Nicolae Donici i cu ali mar to ri cari s au du s nai nt ea
domniei de au m r t ur is i t cu sufletele lor, c f c n d u -se
C h iin u l t rg nou n zilele D o m n u lu i D abija Voevod,
j l u i n d u - s e trgoveii c n au loc s se h r n ea sc , au
fcut s chi mb cu Hncul Stolnicul, ce l uase moia Ghe-
ua ni i o d d us e trgoveilor.
R m n e deci bine stabilit c sat ul Chiinu a fost
n t e me i a t de p r c l ab u l Vlaciu, unchiul lui te fan- cel -Mare^
i c a primit dreptul de t r g de la Is tra ti -Vo d-Da bi ja .
Dimitrie C an t e m i r pomenete de Chiinu n inutul L
punei il nume te t rg u o r ( ur b ec ul a) de puin n s e m
ntate. Popula ia c ompu s din cretini, Armeni i Jidovi
era c r m u i t de un ol tuz i mai muli p r g a r i dup obi
ceiul municipal din Moldova.
In hotrnicie cu Chiinul, se gsia s at ul Buicani
pe Bcu ca re fusese nt emei at de un o ar e c a r e Ho do r prin u r i c
de la te fan- cel -Ma re. I n 1609 urmai i lui Ho do r v n d u r ;
o p a r te din Buicani postelnicului Dimitrie Chiri pentru
104
3. C O D R U L T I G H E C I U L U I P C O D R E N I I 14 " >

150 de taleri bani g at a. Dup ali doi ani Chiri c u m p r


de la un nepot al Patii Buecoae i ceialalt par te din
Buicani, a d u c n d astfel n t r e g sat ul n s t p n i r e a sa.
Muri nd Chiri, j u p n e a s a sa M ar ia pos telniceasa n
chin satul Buicani mnst iri i Sf. M o r m n t din I e r u s a
lim (1620) pent ru sufletul g i up n ul ui ei i pent ru sufle
tul ei. Cu m ns m n s t i r e a G a l a t a din Iai er a nchi
nat Sf. M o rm n t , s at ul Buicani a j u n s e metoh al Gala-
tei, fiind a d m i n i s t r a t de proistosul acestei mnst iri .
Am ami nt it lucrurile aceste fiindc de Ia o bucat
de vreme t r g u l Chiinu ncepu s se ntind i a s u p r a
teritoriului Buicanilor. Aa m r tu ri s ir la 1748 trgoveii
din Chiinu, c mai nai nt e vre me au fost tot t r g u l pe
locul mnst iri i Sf. Vineri, iar de la o v re me a rscoalelor,
cnd au venit Moscalii la Hotin, a r z n d u - s e toate casele
trgoveilor, la a e z a r e dup r s co al s a r fi t r a s mai s us
a-i face ca se i dughene, a j u n s e r i pe Buicani, pe m o
ia mnst iri i G al at a.

3. C O D R U L T I G H EC I UL UI l CO DRENII

Mai j o s de Lp u na , n faa Flciului, se ntinde, pn la


apa l al pug ul ui , vestitul C odru a l Tigheciului sau Chighe-
ciului, a t i n g n d spre n ord val ea Saratei, iar spre sud
rul L a r g a ce se r e v ar s n Prut . C od rul ac es ta este
s t r b t u t de ap a Tigheciului c a r e se s cu r ge n P r u t la s at ul
Iepureni. La nt r et i er ea oselei Leova-Cet at ea-Al b cu
a c eas t vale se afl localitatea Tigheciu, c a r e a j u n s e ntr-o
vreme centrul a d m i ni s tr a ti v i mi li tar al ntregei regiuni.
Miron Costin a mi nt e te des pr e codr ul Chigheciului, zicnd
c este o p du r e nu a n a lt n copaci c puini copaci
sunt, cu m este deas i ripoas, i spini mai muli dect
alt lemn s unt n p d u r e a aceia, i de acolo Chighecenii
sau a p r a t de nu le-au pu t ut strica nimic.
C a n t e m i r c un oa te de as e me n ea foarte bine acest codru
despre care ne d u r m t o a r e l e a m n u n t e foarte preioase:
Doi codri au fost n Mol dova mai vestii dect toi ceilali,
codrul C ot na ru lu i i codrul Chigheciului... C odr ul de din
colo de P r u t lam a r g i n e a Bas ar abi ei se c hi am Chi-
gheci. El cupr in de a pr o a p e 30 mile italiene i este pentru
Moldoveni a p r a r e a cea mai t ar e c o nt r a Tt ari lor , cari
de mu lt e ori lau a ta c at , d a r nici o d a t nu la u luat.
Copacii dei s u n t supiri, s u n t a a de dei, n c t nici omul
cu sloboda nu poate s t r b a t e pri nt re ei, fr n umai prin
105
CAP VIII. O R G A N I Z A R E A HOTARULUI DE A PA R A RE

a n u m i t e poteci pe c a r e le cunosc n umai localnicii. A e


za rea acestui co dr u c h i ar la h o t a r u l nordvestic al hin-
dichiului t t r es c, i nu mai puin nt ind erea i desimea
lui, f cur din el o f o r t r e a n a t u r a l de a p r a r e a
Moldovei mpotr iva T t r l c ul u i nvecinat.
Domnii Moldovei i d d u s e r ns bine s e a m a c i
a c ea s t cetate, ridicat de n a t u r a n s i n ca le a T t a
rilor, nu-i poate ndeplini scopul fr ochiul age r, pasul
s i g ur i brael e v n j o a s e ale o am en i lo r aeza i n p re a j m a
ei. De aceea ei grijir s colonizeze re giu ne a a c ea s t a cu
o ameni viteji, h ot r i i ncercai n rzboaie, d ndu- le
p m n t u r i nt inse n loc n p ustie, n C higheci, pe
la tp u g , locuri ce ncepeau din P r u t i m e r g e a u p n n
C ahu l sau c a r e ncepeau din I a l p u g i m e r g e a u i ari
p n n Cahul. P r i n t r un act de donaie din Hui, P et ru
R ar e milui n 1527, M ar ti e 15, pe a d e v r a t a sa s l ug
Vitolt ca re i servise cu cr ed in i cu dreptate, cu un
loc din pustie n Chigheci pe I a l p u g mai s us de g u r a
Roduroasei, n grdi te, ca s-i aeze un sat, ca s-i
fie de la noi uric, cu tot venitul lui, i copiilor lui, i n ep o
ilor lui, i s tr ne po i l or lui, i r st r n e p o i l o r lui, a tot
n ea m u l lui, cine i se va al ege mai de apr oape, neclintit
nici c n d n veci.
Locuitorii acestui inut, Chighecenii, e r a u supu i direct
domnul ui ca i voinicii din p r e a j m a Lpunei, Orheiului,
Sorocei i Hotin, a ve a u p m n t u l lor propriu i se b uc ur a u
de mari nlesniri la pl at a drilor, plt indu-l e n umai pe
j u m t a t e - i a v n d n g d u i n de a c upr in de p m n t mai
m u l t dect locuitorii din alte pri. Fiind a eza i de domn
pe p m n t domnesc n pustie, ei r s p u n d e a u birurile n u
mai c t r domn, n e a v n d nici o n d a t o r i r e fa de boeri sau
mns ti ri . Ca supui nemijlocii ai domnului, ei duceau o
via cu m u l t mai slobod dec t stenii din celelalte i n u
turi, b u c u r n d u - s e de o l a r g a u t on o mi e n trebile lor a d
ministrative. De liberti s imil ar e se b u c u r a u numai
pleii din C m p u l u n g u l Mol dovenes c i din munii Vran-
cei. Deosebirea nt re vi a a sl obod i a p r o a p e a ut o n o m a
ac es tor s tr j er i de plaiuri i de h o t a r i n t r e viaa chi
nuit i mpi lat a st eni lor din celelalte inu tur i mol do
veneti er a a a de m a r e i de b t t o a r e la ochi, nct
C a n t e m i r risc de a numi regiunile acest ea sl obode
chi ar republice.
Oelii n lupte cont inue cu Ttarii, m n d r i de d re p
turile i libertile lor, n d r gi i de vuet ul codrului lor
106
a C O D R U L T I G H E C I U L U I I C O D R E N I I ,f 'V.'

frate cu Romnul , Chighecenii p s t r a u i c ont inuau


vechile tradiiuni rsboinice ale Moldovei lui tefan-cel-
Mare. C an t e m i r era n d r g o s t i t de ei. Chigheciut, zice
el, n inutul Flciului, adic un codr u ce este despre
ho tar ul t t r e sc din Bugeac, este p ie p tu l M oldovei cel
mai tare nt re P r u t i nt re B a s ar a bi a . Dup C an t e m i r
deci ei e r a u scutul i pieptul Moldovei!
Locuitorii acestui codru, C odrenii, zice el mai departe,
pltesc la domnie pe tot a nu l o djdie mic, i s un t toi
clrei, i mai nai nt e e r a u ei n umai 8000 de oameni,
iar a c u m a de abia s u n t dou mii pent ru o as t e i nt rec cu
vitejia lor pe toi ceilali Moldoveni, n c t se obi nui a a
se face pent ru dnii acel proverb: Cinci T ta r i de C r m
pltesc mai m u l t dect zece de Bugeac, i cinci Moldoveni
biruiesc pe zece T ta r i de C r m ; i a r cinci Codreni, adic
Chigheceni, b at pe zece Moldoveni.
Tot C an t e m i r c o n s t a t c Chighecenii, cari s unt
obinuii d emu lt s t r e a s c n rzboi cu Ttarii, s u nt
ostaii cei mai viteji n t oat Mo ldova i oameni mai
slbatici dect ceilali. Vitejia a c e as t a e m a n a din nsui
instinctul de c on s e r v a re al lor, cci tot C a n t e m i r a r a t
c cei ce s u n t megiei cu Ttarii, le me rge mai ru dect
la toi. Cci Ttarii, nu n umai c fur toate celea, ce pot
s apuce, ci cu chip ca m e r g n rsboi a s u p r a Leilor,
r s b a t n Mol dova i fac przile cele mai mari, prind
pe toi locuitorii de prin s at e i ducndu-i cu dnii, i
duce la a r i g r a d , cu chip c s u nt Rui, m c a r c astfel
de n p d i r e d emul t s a oprit prin poruncile m p r te ti
In schimb ns nici Moldovenii nu r m n e a u mai pre
jos. Cci ei cnd fac o p r a d n a r a t t r e a s c , zic c
nau p r d at , ci i-au n to rs n umai al lor napoi, p en tr u c
zic c Ttarii na r fi a v n d a lt a nimic, fr n umai ceia ce
au a p u c a t cu sila de la s trmo ii lor. Chighecenii g s i a u
n c o d r u l lor cel mai s i gu r a d p o s t de cte ori n v l ia u
Ttarii. Mi ron Costin, povest ind despre o i ncursi une a
Tt ari lor , co ns tat , c codr ului Chigheciului la Flciu
foarte puin p a g u b i-au fcut Ttarii atunci, c Chighecenii
ndat a u nzuit la co dr i or ul lor, a n u m e Chigheciut, i de
acolo Chighecenii s au a p r a t de nu le-au pu t ut strica
nimic.
Pri ci na n c e r r i o r cont inue nt re Chigheceni i
Ttari e r a e xp l o at a r e a lemnul ui din codriorul lor. Ei
aveau cu megieii lor, Ttarii din Bugeac, o nvoial, ca
Pe tot a nu l s le dea o s u m de grinzi, pent ru c n Bu-
107
CAP VIII. O R G A N I Z A R E A H O T A R U L U I DE APA RA RE

geac do mne te m a r e nevoie de lemne. Ac eas t nvoial,


zice Cant emi r, o pzesc i p n n ziua de azi foarte, i ar c nd
Voiesc s calce peste tocmeal, s ridice lemn mai mult,
ceea ce de mul te ori se i n t m p l , atunci Tighecenii se
a p r cu a r m a n m n i de m ul te ori ba t pe Ttari.
O n c e r a r e de ac es t fel a servit, precum a m vzut, de
pretext s u lt an ul ui Sol iman- cel -M re de a rpi Moldovei
Bugeacul.
Aprt ori i acetia ai hot arul ui Moldovei, Codrenii,
e r au oameni aprigi i curaj oi, deprini cu primejdia i
vecinie g a t a la lupt cu pgnii. Ei f or ma u pieptul
Moldovei cel mai tare de c a r e s au frnt, ca de o st nc
de granit , at ac ur il e p r d al n ic e al e T t a r i l o r bugeceni.
C u r a j u l i vitejia lor f or meaz subiectul m ul to r bal ade
s au cntece bt rnet i, cunoscute azi t u t u r o r Romnilor.
Din r ndu ri le Chighecenilor s*a ridicat C o d rea n u l, care
vinelei s t r n g e a i p lumb din ele scotea. Amintirea
luptelor lor s ec ul ar e t riete n bal ade le G rue-G rozveanu
i N ovac cari l upt au cu h an ul de la Bindir i cu S u l t a
nul de la a r i g r a d . In prile chighecene s a c om pus
c ntecul lui G helea, c a r e mul te h ot ar e a clcat, multe
ri a t reerat:
D e la N i s t r u p n la C r m ,
Din B u g e a c p n la m a r e
S u n t tocm ai p a tru hotare;
P e s t e ele n l u n g i n la t
T o t T t a r u l i C a z a c .

M uli T ta ri a m o m o r t
M u l i c r e t i n i a m sl o b o z it
D e-am ar strintate,
Din p l e a n i d e la m o a r t e .

Din r n du ri le Codreni lor s au ridicat cu v re me a mai


mul te familii, ca re j u c a r un rol foarte n s e m n a t n istoria
Moldovei. Ar on -Vod - Ti ran ul drui lui Ni st or Ureche satul
Brboi pe I a lpug. Fiul acestuia, G r i go r e .a a lc tu it vestitul
letopise al Moldovei. Pe Ia 1625 se ridic la o n s e m n
t at e o a r e c a r e familia unui diac b a s a r a b e a n de pe Cogl-
nic, de u nd e cob oa r familia Cog l ni cea nu. Fiii lui Ion
Cog l ni ce a nu primir pe la 1660 sl it ea C l m u i u l . Din
prile m r g i n a e cu Ttarii se ridic familia Cantemi-i
retilor. C o n s ta n t i n C a n t e m i r ndeplini mul t vr e me slujba
de s er da r, nai nt e de a a j u n g e domn.
IA . u v
4. CAPITANIA CODRU LUI

n p r i v i n a ' a d m i n i s t r a t i v Chigheciul fcea Ia nceput


p a r te din inutul FIciuIui. n d a t ns dup a e z a r e a T
tari lor n Bugeac, Chigeciul deveni b az a a p r r i i c ont ra
a c est or nprasni ci vecini. n u r m a a ces to r schi mbri deci
Chigheciul c p t , pe l n g n s e m n t a t e a sa s trat egi c, i
o m a r e i mp o rt an politic i a dm ini s tr a ti v .
Atunci s a o r g a n i z a t a a - n u m i t a cpitnie a cod
rului.
nf p tu it or ul acestei o r ga ni za i uni militare p ar e s fi
fost rzboinicul domn Ion-Vod-cel-Cumplit, c a r e gsise
n codr ul Chigheciului a d e v r a t a baz pent ru opera iunil e
sale c ont ra Turcilor. C pi t ni a a c ea s t a coborea n j os pn
la Dun r e, c up r i n z n d n hot arel e ei t oat re giun ea dintre
P r u t i Cahul. n t r e g inutul ac es t a forma deci o cpitnie
de s tr j er i de h o t a r s au grniceri liberi, cari e r a u n mila
i a e z a r e a Domnului, se b u c u r a u de feliurite privilegii,
nu d d e a u cai de olac i pl t iau o gotin mai mic,
crescui n t r un l a r g spirit de libertate i n t r o contiin de
sine foarte a v a n s a t . Vornicii i ali oameni de fr unte de
la Greceni i Vadul- lui -I sac c e r u r pe la 1740 domnul ui
s schimbe o r n d u i a l a c t pent ru oi s nu se p un cil,
a v n d bucatele acest ea d a jd ea lor osebit. Vod nu inu
s ea ma de n t m p in ar e a lor, a r t n d c p or un c a sa este
lucru b un i drept cu m celor sraci, a a i celor fruntai
i nu se poate schimba. Atunci oamenii din Greceni i
Vadul- lui -I sac t rec ur n a r a t ur ce a sc i silir pe calea
a c ea st a pe domn s le trimit ca rt e de iertate. Din ne
norocire a r a t urce asc er a foarte apr oape, cci n 1622
Turcii l u ar colul de a r dintre Pru t, D u n r e i limanul
Cahul ul ui cu Reni i le alipir, a c e a s t s i ng u r ieire a
Bas ar abi ei la D u n r e ce-i mai r m s es e, Ia r a i a u a Is-
mailului, a a c h o t ar ul Moldovei libere a j u n g e a numai
p n la Va dul -l ui -I sac i Greceni.
Cpitanii Co drul ui a ve a u n s a m a lor s t r a j a n tr eg ul ui
h o t ar dinspre r s r i t al rii, c a re er a f o r ma t de I a l p u g u l
superior, de Ia lpu ge l i de Salcea. Ac eas ta era linia ce
despr ia T t r l c u l b ug ec ean de Mol dova. In ndepl inir ea
grelei lor chemri, ei e r a u a j u t a i de vtafi i de hotnogi.
Pe vremea lui Ion-Vod-cel,-Cumplit se p omenet e chiar
de un p r c l a b de Chigheci, Toader.
Pe vr eme a lui Vasile Lupu se simi nevoia de a da
toat m ar g i n e a dinspre T ta r i de la Tighina p n la
109
CAP V I II O R G A N IZ A R E A H O T A R U L U I DE APA RA RE

Greceni n s a m a i p u r t a r e a de gri j a unei s in gu re per


soane, S e rd a ru l, c a r e pe l n g a p r a r e a h ot ar ul ui cu hot-
nogi de h o t ar i namest ni ci mai avea n s r c i n a r e a s
vegheze a s u p r a risipirii satelor, a s u p r a furturil or, s c u
leag robii i s j udece 3 zile pe a n la t r g u r i . Reedina
s e r d a ru l u i e r a la Orheiu. P e n t r u a d uc e r e a la ndeplinire
a poruncilor s r d r e t i grijiau c l ra ii, cari, b u c ur n d u-
se de tot felul de scutiri, n j g h e b a u sate, pe c a r e le
nu mi au dup o cu pa i une a lor, de pild C l r a i n jud.
Orheiu, C l r a (-ovca) n jud. So roca . a.
O condic de dri din 1591 a r a t n inu tul Chi-
gheciulu 3211 contribuabili, iar n inutul Lpunei n umai
2809, n n t r e a g a zon de a p r a r e deci 6010 de c o n t r i b u a
bili i a n u m e ra ni , sraci, curteni, vt ai , nemei i
preoi.
Astfel er a deci o r g a n i z a t noua zon de a p r a r e a
Moldovei mp o tr iv a T ta r il or bugeceni. A c e as t a for ma o
a d e v r a t zon militar, locuit de grniceri experi ment a i
n lupt i deplin contieni de n s e m n t a t e a lor. Ei
f or mau pieptul de a p r a r e al Moldovei, piept n ca re r
m s es e vii vechile t radiiuni rzboinice ale Moldovei,
piept n ca re t ria i se m ani fe st a vitejia i demni tat ea
r o m n e a s c des pr e ca re ne pomenesc p n i cntecele
bt rnet i.
C apitolul IX

RZVRTIRILE O R H E IE N IL O R l RSCOALA
C A N T E M IR E T IL O R D IN B U G E A C

1. Ie rem ia M ovil i sa tele h n e ti.


2. R scoala O rheenilor.
3. Pacea de la H otin i r zvr tirea lui C a n tem ir-M rza .
4. C titoriile lui V asite-V o d -L u p u n B a sa ra b ia .
5. n cu scrirea lui V asile-V od cu C azacii

I. I E R E MI A M O V I L A l S A T E L E HAN E T I .

Du p s t n g e r e a M u a t e t i l o r a j u n s e pe t ron ul Mo l
dovei familia M o viletilo r, c a r e a do mn it cu unel e n t r e
ruperi de la 1595 1634. N e a m u l Moviletilor cob oa r
du p tradiie din a p r o d u l Purice, c a r e f c nd u- s e m o v i l
a j u t pe te fan- cel -Ma re s ncalece pe un al t cal, n locul
celui c zu t n toiul luptei. D a r or ic a re a r fi o br i a
acestei familii, fapt este c ea e r a u n a dintre cele mai de
frunte familii boereti din Mol dova. E a j u c a s e u n m a re
rol politic n timpul domniei lui P e t r u chiopul, pe care
Ierem ia cu fratele s u Gheorghe, mitropolitul, l n t o v
r ir n Polonia, u n d e i p et re cur mai m u l t vreme.
Acolo Ieremi a se mprieteni cu mai muli nobili polonezi
p en tr u a i a j u n g e cu a j u t o r u l ac e st o ra la domnie n
Moldova.
H a t m a n u l Zamoiski n t o v r i pe Ieremi a Movil
n Mol dova cu mi siunea de a l a e z a pe tron. Turcii, fiind
ocupai n a lt p a r t e ' n s r c i n a r pe h a nu l t t r e s c cu
a p r a r e a Moldovei c o nt r a invaziunii poloneze. La u{ora
pe P r u t s a d at lupta. Mi ron Costi n o b s er v c nu dormia
Ieremia V o d ci se a j u n s e cu h a n u l ca s-i cedeze cele
ep te sa te de a r , ce se zic h n e ti" i s i se dea h a n u
lui i miere n toi anii i al te d a r u r i . Pe b a z a a ceas ta
s a u nceput negocierile de pace cu Tt ari i pe care, prin
s t r u i n a sa, Ieremi a-Vod le dus e la bu n sfrit. C a p e
tele de pace au fost acest ea: Ieremi a Vod s fie domn
n t a r , birnic mpr i ei din a n n a n dup obiceiu; ia r
h a n u lu i s-i dea din a n n a n d a ru ri i m iere i epte sa te
s fie de c lele h a n u lu i n B u g e a c " .
Se vede deci c Moviletii i deschiser d r u m u l la
Hi
j C A P . I X. R Z V R T I R I L E O R H E I E N I L O R __________________ M 1. I E R E M I A M O V I L A I S A T E L E HNETI

s ca un ul domnesc prin cesiuni teritoriale n folosul Tt ari - a definitiv a acestui m r e ideal al nea mu lu i r om n e sc a
lor. Acestora noul do mn li ced 7 sat e moldoveneti. De- 9 r m a s r es er vat marel ui n os t ru Rege, F e r d i n a n d I, n t r e
m ul t Ttarii, al c r o r n u m r sporia mereu prin a d m i g r r i gitorul Ne amu lu i Romnesc.
de dincolo de Nistru, nu mai nc p e au n Bugeac. Ei c u n a i n t e a 'o ti ri l or lui Mihai-Viteazul, Ieremi a Movil
t au deci s c upr in d p m nt u ri noi i p uni mai largi se re tr as e la Hotin, p en tr u a se a d p os ti n c e t a te a de
pent ru t ur me le lor. i iat c hanul , folosindu-se de o fe acolo cu familia i cu credincioii si. i ns um i D om
ricit c on jo nct ur politic, obinu de la Ieremi a-Vod 7 sate nia Mea zice I eremi a-Vod m p r e u n cu boerii i ar-
moldoveneti, ce se zic hne-ti. De spr e a e z a r e a ac es tor hireii a m fost nchii toi acolo n cetate, unde i boerii
sat e i despre numel e lor nu gs im lmuri ri suficiente n Bleti m p r e u n cu noi nc a u fost nchii n c e t a t e .
mrt uri il e timpului. n ocolul Co dr ul ui se pomenet e mai Mihai se lu pe u r m a lui, bt u cu t oat o s r d i a Hoti-
t rziu de s at ul H netii-V echi, ca re a r fi p u t u t fi unul din nul d a r n u l p ut u cuceri (1600).
tre cele 7 s at e h neti", d es pr e c a r e vorb e te Mi ron Cos- C h e m a t de interese g r ab ni ce n Ardeal , Mihai pr si
tin. I a r c t privete dar uri le i mierea a a - n u m i t u l balci- Moldova, dup ce n cr e di n a s e c r m u i r e a acestei ri unui
belicu l", pe c a r e Ieremi a-Vod se obl i gas e a l plti h a sfat de boieri. Atunci Ieremia-Vod p r s i Hotinul i
nului a n de an, apoi acest t ribut se r s p u n d e a Tt ar il or a l u n g cu a j u t o r polonez s fatul l s at de Mihai n Iai
nc de mai nainte. Pet ru -Vo d- ch io pu l comuni c n i se aez din nou n s ca unu l Moldovei. Domni a lui ns
1578 unui prieten din Polonia c Ttarii au l e g t u r cu n a decurs n deplin linite, fiindc Cazacii c lc au ne
noi i le p l tim i trib u t d up n v o i a l . contenit hot arel e rii, p r d n d Soro ca i robi nd m u l t
Fiul i u r m a u l lui Ieremia-Movil, C ons ta nt in- Vod, lume. n 1606 muri Ieremia-Vod, r m n n d u - i p o m an
spori tri but ul fa de Turci pre cum i balci-belicul n a r , m n stirea S u c e v ia , zidit de d n s u l i de f r a
fa de Ttari, i reui pe calea a c e a s t a s re do b nd ea s c tele su Ghe or gh e mitropolitul. Acolo s-a p s t r a t p n
pent ru Mol do va cele ap t e s a t e hneti. Mai t rziu ns azi gropi a Moviletilor.
Ttarii nu se m u l u m i r n um ai cu cele 7 sate, ci cuprin- n domnie i u rm fratele su S im io n ca re muri ns
ser o fie l a r g de p m n t din Mol dova i o alipir la i el dup un a n de zile. Dup m o a r t e a lui Simion izbucni
T t r l c u l lor. D a r despre a c ea s t a se va vorbi mai pe l a r g o a pr ig lupt pent ru domnie nt re fiii lui Ieremia, sftuii
la locul su. de mai ca lor Elisaveta, i fjii lui Simion ce e r au povuii
n vreme ce n Mo ldova se stinse dinastia Muatini- . de v d u v a acest ui a M ar g h i t a . i unii i alii r ecu rg eau
lor, dincolo de Milcov, n a r a - R o m n e a s c , cont inua s la a j u t o r strin, fie la Polonezi i U ng u r i , fie la Turci i
domneas c di nastia B as ar ab il or . U n u l dintre cei mai mari T ta r i, fie chiar la Cazaci. n cele din u rm birui C on
domni din a c ea s t dinastie a fost Mihai-Viteazul, c o n t e m sta n tin , fiul lui Ieremie, a s u p r a v r ului su Mihail i se
p ora nul lui Ieremia Movil. M ih a i-V itea zu l btu pe Turci urc pe tron cu a ju t o r u l Polonezilor, c r o r a le cedase
la C l u g r e n i (1595), s t r b t u cu ot irea sa bi rui toare Hotinul. n timpul acela Polonii a d p o s t i a u n cetate pe
peste muni n Ardeal , cuceri a c eas t f r u mo a s a r ro P etru M ovil, fiul lui Simion-Vod, ca re rvnia i el la
m n e a s c i se p r oc la m d omn i s t p n i t o r al ei chiar c or oana Moldovei.
n vechea capi ta l a Transil vaniei, n A lb a lu lia . G n d ul D a r acestui vrednic v l s t a r d omnes c nu i-a fost d a t
m r e al viteazului cuceri tor er a s c up ri nd sub sceptrul s se mpo do beas c cu c or oan a domn eas c. Ursita-i re-
su ocrotitor pe Romnii de pretutindene. P e nt ru reali s er v as e mi tra ar hiereas c, cci el a j u n s e mi tropolit al
za r e a acestui plan, cobor Mihai-Vod din Ar de a l n Mo l Chievului i m a re r e f or ma to r al bisericii ruseti. Noi Ro
dova, a l u n g pe Ieremia Movil din s ca u n i cupr ins e mnii ne put em m n d ri de a fi da t Ruilor pe cel mai m a r e
i a c ea st a r , p ent ru a d es v r i unirea t u t u r o r Rom- . arhiereu al bisericei lor, pe n v a t u l n d r u m t o r al c r ed in
nilor n hot arel e lor etnice. Astfel a n t r u p a t Mihai-Vi ei* i culturii, pe P et ru Movil, Mitropolitul Chievului.
teazul, dei n umai p ent ru o clip, visul de a u r al neamul ui Domnia lui Const ant in -Vod , ca re reui s r e d o b n d e a s
nostru. P en t r u o clip zic, fiindc eroul muri c u r n d , ucis , c de la T ta r i cele apt e s at e hneti, fu de s cu r t d ur at ,
mielete pe cmpiile Turdei ( A u g u s t 1601). Real izarea n 1611 el fu prins de Tt ari i dus n robie, muri ns
| 8 Ion N istor I I3
C A P . IX. R Z V R T I R I L E O R H E I E N 1 L O R
2 RSCOALA O R H E IE N IL O R

la trecerea Niprului, n e c n du -s e n val uri le acestei ape.


Nen el egeri le di nt re Movileti d d u prilej i a l t o r fa dit la moarte. A a plti domni or ul cu c ap ul pofta sa de
domnie.
milii de boeri s as pi re la t ro n cu a j u t o r din a f a r . Aa
reui te fa n T o m a s a j u n g la domnie cu a j u t o r turcesc. D a r cu t oat n em u l u mi r e a Orheienilor, Radu -Vod
A c e s t a e r a u n o m c r u d i pornit mp ot ri va a dv e r s a r i l o r era un domn de m a r e i sprav . Venirea sa la domni e s a
si, p o run ci nd s j un gh ie berbecii cari se n g r a pe n t m p l a t n toiul rzboiului polono-turc. Otirile turceti
i ave au baza de op er a i u ne n Mol dova iar c o m a n d a
t o at e p uni l e rii. n t impul a ces to r lupte sa u stins
ment ul t ur c se g si a la Soroca, de unde se dirigea lupta
a p r o a p e t oat e nea mur il e boereti cu reputa ie n istoria
mp otr iva Rcovului. Acolo s u b ce ta tea Sorocei, Radu-
rii. Un e lt i nd necontenit mpot ri va domnului, reui n
Vod nchei cu Gavriil Bethlen, principele Ardeal ul ui ,
s f r i t El is abet a, v d u v a lui Ieremie, de a r s t u r n a pe
care venise n a j u t o r u l Turcilor, u n t r a c t a t de a p r a r e
T o m a i a ridica pe fiul ei Al ex a nd ru , c a r e se nc um et a
m ut u a l a ri l o r lor. Do mn ul Moldovei s tr ui foarte
s s t p n e a s c a r a dup cu m voiau Polonezii, ocroti
mult pent ru t e rm i na r ea rzboiului dintre Turci i Poloni,
torii si, c r o r a le ls n s t p n i re Hotinul.
care pricinuia rii p a g u b e foarte mari. S t r p i n e | e d o m n u
2. RSCOALA ORHEIENILOR.
lui r o m n nau r m a s zadarni ce, cci c u r n d s a a ez at
pacea la I a r u g a . C a r e comp en s p en tr u serviciile sale la
Pie rd er ea Hotinului p a r e s fi fost, da c nu s ingura, ncheierea pcii, Radu -Vod primi napoi Hotinul de la
Poloni (1617).
apoi s ig ur u n a din cele mai principale cauze, pent ru care
Orheienii se r s v r t i r chi ar de dou ori mp ot ri va dom Dup 3 ani de domnie R adu-Vod schimba domnia
Moldovei cu cea a rii -Romneti . n locul s u Turcii
niei. Stui de a t t e a lupte i f r m n t r i luntrice, Orhei
pus er un strin, pe G aspar G raiani, n c ont ra crui a
enii, n uni re cu Lpunenii i Chighecenii, n e l eg n d u- s e
Orheienii se r z v r t i r din nou, d a r i de a s t d a t cu
cu Ttarii, r d i c a r un d om n din mijlocul lor i purceser
aceea nei zbnd. G a s p a r - V o d iei mpo tr iv a d om n i
c u el s pr e Iai c a s l a e z e n scaun. D a r nc nainte
o r u l u i orheian, l prinse viu m p r e u n c u c i va dintre
de a n t r n capit al, ei fur ntmpi na i de ot irea mol-
cpeteniile de la Orheiu, i m u s t r n d u - i cu cuvintele: S
do-polon a lui le x a n d ru -V o d , btui i mpr t ia i . Da r
avei inim c u r a t c tr e d o m n u l , porunci s li se taie
cu t oat n f r n g e r e a ce o suferir, Orheienii nu p r s i r
capul. Astfel s a s fr it i a c ea st a a p a t r a ncercare,
pl anu l lor, ci i n ce r ca r din nou norocul, s uferi nd ns
neisbutit, a Orheienilor de a ridica n s c a un ul Moldovei
acei a n f r ng er e . pe un u l din mijlocul lor i d up pl acul lor. De altfel noul
n a n u l u r m t o r Turcii p us er c a p t a c e s t o r t ur bu r ri ,
domn venise n Mol dova cu p lanu ri mari i n dr z ne e.
r idi cnd pe Al ex a nd ru -Vo d din s c a u n u l Moldovei i du-
Ca i Despot-Vod pe vremur i, a a voia i el, n t ov r i e
cndu-1 la Cons ta nt ino pol (1616). Domni a rii fu ncre
cu Polonezii, s recucereasc raialele turceti m p r e u n cu
d i n at de ei lui R a d u -V o d , c a r e nu era deloc dup pla
T t rl c ul bugecean, p e nt ru a reda Moldovei hotarele
cul Orheienilor. P e n t r u aceia ei ri di car mp o tr iv a noului cele btrne.
d o m n pe un do m n i o r , c a r e se dedea dre pt fiu al lui
G a s p a r - V o d ae z n Hotin ca p r c l a b pe u n om de
Ion-Vod-cel -Cumpli t. n re al ita te ns ac es t do mn i
n credere al su, pe I t a l ia nu l Anni bal e Amat i din Pistoia.
o r e r a c l u g r n t r o m n st i re , unde, pe l n g ocupa-
Polonii ns, n loc s dea lui G a s p a r - V o d a ju t o r u l a
iunea sa de diac, se mai ndeletnicia i cu cizmria. n
teptat pent ru recuceri rea raialelor, a t a c a r Hotinul i-l
n e m u l u m i r e a lor, Orheienii, c r e z n d c a u gs it n el pe
ocup ar din nou, a l u n g n d pe It al ian de acolo Hinirea
u n mo t eni tor al m ar e l o r virtui rsboinice ale pretinsului
lui G a s pa r -V o d i pi erderea Hotinului c tr e Polonezi
s u t at , i d d u r tot sprijinul p en tr u a l ridica n scaunul
det er mi na r pe Turci de a l n l t u r a . H a t m a n u l polon
domnesc. A j u n g n d la Iai cu a j u t o r u l lor, d o m n i o r u l
Zolkievski trebui s se r e t r a g nai nt ea forelor turco-
ncerc s a t r a g de p a r t e a sa pe boerii lui R adu-Vod.
ttare, c a r e n a i n t a u spre Hotin. n timpul r etr ager ii pri
Acetia n s i ndeosebi m a re l e l ogoft destinui st-
pite, Zolkievski fu a t a c a t de un T t a r care-i retez capul.
pnului s u p l an u l r sv rt i tor ul ui , ca re fu pri ns i o s n
Vestea despre m o a r t e a n e a t e p t a t a h a t m a n u l u i pro-
115
C A P . I X. R Z V R T I R I L E O R H E I E N I L O R

duse m a r e j al e n r n d u r i l e Polonezilor. Ma i bine s a r


fi s cu f u n d a t n p m n t a r a aceia a Moldovei zice un
cr onicar polonez nai nt e de-a fi n t r a t noi n t r nsa;
niciodat c o r o a n a polon n a suferit o mai m a r e n f r n
g e r e . A r m a t a t u r c o - t t a r a j u n s e victorioas la Hotin i
acolo s a ncheiat pacea cu Polonii n 9 Oct. 1621. Acesta
este al doilea t r a c t a t de pac e c a r e s a nchei at n Hotin.
n baz a acestui t r a c t a t Hotinul fu restituit Moldovei.
G a s p a r - V o d fu nlocuit cu A le x a n d ru Ilia , iar acest a
trebui s cedeze domn ia lui te fa n T om a, p n ce Radu-
Vod reveni din nou n s c a un ul domnes c din Iai.

3. P A C E A D E LA H OTI N I RZVRTI REA


LUI C A N T E M I R - M R Z A

P r in mijlocirea lui R adu-Vod s a a e z a t din nou p a


cea nt re Turci i nt re Lei n 1624. U n u l dintre punctele
cele mai n s e m n a t e din ac es t t r a c t a t er a acela c a r e h o t r a
exp ul za r ea T t a r i l o r din Bugeac, de oare ce pacea e mai
adeseori v t m a t din pricina T t a r i l o r cari locuesc n
hot arel e Moldovei, n Cet at ea-Al b, p en tr u n l t u r a r e a
cpcnirilor n e a m u l t t resc di spune a c es t articol s
fie m u ta t a t t din B ugeac, c t i din hotarele rii M o ld o
vei i nici n tr 'u n chip s nu m ai fie l sa t a sta acolo".
R s p u n s u l T t a r i l o r la a c ea s t h o t r r e a fost o g r o a z
nic expediie de p r a d n Polonia. Mo ld ov a suferi mai
puin, fiindc u r m a u l lui Radu- Vo d, M iron-V od numi t
Barnovschi sau B rn o ve a nu l , dup p ro pr ie ta tea lui Bar-
nova, t ri a nc de mai na in te n bune relaiuni cu Ttarii
din Bugeac. Noul do mn e r a f r t a t cu cpet eni a ac es tora,
C a n t e m i r M r z a , ce cu zilele pet recea n casel e lui B a r
novschi h a t m a n u l n s at ul Toporui de l n g Cernui .
Acest C a n t e m i r - M r z a , o m energi c i ambiios, nu
n el egea deloc s execute h o t r r e a t r a t a t u l u i turco-
polon privitoare la e v a c u a r e a Bu geacul ui, ci a d u n n
j u r u l s u cete rzlee, le spori prin c on t in gent e p roa spet e
a d u s e de n e a mu r il e sale din Cr imea, cu scopul de a se
men ine n B ug ea c i de a se desface de s u b a s c u l t a r e a
hanul ui i de a-i cuceri o situaie i ndepen de nt . G n d uj
lui e r a deci de-a preface raialele turceti din B a s a r a b i a i
B ugeac ul n t r o a r t t r e a s c n e a t r n a t , pent ru a t r a g e
s i n gu r folos din p r d a r e a i j efui rea r i l o r megiee,
n z a d a r veni h a n u l la Bender, pent ru a-I re a duc e la a s
cul t ar e; n z a d a r tocmi ser Turcii otiri mp o tr iv a lui Can-
1 16
3. P A C E A D E LA H O I N

t emi r d nd u- i pia, de se scriea p a . Noul crmui-


tor a l m a lu lu i m rii la g u ra D unrei, cci a a se ntitula
r s vr t i tu l, respingea cu noroc otirile s u l t a nu l u i trimise
c o nt r a sa, a p r n d u - i n e a t r n a r e a i m a n i f e st n du - o cu
t oat n d r z n e a l a prin nvliri de p r a d n Mol dova, n
Pocutia i n Do bro ge a t r a n s d u n r e a n . Oa me nii si,
C antem iretii, e r au cunoscui i temuti pretutindeni. Mul t
vre me C a n t e m i r - M r z a r s p n d i a g r o a z n ac es t colt de
t a r al vechei Moldove. P e n t r u a c u r m a o d at cu aceste
t u rb ur ri , Polonezii se n el eser din nou cu P o a r t a n
1633 a s u p r a expujzrii C a n t em ir e t il o r i Bugeceni lor rs-
vrtii.
Dintre ri le m r g i n a e nici u n a nu suferia a a de
a m ar n i c pe u r m a j a f ur i l o r t t r e t i ca Mol dova, i n d eo
sebi inuturile dintre P r u t i Nistru. m p r e j u r a r e a a c ea st a
det ermin pe noul do mn al Moldovei, Vasi le-Vod-Lupu
(1634 1653), de a s tr ui la P o a r t ca s se iea od at
m su ri de r ig oar e c o nt r a C an temi re ti lor, p en tr u a pune
c a p t acest or t u r b u r r i s n g e r o a s e . Atunci P o a r t a o r g a
niz o expediie de potolire c o n t r a Bugeacul ui, la c a r e l uar
parte, cu cont ingent el e lor, i domnii r omni Vasile-Vod
din Mol dova i c on t e m p o r a n u l s u M a t e i - B a s a r a b din
Munt eni a. n fata otirilor de potolire i de pedepsire,
C a n t e m i r M r z a se r e tr a s e spre sud, fiindc fusese lovit
n flanc de un g r u p de T t a r i ce r m a s e r credincioi
hanul ui lor. n c o n j u r a t astfel din t oate prile, Can temi r-
M r z a nu gsi a l t cale de s cpare, dect fu gi nd peste
Dun re. I zgonit astfel din Bugeac, el se dus e la C o n s ta n -
tinopol pent ru a ceri mila su lt an ul ui . D a r n loc de mil
el fu o s nd i t la m o ar t e i s u g r u m a t (1637). Acest a er a
s fritul obinuit al t u t u r o r r s vr t i t o r i lo r din acea vreme.
Tovarii si de lupt i de p r a d , cari se s f i ar
n tr e ei, fur zdrobii de a r m a t e l e aliate, c a r e se n tl ni r
n Ismai l i de acolo n a i n t a r spre Cet at ea-Al b, poto
lind r z v r t i r e a i r e a d u c n d pe Cant emi ret ii ce r m a
ser fr c o n d u c t o r la vechea lor as cul ta re. a p t e c p e
tenii primir s p r s e a s c t a r a pent ru a trece ca supui
ai hanul ui n vechea patrie din Cr imea i de la Don. Alii
fugir n Polonia. I a r pe ci din s n g e l e lui Cant emi r,
mai capet e cu m e t e u g i-au m p r i t hanul ui i pe toti
i-au o m o r t ci e r a u C ant emi re ti mai de frunte, deaceia
sa s t n s acest ne a m la dnii c a r e era mai de frunte dect
toate o a r d e l e
Tot Mi ron Costin ne spune despre s o a r t a Cant emi -
117
CAP IX RZVRTIRILE O RHEIENILOR _______________ 4. C T I T O R I I L E L U I V A S I L E - V O P A - L U P U _______________

reti lor cari au p ur ces cu cour il e lor s pr e Polonia, pof copul catolic din Nicopole, P e t r u Stani slavov, o b s er v c
tind de la Lei loc s se aeze su b a s c u l t a r e a lor, c Chilia ave a 2 pori de fier i dou puni mobile, care se
u m b l a u prin t r g u r i i prin sate cu cte o cruce de lemn ridicau i se l s au n j o s dup trebui n . n o r a locuiau
la piept, s emn de n ch i n ar e i c Leii a a loc deert numai Tt ari n 300 case, a v n d i 4 moschee. M ah al el e
fr oameni mai n l a un t ru l rii lor nea vnd , le-au da t erau foarte ntinse; acolo se g s i a u pe l ng 500 case de
c m p pe Nipru n t r e Cri lav i Codin, i era a pr o a p e 20.000 Tt ari cu cinci moschee, i 400 c a s e de schismatici de
de Nohai, o a r d a a c e a s t a . Alii se pri nser ca simbriai diferite naiuni cu 2 biserici ortodoxe, dintre ca re u na era
n a r m a t a craiului, fiind cunoscui s u b n umel e de Lipcani, zidit de Vasi le-Vod-Lupu.
adec T ta r i de Lipka, n ume co ru pt din Litva, pe cari Se poate c i biserica Sf. Nicolae din Ismail, despre
Moldovenii i n u m i a j i C irim ui. care se pomenet e n t r u n ac t p a t r i a r h a l din 1641, s fi fost
o ctitorie a lui Vasi le Lupu. Du p m r t u r i a lui P a v el de
4. CTI TORI I LE LUI V A S I L E - V O D - L U P U N B A S A R A B I A Alepo, o r a u l a r fi a v u t atunci 12.000 familii r omne
i bul gare .
Da r du p c t v a timp de pace senin, scrie Bandini, n a n ul 1627 Vasile-Vod pet recu u n timp o a r e c a r e
Ttarii venir i ar i cu d ui um ul n Bugeac, Du m n ez e u la O rheiu, u nd e zidi biserica Sf. Dumi tru. D e a s u p r a uei
tie de ce; i desi gur c nu pentru binele, ci p ent ru pei- de n t r a r e n a c e a s t biseric s a p s t r a t p n azi u r m
rea rii cretine i n nt i ul r n d a Moldovei me gi e e . toarea inscripie s lavon, c a r e s un astfel: Cu voiea T a
Halul n ca re a j u n s e B as a r a b i a pe u r m a rscoalei Cante- tlui, a j u t o r u l Fiului i s v r i r e a Sf. Duh a nceput i
miretilor era de nedescris. U n m a r t o r din acea groazni c a zidit a c ea s t biseric n n u me le S f n t u l u i i Mar el ui
vreme, boerul T o ad e r Ianovici, ne spune c ntre N istru Mucenic Dumi tru, f ct or ul de minuni, Ion Vasile Voevod,
i P ru t n'a r m a s o cas. A fost deci o a d e v r a t bine cu mi la lui Dumnez eu, D o m n al Moldovei i D om ni a sa
c u v n t a r e pent ru a r , c n d d up a t t e a f r m n t r i i Teodosia i fiul lor I on- Voevod . U n c l t o r s t r i n care
nenorociri, u r m n Mol dova domnia l ung i a e z a t a lui trecea pe v re me a aceia prin Orhei u ne spu ne c d r u mu ri l e
V asile-V o d -L u p u, c a r e c uno t ea bine nevoile rii i-i t r gu lu i e r a u par dos it e cu s c n d u r i c a la Iai. El pome
ddea toat silina de a le n d re pt a . El c l to ri a din o r a nete de p r ae le ce se s c u r g e a u pe m a r g i n e a d ru mul ui
n o ra , fcnd j u d ec a t , m p r i n d d r e pt at ea i a s c u l t n d i m n a u morile trgului.. Pe st e heleteu e r a a t e r n u t un
cu mul t bunvo in plnger ile s upu ilor si. pod stabil, a v n d ca i celelalte mari lacuri ale rii o
Cu prilejul expediiei mp ot ri va Cant emi ret il or, Va- i az tu r f cut de Vasi le-Vod-Lupu. Din heleteu se
sile-Vod trecu cu oa st ea sa i prin Chilia, c a r e nu mai v scotea pete n pre de 3000 gal beni pe a n. Vasile Lupu
zuse oas te r om n e a s c din vr emu ri le lui tefan-cel -Mare. fusese o r g a n i z t o r u l serdariei de la Orheiu, despre c a r e s a
Se vede c at unci Moldovenii de acolo se vor fi j l ui t amintit mai sus.
domnului, c nau biseric. Ac eas ta det er min pe cu ce r Dup potolirea rscoalei t t r et i, Mol dova a vu un
nicul d om n de a ridica n Chilia biserica Sf. Nicolae, pre timp pace din pa r te a B ugece ni lor prdalnici. Ba, sa r
cum a r a t inscripia s p a t d e a s u p r a uii de intrare, care putea zice chiar, c nt re h a nu l t t r e s c i d o m nu l Mo l do
s pune c biserica din mijlocul t rg ul u i Chilia este zidit vei e r a u legt ur i de prietenie, c a r e se nt r i s e r i mai
de cuviosul i de Hri st os iubitorul Ion-Vasile-Voevod, cu mul t prin c s t o r i a d omn ul ui cu o r u d a hanul ui , Ecate- )
mila lui Dumnezeu, domn al rii Mol dovei . rina, ca re e r a de o br i e cerchez i de lege cret in. D a r j
U n c l t o r st ri n, P a v el de Alepo, c a r e n 1658 tre-; l egt ur a a c ea s t a l ami li ar nu mpiedeca deloc pe T ta r i i
cea prin Chilia, gsi c era o vestit cetate cu u n c a s de a nvli mai trzi u n Mo ldova, de a p r d a groazni c
tel l a r g i mre , vechi i foarte puternic, cu const ruci a ara, de a scoate mii de robi moldoveni i de a-i m n a ca
cea mai solid i bine n z e s t r a t cu t u n u r i . L n g o ra pe nite vite s pr e a r a t t r e a s c (1648) C u r n d dup
e r a u mari pescrii; m o r u n u l se prindea n 14 n gr d i t u r i aceast pacoste, Mol dova fu pri ns n d an s u l n p r a s n i c al
de grinzi i acolo se ucidea cu p ar u l. U n pete de 80 ocale Cazacilor, din c a re nu e r a s scape a a u or
se vindea pent ru u n gal ben. U n al t c l t o r strin, epis
116

JL
118
I CAP IX. R Z V R T I R I L E O R H E I E N I L O R

5. N C U S C R I R E A LUI V A S I L E - V O D A CU CAZACI I

Am a r t a t mai s us c Cazacii t r ia u n t r o sl obod


a t r n a r e de Crai ul leesc. D a r sub h a t m a n u l lor B o g d a n
Hmielnitchi, Hmil al cr onicari lor moldoveneti, un b t r n
ndr tn ic i beiv, Cazacii se r s v r t i r mpotr iva Poloni
lor, n f r n s e r o a st e a boereasc a Craiului i-i d obndi r
astfel n e a t r n a r e a . M n d r u de a c ea st isprav, Hmil i
n d r e a p t privirile a s u p r a Moldovei, ale crei bogii e r au
c un os c ut e de tovarii si nc de pe v remea lui Lp u n ea nu ,
Pet ru-chi opul i Ar on- Ti ranul . Mol dova l ade me ni a deci
a t t prin bogiile ei, c t i prin orgoliul su de a nt r el,
rsboinicul c r u d i necioplit, n rnd cu lumea, prin n
cuscri rea cu Vasile-Vod-Lupu, ca re ave a dou fete, i fru
moase, i bogate. Pe cea mai m a r e Il eana o c st ori se
dup cneazul litvan I a n u Radziwill, om de c a s mare.
Pe cea mai mic, Ru x an da , i puse ochiul c r u d u l b ar bar ,
pe{ind-o pent ru feciorul su Timu, u n t n r s lut i stricat
de v r sa t , ca re nu tia s schimbe o vorb cum se cade
cu lumea. Cineva c a r e la v z u t mire spune c s e m n a cu
un lup prins n mrcini, numai s i n g u r chip de om av nd ,
iar t oat firea de fiar.
Un pefitor de ac es t fel nu putea fi dup placul lui V a
sile-Vod, i mai puin dup dorina frumoasei princese.
Deaceia domnul c u t a chip i fel de a mpiedeca ncuscri
rea cu C aza cu l nesuferit, sau cel puin de a o zbovi ct
va putea de mult. D a r Hmil, n e l e g n d i nt eniunea de
t r g n a r e a domnului, c u t a s-i st oarc o ho t r re mai
gra bnic prin nvlirile sale n Mol dova i prin pustiirea
i j f ui re a ne om en oa s a rii. a r a n t r e a g fugia des
per at la s tri gt ul : Vin Cazacii! Ex pus e j fui ri lor cz-
ceti er au firete n prima linie inuturil e b a s a r a b e n e dinspre
Soroca, Orheiu i L pu na , ce e r au a e za te n calea C a
zacilor prdalnici. In cele din u r m , Vod n avu ncot ro
i tocmi n u n t a , dei m ar e net ocmeal n depotriva case*
lor i firelor era, deopart e fiind o domnie de 18 ani i
m p r i e cu bi el ug i cu cinste, iar ceal al t par te numai
de doi ani ieit din rnie, cum zice Miron Costin i
o serb cu al aiul cuvenit n lai. n u r m a acestei n cu s
criri, Cazacii o mai slbir cu j afur il e lor n Moldova.
D a r pacea nu inu mul t vreme, fiindc mpotr iva lui
Vasile-Vod se ridic u n or et en dent la domnie, G heorghe
te fa n , care, venind cu a j u t o r u ngu re s c, ocup Iaii i
a l u n g pe domnul legitim peste Nistru. Acolo Vasile-Vod
120
5. N C U S C R I R E A LUI V A S IL E -V O D A C U CA ZA C II

recurse la a ju t o r u l ginerului su Timu, ca re veni cu C a z a


cii si n Moldova, izgoni pe u z u r p t o r u l tronului din
Iai i aez din nou n domnie pe socrul su. M n a t de
dorul rzbunrii , Vasile-Vod u r m r i pe rivalul s u p n n
a r a - R o m n e a s c . Acolo ns el suferi o gre a n f r n g e r e
i trebui s se r e t r a g u r m r i t de a p r oa pe de C heorghe
tefan, ca re veni din nou Ia Iai, ocup capi ta la i se aez
n scaun. Ti mu se r e tr a s e cu Cazacii si la Su ce a va i
se nt ri acolo, iar Vasile-Vod fugi la Tt ari i de acolo
la Constant inopol , unde muri fr s-i mai fi v z u t ara.
Ti mu muri i el rnit de un glon de tun c u m dor-
mia sub cortul su, iar tovarii si se n t o a r s e r acas
fr nici o i sprav . C u r n d dup aceia muri i t a t l su
Hmil (1657). U r m a u l acest ui a fu I van Vihovski, care
recunoscu s u p re ma i a polon i condiiile n care- se unise
pe vre mur i Lituania cu Polonia. Cazacii i put eau alege
liber pe h a t m a n u l lor (1658). n t o r s t u r a a c ea s t a nu era
ns dup placul Rusiei, c a re interveni n cert uri le dintre
Cazaci i pro dus e mari t u r b u r r i nt re acetia. Dom n al
rii r m a s e Ghe o rg he te fan (1659).
Noul domn al Moldovei u r m r i a mari planuri. El i
puse n g n d s recucereasc teritoriile rpite de Turci i
Tt ari i s r e n tr eg eas c astfel hot arel e rii. Spre acest
scop el se nelese cu Alexe Mihailovici, ma re l e duce al M o s
covei, cu care nchei i un t r a c t a t formal, prin care a r u l se
obliga de a nu cere Moldovei nici un tribut i de a-i a j ut a
la recucerirea cet il or i i nu tu ri lo r b a s a ra be n e. Locurile
teritoriilor i cetile pe cari Turcul le-a des bi nat de
Moldova, precum s n t Cet at ea-Al b, Chilia, Tighina i
provincia bugec ean , le va recuceri Mar el e- Du ce cu a r m a
i le va napoia Princi pat ul ui Moldovei pent ru t ot deaun a.
F r u m o a s f g du in , nu-i vorb, niimai c pent ru reali
zarea unei fapte a a f r u mo a se se recereau j ert fe i bun-
credin din par te a celuia ce le fcea. Or, evenimentele
de mai trziu a r t a r c cel ce fcea astfel de fgduel i
nu er a nsufleit nici de spiritul de j ert f , i nici de bunacre-
din. Vom vedea mai la val e c as e me n ea fgdueli s au
fcut i din par te a lui P e t ru -c e l- Ma r e fr ca ele s fi
fost mplinite.
n t impul domniei lui G h e o rg he t e fa n er a pace pretu-
tindene, numai o s ea m de Lpuneni, mai al es Hncetii,
nu e r a u deodat aezai i fugise cu Mihalcea H ncul la
Turci. Ce a g i u n g n d u - s e te fan- Vod cu bani la P a a de
Silistra, lau prins P a s a i l-au t rimis n obezi la tefan-
121
CAP I X. R Z V R T I R I L E O R H E I E N I L O R

Vod; i l-au iertat, i lau pu s a r m a al doilea, povestete


Miron Costin. Tot el ne s pun e c pe v re me a lui G he or gh e
t ef an tinutul Hotinului i al C er n u i l o r er a b nt ui t de
t l h a r u l a n u m e Deinea, ca re u m b l a pretut indeni fr
sfial i poruncea satelor. Deci, au t rimis te fan- Vod
pe Bucioc Stolnicul cu o s e a m de slujitori i lau s p a r t i
toi oamenii i-au risipit.
U r m a u l lui G eo rgh e te fan a fost Is tr a te D abija,
ca re dd u sat ul ui Chiinu dreptul de t r g, precum s a a r
t at la locul su. Dabij a- Vod muri n s ca u n (1665),
o n t m p l a r e foarte r a r la domnii Moldovei.
Capitolul X
RSCOALA HNC ET I LO R
l RZBOAI ELE T U R C O - P O L O N E

l. B t lia de la C hiinu i n fr n g erea H n cetilo r.


2. C ucerirea C am eniei de ctre Turci.
3. n fr n g e re a T urcilor la Viena i rscoala M o ld o ven ilo r
i C a za cilo r. 4. P lanurile lui S o b ieski
n M oldova

l. BATALI A D E LA C H I I N U I N F R N G E R E A
H NCETILOR

Dup moar te a Iui B o g d a n Hmilnichi izbucnir gr ave


t u r b u r r i n r n d ur il e Cazaci lor. n e le ge r ea h a t m a n u l u i
Vihovski cu Polonii nu fu recunoscut de toate rotele c-
zceti. Unele dintre ele p r o c l a m a r h a t m a n pe Iuri fiul
lui Hmil, a a st upi d i ado rmi t c um era, i se s u pu s er
arul ui rusesc. Lupte s n g e r o a s e se d d u r nt re ambel e
partide, p n ce se a j u n s e la ar mi st ii ul de la A n d r u s o v
(1667), prin ca re Rusia ane x U c r a i n a dincolo de Nipru,
par te a de dincoace de a c e a s t ap u r m n d s r m n
Polonezilor. Cu s ol u iu ne a a c ea st a r m a s e n emu l umi t o
a treia par te de Cazaci de sub h a t m n i a lui P e t ru Doroenco
cari se n ch i na r Turcilor. A a n cepu r ostilitile dintre
Turci i Polonezi c a r e i nu r mai mul t vreme, a t r g n d
n v r te j ul lor s n g e r o s i rile r omne, ostiliti ca re
deschideau Turcilor f r u m o a s e perspective politice n r s
rit, n t r o vre me c n d norocul a r m e l o r le z mbi a i n
apus.
Pe la j u m t a t e a veacul ui al XVII-lea n m p r i a t u r
ceasc ncepu s se man ife st eze un nou spirit de cucerire.
Din n d em n ul ce venea de la marii viziri din familia Chiu-
priliilor, se fcu n c e r c a r e a de a renvia faptele de vitejie
i de p ra d, ba chi ar de cucerire de ri noi. Dup o izbnd
a sup ra Aus tri ac il or n U n g a r i a , Turcii g s i r moment ul
potrivit p en tr u a da a j u t o r u l cuvenit h a t m a n u l u i Doroenco,
care-i puse t oat n d e j d e a n ei. M o ar t e a lui Dabij a-Vod
le d de a prilej de a a e z a pe s c a un ul Moldovei un do mn de
toat ncre dere a, g a t a s dea tot c onc urs ul la real izarea
Olarilor pl anuri de c uc er ir e dincolo de Nistru. Acest domn
era D uca-V od.
Din nenorocire n s p e nt ru a r , acest domn er a cr ud
123
C A P X. R? CO ALA H N C E T IL O R

fa de adv ers ari i si politici i lacom de bani. U n m a r


t or o c u l a r ne s pun e c s ub domnia lui Duca-Vod a r a
e r a de tot desgolit de locuitori, cari fu g din a r i se
t r a g n Turcia, Rusia, Tr an si lv an ia , Valahia, se suie pe
munii cei mai nali i se a s c u n d ca fiarele slbat ice n
cele mai dese pduri. Mai a d u s e nc ac es t domn i un
n u m r m a r e de strini, ndeosebi Greci, pe care-i a e z n
slujbele cele mai g r a s e ale rii i-i inea la m a r e cinste.
P u r t a r e a a c e a s t a a domnul ui indi spunea foarte m u l t pe
boierii rii, cari a v e a u o ri cum pretenia de a nu fi jignii n
drepturil e lor de p mnt eni . Nicolae Costin zice c Duca-
Vod au nceput a scoate mu lt e i grele dri pe boieri i pe
a r . n s pe o s e a m de boeri Lpuneni i Orheieni, neli-
pindu-i de c u r te ca s-i boer easc, iar cu drile i cu
as upr ir il e visteriei nu-i uit n t oat vremea.
Atunci s-au s cu l at Mi hal cea H ncu, ce au fost s tol
nic m a r e i D urac ce au fost s e r d a r i C o n s ta n t i n ce au
fost cl ucer i ali boeri i mul te ca pet e i alii mai de j os
d i nt r acele dou inuturi. i astfel ri di cndu-se a u pornit
cu oas te c o nt r a lui Duc a-Vod la Iai spre a l detrona,
pent ru u r c iu ne a Grecilor, s t r i g n d pe Greci s-i prinz
i s-i omoare. Duca-Vod, v z n d c s a ridicat a t t a
a r asupr -i , iei din c u r t e a d o mneas c cu toat c a s a lui
i fugi n a r a - d e - j o s iar unii dintre curteni i s luj ba i er au
g a t a s re cun oas c pe biruitori. C u r n d ns Duca-Vod,
primind n g r a b a j u t o r turcesc, se n t o a r s e la Iai, btu
pe r s cul a i i-i sili s i se nchine. n s aceste capete,
ce s au fost rocoit a s u p r a lui, n e v r n d s ise nchine,
Duca-Vod le-au d a t rsboi la C hiinu, i n f r n g n d u - i
pe acei Moldoveni cu Tt ari cu Turci, mul t mul i me
de oameni au perit de sabie. Pe alii i-au robit i muli au
m ur it de frig, fiind vr e me de i a rn i foart e g e r o a s i
mare; muli din prostime, brba i, femei i copii, a u perji
de frig, fiind bjenii. I a r H n cu i Du r a c cu capetele cele
lalte au fugit toi peste Ni st ru n a r a c z c ea sc . Aa
ne povestete Nicolae Costin a c ea s t s n g e r o a s n t m
pl are din istoria Bas ar abi ei din i a rn a a nul ui 1671.
O al t cronic m ol doven ea sc spune c Duca-Vod,
l u nd Tt ari cu porunca mpri ei , ci i-au trebuit, i-au
trimis cu A l ex a n d r u B uhu s r d a r u l de au lovit pe partea
Hncet il or la Epure ni i i-au' btut. P r d a t - a u , robit-au
pe muli oameni dintru acele i nutur i i pe muli din c pet e
nii, cpitani, hotnogi, prinzndu-i, pe toi i-au s p n z u r a t
i i-au n ep at Duca-Vod, dac s a u n t o r s de peste Du
nre. I a r n m a r e fiind pe a t u nc e a n t r acel an, c a a iarna
1. BA TALIA DE LA C H I I N U

sa fcut a c ea st za r v , ce de d omn ei nu s au p u t u t a p r o
pia s-i fac v re - un ru. Ce i ar pe l n g cei vinovai, au
pierit m u l t norod nevinovat. i s au potolit toi, nu ma i n u
mele H nce ti lor a u r m a s nt ru pomenirea o am en il or de
a t un ce a p n ast-zi, de Ia a c ea st s n g e r o a s r s co al a
Hncul ui a r m a s zi ct oarea mol dov en ea sc: Vod da i
H ncu ba.
Du p Nicolae Costin ciocnirea cu rscul a ii s a r fi
n t m p l a t la Chiinu, i ar dup cronica a no n i m la Epu-
reni pe Chigheci. Se poat e ns ca ambel e m r tu ri i s
s p u n a d e v r u l , n t r u c t Hncetii btuti la Ep u re n i i-au
pu t ut foarte bine ncerca din nou norocul a r m e l o r Ia Chi
inu, i n umai dup a c ea st ul tim i d es n d j d u i t
n ce r ca r e se v z u r nevoii s fug n t a r a c z ceas c.
U n c l t o r polonez, ca re t recea pe at unci prin Moldova,
scrie c a a j u n s la Iai cu m a r e g r e u t a t e i de tot fl m nd,
cci n a m ntlnit pe nimeni n cale, ci numai mu lt e c o r
puri m o ar t e i oameni ucii i a r u n ca i pe drumu ri . Se
p ar e ns c r s co al a lui H n c u a fost mai g e n e r a l de
cu m se crede. Ea prinsese n v l t o a r e a ei pe Hotineni cu
mare le lor cpi ta n te fa n H jdu, cu H bescu, Pro-
dan . a. Cci ac el a c l t o r polonez, Iaslovicz, scrie din
Iai n iulie 1762 c r s co al a lui Hncu, n t m p l a t de
cur nd , a pricinuit m a re vuet i m a r e spai m. El s>au
mai bine zis, oamenii lui a p r d a t pe toi nobilii i pe
toi locuitorii din districtele cele dou al e Hotinului i
Ce r n u i l o r i a ucis o mu l i me de lume.

2. C U C E R I R E A C A M E N I E I DE CT RE T U R C I

Turcii d d u r lui Du ca tot sprijinul pent ru n d u i r e a


rscoalei, fiindc chi ar n a n ul acela M o h a m e d IV-lea
deschise ostilitile c on tr a Poloni lor i av e a prin u r m a r e
m a re interes, ca n Mol dova, care-i servia ca baz de ope
ra i une i ca r egiune de apr ovizi onare, s fie pace i li
nite. I a r dup a c ea st a, c t sa u de sv r at , s a u gtit
mp r i a Turcului i au p ur c es cu oti, s vie a s u p r a
rii leeti, s d o b n d e a s c vestita ce ta te C am en i a . i au
tri mis porunc la Duc a-Vod s-i t r i m ea t chipul i s t ar e a
cetii Cameniii, s o va z ce loc i ce tri e avea. Atunci
Duca-Vod n d at a u t rimis pe un neme din inutul
Hotinului, a n u m e G rigore C ornescul, ce er a foart e me ter
de scrisori i de s p t u r i la pietre i la al te l ucruri de au
fcut chipul Cameniii de c e a r cu toate tocmelile ei din-
125
CAP X RSCOALA HNCETILOR

n u n t r u i din af ar , i au trimis la m p r i e de au v z ut
i m u l t s au m i r at ce trie a r e din s i ng u r s t a r e a locului,
cu ap i cu stnci de piatr m p re ju r, loc mi nun at , i mai
mul t a c ea st a au n d e m n a t pe Turci s vie la C ameni a.
S u l t a n u l Mahomed, t e r m i n nd pregtirile, trecu D u
n r e a la Obl uci a i l un du -o de-a l ung ul Pr ut ul ui , a j un se
n Iai, unde fu primit cu m a r e cinste de Duca-Vod. P o r
nind din Iai, el trecu P r u t u l la u o r a i de acolo se n
dr e ap t prin B a s a r a b i a spre Hotin, fiind boerii o r nd ui i s
gri jea sc de pne, orz, iarb, lemne, ialovie, berbeci, unt,
miere, ru i i altele. P u in mai la val e de Hotin, la D a r a
bani, e r a g a t a podul peste Nistru, p ent ru t recerea a r m a
telor n Podolia.
D a r m s ur il e luate de Duca-Voda pent ru primirea a r m a
telor turceti i ndeosebi pent ru ap ro vi zi ona re a lor, nu m u l
u mi r deloc pe M o h am e d i deaceia s u l t a n u l l mazl i i
ncre di n domni a lui S tefa n -V o d -P etriceicu , c u m n a t u l lui
tefan H a jd u, capul boerimii hotinene ( A u g u s t 1672). n
trit cu cont ingent el e munt ene, c o m a n d a t e de ns u i Gri-
gore-Vod-Ghica, do mnu l rii -Romneti , i cu c ont in
gente moldovene, n frunte cu noul do mn a! Moldovei, a r
mat el e turceti, co nd u se de nsui s u lt an u l, n a i n t n d n
Podolia, a j u n s e r su b zidurile cetii C ameni a, pe c a r e o i
l u ar dup zece zile, p ent ru a i nt ra cu m a r e bucurie n ea.
Cu cer ind astfel cheia Poloniei, Turcii c h e m a r s al aho ri din
Mol dova p ent ru a r e p a r a n g r a b cetat ea i a o pune r-
pede n s t ar e de a p r a r e . n a r m n d - o bine i a e z n d acolo
t ru pe de ocupai e suficiente, sub c o m a n d a unui pa,
s u lt an u l nai nt a a d n c n Polonia, a r z n d i robind to
tul ce i venia n cale. n d r u mu l su n p ras ni c, s u l t a
nul a j u n s e p n la Leov i n c on j u r o ra ul . n faa furtu-
nei ce se d e sc rc a se a s u p r a rii sale, cr ai ul leesc Mihail
Viniovechi se vzu silit de a ncheia cu M o h a m e d IV-lea
pacea r u i no as de la B uceaci, prin ca re Polonia re nun
Ia U c ra in a n favorul lui P e t ru Doroenco, ca v as a l t u r
cesc, ced Podolia cu C am en i a Turcilor, i se oblig de a
plti i tri but a n u a l pe l n g o d es p gub ir e de rzboi n
s u m a de 80.000 taleri.
St rl uci t a i zbnd a Turcilor n Polonia a d u s e din nou
pe t apet chesti unea paalchi zri i Moldovei. Turcii se p u r
tau demul t cu g n d u l de a preface Mol dova n paalc,
precum fcuser cu Serbia, B ul gar ia i cu U n g a r i a . S u c
cesul a r m e l o r lor n a r a leeasc le dd ea cel mai bun pri
lej de a aduce la ndeplinire vechiul lor plan. Nu n dr z n i a u
126
2. C U C E R I R E A CAMEN1E1

ns s o fac, fiindc le e r a u t eam de boeri, cari se do


vedir destul de cur aj o i i hot r i de a-i a p r a a r a cu
a r m a n m n , pre cum dovediser de c u r n d Hncetii n
m od a a de s n ge r o s.
P e n t r u a afla deci g n d u l boerilor, mare le vizir ceru
lui Petriceicu-Vod s-i trimit n t a b r un boer dintre
cei mai de fr un te ai rii. D o mn u l al es e p ent ru a c ea st
misiune a a de delicat pe vestitul cr on ic a r Mi ron Costin,
c a r e m e r g n d el la vizirul, p u s u - l au vizirul de a u z u t
nai nt ea lui, i i-au zis vizirul s-i spue drept, pare-le lor
bine c a u l ua t m p r i a C a m e n i a au ba; i ar M ir on au r s
puns, c se teme a s pu ne drept. Vizirul i-au zimbit a r de
i i-au zis s g r i a s c s nu se t eam . Atunci Costin zise:
S u n t e m noi Moldovenii bucuroi s se l easc m p r i a
n t oat e prile c t de mul t; i ar peste a r a n o a s t r nu ne
par e bine s se l easc. Atunci vizirul iar a u r s i i-au
zis: d re pt ai grit , i apoi l-au nt reba t, c u m socotete, lsa-
va o a s t e t urce as c n Hotin cu Petriceicu-Vod ca s fie
de p aza rii i Cameni ei ? La a c ea st n t r e b a r e Miron
Costin a r s p u n s c nu este bine o m s u r ca ac eas ta,
fiind a r a s r a c i lipsit de provizii. I a r u n o r boieri cari
c r e dea u c este mai bine ca a r m a t a t u rce as c s ierneze
n Mol dova, p ent ru a a p r a a r a de Lei, Mi ron le r s p u n s e
c Leii nu v o r p r d a a r a , i a r de o r i p r d a- o nimic nu
va fi, dec t s le iee Ienicerii femeele i copiii i s rm n
i a ez to ri, s nu se m ai duc.
Se vede deci c t e a m a de p a a l c h i z a r e a Moldovei
er a nt emei at . Vizirul a s c ul t s fa tul lui Costin i se re
t r a s e din Mol do va cu t oat o a st e a sa cu i zbnd i
cu m u l t plian i d ui um de robi, spre a ierna n pace. La
nceput ul iernii, s u l t a n u l n t r t r i u m f t o r n Adrianopol,
s e r b to ri n d trei zile s t r l uci t a i z b n d a s u p r a Leilor. n
C am en i a r m a s e H u s s e i n - P a a cu o g a r n i z o a n de 12.000
oameni, a v n d ca r e ser v u n l a g r l n g Hotin cu u n p u t e r
nic corp de a r m a t . n a i n t e de C rc iun nt r i Petriceicu-
Vod n Iai p e nt ru a se a ez a n s ca un ul domniei, cci p n
atunci a domni t tot de clare, c a r a er a tot bjenit,
zice Nicolae Costin.

