Sunteți pe pagina 1din 304

r" .

:
;;', ' J, .',

1I
, Or. III GOOI M ~lll n6
-
.

. 1, CAN O ANE L E
BISERICII ORTODOX E
I
I
i
.', ' . JNSOITE DE C O M EN TA R ll . ..

V OL. 11 P A R TEA J[

, , .,1 .. ,
A NOANELE SFINILOR pA R IN)"l I C A N O ANELE I N TR EGITOA REI

. I TRA D UCER E FA C UTA DE

Or. III COL n( POPOUl GI /1 Il O Il OVI II r. II:I


Pro fesor 1" AClltl emta h ol o gl c ti. d in i Pr- oto le r a u l n rtod o x ~ S. b e llC Il)
A ra d An..ll.ll u l

ARAD
'T i pog-r a f ia r'rte c e. z .err e.
198e,
.~
Ivllh op olie . t i ~ kk,ve i ~I Buco vineI I
t

~~ .,
....
<~ '"
-..1'" J
_. . " .

'fi
:. ~\~ ,
L

1.

'C a n o a n e le
S f i n il o r Prini.
{',/. I'O,VF.!. T,Q Y ArI!!N I/A T/!/ '!!.I'

I
I
r

",!li '"
- ~i l
. -. .

'" ~
, IJ
-."1 .
i ~
,dijj~' ,1';.;
,t'Jl";
, l"~
~ - ' '''J'.;
?~
~,. fi'

~ ~
Canoanele Fer'icitului lJ)ionisiu, Ar-
hiepiscopul . Alexa.ndrtel,
.C e nornrl 1.

Mi,aiscris, fiul meu prea credincios v l prea intelept,


Intneund In .care .cea s trebue a se lsa ajunarea in ziu a
Patilor ; anume .z ici c unii Irai zic c trebue -s - se fa-
, c a ceasta ctre .c nta tu l cocoilor; iar alii c s e .cad e
d e c u - s e a r : .c ,fratii din Roma, precum zic, a tea p t .
co co u l . , iar de-spre ceice sunt aici, ziceai c mai degrab.
Deci cauti a s e pune termen pr ecis, i ceas deplin m
.surat, care lucru est e i dificil, i greit: Cci de to i s e
va jm rtu r l s i la 'fe l cumc srbtoarea i veselia .trebue
.a ',s_e .incepe dup timpul Invierii [D qm nului no slru, sme-
nind.ip nJa .a ce l limp sufletele CU ajun ri. Dar prin
cele .ce mi-ai .s cris ai dov edit .toa rte .c orect i n e le q nd
.din ,eva n g he li tii dumnezeeti c nu se ved e nimic .p recis
le -d n l l 'n . p ri vi n a .ceasului, .cnd a .lnvia t. Cci evan-
'g lu~ li tii au scris .n 're Iuri diferite despre cei ce au venit
.la morm nt . n timpuri direi-ite, i ,Ioti a u zis c .au all at
pe Domnul nviat , " i trziu s m b ta " (28,,), precum zice
. M<Ileiu ; " i .de dimineata, fiind nc -ntu ne re c (2Q'I)' "
precum scrie .Ioa n ; ides de dimineq '(24,,), precum
Luca; , < i foarte de . d i m i n e a rsrind soarele" (,16,2),
'p retlum :Ma rcu. Dar cnd a nviat CU adev rat, -nici unul
nu ' spune lmurit; se ' m r t u ri s ete ns . c .in seara . s ru
betel, .ca re lumina .s pre cea dinti Jzi);a sptmnii,. p n
.ta . r s r i f u l js c a re lui , a cel ei , d i n t i, [ z i l e] a: s p tm n ji , .ceice
au venit ol . m o nn n t nu (au .ma i a fla t pe fil zcnd
acolo. ' i ' noi .zice m .c evangheli tii nic i-nu se deoebesc
i .nici -nu -se .con traz lc lntr e olalt; . c c i . de i se pa~~ ,~,!a
fi :.0 .dec se bl rei rn i c .In privin a -chestlunll { ridlcate], d ll'~ii,
~I o l i -s e lPolrives c .c 'in nQ'1ptea a ce e a a ' rs ri t lumina ''-0'""',,,,
1 .
4

lumii, Do mnul nostru , e i se d eoseb e sc [num ai) n privinta


ceasului, da r noi s ne s rguim a le potrivi pe ce le zise
cu pricepere i cu cred i n . Deci cel e zise de Mateiu sunt
aa : T rziu s mbta, c nd se lumin a de ziua n tia a
s p t m n ii , a venit Ma ria Magd alena i cea la lt Marie. '
ca s vad morrh ntul. i i at s 'a fcu t cutre mu r mare ;
c nge rul Domnului po go rndu-se din cer, venind a r os-
togolit pia tr a, i a st at de asupra ei. i n f i a re a lui
e ra ca fulgerul, i m br c m i n tea lui a i b ca z p a d a; i
de frica lui s 'au cutre mur at strj e rii i s'a u f cut ca mori ,
Iar nqeru l vorbind fem eilor le-a zis: Nu v te me i, voi,
c ci li u c pe Iisu s ce l r sti gn it c ut ai. Nu . es te aici.
c - s'a sc ulat, precum a z is [28,. _.1. Iar cuvntul ace-
s ta t rziu , unii adi c cre d c dup graiu l comun n-
sem neaz sea ra s m bet ei , ia r ceice n e le q mai in el ep
e te zic c nu este aceas ta , ci noapte a d nc, deoarece
tr ziu n s emn ea z dup o nt rz iere i dup un timp
lung ; iar c u m c zice [ c era 1 noapte, iar nu ' s ea r, a
a da us: ca re lumin a s pre cea dint i (zi] a s p t m nii .
i [femeile] au venit, da r nu cum zic ceila lti, ad uc nd
mir esm e, ci ca s vad mormntul , i au a fla t c se f
cus e cutremur i pe ngerul eznd pe pi at r , i a u ,
auzit del a e l : Nu este aici , s 'a sc ulat, As em en e a Ioan
zice: n cea din ti [zi] a sptm n i i Maria Ma gdalena
a venit de d i m i ne a la mormnt, fiind i nc ntunerec.
i a vz u t pa tra lu at de pe morm n t- (20,.), du p ef
deci , ea CI venit nc ntu nerec fi ind . Iar Luca zice : i
s m bt s 'a u odihnit dup lege . Ia r n ntia [zi] a s p
t m nii de s de d i m i ne a au venit la mormnt, adu c nd.
miresmele cele ce g t iser ; i au a flat piat ra rs t u rna t
de pe morm nt (23'26 ' 2 4 '1'-' )' Acel des de d i mi nea
poa te c n s emn e a z zorile ce se ives c mai na inte de
di mi nea n [ziua] nti din s p t m n, cci tre cus e dej a
d e s vr it m p reu n cu no a pte a s m b t a n trqaq i s'a'
nce put a lt zi cnd ' au ve ni t ele ' a du c nd vm ir es m ele i
mi t urile; de und e es te evident c nvi a se cu '. mul! mai.
nai nte. Acestuia urm e a z i Marcu, zicn d: A u c um p
ra t miresme ca s m e a rg s - I un g ; i 'foarte de dlrnl -
n e a n cea dinti [zi) a sp tmn ii au ven it la mor-
5

mnt r srind soarele (16,t _ .); deci i ace sta zice foa rte
de diminea , ceeace este asemene a cu de s de dimi-
n e a , i a a da us r s r i n d soare le . Es te evide nt c
pornirea i calea lor des de diminea ta i foarte de di -
min ea s'a inceput; au int rziat . n s pe cale, i la
morm nt au pet re cut pn la r sritul soa re lui; i z ice
i atunci t n rul cel in vestminte albe [le-a z is]
a ces tor a: "S'a scula t, nu este aici . De ci aa fiind ace-
stea , de scoperim ce lor ce cer ce teaz cu d eam nu n t u l n
care ceas, sau i In care . j u m t a t e de ceas, "a u p tri me
de ceas, s e cuvine a 'Incepe bucu ri a pentru Invierea d in
mori a Domnului nostru, deci pe ceice se pre a gr be sc ,
i deja pela miezul [to p ii se I a s [d e a juna re ], ca pe
l en ei i n einfrn ai li dojenim , ca pe unii ca ri cu pu i n
mai nainte [de int ] Intrerup calea , cc i zice un n el ept :
Nu es te lucru mic In via , chia r ' d a c p u i n u l lip se t e;
ia r . pe ceice s e mai nfrne a z i r abd mai mult, i
rabd pn la a patra straj , la care i ce lor ce c l
tor e au pe mare s'a a r t a t Mntuitoru l nostru umbl nd
pe mare, i primim ca pe ni t e vite ji i ' iubit ori de os-
teneal . Dar s nu prea os ndi m nici pe a ceia, cari a u
ncet at ntr e timp s au fiindc au fost n demn ai, sa u
fiindc nu a u putut; deoarece nici cele ease zile ele aju-
nare nu le rabd to i n a cela i ase menea fel; ci unii
p ersev erea zpetre cndu -le n em ncai chia r pe toate; al ii
do u , alii tre i, alii patru , iar alii nici una ; iar celorce
s'au trudit foa rte ntru prelungirea (zilelor de a juna re),
i nc t au obosit i num ai c nu s 'a u is tov it, li s e d in-
voire ' pentru gustare mai grabni c ; iar dac unii, car i nu
num ai c nu a u persev erat, dar nici nu au aju na t, sau
chiar dest ndu - s e In ce le patru (zile) tr e cut e, a poi aj un-
g nd la cele d ou ' din u rm , ' i numai pe aces tea le-au
pet recut (ajun n d), vineri i s m b t , i cred c fac vre un
lucru mare i st rlucit da c . s t r u es c p n s eara, eu so -
c otesc c . ac eti a nu au rbdat aceeai n evcin ca aceia,
cari mai multe ' zile s'au infrnat. i le-am s cris a cestea ,
precum cuge t, s f t u i n d in privina .aces to ra,
(6 6 ap. ; .8 9 trul .).
- Acest cano n, mp r eun C1I cele trei u r m t o a re, a l c lu e sc
6

scriso are a lui Dloni slu adresat lui Vasilld, ' eplscopul din Penti "
paie (in Libia), ca rele 1 a rugaI' pe Dlon lslu. s -i lmureasc unele
chestiuni, de spre cari tratea z acea scrisoare.. Canonulpre'ienf
( 1) al lui Dionlsiu servete de ba z pentru canonul-as al slno-
dului trulan, care se l murete mai detaliat prin' acest canon, al
lui Dionl slu ' ).

C a n o n u l 2.
lat' n privinta femeilor, cari au cur tirea lunar .
dac s e cuvine , aflndu-se ele aa , s intre in casa ' lui
Dum nezeu, socotesc c i a ntreba este de prisos. , de-
oarece cred c nici e le, fiind ' credincioase ' i cucernice
n'ar n dr zni, al ndu-se aa, sau s s e apropiede masa
cea s f n t , s a u s s e ating de trupul ] de , s ngele lui
Hris tos ; c ci nici ceeace avea cu rgerea ' [sngelui) d e
doispreze ce ani nu s'a atins d e EI s pr e vindecare, ci
numa i de poalele lui; dar e ste lucru neprihnit a se ruga.
oric um ar fi cine va, i a-i a duce aminte de st p nul ,
oricum s' a r afl a, i a s e ruga spre a do b ndi a jutor; ia r
1) In Corm cia ia [l, 2 59) can o nu l preze nt se g s e te fr numerota ie i
este tra d us n for m a brev le t din Sinopsa canon. ( S int . A l . I V, 3,93 )..
u aceea i Co rmc taia dup ecedt ca nari urrrlead . d rept canonul 1 Urm.
toa re le : nPe es cri p lium a aceluia s r. P rint e ' in pri vi n li' a ce lor a , cari fiin d
a fu r f sl i , i e jung n d n p ericol de moart e au fo st c umtn e cai i 'a poi s'au
fcu t s n t o i : Ce lc e a fo s t su b e pltl mt e, i p-dn u r m a re o prit ' dela e f';
i m p rt ani e, i a poi s'a b of n vlt i a f ost desegat d e e p itimle i i s'a
da t af. m p r t a n l e d in ca uz c a Io at amenin at .d e m oa rt e, dac s e'
face s n t os s nu se ma i ' o pre asc d in n ou del a ,af, m p r t e a nl e , dl.c'
ntre tim p n' a m ai pc tu it Dac n s nu . do: e d e t e c ' 1'1 ' 0 Indreptat,
d up ce s 'o fcut. snto s, i d u pce 0."10st a dm6rii at" ta . s m er en ie i . si
se spele d e p cat e pr in post. i [pe n tr u viitor ] s s e fer ea sc (d e p c a te ] ..
dar t otut n u vr ea s ascu lte , ci se mpot rivet e, .a c es ra s s e a fu riseasc
, din n o u II [toc u I citat) D u p ob aer v Jlia re d actorului tradu cerii ruaes tl f
cu l de pe c omente t or ll b iza n ti n i (JlI .12 l ac es t ca n o n est e lei tult .d in a .
1 do u n s cri s o are a l ui Dio n is iu a d re s at e pis copului Ca no n" s u din Liber-
de po enlte n tla ed , Catione rn ep . H er mapolit anum (ce G ~ Cave, S cr1ptoru m
ecc les. h isto ria Ilterari a. Ge n eva e, 1 7 0 5 ., p. 83 ). E u se vi u n a s a Ist ori e
bia erlc ea a c (V I' 46) m enio nea z a c e a st lucr are a lui Dl ontslu, dar Ier o .
n im , in a s a D e viri a illu strib ue, ca p . 59 (e d , Bernoull, F relbu rg , 1 8 9 5 ,
p. 8 3) n u vo rbe te nimi c des pre a ceasta, ci c ite a z numai canon de po-
elf itm Ua , p r ec u m 'ii a lte ep is tol e al e l ui Dioniaiu de poeni tent ia
7

c~I<;~ nu ~s..!e,.Sll. totul . curat i 9\\ 5\uflet~,\ ~i ~ cu truput


se;v.a QP.fi de 'il se apropia de cele sinte.' i de .sfintele
sfinilor,
(4i1 Laod .: 6;7 Timot. Alex.),
- Se vorbete. despre femeile. cari au obinuit a scurgere
de"snge IUMr. i canonul prezent le interzice inlrarea in bi-
ser. ic.. pn
- . .. cnd
. ' se. gsesc in aceast ". . stare. i cu ajl mai vr-
t03 le
. . .' . - .interzice sf. m p r t a n ie pnce nu vor li deplin curate
., .. - '-~ -
cu trupul. Noi nu am tradus cuvntul oedron, deoarece acesta
nu are numai senzul de scurgerea h.iriar a sngelui (~ T(V V i flJ1?v {/}v
ti ua'i;, s auquinls meustrui luxus), ci dup interpretarea fui Zona ra
dela. acest canon, acest cuvnf este luat din viaa e vreiasc. i
adic evreicele. cnd aveau curirea lunar a snqelul, stteau
singure i nu comunicau cu nimeni, pn ce nu treceau apte zile
i de aici deri v cuvntul iv <JJfdJp,!" ~a r el e ara t c femeII....
cari se g s es c in aceast stare, se separ , de ceilalti in pri -
vinIl locului unde ede au ( d or" f ij, lJp a<;;) fiind necurat e (,k
c.h'f8 qp-ro: u ;-)J

Canonul 3 .
Iar ce ice sunt independeni i c s torll trebu e s -i
fi!l lo ru.l judectori ; fiindc au auzit p e Pavel. carele
scrie c este lucru cuviincios a se dep rta Ia un timp
unul 9~ a ltu l prin consimm nt, pentru ca s s t r u ia sc
in ru g ciune, i a poi s s e a p rop ie (1 Cor . 7,. ).
(1 3 trul.: 3,4,25 Carta g.; 5, 13 Timot. Alex.).
- n privi na dispozitiei din acest canon. Dionisiu se refe-
r la Ap. Pav el. pentru ca solul i sola s se r elin prin cons ens
(i x n u!,,!,," vQu) pe timpul de rug ciune dela impreunarea sex ua l ;
dac nu ar lace aceasta, contiina lor s le fie j ud ec t or .

Canonul 4 .
Ia r ce lo rce li s e n t m p l scurgeri noaptea f r d e
voi e , a c e ti a in c s urmeze propriei lor contiine ; i
s se cerce teze pe sine ori d e ali indoial pentru a c e a -
t) S in t. AI. IV . 7 .
.8

s ta, ori nu ; c ci int ocm ai ca i la m nc ri , zice [aposto- .


luI]: celce se ndoiete 'ori de s mnn ce, esteosndit
[Rorn ., 14, se); a sHel i n privina aceas ta tot celce se
apropie de Dumnezeu s lie cu bun con tii n i s
ap recieze dup propia sa convingere. Aceste i ntreb ri
ni le-ai pus tu nou , d ndu-ne .cins le (ia r nu fiind c nuvl e
cunoti), pentruca p rin ace ast a s ne predi spuni a . fi de
a ce e a i prere, precum i s untem, i de acord cu tine.
Iar e u, nu ca nv to r , ci cu to a t simplicitatea, precum
s e cuvine cnd vorbim ntre ' olalt , i -am e xpus prerea
n chip nep rti ni tor , asupra crei a tu, liul meu cel prea-
n elept , s judeci , i s - mi 's crii in privinta a ces tora , da-
c ceva ti se pa re drept s au mai bun, s au d a c eti de
p rerea s fi e a a . .M rog , iubitu l meu tlu, s fii s n
tos, s lujind in pace Domnului.
, ( 1 Aran as ie c. M. ; 12 Ttmot, Alex.),
- Sub scurgerea f r de voie din cursul noplt, despre
ca re vorb e t e ca nonul prezent se intele ge scurgerea s m n ei.
('''''Pli a , os). In ca non ul 1 al lui Atanasie cel Mare , numit altcum
scr isoarea lui c tr Amun , se num ete ~U fTtx ~ fx x.m a c, (nafurali s
e xcre tlo), i aco lo se vorb ete mai delaila 1 despre a cea sta . Cu
ac e st ea s se comp are: Zo nara A 6r o,"lrp 0:;' TOU:;" T?V f'Ul1()t~1J T ~ -:;- rOll~ ;
i ilf}()1V p!a:;p a ~ro vp.i VOU7 1 ) . i tol a s ~i rspu nsul al IO -lea ca ..
no nlc al lu i Valsamon,").
Partea a doua din ac es t canon es te partea final din epi-
s tola lui Dionisiu a dre sat c t r e episcopul Vasilid.

I} S in t lu . IV , Sg 8 elco
2) S int. AI. IV , 4 55. V ez i i Harm enop.. E pil, can. se t, 5, tit 2
(L eunclav. 1. 5 1).
, 1

C a noa ne le Sf n t ulu i Gr igorie, f c


""'t o r u l d e m in u ni,Ar h iepiscopul
Neoce za re ie i.
C an o nul i.
Nu mncrile ne n greune a z p e n oi, s fintit e p ap,
da c ce i ro bi i au mncat celece le-au pus n aintea lor
cerce -I. st pne au pe ei;" m ai. al es fiin d c to]i sun t de
p rere a c barba rii, ca ri au n v lit np r t ii e noa s tre,
n'au jertfit idolilor. [ar Apostolul z ice: M n c ri le [s unII
pentru pntece, i pntece le pent ru m n c ri; da r Dum nezeu
le va d es fi ina i pe ace la i pe a ces tea [1 Cor. 6 '13]'
Da r i Mntuitorul, car ele c u r e te toat e m n cril e , z ice :
"Nu cel e ce intr [n g u r] s p u r c pe o m, ci ce le ce ies .
IMat. 15 ,,,1 . Iar n pr ivint a ne cins tirii femeilor rob ite,
batjo corind u- s e de barba ri n tru p uril e lor , [a ce stea s
nu se os nde asc toa te la fel]. Ci da c viat a vre unei a i
mai nainte e ra prih nit , mergnd dup ochii celor des-
fr na i, precum s'a s cris, e ste evid en t c deprind er e a de
desfrnare se presupune i n timpul s claviei i u nele
ca a cestea nu trebu e s s e m prte a s c p re a u o r de
ru g ci uni. Dar d a c vreun a vieluind n d e p li n ca slitate
i mai n ainte a do vedit via c ura t i a far de orice ,
b nui al , i acum d e sil i din nevoi e a c z u t n o car ,
[in pr ivint a a ces teia ] a vem pilda din ' Deuterono miu des-
pre fecio ara, p e ca re un om a g s i t- o n c mp, i sl luin-
du -o, s ' a culcat cu d nsa: Tine rei, zice [SI. Sc r i p t u r ] ,
s nu-l fa cei nimic, c ci nil es te pcat d e moarte in
a cea fecioa r, c precum s 'ar s cu la omul a s upra aproa -
pelui s u i ar omor s ufletul lui, a a e s te lucrul aces ta;
a ' s triga t "fecioara , d ar n' a fost cine s - i ajute [V. Mols i,
2 2'9. -'7 )." A a este i aceas ta.
(6~, 6 7 a p .; 11 s in. I .e c.; 27 sin . IV ec.: 4,5 Ancira ; 14 Pe-
t ru Ale x.: 49 Vasile c. M.).
,....
10

Canonul 2 .
Groaznic e ste l c o mia , i nu se po t cita intr' o s eri-
soa re dumn e zeetil e Scripturi, n cari se SPU!Ul ' c ' est e
groza v i nfricoat nu n umai tlh ria, d i n g em~ tfl '
lco m i a i atinge rea de ce le ' strin e pentru a qon ist rea
urt ; ' i o rice de ac e st fe l e ste l ep d at de la biseri ca lui
Dumnezeu. Ia r cei ce n timp de prigoan ntr u a t ta
s us pin i a t tea pln geri, indr snes c s cread .c tim-
pul a d uc to r de t oat pierzare a este pen tru ei timp de
cr lig, ace tia sunt o~m e n ~ I!ecil]~titQ\:i.- de _Dumnez eu i
ura t' de D umnezeu, I car t Intrec orice ra uta te . D reg!
acee a s 'a h otrt ca toi a ce tia s se la pede ca nu
cumva s vi n ur gia pe st e tot po po ru l, i maiinl l u pe ste
ns u i nti s t t tori i, cari nu ce rce te az [aceste lucr uri];
cc i u r tem, precum z ice Sc riptura : n u vei . pierde cu ,'J"
cel neleqlu it pe ce l drept [1. Moisi, 18 ".]; cci z ice [Sf.
S c r i p t u r ): d es f r u l i l co m i a sunt ce le prin cari vine
urg ia lui Du mnezeu p este fiii pier zrii [Col. 3,.]; deci mi
v fa ce ti mp reun p rta i ai lor; c ali f091 oarec nd
ntune rec, iar acum l u m i n ntru Domnul ; ca fiii luminei
s umblati (c ci r od ul luminei es te ntru toa t b LJ pi'it1\!eil,
i d re pta tea , i a de v rul ), ce r cnd ce este !,>,in E! p ! cut
Dom nului i nu fiti prta i lucru rilor ce lor fr1f de f9i! di\
11

ale ' intunerecului, ci mai v r tos mustrai-le. chiar, cci


'1., . cele c u te. In ascuns de dnii, ruinos este chiar a le
spune; i''Ioate de lumin vdindu-se se arat" [Etes.,
5' 0-1.] ' Unele ca ' acestea le zice Apostolul. Jar unii; cari '
au fost p edepsii pentru lcomia .lor din timp de pac e .
dac chiar In timp de urgie iari se vor indrepta s pre
lcomie, ct i g n d din sngele i din pi eirea unor o a-
meni, cari au fost alung ai, s au robli, s a u uci i , ce tre-
bue s s e a t e p t e a ltce va [dela a cest lucru], dect c
ceice p racti c lcomia n grmdesc urgie att asupra lor,
c t i asupra poporului intreg ?
(5. Cartag,; 1<1 Vasile c. M.; 6 Grig. Nis.).

Canonul 3.
Au nu iat Ahar fiul lui Za ra cu gre al a gre i!
[lund] din cel e aduse [lui Dumnezeu]. i peste toat
adunarea ' lui Israil s 'a fcut urgi a? i a cesta s ing ur a
p ctuit, dai' oare singur a murit ntru p catul s u? ' i
nou ni se cuvine in aces t timp ' s consi derm ana t em
, totul ce nu este al nostru , ci s t r i n c ti g . Cci i acel
Aha l' a luat d in prad; a cet i a acum tot din prad ; d ar
ac ela [a luati cele d ela vrjma i; ' iar a cetia, ac um, del a
frati, c tigndu -i c tig de piei re.
(7 2 ap .: 10 sin. 1-11; 61 V.sUc c. M.; 6,8 Grig. Ni~ . ) .

Canonul 4.
i nim eni s nu se amgeasc pe s ine , nici ca i
cum ar fi g si!; cci nici celui ce gs et e [ceva] nu se
cuvine a ctiga ; cci Deutoronomiul zice: S nu treci
cu vederea vznd vi e l u l frat elui t u s a u oaia rtcincl
pe cal e; ntorcndu-te s le ntorci la fratele 1u. Iar
d ac fratele tu nu este a pr oa pe de tine , nici nu -l c u n o ti ,
le vei . aduna pe ele i vor fi 'cu tine p n ce le-ar c uta
fratele tu i le vei da lui; a a vei face cu asini1I~~lui.
i aa vei face cu haina lui, i a a vei face cu tot ce eace
a pierdut frat ele t u, Cll orice a pierdut el, i tu le-ai
aflat IV Moisi, : 22" ~al. A a s pline DeutoronomiuI. Iar
in Exod [se spune] c nu numai ale fratelui de le-ar
12

g as I cineva , ci i al e vrjm a ulu i. ntorcndu-te , z ice,


le vei ntoa rce la cas a s t p n u l u i lor [II Mois i, 23,,].
Iar d a c nu e ste ng d u i t a c tig a da c fratel e, sau
vr j mau l, n .vreme de pa ce a r lenevi i s'a r d es f t a,
nein g rijndu-se de a le sa le, cu ct ma i putin c nd es te
in nenorocire, i fuge d e v r j ma i , i silit . I i p r s e te
a le sale?
( 6. Grigorle Nis.),

Ca n onul 5.
Da r mul ti s e a mgesc pe s ine i n n d n locul lu-
cr urilor lor pierd ute pe. ce le s t r i ne ce au gs it; cci
d a c Vor adii i Go tii a u tr at at cu ei ca v r rna i , a poi
e i se la c a ltora Vora di i Goli. Deci a m trimi s la voi pe
frat el e i mpr e un b trnul Eufrosiu pentru aces tea , ca
s de a i acolo as emenea fel de pr oce dare d up ce l de
a ici, i ale cro r ac uze se cuvine a se pr imi, i ca ri tr e-
bu e s se opre as c d ela r u g ciuni.
(74 ap .; 6 sin.. II ecum .; 2,3 Grlg. Neo cez.).

Canonul 6.
Ni s'a vesti t n s no u c n ta ra voa s t r se fa ce
u n lucru de necrezut, ' ne g r ei t de' n e credin ci o i, i de
n el e giu i i , i de ceice nu cu nos c nici num el e lui Dumn e-
z eu; c a d ic unii la atta cruzime i neomenie au a juns ,
nct r ein cu si la pe unii dintre sclavii s c pa i [del a
barbari ]. Trimite i pe c iv a prin a r , . ca s n u c a d
f ulgere pe ste ceice fac u nel e ca acest ea.
( 8 5 Iru '.; 3 Ga n g; 64 Carlag.).

Canonul. 7 .
Deci cei ce s'a u numrat nt re barbari , i s 'a u dus
cu ei n robie, uitnd c au . fo st [ od a t ] din Pont i cre
fini, i s 'a u . s l b ti ci t intr'a tta in ct ucid chia r pe cei de
un neam cu d n ii sau cu lemn, sa u prin lsuq r uma re ,
i a r at barbarilo r, ca ri nu ti a u , c i le sau c asele, ace -
,
13

tia trebue s se opreasc i d ela a scultare, pa nace ad u-


n nduse sfinii, i Duhul Sfnt inaintea lor, a r hot r cev a
" de ob te n privina lor.
(9 Aneira; 11,13 Va s ile r. M.; 5 Grig. Nis.).

Canonul 8.
Iar pe ceice au
ndr znit s nv lea sc asupra ca-
s elor strine, da c ,
acu zati iirid , s'a r dov edi , s nu-i
nvredniceti nici de a sc ultare"; iar d ac sinquri ar m 1'-
turisi i vor da napoi [ceeace au luai], s se pro tea r -
n n r ndul celorce se conv ertesc. . .
(61 Vasile o, M.; 2'Grig. Ne o cez. : fi Grig. Nis.) .

Canonul 9.
Iar ceice n c mp a u g s i t , ceva , s a li n casele lor
din ce au lsat barbarii , d a c s e vor do vedi, fiind acu-
za ti, de a semenea s fie ntre ceice se prot e rn: iar d a c
vo r mrturisi sin guri, i vor da inapoi, s -i nvrednic e ti
i de . rugciune.
(61 Va sile c. M; 2,5,8 Grig. Neoeez.; 6 Gr ig . Nis.).

Canonul 10.
Iar ceice ndeplinesc porunca , trebu e s o ndepli-
n e as c a farde ori ce c tig urt , nici s nu cear r s
pl at d e denunt, sau de salvare, sau de " g si re , s au ori
cu ce num e le num esc pe aces tea.
(4,5 G rigo rle Neoc ez ; 6 G rlqo rle Nis.) .

C a n o n u l 11.
Pl n ger ea e ste af ar de u a case i de ru qacume,
unde s t nd celce a p ctuit, trebue s s e roa ge cre din-
cio i lor celor ce intr ca s se roage p entru el. Ascu l-
farea este n l u n t r u de ua din tind , "und e tre bue s
s tea celce a p ctuit p n la ca te hume n i, i de aco lo s
ia s ; c auz ind , zice [Va sile cel mare] , S cri pturile i i n v -
11

[ tura, s se s coat afar. i s nu .s e . nvred nicea a c


(l~ r~~~ciu!1e; ia~ ~ro~lernerea este '':? . .riIlJ.lru ,~e aia
. bisericii stand. sa lasa cu catehumenii: I sfarea .unpre-
un ca s stea .lrn p re u n .cu credincioii i s .nu ias
cu catehumenii; cea mai de pe urm este mprtirea
cu sfintele taine.
( I l sin. I ec.: 4,8.9 Aneira; 22, 56,75.81,8 3 Vasile c, M.l.
- Am spus (val. 1, partea 1. pag. 51) c acest canon este
un ad aos de mai trziu 'la epistola lui GrJgorie din Neocezarel
care fo rme a z primele 10 canaane. dar . care canon in cursul
ti mpului in toate -cole clunile canonice .; >fost considerat drept
par le compon ent a aceleiaiepistole. ') Deasemenea' am spus
c acest canon (1.1) s'a alctuit .din dispozitia cu . a ce l a cuprins
a lui Vasil e ce l Mare , i in sp eeial din canonul 75 al lui Vasile .
cel Mare . Des pre Ireptel e de peniten se vorbete detaliat in
2'wo'(.Jt :: rwv ;l{ Qv aw LJ v , ca re s 'a tip rit n Sintagma Atenlan (IV.
405) i ai ci aceasta se g sele tot sub numele lui Vasile cel 'Mar e .
To t in lelul aceslase gsete i in Cormcrala (cap. 23), 'unde
intocma i ca i in acest canon se menioneaz -patru -tr epte .de
pe n i te n : plngere, ascultare, proternere i slarea m p r e u n s -)
- In p ri vi n a dlspozllel din aces t canon s'a spus ct a trebuit
la come nla r ul canonului Il a l primului slnod ecumeni c ! i pen-
tru ca a cela s s e po at ne l e q e ct mai bine trebue s se vad
i iconografia de acolo (val. 1, ,pa rtea ,II. pag. 59).

1) nve d i 'n M lg ne avem o n atitia h is to rico ~ lltererfa .Ia .s crter lle


Jui Gri g ocie din .Neo ce zare ia i n a ceast a .s"e'sp.9Jie (s ub IV) c d cmini-
e an ul A I Noe l (t 1 71 4) a cuta i a dovedeaecfdeap re aces t canon c
v

la tot cazul trebue .c o n al dera t dr ept p arte l n d lv la lb l l -c di n epistola canonic


meni onat a lui Grlgorte di n Neoc ez a rela, baa ndu- ee n p rivi n a acea sta
a s up m i m p re j ur rii c G ri gor ie mentlonee e tre pt ele de peniten .In c a.
noanele s al e 7, 8 i 9. O ra torlanul 10h. Morlnus (t 1 6 59)8 d at la ivea!,~~'it::
o pin ia co rect a supra o rigl n,ii acestui canon. i aceast op inie s 'a ! p fl::~'."'("
m it di n pa rtea tiinei. Ve zi n ota ' 6 3 d eja pa g. 29 voi. 1 part ea r din ~
l u cra rea p reze n t .
t) Ed. cit. 1, 2 5 1,

....
Canoane'le fericitului Petru, Arhie-
'p isc o p ul Alexandriei i marti rul.
Canonul 1.
Deoarece s'au ajuns acum a patra -o r P a t i l en per-
secutie , a fost destul p entru ceice au fost urmrii i n -
t emniai, i au rbdat chinuri cumplite i bti de nesu-
ferit, i alte multe nevoi grele, i dup aceea s'au pre-
dat-din cauza neputinei trupului, dac ' [a c e ti a ] la n-
ce put' nu au fost reprimii din cauza cderii mari , c reia
s 'au 's upus , totui deoarece -ei mult s'au nevoit ' i mult
timp s'au luptat m p ot ri v (c nude voie au venlt ei la
acea sta, ci pred ndu-se din cauza neputinei trupului,
fiindc i ranele lui Iisus s e arat .pe trupurile -Ior , i
ac uma a u al treilea an d e plngere) s li se dea lor
peniten,spreaducereaamintedespre n toarcere, alte
patruzeci de zile, pe cari d ei le-a ajunat Domnul i
M\ltullorulnostru Iisus Hristos dup ce s'a botezat,
totui a 'fos t ispitit de diavolul, astfe l i dnii, exercitn- .
du-se 'mai mult n timpul acelora , i detept ndu-se mai
tare, de aci nainte vor pri ve ghi a in rugciuni me ditnd
asupra ceeace a zis Domnul c t r e celce-I ispi tea pe el
s i 's e nc hine: Mergi napoia mea Satano; c scris
es te: Domnului Dumnezeului tu ' s te nchini , i lui sin -
gur s-i s lujeti [Mat. 4 "01. .
Canonul 2 .
Iar celorce numai dupce au fost n tem n i a i, i ali
rbdat asupririle i infeciile din temni, ca n strm-
toare, iar apoi fiind robii neluptnd cu chinurile, dup
mult lip s de putere, i d u p oarecare .orbire .s 'a u n-
rnt, - di va ajunge un a n ctre celalalt timp; fiindc
i -e l cu totul s 'a u dat pe sine-i spre ali asuprii pen-
16

tru nu mele lui Hri s tos, d ei a li i primit n te mni de la


frat i mare m n g i er e , pe ntru care a u s r s pl t e a s c .
inmultit d ac dor es c a se elib era de r obia prea amar '
a diavo lului, a duc n d u-i prea bine a minte de ce lce zice:
D uhul Domnului pes te mine , pe ntru carele m'a -uns, m'a
trimis spre a propovedui sra ci lor, a . binevesti robi lor
ie rta re , i orbilor vedere, a slobozi pe cei n r n l ntru
uu rare, a propovedui an ul cel prim it al Dom nului i zi-
\
ua r s pl ti r ii [Isaia , 61,, _ .; Luca 4" 8-" )'
(62 ap.; 10 sin. 1 ec.: 1,2,3,9,1 2 Aneira; 73,8 1 Vasile c. M.;
2 .5 Grig. Nis.).

Ca n o n u l 3 .
Iar celorce chi ar nimic nu au pti mi t ce va de aces t
fe l, i nici nu a u ar ta t ro d de cred i n , ci s ing uri a u -
alergat la r u tate, i s'au pr edat de la it a t e, i de fri c ,
ia r a cum au venit la p oc in , de lips i potrivit este
a li se pune inai nfe parabola s moc hinului celui neroditor,
pre cum z ice Domnul: Avea oarecine un s mochin sdi t
n via lui, i a veni t c u t n d rod n el, i n'a gsit .
Atunci zise c t re vier, i at trei ' a ni de c nd vin c ut nd
rod in smochinul aces ta i nu gses c, taie-I, p entr u c i :J'

p m n t u l l face nefolosito r. Iar el rspunznd , zice lui:


Doa mne , la s -I i a n ul acesta , pn - l voi s p a imp rejur
i voi pune q unoiu, i poat e va face ro d? iar d a c nu ,
I v ei" t i a la a nul ce l viitor . [Luca 13 '._ 91; pe ca r e
[ p arab o l] lu ndu -o ei na intea oc hilor, i a r t nd ro d
vredni c d e poc i n n cursu l unui timp indelun ga t de
p o c i n [ , vor avea mai mult folos .
(6 2 a p. : 6 ,9 Aneira; 2 Grigorie Nis.)

Canonu l 4 .
Iar celor, in privinta c r o ra ' nu e s te nici o n d ej d e
i s un t n epo c ii , c ti g nd u-i pie le de Eliop neschim-
ba t, i rnpestr i r i de pan ter, li se va zice celece (s 'a u
zis] ce luilalt s mochin: S nu se ma i fac din tine rod
n veci, i -se usc . smochinul nda t (Mat. 21 " . ). Se pli-
nete n s asup ra lor i ce le zis e de ,' Ecle sias tul: Ce .
17

este strm b, nu se va pu tea indre pta , i ce lipsete nil


s e va put ea numra [Ecl: 1"5 1; c d e nu se va indrep ta
mai inainte ce l s trmb, es te cu ne pu tin s s e impodo -
, b e a s c ,' i de s e va 'implini mai inti lipsa , es te cu lI e-
pu t i n aise num ra aceasta. D rep t aceea i la sfr i t
li se va .i nt m p la lor ce le zise de Is aia Prorocul: i
vor vedea deci, zice, m dulrile oamen ilor, cari s'a u le - ..
'

p d at de mine ; c vie rme le lor nu va muri, i focul lor


\ nu se va s tinge, i vor fi spre vedere la tot trupul
[Is aia, 66 ; ]. Fii n dc i precum mai inainte s 'a zis de
d ns ul: iar cei n ed repi , ca marea nv io ra t , aa se vor
turbura, i nu vo r. putea s se odih n ea s c ; i ce i nele -
giuiti nu se vor put e a bu cura, a zis D um neze u" [ls ala ,
5 7 ,20 _21]. '''h.. __ .

(62 ap.: 10 s in. I ec.; 9 An cfr a: 2 Grigorie Nls.: 84, 8 5


Vasile c, M.),'

Canonul 5.
Iar n p rivin a celorce s'au pref cut ca David, ca re
s'a f cut epileptic, ca s nu m oa r, cci n'a fos t epil ept ic,
' i, ca ri nu au isclit simplu cele d e l e p d at, ci dup mu lt
s t r rn tor a re i-a u b tut joc de vicleniile vr jma ilor ca
nit e copii cu minti i in elep i ntre cop iii f r de , in e
lepciune , i sau ca i cum au tr e cut p ri n a ltare, sa u ca
i cum a u sc ris cu mna , sa u ca i cum au pus p g ni
in locul lor (deoarece, p recum ' am auzit, unii di ntre ceice
au mrturi sit au dat ierta re uno ra din tre aceia , c ci mai
ale s cu mult evlavie au ev itat Ca ins u i cu m inile lor
s fac focul i s tmieze pe demonii necurai), i
i deo a rece prin ignoran a rni a s a s cun s -c ei au f c ut
l, acea s l nebunie, totui li se va mai da acestora un timp
;~ de a se luni pentru converlirea la po cin ; ast fe l' i ei
1 ma i mult vor avea folos , cuget nd nein cetat la ce le spu-
f:
s e de Prooroc, i ca ri zic: Prunc s 'a n s cut n o u , fiu,
, i s 'a dat uou , .a crui st p n i re peste u mr u l lui
i i numele lui s e ch i am Inge r ' de ma re sfat [ls aia,
.r
~
9;. ]:, carele precum. ti i' lna easa lun a z m ls lir i i ce
! luilalt prunc, carele . mai ' inainte a prop ov eduit inaintea
2
18

fe e i i e ir ii lui pocin ta sp re ierta rea pcate lor, s'a z


mis lit i e l ns ui ca s p ropove d u ias c p o c i n a . Cci
noi i a uzim pe amndoi propoveduind mai. nti nu nu -
mai despre poc in , ci i d espre ' m p r ia ceri ur ilor,
ca re, precum am n v a t, n l unt rul nostru este; [Luca,
17' 21 J, c aproape de noi es te cu vntul, pe care-I cre-
dem n g ura n o a s tr i n inima noastr; pentru care i
ei a du c n d u- i a minte se vor n v a a mr t uri s i cu gur a
lor pe Dom nu l lis us, crez nd n inima lor: c Dumnezeu
1-<1 s cula t pe el elin mort i; pe cari auzi nd u-le c cu inima
se cr ede s pre drep ta te, iar cu g ura' s m rt u ris e t e spre
mn tuire IRam. 10,.1 ,
(62 a p .: 1,6 Andra ; 7 Petr u Ale x.: 20rig. Nis.) .

Canonul 6.
Ia r in privi nta celorce au pus scla vicretini [s jer t-
fe a s c idolilo r] in locul lor , i sc lav ii, ca un ii cari sunt
s ub s tp nire , i s unt n tr'u n fel oa recare n tem n i a i de
s t p u i i ingroz lldu -se , de ' a ce ti a i de frica lor au
ven it i a u alunecat la aceas ta, - ac eia ntr'un a n vor
ar ta faptele poc in ii, . n v n d u - s e pen tr u viitor s . fac
voia lui Dum nezeu , i s s e team de el ca ro bi a i lui
Hris tos , ma i a les a uz ind c fiecare, dac va face ceva
bine, a ceas ta va lua dela Domnul, fie 'rob, ori s lobod "
(E fes; 6,. ). '
(62 a p., 3 Anelra ; 3 Grigorie Nls.)..
" ''l-.. ,.,.,

Canonul 7. '
Ia r ce i libe ri [ ad ic , st p n it acelor sclavi" cari au
fos t s iliti s jerHeasc id olilor] trei ani ' s e : vor cerc eta
intr u po cin, ca unii cari s 'a u f I rn iti i ,i .au s ilit pe
ceice s unt mpre u n sclavi s j ertfea s c [idolil or] , fii n dc
IIU a u a sculta t pe Apos tol ul, ' carele vo ie te " ca st p ni i
s fa c a ceea i ce fac scla vii, l s n d a me n i n rile; ti i n d,
zice (Apos tolul] c Domn ul din ceruri i - a lllostru i a l
lor este [Efes., 6, . ]. Ia r d a c to i av em un dornn .vcarele
ll U ca u t la fal , " c ti i toate i intr u lai esle Hris tos ,
19
,
i ntre ba'rbari i ntre Scii. . i ntre scl avi i ntre
slobozi [Col. , 3'11]' deci sunt datori a refl e cta a supra
ce lor ce le-au fcut, voind a - i mntui s uflete le lor ce ice
pe sclavii, cari sunt laolalt , i-au atra s la idol atrie, c ari
i ei puteau scpa, dac li s 'ar fi dat lor drept ate i
. i ce este potrivit 'p re cum zice ia ri Apos tolul [Col., '1, ,II
(62 ap. : 1, .6 Aneira ; 5 Petru Alex.;, 2 Grig. Nls.),

Canonul 8.
Iar n privin a ce lorce au fost tr dai i au cz u i ,
s a u cari sin guri au i ntrat in lu pt i au m rturisit c
sunt c reti n i , i s' a u aruncat in temni fiind ch inuiti, ra-
tional este a le da a jutor ntru veseli a ini mii, i a- i fa ce
prta i Ia toate, i In rug ciuni, i intru cuminecarea
sn gelu i i trupului lui Hristos , i n m ng i e re a cuv n
tului ; pentruca mai cu t ri e nevoindu-s e s s e i nvredn i-
. ce a sc i ei de darul c h e mrii c elei d e s us. fi i n dc
chia r de a p te ori, zice , de va-c d ea dreptul, i a ri se
va ridic~ ' [pilde, 2 6 , 1.1; ceea ce da c a r fi fcut toti cei
cz u i ar fi artat pocaint a ce a mai depli n i din to at
inima.
( 62 ap.; 12 sin. 1 ec.: 3 Anclra: 9 Petru Alex.: 3 Vasile
c . M .).

\ Canonul 9.
~ i n privinta celorce ca [tre zii] din s omn a u s r it '
i n lupta cea ad uctoare de chinuri i care va av ea loc
in viitor, i cari i pricinuesc s i e- iI spi t de a s e lupta ,
cu marea, i cu multe valuri , d ar ca ri m ai a les tmpotriva
fr atilor aprindjratecul pctoilor, CII a ce ti a n c tre-
bue s se comunice, deoarece in . num ele lui Hristos au
venit la aceasta, d ei nu iau aminte la ; cuvintele lui, ca - .!
rele n v a : ru qai - v s nu intrati CI ispit, i car ele j

iari zice ctre Tatl n ru g ciune: - i nu ne duce n


ispit, .ci .ne mntue te de cel viclean ;' [Luca. . 11 ,.] ; i
poate c aceia nici nu tiu . c nsu i Stpnul i I nv - ; "
H
torul no stru .de multe ori i-a evitat pe ceice voiau a-i :1
2'
:1
:ill il
il
20

instl qa, i c uneori umbl a printre ei nev zut [Ioan


J;t ,.. J, i c at unci cnd s 'a a propia t vremea ' patimei lui"
nu s 'a pred at, ci a atepta t pn c e a u ve nit as up ra lui
cu s b i i i cu fu ti; atunci zise c tre ei : ' Ca la un
tlh ar a i ieit cu sbii i cu u ti s m prind eti"
[Mc. 14" BI, cari l-au i da t pe el, zice, lui Pila t; dar'
ceice nt ru a s emn a r e a lui i dup s copul lui au um-
bla t, au ptimit, a d u c n d u- i aminte de cuvinte le lui
d um n eze e ti, prin ca ri ne a jut pe noi n prigoane,
zice: L u a i a minte de voi, c v vor da pe voi la adu-
n ri , i n sinagogile lor v vor bat e pe voi - : i v VOI'
da , a zis, ia r nu : p r ed a i- v singuri pe voi. i v vor'
du ce , z ice , n aintea igh em onil or i tinpratllor pentru
numele meu [Le, 2 1,,, ], d ar s v du ceti n l :V;., fiindc
e l voiete i ca noi, p e r s ecu t a i fiind pentru nu me le lui, '
s pribegim din loc n loc ; precum i a ri 11 au zim c
zice : i d ac v a l u ng pe vo i din cetatea ac eas ta, tu-
gi i n c ea l a lt [Ma i., 10" 31 ; c el nu voie t e s ne du-
cem s ing ur i c t r e scutieri! i I nci erii diavolului, ca s nu
ne fa cem lor pricinuitori i de mai multe mor i, ca i. ~j
cum i-a m sili pe a ceti a s se s l bliceasc i mai tare' ".

i s s v r ea sc deplin fap tele de moarte adu c to are , ci


[dim pol riv e l voi ete J s a teptm , i s avem
g r i j de noi, s priveghi em i s ne rug m ca s
nil intrm in is p it [Mai. 26,.]. Ast fel tefan , cel
dintiu , carele a primit martiriul pe urm ele Lui , trit
fiind n Ierusalim de cei frdel e g e , i adus fiind in si-
nedriu, a fost m pro ca t cu pietri in nunie le lui Hristos ,
s 'a s l v i t ruq ndu-se i zicnd : D o arnne, nu ' le 's Qcoti:
lor pca tul acesta - [Fapt. Ap. 7'6.1 ; astfel [ ijIul Iacov '. _'"
al doil ea , prins fiind de Irod , cu sabia i s'a tia t capul; '~~
astfel [i] Petru, cel mai al es dintre Apostoli, de mult e . .'\:
ori fiind prins, i inchis, i necinstit, mai pe urm s'a '
rstignit in ' Roma : deasemen ea i prea vestflului Pavek. :
fiind predat de . multe ori, i primejdui! p n la moarte"
i muli nevoindu-se, i ntru mult e goane l vnecazurt
l ud ndu-s e, i lui Intru a ceea i ce tale i s'a t ia! ca pul.
cu: s abia , carele ntru cel ece ' s 'a l ud at, a isprvit ; l . c..
In Da masc s'a slobozit cu conia . noaptea peste: ' zid ; . l ;

,
21

a scpat din 'minile celuice cuta s -I prind. Cci cea


-dinti int a lor a fost s bin evesl ea sc i s invete
\cuv n tul lui Dumnezeu, ntru care ntrind pe f ra i ca s
rmn -in i c red n ; ziceau ei i c prin mult e neca zu ri .
.trebue s intrm noi ntru m p r i a lui Dumnezeu [Fapt.
AI'. 14".] ; c ci ei nu cut au folosul 101', ci a l multo ra,
ca s . se mntuiasc [1. Cor. 10,sa l- i sunt multe [n c]
.de ale spune lor n privinta aceasta pe ntr uca s lucr eze
n chip cuvenit, dar , precum zice Apo stolul , nu ne a ju n qe
v re mea a spune [Evrei, 11,.. ].
(62 ap.: 3,5 Anch'a ; B P etru Ale x. : 2 Grig. Nls.).
~-,
Canon ul 10 .
Drept a ce ea nu e ste ration al s mai r m n n
sl u j b [bi sericeasc acei] c1erici," ca r i au fugit [de marti-
. riu], au c z u t i iari au luptat, fiindc au p r sit turm a
Domnului i pe sine s 'a u batjocorit ; ceeace nici un ul
:i ': dintre Apos toli nu au t cut . . C ci i fericiluI Apostol P a-
vel, carele multe prigoane a s uferit, i s'a dist ins prin
i ' mult e bi r u i ne din lupte,cunoscnd c ma i bine este a
se libera i a fi cu Hristos, a da og i spune : - Dar a
mai rmnea n trup, este mai trebuincios pen tru vo i"
[FiI. 1" ,] ; Cci avnd n ved e re nu folosul su, ci a l
multora, ca s se mntuiasc, a socotit c es te ma i ne -
cesar a ' r m n e a cu fraii i a purta grij d e ei, dec t
a se odihni [1. Cor. 10,,,1; carele voiete ca celce nva
s fie model credincioilor n nv t ur [Rom. 12 '7 ]'
Drept aceea . cei os ndii ln j emni, c znd din s l uj b i
s 'a u ntors iari la lupt, sunt foart e ne chibz ui i ; c ci
cum se roag ei pentru ceea ce au p r sit, put n d s fie
'fra tilor de folos n acela timp? F i i u dc pn ce nu gre-
iseraveau iertare pentru fapta lor n esocotit ; iar dac
au gre it, ca un ii ca ri l s'au -rnndrit i s 'au pri h ni t pe
s ine , nu mai pot s slujasc; din care cauz s se inqri-
[ as c mai vrtos ntru smerenie cum s sfr a s c [viata ]
prsin d slava cea deart. Cci acestora este sufici ent
co muniu nea ce vor 'a vea n linit e i n d eplin ta le din
a mbe le motive, at t pentruca s nu li s e p a r c a u
i
~:
'-~.
22

fost mpo vrai c nd vor fi dui cu sila din descompu-


ner ea de a ici, c t i pentruca unii cznd s nu pre-
text eze c a u sl bit din pricina penitenel, cari mai mult
dect toti ' cei lalti vor avea ruine i . ocar, n chipul a-
celuia , ca re le a p us temelie, dar nu a fost n stare s
o d es vr easc . C , z ice toti ceice trec pe a colo vor
n cepe s- I b a tj o co reas c , zicnd: omu l acesta a pus te-
melie i n' a ' fos t n s tar e s des vreasc [Luca ,
14 '''_ ' 0]' .
(62 a p.: 10 sin. J. ec.: 1,2 Anclra ; 3 Afan. r, vI .; 10 Va sile
c. M ; 2 Teofll Alex.),

C a n onul 11.
Ia r ce ice , intr nd la ince put in toiul prigo anei , au
s ta t in fa la [udec ii i pri vind pe s fi n ii muceni ci, s 'a u
g r b it c t r r s pl a ta .c h e m r ii de sus, [i] strduindu- s e
cu b un rvn , s 'a u supu s pe s ine la aceasta [rnuceni-
cie], n tre b u l n n d m u lt nd r zne al , mai ales vz n d pe
ceice se chinu esc, i p e ceice cad, din ca uza crora
m n a i fiind de lUI g las inte rn i Indernn ndu-s e s po arte
r zboiu impo tr iva ce lui ce se mndre te . i se mpotri-
ve te, s e s rguia u sp re ace asta , .ca s nu i s e par
(dia vol ului] ntru s ine c es le Int elept din cau z , c i s'a
p r u t c bi r u ete prin vicle nie [Pilde, 3 '7]" de i s'a
tin uit c a fost biru it de ce ice al!... suportat chinu ri prin
s l i e r i le trupului i pr in b ti, i" as cui ul sa biei, i
arde rile focului, i c u f u nd r ile n ap ; ' i pentru a ce ti a,
ca ri au sc p a t cu c re d i n s s e fac ru g ciun i i cereri,
i s e cuvine a fi cu cons ide ra re la ceice s'au pedepsit
n t e m n i , i a u s ufe rit de foam e i d e s ete, ori la ceice
a fa r de te m ni ina intea judec ii foarte s 'a u muncit.prin
s f i e r ea trupului i bti i, mai pe urm s'au biruit de
s l b i ci u nea trupului . C intru nimic nu s e v atm cineva
d ac p ti mi m i ne doare m p re u n cu ce ice pln g , i
s u s pi n pe ntru ceice s 'a u biruit In ne voln de multa
s i l a dia volului un eltito r, a d i c pen tru p ri n i , s a u frat i.
s au fii ; c ci ti m c i p ent ru c red i n a a ltora au dobn-
dit unii bun tate a lui D umn ezeu, ntru iertarea pcate l or
23

i sntate a trupului I invierea morilor. Deci ad uc n-


du-ne aminte de multele lor patimi i mizerii , pe cari
le-au s ufe ril pentru num ele lui Hristos, ( i adu c ndu -n e
amin tel c ei s 'au i po cit i s'a u tng ui! de cele ce li
s 'a fcut prin trdare, Intru slbiciunea i omorre a tru-
pului , ba nc i dovedind despre s ine c a u t r it vi a
retras, ne rugm i ne cuce rim mpr eun pent ru c ur
irea lor pe lng celela lte de cuviin, prin a cel a ca re
s 'a fcut pentru noi mijlocitor ctre Tatl , celce c u r e te
p cat el e noa s tre, - C c i , zice, chiar d e ar p ctui cine va,
avem pe Iisus Hri st os mijlocitor drept c t re Tatal, i el
e s te m p c a re pent ru pcat ele noa stre - [1. Ioa n, 2 " -2 ].
(6 2 a p.; 4 Anclra ; 9 Petru Alex.; 2 Orig . Nls.),

:t ., . Canonul 12 ,
"-" lar . ce lorce a u d at a rgin i ca s a i b deplin lini te
de orice prime jdie, s nu li se a d u c invinov ire ; f ii n d c
a u suferit p agub i pierdere d e ba ni spre a nu s e p
gubi d e s u fletu l lor, o r-i s - I piard ; ceeace a l i i din l
comie urt nu a u f cut ; cu toal e c Do mnul zi ce : C
ce va folo si omul de ar dobndi lumea n t re ag , iar de
sufl etul s u s e va pgubi , s au il va pier de? i i a r i c
nu pu teti s luji lui Dumneze u i lui Mamon a [Mal. 6, .. ;
L e. 16 , 1S 1. fiind c a ceia s'au ar ta t s lujind lui Dumne
ze u, urnd argintii , i c l c nd u -i In . picio are . i de i
m ndu -i , i Implini nd i prin aceas ta cel e s cris e : R s
cu m p rarea su fle tului omul ui e s te bo q l a sa [P ild e, 13, .J.
C ci i in faptel e Apos toli lor a m citit c cei l rli In
Tesa lonic la mai marii ce tii in locul lui Pavel i S ila,
s'au liberat prin s turare [cu bani]. C du p ce mult i-a
a s uprit pentru numele [lui Hrfstos] i dup c e au turbu-
r at .gloa te le i pe mai marii cet ii , lu nd ei, zice, din
de stul del a Iason i dela ce il a l i, i-a u libera l. Iar fr aii
i n da t noa p tea a u trimis pe Pave l i pe Sil a la Be rea
[F apt. Ap. 17 , ' -1. 1. .
(62 a p.: 5 Anclra). .
24

Ca n o n u l 13.

Drept a ceea nici ce ice au p r sit toate pentru m n-


tuirea sufletului i s'au d eprtat, s nu s elnvinov eas c ,
fiindc s'a r fi prins altii din ca uza lor; c ci i in Efes
in locul lui Pavel au trt in te atru p e G aiu i pe Aris-
tarh, pe s otii lui Pave l, i voind el s mear g in popor,
fiin dc din cauza lui s 'a fcut turburare a , deoarece a in-
d upleca t i a convertit mult popor s pre cins tirea de .~

Dumnezeu, nu I-au l s at pe el lnv ceii, SI' s pune, ba


chiar i unii dintre cpet eniile Asiei, prietini iiindu-i , tri- .'
.-:
mi n d la e l, l rugau s nu s e d u c la teatru [F apt. J-.
Ap , 19, oo-.t1; iar ' da c unii ar s t rui batjocorind pe
ceice cu c u r e n ie iau aminte ' Ia cel ce zice: Mn tuind, ! ,.
rn ntu e te-i s ufletul tu, i s nu pri v e ti n a poi . [1 Mois i,:
(
19, 11] ' s - i a d uc a minte i de Pe tru , cel .dis tins nt re
Apostoli, ca re le aruncat fiind In temnil , . i preda t la
p at ru cpe te n ii cu cle patru ostai ca sI p z ea sc, a
fugi i noapte a, i s'a liber a t din mn a uci g au lui Irod i
d in t o at a teptarea popor ului Iude ilor, dup poru nca
Ingeru lui Do mnului, [ i] c ndu - s e z i u , se spune, nu
p u in turbura re e ra ntre o st a i, oare ce s'a fcu t cu
Petru? Irod d eci c u t n d u - I i n e q sindu-l, ce rce t nd pe
p zito ri , a poruncit s fie su qrumai - [Fapt. Ap. 1 2 , . - 1 6 1, :: '
d in cauza c rora nici. o lnvinui re nu atinge pe Petru; j
c ci s e put e a, v znd i ei ceeace s 'a fcut, s scape, ' ::
precum i toi pruncii din Ville em , i din loate hota rele ';
lui, dac p rinii lor ar fi tiut ceeace s e va n tm pla , :j
ca ri s'a u omorit de uci ga ul Irod din ca u z c e l c u ta J
s se pi ard un prunc, dar carele i e l a ' scpa t d u p ,;
po ru nca ng erului Domnului, a lunci in grab il nceput a '~ i~
pr d a i cu iu eal a . je ui polrivit chemri i numelui, pre - '~ 1
cum s'a s cri s: Chiam num el e lui, prad -lnqrab, jefu- il
e te la iueal; pentru c miii ina inte de a t i copilul s .~ "
ch eme pe t atl s u i pe mama sa, se va lua puterea 'i
Damascului i przile S am ariei n aintea regelui Asiriei
[Isaia, 8, . _,]. Deci i Magii, ce ice au f()stprdaji i ie-
Iu i i , cu supun ere i Ctl cin stire s e n chin pruncului , ( i]
d esc h iz nd u- i vist ieriil e i aducndu-i pre apotriv ile it
25

p reacuviincioa s e daruri, a ur, i Im e i s mi rn , ca unu i


mprat, i Dumnezeu, i om; d rept a ce ea nu a u soco li!
ei afi de mn s se ntoa rc la mp r atul asiria n, fiind
c l uz i i d e p rovi d en . - C lu nd n tiin a re prin vis,
se s pu ne, s nu se ntoa rc la Irod, pe a lt cale s 'au
dus In ta ra lor [Mat. '2, 1']. Deci v z n d Irod, v rs lo
Tul de snge, c s'a n e l a t de Magi, s 'a mni at foar te-
i t rtmi nd , se spune , a omort pe toi pruncii din ViI-
leem i din toat e' hotarele-l ui de doi a ni i mai jos d up
.t irnpul aflat dela Magi [Mat. 2, 11 -1 o]; cu ca rii ' c ut n d
.' s o mo a r i pe "celala lt prun c n s c ut mai nainle de el,
i ne afl ndu -I, a ucis.. pe t atl lui, pe Za haria, in tre tern-
pl u i alt a r [Mat. 2 3 , 1, s c p n d pru ncul cu Elisaveta ,
mama lui, pentru ceeace ei cu nimic nu se i n vi n ov e s c.
( 62 ap- : 3 , 5 A nc lra ; 2 Grgorie Nls.).
Ca nonu l , 14 .
Ia r da c unii a u s ufe rit m ult si l i nevoie, c s
c ndu- Ii-se g llra , i [sufe rind] I e q l u t' i , i a u r m as sta -
torni ci In re p rod uce rea cre d i n li, i a u fos t s tatorrnci
cnd li s'au ars minile, adu cnd u-i fr de voie
la jertfa nes flnlt : ' d u p cum mi-a u s cris mie d in tem-
ni de tr ei ori fericitii mucenici , pre cum i a lti impre -
u n slujitori, n pri vinta ce lor din Libia , unii ca a ce t ia
mai al es cnd mp r eun mrtur i s es c pentru sine i pen -
tru a lti f rai, pot s fie n s lujba lor, r nd u i i fiind inlre
m rturi si to r i, ntocmai ca i cei o mo rij i lu multe chinur-i,
t cari nu mai pot s vo rb ea sc , i s - i ridice cuv ntul,
sa u s s e mi te spre a s ta mpotri va celor cari i chi-
nuesc n za da r; dar ca ri nu s'a u nvoit cu ur ciuue a
a celora , pr e cum cu ad ev rat i ari am auzit dela ce i
mp re u n slujitori. Deci se vor pune ntre m l'luri sif o r i
i toti a ceia, ca ri vietui esc dup Timotelu , i asc u lt de
cetee zice : U r m rete dreptat ea , fric a de Dumnezeu,
cr edinta , dra go stea, r bda re a, bl nde e a: lu pt -t e cu lupta
b u n a cred intei, apuc viat a cea ve n ic, la ca re ai i
fos t che mat; i' a i mrturisit m rturisi r ea cea bun Iuain-
tea multor martori [1 Tim. 6, 11 - ,,1 .
( 62 a l' ; 3 , 5 An clra),
26

Canonul 15.
Nu ne va nvinovi cineva pe noi - fiindc in e m
Miercure a i Vinerea, n ca ri cu drept cuv nt -ni s 'a po - ":\
runcit no u d u p predani sire s ajunm; de o parte Miel' <
curea din ca uza s fatului f cut de Iudei pentru vind er ea
Domn ului; ia r de alt parte Vinerea p entru c a p timit
el pent ru noi; ia r Du min eca o in em z i de bu curie pentru
celc e a invia t nt ru ea, in care am primit s nu pl e cm
nici ge nunc hii.
(6 6 . 69 ap.; 2 9 , 89 Iru l.; 49, 5 1 Laod.).

C a n o a n e l e S f nt u lu i Atan a si e
ce l M are .
C a n onul 1.
Toa te f pl uril e lui D umneze u s u nt bun e i cura te ;
iii ndc Cuv ntul lui -Dumnezeu n' a fcut nimic net rebnic
sa u nec ura t ; c c i dup Apos tol : . ai lui Hristos b u n mi-
re a s m s un tem nt ru ceice s e m ntuesc -, (II. Cor . - 2'1' ]'
Dar fii n d c sge ile 'd ia volului s unt diferite i de multe
fel uri , i pe cei mai cura ti la minte se nevol et e a-i tur-
bura i o pre te pe Tra i dela strdui nel e o bi nu ite, s
mn nd pe ascuns in ei g andur-i., . necurate i s purcate,
vino ca ' pe sc ur t s al un g m a m g iril e d ia volului prin
h arul M ntuit arului no stru, i s - In t r l rn mintea celor
ma i s impli. - Toa te s unl cura te celor curai ; ia r ce lor ne
cura ti i co n tiina i toale li sunt s purca te - [Tit, 1'1') '
Da r m minunez de vicl eu gul diavolului , c ci fiind el
s tri cci u n e i pieire, s t r ne t e gnduri la ap arent curate;
iar ceea ce se face este mai cur nd c u rs ori ispiti re. Cci ,
p re cum a m zis mai nainte , pentruca s relin pe cei strd ui
tori de la zelul ob i n u i t mntuitor, i pent ru ca s se par
c a n vins in ace a st privin , n t re b u i n e az a stf el de
mome li, ca ri nu ad uc nici un folos pentru via , ci pr o-
vo a c ntreb ri i flecri i , ca ri lrebue sc nlturate. Cci ;
s pu ne-mi mie, iubite i prea cucernice , ce p c at, sau ne-
27

c ur ie, a re o scu rgere firea sc . [Aceast a a r ii tot aa ]


ca ' i cum cineva ar voi s ad u c invinui re pentru secre-
iunea ce s e . e l i m i n prin n ri, i pe nt ru s c uipa tul [ce Se
el i mi n] prin g u r ; dar avem s spunem nc mai multe
i desp re curgerile d in p ntece , ca ri s unt necesare celu i
viu pe ntr u v ia . i a poi, da c credem c om ul e ste
fptur a minilor lui D umneze u, d u p du m n eze etil e Scrip -
tur i, cum se pu tea fac e din putere curat un lucr u spur-
cat? - D a c suntem neam al lui Du mnezeu, dup fa ptele
d umnezeeti al e Apostolilor [17" . -,, ). a poi nimic necura t
nu avea m in noi : fi i nd c numai atunci ne spu rc m, cn d
fp t ui m p cal ul ce l prea puturos. Iar cnd se ntmpl
vr eo s curgere firea s c involuntar, . at unci pentru necesi-
tat ea f(sri, p re cum a m s pus , pe l n g ce lela lte o suferim
i pe aGeasta. I n s fii nd c ceice . vre au s gr ias c impo-
. triv a ce lor ce se numesc drep te, sa u ma i bine [zls], celor
f cute de Dumnezeii, se r efer i la c uvntul evan ghelic,
dup care nu cele ce in t r s pu rc pe om , ci cele ca ri
ies , trebue s se mus tre i aceast ' n es oc ot i n a lor
(c nu o vo iu numi n tre bare). F i i ndc mai nainte d e
toate, nefiind I n t r i i , n n e t i i n a lor v at m Scripturile.
Iar cu vntul divin este a a: Fi ind c unii iar 'au ase-
men ea ndoial asupra m n c r il o r , l nsu Domnul, des le-
gnd n e t iin t a lor, a d ic dnd in vile ag eroa rea lor, zice
c : nu ce lece i ntr s p urc pe om, ci ce lece ies; a poi
adaog: i de unde ies? i rspu n de: din ini m; cci
se t i e c a co lo sunt vistieriile rele a le gndurilor spur - ;
ca le i a le celor la lte pca t e . Iar Apostolul l nv n d ma i
pe s cu rt d espre aceas ta , zice : M n c a rea nu ne va 'p une
pe noi ina intea lui Dum nezeu- (1. Cor. 8,.1. i de a r
zice cineva a cum des l u i t c s curgerea fi r e a s c nu ne
va du ce s p re pca t; se poate c i doctor ii ' (ca mcar
'dela cei . din afar s s e r u i neze) n privinta
aceasta vor r s pu n d e c celuice t r e t e i s'a dat oa reca ri
ieiri indispe nza bile s pre a elimin a prisosinta sc urger ilo r ,
cari h r n e s c fiecare mdu la r din .noi, precum cele d e
pr isos ale ca pului s unt perii, i mu co as ele ce le ce se e li-
m in din ca p; i a le pntecelui, ce s e l eap d; deci ce le
de prisos a le canulel or de se nt i n este a ceea. Aada r
2a

-c e fel d e pca t es te n fa a lui Dumnezeu, o b t r nu l e


prea iubitor de Dumnezeu, cnd n s u i Stp nu l celc e a
plsmui t vie tatea a voit i a f c ut aceste rn du lri, ca
s ' aib a cest fel de i e i ri ? Dar fiindc .trebue a p reln-
t mpina lmpo trivirile ce lor ri (c ci a r zice: deci cl a r
nu es te p c a t nici adev rata ntr ebuinare, dac org anele
s'a u pl smu it de a toa te Crea tor ul), n privinta acea sta
ii vom a d uce la t ce re pr in i nt r eb ri , zidind: des pre
' care In tre bu i n are vorb e t i ? despre cea d u p lege , pe
-ca re a ngdu it-o Dumnezeu, zicnd: C r etei, i v
lnmu l i i i umpleti pm n tu l [Mois i, 1" .], pe care Apos-
tolul o scoa te la ivea l zic nd : C i n s l i t este nunta i
patul nespu rca t (Evrei, 13 ,.], s a u despre cea o bi nuit ,
dar care s e sv re t e pe ascuns i cu desfr nare? ,
. ".:

fii ndc i ntre ce lela lte, ca ri se ntmpl n v ia , gs im


.-'1
,1
c se fac n d eosebite fel ur i; precum a ucide nu e s te "

inq du i t, dar n r zbo i u a de s fii n a pe v rjmai este i


!eg iuil i vrednic de l au d . As tfel c ntr'adevr chiar de
cinst e mare s e nvr ed nicesc ceice s 'a u dis tins n rzboi u ,
i acestora li se ridic mo numente, ca ri ves tes c fa p tel e
.[Ior] curajoase ; as tfel, ace la lucru, n unele l rn pre jurri .
i la an umit vrem e, nu e ste i nqdui t, iar la alte mpre-
jurri i vr em e pot rivit se in g d u i e i se i a rt . Deci
aceeai concl uzie [are va loa re ] i n p ri vin a imp reu n rii.
F ericit es te ce lce in' tinere le av nd jug liber, a intrebu in-
' a t firea spre n a t ere de cop ii [ler. 3",1, iaX dac (a
n t re b u i n a t- o ] spre d e s t rbI ri , desfruri i adulter, va
pri mi pedeapsa [ce a ar ta t ) de Apos tol. Cci dou fiind ,
cil e n v ia pe nt ru a ce tia, una mai mo d e r a t ' i pa Iri-
v i l vietii, vo rbe s c ( ad ic ] de a nuntii, ia r cea la lt, ce a
nge re asc i de nentrecut, a fecioriei; dac cineva ar
a le ge pe cea lume asc , a d i c nun ta, nu s e va nvinui,
-dar nu va primi a ttea haruri; n s va pri mi, fiin dc i
e l a rodit Trei ze ci : ia r d a c cineva a r l mb r ia pe cea
c urat i mai l }res us d e lume, de i ca lea aceasta este
mai a sp r de ct cea dinti i mai cu nevoie de Indeplinit,
ns are har uri mai minunat e ; cci a od rs lit rodul, ce l
-d es v r it, nsu tit. Drep t a ceea ner ur alele i vicle nele lor
J n t reb ri , a li av ut d es l egr i s pecifice i a u fost des lega te
29

din vechime de dumnezeetile Scriptu ri. De ci, a Prin t e ,


s p r i j i ne te turmel e ce le de sub tine, . indemn ndu-I e d in
cele Apastoleli, m nqindu-Ie din c ele eva n g h e l ice t i ,
sf tuindu-l e din psalmi. Zic nd , - vla z - i n dup cuv ntu l
tu _ [Ps . 118 ,,,1; iar cuvntul lui este a -i s luji din ini-
m curat ; cci t i i nd aceasta Insusi P roorocul, ca cum
pe sinel tlmcindu-se zice:. - I n i m curat z i de te intru
mine, Dumnezeule, ca s nu m turbure gndu ri spur-
eate - -. [Ps . 50'11]' i iari David : i cu Du h s tpn itor
m n t r e te [Ps. 50'141. ca, .,_dac i m vor tur bura
c ndva gndurile, s m nt reasc oarecare put ere dela
tine, fiindu -mi ca o-temelle. Deci ln sui aces tea i cele
ca acestea s ltuind, zi, c t re ceice t rziu se pl ea c ade-
vrului: - I n v a vo i u pe....cei . frdele ge c i le tale - [ps .
50, 1, i ndjduind In Domnul c ti v ei convinge s se
deprteze de -o rutate ca-aceasta, c n t : i ne cre din-
cioii la tine se vor Tntoarce - [P s . 50,,,]. Fie de ci ca
ceice . n t rea b cu ru ta te , s Incet eze de o za da rn ic
ost ene al ca a cea sta; iar ceic e din ca u za drept ei cinst iri
s u nt cu n d o i a l . s se tntreasc cu Duh st pnito r. Iar
c l. cu Incredintare ' cunoatei adevrul , p s t ra i - l n e v
tmat i necl tit, in Iisus Hristos Domnul nostru, cu ca-
rele Tatlui 511 cuvine slav i s t pn i re, Impreun cu
Sfntul Duh In vecii ve cilor, amin .
(5,51 . ap.: 4, 13 trul.; 4 Dionlslu Ale x.; 12 Timo t. Ale" .).
- Atanasle a scris epistola prezent adresat ce lebrului
dU ll g r nltric Amun Inainte de anul 356. Unii dintre clugri se
sirtjnte~u ,din cauza unor visuri . de peste noapt e, i In spe -
t iai cnd n ' vis aveau scurgere des mn , i credeau c aceast a
laInt lneaz . curenia trupeasc .j] din cauza aceas ta s'au adresat
pentru sfat lui Amun.AmulI a.intrebat d espre ch e stiunea aceasta pe
Atanasle; carele d~ept; rspuns l-a, trimis, epistola prezent. A-
ceasla 'es te Interpretarea. detaUat a celor 4 canoan e al e tui
Dlonlslu . din 'Aiex'a nd rla. - impor tan i este ceeace Se spune In
partea Ilnal a . eplstolel lui Alanasle despre cele d on cl In
vla l": cale~ cdsfori.1 (rau ,-al'au) i' cea a1~ciqri.i( ri). " ,,{'.9EV/"4
Alanasle aproba cstoria, dar fecioria o' consider mult . mat
SUblim, deoarece, zice, cea dintI aduce omului rod numai de
treizeci de or i, ' pe cnd.feclorl'; aduce rod lnsutlt. Atanasl e isi
30

bazeaz a cea st n v t ur a - sa pe Si. Scriptur (Mat. 19,. "


M ~. l O'! O- 30' 1. Cor. 7 n 'ai -I o i pe alte Iocuri"),

C ano nul 2.
r
Da r fiind c despre eretici am pomen it ca de spre '
m o ri , iar despre noi ca de unii cari avem spre mntuire
dumn ez ee t i l e S cripturi , i m tem ca nu cumva, precum
a s cr is P avel Corinte nilor [II Cor. li , -, 1, unii dintre cei
cura li din s irnp licila le i din cur eni e s fie sedu i de
vicle nia oamenilor, i a sttel: s inceap a se folosi de
c r i s t r i n e, ce se zic a pocrife, a m gindu- s e prin iden -
tita tea de numire a c r i l o r ad ev ral e, - v rog s a ve i
r b d a re d a c v s criu i eu pomenind de spre cel e ce
le cu n oa t e li, p entru nevoi a i folosul bisericii. i voind
a pome ni despre acest e, m voiu folos i spre intrirea
I n dr z n e l i i mele de pilda Eva nghe tis tului Luc a, z icnd i ..:
el: De vr eme ce unii s 'a u apu cat s alctuiasc loru- i
ce le ce se z ic -apocrife, i a le amesteca cu Scriptura
de Dnmneze u n suflat, ' des pre care ne-am incredinat
de plin, p recum au pred ani sit P r l nilor ceice din inceput '
le-a u vz u t i a u fost s lujitori ai cuv ntului, mi s 'a p"
rut i mie Ind emnat fiind de ad evraii frali , i n v n
d u - m d intru n cepui, ca re s se socotea s c c ri ca -
nonice , i p redanisite, i a fi , c r i dumn ez e eti, ca fie-
care , ' de s 'a amgit; s o s ndea s c pe ceice- l-au - am
git, iar de a rmas curat, s se bucure, iar i aduc n -
du - i aminte. Deci toate crile-Vechiulul Testament sunt
la numr dou zeci i dou. C atle" s'au ' pr edanisit- a fi,
precu m am au zit, i literele la ,Evre i;- iar pe ' rnd i
d u p numi re fiecare este .a stlel: Intiu Facerea; :apoi Ie-
i r e a ; apoi Leviticul; i d u p acee a Numeril e: i apoi A
doua leg e ; iar dup ac es tea este Iisus al lui Navi : i Iu-"
d ectori i : i d up aceast a Rut ; i i ari ap oi patru cri
a le Imp rall or : i dintre acestea - cea d int i : i a doua
se numr intr'o carte; ia r a treia - i a patra asemenea
ntr 'una ; ia r dup acestea, nti a i , a doua a Paralipo-
1) Ve zi c om e u t aru l lui Zonara la ace st canon (Sint. Al, IV, 70
etc .), prec um i .c o m en ta r u l Arh irn.. lui Io an (Op. cit. II, 2 . e tc.}, "
31

menelor asemenea o carte se numara; apoi Esdra inti


. i a dou a, asemenea Intr'una; iar dup acestea cartea
Psalmilor , i a poi Pild ele; apoi Eclesiastul, i C ntarea
c n t ri l or; c t r e a cestea este i Iov; i apoi Proorocii,
cei doi sprezece intr'o carte se numr; apoi Isai a, Iere-
mia, i cu d nsul Varuh , Plngeri le i epi stola, i cu
dnii leze chiil i Daniil. Pn la aces te s ta u a le Testa-
mentului Vechiu, i pe ale ce lui Nou nu stm la ndo-
i al a le sp une ; i [aces te] sunt urmtoarele: patru EI/an -
ghe!ii, a lui Mateiu , a lui Marcu, a lui Luca, i a tui
Ioan; a poi dup acestea Fap tele Apost olilor, i apte
e pis tole ale Apo st olilor numi te ca toJice ti, a stfel: una a
lui Iacov, dou ale lui P etru, a poi trei ale lui Ioan , i
dup ac estea una a lui Iuda ; c tre acestea sunt patru-
sprezece ep ist o le a le Aposlolului Pavel, cari pe r nd sunt
sc rise as tfel; int ia c t re Romani , ap oi do u c t re Co-
rinten i, i dup aces te ctr e Ga la te ni, i apoi c t re Efe-
seni, a poi ctre Filip eni, i c t r e Colos eni, i dou ctre
,~.
Tes a loniceni, i cea c t re Ev rei; i a poi ' dou ctre ' Ti-
moteiu ,i ar ctre Tituna, i ce a din u rm ctre F ilimon
una; i iari Apocalipsul lui Ioan: Acestea s unt isvoa-
rele m ntuirii, ca celce tnseteaz, s s e s a ture de cuvin-
tele dintr/Ins ele, n acestea s ing ure s e bih eveste te n-
v t u r a dreptei cinstiri: la acestea nimeni s nu mai
adaoge, nici s s coat ceva d intru acest ea. i pentru
a cestea dojenea Domnul pe Sad uche i, zic rid : V rt
citi, ne tiind Scripturile, nici puterile lor [Mat. 22, 2' );
iar: pe Iudei i s t u i a : Cercetati Scriptu rile, c a cestea
sunt, cari mrturisesc despre mine [Ioan, 5"91; dar pen-
, tru mai d eplin exactitate este necesar s adaog i a cee a
... cu m c sunt i alte cri afar de acestea, dar [cari] nu
j s unl n canon, r nduite fiind ns de Prini a se citi d e

i'"
i
ctre ceice se con vertesc !;le cur nd i' vr eau s invete
j
cuv ntul dreptei cinstiri: . Inelepciunea lui Solomon; In-
1: . elepciun e a lui Sirah, i Estir, i ludit, i Tovie, i n-
~
v tura ce s e zice a Apostolilor, i Pstorul. Dar ns,
iubiilor, [s tii] c nici ntre cele canonisite, i nici
ntre cele ce se cites c, nlc iri nu se amintete de cele
. a pocrife; ci [acestea] Sunt ns cociri ale ereticilor, cari
32

sc riu c le voesc pe e le, i .le ac ord i le adaog lor ):


(vechime] de an i, ca co nsi de r nd u- le a fi vechi, s a i b :1 '

pret e xt a seduce din acestea pe cei n e vi n ov ai .


"t ..:
-j"
o
(60. 85 ap.: 60 Laod. : 2q Car taq.: Gli gor le Teologul i Am - ,.;o: ur
filochi u despre crile Sfin tei S cr ip tur i), ,~ "
.n
t-
J; O
- Canonu l pr ez en t a fo st in tit ul at: ex . fis J.. /}, ~. t op raar_l.)tiJ: ~
"rr"Toi.;j" i a lo st s cr is de Atana s le in an ul 367. E pist o la acea-
s ta este io arte i m p o r t ant ; d e oa r ece vo r be te despre t em eiul i :
desp re pri m e le is voa r e a le cr edi ntei c r e ti ne or todoxe, i p e
aceas t sc risoa re . mpre un cu celece le spun despre aceeai, '
ches tiune Chirii di n Ierus ali m;') O rlgorie Teolog ul, AmiiIo cllie i I
ca no nul 60 a l si nodulu i del a La odiceia, se In te rnelaz do ctrina de
a s tzi a Bi.se rid i ort o do x e despre SI. S criptur i d espr e c r ile,
ca r i o a l c t uesc. ") Ce le ce se spu n in a c e a st e p is tol despr e nu-
m rul c r ilo r S i. S cripturi, s g ses c i in al; voV'l";' brlrop_fJ C; rij~
{lela ,; rp {l'P"?r:, care a a ju ns Ia noi sub nu mele lui Atana sle , p re-
cum i n ex oo (u~ , d xp ,ff~.:;, r~<; o,o/)olt6~o'.J ntorecoe a lui Io a n Da >
rnas t hi nul ( car tea IV, ca p. 17).
Atauasie vor bete n a c e ast ep is t o l a sa de spre c r i le
can onice al e S I. Sc riptu ri, apoi desp re c r ile n ecanoul ce, i la,
sfrit m e nt l on e a z pe r.e le apocriie.
, Despre c rile canonice, adic 'des pr e c r i le, ca r i sun t pri-
mite In canon ( x a voVt, op.ElJa), Atauasie zice c a cestea su n t as tfel
d e c r i , ca ri pe cal ea t r a d i l ei au a juns in Biseric pn pe vre-
m ea s a in calitat e de S cri ptur inspir at de Dumne zeu ( ,9W 7IV' ''OTO<;;
rpa'l'1), ca r i to at e su nt r e cunoscut e d e c ri d u mnezeestl ({Je'"
p;m.la), i ace st ea sun t isvo are al e m ntuirii ( tr'irfl.? roi; (1w"'rY)P c'o .'.J) ,.
deoarece numai printr'ins ele (p ovmg) s e pro p ovedu e te tn v
[ tu r a d r e p te i cre d i n e, i prin u r ma re nimeni. nu a re voie sa. '1'

a daoge ce va la acestea, ni ci s sc o a t cev a dlnt r 'Iu sele. At ana-


sie, sc oj ind la i ve al in a cest chip so lemn im por ta n a c r i l or;
cano nice ale S I. S criptu ri. cit ea z pe r nd a ce st e cad i , . i an u-.
rne int iu c r l l .. Testame nt ului Vech 'u, despre cari spune c sunt
douiizeciidou la n umr (dup numrul allabetulul evree sr,
precu m lE! num rau " i ev r eii. cit nd s u b u n n um r i do u 's a u
1) I n v tur l;,~e:11l8 pre ca teh um . I V, 35 (Migne).
1. ". ~
') ~ Vezi: L(li~;ds1lJ Jl l Bisericii cre tine or todoxe rsritene, ca pit ol ul:
D,e,s pr.e S! , Script u r in .spe cia l ( Edi tia din Belgr ad , 18 7 7 , pag. 1Q - 15); -:
33 . . .

J
._ ;

J) La Chlrlt din Ieru salim (Joc cit ) ca rtea Ru t se g ae t e In ol al t


cu ca rtea Jud e ctori l or, dar cartea Estirei, ca re dea s em ene a eate (arte
canontc, s e gse te s ub num r sepa ra t. A ta n asie ce l Ma re nu m e n to
neaz r artea a ceasta , i tot a a ni ci G rJgo de T eol o gul, nfci Me itou d in
Sardlce (Eu s eb . hl al; eccl . IV, 26), din cauz c nll a fo st co n firm at
n nt reaga Bjseric -cre tin~.j de i cartea a ceasta (Es~Ir>'_ a ' lost conaide-
r at drept carle c a nonic la' t oi Evreii "(din Palestina i ' din Alex an dria),
ja r a c eaa t 'm prej u ra r e era declaiv
l a YnulU Prin i 'b ta er fces tt'!n pri v in a
canon . j t tii sau ne can onicil ii c r ii din c hesti une , La Am nlochlc i in
ex punerea cred inei (loc . cit.}Jui [oan Dama s ch in ' "c a r tea ac easta eat e tr e-
cu ti n tre cele ca non ice . nto cma i c a l !a Chlrt l din Ierusalim . D ej s e-
menea i n ca ~ ~hlsmul no stru (I ~ c cII.) ';
1) Ve ~i ~?5 9J~_)n lr0c!u<;er:ea n -teologie .d e M a car!e, ~n d e s unt
meniona te multe doveal n privina aceaaa . n Bi seri c a r o m a no- c a tollo
s e ' con : ide r -i l. cenonce ns ~ i "a lte . c rtldt n -Testa mentu t 'vechju, d espre.
ceeace ve zi comentarul cano nu1u l 24 carlaginean .
34

6 . J 'I~aI.1 Xu.J.. oup.i vYj n Jv ... Arroa r uAlOlI (aa zisa: nv tura
Apos tu lllo r) i
7 . 170\"'IV (P storul) .
Cartea Eslire i a fos t trecut intre c rile n ecanonlce pro -
babll din in o tlvul c pe atu nci Evre ii al e xandrlnenl nu erau inc
de a co rd cu cel pa lestin en l in p rivi n a canon lc t li 'ace stei c r i,
precum o co nsidera u cei de mal t rziu. i d u p cum rChir ll din
Ierusa lim l-a r ec unoscut ca nonlcltatea pentru , Biserica o r to dox
r s rl l ea n .' ) U rm toarele patru c rj l : n e le pciu nea lui S olomon,
Inelepc i u nea lui Iisu s, Ilul lui Slrah (e cclesiaslicus),ludii i Tovl e,
i n BIserica or todox rsrttean erau considerate de regut drept
c r l cari su n t alar de canon, dar ca rljotut sunt bune, instructiv e
i sllnle.') Ce lela lte dou c r i; tur tura Apostolilor i P s
torul, men jlonate de Alanasie, tolJeauna erau considerate in
Biseric de cr i bune. din cari s s e In str uias c cal ehumenii
-, Despre cea dinti ( nv tura 'Apos to tno r) Zo na ra ' z ice c
unii spun [t-rv U r O"a,v) precum c sunt A ezmintel e Apo stolilor
adunale de Cllme nt, i pe cari sl no dul trula n (ca n. 2) le-a inter-
zis s se ci t easc . ') Inlr'adevr nv t u ra Apostolilor ( d dJaX';
.J:
n J v a;coaraA"' v) era con sid erat iden lic cu A ez mlnt el e Apost oli-
lor (Llcarar u.l nov cq{w v Tto cJro ).)~) t), i pr in ur mare poate se l
it
presupune i a ceea c Atanas le sub d dJax 1 a In el es Aezm;'. '
lele A postolice. Desco pe ririle lliniilice mai recente au do vedit
c IIU es te aa. Sub o,aa.x? Alanasle n'a n e l e s A ezmintele
Apos totlce, ci o a lt carle, care s'a-compus in prima jumtate ;: l '
a secolulu i a l Il-l ea in Egipt (dup a lUl in Siria sau n Pales -
,----
1) Vezi n ota 1 d ela pag , 33 .
"".
' . ~ l
l
~ {
2) Afar de crile necan onice menionate (4), du p do c trina Bise -
ri cii or to do x e tot n ec an onice m ai 8 U 1 t din T es ta m ent ul V echiu: C r i l e
II ~ i IH ale lui Es dra (sub ca rtea JI " a lu i Es dra men ionat: mai sus
dre p t ca noni c tre b ue a s e in elege c a rt ea lui N eem ia ), i toate cei" trei
cri ale Maca boil o r" p r ecum i ' un ele lo curi a n umite di n cr-il.c ca nonrl e
1110 Te stament ul u l . Vechi u. Vezi 1 2 7 d in .I ntr o d u re a in teologie de
mltr op, Maca r le. .
3) Comen tarul acest ei epi s tole , IV, 8 1. Acela~ -JU, crti - l "ci tim i n
Sfutagma l ui' V las tar (Sint. AI. VI, 146) i la' Ach im. Ioan. U, 10.
"') Despre a ceast oolecfun e vezi lucra rea p rezent, _ vcl .~.
k p a rtea ,
f
~-
il. pe g , 3 1 2 etc. ',.. .... ,:. _ ; ..
,"~ """.
{
35

1ina). Cuprinsul ac estei c r]l ast zl este in general cunoscui.')') Ea


este o scriere In dependent, care cu Aezmlntele Ap ostol etl
are numai acea comunitate, c a servit de Isvor p r l! prime
(cap. 1-32) din cartea a Vtl-a a Aezmlntelor Apostcllce, Iar
c Atanasle s'a gndit chiar la aceast scriere i n epistola-sa, si
nu la Aezmitjtele Apostollce, se . do ve d e t e prin im prejurarea
' fiindc se t l ac Insui Alanasle s'a iolosit de aceast s cr ier e ,
i . in s pec ial c", I U';.Ir-arp.a . JeJad x. Ql {a ; rrpot; p "oI.J';'(ovr a;, care a ajuns
-Ia noi sub numele lut Atanasie, nu este altceva in prima sa parte
-d ec t editia pr eluc r at din d,,'J,,;;:~ .
Cartea a doua o Iloe!,?" ( P storul), scris de Herma la incepu'
1ul s e co lului al II-lea, dup cuprinsul su n unele p r]l st in leg
tur cu de a"x1 -l n Biserica ' veche s 'a bucura I de mare cin sle ;
ba Ori gen o considera chiar divinilus inspirata. In urma acestei
mari Importana a - P s to rul u l - , Atanasie I-apulut recomanda
.catehumenilor spre ntrebuin area pe lng d eJ a;;:>}. S) ,
Atanasi e, dup ce a ni rat n aceast e p is t o l a sa c rile
Testamentului Vechlu i Nou, ap oi c rile, cari n'au Intrat ca non,
dar car t sunt folosit oare pentru 'catehumeni, m e n i o n e az c r ile
c. rrop"'P0u< fJ{IlAou< (ll bros r econdlto s), pl smulte de eretlcl spre
a abate pe oamenii mai simplii dela adevr. i pe cari eretleli le
prezentau drept c r l vechi, dar cari cuprindeau numai doclrina
cretin denaturat. Atanasi e a sc ris epistola prezent chiar cu
scopul ca s fereasc pe credincioi de astfei de c ri eretlce
mlnclnoase, precum . Insui spune aceasta la :. incepu tul , epistolei.
C ele cuvenite despre aceste c ri s 'au spus ' in comentarul ca-
.no nulul 60 ap,

1) T ex tul gre cesc o' m preun cu ' trad ucerea a rbeaac fJi c u' n ote a
iost edUat de prof . J. Vukovic i: In v tura Ap cato lilor rZedar , 18 8 5 . Lite-
-rature ace stei cr i am men i onat- o in nota 3 dela 37, din Dreptul bisericesc.
- tj
, '1 Traducerea . ro m ne u sc
ae gs et e n lucrarea: S crierlle P rin
-tllor A p ost oli ei de Pr, J. Mr h lce a cu, E e. M. P et eru i E e. G. N . Nitu ,
Chi inu, 1927. (Nr. Tr.)
8) Vezi edlla critic 8 ' "P storulul n Hefe!e, Pe tr um upost," op e~ l
f4

(Tubing . 18 5 5), pag , 3 2 2,-43 8 , iar locul citat. din Origen vui P rolegc-
, m~naJ p , X CJII din a ceea i e d i i e.
f
36. .

Canonul 3 .
..
Tu s crii precum s e cu vine fiulu i iu bitor ct re ' t a t ';
deci ,u'eu; apr opii nd u-te prin scri s oare, Ru iinierie, 'teIm-
br i ez ca pe celce-mi eti mai pre sus de toti do rif.-Da r
i eu, putnd s .. F sc riu ca unui fiu i la nceput i 'la
mijloc, i la s f r it , am luat aminte ca ; nu din scr isori.
s se cunoasc com uniu nea i 'ni r t u r t a jc cl' tu-mi e ti
e p is to l . du p cea scr is , c u noscut ' i citit n inim .
Deci cr ede c aa m a flu, crede ntr 'adevr, te nd emn .
i te ' ro g s - m i scrii ; cci nu pu in ; 'ci mult m nvese-
-Ie sc fcn d aceasta. i fii n d c cu iubire i bi s e ri c et e
(c ci ace asta ia ri se cuvine cucerni ciei tale)'. ai ntre-
bat n p ri vl n a -celorce cu to r a a u fost t ri i ,d a r.-nus 'au
s trica t n credinta . ce a rea, i ai voit ca s- t i s criu ce le
hot rt e n pri vi nta lor n s inoa de i pr etutindeni, s . tii ,
s t p ne al meu prea dorit, c la nce put du pce a in-
ce ta l violenta , ce se. fce a, s 'a tinut s inod, fiind -de f al
episco pi din p r il e din af ar ; da r s 'a inut [s inod] i li' .
mpreun s lu jitorii ceice locuesc in Elada, tot a a cu ni.
mic mai pu in la ce i din Ispania i Galia : i s'a ho t r lt
ceeace a ici i pr etutindeni [s'a lucr at] ca ce lorce a u
czu t i a u ap rat nelegiuirea, p o c in du-se s li se dea ie r-
tare , dar s nu li se dea lor . loc in cler; iar ce lor canu
i-a u n su it n elegiui re a, ci s'a u trit de sil i p rin tor ,
s 'a hotrt [nu numai] s li se dea ie rtare, [ci] i sai
b i loc n cler, mai ales c a u ad us apr are v redni c
de crez m n t, i s 'a prut c aceas ta s'a fcu t cu oa re-
care is cu sin; deci au dovedit c nu s'a u conve r tit la
nel egiuire. Da r ca s nu se pun oarecari nel eqi ui]! s
sric~ .biseri~ile, au preferat s a ccep te ca leayio lel{fe ii
s poarte greuta tea, .dect s s e pia rd ' P P P9 a re . i fi~
c nd ei aceast a ni s'a p rut c ne spun n chip dem n.
de. c rezut i 'cu scopul ca s s e . i d e s Vin ov j eas c c
'A r on; fratele lui Moisi , ' n ' pu stie a ' a cceptat p c tu irea
poporului, i [astfel] s se justifice, t a nu cumva j nfot c
-cndu-s e poporul n' : Egipt, s rm n fn . idolatrie, Dar
se ;r~ 15 reaa "fi probabil c da c' ar'fi rmas n pustie
puteau s se retin dela nelegiiire;iar nH~rg nd;in.Egii)'t,.
"

37

sla r fj;jnte!iL i - In t r i t nelegiuirea in ei ; din cau za , ac ea-


sta! li' s'a i admis . a cestora s fie n cl er; iar ce lor cari
au ', fost a rn q i ] i i au suferit violene, s li s e dea ie r-
'ta re, Acestea le fac cunoscut i evlaviei ta le, ndjduind
-c i cu cernicia ta va primi cel e . holrlte, i nu va osnd i
.stbiclun ea celorce s'au nvoit astfel. Binevoie t e dar a
-citi - a c es t e av pre o i m e l i poporu lui supu s ie, ca, cuno-
.scndu-Ie i ei , s nu te Invinuiasc pentru ac ea st ati-
iudine a ' ta fa de unii ca, acetia; cci nu se cuv ine
.s - i scriu dac i cucernici a ta poate s le e xpun co n-
cepia noastr in -cprivina a cestora ; i s plin e a s c to ate
<:elipsesc; Laud ii!!. Domnului, car e le-a d es vrit n
tot cuvntul. i In toat cunotina. D eci ce ice se c es c
c u adevrat ' s anaternatis ea sc n speci al credin ta c ea
deart a . Iui Eudoxiu i:' Euzoiu: d eoarece ' ei huJind Ipe
Fiul lui Dumnezeu] a li cre a tur ; s'au inscris drept ap
rtori ai eresului arian ; i s mrturi sea sc c r ed i n a
mrturisil de Prinii dela Niceia, i s nu prefere n ici
un alt s in od fa de acesta . S aJut r im e a cea d e pe
I nq tine, iar cea de pe lng mine te salut In Domnul.
(62 ap.; 10 sin. I ec .: 1.5.3.5 ,8 Aneira; 10.1 4 P etru Alax .:
, 2 Teolll Alex.).
- Pe timpul. cnd arianlsmul era foarte puternic. i cnd
.acest 'eres sub scutul protectorllor imperiali. mai ales pe Ilm pul
lui Valent, multi preoti .erau constrni cu for a s m rturi s ea sc
eresul arian . Mai trziu, cnd violenele au , incetat, i cnd orto-
d oc l i puteau s-i mrturiseasc liber credina lor, mul i dintr e
a cei preoti SI au lepd at de eres i s'au intors din nou la Bise -
rica ortodo x , Din aceast imprejurare s'a n s cut nt r eb are a cum
trebue s se primeasc in Bi seric acest e persoan e, dar nu exista u
requle generale in privinta aceasta. Episcopul Ruinia n, la care,
dup cum se vede. erau mull de aceti converti II s 'a adresa t lu i
Atanasie pe la anul 370 pentru deslegarea acestei ntreb ri . Atana -
-s ie a rspun s lui Rufinian printr'o scrisoare. ca re al c tue t e canonu l
prezent. Atanasie rnenjloneaz cte va slnoad e. cari s' au [lnut in
chestiune in Spania, Galia i Elada i in special lin si-
.a c e a s t
nod compus din .episco pii terltortllor ex ter ne (127[0 r:iv t ell) pep C'; v
i m f7x6 7ClIJ lI) , care a emis un canon in aceast chestiune. Acesta
-e ste sinodul dela Alexandrla din anul 36 2, care s'a [lnut sub pre--
38

e dlnla lui Afanasie, spre a se restabili. pacea din ' B i se ric i


unll atea dintre ' cre ll n i , ' ca ri s'au 'desbina t tn'urrna ' a rla nismulul,
La acest slnod, ' tntr e altele. s'a hotrt ca '.10 11 acela,.. carii au' fost
sllili prin vlo le n s treac de partea a rlenllo r, dar cari In .Iond'
r- i du p convinge rea lor nu s 'au f cui arieni, s fie I ertal i s.
II se p er m it s r m n In ac ea t reapt din ierarhia bis e riceasc,
in care s e gs eau i .mai inainte; dar c o n d u c t or i i i aprtorii
eresului, dac se converles c i se poc esc, deasemenea se pot
primi in I31 ser ic , ns nu mal pot face parte din cle r.') Atana-
sle co mu nic lui Hulinian ho trrea ac easta a sinodului ' dela Ale-
xand ria, ca i e l s . se contormeze acelei hot rtrl, Deoarece fns
pe acel timp mai ' a les Eud oxlu , episco pul Co nsta ntinopolului 360 -
370) i Eu zolu, epis copul Antlohiel (364-376), au fost . a dere njli.
cei mai a pr igi ai doctrinei lui Arie i au proclamat cre dina arlan
dr ept or todox , At ana si e face at enl n ac east epist ol a sa, pe'
Hulinian ca s preti n d dela t ol, cari se convertesc dela aria-
nlsrn la Bise ric , s anatematl zeze fn public m rturisi re a de cre-
dln a ace s tor d ou p ersoan e i s mrturiseasc in chip so-
leum s imbo lul ulcelan .")

1) Be fe le , Co ncilieng e sch ic ht e, I, 727-72 8 .


