Sunteți pe pagina 1din 14

20.12.

2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/289

REGULAMENTUL (UE) NR. 1301/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN I AL CONSILIULUI


din 17 decembrie 2013
privind Fondul european de dezvoltare regional i dispoziiile specifice aplicabile obiectivului
referitor la investiiile pentru cretere economic i locuri de munc i de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1080/2006

PARLAMENTUL EUROPEAN I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, rural i Fondului european pentru pescuit i afaceri
maritime.

avnd n vedere Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene,


n special articolele 178 i 349, (3) Ar trebui stabilite dispoziii specifice privind tipurile de
activiti care pot beneficia de sprijin din partea FEDR
pentru a contribui la prioritile de investiii din cadrul
avnd n vedere propunerea Comisiei Europene, obiectivelor tematice stabilite n Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013. n acelai timp, ar trebui definite i clari
ficate activitile care nu intr n domeniul de intervenie
dup transmiterea proiectului de act legislativ ctre parlamentele al FEDR, inclusiv investiiile destinate reducerii emisiilor
naionale, de gaze cu efect de ser generate de activitile enumerate
n anexa I la Directiva 2003/87/CE a Parlamentului
European i a Consiliului (4). Pentru a evita finanarea
avnd n vedere avizul Comitetului Economic i Social excesiv, respectivele investiii nu ar trebui s fie
European (1), eligibile pentru sprijin din partea FEDR, ntruct acestea
beneficiaz deja de contribuii financiare prin aplicarea
Directivei 2003/87/CE. Aceast excludere nu ar trebui
avnd n vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),
s limiteze posibilitatea utilizrii FEDR pentru a sprijini
activitile care nu sunt menionate n anexa I la Directiva
hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar, 2003/87/CE, chiar dac respectivele activiti sunt
desfurate de aceiai operatori economici i includ acti
viti cum ar fi investiiile n eficiena energetic la nivelul
ntruct: reelelor de termoficare, sistemele inteligente de distri
buie, stocare i transmisie a energiei i msurile care
vizeaz reducerea polurii aerului, chiar dac unul
(1) Articolul 176 din Tratatul privind funcionarea Uniunii dintre efectele lor indirecte este reducerea emisiilor de
Europene (TFUE) prevede c Fondul european de gaze cu efect de ser sau dac aceste activiti sunt
dezvoltare regional (FEDR) este destinat s redreseze incluse n planul naional menionat n Directiva
principalele dezechilibre regionale existente n Uniune. 2003/87/CE.
n conformitate cu articolul respectiv i cu al doilea i
al treilea paragraf de la articolul 174 din TFUE, FEDR
trebuie s contribuie la reducerea decalajelor dintre nive (4) Este necesar s se menioneze ce activiti mai poate
lurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni i a ntrzierii n sprijini FEDR n cadrul obiectivului de cooperare teri
dezvoltare a regiunilor cel mai puin favorizate; n acest torial european.
context, trebuie s se acorde o atenie special regiunilor
afectate de un handicap natural sau demografic grav i
permanent, precum regiunile cele mai nordice cu o (5) FEDR ar trebui s contribuie la Strategia Uniunii pentru o
densitate foarte redus a populaiei i regiunile insulare, cretere inteligent, durabil i favorabil incluziunii,
transfrontaliere i muntoase. asigurnd astfel o mai mare concentrare a ajutorului
acordat n temeiul FEDR asupra prioritilor Uniunii. n
funcie de categoria de regiuni susinut, sprijinul FEDR
(2) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului acordat n cadrul obiectivului privind investiiile pentru
European i al Consiliului (3) stabilete dispoziiile cretere economic i locuri de munc ar trebui s se
comune FEDR, Fondului social european (FSE), Fondului concentreze pe cercetare i inovare, pe tehnologiile infor
de coeziune, Fondului european agricol pentru dezvoltare maiei i comunicaiilor (TIC), pe ntreprinderile mici i
mijlocii (IMM-uri) i pe promovarea unei economii cu
(1) JO C 191, 29.6.2012, p. 44. emisii sczute de carbon. Respectiva concentrare
(2) JO C 225, 27.7.2012, p. 114. tematic ar trebui s se realizeze la nivel naional
(3) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European i al permind totodat condiii flexibile la nivelul
Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziii programelor operaionale i ntre diferitele categorii de
comune privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul regiuni. Concentrarea tematic ar trebui ajustat, dup
social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol caz, pentru a ine seama de resursele Fondului de
pentru dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i
afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun,
precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul (4) Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European i a Consiliului din
european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a
de coeziune i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime cotelor de emisie de gaze cu efect de ser n cadrul Comunitii i de
i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275,
(A se vedea pagina 320 din prezentul Jurnal Oficial). 25.10.2003, p. 32).
L 347/290 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013

coeziune alocate n vederea susinerii prioritilor de (10) Este important s se asigure c, la promovarea
investiii legate de trecerea la o economie cu emisii investiiilor n gestionarea riscurilor, se ine seama de
sczute de carbon i menionate n Regulamentul (UE) riscurile specifice la nivel regional, transfrontalier i trans
nr. 1300/2013 al Parlamentului European i al Consiliu naional.
lui (1). Gradul de concentrare tematic ar trebui s in
cont de nivelul de dezvoltare al regiunii, de contribuia
resurselor Fondului de coeziune dac este cazul, precum
(11) Pentru a maximiza contribuia lor la obiectivul de spri
i de nevoile specifice ale regiunilor al cror PIB pe cap
jinire a unei creteri favorabile ocuprii forei de munc,
de locuitor utilizat drept criteriu de eligibilitate pentru
activitile care susin turismul durabil, cultura i patri
perioada de programare 2007-2013 a reprezentat mai
moniul natural ar trebui s fac parte dintr-o strategie
puin de 75 % din PIB-ul mediu din UE-25 pentru
teritorial pentru anumite zone, inclusiv pentru recon
perioada de referin, ale regiunilor care au intrat n
versia regiunilor industriale aflate n declin. Sprijinul
faza de eliminare progresiv n perioada de programare
acordat acestor activiti ar trebui s contribuie, de
2007-2013 i ale anumitor regiuni de nivelul NUTS 2
asemenea, la consolidarea inovrii i a utilizrii TIC, la
formate exclusiv din state membre insulare sau din
IMM-uri, la mediu i utilizarea eficient a resurselor sau la
insule.
promovarea incluziunii sociale.

