Sunteți pe pagina 1din 352

.

- li
Or. ICOOIM AI Il 83
.

I
CA N OA NELE .
BISERICII ORTODOX E
INS O I TE de COMENTARII . .

VOL II, PAR TEA !.

( CA NOA NELE S INOA DEL OR L O CAL E)

TRA DUCER E FA CUT DE

. [ .lII CO lRf POPOU IC I UROS KOUIIICICI


P~~fraor la Ac ed e rule l eo logl cl!i din i p ro tct ereul o rtodo x a r besc al
Ara d. Ara duluI.

A RAD
'"l"ip o g r a f i a D i e c e z a n
19 3 4 .
Prefa.
Autorul operei prez ente, N. Mila, are la nc eputul vo-
lumului Il o p refa scur t, in care se arat d eose b ire a ntre
com enta riile canoanelor slnoa de lo r ecumenice i lo cale i ntre
comentariile canoanelor S fintilo r Prini. Despre aceast
deos ebire s'a vor bit i la pag, 6 i 49 din partea 1 a vo lum ului
1 al ac estei traduceri. Apoi s p re complectarea celor s p use Ia
pag , 141-148 din partea 1 al volumului 1 de spre ediiile
can oanelor Bisericii ortodox e. autorul men ioneaz c dup
tiprirea volumului 1 al operei s ale a ap rut in L ip s ea lu-
crarea ln titu la t r D ie Kano"'es de" wlehtlflste" a lttcirci
Hch en. Oonoitten "ebst d e" .apostot tsctien. Kallones v an D,',
F r lcdrlch E auelrert, 1896 (Ca noanele celor mai im portante
sinoade a le B isericii vechi mpreun cu can oan ele apostolice
de Dr. Frtedrich i.Lauchert), Acea st lucrare conine, afar de
o int roducere [p ag , VII-XXX ), car e trateaz despre ca n aane
i despre sin oadele respe ctive. textul canaanelor u rmtoar e
lor. sinoa e rs ritene i apusene : dela E loi ra (a. 306), ArIes
(a, 3U), AncilO (a . 314). Neocesarea (a. 314 - 32 5). Antioh ia
(a. 341). Sardlca . (a . 343 ' sau 344), Loodiceia (a . 360 -365),
Gan gra (a . 362-370), Constantinopol (a . 381). Efes (a, 4311.
, Calcedon (a. 451), Constantin opol (a , 691-692). Nicela (a ,
' .. 787 ), Cariagina 1 (a. 345 -348 ), Cartagina li (a . 387 -390),
" Car ia gin a 1Il (a. , 397), Saragosa (a. 380) , T oledo (a. 400 ),
Valence (a: 374) , N imes (a . 394), i Turin (a . 4 0 1). Text ul
cano anelor sinoadelor r s ritene este reprodus n limba gr e
'ceasc , iar al celor dela sinoadele apusene n limba latin ,
. Comentarii nu ore aceast lucrare.
* ,
,
r- D e Cn d s'a tip rit vo lumul 1 01 traducerii op erei pre-
ze nte au ap rut i la noi dou lu'crri n acest domeniu a l
dreptului canonic i anume: 1) F.,. C. Dron, Canoanele,
tect i intC1'Preta r e, I, Can oanele Ap os to tice, Bucureti,
I
IV r
editia 1 tn 1932
d UI -e lIoud i
i editia li in 1933, i 2) Piatto n. Cit m'n-
Mlcut, -! ele Armimanel,-/tul Z osima TtJ" lIid
J TTi
fi;
! Lc onoon. Stacr of or Haratasnbie Popescu, Bucureti, 1932.
m
Cea dinti conin e pe 276 pagini textul romnesc al ce
PI
lor 8 5 ca naane apostolice, insoite de comentarii, cari uneori d,
s un t foarte n tin s e. Autorul intenioneaz s publice n urm al
.toarele dou vo lume i ,Ioale celelalte canoaTie cu comentarii- Ti.
In prefata editiei prime, aa Cum s'a modifical n editia a di
dou, auiorul ss pun e c la lucra rea sa a luat de baz op era
fJI
lui N . Mila i .Jstorta sinoodelor: de C. J ; .H ei el e, dar a
con s ultat . i mult. alte lucr ri. , romne i, strine; O apre-
ciere m ai deiailat despre aceast lu crare subs,minatulapublicai
n revista , B i s e ric a Orlodoxli Romnli". , anul LI. Bucureti, se
1933 , Nr, 11 -12, pag. 565-578. Aici observm c i n editia fa.
a doua gsim cteva 'a ba t . ri g rave dela doctrina ortodox , se
,m a i ales in locurile. unde autorul dorete sil scoal la iv ea l Ia
.une le erori presupuse ale lui Mila. Aceste abateri ' se dato- Si.
resc, prob abil. inlluenei lucrrilor apuseTle consulta te. Astfel S,
la pug. 9] -94 se deneag canoanelor sinodului local ntiu
- 'al doilea dela Constantinopol din ' a. 861 caracterul ecu
.'
va
m enicii tii. Aceasta constitue chiar o ab atere d e ,caracter te)
schiz m a tic, pe care autorul va trebui s o retracieze, dac [
tine- s rmn n cadrul doctrinei ortodoxe , deoarece este grI
inadmisibil 'ca un membru al cIerului ortodox, care ocupa un ar
n~
loc de frunte chiar ntr'un organ , central de conducere , al Bi-
s eric ii noastre, s proeseze 'i s 'o roo age preri schizmatice.
sel
, ' O pera; cealalt, Pidalionul", are la nceput. n locul
du.
preeelor d in .P id alionul oechiu, o ' prelat scris de P . S t.
PTI
Sa Ghenattie, Episcopul Buzului, un .cuo nt " al P. Sf
Sale Arhiereul Tit Targovlteannl i un. cuvnt nainte"
ari
al autorilor, Apoi pe 484 pagini conine textultuturor conoc .
del
n elor n traducere romneasc: insoite de t lcuiri. Canoane-
101;
le sunt aezate n ca pitole dup materii, aa c in J iferitele
ac.
capitole se giisesc, n ordine cronologic. toale canoanele, de
orice pro ve n ien , cari s e refer la ace/a ob iect. In a ceasl
n ou or nd u ire a canoanelor 'consis i n prima 'lin ie origi na ..
litaiea acestei lucrri. Traducerea textului canoan elo7' nu s 'a
trans cris din Ptdalionui uechiu, ci autorii ne dau o traducere
n ou, care., pe lng noua or nduire a 'canoanelor, form eaz
l-
l'
t v
~- . J
1 mai ales meritul deosebit al autorilor. Tlcuirile canoanelor

J nu sunt cele din Pidalionul uechiu, 'ci autorii le-au extras nu-
2, f mai din acelea, adog nd ins i din cunotinele istorice
e' l, proprii. precum i din opera lui N. Mila : Tratatul despre ru -
ri denii din Pidalionul vechiu autorii deasemenea l'au abreviat,
au omis ns cu totul Iormulariile pentru diferite acte bise-
ii riceti. iomosul unirii i . sca ra topologic ' (indicele alfab etic)
a din Pidaltonul uechiu, In schimb avem un indice alfabetic
ra propriu al autorilor.
a

:ot In ce privete cartea prezent. partea / din val, Il. sub-


sem natul a tradus din nou textul canoanelor, ca i in val. 1.
;ti.
tot dup textul din Sintagma Atenian. Acest text se' deo-
tia
sebete de cel din Pidalion prin imprejurarea c n Pidalion
:c,
la unele canaane textul este nctva abreviat fat de cel din
Jid
S intagm a Atenian. i anume la canoanele sinodului dela
lo -
Sardica. la ale sinodului local din Constantinopol din a . 394
Uel
! ta ,ate sinod ulu i dela Cartag lna din a. 4 / 9 . Apoi precum in
iu
val. I aa i in cel prezent subsemnatul am adogat in
cu'
textul canoanelor unele cuvinte lmuritoare puse intre semnele
iier
[ j , i anume in acele cazuri cnd. n urma con structiei
ac
gramaticale d in originalul grecesc, mi s'a prut c textul nu
isie
ar fi destul de clar. Tot dela subsemnatul deriv i notele
[un
nsemnate 'c u : (N. Tr.) ,
Bi In privinta numerotrii canaane lor Pidalionul s e deo-
tice .
sebete de Sintagma Atenian mai ales la canoanele si no -
ocu l dului dela Cartagina din a . 419. Ca re deosebire Tl cartea
S' o prezent este artat la notele dela fiecare Canon ,
Sf In fine se ob searo c dei Mila a omis. din motivele
nte " , artate la pag. 41. partea / a val -lui I; canonul sinodului
noe- dela Cartagina in u t pe timpul episcopului Ciprian la a 256.
cne- ta tu pentruca lucrarea s fie ct mai complect , am dat i
'itele aces t canon la sfritul c r ii-
2. di Arad. Septemvrie 1934. , .....
,a s t
D'r, N i co l ae Popouic,
gina
1 s'a
'J cer e
l ea z

..,.
., . ". , ' ..

~
j
.~ '.

1
\
\I
I
::'
, .

Canoanele
r Sinoadelor locale.

.
, .
s u

cu vir
CUVi l

citi

ad r

ad r

citi:

" Pe
L.

,
I
Era t a .
In partea I din voi 1.
La pag. 41 r ndu1 7 d e sus n j os n loc d e: .xonoa eet e" cite te " c a n o n u l" .
La p a g . 186 r nd ul 11 de jos n s us n lo c de : "EP is cop ul sau di aconnl
s n u lap~de " .. s e v a citi : .. E pisco p u l s a u p r esvtterul sau d ia co n ul s nu la p ede ". '.

In partea II din 1101. 1:


L a P&g. 155 r n dul 11 d e sus n j o s du p c uv ntu l : " sa u' s e vo r a du g a
cu vintele "din p g n ism, seu ",
La p ag, 3 85 r nd ul 14 de jos n sus du p cuvn t ul: ~ dll}'" se vor a d uga
cu vintele: .,cflTceta re i "
L a pag. 5 46 r ndul 6 de s us in jos n lo c de " sim ilmd" se va cit i:
"s im ulant".

In partea 1. din voi. II.


La pa g 21 r n d uf i ntiu d e s us se va o mite c uv ntul "c a r e " .
L a peg . 4 2 rndu l a l 111eo. d e jos in s us in loc d e "ac eas ta" s e "a
citi "aces ta" ,
La p ag. 8 2 rnd u l a l - Iea de jos i n s us d up c uv ntul .,C(oct " , se ...-a
ad u ga :..c u c tq o ' z i"
La p a g . 70 r nd u l alO-lea d e j 0 5 n su s d up cu vd ntul "cltd" se v a
ad u ga : " B is ericII" ,
La p a g 76 rndul ntiu de j os in lo c d e .. ale caror come n ta ri i " ee va
citi: .. a l cr ui c o men ta r ",
La pa g . 93 r nd ul a l 13 lea d e jos in SU."l d u p c u vn tu l " fl tl1U1U " s e r va
a d u g a : .,din " ,
La p a g 11 7 r nd ul al l -j ea de s us n jos n lo c d e " ord i tta r I' i nde-
ptlJdel1 t " se va ci ti: " o r d ina r i in d ep en dent".
L a p a g , 12 1 r ndul al t 6le a d o jos n s us n loc d e: " s'a" se va ci ti r .. $ a u ~ .
L a p ag 14 4 r ndu l a l 7- lea de s u s i n j os n lo c de : ".le" se va cit i: "d in" .
La p ag . 20 2 r nd ul al - I ee d e su s n j os n lo c de : ,.Pent r u ca s e va citi:
" P" ntr u ca " . .
La pa g zeo riin d ul 18 d e su s n jos n loc d e .. le i oN s s e citeas c : .. le iau"
2e l 11 " jos" s us " ep ispo}'ld" ., "ep iseo} ttl '
267 ." 12 .. s us ... jos "Sa" "S' a "
2 69 8 jo s sus ..aleg er i " "a legerii"
2 75 13 "se" . sd "
279 19 ... "ep iscopi" ... " episcopii ,
30 3 20 .. su s" jos " " in t emeiereA .. " d e i n t em e ier e"
3 13 3 i 5 " . . ..le-a : "le. a u
15 .. "emisa " " emis "
15 .. .,i f r " " i fdr "
1" "tlrivi11/o" _ priv in a "
11 " "s'a .. ..s 'au
15 " " impci rJ eli " " : " 171 pd 1-d te ti "
15 j os sus " " " e cttllt e~tfc, apa i'l " 11 ecu m enie, apo i"
13 .. ,, 11t " ta t "m ai"
11 " sus jos .. . " "I1II1wi/ " n ; _nld m u rit "
'1"
,

.~, t.

\,
\
1
i
I Canoanele primului sinod local,
dela Ancira.
Canonul 1.
In privina presviterilor, cari au jertfit [idclilor] , i
-apol iari s'au luptat [in prigoane pentru credin], nu
,~
iins . prin vre-o prefctorie, ci cu adevrat , nici punnd
:Iucrur ile la cale de mai inainte, nici lucrnd cu inteniune
vicIean , nicinduplecnd [pe priqonitori] ca s par
1numail c s'au supus chinurilor, atrgndu-le n s pe
, acestea [asupra lor numai) la aparen i de form ; [sine-
.dul] a hotrt ca acetia s se mprtasc de cinste i
'. -de edere i dar nu este iertat ca ei s aduc . jertf, sa u
s propoveduiasc, . sau peste tot s svrasc ceva din
s lujbele ieraticeti.
(62 ap.: 10 sin. I ec.; 2, 3, 12 Anc.; 10. 14 Petru Alex).
- La notele istorice despre sinodul prezent a m mentiona t
-motlvul, pentru care s'a - tinut. acest snod "). Intre altele a fost i
'a cela c . erau presviterl, cari pe timpul prigoanei lui Maximin
.impotriva , cret in lsmulu au jertfit idolilor , i despre a cest fel de
presvileri trateaz canonul prezent. In privinta presviterilor, cari
..s'au abtut . dela credinta cretin i' din fri c omenea sc au deve-
.m tt . apo stai, canonul. 62 ap . dispune s se ex clud din bi se ric ;
.. ;-~ , ,~,oda r dac se poc esc; s se reprimeasc , ns numai ca la ici.
t~. : "Canonul anciran prezent ntregete dispo zitia a doua din a ces t
'i ,. > .canon ap. . i trateaz despre presviterii, cari s'au pocit de a pos-
l~ <'. tasia .Ior, i cu adevrat :(i r; d A1{)ela o) dovedeau zel pentru cre -
:" .!dinta lui Hristos, nerntricondu-se de mei un chin, i cari pri n
.urrnar e -se supuneaujn . public chmurllor i le suporlau cu curaj,
mrturisind s rb lorete' numele lui Hristos. ' In privinta acesto r
'lJresvileri canonul dispune c ei pot purla liber numele de pre s-
.: ;_" -viter i se pot bucura de cinstea ederii intre preoti (Tii' I" ~ "
. i'/; , l ._. ...
t.: 1) Editia prez en t pag. 4 2, partea 1 din vot. 1.
4

-:-~,ltr;<; :'1; K 'J.T a "111 xafJi3p c.v) ; dar fiin dca ei totui au p ctuit de-
i ri c i din micime de suflet i au [ertfit idolilor, i deci pri n"
ace a sta i - a u ptat s u iletul cu apostasie, i prin urmare s'au,
tcut n evr ednici de , a aduce jerti lui Dumnezeu dela care s 'au,
ndep rtat i sunt ne'vred nici "de a-i ' ': servi' i~ : ' c~litate de ;p~e oli " : ,
can onu l le interzice s , a d u c ,j Erti , ( ; f' o'uipEpd v) , s propovedu-
ia sc (o,/U" 'v) i peste lot" s' s v rasc vre -o fun ciune pr eo-
e a sc ( u' h v<; }.;cr o up7E.'iv H r tP.v. .{ ~paT 1 Xwv ),:t ,:oupruoll) . De altcurn
acet i pr esvit eri numai at~nci 'se"
pot bucura de onorul ederii.
intre ceilalt i ' pr esviteri da c cu adevrat dovedesc zelul lor pentru
credin , iar nu prin vre-o viclenie oarecare (p~Te ~x f.l.!{}J J.O.u..
" vo;;: Anume s 'a int mplat c oarecarlpresviteri, spre a-i arta.
' zelul lor pentru credin i pentruca .a sttel s d obndea sc ' ier" il
Iare pentru pcatul de a il ertflt idolilor, se pretau la viclenii
din pril ej ul prigoanelor. Se intelegeau cu prigonitorii i ' inainte I
de a ue s upune chinurilor i pltiau'pe aceia , iar dac ajungeau. t
r
I
la martiriu , prigon itor ii tratau cu ei potrivit: intelegerii i i s upu-
neau la diferite . chinuri, dar ' numai la aparent, deoarece ' a ceti ' t
-c
presviter i nu suier e au nimic din aceste chinuri. A ce a st viclenie-
I a respectivilor au avut-o in vede re P rinii deia An cira , pe care .(
ei o i r elev n canonul lor. s pun nd c numai a de aceia.
vor exer cita gra l ie , ' despre cari se va dov edi, c - po c ina -Ii este 1
-c
sin c er i c nu au intenionat s a iunq prin viclenie la aceast.

i
1
gr a /iere.
Ceea ce dispune ' acest canon .privitor la presulteri, se refer.
i la episcopii apost aji.Canonul nu spune acest lucru, l con-
firm in s practica bisericeasc din epoca premergtoare, care-
..-c
.(

'1

j pr ac t ic la to t ca zul a fost primit i de sinodul prezent. Intr'una '


din s criso rile lui Cipriari se tace mentiune de spre doi eplscopi
s panioli, Marela! i Vasi lid, cari au Iost caterisll din cauza apos-"
taziei lor dela ' credin. Mai 'trziu aceti doi episcopi s'au silit
s arate la aparen zel pentru credin i s fie .restituiti prin,
l n el t orl e. Le-a succes s ctigede partea lor i pe papa tefan
(254 - 257). Ciprla n, auzind ' a cest lucru, n a un ' sinod al su ' a
co nfirma t ca terisirea i osndirea acestor (episcopi, . i a do jeni!
pe toti ce ice i-au aprat, intre ei i pe papa ' tetan'). '
1) H ot r rea ac es tui sinod s e g sete n scri s oarea 68a a -Iui Cipria nr
d e Bas ili de et Martiale Hlsp aniae episco pis IibelJalicis
5

~'":' , :- :, c Canonul 2. ,-
" ~:;" '~,+, ~Aid.~rE~d Ji)liaC~~ii; cari: : au : [Idolilor]; ' da: j~rtfi
,\i ( <!~ pjr:~Cy~,~ !a r~ '.s'au : l~J:lta t [pepJI:J.t c;re? lpa],:a l ~c~ ~ sa
~:" a!.lJ'! , 9n~JE!1 dar.;.s,! . nceteze c1,e,prlce 's luJba .stanta) I de
' aSaduce pinea .s au paharulrsair pe a , propo vedui. Da c
ns oarecari. dintre episcopi vor bga ' _de seam la ace
: ti <i \ v re: o', r, vn ,: sa u ' umllin a" bl nde i i ; i ar v oi s le
,d E! : ~ev a rnar m u lt, sau s -i ierte, .d n ii au puterea (s
. fac ' acesf lucru} ; . , . '
~ , ',~ t '", 'j'" ' .~, ' .' : .. . , ., ' . _,.' .'' .
, , (6 2 ap.: 10, 12 sin, 1 ec.; 102 trul. : 1, , 3, 5,1 2 An c.;10,14
Petru Alex. : 3 Va s ile c. M,; 4, :5 6 r ig,' N is.).
, .:,.. Ceeace 's e s pu ne n' ca nonul " - al acestui s lno d despr e
presvit eri, acela lu cru se refer potri vit can onului prezent i la
.d laconii.; cari s pre ' nefericirea lor au. czut n apostazie, dar mai
trzlu s 'au c it : sincer, Canonul permite . acestor diaconi s s e
buc ure -i pe mai departe de cinstea de diacon,le int erzice ns
-d e .,. 'm ai e x erc itavreodat se rviciul lor dia co nicesc n bis e r i c
i n ' spe cial de a a duce ( ava :o:l p"v, off erre) ' s fintele dar u r - i
.d e-a Icitt (x 'lPoaae1 vf rugciunile pres crise la .slujbele durrinezeeti ,
P rescriind aces tea ca norm ge rie r I i ca n o n ul d dr eptul epi s-
.co pulul cu c dere . s procedeze f al de ac e ti ' diaconi ' d u p pri-
cepe rea sa ' potri vit ' s ince r i t i i in c re din i n modul , lo r de
. " v l a .v prinrurrnareIe poa te permite i m ai mult dect cele admise
'it .d e 'acest .ca non, sau ' s < le i ia din acel ea, deoar ece fiecare doc-
.torie sufleteasc ' de pinde de ' judecata epis copului ( " "aa 'Pul." 1
!"" - , 1}ep arrdrl. :1.;; ' ,~v irrun orrtX7j'; aVYjpnj{h; o!/1.~punlJ) . 1) -
1,

i- r ">, , CanQnul 3.
i;-
, ., Pe cei ce au iugii i au ost . prin i, . sau au fost tr'
I ," " -da l ,de ai lor, -sau ,altfel au fost despoiai de averi, sau
"
.l _ au suferit chinuri, sau n temn i s 'au ' arunca t, ' i s tri-
gndc sunt c re ti ni , i au fost sf ia i, s au cu si la pu-

t;
a
nndu-li-se ceva [lucru idolesc] in mini de ctre silul -
il
tori, sau de sil primind ' oarecare 'm ncare [dela idoli],
' n s m rturis ind nencetat c sunt cre tini , i mhnirea
1:- .asupra celo rce Ii s'a ntmplat ar t ndu-o puru rea cu
J) Comentarul lui Vals amon la ac es t canon n S int. At. 111 1 23

tt
Il .--......-1 .
.

to at atitudinea

" "" , ;",'-;-,: ','" I

,) . Si nI. AI. IlI , 25 .