2) Din tr'o epi s t o l a l ui Va sile cel Mare a dre s at ce lo r' din Neo ce-
a arefa (ep. 2 04 , O, e d , Mig ' le) se vede c A ta n e s!e a sc ri8 ..;~de 3p re e ce e a k
ch est iune i lui V as ile. .;' I.
Canoanele
S~n t u l u i Vasile c e l Mar e.
Canonul 1.
In pri vinta intrebrii despr e ca ta ri, i care intrebare
s'a pus mai inain te, i de care bin e iti aduci aminte , c
se cuvine a urm a obiceiului din fiecare loc, deo arece
atunci, cnd s'a tratat in privinta acestora, au fost .di-
ferite p reri despre bo tezul lor . Dar cel a l Pepuzien ilor
mi s e pare c es te f r de nici o ra tiune ; i m'am mirat
., .cum de Dionisie ce l Mar e, canonist fiind, t-a trecut cu
vederea . Cci cei ve chi au hot rit s s e p ri meas c a cel
botez, nea b t n d u-se ntru nimic del a c re d i n : dr ept
a ceea pe unele le-au numit ere s uri , i pe altele sc hiz rne,
iar pe altele a d u n r i nelegiuite ; d eci eres uri [a u nu mit)
pe ceice cu totul s 'a u l ep d at; i s'au nst r in at c hiar
;t
:~ (J~:
d ela cred ln ; ia r schizme [au nu mit) pe ceice se deose-
bes c n conceptii cu privire la un ele chestiu ni ' i ntre-
bri bi ser iceti corijabil e : i adun ri ileg ale Iau numit}
., a d unrile ce se . fa c de presviteri sau episcopi n eas culttori
; .. . i d e poporul nei n v a t ; precum d a c cineva fiind g sit
in grea l a fost nl turat din slujb , i nu s'a
s up us canoanelor, ci s ing ur i - a at ribu it si e-i nt ietate
i slu jb, i mpreun cu dn sulau pleca t [ i] a ltii, p
r sin d catoli ceasc a bi s eri c aceasta es te adunare
it egal ; i s chi z m este cnd [cineva) in privinta poc
i n ei s e d eoseb ete de cei del a biseri c ; iar eresuri sunt
precum [de pild] al Maniheilor, al Valenti nienilor, i
., - M a rci o n l l l o r , i . a l n sui Pepuzia nilor acestora ; c ci [la
acetia] deoseb irea es te chiar cu p rivi re la insasi cre-
dint a in Dumnezeu.Deci cei vechi au h otrIt ca ce la l ere-
ticilor [botez ) des vrit s se a nulez e; ia r a l s chizm a-
ticilor ca a l uno ra, ca ri s unt ln c n bi ser ic , s se primea -
il O

sc a , Iar cei ce sunt In adunri ilegale, Ind reptndu- s e prin


poc in c u v e n i t i prin convertire, s se lmpreune ia -
ri cu biserica, pre cum adeseori i ceice [se gsesc) in
vreo t reapl [bis ericeasc], merg nd lmpreun cu Cei
neasculttori , dup ce se vo r ci, s s e p rimea s c n a-
ce ia i stare. Deci es te evid ent c P epuzienii .s unt eretici,
cci au hulit asupra Duhului Sf n t, at ribuind ~'l u i Montan ,
i Priscilei In chip nelegiuit i n eruinat numire a de
M n gitor. Cci ' sunt vrednici de o s nd sau ca cei-
ce au Indumnezeit pe oameni, sau ca unii cari pe
Duhul S fnt I-au ba tjocorit prin asm nar ea cu oamenii,
I a stfel s un t vinovati o sndei ce lei venice, pentru c
hula cea mpotriva Duhului Sfnt es te n eiertat . Deci
ca re este motivul, pentru ca re s s e considere valid bo-
tezul acelora , cari boteaz In Tatl, i Fiul , i Mont an ,
i Pri scila ? c cln u vs unt boteza i ceice nu s'aubotezat
ntru ce le pr lld fl.n l~ite nou. Drept ac ee a d e i lui Dlon isiu
ce l Mare a ~c p,p ;'it a ceasta din vedere, noi n s tr ebue
s ne ferim "de- ii imita greea la ; cci a bsurdita tea e ste
vdit dela' s ine ns i i l murit tuturor ce lorce ct de
puin t i u a judeca . i Cata rii n c s unt dintre ce i des-
binaji; dar s 'a prut ce lor din vechim e , de ce i mp reun
cu Cipria n i cu f ir milia n al nostru vor besc, a-i supune
pe toji a cetia unei hotr ri, pe Ca ta ri, i pe Encratii, ".'1.~
i pe ldrop arastai, i pe Apot a ctii. C ci Inceputul des' "
bin rii s'a fcut prin . s chizrn ; iar cei ce s'au lepdat de ""
bis eri c n 'au mai avut harul . Duhului S nt , pe ste ei ;
c ci a . lipsit c omun icare a pr in ntrerupe rea succe siunii .
Cci cei dint i, cari s'au deprtat , av eau hirotoniile dela
Prinji, i prin punerea m inilor pe st e ei ave au harul
duhovnices c; dar ceice s 'a u rupt, devenind mireni , n'au
avut pute re nici de a bot eza, nici de a hirotoni; nici
nu 'pute au d a a ltora harul D uhului s fnt, del a ca re 'e i
ali cz u t ; pentru aceasta [P rinii] au hot rt ca cei bo-
teza i d e d nii ca de [ni te] mir eni, viind la bi se ri c,
s se c u r eas c din nou cu a dev ra t u l botez al bise ricii.
Dar fiindc n genera l uno ra din Asia li s'a prut ca
din interesul co nduce rii mult ora s s e primea sc bot ezul
acestora , lie prim it. Iar pe ce l a l Encra tijilor trebue s - I
11 1

co ns i de r m -c a ; pe ofapl .rea." : deoarece spre a -i. fa :e


inacceplibili pentru biseric, au -c utat s - i ia de ja In
st p nire cu bolezul lor ; prin ceeace au stri cat i obi-
celul lor. Deci socotes c c nou ni se cuvine s l ep
dm botezul lor, deoarece n privina lor nimi c nu s 'a
hdtrtlmurt ; i dac cineva I-ar li primii dela ei
[a cela] venind la bis eric, s se bole ze. Dar d ac ace a -
sia ar fi pi edi c ordinei obte ti, s se a plice i ar obi-
ceiul i s se urmeze P rinilo r, cari a u o rnduit ce le
[de cuviin ] p entru noi. Cci m tern ca nu cumva, n-
t ru c t hotrm s z b ov ea s c in pri vinta bo tez ulu i,
s -lfrn pl cd tc m pe ceic e s mntu es c prin asprimea o -
r nduelii ; iar . d a c 'c'ei a p streaz botezul no stru , acea-
sta s nu ' ne ln sp irn nt e; c ci nu suntem rspunztori
prin [Impr ejurarea) c le d m lor har, ci ne supune m
, p re ciziunii canoan el or, b ar n egre it s se di spun ca
'~I
': ;\ ceice vin dela botezul acelo ra, s s e ung adic d e
'iiI.'.. ~.:(., cred i n cioi , i a a s s e apropie la taine. Cci tiu c
.
'." ' pe ' fr atii Zaiu i Satornin, fiind ei din a ce a r n d ui al ,
':'1,;. ;., .. l -am primii in s ca un ul episcopilor; d rep l ace ea pe ceic e
W4i
'1
.~lf ~
au fost mpreun cu ta gma acelora, nu mai putem a- I
des p r i de biseric, deoarece prin primirea epl sccpilor
am a ezat ca ' i un ca non cele n privina co muniun ii
ji ;' ClI d n ii , .
..2! (46. 47 a p,; B sin. I e e. ; 7 sin. II ec. ; 9 5 trul . ; 7 Laod. ;
c~1 ~t 47 V asile ,c. M.>
- Canon uljnezen t, i urm t o ar ele p n la canon ul al 16-le a
lnelu slv..al c tu e sc prima e pistol ca noni c (hrtaTo A7f xa vm x7;J a lu i
, Vasile cel Mare scris n anul 374 lui Am filochi u, ep iscopul Icontel
di n F r igia, i In a cea st a Vasile rspunde la difer ite tn tre b r l ca no -
nice ; p e ca ri i le-a adresat Aml ilochio, i il l mu r e t e c teva
locuri d in S f. Sc rip t u r . in privin a crora ~ d e a se m e tl e a l-a ru ..
gat Amfilochiu, .Va slle i ncep e epis tola s a as tfel: .Se zice c
nen eleq torulul i se so co te s te de n e le pclun e d a c ntrea b
despratntelepclune [Pilde, 17. 28 ] ; iar intrebar ea inteleptului, pre-
cum se vede, tntelep e ste i pe il ne ne leq lo r ; ceeace cu da -
r ui lui . Dumnezeu n i' se ntmpl [ sljnou , de c te or i pr imim
s criso rile s ulle'tidu l t u celui Iubit or de os te n eal ; c ci pr in acea
nlr ebar e pe ntru ne t n i n e devenim m ai b gl orl ele s e a m i
.1.

mal n e le p i. nvnd multe dintre cele nu le tim; i grij a


pentru r spuns s e lace In v tor al nostru. ' Fi r e t e i acum,
de o arece nici odat nu ne-am gndit la intrebrlle tale, ' ne-a m
s iill a le cerceta temeinic i a ne a duce aminte dac vom II
auzit ceva dela cel ve chi, i a reflecta asupra celor ce le-am-in-
u a t dtn tre cele de acela fel" . - Prima intrebare pu s d e Am-
liIochlu lu i Vasile se reler la aprecierea bote zului s v rit in
un el e asoci a tii eterodoxe, i da c oare vo r trebui s - s e bote ze
ceice s 'au converlit d ela acele asoclajli la Bi se ric a, ort odox ,
I R s p un sul lui Va sile la acea st ntrebare alc tu e ste ace st canon 1;
Spre a pute a judeca asu pra ' vafldlt l i. b otezu lu i s a v r /t in
s nul u n ei asociatii e te ro d oxe i prin urm are spre a ' ti cum s
se pri m e a sc in B is erica ortodo x a cela, cari se co nve rte sc dela .
a stfel d e a sociaii , Vasite cel Mare rel ev c SI. P rin i din tim -
p urile mai vec hi a u o r nd ult c trebue s s e lin seama de m
su ra, in car e s e abat aceste dif erite ' a so cla lt e tero do xe dela BI-
s e rica o r to d ox , i s s e "pro ce d ' ze in conformital e cu a cea sta ..
Tufi ce lce s e a bal dela unilat ea Bis ericii ortodoxe se i mpa rt in:
1, e re liei , 2, schizmat ici i 3 cei ce fac a d u n ril l eqa l e. Vd511e face
dl s t i u c l e cl a r i pr e ci s ntre a c eti diside nli, ' in tem e in du-s n
pr ivinta aceasta pe 'cele s tabili te de ce i vec hi ( ot rra}..o. w IJ.
E resul ( at p i , E'S, ha erese s) se form ea z de ceice s e a ba t"
Cll totul del a B iseric i .s e In str lne a z chiar i dela cre di n
( "a r ' a or~ v Tr;v rdarev TrTjA A Orp tCIJpevou ;). Zo n ara, referlndu-se la
aces t canon a l lui Va sile, ex pune ac easta ' mai delallat i zice :'
. Ere ticl sunt t oi ace ia , car i nva "in,.co ntrazlce re cu cred ln s
ortodox (;rupa 1"~ V opiJo8oeo;l 7rinrn) iJofd'ovro,), fie c au fost
m ai de mult sa u mal de curnd exclui d in B i se ric, fie c ur -
mea z vre n n eres m ai ve chi li s a u mai nou " ' ). '
De a ltle l a c e ast n v t u r potrlvni c cr edin ei or to doxe
JIU tr e bue s atin g b azele credinei ortod o xe pent r uca s s e-
co ns ide re e r e tic, ci este sulicie n l dac gre ete chiar i n um ai
CII privire la vreo dogm. i ea es te eretl c . . Sub numirea de
ere tiei s e n e l e q i aceia. cari recunosc i mrtu rise sc tainele
(p uo r1pwv) no ast re , dar cari greesc chiar i n u ma i re erltor la
une le ches tiuni din do ctrina o rtodo x , i se deo sebesc de coh:
cept a o r to do c ilo r (aw.rpE'p oup i volJ TO/ g op OU (tO~Ol;), " zice Zonar a
, , '
1) C c me ut. ca n , 2 si n. Il ecum., S ini. A t. II, 1 8 2 .
43

la .icomentarul canonulul 111 a l sinodului I V ec um;' ) i in generp,


dup do ctr ina . canonic a Bisericii ortodo xe , celce nu esl e or to-
dOXieste i eretic: alpsTlx or; EfiTC rr; J. ~ op(}oO O~O <; ..2) _
Schizm (ax ["I' 0w) se alctuele de acela. cari ..se deose-
be s c in conceptle cu privire)a unele chestiuni i intrebri bl se-
rlcetl, dar cari deosebiri s e pol indrepta uor. Aa spune Va "
slle cel Ma rol' in can onul s u pr ezent ; i a r ln d c bote zul sch iz-
maticilor trebue recunoscut, motiv eaz aceas ta cu imprejurar ea
c acetia fb.c parle din Biseric (o~ s eu lx rq.," s:~xx).7J(]! ar.; bvnvv)..
, Zona ra in com ent arul canonului 6 a l sinodului Il ecum. repet
a ces te cuvinte ale lui Vasil e despre s chizma ' ) .. ia r in cornenta rul
canonului 33 laodicela n le l ntre g el e cu urm loarele : .schiz ma
tiei (a1.'''l-'o...o l) su n t ac eia, cari n va corect in ' privinta cr e-
dintei i a dogmelor, dar s' au desp rit de biseric din un ele
cauze anum ite ( lh a TlYU I; oe ol ria e] i i al c tuesc a d unr i ae p a-
rale" ' ), Totui schizm el e au lost co nsiderate in ' Bi se ri c totdea-
un a ca unul dint re cele ma i mari p cal e s v r lte impot riva 0 :-
, s erlcil. Optat din Mileve ( sec. IV) consi der s chizma ca pe u na
d intre cele mai mari rut i, ma i mar e dect o mUciderea i id o-
latria. Catholic am eccleslam, scr ie ' Op ta 1, facit si m plex e l ver us
lnt ellectu s, in te lligere s ingulare a b verissi mum sacr am enl um et
unltas a nlrno rum, S chisma vero, s par s o coa gula pad s, dtssipa tis-
sensib us genera tur. Hvore nut ritu r, ae mulat lou e . el lilibus raba-
ratur, ut des ert a matre ca tholica, impli fiiii dum faras exe un t et
se separant a radiee matris ecclesla e, invidiae lalclbus am putat ',
errando rebelles abscenda nt . . Schisma s um m um mal um el ha -
mici dia alque idola tria atrocius est. ') Io an G u rdea u r, com pa -
r n d schizma CII , e rezla, zice c rupe rea u nit ii i d eplin t j li
blseri cetl (1'0 7CJ..1po/w. l'a exx).'iUlaU t"tkJlJ) nu este ' un r u mai
mic dect pr oducerea unul eres"). i da c d in cauza aceasta fir -
care s chl zrn este vrednic de a fi condamnat in a a chip. i a pol .
cu att mai v rtos este vredni c din cauza consecin jelor, fii n dc ,

1) Si n t. Al. II, 2 52.


2) Nom oca no nu l n X IV titluri; X II J 2 (SInt . A t 1, 2 61 ). Vlas~ar~
A , 2 (ib. VI, 7 4).
'1 S in t. A I. 11 . 18 3 .
, lnl AI . III , ' 1 9 9 .
s} De s chlsmate, J, 2 .
6) Horn. 1 1 n ep is t, ad . Ep heaica.
44

la urma urm elor oricare - sc h iz m se tran sfo rm n e res; Opiniu-


flile lui leronim i Augustin r elerito are la aceast ch est iune la-a rn
cita t la co me nta r ul ca rio riu lul 6 al .s ln o dulul II ecurn. (val. I, par-
t ea II, pag. 114). . '. -
Aduni1'i il egale (iraf'a<7uvar"''r 1, la ls a synagoga, illicitts
c on ve n tus) se la c dac o a reca ri e pisco pi s a u pre s viteri neascul -
t to rl m p reu n cu poporul In cult se adun la ruq elune s epara t
de B lserl c n adunri (au va!;, ) ; . de pild . dac o perso an s lin
[it a Ia si oprit prin aut orit atea bi se ri c ea s c cu i'c d e r e dela
s v rirea Iunclunilor pr e o e t i , i nu vrea ' s s e su pu rl au to- .
r il lii bi s eri c e ti, ci 'a d u n i pe a l l l l ng sine. de sp rln du-se
d eBi 5eri ca~ ec ume n l c (;rara lT:'()VTS; njl) xa{) o Aex-qv e'xxJ.. 7jatav) i
i nce pe s n de pli n easc cu d ela sine , putere funciuni pre oe ti.
Aceast de te rm ina re a lui Vasil e d espre a dun rile ilegale indic
pe acele p ersoane preotesti Insubordonate autorlt ll, cari incun-
[u r n d- pe episcopul lor le gal, vreau s fun ctione ze Independe nt
in Bi seric; iT m po tr lva c r ora s'a u dat multa canaane (31 a p.';
16 s in. IV ec . ; 3 \ trul. et c.). - Dup cu m s e ved e a d u n r il e
iie gaie ne permise nu se de oseb es c mult de sc h iz rn, du p felul;
n care Vasil e de fi n ete schizma i din cauza ac ea s ta in canonul
7 al primului siu od ecu m, cei ce fac ad un ri ileg al e nu se men-
lonea z , dect numai ereticii i s chizrna tlclt, cu m s 'se pri-
m e as c i n B ise rica o r todox , n e leq nd u - se vs ub cei din urm , i
ce ice iac a d un r i ile gale . in p rivin a c ro ra de altfel i multe
al te canoan e conin prescripiuni, ~
Va sile d up ce a vorbit d espre . deos ebllele s pe cii al e celor-
ce se d esbin de Bis erica ortodox, d tn drurn rt lu i Amf ilochiu - ~
cu m trebue s se prime asc a c e ti d i s l d e n l in Bisdrlca ortodo x
dac s e convertesc. Acest e pr e s crip lunl In ge ne r a l au lost ac-
-cap ta te i co n fir ma te de slnodul trulan (can, 95) , i dispozitia
em is de acest sin od Si a st zi este n vig oare in Bi ser ica noastra ;
Va sil e . m e n fio n e a z nomin al n ac e st can on al su pe aceti
di siden i d e Bi serica or to dox : pepuzleni, m anichei. y al enlinieni
i m a r ci oni l, cari sunt e re tici, i a poi schi zrrtatl cli : calari, e ncra-
tiji , Idropar astaji i - a po t a c t l l .
Dintre ce i dlntl, des pr e petniz ieni am vor bit la comenta-
r ul canonul ul 7 al s ino dului al Il-l ea ecum. (vol , 1. p a rt ea II, pag.
123- 12 5 ). Manih eii d e r iv de l a Man es (lat . Ma nlcha uE), "ca re le
.a Ir it in s ecol ul al III-l ea i d octr tnaa a i -a pr o pv dul t- o int i a
' -fo-.

45

dat in P ersia. de "u nde a po ijs'a' r s p n rn t I In E uropa. Manes


fcea 'pa r te 'din a cea ' specie "a gnbsticilot , cari erau con tra r! iu-
daismului i a firmativ cutau .s restabileasc doct rina c r etin
in ' l o a t 'cu r t en la ' i independenta sa i s , o' in t re asc Ca p e
s ingur a religie un iversal ; Man es l- a al ctuit s ist emul SU di n
dualismul vechiu "per aa nial lui Zo roas tr u :. lu mina i ntunerec u l,
cu .eo nii m p r l t ' d u p o ordine anumit, Pe sine in sui s'a n u-
' m ll m n g i e to r, care le a lo st trimis s cur as c doctri na lui
Hri st os, care a lost d enatura t de Apostoli; i prin ur m are a
l epdat din St , Scrip tur a Testamen tulul no u toi ul ceeace n u
e ra de acord cu si st emul s u. , Mnihelsmul a filn tat pn n se'
colul al V,II-Iea; dei n timpul di n urm p e a scuns (9 5 tr ul,) i) -
To t din ac e ast directie antliudaic I c eau pa r te i m arcioniti i ;
cari i ' ali origina de la Mar eion din Pont. ca r e a inc epu t S- i
r sp n d aa sc do ctr ina s a nt i la Ro ma In a d oua ju m tat e a
s ecolutu l a l II-lea, ca re d o ctr in a poi s'a r spndit n it alia in "
trea q , n E gipt, ' i apoi la r s rit ') . Yolenttntanu, ca ri d er i v
del a Val entin di n Eg ipt d e 'pe la m ijlocul s e co tulu i al II-l ea, era u
gnoslici . dar de o d irectie c ontrar, i a num e Iuda izan l . n sis -
te mul lui Val!,ntin n u se g se te d uall smul n s ens oriental, ci
e l a des vo lta t -p a ralelismu l dintre lumea s u perio a r id e al i lu-
m ea inferioar vi zibil n tr'o ' Ior rn , ' ca r e s e p o a te 'p rivi d e cea
mai d esvoltat i cea mal perlectdintre t o i ce ltaIii g llos lici .
S is te mul lui Va le n tin. ca atare. i-a , c tl q at au tor itat e pe t impu l
s u i din c o a l a sa .a u I e it . c t a v a pe rs o a n e cu r e n ume, cari '-
au sedus p e multi cre tini i cari e ra u p e r i cul o i ' pent ru c re
tin ism,')
Dintre s chizmaticii m entionati d e Vasile n a cest ca nan, am
vor bit des pre ; caturi la cornentarul ca n on u lu l 8 al pri mului si-
nod' ecu m. . (val. 1, 'p a r tea Il , pag 20 1 ~ 204) t. d es pre idropara s-:
fatil a comentarul canonuJui 32 trulan (vol, 1, p.liI , pa q, 5 15) Cel-
b i i, en cratilii ; l apoiaciili erau nite s ect e, ca ri i aveau ori...

, t) ; E pip h a n .; . h a er ;4 e (al. "6 6) ;. CyriIJ. uterc sot , cat, 6 ; P h otii con -


t ra. ' Ma iiihaos lib r l l Vo -,:..., Cf; Wa lch, 'H is to ric . : dcr ._ I\.e ~ e r efe n . I, : 085-
8 7 5 i Neand erj G es ch . cler c h r ts u, Rel tg lon , II, '; 18 6 , f g, ~ . ,.
. 2) E pJpb.an., "-- h aer.s 2 2 ( al. .4 2) ;,.' Te rtull . adv, Mar e." Cf, Walch. 8 .
0

a. O. I, 488, f gi -; .Neander, ' ' 8JO; ~ II; .;160 , ,{g. ' .


. ... . _: 8) E plphan... haer .: 3 L; . C tem. ~ A l e x ;, S tro m . V II. 1 7. - e L W aloh ,
fi . EI . O. 1, 3 3 5 fg. N e and er , a . R. O. il, 10 5.. ' fg ~
46

.gina din coala gnostic a lui Tatan . din S lria .dln auoua ju-
m tate a secolului -ai II-l ea. Talan, pe lng doctrina sagnostlc
despre orlgina lurnl l, care . in fond semna . cu , sistemul lut Va-
lentin, propov edu la a scetlsmul cel mai riguros cu ' scopul ca sul,
letul o mului s s e poal libera de materie i s . se poat apro-
pia de Dumnezeu. In prtvlna moralit ii n v a c adevratul
cre ti n tr ebue s s e inlrneze riguros dela t o a t e. c elep m n te t l,
i i n s pecial dej a cstor ie, carne i vin, ca dela lucruri rele . i
nec ur at e, cari in s lri n e az pe om de la Dumnezeu i il lin legat
de m at er ie. Din cauza acestei i n i r nri (irxpaTEea) . dela toate; a-
d e pi l lui Ta la n s 'au numit irxpaT'Tuc,1), sau deoa re ce, urmnd
Ilte r al In v t u r t l e va nghel ice. dup care celce nu renun { no
ra a oeriu] la toate ce le are, nu poate li ucenicul lui Hristos (Le.
14, BS) . renu n a u la toate cele lume tl, s'au numit ~1t'oraJ(rtac,~
iar din cauz c la st, cuminectur Iulrebuinau ap in loc' de
vin, se numeau: ,; iJpo napaa rd.m'4) .
In prfvin a celor din ' urm (catari i cetlall schlzmatl ci)
Vas ile zice in ca no nul pre zent, c bot ezul svrit de preoi i a-
cestor asociatii schizma lice, se poate constdera ca un bote z s
v r tr de laici i s coate la iveal din acest pritej unul dIntre
pr incipiile ca nonice fund amentale referitoare la ierarhIa sacra-
m en tal a Bisericii. i anume cnd poate li considerat ierarhia
ca l e g al. Vasile zice despre schizmatlcii meni iona ti .n canon:
" C ci i nceputul desbinrli s'a Icut prin sch lzm ; iar ceice s 'au
- l e p d a t de bi s eric n'au mai a vut harul Duhului s fnt peste ei i
cci prin intreruperea s uccesiunii a , lipsit comuniunea. Cci ce;
dint i, ca ri s 'a u dep rtat, aveau hlrotoniile dela P rinl, i prin
punerea minilor peste ei av eau har'iii' duhovnicesc; dar ceice
s'au r upt, devenind . mlre n i, n'au avut putere nici de a bote za,
nici de a hlrol onl; nici nu puteau da altora harul Duhului sfnt,
de la cari ei a u c zut", Asadar -puterea deinut de episcop. prfn
ca re el poate s ' hlrotoniseasc pe altii i s le dea darul preo-

1) Eplp han. , h a er ., 27 (81 4 1 ). CL Walc h. 1, 437. i . Neander , 11 ,1 6 0 .


2} E plp bun., hee r, 26 (al. 46) el h aer, 4 1. (I , 6 1). , cr, Walch. : J,
.4 4 0 ; Nea pder, II, 1 5 7 Cg .
-:8,. 'Thecd ore tt , H aer, fa bul, IJ 3 0-. o r, Walch; 1, 43 7; Nea n de r n,
100. Se numea u n c i i s aaofa r i (can , 4 7 Va sile c , M. ) . dln '- ca uz . c
tot de auna se mb rca u n n i te saci , spre - a arta . lumii c intreaga Jor
--v i a \ f. o pe tr ec n c tn t, -
47

jiei depinde de succesiune adic. de mprejurarea c ntru ct a


primit . sau a motenit aceast putere deJa aceia , cari i-au
pu-
lui-o transmite in chip legal i nlru ct va putea ' s pstreze
'l s transmit i altora a ceast putere motenit. - Dac un
. e pisco p pierde aceast putere sau prin s e hl zm s au prin er es,
a tu nci firete c el nici nu o poate transmite altora'. i prin .ur-
mare la acest episcop s ntrerupe succesiunea. adic se pierde
motenirea, pe care a deinut- o n chip legal p rin hlrotonie, Ia Iei cu
t ol cellali eplscopl ortodoci. Acest principiu . canonic n ' pri viti la
ierarhiei sacra mentale din Biseric m enionat de Vasile n acest
canon nu este altceva dec l ex pr es iu nea doclrlnel SI . Scripturi,
a P rinllor i Invjlorilor biserlceli formulat pe scurt in a-
ceast prlvln ,

La . comentariile canoanelor 47 i 68 ap, s'a spus c te-


meiul preojiei legale il lor meaz transmisiu nea neintrerupt dela
Apostoli pn n prezent a put erii Ierarhice. Puterea aceasta s'a
transmis dela Aposloll episcopii OI' celor dinll i de la acell epis-
copi dlnti a trecut n cursul tuturor veacurilor pn ast zi la
toi ceilali e pisco pi, i prin urmare epis copul este succesorul
Apostolilor ( d rrQ(frOAtXO g O((J.OQXOg , apostolorum successor), carele a
primit dela Ap ostoli ac e eai pul ere prin succesiunea neintrerupt
a,u,'J..loOlo.OO' l CO";, successlone continua);')
Iisus H rls to s dup nvi erea s a ' a in struit pe Apost olii si
n privina misiunii lor mari din lume (L: . 24 , " -48 ; Fapt. Ap .
1, .1, le d puterea de a Ierta pcalele (Ioan. 20, ,,) i le po-
runcete . s mearg ca s mprteasc tuturor popoarelor n-
v tura sa i s le introduc prin botez n trnp r la sa, a p oi
c EI va rmnea cu d nl i in loa te zilele pn la sfritul vea-
curilor .(Ma t. 28 , 10-'01. ' Dupce Iisus Hristos il plecat dintre'
Apostolii si, el indal i-au ales un alt sol n lorul tr d torulut
~uda spre a se ntregi numrul . lor de mal nainte (Fapt. Ap,
1, 21- 2.1. i dupce el au . primit pe Duhul Sfnt promis lor (Fa p
.Ap. 2, . ,), ndat au nceput s-i indeplineasc slujba incredln-
Iat lor de Iisus Hristos, i anume ncepnd cu Ierusallmul.unde
au ntemeiat" i au consolidat prima comunitate. . cretin l Fapl.
Ap. 2, il -4')' In fruntea aceste! prime comuniti cretine a tosl
lsat Ap . Iacov (Fapt. Ap. 21, 18 ; Gal. 1, ,,), iar cellalli . Apos-

1) A rt. 10 din enciclicla p.Rtriarhiior rsriteni . .,.


, , _. 4 ~L , . _

toll ' au ' pled. s ntemeie ze alte comunltt ' l afar de Pales-
tina , purt nd grij permanent i i n te res ndu-s e de aceste "ca
munlt l (II Cor, Il, i~) . Cnd apoi putn dup aceasta creti
nismul .s'a r sp ndlt id e p ar te i Apostolii prin urmare nu se mal
I'\U/<iau ' in grij i ,personal de fiecare comunitate sau Bi seric nte-
meiate de ei, atuncl i au fuat pe lng sine iti ace ste Biserici
persoane" probate in credlnt ca ajuttori, d nd u- Ie puterea ca
in numele lor s n d e pli n ea sc totul ce era de lips pentru con-
solidarea credinil i pentruca s organizeze viaa cretineasc :
(1 Tim. 1. 3. -4"'i~ ~ 9-~22: Tit L ~ , 5 ' 2 , l~)' A ceti aiut torl ( auvep r o !')
ai Apo stolilor in unele Biserici s'au numit ' '''''''' 07[Ol, fiind din tr e
,a ce ll a c te unul n i1ecare B i s e ri c , i care in calitate -de rn-
puternicii i succe so r al Apostolulul respect iv se ' n u mea' i d n ,
sul A postol ( Fili p. 2, 2' ) ' Sf. S crip tur m enioneaz numai pe
civ a ' din tr e aceti e piscopi, succe sori al Apostolilor: pe Tudln
Creta, c r u ia Ap . Pavel ii spune c l-a aezat aici pen truca in-
tre altele s numeasc presvlte ri in fiecare cetate (Tit , 1. , ) , pe
Tlmol elu in E fes (5 , ""-22). pe E pa fro dit in Filipi ( Fii. 2. 26), pe
Diotref (1fI Ioan. v, 9) . i pe cei a pte e p isc o pi al Bis erici lor <lin
Asia mic (A poc. 1, 2' ) ' Pe temei ul acesto r la pte din SI. S crip-
tur, din cari am cita t numai partial, i- a for mat Biseri canoas-
trdoclrina sa can onic in pri vina puterii epi scopll or primit
prin s uccesiune dela Apost oli.
, Doctrina acea sta a SI. Script u ri a l ost d eplin lmurit de
c t re SI. P~rinlii n v to ri a i Biser icii. Ucenicul Apostolilo r
Climent, e p iscopul ,Romei, in e pis tola sa adresa t Cor inte n ilo r

~ u'ijlJ ~
, .
scrie ; urmt o ar e l e : . O; " ;r o' a r o A o l ~,u i;; 1J ervwauv "ata roil K ?.J p!:q u
1 7Jd'OV X C!N JTOU, Du. l pe ,; larm brt roii o ll of l a "t'o i;"r7jc; imaxo;r'9j q~
AUl i auT7Jll ovv , rjv alrlav xtpo pNom v d l"1Cf on~. o; "r e: Ae: i lAV i ur'inrr;l1av
i ou.;" 7Cp oelp 7),uEVo/.H;/ xa l 1.l$r:a{iJ bf"!Yop~v " a~ O' (Ihaf7llJ, o;r(lJ~, iav ;toi ..
,u'fp?iiJin v (JtaiJi~(iJilra , PrEp ol Je: o o x~l1 c. a!_dvo ( v (1p i f; r7)v Atrnp rlav
,w,a1v. ' ) ' E ft ifsip; s criitor bisericesc din secolul al l l-Iea , ' a '. c r ui
r,,"/mipara s e m en ioneaz atI de Eusau lu, ct i de:ler.oriim ; a
ar tat in scrier ea sa printr'un exemplu 'viu din ' viaa' bise riceasc
acea 'doctrin ap ostol lc n privinta succesiunii (a taaoX~) eplsco -
pilor ' dela" Apostoli,' el " citea z " anumeccons emnarea. episcopllor
diil c,clev''' 'Biserici .. 'a a ' cum ,au- urmat suc cesiv ' unul. idup altul
49

incepnd de pe vremea Ap ost olilor, i cum s' a transmis p" rnd


puterea apostollc prin succesiune la episco pii din fieca r e Bi -
seric n chip netntrerupt.t) Irineu din Lnidnnum, comb t n d
pe diferlji; erellei de pe vremea sa. s o m e a z pe ace t l e re tlci
s dov edeasc mprejurarea c episcopii lo r au primit puterea
lor prin succes iune del a Aposto lt, precum s 'a intmplat aces t
lucru la episcopii . ortodoci. Irlneu, nlr'un loc din a ce a st ce -
l ebr lucrare a sa scris mpotri va eie ticilor, zice urmt oa rele :.
Tradition em apostolorum In 1010 mu ndo m anilest am, In o m nl ec-
desia ad est resplcere omnibus 'l ui vera veUn t vlde re : e l h abe -
mus annumerare eos 'l ui ' a b ap ostol is inslitutf s un t episcop i e t
succes sorss eor um us'lue a d na s.') i a po i : Ob au dire o po rte t
hls, qui cum eplscopatu s'i2~c cessf on e char is m a ve rlrat ls certum;
s ecu ndum plaeit u m Pat ris ' cc e p e r u n t r r ellquos ve ro 'l ui a bslstun t
a principali succe slon e et quoc unque loco se colllq un t, suspec te s
h ab er e vei qu asi haerelicos e t mal ae s ente n tia e. ' ) Apoi ia r i :
Agni llo vera est apos tol orum do ctri na et an tiqu us e celesiae s la-
. tu s. in uni ve rs o munco , et chara cter corporis Chris tl secundum
su ccessi on es episco po rum, qu lbus ilU ea m, q uae [Il u noqucque
lo co est, ecc lesla m tra diderunt.') D up Irin eu vede m c ac elas
lucru il spune i Tertul/an, c nd co mb ate p e ere tici i ii so-
m eaz s ara le iru l episco p II ar lor . cari ar fi legali in tre ola lt
p rin s uccesiu ne continu ( continu at a s ucce sslon e) d ela vr eun
Apostol, s au cel pui n dela U ~1 ucenic apostolle, pl'eCIIIJI po t sa
ara te a ceasta Bisericile. cari ' rn rt urts es c cr e d i n a o r t o do x') , Ce-
lebrul Cip rian , clasicul au lo r al unit ll bi s e rice t i, scrie urm
toarele: Ha c enlm vei ma xime el laboramus et lab orare da be-
m us , ut unltat em a Domin o et per ap os tolos n obls s uccess oribu s
tradilam, quantum possumus, obtinere curem us.") P ot es ta s p ec-
catorum remillen dorum apostolis data est et e cclesil s, q uas illi a
Dea missl con stltuerent, el epis co pls , qul e is ordlnation e vlca rla
succes ser unt, Ho st es autern unius catholicae ecelesl a e In qua 11 05

1) E us eb. hist . eccl. JV, 22. e f. Hleron. , de v ie. iII . c. 22 .


2) Iren . contra haeres, I1r, 3 , J.
'f 3 Ib, IV, 2 6. 2 ,
' ) Ib . . IV, 33 , 8.
5) Ter tull. , do pra escrl pt. , C. 22 .
G) Cyprlnn. ep . 4? a d. l'frmiJ.
'1
60

sumus, qui apostolls s uccesslmus .' ) Ieronitn : Apud ne s a posfo...


Iorum locu m tenent e pisc opi.') Omne s epi s copi apostol orum suc-
cessores'[sun t.") Augustl \l : Iri a post olo rum locurn consti tuit nos,"]
-- i a a mai de par te a m p utea s c t t rn I n c mult e dovezl din
sc rie rtle P r in l lor, cari toate dovedesc c put erea epl s copea s c
din Bl s e rl s este l e g al din pricina c d e riv prin succe s iunea
ne n treru p t p n n ziua de ast zi dela Apo stoli sau dela uce-
nicll Apos tolilo r. E xpri ma rea s i m bol ic a aces te i doclrinl in Bl- 'J :
'~ .
s erica n o a s t r a s tz i o avem n art, 10 din e ncicllcia pat riarhilor "

r s ri t eu l , i doctrl ua a ceasta i asl z! e ste decisiv in Bis erica


o rtu d o x , c nd este a se h o t r i <I a c este a s e r e cunoa t e sau :
nu p rco hn e a vr enn ei asocia tii et erodoxe, pre cu m a m v z u tIa
com enfar ul ca no nu lu l 4 7 a p.

C a n o nul 2 .
Ceeace o mo a r (ftul] prin mete uqire, s e supune
p edepsei u cideri i; i l a n oi nu este d up subtilitatea ex-
pr esiu nii d e [ t] fo r m al i neformat; c ci ai ci se os n-
de te nu num ai p entru celc e se v a n a t e, ci p entruc i
[l e sine s'a primejd uif; c ci mai de mulle ori m or fem e-
il e i n ac est fel d e ncer c ri. Dar pe l n g aceasta se mai
a daog i om or irea . f t u l u i , a ll ucidere dup inteni a
celor ce indrs nesc acestea. D ar nu tr ebu e s se intind
po c in a lor p n la moarte, ci s se prim eas c du p un
fer men de zece ani, dar vindeca re a s se h otra sc nu
d u p timp, ci d up chipul poc inll .
(65 a p.; 9 1 Im I.; 2 1 Ancira: 8 ,3 3:5 2 Va sile c. M.).
- Vasile in a cest canon a l s u rep e t dlspo zlla cancnu-
lui 2 1 a l s inodulu i dela An clra , care apoi s ' a confirmaf i la st-
nodul tru lan (can. 9 1). Va sile s P4ne . c in Biserica cretin la
a cest deli ct nu se face de osebire dac Itul a primit deja in pn-
tece l a r m de o m s au n u; i prin aceasta vr ea s scoat la
Ive al disp ozitia Bi s ericII Testam entului Ve chiu, in car e se I c e a
d eo seb irea aceasta i se i judeca altfel ac est delict. In carlea a
1) E p, 75. a d F irrniJ.
~, Hiero n' , ep, 4 t . a d Ma rcellarn .
' ) Ep . 14 6. ad Eva ng.
4') A ugus tin., de Verbo Domlni, eermo 2 4 .

1:
""l .
51

d o ua a lui Moisi s e s pune: Dac se ceart doi oamen i i unul


din lre ei l o ve te pe o ie meie gravid aslfel n ct it u l dlntr'I nsa
~.'
iese, care ns nc nu ar e o larm h ot r lt , s p l t e as c o
ped e a ps in ' bani n s uma hot r t de s ou l lem eli; d a c n s
i'lU l are o . lo rm hotrt ' (este iormat), a tunci s dea s u fletul
pentru suflet (21 ea _ .. l. A a da r n cazul prim pct osul tr ebuia
.s pl tea sc o ped eaps pecun ia r, iar in ca zul a l doilea - se
'supunea pedepsei cu m oartea. II cre tini sm nu se d pedeaps
i n bani, ci feme ' .1
ia, care om o a r f t u l concep ut se osndet e ca
o u cig a , inll din motivul, fii nd c a omorit I tul, i in rndul
a l doilea, fifn dc i- a expus pericolului lprop rla s a via fi!, d eoa-
rec e de ce le mai mulle ori i iemeile n sa i mor n astlel de ca-
z url.t) Va sile pedepsete pe acest e iemei p c toa se, intocma i ca
i slnodul dela Anelra, cu penit en de zece ani, a dmi nd ca
.ace st termen s lie prescurtat, d ac s e do v e de te c se cesc
s incer i din inim de p catul lor. n cano nul su a l a -lea Va-
s ile supune la pedeps e cuve nite i pe Ie inelle, ca ri da u altor a doc
tarii pentru a vort (ve zi co men ta ru l can, - lui 2 1 al sinodu lui
dela Aneir a l.
Delictul acesta se c onsi d er i ca m oti v de divort. Da c 50 - ,
1ul va cuno a te c sa/ ia sa a omorit lnt e nlonat Ilul dlntr'insa,
d usul are dreptul s pretind desfac erea cstoriei sale cu a ce a
lemeie. Ace asta s'a pres cris In c pe vrem ea lmp ratu lui Iusti -
nian i apoi aceast p rescrlple s'a repelat print r'o navei il s pe-
d a l a mpratului Leon Fl losolul menlonat de Valsamo n n
cornentarul ca n onului 9 1 trulan.P) Acest motiv de divort es te i
a s tzi n vigo a re n Biserica ort odo x ' l.

.~
Canonul 3.
Diaconul, care a desfrnat dup [ce a intrat In]
diaconie, va fi lepdat dela di aconi e ; dar fiind pus la lo-
cui mirenilor, 'nu se va opri dela mprtire; c ci fiin-
1eaz un canon vechiu ca cei c zui dintr'o treapt s s e
supun numai a ces tui fel de pedeaps, urmnd; precum
socotesc, cei din vechime, acelei legi care [zice): Nu
J) Coment, lui Zonara, IV, 304 .
2) VoI, 1, partea 11, pag . 47 2 din lu crarea prez en t .
' ) SinI, AI. II, 52 0.
52

pedepsi de dou ori pentru a c eeai [greal)" (Naum, 1,,];:


dar i pentru alt p ricin, cci ce ice s unt in tagma ' mi-
ren e a sc , fiind s c o i din locul credincioilor, i ar i s e
primes c la locul d in ca re a u c z u t ; iar diaconului i a junge '
od at osnda caterisirii; deci fiindc nu i s e mai d lui
dia coni a , n a ce a sta singur [o s nd ] s consiste pedeapsa..
Acestea ns s unt dup cele s ta tor nicile. Iar n d eobte
vindecare a cea mai ade vrat es te nde p rtarea de p
ca l; drept a ceea ce lce pentru vo lupta te a trupului a l ep
dat harul , (acela] prin s r mar ea trupului, i prin inlr -
na re cu t oat supun erea dep rt ndu- se de voluptil e ,
c ror a a fost su bjuga t, ne va da dovada des vr it a
. vinde c ri i lui. Deci pe a m n dou trebue s le ti m noi ,
a t t pe cea pre ci z at [prin lege] , c t i pe cea dup
obi ceiu; i n pri vinta cel orce nu primes c (teg e a] cea mai :
n alt , s se urmeze dup chipul pr edanisit.
(25 a p.; 4, 21,44 trul .: 15.16 s in. IV e e.; 19 Anc. : 27 Car ta g.;
6 ,18, 32,4 4,51 ,60 ,69,70 Vasile c, M.).
- n can onu l prezent Vasile lu ro le t e dispozitia canc nulu l
25 ap., d u p care perso ana pre o e asc prin sa in de slru se C2;-
terl s ete, ad ic se des poaie .de cinul pr eot e s c, dar nil s e ex clude
din co mu nita tea bi s e riceasc; i pentru mo tlvarea a ces tei dlspo-
z t ll Vasile cit e a za a ce la lo c din SI. S cr i p t u r ( Nauui, 1,9), ca rele '
s' a citat i in ca nonu l apo sto lle m e n i o n a t . Pe temeiul a cestui
cano n a l lui Va sil e s ' a lcu I deose bire in Bise rica o rtodox In-
pri viu a pedep sire l perso a nelor cle ri cale i a cel or lai ce, despre"
care de osebire a m m ai vorbit (va '. 1, parte a 1, pag. 189 -1 92 ),

Can o n u l 4.
n privinta celor ce se cstore s c a treia o r i a-
celo r ce se c storesc mai de multe ori, am hotrt ace-
la canon, care es te core spun z tor i p entru ceice se c
s toresc a doua or ; ' adic pentru ce ice s e cs loresc i l
doua o r un a n; altii n s [ au hot rt] doi ani; iar pe '
ceice se cs t o re sc a trei a or li atur is esc pe Irei, de
mult e ori i pe patru ani. i pe una ca aceasta o mI-'
mese nu nunt, ci poligamie, ba mai cur nd d esfrnare,.
ce se pedepsete; pentru ace ea i Domnul a zis Sama-
".~,- ~..;:."-
53

r ine ncii, care sch imba se cinci b r b a i: Pe ca re -I a i acu m,


m u- i este tie b r b at [Ioan , 4' (81 ; p e ntru c ceice au tre-
cut peste limita nuntii a doua nu mai su nt vredn ici s
.s e num eas c cu numirea de b r b a t, s a u de so lie. Apoi
'n privinta celor ce s e cs to res c a treia or a m primii
-o bice iu l de a lur isire pe cinci a ni, tiU din vre-un ca no n,
-ci din urma re a ce lor pr imite mai ina inte. Dar nil treb ue
.a-i opri pe 'ei cu totul dela b i s er ic , ci a-i nvrednici d e
.as culla re doi ori tre i a ni.r i du p aceea s li se dea
'V oie s s tea mpreun, iar dela mp rt ir e a [s fi ntei ta i-
ne l cel ei bune s' iie inui departe, i atu nci, cnd v or
arta vreu n rod de -poc i n , s se a eze la locul im -
:p rt i re i.
(t7 a p.; 8 si n. 1 ec.: 3,87 tr u l.; 19 A nci ra ; 3,7 Neo ce z.: I
La od.; 12, 30, 41. 50 .53 ,80,87 Vasil e c. M.).
- Va sile s pun e c li mita l eg al penl ru nch eiere a c s t o
'riei este cs toria a doua i zice c p erso a nele, ca r l tre c pes t e
a cea st lim it. nu m e ri t s po ar te n umi re a d e s ol i solie, de s i
chia r i c st ori a a doua o pr i v et e uumal ca pe o ln du l q e n
i a l de sl bici unea o mene a sc . Au lo st n s persoane, ca r i t I U
ti nea u sea ma d e acea st limit fix a t de Bi se r ic . ci Inch eiau :;;1
- c s t o rt a a treia ba chia r i a patra, :;;\ pe a ce tia il are in ve-
d ere Vasile In a cest canon (dea semen ea i in ca n. 50 i 60 ).
D eoaca ce pentru ce ice se cs tore s c a doua o r s'a fixa t o ep i..
'Iimie de un a n s a u de doi an i, dupa l elul p oc l n j ll (co ment. ca n -
.] Lao d.), Vasile in ca no n ul su ' al so-tea z ice c a Ireia c s
to rle Este Interzi s d e leg e; iar pen tru ce ice d in necesita te sau
.d in aII m otiv o ar ec a r e incheie o as ti eI de c s to r l e , el prescr ie
o epilimie de cinci ani. Iar in ca nonul s u al s o-Iea c s to r la
.a patra e l o co n sid er ca pe un pa cat mai mare dec t des frul
, i ca pe o fa pt a ni rnal ic ( ,J s xr'lv,,; 'h;. ut belulnarn.) Ac ea st in -
v tur a lui Va sile era doct rin a lnt r eqei Biseri ci, i l e ql sla l a
gre co roman o co nsidera d e obli gat orie i pentru s ine.')
. La nceputul secc lulul al X- lea s ' a nt mplat 1!Il eve n lme n t.
prln care s 'a violat acea st d oc t r i n ' a Blse rl cli i care <1 dat a ns

1) Vezi Prochiron, IV, 2 5 [ Corm ciaia, car. 4 8, ! 4 . 25 ), dar mai


-expree n n ovel a 00 a I m p r at ul ui Leo n F t l oao f u l (JU!; g r . - rom. l l ] , I R6) ,
- d e i , du p cu m V O ~ vedea, a ce st m p ra t ineu l a c l c a t (ll s p o i i l a ~ B. .
IJlse d cii s se ocupe din nou de ntrebarea c de c t e 01'1 poate
s se admi t nche ie r e a c sto riei pentru o p e r s oan r m as v
duv , Aceasta a fos t o inlmpl are de d e os ebit gra vita te , care
a pro dus ma r e tulburare in Bi se ric . Im p ratul Leon Filosoful a
pierdut II tilllp de c flva an i do u sa fii i a fost nevoit s se
cs t o r e a s c a treia o r , dar chiar in anul . in care s 'a cs t o rit
a umrit i so lia s a a Ir eia . m p ra tul. fiind nc tin el' i nea-
l' Au d s ucceso r .Ie gal, voi a s n chei e a pa tr a cs t or i e cu o le-
mele , dela care a vea de ja un co pII nelegiuit. Nicolae 1, pat riar-
illli Co u stant luo po lulut, n' a vo it s binecuvinteze acea st cs torie .
fiiudca er a po t r lv n lc d ispo zi ii lo r ca nonice a le Bise r icii. i atunci
m p ra t ul a dis pu s Uliul preot dela curIe s - l cunune, i pr eotul
res pecliv a i l cu i a cest lu cru . Din cau za a ceasta pat r iarhul a
exc lus pe mpra t din Bise ric, ia r pe : pr eotul respectivI-a ca -
ter isl t. Imp ra t ul ofeusa t a d ispus ca pa tria rhul s Tl e ex ila t: iar
intre tim p la U II s inod d in anul 908 al ctuit din e piscopi cr edin-
cioi mpra t u l u i, du p c e i p ap a Serg iu III a tr imi s p entru acea-
st alacere <llcyajl s pe cia li, patriarhul Nicolae I a lost caterls lt
i " lost ales 111 1 alt pa triarh (E ulimiu), iar c s t o r i a I mp ra t u l u i
a Ios t d ecl a r at l e gal . Acest lu cru a pro dus mare ncmu l u m l r e
Intre to jl episco pii, ca r i stim a u sl in jen ia ornduirilor can oni ce i>
cari n acea sta ved ea u viola rea Bisericii din partea St atulu'; prin,
aceasta spirit ele s'au turbura i in cea mai mare m sur i s'a.
prudus un con llic t acul Intre Biseric i S ta i. In ca pit al a rne-
n in a r ev o lu i a , i Imp ratul Leon cred ea c o va p utea im ple-:
dlca , d a c va re chema pe Nicolae din exil. Totu i n e mulumire a
d i u u i a i ma i depa rt e , Int r e timp IIl P ~a tul L eo n a murit. Im-
p ratul Alexand ru, care a urm at lui Leon (a. 912). im e dial c e-
s ' a uree i p e tro n a co nvoca t un s iriod ep ls copesc, Ia care Nico-
lae a fost reintegra l in s ca un ul 'pa tr l a r h ~ I, Iar 'E u thn lu a Iost
scos din s ca un, S t r d u i n e l e lui Nicola e de a liniti sp iritele au.
reuit numai dup o os te nea l de mal multi ani. Pa tria rhu l Nh ,
co lae a co nvo cat un mar e sinod la a nut 020 pe timpul tmp ra- >
[llor Cons ta ntin VII i Ro ma n I.) a ca re slno d s'a condamnat totul
ce eace s ' a hotarit la s lnod ul din -a nul 908 impotr iva pre scrip lu
nitor ca no nice a le Bis ericii i s'a confirmat rOfJ'o~ r1-t.; etVtva;:lVC;:
(tomus uni onls), care es te cel ebru in isto ria dr eptului bis eric esc ,
a d ic acl ul d e ' mire .1 d e m p ca r e a Bisericii cu Statul ' !..
1) Vez i introducerea la aces t tomoe in Si nt. AI. "IV, -. 3 - 4 ;'- De
55

Acest l'o't o ; , d u p Int ro du cerea c uve nit , s e im p a rte in apte


ca noane, Primele Ire( se re fer la ch estiune a, pe n tr u care s 'a
co nvocat a cest slnod . In canonul I se spune c de atu ncl ince-
pnd nimenea nu mai are voie s inch eie a patra cs torie; ia r
d a c fa ce acest lucru cstoria aceasta nu se va rec u n o a t e i
n u n umai c respectivu l se d es po a ie d e orice comuniune ClI Bl-
serie", ci i se in terz ice i Intrarea in bise ric p n cnd rmne
i n' astfel de l e g t ur il e gal . Canonul 2 v orbe te despre cs toria
a treia, i spune c i n genere i aceast cstorie tr ebue pr ivit
ca In terzts .: admi ndu-se ex cepi i num ai n cazuri determinate.
n privinta cstoriei a 'tr e la canon ul dispune n special urm
toarele: a) d a c cine va e s te de patru zeci de a ni i f r copil , i
.0,
do r e t e s se cstoreasc a treia oar, acela cinci ani de zile
nu poate s se cumln ece: b) d a c cineva e ste de pa truzeci de
a ni i are cop ii, acelu ia ii este interzis s se c s to re a s c a treia
oar ; c) d a c cineva es te d e tre izeci de ani i are copii din pri-
mele csto rii, i to tui dorete s se cstoreasc a trei a oar,
ace la s se op r easc pent ru pa tru an i d el a cum i nectur : d} dac
ci neva es te de treizeci de a ni i n u are copil, aceluia I se poa te
permite cstoria a treia, dar I se d i epltim ie, n canonul a l
3-lea se prescrie epititnle de a pte a ni chiar i pentru cstoria
pr im i a dou a , dac se dovedete c cineva a rpit soia , sau
daca inainte de cs tor ie a avut r ela lunl vino vat e. n acest ca-
no n se m a i adaog i c preotul, care d s f. curninec tur cuiva
impotr iva dispozitiei cup rins in acest ca non, din acel moment
ii pierde i el slu jba sa i cade i el sub e pi tim ie de apte an i.
Acest e trei canoane s e cuprin d in ac est rO'f.l_ o g ~ carele s Ja co n-
fir mat de Irnpra Iii mentionati. i s 'a promu lgat i ca lege de Sia t.')
Dar nic i aceast hot arir e nu a m ul u mi t pe ceice i n e a u ri-
guros la s f. canaane, deoa r ece ei vedeau tn n'r ns a sl b iciune fa l
de pu te rea de St a t In urma dispozl lel despre c s tor ia a treia.
i comb tea u totodat aceas t h ot ri re . Numai pe timpul pa triar-
h ului S islnlus i al m p ra i lor Vasile II i . Cons tantin VIII, la
an ul 997, s 'au linitit splr ltele,") n a nul acesta s ' a adus din nou

taifat d es pre toate acestea n S intagma lui Vlas tar, [', 4 (Si nt At , VJ,
159 - 1t:U)! Co mpar t Zacharl , Gescb . des gr. .-....- rom, Rec h ta , S . 6 1,
i urmnd acestuia la Z his hman, Eherecht, S 436 -437.
1) S in t. A I. V, O 9; Z ac ha rl , JUg gr. - rom, lIJ ._ 23 0 - 232.
2) S int. Al. V, O; Z a c h a n, Jue gr. -:-fO,rn. I lJ, 2 ,2 .
.
;
,,
56

n fata marelui sfnod ro.lo; u'. co nttrm n d u- se in chip solemn,


i i s'au ma i a d o g a t n c patru canaane. Dintre aceste canoa
ne: n ca n. I (4) se a na te ma lizeaz ceic e ndr znes c s int roduc
in o vaiunl n doctrint.. bi serice asc; can. 2 (5) anate ma U zea z pe
celce a cu z B iserica d e s l bic iune , f iin d c imp ratul Le o n a re-
cun os cut a cea cstorie a patra pentru pace a biseric ea sc ; can . I'
3 (6) ana te ma t lze a z pe celce n dr z ne sc s s pu n c S I. Bis e-
ric nu ar i i p st ra t cu ra t i n e alte rat doctrina pr e d a n i sit i
ca n. il (7) a na t e rnat l z ea z p e ceic e n d rz nesc s n u prime a s c
'Ii'
_ ,1

.
vre unul dintre sf. cano an e, cari au fost date m ai in ainte i cari ~,

. rn
a u Ic st pr imite de Dtsertca in tre ag ' .') Dup acee.. a u Incet at
t urbu r rlle d in Bi seri c i ro:"ogul a fost p rim lt i r ecun oscut de
c t re toli ,') i di spo zitiile cup rins e nt r'Insu l a u rmas n vigoar e .,~
n ntrea ga Bi s eri c or to dox p n in ziua de astzi . Prin ur ma re
n confo rmitat e cu acesta , dup dr eptul can oni c al Bi sertcll 0 1'10-
doxe, cs to r i a a patra e ste cu lotul interzis, iar c st ori a a
treia es te pe r mis n umai in ca zuri e xcep tion al e i a num e .cu in-
c u v i i n are a e piscopului co m pet ln te,

Cano nul 5 .
Aceia dintre e re ticl, ca ri la ieirea [din via ] se po -
c esc, tr eb ue s se prime a s c ; s se primea s c, n s firete
nu fr ch i bzu i n , ci cerce lnd u-i, d a c v or ar ta a de v
rat p o c in i vor a vea ' roduril e , ca ri m rturise s c rvna
[lo r] spre mntui re.
( 2 .1 il sin. I e r.: 7 s in. 11 ec-: 78.96 trul.; 12 Neo cez.; 19,il7
La od.; 4 5 Cartag .).
Canoanele or n due s c c fiecare eret ic, ca re se co nv er t e t e
la ortodoxlsm, trebue s se p r im ea s c dup cere monialul fixat
pentru dlle rll ele i eluri de ereticl (can. 7 si n. II ar .}. Biserica tre-
b ue s procedeze in fe lul acesta cu a tt ma i vrtos cnd un
e retic est e pe moarte i dorete s se mntulasc . Acest lucru
il spun e Vasil e in ac e st 'ca non al su, ado g nd dispozitia c
-res pectivul trebue s 's e intreb e da c el - con damn cu s inceritate
erez la mrturlslt pn a tun ci, i o r i de va fi s ta tor nic in cr e-

1) S int. Al V , 9 10.
2) n Co rmcla la alc tue te capitolul 52 , dar in redactare s p eci fic .
n manus crisul e r b ea c vechl u al Co rmcl aiel e s te mai ex act (vezi l ucrarea
mea: nCofmciaia Zadar, 18 84 ).
."
J:
'~;
~(
" ,',
57

-d l n a or tod o x d a c va rm nea in vla : in c az contrar ere tl c u


respectiv s nu s e inv r ed n lc easc d e st, m p rt an ie niei c nd
'e ste pe moarte.

C a nonul 6.
De sf r ul pe rs oan elo r canonice s nu se s ocotea sc
<le n u nt , ci cu tol chipul s s e ru p i uso l rc a 101'; c ci
a cea sta e s te de folos i bis ericii s pre , nt ri re, i er eli-
cilor nu le va da pr ilej ni pot riva noa s tr , precum c prin
t ng d u i re a de a Ilc t ui i-a m atra ge s pre noi.
( 2 5,2 6 a p.: 14.1 5, 16 s in . IV ec.: 4, 6 ,4'1 tr ul.: 19 Aneira; 3 ,
18 ,20,3 2 ,44,6 0, 70 Va sil~'c. M,).
- S ub perso an ele p rimite In ca non (xavov' xo';,) in acest
'-
can on se int eleg a cela , ca ri au in trai In cl er n e c s t o ri l (can .
'26 ap) .), apo i c l ug r ii i c lu q rl el e, ca r ! au depu s vo tul cas-
H t iJ . P erso ana p reo ea s c , care cade n desfr u ( 7fopvsfo) , se
ca ter i s e ta (can. 2 5 ap.). E ra u ns u nii, ca r i, fiin d ca t e r si l d in
ca uza d e sfr ului, a firma u c cel p uti n po l s tr las c in c s t o-
r ie cu fem eil e, din cauza c r o ra l -a u pierd ut sluj ba p re o j ea sc,
i a rgume nt au c nu li s e poate in terzice cst or i a . ' ) Acel a
lucr u il s pu ne au i c l ug r ii i c l uq r i e l e . Vasite, a v nd in ve-
de re a c e a st imprejura re i in in te r esul o rdi n ei bls er lc e t i i a l
-d e m n l t l t einului c l ug r esc , t spre a fer i Bis e rica de oble c l u
nil e eretl cilor, cum e ra u d e p il d eu st a lenii ( 1, 4 0 111gr a, erc.),
tlspune c n ici unuia d intre ce lce su n t prim iII in ca non i ali
c z u t in desf ru s n u li se d ea voi e s t ri a s c cu per soana,
cu care a c zut In a cel pc at , i c u att ma l p u l n s in cheie
-c s t o r i e J egcll cu ac ee a. ci ace ti a la fot caz ul ( 1l"/1v d rpo;r~/})
1rebuesc d e s p r i i i r ela iil e lor Ileg ale i p ct oa s e s s e
,d es fa c .

Cano nul 7.
Stric torii de pa r te b r b t e as c , i s t ric tort i d e a ni-
ma le, i ucig a i i, i fermecto rii , i adu lterii, i idola trii
s unt vre dnici de a ceea i ped ea ps ; dr e pt ace ea a p lic
i la ace tia disp ozitia ce o ai n pri vint a ce lor lalti. Iar

:1 ) (oment. lui Zona ra , IV, J 08 .


.~
, o
t ;'