(6) Sprijinul din partea FEDR n cadrul prioritii de investiii (12) Pentru a promova mobilitatea regional sau local suste
dezvoltarea local plasat sub responsabilitatea comuni nabil sau pentru a reduce poluarea aerului i poluarea
tii ar trebui s poat contribui la toate obiectivele fonic, este necesar s se promoveze moduri de transport
tematice menionate n prezentul regulament. sntoase, sustenabile i sigure. Investiiile n infras
tructura aeroportuar sprijinit de FEDR ar trebui s
promoveze transportul aerian sustenabil din punct de
vedere al mediului, atunci cnd mresc, printre altele,
mobilitatea regional prin conectarea nodurilor
(7) Pentru a rspunde nevoilor specifice ale FEDR i n secundare i teriare la reeaua transeuropean de
conformitate cu Strategia Uniunii pentru o cretere inte transport (TEN-T), inclusiv prin noduri multimodale.
ligent, ecologic i favorabil incluziunii, este necesar s
se stabileasc, n cadrul fiecrui obiectiv tematic prevzut
n Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, aciunile specifice
FEDR n calitate de prioriti de investiii. Respectivele (13) Pentru a promova atingerea obiectivelor n materie de
prioriti de investiii ar trebui s stabileasc obiective energie i clim stabilite de Uniune n cadrul Strategiei
detaliate i care s nu se exclud reciproc, la care FEDR Uniunii pentru o cretere inteligent, durabil i favo
trebuie s contribuie. Astfel de prioriti de investiii ar rabil incluziunii, FEDR ar trebui s sprijine investiiile
trebui s stea la baza definirii, n cadrul programelor, a pentru promovarea eficienei energetice i a securitii
unor obiective specifice care s in seama de necesitile aprovizionrii n statele membre, printre altele prin
i de caracteristicile zonei vizate de program. dezvoltarea unor sisteme inteligente de distribuie,
stocare i transmisie a energiei, inclusiv prin integrarea
generrii distribuite a energiei din surse regenerabile.
Pentru a-i satisface cerinele n materie de securitate a
aprovizionrii ntr-un mod consecvent cu intele lor
(8) Este necesar s se promoveze inovarea i dezvoltarea stabilite n temeiul Strategiei Uniunii pentru o cretere
IMM-urilor n domeniile emergente legate de provocrile inteligent, durabil i favorabil incluziunii, statele
europene i regionale, cum ar fi industriile culturale i membre ar trebui s aib posibilitatea de a investi n
creative i serviciile inovatoare care reflect noile cerine infrastructur energetic compatibil cu combinaia ener
la nivelul societii sau produse i servicii legate de mb getic aleas de ele.
trnirea demografic, ngrijiri i sntate, ecoinovaii, o
economie cu emisii sczute de carbon i eficiena resur
selor.
(14) Conceptul de IMM-uri care poate include ntreprinderile
din sectorul economiei sociale, ar trebui s fie interpretat
n conformitate cu definiia prevzut n Regulamentul
(UE) nr. 1303/2013, i anume n sensul includerii
(9) n conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, microntreprinderilor, ntreprinderilor mici i a celor
pentru a optimiza valoarea adugat a investiiilor mijlocii n nelesul Recomandrii 2003/361/CE a Comi
finanate integral sau parial din bugetul Uniunii n siei (2).
domeniul cercetrii i inovrii, se urmrete crearea de
sinergii n special ntre funcionarea FEDR i a
programului Orizont 2020 - Programul-cadru pentru
cercetare i inovare, respectndu-se, totodat, obiectivele (15) Pentru a promova incluziunea social i pentru a
distincte ale acestora. combate srcia, n special n comunitile marginalizate,
este necesar s se mbunteasc accesul la serviciile
(1) Regulamentul (UE) nr. 1300/2013 al Parlamentului European i al
Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune i de (2) Recomandarea Comisiei 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006 al Consiliului (A se definiia microntreprinderilor, a ntreprinderilor mici i mijlocii
vedea pagina 281 din prezentul Jurnal Oficial). (JO L 124, 20.5.2003, p. 36).
20.12.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/291

sociale, culturale i de recreere prin furnizarea infrastruc pentru a completa programele i organismele existente,
turilor la scar mic, innd seama de nevoile specifice ale este necesar s se instituie o reea de dezvoltare urban la
persoanelor cu handicap i ale persoanelor n vrst. nivelul Uniunii.

(22) FEDR ar trebui s trateze problemele de accesibilitate i


(16) Serviciile bazate pe comunitate ar trebui s acopere toate de deprtare de pieele importante cu care se confrunt
formele de servicii comunitare la domiciliu, bazate pe regiunile cu o densitate foarte mic a populaiei,
familie, rezideniale i de alt tip care sprijin dreptul menionate n protocolul nr. 6 privind dispoziiile
tuturor de a tri n comunitate, respectnd egalitatea de speciale pentru obiectivul nr. 6 n cadrul Fondurilor
a alege, i care urmresc prevenirea izolrii sau segregrii structurale din Finlanda i din Suedia anexat la Actul
de comunitate. de aderare din 1994. De asemenea, ar trebui ca FEDR
s abordeze dificultile deosebite cu care se confrunt
anumite insule, regiuni de frontier, regiuni muntoase, i
regiuni slab populate a cror situaie geografic nce
(17) Pentru a mri flexibilitatea i a reduce sarcinile adminis tinete dezvoltarea, cu scopul de a ncuraja dezvoltarea
trative prin implementarea n comun, prioritile de durabil a acestor zone i regiuni.
investiii ale FEDR i ale Fondului de coeziune n cadrul
obiectivelor tematice corespunztoare ar trebui aliniate.
(23) O atenie deosebit ar trebui acordat regiunilor ultrape
riferice, n special prin adoptarea de msuri n temeiul
(18) ntr-o anex la prezentul regulament ar trebui s se stabi articolului 349 din TFUE, n vederea extinderii, cu titlu
leasc un set comun de indicatori de realizare pentru a excepional, a domeniului de aplicare al contribuiilor din
FEDR pentru a ngloba finanarea ajutoarelor pentru
evalua progresul global nregistrat la nivelul Uniunii
privind implementarea programelor. Respectivii indicatori funcionare care urmresc s compenseze costurile supli
ar trebui s corespund prioritii de investiie i tipului mentare datorate situaiei speciale din punct de vedere
de aciune sprijinite n temeiul prezentului regulament i economic i social a acestor regiuni, situaie agravat de
al dispoziiilor relevante din Regulamentul (UE) handicapurile care rezult din factorii menionai la
nr. 1303/2013. Indicatorii de realizare comuni ar articolul 349 din TFUE, respectiv izolarea, caracterul
trebui s fie completai cu indicatori de rezultat insular, suprafaa mic, topografia i climatul defavorabil
specifici programului i, dup caz, cu indicatori de al acestor regiuni, precum i dependena lor economic
realizare specifici programului. fa de un numr redus de produse, caracteristici
permanente i combinate care mpiedic n mod
considerabil dezvoltarea acestor regiuni. Ajutoarele de
funcionare acordate de statele membre n acest context
sunt exceptate de la obligaia de informare instituit la
(19) n cadrul dezvoltrii urbane durabile, se consider
articolul 108 alineatul (3) din TFUE dac, n momentul
necesar susinerea aciunilor integrate pentru a aborda
acordrii, acestea ndeplinesc condiiile stabilite ntr-un
provocrile economice, sociale, climatice, demografice i
regulament prin care se declar anumite categorii de
de mediu care afecteaz zonele urbane, inclusiv zonele
ajutoare ca fiind compatibile cu piaa intern n
urbane funcionale, innd cont n acelai timp de nece
aplicarea articolelor 107 i 108 din TFUE i care este
sitatea promovrii legturilor dintre mediul urban i cel
adoptat n temeiul Regulamentului (CE) nr. 994/98 al
rural. Principiile de selecie a zonelor urbane n care se
Consiliului (1).
vor implementa aciuni integrate de dezvoltare urban
durabil i sumele indicative pentru aciunile respective
ar trebui prevzute n acordul de parteneriat, alocndu-se
la nivel naional cel puin 5 % din resursele FEDR n acest (24) n concordan cu concluziile Consiliului European din
scop. Domeniul de aplicare al oricrei delegri de sarcini 7-8 februarie 2013 i innd seama de obiectivele
ctre autoritile urbane ar trebui decis de autoritatea de speciale stabilite n TFUE n ceea ce privete regiunile
management n consultare cu autoritatea urban. ultraperiferice menionate la articolul 349 din TFUE,
statutul insulei Mayotte a fost schimbat ca urmare a
Deciziei 2012/419/UE a Consiliului (2), aceasta devenind
o nou regiune ultraperiferic ncepnd cu 1 ianuarie
(20) Pentru a identifica sau a testa noi soluii care abordeaz 2014. Pentru a nlesni i promova dezvoltarea rapid i
aspecte referitoare la dezvoltarea urban durabil i care bine orientat a infrastructurilor din Mayotte, ar trebui s
sunt relevante la nivelul Uniunii, FEDR ar trebui s fie posibil FEDR ca, n mod excepional, s se aloce cel
sprijine aciunile inovatoare n domeniul dezvoltrii puin 50 % din FEDR din pachetul pentru Mayotte ctre
urbane durabile. cinci dintre obiectivele tematice stabilite n Regulamentul
(UE) nr. 1303/2013.