~. ~ ,. 7

Cart.; 2,
Alex.: 2
j . ."
i
.'~ \
" J.;

".;

.t :

.~.

ieace..
bete
stare.
;' iery .
spune
: i nc
cumi-o
ani 'in
sa s
::i

-' - ,.

1) cr, Van Esp en In


," ' ) .S tnt. AI. m, 3 4
',::: ., " .

---~
,,
j
j
4

Ancira ; 2,
84 Vas. c.
-~ '. . .' ,.-
, i) Edi lia din anul 186 2;> ag' 22 3 . .
14

'Polriuit cruia " botezul spal


"f na inte de "botezi) .' ""c.;
,

.'~,' .
enlm distinguit e pistola ab
'.' -:
;-- :<:: : ; ,: (:r ~;:- ' ; ~;-;? ;,~., .',\
,-:'
,;'.
',r
17

' .:".

'.
" ~'- . Can~nur ,.-~
14.
.

"p resvilerii'sa u: diaconii cei din cler, cari se ' relin '
.;d e l i!;:c rlll.l ri ; [sinodul) , a hot rt tv .ca ', ei .. s 'se; ating de
ljl e / i [apoijaa, ,,de vor-vol .. s 'se '; nfrn eze dela ' eler'
iar de nu: vor .vrea, i nici legurnele; ce sunt puse lng
se vor

~ ,_1) Bev; !eg. Synodikcn, ennot , in h, ~' I P. 176 . .' ,: .


> -' 2) Co m pa r A"; S . E., ]11, 5 4 7 etc. .'
8)" SlnIF At., ,m, 4 7. " " .::' .,' 'i"
., 1) Sint.' AI. nr, 48 . .'. ,

7. ,
."," ., !

18

i Ia -aceste prilejuri d eneag gustarea , crnii i n ' nfrnarea lor


merg' p n , acolo, n ct-fiu vreau , s "'mnnce . nlct lequrn efe.,
"( P?ib' )'''-xava)" cari , au ' !iert cu .car nea , canonu l, n. despoaie de
dreptul de , a; putea rmnea i pe mai , departe n fun ciun ea
(irerr,0 ,jm?m 'p ~ ro ~ g r ~..;, . , rf/uoj. " ' .- .'-\ .
, ",
5.
Iri privlnaIiicrurilor ap arin toare 'Bisericii, pe
p resviterii, nefiind episcop, le-au vndut, Biserica s le
reclame napoi. i st n chibzuina epi scopului de se
cuvine a lua preul napoi, ori 'nu; ' fii nd c , de ' multe ori
ve nitul, celor vndute . li ad uce maimult dec t preul.
.. . , (38,: 39, <10; 41: 73'ap,; ' 22, 2<1;;.25, ,26 : sin~'IV ec.: 35, 49
trul. : il, 12, 13 sin . :V1I ec.: 24, 25 ,Antioh.; 57, Laod '; ' 22, 26. '
33, 81 Cart.: 2 Chlri! Alex.;10 .TeofllAlex.). "" , ': . '~
- La comentariile cano anelor rparal ele citate vam.vorblt n,' 'i ,
g ~neral despre subiectul canonului prezenti. iar n special 'Ia , CO C!, "ti ~'
mentarul canonului 12 al sino dului VII ecum. am vorb it des pre ',,:
imprejurarea , c averea b i sericeas c trebue ' s. se' p si re ze in. '
la ct. Canonul prezent are in vedere cazul, cnd, eparhie fiind " o
v d uvi t ( X?in uoo<7?S r~ . i:mQX07cij g) pen tru un li~p,') pr esviterji
vind unele bunuri 'a p a r l i n lo a r e Bisericii ' i consider nd . caUe,:
g al aceast , procedur , ':, dup cuin)! este ritr'adevr: :.....,; dis'"
pune ,ca acelea , s ser~clmenapoi
" ,' , " " : " "
, pe seaiml'\
,"""'1""' _, ' i, ' ,
Bisericii:,))ni
""":"'::'--:,:> ' :;" ':" ':
,.
'>: " ~' ,~:'):'L ,'
li , , ':
textul grecesc "cuyntuL f(u~ ~ ~x b~sentre~ui~l~az qe :dou pri , : !: . ; ,l
r, a ~lc pe)ltr~ca d e, do,~8ri .s '~ ~ .e~pri~~ propri:t~r~1 ,~ si~: s~.~:(~~'
biectul precis ,al avem ', b I seri c e ti , Iar nclacel cuv ntl-am ' fradus , ii~'
prin'Bise;'ic''~':Aces(' cu'v'n'f grecesc propriu 'zis ' tl~iem n-~ a z ' ceec~- ', ~ . ;~ ,
este al Domriului': de unde' Kup'toxov,O~l~V.oV" Cina- :~Do-rrmui ui.:,:Cu:- -' ~ 'r)'
v ntul va cesta se' intrebuinteaza . in prinia "linie . di~ cauz c foaie '0 :
- ' . . . _. ~ .., 1 ~ ' . ... '. -

1) 'Comeilt_arur-lui Vals 1nlo~ Ia " ~cesF'~~h~n ' l~' Si~~~~" AL : ~Il; 5 L' "- -':~
-- .. 2) Po tr-ivlt ra tt -Iui -, -1 2S d in S ta t utul -p~ntru .'o'rga nii:area ._ .Blseri tii s o r- :~
o'

tod oxe .ro m n e din . a , , 19 25 , " economul" sau .comi siunea -apectat, ..... car.e.- a d ':~ .
minist re az .:8verea ca sett.episco pal e " i ' ar hlepls co pale.. aU'-,'datoria ;'de'::a ,p's ': ,;
.
tra " : ~ e ti r bit" :~c~a.;I a'~ ~~e 'pe" , t'im'pul ,:vacn,et,,, ';"sauriui~Cepi8CO P~~'c.2 Fi~~'
rete rc 8ceea-~' , ob il g~Hu ne " ,o ', :'a re ',i . Co'n's, ~ luf:, ,~p~rhl a l ;\hi~{ privire :~ l~ ~~~-:
rea ep arh lei..' deoarece potri ~it ,art l ui \ J.2 L ':d!P ,6.gehi :Si at,9( ;Consiliul )t pa ' t
hial pe timpul ~, v acantei scau"nului cpiscopesc ?:" trebpe s ." :s ,! fer easc de ori
. inn oire sau schi mb are (N T r) ",...... ..,,,.~ '--i
t.
19

-oblectele , cari apartin Bisericii..deci intreaga avere bisericeasc es te


.co n sld era t drept averea Domnului, consacrat Domnului ( r 'fi xvpi,!,
../ivu.r~ {} e<!,'~u.) ; iar in r ndul al doilea se n t rebu i n eaz pentru ca 'sa
-, a rate cine reprezint dreptul de . proprietate '.al 'Biser icii a de o
. -te rl perso an. iar acetia sunt credincioi! (fr deosebire de stare).
ca r i alctuesc Biserica, cu'alte cuvinte poporul Domnului ( " 7:0'; K:
;(" o u ) " os).') In canon se lnenlioneaznumai pres oiterii, cari
vnd i1egaleev,, 'din avere;' biseriCeasc. Sub aceast numire tre -
' bu'e s JnliH egein n gerteraJ ' clerul, cruia n prima linie i se
InCred i n jea z ' chi~ernisir'ea averii bisericeti, cnd o eparhie de-
:'l v i n e)'v~ duv ' ( 22 , 25 's in; IV ec.), i canonul numete numai pe
'. , p'~ ~svit~ri:din cauza lmportane] gradului lor ' ( J<" ro Im:Ep ' 10" ro;;
. J1al)p.ou'aur /iJv). 2) ; -'.- . , . "
. Executarea resiituirii pe seama Bisericii a obieclelor pe ca ri
c1erul'ie -a vndut, canonul o n c red i n ea z episcopului, cnd va
, primi' con ducerea eparhiei, i lui i se Ias s judece a tunci da c
'trebue sau nu trebue . s serestitue preul primit pentru oblec-
te le vndute , deoarece, se- spune n.. canon, se poa le intmpla
-ca venitul , dup obiectele vndute s aduc mai mult dect a lost
. p r eul s de vnzare.. Despre celelalte .cnestiuni, cari privesc a verea
bisericeasc, am vorbit ct a trebuit .Ia cornentarul canonului 12
,a i sinodului VII ecum . i la cel al canonului 26 al sinod ului dela
-Cartaqina, .' :

'.'; "
Canonul 16.
pctuesc [ClI dobi-

:';-,-~,, ;. : _~ ,-~ -; '" j ,' ...,. , . ,;.,. :_ ~ ,' " ~.


lui vereamon . la cest 'can on ' 10 :"Sint. Al, ur, 5i.
comentaru ; lui Zorlira ll,(9:ce ~f~'cah6ii in. S[nl~ Al. u i, 51.
2'

;" .
'-" ,' . ~':;
20 , ;;: ( ,.,
.. - -- . ,, ---, ~ '- -~~ ; '; .
t~a~c . d.e comuniunea" rugciunii; .dup aceea lmplinlnd; j 1.. "
cmci am In comuniunea ruq ciunilor,' s , se . mp rt asc ",' ;;;.t
de cuminec tur, 'Iar' dac unii i femei 'avnd i trecnd: . f
vrsta de cincizeci de ani; au ' p c tu i t, l nu ma i ) la ieirea . '"
din via s primeasc': mp r t an l a rv ' " <:;;,' , "
(17 Anc.i . 7; 63 ' Vas~C.M . ;4 Grlg.' tus,). " ', :. ' "'.o,'.or ,'
-:.... Primele cuvinte ~le~ acestui "canon ;-':':"7l"Ep' n~ v ~. d;:~r~~_. -:
aal'iv<vv proprlu zia.au " sensul de , " .ceice. s'epoarl fr" e' / ;'
., " " ' ~ '""" . ~ ." -,~ ' ': . " " '" w ' '~ ' .-'

minie, i la Dionisiu sunt,traduse prin: ' q ql lrratkinabiliter ve,.-,- "


sali sunt. Zonara, tJmcirid" ~ aceste . cuvinteJ;~-_ zice: " TOU q, ~'{V(/rg > ":~\:';<
, ' .. ,'," " ,: ' -'" .. ' ' . ', ' ,, " " "', --' " ,,' .... , " " " ', " " '" . j::;'~' _,: ",,: '
,,<orO!; aUf-''f'{}ap lvr ao, adic . ceice : au avut, r~laliunl ,quani~ale ,li:"
irationale') (latinete ' dup Bevereglu : e/ul ' cum be$tii$ /~ilc)ii ,&
carentibus rem habuere}, potrivit tlm~ciriilui. Zom,i-a,' no i' am'
i tradus n acest Iei acele cuvinie ale ~, ca n ol1ului.'i la r dlspo~ilia.
canonului impotriva 'cel crceccrntt acest ' p c a t urt, 'este'ImuriI " "
din nsui te xtul canonului. ' . ' " , ' ". ' " ; ' ,", , ;1 .

Canonul 17:
Sfntul sinod a poruncit ca ceicesp c t uesc [cu do-.
bitoace) i sunt leproi, sau au fost leproi, a cetia
se roage cu iernaticii.
(16 Anc.; 7, 63 Vas. c. M,; 4 Grig. Nis.), , \, ..
- In canonul prezent se vorbete .
despre
. aceleai persoane ..' ',i ' -
~ . ' , ",~

despre cari tratea z canonul premergtor ( 16) , dar .carl ad eme" "R . \
nesc i pe alil la acest pcat spurcat ~ i acestora canonul nu ,'; " 4~
le d iertare, ci dispune s se poata "ruga ' numai cu 'iertiaticit; '
( <10 T OUS X" l' a' op.lvoos, ' inter. hybemantes). Zonara : n con;e~la,;;' ,
rul su la acest canon zice, c nu poat e spune , nimic .Jce s e~ !>;.
au cuvintele: a se ruga cu ternatlctt.. O spune.Jns V~lsainori,>
care explic aa c iernaticiiprop'riuzis sunt aceia :' ca~i ' s tau.
.Ia locul. intrrii din partea apusean ; a' biserlcli -l de acclo as,2'
c ult citirea c r ilor sfinte i nuH este permis s intre in Jo'dlli ,
de mntuire al bisericii.") Aceasta este a ' se ~coris idera drept t I ~ ~
rn clre adevrat . Locul, unde' pune ' Valsamon ' -pe aceti pc', '2
_
to i, era ' locul deschis' din. Iaa bisericii, nezidi Ldin t rei ' p rl;; ','
_ _ _' _ 7 - - ," ,, ' :~

1) S ini. A l . III, 53 . - Compar , can oan ele 2 6 si 183


n'cul ce l mare (Ed. lui Pav lov, pag. 6'6 1 ' 1 5 8) ~:_.
' ) Sin t. AI. III, 57. ,.
21 ','
i ndi, ~:' ", '" , " . ' .' ' ...'
sc . ' " ' ~' 'u nde,.care ) ;ufl a ..vn l u l din:to al~ . p r l ile i:c~ ic e slteau aici. tre-
i nd : , f ibuiau :s ,sujereger ul (x.rpa~ . , Ac ea st~ !le , ~o n fi r ".l i d\' c tr,:
rea, iertulian, . care nu> vo e te s ' n u meas c . p ca tel e acestor '.nefe -
ricili;,nid ' elietiJ , ci.m onsira; i , a icecIibidnum " urlas Inipias
',et in corpora et i~ se xus .ultra jus n'atubie,"J'non m odo ' ll mine,
s.v erum. el om~i eccles iaeLecto' submovernus; ') 'Spre a 'se in'le.
'!' '' lege mai-bine u nde era acestloc din ta a , biser icii trimitem la
ueT- ' ' . ' iconografia. dela pag: 59',diIi" partea ' I1a, voJ..' I. "
. . . ;.; o" - ,'- - . _. _~' "

r~{~\ '~;"I::,~i~;;,~J':: i'! ::' : ': ';'!J,i~~~~~~i'I~~;,t:',i .:~ " " '"
'~an~ Dac; \unii ,' ' cari' ~u fosf' pui , \;!piscopi,i nu s 'au pri-.
.~ Imh <!e! ~arphia , ~) . pen.rp sa r: a.t 'fost,n ~mHi ; a; vrea s~
~1::: " i ', ' me arga ,10 :' alte parohii, ,I sa , violenteze ,. pe cel ae za i
it ;' l acolo). i .s a e lmpotrlva.acelorarsvrtire, 'a ce ia s
se aturiseasc . . Da c . tns 'a r .vrea s r m n in presvi-
teria, ' u nde au fost mai , inainte presviterl, s nu fie ei
lepdai . din , demn itate; iar d ac se vor ridica ' cu turbu-
-rare , impotriva epis copilor a eza i acolo, s li se ia lor
,i demnitatea p r esviteriei i ,s fie l epdai.
(14; 36 a p.; 8 sin. 1 ee.; 9 sin. III ec.; 29 sin. IV ec.: 37 trul.:
~ ; O, ' IB'Antioh.; '17 sin. I-Il; 1,2, 3 Ciril Alex.),
: ' ~~ : -'."La coinentarltl ' canonulul 36 ap. ram vorbit despre m-
, , t'prei ura rea c .'ee tr ebue s se int mple potrivit canoanelor dac.
"un" episcop ales lega li nu este primit ineparhia de stinat lui.
'Ca ~pl1u !X preze nt are in vedere ' ca~ ul , cnd un astfel de episcop
(ca ' nu , j. a', p u tu t ocupa: scaunul destinat ', lui) . l n te n t l o n e a z s.
, , r'pease iprhl ,violenf' eparhia altui episcop legal i dispune ca
iP: ' ,u n' ast!Eil; de' episcop s ' se a lu ri se asc : ( 'I'0p<l;70ae) , adic s nu
Ha ut '!;. ." ina i', a i b. ' d re pt u l a se 'bucura de cinstea c uve n it episcopilor.' )
,~ So" " ' D~r , dac.dn sul nu se g nct ete s Ia c vreun ru i . a te pt nd
) ~Uh ~, : _ hot'rirea ; sinodului' ln pri vlnascaunului, pentru care a fost ale s
II.. ~~' " id ac :'el se m ul ume te s r m n in presviierat cu presvi-
i c , ,: .'. ::t e r ii i. s~ IW S i de mai nainte, canonul dispune ca el s a ib tot
iTI''': , . ",:'c - _-',,-_
'~ 1) ~Dc pud icit, cap. 4. ~ Compa c" la Suiceri __ T heaaur. ecclea . a,
:v. l ~ qU;';Olat:' II, 15 0 7, precum i ' Van E spen , op . cit. p. ' :1 16 i la
'Arbtm. Ioan . 1 . 346 -34 7.
"'..;. If' [n se nsu l de: epar hle.
S) . Comentarul lui Zonara la aces t canonjn Sint, Al. IIJ, 58.
.--, ,. ...
........ ,~ ,

22

dreptul la aceasta. De altfel-alei prin j m prejtirarea c "acest-rea-


non' admite ca un astfeld~ episcop s se , bucure-de-demnltatea
sa ( 6jo Tt!i~) in ' previl erat,nu trebue s Inelegem c acelaar'.
ii despoiat de
dem nitatea ' e piseopeas c: ( . ou bril7X0 7czx"6U , o.uJpaio c,
deoarece canonul dtspune-acestr'Iucru-dlncauz " c acolo nu
e xi st all loc' ma l"superior' dect cel ; de presviter ( !h a TO [1'; ..v a<:
Erspo v rde ov r oii n:pecrflutip!i/ u ,u elt;ov' o) ; t)<, i" de arece ::~ ~ gtadare':l
la treapta de presviter a episCopului riumlt legal 'ar -ii 's acrilegiU:
(l ep o<T"Ua ), ' dup , cum spune canonul .29 al sinodului -IV ecum.
Da c n s un astfel de episcop 'ar produce turburri impotriva
acelui .episcop. in .al crui presvilerlu a re loc, atunci canonul.
acesta , il despoaie i eie dernnltateatpresviterlaljl. d lspun e-s'
se e xclud dih Blseric ( r-;;.; b; )( );lJa la ; '.~ e~7rnJro .-; ).. ' ) . z.:'
-, ' , .-
, '
, Canonuli9; ,
Ceice. fgduind fecioria , viole az . votul, s se ,su-
pun hotririi celei pentru . ceice se -cs torescr asdou a
oar . Aiderea am ' oprit ca ' fecioarele s vieulasctm-
preun cu oarecarii [b rbai] ' ca surori. o '

(5, 26 'ap.; 3 , sin. I ec.: ,16 sin; ' IVec,; 5; 12, 13, 40, '44;, .
46, 47 trul.: 18,, 22 , sin . VII ec.;3, 4, 25 ,"38, 44,: 70 CarI ; 3; 4 ~
sin. 1-11; 6. 18, '1 9, ;20, 60," 88 .,Va s. c. 'M.): . ,., ,: :
- .Canonul prezent s e, refer att la brbaji, : c tl .JaIe
mei, in cazul cnd ii ca lc votul de ,eciorie, pe carel-auJcut'');
Femeile, care . au depus-acest , vo I. se ""mimesc fecioare ,'sfinle
(i apac irap{)i vqc) , i ele .uepuneauvotul" n public . in biseric ';", '
Ia]a episcopului (16 sin. IV ec., 44: .Car l.) ; ba unele diritr'Insel e
erau , I cute : dlaconise.',( 15 sin",i/V . ee.)., Iar ,' . b r ba lii,:: car t.
depuneau "', aces t, vot; . deasemen ea . in chip " s rb toresc .in.. "fala '
episcopului, s e numea u' uirgini (oi; rriJ.,d'{)ivoc) i de _, reg uI ., se I: : . ' "1<!
ceau clericl '. i 'ocupau ' locuri nalte-In' Biseri c ,.( 12 ,trul.)., Infrac- .~
[lunea, despre care : vorbete . ace canon, anum e,' v io l are ~ }I g~,/ sI
dulnei ca stitfii : '( 4{}i;~IT(':; r~g ' adl.~~~ 7rap {}~v/(J.V ' 'J T;arre)'ld.g), :nu.
treb ue s se ia in sensul . de des t r u ,t- ci in sensul de cs torl e-,
legal; cnd vr eo leeloar sfnt : sau vr'eun ~:,vj rg inJ: o n tr'c t e az' . ,
, .; ', ". :' '. .' ;; . ..c, . '-. """ .;~. ;: " : ' ', 1 " .,:.., r ,} .- ~ ,.,-- '~, l ,~ { ; ,;. , .-. . , ., ., ' " ; ..",

1) Com en t. lui V alsamon, .tu, s ir ~ : ..