3. N F R N G E R E A T U R C I L O R LA HOTI N

Cucer ir ea Podoliei i p refacerea Cameni ei n ra ia t u r


ceasc a v u r p en tr u Mol dova consecine foarte grave.
Mai nt i Turcii dob ndi ser n faa Hotinului o cetat e
127
C A P . X. R A S C O A L A R a N C E T I L O R
3. N F R N G E R E A T U R C I L O R LA H O T I N

puternic, de u n d e pu teau tine n fr u i s u p r a v e g h i a mi


crile d o m ni lo r i mpiedeca legt uril e lor cu Polonezii. sub zidurile cetii, m ar e a btlie ntre Polonezi i Turci.
L r g ir e a h o t a r e l o r turceti n s p re n or d i r sri t, trezi la Ceaa deas care nt uneca aerul acelei p os om or t e zile
P o a r t pofta de a preface i Mol dova n pa al c. Deaicea de t o am n nlesni foarte mul t trecerea Moldovenilor i
cu dr e pt c u v n t o b s er v cronica trii c de la l ua re a Ca- Munt eni lor de par te a Leilor precum er a convenit. tefan
meniei ncep u t a r a Mol dova a se mp u in a i a se pustii Vod-Petriceicu trecu ch iar pe fa, pe c n d Gri gori Vod
de mari a s u p r e a l e ce avea cu de toate de z h r e le multe Ghica c u ta s mascheze t recerea sa n t a b r a leeasc,
ce p oar t n toi anii, de b a g n C am en i a i de schim fiindc se temea de s o ar t a familiei sale care se gsia la
burile ot iri lor ce le duc de le b a g n C a m en i a i a p a C ons ta n i nopol.
ilor* Nu pot a j u n g e nici cu spusul, nici a scrie cu con- i ncep nd rzboiul, m er g e a Turcii cu n v a l a s u
deiu, c t g r e u i c t robie i d i n t r altele pagube, fcn- pra Leilor, iar Leii ncet p ind sprijinea n va la Turcilor,
du-se s r a c i l o r pren calele lor, p l n g e r e i suspinuri. L pn sau ap ro p ia t de an u ri l e Turcilor i s t n d Leii vi
s m la g i u d e c a t a D omn ul ui i Dumnezeul ui n os tru de mari tejete, s au nchi nat Muntenii i Moldovenii la Lci, iar
pedepse gi a s u p r i a l e ; prin' calele lor pus ti it u-s au inutul c l r im ea Turcilor n e a v n d loc de a mai face nva l , a u
Hotinului i C e rn u ii i inutul Iail or i Dorohoiul i n t r a t n a n u r i de se a p r a . I a r s teagu ri le h u sa r i l or tre
H rl ul . c n d nainte, au n t r a t n an ur il e Turcilor, i dup dnii
Petri ceicu-Vod avea o situaie foarte grea. P la n ul alt oas te leeasc, t re c n d nainte, au prins a tia pre
de p a a l c h i z a r e a Moldovei nu er a nc a b a n d o n a t de ' Turci, ct nu sau mai p ut u t Turcii nd rep ta ci au purces
Turci i c h ia r n u m a i pierderea Hotinului i r aial izarea lui n risip: unii au a p u c a t spre pod, ce era peste Nistru su pt
a r fi c u n a t rii p a g u b e incalculabile. Vedea el bine, c cetatea Hotinului; alii au d at n Nistru, alii pe dinaintea
dac Turcii vo r a ez a pa la Hotin, atunci n Moldova cetii au c zu t din s tnc de s au zdrobit. Rupt u-s a i
n are ce mai domni domn. Locuitorii se p l n g e a u c nu podul, n mijlocul Nistrului i s au neca t muli, n umai ci
I nt r a s e nai nt e cu pa a au hl adui t, nz uind la Camen i a.
mai put eau face fa rechiziiunilor turceti iar a r a se
desgol ea de oameni. C u l me a insolenii ns o atinsese Peri t-au la 18.000 de Turci, u m p l u t u - s au Leii i Muntenii
I de ave re de la Turci: bani, haine, cai buni i ar me , i de
p a a din C a m e n i a , ca re a m e ni n a pe domn cu btaie,
al t e l e . Aa descrie cronica mol do venea sc a c ea st crn-
dac nu va mplini nt ocmai poruncile date. n astfel de
m p r e j u r r i e r a firesc ca Petriceicu-Vod cu boerii s caute
J cen btlie, ca re a a d u s n m n a Leilor 66 de s t e ag u r i i
120 de tunuri turceti. n u r m a acestei s trl uci te victorii
s c pa re a rii peste hotare.
a a r m e l o r lor, Polonezii o cu p a r Hotinul i-i nt inser
Dou s t a t e a v e a u i nt erese c omu ne cu ale noastre:
ocupai a a s u p r a unei bune pri din a r a - d e - s u s cu Su-
Rusia i Polonia, i c tr e a m n d o u se n d r e p t a r solii
| ceava i cetat ea Neamul ui . Un c ont ingent de trupe polo
tainici ai lui Petriceicu-Vod. Rusia fcea f gduel i fr u
neze fu trimis la Iai pent ru a sta acolo n a ju t o r u l lui
moase, d a r c n d venia la fapt ea se eschiva, sub pre Petriceicu Vod.
textul c a r fi foarte n d e p r t a t i c n a r avea ho ar
M a r e fusese i zbnda Leilor, d ar ei n au tiut s se
comun cu Mol do va. Polonia, fiind a d n c rnit n ambi i
foloseasc de ea nd ea ju ns . Pricina era n m s ur il e i ns u
unea ei prin condiiunile pcei de la Buceaci, a r d e a de ficiente pe ca re le lua Ion Sobieski, ca re er a cu g n d u l Ia
dorul r sb un ri i . C t r acetia se n d r e p t a r toate s p e r a n cor oan a Poloniei, pe care i-o i puse pe ca p n 1674, c n d
ele domni lor romni. I muri craiul Mihai Viniovechi. i era foarte favorabil
n A u g u s t 1673 se tia la Viena, c ambii voevozi ro pentru cretini situaia politic de atunci, fiindc s ul t an ul
mni, G r i g o r e Ghica i tefan Petriceicu, a r fi hot r t
Moh am ed era ocu pa t n al t par te i nu putea nt repri nd e
s t reac de p a r t e a Polonezilor. i de fapt, ambii domni nimic^ c on tr a n vi ngt ori l or de la Hotin, dect s m azi
t rimiser c u v n t cr ai ul ui polonez s vin a s u p r a Hotinului, leasc pe te fan Vod Petriceicu i s n u m ea sc un nou
fiind s igur de a j u t o r u l lor. Crai ul ncre di n c o m a n d a a r domn n p er s oa na lui D u m itra cu C a n tacuzino ( Mart ie
matei poloneze lui I oan Sobieski ca re se puse n micare 1674), poruncind unui grup^ de Tt ari de a l a ez a n
spre h ot ar ul Moldovei. n 10 Hoembrie 1673 s a d a t acolo, sca unu l domniei din Iai. n faa ac es tor a Petriceicu-
128 9 Ion Nistor 129
CAP X. R A S C O A L A H A N C E T I L O R

Vod t r e b u i a s se r e t r a g , i nvi tnd pe boeri s-l urmeze.


Acetia n s se o p us er domnului, r s p u n z n d u - i prin
rost ul lui Miron Gostin care-i spuse n fat c ori s fie
voia M r i e i Tale, ori s nu fie, noi nu vom l sa ca sel e s
le iee T t a r i i , i n ch innd u- se domnul ui ei din curte
u r m a t de m a r e mul i me de boeri. U r m r i t de Ttarii Iui
D u m i t r a c u - V o d , te fan Petriceicu p r s i t ar a , fugi nd n
Polo ni a. i dup a c ea st a noul domn opri pe Tt ari s
p e t r e a c i a r na n Mol do va pentru a-i scuti t ronul fa
de p o dg h i a z u r i l e leeti.
Deci n t r a t - a u Ttarii, zice Neculce, n {ar, ca
lupii n t r o t u r m de oi, de s a u a e z a t la iernatec prin
s at el e di n P r u t i p n n Nistru, i mai j os , p n la apa
Jijiei, n i m r ui nefiindu-i mil de s r a c a t a r , ca i cnd
a r fi fost fr domn. Aa er a j a f n t r ns a, cum a r fi fost ei
sracii pricina rutii, c um a r fi sftui t ei sracii ca s
vie Leii cu oa st ea la Hotin. C u m s a n d u r a t a da t a r a n
p r a d f r nici o nevoie, n u m ai p en tr u , frica cea blsf-
m at de o nv li re leeasc! Ttarii s u n t lupi apuctori,
p r a d , robesc, bat i c znes c pe cretini, n e a v n d nici o
fric de mrzaci i lor, i Ttarii nu m n n c ce m n nc
g o s p o d a r u l casei, ci tot c a rn e de vac i de oae, de nu
poate s-i bi rueasc cu h r a n a pe dnii i pe caii lor; c
u n sac de orz dau pe zi unui cal, i c t nu poate s m
nnc e u n cal n t r o zi, l d e a r t din t r ai s t il s t r n g n
deosebi; i dac i s fri a bietul om o rz ul din groap,
T t a r u l fcea pe o m de cu m p ra o r zu l cel str n s de el.
M n c a t - a u tot i pne, i dobitoc i-au j f ui t tot pn la
u n c a p t de a ; pe muli au i robit furi: femei, fete, co
pii. R m a s - a u bieii oameni n umai cu sufletele, btui i
z dr unci na i precum era mai a m a r , c um nu se poate scrie,
nici a se povesti caznele i ucisurile lor. Viind p r im v a ra
s au r di ca t Ttarii din a r .
U n c l to r s t r i n c a r e trecea pe v re me a aceea prin
M ol dova spune ca mizeria acestei mari i f r u mo a se re
giuni era ngrozi toar e, i c cea din u r m de va s t a r e a ei,
mai nti prin Poloni, apoi prin Ttari, a fost a t t de neo
menoas , n c t a pr o ap e 2/ 3 din p opul at iunea ei pierise
s au se m p r t i a s e . Ac eas ta era m a r e a b in ec uv nt ar e pe
c ar e D um it ra c u Ca nt ac u zi n o o a d u s e a s u p r a rii. In
a n u l u r m t o r el fu nlocuit cu Antonie Ruset, c a re c um p r
domnia cu mari s um e de bani. n t impul domniei sale,
Turcii se m p c a r cu Polonezii prin t r a c t a t u l de pace
de la J u r a v n a (Oct. 1676) prin care se restitui Poloniei
1 30
3. I N F R N G E R E A T U R C I L O R LA HO T I N

o par te din U c ra in a i i se iert t ri but ul i mpus la Buceaci.


Da r Podolia cu C amen i a r m a s e r mai d epart e n s t p
nirea Turcilor

4. HATMANI A LUI D U C A - V O D A I N U C R A I N A

Nu mai bine ce nchei as er Turcii pacea cu Polonezii,


c n d i n t r a r n rsboi cu Moscoviii. Doroenco, h a t m a n u l
Cazacilor, a m e n i n a t de Polonezi i nesprijinit c um se cu-
venia de Turci, se a r u n c n brael e Ruilor. Hini rea lui
Doroenco det ermin pe Turci, de-a ncre di n a h t m n i a
Cazaci lor lui Iuri Hmelnichi i de-a dec la ra rsboi Mo s
covei (1677). n s u i C a r a - M u s t a f a , faimosul marele-vizir,
lu c o m a n d a a r m a te i turceti c o nt r a Moscoviilor, asedi
mai mu lt vr e me ce ta tea Cehri nul ui i reui de a o lua cu
a j u to ru l co nt i gent el or romneti , c ondu se de Antonie Ru-
set, domn ul Moldovei, i de Duca-Vod, domn ul Munteniei
(1678). C u r n d dup a c e a s t i zb n d a Porii, Antonie-
Vod fu nlocuit prin Duca-Vod, ca re a j u n s e a c u m pen
tru a treia o a r domn al Moldovei.
Rsboiul cont inu i n anii u r m t o r i i se termi n
n umai la 1681 prin t r a c t a t u l de pace ce sa nchei at la
B achci-Sarai n Crimea, prin ca re a r u l recunoscu d rep
turile Turcilor a s u p r a Ucrai nei mai j os de Chiev i pe m a
lul drept al Niprului p n la Nistru. D a r Turcii nu pre f
cur U c r ai n a n raia, ci c r u a r a u to no m ia rii, n um ind
mai nti pe Iuri Hmilnichi i apoi pe nsui Duca-Vod,
domnul Moldovei, h a t m a n al Ucrainei.
I at ce ne spune Nicolae Costin despre a c ea st n t m
plare: n t r acest a n au ncep ut a u m b la Duca-Vod, ca s
ia i U c r ai n a de peste Nistru, c e r a o s a m de Cazaci rupi
de la ceilali, ce le ziceau Ucrai neni , ca re e r au su b a s c u l
t area Turcilor; c dup ce au l uat Turcii Cehrinul, au fost
c up ri ns Turcii t oat U c r a i n a din Ni st ru p n n Nipru i
au fost pu s h a t m a n la Nemi rov pe Ioraco, feciorul lui
Hmil cel mai mic, ca re i Ioraco au fost h a t m a n v r o doi
ani i m ul t ru au fcut oameni lor. Dup ce sau isprvi t
Duca-Vod pent ru U c ra in a, n luna Iunie au p ur ces la a-
r ig r a d i fiind acolo, i-au d a t m p r i a i h t m n i a U c r a i
nei, mbrcndu-1 cu caft an, dndu- i i b u z d u g a n acelei ri,
i n to r c n d u - s e iqri la s ca un ul su la Iai cu m a r e b u
curie, fiind s t p n a dou ri; i ar la U c r a i n a au t ri mis pe
un names tni c al su, a n u m e Iane, ce er a postelnic al doilea,
i Pa pus h a t m a n la Nemi rova i de at unci au nc ep u t a se
131
CAP X. R A S C O A L A HANCETILOR

n l a i a se scrie Ia tiiulu: D o mn rii Moldovei i


U c r ai n e i .
Ion Neculce spune mai scurt c da tu- i-s a lui Duca-
Vod un tuiu i un b u zd u ga n , i lic de soboli, precum
p u r t a u hat mani i czceti. i venit-au din a r i g r a d domn
cu trei tuiuri: D omn rii Moldovei i Uc r a i n e i . Astfel
sa nf pt ui t n mod vremelnic unirea p er so nal a Mol do
vei cu U c r a i n a (1681, Iunie 25).
Bizuindu-se pe succesele sale n rsri t, au nceput
m p r a t u l turcesc g n d u r i nal te a s u p r a cretinilor, c pe
at un ce a Turcii e r a u mari i tari, ct lumea se c u t r e mu r a,
c ncotro se porniau, nu era s nu b i r u e a s c zice Ni-
colae Costin. Din iniiativa marel ui-vizir C a r a - M u s t a f a ,
ei nc er c ar o m a r e lovitur n apus. D e c l ar nd rsboi A u s
triei, ei n a i n t a r pn sub zidurile Vienei, pe ca re o n
c o n j u r a r i o b t u r 40 de zile, p n ce a u venit Sobieski,
craiul leesc, cu oaste, i izbvi Beciul de Turci. Duca-
Vod, domnul Moldovei i h a t m a n u l Ucrainei, mp re un
cu e r b a n Ca nt ac u zi n o i cu cpeteniile T t a r i l or buge-
cene, n t o v r i r otirea t urce as c n expediia ei con
tra Vienei. Acolo norocul din U c r a i n a p r s i se pe Turci i
ei suferir u n a din acele n fr n g e r i care det er min pentru
veacuri s oa r ta s tat el or i popoarelor. Turcii pi erdur re
put a ia nvincibilitii lor i n s cu r t vreme dup aceas t
c a t a s tr of fur izgonii din U n g a r i a i a r u n c a i peste Du
nre. Ion Sobieski se folosi de i zb nd a sa sub zidurile
Vienei pentru a restabili vechile h ot ar e ale rii sale i de
a le lrgi pe socoteala Turcilor.
C l uz it de vechile tradiiuni politice ale er iei sale,
Sobieski se pu rt a cu g n d u l de a deschide Poloniei un
d ru m la m a r e prin Moldova, recucerind Chilia i Cet at ea
Alba de la Turci i i zgonind pe Ttari din Bugeac, Mol
dova astfel nt regi t i ea, t rebuia s fie alipit Poloniei,
sau cel puin a d u s n a t r n a r e de craiul leesc. E v e n
t ual itat ea a c ea st a din u r m era co ns i de r at de muli boeri
ca un bine pent ru ar . Ei a t ep ta u de la Sobieski ca el s
aj u t e la restabilirea vechilor hotare, la r ent re gi rea rii i
la n l t u r a r e a supremaiei turceti, fie chi ar n schimbul
celei poloneze. Miron Costin ca ut s i nformeze pe Poloni,
i ndeosebi pe craiul lor, a s u p r a trecut ului romnesc,
a s u p r a rii Moldovei i a s u p r a as pi ra i u ni l or ei. Spre acest
scop el scrise n leete o istorie a Moldovei, pe c a r e o n
chin pr ea l uminatului i nebiruitului domn al S ar m a i l o r
Ion III Sobieski, cu mila lui Dumnezeu, crai al Poloniei
132
4. H A T M A N I A LUI D U C A - V O D A I N U C R A I N A

5. N F R N G E R E A T U R C I L O R L \ VI ENA
l RAS COAL A M O L D O V E N I L O R l CAZ A C I L O R

n vreme ce Polonii se p re gt i au pent ru recucerircea


Poloniei i a l u n g a r e a Turcilor din Cameni a, ncheind t ot
o da t cu Rusia a a - n u m i t a pace venic," tefan-Vod-
Petriceicu cobor la m ar g i n e a rii leeti, chiem la sine
pe tovarii si de credin i pribegie ca Savin Smucicne,
Ilie Mooc i alii i pus er la cale ms uri le ce trebuiau
s fie luate pent ru red ob n di rea domniei.
Duca-Vod p r s is e cu co nt ingent ul su Viena i era
n d r u m spre cas. El er a nc d omn re cunos cut al Mol
dovei i h a t m a n al Ucrainei. De sp r i nd u- se de erba n-
Vod, el cobora pe la Oituz n j os spre Iai, c n d fu prins
de oamenii lui Petriceicu i trimis n Polonia (Dec. 1683),
de u nde nu se mai nt oar se. El muri la Leov i fu n m o r
m n t a t n biserica mol dovenea sc de acolo. Dup pri nde
rea lui Duca-Vod domnia trecu a s u p r a lui Petriceicu-
Vod, care se i aez n s ca unu l domnesc de la Iai cu
a ju t o r u l polonez. P o a r t a ns nu-1 recunoscu ca domn i
re a du se c u r n d la domnie pe D um it ra c u Cant acuzi no,
ca re dup un a n fcu loc lui Co ns ta n ti n- Vo d -C an te mi r.
Vestea despre n f r n g e r e a Turcilor la Viena a j un s e i
n U cr ai na, d n d Caza ci lor prilej de a goni pe nmest ni cu l
lui Duca-Vod din Nemi rova i de a ridica din r n d u l lor
pe Cunichi la d emni tat ea de h a tm an . Acesta trecu Nistru
ia Soroca n t o v r i t de civa Moldoveni pribegi ,
nt re cari se g s iau de bun s ea m i Hncc-tii, despre
cari s a s pus c, dup n f r n g e r e a de la Chiinu, fugir
peste Nistru la Cazaci. Re nt oarcerea pribegilor er a si g
nalul de r s coal pent ru Soroceni, Orheieni i Lpuneni,
da t fiind c cpeteniile i slujitorii de la aceste inuturi
prea lesne se pleac la lucruri noi . Cunichi uni cont in
gentele sale czceti cu aceti temui i ncercai a p r
tori* de hotar, cari c uno t ea u bine plaiurile ce duceau n
Bugeac precum i felul de lupt al Ttarilor. La Chiinu,
unde se a d u n a s e r cpeteniile B a s a r a b e n i l o r i Cazaci lor
pent ru a stabili p lanul de op er a i un e c on tr a Bugeacului,
se nf i ar i trimiii lui Petriceicu-Vod, ca re furir
aceleai planuri r s b u n t o a r e mpotr iva Ttarilor. Din
ordi nul domnului, llie Mooc i Savin Smucicine a d u n a
ser otire c ont ra Ttarilor. n 28 Noembrie 1683 ei dispu
neau de o a r m a t de 10.000 clrei i 1000 pedetri tot
cu foc i cu put i , cu scopul de a se pogor a s u p r a
133
CAP X RACOALA HANCETILOR

Bugeacului m p r e u n cu Cunichi. Deci i d u m n e a v o a s


tr, zic Mooc i Savin n t r un apel c t r e boeri, nu facei
alt zbav, ci numai nclecai cu ci oameni vei avea
i venii la noi, s f r m m p g n u l, s ne r scu m p r m
p m n tu l no stru, care d e n trln s ne str in a ser pgnii".
Ei c om uni ca r mai d epart e boerilor c au primit vestea;
de Ia Miron Ha j d u , p r c l ab ul de Soroca, c Cazacii
au primit s u cu r s de dincolo de Ni st ru pent ru a lovi m p r e u
n Tighina i Bugeacul.
P la n u l de op er a i u ne prevedea un a t a c c o mb i na t con
t ra Bugeacul ui. Cunichi cu Bas ar abeni i lovi Tighina. Be
iul din Tighina, c a i m a c a m u l Bugeacului, c o m an da n t ul
r m u l u i i alte cpetenii ttret i, i se mpotrivi r cu o pu
ternic a r m a t t u r co - t t a r . Lupta s a da t n ziua de 5 De
cembrie 1683 la sat ul t t r es c Ti l gr ot i n , poate Chicanii
de azi, i sa t e rm i n at cu n f r n g e r e a complect a p g ni
lor. Cunichi r a p o r te az n Polonia c Moldovenii merit
toat n c r e d e r e a , c se b t us er cu o deosebit agerime,
l und m a re par te la i zb n d i la p r a d . Ttarii a r fi
pi erdut peste o sut de mii de ai lor de ambel e sexe, c
tot Bugeacul a r fi fost da t flacrei i a t e r n u t cu cadavre
o di st an de 4 mile. Mai multe cpetenii t t a r e r m a se r
pe c mp u l de lupt. Tighina fu a r s a f a r de cetate, ca
re a p r cu succes a tac ur il e Moldovenilor.
Dup i zbnd a de la Tilgrotin, Moldovenii i Cazacii
cob or r pe Nistru n j os pn la Cet at ea-Al b, s t r b t n d
o regiune de o n e nt recut fertilitate, plin peste ms ur
de gru, o rz i meiu, cu a d e v r a t rivalul Egipetului i
g r n a r u l C on s ta n t i n o p o l u l u i . A ceas t a era regiunea culti
v a t de Moldoveni cari deveniser cu vre me a dasclii
T ta r il or n ale agriculturii.
O ti rea cret in a j u n s e pn la Cet at ea-Al b, dup
zidirile creia se as cu n se se mul t lume p g n de groaz
fa de cetele r z b u n t o a r e ale cretinilor. Da r i aici,
ca i la Tighina, cetatea rezist t u t u r o r a tac uri lor. Planul
nvli tori lor er a s a j u n g pn la Chilia i Ismail, pentru
a a l u n g a de acolo g ar ni zoanel e turceti. Exper ien a de Ia
Tighina i Cet at ea-Al b ns i det er min de a amna
pent ru a l t d a t exe cut are a acestui pl an i de a se ndrepta
spre vest, t r g n d a s u p r a codrului, ca s se mp r e u n e cu
boerii ce e r au trimii de Pet ri ceicu-Vod . Acetia trecu
ser P r u t u l la Flciu, se unir cu Codrenii, s t r b t u r
codr ul Chigheciului i a j u n s e r n valea I alpugul ui , unde
t rebui au s se n t l n e a s c cu ot irea de sub c o m a n d a lui
134
5. N F R N G E R E A T U R C I L O R LA V I E N A

Cunichi Acesta a j u n s e la locul de nt l nire, t r a n s v e r s n d


Bugeacul n d ru mu l acest a Cazacii i Moldovenii r s p n-
diau foc i prjol n j u r u l lor, a rz nd i t i nd n copiii i
muerile T t a r i l o r , pe cei b t r ni i bolnavi ucigndu-i, pe
robii cretini slobozindu-i. Pe Ttarii yalizi ce-i mai gs ir
pe la casele lor, i robiau, m n n d u - i nai nt e m p r e u n cu
numeroa sel e t urme de ani mal e, pe care le luau ca p ra d de
rzboi. Niciodat nu se a b t u s e a s u p r a Bugeac ul ui o vi
jelie mai s n g e r o a s i mai n p r as n ic ca ac eas ta. Ea ve
nise s rzbu ne toate jafurile, p r zi le i nenorocirile pe
care Ttarii le ad u ce au din a n n a n a s u p r a inutur il or
vecine.
Otirile unite, pornind pe l a l p u g n jos, a j u n s e r
fr mult g r e u ta t e pn la Tobac, u nde se ciocnir cu
a v a n g a r d a ar ma tei t urco- t tare , ca re se nt orcea zdrobit
din expediiunea c ont ra Vienei cu cai slabi, unii i pe
boi c l r i , d ar ncr ca i cu bani i od oa r e ce le l uaser
de la Nemi. i cum Moldovenii nu c u t a r nti de iz
b n d ci se m p r t i a r pe la j a c u r i , a j u n g n d pn
apr oape de Reni, fur lovii de Tt ari cu p r i p ea l , adic
prin s ur pr in de r e i silii a se r e t r a g e n t a b r l egat spre
Prut, a v n d pe de o p ar te t r o i a n u l , iar pe de alt par te
a p r n d u - s e necontenit c ont ra a t a c u ri l or tt are. La g u ra
F rumoas ei s a da t o lupt foarte a p r ig ct, a a spun, c
soarele un ceas bun nu sa v z u t de mul i mea s g e i l o r .
Atacul fu respins i Moldovenii a j u n s e r n r e tr a g e r e a lor
pn la g u r a Largei. Acolo fiind din nou lovii de Ttari,
se desleg t a b r a i fiecare fugi ncotro apuc. Unii o
ap u c a r spre codrul Chigheciului, iar alii bulucir spre
P r u t d n d unii nnot cu cai cu tot, iar alii cu luntri, care
cu m putea s-i scut ea sc viaa i s h l d u e a s c de ro
bie Acesta a fost, dup Nicolae Costin, t ragi cu l sfrit
al expediiunii Moldovenilor i Caza ci lor n Bugeac.

6. P L A N U R I L E LUI S O B I E S K I N M O L D O V A

U r m r i n d pe nvlitori, Ttarii i n t r a r n Moldova,


pentru a se des pgubi pent ru pierderile i j afur il e nd u ra te .
I ar p r a d a i robia ce au fcut Ttarii, j al e este a mai
scrie, zice cronica. n t r e ora el e care suferir mai mult
pe u r m a nvlirii t t r e ti era Chiinul, c a r e dup o m r
turie c o n te mp or a n fusese a a de di st ru s c nu se vedea
nici cea mai mic u r m din acest ora.
135
CAP X HA C O A L A 11 AN CF . T 1 L O R

Dumi t ra cu- Vo d i u r m a u l su C ons ta nt in- Vod-


C a nt em ir c u t a r s-i m pace i s p r e g t ea sc mp r e u n
cu Turcii a p r a r e a rei c ont ra Iui Sobieski, care furia
mari planuri c ont ra Turcilor i T t a ri lo r O col oan le
easc nvli n Aoldova, dar Cant emi r-Vod , care ser
vise n a r m a t a polonez i c uno t ea bine firea lor, i iei
n cale la Boian i o a l u n g napoi peste frontiera rii
(1685). n anu l u r m t o r nvli n Moldova nsui craiul
Sobieski cu toate puterile sale, cu g n d u l de a merge
c ont ra bugeacul ui pentru a izgoni pe Tt ari de acolo i a
recuceri cetile turceti. Lund- o pe P r u t n jos, a j un s e
la iai, gonind pe Cant emi r- Vod i c n t n d versurile f
cute de el, cci tia romnete:
C o n s t a n t i n e f ugi bine
Nici ai c a s , nici ai m a s .
Nici d r a g j u p n e a s !

De la Iai se n d r ep t spre Bugeac. n Septembrie


era la h o t ar ul Bugeacului i de acolo nai nt a pn la Du
nr e fr s nt mpi ne vreo mpotrivire din par te a T t a
rilor, cari se r e t r g e a u mereu nai nt ea nvlitorilor, lsn-
du-i pe acetia n sea ma foametei i a bolilor molipsitoare.
Cci n a de v r , o secet cumplit us ca se apele i nimici
recolta, astfel c r m a s e numai p m n t u l gol, a r s de soare
i prefcut n cenu i c r b u n i Localnicii m u ri au de
foame i m p r e u n cu ei muri au i ostaii polonezi cu
miile. U r g i a a c ea st a a lui Dumnez eu det er min pe Sobieski
de a se nt oarce fr nici o i sprav n a r a sa.
La re n to arcer e din a c eas t expediiune, puin glorioas,
Sobieski a b t u pe la Iai pent ru a lua cu sine pe mi tr o
politul D osoteiu mp r e u n cu moatele sfntului mucenic
I oan ce! Nou de la Su cea va i cu toate o do ar el e de m a re
pre ale mitropoliei i ale sfntului i a le duce n Polonia.
Sfintele moa te r m a s e r mul t vre me n Zolkiev n Polo
nia, pn ce Dosofteiu, episcopul Rdu il or, le ridic de
acolo i le aez din nou n S uceava unde se g s es c pn
n ziua de astzi.
Nu m ul t dup aceia, n 1691, Sobieski pregti o nou
expediie cont ra Bugeacului, d a r el nu putu p t r u n d e pn
acolo, ci se mul umi s ocupe Mol dova de sus, cu orael e
Suceava, C m p u l u n g i Neam, a e z n d g a r n i z oa ne leeti
n ele. Pilda sa fu u r m a t de Cazaci cari o c up a r Soroca
i regiunile nvecinate. Da r nici h a nu l t t r e s c nu se ls
mai pre j o s ci cuprinse pri n se m n a t e de p m n t mol do
136
6. P L A N U R I L E L U I S O B 1 E S K I I N M O L D O V A

venesc la inutul Orheiului i Lpunei i numi pentru


a c eas t nou U c r a i n u n h a t m a n pent ru a dm in i st ra i a
t r g u r i l o r i s at el or din ea. Mr zacii n j g e b a r mai multe
sate tt ret i ce c up ri nd eau locul rii a pr o ap e de Chiinu
p n n N i s t r u . Lui C a n t e m i r Vod i mai r m a s e doar
Iaii cu a r a de jos. I at cu ce se alesese Mol dova pe
u r m a p l an ur il or lui Sobieski. I n loc de a fi n tr eg i t cu
Bug eac ul i cu raialele turceti, hotarele rii suferi r o i
mai m a re ciuntire din par te a Polonilor, C aza ci l or i T t a
rilor.
Acum, zice Nicolae Costin, la a t t a r m s e s e lucrul,
de se domnia a r a Moldovei n trei pri; c ce ta tea N e a m
ul i S uceava cu C m p u - L u n g , i cu acele inuturi, le
ineau Leii, pre cum s a zis mai sus, i cetat ea Soroca.
Ai derea la inutul Orheiului i a Lpunei cupr insese
a c um Ha nu l Tt res c, de fcuse H a t m a n Cazacesc, de i
nea pe locul rii U c r a i n a cu t r g u r i i cu sate, numi nde-se
Cazaci, i m ai m u li M o ldoveni erau. Deci, se fcuse i sate
t t r e t i a lui G i a n u - M r z a i a l t o r Mr zaci, de cupr insese
locul rii a pr o a p e de Chi i nu p n n Ni st ru; r m s e s e
i Can temi r-Vod de domni a numai Iaii i a r a de jos. Ce,
mai mult edea la Ce t ue dect n t r g la Iai, c n avea
odi hn de podghi azur i leeti i de Moldovenii ce e r a u pri
begii n a r a l e ea s c . A ceas t a er a s ta re a Moldovei pe
vremea negocierilor de pace de la C r lov .
n decurs ul t ra ta r i v e l o r de pace, noul craiu leesc
A u g u s t II-lea cerea pent ru sine Mol dova n t r e a g , pretin-
zind c cu ocazi unea prezenei regelui Sobieski n Iai,
capit ala Moldovei i-ar fi p r e st a t j u r m n t u l de s up un er e
i c pent ru che z lui rea acestui j u r m n t , Mitropolitul
Dosofteiu i-ar fi u r m a t n Polonia. C u m ns cererea
ac e as t a ntimpin o mpotrivire h ot r t din pa r te a Turci
lor, Polonii sa r fi m u l m i t i n umai cu regiunile pe care
le ocupa se n Moldova, adec inuturile Cernui , Suceava,
Neam, Hotin i Soroca. D a r Turcii nu se nvoir la
a c ea st ciuntire a Moldovei, mo tiv nd c i a r a Mo l
dovei nu pot s-o dea s fie Leilor podan , c est e volnic,
c Turcilor este nchi nat , nu este luat cu s i l a . n cele
din u r m ns Polonezii se m u l u m i r cu Nistru ca hotar,
re do b nd i nd Podolia cu Cameni a.
n baza acestei nelegeri, craiul porunci t ru p el o r sale
s evacueze Mol dova-de-sus, ca re trecu din nou sub s t
pni rea domnilor moldoveni. De as e me n ea fur silii i T
tarii de a ev ac ua teritoriile ocu pa te de ei n inuturile L-
137

L
CAP X. R A S C O A L A HANCETILOR

punei i Orheiului. Articolul as e din t r a c t a t u l de pace


dintre Polonia i Turcia, s e m n a t n C r l o v n ziua de 26
Ia n ua ri e 1699 cu pr in de a u r m t o a r e a dispoziiune: n
tim p u l a cestu i rsboiu, B ugecenii i a li Ttari, iein d din
locurile lor proprii i n v lin d n p m n tu rile M oldovei, se
dedau cu a ceast ocazie la fa p te de v d it d u m n ie fa
de M o ld o ven i i de M oldova, ceia ce, fiin d contra sfin te lo r
ca p itu la iu n i, a co rdate n a in te vrem e crailor Poloniei, tre-
bue s nceteze de acu nainte, i Ttarii trebue scoi din
orice locuri i posesiuni, i moii, i iernatice din M oldova,
fie o cupate sau f cu te din nou, i ei s locueasc n locu
rile lor proprii de ba tin i s vieueasc n pace i s nu
m ai jig n ea sc pe nim eni n v iito r".
Dispoziiunea ac es ta nu er a ns dup placul T
tarilor, cari cu nici un chip nu voiau s p r s e a s c p
m nt u l rii. Ei se rocoir a s u p r a Tur ci lor cari se
nvoiser la o astfel de condiiune de pace. Atunci S u l t a
nul lu a sp r e m su ri de represi une c ont ra lor, i nvi tnd
pe domnul Moldovei s-i i zgoneas c cu putere a r m a t
din p m n t u l rii. Antioh-Vod Can temi r, p or ni nd de la
Chiinu, o a pu c n gios pe Bc, pe m ar g i n e a rii p n
la r m u r i l e Nistrului, la sud de Davida, la h o t ar ul r ii ,
zice Nicolae Costin, c n d veni vestea c Ttarii cari
sa u fost tins de i-au fost fcut G e a u n - M r z a i ali
Mrzaci, sate, la inutul Lpunii, din gios de Chiinu,
pe ambel e pri de Bcu, nc au l s a t locurile rii i au
lipsit de acea s t pni re; i au fost h l du i t p m n t u l Mo l
dovei de sub c u m p n a p g n i l o r puin vreme, ca o iarb
ce este nd u it de i ar na g r e a , zice Nicolae Costin.
Iar Neculce spune c a u mai fcut Antioh-Vod fer-
m an de la P o a r t i au i sprvi t de au l ua t i inutul
Orheiului n m n a lui, c era U c r a i n a pe at unci del st-
pnia H a n u l . Se pare c at unci a trimis P o a r t a pe Halil-
Pa a, ce j u c a s e un rol n s e m n a t n r sb oael e Turcilor cu
Polonii i Cazacii, ca s r estabil easc vechiul h o t a r dintre
Moldova i Bugeac, c a r e deatunci ncoace s a i numi t
ho tarul su hindichiul lui H alil-P aa.
Capitolul XI
LEGTURILE CU MOSCALI I l NOILE UZURPRI
TURCE TI l TTRETI

/. D im itrie C antem ir i P etru -cel-M a re.


2. B t lia de la S t n ile ti i retragerea lui C antekiir
n R u sia . 3. P refacerea H otinului n raia tu rcea sc .
4. H otinenii sub stpnirea turceasc

I. D I MI T RI E C A N T E M I R I P E T R U - C E L - M A R E

L egt uri le Moldoveni lor cu Moscalii d at ea z din vr e


mea lui tefan-cel -Mare, c a re se ncus cr is e cu a r u 1 I van
IlI-lea, d n d fiului acestui Iv a n pe fiica sa I l e a na n c
s t ori e (1483). C n d ns, n a nu l u r m t o r , te fan solicit
a j u t o r u l ar ul u i pent ru recucerirea Chiliei i Cetii-Albe,
a r t n d c toi regii i toi domnii cretini i t oat e rile
italiene din a p u s se unes c i se p re g t es c de a se ridica
mp o tr iv a p g n u l u i i c a r fi deci bine ca i el, n loc
de a se certa cu cretinii, s se ridice cu ei a s u p r a p g n -
tii , primi r s p u n s u l c nu-i poate trimite a j u t o r u l cerut,
fiind prea m a re d e p r t a r e a n t r e Mo ld ov a i Rusia.
Gh eor gh e- Vo d - te fa n primise f g d u i n a ar u l u i Alexe
Mihailovici, c-i va da a j u t o r u l cuvenit pent ru recucerirea
cet il or i i nut ur il or b as a r a b e n e ; d a r f g d u i n a r m a s e
d e ar t. Toate acestea fcur pe Moldoveni s pi ard
n cr ed er ea n Moscali i s se n d r ep t e spre Polonezi.
D a r nici noua lor o r i en t a r e politic nu er a mai fe
ricit. Desiluziile pe care Moldovenii le n d u r a r s ub So-
bieski i fcur s pi ard nc re d er e a i n Polonezi. So-
bieski a n e la t ndejdi le Moldoveni lor i ndeosebi ale
Hotinenilor, Sorocenilor i Orheienilor, cari a t e p t a u m n
tuirea lor de la dns ul . El u r m r i a scopuri egoste. G n
dul lui a d e v r a t er a de a ad uc e Mo ld ov a su b a s c u l t a r e a
sa, n loc de a o elibera de sub j u g u l turcesc i de a-i
nt regi hot arel e tirbite i mpui nat e. n d a t ce ai n o
tri ghicir a c e s t gnd, simpatiile lor pent ru Polonezi dis
p r u r cu totul. I n schimb Moldovenii i n d r e p t a r din
nou privirile a s u p r a Rusiei, u nde pe v re me a c n d s a
a e z a t pacea de la C a r l o v nt re Turci i Polonezi, d om
nia Pet ru-cel -Mar e, ca re ch iar atunci, nesocotind dispozi-
139
C A P . X! . L E G A T U R I L E C U M O S C A L I I

iu ni le t r a ta tu l ui de pace de la Bachci-Sarai, declaras e


rsboi Turcilor. El cuceri Azovul i mai mul te ceti pe
Nipru i asedi chiar Oceacodul, ce se gsi a la o n d e p r
t are de o chioap de Cet at ea-Al b. Atunci ncepu l upta
s ecular nt re Rui i Turci, lupta ce continu pn n
zilele noastre.
Isprvi le rsboinice ale acestui m a re m p r a t rusesc
trezir noi ndejdi n inimile necjite ale Moldovenilor.
Dnii cr edea u c n l e g t u r cu Pet ru- cel -Mar e a r putea
s c ut u ra j u g u l turcesc, recuceri cetile turceti i Bugea-
cul t t r e s c i drege spre bine treburile n Moldova.
M na i de ac es t g nd , se n r o l a r mai muli boeri mo ldo
veni n a r m a t a lui Pet ru -c e l- Ma r e a a Hotinenii Ghe orghe
Lu pa cu i Vasile Vartic, ambi cobortori din n ea mu l
lui tefan Petriceicu i H j d u . Orheienii e r a u r e pr ez en
tai prin Mihail Ganu l, fiul Iui Vasile M r z es cu de pe Co-
glnic din inutul Orheiului, din s at de H o b n i . n t o v
ria acestuia se g si au Ba nu l Savin, Androni c Is ar, Ioan
bi v-vt av R o ma n i alii. n 20 Aprilie 1707 g s i m n a r
m a t a rus e as c i un plc de clrim e rom neasc. Cu o r
g a n i z a r e a acestui plc s au s t e a g romnesc, a r u l ns r c in
pe A p o s tu l Chigheci, ca re primi n serviciul m p ra t u l u i
300 de clre i cu ofierii necesari. Dup numel e sau,
ac es t Apostol e r a de felul su din Chigheci, iar clreii i
com an da n ii c ti ga i de d ns u l pent ru ot irea aru lui e r au
fr ndoial Codreni.
At ept ril e Mol doveni lor e r a u cu a t t a mai n t em e
iate, cu c t Pet ru -c el -Mar e r a p or t n 1709 Ia P ol ta va
o m a re izbnd a s u p r a leului neb iru it", ca re e r a regele
Svedezilor Carol al XlI-lea. Dup n f r n g e r e a ac eas ta,
craiul, n o a st e a c r ui a l u p t ar i c te v a mii de Romni,
se nelese cu Turcii i se ad pos ti Ia Tighina, sub ac op e
riul unei case moldoveneti, i numai mai apoi se i nstal
n t r o cldire ridicat a n u m e pent ru d ns u l la Varni a
l ng Tighina. Acolo craiul petrecu mai mul t vreme,
pn ce Turcii, s t u r n d u - s e de a l mai gzdui, a p r in s er
ca sa n ca re edea, pent ru a l sili s plece. n timpul pet
recerii sale la Varni a, viteazul rege primi o delegaie de
Moldoveni, cari l i nf or ma r a s u p r a situaiei din Mol dova
i) invitar s iea par te la rsboiul de izbvire c ont ra
pgnilor. m p r e j u r r i l e mpie deca r ns pe Svedez de a
se pune n fruntea Moldovenilor i de a s t n g e setea lor
de libertate.
n u r m r i r e a lui Carol XlI-lea, Pe tr u- c el -Ma r e a j un s e
1. D I M I T R I E C N T E M I R I P E T R U - C E L - M A R E

n apropierea h ot arel or Moldovei, pentru a zdrobi pe Turci,


tovarii i gzduitorii d u ma nu l u i su svedez. A p r o
pierea a c eas ta ddu prilej lui D im itrie C antem ir, domnul
Moldovei, de a n t r n l e g t u r cu arul , ca re sosi chiar
la Iai, m pr eu n cu m p r t e a s a , pentru a vizita pe domn
i a s emn a acolo faimosul t r a t a t de al i an r us o -r o m n :
p en tru a a lu n g a pe Ttari din B ugeac i pe Turci din ra
iale i pentru a dobndi neatrnarea rii fa de Poart.
Era Iunie la 28 zile zice Nicolae Costin Miercuri
au fost mas mar e i P et ru m p r a t u l de au cinstit pe Du-
mi tracu-Vod i pe toi boerii rii i acolo s au isclit
boerii de au primit domn vecinie pe D umi t ra cu -Vod i
pe seminia lui. i m a r e b an ch et au fost t oat ziua aceia
i acolo au mas, iar peste noapt e aceia n au s c p a t fr
p ag ub mai nici un boer i n ef ur at de Moscali: cui pis
toale, cui rafturi, cui epingele, nici boer, nici s lug. Dar
pe lng domnia e r ed i ta r n familia Cant emi r, t r a t a t u l de
a l ia n cupr indea nc i l eg m n t u l arul ui de a a l u n g a
pe Ttari din Bugeac i pe Turci din cetile mol dove
neti, nt re gi n d astfel vechile h ot ar e ale rii. a r a Mol
dovei cu Nistru s fie hotar, i Bugeacul i cu toate c e t
ile tot a Moldovei s fie, numai deodat prin ceti s
se aeze Muscalii oteni pn sa ntemeia a r a ; iar apoi
s lipseasc oa st ea moschiceasc. Bir s nu dea a r a nici
u n ban. Pe domn s n u l mazi leasc m p r a t u l pn la
mo ar te i pe fii lui s fie pe carele i-ar al ege a r a . N e a
mul lui s nu ias din domnie. Do mnu l pe boeri s nu
fie volnic a-i pierde, titl de domnie s se scrie mai de
cinste i mai sus dup c um se scriau domnii: Seni nat ul
Domn al rii Moldovei, S a m od er e tu (adec a-tot-st-
pnitor) i Vo leg at or (adec prieten) rii moschiceti,
i ar nu rob s u p u s .
Condiiunile acestea a r fi satisfcut, fr ndoial,
aspi rai uni le cele mai iegitime ale B as ar abeni l or, dac
ele a r fi pu t ut fi realizate. Dumi t ra cu -Vod i ddu
cea mai m a re silin pent ru a le adu ce la ndeplinire, a j u
t nd pe a r la zdrobirea puterii turceti. n p ro cl am a ia
sa c t r ar , C an t e m i r a r a t c Turcii n au re spect at ve
chile capitulaiuni ale Moldovei, de a nu spori tri but ul i
de a respecta nt regi t at ea rii. Ci dimpotriv, ei au sporit
tributul i au mut il at hot arel e rii, r pi nd Cet at ea-Al b
i Chilia, Tighina i Ismai lul i toat a r a Bugeacului.
Ttarii prefceau a r a n praf i cenu, p r d n d , j fu i nd
i robind pe pacinicii locuitori, i, m p r eu n cu Turcii, i
141
CAP XI LEGATURILE CU MOSCALII

b te a u joc de fetele i femeile oameni lor. n t r u a p r a r e a


d re pt ur il or s trmo e ti , c lc at e n picioare de tiranii p
gni, e r a u chemai s se ridice cu toii i s se a d u n e su b
s t ea gu l libertii, p en tr u a a j u t a Ruilor la s f r m a r e a
c tu i lor seculare, la zdrobirea d u m an u l u i i la izbvirea
rii.

2. BTALI A DE LA S T A N I L E T I l R E T R A G E R E A
LUI C A N T E M I R N R U S I A

n t r aceia, otirile moscceti a t e r n u r un pod peste


Nistru la Soroca, se unir cu otirea mol do venea sc i, c u
p r i n z n d o b un p ar te din B a s a r a b i a de astzi, n cepu r a
se s cu r ge ncet spre Prut . De acolo se cob or r n j o s pe
a c ea st ap, p n la Stnileti, l n g Hui, u nde se oprir
i se fortificar. M a r u l i a e z a r e a lor acolo fusese foarte
anevoioas din c a u z a lipsei de provizii, cci o secet c u m
plit ar se se t oat recolta i secase izvoarele de ap r cori
toare. Turcii, n t o v r i n d u - s e cu Ttarii, n a i n t a r n
ma se comp ac te c o nt r a nv li t ori l or moscceti, asigu-
rndu- i ap ro vi zi on ar ea de-a l ungul P r u t u l u i n j os p n la
Du n r e. A j u n g n d otirile fa n fa, Turcii, fiind mai
numero i i mai bine hrnii, reuir s nco nj oar e pe Mo s
calii ce s ufereau n gr oz it or pe u r m a lipsei de pine i de
ap, i dup o lupt de c t eva zile, s-i sileasc la ca pi
t u la re (Iunie 1711).
Pri n mijlocirea m p r t e se i pe l ng marele-vizir, a
rul obinu pacea ce r ut sub condiiuni dest ul de grele.
El trebui s se r e t r a g fr n t rz ie r e din Moldova, s
r enune la s t p n i r e a a s u p r a Cazacilor, c a r e se n t o a r
ser sub a s c u l t a r e a Porii, s risipeasc din temelie cetile
ce Ie ridicase la h ot ar ul t urcesc i s restitue Porii Ocea-
covul. n mic clipeal zice Mi ron Costin s tau l uc ru
rile omenet i i risipele a mari case i domni, i bine a zis
un d as cl c l ucrurile r s b o a el o r n clipeala ochiului s t a u .
C a t a s t r o f a r u s e as c de la Stnileti zdrnici pl anurile
de e ma n c i p a r e ale Moldovei. F ur it o ru l a c es t or planuri,
D um it ra cu- Vo d, trebui s p r s e a s c Mo ld ov a cu t oat
cur te a sa i s se r e t r a g deod at cu rmi il e otirilor
moscceti n Rusia. ar ul l fcu sfetnicul s u li terar i
t o v a r u l s u n expediiunile n Asia. Nenorocitul domn,
nso it de cur te a sa, de boeri i alii mai de j o s din M o l
doveni, trecu Ni st ru la Movilu i de acolo a j u n s e la
Chiev, iar alii mai p ro ti s au dus s ierneze la
142

k
2. BATALI A DE LA S T A N I L E T I

Harkov, ludndu-1 unii din Moldoveni cari tiau, zicnd


c este b u n I n cele din u r m , Dimitrie C a n t e m i r primi
13 s at e ale unui g en eral Sedlovski, pline de pne i de
heletee, cu peti i cu mori i dou-trei sute oameni n-
t r un sat, i bucate, vaci, boi, oi, stupi i o d o a r e pentru
nt re inere a sa.
I n t r e boerii cari nso ir pe domn n trista sa pribegie
se gsia i Ion N eculce, u nul dintre cei mai mari cronicari
ai Moldovei. Dup doi ani de pribegie, el se putu nt oarc e
n a r , fiind b uc ur o s c a venit acel ceas, de-a g s i t vreme
s ias d in tr acel norod greu, c Ruii e r au nite o am eni
fo a rte necredincioi, i prea cu greu triau cu oam enii ce
s u n t n edeprini cu a cel fe l de oam eni d in tr'a cele pri".
Dumi t ra cu- Vod , i d oa mn a i ceilali boeri, i toi Mol do
venii l sftui r s nu plece c va peri de turci. Da r el,
n d j d u i n d n Dumnezeu, n a primit s r m n n t r e Rui,
fiindc ei snt un norod un d e nu s u n t oam enii slobozi
s m earg un d e li este voia, nici la m p r ie fr ucaz,
i u ca z nu vor s fac, ca p en tru s nu fa c cheltuial
m priei. i la m p r ie vre-o cu rte m are ca acea cu
dvoreb'nici m u li nu este, m car precum este la dom nia
rii noa stre sau alt criie i dom nie". Din mrt uri si ri le
acest ea ale lui Neculce vedem, ce f r u mo a s i slobod era
viaa n Moldova n co mp ar a i e cu lipsa de libertate i
cu s amavol ni ci a din Rusia.
S o a r t a vo lu n ta ri l or moldoveni din a r m a t a lui Pet ru-
cel- Mare n a fost mai bun. Ci dintre ei nu c z u r n
bt l ia de la Stnileti, se r et r a s e r n Rusia pent ru a s cpa
de urgi a t ur ceas c. De la unul din ei, de la Ghe or gh e Lu-
pacu H j d u ni s a p s t r a t o s crisoare de u r m t o r u l c u
prins emo ionant : Eu, nepot i m o ten ito r de s n g e a l lui
tefa n -V o d -P etriceicu , d o m n u l rii M oldovei, eu, neno
rocitu l fu g a r din a ra prinilor, m o ilo r i str m o ilo r
mei, eu, care a m fo s t odat boer bogat, care a cu m s u n t p ri
bea g n a r str in , srac i lipsit n aa fe l c nu pot la
b tr n eele m ele nici chiar s las D u m n e zeu lu i m eu o po
m an i je r tf vrednic de el, f g d u e sc c, dac va da
D um n ezeu ca M o ld o va sau ju d e u l H otinului s scape
de d u m a n ii Turci, i fiii mei, nepoii mei, n e a m u l m eu s
redobndeasc m oiile i st p n irile lor, voi cldi biserica
S f n tu lu i G heorghe n D olinenii H otinului... S nu p ier
d em n d ejd ea n D u m n ezeu c ne va ierta i c scum pa
M o ld o v nu va r m ne to td ea u n a sub picioarele m u s u l
m an ei" EI se r ug lui Dumn ez eu ca picioarele p g n ilo r
143
CAP XI. L E G A T U R I L E C U M O S C A L I I

s nu calce pe m o rm intele str b u n ilo r si, i dac nu ale


sale, cel p u in ale u rm a ilo r si oase s se odihneasc
n a ra str m o ea sc . i n ad ev r, Dumnez eul prinilor
notri a mplinit, n zilele noas tre r u g ci un ea n f oc a t u
lui patriot hotinean! Vrednice de luare ami nt e s unt cuvin
tele lui Neculce cu privire la cele dinti legturi dintre
Moldoveni i Rui de pe vremea lui Dimitrie-Vod-Can-
temir R u g m pe D u m n e a vo a str iu b iilo r cetitori, s
luai seam a acestei scrisori, c de s'a r n tm p l vre-odat
s m ai vie n ite lucruri ca acelea in ara no a str a M ol
dovei, s v silii a chivernisi s nu p ii i voi ca i noi.
s
3. P R E F A C E R F A H O T I N U L U I N RAIA T U R C E A S C

Hinirea lui C an t e m i r i n f r n g e r e a otirilor c r e


tine la St ni Ieti a v u r u r m r i foarte grele pent ru Mol
dova, i ndeosebi pent ru inuturile de dincolo de Prut .
I n loc ca a c ea st par te a rii s-i fi r e c p t a t vechile
hotare, cum f g du i a P et ru-cel -Mar e, ea suferi o nou
ciuntire a ho tare lor sale, prin pierderea marelui i fr u mo
sului inut al Hotinului, cu s trve chea cetate de la Ni
stru. Dup pierderea Cameniei, Turcii c u t a r mereu s
g s e a s c un a l t pune de sprijin pent ru oper a iunil e lor
mpo tr iva Leilor i Caza ci lor i-l gsi r, din nenorocire,
la Hotin. Zice Neculce c dup pierderea Cameniei T u r
cii au socotit s se aeze la Hotin, fiindu-le ruine s
se n to ar c fr i sprav napoi. Noul d omn al Mol do
vei, Nicolae-Vod M av r o c o r d a t , i-a dat cea mai mare
silin pentru a mpiedeca o nou ciuntire a rii din
a c ea s t parte, gi urui nd Porii o sut de pungi de bani
ca s nu prefac Hotinul n raia. D a r toate s trui n el e
patrioticului domn r m a s e r zdarnice, fiindc planul
Porei de a ocupa Hotinul i de a l preface n raia, era
ireductibil i bine h o t r t de mai nainte.
n Iunie 1712 nt l ni m nc la Hotin pe P tr a c u ,
vel-capitan. Acesta pare s fi fost cel din u r m d r e g t o r
m ol do vean n Hotin, fiindc scur t vreme dup aceia,
Moldovenii fur silii de a se r e t r ag e din Hotin, pentru a
face loc acolo gar nizoanei turceti, ca re ocup cetatea i
o pst r, cu mici nt reruperi , timp de o sut de ani mpli
nii n 1812, c n d Hotinul, m p r eu n cu celelalte inuturi
t r a n s p r u t e n e fur alipite imperiului arist. Lu ar ea Hoti
n u l u i zice Axentie Ur i c a r i u l , ca o ran, rii mult
slbci une i c d er e i-au fcut. Dac au venit a c eas t
3. P R E F A C E R E A H O T I N U L U I N RAI A T U R C E A S C A

veste, cumc va fi s ia m p r i a Hotinul, mu lt sau


a m r i t Niculae-Vod i au scris la Capi-Chihai, ca s
pue nevoin, cu tot felul de mijloc, s nu se fac a c e as t a ; '
au scris i la ali prieteni cu mar e r ug mi nt e, au scris
i la st pni cu lacrimi, i cte socotele le-au tiut, toate
le-au pomenit i le-au a r t at .
Da r totul fusese n za da r. Turcii nu sch imbar hot-
rrea lor de a preface Hotinul n raia. Cet at ea fu re f
cut de ingineri franceji i pus n s t ar e de a p r ar e .
S curt vreme dup o cu p ar ea cetii, vizirul au trimis fer-
m a n la P a a din Hotin ca s se ia tot inutul Hotinului
de sub a sc u lt a r e a domniei Moldovei, cu toi oamenii ce au
fost n t r acest inut i cu toate bucatele lor. i s au p g u
bit di nt racela a n a r a Moldovei de acel m i n u n a t inut
al Hotinului, i au lipsit i pr cl abi i cpitani de acolo.
I a r luarea Hotinului rii mul t slbiciune i c der e i-au
fcut. Cci cine poate descrie cte una poruncile acele
grele ce veniau domnul ui Moldovei dup c e ' s au fcut
a ceas t socoteal a Hotinului, porunci pent ru ca r, pen
tru salahori i alte multe; i n toate zilele t receau n sus
i n j o s i ciohodari de la P o a rt , cu c a r e fcea Domnul
mul te cheitueli c-i c u t a pe toi s-i d r u ia s c cu cte
un oarece.
P e nt ru nt re inerea garnizoanei , Turcii cup rins er pe
l ng t r g u l Hotinului i n t r e g inutul, care deveni a s t
fel o raia, a se me nea celei de la Tighina, Cet at ea-Al b,
Chilia, Ismail, i Reni. Pe calea a c ea st a Mol dova a ju ns e
s fie cupr ins dinspre miaz-noapt e, rsri t, i miaz-zi
n t r un lan puternic de ceti turceti, pent ru ca, astfel
n c t u a t , s nu se mai poat mica liber, nec um n t o
vr i cu rile cretine: Polonia i Rusia. n fruntea
raialei a j un s es e un pa turcesc cu slujbaii si: secre
tari, vestieri, vamei, ieniceri i spahii, cari nlocuir pe
p r c l ab ul moldovenesc. L e g t u r a cu m p r i a i cu
celelalte raiale de la h ot ar se fcea prin teritoriul mol
dovenesc, r m a s nc liber. Nu era zi l s at de D u m n e
zeu, n care s nu fi trecut prin Mol dova liber demni
tari, slujitori i oteni turci, coloane cu provizii i muni-
iuni pentru g a r n i z o a n a din Hotin, cur ier etc., cari toi
trebuiau s fie bine primii, gzduii, o spt a i i dui cu
cai de olac sau rechiziie de la un conac la altul. i toate
aceste se fceau pe chelt ui al a rii i a bieilor locuitori,
prin satele c r o ra t receau convoaiele. Din pricina a c ea st a
raial izarea Hotinului a fost i mai d un c ioa s i pgubi-
10 Ion Nistor 145
CAP XI LEGATURILE CU MOSCALII

t oare pent ru a r , dect a e z a r e a Turcilor la Bender, Ak-


ker ma n, Chilia, Is mai l i Reni, fiindc acest ea e r au le-
g at e u na de al ta i a e za te la m a r g i n e a trii, a a c
Turcii nu t re bu i au s cut re ere p m n t u l slobod al Mol
dovei n l un g i n lat pent ru a a j u n g e la ele.
Grani jel e raialei hotinene sau tot lrgit, p n ce, n
cele din u r m , a j un s es e p n la a p a C ihurului, c a r e des-
p r te te inutul Soroci de cel al Hotinului. Spre apus
g r a n i a noii raiale a ti n ge a P r u t u l i Rchitna, un p-
r ua , ca re pn mai d una zi des p rt ia B a s a r a b i a de
Bucovina. Ra ia ua Hotinului e r a cu mul t mai m a r e ca
celelalte raiale din Moldova, ea cup ri nd ea n graniele
sale nu mai puin de 100 sat e cu cetatea Hotinului i cu
t r g u r i l e Lipcani, Briceni i S uli a- Nou.
Despre ce ta tea Hotinului ne da C an t e m i r u r m t o a r e a
icoan: Hotinul se n u m r nt re cele mai mari ceti ale
Moldovei. Ac eas ta er a mai nainte n t r it dinspre apus
cu ziduri nal t e i an ur i adnci ; i a r despre r s r i t n a
t u r a nsi o n t ri s e prin r pa cea repede a Nistrului
i prin stncele ei; d ar n cel din u r m rzboi ce avu r
Ruii cu Turcii, acetia, l und a c ea st cetat e n 1712,
d r m a r zidurile din pa r te a de dincoace, iar de cealalt
par te a t t o n t r i r cu lucrri noi dup dat ina de
acum, lrgi nd-o mai m ul t de j u m t a t e , n c t as tz i e vr e d
nic de a fi numi t cea mai t ar e i f r u mo a s dintre
cetile Moldovei. n d a t ce Turcii se a e z a r n cetate,
ei nlocuir i vechea s tem a Hot inul ui care nfia
u n p nda , cu u na nou, ca re r e pr ez ent a trei t u r n u r i pe
un c mp aur iu; t ur nu l cel din mijloc avea n v r f o semi
l un de ca re a t r n a u dou paloe ncruci at e. Ruii p
s t r a r a c eas t pecete i a e z a r numai d e a s u p r a palo
elor o cruce de ar gint .

4. HOT1 NENI I S U B S T P N I R E A T U R C E A S C A

Dup a e z a r e a Turcilor n Hotin, boerimea mol dove


neasc se simi s tnj eni t n ndeletnicirile ei fa de
viaa slobod de mai nainte,- i pent ru aceia ea prsi
r a ia ua i se r e tr a se n Mol dova liber de dincoace de
P r u t i Ciuhur. Turcii l uar n s t p n i r e a lor moiile
boerilor pribegii i le m p r i r nt re cpiteniile ienice
rilor i spahiilor. La vetrile lor s tr m o e t i r m a s e r ,
i sub Turci, stenii i rzeii cari c o nt i nu ar a munci
p m n t u l i a r s p u n d e noilor proprietari birurile i dij-
146
4. HOTINENII S U B STPNIREA TURCEASCA

mele obinuite. Acestea nu e r a u mai grele dect cele ce


li se cerea n Mo ldova liber. N u m r u l locuitorilor er a
ns foarte s c zu t din c a u z a r z b o ae lo r i vremelnicei
nestri. P e nt ru a dispune de b r a e n ecesar e pent ru mun ca
cmpului, a t t proprietarii Moldoveni de mai nainte, ct
i nouii s tpni tori Turci, primiau pe moiile lor munci
tori strini, ndeosebi p l ma i ucr ai neni din G a l i c a i
Podolia, cari fugiau de pe moiile pr op ri et ar il or poloni
din acele ri i se a d p o s t i a u n Mol dova, fiind aici
conditiunile de trai mai lesnicioase i t r a t a m e n t u l mai o m e
nos. N u m r u l a ces tor fugari nenorocii sporia mereu i
pe al ocu rea el covr ia pe cel al Moldoveni lor btinai.
Aa s a p ut u t n t mp l a, ca, n t inutul Hotinului ca i n
cel al Cernui lor, muli Romni s-i uite limba lor i
s se foloseasc de cea s tr i n a pribegilor galitieni i
podolieni. Proce sul a c e s t a s a p r o d u s n regiunile ac e
stea nvecinate cu G a l i c a i Podolia, i urmel e lui se
c on s t at nc i azi. Da to ri a n o a s t r a t u t u r o r a este
deci, de a re adu ce pe stenii i rzeii ucrai ni zat i din i
nutul Hotinului i al C e r n u i l o r la contiina a d e v r a te i
lor obrii, i de a trezi n sufletele lor d r a g o s t e a pen
tru limba s t r m o e a s c , pe ca re a u uitat-o, i de a-i primi
cu toat d r a g o s t e a fr e as c n sinul neamul ui nostru,
de ca re o s o a r t v it reg i-a n s t r i na t .
P a a de la Hotin nu mai n g d u i a Moldoveni lor din
raia de a se mai a d r e s a n cele duhovniceti episcopului
de R du i sau mitropolitului din Iai. De drept, ei e r au
supui ocrmui ri i sufleteti a mitropolitului Proilaviei, deo
potriv cu ceilali Moldoveni dreptcredincioi din raialele
turceti i din T t r l c u l de dincoace i de dincolo de
Nistru. D a t fiind ns, c Hotinenii e r a u s ep ar a i de con-
eparhiotii lor proilavieni prin eparhiile Hu il or i Iailor,
sa simtit c u r n d nevoia de a crea pent ru ei o eparhie
apa r te . i de fapt se pomenet e pe la 1765 de un episcop
al Hotinului, Neofit, i a r mai apoi de bi necunoscut ul i
n v a t u l A m filo ch ie, de la c a r e ni s au p s t r a t mai mul te
scrieri romneti , nt re ca re i o geogr afi e p r e lu c ra t
dup Buffier.
n u r m a noii tirbiri a vechilor h ot ar e moldoveneti,
p r cl b ia de Hotin ncet de-a mai fiina. n locul ei
se n j gh eb ns o nou cpit nie de h o t a r ca cea a Cod
rului, i a n u m e cpitnia C iuhurului, c r e at a n u m e pen
tru paza margi nei i de a p r a r e a locuitorilor de prici
nile Turcilor ce t ri au n r a i a u a Hotinului.
147
C A P . XI . L E G A T U R I L E C U MOSCALII

5. NOI U Z U R P R I TTARATI N H O T A R U L CEL OR 32


DE C E A S U R I N L U N G I 2 C E A S U R I N C U R M E Z I

Pref ace rea Hotinului n raia trezi din nou pofta T


tari lor de a lrgi i ei hotarele Bugeacul ui spre nord pe
socoteala nenorocitei Moldove. Am v z ut mai sus c, prin
dispoziiunile articolului 6 din t r a t a t u l de pace din 1699,
li se t iase pofta ac eas ta, i c ei fur izgonii din p
mnt ur il e Moldovei i ar u nc a i n vechile lor hot are din
colo de hindichiul lui Hali l-Pa a. Atunci Ttarii trebuir
s se resemneze, a t e p t n d timpuri mai prielnice pentru
u r m r i r e a scopurilor lor.
Timpul acest a mul t a t e p t a t sosi n 1711. Cr oni car ul
A m i r a s povestete c, n a nul c n d au venit Moscalii la
Hui s se bat cu Turcii, satele de la m ar g i n e a Moldovei
au fugit, ca s nu le calce o a st e a t urce as c i mosc-
ceasc, care sate er au a p r oa pe de h ot ar ul lui Hali l-Paa,
ce au fost o r n d u i t de la m p r i e ma n vechile vremi
pentru l caul Ttarilor. E v a c u a r e a s at el or de c tr e Mo l
doveni era pentru Ttarii vecini o ocazie binevenit, de a
ocupa aceste sate pn a nu se nt oarc e Moldovenii n
ele. i de fapt Ttarii, ce locuiau p m n t u l ce se ehiam
Hali l-Paa, n d at dup n f r n g e r e a otirilor cretine la
Stnileti, se folosir de abs e n a Moldovenilor, pentru
a cupr inde satele p r si te i a se a eza de-a binelea n-
trnsele. I a r n d a t ce l uar n s t p n i re aceste sate
(1713), Ttarii scriser la mp r i e c h o t ar ul lui Halil-
P a a este prea s trmt , c nu le a j u n g e de h r a n , c sa r
fi nmul it i c din a c eas t pricin ei se v z u r silii
s c upr ind aceste sate, care a r fi fost loc pustiu i
mp r t es c , nu pomeniau ns cu nici un c u v n t c aceste
sate se ineau de Moldova, i dect s a d pustiu, mai
bine s li deie m p r i a ac es tor dou neamur i tt ret i
ce se chiam Or a c o g l u i O r u m b e g o g l u , ca s locueasc
i s se liasc. A m i ra s ne spune c, la cererea a c eas ta
a Ttarilor, P o a r t a a trimis un del eg at la faa locului
care au scris locul pe care l a r ta u ei c-i fr oam eni,
n cep n d de la h o ta ru l lui H alil-P aa i p n la N istru,
n lu n g i cale de 32 ceasuri i de-a cu rm ezi, n lat, cale
de 2 ceasuri n p m n tu l M oldovei, i din porunc a Porii
la u dat T t a ri lo r ca s a d ei i s locueasc, dnd
zeciueala p m nt u lu i aceluia mpriei.
Boierii nu p ut eau mpiedica ra lui re a acesta, din cauza
hinirii lui Du mi t ra c u- Vo d - Ca n te mi r, i l s a r lucrul
148
5. N O I U Z U R P R I T A T A R A T I

de a t recut aa. Noul domn al Moldovei, Nicolae Vod-


Movroc ordat , fiind ocu pa t peste m s u r cu chestiunea
Hotinului i t rec nd apoi la domnia rii-Romneti, n-a
a p u c a t s revindice de la P o a r t p m n t u l u z u r p a t de
Ttari. Rezol varea chestiunii acesteia r m s e s e deci n
s a m a u r m a u l u i Mihai-Vod-Racovi.
Iz b n da pe care Racovi o r a p o r t as e a s u p r a c ta n e l o r
aust ri ace, ce n v li r n Mol dova pe la V a ma n Buco
vina, unde se vede p n azi s t lp u l lui Vod n ami nt ir ea
acestui t ri umf al a r m e l o r moldoveneti, i d d ea a u t o r i
t at ea cuvenit pent ru a cere i obine de la P o a r t o re
vizuire a hotarului, di nspre Bugeac. El puse g n d
zise A m i ra s ca s scoa pe Tt ari din p m n t u l M o l
dovei i s iee iari locul napoi de la dnii la s t p
nirea sa.
Spre acest scop, el a d r e s Porii un memoriu, n ca re
a r t a c p m n t u l u z u r p a t de Tt ari este al Moldovei iar
nu precum sus i ne au Ttarii, i ceru ca acest p m n t s
fie restituit rii. P o a r t a gsi nt emei at cerer ea d om
nului i numi o comisiune, c omp us din delegai turci i
t t ar i cari, m p r eu n cu mputerniciii lui Mihai-Vod,
s m e a r g i s scrie h o t ar ul Moldovei, care se ncepe
de la hindichiul lui Traian, m p r a t u l Ramului, i merge
p n n Nistru, c um se vede p n astzi, i au m r t u
risit i muli Turci bt rni , c um locul ce au l ua t Ttarii
cu vicleug, este din Mol dova; a ij dere a i 12 sate ce
l uase Benderleii. n b aza a c es t or c ons tat ri , Ttarii fur
silii s restitue Moldovei p m n t u l u z ur p at . Acel a lucru
t rebui r s fac i Turcii din Bender, r e t r g n d u - s e din
cele 12 s at e ocup at e de ei fr nici un drept. H a n ul porunci
T ta r il or s se ridice de pe locul Moldovei i s se
r e t r a g n vechile lor hotare.
C u m ns Ttarii se deprinsese de-a binelea cu regiu
nile acestea, cu codrii umb ro i i cu punile a a de m
noase, ei nu se put eau r e t r a g e din ele a a de uor.
P en t r u aceia ei c u t a r chip i fel pent ru a se nelege
cu do mnu l Moldovei, t r i mi n d la el pe voevodul r m u
lui ca s mijloceasc a c ea st nelegere. El se ob li gar
s dea zeciuiala din roadel e p m n t u l u i numi t uur
i cte un o r t de ca s pe an, i de s togul de fn u n ort, iar
de pe oi i de pe alte bucate alm . Deci Mihai-Vod,
p en tru fo lo su l su, primi t ocmeala i-i ls s locueasc
acolo (1721). Venir mrzacii de au fcut zapis cu pece-
ile lor i le d d u r n m n a domnului. i astfel n t eme
149
CAP XI. L E G A T U R I L E C U MOSCALII

iul acestei tocmeli, Ttarii au r m a s cu clele lor n acea


regiune ca re ave a ca nt inde re o cale de 2 ceasuri n c u r
mezi i de 32 ceasuri n lungi. Pri n t ocmeala a c ea st a
nu s a p r e j ud e ca t nicidecum dreptul de s t p ni r e al dom
nului Moldovei a s u p r a acestei fii de p m n t , n t r u c t
Ttarii, cari pl tiau domnul ui u ur ul , adic di jma b uc a
telor, i a l m u l sau dar ea p ent ru p un a t, r m a s e r ca
simpli u s u fr u c t ua r i ai acestui inut.
S curt vreme dup a ceas t a, izbucnir noi nenele
geri cu Ttarii, cari nu se inur de nvoiala fcut, ci
cu mul t n d r z n e a l cu pr in s er i alte locuri p n a p
roape pe P r ut . Ac eas t nou n c lc a re a ho taru lu i rii,
det er min pe Gri gor e-Vod -Ghi ca de a ridica j a l b la
P o a r t i a cere o nou fixare a h ot arul ui dinspre Ttari,
ceia ce se fcu prin fe rman ul m p r t e s c din 1727. Dup
u n i nterval de 3 ani g l ce av a izbucni din nou. i atunci
domnul , dup m r t u r i a lui A m i r a s au scos h a ierif de la
m p r ie i cu m are lupt i-au a ju ta t D u m n e zeu i au
d e s b tu t i lo cu l acela i l-au lipit la h o ta ru l M oldovei,
h o t r n d u -l cu sem ne pe h o ta ru l vechiu a l lui Halil-
P aa; i cu m ijlocirea H anului i-au m u ta t pe T tari dndu-
le loc de edere m ai gios de unde in tra se ei, m ai gios cale
d e 2 ceasuri n cu rm e zi i 32 ceasuri n lung.
P e nt ru a a j u n g e ns la n el eg er e definitiv cu Ttarii
s a fcut o anchet la faa locului, a sc u lt n d u - s e p ln
gerile i ale T ta r il or i ale Moldovenilor, cci i ai
notri nt receau ades e pe Tt ari n j af ur i i furti agur i,
astfel c glcevi i s t r m b t i se fcur i despre o
par te i despre alta. n 6 Sept embri e 1730, mrzacii
t t r e t i p re z e n t a r lui Ghica-Vod un zapis s e m n a t de ei,
prin care recun o teau c p m n t u l u z u r p a t de ei fusese
din nceput chi ar loc mol dovenesc i de folosul i h r a na
locuitorilor Moldovei. A a fiind, ei se nvoir ca cei ce
v or locui pe acel loc al Moldovei, 32 ceasuri de-a l ungul
i 2 ceasuri de-a curmezi ul , s dea o sb it de u u r u l ce
este obinuit plat i chirie pentru loc. Av n d ns ne
voie de p un e pent ru dobitoacele lor, ei ob ineau de la
domn dreptul de p u n a t n h o t a r u l celor 2 ce as uri n
cur me z i i 32 ceasuri n lungi, pltind a l mu l obinuit
i s u p u n n d u - s e n toate dispoziiunilor i ord in el or p r
clabul ui de Lpu na , s er d a r u l u i de Orheiu, cpit anului
de Codru precum i ale ispravni ci lor i zapciilor de m a r
gine. n vo i al a a c eas ta a fost nnoit i co nf ir ma t i
de Teodor -Vod- Cal imach. Pe c t de trist, pe a t t de a d e
150

M
5. N O I U Z U R P R I T A T A R A T I

v r a t este ns faptul r e la t at de Neculce, c pe vremea,


cnd Gri gor e-Vod -Ghi ca revindeca cu a t t a n d r ji re
pinntul rii ce fusese u z u r p a t de Ttari, se gsia n
Moldova un g r u p de boeri ri i ambiioi, cari giuru-
iau H anului eara, din P ru t ncolo s fie loc ttresc, num ai
s le isp r vea sc a cest lucru pe voia lor, s-i ridice
d o m n d intre d n ii pe cine ar socoti ei. Din fericire
pent ru a r , compl ot ul fu descoperit la vre me i n et re b
nicii i luar pedeaps a meri tat .
Astfel r m a s e r lucrurile p n la o cu pa i une a r u s e a
sc din 1768 1774. n ti mpul ocupaiunii ruseti, Ttarii
se r e tr a se r cu dobitoacele lor n interiorul Bugeacului,
de unde nu se mai n to a r s e r . n 1775 Gri gore-AIexan-
dru- Ghi ca lua fia celor 2 ce as uri n cu rme zi i 32 n
l ungi n s t pn ir ea sa i p u n n d mazili oameni cu minte
i cu pricepere s o m s u r e i s o st lp ea sc cu
bouri, cci a a se n um ia u pietrele de h ot ar cu her bul
rii, pent ru a o hr s i fiilor si Dimitrie i Al exandru.
Actul de danie a r a t hot arel e acestei fii de a r , care
n s u d coincideau cu hindichiul lui Ha li l-Pa a, adic cu
vechiul h ot ar al Bugeacului, i ar n n o r d ncepeau n
valea Lpunei la Crpineni, t i au Cogl ni cul mai sus
de Bozieni, t r a v e r s a u Bot ni oa ra i Botna ceva mai s u s
de m p r e u n a r e a lor, i de acolo duceau spre est, a t i n g n d
valea Cal enderul ui mai s u s de Gemeni, la m ar g i n e a r a i a
lei de la Tighina. Fi a a c ea s t a forma ocolul H otrni
ceai, care n 1817 cup ri nde a 21 de sate i 4 seliti. Mai
j o s de Hotrniceni era ocolul C odrului, ca re se m r gi n ea
n su d cu inutul Greceni, a mb el e a e z a t e nt re P r u t i
h ot ar ul Bugeacului. H otrtura a c ea st a s a fcut de
Nicolae Rosetti n 1781 sub Const ant in -Vod-Mor uzi .
Dup pierderea Hotinului mai r m s e s e Moldovei i nu
turile Sorocei, Orheiului, Lpunei, Chigheciului i Gre-
cenilor. Tot restul Basar abi ei e r a sub s t p n i r e a turco-
t t ar .
Capitolul XII
SOARTA RANI LOR l DE ZR O BI RE A LOR

/. R a p o rtu rile dintre m arii i micii pro p rieta ri.