(1) Regulamentul (CE) nr. 994/98 al Parlamentului European i al


(21) Pentru a mbunti consolidarea capacitilor, cola Consiliului din 7 mai 1998 de aplicare a articolelor 92 i 93 din
Tratatul de instituire a Comunitii Europene anumitor categorii de
borarea n reea i schimbul de experien dintre
ajutoare de stat orizontale (JO L 142, 14.5.1998, p. 1).
programele i organismele responsabile de implementarea (2) Decizia 2012/419/UE a Consiliului European din 11 iulie 2012 de
strategiilor de dezvoltare urban durabil i a aciunilor modificare a statutului Mayotte n raport cu Uniunea European
inovatoare n domeniul dezvoltrii urbane durabile i (JO L 204, 31.7.2012, p. 131).
L 347/292 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013

(25) Pentru a aduga anumite elemente neeseniale n regu ADOPT PREZENTUL REGULAMENT:
lament, Comisiei ar trebui s i se delege competena de a
adopta acte n conformitate cu articolul 290 din TFUE n
ceea ce privete normele detaliate privind criteriile de CAPITOLUL I
selecie i gestionare a aciunilor inovatoare. De
asemenea, o astfel de competen ar trebui s i se Dispoziii comune
delege Comisiei n ceea ce privete modificrile anexei I Articolul 1
la prezentul regulament, n cazuri justificate pentru a
garanta evaluarea eficient a progreselor nregistrate n Obiect
implementarea programelor operaionale. Este deosebit
Prezentul regulament stabilete misiunile Fondului european de
de important realizarea de ctre Comisie a unor
dezvoltare regional (FEDR), domeniul de aplicare al sprijinului
consultri adecvate n etapa pregtitoare, inclusiv la
su n ceea ce privete obiectivul privind investiiile pentru
nivel de experi. Comisia, n momentul pregtirii i
cretere economic i locuri de munc i obiectivul de
elaborrii actelor delegate, ar trebui s garanteze trans
cooperare teritorial european, precum i dispoziii specifice
miterea simultan, prompt i adecvat a documentelor
privind sprijinul acordat din FEDR obiectivului referitor la
relevante ctre Parlamentul European i Consiliu.
investiiile pentru cretere economic i locuri de munc.

Articolul 2
(26) ntruct obiectivul prezentului Regulament, i anume Misiunile FEDR
consolidarea coeziunii economice, sociale i teritoriale
prin redresarea principalelor dezechilibre regionale din FEDR contribuie la finanarea sprijinului care are drept scop
cadrul Uniunii nu poate fi realizat n mod satisfctor consolidarea coeziunii economice, sociale i teritoriale,
de statele membre, dar, avnd n vedere amploarea deca corectnd principalele dezechilibre regionale din cadrul
lajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale diverselor Uniunii prin dezvoltarea durabil i ajustrile structurale ale
regiuni, de rmnerea n urm a regiunilor defavorizate economiilor regionale, inclusiv prin reconversia regiunilor
i de mijloacele financiare limitate de care dispun statele industriale aflate n declin i a regiunilor a cror dezvoltare
membre i regiunile, poate fi realizat mai bine la nivelul prezint ntrzieri.
Uniunii, Uniunea poate adopta msuri, n conformitate
cu principiul subsidiaritii, astfel cum se prevede la
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea European,. n Articolul 3
conformitate cu principiul proporionalitii, prevzut la
Domeniul de aplicare al sprijinului din partea FEDR
acelai articol, dispoziiile prezentului regulament nu
depesc ceea ce este necesar pentru atingerea acelui (1) FEDR sprijin urmtoarele activiti, pentru a contribui la
obiectiv. prioritile de investiii menionate la articolul 5:

(a) investiiile productive care contribuie la crearea i


salvgardarea locurilor de munc durabile, prin intermediul
(27) Prezentul regulament nlocuiete Regulamentul (CE) unor ajutoare directe pentru IMM-uri;
nr. 1080/2006 al Parlamentului European i al Consiliu
lui (1). Prin urmare, din motive de claritate, Regulamentul
(CE) nr. 1080/2006 ar trebui s fie abrogat. Cu toate (b) investiiile productive, indiferent de dimensiunea ntre
acestea, prezentul regulament nu ar trebui s afecteze prinderii n cauz, care contribuie la prioritile de investiii
continuarea sau modificarea asistenei aprobate de prevzute la articolul 5 punctele (1) i (4) i, atunci cnd
Comisie n temeiul Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 investiiile respective implic cooperarea dintre ntreprinderi
sau al altei legislaii aplicabile acelei asistene la mari i IMM-uri, la articolul 5 punctul (2);
31 decembrie 2013. Regulamentul respectiv sau acea
alt legislaie aplicabil ar trebui s se aplice n continuare
i dup 31 decembrie 2013 asistenei sau operaiunilor
(c) investiiile n infrastructuri care le ofer servicii de baz
n cauz pn la finalizarea lor. Cererile de asisten
cetenilor n domeniul energiei, al mediului, al trans
prezentate sau aprobate n temeiul Regulamentului (CE)
portului i al TIC;
nr. 1080/2006 ar trebui s rmn valabile,