') Coment. lui Zonaral ,J II, 58 . .
S) Comein Jiii " Zoriahi/ " III, '6 0." .
"

'c s t ori e ,' ~ i din ace st vmotiv i ho t r t e ca nonul pentru ' a c et i a


' pedea psa cese d celor ' c s torl l a doua - o a r , i ad ic oprirea
pentru un an ',dela tmp rt anie (4 Vasile C,' Mare ); deoa rece dac
a r ca mlterdestru; atunci ei s'ar -tsupunerped epsei pres cris pen-
tru deslr u , iar aceasta con si st n excluderea d ela im p rt a nie
pe pa tru ani , (22 Vas ile c. Mare), Sub persoanel e me ntiona te in
ac est can on nu tr ebue sae : Ine le a q cl u g rii i c lu q ri ele,
prirnulirnd din motivul c Pe vremea acestui sinod mo na
hisrnul ln c 'nu eral deplin re giementat i ' ~ici nu . a vea regulele
sale fixate , iconf lrrnate, .iar n,'al, doilea 'rnd deoar ece canoa-
nel~ ,cati :tra,t e az despre ' a ce eai 'c hestiune ' pr ivitor la c l u g r
i ca;i capoane s'au emi s 'iri "a doua jumtate a secolului a l IV
lea ;' prescriu" pedepse , cu mult mai grele :, (60 Vasile c. M ; corn-
p a r i 16 sin. IV' ee, i 44 tru l.) .')
, ,', S'au nt mplat ns i cazuri, d u p cum se vede din pariea
.a doua a acestui canon. cnd unele lecioare, cari au depus I
"; g du in ta de le eiori'. vietuiau ia ' olalt cu oarecari b r ba i st rai ni- 'f

. ca' surori ('Ug Me.l ~ris ) n sco pul l eg turii reciproce spre bine i
' cvlavii' : ,prectrit' alir mau dnsele" fire te c a ceast ' viejuire ce-
i: ,imri ,alecioarelartinere su b un' a coperi cu b rba ii a consti-
- tuit tin ~ril e i numai 'pentr u sm int e al , i d' n cauza aceasta ca'
'. nonul int erzice expres. a cest lucru. La comen tarul ca nonului 3 al
,< , pri r1nlni ~i no d ecnn , am ,' ariltat care e ra n gen ere prerea des. ~"

, pre 'aceste lliciaai'e, ' "


- '.< <._" /

'- .~.
Caltohul 20.
"D a c ' s o i a ' cuival a 'comis adulter, sau [dac) cineva
comite adul er /~s ecuvine ' caacela la apte .a ni s do-
bnd eas c cele r de s v r ite , 'potrivit treptelor, cari duc
[acoloV,' i.'" ) i " ~"n ' , .. .'
, ;, ~ : ,_, -;- ".;",., :..-:.', ," ,_ .i, ,,"-.-' _ o" " - '. ; ; ,.. _. -, ~ " . . ... .

, ' (4 8 a p.; ' 87 ;93:'98 tru!.; "102 ' Cart. ; 9,2 1, 3 1, 35," 36, 46,
, 4 8, 58,'7 7, .sOVasiie C. M;i1 'Grig, Nis.). '
. " , ':',;'."
;': __ ' dH , ;, ,~
A~~s t ' c'aron ;: ei;l~
i~ }, ,: ,,"_ :) ',:" , i '. . , "
lJa r;: Celce
' . l,;"r, " ,. ,., . ..
"
i n
_' .
, i ,
al. ' sotia
_.
cu a lt le:'
, ., mei'; se ; opre t e .pesapte ani ,dela':sl, .c umi n e c t u r , de asem enea
, i ' Ie rri ei a ; , ca re i na l ' so jnl' "cu' alt b rba t. Pedeapsa aceasta ,
ce se , d ad ulterilor, a fost confi r ma t i de slnodul trula n prin , I
24

.c anonul su al ,87-le o, ' in care , saarat , toate treptele ( (lua!,u,;,) , "'-


d e p eniten. pe car .trebues .Ie fac .potrlvit a cestui , canon dela
Ancira aceti p~toi, i adic un an intreapta .prim,doian i.
i n a 'doua, trei i n a .tre la i unui " in apatra, ci ':numai iri anu l' .- i 1
a l optulea se po t m p r t i . r- , .. .. d e
1;:,~: '
. ' :', , -:' . '!" . ':,;, re -., :.f'i' ,~" en
,:1; Canonul 21. ",~, . iI{,
, P,e femei!e,; S~rl ,S~l1t >d~~frii,<lJti !i Ol1}9 ar, iJffl,i ';!~r
'I s.e . Indeletmce~c.-,c~~ pregatu'e~ ' n;tvlo?cel~r: d~ ?"yot; ,~\, i~T t
h?ta_rIre~ de ' ma! Inal~ te le-a o~rit ~ana ' la' -resirea [d~n , ~ ~eh
v i a ] , I aceasta [hotrtre] se lne [m , d e , o b te] , Dar ga-
sind ceva [spr e a 'Ie' tratal .mai " bl nd.vm' hotrt ca';
vreme de zece ani' s mplineasc [in pen iten ] , potrivit -
t repte lor hotrite" , ' ' '.. . ,,'
(91 trul. , 2 , 8 Vasile
'. "
c.
. .M.)"
'
"
. .
,',' ~
" ( .

- Erau unele femei nenorocite, (dupcum " durere, s unt i .


'as t zn, cari triau pe
a scuns cu cine va in desfru ; i 'rm nea u
gravide, dar ca s nu se' dea in" vileag acest lucru i sp re se a
f eri de ruin e c u ta u s omo~r ftul llt puu", oetum) i ri , pn '
tece prin apsarea abdomenului cu ' oarecari . obiec,t e , g re l ~ . sa,il '
a a c preparau i luau cev a doctorii ( I'Jp."~xJ;'V(1) i astfel
r nlau i' omorau f tul. In pri vinta acesto r fem~i 'e xista o hol
Tire ( i pa , ) ch iar inainte de sinodul prezent, potri vit c rei at ele
nu Se mai puteau invrednici de tmnart sanle Y p n I am oa r tea".
lor , Dup comen ta torii a puseni " ho t r rea aceasta ar fi canonul
63 al sinodului dela Elvira din anul 306 i cu toate c potri vit
acestui canon aceste pctoase nu se puteau 'invrednici de im-
p rt anie nici n ceasul mo rtii (nec in finem dandarn ess e corn,
rnunlonem),') -;- t o t u i. aceasta ar contrazice intre , allele dlspo ,
zii el canonului 6 al sinodului' prezent i a canonului 13 atnrl-
mului sinod ecum. care dispune c: , . d a c ' pleac cineva [din
v ia ] s nu s e lipse asc de merindea ' cea mai de pe urm i
-cea mai ne ce sar. ", De aIIfel est e probabil c. ' hot rrea ( 3,00;)
pom eni t il e xista t in ,practica bisericeasc , ' ) i, precum se s pune '
' ,- - -~

de canonul pr ezent, ea s~ , urma in g enere. Prin ii sinodul uipre-


1) V an Eepen, op. cit. p- 11 9. -
2) Va n E spe n (loc cit.) cit eaz aici mai m ulte m rt ur ii de ale -Sfi n..
(tlor Pri n i .
- -_ _ o

'-- .

. ~ ;. " ,. !
.Canonul 22 .
In privina uclderilor d e voie, [vino vai i) s se pro
team'.
[viata Ior rntreag ] . : iar de cele desvrite s se
: 'l~j1v redn icea's c ' [numail la sfritul vieii. ' .
u ~ " :i~ ,! (8, 56
Vasile c. M.; 5 Grig. Nis.).
e ' ,".j ' '-Vas'i1e' c el Mar e in ca nonul s u al a-lea arat cine este
. l;' "',a se cons idera dr ept uciga cu premedltaie. In canoane se prevd
1 ' .~ ~ diverse epilimii pentru ucigaii cu prerne ditaie. In privina aceasta
1 ' . .. :c anonul prezent este cel. mai ' r iguro s i el disp une ca p c tosu l
t;s . i p etreac v iaa i ntreag in treapta a treia de peniten , ' i
, ' numai Ia moa rte s se po a t nvrednici de m p rt an l e .

. Canonul 23.
",' ,;;"I ri. privina .. u ciderilo r .v r de voie, ho t r re a de mai
) ~ ~ i n t e ' po ru n ce t e ca {cei vinov ai ] s dob ndeasc cele
' :des v ri te .Ia an ul. al aptelea potrivit trepte lor hot rlte r
'iar a doua [hotr re ' poruncete] s mplineas c vreme de
'cinci ani. ',', . .
. -, ~: .

(~ ; 11, .57 Vasile 'c. M.; 5 Grig. Ni,. ).'


- Cano nul prezen t menionea z d o u hotrri, cari existau
" ."d).e vremea . acestui sin o d in privin ta pede psirii uci ga ilor fr
'<;~ p rem e d ita t i e : cea de mai nainte i a do ua ( o 7<por ep o<; .xa c JEur~p o.;
.." ~;;POg), i a dic duph ot r rea cea .din t i respectivii erau supui
1.u nei .penitente de , apt e an i, iar dup a doua de cinciani . Aceste
.i~l~ t riri , probabil . c .s unt de le lul celei 'm en jiona te in canonul 2 1
26 ,
',' , ~:;- ~lio
al acestui slnod, deoarece Intre -canoane . nueste cunoscut vre.ci: ~'
alt , hot rre, ' c~re s fie mai veche dect acest Canon dela' Ancira. ,
Vasile cel Mare ' hot rnd ; n canonul su al 57- lea epitimia cpentrui.. _ li
ucigaii I ra prerrieditalie, . prescrie o peniten r de zeces anl. "

Canonul 24
1 '
:
Prezictorii, i ceice u rm ea z moravurile '; pgnilor~
ori ntroduc n . casele ~' l o r pe .oarecari .spre : attareajar-" :-
mecelor, sau i ' pentru cur ire, s ' ca d ' sub. "canonuI!-;(; ,
penitenel de cinci ani, potrivit treptelor ' ho t r tt e.ilre i ani.: -
de proternere, i doi ani. de rugciune,
..
fr tmprtanie.] .
. .. \
(61, 65 tru' .; 36 Lao d.; 7, ' 65, "72 , -81, 83 Vasile c. M.; 3 . z,
Orig . Nis.). . ," . i'>.
- Despre subiectul canonului prezent , maidetailat tra t ea z
canonul 6 1 al slnoduluifrulan, Can'onul prezent prescrie penitent" :3
de cinci ani pentru ceice cre d n vrjitorii, i . a d i c . trei 'a ni in . ,.
treapta a treia de peniten i ' doi ,n treaptaia patra , lnuma s
n anul al easelea
. -
s ~ pot cumtneca; .
(.
. , ' .. ,

Canonul 25.
[In cazul c nd-cineva, ', loqodindu-se cu : 0 , i~cioar, ',
a necinstit mai nainte pe sora ei; nct a' rmas i gra- ,
vid, i dup aceea s'a cununafcu cea logodit ; d ar cea ;
necinstit s'a sinucis; se poruncete cacomjJIiciis se "
primeasc Intre .ceice stau mpreun [la rugciune n' bise- f- ~; ;
ric ] dup~ zeceani]ct,e p~cinJ ],P?!~iyittr~p~ ~lorii ~~:t,~rit~ ; ~ ,~~:
, . . (5 4 Irul.; 2 ' Neoces.; 78 . Vasil e 'c. ' M.): " ,. ' , ' " .. .. . .,
. ... ,1 .' . . _'" -of ' ; _ __ _ , ._ : . ~- , ' .: ~ .~ _ '
- Un 'caz special a da t' ans la emilerea .acestu';. c~non. -'
Cazul este -clar 'din texiul canonululvCanonul -' pe', toti ce lce t sunl:' -
vinovati in , pri vlnaiacestui caz . ipe~epset e cu ze c<! ~ i1 i depeni-
ten in treapta 'prim , i ' numai " du p:" aceea ' II . se:permife s
poat -trece n treaptaa 'patra.Canol1\11nuspune cl ' yreme
trebue s petreac n' treapta :' aceasta ;\ :dar ' P rinjll vla lot o: cazul
Ias la chlbzuinavepiscopului cu : cdere s j uct ec e . d u p ' cu m
acest 'lucru l-au i exprimat.. n . c tevaaltecanoanavaleIor.j, As.
primea epilimiei prescris prin acest .canon Zonara Cu tot :dreptul ".
27

o gsetein imprejurarea , ca in acest caz se n t lnesc ct eva ,


inrac iunknecinstirea unei fecioare, apoi c s tori a nelegi uita a ,
celuice a avut rela iun i cu dou surori i in fine omer ul comis .
din ca uza aceas ta ').
.!;

',- ,;

",.f.

,. ' i

'. ,~ O! '

') Sint. Al . III, 6 8 .


';;' , .

'Canoanele sinodului al doil"~a"6ca',


dela Neocezareia. '
Canonul 1 . .
Presviterul, dac se va . nsura, s . se . scoat .di n,n:,";:,-;,ji;
.: ,', ''', .. Ii(i.;
'
" , :'.:':":_,:" . " ",:" ':":>-' ,"" <, :' ,' "

"treapta sa; iar de va ii desfrna t, sau va comite adulter, f ,J, ,


's se ex cl u d cit des vr ire i s se su pu n , peni- .
te ni i,

(5 , 2 6, 5 1 ap. ; 14 sin. IV ec.:. 3, 6, .13, 21, 30 tru l.; 10


.A nc.: 16 Cart.: 32, 69 Vas. c. M.).
- Chia r dela inceput fiinta pra ctica canonic bisericeasc,
potrivit c re i a celce intra n cinul preotesc nu se ma i put ea nsura ,
~ i care p ra cti c s'a confirm at in chip srbtore s c la sinodul trulan
( can. 6). Canonul pr ezent vo rb e te numa i despre presviteri, dar
dintr e can oanele cele mai vech i canonu l 26 apostollc : ar at c .
d is pozitia aceasta se refer la toi ceice apartin clerului, dela
ipodlacon n su s. i persoa na preoeas c , care se n c u m e t a
' ncheia c stori e , du p c e a fost trecut n catalogul ieraticesc, s e
va s coate din de mnitatea sa (r-~g uifsw<; aur-otl p.erarI{)~a {}u,')' ad i c .
se va caterisi (xu(} wp.'rwJ') , Iar dac es te cstorit, ' l comite .
a dulter , sa u da c est e nec storit i cade n desfr u se va supun e
dup acest ca no n un ei pedepse i mai aspre, i adic se va
e xclude cu d es v r i re dela r u gciunea comun cu cr edln-
cioi i din bi seri c i va .Ii pus in rndul penitenjiIor. Dup comen-
tariile lui Zonara i Valsamon dela a cest canon'), aceste persoane
preoeti, cari vor fi prini n desfr u [s au adulter, trebue s
t reac prin toate treptele de pe niten , dela cea dlnt l pn la
a pa tra (11 sin . I e c.), i numa i d u p ce a u trecut prin . toa te
aces te trepte se vor putea invrednici de Irn p rt a n i e , ' fi ret e
.numai cu mirenii [xot vcovla rc.i v J. afxw vJ.

1) Coment. lui Zonara, S int. AI. UI, ,70 .


' 1 Sini AI III, 70 - 71.
29 '

., ,. Canonul ' 2. ' ,,:


., . ."; .-' - . :'~ .' .'~ -. - ' .
. .~. ',!l' Pemei a , d a c .se-va . mrita cu doi frati; s se scoat ,
", [diri,icoinuniune] ' pn .Ja: moarte; : totuidac n vremea!
" mortii va', zice c; f c ndu-se sntoas;' .desace cs va
'<! toria, [atunci] dinmi/ va avea :' pocin. Iar , dac va ,
, nuri femeia" ntru acest Jelde cstorie , fiind, sau br-'
atul; atuncipentru partea rmas nn , via jcu anevoie-
\Ya ' iI p~c~inta . , ," , ' ';'.,';: :,; ' ..', ", ,
) . (19 a po: 54 trul.; 23,68, 76; 78: 87'V asile CO M,).

:J,;:7;j)i;Il(l~iii~ ~~n()I1Ulll ,pr~~e.nt,' p()t~iy.il ~;ei~o fern~je nu,


e: poate ' cstori cu un brbat i apoi cu fratele acestuiavprecum.
, ;' i . c un ' b rbat nu , se poate nsura CU dou surori, nt iu cu una
. , i 'apoi cu cealalt' , (23, 78 Vasile c. M.), s e. ba zeaz pe dreptul;
, ;' ~ i vi ij , , du p cu m am vzut ' la comentarut.canonulut 19 apostolle
': , j ; a l ca n o n'u l u i 54 al sinodului trulan, Cano nul prezent exclude ,
dela' . ni g ciun ea comun cu credincioii din , biseric pn la 'st r-,
, , ' it lltvi el ii pe femeia (sau ' pe brbatul), care dup moar tea ' prj --
. niu hi ': Su sol (solii, .se cstorete ,cu fratele aceluia (cu sora,
"' aceleia), dac mi se poc ete i nu desface ' cstoria neleqiuit .,
, " Da c fns este pe patul morii i promite c , , f c nd u- se s n
" 1 o a s , nu va mai ' tri n cstoria nel egi uit, atunci ,i se poate
;:;' permite s se mrturiseasc n fala preotului i s i se dea
, cumlnec tura: i apoi dac se t ns n t o ea z trebue s mplineasc ,
'; epitimia prescris , Dar dac , nu face ' a c e a s t promisiun e, i s e '
' \,(la te da , cumlnec tura n ceasul mortii? Intrebarea aceasta o
~,,':; pu n e ' Valsamon la comentarul acestui canon. i rspunde: - Aces t
'"canon mi spune nimic in privinta aceasta, dar mie mi se pare '
c ar fi lucru nemilostiv , (aup;w{}'s d vae) s ' riu' se nvredni-'
,{, rea sc de aceast' bun , merinde (xa J.oii i'!'olJiou) nici la ultima
, rsuflare , fiind femeie ortodox. i , deci chiar dac nu ar face '
acea promisiune; totui trebue s i se 'dea dumnezeias ca imp'r
t anieji dac mai trziu se face sntoas i va desface c s - .
i o ri~\ ne l e g i uit , s se primeasc la poc in ; iar . d ac nu ' ar,
"v r e as desfac . acea , cstorie, atunci s se scoat-cu totul din"
Biseric, fiindc este nrdcinat , Inirutate - '). Canonul adaoq,
, u " eventualitate.., dac solul sau solia moare intr'o astfel de cstori e;
;;" .
1) Sint, Al, ' 1lI, 73.
30

:il e g a I , i zice ca 10 acest caz pentru ' partea, care a rmas n.


via. cu anevoie va fi poc ina (o usx.p~g ~ .l wi.VOIa) , aceas ta ns
' nse m n e a z c n viaa sa ntreag nu se .va putea nvrednici de ."
- tmp rt s a n le , ci va rmnea pentru totdeauna intre , peniteni, ' (
.nurna i la moarte Se .va .puteav cum ineca .: v- ,: .~ ;1.
-.: 1"", <_: . "
" '
Canonul; 3. ' , ,
.. ; ...'.
'. ' P entru ceice cad n Illai multe nunti este nlleder~(; '~~
timpul hotrit [pentru peniten ] , dar ntoarcerea' i cre~' ;
- di naJo r 'le ' scurteaz timpul ' [penltenil] .