59
c''':~'' ': . ':," ," :~ ' " '::.. :
Aiii~S; ~~'ts6'~n'e; rUde de snge, i nu: se; pot In eleqev . alte-p cat e, de-
. <:;;'?:;.}6iet~ ac~l eailJrll na ttira lor. nu !ac' !parle din;p cat ele, car i s'a Il

~~~'~li1jf:~T~''') C an o~ u1 " ;c .
'5:::,ti';h~,.thCetc~ n . m nie ' a . n trebui n a t secu re asupr a soie i
f".' $<l~; 4d ga :;es te; ,Da r bine [cl. mi~ai adus a minte , i
'. .'; es le'~vfe dnk de . p riceperea ta s- t i vorbesc des pre ace-
"';(~.'sfeiimai;;pe: l a rg . C ci multesunl ' d eosebirile ntre cele
3\il; , :.,'H .ipi\iileJocu ; YOi n i cele fr de ':v oie. Cci . cu totul
'\t~E;,:. (i.'/d ~\;vo ie es te i departe {de. voina] . pt u i to ru l uiclac
iN;::;;?-:;aj';u n\,~ nd ie l' cu p ia t r asupr a . unu i. ci ne, sa u pom ni-
.~:'7::~I1)~r~1~i;l,19 C;>ln ; c ci impuls ul [i'l a )ost~e _a goni ani-
i'>m ~ I!J.r;F. on ; .? e<i3."s c ll l u ra iru ctul j d ar s 'a int mplat . de la
' .:i~!te.tc~j;prin;:;Io vifu r ' a nimerii nlr ecere a l t urea ; d eci
;'tliili.ca'/ace as la:, es te fr de voie. I ns f r de voie este
''. :)fjd<ic!.:cineva ivoin d< a tnto arce.,pe ~ci neva, CII . biciu, sau
,:.;. t cu Jt oiag,inu- I-ar lovi tare, dar ce l lovit ar, muri. Cci . aici
;:y),~iij:~pq'~ t et ej n l e n !i ll n ea de a voi s indr ept e pe celce
T. a i: rl l'l!ii ;l i a r:c: n u de a, I omor. Ase menea dintre [faptele)
;f;{t!J.Ie;j'f~ rii;; cj~ (\?oie este igceea, .~l} d cineva, in n c i e
,;i,ja'te a p r n d u -s e impot riva cuiva.. c u lemn, or] cu mn a
i'hIt~li~kcir:ll t<reia r:' n d re pta iovltura spre locuril e mortal e ca
F~.l~~~,i.~f~s, r.iJ ;c da r nu ca -s - l omoar de tot; aceasta i ns
::(~fc<Jpfopiei.d ej a . d e .cea cu v oin a ; cci Celce a.in trebuin~ . ,
;~if>'1.\W ,a s,jfll.l; d e,;un e all sp re . apra re, ori ce lce . r cru tare
~C;~{i1jJ,~ t,\ I~ \!lt ul'a i . l rnu r i t este c. biru it tiind .de p at im nu
:,;?!';a\\ C!;i:uta h pe. om . . Asemenea . i ce lce . iaIutrebu in a un le mn
'f~g reJJ " or i' .pia tr ;-maL.mare,;dec L puterea o meneasc , se
;;';jiUln r la .ceice . fr. : de .voie [ au.f ptuit], lina n s voi nd. .
?~l:'. l,ta Jtild ; deoa rece din mni e a da t. acest fel de 10-
;~,;t;: ,!ifJ:l r;.~l1 c fa omo rit pe :cel .Iovit; d e i sili na i-a fos t
'i;:-:; ::;,Roate. s~I zdro b eas c , iar nu de a- I i omor cu totul.
;5~<(,jln:s;;. ~e lci!; :)a! Ihtretiulna te abte, s a urorice de ' acest fel,.
', ;;':'tiilil',arel.n ici: tidert ar e, i- mai -ales celce a aruncat CLI se~

Ii?;'~'i ~i;':;" " :~' i'; :


.?2y; cu~~a ; l::d ' se've de "c, nu; alovlt l cu rn n a- a a . I n c t m -

. .
60

.s ura loviturii s fie n st pnirea sa, ci naruli'c~t!C:i~ q '"


ca' i ' cu greutatea ferului; i cu str nicle .zl ,p ritr av~ j1 L :'" ''
ct mai mare , lovitura s fie neap rat'mortaI. , i;Jar~i : :},Y
d eplin voluntar i nici ele cum n do i e l n ic esl e \ Uap1i'l l '"
de felul celei [s v r it ] el e llhari , s au d eI1 vlirjl~..vr~ j~ . :..
ma ilo r ; c ci a cetia CII adevrat pentru bani ,'ol}ioi!r<i , 'j
fu gindde : ;vdire ; iar ceice m erg ' in btliip enfr'u 'Icid~ rj~ :' "
:fnu merg] nici" s i nfri co e ze , nici 's . nielepteascjJ!c ,
propun ndu-i vederat ca s omoa r pe ' i:eice';li ' s ~',~~mr<
potri vesc; ns i dac cineva pentru' alt ' , ri r i ci iJ .diri'dC# ':
-; .rln a d e a ti ar pregti doctorie, dar al' omori,' , per ilriit "
'<, , ,' ca a ceasta o considerm voluntar; n care fel .facn e'me-',,
ile de multeori, cu oa recari des cnt ece, i . vrjito rU ;':1/ '
cercnd s a t ra g :peynU s p re dragoste;i ,dndu"Il~~a~ .:
ce lora d octorii, car i' producntunecarea minilor ; d ec;i; li ri~t~_
ca ace stea omorind, - de i una -voin d , alt ceva ' u"" f i:ut:7;
totu i p entruc ' s' au vlndeletni ci tv din doririla ode "a ,iC!fnOa;
te cu ceeace este oprit, se socotesc , nt ie';i:eic e~lJ(l:i'i:I >
voluntar: Prin ur mare : i celece dau doctorU :;d< f.a1t0ft (
u ci q a e isunt i ele; i cele ce prime sci" ;otrvurile;!'c~'' , ,;,
co m o a r ftul. Inprivina ac easta [am spus] att;'cNtr~b,u ~:' /;;
(65a p.; 9 1 Irlll. ; 2 1 .22, 23 AlI c.; 2, ' 8; J l\" 43.{;S <l;156i ;>i
,57 'Vasile' c. M.; .5 Gri!!_ Nls.). . : " "",C,'ij(;'!i!'tt!q;('o'
..:.. Va slleTn canonul prez ent lace .deoseblr e intreitueiaerea'.'
lnvolunt ar i .cea "vo lu n tar i " a ra t cndi 1r<;biie' {s !'s~;;'P,rl~">
veasc uciderea de . comlscinvol untar i C l1.d ';'ol~Iita'rJK'I*!e"i
cetecornlse voluntaresfe 'a se' ea nsidera i , . aceea i ; '~iitt'!'O"\ie; '
mere. o moar CII " o tenlle' latul ' con ceput ' i!,lr'insail' 4e~p;r~'~~~fe~
Vasile vorb.le l'in ' cano nul su al 2- l ea; - Pimtru ,Om()rlI17 iny~: . ;
lunlar el holrsleo.pitirnie de ' zece ' ani ' (cillih i7J,' iar- pen!rjr~?
' c'el voluntar de dou zecld e ani (can :'56). . r ., ;;. }~(i:'1-!;:~11}1i; ';;':W,

, Canonul 9.,.. '~; _:i:! ::;;;j~t);~1t~t~iF


. , Hot ~r rea D omnu l ll i c nu eslederta L(nilTI1l.niJuri'i,-~ ~;
destacesdin . c s to r i e-ata r de motivul j ad u l t i! n! I\l Hi[f\'\~fi]!\
5 ,. ,); i urrn nd.sscnsu lui-:. cu vl n telonDomnului], l:l E!\iH~g! ri~;
veledeopofrivatt n prlvlna i b r b a l l o r , ct,;L,i! '-j!!~" .
m eilor. Dar obiceiul nu es te a a ; clici in ;p r\iJ inJ (l feri~i:~ ,:
"
. 61

. -'..
o;:

, ,'--~
62
, ,
ap.(t(:'~ !. ex a equo e l vlrls e mullerlbus convenlt), a a dar c
solul poate s c ear desfacerea c s t ori e i, 'd a c solia sa comite
a dulter, precum i solia poate s a ce ar d iv orul , dac soul est e
a dulter, Cele spuse de Vasile pe teme iul ac elui loc din S I. Scrip-
t ur , s e co nf i rm . i p rln alte Iocurl, C nd faris eii a u ispitit pe
Hrl st os ca s - I f a c s gre asc . iL a u Intrebat despre desf a- , t:

cerea c s t o r i e i , EI li ci te a z leg ea lul Moisi, .ca re din cauza


iut pietr tril inlmii lo r a a dm is ca so u l s - i poal demite pe s o-
lia sa , dar a d a o g i c de la ince put nu a fost aa, ci c oricine
va lua pe o astfel d e femeie ; d e m is . comite adulter ( xw ' ,j
o.iiC/}.eJ.uldvr;1I r ap ?a a g t.l. Ol X li r a t, Mi3t, 19'3_9), prin ceeace a exprl-
urat c iu tldelltalea sotului in c s to ri e este deplin ' Identic cu
inlldelil ate a sot iei (co mpar: Mi:. 10'"_18)' Totui aceast lnv
tur a Bisericii in pr ivinta eqallt ll de drept a soului i sojlei
in c s to r ie , care s e ntem eia z pe dre otul divin i care se ci-
t ea z de Va sile cel M are la in ceputul canonului pr ezent, in curs
de vreme fo art e ndel u n q a t nu s' a putut statornici in societatea
cre ti n , ci s ' a mentinut inc cu fermllat e obiceiul de dinalt1tea
Iimpuiul c ret ln l s m u l u l, dup care numai so lul putea s de sfa c
cs t o rie. da c so lia co mitea adulter, pe c nd solia ' tr ebuia s .
toler eze a dulterul brbatului. Vasile menioneaz n canonul pre-
zent i a cest ob iceiu, i arat c acest o biceiu este n c n filnj.
D up legile vechi romane de dinaintea cretinlsmului solia
e ra f r de drepturi n so cietate, i n toate prtvluele era sub
puterea soulu i, P e a ceast pute re se internela intreaga vla a
s ocie t a l l din acet timp, i legislajiaavea ' de scop numai p stra
re a drep turilor solului, pe cnd de drepturile solel nimrui nu-i '
ven ea in minie s se n qrl] a s c . Prin urmare n vl aa conjug al
numai drep tur ile s olului erau a p r a fe prin lege. i a stfel In fide-
lIiatea so ie i din cstorie era pedepsit ca "a dulter, pe cnd dim-
po t ri v infidelItatea solului nu cdea sub pedeapsa vreunei legi,
i solia. fiind o p ersoan fr dr;pturi. trebuia s tolereze nu
numat puterea despotlc a solului i a rudelor solului. ci i Inllde-
litatea lui fal de d nsa, care infidelitate de multe 01'1 nu cuno-
te a nici o Iimil 1) Numai ,pe vremea impratului AUgus)5~ ' in-';' ,

-- - '- 1) Vez i ca pit olul ad mira bil . de la c onditlon des fem mes n cari
M. Tro plon g: De I'Influen oe du c h ris tianis me sur le drolt civil de s Rom.IBt
(Paris, 18 0 8. , p . 2 8 0 aq ], unde sunt cita te i toate legile romane :) '; je11e
toa re la ac e a s t ch esti u ne, i ( ~. "
63

lervenit O sc himba re in ac easta prlvln, adic mai bine zicnd


.s ' a :incerca t s se i a c o s chimbare . L ex julia de ad ultertls
coe rce nd is a in vali dat o mulime de legi, ca r i au io st e m ise in
acel timp In sensul c sol ii a u lib erlat ea d e a s e impreuna cu
o ricare fem eie cu p re terarea soiil or 101' le giti m e, i a decla rat d e
r
il eg al . ! vrednic de p edeaps r ela ia so lului sau so l e l cu o
t e r p er s oan ') E ra de presupus c legea ac easta va Inir na
Imoralitatea de pn a tu nci din so cie la tea rom an i c se va
s ta bil! eg a lita te a solului i so ie i in drept uril e con juga le, car e eg a -
litate se pro pove duete de leg ea d i v in i n atural i 'de ca r e
de pinde. ln s a l s oarta i ie rici rea i amiliel. Dar imoralitat e a dtn
socie ta te era att d e inrd cin at , n ct n ici acea lege a lui
Aug usl , nici pedep sel e prescrise de aceasl lege pentru a dulte r i
nu au to st n stare s pun ca p t m oravuril or rele. i n c mai
det es ta b il a iost c acele moravuri au iosl aduse i In so-
cle ta tea cr e tin de ceice s ' a u conve r lit la c r e tinism din s ocle-
la tea ro man p gn . Firete c n so cie ta tea c r e ti n se con-
damna orice iniidellt a te conjugal , ori de e ra din parlea so l ulu i,
ori din pa rtea solel, da r potrivit co nce pi e! vechi in p rivin a su-
b ordonril s o i e l i a sup eriorit ii d e drept a so lulu i in c s
tor ie, solul se p ed ep sea mutl m ai u or pe n tru in lid elitalea co n-
ju g al dect s olia, car e comitea a stiet de infidelitate. S olul,
carele comitea o a stf el d e infidelilat e era consider at vino-
va l nu mai d e desfru. solia I n s d e adutler (21 Vas ile c,
M,), P rinli b iserice ti au luat atitudine hotrt mpotriva
acestei con c epii lrnoral s in prlvln a d repturilor conju gale ale so -
lului i solel, Tertulian n s ecolul al HlI ea li r idic cu v ruul
Impot rlv, aceste! co nce p i l i numete a dult er pe oricine, qui J
alia m carn ern sibl immiscet super illam prlstinam, guam Dens
au t conjun xlt In!duos, au t conjuctam deprehendit. ") Mai tr ziu a
ve nit i l e ql sla l a de Sta t in ajutorul Bi sericii, i avem o lege a
impratulul Constantin cel Mare, care prescrie pedeapsa cu moar-
lea pentru t o l c eice comit adulter.") P rini] bisericeti din vea-
c urile urmtoare nu au Incetat de a nv a In sc rierile lor despre
drepturile conjugale ale solilor. Atanasie cel Mare com ba te pe

,) Dig XLV III,5, O, . l.


2) Te rluH. de mono g. c . O.
3) C, 3 0 , Co d. de adult.
ceice denega u so l i lor d re pt ul de a r idica acuz m po triva s o i lor
lor pen tru infide litate, i zice c p c a t ul ad ulterulu i (p.o' l. , ia) se
sv r e te n toate ca zur ile. i a tunci c n d sa lu t des t rn ea z
( " o,ov,"'''1) , CII alt fe me ie, precum i cnd solia de slr neaz cu
alt b r b a t .') Io an Gurde aur acce nt ulaz chiar i mai mu lt i ma i
h ot rt a ce st lucru. " S e comite a d ulter ", zice Ioa n Gur deaur
, n u nu mai cnd un so l d es lrneaz cu o le meie mri ta t. ci
a dull e r es te cnd un b r ba t nsu rat d eslrneaz cu o le meie
li b e r i n em rita1 &~~r~!I xat l e ).u,flev~v, Ii ber am et sol ulamr :")
ia r intr' alt lo c d e fin ete d eas e men e a pe s curt i exact adut ter utt
palXd a E~ ar t 00 .~v rrp orep ozlJ r ovaixa r-liat.8) Prin partea de la
inceput a ca no nulul p rezent s e dovede te c i Va sil e cel Mare
a re aceea i c oncep ie ca i ce llali P r inl i nvtori bl se ri ce st i;
~ da,' se dovedete a ceasta i prin cuvi ntele luj din canal'. du p,
ca ri a d ul tu r (fw 'l. a U 3, adulte ra ), este fiecare ledlei e, ca re devine
in fi d el so u l u i su, i adulte r G""'i.'0 3,ad ulter) este fieca re b rb a t;
care devine infidel s o le i s al e legiuite ; ac ela lucru s e vede i
din canonul 77 al lui Va sil e ce l M:lrt,. in care el supun e pedep-
sei pentru adult er ( r /0 r~r; ,uOtx ~ia .; xpfpart) pe toti cari se fac,
v lnovai de infidelit at e f al de so i ile lor, din care prii' i se ref er .
chi ar la acel lo c din SI. Scrip tur ( Ma t. 19.. ), care loc vorbe t e
expres des p re ega lit a tea de dre p t a solului i s o ie l in c s torie .,
- Pr in ur mare, dup n v tu ra lui Vas ile ce l Mar e pr ecu m i
d up a tu tur or ce l or la l i P rln l i t n v t o r l ai Bisericii, adu lte -'
ru l se c on s ider .ca mo tiv de divort at t in ce p rivete so lia c t
i so u t, Ia r Im preju ra re a c Vasile n u n uma i c ne conditionat
un re cu noa te obice iul rm as din v ia a socia l ro m an . care e ra
n Ilin chiar i pe tim p ul lui Va sile cel Mare (se c. IV) i dup
care solului i se recu noteau to at e dre pturil e n a ceas t ches ti'

1) A lhanas . , qu a eat, 04 . ed Antio chum.


2) Ch ryecstom, ho rn . ti n I ud Theas elo n .
8) Ho rn. de adu lt. - Fer. Augus tin sed e astfel des pr etaceas ta : H uiu s-
aut em fid el vlolalio dicitur adul terlum , cu m vei pr o prfa e Ii bl dln ls in stln ct u,
v ei alien ae COrl8CnSU cum altera vel alteru contra pa ctum c onjugale cnn .
cum bitur (de bona ' co nj ug , c, 4 ). In privi n a obli gati vit tii id enti ce at t Il
s o u l ui , c t i a s otiei , de a p s t ra Itdel itatea ecnju gal, A mbrosie zice :
ne c vira Hcet , qu od mutierinon Iicet: cadem a vl ro , q uae ab ux ore
debet ur castimonla (d e A hrah . T, 4 ), deasemellea i ler ontm: qudqu it
viris j ub etur, hac cc nse que nte r redund at in , foemlna s . (de epi tap h , Fab ];
65

une, pe cnd so le l o arte put ine - ci c d usul m cnl o n ea z


numa i acest ob lcelu din ca u z c n c nu se pu tea st rpt din
scc le ta ieac re t l n , 'a c e a st imprejurare se vede din tn su Ielul, n
care vor bete Vasile despre acest obl celu in canonul pre zent i in
gene re__dinacea ov i a l ( ou'x olJa) ,. cu care se exprim aici -
De "lifei s se compare 'n privin ta aceasfa i celece le spu-
nem _d es pre acea sta la comentarul cano n ului 21 al lui Vas ile'
cel Mar e.

Canonul :1. 0.
Ceice s e [u r- c nu primes c hlro to nia, dup ce s'a u
jurat. s nu fie s ili li "a- i c l ca j u r m n t u l. C ci d ei s e
pa re cuiva c es te 'vre-'un- ca non, ca re- i i art pr- .unll ca
a cetia, totu i din ex p e r ien a m cunoscut c ' ceice- i
calc j u r ni nt ul nu m e rg pe ca lea ce a bu n . Dar tre -
bue a s e ce rce ta i felul j ur m n tulul, i cuvintele, i
dispoziti a CII 'ca re s'au jurat , i fin ea adaos ur ilor din
cuvinte [cu car i s'a dep us j u r m nt ul ] : a a c d a c de
n i c iri nu va fi nici o d e s vino vire [p ent ru dn ii , apoi]
linii ca ace tia tr ebu esc a se aba ndo na cu d es v r i re ,
Dar cazu l' In leg tur eu Sev ir adi c pre sviterul cel hi-
rolo nisil 'de ace st a , ni s e par e c are oa reca re desvino-
v i r e de a cest fel [ dac li se pare i tie] : dispun e ca
inutul a cela ce es te s up us Mis tie i, la - ca re a fost r n-
duil acel : om; s s e sup u n Masadelor ; ' c ci as tfel nici
a cela, n ep r si n d locul [desti na t]. nu - i va c l ca jurii-
m nt u t. v i' nici Lonqhin, avnd pe Chir ia c la s ine , 1111 va
lsa p rsit biserica, i nici su fletul s u nu-l va os nd i
prin n e qli jen : iar no i ne vom ar ta c nu fa cem ce va
mpotriva ca noa ne lo r, p rt i n ind pe Chiriac, ce lce s 'a ju-
ra t s r m n la Mindani, dar a poi a a cce pta t s t r mn
tarea; cci reIntoarce rea v a fi p zi rea ju r m utu i u i : iar
ceeace -a fcut in u rm a ordinului nu i se va s ocoti lui
sp-re " ' c lca re de j ur mnt, din c a uz c ' n'a i n ut
seama de jurm nt, c ci nici pentru timp s cu r t 111.1
s 'a d ep rtat de Mindani, ' ci a r mas a colo ntr' una . Iar
pe S ev lr, 'c a re se d e s vinov e te cu lips a de mem or ie,
il vom ierta zicnd c c u n osc l o r u l ce lo r ascunse nu " i!
r' 66

trece cu ved erea ca biseri ca sa s fie pgubil de uliul


ca aces ta, care dela Inceput a lucrat n ecanonicete i a
lega t cu ju rmnt impotriva Evangh eliei, . i nv a a se
c l c a jurmntul prin aceea c s'a strmutat, iar a cum
mini nd prin aceea c t re te lipsa de memo rie. Deo a-
re ce ns nu su ntem . j u dec t ori de inimi, ci ju d ecm dup
cele ce le a uzim, s l sm Domnului pedeps irea, ia r noi
il vom pri mi f r deoseb ire , dnd ie rtar e prin uita re pa-
timei ome ne ti.
(25 ap .; 95 trul. ; 17, 2 8, 29, 64, 8 1, 82 Vasile c, M.).
- Vasile vor be te n c teva ca naa ne de ale sa le d e sp re
[ ur m ni , despre importanta lui i desp re cel ce-i ca lc jur
mn lul (vezi canoane le paralele) . In canonul pre zent Vasile ex-
pun e lui Amt llochle p rerea s a despr e [ ur m n l u l, pe' care l-a
depu s un oareca re Chirlac c va rm nea perman ent ntr'un sat
oa reca re ca presvlte r. In timp urile prima re ale Bisericii s e n-
tm pla c un ii depuneau Ig~duinl': c nici odat nu vor intra
n cinu l preo esc, sau i c d ac vor intra . nici od a t nu vor
pr s i 10CIII , pentru care au 1051 h irotonll ntru pres vileri i ca
prin ur mare nici o da t nu vor primi ni ci o demnit at e I erarh i c
mal n a l t , Aceasta s e fac ea de . clre unii ad eseori d e fric pen-
tru ca ma l trziu s nu fie silili s prim e a sc de mn ita tea de
episcop . care li s e pre a grea i pentru care e v entual nu pu -
teau s cores pund in chip p erf ect. Votul sau [ur rnntul acesta
s e f cea n p ublic de ctre persoanele respe clive, I m ai trziu
ei trebu lau s lin lin se ama d e dansul. Acest [ ur rn nt in sine
nu pu lea s a i b vreo import an . de o s e b l t , de o ar ece cu greu
putea fi [ustitlca t pr iu vr 'u n motiv tcinelnic. i prin ur ma re ceice
c lca ace s t Iei de j urm nl nu era supus , ac elei ped epse ca no-
nice riguroas e, ca r e era pres cris pentru celce clcau jurmntul
solemn (can. 25 a p.). Dar Va sile nu a p rob nici clcarea ac estui
fel de ju rmnt. d eoarece, zice el, tim din e xperi en c li va
merge r u tut ur or cel orce nu lin ceeace au jural c V!l4,p stra .
De alt fel, a da og Vasile, In asllel de caz uri trebue s se lin
sea ma de fel ul cu m s 'a d epus [ur m ntu], d ac a ro sti I r es-
pectivul numele lui Dumnezeu din ac el pril ej, prin ca ri cuv inl e
a depus [ u r m n t u l, car e era starea lui s u fl ete a sc , i potrivil
tuturor acestora trebue s se aprecie ze ace l ju r m n t . Du p a -
ceste o bserv a i un l ge nera le, Vasile d solutia in cazul [ ur rnn ..
67

-tului lui Chiriac, in privin a cruia il intrebase Amfilochie . Cazul


era urmtorul. Un oarecare Lon qhr a i ntemeiat ci bls errc pe
ch eltui ala sa in ' satul Mhidani. "c re f cea parte din episcopia
iMistlei. Sevlr, episcopul Masadei a hlrotonit intru presvlter pen-
't ru aceast b i seric pe Chiriac, care a depus igaduinja c va
rmnea permanent la a cea bi seric. Episcopul Mls tiei a Int erzis
lui Chiriac sa sl u j asc in acea st biseric . de oarece pe Chlria c
I -a sfin tlt alt epi scop, Iar nu d nsul, de care depindea bis erica
re sp e ct i v , Din cauza aceasta Chlriac a trecut la a lt biseric s
'sluj e asc , ia r ctitorul bisericil, Longin, sup r ndu- se din cau za
aceasta ; ameninta c va inchide biserica. Acest lucru treb uia s
s e impiedice a cum. i Vasile d solutia ca satul respectiv (Mln '
dani) s de pinda de e piscopia Masadei, cu toate ca mai inainte
-depindea de a lt episcop, Iar Chlriac est e obligat s se inapoieze
la biserica din Mlndani , deoa rece in ' felul acesta i Chlriac i
v a [lnea jurmntul, da r nici Longln nu va mai avea motiv s inchld
biser ica i s- i p gube asc s uiletul prin a ceas ta . in chestiunea a cea-
-sta e ra vino~ a t i S evir, care a hirofonit p r esvit er pen tru a cea bise-
r ic , ce nu depindea de [urls dl cla lui; deoarece insa Sevir s'a [usti-
'Ilca t cu uitarea, ca i cum nu i-ar adu ce aminte c acea bise-
ri c nu depinde de dnsul, Vasile accept a cea s t justificare a
lui Sevir l-l n cr e d i n eaz [u dec ll lui Dumnez e u, care va cu-
noa te ad e v ru l acest ei [u s tif lc rl," )

Canonul i1.
Iar celce a co m is ucidere ir de voie, in d estul a
i mpli nit osnd a n cei unspre zece a n i; c ci este in vede-:
rat c n p rivinta celor loviti s observ m le g ea lui
Moisi ; i p e ce iace a c zut de ranele, ce a primit. dar
iari a umblat p e toiagu l su , nu-l vom socoti c s'a
.omorit : - iar dac nu s 'a mai s culat dup lovitu ri , lovi-
t orul, c elce l-a omort ir d e voie u ci ga este . ns
.dup i n ten iu n e involunt ar.
(65 ap. : 23 Anc.; 9 sin, 1-1/; 2.8,1 3,M ,57 Vasile c. M. ; 5
'G rig. Nis.) .
- In canonul su al 57-lea. Vasile h otrte zece ani de
epllimie pentru celce o m o a r Ia ra de voie pe cin eva; iar in ca-
1) Come nt. lui Zon ara, iv, 12 5.
68

nonul prezent, la intrebarea lui Amlilochle, zice c uclqaul Ir de-


vale, care a lost exclus unsprezece ani clela si. lm p rt anle .,
acela cu a t t mai v rtos trebue s se invr ed niceasc de aceasta .. .C
,

Canonul 12.
Ca non ul a o p rit cu d esvrire d el a s lujire pe ce ice-
s 'au cstorit de dou ori.
(1 7 a p.; 3 Irul.; 7 Nences.) .
- Cano nul, la care se refer Vasile in cel pr ezent, es te '
canonul 17 ap , La com entarul acelui canon am v zut c dispo- '
ziUa r e sp e cti v, potrivit c re ia preot poate fi numai acela, car e-
s'a c storit o singur dat , este de dr ept divin, - i aceast ,
dispozitie a rma s in vigoare in Biserica or to dox in cursul tu- :
turor Ilmpurilor p n a st zi. Iar ep iscopul, car e in d r sne te s
hirotoni as e intru pre svitel' pe celce s'a cs to r it de do u ori, se.
supune ca terislrti.t )

C a n o nul 13.
P ri n ii n o t ri n u ali socotit In tre ucideri ucide rile-
din r s boa i e . . mi s e pare c li d a u ie rt are cel or ce lupt
pentru bu na cu viin i pentru drea p ta cinstire [d e D um ne z e u].
D a r poa te c este bine a-i sf t u i, c a tr ei a ni s se r e -
l in d el a m pr t ire ca nit e n e c u r a i c u m i nile.
(22,23 Anc.: 1 Ala nasie c. M.; 8.43,55 Vasile c. M.; 5 Orlg. Nis.)..
- .Omor ul nu es te inq d ul t, dar es te i legal i vred nic
de l au d a ucide pe In.unle in r zbolu " , zice Atan asie cel Mare ,
in e pist ola sa ctre Amun ( can, 1), - i proba bil c la acest loc.
s e re ier Vasile n can onul pr ezent, vor bind de Jri n/ il n o tr i
( 0 1 "''''pEg ~f1i"v) . La acest ea Va sile a da og siat ut s u c to tu!
nu a r treb ui sse dea si. " c u m tn ec t u r ace lui so ldat; carele i-a
intlnat minile eu snge de om. Vasile l i justifi c opinia sa cu
exemplul Bisericii Te sta mentului veehiu (IV Molsl, 3 1, rr-...), i a
incerca i s u u r e ze sarcina s u f l e teasc a so l da l lor din cauza
v rsrii d e snge ome nesc. Dar , prec um ob ser v att Zonara ..
c t i Valsamor-, n come ntar iile dela acest canon, se pare c
1) Co mpa r de cizia patria rhu lu i co n atunt n op. Alexl u (10 2 5 - - 104 :J),
n Si n!. At. V, 2 8 i precu m i V hstar, 1: 4 n S in t Al vr, 155 etc
69

-nici unde nu s'ar fi uzal de acest sfa t al lui Vasile, ci in acea-


s t privinl ' au servit de clnosur cele spuse de Ata nasie, pre-
.~u m" i cele menionate de Va sile la ncep u tu l canon ului p r ezent.
,ai' 'Valsam? " ; m e n lion e a z i pilda un()r pre o l, cari au parllci-
.paf la r zboaie prin urmare au ucis ina mic'; i l ot ui n u au
'fos l prilajl "de dreptul de it s v rl Iunciunll e pre oe t i, ci s'au
i~"'r ednlcif i de laud. '}
1.
_i
,f; Cano nul 14.
Cel ce ia ca m t , 'd e va' primi s n t re b u i n eze c
t ig u l n edrepl p entru s r a ci, i d u p a ce ea s e e libe reaz
-d e boal a ' iubirei d~.<pi;lni , es te primit ia pr e o i e,
<44 ap.; 17 sin. lec.; 10 trul.; 4 Laod ; 5, 16 Carta g.; 6
'G rlg . Nis.).
- Multe ' cana ane (vezi: canoanel e pa ralele) ue vorbesc des-
.pr e mprejurarea c nici
pe rsoan pr eo easc nu se poate ocupa
..cu c tn t rla i c oricine s e v a prinde n aceasta, s s e caterlsea -
sc , Prin turnare era lucru firesc. ca n imeni" dintre ceice s'au
<ocupa t de aslfel de lucruri n viat a l a ic , nu putea f i pri mit in
.cler. La intrebare a iui Amlilochie in aceast priv in , Vasile r
-sp un de n canonul s u prezent c laicul, care a luat ca m t , nu-
ma i in a cel caz poat e fi invred nicit de prea l e dac va distribui
-s raci l or c t iq ul ce l-a avut din c rn t rle, i apoi d a c va pro-
mite solemn c nici oda t nu se va ma l Indeletnlcl CII as tfel
.de lucruri.

C a no n u l 15.
M inir c fu ca u i precisiune g ram a tica l in SI.
Sc r i p t u r, ' i s ocoti c e ste for at e xpre s iunea tlcuirii ,
-ca re s e ara t de s ine lmurit , dar IlU tradu ce dep lin
inte les u l din limb a e v rei asc . Dar fiindc se c a de CI nu
' 1re ce f r observar e intrebarea pu s d e un b r ba t scru l
"101' [r spund c ] : pa serile cer iului i p e tii m r ii, ch ia r la
-creiarea lumii au a vu t aceia i ori gin, cc i di n a pe aII i e i!
aceste arn ndou specii; aceasta ' e s te cauz a c ambele
.a u aceia i lsu lr e : c aceslea inoat n a p , ia r acele a
1) S inI. Al. IV, 13 2 , 13 3 .
70

sboar n aer; i din ca uza ' aceasta s 'au pomenit ele la


un loc. Iar Ionna cuv n tu lu i, care . nprivinl petilor cu
nepotri vire s 'a d at, iar ' in privinta' tuturor celor ce vie -
tuiesc n ap e, fo arte potrivit; cci s'au supus omului [il
paserile ceriului, i petii , m rii; i nu . numalacestea; ci
i toate ca ri strbat c r ril e mrilor. C nu orice. vlaz
n ap es te i pe te , precum chitii, ' balen ele, " i cleanii ,
i de lfinii, i oce le, apoi nc i caii i c inii, i herestee,.
i p al o erii , i boii de mare, ia r de vrei, i urzicile, i ,
pepl enii, i toat e ce le cu pielea ca de h rb, dintre cari,
nici unul nu este pet e, i toate cele ce strbat cr rile
m ril o r, fiind c s unt trei neamuri, pa serile ceri ului, petii
m rii, i c te vietuiesc n ape, ca re se deosebesc de
pe t i, ci i aces tea s t r b a t crrile m rilor.
- intre altele Amllochle a n treb a t pe Vasile cum s se'
interpreteze din Si. S cri ptur cuv int ele u rmtoare din psalmul B:
a l lui Da vid, v, 9: Ta rr ere tv a ro u oljpU'lOO x a} nu) .. [;COUW; r-~ .;=
,'luJ.d.od 1<; ,iz & u7TQp e U l;fl~JI (J. <,o/fJou ; {}aAa U(1WV (p as erile ce r lulul i ,
pe tii ma rii, cari umbl pe mare), i rs pun sul la a cea st ntre- '
b ar e il a lc t u e t e canonul prezenl, carele de altfel nu contin",
uici o dispozitie can o n i c .
Cnnnnul 16.
Iar Neem an n 'a fost mare tl fala Domnului, CI tru
fa a domnului s u; a d i c e ra unul dintre cei pute rnici de'
l n g i m pra t u l Sirilor. Deci cerceteaz, cu deamnuntul
Si. Scr i pt u r i de a colo vei gsi deslegarea lnt rebrti,
- Acest canon inca este UII -r s p u ns al lui Vasile' la intre-
barea lui Amlilochie 'd espre Neeman (IV imp. 5,, ), i ulci acest: ..
, '

cano n nu co ntine nici o dis poziie canonic , intocmai ca i ca-


iionul al 15lea .
Canonul 17.

Ne-a i intreb at n p rivint a pre sviterului Vianor, de


es te a se p rimi n cle r in urma iurm ntului [s u]; dar
eu ti u c este a ezat un de cret obt es c pentru t oi ele-
, ricii din Antiohia, ca ri a u jur at mpreun cu el: ca ei s
71
..
se deprteze dela ad u n rile pub lice, iar n pa rticula r s
s v r asc
cele ale presv iferilor [slujbe]; tot aceasta i-se
ingd ue i lui [Vian or) n privina slu jbei sale; cci pre-
oia lui nu este n Antiohia, ci n Iconia, unde, precum
n s u i ai scris nou, s 'a muta t spre l o cui n de la Antio hia.
Deci s se primeasc acel b rba t, cerndu-i-se de c tre
cucern icia ' Ia s s e ciasc pen tru u u ri n a ju r m nlului ,
ca re l-a iurat n fa ta unui b rbat ne credincios, nepu tnd
s uporta n epl ce re a a ce lei mici primejdii.
(25 ap.; i9 5 trul .: 10,28,29,64,8 1,82 Vasile c. M.).
- Acest canon precum i cele t re ize cil1 r ei u rm toare (17 -
50) s unt alc tuite din e pis tola a do ua a lui Va sile cel Mare adre-
sa t la anul 375 ctre ace l a Amlilochie , episcopul Iconlel, cruia
i- a fos t a d re sat i cea di nt i, La inceputul scr iwr il Vasile zice :
.Am r spuns mal demult la intrebarile puse nou de cucernicia
ta; [dar] n'am trimis s crisoar ea , deoparte din cauz c , am tost
i mpiedicat de o b oal l u n g i ' pericu loas , de a lt pa r te din
lipsa personalului de servici u, deoarece la no i s e gse s c pu i ni,
ca ri s ' cunoasc i ca lea, i s fie i potriviji pentru asemenea
serviciu. Deci [acum] d upce cuno ti cauza intr zierH, d- ne Ie r -
Iare. Da r am ad mira t dorinta ta de a ti i mode st ia ta, cci tu,
c ru i a li s'a inc redin ta t slu jba de a nv a [ pe a ll tlil. pri m e ti a
a
inv a, i [ a di c 1 n va de la noi, cari n u avem ni ci o cuno "
tln [m al] ma re. Dar fiindc tu al in tr e prin s s sv r e t l lu-
cru l ntru frica de D umnezeu, cee ace de a ltul nu s e face UO I",
as tfe l trebue ca noi s te a ut m in zelul i n bun a ta st du i n , ,
chiar i pes te puteril e [noa stre ]." - Apo i dup acea s t inlrodu-
cere , Vasile incepe s a rspund pe rn d la toate n t r e b r i l e
lui Amfilochle-:
Canonul preze n t este rspunsnl lui Vasile la Intrebarea
d ac este a se primi in cler un oarec are presv iter Vlanor, care
a depus un j urmn t de le lul cum a Ios t jurmnlu l lui Chlrlac .,
"des pre care vorbete cano nul 10 al acestu i SI. P rlnte. Din tex-
lu i canonului nu se poate vedea chiar deplin lmu rit chestiunea ,
despre ca re se tra tea z . D u p comen larul lui Zonara dela acest
ca non, o persoan oarecare notabil dm Antiohia a co ns trn s.
prin a meni n ri pe unii din tre pres viter ii di n Antiohia s [oare
c n u vor fndepli ni slujba pr eo e asc , Intr e presvlterii, cari a lt
asculta t de acel no tabil. e ra i pr es vlterul Viano r. Acest pres vi-
72

ter, cindu se de ceeace a t cut, s'a dus din Antio hIa la Iconia ,
la Amiilo chie i l-a rugat pe a cesta s -I primeasc in clerul Bi-
sericii Iconlei. Vasile, la intrebar ea lui Amfilochie asupra' proce-
durll de urmal in acest caz, s pune c d nsul a dat deja o dls-
, - o" pozitie ge n e ra l ( xo d w ~,o ov) in aceast prlvin ClI privire la
to ti ciericil din Antiohia , cari au depu s acel jurm nt mpreun
cu Vianor i anume ca s nu si u jasc in public, ci numa tIn
particular. I Vas ile a dispus in lelul acest a cu scopul ca aceti
pre svite r i s nu se rv ea sc drept motive de sm i nteal in fala po-
p orului, care pu tea ti c el a n jurat s nu sl u as c , Iar a cum
ii ved e slujind in public i c prin urmare i-a u clc at jur mn
,tti!. Din acest motlv Vasile ' a conferit lui Vianor . dreptul de a
p ute a sluji ca pr esv lter, i adic ' cu att , mal vrtos deoa rece
d nsu l nu lnt entona s s e inapoieze la Ant iohia. unde. depu sese
jurmntul, ci s sluj asc in Jconla, unde se mut ase , to tu i a cest
presv lter este obligat s supor te epitlmia cuv enit din cau z c
d in micimea lui de s ulle t s'a pripit cu de punerea i ur m ntulu' .' )
Concesiune a a ce as ta admi s de Vasile pres vlte rilor din An-
tlohia d e a put ea sluji, dar numai in particular, iar IlU in publi c,
trebue s se con side re ca O e x ce p te dela norma gen e ra l . Dup
ca no nul 58 al sinodului dela La odiceia este interzis nu numai
p resviterllor, ci i e pisco pilor, de a ad uce si. i e rtf ' pe asc uns in
ca se p c rtlculare. Mai trziu, c n d se put ea u lace p ara cllse i In
c ase parti culare cu incuviin ta rea ep isco pului, prin ednonul 31 tru-
lan s'a inter zis presviterilor de a slu ji fn a ces te paracllse f r
<le ti re a episcopului. Vasile ce l Mare in c int er zice pr esvilerllor
s ub pede aps de a sl uji in ,' ca se parlicular e (can. 1), ntocma l
dup cum i a l l P rinl i I nv t orl blserl cest! au conda mna t
aces t lucru. ' ) Vasile a Icut con cesiunea aceasta presvherllor
din Anti ohia num ai din cauza Irnpre ur ril or exceptionale crea te
i n Anl/ ohla de ace a pe rsoan no l abll s pre a ocroti de ps rse cu-
i e pe acei pres vltert,

Cnrrorml 18.
-In
priv i n a fe cioarelor c z u t e, care au f gduit Dom-
~

nului viata ce a intru s finte nie, a poi c znd in p atimile


trupulu i i-a u c lca t f g duin el e lor, Prinii no t r i pur-
1) Zon ara, IV, 139.
2) C yrtu a tex a ndr. , ad v. An th ro pomor ph lt c s, cap. 12 .; EU 5t: b . in
pa a hn. 27; Irem ., Iib. IV, o. zn.
73

t udu-se CU . b u n t a te i cu b l ndee fa de - neputi nele


'ce lorce a l u nec, au legiuil s se prime a s c du p un an,
la fel or nd uind ca pe ntr-u ceice se c s toresc a doua
o r, Dar mie mi se pare, c , de oarece biserica, spo rind
iprin har ul lui Hrisfos , se face mai puternic i acum se
I ri m u le le tagma fecioa re lor , tre bue s se ia amin le cu
d inadi ns u l la lucrul, ca re se curi oate jrrin Intelegere a i
prin sensul Sc ripturii, ce s e poa te gsi prin interpreta re;
c ci v du vi a este mai pe jos pect fecioria ; deci i p
catul vd uve lo r este m ult in ur ma cel ui a l Iecioarelor,
S vedem dar ce . a scr is Pavel lui Timoteiu: Ia r de v
duvele cele mai tin~re te - Iere te: cci atu nci c nd s e
in fier ba n t ea z m p o tr!tia lili Hris tos, poftesc ' s se m r i t e,
av ndns nd , fii ndc i- a u c lca t c red inta cea dlnt i
l i ' Tim, 5'1' """ ] Deei d a c vduv a s e supune sub p c at
' p rea greu, ca una ce a l ep d at credinta n ti rist os, ce
t re bue ' s soco tim despre fe ci o ar , ca re est e mireas a lui
Hristos, i vas s finlt, a fiero sil S tpn u lui ? Mar e p cal
face i ceeace se d roab nu n il o r celor ascun se, IIm
pl nd de s t ri cciune casa, ne cins tind p rin viata cea vi -
l ioas' p e ce lce o a re ; d ar cu mult mai re a este mireasa,
f c n d u-se adulter, i neci nslind unirea cu mir ele s u ,
d ndu -se pe sine v o luptilor celor neaslmprate . A a
dar v duva se osndete ca o roa b str icat ; iar fe-
cio ara se supune osnde i ad ulte re i. Deci pr ecum numim
adulter pe celce vi eue te mpreun cu fem eie s tr in ,
nep rimi'n du-I mai nain te "la mp r t i re p n ce nu va in -
ceta rie lajica t , lot aa vom h ot r l i In privi n a celui
,ce are o fecioa r . Da r i aceea tr ebue s s tabilim acu-
ma c lecioar nu mim pe ceea ce de b un voie s 'a ad us
pe sine Do mnu lui, i a_ renu ntat la n unt , i a preferat
v iata cea intru sfinte nie; iar iq duinel e le j u d ec m [pri-
mile] de a tunci, d e c nd s'a ajuns la maturitatea [ude-
c f i i. Cci nici decum nu se -cuvine a s e co nsidera Cll
t ot ulhot rtoa r e vorbele copilreti la unele ca acestea ,
ci numai d u p ce a ajuns pes te e ase s prezece , sau
a p te s pre zece a ni, fiind s tp n gndurilor sa le, i [num ai]
d up cecer ce ta t fiind mai mult t ot u i a rm a s s ta lorn l-
c [in i nten iunea s a], i s tr u ind in ru gi'imin tele [s ate ]
de a fi primit , atunci se cuvine a se numra intre fe-
cioa re, i a confirma Iq duina uneia ca aceasta, i a
se - pedepsi r igur os lepdarea ei [de vot]. Cci pe multe,
p r i n i i , i fratii, i unele dintre rude le aduc mai Inainte
de v rs t , fr s fi fost indemnate de impuls propriu
spr e n emrilar e, ci asigurndu-i pentru sine ceva lu -
mesc; pe car e nu trebue a le primi uor, p n cnd nu
vom cer ceta l murit inteniunea lor proprie. .
(19 5111. I 1'1'.; 15 ,16 sin . IV 1'1'. ; 4 0,44 trul. ; 19 Anc.: 6; 44 ,
126 Carta q.; 5 sin , 1-11; 4'1,60 Vasile C . M.).
- Aici IIU e ste vorba despre clugrile, ci despre iecioa-
rel e al leroslt e (I.pti s rrap<Hvous) , despre cari trateaz canoanele
ti i 44 ale s inod ului dela Carta gina i despre cari am vorbit
inlre a ltele i la comentarul canonului 4 trulan, La ntrebarea
lui Amfilochie cum tr ebue s se procedeze Ia de ace ste fecioare,
da c- i calc votul c a s l i t III depus in mod selemn i cad in de --
s fru, Vasile sp une c n vech ime s'a hotrt a se s u pune uneI
epitirnil de un a n, ca ce ic e se c s tor e sc a -do ua or (19 Anc.).
Acea sta s 'a h ot ril atunct din cond e sc enden fal de slbiciunea
ome n ea sc i din c a u z c Biserica lui Hrlstos nc IIU era con -
so l l da l tuIum e, i din cauz c Insthujla ( ro rarpa) le c/oare-
lor afleroslte era numai n ger mene; dar astzi, cnd lucrurile
sta u cu lol ul altfel, Vasie ornduesle ca aceste fecioare, dac
d e s r n eaz , s se supun perlepselor cuv enita adulterllor (ri"
xp /! ICl n -rqc;, llmxJ.. lJu.;) , i adic unei epllimil de clnclspre zece ani
(5 B,6lJ Vas ile). Vasile, spre a - i moll vii '-dispo zilia s a, se reter
la S I. Scrip l u r i arata c stare a de vduvie este mai .pre jos
de c t cea de fe ciorie, deci dac vduva se pedepsetecnd cade.
ill de sfr u , apoi o fecio ar se va. supun e unei pedepse -i mai:
marI, da c - i c alc votul su ; afar de ac easla 1'1- a seamn p e
vd uve cu scla vele, iar pe lecioare cu "mires ele oamenilor Iiberl,
i de aici conc hide c acea st pedepsire a fecioa relar afleroslte;
cari p c tu esc, es te corect. Dar pentru ca in viilor s nu se
iuf mple aces t lu cr u, Vasile dispune s nu se o rlm ea sc ' nici o
pers oa n n rndul fecioarelar aiierosile pn cnd nu va implini
aptesprezece sau ce l puin eases prezece ani i pnce nu va
put ea s ra i o n ez a, pr ecum si pn nu va II fn stare s-i ma .
nifes te vointa sa , <leo arece va lur ile depuse mai de vreme nu
s unt allce va dect numai cu vinte copilreti ( nacJxu..; rp Wll'(1 ~) , pa
75

cari nu se poate pune nici un te meiu; afar de aceasta se n-


tmpl i c prlnl l sau alt e rude constrng din interesele lor
personale : pe unele din tre fecioare s In tr e in rndul Iecloarelor
aleroslte n c din etate minor, dar atunci dnsele nc nu sunt
in stare de a se exprima c vor putea s triasc nec s torlte,
i a poi dln cau za aceas ta.cnd aceste fecioare a jung la v rs t
matur, s e nt m pl neplceri n Bi s eric din partea lo r,

Canonul 19.
~, - I
i';
- >.'

"" -f
.-
..
Iar f9 4du inle ale b rbailor nu au cunos cut, de ct
i-
)\.. .~, numai da c ioa reca ri s'au num rat pe sine in tagma rno-
~~
nahilor, ca ri se vede c in chip tacit primes c nelnsura-
~-. rea. Dar i. in p r ivin a acelo ra cred c s e cuvi ne a se
proceda [tot] in ace l chip, intrebndu-l, i lu nd dela ei
f gdu inl lmurit ; aa c da c s'ar intoarce la via a
de trup iubitoare i vol uptoas; s se s u p u n epitimiei
desfr n ailor.
(26 ap . ; 7 , 16 sin. IV ec.: 4~ trul. ; 19 Anc.; 6 , 18,20, 6 0
Vasile c. M.).
- Votul feciori ei ( r ~ g rrap{h v(a g) sau al celibalului ( r ij ;.
," r ap.la<) s e poate depune liber de o ricare perso a n , care face
parte din ori ce cl as socia l ; dar in cinul clugre s c (i v r <f'
rap.au " iiv fLo va(ovraJv) fecior ia i celiba iul sunt condill absolut e.
deoarece c lup rul, indat ce a int rat in cin, chiar i d a c inc
nu a depus vo tul in mod so lem n , totui odat cu intrare a n ci n . '
a luat asupra sa acela vot. Depunerea vo turilor c l uq re ti,. '
cari se cer astzi dela tojl ceice doresc s int re in cln, nc nu
erau prescri se pe vremea lui Vasile cel Mare i prin aceasta s e
e x pl i c cuvintele urm toare dela i nceputul canonului: M xa rit. ro
<1UlJmJp EY o ') Jllxouq e rrapa(Jel EQ{} w r~ y "oraukxv (cari se vede c n
mod tacit primesc cehbatut), T otu t . Vasile es te de p rerea c
dela ace ti a tre bue s se cear ca s depun votul s olemn al
celibatului i apo i s se pedepseasc dac e ventual II vor c lca .
~ Aceast dis poz i le es te numai un canon general dat de Va -
sile din prilejul intreb rii conc rete a lui Amlilcchie. Da r ace la
Vasile a emis multe a lte canoane pentru via a c luq rilor i c
luq rlelor, ca ri canoane i 'a s t zi s unt in vigoare pentru clu
gri in Biserica or t odox ,
76

Mon ahlsmul a exista t n Biseric mult ma i nainte de Va-


-s ile cel Mare ; da r n c nu era o rganzat deplin dup - a numite
ca na ane. ci c luq ril triau n m n stlri le r espective potrivlt"re;'
gu lelor i dlspoz l l i lor dat e de s uper iorii m n stl ril or. Vasile are
meritul de 'a fi orga n iza t mona hlsmul i viaa monahal ; ' Int re
multe scr ieri a le , llIi Vasile cel Mare , car i ne-au parvenit, ex ist
o s erie, . care p oart numirea de ~ A<7)aln:a;. i cari se refer mai
mu lt sali mai puin la monahlsm . Va sile, nainte de a fi d at n-
' s i pra vilele pen tru cl u g r', a sc ris trei lu cr ri s curte : des pr e
su blimita tea o sta ului lu i Hristos (rnonahul) , des pre des vr l re a
spi r it ual i des pr e vi a a mo nah al. Pe l n g aces te lu crr i , du- -~
. o ce ma l na inte a scr is d etallat de spre judeca ta div in i despre
cre d i n , a mai alc t uit op tzeci de canoane mora le, dint re cari
un e le ca naa ne au c teva arllcole (de pild ca nonul 70 ar e 36
articole) i la fiecare canon i la fiecare articol sunt cltal e toat e
locur ile respecllv e din SI. Scriptur a Testamentului Nou. Dintre
.aces te canoane multe se refe r ' la astfel de ch estiuni, cari fai:
p ar te din drept ul general biseric esc, de pild des pre sfinleni.
obiectelor sl lnll e (ca n. 30 i 3 1) , despre s imon ie (can. (;8),
despre cinstea cuvenit I e elor sln l t e (cau, 6 1), de s pre epi scopi
'(ca n. 70), despre desfa cerea cstorie i (can 73) e tr. , Vasile, du-
pce a ntocmit ace ste canoa ne mo rale (J;rcx'a) ge ne;'a"le pe bai a
SI. S crlpturl, a d at do u cate gor ii de canaa ne sPQl:iale pentru'
clugri. i anum e unele m a l pe larg ( op oe x arc~ " ldro;) i all eie
abrevi ate ( xar brtro,uljv) . Canaane p e larg avem 55 , iar abre-
viate 3 13. Toa te su nt redactate n form de n t rebr i i r spu n
s ur i; i cele dint i, cele m ai pe larg, expun b azele vietii mona -
-h. le , iar celelalte. cele a b re via t!', expun toat e detaliile n pr i-
vinta felului, cum s tr iasc monahii . Pe l n g aceste can oane
Vas ile a ma i dat epiiimii (iortrijua) pentru clug ri i c lug
r i e, da c g reesc im potriva vreunuia di nt re ca no ane le eml se . in
lor. i anume 60 pen lru c l u gr i i 19 pentru c l uq r l e .
o rl v lna
'To ate a ce ste canoane dife rite des pre e pitimii ' Va sile ma i t rziu
le -a contras ntr'o sin gu r lucrare cu titlu : aax ,?n;! (l~ ;hard.~~tg in
34 cs pltole.' )') - Sp re a nt eleqe de plin cano nul prez e nt (19j
1) T oale a-cestea s un t tr ad use pe li mba r u s e a s c n H rist Citell. -
"Deoarece n monahi emul a rb eac a ces te ca no an e admira hile i sublim e ale
l uf Vasile cel Mare n ge nere su nt puin sa li prea ' pl 1 ~i n cun oscu te, celce
.te- er In duc e i le- ar tip ri ar (I\CI" o fap lii fo arte IHUl .
2) III limba r o mne a sc a vem lu crarea: ., Vc cht !e ni ndu ell ale vietii
.mona hale " (du p e .jjt1a fl l sll a epis co pului T eo fnn, ap ru t la M os co va
77
.~.

al lui Vasile. precum i pe toale celelafle, car i trat ea z despre '


monahi sm la tol cazul trebue s se v ad i s se studieze toa le'
Jocurile mentiona te din ' Ad X ~ rmi de Vas ile, deoa rece numai a-
tunci se poate nlelege nlre aga subllmltate a vlelll mou ahale,

Canonul 20.
Acel e femei. ca ri n e res fiind, a u f g dui t fecio ri a ,.
apoi pe urm dimpot riv ar fi a les nunta , nu so cot es c

~
'
c trebue .a se osndi a cestea; c ci toate cte le s pu ne
'}1 lege a , celor de s ub leg e le gr e te (Rom . 3'19] : iar cele
nes upus e n c jugul Ui .lui Hris to s. nici nu cu nos c le gile
Domnului ; d rept a ceea -suufprlmite la bi s eri c i ierta-
re a-pentru a cestea o a u d in c re d i n a cea n Hri s tos , i
n d eob t e .ce le ce s e fac n viata catehumenic nu s e
s up un la r s p u nde re; fi ret e c pe . a ce t i a bis erica nu-i
p rim et e ' f r bote z; d rept acee a la ace t ia s unt foarte
ne cesare pre rogativele n a teri i. '
(14 sin,.' 1 ec.: 7 sin. II ec.: 5 Neocez; 19 La0<1.; 6 Tlm o" ,
Alex.; 5 Chirll Alex.).
- Pentruca un va l s poat II acceptat de c tre Bise r ic , .
trebue s se depun in Bt se r lc- l iti confor mitate Cll regIIlele
biser ic eti ; iar voturile .depus e de persoan e ca r i nu fac part e din
Biseri c, a a dar voturile depuse a far de B Is eri c , nu sunt V2 - '
labile fal de Bi soric, i eve ntuala violar e a a cestor va luri nu
atrag . du p sine pedep se b isericell . Vasil e, - fiind intrebat
despre . ITOIIII fecioriei. pe care l-a depus o femeie, care f c e a
partertintr'o vasociatle ere t l c , i care ap oi [ i-a c lca t aces t va l
i s' a mrita t. i mai trziu a p rsit e resul i dor ete s pri-
mea s cre din a ortodox . - citeaz cuvintele Ap.-Iui Pavel,
d u p cari celece le spline legea. le rost ete acel ora, cari sunt in
lege (Rom. 3'19)' i prin urmare ceice su nt af ar de acea lege ,
cari nu mrtur i sesc credinta ortod o x , nici nu sunt 1egajl de
n 18 9 2) , 192 9 , Ed it ura Mon s tire l Dobr u a, care n a p ru t din nd cm -
nul p re a sr. Ep isco p . Visar ian Pu iu ni lI otinului i s ub ingrijirea dlui
Cons tan ti N. T OHl eS CU , profesor la Faculta tea de teol ogi e din C h l~ ill i\u .
A be a a t
l ucrare con tine pe l n g r n dui e tll e m onnb alc a le lu i V e allc ce l
Mme , n c . ! r nd uielile c uvlos utu i Pe ho mle cel Ma re, al e cuv lo s nlu l Ioan
Caslan i ale ~uv iog\llu i Heuedict [ N. Tr.).
78

"cea lege, deoarece nu o cunos c, - i el soluioneaz n COIl-


tormttate cu acest ea intrebare a privitoare la Iernela respectiv, r
i anume c se poat e priml in Biseric. 'iii ndc prin credinta itl
Hrls tos p rim ete iertare pentru toate, "chiar l pentru acel pcat. .
Vasile rnenlon ea z aici botezul, i prin urmare: presupune astlel
1I~ ere llci, cari se pot primi n Biseric numai prin taina bote-
zului (can. 7 sin. Il er.). .

Canonul 21.

Dac un b r bat vi euind mpreun cu o femei e [in


a po i nemulumindu-se cu nunta, ar cdea in
cs t o r i e] ,
desfr u, p e u n u l ca acesta It socotim desfrnat, i mai
I mult ii prelun gim e pitimiile. Ins nu avem canon de a -I
s upu ne v i nov iei a du lle r ulu i, dac pcatul s e va co mite
cu cea liber de nunt; cci precum se spune, adultera
spu rc n d u- se s e va spurca i nu se va ntoarce la
b rbatul s u [Ierem. 3,,], i cel ce in e adultereste
fr de minie i nelegiuit [Pilde 18,. ,] ; dimpotriv cel ce
a d esfrnat nu se va opri dela mpreun vietuire cu so-
i a lui. Dre p t aceea femeia va primi pe brbatul su ,
dac e l s 'a nlors d ela desfru; iar brbatul va ndeprta
dela ca sa sa p e cea nt inat ; i nu esle uor [a se gsil
moti vul in privinta acestora, dar obiceiul aa s'a tinut.
(9,1(1,21,26,3tl,37,39,58,59,n,79,so Vasile c. M; tI Grlg. Nls.),
- Nehot r r ea , ce am v zut-o in canonul al 9-lea al lui
Vasile, iese la I v eal i mal mult in ~~anonul pre zent, Vasile vor-
bet e i aici de obiceiul existent pe vremea sa, intocmai precum
a sp us aceas ta i n canonul su al 9-lea, Numai c aici scoate
in ev id e n t in chip expres netemefnicla obiceiului respectiv, i
spune c cu ane vo ie poate .fU motlvat To J rw lI ai d ?Jr o.;; ou
p" o3<o') ' Potrivit acelui obiceiu, soul, care s'a t cut infidel Ia
de solia s a, era osndil numai ca desfrnat ("" p voo, formicator)
iar nu ca aduller r,ao,xo" adulter), dac a svrlt p catul cu o
pe rso an liber de cstori e ri w Oepav r 61'00), deci cu o le.
mele, ca re nu are brbat (u1 ;"vup a 'xouaav) , i sola lui le~
gi u il nu avea voie s prseas c din cauza aceasla pe un asi Iei
de so infidel. Dlmp o tr tv , Solia. care avea sol i s'a lcui inlidel
la j de acesta cu un alt brbat , tie acela c sto rit, sau n ecstorit, era
79

osndit ca a dulie r , i s olul a vea drep tul de a o al un ga dela


s ine. La cornentarul canon ului 9 al lui Vasile cel mare a m v zut
c ac est o bl ceiu, potrivit c ruia numai solului I s e rec uno s tsau
toate dre pturile conjugale, pe cn d so ia nu se bucu ra aproape
<le nici un drept. a trecut n Bise rica cretin dtn le gislatia ro -
m an p g n; dar tot ac olo aUI v zut c t de m ult os ndeau P
r intil i t n v j torl i b ls eri ce t i aces t obice iu. Vasi le n a ces t ca non (21)
al su scoa te n evide nt a bsurdilatea acestu i ob iceiu, care t otu i
era n vig oare in B is e r ic i 'in s eco lul at IV lea, dar despre
ca re obiceiu Zonara n s ecolul al XlI-Ie a la com en ta rul acestui
O
i. ca no n al lui Vasile spune c este lipsit de ralune. ") Soju l se face
vinovat de adull er, dac co mit e infidelit ate fa l de soia sa cu
alt Iernele, fie a cea sta cstorit sau n e c s t orlt , ntocmaI du-
pcum i so lia s'a fc u t vinov at de adulter, in cazul c nd co-
mit e ltifldeli iate fa t de solul s u eu aii b rbat. Conse ctne!e
adulte rului simt identice att u privin a so lului. ct i a so t iei.
Aceasta es te i n v t u ra evan gh elic i p atrist ic, care i -a gsit
expreslune exact in ca nonul al I\lea al lui Grigorie Nis eanul,
f ratele mai t n r al lu i Vasile ce l ma re, ca re d e fi net e drept
iTrlpou).~'tI T E .;ca! a rJod av r oii a).,).orplou (in sidiae e t in juria qu ae
alterl 'affertur). Iar c sub expresiunea 'TOU d 1.).o rp{Ol~ es te a s e
in te leg e att sol ul, c t i sola, se dovedete din urm t oarele
cuvinte ale lui Grigorie din acela ca non: l/a ElTt"/ V ~ VOfl lfl-O;
au ( ur1a, xa l rovarzoe rrpoc; IJ(}pu., x.at o.vdp Og 7rpOC; r uvu ix a. Numai
in secolul al Vl-Iea a ptruns n legislati a gr e c o ro ma n aceast
nv t u r despre egalitatea drepturilor conjugale ale so ulu i i
"soliei in cs tor ie. ' i Iustinian intre altele a co nfer it soliei dreptul
de a putea cer e desp r irea de s ol , da c se dovedete c s o lul
tr iet e cu o ricare a lt femei e i nu vrea s renunte la a ceasta."]
No I, pe baza a ce stei nv tur l blseri c eli i i n special pe b az a
canon ului 1) al lui Grl gorie Nise an ul, Ia comentarul ca nonulu i
25 ap - am i ' de linil .a dulte rul ca pe o reia/le ilegal cu o fe-
m eie strin sau cu an b rbat str in . ')
1} Si nt , At . IV, 14 9 ,
2) Nov. 11 7. 9. 5,
8) Dr. Zhishma n n lu crarea sa Eh ere clit (pag. 58 J) defi ne te
ad u ltetul ca o relat ie sexua l cu o s o l e s t r in (Iletac h tlch e Verrnlachung
mit einer Iremden Ehegat fin] i s pre a co nfirma aceas t defi n i ie a sa
des pre adu lter s 'a referit la co ment a r ul lui V alsnmon i a l Pido lion ului
80

Canonul 22.
Pe ceic e au feme i din r pire , d ac ar fi luat ei pe
ce le logodi te mai nainte cu a l i i, nu se cade a- i primi
mai nai nte , p n a nu se lua [acelea) d ela dn ii i a
se da n stpnir ea lo godnicilor celor dinti, de ar vrea,
(aceti a] s le ia , sau - s renu nte [I a ele), Iar de va lua
cineva pe una lib er, trebue a i se lua i a se da la ai
s i i a se lsa n so cotina rudelor, ori p rini de vor
fi, ori f rai , sau orice fel de ocrotitori ai felei ; i de a r
voi ei a o da lui, s se s la to rn i cea sc cstoria ; iar d e ;
1

nu vor voi, s nu se s ileasc. ns celce a re femeie din : f

. Jnecins tire, ori as c u ns , or i s i l uif , trebu e s c un oasc


epitirnia pen tru desfru . Iar epitimia pent ru ; ce ice desfr -
n ea z es te hotrt la pa tru a ni; i trebue ca n ce 14L~1
tiu s se scoat dela ru g ciuni i a se tngui ei lna ih -
lea u ii bisericii; iar n al do ilea a se primi la asculta re ;
ia r n al treile a s pre poc i n ; in a l patrulea s s tea m-
p re un cu popor ul, fiihd n de p rta i dela jertfa ad u s ;
[numai) dup acee a s li se ad m it mpr tirea cu cel Bun.
,
d eja can onu lui nI -t-Iea a l lui Grl gor!e Nl se a nu l , i la S il' tag ma lui V las__
far . Ab s lr g nd dela m p r ej ura r e a c l a acel Io e di n Sintagma At., p e
ca r e Zh. l citea z. dre pt a l lui Vlas ta r [at a ces ta a r fi lo cul "-1, 14 din
S intag m a lui Vlastar) n u s e gs e te ni mi c ceea ce ar confirma a c east de-
finiie, n toc ma i d up c um nici citatele din Va lsnmon i P ida lion mi p o l
se rv i d re pt co n firmare pentru a cea st de ff ni l e , deoarece ce l din . Pi d alion
est e obscur pri n sine n s ui , iar al l ui Va lsamon es te n umai o parafrazare
a rblt r e r la d efin it ia l ui Ci rlgori e Niaea n ut d es pre a dulte r i astfel to at e . a ..
ce ate trei c itate s unt slabe, - n oi afir m m c d ettnl lu stabi l it d e zn,
es te gre it , i m al a les a tun ci, din d se s p line c ' ea te Fe etstellung d ea
Htrc h llc hen Gr u ndsatze s as upra adul terut ul , Este gre t l t a ceast dafin iie
m ai a les din cauz c s e bazea a pe Inte rpretarea unilat e r al fi ce n oe ne-.
to r 9 i 2 1 ale l ui Vasile ce ! mare {c an o n u l il al lui Vas ile n n oja 2 -
dela pag. 5 8 2 este citat g re it n Joc u l ca ncnulut 2l}; i la ac e a st in.
. terp ret ar e u ni lat era l d ela acel ca n on al lu i vas tte s ' a u potrivit toate ci -
t atele, pe care Z h. te.a pus acolo. De p t ld in not e 1 detu pa g . 58 3:
d n su l ci t ea z d re pt confirmare c o mentaru t 11'1 Zc n a ra fa can o nul B al lui -
Vasil e, po trivit c ru i a num ai acela S ~ numete a d ul tee, care a re r el ai e c u
fe m e e c s t o r i t : pe c nd Zonara aid s pu n e u rmtoa rele : "da c soli a
i p r s e te so u l i t ri ete c u alt b rb at, es te a s e co ns idera. a dulle",-.._
Dac s o u l des face I e g tu r u cu s o ia sa i t r i e t e c u al/a , es te a dulter"
81

(67 a p.; 27 sin. IV ec .: 92,9 R trul .; 11 Aneira; 25,26,30,38'


40,4 2. 69 Va sile c. M.);
. - In canonul prezent in prima Iinle 5e vo rb e t e despre
ceice r pesc ( ir, "erarij") pe o iecioar, ca re es le l o god it C II
al lui, i apoi despre ceice rpesc fecioare libere, nelogodile. De spr e
toale acestea s'a vorbit suficient la comentariile ca noa nelor pa -
ralele, cari co men tarii tr ebuesc comparate a ici. Vasil e In p ri vl n a
tuturo ra disp une s se .s u pu n eplttmlllor pe l ng ob servarea
prescrlpi unllor re sp ective. In privinta celor din t i , a d ic a re ltll
ca ri rp e sc logodnice str ine, 'Va sile dispune ca nuruai l, acel
caz se pol primi la poc lnj , dac se iau de la d n i! enieile..
,,
it: (S in i. AI. iV, 1 21 ). A cela ca z est e i c u c ita tul din ccm en taru l lul
Aris le n (S int Ar. IV, 12 3\ Cita tu l d in co-n en ta nit lu i Zo n ar n la cuno uu j-
2 1 a l lu i Va s ile n u d ovede t sn t m le in Cavoru l a ce lei defi ni tii, p re cum a m
s p u s acea s ta m ai s us in text. T ot e u abso lut ni mi c nil dov ed e te ni ci
cit a tu l di n S in tagma I Iti Vl asf ar, "d eo arece la acel lo c , p e c a r e- I citeaz
Zh , (Sint. At , V I, 3 79 ), Vlastar cite a z num ai o lege d in drept ul ro m an
vecb tu ( Dig'. X LV III . 5), ca r e ara t cu m j ud eca l e g i s la i a veche r om an
des pre a d ul ter, - D efinii a ca no n i c a ad ull eru lui n i s e d in ca n o nul
4 al l ui G r.g orte Nia ea n ul, pe c are am menion at o n tex t, Fji ori c ar e allti..
de ft nl l e a. adulteru lu i, ca re nu se b a z e a z pe a ceas ta a lui G ri go rie Nl-
s ea n u l, n u se p oat e consid era c a n o nic , i astfe l nu es te co rec t . Am Il -
vu t p ril C!j (a . 1 8 D3) s vo rb ea u pers onal. c u r p . Z h ish man i l-a m f cut
a te n t asu p ra m prejur rii c el n s u i d e z a vue a z n c art ea s a d efi n i i a s a
prop rie des pre ad ul ter, La pa g . 5 8 2 e l zi ce : .. nur dJe Untreue der F ran
nls eigen tt icher Ehe br u c h git t, di e U n tr e ue des E heman n es e b er n u r d a n u,
w en n er sich m it einer v er hei ra tet en Pereon vergtn g , ed er be i dem E e
ata nde sei n er geeetzm ssl ge n Ehe eine n e ue .echl c s s " , C u a ce as ta i:ns i'i m i
s e n otrtvesc 'c ele ce le spu ne Z h . n ut despre oo n d l i uni, c e du lterul
nr fi un im pedi ment real la c s t o r ie (rag. 5 87 a tc.t ; i m al Jl111in se
po triv esc CII c ele ce l e s pu n e de spre ad ult e r ca de s pre m o tiv d e d ivort
[pa g. 7 3-1 e tc.], ei Jin s peci al c u cele ce le citi m IR p eg . 74 7 : .. DA
nber d as v an d er Ktr c he a nge atrebte Prlncip de r rec htl lc b en G leichth eil
d er Eh eg a t en vorzug ewelse h teri n elne Ab nderung fo rde rte, 8 0 w ur de m it
-d er Z eil dle eee Recht a uc h d er Ehegattindtlr s olche F iille z.ug esta ncten, in
de ne n di e Verd o r b en h eit des Ma nnea a u f dle s tttllcb .e und rel lg ld s e E x ls -
ten z der Familie ve rn lch ten d wlrkt... " Dar a ceasta. e s te pro pri u zi s celece
Ie-am spus n oi la co rnenta r tile cenoanel or 9 i 21 a le lu i Vasile cel ma re,
i c ele ce te - a m spu s la co me nta m ! can onu lu i 4 a l lui Gri go ri e N ts eenul ,
L a a ce a o b s e rva l e a m ea r p o satul Z his hman R r ecun os cut c nm d re p-
lat e ! " c a corec ta t a cel ca pito l.. cnd a pre gtit pentr u tip ar edi i a a
II a a c r t ti s a le i - ca re edi ie n s , d in cau za m o r ii a c est u i b r b at
em in en t i plin de merite pentru d re pt ul no stru bisericesc , nu a pu tu t
vede a l umina zilei.
82

p e care i le -au i nsu sit prin rpire, i respecti vele se dau In a po i


logndnicilo r a n ter io ri, cari de a ltlel a u dre pt de a rep rimi s a u I1U
pe los lele lor logodnice . Iar in privinj ~ celui, care r pe t e . p e o
f ec ioa r lib e r , Va sile di spun e ca acea tecioar dea semenea s
s e ia dela respectivul brb a t . i s s e dea p rl ntllor s a u In grl-
jilur ilo r fecioarei. ca d n i i s h otrasc d ac s e n voi es c sa u n il
ca a cea fecioa r s se d ea d e s olie ac elui a, care a rpit - o, in
ca zul, dac - o bse rv Zon ara - l n sa l lecioa ra co ns im te la
aceasta. ' ) Da,' ori de s'a iu cheiat, o ri de nu s'a incheiat c s t o
rid prln co n s lm m n t u l p rinilor i al fecioa reI, tct u l ce ice i -a
I n s nl t lemei a , du p c e a dezon o ra t-o (i. iJwfo iJuf';) pe a scuns i
CII sil a , trebile s se s u p u n u uel e pltlm ll de pa tru an'. ca re este
hut r t pen tru a dulte r l i n umai dup ce a nde plin it ep it imia in-
t rea q pot r ivit trepte lor det erminate, se poate invrednici <le st .
t m p rt a ni e , Aces t ca non a l lu i Vasile cel mare, cal e este a tt -~ .

de indulgen t Ia de r p it or ii de fecioare probabil din consi dera- .


[ie fa 1" de fa miliile res pe ctive , i s pre a se mpiedeca un r u
mai mare, nu a pr ins putere in pra ctica bi s er i cea sc . ci d is pozi-
Jia canon ului 27 al s inod ului a l IV-lea ecu me nlc, care s'a rep eit
p rin ca non n l 92 a l slnod ulu l tru la n , i polrivll ca reia fiec a re r
Ililor de fe cio are se supune a nat ernei; Iar coment atorii citeaz
dr ept iege in vigoare d is p ozl ia legislaj iei g re ro-ro ma ne , po tr ivi!
c re i a r p l t o ru l u l de fecioare li este I nt er z i s c s t o r ta cn Ie-
cioara r p i t chia r i in ca zu l da c p rl nl i fecioarei i -ar da
c ou s h n m n l u l la a cea sta .")

Ca nonul 23.

"
P e n tr u ce ice s'a u c s tor i t cu do u s ur ori, sa u cele
ce s'a u c s t o r i t C II d oi frati, noi a m ' e m is o s c r is o a r e.
a c rei cop ie am t r imis-o c uce r n ic ie l ta le . Ia r ce lce a
lu at p e so lia fra lelui su, illi's e : va primi in ai n te de a
s e des p r ] i d e e a .
( 19 a p-. ; 2 6 , 54 Ir n l. ; 2 Ne oces. ; . 6 8, 76 , 78, 87 Va sile c.
M. ; 5 Teolil AI. ; I I Tune t. AI.).
- La Intrebarea d a c un vdu v (s au vdu v) poa le in-

') S iu l. Al. IV, 1 51.


2) Zo n al a, prec uin i Va lsamo n ~ i Ari aten (S int. Al. IV, 15 2.1 5 3)
83

c heia cstorie cu sora rposatei sale solii (cu [ratele r po sat u


lui su sol>, Vasile spune c a emis deja epistola ( i m arQU J wv)
're sp ect i v ,
dar aceasta este scrisoarea adresat ctre Diodor,
episcopul din Tars, care mai trziu se amin tete ca al 87-lea
,canon al lui Vasile, I potrivit , creia acest fel de c stori, este
'Ioarte strict oprit . Celce a ncheiat o as iIei de cstorie, numai
.atunci poate li prim it la po c in , dac desfac e aceast c s t o
'rie nel egiuit. Cu privire la rest vezi comentarul canonulul 87 al
l ui Vasile.

Canonul 24.
Apostolul a hotrl c d a c v duva, c ea soco tit n
'n u m r u l v duv elor, adic ce a primit in slujb de bis e-
,
.
~:
-ri c, se c s to rete, s s e trea c cu vederea. Iar n pri-
vinta b rba tului v duv nu e st e pus nici o lege, ci pen-
tru , u nul ca a ce sta es te j deajuns epi/imia celor cari se
cstoresc de dou o r i. In s v du va, ca re a a juns ea
sezeci de ' ani, de a r voi i ar i s vieui a sc cu brbat ,
nu s e va . ln vr ednici de mp rt ire a ce lui BUll, ' p n c e
"n u va ncet a d e p atima n e cu rie i, [ar d a c o vom pr im i
"p e' ea naint e d e eas eze ci de a ni, vin a va fi a no ast r
iar nu a femeii.
_ (3 sin. IV ec.; 40 trul.; 38 Cari; 11 Teof, A'.; il, il 1 Vasile c. M.) .
:.. - nc 'Sf. Scriptur a Testamentului IlOU a s pus (Rom.
7 -a";" l Cor. 7.,,) c fiecare femeie vduv, care nu depinde de
nimeni. este lib er s se cs to r easc a doua or, i acest lucru
'il menioneaz i Vas ile cel mare n canonul sli al il l-Iea , Dar '
era u un anum it [el de v duv e, care erau intre i n u t e de Bi seric
i care a lc l ul au o stare sp e cial , numlndu-se vduve ale Bise-
rici/ (ai lJjp w rijo ixxJ. ~,,{a o ) . ') i despre aceste vduve face men-
'jiune Sl, Scriptur. recunoscnd starea lor (1 Tim. 5" " ,, 1, dar
nu permite ca ace ste s se primeasc Inc de tinere in gri ja
,1,
; 'f:
Bisericii (1 Tim. 5' 11 )' ci la tol cazul s mplineasc seasezeci de
ani (1 Tim. 5,,1. Despre ace st fel de vduve vor be te Vasile in
. ~..r~ ca nonul pre zent. i dispune ca fiecare v duv, dac a rost pri -
.~ :o-
:J mit n starea vduvelor Bisericii nainte de e a s e ze c t de ant,

1) Ve zi nota 2 dela pag, 96 din cartea p r e ze n t , vo i Il , p. L


~'

j
j;"
.~

".'.
,
84

i dor et e sa se c s tore a s c , s
se demit de sub ng rijir ea Bi-
s eri cii, i s ile s u p u s
numai epilimi ei celo r. cari s e c s to re s c
a doua o r , ntocma i ca i cel vd u v, car e dore te s Inr h ale
c s tor i a a doua; iar da c. vr eo v duv bis e ri c easc a fo st pri..
m it In t a gm la vr s ta pr es cri s , aa d ar c nd a Implinit ea
sezeci de an i" i tot u i dor e t e i la a ce ast v rs t s tr i a s c
CI1 b rb at ,n a cest caz a cea femeie U r de minte se lips e te de '
sI. Imp rt a ni e p n c n d nu s e Ia s de ne bunia s a i p an ,
cnd 11It S(~ vi nd e c de patima sa n e cur at , - deoa rece exact :
necur ie ( u' xu{)up ofa) se p o a te numi cazul c nd un ei fem ei in:
v r st i trece pr in minie s a i b r e l a ie cu b rb at.

;.;. ,
Can on ul 25 ,
.~

Celce tine pe o femei e n e ci n s ti t de dnsul se V ai . .' _ l


. i il
supune epiti miei celei [ce se d] pentru necin stire,dar 'f "
\
se n gdue a avea pe [acea] femeie.
(67 a p.: 22 Va si le c. M.>. {i' 1
- (/J(9opu. (st upr um , v iol. deso no r ar e) in a dev ra t ul intele s d f. f
c ~ v ntult\1 se_ co m lt ~ f at d e o Iecioa r care n c ~ nu . a a ju _ ~J1 a
va rsta m at u r , - Z IC ~ Va l s ~ m o n Ja CO ~le n lar U l ,c a n o n u~ u l ~at;;
zen l,' - cl eei ac ea st infra ciun e s e co mite de " c~ 1 b rbat, ca re
a deso no rat pe o Ieclo r r t n r i n c n em atu r , i ;:ia ec pri n,
slluire (fJ(Q(1lJ.~vo~, 67 a p.), D espre acest pca t se vor~~re in co -:
~q'1"
rnentarul 67 ap, Pentru a cest p c a t s e pr escr ie excluderea p -
c to su lui clela s t. m p r t a n le ( 67 a p.), Ia r potrivi! ca nonulul-
22 a ) lui Va sile cel ma re p edea ps a aceasta trebue s d inui as c
patru a ni. Dup a ce a st epi tlmle resp eelivu! pule a s s e cs
tor ea s c cu a cea femeie, pe ca re a des o uor ato, fir e t e d ac nu-
pe rsist a lle imp edime nte de c s t o r ie : dar cu a l t femei e nu se-
poat e c s t or i (67 ap.) .

Cano nu l 26.
D esfr ul nu este nu n t , i nici incepul 'de nun t ;
dr ep t aceea, de al' fi CI1 putin s se d e sp art ceice se.
m p r e u n prin des fr u, aceasta este mai bin e. Iar d a c
cu tot dina din sul le va p l c e a mpreun vi euir e a, apoi.
s c u noa s c epili mia pentru desfru, dai' s se p erm i t .
85

[ca s vi e uia s c la ol alt I ca s n u s e in tmple ceva


.mai r u .
(4, 2 1, 22, 59, 79, 80 Vasile c. M.).
- In canonul prezent se vorb e t e des pr e ac el b r b a t lther
- l a cea fem eie li b er , cari s e mp reu n pr in des fr na re (x" " ;
-stoo vsi'av ouvostro riv oua , per tornlcatlonem con u n c t l ), dar nu au
incheiat cs torie l e giuit. d eci nu sun t sol i s ol ie. n p riv inta
.a cestora zlce Vasil e c cu .ortce chip tr ebue s s e ur m r e as c
-d e sp r l r e a lor, d eo a rece ' d est r ul n u este n unt , nici incepu t de
'nunt , sau, pre cum -spune Zo nar a, nu se poa te considera nlc i f a
ip ri c i n pe ntru c s 1 o! i e ( r o,f.lOU (L(f op.u1J l) . Dac nu s e pOEI te rea-
liza d e s p rirea res petliviloi-, nici a-i ndu pleca s In t hele c s - .
to rie l e gal . atunci trebue s tie s u p u i e pillm iei pent ru d esfr u
-s l s li se admlt a v i e ul la ola lt , ca n u cum va ' s se n t m-
-ple cev.1 m al r u ( ?'..J ~ PY; Xeip ov r e re'VTj , (uJ, adic, zice Z ona r,
-ca nu cumv a du p c e a u fo st d e sp r i ji , s ln c e a n din nou a s e
:i ntlni in s ecre t i a pc t u i . sa u ca fem eia, si liu du -se fi s e c
s tori cu alt cinev a, s co m i t d u p ac eea a dulter, sau n sirit
,ca nu cumva s se ntm ple sinucldere, c nd ace le dou persoane,
cari s e iubesc. vor vedea c s unt mpiedec ate prin to r de a S ~
.'b ucura de amorul lo r ' )
Spre ..a I n el e qe bine d is pozitia acest ui can on, tII bue s il "
.a ducern a m in te de timpul, in car e s 'a em is, i c ce fel de COli -
.ce plli au dominat pe atunci n viat a soci a l asupra cs t or l e ' ,
i adi c s ub o crotirea legilor greca-ro mane. Mult e veac u ri au tr e-
rbuit s lre a c p n c nd n so ciet atea c ret i n a p rins r d c in t
c o n ce p ia c numai a cea cstorie s se co us id ere l e giu it , ( ar e
.a fost binecuv ntat de Biseric . Numai n s eco lul a l IXlea a'a
reqlementat in chip s ta bil a cest lucru, cn d Im p ra tul Leon F i
losoful a emis nav ela sa (89) , potrivit cre ia num ai acea c s
' Ior le este a se conside ra leg ala, care a lost binecu v nt at d e
:B1 s e r iC . ' ) Pn la acest timp, i mai ales fn veacuril e mai vechi,
erau in vigo are in privinta cstoriei aproap e excl usiv p re s crlp-
11u nile legislatiei greco romane. Pot rivit a ce sl ei l e gi~l3j ii. pe l u q
-c s t or l a legal (Jegllimum rnatrlmonlurn), era tol e rat in SOd E'-

1) Sint. A t IV, 15 9 .
' ) S tnt. A I. I V , \ 6 ) .
R) Zac ha r , J ua . gr. rom. III , ras . .
86

ta le i U II lei de impreun vie u i r e a unui brbal,


care nu er a
111 legtur de c st ori e. cu o ' iemele lib er, care
vietu ire n
dr eptlll ro ma n se num e a concubinatus (con cubinaj). Aceasla se'
iut mpla in s ocietat ea ' ro m a n d hl' diferite mollve, dar mal a les
.Iin cauza deo sebiril sociale existente Intre dou persoane , ca re
tie tubeau. mp ratul Iustinian a re cunoscut inc i o a num i t .
te y"lIlate Iri' pri vi n a co ncu bina julul. Da c cele d ou pers oane'
declara u in pu blic i n fal a marto rilor c vor v ie u i im p re u n , .
i d a c acea s t vietuir e a lor dea Itiel , nu venea n conflict ClIC
leg ile, aces t fel de vl eu l re era considerat adm 'sibtl , i copiii
n anumile cazuri se puteau legaliza, 1)] chiar i concub lna a vea '
dre ptul de a , mo te ni din av er ea rmas dup brbatul rpo sat.'
Aces t fel de mpre u n vle ul re il n el e q e Va sile n canonul pre-
ze n t (26) sub cuvntul ,o a uvo csdorov (consor t lum) r i e l pre cum
la emiterea ca noanelor sa le n genera l in e a se a ma tot deauna
de prescripj iunile din ilInj a le legislajl el lumeti. astfel i a lcl-
are n vedere aceas t imp r ejurare, i d e i nu voe t e , ceeace din.
pu nc t de vedere biseri cesc nici nu se putea, s recunO a$gi[AS-9 n~
cu bina julul vre o i m p o r t anj l eg al, lot ui in cazul extrem il Io- :
t erea z , ~ ca nu cumva s se int mple ceva mai ru. - Con-
c u bl n a ui, ca un iei de mpreun vleulre a b rbatu lui 'cu femeia .
recu no scu t in chip le gal, i - a pierdut Importana de ma l inainte-
a bia pe Ia j u m t atea' vea'culul al VllHea, c nd s',a emis ecl oga
resp ec ti v de c tre i mp rajii Leon 'Isa urul i Cons ta n tin Copro-:
n iruu l;") iar a po i In a doua iutl1~late a secolului a l IXclea . m p
ra iul Vasile Mace donea nul ,'; emi s di~ilclzilia, potrivit cre ia ni-
me ni u u poate inea concu bi u in cas a sa. el or i s se c s l o
reusc CII d n s a , sa u s o. nde prt eze din ca sa s a. B)
Du p ce con cublna jul a fost - despoiat prin legislalia ,greco-
ro m an de o rice important le gal i dupce prin no vela meu -
[ I cn at a m p rat u l u i Leon . Filo soful s'a proclamat c numai c
s t o r ia b l n ec uv n t a t de Bi se ri c este le g al, a tunci f irete c a,
in ce tat i val ab llila lea d lspozl t e t e xce pio na l e din canonul pre
zen l al lui Va sile cel mare. . i au trebuit s se des la c toal e le-
g tu rile ;lnlr e b rba i i femel. : ala; de le gtu rile de c s tor l e..
1) Vezi Nornoc, n X lV tit.; cap. X lII, 5-. ( Slnl~ At l, 3 0 2).
2) Tit II, c 8j Co m par; Cormciaia, cap. 49, 2, '8 (Editi!1 cit. Il, 1(8) ..
8) Prochtron, IV, 2 6 . .
87

Canonul 27 .

In privinta presvtterulul;' ca re din n e tiin s'a alu-


neca t la nunt ne l eg i u it , am hot rt ce le ce treb u ia :
a d ic s aiba pa r te de mp reun ed ere [cu presviterii],
dar de celelalte lu crri s s e retin; cci de stul e ste
unuia ca acestuia iert area. Iar ce lce este dat or a pu r ta
g ri j de ran e le sa le e nepotrivit a bin ecu vnt a pe alt ul ;
c ci binecuvnta rea es te mp rt ir e de s fi n e n i e ; iar
celce 'nu are aceas ta, din cauza gre elii n e tii n e i , cu m
o va da a ltuia ? D eci nici in public, nici n deos ebi s
nu binecu vintez e, i nici s nu lmp r e as c altora' trupul
lui Hristos,' nici s nu s lu jasc a ltce va , ci mulu mi n d u- s e
cu ntietatea e de r i i s se t ng u iasc c t re a ltii i Dom-
, , , .
nului , c''j1s i s e ie rte lui p c atul cel d int ru n e tiin .
( 19 ap . ; 3, 26, 54 t rul . : 9 Neocez.).
- S ino dul trulan a primit in can onu l s u a l 26-lea Iileral
ca no nul prezen t al lui Va sile , potri vit c r uia pre sviter ul, care di n
n:~tii n t ( xara vo <u,v) a incheia t cstor ie ile gal ( (,{)"',Uoo;), se
des poa ie de drep tul de a s v r l s finte le s lujbe i i sa in g duie
s se bucur e numai de nu mirea de preot i de o noru l ed e r ii
( xa{),fOpa;) int re preol, fi rete dac a de s f cut c s tor ia , ~ p r e:
, cu1n adaog acel ca n on trulan, - pe ca r e a incheiat-o din ne
r t i i n impotriva presc rl p hmi lor legale ; ia r d ac a l cu i a cea s ta
, ,
cu nosc nd pr e sc rl p i un i le leg ii, potr ivit c ror a cs t oria r espec-
tiv ii era in t er zi s , in a cest caz se despoia i de numirea d e'
preot i era ,snp us prescr i p lunll or d reptului civil despr e c s to
r iile ilegale i int er zise.'} r: Valsarnon imparte c s torl i l e Ilegale,
{oi x.~xwJ. /),uivo, ro..u.Otj , potrivit dreptului roman , n tr ei categorii :-
yey.ap w v r af lO '.I (ne fariae nu ntlae. : c s t or ii ne cuvlin cioase), pe
ca re deali fel o nume te i rr ap '; v<J4 ?V (praeler leg e ' ), cst orie
potrivnic l egilor, "a poi cea ,Jap yo.rov (d emnatae nuptiae, c s to
rle co ndam nata) s au a ltfel xa raxp lrov (condemnatae nu ptiae), c -,
s to rie , osn dit i in line ' l'xc<7rov (incestae nu ptlae, cs tori e
In c es tuoa s ), c are se numete i ' a{U p.lrov (n efariae), cstorie
ilegal. Din 'ca tegoria prim fac parle ' acel e c s torii, ca ri ' s e
mpot ri vesc pres c r l p um ll o r dreptului civil, d e pild , c s to r t a tu-
1) Val aam . IV, 1 6 3 .
88

torelui cu persoana, care potrivit legii i Este da t in g ri j , din


ca tegoria a do ua fac parte c sl o r lil e cu c luq r i ele sau cu fe-
cioarele . car i au f c ut vot de fecior ie. iar din ca tegor ia a tre ia
cst oriil e inc heia te in grade d a rude nie Iruerzlse. ') Dealtfel in
uzul canonic toate c s ro rl le inter zise mai simplu se num e sc
n ihtT,rt M To,Wlt (n e faria e nupt lae, cs torii ne legiuite) in tocma i
ca In canon ul prezent a l lui Vasile. - Vasile , emln d aceast d is -
pozitie a sa impot riva p reotului, care dei din ne tiln a
ncheia t cs tor ie il e g al , i nvoc dre pt motiv a l . rigoare i ca-
nonu lu i im pre jurarea c n u este consult s binec uvin teze pe
a ltu l ce lce n su i a n c t u l t i celce n cursul in lregel sah! vie] l
{rebu e s roage pe Dumnezeu ca s -I ierte pcatele. Aceast
r igoar e s e explic prin ln s l slujba preotu lui i pr in s it u a ia lul
in societatea omene a sc, deoarece, intl, d ela ce ice sunt c he m a i
s p a s c la altar ul divin i s s v reas r tainele divine se
ce re i treb ue s se cea r depli n c u r enie s u f l e t e a s c i tru -
peas c , dar nimi c nil se i m p ot r i v e ! e cur j enlet atl de mu lt ca
acea necurenie tr up eas c. care- i a re r d ci n a in c s io r t a
C il e g al , in care br b atu l i fe meia. cari a lc tuas c UII co rp , se
inllne az unul pe altul CII n ec u r e n ie . Apoi ac e iai rigoare o
presupune i in sa i sl ujba preo e a sc , care a re ch n narea de a
distribui alt or a sl ne nia mn tuiloare prin r u g ciun e i pr in tune-
[luni preoe tl : dar cum va face aceasta preot u', car e n urw.a
pca te lor sale a pie rdut e l ns u ace as t s fillle n!e? C ci de i ~ji ~
.. a ru l tutu ror s ln e n l i lor es te h arul divin , fiind pre o li nu tt;a i
s lu jiiarii i mijlo acel e. prin cari ace la l u cr e a z as upra o a men ilo r ,
io t u i celce n urma impedimentelor res pecllve laga le se aeaz
n chl p ilegal in ca lita te de slu jitor a l s iint elor laine i ..as tfel nu
poa te li mijlo cito r cur at i ade v ral p entru s l nlrea m n tul i o are
a alt ora. i in fine ri go area a ceasta este nd r e p t l t i din ca uza .;? ~
co nseci nte lor n e con diionate a le cs to r iei ileg ale a preotilor at l ~
:"', ",'
n p rlvln a famili ei in sa i, ct i a s oc le t l l , d eoa re ce ilegali tat ea -\ "

csto r ie i prin sine nsa l ii face ileg ali i pe ro pllt, car i se nasc j , ~.
din aslfel de cs t orii, i prin a ceasta se p teaz famili a t n tr e aq .
i preotul , orict a r tr ece el n alt e privln e ca model. 1\\1 po at e
avea n soc ieta te acea impor t sn , ce ar treuui s o a ib n ur ma
sit ua jiei sale d e pre ot i de p stor. Din ca uza a cea st a S I. S crlp -
1) S int. AI, IV, 122. - C O~P. comentarut canonulu i 19 Ar. din
Pidali on (Ed, cit. peg. 20) .
89

IUI'ii dispune a fi eli d e o s ebil etenjl e asupr a vie i i famil iare "
celui, care va fi ales penlru p r e oi e , ca vi a a lui s f ie cur at i
n ee x ceplo nat i ca i ntru toate s c ore s p u nd d e mnit /ii clnnlui
preotesc (1 Tim. .3 ' 2 ,elc.) . .

Ca no n ul 28.
M i se p ar e c este absurd da c ci neva depune
~g d u i n a s se re f in d e c rn uri le de por c. Drept aceea
bin ev o i e te a- i l n v a s se rein dela votur i le i f g
duinel e f r d e ro st, ns ad mi te c lu tre bu i n are a ( c r
nu rilor de por ci este ': i ~p ife re n I , c ci n ici o fp t u r a lui
Dumn ezeu nu es te de l epd at, d a c se ia CII mulu mi re
[I Tim. 4 ,. ]; d eci fg d uin a este r idic ol , iar nu inr -
narea n ec e sar .
.- Ca nonul acesta este i nteles din i n s u i textul s li.

Ca n o n u l 2 9.
S t pn i t o ri l o r , cari se jur s fac r n s u p u i lo r, li
'se cuvine tratament deosebit. i trat am entul p entru ace-
tia este' de dou feluri : un ul ad ic a-i nv a s JIU se
jure Iesn e; iar cel al alt [este] s nu s t r ue in h ot rl ril e
-cele r ele, D re p t aceea an g ajat fiind cineva de mai in ain te
.pr i n j n r m nt s fa c r u altui a, acela s d o v ed ea s c
po c in p entru pripirea iurm ntului , d ar s nu s u s in
r u t a tea sa cu pretextul re spect rii [jur m nt ut ul] . Cci
ni ci lui Irod nu i- a fost d e folo s c a [urat , carele, ca
s nu calce jurm nt ul , s' a f cu t uci g a a l P ro r oeul ni.
In general jurm ntul este oprit: d ar cu at t mai m ul t
se cuvine a se osndi celce s'a f cut p entru o r u t a t e .
D re p t aceea celce s'a jurat tr ebue s se c i asc , i ar nu
s se s rqui a s c : a- i implini nelegiuirea. Exa m i n e a z
a d i c mai pe larg ' absurditatea.: D e s'ar [u ra ci neva s
s coa t ochii frat elui, oare bin e es te a se n f p t ui un a G1
aceasta? d e s'ar j ura cinev a s u cid ? n scur t d a c v a
c lc a cineva o porunc in urma jur rn n tului. C am [u-
Tat i . am inut, nu p catul, .ci s p z es c jud e cjil e d r e pt ii
jale [Ps, 1 18', 0,1. i precum porunca se cade il i u l ri
90

cu j u d ec i n es tr rnutate, a a se cade 1n tol chipul a se


d e sfii n a i a se strpi p catul.
(2 5 "1' .; 9 5 trul.: 10, 17, 28, 64; 8 /; 82 Vas ile c. M.).
- ln gener a l orice iurinnt este interzis (li'lfu ,ui ',) (j
ap xo:; tor7jr up eur w ) , dar luai al es e ste de o sndit acela , care Se
Iace sp re ce va ru ' - zice Vasile cel mare in canonul su pre-
ze n t; Ia r r spuuz nd lui Amfilohiu, care l'a ntrebat c ce .tre bue
s f a c cu acel s t pnltori, cari s'au jurat s fa c ru supuilor
lor, i acea sta o fceau ntre aUele din motivul ca nu cumva s
calce j ur mntui depus, Vasile zice s -i invete a ' IllI comite rul ,
i c a ce l fel de iur mnt prin sine in su este Ileg alitate. Apoi
e xp l i c cel ece le-a spus i le confirm prin pilde. " ~1,.!>
Deal tl e l din cuvin te le diu canonul prezent al lui Vasile c'el !l!fl.
m ar e, pe car i le-am cita t mai sus nu tre bu e s ' se conchid ca.iI!'l'
orice [ ur m nt es te in chip a b sol ul In ler zls: ci dispozlia acestui. ~,
cano n j n privillt a [ urm ntului trebile p us in legatura cu cele- ,
IaU" ca no a ue ale a cestui s i. Print e, i u conform itate cu ace- o .: i
s te a s s e jude ce tu privinta aces tei chestiu ni. Vasile ntre cele-
lalle canoa ne n canonul su al 64 lea ho t r t e e pitimie de zec e
a ni pe ntru ce lce- i ca l c jurm ntul. Deci dac el p ed eps e t e pe
d
., ,!t-
: '1'
umul, ca re - i ca l c j u r mntui, a ceas ta nsemnea z ca i Vasile
rec u noa t e [ u r m utu t, ca r e prin sine nsui este ng lduit. Jur
ui ntu l s e ad mite d ac s e b az ea z pe dreptate i dac este lega l.
i IIlIJ1Ia i jur mntul ilegal i ue chlbzult este Interzis. Aa e ste i
d u p dre p t ul divin. Jur mntui es te orndult d e Sf . Sc ri p t u r a
Tes ta me n tului vec hiu. " j ura m nl s - I ie ntre noi , porun c et e'
D umneze u Israill enil or prin Moisi (Il Moisi, 2 2,,,). [m p ratul Avi- "

rueleh conf irm nd f gduinla sa lui Avraam, i zice a cestuia: "Ju-


r- m i pe D um ne zeu " , i Avraa rrzlse: " Jur, i amndoi s'au jurat "
I Mois, 20 - 8 1) . Da vid s crie: . J u r a l u-II1' a m ' i am f gduit s p-
zesc po ru ncile Ta le" (P 3. Il S,,,,). n Testamentul Nou nsu IIsu s.
H ristos a conlirma 1 jurmntul ' pe numel e lui Dumnezeu laju -
d eca t . cnd .Ia . ntre bar ea arhiereului: .Juru-te p e Dumnezeu cel
viu ", a rs pu ns : Tu ai zis." (Mal . 26,_..), cci la judectoria
E vreilor era obicenl ca judectorul , s' rosteasc formula jur
rn n tulu l, iar re spe ctivul rspundea numai cu "am in ", sau cu vt u
a i zis ". Al l S i. S c r ip t ur a Te stamentului Veeh iu, ct l .a Testa-
me nlnlui Nou , ln q dulnd jnrmntul pe Dumnezeu , lnter zlce nu -
m ai jur mntui fa ts, i l opr ete in chip riguros. Nu jurati str mb
I ntru numel e meu i s nu proanezi numel e Dumne zeului t u ,
E u s unt le hova " (III Mois;, 19,,,), - porun c e t e Dumne zeu po -
porului. s u. Domnul poruncete ca se i lu i Iud a p r in pr o ro cul Z a-
haria: .Vorblli a de vr u l unul alt uia, ace l jud eca ta a devrul u i,
i a p cl lIa por tile voa stre, i nu pl n ui i r el e n ini mile voas tre
unul altuia, i nu lubijl [ur rn ntul min cinos , c ci toate acestea
su n t c ele c e le u rsc, zice lehova " ( Za ha r . 8 ,, ~,,). S unt cu no -
scute ju r rni nn l e tarlse ilor, pri n ' ca ri cu vicl e ug voiau s in lo-
cu i a sc jurm i n tele Testa me n tului ve ch lu, precum este cunoscut
i ' os n da lu i Hrist o s ros t it a su pra acestor fe l de j u r mi n t e
(Mat . 5"_ 31 ; 2 3,,,_,,), Iisu s H ri st os to tdeaun a a 'co nda mna t jur
min t el e a lse, p re cum i pe a ce le a, pe ca ri r e sp ectivii le iscode au s p re
p a gu ba dre p t i ]. E I H co nda m nat i jurmint el e s upe r flue , potri vit
p orun cii Domnulu i: "N u lu a n umel e D omnul ui Dumne zeu lui
t u n d ee r t ". n min unat a S a cuv nla re de pe mun te (Ma t. 5"
et c.), H ristos n va p e ucenicii s i i prin tr'in ii lu mea n trea ga
desp re pe r fe cj lunea moral c ret in n gene ra l i i n special d es pr e
jurm nt. n s e nsul acestor cuvin te a le lui Hri st os es te de conda mna t
d a c omul j u ~ s tr mb, da c fa ce vo t cu j u rm n t pe ntr u ceva I
a poi n u- I (ili e , d ac , se oa r pe .or ice, ia r nu pe num ele lui
Dumneze u, numa i pe ntru ca s fie le gal m al pu in pr l rrjur rn ut .
. . .. i in line d ac se j o a r pe n umele lui D u mn e zeu f r ne cesitat e
,. t~'
i n chip super fluu; da r cel ma i inalt grad d e perfecti une mora l
e ste ace la dac cre t i n ul nici odat nu se j u r , adic daca d n-
sul ar li att de dre pt i de b un; nct oricine s -I dea cre z
mnt cnd zlce : da, da , nu, nu. Aceste se co n fi r m i prin n -
v tu ra Ap -Iu! Ioa n des pre acea s t chesli un e: " nain te de to a te,
I r al l o r . r n uj u r a l , ni ci pe ce r , nIci pe pmn t , ni ci pe or ice a II
ju r m n t , ci fie al vostru a a , aa , i al vostru nu, .nu , ca s nu
c d e l su b o s nd " (5 a ); ' CII alte cuv inte; nu v jurati cu nici un
j ur mnt , care nu es te potrivit n v t u rl i cr e tine, nici prea des
lJ r n ecesit at i>, ca nu cumva [ur udu-v s ulta] : [ur m ntul
i s -I c lc a ti, i din ca uza acea st a s p c tuii i n fa la lui
Du mne ze u. Da r, precu m ' am vzul acu m.. dreptul divin nu numai
c nu a oprit i ur m ntul, ci n a n umite cazuri l- a i dema nd a t,
i a nume [u r rn ntul drept in ca z de necesitat e i n ca zur i im-
p ortant e. n ac es t sens sunt a se lua a cele cuvinte din canonul pre-
ze nt (29) al lui Vasile, pe cari le-am men lonat ' la n ceput ul co -
m enlarului prezen t. Po trivit se nsului a ceslei d lspo ziil de drep t

,
>.
92

-dlvln au fo st emi se to at e p re sct ip iun ll e leq l slai e ! l u me t i rele-


riloare la j u rmnt. Pe tirnpul . lmp ratulu i Con st antin era d eja
Introdus jur mnt ui cr etin la prflejurile sol emne, ' ) i apoi a cea-
sta s ' a confirm at prin legislatia lui Iuslinia n.2 ) P rin naveta r e -
sp e ctivJu stln an a dispus ca fie care j ude ctor s de pu n [ur
m n t pe sf. E va ng helic '); tot astfel i fiecare e piscop trebuia s
[oare pe s t, EV311gheJle, c nu se va a servi s.imcn ie it.)

Canonul 30.

n pr ivinta celorce r pesc nu avem un cano n vechi u,


-ci am ex pri mat so cotin a [noa str ] proprie, ca trei ani s
fi e a f a r de ru g ciune att d n ii ct i ceice rp e sc m -
preun cu ei . Iar pentru aceeace nu se face cu sil , nu
este a se d a soco te a l , dac nu se va li . n t m p l a t ni ci
necin stire, i nici n'a ' p rern er s turar ea lucrului; iar v du
va este stp n de sine, i s t in voia S ll de a urma
[ pe r pi t or]; drept aceea noi nu avem s pu rt m g ri j
de apare ntele exterioare.
(67 ap. : 2 7 sin. IV e'r .; 92, 98 fru l.; Il Aneir a; 4, 22, 2 5.
2 6, 38. 40 , 41, 42, 5 3, 69 Va sile c, M.).
- Vasile, vorbind in ca no nu l pr ezent desp re rapirea de
Fecioare ( u..p ;ra p ; ) , face deose bi re nt re rpire a, care se face prin
cons tr nger e, i Intre ceeace s e face fr de constrngere (" '7
'('1wiw, ), Despre cea din t i zice c - i e x prl m so cotiift sa nro-
prie ('IUav rV(,J,u.Y)V) , cnd prescrie e pltirnle de trei ani pentru r
pitor, precum i pentru ceice ,
ian parte i mpreun la riite.
>/:J-,..,.oll"
La
comentarul canonului 22 al lui Vasil e am s pus cum tre bue ss e
i nt eleag aceast p ed eaps. P e n tru al doilea fel de rpir e Vasil e
n u pr es crie nic i lin fel de p edeaps, dac a di c lemeia de bun
vole s 'a du s c u brbatul r esp ecllv, i da c din acest prilej nu a
'Io st d e so norat ( <p OOl'o) , nici nu a fost furat ( xl om}), adic da-
c r espectivul nu a de sonorat fecioara in atnt e d e a fi ve nit ea
n cas a SC' , sau dac nu a a vut cu dnsa mal inainte relatii vt-
no vate. Canoanele sinodului ~I IV ecum enl c (can. 27 ) i ale s i-
1) Cod. Tlteo d X I. 30, 3.
2) Cod. Iust, 11 , 59, 1.. IV, 2 0 , O.
;', Nov , 124, 1.
--4 ) No v, 12 3 . 1., 1 37. 2.
93

nodu lui lrul a n (car-. 92) n e spun c i aceas t dispo zit ie a lui
Vasit. a fo st m od i fica t m ai t rziu. - Dealtfel d u p V asil e ce l
Mar e ni ti a ces t al do ile a fel de rp i re nu es te l ib er de pe de a ps
can on ic. da c e mei a r es pe c ti v se g S Ea s u pu s put e rll celo r
mai b tr ni i d ac prin urmare nu era st p n de sine (o. /JTS ; om/lf/:
deoa rece n a cea st sit uatie dnsa nu ar e dreptul de a ncheia
si n gu r c storie cu un bar ba t. i r especti vul, sub" c rui put er e
se g s e t e , d u p vo ia sa poa le s o -na po le ze iar i 13 ca s a s a
( 38. 42 Va sile c, M.). i d in a cea st a Vasiie in ca n onu l p rezen t
( 30) co nch ide c v d uva este s tpn pe sine i de vo in a sa
d epind e s urmeze pe rpito r. a a c celce r p e te pe o a sHei
de fem ei e v du v nu se su pune pede psei, - Va sile nche!e ca-
n onul pr ezent CII a dve rt lsjp e ntul de a nu a ve a g ri j de a pa ren -
Ie Ie e x terl
er ro a re -,,cA - "'- . ,_ . , ) ,
U ace a...
l d O U ' TlfJlI eT2 7),u.arw v ~l !! '.J o u L do vr Ut rE O'-' ; I e

st a dup com enta rul lui Valsamon dela ace st ca no n in s cm u e a z


c : " d ac f emeia poate se r u in ea z s m e ar g s ill gm la b r
b atul , car e o iub e t e i pe c are d n s a il i u b e t e , atunci fie pr e-
lace c a fost rpit de ac el brb at. dar in real ita te dup voia
S] s'a dus la d n svl, a a c noi s nu pur t m gr i [ de cel e ce
se a ra l la apa ren , ci s ave m g ri j de a rte v r " ;' }

C a no n u l 3 1.
fe meia. c r eia i s 'a dus b r b atul. i a d i s p ru t, d a c :
se n s o e t e cu a ltul ma i inaint e de a s e i n cr e d r n a desp re
mo artea a celuia, es te a d u ll e r .
(9 3 tru '.; 3 6. 4 6 V a srle c. /'vi ) ,
V ezi comentar u! ca no n u lul 93 trulan, n car e ca non se cu-
prinde cano nu l p re zent a I lui Vas ile.

Ca n o n ul 3 2.
Cler,i cii.;. cari au p ctuit p c at de moa rte. se v or
s coale di n~,'t fjeapt a [lor] , d ar nu se vor opri d el a co mu-
niune a laicikir; c c i nu vei pedepsi de do u O I i pen tru
a ce l a i [p cat] .

(25, :L9, 30: ar., ; 9 s in. [ ecurn-: 4, 2 1 t rul .: J, 8 Neoces.;.


27 Cart ; 3. 5 1. 7 0, 82 Vasile c, M,).
1) Sini. A t, IV, 17 1.
94

Vasile in canonul su prezent repeete dt sp ozila canonu-


lui 25 a p., potrivit cruia un membru al clerului se scoat e din
tr e apta sa pentru p ca te le respective, dar nu se opret e 'to to d at
i de la s I. . m p r t a n i e , i adic potrivit principlului canonic ge-
neral n privina p edepsirii preoilor, menlonat ia comenta riile 5
i 25 ap .. pe car i le cite a z i Vasile I1 ', ca no nul s u preze nt-
Vasile in canonul s u prezen t call tlc p catul din chestiune
drep t pca t (le m oarte (,?V 7'tP(U; {}dvarov paprlav, peccatum ad
mo rtem , sive morta le) . A a (pcale de moa rte) s e numesc unele
p ca te de c tr e S I. S criptur , deose bindu-Ie de - p c a t e ! e , cari nu
. ~,:"'i

s unt de moarte ( 1 Ioan , 5. 16-11 )' .Zonar a eKpll c)~~.~st lucru i


zice c pcatul de moa rt e e ste ace l pcat, care: a\!.~t co mis, dar
nu es le pca t de moarte a cel pcat, pe ca re eim,,,l a int enion at
s - I co m i t , dar in realita te nu l-a comi s. ') n co nlor mita te cu
ac ea s ta s e po al e apreci a, la cari p c at e se gndE te Vasile in
aces t ca uo u a l s u , i d ac co mpa r m cele ce le ornd u e t e Va-
s ile in canoa ne le s a le 69 i 70 in prl v l na diler ile lor p cate a le
clerlcilor i c ai ci et p res crie ped epse mai u oar e, apoi tr ebue r
t
s a dmi tem c dns ul n acest ca non al su (3 2) se gndet e
1, pca te grele, pe ntru cari el dispune deg ra darea de l n i t iv pen -
Iru celce es te prins n vre un ase menea pa ca t. Dealtfel nu tr ebue
s se cread c aici Vasile se g n dete la cele mal gr ele pcat e ,
pe ca re le poate comite un cleric , deo arece pentru ace s t Iei de t
;
p c a t e clerlcul 1111 numai s e ca re rls e !e, ci se excl ude i din (0 -
mun ltat ea b i ser iceasc a laieil or, ca de pild pentru s imo nie (vezi
cau. 2 9 , 30. fiii ap .),
-s
C anonu l "35 . :
Femeia, care . a n s cut In cltori e , i n'a , purtat
i -o "
g rij de cel nscut, s se s upu n vi no v i ei u cig a ului .
(52 Vasile c. M.). .
- Aici nu tr ebue s se lneleaq a cea lemele, care a n s
cut n c l torle i Int enjionat l- 3 p rsit co pilul ca s m oar ,
d eo are ce nu incap e ndo ial c a cest IeI de lemele es le ucig a ,
i deci pen tru a cest caz nici nu a r fi nevoie de canon special.
Ci Vas ile cel Mar e s upun e ped epsei pent ru ucidere : i pe Iernela,
ca re n a t e n c l t o r l e i i p rs e te co pilul su , i ac es t co -
.. pil se la In pr imir e i s e p st re a z in v ia de aitcineva "). Acest a
1) SI nI , A I. IV, 17 3 .
i!} V e tea m o n , I V) 176.
95

e ste sensul canonului prezen t - . despre ceeace Vasile ne d


lm uriri mai detaliate in canonul s u a l 52lea.

Canonul 34.
Pe feme ile, cari au comis adu lter i din evlavie au
m rturisit , sau vdi te . fli nd n oare care ch ip, P rinii no
tr i a u oprit de a le da la iveal n pu blic. ca nu cumva
v di n d u -se s le oferim cau z s pre mo art e ; da r au po-
runci t ca ele s s tea fr de m p r t ire p an se va
mplini timpul p o c in ei ,
(48 ap,; 87, 93, 98 trul. ; 20 Anc/ra; 10 2 Carl , ; 21, 3 1, 35,
36, 46, 48, 58, 77, 80 Va sile c. M.),
- Acest cano n e ste e x c e p ie dela ca no nul 58 a l a cel u la
S l nt Pri nte . In a cel ca non Vasile prescrie p entru a dulter e pi-
tlm ie de cincispreze ce ani, care tre bue ndep linit n public pot-
r ivl] gr a delor det ermina te; n ca nonul prezen t adm ite a se re-
n un a Il publicitate, c nd este VOI ba de spre o lemele, ca re a
comIs adult er i a cest a dult er nu s'a nt mpla t spre scandallzare
pub lic, ci duh ovn icul l-a cunoscu t din i ns a i m r t u r is irea p c
toasel, fie a c easl mr turisire fcut de bu n voie, sau pr in
constr nger ea i rrip r eju r rf 'or . Pentru acest ca z adic. Vasile dl-
s pune, ca feme ia re s pectiva r o t u l s lie s up usii e pitimiel, i a nu-
, me s ' rilmn ira 51. m p rt a u l e a t ia an , c i se pr escr iu
neutru adu lter i, numai c nu est e o b li g a t o s up o r ta a ceast a
epitlmle n public , s tnd cu ceiala li p cto i n respe ctivele trept e
d e p oc i n , ci poate s ia n b i ser i c la rug cluni cu cr edinci o ii,
~ . pentruca s nu se observe c dnsa a co m is u n p c at gre u.
! ' Vas ile dispune In Ielul a ces ta , in n d s ea m a de s l b i ci u n ea 1(-
m ei a sc n ge nera l, i pen truca dupa posibllit al e sa lie ieri ! de
p ublicita le a cel p c a t a l femeii, care ar li nu numai s pre paqu-
ba r eputa i ei tamili ei, ci, i a so c l e t il i nsa s i. - Deallfel ep lti,
mia pentru adulter s 'a r e dus prin canonu l 87 t rula n.

C a n o n u l , 35.

Iar in p rivin ta b rbatu lui p r s i t de s olie tre bue a


se in e aseama de pr icina p r s ir ei , i de se va v d i c
~.
s 'a d us f r d e m oti v, e t a dic este vredni c d e ierta re,
,
96

iar ea de p ed e a ps ; i lui se va d a iertare s p re . a se


mprti cu biserica .
(48 a p.: 87 , 9 3, 9 8 tr ul.: 20 And ra ; 102 Cart. ; 9, 21, 77
Vasile c. M.).
- SInodul trulan a citat acest canon al lui Vasile in ca no-
nul su al 87-lea, i comen tarul acelui canon se r v e te de comen-
ta r i pentru aces l canon .a l lui Vasile.
Canonul 36, , ;

F emei le osta ilor, cari s 'au m ritat, cnd lipseau


brbaii lor, se supun [apr e cierii) dup aceiai co nslde-
ratiun e ca i ce le , cari n urm a a bsente i b rbailor, nu
a u a teptat na poie r ea [lor]. To t u i , n a ce st caz fa pta
a re oa recare ie rt are, deo are ce ex is t mai mult bnuial
,
de m oarte.
(93 nul ., 3 1 , 46 Va sile c, M.). .~
- Cano nul prezent m pre u n cu canoanels 31 i 46 ale
aces tui Sfnt Printe au fos t prim ite in canonul 93 al slnodulul
trula n, al cr u i comentar s se compare aici.

Cnnonul 37.
'li.
Ce lce s ' a ins ura t, du p c e i s 'a luat ce a s t ri n [cu
ca re a vietuit ilegal], n privinta ce lei di nti se va Invi-
n ov i d e a du lter, iar pe ntru ce a a doua ne iuvino vit va fi .
(87 trul.: 2 1, 3~ ,39 , 48, 58, 77 Vasile c, M.).
- Femei e str in ( iU J. orp lav. a lienam) s e num e t e in .acest
canon Iemela, care este l eg at prin c s tori e l e g al , sau fecioa-
ra, care est e legal logodit CII cineva.') Deci b rbatul ; care a
comis a dulter cu O a stf el de J.J.o rf'la v, i aceas tz, fiind solia al-
tula, a fost luat deIa d nsu l prin s entln jud ec t or e a s c , sali
da c era logodit i respectiva nu voia s . tr iasc .mai depar te
cu d ns u l,' i dup c e acea femeie s'a luat dela el, ncheie c
s to rie cu a l t femeie li be r , ac est brbat, potrivit canonulul pre-
zent, n privinta a cele! femei, cu care a tr it nele'qiu it, se supu-
ne epltimlel rndu ite pentru ad ulleri, iar n privinta altei femei
1) Val s amon, IV, 18t.
97

n u se va supu ne nici unei p ed eps e. Dea ltfel . ce a din urm nu


trebue s se i n t el e a g in sens ul c s toriei bis e ri ce ti. ci a ace lui
'7
fel de m pre un vietui re a b r b atu l ui cu fem ela. d esp re care s 'a
)- vorbi t fn cano nul 26 a l lui Vasile. deci in sensul de co ncu bina j,
deoare ce dac s 'ar fnt ele g e cs toria b i s er i c ea s c lega l , a poi
celce s 'a f cut vinovat de adulter nu mai atu n ci poate ncheia c
s tor le , da c a r ma s v d u v i d u p ce a mplinit in lrea ga e pi-
timie d e ci nspre zece a n i (58 Va sile) s a u de s a pt e a ni (87 trut.);
, ia r dac pr in ad ulterul s u a da t m otiv pentru divo rt , at unc i nici-
o da t nu s e mai put ea c s t o ri (48 Va sile).

" C an o nul 3 B.
Fe cioare le. care f!' ' novirea t at lui ali urma t [ b r
b ai lo r] , d esf rnea z ; d a r m p c n d u - se p r in i i , se pa re

., c fapta ia vindeca re . lns nu se vor primi la m p r t ire


nda t , ci vor face e pitimie trei a ni. '
(2 2, 40, 42 Vasile c. M).
- n ve chiul d rep t r o ma n de mult fiinta le gea , po tr ivit c
r eia c s fo rle l e g a l ( usturn m atrlmo nium) se pu te a ncheia n-
tre alt ele num ai d a c cons i m e a u la c sto ri e cei ma i bt rn i :
p rln ll , tulo rli; s t p n ll ; iar o r ice cs t o r i e, ca re nu s e incheia cu
observar ea a cestor conditiuni, nu era co ns iderat dr ept c s t or i e
l e g al.'} Aceast p re s cri p l e a dre ptului roman s e ba za pe ra por-
fui d e drept nat ural i divin d in tre p r inji i copii. din tre cei ma i
b tr ni i 'ce i mai tin e ri, i d ei aceast p rescriple a d reptului
roma n a fost res pe ctata ca a tare n Bis eric dela in cepu tul exls-
len jii ei, l o tu i din c auz c in leg islat ia b i s eric eas c nu ex lsta
in pri vin ta ac ea sta dlspozle e xp r e s , s 'a n s c ut indoi ala ori de
are obli gallvitale i in Biseric dispozitia resp e c li v a d re p tu lui
ro ma n. Din cauza a cea st a Amlilohie pune intre ba re lui Vasil e
cel Mar e n a c ea st ch esliun e , la care intrebare Va sile n gene
ra I a dai r spuns nc in canonul su la 22-lea , Iar in s pe cial
a r spuns n canoa nele sa le 40 i 42.
. Nu este cstorie , .c i desru, c nd o fec ioar s e ce-

1} Prescr p lil e respective ale Inetltutiunilo r lui Ius tinian, aa cum se


citea z n -V as tlica le, 'n of le-am ci ta t in nota 13 dela 181 al dre p tul ui
n ostru blse rfce ac [trad , rom,) .
98

lore te cu Un brbat fr; consin m ntul t at lui sli. zica


Vasile in ca n o nul prezent, i prin a ce as ta arat ca t de im por-
tant conditie . este co nsl m m n t u l p rin tlor pe ntru 'leg alitatea
uuel c storii. P ent ru Iiecare fe cio ar . ca re s e m rit I r con-
s l m m n t u l p r f nl ilor, Vasile prescrie ca trei ani sa nu s e in -
vre d n ice a sc de st, Imp rt an le, i ac easta numai in ca zul. dac a
p rl n i i >i vor da ulterior consim mnt ul, - altf el acea c s
lorl e se va deslace ca il eg al. In privinta ce lorl alte vezi comen-
tariile dela canoanele 40 i 42 al e acestui Slnt Pri n te .
Ca n o n u l 39.
Cee a ce vi e ue te mpreu n cu adul terul, a dulter
esle tot timpul [ct v i eue te cu acela].
(48 ap ; 87, 93. 9 8 irul. : 20 An eira; 102 Ca rt: 2 1.34,37 .
58. 77 Vasile c, M.).
- In o riginal acest cano n sun astfel: ~ H Tl/-' p.m Xep- au~iii (1 a.
}1ot 1.tJ.Al'3 ErU! n d vra r ov XpOIlOV (qu ae vIvit cum a dult er o, est tot o
tempore a duHera). P otrivit co me nt arulul lui Valsamon de la ac est
ca non ' ), aici nu trebue s se I n eleaq c liec are le mei e, care
tr i e t e cu un adulter , este adult er Ir nici o deo sebire. de-
oare ce de pild soli a l eg iuit a adulterulul, da c i tr i e t e cu
dansul , nu s e supune ni ci unei epilimii; ci tre bue s se n e- .
lea g le meia mritat , ca re a comis inlldelitate Iat de so tul s u
cu un a d ulte r. O femeie de aces t IeI, du p mo artea solul ui s u
legiu!l. voia sa in ch eie c storie cu adulterul .r es pectiv. ,- i in
acea st pr ivin Va sile r spunde n canonul 'pre zent, dispun nd
ca unei astlel de femei n ici o d a t s nn i se pe rmit. c s to ria ,
el ea trebue s r m n s ub epltirttlepn cnd triete cu adul-
terul, chi ar i daca a n~~plinit epl irnia de cincisprezece a ni ,
prescris pe~ltru. a~ulte. r.1ild e.oar~c e i~ realitate numai . a..cela in.
depIlnesc e plthn ia Im l\!!Mllgl', I dobnd esc Iertare, carip r ses c
r u t a t e a , ia r ce ice nu 'Si' l a s de r utat e, trebue s l'a mna 101. "
deauua sub ep!t i llli".".~J:l i a r dac dup Ilmp ar li Indepllnit -o i 1 ,
de o mie de orl ., "'.)~[ . ~V,'? , '.
,- ~ , . , . ~-t, ..
-'C a n o n u l 40. .:li''!!'
., . .", .~~ , . .
Ceeace frinvoirea stpnului [su] s'a'idaJ pe si ne
unu i b rb at, a desfrnat; iar ceeace in u rm jjinch eie c -
1) Sint. At. I V , 1 85 .
99

storie pentru care i s'a dat voi e, (aceasta] s'a mr it a t ;


deci cea l a l t este desfrnar e, i ar aceasta nunt ; c ci i n"
v oieli le cel or ce sun! sub s t pni re nu au nici o t rie.
( 82 a p.; '1 s in. IV ec.: 85 tru!.; .3 Ga ngra; 8 2 Car t.; 2 2, 38,
42. 53 Va sil e c. M.).
- Canonul pr ezent este intregirea ma l de par te a ca nonu -
lui 38 a l lui Va sile. Pl ec nd din pu nct ul de vedere al d re pt ulu i
ro ma n, po trivit c r uia contractele (auvO ~ .ac, pa cta comient a) i n-
cheia te de pe rsoane, cari s u nt sub st pni rea a llora ( U"U
./.J1r e~ oualwvJ , nu a u vatoa re,') Vasil e in chip foarte logic trebue
. s conside re tr de ' va loa re contrac tul de c s torie in cheiat de
o sc lav ( OOUA?) cu un b rbat, i pe o astlel de tem eie o de-
cl ar d e strnat , iar ac ea c s torle desfru. Dac mal trziu le-
meia respecti v dob n d e te libe rta lea, sau va c tig a c o ns l m
mn t uI s t p n u lu su '('OU xup (o u au r';;.;), in acest caz Va sile a d-
mite ca acea le gtur Inche iat m ai in ainte ilegal cu br b a tul
res pectiv s se consiJe re t otu drept cs t o r ie , - ire t e 11e tiind
res pec tivii a b sol val de ep ilimia prescri s pentru desfru din ca uza
le g turii lor nelegiui te de mai inain te.

Cano n u l 4 1.
Ceeace n vd u vie este st pn pe sine, [se poate]
c s tori f r [ s fie] invinov it , dac
nu este nimeni ,
care : s rup c sto ria, c ci ' Apostolul zice : Iar de va
mu ri brbatul, s l o bod este s se mrite Cll cine v oete,
numai c j n tru Domnul - [1 Cor. 7, B.]. .
(17 ap. ; 8 sin . I ee. ; 3, 87 trul.; 19 Aneira 3, 7 N ebce s .:
j Lacd.j A . 12, 22 , 30 , 53, 87 Va sile c. M.)
. ,- Vduva , ca re es te li ber de or ice d epen dent Ia t de
1) Du p d octrina vechiulu i d rept r o ma n : der ' S clave ist . v l f l g
r echt sun f hlg , nleht bloe e na ch jus civil e/ -e on d er n a uch na ch jua g en tlu m ,
d en - die - Bclaverey .tg eh dr t n lch t bloaa: j enem Re cht a n , efe iat auch ju cfs
genU um . Ee a hlt - nl cht un tcr d en Personen , die Sc lav erey uimm t d en
Meo schen B US d er Rele . d er b ere cht ig te n Wesen -h ln w eg, ale- mach t i h n zu
einer S a ch e. . gleich dem T hier, und zum Gegens ta nd des E igen lh u ms urrd
dert.w lllk uhrfich en Dlsp oaitlon van S eiten. -d ea H errn, P uclua - GUCS llB ed er,
Icetttuttonen , Leip zig, 18 5 7 . 11, 4 3 2. Compar i lucra rea me n iona t;
'Troplong, D e r' tnrtuen ce, p , 1 4 9 aq
100

cei ma i b t rn i . ad ic fa l de p r l n ! sau tu tor], cari a r avea


vreu n dre pl asu pra e i, se poat e m rit a a d ou o r fr nici o-
pied ic. Aa dis pune Va sile cel Mare in cano nul s li prezent, i
aceast dispo zitie a s a i -o bs zeaz pe drep tul divin (Rom. 7 2 ;
I Ca r . 1, BO l, De allfel ace a st di spozitie. potrivit dlspo ztiil or aIIa r'
canaa n e, i l are restri cjla sa, i a dic nt i , a cea vduv, d ac
in ch eie a doua c s to rie , trebue s se supuna ep ifimie i pres c ris
pe ntru ceice s e cs tores c a dou a or (can. 4 Va sile), i in a -
doilea rnd, d n s a va p utea nch eia cs lo rie nu mai cu o astfel
d e pers o an , cu ca re ca noa ne le i legile admit orto d o cilo r s
con tra cteze c s t o r ie l egal. Astfel o v du v o rtod o x nu poat e
incheia c s tori e cu u n b rbat e rerodocs (72 irul .; 3 1 Lao d: 2i
Carta q.), ia r du p obse r v a i a lui Vals amo n d in co m ent arul ca no-
nului p re zent n ici cu o
astfel de perso a n, ca re nu es te d e mn
de famili a sa'). Din punct d e vedere canonic ca zul din urm se,
refer ' la o c s to rie in ch ei at cu o a stfel de p ersoa n , car e nu '
s e i n d el et ni :et e cu o profesiu ne on orab il in societ at e sa u nu.
a re o si t u a ie de om lib er ( 51, 62 tr ul. ; 45, 63 t:a rt. ; 42, 5 3
Va s ile c. M.); ia r din punct de vedere a l dr ep tului civil se re-
fe r la a a zisa cs torie m org anatic. A a se numet e ac ea
c s tor ie , care se nch eie In tre do u persoan e d e dile rile con-
dilu ni socia le, cnd ' sol ul l "5 0l i .', pr ecum i copiii nu Se bucur
d e to al e drep tur ile potrivit poziti ei lor famil iar e, de ' cari dr epturi,
dealtfel a r fi beneficiat In c sloriad e de plin drep t. Aces t Iel"
de cstori e e ra ru vzut ch'a r i In vech iul drep t roman, da r
totu e ra t o l e rat. Intocmai cum i dup aceea s'a to le ra t in
curs ul veacur tlor "). La , ge rma n i a cest fel de c s t o r ie s'a numlt:
morg an ati c (malrimonium a d morg an ati cam) (lin c a uz c n-
a c e a st cs t o r i e solia mpreun cu copiii s i era obli ga li. s se
multum eas ca c u ac ea parte din ave rea 'solului, ce o p rimea in .
dar dup primele o su t de n opji (Morgen g .be, do nu m . mat ut r-
Ilale),") Dea ltfel' acest fel d e c s t or ie , dac era in co n son an ,
" ) S; nt. AI ; IV.. 18 9.
.) .~) Cf.'. Dfgee t. XX iII, .2 , 42 .. 1,
~j 3) ~ :'J\ c e'3 t .fel d e e s to r ! e ac mu mc a i ma trlm onl untc a d v te gern S a1t- '
ca m , Jd eo aeec e -e ra . a u z c u d e os eb ir e la Fra ncii - din Satl e. Dea aerh ene e. .

se num e t e.rr t. E he zur. llnken Han d, d e m n a st n g Bau ma l s l a b 8..,


s o u l u i j ;; p ti n'-:'c'ee a c e- I s a -, je x p ri m ii in mod simb olt c c so ia nu intr in -fa ;.J
milia soul u i i s u b d eplin a lui o cr ot ire, i prin urma re nu I are parte I d In: '-
poziia lui p o tri vit c lasei ' n s ocie tat e, i ni ci cop iii el n1J a u dre pt ta uu-.'
mele i m u t enlr ea s oului ei. ".:-:
101

-cu p rescrip lunlle can oni ce. totdeauna era co nside r a t l e g al de


Biser i c i deplin ega l CU toat e celelalt e cs torii leg ale.

Ca n o n ul 42.
C s toriil e
ce le fr de nvoire a s t p n l lo r sun t des-
frn ri. Deci fiind inc n v ia tat l, sa u st p nu l, ceice
vi euesc la olalt s unl vin ov alipn c nd st p n i! [lor)
nu vor a proba cs toria . , [c ci numai] atunci prime t e
'n tr i rea cea de nunt .
( 82 ar. ; 4 s in, IV ee. ; 85 Irul.; 3 Ganq ra : 82 Cari. ; 22,
38. 40 Va sile c. M.). .
- Vasile n canOl'iiJI su al as-lea inter zice iecloa rei s
n cheie cs t o r i e fr involrea p rinteas c , i in ca nonul su a l
4 0 lea Interzice ac el a lucru pentru sclave fr co ns l rn rn u t ul
. s l p n l lor lor; iar in canonul su prez ent Vasile d a mbe le a ..
ceste disp ozitii la ol alt, confirmnd n c oda t c ce ice su nt sub
-st p ni re nu pof in cheia cst ori e cu nimeni fr de cons lm - .
mntuI celor, car i au stpn ire as up ra lo r. iar d a c ar face
.acest hlCI'U. ace a l e gtur se va considera num ai ca desfru
.( 1r0p !Je!aJ . Vasile, vo rbind despre fecio are, in te leg e n general
at t pe iiicele, c t i pe fiii din tr'o famili e. a l crei ca p es le
t at l. Legislatia lui fustinian ai derea a fcut d e pend e n t lega -
Ii!atea c sloriel de conslmm ntul tatlui ') Mai t rziu le gisla-
jla greco- roman cere n general conslmmntul p rinl ilol'.2)
Dar n secolul IX din nou s'a restabilit dispozitia lui Ius tinian,
. i n privina acea sta s'a u ;e mis in genere pres cripf li detaila te.
In Co rmeia la aceste pre s cri p l i sunt urmtoarel e : . Nu se V .1 in-
-ch ela cstori e, dac nu -i vor da c o ns im t mntuI ce ice au pu-
.ter e asupra celorce voiesc s se c s t or e asc;". Dac nu bunicul,
.a pol tat l i d conslrn mntul pentru c s t orie ; iar d a c nu
atunci es te s u f ic ie n t invoirea bunicului.
.t a t l ,
B ia l n l cu drept de a dispun e de slne , fi'lId maj or, s e poa te
c stori i fr de c onslm m ntul t a t l u i " . _ Fiica cu dr ept de a
.dispune de sine. fiind m aj or, chiar i da c fal I nu vr ea. s e m,
r it cu cst ori e le g a! .") Practica Disericli r s rit ene a rmas in

1) Dig es t. XX III. 1. 11 -1 3 . 2. 2 . U. _
2) E clog a Il. 1 ; Co rmciaia, cap. 4 9 . 2 , 1 (E d. cit . II, 17"1 )).
~) Cap. -18. 4, 3 7 , 15 (~ct . cit. II , 8 5 80 ) din P ro ehi ro n,
10 2

Ilin t
n veacurile urmto a re pe l nq a ceast dlspozile a les-
Ia i e i
greco' l'Omane" care est e n co nson an cu cano nul prezent
(38) al lu i Vasile cel Mart'.
Canonul 43.
Celce a dat aproapelui lovitur de moa rte, uciga.
es te, ori d e a nceput btaia, ori de s' a aprat .
i' (65 ap-: 9 1 trul. ; 2 1. 2 2, 23 An clr a : 2,8 , II, 13, 33,52, 54,
i 56, 5 7 Vasile c. M.; 5 Or lq. Nls.), '
- Canonul pre zent al lui Vasile est e in conexiune cu mult",
canoane ale sale despre ucig ai (vezi ca no anele paralek']. .

Canonul 44 .
Dlacon isa, ca re a de sfrn at mpreun cu p g n , nu
este p rimit n co m u niu ne, iar la sf n ta j ertf seva pri-
mi in al apt e lea an , fir e t e, de va vie ui n c u r e n i e .
iar p q n u l, apro pii nd u-se ia r i de sa crile g iu, dup ce
[a primit] credi nt a , [e ste ca unul, care] se ntoarce la
vornitur. A s ad ar noi nu mai l s m ca Irupul d iacon isei,
s fin i t fiind , s fie n intrebuintare tr upeasc.
(25 a p.: 15 sin. IV e W ITl.; 4, 6, 14, 2 1, 40 trul.: 27 Cart.;: i
32, 51, 70 Va sile c. M.) .
- La can onul 15 al s inodului IV ecumenic am v zut ce sunt
diaconisele i c dnsele depu neau vOh lr i c t de castitate, pe care
erau obligate s-I li n p n la moart e sub . pedeapsa an atemel..
II secolnlIul Vasile in c nu exis tau presc rlp lunl att de severe
in privinta diaconiselor , i ades eori se ntmpla c dlaconlsele-
nu observa u chiar a a de strict votul lor de castitat e, ci c d ea u.
in desfru, precum vedem i la p g n i. Amlilohie i-a amintit tui
Vasile cel Mare des pre un astfel de caz. I a d ic o diaconis a,
comis desfru cu lin p gn i din cauza acea sta Amlilohie a scos.
din t rea p t pe dl a co uls i a exclus' o cu lotul dela 51. imprt
ani e. ntre timp pg n ul respectiva primit credina cr etin i,
voia s s e c sto r e as c cu fosta dl aconls , creznd c, I c ndu
se el cre ti n . va putea incheia c s torie l egai cu d nsa, care
nu mai era di aconls , i care deci. dup p rer ea sa, putea s
nc he ie c s t o rie leg al . Vasile, plecnd dela acest caz, rs p un de
103

lui Am Wohi e n ca no nu l s u prezent, i zice c ac ea d iaco n is


,,'1051 legal sc oas din t r ea p t pentru de sfru, dar nu trebue s
lie deilnitlv exclus d in Bi seric , d eoarece i astfe l es te su-
ficient p edepsit. llind despoiat de da rut divin primii de d nsa
in calita te de d i a c o n l s . EI dispu ne a nume ca s r mn apte
a ni sub epltlmle, i dac n a ce st ti m p va t r i n cu r eni e i s e
V .I c I Cll sinceritate de p c atele sale , a tunci se poa te nvr erlnid
de st, Im p r t anl e , l ir e t e fr de dreplul de a se putea cs
tori vr eodata . Iar in p r l v i n a acelui p g n , care s' a n creli nat
i a voit s ia n c s t orie pe acea d ia conis, Vasi le spun e c
d ns u l prin aceas ta din nou vrea s ntin e ze sln e nl a i ca u n
cine vrea s se n toarc la vomltura sa, a d ic la p g n ta tea .
sa a n t e rio a r i la vie ui rea, care numa i ntre p gn i se poate
loler a, ia r nu ntre cre tini, deoarece - z ice Vasile - noi nu
pu tem s l sm ca tru pul dlacon isei , ca re oda t. a IJ st sfl n it,
din nou s s er v ea sc pent ru uzul sex ual. Cea din urm dispo-
zlJle se ba z e a z pe no rma genera l Iu nda m ental. care zice: TO
t ep o v ltapov Ob r !lJera c (qudo s au ctum es t non fit pollutu m, ce eace
este sfnt. nu se poate ntina ), ") i cu privire la che stiunea ace a-
sta de impo r tan d eci si v este ceeace un ii doresc s s u s i n ,
c persoanele! preoe ti v du ve s e pot cstori d upce aII fo sl
de spo iate de rangul pre oesc, - despre ce ea ce noi a m vor bit
in specia l la ~ o me n ta r ll l canonului 6 Irulan .

C anonul 45
.,
.i D a c cin eva l und num ele Cretin i smu lui , hul et e
pe H ris tos. nu a re nici un folo s din n umire.
- Celce poar ta num ele d e creti n, dar n u ndepli n e t e p a ,
nm cile i n v turll lui Hristo s, prin ceeace deci va t m pe li risl o s,
ace la n ici nu poa te beneficia de d arurile b inecuv nta te, ce le d
Biserica credincioi l or s i i as tfel t rebue s s e considere c este
, i alar de Biseric. Aces ta Este a l 7le a canon mora l (~ 8 o,o <
~ . ., "p a<) al lui Vas ile In lorm a brev iat , ca r e ca non ztce: , d e I
cineva s'a ar tat c m rt urisete pe Domnul i a scu l t cu vnt ul
lui, dar da c dnsul nu n d e p l i ne t e t ot o d a t i poruncile lui.
", unul ca acesta este os ndit f r considera re c a primi t daruri

. 1) Si nt A I IV, 19 3
104

d uho vn i ce t i prin ha r ul Domnului," un de Indal se c i t eaz cuvin-


t el e re leril oare d in SI, S criptur (Mal. 7'21- ,,; Luca 6 .. ; Tit, 1,,,).1)
A ce l a lu cru il spune Vasile ia coment arul pr oor ocului Isai a: "N imeni
s nu se amgeasc prin cuvin te le: chiar d a c s unt pctos, totus
e u sunt cre tin i nu volu c d e a in gheena, unde sunt idol atr rl,
c c i mi e-mi v a a juta n s u n um ele de cr e ti n , chiar dac nu vo iu
In de pli ni poruncile lui Hrlst os" ' )

Canonul 46.
Ceeace s 'a m r itat din n e tiin c u cel, pe ca re I-a
pr sit so i ape un timp, a poi l-a l s at , fiind c s 'a nto rs
la d nsul ce a de mai na inte, a d es frnat, dar .din ne-
tiin . Deci nu se va op ri dela n u nl ; ns mai bine
este, dac rm n e aa .
(93 trul.: 9, 3 1, 36 Vas ile c, M).
- Canonul pre zent este cita t in canonul Q3 trulan i p rin
c omentarul acelui ca no n in general se ( o m en f~a z i canonul
. prezent al lui Va sile. - Zo na l'a In comentarui cano nulu l prezent
a re in vedere dis pozijia s i m ila r a lui Vasile d in ca non ul lui a l
9 -lea . Va sile In ca no nul 9 z ice c fiecare temele, ca re ii. pr
se te s o u l i s e du ce la alt ba rba t, este adulter , dar solul, pe
ca re d ns a l-a pr sit. este vre dnic de indulgen l. i n u e ste vi-
novat nici lemeia, cu care d n sul tr e t e; iar in canonul pre-
zen t (46) zice c e ste deslrnat lemei a, ca re chiar din ne tiin
se mrit cu un brbat, p e care Ia prsit . p e n tru un ti mp oa -
reca re solia s a legitim, i apoi a ce as t lemele (sol ia cea din t i)
la inapoierea s a va li d em l s . Acol o \le' ,ile nu condamn ( o >
7larax/,{verw ) pe femeia, care tr i e t e cu un brbat, pe care l-a
prsit solia, iar aici spune c acest Iei de fem eie a c zut n
d esf ru (i rrop><uae) , dei din netlin . : Pe nt ru ca . a ce st lu cru s
lie l murit, trebue s se aib in vedere c Vasile In canonul cel
d i n t i (9) vorbe te despre un astfel de brb at. pe care solia sa
l-a prsit cu lolul ( o<o , ou) i nu m al vrea s se In apoie ze la
dn sul, i chi ar din aceast cauz este Vasile lndulqent cu un
a stlel de brbat i nu os nde te pe femel a, ca re se c s to re t e

1) Dup ed . Migne.
2) Comm en t. in Is ai, 3 , 113 .
10 5

'a ' doua or CII d n su l; Iar In acest, cano n (q 6 ) se vo rbe te de-


'Spre o astfel de Iemele, car e din anumite motive i -a p rs it so-
t u1 s u pentru un timp oarec a re ( rrp oq, xmp ov) . P ri n u r ma r e, d a c
-o leme ie incheie c s t o rie
cu un astfel de b rbat, pe ca re s olia
's a l eg i u i t la p r sit pent ru un timp oar ecare, i H cea femeie
.'1 avut cu no t i n d espre aceasta, n acest caz dnsa es te cui.
iP a bil de adulter, deoarece i a acaparat s i e - i un sol st r i n , pre-
cu m se spune aceasta n nch eier ea ca n onului 9 al Inl Vas ile,
fa r da c d ns u l nu a ti u t uimi c despre a ceasta. deo arece este
I posibil s II fost din a lt regiuue, dar ntre timp sa / Ia dintiii a
'revenit la sol, pe care-I p r si s e , i din nou se res t ab i le t e prl-
ma c s t o r i e , in aces t caz femeia a doua s'a f cu t vin o v at de
-d es r u , de i din ne tl1il l fi (i v a-J-vo! p ) . Dar deoare ce acea femeie
dlnti nu avea in t e n l u n e a s c o m it desfr u, ci s se c s t c
r easc legal, din cauza a cea st a nu i se Interzice de a incheia
<lin nou cstorie cu un alt b rb at . Dar mai bine ar li da c al'
r m nea a a , ad ic dac in genera l nu s'ar mai m ril e , - zice
'Vaeile, i a d ic intre alte le urmnd pr e s cr l p lu nl lor leglsla/iei ci-
v ile, potrivit c re ia la incheierea c s tor iei trebue s s e li n sea -
ma nu a tt de ce ea ce este in g l duit, ci m ai v r t os de ceeace e s te
cuviinci os ou ru hr!r~rpap.,ui vo u ;, cdJ. u ro ~u ;rp e rd r,; , n o u tam qu ld
.p er mls sum est, 'qu am quid hon estati conventar') .

C a n onu l 47.
E u cr atiii , i S a coforii, i A po t a c t i l i , s un t s u p u i ace -
" e i a ino rm e, c a i No va i eni i : c ci pen tru ace ia s 'a em is
cano n, d ei d e os eb it; iar .in p rivint a a ce sto ra n u s e s pune
nimi c. Noi n s cu un cuv nt li re bo t e z m p e ac e tia ;
iar dac la voi s 'a oprit a c e a st re bo le zare , p r ecum i
'Ia Rom a ni. pentru oa re ca re pri cin , t o t ui no rm a n o a s tr
s ai b tri e , fiind c e re sul lo r ca Uliul ce este odr a s l
a M ar ci o n i il o r. ce lo rce s e in q reo ea z de n u n t , i s e
.ere s c de vin, i d espre crea tu ra lui D umne ze u zic c
este s p u rca t . n u-l primim pe ei la bi se r i c, d e nu s e
v o r bo tez a cu botezul nos tr u. Ca s nu z ic e i c s un-
tem botezat i in [num ele] Ta t lui. i al F iului, i a l s n-
I J Sint. AI. IV, 10 0. - cr, Dlg eet. XX lII ,' 2 , 4 2.
10 6

tului Duh -, ei, ca r i socotesc pe Dumnezeu a ii fctorul


re lelor , ln trec ndu-se CtI Marcion i cu celelal te e res ur i.
Deci da c se p rimete [prerea] aceas ta, trebue s se
adune ma i m uli e piscopi, i aa s se emit canonul,
pe ntru ca a tt celce p rocedeaz as tfel s fi e f r p rim ej -
die, c t i celce rspunde s fie vrednic de crezare n
rs p u n su l [su ] privitor la ( nt re bril e des pre e re ticii]
a ce t i a.
{4 B ap.; B7 , 9 3, 9 8 tr ul.; 2 0 Ancira; 102 Ca r t.: 9, 2 1, 3 1,
:J5, 36, 46. 77, 80 Vas Ile c, M ).
- Despre e nc ra t i l i des pre ce il al l, men lonal in ca n o nul
prezent, se vo r b e t e in comen tar iile canoa ne lo r paral ele, iar Va- ..
.,,
..
.'

sile des pre ta li a cetia zice c tr ebue s s ba teze cnd se ~~II~


ver lese fa Biserica o rtodox . Adaoq deaUfe ! c a cea sta estif!i.
opinia sa personal, iar d lspozl la. canonic desp re a ceas ta, zlc~ll~l, . i
c va trebui s se emit de c tre slnodul ep iseopllor, care si n':" ~i
gur est e corno et lnte in astfel de ch es tiuni. Aceas t dispozitie ca- 11
n o n l c a i fost em is de ct re a l doilea s in od ecumenlr, care
s'a [ Inu t la do i ani du p moartea lui Vasile, i ca re a re gle men-
ta t detaliat de spre ere tic ii, cari trebuesc re bo teze l cnd se co n-
ver tesc la Biseric , i cari nu ( 7 -s ln. Il ec.) ,

Canonul 48.
Iar cea l s a t d e b rb a t u l s u , dup socot tnt a me a,
trebu e s r rn n [ a a]. Cci da c a zis Domnu l c de
va l s a cine va pe fem ei a S iJ, ' a fa r de cuvnt de de -
s frn are , o face s fi e a d u l te r - .J apoi] prin nu mi-
rea e i d e a d u l te r a excl us-o pe d ns a d ela i m preun a -
rea cu altu l. C c i CUIll - poate fi br batu l vinovat, ca pri-
cinuit or de adul ler, iar femeia , care s 'a num it a d u lt e r
d e Domnul, s fie n ev inova t pent ru mpre una re a cu alt
b rb a t ?
(48 ap .; 87, 93 , 98 tru'.: 20 Anci ra ; 102 Ca rta g.; 9, 21 ; 31 .
3 5, 3 6, 46, 17, 80 Vasile c. M.J.
- n ca no nu l s u pre ze nt Va sile i i e x pri m opiula sa per-
souaJ II privinta fe meii , car e s 'a de mis de so lu l s u Jeg3'" i
zice .c o as tfel de fe me ie ni ci od a t n u va ma i putea s s e m
rile, i d a c s e va mpre una cu alt b rb at , trebue s se cons l-
107

dere adulle r . Va sile il intem el a z aceast prre a sa pe cu-


wlntele lui IIsu s H ris tos mentionate in ca no n (Mal. 5. 32 ) i co n-
chl de c dac Domnul a numit a d u ll e r pe o as tlel de fem ei e ;
acea sta nsemne a z c li Este Int e r zis vi eui re a cu a lt brbat,
c ci da c este vinovat solul. care a co ndus s olia sa spre ad ulte r,
apoi i temeia trebue s t ie os ndit ca a dulter , p recum adul .
t er a fost numit chia r i de n su i Domnul.') In pri vina celor-
lall e ches liun i s s e compare co me ntariile canoa nelor 87 i 93
desp re fem eile, cari i i p r sesc b rbaii lor i" de sp re sol ii, ca ri
i p r s e s c so i i le lor.

Ca nonul 49 .
Violurile ntmpl ate prin si luire , s fi e n ein vln ov -:
ite . Dec i i sclava , de se va silui de s tpn u l ei, nu se
In vino v e t e .

(11. Anc!ra; 2 Grig. Ncoc.: 30 Vasile c, M.l.


- lJ ll oareca re stpn a siluit pe o I e cl o ar dint re scla vele
sal e i la int rebare a lui Amfllohle ori de treb ue s lie s upu s
a ceas t le cioar epitim ie i pre scr is pentr u deslr na ti, Vas ile r
spun de prin c"nonul su preze nt c . acea st fe cio a r s nu s e
s up u n nici u nei epiti mii , i ntocmai precum n genera l nu se
osndes c nici acele Iecloare , cari au lasi in tinat e prin siluire de
vreun b rb ar ,

Ca n onul 50 .
Pentru a treia nunt nu este lege; drept aceea nunta
a Ir eia nu se a pro b de lege. D eci pe unele ca acestea
le privim ca pe (n i t e ] int incl uni al e bi sericii; dar nu le
supunem osndiri lor publice, ca pe unele ce sunt mal
tol erabile dect desfrul dechi s.
(2 Neoces.; 4, 80 Vas ile c, M.).
~ Din cano nul pr ezent se v ede c Am filohi e nil s'a mul-
tumit cu r s pun s ul lui Vasile n p r lvln a cstori ei a Ireia (can,
4) i l-a intreba t in c o dat de sp re ace a st chesti une. Vas ile in
canonul s u pre zent rsp u n de c nu exts t leg e . car e ar ad mita
1) Zona ra, IV, 10 0 .
108

- c s torlaa treia, li re !e lege bisericeasc ( can on) , d eoarece


le ge c iv i1ve che ( vuPOy rrOA.trtKo!J 1fa).o lt; v) fiint a de ja de m ult in
' acea s t privi nt a;' ) i d u p cum n canonul su a l 4-lea cstoria
.3 treia a numit o xe xo }.a qfl ev TjIl srop veiav i a co mpara t-o C1~ poli-
.ga mla , astfel i in canonul prezent repe t acei a i Ideie i cs tor ia a .,
treia o nume te n tin ciune a B isericii ( /Ju rral7/w r a T,?S e xxJ.r;a !a r;) .
' -,
La to t caz ul, deoa rece acest fel de cstor ie a prins r dcini ad nci ,
in societa te i deci Biserica era n e voi t s tolereze spre a im-
.p ledlca un r u mai mare, Vasile n c zice c celce nche ie c
s torla a Irei a s 1111 se ' su pu n p edepselor biseri ce ti pu blice,
ci un e i epi limil de cinci a ni (ca n, 4), n d m l n d u- l e s se roage
cu credi ncioii la o la lt . in B iseric. Vasile dispune i n fe lul a ce-
' sta , deo arece el consider c s toria a Ire ia totu mal de prefer it
. ~ '. r
de cl des fr ul imoral , adic este mai bine s se admit cuiva s
'incheie cs tor ia a tr eia , dec t ca ac esta S-i sa ti sfac pa timile
pr in des fr na re cu diferite femei. n privint a celorlalte chestiunl
-vezi co me nta r ul canonului tl a l aces tui Sf. P rth te,

Canonul 51.
Ca noa ne le s'a u aeza t pen tr u c1e rici f r d e osebire,
'p or llncind s se ho trasc o s ing ur ped ea ps p ent ru ce i
c z ui, [anume] cde rea din s l u j b , ori de s'a r in tmpla
s fie n vreo t re a pt [i era r hic ]; ' ori de s'a r gsi i ln
vre o s l u j b f r hiro ton ire. .
(25, 30 a p.: 4 tr ul ; 27 Ca rtag.; 3, 32, 44 Vas ile c. M.).
- Vasil e cel Mare, pr ecum a m s pus, a adresat dou e pi-
stole ca nonice lul Amfiloh ie din lcon iu, i aceste do u epistole
a Jc tu es c ce le 50 de ca ncane ce leam vzut p n a ici. Amlilohie
. d u p ac este episfole ale lui Vasile, din nou s' a adresat lui Vaslle
cu alte diferite n tr e bri ca nonice, i la aces te Va sile l- a r s p u n s
.prlntr "o nou e pis tol . ca re se imparte n 35 de ca naa ne , dint re
car i ce l prezent (51) este cel d in t l. Vasile, d u p o scur t ntro-
ducer e a scrisorii, rsp unde in special la lntre b rl le puse, - i
. n a in te de lo at e la nt reba r ea o ri de exist vr eo deosebire n
pri v i n a h ot r i rli pedepselor pe nt r u . clericf.
Sub nu mirea de cleri c Vasile menionea z ai ci pe tott s lu-
1) Va ts aruo n, IV , 20 -1.
109

iit ori l blserlce li Lir deose bire , intocmai cum se spune aceas fai
n ca IIonul 16 al pr im ului sinod ecurnenir, unde aceli a se II U -
mesc Ot iv riu xovovt ife Ta'.(J ~vo {, sau i v x ).~P<(l J reTnr;dYOl , deci .
o ri de sun t a eza l ln slujba biseri c easc p r in hirot onie, o ri nu -
m ai prin hiro te ste. n p ri vin ta tut ur or aces tor clerlei n sensul-
m al la rg a l cuv nt ul ui Va sil e zice, rep eti nd d lsp c z l la emi s prin
canonul s u a l 32 lea , c da c comit vreo infractiune, se vor -
despoia de sluj b ( !'x;r[llJ(Hv rift; fJ irr;p =: a/as , amo tionem a mfnt- -
ster lo), iar aceasta inse mneaza. c, se vo r pedeps i cu 'ca1e risire
(~"l. " m9{J(piaefo'., per de pasitlon em).1) Dispozit ia aceasta tr ebue.
s se inte l e a g in co nex iune cu canon u l 32 a l lui Va sile , potri-
v it c ru ia .cler tcul est e suficien t pede ps it prin cate risire, i nu .
t rebu e s se mai p e d e p se a sc i ru exclude re a din comuniunea
c red inclollor laici din ri fse ri c. I n privin ta celorlalte ch eat luul
vezi comen tarul vcanonulul 32 a l lu i Vas ile cel Mare i a le celo r- '
lalte canaane parale le.
Ca nonu l 52.
Ceea ce n'a pu r ta i g r i j n c l to r i e de f t u l s u"
i dei a avut put i n a , s - I salveze, a nt r el s a t [ s f a c
acest lucru ], ori soco lind c astfel i i va acoperi p c a tu l "
ori a v nd in le n lu ne cu totul d obi t oceasc i neornenea-
sc , s se judece ca pentru ucidere ; ia r dac nu a puiul
s poar te gri j [de f t u l s u ] i din ca uz a pusti et ii i :
a lipsei celor necesare ft ul a pierit, [n acest caz] mama
s se ierte. " . . , '
(33 Vasile c. M.).
- Vasil e a ici explic detailat dispozlj la sa da t n canonul,
33 ' i co nf i rm c acea m am, care intentiona t I a s s m o ar
copilul, pe care 'eventual l..a n scut i n c ltor i e , tr ebil e s se ';
pede ps ea sc dre pt u ci g a . Numa i in ac el caz ad mit e ind ulgenta
f a ,de o as tfel, de mam. d ac d nsa cu ni c t .un chip nu 'a pu-:
tut s ':sa l veze dela mo arte pe copil. i se po a te do vedi c a in-
ce r ca t s - I s tn n vl a
Canonul 53.
Vduv a scl av poate c mia' g rei t m ult a le gnd
nunt a a doua n form , de r pir e;' ;" e ci ' 'p entru ac easta.
l) Val aam , IV, 20 6 . _.
}
1 10 -i ;
.' :! .

nimic nu tre bue a se n vi n o v i ; cci nu se j ude c for-


me le, ci voi na . Dar firete c o a teapt pe dnsa epi-
limia nun i i a doua .
(82 ap ; 14 s in. IV ec.: 85 trul. ; 3 Ga ngr a ; 82 Cart .: 22, 38,
40, 112 Va sile c. M.).
- O s cl av oarecare, r ma s v duv , voia, s se mrite
din no u. dar i era team s fac aceasta in .pub llc, s au din ca-
uza copiil or, sau din cauza rudenlilor primului sot, i . s'a prefcul . ...
ca i cnd b rb atul , cu care v oia s s e mrit e. a r pit-o, .Po tri-
vit canon ului prez ent ac east l emeie nu s e supune pedepsei. ~t
deoarece aici nu s'a comis r p i re re a l " ci numai din ca u za pu-
bl icit f ll s 'a in scenat in fe lul a cesta pentruca s se poat -In h ela
c s tor ia a doua, - cci zice Vasile, nu trebu e s se ':i t 'dece
apa renele , ci intenlunea ( aU ' 1; " p oaip, qt<). Firete, canonul
disp un e. ca a ce a st lemeie s Ile supus epitimle i hotrit pen-
tr u ceic e se c s toresc a doua or .

C anonul 54.
Despre de osebirile ucid erilo r f r de voie ti u c am
scr is ma i nainte Cucerniciei Tale, d up ct mi-a fost cu
p u t in , i lIll pot s s pun nimic mai mult d espre a ce lea;
deci r m ne la chibzuina fa ca potrivit cu imprejurrile
e pitimiile s se lungeasc sau scurteze,
(65 a p .: 91 Irul.; 21, 22, 23 Aneira ; 2, 8, I I, 43, 56, 57
Vas ile c, M.).
- Amfil ohie a ntrebat dlnnou,.crei pedepse. duhcvnical
s fie s up us cefee comite . uci dere fr . de voie, ' i Vsite .rspun-.
z nd la aceasta il, indrum la cele scris e in prima. sa" epl stol ;
iar acestea sunt ca nonul, 8 al '.!ui - Vasile ceh Mare. Aici. Vasll e .
ma l a d a og i c Amt ilchie, n calitate, de . eplscop.i.contorm. im-
p r e j urrilor i potrivit so cotinl l sale personale poate. s lungea-
s c sau s sc urteze pedeapsa, ca r e este rnduit ' pentru . ac est
Iei de ucid eri Ir de voie;

C a nonul 55.
Ceice pleac s lupte mpotriva tlharilor, fiind afar
de biseric ,
se opresc del a imp rt an i a bunulul. .Ia n fiind
1I1

elericl, s e cateris esc din treapl; C c l - , zic e , tot ce lce


scoate s abia d e s abie va muri . [Mat. 2 6 ,52 ]'
'.i . '
(2 2, 2 3 Anclra; 1 Atan . c. M .; 8, 13, 43 Vasile c. M).
- Vasile n canonul su al 13-1ea vor b ete despre ucide-
:,il
) ', r ea v r jmau lui n r zbolu, i d ei el nu o s nd e le aceste uci deri,
tolu s i l ue t e ca os taul u l respectiv n curs de trei ani s nu
i se dea si. imp rt a nle, deoarece i-a intinat minile cu s nge
de om. n canonul prezent el vo rb ete des pre tlha rl (A ~o rai,
latrones), i dispu ne ca fiecare laic, care ntr n lupt cu tl-
h a rll i il ucide, s se pr iveze de si. Irnp rt anie, iar dac un
cleric va face aceasta, s se ca leris e asc; iar a c ea st d lspo zi i e
i -o ba ae a z pe cuvintele Si. Scripturi, dup care oricine va scoa te
sabia, de s abie va muri (Mat. 26.62 ) . auro\; o xa v ldll ff Op t l XOo; ia::tv
observ Zonara la acest canon .t) deoare ce ntr 'adevr este greu
pentru cineva s nu ucid pe tlharul, care a vrut s - I omoar
pe dnsul i in c multor alt ora voia s le ia c ru . .
Canonul 56 .

Celc e cu 'voia a u cis, i dup a ceea s ' a c ii, do u


z eci d e a ni va ii n eimprt il d e cele s fint e ; iar cei dou
z eci d e a ni i-s e vo r mp ri lui a stfel: p atru ani trebue
s s e tngiiia s c , stnd a f a r de uile ca sei de rugciu
ne, i ruq ndu- se credincio il or, cari intr, s fac ru-
gciune p entru d nsul, m rturislndu- i frdelegea sa;
iar dup patru ani se va primi intre ce ice a s cult ; i
cinci ani v a ie i cu ace ti a; apoi apte ani va i ei cu
c ei ce s e ro aq pro t ern ndu- s e: patru a ni va sta .numai
mp reu n cu credi n cio ii, d a r d in . p road ucere nu s e va
i m pr t i: iar lm pli nindu-se ace ti a se va mp rt i de
cele s finte.
(6 5 a p.: 9 1 trul.; 2 1, 22, 23 Ancira; 2, 8, 11, 4 3 , 54 , 57
Vasile c, M.; 5 Grig, Nls.), .
7"" Canonul prezent prescrie epitimie pentru ceice ucid iri-
tenlqnat , pe cineva i apoi , se c esc pentru aceasta: Aceest epl-
mie respectivii trebue s o indepllneasc in public timp de do u
zeci de ani, trecnd pe rnd prin treptele de . pocin determi-
1) S int. AI. IV , 212 .
112

n ate, i anume: patru ani .in treapta ce a dlnll, cinci am III a:


doua, apl e ani in a treia i pat ru in treapta a patra. Despre
aceste treple am vorbit la comentarul canonului 1 1 al primului,
sinod ecu me n lc (p . II, voi. 1, pag. 56). Descrierea d e tal i a t a
acestor tre pte s g sete i in slnopsa ca n o n ic , ') i dup acea-
sta i n Cor mc iala.P)
Canonul 57.
Celce a ucis f r de vo ie, zece a ni nu se va m p r
t i de ce le s finte; iar cei zece an i i-se vo r mp rt i lui
a s tfel: doi a ni . a d ic s e va tn gui, iar tr ei a ni va petrece
ntre ceice ascu lt ; In pa tru [a nii se va pro tern e, i un
. 'a n va s ta num ai m p re u n , i dup aceea ;s e va p rimi
la ce le sfinte. t
(65 s p.: 9 1 trul. : 2 1, 22, 23 Anclra .. 2, 8, 11, 43 , 54 , 56-
Vasile r . M.; 5 6 ri g. Nis.) .
- ALi se pr escrie , n COIlX iUne CIl ca non ul 56 , ep ifimia
pent ru uciga i i fr de vo i e, i a dic epitimle de zece ani.
Ca n onul 58 .
Adu ltern l in 15 a ni nu se va mp rt i d e cele
sfinte ; i cei 15 a ni i se vor lrnp rl lui as tfel: n patru
a ni ad ic va fi tn guindu -se ; ia r n cinci asc u l tnd: It
p at r u pro t e rnnd u-se; In doi m p re u n s t n d f r im-
p rl ir e .
( 87 t rul.; 20 Aneira; 9 , 2 1,34, 37. 39 , 77 Vasile c. M.~
4 6 ri g. Nl s.).
- - La comentarul ctorva canaa ne i in s pec ial ta co men-
larul canonului 2 \ al lui Vasile cel Mare am a r ta t ce esle a-
dulj er ul, Celce comite ad ul ter se supune unei epitimil de cinci-
spr e zece ani.

Canonul 59.
D esfrnatul apte ani lIU se va tmp rt i d e ce le sfinte :
. doi tnqulndu-se, i doi a scult nd ; i doi prot ern ndu -
1) Sint. AI. IV , 4 - 5.
2} Cap. 23 (Ed. cit. It 2 51 ). Vezi comenlarul ca non ulu! 1 1 al lui
Grigo rie Necce z din lucrarea prezen t ,
1 13

SE:', i un a n va s ia num ai mpreun ; iar n a l optule a


se va primi la m p r t i re .
(4, 2 1, 22, 26, 79, 80 Vasil e e. M ).
- Aici pe ntr u des f r na l s e pr escrie o ep illmie de a p t e a n i.
,.
Canon u l 60 .
Ceea ce a d epus vot de feciorie i a czui de la f
gd u i n
va mplini timpul p cat ulu i 'Ce lui pen lru adulier
n cursul vi eii s ale. A ceiai [epifimie s e va da] i celor
ce fgdu e sc via a mon ahilor i cad.
o ,

(16 si n. IV ee ; 44 Irul ; 19 Aneira; 16 Car ta q.: 6,1 8, 19,


. 20 , 44 Vasile r. M.). ~"',_
- Cano nul 19 a l s lnod ulul dela An cira s upun e epilimie i
pentru ceice se c s t o resc a doua or , deci unei enitlrnii de un
a n sa u de do i a nl, p e ce lece a u depus val de fed or ie i apoi
au c zui in p ca t ; iar ca no nul pre zent a l lui Vasil e pe acestea,
pr ecu m i pe c luq rl, cari d estrnea z , ii pe d ep s e te Cii eplt l-
mi a adulterilor, deci cu p e n i t en de . cincis prezece ani. Va lsamo n
i'. zice c dl sp ozli a din a ces t canon al lui Vasil e tr e bue s lie in
vigoll'e, deoare ce acea sta _a' a emis mull m ai t r zl u dect ace l
canon dela Ancir a l )

Ca nonul 61 .

Celce a fur at, d ac po cindu-se s inqur se va acuz a


pe s ine, un an s e va opri num ai-del a m p rt i re a celo r
s fi nte; ia r de seva vd i [prin a ltul, a tunci] n doi ani ;
i se va lm prilui timpul n pro lern ere , i in sta rea
m p reu n , . i atun ci se va nvredn ici d e I m p rt i re .

(4, 3, 5 Grlq , Neocer.; 6. 6 rig . Nis .' .


- H o ul, da c singur ' i- a m rturtslt p c atul, s e su pun e
unei epitimii de un an; iar dac nu l-I m rturise t e , ci se v
de te de altcineva. p e doi ani se -va ex clude d ela s l, imp rt,a-,
nle. Dealtfel aceast epillmlanu cur ete depe hol prlh ana. r u
care s'a murd rit, deoa rece, zice Valsa mo n, cit nd locul. r espectiv.
-
i,
1) Si nt , AI I V, .2 18.
8
114

din leqislal la grec o - r oman . holul, chiar de 's'a i poc it i a ina-


poiat obiectivul furat, nu In cetea z de a li hol;')
.C a n o n u l 62.

Ce lce a arta timoralit ate in cele brbt e ti , i s e va


h o t r timpu l [d e pe n i ten ] ca ce luice n eleqiuiete in-
Iru ad ulter.
('1 Vasile c. M.; 4 Grig. Nis.).
- Vasile prescrie pent ru acest p cat scrbos epitlmie de
cincisprezece an i. intocmai ca i pentru adulter.
Ca nonul 63.
Ce lce i a ra t p g ntate a s a ntru ce le ne cu-
v u t loare, m rturisindu - se, acet a timp [de e pitimie]
va observa. .
( 16 , 17 Aneira; 6 Vasile c, M.; 4 Grig. Nis,).
- Pentru acest p cat urt nc se prescrie epitimie de
cincisprezece ani.

Canonul 64.
CIc tor u l de ju rmnt in zece ani va li ne imp rt it ;
d oi a ni t nguindu-se, trei a scultnd; patru pro ternndu
se, in tr 'un a n s t nd numai mpreun, i atunci se. va n-
vrednici d e mprtire. ....~, .
( 25 ap.: 94 trul: 10, !7 , 29, 82 Vasile c. M.).
-Oricine ii va c lca [ur m ntul l egiuitya ndeplini o
e "iti mie de zece ani, trecnd prin treptele de peniten prescrise. .

Canon u l 65.
Celce m rturise te [c a Icut] v r j i tor i e sau ferme;
c to r i e ,
i se va da timpul [de peniten] ' ca pentru li'Ci'-
ga , m p r i n d u - s e aa cum s'a vdit pe sine n ie te
ca r e p cat. '
1) S int. Al. IV, 2 1 D.
Il S

(61, 6S trul. ; 36 Laod.; 72, 83 Vasile c, M.).


- Pen lru p c toII m enional in canonul prezent se ho t
.r t e o epilimie de douzeci de ani , deci ca pentru ucider ea
.i nten [iona t ,

Canonul 66.
Jeiuilorul de mo rminte zece ani va ii n elmp rt l t:
-doi tnqu indu-se, trei asc ult nd, patru pro tern ndu -se,
un an s tnd mpr eun , i apoi se va primi [Ia mp rt a ni e) .
( 7 Otig. Nis .)
- Celce s a p mo rmintele cu Intenlunea de alura obiecte le
d e pe cel mo rI se pedep se te cu epili mie d e ze ce ani , Cu a ce-
' la I p ed eap s se pede psesc i ceice lur lespezlle de pe morminte').

Canorrul 67.
Amesteca rea irj eas c se va ca nonisi cu timpul [cu-
ven i.!J,. u ci ga u lu i. .
~75 Vasil e c. M.) .
-
.
Acest p ca t groza v, alJ" 'I'0,U!eEa (cum sorore coltus) s e
pedep set e l~ IeI ca i uciderea.
,

Canonul 68.

Legturade cstori e a persoanelor din rudenia


o pr i t , de se
va dovedi, ca una ce s'a fcut intru p
ca tele oamenilor, va primi epitimia adulle rilor.
(19 ap.; 26, S'1 I nd ; 2 Neoces.; 23, 27, 7S, 76, 78, 79, 87
Vasile c, M.; 11 .Tim. Alex.: S Teal . Ale x.) .
- La comenl arul canonulu l S'1 trulan s 'a spus cari c s
'tortl sunl Interz ise intr e rudenli, Vasile cel Mare dispune s se
pedepseasc ca pentru aduner oricine va Incheia c s to rie , dei
. t le c in pr ivinta inr u dirii e x ist Impediment canonic, i adi c
. se va pedepsi cu excluderea pe cincisprezece an i dela s i. ' lrn-
prl aille ; .

1) Z c n a ra , iv, 2 2 2
1 16

Canonu l 69.

Ci te u l, dac
s' ar i mpreuna cu logodni ca sa mai na-
inte de nu nt, u n
an fiin d op rit, sa va primi spre a ci ti ,
rm n nd nen ai ntat; i ar l mp reun ndu-se pe ascuns - f r
l o g odn , va ncet a de s l u j b. Ase menea i slu jitorul'
[ bise ricesc).
(26 ap .; 14 si n. IV e r. : 6. ) 3, 30 Irul.; 16 Ca r.aq.; 3, 6 32,
5 1, 70 Vasile c. M .).
- Cif e u l , ca re Inlr in co ntac t s e xu al cu l ecio a ra l o go d it
cu d nsul, prin conslm m ntul ei, nu se poa te 'co ns idera c a
co m is 'des fr u n se ns ul strict a l c uv ntulu l, deoa r e ce nu a p
I c t ult cu o as tfel de lem ele, care este cu totul s,lrin de d n-
sul; innd sea m a ns de mp re jurarea c nu a vr u t s atepte'
. ,

pn se va cununa cu logo dnica s a , tr ebue s se pedepseasc i.


a di c cu e pilimie de u n an i tot oda t t rebue s se n l tu r e din,
' sl u j b . Du p c e va n depli ni epltlm ia, clt e u l i ar i i v a pute a
ocupa sl ujba s a ; da r s nil i se a d m i t s p o a l li Inai ntat la O>
t reap t mai n a lt , deoa rece prin ace l p c at dint i a doved it c
nu este lerm n te m eiu rile morale . ta r d a c 'un cite] a r li in tr a t
n con ta ct sexual cu o fem e ie , ca re n u-l es le l o godnic , n aces t'
ca z d n s ul nu mal p oale rm n e a n slujba bi s ericea s c , ci Ime-
dia t. Ir ebue s se eJ<c~ud, dl ~,. Slni b ~ , ch iar ?aC mal apo~~l, n~
ch eia eh iar i c s tor l e le ga la cu acea Iernele . - Ca non ul a daoq
a poi c a c e l a dispoz itie est e in vig oa re i in , p ri vin a Ipo dia to-:
nului ({"'~p ;r?g) , de i ncep n d cu s ino dul t rul a n (can, 6) in pri.
v l n a podiaco nil or a u intra t n vigoare alte ra por turi, fiindu-le'
lor inter zis ' dt! a se c s t or-i, i pri n urm are de a se lo god i ' cu.
fecioare d u p ce au Iasi consa c ra i ntru ipo dlaconl. :

Canonul 70.

;" D iaconul spu r cndu -se cu buzele, i m r turisindu- se


~ , .p n acum a p ctuit, se va opri de liturghie; dar
e" va lnvrednici a se mp rt i cu cele sfin te in tre di a-
corii ; ' asemenea in s i presviterul. Iar de v a dovedi c,
a pctuit ceva m ai mult dect aceasta, ori n ce fel de;
tr eapt ar fi, se vacaterisi.
117

( 25 ap.: 16 sin. IV ec.: 4, 40 .44 trul.: 19 An cl ra: 4 Neoces. :


3 , 6. 32, 5 1, 69 Va sile c. M.).
- In original nce p utul acestui canon su n as tfel: a ,&xov n g
.<v Xd) ,,,, I'wv19e1s (d laco nus qui po llu tus e st in la bris). Du p Zo -
nar a aceste cuvin te nsem neaz c se va supun e pedepsei (a no-
.nice re s pec tive ace l diaco n, 'c a re cu o fe mei e a ajuns p n la
s r u ta re pfima i amoroas ( rov IJiXP' Cft ).1,lJ.a~o.; i p.1tw 1o:i; l'a !
i p w ux ori ft"1.9. iuravra "pa; ruvaixa ), I) V al sam on ns spune c ace -
ste cuvin te n s e m ne az un lucru cu mult ma i urt , la care se
1n cumet unii o ame ni, a pr i n i de focul Afroditei. i i nt in ea z
'gura cu o femeie ntr'un chip foar te u rii.') [udecnd dup pe -
deapsa, care se d unui -ast fel de dia co n, car e- i n t inea z gura .
noi cr ed em c trr bu e s primim opin ia lui Zo nara ; c ci d ac am
primi-o pe a lui Val sa mon, apoi' ace l dlac on ar merita s fie de -
a pelat i de numele de cre ti n , i to t o d a t ar nsemna u n a stfel
de lucru, care nu se poaf e admite cu nici un chip n ici cr e t l n ll o r
celor m al simpli i m al de czu i , i ar nsemna c un astf el de
-dia co n es le cu totul depravat i n tr up i su flet . - P ed eapsa , ce
-se pres cr ie de aces t canon pe n tru d iacon sa u pres vit er ( e;' Je
-aUTO XU ! ;rp ur1urep ug) p en tru acel p cat consl s t in inte rzice rea
de la s lu jbe le preo e ti , da r i poa te ps t ra eins te a de diaron
( sa u p resviler) i se poat e curni neca la nla lt cu t o v a r i i lui;
d a c ns u" astfe l de diacon sau presvlte r va comite vre un p
cat s imilar mai mar e, arunct se va ca terisi . ( xa {Jatf' e {) ~(n ~ai) cu
t otul din treapta sa i va tre ce n r ndu l laleilor. Cu pri vire ia
~) e d e a p s a dlnti Zo nara zice c des po ierea de d laco nie tre bue s
s e i nfel ea g numa i p en tru un timp a nu m it, d eoa re re ac e as ta
c

este p ed eap s s u ficie n t pentru acel pc a t i a ce st lucru ti do-


vede te cu aceea c' ca nonul numai in acel ca z l despoa ie de.
f inltiv de dlaco nie pe re spectivul, d a c a co mis un pcat mai
m are, dar in chip logic nil se poa te su pune ace l e iai pede ps e i
-celce a co mis me njionat ul pcat ma i mic; ia r dura ta despoierli
d e diaconi e (sau de pre svtterat) penlru un tlmp anu mit depin de
de p rice perea i judecata e pisco p ului res pec tiv, O pinia aceasta a
l ui Zon ara fn pr i v in a pedepsei p entru a cel p cat mal m ic (da c
c o n s ide r m c a cel p ca t conslst numai in ceea ce sp une r o-

11 S nt, At. I V, 2 28 .
2) S in'. Al, IV. 229 - 2 3 0 .
118

mentarul s u) se motivea z cu canonul 4 al sinodului dela Neo-


cezarela , potrivit c ru ia este a se considera ca dar al lui Dumne zeu,
dac omul nu a c zu t nlr'un pcat mal mare. .

Canonul 71.
Ce lce c unoa te ori care dintre pcatele menionate
mai nain te, i nu le mrturis ete, ci se vdete, acela
nc va fi n e p iti mie att timp, cu ct se pedepsete
ce lce a comis re/e le .
- Canonul pr eze n t este ncheierea canoanelor anterioar e
(5 1-70) despre diferite pcate, mentionat. n a ceste canoane,
i canon ul acesta pe oricine, care tie c eineva a comis vreunul
dintre aceste p ca t e, dar nu anun acest lucru episcopului, ei
le line in secre t i fa v oriz ea z pe cel p ctos , il supune acelo-
r- ra i pedepse ca i pe celce nii au comis pcat el e .
o

Can o n u l 72 .
Ce lce s e d pe sine vrjitorilor, s a u unora ca acestora ,
ac e la n c se va canonisi . cu timpul [d e p eniten al)
u ci g a il or.
(61, 65 Irul.; 2 4 Aneira; 36 Lao d ; 7, 65, 8 1, 83 Vasile c,
M.; 3 Grig. Nis.).
- Pentru v rj itori i pentru similari se prescri e o epltlmle.
de d ouzeci de an i, ca i pentru ~ ei g~ i.

Canonul 73. '


Ce lce s 'a l epdat de Hristos, i a clcat taina mn-
luirii, trebue s s e tnguia sc tot timpul vieii sale , i
.este d a.t oy a s e mrturi si l.a vremea c nd jese .d in vJf r~ t.&
m v redl1l cu~du-s e. d e cele sfinte, p entru credina 111 }Jl~,~f~a '
de oam eni a lui Dumnezeu. ' -"";1"""
',: ;. i
$!fr' -~.

(62 ap.; 10 sin. 1 ec.; 1,2.3,12 Anelra ; 8,10, .1 4 ~lf.'f Aiex.).


~ Canoanele sinodului dela Anclra i ale luI p' ~tiltC:'al Ale.
xandriel nu sunt a tt de riguroase n privina apostlilb.. ca acest'
canon a l lui Vasile , carele dispune ca viaa nlreagi s r m n ,
n treapt a prim de peniten celce a tgduit p~i-Irisjos, aa-
.
."'"
~.
119

dar in vre mea slu jbei dum neze eti totdeauna trebue s stea a-
far de uil e bisericii i s roage plngnd pe c r e di ncioi ca
ac etia s se roa ge lui Dumnezeu pentru d nsul, i numai la
sf r i t u l vlel l se poate lnvrednici de 51. i m p r tan ie in spe -
rant a c Dumnezeu il va ierta; iar acea s t rigoare, p recum i
Indulgenta sinodului dela Aneira i a lui P etru al Alexandri ei
Ia de apos ta l, sun t a se ex plic prin i mpreju rril e de tim p, i
a dic. fiindc pe vremea lui Vasile ce l Mare credinta c reti n
era consolidat de ja n lume, i astlel aposfail se puteau judeca
mai riguro s, dect n prim ii ani al veacu lui ai IV-lea, cnd BI
serica era nc p er s ecut a l i muli din cons tr n gere trebuiau s
se i a c ap o st al.

Cano nu l 74.
Da c ns orica re dintre ceice a u fost in pc a te le
rren lo n a te m ai inain te , se va face srg uit or m rturisin
du-s e, [in aces t caz ] da c a cel a, cruia p rin iubirea de
oameni -a lui Dumn ez eu i s'a nc re di n a t (puter ea d e] a
le g a i d esl e g a . v znd covr i re a m r t uri s i ri i celui ce a
p ctu it , s 'ar face m ai blnd intru a mi cora timpul epi-
timilor, !lu este v red nic de os nd ire; fiindc examin a rea
S c rip turilo r ni face cunoscu i c ceice cu ma i m are du-
rere se m rtu ris e s c, d eg ra b a jung iu bire a de oameni a
lui Dumnezeu.
( 12 si n. I er.: 16 sin, IV ec.; 10 2 trul.; 5 Ancira).
- Canonul prez ent se ref er la can oanele (51 - 73) cuprin-
se in aceast epistol a lui Vasile. In acele canaane se a,rat
epitlmille, cari s e dau pentru diie rite p cat e, iar in can onul pre-
zent Vasile coni er celui ce a primi! dela Dumnezeu putere a de
a lega i a desl ega ( A'; v ",1 3",1'"<v), a d i c episcopului, d reptu l
de a putea agrajla pe pcto i. dac se c esc in chip sincer. i
astfel le s curtea z e pltlmla, Despre aceast a vezi intre alte le co-
. ment arul canonulul 12 al primului slnod ecumenic .

Canonul 75.
.Celuice mpreun s 'a spurcat Cll sora s a de ta t ,
sau d e mam , s nu i-se n g du e a nt ra n cas a d e ru-
g ciun e, p nce nu r enu n la fapta n elegi ui t i nei er-
120

tat. Iar dupce v a a junge s perceap infrico atul p cat,


tr ei a ni s s e tn guiasc s tnd la u a caselor de rug
ciune , i ru gndu-s e poporului, care intr pentru a se
rug a ca fieca re cumilosli vire s fac pentru dnsul ru -
gciuni imbelugat e ctre Domnul; iar dup a ceast a , a l i
trei ani s se primeasc la as cultare num a i, i as cultnd
Scrip tura i n v t u r a , s s e dimif , i s nu se lnvred-
nice a s c de ru g ciun e [de iertare). Apoi, dupc e cu la-
crmi a ce rut a cea s ta , i a cz u t inaintea Domnului cu
zdro bire de inim i cu umil in put erni c , in a l i trei
ani s i se admit p roternerea ; i astfel cn d va a r ta
.roduri vred nice de pocin in anul al zecelea s se pri-
meas c la ru gciun e a c re d inci o i lo r , [dar] f r proadu-
cere ; doi ani s t nd la r ug ci u ne cu credinci o ii , aa de
atunci s se nvredniceasc de imprt ire a bun ului.
(67 Vasile c. M; 1 I G rlg. Neoces.).
- Vasile in canonul 67 . pre scri e epillmie de d o u z eci de
a ni pentru J.<JdrpoP' f;io. Iar In ca nonul pr ezent . h otrte epilimle
de d ou zeci de ani penlru celce are contact s e xu al cu sora sa
dup tat sa u dup mam , P c to sul respecliv trebue s inde-
plinea sc III public a ce ast e p itlmle , tr ecnd pe r n d prin toate
cele patru trept e de pe n i te n .
Din a cest canon a l lui Vasil e, s'a alctuit, precum a m mal
spus ( val. II, 1' . II, pag. 14), un canon sp ecia', car e s'a primit
ca al 1I-l ea ca non pe lu g canoanele lui Grigorie al Neocez ar ele i,

Canonul 76.

A c el a fel [de ep itimie se a p li c ] i celor ce iau pe


cumna le le lor.
( 19 a p.; 26, 54 trul.; 2 Neoces.: 23, 27, 67. 68, 75, 78, 79,
87 Vasile c. M.; 11 Timol. Ale x.; 5 Teof. Alex .).
- Vasile prin ac es t canon e xtinde epitlmla de dou a ect de
a ni i a s upra celor, ca ri iau pe curnnatele lor.

Canonnl 77.
Dar celce I a s pe femeia ceea ce s 'a impreuna t le-
giuit cu d nsul i aduce <pe alta, s e s upune , dup hot -
121

r rea Domnului, pedepsei adulteru lui. i s 'a can oni sit de


Pri nii notri ca unii ca a cetia un an s s e tn gui as c ,
do i a ni s asculte, trei ani s s e prot ea rn , iar in al
ap telea s stea mpreun cu credi n ci o i i , i aa se vo r
Invr ednici de proaducere, de s e v or p o ci cu l a crmi.
(4~ . ap.; 87, 93 Irul.; 20 Aneira ; 102 Ca r ta g.; 9, 21, 35, 48,
5 8 Vasil e c . M .; t5 T imot, AI.).
- Vezi ntre altele comentaru! ca no nului 4 8 ap- Vasile n
canonul prezent se r efer la o .. norm mai vec he ( rcv v " n.-np wv
~P.(Jv, . a Prinilor n o t r i ) , pot rivil creia celce prsete pe s o r a
sa legiuit i ia pe alta se s upune unei epl timii publice de a p te
ani, el (Vas ile) ns, Intemeiat pe cuvinte le Domnului (M al. 19,,)
i l su pune pe unul ca 'li'eesta, ca pe u n adult el', un ei epitrmii
de clnclsprezece ani .

Canonul 78.
Felul aces ta (de epi limie] s se in i pentru ceice
iau d ou suro ri n cs t orie , d e i in timpuri deosebi le.
(19 ap.; 26, 54 t rul.; 2 Ns o ces .; 23, 87, Va sile c. M.; 5
T e o!. Alex.).
- Epltimlei de cin cisprezece ani se supune i celc e se In-
s car cu so ra pr imei sale solii . Vezi in p r i v i n a aceasta come n-
tarul can onului 87 al ace stui Sfnt Printe.

Canonul. 79.
Iar ce ice t urb ea z spre .m a l e ri l e lor se supu n a ce-
l u i a ca no n, ca i ceice tur beaz s pre s ur o rile lo r. .
75 Vasil e c. M.).
(6 7,
Vasile pedeps ete pe omul, ca re camile de s fru cu ma-
-
te ra sa, intocma i f a pe celce a comis desfru cu sora sa, sau
ca pe celce a ucis un om, i asliel l supu ne unei e pitimii de
douzeci de anI.

Canonul 80.
Prinii au tr ecut sub t ce re p oligami a ca pe o
[ fap t ] dobitocea s c i cu totu l s t rein de ne am ul o rn e-
12 2

nese. Iar n ou ni se ar a t c aces t p cat es te,ceva mai


mult dect des r narea. Dre pt aceea est e de cuvii n ca
unii ca ace tia s se su p un can oanelor; . a d i c un an
t nquindu-se, i trei [an i] prot e rnndu - se, apoi s fie
p ri mi i.
('18 ap.: 87 t rul.; : 3 Neoce s .; 4 , 9,50, 77 Vas il e c - M,).
- [u cana an e se n um e te pclig amia ( rro J. ur op./a) nu nu-
m ai d a c cin e v a are mal m ulte femei in ac e l a tim p. ci i d a c
cin eva se c s to re te m a i d e multe ori, Po trivit ca noanel or nu'
m ai p rima c s tori e este c o ns i dera t s f n t i de Dum ne zeu bine-
cu v n t a l ; pe c nd pentru c s tori a a do ua respecti vii se s upu n
d ej a pede pse lor ca no nice, ia r c storia a Ir eia era co ns iderat
drept necur ie (/. urr rlap aru.) In Bis eric i era n umai tole r at ,
deoarece t o l u era mai supor ta bil dec t des fru l nes t p u l t
( 4. 50 Vas ile) . Toate cs to ri il e ulter ioare a le ' unul b rbat se nu-
m esc poligamie, i Vasile le num e te la pl e dobi to c e ti ( xr'lvwa, <,
belulnam rern), ra r nu o m e ne ti . i p c at ma l ma re dec t .destr u l ,
P en tru poligamla Uliul b rbat, a dic pentru fiecare c s t ori a du p
a treia, Vas ile prescr ie a pitimla cuvenit . i n canon rne n lo
neaz e pl tim la d e patru ani. Deallfel a ce ti patru ani s nu se ,
co nside re ca i cu m a r ii e pltimla int r e ag pr esc rl s pe ntr u po-
IIga l11ie . Po trlv lt cor ne n ta r ulul lui Zonara a c eti p cto i vor tre-
bui s m pl l n e a s c anul dlnt iu din cei patru ani n tr e apta pri m
de pen i ten (;rp uq7.i.. u !J(1I~ , apoi trei ani s stea cu u7}o 7r!Tr'Q 'Y r ! .;-
i du p r ug c iu ne a pentru catehunienl s iese afar din bi s eri c ;

r- ind eplin in d a ce ti pat ru ani li se pUtea admite s stea n blseri -


c la o la lt cu cr e dincio ii [ ouvto r ar o s), adic n treapta a patra
de peniten, i n aceast t rea p t bt reb uiau s r m n atla
tim p. c l judeca e piscop ul compe tlnt e potrivit felul ui i slnce ri-
t i i lor de n o c l n , i num ai dup ac eea se puteau lnvred nicl
de s l, I rn p rt a nle . ")

Ca no n ul 81.
'4~~
.,,,
{i;i~\t/

Fiindc multi au clcat credinta ' n DlImne~'~'~F:1k;'


[ ~i m pu,! n v~li r ii ba rb~ril o~. r~c~nd ju r ~l n turi ~~;M'n~ li j
I gns tand din oar ecari [man can] nepermise a d u~eW:l () lt l o r .
.,~"
1) A l S in i. IV , 2 4 '1. "ii.i lit~
~ -
~. '.'

.
"
12 3

de n i i vrj i tor ii, a ce t ia s se tr ate ze potrivi! le gilor


i canoaneJor celor aezate dej a de ' P r l n i . Anume ceice
au indu rat con s trn ger e cumpli t prin munci, i nesu e-
rind du rerile, i fiind i rii spre l epda re , s iie r ep ri-
mii trei a ni, i doi [ani} s asculte, i tr ei s se pro
t e a m , apoi s se primeasc la mpr t i re. Ia r ceice
f r de mar e co ns lr ngere au vndut credinta cea ntru
Dumnezeu, i s 'au a tins de masa d emonil or , i s'a u ju-
ra t cu jurm n t ur i p q ne t i , s se s coat adic n tre i
ani , i in doi s asculte, i n p ro tern e r e s s e roage
tr ei ani, i a lti trei s s tea m preu n cu cred in cioi i la
ru g ciun e , a a s se p ri measc la mp rt i re a celui Bun.
(62 ap.; 10, I I , 12 sin. I ee.'; 1, 9 A nclra; 73,82 Vas ile c. M.).
- Va sile di spune ca in p rl v l n a a po stailo r, cari se c e s c
i se co nver tesc la Bi se ric, s Iie in vigoa re pre scrlp lunll e, cari
au fos t e mise de ja de P rlnl (Trap a rl;:;V "ar(o O) v), iar aceste sun t
canoanele s inod ului dela Anclra, in ca ri se s pu ne det alia t cum
s a se procedeze fat de ceice in vreme de pri goan s'au nchi-
n at idolllor, A pos te tl , despr e ca ri vor b e te Vas ile i n canonul
p rezent i n privinta c r ora i el, al turi de canoa nele dela An-
clra , prescrie epi tlmla cu v enit , erau a ce ia , cari fuse ser birul li
de focul pr igoa nei i car i i n ur ma sl b iciu nii lor s'au fos t supus
s ilniciei, chiar de i aceasta nu era prea mare, - deoa rece n
prl vi n a a p o sta ilor , car i de b un v oia lor i f r de nlci o s ilni-
cie din pa rtea persecutorilor au t g duit pe Hris tos, acela Va
sll e I'- canonul su al 73-lea a dispu s ca fn cur sul Intre gel lor
v le l s se p ocia sc , i num ai n ce asul rnorl! se pute au n-
vrednIci de si. rnp r t anle ,

Canonul 8 2 .
Iar c Ic t orii de jur m nt, d a c de nevoie i prin
const rn gere au c lca t jur m nt urile , . se supun Ia epit i-
mii mai u o are, a a c a ce tia s se pri me asc dup
ease an i. Iar ce ice fr de con str ngere au vnd ut cre-
dinta lor, doi a ni s se t ngu i a s c i doi s asculte i
n a l cincilea pro t e rn n du-se s se roa ge, i alti doi.
, f r de proaducere prlmin du-se Ia mprt irea ru q ci u-
124

ni i, a a n sf rit a r t n d fi re te p oc in coresp u n z
to are, se vor a e z a i ar i la m p rt i rea trupului lui
H rist os,
(25 a p.: 94 lrul.; 10, 17, 29, 64 Vasile c. M.).
'- Vasile in can onul s u al 64lea a prescris epillmie de
.z ece ani pentru toti ac ela, cari i ca lc [u r ru ut ul ; ' n canonul
prezent el deosebe te p e celce au f cut aceasta din ca u z c au
Iost si lii prin con st r nq ere, de cei, cari a u f cu t aceas ta f r
de nici o constrngere , i neutru cei d i n t i hot r t e o cpltimie
de sease ani, iar pentru ce i lal i de unsprezece ani. !
. Ca nonu l 83.

Ceice v r ajesc ori urmea z obice iu rile p gn e ti, sa u


n ca sele lor bag p e oa reca rii s pre afl area vr jilo r i
s p re cu r i re s cad s u b ca no nnl de ease a ni: un a n
t ng uindu - se, i un a n a scult n d, i tr ei a ni pro t e rnn
d u-se, i un a n s t n d m pr e u n cu cre d i n ci o i i, aa se
vo r prim i.
(61, 65 tru',; 24 Ancira; 36 Laod.; 65, 72 Vasile c. M).
- Ceice cred n v r jito ri, potrivit canou ulul prezent. se su-
pun unei epltimil de ase ani, iar dup canonul 65 al ac e l u i a
SI. P rinte celce n ii fac v r jit or i i se SU pU Il unei epllimli de
do u ze ci de ani:

Ca n onul 84.
Toa te a ceste a n s le sc rie m ca s se cerce ro du -
ril e p oc in ei ; c c i n egreit nu dup tim pul [de p en i t en ]
l e jude cm pe u ne le ca a ces tea, ci tine m sea ma de fe-
lul p o c i nii, Iar dac cu g re u se vor d e sp r i d e n ra
vurile l o r , i vor voi s s l u j a s c mai m ult p l ce rilo r tr u-
p ului. dec t D o mnul ui, i n u vor ' p rimi v ia ta ce a dup
E va ng helie, (cu a c e tia ] nu a vem nici O cau z comun .
C ci noi n privin a poporul ui nesu pus i m po tri v ' g r i
to r ne-a m nv at a auzi c M ntuind , m ut ue t e- tsu-
Il etul.f u - [1 Moisi, 19,. ,1. .
( 12 sin. [ er .: 102 trul. ; 3,' 7 Q. 85 Vasile c. M.; q , 5 Grig. Nis }