(d) investiiile n infrastructurile din domeniul social, al sn


tii, al cercetrii, al inovrii, al afacerilor i al educaiei;
(28) Pentru a permite aplicarea prompt a msurilor prevzute
n prezentul regulament acesta ar trebui s intre n
vigoare n ziua urmtoare datei publicrii n Jurnalul (e) investiiile n dezvoltarea potenialului endogen prin inter
Oficial al Uniunii Europene, mediul investiiilor fixe n echipamente i infrastructuri la
scar mic, inclusiv infrastructuri culturale i infrastructuri
turistice sustenabile la scar mic, servicii pentru ntre
(1) Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European i al
Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare prinderi, sprijin pentru organisme de cercetare i inovare
Regional i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1783/1999 i investiiile n tehnologie i n cercetare aplicat n ntre
(JO L 210, 31.7.2006, p. 1). prinderi;
20.12.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/293

(f) constituirea de reele, cooperarea i schimbul de experien dintre obiectivele tematice stabilite la articolul 9 primul
ntre autoriti regionale, locale, urbane i alte autoriti paragraf punctele 1, 2, 3 i 4 din Regulamentul (UE)
publice competente, parteneri economici i sociali i nr. 1303/2013; i
organisme relevante care reprezint societatea civil
menionate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (ii) cel puin 15 % din resursele totale ale FEDR la nivel
(UE) nr. 1303/2013, studii, aciuni pregtitoare i naional sunt alocate obiectivului tematic stabilit la
consolidarea capacitii. articolul 9 primul paragraf punctul 4 din Regulamentul
(UE) nr. 1303/2013;
(2) n cadrul obiectivului de cooperare teritorial european,
FEDR poate sprijini i utilizarea n comun a instalaiilor i a (c) n regiunile mai puin dezvoltate:
resurselor umane, precum i a tuturor tipurilor de infrastructur,
la nivel transfrontalier, n toate regiunile. (i) cel puin 50 % din resursele totale ale FEDR la nivel
naional sunt alocate pentru dou sau mai multe
dintre obiectivele tematice stabilite la articolul 9
(3) FEDR nu sprijin: primul paragraf punctele 1, 2, 3 i 4 din Regulamentul
(UE) nr. 1303/2013; i
(a) dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;
(ii) cel puin 12 % din resursele totale ale FEDR la nivel
naional sunt alocate obiectivului tematic stabilit la
(b) investiiile care vizeaz o reducere a emisiilor de gaze cu articolul 9 primul paragraf punctul 4 din Regulamentul
efect de ser ale activitilor enumerate n anexa I la (UE) nr. 1303/2013.
Directiva 2003/87/CE;
n sensul prezentului articol, regiunile al cror PIB pe cap de
locuitor utilizat drept criteriu de eligibilitate pentru perioada de
(c) fabricarea, prelucrarea i comercializarea tutunului i a
programare 2007-2013 a reprezentat mai puin de 75 % din
produselor din tutun;
PIB-ul mediu din UE-25 pentru perioada de referin, precum i
regiunile care au intrat n faza de eliminare progresiv n
(d) ntreprinderile aflate n dificultate, astfel cum sunt definite n perioada de programare 2007-2013 dar care sunt eligibile n
normele Uniunii privind ajutoarele de stat; categoria regiunilor mai dezvoltate, astfel cum sunt menionate
la articolul 90 alineatul (2) primul paragraf litera (c) din Regu
lamentul (UE) nr. 1303/2013 pentru perioada de programare
(e) investiiile n infrastructura aeroportuar, cu excepia celor 2014-2020, sunt considerate regiuni de tranziie.
legate de protecia mediului sau a celor nsoite de
investiiile necesare pentru atenuarea ori reducerea n sensul prezentului articol, toate regiunile de nivelul NUTS 2
impactului negativ al acestei infrastructuri asupra mediului. formate exclusiv din state membre insulare sau din insule care
sunt parte a unor state membre care primesc sprijin din partea
Articolul 4 Fondului de coeziune i toate regiunile ultraperiferice sunt
considerate regiuni mai puin dezvoltate.
Concentrarea tematic
(1) Obiectivele tematice stabilite la articolul 9 primul (2) Prin derogare de la alineatul (1) din prezentul articol,
paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 i prioritile procentul minim din FEDR alocat pentru o categorie de
de investiii corespunztoare stabilite la articolul 5 din regiuni poate fi mai mic dect cel prevzut la alineatul respectiv,
prezentul regulament, la care FEDR poate contribui n cadrul cu condiia ca o astfel de reducere s fie compensat printr-o
obiectivului privind investiiile pentru cretere economic i cretere alocat altor categorii de regiuni. Suma rezultat la nivel
locuri de munc, sunt concentrate dup cum urmeaz: naional din valorile pentru toate categoriile de regiuni, i
anume pentru obiectivele tematice stabilite la articolul 9
primul paragraf punctele 1, 2, 3 i 4 din Regulamentul (UE)
(a) n regiunile mai dezvoltate: nr. 1300/2013 i cele stabilite la articolul 9 primul paragraf
punctul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, nu este, n
(i) cel puin 80 % din resursele totale ale FEDR la nivel consecin, mai mic dect suma la nivel naional rezultat din
naional sunt alocate pentru dou sau mai multe aplicarea procentelor minime din FEDR prevzute la alineatul
dintre obiectivele tematice stabilite la articolul 9 (1) din prezentul articol.
primul paragraf punctele 1, 2, 3 i 4din Regulamentul
(UE) nr. 1303/2013 i (3) Prin derogare de la alineatul (1) din prezentul articol,
resursele alocate din Fondul de coeziune pentru sprijinirea prio
ritilor de investiii menionate la articolul 4 din Regulamentul
(ii) cel puin 20 % din resursele totale ale FEDR la nivel (UE) nr. 1300/2013pot fi luate n calcul pentru atingerea
naional sunt alocate obiectivului tematic stabilit la procentelor minime prevzute la alineatul (1) litera (a) punctul
articolul 9 primul paragraf punctul 4din Regulamentul (ii), litera (b) punctul (ii) i litera (c) punctul (ii) de la primul
(UE) nr. 1303/2013; paragraf al alineatului (1) din prezentul articol. n acest caz,
procentul prevzut la litera (c) punctul (ii) de la primul
(b) n regiunile de tranziie: paragraf al alineatului (1) din prezentul articol este majorat la
15 %. Dup caz, astfel de resurse se aloc diferitelor categorii de
regiuni n mod proporional, pe baza procentului populaiei din
(i) cel puin 60 % din resursele totale ale FEDR la nivel aceste regiuni n raport cu populaia total a statului membru n
naional sunt alocate pentru dou sau mai multe cauz.
L 347/294 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013