(t 9 Anc.: 7 Neoce's .; 4, sa , 80 Vasile c. M,);
-' . Canonul ' acesta ' vorbe te des pre Ceice, rmnnd vduvi
- d u p c storia a doua, se c storlau din 'nou, i zice c e ste
nvederat C<1a'<py; s) c tflmp tr ebue s se pociasc . tDeoare ce n
privinta ac ea sta 'riu exista nici o dispozitie canonic ma i v eche;
. Zo nara i Valsamon : cred cPrinf ii 'dela Neocezimiia aici au
. in veder e obice iul (T V ' "uv~ {) wzv) ; dup care se proceda' n
. aceast privin , i la orice caz p ctoii erau s u pu i epilimiilor
. ho t r te ' ) . La ' comenta riile ca no anelor (4, 50 i 80) lui . Vasile cel
. Mare vom vorbi , nlaidetailat 'despre 'aceasta, Can?rllll 'prezel)t
, permite ca respectlvilor s li se ' p o a t scurta timpul hotrt , pentru , .' ;", "
po cin , dac se poarlaaeu m se ' cuvine i d a c do vedesc ' ; .~
: zel n cr e din , ., '. " ~ . o'

C~~o~ul' 4. :il!.
, , -r: ..' , j '.<. +:.. .. r, ,.-,:i!liil
. Da,c ' cineva, poftind , o, . femeie, ' i , p ro p~ he" ajsl:!./ ; ~l~
. culca cu dnsa, dar h otmea sa nu va devel,t fapta,,se -,;:r '
' vede ' c, prin har a iost scpat. ' ': " .\It
:." (70 Vasile c. Mare);" , . , " .,
~ Zonara . zice t c cS fi n l i P rlnl gsesc in pcat patru
' trepte:' impresiaC1tp iJ<1lio ',~. impresslo), lupta ' (1tl,a~ ; ,l uctatio),i:0h
simtmntul C<1uv>aTll {).",g,e'; assenslo) ifptuirea) (rrri ~,g; \ a ctus );
, i c - cele . dou : ' din t l nu cad .aub epltimle.r.ci, cele, dou sdln
-u rm , : deoar ece impres ia i-Iu p t a JIU se .osndesc, dac ': raiunea
--( A0T'<1f' ,f; ; ratio), primind Irnpresiunea i ..in r ng n du-o , biruete
:,pe ; cele; de :cart.a fostatinsini\lla; conslmmntulvIns'n va.!i.,
' ) Sint , Al 111, 74 ~75 . , .
31
"Ji1': "
hiupus judec tii i acuzei, larI ptuirea se va pedepsi. Prin urmare
celce a poftit o .Iemele i stpnit liindde aceastpoft a ajuns
la hot rrea de a avea relatii cu d ns a , da r I n t e n i u n ea lui a
,1651 z d rn i c l t . : adic nu " s'a .i.reallzat, este clar c har ul lui
, Dumne zeu l,a lerit pe a cela' ) i astlel nu se supune nici unui
;f el'd e': e pitimie, . . .

C~ri (mu15.
, . Catehumenul , carele a . intrat n biseric [i] . st la
' ilocul, catehumenilor, dac . va pctui , de este dintre n-
1g en u n ch etori ,. . s .asculte, fr . s mai p ctuiasc ; iar
' d a c i ascult tor fiind va pctui, s se ex cl ud [din
biseric ] . " . .
: L '( 2 , 11, 12 ;' 13 , 14 sin. I ec.: 96 trul.: 19 Laod .; 20 Vasile
,c. M.; 4 , 6 Timo teiu Alex.; 5 Ciril Alex.).
L." " ,' ' ~
Despre catetlumenLam s pus c t a lost de trebuin la
;:',comentam ! canonului 14 al ' primului sinod ecum eni c.

" ., Canonul 6.
, Femeia gravid trebue ' s s e lumineze') cnd va
.vrea: c ci ceeace nate nu este prta ntru a ceasta cu
. cel n scu t;pentruca s .se - arate ' vointa propr ie a iiec -
irruia la mrturisire. .
" ',-: Pe tiinp ~l 'a ces tui sinod er a u unii, ca ri ziceau c femeil e
gr avide ',,, u tr ebuesc s se. boteze, ci 's ' se' a te pte p n ce vor
n ate : ,deci are ,e '. d a c 'ar bo t ezao astfeldeIerneie, apoi i copilul
' din' pn tece ' ar
I(liot ezat i , alune! "copilul, c nd se va nate, nu
" s' J r pu tea boteza a doua Oar, f iindc al tlel s'a r p rea c a lost
' b~t ezat de d ou lorl .vlmpotriva acestei preri s' a emis ca nonul
" 'prt!ze ni;" care "dispune 'ca lemeiagravid s s e boteze, n ' cazul
.. dac " 'd o re ie ' ( /; ii6r< ,Bouh'".),' ' Ca ' moti var e la' a ceasta ca nonu l
. a ra t c ceeace n a t e , n u e ste p ersoan iden t ic CII copilul, ad ic
,': I ,,' bot e zu ls u ' rilnriai dnsa'a"osl bote zat ' i ' printr ' insa : nu s'a
.' "~'. " ", "~; "' . "': 'CL ''O;;.:.. ' ';_.,": -.:, .,,.
: ' " "',,"" ' . " ~ " ., ' ... . ...
~. ", .,. ,"
'boteza t I copllul. . pe ' care:'" II poart m pantece, deoa r ece liecare
..p~rsoari .i rebJ e ';-' s ' Iac " pentru' sine ' mrturisire d e c red i n l
.' : " - ,:,;<.1) ,. ~~~i~': ::i~' ~ ~I~:~,; ~~ ~-_~ ,7~' :. j ;-': " ..' . -. .- . - .
'" 2) . s se. boteae (N,' ,1;r .) ". ., ',' "r.: .' "
32

ina inte de botez i mrturisirea aceasta "de -tcredln trebue :s;t," :,


derive din voin liber personal. ' ".', ' " .:
-.>,0. >c"ir : .',".",.,;...!;:-.
Canonul 7. ';, " "~ , o

Presviterul s nu rn~~ce la nitnile'celar cstorii>


a doua oar, deoarece nunta a doua cere peniten; ' Cine.,..
va fi , acel presviter, care prin [participarea sa la] osptare
aprob aceste nuni? " , . ' " "
(17 ap.: 3 trul.; 19 Anc.: 3 Neoces.; l ' Laod;14;'12 Vasile ci. M.)'.:: .
', >.:
- La comentarul canonulul'prim al slnodulul'dela Laodlcelar.'
vom vorbi , despre cei ce se ' c s tore sc a"doua ,:oa r " i " despre :
mprejurarea c, potrivit canoanelor,' ceice ' se:' c' s to r esc ta', doua,",
oar dup moar tea primei sotii se vor supune epitimiei. i dac~.<
a doua cstorie era considerat de interzis ' .I r de >epitimia, '
c uv e n it , iar aceast epitimie se ddea . de ctre : preo i- atun ci> '
cnd respectivii veniau ' s se intereseze ' de .epitlmie, pe .' care , ,
trebuiau s o suporte, apoi canonul dispune i , ca pre otiL
s nu participe la ospeele celorce se c s toresc a doua oar .
deoa re ce - zice canonul - care va-fi.sl tuala acelul preotrcare
prin participarea sa aprob cele, pentru cari el a g sit de cuviinta
s dea cuiva epitimie? ' . '
Canonul 8.
. '; .."' i

De se va vd i n public c soia cuiva" care este ,


laic, a comis adulter, unul , Ca .acela nu poate veni n.
slujb [preoeasc]. Iar dac [d nsa] va comite adulte j-
dup hirotonie, el este dator s o demit; ia rrde 'J~ \liec
ui cu d nsa, nu poate.
inea
-
slujba
.
ce ,i 'atncredina. ."tc.
.". ,'. ', ',' -s: "",":" ,.. " :.; .. ,. '. .
(18 ap. ; 3, 6, 13, 26 trul.; 27yasile ,c' /'Il'):' " , , ' ,'"" i ,
- In canonul prezent se reley~"yentuaJitte<j c~nd ,.olej
meie de vine adulter i consecina -ce oare mprejur~r~a,<jcest~) '
asupra sotului cu privire la serviciul preotesc, ) n care, SOjUI~i'~ '
inteniunea s intre, S'U chiar a Intrat, Princiri\)l, ;de'care s;
conduc P rinli dela' Neocezarela .lajudecar ea . a:c.e~tuica ~, elit\'
unitatea sotului i sotiei n cstorie (1. ~oisi;2'2~)rJ"fltl.!~~ Y'
strns dintre d nli, Dar dupce solia , care are ' solul su, a, '
comis adulter i se consider ptat '( ,u',utavTac) ,. apoi . brbatul, ;
impreun ndu-se trupete cu o astfel de Iemeietcu care devine
33

,.,~ un trup, i dela car e necur enia . trece i asu pra lui, s e pteaz '
., iel .J(p e.u!aal;'';O g)~ lh, C a n o nu l , , ' p l ec n d , dela acest principiu, ' in-
" erzice a s e primi in cle r-b rba tul , care are, so i e, . i despre care
- s e' ti e' , c, i , es te i nllde l , c , a comis a dulter. . P rin ac eas ta ca-
" - no nul -cont lrrri: d is pozi ia canonului 18 .a p., potri vit c ruia numa i
c," acela ,p oate ,li primi t- In c1 er, ~a c rui,sotie n " oa te pr ivin tele ar e
, ~} co n d u il ir eproabil. Aillel adulterljl so iel -trebue s , tie dove dit
;~,' i~' pu~IC 'i (l"a"ep{v,)., . Exist~u mai ' lt\ulte .Ieqi in legi slaliagreco'
'!< ro_.'",m .a,_ii'
:J>
~. _'-. ," _,ca
" ri'
". -',d-is' p u ne
...".au' c
. o...._
.femeie
. " .-.:' n use
_ o., poale condamna pen-
, tru! a dulte r, de c t n uma i da c se dovedea ' pr in m rt u r i i in ve d e
' r ate. Acest e legi le-au. a vut in vede re " P rin i i dela Ne~ cezare ia
{ c nd a u .emis'canonull or prezent,i .anume c nu mai acea e-
- meieseconsider ad ult er ad e v rat , des pr e care ac es t lucru
:, s,e: po~t e , dovedk'-cu mrt urii v dlte, .nii n s i femeia despre
:!":; ,~'_c a re se" b'i1l1e~e numai : (ou lSIJ ' '1v ,U~~!,.r!tr;l}eraav) .ace st lucru',
ra : din moti vul c 'a conve rs a t cu cine va, ' s au 's 'a int l nit cu cin eva .
sau din alt e' as em enea mo tive.')
Canonul, em i n d d is poz ii a men lonat , ada og eve ntuali-
ta tea cnd 's otia unui pr eot (preote asa) comite a dulter i dispune
c preotul este obligat s demil ' ime diat del a s ine pe o "astfel
de .sotie i s . d e sfac legtura de ' cstorie cu dnsa. : Chia r in
Sf.' . Scri p tu r se pr escrie c soli a pre otului trebue s fie curat
i cre dincio a s ' (1. Tim. 3, ' ,, ). In v ia ea trebu e s aib con-
:,., d u il aa de nelea pt i cu minte, piecum trebue s se poarte
, i sotul s u, care este pr eot, i cu a tt inai vrtos iiind c dn sa
'~Ie st e legat prin cst orie de solul su ; care a prim it consac-
"" i a rea haric,i dnsa prin cstorie nc s'a fcut p rta de
"\ i cea consacrate.") Dac sotia preo tului nu ' tre te aa cum ' se
,.? cuvine, ci se p tea z prin a dulter , prin aceasta ea p teaz i -pe
-- sol ul su, car e este un trup cu d ns a, i desp oa ie slu jba lui
" preoeasc de sfinenia, ' care este pecetea acelei slujb e. At t din
:> punc t de vedere .al cred in ei ct i. din cel canonic este deplin
.. corect dispozitia acestui canon, potrivit creia solul est e obligat
s divoreze imediat de o astfel de femeie adulter i acest mo-
tiv de divort in cstoriile preoilor este dep lin justificat.
. . 1) Cornem , lui Zona ra , III, 82.
2) Comen t, lui Valsamon, nr, 83.
S) Compar tratatul lui V alsamo n d es pre inrudire n SInt, Al. IV,. .
etc ;
3
31

. Canonul, in .conex cu dlspozl la iu lt im , pre vede eventuali-


latea,cnd solul preot, a crui sole-a comis ' adulter, < t o t u nu ; "
ar vrea. s se. ' de s part de ' dnsa, ci i mai departe vrea ' s tr
iasc cu d n sa ' in cstorie: Pentru . acest caz canonul dispune, ca
-dn sul s nceteie ama i li preot ; deoarece el, voind s trias c
<ti solia ad u l ter , dovede te c nu are con tiina mridrlel om e-
n eti , c nup re uete im por ta na serviciului su i nui pas c
necur e n ia sot iei sale tr ece i asupra lui; - i deci c um s'ar
putea admite ca un astfel de o m pt at s s v r a sc celedivlne?
inchei e Zonara corneut ar ul acestui ca no.n cu aceas tTntre bare . ')
Di spozitia acestui ca non 'o gsim c onfirm at adeseori ! i . p r i n ca- :
noan ele din timpu rile ulterioar e, ba .re s pectlvlt erati "opriti de ' a
'inde plini s erviciu preoesc chiar i atunci. da c I r. s " ti e
[ rar ' iJrvoea s'a u p tat pe sine prin cs torie il e g al .(27 Vasil e
.c. M.; 26 trul.P ) . .

Canonul 9_
Presviteru l, dac s'a inainta t . dup ce mai inainte a
p c tuit : n trup. i va m rt urisi c a p ctuit nainte de
hirotonie, s nu je rtfeas c ; r rn n nd n celelalte, pentru
.zelul [su] de altfel; cc i multi au zis c i hirotesi a iart
celelalte p cate. Iar dac el ns ui nu mrtu r isete, i nu
se ' poate dovedi artat, [atunci] el . ns u i , are-puterea [de
.a . ho tr ]. ce se fa c. " "
(25, 61 ap .: 2, 9, io-sm. I ec.; 6 'sln-l l ec.] ' 4, 21;' 23 Irul :'; .
'12 Anc.: 1, 8, 10, 12 Neocez.: 3. 32, ' 51, 70, ' 82. .89,' ,Vasile' .c.
M .; 3, 6 -Teofil Alex.), " . :. ' .
~ La comentarul 'ca nonului 6 1 ap. am' vor bit fdespre cali'
.. t lle ca n d t da l l o rv d e preoti, in ceeace privete renu mele bu n al
preotului in socie tate, precum i despre ' m pre u ra re a- c- es te in-
terzis s se pr imeasc in sta rea preoeasc ceice a u 'comis dife- .

1) Sint. At-'lIr,82 8 3: - "vezi n ota 1_ del a 'pag. "2 1'S "din par te~ I j
.e vol, 1;' al lucrri i pr ezen te; ' .. Preotul, carele t i e c ' s oi a'~ksa a corri.is
.a d ulter, poate s rd m n n serviciul pre oesc, . dac demite dela, sine pe
-eotia sa; iar de nu, s in cete ze de a mai fi preot", ~ prescrie dia pozl..
:ziia patriarhului con stantino polltan Miha il 1 ( 1043;- 1058) In .Sint, At V,
46 . - Vezi i cano nul .19 2. in' Molitvelnicul cel mare. ,.; ~- '
1) Vezi i n, T din Sinta gma lui Vlast ar in Sint. Al. VI, ' 1.6 5 .
35

-rite p ca te. Din ca uza aceasta canonul 9 al primului s inod ec u-


-menic dispune ca liecare candidat de pre ot s Iie s upus unei
, - e xa m ln rl severe na inte de a Il nvrednicit pentru hirotonisire.
. 'Ca nonul prezent , trateaz despre a cei presviteri, car i aulosl h i-
~; roto n i s it i fr -d e aceast exarninare. . dar cari inainte de hiroto-
:n isire , deci fiind nc mireni, au comis pcate-n trup ( ;rpo"'l,a.ap-
'2 ''';x'''. " ,v/lan) , adic au fost desfrnai ( -ropvsJ"a,).') Da c un
'< a s tfel de presviter nsui i ' m r t u ri se t e' pcatul su, ca no nul
" .dlspune s se opreasc dela aducerea jertfei, a dic de il s v r l
'; Iun ctiuni preoe ti (I. poupr" v), dar s-i rmn celelalte, adic
" onor urile preoe ti, precum dreptul de a edea ntre preo ji i dreptul
-de a se cumineca n altar; i ac eas ta I se admite fiindc nsu i
' ~a m rturisit p catul i se c ete, i li in dc est e zelos n vir-
In
" ' tute. ce privete celelalte pacate mai mici, pe cari le-a comis
" 'pe l n g acel cardinal , canonul zice c dup ' p re r e a multora
'(multi au zls: ' . !,,,,,,,v 01 " 0) )01), deoarece aceasta ' nc nu s' a
'i , ~ ,'-j: _: ; co ri fi rm a t , : - {(J g op. dJ.OrOupevovj, - p catele mai-mici se iart prin
' ;.. ;, !h iroton isire.' ) Iar dac ar exista neo bnuial c acest presvi-
" 'ter ar 'Ii comis desfru nainte de hirotonisire, i dnsul nu ar
" vr ea s recunoa sc nsui ac est lucru, ' i nici nu s'ar putea do-
, -ve di prin mrturii vrednice de credin, alunci cano nul I a s pe
' s ea ma con ti in ei presviterului Insui s judece ori de este el
" vre dnic s aduc . e r tt lui Dumnezeu, Dac ns 'p c a t u l se va
..<do vedi, dar el nsui riu va vr ea s -I , m rturi se a s c , a tunci un
asllel de' presviter 'imedia t tr ebue s " se cateriseasc i s s e
.despoa!e detoafe onorurile i drepturile, de cari s'ar bucura de
" ~ lffel . -- .A ltcum drept ntregire la -acest canon s , se compare
"ceeace' s e prescrie' de , ctre canonul 9 al primului sinod ecum. i
l " de celelaltecanoane . din vremurile de mai t rzi u(c a no an el e pa-
" ralele),' t"po t'rivit ace stora ' s s e' judece preotul, care a fost ins-
, -til ui! ' Ia r exarnlnaret a - c zu t n vreun pcat.
r< .' ,. ,- .

'C an o nu l ' 1 0 .
~ ~ .
Aid~rea , i dlaconul, de '
-:., - -:~ .
va
cdea .in acela pcat,
:s aib [numai] -treapta slujitorului [bisericesc];
(25 ;' 6 1 ';IP:; ' 2, ' -9 ; '10 Vsin., lec.: 6 sili. II .ec.: 4,21,23 tru l.;
~-'--'~)~C""
on;erir lui .vj9arri~ i Zonnri~ ; Sini. Al. 111, 8 5 "- 86 .
2) Comentrf ul Zona a, In , ~ 5.
:;'
36 ,-
12 Anc.; 1, 8, 9, 12 Neo ces.; 3, 32, SI, 70, ,82,' 89 Va sile~. M,;
3, 6 Teo fil Alex.), ._
- Canonul pre zent este conlinuareal:canonului 9 al acestui
sinod i el prescrie pent ru diaconi tot aceea n ce s'a prescris prin '
canonul 9 pentru presv iteri : diaconul se va scoate , din diacon" r..
i va deveni slujitor bisericesc (o"~f' iT7I.) ,__o - ?