Vasile n canonul s u al 7q lea con fe r ep iscopului pu-
125

lerea de a putea s curta timpul epltimie i pent ru ace ia. cari s e -


c esc _in - chip si ncer ; iar- in
ca no nu l pre zent dis pune s nu se
a bsolve de ep itimie aceia ca ri nu ara t ro durile c l n c l cur a l e ,
ci ace tia Irebue s s e tin i pe ma l depar te su b a ce ia i epi li- J
timie, - ba a ce ti p c to l nr d cina t! tr ebues c chiar a band o -
n a i, deoar ece dac cineva se ocu p necon tenit de dn l i i
poate - pr lmejdul i mn tuirea sulletu lui S u (1 Moisi, 19", ) .
Canon u l 8 5.
Deci s nu primim a pier i mp reu n cu unii ca ace-
t i a .ci temndu-ne de o sn d a cea grea i a v nd nainte a
ochilor ziua cea Infricoat a r spl ti rii Do m nului, s llU
vo im a pieri cu p c atel e stre ine. C d a c n u ne- au n -
v at pe noi ce le lnni co at e a le Dom nului , i nici b t i l e
att de m a r i nu ne-au ad us i ntru si m ire . c penl ru f r
de lege a no as t r ne-a p r si t Domnu l i ne- a dat n m i-
nile ba rbarilor, i s'a du s ra bit la vr j m a i pop or ul i s ' a
dat r isipirii , p en t ruc a cestea le n d r z n e a u ceice purta u
numele lui H ris to s. deoa rece n u au cu noscu t nici au pri- -
cep ut, c di n ca uza aces tora a venit pest e noi ur gia lu i
Dumneze u, ce cuv ht comun es te [de ci] vo u c tr e ace-
t i a? Ci sun tem dato ri a fi lo r mr t u ri e i noaptea i
ziua , i in public i ndeosebi; d a r s nu p rimim a fi
du i mp r e u n cu - r u l j il e lor. ci mai vr tos s ne ru -
g m ca s - i cti g m pe ei i s - i scoa tem d in curs a v i-
c1eanului; iar de n u vo m putea (s facem] aceas ta , s
ne s rg uim a mn tui m ca r s ufle te le noas tre de ve
nica os nd ,
\12 s in. I cc: 102 Ir ul.; 3, 84 Vasile c. M.).
- i dlu .
Canonul pre zent este continua rea canouulul 84 ,
cauza aceasta in Cor mciala aceste dou canaane a lc t uesc tl1 l
s ingur canon ( 84). Ambele formeaz incheierea sc risor ii a treia
a lui Va sile ctre Amlilohie. Acest ca no n al 85-lea cupri nde w -
drumrlpe ntru episcopi asupra modului, cu m s pro cedeze cu
. p c t o i i , cum s se s t r d u i a s c in toate chipur ile pentr u mn- :
tuirea lor, st nd ferm pe te meiul p r es cr l p iunl lor s flntelor can oa -
I1f', i in caz de n ereu it ,cum s se fe re a sc s nu se in tinez e
inli de p cat, ci -s gr i i a'sc s- i m ntu lasc cel pu in s ullet u l,
lor de -os nda cea ve cini c .
12 6

C a no nu l 86.
Iar viclen ilor Encra tiji n privina propunerii lor fai-
moase, pentru ce nu m ncm i noi or ice, s li s e spun
c noi ne tnqr eotn i de cele d e pri sosin ale noa -
s tre. Cci du p c u v ii n leguminoasele de iarb la noi
s unt ca [ i] ca rnea ; iar potrivit deosebirii celor folositoare,
ca :ii n verd eu ri pe . ce a v t mtoare o separm de cea
a s e m n t o a re , a a i ntre c rn u ri de sp r im pe cea Io-
lositoa re de cea vtmtoare. Cci ve rdea este i cu -
cuta , precum carne este i cea de vultur; dar totui- celce
I-
a re min ie nu a r mn ca n ebunari , nici de carne de cine
I nu s 'a r a tinge, de nn l-ar s ili nevoie mar e; a a d a r celce
I a m nca t nu a comis ilegalitate.
(SI , 53 ap; 14 Anc lra: 2 Ga nqra: 1, 28 , '17 Vasile c, M.I,
r - Cano nul pre zen t e st e scos dintr'o epistol a lui Vasile,
pe care a scris -o in a nul 376 acelula Amfilohie din Iconiu 1 ) :
I
\ ) Ep . 2 36 (al. 3 9 1), cap 4.
Acest cano n s e ref er la acef alencratili. despre ca ri vorbete
Vas ile in canaane le 1 i 47, i ca ri, r~linn du-se dela mncare
de carne , f ceau I m p u t r i orto do c l lor, c i ei se rein dela
mnca re a unor lucruri. Canonul prez ent al I"i Vasile formeaz
n fr ngere a a cest ei m p u t r l .

Canonul 81.
Deci mai nti, ceeace este f; ;;rte important n pri-
vi u a aces tor fel de luc ruri, avem a mentiona obiceiul cel
de la noi, ca re a re putere de lege, p entruc dela brbai
s fi n i s 'au pred anlsit nou legiuirile; iar [obiceiul] acesta
es te acest feL Dac cineva stpnit fiind cndva -d e pa -
tima n ecu ri ei , a r c d e a s pre ns o i re a nelegiuit cu- dou
s uro ri, nici nunt s se socoteasc . aceasta, i n 'gene.
ra i uici s nu s e p rimeasc [ei] n obtea , blserlcii vmai:
na inte de a-i desp ri unul de altul ; drept . aceea , dac
nimic aitceva nu ar fi fost de zis, obiceiul este de ajuns
pe ntr u ferirea de rul acesta. Dar Jiindc icelce . a scris
epis tola, cu a p u c t u r vi clean a . nce rcat s.. introdu c
12 7

n v i a rul acesta att de mar e, este de nevoie ca nici


noi s nu ne . ferim de ajutorul ratiunii , cu toal e c n
privi nta celor de plin lmur ite mai impor ta n t es te presum i a
fi ec rui a dect rai o n are a, S'a scris, zice, n Levitic: "S
nu iepe femeia care es te ge loas pe s ora ei, ca s
desco peri ru inea ei peste d ns a , fiind ea nc n v ia "
[18,].. Deci l murit este din acea sta, se zice , c este
i ng d ui t a lua [pe sora ei] du p moartea d nse i, La
aceasta dar mai nti zic c c te le s pune legea , celorce
s unt in lege le grete [Rom. 3" . ]; fiind c a a ne-am
s upune att t i eri i mp re jur c t i Sm betei, i ferirei de
mn c ri. Fi re t e c nu , c ci d a c am gs i ceva s se
p o t riveasc pl cerilor noastre ne-am s upune pe noi Ini-
ne jugului robiei legii, iar de s'ar p re a ceva gr eu din
cele ale legii, atunci alergm spre liber ta tea ce a ntru
Hr istos . Am fost intrebati d a c este scris a lua femeie
peste sora ei; am rs p u ns .ceeace soco tim c este sigur
i ad evrat , [dar] c nu este scris [aceasta] ; iar a se
conchide ceeace .s'a ret cut din adausul de mai trziu
este dreptul legiuitorului, iar lUI al celuice sp une ale le-
g ii: Fiin d c a ltfel ar fi cu puti n celuice vrea s i ndrz
neasc, a lua pe sora ei i nc i in v i a fiind femeia;
c ci sofisma ace as ta se p o t riv e t e .i la a ceea. Dar este
sc ris, zice, "S nu iei pe ceeace va li "g eloas", aadar
nu a oprit a ;lua pe ceea ce e ste libe r de gelozie. Ins
celce apr patima; presupune c firea s urorilor este li-
ber de gelozie. Deci inl tur ndu- se pri cina [de gelozie],
pent ru car e oprit m p r eun ins o irea a mndu rora, ce . :
va fi ceeace oprete a lua pe su ror i? Da r vom zice , '
a ces tea nu s unt scrise. Da r nici celela lte. nu s'au holrit ;
iar sens ul dupu educi e d libertate la fel pentru am-
bele [intelesuri]. Dar trebue revenind putin Ia cele n
urm legiferat e, a se libera de circumstante. Cci se vede
c legiu itorul nu mbrie az tot felul de pcate, ci ma i
cu se a m o p re te pe cele ale Egiptenilor, de unde s' a
scos lsrail, i pe cele ale Han aneilor, la .ca rii s'a mutat.
~l~
')
C ci exp resiunea es te a a : D up obiceiurile .Egiptului,
unde ati locuit, s nu face ti; i dup obiceiurile pm n
t tului .Hanaan, intru care v voiu duce pe voi, s nu ia-
12 8

ce i, i dup legile lor s nu um bl ai [III Moisi 18,,) ;


nct poate c es te cu putin c elul ace sta a l p catu
lui nu e ra n cet e nit pe a tunci la [a cele] neamuri. Din
cau za a ce ast a tegiuito rul n'a av ui nevoie de p zir ea de
acel (p cat), ci s' a re inut de la m enion a] obi ce iul ne -
cunoscut, din cau za av er siunii t a de faptele ruino a se .
ntr ' ad evr (legi uito r ul) interzic nd pe cet ma i mar e , cum de a
re t cut pe ce l mai mic ? [Legiuitorul a pr ocedat as t fe l, fii nd c)
i s'a prut c muli dintre cei iubitori de trup n p rivin a
vi eui r ii mpreun cu s urorile ce le vii a duc prejudi)iu pildei
pa tr iar hului. Da r noi ce trebue s fa cem? it spune cele
v .
r sc rise, or i ce le re tc u te a le isc odi? n acele legi nu este
sc ris c nu se cade ca tatl i fiul de oda t s se folo-
sea sc de ace iai iit oa re; da r prooroc ul a soco tit c (acest
lucr u] es te vredn ic de cea mai ma re invln o v i r e . C ci
zice : f iul i t at l int r la ace ia i s l u j nic [Amo s 2" J..
Dar cte a lle feluri de necurate pa timi a n s co cit l n v
t u ra demo nilor, pe cari n s dumn ezeiasca S c ript ur.
le-a re t cut , ne vrnd s spurce de mn ita tea sa cu numi -
rile ce lor ru inoa s e , ci pe cele necu rat e ' le-a amintit cu
, numiri gene rate . precum zice i Aposto lul Pavel: . Iar
desf rn a re a i toa t n e cu r i a nici s nil se numeasc
ntre voi, precum se cuvine sf in i lo r [Efes. 5,, 1; in el e
g nd u-se s ub numirea de ne cur i e faptele ce le de r ui ne
ale b rba i lo r i fem eilor; astfel c t c er e a cu nici un
chip nu asi gu r ce lo r d ed ai pl c e ril or libe rta tea [de pt
uire]. Iar. eu zic c nici nu s 'a r et cu t ches tiune a ac ea-o
s ia, ci c . Ieg iuitor ul a oprit-o chiar foar te st rict, cch
acea [exp resiun e]: Nu vei intra ctre t o at rudenia tru-
pului tu spre a descop eri ruinea lor " [III Moisi 18"JI
cuprinde i felut a cest a d e rudeni e. C ci ce a r fi b rba
tului mai r u d dect so ia sa, sau m ai . bine zis dect
trupul su? C nu mai ' sunt doi , ci un . trup; astfe l c.
prin s o ie sora ei intr in rudeni e cu b rbatul. C pr e-
cum pe mama s o ie i sale nu o va lua, nici pe fiica soie i,
fiind c [nu poate lua) nici pe mama sa, nici pe fiica sa, aa nici
pe s o ra sotiei fiind c nici pe sora sa [nu o poate lu a], i dimpo-
tri v , nici ; so iei .nu-i este n g d u it a tri in c s tori e cu
r ude le b rbatulu i ' s u ; . c ci normele . de drept -s unt com une
12 9

p entru a m n d o u . fe lurile de rudenie. Eu deci m rfur i


s es c iiec ruia, ca re ' m consult as upra cstoriei, c
v3 ,;trece ',;chipul lumii a ces teia i timpul este sc ur t, ca
i , celcenu femei s fie ca , i cum nu a r ave a" [1 Co r.
7'2'] ' Iar' d ac-mi va r s pu nd e [cineva) a ceast a : C re te i
i v ' inmultiti . [l ,Moisi, 1" 81. r d; a el nu face deo -
s ebire intre timpurile J e qi l er rll or. ' Nunta a do ua este
remeduJmpot riva d esfr ului, d ar nu mijloc de Incur aja re
p e n t ru'nec u m p ta re. Da r d ac nu s e i n r n ea z , cs
tore a sc - s e [1 COr. 7,,], ' zice, ia r nu i cs t or i n d u - se,
s fac frd eleg e . Iar ceice nu au in vedere nici firea,
ceice-i orbesc s ufletul cu patima necinstei, [ m c ar 'a
fac d eosebi re intre." felurile numirilor din ve chime. Cci
cu ce fel de nu mire de r udeni e s e vor num i cei n s cu i
[ dintr 'o ast fel de cs tor ie]? Se vor numi f ra i unii altor a,
ori nepoti? c ci ambele se potrivesc lor d in cauza ame-
stec rli. S nu Iael, o omul e, ma t e r pe m tu a prun-
cilor; i nicl pe cee ace es te d atoare ai o croli in locul
mamei nu o in arm a cu ge lozie n e imp c at : cci num ai ura
m aterelo r intinde vr j m i a i dup moarte; chiar i
dum anii se mp a c cu cei m o ri; m a te r el e n s incep
ur a dup mo art e . Rez uma tul celor zise este c da c c i-
neva do re te c s tor i a pot rivit legii, ii este des ch is Iu-
mea in tre'lg; ia r da c n zuina lui es te p li ma , apoi
cuatt mai v r tos s se o p rea s c "pentru ca s se in-
vee s - i tin vasul su in sfineni e i cinst e, ia r ll U ntru
patima poftei [1 Tes, 4,. ]. A i dori s s pun ma i multe"
da r m o pret e m sura e pistole i. M rog lns or i ca sta -
tuI nostru s se a ra te ma i ta re dect pat ima , ori ca acea
c ri m s nu se irnprnnteneas cin tinutul nostru, ci s
r rnn in acele locuri, und e a odrslit.
(19 ap. : 26, 5 4 trul.; 2 Neoces.; 2 3, 6 8, 76, 78 Vasile r. M,;
el i Timo t.Alex.),
,,: ~(:a nonul prez~iti' este alctuit dintr'o s criso are a lu i,
Vasile (de pe la anul 37 3) adresat epi scopului Diodor din Ta rs . D u -
pa spusele lui Valsamon,cinel/a a lost ntreba t p e a cest epis cop dac a
d up moartea sojiei sale poate s s e c storeasc cu s ora so ti ei s ale
.(-rrjv ixe!v1JS a/h )'rp~ v) , i acest episcop a rspuns in 's cris ( lrtpirwg)1
c ii e ste nqdult, deoarece in pri v i n a aceasta nu ex i st n ici
'>
130

un imped iment canonic. Il , ntre , timp ' Vasilei a ', emlso . interdlcie
ex pr e s Impotriva acestor Iei deFs10lii ,, ~ .. ir,in .acest timp
cineva i-a artat ceeace a , scris Diodor in , a ceas ti'\!priVI" I . Oln
ace s t prilej a scris Vasile lui Diodor scrisoarea prezent j.In 'in,-
troducerea acestei scrisori Vasile .se arat ca i cum nu ar crede
c Diodo r, ci altcineva, ar -Ii scris aceasta, A~ume . Vasile , aici
spline urmtoarele; .Au sosit la no l scrisort av nd . isc l l tura. lui
Diod or, dar coninutul se potrivete mal curnd altulavdect lui
Dlo dor, C ci mie mi s e pare c oarecare dintre cei ',vicleni. s'a
subsll1uil per soanei tale, ca astfel silie cu putin a se Iace
mai vre d nic de crez m nt nainlea asculltorilor; .ca rele IiIn,f tn-
trebat. de cine va, dac i esle in gduit s ia in c s torfepe sora
solel s ale r posate, d n sul nu [numai] c nu s'a' nspimntat
de intre bare. ci l-a ascullal chi ar cu lin ite, i a ajuta t mult polfa
desfrnal cu putere i CII m estrie . Dac . deci ' scrisoarea ar li
la min e. I i-a trhnlte-o , i li-ar li deajuns s te aperi pe tine i
ade v rul. Deoa rece ln s celce mi-a ar tat-o, Iar i a Jual-o. i o
poa r t ca un semn de triumf asupra noastr, care ' dela : inceput
a m oprit a cea [c s tor!e], zlcnd c are ' lmputernlcfre inscris
[n privina a celei c storii], ll scriu acum [le, ca . cu putere n-
d oit s comba tem acel cuv n t n scocit . i s nu-l r rn n lUI
ni ci o putere. ca nu cumva s poat strica celor,pe cari i-ar
n t lni" , Dup aceast introducere Vasile expune 11 chip 'leme i-
nic c b rbat ului v d uv ii e s te ' a bso'utinterzls s se cstoreasc
cu sora primei sale soll,
La com enlarul canonulul 19 ap am v zut c Inter zicerea
acestui Iei de cs t o ri e s e ba zeaz pe "d reptul divin; iar ' cano nul
2 al sin odului dela Ne oceza r eia ne spun~c persoana .: care n -
cheie o as ifei de cstorie. se exclude dela alnta rnprt anie
pn la moarte. Vasile dovedete i1egalitateaacestorcsloril
-matnte de to ate cu obiceiul ( Et?o,) '..statornlclt In Biseric. $I .'apol ,,~~
,cu citat e din . Si. S criptur i n line .cu raporturile , la.millare In l . O~ir.~
-c orecte pricinulle de o astlel de cstorie. ' 1 < ~:'
" Despre 'o b/ceiu Va sile "zice c de ceeace trebue . s se , l liiii:~ /
sea ma in a s ifeI de chestluni, cel dinti i mai 'irriportanl 'c!>, '
.ltir ' arov) este obiceiul, deoarece obiceiul are putere de 'lege r;81J.~b"
,<iuv",,,,v). n Biseric ob iceiul a a vut totdeauna aceJa~'iihpdi'tll'hj

~;
-ca i le gea, numai dac avea temeiu recunoscut ' de " Bisef6 , i
' d a c era con sfintit prin Illnarea lui nd el unqa t , ta >apl'ei:tei e'a
~ _ \, . ~

1) Sin t. At. IV, 25 .


5
.1 31

'i m po rta n l ~ i i, puterll legale a . obiceiului -tn serveau ca Biseric


:.'l11or rn tlIle prescrlplunlle . le,gi';laliel grecq - romane, dintre c~r i
- Z ona ra . me n l o nea z cteva n comen tar ul canonulul I:Jrezent.
.. De , quibus scripta lex nan extat, in his m orem et.consuetudinem
,' cus t~ diTe - oportet ;. ."A nti q ua consuetudo oro lege 'cusloclitu;'w:
., .Diuturna (onsu etuelo oro 'lege obtinet; In quibus le)(:' scr ip ta
,.qe,licit" .1) Coniorm acestei legi uzuale, zice Va sile : cs torIa 'C II
: dou . surori este a s e numi in sotirenelegiuit '( J. {Jed}W lI xosveov luv} ,
. i ' aceasta nid o dat nu a Iqst considerat cas t o r l e, i respec-
tivul, care se c s tor ea cu- o sor i apoi dup -m oar tea acestela
' cu cealalt , era lipsi t chiar i de d reptul de a intr a n biseric
,'. 'Pn c n d nu se desprea de aceea. cu care vieuia impotriva
legilo r, i in te meiul acesta.zlce Va sil e, chiar de nu a r exista
- r - -,

alt d ovad, s e poale dov edi l muri t tuturor, ct de . mare , r u


este acest iei de c storie. Deoarece tns Diodor in acea seri-
soare a s a a cltat i un ele locuri din Si. Scriptur spre a- i apra
'Permisiunea dat, Vas ile se ad re s e az la SI. S cr lptur i anali-
zea z a m n un it a cele locuri. .
Diodor a cita t cuvintele din cartea a 1Il~<\ a lui Moisi (1 8. 18 )
-po trlvlt cro ra b rb atul s nu s e i ns oa r e CU iemeia , car e es te
-qelo a s pe sora ei ' i s nu a ib cu dns a .rela tunl __,ln cursu l
-vietii ei intregi. - i din aceasta a ' tr as conduziunea c <l u p
_ .moa rtea s o ie i poat e s se c storeasc cu sora ei.
La aceasta Va sile ina inte de . toat e s e reie r la cuvintel e
I\ p.-Iui Pavel (Rom. 3,,,), , dup cari celece le spune legea ,.Ie
'spune celor. ca ri; s unt in lege, cci de "n u ' a r ti aa. apoi i , noi
.ar 't rebui sJ ne supunem tierii Imprejur. s ser bm smbta i
- s ne reinem dela diierlie m nc rlj. . dar"aceasta ar insemna /c
.n ol vrem s primlm - din legea Testamentului vechiu ceeace , ne
-caue bine. iar pe celelalte lucruri. cari nu ne cad bine. s le ev i- ,
, - ' t ni' i in privin a acestora s obs e r v m legea lu i Hrlstos, Am
1o s1 n t re ba i - zice Vasile - d a c ' S i. S criptur ing d ue a -s e
-c s tor] cu 'sor a ;soliei dlntl, i eu am rspuns c nu ing due,
- . lc - acesta -este adevrul curat ; iar a conchide t eva din ceeace
,- " .
-s'a ref cut, adic a afirma c -legea -Inter zlce de a se nso i cu

__ .' 1) Am citat aces te Jocuri l a ti n e t e din _Be veregiu, d up ma n ua crl u l


,~ m.e r b a c h j a n [An n ot.- p, 2 2 5). G rec e te se g sesc in Dreptul meu ~.1s,~Jj
-cesc, -note .. 12: dela ' 14 , pag, 41 (ed, rom
... ~ , J. J
)
'.
, 132

sora solel, ca re es te inc in via, pentruca , s nu lie geloa"",


'din ceeace ar urma c aceasta se poate ace 'da c 's olia a murlt,
' deoar ece aceasta nu mai poate II 'Qeloasil, ~ 'aceasta nserrmea-
z c 'cineva vrea s l ie l eglui'!ilr c i s In troduc legea savl.s
'n eglijeze sensul legii id in liint, Cci dac noi' a dmitem solului.
ca dup moartea sojiei - s se cs toreasc cu s ora aceleia ' din
motiou l c nu ,m ai poale exista gelo zie, apoi II putem admite
aceasta i in cursul vieii soiei lui, dac llm c surorile respec-
"ttve din lirea lor nu .sunt 'geloas e, Se poa te zice c a ceslea nu
le spune SI. S criptur, dar in Scr ip tur nu se spune nici c solul
. uu p moartea soiei sale ' se poate cstor i cu sora ' r posatel ,
I La acestea Vasile ad aoq c chestiunea va li mai l m urit d ac
, vom inea seama de" ctrcumstan ele, in cari i-a ,dat Moisl dlspo- :
zi l a sa; lnt eni unea'Teqiultorulul nu a lost s vorbeasc despre
"toate Iei uril e de pcate, ci numai despre pcatele Egip tenilor. cu
cari a {trit mai inainl e poporul e vreu, i de spre pcatele Ha-
naneilor, cu cari acela popor a inlral in conlact dup a ceea, i
este probabil c a cel pca t l-a Interzis din cau za c unii voiau
" s ' urm eze pilda patriarhul uI Iacov, care avea relalunlfn ace la
limp cu dou surori, Lla, i Rahila . n Ieqe, zice Vasile mult e
se retac, cari t olu sunl in lerzise , de p ild in lege nu se spune
c tat l i fiul nu se pol im pr euna cu una i aceiai [lltoare, da r
pr oorocul a inter zis acea s ta, fiind lap t ne legiuit (Amos, 2,,).
Doctrina demonilor ' a, n v a t pe oam eni la multe p cate i p a-
IImi necurate, dar SI. S criptur nu a voit s ' le mentloneze. :cI
le- a indical prin numirea general de necur le, "ca nu cumva
" s - i mu rdre as c cur en ia s a cu cuvinte scrboase, precum i
. Ap, Pavel spune a ceas ta (Eles. 5,. ). i pri n urma re, chiar dac-In
SI . Script ur se retac diferi te p cate, . aceasta nimrui nu-l - d
dreplul s comit la pte ruinoase. Dar acest p cat, co n tinu
Vaile mai departe, nici nu 'es le ret cut in , Si. Scrlpturr.cc}
" d ac legiuitorul zice c..nu se cuvine a 's e apropia c tre orlcrl,
rud Irup~a sc i a desco peri ruinea Ei . (III .Mo ls ), 18,,);p.tjfti~
, aceasta 5 a lnterzls i acest .el de p cat , Dac solul i sotia sunb lii'
.un tr up, precum zice Si . S cri plur, apoi Q,rlcine\,j1 !r . bul s r~'..""
cunoasc c solul es te foart e aproape nrudit cu sor'!,s91ie.i,";J)e ;.
' i dup cum 'din cauzavtnrucrll ' I ru pe ti: n ! me ni nu se poate c
s torl cu 'mama fostei sa le : solii ; s'u"cu "fiIca , ei din' alt' ,: cs
lorie, dup cum nici -eu" mama sa liali cl. ' liIca sa i'apoi lai ' a a
13 3

I'IU , se poate cstori acela , nici cu sora rposatel sal eso i i, cci ,
flesora sa 'n u o poa te fua de solie. Iar la alirmala unor a. ca ri..
aprau ' acest IeI de cs torle referlndu-se la cuvintele SI. Sc r ipt ur i: ,
.. Crete ti i v Imull!" (I Mols;. L ,.l, Va sile zice c ace t i oa -
menl.sunt ridlcolt; .deoa reca nu fac deosebire intre vr emurile. in
cari s'au spus acestea; i intre' vre murile de a stzi , l\cele cuvinte
-s 'au spus oamenilor celor dint l, cnd exista un ' numr foa r te
mic dintre el pe pmnt, i era lucru foarte iire sc ca . copiii lui,
Adam S .1i trebull a se cstori intre olalt; dar oare s 'ar c - '
s~t~rl ast zt Iralil i surorile pe temeiul acelor cuvinte ? Tot aa
Inl tur Vasile i ipoteza susinut de unii c a doua cstorie
-este permis. Cst oria a doua se permite numai ca oamenii s
nu cad in deslru, l'ar-nu ca s se ncuraj eze poltele trupe ti.
Ap, Pavel. - c n d a ingdull cstoria a doua (1 Cor. : 7,. ), prin
aceasta nu -a admis s cdem in frdelege, dar c s torie, pe
eare volan unii s .o apere acum, este frdelege. ,
Vasile,' dupce a , combtut toate citatele din SI, S c r i pt u r "
la care s'a referll Diodor, spre ' a . i apra permisiune ce a dat-o
pentru cstoria cu sora rposatel soii, atrage luarea aminte
asupra raporturilor familiare cart Se - n c urc cu totul prin asllel
<l e cstorii. Dac ' cineva dup moartea sotiei sale s e va c s
tort cu sora aceleia ' i va avea copii att dela solia dlnt l, cl
i ' dela a doua, cum se vor numi aceti copii? Ei sunt intre ol a l t
att tral, ct i verlori (M d !"o,,; , al v/'<o[,;): sunt I ral Iilndc
deriv d ela acela tat, dar sunt i veriori, Ilindc s 'au nscut
din dou surori; nu este aceasta impotriva naturii? Vasile s e oprete
i ' , asupra sllu~liei copiilor derlvai din prima c s tarie, ca ri
."rimesc de mater pe mtua lor i aici rostete ace le ad-
mirabile cuvinte: .S nu faci, omule, mater pe m tu a copiilo r
nici IlU tnarma cu -gelozie nemp cat pe ceeace esle d atoare a -I
-oerotl in locul mamei; cci numai ura mater elor intinde v rj m ia
-I dup moarte;' chiar i dumanII se m p ac cu cel m or ji; ma '
- ~t erel e' ' fns 'Ince p .. ura dup moar te ( ai t'Je .flYj Tp tJta t Toi; ft!f7QtJ ~ .
:lJEra.".r"o,:, {} varov : ~pxo vrat) .. l)
.: :.-- n prlulna acestui canon sau scrisori a lui Vasile cel mare '
Vlilsam(i'n' ztce: .del 'aceasta este plin de intelepciune i de cu -

1) La acest c om ent a- vez i : Zonara n Sin t. Al. (I V, 2 04 .2 n~ ) ~ i


i n Bever egtu (locul cII .).
viule 'a ;fe v rat e ; ' i ' iiitr'ns se "gsete 'glasulstrunelor Sfntului'
6tih: to tu l il 'zilele ' noastre mi 'a re valoare practic : deoarece-.
el dispune ' ~ nimeni nu' sepoate 'c s torl-c u ' dou' surori; da r-
dln 'harul lui Ditmne~eu '~ st z l laceasta riid "Prtn"lIlrile hu~l Irete ,.
o mului cret in ( 0 7r~P " fJeou X fip d c '- orji.t;po v ' OUJEj' d'S-, - l~{}';J:I)Ol V ' - ()).w ~.,
'p 4ET(I~ v{}/i{drrOU ,A:m a n uvoi));.. Dar totu :tine' in mlnte aceast.'
scrisoare divin. cci dei celece 'le dispune nu ' servesc pentru:':
lin;put pr~ze ~t.tot';i pe cari le'
conli~e/dar mai ales cele aIc-~i
luite pe r temeiul Testamentului ' v echiu i pe celeraleApcstolulul "
Pav el sunt fo~ rte " folositoare
. ', -"
i in
' ". ':
' prl vinla ' altor
. . "
eliestiunl."'
t :, : . ..- .
.~
' . '. ~

Carionul 88 . ." .:" _'. : .... - ~ t:; . ~'~' ' ~'


'~ ' .' "\1. ' - " rj. ." :: .~ : . r !'r
~' " o' ( ' , .:'~ .: .

Ain" citii ', s ~\-i sorije . talacu toa'til' indelllnfj ' rbdareal'
i 'm' a m ' mirai; 'c um ~it'tn d pe fs eur t i Iesrle a le' desvi -
no v i l al de 'cnoi prin ' fa p le;" l' p rilnit ; s " rtl1 n j';!rt ' e l ei'
CII cari ai 1051 In vln ov it. vi ni' lun gi ' cuvinte. te -apuci s
vindeci cele d e nevindecat. 'o, Grigori e, ' nu -vsuntem .noi,t
uiti ceid l n t i .v n i ci sinquril,' cari' a m ' legiuil ' ca Iemeiles
nu vi e u ia sc ' cu b rbaii , lm p re u n ;' ci te t e" i ns . , ca n o n u t. ..
cel aeza t d e s i n l i nct rl-P rin i n slnodulNlcelei . icares.
o pre te clar a nu a vea 'fe mei .l ntrcduse'<pe u r i . . C ci
n e c s toria este .vrednit ' d e: cinstire prin -vieulr ea . sepa-e.
rat de lem ei ; ' c ci",I'g ad lli nd eineva .numai cu ' numele. .
dar cu fapta a r tace cele - ce- l e iptuesc]. ceice.. vieues c.
cu femeile, es t e - I rn urlt c v neaz cjnumai] .norn inal-cln-r.
st ea fecioriei, d ar ' nu <re n u n la plcerea necuviin cioas te
Deci tu a t t mai v rtos trebuia s . 'H: gala .Tu a ls a ,d up""
rugm in te a no a str . t u :c t zici -c . e liliber .d e .orice .pa-o
Iun t rupeas c . Cci nu cred nici c cel ce vava u ns, de -
a p teze ci de ani s vi euia sc in patimi-cu-o lem~ie!, mi1:'i>
nu am poruncit. cele , ,t e le-atn ipnrunci htca v] , I; iih ~ s!a t',
li lrit mpl at ' vreo . a p t , n e c u vi i n c i o as , ,CL !iilld C~jHtie-an";::
nv a t del a Apo stoli a riu se pune fratelllL,..jlolicneaI";,
sau-smi n t ea l - [Rom . . lil .18 ) .. i tim cceeaceIa uni ijeste
folositor , pent rual(ii .devine prilej spre , p f i'l,t, ':,dfn k (f<lJ~c
ca u z am poruncit. urmnd rnduelii sfinilor , P rini, ..,s
.- ~ , , 7 ' '. - ; , I , ''' .i ,: . ,.. ~," ~. '~ ; ' ~; ; ~ .-...:i'~

1) Sint . A I. IV, 26 8 .
I :.l

te -despari d e femeie . De. ce invlncvetipe horepiscop,


i, pomeneti du m nia . veche?.. i de ce ne .i n v i n o v e ti
pe o no i : i ca i . cu m oam . da o ascultare s ln cu vi in m
nvinuirile,' da r .de ce nu te . lnvinov e ti pe ' fine, ca re
n u po i -r en unta- Ia-v letui rea - m p r eun cu acea fe me ie?
Alunq -o.ideci. pe ea ' din casa ta i aeaz - O in m n st i re .
S fie a ceea Cu feeioarele, iar petitie s . t e s er v e as c
b rbai , nca s nu se hul e a s c . n um ele - lui Dumne zeu
pentru v oi" IRam', ' 2 ,.. 1. Iar pn c nd nu vei fac e a cea-
sta, .nici nu-i vor folo si n enum ra t e l e lucruri . ce le scrii
in sc riso ri;'. ci te ' v el-s v rst -. fr ~ d e rod, r spun z nd [in'
fat a ] Domn ulu i- pent ru Ienevl rea ta . i da c vei n drzn i
s , r rn ni 111 "preoji e!r ' s te Ind re p tez i, ve i fi a na te-
ma peritru-fotjroporul, i cei ce te vor primi pe tine . wor
fi ' l ep d a j i 'd e . bise rica nt re a g . -.. "
.' ' (3 sir.;1 eC'; '5, 12, ' 13' l ru l.; 18 sin. Vl lec.; 3; 38,70 Cart.)
~. V e zl .comenta r ul canonului 3 al primuluisinod ecum entc,
" 0'

unde s'a-vorbit desp reucest cano n, adic despr e s crisoar ea adre -


sa t Iu i- Grigorle. ..

r.
', i l ' , ' . . ' -. ,.("

" .. '. Canonul 8 9 . .


~. .-'
F o arte ' m o m hne te c in timpul d in ur m .ca noa-
nele . P r l n i l o r a u '. Iost p rsi te i s'a . s cos din bi se ri c
toat s tr ic te ar i . m t em ca. indife ren ta a ceas ta in ain-
tnd cu n cetul pe . Calea [sa] , . afacerile bis er icii s nu
ajung il d eplin . turbu r a re . Obi cei ul . n ce t e n i t d in ve-
chime in i lJiqel-ic\l e lul . D umnezeu primea pe slujito r ii "bi-
s er icii, du p ce-i 'ce rce ta ' c u -t o a tt e m e i n i c t a : i se .ce rceta
CU .deam nu n t u intreg mo d ul . lo r de . vi a .. de n!1 ~ s unt
~ rfil ori; ;d e ' iut ~ s'u nt bei vi, de .n u s u nt aple ca i sp re gl-
~evj;de _l~'a u l;! d\lca t t in er e a lor ca",s p o at s v rs i cele
t1fi n te ,i n1 . . qe: cari nimenea n u , va vedea pe D om nul
[:Vl\ l?,;. L i i aocea~t<l. o ce rcet au presvilerii . i d iaco nii,
<;:a r i, v i eu i a u , lI1:J prelm 'cu ei, apol.Jidu ceau, Ia horepiscopi,
Gil,rt p rii1J\nd llo lj.ir ile, de la' ceice . n:i i-t ll risiai( a d ev ra t i
~ na de: :.t ire' eplscopu lui, aa . i (n \l m r ali pesll1 iitorin
t~~m.'l' , c~lqf _i!r,\icfi! tL DaT'..a~.'lm jn:I\ u r,~n d u-n~' n t ipe
n.Pl., i;.rl~ ':.:acsep l.~ !1cl, s -i, a d uce i Ianai, ew~ , -J H:)lFire .
13 6

v' a i nsu it toat puterea. ' Apoi chia r neglij nd cu .totul


acea st ches tiune, ali ngduit presv iterilor i , d iaco ni l o r
s introduc n b ise ri c pe nevrednici, pe ori cari a r voi,
fr de aIl .se cerceta viaa, cu prtinire, 's au' n , urma
tnrudlril. vsau n urma oricrei alt e prietinii. Din cauza
a ce as ta ntr'ad evr muli s lujitori se numer lin fieca re
sa t; dar nici unul [nu e s te] vred nic de slujirea alt a rului,
precum n i v m rfurisii , fiind lips iti de b rbai la a le-
ge ri. Deci de vreme ce lucrul a ajuns deja s fi e fr
lea c, iar mai ales ac um cei mai multi, de Irica nro l ri i
la armat , se introduc pe sin e n s lujba [bi ser ic eas c ] ; din
necesitate am a juns s se noiasc canoanele P rn llor,
i scriu vo u s -mi t rimitei mie conse mnarea slujitorilor
[biserice ti) din fiecare s at , i fi ecar e de c t re cine s'a
introdus [n slujb ] , i ca re es te mod ul lui de vietu ire.
Da r s a ve i i la voi consemna rea, nct cele scrise,
cari se p str ea z la noi, s se potri vea s c cu ale voa- '
stre, i nim rui a s- i fie cu putin a se nscri e cn d
vrea . A ad a r d a c oar e carii s'au introdus dec tr e pres-
vit eridup primul i n dic io n , se vor arunca ntre mireni,
i din nou s se i ac de voi cerceta re n privinta lor;
i de vor fi vre dn ici, s se p ri me a sc pr in ho t rre a
vo as t r; i cur il biserica , izgonind pe cei nevr ednici
din ea. Deci i n viitor s -I cer ceta ti pe cei vrednici i
s-i primi ti; dar s nu-i num rai [n cler] nainte de a-i
adu ce In noi, allcum s t i i c mirean .ya fi celce va fi
primit n slujba bisericii f r de s oco tinti{~ noastr. '
.
Laod.; 7 Teol. AI.).
.."
(8 sin. 1 ec .; 14 si n. VII e c.: 14 Neoces.; 8.~l o Antioh ; 57
'
~ Canonul pre zent este a lc tuit din sc risoarea adresat de
Vasile cel Mare ctre horepiscopii s I .Imediat in primul 'an al
u rc rll sale pe scaunul Cesarei et (deci in a nul 370). La comenta-
rul canonului 13 al sinodului deja Anelra am vorbit ' despre ho-
repi scopl i despre imp or tanta lor in Biseri c; Iar la comentariile t
altor can oan e (v. cancanele paralele) am v zut cum ai inc ercat
horepiscopii s acapar eze deta episcopii din cet ]] unele:drepturi; . ;
cart d u pcanoa n e nu li se cuveneau. "Vasile la inceputul cano-
1ului pre zent menll o neaz ' ca llo anele S fin i l or Pari nti ' ( MT..7v
",,-rtp,"" xav6v'<) i re g re t ' chor eplsc onlt le-au 'n egllia t. MentiO ~ .
137

.. teaz turburrle provenite din cau za aceasta, i deoarece a ob-


-servat c aceste turburri s'au-produs mai 'a les ' din cauza c in '
-c le r 'se primesc tol felul de elemente fr d e nici o alegere se-
ver,elemile .pesea ma tuturor horeplscopilor subalterni ordi-
nul ca in viilor s e xamineze 'cu strictete pe oricine ' dorete s
intre fn cler, . i dac acela se va gsi vrednic s -l Iac lui ra -
port despre aceasta, i el apoi va hot rtasnpra primirii i intro-
<:lucerll in cler a respectivului.

CanOlo,u! 90 . .
-,
Monstruositatea lucrului, de spre care s criu, chiar prin
c eeaceIn general a trezit bnuial i [prin ceeace] s'a
'vorbit, a umplut de durere Sufletul meu; dar totui mi s'a
prut de necrezut. Deci cel ce se tie vinovat s prim ea-
.s c ca o doctorle scrisoarea [ce otrimil] in aceasl pri-
vin; iar celce nu s e tie [vinovat] ca lin mijloc profilaclic;
'i cel indiferent, de cari m rog s nu se gseasc intre
voi, ca pe o mrturie . Dar ce este, despre ceeace vor-
besc? Spun. oarecari c voi luai bani d ela ceice se hiro-
tonisesc, . i c acoperii aceasta sub . pretextul evlaviei;
' i aceasta esle i mai ru . . Cci dac cineva comite.. rul
s ub pretextul binelui, este vrednic de ndoit pedeaps ; .
cc iprl n i ace a sta se lucreaz ceeace nu e s te bun, i se
folosete spre a svri pcatul , ca i c um cineva ar zice
c promoveaz binele. De vor fi acestea aa ; n viitor -s
nu se rnal Jnt mple, ci indrepteze-se; fiind c celuice pri-
mete . argintul. trebue s . se zic, ceeace s'a spus de
-c t re Apostoli celuice .vola ~s dea .ca s cumpe re imp r
firea Duhului sfnl: "Argintul tu fie mpreun cu fine
'Spre pieire" [Fapt. Ap. 8,20 1; cci mai u or Igreete] celce
'n urma.Iqnoranei vrea. s cumpere. . dect , celce vinde
darul: lui,Dumnezeu . ' c. s'a . fcut v nza re, i dac tu vei
vinde : ceeace.ni -primi t n dar, ca un vndut lui Sat ana..
vei ,'fi' lipsit de-har; cci .introduci . crclumri e n cele du-
,, ~l o vn i ce t i , ; '!?i~ n - bi se r l c , unde ni s'a in credin at trupul .
i sngele lui Hristos. Acestea n u trebue s se nlmple
. a a ., i " i a t <s p un ' ca re este iret Iicu1. . Ei -socotesc c nu
'it pc tue sc d a c nu iau indat, ci; iau. dup . hirotoni sire:

,~f

138 ;

dar a lua es te' 'a, lua .ortcnd. V indem n vde ci ca ; a ces t


venit, sau mai bine zis aceast. introducere- spre gheena.,'
s . o lep d ai; is nti v faceti nevrednici d ecsvrlrea.
s fintelor taine; spurc ndu-v minile cu astfel devenituri.. Ii ' -

i i ertai m , da c la .ncepul ca. i cum nu ai.fi crezut.,


iar a po ta m e n l n :ca i cum ai crede. Dac . cineva dup
a ce a s t e pis t o l a ' mea va fa ce un a 'ca a cea sta, s e .va.
Ind ep rt a del a altarele de aici; i va . c u ta und e, c um"
pr nd darul lui Dumnez eu, va putea s-I vnd. .Cci . '
noi, i bisericile lui D umnezeu, nu av em un as lfe l de
obiceiu " fi Cor. 16'16] ' Ad o g nd n c una voiu inch eia .
Acest ea se tac d in, iubirea 'de argint; .ia r iubireade..argint
es te nu numai r dcina tuturor rel elor [1 Tim . 6" .1. ci' se
nume t e i .. idolatrie [Colos . 3,.1. ' Deci nu 'cins titi mahmul t;
pe idoli de ct p e ~'H ri st os pe ntru put in a rgint; .nici s , nu,
urm ati i ar i lui Iud a, v nz nd . pentru profil a' doua . o r ;
pe celce s'a r s tign i t odat pentru . no i; i i rr d c - at t- art
nile. : c t i minil e ceJorceprimesc aces te ' roduri" a chel -
dama se vor numi. - ., ,
(29' a p.; 2 sin. ni. ee,'; 22 Ir ul . ; 19 sin. VIl er.; Scrisoarea
tui Oh ena dle; S crlaoarea lui Tarasi e). :
- ' Acest Canon e ste alc tuit lot dintr'o scrisoare, adresat;
de Va sile cel Mare in ' primul an ' a l ' slujbei s ale rh i e p l s c o n e t k
ei iscapilor - s i subalterni (irpQ ~ rou~ U 9 ~ aU TQ lJ br'd;,((hrdtJ~) . I J .....:..:...
Se pare c ina doua jumtate' a secolului al IV-Jra nu, numa i
c simonia s'ainrdcinat adnc in , Biseric ; ci respectlviiIsco-
". ' . <:" . , -
deau i a lam etode . spre a se 'a p ra , Episcopii. crora l is'a adre :
Sat a ceast s criso are; ziceau c ei' nu Iau-banlt in timpul hiroto-
n lel. . ci dup hirolonie (p. era ' , i;V Xeepo,;'. tav); i prin " urrnare :C>k
ui nu p c lu e sc, Vasile ta a cea staob ser v c a lua oricndjtotu!
luare se numet e. i ii 'm us tr e\l i aspre "cuvinte " pentru aceasta
i ' l os n d e ! e, " ameninjnd CU ' despoierea de ' slujba', preoeasc i
pe oricine s 'ar prinde cu aceasta, ' i' acela ' s , caute ' u nde: tie c :
"ii putea cumpra i vinde darul lui Durrmezeua-Slmonla se ' na-'
t e din iubirea ' de .argint ; care -este" isvorul : tuturor-relelor '(LTlm:
6;io); iar ' iubirea de', argint ' este ' Idolatrie '(ColoSi' 3,) , . i dac - ci:,
.'. , C "" .. f;
..~ ~ , - 1) th- editia: Mi~rie scrisoarea prezent a . Iu l. Vasil~ (ep~ (, 11-1,:" a4" .ep::_
~XX: VI, ' e sle Ji tit uht : : . "c ln hor ep~8 copj.~ ; : '.,:;- : ' ;. ' :,.~: '.: ~.-""':: ::. :-' ."
'
l
,
:~
"

, ".

J
.139 '
neva ' din iubire <lE: argint' vinde darul lui -D umnezeu, acela -dove- :
d&iec malmult iubete pe Idoli;"dect .pe -Dumnezeu, ' i este ..
. Ja fel' cu Iuda; ' deoarece 'p recum -Iuda a vndut pentruarqint pe
,.:;.
Hristos, asttet i sirnonlacul' vinde a 'doua or. pe Itrfstos, carele
s' .rstignit odat'<pentru noi,.Iar ceeace stm onlacul .primete dela .
cineva pentru ' hlrotonle, trebue , svse riume~ 6c"acheldama (la,',
rina sngelui, XltJp /QV ({rlaro S;> I:apt.'. ~A lj;_; 1~t'1i). c ci :' precum acea
arin ,care s 'a 'cu m p ra r -p e , banii; pentru car i Iuda 'a .vndut pe,
Hristos, s'a. numtt preul snqehil, tol , aSlfel 'i banII cllg a/i din'
vnzarea daruiUi' luI' Dumnezeu, precum i locurlle, penfru~arii'
au Iost hirofonll celce 'dau banl,'. inc :trebue s se numeasca '
preul-s ngelul . - , Acest canon a lui Vasile se citea z 'de' Tara-,
sie, patriarhul Constantlnopolulul,'. ' n scrisoarea .sa . despre , si- ;
moni";, care scrisoare se ' va r eproduce putin .mai" 'trziu' nlucra- .
rea pr e zent . .. r " -. ;.

" . ', :-: .. . .


~ ,
' . ~'
-. 1 ~ ..

. Dintr e dbgmele ;i .::propoVed uir ile . ce 'se


p streaz
I
n biseric , pe : un ele le av em' din v n v t u ra ' s c r i s , .iar-,
,
I pe altele. le-am- primii . din ' tradi i a Apostolilor p redanisit ,
,i nou in tain ;: i a mbele- a ceste a au a ceiai . t rie pentru .
dreapta cins tire [de , Du rtmezeu] ; . i nimeni nu va z ice-
mpotriva acestora ; orict de putin a r fi de priceput. n ,
legiuirile. bis ericeti : Cci d a c .ne-a m apuca s ab ando-,
n rn cele nes cr is e din obiceiurl, J,c a . pe u nele ca ri , n'a r,
avea mare , tri e, a m g rei , ' impotriva .ce lo r de c pe t en ie.
pgubindEvan gh elia , s au mai , bine :z is ;. arn, r educe pro-:
pov eduirea Ia .n umirea , goal . : De .pild ,(~ a 'i nti s .m e n-,
ionez 'pe l cel dinti i ; cel. mai , gener;lI) ' .cine este a ce la,
care-pe celce n d jduimln nu mele Domnului nostru ,Iis us.
Hristos-ne- a r .nv at - prin .scrisoare- a . ne nsemna cu ehi-
pul Crucii ( "Ca reiscrlsoa re -ne-a . n v a t pe BOj a ne , n-
toarce . spre..r sr i t la rugciune 7, Care;' dintre s f i n i . ne-a
l sat.druscris CUvintele invo c ri! la., stlnirea vpinil -e uha-
ristlei. cl - a .po tiru lui binecuvntrii "it- Ca nu ne-sunt ,$ U,- .
ficien le ce le men i ona te de . Apostol js au -de Ev a nqhe tie , ci ,
rostiml i <alte le , . primite ! din .tn v t ura nescris , . i iuainte,
kn urm .r ca umele ce.rau mare ; pulere .In .'Privinla :lah
oei. i din car e scrisori bine cuvntm apa botezului . i
untd elemnul hri smei, ' i chiar i , pe celce .. se boteaz}
Au nu din' predanisirea tacit i tainic ? Dar ;apoi ? care
c uv nt ,scris' [ne-) a nv at insai ung erea cu untd elemn?
Dar de und e ' a se , afunda de trei ori omul. [la bote zi?
Dar din 'ca re Scriptur sunt i cele cte su nt la botez, a
se lepd a de S atana ' i de ingerii lui? Au nu din aceas t
nv t u r nepublicat i taini c , pe care Prinii notri
a u p strat- o intr'o t cer e , ferit de indiscreti e i de
Ispltire , fiind ei bine nv ai a p stra In tce re pe cele
,s finte al e ' tain elor? Dar ' cum ar ii fost de cuviin a
" P l1blica n scrisori nv t u ra acelora, cnd , celor neini-
t ia ti nici a le privi nu li .es te n g duit ? . .
i dup altele [cuprinse n e pis tola pre z ent a lui Va sile
-cel Mare] : Temeiul acesta al pr ed ani sirii celor nescrise,
nefiind d eprins cunoate rea do gmelor, pentru multi se
face u or de dispreuit in urma obiceiu lui. Dar alt ceva
'es te dogm a, i altceva propoveduirea. C ci dogmele se
'tac, iar propovedui rile se p ublic. Ins un fel de ' t cere
'este i neclaritatea , de car e se fol osete S criptura, care
'face mintea s vad cu gr eutate dogmel e, s pre folosul
celor ce le cercet eaz . . Din cau zaacea sta tol privi m
'c t re rs r it la ru g ciuni } dar pufini ti u c<" [p ri l) ac easta]
'c u t m patria noastr cea dela inceput, raiul, pe ca re j
Dumnezeu l-a s d it in Edem ctre rsrit. i drepti s tnd
facem ruq ciunile ntr'una a S mbetei, dar motivul nu-l
ti m toti ; cci [facem a ceas ta] nu nu mai ca unii cari
nviind mpreun cuHristos i fiind datori a nizui spre,
'Cele , de s us, n ziua nvie rii ne aducem ami nte prin st a-
rea ' de la rugciune de harul cel daI nou , \ ci i fiind c
se ved e c es te imagin ea veacului a t ep t a t. i . pentru
ace ea fii nd inceputul zilelor, nu s'a numit de MoisiJn-.
t ia , ci una. i s' a cut, zice, se a rn , i lJ'a f cut di - :
mi n ea zi una " (1 Moisi, 1, .], ca una ce ace i a i' se re"
pet de multe ori. -Deci a cei a i este att cea una, cl
i ' a opta, fi ind aceea' , n l r 'a dev r una ia dev ra t a opta;
<le .care po inene t e i Psa lmistul n . oarecari suprascrleri:
de ps almi, prin , ea nsi . a r t n d - s t a re a , ca re vafi dup
-aces t veac.i.ziua, care ' nu ' va inceta niciodat, . cea nein-,
serat, c r ei a -a l t a nu-l Va urma, veacul acela n esfrit
' i ' n et mb t r n l f Deci este necesar ca ' bis er ica s in vete
pe :fiii .s i ca in aceast zi ' slnd ' s plin easc - r uq ci u
nile, ,ca prin n eincetat aducere aminte de via a ' cea fr
de sfrils nu ne lenevim in privina merind elor peu-
tru acea mulare de dincolo, Apoi i Cincizecimea n treag
este semn de aducere aminte a , n vierii ce s e a te apt
in veacul [viitor). C acea una i ntia .zi, d e ap t e o ri
n ep t i n d u -s e, constltue. cele, apt e sptm ni ale sfint ei
CinCizecimi. C nce pnd dela "ce a dinti, sf r et e n
aceasta , prin cele din ' mijloc de cin cizeci de ori aseme-
nea repeindu-se. Pentru a cee a i reprezint veac ul prin
asem nare , precu mxn. micarea circular ' del a ace l eai
semne ncepnd, prin aceleai se i nchei e ; in ca re [zl]
ornduielile bisericii' ne-au n v a t s preferm felul [de
a sta] drept al ruq ciunii, spre a ne aduce lmurit am inte
ca oarecum s ne s t r m u t m minlea noastr del a cele I

prezente la cele viiloare. i prin fiecare ple care de ge L.


nunch e i ridicare art m .cu fapt a c pri n p c at a m
c z u t la p m n t, i c p rin iub ire a de oam eni a celu i ce
ne-a zidi t am fost ch em ati in su s la cer. Mi s'a r s fr i
ziua expunnd tainele ce le nescri se ale bisericii, Omi t pe
, ce le la lte ; dar chia r m rturi sirea de c r ed i n , a crede In
Tatl i Fitil i Duhul sfnt din cari scri ptur i o ave m ?
Dac adi c din predania bo tezului, potrivit co ns ec ventei
dreptei clnstlrl, trebue s i credem, a a cum ne bot e-
z rn , f cnd mrtur isire asemenea botezulu i, apoi potri-
vit ac el eiai consecvente s ne .Iie ng duit s d m c re-
dinjei as emenea sl av. Iar d ac ei se l e apd de fe lul
doxologiei .ca de ceva nescris, apoi s ne ara te nou
dovezile scrise at t ale mrturisirii c re d i n el , c I i. ale
celorlalte" pe cari le-am .nirat. Prin urmare fiind at -
tea nescrise, i . avnd e le att a t ri e in tai na bu nei
cinstiri, riu ne vor ngdui .o singur expresiun e . a u n s
" la noi dela P rini ? ce am'.gsit c a rma s n biseri-
cile 'celei necorupte din obiceiul neme le uqit, ca re nu
areitemelu puin i nu aduce puin d es v r i re la pu -
terea:" tainei. " ',, ' ' ,
' : ' (1 9 sin:l ' c.;: '102 Irul. '; 7 sin. Vll ec.: 87 Vasile c. M.).
" :--- Canonul pre ze nt, pre cum , i ce l , ur m l or ' (92) esle luat
.d tn cartea lui Vasile' de spreDuhul Sfnt' (rr. l' l ro u , h!~ullr.';p:ar';<j ,
scris de el pe la anut 375. i anume .dln prfle lul . ur m t or: y a -
s ile in tr 'o zi de srbtoare a-slu it in .biser lca vsa, in " car~ era
prezent i ' fer . Amlilochie; epi scopul din Iconlu, precum v l . mu l!
cre di n cioi ; dar erau prezenti ' i mull eretlci, cari urau peVasile
' I car i c u ta u toate prilejurile ca s-I acuze in tot chipul. In
'curs ul slujbe i Vasile rugndu-se a citit Doxoloqla: sub Inspiratia
mome ntului, i oda t a r os tit; .Slav Tatlu i prin F iul intru " .:
"U uhul Sfn t" ( lh a TOU r ;QU el; nit J,!cp .flveulu rc) , Jar alt d at
'i n ac el a se ns : S la v Tat lui imp reuna 'cu F iul i cu Duhul
'>S fnl" (l 'ira ro i Ttoo OL"V Ttp::' n~Eupan Tlf- ' r1cp). Pe ntru acea-
sta ere ticii au n v l n o v l t pe Vasile c el nu mrturisete , ade-
,' v ra f a dumn ezeire a Duhului Sfnt. Amfilohie a atras ateniunea " "..
l-<l-.
lui Vasile a supra a cestei mp rejurri, i din acest prilej a scr is - '~:1- :
-el pentru Amfilohi e carfea sa despre Duhul S fnt, in care apr
-e xpresiunea: o bv nl Il vEup an i . do ve dete c aceia i s lav s e ;~ i
, cuvine Fiului i Duhului Sfnt 'ca i Tatlui, deo arece s un t de o \( ;L
, I i i n cu Tat l . De s pr e prilejul men io n a t, care a dat ans ca 'f ~'
" ~ .

, Vasile s s crie numita carte, c1lim n capitolul prim al ac ef a l a l \!;


c r i (p, 3) . ntre altele Va slle m enloneaz traditia nescris ,
-; ;".
ca re are mare Importan in re zolvarea multor chestlunl din in-
v t ur a bis e ric ea sc. i din ' 'a cele loc uri ale aceleiai c rl, n
'ca ri Vas ite scoate n eviden mai mult importanta acestei ' Ira-
. ditil ne sc rise , sunt alc tuite acestedou ca no an e (9 1 i 92), i i "

a d i c din capit olul 27 ' (p, 66 i 67) i din capitolul 29 (p. 7 I)


al ace stei cr i .
Vasile in primul (91) din ' aces te , canaane zice c dogmele
'I propoveduirile J6rpa ra xa1 x1P'Jr,'ara, doqmata et praedicationes) .
: deriv din dou Isvoare, sau din invjtura scris (h r ;;< ' rrpa'A u,
. Otb aC1xa )Ja r;) , sau din . traditia . a postotlc ~ f'Qe; ''l'"lUV (.tl;ropii.0 1uv
' irapa1Jo" ew<) , transmis ' in , tain" i ambele aceste douM~~\lre
a u Im portan idenlic penlrudreapta cinstire de Dumnezeu:' n
. partea
.
a
a dou a . canonului - ~
Vasile.
- .,
menioneaz. , - i motitti :b~ntru
.;e-",;o'l:r'-: zs ;
care multe din Biseric s'au transmis prin tradili ~. J!~la , ~p'j>osloli
t i dela succesorii lor, i c ioa!t~. mull e o bic"iuri~,l in ~Iala Bl-

.1
' 14 3

seridl 's e bazeaz p~',aceasl tradile .t) Despre . i mpo r t a n a obi-


celulul .Vaslle vorbete in scrisoarea ,s a adresat lui .Dlodor .d in
'Tars, i la comenlarul acestel scrlsorl; adic la canonul 8,7.. a
lui Vasile, am vorbll despre aceasta all ct a trebuit., In cana
n\lt prezent ' (9 1) Vasile scoate i mai mult la iveal Importana
,:Oblce iul;'i. ' Da c incepem s abandonm - zice el - obiceiurile
nescrise ( ta arf'a<po. nJv ith iiv) ca pe unele.. cari n'ar avea mare
'1 rl e (pqJA1v ouvaptv) , apoi , gre i m lntenlcnat impotriva Evan-
..gheUel in chestiunile de cpetenie, oric reducem Ia vorbe goale
celece se propoveduesc intr'insa. i dintre p rile dreptei cre-
- d i n e , cari s'au p strat in Biseric prin obiceiul nescris. Vasile
-clteaz 'vr eo cteva drept pilde. nainle de toate menloneaz
"facer ea semnului crucii, prin care omul la fiecare moment i
arat ndejdea in Dumnezeu.') Menlioneaz obiceiul, dup care
-o am enli se intorc spre rsrit cnd se roag.') ' M e n l io n ea z apoi
1je rlfa e uharistic i momentul cnd se ntmpl prefacerea pinii
-et a vinului Inl rupul i sngele Domnului, i arat care esle in-
v tura bis ericeasc In a ceast prlvin , care nu este primit
. dln doctrina scris (x rijii cqpa<f'ou olSao xa ).!czs), i c cuvintele
-d e instiluire ale aceste i st. taine din Apostol i Evanghelie (I
-Cor. 11,28- 21'> ; Mat. 26,2 6_28 ; Marcu, 14 22 - 2 4. ; Le. 2 2 19_20) nu sun t
' s uficiente pentru pr eiacere, ci sunt necesare i alte rugciuni, ce
-se citesc de preot att inainte, ct i dup actul sf in ltcr al toi-
.nel, dar In special sunt necesare cuvintele invocrii in Insu
. momentul prefacerii 'ia r~<; brod,rJueQ)~ f~1f.l a<a 1'C1 Ti } a vaod e!
--r:0u. liprou )ta} rou ;ro,",;p/ou, invocationis verba cum canfi ..
citur panls et poculuml.t, Dintre punctele doctrinei de cre-

. ) Vezi ~o c t rJ na Bis ericii ortodoxe de spre T ra di i e in : Macarie, In ..


-t rodu cere n T e olog ia or to doc e , - 12.8 - 13 3 . Co mp a r i Dreptul meu
~; bi s eti c e a c , 1:2, 11.
2) Vezi . artico lu l "Kreuzzeichen " . n K ra u e, Real - E n cyk lop di e,
: 11, 2 51- 25 7.
8) In privin a a cea sta vezi n a ceiai lucrare <Il 5 6 0 - 5 6 4) a rtl-
. ,c olul 11 Gebeel

"'l 4) Co men t, lu i Zon ara , IV. 2 84. ........... A c east nv tur a lui Vasile,
pctrlvlt c re la p in ea i vin ul de p eaf. a lta r s e pre fa c in - corpul . l
sngele Domnului prin chema rea Du hului Sfnt, 'pe l ng cuvlnlefe de
-dns titulre ale tainei euharl atice, s e ntemeiaz pe Sf. Tradii e dela Incepu-
-:;-;t ul Bisericii. In privint e a c east a vezi o mulime . de dovezi a le P r n ilo r
144

din f. statornicite In Biseric prin tra ditie. Vasile mal menlonaa


z : blnecuv ntaraa apel dela botezate i a untululdelemnu lul, cu care
se un qe respectivul. afundarea in ap i ' l e p d a rea de sata na la
b otezare, . lnuta dreapt a corpului sau inge,mlncher
. " .
ea la 'iu g- .
'clune, La slrilul ca nonulul rnen lonea z doxcilogia (aoeo Aor inJ ,

bisericeti, at t r arttenf c t i ap useni , n Dogmatica t ut Ma carte ( 214"


el in Nov, Scrij ali (II, 7, . 51 -54). C n d n vea curile X UI i X IV
u n ii et ero d o c ! a u ncepui s eu s ti n c r u g c i u n e a d e in vo care a
Duh ului Sfn t este s up e r fl u , n tre alii, Simeon T esalo ni ceanut, drept
r spu n s p en tru a cetia a scris u r m t o ar e f e : .,Un:i indi vizi ne pr i ce pu t ;
exprlm ndu- i in d oial a l or n p r iv i na invo c ri l Duhulu i Sfn t d ela
sfini rea darurilor, afar de acea st a .,.i mpotrivindu-s e nv t urii ' t ra n s m ise-
dela M n tui toru l i dela Ap o s iolii Si, precum i de la s u cces orii ace s tora ..
S f, Pri n i , ne n treab de ce n u ne m u u m i m noi cu c uvi nte le Do m nului
la s fini r ea d a ruril or , ci re cu rg em i l a ", o r u g chtne . Plin a ceas ta d n lt
cu nd r sneal !Ii hulind pe Du m n ez eu a nulea z chem area D uhului Sf nt.
i d ene a g , nspim n t tor este c h iar de a sp u n e , puter ea L u i de a ci une ,
f gduit i da t d e fa pt de i ns u l M ntuitoru! Ap o stoli lor, ca ri p rin a cea s t,
p ut ere au' fo st sfi ni tl intru _s lu jit or i ai Sli nttl or Taine t nt r u p s t or} ;
at un ci, cnd s 'a pogor t a eupra lor D uh u l Sfn t i pr in limbile de I o c.
le-a da t lo r p ut erea Sa, prin c are ei a u n dep linit apoi sf nta ' s l uj b , i
a u h l ro to n lelt, i a u vind ec at in chip minu n at pe c ei n eputtn ctoa i . Pr in ,
turna re i n a ce s t caz p ute rea nu reaid nU~ B i in cuvin tele: .F p in ea .
ac ea sta cinstit t ru pul H r.a tosutul T.u etc. , ci in aceea c pr eotul ae;.
r o ag D uhu lui S fnt , a di c p rin h aru l Bau cu pu terea pr eo l el, Di n a ceasta ,
u r m e az l m uri t c chiar d ac t oi m p ra i i , sa u tot i a sce li , s au .
toti o amenii e v lavioi , cad nu au p r e o ia , b a. ch'ar da c t o i c r e dl n c o l f , ..
c l su n t p e pm nt, a r r osti d e o mie de or i cuvntele Domnului I n-
treaga s f n t invo care, tot u ei p rin Io a te ace stea ni mic n u s 'ar rece fr ...
de p reo t, i darur ile ' aduse de t oi a c e ti a a r r m n e a ne sfini te, i 11li s ' ar-
pre fa ce n trupu l ~i engete lu i Hrist os , deoarece ai ci n u omul es te a ce la,
ca re lu cr e a z , ci Dumnezeu pr in preo tu l, care i nvo c darul Duh ulu! , {~ f1 t,. ,
i ceeace roa te te a ici preotul, pri n pu te rea pre cle l d evin e effcgce. I ar -
a cea sta ea t e p ul cre d u m n eze i a s c ' ce nu o a re fiecare i c redincio s, ci numai,
celce a p rimit sfin i re a de p reot. Iar ce lce nu crede in a ceasta i nu o -
a ccept , n ac e l c az a cela tii g d ue te 1)i bo tezul, i ta in a ml rungerll , i
hi rot onia" feel o r pre oeti , i Ier ta rea pcatelor I rug ci unea . de in tra re , n :>.
m cnahi sm, i e st e foa r te aproape de n e c r e d i n c i o i , i s e a bi n e de la lu- :
c rrlle c re tine , d eo arec e toa te a ce stea s e s v ra e s c numai prin rug ciunile
preoilor . C c i ntocmai d u p cum botezul il ind ep linim po trivit tra ditiei,.
bo teznd n o i pe .In d lvld in n um ele Tatlui i a l Fiu lu i ' i a l Duhul ui ' Sf.
i It eflnlm pri n invocarea Sfintti Treimi, i nu ne mrgini m numai fil"
rostlrea .cuvint elor tr an smi s e n o u de Dom n u l , " ci . na tn t e d e acesta ' C U V~ .1 t- '
. [l ~nse m n3. m pe res p ecti vul o u sem nul c rucii i prin .s u fla re, l }: 1 pregti m..

,,
,- ,
115

In privinta c re ia nu est e sc ris cum s se ci teasc i pe car e


Vasile a citii-o n dou feluri (d u p cum s'a spus la nceputul cornen-
la ru lui canonului prezent), i din care cau z adversarii lui voia u
s -I osndeasc , dar d ns ul arat c ace l singur cuvn t (q';V, cum)

prin lepdrilc [ de sata na ], prin m pre u n rile [cu Hristos], pr in rugciuni,


pr in un gere cu untd elemn sfinit, prin fa cere a s emnulu i cru cii i pl in
s u ft ri, - i prin invocarea Sfin tei Treimi, i n sa i apa bo teaulu l o s fi n i m
piin facerea semnulu i c ru cii i p rin chemarea Duhului Sfn t, sa u precum
afntuj . mir l a f lnl m prin ru g ci u ni arhlereieti i prin fa cerea se mn ul ui
crucii, i d up bo tezare d e s v r i m pe cel bo teza t i un s c u s fn tu l mir
p rin rugc iuni sfintei . a s tfel n oi cred em c u trie c prefa ce rea plnii i Il
vi nulu i n tr upul i ' s n gele lu i Hri stos se nt m pJ prin ru g ciunile p rea..
fior, pri n- fa cerea se mnului cru cii i prin chemarea Duh ului Sf. , dup c e
princuvin lele D o mnu t ul''e; Lu ai, m n cat ! i bei din tru ace s ia toi ", pr e-
c u m i 'p rin cuvin tel e : .Acea sta s fa cei in tru po m eniree me a" o d at .
p en tru tot deauna s 'a d at Ap o s tolilo r i s uccesorilo r lo r pu terea bin ecu v n -
t rf ca s ndeplineas c a cea sta prin ru gci un i . i din c auza ac e asta

,,, preotul, adres ndu-s e Tatl ui i muluntinduI pe ntru p lin irea n e l e p t e !


orndul eft, inl i ro st e t e c u v in tele di v in e a le lui H rist o s l zice c ii E I n e -a
pre da t a cea st a i d in c auza Lui i ee ad uc daru ril e pe n tr u t o i , fiin dc ii E I-
a p or un cit e a ; : i de ci Lui ne adresm , "i rug m l~i /l e cl/c~r im : Tri-
mile D uh ul Tu a l Sf nt p reste aceste daru ri ce Si m t 1'1lse inainte " i
pref- Ie n tru pu l ~ i s ngele L ui, p recu m a zis , . c" IJ tdml Tau a l Sf vt ",
,, i Ia ace ste cuvint e pre otul fa ce se m n u l cru cii asupra s f in telo r danu i, i
f cnd aceasta el cre de c p lne a i vinu l s' a u pre f cu t n tr upul i
sngele lui H ri s tos , de oarece aiol :p rin pre ot a Ju crat nsu i Hrist o s cu Ta t l
i cu Duhul, cci E I esle celce aduce i p e celce se ad u ce. celce jl'imet e
i celce se WI'a t"le , dup cum zice m in sf nta ru g ci u n e d el a Intrar ea cea
mar e. i 'pen tr u ca a ceas ta s iese ~ i ma i bine la I v e a l preo tul nu face
sem nu l crucii a sup ra darur ilo r a tun ci cnd zice: ..,1t10Ii , ni n ca l. i be ]l
intr acesta l ai " " p reotul a c est e c uv inte le r o st e t e adre e ndu ..ee Ta t lui ,
~i d up aces te cuvinte darur ile su n t n c simboli ce, pr ecu m le n um e t e
V asile, ~1 numai dupce a a d u s da r urile i e rostit c uv in tele r "ale Tale
,ii'ltru ale Talc" Ql a Invoca t blnecuv nteree Duhului s f nt, s t n d drept
~ i fc nd semnu l c rucii asu pra daruri lor, i r ostind : "F adic p iltea
aceasta ci nstit tr upul Hrtstosutni Tit,, , bin e cu v int e a a p lnea , i a poi
ro sti nd : .lar ce este i n p otir-ul acesta cilf st it s ng ele H ri stosnlut Tu , u

bi n ecuvi n te az i pa haru l, i iar i a Ireia or le bin ecuv i n tea z pe em n-


dou, ro sti n d : ",Pr ejl1c udn. le ctt D uhul TII ' cel Sf llt , AmiII ", nt rin d
a stfel taina i mr turia nd c daru rile aduse acum s'au p re f cu t n tr up ul
i sngele lui H ristos prin pu terea dum n ezeiasc a Lu i, i a Tat l ui i a
Sf n luJui D uh . i n toate a ce st ea nu este ni mic ome nesc, ci totul Re f ace
prin d ar ul d iv in . I d in cnu ae acea sta celce adu ce da rurH e tre bu e s fi e
preot, ' i ma sa, pe care sun t p use da rurile tr eb ue s fie sf'i n i l, deoa re ce
f r de aceasta ulcl o e ff n lr e n u s ' ar face . A a da r c u vi n tele D omn u lu i
l' t
14 6

este blnemo tiva t i n doxoloq le i c acela s' a p st rat pri n uzu l


cons tan t in I3iseri clle, cari au credin ortod ox , - Canonul pre -
zen! al lui Vasil e cel Mare, dei are important i n privinta
dreptului ca nonic, deo arece sc oa te la iveal Importana traditie i
I obiceiului, 101u,1 are Impo rt a n m ult mal mare in privint a doc-
tri nei teolo gice in sen sul strict al cuv ntului.
a l c tu eec ce l dint lu tem eiu al I u cr r ti p re o e ti, i lucrare a eficace se
produce prin ru g ciu nea preo tu lui j dar a rci J ara ~l nu o mul l u c r e a z , de i
omul este preot, ci lu c rea z H rist os in Duh ul Sfnt p rin preoia respecti -
v ulu i iere u , - tot a a , p r ecu m o si ng u r da t a z is Dumneze u: DS .
p ro d/ l c p,fm u tJl.t " i cuv n tu l lui lu cr eaz n econtenit el p m ntul d ro.
durt!e s ale , s a u cn d a z is : " S f ie Itm t iu d", i lumina se arat p er .
ma ner u, tot astfel precu m a zis EI : .. Fa cei aceasta nt r u po menirea ", ea~,
i c uvin tele L ui lu c re a z p er m a nen t pri n pr eo t. Pri n u rmar e i c u vin tele :
" Fer p in ea aceas ta cin st it t r upu l H ristos"]"; Td l. " d e vin efica ce prin
pr eot; i as tfel ce le, a su p ra c r o r a s e ev r ae te lu cra re a p r eo en a c , d e vJn
r eule, ia r nu vo r fi numai irn a glnele ad e vr a t ul u i trup i snge a l Iul
H r is tos, d eoare ce a ici pr i n pre ol l u cre a z nsu i H risto s, I d eoarece EI
n su i a por u nc ii s se fa c a s tf el ca prin r u gciunea pre ot ul ui s s e s
v r s a ac l uc rarea e fm i t , Este scri a c Iisus Hr is tos a luat pi ne a , a m u l -
u m it lui D u m nezeu Tat l, a b ln ecuv nt at- o l a t t nt-o , i a dat-o u ce -
ni cllor S i , zid i nd : " L H lli , nv nca i d i ntru aceasta fo i i ele . ~ P rin ur mare
i El u sul a n d ep li nit lu cra re a. s finit prin ru g ci une, de i fiind Durn-
nezeu a totputernic nl cl n u a vea t re b u i n d e ru g ci une. dar prin aceasta
fi voit s n e a ra te n o u c puterea Trelm ei est e una , i c EI indeplin ind
lucra rea sfi n it a s u pra S fI) a re pen tru acea s ta n voirea Ta t lui i aj uto rul
Du hu lui S fn t, pre cu m s 'a nt m pl a t aceasta i Ia b ot ezul Lut., ; Pri n nr -
ma re ce lce l a p d ru g ciunea p r eoea s c la a v t lrea a cestei taine, a cela
l a p d i ce lela lte r u g ci un i de la s v r l r e a ce fcrtal te t ai n e. Unul ca acesta
ni ci nu este cretin , cci d ns ul n a ce s t ca z'''1i.u re cunoa te nici b ot ez ul ,
ul cl mi runger ea , n ici po c i n a . . c ci to a te a cestea " se nd eplines c n u m ai
pr in ru g ciune a preo tul ui. Ap oi un u l ca aces ta s nu r ost e as c ni ci un
fel de r u g ciun e , nl ol inain t e, ni ci dup lu c rril e s fi n i t e, i s nu invo ce
blnec uvn tar ea D u hu lu i S f n t i s nu ~' d or eaB c comuniunea c u Hri stos,
~ I s n u ch em e bln e cuv ntarea D u h ulu i S f n t n ici la b ot ez. nici l a c ele-
lalt e Iu c r r ! s fi n it e , i s n ce teze c u tot ul de a fi cr e ti n, - o ri d a c
v rea s s e n u mea s c cre ti n i da c vrea e r e cun o a s c ru g c i unil e p r ea.
e t i , a poi s r ec u no as c ~ i r ug ciun e a pre o ea s c, c e s e adre seaz Ta t l u i
I ca re co n i n e ch emarea Du h u lu i Sf nt, precum n su i .M ntuucrut, care
a m u l u m it Ta t l u i Il pred a nisi t c tr eb ue s se fac la s fin i re a tainei.
A a n e nva pri n p il da lor i Ap03tOJiJ, cari a u a v r tt deo d at a tt
e uhuris tla c t i fr n gere a pin ii. T ol as tf el n e-a u p re danish "a cea st a i
P r i n ii Vasile i Ioan Gur deaur ... NoI de ci p str nd pred anl a primil i
ca re n i s' a tran smis prin A po s toli i S fi n i i: Prini dela ns ui .Do mn ul ,
Canon u l 9 2.

Iar n pri v in a [ mpr ej u r rii] c doxologia cea .m-


p re u n CI) Duhul" nu este rn rt u ri si t , nici scri s , zicem
c nici aceasta s nu se pri measc, d a c nimic altceva
nescris [nu se p rimete]; iar d a c cele mai multe din
cele tain ice s'au nceteni t intre noi n chip nescris, (atunci)
-s v r t m sfnta t a i n prin chemarea Duh u lu i Sf nt i cu cuvintele Dom.
mu lu i i c u r ugciunile precet l , i tot aa sa var t m i cele la lte taine
dumneeeesu prin rugciunile p reo tu lui ndreptate c tre Dumnezeu i prin
face re a se mnul ui crucii, cr ezn d c toate aceat ea se fa c po trivit poru nc ii
.dumne ze e t i /< (Des pre sf b i s e ri c , despr e preo i etc, 88 d u p edi i a
Jr.ftg ne) . Dup c um s e vede, ceeace spune S ime on Teeatonlceenu t, servete
i,,:4 re pt cel mai bu n i perfe ct comentar la tex tul canon ului (91) prezen t al
:1~~i Va sile c el Mare , da r tot aa i nvt turu Biseri cii or todoxe, ca re tot-
d ea un a a crezu t in fe lu l a cesta. Dar pe cnd n Biserica ortodox a existat
-t ot deau n a o singur i a ceia i nv t ur n privina i m p o rta n ei rugciunii
chemrii Duh ul ui S fn t de la prefa cerea dar u rilor la lit u rg h ie, - n Biserica
ap usean, ncepnd cu s ecolu l al X 111 1ea, s'a u iv it n priv ina aceasta
.cele mai di verse opinii , cari nici as tzi n u s e pot redu ce la una s ing ur .
In B is erica apusean la pr efucerea sfin telo r daruri importana principal
ee d c uv in telor de in alitui re a eu h a rfatie i ( .. ace sta eate trup ul meu.",
acesta e ste sngele meu ... "), ia r ch emrii D uh ul u i Sfnt i se d cnd o
I m p ort an , cnd alta , de i nu sunt unitar! cu toii nici n privina c hes -
t iunii dint i, c ad ic cuvint ele de in stitui re a e uharl stiei prefac da rurile.
De pild, dom in icanu l i mai trzi u a rhiep iscopu l din Napollta nia , A 'f-tbr .
-Cathorinus (t 1 5 53) i fra nciacanul Chr, Cheffontaines (t 1599) nvau
c cuvi n tele de In s tit uire a tain ei au n umai i mportan Ia torfc, pe cnd
ne lvprefucerea se n tmpl p rin r u g ci un e a c h e m ri i. Aceas t rug c i une,
.d up Jtnii se refer la o a men i pentruca cu ajutorul Duhul ui Sfnt s. p rl-
meaac effecturn sacra m ent i : du p al/ii n che mare se roag Tatiil i
Du hul Sfnt ca i Ei s p re fac pinea i vinul n trup u l i sngele lui
Hristos, p recu m s 'a u p refcu t pri n c u vin tele Fi ulu i lui D umnezeu In in sti -
tuir ea ta in ei, 4a astfel toat e cele tr ei persoane a le Sfi n tei T rei mi s parii.
cipe la prefacere ; d u p ce i de a i treilea la prefecere s unt neaprat ne-
cesare a t t c uvintele de instituire, ct i rugciu ne a chemrii ; dup ce i de
ai patrulea, chemarea es te absolu t su per ffu , deoarece daruri le se prefac
deja prin c uv intele Jns titul di ; d u p ce i de ai ciu ci/eal c prin chemare
se exprim i nteniunea , du p cei de ai ea e e l e a c prin chemare D u hul
Sf nt es te rugat u t q uas i auscite t au t vlvlf ice t corpua C h rla tt Domini, u t
v itam ipaa m a d vlta m r evo cet efflclatque ; d u p ce i de ai aptelea. v ., No i
an lu at acestea n esen di n a rtico l ul l u cr rii ca toli ce Kirchenlex lcorr van
Wetzer und Welte (I V, 686 - 606), care capitol se in ch eie a st fel : ...Einc
s ichere A ntwor t Jco nn te a uch hier wleder n u r a ur Grun d ei ner dem Texte
et
,
14 8

cu celelal1e multe O vom primi i pe aceasta. Dar eli'


socotesc c apo sto l e a sc [ p ro c edur ] e ste a r m ne cu.
predanis irile cele nes crise . Cci v laud p e voi" , zice,
< c de toate a le mele v aduceti amin te - i . i n ei preda-
niile a a cum vi le-am preda t vo u [1 Cor . 11 ,,]; i i a r i :
in ei preda niile, pe cari l e- a i pr imit, ori prin cuv nt.
ori pr in s crisoare" [II Tes . 2" 0)' dintre cari mai .a les una.
z ur Erfuterung dl enend e n, ge ech l cb tlich fesl en T rudl tio n erthellt w erderr
I n Etman gelung elne r sol ch en w erde n Im mer n ur Mu th ma aaung en vors
meh r o d er mind er b efriedigende r Na tur tlbrig bleiben , wl e ei e , inv lterer-
u nd in n eu ester Zeii a uf s o ma nnigfa ltige W efae zu T age getrelen gind ." --,.
Dat in pr vln ta aces te i ch es tiu n i n umai tilna apuse an j udec i vo rbe te
aa de c hibz uit ~ i n io n al,pe c nd Roma v o rbete . a Ufel. Roma l o ve t e
cu a naten c p e or to docsi pen tru credinta c prin rug c iun ea ch e m r l iD u ,
hu lui Sfnt se prefac d arurile. Pa pa C1ime n t X I[ a co nfi rm at h ot r irll e
unui sinod unia t de la r s rit in ut n Septemvrle an u l 17 3 6, la care si n od ,
ntre altel e , s 'au hotrt i urm tca rele : "cos qu i asaer un t, even ge lica,
ve rb a, q ua a s acer dote p r oferentur, cou c u rre re qul d em ad d o nor um co ne e-
c ra tion e m , sed lis ' Hla m non adae quate perflci, sed pr e etere a re quir! In -
voc a tlonem Splrl t ua Sa nc tl, s in e q UR nec co r-pua, n ee s angula Christi la
E uc h s ri stia po st ve rb" Domin i ede aset. ,; d eteslawnr, d euJIIIGIHUS ac an a-
tlu m ;za m ff s<# ( Coll La c ensia II, 1 97). Acete r i lea repe lt i p apa Plu
'i
VII n ep is tola di n 8 M eiu 1822 (ibid, co l. 5 5 1) . - La fel cu roman a, f
catolici i de a s t z i n va t i t 1'Otes/o ul ii in privin ta r u g c iun ii c h e m r ii , di n-
pu nc tul lor de v ed ere r eferi tor l a tain a e uha ris tlel ( Ioh . Gerhardi Loci
th eo! 10, 2 7 1), - N oi n ici nu a m fi m entio nat . ai ci a nate ma paja /it "
arunca t a supra Bi se ric i ! or todo xe d'n CA uza ere'Jihtii sa le c pinea .
vinu l se prefa c la sf, lit urg hie in corp u l i sng eij'ti l ui H ris tos p rIn c hc":Ir
marea Duhului Sfnt, dar a m fo s t nevo iti s fa cem a ceasta s pre a a rt ~
c t d e gra bnic este Ro ma cu auat em at lz are a Bise ricii o rtodoxe, dar i
din m oti v u l c Of . Io a n Mar kov l cl ("Despr e euhari stie " , Ze g re b, 180 3 ,
Pag; 23 2 - 2 3 3) n e- a arunca t in fa d oj an a c n u a m fi spu s ade v ru l ,
cnd am afirmat c p apa a a nate m a ttz at Biserica o r to dox tiin, cauea.
pi nU d osp ite ce o fo l o s e t e la sr. liturghie. A cest lu cru t -a m s pus in
carte a n oa s t r .. Cy rlll i Me lodi u i ade vrul Orl odq,x tej " ( Z adar, 18 8 1, ,_ ....
pa g . 9 6 i pr ivirea ' gen e r a l a supra c uprtneu tut ciir1j)~ i a cest lu cru n u
f-a ni spu s d u p cu m nt -a t la t ca pul, c i fiin d ca 1 . anl'ir~i:lt it in c r l ! e ci tate -
a colo (ve z i no ta no astr de la pag; 0 5 i P 6 d in car tea noa str citat ).
Dar rnen to n rn nici i actel e o ficia le , p e te m eiu l crora a m pu tu t s pu n e
a cel lucr u Cea din t i es te : exconnn nnicatio, care s 'a da t de d el egaii
p apii Leon IX in Constan tinopol omnibus catho licae ecclesia e fili is, ~ i n ,
a c e a s t ex co snnumicat to o r t odoc ii se n u me s a Manichaei d in c a u z c i n -o
trebuin e aa pi ne d o s pi t la eu harl s tie i a ici d es pre o rtodoci se s pun e r.
s ini a na tkenia Ma rana tba, A semen ea a ce st e ia este i a dou a exc01Il11J1t11 i ~
~ te [important] i aceasta este cea de fa , pe care ce i
dela in ceput aurnduit-o predani sndu-o urmailor, i SDO-
rind ea pururea cu timpul prin ntrebuinare, prin obiceiul
indelungat au nrdcinat-o n biserici. D ar chiar d a c pre-
c um la jud ectorie, ne avnd dovad a ce a din scrisori, arn
p roduce n Iavorul no stru mulime de martori, oa re nu
am ctiga dela voi hotrrea de a bsolva re? E u cu ade ..
'v r a t aa s ocotesc: ., C n gura a doi sau tr ei ma rtori
v a sta tol cuvntul " [V Moisi 19 " 5]' Iar d a c v vom
.d ove d i lmu rit timpul nd elungat care este de pa rtea nea-
str , oare nu s 'ar prea vou c spunem ce le po trivite ,
ei c nu este adu s .Jjnpotriv a n o a str aceas t j ud e ca t ?
'C ci ce le vechi d intre dogme sunt ve nerabile oarecum
.a vnd ven eratie in ur ma ve chimii d e o a numi t b t r ..
n ee adn c . .
(19 sili. I ec.: 102 trul .: 7 sin. VII ec.: 87 Va sile c. M.).
- - Comentarul deta canonul 91 servet e drept co rne utari
iPentru a cest canon (92) al lui Vasile cel Mare.

4:'tio , d at la cteva zile dur cea dln tl, I in care d espre fi ec ar e ortodo x
ee z ice : s it a n a tie ma , M a ranattia, nec ha beatur Ch tls tla n us cat h olicu a, se d
J1ro'Z)' m ilq /Ulereiicm ,Fial, fta t, fini t' Vill. Ac ta et ecrt pt a . Li ps ia e, 18 01.,
nro IX ' 10"( X, pa g 153, 154) . Anatema. a ceasta. a fo st rost it de d e l ega ii
papa li : c a rdinaj nl Hum ber-tu a, llr h ie pi s : 'oPlll P etru s i d ta conul i ca nce -
darul F r fde rlcu s, cu p utere a i din au t oriza i a pa pi! Leon IX. Jar dova da
. a doua es te: Leoni a IX epistola dd . m en ae Ianuario a n. 10 54 . { W ltl, op .
clt ., 8 9 - 92), n care, de i prin cuvinte mai bl nde, se con d am n t o i
acela, cari vreau cu fo;Ji s ntrebuine ze la sf , e uharist ie pariem fer tnen ..
tatum, f a l , pe temeiul acest or dovezi am fcut noi a ff r ma l u ne a r e s p e c t i v
1n cal ten noast re nainte cu .5 ani, iat nu f.ind c am fi voit s dena .,
-tur rn int en io na t ad e vru l i s ap rm oxt c dox!a pri n do vezi inve nta te ,
!pre cu m a cre z u t de cu viin s s e expri me Dr, Ma r kovici (p e g . 28:n.
..\

150
~. ::

N o ua Cated r al din T im ioara.


-,.t~r

-.;: .
Ca noanele lu i Timote iu al
Alexa ndriei
Canonul J.
Intrebare. Dac un copi l ca te h umen, ca de e a p l e
an i, sau un om desv r it [cateh um en ], s'ar ntmpla a
fi la vremea cnd se face aduc erea jertfei, i ne tiind
s 'ar mprti, ce trebue s se fac n privinta ac estuia?
Rsp uns. Tre bue a se lumina, cci de Dumnezeu a
fost chemat .
(2, 14 sin . } ; ee.; 78, 96 trut.: 19, 46 Laod.).
- Canonul pr ezent, precum i loate cele la lte canoane ale
l ui Timotei al Alexandriei, s unt rspu n surile ca non/ce a l. lui la
n trebrile , ce i le-au adres at unii ep isco pi i c1erici. Despre nu-
m rul acestor rspunsuri canonice din un ele colec luui cano nice,
am vorbit la pag. 55, par tea 1, voI. I din lucrarea prezent .

Canonul 2.
lntrebure. Da c catehumenul a r fi demonizat, i In-
s ui e l sau r udele lui a r :dori ca e l s prime a sc sf ntul
botez, or i de trebue s - I ia sau nu, i mai ales cnd
es te s pre moarte? _
Rsp uns. D ac cel n d r ci t nu se va cur ti de ne-
curatu l d uh, nu va putea primi sf ntu l bo tez; dar la sfr-
i t u l [vietii] se bo teaz.
(7 9 a p.; 7 Irul.; 3, 4, 15 - Timot . AIE"_).

Canonul 3.
Dac cineva cred incios fiind se indrcete,
In /re b .
se cuvin e a se mpr t i cu sfinte le taine, ori nu?
R sp ; Dac nu t r de a z taina , nici ntr'alt chip oa-
recare nu o h u le te, s se mpr teasc, da r nu in fie-
care zi; cci destul i es te numai Dumineca.
(79 ap .: 7 trul.; 2, 4, J 5 Tim. AI.).
152

Canonul 4.

Intreb. Dac oarecare catehumen , fiind bolnav, i


iese din minte, i nu poate nsui mr tur isi, credin a, i
r udele lui se roa g s primea s c sf n tul bo tez pn este
v iu, s e cuvin e a -l lua, sau nu ?
R sp: S e cuvine a-I lua, da c nu se bntue te de
du h necura t.
(79 ap.: 60 trul. ; 12 Neo ces.; 47 Lao d.; 45 Ca rl. : "5 Vasile
c. M.; 2. 3. 14, 15 Tim. Al.; 5 Chi ril AI.) .

Can onul 5.
Intreb, Da c fem eia s 'ar impreuna noa pte a cu b r
batul s u , s au b rbatu l cu femeia, i s 'ar face liturghie ,
se' cuv ine a s e lmp rt i, s au nu ?
R sp , Nu s e cuvine , c ci Apnstolul spune l m u rit:
~ S nu v li psi i unul pe a ltul, fr numa i prin ln ele
legere ntre o lalt la tim p potrivit ca s v nd el etnicii
cu r ug ci u n ea , i iari s v mpreun a i , ca s nu v
i s pi t e a sc pe voi Sa tana pen tru nenfr narea voas tr"
II CO l'. 7,; 1
(3 Dlon, AI.; 1 3 Tim. A'.).

Canonul 6.
In tre b , D a c 1) fem eie c ate humen i- a d at nu mele
s u ca s s e lumineze , ia r in ziua bo tez r i i s ale s 'a
intmpl at ce le dup obice iul femeies c, se cuvine ea ase
lumina ntru a cea zi, o r i s amne , i c t s am ne?
R sp . S e cuvine s a m ne p n ce se va c u r i.
(2 0 10 11. A I.; 7 Tim . 1\1.). .

Canonul 7.
In tre b. Da c o femeie va ti c a re cele obi n uite
femeilor, s e cuv ine a se apropia de tain e n ,ziua aceea,
ori nu? ./
Rsp. Nu se cu vine p nce nu se va'cu ri .
(2 Olon . AI.; 6 Tim . AI.).
153

Canonul 8.
Intreb . Feme ia de va na te la Pa ti , se cuvi ne a
a u n a i il nu bea vi n, ea u s se disp enzeze de ajun are
i de a nu . bea vin p en t r u c a n s cut ?
-R sp , Ajunar ea s'a or nd uit n scop ul umilirii tr u-
p ului, Deci de este trupul n tru sme r enie i slbiciu ne,
se cuvine s prime asc hran i b eutur, du p cum vo-
e te i poate s s upoar te,
(6 9 ap ; 29, 89 trul.: 49, 50 Lnod .: '1 Dloll . AI.; 10 Tim . AI) .

"'" Canonul 9.
-';. .
Intreb, Oar e se cuvin e clericului a se r uga fi ind d e
'fa l Arieni , sali . alti er eti ci, i nu-i va slr ica n cazul
cnd se va r uga sau va aduce jertfa [in prezenta lor) ?
R sp ; La d umneze iasca aducere ' dia conu l s tri g mai
inain te d e sr utare : " Cei ne irn p r t i t i e i i ": deci nu li
se cu vi ne a fi de fal , f r numai . d e fg du e s c a se
po c i i a fugi de eres.
(4 5, 65 ap.: 6, 9. 32. 3 3, 3 -1 Laod.) ,

Canon ul 10
Intreb . Da c
ci neva ar fi boln av, i fo art e s l b i t de
b oal ndelun g at, i vo r veni sfi ntele Pa ti , se cuvi ne
negreit a a u n a .-s a u
cleri cul poate pe el s - I absolve
s primea sc ce po ate, sau i unt de lem n i vin d in
cauza multei hi i n sputin e ?
R sp, Se cuvi ne a se absolv a s i a cel bolnav i
]ua n i beulur , ct poate supor ta; c ci es te cu dreptate
ca m ai cu sea m cel sl bi t s se imp rt a s c d e unt
<le l emn.
(69 ap; 29, 89 tr ut.: 49 , 50 Laod.; I D km. Al e" ; B Tim. 1\1.)

Cano n It I II.
Intreb. D e v a chema cineva pe un cl eri c spre il i n-
<c hei a cs to r i a , i va auzi c nunt a este ne l e qtu it , o ri
1 5'l

c s to ri e cu m t u , sa u ceeace voet e a se Insoti a r fi ,


chiar sora ce lei moa rte, s e cuvine clericului a urma [che-
mrii ], sa u s e s v r asc proaducerea?
R sp, Ati zis od at , d ac c1e ricul va au zi c nu nt a
es te n ele giuit ; deci de este nelegiuit nunta, nu se cu-
vine cle ricului a se fa ce prta de pcate s t r i ne .
(5 3 , 54 trul .),

Canonul 12.
In treb. D a c mir eanul, care le a vis at, va ntreba pe
.
cleric, s e cuvine a "i da voie lui s s e imp rt a s c sau nu?
R sp . De este s upus poifei de fem eie, nu se cu vine;
iar dac s ata na l ispi te te pe dnsu l, ca su b mo tivul '~, '
. ;
aces ta s- I in s t rin ez e de la mprt i re a cu dumn e zeetil e
taine, s e cuvin e a -l mp rt i, fii n dc "ispititorul nu va :r '
nce ta In timpul acela, cnd se cuvine a- I i mp r ti, de
il n v li asupra lui.
( 1 A ta n.: 4 D lon. AI.).

Canonul 1 3 .
In treb. Celor i nso t il cu mpreunarea nun i i , In ca ri
}.
zile al e s p t m n i i trebue a li se propune s se ferea -
s c de mpreunare unul cu altul, ' i n care au vo ie ?
R sp . Cele ce le-am spus mai nain te, le s pu n i
acum. Apos tolul zice: - S nu v " lipsit i unul d e a ltul, de-
c t numa i pr in in el e q ere la timp anumit, ca s v n-
d e l etn i ci i cu rugci u nea, i i ar i s v mpreun ai, ca
s nu v ispiteas c pe voi sa ta na pentru nein r narea
v oa s tr (1 Cor . 7 ,.) . De ne voie , n s trebu e a se feri
Smbt a i Dum ine ca, pentru c In acestea s e aduce 00111 -
uului jertfa cea duhovni ce a s c .
(3 Dlon. A'.; 5 Tim. AI.).

C anonul 14.
Intreb. Dac cin eva nefiind n mini rid ic mna a su-
pra sa, sau se arun c n prpa sti e, s se fa c pentru el
proadu cere, sau IIU? '~'f"'
155

Rsp. In privina acestuia clericul tr ebue s l mu


re asc, o ri de a i cut a ceas ta iiind cu a dev ra t ieit din
mini. Cci de mult e ori rudeniile ce luice a ptimit ace a -
s ta, vr nd s obi n adu cerea jertiei i ru g ciune p en tru
el, min e s c , i zic c nu er a n minji. Uneo ri ' n s a f
cut a ceast a din cauza tr a tamenlului jignitor a l oamenilor,
sau altminteri oarecum din sc rb, i pentru ace sta nu
tre bue s se adu c j erti; c l n sui de s ine uci g a es te.
Deci clericul n e gre it trebue s cerceteze cu deamruntul,
ca s nu ca d s ub os nd.
(6 5 ap.; 2 3 An clr a: 8, 11 Va sil e c. M.; 5 G rig. Nis.),
"". ,

C a n o nul 15.

I ntreb. Da c vreo erneie a re d uh [ne curat). inct


s poarte i iiare, ia r b r b atul zice c nu m por i n t r
na, i vrea s ia a lta, cuvine-se a lua a lta, ori nu ?
R sp , In a ceast p ri ci n intervin e a d ulte r, i n pri-
vinta aceas ta nu am i nu gses c ce r spunde ; da r d u p
hotrre a d u hovni ceasc , nu se cuvin e ;
( 87 Ir "I. ; zo An cir a : l OZ Cart .: 9. z i , 5 5, 39 . 77 Vas ile c, M.)

Cano n ul 16.
Intreb. Da c cineva a jun nd ' spre a se mprti,
s p l nd u - i gura, s a u n baie a ng h i it a pa nevr nd, se
cuvine a se mp rt i ?
Rsp. Da ; c ci satan a ail nd p rile j de a - I opri del a
mpr t ire , mai des va iace aceasta .
"": (69 a p ; 29, 89 trul.; 50 Laod.: 4 1 Ca r t eg. ).

Canonul 17.
Intr eb . Auzind adeseori cuv ntu l lui Dumn ezeu, i,
nef c ndu -l, oare suntem s ub osnd ?
Rsp . D e i nu-I iacem , tot u i nu se poa te a nu ne
mu stra pe noi n i n e , c au zindu- l nu asc u lt m . C o
pa rt e din m ntuire es te i a se mustra pe si ne ins u i.
( 12 s in . 1 ec .: 2 La od.; 43 , lI5 Ca r I.; 8 4 Va s ile c, /II .; li, 5
Grig. Nis.).
156

Canonul 1 8.
Intreb. Dela care v rst se osndesc de Dumnezeu
pcat e l e?
R sp , D up cu no t i n a i n e le p c i u n e a fiecr u ia, unii
dela vrst a de zece a ni, ia r ali i i dela mai mare [ v rst] .
(52 ap.; 110 Cart.),

Schitul de la P l tini al SI. Mllrop olii a Arde al ului.


s
--7
)

Canonu l Sf ntu lu i Grigorie Teo logu l..


P entru ca s nu fie mintea fa n e lat de c r i st r
ine , fiind c sunt mut te scripturi min cinoase i fals lnl i-
rula te, pri met e, iu bite, ace a s t dreapt numrare a me a.
Cr i istorice al e inele p c iunii ce lei v e chi ev ree ti su nt
do usprezece. Cea mai d i n ti Fa cere a, a poi [e i rea, i
Leviticul, dup aceea. Num erii , apoi A dou a le ge; ap oi
Iis us, i Judectorii; a op ta Ru t; a noua i a ze ce a Faptel e '
l m p ra l l o r, i Para lip omenon ; i cea d e pe urm Esdr a .
Ia r cel e ( al ct u i te ) In . versuri cinci, cea din t i- a lui Io v,
d up aceea a lui David, apoi trei a le lu i S o lo mo n, Ecc les ia-
s tu l, C uta rea, i Pildele . i a id erea cinci a le Duhului
profetic. Intr'o ca r le su nt dou sp re z e c e : Osei a, i Amos,
i Miheia a treia , d up aceea [oii, a poi Io na, Avdia, i
Na um , i Avacum , i Sofonia, Ag eu, a po l Zah aria, i
Malachi a . Acestea sunt de ci u n a; iar il d oua a lui Isai a,
d up aceea a lui Ie remia cel che ma t d in p runcie, apoi a
lui Eze chiil, i h a ru l lui Da niil. I at c a m num rat dou
zeci i d o u d e c r i [al e Legii] ve chi, cari corespund li-
te rilo r Ev re ilor . [a r dup a ces tea n u m r i pe ale Ta i-
nei nou . Matei a s cri s minunile lui H ristos pen tru Evrei ;
i Ma rcu pentr u Italia, Lu c a pentr u Ah ai a, iar Ioan ma-
r ele p ropovedui tor, celce se na l spre cer, pe ntru toi.
Du p acee a f'ap le leIn ele p l lo r Ap os tol i. i patr usprezece
episto le a le lui P avel. i a pte so borni ce l i : d int re cari
un a a lui Ia cov; i do u ale lu i P e tr u, i tre i i ar i a le
lu i Ioan ; i a a p tea a lui Iud a; a s tfe l le a i pe loa te. la r
de m ai este ' careva a fa r de aceste a, nu e d intre ce le
a ule ntice.
(85 ap.: 60 Laod; 2'1 Cart.: 2 Atan.: Amfilohle).
- Canonu l prezent este a lc tuit din tr'o lucrare po e tic a
lui Grigorle despre c r ile canonice ale Test amentului Vechitl i
Nou. Am rualvo rbl t despre .impre jurarea c GrigOJi" Teoloq ul
158

(a llel N az ian xea n u l} a sc ris in ver suri cea mai mare parle din
l u cr ril e sa le (pag. 55, pari ea 1, val. 1" din lu crarea prezent).
Acest S l nl P rint e, in toc m a i ca i Alanasie cel Mar e (can . 2),
ara t cad s unt cr i le canonice din moti vul ca raiun ea omenea-
sc nil CU lTIva s lie am git de c rl strine O;d"Ti'" f1!fUoem),
ca ri c r ! p oa rt tltlu rl Ialse, cum eraucrtle a po crlte,
Cat alogul c r il or canonice ale Testamentului Vechiu din
ca non ul pr ezen t este Identic cu cel al lui Alanasie cel . Mare.
G rigorle impa rte to ale a ce ste c ri, Into cm ai ca i Evreli m~l~ ca-
tegorii: c r i istorice, p oetice i proettce, ') i de tot num r 22 't~rtl.
Car lea E stlr nu s e c i te az din a celeai motive, pentru cari nici
Ala nas ie nu a cita t-o. "
Din Tes ta m e n tul Nou c l te az 26 de c r i. Se omile Apoca-
lip sa , into cmai ca i in canonul 60 al s inodului dela Laodlcei a,
i a di c din "mo tivul, liin d c acea st car te nu a " ajuns la to at e
Bis ericile lo cal e, i as llel in c nu era a cceptat de toa te Bisericil e .
1) Mai trziu a'n accepta t o altii. iru p r lr e a c r 'I o r cano nice , i
a di c : 1) c r i de le g i, 2 ) is torice , 3 ) d idacti ce i 4 ) pro fetlce, VezI ca.
p ilo tul d espr e Se. S c r i p t u r in Catehis mul cre tl n e a c .

B is e rica E p i s co pa l din o r a u l B u z u .
Cano nu l S f ntulu i Amfilohie.
i se cu vine a ti mai a les i acea sta. Nu fiecare
ca rte, care a primi t numire vredni c d e cins tire a Scrip -
tur ii, es te ad ev rat , fiindc sunt uneori c r i cu nume '
mincin oase, iar a ltele de mijl oc s au mai a proa pe , cum ar
z ice cinev a, d e cuvintele a de v r u l u i. Ia r altel e s unt fal -
s ifica te i foa rte g re i te, precum de pild i mon edele
ce le fal b tu t e i falsifi cat e, ' dei a u ins cr iptia mp
ra tului, dar dup materie s unt netrebni ce, falsificate.
~: Din ca uz a ace as ta i voiu a r ta tie fiecare carte
dintre ce le d e Dumnezeu nsu fla te. i pent ruca s cu no t i
bine deosebirea [intr e ele] , nti iti voiu a r ta pe cele ale
Te stame ntului Vechiu. Pen ta te uhul a re facer ea, apoi I ei
rea, i cartea dela mijloc Levilicul, d u p acea s ta Numerii,
ap oi A doua 'lege. A d a o g la a ces tea pe Iisus i I ud e c
torii. D u p a ceea Rut ; i patru c r i a le Im p ra il o r ; i
"
,e
"
dou cr i Para lipome na . D up aces tea a lui Esdra n t ia ,
a poi a doua. Mai depa rte voiu nu mi ie cinci c r i in
~~ versu ri : a lui Iov cel ncun una t cu n e voi n el e feluritelor
p t i m i ri, i ca rtea Ps al milo r, lea c po trivil pentru s uflete .
Tre i cri a le Intele ptului So lomon : Pil del e, Ecclesiast u l
i Cntarea c n t r ilor. S s e mai a daoge la acestea cei doi-
s prezece P roo roci : Cel dintiu Os ie, apo i a l doil ea Amos ,
Mihei a, loii, Avdia, i Iona , chipul .patimilor ce lor de tre i
zile. Dup d nli Naum, Avacum, apoi al n ou l ea : So- '
tonle, i Age u, i Za ha ria, i celebrul vestit or Malahia .
In ur ma lor cu no a te pe ce i pat ru Prooro ci, pe marele
Isaia celce a proorocit cu sincerita te, i pe Iere mia de
acei a simtire , pe Ezechiil tainicul, i i n sfrit pe Daniil,
ce l p re ain el ept in fap te i cuvinte. C t r e a ce t i a unii
" s oco te s c i pe Estir. Acum s numesc c r i l e Testamen-
tu lui ' Nou. S p r i me ti nu ma i pa tru Ev ang h e li t i, pe Ma leiu,
apoi pe Marcu , c r o ra a d ao g pe a l treilea" pe Luca , i
n u m r pe Ioa n, a l patrul ea, dup v rst , dar lntiul,
d u p in llme a; dogmelor. Deci d u p c uvi i n l numes c
pe d nsul fiul ' tunetului, ca re Cll mare g las a f c ut cu-
1 60

nas cut pe Cuvntul lui Dumnezeu . Apoi prim ete i a


doua carte, a lui Luca, pe cea a fap telor ge ne ra le a le
Apos tolllorvApoi ad aog pe vas ul ale gerii, pe Apostolu l
Pavel , propoveduitorul neamurilor, care cu inel ep ciu n e
a scris cele , patrusprezece epistole c t re bise rici : una
c t re Romani ; la care se cuvine a adaoge dou c tre
Corinteni, pe ce a c tr e Ga late ni, i pe ce a c tr e Eiese ni,
dup ac easta pe cea ctre cei din Filipi , apoi pe cea
s cris ctre Coloseni, d ou c t re Tesalonice ni, dou ct re
Timoteiu, c tre Tit i c tre Filimon , f i e c rui a cte una,
i una ctre Evrei. Da r nu zic bine unii, cari s pun c
cea c t re Evrei nu es1e ad evrat ; c ci intru d nsa este
harul ce l a devr a t. Apo i mai dep ar te : unii zic c trebue
s s e prim e a s c a pt e epistole s o b orni c e ti : iar altii c
numai trei, una a lui Iacov, i un a a lui Pe tru, i una
a lui Ioan ; da r unii prim esc trei [ale lui Ioan1, i pe
l n g acestea pe cel e dou ale lui Pe tru, i pe cea a
ap tea a ,lui Iuda . i iari unii j u d ec intre ele i Apo-
calipsa lui Ioan , iar mai muli zic c IIU es te a dev ra t .
Deci acest pr ea nem incino s ca non s fi e al Sc ripturilor
ce lor de Dumnezeu ins uila1e.
(85 ap.; 60 La od ; 24 Cart .: 2 Ata na sie; Gr igorie Teologul).
~ Amlilohle n sc risoarea sa a dres at lui Seleur, ra re al-
c t ue te ca nonul pr ezent. m enio n e a z pe r nd to ate c r i l e in-
s pira te de Dumnezeu ( ,-,ilv !Jw " v, u" taW fh'fl) "JV) i a d ic to ate
cril e Testamentului Vechiu i Nou, r ecuno scut e as t z i de Bi-
serica noast r ort odox dr ept cri ca no nice : 22 ale Te stamen-
tului Vechill i 27 al e Testamentului NOII, de tot 49 de c rl. t )
1) . In co n fo rm itate cu ce le ce le-a m sp us la oo me nta ru l ea no nu lu i
2 al lui Atanaaie c el Ma re, . c n ca no nu l TEsta men tului V echiu c t e
odat dou Bau m ai multe c ri s unt citate aub un s ingur num r, nu-
m ru l prop riu zis a l c r il or ca nonic e ale T estame ntului Vec h iu i n o u
este de 118 i anu me: 1) F a cerea , 2) I e ir e a din Eg ipt, 3) Levltlcul ,
4 ) Numerlr, 5) A doua le g e , 6) Iisus Navl , 7 ) Judec to r i i, 8) Rut, O) Estir-,
10 ) Intia a I m p ra il or, 1 1) A do ua a I m p ret tt o r, 1 2 ) A treia 1. ,Imp-:'
Tailor, 13) A pat ra 'a Imp railor, 14) Inti a Parall pomenon, 15) A dou a
Pa rallp om en on, I U) lntia E ad ra, J 7) A doua E sd ra (s au ca rtea lui Nee mi a) ,
(8 ) Psalmi! lui David, 1 9) Pildele lui Solom on, 20) Eblea iastul, 2 1) C n-
tarea c ntrt tcr, 22 ) Iov, 2 3 ) [sala, 24 ) Ierem ia, 25) Plnge rile lui Ieremia,
2 6) Epistola lui Iere mia, 2 7) Vnruh, 2 8) Eaechu, 2 0) Daniif , 30) Oaie ,

.1'.',_
16 1

Din e pistola pre zen t se vede ma i bi ne oscila tia unor I3i serl ci
ocale in p rlvln a canonl cltl l unor c r i , dup cum a m ment ionat
" ceasla la comen tariile unor canaane paralele a le ca nonulut pre zent.
Aceast c sc l l a l e se re lev de Amfllohi e in pr lvlnj a unei c ri din Te-
st amentul Vechlu, a cr li l Eslir , i In privinj a a e a s e c r t din Te sta -
men iul Nou: a ep lslolil Ap.-Iui Pa vel ctr e Evrei. a eplslolelor, a
doua i a Ireia a le Ap.-Iulloan, a ep lslolil a doua a Ap.lul Petru, a
epislolli Ap,-Iui Iuda i a Apocalipsei Ap.-Iu l Ioan. Dar i n su l Amfllo-
hie n in ch eier ea scrisor ii sa le sp une des pr e toa le cr i l e n ira t e c ,
d e i unii se indoiesc a supra c an o nl c it ir u nor cr j i. lotu i ele a lc tu
e SC canonul cel prea n emincinos (~:. u a~nrarog xa veov: ver lssi muS
can on). i aceas t im prejurar e esle foa r le Imp o rt ant , deo arece esle
m r turla un ui Prilll ~"'!lI - Bls e r l ci l din s ec olul a l IV-lea.

Ave c um, 38 ) Scront e, 39) Ag eu, 4 O) Z aha ria , 4 1) Mal ahia ; _ . 42) Evan -
g eJla l ui Ma tel u , 4 3) Marcu, 44 ) L uca , ' 4 5 ) I oa n, 4 6 ) Fap tele Apos to-
lil or , 47) E pis tola l ui Ia cov, 48) In te ep is to l a lui P e tru, 40) A doua
a lui Pe tru , 50) -In t la 8 lui Ioa n, 5 1) A d o ua a lui Ioa n , 52) A tr eia
a lui Ioe n, 5 3) A Jui Iu da , 54) Ep is to la lu i P avel c t re Romani, 5 5 ) Jnt ia
c t re Co rinten i, 56) A doua c tre Co rJn tenl, 57) c t re Gal nleu i, 5 8) ctr e
E fesenJ, 5 9 ) c t re F ilipeni, UD) c t re Co lo se n l, G l) l nt i a este c t r e Tesal e -
nicen i, 62 ) A d o ua c t re Tesaloniceni , G3) c tre Evre i, ( 4) Int ia c t re
T irno teiu, 65 ) A. d o u a c t re T im oteiu, 6 6 ) c tre T it, 6 7) c t re FiJi m on
i 68) Apoca lips a lui Ioan, - 111 Bise ric a g re ce a s c d in timpurile mai
n o u! se num r de tot 33 cr i ca noni ca al e T estament ul ui Vec hi u i N ou ,
pot rivit a nilo r vi e ii p m n t e ti. a lui Iisus H ri sto s, i ad i c 2 2 a le 'Tes ta-
men t ul ui V ec hiu n to cma i ca n Cateh ls mu ! n ost ru cre etlne ac , ~ i 1 1 a le
T esta mentului Nou, s ncc tlnd u-ee nt r 'o c a rle ce le 14 epis tole al e l ui P a ve l,
ntr'un a cele d o u sc rJso ri a le lui P etru - i I nt ru' uu e c ele Irei ec rtso r l ale
lui l oari , Vezi : M rt uri s ir ea de cred in a lui Millofa n C ritop u l, a rticolul
d espre Bise ric ( VII) in Ktm mel, Mon um, fidei , II , 104 - 10 5 ,

2
"
.f

II

Y;"
-~
Ca noa ne le S f ntu lu i G rigo"ri e
Nise anul.
Cu non u l 1.

Dint re cele ce contribue la sf nta serbare [a Pa ti


101" 1 u na es te i aceea ca s intelegem or nduire a cea
l e giuit i canonic in pri vint a ce lorce au pctuit, cum
s s e vindece toat bo ala cea , sufleteas c, cee ace s'ar fi
f c ut prin vre un p cat. Fiind c s rb toa rea aceas ta uni-
ve rs a l a c rea turii, ca re dup rotaiunea r nduii . a ci-
clului a nua l, s e s v re te in fiecare a n n lumea nt re a -
g s pre inviere a ce lui c zu t (iar c de rea este pca t u l, i
nvierea ndreptarea ce a din cderea in p cat), bine - ar
fi ca In ziua aceasta s aducem la Dumnezeu p rin ha-
ru l b ii nu nu mai pe cei tra nsforma ti prin a doua n a
te re, ci i pe ceice vin iari la calea ,'cea vie . prin po-
c in i prin Intoarcere dela faptele ce le moarte, i pe
a ce ti a s , i aduc em de mn la nd ejd ea cea mntuitoa re,
de care s'a u n st rin at din ca uza pcatului [Evr, . 9".).
i lUI es te lucru mic a chibzui cu", jude cat "dre apt i
ncer cat motivele in p rivi njaacest 6ra, dup nv tu ra
P ro orocului, car e porun ce te c trebu e s se cumpn e a
s c mo tive le la judecat [ a a] : ca , precum zice, < s nu
se c1 teasc in veac, i intru pomenire vecinic va fi
dreptu l [Ps, 111,._.1. Cci pr ecum la vind ecare a cea
t rup easc , scop ul m e te u gului dofloricesc e ste de ii fa ce
s n t o s pe ce l bolna v, i felul tratamentului [est e].' de o-
s ebil (deoarece i metoda ce a v i n d e c t o a r e s e n,th'!buin-
[ e a z la iiecare b o al potr ivit Ielu rimil boalelorj;" asllel
iiind de mult e ieluri i ptimirii e in boala s ufl e te asc ,
es te ne voie ca i tratamentul s fie de multe feluri, pro-
ducnd vindeca re po trivit ca uze i s u e r i n i i . Astfel vom
lamuri chestiunea cum s fie metoda de proced at n p ri-
.",.

163

vlna problemei ce este pus inainte. Trei sunt [elemen-:


ieI el cele ce sunt a s e lua n considerare III privinta su- :
ftetululu ostru d up cea dinti mprire: raiunea, concu-
.pi s ce n a i irascibilitatea, Intru acestea s u nt i taptele
cele bu rie a le celorce vietuiesc potrivit virtutii. i prbu- :
irile ce lorce merg s pre rutate. Pentru aceea se cu vne
ca celce voiete s aduc vindecare potrivit prii cetel
bolnave a s ufle t ului, mai In ti adic s cercete ze In care
[parte] s'a aezat patima ; i apoi as tfe l cu ' potrivire s
aduc vinde care ce luice a ptimit, ca nu cumva din cauza ;
nepotrivl rii metodului do ftorice sc, alta s fie partea ce ,
boi ete, i alta care prime te vind e ca re; precu m cu' a de- o
vr a t ved em ( c unii] dintre do ctori. n ne cun o tin a prii
cel eice suf ere nti, mai a da o g la boal , prin cel ece (i]'
lecuesc. Cci boal a fiind de multe or i dup t ri a fel bin-
elii, deoar ece cel orce s e dosedesc d e rc ea l prea mult
. este de folos (doftora) ce a n fi e rb n t t oare i Inc l zit o are,
astfel ceea ce se d ac eslora cu c h i bz u ia l , a ceia i a p li-
cndu-o f r de soco t i n celorce ard n er bin t eal pe s le
m s ur , a u fcut s ufer inta cu anev oi e de vindecat. Deci
p rec um la doftor i prea n eces a r s'a soco lit a fi cunoa
.t e r ea Insui r ii e lem entelor [corpulu i], pentr uca fi ec rui a
din cele ce ail bine s au ru s se fa c ndreptare a ce lui
ce este pus afar de fire, astfel i noi n zuind [a cu-.
noal e) deosebirea celor privitoare la sufle l, drept in ce-
-put i fund am ent la vindecar ea deosebitelor s ufe rint e vom .
pune cu no at ere a o riginii [boalei]; D eci dar n tre i p r i ;
precum am zis , deosebi ndu-se n s u irea mot ivit ll o r su-
fletului, in partea r aicnal , i cea concupisc ent, i c ea
ira scibil , faptel e ce le bun e ale prii r a ional e ale su fle-
. tului sunt: p rere a cea binecinstitoare c t re Dumn ezeire,
i c u n oa te r e a di stinctiv a binelui i a r u l u i . . i noiu
nea cl ar i ne c o nfu z n pri vina fi rii hot ririlor, ce es te
adic de ales dintre cele ce s unt, i [care trebue s fiei
de urit i de ferit. i iar i d i mp otri v n e greit se va '
observa r u t a tea cee ace es te n pa rtea aceasta, cnd v a,
fi ad i c neclnstire de Du mnezeire, i .lipsa de apreciere
n privinta bine lui a de v ra t, prer ea s u ci t i d efe ctuo as
.asupra firii: lucrurilor nct s ' 'pune lumina . [in ' lo c de].

."
164

ntunerec, i ntunerecul [In loc de] l u m i n , precum zice


S criptur a [Isa ia, 5" 0]' Iar a p rll cel ei concupiscen te es te
'nd emnul vir tuo s, a se ndr um a p ofta s p re ceeac e este
ntr' adev r de d o rit i cu a d ev ra t bine, i o rice p utere'
de iubire i dispozi ie este ntr u noi, s se ndrepteze
nt rea g in tr'acolo s pre a se co nvinge c nimic a ltceva,
s nu i ub e a sc fire a sa , d ect vir tu tea i firea care iz vo-
r e t e virt ut ea . Iar r t cirea i p c a t ul aces tei pri es te"
c nd cin eva va d epla s a pofta spre s lava d e ar t" cea
fr d e fiin , ori c tre floare a cea v p sit pe tr upuri,
, d e und e d e r iv iubirea d e ba ni, i iubirea de m rir e ,
i iubir e a de d esftri , i toa te cele de a ce s t fel, cari
dep ind de ne amul ce l ca aces ta al r u t ii. i i a r i fa p ta
b u n a d is pozit ie i ir as cibile es te ura ru t ii i lup ta
mpo triva pati milor, i a se n t r i su fle tul spre b r bie"
ca s nu se n spim nt e de ce le d e muli s oc otite ca n -
fr icoa te , ci pn la snge s s te a mpotriva p c at ului
i s di s p r e u i a s c in g rozi rea d e moa rt e, i d urerile un el-
telor de t o rt ur , i d e s p r i r e a d e cele m ai p l cute, i
n gene ra l a de veni ma i bun f al d e toat e ce lece pe mu lti
din oarecare o binuin s au p rere precon ceput i in e'
n vo lupta te, lupt ndu-se pe ntru credin i virtute . ' Iar
c deril e acestei fel d e pr i [a sufle tului] tutur or sunt
evide nte : pizma , ura, mni a, b rfelile, nzu in el e i d ispo -
zitiile spre cear t i rzbu nare, car i timp nd elu ng a t in-
tind se tea d e r zbunare pentr u rel ele su fer ite, i la multi
duc la ucid e ri i s nge ; c ci raiun e a ne l nv ja t ne ailn d
unde s- i n trebu i n eze ar ma cu folos , in toa r ce asu p ra
sa ascu i u l ferulu i, i arma d e ap rare . d a l n o u de
Dumne zeu se p reface n pi erztoa re pe nt ru ce lce o n -~
trebuin ea z ru .
, (52 ap .; 102 tr ul .},
- Acest e opt cano m e ale luI Grigorie Niseanul, car i dau
n drumri duhovnlcilor despr e Ielut cum s [u d ace dilerilele pa-
cate i ce Iei de epltlmii s dea pen tru acestea, al c tue sc scri-
soarea pa s tora l , care , dup cum am spus (p'ag. 56. part ea Ir
vot, t din lucrar ea preze n t ) a 1051 ad re s at de Grigorie pe la
anul 390 episcopului Lltolus din Melillne. Or/gorle i mparte toate
pcat el e in trei categor ii potrivit celor trei faCliltj i i puteri su-
fl et e ti ( etOl/ap U S cf'vx,xa't iW t lttdJr"IJre~, anim ae Iacultates el pro- -
165

l Jr ieta tes) , ce l e m e n lon ea z n canon i d in cari deriv toate


vir t uile i toa te pca te le. Du p ob s er vaia lui Bevere oiu,") Gri-
ga rle il lu at a ceas t I mp rlr e a fac ultllor sufl et e ti din filo sofia
'l ui Plat a, i pri n aceas ta se e x p l i c i ceea ce s pune Grig mle n
can on , c aa a fost cea dint i mprire (;,ca r A T~V rrpoJrfj v
<OW ~O U1t lJ) i Medicul s ufle tes c, cnd observ la cineva vreun p ca t.
i nti tr ebu e s vad din care put ere sufl eteas ca de riva acel p cat
i potrivit a ces te ia s n trebuine ze i doctoria duh o vni c eas c po-
frl vit, ca nu cumva din ntmplare s g reasc scop ul s u , dn d
doc tor ie pentru O b o al n locul a'te la , Grlqorle, d u p ce a sta-
-b ltit a cea s t b a z, mai departe d sfatu r ile sale cum s s e pro -
c e deze n specia l la [ud ecare a p cat elo r I la nd ep linir ea datorieI
de da ci OI' su!!et esc-:"-< - i acea s ta alc tue te coninutul t uturo r
a cestor ca naane ale lui Grlgorie, dintre ca ri ce l din li esle i n-
t ro ducerea celo rlalte.

Canonul 2.
Deci a cestea deosebindu-se In felul menti on at, P
ri n i i adic au jude cat c toate acel e pcat e , cari atin g
partea raional a sufletului, sunt mai stric cioas e i vre dnice
-d e cin mai ma re i mai suficient, i mai os tenitoare,
.astlel, dac cineva s'a l ep d a t d e cr edina n Hr istos,
i s 'a vzut c a trecut la ludais m, s au la idolatrie, sau
la Maniheism, Sau la a l t oarecare nelegiuire de acest
'f el, apoi celce cu pre cugetare a alergat spre o v
uta te ca aceasta, os ndin du-se nsui pe s ine are
viata saintreag. drept timp de pocin; cci nici-
odat nu se va nvrednici a se in china lui Dumnezeu
l a ol a lt cu poporul cnd se svrete rugciunea cea
tai nic, ci se va ruga Indeosebi, iar de mpr t i r ea celor
sfin te va fi cu totul strin; dar n ceas ul iei rii lui (din
v ia), a tunci se va nvrednici de mpr tirea ce lor sf inte.
'Ia r de s'ar n tm pla ca acela peste [ori ce ] n d ej d e s
irias c , iar i intru aceiai osnd i va petrece via a ,
fiind neirnp rt it de tainele sfin ten iei pn la ie i re a
[din via) , Iar ceice s'a u chin ui t cu necazuri i cu mun ci
-cumplite, acetia au fost [prin aceasta] s u p u i ep itimiilor
1) Syncdiko n. Annolat. fl . 2 '28.
, ,

166

10' curs ul ' timpului h otrit; astel .ln privinta acestoraSfini i


P rini au aplicat bl nd ee, " fiindc sunetul nu a cz u t ,
ci s l bi ci u nea I ru pe asc nu a sup or ta t chinur ile; din care
c a uz i i n rac iu nea [ comis) prin con strngere i ehi-
uniri cu ' m sura celor ce a u, pctuit intru desfr na re li
s'a msurat in caz ul int oa rce rii 1101' dela p ca t] .
. -- j (62 ap .; 10, 11. 12, 14, ' si n. 1 ec.: 102 trul.; 1-9,2 1 An-
elra; 2, 19 Laod , 43 Car t.; 2, II Orig. Neoces .: 3, 73, 74, 75,
8 1, 84 Vas ile c. M.; 2, 3 P et ru AI.; 3 Orl g. Nls.' .
- Orlgorie in canon ul p rezent, precum i i n cel ur m t o r
(3) vorb e t e despr e pca te le, cari de ri v din par tea r a lou al a
stifletului (roii AOr tacu"iJ T~ < <!,U;(ij< 1'.,0 0"; ) i pe a ceste p cale
le j u d e c d re pt ce le mai grele i pentru cari trebue s 's e, dea,
ce le m ai s evere epi llrnii. La ac estea apa rin n prtma lini e p
cat el e mpo triv a slinte i cre di nte, adic dac cineva t g due t e p e
Hr-ist o s i cade n lud ai sm sali p gn is m, "':- i Grigor le prescrie
In a ces t canon epitimiile -c u ven ite pent ru ace ti p c t o i.

C anonul 3.
Ia r ceice s e duc la des c n t to ri, sa u vr j ito ri, sau
la ceice fg du esc s e fectueze prin demoni oarecari
' cu r i ri i apr ri d e .r u, ace tia s e vor nt reba cu dea-
m n untu l i s e vor cerceta, ori de fiind s ta tornici in cre-
d inta cea intru Hri st os d in vreo constrngere a u fost
a tras i la p c a t , prod uc nd u-s eJu ei a cest impuls [spre
p c a t ] n urm a vre unu i trat ame ri rr u sa lt vr e unei pagube
de nes uferit, ori c , dis pret uind cu totul m rtu ri a ce a in -
cred in a t de noi, au a le rg a t la a jutor ul-demonilor . Fii nd c
da c a u COmis a ce l [p cat] ,'3 p re surparea , cr edint ei, i , ,

.spr e a nu cre de c e x i s t Dumnezeu, ce l a dora t de


C re tini, fire t e c se vor supune pedepsei celorce a li
c lca ! [credint a] ; ia r d ac oar ecare cons tr ngere insu-
port ab i l c ovr i n d tipsa lor de cura j i-a sedus s pre
a cest ' ( p c a l ] , fiind m pi n i de vreo n dej de amgitoare.
' a i de re a i lo r ti se va ap lica b l nde ea, du p " a sern
narea celor ce n'a u fos t in s tare, s rezis te chinurilor in
,vremea mr t ur is ir i i. ' , ,
(6 1, 65 tr ul.: 24 Ancira ; 36 Laud.; 7, 65 , 72, 8 1, - 83 Vasile
c. M .; 2 O rig. Nls.).
167

c eice se n deletnice te cu vr lt orli i descntece i cu


asemenea lucru ri, i crede intr'insele, acela prin aceasta dovedete
c nu crede in Dumnezeu i prin urmare este t r d tor al slinlei
'credinte. Grigorle deci con si der ca isvor al acestor p c a t e acea
parte a s ufletu lui, din care deriv i a postasia, despre care lac,"
amintire In cano nul 2, - i pentru acest fel de p ct o i el pre-
scrie acela i ep ltirnie ca i pentru .apos tali. '

Cano nu l 4.
Iar d eos e birea p ca telo r ce se comit din poft i
din voluptate este aceasla : unul a d i c se numet e ad ulter,
i cela la lt desir na re. Unora d intre cei s cru pul o i ns
le -a p l c u t s soc o te as c i des r na rea la p c atul a d ul-
terului ; di n ca uz c [num ai] 'u na [si ng ur ] este i n soirea
cea t e gi u it , at t a erneii cu b r b at ul , ct i a brba
""1 ~: tului cu feme ia. Deci o rice nu e sl e d u p lege, afa r de
:i ~ lege este ; i celce nu a re pe a le sa le, f ire te c a re pe
ce le s t r i ne ; cci omului un singu r aju tor i s 'a dat del a
Dumnezeu, i iemeii un sing ur cap i s'a impus. D rept-
ace ea d ac cineva po sede pen tru sine ns u i vasu l s u
,, propriu , precum il numete d um nezees cul Apos tol , [1
! Tesa l. 4,. ], lege a firii admite in treb u i narea cu ve nit; dar
d a c cineva s ' a r Intoarce spre celce este aiar de ale
sa le prop rii, negreit c u ce l s tr i n va fi; ia r str in es te
fiecruia tot cee ac e n u es te a l s u, m c a r i d ac n'are
m rturisit pe ce lcel s t p nete, Deci dar' ce lorce cerce-
teaz ches tiunea mai exac t i des ir narea li se " a ra t a
nu ii depar te de p c at ul adulteru lu i, cci i dum neze-
ia sca S c ri p tu r zice c ' Nu ii m ult CII cea s t r in
[Pilde, 5".J. D ar fiin dc pentru ce i mai . n e p u t i u cl o i s 'a
f cu t de ctre Prini oarec are i n g d u i re, i n ira c i u ne a
(acea s ta] s 'a deosebit prin lmpr irea g enera l , ca des-
Irnare s s e numeasc mplinirea poftei ceea ce se co -
mite de cine va I r n edr ep t i rea altuia; ' iar ad ulter v
1"
t ma rea i n e d re p t i re a celui s trin . i la a cea sta se
so co tete a ii i st ricarea dobitoace lor i pede rastia; c ci
i acestea s unt ad ulte r a l iirii ; c ci n ce l s t r i n i a iar
de fire .se .tace ned re pta tea. Deci fiind m p ri rea ace as ta
16 8

i n aces t fel a l pcat ul ui, i tra tame ntul este ge nera l


in scopul ca omul s dev in curat prin c i n de furia
ptim a ct r e aces t fel de vo lu p ti. Deoarece ceice s'au
p tat cu desfrnare nu a u amesteca t oareca re nedrep tat e
(fa de un s tr i n ] cu p ca t ul aces ta, din cauza aceas ta
ndoit s 'a h ot rit timpul ped epsirii pe ntru ceice s'a u
s purca t n a du lter, i n celelalte r u t i : oprite, adic n
s tricarea de dobitoace, i n turb ar e a as upra pr ii b r
b te ti; cci la ace ti a , cum am zis, se duble a z pc a tu l,
unul a d ic cel a l nelegiui tei v olup t i, iar ce lalalt, ca r e
p rovine din n ed r ept irea celui s t r i n , i se fa ce oarecare
de ose bire In pr i vi n a moti vului poc lnii i la a ces t fel de
p cate a le l com i ei dup pl ceri . C ci celce adic de s i-
ne - i n zuind s pre m rturi sirea p c atel o r, prin ace ea c
a primit s devin acuza tor din ndem n propriu .impo-
triv a ce lor t inuit e , ca un ul care a nceput deja vinde-
carea patim ei i a ra t se mn a l sc himbr ii s pre mai bine,
se v a s upune unor epitimii mai bln de; ia r celce se v
d et e in r uta te, ori prin oarecare b nu ial , ori prin p r
fiind v d it f r de voie, se s upune unei pedepse mai
aspre, ast fel c [numai] c ur i nd u-se e l de plin se pri-
m e t e la m p rti rea ce lor s fi nte . A ad a r ca nonul es te
a cela c ceice s'a u spurcat In desf rn are tr ei ani s . fie
cu totul s co i d ela ru gciu ni , iar trei a ni s participe
numai Ia ascultarea rr u g ci u n il o r 1, i a l i tr ei a ni s se
roa ge intru po cin m p reu n cii ceice s e prote r n , i
a poi s se im p r t a s c de ce le sfinte, i n p rivinta ce-
lor ce au ze l mai mare in ndr eptare, i prin vi a a rat
nto arcerea spre bine, este cu p utin ce luice dispune ca
spre folosul or nduirilor bi se ri c e ti s scurfeze timpul
ascu lt rii , i ma i ingra b a-i a duce la into arce re; i inc
od al a sc urta i a cest timp, i ma i cur nd a-i pr imi n
comuniune, Ind at ce ar judeca prin i ns a i cercetarea s a
s ituat ia celui ce s e. v in dec. Cci prec um este oprit a
a ru nca m rg rita rul naintea por cilor [Mat. 1,,], as tfel nu
este n g du it a lipsi de m rgr itaru l pre io s) pe ce lce s 'a
fc u t deja om prin cu r ir e i lip s de p a tim . Iar " f
c ndu-se nelegiuirea prin ' adulter, sau prill.t celeJalte fe-
luri de n e cur en ie , precum a m s pus mai na inte, n pri-
, ,.
16 9
,
vl n a tutu rora s e va vindeca cu acei a i ped e ap s ca i
p ca t u l greu al d esfr n rii ; numai c se va dubla tim-
pul. Dar i in a ceast privin s e va inea s eama de
di spozitia [sufl eteasc]' a celui ce se vinde c , dup fe lul
ca i la ceice s 'a u dedat s p u rcciu n ii d e s frn rii , asHel
c ori mai cur nd, ori mai trziu s s e Ia c p rt a i de
c el bun.
(48 , 6 1 a p .; 87, 93, 98 tr ul. : 20 Anc lrs : 1, 8 Nen ces.: 10 2
Ca r t.; 3 , 7, 9, 18, 2 1, 3 1, 3 7. 38, 39, 58, 5 9, 6 0, 6 2, 6 3, 77 V a-
sil e c. M.) .
- Grigori e ' in canonul pr ez en t vo rbe te despre p ca tele.
-cari d eri v din p o fta - se xua l i
din voluptat e ( f1l' err dJu,uta v xa?
:ljtlOY7Jv, per concupiscentlam et voluptatem), iar acestea in prima 1
L
linie s un t adullerul ((lO'l. da, ad ulterium), ca r e d eri v din cea din -
r t, i desfrnarea {nopveia , fornicati o), ca re d er i v din a doua ;
i abandon nd opinia acelora, cari consi d e r de sfrnare a de p
ca t tot aa de greu ca i adulterul, zice c d esfrnar e s e n u m e t e
pleat ul da c cine va i s atisfa ce po fta sexu al f r v t m a re a alt uia
.(r~v ;((I',o 'tS alJ!x la.;; i r ip oo r ell op ilJr) 1I rlV{ 'l" ?<; brd)ulJ.!a~ iy.rr). ~~t7('} f1 lV,
r o ncuplscen tiae cu jus piarn expletio, quae s ine a lterius fii injur ia).
iar adullerul este vt m a re a I n edrepljlre a a ltuia (r ol' im1ou),ijv
'X r.L t aJn<!a v T Or; )J.otp/ou~ insidiae el injuria qua e alt eri alf erlur).
urigorle in a ce l a i categorie cu p ca t ul adullerului pune i pe
a cela c nd cin eva are reIaIii cu animal ele sau cu copiii. deoarece
prin acestea se viole az firea . G rigor ie, condamnnd a ceste p
ca t e, pr escrie i epltimiile cuvenite pentru d nsele.

Canonul 5.
R m ne ca pe l n g acestea s s upune m ce rcetr i i
partea cea irascibil a sufletului, cn d, rt cind dela bun a
intrebuintare a irascibilitfii, va cdea in p cat. i fiind
multe i de tot felul r ut lle , ce s e comit sp re pca t din
irasclbilitate, le-a plcut oare cum P rin ilo r n o tri, ntre
alt ele s nu desbat prea exact, nici s soc o te asc vin-
decare a tuturor greelelor celor din irascibilita te v red n ic
de pr ea ma re silin , dei Sc rip tura o p re te nu numai
lovitura sin gur , ci i toat ocara, s a u hula , i orice a lt-
ceva de acest Iei, ce se pr odu ce din ira scibilitat e [Colo s, 3,.1;
l7 0

da r[prinii) a u s ta b ilit e pitlmii num ai spre fer irea de


pcatu l greu al ucider ii. i ac es t p c at s e imp arte deo-
sebind u-s e n ce l volu nta r, i involuntar; i . n tr e cele vo-
luntare se socote te u cid erea, nti c nd, cin eva se h o t
rte prin preg ti r e cum s s v rasc pc atul, pe ca re
este ga ta [de a -I com ite]. Dar apoi intre ce le voluntare
s'a soco tit i a cel a, .c nd cineva n ' n v l m a l i q l-
ceav lovind ' i f iind lovit, . a r apli ca cuiva cu mn a lo-
v itur d e moart e. Cci cel ce es te stp nit deja de m-
nie i s'a l sa t in vo ia pornirii de mni e mi lin e sea ma
in timp ul patime i de nimic, ceeace al; putea impie d ica
rul ; Inc t p l u irea omorului dinglceav .se co n s i d e r
fapt v o l u n ta r , iar nu din nt mpl a re. Ia r (ucid e rile) cele
fr de voie a u semne le d istinctive e vidente, [ a a] c nd
cin ev a a re ndrepta t n z uina spre a ltce va , d in nt m-
pla re s v re te ce va "ne norocire. Deci n a ceste caz ur i,
pentru ce ice s e vind ec de p c atul ce l de voie , ucid erea
vo lu n ta r n caz de p o cin se ntinde la int reit timp
[de pe n i te n ] . Cc i de trei ori cte nou sunt .a nii, pen -
tru fiecare. trea p t fiind hot rii nou ani , nct timpul
exclude rii .din b i s eri c . pri n a furisire d e plin s fie d e no u
a ni; a poi a i d e rea al ti no u a ni s petrea c i n ascultare. , .
Invrednicindu-se . numai de a sc ulta rea in v l turi lor i a
S crlptur ilor: iar in a t reia noime ' s s e roa ge CII p o c f.
in m p re u n cu ceice se protern, i a stfel s viu la
im p rt i re a celo r s finte; tire t e., ce lce c h i ve rnis e te blse-
rica va fi c u aceia b ga re d e s~a m a i n p rivina un uia
ca a cest a, i du p motivul de po c in va s cur ta lui i .
nti nde rea e pilimiei, inct tn loc de nou ani In fiecare
tre ap t , . s fie op t, sa u a pte, sau ea s e, sau numai cinci,
d a c . m rhu e a c in e i al' nvin ge tim pul; i prin z elul de
ndre pta r e al' nt re ce p e ceice ' se c ure s c- pe s ine mai
cu lene vire d e n t i n ci un e in termenul inde lunga t. lai-
(ucid erea] cea fr d e voie, se c onsider c . m erit ier-
ta re , dar nu i l au d ; ia r aceasta am s pus ' ca .s fie e vi-
de nt c , da c ' cineva c hia r involunt ar s 'ar p ta de uci"
de re , ca non ul a hot rt s fie l ep d at din ier atice scul h ar ;
ca . u nul -ce s 'a tntlnat .de un , p cat greu. i s 'a . h otrt
d;j se cuvine ca timp ul' de c u r ire ' s fie ace lai ' i pen -
171

tru ceice, au ucis fr de voie, ca i cel pen trtisimpla


.de sfrna re; firete c i n privina ace as ta se va cerceta in ten-
. i u n e a celorce se p oce sc, astfel c d ac p o cin a a r 'fi
' vred n ic de incredere, s nu se observe strici n umrul
anilor, ci prin prescurtare a [timpului de p eniten ] s se
renteg reze acela in bi s eri c i Jn comuniunea bunului.
[ar dac cin eva, nelmplinind timpul [de pen iten )
hotrit de ca noa ne, ar i e i din via , blnd ee a Prinilor
poru n cete ca mprt it cu ce le sfinte, iar l1l1 lipsit de
merinde s se trimit la a cea mai de pe urm i lnd e-
pr tat c l to rie ; iar d a c Impr t indu-s e de ce le s finte
iari s'ar Jritoarce in via, s rm n timpul [de peni-
ten ) ce l hot rt, fiind i ntr u acea treapt , Jn ca re era
nain te de mprt i rea cea d at lui d e ne voie.
(6 5 ap ; 9 1 Iru" ; 21, 22,23 Anel ra ; 8, 11, 56, 57 Vas ile c. 1\\.).
- Orlqorie, dup ce n ca noanele 2, 3 i il a tr atat despre
d ou p rl ale suf letului potrivit m p r l r i i pnterllor s ufle tului'
omenesc st a bil it in ca nonul 1, In ca no nul pre zen t in cepe s
vorbeasc despr e p ca t e, cari i au origina n a Ire ia pa rte ;
Ir ascibil, a s ufletului ( ro ,7ulw,,,3" , Irascentem p arte rn). Dintre
aceste p cat e n canonul pre zen t m a n lo neaz uciderea, pe car e
o mparte In cea cu voia , I cea I ar d e voie, i prescrie pen-
~I1. tru fie care epitim ia cuvenit a.

Ca n o n u l 6 .
Iar celal all fel al idolatri ei . (cci a stf el numet e d urn-
nezeescul Apostol l comi a) nu ti u cu m de P rinii n o tri
a u trecut -cu vederea in ce fel este a se vindeca: m c a r
c a cest r u se pare . a fi patima st rii a treia din s u-
flet. Fiind c i ra i u nea, gre i n d n a pre cierea binelui ;
, '"- i s e pa re c binele es te In mat erie , ne uitnd u-se la Ir u-
mus e ea cea imateri al : i p ofta este a ple ca t spre cele
.infe rioare, ab t udu-se dela ceeace est e cu ad e v rat de
dorit ; i di spoz iia [suf letului] ce a vi ol ent i p tim a
mulfe prilejuri ia din acest fel de p c at ; i n ge ne ral
vor bind, aceas t b o al corespunde - d ef i n i i ei a po sto lice
despre l comi e. C du mnez eescul Ap ostol s'a pronun at
c aceas ta e ste. nu numai idolatri e, ci i rd cina tu turo r
17 2

r e lelor Il Tim. 6,,,) ; i cu toat e aces tea a ce st fel d e b oa l


.s 'a trecut cu ved er e a nece rcet at i n e b g a t n s e am ;
-d in cauza aceas ta s e i n m u l ete a cest fel de bo al n
bi s e ri c ; i nimeni nu s e i n tere s e a z d a c ceice se a duc
-n cler nu cum va s'a u s purca t cu felul ac e sta a l id ola -
tr ie i. Da r n p rlv in a a ces tora , din ca uz c s'a u trecut
cu vedere a de P rinii n o tri, s ocotim c e st e suf icien t
.s - i v i n d e c m , pe c t "s 'a r putea, pr in cuvn tul public a l
ln v turi i , cu r i n d prin cuv nt boale le l co mi e i , ntocmai
-c a pe n i te pa limi, ca ri d e ri v din nes at. i numai fur-
t i ag u l, i jefuirea d e morminte, i sacrileg iul, le soco tim
pa time, din c a uz c a a ni s 'a tra nsm is n o u in p ri-
vint a acesto ra p rin pr ed ani a m o t enit del a P rini , cu
toa te c at t da rea [uno r lucruri] pe dob nd , c t i ca -
m t a , pr ecum i a lua ce le s t r ine In propr ie tat ea sa pri n
puterea cuiva, fac parte dintre cele ce s un t oprite de
Sf nta S crip t ur , m car d e i poa te una ca aceasta s ' a r
face s ub p retext de c o m er . Deci fi i n d c p re rea no a-
st r nu es te v re d n i c s a t i n g putere a canoa nelor, vom
ad oga la ce le sp us e dej a d i s p o z ii a ca no n ic In p rivi n a
-celor oprite n chi p una nim. De ci furt ul s'a - mp r i t in
t l h r i e i s parger e; i scopul a mbelor unu l es te, luarea
ce lor s tre ine; dar d up sens ul lor deosebire a in tre e le
es te mu l t . Cci tlh arul a d i c ia intr u a jutor i v rsa
rea de snge s pre cee a ce se ' s il ete , pr e g lindu - s e la
ac e as ta i cu a rme, i cu multe a jutoa re i cu locu rile
:p riincioa se, drep t ac ee a unul ca aces ta s s e s up u n
,o s ndei u ciga i l o r de oa meni, d a c p rin c i n s 'a r n-
toarce la bis er ica lui Du mneze u. Iar ce lce- i i n s u e f e
ce le s tre ine prin r p ire in as cun s , apoi prin m rturi si r ea
p catului se ara t pe sine preotului, Ctl s r q u i n a s a Im-
-p otriva patimei va vind eca boa la; int el eg ~ d i c p rin a da
-pe a le sa le sra ci l o r, pent ruca , d nd ceeace a re, s se'
in ved ereze c se vinde c de l c o mi e ; ia r -de nu a r a vea
n imic, i a r avea numai trupul, Apostolul p o run cet e ca
prin osfeneala tr up e as c s se vindece ace s t fel de pa -
- t i m ; ia r exp resiunea es te a ce ast a: nCelce f u r , s IIU
m ai fure; ci mai vrtos s se os t e n e asc Incrnd bine le
.c a s a i b a da celui care are t r eb uin " [Efes . 4,].
173

(25, 72 a p.: 5 Carra g.; 2, 3, 4. 5 Orig . Neo ces. ; 61 Vasil e c, M.).,


- AI doilea p c a t, care de riv din aceiai par te i ra s c ibil
a sultetulu l, 'despre car e s'a vorbit n canonul 5 , este lcom ia;
despre care O rigorie , citnd cuvintele Ap.-Iui Pavel (Colos. 3,, ),
zice c es le la ' fel ca i Idolat ri a. Dintre p c at el e deriva le din
l c om ie Oilgorie n a cest canon v o rb e te mai de la ilai de spre f lir t'
(xAom}) , i prescrie n pr lv ln a aces ruia e pilimia c uv enit .

Canonul 7.
i jefuire: de morminte se mparte i ac e as ta n
[pcat] de i ertat"i de neiertat. C da c cineva , s ilindu- se
din ca uza cinsti rei morilo r , i l s nd nejefuil trupul iuqrop at..
inc t s nu se arate [Ia lumin a] soa relui rui n ea fi rii, ar
folosi oar ecaripiet rii din ce le aruncate n mormnt la
facerea vreunui lucru, a poi nici . acea s ta nil es te de I u
d at, d ar obiceiul a f c ut [din ea] fapt de iertat, cnd
tran sportarea mat eri ei se va face pentru ceva mai de
preferat i mai folositor pentru o bt e. Iar d a c va rscoli
praf ul de pe trupul d at p m n tului, i va scormoni oase le,
cu nd ejd e a de a c ti ga vreo bijuterie dint re cele n-
gro pate impreun, [fapt a] acea sta s'a osndi l cu ace ia i
pede ap s , cu ca re i desf rnarea si m p l, pre cum s'a
mentionat in cuvntul de ma i nainte, cu m p n md fi r e t e
celce c hive rn i s e te [tain a p ocin ei] ' din in s a via ta [ p
c tos u l u i] vindecarea celui de s ub tratament, C II s copul
de a [pute a] scurta termenul e pitimie i r nduit de canoa ne.
(66 Va silec.M .). .
-Oiil l c omie (cah. 6) deri v i alt pcat, i a d ic j ef...
irea mormin/eloT ,(Tup p,;',o"X1a) , . i Origorle trat eaz despre ace s t
p cat, i pr escrie pentru a cesta 'epltlmla I ixat dej a (66 Vas . c, I'vl ) '

Canonul S .
Iar .sacrilegiul, n S criptura cea ve che nt ru nimic
nu s'a i o c o f i L m a i. de tolerat dect os nda uciderii ; c ci
a t t ce lce se prinde a in ucidere, ct i cel ce lua cele
all erosl te'Tu i-Durnnezeu, Ia l ei era s upus pedepsei (uci-
derii] cu pieti.' Ja r In obiceiul biseri cesc nu t i u cum s' a
c u t oa rec a re n g d u ire i b l n d ej e , incl mai u o a r s,
17 4

se s o cote a sc ispirea acestui f.eil. j :le boa l ; c ci pre-


d ania P ri n i lor a rnduit e pitlmis tre a . unor a . ca a cetia
n timp mai scurl dect p entru, adulter. Pre tutind eni ns
n . p rivina felu lui pc a tului nai nte de toate se cuvi ne a
i n ea sea ma d e fe lul di spozitiei [ s u fle t e t i ] a celui ce se
vi n d ec , i s nu se c re a d , c timpul este s uficie nt spre
vinde care (c ci ca r e vind e ca re s e .fa ce d in tim p?), ci de
inlen jiunea celuice s e v indec pe' sine prin c i n .
Aces tea dar, o br bat al lui , Du mnezeu, a lc t u i n d u
le . i e cu m ult rvn din cel e d ela nd emn, p entru c
se cuvine a ascult a d e po r uncile frat ilor, cu s rq u i n
le -am trimis , Ia r tu s nil lntrela i de a adu ce pen tru
noi lui Dum nezeu obici nute le ru g ciun i; fiind c e ti da-
tor , 'ca un iu int el e pt, ce luice du p Dumne zeu te-a n
scu t cu p ur ta rea d e g r i j ce a pr in r u g ci u ni , potrivit po-
run cii, care zice: "Ci ns te te pe prini , ca . s - i . f ie , bine '
i e i s a i vi a nde lu n gat pe pm nt " (II Moisi; '20, .. ].'
i fir e t e c vei p rimi sc r isoa rea ca pe. un s imb ol sfintit
i nu vei di spre ui d aru l prletinesc, chiar d e a r fi CEhia
mai mic d e ct m a re le t u talent.
('72, 73 ap.: 25 Anlio h.; 10 sin. 1-11).
- In lin e tol din l comle (can. 6) deri v Griqorfe: sacri-
legiu / (!'I' 0 J"J.!a), i el crede c acesta trebue judecat. ca i
uciderea. - Partea a doua a canonului este incheierea , tutu ro r ,
celor 8 ca no ane sa u a scrisorii lui Orlgorie.

r,

B fs erl c a . B~ nl1 dh1 ora u l Buz u. . "


. ,
.,. ,
0"

, '(.
~.
ii '
;

.,: ,f.
,-r
~; : -
Cano an ele lui Teofil al Al exandri ei.
1,
Canonul 1 .

Att .obiceiul, ct i cuviina cere del a noi s cin-


stim toat Dumineca, i s o s erbrn, fiindc ntru acea-
s ta ne-a mijlocit nou Domnul nostru Iisus Hristo s Invi- '
erea cea din morti; din ca re ca uz in S fintele Scripturi
s'a i numit nt ia , ca una ce este i n ce p tura vietii noa-
s tre , i a opta, ca ceeace Intrece s rb toarea saba tului
Iudeilor . Deci fiind c s'a int mplat ca Dumn ezeiasca Ar
tare s fie zi de ' a u n a r e , s o inem cuviincios, i s
pro cedm ne lepe te fat de amndou; pentruca qustnd
puine masline s ne ferim to tod at i de n v tu ri le
car i nu cins tes c ziua invierii Domn ului nostru ' Ii sus
Hri stos, i s d m zilei de ajunare ceeace se cuvine,
ate p tn d s lujba d u m n e zei a sc cea de sear , care, cu
voia lui Dumnezeu, se s v r ete at unci. Deci s ne
adunm a tunci dela cea su l al noulea.
(66 ap .: 55 Irul.; 18 Ga nqra).
, - Noi a m vorbit despre ca noa nele lui Tealll al Alex andrlel
i c din ce sunt al c t uit e ' acestea (pa g. 56, partea 1, voI. I al
lucrrii prezen te). Canonul prezent (1) este ves tirea lui Teolil J
c t r e pro vin cia subord o na t lui despre felul cum s se aj unez e
in .ziua dlu aintea Epilanlel, d a c acea st zi cad e pe Dumln ec ,
in care zi a junul este interzis de canoane. In . a ceast ves tire
,;. Teolil arat cum treb ue s se procedeze.

Canonu l 2 .
- In pr ivinta celor, cari a li intrat n comuniune CII
Arienii, i detin p n acum bisericile, s se fac pr ecum
es te obiceiul. ,,=,stfel ' n s ca s se aez e [in locul lor]
a l i i , cari s unt d ovedii - [st atornici] In ortod oxie, iar ace ia
s r m ni n cler] ; proced ndu-se i n 'privinta ace,

"'.
176

stora a a , cum i in a lte ce t i a u fc ut episcopii ortodoci


d in Te bai da, iar ceic e au fos t a eza i d e e pisco pul Apo lo n
i au intr a t n co m uniune cu Arienii , cari d ein bisericile ,
s se p edeps e a s c , d e a u fcut aceas ta .du p socoti na
lo r. Iar d a c a u a scu ltat de episcopu l lo r, s r m n
[in cl e r ], ca unii ca ri n'a u n e les ceea ce e s te r ati ona l.
i dac to at e popoare le i-ar nltu ra mpreun cu ceilalti,
s se hirotonisea sc a ltii; ia r dac -i p str ea z pe e i lm-
p r eun cu ceice a u fost n com uniune , ace tia s se tra-
teze d u p a ce la obi ceiu, pe care l-au n t reb u i n a t toti
e piscopii orlo do ci din Tebaida .
(9 2 ap .: 10 sin. 1 ec.: 1, 2, 3, 9, 12 An c.: 10 , 14 Petru AI.;.
3 Aran. c. M.).
- Can onul pre z ent i urmtoar e l e nou can oan e (2'] 1}
sunt al ctuite din urro{lY'7ar miv- u l (commonil orium), primii de:
exmis ul lui Teo lil, Amon, cnd a cesta a plecal la Li con, unde
er a e piscop Apolon, spre a de sleqa unele inlreb ri, cari au fost
adres at e lui Teofi! din provincia lui Apolo. - Unii dintre preotii
orto d o c i, d e i nu m rt u ri se au c r e di n e a rl a n , pe vremea sllnl-
cillor ar iene an intrat In co muniune bisericeas c cu arienil.
Cn d acea st silnicie arian a incetat i arian lsmu l a pierdut
puterea sa, i bisericile, cari fu se s e r acapa ra te de arieni, au
lost re troce date or l odocll or , dar au mai rmas i dup acee.. 1
multe bis eri ci primile de p re oi ! or todoci dintr e acelea, cari, de i :;: ;~
vre melni c, au inclina t spre arla nis m, Din acest prilej, Teolll,
spre a a rta cum s se procedeze la l de a ce t i pre o l, dispun e
ca In pr i vln a aceas la - s se urm eze obiceiului exist ent in alte
p ri, i in s pecial celui e xist ent in Tebalda , Iar aresta consisla
in aceea c toli acel prec]i treb nesc nl t ura ]! din bise ricile re-
s pe ctive din cauza p u l nel lor stalorn icii in ortod oxie, i in 10--
cui tor s s e num ea sc a l i i, cari sunt s latorn ici in ortodoxie,
l s n du -l e de altf el acelo r preol demnit atea i numele de preot,
da r fr de nici un drept ier arhic. Avnd in ved ere in s pecial
pe ace i preo i , c rl au Iost numi l de Apolo, i cari inclinau spre
ar ianlsm , n easc ultnd de sfatul e piscopl1or lor, cart le recoman-
dau statornicia In cr e din , Teo lil dispune ca loi i s se sup un
epili mlilor cuvenite . Iar in p rl vlna acelor p reo], cari s' au le p
dat de cre d i n din cauz c voiau s as culte de respeclivii
episcopi ai lor, cari i ei nl i a u inclinat spre arian lsm, i cari
17 1

preoi deci nu puteau fi intru toat e In vln ov ll, Teo fil dis pune
ca aceti preoi s nu fie pe de psl l i s po a l r m nea i pe
mai dep ar le pe l ng bisericile lor. dacii poporul o rtod ox eve n-
tu al 'n n s'ar opune "a ces tui lucru. Drept com e nl ar mai dep lin la
a cest canon ser v e t e epis tola lu i Ata nasie cel Mare a d r esat lui
R ullnlan, sau dup lu crarea prezent ca nonul 3 al lui Ata nasie-

Canonul 3.

S se cerceteze in - privinta lui Vis ], care il fost


aeza t pr esviter n Ereva; i d a c a siluit pe vreo lemeie
de sp rit , fiind ' viu b rbatu l ei , s nu -l fie ie rtat a fi
pr esvit er, ntruct nici.ca niireannu se cuvin e a fi mp reu n n
adu nare. cci biseri ca pe unii ca aceti a obici n ue te a-i 'de-
s p r i . Ins aceasta nu-i atrage episcopu lu i A polo os n d ,
dac din necuno ti n l-a a ezat pe, el, por uncind sfntul
si nod s se sco at -[ di n cler ] ceice d up hi r ot onie se do-
vedesc nevr ednici din cauza vinov i ei [l or] .
( 25, 61 a p.; 2 , 9, 10 sin. I ec.: 9 , 10 Neoe es. ; I7 sin . 1--11
.ec.; 83 Vasil e c. M.; 5, fi Teof. AI.) .
- Apolo lnstit uis e in calitate de pr asviter pe un oar ecare
Vi,tu. Mal t rziu s 'a a uzit c aces t Vislu i naln te J e htro tc uirea
sa a com is IIU delict g ra v , i adi c dnsul avusese relat ii se xuale
CII o fem eie, ca re e ra desprit de s o lul s u . Din a cest pri le ]
Teofil dispune ca chestiune a s se cerceteze amanuntit, i daca
I u ra clu n e a se va dove di, acel Vi su s Imedia t s lIe <1'''1'0 ;81 de
r ang ul lui; dar Im pre iurar ea aceasta s nu -l vat me pe I\ polo,
<I a c el din n e t i l n a ins titu it pe a ce l presvller, deo ar ec e in
elul acesta dispune s fntul sinod, i a nume , canouul 9 al p i i-
mulu l sinod ecumenlc, ---' comenfarul c rui caucu s s a C O U1~
pa re aici.

Ca nonul 4.
I ar in privinta lui Sur, fiind c epis cop ul A polo a
adeverit c l -a i ndeprtat , l-a cut s trin de bise-
r ic, s fie aa prec um a hot rt episcopu l. folosind u-se
acela, d ac vr ea, de aprare a drepturil or sale i s a tace
h o t rre a episcop ul ui.
12
178
,
(28 ap.; 5 sin. I ec.: 9 sin. IV ec.; 4, 12, 20 Antiohia ; 3,
4, 5, 14 Sard.; 29, 6 5 Cartag .; 88 Vasile c, M.l,
- Episcopul Apolo a ca terisit pe un Oarecare presviter Sur
l,.ntru un deli ct oarecare. Deoarece din pricina aceasta s'au ivi!
n emuluml ri din p artea a u er en llor lui Sur, Teolil dispune ca ho-
t rrea epi sco pulu s r rnn n vigoare, iar Sur are Iibertalea
de a se ad re sa cu pl ngere la sinodul episcopesc competinte, i
s se discul pe ac olo, dac va putea. In privinta . a ceas ta s se '.
vad co me nta r iile ca noan elor para lele.

Cano nul 5.
Iar n privinta lui Panuf, celce s'a aezaI diacon In
Lico, trebue s se ce rce teze; i d e s'a r ntmpla s se
afle c fiind ca teh umen a primit n comuniune de nunt
~ pe nepoa ta sa de frat e, iar dup botezare a fost naintat
\
n cler, s r rn n n cler, d ac a mu rit aceea , i d a c
. du p botez nu s 'a mpreunat cu dnsa. Iar d a c credin-
cios fiind a primit In comu niune de nunt pe nep oata sa
de frat e, s fie s tr i n de cler; dar ( a c ea st mprejurare)
nu-i at ra ge epi scopului Apolo o s n d, da c din necun o -.
t i n l-a . ae z a t pe e l.
(1 9, 25, 6 1 a p .; 2, 9 s in. I ec. : 1 2 Anc. , 3, 6 Teol.).
- In pri vin ta d la conulul Panuf din L1co a vem ace la caz
ca in ca non ul 3 al lu i Teol il, La . pr imirea lui n cler nu s' a [lnu:
s eama de un oa rec a re deli ct comis nainte de bot ez, deoarece
botezul l e r g e to at e p cat el e ; pe c nd",Jj eli clul com is du p bot ez
mpiedi c Intrare a n cler. Acesta este ~nsul canonulul prezen t '
a l lui Teolil .'

Ca nonul 6 .
In privinta lui Iacov trebu e s se cerce teze, fl i n d c - "
dac citet fiind, s'a a r ta t v inovat de v i n o v ia de slr>
n ri i i s 'a scos de ctre presvile ri, a poi s'a hiroonlt,
ac es ta s s e s coa t , du p ce se v a fa ce cercet ar e-I am
n unit , ia r nu num ai asupra rlui di n
c n du - se bnui al
den u u r i i d efim ri. Iar de nu se va afla .\lllJPvat, v a . ~

rm n e a n cler. C nu se cu vine s se ti n sea ma de


cle vetirile d e arte . .
.,.
179
;r
(25, 61 a p .; 2, 9, 10 sin. 1 ec.; 9, la Neoces; 17 sin. 1-11,
:69, 70, 89 Vasil e c, M.; 3, 5 Tim. Al.) . ' .
- La fel cu cele dispu se de Teolil n canonul su al a-Iea
de a s e ce rce ta ca uza ridicat m potriva u nul cler ic inainte de a
II co nda mnat de finitiv, Teolil n ca nonul su prezent dispune s
.s e cerceteze temein icia acu zel ridica te impolrlva un ul oar ecare
ci t e Ia cov, care din ca uza aceas ta iu sese n l tur at din servici u,
;;1 a p oi din nou fusese hirolon!sit intr'o " t r ea p t ma i n alt . Dac
a cuza es te t em e ini c i delictul se va dov edi , n a cel ca z acel
J Iacov s s e sco at din cin ; iar da c ar fi lo st numa i calo mniat;
'. ;
;;1 s'a r dovedi n evln o u la sa , s r m n n cler ,

Ca non ul 7.
In privinta celor ca ri vo r avea s se hirot oni s ea sc ,
rnd uia la s fie a ceas ta: ca pre otimea intre a q s con..
sim e a s c i s -i a leag, i apoi ep isco pul s -i examineze,
i co ns imin d cu p r e oi m e a, in mijlocul bis er icii s - I h i-
rot oni a sc , iiind de f at poporul , i episcopu l se a dre-
seaz [popo rului] d a c poate i poporul s m rt uri se a s c
pentru d ns ul. Iar hiro tonie c1a n dest i n s nu se f ac;
cci da c biseri ca e ste in pa ce, se cuv ine ca hiroioni ile
. s s e f a c n biser i c, sfinii fiind de f at . Ia r n en orie ,
d a c V OI" fi linii, cari au fost p rta i CII p re r i l e celo r
ce a u fost n comuniune [CII ereticii], ntr'a lt chip s n il
se hirotonia s c , dect d a c c1 ericii cu ade v ra t or to d oc i
1i vor ce rce ta , iar i fiind de fat e p iscopul, i [acest a]
adresnduse popor ului ce lui de fa l, n um ai ca s nuse
ntm ple vreo aba tere .
(2 ap.: 9 sin . 1 ee.; 89 Vas ile c. M.)
..:... Din can onul prezen t n general re zult exa ct ceeace a
spus Vasil e cel mar e n ep is tola sa adresat hor epls co pllor, a di c
in canonul 89. n prlvlna a legeriI i inslituirii pres vilerllor i a
alt or cler lci. O bt e a preo e asc n tre a g {ttiiv ru I'p are i uv) tr ebue
s co ns i measc i s al e a g (au,upwv: tV ;cat- aJp ! , ;{hu) pe respec-
tlvul, care va fi hlrotonlslt; d a c . dn sul obtine vo tur tle lu -
turor mem brilor preolm i l Biser icii respective, atun ci episco pul
l va examina ( J o x!fuJ.t:e lv) ca s vad l s se conv ing pers on a l
c este vre dnic de cln. D a c episcopul a c ti qat ace as t t on-
, ~'
s

160

vln q ere In p r l vl n a ' ca n dida tului, i este deci de a cord cu prere a.


p reo im l l , atunci s e poale pr oceda la h iro to nl slrea .resp e ctivului.
>;:!,
.;'

i a di c In m ijlocul bisericii (lv pi"rI rii ixd ~ "i,a) i In p rezena ,t , ~

popo rului (rr"po vroo roii Aaou) , p entruc a i popo ru l s poa t mr


. -.,.
tu risi n pri vinta lui (ci xa} o
Aaos J uvarar u1Jr('i f.wpt:up ~iv} , 'c n d
episcopul in public ii declar p e a cel cand id at vr ed nic de cinul
preo tesc. A adar pentruca un ca ndi da t s poa l fi Invrednicit
de hirotonisire a n cinul preo e sc , po trivit cano nul ui p rezent..
tr eb ue ca pre o tim ea B is e ricii respective s con s l m eas c i s
a leag pe candida t, ca e pis copu l pe rso na l s , I ex amineze i s ,

- a pr obe a le gerea , i i n fin e ca din pril ej ui hirolo nlslri i popor ul n - " .;


bi s e ri c s m r t ur iseas c cn graiul viu c nt r' ad ev r este vre dn ic
d e hirolo nisire ce lce n public es te de clarat vre d nic dc v c t re
e piscop. Canon ul zice c to a te Irebue s s e t a c in lelul aces tz
ca nu cum va sa se n t mple vreo abatere (fva p.~ hEp,p op~ Ti ';
Ti , ~ rm) , adic s nu s e In l rn pl e vreo I n el ci un e la hlro lonisire
i ca nu cumva s li e insliluil in calita te d e preo l vre un nevre dnlc. -
Canonul , enu n n d a stfel in chip snlorn n pub licitatea hlrotonlel,
disp une ca h irolonlile s nu se I a c in m o d clan des tin , -
X~tf1oro l)fa OZ },a!J pli.(w; p~ rt vi,r/}(IJ. Norma aceas ta d eriv din tim-
purile primare a le Biserici!, i o g sim e x p r i m a t n c in A e
zm intele apostol ice (V IlJ, 4) ; i s'a reler it at t la hlro ton lre a
pres vile rifo r i dia co ull or, c t i mal vrlos Ia in st ituirea episco-
pilo r. G rlgor ie Nazlanzeanu l din pr ilejul d lscu lei p entru s ca u nul
constantlnopo lita ~' acu z pe Maxim di n Cons ta nt ino pol ma i al e s
di n ca uza c n u ' fl los, hirolonil e piscop In p ublic In bis eric In
l ata poporu lui, ' ci illl 'r 'o ' ca s part icu lar . care servea pe ntru
d is t ra c l i ( 1.0p auJ.uu J.urrpov u ix~"j.. !Ov) .' ) Acela lucru il spun e
S ocra! despre Urs ln, care le voia s ia de la Damasus s cauruq
del a Ro ma , c ad ic a fost h irol onit ih?g ~l oox eVJ el(xAr;fflp, (1.V .'
ev ,X7rOXpu rpq.J rchUp. 2) Ma i .a po i ace ast n o rm bl se rfc ea s c gene-
ra l a fosl i nt rod u s n ' ceremo nia lul a rhlere sc ,\'1 1 h irol onlsir il,
In cursul crula . episcop ul an un c respectivul cl eric este vr e dni c'
de h iro lon ie i cnd d up nr eotl me poporul prezent In bise ri c
z Ice im preun cu c nt r e il: o.f to ;, vre dni c' este .

1) Ca rm de vita sun.
2) Hy st ecct , I V, .2 g .
.':.
,
18 1

Ca no n u l 8 .
J ~.
~ ~
:\ -Celece se aduc sub cuvnt de jertf , dup ce se Iolo-
j" s es cc te sunt necesare ~ e.ntr~1 tain e ,s , le ini ~ r!e~s c
d ericii, dar ca lehu menu l ruei sa nu manance, nI CI sa nu
.bea din acestea, ci . numai c1ericii, i fraii cre d i ncio i ,
c eice sun t mpreun cu d n ii.
-, I
1.
(3, 4. 3 8, <II al' ; 7, 8 G 3I1g _; 37 Cart.).
- Vpz i com entariil e .ca no a ne lo r 3 i 4 ap .

.'
.
.~ C un onul 9 .
Fii ndcT era xvaice c oarecin ev a, care a fos t p ri t
p entru desfrnare, nu se cuvine a fi n cler, dar epis copul
a afi rmat c atunci nici un acu z ator nu a in terveni! im -
pot riva lui ,s se cerce teze i a cesta; i de s e va ivi
vreun acuzator vrednic de c r ed i n , i se va dov edi vi-
. n o v i a , aduc ndu-se mart or i v redni ci de cr ed i n , s se
.s co a t din bis e r ic; iar de es te vre d nic de cle r, i se va
.d ovedi a fi n c u r e n ie, s r m n i n ac e l [cler].
\25. 6 1 ap.; 2, 9, 10 s in: I ee .; 6 s ili. II cc.: 2 1 sin. IV ee.;
:8, 12 8; 129. 13 0, .1 3 1 Ca rt.).
- In ca non ul pr ezent este vor b ne un caz ase menea ce lui
dln canonul 3 a l lui Teolil. Un oarecar e Ierax a d en u n at pe 111 .
.preot c ar fi desfrna t, i din cauza ac east a ace la llU ar ma l
p utea rm nea n cInul su; da r episcopul Apolo, cr u i a ii er a
subordon a! acel pr eot. a afirma t c nu a pri mit nici o reclama tie
in a ceast prvln . Teofil dispune di n aces t prilej ca chestlune a
s se cerceteze pe ca lea iude c li legale. i ntruc t s 'ar a nunt a
ureun acuzator, ca re meritlncre der e , i d a c deliciul se va do-
ve di prin martori vredni ci de cred inli'. In a cel caz preot ul r esp ectiv
s .s e excl ud din Biseric (r~o i"xl 7jaia~ lxfJalUq l),.); ia r da c
nil s ' ar doved i nim ic. acel preot s r m n n cler. .

Canonul 10.
As tfel prin hotrrea preolml i intregi s se aez e
~J1 t
econom, pentru carele ' s con slm e a s c i episco pu l
A polo, pentruca s ch elt u i a s c ce le ale biseri cii cu folo s .
18 2

(38, 4 1 ap. ; 2 5, 26 sin. IV ec .; 3 5 trul.; 11. 12 sin . VII. ee. ;


15 Aneira; 7, 8 G an gra; 24 , 25 Antloh. : 26 . 33 Cart.; 7 s in. 1-11 ;
Il Teol . AI.).
- Vezi eome ntaru l cario nului 26 al s inodului IV 'ecum. i!
a i ca no nu lul 11 al s inod ului VII ecu m. :

Canonul II ,
V d uvel e , i s ra cii, i strinii cl tori s se buc ure
de t oat odihna; i s nu- i Insu asc cineva cele ale
bisericii.
(38, 4 1 ap .: 2 5 , 26 s in . IV er.; 35 tru l.: 11, 12 sin. VII ee ;
15 Anelra; 7, 8 Ga nq.; 24, 25 An ttoh. ; 26 , ,33 Car t.: la Teol. AI.).
- Canonul prezent este continuarea ,canonului la a l lui;
Teof il. In a cel canon el a spus ca econ omul Biseriell s poarte
gri j ca venitu rile bi s e ri c e t i s s e lntrebulneze pentru cele ne-
cesa re , iar in cano nul prezent s pune ' in speelal pentru ce s se
t ntr ebu in e z e a ceste venit uri, i adic , a fa r de ntr einerea ele-
r ul ui (4 1 a p .), pentru vduve, sraci i strini.

Ca nonul 12,
' Cucernicia ta mi-a fcut cunoscut c oa recariidintre
ceice se n umesc pe sine ' Carari, voesc s vin la . bise- ~' -.

ric , Deci deoa rece m arel e sinod tinut In Niceia de c t re


fe ri ci ii no tri P rin i a hot rt ca s se hi ro tonise a sc
ceic e vin [d ela Cat ar i), voesc q .. pot rivit aces te i norme
s- i hirolon eli pe cei ce vreau s' v i n la bi s eric, d a c .
via ta lor es le dreapt i nimic nu li seopune.
(8 si n. J ec.: 7 sin. Ii ec.: 95Irul.; 7 Laod .; 1, 47 Vasile c. M.). li -

Ca no nu l preze n t este sc risoa rea lui Teolil c tre episcopul


Alnigiu. ca re l-a intrebat cum s procedeze eu cat arii (n o va l e n l ),
c nd dores c ' s s e c o n ve r t e a sc la , Bi seri c, i Teofll ndrum pe
acest ep isco p ..Ia dispozitia sino dului I ecumenie, iar a ceasta es te'
canonu l 8 al acelui sfno d,

C a n o nul 15.
,M a }{:m a a fir m a t c necunoscnd legile ' biserlcii s'a'
, " Impr euna t cu ns o i re nelegiut . i fiindc l lulbt.jr pe'
' , el. [situ ai a] de a nu fi in . relati e [cu bise rica] , a 'dat as i"
183
,
g urarea , . c , de oa re ce din ne tii n a comis nelegiuirea,
se va desface prin nvoial de t ns o i re a cea nelegiuit,
c ci i acea [femeie] d or e t e acea sta: Dec i de vei con-
s idera dovedit c d n ii fac a cea sta prin nv o ia l, i nu
. am gesc; c ci timpul este de zece a ni, dac socoteti ca
d n ii un timp oa reca re s s e Intruneas c CII catehume nii,
dispun e n felul aces la. Iar dac ve i observa c v reau
s am gea s c , i c . n privinta 161' est e nevoie nc de
a sprime, f cee ace li va art a Du mn e ze u, cond us fi ind
totd eauna de p recauiun e ; c ci al ndu -te In ace le locuri,
mai bine poli cu n oate gnduri le lor.
(48 a p.: 87. 93, 98 tru l.; 20 Ancira; 102 Car tag.; 9, 21, 31,
48, 7 7. 87 Vasile c. M ,) .
3 5 , 36 , 46,
- Canonul preze n t este scr isoa rea lui Teolil ctre epis t o pu
Agalon, in ca re Teolil d ndr um ri ace stui e piscop cum s pro -
ced e ze cu un oarecare Maxim, care a nc he iat c s tori e nele..
gl u it i acum se c et e ,
[
i
; ~

.1 ~' . Ca no n u l 14.
.
:'
Lega l lucru a u f cu t pre sviterii din satu l Ge min,
d a c gre te ade vrul Evstalia, care a ad us sc risoarea;
cci e a zice c a u exc lus din adunare a [bis e ricii) pe ace a
Kiradia, ca re a comis nedrept ate i nu vrea s mpiedice
nedreptatea. Deci fiind c am afla t c d n sa, v in decn d u-i
- ~; r ul , vrea ,S3 int re in comuniune a [biseri ce a sc ), s o
p re g teti ca mai nti s lapede dela si ne ned rept atea ,
i s o ndupleci a se p o c i , ca as tfel, d ac vei cun oa te
c se a propie 'de leq ea lui Dumnezeu , d ori nd comuniunea
[bi s ericea s c] , s - i d ai voie s fi e in co m uniune CII poporu l.
(12 sin. I ee; 16 sin. IV ec.: 102 trul ; 5 Ancira ; 74 Vasile c. M ).
- Oar eca r e E vsta tia a raport at lui Te olil c n Gernl n oare-
care Kiradla s'a ndel etnlcil cu c m t r! e i din cauza a ceast a
presviterii din Gemin au exclus-o din comunlta tea bise ri cea sc .. ~
Teof il a prob proced ura ace lor pre svileri ; dar deo are ce a auzit '
18 4

c a ce a jOra d ia esl e aplicat s p r sea sc la pta sa c u l p a b i l i


do re t e s fie p rimit ia r i In co munita te a bi se rice a sc , d nsu l
i scri e ep is copu lul co mpetin le , Miu ; . - i a cea s t scrisoa re
e st e cano nul prezent (14), - ca s st ru i asc a converti pe a cea
lem ele . i d ac s e va c i s incer, s - I pe rmit a int ra din nou
in comunitatea b i s cr l c ea s c ,

.
B is e ric a d in M ed ia (l hi e p i sc op i a Slbl ulul)'
, '

.~ ~.
Ca'n o a ne l e S f ntu lu i C h iril a l
Ale x an dri e i.
Ca n o n ul- L .

Orice a c i une anoa s t r , cnd se pr o ced e a z potri-


v it bun ei rndu eli canonice, nu ne produce nici o t ur-
burare , ci ne isca p -s. a t t de e1evetiri din par tea u nora,
ct i m ai v r tos ne pro cu r reputai e bu n n fata ce-
lor cari c u g e t bine . Cci cin e n'ar prim i o h o t r re irn-
p arial , ' care s' ar aduce d e cin ev a ? i cum nu va fi f r
de repro ba chiar plin de to at laud a ju decata cea
-d rea p t i l e g al ? i aceslele seri u acum cucerniciei
tal e, fiind c n scrisor ite ta le, ce m i le-ai trimis a t t mie,
c t i p re a sfi n itului i de Dumn ezeu iubl torul ui frat elu i
nostru i m p re u n epi scopu l Pro clu, numin d [tu] ep iscop
.lJe preaevlaviosu l . i pe preacucerni cul Pe tru, care le s' a
pl ns i a zis c il egal a fost nl t urat din biser ica p
s t o ri l de el. Logi c era ca d n s ul s aibe numele dem-
n i t ii-jrreo e t i mpreun eu agend eJe [cuvenite acelei
-demn ltl ], ori d a c , nu m ai era vred nic s stea la d l1I11- '
nezeescul alt ar, s nu se ma i fi n vrednicit nici de I nsasi
numirea d emn it ii episcop eti. D a r poate s'a r prea cu-
cerniciei tale ' c cuv nt ul meu este oar ecum aspru i lipsit
<le iubi re reci p r o c ; dar aceasta nu este a devr a t C ci
poate s'a r p re a c noi 11 co m p t i m i m pe [d n s u l di n
ca uz c este] bt rn , ' admi udu - i numi rea sin g u r . M ult
mai bine ar fi ns a se inea seam a i de cele l alt e;
cci el zice c i - a r fi putul dovedi r spu n sul s u, dar
! nu a avultimp pentru ap rare , i ni ci nil i s'a ofer it lui
-.\
asculta r ea c no n ic . ' i de s'ar fi f c ut cev a de acest fel,
I- i n s a i si tua tia aclelor l-ar fi do ved i t, ori, fiin d prin s n
.acuze, (ar fi ost] osndit ca vinovat, i [atun ci] nici n 'ar
m ai fi av ui a zic e de aci inainte c este neind re p t it,
"-'" :

18 6

o ri, declarat fiind liberat [de acuze], iari i s'ar fi .p at


s st ea n fruntea biseri cii, pe ca re a avu to sub con -
du ce re a s a. Da r deoarece nu s 'a f cut nimic de ac e st ,.
-. ~ .
fel, el s t r i g mpotriva procedurii, i zice c ar fi suferit ,
ned reptate ins up o r tab i l i c a fost scos [din d emnitate]
in chip ilegal, ad og n d i c i s'au rpit i toi banii,
cari i se cuve nea u. Deci sfinia ta cump nln d cee ace s e
dispune prin dumne z e e tile canoan e c t i ceea ce se cu-
vine bisericii, i ce lor r ndu i i la .s fnta slujb, iar pe
l n g acestea ru gat fiind i prin s cri so rile noastre, o pre te
l a c r mil e btr nului. Iar de ar dori s s e jud e ce cu cei ce
i- au ad us lui ac uze le s se judece potrivit obi ceiul ui Ina -
int ea cucerniciei ta le. fire t e fiind de fa i pr ea cucerni cii
e piscopi s u b o rd o n a i ie , a far de cei, pe cari i~ar re cuza
ca s us p e c i. D ar nu cred em c vr e unul din lre<lprea cu-
ce rn icii episco pi e s te cu g nd v r jm a m pot riva frat elu i.
In s pen tr uca s nu se prezint e acest pret ext, care s
s l b ea s c jud ecata ce s e va face in p ri vi n a lui, spre a
nu li] s e p re a c s 'a fcu t nedrept ate, nu a re nici o
i mp or t a n abs en a din adunare a unora ca ri sun t s ub
b nuia t .
(28, 74 ap.; 5 s in. I ec. ; 6 s in. II ec.; 9, 17 s in, IV ee. ; q,
12 , l q, 15 An tlch . : 3. q ,'5 Sard.; 19 Ca rt .),
- Precum am s pus la lo cul s u (p ag . 57 , 'par lea I, voI. I
din lucrarea prezenta), Ch ir ll, arhiep isco pul Alex and riei , a scris
o e pi s tol can o ni c unui a r hle plsco p ' diJ:! . A nt~ohia , Domnu ~, din
cazul episcopului Pe Iru, carele a fost scos din sca un ul s u epls-
co pesc, In privinta a cestui e piscop P etru , "Domn us s'a a dresa t
lul Chirll, pre cum i lut Pr o clu, a rhie piscopul Constantinopolului,
c e r nd u l e prerea , elim s pr ocedeze in pr ivinta aceluia . La
a ceast Intreb ar e a lui Domn us, Chirll ii r spunde printr'o scrt-
soare, ca re ' alc tu et e at t can o nul prez ent, c t i cel e ur m to ar e
(2 i 3). - Acel ep is cop P etru s'a plns c a fost sc os in; mo d ., 1

i le gal din scau n ul ep lscope sc,' ' i c pe l n g acea s ta i: . ~' ~ luai


av erea intreag , i numai p entruca s -I despoaie de r sctin l' au
s m uls cu de -a sila demisia. Canonul prezent, . al c ru i tex t este
des tul de clar, Ior m e a z r spu nsu l la pun ct ul prim dlu jalb a
lui Petru. . . ,
Se pa r e c Pet ru a fo st s cos din scaunul ' s u fr [ude-
~ '

187

ca t legal, i din cauza aceasta Chiril la n ceputul cano nuluj


a ra t cum tr ebuesc rezolvate loate che stiunile aa cum prescriu
ca noa nele, deoarece in acest caz nu numai c .n lci o - turburare
nu se va produce n Biser ic i nu s e vor ivi n t rebri ; cum est e'
acea sta a lui P etr u, ci in roate va st pn i buna rn d u lal . l ni-
menea nu va cut eza s re cla me da c va vedea c se jude c
d u p drepta te , i legal . - Mai departe o bse rv Chlrll cum de a ,
putut Do mnu s s n um ea sc . e piscop pe acel Petr u, c r vreme
dnsul n u are B iseric. Important prlnclpiu es le acesta. D ac
vreun epis cop po art num ir ea de ... ep lscop" , el trebu e s fie
episc op dup e se na Iu c rulu l. I a d l cfrebue s ai b i epa rhia sa.
pr oprie, in care exerci t puterea ep iscope asc , de in v l o r s u-
,. pre m, de z rh ier eu i de ps tor su prem. D a c un episcop nu este
vrednic s exercite ace ast putere, i s stea in fruntea unei
epa rhil, apoi nici nu- l es te ngd u i t s poa rl e numele de ep isco p"
cci n a cel ca z sln odul " compellnte tr e bue s- I declare nevre dn ic
de ' eplscopa t, a ad ar ' s- I des poaie de ep iscopa t, cu alt e cuvin te
, S .I cateris easc . Numa i din clemen d eos e bit , i dac respec-
tivul n tr' a de v r es te vr ednic de ace as t cle m e n , Chiril crede
c I se poa te l s a titlul de ep iscop , pre cum i s' a a dmis a ceiui
Petru, din co nsiderare la b tr ne e a lui i din motiv ul c ace la
sus in e sus Si tare c e ste nevinova t. - D up a c ea st obse r v a i e
privitoare la titl ul epls copesc a l lui P e tr u. Chiril cons ta t c Petru
a lo st s cos di n s ca unul su I r judecat . Ie q a l , i zice c forul
jud e ctoresc respectiv a cum tr ebu e s dea sentin potrivit pres ,
crl plunl lor sfintelor can oane . In mprejur r i normale pe Ull e pisco p'
are dr eptul s -I judece s inodul epls copllor acelei prov incii. de,
care de pinde episcopul re sp ectlv (vezl ca ri , 74 a p, i celelalte ~ a-"
noa ne pa ralele) . L ~ a cest lor j u dect or e s c n drum Chlr ll pe
Domn us n p rivin a cazu lui acelui Petru. Chlril reco m a n d .Iui
Dom nu s ca n tru ct este posi bil s lin seama de b t r n e e a i
lacr m ile a celui P e tru , ' a d rn l nd u- I ca n s lno d la judecare a lui
(P etru) s nu parti cipe episcopii, despre carI Pet ru b nue te c -I
sunt potrivnici. L3 aceast rec om andai e Chirll imediat ad a og
, :1:: obs e rva i a loa rte im po rtant. c adic el nu crede c vr eun
epis cop a r li in stare s se poarte CU vrjm i e a de fra tele '
su. e piscop. ci a cea sta a spus-o numai dIn moti vul ca cel ac uzat
s nu aib pril ej de a se pln ge de parla litat ea ju d e c Iii iri
cazul, dac Ia s inod ar participa i a cei a , des pre cari e l b n u e te
c -I sunt du man i. .
tr
1B8 .

Canon ul 2.
Iar ba nii, cari cu ned reptate s'a u luat dela e l, este
-cu dr eptu l a i se da inapoi din dou motive . lnt i fiindc
nici de cum nu trebuia s se fac una ca 'a ce as ta ; i c
e ste prea ntristtor i la ex trem ' m hn l re duce pe de
Dumnezeu cins titorii episcopi din toate p ri le pmn tu lui
a li se cere lor sea ma pentru chl veruisirea cheltuelilor
.s urvenite, ori din venilur ile bisericeti , ori 'i din oare-
ca ri [a lte) produse. Cci fie ca re dintr e noi la timpu l su
.v a da s e a m n fala j u d e c t o r ul u i tuturor. C odoarele
. i a verile . nemictoare trebue s se ps treze ne i n s t r
ina te bisericilor; Iar chivernisirea cheltue lilor ce survin "
s se incredinteze ce lorc e dup vrem i oc rmuese dumne-
:zeiasea p reoi e.
( 38. ill ap.: 26 sin . IV e c.: 12 sin. VII ec. : 24. 25 I\ ntioh..- ,
26. 33 Cart.) ,
- A doua plngere a acelui Petru a [05t c I-au luat i
toj i banli cnd I-au n l turat din scaunul eplscopesc. Chir ll COIl-
slder ilegal ace st lucru i zice c trebue s I se in a poieze lui
;Petru lot ce s'a g sit la dn sul din ven iturile bis erice ti in mo ,
mentul c nd a fost I nl tu r at din sca un ; in prlvlna aceasta r elev
:princi piul e xprima t in primele cuvinte a le ca nonului 38 ap., po-
tri vll cr ui a episcopul este da tor s poarle g r i j de loate .lucr u -
rile b l s e ric e li i el a re drep tul s chivernise asc a ver e a bise-
rice asc dup con tlina s a. a d uc n d u - i aminte c pen tru a ce as ta
-va da seam lui Dumne zeu. Dealtf el ceea ce spune aici Chiril in
priv in a banilor lui Petru nu se potrivete intru lo at e cu dlspo-
ez i/iile urm toare a le ace l u la canon a pos t., deoarece a cel canon
Inter ztce st rict epi scopului de a lua orice pentru [stne personal
-din ceeace este al Biserlcli, tie din obiectele mt ctoare , lIe din
cele nem lc toa re , fie din venltur'lle bisericet i. DIspozit ia a ces tui
canon trebue expli ca t prin clementa deosebil fa t de Petru , i
la orice .ca z prin imprejurar ea c Chirll l- a considera t pe Petru
-drept episcop legal pentru tot timp ul. pn cnd slnodul nu-i
va ro sti sentinta sa as upra lui (can . 1); i deci l-a cons idera t
-drept chi vernisitorul s upr em al veniturilor biseri ceti.
rss

Canonul 3 .

Iar scrisoarea de demisie zice c n'a da r-o de a sar


bun vo i e, ci din constrngere i de fric, i in urma
a men i n ri ! unora; dar i d e altfel nu e ste in confo rmi-
tate cu legiuirile biserice ti ca unii dint re p reoi s dea
scrisori de demi sie. C de sunt vrednici de a s luji, s
r m n Intru a ceast [slujb); iar dac nu s unt vr ednici,
s fiU iese prin demisie, el mai vrtos os ndi i fiind pen-
tru la ptev In jr ri virin crora cineva i-ar fi acuzat c sunt
mpo triva a t o a t. r nduiala , Salut comunit at ea fra tilor
de la tine. Cea de ' pe lng noi te sa lut nt ru Don{nuJ.
(9 s in. III ec .: 154!lin. I~ll; 10 P etru Alex.).
- Vezi co me ntarul dela canonul 9 al slnod ului III ecu me-
nie, unde s e m eni o nea z i acest canon al lu l Chirif.

Can o nul 4 .

Tr eb ue s avem grij de totul, ce este de treb uin i


d e nevo ie pentru zidire a popoar elor, i ceea ce con lribue
s pre s lava s fint elor bis erici. C sc r is este : "Fac e i ev la-
v io i pe .fiii lui Israi l'' [III MOiS!, 15' 3']. Dec i P rin l i
monast irilor din ep a rhi a Teb aida, b rba i ev la vi oi i av nd
vi euire v rednic ele ad mirat, viind in Alexandria, \' i n-
l re b ai fiind de c tr e mine i n privinta s t rii mo uast iri lor
d e acolo, ne-a u sp us c multi se sminresc din ca uza ur-
mto a revU nii, ca r i de curnd . s'a u n su rat, i intoc .uai
ca i cu m a r fi ve nit . din cam erele nup ia le , a mgesc pe
unii din tre episcopii de Dumnezeu iubitori, i poa te c
nimeni llU s 'a prouunta t pen lru dn ii , s e hirotonis esc
c1e rici, ad ic .pre svite ri. Iar a ltii oareca ri s co i fiind chia r
di n mo na stiri ca d e s ordon al, i a r i a lear g spre hi ro-
tonie, i tc ndu-se clerici, intr in a cel ea i monastlri. .
de und e au fost sco i; i vreau s adu c jertfa, i s
s v rea s ctoate, cari sunt obicin uit e c1 erici!o r, i a ce-
s te a c au z e az c i unii dint re cclce-i cunosc pe d n i i
nu evit numai a du nr il e l bi s eri ce ti], ci se r e in de a se
i mp rt i c nd litllrg hisesc aceia . Deci f iindc, pre cum
am zis , totul tr ebu e s se fa c de c t re noi spre zidir ea
190

popoarelor, cucermc ia voastr s bage ' de seam la ace-


s lea . i da c cineva vrea s se h i rotonise a s c cleric, s
se cer cet eze viata lui; i ori de are so tie, sa u nu? i cum
i c nd a lua t-07 i dac s 'a desp r it [de e a}? i de
este e l vr eunul dintre cei lep da i sau de ct re alt epis cop
d e Dumnez eu cins litor, .sa u din mo nas tire 7 i a tunci s
s e hi roton iseasc , dac se va gsi ne prihn it. C aa vom
pz i a t t c o n t i i n a noastr cu ra t , c t i sfnta i cin-
s tita slujb neprih nit.
(80 ap.; 2 sin. I. ec.;2 sin. VII ec.: 12 Neoces.; 3, 12 Laod.i.
10 Sa rd.; 17 sin. I -II) . . '.
~ Scrisoarea pastoral, care a lc luele ca nonul prezen t (4)
a l lui Chlrll, a tost emis de Chlrll c t re episcopII din Libia i
Pent apo le din pril ejui reclama jiei uno r clu g ri dtn Teb aida . cari
au venit la Al exandria cu denun ul c oarecari episcopi h iroto-
ne sc intru presbiteri pe astfe l de Indivizi, cari nu sunt ntru toate
vre dnici, i c aceasta produce smi nteal, ' . astfel cmu Jji cre -
d i ncio i , ca ri cunosc pe aceti oa meni, s e ln s tr tneaz de Biseric
i nu vrea u s se lm p rta sc dela acei a c nd slu jesc. - Chlril-
dup c e s pune c epi scopii surit ch emati in primul loc s poarte
gri j de to t ceeace serve te pentru progresul poporul ui i p entru
slava Blseri cll i c datoria lor principal - d up cuvintele St .
Scrip tur i - es te de a ia ce evlav io i pe oamenii Incredina i lor
( IJl I\\olsl, 15.9 1 ) . potrivit reclam aie i a celor c lugri din Tebalda ,
s pune c nu este corect ca episcopii s . h l ro t o n l a s c f r exa-
minare pe dilerijl Indivizi, i mal al es da c . nu tin seama de c
sto r i a ace lor indivizi, precum i d ac -nu cumva r especti vii stau
s ub vreo pedeap s cano ni c . Prin un'nar~ el in calitate de c pe-
le ule su pre m a c lrc u msc rlp l el (patria rha ttJl) b iserI ceti a lexan-
drine dispune eplscopilor din pr ovinciile menionate ca in viitor
s i bag e bine de s e a m pe cine vor hlrolo oi i s examineze cu
s rg ui n j viat a ii e c rula , i in special ca nu cumva vreunul s
li p c t uit mpoti va canoanelor, cari sunt in vigo are in privinta
c s t or i e i pr eoilor , i apoi s nu fie even tua l n tre dnli de
cei , ca ri au lost e xcl ui din se rvici ul biser icesc de c tre episcopii
cu c de re. sau din mn sti re de c tre egumenii respectivi. Nu-
mai i n caz ul d ac o persoan se va gsi c Int ru . loate es te
n e e x c epi on at , se va putea h lrotonl, - i pro ce d ndastfel, epi s-
copul ii va pstra con tl lna c urat, precum i slnta s l u j b i-o
va p st l'a nepr ih n it.
.' ~
191

C o n o n u l 5.

Iar d a co are carii sun t supui excluder ii, ep ltiml-


s nd u- se pentru gre ale, apoi, fiind catehumeni, ar fi s

~:!!
s e s r as c , s se boteze, i s nu plece din ce le ome -
neti neimp rt ll d e ha r, adic ne fiind in comuniune;
fiindc se ved e c i aceasta trebue s fie dup leqiuirlle
."~ ;.- bisericeti. Saluta li comu nita tea fratilor d ela voi. Cea d e
~f. L~'A .;. pe l n g noi v salut intru Domnul.
( 13, 14 sin. 1 er.: 47 L aod.; 45 Cart .),
" . -'- Can onul prezent est e partea a doua din enciclica men -
lonat a lui Chlrll (can, 4). Aici el prescri e, potrivit ca noa nelo r
ex is tente , c tr ebue s se boteze i s s e i nvre dnl ce asc de sl.
i m prt anle i ac el ca tehu meni, cnd sunt pe moa rt e, ca ri pr e-
g li nd use pentru bote z i in timpul ca te hu me na tului au COLTI is
vreun p c at i p entru a ceas ta a u fost su p u i epilimiei cuvenite.

Si. M nas ll re Iz b uc {l ud. Bih o r ).


,
.'~ ;

~l
;;;~ l ~
' :r .>

~~,~ 1
:!
;;} .
~\jl .:

Encic l ica {ii f'


-:~ it
lui G h e n a d ie, pat riar h ul C onst u n tinbp o l ului; j. a .:*, .'t,f

. . ~J~
~'.t:

s i no d u lu i, c el mpreun Cu d un s ul,dltretotl .p r e a
cuv lo li H ilro po li li i c t re Papa R ome i.
.::'fi ' ,':'

Domnul i Dumnez eul i Mntultorul nostru 1i'U5' ; ':~~ f;


Hristos , cnd a in cred ina t . sli n il o r si ucenl clpropoved if-" . \~~ 1
ire a Eva ngheliei i i-a trimis pe ei nvto ri oamenilor: . i1J. ;'
n to at lume a, le-a poruncii n chip hot rt ca 'd a rulce .x~ 1
1, 811 primit dela el, i e i n dar s - I dea oamenilor, .ne- 'i&)r.
~~~I~~:ll~Iharurilor
r s p la ta
~~n~~~ :~e~~~~;te~f~Ia;~~n(;,~~~te~~~; fif: ct ~~ ,:...~.e: ~,'!.:;
cer e ti i duho v ni ceti
nu sunt ce le p -
.,o . ... ....
':.. < f