Articolul 5 ncurajarea crerii de noi ntreprinderi, inclusiv prin


intermediul pepinierelor de ntreprinderi;
Prioriti de investiii
FEDR sprijin urmtoarele prioriti de investiii n cadrul obiec (b) dezvoltarea i implementarea de noi modele de afaceri
tivelor tematice stabilite la articolul 9 primul paragraf din Regu pentru IMM-uri, n special n ceea ce privete inter
lamentul (UE) nr. 1303/2013 n conformitate cu nevoile de naionalizarea;
dezvoltare i cu potenialul de cretere menionate la articolul 15
alineatul (1) litera (a) punctul (i) din regulamentul menionat i
stabilite n acordul de parteneriat: (c) sprijinirea crerii i a extinderii unor capaciti avansate
de dezvoltare de produse i servicii;

1. consolidarea cercetrii, dezvoltrii tehnologice i inovrii (d) sprijinirea capacitii IMM-urilor de a crete pe pieele
prin: regionale, naionale i internaionale i de a se angaja n
procesele de inovare;

(a) mbuntirea infrastructurilor de cercetare i inovare 4. sprijinirea tranziiei ctre o economie cu emisii reduse de
(C&I) i a capacitilor pentru a dezvolta excelena n dioxid de carbon n toate sectoarele prin:
materie de C&I i promovarea centrelor de competen,
n special a celor de interes european;
(a) promovarea produciei i a distribuiei de energie
obinut din surse regenerabile de energie;

(b) promovarea investiiilor n C&I, dezvoltarea de legturi (b) promovarea eficienei energetice i a utilizrii energiilor
i sinergii ntre ntreprinderi, centrele de cercetare i regenerabile n ntreprinderi;
dezvoltare i nvmntul superior, n special
promovarea investiiilor n dezvoltarea de produse i
de servicii, transferul de tehnologii, inovarea social, (c) sprijinirea eficienei energetice, a gestionrii inteligente a
ecoinovarea i aplicaiile de servicii publice, stimularea energiei i a utilizrii energiei din surse regenerabile n
cererii, crearea de reele i de grupuri i inovarea infrastructurile publice, inclusiv n cldirile publice, i n
deschis prin specializarea inteligent, precum i spri sectorul locuinelor;
jinirea activitilor de cercetare tehnologic i aplicat,
liniilor-pilot, aciunilor de validare precoce a produ
selor, capacitilor de producie avansate i de prim (d) dezvoltarea i implementarea unor sisteme de
producie, n special n domeniul tehnologiilor distribuie inteligente care funcioneaz la niveluri de
generice eseniale i difuzrii tehnologiilor de uz tensiune joas i medie;
general;
(e) promovarea unor strategii cu emisii sczute de dioxid
de carbon pentru toate tipurile de teritorii, n special
pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitii
2. mbuntirea accesului i a utilizrii i creterea calitii TIC
urbane multimodale durabile i a msurilor de adaptare
prin:
relevante pentru atenuare;

(f) promovarea cercetrii i inovrii n domeniul tehnolo


(a) extinderea conexiunii n band larg i difuzarea
giilor cu emisii sczute de carbon, precum i a adoptrii
reelelor de mare vitez, precum i sprijinirea
acestora;
adoptrii tehnologiilor emergente i a reelelor pentru
economia digital;
(g) promovarea utilizrii cogenerrii cu randament ridicat a
energiei termice i a energiei electrice, pe baza cererii de
energie termic util;
(b) dezvoltarea produselor i serviciilor TIC, a comerului
electronic i a cererii de TIC;
5. promovarea adaptrii la schimbrile climatice, a prevenirii
i a gestionrii riscurilor prin:
(c) consolidarea aplicaiilor TIC pentru guvernare elec
tronic, e-learning, incluziune digital, cultur online (a) sprijinirea investiiilor pentru adaptarea la schimbrile
i e-sntate; climatice, inclusiv a abordrilor bazate pe ecosisteme;

(b) promovarea investiiilor destinate abordrii unor riscuri


3. mbuntirea competitivitii IMM-urilor prin: specifice, asigurarea rezistenei n faa dezastrelor i
dezvoltarea unor sisteme de gestionare a dezastrelor;

(a) promovarea spiritului antreprenorial, n special prin 6. conservarea i protecia mediului i promovarea utilizrii
facilitarea exploatrii economice a ideilor noi i prin eficiente a resurselor prin:
20.12.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/295

(a) investiii n sectorul deeurilor pentru a ndeplini (e) mbuntirea eficienei energetice i a securitii apro
cerinele stabilite de acquis-ul Uniunii n domeniul vizionrii prin dezvoltarea unor sisteme inteligente de
mediului i pentru a rspunde la anumite nevoi identi distribuie, stocare i transmitere a energiei i prin inte
ficate de statele membre pentru investiii care depesc grarea descentralizrii produciei de energie din surse
aceste cerine; regenerabile;

(b) investiii n sectorul apelor pentru a ndeplini cerinele 8. promovarea ocuprii forei de munc sustenabile i de
stabilite de acquis-ul Uniunii n domeniul mediului i calitate i sprijinirea mobilitii forei de munc prin:
pentru a rspunde la anumite nevoi identificate de
statele membre pentru investiii care depesc aceste (a) sprijinirea constituirii de pepiniere de ntreprinderi i
cerine; sprijinirea investiiilor n favoarea activitilor indepen
dente, a microntreprinderilor i a nfiinrii de ntre
prinderi;
(c) conservarea, protejarea, promovarea i dezvoltarea
patrimoniului natural i cultural;
(b) sprijinirea unei creteri favorabile ocuprii forei de
munc, prin dezvoltarea potenialului endogen ca
(d) protejarea i refacerea biodiversitii i a solurilor, parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone,
precum i promovarea unor servicii ecosistemice, care s includ reconversia regiunilor industriale aflate
inclusiv prin Natura 2000 i infrastructuri ecologice; n declin, precum i sporirea accesibilitii i dezvoltarea
resurselor naturale i culturale specifice;
(e) realizarea de aciuni destinate mbuntirii mediului
urban, revitalizrii oraelor, regenerrii i deconta (c) sprijinirea iniiativelor locale n materie de dezvoltare i
minrii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a ajutorul pentru structurile care furnizeaz servicii de
zonelor de reconversie), reducerii polurii aerului i proximitate pentru a crea locuri de munc, atunci
promovrii msurilor de reducere a zgomotului; cnd aceste iniiative nu intr n domeniul de aplicare
al Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului
European i al Consiliului (1);
(f) promovarea tehnologiilor inovatoare n vederea mbu
ntirii proteciei mediului i a utilizrii eficiente a
resurselor n sectorul deeurilor, al apei i n ceea ce (d) investiii n infrastructurile destinate serviciilor de
privete solul, sau n vederea reducerii polurii aerului; ocupare a forei de munc;