Canonul 11. ,' _


P resv iterul mai nainteide t relzeclde'tanl-srur- se
. hirotoneasc, de ar fi chiar _brbat vrednic' intru ,'toate;
ci s a tepte . Cci Iisus Hristos "Ia treizeci :' de ani' s' a
botezat i a inceput s inve e, - ' ,-,:"
( 14 trul .)
- Canonul pre zent s' a luat literal in canonul 14 al sino -,
dului trula n i la cornentarul acelui canon trulan (totodat - i la,
al 15!ea) s 'a spus ct a fos t de trebuin in privinta acest e;'
chestiuni.

Canonul 12.
Dac cineva bolnav fiind s'a ~ l u mi n a t [prin botez].
nu s e poat e nainta lap res viter ie ; cci credina lui ' nu _
este din covingere, ci din nevoe ; fr numai "poate n
urm a zelului i credinei sale}de mai apoi, i din lipsa
de oameni. - -
(46, 47, 49, 50, 61, 75, 80 ap.; 2, 9 sin. 1 ec.: 7 sin. li'
ec.: 95 tru l.; 3, 13, 47 Lao d.; 10 S ard.; 45 Cart.: '17 sin. 1-11 ;
1, 5, 89 Vasile c . M.; 4, 5 Chiril Alex.: 1, 4 Grig. Nis.).
- Dup spusele lui Zonara din comentarul canon ului pre-
zent, .unii amnau botezul ca s poat tr i liber ; i nu ,voiau.
sa s e lege prin rigoarea e v a ngheli c , dar bolnvindu- se i temn--
du-s e de moarte, prime au atunci botezul') ; in privinta acestora.
canonul dispune ca ei s nu' se primeasc in cinul preotesc"
'deoarece credinta lor~nu est e din convingere (i >. "powpi ov<), cii
din nevoie (i , .v';r"~ .) . Indemnul imediat pent ru emit erea ace-
st ui canon l-a dat disputa. ce s'a. ivit n timpul . primar al Bi -
serieii, or i de n gen ere poate fi privit valid botezul primit de
iJ Coment lui Zonara, III, 8 0.
37

, , < in eva fiind .bolnav; sau . ace st-botez trebue repetat, ori cel putin
:',:i,, ; ; n'tregi/ la- caz c , persoana , respectiv , se-Iacev s ntcas . . Dis-
" ," "puta 'a ; mers aa de departe; nct pe celbotezal .. in timp de
" . 'b o aI " nu volau'is -i considere nici cre tin i ade v ra i, ntre altele
. - i din ' motivul. . fii ndc ei nu erau bote zati prin afu nd..re n ap ;
,, ' ci numai prin stropire. Primul, care a 'Iuat cuvnt mai energkin
; . a cea s t disput, a .tost Ciprian. Evlaviosul , Magnus punnd in-
, ' .. trebarea: qui 'j n' intirmitate et languore grafiam Dei consequuntur,
,;.~ a n h a b en d i . si n t. legiti"!i Christiani .eo quod a qua .s alutari non
i... lotl'si nt, sedperfusi?,' Ciprian ' ara !;pul:l,s .c 'dup ,.,'. p r erea lui
,.' ( m ea 'se n tenti a )" acet i a trebue s se considere creti ni a dev -
. ratii).ln.. acela sens caCiprian s e ex pr i m : i alli P ri n i i in-
v tori ar Bisericii;' ) 'A a d a r intrebare a acea s ta trebuia "solu-
'li o n a t i n sensul," d up care s'a ' solutionat.la inceput botezarea
copiiior i ' s' a apro bat . 11 Bi se ric pedobaptisrnul. Dar disputa
s'a ' prelungit in privinta ' chestiunii dac ceice au fost botezati
f i ind bolnavi, deci ceice zcea u in pat (i" rfi xUvrJ) i prin ur-
.' m are -cei .bo te z a l numai moda . adsp ersionis pol fi oare primiti
mai trziu' 'in cinul preo tesc ? -Primul ca z mai ' importa ni in a
-c east p riv i n ni-l descrie .Eusebiu n istoria sa prin cuvintele
.episcopului roman Corneliu, car e vorb et e . despre Nav a t, cu-
nos cutul . pr esvlter din .Car taqina. Corneliu, ' vorbind ' despre r uta
1ea' lui No va ;nent ioneaz c Novat a dob ndit ' acolo hirolonia
p resvite rial prin fraud , deoa rece el, ntre altele, fiind botezat .
.prin stropire pe cnd zcea in pat bolna v (dum jamjamque mo-
rturus creditur, in ipso in quo iacebat leciulo perusue), nu
av ea nici un drept de a fi hirotoni sit. P) Aceasta s'a ntmpl at pe
. ' l a j um ia t ea veac ului al Ill.lea , - dar disputa in aceast pri- .
vl n s'a prelungit i mai departe. P rin l l dela Neocezare ia pr in
canonul lor prezen t au solutionat a c ea st co nt rovers in ce prl-
vest e Biserica din Capadochia. Sinodul . prim ecumen ic a dat o
hot rtre'elmilar .in canonul s u -a l z -Iea. i prin aceasta. de-
-o arece acest canon dela Neocezareia 's 'a primit . de Biserica ecu-
menlc (2 trulan) , dispozitia , a cestui canon in aceast p rlvi n ta
<1 evenit obligatorie pen tru Biserica ntreag.
' ) Ep . 76 .
2) .A uguatln . de adult. con j. Iib. 1.; . confess. lib . 4 , c 4 . Cyr. il l,
"e fex , in Ioann, ' I l , 2 6.
3) IlIst. eecI. VI; 4 3 .
38

Canonul acesta admite exceptie numai atunci, cnd respec-


.tivul, ca re a-fost botezat fiind bo lna v edo ved e t e c n d e pl i n e te
cu zel poruncile d u m nezee t i i c este' stat orni cr l vers at -n- '
c re d i n (can , 80 ap, i cornentarul), i -cn d elips .de astie l de; .
b r ba i, car i au toate cal i ti le prescri se . de toate legile pentru. .
candidatii de preoti.

C anonul 13 .
Presviterii dela sat e ' nu pot jer tli n biserica cet ii ,
fii nd de Ia episcop ul sau presviterii' ce t ii ; nici ada
pinea, . nici paharul, n [timpul] rugci u nii ; iar . d a c [cei
din urm ] nu sunt de fa , i singuri vor fi chemai l a,
ru g ci un e , [atunci] s dea [pine a i paharul]. ,
i s. ap.: 15, 16 sin. I ec.; fi sin, IV ec.).
- Du p cum episcopii erau lrnpr ii intre cei din cet i I>
cei dela Ia r , tot aa i ' presviterli . erau di vi za n presvlteri
urbani ("p" ,[3&7<pO' ",; I.elU l1 ) i " presvite ri rurali (b ,X'vp"" "p"'-
I%rep o,j i d up cum episcopii de la ' ar aveau drepturi . mai
limitate n compara tie cu cei din c et i, tot aa er a i rap ort ul'
dintre presviter ii rurali i cei urban!'). Potr ivit dispozitiei canonului.
6 al sinodului al IV-Ieaecuinenic nim eni 'nu ' putea ' li 'hitotonis it'
I r a ii destinat la serviciu pentr u uri loc determinat ( o." ol d upevlU<"
absolute), - ' i la comentar ul acelui canon am v zut rigoare a'
cu :care se opr ete acest lucru ' i c orice procedur contra r in
.aceasta pri vi n se con s ider nu l ( I;,xup ov). Potrlvit-acestel
pozitii fiecare 'presviter numai 'n acea localitate ' .putea s, i'
exercite legal serviciul. pe ntru care (localitate) a lost hirotcnisit.
Presviterii rurali in privi nta ' locului , de serviciu av eau dre pturi
mai limitate n co mpara ie cu pr esvlte rliurbani. ai astlelcanonpL . , ' .
. prezent dispune ca ei , s cunoasc acesterlimi te . i s mi-i ' aca.: , ':i;",i,~' .
pa reze drepturile , presvllerilor urb an i, Iifurghisind n bisericile: .,
din ceti chiar n prezenta ,episcopului i a p resviterilor ..cet ii ,
deoarece aceasta. potrivit obse rvale i lui Valsarnon cedela ' cornen-
--e._ _ . . ,, ' , ( '.
1) ' Leg ea clerului mire~n dat pe ~ trl1 Biseri ca ; '~rt . r' ~ . in
n c face deose bice intre paroh iile u rb ane i cele rurale. -precu ru i intre
p reo ii urbani i cei rurall.. Ac east im p r tir e - : a r m a s vl n fiin i s ul>
reg imul legii pen tru ; organiza rea .. -Bisericii ortodoxe romne din 8. 19 2 5-
(N. Tr) . .
39

larul ace stui canon , duce la disordine (i ,g o.To~lav), i la mic o


rarea i jignirea episco pului i a presvlterilor c e t ii , ca i cum
a c eti a ar li vino vai ' de ceva ') . Presviterul rura l poat e s fac
a ce as ta numai n cazul , d a c cei din urmll sun t absenti i d ns ul
, es te invitat s liturghiseasc, da r, i " atunci numa i cu invoirea
p'piscopului competinte. Apoi in asliel de cazuri aceasta o pot face '
, numai ac ei ,pr esviler i. cari sunt din ' ace ea i eparhie i su nt su pu i'
ace l u ia e pisco p ' ca i presviterii urbani, iar n alt eparhie ,'
confo rm canoanelor generale, nu pot s fac acest lucru . dec t
numai .in a numite condlll .

, C ano nul 14.


1
Horepiscopii ins sunt dup chipul celor a pte z eci 1
[de Ucenici]; i ei ca m p r e u n li turghi sitori [ai episco-
pilor], cinstind u-se pent ru zelul [lor] fal de s ra ci. [pot]
!
s aduc jertf [In biserica din cetate].
(8 s in . l ec.; 14 sin . VII.; 13 Anc .; 8 10 An tio h.; 57 Laod.;
89 Vas ile c. M.).
"
- Ceea ce canonul 13 al s inodului pr ezent interzice pre s- "

" viter ilor rurati in rapor t cu pr esv iterli urbani, s e a dm ite hore pis-
"c o ptlor in raport , cu episco pii din ceti, i ' a dic e i pot s litur-
, gh i s eas c lib er i in biserica din cetate '.lep is c opea sc) , deoarece-
ei sunt mpreun Iiturghisilori (iTV ) ).w ou,orol), precum i n ve derea
', o no rurilor. cari li s e ' cuvin n ,ur m a. situaliei ' lor din ierarhia
biserice asc. - dar : i .p entru imprejurarea. zice canonul, .c e i
~ a i.i fos t instituili dup chipul ceior .a pte zecide ucenici ( Ei; T U" OV
.' C';;V' U 8o/, -1;xovra) . In pr ivinta faptului din urm Arhim. Ioan face
.; urmtoarea ' de plin c ore ct ob servaie: <Horepisco pil sunt nu miti
, -" s tfel la tot caz ul pentruca sse.deosebeasc de ctre ep iscopii
, ep arhic i de prim - r an g,' ca ri .' sunt su cces orii celor do isprezec e
Apostoli; deosebirea-aceasta ins .se po ate '. referi numai n prl-
v l n a or nduelilo r de a dmini stra i e bi seric e a sc , n ca re ho repis-
r
co pii aveau ositual ie mai i n e ri o a r d e c t epi sco pii eparhioji, .,rI
~1
,deoar ece in privinta demnitii sacra menta le i a dreptu r ilor
, s pirituale e p l scope ti nu exi st n ici UII mo tiv dea fa ce deosebire
i inlr e horepis c opi i ceilalti episco pi" c ci i horepisco pii a veau n"
:1
1) Sint. A t ,_ 111, 9 1.
"i,
,
40

demnitat ea e pisco pe as c ntocmai ca i ceilalti ' episcopi, ~ loji


episcopii n s la ieI sunt succesorii Sfin ilor Apos toli-v). ',' ,

Canonul 15.
.'; Jit Potrivit canoanelor diaconii trebue s fie 'a pte, orict
d e lJmare a r fi cetatea. [Despre aceasta] ns te vei incre-'
din a , din c ar te a Faptelor. '
(18 sin. I ecum.; 7, 16 Iru l ; 20 Laod.). "
- In canonul 16 al slno dului trulan se' arat'Ielul, n care , '
tr ebue s se inter pret eze canonul prezent.
s:

') op, cit. 1, 37 1.

, , .. "'- ,-,- ,,- - -- - - - - - .....


~,
,":< "'.

'C an o n e l e s i n o'd u l u i 'a l. treilea local,


. . -, " ,' dela' Gangra. : . ', ',.~'

Canonul 1.
"" " pac " cinevaa.r d(!fima nunta , i , pe Eeeace se culc
:" c u brb'atul su, credincioas fiind i evlavioas, ar. jrr-
",' gisi-o sauardeima -o,ca i cum nu ar putea intra n
+ i .jm p r i a [cea ' ce rea s c ] " s fie anatema .
! ,( 5, 5 1 ap.; 13 trul.;:4, 9. 10, 14 Gang.). - .
,',' '= Dup cum tim, sinodul prezent s 'a jinut impotriva ade-
' ren i lo r lui ' Euslatiu. - episco pul din ' Sevasta. cari prop oveduia u
'un , asc etism potrivnic Evangheliei, ' i toa te canoan ele acestui
'-s inod au ios t provocate de ' in v i t u ra mincinoa s e us ta lan ,
co nd arnn n dus e -cu deamnuntul toat e p r ile -:acelei tn v t u r l ,
anatematizndu-se (vdO,!,," earw) toti, ca ri urmeaz ac ea s t in-
v tur , ceeace n semneaz c imed ia t trebue' s s e exclud de -
,-finitiv din Bi s eric ,
Canonul pr ezen t (il condamn n v t u ra fals a e ust a ie
nilor despre cstorie. La cornentarul canonului 5 1 ap, am vzul
cc un el e secte gno~tice, ndat la originaBisericii, plecnd dela
,' concimtia greit <des pre , materie i in , urma pr incipiului lor dur-
, 'is tic (despre bine i- ru), osndeau intre altele i c s toria. Sa-
't urn in de pild ' nv a c satana a iscodit' c stor ia,') Eustalen ii
a u Jnvtat in acela fel ca i gnosti cii, c nunta este un lucru
pctos i ' c fiecare cretin tr ebue s se ferea sc de c storie,
ntemeind de ' a ltfel ' a ce a s t n vjtur a lor mi pe principiul

1) E pi pha n . h aere s . 2 3 ,2: "Iam uxores d u cere, li berosque glg ne re


.a b Satana .es s e ci rculator - id~m pronuntla t " , 2 3, 5: ,.nuptias non ab S a.
'tana sed e. Deo . dertvata s eeae primum Dominus Iste . teatatu r " , Iren , ad v.
ha er. . 1 , 2 2: .., nu b~re ei generare a S atana dicu nt e ss e~ . Jn felul aces ta
.au nv a t despre c s tori e i ceilali eretlcl, d u p cum-o m rturisete des-
pre va cestfuc ru acela Epifan iu , hae r, 6 1 (adversus apostolic cs}, h aer. 6 7
{ adversus h lerecit as],

- - - - --'-
. ...' .. , <, <. "
42

qnostl c dualislic , ci pe , co ncep ia lor de na t ura t scoa s din cu- .


nosc ut ele Jocuri ale Sfintei ,Scripturi', despre, Inrnare.'.

Canonul 2.
Dac cineva ar os ndi pe celce cu evlavie i cu
cre di n m n n c carne; a far de ' s n g e , i " de jertf
id o l easc i de s ugru ma t, ca i cum [a cela] nu ar avea
n de jd e din ca uz c se mprt ete [cu carne], . s Iie
anatema . ,
(51, 53 , 63 'a p.;' 67 ' t rul.; 14 Ancir.; 86 Vasile c. M,) .
~ ', Prin ca nonul pre zent se c o nfirm dis pozijiile canoanelor
, 5 1 i 63 al" '

Canonul 3.
Da c cineva sub pretext de evlavie a r nva pe un
s clav s defaime pe s t p n , i s -i p r s eas c slujba ,
i s nu sluj e as c st pnului s u cu bun voin i cu '
t o at cinstea, s fie an atema .
( 82 ap.; 4 s in. IV ec .: 85 trul. ; 64,82 Ca rt .; 40 , 42,va sile c. M:);.
.- Canonul prezent s e ref e r la a cele vre muri c nd sclv ia
n c dinuia i p rin acest canon 'se confir m d isp oz ii a ca nonului
82 al'.

. Canonul 4.
D ac cineva ar ' afirma c ", nu se . cuvine a primi
c u mi ne c t u ra dela uri presviter insura t;' c ndIiturqhlse te- '.
aceasta. s fie anatema . .
(5 ap. : 3 sin . 1 e c.: 13, 48 t rul.: 1, 9, 10 Ga nq.; 4 .Ca r t.) ,
- Eusta ie nl i, n v n d c , nunta trebue evita t ;' deoa reC'e
a r ii , un lucru p ct o s , CU att mai mult tr ebu iau ei s 'o
considere pc toas la per soanele preoeti . ' i da c o aslf~l " de .,' ..' '''J~ I. ,.,
pe rs oa n pc toa s , pr e cum este preo tul ' c s torit ; a r' liturghisi,"
a poi d up prerea e usta le ni lor . a ce a s t litu rghi e - nu es te s f n t ;
nici nu este j e rtf sl nt .. i prin 'u rmare s nu s e primea sc ,
c um inect u ra de la un a stfel de preot, Despre legalitat ea c s to r i e i
p r e o i l or a m 'vorbit suficien t la corne ntarul ca nonului 5 al'. i la.
a l canonului 13 al si nodulu i trul an; - iar, a cest' canon dela Gangra.
43

condamn pe eustajieni, ba chiar i pe oricine altul, care nu re ,


cunoate drept aCI legal cstoria preotilor.') '

Canonul 5.
Dac cineva ar nva despre casa lui Dumnezeu c,
este de . dispretuit, i adunrile dintr'insa, s fie anatema.
(80 trul.; 20 Gangra; Il S ard.) ,
~ 'Eustatienii, interpretnd literal cuvintele Sfintei Scripturi,
potrivit crora in tot locul se .poate ruga lui Dumnezeu (1 . Tim.
2 , 81, invjau c lor nu le trebue . biseric i c slujbele svr
site in biseric . nu au nici un rost; - deci mpotriva acestui fap l
s'a emis canonul prezent.