." '.:
m nt e t i i
pie rltoa re . P oru nca ace as ta a dat -o nu num ai:
a ce lora , ci prin e i i n o u , pe ca ri ne-a in vrednicit ai ntra .... .
n treapta i locul lor. i tr eb ue, ca precum a tunci acei a.. Ii '.\ ;
a?O .i noi ~ cum . s o 'p str ~1 i s o o ?s e~v~ lll.r i g.u rosV ';i! 'It
I s a nu nascocnn prt n . soitsme nebu nii, IlI CI sa nu ne. -<}" "
a r u nc ITI n hazard p rime jdios . " In d a r ", zice , "ai tuat; .' : ~~1i ~-
"l n d ar dai. S nu cti gai nici ararn, ni ci a rgint, nici ,.~,..'.,. '.;~(!t,.=-
.;.~'. c.
aur la ci n q to a i'el e voastre " [MaL 10'8'.]' S i mp l u.i i l -
.... i
.',.
.:!'.t
.. .

murit este cuvnt ul ac est ei poru nci, neav nd nimic lnd o- '. ' . . '
etnic. nici imposibil [de indeplinit) , nici avnd trebUin l~ ,;r:~~ ;'
d e t lm cire sofistlc , Dela mine ali primit demnita lea '..'; ~; t
p reo i e i, zice; dac ' mi-ali dat mie pentru l a ce asta , ceva, . 'ilf:i