9. promovarea incluziunii sociale, combaterea srciei i a


(g) sprijinirea tranziiei industriale ctre o economie
oricrei forme de discriminare prin:
eficient din punct de vedere al utilizrii resurselor,
promovarea unei creteri ecologice, a ecoinovrii i a
managementului performanei de mediu n sectorul (a) investiii n infrastructurile sanitare i sociale care
public i cel privat; contribuie la dezvoltarea la nivel naional, regional i
local, reducnd inegalitile n materie de sntate,
promovnd incluziunea social prin mbuntirea
7. promovarea sistemelor de transport durabile i eliminarea accesului la servicii sociale, culturale i de recreare,
blocajelor din cadrul infrastructurilor reelelor majore prin: precum i trecerea de la serviciile instituionale la
serviciile prestate de colectivitile locale;
(a) sprijinirea unui spaiu european unic al transporturilor
de tip multimodal prin investiii n reeaua trans (b) oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizic, economic
european de transport (TEN-T); i social a comunitilor defavorizate din regiunile
urbane i rurale;
(b) stimularea mobilitii regionale prin conectarea
nodurilor secundare i teriare la infrastructura TEN-T, (c) oferirea de sprijin ntreprinderilor sociale;
inclusiv a nodurilor multimodale;
(d) efectuarea de investiii n contextul strategiilor de
dezvoltare local aflate sub responsabilitatea comuni
(c) dezvoltarea i mbuntirea unor sisteme de transport
tii;
care respect mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus,
i care au emisii reduse de carbon, inclusiv a cilor
navigabile interioare i a sistemelor de transport 10. investiiile n educaie, n formare, inclusiv n formare
maritim, a porturilor, a legturilor multimodale i profesional pentru dobndirea de competene i pentru
infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova nvarea pe tot parcursul vieii prin dezvoltarea infrastruc
mobilitatea durabil la nivel regional i local; turilor de educaie i de formare;

(1) Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European i al


(d) dezvoltarea i reabilitarea de sisteme feroviare globale, Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european i
interoperabile i de nalt calitate, precum i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului (A
promovarea msurilor de reducere a zgomotului; se vedea pagina 470 din prezentul Jurnal Oficial).
L 347/296 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013

11. consolidarea capacitii instituionale a autoritilor publice sau printr-o ax prioritar specific n conformitate cu
i a persoanelor interesate i a unei administraii publice articolul 96 alineatul (1) primul paragraf litera (c) din Regula
eficiente prin aciuni menite s dezvolte capacitatea insti mentul (UE) nr. 1303/2013.
tuional i eficiena administraiilor i serviciilor publice
vizate de implementarea FEDR, precum i prin sprijinirea
aciunilor din cadrul FSE de consolidare a capacitii insti (3) innd seama de situaia sa teritorial specific, fiecare
tuionale i a eficienei administraiei publice. stat membru stabilete, n cadrul acordului su de parteneriat,
principiile de selectare a zonelor urbane n care trebuie imple
mentate aciuni integrate n favoarea dezvoltrii urbane durabile,
precum i valoarea orientativ a alocrii anuale pentru aceste
Articolul 6 aciuni la nivel naional.
Indicatori privind obiectivul referitor la investiiile pentru
cretere economic i locuri de munc (4) Cel puin 5 % din resursele FEDR atribuite la nivel
(1) Se utilizeaz indicatori comuni de realizare, astfel cum naional n cadrul obiectivului privind investiiile pentru
sunt prevzui n anexa I la prezentul regulament, indicatori cretere economic i locuri de munc sunt alocate aciunilor
de rezultat specifici fiecrui program i, dup caz, indicatori integrate n favoarea dezvoltrii urbane durabile unde oraele,
de realizare specifici fiecrui program, n conformitate cu organismele sub-regionale sau cele locale responsabile pentru
articolul 27 alineatul (4), cu articolul 96 alineatul (2) litera (b) implementarea strategiilor urbane durabile (autoriti urbane)
punctele (i) i (iv) i litera (c) punctele (ii) i (iv) din Regula sunt responsabile pentru sarcinile legate cel puin de selectarea
mentul (UE) nr. 1303/2013. operaiunilor n conformitate cu articolul 123 alineatul (6) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 sau, acolo unde este cazul, n
conformitate cu articolul 123 alineatul (7) din regulamentul
respectiv. Suma indicativ care urmeaz s fie dedicat obiec
(2) Pentru indicatorii de realizare comuni i indicatorii de tivelor de la alineatul (2) din prezentul articol este stabilit n
realizare specifici programului, valorile de referin se stabilesc programul operaional sau programele operaionale n cauz.
la zero. Se fixeaz valori-int cuantificate cumulative pentru
aceti indicatori, pentru anul 2023.
(5) Autoritatea de management stabilete, dup consultarea
autoritii urbane, domeniul de aplicare al sarcinilor care
urmeaz s fie ndeplinite de autoritile urbane legate de
gestionarea aciunilor integrate pentru dezvoltarea urban
(3) Pentru indicatorii de rezultat specifici programului, care
durabil. Autoritatea de management i consemneaz decizia
se refer la prioriti de investiii, valorile de referin se stabilesc
oficial n scris. Autoritatea de management poate s-i rezerve
utiliznd datele cele mai recente disponibile i se fixeaz inte
dreptul de a face o verificare final a eligibilitii operaiunilor
pentru anul 2023. intele pot fi exprimate n termeni cantitativi
nainte de aprobare.
sau calitativi.

Articolul 8
(4) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n Aciuni inovatoare n domeniul dezvoltrii urbane durabile
conformitate cu articolul 14 pentru a modifica lista indicatorilor
comuni de realizare stabilit n anexa I, pentru a face ajustri, n (1) La iniiativa Comisiei, FEDR poate sprijini aciuni
cazurile care se impun, pentru a asigura evaluarea eficient a inovatoare n domeniul dezvoltrii urbane durabile n confor
evoluiei implementrii programelor operaionale. mitate cu articolul 92 alineatul (8) din Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013. Aceste aciuni includ studii i proiecte-pilot
care permit identificarea sau testarea unor noi soluii care
abordeaz aspecte legate de dezvoltarea urban durabil i
CAPITOLUL II care sunt relevante la nivelul Uniunii. Comisia ncurajeaz
implicarea partenerilor relevani din categoriile menionate la
Dispoziii specifice privind tratarea caracteristicilor teritoriale articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
speciale pentru pregtirea i implementarea aciunilor inovatoare.
Articolul 7
Dezvoltarea urban durabil (2) Prin derogare de la articolul 4 din prezentul regulament,
aciunile inovatoare pot sprijini toate activitile necesare pentru
(1) n cadrul programelor operaionale, FEDR sprijin realizarea obiectivelor tematice stabilite la articolul 9 primul
dezvoltarea urban durabil prin strategii care stabilesc aciuni paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 i prioritile
integrate pentru a aborda provocri economice, sociale, de investiii corespunztoare prevzute la articolul 5 din
climatice, demografice i de mediu care afecteaz zonele prezentul regulament.
urbane, innd seama de nevoia de a promova legturile
dintre zonele urbane i cele rurale.
(3) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
conformitate cu articolul 14 prin care stabilete norme
detaliate privind principiile aplicabile procedurilor de selecie
(2) Dezvoltarea urban durabil este realizat prin investiiile i de gestionare a aciunilor inovatoare care urmeaz s fie
teritoriale integrate menionate la articolul 36 din Regulamentul sprijinite de ctre FEDR n conformitate cu prezentul regu
(UE) nr. 1303/2013 sau printr-un program operaional specific lament.
20.12.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/297