2. O riginea i soarta vecinilor.
3. H riso vu l de dezrobire a l lui C onstantin-V od

1. R A P O R T U R I L E D I N T R E MARI I l MICII P R O P R I E T A R I

Am v z u t c n vechime B a s a r a b i a er a puin locuit.


Regiuni ntregi r m a s e r m ul t vre me pustii, mai al es n
prile de j os unde nu se gs ia ap i nici p d ur i ocro
titoare. Mr tur ii le din acele v re mur i pomenesc ades e de
locuri i seliti n pusti>. .Mai des popul at e e r au regiu
nile p d u r o a s e din inutul Hotinului, Orheiului F Soro-
cei. M a r ea grij a domnilor Moldovei era de a mpopula
B a s a r a b i a i de a preface eliniie necult ivat e n p m n t
roditor. n c Al exa ndr u- cel -Bu n n d r u m a s e o l a r g oper
de colonizare, r sp l t i n d faptele rsboinice ale vitejilor
i voinicilor si cu p m n t u r i dincolo de Prut , cci, dup
vechiul obiceiu al rii, tot p m n t u l pustiu, adec necul
tivat i nelocuit i fr s t p n , t recea dup dre pt n pro
prietatea domnului. Pe vr eme a acea deosebirea dintre do
meniile coroanei i domeniile s tat ul ui nc nu exista n
Moldova. Din acest v a s t p m n t domnesc primiau, din
mila domnului, vitejii, curtenii i voinicii pent ru slujba
lor a d u s rii i domnul ui fii ntinse, n d e s t u l t o a r e
pentru h r a n a lor. D a r p m n t u r i l e acest e trebuiau s
fie cur ite de rdcini, deselinitej i us ca te de m l a
tini i a c eas t m a re oper de civilizaie s a ndeplinit
acolo de c tr e Moldovenii harnici, pricepui i destoinici.
n p m n t u r i l e acestea, dr uit e de domn, se nfiripau
noi aezari omeneti ntre P r u t i Nistru, spori nd astfel
n u m r u l celor mai vechi, pe c a r e domni a ro m ne a sc
le af lase acolo de mai nai nt e nc de pe timpul T t a
rilor. Cci un lucru nu trebue s c p a t din vedere, c, cu
mul t vreme nai nt e ca s t p n i re a mol dovenea sc s se
fi ntins i dincolo de Prut , colonitii romni, m n a i de

M
1 RAPORTURILE DINTRE PROPRIETARI

felurite nevoi, p t r u n s e r n B a s ar a bi a, fcndu-i acolo


c as i m as . te fan- cel -Ma re d es vr i oper a nai nt a il or
si, ridicnd n B a s ar a bi a cetile Orheiului i Sorocei i a e
z nd acolo oameni energici i curaj oi n t r u a p r a r e a lor
n s i capit ala Basarabiei, ChiinuI, este o f und a iun e de pe
vremea marel ui domn. U n nou val de populaie mol dove
neasc se r e va rs a s u p r a Basarabiei, boieri i rani , i
unii i alii st pni tori de p m nt , cu s i ng u r a deosebire
c moiile boereti e r a u mai mari n c o mp ar a i e cu cele
r n e t i sau r zet i ca re e r au mai mici; i aces tea se n
g u s t a u mereu pe calea diviziunii lor nt re numero i u rm a i
ai rzeului. Fiii, i nepoii nu mai mo t ene a u moia n
t r e a g ci numai o ' / 2, ' / ^ ' /s , ' / i 6 , V 32 i chi ar n umai / 6 4 .
F r mi ir ea a c eas ta nu se o bs er va a a lesne pe m o
iile boereti, pent ru c boerii, ndepl inind i a nu m i t e slujbe
la cur te , cci boerie ns emna cin sau sl uj b av eau
prilej s se m b o g e as c , s l r g e a s c proprietile lor,
s c umper e moii noi sau s le p ri measc n d a r de Ia Vod.
U n d e mai pui, c boerii se bu cu r au de a n um i t e scutiri
i nlesniri la pl at a impozitelor, ct vre me ra ni i i r
zeii e r au inui s pl t ea sc dri grele, ades e c h i ar peste
puterile lor. Apoi boerii mai av e au a pu c t u r i de a u zu r pa
p m n t u r i l e rzeti, i de a le aduce n s t p n i re a lor.
Ar a t doar nsui Dimi trie-Vod-Cant emi r, c boerii des-
poi de p m n t u r i l e lor pe rzei, cari pent ru sr ci e i
vindeau moiile lor printeti,, fiind silii prin s t r m b -
tate de a primi j u g u l supunerii.
U z u rp a i un i de acest fel devenir din ce n ce tot mai
frecvente, n d a t ce c l a sa boer eas c a j u ns es e cu vremea
s monopolizeze n t r e a g a via public a Moldovei. Vechii
domni, ca Al exandru-cel -Bun, tefan-cel -Mare, P et ru Ra-
re, c r u nt ul A l ex and ru L p u n e a n u i alii n el es er s
in nc n fru pe boeri i s ape re r n i m e a cont ra
hpsiniei i lcomiei lor. Lipsa de stabilitate a domniei, m
pu i nare a rii i di s cons iderarea vechilor capitulaiuni de
c tr e Turci, a d u s e r cu sine o eseni al s cdere a puterii
i autoritii domneti, astfel c domnii a j u n s e r mai mul t
sau mai puin la cheremul boerilor, cari ave au n mnile
lor t oat puterea n stat. Dnii n el egea u s se s cut ure
de toate sarcinile i cheltuielile rii, pe care le n c r c au
cu drnicie pe s patele rzeimei. Ac eas ta ns nu le putea
duce mult vre me fr s nu se p r bu ea sc .
n lupta aceast a, a a de inegal, dintre boeri i rzei,
acetia din u r m nu put eau s nu fie nvini, pe m s u r
153
CAP XII SO A R TA ARANTLOR

ce p m n t ur il e lor se mpui nau, pe c n d cele boereti


sporiau mereu Boerii i n g r m d i a u n s t p n i re a lor zeci
de moii, s it uat e numai n Bas ar a bi a, ca b u n o a r Movile-
tii, Costinetii, Donici, Mooc, Buhu, S t u r dz a, Hncu,
Durac, H j d u , M u r g u l e . a De as e me n ea ave au m n
stirile n u me r o a s e moii dincolo de Pru t, la care trebue
a d o g a t e i n e n u m r a t e l e moii domneti, ca b un o a r
n t r e g ocolul Hotrniceni, precum a m v z ut din hrizovul
lui Gri gor e A l e xa n dr u Ghica din 1775.
Boerii mun ci au moiile lor cu oameni de a d u n t u r ,
pe care, cu nvoirea domnului, i a e za u pe moiile lor
Cal ea cea mai obinuit pent ru a-i procura astfel de o a
meni, era cea a sloboziilor. Pri n ca rt e do mneas c s t p n u l
moiei obinea dreptul de a primi i sl lu i pe moia sa
oameni a d u n a i din rile vecine ca Munteni, Olteni, U n
gureni, Rui, Cazaci, Greci, Bulgari, Srbi etc. Satele ce se
nj g h e b a u pe calea a c ea st a se numi au sau dup proprie
t ar u l lor, ca Alexandreni, Dr gu eni , Bursuceni, Nicoreni,
Buciumeni, Mirceni, Mihuleni, Rduleni, Bogdnet i, Mli-
neti, Condrat et i, Boldureti, sau simplu Slobozie, de pild
Slobozia-Hneti, Slob oz ia-Domn eas c, Slobozia-Hodorogi,
Slobozia-Blilor . a.
n astfel de slobozii se put eau n to ar c e i aeza
i oameni ce vor hi ieit din a r a Moldovei p r i n t r alte
ri, de bogat e nevoi sau de nes care -va greeli. Despre
Ni co lae -Vo d -Mavr oc or dat spune Nicolae Costin, c tri
mise crile sale pe la m a r gi n e de slobozii, de c u r g ia u o a
menii n a r de peste Nistru i din a r a - M u n t e n e a s c i
de peste Du n re. i sftui au boerii s-i mu te acei oameni
de la m a r gi n e mai n l u n t r u l rii, pent ru ca s nu poat
lesne trece iar peste Nistru. La a c e a s t a r s p u n d e a Nico-
lae-Vod c, nu (ine pe o m locul ci m ila.

2 . O R I G I N E A I S OARTA V E C I N I L O R

Oamenii acetia nou-venii na v e a u p m n t u l lor p r o


priu, ci edeau pe p m n t domnesc, boeresc sau m n s t i
resc. La sosirea lor, ei primiau de la p ro pr ie ta r p m n t de
cas, de f na i de a r t u r , n schimb ei e r a u inui s
dea proprietarul ui zeciuiala sau dijma din toate produsele
gospodriei lor i s mun cea sc cteva zile pe an, de
obicei p r i m v a r a la a r a t i s em n a t, v ar a la secerat i
cosit, t o am na la mbl t it i i arna la c r at . n d a t o r i r e a a c e a
sta la prestaiuni per sonal e se numi a clac, robot sau boe-
154
O R I G I N E A I S O A R T A V E C I N I L O R

resc. Rzeii i proprietarii cari ave au p m n t u l lor propriu


numi au pe oamenii acetia aeza i pe p m n t strin,
vecini sau megiei. Numel e ac es ta s a p s t r a t n Moldova
pent ru {ranii de pe moiile boereti i mnt ireti , cari,
spre deosebire de rani i liberi sau rzei, pe l n g dajdia
c t r | domnie, mai r s p u n d e a u s t p ni l or de moie dijma
i claca.
Din nevoia de bra e de mun c se explic i rpirea
de oameni strini din rile vecine, ndeosebi din Pocutia,
Galiia i Podolia. De cte-ori domnii Moldovei p t r u n d e a u
n aceste tri ca tefan-cel -Mare, Bogdan-cel-Chior, P et ru
Rare, Ion-Vod-cel -Cumpli t i alii, ei nu se nt orce au cu
m n a goal, ci a du c e a u cu sine mii de oameni de acolo
i-i a e z au n Mol dova pe moiile boereti i mns ti re ti ,
i a nu me, nu n inuturile de la ma rg i ne , ci n l un t ru l
rii ca s nu fug napoi. tim c la a e z a r e a pcii, d o m
nii t rebui au s sl oboad pe robii luai din a r a d u m a n ,
astfel c n umai puini dintre ei r m n e a u n Moldova.
Povestirile acestea din Cronici au fcut pe unii s cread,
c M aloruii sau U crainenii, ce t re sc azi n inuturile
Ce rn u il or i Hotinului, a r fi urmai i ac es tor robi adui de
domnii Moldovei i aeza i acolo. Nimic mai greit ca
a c ea st a. Oamenii aceia, fiind a ezai n mijlocul Mol do
vei, per deau l e g t u r a cu conaionalii lor de ac a s , se a m e
stecau cu Moldovenii, depr indeau limba r om n e a s c i
se asi mi lau cu v re me a cu ai notri. Acest proces de des-
v ol tare este con fi rma t i de Dimitrie Cant emi r, c a r e afirma
c cei care au fost a du i din Polonia i au fost aezai
n in terio ru l Moldovei, au u it at cu timpul limba lor de
a c as i au primit-o pe cea moldo venea sc. Rutenii s au
Ucrainenii din prile nordice ale patriei n oas tr e nt regi te
au p t r u n s cu mul t mai trziu la noi, m na i de feliurite
nevoi, din p at ri a lor de ba ti n: Galiia i Podolia. Ei
vorbesc limba conai onali lor lor de dincolo de Ni st ru i Ce-
re mu i m p r t e s c cu ei aceleai datini i obiceiuri.
n s cu r ge re a vremii muli rzei, mnca i de nevoi,
stori de biruri, ne ndreptii i exploatai de boeri, i
vindeau ra za lor de moie boerului vecin sau a r e n d a u l u i
s tri n i astfel trecea n r n d u r i l e vecinilor. Pline sun t
document ele de j al bel e lor c on tr a boerilor cari umb lau
s-i n str in e ze de m oiile lor ce li erau de batin i m o te
nire m o ilo r i p rin ilo r lor. n s t ar e de libertate deplin
i de s t p ni re d es v r i t a s u p r a p m n t u r i l o r lor, r m a
ser, n ciuda t u t u r o r vicisitudinilor timpului pn n
155
CAP XII. S O A R T A R A N I L O R

zilele noastre, rzeii din prile Codrului, Orheiului i So-


rocei. I n celelalte regiuni ei se pi erdur n cea mai mare
par te n r nd ur il e vecinilor sau megicilor, al c r o r n u m r
sporia din a n n an.
Da r i s oa r ta ac es tora se n s p r i a necontenit. Asupri
rile ar enda il or, birurile, clcile, beilicurile, dijmele sporeau
mereu, peste puterile lor. Muli dintre vecini, n em ai p u t n d
s up ort a aceste sarcini, p r s i a u moia pe ca re se hrniau,
pentru a-i c u ta n al t loc condiiuni de trai mai suportabile.
Ei er au la nceput slobozi de a se mut a de pe o moie
pe alta, b u cu r n du - s e de d re p tu l de slobod pribegie sau de
liber m ig ra iu n c. Libertatea a c ea st a a vecinului nu er a
ns dup placul moierilor, cari r m n e a u ades e fr
b ra e de munc pe moiile lor. N zui n a propr ietari lor era
deci de a reduce pe vecini n s t ar e a de sclavie ca n rile
vecine, unde vecinul er a lipit p m n tu lu i, adec s c u r t a t de
dreptul de a se mut a slobod de pe o moie pe alta.
i n ad e v r , te fa n- Vo d - Ra z va n, l u nd u- se dup s t
rile din Ardeal, opri vecinilor de a se m u ta de pe o mo
ie pe alta, el tia dreptul lor de liber m i gr a i un e i-i lipi
p m nt u lu i pe ca re se h r n ia u ca dobitoacele n e c u v n t
toare. Dac cineva n d r z n e a s nesocoteasc aceas t
porunc i s fug, era a d u s napoi pe moia de unde fugise
i pedepsit de s t p n u l s u pent ru nesupunere. Astfel de-
venir vecinii, cari la nceput e r a u slobozi de a s a duce
ncotro voiau, a de v r a i robi ai s t p nu l u i de moie, care-i
putea vinde, dr ui i da de zestre.

3. H R I S O V U L DE D E Z R O B I R E A L LUI C O N S T A N T I N - V O D

S t a re a a c ea s t a de lucruri a j u ns es e foarte du n ci oas ,


nu numai pent ru vecini, cci doar i ei e r au oameni i
nu dobitoace, ci i pent ru stat, fiindc rani i robii nu mai
put eau fi ap r to ri i temui ai rii i nici nu put eau purt a
toate sarcinile stpnirii. i mai er a nc i o alt pricin
pent ru ca re a c eas t trist s t ar e de lucruri nu putea dinui.
ranii, v z n d u - s e robii ca vitele, c u ta u prilej s fug
peste Nistru, peste Dun re, ba chi ar i n raialele turceti,
pent ru a gsi s c p ar e de j u g u l a s u p r it o r al moierilor i
ndeosebi al a r en d a i l o r greci, armeni, polonezi i de la
o b ucat de vre me chiar evrei. Astfel se risipir satele,
p m n t u r i l e r m n n d nemuncite i birurile nepltite s au
n g r m d i t e toate a s u p r a celor puini ce mai r m s e s e r
n sat. De aici zicala: a da bir cu fugiii. Pe u r m a ac es tor
156
H R I S O V U L LUI C O N S T A N T !N -V O D A

nea ju ns u ri a r a suferia foarte mult. Interesele superioare


de s t at re cl amau m su ri drastice de m b u n t i r e .
Aceste insuport abi le stri de lucru d et er mi na r pe
C o ns ta n t i n - V o d -M a v r o c o r d a t s ca ut e m sur i de n d r e p
tare. Acesta era fiul lui Ni co la e -Vo d - Ma vr oc or da t care
domnise n mai multe r nd u ri a t t n Mol dova, c t i n
a r a - R o m n e a s c . El primise de la t at l su o educ a iune
foarte ngrijit i avea idei nai nt at e, n e l e g n d c m u l u
mirea i b u n s t a r e a unei ri i s tatornicia unei crmui ri
nu se poate rzi ma dect pe mul u mi re a i b u n s t a r e a m u l
imii. A j u n g n d la domnie, el se ap uc s fac r ndu ia l
n l u n tr u, n d r u m n d o m p r i re mai dre ap t a sarcinilor
pent ru a u u r a s o ar ta celor muli i s raci i asuprii. De
numele lui r m n e legat m ar e a fapt a dezrobirii r a n i
lor a t t n Moldova ct i n a r a - R o m n e a s c , cci
el domnise n ambel e ri de mai multe ori.
Pe nt ru a mpiedica risipirea sat el or i a nlesni s t r n
gerea djdiilor, el nu gsi al t mijloc mai potrivit dect u u
ra rea soartei vecinilor. Acetia t rebui au cu orice pre scoi
din robia pr opr ie ta ri lor de moii i a ar en da il or . El se
ho t r deci s convoace o a d u n a r e a t u t u r or boerilor n
biserica Treisfetitelor din lai, pent ru a se sftui cu ei i a
gsi mijloacele cele mai nimerite pent ru r e gu l a r e a r a p o r t u
rilor dintre proprietari i vecini. Atunci cu toi a u recu
noscut c vecinii robi nu su n t , c robi s u n t n umai iganii
i c vecinii su nt erb ii pen tru un obiceiu ru. Ple cnd
de la a c eas t cons tat are, ei h o t r r , sub blestem, de
a se desfiina robia, d es l eg n d pe r a ni de l e g m n t u l
lor cu p m n t u l de ca re e r au lipii i recu no sc ndu -l e
dreptul de liber mi gra iune, drept, de ca re se b u c u r a u mai
nai nt e i care le fusese rpit prin s t r m b t a t e .
Tot odat se fix n u m r u l zilelor de clac pe a n la 12,
r e g u l n du - se i plata dijmei din holdele cmp ul ui i biel-
u g u l turmelor. Vestitul hrisov de dezrobire a vecinilor
din 1749 mai prevede c locuitorii de la g r a n i s fie inui
de a face n umai 6 zile de clac pe an. i cum B a s ar a bi a,
a pr oap e n n t r e g cupr ins ul ei, era o a r de hotar, vecinii
bas arabe ni, pe l ng c-i r e c p t a r dreptul de a se m u ta
de pe o moie pe alt a, mai a v e a u i nl esni rea de a face
numai 6 zile de clac pe an.
E nac he C og l ni cea nu scrie c Co ns ta nt in- Vod au
mai scornit c nu trebue boerii s aib vecini prin satele
lor, d nd tire pe la toate inuturile unde v or fi vecini s vie
la Iai, ca s se dezbat de vecintate, poruncind i boeri-
157
CAP XII SOARTA RANILOR

lor celor ce a u vecini i sineturi pent ru vecini s vie cci


este s se c a u t e a c ea s t pricin cu divanuri. i s t r n g n -
du-se v e c i n t a t e a de pretutindeni la divan cu m a r e o b r z n i
cie, cci i f c u s e C on st an ti n- Vod de nu b g a u pe nimeni n
sea m , v e n i n d i boerii de pe a f a r cei ce av e au vecini,
cari dup c e s au s t r n s cu toii, s a o r n d u i t ca s se fa
c m a r e s o b o r n m n s t i r e a Treisfetitelor
i a a m e r g n d d o m nu l cu toi boerii acolo, a u n
ceput a face m a r e cercetare, de c n d s u n t vecinii i de la
cine i-au c u m p r a t i n ct i-au c u m p r a t . Atunci a u r s
p u n s toi boerii zicnd: Noi nu i-am c u m p r a t , ci i-am
g s i t vecini de Ia moii i st rmo ii notri i-i s t p n i m i
noi, iar a-i v i nd e nu-i put em s-i vindem, ce-i p u n e m cte
la s lu jb a ca sei de ne dau ajut or.
Atuncia a u p oruncit Vod cu m a r e h o t r r e s nu
mai fie vecini de aici nai nt e, n umai p en tr u c ed prin
satele boer et i i se h r n es c pe moiile lor, s lucreze
cte 24 de zile n t r u n a n boerilor v a r a i i arna , au s dea
cte doi -lei frete care c a s i s lucreze c te 12 zile pe
v a r i i a r n . i h o t r n d n t r u a c es t chip s au m u l t m i t
boerii, n v n d d om nul ca s dea vecinilor cte o idul
do mn ea sc cu pecete Gospod, a r t n d c de aici ncoace
s nu se mai n u m e a s c vecini i s aib a sluji acele zile
s us pomenite. I a t deci c um s a fcut dezrobi rea vecinilor
n Mol dova i la fel s au pet recut lucrurile i n Mu nt en ia.
C o n st an t in - Vo d M a v r o c o r d a t e r a i u n a p r i g a p r
tor al limbii romneti . C n d Ilia, Ve l- C pit an de Soroca,
i scrisese o d a t grecete, el i trimise u r m t o r u l r s p u n s :
C ar te a ce mi-ai trimis a m luoat i cele scrise a m vz ut ;
d a r p ent ru ce ni scrii gr ece te? Au s-i d m noi logoft
s scrie r o m n e t e ? S-i caui logofeelul s-mi scrii ro
mnete! S nu-mi mai scrii grecete!
E m a n c i p a r e a vecinilor a fost u na din cele dinti re
forme de a c e s t fel n E ur op a . n A r de a l b u n o a r e m a n c i
par ea i obagi lor s a fcut n u m ai n 1784 n u r m a s n g e
roasei revoluiuni a lui Horea. Ea a cont ri bui t foarte mul t
la m b u n t i r e a strii r n e t i i la ridicarea strii eco
nomice i fi nanciare a rii. Gri gor e-Vod -Ghi c confirm
din nou n 1766 hrisovul de dezrobire a vecinilor, l und
m su ri r i gu ro a se pent ru re spect ar ea lui.
m b u n t i r e a strii r a n i l o r cl cai se resimi n d at
n g os p od r ia rii. Situaia ce se c r eas e prin hrizovul de
e m a n c i p a r e al lui C ons ta nt in -Vod se deosebia foarte m ul t
de s t a r e a cl c a il or din Rusia i Polonia, u nd e clcaii er au
158
H R I S O V U L LUI C O N S T A N T ! N-VODA

inui s fac p n la 150 de zile de clac pe an. A a se e x


plic c rani i rui i ucraineni din Polonia i Galiia n c e
pu r s fug cu g r m a d a n Mol dova, n d a t ce a f la r c
condiiunile de t raiu de aici e r a u n co mpar ab il mai u oar e
dect cele la ei ac as , fiind aici la noi zilele de clac re
duse de la 150 la 12, i ar n regiunile de m a r gi n e chi ar numai
la 6. Trec nd Nistru i Cere mu ul , ei se a e za u n i n u t u
rile de la hotar, d ar i n interiorul rii. A ceas t a este
o b r i a Ucrai neni l or din Bucovina i B a s a r a b i a nordic.
Ori gi nea lor t ra n s n i s t r i a n se v de te prin limba, datinile
i obiceiurile lor. La ei se n t l n i a u nc pe vre mur i cobzari
b t r ni cari c n t a u cntece istorice czceti, n ca re se po-
menia de h a t m a n u l B o g da n Hmilnichi i de isprvile lui
osteti.
Capitolul XIII 9
RZBOAELE D IN TRE RUI I TURCI l E S T I N D E R E A *
HOTA REL OR R U S I E I PN LA NISTRU

/. U neltirile ru seti n M o ld o va .
2. m p rire a P oloniei. 3. R pirea B ucovinei
i su b ju g a rea T tarilor din C rim eia.
4. A n ex a rea U crainei-H anului
i retragerea T tarilor din B ugeac

1. U N E L T I R I L E R U S E T I N M O L D O V A

I n n z ui n a lor de a a j u n g e la a r i g r a d , Ruii c u
t au s nt ind ho tarul rii lor tot mai depart e spre sud
i s c upr in d r m u l Mrii Negre i gurile Dunrei, pen
t ru a-i deschide calea pe us ca t n P en in sul a Balcanic.
Acest a era t e st am en t ul politic al lui Pet ru -c el -Mar e pe
c a r e urmai i si pe tronul ari lo r c u t a u s l adu c la n
deplinire. n f r n g e r e a de la Stnileti nu d es c ur aj deloc
pe Rui, ci dimpotriv ea a a tot mai m ul t pofta lor de
r s b u n a r e i de cucerire.
O m a re piedec n calea Ruilor e r a u Cazacii cari
se uniau c n d cu Turcii i Ttarii, c n d cu Leii, n e
l eg n d astfel s dejoace pl anurile de exp an siun e ruseti,
m p r t e a s a Ana izbuti s n l t u r e a c ea st piedec prin
faptul c n 1734 ea a d u s e pe Cazacii Zaporojeni sub
a s c u l t a r e a ei. C on soli d ndu- i astfel s ituaiunea, ea putu
ncer ca un pas nai nt e pe calea cuceririlor ruseti spre
s ud-est. Cu ocazia rzboiului ce izbucni n 1736 ntre
Nem i i Turci, ea trecu de par te a Nem il or i lovi pe
Turci la Nistru. G e n e ra lu l Miinnich at ac Hotinul il
cuceri dup lupte, cr nce ne cu Turcii, ce-i a p r a u raiaua
cu mul t ndr tni ci re. De la Hotin el na in t victorios
n Mol dova; n t o am n a a nul ui 1739 el se i grbi de a
p ro c l a m a pe ar i a Ana D oam n a M oldovei. Izgonirea
T urcil or din raialele Moldovei er a dorina cea mai fier
binte a Moldovenilor i ndeosebi a Ba sa r abe ni l or , cari
a v e a u s sufere nes pu s de mul t pe u r m a j af ur il o r lor.
Nu-i mi rar e deci, dac boerii s a l u t a r pe Miinnich ca pe
l i bera tor ul Moldovei, a t e p t n d de la el restituirea moiilor
lor ce fuseser cupr ins e de Turci cu ocazia raializrii
160
I. UNELTIRILE RUSETI N MOLDOVA

Hotinului. D a r g e ne r al u l r us se p u rt a a a de cr u d i
mojicete cu boerii, n c t acetia pi erdur foarte d e gr a b
n cre dere a n Rusia i d r a g o s t e a pent ru ostaii i ge ne
ralii ei liberatori.
Aa s a n t m p l a t t ot deuna, o bs er v cu drept c u v nt
d. N. l o rg a , cu acele el emente din n ea mu l nost ru, care,
dori toare de o via mai bun, s a u du s s o c e a r s t r i
nului i s au al es cu o s t ar e de lucruri cu m ul t mai rea
dect aceia pe care o p r s i r .
Rsboiul se sfri cu n f r n g e r e a Nemilor, cari, n
baz a t r a t a t u l u i de pace ce s a ncheiat la B el gr ad, tre-
buir s retrocedeze r ii -Romne ti Oltenia pe ca re o
r pi se r nai nt e de 20 ani. n f r n g e r e a Austriei se r s f r n s e
i a s u p r a Rusiei cu ca re er a aliat. m p r t e a s a An a t r e
bui s restitue Turcilor Hotinul i Oceacovul. Ne putem
lesne nchipui ce trebuie s fi suferit pop ul a iun ea r o m
n easc din r a i a u a Hotinului n timpul acestui rsboi,
c a r e n-a a d u s Moldovei nici un folos ci numai jaf, p r a d
i srcie.
U n a din t r s t u r i l e caracteri st ice ale politicei ari st e
er a aceia, de a nu se d es c ur aj a niciodat pe u r m a n f r n
geril or suferite. P et ru- cel -Mar e fu b t u t la Stnileti,
ar i a Ana trebui s se r e t r a g din Moldova, un de fu
sese p ro c l a m a t D oa mn , i s dea napoi toate cuceri
rile ce le fcuse, fr ca u rm a i i ei s se descuraj eze.
Neisbnzile acestea nu mpie deca r deloc pe m p r t e a s a
C at eri na, ca n d a t dup u r c a r e a sa pe tron, s se g n d e a
sc la un nou rzboi c o nt r a Turcilor, ba chi ar i la i zgoni
rea lor tofal din E u r o p a i la cucefirea Constant inopol ul ui .
P l a n u l ei era s u n ea sc rile r om n e cu Serbia i
B u lg ar ia n vechea m p r i e bi zantin, cu c a pi ta la Con-
stantinopol, i s aeze acolo ca m p r a t pe nepotul ei
de fiu, care, n vederea chemri i sale viitoare, primi la
botez n umel e de Con st ant in . Doice de ne a m grecesc fur
che ma t e la l e ag nu l pr es umpt ivul ui m p r a t al Bizanului,
pent ru ca prin laptele ce er a s l sug, s-i n s u e a s c
firea i a spi ra i uni le Elinilor. Cci arii Rusiei s a u consi
d e r a t t o t d e a u n a ca singurii motenitori legitimi ai m p
r ai lo r bizantini. P a j u r a cu dou capete, pe care o m p r u
m u t a r de la Bizantini la c d er e a imperiului ac es tora, era
menit s le a du c vecinie ami nt e de a c ea st motenire.
Agenii ruseti, travestii n rease c l ug re t i , ncep ur
s cut re er e Mol dova, ca v n z t o ri de icoane sfinte i ca
a d u c t o r i de scrisori tainice, prin ca re se f g d u i a boe-
11 Io n N i s t o r 161
CAP XIII R A Z B O A E L E D I N T R E R U I I T U R C I

rilor v re mur i mai bine sub p r a vos la vn ic a c r m u i r e a a-


riei- sau a blagorodni cului ei nepot.

2. M P R I R E A P OL O N I E I l S U B J U G A R E A TT ARI LOR
DI N CRI MEA

n toiul acestei a pr ige p ro pa g an d e, izbucni n 1768


rsboiul r us o-t ur c ca re inu a p r oa pe 6 ani de zile. n d a t
dup d ec la rar ea rsboiului, otirile ruseti t re c ur Ni
stru, cucerir Hotinul i p t r u n s e r fr mul t gr e ut at e
p n la lai. O alt col oan lovi Tighina i a l u n g pe
Turci din cetate. Ruii c upr in se r n s cu r t vreme Mol
dova n t r e a g i o i nur sub c r m u i r e a lor pn la n
cheierea pcii.
n timpul ocupaiunii ruseti se fcur mari pregtiri
pentru alipirea definitiv a Moldovei la Rusia. Unii boeri
i c t eva fee bisericeti fceau necontenit d r u m u l ntre
l ai i P et r o g r a d , p ent ru a cere ariei Ca te ri na s p
streze Moldova sub m p r t e a s c a ei oblduire. Muli mazili
din prile b a s a ra be n e, stui p n n g t de stoarcerile
Turcilor, se d de a u de par te a Ruilor. A a sau a r t a t
un o a r e c a r e Lupu Ghiuc, fost cpitan, cu m a r e s u p u
nere la porunca prea-puternicei m p r t e s e , pzind m a r
ginile de n au l s a t neprietenul s t reac dincoace s
fac nici un fel de stricciune. Sorocenii se b u c ur a r
c n sfrit s c p a r de gi ugul cel greu al s t r m b t -
ilor ca re ne-au m n c a t p n ia oase.
Da r s t rui n el e boerilor r m a s e r zdarnice, fiindc
atunci se pusese o alt chestiune, mai n s e m n a t pentru
Rusia, a n u m e chesti unea Poloniei. n pofta lor nebun
de cucerire i de s u g r u m a r e a unei naiuni contiente i
civilizate, Aust ri a, P rus i a i Rusia se a r u n c a r as u pr a
acestei nenorocite ri, z gu d u i t de f r m n t r i luntrice,
cu ferma h o t r r e de a o m p r i nt re ele. Ruinosul
t r g s a fcut n a nu l 1772, c n d Au st ri a rpi Galiia i
Lodomeria, Rusia Volhinia i Podolia, iar P r u si a Pos-
nania. n u r m a des memb r ri i Poloniei, situaia politic a
Moldovei se n r u t i foarte mult, fiindc ea a j u n s e s
fie hot arni c cu dou mp r i i mari, Au st ri a i Rusia,
a mbel e deopotriv de lacome de p r a d . n s cu r t s a a r t at ,
cu ocazia rpirii Bucovinei i mai apoi a Basarabiei, ct
de pri mej di oas e r a a c ea st megieie.
M u l m it de succesul su n Polonia, Pusia, obosit
de rzboi, c a u t s ncheie pace cu Turcia pent ru a avea
162
2. MPR IRE A POLONIEI

r e paus ul cuvenit pent ru mistuirea przii polone. P ace a s a


i a e z a t la C uci uc-Ca ina rgi (1774) i a n u m e n folosul
Rusiei, ca re ob inu n t r e g inutul dintre Nipru i Bug, f
c n d deci un puternic pas nai nt e spre h ot ar ul Mol do
vei, pe u nd e ducea d ru mu l la Cons tant inopol . Numai
atunci C a t er in a risipi siciurile Caza ci l or Zaporojeni, ceia
ce det er min pe o p a r te din Cazaci de a fugi n Turcia,
unde primir a e zr i noi n Dobrogea. Ca te ri na restitui
Porii t oat B a s a r a b i a cu cetile Ak k er ma n, Chilia, Is-
mail, Bender i Reni cu toate ora el e i satele, i cu tot
ce coninea a c ea st provincie, r ezer vnd u- i ns dreptul
de proteciune a s u p r a populaiunii cret ine din Pri nci
patele Romne. Pri n dreptul pe c a r e i-l r e z e r va se r Ruii
de a vorbi n f a vo ar e a Pri nci pat el or, sa n g d u i t ames-
i tecul Rusiei n trebile i nterne ale r il or noastre.
Dup ncheierea pcii, otirile ruseti p r s i r Mol-
j dova, l u n d cu dnsele i ndejdi le n el at e ale celor ce
I a t e p t a u m n t u i r e a de la Moscali, i ndeosebi ale boe-
rilor, cari nu-i p ut eau uita moiile pierdute n r a i a u a
I Hotinului, unde p a a turcesc n t r din nou n rosturile
sale politice i admi ni str at ive. U n u l dintre punctele cele
mai n s e m n a t e ale t r a t a t u l u i de la C uci uc- Ca ina rg i er a
I acel privitor la Ttari. Ruii ce r ur i Turcii consi m ir la
el iber area T t a r i l or din Cri mea de sub s u p r e m a i a Pori.
S a a r t a t mai s us c nc n 1475 h a nu l Mengli-
Ghirai recunoscuse, sub a nu m i t e condiiuni, s u p re ma i a
j t urce as c a s u p r a Tt ri mei, a j u n g n d fa de s u l t a n n
a c el a s r a p o r t de vas ali tat e, n ca re se g si au domnii
Moldovei i rii -Romneti fa de P o a r t a O t o m a n .
| i iat c, dup un int erval de trei sute de ani, Ttarii
r ed ob n di r vechea lor n e a t r n a r e .
Ttarii ns e r a u cu mu lt prea slabi pent ru a se
putea a p r a c ont ra Ruilor, cari a a u necontenit luptele
i nterne nt re p ar ti dul rusesc i cel t urcesc din Crimea.
De la o vreme luptele ac es te se nteir n a a gr a d, n
c t h a nu l aghi n-Ghi ra i, c a r e e r a a d e r e n t u l politicei r u
seti, trebui s fug la T a g a n r o g i sa solicite a ju t o r u l
Rusiei m p r t e a s a Ca te ri na i mplini dorina i trimise
o a r m a t rus e as c n Crimea, p ent ru linitirea spiri
telor ag it at e. A r m a t a i mplini bine misiunea, ea cuceri
Crimea i p r oc la m unirea ei cu Rusia (1782). Astfel
lu s f r it d omi na iun ea t t a r n Eu ro p a, ca re timp de
mul te sute de ani fusese g r o a z a r il or vecine. Cri mea
devenise o gubernie r us e a s c .
163
CAP XIII. R A Z B O A E L E D I N T R E R U I I T U R C I
4. ANEXAREA UCRAINEI-ITANULUI
3. RAP I RE A B U C O V I N E I
Rusiei (1787). n vreme ce otirile au st ri ac e de sub co
I n t o a mn a anul ui 1774, Mo ldova n d u r o nou ciun m a n d a prinului de C o b u r g m p r e s u r a u Hotinul il silir
tire a hot are lo r sale, de a s t dat nu din par te a Turcilor s capituleze, otirile m pr t es ei Cat eri na t re c ur N i s t r u *
pgni, ci din pa r te a Aus tri acil or cretini. Aus tri a se fo sub Potiomkin, pres umt ivul rege al Daciei, cci m p r
losi de nc ur c t ur il e Turcilor, p ent ru a cere Porii, pentru teasa se purt a cu g n d u l s u nea sc toate rile r omn e
mijlocirea pcii cu Rusia, cesiunea unei fii n g u s t e din n t r un m a re r e ga t al Daciei a crui cor oan voia s o aeze
p m n t u l Moldovei, pr et ex tn d c ar e n e a p r a t nevoe pe capul favoritului ei, l uar Bender ul i n a i n t a r spre
de o cale de comuni cai e nt re Galitia, de c u r n d cucerit, Iai, capit ala Moldovei, pe care o i o c up a r (1788). Ruii
i Ar de a lu l romnesc, c a r e nc din 1699 a j u ns es e sub cucerir i Cet at ea-Al b i Chilia.
s t p n i re a H a b s b u r g i l o r prin t r a t a t u l de pace de la Carlo- Boierii din Iai, p r o t es t n d c on tr a desghinrii Buco-
v. C u m p r a i cu mul{i bani, oamenii Porii sat is fc ur 1 vinei, cereau Ruilor s a l u n g e pe Ttarii din Bujeac i s
cererea Austriei cu tot prot est ul pe care-l ridicar domnii retrocedeze Moldovei m c a r Reni, cu c te va bli i os-
i boerii moldoveni mp ot ri va n st r in r ii celui mai clasic troave ce sunt pe locul Moldovei. Aliaii austrieci s t p n i a u
p m n t istoric al Moldovei. Rusia, fiind s at i sf c ut de inutul Hotinului, uni nd c r m u i r e a Iui cu cea a Bucovinei.
c ti guri le teritoriale pe ca re le fcuse, nchidea iret Episcopul de Cern ui i nt inse j ur is di c iunea sa i
ochiul la t r g u l odios ce se fcea la Con st ant inop ol pe a s u p r a cretinilor ortodoci din acel inut. Slujbaii a u s
socoteala Moldovei, g nd i nd u -s e probabil n a s c u n s la trieci g s i r atunci n fosta raia un o r a cu cetate, Ho
p r a da t eritorial ce avea s o fac c u r n d ea nsi n tinul, 5 t rgur i, dintre c a r e 2 e r a u risipite, i 162 de sate
Moldova. care ave au la un loc 7051 de fumuri sau familii. U n c
i a a reui Aus tr ia s obin, fr nici o jertf, o ltor care trecea pe atunci prin acel inut, povestete c T u r
fie de p m n t mol dovenesc p ent ru deschiderea faimo cii, nefiind agricultori, l s au regiuni ntinse n p a r a g i n , i
sului d r u m nt re Galiia i Tra ns il va nia . C n d veni ns prefcndu-l e n loc de p u na t, i a r b a ' c r e t e a pe al ocur ea
la hot rni cirea acestei fii, Austriacii c up ri ns er , prin ct omul. Localitatea cea mai n s e m n a t dup Hotin era
f r au d i mit, n c o r d un ul lor b l es t em at o s u p r a f a de Podul-Lipcanilor.
10.000 km2, n ca re i ntra n t r e g inutul C er n u i l o r i Se pare c Austriecii se p u r t a u cu g n d u l de a anexa
cea mai m a re i mai b og at par te din i nutul Sucevei, i acest inut, precum fcuser cu inutul Cernui lor.
cu nsi cetat ea Sucevei, vechea capit al a Moldovei, Boerii a fl ar despre pl anul acest a al o cu pa n il or nemi
cu necropola B ogdani zi lor de la Rdu i, cu m o r m n t u l i pr ot es t ar cont ra lui, zicnd: De are P o a r t a T ur ceas c
marelui te fan de la Put na , cu gropni a Moviletilor de la I niscaiva pricini cu Austriecii, patria n o as t r nu-i d a t o a r e s
Sucevia i. cu mi nunile pictorale i arhitectonice de la j fac rfuial nt re dnii cu d es gh in ar ea ei, ce dup cu m noi
Moldovia, Homor, Vorone, Arbore, D r a g o m i r n a . a. de la nceput a m cun os cu t ocrotirea Otomanicetii m p r a
Dup bucovinele sau codrii de fag, c a r e se nt ind eau ii cu nt regi mea rii noastre, care ac um s au n t r i t i cu
de la C er n u i p n spre Hotin, Austriacii n umi r regiu acel de pe u rm t ractat, a a i O t o ma ni ce a sc a P o a r t are
nea rpit Bucovina, ca re n ume s a p s t r a t p n azi. datoria nede sl eg at s pz eas c toate pronomiile noas tre
Gr igo re Vod Ghic m p r e u n cu boerii p ro t es t a r e n e r i volnicia cu d es vr i t ntregime.
gic c on tr a rluirii rii i c e r ur n schimb re tr oceda rea
Hotinului i a Renilor. D a r a t t vrednicile i patrioticele 4. A N E X A R E A U CRAI NEI - HA NU LUI
lor proteste, c t i recl ama iuni le lor teritoriale r e m a se r l R E T R A G E R E A TT ARI LOR D I N B U G E A C
zadarni ce. S o a r t a Bucovinei era pecetluit cu o ndoit pe
cete i rus e as c i t urceas c. n baza t rac tat ul ui de pace ce s a s e m n a t n Iai ( I a n u a
Nu t r ec ur nici 15 ani de la ncheierea pcii de la Cu- rie 1792), a t t Rusia c t i Aus tri a trebuir s evacueze
ciuc-Cainargi, c n d u n nou rsboi se dec la r n t r e Rui Moldova fr tirbirea ho ta re l or ei. M o ar t e a m p r a
i Turci, rsboi la ca re particip i Aus tri a ca ali at a tului Iosif Il-lea, t u r bu r r i l e din Aus tri a i ndeosebi iz
164
bucnirea marei revoluiuni franceze silir pe beligerani
165
CAP XIII RAZBOAELE D I N T R E R U I I T U R C I

s se g r b e a s c cu nchierea pcii. Rusia ns nu ei cu


m n a goal din acest rsboi, n t r u c t obinu de la Turci
vechea U crain a H anului, adic regiunea dintre P r u t i
' N i s t r u , numit i Edi ssan, dup tribul t t r e s c ce sll ui a
acolo. Pri n c ti gu l acest a de teritoriu, Rusia a ri s t de
venise vecina nemijlocit a Moldovei pe t oat linia Nistrului,
de Ia Hotin n j o s pn la Cet at ea-Al b, o megieie foarte
pri mej di oas pent ru o a r mic i s u b j u g a t de Turci ca
a n oas tr . Pri n cucerirea Crimeei i o c u pa r e a Ucrainei
Hanului, n t r e g inutul t t r e sc a f a r de Bugeac, a jun se
sub s t p n i re a ru se as c. Din regiunea a c ea st a Ruii cr ear
a a - nu m it a R usie N ou. n locurile s r c ci o as el o r sate
tt r et i ca Hagi-bei, Hagi-dere, O lm a su s. a. se ridicar
oraele Od ess a, Ovidiopol, Tiraspol, etc. P en t ru civilizarea
ac es tor regiunii i-au c t i g a t merite neperi toare generalii
i inginerii francezi De-Rubas, Lan ge ro n, Richelieu .a., ale
c r o r nume este s t r n s l egat de f un d a r e a Odessei i n
florirea ei.
I n in t ar ea Ruilor spre Nistru i n sfrit at inger ea
acestui h o ta r de c tr e otirile moscovite, avu d re pt u r m a r e
e v a cu ar e a Bugeacul ui de Ttari. Ttarii bugeceni e r au hor-
dele cele mai n ai n ta te spre vest ale Nogailor. n s n 1759
hanul Crim-Ghirai scosese tribul E d i s s a n din B a s ar a bi a
care, dup cum tim, i ave a clele sale n regiunea
Cetii-Albe n valea r u ri lo r Alcab-dere, Adje-dere, Sarata,'
Celebi, Baiu i Ci aga. Dup ali 10 ani Ruii cucerir
Benderul i poruncir Noga il or s p r s e a s c Bugeacul.
Atunci peste 12.000 de Tt ari trecur Nistru i se r e t r a
ser spre Crimea. n 1806 nu se mai g s iau n Bugeac
dect 5000 de familii ttret i. Da r i acestea fur ridicate
de Rui n d a t la nceput ul rsboiului i trimise n inte
riorul Rusiei, pent ru a impedica ca ele s nu ca d n s p a
tele t rupel or ruseti care as edi au Ismailul, dup cum
a r a t H a mm e r . Familiile acestea t t r e ti se a e z a r cu
tot a v ut u l lor n Crimeia i C uban. n 1812 n Bu geac nu
se mai g s iau Tt ari deloc.
Un m a r t o r o c u l a r ne povestete c Ttarii di spr u
r, e m i g r n d n m as . T r gu ri l e lor perir cu dnii.
La plecare, ei d i st ru ser singuri mul te case, iar cele ce
mai r m s e s e r n e d r m a t e de ei, se risipir de la sine, fiind
cldite din brne. Dup o lun de zile nu vedeai nici o u rm
din mulimea sat el or care m po p or au Bugeacul ; n umai doa
r iarb era t ufoas i de un verde mai nchis, n bt t uril e
fostelor a u lu ri t t r et i. Ttarii l s a r n satele lor p-
166
4 ANEXAREA U CR AIN EI-H AN ULUl

rsite toate ani mal el e domestice, ca re perir cele mai m u l


te de foame. C n d te apropiai de o cas pr s it , auziai
strigte, ipete i urlete, i o mulime de pisici, de curcani,
de gini, de gte, de rae, ce veniau s ce ar mila omului,
ocrotitorul lor firesc. Mult vreme Cazacii i ostaii rui
nu se hr nir dect cu pasri.
T r a t a t u l de pace de la Bucureti cupr indea dispozi-
iunea, c Ttarii emi grai din B a s ar a bi a n Rusia, put eau
s se nt oarc , dac voiau, n imperiul o t o m a n sub condi-
(iunea ca P o a rt s d e sp gu be as c pe Rui pent ru chel-
tuelile pe care ei le a v u se r cu e m i g r a r e a i a e z ar e a T
tarilor n Rusia. Da r cu toate acestea Ttarii au r m a s
dui i nu s>au mai nt ors i nimeni n>a jl it pe u r m a lor
Partea a doua

DE LA R P I R E P N LA D E Z R O B I R E
Capitolul I
RPIREA BASARABIEI

1. Izb u cn irea rzboiului ru so -tu rc n 1806


i su ferin ele M o ld o ve n ilo r. 2. N egocierile de pace
de la G iurgiu i B u c u re ti.
3. R edeschiderea o stilit ilo r i slbiciunea P orii.
4. P ro te stu l M o ldovenilor contra cesiunii Basarabiei

1. I Z B U C N I R E A R Z B O I U L U I R U S O - T U R C N 1806
l S U F E RI N EL E MOLD OV ENI LO R

Pace a ce se aez la Iai nt re Rui i Turci na fost


de l ung d u ra t . Vremuri t urbu ri venir a s u p r a Europei.
Revolu(ia francez zgudui lumea din (tni i dezlntui o
serie de lupte ca re c u p r in s er n v r t e j u l lor a pr o a p e toate
popoarele continentului. M ar el e cuceritor Napoleon n el e
gea s n vr j b e a s c sau s mpace s tat e i naiuni dup
cum cereau interesele politicei sale. El izbuti s ae pe
ar u l Al exa ndr u Pavlovici c ont ra Porii i s fac s iz
bu cneas c n 1806 un nou rzboi ruso-turc, ca re inu 6 ani
de zile. n tot timpul acest a Mol dova i M un ten ia n d u r a r
iari caznele ocupaiunii ruseti.
Ca i n rzboaele precedente, Ruii f or a r Nistru
i lovir mai nti cetatea Hotinului, care czu prin s u r
prindere n mnel e lor n ziua de 19 Noembrie 1806. Aceai
s oa r t a v ur i celelalte ceti turceti: Benderul, Akker-
manul , Chilia, Ismaifui i Reni. Ele fur cucerite i
puse sub o c r m u i r e a polcovnicului Manol achi V rnav.
Pri n cucerirea a ces to r ceti, Ruii n f r n s e r fora de
mpotrivire a Tprcilor la nordul Dun rei i o cu p a r nu
numai Moldova n t r e a g ci i a r a - R o m n e a s c .
n 24 A u g u s t 1807 opera iunil e militare e r a u t ermi nat e
i se putu ncheia armi st ii ul de la Slobozia, l n g Giurgiu.
Intre timp Kut us so v nlocui pe Michelson ce se sinucise, n
postul de g u v e r n a t o r - g e n e r a l al P ri nci pat el or- Romne , care
se g r bi s pro cl ame chiar uni rea ri lor r o m n e cu m
pr ia r us eas c, i Napoleon-cel- Mare consimi la aceast a.
Consulii i agenii puterilor strine, ce e r au rnduii pe
l n g domnii romni, fur silii s p r s e a s c capitalele
Iai i Bucureti, n t r u c t principatele nu mai av eau o rg a -
nizaiunile lor aut onome, ci e r a u simple gubernii ale Rusiei.
C n d se zidia o biseric sau se tipria o carte, nu se po-
menia de domnii notri, ci se n s e m n a c acelea s au fcut
1 70
1 RZBOIUL RU SO -TU RC IN 1 806

n timpul domniei ar ul u i Al ex a nd ru Pavlovici. Muli dintre


boeri se depr inser n d a t cu noua o c r mu i r e rus e as c , bu-
c u r n d u - s e c put eau re cl ama de la eliberatorii p r a v o s l a v
nici moiile lor din raialele turceti i din B u ge a c u l p r
sit de Ttari. Ruii se g r b i r s renfiineze n 1808 s t r
vechea episcopie a Cetii-Albe i s aeze n noul s ca u n
episcopal pe ar hie reul G avriil B n u lescu , un cleric cu n al t
n v t u r duhovni ceasc, n s c u t n o r a u l Bistria din
Tr an si lva ni a. El fcuse studii teologice la Ac ademi a din
Chiev i se bu cu ra de ncr eder ea Ruilor.
D a r noua s t p n i re pra vos la vni c nu se deosebia de
loc de cea veche p g n , ba n unele privine e r a chiar mai
rea i mai vexatorie dect aceia. Nu se poate spune prin
cuvinte zice o m r t u r i e c o n t e m p o r a n c u m se poar t
t rupele cu locuitorii rii; p r a d a a de culnplit, n c t ni
meni nu mai e s igu r de a ve rea lui. a r a e kiatoare s dea
provizii trebuitoare, d a r c om an da n ii le v n d i locuitorii t r e
buie s dea h r a n s a u bani n locul ei. Cine nu m er g e a
cu Ruii, er a privit ca v n z t or de patrie i executat.
Di vanul rii e ra invitat s ca ut e un c l u ca re s a du c la
ndeplinire pedepsele cu moart ea .
Neobinuit de c r u d era p u r t a r e a li beratoril or p r a
voslavnici fa de r an i, ca re e r a u pui s t r a g p n i
carele cu meri nde p ent ru otire. C n d s a a t r a s a t en i unea
lui Kut us s ov a s u p r a faptului, c r a n i l o r li s a l ua t tot
ce mai a vu se se i c a c u m nu le-a mai r m a s nimic, g u
v e r n a to ru l rus a r s p u n s cr u d i rece c le-a r m a s doar
nc ochii ca s p l n g. Pe al ocur ea po pul a iunea n
cepea s se revolte din pricina n eo men oa sel or stoarceri, mai
al es n i nutul Orheienilor, vechii r s t u r n t o r i de domni, la
c ar e nu se s t ns es e nc vechea m n d ri e i nd rj i re . Din
c a u za t u r b u r r i l o r ce se i scar acolo, u nu l dintre ei fu prins
de Rui i dus Ia Ismail.
Cu toate c n c e ta r ea de a r m e de Ia Slobozia se ncheiase
demult, a e z a r e a pcii nt rz ia mereu. E r a d o ar n in
t eresul lui Napoleon ca s ta re a de rsboi nt re Rui i Turci
s di nuea sc c t de mult, pent ru ca m p r a t u l F r a n u z i
lor s poat avea m n liber n expediiunile sale de pe
deaps c ont ra Austriei i Germani ei . De la o b uca t de
vre me ns, Ruii devenir n e r b d t o ri , fiindc voiau s
pun o da t c a p t rzboiului cu P o a r t a , de vre me ce alte
interese i mai mari i mai u r g e n t e e r a u de a p r a t , n
a lt par te a vas tul ui lor imperiu. Dorind s o c u r m e o d at
cu Turcia prin o lovitur n e a te p ta t , K u t u s so v rupse
171
C A P . I. R A P I R E A B A S A R A B I E I

armistiiul i g en er al ul Ma r cov trecu n tain D u n r e a n


apropiere de Giurgiu i lovi prin s ur pr ind er e t a b a r t u r
ceasc. Lovitura a c e a s t a fusese a a de fu lg er t oar e, n c t
marele-vizir Ahmed putu s cpa n umai prin fug la Rusciuc
(Oct. 1811). Imp re s io na t de a c ea st reuit m a n e v r a
Ruilor, Ahmed s trui cu tot di nadi nsul pent ru r el ua rea i
ducerea la bun sfrit a negociaiunilor de pace.

2. N E G O C I E R I L E DE P A C E DE LA G I U R G I U
l B U C U RE T I

n t r o c rci um veche din Gi urgi u se nt l ni r, la n


ceputul lui Noembrie, delegaii rui si turci pent ru a ncepe
negocierile. Din pa r te a Ruilor veniser Italinski, Sab an iev
i Fonton, d r a g o m a n u l a mb a s a d e i ruseti din Constant i-
nopol, i ar Turcii e r a u r eprezent an i prin Selim, Ha mi d i
Galip, a v n d de tlmaci pe D umi t rac he Moruzi, care era
socotit de unii ca neles cu Kutussov. Rusia cerea cesiunea
a mb el o r principate, Mol dova i Munt eni a, pe c a r e le a d
ministra de a t t a vreme. Turcii nu e r a u ns deloc dis
pui s cedeze Ruilor g r n a r e l e mp r i ei lor i baza de
op er a i un e a a r m a t e l o r lor c on tr a m p r i i lo r cretine:
Aust ri a i Rusia. Se zvonise ns c P o a r t a a r fi dispus s
cedeze Bas ar a bi a, adec Bug eac ul cu raialele turceti de
la Ismail, Chilia, Cet at ea-Al b i Tighina.
Rusia, ca re ncepu s b n u e as c inteniunile lui N a
poleon a s u p r a Moscovei, ls s se n e l ea g c s a r m u l
umi i cu Moldova, i ar n ca zul cel mai r u ch iar numai
cu linia iretului. G e n e ra lu l L a n g e r o n trecu la Rusciuc
pent ru a comunica marelui-vizir a c ea st din u r m cerere.
Ahmed r sp u n s e c este ru inos ca Ruii, cari s t p ne s c
un sfert al globului, s s certe pent ru o p al m de p
m n t fia dintre iret i P r u t care nici nu li este
folositoare. D a r la insistena solului rusesc, marele-vizir
declar n cele din u r m , zicnd: V dau P ru tu l; nim ic
mai m u lt; P ru tu l ori rzboiul; a m je r tfit g ro z a v de m u lt pn
acum a; Is m a ilu l sin g u r v p l te te r zb o iu l i m ai a ve i
nc 4 ceti adic Chilia, A k k e rm a n , B en d er i H otin
i o str lu cit provincie, B u g ea c u l m p reu n cu in u tu rile
Greceni, C odru, L p u n a , O rheiu, Soroca, i p rile trans-
p ru ten e din in u tu rile Ia i i C rligtura. Pri n d ec la r a i
u nea aceast a, marele-vizir ced for mal Ruilor n t r e g i
nutul moldovenesc dintre P r u t i Nistru, adec B asarabia
de azi.
3. R E DESC HID EREA OSTILITILOR

Cu vestea a c ea st a senz a i on al i s u r p r i n z t o a r e pentru


Rui, cari se pare c nici nu se a t e p t a u Ia concesiuni te
ritoriale a a de n s e m na t e din par te a Turcilor, se nt oar se
g ene ral ul La ng e ro n la Giurgiu, spre a o comuni ca lui Ku-
tussov, iar acest a se g r bi de a o aduce la cunot in a
aru lu i i de a o re c om and a ca favorabil pent ru Rui. De
a se me nea trimise i marele-vizir u n cur ier la Constant i-
nopol pent ru a cere avizul sul tanul ui.
Cu a c ea st a se nchei ar negociaiunile la Giurgiu i
delegaii co ngr es ul ui de pace se m u t a r cu toii la B uc u
reti (Decembrie 1811). Avizul s u lt anu lu i er a s nu se ce
deze B a s a r a b i a n t r e a g ci s se ps treze pent ru P o a r t
gurile Dunrei cu cetile Ismail i Chilia. Turcii n cepu r
s-i dea s ea ma de n s e m n t a t e a ac es tor a pent ru a p r a r e a
mpri ei lor. ncercri le Ruilor de a a b a t e pe s u l t an de la
a c ea st h ot r r e r m a s e r zadarnice. Delegaii turci, a
t ep t n d din zi n zi c uv n t u l m n t u i t o r din pa r te a lui
Napoleon, r u p t u r a dintre el i a r ul Al ex and ru fiind imi
nent, s us ineau cu t oat put erea punctul de vedere al
Porii, a r t a r c s u lt a n u l este nez gud ui t n hotrrile
sale i c Turcii prefer s continue rzboiul, dect s
cedeze gurile Dunrei. I n c p i n a r e a Turcilor nelinitia
foarte mult pe cei din P e t r o g r a d , cari se a t e p t a u din zi n zi
la lovitura lui Napoleon. In cercurile diplomatice din c a
pitala Rusiei se zvonia c a r u l a r fi consimit chi ar s
restitue tot ce cucerise de la T ur c i , ' n u m a i p ent ru a ncheia
pacea fr a m n a r e .

3. R E D E S C H I D E R E A OS T I L I T I L OR l C E D A R E A PORII .

Atunci Kut us sov recurse la ul timul mijloc p ent ru a


sili pe Turci la s em n a r e a pcii: el relu op er a iunil e mili
t are. Redeschiderea ostilitilor i nt r z ie r ea p r opu ne r i
lor lui Napoleon z pci r pe Turci n a a m s u r , n c t ei
se h o t r r s re nu n e i la gurile Dunrei i s accepte
condiiunile st ipulate la Giurgiu, c e d n d linia P ru tul ui. n
ziua fatal de 16 mai 1812 delegaii Porii s e m n a r n
Bucureti cesiunea Basarabiei.
P ru tu l, de u n d e a cest ru p tru n d e n M oldova, pn
la v rsa rea lui n D unre, apoi din a ce st loc m a lu l st n g
a l a cestu i flu v iu pn la Chilia i la vrsarea sa n M area
N eag r , va face h o ta ru l n tre cele dou m prii: R usia
i Turcia.
l a t care era punct ul cel mai d u r e ro s din faimosul
173
C AP . I. RA P I R E A B A S A R A B I E I

t r a t a t de pace de la Bucureti. D u r e r o s pent ru ai notri,


fericit p ent ru Rui, al c r o r c o m a n d a m e n t porunci ca n
toate bisericile se s a d u c l aud lui Dumnez eu, c Ru
sia a t e r mi n at rsboiul cu o pace gl ori oas , cu o nou
l rg i re a ho ta re l or patriei i c n sfrit a izbutit s est ind
s t p n i r e a r u se a sc pn la Dunre.
I n t r e timp n s ncepuse c a m p a n i a lui Na pole on cont ra
Rusiei i a r u l ridic c-u m a r e g r a b a r m a t e l e sale din
principate i Ie trimise mpotr iva Fr an uz il o r. Da c Turcii
a r fi t r g n a t nc puin cu s e m n a r e a pcii, B a s a r a b i a
putea fi s a l v a t . P o a r t a re cunoscu c u r n d c g r a b a , cu
ca re s au t e r m i n a t t rat at ivel e de pace de la Bucureti, a
fost o m a r e g r e a l politic. i at unci s a n t m p l a t ca
de obicei, ca cei mari i cu r s p u n d e r e s c a ut e nt re cei
mici pe ap u l i sp it or p ent ru i ncap aci t at ea i greelile lor.
i victima a i fost gs it n p er so an a d r a g o m a n u l u i Du-
mi tr ache Moruzi, c a r e plti cu c ap ul nepriceperea mai m a r i
lor si. C t r a d a r e a Iui Moruzi a r fi pricinuit pierderea
Basarabiei, este o l egend ca mul te altele, care se es de f an
tezia n f i e r b n t at n cazuri a a de d u r e r oa se ca acesta.
Vi novat pent ru pierderea Basar abi ei este diplomaia Porii,
care, din nenorocire, er a c on d u s pe ac ea vre me de oameni
fr pricepere n trebile publice, fr ncre dere n puterile
lor i fr pic de prevedere politic.