Canonul 6.
Dac cineva ar svri [slujbele] cele bisericeti n-
deosebi, mpotriva bisericii, i de!imnd biserica, ar voi
s lucreze cele ale bisericii, nefiind mpreun cu presvi-
teruI, mpotriva socotinii episcopului, s fie anatema .
(31, 47 ap.; .6 sin . II ec.; 3 sin. III ee. ; 18 sin. IV ec.: 31 .
3 trul.: 2, 5 Antioh.; 14 Sard.; 10, 11 Cart.: 13,14, 15 sin . 1-11;.
1 Vasilec. M.).
- Eustalenll . . contestnd importana bisericilor dumnezee1i
ortodoxe (iov olxov TOU ihou, 5 Gimgra),' se considerau pe sin e
ale! isfinji i se .ntrunea u singuri in adunrile lor religioase
> '/ ~ i a c()Io ei nii oficiau anumite !311;1ibe (ixx Aljat aC"cv vTc<;) potrivit
concepiei lor denaturate despre cultul divin, afirmnd c n reali ,
late ei sv resc in adunrile lor ceeace ar trebui s se oficiez e
n bise ric. Eustaienli in aceste adu~ri . ale lor avea u preotii
lor: cariIi'I tot sazul treb~iauS. fie necstorltl, adic ca ri nu
s'au .tnsurat. sau carl s'au desprit de soiile lor din scrb fal
dec.storie n genere : i in special fat de cstoria preotilor
(1, A Gangara); dar aceti presviteri erau ca atari presvi Ie ri ile-
gali(pseudopresvileri, 47 . ap.), cari priit urmare oficiau ilegal
slujbele lor/i uncloriauecolo fr ncuvlinarea episcopului or-
todox competinte (31 ap. i canoanele paralele). Oficierea aceasta
-~ l) Co m'par :: opul cit. ' a l Arhim. Ioan , I, 376, nota 42 8.
44

.a slujbel or biser ic eti apart e i independent de autoritatea bise-


- ri c e a s c sup erioar legal ' ( IJ /~,L,
xor 'I iav i .x }t ~O"{a Co :) in canaane
se nume t e "ap"a" v(Jrwr~ (adunri ilegale; 1 Vasile c. M,), - i
. mpc tr iva acestui lucru s 'a emis canonul prezent.
Canonul 7.' .
. Dac cineva ar vrea . s ia ; rodurile aduse pentru .c
' bi s e r i c , sau a [le] da [celor ce sunt] afar de biseric
mpotriva s ocotl n i i e pisc opului, sau a aceluia; c ru ia i s'au
.n c red i n a t a cestea, i n 'arvoi -s procedezej'dup 'soco: '
tinta a celuia, s fie anatema. .'
(4, 38, 41 ap.; 26 sin. IV ec.; 36 'trul.;oI1;'12 'sin, 'VII ec.: ,.
15 Ancira; 8 Ganq.; 24, 25 Ant ioh.; 26, 33 Car t.; 7 sin. 1-I1; 10
Teot. Alex.: 2 Ciril Alex .)-.
Canonul 8:
Da c cineva ar da, sau ar primi rodurile [destinate
.biseric ii] fr de episco p, ' i de celce esternduit pentru
o r nd uirea c aritii, s fie a na tema , . i celce d,i celce
p r i me te .
(4, 38, 39, 41 ap.; 26 sin. IV ec.: 25 trul .: '11, . 12 sin. VII
ec.: 15 Anc.; 7 Gangra; 24; 25 Anlioh.; 26, 33 Cart.: 7' sin.' (.I1;
10 Teoiil Alex.: 2 Chiril Alex.), .
- Ambele aceste canaa ne (7 i 8) relev i confirm dis- .
poz i ii le canoanelor ap . (4, 38, 39 i 41), potrivit crora averea
. b i s e r i c e a s c nu se poat e administra fr episcop, i condamn
.pe e us ta ie n i , cari procedau contrar cu acestea.
Canonul 9.
Dac cineva se dedic fecio riei i nfrn ri i , nu
:p entr u bun t a l ea i sfineni a fecioriei, ci p entruc - sc r
bind u-s e se n d e p r te a z de c s t o ri e, s' fie anatema:
(5, 51 ap.; 3 sin. I ee.; 16 sin. IV ec.: 13, 40,' 48 trul.; 1,
4, .10, 14 Ganqra; 4 Cartag.) .
Canonul 10.
D a c cineva din tre ceice tres c n feciorie pentru
Domnul , i-ar bate joc de cei cstorii , s fie - anatema.
45

,';' (5; 4 Iap, ; '3 sin . 1 ec.; 16 sin . IV ec.; ,13".40, 45 tr uI.; 1,.
A , 9, 14 Gangra; ~ Cartaq.). . . .
;'\), -: La' canonul 1.. al-acestu i stn od-am vzut c eusta ienii
_condarnnau cstoria . drepllucru necurat pent ru cretini. Plecnd ,
dela acest. punct ie vedere.. ei -recomandaufuturora s t ria sc .
in feciorie , i niciodat- s nu 'se c storea sc, .Fecioria in sine
'.' :, este un lucru-bun i slnl -( xa i.oy xal ifriUY),: dar trebue s se
, , - > t itl~ c u, e vJ a vi e lcus mere ni e!J, ' ! s n u . setm n d r ea s c cu ea ..
\'Y'cum: Iceau eusta tienii , ~ - deci mpotriva acestuilapts'au emis
.:: aceste . do u canaane ' (9 'i ' 10);- ,.
',-,
Canonul 11.
cineva ar defima pe ceice fac agape din cre--
i'- ; Dac
di n ,' i chiam .
[Ia agape] p~ frai pentru cinstea Dom-
nului; i [dac ] n'ar voi a se face p rtai chern ri l or fiindc,
dispreuesc ceeace se face, s fie anatema.
(74 trul .: 27, 25 Laod.: 42 Cart ag.) .
- Agapele (ar d",_,,), despre cari se lace amintire n ca-
nonul prezent, nu sunt identice cu cele, despre cari se vor b e t e
tn"canoane le 27 , i 28 ale sinodului dela ,Laodiceia, ci aceste erau;
mese le aranjate cu dilerite m ncrl de cei bogati (u ;;y trAoualw v-
7.op ~rOUVTlOY TU trpwp ara) , i la cari e i chemau pe cei sraci n tr u ,
cinstea Domnutui. Eu staienii opreau pe ai lor de a merge la
aces te mese i osndeau aceste me se, so cotind c ele tn osesc .
pe cretin i i c nu sunt ntru cinstea Domnului. Impotriva aces-
- lei nv turi a eustaienilor re feritoare la aceste mese s'a em is-o
canonul pr ezent.
Canonul 12.
. Dac vreunul dintre brbaji din -ascez p ru t tn-
invelitoare, i, ca _ i .cum prin aceasta
trebui njeaz ' h a i n
ar avea .dreptatea, ar def i ma pe ceice cu evlavie po art
m t suri, i pe ceice ntrebu injeaz mbrcmin tea ob- -
teasc i ob icin uit, s fie anatema .
(27 trul.; 16 sin. -VIl ec.).
1) Co m p ar : Clem en , rom. 1 ep. ad Corfnth, c. 3 8. - Jgn at, an-> ,
tloh, ep , ad Po ly c, o. 5 .

, ,
"""." "",c\;',\G._"_'_ _- ., ",',
'".'

46

: : . : - Eust~!!eni!, .pJe~nd del,:' .punctul lor de veder e ' greit n


:prlvln!a exercJ !IU I ~I ' In ,vtrt~ t e (W1>~("g); nvau'c trebue a pur ta
vestmmte dure
~. < . ( 1' a"v"""iv)
, . . , cari in can on se numesc , rr ~p tJr.>J (H" a to ll ' .
, amlculum, palh u.m), I pe 'car i le mbrcau uniL: dintre .fiIosofi
peste . alt e vest mlnte, ca prin aceasta s - i . arate dispreul/or Iat
de orJ~e !,UK, d up~ ,cum " i ' eusta le nil voiau s ara te acest/ueru.
Eustaranl], ?rdona.nd ~ceasfa ad ereni lor lor, totodal nv au c , .
~u nt ,a ~e . dl,s,pre tui celce ,p~a rt . 'robg f!~I'OUg, '. adic m brcmi n te
esut .dm .mat~~ . ("~I' IX~ "'('''(fI-la''' ex serico con textas veste s), ..
P: C~r1 episcopn I preoii ortodo ci le purtau deobiceiu la pri-
lelun. de sr,btoare. Can9nulprezent nu c o n d a rn n imbrcm !n
te~ d.m, urma, despr e care-Zonara zic evc pe vremea sa Se nu-
.r~I ~. o.l o,B~I' ", d ac se purta cu evlavi e . i aa d u p . cum se ell-
: yll1 e. s t riI p re?t e t i , ci os n d e le 'pe eus ta /ienI' i pe altii, cari
, ~.~I~l m p~ celce poart :cu evlavie (.v, ,,"',;;<) , astfel de hain e ca
I c nd prm aceasta. ar p ctui;')

Canonul 13:
Dac .' vre-o femeie din ascez prut i-ar, schimba
imbrcmintea , i n locul hainei fem ei eti , obicinuite .ar
luafrnbr c minte] brbteasc, s fie anatema. .
,.. . ,.

. . ( 62 trul.),
. - Eustaleni i , dup cum ti m , considerau cstoria ca .ceva
. p c t os (1,4, 9, 10, 14 G angra), i prinurmare l1u :fceaudk .
osebire tntre.brbatt i femei, ci pe tol .ii consideratf ega li. Spr e . ,-
.a da expresiune acestui ' lu cru, ei recomandeu.Tsmeilcr.Ior ' ea..
p entru afirma tivul exercitiu in ' virtute (ata vo,u"olJ.~v'i; .~x "1;;t~y
n locul vestmintelor femei eti s poarte de cele br bteti, ' pe
cari le purtau d n il, i cari erau a cele rrep itfJAWOY , ' . despre . car]
se vo rbe te tncanonut :12 al acestui sinbd. P rlni i-del atGan qra
" co n da mn acest lucru, -"-'- iar 'd reptfernelu pentru ' 'ac e a s t con .'
.darnnare ' le 'se r vet e mprejurarea; ' c d u p . tnv t u ra Biser icii
'acest lucru-es te' p cto sv n la ta lui' Dumne zeu. Chiar i n Sfn t a
Script ur a Testamentului vechiu era "condathilat: Femeia svnu
poarte hai n b rbt ea sc i b rbatul s nu se rnbra ce. in hain

.1) . Coment lui Zonara F: V alsa m o n , 111, 10 8 ....:.. 10 9 _ - o Bevereg , in


h . c. p . i 85 - 18 6 .v ..:
47

.:;, fe rne
. lasc . cci in f a a' Domnu1ui Dumnezeu este uriciun e tot celce
fiice aceasta, ,.,.. citim in cartea a V'a a lui Moi si (22 ). Apoi
" .astfel in v au i tol Sfinii Prin L') , 5

Canorml 14.
D~c vre-o femeie ar prsi pe brbatul S li i a r
rea sa se
::vanatema ret rag, scrbindu-se de c stori e s fi e
. '
.' (5, 48, 5 1 ap .; 13, 87 trul. : 1. 4, 9, 10 Ga ngra).
, .- I~ urina concepiei eu sla ienil o r despre cstorie, femeiie
: t~e b u l a ~ sa se d espa rt de sotii lor i s des fa c l e g tura d e
cas tone. Canonul condamn pe ' femeile, cari ar co mife ac est
lucru , -:. iar temeiul pentru aceast conda mna re s e a ra t- Ia
c ome n tarul canbnului 87 trulan. . .

Canonul 15. ,
j
Dac cineva i-ar ' prsi 'pe copii! sa '; i nu i-a r
c re te, i
nu i-ar indrepta, ct atrn de el, spre cuve-
nita cinstire de Dumnezeu, ' ci . sub pretexul as cezei i-a r
,,,
neglija, s fie anatema . /
1:,
(35 Cartag.). I
. ;. - Copiii ' sunt, in raport tu prini lor, ro du l iubirii i sn ge .,,
-din s nqeleTor, Prin ' urmare n sa legea divin impun e p ririil o r i
-d a tor ia de a seingriii de 'in tr einere a lor i d e educa tia lor n
'_ -g~n ete (Efes.6i , ~; 1 'Tim, 5 ~ 4 ' 81 '1 0; 1' Mois], 18 } ~ ; V Moisi, 4,rlJ;
f
I,
. ,6 ,; ). Eu staienii : ns nu voiau s dea nici o atentiune aces tui
lucru l ci' n v au ,; pe ader entii lor, cari av eau copii, s - i pr a-
se asc copiii i s se consacre vie tii ascetice , nq rijin d u-se n um ai
.:
~, 1) -Te rtu lt. id e spec ta cul , C' . 23 . - Cypr lan , ep , 6 l a d Eu chretlum ,
Am bros . ep. ' ,.lS a "j . I renae um. _ Valsamon la come ntar ul a cest ui ca-
n on (111; 109) fac e 'obse rvaia . ur m toar e : " Bine a u ad ogat P rin ii . c :
pent ru aftrma tivul ex ercitiu in virt ute, deoa rece femeia , ca le .n u tace"aces t
lucru :.(ad i c .p oa rt . hain e ' br bte ti ) din I t rnice i d in fra ud, ci cu a -
devrat i ou s copu l un ui exe r citiu in vi rtute, 'C u rat i s in ce r, nu nu mai
, c ' : n\J FIe , s up;l1 ne p~ntru ' e ceestaenet emer, .ci merit .' chia r i la u d ; 'c ci
m ulte , fem el au vieuit n haine ' b r bt e ti, exercrt nd u-se n virt ute i a u
aj uns iti' starea de mnt uire, _p recu m s f n ta Melanla , sf n ta Eugenia. i
altel e". Des pre ac eas ta citi m i la Arh lm..... Ioan , c p -: ci t. I, 3 8 1, no ta 4 3 2.
48

de s ine , - i din cau za aceasta si nodul ii anat ernati zea z, preculll>


i merit .

Canonul 16.
Dac oarecari !ii s'ar deprta de p rini , mai ales.;.
.. de cei credincioi, sub pretext de evlavie ; ' i . nu ar da .
cuvenita cinste p rinilor, preferindy-se adic de . c t ree i
evlavia, s fie anatema .
( 1, 14 , 15 Gangra). ... .' ., .
- P recum prsirea copiilor din parteap rlnllor s ubpretextuk
e vla viei fals intelese contrazice legii divine; ..despre ceeace;Vor.
b e te canonul 15 al acestu i sinod, tot aa con trazice acestei legi '
d ac cop iii , sub acela pretext ii prsesc ' prinii i nu , le dau
cinstea cuvenit. Cinstete pe tatl tu i pe mama ta, ~' i celee
b atjocore te pe tatl su sau pe mama sa, cu moarte s moar;'
- poruncete Sfnta Scriptur (Mat. 15,,; Mc. 7 " 0; Efes. 6' 2; II
Mois i, 20, re: 2 1, 15 ' 17; III Moisi, 20, . ). Copiii trebue s arate-
cins te fat de p ri nli lor cu s fin tenie nu numai atunci, cnd
p ri n i i sunt de religie ortodox, ci i atunci cnd ei nu sunt
o r to do c i , fii ndc cuvintele din canon p aAtara 7U CT"r WV arat . c
cano nul inele qe i pe a".,or';;v,') i deci copiii sunt datori s- i,
ci ns t ea sc prinii i s -I ajute, fr nici o considerare la cre-
dinja lor, i nici un ieI de evlavie nu poate servi de pretext
copiilor s nu cinsleasc pe p r inii lor , dac acetia nu cred ca
d nii, deoarece iubirea iat de p rini i lor deriv din . legea
e t ern , i ev lavia, care se opune iubirii, calc in picioare legea
e t ern i este evlavie fals. Canonul anatema tlzeaz -p a, eusta-
i enii cari desconsiderau aceast lege divin in privinta cnstirif
p rinilor, " .
. I
fnterpretarea aceasta a canonulul prezent (16) de la Oanqra
rezult n chip firesc din insu textul canonului. Zo nara i Valsarnon
ineleq altiel aceste cuvinte din canon: " port!, ,"!,lv')s o7)lovuu j trap '
u uro'is T~S {loooope/as (pe cari noi le-am tradus astfel: preerindu-se
a dic de el evlavia), i zic c {hooelfd u trebue s stea mai presus.
de iubirea p rinilor, deoa rece dac p rini] nu sunt de ' r~lgia '
ortodox (eal) rup >t axdaO~O' cJO' ! V 01 ro "e c.;) , atunci copiii t ~ebue

1) Com ent. lui Zonara, III, 112.


s - Ioc olea sc is considere evla via mai ' de preferit dec t cin- '
stir ea pr!n1U o r. (xw "irP0lP!j.v Tijr; ex. dvllJ v : uf':~<; . T~ V" lJ EO IJ =d~ lav, et
, illorum honori divinu mcultum praeerre)"). D upat e ti corne n-
lator ieste ll1odilicaf i inCni ga >Pra vii tra ducerea cuvintelor"
menl iOliale,\(ltride gim' tin pasa giu deose bit. (ad o qa t la ca non):
; de altfel otlo doxia ' s fie prefe ra t de dnjj ,.') Noi nu a cce pt m
inprivhia acea sta ' prerea .come ntat orilor. ment ion ati ma i ales
d in C~U~, '2 . ~u am put ea pune n acord aces t felde interpre-
~ ta';'rf{ a ~ acelor(-)cuvin1e
': -, 1'" '. '" o,,'
.~ ","
' CU ~ cuvlnteleid
"_,_!:....-, ' '-',. :' " ' ," -,.. :"
ln canon: "p (1).(a r a m au iiv , i
', _", ...- .
O

. .
cari cuvinte ' arat . pr ecum am releval ac est lucru ma sus urmn d
. lui Zonara, ~ ' ortodoxia: ( {ho<7.pda) co piilor nici decum nu-i
. , " o , po,a tt:"a qoIva pe cop ii de daloriadea .cinsti pe p rini i lor, sub .
:i,~ \!i_;'. , ... . m~tiv ul . c . prjntii . din ntmplare n~ .s un t de religia ortodox. '
' i ' ~:t~ ' ;, / } Tra duce rea ' : d i ri Co rm d~ i a , corespund" , mult mai bine te xtu lui
_.:'l.~ ~, \ ', o riginal dect cea din Criiga Pra vi!: - Da c oa recari fii, fiind d rept-
. " ~ ". cr edincio i. a r pr si pe ' p r i n ii lor sub cuvnt de evlav ie. i nu
: ' \,: le-ar ' da.'cuvenita cinste: neglijnd din cauza ' ortodox lei" cins tire a
c~ G~~it ' a acelora, s fie anat ema>."] Traducerea aceasta ' este
-,..
;'n ~
'; d-.'eplin ,
acord cu comentarul nostru la acest cano n.

Canonul 17.
Dac vreuna dintre femei pentru ascez prut i-ar
tunde p rul , ce i l-a ' dat Dumnezeu spre aducerea am inte
de'. supunere; s fie anat ema ca una ce s tr i c poru nca
, supunerii.
. (1,1 3,1 4 Gan q r a) .
- Canonul zice c 'femeile nu au vo ie s - i t u n d pr u l '
deoarece acesta es te se mnul sub or d onr ii Iar (r;;o I)rrorarij,) . Aa
nva i Ap/Pavel n epistola s a prim' c treCorinteni (Il , , e tc.).
Dup ce Jns eustajienii nv au c femeia nu are s tr ia sc Cll .
b rbat , dec arecec storia ar fi lucru pc tos. i astfel subo rdo-
.narea femeii fa de b rba t ncete a z dela sine, apoi femeile pot
li libere a-i tunde prul c a i brbafii, deoa rece s unt egali, -
i mpotriva acestui lucru s'a emis canonul prezent.

1) Sini Al. ' 111, 1 12- 113 .


' ) Ed. ' cit. pag. 24 1,
' ) Ed. cit. 1; 59 ,
4
.,"

50

Canonul 18.
Dac ' Cineva pentru ascez p rut. a r ajun a Du mi-
neca , s fie anatema. '
(66 ap.; 16 sin" IV ec.; 55 trul.: 14 Anci r : 29, 49, 51 Laod.),
, - Eustaienii Invau c Dumineca ireb ue s se' pos teasc,
fii ndc du p prere a" lor ziua aceasta este ' jalnica amintire
cnd s' a liberat materi a, care in urma acestei m pre i u r rl s'a
facut i mai p c to as, ln v tu ra Bisericii despre a ceast chEis- -'
'1iune am v zut-o la comentarul canonului 66 ap., care canon se
c o n irrn de sinodul dela Gangra prin canonul ' prezent, .