~~a~1~in~;li_~a;i\~!
d ai-o i
l?t~~~~ f~:a~~~t~j~~~~ie~n
voi n dar. Ce es te mal
1~adt::. -.'.. ~._-..,~':..,::~.';.,. . ~i;:.
rI murit
rdec t porunca '"
.-

aceas ta? i ce este mai de Iolos vc elorce j se s upun? Cu


adev rat vai ce torce inteleg s ctige darul 'lul Dumnezeu . :J ;
ori s - I dea pentru bani ; cci dup cele spus e de sfn tul ' -;, '"
P e tr u, unii ca ace tia dau prilej pentru ve nin de a m r. ? ;
ciune i pentru mpreun a re Cll ned reptat ea. cu prini fiind . .. 1 i
de lcomia lor de argint; dr ept a cee a de aco rd cu aceil- ,. ,~ , ;
'!:1~
h~:T':;~~: '
;ri
.: -'.~ '"
193

st lege a Domnului i canonul [dat] i n aceas t p ri vi n


al cu v io il o r i e ri ci i l o r P rin i d ela sfn tul i marele
sinod ecumeni c adunat n Calcedon, ne spune n o u l
murit astfel pr in aces te cuvin te : . D a c vre-un epis cop
ar s v r i hl rotonta pentru bani ar face obiect de vn-
zare harul . car e nu se vinde, i ar hiro toni pe bani
episcop, sau ho r episcop, sau pr esbiter i, sau diaconi , sau
pe alt cineva dintr e ceice se num r i n cl er, ori ar pro-
mova pentru bani econom, sau ecdic , sali paramonar, sau
pe or ic are din canon pentru m rav c tig, i dac se
-d oved e te c a fcu t aceasta, s . se pri m e j du ia sc pen tru
tre apta sa; i . cel !Jiro tonisit s nu a i b nici un f olos
din hi r otonia sau pr'Omovarea cea d injt eq o ; ci s fie
s trin de demnitatea sau de fu nc i unea , pe care a do-
bndit-o pentru bani. Iar dac cineva a fost mij locitor II
asHel de afaceri urte i il egale; acel a, d a c ar fi cleric,
s ca d din treapta . sa; iar d a c este l aic sau monah,
s se. ana t em ati se as c . .
Prea bune i foarte dre pt cins titoare sunt porunci le
canonului s fi n i lo r Prini, cari r espin g i anu lea z tol
atacul satanic esc, i to at apu c tu ra diabo li c l n d re ptat
im potrlva . darului duhovnicesc; c ci CII ni ci 1It1 chip nu
admite ' ca promo var ea hirotoniei s se f a c , sau s se
prim ea s c pentru bani, nici de celce o s v r e te, nici
de celce p rime t e promovarea hi ratoni ei. Da r nu per mi te
a se d a baIIi pent ru .h ir otonie nici m ai nainte de timpul
hirolonlei, nici dup timpul hirotoni ei, nici II n s u i timpul
hirotoniel, deo ar ece cu de s v r i re a oprit mitui r ea
pentru acest lucru . - Totu i fiind c acum, dei .acestea
sunt oprit e l murit, s'au v dit unii din (biseri ca) Galate-
nilor, cari, d isp reu es c i . calc din cauza l com i e i ru i
noa se i a iubirei de argint aceste p orunci m ntuit oar e
um ane, am socotit i noi c es te bine, a le renoi
i a r i pe acestea m p reu n cu sf ntul sinod ce se tine
ntru a cea s t cetate mpr teas c , Roma no u , penlruca
f r de nici o n s cocire, i f r d e nici lIlI pretext, i
fr , de nici un sofism, s t i em CU des vr ire acest
oblceiu nelegi uit i urt, care nu t iu cum a i ntra t n
preasfin tele bis erici, p entruca n t r 'a dev r r de crciu-
"
m rire i curat c n du-se glsuirea de , ctre arhiereii
ce ice hir oton esc , s vin de s us ' haru l Du hului sfnt; "
deo are ce ac um, fcnd e i pentru bani promovarea, i lu-
cr nd fr cur eni e cu mna, nu tiu dac vine asupra
ce luice se prohirisete potrivit glasului Evanqlieliei.ci mai
vr tos de nu se restrnge harul Duhului sfnt. Deci s
ti i, di n toat e pril e prea cinstitorule de Dumnezeu, c
oricine va fi vdit in lin a ca aceas ta, ori ,episcop, ori
hor epi scop , ori pe riod eut, ori presviter, ori diacon, ori
oricare a ltul din ca no n, or i laic, prin hotrrea comun a ar-
hier eil or, i Cll vot o b tes c s e va os ndi , dup , cumj i ca - >
nonul s fintilor Prini de mai nainte zice : c trebue ca
harul s fie ' har, i cu nici u n chip s nu mijlo cea sc
argintul in pri vina .lui, A adar s fie i l ep d at, i s t r i n
de or ice demnitate i eraticeasc i slujb, i supus bleste-
mului a na te mei, att ce lce crede c -l va c tiga pe a cest a
cu , ba ni, ct i celce fgduete a-l d a a cesta pe bani,
ori cle ric, ori mirea n de ar ii, ori de s'ar dov edi, ori de
nu s 'a r dovedi c a f cu t aceas ta ; cci nu se potc ndva
m p ca intre ol alt cel e inconipatibile; nici mamona s
co n sim easc cu Dumne zeu, sau ca ceice sluje sc a celui a
s sluja sc lui Dumnezeu ;' i aceasta este hotrrea ne .
t g d u it a ,Domnului': - N u puteti sluji lui Dumnezeu i
lui m am ona [Mat . 6",]. Pun ndu-ne cu trie increderea
n a ces tea, i supun nd u-ne acestora, mpreun cu celce
le- a s pus aces tea , am da t hot rre impotriva ce lorc e co-
mit as tfel d e nelegiuiri. Deci i sfinti~ ta s s e , n g r i j as c ,
proced ndu-se cu to at preved erea ca ac estea prin s cri-
s ori s se dispun l mu rit att d e Dumnezeu prea iubi-
torilor episcopi i periodeuilor celor supui tie, c t i ' ,.
tutu ror celorlali ; pentruca toti cre tinii nt r'un duh, i .;
ntr'un sufl et adun ndu- n e strns la olalt i mpotri va vr F
m a ulu i comun, s putem t ia cu ajutorul lui Dumnezeu
r d ci n a l comiei de , bani sdit de a cela ntru :. ,nO i\ ~ in
p r e u n cu toat e ramurile rutilor ei. . Sa l u t rnj n t rea q a
comunita te de frai ntr u Hristos del a tine. . Fiind s n tos
n tr u Domnul, ro a q -te pentru noi, de Dumnezeu prea
iu bitorul e frate.
(2 9 ap.: sin. IV ec.: 2 2 , 23 ' truL; 4. ,5, 15, 19 sin. VII ec.:
195

12 Laod.; 2 Sard.; 90 Vasile c. M.; Eplst. fui Taras!e).


- Precum am spus (pag. 58, partea 1, voi. I din lucrare a
'prezente), epistola prezent a fost emis din slnodul dela Con- o
' s tantinopol din 529 [lnu! sub preedlnia patriarhului Ghenadle
'ii, precum se spune in nsui titlul eplstolii, ea este adresat tu-
.t uror mltrqpoll llor, i n speclalpapii deja Roma (ttp CJs r cw 7Z'tl :-ra lJ
PWp?g) . hi epistol , cu referire la locurile respective din Sf
Scrip tur precum i ta canonul 2 al sinod ului IV ecumenic, ' s e
condamn 'simonia, i se supun caterisiril toate acele per soane
preotesti, cari sunt gsite in simonle, i s anatemaUzea z toi
Jalcil, cari sunt vinovati de slmonle,

S c r is o area
"li T arasle,
cea nou,
p atria r hul Constantinopolului, Rom a
ctre Adri an, p ap a Romei celei vec hi
Hlrotonllte s nu se fac pe banl,
Tarasie, din mila lui Dumnezeu episcopul Con-
.stantin c p olu lui, Roma cea nou, ctre preasiinitul i
preafericitul frate i mpreun slujitor, .D om n u l Adrian,
papa R omei celei vechi, salutri intru Domnul. , o

o In multe feluri i n multe chipuri, din EvangheHi,


dela Apostoli i dela P rini ne nv m ca ia cerem o-
nialul de . sfinir e a preoiei s nu avem datina l comiei
ode bani, i s nu lum aur , i a rgi nt, i s nu ne nsu-
im ceva strin la hirotonia vreunei persoane ieraliceti ,
precum vom arta prin dovezile citate n cele urmt oare
att din Scripturile de Dumnezeu inspirate, ct i din in- .
v turi le patristice. Cci ceice-i pun minile sunt slu -
jitori ai D uhului [Sfnt], iar nu v nz tor! ai Duhului
{Sfnt] ; deoarece ceice au primit autorizatia aceasta
prin cuvntul Domnului au vestit c ceice n dar au pri-
mit harul Duhului [Sfnt], n dar s - l dea celor, cari il
196

primesc .dela d niL Iar d ac cine va ' se v a dovedi . cp e


au r l-a cump rat p e acesta, pe unul ca acesta l decl ar ,
'l ep d a t din t agma ieraticeasc. Cci . dei cu numele a .
fost primii intre d erici, dar n realitate prin fapt cuvntuh
min ete ; cci nim e ni nu poate sluji lui Dumnezeu i .
lui mamon a , precum . ne-am lnv at din E vanghelie [Mat .
6,.. 1. i deoarece am au zit pe Dumnezeu grind p rin ,
prooroci : P re o i , griti in inima Ierusalimului [Isaia..
40,,], i iar i arneninnd i grind: "Paznicul . de va
ved ea sabia venind i nu va sem na la cu tr mbia, i po-
.porul nu s e va p zi , i venind s a bia va lua dintre ei;
s uflet, sn g el e l vo iu cere di n mn a pa znicului " [Ezech..
36,.1, - tern ndu -ne s nu iim doj eni ti i os ndii din ,
ca uza t cerii , ve sti m . tutu ro r int i ez t o r i lor biserici tor
no astre ca cu ndr z neal s zice m d u p dumnezeescul:
Ap ost ol: .Cu ra i s u nte m de sng ele" [Fapt. Ap . 20.,.1 celorce-
c a lc ornd uir ile cano nice, i mult mai v rtos de ale ace-.
Ior a, ca ri a u hirotonit, s au s'a u hirot o nit pe nt ru bani "
pe ca ri dum uezeescul Ap ost ol P e tru , a l crui sca un l'a
mo t e n it chia r sf in i a ta fr ea s c , i-a os ndit ca pe S imo n .
v rj itorul ; din ca uza ac e asta nu ne s iiim s ve stim a de
vrui, pstr nd i in nd [dispozitiile] cele tran smise nou "If
p rin canaane de la sfinii Apostoli i dela s l vi l i notri :
P rini, i ne s c r bim da c s 'a clcat de cin eva ceva din,
a ces tea. Deci i r e a sc a vo a str a r hie rie venerabll, care
legal ' i dup voi a lui Dumn ezeu administreaz sfnta .
s l u jb Ierarhi c , a re [pentru acea st a] vestit sl av . C
marele i - int iul Arhiereu Hri stos Dumnezeul nostru a ;
a zis p rin Proo ro cul : n Viu sunt e u, i vol u .s l vi pe ce ice .
m s l vesc " . [Imp. 2 , 1. Cci tii , b rbat e a l dorirllor
D uh ului, c a pr o ape m ai d e s up or ta t es te e resul nel eqiuit:
al lui Maced o nu i a l cel or mpreun cu d n sull u pl to ri
mpo triva D uhu lui Sfnt ; c a ceia b riind c Duhu l S ut :
-e s te crea tu r i ro b al lui Dumneze u i al Tat l u i , [tor
astfel] a ce t ia , precu m se vede, l fac rob l o ru- l, Cci
oricare s t p n vinde ceea ce ar av ea, d a c Vrea , s a u pe:
ro b, s a u a ltceva din ce a r e; a i d ere a i ce lce c u rn p r . :
vr nd s fie s t p n peste celece le cum pr , prin pret;
de a rgin t le c ti g . Astfel ceice ' fa c ac est co mert nel e-
': ~i u ft, njo s esc 'pe Duhul: Sf nt, " p clui nd la fel c u -ce ice
, ' hulea u c Hristos 'prin Belsebul sc oa te dracii; sa li; ca s
~ sp u n: m al ' el(ad, se ' a s e am n ' cu.Tuda v n z t orul, care a
-v nditlpeHr istos pe ' pret de arqin! de Dumne zeu uei-
" ga ilo r Iud ei. Deci preCUITI ntr 'ad evr Duh ul S fnt este
:,d e '6 fHnt CU Hristos Dumnezeul nostru." 'e s te d eplin I -
murit c [ceice v nd pe ', Duhu l Sfnt) vor li - de a ce i a i
p arte [din . ca re s 'a v ndut , Hristos], , precum s'a dovedit.
' [ar d a c 'n u ' s e vlnde .Ida r clar es te c cu nici un chi p
'f ilu' 's e poate face] aceas ta) e fr Indo i al c ha rul D u-
-h ului Sfnt , a dic sfin en ia preoi ei , nu e ste intr u d n ii ;
i nici ' riu ', au ' j:Jritnit:o, nici nu o au , - C c i s -s i a d uc
: aminte de 'sfntitI'Petni, care ctr e ' celce s 'a is pit it sp re
' a ceas ta , a zis: Tu nu ai nici parte, nici soarte int ru
, a ces f c Ull nt., [Fapt.' Ap. 8'2i1:' C ci d ac demnit atea pre-
'b liei s e vinde, apo i ' de prisos es te lor 'att pe trece rea
v ietii ntru cinste, ct i cond uita Int rucurenie i virtut e.
Apoi ' d u p d nil de prisos es te i Pave l, du rnne zeescu l
Apostol, care nva c : se cuvine ep is copulu i s fie f r
de prih an , ntreg la jriinte, cuviincios; nv t or, n frna t,
' trea z", [1 Tim. 3,;], in ndii-s e d e cuvntul cred incios a l
. n v t u rf i , c s poal i il m ngia prin n v tura cea
, s n t oas, i a mustra pe ceice s e mpotrives c. Deci toat e
aces tea .sun t departe de celce , vind e i cumpr p re oi a . r .,
:Piinurinare dovezile urm toar e ales e [din crile] sfinte
' !iedti r: c cu fotul str in de preoi e es te oricin e, care d
's au prime te' [mit ]; n oricare tirnp. . or i nainte d e hir o-
topie, ori i dup hirotonie, cci a lua este luare oricnd.
Dar i toate promovrile eclesiastice se opr esc ' a s e da
pentru , ba ni.
Canonul al 29 al Sfintilor Apostoli : D a c vreun
epis cop prin ban i a ajuns la d ernnllatea aceasta mare,
'o ri presbi ter, ori diacon, ' s s e cateri se asc att dn sul
.c t i ce r ce l-a hirotoniti s se taie de sv rit i dela
mprtire, ca Siinion magul prin ruine P etru.
-, DitiFapteleApostolilor : .i v znd Sinion c Duhul
Sfn t'; sed prin punerea minilor Apostolilor, le-a adus
lor bani; zic nd r dati-mi i mie put e re a aceasta, ca pe
oricine voiu pun e minil e s p rim e a s c D uhul Sf nt. Dar
198

Petru a zis c tre e l: argintul tu s fie cu. tine Intru


pieire, cci ai socotit c darul lui Dumnezeu se c ti g
pe bani. Tu n'ai parte , nici so ar t in tru cuvntul aces ta ;
pen truc inima ta nu e ste d reapt inaintea lui Dumnezeu.
Drep t .acee a poc et e -te de aceast rutate a . ta. i te
roag lui Dum nezeu, doar li se va ie rt a cugetul inimei
tale; c ci fie re de , am rciun e i ntru l egturil e nedrep-
t ii vd c e t i. :" [8, 18-23]. . .
Din a treia a I mp ra ilo r : i du p lntmplarea
aceas ta nu s'a intors le rovoam dela rutatea s a i i a ri,
a f cut din poporul d e rnd pr eoti tn lt mttor: ce l ce vrea
umplea m na lui, i se f cea preo t nl imilor . i 's 'a 50-
co lit aceasta spre p cat casei lui lerovoam i s pre peire
i s t ngere de pe fala pmntului. [c. 13, v. . ~[ ,
D in a patra a . Irnp ra tlo r : - i s 'a ntors Neernan
la Eliseiu i to at tabra lui i a venit, i "a' sttut , na-
intea lui, i a zis: i at am cunos cut c nu 'es te .Dumnezeu
' in tot p m n t u l , fr num ai n Israil , i , a cum ia rnulu
mit de la rob ul tu. i a zis Eliseiu;viu es te Domnul naintea
c ruia s tau de .voiu lua, i I~a s ilit s ia i n' a voit . i d u p
pu ine [verseturi]; ' i a zis Ghiezi s luga lui E liselu: i a t
a l s at domnul meu pr e Neema n Sirul a cesta de 's ' a du s,
i n' a lua t di n m na lui nimic din cete ce a adus ; viu
e ste Dom nul, voiu al erga . d u p el, i voiu lua dela el
ceva. ia a lergat Ghiezi dup Neeman. i dup pu i ne
[cuvinte]: i-a zis Neem a n: ia doLJalanli de a rg inti i il
lua t do i t al ani de a rg int n doi s ac; i dou rndu ri de
h ain e. i dup a lte [cuvinte] : A zis ctre e l E lise iu: de
unde viiOhiez i? i a zis Ghi ezi ; n'a fos t sl ug a ta nl c i ri ,
i a zis c tre e l E liseiu; au n' a mers .inima mea cu tine
c nd a intors omul din carul s u na inte a ta, si a cum ai
luai argintul ' i h ai nele? S cumperi cu e le. grdini i
m s lin iuri i vii i oi i boi i slu gi i slujnice. i . Iep ra
lui Neeman se va lipi de tine i de se minia ta l1. veac,
i a i eit de la fa la lui le p ros ca z pada. [c. 5, y . 16='7 ]'
Din cotnentarul Sfntului Va sile la Isaia: Le ge a
LI . da t-o spre aju tor, ca s z i c c nu e stercuv nt ca
a cesta pen tru care nu s e poat e da dar; i aceasta nu
este ' lege ca acel cuv nt al ventrilocului i c ci nu s'a n -
199

scocit spre amagire ca acela, ci este .In v to a rea ade-


vrului; iar aceia vr ese pentru argint ; dar acea sta este
ridicol fiindc ceice sunt amgiti le dau lor i argint drept
plat a minciunii: iar glasul acesta al legii nu este de
acest fel, ca s se dea bani pentru el; cci nimenea nu
napoiaz b ar ul : In dar, zice, ati luat, ' n da r dati
[Mat. lO,.lt Vezi cum s'a mniat Petru asupra lui Simon,
celce aduce a rgint pentru harul Duhului [Sfnt] : Argint ul
tu " zice, fie cu line spre pieire, cci ai socolit a c ti ga
darul lui Dumnezeu pe bani . [Fapt. Ap, 8 ' 201 . Deci cu .
vntul Evangheliei nu este ca graiurile ventrilocilor, cele
ce s e vnd. Cci ce pret de rscumprare ar da cineva
vrednic de acela? Ascult pe David, care se ndoiete i
zice: Ce voiu r splti Domnului pentru toate cte mi-a
dat mie ? [Ps, 115,,]. Deci nu este cu putin a da da-
ruri ' pentr u acesta, vrednice de harul cel dela d nsul: un
singur dar este vrednic [de . acesta] , pstrarea lucrului
d ruit; celce-ti d tie comoar, nu cere dela . tine pretul
celor date, ci p strarea vrednic a lucrului dat ,
Din scrisoarea aceluiai ctre episcopii cei de sub
el. ca s nu se hlrotoniasc pentru bani. <Ei socotesc
c nu p c tuesc, da c nu iau ndat , ci iau dup hiro-
tonisire: dar a lua es te a lua oricnd. V nd emn deci
ca acest venit, sau mai bine zis aceast introdu cere spre
gheena, s o lep dai, i s nu v faceti nevr ednici d e
s vrirea sfintelor taine, s p u rc n d u -v uninile cu astfel
de venituri [can. 901.
Din viaa S F ntu lui Io an Gurdeaur: A venit -Ia
noi Eu seviu, ca re ni -a pri cinuit nou vorb mult n pri -
vinta tuturo r epis copilor, acuza to rul celo rlalti e ase episcop i,
ruq ndu-s e a fi primit n comuniune. Unii dint re episcopi
s e mpotr iv esc zic nd . c nu trebue s se primeasc fiind
el un clevetitor. .Din cauza ' aceasta s e ruga zicnd: Deoa-
rece procesul n cea mai mare parte s'a desbtut n curs
de doi ani, i prin martori s'a fcut amnarea, m rog
iubirei voastre de Dumnezeu ca nc astzi s produc eu
martorii; cci de i episcopul Antonin , ca re a primit aurul
ia hlrotonit, s 'a s v rit, dar totui au rmas (n via]
ceice a u dat i s 'au hirotonlt. Sinodul preze nt a hot rt
r
I
; 'le

200

s se cerceteze chestiunea; . i s n ce ap des baterea din .


citirea actelor fcute mai inainte, Au int rat martorii; au
intrat i cei ea se dintre ceice au dat i s 'au hirotonit.
La nceput au tgduit; . struind ns martorii, . [in depo-
ziiile lor] - a t t cei mireni , ct i ce i din tre presviteri , pe
. ;. .
ca ri 's ocote au a se bizui, la Inceput t qdui au ; iar Cnd
martorii au dovedit, aduc ndu-Ie aminte de loctiri i de
timpuri, artnd at t feluril e c t i ca nt it il e [de bani)
ce au dat, nici con tii n a .lor fiind pr ea curat, au mr
turisit de sine f r de mult const rng ere c : am ' dat i
ni s'a nt mplat [s facem a cest lucrul so cotind c ac ea sta
'es te r nd uia la , i cu s copul ca s sc p m de serviciul
public; i a cum ne rugm , dac nu ne e ste ng duit s
fim n slujba bisericii . s primim na poi m car a urul, ce
l-am dat ; fii ndc a m dat un ele giuvaeru ri de ale feme ilor
no astre. Ioan in privinta a ceasta a f gduit sinodului [zi-
cnd] c eu i voiu libera pe ei de autoritat ea [de Sta t),
rugnd pe i m pra t u l ; voi n s dispuneti ca d n ii s pri -
mea s c inapoi del a motenitori! lui Antonin ceeace au d at,
D eci sinodul a h ot rt ca e i s pr i me asc au r ul d ela
mot en i to ri i lui Antonin; i s se I mp rt a s c n lu ntru l
a lta r ului, dar s fie s co i dintre preoti, ca nu 'cumva ier-
t ndu-Ie a cea sta s se form eze obi ceiul iudaic, sau egip -
te nesc de a vind e i cump ra p reo i a, Fii nd c se zice c
d epravatul i. fals numitul patri arh al Iudeilo r in fiecare
a n s a u an de an schimb pe mai marii s inagoge lor prin
adun a re de arginf; aseme ne a i imitator ul aces tuia. pa-
triarhul Egipte nilo r, ca s se pline asc prooro cia : . Pre otii
lui pentru daruri r spundeau, i Proorocii lui p entru argint
p rezicea u" [Mih. 3'II J." , .
D iri canoon ele celor 630 Sfini P rini intrunii la
C alcedo n : " D a c vre-un episcop a r s vr i hirotonia
pentru ba ni i a r fa ce obiect d e 'v nza re harul ca re nu
se vind e, i ar hirotoni pe ban i epis co p, s au horepis cop,
sa u presbit e ri, s a u diacon i, s au pe alt cineva dintre ceice
se n u mr n cler, ori a r promova pentr u ba ni ec onom;
sau ec dic, sa u pararnona r, sau pe oricare din ca no n pentru
m r av c tig , i da c se doved e te c a fcu ! a ceast a.
s se p ri mejd u iasc pentru treapt a s a; i ce l hirotoni sit
' s hit . aib nici un folos din hirotonia sau promovarea
cea din negojd s. fie ' strin de demnitat ea sau de func-
' i unea, pe c a r e a-dobnd tt-o pentru bani. Iar da c Ci neva .
.fostmijlotitor lrtasife! de afaceri urle i ileg ale, ace la,
[ a c ar fi cleric, s cad din treapta sa; iar da t este
.laic s au monah, s s e anatematis easc. [can . 2].')
.D in enciclica , preasFinUalui arhiepiscop al Co n-
s tan tin opolulu i; Ghenadie i ii sinodului inut mpreun
cu dn s uli A adar s fie i lepdat, i st rin de orice
Iernnitate ieraticea s c i slujb; i supus blestemu lui ana -
.terriei, at i celc e cr ede c-l va Ctiga pe acesta cu bani,
cl i ce lce jg du ele a -l da acesta pe ban i, ori Cleric,
ori mirean de ar fi" ori de s'ar dovedi, ori de nu S'ar
.doved i c a fcut , a ceas ta: c ci nu se pot cndva rnp
.ca ntre olalt cele incompatibile, nici mamon a s con-
simeasc cu Dumnezeu, s au c~ cei ce slujesc acel uia s
Slujeasc lui Dumnezeu; i a ceasta e ste hotrr e a net
.g d u i ta a Domnului : . N l!' p utei sluji lui Dumnezeu i
Jlir mamona". [Mat.6'~41. ,
D in canoeme /e s fntu lu i sinod a l ease lea. "Ceice
-pe bani se hirotonisesc, sau e piscopi, sau oric are cl erici,
:iar tl ll dup c erce ta rea i alegerea vi e i i , por uncim s s e
cateri seasc: dat i ce ice ' i-a hil'ot onisit" ' [ca n. 22).
Toi s au zim acestea i 'n urechi s le luam, nu
-numai arhiereii, ci i ceice sun t , im m r a i n eter, i toi
ceice locuesc n lume. Pentru aceea s e cu vine ca noi s
1um aminte c u p ri s osi n la cele a uzite, ca nu c umva
s alunecm p evalturt [E.VI". 2. d ; cci nu cu a rg in t, s au
cu au r, care. s e s tr ic , am fost rs cumprai din v i eu irea
-de c zut lsat ca m otenire de st rmoi, ci prin cinstit
sngele lui H ristos, celui nevinovat i neintinat ca un miel
I l Petru i ,la_tO].Astfel nva-ne i pe noi, b rb a t e prea
sfinit e, s urm m poruncilor din Scriptu ri, i celor evan-
ghelice , i apo st oliccc anonicetl i p rint eti : ca s ne
1) Din texful intregafcanonul ui a ici su nt e mi se urm t o a r ele: " ep isco p ,
s au hor eplscbp, sau -preavnerl, Bau dia coni, s au pc altcineva d intre ceice
8 num r-tu .cter, ori ar pr o mova pentru b
13 cari in
a n i " , " t e x t u l c o r n ple c t

al c anon ulul urme az du p cuvin te le ; no.r hl ro to n i pe banl ". C o mpa r


aex tu l din Si n i; Al. IV, pag , 382 cu ce l din S int . At, lf pag . Z I 7 (0 1'. N. l'),
,. . ~

202.

supunem cuvintelor gurii voastre. Ridic-te la n limi ;


n alt glasul tu intru trie; mergi pete la larg; vestete
cu ndrzneal, pentruca s se desfiineze i Intru nimi-
cire s se duc punerea minilor pentru banii . i orice
da c urmeaz ac esteia pentru iubire de argint, nedreptate
i n equ torie pentru ctig mrav; cci aceasta lrnpre-
un cu ce le de acest fel se vor nimici din .poporul ales ..
prin chemarea numelui lui Hri stos, primind darul m n
tuirii, i toate spurcciunile ce : urmeaz rutatea din r
dcin impreun se vor tia, ijrreoii ca finlcii. vor in-
fiori, insuflnd celor ce se mntu esc .buna m ireasm a
lui Hristos, i cntnd bisericii cu biruin: Domnul a n-
lturat del a tine nedreptile tale; inc i ndu lcind pe
ceice culeg rodurile, ajungnd ei la btr nee unse, i
ar t n d u- s e , zic, motenitori fe ricirii aceleia i vietii
nestricate. .
(29 ap. ; 2 sin. IV ec., 22, 23 trul.: 4, 5, 15, 19 sin. VII ee.;
12 Laod.: 2 Sard.; .90 Vasile c. M.; Epi stola lul. Ghenadie).
- Simon ia nici n secolul al Vllllea nu a Incetat de a ntina
Biseric a lui Hri sto s, i Tarasle, marele patriarh al Constantlno-
p o ulu t, chiar ndat dup stno dul al VII-lea ecumenic s'a simtit
indemnat a - i ridica glasul su impotriva acestei calarnltl, adre-
snd scrisoarea prezent ctre papa dela Roma, Adrian, rugndu-I
ca s -I a jute s pr e a strp! acest l'Au din Biseric. Precum se ve-
de din nsul textul scrisorii, aceasta e ste o recapitula tie a tol
ce eace s'a emis pn la Tarasie Impotriva slmoniel,

Biserica din SI. M a n stl re Cf ol a u u jud. Bu h u i


i
(
.

~.

,:;: '.'
'1.,' :C.
\C'IC
'i:,
. ... '
.-:~.~".
c<

Cane>anele ntregitoare.

i
(
,

' ,:-
Canoanele Sfntului Ioan Ajuntor uL
. .-. l'
Canonnl 1.
Dac cineva de bun . voie in chip ne socotit a tg
duit pe liristos, p otrivit canonului a p t eze ci i t re i al lui
Vasile cel Mare, {le va invredni ci de mp r t a nie (num ai]
la sfrit ul vierii; . i nimeni nu-l p oate sc pa de oas tlel
de epitimie, nici s indrzneas c a arta vreo b l nd e e
fa de acesta. Iar Sfntul Grigorie d e te rmin exact foa ie
chestiunile privitoare la acetia , supun nd a celo ra i pe,
depse pe ceice de bun voie deze r tea z la rtcir e , ho-
Irind m sura acestor Pedepse dup durat a vi e ii fi e c
ruia; iar ceice prin cons tr ngere au comis acest [ p c a t ] ;
s e vor supune ped epsei pentru desfr na re, p rel ungindu -se
lui [ped eapsa] pn la al nou l ea an. A ce i ai deoseb ire'
[intre c ei p c toi ] o face i sinod u l del a Anci ra, c t i
sf ntul ma rtir Pet ru a l Alexandriei, i Vasil e cel Ma re
in canou l s u al opl zeciiunule a .
. Dar . a s t z i Bis erica urme a z p otrivi I celor norm a te
i hotrit e deip re a sfln itul pat riarh al Cons tan tinop olulu i
Mefod iu,tratnd in ge neral p e ceice au fost cop l e i i n
chipuri .diferite de ,a cea gre al .
.~ Iar acesta zice, c dac cineva a fost p rins de ne
legiui!i pe cnd era copil, i de fric, s a u din . n e t iin ,
sau din .prostie fiind, sedus a t gduit credin a, da r aj un-
gnd la v r s ta b rb ie], revine i a r i la moravu rile c re
tinilor, i in trrid in ' catoliceasca Bi s e ri c , se p o c e i e i
s e mrturi sete, s asculte zilnic del a preo t p n la z iua
a a p tea cele patru rugciu n i r nd u ile, i in a opta s
se spele; a poi. desbrc ndu- se, i mb r c nd len lionul, s
se ung cu sfntul mir ,intocmai ca i ceice se b o te a z ,
i, astfel s se lnvredniceasc de dumnezei as ca l mp rt
sa nie: iar n alt e op t zile nicidecum s n u lip s e a s c d ela
s finte le s lujbe din B i s er l c , ntocmai ca i ce ice se b o te a z .
": ;'J
,
.} j -
,,-:

206

Iar dac cineva a iost cuprins [de cei neleqiuil] fiind


n d eplin a v rs t a brb iei , i prin chinuri a fost silit .
s se lapede de credinta sa, acestuia inc s i se acorde
m ilostivire. Totu nti va posti de dou ori patruzeci de
z ile, re i n n d u-s e dela . carne, br n z i ou; i in trei
z ile pe s p t mn i d el a vin i nici untdelemn s nu
dorea s c ; i s fac rugciuni mbelugate i c t se poate ,:.
..
mai rnult ernetanii . Dup aceea, mpli ni ndu-se cele de. dou
ori pa truze ci (de zile), s as culte [timp] de apte zile zilnic
ru g ciuni de poc in , iar in ziua a opta s se spele in -
to cmai ca cel mai sus [m enionat], i s ' fie ' uns,i s
s e inv rednice a sc de mprtirea sfintelor. taine, iar ' dup
alte opt zile s participe la slujbele ' bi se rice ti . Iar ' pe
celce intentionat a desertat la tgduirea [credintei] II
a te a p t p ede aps grozav , dar prin nemrginita iubire
de o a meni a lui Dumnezeu acesta in c s e ' va lecui cu
mil ostivire . D eci doi ani s posteasc,' reinndu-se dela
ca rne, i brn z, i ou; iar n trei zile din s pt m n
lipsindu- se d e untdelemn i d e vin , fcnd in fiecare z i
met anii potrivit puterii s a le , una sut, s au dou sute. Iar
lrnplini nd u-s e cei doi a ni, s asculte i acesta apte zile
r ug ci u ni de poc in , iar a poi s se procedeze i in pri -
v in ta lui precum s'a ' s pus mai inainte.
(62 a p.: !O, II , 12, 14 sin. 1 ec.: 102 trul. ; 1- 9, 12, 21
Ancira; 2, 19 Laod.: 43 Cart.: 2. II ' Orlg. Neoc.: 3, '73, 81, 84
Vas ile c, M.; 1-14 Petru AI.; 2 GrHf!-, Nls.).
, ~ : Canonul pre zent precum i cele urm toare ale lui Ioan
Aiun torul, ce le dm aici dup Sintagma Atenian, dup textul
lor nu sunt ac el ea i canoane, pe care le-a alctuit insul Aun torul,
Es te probabil c Insasi canoanele, sau mai corect f{avovlX<lv-u l
lui Ioan Ajuntorul asta zi nici nu mai exist in prima editie. Acest
Ka vOIn xov era o carte manual pe seama duhovnlcilor pentru pre-
scrierea epitimiilor cuvenite pentru diferitele pcate , i apr oape
Iiecare duhovnic il copia pentru sine aceast carte, adognd
la copiere i alte canoane pentru cazurile neprevzute ' de Ioan. ;~
In cursul timpului in urm a operatiilor diferijilor duhovnici s'a ajuns "
la rezultatul c acel can onicon al lui Ioan Ajuntorul i-a pierdut
forma sa original i din multele editii diverse ale acestelc rjl
nu se putea ti care este cea original , i prin urm are care es te
207

a se considera dr ept a devratul ca nonlco na l lui Ioan A un t o rul .


Din ca uz a aceasta muli au .abandona t chiar acest ca noni con, care
a ncepu t s p iard autoritatea s a de od i n i o a r. --ln : secolul a l
XIVlea Mateiu V/asiar a Impus din nou Importana de m ai ina -
lnte a c r lt lui Io an A junto rul : " D ns u l il alct u it din a cea st
ca rt e ' o sin op s d estul de am pl ( in qS c a naa ne ) i a ado g a t-o
ca su plim ent la sf r it ul Sintagm ei"s ale a lfabetlce. Aceast si-
nop s a lui \l las ta r, intocmai ca i S intag ma lui , a obinut recu-
noatere gerferal n Biserica r s rhean, i pe cale a acestei
si nopse "aU lritra t in uz ge ne ral ca noa nele lui Ioan Ajull torul. -
Sinopsa a ceasta a lui Vlast ar se g sete intre multele manus cri se
grece ti vechi, i dintr' unul din a ces te manusc ris e s' a tip rit i
n Sintagma Atenlau . In aceasl a canoanele lui Ioan l\juntorul
sunt cita te s ub titlul art at de no i in nota q, pag. 61, pa r tea 1,
val. I din lu crarea prezent. D up - a c e i ai s i nops se gsesc ci-
-
,, tate canoanele lui Ioan Aj un to rul i in m a nuscrisele vechi s r-
be tl "a le Sintagmei lui Vlaslar, p rec um s e s pune ac ea sta de Pro t.
T. D~ Flornski i in cart ea sa: Pamiatnild za lm nod jelatelno i djlatel-
no stl D u an a carl a S erbov i O recov (Menliunl as upra a ctlvlt l l
leg islative a lui D uan, im p rat ul Srbilor i Orecil or), Hiev, 188S
( pag. 309 etc .), ~ Din acesie observa ii, ce am crezul de nece-
sar s le facem indat la inceputul acestor ca no a ne ale lui Ioan
Aun torul, se pot In eleqe i unele dintre aceste canoan e, c ar i
dup textul lor 1111 sunt chiar ale lui Ioa n Aun t orul.
Toate canoa ne le lu i Ioan Aju n t orul s un t - m p r i t e in trei
r- grupe. A cea st irnp rlre s'a cut dup cea In dicat de O rlgorie
rr. Niseanul in primul s u canon, potrivit cel or trei Ia cult ! a le su -
r fletulul omenesc..: AopxD v, e 7!! {) {)~ "lJnxo v xa} {)upoe t oe~, din cari pot
de riva diversele 'p ca t a . i precum Orlgorle Nisea n ul m enionea z
pcat ele r esp ectiv e po trivil ordine i a ces tor f a cult i sufle te ti, lot
a a s e la ce i in canoan ele lui Ioan Aju n t orul. In sin op sa ori-
ginal a lui Vla st ar, care cuprinde canoniconul lui Ioan Ajll n'
torul grupele respective de canaan e a u primit i tltluri, potrivit
[m p r irli m enionate acum , - i adic g m pa p rim are tll1ul :
TII: T0 5 }.0pGUXOU (rij~ cjJul"ij.:; dpou; a.jl apr~.u.ar a) , i cuprinde, ca
la Grlgo rie Nisea nul, cano anele de spr e pac atele imp otriva c red ln i t
. (can. . t i 2), grupa a dou a: Trep' TOU b rd}vfL'lJr!XOU fl ip oug, i cu-
prinde can oanele (4~ 30) despre pcat el e impotriva moralei, i
grupa a treia : '!rep } r o u (J uu x ou rijq, <j;uxift; p.ipoug J i .se dau ca-
noanele .(31- 48) des pre pcatele impotr iva Iubirii dea proa pelul,
Cu e x cepia a a pt e canaan e, toale celelalte din aceast slno ps
~ canonicon deriv dela Ioan Ajuntorul ; dintre acele apte pri-
mul. al z- Iea i al i e-tea s e gse sc inte r polate la Vlastar. iar
al zz- Iee, 23le., 26-lea i zz- tea sunl al c tuite de n su i Vlastar .
Canonnl prezent se mparte in dou p r l, Partea prim.
in car e se lace re erire la canoanele sinodului dela Aneira i
ale Pa rintilor ; Petru al Alexandriei, Vas ile cet Mare i Grigorie
. f Nisea nul, in privinta celor, ca ri s'au lepada! de Credin jal ur Hrisl os,
ace a st parle din canon ap artine lui Ioan Alunt orul .... care est e
de prerea c dispozitiile can oan elor mentiona te trebu es c obser-
vat e la pres crierea epUimiilor in ca zul c nd vreun apo stat revin e
po cit la B iser ic . Partea a doua din canon apar in e lui Vlastar,
car e a adaus la can o nul lui Ioan Ajunl orul dispozitia s inodului
cons tan tinopolltan tinut pe timpul patri arhului Metodie {842846}
in pri v i n a primirii ' n Bi s er ic a acelora, cari s' au l e p d at de
Hristos, i care dispoz itie era in vigoare. pe tim pul lui Vlastar;

Ca nou u ljz.
P e ceice s e in del e tni ce s c cu v r ji to rie i farm e ce
dumneze e s cul V a si le, n ca non ul al e a s ez e ci icincil ea. ii
supu ne p ed epsei ucigail or, care d ureaz timp de d ou zeci
de ani ; iar pe ceice se ded au g hici torilor d e lJoroc, sau nu-
mai n cli n s cr ea d ca ace tia , n a l a p l eze ci id oll e a
ca no n. G rigor ie Nis e a n ul n s in ca no n u l a l d oilea, f
cn d i ar i . m p rir e a [p c atelo r] , po run ce te ca ce ice
tre c de partea ce lo r [v r j ito ri) n tru l e pd a re a c re d iri ii
noa s tre s li s e d e a i lor r sti m p u l [d e pe deaps a l]
ap o st a il or : ia r n pri vi n a celor, cari din constrn gere , i
din micim e d e s u fle t a u Ire cut la ace ia . p o r u nce t e s
s e o bser ve m sur a ' [pede ps e i] cel or, ca ri p c tu e s c n
desfr nar e,
lai' ca nonu l a l e a s e z eci i u nu l e a a l s inod ului a l ' ea
selea i os n de te pe ce i di n ur m la [p e d e ap s ] d e ea s e
a ni. Apoi (ca nonu l) a l d o u ze ci ip a t ru l e a d e la An eira i.
209

supune pe a ceti a un ei epitimii nu mai lungi d e cin ci ani.


S s e citea sc i canonul al treiz e ci i eas ele a a l sin o dului
d ela Laodiceia, care face d eo se bire [ e x a ct ] in p rivinta
a cestora .
Ia r Ioan Aju nto r u l, in p rivin ta celorce se indelet-
nice sc .cu vr ji torie, sau far mece, sc u r t ea z la tr ei ani
timpul lor de peniten, d a c se . s trd ue sc a po sti zilnic
ct m ai mult timp, i d a c dup ce a sul al nou le a gu st
mn care uscat i se ac , i s tr i a s c c t mai des
v r i t: dar s fa c i dou su tecinci zeci d e me ta nii, a tin-
gnd cu evl avie , pm nt ul cu frunt e a .
Cu acel eai [ped epse] p ed ep s e t e i pe fem eile , cari
con ec i o n e a z a mtlle le, . i ' se . i nd e let nicesc cu g hicire
de noro c.
(61 , 65 trul.: 24 Anc tra: 3 6 L sod .: 7, 65 , 7 2, 8 1, 83 V ae i1 e
c.
. M ; 3 OJlg. Nls.), . . .
- Acest can on a fost alc tuit de Vlast ar pe baza ' can onulul
Oligln.l res pectl\/ a l lui Ioan A ju n lorul. Inli rn sni o n ea z ca-
noanele s inoad eJor i ale P r l n l l o r dale mpotriva ce lor, cari se
indeletnices c cu vr i tortl, i a po i s pu ne ce dispune Ioan A j u n
lorul m po tr iva a cestor Iei de pct oi.

Canon u l 3 .

[Ioan Ajunlorul) zice : e u s ocotesc c celor , ca r i ju-


d ec d rept nu li se pare c s curt area de c t re no l a
timpului d e poc in nu este o p re re s alva toa re. C ci
deoarece nici Print el e Vasil e cel mar e, i nici cei mai vechi
d u m n e ze e t i P r i n i ai no tri nu a u stab ilit pentru ceice
p ctu es c vreo aju na re, s a u prive g her e, s au nu m r de
pl ecri d e g enunchi, fr numai nd eprtarea del a s fnta
imp rt ani e , noi a m socotit c n privinta ce lor, cari se
poc es c cu adev rat, i cu s rqu in i chinues c tru -
pul cu d i s ci p li n a spr, i cu intel epciu ne i s ch im b
viata contrab alansnd rutat ea ant eri oa r , du p m su ra
I n l r n rii s . m s u r rn i s cur ta rea timpului de p oc i n ,
De pil d ; dac cineva a r p rimi s nu be a vin n an u-
mite zile, a m judeca t s -i i e rtm i noi tl lI a n din epitl-
mia hot rt d e c t re P ri n i pentru gre a la lui. A i tl e ..
It
2 10

rea , da c ar f g dui r etinere a delacarne pn la un timp, .


a m s oco tit s - i t i em alia n, ia r d ac d el a brnz , i dela :
o u , s a u p e te, sa u d el a unt de le mn, i . a st fel pentru
fiecare r e tinere de acesl fel , s - I iertm un an , To t astfel
s p ro ce d m d ac acela va voi s mblnzeasc pe Dumnez eu
1
prin mbel ugat e p l ec r i de gen u nc hi; i m ai al e s de va
arta rvn , i hot r re nestrmutat pentr u m ilo st enie.
r
Iar dac ci neva d u p p ctui re s 'a ded at . vie tii de Dumne zeu ,
r-
iu bito a r e i sin gu ratice a m s oco tit c e ste bine 's do-
bndeasc iertare nc i m ai s curt, ca p rin a ces t fel
de v i e u ire s r sbune in vii tor p atima resp e ctiv in
cu rs u l vietii.
, . (12 sili. I ec.: 16 si li. IV ee.; 102 trul.: 5 Anctra: 74Vas ile c, M.).
- Se observ c e xis t o mare deo sebire Intre epltimille
prescrise de Ioan Aun torul pentru diversele p cate -t ntr eept-
Ii miile prescrise de sinoade i de P rln ii tlmpurtlcr ' a nterIoare
n canoanele lor. Cele din ur m epitlmii sunt severe , iar 31e lui
Ion A ju n tarul sun t mult mai blnde n privin a singu raticelor
pcat e , Pen truca ac ea s t mprejurare s nu se p a r ciudat celor
ze lo i pentru or ndu lrll e Prinilor, Io an. Pustnlcul a g sit de cu-
vil n ca In canonul pre zent s ex plice ace st lucru i s moti veze
pentruce reduce el n canoanele sale la [ u mt ate timpul de pe-
niten ta, ba c te oda t i la mai putin de ju mtate. EI a rat c
Vasile cel Mare i al i Sfinti P rln]l pentru dilerit e pca te au
prescris pentru pc to i i respectivi numa i oprirea dela sfnta
imp rt an ie ( P OlJ1 Ti}; hpg 7rOX1 Km.K~uv{a;J pentru timp mai - : .,
lung s au. Ula i s curt, dar n'a u av ut in vedere ajuna rea, 'privegh ere a.
i metanllle, ca leluri ale e pitimlei, ca ri n 'c azul c l n e l sin cere
a p c to sului pol s-I fa c pa ace sta mai curnd vrednic de Irn-
pr t anie, de c t cum de altfel ar fi vrednic, dac nu s 'ar supune
a j u n r l i, pl'ivegherfi i metaniilor. Ioan Aun torul scoate aici la
ivea l a cea s t imprejur are. i zice c el scu rt e az timpii" de pe-
n lte n pen tru unii dintre p ctoii , cari i blrues c tr upul lo r i
'se supun a u n rl i , rugciunii i metanlilor, i dac el admite ca
a ce t i a s se invr ednlceasc de st nt a Ymp rt anle " inalnle de
timpul presc ris de ca noanele vechi. cari nu 'mentioneaza, aceste
mijloace de pen i te n , a poi oricine va " rea s judece corect ( roi.
Jp{!'U" A0l" <;0l'''v o ), trebue s considere depl in ndrept it ace ast
scu rta re a timpului de peniten. i adi c' cu att mai vrtos,
2t l

f iindc chiar n su l
Vasile cel mare in canon ul su a l 74 -lea l
la aceas ta; apoi d up a ce asta loa u A u n toru t d
nd rep t e t e
o pild de lelul cum se po ate sc urt a timp ul de peni ten i cum
trebue s se execute a ce as ta potrlvlt felu lui de e pitlm ie a p c
t osului re spect iv. Dea llfel a ceas t s cur ta re a timpul ui do p eni te n ,
d es pr e care vorb et e Ioa n Ai u n torul , s e re ler numa i la unele
p cat e anumite, pe cnd ,1 privin ta celor lalte pcate mai grele
el co nsider obllga to rii ace le ep itimii, car i s un t " prescris e i n ca-
noanele m a i vechi; dar el consider d rept obligatorii a cel e ep itl-
m i.i i pen t r~ a cele pcate , pentru car i e l in canoanele sale a
prescris e pilimli mai uoare, In cazul d a c re spectivul n 'ar in-
d epl ini in mod c o n t ie n los pr es cr t p l un ile din ca noan ele lui re-
ferit oare la a junare i met anii, precum vom vedea a ceas ta ma i
t rziu .
. O piula ace a sta deplin intem eiat i mot i va t a l ui Ioan
Aun torul lotu i nu a lost pe pla cul ce lor rig uros "zelo i pen tru
p re s crlplun ile despre ep ltimlt, i acetia a l irmau c a cea st bln-
d e e I a t de p cto i este chiar pgub ito a r e pent ru multi. La in-
tre ba rea c l u g rilor dela munt ele Atos ad resa t pa tri arh ului con-
s ta ntlnopolita n Nico lae ( 1086-1111) de spre l elul elim s se o b-
serve cano n iconul lui Ioan A un tor ul la s tabilirea ep itlmillo r, "
Nicolae, precum vom ve dea mai trziu, a r s pun s in se nsul ce
o

l-am ar ta t acum : a rspu n s anum e c a cest cano nlccn prfn bl n-


deea sa mare pe multi i-a distrus. Cu ince tul a c e a st pr ere
despre ca noane le lui ioan s 'a schimba t, i aces te a a u In trat n
B iserica o r todo x in uz general, a s tfel c as t z in Gre cia d uho v-
nici! su nl o b . iqa l s de a ep illmllle la m rturisi re numa i du p "
.aces te canaane.
Canon ni 4.
N v lirea pofte i pri n g n du ri in i ni m , e s te c u toIul
!
r. r
" ;;
.0

de n eped epsit, fiind u n p c at n c nes vril.


O
'
- Potrivit aces lui ca non nu se supu ne nici un el . epil imii
o rnul, care nu nut re te In si ne g nd uri ne cura te, de i acestea se
.ives c in el , clar d nsu l lupt impotriva lo r, i in s f ri t le bi ru e te .
C an on ul 5.
Invoirea [sufletu lu i d e a primi p oft a 1 se s p a l cu
d o usprezece m etanii.
2 12

-:. Dac asupra inimII omului stpne sc gnduri necurat e-


i acel ea se desvoll in sufletul lui, i n clin spre p cat " atunci-
acel om trebue s I'e supuseplllmiei ' pentruca s-i cur easc .
sul letul. '

Canonul 6,
L upta este vrednic ori de cununi , ori de pede aps ,
- R splat merit acel om, care nu se lasi biruit in lupt a
cu patimile, ci el le biruet e, du se s upune pedepsei dac nu,
are putere a li se op une, ci ingdu e ca s iie 'bir uit. Pedeapsa,
'. 1 se va ' h o t r t polrivit g ra vi t t ii pcatului. '

Canonul 7.
Co n si ni j m n t u l
este cauza i inceputul epltlmlilor..
-
Canonul pre zent lm urete cele tr ei canaane antertoare
(4, 5 i 6), i s pune c omul insui este vinovat dac va Il supus
pedepsei, pentruc nu a fosl in stare s opun patimilor virtutea,
deoarece n s ui s'a f cut vrednic de p e d eaps.

Cauonull 8.
Celce s'a ntinat in somn cu patima scurg erii , o zi,
se scoa le dela imprtani e ; i se cr ede c se curet e'
de ntinciune astfel ' c va cnta psalmul cinci zecilea i.
va face patruzeciinou de metanii,
(4 Dion. AI.; 1 Atan.: 12 Tlmot, A'.).

Canonul 9 .
Iar celce s'a nti nat d e tept fii nd cu trupul , apt e
zi le se opre t e dela imp rt anie, cntnd in fiecare zi
psalmul al cincizecile a, i f cnd patru zeciinou d e inet anii ..
(4 Dlo n, AI.; 1 Atan.: t 2 Timot. AI.).

Canonul 10,
Celce a fcut malachie, patruzeci de zile se pedep- '
sete, curnncare-uscat hrnindu-s e, n fiecare [zi] f cnd,
un a s u t 'metanii.
..
c
213

Can onul I I.
Iar amest ecarea cu alii, ca un a ce fa ce malac hia
ln d oit , prime te epitimia artat pn la op fzeci de zile.
Ca nonul 12;
Iar da c vre unul dintre cei din Cler mai ina inte de
c onsacra te a czut in p atim a m a la chiei, nefiind poa te
. ng r ijat c numai pentru aceas ta se va opri dela preoi e,
nt i primind epltimle s u fi cie n t, aa s vin la p reoi e .
Iar d ac s 'a p rins cu acest [p cat] dup [ce va fi primii]
d emnitatea . p r eo eas c , pe un an ncet n d de la aceasta ,
- i pedepsindu-se cu epltimille obicin uite, s s e ntoa rc
ta preoie. Dar dac dup cunoater e a p ca t u l ui, a doua
m , s au a .tre ia or ar face a ce ast a, ln ce tnd de la preoi e ,
s trea c n tr eapta citeilo r .

C a n o nu l 13.
Va primi n s epitim ia pentru mal achie i d intre fem ei
a ceea, care s 'a srutat i pipit cu un b r ba t , dar nu a
f os t s t r i ca t . .
Canonul 1 4.
Canonul al treilea ') al Sfntului Or igori e Niseannl
-e xclude pe cel desfrnat . pe nou ani dela s fintele tain e,
iar canonul cincizeciinoulea al lui Vasile cel mare pe
timp de apte ani. .
( 4.21 ,22, 2 6 , 59, 79, 80 Vasile c, M.; 4 Grlg. Nis.),
-
I
Canonul 15.
Iar a l douzeci lunulea (canon) al lui pe celce este
ins ura t cu femeie, ' i cade in desfru. m erit s s e pe-
-d epse a s c mai inull dect celce IllI tr e t e Cll o feme ie
~i este cuprins de aceas t patim . .
1J recte al 4 lea.
2 1'1

(9, 19,2 1,26,31/, 37, 39, 5 8, 5 9 , 77, 79 ,80 Vasile c. M. ;


O rig. Ni, .).

Canonul 16 .
AI e a s e zec i l e a [canon 1 al lui pe monahiile, sau pe
feme ile ca nonice, care d esfrneaz, le supune epitimiei .
pentru adulte r, cci acelea sfrm l e g tu ra cu mirele
lor s pir itua l, H ristos; iar [canonul) a l patruzeci ipatrul ea
al sino dului al e a se le a poruncete ca monahu l, care
des f r neaz , cu nimic mai mult s nu se pedepseasc
dec t laicii. Iar noi, zice Ioan Aun torul, rnduim ca celce
de sfrnea z s nu se m p r t a s c doi a ni. dac-i va
da s i l i n a s . mnnce mncr i uscate [zilnic] dup ceasul
al n ou l e a i va face dousutecincizeci de metanii. Ia r
d ac va ne g lija [s iac aces tea], va indeplini timpul [epi-
limiei] hot rit de P rini ,
( 16 s in. IV ec.: 1/4 tru!.; 19 Ancira; 16 Cart.; 6, 18, 19, 20 ,
1/4, 60 Vas ile r , M).
- La a cest canon al lui Ioan A un t orul, Vlastar a . adaus
dispozitia ca no nu lul 44 al s ino dului tru la n, i prin aceasta s e
exp l i c moti v ul, p e n tru care s e mentlonea z Ioan . Ajun torul in
textul ca no n ulu!.

COllollult7.
'"
P rini i, i mai a les [canonul] patruzeciinoulea a l
' !ui Vasile ce l mare, au hotrlt s nu ' se supun ' [p edep-
selor] ce i pngri( i de oameni slnici sau de . s tpni .
(11 An clr ar 2 ' Grig. Neoces.; 30, 49 Vasile c: M.) .

Ce nonul -T .
1 i
Ca no nul a l Ireizeciidoilea al lui Vasile cel ma re ho -
tr t e ca c1ericul, celce desr neaz s se . caterlseasc ,
dar s 1'111 s e i auriseasc , . . , -.
(2 5 , 2 9, 30 ap.; 9 sin. 1 e c.: 4 , 2 1 trul.; 1, 8 Neo ces.: 27
Ca r t.: 3 , 3 2 i 5 1. 70, 82 Vasile c. M.). l
"~,~r
2 15

Cano n ul 19.
In privinta . celor, ca ri se cst oresc a dou a o r , ca-
nonul al patrul ea al lui Vas ile cel m are zice c unii au
st abilit un a n; iar altii doi (ani de epitimiej; ia r ceice se
c s to resc a Ireia or se vor afurisi pe trei i pe patru
a ni. Dar noi, zice, a m primit obiceiul a url sl rii de cinci
ani pentru ceice se c s lore sc a treia o r, fi re t e ne-
destc ndu -s e c storia, d ac nu au ei copii din cs
tor iile an terioare.
(1 7 al~.; 8 sin. 1 er.: 3.87 trul.; 19. Ancira; 3, 7 Neoces.; 1
Laod.; 4, 12 , 30 , 4 1, 50, 53, BO, 87 Vasile c, M.).

Canon u l 20 .
Canonul al patrulea al lui Grigorie Niseanul i z go nete
pe adu lter pe optsprezece a ni dela dumn ezeiasca lmp r
t anie, iar canonul al cin ci z eci ioptulea al lui Vasile ce l
ma re ii ingdu e ca dup cincisprez ece a ni s se lmpr
t a s c cu sfintele taine; ia r [can onu l) al do uz ecilea al
sinodului dela Ancira dispune ca [epitimia] s se poat
termina dup a nul a l aptel e a . Iar noi crede m, zice, ca
acela dup trei ani s se Invredniceasc de lmprt ani e ,
d a c (in fiecar e zi) dup ceasul al noulea se va mu lumi
cu m nc ri usca te, i va lace i dousutecinciz eci de me-
tanii in fiecare zi. Ia r de va neg lija s fac aces tea, va
a tepta sf r itul timpului hot rit de P rin i, . '~

(48 a p.; 87, 93, 98 tr ul .: 20 Anclra: 102 Ca rt.; 9 , 2 1, 3 1,


35 , 36, 46 , 48, 58. 77, 80 Vasile c, M .; 4 Gri g. N ls.).

Canonul 21.
Nu poate intra in preo i e celce, a c r u i so lie est e
ad u lter ,
precum spune canonul al optulea al sinodului dela
Neo cezareia. Se dispune ca femeia, care s 'a fc u t adul-
ter dup hirotonia solului, s se demit, sau dnsul s
inceteze dela preoie.
. (1 8 ap.; 3, 6, 13, 26 trul. ; 8 Neoces.; 2'7 Va sil~ c. Ivi.)
2 16

Canonul 22.,
Cano nul al al sinodului a l easelea
nou z eci ioptu l ea
os nd e t e ca pe adulter pe celce ia n cs torie pe cea'
' ~ , l og o dit lega l cu alt ul.
(98 trul.: 11 Anclra; 2 2, 69 Vasile c. M.) .

Canonul 23 .

Canonul a l ap tezeci i doilea al ace l ui a [slnod] ho-


t r t e c da c un ortodox se m p reu n cu o femeie ere-
f iic , nunta s fie f r valoare, i c s toria ne legiuit s
se d eslac; iar de vo r str u i n aceas t [c s tori e] , s
se aluriseasc . '
( 14 sili. IV ec.; 72 t rul .: 10,31 Laod.; 21 CarI.).
- Amb ele aceste (22 i 23) canoane au fost puse de Vlas tar
in s lnopsa ca no n i c a lui Ioan Aj un l o rul.

Canonul 24.
Acela dintre ceice au c z ut n incest, care a coinis
necuviin cu so ra sa p ropr ie, dup Vasile cel mare, se
exclude pe cincisprezece ani dela m p r t a ni e. Iar noi
rnduim ca aces ta s se invredni ceasc de mpr ta n i e
d up trei ani, d a c [in fiecare zl] va posti pn seara,
i ' va m nca mn care ' u s cat , i va tace n fieca re zi 500
de metanii. ~
(67 , 68. 75 Vasile, c. M.; I I Grig. Neoces.jr

Canon ul 25.
Celce [d es l r n e a z ] cu logodnica sa, du p Vasile cel
mar e, se exclude dela m p rt ani e pe unsprezece ani;
noi zicem c . pe doi ani; d a c [in fieca re zi] d up ceasul
al no u lea mnnc mncare u s ca t , i face n liecare
zi treisu te de unetanli. Dar neg lijnd [s f a c; acestea] va
indeplini a nii h ot r li de P ri n l .
(19 aII, ; 26, 54 tru l.; 2 Neocas.; 23, 27 , 67 . 68, 75, 76, '78,
7 9, 87 Va sile c, M.; 11 Timot . AI.; 5 Teof. AI.). .
2 17

C im o n u l 26.

, A cel o ra i epitimii se va supune i celc e i u b e te ne-


bu ne t e pe soa cr a sa, ne fiihd d e sprit de so ia sa , po-
trivit legii, care zice c Cele' ntrite dintru incep ut s
r mn neschimbate sub toate m pr e j u r ri le . Da r sfntul
i. dumnezeescul sinod de acum h otr te ca ceice s
v r es c un astfel de pcat , blestemat s r m n uem-
prt ii ease ani , supun ndu-se canonului u rmto r; e a s e
luni s se abin cu totul de. m ncare de crnuri, asis-
tnd totdeauna ' la sfintele slujbe ale Bisericii , dac nu li
se ntmpl cumvavreo boal sau alt nevoie in ev itabil ,
cnd vor sta aiar vde Biseric pl ngnd, i r ug nd pe
Dumnezeu s l e ierte nelegiuirea ; nici s nu p rim eas c
an a fo r, nici' s nu bea a p s f i n l t, da c nu cum va se
apropie timpul sfnt al Lurnin rii: i r idicnd num ai pinea
intru numele Sfintei Treimi s o mnnce cu evlavi e
drept arvun a iubirii de oameni ' a lui Dumn ezeu : doa r
s nu s r u t e cu lndrzn eal cu buz ele sfintel e ico ane,
dect numai pi edestalel e lor cu toat frica. Dar n intreg
timp ul celor e a se ani s f ac zil nic 100 de metanii , a far
de s m b t i de Dumin ec ; iar .n fiecare mercuri i
'vi ner i s se bucure de m n c ri uscate. a bln ndu - s e dela
p e t e, i dela vin, ' i dela untdel emn; i in cur s ' d e doi
ani s st ea n Bi seric dup c nt rei i s asculte dum-
nezeelile cntri ; iar ceilali trei ani i jumtat e s stea
Ia olalt cu credincioii i mpreun s se roa ge; i astfel
-d u p sf ritul celor ease ani s se nvredniceas c de
, mp r t a n i e . Ins trebue s observe i acestea: s fac
milostenie dup putin , mai ales n menjionafele zil e de
post, a-clic , mercurea i vinerea. Apoi s d ruiasc , s
racilor toate cte le-a fost lngduit s mnnce mai nainte
<le a sefi supus canonului, adres ndu-le 101' cu rugminte a
, ca s se .r oage pentru dnii; i s trimit la bi s er i c in
fiecare sptmn o , li tur ghie, c1acau mijloace; i s se
abin. Idela tminciuni, i jur minte, cu car i de multe ori
esteJmpreunat clcarea de jurmnt. C z nd ns ei i n
boal 'd e . moarte, s se nvrednlceasc de dumnezeiasca
m p r t a n i e; d ar lntrern ndu-se s revin i a r iIn acea
2 18

t reap l a pedepsei , in ca re s'a u g si t ina inte de lrnp r


t ani a da t 101' din ne cesi tat e; i s - i zdro beasc inima
i cu l a cr mi calde s-i cure asc dup putin , c t ma i
mare pcat u l greu a l s ufle tului.
(87 Vas ile c. M.).
- i a ces ta es te unul dintre ca noa nele pus!" de Vlastar in
sinopsa ca non ic a lui Ioan Aj untorul. Vlastar me ni onea z c
celce d e slrnea z cu s oacra sa trebue s s e supun 'a ce! el " l epi-
fimii, pe car e Vasil e cel Mare o prescrie pentru cel ce d e s l r ne az
cu cu mn ata s a (cau . 76 Vas. c. M). Dar Imediat adao q i ho-
t rrea s inoda l, care " red us epltim ia de unsprezece ' a ni pre-
s c ri s de Vasil e cel Mare la eas e ani, i zic e c aceast norm
este va labil n pr ezent. adic n secolul, al XIV-lea . No rma acea-
s ia s l no da l a los t c onll rmat n anul 1232 pe timp ul patriarh ului
co nsla n linopo llian Gher ma n II .

Ca nonu l 27.
Ace la ca no n se potrive le i pent ru v r j i tor i, i pen-
tru acl u ller i , i pentru uciga i i pentru to i , ca ri cad in
v i no v i i grele, da r prin ze lul i prin dispozi ia [s u fle tea sc}
a pers oan elo r [r esp ecti ve] sp re poc in , sa u se redu ce
[ped ea psa ], sa u se inmulete.
- Observa ia de la canonul anterior (26 ) es te valab il i pen tru
cano nul prezent, .,

Canonul 2ft",
Ca nonul al z-lea a l Sfntulul .Dio nisiu , dar i a l 7-lea .
a l lui Timoteiu p orun c et e ca femeile; cari sunt In cur
tirea l un ar , s ' nu se a tirig d e nimic dint re ce le , sfint e
p n la a 7-a zi. i legea cea vech e porunce t e aceasta.
Da r nici nu n g dui e s se mpreune cu brb aii ; F~! din .,; -.
aceas ta se n t m pl ca ceice se z m i sles c s se fac sl ab
i fr putere. De ac eea i 'dumnezeescul ,Mois i a ucis .. '
pe t atl leprosului, fiindc din cauza nelntrn rli n'a a
tept a t cu r i rea femeii. Iar ce eace nu va tine , seama [de
ace asta ] n timpul n ecuren iei s ale , i va atin ge dumne-
zee til e tain e, 40 de zile poruncete s fie neimp rt it ,
(44 Laod.: 2 Dian. Ale x.: 6; 7 Tlmot. Alex) , ,
,-~,.-:

219

C anonul 29.
. Canonul al4-lea al lui [Grigorie) Niseanul exclud e
dela i mp rt a n i e pentru 18 ani pe celce comite necu -
viin cu b rbaii; iar [canonul) al 62lea a l lui Vasile cel
mare pentru 15 . Noi ns socotim c pentru tr ei a ni s
se e xclud dela Imprtanie unul ca acesta, plngnd i
ajun nd , i spre s e a r mncnd ' mn c ri uscate, i doua- o
suie de me tanii fcnd , Iar dac s e d ed mai mult tr n
d vi ei , s mp l i n e a s c 15 ani .
(7. 62,vaslle r, M.; 4 Grig. Nls.),
s
<

Canonul 30.
Copilul, de se va p nqri de cineva, s nu intre in'
, '
preoi e, C ci dei acela din cauza nev r stniciei nil a p
ctuit, dar vas ul su s'a sfrmat ' i netrebnic s'a fcut
pentru sf nta slujb. Iar dac pe coapse a primii S CIl1'-
qerea, canonislndu-se potrivit, nu se va opri s se aduc
la preoi e.
(4 Grlqorle Nis.).

Canonul 31.
Legea veche poruncete ca ucigaul [s se pedep-
seasc] cu moarte; iar Vasile cel m are in ca nonul su
al 56-1ea exclude .pe ucigaul Cii premeditare pentru ,2 0
de ani dela imprtanie, iar pe cel f r de voie pentru
10. Iar noi (excludem dela lmp rt anie pentru cinci ani
pe ucigaul cu premeditare, iar pe cel fr de voie) pen-
tru trei ani, dac n s , dup ajunarea cea pn seara,
~i ; ' ucigaul cel cu mna sa va mnca mncare foarte uscat
:
.,~ ~-
i se va sili s fac n fiecare zi cte 300 de matanii ;
iar gsindu-se intru lenevi re, s ndeplineasc hot rrea
Prinilor.
( 65 ap.: 9 1 trul .: 21, 22 , 23 Aneira; 2 , 8, JJ ~ 43, 54 ,' 56,
57 Vasile c, M.; 5 Orig. Nis.) . ,
- In Sintagma Atenlan se spunenumahvlar"noi l exclu-
220

-dem dela i mpr tanle pe trei ani (z ig rns riav} " .') Deoarece din
"a cest text nu se poate intelege c dup Ioan A jun torul cine se
supu ne eplt lmlel de trei ani, ucigaul cu voia sau cel Ir de
voie, dei chIar despre aceasta vrea canonul s hot ra sc norm,
din cauza aceasta noi am augumentat acest text d up Pldalion,
unda st : TO l) i xoooiov p lv _(jO OVOV .=:113 rrsvrasr iav, r ov a:xoumv os,2) , l
acestea le-am pus in parant ez in traducerea n oast r a canonu-
lui prezent.

Canonul 32.
Vasile ce l mare n canonu l s u a l 13-le a e xclud e
.
[
d el a mp rt a n i e pentru trei ani pe ceice uci d n rzbo iu. " ,i
.A i d e r e a n cano nul su al 55-lea i pe ce ice pornesc
mp ot riva tl harilor; iar de ricii se caterisesc.
(22. 23 Aneira; 1 I\ta nasiu c. M.; 8, 43 , 55 Vasile c. M.;
5 Grig. Nls.).

Canonul 33.
Vasile cel mare in canonu l su a l 2 -lea i al 8-lea
's pune c e meile , cari stric cu m e te u gir i pe ei in
pntece, i cel e ce dau i iau doclorii, pe ntruca s-i piarz ,
i ca e i i nainte de v reme s ca d aar. Noi ns ho-
trm ca aces tora s li se dea cel mult pn la ci nci an i
sau i tre i ani.
(65 ap. : 9 1 trul.; 21 , 22, 23 Aneira; 2. 8, : 11, 43. 54, 56,
57 Vasile c, M.; 5 Grig. Nts.). e
t

Canonul 34
Iar [Ie rnela] , ca re r d e vo ie a pierdut I tul, pri-
mete epi tirnie de un an.
(65 ap .; 9 1 tr ul.: 21. 22. 23 Ancira; 2, 8 , Il, 43, 54, 56,
57 Vasile c. M; 5 Qrig. Nls.),

1) 3inf. A I. I V, 44 2 .
2) ELi d in "a. 1804. p eg 7 10
221

Ca n o nul 35.
[Feme ia], care adoarme asupra pruncului i- l n eac,
dup trei ani se nvrednicete de m p r t i re, dep rludu
se n zile rnduite de c rn uri , i de brnz, i celelalte
sv rindu-le cu osteneal . Iar dac din lenevire, i din
nelnfr na rea n sctorilor s'a ntmplat aceasta, s e a sea-
mn cu uciderea lntenionat. Dac n s din viclenia v r j
mau lui, [atunci) fapta este vrednic de iertare. To t u i i
aceasta are trebuin de epitim ii potrivite; cci din cauza
allorgreale s'a ntmplat a ceast prsire.

Canon ul 36.
[Fem eiei), care nu se ngri jete d e ftu l s u , i din
cauza n eglijenei dnsei avorteaz, i se d pedeapsa
pentru uciderea premeditat.
(32, 52 Vasile c. M.).

Canon ul 37.
Murind copilul nebotezat din neglijenfa prinilo r s i . .
prinii se exclud pe trei ani dela ' mprti re, mnc nd
ei n aceti[ani] m ucri uscate, i Imb lnzind pe Dumne zeu
cu ple cri de genunchi, ClI plngere i cu putere [s ro age
pe Dumnezeu] pentru milostivire. Iar fiind copilu l el e a p t e
zile, i moare nebolezat, [p rinii] se nltur pe 7 ani
din comuniune, i se condarnn ca in a ceti [ani] s m
nnce mncri uscate , i s fac n iecare [zi] 40 el e
metanii. .

Canonul 38,'

Clugria , care a auzit dela a lii despre un adulter


sau despre pnqrire de prunci, i nu descoper aceasta
superioare], se supune aceleiai epi timii ca ceea ce a s,
. vritti~~a tul), potrivit canon ului 71 al lui Vasile cel Mare.
(71 Vasile c.M).
22 2

Cano n ul 39.
Legea p ed epsete ca pe u cig a e pe cele ce i a r u n c
copiii s i la int r ril e bisericilor, chiar da c cineva i-ar
s c p a Iund u-i. t .",

(33, 52 Vasile c. M:).

. Canon ul 40.
Tlha rii se s upun pedepsei uci g a ilo r de oameni;
deoa rece ei .se servesc i de ucider e spre promo varea
intreprinderii lor.
(22, 23 Anc.: 1 Afan. c. M.; 8, 13, 4 3, 55 Va sil e c. M.).

Ca no nul 4 1.
H o u l, da c de b u n voie m rturi se t e [fapta sa], s
se au r iseas c pe un an, dup ca nonul 61 al lui Vasile
cel Mare; iar da c a fost dovedit, [s se auriseasc ] pe
doi a ni. Dar noi vom lipsi pentru 40 de zile din co mu-
niune pe h ou l , ca r e de b un voie se c ete ; iar pe celce
se d o v ed e te, pe ntru ease luni, mncnd dup a l gl ea
[ceas din zi1 mn care usca t , i f cnd n fiecar e [zi] 100
de me tau ii.
( 61 Vasile c. M; 3, 4 , 5 Grig . Neoces.; 6 Grig. Nls. ).
. c""'-
Canon ul 42.
Celce a fost prin s n furtul averii ob te ti , ceeace se
n umete furt principal, s nu intre n pre o ie . Iar ' d ac
va c d ea in a cea st p a t i m dup ce [a intrat .in preoi e];
s e va des poia de preo ie dup canonul 25 al Sfinil o r
Apo s toli. .
(25 , 72 a p.: 10 s in , t- Il; 6, 8 G rig. Nls.). . ,
f
;
Canonul 43.
Canonu l 66 al lui Vasile cel Mare h ot r te ca celce
j eiu e t e
mormintele trebu e s fie ne im p rt it pe 10 a ni.
~ . 22 3

!
Iar noi pe un a n, mncnd dup al g-Iea [cea s din zi]
. i fcnd n fiecare zi dou sute d e metanii.
(66 Vasile c. M; 7 GrJg. Nis.).

,. . Canonul 44 .
D up Sfntul Grigorie Nise a nul s a crilegiul se pe-
de pse te pentru timp mai scur t. de c t ad uller ul; dar se
. d p n la tr ei ani.
. (2 5, 3B, 72. 7 3 ap.; 2 5 Antloh.: 10 sin. JII; B Grig. Nis.:
2 Chlril Alex.),
j

Conon ul 45.
Canonul 82 a l lui Vasile cel Ma re hotrt e ca ceice
p in co nstrngere j oar str mb s se inl tu r e din cornu-
niuu e pe 3 a ni; iar ceice f r cons trngere s fi e inl
turai dela a ceas ta pe zece a ni. Iar noi cred em de cu -
vi i n ca ace t ia s se scoa t din c omuniune pe un a n.
mnc nd dup a l 9-lea [ceas din zi] m nc ri usca te, i
fcnd zilnic d ou sut ecin ci zeci de met anii .
. (2 5 a p.: 94 trul .: 10. 17. 29, 64. 82 Vasile c. M.).

Cannn u l 46 .

Nici 'femeia l a ic , n ici c lu q ri a s . nu s e d espa rt


d e Bi s er ic pen tr u or ice fel de p c at . ci numai dela im-
p r t a n ie . Canonul a d i c z ice s fac em . a a din c a uz
c mull e [femei] s 'a u s inucis de ruine; precum nici p re-
svit e rul, nici dia conul , potrivit aceste i [norme): Nu vei
p edeps i de d ou ori pentru acei a [Naum, 1, . ].
;! (25 ap .: 34 Vasile c. M.).

Canonul 47.
1 \

, C znd ceva necurat n fntn , sa u in untd elemn ,


i. s au in vin, celce bea a cele [beuturi] trei zile s nu se
a ti ng ' de carne i de br n z ; i a pte (zile] s nu se
c urnlnec e.
(6 3 ap.; .67 trul. ; 2 Gan qra) ,
Ca non u l 48.
Celce a vomita t dup dumneze iasca i mp rt an ie, s . ".

se n l t ure pe 40 de zile dela dumnez eiasca curnin ec


tur , ro st ind 5 0 d e psalmi n fiecare (zi), i fcn d 50
de met anii; ori i cum s'ar fi ntmplat ace asta. Cci c hiar
dac ar t i e l c nu s 'a intmplal di n cau za sa , t ot u
s s es u p u n la oric e ca z pentru alte oa rec a ri p c ate al e sal e.

In Pida lion') se g s e s c sub num ele lui Ioan Ajun lo rul


i urmto arel e canoan e, pe car i le traduce m complect nd
num rul de mai s us: 1
Ca non u l 49. De va pc t ui cineva -cu m a t era sa,
se pede p s e te cu tr ei a ni, f i r e t e aj un nd p n s ea rav i
mn cnd uscat, i n fi ec are [zi] fc n d cinci su te de mefani i.
Ca n o n u l 50. De va p c tui cu ma ma i cu fiica,
se pe de ps e te cu p atru ani, mn cn d us cat d u p al no u l ea
[ceas din zi], i f cnd n fiecare (zi] trejsute de met anii ,
Ca n o n u l 51. De va ace cineva ' l>odomie cu doi
fr a l. asem en ea .se p edepse te .
Cano n u l 52. De va tace cineva so domie cu gine -
rele s u , se p edeps e t e cu pa tru a ni, m ncnd usca t dup
a l n ou l ea [ce as - din zi], i fc n d n fiecare (zi] d ou
s u te de me tanii .
Ca no n ul 53. De va tace cineva ' so dom ie cu frat el e
s u , se pedeps e t e cu opt an i mnc nd uscat d up a l
nou l ea [ceas din zi], i f c nd iu fieca re [zi] patru su te
de metanii .
Ca no n u l 54. Da c vre un frate mai mic ar su eri
sodomie del a ce l mai mar e, I r s I ac i e l sodomie,
s e pedeps et e pe trei ani , mn cnd us cat dup a l 9 lea
[ce as din zi), i f cnd o s u t de mefanii. .
Ca n o nul 55. De va pc t ui cineva cu fii ca sa od at ,
se p ede pse te cu cin ci a ni. Iar d a c de mai multe or i,
cu as e, i apte ani, mn cnd uscat dup a noua [o r
1) Ed . cit. pog. 7 17 - 7l 8.
.,
'.-~

t;

2 25

din zi],i fcnd n fiecare [zi] cincisute de matan ii.


Ca n tmu l 56 . De va pctui cineva cu ma ma s a
' oda t , se P edepsete cu ' a p te ani. Iar d ac de ma i multe
ori, cu: doisprezece ani" . mncnd uscat d up a l 9-1e a
[ceas din zi], i fcnd cincis ute de mela nii.
Ca n o n u l 57. De va pctui cineva cu fii ca sa cea
din sfntul botez odat, se p edepsete cu opt ani. Iar
da c ' mai de multe ori, cu zece ani , mncnd uscat dup
al 9-lea [ceas din zi], i c ri d cinci sute de metani i.
Canonul 58 . 'De va p ctui cineva cu c u m tra sa
se pedepsete cu opt ani, mncnd uscat dup al n ou l e a
[ceas . din zl], i f . E~nd n fiecare [zi] tr eis ute de metani i.
. . Cl\nonuI5? De va p c lui cineva mai de multe
ori cu dobitoc, avnd i s o i e , se p edepset e cu op t ani.
Iar de nu are femeie, i a pctuit o d a t. sau de .d o u
ori, sa u mai mult .de trei ori a p c tuit, se p e de ps e t e
pe trei ani, mncnd uscat dup al n oul e a [ce as din zi],
i f c nd tr eisute de metanii. Aceste epitimii le va prim i
i femeia. ca re a ' p cu tu l t cu dobito c,
Canonul 60. De va pctui cineva cu vara s a pri-
mar , se pedepsete doi ani mncnd uscat du p a l n o u lea
[ceas din zi], ' i fcnd n fie ca re [zi] cincisute de me la nii.
. Canonul 61 . De vep c tui cin eva Cll o p q n ,
S'!1l i cu Evreic, sau Cll Turcoaic, sau i cu e re t i e ,
. n~a v ~n tl ~wtlf l e g i ll i t , se pedepset e trei ani , mn cnd
uscatdlli:J. . i'\ t;~nQu .lea [ ceas din z i]. i f cnd n fiecare
[zijd ou sute de metanii. Asemene a se ped eps e te i fe-
meia, carenu are solegiuit, d e va p c tui cu E vreu,
sau 'cu Turc. sali cu eretic, sau cu Armean. Iar d a c
brp'!h,II, ' care are solie, i femeia, care are s o le giuit,.
anp~ stuicu astfel de persoane p q ne, sau eretice, se
pedepsesc pe .patru SaU cinci ani , mncnd usca t d u p
a l' noulea (ceas din zi], i fc nd in fiecar e [zi] d ou s u te
cincizeci -de metanii. . . . . .
(:a,ij9~\l 1 62. Iar edac -soia presvit e rului , sa u d iaco -
nulul 'a r comite aduller, .se pedepset e CII trei a ni, mn-
. cnd uscat dup a l noul e a [ceas elin zi], i f cnd n
15
"

226
,
fiecare [zi] treisute de me ta nii. ' Firete c [aces tea se
pedepsesc) mai greu dect alle . a dulte re, pentr u c ucid
pe b rba i i lor , I c n d u-se ele .pr in acest fel de adulter
cauza ca le ris irii din preoi e . i s otii lor, dac voesc s
le mai aib pe e le [de so tii], se ca te risesc din preo i e .
Iar dac voesc s a i b p reoia, se despart de d nsele
mai inai n te de a se mpreuna cu e le dup . adulter, po-
trivit (can onulu i] 8 al [sinodului) dela Neo cesareia.
Ca n o n u l 6 3. Iar d ac vreo femeie a r pc t u i cu
doi f rai , se pedepsete pe trei ani , mncnd us cat dup
a l n ou l e a [ ce as din zi], i f cnd n fiecare [zil dou "i:-
s uie de me tanii. 'j.
"'1

Ca u o u u t 64 . Da c o femei e ar p c t u i cu u n fa men, l '


.) .s
. ~.

se pedepse te 'cu trei ani , mncnd uscat dup ' a l nou l e a


[cea s din zi], i f cnd in fieca re [zi] treisut e de meta nii.
Ca n o n u t 6 5. De va face cine va sodomie cu sotia
s a, s e p ed e psete pe opt ani, mnc nd uscat du p a l ~:

n o u l e a (ceas din zi), i fcnd in fieca re [zi] dou sut e


de metanii.

M n s t lrea B ra nco vea nu d el a S m b t a de ' sus.


Canoanele lui Nichifor Mrturisitorul.