4. P R O T ES T UL M OL D OV E NI L OR CONTRA C E S I U N I I BASARABI EI

Cesiunea Bas ar abi ei a p r o du s a d n c m h n ir e n r n


durile Moldovenilor. i a c eas ta cu a t t a mai mullt, cu c t
cesiunea se fcu de c tr e P o a r t a fr ca a r a s fi fost n
t r eb a t c t de puin. Raialele de la Hotin, Tighina, Ceta-
tea-Alb, Chilia, Ismai l i Reni, pre cum i o l at u l t t r es c
al Bugeacul ui se g si au sub nemijlocit s p p n ir e a Porii,
c a r e putea di spune de ele dup c u m voia.
D a r din teritoriul ce d at Rusiei fceau p ar te i inu-
irile Greceni, C odru, L p u n a , Orheiu, Soroca i pa r te a
de dincolo de P r u t din inuturil e Iai i C r l i g t u r a , ca re
t oat e fceau par te n t r eg i t o a r e din p m n t u l Moldovei.
O c r m u i r e a lor era n s ea ma d omnul ui i a divanului din
Iai. P o a r t a nu er a deci n dre pt s cedeze aceste regiuni
unei puteri strine, fr ca d om nu l i boerii s nu fi fost
as cult ai . A a h o t r a u vechile c apit ul a iuni cu P o a r t a
c a re nu fuseser a b r o g a t e niciodat.
D a r din nenorocire pent ru a r i p en tr u n e a m u l nostru,
174
4. PROTESTUL MOLDOVENILOR

a ces t neam muncitor, harnic i r b d t o r, pe timpul ocupa-


iunii ruseti, Mol dova nici n avea domn, fiindc l ibera
torii pravoslavnici a l u n g a s e r din s ca u n pe Sc ar la t- Vo d -
Cal ima ch i nc re d in a r c r mu i r e a Moldovei lui Ku-
tussov. n d a t ns ce otirile ruseti se r e t r a s e r peste
Pru t, veni S ca rla t-V o d -C a lim a ch de-i reocup tronul.
i atunci boerii, nt runi i n divan, se g r b i r s ridice pro
testul lor patriotic c on tr a mpui nr ii patriei.
n 26 Octomvri e 1812 ei p r e z en t ar domnul ui un p r o
test cont ra rluirii Moldovei nenorocite, ce n c u r s de 6 ani
fusese clcat de otiri n esf ri te rosieneti, pent ru ngri-
girea c r o r a bieii Moldoveni au slujit, au mu nci t cu
minile i cu dobitoacele, cu p g u bi re din toate prile,
i ar drept r s p l a t p ent ru aceste mari i nepreuite jertfe,
Ruii desrobitori au ru pt din p m n t u l Moldovei regiunile
cele mai m n o a s e i mai bine cultivate, n t r m n cuv nt
to t tru p u l i in im a rii, izvorul vitelor, chelerul
rii, o goar el e de g r u i orz, pe c n d pa r te a r m a s Moldovei
er a mai mul t ppuoite.
Membrii obtetei a d u n r i a Moldovei av e au deci m o
tive destul de vajnice de a se t ng u i c din nt re gi me a
Moldovei lipsesc a c u m as e inuturi, a de c cel mai m a re
i nu t ce se n um e t e O rheiul sau L p u n a , cel al doilea dup
d n s ul al Sorocei, al treilea H otrniceai, al p at ru l ea C odrul,
al cincilea Grecenii, i ar al aselea inutul Iai, cea mai
mul t parte, cci acea r m a s se socotete n t r u nemic,
a f a r de inutul Hotinului i a f a r de o l a t u l Bugeacu-
lui, care, dei s au dezlipit de la o vreme din t r upu l Mol
dovei, d a r tot nt r u aceea s t p ni r e a f l n d u - s e a prea
puternicii mpr i i, er a n d e m n a r e a i a d p o s ti r e a p m n
tenilor, i nl esni rea vieuirilor i nt ru a hranei n d es t u l ar e
i a vitelor pune. I a r n t r a c es t chip, t oat pa r te a aceia
socotindu-se p n la Prut , poate fi mai m ul t dect gium-
tate din a r . P e n t ru aceste motive ei cereau restabilirea
vechilor hotare, p recum de la m oii i str m o ii lor au
a p u ca t n treg im ea M oldovei, a a s rm n i de acum
nainte.
Boerii a r t a r c p a r t e a de peste P r u t er a cea mai
b og a t i ea contribuia cel mai mu lt la drile n n a t ur
sau z a he r e a u a pentru Cons tant inopol . Din cele 200.000
de chile de g r u ce se t rimiteau n fiecare a n la St ambu l,
120.000 de chile se l uau din B a s a r a b i a i n um ai restul
de 80.000 de chile din prile de dincoace de P r u t. n
B a s a r a b i a e r a u inuturile cu pluguri, o goar el e de g r u
175
CAP I. R A P I R E A B A S A R A B I E I

i orz, pe c n d p m ni u ri ll e r m a s e Moldovei er au mai


multe ppuoite. inuturile dezlipite dedeau per.tru
Co ns tant inopol 35 40.000 de oi i tot de acolo se mai
c u m p r a u i altele 80.000, c t vre me din restul rii se
put eau scoate cel m ul t 40.000 de oi.
Din cele 300.000 de ocale de unt pent ru P o a rt , 140.000
se rdicau din Bas ar a bi a. Din birnici r m a s e r sub o b l d ui
rea ru se as c 80.000 de oameni, cu mul i mea slujitorilor
ce pziau m ar gi ne a Nistrului. Din birul rii de 1.697.000
lei, se r dicau din B a s a r a b i a 625.000 lei, pe l ng 225.000
lei rsuri, 5000 lei gotina, 55.000 lei oierit, 31.000 lei stu-
prit, 90.000 lei vdr r it , 110.000 lei v am , 60.000 lei pentru
exportul de s a r e peste Nistru i v n z a r e a la ciobani i ali
locuitori i 40.000 lei v a m pentru holerc ( r ch i u) . Pe
fiecare a n se vi ndeau peste h ot ar 15.000 boi cu cte 20
galbeni perechea, 15.000 vaci cu cte 5 galbeni de ca p i
5.600 cai cu 15 lei calul, pe c n d din inutul r m a s Moldovei
se vindeau n fiecare a n peste h ot ar numai 5000 boi i
5000 vaci. De acolo venia deci bielugul vitelor de orice
fel, a g rnel or, a cerei, i a mierii.
Domnul primi cu a d n c a m r c i u n e p l n ge r ea bae-
rilor o trimise la P o a r t i s trui ca ea s a j u n g la
cuno ti n a sul tanul ui. Da r ce putea isprvi el fa de
dou mpri i a a de puternice, una p r a vos la vn ic i alta
p g n , d ar ambel e deopotriv de lacome i di spre ui
toare, a d re pt ur il or celor mici i slabi?
Cf*ea ce s a l egat la Bucureti nu se mai putea desface
i P r ut u l r m a s e r u b le st em at i d e sp r it o r de neam!
C u ' t o a t e acestea ne spune Manol achi Drgiei lo
cuitorii moldoveni m ul t vre me au inut pacea ncheiat
la Bucureti ca nest at orni c, a t e p t n d d i n t r o zi n t r alta
napoi erea p m n t u l u i luat de c tr Rui i nt re gi re a ho
t arul ui rii, precum au fost mai dinainte, d a r s au a m
git n ideile ce hrnia.
Mitropolitul Veniamin, preedintele divanului d om
nesc, nu er a deloc m u l u mi t numai cu a c eas t j a l b cu c a
r act er platonic, ci el n d e m n a pe boieri ca, a d uc nd u- i a m i n
te de patriotica resisten a lui Gri gore-Vod-Ghi ca c n d
cu rpirea Bucovinei, s profite de c on j u n c t u r a politic
priincioas, cr eat prin c a m p a n i a lui Bon ap ar te , i s
a d u c cazul Basarabi ei nai nt ea C on g re su l ui din Viena.
S pre ac es t scop el a d u n pe boeri i le comuni c u n proect
de protestaie, pe ca re s p t a r u l Cazi mi r se oferi s l pre
zinte put eri lor n tr un it e n c o n g r e s la Viena p en tr u aeza-
176
4. PROTESTUL MOLDOVENILOR

rea pcii i s l susin n numel e rii ciuntite. D a r m a


j ori t at ea boerilor, preocupai de alte i nterese mai imediate,
se a d r e s a domnului, c.are se feri de a face c auz c om u n cu
ei, t em nd u- se s nu s upere pe Rui cari, dup t r a t a te l e din
u r m , er au protectorii principatelor. F a de aceste
a r gu m e n t e , boerii se nch inar zicnd: Cum va fi voia
Mriei Tale.
Veniarnin r m a s e deci n mi nori tat e cu pr er ea sa i,
p r s i n d divanul, s fi m u r m u r a t plin de i n di gn ar e u r m
toarele cuvinte, ca re fac cinste memoriei sale: P entru
B ucovina, G hica-Vod i-a p ierd u t viaa, i noi p en tru B a
sarabia nu fa cem nici m car un protest.
De altfel r a po ar tel e ageniei aust ri ece din Iai din
acea vreme a r a t , c vest ea despre cesiunea Bas ar abi ei a
p r od u s mar e c o n s t e r n a r e la boerii cu sentimente bune pen
tru patria lor. Ei i d d e a u s e a ma de m ar e a nenorocire
ce venise a s u p r a rii lor, n t r u c t a t t p opul a iunea ca pi
talei, c t i a celorlalte j ud e e er a avi zat , n ceia ce pri-
via viaa economic i comerci al , la bogiile de dincolo
de Prut . Ei b les temau pe acei ce a d u s e s e r a c eas t c a t a s
trof a s u p r a Moldovei i se m n g i a u cu n de jd e a c
pierderea Basarabi ei va fi numai vremelnic. i fericitele
evenimente din zilele no as tr e au a r t a t c ei av e au in pri
vina a ceas ta deplin dreptate.
Ceia ce nu n d r z n i r s fac Moldovii, ncerc lo n -
V od-C aragea prin r e pr ez e nt ant ul su din Viena, Frederic
Gentz. I n n el egere cu P o ar ta , C a r a g e a s trui pe l ng
Gentz ca s determine pe Metternich de a aduce naintea
C on gres ul ui chestiunea retrocedrii Basarabiei. i n a d e
v r mputernicitul domnul ui m u n t e a n vorbi c a ncel ar ul ui
a u s tr ia c n chestiunea ac eas ta, d a r fr nici un rezultat.
Gentz comunic domnul ui c principile Met terni ch este pe
deplin convins c orice ncer car e de a face pe Rusia a re t
roceda Porii teritoriul pe ca re d n s a la s m u l s n ultimul
rzboi, a r fi azi fr scop i inta. Astfel r m a s e rpirea
Basarabi ei definitiv pecetluit. C a t a s t r o f a lui Napoleon n
Rusia fcu imposibil revizuirea nenorocitului t r a t a t de
pace de la Bucureti. Vul tu rul U r a l u l u i i nfipse ad nc
ghearel e bl es temat e n t rupul s n g e r n d al Moldovei i
nu mai putea fi n du p l e c a t de a slobozi p r a d a de la Pru t.
Ceia ce nu se putea evita, trebui s se n t m p l e cu toate
u r m r il e fatale. Moldovenii de dincolo de P r u t trebuir
s-i iee r m a s bun de la fraii lor din Mol dova i s t reac
sub c nut ul rusesc.
12 Ion N i s to r 177
Capitolul II
CAP I RAPIREA BASARABIEI
O R G A N I ZA I A A D MI N I S T R A T I V
I LEGI SLAIA S U B RUI
S o sin d ziu a fa ta l zice un m a r t o r cont empo ran,
Manol achi D r a g h i c i a expirrii conveniei dup tra ta t,
ce trebuia, firete care s triasc u n d e era s r m n des /. m p rire a a d m in istra tiv . 2. C lasele sociale
v rit, ceasurile acele au fo s t de p l n g eri un tim p de neuitat; i re g im u l p m n te a n . 3. R e g im u l
pen tru c p o p o ru l cu crdul, ca tu rm ele de oi, ncinsese A e z m n tu lu i o b ra zo va n iei o b la stiei B a sa ra b iei,
toat m a rg in ea P ru tu lu i d e la u n ca p t la a ltu l, m e rg n d 4. D ispoziiunile noului A e z m n t. 5. R eaciunea
i ven in d de prin sate i de prin trguri s p t m n i n sub N icolae I i R e g u la m e n tu l lui V oronzov.
cheiate, cu luarea d e ziu a bun, de la prini, de la. fr a i i 6. T ra n sfo rm a rea oblastiei n gubernie
de la rudenii cu care crescu se i vieu ise m p reu n pn i in troducerea z e m stv e lo r . 7. C o n g resu l
n vrem ea aceia, c n d se desp ria u unii de a lii pen tru din P aris i realipirea la M o ld o va a in u tu rilo r Cahul,
B o lg ra d i Is m a il. 8. C o n g resu l din B erlin
totdeauna.
De atunci p n n zilele noast re, c n d B a s a r a b i a sa i pierderea din nou a B a sarabiei sudice.
n t o r s la s n u l P at ri ei -Mame, timp de o s u t de ani, P r u
tul r m a s e r u b lest emat , d e sp r it o r de neam. Deaceia 1. MPRIREA ADMINISTRATIVA

zice i c ntecul popul ar:


P r u t u l e s t a ni d i s p a r t i , Teritoriul mol dovenesc dintre Ni st ru i P r u t, ce n baza
P r u t u l e s t a n a r e m o a r t e ? t r a t a t u l u i de pace din Bucureti fu c e d a t Rusiei, cu pr in de a
D a r n e - o m p u n e noi c n d v a inuturil e moldoveneti Greceni, C odru, H otrniceni, O rheiu,
i cu g u r a 1o m s c a j
Ia i i Soroca, apoi raialele tu rceti de la H otin, B ender,
A k k e rm a n , Chilia, Is m a il i R eni i n fine T t rl c u l din
B ugeac. n t r e g teritoriul ac es ta c upr in de a o s u p r a f a de
45.630 km2. P m n t u l oc up a t de Rui era cu 7400 km mai
m a r e dect cel ce r m s e s e sub o bl d ui re a do mnul ui Mo l
dovei. n regiunea ce se nt inde a nt re P r u t i Nistru, cu
picioarele mui at e n M a r e a - N e a g r i cu f runte a u mbr it de
codrii Bucovinei, c um ne-o n f i ea z a a de nimerit Haj-
du, se g si au at un ce a 5 ceti, 17 t r g u r i i 685 de sate
cu o po pul a iune de 482.630 de suflete.
I n t r un r a p o r t c t r a r u l A le x a n d r u l I, a m i r a l u l Cicea-
gov, u r m a u l lui Ku tu ss ov n c o m a n d a t rup el or ruseti
din Principate, d u r m t o a r e l e lmuri ri a s u p r a noii c u
ceri ruseti: B a s a r a b i a este o a r fr umoa s , ea ne aduce
mari foloase, d a r trebue s o l s m s se o di hn eas c c t v a
. reme. Am ncer cat s dau locuitorilor acestui inut cteva
privilegii mai m ul t dect vecinilor... Ei s u n t scutii de dri
vre me de trei ani, n loc de doi, dup cu m g l s u e t e t r a
t atul de pace pent ru Mol dova; s u n t scutii de recrut ar e,
cci, de fapt, po pul a iunea este r a r i o astfel de m s u r ,
n loc s mai a d u c locuitori, i -ar face s fug i pe cei
cari sunt. M silesc s fac s simt b l nd e a stpnirii
Maj estii Voastre, ca re se ntinde nu n umai la cei cari au
mai dinainte fericirea s se ie de ea, d a r i la cei ale c-
179

i
C A P . II. O R G A N I Z A I A A D M I N I S T R A T I V A

ror averi au c z ut n put erea ei. Cr ed c a c eas t t a r va pro*


pi, dac M a j e s t a t e a V o a st r o va feri de mul i mea put e
rilor i a aut ori t il or. Aici nu trebuie nimic fcut, nimic n
tocmit, dac nevoia local nu cere i dac mijloacele locale
nu ngdui e. Sinodul s a a me s t e c a t cel dintiu; a fcut tot
ce privete s t p n i r e a lui; el porunc e te i eu d oa r pl
tesc pe slujbai. Am fcut cun o ti n cu exa r hu l ( Ga vrii 1
B nu l es cu ) ; par e c vrea s se m u l u m e a s c cu puin;
e umilit i politicos a f a r din cale; dac n u l vom n c r
ca cu r e g u la m en t e i cu nvoiri, poate c i clerul acestei
ri va fi mul umi t. Trebue s fie o s t p ni re theopolitic
i nu s inodal, deaceia tot ce va face M a j e s t a t e a Voa st r ca
s dea deopart e p ut erea Sinodului, va fi de folos i va a j ut a
planul general. G e n e ra lu l Tucov este foarte iubit n B a s a
rabia; cu m s u r i u o ar e i bl nde, el a a t r a s pe locuitori
n aceas t i i-a a j u t a t s se aeze ieftin i potrivit cu deprin
derile i obiceiurile ac est or oameni i cu mijloacele i n u tu
lui. Acestea er au, n t r s t u r i generale, liniile de condui t a
noii st pni ri ruseti n B a s ar a bi a.
Ruii n umi r noua lor provincie (oblastie) B asarabia,
p s t r n d n mod provizoriu vechea m p r i r e n 12 in u tu ri
i anume: Hotin, Soroca, Orhei, L a pu na , Hot'rniceni,
Tighina, Cetat ea-Al b, Chilia, Ismail, Greceni i Codru.
Districtele e r a u s u b m p r i t e n ocoale. Ocoalele sau pl-
ile se c om pu n ea u d i n t run n u m r a n u m i t de sate. m p r i
rea a c eas ta a d mi n is tr a ti v er a cea veche mol dovenea sc.
Noii s t p n i ai Bas ar abi ei m en i n u r deci vechea m p r
ire a dm ini s tr a ti v r om n e a s c i o i n t r o d u s e r i n fostele
raiale turceti i n Bug eac ul t t r es c. P n i vechea ste
m a Moldovei, ca p u l de bour cu stelele in tre coarne, fu
p s t r a t p ent ru B a s ar a bi a. M a r c a Bas ar abi ei er a un scut
mpr it , sus se vede p a j u r a rus eas c, j os pe c m p au ri u este
capul de zimbru, st rvechi ul herb al Moldovei.
Silinele Ruilor de a p s t r a c t de m u l t se putea
vechile a e zmi nt e ale rii, m er s e r i mai departe. Pri n o
serie de ucaze m p r t e t i se a s i g u r Bas ar abi ei respec
t ar ea vechiului c a r a c t e r naional, p s t r a r e a limbii mo ldove
neti, i a legilor i obiceiurilor p m n tu lu i n t oat e r a m u
rile de admi ni stra ie. C r m u i r e a rii e r a nc re d in a t unui
g u ve rn p rovizoriu cu 2 d ep a rt am en t e. a r u l ae z n f r u n
tea a dmi ns tra iei civile a noii provincii pe S c a rla t S tu r d za ,
ce-i v n d u s e d emu lt moiile din Mol dova i se m u ta se
cu totul dincoio de Ni st ru pent ru a i nt ra n a r m a t a r u
seasc, n ca re d obndi se r a n g u l de g en er al de bri gad .
180
I. m p r irea adm in istra tiv a

Aj ut oru l lui era un o ar e c a r e Matei Crupenschi, pe c a r e r a


poartele ageniei a u s t r ia c e din Iai l nf i ea z ca pe un om
d e p r a v a t i netrebnic.
Noul g u v e r n a t o r civil al Basar abi ei s t t ea sub ordi-
nile i s u p r a v e g h e r e a g u v e r n a t o r u l u i gene ral militar. El i
avea mai nti reedina n Tighina i mai apoi n Chii-
nu, ca re prin uca zul m p r t e s c din 1818 fu ridicat la
r a n g u l de capi ta l a Bas ar abi ei ruseti. I a r pent ru ca noua
o c r m ui r e a provinciei s s e a m n e c t mai mu lt cu ve
chile instituiuni moldoveneti, se d d u lui S t u r d z a i un
sfa t ob tesc, ce e r a c o mp u s a p r o a p e numai din boeri p-
mnteni, a v n d n t oate n f i ar e a divanului domnesc din
Iai. G u v e r n a t o r u l n n el eg er e cu sfetnicii si numi pe
ispravnicii inuturilor, cari se l uau din r nd ur il e boerilor
p mn te ni , credincioi Ruilor, ca C at a r g i u , Ghica, Bal,
Leon, V r n a v . a. Ispravnicii la r nd ul lor a e z a u pe
ocolai n f runte a ocoalel or i pe vornici s a u s taros ti n
fruntea satelor. Tot ei c onf ir ma u pe cpitanii de m azili,
la c a r e se n u m e r a u i ruptaii, adic urma ii prii d uh ov
niceti, cari nu primiau cinul preoesc sau c l u g r e s c
i pe cpitanii t rg oveilor. Ispravnicii i a ju t o ar e l e lor
av eau atribuiuni a dm in is tr a ti ve i j ud ec tor e ti ca i n
Moldova. Actele se scrieau n moldovenete. Pravi lel e dup
ca re se c r mu i a a r a i se j u d e c a u pricinile, e r a u cele mo l
doveneti, ntocmite de M an e g a , u n m a r e t l cui tor de pravili
din a r a - R o m n e a s c . Aceste legiuiri fur s tudi at e de B-
s r a b e a n u l Casso, fost ministru a r i s t n Rusia.
2. CLASELE SOCIALE l RE GI M UL P MNTEAN

Noua s t p ni r e iert drile pent ru 3 ani i scuti po-


pul a iunea de serviciul mi li tar pent ru 5 ani de zile. Iar
pent ru a mpiedeca e mi g r r i le n Moldova, a r u l nt ri
drepturil e i privilegiile t u t u r o r c las el or sau t a g m e l o r so
ciale ca: boeri, boerinai, mazili, ruptai, clerici, negus tori i
popor. Boerii cari se p ut eau justifica cu un r a n g m a r e de
boierie din Moldova, se pri meau n t a g m a nobilim ii ere
dita re ruseti, t receau n c a r t ea er al di c a imperiului i se
b u cu r a u de toate privilegiile acestei c las e selecte. In fruntea
lor s t t ea m a rea lu l nobilim ei, c a r e se a l eg ea de c tr e obtea
nobililor din a ceas t t a g m din 3 n 3 ani. Deosebit de
aceast a, m a r e a boerime dis fiecare j u d e avea sfatul ei cu
un m a r e a l al nobilimii j u d e en e n frunte. Sfat uri le acestea
boereti se b u c u r a u de o l a r g au ton omi e n cea ce privea
a p r a r e a intereselor clasei lor.
181
I
\ i
CAP II. O R G A N I Z A I A A D M I N I S T R A T I V A

B oerinaii pe cari noua s t p n i re i gsi n s luj ba -


rii, fur recunoscui ca nobili individuali. Ei e r au scutii de
c nut sau de alt p edeaps c or p or al ; ei nu p lt ea u nici
impozit pe cap, nici al t bir per sonal c t r e stat. Ei fur
nscrii nt re su fle te le nebirnice. Lor li er a n g d u i t s ntre
n serviciile s tat ul ui rusesc, b u c u r n d u - s e de t oat e privi
legiile nobilimei i ndividuale ruseti. C l a sa a c ea s t a s a
dezna i onal iz at mai repede ca toate celelalte. n 1850 mai
r m s e s e n umai 22 familii de boerinai moldoveni, pentru
ca dup 6 ani i aceste s se pi ard n r n d ur il e nacialnici-
lor i cinovnicilor rui.
M a zilii i R u p ta ii o b i nu r re cu no a t er e a privilegiilor
lor, ca re nu se deosebiau m u l t de cele ale boerinailor.
Ei for mau o t a g m deosebit a lor cu un c p it a n n frunte.
Ei J u r nc ad r a i n c l as a nobililor sraci cu o sin g u r
curte.
T rg o veii for mau bresle sau is n a fu ri deosebite dup
m e t e ugu ri l e lor i pl tiau un bir special, deosebit de
cel pe c a r e l pl tiau nobilii i ranii. Ei e r a u slobozi
de a-i> alege pe c pi ta nul lor ca i mazilii i ruptaii.
Despre clerici i r a n i se va vorbi mai j o s n capitole
speciale. D a r cu toate acest ea populaia nu er a m u l um it
cu noua stpnire. C as s o a r t a n c a r t ea sa R usia la
D unre c din c a u za nemul umi rii populaiei indigene,
j u r m n t u l de credi n fa de a r a t rebui t s fie a m
na t din a n n a n i s a depus n u m ai n 1816 i atunci nu
mai n u r m a m ar i l o r s t r ui n e ale mitropolitului GavriiI
Bnulescu.
D a r reg im u l acesta p m n tea n suferi c u r n d tirbiri
i modificri radicale. n cepu tul s a fcut cu revocar ea lui
S c a r l a t S t u r d z a dup un a n de g u v e r n a r e prin trecerea
at ri bu iuni lor sale a s u p r a g u b er n a t o r u l u i general H arting,
ca re n d a t ce lu n mnile sale frnele crmui ri i civile,
ncerc s reduc infl uen a p m n t e n i l o r n s fat i s modi
fice regimul p m n t e a n n sensul tendi n el or de rusificare
ale cinovnicilor rui, cari fusese a ju t o a r e l e lui Kut ussov
la a d mi n i s tr a r e a Pri nci pat el or pe timpul ocupaiei ruseti
i a c u m a se c on c en t ra se r cu toii n Bas ar a bi a.
eful cancelariei guberniale, un o a r e c a r e Somov, se
grbi s nt ocmeas c un proiect de reform admi ni st rat i v
a Basarabiei, cu tendini de unificare pripit i de elimi
nar e a elementelor b ti n a e de la cond uc er ea trebilor puj
blice i nlocuirea lor cu cinovnici. El gsi de cuviin s
motiveze m s ur il e acestea, s us in nd c boerii p mnt eni
182

L
2. C L A S E L E S O C I A L E

de la c r m a provinciei u mb l cu s t r m b t a t e i a su p re sc
pe rani , cari din pricina a c ea st a fug cu dui umul peste
P r u t n Mol dova, c ont ri bui nd astfel rnai m u l t la c l
c a r e a legilor dect la re sp ect ar ea lor. Es te a d e v r a t c n
d at dup o c u pa r e a Bas ar abi ei r a ni i fugi au cu miile peste
Prut , d ar a c ea st a o fceau mai mul t de fric de a nu a j u n
ge n s t ar e a de robie a mujicilor rui. Aa se risipiau satele
i r m n e a u ogo ar el e necultivate, ca b u n o a r la aba
l ng Cet at ea Alb, unde r m s e s e n umai 4 familii din pri
cina m su ri l o r nesocotite ale noii adni ini stra iuni i a a b u
zurilor boereti.
Mitropolitul Gavriil Bnu les cu i boerii se ridicar
ca u n s i n g ur o m c o nt r a tendi n el or a u t oc r at e ale g e n e r a
lului Hart ing, pe c a r e le g s i a u p g u bi t oa r e rii. Ei lup
t a r 4 ani de zile mpo tr iva a c es t or samavolnicii, demon
s t r n d n grai viu i n scris c nt ocmir ea lunt ri c mol
doveneasc ce sau dat provinciei este cea mai bun i
mai potrivit cu nevoile populaiunii indigene. S reinem
u r m t o r u l p a sa g iu din memoriul, pe ca re boerii b a s a r ab e ni
cu mitropolitul lor Gavriil B n ul es cu n frunte, i trimise-
r la P e t r o g r a d n 1814: S poate oar e crede c noi na m
av ut i nu a ve m nici azi legi? O a r e nu av em obiceiurile
vechi i pravilele Moldovei? Nu av em legificrile date de
voevozii notri n diferite vr emur i sub form de hrizoave i
ana fo ra le ? Nu 'Se per tr a ct ea z la noi afacerile pe b az a
legilor lui J u s t in i a n i al t or m p r a i greceti? Ce c a l o m
nie mai m a re dect a c e a s t a poate fi a d u s o a r e nou?
O a l t scr isoare a d r e s a t arul ui de mitropolit i de
boeri a r a t fr umoa sel e sent iment e n a ional e de ca re er a
nsufleit gene ra i a de la 1812. Ia t ce c upr in de a c eas t
scrisoare: Din cea mai a d n c anticitate, po p o ru l m o l
dovenesc, ca p o g o r to r a l vechilor coloniti rom ani a e
zai In Dacia, sa c r m u i t de legiuirile sale a ut onome,
motenite de la s trbuni i si romani. Mai trziu, Moldova
i n t r n d sub dependen a m p r a i l o r bizantini i ot omani
din Cons tant inopol , acetia fie ei cretini s au m a h o m e
dani, ai? l s a t neatinse legiurile, a e zmi nt el e i obiceiuri
le bt inae. Di vanul Mol dova i a c u m are nc m a n u a l u l
de legi, codicele lui Just ini an, pe l ng care mai aplic
legile i rnduelile pravilniceti alct uit e i dat e de Domni
torii Moldovei.
n cele din u r m ar ul , c a r e doria ca strile din noua
provincie a imperiului s u s se consolideze i s formeze
un punct de ade me ni re i a tr a c i u n e p en tr u conaionalii
18 3
CAP II. O R G A N I Z A I A A D M I N I S T R A T I V A

Mol doveni lor de dincolo de P r u t i Milcov, gsi c concen


t r a r e a puterii militare i civile n acea m n a r fi con
t r a r dorinelor populaiunii p m n t e n e i de aceia hotr
s restabil easc vechea s t a r e de lucruri, revocnd pe
H a r t i n g p en tr u a satisface pe Moldoveni (1816).

3. REG IMUL A EZ M N T U L U I OBRAZ OVANI EI OBLASTIEI


BAS ARABI EI

Ge neral ul Bachmetiev fu numi t g u v e r n a t o r civil al


Basarabi ei care, pent ru a potoli spiritele agitate, l an s o
p ro c la ma i un e c t r e popu la iun ea n em ul umi t prin care
f g du ia c B a s a r a b i a se va a d m i n i s t r a dup vechile s a
le drepturi i obiceiuri, c locuitorii se pot folosi n cere
rile lor de limba mol dov enea sc i g r ecea sc ca n Mol
dova, c scutirea de bir i de serviciul mi li tar se menine
nc i c exportul de cereale i vite r m n e liber. Din
cupr ins ul acestei pr oc la ma iun i se vede limpede c a r e er au
cauzel e n u mu l u m i r i l o r populaiunii, ca re cerea respect area
vechilor datini i obiceiuri ale p m n t ul u i, scutirea de dri
i de serviciul militar, c a r e s a p re lu ng it p n la 1874, i
liberul co mer cu Moldova.
Din o rdi nul ar ul u i se institui o com isiune de reforme
ca re ave a n s r c i n a r e a de a e la bo r a un nou s t a t u t pentru
B a s ar a bi a. U n m e m br u al acestei comisiuni, n s r c i na t
cu lucrrile de o r g a n i z a r e a Moldovei de dincolo de Prut,
consilierul de c u r te Svinin, fu t rimis la Iai, p ent ru a c u
lege document e i i nformaiuni a s u p r a felului c um se a d
mi nis tra u pe vremea Moldovei i nutur il e de peste Prut.
Svinin ave a ndeosebi s cerceteze c a r e fuseser d r e pt u
rile i privilegiile boerilor n Mol dova, pe c a re doria s le
afle direct de la Vod. N zui nel e acest ea de a a d u n a i
codifica vechile legiuiri p m n t e n e e r a u atunci n nota
timpului, pre cum se vede din Condica lui C aragea (1818)
i Pravila lui C alim ach (1819), fr s mai pomenim
de izvoarele legiuirilor s tri ne ca C odul civil austriac
. a. Comisiunea ce fusese n s r c i n a t cu l ucrrile de o r
ga ni za r e a M oldovei Ruseti de dincolo de Prut , i termi
nase lucrrile, a lc t u i n d un s ta tu t sau r eg u la m e n t or
ganic, dac voii, pent ru noua o r n d u i r e a dm i n i st r at i v a
Basar abi ei numi t A e z m n tu l o brazovaniei oblastei B a
sarabiei, ca re fu a d u s la cun o ti n a ob teasc , n text p a
ralel, n r o m n e t e i rusete.
ns u i a r u l A le x a n d r u Pavlovici gsi de cuviin s
184
4. DI S P O R I I U N I L E A E Z A M A N T U L U I

vin la Chiinu pent ru a p r o m u l g a personal a c es t a e z


m n t de drept public, c a r e era, fr ndoial, o n s e m n a t
oper legislativ p ent ru timpurile acelea. Pri n s o l em n i ta
tea promul gri i, a r u l voia s d emo ns t rez e Ro m ni lo r din
Mol dova i Munt eni a, c Rusia nelege s respecteze
a ut onomi a deplin a Basar abi ei i g u v e r n a r e a ei dup d at i
nile i obiceiurile pmnt ul ui . In rescriptul s u a u t o g r a f
din Chiinu, pe c a r e l a d r e s n 29 Aprilie 1818 g e n e r a
lului Bachmetiev, a r u l a r a t c a e z m n t u i sa a l c
tuit din c u r a t inim i dorina a locuitorilor oblastiei
b a s r a b e n e i c a fost s u p u s la cea cu bun nelepciune
socotin a sfatului n ch iega t din br ba i, c r o r a s tare a
i cele n fiin nevoi ale p m n t u l u i acest ui a le sun t c u
noscute. Oblastia Basarabiei zice mai d ep a rt e m p
ratul i p zete a sa nchiegare de norod, p entru aceia
n tot p rim ete i osbit chip de crmuire. D a r scopul meu
este plecat nu spre aceia, ca acest fr de m s u r bine i
toate cele ce c u r g din a ceas t a, s fie cu os bi re n um ai a
vre-unei stri de a locuitorilor, ci toi t rebue s aib la acest a
m p r t i r e n t r o dr e ap t m s u r . C r es c ut n ideile lumi
nat e ale enciclopeditilor, a r u l A l ex a nd ru se ap ro pi a prin
enun ia iuni le aceste de principiile democrat ice moderne.
Astfel credea el c sa r putea nfptui ideia emanci pri i
unui popor a li at de sub j u g u l d u m a n u l u i comun. Numai
c emanci pare nu se poate numi m s u r a s am av ol n ic de
a rpi unui popor aliat, la a e z a r e a pcii, mai bine de
j u m t a t e din a r a lui!
A ez m nt u l prevede p s t r a r e a i r e sp ect ar ea le
gilor i obiceiurilor Moldovei n toate diregtoriile publi
ce i ntrete ntrebuinarea limbii m oldoveneti, pe te
m eiul i spre ntrirea dreptilor i pronom iilor i a legiuiri
lor locului, acele cu m u lt milostivire lsate p en tru de apu-
rurea oblastiei Basarabiei.

4. DI SPOZI I EI NI LE N O U L U I A E Z M N T

Dup noul a e z m nt , put erea executiv se gsi a


n m na O tenescului General-Gubernator. Aezarea
la ho t ar gl s ue t e a e z m n t u l i n u m r u l cetilor
din ea cer ca obl ast ia i c r m u i r e a ei politic s fie subt
privileghierea i n s a m a unei o c rmu iri militare (otineti).
Dr e pt at ea obl ast ia Bas ar abi ei se va afla supt privighierea
Ot enescul ui G e n e r a l - G u b e r n a t o r de Podolia, crui a i se
las voie, dup t rebui n a ce va fi, a se a f l a T n al Obla-
185
CAP II ORGANIZAIA ADMINISTRATIVA

stei Basarabi ei o r a sau n Camenia_Podoliei fr de nici o


protimesis n unui sau Ttui' foc. Or a u l oblastiei se
n se mn ea z a fi o r a u l Chiinu, cu socotina a se dobndi
acest o r a n s tp ni rea Hasnal ei (casieria s tat ul ui) de la
m n s t ir i cu nvoial a m n d o u prile. V z u r m mai
sus c, la nceput ul veacului al XVII-lea, Chiinul a j un s e
n s t pni re a mnstirii Sf Vinere, i ar par tea o ra ul ui care
se nt indea pe teritoriul Buicanilor a p a r i n e a mnstirii
G a l a t a din Iai. La s t r u i n a g ub e r n a t o r u l u i Bahmetiev,
proistosul Galatei, l und b i ne cu v n t ar e a P a t r i a r h u l u i
i er us al imul ui Policarp, paradosi moiile ce au fo st a Gala
tei a n u m e Buicani i Vorniceni la h a z n a u a m p r tetii
S a le Mriri A le x a n d ru Pavlovici a toat R usia (Ma rt ie
1818). Acela lucru l fcu i proistosul mns ti ri i Sf. Vi
nere, ce er a nchi nat sfntul ui de Dumnez eu u mb lat ul ui
m u n t e al Sinaiului, p ar a do s in d la h a z n a u a m p r t e a s c
moiile Chiinu i Hr u ca spre folosul gubernicescului
ora Chiinu, tiind c dup n a l t a voin n t r i n d u - s e a
fi pentru ol at ul Basarabiei, t r g al Guberniei ( Ma r ti e
1818). P ut erea g u b er n a t or u l ui militar er a ns n g r d i t de
n a l tu l S f a t al Oblastiei, c a r e se c om p un ea de un pre
edinte, 4 membri i 6 deputai. P re edint el e acestui Sfat
er a M arele Nacialnic al oblastiei General- G ubernator Ote-
nesc de Podolia. Membrii e r au : G u bernatorul politicesc
Vice-GuBernatorul, preedintele judect ori ei criminliceti
i preedintele judect ori ei politiceti. Cei a s e deputai se
al ege a u de c t r nobilime pe termen de 3 ani, prin n t
rirea Gener al - Gu ber na tor i il ui Otenesc. nt re aceti 6 de
putai trebuia s fie i m a r e a lu l nobilimii pav ui t oru l
dvorianstvii oblastii. G u b e r n a t o r u l i Vi ce -Guber nat orul
se o r n di au cu na l t a m p r t e t i i Sale Mriri ntrite,
iar ceilali doi sovietnici e r au numii de G u be r n at o r ul -
General.
Despre atribuiunile nal tului Sfat dispune a e z m n t u l
u r m t o ar el e: Al oblastiei Verhovni S fat c uta toate
de obte pricinele oblastii adec, cele de punere la cale,
mplinitoare, a haznelii i iconomiceti; a i der ea pricinile
de apelaie criminliceti i de cercetri, pre cum i acele
de g iudecat politiceti pent ru oriice ave re mi ct oar e
i nemi c to are i pent ru h o t r t ul de moii Vedem deci
c s fatul er a c o m p u s n m aj o r i t a t e a sa din reprezentanii
boerimii bt inae, c el vota legi, le punea n aplicare,
j u d ec a c a u ze civile i penale, hotrnicia moiile i a p l a n a
certurile p ent ru violarea posesiunii. C a m acest ea e r a u i
186
4 D ISPROZIIUNILE AEZMNTULUI

at ribuiunile divanului domnesc din l ai i Bucureti. Ho-


trrile Sfatului, nt ri te cu mul i mea gl as uri lor, nu e r au
sup us e apelaiei i se ad uc e au fr nt r zi er e n t r u n
deplinire, iar feele p ar ti cul ar e p ut eau ca a s u p r a S f a t u
lui oblastiei s se j l ui as c m p r t e s c u l u i S fat prin mijlo
cirea mi nistrului justiiei sau a Ge n er al - P ro c u r a t o r u l u i .
Cu privire la limba de gestiune, a e z m n t u l c u
prinde u r m t o a r e l e dispozitiuni: Pricinile la Verhovni
S fat se vor lucra n limbele rus e as c i mol doveneas c,
dup cum se va cuveni fiinei pricinei, adec: cele de p u
nere la cale a haznalei, criminaliceti i de cercetri, r u
sete i moldoveneti, cu pzirea legiuirii Imperiei Roiei i
cu tinerea drept il or i obiceiurilor p m n t u l u i la ceia ce se
va a ti nge de a p r a r e a dreptului par ti culari lor ; iar pricinile
giudecii politiceti i de ho tr t ur i se va lucra n singura
limba m oldo ven easc i judecile se vor face pe tem eiul
legiuirilor i obiceiurilor M oldovei. Toate publicaiile, or-
dinile, citaiile vor fi scrise rus e t e i moldovenete.
A ez m nt u l ad uc e unel e modificri n m p r i r e a
a dm ini s tr a ti v a Basarabiei. Obl as t ia fu m p r i t n 6 j u
dee i anume: j u d e u l Hotinului cu cap it al a Hotin, j u de ul
Iai cu cap it al a Blti, j u d e u l Orheiu cu c a p it a la Chii-
nu i judej el e Bender, A k k e r m a n i Ismail cte-t rel e
cu capit ala cu acelai nume.
La fiecare t*nut se r nd u i cte un cpitan ispravnic
i 4 asesori s au comisari, dup al eg e re a nobilimei i cu
n t r i t u r a g u b er n a t o r u l u i general . inuturile ce e r a u m p r
ite n ocoale cu cte u n ocola n frunte, iar la s at e cu cte
un vornic, ca re cinuri t rebui au s fie alese de c t r e i s p r a v
nic, nu n t r u al t chip, dec t cu primirea obtiilor i din
nsui locuitorii ce vo r fi sttorniciti i vor ave a n inut
a ve rea lor, d ar nu din oameni de pe delturi, n g r d i n d u -
se put erea ac es tor a cu h o t r r e a datoriei fietecruia.
La t rguri se a g e z a r d u m e o rsneti i crm uiri de
bresle i a n u m e dup legiuirile ruseti. Locuitorii e r a u m
prii n nou clase, ta g m e sau soslovii i an ume: P a r
tea duhovniceasc ( d u h o v e n s t v o ) , m a r e a nobilime (dvo-
r e an s tv o) , boerinaii, mazilii, ruptaii, n egustorii i tr
goveii, ranii sau stenii m uncitori de p m n t, iganii i
Jidovii, a r t n d u - s e dre pt ur il e i pronomiile fiecrei
t a g m e n parte. P en t r u d re a p t a j u d e c a t se r n d u i r la i nu
turi cte un j u d e c t o r i 2 asesori, dup a l e g e re a nobilimii
i cu nt r ir e a g ub e r n a t o r u l u i general.
Vedem deci c a e z m n t u l din 1818 prevedea ca
187
CAP II. O R G A N I Z A I A A D M I N I S T R A T I V A

toate o r ga n el e a dm in is tr a ti ve i judect oret i, de la pr imar ul


sat ul ui p n la membrii nal tului sfat, s a j u n g la putere
prin alegere, ele e r au deci elective. Co rpu l electoral er a res
t r n s i se c om pu n ea din proprietarii ce av e au cel puin
300 de deseatine p m n t i din fiii lor vrstnici. A e z
m n tu l era deci o ad ev ra t constituie larg i liberal,
care a eza Basarabia n hotarele Im periului rusesc alturi de
Polonia, F inlanda i Georgia, care prim ir i ele de la a ru l
A le x a n d ru I constituiuni analoage.

5. REACTI UNEA S U B NICOLAE I l R E G U L A M E N T U L


LUI V O R O N Z O V

Regimul acestui a e z m n t crea pent ru B a s a r a b i a


condiiuni prielnice de dezvoltare, n deplin conf ormit ate
cu vechile sale tradiiuni istorice i n senzul aspiraiuni-
lor populaiunii btinae. G u b e r n a t o r u l Bahmet iev care
er a un om cor upt i foarte ambiios, fu nlocuit prin b
t r n u l g eneral In z o v , care n 1823 fcu loc prinului Voron-
zov, ce fusese g u b e r n a t o r militar al Odessei.
D a r din nefericire, regimul a e z m n t u l u i na inut
mul t vreme. In 1825 muri a r ul A l ex a nd ru Pavlovici,
l und cu sine n m o r m n t i principiile liberale i a u t o
nomiste de care se c l uzi se n cu rs ul domniei sale.
U r m a u l su Nicolae I era un a u t o c r a t din cr et et p n n
talp, c rui a lumea ideilor nobile i u m a n i t a r e i r m
sese necunoscut. A a t de cinovnicii si ngnfa i, corupi,
inculi i intolerani, el i n a u g u r n B as a r a b i a , ca i n ce
lelalte oblastii, s is te m u l restriciunilor politice i naionale,
ca re duse la r sc oa la Decabri t il or i a Polonilor (1830),
pent ru ca sub urmai i si A l exa ndr u II-lea, A l ex a nd ru III-
lea i nenorocitul Nicolae II-lea acest sistem s degenereze
n cea mai odi oas opresiune i exterm inare a n a ion al it i - 1
lor s u b j u g a t e n propria lor patrie.
Sch imbare a de sistem ce se pro du se n regimul ru
sesc ddu t u t u r o r a d v e r s a r i l o r autonomiei Basarabiei i a
felului s u de adm in is tr a i e dup vechile tradiiuni i
obiceiuri moldoveneti, prilejul binevenit p ent ru a pl as a la
I P e t r o g r a d de nun uri le lor c a lom ni oas e mp otr iva ocrmui-
' rii a ut ono me i a sus i n tori lor i a p r t o r i l o r acestei c r
muiri. Uneltirile i ponegririle u no r d u mani ne mpca i ai
n eamul ui moldovenesc din B a s ar a bi a, de p n u r a unui Blu-
dov, Longhinov, Vighel i alii, pri nser n cercurile c on d u
c t o a r e din P e t r o g r a d cu a t t a mai uor, cu c t a pr igul
188
5. R E A C I U N E A SU B NICOLAE I

a p r t o r al intereselor na ional e din B as a r a b i a , care era


mitropolitul Gavriil Bnulescu, muri se n 1821, i u r m a u l
su, un cleric rus, n av ea nici a u t o ri t at ea d a r nici t ra g e r e a
de inim pent ru nevoile p m n t e n i l o r ca meri tosul su
predecesor. i a a s a n t m p l a t c ruvoitorii i clivititorii
Mol doveni lor btinai s g s e a s c cr eza re la cur te a
noului a r i s det ermine a b r o g a r e a constituiei a u t o n o
miste a Basarabiei.
n d a t dup u r c a r e a pe tron a a r ul u i Nicolae I s a
re du s compet in a nal tului sfat, l undu-i-se at ribuiunile
judect oret i, iar n 1828 a e z m n t u l obrazovani ei oblas-
tiei Bas ar abi ei fu a b r o g a t n nt regi me, pent ru a fi n
locuit cu faimosul reg u la m e n t al lui Voronzov, ce primi
s anc i une a arul ui la 29 i anuar ie 1829. Dup dispoziiu ni Ie
noului re g u l a m e n t t oat pu ter ea de o c r m u i r e trecu
a s u p r a g u b er n a t or u l ui general . n locul n al t ul ui Sfat
se constitui a a - n u m it u l sfa t a l oblastiei, ca re nu mai avea
atribuiuni admi ni str at ive, ci se convoca de dou ori pe
a n pent ru a-i da avizul n umai n chestiuni economice.
Membrii sfatului oblastiei nu e r au alei, ci numii de
c tr e g u b e r n a t o r u l general, a f a r d oar de r ep rez ent ant ul
nobilimii care era ales.
In locul c pit anil or isprvnici, a j u n s e r n fruntea
in utu ril or nacialnici rui. Btinaii cari doriau s ocupe
o sl uj b n a dm i n i s tr a i a rii, t rebui au s c u n oa s c limba
ru seas c, cci articolul 63 din re g u l a m e n t o p re a n t r e
b ui n ar ea limbii mol doveneti n actele publice. Cu toate
acestea limba mo ldoveneas c se mai meninea pe ici colo n
acte pn n 1854 c n d di spru cu d es vr ire.
Slujbaii publici nu se mai al eg ea u ca mai nainte,
ei se numi au de c tr e g u b e r n a t o r u l general , ca re din vr e
mea lui Feodorov, de la 1836, n t ru n ia n m n a sa toat
put erea civil i militar. Nu ma i de la 1859 ncoace sfatul
nobilimii dobndi o a r e c a r e influen a s u p r a numirii nacial-
nicilor. R e g u la m e n tu l lui Voronzov desfiin deci a u to
nomia Basarabiei, nlocuind legiuirile m o ldo veneti prin cele
ruseti i in tro d u c n d limba rus n toate actele publice.
Din p u n c tu l de privire a d m in istra tiv nu mai era aproape
nici o deosebire ntre ocrm uirea Basarabiei i cea a celor
lalte gubernii ruseti. n tr e a g a via public se rusificase
i agenii acestei rusificri erau cinovnicii rui, n cepn d cu
g u b e r n a to r u l g e n e ra l pn la cel din u rm zapciu. P e
rioada rusificrii Basar abi ei i deplina ei contopire cu m
tu, S f n t a Rusie, ncepu.
189
CAP II ORGANIZAIA ADMINISTRATIVA

6. T R A N S F O R M A R E A O B L A S T I E I N G U B E R N I E
l I N T R O D U C E R E A Z E M S T V E L O R N B A S A R A B I A

Sist emul ac es ta a u t o c r a t i ce nt ral i st t ot odat , deve


nise foarte c u r n d odios i i ns uport abi l. P o p ul a i un e a i
ndeosebi nobilimea i trgoveii mai cuprini s u po r t a u
numai cu greu s t a r e a a c e a s t a de l ucruri i de aceia ce
reau a ut onomi e i provincial i j u d e e a n . G u v e r n u l
r u s gsi n d re pt i t e pn la un a n u m i t g r a d nzuinele
acest ea a ut ono mi s te i pent ru a Ie satisface i a le c a n a
liza n direciunea s copurilor u r m r i t e de d ns ul , el cre n
1864 i ns tituiunea zem stvelo r, pe c a r e n 1870 o i n t r o
duse i n B a s ar a bi a. Ac eas ta era, ca i ucazul de mpropri e
t ri re a clcailor, o concesiune pe c a r e a bs o l u t i s mu l o
fcu curent ul ui p en tr u const i tu i on al it at e i autonomie,
care se a c cen tu a n Rusia tot mai h o t r t de la rzboiul
Crimeei ncoace, c n d a u t o c r a t i s m u l rusesc suferi, sub
d r m t u r i l e Sevast opol ul ui o n f r n g e r e a a de rui
noas. Pri n noul u ca z al ar u l u i A le x a n d r u Il-lea se i n t r o
duse n Rusia aut o no mi a c om u n a l , j u d e e a n i provi n
cial. Fiecare ora, j u d e i gub er ni e obinu deplin dr e p
tul de a al ege consilii comunal e, j u d e en e i provinciale,
c ompus e din nobili, trgove i i r an i. In c ompet ena
ac es tor dume i a del ega iuni lor lor p e r m a n e n t e cdea
o serie de chestiuni c a r e priviau g os p od r ia local privitoare
la cile de comunicaie, i ns truc iun ea public, al iment a ia,
s i g u r a n a local, pota, serviciul s a n i t a r etc. Ze ms t ve lo r j u
deene co r es p un d ea ze ms tv a g u b er n ia l sau provincial ca re
r eprezenta provincia n t r e a g . Sediul a ces tor ze ms tve e r au
capitalele in ut ur il or i ca pit ala provinciei, Chiinul.
Membrii ze ms tvelor se a l e g e a u dup un a n u m i t cenz din
r nduri le nobilimii, ale o r en i lo r i r an il or . Activitatea
ze ms tvelor pe terenul economic i s a n i t a r er a destul de
apreciabil. In ceia ce privete ns acti vitatea lor pe terenul
politic i cul t ura l, trebue s c o n s t a t m , ca cu puine abateri
onorabile, ele a u servit g u ve r nu lu i a r i s t de i n s t r um en t e do
cile pent ru a t i n ge r ea s copurilor sale de rusificare.
In 1869 s au codificat, cu a ju t o r u l unei comisiuni de
specialiti, legiuirile Basarabiei, folosindu-se t r a d uc e re a
din grecete a lui Man ol ac h e Donici. Dispoziiunile ac es tor
legiuiri privitoare la dreptul civil au n t r a t n codul gene
ral al legiuirilor ruseti, vol umul X par te a I. I a r n 1874 s*a
I nt ro du s n B as a r a b i a , ca i n t oat Rusia, obl igat ivi tat ea
serviciului militar.
7 C O N G R E S U L D E LA P A R I S

Ct rrnd dup ac eas ta, in 1871, B a s a r a b i a pierdu c a


ra ct erul de oblastie au- provincie privilegiat, i deveni
o s i m p l . gubernie a imperiului arist, u r m n d a fi a d m i
ni st rat dup zacoanele ruseti. In 1889 sau s u p r i m a t j u
dectoriile de pace i n locul principiului m o d er n al selec-
iunii at ri bu iuni lor a d mi n is tr a ti v e de cele j ud ect ore ti ,
s a i n t r o d u s n B a s a r a b i a i ns tituiunea rzem ski-nacial-
nicilor cari u ni au ambel e at ri buj iuni a dm ini s tr a ti ve i j u d e
ctoret i n per s oa na lor. M s u r a a c e as t a s a luat, dup
nsi m r t u r i s i r e a lui Batiucov, p ent ru a strpi obi
ceiurile priincioase M oldovenilor, de care ei continuau s
se b u cu re i dup a n ex a re
Obiceiurile mol doveneti t rebui au nlocuite prin cele
ruseti, pent ru c pop ul a i un ea r us s se poat bucur a
de toate prerogat ivel e unei naiuni s t p n i t o a r e n B a s a r a
bia. In aceste condiiuni, nefavorabil e ba chi ar ostile ele
ment ul ui romnesc, fu o c r m u i t B a s a r a b i a p n n p r a g u l
revoluiei din 1905. De la a s a s i n a r e a t ar ul u i A l exa ndr u
II-lea reactiunea cea mai s t ra ni c se mani fe st a n toate
direciunile vieii publice.

7. C O N G R E S U L DI N P A R I S l R E A L I P I R E A LA M O L D O V A
A I N UT U RI L OR CAHUL, B OL GRAD l ISMAIL

De la rpirea din 1812 ncoace, B as a r a b i a a fo r ma t de


4 ori baza pent ru opera iunil e militare ale otirilor ruseti
la Dunre. n 1828 Rusia declar rzboi Turciei, o cu p n d
ca de obicei Mol dova i Mu nt en ia. O c u p at iu ne a rus eas c
a ri lor ro mne dinui p n n 1834, c n d se mplinir
conditiunile t ra t a t u l u i de pace de la Ad ri anopol (1829)
i {arul ddu ordi n otirilor sale de a se r e t r a g e peste
P ru t. n r s ti mpu l acela de 6 ani di s p r ur restictiunile
de comunicaie de la P r u t i Romnii b a s a r ab e ni a v u r
prilej de a m p r o s p t a i nt ri legt uril e economice, so
ciale gi c ul t u r a l e cu fraii lor din Principate. Din acest
contact, deopotriv de rodnic i pent ru unii i p ent ru alii,
Basar abeni i sorbir puteri proas pet e n lupta lor na ional .
Mi car ea na ional de la 1848, ca re cupr insese n v lt oa r ea
ei pe Romnii din Principate, Ar d e a l i Bucovina, nu putu
prinde i dincolo de Pru t, fiindc otirile t ar ul u i Nicolae I
s t t ea u g a t a la h o t a r pent ru a ndu i orice mi care po
litic. Generalii Liiders i Paskievici t r ec ur n Arde al
pent ru a n f r n g e la ria rezistenta M a g h i a r i l o r r s vr -
tii ( A u g u s t 1849)
191
C A P . II . O R G A N I Z A I A A D M I N I S T R A T I V A

Nu t rec ur nici dou decenii de la acele memora bi le n


tmplri, c n d n 1853 un nou rzboi izbucni nt re Rui i
Turci din pricina locurilor sfinte. Rusia voia cu orice pre
s a du c sub proteciunea ei nu numai a e zmi nt el e bi
sericeti i m n st i re ti din imperiul ot oman, ci i pe toi
cretinii ortodoci din Turcia eu r op ea n , cari a t i ng ea u
cifra de mai mul te milioane de suflete. n t r e acetia se soco-
tiau Romnii din Principate, Srbii, Bul gari i i Grecii.
P o a r t a se mpotrivi acestui ames te c i noport un n trebile sale
interne, iar la a c e a s t mpotrivire Rusia r s p u n s e cu dec la
r a r ea rzboiului. Ca de obiceiu, otirile ar ul u i i n u n d a r
Mol dova i o o c up a r . C u r n d n s E n g l it er a i F r a n a
venir n a ju t o r u l Porii i atunci Rusia fu nevoit s re
t r a g n g r a b a r m a t e l e sale din Mol dova i s le nd rept e
spre Crimea, unde Turcii cu aliaii lor a m e n i n a u Seva-
stopolul. Sub zidul acestei ceti se d d u b t l ia hotr-
toare, ce se sfri cu n f r n g e r e a Ruilor, c ont ra c r or a
se c o n j u r a s e i holera i gerul c umpl it (1855). a r u l Ni-
colae I muri de s c rb i r e m u c a r e i atunci fiul su
A le x a n d ru II, se g r bi s semneze t r a t a t u l de pace de la P a
ris (30 Mar ti e 1856), care i mpunea Rusiei n d at o r i r e a de a
restitui Moldovei B a s a r a b i a sudic cu t r g u r i l e Cahul,
Bo l gr ad i Ismail.
M a r e fu bucuria Mol doveni lor c n d veni vestea la
Iai, c con gr es ul de pace din P a r i s a silit pe Rui s dea
napoi m c a r o par te din p r a d a din 1812. Vaile Al exandri
scrise atunci fr umos ul m ar : D r u m bun, ca re a fost
c n t a t de ostaii romni la trecerea P r ut u l u i i n care
gs im u r m t o a r e a strof:
Hai cu D o m n u l S f n tu l,
H aidei peste P ru t,
S pzim p m n tu l
C a r e Iar n a v u t .

Bucat a de p m n t b a s a r a b e a n , ce fusese retr ocedat


Moldovei, cu pr ind ea o s u p r a f a de 10.288 verste p t ra t e
i a d p os ti a o p op ul a iune de 127.330 suflete, ca re se c om
punea din Moldoveni, Lipoveni, G g u i i Bul gari . Lo
cuitorii acestui inut se nvredni cir de a fi c ol a b o r a t la
opera unirii Moldovei cu a r a - R o m n e a s c ntr>o s ingur
ar : Romnia, sub bi necuv n tat a o c r m u i r e a lui Ale- j
x a n d r u I oan Cuza (1859). n p r oc la ma iu ne a sa c tr ^
locuitorii Bas ar abi ei din 1859, noul Domn al Principatelor- |
Unite zicea: V en im printre voi ca D om n i ca Printe ca ^
192 j
8. C O N G R E S U L D E L A B E R L I N

s v a d u ce m bucurie i vindecarea rnilor de care ai


ptim it pn a cum a. Noi dorim ca s primii sosirea noa
str in m ijlo cu l vostru ca un sem n de pace i de m ngere.
i n a de v r , locuitorii acestui inut se b u c u r a r de m
propr ietri rea cl c a il or s v r i t de primul Do mn al Ro
mniei i v z u r cu ochii lor izgonirea c l u g r i l o r greci,
cari s u g ea u m d u v a rii, t r i n d din m un ca i s u d o ar e a
ra n ul u i. Ei fur m ar to ri ocul ari la unele din cele mai
m re e acte din istoria n o as t r c o n t e mp or a n : ntemeierea
dinastiei r o m n e prin C a r o l - V od - c el - C um p t a t (1866) i
apoi la p r o c l a ma r ea n e a t r n r i i (1877).
Oc r m u i r e a mol dovenea sc a i n t r o d u s acolo vechile
legiuiri p m nt e ne , cari fur respect at e de Rui i dup
re tr oceda rea acest or i nuturi p n n zilele noastre. n 1864
Romnii renfiinar vechea eparhi e a Ismailului, a e
znd n fruntea ei pe er udit ul episcop Melhisidec tef-
nescu, care deschise pe l n g s c a un ul su episcopal i
u n s e mi n ar duhovnicesc p ent ru de tep ta rea i l umi na rea
eparhi o il or si. Sub aceiai p r in te as c o c r m u i r e r o m
neasc s a deschis i un gi mnazi u n Izmail i 125 de
coli pri mare pe la t r g u r i i pe la sate cu o popul a iune
col ar de 7000 bei i 944 fete. Bulgarii i Ggu ii ,
cari populau o bun par te din inuturile B ol grad, Cahu l
i Ismai l co nt i nu ar de a se bu cu ra de toate drepturile
i libertile lor naionale, a v n d c entr ul lor n B ol grad.

8. C O N G R E S U L D I N B E R L I N l P I E R D E R E A D I N N O U
A BASARABIEI SUD ICE

D a r bucuria b a s a r a b e n i l o r de a putea c ol ab or a la c o n
s olidarea Romniei noi, n a fost de l u ng d u r a t , fiindc
n 1877 izbucni un nou rzboi nt re Rui i Turci. Otirile
ruseti i n t r a r din. nou n Principate, d a r de a s t d at cu
nvoirea guv er nu lu i romn. ,La n a i n t a r e a lor n Balcani,
Ruii se izbir ns de puternica mpotrivire a Turcilor,
cari sub c o m a n d a lui O s m a n - P a a , se n t r is er la Plevna
a a de stranic, nct la un m om en t dat a r m a t a rus e as c er a
g r a v a m e n i n a t de a fi a r u n c a t n Dun re. Atunci Ma-
rele-Duce Nicolae a d r e s Domni torul ui Romniei celebra
tel eg r am din 19 iulie 1877, n care a r a t c Turcii, n
g r m d i n d foarte mul te trupe la Plevna, a m e n i n a u serios
a r m a t a r us eas c, i pent ru aceia i ceru a j u t o r grabnic.
Atunci Romnii t rec ur D u n r e a , venind n a j u t o r u l Ruilor
Domni torul C ar ol 1 lu c o m a n d a ar ma t ei r us o - r o m n e de la
13 Io n N i s t o r 193
CAP II ORGANIZAIA ADMINISTRATIVA

Pl ev na i o duse !a o d e s v r i t i zb nd a s u p r a lui Os man-


P a a ca re trebui s capituleze cu n t r e a g a sa otire.
Zdrobi nd mpotrivi rea t urce as c la Pl evn a cu a jut orul
Romnilor, Ruii trecur Balcanii i n a i n t a r victorioi
p n n faa Constant inopol ul ui . Turcii ngrozii de s oar ta
capitalei lor, s e m n a r armistiiul de la S a n -S t e f a n o ca re fu
s u p u s spre revizuire con gr es ul ui de pace ce se nt ru ni la
Berlin sub preedinia lui Bi smark. Acolo Rusia cu tot le
g m n t u l ei sol emn de a respecta i nt eg ri t at ea teritoriului
Romniei, revindec i obinu re tr oc eda r ea in utu ril or ba-
s a r a b e n e na poi at e Moldovei n 1856.
Zd a rn i ce r m a s e r s t rui n el e lui M. Koglniceanu
i I. C. B rt i anu , delegaii Romniei, de a convi nge pe
membrii c ong res ul ui des pr e n e dr e pt at ea s t r i g t o a r e la cer
ce ni se fcea prin despoierea noastr de o poriune din
p a trim o n iu l nostru, ca re nu a r fi numai o d ur er e a d n c
p ent ru na iunea ro m n , ci ea a r d r m a n snul ei orice
n cre dere n t ria t ra c t a t e l o r i n s f n ta paz a t t a prin
cipiilor de dr e pt at e a b s ol u t , c t i a d r e pt ur il o r scrise.
Aceste mul te consideraiuni, fur s up u se de I. C. B rt i anu
naltei aprecieri a Mar el ui Consiliu Euro pe an , dup ce
M. Kog lni ceanu cetise n ai nt ea C o ng re su l ui binedocumen-
t a tu l su memoriu, n ca re a r t c du p dr e pt at e nici
o par te a teritoriului ei a c t ua l nu trebue s fie dezlipit de
Romnia. Renapoierea unei pri din B a s a r a b i a c t r prin
cipatul Moldovei, prin t r a c t a t u l de la 1856, a fost un act
de dr ep ta te din par te a Europei. Cci trunchierea de la
1812 nu putea s se n d r e p t e a s c nici prin faptul, nici
prin dreptul de cucerire. La 1812, B a s a r a b i a fcea parte
d i nt r un Pri nci pat a crui aut on omi e fusese sol emn m r
turisit de toate t ra ta te le ce se n ch ei as er mai nainte
nt re Imperiul Rus i Ot om an .
Mai cu s e a m t r a c t a t u l de la C u c i u c - C a i n a r g i ' recu
noscuse Domni lor Moldovei i r ii -Romneti calitatea
de suv er an i i stabilise c B a s a r a b i a face par te din Mol
dova. Aa d a r B a s a r a b i a e r a o a r r o m n e as c , cu insti-
tuiuni i legi romneti , foarte l mu ri t p s t r a t e de M.
S. I m p r a t u A le xa nd ru I. Acest respect al vechii na i o na
liti er a f or m u l a t n rescriptul mp er ia l care confirm
o rg a n i z a i u n e a a dm i n i st r at i v i j u d e c t o r e a s c a acestei
provincii n u r m a alipirii sale de Rusia, fr ca s se fac
acolo cea mai mic deosebire ntre B a s a r a b i a de j o s i cea de
sus. Nici la 1878, precum nici la 1812, nu se poat e cere
Romniei B a s a r a b i a pe ba z a unui fapt s au unui drept de
194
8. C O N G R E S U L D E LA B E R L I N

cucerire. Ea ap a r i ne unui Pri nci pat pe care nsei Rusia,


n tot cur sul ultimului su rzboi cu imperiul turcesc, la
primit i l'a t r a t a t ca pe un s t at i n d e pe nd e nt i aliat. De
al t mi nt r el ea chiar de la nceput ul campaniei, Rusia a n
cheiat cu Romni a o conveniune, prin c a r e i-a g a r a n t a t foa
rte l mur it i nt egri tat ea a c t u a l a teritoriului r omnesc.
I n si s t nd a s u p r a faptului, c la ncep ut s a ce ru t Ro
mniei numai trecerea a r m a t e l o r imperiale spre Balcani i
mai apoi o efectiv cooperaie militar, i c otirile n o a
stre au l upt at a l t u r i de t rupele .ruseti pent ru dobnd ire a
izbnzii depline, Koglni ceanu cont inu zicnd: S a invo
cat spre a susine r e t r oced ar ea Basarabiei, amintiri de glorie
i de izbnzi militare. Da r, n t r u n a a l u n g ir de rz-
boae a r m a t e l e ruseti s au distins pe multe c mp u ri de
btlie i i-au p r e u m b l a t gloria p n sub zidurile Adria-
nopolei. i cu t oate acestea, nu li se re cun oa te un
drept de proprietat e a s u p r a regiunii Balcanilor.
S a u mai pus nai nt e i c ons ider a iuni de recunot in .
Romni a tie s-i mpl in ea sc datoriile de mu lumi re ; ea
a dovedit a c e a s t a t o t d ea un a . Ea nu-i uit nici istoria, nici
numel e bi nefctorilor ei; ea cinstete n Cat eri na-cea-
M a r e i n Nicolae I, pe generoii fptuitori ai t r a t a t e l o r
de la C ai n ar gi i de la Adri anopol. D a r c e a i aduce
t ot odat ami nt e i de toate acele sacrificii pe c a r e i le-a
i mp u ns pent ru mr ir e a, i zb n da i gloria Rusiei. Ea nu poate
uita c de la Pe tr u- c el -Ma r e p n n ziua de astzi, ea a fost,
pe r n d i s imult an, baz a oper a i uni lor militare ale Rusiei,
g r n a r u l u nd e se a r poviz ionau a r m a t e l e ei, chi ar atunci
c n d ele se o pr e a u dincolo de Dun r e, i t ea tr u l prea de
multe ori al es chi ar de Rusia, precum cele mai groazni ce
zbruncinri. Ea ine minte, n fine c la 1812 a pi erdut n
folosul Rusiei j u m t a t e din Mol dova, adic B a s a r a b i a din
P r U t ' p n n Nistru.
D a r cu toat dr e pt at ea a a de evi dent a cauzei
noastre, a m pu t a i a Romniei er a h o t r t i nu mai p u
tea fi zdrni ci t. Rusia, voia cu orice pre s t e a r g
orice ami nt ir e cu privire la n f r n g e r e a ei din rzboiul
Crimeei i s-i a s i g u r e accesul la Dun re, de unde con
gr es ul din P a r i s o silir s se r e t r a g . Ambiiuni jignite
i interese meschine de ordi n politic i economic, fcur
ca diplomaia rus eas c s r m n inaccesibil a r g u m e n t e l o r
a a de c o n vi n g to a re ale Romnilor. n e l e a s mai dinainte
cu Austria, ca re oc up a se Bosnia i Her egovi na, Rusia
s trui cu orice pre a s u p r a cesiunii Basarabiei, pe care con-
195
C A P . II . O R G A N I Z A I A A D M I N I S T R A T I V A

g re ul i-o i confirm, t re c n d peste orice sim de d rep


tate i omenie fat de fraii ei de a r m e de la Plevna.
n schimbul acestei du re r oa se pierderi teritoriale, Ro
mn ia ocup D obrogea , pent ru a-i deschide p r i n t r nsa
u n dr um de-a dreptul spre mare. G u ve r n u l r o m n trebui
s se conformeze hot r r il or congresul ui, r e t r g n d a u t o r i t
ile r omne de dincolo de Pru t, fr s fi s e m n a t vre-un act
formal de cesiune. La 1 Octomvri e 1878 aut ori t i le ruseti
l u a r n s t p n i re inuturile retrocedate. i cu ac es t prilej
s a adeveri t c u v n t u l lui Beaconsfield, c n politic
i n gr at i tu di nea este adeseori r s p l a t a pent ru cele mai bune
servicii.
Capitolul III
P O P U L A I U N E A BA SARABI EI

1. Catagrafia din 1817. 2. Rutenii i Lipovenii.


3. A rm enii i G rec ii.t- 4. B ulgarii i G g u zii.
5. Evreii. 6. iganii. 7. Colonizrile
in B a sa rab ia . 8. Coloniile n e m e ti. 9 Coloniile ruseti
i czceti. 10. Prepon deren a etnic a M oldovenilor
i soarta colonitilor rom ni din C au ca z.
11. R ezistena R om nilo r fa de m surile de rusificare

I. C A T A G R A F I A DI N 1817

B a s a r a b i a era o a r a e z a t n d r um ul t u t u r o r n
vlirilor i lipsit de muni nal i cari s poat da popu-
laiunii scutul i a d p o s t u l cuvenit n timp de restrite.
P e nt ru aceste motive ea n vechime n a pu tut fi bine po
pul at . Regiuni ntregi r m n e a u pustii i chiar b r um a de
c ul t ur i civilizaie ce se prinsese pe al ocurea, t n j ea din
pricina nesttorniciei v r e mu r il o r $i a necontenitelor nvliri
poloneze, czceti, t t r et i, turceti i muscleti. Nu
este deci de m i ra re dac pe vr eme a anexrii ei la Rusia,
n u m r u l populaiunii a ti ngea de abia cifra de 300.000 s u
flete. D a r cu toate acest ea nu trebuie s s c p m din
vedere c pe acea vreme Mol dova n t r e a g nu avea o
popul a iune mai m a r e de 800.000 suflete.
n d a t ce se mai a e z a r lucrurile, o c r m u i r e a rus easc
puse la cale o nou c a t a g r a f i e sistematic pentru a stabili
n u m r u l exact al populaiunii. Pe calea a c ea st a s au p u
tut c o ns t at a n 1817 n B a s a r a b i a 92.946 de gospodrii care
dau ap ro xi ma ti v cifra de 482.630 suflete. Vedem deci c
n u m r u l populaiunii spori deodat cu restabilirea pcii
i linitii n ar .
C a t a g r a f i a oficial ne d a nu mi t e indicii pent ru a putea
stabili i na ional it at ea a ces tor locuitori. Pe l n g Mol-
devenii ndigeni se pomenete nc i de Evrei, Greci, A r
meni, B ulgari i G guzi ca el emente etnice deosebite. Nu se
pomenete cu nici un c u v n t de Turci i Ttari. Acetia
se r e tr a se r cu d es v r i re din raiale i din Bugeac od at
cu c de re a a c es t or ceti. D o a r ici colea de se mai pri p
ea cte un Turc prin satele moldoveneti. Despr e un caz
de ac es t fel din inutul Hotinului ne povestete n at u r a l is t u l
Haquett. Dup izgonirea Turcilor din raia, unul din mai
marii lor a j u n s e r n m a re mizerie. Atunci ranii, fcndu-
197
CAP III POPULAI UNEA BASARABIEI

li - se mil de fostul lor s tpn, h o t r r s-i dea pnea de


toate zilele. O delegaie porni la Hotin pentru a cere. n
voirea aut or it i lor pentru a ceas t a. La n t re ba r ea g en e r a
lului c o m a n d a n t ce ocupai e vor s dea Turcului, ranii
r s p u n s e r : S ocupe a doua slujb n sat ul nostru, s
pasc vitele.
C t privete pe Evrei, Greci, Armeni i G g u zi , n u
m r u l lor er a di spre nt fa de n u m r u l Moldovenilor indi
geni. Datele re ce ns m n tu l ui de la 1817 a r a t n B a sa r ab i a
3.826 familii evreeti, 640 familii greceti, 530 ar menet i
i 482 bul gre t i i g g uz e t i, la u n loc deci 5478 fami
lii ner omne. Restul de 91.048 de gospodrii e r a u mol
doveneti. Intre aceste e r au socotite i cele c te va mii
df familii rutene sau ucrainene.

2 . RUT E N I I I LI P OV E N I I

Rutenii sau Ucrainenii nu sun t bstirii n Basar abi a.