Canonul 19.
D a c vreunul dintre ceice practic asceza, fr ne -
voie trupeasc, a r disp reui i ar deslega posturile ce le
transmise n deobte i cari s e p zes c de bi s e ri c , avnd
.acela ( i] mintea ntreag ; s ' fie a natema .
(69 ap.; 29, ' 56, 89 trul.; 49. 50, 51, 52 Laod.: I Dionisie
Alex.; 15 Petru Alex.; 8. 10 Timot. Alex.). ' ..
- Eusta ien ii afirmau c au atins d es v ri rea in viata lor
' i in exercitiul in virtute. i deci ei nu sunt obl iq a i s p osteasc
in zilele or ndu ite de B iseri c pentru post cu scopul p oc in ii i
ie r t r ii p ca t e l or . i aceast n v t u r eusla ia n se condamna
.prin canonul prezent i se ,co n fi r m di spozli atcanonulul . iev ap."
Canonui '20; ', '
D a c cineva, ntrebuinjnd socoteal ' d is pr e juitoa r e
i sc rbindu-se, arpri h ni adunrile [ce se in n cinstea]
mucenici lor, s a u liturqhi ile . ce, se fac .ntr'inse le, i po-
meni rii e tor, s fie anatema. ' ,
(3i ap.; 4 sin. IV ec.; 31, 80 trul.; 5 Ganqra; 5 Antioh;
II Sard.;, 83 Cartaq .), , , .- , "I
- Canonut pre zent st in l e g t ur cu canonul '5 'al a c~stu'i
.sinod, - i in el se amintesc mucenicii i pomenirile lor ( r'ag f1;~/mg o-

uv;, /"up rupwv) din ca uz c slujbele bise rice ti se tineau' mai ales, ..
la 'mormintele mucenicilor; . ' -, " '
Ca nonul 21 .
Acestea ns le scriem, n u spre I a s t rpipe ' ce ice
'v r ea u s practi ce asceza n biserica lui .,Dumnezeu:'po trivi le
51

:Scripturilor, ci pe ceice iau pretextul ascezei spre mndrie,


'r idlcndu-s e mpotriva celorce vieuiesc mai simplu, i
pe .ceice introduc inovaiuni impotriva Scripturilor i
-c an o a n el o r-bi s e ri ce t i : Aadar noi [nc) admirm i
cea cu smerenie, i primim inlrnarea ceeace se
cu demnitate i cu evlavie, i aprobm retragerea
smerenie dela lucrurile ' lumeti, i cinstim legtura
- v e n erab i l a nunii, i nu def im m bogia cea dup
-d reptate [agonisit] i [impreunat] cu caritate, i ludm
simplicitatea i cumptul n mbrcminte.care servete]
numai pentru simpla acoperire a trupului; iar dela nzuin
' el e spre moliciune i lux in mbrcminte ne ntoarcem,
i casele lui Dumnezeu le cinstim, i adunrile, cari se
'rac ntr'Insele ca ,s iinte i folositoare le mbrim, nu
nchiznd In case cinstirea de Dumnezeu, ci cinstind toate
localurile zidite n numele lui Dumnezeu, i adunarea , ce
se-tace n biseric spre folosul ob tei o aprob m, i fa -
cerile de bine mbelugate ale railo r, ce se fac potrivit
.p reda niel bisericii pentru sraci, le ludm, i, scurt zis ,
dorim, s se tac n biseric toate cele predanisite de
-d u m n eze e ti le Scripturi i de predania apostoleasc ,
(31, 51, 53 ap .: 4 sin. IV ec.: 27, 80 trul.: 16 sin . VlI ee ;
' , .5, 20 Gangra; 5 Antioh .;' 11Sard,; 83 Cartag.).
, ~ Canonul prezent este concluzia general a tuturor ca-
n9anelor (20) expuse~n acum ,ale sinodului prezent. Prinii
" .d ela Gangra n enciclica ,lor sinodal vorbesc detaiIat despre in,
v tura minCinoaS> a lui Eusta jiu i a aderenilor lui ( eus ta-
'1ienii),i adic ,ei menloneaz pe .rnd fiecare punct al ace siei
' n vI t~ ri.'Y l h cel e 20 canoane ale lor aceiai Pr nl anatema,
. t iz ea zise para t fcate punctele: iar n acest canon al 21-lea ex
pun, relerindu-se la acea . nvtur, regulele generale pent ru
z -to li c reil n ii ortodoci.
. , Deoarecejeustalertil propoveduiau ascetismul cel mai rigll
tnrnjeles unilateral i n contradicie cu Inv tura Bisericii,
Prinii , dela ' Gangra indat la nceputul canonului spun c
.a scez a (:; dx'la<g) i~epoategsi numai in adevrata Biseric a
Hristos;:jar nu ' afar de ' Biseric, i c aceasta trebue s lie
,1

1) Se g s e te tip rit n Sint. At; ;IlI, 9 8 -- 100.


4'
52

a a precum se pre scr ie in Sl .. Scriptur, cci atunci, asceza este


lucru sfnt i plcut naintea lui Dumnezeu, '.,"0' i pe c t:gpre~/
cia z P rin ii pe cei ce' o p ract i c cu ' adevrat ' i cu e vlavie, pe " "
at t ii co ri d a m n pe ceice o i p ra c t ic In contrad iciecu SI: Scrip-
tur i cu canoanele b is ericeti i dac de sub "masca 'a scezeV
apare mndria omeneasc, disiruq ndu-se ordinea . din' viata bi-
seri c eas c i introducndu.seinovaiun{ ( xai" ;,,;,,,,") : ilBi~eric ~ .;;
Prinii , s coind acestea in reliel in gener<\l impl.ltriva; C()nCeP~J .
l e l eust aien ilor despre ascez, d au n acest. cano n>' unele ad , :'
monii i, cari de aci Inainte a u valoare canonic, i anume ",',' " ,
1. lecioria ( rra'piJovlav) trebue preuit dac est e m preunat .
cu smere nie i dac nu se pune ' n evident Inaintea altora ca,
un merit deosebit; ' . ' ' -. , '. "'J 'i '
2. Inlrnarea (epp ar:e,av) trebue s se aprobe"da'ceste clI;
demnitate i ev lavie , i dac se practic cu sinceritate i cu in-'
t eniune cretineas c; . . . ' " ,_ .. " , . ," .' "
3. bun lucru ' este ab inerea dela alaceril a l um e t i i ' a tr b,
v i a retra s, dar aceasta s se fac cu inten tie bun i cu sme ~ ' i '
r enie; . . '
4. cs tor ia este ntemeiat de Dum ne zeu fctnstl t.v.decl .
trebue s s e respecte; "
5. , avuia s nu se os n deasc , da c este aqonisl t in.' chip,
cinstil i d a c es te imp reuna t cu caritate fat de .cei sraci;
6. s implitatea i m od era iunea n mbr c mint e este lucru , '
la udabil;
7. tot luxul i moliciunea in mbr c mi n t e este de .con- '.
damnat ;
8. s fintele biserici sunt a se cinsti in intregimea lor, pre-
cu m i or ice alt local ridicat intr u cinstea i numele lui Dumne-,
zeu; i a dunrile fratil or, cari se fac acolo, trebue sc cinsti te i"
ce rcetate;
9. s se cinsteasc du p cuvi in serv iciile divine (quvi Jw -
OIV) , cari se tin n fiecare biseric spre binele .tuturor oamenilor'
i a lumii intregi i
10. s ol se apr ecieze mprejurarea dac oamenii avuti ofer .
a jutoare din averea lor ra ll o r s ra ci i dac fac lucrul acesta -
pr in mijlocire a Bisericii po trivit tradii e i ( xaTCl ras 7rapaiJl"ms)~
. Acestea le-au e xpus Pri nii n canonu l lor pre zent i la
sf ri t ei repe t ceeace au spus la inceput i a di c slnta Bl- .
53

, -seric este a se feri de inovatii i trebue s ne st rdu im ca ce-


.iece se ' prescriu deS f.. Scrip tur i de tra diia a po stoli c s se
"'ps t re ze tntr'tnsa drept 'sfinte ' i nestrrnutabil e; - deoare ce alt.
f tt '?i'" , < fel ,se deschi de calea - e u s t a ia n i s m u l ui ,' i alto r aso ciaii religioase
cc;:s iffij l<ire eu stai anisrnului, cari nu pot purta numele de Biseric .
'J ~ ,-... ,
..' :
.o" ~~'Q:1!tr
_', o

Canoanele sinodului al patrulea- -


local, dela Antiohia.
Canonul 1.
Toti ceice ndrznesc s desfiinteze hotrrea sfn -
tului i marelui sinod ntrunit n Niceia n prezenta ev-
laviosului . i de Dumnezeu prea iubi/orului mprat Cons-
tantin, n privinta sfintei srbtori a 'mntultoa re lor Pati ;
s fie excomunlcai i lep dai din bi seric , dac vor
strui a se mpotrivi din poft de ceart mpotriva celor ' .
bine hotrte, i acestea s fie zise pentru laici. Iar dac
vreunul dintre p roestoii bisericii, episcop, ori presviter;
ori diacon, va ndrzni . dup hotrrea aceasta s se-
o se be a s c spre z p ci rea popoarelor i spre .turburarea,
bisericilor . i s serbeze Patile cu evreii; sfntul .sinod
a judecat ca acela s fie strin -de biseric de acum
na inte, ca unul ce i-a ngrmdit pcate nu'numai i e- i;
ci s'a fcu t multora pricin de , s tr ic ci u ne i de z p
cire; i nu numai pe aCeti Ci i caterisete din slujb, ci:
i pe ceice vor indrzni-sse . mprtasc cu ' acetia .
dup ' caterisire. .Iar cei caterisii . . . s Yse.' lipseasc i de -
cinstea exterioar, de care i-a ' fcut prtai sfntul canon:
i preoiaJui Dumnezeu. ,.
(7, 64, 70, 71 ap .; 7 s in. II ec. ; li trul.; 7, 37 , 38 Laod.i.
34, 5 1, 73, 106 Cart.).
- La comen ta rul canonului al 7-lea ap; am . v z ut c eblo-:
,.
ni ii (o sect iud eo cre tin din secolul al Il-lea) s erbau praznicul "
Pa t il or in ziua, care li s 'a poruncii iudeilor s ub pedeapsa alurl-
si r ii (II Moisi 12 .e ; 14,18; III Moisi 23;,,; V Moisi 27" .), a adar .
in ziua a patrusprezecea di n luna prim (Nisan),". Aceast cre-
din ebionilic, potrivit creia srbtoarea Palilorlrebue s se
s er beze ch iar in ace ast .zi , fie aceasta oricare zi de peste sp- .
i mn , i -au nsu it-o i mu l! cre tinl v r s ri te ni . . malalesjrs"
55

Bisericile din Asia nu ca, cari de altf el, in ge ne ra l vorbind, era m


o rtodo ci. La a pus. cu -deo s ebir e in Biseri ca Romei, se in st p
nise uzul ca s rb to area m eni onat sol se serbe ze in Dumineca.
(die Dom inico, f(upca>~ ~/ulp a) pri m dup ziua a patruspre ze-
cea din acea prim lun. Cre1inii din Asia mic . se re lereau. la
Ap. Ioan. Filip iJa unii dintre ucenicii Apostolilor, i afirmau:
col i ei, urmnd pilda lui Hristos cnd el a serba r Pa tile im-
pr eun cu ucenicii si , tre bue sol tin in aceea zi po me nirea
mo rtii Lui ("." ax a araup o,a ul'ov) , i ad i c la Iei cum a t c u t Hris-
tos . Din cau za ac eas ta e i pr e g teau o ci n specia l , pe care o-
puneau in legtur cu cina Domnului , : i a d ic in ace la ti mp
cnd tineau i iudeii pa sha lor, a a da r in ziua a 14a din lu na,
prim i a tunci ntr e rupea u i post ul din s pt mna patirnilor..
Dup "acee a ia r i prelun geau pos tul p n in ziua a treia i
atunci se rbau inviere a lui Hristos ('ito.~l.a o VGu n h n ,u ol.<) , I r co n-
s id er are- de c dea aceast zi a irei a pe Du m l n ec , o ri pe a l t zi din
s pt m n , Fii nd c 'e l e rau de cr edinta c proc e d ea z de plin leg al.
o biceiul din Biserica apusean l con siderau drep t In o vai un e,
car e ar li po t r i v nic adevrului ist oric . La rndul s u Bise rica
ap u se a n i a pra obiceiul su cu Iiber ta lea general a cre ti
nilor, potrivitc reia ei nu sunt obligati s l i n leg ile ce remo-
n iale iudaice. Dup pr erea lor, d a c cre tinii nu s un t obligati
sol serbeze _ s mbt~ iudai c , ap oi cu -att mai putin pot li obligat i
s ol s erbeze pasha . I ud a i c , deoarece - Ap. P a ve l nu numai c in
ge n era l nu - 'pennis cr etinilor s ol serbeze anumite zile, ci eu
pri vi re -Ia' pa sh a a cce ntuat acest lucru chiar i in sp ecial O.
Cor. 5; ,): A lar de ace as ta cr est inilor li e ste i imp osibil sol tin
_intru toate pasha i ud aic, deoarece nu se pot o bserva toa le ce-
remoniile; cari a vea u -toc lapash , dup c um nici c ret-inii din
Asia trIic nu - in e au aceste -ceremonii. i n s fri t 13iserica a pu-
seanco ris ldera' : ntreruperea postului i n ' spt m n a patirnilor ,
cum I ceaucre t lnil ' din Asia mic , dr ept fapt arbitrar i cu
t ot ul-o prit , -deoa re ce po st ul a cesta, potrivit tra ditiei 'a postollce ..
po at e inceta num a i in ziua nv ierii lui H ris t os (89 trul .; 1 Dio--
nisie Alex.). -:'-' In urm a acest ei deosebi ri s'a n s c ut o d isput
mare intre ' Bisericile din As ia mic i cel e a puse ne , care dis-
put 's'a ~p erpetuatn curs de cteva secole i in care ceice ur-
inau obic eiulu i din Asia mic in' pr ivinta tim pului s er b r il inv ierii
lui Hri stos s ' au -n umit qu ar todeclmani, de spre ca ri noi am vorbit
56

la cornent arul ca nonu lui ,!I 7,le'! al sinodului , al Il-lea ecumenic,


Pentru prima dat s'a pus la , or dinea zileia'ce~stFches' I
ti une in partea a doua a secolului al ' doilea, cnd Pollcarp,' 'epl-
sco pul Smlrnei, petrecea la Roma spre <1 ' se :,i ntelege 'c u':Anice t.
episcopul Romei, in priv ina niai ,multorh estiuni 'rE!!eritoare:la
vla a b lserl ceasc , a supra crora , filnau - concepiii,,(jlv~rse< in -B i-
sericile asi atice i cele apusene. ' Atunci s'a atlns " i chestiunea
releritoare la timpul' serb rli invierii lui Hri stos, i deoarece atl
Policarp, ct i Ani cet aprau obiceiulcdln'. Biserieihi 'lor;:hu 'au' "
putul a junge la o inte legere in aceast " privin , fiind c niCi 'cel
0'- - ~ _ : '

dint iu, nici celalalt nu , voia s cedeze, " reler ind u-s e j ', fiecar e
_. ~ ,._

1"
~ - _.

tradii a apostolic din Biserica sa .' Cu toale acestea cei doi epi s-
co pi s'au d e sp r i t cu iubire freasc , rmnnd fiecare ~e ln'g
ob iceiul s u . Dar peste putin timp iari a Ieit-Ia iveal acea st
chestiune i de ast dat cu destul ele mare asculme . ", 111 La-
diceia s 'a Isca t o di sput pe i aceast chestiune, i Meliton ;' epis -
cap ul din Sard e s (n Lydia), a publicat o scrisoare (i . Toii n(1i~,) ' p,
pentru aprarea obice iului Bisericilor din Asia . mic . Acea sta a
p rile juit intrunirea mai multor sinoade, dintre cari cele mal .rnul te
s 'au expri mat p entru ob iceiul din Biserica apusean. Victor: epis-
copul Rom ei ( 1 89 - 199), lund cunotin despre aceasta , a trimis.
c teva e pistole Bisericilor din Asia mic, i nlune le din 'acest"
epistole a amenintat cu exc omunicar e pe epscopii respecfivi
d ac nu vor primi i nu vor recuno ate pr..etica din Biseri ca
apusean . Amenintarea aceasta a sup ra t ,pe toti eplscopli ntn .
Asia mic i Policra t, episcopul Elesului, a trimisJn numele tu tu -
ro ra un rspun s aspru lui Victor, de elarnd c dn il nu au d e gnd
's se a ba t dela tr a d i i a ap ostolic i c resping amenintare a, In
urma ac es tui r spuns al lui Polierat patlmtle ' s' au ' '!gUal i mai
mult, ceeace ar fi avui consecinte triste pentru pa cea , Biseri cii,
dac din lericire nu ar li intervenit lrineu, episcopul Lyonul ui ,
uceni cul lui Policarp i ori ginar din' Asia mic , Dnsul a scris.o
sc risoare lui Victor i in a ceasta el s'a pronuntat pentru obiceiul
din Biserica apu sea n , potrivit cruia Patile cretine tre bue s se
serbeze Durnineca, dar totodat a adrnoniat pe Victor in chip delicat
(Victorem tamen decenter admonet) s nu turbure pacea dln
Biseri c i sollde rltat e a fr easc 'p entr u astfel de deosebiri ri-
tual e, de felul crora au e xistat multe chiar dela ' ince putul Bi- ,

" -.'
,57'
~") ' r ' )

).:
,. ,0,1
";ericii:' ). Cuvntul , autoritar al lui 'irineu a -avut rezultatul c a
! , ". ' .. ~ .. ,_ .. .. ' '. _' : .. ' ,' ," .. '

": ",.,,, ,;potolit spirtelei pacea blserlceascvnus'a turburat. "'


"'/ ' Disputele in' privinta zilei , c n d s seserbeze Patile au in,
'J'cetai: pentru timp indelungat i '. fiecare " B iseric lnea .oblcelul
;', 's u.' Che st iunea s'a ' pus din nou ' I; anul 325 la primul' sinod e-
, , , c~meiiicHinodul a 'pus chestiunea aceasta la....ordinea zilei .spre
"',,-'>
,!,~ , ' .,,'." '.-', ' " , - ' -:,' .. ,:. -, 'o
' - .,:: ~ " ._ , ~ '.:.

-dellberare cu ' scopul .ca printr'o hot rre obteasc s , mp iedice


, _ " ,- , : '.' c', ' ; . " ,- - - _ .