Canonul 1.
, Dac din ne tiin se va spla antimisul, [acel a] nu - i
pierde sfin enia , nici nu se face necurat.
(73 ap.: 7 s ln. VII ec.).
- Pr ecum am mai spu s (pag. 62. partea 1, vol, I din lu-
-cra re a prehnI), canonul prezent i urmtoarele 37 s un t a lc tulte
din dlferlte hotriri bis ericeti, date de patriarhul Nichifor, sa u
slng ur l sau sinodali te r . .
Despre importana sl.lui anllmis am vorbit la comenta rul
cancnulul 31 al sinodului trulan, Canonul pr ezent v orbet e des pre
-cazul, cnd cineva din ne tiin spal sf. antimls , i s pune c a cela
nu-i pierde stlnenl a din aceast cauz . i nu tr ebu e s s e shn-
1easc din nou , intocma i pr ecum nici s t. potir. n ici alt e va se sfinte
,.' . nu s e s tt n esc din nou. cnd trebuesc cur it e din ca uza n lre-
J: bu i n l rli 10\' mai in delungate') ,

Canonul 2.
Celce se cstorete a doua or nu se tn cununea z ;
'C I 1 se d chia r ep ilimia de a nu s e m p rt i doi ani
-cu preacuratele taine; iar celce se cstore te a Ireia
. o r , cinci an i.
(7 ap.; 3 trul .; 19 Ancira ; 3, 7 Neoces.; I Laod .: 4, 12 Va-
.sll e c, M.).
- Primele cuvinte ale canonului prezent n original sunt
- u rrn toa re le:
d J1ra,uo'S ou lTrelflavoihae .(bigamus non co roua tur),
ceeace propriu zis nsemneaz : Celce se cstorete a douii:;or _
.nu se lncununea z , nu i se pune pe cap cunun. La ceremoniaiu J'''
'ta in ei nunll momentul de cpeten ie e ste acela, cnd preotul , bine-
, cuvntnd pe miri, rostete : . Ooamne Dumne zeul nostru, cu slav
- --,---
1) C o mpar ,r s p u n s u l 8 1 al lui Simeon Tesalon lce an ul.
228

i cu cins te ii in cu nuneaz pe d n i l ( ,,"uP" b'Be;'g ~/";;Y' <J0oi'P


Xl1~ r~fLfi nrc"iV(tJ(TOV avrou:;),
dar ace ste cuvint e preotul .le . ro-
stet e imediat dupce ' apus cununile pe capul mirelui i al mi-
re sei, i atunci taina a ' Iost sv rtt in esena sa. Din cauza ,
ace~.,st'! i aina insai se numete cununie (m 'l" iwvpa) " Prin'
urmare acele cuvinle din canon : . ceice se c s torete a doua '
o r nu se' n cun u n e a z " nsemneaz c celce vrea' s se c s - .
t o reas c a dau. or. nu se poate Invrednici de binecuvnta rea .
Bisericii diu prilejul acestei cstorii. cu alle cuvinte. nu se poate'
i nde plini "rnduiala cu nuniei- (axo ).o fJl)'a. TO ;; orE ~a v(J;parog), i .
de c', potrivit nelesului ace stul canon, Biserica nu binecuvintea z .
. .... c storia a do ua, ci o consid er nep ermis , Autorltate a civil a . '
rec uno scut legalUatea a cestor IeI de cs torii. i mull cretin b "

au i uzat de a ceasla i in caz de necesita le au tnchelatrcs


taria il doua . Biseri ca n'a protestat impotriva acestui lucru. cI a
supus e pltlmiel pe persoanele respective, ' eKcluzndu-le dela ' s t.,
c u m l nec t u r pe unul sau doi ani ('1 Vasil e c. M.). ceea ce spune
i Nl: hilor in ac est canon al su. Deci da c ac e st patriarhsupune
ace stei ep itimii pe ceice e c s tore sc a doua or. apoi va trebui.
s supun un ei epitimii i mai mari p e ceice vreau s inche ie
c st oria a tl'eia , i dnsul chiar dispune ca aceti a s se.excl u d.
pe cinci ani dela 51. mp rt anle. ,,' .':
S pre a II n el e a s dlsp o zt la canonulul prezent, potrivit creia '
num ai prim a c st ori e , se invrednlce te de blnecuvntarea i cu- '
nuuia bi ser i ceasc, pe cnd cstoria a doua nil este vrednic
de acea sta, i cu att mai putin a ' tre ia, trebue s ne aducem - -,'
~,i.
aminte de ap recierea riguroasl~ Blserl cil din primele veacuri in .
prl vina cstorie i a do ua, p'e"'~!care apreci er e am re)evat-o la :
come ntarul canonulul prim al sinodului dela Lao flce ia. ' Pr e cum,
~'
se, vede, a cea apreciere in privinta cstoriei a doua i,i avea )
" -.1'
lmportan a sa ge ner a l in Biserica r s rltean la Inceputul vaa- :
cuiul al IX-lea, Cnd a trit patriarhul ' Nichilor. Aceasta ,era in '
vigoare i in vea cul al Xlea , ceeace s e vede dintr'o /I,o.n i o''',
lT') VO Ol7. ~ trept. JEU'repOrap/a s a patriarhului 'co nsta ntlnopolltan ' S t-
slniu (995- 9 98) .. n care se inoieie a cest canon al lulNi chtlor .') :
1) Vezi a rticol ul profes o r ului A. Pavlov d e sp re ace a s t h o t r i re. vel.....
n o d al
a patriarhul u i S isiniu n v tean t. Vr eme n, P etrog ra d, 18 95 ( Il p.
152 - 1 59), i co mpa r: Z hla h man, Ehe rech t, pa g . 4 14 , not a, 2.
229

1Nltillalh'i t rziu, i adi~ iri secolul al Xl -lea sau la inc eput ul


-secojulu! al Xlilea s'a schimbat aceast apreciere a Bisericii
<Iespre cs torla-a ,doUa; precum vedem a cea sta dintr'un rs puns
tatotiic 'l iilltropolitultii Etadeiel,Nlthlta, dat la intre ba r ea pus
f,fl ce~si prlvint 'de episcbpul Constantin , tn a ces t rspun s al
, s u Nchltii spune c dup n v t u ra corect a Bis er icii ceice s e
cs torese a doua " or tiu se ' po t in'vrednlcl de cun unie ( rou,
.;fhral oug 'ou x vloe ur! 'CJ.vo'iv), dar c n Biserica cons ta n tlnopoli..
. ta n u ce sta 'nti se .mai observ rlguro s, Ci i celo rce s e c s
' Iot e sc a doua or li se pune pe ca p cununile de miri(&V <ai
'-xOi'g. (j ' r 6.j.iOl<; To~r; YUlfflx our; a r'ecpa.vo u g b t t rllh} IH), numal c res pec
" 'Iilm se o pt es c del,a ,si, cumlnectur pe un an sau doi ani i
pre 6 t ti l nli re 'voi ~"S participe la osptul 10r. 1) Dela a cest timp
\in'cepitdacest practic a BiseriCii constantinopolitan e s' a g e"
;\\ilrallza t i ' i s'a ' prescrls i in . r nduiala cununiei", In care pu -
;rie re a ttliitinilor pe capetele miri 101' este la lei ca la ceice se c
-storescIntla or-Pentru justificarea acestei abateri dela vechea
JiiracUdlbiserlCes cpriliitilare la ceice se c s toresc a dou a or , in
,editiile greceti aleEvholoqhlulul celui mare se citeaza ') litera l at t
' c rulrll) ! pre zent al lui Nichifor, cl i. acel rspunscanontc allni
:Nirh ita,' )

Canonul ,5 . :'
Celce petrece de nevoie timp scurt n pridvorul ', bi L
sertclt, nu se osndete, lai' dac zbovete {acolo timp
iqd~lllng.atJ, afela s se alunge cu c ertri , iar biserica
.s - t pritileasc ale ., sale [drepturi].
(13 ap .: 74, 76, 97 trul.).

Canonul 4.
Se ,cuyine '.: ~sepfimi milosteniile ce se fac pent ru
" t~ i i:e s ' l( s ~ v r it. fr , testament; anume da c d n ii fiinr.l
\iii aveau inteniunea s fc aceste [mitostenii].
"I l "S int . "A l. V I 441 .
;~~)':" E~~_,.~iJl .Vert,e:ia'l f8~ l J pag " 25 3"; Tot a a u Molltveln tcul ala-
''V 61\ (ed . MOBeoviiJI808, :P.g.44.
3) 'Deaaemenea se . citea z a cestea i in edit iile r om ne ti ale Mo-
uuvetotcu tut (Dr . N. P.).
230

- Biserica totdeauna s'a rugal i se roag pentru mem-:


brll si r posai . Aceasta s'a crnduit : deja n Ae zmlntete
Apos tolilor, i n special s 'a hot rit timpul cnd s se fac acea-
st a; ') P entru aceasta credincioii de oblceiu testau .Bisericii, nc.
n vl a fiind. o parte ' din averea lor, i aceasta era considerat
drept dispozitie general, creia i. se recunostea putere legal i,
din partea legislatiei clvlle, i n ca zurile, cnd respectivul muria
tr tes ta ment, potrivit legii ge nera le de spre . mostentrl, o parte -
din avere rmnea Biser'icll pentru pomenirea sufletului celui r
p osa t.") Pe Umpul icon oclasmului B iseri ca a inceput s tie privat
de a ce st beneficiu. i aceast interdicie se executa att de sever..
n ct un ele Biserici nu cutezau s primeasc nici un fel de danle
pioas dela celce voiau s le lac pentru sufletele r posallor lor, ..
cn d a ceti rposa li din ntmplare nu dispuneau nimic n acea-
st p rl v l n prin testament, Nichllor prin canonul s u prezent
rec til ic ace as t procedur necorect din partea d .Ieritelor B lserci
i a co nduc to rilo r lor. i dispune ca
toate l smin'tele pe seama
Bis ericilor pentru sull etele r posallor s se poat primi. t r .
considerare la rn pr eiu ra r e a dac respectivii r posal ar fi dispus
ceva n privinta aceasta fi!nd n . via. Mai trziu, imparatul Leon
F Iloso ful a emis din partea autorltll civile o dispozitie cu privire
la a ce ea c o parte anumit din l s mn tul rp s alilor revine,
Blsertcil, dac respectivii mor Ir testament.tj

Canonul 5.
'-,0\.

De s'a r ntmpla Bunavestirea in Joia cea mare sa u


Vinerea cea mare, I1U pctuim d a c 'gustm vin i pete .
(66 ap. ; 5 2 trul) .

. Canonul 6.
Ce lce ar e ru qa crun ea de egumen, presviter fiind,.
poa te s sfi n e as c cite i ipodiacon In mn stirea sa ,
( 33 trut.: 14 sin. V JI ec.).

1) Comp a r Si nI, At . LV. 4 02 ; Kormciaia., IU, 14 (ed. cit, 1, 28).


2) Co mpa r No v, 2 O EI l ui Leon i Con stant. in editia Zec ha rla e...
1Il, 4 9 s q,
S) Nov. 40 in e dit ia Z acha rlne, IrII t 28 eq ,
,. .."

''1:
~
! 23 1

Canonul 7.
D a c cineva a vietuit dou zeci de ani, sali i ma i
muli, n desfru, apoi seva arta c face fapt e virtu oase,
acela nu s e cuvine a se hirotoni; fii ndc cel sfi n i t trebue
s fie im aculat.
( BO ap.; 2 sln . Tec.: 12 Neoces.: 3. 12 Laod.: 10 Sard.; 17 sin.
[~II ; 4 Ciril Al e>!.).

C ano nul B.
Copiii, ca ri se nas c din iitoare, sau din ceice s' au
cs to rit a doua or, sa u a trei a or, i dovedesc [c
e au] via ] v rednic de pre o i e , s e hi rotonesc.
1:; f . (7 6 ~p. ; 33 trul.: 14 sili. VII ee.; 15 Laod.).

C anonu l 9 .
Se cuvine s se dea dumnezeia sca imp rt anle celui
bolna v in p rimejdie de moarte , chiar i d upce a g us ta t
mn care.
(29 trul. : 41 Cart.).

Cano n u l 10 .
Dumineca I 1Il : toat Cinciz e cimea se cu vine a ple ca
genunchii pe ntru s rutar ea [icoanel or], dar s nu s e fac
obicinuitele meta nii [mari].
(20 sin. 1 ec.; 90 trul.; 15 Petru Ale>! ; 91 Vasile c. M.).
Ca n o n u l Il .
Nu pc tuete celce pros comid e t e dint r'o pre s c ur
pentru trei oameni, sa u aprinde o lumnare .
- Precum se vede, exista obiceiul. potrivit c ru ia pent ru
fiecare . p erso a n , care dorla s lIe pom enit la s fnla liturghte,
se aducea la altar cte o prescur, i deasemenea se aprindea
c te o lumnare. Nichifor spune in canonul prezent, in d e pli n
cons onan cu pr e sc r i p iun i l e dela I1turghia lui Vasile cel Mare,
"

232

c este suficient o singu r prescur i atunci cnd sun t a s e


pomeni mal multe persoane la liturghie. precum i c o singur
lumnare poate s ard pentru mai muli,

Canonul 12,
Sfntul potir nu trebue s se binecu vinteze la ru -
q c i u nea proscomidiei.
~ Originalul ca no nului prezent este ur m fo rul e or< ou xpi;
<T<prur!Jc. muev iv rfj et xfj TOU t7xe.U Q (JU).l1xlo u etd . 0 grtolJ 7tor ~p !olJ , .
ceeace literal ar nsemna: - nu se cuvine a la ce pe cete pe sfntul
, . potir la rugciunea proscomidlei". Noi cuvinlele d{f' pa rtaa "0 ' >
'le-am tradus prin: - s se bine cuvinte ze ", deoarece " '{'p art, ," n-
semn ea z, ntre altele, "a- blna cuv nta - , ca nsemna cu semnul
crucii", i acesta es te s ensul acelor cuvint e din canonul prezent.
Iar cuv ntul OXEUOCPUJ.a. x eC.ov lam tradus cu "proscomldie'\ urmnd
canonului 2 15 din Molilvelnlcui cel mare, in care se citea z ca -
n onul pr ezent (12) al lui Nichitor.

Canonul 13. i-

N u se cuvine ca pr esvit erul s liturqhiseasc fr


ap ca ld , dect numai de mare nevoi e; i d a c nicide-
cum nu s e afl ap c a l d .
(3 2 trul.; 37 Ca rt.).
- lntrebu lnarea apel calde ( , ' 0><00 Daarog, {h p!-,oij} la
sfnta liturghie de riv din cele mal vechi timpuri ale Bisericii i
are sensul su mistic. Acest sens se menloneaz de ctre Val ' :Jl
sa mon la co me nta rul canonului 32 trulan, Latinii i Armenli alir-
mau c nu trebue , s se, toarne ap cald n sfntul potir, deoa -
rece a cea sta nu se prescrie nici n Evaughelll, uiel in Inst ltulu 1\
nile canonice ale Bisericii. ,Valsamo n le r spunde urmtoarele :
fl apa cald ce se 'pune nu schimb a mpreunarea apei i a vinului
\
ln sl utul potlr, i nu este ceva dilerit de ap ; ci se toaru spre II
deplin Incredintare c sngele i a pa , care au curs din sfnta ,
coa s t a Domnului no stru Iisus ' H ristos sunt vlulctoare, Iar nu
moarte ; c ci sublimilatea m 'nunli se manife st i n aceea c d e i \1
dintr'un corp mort n Chip firesc ' nu curge sn ge' cald, to t ul "din !
cor pul D omnului, elit ar d u p mo art e, a curs s n qe i ap cal d ,
233

'c a vl u l c to are din corp . v lu c t or '") Valsamon r epe Ii!. acestea


, i in r spu nsul -s u canonlc al 19: lea, , a d o g ll d urmtoarele :
~Deci ceice mi lac aa. i prin urma re , nu proslvesc i i n ehi-
pui acesta, sublhnitatea ' minun ii, ci pretacerea sfintelor taine o s
vresccu ap rece i vin. aceia nu cred c dumnezeir ea a r
mas , in slntulcorp al bomnulul i dup ' moartea lui cea mn
fultoare, ci s'a ndeprtat dinlr'insul , i c acela ar fi asemene a
corpurilor noastre, ceeace este 'o vorbrie de mare er es.., Deci
ceice nu pun ap cald ( iita do"'r o. 8.Jaros) n sf n t ul po tir, ca
nite ere tieI s se scoal dintre . o r t o do c l ( , al,aeo"if.a, o;;. p <p!~a s
T edll 0p {}OOQ; lfJlI t){~W)iJX {hjUO II.at) . 2)

,,~ .ca n o n u l 14.


Se cuvine ca rnonahul, care a lepdat schim a, i iari
;<\ revenl t.cstmbraceIarl lmbrc mlntea monahal , ce
a desbrcat, da r ' f r [s se cit easc) ru gciunile ornduile.
(81, ' 83 ap .: 3. 4, 6, 7 sin. l\Jec; 10 ' sin. VII ec.: 16 Ca rt. :
1 t sin. 1-11).'
- Acela Nlchllor desvoll nc o dat mai pe lar g ca nonul
prezent. i acolo el- spune urm toarele : . Pe c l uq ru l, care a le-
p dat sfnta schlm, i Iari a tel/Emil. tr ebue s -l tnve e fratii
d es pre cele datrebulnt, dar nu din tnv turlle [ cluq re ti], ci
din cuvintele rostile de Domnul; i s cnte canonul de poc ln
cu gla Incet. , 'i mb r c m i n t e a lui s se pun in altar sub s fnta
, mas ca - l la [int ia primire al schimei, i dup Evanghelia dela
tUurghle igumenul s-I , t u n d , i s mbrace schima Ir s ro
. st s a s c ceva. aa) .
Canonul 15.
Se cuvin e . c l u g ri e l o r a intra in sfnlul altar, i s
.a p ri n d lumnri i candele; i s I curele i s- I m tu re .
[69 trul.: 19, 44 Laod.].
- Aceast 'tra ducere a noastr este Icut dup textul din
Sintagma Atenlan : In Cormclala -acast canon a l lui Nichifor este

" ) .Stnt. i\t 11, 3 7 6 377.


2). S lril . At. IV, 40246 3. -c-c C o mpar 'v lastar, K, 8 (Sint l \ l. '.'f , 32 1) .
sI S in t. A t iv, 4 3 t, [1.
23 ~

redact at n sensul c chiar' se interzic e c luq rlel o r de a intra


In allar: . NII se cuvine c lu q rl elor a intra n sfntul aIIar i
sa ap rind lumnri... ") In b rero,,-i canonic a lui Armenopul
[Jsi m la fei ca n Sintagma Atenian.') Nu tim cum a ajuns n
Cormei a ia slava a cea tra duc ere a acestui canon a l lui Nlchtlor: la
tot ca zul ni se pa re ca oprirea c luq rielor de a intra in sfn-
1
tul altar, dupa cum ' spune Cormela ia, corespunde mai bine doc-
trin ei ca no nice a I3isericii ortodoxe. dect permisiunea dat de
canon ul preze nt d u p tex tul din Sintagma Atenlan , din Arme-
no pul , pre cum i di n Pl dalion. P) Dr ept mot ivare pe ntr u opinia
no ast r poa te servi ceea ce a m .spus, urmnd lui Zona ra , la 1'0 '
menta rn l ca no nulul 44 laodicelan. Iar ca argument in privint~.~\\;
a ceast a cr ed em ca servete i ntrebarea clugrilor de pe mllJ1~li\1~j
tel e Atos a d r e sa t s inc dulul din Constantino pol pe vr em ea pa - ''1.1) ,
trla rh ulu i Nicola e, cu a proa pe fl'ei sute de ani dup patriarhul
Ntchlfor, o ri de are voie i c lug ru l de a ' Intra n sf n tul alta r,
D up cum VOIII ved ea mai t r zlu, s inc du l a r spun s cc l uq -
1'111 (mo ua hu l) po ate intra n a ltar. Pri n ur ma re d ac n s ecolul '.
al Xll-Iea a tr ebu i! ca un s iuod s d e ei d in prlvln a i nt r eb ri i
or i de poa te intra i c lu q r ul n alt ar, ap o i ni se pa re c est e
de sine n el e s c c lug rie le nu pot intra" apoi a vnd n ve-
de re dispozitia canonulu i 44 la odiceian deas eme ne a ni 'se par e
de neint eles cum de a permi s c l uq rl e lo r patriarhul con stanti-
nopo lltau Nichlfo r in secolul al IXlea un lucru, n privinta crui a
pa tr lahul cons ta n tlnopoltjan Nicolae abia n secolul , al . Xll-Iea a
h ot rt referitor la c lugri. Din ace st motiv noi credem c textut
a cestui cano n (15) a l lnl Nichifor es te mai corect in Corrncial a,
r espectiv n a cel m anuscris grecesc, du p''care s'a tradus n Cormciala
a ces t cano n, dect textele din coleclunile g rece ti m anj lonat e
mai sus.
Ca n o n u l 16 .
Nu se cu v in e ca mon ahii n Vine r e a mare s In de -
p l in e a s c lu cl'ri . a g rico le. i sub prete xtul a ce s tora s s e

1) Cun . 1 1. E d , cit. II, 2 75 .


2) Leuuctev. J~ 44 . - T ot a a i in Nom ocanonul din Molltvelnicul
cel mare. E d, lui Pa vlo v, pag. 8 :J.
<') . Editorii Pidal lon ul ui a d a og n s , c ac ea sta li s e n g d uie c l u
g l i lelor n u mai in m n e t t r e a lor i n drum pe cctlt ori la ca n onul 6 {)-
(m iau, ca re ns foar te p ui n se r efer la che stiun ea acea st a.
235

deslege la vin i untdelemn; fiindc a ceste a s unt o bi ce -


. iuri ale necumptrii.
"-- In Cormciaia n .Ioc de ;. Vinerea m ar e" s t: .in Pa -
\ 'iruzecimea cea mare", iar in Pidalion: :lg r~ v p eraJ.Tjv T~(1aa{JaX0t7r-1v

I i relerindus e la canonul 69 ap. - deci conform acestora clu


grii nu au voie s se In deletniceasc cu agricultura in timpul
ntrege i Patruzecimi (a postului ce lui mare). Nichllor n alt canon -
similar. in care se v orbe te de Patruzeclme, iarn.. de Vinerea,

I cea mare. arat nsu c redactarea din Pidalion i Cormciala


e ste cea corect .')

I ,
C anonul 17. '
P entru trei cauz e s iart monahului s plece din
mon a stire a sa: d ac egumenul es te e re lic; d a c intrare a
femeil or i mana s tir e devine (liber] ; d a c in cenovie ln-
'. v at co pii miren e ti .

Canonul 18.
f ii nd c nu este p ermis ca prin [copiii) ace t ia s s e
divulg e poporului cele ce s e fa c n m n stire .
(4 sin. IV ec.; 21 sili. VII ec.: 80 Cart.: 4 sin. 1-11).
- In Cormelaia, precum i In Pi dalion, ambele aceste ca-:
noane (17 i 18) se gsesc sub un singur numr. - i aceasta
este deplin corect, deoarece acest canon al 18-lea IllI este altcev a
dect explicarea p rlt ultime din canonul al t r -lea , i anume c
pentru care motto se poate ndep rta cl ug rul din m n stire a
sa, d a c copii mlrenl n va n mnstire ( i l,J r q.7 if Myoff(r.p ) . -
In a doua culeg ere de canoane a lui NIchlfor aces te do u ca-
naane ale lui Nlchllor se gsesc sub un singur num r, i acolo
se spu ne c cl u grul se poate nd ep rta din m n st lre, dac .
ntr'insa n va copiii mirenilor , din c a u z c nu es te corect a
s e duce in lume, ceeace s e lucrea z bine ( Xa.J.. (dt;) in mn sti re ; '
pe ln g ceeace se mai a daog locul dIn Evan ghelia lui Mateiu,
unde ( 6,,) s e spune c nu trebue s tr mblai naintea vo as tr .
cn d lacefl bine.2 )
. 1) Ve zi n ote 1 d ela pag . 431 f3 din vo t. IV a l Sint . A t.
O) Sint . AI. IV. 4 3 1 fi.
236

Ca no nul 19.

Se cuvin e clu g rilo r, ca ri sunt supui epilimiilor, s


m nnce cu ceilalti i s se roage la olalt ; ' prec um i
s pr i mea s c pine binecuv ntat a d ic a nao r , deo d at
cu mrturi s irea lor.
- ' Despre pinea blnecuvntat, adic de spre a naor , arii
'vorbit la com enlarul canonulul 14 laodiceian . Pine" ace asta se
nu m e t e i mrax l a<Tro v (lrustum panis baued lctl).')

Ca no n u l 2 0.
.In postul sfintilor Apostoli i n cel al sfntului fi lip,
se cuvine clug rilor, ca ri ed in m n stire, s mn nce
o da t [pe zi] s pre se a r , mercu rea i vinerea ; 'iar ceice
lucr e a z, s gus te d u p ceas ul al ea selea i seara s
mnn ce. '
, .
- Despre po sturile de peste an a m vorbi! .la co rnentarul
'canonului 69 ap. Postul Sl .-Iui Filip ( v1<Tr d a ro u '01'( 0 0 qJiUTr1rou )
,este pos tul Na terti Domnului ( r Jv Xp(TrOUrelJll flw) ;\ ca re se ncepe
d up ziua Sf .lui F ilip. Canonul prezen t il gsi m i in a ,doua cu-
,Ieger e de canoane a lui Nlchifor.2)

Canonul 2 1.
care se va necinsti de oameni barbari i
C lu q riei ,
necu m p t a i . v i
viata ei an ter i o a r a fost curat , s i se
dea ' epilimie d e pa truzeci de zile; iar d ac viata ei ante-
rioa r a fost ntinat , s ndeplinea sc e pili m i a (p res c r is ]
pe ntru desfru.
(49 Vasile e.oM,; 2 Grigorie Neoces ).

Canonul 22.
Celce de frica de oaste sali din a l t oar ecare vicle-
Ilie a mb r cat schima mon al1i ceas c, fi re te ca unul ce- i
1) S uicer. s . v,
' ) Si nt f\I. I V, 43 1 {/.
237

bate joc de ' d ns a, i dup aceast nevoie n e ap r at i;


pre c tori e a desbrcat-o, s seepifimi s easc pe de tre i-
ori patruz eci de zile, i apoi s se apr opie de sf nta
. i m p r ta n ie . .
.; I n Co rmcla ia se spune: ' pe p atruzeci de zile '; ia r in
. nomocanonul din Molilvelnicul 'cel mare (can , 83): "s se epili-
.. tllseasc 'pe 'de trei orl pa truzeci de zile" . Tex tul nostr u este
cor e ct, a dic r esp ect ivul s e va supune un ei eplllmii. de una s ul
do u zeci de ' zile.')

'C
Canonul 23.
Nu se cuvine c lu g r i jel or. s se m p r t asc dela,
c lug r ul presviter t n r, cnd aceas ta sluj ete i . irn-
p rt e t e.

(47 trul.; 18, 20. 22 sin. VII ec .),

Canonul 24.
Nu se cuvin e ca equmenul s scoa t cucu licnul li ce
nlculul, i s -I al unge pe acesta [din ' m n s t i re ] .
. .....:. Sub u cenic (paO~r>jv se in el e g aici t ol c l ug rii, ca ri
in. urma il ua ie i lor depind de igurnen , illn d tol dea ull a uce nicii
J ~i . Cuculloruil . ( }( Qux ot.)J.w v) e ste a co pe re m nlul, pe care n tim-
p'!rllevechi t ol c luq rll Il.purtau pe cap, Co res pu nde Ia 'a Au/,aa"x w v .
( t;olf.uI11~g ej dlimnt~lrii) de ast zi a l cl ug rilor obl n uii (ce i
cu : sch l, l11 it ln i t;~ ) ;, ast zl-cucullonulH prim es c uumal clu g rii CII
schima mare . i tngereasc . In ceremoni alul resp ectiv citim c
i 's e pune cuculionui lipsei de pism (evouerw t d X OU KOU 2!OY ni;
/l u xla g) .

Canonul 25.
Pe celce a lep dat sfnta s chi m [ c/u g rea s c) i
1\\1. se indreptea z , nu se cuvi ne aI b g a in cas, c i s
se p r sasc ,
;~ : (81 . 83 AP_j 3, 6 , 7, 16 sin. IV ec.: 10 sin. VII ec. : 16 Ca rt. :
11 s in; 1-11). .

1) Vezi ob s erv ai a lu i Pa vlo v la can onul m enti on a t, Ed . cii. peg . nn.


, -" ",,0', . ,.

2 38

UI; asemenea ca non se gsete i in a .doua culegere ,


de canaane a luI Nlchllor.,')

C a no n u l 26.

D e va ii cineva bolnav, i ar cere sfntul. botez,


s au sfnta 'schi m [ c lu q r e a s c ] , trebue s ' i se dea fr
t n t rzier e, i s nu i-s e den ege harul.
( -1 Tl m ot, A lex.),

Ca n o n u l 27.

Nu se cuvine monahul ui presviter a sluji fr mantie.


_ Mantie ( a av J Jav) prime t e fiecare - clugr chiar i dup , ,
.'
rnd ula !a s chime i celei mici, care man tie s e n t r ebu i n ea z ast zi . i'
d e c l ug ri la to al e slu jbele dumn ez e e li in to ate m n st lrll e, in iJ :':
cari ca noa nele s e ob s e r v mai r lquro s. ,

Canon u l 28.
[D uhovnicul ], ca re l e p ri me fe m rturls i re a - celor ce
m rt uri s e s c p c at e asc unse, trebue s- i oprea s c [pe
a c e tia ] dela m p rt ire; dar s nu -l op rea sc de a intra
n bi s e ric , nici s nu dea n vileag cele [ce le t ie] desp re
ei, ci s -i s f t u iasc cu ' bl nd ee ca s struia s c ei n-
tru poc i n i r u gc i u ne. i sIi-.admi n lstre ze ep itimiile
. ce li s e cu vin, potrivit di s poz i i e i . su ete ti a tl e c ru i a. ")
(I 32 Cart.; 34 Vas ile c, M.) .

Can o nu l 29 .

Adulle rii, i ceice p c tu esc cu dobitoace, i u ci g a i i,


i altii de acest ieI, d e- i vo r mr tur i si din nde mn pro -
pr iu nelegiuirea lor, ca re nu est e c u n oscu t . de c t re cei
multi, se opresc dela imp rt an ie, i primes c epitimii,
1) S in t. A t . I V , 43 1 {J.
2) Vezi n Istina (revista: A dev rul ), " 2 70, r spunsul la in treba .
.r ea : Poate pr eo tu l s d es cop ere p ca t u l ce i J a spus pct osu l la mr tu r i s ire ?
r-t. ~" "' :r.: !' :-'f";"

:.:~ ~-.

239

dar intrn d in bis e ri c s st ea (num ai] p n la rug ci u


nea ca tehumeni lor. Iar d a c p catele lor s unt v di t e , atu nci
vor indeplini epilimiile potrivit legiuiri lor biser iceti.
(34; 56, 58, 63, H Vasile c. M).

Canonul 30.
Dac un laic cu voia sa l l va m rturisi p c ate l e
sale, duho vnicul poa te s procedeze dup chibzuiala sa.
(12 sin. 1 ec.; 74 Vas ile c. M) .

Canonul 31.
Cu vo i a episco pului i presvilerul poat e s fa c n-
fige rea cruc ii,
(31 ap.; 18 sin. I V ec.: 3 1 trul .)
. - S u~ nigere a crucii ( a r aup07f1r cou) de aici se n e lege
a cea in figer e de cruce, care s e face cnd se pune temelia unei
biserici noui, i care ce remonia l se poate s v ri i de c tre preotul.
1, e care vr ea s - I trimit episco pul, - d u p cu m se spline acea-
sta in MolitvelnlclIl ce l ma re (cap . 105 ).
\
C a n o n u l' 32.
Ceice iau ca m t nu se cuvine s se mp rt eas c
sau s mn nce mpreu n , da c st ru e s c n nelegiu ire .
(44 a p.: 17 sin. 1 ec.; 10 trul .;' 4 Laod .; 5. 16 Cart .; 14 Va '
slle c. M.; 6 Grig. Nls.).

Canonul 33.
-<
Se cuvine ca monahii s a june ze mercure a i vi
."," , nerea din 's p t m n a brn zei; i du p a polisul [Iiturghiei
daru rilor1 celor inai nte s fi nite s mnnce brn z , ori
.unde ar petrece, spre su rp area n v t u r i i lui Iacov i
a e res ului Te t ra d i il o r .
- Despre tetradiii s'a vorolt la com entarul canonului 7
al sinodu lui a l II-lea .ecumenic. S ub .nv Itura lui Iacov ' se n-
jeleg ia co oi li, cu care numire se numesc to li aderenjii mono-
fizilismului; Cop li Si Arm en ii. Canonul 56 trul an ne s pun e c pe.
. ln g t etradil i Armeull, deci i lacovll l , aveau prere grei l
despre brnz ,

Ca nonul 34 .
Da c celce are i itoare nu vo e t e nici s o lase, nici
s se bine cuvinteze [In soir e a 101'1, i s o . a t bd u p bine- .
cuv nta re, dela acela nu se cuvine a se primi ' ce lece le
d rue te bisericii/ deoarece prin fapte hul et e legile ei
dunine z ee ti di s preuind u-I e. . .
. .
( l7. ap .: 3 trul. : 94 Vasil e c, M) .

Cano n u l 35.
D ac un mon ah, l epdnd sfnta sch i m, va mn ca
carne, i va lua femeie, ace la tre bue s 'se supun 'a na-
temei, d a c nu s e intoa rce, i cu sila s se mbrace in
haine monahale, i s se nchid n mn s tire.
(81,. 83 ap.; 7, 16 sin. IV ec.: 10 sin. VII!, ee ; 16 Car taq .;
II sin. 1-11).

Cano nul 36.


Celce a desfr n at m car oda t nu se cuvine a se
hirolonisi , chiar dac s'a l sat de acea patim; cci Vasile
cel Mare zice c: Unul ca acesta chiar i mor i de .a r
nvia, nu se va tace preot :
(18 ap.; 3 , 26 tr ul. : 3, 12 Vas ile e. M.).

Canonul 37.
.~; ...
. " ~.i': .
. Cnd Apostolul zice: D ac vreun fra te va fi .numit
desfrnat, cu unul ca ace sta nici s nu mnnce" [1 Cor.
Q,"1, se vede c nu zice: cu acela, pe care il tie . unul
sau doi c es te . desfrnat, ci cu acela, pe care toi l
nu mesc des frnat. i il cun o sc, Fi i nd c p catel e comise
n chip n eruina t. alrag mai mare pede aps .
(25 ap.: I Ne oees.; 3, 32, 5 1, 59 , 70 Va sile r.M ; 4 Grig. Nis .)
i ':1"

Canonul 38.

_ De va n a te fem eia, i prun cul es te n pr imejd ie


[de mo arte] d u p trei sau cinci zile, s se boteze acel
prun c, dar se cuvine ca alt fem ei e bot ez a t i c urat
s -I al ple z e ; iar mama lui nici s nu int re n dor milorul,
"r-
"
unde este pruncul, i In gene ra l nici s nu se a l i n g de
e l, p nce nu se va cu r i deplin dup patru zeci de zile
i va primi dela preot rugciunea .
(2 Dlon . AI.; 7 Timat. Ale x.),

Can on itI 3~} .

"'" ,
D umine ca nu s e cuvine a cl to r i f ril de nevoi e
i f r constr nqere,
- Canonul pre zent. precum , i urmtoarel e a se (p n la
a l 45-1ea) . sunt luate din a doua culegere de ca noa ne a fIII N ichilar.

Ca n onul 40.

Nu se cuv ine a se primi Apocalip su l lui Pavel, i


ce le ce se numesc brontologia, i selinod romia, i catau-
dolo gia ; fiindc toale sunt necu rate.
( 60 ap .: 63 tr ul.: 9 si n. Vll e c.: 59 Lao d.).
,,-. ,'
- Int re dive rsele cri apocrife al e Test amen tulu i Nou era.
i Apocallpsul lui Pavel. S'a compus in tlrnpurll a de mai t rziu
ale Blserlcll i 'a d ic pe baza cuvintelor lui Pave l din a doua
e pist ol clre Corinteni (12" i unn.), unde se splin e C el va
veni Ia vedenil i des co periri ale Domnului.') Elronlologia este
ca rte a, care vorbia despre I rsnele, s elin odromla eiespre lu n . iar
ca land olog ia despre timpul viito r.

Can o uul 4 1.
Nu se cuv ine a s e pnnu Ap ocali ps ul lui Esclra i
Zosima , i ce le do u ma rli rol ogii a le sf ntului G heorghe,
i ale s fi ntilor . rn artiri I<iric i lulita , nici carte a lui MarCI'

1) Vezi n ota 1 deja pag. 2 77; partea 1, vot, 1 din luc ra re a pre ze n t
I fi
~.'
,
2<12

i a lui Diadoh; fiindc sunt lepdate, i neprimile .


(60 a p.; 63 trul.: 9 sin. VII ec. : 59 Laod .).

Canonul 42.
Nu se cuvine a lucra in sptmna luminat , 111Cl
In S m b ta [ spt m nii] celei . libere') a se cnta fe riciti
cei fr de prihan". nici a inea joile,
(66 trul.: 29 Laod.; 1 Teol, Alex.).

Cano nul 43.


Celce bale pe tat l su i dinadins il omoar, s
Ind eplinea sc treizeciicinci .d e a ni In epitimia uciderii.
( 6 5 ap.: 9 1 trul.: 22 A ncira : 43, 56 Vas.! , c, M.; 5 Grlqo rte Nis.}.

Canonul 44.
La nevoie i monahul simplu s boteze. As emenea ;.
i dia conul s boteze la nevoie.
. (<1 9. 50 ap.),
.
)

Cononul 45.
D ac nu est e de fal preot, :s e cuvine ca pe pruncii
ce i nebotezai s - i boteze oricine s'ar gsi acolo. Da c
li bot ea z chiar i insui tatl - Ior , sau ori care altul,
nu mai s fie cretin, nu este p cat:
(49. 50 ap.).

Canonul 46.
V sftuim ca in bisericile luate n stpnire de ere-
Hci s s e intre ca intr'o cas simpl i s s e cnte [numai]
ri i!.:
1) Pidalionul I mureete ce avem s nelegem sub ~'Smbta [8pt l~~
mnii] celei lib ere" spun nd urmtoarele: "Iar slobod au zis despre s pt m n ai1'
l uminat , ori pe n truc es te la toal e de de sleg at, oIi pentru c S mb t a
acea sta este slo bozitoar e, adi c cea mai de pe urm zi a a ptmn ii, in tru
care z I se s loboad e a p t m n a'" . Vez.i Pidlllionuf, ed . r o m. d in 1844, pas_
4 7 0, n ota 5 ( Dr, N. P.). .
243

<din nevoie, a ez nd u -se crucea la mijl oc; iar in alt ar nici


s nu se intre, nici s se t miez e, nici s se svrasc
;r ug ciu ne, nici s nu se aprin d c a n d e l sau lumnare.
(10. I I, 45. 46. 64 ap.: 19 sin. I e c.: 7 sin. il ec.: '2, 4 si n.
III ec. : Il. 95 trul. : 6, 7. 8, 10, 14, 3 1, 32 , 33 ,34 ,37 Laod.: 1, 4 7
_\J <Vas ile c, M,; 9 Tlmo t. AI.).

Canonul ' 47.


Nu se cuvine a se mprti dela pr eot ul, care nu
postete mercurea i vinerea, chiar d ac pare a fi ortodox;
cci nu este lucru sf nt a fi n unele privine evlavios,
i ar n alt e pr ivinte a fi necurat.
.(69 a p.: 29. 56, 89 tru!.; 19 Gangra; 4 9. 50, 5 1, 52 Lao d.:
1 Dion, Al.; 15 Petr u Al.; 8, 10 Tlmot, AI.) .

Canon u l 48.
Clug rii , cari muncesc n sfnta Patruzecime , se cu
v ine ca la ceas ul al noul ea s mnn ce puin pine,
iar s eara sa cineze .
- P rin ' canonul su pre zent Nichilor completeaz prescrip-
t lune a similar dal in canonul su al zo -Iea in privinta postului
.S I. Aposloli i al Naler ii Domnului.

Canonul 49.
Dac presvite rul, sau dia conul, s au citeul a fost c a-
-terisil,i s e gsete un monah, [acel a] s binecuvinteze
m asa.
(28 a p.; 5 sin. I ee.; 6 sin . II er.: 29 s in. IV, ec.: 14 Sar d.:
4 , 12, 15 Antioh ; 29, 65 Cart.: 88 Vasile r . M.).
- Aici sub cuvntul monah ((' o' axog) se n el e qe ceice nu
are nici o treapt i e ra r hic. Potrivi! canoanelor aceti clugri
'i n ge ne re nu au dreptul s binecuvinte ze; i cnd se spune in
.c ano nul prezent c a cela "binecuvintea z" (a tlore :), este a se
Inelege rostirea rugciunilor prescrise pentru nainte de mncare,
cari r u gciuni s e pot citi i de ctre un laic evl avlor, i cu a tt
m a l vrtos de ctre celce a iost nvrednicit de sfinltul cin clu-
16'
244

gr esc prin rugciunile i bin e c uv ntarea l3lsericl i.


Acest e u1lime pa tr u ca naa ne (46-49) s unt luate tot din '"
doua culegere de ca noa ne al e lui N lchltor, in care culegere. [u-
decnd d up n umr u l , ce le au un ele dint re ace s le can a ane in '
Sintagm a At e n i a n , au lrebult s se g seasc mu lte canoane (Ia
tot cazul cel mai pujin 66 cana a ne), da r car i l ot u i n u toa te
sunt tiprite.')
I n Sintagma Aten ian, dup canoanele ln lra t e pn a lcl~
se gsete scrisoarea lu i Nichllor, care ' cu prinde aptespr ezece
i n t r eb rl i rspunsuri, tillul c rei scrisori l-am mentio nal ' deja
(pag, 62, par tea 1, v al. I din lucra r ea pr e zent ) , Autoril ma i ve'chi.
~ra u de prerea c aceast scrisoare es te au te nt ic , scr is de
Nichifor . S unte m n evoiti a cr ede c de ace iai p rere auIos t I ,
ed itorii S intagmei At enlen e, deoa re ce n 'a u l cui nici o ob serva-
i e asupra or igin ii ei. Astz i n s este dov e dit c aceast scrt- .
s oa re tiU deri v dela Nlchllor, ci del a contirupora nul s u Teodor
S tudi lul (+ 826) , i din caUZI aceasta noi d m traducerea ace- .
s lei s crisori deosebit de celela lle ca naane 'o riginale aie S l l n i l or
P r i n i. .
In S inlagma Atenlan nu se 's pune , cui es teadresat acea-
st scr isoare , se spun e in s In ed itia Mlgne , und e a ce ast scr i-
soare se gsete s ub Nr, ((XV. i a nume c es te a d res a t de '
acela Teodor c lu g rul u i Me todiu , Aceas ta trebue s se tle ..;
deo arece a lt lel nu s 'ar pu tea in lelege nici introducerea, nici i n- ~
che ierea s crisori i aceste ia.
I a t s cr isoarea lui Teod or S tuditut c tr e c l ugru l .Melo di u:
[-'rec t w lll ra bili tatea ta . a re dorin a s "adci pc .smerenia noas tra ._
to t atlU sa crez! ca est e i [dorinta ] noa stra du p o intrevedere fa 'n
[a t . Dar d u pa ce este scris ca "N u d ela cela voe te, ni ci dela ceIce
a lea rg , ci d d a D U11Hl eZCU, ca re m il lle te " [Ro m. 9 110 ] , i ll l r ' 1Js u I -sd 5e- ~ .
p u n do r i ll a i lu i s i se la se grija. i ,d d u SH l c " d va v rea,: vq in ..
dcpli ni do rina celorce se tem de dn sul [Ps. 1 "~ 4' 1 9]' D ar acum -trebue:
(1 , se r sptmde cele cu veni te la intrebarile, c~ ri s'a u p us d e fraii lI o ! ri
d uh o l'lI i cet i , Il clJie i E Hstra tie, prill m ij lo cirea cu cerniciei tare. i pel1 '" .
traea sa fie lU::I; uoa re de ineles celece se 1'01' sp u ne, int i. se P Ll p WHI7 '
fiecllre int reba re, i apoi pe riilul 1'~1 Hl'mard sp WISJIl. 'j
IntrebareaT, Cuvine-se a primi p a presvlteri l .htro tontttt n. .
1) S int,' Al , I V, 4 Jl.
245

Roma, Nea poli i Lo nqobardla , f r s fi lost a n un ja]t i d e mi i,


" i a fi in comuniu ne i a mnca, s i a c nta cu d n l l ?
Rsp un s. Pe vremea eresulul.. din cauza nevolel cons tr n-
" g l oar',
nu s e po t indeplini neincetat num a i de ct cele stabilite
ln timp de pace ; dup cum s e ve de c a f cu t a t t pre afer icilui
A tanastu, ct i preasfi nlt u l Euse bi u, cari ambii a u hlro lanil b iJ
-s tre lnl. i se vede c a ce la lucru se n tmp l i acum pe vre-
meaeresulu i de f al ; aa d ar ' cei. despre car i s 'a v dit c a u
fosl hlrot onl]! in ch ipul aces ta, da r nu a u fos l osu dli in pub lir,
.s nu se respi n g , ci s 's e primeasc d u p patru p r ezentari
,( xura rO. ;; r iunae u; reporduu.;).
Intreba rea' 2. Cuv ine-se a se primi presvllerl i, cari a u fos t
~l iro loni li in s tr in tale , n Slcilla ?
Rsp un s . Intrebarea aceas ta e s te aseme nea cel ei pre rner-
,g to a re, d e o s'e bl nd u- s e [numai] n pr ivi n a J o c ali l j il ; fi r e t e deci
'c I se cuvin e i 'r s puns la fel. '
In t re barea 3. Cuvine-se a lntra pen tru r ugciu ne i cntar e
1n bisericile pn grll e i de lnu le de pre oi i , ca ri au fos t prta i
-e r es ulul ?
Rspuns. Nicidecum nu se cuv ine a Intra in as tlel de Iti-
-seriei. din motivele me ntio nate; c ci sc ris este : . lat casa voastr
,.. m n e pusti e " '[Mat. 23,ael : fiind c in da t ce s'a Int rodus ere sut ,
.a d ispru t supertorul celor de acolo', Ingeru l, dup cuvin tele ma -
'r ehil Vasile [ S cr isoare a 191] , i acea bi se r ic s 'a p re f c u t ca s
- c o mu n : i [regele D avid] zice : .Nu voiu Intra in biser ica celo r
rI" [ Ps, 25,.], i apos tolul [in treab] : "Ce unire are biserica
,fui Dumnez eu cu idolii? [Il Co r. 6,.. J.
Inlrebar'a 4. ,Cuvlne.s e a c n ta i a se r uga in biseri ci
rpnqrl te de ac eiai preo ] , dar cari nu le-au d einu t ?
Rspuns. Negre it c 'se poate intra In a slfel de bis er ici
's pre a c nta i a se r uqa, a num e d ac nu se IIIal p nq res c de '
r
.a ce l ere lici 1, ci se de tin de or todoc i pn acum. I in privint a
aceasta sta hot rt ca un E' p lscop s au presviter , car i sun t de
credlna cea m nt ultoare, s f ac de schidere a bis ericli,:p r ln ruq
< lunea cuvenit; a stfel c , dac s 'a f cut acea s ta, [nimic] nu se
<

o puneca lnlr' nsa ' s se s v r easc chiar liturghie ; drep t pildi'\


'[serveasc im pre jurarea] c sf ntul Atanasle, rugat fiind de c tre
Jmpratul Consta ntin ca s aco rde o s i n gur favoare, de a da
" "; . O; .ArieuiJor n Alexand ria o b iseric , in care s s e a dune [pentru
'1 ~,r;"' ~> r

J~ :i
1t i")
~

,
ru gciune] . s 'a .involt, numai dac i lui I se va da In Constanti-
nop ol ace ia i la voa re ; ca or to doci l s se adune [Ia ru gciune )
nt r'o bi seric d elnut mai inainte de Arieni. .
In trebare a 5. Cuv ine -se a intra i a se ruga . i a . se in-o
china. n cimitirele. cari au Iasi de tinute de preoi p tai unde.
odihnesc trupurile s fintilor ?
R spun s. Precum s 'a spus mai nainte, canonul nu l n q
du ie intr a rea n cimitirel e lor; cci scris e ste : .Pentruce s se
osndeasc libertatea mea de c tre alt contiint} " [1 Cor . 10.] ;
a tar de cazul cn d din con st rngere se intr. dar numai
pe ntru cinstlre a r m ielor s f l n l l o r,
Intrebarea 6. In ce chip trebne s se primeasc aceia. carj -
au primit schlma mon ahal dela pre oi ptaji?
Rspuns. S e vo r primi dac mrturisesc ' c au pctuit. !
au lost supu i epllimiilo r un tim p anumit, totu i [numai] ..,\~~
se primes c n a cest l eI de ctre un preot. Care este de credl'lfla
j;

cea m n t u lt o ar e. ",' ..
In trebarea 7. Cum se cuvine a 's e primi mon ah II i clericll; ~1 ,
cari s' au isclit n eres, I r epitimle, sau cu epitimle, da c de- , ~~
,

cl a r c nu vo r mal ndeplini l u crri n p reo te ? i dac . putem ~


da epltlmie unora ca ace ti a ? , '~

R sp un s. Fire t e c [d ndu-ll-se ] epitimlile cuvenite; c ci.


as tl el ar t n d rod urile n o c l n te l , s poat li vrednici a sempre-
una cu trupul o rto dox : i IlU se poate denega s dat i epitlmle-
a cest ora; c ci s cr is es te : . Purta l l sarcinile unii altora " [Gal. 6,"}.
Intreb area 8 . Cuvine- se a se prlmi .la masa comun i la
ca uta re mo nahii. ca ri comunic I r deosebire cu oricine. i se.
ro a g , i m n n c mpreun cu a cetla ? '-
Rsp un s. Deoarece Apostolul zlce : .Fe rl jlv de oricare-
Ira te, care vl eu ete n ecump tat ' iar nu potrivit predaniei prl -:
m i t dela ilai " [H Tes, 3.] ; astfel cum nu . j u d eca i n iv
ceea ce es te bine? Deci dac se vor de sp ri de obiceiul p
c tos, prirnin d i eptlmla cuvenit. se vor primi, Dar trebue ,.~
s se ba ge de s eama c c ne. sunt acel . o ricare ", des pre Ca !!~ "
vorbit i, or i de sunt eretic], sau osndili "l mu ri t dup , .lor"?"" _
viata }-,.
D esp re ac e t i a zice Apostolul : . Da c vr eunul, numlndu-se ira te ,
este desfrnat, sau lacom; sau idolatru, i aa mal departe. 'cu.
u11111 ca aces ta nici s nu mncaji mpreun" . [1 Cor. 5,;,].
Intrebarea 9 . Ori de se cuvine'! primi la mas mpreun >
:1 ~ 'r;'~ .
;jl ,
~h
'; 1; ~

~j ~
,
2q7

, i la cntare fr pecetlulre, sau tu pecetlulre, pe pr esvit erli,


cari au mncat cu ereticii odat. sau de dou ori, dar nu aLI
stat in comuniune cu dnll, nici n'au isclit [eresul]?
. Rspuns. Iti privinta acestora s se bage de seam , dac
preoii, au mncat cu preojil sau cu lalcli eretlci, re cunosc n
du-se ori de [au mncat] cu cei cu cuget drept, dar n' au stat
n com uniune cu eretieii ; dar mai mare este ped eapsa in privln ja
preotilor. Ins fiecare trebue s se primeasc cu epilimie pa trl-
'v il . I se cuvine a-i primi n comuniune att la ru g ciuni ct
i la pecetlui re. ~
In/rebarea 10. Ori de se cuvine ca acel laici, cari au i sc
lit p entru eres i au stat in comuniune [cu er e ticil], s m n n ce
mpreun cu laicil orlod o cl ?
Rspuns . Indierena este cauza relelor ; cci [Prooro cul]
zice : .N'a f cut deosebire ntre cel curat i cel pngril"
i, [E zechll, 22.,,] . Deci se cuvine ca or todoc il, dac s unt ze loi.
s nu admita pe unii ca ace tia Ta masa co m u n , dac mai na-
inte au indeplinit epitimla pentru I scllrea p ctoas . i dac
. ~ " nu s 'au ndeprtat de comuniunea ere ti c . Dar deoarece unii. din
' nevoie fugind de primejdil, s'au pngrit cu comuniunea e r etic ,
s e vor pri mi la masa comun d u p ce- i va r mrturisi nechlbau-
in a i se var p o c i : i aceasta s nu se fac f r dlscer n

t m nt , ei patrivl! mpre jurrilor acelui caz, i s produ c folos


"
,, am ndur or a din aceasta. iar nu pa gub s nfle teas c .
Intrebarea ' 11. Cuvine-se ca celce dore sc s se bote ze,
s
"1
mal ales dac -I amenin moartea. s se boteze de ctre pr eoi
p tal sau ne cunoscui, d ac nil se gse te un presvlter or todox,
sau neorihnit ?
Rspuns, Aici in privinta , a cestora s'a pronunat de c tre
ierarhii m rturlsltorl i superiori norma aceasta: S e permite ca
presvlteril rnenlonal, cari sunt opriti dela lifurgh!sire din ca uza
comuni c rll cu' erelicl!, dac nu se ' g se t e prea! [o rtodox], att
s boteze, ct i s de a sfintele taine, sflnlte mai inaint e de
ctre un preotne copleit [de erezie] , i s dea schima monah al ,
i s s vr sasc rugciun ea la nmormntare. i s rosteasca Ev an-
ghelia la utrenle, i s binecuvinteze apa la Teolanle, [dar] precum
s'a spus, [numai] n caz de primejdie. pentruca poporul s nu
rmn cu toiu l fr de ascultarea Evanqhellel, i nelurnlna i [prin
botez], i de su nt e i i voi de a cord. acei ai norma s lie n
vigo are i acolo.
248

Int rebarea 12; Se poate da ep itim ie celor , ca ri s 'au de sbl-


nat, i prin po c in au reven it, sau a s e primi acetia ?
R spuns . . Mal inainte ' s'a l m u r it deja , c tre bue s li s e
dea [epillm ie ] ; i es te s upe rfluu a repel a ceiai [ches tiun e ].
Intrebarea 13. Dac un epi scop c znd in [vreo] infractiun e
-' a fost ca lerl sit de c l re si no d, apoi t o t u i ar st ln l vre un pre svl-
te r, Intr nd in mns tire, primete epillmie pen tru un timp an umit
.dela printele su, i d u p aceea svrsete ( lucrrile] din pr eo-
[le, rugm [s se lmureasc] ori de s e cu vine a pri mi pe acest
presviter, dac este nepta t?
Rspuns. Deoarece Incorectlludinea es te clar, nici nu tre-
".,. I bu la s ne n trebal desp re ln raclunea ace ast a j' cci Do mn ul a
zis : .Pomul ru nu poate produce fru cte bun.' [Luca , 6.. i ] ;
nu numai c celce dela sup eriorul su propriu, dar ni ci chiar
celce deja vre un sfn t de ar fi primit ep lllmie nu se admile s
lilurghlseasc; cci nici acela nu .est e preot, nIci celce l-a
deslega t nu este sfnt ; cci in fel ul acesta s 'ar rsturna i des-
fiina toa te p rescrlplunlle canoni ce.
Intrebarea 14. In pr ivi na presviterilor, cari au fost hlrot o-
nii de ortodoci , dar cari nici n' au i sc lit , nici n 'a u intrat in
comuniun e, ci n nmai au mncat mpreun cu m' Iropolltul Con-
sta ntin [cum s s e procedeze]?
Rspuns. In privinta aces tei chestiuni s'a rspuns ma i
ina inte . P rin urm are, or i de a fos t m as comu n CU Constantin,
or i cu oricare din tre e terodocl, .celce a mnca t m preu n [cu 1
ac e tia ] se va a bsolva de in raclune numa i prin poc in cu ve-
n it , nu n umai pentr uca [ s po at) mnca laolalt cu ceice s'au
p strat [cura ti] , ci i pe ntruca [s poat participa] ta preoia de
care , 'a invrednicit. Ia r ms ura e pitlmiei nu se poate hot r pre-
cis mai i na inte, att din ca uza nsu iri lo r persoanei, c t i a
Im p r e j ur r f l o r , es te suficient ins a se da epitimie de do u ori
sau de trei ori patruzeci [de zile).
Intrebarea 15 [C um s se procedeze] n prl vi n a presvite-
r llor, cari au tost hiroto nl]l dease menea de ctre or todoci, dar
cari dln n e t i in au m nca t mpre u n cu presvilerif, cari a u
m ncat Impreun cu acela mitropolit ?
Rsp uns. Es te scr is : Tot 'celce [va pc tui] din ne tl ln ,
se va cu r i " [ III Moisi , il,. I; asliel c acet ia vor li liberi de
o rice epillmie.
249

intrebarea 16. Oare pre sviterii ortodoci, anunte I1 a rlu i


c l u g rul Eusfra fiu.
au dreptul de a da epillmil ?
Rsp uns. I n c
m ai ina int e s' a spus c trebue s s e dea
[epitlmll]. Dar deoarece s'a pus intrebarea a n de se cuv ine s
<lea [epilim ie] celce nu are pre oia , in lips de presv lte r.se poate
afirma c nu se cuvine ca i c luq r ul s im plu s dea e pl tlmie .
I ntrebarea 17. [Cum s se pro cede ze ] i n privinta mona-
h ulul, care din n etlln a primit schlma s f n t de la 1111 presvl-
.t er hlrotonlt de ct re un lepiscop 1 caterlslt '1
Rspuns. In a lt capit ol s'a spus c orice [s' a p n q rit ]
d in ne tlln s e cur et e : i nu se p er mtte a se Ieri de a mnca
I mpre u n . cu unu] ca acesla; i tol aa cu al ll , cari intrejin
'i n lele g er ea i prieteni a,
Aces tea li le-am desfu rat dup putfnt , ca unuia ce e t i
i n 'armonie i mpre un lu crto r cu noi; Ia r fu tra ns mite -le eu
pruden.Jra llo r cari vor ntreb a. "Credinla nu es te a t uturor"
[ II Tes , 3.aJ. i . nici a ce s tea nu se vor expu ne multora , nu numai
din ca uza neprlceperli clc tortlor de leg e. ct i din cau za ispl -
'Ilrii celor cartue tn puterea, Iar p ent ru multele i frumo as ele
darur l trimise de cei preacucernlcl, s pr lmeas c deJa Dumnezeu
'r s p l a t a m eritat , i a ici [dela noi] ac e st e d ou cour i in tru a -
mintir ea pri etln iei. R m n e l cu bine ntru Dom nul, pre achrstltilor
ru g nd u-v pentru noi p ctoii [spre a ne invrednici de ] cele
m ai "bune i cari aduc mntuire.
C a no a ne le lui Nicolae a l
C o nst a ntinop olului.
Canonul 1.
I n tre bare. Cuvine- se monahului a intra in sfntul
altar, cci aceas ta se op rete de can onul 33 al s fntului
sinod trulan, ca re le nu In g due celuice nu es te pecett uit
[intru citell sa u monah ului a cnta sau citi de pe al11Von;
asemenea i canonul 15 de la Laod iceia, ' i a l 14 [ <I !~si .
nodul ui] al doilea dela Niceia? 'i'j\,
Rsp uns, Este opri! ca monahul f r de hii'pt esie ,
s nd e p li neasc de pe a mvo n ca c l te u l slujb ele cite u l u i ;
dar socotesc c pent ru cinst ea [cuvenit] schimei men a-
hi ceti nu tre bue s se op re a s c monahul , carele nu s 'a
fcu t vinova t de nici o infractiune, de a intr a n altar-
pe ntruca s aprin d lumn ri i cand ele.
( 33, 69 Irul.: 14 s in . VII ec.; 15. 19, 21, 44 Laod.),
- Precum pe toate celela lte, aa i pe aces t ca no n al pa -
tria rhului co ns ta ntlnopolita n Nicolae, l-am tra dus din S inlagm a
Atenlan , In co lecti unea a cea st a ac este ca naane, sau rsp u nsur i
ca nonice, pr ecum a m sp us (pag:' 62"63 , pa rlea r, val. 1 din lu-
crarea prez en t ) , s unl cila le in re da cla re d lfer i l de celelalte co-
l e cl u ni, b a aici ave m ch iar mai p u i ne rspu nsu ri , decl in alte
co leci un ]. Es te po s ibil ca num rul ac est or rspunsuri s Iie ma i
cor ecl (17) in Jla vov,"al <l,arci~.,; a le lui Gh edeon, cu care num r
concord I n u mru l din Cormciala (dar nu i red act area ' ins . i
a r spu nsu rilor). La lot cazul nou ni s'a prul c este fi'ai ma'
tlva I s u rm m l aic i co lec l u n i l atenlen e. i a d i c cu at l m ar
v r tos, cu c t -aceasta co nc ord i cu e d ila lui B everegiu , i in ,
fond i cu P ldall onul, Cin e doret e s vad sub care numr se
g se sc n Cormelala ac este canaane al e lui Nicola e, po ate com-
pa ra locui unde am s cris despre ac ea sta n lucrarea prezent
(not a 2, pag, 63 , par tea 1, va l. 1). , - \
251

Despre canonul prezent al lui Nicolae am t cut amintire la


comentarul canonulul 69 trulan i la cel al can onului 15 al pa-
triarhului Nichlfor; dar spre a se Intelege i mai exact, s se'
compare i comentariile celorlalte canaane paralele.

Canonul 2.
Intreb. S e cuvine a nu , pleca gen u nch ii Sm b t a ,
precum nici Dumineca, nici in Cincizecime ?
Rsp. De ca non nu s 'a oprit; muli in s nu plea c
g enunch ii din ca uz c S m b ta nici nu a j u ne az .
(66 ap. ; 20 sin. I ec.; 55, 6(5, 90 trul .: 18 Gangra; 29 Laod.;
15 Petru Alex ; 91 Vasile c. M.; 1 Teolil Alex.),
- DIn cauz ' c In canoane Smbt a este consi derat la
lei cu Dumine ca n privinta postului (66 ap .), multi afirmau c
, dac Smbta este oprit postul, apoi n aceast zi nu se cuvine
nici a ngenunchIa n biser ic, precum aceas ta nici Dumineca nu
se cuvine (20 sin. I ee.). In canonul prezent se spune c nU
e xlst nici a interdictie canonic n privinta ' lugenunchierli In zi
de S m b t ,, i prin urmare nici nu pctuesc ceice lac aceasta.

Canonu l :>.
Intreb. Trebue s tin em postul [lunii] lui Aug ust?
Rspuns. Mai. inainte postul a fost In a ce st timp;
dar apoi s'a strmutat p entruca s nu c ad la olalt cu
posturil e altor popoare, car i s e tin n a cest timp. Dea ltfel
multi oameni tin i a cum postul acesta. i
"
- Valsamon s'a ocupat mai de multe ori de a c eas t c he s tf u n e.
E I vorbe t e despre aceasta n comentarul ca nonului prezent, apoi
in r spu nsu l su can onic al 55-lea dat lui Marcu din Alexandria')
i n fine ntr'o scrisoare special adresat Antiohenilor C"pa,
Tob. 'AvuoX" .} desp re postu rile, cari lrebuesc tlnute n lie care
an .') Chestiunea postului Adormirii N scloarel de Dumnezeu,
precum se vede din canonul prezent, era o chestiune controversat ,
Valsamon menioneaz sinodul constanlinopolitan inut snb pa-
triarhul Luca (11561169), i spune c la acest sin od unii au afir-
1) Sin t. A I. IV , 4 88.
' ) Sint . AI. IV, 5 6 5 sq. .
25 2

.m at c acest post nu trebue s se in. din cauz c a lost


st r mu t a t(aca 1"r<;'{}EfIev) pe alt timp, precum spune acest rspuns
.canonic al Ini Nicolae; alii dimpotriv alirmauc trebu e ' s se
lin .i1indc in insu acest rspuns se spune c in timpurile an-
. terioare acest post s'a inut de ctre loii. i numai mai trziu
s 'a s t m u ta t ; dar rspunsul nu spune nimic. cnd i unde s'a
I cut aceasta. Palrlarhul Luca mp r e u n . cu ceilalti episcopi de la
sinod au h o t r it n s c a cest post tr ebue luut fr nici o ex-
ceptie (a;rapa. !T'ljn)V EtIltJ. t), i drept arg ument s'au referit la cu- o
-no s cutul n;ll OS "ti.; iy wn ~ wg din anul 92 1, in care s e spune c
ceice se cs t ores c a treia or se pot apropia de slintele taine
de trei ori pe an, i adi c la Pati, la Ador mirea Maicel Dom-
nului i la N a tere a Domnului, Iilndc lnainle ide aceste srbtori '
.postesc regulat , Iar cnd opozanil au afirmat c nici. unde .nu
s 'a o r n d u t t c te z ile s dur eze acel post. patriarhul a accentuat.
- c dei despre acest 'pos t nu se gse l e nimic scris, dup cum
nici despre postul Naterii Domnu lui, totui noi trebue s urmm
predaniel bisericell nescrise (Tfi ;qpuf' 'P 'XX A7jdW""Xfj rrapaoo<T.t),
i postul Adormirii Malcei Do mnului s - I incepem la 1 ..August.
iar cel al Naterii Domnului la 1 Noemvr ie. i aceast dispoz iie .
a patriarhului 'Luca a intrat in uz ge ne ral in Biserica ortodo x
rs ritean, i potrivit a cestei dispo zitii trebue s se Interpreteze
- i canonul pr ezenl al lui Nicolae.

Canonul 4.
Intreb. Cuvine-se cel demonizat a se mprti . cu
sfintele taine? fiindc sfntul Timotei la intrebarea " in
aceast privin a r spuns lntraltel, i sfinii Apostoli
Tntr'altfel, i urrnaiilor] nfr'altfel. . .
Rsp. Dac cin eva ptimete de veninul negru. in -
. ct se pare c este ndrcit, nu ' se va opri; dar dac
-cu adevrat este demon izat, nicidecum mi se va nvred-
nici de cele sfinte, fiindc lumina nu are nici o comuni-
,u ne cu .ntunerecul.
(79 ap .; ' 60' Irul.; 2 , 3 , 4, .14 Ttmot , Ale x )
Canonul 5.
Intreb. Cuvine-se preotului s manance fr deose-
bire i cum voiete cele aduse in biseric. precum pres-
curele i vi nul ? i de se t uvi ne a le mnca ca pinea
2 53

obinuit? . i ce , trebu ie s " fa c d a c s'ar aduna m ul te-


de acestea?
R sp, Prile din prescura, care s'a n l at s nu
se m nn ce dect numai n bi s eric , p n ce !Ili Se vor
consuma toate; iar prtile di n cel elalte [pr escur i s e pot
mn ca i afar de biseri c] n s separ at i si ngure, iar
nu cu lapte,' i cu brnz, i cu o u , i ClI p e ti.
(3, 4, 38, 4 1 Ap.; 7, 8 Ga ng.; 37 Cart.; 8 Teaf. Ai.).
Canon ul 6.
Dac vreun ' clugr, oriunde ar fi primii tund erea,
se tu rbur sufl ete te de oarecare ntmpl ar e, i vo ind s
se ndeprtez e [din",!TInsti re din cau za aceas ta] ar pr i-
mi le g tur dela proestosul s u , ce s fa c [n acest caz
clug rul acel a}? s desconsid ere..Iurburar ea sau legtura?
}
; ' R sp , Se cuvi ne s s pun p roestosului ceeace il tul-
.
b ur ; i d a c din cauza aceasta se a rat pri mejd ie, s
se i nde p r teze de acolo, i s nu l i n seama de l e g
tura [impus lui de pr oestos] .
(4 sin. IV ec.; '19, 2 1 sin . VlI ec. : 13 Cartag .; 2, 3, 4 s in. I' Il)
---:- -L a interpretarea sensului canon u lul prezent trebue s se
compare mal al es dispo~ itla can oanelar 3 i' 4 ale sinodulu i niiiiu-
al doile a n p rl vln a ntrebrii c nd se pot i nd ep r t a c lu g r ii elin
mnstirea lor. Iar ce e ace s e s pune n ca nonul . pre zent despre
"mpre jurar ea c c lu g rul poate s nu lu sea ma de pede apsa
dat lui deJquuten , nu trebue s se u e l eaq n sensul c r e-
spectivul Clugr s'ar putea singur absol va pe slue de pc deausa ..
ce 1 s'a dat" de st areul cu c dere a l mn s tirli , ci acel - c lugr
n cazul mentionat de ca non, l n d e p r t ndu-s e din m n s ti re; este
obligat s se pr ezint e la episcopul eparhlal compethu e, ca r ele va
judeca chestluneaJntre ap , i du p a s a c hibzu i al il va a bsolva
dedalort a de a rm nea i' mal departe n mn st i re, - c ci
propriu zis n ac ea st a i consi st pedea psa, c re i a r esp e ctivul a .
Iasi su pus de ctr e igumen, i care pe de aps n canon s e i n d i c
prin cuvntul o"'pus (vln culum, l e gt ur ) .
Ca no n u l 7 .
Intreb. Da c igumenul, sv r lndu - s e , a l s a t pe
a ltul n Jo cul s u, d ndu-i l eg t ura s nu se n d epr tez e
254

[d in acea m onasti re]; d ar a cesta. cu nosc nd u- i n eputina


sa, s'ar ndeprt a. Ce tr ebue dar s fac n privina
acelei ' l e g t u ri ?
Rsp un s. L eg t u r a e ste fr de temeiu, i din cauza
aceasta este f r t ri e . i cel legat, mergnd la arhiereu;
i infor mndu-I d espre cel e privitoare la s ine, se va
deslega.
(32 ap.; 14 Sard.: 141 Car t.).
- Un igumen este. 'pe moarte. i el vrea s lase moten i re
puterea sa de igumen ' unui frate din m n st i re: i pentruca s
n t reas c voluta sa el ' oblig n scris sau 'pr in [ ur m nt (c ci
aces t se ns il ar e cuv ntul din canon: JEaf'O., vlnculum) pe acel
frate, ca i nt r' a d evr s p rim easc 19ume nla. dar d ac respectivul
eventual ar denega, treb ue s tie supus pedeps ei canonice. Da c
igun,en ul moare, i fratele desemnat de el prime te igumenia con-
form l eg m n tul u i su , dar dup un timp oar ecare igumenui cel nou
observ c nu es te potrivit pentru conducere i de m is io neaz din
Igumenat. Acea sta este ntr ebarea; i la a ceast ntr ebare se r
.+
spunde n cano nul prezent n sensul c dls poz i la fostului igumen
es te f r temeiu, i prin urmar e i le q mnt ul , cru Ia i s'a supus
noul Iqumen, este f r trie. Deoarece n s legm ntul lotui
. Il lu eaz , probabil in scris sau prin iur mnt, trebue ca i form ai
. s lIe lipsit de t rie. i canonul prezent s upune chestiunea put erii
episco pului eparhlal competlnte, care s o i rezolve n urm a
drep tului ce-I detine.
Canonul "S;
-,
Intreb. Oare se cuvine p reotului caterisit pent ru vi-
no v ii , sau car e a prsit preoia de bun voi e. conti
en t fiind [de vin o v i a sa], s zic : .Bine este cuv nta t:
D um ne ze u," s a u : . D um neze u n e miloslivete pe noi . ~,
sa u .Adev ra l u l Hrlstos ", sau s tmi eze cu t m i- ~ _,
loa rea, s au a s e i m p rt l n altar ? }
R sp . Nu . Ci se va r ndui n locul mireniIor.
(5. 17, 62 ap.; 9. 12 sin. I ec.: 9 sin. III ec.: 7. 1'1 sin . IV
ec. : 21, 26 trul., 9 Neoces.; 36 Ca rt.; 16 sin (11; 3. 27 Vasile c,
M .; 3 Chiril Ale").
- Vezi comentarul canonului 21 al sinodulu i trulan, care

'.
2 55

servete drept comentar i pentru canonul prezent; jar drept te-


meiu p entru acest canon serv ete canonul 27 al lui Vasile cel
, Mare i canonul 9 al sinodului dela Neocezareia.

Canonul 9.

Intrebare. Ce ns emneaz ceeace zice Sfntul Vasile


n privina epitimiilor mici: Fie [nlturat] dela bine cu-
vntare potr ivit m surii g re e lii 7
Rspuns. Insenmeaz a se lipsi cineva de bine cu-
v nta rea care se d n b i se ric . .
- Binecuvntrile bisericeti ( exx ).:'luw.a n :<.at eo). or 1at) me u-
[lonae aici sunt ac ele binecuvntrl, pe cari le d episcopul sau
presviferul penlru ru gciune, sau spre a ntri pop orul credincios
cu ajutorul divin ; i prin ur mare de a ceste blnecuv nt rt se
lip sete. mai mult sau mal putin, respectivul pctos , potrivit
p caulul, in care a c zut"). Epltimit miel se numesc cel e pre-
. t. s crise de Vasile pentru pcate mai mici, i cari se g sesc n tre
epitimiile prescrise de Vasile dela Nr. Il pn la 60 (dup edilia
lui Mlgne) .

Canonul 10.
Intrebare. Se cuvine ca cei oprii dela sfintele da -
ruri s mnnce prescurile nlate ?
. , Rspuns. Din viaa Sf ntului Teodor Sich eotul a -
flm c ei se opresc la mnca].
(3, 4, 38; -4 1 ap. '; 7, 8 Oangr a ; 1'.1 Laod.; 37 Car t.) ,
- SFntul Teodor Sicheotul, a c rui biografle . s e men-
lione a z aici i in care biografie se spune c celce nu este
vrednic de sfnta imprfanie nici .anafor nu poate s pri-
measc in biseric, - acest sfnt a lost arhimandrit al clorva
m n stlrl din Oalalia i episcop in Anaslasiopol. A devenit ce-
lebru prin mai multe minuni i a murit in anul 61 3 '),
1) Comentarul lui Vataamon, IV, 425.
2) In ,. Vieile Sfi nt1o r '" bi ografia ac estui sfnt se g s e te la 22
Apei! (Ed . din Moscova, 181 5, II, 8293) .
2 56

Canonul 1 L
Intr ebare. Cuvine-s e a pedepsi pe cineva potrivi t
Ca no nico nuiui lui [Ioan] Ajuntorul ?
Rspuns . f'i i n dc a ce s t Ca nonicon uzeaz de mult
bl ndee, pe multi i-a pierdut; din cauza aceasta ceice
cunosc bin el e, i se abat d ela el, trebuesc a s e ndrepta.
- Despre canonul prezenl am l cu i amtntire la comentarul
canonului 3 al lui Ioan Aiun torul, i a m v zut c cu toat a-
ceast apreciere sever despre canoniconul lui Ioan Ajuntoru l , .
totu i aces ta a Intrat In uz general In Inlr eaga Biseric rsri , ": .
tean , i nomocanonul din Molltvalnicul nostru cel mare s'a "
al c tui t in general pe baza ac estui can onicon. :,
\:

B te er tca fostu lu i sc hi t C r nu, jud B u a u .


Diferite prescripiuni ca no n i ce .

1.
Ce lucru ingro zilor am su feril noi, dect poate c
_. este dureros c nu am- .suer it n imic i c nu ne- am so-
>
cotit la fi) vrednici de patimil e lui Hrist os? [fa pt. II p.
5 ' 41]: Dac sunteti Indurera li c voi s ub cer ul liber v
. n ch i n a i crea toru lui cerului i al p m ntulu i , din c a u z
c casa de rugcilThe a fost cu pri ns de prime jdie, g n-
dii-v i c cei unsprezece. ucenici erau In c h i i Intr'o ca-
mer, iar ceice au rstignii pe Hristos s v r a u s er viciul
divin iudaic n templul celebr u. Dar poat e c i Iuda,
celce a preferat moartea prin spnzur are v i e i i ru inoa s e,
s 'a a r t a t mai al es dect ce ice a st zi nu se ru i n ea z
de orice invlnovire a oamenilor, i as tfe l s unt ga ta in
chip n eru inat pentru fapte imor a le. Numai nu v l s a ti
n el a i de vorbele lor min cino ase .lc ud afirm ] c pro-
po ve d ues ccred l n a cea d re apt. C ci a cei a nu su nt cre
tini, ci de ceice fa c comer din 'c re t l n i s m , deoa rece d n ii
totdeauna prefer ceeace li ad uce lor folos n via vie-
uiril dup ad evr . Cnd au cr ezut c vor c ti g a de-
geaba aceaintietate, atunci au conslmlt cu vr jm a ii
lui Dumnezeu, iar cnd au v z u t c po porul s e infurie ,
i ar i I r n i cesc dr eapta credi n . Eu nu ti u d a c ace ia
s unt epis copi, i nici odat nu voi socoti int re pr e otii lui
Hri stos pe ce lce prin mini mu rdare a fost a e z a t la con -
ducere ' s pre dist rugerea credinte i. Aa judec eu . Iar d a c
voi s unteti ceva de partea noastr, fi ret e c v e i judeca
a a ca noi; iar dac vei judeca s inguri, fieca r e va fi
st p n asupra prerii sale; iar n oi s unte m ne vinovati de
snge le ac eluia. .
~ Aceasta este un extract dintr'o e pis tol (210 al. 192) "
lui Vas/l. cel m are; adresat pre svilerilor din Nicopole In anul
376, Un oarecare Fronlon fusese insti tui! ileg al episcop aici, i
17
25 8

ncerca cu tot pretul, sau cu forta sau prin viclenie, " s - l con
solldeze situatia n Biserica din Nicopole, i din cau za aceasta
persecuta pe presviteril, cari nu voiau s-I recunoasc. Vasile Jn -
dea m n pe aceti presvlteri s nu descurajeze suflete!e, el: s
n d j duiasc n ajutorul lui Dumnezeu, care ii va scpa de acel
"om, despre ca re Vasile zice c nu-l recunoate a li episcop.

2,

Es te bine i folositor a se m p r t i n fiecare zi i


a primi dumn eze e tile taine, c ci nsui Hri stos .z ice :
..Celce m n nc trupu l meu i bea sngele meu, are via
ve c i n i c " [Ioan , 6,..]. Dar noi ne mprtim de patru ori
in fiec are s ptmn: Dumineca , mercurea, vinerea i
s mb ta , i n alte zile , cnd se face pomenirea vre-
un ui s f nt.
Es te de prisos a dovedi c nicidecum nu g re e te
cineva dac In vremuri de prigoan , n lips de preot
s a u de Iilurghisilor, este constrns s primeasc mp r
t a n i a cu mna sa proprie, deoarece aceasta se dove-
de te prin ns i faptele din obiceiul ndelungat. Cci toi
ca r i v le ues c n pustieti, unde nu se " g se te preot, p
s tr nd cumin e c tu ra a cas , se mprtesc singuri. Iar
n Alexandria, i in Egipt, foarte ades eori chiar fiecare
din tre laici are n casa sa cuminectur, i cnd doret e 1
s e mp rt e te : c ci d u p ce preotul "a adus . deja jertfa
i a dat-o In " primire, apo rcetc e o Qrimete, trebue s
c re a d c se " m p rt e te ca " dela preol. Cci chi ar i
n biseri c preotul d p rticica [din cu m i n ec t u r ], i celee
o prim e t e o line cu toat puterea, i apoi cu mn a sa
proprie o du ce la g u r . Deci aceia i valoare are.i-ori de
primet e cineva o sngur prticic [din cumin ec tu r ] je
dej a preot, ori da c [prim ete] mai multe prti cel e deod at . 1,.

- I a cea sta este o epistol 93 al, 289) "a lui Vasile cel
mare, sc ris de el pe la anul 372 unui oarecare Cesarle, Dou
chestiuni se cuprind intr'Insa, nti: ct" de des trebue s ne rn-
p rt l m cu sinlul trup i sn ge al lui Hristos, i a doua : in
vreme de pri goan, i cnd nu se gsete nicl uu presviter, creti-
2 59

nul se poate cumineca cu mna sa proprie. - La chestiunea a


doua s se compare comentariile canoanelor 58 i 10 1 ale slno-
-dulul trulan.

, 3.
S t rd ue te- te, o preotule, s fii l u c rt or fr de ru-
-ine, drept Indrept nd cuv ntul adevrului. Niciod at s
nu me rgi la s lujba s f n t av nd v rj m ie mpotriva cuiva,
ca nu cumva s alungi pe M n g i elorul n ziua sfintei
s lujbe . Nu te judeca , nici nu te certa , ci s t r u i n d n bi-
se ric roag-te , i ci te te pn la ceas u l, n care trebue
.s s v r e t i dumnezeiasca s l u jb t ain ic , i ' as tfe l s
p e t i la s f ntul a lta r cu p o ci n i cu inim cur a t,
n eprivind Incoace i ncolo, ci CII fric i CII cutremur
s s tai in f a a m p ratului ce riur ilo r. N il grbi ori sc ur ta
TugciUllii e din ca uza purtrii de g ri j omeneti , i nu
j ine a se ama de fala oamenilor, ci priv e te nu mai la irn-
p ra t u l celce st de fat i la put eril e [cereti), ca ri s tau
imp rejur. Fii vredni c ndeplinito r al s fintelor ca noa ne . Nu
liturghis i I m pre u n cu ce ice s un t opri ti [de a liturghi si] .
B ag de seama Ina inte a cui s ta, cum liturghis eli , i pe
ci ne mprt eti. Nu uita porun ca Domnului i a Sfi n i lo r
Apostoli, car \; -zlce : Nu dati sfinte le c inilo r i nu arun-
.ca i m rg rita re le nairi te a porcilor '[Mat. -7,. 1. P z i i-v
de cini i d e celelalte . Vezi s nu ' caz i de frica , oame-
nilor; nu da pe F iul lui Dumnezeu n m inile nevredni-
ci lor. Nu te teme n a ce l ceas de care va dintre cei sl
vi] a i p m n t u l u i, nici de celce po art ' co ro a n . Celor
cari su nt vrednici de dumnezeiasca m prtanie , s le, o
dai n dar, precu m i tu Insu ti ai primit-o. S nu o dai
-ce lor ce nu li se permite de du mnezeetil e ca noa ne , cci
-ei se s ocotesc [a fi] ca pg n ii ; i da c nu s e conve r-
-te s c, vai a t t lor, c t i celor ca ri li mpr tesc . Bag
" -d e sea ma (nu m pri vet e pe mine, ci pe tine) ca nu
cumva din 'neglije nta ta o a rece s a u altcev a s a ting
sfintele taine, nici s s e umezeasc , s au s se afume,
sau s umbe cu e le cei profani i ne vrednici. . Da c vei
' i ne a s eama de acest ea i de un ele c a ace s te a, te vei
mntui a t t pe line, c t i pe ceice a s cult de tine .
17 "
.. ;
,
260

- Aceast indrumare (;rap'rr' )p.a) pentru presviteri a lui


Vasile cel Mue. cnd au s s v r asc s l n ta Ilturghle, in ed l-
[ la Migne s e num e te sermo ob sacerdoium insiructionem, Va-
s ile cel Mare a a lc tui t aceast indrumare in anu - 375, i o co-
pie de pe a ceast indr umare o primea iiecare pr eot nou; c nd,
era hlrotonit.
4.
Epitimia s nu se de a simplu dup cantitatea p ca
telor, ci s se aib in ved ere i inteniun ea celorce p -'
, c tu esc, ca nu cumva, voind s crpeti ce eace s'a rupt.
mai mare s faci crptura, i s tr du i n d u- tes indreptezi.
ce eace a c zut, s faci cd erea mai mare; cci cei bol-
navi i ce i distra li, d ar mai ales cei deda li v o l u p t i i lu-
me ti , pre cum i cei ce se f l esc cu origina i puterea.
lor, cu Incetul i puin at entiune dau p cat el or lor. [t oi.
ace ti a] pot, d ei nu depli n, ci numai in parte s se n-
ber eze de rut il e :ca re ii cuprind. Iar d a c ci neva dintr'o -
d at p rovoa c indreptarea, foarte u or i va lipsi de in-
dr eptare. C ci sufle tul, n da t ce es te adus In sta re de a fi
f r de ru in e , cade in . dispera re: i atunci nu mai a
s cu l t nici de cuvinte bl nd e, nici prin a menintare nu se
int oa rce , nici prin binefa cere nu se imboldest e: ci devine
mult mai r u dect acea cet ate, despre ca re Proorocul i

zice doj enindu-o: f ata ta s'a fcut ca cea a desfr na- . "i~

tei i de nimic nu te ruin ezi ; Din ca uza aceas ta p ~~


storul trebue s aib mult pricepere ca s ce rce teze din '. ,-
,

toa te p ril e s tarea sufl etului. Cci pre cum multi sunt cu-
p r in i de neb unie, i ca d in disp er are cu p rivire la "m n-
tuirea lor , deoarece nu a u put ut s s upoa rte docto riile
a mare. as tfel "s unt i , de cei cari nu d au at entie [celor
s u l e t e t i ] din ca uz c nu li s'a dat pedeap s potrivit
pc atelor , i devin mult mai ri, i mai mult pctue s c .
Pri n urmare nimic din ac estea nu trebue s , r m n ne -
exa mina t, ci toale cercet ndu - se cu deamnuntul , preotu l
s a plice ce le co respu n z toa re, ca nu cumva s t r d u i n a
lui s fie za da rn i c ,
- Acest e ln dr u rn r l a dr es at e duhovnlcilor a u iost e mise de '
I oa" Gu rdea ur. Despre aceste nd r u m , i am f cut a mln tlr e d e a,
26 1

,( Ia, paq, 63 , pa rtea ! vo], I din lucrarea p rez e nt ). i le-a m citat


, ..Iacomentarulcanouulul 11 al primului sl nod ecumenic.
5.
Vd c muli s e mprtes c cu tr upul lui Hristos
in ch ip , sim plu . i nt m pl to r . ' i, se m prtesc urmn d
ma i mult obic eiu lui ' c t i legii, 'de c t ra iunii i chibzuelii
c urate . Se s pune c atunci c n d ise apropie timpul sfintei
.P a tr uzecimi i al Patilo r, ori un de a r fi cine va, se m-
prtete cu [sfintele) taine. Da r nu trebu e s se in
[ numai], s rb tori le, ci s se cure co n tiina, i a poi s
se lmprtasc ; cci .ce l ne curat i cel nevred nic, nici
la s rb t oa re nu ~s te ndreptit a s e mp rt i cu sf n-
t ul i preanfricoatul ' trup. C ci ' g n de t e- te c ceic e par-
ticipau la jertfele [Testament ului] vechiu era u cu , bg ar e
d e se am; i m ai nainte se , cu r tau , i in toa te privin-
'lele erau curati. Iar tu, c nd te apro pii de j ert f, de ca re
, i ngerii tremur, hotrti lucrare a potriv it m preju r
rilor ,de tlmp, i cu min i i bu ze mu r dare ind r zn c ti
[s te apropii] de trupul i s ngele lui Hristos? Cci nici
' pe .Imp ra fn u ai vrea s s rui c nd .J l m i r oas gura;
iar pe m p rat u l ceriurilor l s ru i cu s ufletu l mirositor ?
N eleg iuit lucru este . acesta . Prin ur mare d ac !Ili e ti
'vrednic de mprt anle, nu eti dintre ce i vred nici nici
de rugciune i de situatia [ta] . 'A s cu lt d e 'Domn ul, ca re
z ice: ,Gek e se pocesc, s e apropie [de irnprt au i e] :
i ar ce ice nu se mprtes c, nici nu s e p o c es c ,
-r- Aceast' prescriplune canonic a supra felului cum tre-
b ue s 'se apropie cineva de sI. cu m l nec tur este . Iua t dint r'o
cuv ntare a lui Ioan Gur deaur d es pr e epi st ola Ap.- IIII Pavel
.c tr e Elesen',
6.
Multi se mprtesc cu aceast [sfn t ] j ertf odat
,p e.: an; altii de ' dou , ori. - altii m ai des; i c t re toti ace-
- ti a s e ndreapt cuvntul nostru . Da r mi numa i c t re
.c elce s un t aici, ei i ct re ceice s unl In , p us tiet l : c ci
.ace t i a o da t pe a n fac ace st lucru. De ci ca ri trebuesc
. I u d a i , cei ca ri oda t , sa u ca ri a deseori, s au ca ri ra re-
o ri [s e im p rt e s c] ?N icip e ce ice [se im p r te s c o d at ;
nici pe ce ice de multe ori, nici - pe ce ice d e puti ne ori.
ci pe ceice cu co n ti i n a cu ra t : [se mp r t esc), - i a
c ro r_ via es te i repro a b il: Unii ca ac eti a totdeauna ,
iar ceice nu s unt d e a cestIe l, nl ciodat vs nu se -ap ro -
pie [de cumine c tu r]. Dar. dece? fiind c a ce t i a. p r i mesc .' ,

asu pra lo r judecat a i o s nd a. : c t i ped e psire a i pe-


deapsa .i nu te mira ; 'c ci,- precum .hran a, care dup fi-
rea s a este nut ritiv, d a c a junge n .sucur i striccioase .
distruge i s tric totul, i ca uzeaz bo al, to t astfel i
s fint ele taine. Tu te d e sit e zi la ma s - duho vni ce a sc , i
apoi, i ar i ii nti nezi g ura cu norclUnqi.rcu mir -bine- J. ,j:

mirosi tor, i ' apoi iar i umpli de putoare, tmp rt indu -t e "f, :.

d u p un an P: Crezi c i i . a jlll1g p atruzeci de zile s pre a


te c ur i de p catel e [comi se] in timp indelun gat, i d u-
p o s p t m n i ar i ! e into rci la cele de , mai ina inte?'
Spune-mi, ori de vindec ndu -t e n patruzeci de zile d e
boa la indel u nga t, i a poi iar i lnapoindu-te la rn nc
riie, ca ri a u prici nu it b oal a , nu ai pierdut att ost eneal a
de mai Inainte, ct ti-ai i s tricat mai mult ? C ci d ac
ce le Iireti s e s chimb , cu a t t mai mult [s e schimb ]
ce lece [de pind] de voin . Tu dai patruzeci de z ile pen-
tru s n t atea sul le tulu i, i oare s nu a tepi nici pa tru-
zeci pe ntr uca Dumnezeu s ierte? Spune-m i; glume ti? '-
Pentru aceea i diaconul rostete- zic nd: ;,S iin te lesiin- '
[il or " , a dic ce lce nu este sfnt..... s nu .se apropie. Nu
zice numai: ce lce e s te cura l de p cate, ci-celce es te . sint.
- Acea sta n c este o prescr lp fune canonic a lui Ioa n.
Gurdeaur, i este luat -din tr 'o cuvntare a s a des pr e epistola
-Iui Pavel , c t re Evrei. .
7.
Intrebare: Cum este mai bine a se mprti mai!
des, sa u' mai rar ?
Rspuns : Apostolul zicnd : f ieca re ._ s s e ;exanii- .
neze pe sine, . i aa s m n nce din pine, i ' s bea":
d in p aha r; fiind c ce Ice cu nevrednicie m n nc " i bea
. acela _m n n c i bea spre ' osnda s a , nesocotind trupui
Do mnului. Pentru ', a ce asta s unt intre voi mul i neputin-
26 3

cioi i bolnavi, i muli dorm; da c ns ne-am ex am ina


pe noi n i ne, nu am fi os n d i i ; iar [udecndu-ne dela
Do mnul ne cer t m , ca s nu fim os ndll . cu . lum ea la -
olalt " (1 Cor. 11" . _.,), este prea lmurit c mai na inte
trebue s ne c u r i m i s ne Iiberm de toat fa pta
vrjma , i asttel s ne apropiem de dumn e zeia sca s l u j b
tain ic, ca nu cu mva s fie spre p ieirea sufletului i a
trupului. Cci Dumnezeu zice prin, Moj )i c t re Israil :
"Fiecare om . din seminia voastr , care s e va ap ro-
pia de 'ce le sfinte, pe care fiii lui Israil le-au C011sa
crat Domnu lui, i necuria lor fiind asupr-Ie, Domnut
va strpi a cel s u fle t " [III Moisi, 2 2'3 ]' i iar i : C u r
liti pe fiii lui Israil de n ecur eniil e lor ca s nu in-
tineze l caul meu [III Moisi, 15' 31)' Din cauza a ceasta
Apostolul in c z ice c t re ceice cu n evrednici e se m pr
tesc, p recum s 'a zis [mai su s) c : " d in cau za a ce as ta
s unt Intre voi multi n eputincioi i bolnavi , i multi dorm"
[1 Cor. 11 '30] ' adic sunt bolna vi i trag de moarte; din
cauza a ceast a a tt dumneze escul Dav id , c t i ce ice era u
m p re u n cu d nsul , c nd a u vo it s m n nce p inile
pun erii Inainte , cari sunt prototipul trupului lui Hri slos,
arhiereul . i n da t a ntrebat pe David o ri de s unt cura t i de
patul fem eii, i a tunci le-a dat lor p inile [1 hnp. 2I ,<. I.
- Acest rspuns canonic a fost scris de SI. Anasiasiu
patriarhul Anliohlei (dela an. 561). Precum se vede, acest r
spuns canonic . tratea z despre aceiai chestiune ca i p res c rlp l
unile cano nice, ce le-am dat sub Nr. 2,5 i 6, adic despre im pre-
[urarea cnd i cum trebue s se primeasc sfnta tmp rt an t e .

S f r it u l Sfintelor Canaane.
IND EX
alfabetic d espre materiile i numirile din volu -
,~ mul a l II-lea .
(Cifra 1 indi c partea priml'l d in vo i. II, cifra II partea a
doua din acela volum, iar cifrele arabe ara t n umru l

A.
paginilor).

A ctele si-n o d u lui d ela . Nlc efa rti -


I
A du u ri ilega le (napoOUYfLOr ~ ) .] 1 .
39; 44 - 50.
i n ute fr ti re a
e p i- :
i
"

. ,{
~l'

s
~
L

.,'

m isc lui Bo nifa ci u , episcop u l s co p ulu i, 1 4 3 - 44, .'~


,;J
Romei, I 295. 67, 107 - 108. 150 _ 'i~
A cu z at or (:x a : ~rQP o ,;) 1 161 , Il 39, 4 4-50.
impo tr iv a e p is cop u lu i i Afaceri lu m e t i , 11 69 -1 70 , 31 8-3 19. i'
p rin i l or. I 15 8- 15 9 , Af,drcOO1, Il 7,' 2 18.
284; A furisire (arPop tqujg ),o p ri re,'l ' de la
ci ne nu . p oa te. fi a c u z.a - fun ciunil e preo e t i
t or ? 1 28 4 , 285; p entru un t im p oa re-
i a cuz a t, 1 187. ca re, 1 14 0 - 14 2, 14 4 -
..Acuze impotr iv a c le r i cilo r , 1 15 8 , 145 , 116 ;
174 -1 76 , 18 7 ,. 2 84, 28 5 . p e ntr u tot d ea u na , 1 3 - 5 ,
A da m, Dumn ezeu nu l-a cr-e i a t 3 2- 35;
ru u ri tor, 1 27 0. ci ne p oa t e abso lva pe cel
Adria.. 1, p' p a d ela Ro m , (p n . afu risit > I : 87 - 28,~ .
la a. 79 5), 1 2 74 . vezi :' co m un iu n ea.
A d u cerea jert fei, vezi jertf a . A furisiti, 1 64, 65;67,68 , '13 9,1 40 .
Ivdu ue ri (I.lOlX.;t;, 'ln !Ja U~) . 1 3;'- 159 , 184 - 186 , 266 - 26 7 , 284.
3 4. 4 1, 265 , 1[ 57, 5 8, 60 -65, A ga pe ( ti r(~ rr o{) os pe e le d e dr-a-
73 - 74 , 9 3, 95, 96 , 11 3 , 2 38. goste _sa n u se i n n
Adulterul (,wH le/a) se d e o s ebete bi ser ic i, .1 10 1 ; .
d e . d es fr u i es te m ai d espre ce ic e - de f ai m p e
gr av dec t acesta , II ce ice fa c agape d in cre -
7 2 -75. din , 1, 45;
ped epsele pe n tr u ad ul te r, s nu se du c nimic d ela
I 23 , 3 2- 3 4 265 , 1[ 73 - ag a pe, I 101.
74, . 11 2 , 121 .1 6 7- 169. A ga piu , p resvite r in A ra bia (pela
vezi: d eslr u l , dcs frn area. a. 394). I 148 .
A etill e pi sco p u l Sa lo nicu l ui , 1 120, A hm . Il I \.
14 3 , 144 . A jtflJl.u ea , v ezi : p o st ul.
2 65

r\ keldam a ( ' .Iu l oa.'-I. ,l ) , pr eu l s n - 18 1, 2 33 ,


gel ui, II 138 - 13 9. Ama/ii {fi l a c teri i], 1 10 8 - 10" 0
A legerea <<piiwo, J. d e e piscopi, 1 Am bro,<;iu, e p is c o p u l M edi o la n u l ui
, <i 75, 76,77,9 1, 120 , 12 1, (t 3 9 7), 1 47, 198 , [ 1 M
,
i
)-
130-1 32 , 1630, 2 09-
211,2 14 -2 16;
o AmestecaTe de snge, ve zi inces t.
A m filohiu, e p isco p ul Ic on iu ln i (t
Il U se p o t inea n p fe~
t ze n a
8 4 - 85;
asc u l t to r ilor , I
.
3 95), " 33 .
despre c r il e Sfintei Scr ip -
turi. 11 159 -1 6 1;
episco p u l, ca r e i modifi c S c r isl b re <l pa s t ora la a l ui
co nv inger ea - ex pri m at V as ile ce l M are c t re
la. aleg ere, se cate rise t e A m filoh iu, Il 4 1 etc.,
1 16 3 .,- .7 1 e tc., 10 8 e tc.
d e p reo t i,"! 8 4 - 8 5, 9 1- 92, Amulete. 1 109.
111 79. ...,,_ A mvon, 1 9 4 -95.
A lex atldria, . dis p u ta nt re :Bis e ricile A n a! a"" , 1 92 - 94, 106 .
A lexnn driei i Rom ei , 1 264 - 2 65. Anat ema , 1 2 43 -246-
Alex andru 'II, papa. R o mei ( pn Angelici, J 107 -108 .
;1,
la a. 10 7 3), 1 33 2. . All icet, papa Ro m ei (p n la a.
l I II, pa pa R omei ( p n la 1( 8), 1 56.
a. 11 64), 1 235. A nima le, ra p o rtu ri ne natura le c u
.~
imprat u l -grece sc b iz a n tin a n im al e . v e z i: ped e rasria.
00' (p n la a. 9 ( 2), Il 5 40 A n lid o r, [ 9 2-94 , 106 .
A lexiu p at riarhu l Co us ta n ti n o p o - A ntimis, II 2 27 .
Iul ui ( pn la -a. 10 43), II 68. A nu l tropie sa u cer e sc, sid eral , -
Alipiu , e p iscop u l di n N u m idie, civi l c a le n d a ristic, co m u n, b i-
1 159 . se c t , 1 58 - 600
A pa ( Bila' ,,) la sf. botez . l l 140 :
Altar ('? Vf1la6r ~p w v) , Se poate r i- s se a mestece c u v in la sf. -
~:
, d ica nu m a i c u bi nec uv n - m a s. 1 19 4 ;
t are a episc op u lu i, 1 67 ; c a l d la jertfa e uli ari s t i c , Il
c el ce ridi c a lt a r s e par a t fr 232.
In v o ir e a .e p is co p trlu i, 1 6 7 ,
:A p fa rc ( e,aJ ba) l1l <;): ce lce a pa ra -
160, 247;
n u m ai cei ie ro si ti p o t in tra pe co nd a mn ati d e j u d ec to r i a
in altar, 1 96- 97 i e pi s copii a r, se p edepse te, 1
fe mei le n u p ot n tra in altar, 226 -227 ;
1 0lll'; Apeluri. D es pr e a p el u rile cl erici - -
c l u g r i ta poate i ntra in sl. lo r la fo r u rile jud e c t or e ti S U ~
alta r ? li 233 ; perj o a re 1 122 -1 30 , 18 4 - 18 6 ,
ni m ic s n u s e ad u ca la 259 , 28 0 , 289_29,0 Vez i ju d e-
ltar, a /ar d e p ine i ct o ri a .
v in a me s t ecat c u ap, 1 A pia riu prcs v it er u l d in Six us (pe la
194- 195 ' . 1!24); d ispu ta in priv ina lu i
c e ice sl ujes~ Ia -altar trebue ' in tr e Bise r ic ile C art a giu e i i Ro -
s s e r e i rt d e la so i i la lu e i, I 129 -1 30 , 2 8 9 -2 ~,)(I .

. '
ti m p u r i a n u m ite, l 5 3 , Ap o ciT liJl,~ a . I 199.
" "' !, ';,' '. '':,.

266

Apocri]e, c r i , II 3 1, 32, 35. 24 1. r !x-'; e~.o v(Tl:i)~ "


A p oli liu . sc risori (' A;roAvr-tXu.C b rt- Bi seri ca "in caz
17TOAO i). Episcopii primesc din d e nevoie cere
pril ejul- in sti tuir ii g ram ate dela ajuto rul a uto -
ce ice i-au n u m it, n c ari se arata r it t ilo r lu m.
d ata nu m iri i i u um e le d o m - I 230;
nit oru lui , 1 25 2 - 2 53 ; Cin d j ud e c a u -
A p ostasia dela c re d i u t , 1 3 - 12, r o rit ti le lum..
II 118 , 123, 12 4 , ! p5, 20 5 -208. in aface r ile e le-
A p () swlltJ , r e v i s t din B u c ure ti, ricilor ? 1 67,
I 58. 164- 168, 3 15
A p o tacti , C A7rOTa xr !'I1~), II 4 0 , 3 16 .
4 5 , 46, 105. r<1 p ortl; ' c u Bj s e ~
Apsis, I 20 0. rica, I 225 -
A rl1l,iarl, episcop ul A nci re i, 1 147- 2 26 , 331-33 4.
148 . A ,;eua (;rp d.rpaJ~ e piscop u l se in ...
Ardt ~1rea DOIJlHtI1Hi cn d cad e pe gri j e te d e a ve rea b is eri-
D'umi n e c , Il 1 75. ceas c . . I 80-8 1, 18 9, Il
Argin tul , vezi : lac o m ia, simonia. 18 8 ;
A ri all i , 1 86 , li 37, 38 , 15 3. 175 - b i seri cea sc. treb ue s fie
176 co nse m nata. 1 191 ;
A ..;ce i, vezi: m on ahi b ise rice a s c sa se ps t reze
A sa z a ( ' A(1)Ojal ';) s au in fr n area cu ' g r i j , 1 79, II 181 , 1 8 2 ~
a d ev ra t se gse te n umai in 18 8 ; I

B ise r i c, 1 50 - 5 2 . episcopul ui, 1 79 , 17 7 , 2 4 3 -


A scrtltarea ( .h p0lJ.OlSJ , tr eap t de 2 45, li 18 8 ;
peniten , li 13 - 14. m n sririlor sa fie co nsem ...
c a n o n i c . 1 11 6 , 18 7 -1 89, n at i p s t ra t in in tre ...
320 . gime c u grij , [ 30 0 - 304;
A ez min tde apostolia , [ 12, II 34 ' ~ ~ .... v nzarea av eri i b i s eri ce t i, l
35. . 18 , 18 1-1 82 , 19 1,11 18 1,.
A lalla, i" ' cel Ma re (t 373), I 6 0 , " 18 2 ;
124, 144; li 26-38, 63-6 4. bise r ice asc se poa te in tre...
Atelh1gorC1 apologet d in veac ul a l. buinta pen tru tre buinele
n. lea, I 83. cl eru lui , pentru s ra c i,
A lic episco pu l C o ns ta n tinopo l u- v d u ve i aju torarea fra-
l ui, scri soarea ca tre sin o d u l di n tilor s rac i , 1 80'-8 1;
A /rica, [ 2 94 - 295 . biseri ceasc s s e s e p are
Augu stin , episcopul Hinonie i (t de av erea epi copului
4 30), 1 37, 92, 112 , 15 9 , 19 8 , 1 18, 44, 79ddl~ 177,
19 9, 205, 2 13 , 223, 2 4 1, 244 , [ 81 - 182, [ 91W;M6-31 8 ;
249, 25 1, 252, II 5 0, 64. 11 18 6, 1 8i4!n.1': ~
. . ,tlr... .. , . . .. . 2 "

A'tlr e/itl, e p isco p u l Carrag in ei (t a c.1rnln ~ s~r a reqHi'l--ye rll o lsen :


425), 1 150 etc. ce t i 111 Bise rica o rtodox a
.A. llwl, v e zi : lco rn i a , s im o n ia . r o m n , 1 8 1;
Au toritat ile lumeti, de Sta t, (r~PIOV- c as e i e pisco p ale i arh ie p is-
267

copale s se poistr:z:e de v cl uv i t,
J 75-76 , 15--1 ..
eco nom sau c orrnsrun ea 237-23 8 , 240-24 1 ;
s pecial pe tim pul v acan- m p ca rea -Bisericilor Co n-
ei sca u n u lu i e p is co p esc , s ta nt in opo lului i Rornei..
I 18. 1 326 -328;
A zimd del a . I ud e i s ou se pri- i m pc ar-ea B iseric ilor Ro mei
mea s c , 1 1 10 . - i A le x a n d riei, 264-265 ..
Orto d o x Rom na , r e vi s t ;

B . I IV.
Bog ia ago ni s i t d u p d reptate. i
,B aga diu, e pis co p n Arabia (pela impreunat cu ca ri ta te , 1 5 ] - 5 :2..
a. 394), I 148 . Dollla!'i, 1 20 1- 20 2.
Bai e, clericii s nu se sca lde c u Bonia ciu 1 pa p a Ro me i ( p a n la'
. l emei , 1 105. a 42 2), 1 15 1, 28 9 -296.
Ba u i, ( x,o'l/par fl ) , c eic e {lega 1 c er B ostra, s c a u n ep is c o pes c , 1 147-
bani, II 164; 14 9 .
- v ez i : simo n ia, l c om ia . Botez , b orezore (IJrfTrT!(1.'lfl, tJ:(} ~tall od.
Barba rii, 11 19 , 10 2. s se s v r e a sc
Bardenbewer 0 ., 1 60 . in num el e Tat l ui ,
Bt a i a , c le ric u l, ca re ba te p e CI ~ i al Fiu lui. i al
n eva , 1 3 15-3 16, Il 102. Sf n tu lui Du h , i.
Brf irea, v ezi : cl eve rirea. c u tre i a fu nd r i, II
Ben eficiile cl er -i cjl or-, 1 19 0 . 140 ;
Bei a , c lericil or, I 99, 116 , 19 7, va lid , II 39 - 5 0;
2 26 ; ri tu a lu l del a b otez, II
Bened ict, II 77. 14 0 ;
. Bel'eregiu, 1 20. 4 6, 82, 92, 108. ce ic e se b o t eaz mai
1 13 , 186. 198 , 19 9.11 J 3 1, 133. i n t i s se i ns tr u ...
Binecuv n tarea, ( EOAOr/a) ; ci ne ar e i a s c in cr e d i n ,
dreptu l s d ea bi- r 1 13 ;
n ecuvn tare II 87, cei b o te z a i s se
88 . u n g cu Ilf i sm , r
s:i. ;l e' ferim de b i n e, 114 ;
c uv n ta r ea e re ti ei- co p iii nc s e bo t ea z
lo r, 1 106. s p re iertarea p ca-
Bi nefacerea 1 5 l. t efor, 1, 27 0-27 1 ~
Biserica ( o(xo ; fh ou , i xd'1JG/a ) tre.. desp re p c arele sv r
b ue ci n s t i t J 5 0 - 5 2 ; i te i na i n te d e b o
s nu s e d i s pr-e u fasc , J 43; t e z; 1 13, II 191 i
ci ne intra in bi se ric s r ce i bo teza i de e te-
mn p n
la s f r i t u l rcdo c l . I I 39-50 ;
s luj b ei 1 64; cei b o t e z a i de er e-
nu es te In g duir a p oposi tiei sau schiz rn ar ici
s au a as pt a in b i se r i c 1 220 - 222, 335-
I 101 , 19 9 ; 337;
ceic e die pret u ie s c cas a lu i cei b o tez ati in tim p
D u m ne z eu , J 43 ; de b oa l , 1 3 6 - 38 ,.
':~

,

,
113 - 114, 20 1, li ' ca n o nice .
56 ; sc risori. v ez i : scriso ri c a..
es te o p r iti bote z area no n ice. .
a doua o r , 1 207- ~a me , c e ic e se sc rbesc d e carne,
20 8 ; 1.1 7, 42, II 126 ;
cnd se repe t b o te- vo tu l .d e a nu ' m n ca
z ul? I 234 - 235 : ca rne d e p orc, I 17 ,
fe m e ia g rav i d sa se II 89:
b ote ze, 1 3 1 ; Cartaguo , ep is copul d e a colo, 1
s n u se boteze fe- 2 17-2 19 .
m e il c c u m e n sr ru- Casa. d e ruga ciune, I 43. 6 7, 1] 7,
at ie, II 15 2 ; 3 19.
s nu se s v r e a sc C asa lui Dwm rez eu, [ol xo s 8eov ) ,
botezul in pa racli- vezi: bis eri ca .
se lc d in case le pa r- vezi : paracli s.
tic u la r e, 1 3 19 ; Casiall Io a n , Il 77.
s nu se b o te z e t r u- C ast itatea: v ezi : feci o ria, iu fr n a rea .
pu ri le m oa rt e. 1 Ca talogul ( 'r. VOrp 'l 'l rj . fl(iTP !~). E pi-
171 - 173 ; sco p u l n ebue .s ai b
ce ice s 'a u b o te zat in c ata logul t u t u ro r ele-
tim p d e b oal n u r icilor, II 136 :
p o t fi p resv it eri, 1 e pisco p tlor s se . a lc tu
36 - 38 ; i a s c d up ord inea v e -
rr a j i d el a b o tez, 1 202 :
c b ime a h irotoniei e pi -
s
se b o teze sa u n u sco p ilo r. 1 2 <19 -25 1;
cat eh u me n u l de-
C,1.tati f xw9 ap ol) . N ova t ic ni, 1 86.
mo n iza t ? II 15 1 ;
m o na h ul s im p lu i II 39-46, 105, 18 2.
d iaco n u l p o a t e s Ca tedr. , vezi: s c a un e p isco pes c.
b o reze, 11 24 2. C a l e1J isf11u l Bise rici i c r e ti n e r
Bufolli, ve zi : mi m i. s rit e ne, 11 32.
Btm a w ~ ti re'l , II 23 0. C a teh WUellll t. t im p ul n ecesar,
111 - 11 3 ;
p c a tele sv r i t e
c. in ain t e
d e c uteh u mcn a t nu c ad
C a ba ,," !i" , J. (t 16 85) , 1 88, 93. sub p ed epse bi s eri ce ti ,
Ca lenda rul, in d re p ta t, g rcgoria n , 1 11 77 ~78. ,
57- 6 0. CateblJllieuii ()( n.r r;xQ {,f-1e Vd~ ) . dac
Cam ta ( r ou G/.1oc;). 11 69. di n nt mp lare se C U ~
-C a uo c ueie a u v alo are uni v ers a l mnec in ain te d e a '
'In Bi s e r i c , 1 150; se b o te za, II 15 1 ;
sa ' nu s e m o di fi ce sa u s dac p ctu e s c , 13 1, 111 91 ;
s e ca lc e , 1 316-3 18; rirnp ul n ec es ar pe n tru ca -
s ino d u l ec u m e nic d ela t ch u me n i, [ 11 1 - 1 13 ;
N i cela. 1 291-295, 296, ru g ci un ea ce se ro st ete
297. in b i s e ri c p en t ru eate,
Canoll Ce c r i , sc rieri. v ez i : 'c r i humeni. 1 96 ;
269
"
'. ="" n u p o t avea p art e din r - Ca ri ap ocviie ('~ rr: Jy' f) v u:a /i tiP /rd ,
" m irele sfintei jer tfe, IT 1 J 17-11 8 , Il 3 0 ~35, 24 1-242 ,
'l' 18 1 ' C art i ca n o ni ce ( Xf11.'olJt'y- I'"d rp f,ll.,-" fH) ,
:-1' hi ro ton' -i le s n u se [a - 1 117- 119 , 179 ,
c in prez enta ascut... II 30 -3 5, 157- 158.
t ta r i l o r , 1 8 4- 8 5 ; 15 9-1 6 1 ;
feme ile catchumen e nu s e af at' d e cr i l e ca -
p ot b ote za pe timpu l n on ice a le SI.
m enstr uatie i, II 15 2 . Se rip t uri s n li se
C a terisirea ( xm9a';osm .:;) , pri mea s ca altel e ,
Episcop u l num ai d csino - 1 ll7, 179 , II
d ul c o m p lec t p oa t e fi 3 0- 3'; ;
ca te ris ir, ia r i n lipsa si.. . sii nu se a lt e r ez c
nod ul ui de 12 e piscopi , ca rt i le ca n o nic e,
p r esv i ter u l ""d e 6 e p i.. . Il 3 0- 35 ;
s capi, d iaco n u l de 3 t r ad u cere a c r t iior
e p isco pi, ia r ceil a l i el e .. SI. Sc rip tur i, II
ri ci de un e p isco p, 1 6970,
14 7-1 49 , 161 -1 6 2 , C r il e .!vl a cal'eil nr, I f 3 4 .
17 6 - 177 ; C storia s tl U se defaime 1 .:.1 1.
ci n icu l ca tcr isit legal n u 42, 44 , 47;
m ai poate sluji , nici n u nu se p o at e i n cheia fara
poat e a pela co n tra ge n . . c o ns i m tm nt u l celor
t i n tei , 1 6 5 -67, 72 -73, m a i bt r n i , li 9"7 98 ~
7 5 , 140 - 142; 11 135; 99 , 10 1 :
ce lc e c om u nic c u c el c a... la timp u ri a n u mi te .1 se-
t e r is it se l a p d dela Bi- re i ne del a i m p reu n a re ,
s e r ic , 1 6 6 ; 11 7 ,1 5 4 ;
citin ac elo r c ater isit i, 1 osp e e l e i petre ceri le d e]"
18 3 -1 84 ; n un i , 1 115 ;
cler-ieu ! c ater is it d e nim e n i i le ga lii, 11 182 -1 83;
IlU poate fi a pra t , I c u e re t ici i, I 88. 1OS :
. 2 26 - 2 27 , Il 25 4, prcs vi ter n l nu se p o at....
Ca tisma, 1 96. c s t o r i, J 2 8 ;
C ci derea {rraiia c.; } es te p cat, II ] 6 2; cel e s'a d edica t feciorie i
nu se poate c s to r i , 11
, in t m p la r in vr e m e de
pr igoa n (,wf,f17ft JlroJY. - 57 , 72 - 75 ;
r es], vezi: lep darea 'd e so u l n u se poate casa to r i
cre di n ta . pn c n d t r e t e sot in

Cilla, v e z i : penite nta. sa ' II 120 ;


C lug ri, vezi : monahi. este in te rzi s cn marnn vi-
C lu gri e, v e z i : mo n ahia. tr c g , c u m t u a . cu
Cma td ,-ia p ra ct i cat de d ecid , J cu m n ata, c u fiica un -
1\4, 15 4, 169, I1 69 , 171 - ch iu lui, ap oi tata i fiul
173 , 183 ; cu m am a i C 11 fiica sa u
v ez i: l c o mi a . cu d o u s uro ri . d o i
,_'_o
"fi; "~;.: mr;" ~
1 - -

li"
27 0

frati c u mama i c u fi ica C eliba tard , via a, 1 83 .