Ei s u n t pribegi pe p m n t u l Moldovei, venind, precum sa
a r t a t mai sus, din Podolia i Pocuia nvecinat. In patria
lor p m n t u r i l e e r a u s tpni t e de Polonezi cari i puneau
la mu nc g re a i-i a s u p r e a u peste m s u r . P en t r u petecul
de p m n t pe care se h r ni a u, ei t rebui au s fac proprie
t arului 100 150 zile de clac pe a n i s-i mai dea pe
d e a s u p r a nc i dijma din roadele cmp ul ui i din prsila
ani mal el or. In Moldova ndt ori ri le vecinilor fa de pro
prietari e r au cu mul t mai u oa r e i de aceia iobagii u cr ai
neni se folosiau de orice prilej pent ru a fugi peste Nistru
n Moldova. F ugari i acetia nenorocii se a e za u ca l
turai, cci a a se numi au oamenii strini de a d u n t u r
fr cpt i u, ce se a d p os t i a u prin satele moldoveneti,
i t ri au cu gzduitorii lor romni n cea mai bun priete
nie. In unele s at e Ucrainenii sau contopit chiar cu Romnii;
n altele ns, ei, primind necontenit ntriri de dincolo de
Nistru, au cov r it pe Moldovenii bt inai i au izbutit
a li i mpune chi ar limba lor. Aa s au uc r ai ni za t sate n
tregi n inutul Hotinului i Cern ui lo r, unde ntlneti
rzei cu nume neaoe romneti, da r cari nu n el eg nici o
vorb r o m n e as c . Cei ce se folosesc deci azi de limba
u cr a in ea sc n acele regiuni ale Romniei nt regi te nu sunt
cu toii de obr ie r ut ea n. O p ar te din ei sunt, ce-i drept,
urmai i b ej enari lor ruteni din Podolia i Pocuia, d a r alt
par te destul de n s e m n a t s u n t Moldoveni rutenizai, cari
trebuie readui la contiina originei lor romneti.
198
3. A R M E N I I I G R E C I I

Pe vre me a anexrii Basar abi ei n u m r u l Rutenilor din


t inutul Hotinului er a ne ns emna t. Dov ad a cea mai bun
pent ru a c eas ta este faptul c comisiunea de r e c e n z m n t
din 1817, numi t de Rui, nu a mi n te t e cu nici un c u v n t
de ei. Comisi unea pomenete de Greci, Armeni, Bul gari ,
G g uz i i Evrei ca populajiuni deosebite, d ar de Ruteni sau
Ucrai neni nu se pomenete deloc. N u m r u l lor trebue s
fi fost a a de ne ns emn at, nct put eau fi trecui n izvodul
Moldovenilor. C a t a g r a f i a a r a t n u m r u l gos pod r ii l or din
inutul Hotinului 21.701. Cr ed c nu greim dac a d m i
tem c o treime din aceti g os podar i e r a u de Ruteni. Dac
mai a d o g m Ia acetia i cele 1200 familii de Lipoveni,
cari pribegiser din motive religioase n B a s a r a b i a , put em
c on s ta ta c pe vre me a rpirii Basar abi ei t rai au acolo a p r o
ximativ 8000 de familii ruseti. Restul de a p r o a p e 84.000 de
familii e r au de obrie mol dovenea sc sau ro m ne a sc .
3. A R M E N I I I GRECI I '

A rm e n ii s au a e z a t n B a s a r a b i a cu m u l t vreme
nai nt ea Rutenilor i Lipovenilor, venind n prile noas tre
din Armenia-Mi c ce e r a a e z a t n prile Ciliciei cu capi
t a l a Sis. n 1375 r e g a t u l lor c z u n manile p g n i l o r i
atunci Armenii se m p r t i e r n rile medi terane; o par te
din ei pribegir n regiunile pontice, a j u n s e r n Mo l do
va i de aici n Polonia. Pe timpul lui Al exa ndr u- cel -Bu n
Armenii se a e z a s e r de-a binelea n Mol dova, unde ei,
ca cunosct ori ai m p r e j u r r i l o r din Levant, d ob n di r c u
r n d o m a re n r u r i n a s u p r a negoului moldovenesc. Din
c a u za concurenei pe ca re Armenii o fceau n eg us t or il or
moldoveni, i nicidecum din motive religioase cci Ro
mnii su nt cel mai t ol era nt popor din lume ei fur n t r o
vreme persecut a i n Mol dova. ncolo Armenii, t r in d n
bun n elegere cu Moldovenii btinai, depr ins er limba
romn , d ar p st r n du - i neatinse datinele, obiceiurile i
legea lor s t r m o e a s c . Ei t ri au pe la t r gu r i ca negust ori
i pe la sate ca ar e nd a i . In cu rs ul timpului n u m r u l lor a
s c zu t foarte mult, a a c azi deabia a ti ng e cifra de 2000.
Grecii s au r s p n d i t n Mol dova, n n u m r mai mare,
n umai prin veacul al XVII-lea. i ei t r i a u din nego prin
t r g u r i i ca a r e n da i de moii pe la sate. M a r e era n u
m ru l lor pe la m n s t ir i ca c l u g r i i ca s lujbai m n s t i
reti. C u r n d Grecii, m b og in d u- s e din nego i a r n -
die, se ncus cr ir cu vechile familii boereti i pe calea
a c ea st a do bnd ir cu v re me a m a re rost n trebile rii.
199
CAP III POPULAIUNEA BASARABIEI

Pe timpul domnilor fanarioi influena lor n s tat i n bi


seric er a c ov r itoa re. Limba greceasc era do mi nant n
biseric, n coal i n via public. La nceput ul v e a
cului al XlX-lea Grecii e r a u rspndi i n B as a r a b i a i
aveau c entr ul lor la Ode ss a, unde lu fiin asociaia lor
potilic Eteria cu scopul de a elibera Grecia de sub
j u g u l turcesc (1814). Copo d l stria, ministrul m p r a tu l u i
A l exa ndr u I, n s u a r u l sprijiniau mi care a eteritilor,
n fruntea c r o r a se gs ia A l ex a nd ru Ipsilanti, c u m n a t u l
lui Ka t a k a z y din Chiinu. Numeroi e r au Grecii n orael e
de la Dun re. n cimitirul din Ismai l se lu i mp or ta nt a
h ot r r e cu privire la r s coal ^et eri st . n l aza ret ul de la
Sculeni se ntlni Ipsilanti cu o mu l de ncrede al lui Mihai
Vod Suu pentru a pune la cale r s co al a g receasc din
Mol dova (1821). Cu un c u v nt Grecii din O de ss a i B a s a
rabia au j u c a t un rol foarte i m p o r t an t n mi care a eterist
a lui Ipsilanti. De atunci n u m r u l Grecilor a sporit cu
mul t n Bas ar a bi a, unde co nt i nuau a se ndeletnici cu ne
goul i cu c u l t u r a p m n t u l u i ca mari proprietari.
4. B U L G A R I I l GGUZI I

B ulgarii s au a e za t n B a s a r a b i a numai n a doua


j u m t a t e a veacului al XVlII-lea. Ei s u n t pribegi din t a r a
lor de bat in pe ca re o p r s i au din pricina as upr ir il or
ce le n d u r a u din par tea Turcilor. De cteori a r ma t e l e
ruseti a j u n g e a u la Dun re, se g si au B al g ar i cari s f r a
ternizeze cu Ruii i s le ofere serviciile lor. La r e t r a g e
rea Ruilori aceti Bul gari e r a u compromii n ochii T u r
cilor i t rebui au s se expatrieze, u r m n d a r m a t e l e ruseti
n re tr ager e. Unii din acetia r m n e a u n Mol dova i
B a sa r ab i a, alii p t r u n d e a u mai a d n c n l un t ru l Rusiei,
u nd e se gsi a m ul t p m n t pustiu care-i a t ep t a pe culti
vatorii si ndeosebi n guber ni a Cherzonului . P r o p a g a n
da ru se as c lucra nt re Bul gari pent ru a-i n d em n a s se
aeze n Rusia i ndeosebi n regiunile cucerite de c u r n d
de la Ttari.
Pent ru nt i a dat se pomenet e de bejenari bul gari
n B as a r a b i a n 1709 n timpul rzboiului r us o-t ur c de
atunci. Rzboaele dintre Rui i Turci ce u r m a r dup
a c eas t dat oferir m ul to r Bul gari prilej de a se expatria
pentru a-i c u ta n B as a r a b i a i n Rus ia -Nou o nou
patrie. C a t a g r a f i a din 1817 a r a t 12 s at e b a s a r a b e n e locuite
de pribegi din s udul Dunrei, a e za te toate nt re l a l p u g i
L ung a. Satele aces tea a d p os t i a u 482 familii b ul gre ti
&. E V R E I I

i 38 familii moldoveneti. Cpet enia lor e r a u n o a r ec a re


Copceac.
In timpul de fat 7 dintre aceste sate i a nu me : Dis-
ghinge, Ches su, Be-Alma, Bourci, C i a d r - L u n g a , Tomai
i G a i d a r s u n t locuite de G g u zi , ceia ce dovedete c
ele fusese i n temei at e de ei. Gguzii s u nt n e a m de o b r
ie pecenego cum an o turc, c a r e a m b r i a t legea
cretin, d a r i-a p s t r a t limba na i onal t urce as c , mai
c u r a t ca a Turcil or i n eati ns de i nfluena a r a b , dup
m r t u r i a unui a dintre fr untai lor. G g u zi i t ra ia u n
m as s comp ac t n Dobroge a i se n t in de a u n s ud pn
s,.re Va r na . De acolo ei a u pribegit spre No rd i, t re c n d
D u n re a, s au a e z a t n Bugeac, n t em ei n d acolo s at e
m p r e u n sau a l t u r i de Bulgarii pribegii i ei din aceleai
regiuni, n a c el a timp i din aceleai cauze.
Dup rpir ea B as ar abi ei n u m r u l B u l g a ri l o r i G
gu zi lo r sporia mereu. S t p n i r e a r u s e as c sprijinia cu
toate mijloacele a e z a r e a lor m B u g e a c , u n d e era m ul t p
m n t pustiu p r s i t de Tt ari . i a a s au p u t u t n j gh eb a
acolo 43 de s at e b u l g a r o - g g u z e t i ca re se b uc ur p n azi
de o a n u m i t aut onomi e, g a r a n t a t lor de fostul g u v er n
rusesc i de C uza- Vod din vremea c n d acest e sate fusese
retrocedate Moldovei deodat cu n t r e g s ud ul Basarabiei.

5. EVREII

De Evrei se pomenet e de mu lt n Mol dova. N u m r u l


lor ns n vechime n a fost niciodat mare. C n d a j u n g e a u
s fie prea numeroi, Do mn ul i izgonia din a r a peste
h o t a r n G a l i c a i Podolia, de un de veni ser n Mol dova.
Aa s a n t m p l a t b u n o a r pe vr e m e a lui P et ru-Vod-
chiopul. Hi t ri au din nego, d a r nu se pu teau lua la n
trecere cu Grecii i Armenii, cari e r a u i ei meteri nen-
tecuti n b re as la comer ului , a v n d vechi legt ur i cu re gi u
nile levantine. Numai n c u r su l veacului al XVIII-lea
Evreii n cepu r a p t r u n d e n n u m r mai m a r e din U c ra in a
n t r gur il e Moldovei dintre P r u t i Nistru. n t r o vreme ei
e r a u or nd ar i pe la v ad ur il e Nistrului, nl ocui nd pe Mol
doveni i Greci, p n ce c pi ta nu l de Soroca ceru n d e
p r t a r e a lor. Ei fceau nego cu horilc, pe ca re la n
ceput o a d u c ea u din U cr ai na, iar mai apoi nfi inar vel-
nii pe Ia conacuri le boereti. N u m r u l lor a sporit foarte
mu lt pe v re me a rsboiului r us o-t ur c de la 1806 1812, fiind
c n vremea aceia g r a ni a spre Polonia i U c r ai n a era
201
CAP III PO PU LA I U N EA BASARABIEI

deschis, n g d u i n d Evreil or i n t r ar e a n Mol dova cu mic cu


m a r . A e z m n t u l de la 1818 i consi der ca o t a g m deo
sebit i di spune ca ei s fie mpr i i prin t a g m a n e g u s
torilor, a t r go ve i lor i a l ucrt ori lor de p m n t dup n-
d m n r i l e lor. Spre deosebire de celelalte t a g m e ei nu
put eau dobndi proprieti rurale, a f a r de prticele din
loc pustiu din s i ng u r a s t p ni re a haznal ei pent ru s m n -
turi i pentru a face fabrici. Li se n g d u e n s a ine n
o r n d v n z a r e a b u tu ri l or la moiile haznalei i par ti cu
lare, a ine mori, velnii, berrii i alte a c ar e t ur i a se me nea
acest ora, nefiind ei nici de c um volnici a s t p n i norodul
de legea cret ineasc. C a t a g r a f i a de la 1817 a r a t 3.826 de
familii evreeti n Bas ar a bi a.
N em ii i Velicoruii s au a e z a t n B a s a r a b i a n umai
dup alipirea acestei ri la Rusia.
Din cele a r t a t e mai s us vedem deci c, dintre toate
nea mur ile cte t r e sc azi n B as a r a b i a , Romnii s au Mo l do
venii s u n t populaia cea mai veche din a c ea st f r umoa s
i bi n ec uv nt at ar . Toate celelalte nea mur i conlocuitoare,
venind mai t rziu n B a s a r a b i a , gs ir acolo pe Moldoveni
ca singuri btinai ai rii. Grecii a u venit din ost ro av el e
lor n d e p r ta te , m n a i de dorul de c t i g i de mrire.
Armenii s au a d p o s t i t la noi dup c de re a re gat ul ui lor
de la mal ul Mediteranei. Lipovenii s a u b u c u r a t de os pi tal i
t at ea i t o ler an a rii n o a s t r e ca nite biei credincioi
u r m r i i pent ru cr edi n a lor bisericeasc. Rutenii sau U c
rainenii s au oploit n regiunile de la no rd ul Bas ar abi ei ca
nite pribegi nenorocii i fr c p t iu , fugi nd de la vetrele
lor s tr m o e t i din Galiia, Pocu ia i Podolia pent ru c n
patria lor nu mai put eau s up o rt a obijduirile p ro pr ie ta
rilor de p m nt . Evreii au nv li t n B as a r a b i a venind din
Galiia, Podolia i U c r a i n a p ent ru c la noi p ut eau nvrt i
mai bine trebile lor negust oreti . Bul gari i i G g uz ii au
e m i g r a t din Dobroge a de u rg i a Turcil or p ent ru a gsi n
B ug eac un trai pacinic i linitit. Toi ci a u venit la noi
i s au a e z a t n mijlocul nostru, cu g n d bun i cu dor
de munc, au fost primii din pa r te a R omni lor b t i
nai, urzitorii i pst rtor ii vechilor tradiiuni politice i
c ul t u r a l e ale Basarabiei.
Din n semn r il e ca ta graf ie i oficiale ruseti de la 1817
vedem deci c pe v re me a rpirii Bas ar abi ei se g s iau
acolo 96.526 de gospodrii cu 482.630 de suflete, cari se
m p r i a u dup na ional it at e pre cum a r a t u r m t o a r e a
tabel
202
CAP III. P O P U L A I U N E A BASARABIEI

6. I G ANI I

iganii nu s u nt pomenii n c a t a g r a f i a rus e as c de la


1817, fiindc ei n acea vreme nu e r a u go spo dar i de
sine st t t ori , ci robi pe moiile domneti, boereti i m
nstireti. Cu toate acestea ns ei s u n t pe l n g R o m
ni populaia cea mai veche a Basarabiei. O b r i a lor trebue
c u t a t n seminiile cele robite i s u b j u g a t e din India, de
unde fuseser ridicai de Tt ari pe timpul lui Dz engh is -Han ,
a crui mp r i e se nt indea de la porile Indiei p n la p o a
lele Carp a il or. De aceia iganii se n umes c p n azi n
D a n e m a r c a i n unele regiuni ale Germani ei Ttari, iar
n Moldova se numi au T t r a i suburbiile t r g u r i l o r
locuite de igani ca b u n o a r la Suc ea v a i Iai. Dup
credi n a fals c a r fi venit din Egipet, ei s au numi t i
Fa raoni.
Cu stpnii lor t tari, iganii a j u n s e r n rile n o a
stre, unde se pomenet e de ei n cele mai vechi documente;
a a i-au gsit Ruii n Bas ar a bi a, u nd e n 1856 sau n u
m r a t 11.589 de igani. A e z m n t ul de la 1818 a r a t
c ei se m p r i a u n dou gru p ur i i an ume: unii se aflau
sub nemijlocita s t p n i r e a haznalei i se o c r m u i a u de
c tr e nsei o r g a n e l e oblastei, ( i g a n i - d o m n e t i ) , iar alii
e r a u robi ai prii duhovniceti, ai dvorenilor, ai boeri-
nailor, mazililor i negust ori lor, a t r n n d cu d e s v r i re
de la acetia. iganii haznalei pltiau bir sub numi rea
de dajdie. iganii parti culari e r a u slobozi de toate de
obt e a t t ale haznalei, ct i cele obteti dri, r nduel e
i havalele. Toate strile, a f a r de igani i Evrei, ave au
deplin slobozenie a intra n s luj ba m p r t e a s c i a
dobndi prin slujb cinuri i alte nvredniciri.
U n c l t o r englez, William Macmichael, ca re trecea la
1817 prin Chiinu, povestete despre igani c ei nu e r a u
n trebui n a i la c u l tu ra pmnt ul ui , ci, ca unii erbi n Rusia,
c p t a u voie de la s tpnii lor s r t c e a s c prin a r ,
n schimbul unei dri a n u a l e sau oboroc, exe rci tnd feliurite
m e t e u gu ri mecanice. Taxa s e suiea la 18 lei pe a n de cap
de familie i ei c l t or ia u n cete de la 50 pn la 60 de c o r
turi, d uc nd cu dnii toat a v e re a lor, t b r n d cu vitele lor
c ar e pt iau m p r e j u r i o cu p n d u - s e mai mul t cu c l d r -
ria. Aa t ri au cei mai muli igani, d a r era o al t cl as di n
tre ei, cari vieuiau n orae, u nd e a j u n g e a u dulgheri, piet
rari, croitori, ciubotari i l utari. Aseti din u r m , cari ave au
ca s st at orni c, vorbi au r om n e t e ca i localnicii; ceilali.
204
7. C O L O N I Z R I L E N B A S A R A B I A

ns cari rtci au, vorbi au un idiom al lor, i din c o m p a


ra rea a te n t a u nor cuvinte din ac es t idiom cu limba v o r
bit n I nd os t an, s|a scos principalul a r g u m e n t a s u p r a
obriei lor din India. In 1861 ei au primit libertatea.
In inuturile Bli, Orheiu, Chiinu i Cet at ea -Al b se
g s es c sate ntregi de igani. Cele mai cuno sc ut e sate i
gneti s u n t F a r a o n ov ca i C ai r n j u d e u l Cet at ea-Al b
i Miclueni n apropierea Chiinului.

7. COLONI ZRI LE I N B AS ARABI A

P m n t u r i l e pr s it e de Tt ari n B ug ea c t rec ur n
s tp ni rea st at ul ui rusesc. i cum acest e p m n t u r i e r au
pustii i nelocuite, o c r m u i r e a rus e as c chem coloniti
strini spre a-i ae za acolo. A e z m n t u l de la 1818
prevede, c bejnarii strini, sub num irea de coloniti se
vor primi spre a se statornici cu locuina in oblastia B a
sarabiei pe tem eiul prvililor ce se pzesc n Rusia i s vor
folosi cu o politiceasc i personaliceasc slobozenie supt
aprarea ocrmuirii i h a zn a u a va drui lor slobozenie de
plata drilor ce s u n t drepte ale ei, aiderea i a h avalelor
( sarcinilor) p m n teti, n curgere de pa tru ani din vrem ea
ce se vor aeza, i a n u m e a t t pent ru colonitii de pe mo
iile statului, ct i de pe cele parti culare. Slobozenia p er
sonal iceasc precum i slobozenia de pl at a dr il or i
h a v a le l or pmnt e ti a t r a s e r pede foarte muli colo
niti n Bugeac. Int re acetia se g s iau foarte muli Ro
mni, apoi Nemi, Rui, Cazaci, Bu lg ari i G g uz i.
La nceput Moldovenii fugiau cu dui umul dincoace
de Pru t, t em nd u -s e ca robia m uscleasc s nu fie i n
t ro du s i n noua oblastie, precum se practica ea n celalte
pri ale Rusiei. Numai n u r m a d ec la ra iun il or noii
o crmui ri c se vor respecta vechile datini i obiceiuri
p mnt e ti , rani i moldoveni ncepur s se nt o ar c la
vetrile lor prsi te. Alii se a e z a r n Bugeac, fun d n d
acolo mai multe sate romneti , ca re prin nsei numirea
lor a r a t o br i a r om n e a s c a fondtor il or lor, de pild:
Spinoasa, T amb ur , C pr io ar a , F r u m u i c a - N o u i Veche,
C at a r g i u, Sat u-Nou , Bulboca, Mol dovanca , Moruzeni, V
ratic, Rzl eanca, Ialpugeni, Va le a-Per ju lu i, Brezoaea, G r
dina, Baba .a. La F n t n a - Z i n e l o r i C i m e au a- V r ui a
triesc azi Bulgarii; fondatorii romni ai ac es tor s at e fur cu
v r e me a asimilai sau n l t u r a i de bejenarii b u l ga ri cari se
aciuir acolo. Satele acest ea fur desclicate de Moldoveni
205
CAP III. P O P U L A I U N E A BASARABIEI

numai dup 1817, fiindc n c a t a g r a f i a oficial din acel


a n nu le g s i m pomenite. Se vede deci c i Moldovenii
co nt ri bui r n t r o m s u r destul de l a rg la colonizarea
Bugeacului, deopotriv cu Nemii, Bulgarii, G guzi i i
Ruii.
n B a s a r a b i a se poate o bs er va ac el a sistem de c o
lonizare, ca i n celelalte (inuturi romneti ce se g s iau
s ub s t p n i r e a s tri n. P r e c u m s t p n i re a a u s t r o - m a g h i a r
din B a n a t Tr a ns il v an ia i cea a u s t r i a c din Bucovina
sprijinia acolo col oni zarea strinilor, d nd u- le p m n t u
rile cele mai bune i sprijinul cel mai efectiv la n t e m e
ierea gospodriilor, a a fcea i g u v e r n u l rus n B as a r a b i a .
Cci i acolo Romnii se colonizau fr n d e m n u l i a j u
torul statului, ca Nemii, Ruii i Bulgarii, ci m n a i de di
verse nevoi, cu mijloacele lor modes te i cu hrnicia ce-i
carac te ri zea z.

8. C O L O N I I L E N E M E T I

Nemii veni r n B a s a r a b i a la n de mn ul g uv er n ul ui r u
sesc. Cea dinti echip de coloniti nemi veni din r e gi u
nile Varoviei i se aez n Bugeac, n 1814 i a n u m e
de-a l ungul a pe lor Coglnic, C e a g a i S a r a t a . Acolo ei, c u
pr in z nd p m n t c t le trebuia, primir de Ia o c r m u i r e
scutire de dri i a j u t o a r e bneti pent ru a-i ntemeia
gospodrii. Echipa a c eas ta n u m r a peste o mie de familii
ca re n j g h e b a r s atele B o ro d tio, Tarutino, K u lm , Maloia-
roslav, Crasnoe, Leipzig, Cleatia i K atzbach, a e
zate toate pe mal ul Coglnicului i ale af luen il or si
Anciocrac i Ceaga.
n 1816 sosir n B ugeac cete de coloniti francezi
cari descl icar satele: Fere cham pe noise, Brienne, Paris
i Areis, a e zat e i ele pe Coglnic, la g u r a Ceaghei i
mai s us de ea. n a nu l u r m t o r venir coloniti g er ma n i
i f o r ma r s at ul Teplitz. In iulie 1824 i 1828 sosir colo
niti elveieni din c an t o n u l L a u s s a n n e cari descl icar sat ul
a b a pe limanul Nistrului, mai j os de Cet at ea-Al b. n 1833
venir coloniti din Wi i rt em be r g i din al te regiuni ale
Germaniei sudice, pent ru a ntemeia colonia G n a d en t h al .
n a n u l u r m t o r se nfi ri par coloniile F riedenihal i
Lichtenthal. n anii u rm t o r i luau fiin satele nemeti:
D en new itz, F ioffnungsthal, Sarata , N eu-Paris, G nadenfeld,
Freudenfeld, M ariafeld, R osenfeld, Olendor, S o p h ie n th a l
i Sabolota. Coloniile g e r m a n e se b u c u r a u de o l a rg a u t o
206
9. C O L O N I I L E R U S E T I I C A R A C E T I

nomie local, for m nd trei ocoale cu ce ntr u co mun la Ta-


rutino.
Colonitii g er ma ni primir la a e z a r e a lor 130.612
desetine de p mnt , e r a u seutii de serviciul mi li tar i se
b u c ur a u de largi drepturi cu privire la conduc ere a trebitor
obteti, astfel c ei i put eau deschide coli i biserici
pent ru n d e s t u l a r e a nevoilor lor c ul t u r a l e i confesionale..
Nemii ce s a u a e z a t n B ug ea c e r a u mai toi reformai
i numai 6 la sut de legea romano-catolic. La 1856 s au
n u m r a t n B as a r a b i a 24.159 de Nemi. De at unci ncoace
n u m r u l lor a sporit pe calea n a t u r a l a na ter il or , cci
coloniti noi n a u mai venit n Bas ar a bi a.
Alt e leme nt etnic fa vori zat de o c rm u fr e a rus eas c
er a cel bul gre sc, c a r e la s t r u i n a ge ne ral ul ui Inzov, de
felul su Bu l ga r, primi de Ia a r u l Al ex a nd ru 1, pe l n g
d re ptul de a se c rm u i prin sine nsu, i al te nlesniri i
privilegii c a m n felul coloniilor g e r ma n e. n condiiunile
aces tea a a prielnice spori n u m r u l coloniilor bul gre t i
i g g u ze t i la 57. n 27 din aceste colonii t re sc G guzi ,
fie singuri, fie a m e st e ca i cu Bul gari . n 1856 n u m r u l lor
a ti ngea cifra de 42.216 suflete.

9. CO L O N I I L E R U S E T I l CZ ACE TI

Ruii au cont ri bui t n t r o mai mic m s u r la coloni


za r ea Basarabiei. n e l e g e m sub Rui pe Velicorui sau
Moscali, pe M alo rui sau R u teni ( Uc rai ne ni) i pe Cazaci.
Velicoruii au s t r b t u t n B as a r a b i a n n u m r relativ mic,
ca cinovnici, clerici, neg us tori i meseriai. Ei s au a e z a t pe
la orae' i n umai rareori la sate. G u v e r n u l r u s avea n
Rusia sudic vas te t erenuri de colonizare i nici nu prea
n g d u i a Ruilor de a se a eza n B as a r a b i a . Dre pt d ov ad
pent ru a c ea st a servet e faptul c g u v e r n a t o r u l Feodorov,
n decursul activitii sale a dm in is tr a ti ve (1834 1853),
a ridicat din B a s a r a b i a 48.000 de f uga ri rui i i-a expediat
peste Nistru. Puinii ce-au mai r m a s i cari au venit mai
apoi fur colonizai n Bugeac. U r m a i i ac es tora, sporii
prin el emente rutene, f or meaz popul a iunea r u s e a s c din
j u de u l Ctii-Albe.
Cazacii din B a s ar a bi a au venit din Dob ro ge a , unde
se r efugi as er pe vr eme a Caterinei, c n d a c ea s t a le d r m
siciurile de la p r a g ur il e Nipruui. n 1807 A l e x a nv d ru I
iert pe fugari pent ru vechea lor n es up un er e i-i chem n
B a s ar a bi a. Acetia venir de se a e z a r acolo, f o r m n d 2
207
C A P . III. P O P U L A I U N E A B A S A R A B I E I

polcuri czceti: polcul B u gea cu lui i po lcu l Dunrei.


Dup t e rm i na r ea rzboiului, o par te din ei se n t o a r s e r n
vechea lor patrie c zc eas c de la pr ag ur i, alii r m a s e r n
Bas ar a bi a, i n t r ir rnduirile cu volontiri moldoveni
i se st at orni ci r n Bugeac, f or m n d acolo coloniile sau
staniile militare: A c m a n g it, S taro -C o za re i Volontirovca,
care este c u r a t ro m ne a sc , toate trei a e za te n j ude ul Ce-
tii-Albe. n vre me a rzboiului r us o-t ur c de la 1828 1829
aceti Cazaci amest eca i cu Romni se const it uir din nou
n t r un polc d u n r e a n , care lu par te activ la luptele din
Balcani. Dup t e rm i na r ea rzboiului isprvile lor fur
r s plti te prin danii de p m n t u r i i pronomii de tot felul.
De aceiai p r int eas c p u rt ar e de g r i j din par te a s t
pnirii ruseti se nvrednicir i muli veterani rui ca re se
a e z a r n Bugeac, i nt emei n d satele: N icolaevska, Con-
stantinouca, Cercheti, M arinovca, M ihailovca, Uspenscaia,
Carnolevca, S tep a no uca . a. Tot atunci se nfi ri par i
satele igneti Faraonovca i Cair, care toate primir o r
gani za ia c z c e as c . Locuitorii a c es t or sate a ve a u o o r g a
nizaie g r n i e r ea sc : n vreme de rzboiu fceau p ar te din
a r m a t a de opera iune, iar n timp de pace ndepliniau slujba
de grniceri la Prut .

10. C O L O N I I L E A G R I C O L E E VR E E T I

O c rm u i r ea rus e as c a fost preveni toare i fa de


a e z a r e a Evreilor n B a s ar a bi a. Ei se n g r m d i r tot mai
mu lt la t r gu r i i g uv er nul rusesc n g d u i lucrul acesta
pent ru Bas ar a bi a, pe c n d n interiorul Rusiei Evreii e r au
oprii de a ce ae za la orae. ar ul Nicolae I ddu un ucaz
prin care se permitea Evreil or de a se ae za n B a s a r a
bia n n u m r c t de mare, a si gur n du -I i- se chiar scutire
de biruri pent ru 2 ani. Evreii din Podolia i gu ber nia Cherzo-
nului obineau scutire de biruri pent ru 5 ani, dac t receau
Nistrul i se a e z a u n B a s ar a bi a. S ub m pr e j u r r i l e ac e
stea n u m r u l Evreilor b as ar abe ni sporia mereu. Negoul,
ndeletnicirea lor de cpetenie, nu-i mai putea hrni pe toi.
i at unci s a luat m su ri ca s se fac din ei i lucrtori
de p m n t. Spre ac es t scop s au nfiinat n B a s a r a b i a 16
colonii agricole evreeti i anume: L om acina (jul. Hoti-
nul ui ); M er e m uc a , Liublin, Vrtojani, Cpreti, Sguri a,
Brciova, Du mbr veni , S t a r u c a , Telenetii-Noi (jud. Soro-
cei); Al exandreni i Valea lui Vlad (jud. Bl i); Sibca
i Ni col aevca-BIagoda i (jud. Orhei ); Gr t e ti i Cons ta n-
208
II P R E P O N D E R E N A ETNICA A M O L D O V E N IL O R

tinovca (jud. Chiinu) i Roman u i (jud. Ti ghi na). n


satele acestea sau colonizat 1 0 . ^ 9 de Evrei, formgndu-
se 1082 de gospodrii evreeti.
P lanul acest a de a pune pe Evrei la mun ca cmpul ui
fusese conceput mai nainte de m p r a t u l Iosif II cu pri
vire la Evreii din Bucovina. Da r porunca m p r a t u l u i n a
pu t ut fi ndeplinit acolo, fiindc Evreii preferar s p r
seasc Bucovina dect s se dedice agriculturii. Ceea ce n
cercase n z a d a r m p r a t u l Austriei, pr ea c izbutise s
realizeze ar ul Rusiei. Dar c u r n d se a r t c Evreii
n aveau predispoziiuni pentru c ul t ur a p m n t ul u i i prsila
vitelor. Cci n scurt vreme se adeveri c colonitii evrei se
ndeletniciau cu negoul, l s nd munca c mpu lu i n s ea ma
r a n i l o r cretini. Evreii fceau nego cu vite, piei, ln,
tu t un etc., iar o g oar el e le a r e n d a u la alii. Dup un timp
o a r ec a re ci ncepur s se r e t r a g la t rguri, v d z n d p
m nt uri le lor la Moldoveni. Astfel sau risipit cele 16 co
lonii evreeti, iar p m nt u ri le lor trecur iari n s t p n i
rea celor ce le cultivau i a p r a u de veacuri. Astfel a dat
gre ncer car ea gu ver nului rusesc de a deprinde pe Evrei
la a gr ic ul tu r . n 1856 sau n u m r a t n B as a r a b i a 78.751
de Evrei.

11. P R E P O N D E R E N A ET NI C A M O L D O V E N I L O R
f*SOART, A C O L O N I T I L O R M O L D O V E N I D I N CA U C A Z

n int ervalul de la 1817 pn la 1856 popul a iunea B a


sarabiei a sporit de la 482.600 la 990.274 de suflete dup
datele oficiale a d u n a t e de A. Zaciuk n scrierea sa s t a
tistic de la 1862. El recunoat e c pe vremea aceia B a
s ar ab ia era o provincie r o mne as c , fiindc 3 / 4 din n
t r e a g a ei populaiune e r a u Romni sau Aoldoveni. B a s a
rabia este popul at de Moldoveni zice Zaciuk care
fac 3 / 4 din n u m r u l n t r e g al locuitorilor ei. inuturile
Chiinu, Bli i Soroca s u nt locuite numai de Moldoveni;
n inutul Hotinului ei su nt amest eca i cu Ruteni; n i nu
turile Tighinei i Cetii-Albe ei su nt amest eca i puin cu
elemente pribegite de pretutindeni (Nemi, Bul gari i Rui),
cari s au a e z a t pe la t r gu r i cu nvoirea ocrmuirii.
Moldovenii su n t un neam de oam eni cari slluesc
de veacuri n inuturile de la m iaz-noa pte i cele din inima
Basarabiei, ei prin urm are trebue privii de adevraii
btinai ai rii. N um ai n inuturile de la a m ia z -zi ei s'ati
a e z a t nu d e m u lt i au cuprins locurile prsite de Ttari.
f 14 Ion N i s to r 209
C AP . III. P O P U LA I U N E A B A S A R A B I E I

Aproape toi rzeii i g r m a d a cea mar e de steni precum i


mulimea cea mar e a t rgove il or fac parte din acest neam.
Din m r t u r i a a c ea st a rus e as c a a de preioas
vedem deci c Zacuik confirm co ns t at r il e noas tre
de mai nainte, c n d a m a r t a t , c singuri Romnii sunt
btinaii Basarabiei, de vre me ce celelalte neamur i co n
locuitoare su nt elemente pribegite de pretutindeni. Despre
Rutenii din i nutul Hotinului zice Zaciuk c p a r a fi
btinai acolo. De fapt ns , s a ade veri t c ei nu sunt
dect urmi i pribegilor nenorocii din Galiia i Podolia
cari s au a d p os ti t la noi dincoace de Nistru.
Dup datele oficiale a d u n a t e la 1856 de Zaciuk, t r
iau atunci n B a s ar a bi a 990.000 de oameni, dintre cari
736.000 e r au Moldoveni, ca re fceau 74 %. Restul de 254.000
e r a u neromni, adec 2 4%. Din n u m r u l acest a revenia
a s u p r a Uc rai nen il or 12%, a s u p r a Evreilor 8%, a s u p r a
Bu lgar il or i G g u i l o r 4, 8%, a s u p r a Nemilor 2,4%,
a s u p r a iganilor 1,1%, a s u p r a Velicoruilor 0, 6% i restul
a s u p r a Grecilor, Armenilor, Polonilor etc.
Av nd n vedere c pe atunci Grecii, Armenii, i g a
nii i o bun p a r te dintre Evrei se folosiau de limba mol
doveneasc, put em c o ns t at a c n ciuda celor 40 de ani de
domnie r us eas c n Bas ar abi a, a r a a c ea st a i p s t r a s e
c a r a c te r ul ei moldovenesc din vechime.
Sporirea populaiunii pe calea creterii' n a t u r a l e i a
colonizrii a d us e cu sine fcu c c u r n d se simi n B a s a r a
bia lipsa de pmn t, mai al es n regiunile, unde nobilii
i mn s ti ri le deineau proprieti ntinse. Din pricina
a ceas ta muli Moldoveni din prile Hotinului i Orheiului
se l s a r ademenii de agenii rui de colonizare de a-i
prsi bra zda s t r m o e a s c i de a em ig ra n Caucaz,
n p re a jm a Cutaisului, u nd e se g s es c pn azi mai multe
aezri moldoveneti. Despre s oa r ta acest or pribegi ne
norocii ni s a p s t r a t u r m t o a r e a relaie de la 1896:
Moldovenii din B a s ar a bi a er au ademenii de a se aeza
pe mal ul Mr ii -Negre n Cauca z. i ce fel de privilegii, i
ce fel de m e te ugu ri nu s au nscocit pentru a nlesni treaba
aceasta! Da r pentru a lupta cu puterile nemiloase ale n a
turii, era nevoie c omul s se deprind de veacuri, sa fie bine
oelit pentru a putea r b d a a c eas t clim i a putea
lupta mpotr iva firii. Pen tr u a-i putea ntocmi trai ul n
aceste st rmt ori , pent ru a nu se c u t r e m u r a fa de n e a j u n
surile lor i a nu da n d r t, trebuia s fii pironit de st nc
ca Promet eu, de c t r cerin istoric, de neputin de a
2t0
12 REZISTENTA R O M A N ] L O R F A A D E R U S I FI C A R E

iei din aceste locuri slbatice. Colonitii moldoveni, c r e s


cui n alte mpr ej ur r i, venii acolo pent ru a gsi o patrie
mai bun, au gsit n loc de rai, precum li s a fgduit,
nevoie, boal i moarte. Un ir l ung de mo rmi nte de-a l ungul
r mu l u i Caucazul ui , iat tot ce a r m a s din a c eas t ne
reuit colonizare.
12. R E Z I S T E N A R O M N I L O R FAA DE M A S U R I L E
DE RU SI FI CA RE

D a r cu toate a p s r i l e admi ni str a iei ruseti, momelile


i agitaiunile ei pent ru emi gr ar e, cu toate ncercril e de
rusificare prin coal i biseric, Moldovenii autohtoni
sporiau mereu i la n u m r i p s t r a u neati ns c a ra c te r ul
ro mne sc al -Basarabiei. F or a a ceas t de rezisten puse
pe Rui pe g n d ur i, cci ei i d d eau bine s e a ma c B a
s a r ab i a r m n n d r o m n e as c ; va rvni mai c u r n d sau
mai t rzi u la unire cu celelalte ri romne. P e n t r u aceste
motive a r u l Al ex a nd ru III ns r c in a pe la 1890 pe Ba-
tiucov s studieze pricinile pent ru ca re Moldovenii din
B as a r a b i a se rusific a a de ncet i cu anevoie. Batiu-
cov c u t a s se achiteze de n s r c i n a r e a ce primise, c l
torind n toate inuturile Basarabi ei spre a st udi a la faa
locului ra port uri l e etnografice. n u r m a ce rce t ri lor fcute,
el a j u n s e la u r m t o a r e l e concluziuni:
Noi s p u n e m hot rt c nu n um ai in f u n d u l B a sa ra
biei, u n d e popula iun ea a r a m a s n trea g romneasc, dar
chiar la Chiinu a m nt lnit M oldoveni, cari nu tiau
un c u v n t rusete. Dac voim ca populaiunea ruseasc
s nu se rom anizeze, dac voim ca Basarabia s nu aju n g
obiectul dorinilor i agitaiunilor romno-file, atunci trebue
ca prin m ijlocul coalelor s ne g r b im a face ca m car
ju m ta te din ranii m o ldo ven i s devie Rui.
C o n s t a t n d u - s e deci c popul a ia Basar abi ei a r m a s
n t r e a g r omne as c , g u v er n ul rus, u r m n d s fatul lui Ba-
tiucov, lu ms uri ca m c a r j u m t a t e din rani i romni
s devin Rui. C u m ns coala nu putea schimba pe
Moldoveni n Rui a a de repede cu m doria P e t ro g r a d u l ,
s a re c ur s la un al t mijloc mai simplu i mai u or de
aplicat, la mijlocul falificrii i den at ur ri i statisticei ofi
ciale, un mijloc apl icat cu a t t a perfidie de Ma ghi ar i n
Arde al i de Austrieci n Bucovina fa de popul a iunea
aut oh t on r o mn eas c , ca re din a n n a n s cdea la n u m r
n loc s sporeasc, ac eas ta, firete numai n condicile
oficiale
211
C A P . III. P O P U L A I U N E A BASARABIEI

n 1897 sa fcut o nou n u m r a r e a populaiunii i cu


acel prilej s a gsit n B a s ar a bi a 1.935.412 de suflete,
n m s u r a ns n ca re popul a iunea sporia, s cdea n u m r u l
Mol dovenilor n mo a vertiginos. Un d e la 1856 ei ddeau
74 % din n t r e a g a populatiune, la 1897 procentul lor a pa r e
s c zu t la 56 la sut! Se vede deci foarte l mur it c avem
nai nt ea noas tr date statistice fal i pl zmui te dup
reeta lui Batiucov. Felul repartizrii populaiei pe j ude e
i naionaliti, l n veder eaz tabloul de pe pagi na 213,
al ct uit de N. Durnovo.
De la 1897 popul a iunea Basarabi ei a sporit neconte
nit pe calea n a t u r a l a na ter il or i prin imigrri continue
de dincolo de Nistru. U n nou r e c e n s m n t oficial nu s a
mai fcut ns de atunci ncoace. Statisticile ce sau fcut
n 1912, cu ocazi unea ani versri i de o sut de ani de la
anexiunea Basarabiei, a r a t o popul a iune de 2.496.054 s uf
lete, dintre ca re 1.273.251 b r ba i i 1.225.803 femei. S t a
tisticile ruseti se ferir ns de a a r t a n u m r u l Mo l do
venilor indigeni. nsui fostul ministru al arul ui , Casso,
observ n scrierea sa Rusia la Dunre, c A n u a r u l Ru
siei, care este editat de comitetul statistic ce ntr al al Mini st e
rului de Int er ne din P et r o g r a d , n u m r n d naionalitile
ce locuiesc n B as a r a b i a nu face m en iune de Moldoveni,
cu toate c ei constitue mai bine de j u m ta te din populai
unea total a Basarabiei. Scrierile j u bi la re de la 1912 re
duc n u m r u l Mol dovenilor la 48%, ceia ce nu cor es punde
a de vrul ui . Inexact it at ea ac es tor date a fost co mb t u t
de d. P. Dicescul, ce era memb ru n consiliul imperial din
P e t ro gr a d, n t r un r a p or t c tr ministerul Instruciunii P u b
lice, s us in nd cu mul t dreptate, c n u m r u l Mol doveni
lor n B a s ar a bi a este cu mul t mai mare, f or m nd peste
75 % din n t r e a g a populaiune. Dup co ns t at r il e mai noi,
popul a iunea Basarabi ei at ingea la 1918 cifra de 2.725.000
de oameni, ca re se re part i zau dup na ional it at e n u r m
torul mod:
Pop ul a iu ne a a c ea s t a t re t e n 12 o ra e i 2576 sate
i ctune. Desimea populaiunii este de 64 de suflete pe
chi lomet ru pat ra t. D i n t r o mie de o ameni 721 s u n t ra ni
cultivatori de p m n t i 230 trgovei, ce se ndeletnicesc
cu industrie, comer i profesiuni libere. tiutori de ca rt e
s un t numai 2 0%. N u m r u l b r b a i l o r nt rece pe cel al fe
meilor la a r ; la o ra e su nt mai multe femei dect brbai.
Din c o ns t at ri le de mai s us se despr inde un fapt m
b u c u r t o r i a n u m e c Bas ar a bi a, n ciuda t u t u r o r ncer-
212
a
a

<
<

<
<
<

D
H

C
Q
O
-J

o.
tu
2:
tu

O
2f

f
H-
f

a
c
C
1
~

c>
J U D E U L V N e m i,

2
B u lg a r i i

>J
Malo i

55
55
55
Romni E v re i Greci, A r
V e l.- R u i G guji
meni etc

O
O
%9I I

O
o>
1

CD
161.000 52,2 54.0 00

CM
H otin I 307 .0 00 17.64

OO
12. R E Z I S T E N T A

O
O
O
O

h-
co
00

CO
III 156.000
CM

S o ro c a VII 21 9.000 28.000 14.19

O
O
O
1

VI 154.000 27.000 2 ,2 %

>ra
VI 2 1 2.0 00 72,6 12.9 12.9

CQ
1
ROMANILOR

O
O
O


Orhei V 213.000 II 176.000 82,5 4.75 26 .0 00 12.25 0, 5 %

O
O
O
0 0 0 '6 l


IO

O)
55

I 198.000 53.0 00

CM
Chiinu

OO
0
O
O
O
00091
55

CO
T ig h i n a VIII 195.000 52,8 32.000 16.36 8,44 18 ,4%

0
O
O

O
O
O
O
0

co
TT
CM

V 106.000
OO

C e ta te a-A lb III 265.000


OO

0
O
O
O

>
FAA D E RUSIFICARF

O
O
O
55

o>
Ism ail IV 244.0 00 44.5 53.000 21.9 4,5 18 ,2%

000 S6' I 000S601


CO

La un loc 373.0 00 18,9 2 2 9 .0 0 0


CO
C A P . III. P O P U L A I U N E A BASARABIEI

cri ior v r jm a e , a r m a s ceia ce fusese din vechime, o


ar romneasc. Cercet ri le istorice confirm n toate afr-
ma i un ea unui f r u nt a mol dov ean din Sfatul rii din
Chiinu, c n B as a r a b i a numai Romnii s u n t btinai,
ct vre me concetenii lor de alte limbi s u nt oaspei mai
m ul t sau mai puin bine venii.
C a pi t o l u l IV

MPROPRIETRIREA r a n i l o r n b a sa r a b ia

1 Teama ranilor de robia m u sclesc


2. Tocmelile agricole sub Rui i contractul normal
3. U ca zu l de mproprietrire din 1861
4. Legea ag rar din 1919

1. TEAMA R A N I L O R DE ROBI A M U S C L E A S C A

Am a r t a t mai su c dezrobirea r a n i l o r din Mo l


dova s a fcut sub domnia lui C ons ta nt in -Vod - Ma vr o-
cordat, cu mul t vre me mai nainte ca n rile vecine.
Atunci rani i moldoveni redo bnd ir libertatea de a se
mu ta de pe o moie pe alta, dup bunul lor plac. Tot atunci
s a fixat claca cu 12 zile pe an. Ruii gs ir n B a s a
rabia dou categorii de cultivatori de p m n t i anume:
steni cu p m n t propriu cari se numi au i rzei, i
r a n i fr p m n t propriu, aezai pe moiile boereti,
m n st i re ti i ale haznalei ruseti. Dup vechiul obiceiu
moldovenesc, ranii primiau de la p ropr ietar 3 10 flci
de p m n t de fiecare cap de familie pent ru h r a n a lor,
pltind o a nu mi t sum de bani n n u m e r a r i mai d nd
nc i dijm pn la 4 zecimi din t oat e produsele acelei
poriuni de p m nt . Deosebit de a c eas ta n a r u l mai er a
dat or s mu ncea sc boerului sau mnstirii 12 zile pe
an, s-i aj ut e la go spodr ie i s-i trimit r n da i la
curte. rani i pziau pdu ri le proprietarilor, a v n d ns
dreptul de a ridica u sc tu ri le d i n t r nsele. Ei trebuiau
s nt re in n bun s t ar e drumurile, sta vi la ri Ie .a. De
altfel ei e r au liberi de a se mu ta de pe o moie pe alta,
dup ce-i ndepliniau toate ndat ori ri le lor fa de vechiul
proprietar. Acesta era regimul sub ca re t ri au ranii n
B a sa r ab i a la 1812.
Pe vremea aceia ns rani i din Rusia t ri au n con-
diiuni cu mult mai grele i mai a p s t o a re . Acolo dinuia
nc robia ranilor. Boerul r us era s t p n u l ab so lut al
r a n u l u i ; el l putea folosi la orice munc, c n d voia i
c t voia. El l putea vinde ca pe vitele n e c u v n t t o a r e sau
da zestre u r m a i l o r si. r a n u l din Polonia fcea 100
150 de zile clac pe an, i ar femeia i fetele lucrau fr
215
CAP IV M P R OPRIETRIREA A R A N lip R

nici o socoteal l curtea boereasc. Pret ut indeni el era


gl ebae ad^crl pt us sau lipit p m n tu lu i cum se zicea pe
moldovenete
ranii notri b as a ra be n i cu no t ea u m pr e j u r r i l e ac es
tea foarte bine, auzindu-l e cu g ro a z din g ur a miilor de
fugari, cari veniau sracii s se aciueasc n Moldova.
Pent ru aceia Basar abeni i se ngrozi r , a f l nd c {ara lor
fusese alipit la Rusia cu toat pr avos lavnici a ei. Ei se
temeau, i cu drept cuvnt, c sub noua ob ldu ire ruseasc
vor cdea i ei n s tare a de ne a gr robie, n care vegetau
mujicii rui. De t eama a c ea st a ei fugeau cu miile din
coace de Prut, n Moldova liber, unde se put eau bucura
de vechiul obicei al pmnt ul ui .
In Februari e 1816 rani i din Rchitna, un s a t a e z at
pe p r ul cu ac el a nu me ca re despr{ia inutul Hotinului
de inutul Cernui lor, se r u g a r cu lacrmi c t r e a r u l
ruse'sc, noul lor s t pn , s fie lsai n obiceiurile lor cele
moldoveneti, pe care le-au a p u c a t de la btrnii lor, i s
vin n floare precum au fost, ca s s l vea sc numele m p
ratului i ei i urmai i lor, i s petreac t ot d ea un a supt
dregtorii Moldovii, p m n ten i de ai lor, precum er au
deprini i se n el egeau n vorb. C ei alte rndueli
nu pricepeau ci numai ct li se a d o g a u necazurile i
greutile.
Din c auza a c ea st a n u m r u l fug ari lo r dincoace de P r u t
sporia mereu. U n r a po rt c on t e m p o r a n spune c fugarii
se tot n mu l i au i ofierii veniau s-i ca ut e la noi, unul
din ei gsi ndu-i chi ar moart ea. U n cor don puternic de
Cazaci se for mase de-a l ungul P r ut u l u i pentru a mpiedeca
fuga populaiunii moldoveneti, m n a t de t ea ma m s u
rilor luate de noua stpni re.
Fu ga r a n i l o r puse pe g n d u r i pe noii st pni tori
ai Basarabiei, cari vedeau cu ochii cu m se risipia a r a . .
De aceia Ruii nu n d r z n i r s i n tr odu c n noua oblastie
regimul lor a g r a r , ci grijir s a si g u r e r a n i l o r r es pect a
rea vechilor obiceiuri p mnt ene, de care se b uc ur a u sub
bl n da obl d ui re mol doveneasc.
In c unos cutul rescript al ar ul u i Al ex and ru I c t r e
g u b e r n a t o r u l Bahmetiv, prin care se p ro mu l g a ut onomi a
provincial a Basarabiei, gs im u r m t o r u l pas ag iu privi
tor la rani : i nc mai cu di nadi nsul lucrtorii de
p m n t s afle n t r acest bine nceput ul spre o des ft at
fericire a soartei lor. Ei su nt obosii de giugul ce'demul t
au fost pus a s u p r a lor, prin lcomie i necunotin. Acea
?16
2 TOCMELILE AGRICOLE

stat orni c i tare privighiere a ocrmuirii trebue s ra-


zime spre a fi i slobozi de un a se me nea cumpl it ru
In a e z m n t u l p r o m u l g a t atunci se prevede c
ranii sau stenii pe temeiul de mai nainte i vor pzi
dreptile a nu . atrna persoana lor de la stpnitorii
p m n t ul u i pe carele se afl ei locuind. Averea lor s *
fie a p r a t de tot felul de ocoliiri sub privighierea o c r
muirii oblastei. Toi de obte locuitorii r a ni ce se afl
locuind pe drepte moiile lor, sau pe a haznalei, sau pe
moiile al tor stpni, vor fi ndatorii a plti la hazne bir
i a r s p un d e havalele pmnt eti , acele care se vor aeza
dup de obte m p r i re n oblaste, precum pent ru cheltue-
lile otirilor acele dup legiuri hotrte, pent ru inerea
cailor, potei i a st an iil or de pot, a i der ea i pent ru
inerea d r um ur il o r celor publice. P e nt ru c ti guri le cu
ca re se folosesc ranii pe p m n t u l haznalei, vor plti
la haz nea adetiu l bnesc dup t ocmeala ce osebit se va
ncheia cu dnii, c n d se vo r face t rgu iri l e publicarisite
pentru toate condeiele de r s u m a t u r i a hasnalei, ce se
dau n ni meal, la care va trebuT a se lua s ing ur temei
obiceiul de mai nai nt e ce cuprind: a) plata de fiecare
familie n bani cte un galben, iar de burlac cte gium -
tate gelben; b) darea dijmei sau a zecea parte din pne
in greutate, aiderea i din f n u l ce vor face i vor a d u n a
ei; c) plata gotinei pe oi; d) plata deseatinei pe stupi i
rm turi; e) plata vdrritului, dijm a sau a zecea parte
din vin u l ce vor face din vii i din poam ele ce vor str n g e
din livezi; f) plata pogon ritulu i pe s m n tu rile de tutun.

2. T OCMELI LE A G R I C O L E S U B RU I l C O N T R A C T U L N O R MA L

ranii de pe moiile p ar ti cu la re aveau s dea h a z


nalei gotina, deseatina, v d r r i t u l i pogonritul. I a r pen
tru folosirea pmnt ul ui , ei e r au datori a mplini lucrul
i ndat ori ri le n folosul s t p ni l or acelor moii dup c u
prinsul a e z m n t u l u i Moldovei. In condiiunile acestea
ranii ncepur a prinde ncredere fa de noua s tp n ir e
i a se rentoarce pe la vetrele lor pr s ite din B a s ar a bi a.
C um ns se g s iau unii boeri, dar mai ales a r e n
dai, cari nu se sfiau de a n e ndre pt i i obijdui pe r a ni
la tot pasul, ce r nd u -l e mai multe zile de clac, l undu-l e
i dijm mai mar e decum scria Ia pravil, d n d astfel
ra ni lo r anz la nemu l umi ri i emi gr ri , o c r m u i r e a r u
seasc se vzu nevoit de a sili pe proprietari la respec-
217
CAP IV M PROPRIETRIREA r a n i l o r

t area dispozitiunilor legale privitoare la tocmelile agricole.


Pri n ucazul din 24 Ia n ua ri e 1834 proprietarii de moii fur
silii de a ncheia, de bun voe, cu ranii de pe moiile
lor tocmeli agricole, prin ca re s se s tt orni ce as c d r e p t u
rile i datoriile r a n i l o r fat de proprietari, d ar i a
proprietari lor fa{ de r a n i D a r cu toate acestea se
g s iau muli r a ni cari nu-i puteau a p r a t o t d ea un a cu
succes drepturile lor i r m n e a u pgubiji i nelai de
proprietari i ar enda i. P e nt ru a n l t u r a ac es t neajuns,
s t pni re a i ns ntocmi un contract normal, pe c a r e l
tipri i n r o m ne te il mp r i la steni, pent ru ca s
se foloseasc de el la ncheierea tocmelilor agricole cu
proprietarii ( Mart ie 1846).
Oricum zice d. Z. Arbore, un bun c u n os c t or al
Basar abi ei r m n e n e t g d u i t ac um, d up. toate actele
ce se p s tr e az de pe acele timpuri n a r hi va de la Chi-
inu, c g uv er nu l rusesc, c o n t r a r obiceiului su de a robi
pe rani, dr u in d s at e nt regi cu p m n t i locuitori cinov-
nicilor i general il or si, n a voit a face ac ea lucru
tocmai la hotarele imperiului i a l s a t sl obod r n i m e a
r o m n din Bas ar a bi a. C a u z a acestei dispozitiuni a fost
n gr ij o ra r ea , de a nu pierde a c ea st poporati une munci
toare, ca re a r fi fugit cu mic cu mare, dac n B a s ar a bi a
sa r fi i n t r o d u s robia mus cl eas c.

3. U C A Z U L DE M P R O P R I E T R I R E D I N 1861

In condifiunile acest ea viefuiau ranii b a sa r ab e ni pn


la 1861, F ebr ua ri e 8, c n d a p r u ucazul de dezrobire
i mpro pri et r ir e a clcailor, uca z ce izvor din mrini-
mozi tat ea aru lui Al ex a nd ru II-lea. In Bucovina i T r a n s i l
vania actul acest a se produs ese nc la 1848, iar n Ro
mni a pe timpul lui Cuza- Vod. Pen tr u a ne putea da
sea ma de n s e m n t a t e a acestui act pentru rni me, act
care a p r u i n limba mol doveneas c, a j u n g e s ne
reamintim c a f a r de rzei, cari ave au p m n t u l lor
propriu, mar e a mul i me a r a n i l o r navea nici o palm
de pmnt , ci se hrnia n conditiunile cunoscute pe p
m n t ul boeresc sau mns ti re sc. P en t ru a pune c a p t mi
zeriei acestui p rol et ari at agricol, veni ucazul arul ui care
hot r ca r a n i l o r s li se fac par te din p m n t u l boeresc
i mnst iresc, muncit de dnii de veacuri n s udo ar ea
feei lor, firete, n schimbul unei drepte despgubir i pen
tru proprietari. Dispozitiunile acestea loviau ns a d n c n
218
-- " H i,.'
3. U C A Z U L D E M P R O P R I E T R I R E DIN 1861

interesele mat er iale ale boerimii, ca re era deprins s ex


ploateze munca clcai lor i mizeria lor Boerii b as arabe ni
se ridicar mpotriva a c es t or m su ri de dre pt at e social i
de umani t at e. Pent ru a zdrnici reforma, ei trimiser o
d eput a iune la Pe tr og ra d , n frunte cu C o ns ta n ti n Moruzi
i Nicolae Cant acuzi np, pent ru a st rui pe lng t a r ca
ucazul de mpro pri et r ir e s nu fie aplicat n B as ar abi a,
fiindc acolo dezrobirea r a ni lo r sa r fi d e s v r i t nc
pe timpul Moldovei. Este a d e v r a t c dezrobirea vecinilor
se fcuse nc n v remea Moldovei, d a r ucazul arul ui
nu prevedea numai dezrobirea, ci i mp ro pr ie t r ir e a r a
nilor, i tocmai a c eas t dispoziiune c u t a u boerii s o
nconj oar e i s o z d rn ice as c . Dar nu izbutir cu pl a
nurile lor egoiste i meschine, fiindc h ot r r e a aru lu i de
a face dre pt at e celor muli er a femr. Pri n protestele lor,
ei reuir d oar de a a m n a apl icarea reformei pn la
1869, c n d ea s a nfpt ui t i n Bas ar a bi a.
Ba mai mul t chiar! m p r op r i et r i r e a cl c a il or b a s a
rabeni s a fcut n t r o m s u r cu mul t mai larg i mai
priincioas pent ru ei ca n celelalte pri ale imperiului
rusesc. Un d e rani i din interiorul Rusiei primiau de cap
de familie numai cte o desetin i j u m ta te de pmnt ,
ranii b as a ra be n i c p t a r de fiecare c a p de familie cte
8 13'/2 desetine dup cali tat ea p m n t ul u i. i cu m ferti
litatea solului varia de la m i az -no ap te spre miaz-zi p
t ur a de ciornoziom adec de p m n t u l negru, fiind n
regiunile de sus mai g ro a s , iar n prile de j o s mai
subire rani i din inutul Hotinului primir cte 8 ' / 2
desetine, cei din Soroca 8 9 ' / 2, din Orhei 8 , din Bli 9 ' / 2 .
din Chiinu 8 9 ' / 2 . din Tighina 1 0 ' / 2 I I V 2 . din Ce-
tatea-Alb 13/2 desetine. inutul Ismailului fcea atunci
par te din Romnia i pent ru aceia acolo mp ro pr iet r ir ea
r a n i l o r se fcuse dup legea pentru r e g ul ar ea p ro p ri et
ii ru ral e a lui Cuza- Vod din 14 A u g u s t 1864. Dese-
tina r us eas c m s u r 60 de prjini sau 3/ a de falce.
U cazul de mpr opr ie t r ir e dispune ca p m ntu l, fie
arabil, fie pune, sau iz la z pe care ranii ineau n arend
de la proprietari, i a crui ntindere nu ntrece 13 desetine
i 1768 stnjeni ptrai de cap de familie, devine de drept
lotul de m proprietrire al ranilor. P m n t u l de
mp ro pr iet r ir e h ot re t e mai depart e u ca zul de la 1861
r m n e sub numi rea de p m n tu l obtesc, pentru
c a r e rani i vor plti cuvenit despgubir e. Acest p m n t
r m n e pr opr ietat ea obtei steti. El nu va putea de
219
C A P. IV M PROPRIETRIREA r a n i l o r

veni n nici un caz proprietat e par ti cu la r, nici total nici


n parte, ci va forma un p m n t inalienabil al ra ni lor ,
menit a sluji pentru h r a na t agmei rnet i. Din dispozi-
tiu ni le acestea se vede c la r t endina de a i n tr od uc e i n
B a s ar a bi a tipul de proprietate a g r a r ce era obinuit n
Rusia.
Loturile din p m n t u l obtei steti, fie din selitea
satului, fie la cmp, r m n e a mot eni re inalienabil a
membri lor familiei rne ti . C n d lotul trecea n s t p
nire motenitorilor, el putea fi p ar cel at ns sub condiia
de a nu fi mai mic de x/ i din nt regu l lotului primit la
mpropri et r ir e. In cur s ul vemii s a p r o du s de fapt frmi-
tirea total a loturilor. In jude{ul Hotinului b u n o a r se
gs iau foarte muli rani, cari nu ave au dect 2 desetine
i e p mnt .
Dup cercetrile din u r m t ri au n B a s ar a bi a peste
100.000 ra n i cari s t p n i a u cel mul t 1 ha de p m nt .
Altele 200.000 de familii posedau media de 3,5 ha i numai
150.000 familii cari s t p n i a u peste 8 ha de p mn t. Lo
turile r a n i l o r fr motenitori treceau dup lege a s u p r a
obtei steti. Legea n g d u i a r a n u l u i de a-i vinde lotul
sau a l trece altui r a n din aceia obte s t ea sc cu
d ns ul . Pe calea a c ea st a unii r a ni mai cuprini au a d u s
n s t pni re a lor mai mut e loturi, devenind astfel ra ni
fruntai, pe c n d alii a j u n g e a u din nou clcai la ei.
Dac ns un r a n p r s ia obtea satesc i se facea
t rgove, atunci el pierdea lotul ca re trecea a s u p r a altui
s tean.
Loturile se pltiau fie n munc, fie n bani g a t a
P la t a n munc se fcea dup dispoziiunile co nt r a c t u
lui n ormal cu deosebire numai c dijma r m n e a desfiin
at . Plat a n bani se fcea prin bun nvoial ntre pri.
Dac nu se putea a j u n g e la a c ea st a prin Bun n el egere
atunci dar ea se fixa cu 1,20 2,50 ruble pe an de fiecare lot
r nes c. Termenul de r s c u m p r a r e era de 20 ani. Pl at a
se facea la Sf. Ghe orghe i Sf. Dumitru.
Legea de mpropri et r ir e b a s a r a b e a n de la 1861 are
incontestabil multe pri bune. Ea este cu mul t s uperioar
legii similare din Bucovina din 1848, unde rani i primir
p m n t mai puin, d ar n proprietate individual, cu
dreptul de a dispune de el fr nici o restriciune. m p r e
j u r a r e a aceasta^ const it uea u n mar e defect al legii, fiindc
loturile s au pulverizat p n la c teva prjini i s au
nst ri nat .
220
4 L E G E A A G R A R A D I N 1 919

Da r ca i n Bucovina, tot a a i n B a s a r a b i a
r a nul mpropri et r it a suferit foarte mu lt din pricina lipsei
de capital. In nevoiea lor rani i ncepu r s se m p r u m u t e
la ar en d a i i crciumari, cari i expl oat au n mod neo-
menos, ce r n d dobnzile n n a t u r a ca ou, b r n z , paseri,
miere, cear, ln etc. care se ur cau p n la 200%. Cr-
ciumarii a j u n s e r astfel o a d e v r a t pacoste pe capul r a
nului cu rachiul lor infect i cu carnetele insuportabile.
I m p u i n n du - se p m n t u l prin colonizare, r a n i l o r
moldoveni nu li mai r m s e s e loc de a j u n s pentru a se
putea hrni n a r a lor roditoare i de aceia n 1908 peste
855 de r a n i moldoveni e m i g r a r n Siberia pentru a se
coloniza acolo i un de t resc pn azi.
La aceste nevoi cari rodeau fr mil la m d uv , se
mai asociau a p s r i l e d r il or i necunoti n de lege i
de limba n c a r e se d de a u poruncile. r a n u l r omn
ob ser v Zaciuk pltete a p r o a p e ' t o t d e a u n a de 5 ori
mai mul t dect este dat or s pl t easc. D a r cu toate
nevoile i greut il e ca re a p s a u greu a s u p r a spetelor
sale, el i-a p s t r a t moia, limba i legea i sub vitriga
s t p ni re st ri n. El a r a m a s ceia ce fusese de altfel i n
trecut, r dci na trainic a neamul ui nostru n B as ar abi a.
La s t r ui n a lui Stolypiti a p r u n Septembrie 1906 un
ucaz m p r t e s c prin care se fcu o l arg mp ro pr iet r ir e
a r a n i l o r de ca re ns rani i b as a ra be n i n au putut
profita mult. I m p o r t a n t ns i pentru ei fusese u cazul din
Octombri e 1906 prin ca re se a b r o g a r rest riciu ni Ie pri
vitoare la rani , recunoscndu-l i- se i lor dreptul de a se
dedica i al t or ocupaiuni a f ar de plugrie. Pri n ucazul
din 9 Noembrie al aceluia an sa n g d u i t r a n i l o r de a
iei din mir, adec din indiviziunea obtei steti i de a
poseda p m nt ul , mul t-pui n ct l aveau, n proprietate
individual, ceia ce fusese u n a dintre cele mai mari i mai
radicale reforme din Rusia ari st .

4. LE GEA A G R A R A D I N 1919

Suprafeele cultivabile din -Basarabia cup ri nde au


3.835.000 desetine, din care rani i deineau pn la nce
putul rsboiului mondial numai 1.864.000 desetine, adec
4 8 % ; iar restul se gsia n propr ietat ea statului, a boeri-
lor i a a e z m in t el o r bisericeti. Stat ul i aezmi nt el e
bisericeti posedeau 315.000 desetine, adic 8 % , iar pro
prietatea pa r ti c ul ar 1.656.000 desetine, cea ce face 44%,
221
CAP IV M PR O PR IET RIREA RANILOR

care se gs iau n s t pni re a a 1 741 de mari proprietari.


Disproporia a c eas ta ntre m ar e a i mica proprietate, care
n celelalte gubernii ruseti era i mai p r on un at , a fost,
fr ndoial, una din cauzele eseniale pent ru izbucnirea
marei revoluiuni ruseti, ca re prinse n v r te j ul ei, din
fericire numai vremelnic, i B a s ar a bi a. n d a t ce se de
c lar revoluia r us eas c, nc n Mar ti e 1917, a p r u un
ucaz al g uver nului rusesc prin c a r e p m n t u r i l e cultiva-
bile ale statului, ale a e z m in t el o r bisericeti i ale marei
i mijlociei proprieti t rec ur n s ea ma a a - nu m it e l or
comitete agra re sau p m n teti pent ru a fi mpr i te
nt re muncitorii de pmn t.
In co ng re su l rnesc din 1 i 2 Octombri e 1917 i con
g r e s u l o stesc din 20 Octombri e 1917, s a hot ri t n
fiinarea S fa tu lu i rii, s u p r e m a a ut o r i t at e legislativ
i admi ni st rat i v a Basarabiei. Cea dinti grij a acestei
corporaiuni a fost s instituie o com isiune agrar c om
pus din deputai desemna i de S fa tu l rii i din spe
cialiti n chestiuni a g r a r e pent ru a pregti un proiect de
lege pentru m p r i re a p m n t ul u i Ia rani .
Lucrrile comisiunii a g r a r e b a s a r a b e n e au d u r a t un
a n de zile. In Noembrie 1918 proectul reformei er a g a ta
i fu vo tat n edi n a Sfat ul ui rii din 27 Noembrie
1918 i p r o m u l g a t prin decretul regal din 2 Decemvrie
1918. Pent ru a primi ns deplin putere de lege, el fu s u
pus spre ratificare primului p a r l a m e n t al Romniei n t r e
gite. Ratificarea a c ea st a sa fcut de ambel e corpuri legi
uitoare i s a p r o m u l g a t n Marti e 1919.
Prin noua lege de mpr op ri et r ir e se l uar din proprie
t at ea statului i a a e z m in t el o r bisericeti 230.000 ha,
iar din proprietatea p ar ti cu la r 900.000 ha, deci la un loc
1.130.000 ha p m n t cu 1ti va bi I, pent ru a fi r e pa rt i za t ntre
ra n i n schimbul unei drepte despgubiri. Din p m n t u l
acest a s a al c tu it fondul imobiliar b a s a r a b e a n al S t a
tului, pentru a fi p ar cel at apoi in loturi r ne ti . Lotu
rile s u nt de trei feluri: loturi ntregi de 6 8 ha, loturi de
compl ectare i loturi de colonizare de 8 10 ha. Loturile
trec n proprietat e individual a r a n u l u i m p r t i t cu
ele. Pen tr u p re gt i rea i c ond uc er ea l ucrri lor de exp ro
priere i mpr opr iet r ir e se nfiin o instituie special de
stat cu numele de Casa Noastr.
P re ui rea pm n t ul u i exp rop ri at se face dup condi-
iunile care au existat nainte de 1914. P re ul se stbilete
dup cost pentru cldiri i inventar, i dup c a pi ta li za
222
4 LEGEA AGRARA D I N 1919

rea venitului c u r a t i a preului n o rm al de ar e nd pentru


p m n tu r il e cultivabile i embaticuri. Ca pre n or mal de
a r e n d se consider media preuril or de a r e n d pe termen
scurt, obinute direct de pro pr ie ta r n ultimii 9 ani, iar
pent ru embat icuri plata e mb at i ca r a nu a l .
P en t ru a evita pent ru viitor a c u m u l a r e a de p m nt u r i
n t r o s in gu r mn i c r ear ea de m a re proprietate, se lu
o dispoziiune n lege, ca nt in de rea de p m n t care poate
fi a c u m u l a t pe viitor in mnile unei per soane s nu poat
trece peste una sut hectare. La acest minim de proprie
tate fu redus i m a r e a proprietate de odinioar din B a s a
rabia. S a reinut p m n t suficient pentru colile de argi-
cu lt ur , viticultur i zootehnie, pent ru gospodriile model
i pent ru gospodriile de semine.
Pri n noua lege a g r a r din 1919 sporete proprietat ea
mic i mijlocie r n e a s c la 3 milioane ha, iar ma re a
proprietat e se reduce Ia 230.000 ha p m n t cultivabil.
U n d e deci nai nt e de 1915 r a po rt u l nt re m a r e a i mica
propr ietat e er a de 52 % : 48 %, dup apl ica rea noii re
forme acest r aport se modific foarte mul t n favorul r a
nilor, ca re dein ac um 8 0% din s u p r a f a a cuitivabil a B a
sarabiei, pe c n d n s a m a mar il or proprietari a r a m a s numai
6 %, restul cade a s u p r a instituiunilor publice.
Reforma a c ea st a a g r a r este fr ndoial una din
cele mai mari opere de d re pt at e social i na ional tot
o da t , fiindc p m n t u r i l e trecur din minile c to r va
mari proprietari strini i m n s t ir i nchinate, n s t p n i
rea vecinic a r a n u l u i r o m n; a p r t o r u l patriei n zile
grele, p s t r t o r u l limbii i tradi i uni lor st rmoet i.
In condiiunile cr eat e prin noua reform a g r a r , B a
s arabia, pe ca re nc la 1799 Ruii o numi au ar a f g
duinei, iar a r ul A le xa nd ru I, ar de aur, merg e cu
pai repezi spre nflorirea economic. P m n t u l ei negru
este peste m s u r de m n o s i produce tot felul de cereale
ca: gru, secar, orz, ovs, porumb, p s ti oa se care ntrec
mul t peste con s um ul intern. Pe l ng c u l t ur a cerealelor,
nflorete viticultura i c u l tu ra tut unului , s ericultura, api
cul tura, piscicultura i prsil a vitelor, oilor, i cailor.
In timpul din u r m a l uat n B a s a r a b i a i i ndustria
un o a r e ca r e a v nt. C ons oli da rea i ntern i m b u n t i r e a
cilor de comuni cai e va face din a c eas t p ar te a R om
niei mari un a d e v r a t rai p mn te sc. Desfacerea p r o du c
telor se face prin cooperative, care n B as a r a b i a au o
dezvolt are foarte ntins.
Capitolul V
VIAA B I SE RI CE AS C S UB RUI

1 M itropolitul Gavriil B nulescu i nceputurile o r g a n iz a


iei bisericeti in Basara bia . 2. A e z m in te le de cultur
bisericeasc. 3. Dimitrie Sulim a, co ntin uatorul operei tui
Gavriil, i u rm aii si Ir.inarh i A n to n ie . 4. 'nceputul
rusificrii sub arhiepiscopul P avel i urm aii si Serghie,
Isachie i N eofit. 5. Episcopul lacob i crticelele m ol
doveneti ale Friei Naterii D o m n u lu i. 6. E piscopul
Vladimir i apariia Lum into rului 7 Oprimarea
curentului m old ovenesc sub Serafim i rspndirea Ino-
c h e n tism u lu i. 8. M nstirile din B a sara bia.
9. M oiile'm nstirilo r nchinate i N oul-N eam .

I. M I T R O P O L I T U L GAVRI I L B N U L E S C U

Pe vre me a rpirii Basarabiei, j ude el e Bli i Orheiu


a t r n a u n cele bisericeti de mitropolia Iailor; iar j u d e
ele Greceni, Codru, Hotrniccni, Lp u n a i Soroca de
episcopia Huilor. Cretinii din Bugeac i din raialele t u r
ceti d i n, sud ul Basarabiei s t t ea u sub ob ldu ir ea mitr opo
liei Proi^laviei, iar raiaua Hotinului i avea episcopul su
propriu. C n d la 1808 Ruii cucerir raialele turceti de la
Nistru i de la Dunre, ei ridicar n s ca unul vechii epis
copii a Cetii-A1be pe arhiereul rus Dimitrie Sulima. Pe
timpul ocupaiunii ruseti Sfnt ul Sinod din P e t r o g r a d
numi Ex ar h al Moldovei, Valachiei i Basarabiei pe mi
tropolitul Gavriil B n u lescu , care pstori rile r omn e
pn la 1812, c n d se r et ras e cu otirile ruseti peste
Prut. Acest m ar e i er udit a r h i p s t o r al bisericii b as ar a-
bene cobora d i n t ro veche familie mol doveneasc din
C m p u l u n g u l Bucovinei, de unde familia s trecu n
Ardeal i se aez acolo, precum a r a t o m r tu ri e a o a m e
nilor buni i bt r ni din t r gu l C m p u l u n g u l u i n 1800,
zicnd c au ieit i de la noi o s am din Bnuletj i din
Erhnet i la a r a Ardealului.
J n 1778 Gavriil era profesor de latinete la lai. In
1779 se c lu g r i la Constant inopol , n 1781 era predict or
la mitropolia din Iai. In anu l u r m t o r plec n Rusia i
a j u ns e profesor de filozofie la Polt ava. In 1789 se n to ar se
n Moldova i deveni episcop al Cetii-Albe, renfiinate
224
1 M ITR O PO LITU L GAVRIIL B A N U L ESC U

chiar atunci de Rui cari o cu pa ser din nou Rrincipatele.