Articolul 9 (c) operaiunile legate de constrngerile de stocare, de supradi


mensionare i de ntreinere a instrumentelor de producie,
Reeaua de dezvoltare urban precum i de lipsa de capital uman pe piaa local.
(1) Comisia stabilete, n conformitate cu articolul 58 din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, o reea de dezvoltare
urban pentru a promova consolidarea capacitilor, colaborarea (2) Alocarea adiional specific menionat la alineatul (1)
n reea i schimbul de experiene la nivelul Uniunii ntre auto poate fi utilizat, de asemenea, pentru a contribui la finanarea
ritile urbane responsabile pentru implementarea strategiilor de ajutoarelor de funcionare i a cheltuielilor care acoper obligaii
dezvoltare urban durabil n conformitate cu articolul 7 i contracte de servicii publice n regiunile ultraperiferice.
alineatele (4) i (5) din prezentul regulament i autoritile
responsabile pentru aciunile inovatoare n domeniul dezvoltrii (3) Suma la care se aplic rata de cofinanare este
urbane durabile n conformitate cu articolul 8 din prezentul proporional cu costurile suplimentare menionate la alineatul
regulament. (1) suportate de beneficiar numai n cazul ajutoarelor de
funcionare i al cheltuielilor care cuprind obligaii i contracte
de servicii publice, dar poate cuprinde totalul costurilor eligibile
(2) Activitile reelei de dezvoltare urban sunt comple n cazul cheltuielilor pentru investiii.
mentare cu activitile ntreprinse n cadrul cooperrii interre
gionale n temeiul articolului 2 punctul (3) litera (b) din Regu
lamentul (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European i al (4) Alocarea adiional specific menionat la alineatul (1)
Consiliului (1). din prezentul articol nu este utilizat pentru a sprijini:

Articolul 10 (a) operaiunile care implic produsele ncadrate n anexa I la


TFUE;
Zone afectate de un handicap natural sau demografic
Programele operaionale cofinanate de FEDR care vizeaz
zonele afectate de un handicap natural sau demografic grav i (b) ajutoarele pentru transportul de persoane, autorizate n
permanent, prevzute la articolul 121 punctul 4 din Regula conformitate cu articolul 107 alineatul (2) litera (a) din
mentul (UE) nr. 1303/2013, acord o atenie deosebit TFUE;
abordrii dificultilor specifice cu care se confrunt acele zone.
(c) scutirile fiscale i de sarcini sociale.
Articolul 11
Regiunile cele mai nordice cu densitate foarte sczut a (5) Prin derogare de la articolul 3 alineatul (1) literele (a) i
populaiei (b), FEDR poate sprijini investiiile productive n ntreprinderile
din regiunile ultraperiferice, indiferent de dimensiunea ntreprin
Articolul 4 nu se aplic alocrii adiionale specifice pentru derilor respective.
regiunile cele mai nordice cu densitate foarte sczut a popu
laiei. Respectiva alocare este atribuit obiectivelor tematice
menionate la articolul 9 primul paragraf punctele 1, 2, 3, 4 (6) Articolul 4 nu se aplic componentei FEDR din pachetul
i 7 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. alocat pentru Mayotte, ca regiune ultraperiferic n sensul arti
colului 349 TFUE, i cel puin 50 % din aceast component din
FEDR se atribuie obiectivelor tematice stabilite la articolul 9
Articolul 12 primul paragraf punctele 1, 2, 3, 4 i 6 din Regulamentul
(UE) nr. 1303/2013.
Regiunile ultraperiferice
(1) Articolul 4 nu se aplic alocrii adiionale specifice CAPITOLUL III
destinate regiunilor ultraperiferice. Respectiva alocare este
utilizat pentru compensarea costurilor suplimentare legate de Dispoziii finale
caracteristicile i constrngerile specifice menionate la
articolul 349 din TFUE cu care se confrunt regiunile ultrape Articolul 13
riferice, sprijinind: Dispoziii tranzitorii
(1) Prezentul regulament nu afecteaz continuarea sau modi
(a) obiectivele tematice stabilite la articolul 9 primul paragraf ficarea, inclusiv anularea total sau parial, a unei asistene
din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013; aprobate de Comisie n conformitate cu Regulamentul (CE)
nr. 1080/2006 sau cu alt legislaie aplicabil acelei asistene
la 31 decembrie 2013.Respectivul regulament sau acea alt legi
(b) serviciile de transport de mrfuri i un ajutor pentru slaie aplicabil va continua s se aplice i dup 31 decembrie
demararea serviciilor de transport; 2013 acelei asistene sau operaiunilor n cauz pn la fina
lizarea lor. n nelesul prezentului alineat termenul de asisten
(1) Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European i al
acoper programele operaionale i proiectele majore.
Consiliului din 17 decembrie 2013 privind dispoziii specifice
pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare
regional pentru obiectivul de cooperare teritorial european (A (2) Cererile de asisten prezentate sau aprobate n temeiul
se vedea pagina 259 din prezentul Jurnal Oficial). Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 rmn valabile.
L 347/298 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013

Articolul 14 au informat Comisia c nu vor formula obieciuni. Respectivul


termen se prelungete cu dou luni la iniiativa Parlamentului
Exercitarea delegrii de competene European sau a Consiliului.
(1) Competena de a adopta acte delegate este conferit
Comisiei n condiiile prevzute la prezentul articol. Articolul 15
Abrogarea
(2) Competena de a adopta acte delegate menionat la
Fr a aduce atingere articolului 13 din prezentul regulament,
articolul 6 alineatul (4) i articolul 8 alineatul (3) se confer
Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 se abrog cu efect de la
Comisiei de la 21 decembrie 2013 pn la 31 decembrie 2020.
1 ianuarie 2014.

(3) Delegarea de competene menionat la articolul 6 Trimiterile la regulamentul abrogat se interpreteaz ca trimiteri
alineatul (4) i articolul 8 alineatul (3) poate fi revocat la prezentul regulament i se citesc n conformitate cu tabelul de
oricnd de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie coresponden din anexa II.
de revocare pune capt delegrii de competene specificat n
decizia respectiv. Decizia produce efecte din ziua care urmeaz
Articolul 16
datei publicrii acesteia n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau
de la o dat ulterioar menionat n decizie. Decizia nu aduce Reexaminarea
atingere actelor delegate care sunt deja n vigoare.
Parlamentul European i Consiliul reexamineaz prezentul regu
lament pn la 31 decembrie 2020, n conformitate cu
(4) De ndat ce adopt un act delegat, Comisia l notific articolul 177 din TFUE.
simultan Parlamentului European i Consiliului.
Articolul 17
(5) Un act delegat adoptat n temeiul articolului 6 alineatul Intrarea n vigoare
(4) i articolul 8 alineatul (3) intr n vigoare numai n cazul n
care nici Parlamentul European i nici Consiliul nu au formulat Prezentul regulament intr n vigoare n ziua urmtoare datei
obieciuni n termen de dou luni de la notificarea acestuia ctre publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Parlamentul European i Consiliu sau n cazul n care, naintea
expirrii termenului respectiv, Parlamentul European i Consiliul Articolul 12 alineatul (6) se aplic de la 1 ianuarie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n toate statele
membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 2013.