-: ;
sa li do u surori, 1 2 9 ,H Ce/iba /u l (' :lr"Jlla ) cnd este sf n t ?
82, 12 1 126-134. 154: Il 13 4. -
s nu s e fa c "i n ' tirn pu l c elc e d e p u n e fg du in
P atru z e ci mi i, I 1 15 i d e celibat, nu se poat e
,"C d .> IOTia a d o u a c a rem ediu im... c s t or i, II 57, 73- 74 .
potriva desfru- p reo timei, 1 19 3 .
. lu i, 11 129; C eta te ; n ce t i mici s nu se
- nu es te permis aeze epis copi, I. 1 16.
cl er ic ilor 1 30, Cbemai, ve z i : cateh um en i.
II 68 ; Cbiradia, co rr dam narea lu i, II 18 3-
- c leri cii n u pot pa r-- 184.
tiei pa la o spete- C biricescu, Dr. Co u st., 1 64 .
le dela. a do ua C hiril, a rhiepiscop u l A le x andriei
nu n t 1 3 2; It 4 44), scriso a rea lu i c
- e p itirni a r ef eritoa- tre s inod ni di n Af ri ca de-
re la c s t o ri a s p re cano.a n e le . si nodul ui
a d o ua 1 8 2, d ela Niceia I 37, 6 0, 62,
II 52 -56, 227 ; 294 ; II 7 2, 183;
a trei a nu este c s t o ri e, ci Ier us a li mul u i
p o ligarui e , 11 52; (t,386), II 33, 45.
este i n ti n are a Bi- Ciclu, l 6 3,
s er ic ii. da r nu sola r, I 6 3.
c nd e s ~ l. b o s n d a Cimitire ~ (x. n !.tLYJr~pl o ") J credincio ii
pub lic , 11 107; s nu mea rg la ci m itirel e e re-
a patra n u es t e c stor ie ti cil or , 1 3 7 ,
I 30, II 52 , 5 3, . Gi n ci zecj m ea~ Il 14 1. .
C ntarea: ci n e p oate c n ta in bi- C ip rian. episcopul Cart agin e i (t
s e ric , 1 9 4 ; 258), I 4 , 37, Q7, 245, 33 4- 337,
Clltd re ll ! ( (o cd. r1 ~); n umai c n- 11 49. .
~ '. "

t re tii c a n o n i c e t i p ot CircumceIlion i, s ec t a d onat i tilo r .


c n ta in b i se r i c , 1 94 ; I 205, .- ".
n u are drep t ul s p oarte: Cil eu! ( a V U r t#(1r7)';) , 1 9 4;
o rar , I 99 i ajungnd v rst j u neii,
" C~l rci ff1Jl d ( xrarljl=!o'Y ) . cl e rl ci i sa n u t reb ue sau s s e c s
intre in c r c i u m , 1 9 9 . t oceas c , sau s e - f ac v o t .
sa n u s e f a c o sp e e in d e infrnare , 1 16 9 --t 7 0;W"
celce desfrneaz , 11 1 16 \'<- '1
c u rt ea b iseri c ii, 1 19 9 -
200, 178;
C rciu marilld este sirn o n ie, II 13 7 . nu are voi e s p oa rte orar,
C eas ul a l n ou l ea, 1 9 6 . I 99 ;
C eci!ia ll, e p is c o p u l C a r ta g in e i (p ela s nu se inchine sp re p o -
a. 3 12), l 204. . p or, l 169 - 17 0 ;
C elestin, papa Romei ( p n . la a . s n u se promove z e de
~3 2), I 151 , 296 - 29 9 alt e pi scop, I 253.
C ek still eret icul , l 27 0 -274 . C fertcu! ( xA1f" xo. J, l 98, 108 ;
27 1

Cleri cul, ca non g enera l refe ri to r la 65 , 73, 78, ] 10, ] 22 - 126,


to ticler icii. Tl 135 - 137 ; 13 ' - ] 4 0 , 143, 178, 2 34,
cine n u poate fi cleric? 32 4 ;
1 44, 84, 11 36-38, 68, s n u aib. f u nc i u n i m iii-
13 5 -137, 177 -1 7 8 ; ta rc s au c iv ile i s n u
se n dele t n i c eas c cu aia -
cnd poate deven i cleric
'c el
decur nd lu m in at c e ri lu m e t i , 1 169 , 3 18~
i
c o n v er t it ? 1 36; 3 19;
sa nu fi e por nit c o ntra e le-
c are n u prim e te s lu jba
incredi nta ta lui sa u care ric ilor, 1 140 -14 1;
nu este p ri m it , 1 2 1- c a re prse t e Biserica i se
ndele tn i ce te c u dife rite
22, 76 ;
nu se poate rnu ta dintr' o vrjitorii , 1 13 , 108-109)
lo c a lit at e nt r'alta, 1 65 , 1111 8 ;
7 8 , 120- 12 2 , 142, 2 16- care merge la c rci u rrae , 1
2 17, 253; 99, 197, 225 - 226 ;
care s e g se te n de sf r au .
c are s v rse re c el e bise- jurmn t min ci nos, furt
riceri ind eo se bi f r n - sau n alt p cat d e moarte,
voi rea e p is co p u lui, ] 43, 11 5 7 , 93, 108, 1 10-111 ;
15 9- ' 60 , 319 ; ac u z e 'im po triv a cleri cilor,
care- i p rsete locu l i II 18 5 - 18 7 ;
se de spa r te d e e pi sco-
p u l s u, I 6 5, 67, 94, cte i ce fel de perso an e
143 , 2 16 - 21 7, 25 3, 3 20 - po t fi martori impotriva
32 1 ; ci eric ilor. 1 2 24, 28 4-286:
s nu faca n im ic fr de forurile j udec.tore ti p entru
so co ti nfa episcop ului , 1 de t"ic i,I 16 1- 162, 18 4 -
116 ; 18 6 , 2 68 -269:
care defaima p e imparat, pe din cari ca u z e poate f i ele-
e p isc o p, s ali p e a lt itra- ric u l a furisi t sa u caterisit,
. in t est tror , 1 3 3 1-334 ; sau a nate m a tiz.at, 1 68,
".__, care m e rge la cu rt e a irn pe- , 10 8- 109 , 140 - 142 ; ,
.r i a l f r n v oi re a s u p er i- e xcornurri c at p e n edrept, 1
orului. T 71 -73 , 13 3 - 134, 1 140 -1 4 2 ,1 44 -1 45. 159
146 , '26 6 , 267-268 ; 16 0 , 1\185 ;
s .n u co mu n ic e cu cei s coi nu poate fi p rim it nici u nd e
din Bi se rica, 1 64 -65, 68; fa r de scrisoarea episco -
car e rec unoat e b o t ez u l sa u p u l ui , 1 68, i i o , 26 7-268; '
bmecuv nr ar ea ere tic ilor. c nd s d ea pacea ? T 96 ;
1,106, 109 ; cum s se intretin i I 169;
car e face da ru ri ere ti cilor c a re se cs torete a do ua
sa u ii l a s mot eni rcr t. 1 or s e despoaie d e -Pl'e<)~
] 77,243, 255 _2 57; i e, 1 30 , 11 68; ,
n u are voie ni ci s p ropo ~ n u a re voie s par ti cipe la
ved u ias c . nici s p e treac ospe ele d ela a d oua
in Biserici s t r i n e , 1 2 1, nunta, 1 3 2, 83;
272

C lericul cii n d s se cs to re asc ? 1 C linicii,


cei b o te z ati in t imp d e
1 ' 69 - 170 . boala , 1 3 6 - 3 8, 1 13 -1 14,
casato rit es te o b lig at a se 20 - 202, Il 5 6.
r e in e de la soia sa l a C odex lu stin ., 11 92 ;
tim p uri a num ite , 1 r5 2, Th eodos., I 33 1, Il 63, 9 2 .
18 1, 23 3 , Il 7 , 13 4 ; Comedian i , " ezi : mimi.
nu poa te in ea in c as a sa Comuniunea (x Q( \lfI) ~{a) la s f n ta
le m ei, afara de ru d e apro- I m pr t anie i ru -
p iatc, Il 134-1 35; g ci u n e c u c re d in -
c terodox, J [ 39-'-50 ; c i o i i, l 8 - 12 ;
ve z.i : e p isc o pi, p resviteri , cle ric u l d e sub j ud e...
d ia c oni, h iroroni e , a fur i... .c at es te afar de
aire , ca tc ri sire. c o m u n iu n c , 1 25 1-
C leru l, int ra rea in cler, r 6-7, 2 52 ;
13 , 3 '1-35, 36 , 8 4, 17 1- c elce es te pe m oa rt e
172, 19 3 -1 94 , Il 18 9 ; es te v red n ic d e co
"v rs ta n e c e s ar pe n tr u d e o . mu ni un e , ll l65, 171;
se b itel e tre pt e, 1 3 6 , 13 6 , ce lce se ro a g cu cei
169- 170 ; exco m u n ic ati, 1 64 ;
lo c ul d e se rviciu , 1 65, 14 2 - nu m ai e p isc o p ul p oa te
14 3 , 2 16 - 2 17 ; p rim i p e ce l exco ...
a le gerea, 1 8 4, 9 1, Il 13 5 , -m uu ica t , l 68, l 40 ,
17 9 - 80; 159 , 18 6 , Il 177;
ra p o rtu ril e ca n o n ice , 1 159 - ce lce p rim e t e sa u as -
16 0 , 187 - 188 , 28 1, 3 19 - c u n d e pe cel e xso-
. 32 1 ; m un lca t, 1 28 L ;
v ie ui re a, 1 32-'- 35 , 8 4, 19 0, cei s c o i d in co m u ni -
19 .5, 197 , 2 4 1, 3 14 - 3 15 , un e n u po t fi ac u-
3 8 - 3 9, II 93, 13 5 , 259; . z ato ri, I 284 ;
n t r e i n ere a , 1 4 4, 18 9 -1 9 r, ex c cmu ni cat u l, ca te t i
. II 18 1 ; nue t e co n damnarea
i ru u n ita tea, 1 3 3 2- 33 3; sa i tr ece i n alt te -
c o n t ac t u l c u et ero d ocsi i si r ito riu bise ricesc , 1
n e cr ed i n ci o ii , 1 85-88, 266 -267 ; .
10 5 -1 0 7,1 09 - 1 O,Il 15 3; c eice c o m u n i c c u cel
e xclud e rea, 1 65, 7 1- 7 2 , 184 , e x cornunica t inan te
18 6 , 2 29 , Il 25 4. d e co n d am n a re.i l ui
C lew tiri im p o triva cler icilo r. 1 J 5 8 , d efi ni tiv a ,l 140-1A2,
17 4 -1 7 6 , 28 4 ; 18 6, 11 134 ;
cl e ricu l s n u fi e cl e v et itor. ce l e xc om u n ica t d e epi- .
II 13 5. sco p ul s u se poate
C liment r, papa Ro m ei It 10 0), r 15 , ad re sa sin od u lu i e -
II 48 ; A;,o-f piscop.l or, d ar dupa
X I I, p apa Ro m ii (pan a la h o t r r ca
sin od u lu i
a 17 4 O), Il ' 48 ; n it m ai p oa t e a p ela ,
d in A lex an dria . 1 1 J 8 . 1 68, 11 177.
273

Comul1i unea vezi: afu risi re. me t c d in v oi e l i ber ,


.concubinaj, II 84, 2 2 8, 1 269- 270;
Conierinso i nterorro dox di n Co n - Crqtillul ca re stii in co ntact cu Iu-
stanri nopo l din a, 192 3, 1 58 ~60, deii sa u er e t icii, 1 8 7.
C ongresu l .pano rto do x di na~ -1923, 10 3 - j(1 5 :
1 58-6 0, care h rfete n u mele lui
Consacrarea fecio ar e lor, vcz.i '. fe - Hr-i stos, Il 103.
ci oar. Cl'i tOplJi !'oilitro flJ lJ (p ela a. 16 25 ).
Consemnarea averi lor bi seri ceti, li 161 ,
191 , vezi ~ ".~ a talo g ul. Cruce, facerea se m nul u i cruci i de
Constan t im pra tul (337 -350), riv d in Si. Tra d i i e . 11 139 .
125 , Cti tor, 1 300 . 3 04,
Constantin c el M are, mpratu l Cluminect.ura. n irn eni sa nu ce
(t 337), l 22 4, 35 1; lips eas c de c um i
VII, mprat u l (9 2 ~ u er c t u c a me ri u -

95 2), II '>4, dea cea di n ur m


VIll, i m p ra tul (979 - pe n t ru v ia a v e
1(,28), II 5 5 , n ic , 1 157- 1 58 , 1'1
Constan i" i mpra tu l (337 -361), 1 57 , 17 1 ;
12 5 , 14 4, ce ic e nu p rim es c s t.
C011Vdt i i din H O II, 1 36, 84. c umi n e c m r d e l.i
Copiii ;, ceice nu se ingri jesc de pre oti i nsu ra ri, 1
co pii 1 47, 192 ; q2 :
ca ri d is pre uie sc pe printi se p oa te d a ind d c i-
1 48; . ti lor ? Il 151 , ] :'): ::
cl ericilor nu se pot c stori c u m es te a .se p UJ -
cu etero doci 1 1 77 ; ce da c n d se -1 ':
c l er icil or sd n u mea rg la tea- cu rni nc c.tu ra e a te .
tre lum e ti , 1 '65- 168; hurn en il o r Il t 5 l ;
bo t eza rea c o p iilo r. 1. 2 34- se po ate ela. ce lor c s:
23 5 ; a lt a vu t n o ap t e ;'!
e duca i a copiilor, 1 47; S(.ur g e re mvol u .nta-
z: ascu ltarea d e ' pri n i , 1 48 ; r ? II 7, 154;

, ';;" .
emanciparea copiilor, 1. L9 2- se p oate da ce lor cc
193, in v o lunt a r au . b e ur
C9 m e/iu , papa Hamei {p n la a p ui nii a pfl? 1l 155:
253) ) 37, se p o are d a fcm ei e i
Cre di tldo H c un} treb u e s tr ia sc, ca re arc. m custru.'
I 5 1; ie ? Il 6, 152 ;
ve z i : ortodocsii. se poa te eL1 rn uri b un
Cn' di 1l d (t:!ar!<~), v ezi: m rturisi z.ilor. 1 15 7- 15G ;
re a d e cred in . n u se poa te d a ~ ; '
Cre sconiu, episco p ul d in Re censa, ul.u i s au so iei d a..
l 207 - 208 , 240, n o aptea, s'au im pr e
Cre t i lll d
(x p ((.tn {J.v(;.::I: U !1.i1t , II 152, 15d -
v i aa cr e t i nensc s e pr i .. 5;1 nu se d ~ ;, tl u l "";

lo r m or il or , 1 17 1- 1 76, Il 18 9. '
173 ; D em on iza tHl, fii nd ca t eh u m e n s au
C WHi71 ec tllr a n u s e p oat e v i nd e, cre d i n ci os se poa te c u -
II 19 2- 195 ; mineca, II 15 1;
s n u se trimit a in a lte cn d poate - fi b otezat i
parohi i la s r b to a- p r im it in c o m u niu ne,
rea Pa t i lor, 1 92 - Il 15 r ,
9 4; D epunerea ; vez i : ca terisire.
c el nec u r a t i n e v r e d - D esbinare. ceic e produ c d es bi nri
>1';..
n ic sa n u s e c umi- in B iseric prin n e s u pu n ere fa
n ece, Il 26 1 j d e aut orit i l e bi s e ric e ti se v o r
d e c te ori s s e c u- pr eda a uto ri ti l o r l um et i, 1
rn i n e ce , cred i n cio i i 67, 3 .6.
a n u a! ? II 262 ; D esc n t to r i, v ez i : v r j i t or i .
c n d o poa te l u a ci - D esfacerea c-storiei , 1. 26 5, 11 52,
n e v a C II m na pro" 6 0-63 .
pri e ? Il 262 ; D esfrnat ( rrop vo <; ) ci ne es te ? 11 97 :
vezi : Iit u rg h ra, jertfa. - c n d se co n s i d er de sfr
C UHI/nie, 1 1 15 . n a r o fe m e ie 11 97,
C -Hod vul tdeu. episc o p u l C e n t u riei, 9 8 , 101 ;
1 25 1. p e d e ps e pent ru d esfr n a i ,
C u ra toru l (cpp ovr:a n }<;) biseric e sc , 1 28 ; Il 5 1, 102 , 112, 11 3,
1240- 2 42. 11 6, 16 7 , 2 '3, 2 14;
. C uv n tu l lui D rou nez.eu ( J. 6rog -roi; d es pre cei c e intre i n d es -
()z o jj); ce lce a sc u l t, dar nu in - Irnat e, Il 60- 6 5 ;
d ep li nete c u v n t u l lu i D u m - d esfr n a re ! s n u se h iro -
n e z eu, Il 155. to niseasc, Il 240.
D es/r ul, desir narea: ( rr o,ovn"J), c e
D. este? II ' 67 - 169.
p ed epse p en tru desfr na r e,
D ama schi lJUI, Io an , 11 33.
"-q".--;.. 1 28, li 80 , 10 2, 113 ,
Do usnt (J,o ;("10" ) , I 1 . 5 , 2 25 - 226 .
D am l (Jivpov) se d i n d a r cel u i ,, 116 , 167 , 21 3 ;
vred n ic, 11 t 95 . d espre ceice p c t ues c c u
D ei un area ep isc opilo r se ped ep ... a n im ale , b rba i i copii
se te, 1 33 1- 3 3 4. (pp e y o cp 8 op tu , (" lO O ::;iJ -
D egrad area; v ez i : d e pune re a . op ta , 7l altJepuur!a) 1 19;
D elegat, vezi : l ocii to r. 20; 11 57, I I 4, 1 15;
Delegaii eparhiilor (ro1t o njp "IJ( (w 167 , 21 4, 22 4-226;
errop XUIJ\J), 1 ceice viol ea z vot u l d e
259-26 0 ; feci orie, 1 2 2 - 23. ,,
t re b ue s- fi e li- Des lega rea p o st ul u i, 1 1 14 .
b eri i n ac ti - \ De.spr irea , vezi: d i vor ul.
vi t area lo r. 1 d e B i se r i c , v ez i : d esbi-
26 1. n are.
D e M a rca P . It 16 621, 126. Dieconicou , 1 97 .
De m isia ( Tw p ai'nl GlV e p isc o p ul u i, D izrconisele, 8 9- 9 1.
."

1
,l.
27 5

D lccouisele pedepsele , ce se d a u (i" 265), 1 00, Il 3.


. di aco n i sel or, c a ri d e- '; D ionisiu Exigu u l, 1 ) 8 0, 184.
s f r n eaz , II 10 2. Diptice, I 24 5 -246.
D iaconlll ; num ru l d iacon ilo r 1 4 0 ; D ivortul (J t::(eu~.; , AU(7tg ro ;; rO:I.l Of.. ).
s "n u a d inain tea pre- m o ti ve d e divor . Il
s v it e r u l ui 1 9 7 ; 6 0 - 6 5, [ 55 ;
la ca re vrst s s e s fin - c el divora t n u p o at e n -
ea sc ; 1 l ti7 ; cheia d in n ou c s t o
s r m n in treapta s a r ie, I 2 6 5, Il 5 2, 6 1, [ 0 6.
a n u m it v rem e spre a se Dobnd , vezi : c a m t a .
c u noa t e c re d in a i con- D ogmele (tortJ.ura.) ce su nt ? Il 1 3 9 ;
d uita l ui 1 13 4 ; i m po r t a n a lo r 11 13 9_1 4 9;
to i ca snicii diaconul ui s u n el e sun t sc ris e , alte le
fie o r todoc i , 19 3 - 194; nu, II [ 39 , 147;
ca re defa ima pe epis cop ul D ona t, ep is cop d e C asis nigris
s u I 67, 32'b - 3 2 [ ; . (pela a . 312),1204 , 2 05,
n u p oate fi a re nda t or s a u cel Mare (p e la a. 3 1 5),
a d m in istra tor, 1 1 6 0 i I 205. .
c elce p c t uete J 35, 1 16 , D onati l i" I 20 3 - 2 07 , 2 20 - 22 2,
18 3 ; 2 30 - 2 33, 2 53. 2 5 8,2 6 2,
ca re d e sfr u e a z se eate - 2 7 5 -2 7 9 , 2 8 1.
ri s ere. 11 , 5 1- 5 2 , 1 1 6 ; D oxologia, II 14 7.
se-' j ud e c d e trei e p iscopi Dregtorii bi s ericeti ( orp f{J l:aa in: J 7) -
I [6 1 ; (1uJ. a rt u i) 1 4 4,
c n d se poate casa to r i, 66, 1 10-11 7 ,
du p h iro tonie ? 1 1 2 , 2 3 8 , 2 60 , II
Il u se poate cs t ori a 18 1 ;
d o ua o r I 1 2 , 30, 11 68 i cI e ric u l TI Il poate
v d u v n u poate in e a n renuna Ia sl uj -
c as a sa fe m ei e s trin , b a n cr edin a
II [ 34; t lu i de e pi -
,- care- i p r sete parohia , sc o p, 1 [8 7 -
s e ped e p s e te, 1 65 i l88.
caterrsir, care s v r e r e Drou, Pr, C. C anoa n ele, text i
s luj be pre o eti , n u m a i interp reta re, 1 III.
p o at e fi rein t e g rat, 1 Du C cruge . G lo ss ae. 1 93,94, 1 0 3 ,
65 _ 6 6 ; 109.
s ' nu se h iro ton easc in a- Dumineca ( ;.wp w ;x ~ \ s se serbeze
inte d e 2 5 d e ani , 1 c u d e ose bi re, 1 10 3 -
16 9 -1 7 0 . 105, Il 175 ;
D ieceza ( ileo!A1J(1((;J. Episcop ii, c ari s n u se pl ec e ge n un c hii
ou se ingr ijesc d e d ieceza lo r , i n b is e ric , Il 140, 1 7 5 :
I 280. s n u se aju neze, 1 eo .
D iou isiu A reo p agitu l, l 1 1 1, 15 5 , c e ice in tr ei D um inec i n u
15 6. mer g la Bi seri c , 1
arhi e p is co p al A lex and r i ei 13 7 - 138 ;
276

L) l/ lIIilleca soul i soia sun t ' o b li ~ ca n d ida t ul de e pi sc o p-


g a i a se reine d ela r 9 1, 193- 194 ;
ol a l t Durn in cca . t In Ep iscopu l tr e b u e s t reac p rin t oa.
zi ua n ain te d e Dumi- te tre pte le in fer ioare
nod, II 7,' 152, 15 4 ; ale pr eotiei 1 134 , 325 ;
n timp u l P a rr u z e c im ii 11 il poa te 'fi ae z at in lo c a-
p ine a s . se j e r tfea s c liti mici 1 11 6 , 131 ;
numa i Sm b ta i Du- n u poat e fi n umi t pn- ce
m in ec a, 1 11 4 ; es t e n I un cti un e c e -
s s e fac p o m e n iril e s fin - lalal t episcop; 1 324;
ilor mu cen ici, I 115. nu se p oa te aez a intr' o
D UlHn ez ell , unu l este D urnne z eu , lo calitate , care n 'a av ut
. un a este cred i n a, u n ul e ste bo- episcop, ' f r d e in v o -
t e z u l, 1 2 :2 1. ire n episcop u lu i cir-
E c um sc ri p iei , 1 2 14 -
E bitmi i, 1 54 . 2 16, 2 17 - 2 19 , 262 ;
Ecdie (L,(] ~x o ,;), a d vocat a l at ac e.. . de cine se aaz ? 1 91 ,
ri lor b isericeti , 1 238 . 259, 209;
. Ec!JillOcilf , 1 6 :2 ~!3 3. fr e p iscopie, 1 75 ;
E c)'till, I, 229 , 240-2 4' . a lege rea e piscop ul ui 1 7 7,
Eco 1Jom ( , ixo.up u<lj, fiec are Bi s e- 130, 16 3. 209-2 11;
ri c episcopee sc s a i b eco- aezarea episco pul u i s
n om. p e nt ru c h ivernis ir e a a v e- n u se a rn n e p rea mul t.
rtlo r lui se rc es ti, Il 18 l 1 2 40 -24 1 ;
Ecrisis, il 8 , 26 -29, 15 4, 212 . s nu se m u te d e la o
Educa ia CO IJiilor, 1 4 7 . parohie la .alt a, I 78 ~
Egbif, (1.sti , 1 26 u. care n u i poa te o cu pa
Bgesi p, i udeoc re ti n , Il 4 8 . sc a un u l 1 76 ;
Egw ne1l. vezi : ig um en . de pi nde d e m itr o polit, p e
Emanciparea copiilor, 1 ;9 !- 193. care trebue s - I p om e -
Endclice1e pe n tr u srb to ri a l e p a- n e a s c l a sluj bele dum-
tri ar hil o r di n A lexan d ria, 1 6 0. nezeesr i 1 116, 32 1 ;
Encratisi, Il 4 0 , 4 5 - -4 6 , 10 5 , 12 6 . rn ni ve chi u . n h ir oton j e
Epac ta ln n ii , 1 63. are n ti etate 1 2i19-
ipavbia, ar c u n ep iscop , care es te 251;
cel di n t i u ntre c e il al i nu se fa ce vi novat, d a c.
episco pi a i epa rh iei, 1 se des part e de p at i-iar -
6 9 . 1 U. h u l sa u de m it ropoli- "
treb ue s se vizi teze, t ul . care a CZ1J t n ere;
21 2 _2 13, zi c . 1 3 22-323 ;
Epiclesa, Il 143 ~ 14 6. care nu pri mete cond u-
.ElJifa ll i ll , episcop ul . Cipru lu i ('j-' cerea Bi ser icii , c e i 's ' a
4 ')31, l 4 t , Il 4 5, 46. i nc re clirr a t T 76 ;
EpigOllill episcopul, 1 19 i . demis ia : e p isco p ulu i, II
E piscopia, 1 3 14 . J89;
Episcop ul ; ce c nl i r i trebue s 3i b uu poate n u mi SU(CC30r
277

E pisropul Inain te de m o ar te a sa 242-243, 253


1 79. Ep isco pl-/I s n u se ocu p . de il f;'-'l
care .ar e muli cl er ic i sa ce r-ile proprii n dau n a
cedeze di ntr'iosii i al ... atac ert lor bisericeti, 1
tor e p isc o pi, 1 2 18 2 19 : 234;
celce s e - d e dic vie (ii mo - a v erea episco pului s fie
na hiceti nu . p oate fi sep ar at de a Bise ricii ,
e p isc o p , 1 32 9 -331; 1 79;
nu se poa te i nd el etnic i n imc nca nu -i poate n -
eli" 'afaceri -Ium esti, 1 sui averea pe rsonal
3 18 -319; a e p iscop ul ui , ci d u
i n terim ar s IlU in sca- s u l o p o at e testa lib e-r
un ul vadu vit, 1 237- [ 79, li 1. 88 ;
238; " n u are vo ie S ..1 d rui asc
puter ea l ui a sup:~a pro - din a ver ea 5<1 et erodoc-
v in ci e i sa le, 1 '155 ; i l or, 1 17 7 ;
200, 28 2, II 177 ; n u are voie sa las e 1110
toi ca suiei i e piscop ulu i teru tori pe ere ti ei s au
s fie c re ti n i, 1 193- p gni , J 243-245;
19 4; n u a re v oie sa rid ice m
ine co ns e m n ar ea t u tu ro r
ns tiri in da u n a ave ri i
c1eri c ilo r d in Biserica c p isc o pcsti, 1 31 <1;
s a, Il 136 ; dela ci ne i cnd tie p ri-
are datori a. s in o t n .. mese ac uze irrrriutri vu
cIu iel ile, 1 13 7,171 174 ; e pisco pu lui, I 1 58, 16 0 ,
s f ie bl nd , 1 3 15 - 31 6 ; 16 J, [65, J87. 28<1;
s 11U ele- a a t eni e b rfe- foru rile jude cto reti . la
lel o r , II 178 ; ca ri se j u d e c ep iscopul,
c r u ia u n cleri c i i m r 1 7 4 , 75 , 122- 126, 128,
turis ete p catele, J 1.30, 140 - 142 ,161, J(j2,
286~287 ; 165 - 168,174. 176. J8 4 ,
11 li ar e voi e sa i p r 186 , 277-279;
seasc locu l i s
m ear- d in cari mo tive poate fi
g la altul, 1 139', 234 ; af u r isi t! 1 21-22, 280;
nu p oate absenta m ai d in cari m o tiv e pO;'l1"C fi
mult d e ase lun i, 1 ca te ri s it, 1 73-74;
3 24; d in care ruc fi ve p oate fi
nu p o ae d ep i hotarel e afu r isi t I ca te r-isit 154;
teritorulu i su T 70, din cari m o ti ve p o a te fi
7 3 , 78, 12 0 - 12 6 , 21 4 - a n a te rn a.tiz .a t , H 134 ;
2 16, 2 19-220 ; d in c ari motive se s co a -
nu poate primi cle r-ic i te d efinitiv d i n Bise-
sau c lug ri st ri ni , m ai r icii, 1 65 '-66;
ales dac s u n t aturisi t i c are ba te pe ci neva,
de a lt e pi s cop, 1 65; 31.~ -3 16 ;
1.4<'1, 1,12, 2 J6-2 17, conda muat p c: n cclre p t .
278

14.> ; face po c int s se p ri-


iplsco pn! p o a te fi ju d e ca t in ca z
d e n e v oi e c el p u i n d e
t rei e pisco p i 1 147- 14 9 ;
I Ereticul dac
m e a s c, II 56 ;
ere tici i s u n t in tole-
ran ti i t ero ri t i trebu e-
mi re nu ul , care ba t e s a u s se ce ar f a de-
i n te m n it enz p e e pi- d n ii ajut o rul a u to ri-
sc o p s e an a t em a t i z eaz , ta i i l u m e t i , 1 255~258;;
[ 33 1-3 34 ; v ezi : n ecr e dinci oii .
c u d em nitate i putere E te rodocii , ( i u .,ono l. f ot ) , c u m sa se-
m ai na l t (m it ropo li t, p ri measc in b iser ica ,
pa triarh ), 1 69-70 , 12 2 - , 1 86, II 39 -50 , 105 ,
13 0 , 170- 171, 196- ~ 175 . '
197 , 322 -323 ; Eu d ox ia tli, Il 3 7-38.
vezi : cleric ii. cudoxiu, episco p al Co nsta n t i-
. tipjt i lllj~l , episc o p u l are d re p t u l s n o p o lulu i ( p n la a. 37 0 ), Il 3 8 .
red u c sa u sa m r e a s c p e dep - E ugenia, sf n ta , 1 4 7 .
sele d at e p eu t tu p c at e , 1 5, 8 , Eu baristia, v ez i ; litu rghia, jer tfa.
10 , II 15 , 22, 36 -- 3 8, 5 0 , 162 - Eunubul, c are s e c a s t r -eaz p e si n e.
165 , 16 7 , 173, 209 , 2 6 0 , ] 3 14 - 3 15,
la s ta b ilire a e p i ti m iei s se ca re c as t re az p e al tu l , I
i n sea ma d e in te n i u 3 14 -3 15 .
n e, Il 26 0 . Euse>'i.. , al l u i Pa mii! (t 33 8). 1 15 .
Iir esul r:l!p~a (g) ; ce es t e ? Il 3 9 - 5 0 3 7, 5 7, 6 0, 87,93, 10 4.
Ereti cu l, c u m co n d arn n Bise rica 1 18 , 33 1, II 4 9 , 72.
pe er e tic! 1 1 5 1, 8 6, episc op ul N ic ornedle i; 1
88, Il 3 9 - 50, 10 6; 124 .
E tlst a i eu i, I 4 1-50 .
acuia e retic u l u i irnpotr-i- Eustaill, e p isco p al Se vast ei (pela
va cler ic ilo r i c red in- a. 35 0), 1 -u ,
c i o i l o r o rt od oci n II E Ht i1J ian, 1 14 4.
se prim e te , I 28 4 ; E Hzoiu, episco p al A n tio h iei { p n .
n u se pri m e te
in B is e r i c la a:",3.76), II 38 .
p n c e nu a n a re m a t i-
Eva ngbelia ; Ce lc e lu crea z impo-
z eaz toa t e c resm -ile , t ri va E van gh el iei 1 l S 4 ~
1 86 ; s s e ci te a sc . i S m b ta
ortodo c i i s f ie tol e ran i 1 95,
fa l d e ere t ici, 1 230 ; Exa rh, acest titl u es t e in te rzis e~
o rt od o csii s n u a i b c o - p iscop ilor sca u n elo r dinti di n:
ru uni u n e c u ere ti c fj, 1 C artag in a, I 19 6 - 19 7.
85 - 86, 10 6, ' 107 , 1'0 9 , Excomu nica re, v e zi : a fur is ir e , c o -
II 153 ; mu n iun ea .
sa n u se inc h e ie c s t o r i i E x ecutorii Bi sericii, 1 2 59-260 .
c u e re ric ii , 1 8 8~ 8 9 , Exorcist (' e~of' . laT~"J 1 7 1, 100.
105 - 10 6, 17 7 ; _'~t.'
b iseric ile lu a te d e e re t ici, , F.
II 2 42, 2 45 ; Fa ltstin , episco pul Pi c e n ului , 1 15 3 _
d a c es te p e m o arte i Fg du ina, vez i : vo tul.
27 9

Fecioa ra (x 6p ~) logodi t r pit de Fe COfi a ce lc e-i c alc f g d uin a de


al tu l 1 13 ; fec iorie, 1 22, II 1 I 3 ;
ca re se cstore te fr " f gd u i n a d e f ecior ie d e-
nvo irea celor mai b .. p us a far d e Biserica
t r rr i; co m ite desfr u , ortod ox n u es te v a-
II 97 ; lid , II 77 ;
ca re - i ca lc
vo tul d e fe - ce ic e v i o leaz votu l d e
cio r ie , 1 22 -23. fe ci o rie se ped e psesc ca
c o nsac rar ea fecioare lo r s c e ice se csro r es c a
n u se fa c d e p resvi.. d o ua o r, 1 2 2.
te ri, 1 155 - 157 ; ve z i : in frna rea .
Fecioara aieros i t O =pa 7fap {Jillo ~) Felix e p is c op ul, 1 16 1.
c ine se n urn e Pelon, l 9 4.
t e, Il 72 - 75 . Femeia, Il U a re vo ie s intre n al-
tar, 1 1 11 ;
la c e etate s e p ri ..
m e te f g d ui n ..
pre svirerii i diaconi i au
v oi e s vi e ui a s c cu
t a lec io a r el o r
so i i l e l o r leg iti m e , d ar
af ie rosite? [ 282
t rebue s s e re ti n d el a
-28 3, II 72-75 ;
d n s e le la ti m puri a nu -
se sfi n e te d e e p i..
m ite , 1 15 3, 181 , 2 33;
sco p , l 154 ;
s fi n e n i a f gduin c e lc e poftete fe me ia al-
e i fec ioar e lo r t u ia, 1 3 0 ;
a fierosit c 1 2 2, c a re ar e m e ns tr u at ie sa
Il 57 , 72-75, nu m e ar ga la bis e ric ,
113 ; II 6 , 15 2 ;
da c seara a fo st cu br
C ine s ugra veg h ea -
z fec io are le
bat ul s u , ru inezi n u
afieros ite? 1 195 se p o ate mp rti , II
15 2;
- ' 96 , 20 1 ;
d a c p c r ues c , II fiind cat eh u meni i av nd
5 7,72-75, ' 13 ; me ristr u atie, s I1l:1 se
cle rrcii s n u intre b o teze. Il I 52 ;
la fecioar e , 1 care vrea sa avo rtez e,
195 -1 9 6. 1 24 j
c u i sa se in cre din... c a re nc ear c s i - i o moa r
teze, d in d se f t u l , 1 24 ;
d espa rt d e p - ail ui r d e b arbari , n 9 - J O;
r.in i ? 1 2 0 1. ca re co m it e ad u lre r , 1 23,
Fecioria ( lw ,o{}c.'Yla) C II sfi n en i e, II 60 65, 78, 95 ;
1 44 , 45; c a re i p r sete soul , 1
c u s mere n ie, 1 5 1 ; 1 47, 265, Il 95;
num ai a v n d mi nte'" ma- d a c so tia unu i lai c a
tu r este v a li d f g - c o m is ad u lt er, ace la nu
du i n a de fecio rie, II poa te d e ven i cl e ri c, i ar
7 2-75 ; d ac i com ite ad u [t er-
280

d upa hi rotonie, treb u e GrigoTie X II I, pa p a R o m eiI 5 7,59,


so d i m i r , 1 3 2 - 3 3 . G uettee W., H is toire d e P~gl ise, I
Fila cterii. 1 108 -109 . 205.
Flcll1")' A b., H rist oire cclesias tique,
1 20 5 . . H. ill
F or tuna t e pisc o p ul, 1 154, 15 5 . H a i n (icr!hJ g a r ol:Y;) , sunt i n t er- . ..il
F oru ri ju dectoreti, v e z i: ju d ec at orii.
Pc ti nia ni, 1 86.
zi se p od o ab el e, la h ai-
n e,I5 1 ;
I
I
F Oli a p a triarh ul Co n sta n tin o p o l u- norm e . pentru pur tarea
l u i (pn la a. 8 86) 1 3 26- 3 2 8 ; -ha in elor, 1 45 .:16.
II 45 . H ainei n1'elitoare ( n : ,o df Jl w l)'/) I
Frigi. 1 8 6. 4 5, 46 .
P ronton, II 258. Hormenopuli. ep it . ca n., 1 162 .
Fttl gelltii F era n d i, B rev.iatio C3 0 0- Ha rul ( .Yd,ot.:;) d umnez ee sc . I m -
,1
n um , 1 1. 8 ' , po rta na ha rului pen -
Funciu n i bi.sericet i, vezi: d rega - tru m n tui re , ' 1 27 1 ~
t ori i b i s er i c eti. 272 ;
F urtul, li 113 , 173 , 2 2 2. nu se poa t e v in d e, II 19 2 ,
Fnrul ( J."1J ar 1 ~) c um se judec , II 19 5.
172 ;
H etele C. J. (-)-1 8 93) I IV , 14 , 15 ,
ce ice f ur n tim p d e 5 8 , 6 1, 89, 127, 130.
r zb oiu, II 13. H ergenrotb er L, Kirc h e n g es c hi ch te ,
1 2 0 5.
G H erz og. R ea l-c- En cy kl ., 1 103 .
G a ud im j u ep isco p u l d in Naiss us , H irotes ia ( y e. tp o {) r:. a {o) i n . s e n s d e
12 0, ' 2 6, 144, 145 . b iro to rric, 1. 77 ;
GCllctliH, e pi sc op ul .T 152. la c are .' v rs t se poa te
G enunc hi, ve z i: In g euun cherea. da ? 1 16 9 - 17 0 ; ,,,
Gh ena die, P. SI. E pisco p al Bu z- Hiroto nia ( 7. cp Or ov {fl), 1 731/174,
u lui , J IV. 77 , 9 1, 130 -1 3 2, r&tl-
C beno diu, p atria rh ul Co n stan tin o - 16 4, 1 71 ~ J 74 , 207 -
p o l ul ui ( p n la a. 47), II 192. 2 11,2 19 - 22 0, II 135 ;
G beovgbi n, O f. Vasi le, 1 64. es te pi e d i c pen tru c s
G henltal1 , p at riar hul Co n s tantino- t ari e, 1 28;
polulu i ( p n la a. 12 4 0), II 2 18. se d n u m ai ce lui ce f ace
G ra m a ta (rp 6ppu. ) . vezi : s criso ri . vo t de cas t it at e, Sa u
Gra tia1l, D e cre tel e lui, I 9 0 . ca r e s'a c s t o r i t cu o '
G ratu ep is co p u l, 1 154 . f e cio ar , II 68, 8 7 ;
Gr a ia ( j(; p ! r;) div in , ve zi ; h a.. . nu p oate fi h ir o t oni t c e l-
r u j durn u ez e esc . ce, a c r u i s o i e a co -
G ri);orie Teolog ul, din Nazianz m is adulter, 1 32 -34 ;
It 389), 1 6 , 83, 11 1, 198, II de -e p isc o p .n u se p oa te
15 7 , J 80 d a imed iat u nui l aic,
Nr se an ul it 39.'5), TI 162 . c i e l t re b u e s rm n
di n Neoc ezaie ia , I c t o vt'e t n e h o t rt n - fie -
ru l d e rui nu ni , II 9. ca re u-e apt cleri ca l ,
281
"~: . p re sv iren. 14 ~1 7, 7 1 .
f 325; H,!: ~
Hiroto rlW' se d la':, v rs t h o t rt H ove pisconul s u n t a e za i d u p
p e n t r u fie9are trea pt, c h ip u l celor 70 de Uce-
". j1 [ 3 6, 143 ; n ici, 1 39 ;
se d n u m ai du p exa- p oa te da s criso ri d e pace,
'II rrrirta re tem e i n ic , 1 9 1,
II 18 9 ;
cel ne v r ed nic fii n d h ira -
1 68- 69 ;
n u p oa t e fac e n i m ic Ur
t i rea e p isco pu lu i d in
I toni t , se d e p u ne, Il 17 7; cetate , ! 116 -11 7 , 1I 13 6 .
H risto s, ce lce se l a p d de H ris to s,
I n u s e p o a te da d e e p i-
sc o p a fa r d e h o tarele I 3-5, Il 118 , 165 ;
t eritor u lui s u, 1 73. n vie rea lui H risto s , 11 3-6,

J 7 8 , 12 2-1 26, 137- 140 ;


n u se ' d p e n t r u ba ni , Il
137-139, ]9]",,19,5 ; Ia cov ciretul, Il ] 78-] 79_
Jl.

nu se d pn cc 'toti cas- l dola tri, JI 57-58_


Il ic i i n U ' t r ec la orto- Id ola tria r 107, 2 23 , 247 --2 .IR ;
d ox ie, I 193 -1 9 4 ; este la co m ie , 11 17 t .
n u s e 'p o ate ' da celuice Id oli, ] 223-224. 248;
a fo st b otezat in timp jer tf e aciuse id o lil o r, 1 3 , 15

d e b o al , sa u c e lu ic e 7- 1l ;
este s usp ec t d in c au z a d aru rile d estinate lor , 1
p ca tel or m ari , sa li ce- 3 - 11, 11 9 ;
l u ic e a jura t, 1 3 6 - 38 , l dr op a ra slal i ( iHip o;rap (l.or .l.rlJ!j I l
Il -65, 114, 12 3 ; 39, 4 6 _
se face n p ublic . c u iri - lerax , II 18 1 ;
v o~rrea -I -In p r e ze na lereul (i : p zu; , l Ep f1' ! ZUg, ),uro '.J,1)i'o ,;) ,
cleru l u i, 11 17 9 ; [ 110 ;
n u se n d e p li ne t e in pre- s nu s e a l e ag de p le b e,
z e n a c elo r e x comu ni - 1 91 -92 ;
c at i 1 8 4 ~85 ; co piii iere ilo r.T 165 168 ;
cel h ir oto n it s e in s tr u e te cu p c a t e m ar i s e e a t e..
ca s 'o bser ve ' o r n d u ris este, . 1 28 , 34-35,
clile bise ric e t i . 1 171 - 18 3- 18 .1_
17 4 ; Ve z i i c le r .e ul , pres vi..
ji cel h i ro to n it pri m ete 'gra~ te rul .
m a ta clela -celc e I'.;} hi- ~ema tici (l ; {l.O Cl)r!~ ',Jt1!) ,
J 20.
li r oto ni r, 1 249-25 1,252- IHosili e (is po au). 'a); se c on d amn
ceice p n g re s c O b ise rica . 1.
I 2 5 3,
Hcvepiscopui, la c ari t re p te p o ate 3 17-3 18 , Il 17 2 , 173 - ]74. .
a e za s ingu r p e elen ei. Ieron im elin Str id o n ('1- 4 2 0), 1 60,
[ :l I , II 136 ; 19 1, JT 5 0 , 6 4 _
I po t a d uc e j ert f in bi se-
r ic ile d in cet i , 1 39;
19l1ali.. Teof orul , 1 10.j , 332_
I gwllem d se n u me te d e e p isco p,
),
n um ai c u In vo irea epi - 1 2'12 -243, 3 00-30-1:
SCO p Uli.I p oate sf i n i SU p r;lVf'V,ll -:-:l "7;'\ p c c;l l l1 ~~ ;ir i ,
28 2

1 3U6 - 307; pa h aru l 1 100 ;


19l1lIlW I'/ poa te s s fi n easc cirer i Lpod iacon nl snu p r sa s c - u i l e , 1
i ip od iac o n i in m n a- 11 1 ;
s tire.i s a , II 230 ; poa te fi sfi n i t d e h o r e...
l eg tu ra da t de el , II p iSCOPl r 7 , i
253-254. s nil se pun d e e pi-
Iisu s H ristos. c elc e se l e a p d d e scop ul d in a lt pa r c -
n u m e le lu i Iis us H risto s, Il 118, hi e, 1 14 2 ;
10 5 . c a re a re rel aii p e a sc u ns
lm tmittll l tl c1erJI /" , 1 33 1-334. c u fem ei, II 1 16 ;
Incest { (J~uol u;!a ) in tr e frti n i. cu n u ace voie si i n t re in
fr t in i d up tat sau crci u m , 1 99 ;

mam , C II c u rn n a ta sau v ez i : c1eri cii.


mam a vit re g , II l1 5 , Ir ine u, e pisco p u l Lio nnl ui [L ug-
119 , 120, 12 1, 12 2 , 2 16, du nu m -ul ui, t 202), 1 4' , 56,
22 4 , 225. 57, 9 3; II 49.
II l o,:CIIi u 1, pa pa Ro mei (p n la
l s p itirea m onahu lu i, 1 3 09.
a . 41 7), 1 26 1, 264 , 265 . Iuda , s im o n iac u l es re c a i I uda ,
Ill ova ia (x. W '"lO Up rlf ~ ) es te i nt e rzis
c are a v n d u t p e Hris to s, II
in Bise r i c, J 15 1. 13 8, 197 .
I ns t(111(': nd ec t o r e t i, 1 7 4, 75 , 16 1. ,
Iu dei, ce ice obser v o b ic e i u ri le iu -
16 4, 18 <1 - 18 6, 28 1, 289 -29 9. d ei lor, I 103, 10 9 , 110.
11lterstitiw ll, i nter v alul ele t im p lulian e p isco p . 1 2 16.
i uu e d o b n dh e a t re p t elor iera r- ll11ill, pa pa R om ei p n la a. 3 5 2).
h ice, 1 136 .
1 124 - 130.
/tl ( W V lI l, pa p a Ro m ei (872-882), Ca es ar, ,1 59.
1 326-328;
G u r d e a u r , 1 9 2, 9 7, 19 8 ,
i.
265 , II 6 4 ; Im braciimillte, veai : h ain e. .
D a ma s ch i nul , 11 3 2; l m pdra i Hl, n ici un cleric ou ar e voie-
P o sritoru l (A j u n at orul], ....~" s m earg la im p ra t
pa tr ia r h ul Co nstarrtin o - f r nvoir ea aurorir

p ol ului (p n la a. 595, tll or s upe rio a re , s a u


Ia a. 882), 1 326, 327. fr ch em are sp eci al.
episco p u l di n A ma t u s, r 1 7 1- 73 , 267 -268.
16 2. Impreunare c u an im al e, 1 19-2 1
A rhi m an d riru l J 14, 2 1, 11 . 5 7, 114, 167, 2 25, 238
39, 47, 85, 88, 126, n a intes t t to r, Haintee z tor, v ezr r
10 7, 2 2 9 . . e p iscop. -
lpldi ac01w l (iJ no J! ~ xo vo .; ; u7P}p i - lnainteeidtoare, r. 89-9 L
T'lF) , nu ar e voi e si In frn area (ipc.o areUL ) 1 4 4 .
a t ing va s e-le s fi n te i d er ici lnr, 1 4 2 , 152 - 153 ,
s poa rte o ra r u l 1 97- 169 -1 70,1 8 1, '1 9 5 -19 6 ,
98 ; 233, Il 7 , 154 , 15 5 ,1 6 8 .
nu p o a te d a s f n ta p in e, lngenun cberea. Il 26, 141 , 25 1.
n ici sa b in ec u v inte z e l ngt!l . D espre ce ice i nvoc p e in -
283

ge ri, pr sind 'Bise rica, 1 107- 15 4 ;


10 8 . sf nta j e rtf c u m sii. se "
[nt i sta ta toare, sezd rocre, 1 8 9 -9 1. taca, 1 ~1 4 i
Intemnita rea epis co p ilor, se p e d ep- Jertfa (2uz apurd a, llt 'rf/J. .,, ~O!s) , s
se te c u a na t em . 1 331-33 4. .se d ea mu ribunzil or,
Inva/a tura. 1 2 34, 278 - 280. I 157- 15 8 ; ll 165 - 17 1 ;
Invtd tu ra Apostoli lor ( J ,oo.7.rj n ;;v cei ce s e feres c d e a par...
~ A :tro u , {J).w 'v) , II 3 4-35 . ti ei p a la st. e uh a risrie r
[nvelitoa re, hai n (.T ~p , trol a (o lI) 1 1 64 ;
45-46. ' c eic e p r s e s c b ise r i ca in
l1wierea Dom n ul ui la care or s' a t impul, cnd se adu ce
f c ut? II 3,; sf. jer tfa , 1 64 - 6 5 ;
" Iib er ndu-n e d e p cat e c ele s fi n t e s n u s e ui-
.... . inviem c u s uflet u l, II m i r in alte p aro h ii la '
r 162 . P a t i , 1 92 - 9 .\;
s n u se dea e uh ari stia
J. t ru pu ril o r mor tilor, f
J efu irea UJormiutelor ( r u,fdJwpu x /a), 171 -1 7 3 .
11 115, 17 3. Vez i i : c um i n ec t ur a, Ii-
J ertfa (8 /)(1//1)J aducer ea jertfei es te m rghia.
in st ituie d i vin , [ 1 94 ~ Joi a ( rrS,tl lt f lj ) c ea m are , 1 1 14 ;
195 ; [ndec torie, p e ntr u cleri ci.I 16 1-
se ad uce c u pine i vi n . 162, 18 4 - 186 , 26 8 269;
a m estec at c u a p 1 194 c o rn p eti n ta j u dect or i i lo r
195 ; b i se r i c e ti, I 7 5, 122 -
C II c e e s te o p rit a s e a- 12 6, 164 - 168 , 259 -
d uce ? 1 ' 19 4 - 19 5 ; 2 6 0 , 266 , 28 0 ;
r m i e le jertfei se im- la c are se j ud ec episcop u l,
part ntre cle r-ici i cre- I 7,1, 14 7 -149,16 1 163"
dinc io i , Il 181 ; 17 '1- 17 6, II 185 ;
ad u s id ol ilo r 1 9 , Il , Il la c a re se ju d e c c ei la l i '
18 , 25 ; c1e ri ci , l 16 1- 163, .17 6 -
sf n t a jer tf (.TP OfU:0Pri.) 177, 24 1-242, n 178 ;:
se a d uce (le a p el la j u d e c t o ri e su pe-
ceice a u a - ri o ar , 1 122- 130 , 1 6 0~
j un a t, 1 203 161 , 184-1 8 6, 226-
- 207 ; 227, 28 1 ;
n u se p oa te lu m e ti, 1 72- 73 , 164 -
face pri n 16 8, 26 6 ;
ca se , 1 117 ; co n stitui re pr in j u d e cto ri
se face d up ce a l e i , 1 161 , 164 - 168 ,
s e d pa cea. 259, 280 ;
1 96 ' p e nt r u c e i la l i cler ici , 1
se p oa t~ face 16 0, 16 4 , 176 . 241-
. p e n tru s i- 2 42, II 178.
nu ci g a i II j llrm n J H l (::p xo ;) e s te op r it in
? 84

gen e re i ma i ales p e n - ct i la c lerici, 1 84,


tru c el e re le, II 89-92 ; 15 4 , 16 9 , Il 17 1,
]urm nt1l1 d e p us nu este permi s a L a com ia c el lacom s se sco at
se clca, II 65; di n Biseri c II ' 71 -1 73 ,
ce lce calc j ur-irn n tul II Legea clerului m irea n, 1 38 ;
114 , 12,3 : pentru organizarea ~ B i s e ,
pil da ep iscopul ui Sevi r i rici i ortodoxe romn e,
a , presvite ru l ui Vianor, 1 3 8 , 80.
II 65, 70_72; L eon 1 (cel Mare], papa Ro m e i
strm b, 11 223. (p n la a. 401 ), 1 ri t ,
[icsteli us cs. [ 82, 184, 2 44;
IX ., papa Romei (p n Ia
Xi:. a. 1054), Il 149 .
EG ali' , Rea l - En ciklopadie. [ 89, Lepdarea ( o(i V"I} (lt :) de cr ed i n ,
9 3, 97, 99, 100 , 103, 1 3 ~5, 11, 13, II 15 - 2 6, 1 18,
1 09, 2 00, 12 2 , 16 5.
Koulen, DJ', F. 1 18 0. Lepro i, 1 28.
LibertlIi, 1 28 4.
L. LilioLugi, 1 59.
J;.iterd cimuiue ca l, 1 63.
Laicul ()' '' !;f{{) n u are voie s c n -
Liturghia s n u se s v r.asc in
te 'n bise ric , 1 94, case pa r ti culare, 1 3 19 ;
n u arc voi e s se scalde sa n ti se s vrsasc in p re-
cu fe m e i, 1 105, '
zenta ereticilor, 1 85-
se an ate rna ti zeaz d ac 88, 106, [[ 153 ;
bate SR U ' i.nterrrn ite az. s Se s vra s c d e ceic e
p e episcopul su, 1 33 1,
au aj u n a r. 1 . 9 7- 199 ,
33 4 ; 2 03 - 2 06 :
care n u merg e la Li se-
ric tre i sp t mni , 1 d ar urilo r ina in te sfi n i te
137 - ' 38 ' s se sv r asc in
a ca ru i so t ie e ste ed (ti te- t im pu l post ulu i In vi e-
r nu poate fi p r imi t rii c u e x c e p i a 'Sm-
iri cler , iar daci dnsa herc lor, D um i nece lo r
i a Bu ne ivesr it-i, 1 11 4 ;
a co mis adulter u l d up
ce sou l s u a fost pri- la li t u rg h ie se rostesc t- u-
m it n cler, treb ue sa g:iciu nile pen tru peri i-
se despart de dnsa, ten ti, ca tehu m e ni ' i cre -
I 32- 34, din cioi, 1 96.
Laptde se nd ucecs p re tain a prun . vezi : jertfa.
ci lo r, 1 194 - I 95.
249.

L octiitor " " "'1P1T ?, j 1 22 8, 248 -
l ancben, D r. F riedrich, 1 3 (1II),
La comia ( 1rJ,. e m' 2~/u; (l.t'1'Xpo xsp!J!f1, Logodna c u o fecioa r, du p n e.. .
('J.:;r).~(Tr !(l ) est e rd ci c ius t.irea su ro rei sale, 1 26 - 2 7.
n a tut ur or relelor, 1[ Log od nica (/ lv7;',n- e.tJ' f E' ,m ) r p it d e '
171 : . a lt ul sa se d ea in a po i lo go d ni -
se os nd este a tt la la ici , cu lui, 1 I ~::; .
, 285

L uca, pa t ri ar hu l C o nsran tino p o lu- de cat in il fac erea re ,


lui (a. 1 156 - (1 69), I 162, 330, specti v . 1 22~-2 25 .
11 25 1. M a lfr m {i H, epis cop in Nu mi d i a.
Lu ig i Li/ia, 1 5 9. I 263 - 26 4.
Lum eti; a faceri. I I 69- I 7 0, 3 18 - l\-I Cl urira nia S i ti fensi s, nro vi n c ie i n
3 19 ; Afri ca, 1 17 0, 17 1.
auto rit ti, 1 266 ; Caes ar ie ns !s, pro vin c ie in
j u d e c t o r i i , 1 72 - 7 3,1 65 - A fr i ca, I 17 1.
168, 266. M cu c ini c in ic u l "(p e !" a. 375 ), 1 4 :,.
L u'mill a re. v ez i; bo te z . Ma xinuan. e p iscop ul Bage ns iei.
1 252.
IU. A-1a x imil' . mp ra tu l , I 3 .
M a a sen F ., " 1 13 0 . .... Ala : lll ilt ill t i ( ' J ,{ ~!/-I( U ll C (J tI ;J , J 1 (15,
Dog ma tica
l ...fa-car ie, or to d o x , I 230, 232.
1] 4 , 11 9 , 155. ~~"'~~ , . A-IdrtHr isirea "d e cred intei . (1~/wi"r! (J"
l\ l a cl1Vei, cr i l e .M acaveilo r, J 180 . .ij"- 1T!".r '; l "~ )
Mo gnns. 1 37 . dela Ni ceia
Maior in, episcop d onatist, "1 2 ,)4. s se p s tr e
M al acbia, Il 2 12, 2 13. z e c u st r ic-
Montbei, Il 3 8 , 4 4, 165. rete, I 15 1-
Monci e, Il 238 . 15 2. 295 ;
Al au uil 1. pat ri a rh u l Co ns ta nti no- c ei c e r e nea g
polu lui (pn la a . J22 2), I 98 . m r tu t is ir ea
M arcial, e p is co p span io l, I 4 . de " c r e d i n .
lvla rcia ll; "i m p ra t u L 1 6 1. 1/ 15 -26 . 122 :
Morcionii, Il 3 9 , 45 ; 105. in T ,l l :ii , F iu l
l.l ar -ti li (flfjp r'JlJ~; ) ~ und e i cn d si Du hul
. soi se in p o m e n i ril e S f n t _ d e ri v
"m al t irilo r , I 11 5 , 247 - d iu Traditie,
248; 11 14 !;
ceice d t sp re ues c ad u n s~ e x p r i m p lin
riIe in cinstea ' martiri - v oi n t lib era,
lor, I 50, 1 3 1.
ceice c in s t es c pe mar tirii secretu l m r tur i si r i i , 1 28 6 -
e re ti cilor, I 87, 107. 287.
fe l i , ! 8 1, 107 , 2 02 , 2,17- lv ld rtu risito r (b/ wl or b )r .::. ) , II ~5 .
2 48 , Ald s c rici , vez.i : mirn i.
Ma rtori impot riv a cl e ric ilo r, 1 224 - l\l na a n ului, 1 63.
22 5 ,. 284 - 286 ; A.-1 dn s tire (,W}... W.Tr "l}fl~ ' !"' ) J nu se po.i-
c in e poa te fi m ar tor ? I te n te m ei a 1-ar;1 b in e -
285 .-.2 8 6 , Il 18 1 ; cuv ntarea cp isco pul ui ,
u nu l s in g ur nu . are v a.... 1 3 00 <'> 04 ;
Io a re. I 285-2 87 ; a v e re a m n s t iril o r t r eb u e
nu po t mr turi s i in fa a ::;;i fi c onse m u a t i p-
fo rur i lo r i ud ec to r e r i s trnt . I 3(J\' --301.
s u p e rioa re c eice ,1 t1 j u- c i tu g ,ll n ! ','" "'11 ; 1 rlin nl :~n;' -
. \~ ,.:
~ - ,

286

s tir e s t r i n nu p o ate s vit eri, ci nu m a i d e


fi pus eg u m e n , m ei ep isc o p, I 15 4 - 15 6;
cleric, 1 242 -243 ; A'Jirul sfnt cel ce s'a b otez at s se
.Al H stire s nu s e ntem c i ez e d i... un g eli sf. mir , J
str ug n d u- s e ep isco - 1 14 ;
p iile , 1 3 14 -3 15. . M itrcpolia T esa Jo nicu lui , 1 14 3 . .
Id llcJ ri. c n d se iar t cre ti n i i . Jylitropo litu l, e st e cel d in t iu e p i-
d a c a u m n ca t 111 n ~ . . sco p a l res pectiv ei p ro-
c ri oprite? li 8 ; vincii b iseri c e ti , 1 6 9-
s n u se o s n dea sc c e i- 70 ;.
ce m n nc ca rn e , 1 con voa c p ri n sc ris o ri si-
42, Il 89; n odul p rovi n c ie i, ' )
s n u se m n n c e i n bi - p rez de a z , 1 7 5 ; 7 7 ~ 78 ;
se ric , 1 10 1, 199-2 00,
s u p ra vegh e az pe toi e pi-
cl e ric ii ,' c ar i se rein d el a sc o pi i i t o ate afa ce r ile
c r n u r i , 1 17. d i n mitro polie, 1 69-
, "td eiaJlia, sfn ta , 1 4 7 . 70 j
l\leltotl, e p isc o p d in Sard ica (p ela fr de m it ro p o lit epi-
a. 19 0) 1 56 . sco p ii n u p ot fa ce n i-
/\ luHll ri u, e p is to p in C ar ta gi n a, m ic ce t re c e p e ste l i...
1 2 04 . mi t ele d r e p t u rilo r lo r,
.M ercurea (rsrp a .;) es te z i d e p os t , 1 69- 70 ;
Il 26. n u-i , p o a te e x tinde p u
M enndea (i '.! ua!().., ) cea d in u rm , ter ea p est e h o tarel e
vez i: c n m in e c t u ra. c i rcu m s c r i p i ei
sa le i
.ld etod iu, p a tri a r h u l C o n s tan t in c- n u p o at e in d e plin i n i-
pol u lu i (p an la a. 8 46), II 208. m ic m ai im p ort a n t f r
.Mie rea se adu c e s p r e tai na p ru n ; co n s i m m n t u l c p i...
ci lo r, 1 19 4 - 19 5. sco p ilo r .s u b ord o n a i ,
3\fi hail 1, patria rh ul C o n sta ntino - -"''" 1 69 - 70 ;
polul u i (1043 - 10 5 8), dre p turile m it ropo li t ulu i
I 34 ; l a- al eg e r ea . i s fi ni r e a
A n h ia lu i Consra n rin o p o - e p is co p u lui, l 7 7 ;
!ul u i ( p n la a. 1 17 7), a re drept u l . d e a vizita
I 33 0. teri toriil e e pisc o pe t i
A ta la tu J, 1 3 13 . su b ord o n a te, 1 21 2- 21 3 ;
Du ca, m p ra t ( 1071 - e p iscopii nu a u vo ie s
107 8 ), 1 3 13 . p le ce d in t eri to riil e l or
M il,,,/m c,, 1., n 35. i r g r am ata mi tr o p o ...
M i/a N., I itI. I V , V. li tulu i, 71 , 17 8 ;
1\.1illli, I 2 0 1- 2 02, 2 27 - 228, 284. po ate l ua in caz d e ne-
M in icu l1ie, 1 3 27. vo ie u n cl eric din te-
l\ 1irl!m lUl , vez i : la ic u l. rito ri il e e p i s co peti s uli~
l'd ir .Jir..a, 1 8 6, 11 4. ord o n ate, 1 2 17 -2 19 ;
o:;: l\J in d sf nt (,w;{J ov, lP !ota) , nu se s cr isor ile si n od u lui se
p reg t e te d e p re- iscl es c d e m it ro po lit,
287

Mi tropolit"l 1 248-249; 233 ;


se aeaz de episc opi i Monabnl intra rea in m o nahi sm tre-
pro vinciei mitropolita.. bue s se f a c n pre-
n e, 1 . 13 0- 132 ; zena cel uice va [i p ..
e p iscopii sunt obligai s Tintele s p irit ual a l n o -
pom en e a s c p e mi tro- ului mo nala , ,1 304 -
polit la slujbele dum - 306
nez .e e t i ,
1 321 ; s nu n d e p li n ea sc lu -
l

e ste oblig at s pomenea- c r r i


agricole n V ine-
sc p e patriarh la sluj- r ea m are si Patruz eci . .
bele d umneze e ti , 1 111e, 11 23'4-235, 243;
322- 323 ; ca re-i calc votul, 1 -22 -
nu a re v oie s s e n um ea - 23, II 75 , 1 J 3 ;
s c e xa rh ul iereilor sau c are d e frica d e oaste a
iereu l su pre m , 1 196 - m br ca t sch.ima , 11 23 6;
197 . s nu ai b n imic al s ti,
a cord n v oire clerici lo r 1 3 10 -3 13;
de a n1crge la c u r tea sa n u intre n c rc.i um ,
imp eri al , 1 7 1-72 ; 1 99 ;
trebue s participe la s i- pe n tru c ar i ca u ze poa te
n o dul complect 1 75 - s p lece d in man as t r-
76. ;rea.sa ? 11 ? 35;
,Mo,iahia, 12 8 2, 3 11 - 3 12, Il 23 3, nu se poate muta n alt
236 , 237. m nstire f r nv oirea
necin stit d e barbari 11, gum enulu i, 1307- 3 08;
236. c n d poate mnca oda r
s nu se mp rt ea s c pe z i spre sear? 11 23 6;
d ela cal uga rul presviter episcop ul are dreptul d e
tn r, 11 23 7; a transfera pe mo nahi
p oa te in tra in alt ar, 11 2 3 3 d intr'o m n st ire n
Monabismnl , Il 23 3 -2 40, 24 3 . a lta, 1 307-308;
Monabnl !I'oval.';'!' d edicarea la care a . l e p d at s chirna, 11
via a m on ahal se fa ce 137, 240 .
spre m ntuire, 1 307- episcopu l, care v re a s
3 08 ; tr i as c v ia rnon ahal
n ain te de in tra rea in n u poate ex e rc it a drep -
rno nah is m se cere un turi le a rhi ere t i , l 3 29 -
timp de in cercare d e 33 0 ;
;:) a n i afara de ca z ul c ar e fuge din m n s tire
cn d-re spectivu l ca la ic s fie constrns a se
a trit via m onah i- Irra p o ia a colo, 1 306 -
c e asc , 1 3 0 9 - 3 t O ; 308.
se c er e ca voturi le s se Aceleai c a n oa n e su nt v a-
depun c u .m in tea ma- 1 lab il e i pen tru c l u
tur, Il 7 5; I gri te.
care a l e pdat s ch ima , 11 -1 Ve zi i: fecioar e ali er osite.
2 88

M onstra, p c tu ire a
c el e, I 21 .
.' cu d o bi to a Noei, A l. d o m i u ic an u l, Il 14 .
No va t, pr es vi ter "d in C artag ina, 13 7.
lV/OlItO ll i ti , Il 4 0. l'\Jo l'a i en i , 1 8 6, v ezi: ca rari .
l'vlol"'h'ur , v ez i : o b ic ei u 1. N o ..elele lu i Iu sti n ian (5 27 - 5 65) :
Mo tinus, [a h . ora ro ria nu l, Il 14. . a 123 - a , 1 3 12, 11- 9 2;
Af ar/ ii, n u p o t p r im i s f, c u ru in e - a 12 4 - a , li 9 &; . '
c a t u ri , ni ci n u po t fi bot e z a i , a 13 7- a, I 13 6 ;
1 172- r 73 . al e l ui l eon VI Filoso fu l :
Mo,.il l'etm , 1 23 5 , 23 6 . a 5 - a, I 3 12- 3 13;
M ucenici, v ezi : m a rt o r -i . a 8 9- a, Il 8 5 ;
AJllribllJl zii ; s li se ' d~a sf. c um i a 9 0- a , ]] 53 .
. n e c rur . 1 9 - l0;; 'N u sne ro ta rea ca n oan el or, d eose b i-
s p ri me asca a bs o luti a. r ea in tr e Pi d nlio n i Sin t agm a
r 5 7-1 58 ; A t eni an . l V, .
l\luseu. p resv iteru l, 1 14 4-1 45. N lt1llidi ll, e p iscopul Mazufitan ici,
AJut aTe, vezi : tra n sfe ra re . 1 158 .
N . N unta . 1 t 15 -t 16 .
zi u a na t eri i , sa Il U se i n
N 'l ter e:,
v ez i : c s t o r i a .
n Pnc tu z eci me 1 11 5 ;
pra z n icel e na te rii m uce-
o.
ni c il or sa n u s e i n Ob iceiul (i."/J oq., ft Ull~ ,7 elO j , b iscri -
. in Pa t ru z ec im e , 1 l i S . cesc are r u te re d e le
Na lI l d ela b o te z , ' I 20 2. ge, Il 1 8, 13 9 , 14 7 ;
N ealldGr : Kirc he ng cs ch ich tc, "1 89. s ne fe r im de obic e iu'
. 20 5 . riie u e u e t i ne, .l 26 .
Necinstise. vezi : sil ui re . O biceiu ri i ffd a ice, 1 96, 103 . 109, 1 10;
NeCrediucio i i ('~;<{ '1'0 t;) c u m se p ri pa g"', I 26 , Il 1 24 .
m ese n Biserica , 1 8 6, O feHZl1 rea ep isco p ilo r, 1. 3 3 1- 3 34.
Il 39 - 50 . 105 ; . O mDnt E v ez i: u cid e re a.
vez i: e retici i. C non ta t e p isc o p, in Africa , 1 203.
N eeta rill, e p iscop u l Cons tan tin o- 0 1l0r;1I. i m p ra t ul (3 95 - 4 23 ), 1 2 2j ,
p olu lu i, 1 14 6 - 14 7 . ~69 .
Necm aH, Il 70. pa p a Romei ( p n la a.
l' lichifor l\ Jdrtll risito w l, p atr iarhul 6 38), J 24 4 .
-G o n s ta n t i no p o Ju lu i, 1 83 , 11 227. Optat , episcop ul M ile-oei (p ela .1 .
N ichita d in Eracle ia , 1 83 . 10 9. 395), 1 19 7, 205. .
Nicorae M y salo u , e p isco p u l A rn i- O m rul ((,jpflpto"")' dela ~ l ac oll i n
c liei, 1 330 ; jo s n ici u n cl e ric s nu p o ar te "
l'Jicolae J, p at riarh u l Consta n ti no o ra r, 1 98 - 9 9.
p o l ul u i (8 95-906 , 9 11 O rlldu cIi ca nonice ; ve z i: c an a an e.
. 9 25), Il 5 4 ; O rigen It 25 4), 244, Il 3 5 .
p ap a . Ro m ei (8 58 - 8 67) O l"todoqi i s n u a ib c o m u n iu n e
J 13 0 . c u e tc ro docsii, 1 87, 10 3 - 10 4,
N il(1lici Pav el , l 32 7 ~ r'oe, 109 . 1, 10 , 22 5 _226 .
N i s(tIl . lu n a e v re ias c . 1 62~ 6 3 . Os tu, e p isco pul C ord u vei, 1 12 0 ._.
N il ll G . N , II 35 . 1 .15.- ,~'
Osp t o re (170/.1. ;(00(01-) , I 3 2, 1(5,
'.
Bis e rica
C art ag in ei e ra
225 - 226. o b li ga t s
pu b lic e in
Ospd 116, 119 - 20 0, 225 -226. fiec are an z iu a , in c a
O sp e e s .m u se i n in b i seric, re s se scr bez c Pa r i le,
~: . 1\.~ ' I 19 9 - 20 0. l 19 2, 21 2, 2 3 6.
p gne," 225 -2 26 . Patria rhul. r ap ort u ril e ral de p re
a stia ,.;, p o rta ri sa u u i eri, 1 98 99. s vite r i, c p isco p i i mi -
rropo lrt i. I 3 22- 323.
L
P. vezi: e pisco pul.
Pu trueecimca ( -E(1(TUplJ. y.ont ")
Pabonue cery;r;re, 11 77. in timpul pa tr trz.ecir nii se
Panu] dta c.on ul, il . 17 8. j ertf e t e p in e nu ma i
Papa Rom ei, p rerogative le co nfir S m bta i D umi n ec a,
. rn ate la sinod ul. tinut 1 114 ;
.in bi se rica SL Sefi i, t s se ajun eze cu m n c r i
3 00 - 3 04 ; usc at e , t i ' 4 ;
-, p u ter ea lui se intin d e
s se fa c p raznic ile n a
pn la h otarele pa t cr ii mu cen icil o r Sm
t ri arh arul ui Rome i I bita i DllIn i lH~ca . l
296- 29 9 ; 1 15 ;
cei' afurisi ti, c a t e r r s r t s n u se i n nu n i sau
sau a n at e rn ati z ati, s e zile d e n at e r e . 1 1 15 ;
con si d er afurisiti, ca c n d se in c h eie p o s tu l ?
t e ri s i i sa u anatema .
,:, . Il 3 - 6.
t l za i i de p a tri arh u l
Con s tant in o po lu lu i i c n d se p o at e d eslega
vice versa , l 3 0 0 - 3 0 4 . pos t " 11 Il 153 .
Pave l di n Sa mosata (p ela a. 26 9),
Pa raclis ( ouxr:rjptOI.J) n umai c u in 1 -1 5 , .11 8 .
v oi rea ep is copului, 1 117 , 3 19 , Pca t u l 11,IULp n'a); d iferi te p ca te ,
Pa ra$il1a gog, 11 3 9, 44 . Il 16 2 etc.:
Parobie (7r Clpot X./O) in se n s u l teri tr eptele d in pa c at, 1 3 0:
t o rului s u p us li n ui episcop. p c ate de m oa rt e co m is e
Epis co p ii s n u i i ns ue as c d e c lcri ci , li 9 3 ;
pa ro h ii n oui , 1 219-2 20. ep iscop u l a rc d r e p tul s
Parohii urbane i rurale , 1 38. re du c p ede p sele p cn
Pa serile 'ceri ulu i .( ;t"s l'E tY a roi oopa- tru p ca te , II 16 7-' 69 ;
' voii) , II 69. celce se lib e reaz..... de p -
Pasba vezi , ' Pa ti le . eate i n vie s u fl e te t e , II
Pa sha lie, 1 61-64. 16 l - I G4.:
Pa r He, s se serbez e potrivi t ho - P c to i : to i s u nt pcto i . 1 27 (1
tririi sinodului dela
, 271 .
N ice ia, 1 54 -64 : P gn (i/}y o:o<; ) l 10, 2 6, 88, 105.
sa nu s e se r bcze nai n te . 7 7.
. d e ech i no c in l de pri ~ Pi ne a zi m s 1111 se r ri m r :l ''K a
" . :it'! m'va r i "o d a t cu d e la Iud e i, 1 1 1. 0,
fi'
c, Iu d ei i, I - 5 11~ (i 4 i Pri n i i (r aVE!';;) , o ri Iu'gli g :i pe
1"
". ~~d~~ :
';'J." ~
~<~,

290

co p iii lor l 4 7; Pin 1, p ap a Ro m ei (p n la a. 15 7),


n cg lij at i d~ copiii lo r, 1 93.
1 48; V II, papa Ro mei (p n
P rinii a posto lie i, scrierile lo r, la a. 18 23) , II 14 8 .
II 35. P! l1gerea . ( rrp bo xJ.aUGl;) c a tre a pt
P,hul Wp ll llfi s nil se t u n d d e de p en i ten , 11 13. .
fem ei sub p retextul as ceze i, fl eben (,'}i ). o ~) nu are voie s a l eag
1 49 . p e c1erici, 1 9 1- 92. .
P slarll J\I_, JI 35. Pocai n a , v ez i: p e nite n ta , e pi rim ia .
P sto rul lui H erm a. Il 35 . Poiicarp; e piscopul Smirnei (p el a
P lJz (oi)ov7j), 1 3 17 -31 8. a . 15 2), I 56 .
Pecetea lIuirtltrisiJii, 1 258. . Poliera t, ep iscop ul Efesu l ui (pe la
a. 19 4 ); I 56.
Pcdeps bi s eri c et i . li 209 - 21 1.
Pederastie, 1 19 - 2 1,11 57 , 114, 115, Poligamia, I 3 0, Il 52, 12 1;
i L7 , 2 13, 21 9 , - 224; 2 25, 238. . e st e lu c ru d obi to ce sc i
Pedoba ptisJ!m l. 1; 37, 220-22 ? ma i rea d ec t d esfr ul ,
27 0 -27 1. Il 12 1 ;
s e cond am n . J 30, 11 52 ,
Pelagbielli, ere.tie i, 1 27 0 27 5 . 1 07 , 12 1;
P eIdgiu. sino d u l inut i m p ot ri va.
lui Pel agi u r C eIesti n . I 27 0 ,
Popescu H ar alam b ie; ,1 IV ,
Poporul, d re ptul Eo poru l ui la a le
re 'z iteu a (,ueru'1.Iow); t re p tel e d e
g ere a ep isco p i o r, 1 2 10-2 1 1.
pen i ten , II 13 -1 4,
12 0 ; Popovici C. 1 64.
Portar i, v ez i : ostia ri.
ru g ci uni pe nt r u p e n ite n ti,
1 96 ' Postul, c nd, se va in ch e ia po st ul
c nd s~ p ri m es c n co- m are ? Il 3-6j
m u n iun e ceice s u n t su b de M er curi i V ineri,
pe n i t e n , 1 83 ; ~ 4J 11 26;
20 0 - 20 2 ; - - s nu se ajun e z e in z i
se va tin ea ' seam a m ai d e D u m i ne c . 1 50 ;
a les d e fe lu l p enite n t ii, m o nah ilor, 1 50;
d ec t d e d u rata ei, 11 " b o l n avii i ne p u t in ci o i i
1 2 4, 167 - 17 1; s u n t abso l va ti d el a p o st,
ve z i : e pi t imia. -li 15 3 .
1'<" it' "li, I 84 -85 , 96, 1 57 , 158 , PostmlletiL11l e p isco p ul, l 2 I 8.
2 00. . Posturi an uale, -1 50, Il 25 1.
Pep uz iani, II 39. 44 . Potirul sf nt, l 3 17-3 8 . -~
Per i o d<v i (;;c ep <o 1ie ~m!) , 1 116 117, PredaFl iile d in v ech ime s se ~" i n.,
PersecHjii ; ceice au cz u t in tim p 1 1 52 -1 5 3. '. ~
d e persec u tii, Il 15- 26. _ Predicare, vezi: pro po v d uite .
Pe ti i m r ii , 11 69. Preotul , ve z i : ie re u l i p resvit eru l. .
l'etru AJostolJ d a fo st r stign i t in Prerogat ivele pa p ei del a/Ro ma, vez u
Roma , ]) 2 0. p'apa Ro me i. - ... ~
Piatra Sc a ud clei, 1 3 27. Preoi "u rb an ; i turali
J l 38 .

l'i daU" n, 1 IV , Preoimea (!;p areio ',.l) ' are infi uin. l' '...
Pitra, 1, 14. " as upra afac erilor bi s eric et i d in_
" ''(~~~.
'$~J~~ ":'
"::'"'-:' ~

29 1

e parh ia . res p ecti va , II 179 - 18 1. P re.w terHI n u a re vo ie s pa r tici pe


l'res crip itmi ca non ice, vezi: canoane. la ospeel e ce lorce se
Prescnrd , v ezi : p ros fo ra. c s torcsc a do u a ora ,
Presvitere, prcsvitide . ( rrp t 6':rt Se-) s I 3 2,
n u s e num easca i n Biser icii, 1 n u p oa te tin e-a in casa
8 9-9J. sa fe m ei, J 22 -23,195 ,
Presviteri.:. 1 21 - 2 2. 196, Il 13 4 -1 35 ;
i nsura t poate d a curnine -
: ,
PreSl'iteritl ( -;rp $u /9ur-ep ot;) s a ib
30 d e a n i, I 36 ; " ct u r a , 1 42 ; .
n u p oate fi pres viter u ei, sa nu m earga I.a sf. sl u j-
ga J I fr d e vo ie, -lT bii 'av nd v rj m i e J .
170 ; su p ra c u iv a, J1 2 59;
care d i spre u e te p e epi- s i n LI g r bea sc s au s
scop, I 43, 1 16, 15 9 - sc u r tez e r u g ci unil e , II
16 , I 320 - 321; 259;
in fid el slu j bei sal e , II , c u m s a . I i t u rg h t s e a sc i
16, 2 1 ; sa ' d ea sf. c u m inec-
sa li n 'se I nde le tni ceas c t u r , 1I 23 9 j

cu afac e ri lu m e t i , 1 vezi : cl er ic u l, e pisco p ul,


16 9 ; di aco n u l.
ca re se reine de la ca rne, Pre zi c to ri . I 26 .
I 17 - 18 ; Prez icerea , 1 26, 108.
c are a pc t u it i n aint e de Pri e ti nie ( 'P,Ua) ; ce i in t rod u i in
hiro tonie i s i n g u r i - a cle r prin p r i eein ie, II 136.
mrt u r i s i t p catu l , I Png oone, v ez i : pe rse c u i i .
34 - 35 ; Prim a tele A frie e i, [ 1 70 -1 7 1, 196 -
ca re se inti ne a z cu g u ra, 1 9 7.
.II 116 ; prima i (1tp CfJn u() ~n ;;) , 1 196 - 197.
ru r a l nu are , v o ie s sl u.. Pri miimJ ti, s ec t a d o r ia tir i lor , I '
jasc n biserica d in 205 . '
ce ta te, I 38 i Prim o s, e p isc o p u l M avrita n iei,
ru ra l nu ar e -voi e s d ea 2 6 1.
scri sori ca n on ice, 1 Pm cb iron., II 86.
68 -69; . Pro fet, p ro o ro c, 1 15 4.
s a in v et e i s a in d r ep te ProlJlQxpJ-ile din Bi s e ri c , 1, 189.
p e oame n i, 1 31 5 - 31 6 ; Propovedui re (x1pufw J, II 139 .
t rebue s , s u p ravegheze Pro s oxa , 1 93-94, . 106 , J[ 23 1,
pc c eice sluj e sc im pr e - 2 52, 255.
u n a e u el ,. Il 13 5 - 13 6 ; Pro ternere ( l"J1C0 7t r Il.J CTt .; ) 1 I r ea p t 'd e
treb ue s.i. po me n ea sc pe p en it e n , II 14. .
episc op, m itropolit i Pro tec ie (trP 'llTlf"a11='!(l); c el m tro-
p . t rial"i . la slujbele du i n cl er prin proteci e, II
dumn eze e ti , 1 3 20 323 ; 1 36 .
nu a re voie s al u ng e p e l'ro todiacotlis e, I 89 - 9 1.
s o ia sa l e g i t i m , 1 4 1- Protopop , 1 69.
42, 44 ; Psa lm ( rpu)..tlol) , c um . s i se ci,
19'
292

Psa lmi i teasc in h is el-ic .i ? 1 9 5 - 96 ; d e ri!e o r-dni are , II 6 8.


s se ci tea sc in bi seri c R eforma. cal e nclarul ui, 1 58-6 0.
nu m ai d a c se g s es c Regi.~ tnt , vezi : co nse m oare. .
in c r i l e S f. Sc p rit u r i, H.egula meutu I p e n t r u- ad mi ni stra re a
1 117- 11 8. aface rilor e pi t ro p e t i, 1 8 1.
Psa1rii, c n t retii, I 9 4, 99 . Robul, ve zi sclavu].
Pseudoisidor, 1 93, 130 . Roma veche. I 128 -1 30 .
P Hiu Visa r io n, 1l 77. D ispu ta in tre Biser ici le Ale
Ptm erea mi" ilor ( rr m ~m.; 'r O} " xa nd rie i i Ro me i, I 2 64-
l~(P (ijYJ . as u p ra p en ite n i l or, 265.
ca ri se prim esc in B i seric , 1 vezi : pa p, Ro m ei.
183 - 184 . Roman, i mp ra t ul (9 17- 9 44). II 54.
' .. ROlllat lO ca tolicii, ca le nda r u l ' lor, 1
57-58.
Qlla rtoJec il1la n i, 1 55 , 86. Ruden ia (UUrri VEtUJ
Q uod-.ultdeu, ep isc opu l C e nt urie i, g rad ele de r uden ie o p ri t e
la c s t o r i e, 1 29-30 ,
1 25 1.
Il 8 2, 85, 115 , 126 -
R . 134, 153-1 54 ;
d e snge, 1 29-3 0, II
R pirea ( u. p7Wr1J. Ce lce r pe te 115, 126- 134, 178.
p e o fem ei e, sa u p ar- RlIf illinn , e p isco p '(p el a a. 370),
ti ci p la r p i re, se p e - II 3 7.
de pse te , Il 9 2; Rugciuu ea. se face . c t r c rs r i t
c s torln p ri n r pi r e es te Il 139 ; ,
desfrna re, II 101 ; ce fel d e rug c i un i s se
c e lce r pete pc .o fe m ei e c itea s c , 1 96/ '265 266 ;
tr ebu e s o rcs t i tu e i p e n tr u p c to i. II 2 2;
ap o i s se s u pu n p c - so tu l i so tia s se re in
ni te n ti i," IT 80-8 2 ; d el a o l alt . in ti rnpu l
Iec io are lor, II 80, 9 2 j p o s tu lu i p en tru ru g
logod nic ei alt uia , [ 13, II c.i u u e , Il 7;
80- 82 ; d o m n ea sc , Ta t l nostr-u ,
feci o ara , care s e csto 1 273 -274 .
re te I r n vo ir ea p
r in i lor, Il 9 7 , 10 1 ; S.
v duva , ca re p ri n r pir e
se cs to rete a dou r Sacoor; ( l7(lXXQ(p Op oO , 1[ 46. l 05 j
ora, 11 9 2, 96. S acrilegi u , vezi: ierosili e.
R.sar it , ru g ci u n e a se face c tre Sanctip, p r-ima tel c di n A rica , 1
r s rit , Il 13 9. 263 26 4.
R d sl"rd tire, ve zi: desbina re . Sa t-ul ( ltl.:Po.'. episco p ul n u po a te
Hd tdeirea ( ;;'),1;1"'7 ) se ana te mati . . fi in s tituit Ia sa te , [
zenz , 1 220-22 2. 11 6 - J1 7,
Hdz boiu (rro). $tos ) ; u ci d er il e di n preoi i de)?- sate n u a u
r z b o in 0 11 se co n s i d er c a uei - vo ie S;l slu jasc i n b i-
29 3

Sa tu l s er ic i d i n ce t i fr n v o irea S crisori s iu o d ale, I 24 8 - 25 3;


. episcop ul ui, 1 38-39, sc n soe rca sin od u l u i se
'p resv it erii ru rali nu pot iscle te de c el cli nr i u
d a jsc rfso ri can o n ice, I epi sco p, I 2 4 8-25 1.
68-69. S ecretu l 11ldriHrisi fi i. 1 286 - 287 .
Satumin, .-gnos ti c ul , 1 41. SecuI/d. p rima tele N u mid iei, 1 204.
Sa ra cii (7r i v Y) r ~ ;;. ) Se rgbiu IJl, p a pa R o m e i [p u la
,1 . 9 1 1). ]1 5 4.
t rcb ue sc ajut o ra i , Il 18 2.
S en ii. vez i : sl u jbe ,
S m b t a ( ad.(f(Jf/-<OIJ ) s nu se .s c r -
Serl' ilo r; bi s ericeti, v ezi : cl e ri cii .
beze potrivit obicei u- Slallt Scrip tu r, I 117 -118, 179 ,
lui iudaic, I 103 -105, I I 30-35, 15 7-
ce - s se cit ea sc din S f. 158 , 15 9- 16 1.
Sc r i p t u r? ]. 95 , s se p stre ze c u
cea m a r e c nd se i n ch ei e s f i n e n ie , II J O,
aj tm ar ea i' 11 3 ;' '')~"" 155.
so u l i so i a s se r e in S illl ire ( p/jlJ(Jt) c o m is c o n tra Ic -
d e la ...i m preun ar e, J l 7, cioarel o r sa li vd uve
1 5 2,;~ 1 5 5'; lor. 1 26, II 7 2, 80, 8 4,
m a re, I '~1 1 2 j 107, 167;
Ii lJ e r , )1 2 4 2. . cine co m it e s j l uir e con -
S llge de a n im al s nu se m - tr.a un ei feme i, tr e b u e
n n c e, 1 "42 ~ . s tr i as c CII d ns a, Il
S C<1U 1J e pj scopes c, 1 196 -1 97, 2 34 84, 92, 10 7, 2 14.
Scbevoiiiachie, I 98, II 232. Simeoll, arhie pi sc o pu l T e snlon icu "
S cbisana Ca1.('TJ-_w ), ce e st e ? II I li i (-1" 1 430), II 14'1, 147 .
<;<\9 , 4 3 ; SimoJlia (E!:u wvo.; .ll ,stJl'.-). tra fic ul
c le ric u l , care se ' r i d ic c u daru r ile sfi n te se 30 M c m 3-
im po triva e pisco p u lu i t i zea'z , II 137 -1 39, 192- 195 ,
s u se a u a t e rn a t i z ea z, 19 5 - 20 2.
1 '159-16 1; Simp lici a lJ, iercu , 1 2 0:3.
cle r ic ul sc hi z m atic se ca , SilJOad e rs ri t e ne i a pu se ne,
. ter i s e t e, ''1 -6 7 : 3 (111 ).
c ea 'm a re , 1 330-331. .Siuodul, de pes te ma re (:l ~P 'f.ftF:trlk ~
Seb izrnatici, [ -10 6 - 10 7. (JUV()(}Q .) din lliI1i:t IlU
Scl a v" l ( olxer "J}r; , (10;:;1.0';), 1 42 , are d rep tu l s h ot ra
228, 246, II 98, 101, 107, . 109. sc in afa cerile B ise ii ci i
Scoate rtd ' d in cle r i vezi: cateri si r ea. d in A fr ica , 1 23 J ;
.S crisori canonice ( ,;u .nn )l-'v'(. rpip/l'J.Ta) i m p ortana ho t ri r i lor ~ i
1 6 8, 110 ; nodale, I 65 - 66 , 77
d e pace ( e lp'Y)vow ! i -m o ro -: 7 8, 171 174 ;
lai) , I 68 , e p isco p ii, ca r i n u p arti -
d espre sfi n ire, I 252253 ; cip la si nod , 1 77. 78,
d e d im ite re ('l rro), u rcx~tJ !l 0 , 13 0. 171 -1 7 1,
i ;r w ro A ~ v) , I 17 8 , 24 3, 238-239, 2 12 , 2 58 .
267- 26 8 ; scriso r ile s inodu lu i s e isc -
_._ --
294_.-

Ies e de mi tro po lit , 1 Sinodul, d in C ar tagi na (a. 398), 1 91 ;


248 -249 ; (a. 41 9), I V .
S inodll[. mai mare al ep iscopi lo r, 13 0, 15 0
I 7 2 -73, 289, 293 ,
co m p lcc t. 1 75-76 ; 294.
epar hia l sa u m it ropo li - (a. 424), 1 130,
t a n , [ 75 - 76, 77; 296.
pa rti c ip a n i i la si non de le Co ns ta n t inopol (a. 38!),
e p arhi a le , [mitr opo lit a- 1 nr,
ne),1 77-78, I lO , 171 - (a. 34 9), ! V ,
17 4, 238-239,258-259; 147 .
termenul, la care se ine (a. 69 1-692), .
s inod ul epa r h ia l (m itro - ... ,. I !Il ,
p o fira n l. I 7 4 77-78, .. (a . 86 1), I 1V,
258 -259, 300 .
co m pe t i n a sino d ul ui e (a.. 879j, 1 3 26 ;
par hia l (m itropo lita n '. E les (a. . 43 1), 1 III ,
I 69-70, 75-79, I 10, El vi ra (a. 307 ), I 138 ;
12 2-1 26,1 60,1 6 3, 181 - Ga ngra. (pela a . 3 40),
18 2,1 91 -1 92, 258 , 26 2, 1 III,
277 -278, 32 1: I poni a>,J 16 4 i urrn .
d iece z nn 'sau patriarhal , 1 Lao d ice ia (a. 3 43 ), [ 1lI,
72 -73, 17 1-1 74 , 23 9 ; L arer-an c.Ia. 113 9), [
lo ca l, ale _ c ro r h ot r ri 332 ;
su nt u ni versal o b liga - N eoce zarei a (in tre ani i
to ri i I 300- 3 3 4 ; 3 14 i 325), 1 Il!,
. 28 ' .
Sf n t o rt odox ro m n, 1 58 .
Nic eia (a. 787), 1 !Il ,
ge ne ral di n A frica 1 2 12,
236, 239, 258; N im es (a. 39 4), 1 II I ,
d in Al ex andria (a. 362), Sa rago sa (a. 380), 1 Ill ,
II 37; "Sard ica (a. 343), I III ,
An eira (a. 3 14), 1 III, 3; 120 .
A n t io h ia (a. 269), 1 15 ; - Toledo (a. . 400), 1 1lI,
(a. 3-' 1), [ 1lI, . - T n rin (a. 40 1), 1 Ill ,
54 i - Va len ce (a. 374), 1 III ,
A r -l es (a. 3 14). I III. Sintagma Ate n ian , 1 V.
Calcedo n (a. 4.51), ' IlI, Sinu ci ga ( aurD\, ovr1e) , II 15 4 155.
C apu a (a. 391), [ 207- SiJ-iciu, iereu, 1 20 3. :
208.
Si siniu , patriarhul Co n sta n ti no po-
Cartag in a (a. 256). 1 V ,
l u lu i (p n la a. 999), Il 55, 228 '
335 -337.
(a. 345-348 ), [ S lujbe bi se ricet i, I 43,
m, pre o e ti, 1 66,
(a 387-390), I Sllljitori b iser i ceti.,Juiupqrw), vezi :
m, cleric ii.
(a. 397), I IIl, sacra me n tali, I 153.
295

Soc rat, istoric ul (pela a. 4 39), Tr l Z osima, 1 I V ,


213, Il 180. Tea tra liti ,I 2Dl , 227-228, 284.
Sodo mia, II 224 , 226. T eatru (ax,;",;), 1 115, 165 - 1 68 , 227,
Soia , vezi: fe m eia, Temni (cpuJax1). Clericii in rem-
preotului, 1 32- 3 4. n i ta i i legal, 1 3 31 334,
pe n ite n a p entru ce i In-
Sosigene, 1 59 .
te m n ita ti , II 1 '> 16.
S ozomcn, is to ri cul (pela a. 440), 1
T eodor Studi t ul li - 826), II 244.
194, 3 3l.
Sice otul ep isc op (t 6 13),
S p ectacore, ve z .i'. te at ru . Il 255,
Sta rea imprw 1la l m)aralJt,,;) , (rea pt din Mopsve st ia (pela a.
I d e pe n i ten , II 14. 4 29), 1 2,14.
S tat utul p e n tru o rga n iza re a Bise- T eodorit din Cipru (p e la a. 45 0),
rici i o rtod o xe rom ne, 1 18 , SO, II 46.
2 13, 237, 3 10, 3 12, 324. Teoan episco p , Ll 76 .
Stavrop igh ie, Il 23 9.
Teofa nia c nd ca de p e D u min e c ,
Stefa n. e pis co p u l s au pa p a R o m ei
Il 175 .
(p n la a. 257), 1 4 . T eafi l al Al ex a nd ri e i, (385 -4 12) 1
62, 146, 155, 2 65, II 175.
S tra inii ( ,oivO') , 1 68, f[ 18 2 . Termene c ano nice, 1 36, 1 3 4 ~1 3 6 ,
S tropire la b otez, 1 37-38 16 9 - 17 0 .
Subordon~lrea femeilor, 1 49. Tertniian (t p e la a. 2 40), 1 2 1, 4 7,
. Succes iunea a p ostol i e , II 47 . 102 , 104, 15 5 , 156 , 19 7, 19 8,
Su fletul ('!lUlI) . T rei sunt Incul t . II 4 5, 49, 63
ile s ufle t ulu i, d up ca ri se j u- Tesalonic, m itro p o li e. I 143 .
d e c. cal itatea fap te lor om en e ti , T esta m ent (C)wJ9tj xYi)' cr i l e Tes ta-
Il 16 3 . mentu lui v echiu i nou , 1 118 --
Sugrumat (mNxd s ) a nimal sa n u 119, 17 9- 18 0 , li 3 0 -35 , 157 -
se m n n ce , 1 42. 15 8 , 15 9 - 16 1.
S uiceri T h e sau ru s 1 21, 93, 94, 103, Testam-mtll ! d ericila r, 1 177, :243-2Lt6
10 9 , 20 0 .
Tim ot eu al A lex a nd rie i (t 385):
Supwurea ca no n i c , 1 116, 187-
189, 320. 1 62, II 15 1.
fem eil or, I 49. Ti picn! mn s tiri i , 1 303 -304.
S Uf, pre svife r u l, II 17 7 - 17 8. T it T rgo'l'itean ul, P. Si. A rh ie reu .
SHrori, cari t r es c cu b r b a t i s tr -
[ IV.
i ni , 1 22 -23. T omesclf C ons t an tin N" Il 77.
Tra d ii e a,odiJoa<;). 1 lO6-] 0 7,
T . II 1 3 9 ~ 14 9.
ve z i : p red ani i,
Tain e, v aliditatea lor , 1 2:20-2:2:2. T ra nsfera re (p= raoaaes) ; cnd se
Tara siti al Cons ta ntino po lulu i; poate t ran sf e ra u n cl er ic dela
. ' . sc risoarea lui des pre simouie, un lo c de se rviciu la altul, I
II 195, 65 , 73~7 4 , 78, 120--1 2 1, 14 3,
296

Tre<Tpla bisericea sca ( :.' XXA7j ; lU(Tt"l?!O,; Ucgaul din ntm plare, 11 59. 6 7 :
;1a ,91L()~ ) elen - feme ia care n cearc S.l
eul s r rn n o mo ar ft u l, 1 24, II
u~tt ti m p ho t 50, 60
r~t n fi e care cle ric, 1 3 15, II II L .
treap ta, I 134- U ntul de lell11J O Aaeol-' )
137. 325 ; U nge re a cred i n c ioi
c e lc e n u p r i m e te lo r .cu u nt d e lemn
o t r e ap t su p e-. d eri v d in Tra dii e,
ri oar , nu p o a- II 140 ;
. te sl uji n ici in - se po ate lua de bo l-
c e a in f eri oa r , nav i i in z ilel e d e
I 18 9-1 9 1 ; aju n are, Il 15 3 .
Treimea Sf n t , 15 1- 152. Urba 1l , e pisc o p in A frica, 1 2 03.
Uieri , vezi : o s ti.ar i.

u. Uile bisericii s se p z ea sc d e
" -f)-
le
[p od iacoui . 1 98 , II L ., .

Uciderea. I 24, 25, II 50 . 59, r,


(i8 , 10 2, 110, II I , . 12 , v.
2 19 , 2 20,221 , 2 22 242 ;
duma n u lu i in . r z boi u II Valm t, i m prat u l grecesc (364-
28 . 6 8, 22 0 ; 3 78). II 3 7.
f t uf ui , 1 2 4, 25 , II 5 0, Va le" tiHenii, Il 3 8 , 45.
220, 22 1 ; Yali ditotw Tain el o r, ( 220 - 2 22.
d e v oi e , I 25, 111, 21 9 ; Va m a l'a, uc en icul Apo sto lilo r, 1
f ~r d e vo ie, 1 25, 11 67 , 10 4. .
IlO, 112 , 2 19 ; Y"" E'I" ", I 10, 14 , 2 1, 85, 88,
so iei, II 59 i 90 , 123, 126, 199, 20 1, 2 23 ,
p rin aru nca rea co pil ului Va s sfin it (I1X~ -j Q ; is:p~J\. ) ] 97,
na in te a bise ricii li 2 2 2 . 31 7-318,
ta tl u i s u, 11 24 2. Va si