Dup a ez ar e a pcii de la Iai (1792) Gavriil Bnul escu se
r etr as e n Rusia unde deveni mitropolit al Chersonul ui i
Crimeei. In 1799 a j un s e mitropolit al Chievului_i Haliciu-
1ui, iar n 1801 memb ru al Sf. Sinod din Ret rogra d. Dup
pat ru ani de arh ip s tor ire se mbolnvi, pr si Chievul
i se aez la Od e sa i Dubsari , unde r m a s e pn la
1806, cnd, ncepnd rsboiul ruso-turc, otirile ruseti
o c u pa r din nou Principatele iar el fu ch ema t la conducerea
bisericii romne.
C ur te a rus eas c inea foarte mul t la mitropolitul G a
vriil, dovad sun t decoraiile cu ordinele cele mai nalte
i clobucul s au ca me l au ca al b cu crucea de briliante, cu
ca re fusese distins de nsi m p r t e a s a Cat eri na. Este de
r e m a r c a t c arhiereii rui poart c a me lauc alb.
Dup pacea de la Bucureti, mitropolitul Gavriil fu
ns rc in at cu o r g a n i z a r e a i ar hi p st or i re a arhidiecezei B a
sarabiei. In ra por tu l su c tr e Sf. Sinod, al crui memb ru
era, mitropolitul Gavriil a r a t c n B as a r a b i a fusese o
eparhie a Hotinului i propuse ca n locul aceleia s se n
fiineze o eparhie nou care s c upr ind n t r e a g a B a s a r a
bie. Pen tr u nt re inere a noii eparhii el ceru c ti gul c
t orva mns ti ri b a s a r a b e n e i drile de la cler i taxele
pent ru actele de cstorie. Propuner il e sale g s i r a p r o
bar ea Sfntului Sinod. n 21 A u g u s t 1813 a p r u ucazul
arul ui Al ex and ru I prin care se nfiin noua Arhiepisco
pie a Chiinului i Hotinului care c up r in d e a _ B a s a r a b i a
precum i n t r e a g a gubernie a Chersonul ui cu ora el e
Odesa, Tiraspol, Ananiev i El i sa be tg ra d , vechea Uc rai n
a Hanului, peste ca re se estindea mai nai nt e jurisdic-
iunea bisericeasc a mitropolitului Proilaviei.
inuturile de dincolo de Nistru fusese nco rpo rat e noii
arhidieceze moldoveneti a Basarabiei, fiindc dup o m r
turie c o nt em p or a n regiunea dintre Bug i Nistru cu
o ra el e Odesa, Tiraspol, Ananiev i E l i s a b e t g r a d e r au lo
cuite de Romni, Greci, B ulgari i alte naiuni diferite, iar
R ui foarte puini. ar u l dispuse prin ucazul su ca n
noua arhidiecez s se aplice obiceiurile locale, fiindc
s a n g d u i t poporului Basarabi ei p s t r a r e a vechilor sale
drepturi moldoveneti Pen tr u nt re inerea ei ar ul n
chin noii mitropolii vechea m n s t i r e Chipriana i schi
tul Condria cu toate averile i veniturile lor Pri n aceas ta
mitropolia primi o baz real pentru existena ei
Vestea despre i ns t al ar e a mitropolitului Gavriil la Chi-
15 Ion N s t o r 225
C A P . V. V I A A B I C E R I C E A S C A SUB RUSI

inu fcuse o impresie penibil n lai. Boerii zice


un m a r t o r o c ul a r s u n t cu a t t a mai nemulumii, cu
ct t r a g de aici ncheierea, c B as a r a b i a e pierdut de
ac um pentru t ot d ea un a pent ru Moldova, i puina ndejde
a unei rentoarceri a pierit.
Mitropolitul Ga vrii I cre n Octombri e 1812 o dicaste-
rie duhovniceasc, da r p s t r nc vechea mp r i re a
arhidiecezei sale n protopopii, care er au nou la n u m r i
a nume: Hotin, Soroca, Fleti, Orheiu, Lpu na, Hotrni-
ceni, Codru i B a s ar a bi a de jos. Protopopii ave au s
controleze i s s u pr av eg hez e bisericile i pe preoii din
protopresviteriatele lor. Acestea aveau la un loc 712 bise
rici. Cea mai veche biseric de piatr n Chiinu era
biserica Maz ar achi care s a p s t r a t p n azi din vremuril e
M o l do ve T' '

2. A E Z M I N T E L E DE C U L T U R A B I S E R I C E A S C A

P ent ru educa ia tinerilor clerici, mitropolitul Gavriil


infiin n Chiinu un S e m in a r duhovnicesc, care s a
deschis la 31 Ia nuar ie 1813. La acest S emi ar se nv a:
g r a ma t ic a , retorica, logica, filosofia, istoria, geografia,
mat emat ica, pedagogia i teologia dogmat ic precum i
limba elin, latin, rus iro m n , iar facultativ franc
i g er m a n a . La nceput se primiau i tineri cari nu e r au
inui s devie cu orice pre clerici. Dup nfiinarea liceu
lui din Chiinu ns n Se mi n ar se primiau numai viitori
clerici. P a n la 1837 c nd se de sp r i r inuturile de
dincolo de Nistru de eparhi a Chiinului, Semi narul era
frecventat i de elevi de dincolo de Nistru. Materiile
se predau toate n limba mol dovenea sc i numai mai
trziu limba r om n fu nlocuit cu cea rus. Semi narul
acest a funcioneaz pn azi n Chiinu. Cu rs uri l e d u
reaz 6 ani.
Pen tr u a pregti candidaii pent ru Se mi n ar s a cr eat
chiar n 1823 n Chiinu coala duhovniceasc, care
primia elevi dup t er mi nar ea cursului pri mar. Frecven a
a r m a s pn azi de 4 ani, iar materiile se predau n
m s u r a cursului inferior de liceu. Mai apoi s au mai
deschis nc alte dou coli duhovniceti, una la Ismail
i alta la Edinii n inutul Hotinului (1869), astfel c de
prezent funcioneaz trei coli duhovniceti care pre gt es c
pe cei ce doresc s intre n S emi narul teologic din Chi
inu
22f
2. A E Z A M I N T E L E D E C U L T U R A BISERICEASCA

La s t r ui n a mitropolitului Gavriil s au luat n a e z


mn tu l de la 1818 u r m t o a r e l e dispozi iu ni favorabile pri
vitoare la par tea duhovniceasc. Dreptile i pronomiile
prii duhovniceti a t r g t o a r e de aceia n public m r t u
risire a credinelor s vor pzi nt ru deplina lor tire i
slobozenie. P a rt e a duhovniceasc a legii stpniioare a
g reco-rs ri tul ui se vor folosi cu toate acele privilegii i
venituri, dobndele dup hrizoavele moldoveneti i apoi
de la naltele ucazuri mpr t e ti dup unirea cu Rusia.
Dup dispoziiunile acestui a e z m n t preoimea
forma o t a g m special d u h ovenstvo cu drepturile i
privilegiile ei deosebite de t a g m a boereasc sau de clasa
r a ni lo r i a trgoveilor.
Preoimea nu primia leaf de la Stat, ci t ria din o f r a n
dele credincioilor i din rodul p m nt ul ui bisericesc. Fie
care biseric avea 33 flci de p mn t, oferite ei de ctr e
proprietarul satului sau de obtea st ea sc. Enoriaii
munci au acest p m n t prin claca pentru preot. P e la Stat
preotul primia numai o remu ne ra i e pentru m p r t i r e a
nv m n t u l u i religios n coal.
In Septembrie 1813 mitropolitul Gavriil, silindu-se a
aeza o tipografie n mitropolia eparhiei sale, ceru Sf. Sinod
ncuvi inarea de a nfiina n Chiinu o tipografie mol do
veneasc pent ruca bisericile i schiturile s nu r m n
lipsite de cri rituale. i a c eas ta din pricin c cea mai
m a re parte a eparhiei b as a r a b e n e ap ar i nea episcopiei de
Hui, care n avca tipografia sa, iar tipografia eparhiei
Iailor, s in g ur a n t oat Moldova, nu era n m s u r de a
n zes t ra toate bisericile cu crile liturgice necesare. Din
pricina a c eas ta preoii moldoveni e r au nevoii s-i pr o
cure crile bisericeti de ca re aveau nevoie n provinciile
austriace. Apreciind nd rept ir ea cercrei mitropolitului,
Sf. Sinod, prin a d r e s a sa din Mai 1814, ncuviin ca s se
nfiineze n Chiinu tipografia mitropoliei Chiinului i
Hotinului, ca institut romnesc, ca re funcioneaz pn
n prezent. De sub tegscurile acestei tipografii a ieit o
seric n t r e a g de cri rituale, didactice i religioase ca
Catehismul, Molitvenicul, Psaltirea, M ineul . a., toate
t r a d u s e din rusete sub ngri jirea mitropolitului. O n
s em na r e c o n te mp o ra n a r a t c ntre anii 1815 i 1820
ieiser de sub teascurile acestei tipografii nu mai puin de
19.320 de diverse cri bisericeti n limba romne as c .
In timpul lui Gavriil s a zidit mitropolia din Chiinu
(1817) i s a n d r u m a t zidirea bisericii c a t e d ra le soborul.
227
CAP V VIAA B IS E R I C E A S C A S U B R UI

care s a t ermi nat numai sub u r m a u l su Dimitrie (1836).


In vremea mitropolitului Gavriil a a p r u t n r omn e te
Noul Tes tame nt (1817). Dup m oa rt e a lui Gavriil a p r u
c art ea despre datoriile preoilor i o serie de bucoavne
pentru coli. In timpul pstoririi lui I r ina r h ncepu s
a p a r o nou serie de cri bisericeti ca Triodul, Evati-
ghelierul, N om ocanonul, Antologia, Octoihut, . a. Unele
din aceste cri a p r u r n mai multe ediiuni, u na chiar
n a treisprezecea ediiune. Aceast fr umo as activitate
c r t u r r e a s c ncet nd at ce veni la c r m a bisericii
b as ar be ne faimosul arhiepiscop Pavel, precum se va vedea
la r ndu l su.
Mitropolitul Gavriil a ngrijit, n co labo rar e cu vicarul
su Dimitrie, cu V a r l a a m Cuza, cu protoiereul Cunichi
i cu o rud a mitropolitului Iosif Naniescu de o t r a du c er e
a Bibliei care a i a p r u t n 1819 la P e t r o g r a d sub a u s
piciile Societii Biblice Rosiene.
Mitropolitul Gavriil a fost un mar e t al ent o r g a n i z a
toric i un a p r i g a p r t o r al cauzei mol doveneti n B a
sar abi a. El se gsia n fruntea mari l or patrioi cari l up tar
pentru dobndi rea autonomiei Basarabiei i pent ru p s t r a
rea i c ons er var ea carac te rul ui ei moldovenesc. De numele
lui r m n e l egat o r g a n i z a r e a arhidiecezci b a s a r a b e n e i
nfiinarea celor mai de sea m a e z mi n te bisericeti n
Bas ar a bi a: s emi narul duhovnicesc, coala duhovniceasc,
tipografia arhidiecezan i reedina mi tropoli tan. M o a r
tea sa a fost o zi de j al e pentru toat populaia b a s a r a
bean (30 Marti e 1821). Os mi nt el e sale odihnesc n
gropni a mnstirii Chipriana. Inscripia de pe piatra de
m o r m n t re zumeaz rodnica sa activitate n u r m t o a r e l e
fr umoas e cuvinte: N u m ele lui va (ri ntre neamuri,
nelepciunea sa o vor recunoate-o oamenii i lauda lui o
va mrturisi-o biserica.

3. DI MI T RI E SULIMA, CONTINUAT ORU L OPEREI LUI GAVRI I L

U r m a u l mitropolitului Gavriil fusese arhiereul Dimi


trie S ulim a, de obrie Rus, dar c r es cut n t ra diiu ni le
bisericii moldoveneti. Hirotonia i-o primise n lai i pe
t recuse mai mul t vreme la Dub sa ri , unde a j ut probabil
pe protopopul Mihail Strilbichi la lucrrile sale t i p o g r a
fice Acolo trebue s fi fcut cu no t in a mitropolitului
Gavriil, a crui prieten i c o la bo r at o r devenise n B a s a
rabia. In Iulie 1811 a jun se arhiereu cu titlul al Benderu-
3. D I M 1 T R 1 E S U 1 . I M A

lui i A k k e rm a n u lu i , adec a Tighinei i Cetii-Albe.


Iar n Iunie 1821 el deveni u r m a u l lui Gavril n s caunul
arhiepiscopiei Hotinului i Chiinului.
Noul a r hi p s t o r al Basarabiei, dei Rus de felul su,
n a ncer cat s despoae biserica b a s a r a b e a n de s t r v e
chiul ei c a r a c t e r moldovenesc i nici nu s a a b t u t de la
calea bt t or it de marele su nai nt a. El a n c u r a j a t i
sprijinit c r t u r r i a mol doveneasc prin bucoavnele, cate-
chizmile i n v t u ri l e sale, precum i prin numeroasel e
cri rituale, care au ieit n timpul su de sub teascurile
tiparniei arhidiecezane din . Chiinu. m b o g i n d i r s
pndi nd c ul t ur a r o mn eas c , el a cutat , precum s a s pus
aa de nimerit, s apropie i s mpace pe Romni cu
Ruii, cu cari Romnii n vechime nu fusese nvrjbii ca
b u n o a r cu Polonezii, ci numai mai trziu s au iscat
nenelegeri i v r a j ba ntre ei, din pricina s toarcerilor i
asupririlor, pe care Moldovenii a v u r a le n d u r a din
partea otirilor ariste, care i n un dau rile romne de cte
ori pu rt au rsboi cu Turcii.
In timpul arhieriei sale a propit i consolidarea
eparhiei b as ar abe ne. La s t r ui n a sa, dicasteria d u h o v
niceasc din Chiinu fu t r a n s f o r m a t n t r un consistoriu
bisericesc (1835), cu atribuiuni admi ni strat ive, j u d e c
toreti i de control. Acest control se referia ndeosebi la
actele strii civile, fiindc n B a s ar a bi a ca i n Bucovina
preoii ndepliniau i funciunea de ofieri ai strii civile.
El desfiin vechile protopopiate moldoveneti pentru a
mpr i eparhia, dup cele 8 inuturi, n 8 protoierii sau
decanate, cu cte un blagocin sau protopop n frunte.
Pent ru acetia scrise arhiepiscopul Dimitrie cunoscutele
sale Instruciuni pentru blagocini, prin care li se a r a t
drepturile i datoriile lor.
Pe timpul arhipstoriei sale s au desfcut de arhidie-
ceza b a s a r a b e a n prile de dincolo de Nistru, spre a fi
cuprinse n noua arhidiecez a Odesei i Chersonului
(1837). Prin deslipirea a c ea st a s a dat o lovitur foarte
simitoare Moldovenilor t ransnistrieni, cari, pierznd
l eg t ur a bisericeasc cu conaionalii lor din Bas ar abi a,
fur descoperii de scutul ac es tora i expui rusificrii
forate prin biseric.
Prin conducerea n el eapt a arhidiecezei, prin c a z a
niile i poveele sale cretineti n limba norodului, prin
d r a go s te a sa pentru biseric i pent ru t u r m a sa c u v n t
toare, prin t raduceri le i scrierile sale omeletice i rituale,
229
CAP V VIAA B lS h R I C E A C A S U B RUS1

mitropolitul Dimitrie a fost un pov ui tor cucernic i n


elept al Moldovenilor din B a s ar a bi a i ca a t a r e un v r e d
nic u r m a al marelui Gavriil. El muri n 4 A u g u s t 1844 i
fu n m o r m n t a t n biserica soborului din Chiinu care
fu t ermi nat n timpul arhipstoriei sale (1836).
U r m a u l lui Dimitrie a fost Irinarh Popov, Rus de
origin, dar om cult i cu vederi largi pe care i le n
suise cu ocaziunea n de lu n g a t e l o r sale misiuni n Italia
i Grecia. Nici el nu opri n t r e bu i n ar e a limbii mol dove
neti n biseric, ci dimpotriv nsrc in pe civa clerici
romni ca Teodor Ba lt ag , Teodor Lascu, Ion Ne agu . a.
cu t l mci rea mai mul tor cri ruseti n moldovenete.
Pe vremea arhipstoriei sale a p r u n 1858 V estitorul
eparhiei Chiitiului i Hotinului, o r g a n u l oficial al bise
ricii bas arab ene, cu text par al el r o m n i rus. In aceast
form bilingv a p r u Vestitorul pn la 1871, c nd
textul r o m n fu s upri mat , r m n n d numai cel rusesc.
Pe timpul su s a r etr ocedat Moldovei j ude ul Ismail cu
94 de biserici parohiale care fuser cuprinse n noua
eparhie ro m ne a sc a Dunrei de-Jos cu s ca unu l episcopal
n Ismail. Ir inarh petrecea cu predilecie la m n s t ir e a
Hrjauca, unde n ziua de 17 Alartie 1855 primi vestea
despre r ndu ir ea sa ca arhiepiscop al Camenici.
In locul su ar hi p st or i a Basarabiei trecu a s u p r a lui
A n ton ie ocotov, care v z n d c controlul unui s i n gu r b la -
gocin pentru un n t r e g j u d e nu era suficient, fcu o
nou mpr i re adm in is tr a ti v a eparhiei sale. El desfiin
protoieriile de j ude e i mpr i n t r e a g a arhidiecez n
35 de ocoale bisericeti ocruguri blagocineti i aez
n fruntea fiecrui ocol sau dec anat cte un protoiereu sau
blagocin.
Dup noua o r g a n iz a i un e admi ni st rat i v, bisericile
843 la nu m r, dintre care 318 de piatr i 525 de lemn,
er au mprite, sub r aport ul admi ni strat iv, n trei categorii
dup n u m r ul credincioilor i anume: biserici cu un cli-
ros n sate pn ia 57 familii; cu doi cliroi n localiti
pn la 150 familii i n sfrit cu trei cliroi pe la or a e
i t r gu r i cu mai muli preoi i diaconi. N u m r u l biseri
cilor cu personal bisericesc complect er a redus la 46.
In timpul pstoriei sale s a respect at nc n biserici
limba mol doveneasc pe l ng cea rus, folosindu-se prin
biserici nc crile romneti ieite din tipografia arhi-
diecezan din Chiinu. P n la 1871 zice tefan Cio
ban toate actele bisericeti, toate izvoadele fcute prin
230
4. N C E P U T U L r u s i e i c a r i i

sate er au scrise n romnete. n cer car ea de a d e z n a


ionaliza poporul prin cuv n tu l Domnului, o oper o s n
dit de Dumnezeu i u r t de oameni, precum o c a r a c t e
rizeaz aa de nimerit economul Vasile Pocitan, s a fcut
numai sub u r m a u l lui Antonie n c rm u ir ea sufleteasc
a norodului b a s a ra be a n.

4. NCEPUTUL r u s i f i c a r i i s u b a r h i e p i s c o p u l p a v e l
l U R MA I I SAI S ERG HI E, I S A C H I E l N EO F I T

Acesta era arhir eul Pavel Lebedev, ca re dup mortea


lui Antonie fusese r nd ui t de S fnt ul Sinod din P e t r o g r a d
nti episcop i mai apoi arhiepiscop al Chiinului i
Hotinului, n Iunie 1871. I, acela an, B as a r a b i a ncet
de a mai fi o oblastie, adic provincie cu o a r e ca r e umbr
de aut onomi e local, i deveni o gubernie ca fiecare alta
di n-nesfritul cupr ins al mpriei ruseti. Sub noul cap
bisericesc ncepu s se accentueze tot mai p r o n u n a t ten
dina de rusificare a bisericii moldoveneti din B as ar ab ia.
M r tu r is e t e d oar nsui Datiucov, c pn la 1871,
c nd pe scaunul episcopal veni P. S. Pavel, n unele m
nstiri i biserici sl uj ba dumn eze eas c s fcea n graiul
moldovenesc. P. S. Pavel n d at ce se urc pe s caunul
eparhi al de la Chiinu, porunci ca n acele biserici i
mnstiri, n ca re pn atunci se slujia n limba mol do
veneasc, s se sl uj easc n dou limbi, cea ruseasc
i cea mol doveneasc.
U n alt scriitor rus, Durnovo, afirm, c toate crile
sfinte de pe la bisericile moldoveneti, tiprite cu litere
cirilice n limba mol doveneasc, au fost depuse la mitro
polia din Chiinu, unde arhiepiscopul Pavel, n timp de
7 ani le-a ars, ncl zind cu ele pal at ul mitropolitan. Acest
act de v a nd a li s m g ro sol an i fr pereche, ap ar i ne azi
domeniului istoriei. I a r pentru c de sub teascurile t ipar
niei arhidiecezane s nu mai ias nici o slov moldove
neasc, cucernicul propovduit or al dragostei cretineti
desfiin acest vechi a e z m n t pent ru r sp n d ir ea culturii
moldoveneti.
Cum ns crile la un norod netiutor de cart e ca
cel b as a r a b e a n , r m n mute, dac nu se gs e te cine s
le tl mce as c , iperzelosul arhiereu i pusese n g nd s
sting cu d es v r i re candel a a pr in s a cretinismului
moldovenesc n B as ar ab ia, s ur ghi un in d din eparhie pe
clericii moldoveni, cari nu n el egeau s se lepede de limba
231
CAP V VIAA B IS E R IC E A S C A S U B RUSI

s t r m o ea s c ca Iuda de Christos. Din ceata acest or m a r


tiri ai credinei i convingerilor lor fac par te clericii Vasile
Zubcu, lo a n Untu, Dimitrie Tutu narii, Ion Popovici, Gri-
gore Gallin, i alii, cari au fost mutai spre pedeaps la
Pscov, Luck, Simferopol, Minsk i alte locuri nd epr tat e,
de unde c uv nt ul lor moldovenesc nu mai putea t u rb u r a
opera netrebnic de rusificare a arhiepiscopului Pavel.
C l u g ri i preoi octogenari, grbovii n slujba al tar ul ui
dumnezeesc, propovduitori ai dragostei i bunei nele
geri ntre oameni, e r au izgonii ca nite slugi rele i
necredincioase de Ia a lt ar u l Dumnezeului prinilor notri,
pentru c nu n el egeau s-l pr os lveas c n alt limb,
dect n cea s t r mo ea s c , plcut lui Dumnezeu i n g e
rilor din cer. O bucurie gen eral se simi n B a s ar a bi a
c nd veni vestea despre r n du ir e a lui Pavel n alt
parte, cci Moldovenii e r au stui ca de h re an de p s t o
rirea sa (Iulie 1882).
U r m a u l su Serghie Lapideuschi avu mul t de lucru
pn ce potoli t u r b u r a r e a ce se produse n sufletele Mo l
dovenilor pe u r m a m s u ri l or nesocotite ale m oldovenofa-
gului su nai nt a. El ng d u i Moldovenilor de a se ru ga
lui Dumnezeu n limba lor i renfrih chi ar i tipografia
arhidiecezan, i ns tal n d-o la m n st i r e a Chicani sau
Nou l-Ne am de l ng Tighina. In Ia nu ar i e 1891 Serghie
trecu la mitroplia din Od e sa i n locul su veni la Chi-
inu, dup o s cu rt arhipstor ie a lui Isachie Polozenski,
Neofit Nevodcicov care pstori 6 ani i muri n Ismail.

5. E P I S C O P U L I A C O B l C R T I C E L E L E M O L D O V E N E T I
ALE F R IE I N A T ER II D O M N U L U I

In 1898 S fnt ul Sinod rndui episcop al Chiinului


i Hotinului pe Iacov Piatniki. Acesta era un om drept i
cu d r a g os te pentru t u rm a sa c u v nt t o ar e . Pent ru p ro m o
var ea culturii cretine i a educaiunii moral e i reli
gioase a clerului i a norodului, el infiin la Chiinu
nfrirea ortodox misionar a Naterii D om nului, care
nt re altele avea de scop s editeze crticele, brourel e i
foi volante de cupr ins religios i inoral. C u r n d ns el se
convinse c popul a iunea mol doveneasc nu putea t rag e
nici un folos din aceste publicaiuni, fiindc nu cunot ea
limba rus n care e r au scrise. De aceia el se a dr es
Sf. Sinod din P e t r o g r a d i-i ceru aut ori za iun ea de a pu
blica astfel de brouri i n limba r o m n e as c . In a d r es a
232
5. E P I S C O P U L I A C O B

sa c tr Si. Sinod el a r a t c n cele mai m u lte din satele


Basarabiei, populaiunea ortodox se com p une n mare
parte i adeseori chiar exclusiv ditT M oldoveni, cari cunosc
nu m a i limba m oldoveneasc i cu d es vrire nu neleg
limba slav bisericeasc sau pe cea ruseasc, nici chiar in
fo rm a ei vorbitoare. L iteratura didactic, moral ori reli
gioas ce exist n limba ruseasc, sub form de crticele,
brouri, foi etc. este cu desvrire inaccesibil acestei
populaiuni. i doar i M oldovenii s u n t setoi de n v
m inte morale i religioase, de povee cretineti i de
m n g e re prin cetirea sau ascultarea cu v n tu lu i tiprit.
N ecesitatea unei literaturi care, fiind scris in limba
m oldoveneasc, ar potoli aceast sete a M oldo ven ilor este
foarte simit. Ce-i drept, exist cteva publicaiuni de
cuprins m o ral i religios i n limba m oldoveneasc, care
publicaiuni se tipresc p este frontier n Rom nia; dar
mai nti de toate, limba acestor publicaiuni difer ntru
c tva de aceia pe care o vorbesc M oldovenii basarabeni
i apoi aceste publicaiuni s u n t tiprite cu litere latine.
Citj,rea ns cu aceste caractere n cea m ai mare parte
este inaccesibil cititorilor basardbeni i n orice ca z este
anevoias.
A s tfe l s t n d lucrurile a c u m n Basarabia, Moldovenii
s u n t lipsii de posibilitatea de a-i satisface cerinele lor
moralo-religioase prin citirea de crticele, brouri i foi de
c oninu t m oral i religios, cu litere chirilice p entru poporul
de jo s n limba m oldoveneasc. ndeplinirea acestui lucru
ar p utea fi lsat pe seam a societii nfrirea ortodox
misionar a Naterii D om nului, ce a m fo st infiinat-o
eu n Chiinu, care are de scop lum inarea moralo-reli-
gioas a turm ei lui Hristos din Chiinu, n adevrurile
credinei bisericii ortodoxe i n spiritul ei, ntre altele
i prin rspndirea de crticele, brouri i foi cu co ninut
m o ra l i religios (19 00). De atunci ncoace a a p r u t o
serie n t r e a g de brouri i cri religioase moldoveneti
i pe l ng acest ea ediiunea operei m onu men tal e: Vieile
Sfinilor.
P r o p u n e r e a episcopului Iacov primi n Octombri e
1900 a p r o b a r e a Sfntului Sinod din P e tr o g r a d , ca re n g
dui ca numi ta societate din Chiinu s editeze brouri
de cup ri ns religios i m or al n limba mol doveneas c cu
litere chirilice, par al el cu textul rusesc, ba i f r el,
dup ce mai nti man us cr ipt el e vor fi n ai n ta te spre
cercetare cenzorilor. Cenzori fur numii profesorul de
16 Io n N i s to r 233
CAP V VIAA B IS E R I C E A S C A SUB RUSI

s e mi n ar C o ns ta n ti n Popovici i pr eo tu l Mihail Ceacr.


i astfel p u t ur s a p a r a s e m e ne a brourel e i n limba
mol doveneas c. Acesta a fost mare le merit al episcopului
Iacov pent ru biserica b a s a r a b e a n .

6. E P I S C O P U L V L A D I M I R I A P A R I I A L U M I N A T O R U L U I

Pe calea n d r u m a t de episcopul Iacov merse nainte


i u r m a u l su Vladimir, c a r e fusese mi siona r i-i putea
da bine s ea ma de put erea c uv nt ul ui viu, rostit n t r o
limb n el eas de norod. A j u n g n d n s c a un ul episcopal
de la Chiinu (1904), el lu h ot r r e a de a scoate pe
Moldoveni din nt uneri cul i u m b r a netiinei. P en t ru
a c ea s t a el ncepu s nve e mol dovene te i i n t r o d u s e
studiul acestei limbi i n s em in ar ul din Chiinu, pltind
pe profesorul de a c ea st limb din p u n ga sa proprie.
Tot el obinu c o n s i m m n t u l Sfnt ul ui Sinod de a tipri
cri liturgice i rituale moldoveneti. Spre ac es t scop
el renfiin vechea tipografie mol do venea sc cu litere
chirilice, ce fusese desfiinat de ar hiepiscopul Pavel.
Dori n a clerului de a-i avea tipografia sa este i do
rina mea; m voi bu cu ra din tot sufletul, c n d voi vedea
ndeplinit a c eas t dorin, zice cucernicul episcop. i n
ade vr, dorina sa mplinit foarte cur nd , cci n O c t o m
brie 1904 s a deschis tipografia. Cu acel prilej el a r a t
c poporul se poate folosi n umai c n d a ude sl uj ba dume-
zeasc n limba sa, iar nu ca catolicii cari fac servi
ciul divin n t r o limb ne n el eas de norod. A r t n d
c idealul s u este lum inarea popoarelor, ur ca crile
ce se vor tipri n acea tiparni, s se r s p n d e a s c
c t mai repede n popor, doar s'ar mal risipi ntu n eri
cul cel mare, n care zac Moldovenii.
n c u r a j a i de a r h ip a s t or u l lor, preoii moldoveni ce-
r ur voie de a edita i un ju r n a l bisericesc n limba mol
doveneasc. Vl adi mi r mp r t i dorina preoimii i re
c o m a n d Sf. Sinod cererea clerului moldovenesc. Pri n
ucazul m p r t e s c din 20 Decembrie 1907 se ncuviin
Sfat ul ui Frimii Na t er ea lui Hristos e di t ar ea unui j u r
nal bisericesc n limba moldoveneasc, care purcez nd
de la deviza episcopului Vladimir: lum inarea popoarelor,
s a numit L u m in to r u l. Red ac tarea j u r n a l u l u i o luar
a s u p r a lor protoiereul C onstantin Popovici i i er om on a
hul Gurie Grosu, a c tu a lu l arhiepiscop i mitropolit al
Basarabiei. D n d a r hi er ea sca sa bi ne cuv nt ar e noii n
234
6. E P I S C O P U L V L A D I M I R

treprinderi, cucernicul episcop Vl adi mi r zice: n sfatul


frimii Naterii lui Hristos, chem bl agos loveni a lui D u m
nezeu i din suflet doresc s b l ag os lov ea sc Domnul,
cu roade bune, ostenelele acest ora, cari. iau r v na de a se
osteni n lucrul luminrii turmei noastre. Lumina lui
Hristos s lumineze pe toi.
n ziua de 25 Ia n ua ri e 1908 a p r u primul n u m r din
L um intorul. n articolul de fond se laud r v na i i n
teresul episcopului Vl adimir pentru l um in a re a poporului n
limba sa mat er n, ca re ca un a d e v r a t episcop al bise
ricii pravoslavnice, ca re nu c uno a te numai o limb, vre d
nic de a l uda pe Dumnezeu, ci dezleag t u t u r or n o ro a
delor cretineti, a face sl uj ba dum ne ze a sc n limba lor,
a propovdui eva nghel ia lui Hristos n limba cunoscut
norodului. Dup acest prinos de recunotin, a d u s spiri
tului l a r g al episcopului binevoitor, u r m e a z o poezie-
p ro g r a m : S fie lumin din ca re merit s fie reinute
u r m t o a r e l e strofe de o r ar fr umu se i de un a d n c
neles:
L u m i n fie, f o s t 'a g l a s u l
Cu c a re D om nul a 'nceput
S c h e m e , c n d s u n a t ' a c e a s u l
La v i a t , h a o s u l cel m u t.
i -a p o r u n c i t : l u m i n a s f n t
S nu o s t n g e m , f r rost,
Ci, n nevoi c a r i n s p i m n t ,
S a f l m n t r n s a a d p o s t .
D in P r u t i D n ip ru p n Ia m are
S tr m o ii n o tri au p u rta t
A ce a s t sf n t lu m in a re
P r in ea, cu d u m a n ii s'a u luptat.
i ce-i m ai scum p n om enire
i m ai bogat, m ai de folos,
E i ne-au p s tra t ca m otenire
P m n t i legea lui H risto s

Deci, p z e t e , o c r e t i n e .
i ' n v oia Icnii nu te da,
Te l u m i n e a z i zi'n tine:
O D o a m n e , fie-i v oia Ta!

P ent ru a da pild clericilor rui, Vl adi mi r predica


moldovenete n biserica soborului din Chiinu spre uimirea
cucernicilor credincioi. Da r d r a g o s t e a sa sincer pentru
l umina rea poporului nos tru nu era dup placul rusificato-
i pent ru aceia el fu m u t a t la Rostov i trebui s
p r s e a s c B as a r a b i a ( Sept embri e 1908), l s n d mare
235
CAP V VIAA B IS E R I C E A S C A SUB RUSI

p r er e de ru n sufletele re cu n os c to a re ale Mol dove


nilor iubii de dnsul.

7. OPRIMAREA CURENTULUI MOL DOVENESC SUB SERAFIM


I R S P N D I R E A I N O C H E N T I S M U L U I

n locul lui, Sf. Sinod trimise la Chiinu pe un fost


polcovnic rus, Leonid Mihailovici Ciciagov, ca re nt r n
t a g m a c l u g r e a s c sub numele Serafim . Se pare c acest a
fusese a n u m e trimis n B as a r a b i a pent ru a pune stavil
cu rent ul ui na ional moldovenesc ca re se a c ce nt u as e prea
dr z i s t ru i to r sub bl n du l Vladimir. Trecutul su o s t
esc i firea sa rsboinic i combat iv l fcur s calce
n u rmel e lui Pavel Lebedev, ca re ncepuse cu un zel
vrednic de o c a u z mai bun, opera de rusificare prin
coal i biseric, t eror iznd i t ri mi nd n s u r gh i u n pe
toi aceja ce n d r z n i a u de-a se af ir ma ca Moldoveni. El
zdrnici orice man ife st ai une na ional mol doveneasc,
opri n t r eb u in ar e a limbii mol doveneti n biseric, nu
vedea cu ochi buni apari ia Lum int or ul ui i c u t s
taie tipografiei moldoveneti orice posibilitate de existen,
n t u n er i c ul cel mare, n ca re zceau Moldovenii i n
ca re Vl adimir fcuse s s t r b a t c t eva raze de lumin,
se posomori din nou bezn sub belicosul rSerafim, s tlpul
ari smul ui s amavol ni c i ne ngdui tor.
I m pu ne r ea slujbei ruseti, chi ar n bisericile de ia sate
trebuia s nst ri nez e pe Moldoveni de biseric i s-i
fac neps t ori fa de n v t ur i l e ei m n tu it oa re. U r m
rile a ces tor m su ri nesocotite a fost s ec ta rism u l religios,
ideele anarhice, pornirie subversi ve i superstiiile de tot
felul. n nt uneri cul sufl et ul ui , u nd e nu p t r u n d e nici o
raz de lumin, c uv n t u l n el t o r prinde u or rdcini,
pe care numai cu m a r e greu le poi strpi. Aa reui
c l u g r u l Inochentie s se nfieze nai nt ea poporului
ca trimisul lui Dumnezeu. i norodul incult, d ar setos de
n v t u r a dumneze eas c, l crezu, i se nchin i-i jertfi
ultimul ban agonisit n s u d o ar e a feei n n d e l u n g a t e zile
de munc.
Acest Inochentie era de felul su Mo ldovean i tria
ca i eromonah n t r o m n s t i r e n B a lta , un t r g u o r a ez at
pe ap a Codmei la ho tar ul de nord al inutului Ananiev,
guber nia Chersonului, deci n t r o regiune locuit n m a re
par te de Moldoveni. El predica cu mul t putere de c o n
vingere n limba mol dovenea sc care er a cun os cu t de
236
7. O PR IM A R EA C U R E N T U L U I M O LD O V EN ESC

norod, o credin nou, eterodox, dup c a r e se conducea


noua sect a <rIn o ch enilo r, ca re n 1912 n u m r a 76
suflete. i vindeau Moldovenii i ce nu a din v a t r numai
ca s se poat nf ia c l u g r u l u i Inochentie, c a r e le
f g du ia raiul pe p mnt . Sute de mii de oameni rt-
ciau spre m n s t i r e a din Balta, u n d e se gs ia potrigul
faimosului c l u g r . i sa c o n s t a t a t pe cale oficial
c puterea lui Inochentie a s u p r a norodul ui izvora din
faptul c el i vorbia moldovenete, pe c n d preoii rui
ndepliniau sl uj ba dumneze eas c n t r o limb neneleas
de mulime.
Mi car ea a c ea st a ca re pe l ng l at ur a sa religioas,
avea i u na na ional moldoveneasc, puse pe g nd u ri
pe episcopul Serafim, ca re se hot r s ia m su ri de c o m b a
tere serioase. Spre acest scop el convoc n ziua de 5
Martie 1913 n Chiinu un congres, la care l uar parte
preoi, misionari, c l u g r i i muli laici iubitori de o r t o
doxie. Congres ul , l u nd n discuie t u r bu r r i l e ce se pro
duser nt re credincioi prin n v t u r a lui Inochentie,
hot r comb at e re a ei cu toate mijloacele i ndeosebi prin
r s p n di r e a Evanghel iei n limba moldoveneasc, prin
predici dup nelesul norodului i prin c n t r i corale n
biserici n t r o limb n el eas de credincioi. Trebui deci
s vin Inochentie, a crui n v t u r se apropia ctva
de mrt uri si ri le Sfnt ul ui Teofan Z a tv o rn icu l, pentru ca
s deschid p ans lavi t ilor ochii, ce primejdie cupr inde n
sine di sconsi derarea limbii naionale a norodului.
Da r cu toate ms uri le de c omb at er e i cu toat
prigonirea Inochentitilor, ranii moldoveni nu contenir
de a crede n c uv nt ul i misiunea sa dumn eze eas c. n v
t u r a sa pr u periculoas ordinei publice i atunci Ino-
chentie fu pus n u r m r ir e . E r a n A u g u s t 1913, c n d o
sotnie de Cazaci n co nj u r m n s t i r e a din Balta, unde
petrecea Inochentie, pentru a-1 ridica de acolo i a-1 duce
cu fora la o alt m n s t i r e l ng lacul Ladoga . Atunci
rani i cari nc er c ar s ape re pe pov ui torul lor, fur
at aca i de Cazaci i 60 d i n t rnii c z u r ca martiri ai
credinei lor sub zidurile mnstirii din Balta.
D a r cu toate acestea, adepii lui Inochentie nu se l
s a r descuraj a i. n d a t ce se afl de locul surg hi unu lu i
su, mii de oameni pornir n t r un l un g pelerinaj, n pu
terea iernii, la m n s t i r e a Ladoga, pent ru a se nchina n
faa noului profet i a a s c u lt a nv t ur i l e sale m n g i e
toare. Izbucnirea rzboiului" mondial i radicalele pre-
237
CAP V. V I A A B I S E R I C E A S C A SUB RUSI

faceri politice; sociale i na ional e pe ca re el le-a produs,


fcu s a m u e a s c gl as ul lui Inochentie i n v t u ri l e
sale.
C u r n d dup a c eas ta Inochentie fu ridicat din m
nstirea de l ng lacul Lad og a i trimis n j u d ec a t i
os nd it cu s ur gh i un n m n s t i r e a Solovki a e zat n t r un
o st rov din Mar ea-Alb. V z nd u- s e izolat de lume i
prsit, nenorocitul c l u g r s a pocit, a r t n d c multe
din rtcirile sale se dat oresc ntunecimii mintii lui, care,
ca i la muli Moldoveni de la ar, a r m a s n e f r m n t a t ,
de m a r e a putere a tiinei; cci a c ea st tiint lipsete
cu d es v r i re r a n i l o r Moldoveni din care se t r a g e i
dnsul . Rtcirile sale au izvort din m a r e a dorin de
a-i a j u t a ^ p e Moldoveni la c u n o a t e re a a d e v r u r i l o r legii
cretineti pe care el s i ng ur nu le s t r b t u s e bine cu
mintea Iui sl ab i puin luminat. A a s a sfri t a v e n
tura c l u g r u l u i Inochentie.
O alt sect r s p nd i t n B as a r a b i a este cea a stu-
ditilor de la nemescul Stunde, or, ceas de rugciune.
Acesta era numele unei secte ce se f or ma se pe la 1860 la
colonitii nemi din s u d u l Rusiei i Basarabiei. Adepii
acestei secte se ndeletnicesc cu lectura bibliei, nu respect
taina preoiei i nici formele ext erne ale serviciului divin,
n nz ui n a lor spre o revelaiune religioas ei se apropie
foarte mul t de pietiti i de nazareni.
P e nt ru c o mb at e re a sectelor eterodoxe s a cr eat pe
lng mitropolia din Chiinu un serviciu de misionari
c om pu s din clerici destoinici la vorb i pricepui n a r t
de a convinge. Cel mai bun mijloc pentru comb at er ea
sectelor s a dovedit c uv nt ul viu isvort din convingere i
rostit n limba poporului.
De acest m a re a d e v r i d d u r s ea ma n sfrit
i cercurile c on du c t o a r e i ndeosebi Sf. Sinod, ca re mij
loci un ucaz m p r t e s c prin ca re se n g d ui Mol dove
nilor s v r i r e a sfintei liturghii n limba lor naional.
Ziua de Duminic, 21 Iulie 1913, a fost zice C u v n
tul M oldovenesc din Chiinu o zi de s r b t o a r e na io
nal a Moldovenilor din B a s ar a bi a; cci n acea zi ei-
sau nvrednicit s asculte n t r e a g a siujb a r hi er ea sc a
liturghiei n limba lor s trveche mol do venea sc fapt
ca re nu se mai n t m p l a s e n viaa lor din vr eme a a r h ie
reului Pavel, care cel dinti, dup alipirea Basarabi ei
c tr e m p r i a ruseasc, i-a luat as upr - i pcat ul
de a a l u n g a limba mol dovenea sc din biserica norodului
238
7. O PR IM A R EA C U R E N T U L U I M O LD O V EN ESC

nostru. F ap t ul acest a se d at ore a duhul ui de primenire


a vieii, ca re de la o vreme domnia n B a s a r a b i a i nu
mai puin fricii st p n it ori l or bisericeti de a nu-i pierde
pe Moldoveni pent ru biserica p r av os la vni c fiindc
Moldovenii, ce nu auziau c uv n t u l moldovenesc nici n
biserica lor s t r mo e a sc , ncepeau a-i apleca auzul
spre alte biserici dect biserica p ra vos la vnic . n c u v i i n
a r e a serviciului divin n limba mol dovenea sc ddu Mol
dovenilor dovad c biserica pr avos la vnic nu s a pre
fcut nc cu totul n t r un i n s t r u m e n t de rusificare a n oro
dului moldovenesc. Zorile unor vremur i noi i mult
f g du i t o ar e se ivir la orizontul vieii naionale din
Bas ar abi a.
ncolo, Serafim sa dovedit ca u n bun c rm u i to r al
eparhiei sale. La s t r ui n a sa s a ocu pa t s ca un ul episco
pal de la Cet at ea-Al b i la 1910 s a renfiinat episcopia
Ism a ilu lu i pentru prile din josul Dunrii ca pe vremea
episcopului Melhisedec. Pe timpul s u s a zidit Casa
Eparhial din Chiinu, cu s al a ei splendid pentru confe
rine religioase.
O bun nt ocmire n biserica din B as a r a b i a este m o
nopolul fabricrii lu m n rilor pentru nevoile cultului divin
i pentru ceremoniile religioase (1883). Desfacerea ac es tor
l um n r i se face de c tr e o rg a n e l e fiecrei biserici cu
n dat or ir ea de a v r s a o par te din venit n fo n d u l biseri
cesc, din care se intretin aezmi nt el e de c ul t u r reli
gioase i de mil cr et ineasc. Biserica b a s a r a b e a n i
are depozitul propriu pentru vinul n eces ar la s v r i re a
slujbei dumnezeeti. Ea mai nt re ine i o m a ga zie de
vem in te preoeti, de cri rituale, ornate i p ara m en te
bisericeti. n cele din u r m Serafim nu gsi nici nobilimea
b a s a r a b e a n destul de patriotic i deaceia afl cu cale
de a o nvinovi de sepa rat i sm. Denunul acest a l
implic ns n t r un g r a v conflict cu nobilimea i el trebui
s p r s e a sc B a s ar a bi a.
La 1914 Serafim prsi B a s ar a bi a i n locul lui a juns e
Platon arhiepiscop al Chiinului i Hotinului. Vicarii si
erau: Gavriil episcopul Cetii-A1be i Zenovie, episcopul
Ismailului. Dup a p r o a p e doi ani de arhipstorie, n
Decemvrie 1915 P la t on trecu la Ode sa , iar locul su n
Chiinu l ocup arhiepiscopul A ta n a s ie pn la 23 Iunie
1918, c nd ac es ta m p r e u n cu vicarii si p r s i r B a s a
rabia, pentru t ot deauna , fiindc Moldovenii cereau cu
drept c u v n t un a r h i p s t o r de n ea mul lor. Dup retra-
239
-C A P V VIAA B IS E R IC E A S C A SUB RUSI

gerea lui A t a n a s i e . conduc ere a eparhiei b a s a r a b e n e fu


ncre di n at S. S. Episcopulului N icodem de Hui ca re
lu m su ri nelepte pentru restabilirea strvechiului
c a r a c t e r r omne sc al bisericii din B as a r a b i a . Vicar al
mitropoliei i episcop al Ismaiiului fu r mt ui t n 1918 P. S.
Dionisie E rhan, fostul stare{ al mnst iri i Soroc-eni. La
sfritul a nul ui 1919 I. P. S. S. Episcopul Nicodem c on
sider opera sa de na ion al izar e a Eparhiei Basarabi ei
t er mi n at i se re tr a se la vechiul s u s ca u n episcopal
din Hui. n locul s u c ong re su l bisericesc din Chiinu
alese n 21 F ebr ua ri e 1920 pe arhiereul Gurie Bot o nean u,
de arhiepiscop al Chiinului i Hotinului ca re p s t or e te
arhidieceza Basar abi ei pn azi.
A v n d deci n vedere g re ut il e cu ca re a a v u t de
luptat, persecutiunile la care er a expus i i nfluenta c o v r
itoare a bisericii pravoslavnice ruseti, trebue s recu
n oa tem marel e merite naionale i c u lt u ra le ce preotimea
b a s a r a b e a n i le-a c ti g at n timpul stpnirii ruseti,
i s ne nchi nm nai nt ea dragostei' i devot amentul ui
ei pent ru biseric, t a r i limba mol dovenea sc. Ea i-a
mplinit deplin datoria fat de poporul din care s a ridicat,
cu lt iv n d limba mol doveneasc n biseric i nt re i
n nd necontenit focul sacru al luminii i culturii s t r m o
eti.

8. M N S T I R I L E D I N B A S A R A B I A

Pe nt ru a complecta tabloul vieii bisericeti n B a s a


rabia este necesar s a r u n c m o scur t privire i a su p r a
mn s t ir il o r bas a ra be n e. La oc up a re a p m n t u l u i dintre
P r u t i Nistru, Ruii gs ir acolo un n u m r destul de
n s e m n a t de a ezmi nt e mnst ireti , unele mai vechi altele
mai noi. Cea mai veche m n s t i r e b a s a r a b e a n er a ctito
ria lui Al exa nd ru cel Bun de la Vrzreti. O alt veche
ctitorie domneas c era Chipriana lui tefan-cel-Mare,
creia dup vechime i u r m a Hncu, fun da ti un ea Hn-
cetilor nestatornici i rebeli. Celelalte mn s t ir i i "schi
turi su nt ctitorii rzet i mai noi fr prea mar e n
semn t at e.
Mn sti ri le bas areb ene formeaz dup a e z a r e a lor 3
gru pu ri bine distinse unul de altul. Gr up ul ntiu se c om
pune din 5 mns t ir i aezat e n j u d e u l Chiinului
i anu me: Vrzreti, Hncu, Soroceai, Chipriana i
Condria. G r up u l al doilea se co mpu ne din 8 mn s ti ri
240
8. M N S T IR I L E D I N B A S A R A B I A J

n inutul Orheiului i a n um e : H rjauca, G rbovul,


R a d u la , F rum oasa, igneti, 'Tabra, C urca cu schitul
Rripiceni i Chirova. Gr upu l al treilea c upr inde 5 mns ti ri
n inutul Orheiului situate pe Nistru sau a pr o a p e de acest
fluviu i anu me: C oelauca, Sahartiea cu schitul ip'ova,
C lrauca, Jabca i D obrua.
Ct e trele gru pu ri n u m r l aolalt 18 mns ti ri i
schituri, dintre ca re 11' su nt mn s ti ri de c l u g r i iar 7
mn s ti ri de c lu g r i e s au maice i a nu m e : Vrzreti,
Chirova, Tabora, Rciulea, Coel auca, C l r a u c a i
J abc a. Alte m n s t i r i i schituri ntre care: C r t u r a ,
Cosovul, Lometa, Rezina, Soroca, Ciura, Borzeti,
Butuceni, Cucuruzeni, F n t n a - D o a m n e i , Hrt opul, G r
dite, Galia, Ignei, Pe tera , Poiana, Popui, Raca,
Rudi i Verejeni, fur desfiinate de c t r e Rui. Pe lng
i aceste 18 m n s t ir i mai mici t rebue ami nt it e nc i
m n s t i r e a C etatea cu schiturile Terapont i B o tiso vca
din j u de ul Ismailului.
Clerul r e g ul ar , n u mi t i clerul negru s pr e deosebire
de cel s ec ul ar s au clerul alb, er a m p r i t n trei pro-
toierii sau blagocinii, c o r e s p u n z n d celor 3 g ru pu r i de
mnstiri, a v n d c entr ul lor n Chiinu, Orheiu i Soroca.
Blagocinii acetia a ve a u s s u p r a v e gh ez e pe stareii
(nastoiateli) i pe s tareel e (nastoiateliile) mns ti re ti .
Aezmi nt el e acestea m n st i re ti e r au n z es t r at e de
ctr e ctitorii i a d u g t o r i i lor cu moii mai ntinse sau
mai s tr im te dup timpuri i m p r ej u r r i. Chi pri ana i
Condri a fur nchinate nou-createi mitropolii din Chii
nu, iar celelalte ob i nur c o n f ir ma r ea posesiunilor lor.
Dispune do ar A ez m nt u l de la 1818 c orice avere
ce va fi d re ap t a bisericilor i m n s t i r i l o r Oblastiei a
t u t u ro r de obte credi n el or adec: satele, slitile, c-
lele, pscriile i acaretur i, ai der ea iganii, capitalurile
de bani i alte afierosiri nt ri te prin hri soave sau zapise,
vor r m n e n veci ale lor averi i se vor a p r a pe d re p
t atea averilor haznalei.
Averile, mns ti ri l e indigene e r au ns relativ foarte
modeste. Cci a f ar de Chi pri ana ca re poseda 10 sate cu
o s u pr a f a de a pr o ap e 40.000 de desetine de p m n t cul-
tivabil, celelalte mns ti ri i schituri b a s a r a b e n e posedau
toate laolalt numai vre-o 15.000 desetine, posesiunile
fiecrui a e z m n t n par te variind nt re 24 i 3900 de
desetine.

241
CAP. V. VIAA B IS E R IC E A S C A SU B RUSI

9. M O II L E M N S T IR I L O R N C H I N A T E l N O U L - N E A M

Cu mu lt mai nt inse e r a u posesiunile a e z m in t el o r


de peste hotarele Basarabiei, n Romnia i n Orient,
cci domnii i boerii Moldovei ave au obiceiul de a n
china moii nu n umai m n st i ri l or din t ar, ci i celor
greceti din Rsrit. Mn sti ri le greceti de la Sfntul-
Munte, Vatopedon, Sinai, Sf. M o r m n t din I er us al i m . a.
posedau n B as a r a b i a nu mai puin de 100 moii, care
c upr in de au mai bine de 209.583 de desetine de p m n t
moldovenesc. M n s t i r e a Neamului, episcopia Huilor, i
Mitropolia Iailor, a e z m n t u l Sf. Spiridon . a. p os edau
n B a s ar a bi a 38 moii. La nceput, g u v er n ul rusesc a
n g d u i t ca averile m n s t i r i l o r nchi nat e s fie a d mi n i
s t rat e direct de c tr e mputerniciii ac es tor mnst iri .
S t a re a a c ea st a de lucruri dinui ns n umai pn la
1864, c n d se fcu s ec ul ar izar ea moiilor mns ti re t i
n Moldova. Atunci prin u cazul imperi al din 15 Mai 1864
s a hot r t ca averile m n s t i r i l o r s tri ne s fie date n
a r e n d de c tr e stat, n prezent a mputerni ci il or m n
stireti, prin licitaie public. Dup aRi 9 ani a p r u un
nou uca z (6 Mar ti e 1873) prin ca re se dispunea ca a v e
rile n emi c to are ale a e z m in t el o r din Romnia i din
Ori ent s t reac sub a dm in i st ra i a Mi nisterului de E x t e r
ne din P e t r o g r a d . Tot atunci se ceru fiecrui a e z m n t
s justifice, prin hrizoave i acte de donatiune, dreptul
lor de posesiune a s u p r a moiilor ce s t p n i a u n B a s a r a
bia, i s arte, n mod neindoelnic, menirea pe ca re
aceste fundaiuni o primir de la testatorii lor. i a ceas ta
pent ru motivul ca veniturile s se foloseasc numai
pentru scopurile, pent ru ca re fusese dest inat e de c t r
donatorii lor.
Dup stabilirea scopurilor f unda ti ona le s a hot r t ca
veniturile a n u a l e din aceste moii s se m p r t e a s c din
capul locului n 5 pri egale, din ca re o cincime s se
foloseasc pent ru acoperirea cheltuielilor de ad mi ni st ra i e
i pent ru fo r ma r ea unui fond de reserv; dou din cinci
pri t receau n m n a a e z mi n t e l or strine, i ar al te dou
cincimi ce mai r m n e a u se v r s a u n visteria ze ms tvelor
din B as a r a b i a pentru nt re inerea colilor i bisericilor.
La s t r ui n a mitropolitului Pavel a p r u un nou uca z (Mai
1875), prin ca re se r nd ui ca cota ce c dea a s u p r a z e m s t
velor s fie m p r i t n 3 pri egale, dintre c a r e o treime
s r m n zemstvelor, o alt treime s t reac n s ea ma
242
9. M O IIL E M N S T IR IL O R N C H IN A T E

mitropolitului din Chiinu pentru nevoile bisericii, iar a


treia s se verse la Ministerul de Culte din P e t ro g ra d .
Astfel se re gu la s e n B a s a r a b i a chesti unea moiilor nchi
nate.
Pe l ng vechile m n s t ir i mol doveneti din B a s a
rabia s a mai nfiinat u n a sub o c r m u i r e a r use as c i
an u m e m n s t i r e a C hicani sau N o u l-N ea m , ln g Tighi-
na pe Nistru. P e t r u -V o d -R ar e dr ui nc la 1527 m n
stirii Neam selitea Chicani pe Nistru. D a r m n s t i r e a
Neamul ui nu se bucur mul t vr e me de dani a lui Petru-
Vod, fiindc n 1538 Turcii cucerir Tighina i cup rin se r
n ra ia ua ei i sat ul Chidani. A a r m a s e m n s t i r e a
pgubi t de a c ea st n s e m n a t danie p n la izgonirea
Turcilor din Tighina i la alipirea Basar abi ei la m p
ria ru se as c. Atunci Ruii d ec l a r a r tot p m n t u l fostei
raiale turceti de la Tighina drept p m n t al statului, n
acest p m n t e r a u cuprini i Chicanii.
m p o t r i v a acestei declara iuni se ridic m n s t i r e a
Neamului, reven di cnd vechiul ei drept de proprietat e
a s u p r a Chicanilor. P e n t r u moia sa n s t r i n a t , m n
stirea Ne amul ui int ent proces st at ul ui rusesc i, nvi n
g n d mari greut i, c ti g procesul. n 26 Octombri e
1845, se hot r ca m n s t i r e a Ne amul ui s pri measc
echivalentul Chicanilor n bani, cu ca re s-i poat c u m
pr o alt moie n Moldova. D a r s t ar e ul ne m ea n nu
se mul umi cu a c ea st hotrre, ci s trui cu tot ad in sul ca
Chicanii s-i fie restituii n tot cupr ins ul lor. n cele
din u r m el izbuti ca prin uca zu l din 8 Decemvrie 1860
s p ri measc n s t p n i re moiile C o pan ca i Chicani
ce fuseser n s t r i n a t e de Turci. M n s t i r e a ns n avu
norocul de a s t p n i mul t vre me aceste moii, fiindc
n Decemvrie 1863 se decret s ec u la r iz ar e a moiilor
mns ti re t i din Moldova. Atunci o par te din c lug ri i
de la Ne am nu se p u t ur m p ca cu m s u r a seculari
zrii i fugir peste P r u t n B a sa r ab i a, solicitnd g u v e r
nului rusesc scut i a d po st . Acesta se grbi s ofere
c l ug ri l o r pribegi a d p o s t u l ce ru t chi ar la moia m n
stirii Neamului, la Chicani, h o t r n d prin ucazul din 13
I a nu ar ie 1864 ca acolo s se ridice o nou m n s t i r e
numit N o u l-N e a m v
P o r u nc a ar ul u i sa ndeplinit i la Chicani sa ridicat
f r umoa sa m n s t i r e de azi, n ca re se p s t r e a z o serie
de cri i m an us cr ip t e romneti , privitoare la vechea
n oa st r via bisericeasc.
243
CAP. V. VIAA B I S E R IC E A S C A S U B RUSI

O r g a n u l oficial al eparhiei b a s a r a b e n e er a V estito ru l


E parhiei C hiinului i H otinului, c a r e pn la 1870 a p
rea n text p ar al el r us i romn, iar de atunci ncoace n u
mai rusete. I n privina confesional, B a s a r a b i a formeaz
o unitate. Ap ro ape 9 0 % din n t r e a g a popul a iune este de
legea ortodox, restul fiind de confesiunea mozaic. N u
m r u l catolicilor este disparent.
Capitolul VI
A E Z M I N T E L E COLARE

1. n c e p u tu rile n v m n tu lu i public n M o ld o va .
2. co alele d o m n e ti din B a sa ra b ia . 3. S o a rta n v
m n tu lu i m o ld o ven esc sub R u i. 4. R usificarea coalelor
p rim a re. 5. n str in a re a n v m n tu lu i secundar

I. N C E P U T U R I L E N V M N T U L U I P U B L I C N M O L D O V A

Moldova er a a e za t n h ot ar ul dintre dou civiliza


iuni deosebite, civilizaiunea I at in o- ge rman din apus, i
civilizaiunea b izant ino-sl av din r sri t. Ambele civiliza-
iuni, cu c a ra c t e r u l lor specific, exerci tar o n e t g d u i t
nr uri n a s u p r a Moldovenilor. n r u r i n a s im ul ta n a a m
belor civilizatiuni a s u p r a culturii n oas tr e i ntelectuale i
mat eriale se nv ed er e az b u n o a r n vechea ar hi te ct ur
moldoveneasc, un de g s im aplicate motive gotrce i bi
zantine l n g ol a lt i n tr eo lal t . n lupta a c ea s t a de n
trecere nt re ambel e civilizaiuni, covri infl uent a b iz an
tino-slav, pentru c Moldovenii, ca credincioi ai bisericii
greco-orientale deopotriv cu Ruii, pri mi au n demnu ri
pentru activitatea i dez volt area lor c u l t u r a l din Bizan.
Astfel fur a t r a i Moldovenii n cercul de infl uen a civi-
lizaiunii bizantino-slave, pe ca re ei i-o n su i r foarte
rpede pent ru a contribui apoi, la r n d u l lor, la dezvol
tarea, mbo g ir ea, r sp n di re a i a p r o f u n d a r e a acestei
civilizaiuni.
n vechime, la noi, ca i n alte pri, n v t u r a avea
un c a ra c t e r bisericesc p ro nu n a t. Laicizarea coalelor
n ap us sa p r o du s sub i nfluena renaterii i a reforma-
iunii; la noi laicizarea n v m n t u l u i a ncepu t numai
n cursul veacului al XVIII-Iea. n Moldova g ri ja c o a
lelor er a n s a m a bisericii care, fiind liber de orice
veleiti de s u pr ema i e a s u p r a statului, ce b uc ur a de s pri
jinul t u t u r o r factorilor politici- i sociali n s t rdu in el e
ei culturale. Dup concep iunea timpului de atunci, n
v m n t u l er a privit ca un ac t de cr e tineas c evlavie,
i promo var ea lui ca o fapt pl cut lui Dumnezeu. Dovad
245
-----

2. COALELE DOM NETI D IN BASARABIA


CAP. VI. A E Z A M IN T E L E C O LA R E

Ici, colea se deschideau coale i pe la s at e ca b u n


pent ru a c ea st a s u n t n e n u m r a t e l e danii pent ru biserici
oar la R dani, l ng Roman, unde a n v a t carte*
i m ns t ir i cu menirea expres ca veniturile lor s fie
tefan- Vod-Tom a, c n d era copil mic i srac. De
n t r eb u in at e pentru nevoile n v m n t u l u i .
altfel copiii boerilor i ai clericilor n v a u c a r t e la
Cele mai vechi a e z mi n te de n v t u r n Moldova
dascli particulari s au la c l u g r i rtcitori. Mai trziu
er au coalele m n stire ti, unde se nv a a ceti i scrie i
dasclii acetea e r a u Greci, Nemi sau F ran uzi . Vedem
pe l ng acest ea i r n du ia l a slujbei bisericeti. Dasclii
deci c n Moldova, ca i n mul te alte ri din* timpul
se luau din c lug r ii cei mai nv a i. Cea mai veche coal
acela, existau coli m n st i re ti i episcopeti, d a r i
de acest fel er a cea de la m n s t i r e a Neamului, ce
coli e le me n ta r e laice pe la o ra e i pe la sale. De la o
fusese nt emei at de ucenicii n v a tu l ui i evlaviosului
bucat de vreme ns stareii mns ti ri lor, cari n cea mai
N icodem de la Vodia din a r a - R o m n e a s c . Din coala
mare p ar te e r au Greci, pripii pe la noi, nu mai a r t a u
a c e as t a trebue s fi ieit i Iosif, primul vldic r o m n
nici o d ra g o s t e i nici un i nteres pent ru coal i pentru-
al Cetii-Albe i apoi mitropolit al Sucevei. coale de
l umina rea poporului, n e l e g n d s nt rebui n eze v eni tu
acest fel funcionau i pe l ng celelalte m n st i ri mol do
rile fundai uni lor bisericeti pent ru m b o g i re a lor i spre
veneti ca Bistria, Put na , D r a g o m i r n a . a. Dasclii,
p ag ub a rii i a poporului. P e nt ru coal nu mai a j u n g e a
diacii i ritori ac es tor coii n s e m na u a n de a n n t m p l
rile cele mai i m por tant e din istoria rii. Pe n semnr il e nici o lecae.
acest ea se nt emei az cunoscutel e letopisee ale rii-
2. CO ALELE DOM NETI D IN BASARABIA
Moldovei.
coli pent ru clerici, d a r i p ent ru mireni se g si au i
Pent ru a pune c a p t acestei triste stri de lucruri se
pe l ng scaunel e episcopale, aa la Suceava, Iai, Roman
gndi G rigore-V od-G hica, un b r b a t luminat, pe c a r e Ne-
Rdu i i Hui. Din colile episcopale de la Iai, Hui i
culce l n u m r nt re domnii cei de frunte i de laud,
Rdu i se r n d ui a u cei mai muli preoi i monahi pe
s g s eas c alt chip de a e z m n t coalelor, mai nt e
lng bisericele din Bas ar a bi a. coal a de la m n s t i r e a
meiat i mai statornic. Spre acest scop el, l u n d blagos-
Trisfetitelor din Iai fu ridicat nc de Vasile-Vod-Lupu
lovenia arhiereilor i boerilor rii i a nt re gu l ui divan,
la r a n g u l de Academie i n z e st ra t cu moii pent ru n
hotr ca preoii i diaconii, cari pn atunci pltiau dajdie
treinerea ei.
cte 4 galbeni pe a n c tr e visterie, s nu mai pl t easc
i pe l ng m n s ti ri le din B as a r a b i a funcionau alt dajdie, fr num ai cte 1 ga lb n de preo t i de diacon
coli m n s t ir e t i care se b u cu r a u de un r en ume destul num ai o da t ritr'un an coalelor, care bani s-i strn g
de bun. Pe l ng m n s t i r e a C urca funciona o coal
S. S. P rintele M itropolitul i s p l tea sc lefile d a s
pent ru fii de clerici, fu nd at acolo de vicarul mitropoliei
clilor.
din Iai. n Aprilie 1804 preotul Pet ru Ghe n tu ceru n
Pe calea a c ea s t a Ghica-Vod alctui, prin hrizorul
voirea mitropolitului de a trimite copii si Ia coala de pe din 25 Decembrie 1748, un fo n d colar, ca re se a li ment a
l ng m n s t i r e a D obruca, fiindc n s at ul su nu se afla r e gu la t prin contribuiunile a n u a l e ale preoilor i diaco
nc coal. n c din timpul Moldovei n v t u r a era d es nilor. De mijloacele acestui fond di spuneau mitropolitul
tul de rspndi t. Aceast a se vede foarte bine din nfor- i episcopii rii pent ru nt re inere a coalelor ce se aflau
maiunile ce s au cules n 1815 n eparhi a Basarabiei. Din n eparhiile lor i ndeosebi pe l n g scaunel e lor episco
2.650 de copii de clerici n v r st de 15 ani, tiau cart e pale. coalele nt re inut e din acest fond co lar public
886; din 298 n v r s t de 1520 u m b l a s e r la coal er au consi der at e ca coale d o m n e ti. Vedem deci c pe la
244 i numai 54 r m s e s e r fr cart e; n sfri t din mijlocul veacului al XVIII-lea existau n Moldova coale
179 tineri trecui de 20 ani, 101 tiau ceti i scrie i numai publice nt re inut e de stat. I a r episcopii e r au datori s
restul de 78 r m s e s e r fr l umina nv t uri i. Dac fac necontenit ce rcetare coalelor, adese l u nd u- se s ama
ne d m s ea ma de vicisitudinile v r e mu r il o r de atunci, trebue cu m n v a copiii i la ce se sporesc, ca i dasclii
s recunoa tem, c oc r mu i re a Moldovei fcuse a pr e ci a s se sileasc i copiii s se procopseasc cu n v t u r a
bile sforri pent ru l umina rea norodului prin coal.
247
246
C A P VI A E Z A M IN T E L E C O L A R E

lor. Mai trziu se institui o epitropie co la r co mp u s


din 8 boeri mari sub preedinia mitropolitului.
Nepotul lui Grigore-Vod, G rigore-A lexandru-G hica,
motenise de la unchiul su i nt eresul i d r a g o st e a pentru
coal. El reorgani z Ac ademi a din Iai, d ar avu grij i
de n v t u r a norodului. Prin hrizorul su din 1766, el
ai l cu cale i de t rebui n ca s aeze, pe l ng coalele
nt emei at e n Mol dova de nintaii si nc a ltele 23
de coli pe la in u tu ri la care s au r n d u it i 23 de dascli.
Cinci din aceste coli fur nfiinate n regiunile de
dincolo de P r u t i a n u m e n Greceni, L puna, C hiinu,
Orheiu i Soroca. Din a c ea st a se vede ct de greii er au
cei ce cr edeau c oc rmu fr ea rus e as c a r fi deschis cele
dinti coli publice n B a s ar a bi a. Cu mul t vreme nainte
de rpirea Basarabiei, domnii Moldovei au a v u t grij
de luminarea populaiunii de dincolo de Pru t, cre nd nc
n 1766 coli publice n toate inuturile t r a n s p r u t e n e ce
a p a r i n e a u Moldovei. coli moldoveneti s a r fi deschis
atunci de bun sea m i n Hotin, Tighina, Cetatea-
Alb, Chilia i Ismail dac aceste o ra e n a r fi fost ce nt
rul raialelor turceti, cucerite i a d m i n i s t r a t e nemijlocit
de Turci, cari nu-i b t ea u capul cu n v t u r a ghiau-
rilor.
n r v na de a ne lumina, noi nu ne-am l s at mai
j o s dect alii, zice cu drept c u v n t e r udit ul Al ex a nd ru
Ha jd u. Silinele nobile ale lui Gri gor e-Vod -Ghi ca de a
nfiina coli domneti i n B as a r a b i a ni-o dovedete
ac e as t a n mod c l a r i evident.
n ce pu t ur il e acest ea a a de fr umoa s e nu a d u s e r ns!
roadele at ept ate, fiindc, c u r n d dup deschiderea a c es
tor coli, ncepur r zboaele dintre Rui i Turci i B a s a
rabia nu mai avu pacea n ecesar pent ru n v t u r . n
1771 mitropolitul Iacov se j l ui a a m a r n i c ge ne ral ul ui
Rumianzov c, din c auza rzboiului i a ciumei, d a s c
lii i nvceii s au m p r t i a t c a r e ncotro i c n coli
a ncet at orice activitate.
n d a t ns ce se r e tr a se r a r m a t e l e ruseti, c o a
lele n cepu r din nou s funcioneze. Ba, mai mult chiar,
Al ex an dr u- Vod - Mo ru zi rndui, prin hrizorul su dinJV\ai
1803, ca vechea coal din Chiinu s fie l rgi t i ca pe
lng limba mol doveneasc s se nvee acolo i limba
elineasc. n t r e dasclii de n v a t copii se pomenete
la aceas t coal i copistul Alexandriei de la 1770, te
fa n d a sc lu l din P utna, precum a a r t a t d. te fan Ciobanu.
248
- 3. SOARTA NVAAMNITULUI' M O L D O V E N E S C

Pe l ng a c ea st coal exist i o bibliotec din care


bibliotecarul nu putea scoate nici o ca rt e fr iduIa
epitropilor. C u rs u l coalei d u ra 6 ani. Epitropia se c o m pu
nea din bceri i negustori. Vacan el e e r a u scur te fr
contenire, dect numai Duminicele, i praznicile m p r
teti i n vre me a a rielo r cneti. Da r n 1806 rencepu
rzboiul i coalele se nchiser din nou. P eri oada a ceas ta
de nelinite i n e s i gu r a n dinui, cu puine nt reruperi ,
pn la 1812, c n d Moldova de dincolo de P r u t fu rpit
de Rui.