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu


Preedintele Preedintele
M. SCHULZ R. ADIUS
20.12.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/299

ANEXA I

INDICATORI DE REALIZARE COMUNI PRIVIND SPRIJINUL FEDR N CADRUL OBIECTIVULUI REFERITOR


LA INVESTIIILE PENTRU CRETERE ECONOMIC I LOCURI DE MUNC (ARTICOLUL 6)

UNITATE DENUMIRE

Investiie productiv

ntreprinderi Numr de ntreprinderi care beneficiaz de sprijin

ntreprinderi Numr de ntreprinderi care beneficiaz de granturi

ntreprinderi Numr de ntreprinderi care beneficiaz de sprijin financiar,


altul dect granturile

ntreprinderi Numr de ntreprinderi care beneficiaz de sprijin nefinanciar

ntreprinderi Numrul de noi ntreprinderi care beneficiaz de sprijin

EUR Investiii private combinate cu sprijinul public pentru ntre


prinderi (granturi)

EUR Investiii private combinate cu sprijinul public pentru ntre


prinderi (altele dect granturile)

echivalent norm ntreag Creterea ocuprii forei de munc n ntreprinderile sprijinite

Turism sustenabil vizite/an Creterea numrului preconizat de vizite la obiectivele de


patrimoniu cultural i natural i la atraciile care beneficiaz
de sprijin

Infrastructuri TIC gospodrii Noi gospodrii care au acces la band larg de cel puin
30 Mbps

Transport

Cale ferat kilometri Lungimea total a noii linii de cale ferat din care: TEN-T

kilometri Lungimea total a liniei de cale ferat renovate sau moder


nizate din care: TEN-T

Drumuri kilometri Lungimea total a drumurilor construite recent din care:


TEN-T

kilometri Lungimea total a drumurilor renovate sau modernizate din


care: TEN-T

Transport urban kilometri Lungimea total a liniilor de tramvai i de metrou noi sau
mbuntite

Ci navigabile interioare kilometri Lungimea total a cilor navigabile interioare mbuntite sau
nou-create

Mediu

Deeuri solide tone/an Capacitate suplimentar de reciclare a deeurilor

Alimentare cu ap persoane Populaie suplimentar care beneficiaz de o mai bun


alimentare cu ap

Epurarea apelor uzate echivalent populaie Populaie suplimentar care beneficiaz de o mai bun
epurare a apelor uzate

Prevenirea i gestionarea persoane Populaie care beneficiaz de msuri de protecie mpotriva


riscurilor inundaiilor

persoane Populaie care beneficiaz de protecie mpotriva incendiilor


forestiere i de alte msuri de protecie
L 347/300 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013

UNITATE DENUMIRE

Reabilitarea solului hectare Suprafaa total de sol reabilitat

Natur i biodiversitate hectare Suprafaa habitatelor sprijinite n vederea obinerii unui stadiu
de conservare mai bun

Cercetare, inovare

echivalent norm ntreag Numr de noi cercettori n entitile crora li s-a acordat
sprijin

echivalent norm ntreag Numr de cercettori care lucreaz ntr-un mediu cu infras
tructuri de cercetare mbuntite

ntreprinderi Numr de ntreprinderi care coopereaz cu instituii de


cercetare

EUR Investiii private combinate cu sprijinul public pentru proiecte


de inovare sau de C&D

ntreprinderi Numr de ntreprinderi crora li s-a acordat sprijin n vederea


introducerii de produse noi pe pia

ntreprinderi Numr de ntreprinderi crora li s-a acordat sprijin n vederea


introducerii de produse noi pentru ntreprindere

Energie i schimbri climatice

Energie din surse regene MW Capacitate suplimentar de producie de energie din surse
rabile regenerabile

Eficien energetic gospodrii Numrul de gospodrii cu o clasificare mai bun a


consumului de energie

kWh/an Scderea consumului primar anual de energie al cldirilor


publice

utilizatori Numr de utilizatori de energie suplimentari conectai la


reele inteligente

Reducerea gazelor cu efect echivalent tone de CO2 Scdere anual estimat a gazelor cu efect de ser
de ser

Infrastructuri sociale

ngrijirea copiilor i persoane Capacitatea infrastructurilor de ngrijire a copiilor sau de


educaia educaie care beneficiaz de sprijin

Sntate persoane Populaia acoperit de servicii de sntate mbuntite

Indicatori specifici pentru dezvoltarea urban

persoane Populaie care triete n zonele cu strategii de dezvoltare


urban integrate

metri ptrai Spaii deschise create sau reabilitate n zonele urbane

metri ptrai Cldiri publice sau comerciale construite sau renovate n


zonele urbane

uniti de locuine Locuine reabilitate n zonele urbane


20.12.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347/301

ANEXA II

TABEL DE CORESPONDEN

Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 Prezentul regulament

Articolul 1 Articolul 1

Articolul 2 Articolul 2

Articolul 3 Articolul 3

Articolul 4

Articolul 4 Articolul 5

Articolul 5 Articolul 5

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 6

Articolul 8 Articolul 7

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 9

Articolul 10 Articolul 10

Articolul 11

Articolul 11 Articolul 12

Articolul 12

Articolul 13

Articolul 14

Articolul 15

Articolul 16

Articolul 17

Articolul 18

Articolul 19

Articolul 20

Articolul 21

Articolul 22 Articolul 13

Articolul 14

Articolul 23 Articolul 15

Articolul 24 Articolul 16

Articolul 25 Articolul 17
L 347/302 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 20.12.2013

Declaraie comun a Parlamentului European i a Consiliului privind aplicarea articolului 6 din


Regulamentul FEDER, a articolului 15 din Regulamentul CTE i a articolului 4 din Regulamentul
privind Fondul de coeziune

Parlamentul European i Consiliul iau act de asigurrile oferite de Comisie legiuitorului Uniunii cum c
indicatorii comuni de realizare pentru Regulamentul FEDER, Regulamentul CTE i Regulamentul privind
Fondul de coeziune care urmeaz s fie inclui ntr-o anex la fiecare regulament n parte reprezint
rezultatul unui proces de pregtire ndelungat n care sunt implicai experi de evaluare att din partea
Comisiei, ct i din partea statelor membre i, n principiu, se presupune c acetia vor rmne stabili.