3. S O ARTA N V M N T U L U I M O L D O V E N E S C S U B RU I

n d a t ce se mai linitir spiritele din c a u za rpirii


Basarabiei, mitropolitul Gavriil Bn ul es cu se g ndi serios
la re lua rea vechilor t radiiuni moldoveneti n n v m n - ^
tul public. Spre acest scop el cre la Chiinu o coal
eparhial i un sem inar duhovnicesc, pent ru cre tere a
clericilor de care avea nevoie eparhi a sa. n r a po rt u l su
c t re Sf. Sinod din P et r o g r a d , mitropolitul cerea ca la
aceste institute, pe l n g limba ru se as c ca limb a s t a t u
lui, s se nvee n e a p r a t i limba na ional mo ld o
veneasc cu scopul ca cei ce o n v a s poat pr op o v
dui c uv nt ul lui Dumnez eu i buna moral , precum i
limba latin, fiindc din ea se t r a g e i se poate mbog i
cea naional. Mai t rziu s a c r e a t la Chiinu i o
coal eparhial de fete pent ru educ a i un ea fetelor de
preot i de dascli (1859). P en t r u n v a r e a limbii
ruseti a p r u n 1819 o S cu rt gra m a tic ruseasc,
cu tlm cirea n lim ba m oldoveneasc, pentru elevii din
s emi naru l duhovnicesc i din alte coli din B a s ar a bi a, o
pre luc rar e dup g r a m a t i c a lui Lomonossov. n 1827 a p r u
n P e t r o g r a d o nou G ram atic rusasc i rom neasc
nchipuit de te fa n M argela. Aut orul acestei gramat ici,
coleschi sovetnic-ul te fan M r g e a l , er a un Mol dovean
din Bas ar a bi a, pe c a r e l n t ln im mai apoi la P a r i s m p r e u
n cu ali tineri romni din Principate.
Dar cu t oat buna lor o r g a ni za re , colile aces tea nu
put eau satisface setea de n v t u r a norodului, ca re nc
din timpul Moldovei a v us e se prilej s cun oa sc i preu-
easc dup merit foloasele nv t uri i. P en t ru aceia t r g o
veii moldoveni din Chiinu ce rur , n d a t dup a e za r ea
pcii, mitropolitului Gavriil s redeschid vechea lor coal
moldoveneasc, f g d u i n d p ent ru nt re inerea ei i din
1 7 Ion N islor 249
CAP. VI. A E Z A M IN T E L E C O LA R E

pa r te a lor ceva a j u t o r i mai v r t o s v e n itu l cotului


t rg u lu i, ca re mai nainte era afierosit colii obteti ce se
zicea dom neasc aici n Chiinu. coal a din Chiinu
se numia do m ne as c fiindc fusese nfiinat prin
hrizorul domnesc din 1766, deodat c u ^ a lt e 22 de coli,
nt re care i cele de la Greceni, Lp u na , Orheiu i
Soroca, precum sa a r t a t mai sus. Mitropolitul mplini
cererea t rgoveilor, r n d u i n d pe das cl ul Ghe orghe
Popovici n v t o r la copii la biserica sf. P r o r o c . 1l.ie,
pent ru ca re r nd ui re trgoveii nu puin s au bucur at
(Decembrie 1812). Da r bucuria lor nu (inu mult, fiindc
scur t vreme dup a c ea st a cl di rea ce fusese menit pent ru
coala mol doveneasc primi o alt destinaie, pent ru nou
cr e at ul s e mi n ar duhovnicesc. Pe u r m , gs in du -s e o alt
ca s de coal la biserica Naterii Precistii, s au s t r n s
copiii acolo, d a r din nenorocire ei fur izgonii i de acolo,
fiindc preotul bisericii avea nevoie de a ceas t cas de
ezut i coala r m a s e din nou pe dr umuri . n Mai
1815 trgoveii se p l ng ea u mitropolitului, c cu to tu l
m p o triv li este a vedea pe fiii lor lipsii de hrana n v
tu rii lim bii m o ld o veneti, i cereau urj nou local pentru
coal sau o condic de milostenie spre a se putea
zidi nite case mai mari de coal n t r g u l Chiinu-
lui.
Aceia n e r b d a r e de a redeschide vechile coli mol
doveneti domnia i la Orheiu i la Soroca i n alte ce n
tre din B as ar abi a. Se vede ns c noua o c rm ui re n avea
de g n d s redeschid vechile coli moldoveneti, ci
umbl a s creeze coli noi ruseti, dup Interesele ei
naionale i scopurile ei politice.
Aez m nt ul de la 1818 prevede a e za r ea de coli
pentru norod. i se pare c nc n 1819 s a i h o t r t
deschiderea de coli pri mare la H otin i C etatea-A lb. O
coal pr im ar se deschise la Briceni la s t r ui n a protoie-
reului Lonciovschi. Dar o aciune mai energi c n
aceas t privin sa fcut n umai dup m oa rt e a mitropoli
tului Gavriil.
U r m a u l su Dimitrie relu chestiunea n v m n t u l u i
public i nfiin mai multe coli dup m etoda n v m n
tu lu i m u tu a l sau lancasterian. Spre acest scop el a d r e s
c tr norodul eparhiei sale o chem are, n ca re a r a t
c (arul dori nd ca copiii prinilor celor sraci, a t t
a Moldovenilor c t i a Rosienilor i a a l t o r locuitori
de aici, din nsi copiirie s poat a c un oa te pe
250
3. SOARTA N V A A M IN T U L U I M O L D O V E N E S C S U B RUI

Dumnezeu i a mplini sfintele porunci ale lui, a e az n


Chiinu i Bender i pe la alte t r g u r i a acestei oblastii
coli, nt emei ndu-l e pe s f nta n v t u r a lui Hristos.
La aceste coli copiii se vor n v a fr de nici o plat
pentru a c eas t n v t u r i fr nici o chieltueal
pentru cri, pentru hrtie i pentru alte trebuinti. Toate
pentru dnii se vor da de la n d u r a r e a m ona rh ul ui i
prinii n toat vremea, c n d vor voi, pot s iee copiii
din aceste coli, pent ru ca s-i nt rebui n eze dup a lor
voe. colile acest ea a a sun t alctuite, ca copii foarte lesne,
foarte n g r a b , cu bun voie i cu bucurie se vor n
v a a ceti, a scrie i a n u m r a n limba mol doveneasc
i n cea rosieneasc, cine dup cum va voi. n v t o r i
la aceste coli vor fi drepi Moldoveni, ca re s u n t c r e s
cui la semi nari e de aici, u n de au n v a t n limba rosie
neasc. P u r t a r e a de grij pent ru coalele acestea, m p
r te as ca Sa M r ir e o pune drept a s u p r a deplin m p u t e r
nicitului Namestni c al Oblastiei Basarabi ei i a s u p r a mea,
pentru ca cei ce se n v a la ele, mai bine i mai cu ndejde
s sporeasc n t r u n v t u r . . . Trimitei deci, trimitei
cu bun voie copiii votri la a c eas t coal.
Dup acest sistem s a nfiinat la 1822 o coal pu
blic la Chiinu, a crei conducere fu nc re d in a t d a s c
lului Hncu din care Ruii fcuser deja un G hinculov.
Acest Iacov Hncu, er a de felul su din Ovidiopol, orel
a ez at pe mal ul s t n g al limanului n faa Cetii-Albe.
Ca director al colii l anc as t er ia ne din Chiinu, Hncu
alctui un Iz v o d p en tru n v m n tu l m u tu a l dup
siste m u l de L a n ca ster (1822). Hncu a j u n s e mai apoi
profesor la s emi naru l duhovnicesc din Chiinu i n cele
din u rm profesor la c a t e d r a de limba r o m n la U n i v e r
sitatea din P et r o g r a d , ca re se nfiinase acolo n 1848 i
r m a s e n fiin p n n 1858. Scopul acestei c at edr e
era de a in tro duce pe studeni n tainele limbii noastre,
n care e r a u scrise sutele de d ocument e vechi privitoare
la dar aver il e de posesiune din Bas ar a bi a.
Dup ali doi ani deschise un o ar e c a r e Cunichi o
coal p r i m ar la Bli, la c a r e dscli mai t rzi u B u
covineanul G avriil B ilevici i fiul su Gheorghe, cari t r e
cur mai apoi Ia Chiinu. n 1827 deschise das cl ul
Bobeica coala de la Tighina. n anii u r m to i se nfiinar
coli la Cetat ea-Al b, Cahul, Soroca, i Orheiu, apoi
pe la mns t ir i ca Dobru ca i H r j a u ca , ba chi ar pe la
sate ca Rezeni, Mereni, Volcine, Nisporeni, H rt op ul
251
CAP. VI. A E Z A M IN T E L E C O LA R E

. a. coalele acestea s t t ea u sub ob ld ui re a mitropoli


tului i ave au o m a r e n s e m n t a t e pent ru l umina rea
Moldovenilor, fiindc la ele se n v a moldovenete.
P en t ru mai b un a lor s u pr a v e g h e r e s a nfiinat n 1828
o direcie special pent ru colile p r i m ar e din Bas ar a bi a.
Pe l ng coala din Chiinu a j u n s e la m a re nflorire
n t r o vreme coala din Hotin, care era frecventat de
Moldoveni i de Rui. C t r ucenicii colii inutului
Hotinului, Rui i Romni, acei carii au s v r i t cu rs ul
n v t u r i l o r r nduit e la a c ea st coal, a v n d apoi a trece
la gi mnaziul din Chiinu, inu A le x a n d ru H ajdu n
ziua de 25 Iulie 1837 celebrul s u cuvnt plin de f r u m o a
se i n l t o a r e idei. El se n d r e a p t mai al es ctr_
nobilii fii ai Moldovei cari e r a u mai apr oape, mai de rud
inimii sale, povuindu-i s-i iubeasc a r a i limba
s t r mo e a sc . n s a m a lor r m n e c on s e r v a r e a i cul ti varea
vechilor tradiiuni politice i c u l t u r a l e ale Basarabiei, cci
pmnt enii a lt or ri se a r a t aici pe o vreme, a du i fiind
n locuri din n t m pl ar e, iar nu din datorie; i nt ocmai ca
paserile vratice, ei i a r se nt orc n a r a lor, poate nici
cinstind m c a r cu m ul mi t o a r e pomenire a r a no as tr .
De spiritul naional al lui A l e xa n dr u H a j d u er a n
sufleit n vr eme a aceia a pr o ap e n t r e a g a boerime b a s a
r a bean , ca re inea mori la limba mol doveneasc. n t r o
a d r e s pe ca re I. St ur dza, m a r e a l u l nobilimei b as ar a-
bene o a d r e s n Septembrie 1841 g u b e r n a t o r u l u i Teodo-
rov, se a r t a c limba mol dovenea sc este negl ij at n
coalele publice, c elevii nu se perfecioneaz n limba
m a t er n l iterar i c colile inu ta le s u n t lipsite de
profesori de limba mol doveneas c, de cri i mat erial
didactic pent ru acest obiect. Copiii nobilimei b as a r a -
bene continu ra port ul n t r n d n liceu, cu toate c
n el se pred i limba mol doveneasc, nu se pot folosi
de ea nt re altele, din c auza lipsei complecte de cri i
m a n u a l e didactice n limba ma te r n . P en t ru a n l t u r a
aceste neajunsur i, nobilimea cerea de a n u m i profesori
de n d ejd e de lim ba m oldoveneasc i de a procura din
M o ldova i M u ntenia ca n iit i necesare de cri didactice.
Ba mai mul t chi ar t a g m a dvorenilor s e oferi s a d u n e
ea nsi mijloacele pent ru pl at a n v to ri l or i c u m p
r a r ea crilor. L und avizul di rectoratului coalelor, guber-
n at or ul admi se d eo c am da t p re d ar e a limbii r om n e numai
n coalele din Hotin i Bli. D a r orict, gest ul acest a a
boerimei merit toat lauda.
252
4. R U S IF IC A R E A C O L IL O R P R IM A R E

n v t u r a n aceste coli se fcea dup o B uco a vn ,


adec nceptoare n v tu r p en tru cei ce voesc a n v a
carte m o ld o ve n ete, ce a p r u n 1-822 n Duhovni ceasca
Typografie a Basarabiei, n -Chiinu. C a rt ea a ceas ta
fusese alct uit n r o m ne te dup textul unei biLCQajne
ruseti. O nou ediie a ei a p r u n 1842, iar a treia ediie
n 1861. O ediie mai m od er n i mai dezvoltat, cu pr in
znd mat er ial i din istoria Moldovei, a p r u n 1865 n
Chiinu sub titlul A beced rom n, com pus pentru
coalele elem en ta re de Iv a n D oncevu ( R u m n s k a i a Az-
bu ca ); titlul este cu litere latine. U n alt a b e c e d a r mol do
venesc n a mai a p r u t n B a s a r a b i a pn la revoluia
ruseasc, c n d a p r u r abe ced arel e lui Popescu, a ar hi
mand ri tul ui Gurie . a. Meritul de a fi a d u s l umin n
chestiunile acest ea este al d-lui I. Halippa i t e fa n Cio-
banu.

4. R U S I F I C A R E A C O L I L O R P R IM A R E

ncet ul cu ncetul colile mol doveneti n cepu r s se


rusifice i a n u m e n m s u r a ce expira t ermenul de 7 ani
(1835 1842), n c a r e se pu teau primi nc cereri scrise
n limba mol dovenea sc. n cele din u r m , n 1867, limba
mol doveneasc fu scoas din toate colile publice din
Bas ar abi a. De at unci ncoace toate colile, fie c e r a u
nt re inut e de cler, de zemst ve sau de stat, e r a u coli
ruseti, cu limb r useas c, cu tendine ruseti i cu duhul
rusesc.
n B a s a r a b i a e r a u mai multe tipuri de coli e le me n ta r e
i anume: coli bisericeti cu u n c u r s de trei ani n 3 gr upur i;
coli m in isteria le cu o s i ng u r c las n 4 g r up u r i pe la
sate, i cu dou clase i 6 g r up u r i pe la orae, i n s f r
it coalele ze ms tvelor cu o org a ni za i e si mil ar celor
ministeriale. Grija p ent ru b u n s t a r e a i p rop ir ea coli
lor bisericeti o avea S fa tu l co la r eparhial; pent ru
colile ministeriale grijia sfa tu l g u b e rn ia l a l instruciei
iar pent ru colile nt re i nu te de zemst ve s fa tu l colar
a l zem stvelo r . P e n t r u cr e t er e a n v t o r i l o r grijia coala
no rmal de la B ai ramc ea din j u d e u l Cetii-Albe.
colile s tat ul ui e r a u s up us e ministerului instruciunii
publice din P e t r o g r a d , colile epa r hi al e mitropolitului
din Chiinu, i ar colile zemstvelor, conducerii acest ora.
Ia ncoace, de c n d cu s ec ul ar izar ea moiilor
nianstireti, a t t mitropolitul, c t i zemstvele primiau o
253
CAP. VI. A E Z A M IN T E L E C O LA R E

s um a nu mi t pent ru nt re inerea coalelor. Numai de


atunci spori mereu n u m r u l colilor primare. Din n eno ro
cire, menirea acest or coli nu era l umi na rea p t uri lor
largi ale populaiunii moldoveneti, ci ele e r au puse n
serviciul rusificrii. M r t u r i s e t e d o ar ns u Batiucov
n scrierea sa oficial c dac voim ca B asarabia s se
contopeasc pe deplin cu R usia, a tu n ci trebue prin m ij
locul co a lelor s ne gr b im a face ca m car ju m ta te din
ra n ii m o ld o ven i s devie Rui. Spre aceast int
tinde tocm ai siste m u l de n v m n t public, a d o p ta t acum
de ocrm uire.
Da r scopul acest a diabolic n a fost atins, fiindc
Moldovenii s au ocoliau coalele ruseti, sau dac le i
frecventau, se a l e ge a u d oar numai cu c te va cuvinte
ruseti. Cci copiii, n to r c n d u - s e de la coal a c as la
vetrile lor, con ti nu au s v orb eas c f r u mo a s a i n c n t
t oare a lor limb s t r mo ea s c .
Astfel r m a s e r z d ar ni ce a t ep t r il e guver nul ui r u
sesc de a put ea rusifica pe Moldoveni prin coal, cu
toate c, dup n s u m r t u r i a lui Batiucov, pl anul de
n v m n t er a nt ocmit astfel, ca s se poat n d j
dui ca tnra g en era iu n e m old o ven ea sc n B asarabia
s fie crescut n d u h u l cu ra t ru sesc i s se contopeasc
n chip o rg anic cu patria com un, cu Rusia. P e nt ru
a putea n d u i ' c o n t i i n a i sufletul moldovenesc, Ruii
nu deschiser n B a s a r a b i a de la 1867 ncoace nici o s in gu r
coal r o mn eas c , ci dimpotriv, ei gsi r de bine de a
nchide i pe cele ce mai fiinau acolo. Ac eas ta era a t i t u
dinea lor fa de Moldoveni, pe c n d ei n g d u i a u Nem
ilor, Bul gari lor, Grecilor i Evreil or s-i deschid co
lile lor naionale.
U r m a r e a acestui nefast sistem de n c t u a r e a g n
dului i sufletului unui neam este n u m r u l n s p i m n
t t or de mar e a netiutorilor de c a r t e n Bas ar a bi a. Nemii,
Evreii, Ruii, Bulgarii, cari ave au colile lor naionale,
e r a u cu mul t mai prog res a i dect Moldovenii. Di n tr o
sut de Moldoveni numai 10 tiau cart e; pe c n d d i n t ro
sut de Nemi tiau ca rt e 63, di nt ro sut de Evrei 50,
di nt ro sut de Rui 40 i d i n t ro sut de Bul gari 31.
Cifrele acestea a r a t c t de vi treg er a s t p n ir ea r u s e a s
c fa de Moldoveni.
n 1912 e r a u n B a s a r a b i a 1709 coli primare, dintre
care 1038 e r a u coli ministeriale, iar restul de 671 coli
eparhiale. i cu toate c mai bine de 70 la sut din
254
5. N S T R IN A R E A N V M N T U L U I S E C U N D A R

populaia rii era ro m ne a sc , n colile nt re i nut e din


drile Moldovenilor nu se n v a r omne te. O an omal ie
rnai m a re i o nedr ept at e mai s t r i g t o a r e la cer nici c se
poate ca aceia de a opri copiilor de a n v a n limba
lor i de a se r u g a lui Dumnezeu n limba prinilor lor.
C n d n 1905 d epu tat ul r us Novicov ceru dumei din
P e t r o g r a d cri i coli romne ti pentru Moldovenii din
Bas ar abi a, atunci R uii adev ra i ca Krupenski, Puri-
skiewicz i ali deputai b a s a r ab e ni s r ir s com ba t a-
ceast j u s t cerere a Moldovenilor, s u s i n n d n faa
dumei, c Moldovenii din Bas ar a bi a, fiind demul t rusifi-
cai, n a r mai avea nici o nevoie de coli romneti. Fi
rete c interesul a ces t or domni er a de a menine poporul
n nt uneci me i i g n o ra n , pent ru a av e a robi ieftini pen
tru munca moiilor lor. Rusificai e r a u cei n numel e c r o ra
vorbiau aceti ns tri na i, c t vre me Moldovenii a d e v
rai r m a s e r ceea ce fuseser strmoii lor nai nt e de
1812, temelia r o m n e as c a Basar abi ei i n de jd e a ei de
mai bine.

5. N S T R I N A R E A N V M N T U L U I S E C U N D A R

P ent ru n v t u r a mai inalt s a deschis la Chiinu


n 1833 un liceu rusesc cu apt e clase, la care, pn la
1873, se preda i limba r o m n ca obiect facul tat iv pentru
elevii moldoveni. P rofe sor de 1. mol doven ea sc la acest liceu
fusese mul t vre me Ion Doncev sau mai bine zis Donici,
care n 1865 public un C urs p rim itiv de lim ba rom n,
co m p u s p en tru colile elem en ta re i p a tru clase de g im n a
ziu. In prefa a acestei cri a u to ru l re gr et c se pl-
nuete s u p ri m ar e a limbii ro m ne de la coala din Hotin,
din c a uza c nu se mai g si au elevi cari s doreasc a
nv a aceas t limb. Ori care a r fi fost a d e v r a t u l motiv,
faptul n sine era foarte trist, n t r u c t tineretul local din
mai mul te puncte de privire, a r fi t rebuit s aib mai
mare Interes de a n v a limba rii dect fr a n u ze t e i
nemete. C u n o a t e r e a limbii r om n e se cere la orice pa
i a c eas ta cu a t t a mai vr tos, cu c t limba a c e as t a are
a t t e a frumusei i gingii. Cea mai f r u mo a s l at ur
a sufletului nos tru este limba, zice Doncev, nsufleit
de nobile sentimente na ional e romneti . El r e com an d
deci conai onali lor si de a se l e g na n fr u mu s e ea limbii
*or naionale.
M a n u a l u l su de limba r o m n er a tiprit cu litere
255
C A P . VI. AEZA M IN TE LE C O LA R E

latine i cupr indea, de l ng buci de lectur din domeniul


tiinelor, i diverse anecdote, proverbe, precum i pri
alese din cei mai de frunte scriitori romni contemporani,
a a din Alecsandri, Al exandres cu, Donici, Bolintineanu,
Zamfirescu^ Cre ea nu, Tutu i alii. Prin m a n u a l u l lui
Doncev s au r s p n d i t n B a s a r a b i a cr eaiunile literaturii
romneti. De la m a n u a l u l iui Doncev n a mai a p r u t n
B a s a r a b i a alt m a n u a l didactic de limba r om n pentru
licee p n la ca r te a d-lui te fan Ciobanu, a p r u t la Chi-
inu n 1918, un m a n u a l de coal bine ngrijit ca
toate scrierile d-lui Ciobanu, i de m a re folos pentru de
t ept ar ea contiinei na ional e n B as a r a b i a .
In 1835 s a deschis pe l ng liceul din Chiinu i
un n t e r n a t p ent ru copiii boerimei, n um it P en sio n u l N obi
limii, cu scopul de a pregt i pent ru a r oameni capabili
i folositori i funcionari cu nos ct ori temeinici ai limbii
ruseti i m o ld o veneti. Firete c toate materiile se p re
dau tineretului b a s a r e b e a n n limba rus e as c . Limba mol
doveneasc se preda numai facultativ. P n la deschiderea
acestui pension, tinerii B a s ar a be ni i fceau educai-
unea la Ode ss a, unde ducele de Richelieu, g u v er n a t or u l
militar al oraului , nfiinase pe v re mur i u n vestit institut
de cretere.
Cu v re me a sau deschis gimnazii i licee de bei i
de fete i prin celelalte or a e i t r g u r i din Bas ar a bi a,
toate, firete, cu limba de p re dare rus eas c. Pe la 1912
se gs iau n B as a r a b i a 56 coale s e c u nd ar e de bei i
fete. In nici unul din aceste institute nu se mai nv a limba
ro mn , nici chiar ca obiect facul tat iv p en tr u elevii mol
doveni.
-Puini absolveni romni ai liceelor b a s a r a b e n e i
c ont inuau studiile la universitile din Od ess a, Kiev, Har-
cov, Do rpa t (l uri ev) , Moscova, P e t r o g r a d . a. i numai
r a r c n d n dr z n i a cineva s-i fac studiile la Iai sau
Bucureti. Unii din ei, n e a v n d prilej s nvee n coal
limba lor m at er n , o u it ar i se p ierdur cu totul n
r nd ur il e birocraiei ruseti, l und par e la viaa sufle
teasc i intelectual a Ruilor. Alii mai tari de fire ineau
mori la limba i nea mul lor, cu t oat n v t u r a r u
seasc pe care o aveau, precum sa dovedit a a de f rumos
cu ocazia unirii Basarabiei cu P a t r i a - M a m . Poporul de
r n d a p s t r a t cu sfinenie limba i- datinele st rmoet i.
De d r a g os t ea Iui de neam s au r s f r n t toate ncercrile
de rusificare ale g uver nului rusesc. i nici nu e mi rare c a
258
5. N S T R IN A R E A N V M N T U L U I S E C U N D A R

trebuit s fie a a , n t r u c t n B a s a r a b i a nu e ogor,


monument , a e z m n t , local mai vechi, ca re s nu fie al
nostru, s n g e romnesc, fapt r om n e a s c , g n d r o m
nesc.
De ac el a duh de i n t o le r an i d u m n i e fi fa
de tot ce era r om n e sc er a co n du s i B iblioteca o b
teasc din Chiinu, nfiinat n 1832 prin subscripie
public. In 1899 biblioteca a c ea st a n u m r a peste 20.000 de
volume nt re c a re d-1 Za mf ir Ar bo re nu p ut u gsi nici o
s ingur b ro u r moldov enea sc. i nici nu putea fi altfel,
c.nd tim c peste P r u t nu put ea s t r b a t e nici o publi
caie din Romni a, fie reviste, fie cri literare s au tiin
ifice, necum g azet e politice r omneti .
Capitolul VII
ACTIVITATEA LITERARA

1. C on tin u itatea vechilor tra d iiu n i literare m o ld o ven eti.


2. R en a terea cu re n tu lu i n a io n a l-c u ltu ra l n B asarabia

1. C O N T I N U I T A T E A V E C H I L O R T R A D I I U N I LITE R A R E '
MOLDOVENETI

Vechile tradiiuni c ul t u r a l e moldoveneti s ' a u p s t r a t


nc mul te decenii n B a s a r a b i a n s t r i n a t . Ge n er a i un ea
de la 1812 i cele ce i-au u r m a t p n pe la 1890 e r a u p t r u n s e
de spiritul culturii i literaturii moldoveneti, c are- gsi a
r e su net i dincolo de P r u t n c u v n t u l in scrisul lui
A l ex a no ru H a jd u, Io a n S rb u , Ge o rg e Gore, A le xa nd ru
Nacu l ndeosebi n o per a l iterar a lui C o n sta n tin Sta -
m ati, lebda Basarabiei. In v re m e a rscoalei greceti a
Eteriei, mai muli fruntai ai vieii politice i i ntelectuale
a Moldovei t rec ur P r u t u l pent ru a se a d pos ti n B a s a
rabia mp otr iva urgiei turceti. I nt re acetia se gsia
nsui mitropolitul V eniam in, ca re petrecu la Colincui
n j u d e u l Hotinului, unde t r a d u s e n cele mai a m r t e
zile ale vieii sale Istoria scripturii vechiului testa m en t
n limba neamul ui su. In Chiinu petrecea episcopul
M eletie al Huilor. Dintre scriitori i oamenii politici din
Iai t ree ur n B a s a r a b i a vestitul pravilist A n d ro n a ch i
Donici, poetul B eld im a n , scriitorii C onachi, H risoverghi
i C o n sta n tin N e g ru zzi, ca re fcu cu no t in cu P uchin
ce t ria s u rg hi u n i t Ia Chiinu.
In piimele decenii ce au u r m a t dup r pir ea B a s a
rabiei, bar iera Pr ut u lu i nu er a a a de greu de trecut ca
mai t rz u. Di mpotriv, ea se deschidea adeseori pentru
a . nlesni otirilor ruseti d r u mu l prin Mo ldova spre
Balcani. Aa n 1828, c a n d a r m a t e l e aru ld i s t r b t u r
p n la Adrianopol, u n de se a e a z pacea cu Turcii. D a r
i dup a e z a r e a pcii ele r m s e s e r n Principate pn
la 1834, n care timp vadur il e P r ut u l u i r m s e s e r
deschise p e nt ru m p r o s p t a r e a vechilor cuno ti n e i l e g
turi sufleteti nt re Moldovenii de dincoace i de dincolo.
Publicaiunile romne t i s t r b t e a u n B a s a r a b i a fr nici
o piedecz . (.Curierul rom nesc al lui Eliade i A lbina
258
1 C O N T IN U IT A T E A V E C H IL O R T R A D I IU N I

R o m neasc a Iui Asachi, ce a p r u r c h ia r n acele


vremuri, e r a u r sp nd it e n B a s ar a bi a, u n d e interesul
pent ru mani fest ai uni le literare romneti er a destul de viu.
In Curi erul Romnesc din Ia nu ar ie 1830, c mi n a r u l
Du mi trache Pas ti es cu a r a t ce m a r e bucurie sim(ir
B as ar abeni i la ap ari ia publicaiunilor romneti , cci i
n B a s a r a o i a din R umni este dl. t i tu l ar sovetnic C on
sta n tin S ta m a te , b r b a t literar, cinstitor de oameni n v
ai, s r g u i t o r spre l um in a re a nea mu lu i su, ca re are
t l mcite i nu cont enet e de a t l maci alese istorii p ent ru
nt ocmirea m o r a v u r i l o r celor bune, fabule, r o m an ur i, v e r
suri, ce se n um es c v er suri albe, versuri mpleticite, versuri
drepte i alte f r u mo a s e istorii. R umn i cari a d u c cinste
n eamul ui n os t ru cu n v t u r a i h a r a c t e r u l lor cel cinstit
s un t nc i d. m a r e a l A lec u L eonard, d. Vasile C atche
i d. C ostache T ufescu, m d u l a r u l judect ori ei j ude ul ui
l a ul ui (Bl i ).
Nu se pomenet e de numel e lui A le x a n d ru H ajd u
din Cristineti (jud. Hotin) i a c ea st a p ent ru motivul c el
se folosia n scrierile sale cu predilecie de limba rus, n
care fusese inu t i fr umo s ul su d is curs la coala din
Hotin. Acest a er a u nul dintre cei mai erudii oameni ai
timpului su... F cu s e st udiu n Rusia i G e r m a n i a i c u
notea foarte mul te limbi, care-i nl es ni au c o ns u lt ar e a
operelor tiinifice strine. Ac ademi a Ro m n l chem,
n d a t la nfiinare, nt re membrii si. Op e ra sa l iterar
este foarte vas t. Din nenorocire n s cele mai mul te din
scrierile sale au r m a s n man us cr ipt . Ele m b r i e a u
a pr oap e n t r e g domeniul cugetrii omeneti: tiin, drept,
filosofie, sociologie i istorie. Int re cele din u r m se citeaz
de Iosif Vul can c a r e le-a v z u t n ma nu s cr ip t : M o ar t e a
Cazacului Cunichi n B ugeac i Dab ij a- Vod i Hncu,
scrieri ca re a r putea r s p nd i m u l t l umin a s u p r a
trecutului Bas ar abi ei c n d s a r descoperi u ndeva . In D a
cia L iterar din *1840 public Mihail C og l n ic ea n u un
izvod al publicaiunilor lui A l e xa n dr u H a jd u , a p r u t e
n diverse reviste ruseti, c a r e a r trebui a d u n a t e i c o m u
nicate l ar gu lu i public romnesc, fiindc t r a t e a z probleme
de cel mai m a re i nteres pent ru istoria i l i te rat ura r om n ,
de pild: Cnt ece istorice ale Moldovei; Povest ea lui
Duca-Vod; O legend a s u p r a lui Pet ri cescu-Vod; Ju-
decata la s r d r i a de Orhieu; C ug e t r i moldoveneti;
Despre literatorii Basar abi ei ; Cnt ec e po pul are ale Mol
dovei; Scrisori a s u p r a i mport an ei limbii romneti pent ru
259
CAP. VII. A CTIVITATEA LITERARA

c u n o a t e r e a istoriei ruseti; Scrisori c t r e Al ex a n d r u S tu rd -


za a s u p r a gospodriei cmpet i a B a s a r a b i e i - El ena fiica
lui te fan -cel -Ma re . a. Activitatea literar i tiinific
a fiului su Bogd an , deopotriv de m a re i n s e m n a t ,
nu mai a pa r i n e Basarabiei, ci Romniei de dincoace de
Pru t, ca i cea a lui Donici, A l. R usso, D. C. M oruzi,
S ta te D ra g om ir, Victor C rsescu, Z a m fir A rbore, C. S te
re. . a. Mai cu no sc ut este acti vi tat ea l iterar a lui
C o n sta n tin S ta m a ti, ale crei roade a u devenit u n bun
co mu n al Ro mni lo r de pretutindeni. Scrierile sale e r a u
cun os cut e i r s p nd i t e deopotriv n B a s a r a b i a ca i n
Bucovina, Mol dova, Mu nt en ia i Tr ans il va ni a. M usa
R om neasc, P oves tea Povet ilor i Poezii i P ro z
g s i r un puternic r s u n e t i dincoace de Prut . Din
firea lui de M ol d ov an s f to s zice d. P. V. Ha ne
ca re tie mul te din bt r ni i c r u i a nu-i plac veneticii,
a u ieit i h u m o r u l i satirile lui, puse n s lu jb a moralei,
a cuviiei, a msurii, a dat ini lor r omneti . Lipsit de
cerc l iterar romnesc, de t o va r i de munc, a t rebui t s
mp li nea sc s i n g ur n B a s a r a b i a rolul de scriitor n toate
direciunile, s t r a d u c i s imiteze, s c o mp un s i n g u r
c t mai mu lt e genuri, s ncerce n u m e r o a s e forme de
versificaie. i a re pr ez e nt at din ac es t punct de vedere n
mic, ceea ce n m a re a r e pr e z e n t a t Asachi n Mol dova
i Eliade R d ul es cu n a r a - R o m n e a s c .
In r n d ur il e a a de r e s t r ns e ale scriitorilor, b a s a r ab e ni
ocup u n loc de cinste fabulistul Io n S rb u , ca re p t r u n s
de s cnteia d r a go s te i ce n ia n inima sa penru n ea mu l
ro m ne s c i pent ru limba r o m n e a s c o fiic a slvitei
i veneratei mamei latine l det er mi n s publice F a b u
lele i Compoziiunile sale (1851). Din pa na lui
G eorge Gore a p r u r n Bul et inul guberniei Basar abi ei
c t eva ncer cr i bine scrise n rus e t e despre - fabulele
lui Donici, despre poeziile lui Al ec sandri i despre ggezia
p op u l a r r o m n e a s c (1862 1867). N au v z u t lumina
ti parul ui poeziile erotice ale umilului scriitor G eorge
P un, pe c a re le-a v z u t d. t. Ci obanu i care dup p r e re a
sa nu s u n t lipsite de o ri ca re t a le nt (1868). Mai puin
c u n o s c u t este A lexie N acu a u t o r u l unei istorii a Basarabi ei
n rusete, de la c a r e s a u p s t r a t n m a n u s c r i p t mai
mul te c a r n e t e cu poezii r omneti , scrise cu litere latine
(1867 1869). Nacu e r a u n bu n c u n o s c t o r al literaturii]
romne ti pe ca re a n ce r ca t s o m b o g e a s c cu t r a- (
duceri din Crlov, Lermonfov . a.
260
1. C O N T IN U IT A T E A V E C H IL O R T R A D I IU N I

Contiina r om n e a s c n B a s a r a b i a era vecinie ali


m e n t a t prin cont ac tul i ntelectual ce exista necontenit nt re
Moldoveni i B as ar a be ni . I n 1854 czu din nori co rd on ul
Prut ul ui. Ar m a t e l e arul ui se r e v r s a r a s u p r a Moldovei
nainte de a suferi n f r n g e r e a d u r e r o a s de la Sevastopol,
care pricinui re tr oc ed ar ea Bas ar abi ei sudice. Din nou se
nt l ni r fraii de a c el a neam, i aceeai limb, desti-
nuindu-i unul al tui a ps ur il e din t rec ut i ndejdi le n
viitor. P n i t ru pe de t ea tr u din Iai n ce pu r s dea
r eprezent a iuni romne t i la Chiinu. Piesele lui Ale-
cs an dri e r a u cele mai cunos cute i m u l t g u s t a t e n B a s a
rabia. Matei Millo e r a deopotriv de a d m i r a t n B a s a r a b i a
ca i n Bucovina. Reprezentaiile t ru pe lo r romn e ti la
Chiinu, e r a u n l t o a r e clipe de nsufleire na i on al
ca i la Cernui.
Un i r e a Pr in ci pat el or Ro m ne n t r un s t a t na ional u n i
tar, Romni a, trezi m a r e bucurie i vajnice ndejdi n ini
mile B a s a r a b e n i l o r patrioi, c a r e g s i r expresie a a de f r u
moas n t r o. scr is oa re de u r a r e a lui A l ex a n d r u Haj-
du, din. ca re re pr od u ce m u r m t o r u l p a s a g i u n l t o r:
S d r u e a s c Dumn ez eu vou i vi itoarelor l st ar e ale
voast re acele zile senine de fericire i sl av de cari s au
b u cu r at st rmoi i votri sub scut ul celor de c tr e Dumn ez eu
aezai i de D um ne z eu nl a i domnitori te fan -cel -Ma re
i Mihai Viteazul! V trimit u r ri de bine din par te a
Basarabiei, p ent ru ca re s u nt s cumpe i pline de n s e m n
tate viitoarele destine ale Romniei unite, p a t r i a - m u m ;
primii aceste u r ri ale mele ca un g l a s sufletec al unui
frate, pent ru c eu s u n t t r u p din ac el a t r u p i o s din
aceleai oas e din c a r e suntei plmdi i voi, i n vinele
mele c u r ge ac el a s n g e romnesc, ca re c u r g e n vinele
voastre.
Aceia nobil nsufleire cupr ins e sufletul B a s a r a b e
nilor cu oca zi unea nfiinrii Academiei Romne, aez-
mnt na ional pent ru p ro m o v a r e a unitii c ul t u r a l e a Ro
mnilor de pretutindeni, c n d preedintele Academiei primi
din Bli u r m t o a r e a scrisoare: Eu A le x a n d r u C o ns ta n ti n
Bodescu, Sfetnicul Curii Imper ial e Ruseti, de felul su
din o r a u l Bli, dori nd ca toi Romnii de a contribui la
n c u r a j a r e a nv t u ri i n Romni a, declar c ofer s u m a de
2000 ruble, ceia ce face 5.200 de franci dup c u r su l zilei,
pentru Ac ademi a R o m n (1868). Din s cr is oa rea de feli
citare a lui A l e xa n dr u H a j d u cu prilejul unirii P ri nc ipa
telor i di n a d r e s a lui A le x a n d r u Bodescu c t r e Academi a
261
CAP. VII. A CTIVITATEA L I T E R A R A -

Ro m n se desprinde, fr ndoial, acea f r u mo a s mani-


festaiune de s ol idari tat e na ional , ca re face cinste gene-
raiunii de la 1860 i poate servi de pild i n v t u r
generaiunii de azi i celor viitoare. Zice d oar Amfilochie,
n v a t u l vldic al Hotinului, c cel ce n a r e priin i
d ra g o s t e pent ru pat ri a sa, adec pent ru a r i limba n ,
care s a nscut, comite un p c at deopotriv de m a re ca i 1
cel ce nu-i iubete pe prinii si. j
Pi erd er ea inut ur il or moldoveneti din s u d ul B a s a r a - j
biei, n u r m a t rac tat ul ui de pace din Berlin, n s p r i r j]
relaiunile politice dintre Rui i Romni, i ar frontiera
P rut ul ui, se nchise n 1878 a pr o a p e ermet ic p ent ru schimbul \
de g n di re i simire ntre fraii de acelai s nge. Iz ola rea
ac eas t a, a t t de p g u bi t oa r e pent ru pro p ir ea neamul ui i
r om n e sc din Bas ar a bi a, dinui pn n 1916, c n d h ot ar ul
s a deschis definitiv i pent ru vecie. R en a t er ea politic i
na i onal a neamul ui romnes c, precum i a c ce n t u a r e a tot
mai h o t r t a revendi cril or sale na ional e i teritoriale,
ncepur s neliniteasc pe Rui, i s-i det ermine de a lua
m s u ri de r igoar e pent ru a s i g u r a r e a nelegiuitei lor s t p n ir i '
n B a s ar a bi a. Atunci ncepu odiosul proces de d e z n a i o - 1
nal iza re a Mol doveni lor b a s a r ab e ni prin coal i biseric,
pus la cale de vldica P avel i cinovnicii si clerici i mi-!
reni; atunci ncepu tent at iva de n c t u a r e a contiinei n a
ionale a unui n eam dornic de via i de progres. Mai;
puternic ns ca aceste tentative s a dovedit dreptatea,,
cauzei n oa st re care a trebuit s n v i n g i a. nvins.

2. R E N A T E R E A C U R E N T U L U I N A IO NA L-C U LTU RAL


N BASARABIA

In cur s ul veacului al XlX-lea toate statele civilizate,


i e l u p t a s e r forme de g u v e r n m n t const it ui onale afar]
de Rusia ari st , u nd e a b s ol u ti s mu l cel mai c r a s inea n,
c tu el e sale feudale o lume de a pr o a p e 180 de milioane}
de oameni. Unde, n statele constituionale, libertatea de
g nd i re i de mafiifestaiune politic i na i on al era, mai
m u l t s au mai puin, g a r a n t a t prin constituie, n Rusia
domni a cea mai c r u d samovolnicie ca re ades eori dege4
nera n a d e v r a t teroare. Ocnele Sibiriei nu e r a u destul
de n c p t o a r e pent ru a primi, n u m e d a lor ntunecime, pe
toi aceia cari n d r z n i a u s revendice drepturile i liber
tile poporului, sechest rat e de a r i, ndeosebi, de cinov
nicii si n g nf a i i insoleni.
262
2. R E N A T E R E A C U R E N T U L U I NA IO N A L

C res cut n ideile ab sol ut i smul ui luminat, A le x a n d ru I


ddu Basar abi ei a e z m n t u l de la 1818. U r m a u l su,
ns, N icolae I, er a cu pr in s de duhul celui mai negr u a b s o
lutism, n care se i n du i de s c rb i r e m u c a r e dup
c a ta s tr of a de la Sevastopol. Fiul su, A le x a n d ru a l II-lea,
n el eg n d mai bine cur s ul vremii, decret m pr opr iet r ir ea
clcai lor i p r o m u l g legea zemst velor, ba mai mult, el
era hot r t chi ar de a n c u n u n a reformele sale liberale prin
o co n stitu ie. Proiectul de constituie e r a g a t a de a fi p ro
mul gat , cnd, n ziua de 13 Ma r ti e 1881, o bomb c u r m
firul vieii arul ui -l iberat or.
Pri n fapta a c ea st a c rimi nal a n ihilitilor c zu n t re gu l
sistem liberal, ce fusese i n a u g u r a t de A l ex a nd ru al II-lea.
n g r o z i t de t er oa rea nihilitilor i pov ui t de Pobiedonoscev,
o be r p r o cu r a t o r u l Sfnt ul ui -Sinod, A le x a n d ru a l III-te a
a b a n d o n ideile const it ui onale ale t at l ui su i restabili
vechiul a u t o c r a t i s m moscovit, fa de c a re c e t ea nu l n avea
alt drept, dect de a tcea i mplini poruncile s t p
nirii, fr nici o critic i fr nici un control. Repre zen
tantul acestui sistem n B a s a r a b i a er a vldica P avel, care
nchise t ipografi a ep ar hi al mol dovenea sc, opri se n t r e
buinarea limbii mol doveneti la sl uj ba d u m n ez e as c i s u r
ghiunise o pleiad de c r t u r a r i romni, cari ineau a pr ins
fclia contiinei na ional e romne ti n B as a r a b i a . A u t o
nomia j u d e e a n i provincial fu r e s t r n s i ranii ex
pui la cele mai grele as upr ir i din par te a nacialnicilor
judeeni. I nt o le ra n a i per secu iunea fa de n a i o n a l i t
ile neruse, i ndeosebi fa de Moldovenii din Bas ar a bi a,
devenise un rezon de stat, o n or m de g u v e r n m n t a
clerocraiei ruseti.
mpo tr iva despot ismului se ridicar gl as ur i aut or iz a te
din r ndu ri le i nt electualilor rui cari cereau regim c on
stituional, a b r o g a r e a privilegiilor de cl as ca re se res
pectau numai n Rusia, e ga l i t at e a nai nt ea legii i un
control public a s u p r a finanelor rii i a s u p r a t u t u r o r
actelor de g u v e r n m n t . Di scon si der ar ea ac es tor j us t e re
vendicri politice i sociale n d r j i a u mereu curentele
subversive i ndeosebi n d r z n e a l a celor ce t indeau la a n i
hilarea odioasei or g a n iz a i u n i politice a s tat ul ui rusesc.
Al exandru al III-lea s c pa se ca prin minune de a cdea
jertf unui a t e n t a t nihilist c n d l s ur pr in se m oa r t e a n ziua
de 26 Noiembrie 1894.
Fiul i u r m a u l su, N icolae a l II-lea, la nc or on ar ea
cruia n Moscova g s i r m o ar t e a mii de oameni n aglo-
263

L.
CAP. VII. A CTIVITATEA LITERARA

mera ia cea mare, e r a un om bine i ntenionat, d a r cu m ul t


prea s l ab p ent ru oper a u ri a la care-1 che ma s e destinul.
P e n t r u a putea n f r n a a p u c t u ri l e despotice ale A d e v
ra ilo r R ui se cerea o voin de fier i o m a r e forj de
munc, caliti ce lipsiau de tot noului ar, ca re er a un o m .
lipsit de voin i venic chinuit de g n d u l de a trebui s i
iae o hot r re. ~
De aceia sistemul a u t o c r a t i a su p r i r e a n a io n al i t
ilor c on t i n u a r i sub noul a r cu aceiai st rni ci e ca mai
nainte. N e mu l u mi re a cu si stemul absol ut isti c era ge ne r al .
C ur en te r evolu ionar e se ma ni fe st a u pretutindeni, d a r mal
al es n centrel e mari i ndus tri al e i pri nt re s tud en ime a
u n i v er si t ar care, n e nt u z i a z m u l su juvenil, nu-i mai p u
tea s t pni n e r b d a r e a de a-i vedea patria n d r u m a t , c u,
u n ce as mai nainte, pe calea constituionalitii i a a d e
v r at ei democraii. N e m ul um ir e a d n c cu pr ins e i p t u
rile largi ale rnimii, ca re suferia foarte m u l t pe u r m a
a p sr ii dr il or i a scderii preului p r od us e lo r ei din
c a u z a gospodriei primitive.
In toiul a c es t or svr goli ri i f r m n t r i luntrice,
izbucni rzboiul ruso-j aponez, c a r e descoperi t oat co
rupia i d e s t r b l a r e a sistemului a ut o cr a t . n d a t dup
cele dinti n f r n g e r i n M an ci ur ia c zu P lehw e, ncar -
n a i un ea cea mai vie a nefast ului sistem despotic, j er tf a
unui a t e n t a t (Iulie 1904). P e u r m a acestui a t e n t a t ar ul
r m a s e a d n c impresionat. El ncre di n pu ter ea prinului
M irski, c a r e trecea de o m cul t i cu vederi nai nt at e.
D a r t oat bu n vo i n a sa se izbia de mpotr ivi rea a d e
renilor vechiului sistem. I n t r un consiliu de minitri de
Pobiedonoscev dec la r patetic c dup s f n t a scr ipt ur
biserica p r a vos la vni c nu poat e r ecun oa te a l t sistem de
g u v e r n m n t , dect cel absolutistic; o g u v e r n a r e co ns ti t u
ional a r fi mpo tr iva poruncil or lui Dumnezeu! P r e r e a
sa er a m p r t i t de m aj o r i t a t e a m em br il or casei domni
toare, cari f or ma u o clic n f u m u r a t , egoi st i s t p ni t
de cel mai n eg r u duh reac ionar. Aceti oameni , ru s f
tuii, se temeau ca prin r e cu no a t er e a d re pt ur il or c ons ti tu
ionale s nu sufere c u m v a vre-o tirbire p ut erea lor auto-
cr at .
D a r vetile rele ce veni au necontenit de pe c mp ul
de lupt din ex t re mu l orient, n s p ri t e prin lipsurile i n e a
j u n s u r i l e de tot felul din l u n t r u l imperiului, lipsuri ce n
lumina tri st el or evenimente ext erne ieiau tot mai m u l t la
iveal, n t r i a u mere u c u r e nt u l revolu ionar, nu tr iau spi
264
2. R E N A T E R E A C U R E N T U L U I N A IO NAL

ritul de opoziie i nt e iau l upta c o nt r abs ol ut is mul ui


despotic i samovolnic. U n strvechi obicei al p mnt ul ui ,
o b s e r v a t deopotriv n Rusia ca i n rile noastre, ddea
norodul ui dreptul de a se nf ia, n zile de gre a c u m
pn, cu j a l b n ai nt ea domni torului . De ac es t obicei se
folosi preotul Gapon, cnd, n dumi nica roie din 22 I a
nuarie 1905, se puse n fr unte a mulimii n emu l umi t e i
fa nat izat e spre a se nf i a ar ul u i Nicolae, n P a l a t u l
de iarn, cu j a l b a norodului. La trecerea podului peste
Neva, nor odul fu n t m p i n a t cu sal ve de foc din partea
a r m a te i i sute de oameni i p ierdur vi a a in aceas t
s n g e r o a s i n ea t e p t a t n v l m e a l . Nu t rec ur nici
trei s p t m n i de la acest c r u d mcel, c n d n Moscova
mare le duce Serghi e fu ru pt n buci de o bomb nihi
list.
n t m p l r i l e a c es tea s n g e r o a s e dovediau, p n la evi
den, c odiosul sistem absolutistic nu mai putea dinui.
Despre a c ea s t a se convinse, in cele din u r m , i ar ul
care, prin uca zul s u din 3 Mar ti e 1905, se h ot r s
convoace dum a, adic a d u n a r e a na i onal , pent ru des-
bat er ea i v ot a r e a legilor. Pri n a c es t m o de st ncep ut de
via p a r l a m e n t a r intr, n sfrit, i Rusia n r ndu ri le
s t at el or const it ui onale din lume.
P oat e c nicierea n v as t u l imperiu rusesc vestea
a c e a s t a n a s t r n i t mai m a r e bucurie i nsufleire, c a ' n
B a s ar a bi a, u nd e -Moldovenii, spre deosebire de fraii lor
de dincoace de P r u t, g em ea u sub c nu t u l absol ut ismul ui
rusesc. ndeosebi tineretul s r b t o r i a e ve nime ntul ac es t a cu
t oat pu terea e n t uz ia s mu l ui su juvenil, n t r e z r i n d n el
zorile m u l t doritei liberti ce era s vin.
nc din a n u l 1898 studenii b a s a r a b e n i de la Dor pa t
i alte universiti ruseti n cep ur s se o r ga n iz e ze n
asociaiuni regional e b a s a r a b e n e ( p m n t e n i i ) , pent ru tre
zirea contiinei n a ional e i cu lt i var ea limbii moldoveneti.
In fruntea acestui tineret, g ene ro s i. nsufleit, se gsia
Ion Pelivan, care cu drept c u v n t este c o n s id er a t de prietenii
si ca printele ideii na i on al e rom n e t i n Bas ar a bi a.
El i tovarii si de idei i sentimente: A l ex a n d r u i
Vasile Oa tu , Vasile Maho, Nicolae Siminel, N. Verdi,
N. Popovschi, V. Hart ia, N. Flor ov . a. a v u r s sufere
foarte m ul t din c a u z a c onvi nger ilor lor politice i naionale.
Da r ei nu se l s a r nfricoai prin nimic, i ar at it udinea
na i on al a lor servia de pild pent ru toi studenii
moldoveni ce-i fceau studiile la universitile ruseti.
1 8 Ion N isto r 265
CA P . VII. A C T IV IT A T EA LITERARA

P r o m u l g a r e a constituiei i publ icarea al ege ri l or pent ru


d u m d d u r prilej tinerilor b a s a r a b e n i de a se n
toarce la y6.ffe.l.* lor printeti i de a propovdui ideile
lor na ional e n mod mai liber ca mai nainte. C u m ns
convingerile lor na ional e a ve a u un colorit social foarte
pr on u n at , ele se ciocnir de ideile c on s e r v a t o ar e ale boeri-
mii moldoveneti din B as a r a b i a . Reprezentanii vechii boeri-
mi se g r u p a r n j u r u l lui Pavel V. Dicescu care, a s c u l t n d
gl as ul vremii, revindicase n t r o b ro u r a dre ptur i na io
nale i p ent ru Moldoveni i r e sp ect ar ea limbii lor n
coal i n biseric. Din g r u p a r e a lui Dicescu fceau
par te P a u l Gore, Vl adi mi r Hera, M. Fiodoziu, Vasile An-
ghel, T. M. S u r u ce a nu , f o nda tor ul unui a dm ir a bi l muzeu
. a. Din p a r t e a acestei g r up r i se e l a b o r a s e s t a t u t u l unei
societi pent ru r s p n d i r e a culturii moldoveneti n B a
s ar ab ia.
O a l t g r u p a r e boereasc, cea de sub conducerea
lui Krupenski, t recuse cu totul de pa r te a Ruilor, c o m b
t n d cur en tu l na ional i d es mi n ind pe~susintorii acestuia.
O r g a n u l publicistic al acestei gr up ri , ostile neamul ui
nos tru i j u s t e l o r sale aspiraiuni, er a Dru g , de sub
condu cere a faimosului ant is emi t C r u e va n . I n t r u n articol
din a c ea st fa imoa s gazet , inspiratorii ei, f c nd aluzie
la ap r to ri i ideilor na ional e romneti, g s i r de bine
s declare s us i tare: Nu, noi nu vom t r d a Rusia!
In p r i m v a r a anul ui 1906 ncepu c a m p a n i a el ect oral
p ent ru pri ma d um a imperiului. In B as a r a b i a , ca i n
celelalte gubernii ruseti, lupta el ect oral , ca ceva nou i
neobinuit, deveni foarte a p r ig . C u r en t u l na ional r o m
nesc declar rzboi pe faa cu ren tu lu i rusesc i rusifi-
ctor . Lupta er a grea i anevoioas, d a r dre pt at ea cauzei
romneti era a a de puternic, n c t i zbn da i triumful
ei a r fi pu tut fi din capul locului a s i g u r a t , dac r nduri le
Moldovenilor a r fi fost bine n c he ga t e i dac a r mo n ia
i n el eger ea dintre ei a r fi fost deplin.
Din nenorocire ns, deosebirile de vederi, nt re par ti du l
c o n s e r v a t o r al boerilor i cel n a i o n al - d e m o c r a t al tinerilor
intelectuali, ieiau tot mai mul t Ia iveal. ncercril e
doctorului I o n - V r z a r u i Eug en ie Purcel, de a n l t u r a
divergenele i de a uni ambel e g r u p r i romne ti n t r u n
front unic de lupt c ont ra Ruiior i ns tri na il or,
r m a s e r z d ar ni ce din c a u z a revendi cril or de or di n
social ale re pr ez e nt an il or tineretului democratic, revendi
cri pe ca re boerii co ns erv at ori nu le pu teau admite.
266
2. R E N A T E R E A C U R E N T U L U I N A IO NAL

Tineretul b a s a r e b e a n se g r u p n j u r u l avocat ul ui
N. G avrili i h ot r s editeze B asarabia, prima gaz et
r om n e a s c na io nal -de moc rat i c , i ar mai apoi naio-
n a l - po p or a n nt re P r u t i Nistru. Gri j a redaciei o avea
t n r u l P a n te li mo n Halippa iar dup a r e st ar e , M. Vntu.
Ga z et a a p r e a de 2 ori pe s p t m n . P ri mu l n u m r a p r u
la 24 Mai 1906.
G r u p a r e a c on s er v a t o a r e de su b con du cer ea lui Di-
cescu se h o t r s scoat i ea o gazet r om n e a s c , pe
care o nt it ui Mold.ovan.ul i o puse sub conducerea
lui Ge or ge M a d a n . Int re altele ziarul Mol do vanu l ce
rea ca n coli s se nvee i r omne te, fiindc limba
s t r m o e a s c este pent ru un neam ceia ce este pent ru un
om t a ta i maica sa. i c n d prinii notri a u fost de
n ea mu l moldovenesc, c n d maicele n o as t r e ne-au l e g n a t
tot n cntece moldoveneti i ne-au n v a t s ne nchi
n m i s ne r u g m lui Du mn ez e u n limba mol doveneas c,
pe ca re i ei au n v at -o de la prinii lor i tot a a din
moi strmoi, noi n a v e m d re ptul i nici nu ne las inima
s ne l e p d m de ea, cci l e p d nd u -n e de limba p r i n
teasc, de n ea m ne l epdm. i limba, legea i obiceiurile
nu s u n t de ieri de al altieri, ci de veacuri.
Cu toate aces tea ns Mo l do vanu l p r op ov dui a o
politic de conciliaiune, apr opi in du -s e foarte m u l t de ve
derile s us inut e de presa r u s e as c din B a s a r a b i a . inuta
a c ea st a este a se s u pun e influenei lui Krupenski, ea era
nct va a g r e a t i de Dicescu, care e r a m e mb r u al p a r t i
dului octobrist. Afinitatea a c ea st a de idei i concepiuni
politice ddea lui Dicescu i prietenilor si posibilitatea
de a s t r ec u ra i n j u r n a l e l e ruseti, pre cum er a Basa-
rabe, D r u g i altele, re da ct at e de N. C r u e v a n i alii,
note i articole a s u p r a s t r d u i n e l o r na i onal e i c u l t u
rale ale Moldovenilor. O lupt a p r i g de idei se ncinse
nt re B a s a r a b i a i Mol dovanul , care, dei pe d ru mu ri
deosebite, tindeau a mbel e spre acelai ideal: d e tep ta rea
neamul ui mol dovenes c din B a s a r a b i a la o n ou vi a po
litic, n a ional i c ul t u r a l .
In j u r u l Bas ar abi ei g si m g r up a i pe cei mai muli
dintre intelectualii b a s a r a b e n i ce se ridicaser, n cea mai
mar e parte, din r n d ur il e rzeimii, ale clerului i
trgo ve i lor i cari, la izbucnirea revoluiei, g r b i r de
a se nt oarc e a c a s de prin centrele ruseti, un de tri au
ca profesori, avocai, sl ujbai, clerici, studen i etc. Reg
retat ul Gavrili er a sufletul acestei f r u mo a se micri n a
267
CAP. VII. ACT IV IT A T EA LITERARA

ionale d ar i democratice t ot odat . El i prietenii si


s t t ea u pe punct ul de vedere principial c drepturile po
litice, n a ional e i sociale nu se ceresc, ci se d ob nde s c
prin s t r ui n , mun c i lupt n d r j i t . Tot ce ave a B a
s a r a bi a t n r mai istet, mai h ot r t i mai n d r z n e se
gs ia n j u r u l noii gazet e r omneti . n t r e colaboratorii
ei g si m pe I oan Pelivan, Ion G n d u l , P a n te li mo n Ha-
lippa, Nicolae Popovschi, pe fraii Ion i Teodor Incule,
Vasile Hartia, Vasile O a tu , Ge o rg e St rce a, t.. Usirtb-
vici, M. Vntu, Alexie Mateevici, Sergi u Cuj b, c a r e fcea
l e g t u r cu Romnii din Regat, i muli ali tineri n s u
fleii de cele mai f r u mo a se s ent iment e n a ional e i de
mocratice. Nu v pot spune zice dl. Ion Incule n t r o
c u v n t a r e in C a m e r c t bucurie, c t satisfacie
a v e a m noi, col aborat ori i acestui ziar, c n d v e de a m la
i a r m a r o a c e g r up ur i de r a ni cari ed e au j os pe iarb
i a s c u l t a u cu m u nul din ei mai c r t u r a r li citea Besa-
rabia.
Din c au za ne n el egeri lor dintre Romni, alegerile pen
t ru d u m d d u r un re z ul t at puin favorabil Mol do ve
nilor; d ar ei totui reuir s trimit n primul p a r l a m e n t
rusesc pe preoii Volovei i G hepefchi pent ru C a m er , i
pe boerii D icescu i C asso p ent ru Senat . P ri ma d um r u
seasc se nt ru ni n Mai 1906 n P e t r o g r a d . n d a t dup
convo care a ei, se putu o bs er va ns c d u m a nu era c a
pabil de o m u n c rodnic, fiindc era c o m pu s din ele
mentele cele mai et erogene. Din pricina a c ea s t a prima
d um, despre care zicea Tolstoi c producea trei impresii,
una comic, a lt a re volt toa re i a treia s c r bo as , fu
dizolvat n 21 Iulie al aceluiai an. Tinerii ent uzi ati de la
B a s a r a b i a uni r protestul lor cu cel al dep ut a i lo r m a z i
lii, cari se nt ru n is e la Wi bo rg n Finl anda, pent ru a
prot est a c on tr a dizolvrii dumei. n prot est ul acesta, g u
vernul rusesc gsi un pretext binevenit de a u r m r i i
a r e s t a pe colaboratorii Bas ar ab iei i de a-i mp r t i a
prin toate colurile vastei mp r i i ruseti. Cu plecarea
lor a p us e i g az et a n 18 Feb rua ri e 1907. A doua dum
se nt runi n P e t r o g r a d n Mar ti e 1907, fiind s t p ni t
de Liga a d e v r a i l o r Rui, cari e r a u d u m a n i decla
rai ai reformel or democratice. Dovedindu- se ns n s c u r
t vreme i ncapabil de orice activitate legislativ, a doua
d um fu i ea dizolvat n 10 Iunie 1907. n Octombri e
al aceluiai a n se s v r i r alegerile pent ru a treia dum,
care d d u r din nou un r e zu l t a t favorabil pent ru Octo-
268
2. R E N A T E R E A C U R E N T U L U I N A IO NAL

briti i pent ru Liga a d e v r a i l o r Rui de sub efia


Iui M a rk o v i V ladim ir P urichevici.
I z b n d a a c ea s t a el ec toral a s i g u r Ligei a d e v r a i
lor Rui o g u v e r n a r e mai l ung, cci alegerile pentru
a p a t r a d um se f cur numai n Noembrie 1912. Duhul
reaciunii i i nt oleran ei na ional e al lui Purichevici i
Krupenski, ca re n timpul revoluiei muri de foame ca
m t u r t o r de s t r a d n Rostov, ambii B a s ar a be ni de
felul lor s t p ni a n t r e a g a via politic i c ul t u r a l
din Rusia. Din duhul ac es ta izvor r m su ri l e de restric-
iune ale lui S to lyp in , ca re n c t u orice mi care n a
ional i democrat ic. Gazet el e romne ti B as a r a b i a
i Mo l dov an ul a p u s e r foarte c u r n d , iar V iaa B a sa
rabiei ce a p r e a n text pa r al el cu litere latine i ruseti
i er a menit s nl ocuiasc pe cele di sprut e, a p us e dup
primele numere, i cu ea di spru i r e da ct o ru l ei Alexie
Nour, m p r e u n cu teascuri le romne ti i cu modes ta
bibliotec re dac io nal ce se n j g h e b a s e cu mari dificul
ti la Chiinu. A ut o cr a t i sm u l rusesc, c r u n t i intole
rant, n b u i c u r n d cur e nt u l r om n e sc din B a s ar a bi a,
pent ru tendinele sale naionale, d a r mai a les sociale.
Numai n biseric mi care a na i onal se men inu mai
mu lt vr e me grai e spiritului t o l er a n t i m pci ui t or al
episcopului Vladimir. C u r e n t u l ac es t a i gsi expresia
cuvenit n. L u m in to ru l protoiereului C o n s t a n t i n Po-
povici i al col ab o ra to ri l or si, deopotriv de vrednici
i struitori, precum s a a r t a t la locul su. Pe l ng a r
ticolele edi fi ct oare de cu p ri ns religios-moral, n co lo a
nele Lu mi n t o ru l ui a p r e a u i diverse articole politice
i literare din pa na d-lui P an. Halippa, Teodor Incule,
Alexie Mateevici i a a l t o r c rt u r a r i , cci ac es ta r m
sese s in g ur ul o r g a n de publicitate, prin ca re intelectualii
b as a ra be n i put eau da o a r e c a r e s em n de via na ional .
Dup n t r o n a r e a reaciunii Ad e v ra i l or Rui, inte
lectualii b a s a r ab e ni e r a u silii de m p r e j u r r i s se r e se m
neze i s a tep te timpuri mai bune. Membrii gruprii
democratice fur silii s se m p r t i e cari ncotro. Unii
plecar la Chiev i Ode ss a, alii la Moscova i Petro-
g r a d i numai puini dintre ei t r ec ur Ia Iai. Ion Pe-
livan se re tr as e la Bli, locul su nat al , i ca judec.-
tor de pace ncepu s a d u n e cri romne ti i s le r s
p n de as c n popor. Pan. Halippa, Mihail Vnt u, Sco-
dihor, Ion Costin, Sergi u Ni i alii t rec ur la Iai pen
tru a-i co nt in ua studiile la uni vers it at ea de acolo. Dl.
269
CA P . VII. ACTIV IT A T EA LITERARA

Ion Incule plec la P e t r o g r a d cu ac el a g n d i pilda lor


fu u r m a t de n t r e a g a pleiad de tineri din j ur ui r e g r e
t at ul ui Gavri li . Daniil C i u g u re an u, Simion Mu ra f a, te
fan Ciobanu, Berechet, A le xa nd ru Mateevici i alii i
cont inuau studiile la Chiev,- unde se g r u p a r n t r un cerc
mol dovenesc pent ru cul ti varea limbii naionale.
n lipsa unui o r g a n de publicitate r omn es c la ei
ac as , tinerii Basar abei , ca i Bucovinenii pe vremuri,
co la bo r au la revistele romne ti de dincoace de Pru t.
T udose R o m an i lu liu Friptu scrieau la Viaa R o m
n ea sc din Iai. Io rg u T udos publica t radu cer i i poezii
originale. n coloanele Convorbi ri lor Literare, ale F a
miliei i S m n t o r u l u i g si m preioase contribuiuni
b a s a r a b e n e s e m na t e de Dum it ru Vrabie, Porfirie Fal,
Ion Bl teanu, G. Marinescu, P. Ghe orghi u . a. La Cahul
dezvolt o f r u mo a s activitate n a i ona l Du mi t ru Cr-
ciunescu, la Soroca fraii Meleghi. i a a se g si au pre-
" tutindeni intelectuali, clerici i mireni, cari se simiau
n demna i s cultive i s r s p n d e a s c g n d ul , vorba
i simirea r om n e a s c . Studenii b a s a r ab e ni din Iai,
i n t r n d n l e g t u r cu Liga C u l t u r a l , a d u n a u cri i
reviste pentru a le s t rec ur a n B as a r a b i a . Pe calea acea- j
sta t rec ur P r u t u l crile djn e di t ur a Mi nerva i Biblio- j
teca pent ru toi. (
Firete c oameni cu astfel de idei i credine nu j
put eau fi dup placul Ad ev r a i lo r Rui, i p ent ru aceia
toi ci m ani fe st au sent iment e na ional e moldoveneti,
er a u spionai, ur mr i i i persecutai la tot pasul. n 1912
se mplinise o sut de ani de la rpir ea Basarabiei. G u
vernul r us fcea mari pregtiri pent ru s r b t o r i r e a pri
mului c e n te n a r de la rpire. n toiul a ces tor pregtiri,
Ion Pel ivan trimise o scr is oa re prietenilor si din Chiev,}
invitndu-i s se n t o ar c n B a s a r a b i a pentru a se punej
n serviciul cauzei naionale. C e n z u r a rus e as c lu c u n o
tin de cupr in sul scrisorii i u r m r i pe aut or, silindu-L
s ias din m a g i s t r a t u r . A rh i m a n d r i t u l Gurie fu exilat;
din B a sa r ab i a. Persecu iuni de ac es t fel mai n d u r a r
i m ul t r e g r et at u l M ur a f a , B l t ean u, Fal , Friptu i alii.
Serbri le jubi li are t rec ur fr par ti cipa rea Moldove-i
nilor. i cu drept cuvnt, fiindc numai cinovnicii rui
i ns tri na ii de p n u r a lui A. Krupenski a ve a u motive
de a se bu cu r a i veseli. Norodul mol dovenesc r ma se
rece i n e p s t o r fa de aceste triste serbri jubilare.
Despre a c e a s t a se p u t ur convi nge i nalii oaspei
270
2. R E N A T E R E A C U R E N T U L U I N A IO N A L

ce venir cu m a r e alai de Ia P e t r o g r a d i ndeosebi m e m b r i


Ligei a d e v r a i l o r Rui, cari nu g s i r cuvinte destul
de grele pent ru a-i a r t a i n d i gn ar e a i n e mu l u mi r ea
lor fa de indiferena, i n g r a ti t ud i ne a i lipsa de pat ri o
tism a Mol doveni lor slbatici i inculi. U n n e a m c o n
tient de demni tat ea sa poate fi umilit i dispreuit, d a r
nu i se poate cere, n nici n t r un caz, ca s apl aud ez e
pe s u g ru m to ri i i despoiatorii dr eptur il or sale politice
i naionale. i nea mu l mol dovenesc din B a s a r a b i a era
contient de aceste drepturi i de aceea privia cu indi
feren la mani fest ai uni le de bucurie ale oficialitii r u
seti, a t e p t n d cu r e s e m na r e m n t u i r e a ce er a mai a p r o a
pe de cum se putea bnui atuneia.
Cu prilejul acestei ani verzri, triste sufletului r o m
nesc, a p r u r mai mul te scrieri j u b i la r e n limba rus,
ca b u n o a r ca rt ea protoiereului Nicolae Lacu i scrie
rea festiv a lui A l ex a nd ru Krupenski. Ev en iment ul ac e
sta, a a de d u r e r os pent ru noi, n a t recut n e b g a t n
s ea m nici n celelalte provincii romneti , unde ziua
aceea de a d n c j al e fu pomenit n mod cuvenit. Ani
ver s ar ea a c ea s t a d du prilej nt reg ul ui n e a m r omne sc
de a-i ad uc e ami nt e de B a s a r a b i a rpit i de fraii si
s ubjugai, ce se g si au sub c nut ul rusesc, de a af ir ma
sol idari tat ea na i on al cu ei i de a-i nt ri n credina
izbvirii ce era s vin. n 1912 a p r u ca r te a d-lui N.
l or ga , B a s a r a b i a n o as t r , ca un prinos de d r a g os te
i n c u r a j a r e pent ru fraii b as ar abe ni .
Afi rma rea cl ar i h ot r t a solidaritii na ional e
romneti avu u r m r i bi necuv nt at e pent ru de tept area
i n t r i r e a contiinei na ional e moldoveneti n B a s a r a
bia. Prietenii i admi ra tor ii lui Gavrilia c r ez u r c a
sosit m omen tu l potrivit de a renvia acti vi tat ea publi
cist r o m n e a s c n sensul vederilor lor na ional e i de
mocratice, activitate ce fusese n t r e r u p t o d a t cu d i s p a
riia gazetei B as ar a bi a .
Dup o n t r e r u p e r e de mai muli ani de zile, a p ru ,
cu sprijinul m ri n im os al marel ui na i onal i st b a s a r a b e a n
Vasile Stroiescu, n Mai 1913 o nou g a z et r o m n e as c
la Chiinu: C u v n t M oldovenesc, ca re n un u l din n u
merele sale vorbia de duhul de pri meni re al vieii, care
de la o vreme domnet e n m p r i a rus. E r a adierea
pri m v r at ec a noii viei co ns ti tui onale c a r e ncepea
s se manifesteze n mod sfios n Rusia a r i s t i care
trezia n sufletele Moldoveni lor ndejdi nedesluite. In
271
CA P . VII. ACTIVITATEA LITERARA

z a d a r ncerca vldica Serafi m s n d u e aceste ndejdi


prin per se cut ar e a i ex pu lz a re a acelora, n inima c r or a
ele n cepu r s ncol easc; ele nu pu teau fi smul se de
acolo prin nici o putere din lume, fiindc a ve a u rdcini
trainice de veacuri.
Directorul acestei gazete, c a re la ncep ut a p r e a n u
mai o dat pe lun, i ar mai apoi chi ar de 3 ori pe s p t
m n , er a P a nt e l i m o n Halippa, care av e a ca re dact or
responsabil pe d. Nicolae Alexandri, un bun c u n os c t or
al lui Tolstoi i u n om de o r a r b u n t a t e de inim.
P an. Halippa era p er s oa na cea mai indicat de a lua
condu cere a acestei gazete, ca un u l ca re c ond us es e pe v re
muri B as ar a bi a , c a r e col ab o ra se la Viaa Basar abi ei
i la Lumi nt oru l , sub diferite pseudoni me ca Coboltea-
nu, d u p _ s a t u l su n at a l din j u d e u l Soroca, i B a s ar a -
beanu, i care i compl ectase studiile la Iai u nd e a vus e
prilej de a se m p r t i de c ul t u r a r o m n e a s c . Graie
acestei culturi Halippa putea lesne s evoluioneze de la
ideile socialiste int ernai onal e, la convingerile naional-
democratice romneti . Col aborat orii lui Halippa la fr u
m o as a sa o per c u l t u r a l i n a i o na la e r a u Simion Mu-
rafa, Daniel C i u g ur ea nu l , Mihail Minciun, Tudos e Ro
man, Iuliu Friptu, Ion B u z d u g a n ca re s emn a Nicu Ro-
m a n a i alii.
C u v n t u l Moldovenesc i n ti tul nd u- se revist pentru
l ite rat ur i tiin, i r eproducea de buci alese din lite
r a t u r a r o m n , d ar d d ea t ot odat prilej i c r t u r a r i
lor de acolo de a publica ncercril e lor literare. C u
v nt ul Moldovenesc era, p n la pr b u ir e a Rusiei a
riste, s i ng ur ul o r g a n de publicitate; prin ca re Romnii
b as a ra be n i vorbi au frailor lor din Regat, Arde al i Bu
covina despre psuril e lor, despre luptele lor i despre
ncrederea lor n viitor. Era s i ng ur ul o r g a n de publici
tate, fiindc G la su l Basarabiei, ce a p r u n 1913 la
Chiinu sub ngri jir ea lui C on st ant ine scu , dispru foarte
c u r n d fr s fi a v u t v r o l eg t u r cu exponenii vieii
c u lt u ra le din B as a r a b i a .
n edi tura gazetei lui Halippa a p r u , de la 1913 n
coace, C al e n d a r u l C uv n tul ui Moldovenesc, i Biblio
teca C u v n t ul u i Moldovenesc publicaiuni n ca re a p
ru r micul i mare le dor, poveti pent ru copii i steni i
cntece i t radu cer i de tot felul. n timpul rzboiului
t irajul gazetei sporise pn la 10.000 exempl are, fiind
s i ng ur a publicaie mol dov en ea sc r s p n d i t pe front,
272 i
2. R E N A T E R E A C U R E N T U L U I NA IO N A L

care publica n coloanele ei i cntece, i scrisori de la


soldai. Din cercul Cu v n t ul u i Moldovenesc s a u r e m a r
cat, prin scrierile lor ori gi nal e, nsui. Pan. Halippa, apoi
r e gr et a t u l Alexie Mateevici i Ion B u z d u g a n care, pe l n g
poeziile sale originale, a publ icat de c u r n d i o colecie
de Cnt ece din B a s ar a bi a , pe ca re o nchin poetului
rni mei Ghe or gh e Cobuc. P r i n studiile i cercetrile
sale Literare i c ul tura le , se bucur de o b inemer it at
reputaie t e f a n Ciobanu, M e m b r u al Academiei Romne.
Iustin F r a i m a n a p ubl icat mai mu lt e contribuiuni la
istoria bisericii b as a r a b e n e . P a u l Gore, un b un c u n o s c
tor al Basarabiei, est e posesorul unei prea f r u mo a se i
bogate biblioteci istorice.
Capitolul VIII
REVOLUIA R U S E A S C A
I U N I R E A B A S ARABI EI CU P ATRI A- MAMA

/. L u p tele p en tru au to n o m ie i con stitu irea S fa tu lu i


rii. 2. P roclam area republicii i votarea unirii.
3. R atificarea a ctu lu i unirii necondiionate

1. L U P T E L E P E N T R U A U T O N O M I E l C O N S T I T U I R E A
SFATULUI-ARI1

n A u g u s t 1914 ncepu rzboiul mondi al i Romnii


din B as a r a b i a , n n u m r de a pr o a p e 300.000 de oameni,
lu pt ar sub s t ea gu l rusesc p ent ru s la va i m r i r e a a s u
pritorilor lor, i a c e as t a fr n t r er u p e r e p n la izbuc
nirea marei revoluiuni ruseti din Mar ti e 1917. La n
cepui anul ui 1917 opera iunil e pe front ncet enir din ce
n ce tot mai mult, n schimb ns n cep ur s se n m u l
eas c manifestaiunile, ntrunirile, conferinele i mi ti n
gurile nesf ri te ale s ol da ilor din dosul frontului, prin j
care o lume de oameni, s tui de rzboi i zpcii de
doctrinele socialiste, comu ni st e i utopice, p un ea u la cale
noua ordi ne de lucruri n Rusia, o or di ne de l ucruri c a r e j
s a s ig ur e fiecrui viaa cea mai slobod, fr m u n c j
i o st eneal . Respublica, vi sat de ei, t rebuia s de
vin p m n t u l fgduinei, n ca re fr nici o t r u d j
trebuia s c u r g lapte i miere. D a r cu t oat p r o p a g a n d a !
a c ea st a bolevic, soldaii moldoveni din B as a r a b i a , carii
a pa r i n e a u uni t il or ruseti ce o p e r a u pe frontul din]
Bucovina i Mol dova, a v u r prilej s se n t l n e a s c cui
conaionali de ai lor din vechiul Regat, din A r d e a l i din]
Bucovina i din cont act ul ac es ta rodnic s se l m ur e a- !
sc sufletete i s-i lumineze mintea lor bui mci t dej
ideile revolu ionar e la fclia c u r a t i f r u m o a s a ideeil
naionale. P r i n at i nge r ea lor cu fraii de acelai s n g e /
se d e teapt tot mai viu contiina lor na ional , ce fu-j
sese a t t a vre me n d u i t de u r g i a cnut ul ui rusesc. De-L
tept ar ea contiinei na ional e ro mn e ti n r n d ur il e sol-|
dailor i ofierilor moldoveni din B a s a r a b i a a d u s e foarte]
c u r n d roadele cuvenite.
274
1. L U P T E L E P E N T R U A U T O N O M I E

Pilda o st a il or e r a u r m a t i de cetenii r ma i Ia
vetrele lor i de toi intelectualii b a s a r a b e n i ce se n t o a r
ser ac as . Luna Aprilie 1917 poate fi c o ns i de r at ca
luna miti nguri lor i c o n g r es el o r ce se in ur n t oat
Rusia. Firete, B a s a r a b i a nu put ea r m n e n u r m a a l t o r
gubernii. n capitalele de jude e, n Chiinu i n Ode sa ,
se n t ru ni r Moldovenii p ent ru a-i spune c u v n t u l cu
privire la noua o rg a n i z a i e a patriei lor mai r estr nse,
n cep ut ul l fcur delegaii cooperat ivel or steti cari,
n truni ndu-s e n c o n g r e s ge ne r al n zilele de 6 i 7 Apri
lie 1917, vot ar o moiune prin c a r e cereau a u to n o m ia
admi ni str at iv, religioas, col ar i economic a B a s a
rabiei, precum i c onv oc ar ea unei a d u n ri legislative,
care s voteze legile necesare. n ziua de 18 Aprilie
stil vechi se inu Ia O d e sa g r a n d i o s u l m itin g o st esc,
la care, pe l ng vre-o 10.000 de soldai moldoveni, ve
nii de pe diferite fronturi, mai lu p ar te i un n u m r
foarte ''onsid^rabil de studen i ce c e r u s e r i o b i nu ser
cursuri din istoria i l it er at u ra r o m n la Un i ve r si ta te a
din Odessa, i intelectuali moldoveni nt re cari d. Ca te 1Ii,
Balu i alii. Din c uv n t r i l e rostite i din moiunea
votat cu o indescriptibil nsufleire se des pr inde a ho-
t r r ea t u t u r o r de a cere i a obine a u to n o m ia politic
pentru B a s a r a b i a i de a o r g a n i z a cohortele m o ld o ve
neti pent ru men inerea ordinei publice. Aceste l uar
fiin n Mai 1917 i a n u m e cu a s e nt i m en t u l c o m a n d a
mentului s u p re m al a r m a t e i ruseti de pe fr ontul romn.
Mai apoi C o m itetu l soldailor de pe frontul r o m n ceru
generalului cer bace v s r e t r a g unitile ruse din B a
sarabi a i s spore as c n u m r u l coh or te lor mol dove
neti pentru a scuti p opul a iunea de j fuirile soldailor
bolevizai.
n zilele de 19 i 20 Aprilie se nt ru ni la Chiinu con
gresul preoimii b a s a ra be n e, ca re cerea n fruntea bise
ricii b as a r a b e n e un mitropolit r omn, p re cu m i au to n om ia
politic, convocarea unei a d u n r i na i on al e i constituirea
unui n a lt sfa t cu at ri bu iuni legislative i executive.
Moiuni similare fur vot at e n toate circumscripiile a d
ministrative din B a s ar a bi a. D s cl i mea b a s a r a b e a n nu
se ls mai prejos. i ea se nt ru ni n c o ng r es general
la Chiinu pent ru a hot r r o m ni z a r ea n v m n t u l u i
i nlocuirea buchiilor ruseti prin literele latine. Mani-
festaiunile aces tea s pon tan e i moiunile identice i u n a
nime dovediau c voina o b t ea sc a populaiunii cerea
275
1. L U P T E L E P E N T R U A U T O N O M I E
CAP. VIII. R E V O L U IA R U S E A S C A

na ional R ada, care revendic pent ru sine t oat put e


au to no mi a d e s v r i t a Basar abi ei . U n p a s nai nt e spre
rea legislativ i executiv n Uc r a i n a . Totul era bine
c oncret izarea a s pi ra ti uni l or politice i na i onal e ale Ba- j i frumos, numai c Ucrainenii nu se m u l um i a u cu a r a
sar abeni lor, l fcur ostaii de pe frontul r o m n cari, la lor, ci ncep ur s revendice i B a s a r a b i a pent ru ei. Cum
n d e m nu l comitetului c e n tr a l o s t e s c de sub preedinia ns B a s a r a b i a nu era i nici nu fusese niciodat p m n t
locotenentului G h e r m a n P n t e a i o t o v ar i l or si P. ucrainean, er a firesc ca Moldovenii s protesteze cu toat
V a r z a r i P. Ha r ea , n ziua de 16 Iulie 1917 l u a r hot- hot r rea c ont ra a c es t or preteniuni. P ri mu l prot est n
rrea de a convoca la Chiinu o a d u n a r e provincial, privina a c e a s t a veni din par te a a d un ri i del ega il or t u
un S fa t a l rii, ca re s e l abo reze un proiect de a u to turor o r g a n i z a i un il o r politice, naionale, p r o f e s i o n a l e ' i
nom ie n a ional i teritorial pent ru B a s a r a b i a , t in n du -s e admi ni st rat i ve din B as a r a b i a , c a r e se nt ru ni se la Chi
s ea ma firete i de drepturil e mi nori t i lo r etnice din c u inu s u b preedinia unui c o mi s ar al g uv er n ul ui pro-
pri nsul guberniei. n a d u n a r e a din 4 Sept. 1917, comi vizor de sub preedinia lui K erenski. A d u n a r e a d e l e g a
tetul ce nt r al al ofierilor i s ol da ilor moldoveni ho tr ilor, p r o t es t n d cu toat h o t r r e a c ont ra preten iuni lor
s editeze o g a z e t n t i t ul at S o l d a t u l R om n i n- nentemeiate ale Radei din Chiev a s u p r a Bas ar abi ei , h o
credi n r e d a c t a r e a gazetei lui I o r g u Tudor. tr de a nu recunoate, s ub nici o condiie, a n e xa r e a
n faa a c es t or mani fest ai uni politice nu pu t ea u r Basarabiei la s tat ul u c r a i n e a n c on tr a voinei sale i de a
m ne ne p s t o ri nici reprezent an ii int el ect ual il or basa- cere g uv er nu lu i provizoriu din P e t r o g r a d s cut c o nt r a a g
rabeni, cari n ce pu s er s-i dea s a m a c s u n a s e ceasul resiunilor ne nt emei at e ale Ucrai neni lor. Delega ia alese
izbvirii. Convini de n s e m n t a t e a istoric a m a r e l o r o comisiune ca re avea n s r c i n a r e a de a el ab o ra un s t a t u t
evenimente prin c a r e treceau, ei u i t ar nenelegerile din or ga n ic p en tr u no ua r n d u i a l politic i a dm i n i st r at i v
trec ut i boierii c on se rv at or i i d d u r m n a cu d em o n Bas ar a bi a.
craii naionali p e nt ru a uni silinele lor patriotice p ent ru Pr ot es t ul del ega il or din Chiinu c ont ra preteniuni-
o bun i fericit n d r u m a r e a poporului, ce fusese c h e m a t lor ucr ai nene a s u p r a B as ar ab iei g s i u n put erni c r s u n e t
prin revoluie la o nou via politic i n a i ona l . n Ia Od ess a. Acolo se instituise un fel de comitet revolu
Aprilie 1917 se puse baza' P a rtid u lu i N a io n a l M oldo ionar numi t R um cerod, r e p r e z e n t n d a r m a t a rus de
venesc i Vasile Str oescu fu p r o c l a m a t preedinte al pe frontul ro mn , m a r i n a de rzboi din M a r e a N e a g r
acestui partid, din ca re n t r e alii fceau p a r t e P a u l Gore, i toate o rg an iz a i uni le muncitoreti i r ne t i din Ba
Vl ad imi r Hera, P an t e l i mo n Ha li ppa i Onisifor Ghibu. sar abi a i din gu ber nia Herzonului. M a jo ri t at ea co v r i
Ghibu veni nso it de m u l t r e g r e t a t u l G e o r g e Tofan i toare a s ol da ilor p re c um i a m em br il or a c es t or o r g a -
de muli ali intelectuali t r an si l vn eni i bucovineni, n nizaiuni er a c omp us din Moldoveni cari, grai e n u m
d a t dup i zbucnirea revoluiei, la Chiinu p e n t r u a rului lor, i putea spune c uv n t u l acolo. La cererea
a j u t a pe fraii b a s a r a b e n i cu s fatul i cu scrisul lor la Moldovenilor, R um cer od ul a d r e s n 20 Iulie 1917 lui
r e o r g a n i z a r e a vieii politice i c ul t ur a le pe noua ba z n a Kerenski un pro tes t foarte energic, prin ca re respingea
ional . n mod categori c toate preteniunile Uc rai nen il or a s u p r a
P u n ct u l de cpitenie din p r o g r a m u l noului par ti d era Basarabiei i cerea g u ver nul ui provizor s recunoasc,
d ob ndi re a autonomi ei politice, ad mi ni st rat i ve, bisericeti, n mod oficial, Moldoveni lor din B as a r a b i a d rep tu l de
col ar e i economice pent ru B a s a r a b i a r o m n e a s c . J u r a se oc rm u i prin ei in sii in hotarele lor istorice i
n al ul C u v n t Moldovenesc, la ca re n ce p u r s c o l a etnografice.
boreze i refugiaii din Regat, A r d e a l i Bucovina, deve n faa prot es tr i lor u na n i m e ale B a s a r a b e n i l o r c
nise o r g a n u l noului partid, ca re nu n t r e l s a de a-ii zur preteniunile ne nt emei at e ale Ucrainei a s u p r a Mol
trimite delegaii si la t oat e con gr e se le i a d u n r i l e re-i dovei dintre P r u t i Nistru. Aceast a, fiind o provincie ro
voluionare. mneasc. P en t ru a ndeplini a c ea st c h e ma r e istoric,
Int re t imp n ce pu r s se agi tt i Ucrai neni i din Ru ^ nt runi n zilele de 23 27 Octombri e 1917 co n g re su l
sia, c e r n d i ei a u to n om i a na i oncl i teritorial a re-i* Ostesc la Chiinu, la c a r e l uar par te vre-o 9000 dele-
giunilor locuite de ei. La Chiev se n t r un i a d u n a r e a l o r i
277
276 I
CAP. VIII. R E V O L U IA R U S E A S C A

gai ai ot eni lor moldoveni din fosta a r m a t rus e as c . '


n t r o a t m o sf er de mar e nsufleire n a ional , c o n g r e s u l
declar a u to n o m ia Basarabi ei i hot r ca n cel mai
scu rt timp s se convoace S fa tu l rii care, prin rostul
reprezent a iil or poporului, constituit n a d u n a r e naio- i
nal, s vin i s imprime acestei autonomii pecetea ;
legitimitii. A s u p r a Sfatului rii t rebuia s treac;
s u y e r an i ta t ea na ional care, p n la deschiderea lui,
er a m p r i t nt re diferitele comitete revolu ionare i j
corpora iuni profesionale. Cu al eg e re a unui birou de orga-
nizaiune, care avea s ia toate ms uri le p ent ru convo-,
ca r ea adu n ri i legislative, i ncheia c o n gr e su l lucrrii
sale.
n lipsa unei org a ni za i u ni a dm i n i st r at i v e solide, ale
gerile pent ru a d u n a r e a legislativ nu se p u t u r face di
rect. De altfel, popul a iunea b r b t e a s c nt re 19 i 4
ani nici nu se nt ors es e de pe diversele fronturi ruset
care numai atunci se g si au n compl ect descompunere.
Din pricina a c ea st a s a re c ur s la al egeri indirecte prin
comitetele osteti, r ne t i i muncitoreti, precum
i prin cor pora iuni le profesionale constituite. Comite
tele o st et i a les er 44 de deputai pent ru S fat ul rii |-
C o n g r e s u l r ne sc , la ca re l uar p ar te i reprezent an i^
t u t u r o r j ude el or, t rimiser 36 de deputai, i a r ceilalij
58 de deputai fur alei de comisiile j u d e e n e i comu-i
nale, de diversele corporaiuni profesionale, de asocia;!
iunea clerului, a corpului didactic, a baroului, a f u n c |
ionari lor publici etc. J i n n d u - s e s e a m de r a po r t u l nu;i
meric dintre Moldoveni i celelalte na ional it i din Ba
s ar ab ia, s a convenit ca aptezeci la s ut dintre depu;
taii Sfat ul ui rii s fie Moldoveni, iar restul s s()
repartizeze a s u p r a concet eni lor ner omni pr e cu m eram
Ruii, Bulgarii, Evreii, Nemii, etc.
Astfel constituit, din reprezentanii legitimi ai tutuj
r or naionalitilor, confesiunilor, jude el or, orael or, cor:
porai uni lor muncitoreti i as ocia iuni lor profesionale.'1
i cul turale, S fat ul rii se deschise n ziua de 21 Nof
embri e 1917 cu mar e solemnitate. Pre edint e al Sfatu;
lui rii fu a les t n r u l d ep u ta t b a s a r a b e a n Io n In-
cule, co bo r t o r d i n t ro veche familie m o l d o v e n e a s c a
probabil Hncu-le, un u l dintre fruntaii tinerei demo
craii b a s a r a b e n e de sub conduc ere a neui tat ul ui Gavrili.
Revoluiunea l s urp ri ns e ca co nf er en iar la Universi;
tatea din P e t r o g r a d il rpi cu for irezistibil n vl-
278
2. P R O C L A M A R E A R E P U B L IC II I VOTAREA U N IR II

t oarea ei. D a r contiina sa na i on al l feri de a se


rtci n doctrinele comun is te i-l c l uzi pe calea cea
d reapt a revendi cr il or politice, na ional e i sociale ale
neamului su. n j u r u l su se a d u n a s e n t r e a g a g r u p a r e
democratic de la B a s a r a b i a i ndeosebi Ion Pelivan,
Pan. Halippa, P an . E r h a n, D. C i u g u r e a n u , t. Ci obanu
i alii mai tineri ca Vasile Brc, Gh. P nt ea , A. Crihan,
I. B u z d ug an .

2. P R O C L A M A R E A R E P U B L I C I I l V O T A R E A U N I R II

Dup lungi i a g i t a t e discuii S fa tu l rii, n e


dina sa memo ra bi l din 2 Decemvrie 1917, p r oc la m
B as ar a bi a R epublic d em o cra tic -ed era tiv -m o ld o ven ea -
sc i pe I. Incule preedinte al ei. n d a t dup izbuc
nirea revoluiei, g u v e r n a t o r u l Basar abi ei repi din postul
su, r e mi t n d pu terea preedintelui zemstvei g uver ni al e
Co ns ta nt in Mimi, ce fusese numi t c o mi s ar al guv er nul ui
provizor; a ju t o r u l s u e r a Vl adi mi r Criste. D e as emen ea
efii j u d e e l or t rec ur p ut er ea i atri bu iuni le lor a s u p r a
preedinilor z ems t ve lo r inutale ca comisari judeeni.
C ongres ul r n e s c vot dimiterea comi sarul ui Mimi i
numi rea lui I. Incule n funciunea de c o mi s ar guver-
nial. Kerenski a p r o b h o t r re a c on gr es ul ui i numi pe
alesul co ngr es ul ui c om i s a r al g uv er nu lu i n B a s ar a bi a.
D ns ul se n t o a r s e la Chiinu, d a r din consideraiuni
politice, se mul umi cu funci unea de a j u t o r de com is ar
pe l n g Vl adi mi r Criste, pent ru a nu i ndi spune c e r cu
rile boereti. La p r o c l a m a r e a republicei n s V. Criste
fu silit s r e p ea sc n fa vo are a lui Incule, a ju t o r u l
su, ce fusese p r o c l a m a t preedinte, iar acesta, la r nd ul
su, t r a n s m i s e put erea g uv er n ul ui r omn. Astfel t recuse
puterea, prin t r a ns m i s i u ne direct, din minile o r g a n e l o r
instituite de g u v er n ul rusesc, a s u p r a g uv er nu lu i romn,
restabilindu-se astfel vechea s t ar e de lucruri din 1812.
P u t e r ea executiv fu n c r e d in a t C onsiliului D irecto
rilor n fr unt cu P. E r h a n . D a r oper a de o r g a n i z a r e
i cons ol idare a noii republici n t m p i n a din ca pul locului
mari greuti, fiindc cohortele m o ld o ven eti e r a u prea
slab n chega te i prea pu(in disciplinate pent ru a putea
g a r a n t a pacea i bu na o rdi ne n ar . B an de nesfrite
de soldai rui de pe frontul r o m n i n u n d a u B a s ar a bi a,
pentru a comite aici jaf, p r a d i a s a s i n a t e de tot felul,
ca cele comise n A u g u s t 1917 c on tr a a voc at ul ui S im eo n
279
CAP. VIII. R E V O L U IA R U S E A S C A

G. M u ra fa i a inginerului H odorogea, ce zgudui adnci


B a s a r a b i a n t r e a g . n condi{iunile acestea, o r g a n i z a r e a !
admi ni stra iei i justiei, n a i onal i zar ea n v m n t u l u i i
ndeosebi I nt rod uc er ea reformei a g r a r e nu se put eau rea-|
liza cu g r a b a i succesul dorit de toi. P r il e de n ord i!!
de sud ale rii e r a u l sate p r a d a r m a t e l o r ruseti b o l 4
evizate, i ar n restul rii a r d e a u n flcri curile boe-<f
reti i magazi il e despoiate de cup ri ns ul lor. P opu la i une a| i
ngrozi t se n d re pt c t r S fa tu l rii i S fat ul Di-jj
rectorilor, c e r n d scut i a j u t o r c o nt r a b an d el or de hoi|
i asasini cari jefui au i teror izaun modul cel mai ngro-ijj
zi tor. j
P e n t r u a pune c a p t acestei i ns uport abi le stri de
lucru Sfat ul Directorilor hotr, n edi n a sa din 8 De-:!
cembrie 1917, de a trimite o d el ega iune la Iai, pent ru
a cere g uv er nu lu i r o m n i re pr ez e nt an il or Ant ant ei con:
c u r s militar c ont ra anarhiei bolevice din B as a r a b i a . n
Iai si tua iunea politic er a g re a din cale a f ar . A rma te le
ruseti de pe frontul r o m n f r at er ni za u cu inamicul. Dis-j
ciplina mi litar di sp ru se cu totul. M ar el e ca rt i er genejj
ral rus din Iai de sub c o m a n d a g ene ral ul ui cerbacevj
er a a m e n i n a t de revoluionarii rui i t rebuia s fie/
pzit de ostai romni. n s a m a a r m a t e i r o m n e r m ;
sese a p r a r e a n tr eg ul ui front din Mo ldova i Bucovina!
i ar pe l n g a c ea s t a unitile romne ti e r a u pretutindeni
ocupa te cu d e s a r m a r e a t ru pel or ruseti n compl ecta d e s |
compunere.
Reprezentanii Ant ant ei se p u r t a u cu g n d u l de a tri^i
mite n B a s a r a b i a o divizie s r b e as c i al ta cehoslovac
pent ru a scuti viaa i a vu ia greu ncercatei popula-
iuni b a s a ra be n e. Diviziile acest ea se f o r ma s er n Rusia
din prizonierii srbi i cehoslovaci din a r m a t e l e austro1|
un ga r e, iar trimiterea lor n B a s a r a b i a n t m p i n piedeqf
de nenvins. Tot la Chiev se o r g a n i z a s e r i mai multe
legiuni de vol unt ari ardeleni i bucovineni, soldai i ofi;
eri, i a n u m e cu a ju t o r u l g u ver nu lui r o m n n vederea
ocuprii Transilvaniei i Bucovinei. C te va det aamen-'
te din aceste regimente fusese trimise n B a s ar a bi a, unde"
a v u r o ciocnire s n g e r o a s n g a r a din Chiinu.
n s i tua iunea critic n ca re se afla, g u v er n ul romn
navea trupe disponibile pent ru a le trimite n Basarabia,
u n de bolevicii se i n s t a l as e r de-a binelea, exercitnd
u n regim de t eroa re s n g e r o a s n d r e p t a t c o nt r a bur
juilor, adec cont ra burghezilor, cari nu mprtiaU
280
2. P R O C L A M A R E A R E P U B L I C I I I V O TA REA U N I R II

convingerile lor bolevice. n 5 I a n u a r i e 1918 bolevicii


cu pr ins er Chiinul. Deputaii din S fat ul rii fugir
care ncotro; unii fur a r es t a i i a r alii osndii la moart e.
Membrii Consiliului Directorilor se m p r t i a r n toate
prile. Membrii comisiunii i nt erali at e pent ru aprovizi o
n ar e a a r m a te i fur a r es t a i i fondurile de care dispu
neau confiscate. n Chiinu se i n st al as e tabul a r
matei bolevice, ce se c om pu n ea din marii s trat eg i Perper,
L evin so n , K a abak i p u c r ia u l -K atow ski.
n s ea r a de 5 I a n u a r i e 1918 blocul m oldovenesc,
fr aciunea cea mai n u m e r o a s din S fat ul rii, se ntruni
n sala de edine a zemstvei g u b er n ia l e din Chiinu,
n edina secret, i ho tr de a trimite o nou delega-
iune la Iai pent ru a cere, cu t o at s t r ui n a , intervenia
a r ma t e i ro mne t i n B a s a r a b i a c ont ra p r p du l u i bol
evic. Dup lungi deliberri, g u v e r n u l r o m n de su b pre
edinia d-lui I. I. C. B r t i a n u hotri s trimit trupe
r o m n e n a j u t o r u l fr ailor b asa rab eni , am en in a i n
nsi existena lor de c t r regimul bolevic, ce se i n s t a
lase dincolo de P r ut . n ziua de 13 I a n u ar i e divizia Xl-a
ro m n , sub c o m a n d a gen er al ul ui B ro tea n u , n t r n
Chiinu la orele 5 s ea ra, fiind primit de popul a iune
cu e n t u z i a z m indescriptibil. P l n g e a lumea de bucurie la
privirea os ta u l ui r o m n care su b s te ag u ri le biruitoare
de la Oituz, M r t i t M r e t i i fcea i n t r a r e a t r i u m
fal n ca pit ala Basarabi ei , care nu mai v z u s e flfind
s teagur il e romne ti din zilele lui Vasi le- Vod-Lupu i Is-
trati Dabija, nt emei et orul or a u lu i Chiinu. E r a una
din zilele mre e pe ca re istoria o va n cr es ta cu slove
de a u r n paginile sale.
n faa doro ba nul ui r o m n care, n f r u n t n d cele mai
s trani ce primejdii ce-o a m e n i n a r din toate prile, r
m as e ne nd up lec at i neclintit n mplinirea datoriei sale
fa de a r i neam, bandele bolevice se r et r a s e r la
Tighina, pent ruca, dup o ciocnire s n g e r o a s , s fie
izgonite i de acolo i a l u n g a t e dincolo de Nistru. Or di ne a
i s i g u r a n a e r a u restabilite n cea mai m a r e par te a B a
sarabiei. Sfat ul rii i putu relua activitatea sub scutul
i ocrotirea a r ma t e i romne.
B u c u r n du -s e de acest scut, p a r l a m e n t u l b a s a r a b e a n
se nt ru ni n ziua de 24 Ia nu ar ie 1918 n edina sol emn
spre a vota n u n a n im i ta t e in d ep en d en a Republicei Mo l
doveneti. Dup d e c l a ra r ea i ndependenei S fat ul Direc
torilor se dizolv, i ar put erea executiv trecu a s u p r a
19 Ion Nistor 281
CAP. VIII. R E V O L U IA R U S E A S C A

Consiliului de Minitri de sub preedinia doctorului


D. C i u g u re an u , preedinte al Republicei r m n n d mai
depart e Ion Incule. De form, B a s a r a b i a er a un s t at
independent, n realitate ns noua republic n avea nici
o rg a n i z a i a cuvenit i nici condiiunile de dezvolt are
necesare pent ru p rop ir ea unui stat. ^Fiecare om cu j u
decat i putea da s e a ma c p r o c l a m a r e a republicei
nu era dect un expedient vremelnic n calea deslegrii
definitive a chestiunii b a s a ra be n e. Toi bunii patrioi ro
mni din B a s a r a b i a e r au ncredinai, c s i ng u r a soluie
a problemei politice a patriei lor nu putea fi al ta, dect
unirea ei cu vechea Mol dov, din t r upu l crei a fusese
rup t de Rui cu o s ut de ani n u r m . G n d u l acesta,
nemr turi sit , t ria a s c u n s n cutele cele mai tainice ale
sufletului fiecrui Mo ld ov ea n a d e v r a t , ca ceva motenit
din t at n fiu, fr ca el s-i fi p ut ut da s ea ma . La pri
virea s t e ag u r il o r bi rui toare i a o s t a i lo r eroici, g rupa i
sub a d u m b r i r e a lor, precum i n u r m a p r o p a ga nd ei de
trezire i d e tep ta re a contiinei naionale, ce se fcea,
pe o s ca r foarte ntins, de o pleiad n t r e a g de inte
lectuali romni din vechiul Regat, din Ardeal i din B u
covina, cari veniser la Chiinu i n celelalte centre
admi ni st rat i ve i c ul t ur a le din B as a r a b i a , se trezi n s u
fletul Mol doveni lor dintre P r u t i Nistru, i ndeosebi
ale cond uc t or il or lor, ideia conso li da ri tii na ional e i
dorul de a se rent oarce la s nul patriei-mame, de la care
moii i strmoii lor fuseser rpii de v ul t u r u l U r a
lului.
Consiliul j u d e e a n din Bli i apoi cel din Soroca
i Orhei fuseser cele dinti cor pora iuni constituite care
c e r u r s us i t are uni rea cu p t r i a - m a m . Dori n a a c e a
sta se dovedi a fi a rii ntregi, i de aceea Sfat ul
rii, n t r u n i t n edin solemn, n ziua de i l Marti e
1918, n sala festiv a liceului al IlI-lea din Chiinu,
vot U nirea Basar abi ei cu R egat ul Romniei.
In numele Poporul ui Basarabiei, Sfat ul rii declar:
R epublica D em ocratic M o ldoveneasc (B a sa ra b ia ), n
ho ta rele sale d in tre P rut, N istru, D unre i M area N ea
gr i vechile g ra n ie cu A u stria , rupt de R usia a cu m o
su t i mai bine de ani din tru p u l vechei M oldove, n
pu terea d rep tu lu i isto ric i a d rep tu lu i de neam , pe b aza
principiului ca noroadele sin g u re s-i hotrasc soarta
lor, de a zi n a in te i p en tru totd ea u n a se u n ete cu m am a
sa R om nia.
282
2. P R O C L A M A R E A R E P U B L I C I I I VOTAREA U N IR II

, Aceast unire se face pe u r m t o a r e l e baze: 1. Sfat ul


rii ac tu al r m n e mai d ep art e pent ru re zol vare a i reali
za r ea reformei a g r a r e , dup nevoile i cererile norodului;
aceste hot r ri se vor re cunoa te de G u v e r n u l Romn.
2. B a s a r a b i a i p s t r e a z a u t on om i a provincial, a v n d un
Sfat al rii (d iet ), al es pe viitor prin vot uni versal, egal,
direct i secret, cu un o r g a n mpli ni tor i a dmi ni str a ie
proprie. 3. C ompet en a Sfatului arii este: a ) Vo tar ea b u
get el or locale; b) co nt rol ul t u t u r o r o r g a n e l o r ze ms tv el or i
ora el or; c) Numi rea t u t u r o r funcionarilor admi ni stra iei
locale prin o r g a n u l su mplinitor, i ar funcionarii nali
s u nt ntrii de Guvern. 4. R e cr u ta r ea a r m a te i se va face
n principiu pe baze teritoriale. 5. Legile n v igoare i o r
gani za i a local (z e ms tv e i o r a e) r m n n putere i vor
putea fi schi mbat e de P a r l a m e n t u l Romn, n umai dup ce
v or lua par te la lucrrile lui i reprezent an ii Basarabiei.
6. Respectarea dre pt ur il or mi nori t il or din B as a r a b i a . '7.
Doi r eprezent an i ai Basar abi ei vo r i nt ra n consiliul de
minitri romn, a c u m desemna i de a c tu a l u l Sfat al rii,
iar pe viitor luai din s nul r e pr ez en tan i lo r Basar abi ei din
p a r l a m e n t u l romn. 8. B a s a r a b i a va trimite n p a r l a m e n
tul r o m n un n u m r de reprezent an i, propor i onal cu
populaia, alei pe baz a votului uni versal, e g a l direct i
secret. 9. Toate alegerile din B a s a r a b i a pent ru vploste i
sate, orae, ze ms tve i p ar l a m e n t , se vor face pe baza
votului uni versal, egal, s ecret i direct. 10. Libertatea
p er sonal , libertatea tiparului, a c uv ntul ui , a credinei,
a a d u n r i l o r i toate libertile obteti vo r fi g a r a n t a t e
prin constituie. 11. Toate clcrile de lege, fcute din
motive politice n vremile t urb uri ale prefacerei din u r m
s u nt amnest iat e.
B asarabia, u ni rid u- se ca fiic cu m am a sa R om nia,
p a rla m e n tu l rom n va hotr convocarea n en t rzia t a
C o n stitu a n tei, in care vor in tra prop o rio n a l cu populaia
i rep rezen ta n ii B asarabiei, a lei prin vot u n iversa l, egal,
d irect i secret, spre a hotr m p reu n cu toii nscrierea
n C o n stiiu iie a principiilor i a g a ra n iilo r de m ai sus.
Triasc U nirea B asarabiei cu R om nia de-a pururi
i totdeauna.
P rim it n S fa tu l- rii la 27 M aptie 1818, Chiinu.
Preedint el e Sfatului rii, I. In cu le. S e cr e ta ru l S f a
tului rii I. B u zd u g a n .
Dup cetire, declar iunea fu a d u s la vot i primit
cu 86 voturi p en tru , 3 voturi contra i 36 de abineri. Rezul
283

i
CAP. V III. REV O L U IA R E SE A SC A

t at ul votului fu a d u s la cu no t in a pri mul ui- mi ni st ru al


Romniei, A lex a n d ru M a rg h ilo m a n care, i n t r n d n s al a de
edin, ceru c uv n t u l pent ru a face u r m t o a r e a declaraie:
D om nilor D eputai,
In n u m ele p oporului ro m n i n num ele
R eg elu i R om niei cu m n d rie iau a ct de d ecla
raia D o m niilor-V oastre p en tru unire i declar
c B a sa ra bia este de a cu m unit pe vecie cu
R om nia, una i nedesprit.
In a ceste clipe neu ita te s ne nchinm n
fa a g en iu lu i rassei noastre care, dup o d esp r
ire de un veac n treg , g se te sin g u r calea
fireasc care s -l duc la m ntuire, calea
firea sc a r ta t de istoric.
S ne n ch in m co n ductorilor acestei ri
, cari, f r g n d de m rire, din conductori s au
f c u t slu jito ri m o d e ti ai n ea m u lu i lor.
A m lu a t a ct de declaraia D -V o a stre i n
n u m e le G u vern u lu i R o m n declar c o prim esc.
Triasc R om nia, una i n ed esp rit !
U n m a r t u r o c u l a r descrie, n g a z et a S f at u l rii
m a r e a nsufleire ce domnia pretut indeni n ziua istoric
a Unirii Basar abi ei zicnd: Publicul, z g u du i t de en-
t u zi az m striga: Triasc Ro mni a Mare! Tr ia sc M.. S.
Regele nos tru iubit F e r d i n a n d I cel mai m a r e de mo cr a t
din Romnia Mare! Deputaii i publicul se m b r i a u
i se s r u t a u . Ochii t u t u r o r s u n t n r o u r a i de lacrimi de
bucurie. E nt u z i a z mu l e r a a a de m a r e i de comunicativ,
n c t el cuprindea, n val uri le sale calde, i pe strini
i pe toi acei ce p n n ul tima clip n ce r ca r s mp i
edice ac es t eveniment de s u p r e m bucurie pent ru Mo l do
veni. Ei a c u m a felicitau pe patrioii moldoveni, i m b r
iau i le s pu nea u par c prin privirile lor c i-au
fcut datoria i c ei tot a a a r fi fcut, dac a r fi fost
n locul lor.
In v re me a a c ea st a val uri le en tu zi a zm ul ui cu pr ins e o r a
ul nt reg. Clopotele de la toate bisericile din Chiinu
ncep ur s sune, vestind lumei ntregi bucuria Mol dove
nilor dezrobii. Bubui turil e t un ur il o r c a r e s a l u t a u marel e
act ncep ur s despice vz duh ul . Ae ropl anel e se ridicau
tot mai s us spre nl imele n emr gi ni te ale cerului a l b a s t r u
de veselie, p ur t a t e ca prin farmec de aripile nev zut e ale
bucuriei celei mai c u r at e i sfinte.
I a r pe strzile Chiinului, cete n e n u m r a t e de c e t
284
2. P R O C L A M A R E A R E P U B L I C I I I V O TA REA U N I R I I

eni n c o n j u r a u pe fericiii furitori ai marel ui ac t al


unirii, marii patrioi ba sa r abe ni , cari au r e d a t Romniei
pe fiica ei rpit cu de-a sila a c u m 106 ani, n d r e pt n du - se ,
val -v rt ej , spre biserica soborului, spre a m u l u m i D u m
nezeului prin il or notri, ca re a binevoit a le c l uzi paii
i a r s plti t r u d a lor de mart iri prin n c u n u n a r e a ei
cu i zb nda cea mai f r u m o a s i d es v r it .
H ot r r e a Sfat ul ui rii fu a d u s nc n aceeai zi
la cun o ti n a M. S. Regelui, c a r e trimise preedintelui a d u
nrii u r m t o a r e a scrisoare:
Cu a d nc em o iu n e i cu in im a plin de bucurie a m
p rim it tirea d esp re im p o rta n tu l a c t ce s a s v r it la
C hiinu. S e n tim e n tu l n a io n a l ce se d e tep ta se aa de p u te r
nic in tim p u rile din u rm n in im ile M o ld o ven ilo r de
dincolo de P rut, a p rim it, prin v o tu l n l to r a l S fa
tu lu i rii, o so lem n a firm are. U n vis fr u m o s s'a n
f p tu it. D in s u fle t m u lu m e sc b u n u lu i D u m n e zeu c
M i-a d a t, n zilele de restrite, ca o dulce m n g ere, s
vd, d u p o su t de ani, pe fra ii basarabeni revenind
iar i la P a tria -M u m . A d u c p rin o su l m eu de clduroase
m u lu m iri D o m n iilo r-V o a stre i S fa tu lu i rii, ale crui
pa trio tice sfo r ri au fo s t ncoronate de succes.
I n a ceste m o m e n te so lem n e i n l to a re p en tru p a t
rie, de aici n a in te co m un, V trim it la toi cetenii din
noua R om n ie de p este P ru t reg e scu l M eu sa lu t, ncon-
ju r n d u -V cu aceiai in im o a s i cald iubire printeasc.
n s e m n t a t e a istoric a actul ui m r e de la 27 Mar ti e
r m n e mai p re s us de orice ndoi al . S u b impresia
c ov r i to a re a acestui m a r e ev en ime nt istoric, a u t o r u l
acestei scrieri, ca u n u l ce fusese m a r t u r o c u l a r la acea
m emo ra bi l edin a Sfat ul ui rii, prinsese reflexiunile
sale n t r un articol de ziar, a p r u t n Romn ia Nou
de sub direcia lui O. Ghibu, pe ca re le reproduce aici
sub titlul de document.
In ziua m emor ab il de 27 Mar ti e 1918 zicea
at un ci s a p r o c l a m a t uni rea B as ar ab iei cu a r a - M a m .
P r o c l a m a r e a a c ea s t a const it ue u nu l din cele mai mari,
mai r e ma rca bi le i mai fericite e ve nime nte din n t r e g t r e
cu tu l n eamul ui no st ru. Ferice de fraii b a s a r a b e n i cari,
din prisosul nsufleirii i dra go st ei lor de n e a m i a r ,
a u izbutit s mp le te a sc din nou legt uril e fireti nt re
B a s a r a b i a i Romni a, l egturi ca re cu 100 de ani n u r m
fuseser d e s t r m a t e de ghi arel e pr d al n ic e ale vul t urul ui
din Ur a l. D e s t r m a t e zic, fiindc fraii notri bas ar ab e ni ,
285
CAP. V III. R E V O L U IA R E S E A S C A

au dovedit prin g la su l i fapta lor c aceste legt ur i nu


fuseser rupte niciodat de istov n g n d u l i sufletul
lor. Ferice de noi, ci n e- am nvredni cit de a fi mar tor i
oculari la a c ea st m a r e i n l t o a r e s er b a r e na ional .
Actul unirii din 27 Mar ti e r m n e n c r e s t a t cu litere
de a u r n letopiseele neamul ui romnes c. Cade n sar ci na
istoricilor de mai trziu, c n d evenimentele a c tu a le vo r fi
primit perspectiva cuvenit, c n d se vor c un o a te frmn-
t rile i zbuciumri le de azi n toate a m n u n t e l e lor, ca
s le pun n cuvenit l eg t u r cu n t r e a g a n o a s t r dez
vol tare istoric i s le aprecieze dup meri t deopotriv
cu furitorii lor. De a s t d a t ne vom m rg i ni n umai la
c te va o bs er va iuni general e.
P e n t ru a putea gsi n istoria r o m n u n ac t de n
s e m n t a t e a politic i na i ona l a acelui din 27 Martie
1918, trebue s ne n t o a r c e m cu g n d u l mul te veacuri
napoi, p n n zilele b t r n e ale lui A l e xa n dr u cel Bun,
care cu s p a d a n m n a l u n g a s e pe Tt ari peste Nistru
i a e z a s e hot arel e Moldovei de-a l u ng u l st rvechi ul ui ,Ti-
ras. Da r din nefericire, nt re gi re a fru nt ari i lo r b as a r a b e n e
n a r m a s trainic, fiindc c u r n d dup m o a r t e a evl avi o
sului domn, Ttarii, n t o v r i i de Turci, se n p us t ir
cu puteri unite a s u p r a Moldovei cu g ndu l p g n de a-i
tirbi i mpu i na hotarele r sr it ene, i pi nd u n a dup
al ta Cetat ea-Al b, Chilia, Tighina, Bugeacul, Ismailul,
Reni i n cele din u r m ch iar i Hotinul.
Pilda p g n il or de tea pt pofta de p r a d a M os ca li
lor cari, n n e nf r n t a lor pat im de cucerire, nu se put eau
mul umi cu nt inderea gi gant ic a mpri ei lor pn
la r m u r i l e Pacificului i la porile Vladivostocului,
ci ra vni au i la mod es ta n o a s t r mot eni re s t r mo e a s c .
Apele Nistrului nu e r a u de a j u n s pent ru a s t n g e setea lor
de cucerire: ei se l comir i la cele ale P ru tul ui, pe
care ei din ru pacinic ce era, l p re fc ur n t r un v a d de
v r j m i e n t r e fraii i surorile de aceeai limb i
lege. Ruii a d n c i r rnile pe care Turcii i Ttarii le s-
p as cr n corpul s n g e r n d al b t r n ei Moldove, sfiind
din el i inuturile cu cetile c a r e mai r m s e s e r
domnilor notri dincolo de Pru t.
Dar, ceia ce s a pierdut, r n d pe rnd, b uca t cu bu
cat, s a r edobndi t d eodat prin mare le act istoric din
27 Martie. Vechile g ra ni e ale Moldovei, cioprite i n
g u s t a t e n s cu r ge re a vea cu ri lor de j al e i umilire, s a u re
nt reg it deodat, i ar undele Nistrului s ca ld azi ca i n
286
2. P R O C L A M A R E A R E P U B L I C I I I VOTA REA U N IR I I

vechime, r m u l Moldovei nt regi t e i izbvite de o ndoit


robie sec ula r. Srii Codreni, srii Orheieni i Soroceni
i voi Hotineni, cu pai repezi pii la Nistru, spre a face
s t r a j a vechiului hotar, dup pilda ne nt re cu t a moilor
i s t r m o i l o r votri, cari n umai de la 27 M ar ti e ncoace
g s es c hodina cuvenit n p m n t u l desrobit!
In ziua de 24 I a n u ar i e 1859 s a s v r i t u n act isto
ric a s e m n t o r cu cel din 27 Mar ti e 1918. Atuncia s a
pecetluit uni rea Moldovei i a rii Romnet i n t r un s t at
naional u n i t a r Romni a m od er n . Uni re a aceia, p r e g
tit i nf pt ui t de un g r u p de boeri munt eni i mol do
veni, unii n cugete i simiri, prin cea mai n f l c r a t
d r a g o s t e de ne a m i l uminai de cel mai sincer i c u r a t
patriotizm. Realipirea Basar abi ei la P a t r i a - M a m s a
v o t at i s a ndeplinit de r n im ea b a s a r a b e a n , prin
fruntaii i mputerniciii ei. i a c ea st a n s e a m n un pas
gigant ic nai nt e n de z vol ta r ea contiinei n a ional e i a
simului de solidaritate!
Ne uni m cu pl ugarii romni de peste P r u t exclam
u n r a n b a s a r a b e a n cu prilejul votrii pent ru unire. Excla-
ma i un ea a c ea st a este foarte semnificativ. Ea spune mai
m u l t dect t omuri ntregi. Pri n ea se dovedete c n 1918
nu mai este vorba de o a ti n ge r e a cr en gi l or i v r f ur il o r
copacilor celor mai nal i din acelai codr u secular, l e g
n a t de aceeai adiere r e g en er to ar e , ci de o tainic m p le
ticire a rd ci ni l or strvechi, ce-i t r a g h r a n a din aceiai
r n nut ri toare, rdcini trainice i v i g u r o a s e din care vor
r s r i aceleai mldi e ce se vor dezvolta n acelai fel
i v or produce aceleai fructe, bune, g u s t o as e i d t t o a r e
de via.
Dup zilele de glorie o s t e a s c de la Oituz, M r t i
i M r e t i; n care s a a f i r m a t n mod a a de st rl uci t
vitejia s t r b u n i puterea de via a nea mul ui nostru,
u r m a r clipe de a m a r n i c decepiune. M hn ir e a d n c c u
prinse sufletele noastre, v z n d c fr vina no as tr , o
c r u d fatal it at e ne persecut n mod a a de npr asni c.
Atunci unii, mai slabi de nger, n cep ur s se clatine n
cr edi n a lor... Se simia nevoia de un re co nfo rt an t moral,
ca re s redea sufletelor d es c u r a j at e put erea de rezisten
ce ncepuse s s ca d. Pe ac es ta ni-1 fu r ni za r cu l arg
liberalitate fraii b a s a r a b e n i prin ho t r r e a lor vrednic
i r om n e a s c din 27 Martie. P en t ru fapta a c ea st a ei au
Dinemeritat de la patrie i i-au a s i g u r a t un titlu de sl av
i recunot in n sufletul neamul ui nt reg, acel suflet
287
CA P . V I I I . R E V O L U IA R U S E A S C A

g en er os i m n d r u , care s a oelit i s a fortificat prin


suferine i zbuciumri seculare.
Povest esc bt rni i c ceasuri le despririi din 1812
fuseser de nes pu s j al e i pl ng er e. Din s at e i din t r
guri cu r ge a norodul, s p t m n i ntregi, n cete n e s f r i t e , '
spre Prut , pent ru a-i lua ziua bu n de la prini, frai,
prieteni i cunoscui, cu cari p n at unci vieuiser
m p r eu n . J a l e a de atunci s a schimbat, dup o sut de
ani, n veselie ge ne r al , mare, sincer, c u r a t , ca re este
m p r t i t de toat s uf lar ea r om n e a s c . P r u t u l d e sc
t u a t i m n vesel undel e sale prin Mol do va rentregit,
m u r m u r n d tainic povestea dezrobirii sale, ca s o n
el eag iretul cr u it de snge, Ar g e u l spumos , Ol tul
r z b un t o r, Mur e u l duios i Tisa n d e p r t a t .

3. R A T IF IC A R E A A C T U L U I U N I R II N E C O N D I I O N A T E

Actul Unirii din 27. Mar ti e av u u r m r i bi necuv nt at e


pent ru B a s ar a bi a. Toat lumea i d d e a s e a m a de m a r e a
n s e m n t a t e a e ve nime nte lor prin ca re trecea i se puse pe
lucru pentru a nt ri unirea i a o estinde din domeniul
politic i diplomatic i a s u p r a celui sufletesc.
Uni rea Bas ar abi ei cu P a t r i a - M a m fusese de bun a u
g u r i pent ru celelalte provincii n st r i n a t e . S o a r t a ca re
ne fusese vi treg a t t a m a r de vreme, n d u i o at de
j ertfele i suferinele n oas tr e fr nume, se n d u r a s e de
noi dup a t t e a c r ude ncercri i din hai n ce era, deveni
dulce i g ene ro as . Rzboiul, care bn tu ia cu t oat furia,
luase o n t o r s t u r c a t a s t r o f a l p ent ru puterile centrale,
ca re se d r m a r sub loviturile nemiloase ale dreptii
r z b u n t o ar e . Aus tri a i U n g a r i a se pr b u ir d eodat
pentru a reda libertatea rpit popo ar el or nct u at e.
Romnii din Bucovina i cei din Ar de a l i Banat , a j u n
g n d s tpni pe s o ar ta i pe a r a lor, v o t ar cu nespus
nsufleire uni rea lor necondiionat cu Regat ul .
S ub impresia c o v r i to a re a a c es t or fericite n t m p l r i
politice, revenir i Bas ar abeni i a s u p r a condiiunilor
sub care vot as er unirea n 27 Martie. La sfri tul lui
Noembrie, Sfatul rii fu convoc at n Chiinu pent ru a
discuta reforma a g r a r . Cu toate c dezbaterile fuseser
foarte vii, se a j u n s e la o n el eger e deplin. C u m ns
vot area legii acesteia era una din condiiunile cele mai
principale ale unirii din 27 Martie, a c ea st a fiind o d a t
votat, toate celelalte i pierdeau n s e m n t a t e a . i nn d
288
3. R A T IFIC A R E A A C T U L U I U N IR II

s ea m deci de a c ea s t m p r e j u r a r e i nu mai puin de


faptul, c celelalte provincii romneti vo ta se r unirea
necondiionat, Sfat ul rii, n edina sa din 27 No-
embri e (10 Decembrie) 1918, vot n deplin u na ni mi ta t e
u r m t o a r e a moiune:
In urm a unirii cu R o m n ia -M a m a B ucovinei,
Ardealului', B a n a tu lu i i a celorlalte in u tu ri ungurene,
locuite de R om ni, in hotarele D unrii i ale Tisei,
S fa tu l rii declar c B asarabia ren u n la condii'unile
de unire specificate n a c tu l de la 27 M artie a. c., fiind
n cred in a t c n R om nia tu tu ro r R o m n ilo r re g im u l d e
m ocratic este a sig u ra t pe viitor. S fa tu l rii, n preziua
C o n stitu a n tei R om ne, care se va a leg e d u p vo tu l
u n iversa l, re zo lv n d ch estiunea a g ra r dup nevoile, i ce
rerile norodului, a n u lea z celela lte condiii cuprinse n
a c tu l unirii din 27 M artie i declar u n i re a necondi ionat
a B asarabiei cu R om nia-M are.
Votul ac es ta u n a n i m face cinste celor ce lau d at din
iubire de n eam i d r a g o s t e patriotic. Merit s fie ami n
tite aci s t rd ui n el e nobile ale G ener al ul ui A r t u r Vitoianu,
care, n cali tat ea sa de c om i s a r regal al Basarabiei, a
cont ri bui t foarte m ul t la nd ul ci rea as pe r it il o r dintre
diferitele tendine i curente, la linitirea spiritelor agitate,
la restabilirea ordinei i legalitii i la v ot are a unirii
necondiionate.
P e n t r u ca votul u n a n i m al Sfatului rii s-i capete
putere n e t g d u i t de lege, mai r m s e s e ca actul Unirii
s fie s u pu s ratificrii Adunri i Nai onal e Co ns ti t ua nt e a
Romniei ntregite. Alegerile pent ru a c eas t a d u n a r e se
fcur n t o am n a anul ui 1919. P ropor ional cu n u m r u l
populatiunii sale, B as a r a b i a trimise n C on s ti t u a n t a Ro
m n prin s ufra gi u uni versal, direct, secret, eg al cu rep
re z en t an t a propor i onal a mi nori t il or 90 de deputai
i 35 de senatori, r e p re z en t n d toate clasele sociale i
toate minoritile etnice din {ar. Din 500.875 al eg tori
nscrii se p re z en t ar la u rn 395.159, ceia ce face a pr oape
8 0 % din n t r e a g a m as elect oral . A d u n a r e a Na i onal se
nt runi la Bucureti n ziua de 20 Noembrie 1919, pen
tru a des v r i o rg a n i z a i a const it ui onal, ca re trebue s
se ntind pe tot cup ri ns ul Romniei nt regi te i innd
sea ma de n s em na te cerine, menite s a s ig ur e viitorul po
porului r omn i marele su rol n aceste pri ale
Europei precum a r a t a mes agi ul regal.
In memorabil a edin din 20 Decembrie 1919 a ju ns e
289
CAP. VIU . RE V O L U IA R U S E A S C A

la o rdi nea zilei ratificarea actel or de unire votate de S f a


tul rii din Chiinu i de C on gr es el e Nai onal e din
Alba Iulia i Cernui . In e xp un er ea de motive pentru
ratificarea actului de unire de la Chiinu g s i m u r m
t oare a expunere l uminoas a faptelor ca re au p re m e r s
acestui m a r e act:
Pri n libera voin a norodul ui su, B as a r a b i a , n
27 Mar ti e (9 Aprilie) 1913, s a r e nt or s la P a t r i a - M u m ,
de care silnicia ari zmu lu i rus o inuse d esp r ii timp
de 106 ani. Acest m a r e act s a fcut dat ori t u r m t o a r e l o r
mp re ju r r i:
P ri ma m p r e j u r a r e este c n B a s a r a b i a s u b j u g a t ,
cu toate s forrile de un secol al a ut oc r at i zm ul ui rus,
licririle contiinei na ional e nu s au stins, r a n u l m o ld o
vean nu. s a ndoit o s i ng ur clip, c este d i n t run neam
deosebit de toate cele cu care m p r t i s e j u g u l robiei
arizmului. I a r din snul acestui n ea m s au ridicat necon
tenit o amen i cari, nu n umai c au simit toat po var a
robiei n ca re era inut poporul lor, d ar au p s t r a t neclin
tit n d ej de a c va avea un s f r it i nu au nc et a t de a
lupta pentru a c ea st a. a r iz mul r u s a p ut ut s mpiedice
ca toate aceste si m mi nt e s ias la s u p r a f a , d a r
nu a reuit niciodat s le suprime.
A doua m p r e j u r a r e a fost p r b u ir e a regimului arist,
c ar e a l s at pentru mo me nt t u t u r o r n ea mu r i l or s u b j u g a t e
de fosta Rusie putina de a-i af ir ma aspi rai uni le i de a
hotr, ele nile, de s o ar t a lor. In acel m o m en t unic,
n ea mul n os tru din B a s a r a b i a a pu t ut s ia n m n
proprielc sale interese. i astfel dup sut e de congr es e
inute s p o n t a n n toate orael e, t r gu r il e i satele
Basarabiei ca i n a f a r de B a s ar a bi a, c ong res e care
au d et er m ina t const it uirea Sfatului rii n 20 Octombrie
1917, deschiderea lui n 27 Noembrie 1917, p r o c l a ma r ea
Republicai n 2 Decembrie acelai an, i a In d e p en
denei n 24 I a n u ar i e 1918, fcute toate acest ea cu
parti ciparea t u t u r o r naionalitilor, confesiunilor i cl asel or
sociale, a t u t u r o r aut ori t il or, o rga niz a iil or, societilor
i cooperaiilor cul turale, economice i pro fes io nal e din
toat B a s ar a bi a, s a dezlipit pent ru vecie de Rusia,
n d r u m n d u - s e spre inta s u p re m spre ca re orice ne a m
contient trebue s m ea r g .
In vreme ce noua via de libertate pe toate t e re n u
rile, ce B as a r a b i a i croise, se or g a n iz a , r s ri n d ru mu l
ei primejdia cumpl it a anarhiei ruse, c a r e a m e ni n a s
290
3. RA T IFIC A R E A A C T U L U I U N IR II

nece totul n val uri le ei npr asni ce. In acea clip su pre m
n ea mu l n os tru din B a s a r a b i a avu fericirea s g s eas c
al t u r i de sine, s t n d de paz, pe a r a - M u m care, cu
toat primejdia n ca re ea nsi se afla, a p u t u t s ofere
nu numai o m n g e r e platonic, ci i b at al i oane glorioase
ale unei a r m a t e nebiruite. Ac eas t a r m a t , ridic.nd la
Ni st ru zid neclintit n d r u m u l anarhiei, a r e d a t poporului
din B a s a r a b i a putint de a-i furi n tihn s o ar t a sa a a
c u m d n s ul o nel egea. I a r d ns u l o n elegea, vot n d
prin gl asul Sfatului rii, n v ib ra r ea unui en t uz ia z m
f r seam, r e i n t e g r a r e a sa pent ru et er ni ta te n snul
patriei comune.
F c u t din liber voin a n t r eg ul u i norod, r e i n t r a
rea Bas ar abi ei n uni tat ea r o m n e a s c trebue nel eas
nu ca un ac t de putere, ci ca un ac t de cea mai n al t
echitate, ca u lt ima et ap a unui proces complex de res
tabilire a dreptii clcat e n picioare de a r iz mu l rus
n s cur ge re lent de 10{r~ani.
Aceast restabilire a dreptii nclcate, a a v u t loc
nu numai n direcia n a ional , ci n toate direciile
vieii politice, c ul t u r a l e i sociale, i nu numai pentru
m aj o r i t a t e a r o m n e as c , ci i pent ru toate elementele
etnice i confesionale din acea a r . Principalele laturi
ale acestui proces de restabilire a dreptii, se cup ri nd
n: Reforma pent ru m p m n t e n i r e a r ani lo r, n e n d r e p t
ii s ub regimul rus, c he m a r e a m as el o r mari la viaa
public prin dreptul de vot uni versal, egal,, direct i
secret i ca u r m a r e restabilirea poporului n dreptul
de a se c rmui prin oameni eii din sinul su.
Restabilirea limbii i culturii poporului r o m n n toate
drepturile i rosturile din ca re fusese a l u n g a t din coal,
biseric, admi ni str a ie, justiie i ca corolar: a c o r d ar e a
pent ru minoriti a dreptului de a-i cultiva limba in coal
i n a f a r de coal.
De sc en tra li za rea a d mi n is tr a ti v i sporirea airibuiuni-
lor aut or it i lor locale. I n t r un cu vnt, restabilirea d r e p
tii pentru toi locuitorii, i ndiferent de na io nal i tat ea
i confesiunea lor.
Epizodul final i c u l m i n a n t al acestui proces de res
tabilire a nea mu lu i r om n e sc dintre P r u t i Nistru i a
minori t il or etnice conlocuitoare cu el, n drepturil e sale
sfinte i imprescriptibile, a fost uni rea cu Ro mni a pr oc la
m at n 27 Mar ti e 1918.
Un ire a t u t u r o r Romni lor n t r u n s t a t n a ional u n it ar
291
CA P . V III. R E V O L U IA R U S E A S C A

este un po st ul at al dreptii istorice i al civilizaiunii


umane.
In numel e acestei d r e p t i ' c e r e m ca A d u n a r e a Nai o
nal a Romniei Mar i i ntregite, s ratifice a c eas t
uni re a Basarabiei, n c o r p o r n d a r a dintre P r u t i Nistru,
S ta tului Romn.
In a p l au z e f u r tu no a se ale Ad unri i se vot, prin ridi
ca r ea de mni, ratificarea cerut de a r a n t r e a g . R a p o r
torul acestui proiect de lege, d ep ut at u l Vasile Stroiescu,
e mo io na t p n la lacrimi, i n d r e p t a ochii spre cer i
rosti cuvintele: S dea D u m n e zeu ca acea st unire s
ie n tr 'u n ceas bun, cu noroc i p en tru totdeauna.
Cu aceste u r r i ncheem i noi istoria Basarabiei,
c ar e de la unire ncoace, ncet eaz de-a mai ave a o istorie
a sa s ep a ra t , pent ru a m p r t i s o a r t a c om u n a R o m
niei nt re gi t e n hot arel e sale etnice i istorice.
CUPRINS

P r e f a ( .................................................................................................... 4
P A R T E A N T I. DE LA O R I G I N E P N A LA 1812 7
C a p ito lu l l. O b ria rom n ilo r i n v lir ile b a r b a r i l o r .......................... 8
1. Z m islirea n e a m u lu i R o m n e s c ......................................................... 8
2. N v lir e a G oilo r i H u n i l o r ............................................................... 11
3. Vie uirea R o m n ilo r m p r e u n cu S l a v i i ............................................. 13
4. V ech ea crm u ire a R o m n ilo r i n c r e tin a r e a l o r .......................... 15
5. I n v a z iu n e a A va rilor, B u l g a r i l o r i A a g h i a r i l o r .......................... 17
C a p ito lu l I I . n te m e i e r e a P rin c ip a telo r R o m n e ...................................... 22
1. O rig in ea n u m elu i B a s a r a b i a 22
2. C et a te a -A lb i C h i l i a .................................................................................. 25
3. D e s c l i c a t u l trii M o l d o v e i ...................................................................... 27
4. n t i n d e r e a stp nirii m o l d o v e n e t i a su p r a H o t i n u l u i . . . . 30
C a p ito lu l I I I . A le x a n d r u - c e l - B u n , n tr ejitoru l h o tar elo r b a sa r a -
b e n e ............................................................................................................................. 33
1. D o b n d ir ea C ettii-A lb e i C h i l i e i ......................................................... 33
2. Ivirea Turc ilor n E u ro p a i m su r ile de a p ra re con tra
l o r ............................................................................................................................ 38
3. n to c m i r i l e inte rn e din M o l d o v a ................................................................... 41
4. O r g a n i z a t iu n e a b i s e r i c e a s c ................................................................... 46
C a p ito lu l IV . t e fa n - c e l - M a r e , A p r t o r u l B a s a r a b i e i .......................... 50
1. F r m n t r ile in te rn e i pierderea H otin ului i Chiliei . . . . 50
2. Luptele lui te fa n pentru recuce rirea cet ilo r H otin i
C h i l i e i .................................................................................................................... 53
3. Ciocn irea cu ttarii i ridicarea cet{ii O r h e i u l u i .......................... 57
4. P r d c iu n ile C a z a c i l o r i zidirea cetii S o r o c e i .......................... 59
5. A p r a r e a Chiliei i C et ii-A lb e prin b t liile de la P o d u l-
I n a l t i R z b o e n i .............................................................................................. 61
C a p ito lu l V. C d erea Chiliei i C ettii-A lb e i c o n s e c i n e l e ei
politice i e c o n o m i c e ......................................................................................... 66
1. P refa c erea ce tilor m o ld o v e n e t i n raiale turceti . . . . 66
2. O cu p area Pocuiei ca d e s p g u b i r e pentru pierderea c e t
ilor b a s a r a b e n e 69
C a p ito lu l V I. P ie rd erea Tigh inei i a B u g e c u l u i ...................................... 73
1. U r m a i i lui t e f a n - c e l - M a r e ............................................................... 73
2. Rai aua B en d er u lu i i o c u p a r e a B u g e c u l u i ...................................... 76
3. A lex a n d ru L p u n e a n u . . . 79
.4. B tlia de la C a h u l i raialele Ism ail i R e n i ................................ 83
C a p ito lu l V II. A e z a r e a t tarilor n B u g e a c ................................................... 86
1. P en etraia t tarilo r n r a i a l e ............................................................... 86
2. C o lo n iza rea B u g e c u l u i cu Ttari i o r g a n i z a r e a lor . . . . 90
3. Viaa b iseric easc a R o m n ilo r din r a i a l e .......................... 92
4. Tr aiul de toa te zilele la T t a r i ............................................................... 95
5. V alu rile sa u troianele tt reti din B u g e a c ...................................... 97
C a p ito lu l V IU . O r g a n i z a r e a h ota rulu i de a p r a r e con tra t t a
rilor .............................................................. 101
1. P r c l b ia L p u n e i ............................................................................ 101
2. F o n d are a C h i i n u l u i ...................................................................... 103
3. C o d r u l Tigheciului i C o d r e n i i ................................................... 105
4. C p it n ia C o d r u l u i . . . . 109

293
x
4.
C a p ito lu l IX . R zv r tirile O rh eien ilor i r s c o a la C a n t e m ir e t ilo r
din B u g e a c ......................................................................................... IU
1. Ieremia M o vil i s a t e l e h n e t i ........................................................ . 111
2. R s c o a la O r h e i e n i l o r .................................................................................. 114
3. P acea de la Hotin i rzvrtirea-lu i C a n t e m i r - M r z a . . . . 116
4. Ctitoriile lui V a s ile -V o d - L u p u n B a s a r a b i a . . . 118
5. n c u s c r ir e a lui V a s il e -V o d cu C a z a c i i ............................................ 120
C a p it o lu lX . R s c o a la H n ce tilo r i r zb o a iele t u r co -p o lo n e . . . 123
1. B t lia de la Ch iin u i n f r n g e r e a H n c e t i l o r ......................... 123
2. Cu cerire a C a m en iei de ctre T u r c i ................................................... 125
3. n f r n g e r e a Turc ilor la H o t i n ............................................................... 127
4. H tm n ia lui D u c a - V o d n U c r a i n a ................................................... 131
5. n f r n g e r e a Turc ilor la Vien a i r s c o a la M o l d o v e n i l o r i
C a z a c i l o r ........................................................................................................... 133
6. P la n u r ile lui S obiesk i n M o l d o v a ......................................................... 1 35 .
C a p ito lu l X I. L e g tu r ile cu M oscalii i noile u zu rp ri Turceti i
T t r e t i ............................................................................................... 139
1. Dim itrie C an t e m ir i P e t r u - c e l - M a r e ................................................... 139
. 2 . B t lia de la S t n ile ti i r e tra g erea lui C a n t e m ir n Ru sia 142
3. P refa c erea H otin ului n raia tu r c e a sc . ................................ 144
4. Hotinenii sub st p n irea t u r c e a s c ......................................................... 146
5. Noi uzu rp ri t t reti n h ota rul c e l o r 32 de c ea s u ri n l u n g
i 2 ceasu ri n c u r m e z i ............................................................................ 148
C a p ito lu l X I I . Soa rta ran ilo r i d ezrobirea l o r ...................................... 152
1. Raport urile dintre marii i micii p r o p r i e t a r i ...................................... 152 .
2. O rig in ea i so ar ta v e c i n i l o r ..................................................................... 154
3. H riso vu l de dezro bire al lui C o n s t a n t i n - V o d ................................ 156
C a p ito lu l X I I I . R z b o a e le dintre Rui i Turci i extin d e rea h o ta r e
lor Ru siei pn la N i s t r u ......................................................... 160
1. U n e l t i r i le ruse ti in M o l d o v a ............................................................... 160
2. m p r i r e a Poloniei i su b j u g a r e a T ta rilo r din Crim eia 162
3. Rpirea B u c o v i n e i ........................................................................................ 164
4. A n e x a r e a U cra in ei H an u lui i r etra g erea T tarilo r din
B u g e a c ................................................................................................................. 165
P A R T E A A D O U A . DE LA R P IR E P N A LA D E Z R O B I R E . . . 169
C a p ito lu l I. Rpirea B a s a r a b i e i ............................................................................ 170
1. Izbu cn irea r zb oiu lu i ru so -tu rc n 180(j i su fe r in e le M o l d o
venilor ................................................................................................................. 170
2. N e g c c ie r e le de pace de la G iurgiu i B u c u r e t i ................................ 172
3. Red esch iderea o stilit ilo r i ce d a r e a p o r i i ...................................... 173
4. P r o te s t u l Adoldovenilor co n tra ces iu nii B a s a r a b ie i . . . . 174
C a p ito lu l I I . O r g a n i z a ia a d m in is tr a t iv i leg isla ia su b rui . . . 179 '
1. m p r i r e a a d m i n i s t r a t i v ..................................................................... 179
2. C la se le social.e i regim u l p m n t e a n ................................................... 181
3. R eg im u l A e z m n t u l u i o b r a z o v a n ie i o b la st e i B a s a ra b iei 184-
4. D isp o ziiu n ile nou lui A e z m n t . . 185
5. R eaciu n ea sub N ico lae I i R e g u l a m e n t u l lui V o r o n z o v . . 188
C. T r a n s fo r m a r e a o b la stei n g u b ern ie i in tr o d u c e r e a
z e m s t v e l o r n B a s a r a b ia . . . . . . 190
7 C o n g r e s u l din P a r is i realipirea la M o ld o v a a inuturilor
Cah ut, B o l g r a d i Ism a il . . 191
8. C o n g r e s u l din Berlin i pierderea din nou a B a sarab iei su d ice 193
C a p ito lu l I U P o p u la iu n e a B as arab iei 197
1. C a t a g r a fi a din 1817 197
2. Rutenii i lipovenii 198
3. Arm en ii i grecii . 199
4. Bu lga rii i g g u z i i 200
294
5.E v r e i i ............................................................... .................................................... 201
6. i g a n i i ......................................................................................................................... 2 02
7. C o lo n iz rile n B a s a r a b i a ......................................................................... 205
8. C olon iile n e m e t i ................................................................................................ 206
9. C olon iile ruse ti i c z c e t i ............................................................................. 207
10. C olon iile a g r ic o le e v r e e t i ........................................................ 208
11. P rep o n d e ren a et nic a M o l d o v e n i l o r i so a r ta co lo n itilo r
M old o ven i din C a u c a z ..........................................................................................209
12. R eziste na R o m n il o r fa de m s u r i l e de ru sificare . . . . 211
C ap ito lu l IV . m p r o p r ie t r ir e a ra n ilo r n B a s a r a b i a ................................. 215
1. T e a m a ra n ilo r de robia m u s c l e a s c .................................................... 215
2. T o c m elile a g r i c o l e su b Rui i co n t r a c t u l n o r m a l . . . . 217
3. U c a z u l de m pr o pr ie t rire din 1 8 6 1 .......................................................... 218
4. Legea a g r a r din 1 9 1 9 ..........................................................................................221
C a p ito lu l V. Viaa b iser ic ea sc su b r u i .................................................................224
1. Mitro politul Gav riil B n u l e s c u ....................................................................... 224
2. A e z m i n t e l e de cu lt u r b i s e r i c e a s c .......................................................... 226
3. Dim itrie S u lim a , con t in u a t o r u l operei lui G a v r i i l ................................. 228
4. n c e p u t u l rusificrii su b arh iep iscop u l P a v e l i u rm a ii si
S ergh ie, Is achie i N e o f i t ............................................................... 231
5. E p is co p u l Ia cob i c rticelele m o l d o v e n e t i a le F riei N a
terii D o m n u l u i .......................................................................................................232
6. E p isco p ul V lad im ir i apariia L u m i n t o r u l u i ................................. 234
7. O p rim ar ea c u ren tu lui m o l d o v e n e s c su b S era fim i rspn -
direa I n o c h e n t i s m u l u i ....................................................................................2 36
8. M n st ir ile din B a s a r a b i a ............................................................................. 2 40
9. Moiilb m n s t ir e t i n ch in ate i N o u l - N e a m ........................................24 2
C a pitolul VI. A e z m i n t e l e c o l a r e ..................................................................... 245
1. n c e p u tu r i l e n v m n t u l u i public n M o l d o v a ................................. 24 5
2. c o a l e l e d o m n e ti din B a s a r a b i a .................................................................2 45
3. S o arta n v m n t u l u i m o l d o v e n e s c su b R u i ....................................... 2 49
4. Ru sificarea c o lilor p r i m a r e ............................................................................. 253
5. n s t r i n a r e a n v m n t u l u i s e c u n d a r .................................................... 255
C ap ito lu l VII. Activita tea l i t e r a r '. . 258
1. C on tin u ita tea vech ilor tradiiu ni literare m o l d o v e n e t i . . . 258
2. R en a tere a cu ren tu lu i n a i o n a l - c u l tu r a l in B a s a r a b i a . . . 262
C a p ito lu l V III. R evoluia r u se a sc i unirea B a s a ra b iei cu P atr ia-
m a m .......................................................................................................274
1. Luptele pentru a u to n o m ie i co n stitu ir ea S fa t u l u i rii . . 274
2. P r o c la m a r e a republicii i v o ta rea u n i r i i .................................................... 279
3. Ratifica re a actu lu i unirii n e c o n d i i o n a t e .................................................... 288
EX LIBRIS
DUMITRU NASTASF

H o h H h c to p

H CTO PH 5I B E C C A PA B H H
(n a pyMUHCKOM M u n e )

e f de red acie M. A d a u g e
R ed actor E . P u n
R ed acto r artistic V. K a c iu ro vski
Tehn oredacto rii L. K o n sta n tin o v a , N. Pripa.
C o rector S . F le to r
FI Nr. 4 72 2
D a t ia cu Ies 12.07.1990. B un de tip a r 25.02.1991. F o rm a tu l 84X 10S, / 3*. H trtie de tip a r N r. 2.
G a r n itu r i lite ra r . T ipar n a lt. Coli de tip a r 15,54. Im pr. crom .-conv. 15,86. Coli ed ito ria le 17,73.
T ira ju l 30 000. P re u l 3 rub. C om anda N r. 664.
E d itu ra C artea m oldoveneasc
277004, C hiinu, Bd. tefa n cel M are, 180.
T ip o g rafia c e n tra l , 277068, C h iin u ; s tr. F lo rilo r, 1.
D e p a rta m e n tu l de S ta t p en tru e d itu ri, p oligrafie
i difu z area c rilo r a l R .S .S . M oldova

S-ar putea să vă placă și