";},o d a t Plin l r u t otd e au n a po Si b llit a t~ a' o r ic r e i dispute . l s Intre-


.~ .; , ';' :d u c uniformitate :iri B lserl ca -Intreaq .Tn acea st privint.! nainte
" ,<JE,'} oate' s'a ' hotrt, poh'Ivij'canonului7 ap, ca Patile cretine
' ; ,s ' nuse . serbez,,' i"' zj ua, in care iudeii ] serbea z pasha lor.
, " .A po! .pe baia nv turll Testamentului nou des pre ziua a aptea
, " ,, 'a' ho trt ca Pastile creti n e s se serebeze totdeauna Dumi
neca. In ' fine ,s'a h otrt ca spre ori entare asupra timpului ' din
-cursui 'anului cnd s se serbez'; ' Pa tll e cretine s ' serveasc
;tot deauna' de baz "prima lun plin dup echinopjiul de prim
' ;vari ,' -In temeiul acestora s'a ' dat in privinta aceasta hotrrea
,u rm t o a re : 1. toi sunt obligaji s serbeze Pastile cretine in zi
<de . D u m l n e c . 2. aceast Duminec : trebue s cad d u p prima
.l u n - plin dup echinociul de prim var i 3. dac se va n-
' -t m p l a ca pe aceea ' Durnlne c s , cad i pasha iudaic " atunci
, 'Pa til e cre tine s se serbeze in Dumineca urmtoare. Vlastar,
, n s i nt a 9 m a sa, scrie in privinta aceasta urmtoarele: <Pa tru
-sun t di spoz iile de cari trebue s inem se ama la serbarea Pa
,iilor noa stre ,' dintre cari d ou sunt cuprinse in canonul apostoli c,
'iar " do u' i au orlqlnaln traditia n escr s : : ntia c .trebue sa
' :5e rb m Pa til e d up ' echi noclul de primvar .(p<ru l"?,'''piav
'.iap,v1,) ,"a / doi/eu. s nu serb m in aceea zi cu iudeii, a/ trei-
.lea , c nu ' imediat d u p echinociu, ' ci dup . prlma lun plin
. dup -echlnoctu (p erU. . T~lJ 'rrp con 7v l1.Er" laTJJ1$plav :ravdi )."!J'/ov). i
.o l-potrulea. c ' d u p luna plin exa ct ' n prima zi din s p t
mn " ") - H otrrea acea sta a sin odului niceian devenit obliga- a
torie :pentr u' Biserica ntreag ; i Biserica noastr ortodox se
cont orrneaz acestei hotrri i .n ziua de ast z i 3 ) ') ,

,' , 1) 'V ezi: EU9t h hts t. eccl. 5, 23' 24' - -Com p. W a lch, ' H istode ' der
iKelzereicn 1, 6 6 6 - 68 5 -. Hef ele, c.oncdieng , I, 86 - 10 1.
")Slnt, , Al. VI, 420. '
3) Pap a Grigorie X lII a dat n an ul 15 82 B isericii romane un calendar
. m ou , e ffr m ati vc .ind rep tat; ' a ad ae ~ i o n ou puaha lie. > Dar latinii prin

1,,"
A:,-~ ~":~} ,~" _ ~'
58

Pentru ca n viitor s nu o b v ln deosebirile .de - mai 'haint& .


n pri vinta . zilei .de peste an. cnd s se s er beze-: nvierea lui,
!'. ,
a cest ca len da r " ndre ptat ~ n pri vina _tim pulu i , ser b rii .. Invleri l: l ui _: Hi'i~tci s~f,
c a d n a st fel de erori , n ca re o rtodo csii pri n calendarul. lor "nein d re ptat ' .
nicio dat nu au czut, i ad ic din cau ~ c latinii ad ese?ri ' - ser ~e ~ z, ~
PatiIe nal n tet d e iud ei i ade se o ri o d at cu iu deii , w as vde m Wille ri-d es
r

n lcnlachen "Concila offenbar en tgegen Ist" (cee ac e est e vd it . mpotriva ;


voi n il s ino d ului -ni ceian) , o b a e r v .In su He fele (Conclllen geschichte.I, 3 3 0 ). ".
S l u m drept pild anii d in se c olul n ostru, al X IX .lea , . c nd ,la tinii "au>,:"
s~ b a t Pa rll e _ na'ceia z i, n "c ar e iudeii au se rbat :" pasha lor " L ad i c:'
an ii 1805, 18 25 .1853, 1 8 54, iar lfaiule de pa sha Iudaic a u ': s er bat
in an ii 18 3 9 , 18 40 , 184 2 . 184 3 , 184 5, 18 4 6 , 18 4 9, ' 1 850 ,; 18 5 6 ; ~ ,
Co mpa r: rev is ta Orto dox . Sob es . 1 8 5 9 , II; 16 5. " "
4) In luna Ma i 192 3 ' repre zentanii mai multor Bis erici c rt odcxeau tck
cefale , . Intre - cari . i .cei a i Bis ericii or todox e romn e, , au 'inu t' l a Cons la n ,
" tln opol. o conferln inumlt - ! ,;Co gresz~l pauo rtodox, d iw a. 19 23~;::- CJh.;., : ,
fe rina aceas ta ntr e , a lt e ch eati un l pri vItoa re .Ia vla ta bt se rt cea sc , s'a ,
ocu pa t i de cea ca lenda ris ti c , r ecoman d nd nd rep tar ea' vechiului calendar:'''-
I ullan, c re ' in Bise rica 'ort odox a
fost in u z ' ncep nd "cu ' aino dulsl ..ec u:'
m eni c deJa .Niceia. Indreptar ea ca lendarulu! a i fosl " a d opt at " de "u nere-:
Bia erir l c rt od oxe, ntre . cari i ..d e .- ' Bi seri ca o rlo d o.x t om n; e c are J JPU!'I .:
in ' a pflcare pr in holrirea .S f ntu lui Sinod , luat, )n e din ta ," a .>. ~in, .3 1 : , <
Oc tomv rie (1 3 Noemvr ie ) 19 2d . S fntul .S inc d a l Bi se,ricii ortod oxc 'ro Il1 ne ..'.
. a publicat n privina "aceas ta ' l o " e nciclic " adresat :.. ctre Clerul i
po por ul cre ti n ortodox ,' d in ' Rom nia (ve zi No. 2 ' di n 1 5 l an: 1 0 2 4 ' ah
revi st ei " Apos tolul" din Bucure ti I No 7 ' din' Iulie , 192 j:" al irevistei
;,Bis eri ca , o r to dox r om n . " , Bu c ur e ti ) , "
Spre a nelege, ' ecea stvrecuncare ' A.~ calendaru luf ' tr eb ue -:s . tim ,"
u rm toarele: A nul" )."c ,care .,'il ntre b uln m . ::, ast zL i~ I; ,. vjal.a '; de ;- ,to at~ "zil,ele=:;
pentr u . m surarea timpului, are..
de ' ba z .: a'a zisul. a u. trap i c, ca re' 'cup'rla de '.
intervalu l de timp -dintre dou : e chinoc1ii : de ~ prim var,' c n d ziua :' .e~te ~
' egal CU n oaptea " s3:u jnt e rvaluL 'd e ~ tlmp, car ; . cuprin de .~ele\: patr~ ' : '',~no~ ,':.
t impuri, primva ra ;': \ra ra/: toam n~ '! I . iar n a .' Dup ' calcul~la st ro no m ilor. ,a,c est.:)
in te rva l de tim p ' all' a1lulu i trapic; 'nun it .de no i i ~ an "ceresc, est e apioxi- ,.
mativ de 365 1/ 4 zile, SaU ma i e xa ct a 6 5 . 'zi1e, ~ 5~re, ;~8 . JI1in ute . i-,45 ;~,8- .<
se cu n de. De acest an tropi,c: se ' deoseb e te . a nu l sidera,, ',~ i ca re ', ~ cu p riride , :!
. '," . ', -' A ' , " " , , ', .' ~ ' A . ' "?" ~ " , .. " " ," ', ' ",,/ ,,,,,,.. .-, -" ' "' , . ', '. : ""
..
In te rva lul de timp , .ct 11 tr eb ue > p m ntul ui ea un cale a -aa de ' r otaie ,10
juru l ' soa r elu i ' s ejung I ' 'ac ela fi l oc, . adic ' ~-s nde pli n ea sc'~, o rotaie,
d e plin . A n u l s ideral a r~ 365zHe, . 6 .ore ,': 9 min ute ei 'ill ~e~u~ de . ,: ' Pen,t ri.) ~
calc ula r ea tim pului s 'a adoptat ' an u l " tre pte da r nu cel "'sidera l, -> di l r, cauz. :
c sch imb a rea a notimp ud lor "este mai n st rns l eg tur c u via a- : : om e . '1' ..
neaec , dect anul sideral, ccare are 'n umai.. ins e mntaleti i ni fi, c, . ~. "a s tro - . i
nomie In ' v aa vde - ~,oal e: altele 'lnsr n u :- p ut~ m,,'''cal cu l a \d e ct': ~u maL ,lcu ~il e<~~'
in treg i, iar nu ei cu . fraciuni d e zi1e~" l "astfel ' s"a," iV'iL' n eces illlterl= d e . a. ;i
g si o mod alita' e, dup care am ,l ci vil . calen ar istic, ntre bu!n a! ,~ ' .Uzu I;
59

.Hristos, deci pe ntruca Biserica nt rea g s ti n aceast .s r b -


zi, P rinii del a Niceia au dis pu s ca e pisco pul
. , to a r e c n a c e e a
w'; .,,,;;

fie adu s In arm onie c t mai per fe ct cu timpu l exact


al a nului ceresc, dar t o t u i s c a l cul m nu m ai cu zile n treg i, Modalitatea .
adoptat va fi ' cu at t mai bun cu ct durat a a n ul ui ca le nd ari stic se va
'apropia mai mult de durata anului .ceresc. Pri ma re form de acest fel a
.rost fcut de Iuliu -Ca e sa r .Ia anu l 46 nain te de H ri stos cu co ncur su l
aa tro ncmului egiptean S o slgene. Iuliu Caesa r a .dis pu a a n u me ca dup trei -
.an i ,'com uni Bau s im pli d e cte . 3 6 5 . zile s urmeze u n u l. bisect d e 36 6
.se
,z ile> .A- cest::: ca lendar nume te iuliaw d up Iuliu ' Ceeser. Dar plusul .
ace sta :' de .o.i et ada u s la anul bisect cu s copu l de a ntregi cel pa tru ani
de c te 365 de zile n c onformitate cu durata a n ulu i cere s c n u c ores -
pund e ' r e a lit ii, ci es te cu c eva mai lun g, i ad ic pe n tru fie ca re a n cu ,
',1 1 .min u te." 1 4 ,02 se cu nde . In 128 de 'a n i cele 11 m in u te i 14 ,0 2
s ecun de ,f ac . o zi:ntreag, . iar ' 111 12 8 0 de . ani 10 zile . Astfel anul caten . .
""d a ris tic acrmas n u rm fa de c el ceresc, P n la al n od ul dela Nic eia
di ferln a ace asta cr es cu se la 3 zile l a stfeL acest sino d, s pre a ad uce
i ar n consonan an ul c a len d a ristic cu ce ) c ereac a su prima t cele 3
. z~ le '-, Cum-,ins , 'pent ru .viitor :n u e'a lu at nic i o msur de nd re ptare, gre-
')" ala ' o rigi nal cre tea Jn~i nte , a stfel c la e, 15 82 d . H r, ajunge se s lie
din nou 10 ' zile. S pre ' a ndrepta g r e al a ac ea sta, papa Gri gorie a l X lll lea,
" la ' pro pu ner~a ) ui .~ui gi Lilio, a d is pu s i el o sritur' de 10 zile.
, i pen trucerde a ci nainte s nu se mai repete ero area , ac ele .
" p ap amD.id i s'pti s~ , ca n . vlitorl dlntre anii seculari s Ile b l s e c i nu mai
celc e su ntc dlv iai bilt fr 're st cu 4 0 0, a ada r a nii 1 6 0 0 ,.2 0 0 0 , 2 4 00 ,
.e tc. , pe 'c nd ceilali ' a ni. seculari .a fie comuni, d e 365 zile . Deci anii
1 7 0 0, .':-1 80 0 ; -l DOO, 2 100 etc , cari d u p ca lenda rul iuli an su nt bl s ecl , .
. dup calendarul. papii G rigori e X III, n umit d up acest p ap i ca le ndarul
~.'_ i r.egorian",'au ""t i M.as . an t,:'comuni, J n felul . acest a s'au s uprima t din ca ten-
,~d a ru l iutial cle3 zile la fiecare interval de 400 a nI. Dar ni ci nd tep-
.. ta rea t f cu t v d e .Grlgorle X lll "n 'a fost absolut ex act , A nume di fer in a din-
.trec e nul .ceres c i -vcel , iulian, care-da .u n an este de 11 m in u te i .14,0 2 .
>~eb1Jhd e~ ; n ~'Cl:lrB -- c:1e.; 40 0 0 de anivcre te la :;m ai bine d e 3 1 zile , i 4 o re.
~: D i n 'a ceat: plus aLcalendaruluLlulian fa de tim pul anul ui ceresc, cat e n-
< d arul "g regorfan . suprl m , . d up cete expuse , la fie care 40 0 de an i ct" 3 .
, z ile , d eci in '.4 0 0 0 ":de ; an i 3 0 zile. Ve dem d eci c t o tu i la 4 0 00 d e a ni
' \~a ma i fi o . di ferfn t, de '; o. zi .~ Reform a pa pii Grigor! e ' X IIl a fo st prlm i t .
,;:~ e : ~. ;; cr~tl.n~t:: apu s~n,/, p~ 'c nd , cretinL:: ;ortoct oci r s A.rite ni a u m enmuf .
'/ cale,n darul ' Iulla n -' p n - n ~ vremile noastre.
Fat de p ro cedu ra ca lendarulul greg orian , co nferinta Inte ro rt c dox .
d ela Co nstantinopol.' d int a 19 2 3, p e l n g nlturarea ' di fe rin ej de p n ,
" ,;' ~cum , d~: l3 :::zUe" .~ntre , anul ~eresc I cel iulian, a a dopta t - pen tru viitor
'." . ; o p ndreptar,e ~\ cu ;'m?lt ,. mai 1 ~' perfe ct a cal endar ulu i. i anu me dintre anii ,
. s ecul ar.. vor ' fi -' bise ci -n u ma i aceia , la cari imprin du- se cifra lor la 9 ,
_-;, ecc cteete va d a un re st d e 2 sa u 6 , pe cnd ceilali ani secu lar! vor :
60

'Ale xandriei s publi ce n fiecare an la un. tim pi- a numit ziua : din ,.i'
.a nul r es pectiv, in care tr ebu e sa
se ser beze in' v'i ere' h~ IH'fj st cis ;l)

"r mn e co mu n i. ' a di c de 365 zile . Ast fel du p ca len da ru l nostru indrepta t


din 9 a ni secula ri co nsecu tivi 2 s un t blsecl d e ,3 6 6 -:" zile ' _ i ' 7 ,j-sunt 'de',
c te 365 zile, pe c nd du p cal endarul grego r ien n um a i din :,S', an~ secul r 'f -""-
/ '-
-eunt cte 2 de 366 z ile, iar e 6~ . sunt .de cte" 3 95 ~ zile:i' "P ri n : urm~re , "diip_ ", . _,~.: '
ca lend aru l n ost ru nd rep la t di n grupul ele' 9 ani secu lar! 20 00 ....:2 800, a ni :..' .
. bi ae c l vo r fi numai a nii _'.2 0 0 0 i 2400, iar ceilali~a ni ' secu lar i, :: adic ~t
"'2 10 0 , 2 20 0 , 2 300" 2 5 0 0, 2 600, 2 7 0 0 - l 280 0 " yor .J i ani ~comu nli apoi '::i~-" i '
.a n ul s ec ular urmt or 2 000 va fi i a r i bisect, pe c cnd ' d u p ca len darul ': ,'
.gregor lan In grup ul urm t or de 8 ani secular i (2000 - 2 70 0) _sunt d oi _"_ .'
.e nl bleec l a di c 2000 i 2400, de ase men ea ' a poi' i a ou!':" 2800 ' va'di < ' .
-blsect. In fe lul acesta anu l nostru ca lendaristic este mat" lu ng . dec t 'a nu l'
ceresc n umai cu 2 se cun de , " adic abia 'la apro x imativ 40 000 de an i vo m " .
avea o diferl n t de o zi, pe c nd du p ca le nda r ul .g regorlan diferirra.vde
-c zi s e va ivi d u p 4000 de a n i. Totu i d eos ebirea nt re ca lend aru l n ostru
~ i cel gr egorian se va remar ca n uma i la a 28 0 0. :;. ~ .
In aceea edi n a S f ntulu i Si no d al Biseri cii ort~doxe~ rOn1~~ s 'a
m ai ho t r t: 1 cu pri vire la serbarea Pu ti lo r s ae tmcn ln d is pozi iile
can on ice ale sinod ul ui 1 ecumen lc de la Nicela, in te meiul cr ora Pastil e
-e e vor serb a in fiecare an n prima' Du mi nec d up _Juna ," plin ;' ca re
' -\1 . m e a z echlno clului de pri mvar . Conside rnd ns c d u p calen da rele
cretine in r z ca lc ular ea datei lunei pline nu este exa c t (ci in tirzie cu
.5 zile), pe viitor va fi h ot r to r momentul, tn c er e luna p li n, ce ur meaza
dup e ch ino ctiul de primvar, se a ra t deasupra Sf ntu lu i Morm nt -' al
Domnulu i di n Ieru sali m Iar dac s 'ar nt m pl a ca ' data serbrii -Patll or .
.as tfel stab il it s coincid cu pasca evraic , n ace l :ca z ' aerbarea-
Pattl or noastre se am n pe Dum ineca u rm t o ar e , 2. S r btorile ' fixe i
~i l el ~ fi xe din cursul s p t mnii , apoi . n u m r ul lunilo r. i a l zilelor .din
sp tm n r m n Ia Jocul lor nto cma i ca mi nain te 3 ,: Aeza r e~ glasurilot',"
. a ave tlln eto r cu E van ghe lia Utreniei, a Apo atolulul i a s fintelor:' Evanghelii
'd ela. Liturghie, rrn n ca i mai in ainte n l eg t u r cu .eerbarea - Pa tiloI"
4. Oala nceputul ui a cest ui ca lendar ind rep ta t s 'a fix at pentru luna. Octom-
vrie din anu l 1924. deven in d 1 Oct omvr ie ziu a de ' 14 Octc mv rle (N_ T r,)
1) Chi ar n secolu l al Il-lea fiin r obiceiul -ca episc opul Alex~~driei,
- n fiecare an la Epifa nle s fac cunos cut eprecc pttor" subordonet t - din -
Egipt pri n encicll ce speci a le ziua Pa tilor c retine i n l egtu r cuaceaat a"
:ziua in care se ncepea poste r mare n a nul r es pe ctiv, .. Ace ste enciclice
s e numeau cn ciclice pen tru s rb t o r i. Euaevlu, l eron im et 'a ltii mentt o -'-
n e a z acest fel de en cic lice ale lui Dlon lefu a l A lexa ndriei ' (248 " " 2 6 4)"
"fii ale lui Ala na s ie ce l mare (t 375), cari de altfel -nu s'au pstrat com -. ..:
plete, Dela Chilii a l Alex an dri ei ni s'a u p s tr at 29 . ....,- Co mpa r . O, Ba rden -
"hew er, Patrolog le, pag 165, 2 38,339. -'" In alte Bise rici lo ~al~ ee vfceau.
pub lica tii d esp r e a ceasta n fiecare an de ctr e slnoad ele cu cdere , (34,
.5 1 , 73 Carta g.), ""
-~ .. . . .. - .
61
, ' -"- -=-'----

' I a r_ ~ p is c o pulu i Alexandriei ,i ' s'a : da t-aceast insrcinare din mo-


tivl!lJiindc"pe ,ac~JtinipceidinEgipt'.eraucei mai isc1,Jsili ,in cilh
" cula~ea" timpului.' J. Drept cheie pentru fixarea .jimpu!ui 'cnd s 's e:
;'s er beze invierea lui , Hristos s'a "Imit aceJa'ciclu ':' de ,' 19 ani al'
I
,, 1
I
i
lunii." care era in 'vigoare in', Alexandria i potr ivit ' c ruia luna , I
i
p lini 'fazele 'luniicad pe aceea zi din lun, ca i n ciclul an'
, Ier ior, l." cuprin$ul.cicJuluide .:19aI1 lu na plin callel'ezile di- .
,
j

.; ferite .a! e.)uniIor ,N\artie,.i 'Aprilijlji . adic d~la c2~Martie pn .


l ~~' '1fGAprilie,;( am!:;, qs ' ~a~ , ;op:' Alaprt?~ p.iXP~ 'Tij,; . ,rj-.~- ~o[j ' Anp tA lo ~) ~'. I
"
.-.>t
"I n acest rastimp .:
serjine i , pasha
_. ,
iudaic,. adic
._
pe _.una din aceste
~
!
,2 9 zile cade -z iua a 14,a din, prima lun v'sau prima luna plina
, , : "~: de primvara : , Dardeoarece s 'a hotarit ca ' Patile ' cretine nu
j
l'!; " ' :,: pot 'co incide" cu.c el: iudaice;' ci dup acestea in Dumineca pr im .; !
0 _ ,\PQi; pajile , ' cre' t ine 'pq t , cafleaj dup . 1 8 Aprilie; i daca ,s'ar, I
ntmpla 'ca; pash a iudaicsa icad chiar pe aceast zi (18 Apri-
lie) i ace asta din ' ri t m p l a re' s 'Jie Duminec , " atunci 'Pastile
- c r e t i ne se var serba in 25 ' Aprilie; in Dumineca urmtoare.Dar
s e poat e ntmpla i .cazul c iudeii nu ar da a ten i a cu ven it ,
>

num rului .cle' zile priso sltor. idup num rul hot r lt al rotaiei lunii,
.." , i ar i n e a pasha eventual inainte de ce ' s'ar ,ml'lini ' cele 14 zile
:; aie p~imei duni, deci ar inea pasha lor nainte de 21 Martie, i>
'-pe ~ t ru' e ve n t u a lita t ea acea sta , zi c e Vlastar, leg ea di vin ( Y0l'0 '
- - .. ,~ . ,p ~) poruncete caaceasia J un s se o ml t cu totul ' i s se:
~~~~ '," treaca la .Tuna pl in din luna u rmtoare i potrivit acesteia sa
';,:," se acomo deze PatiJe cretine, ca nu cumva s se s erbeze la
tL o l a ll cu iudeii ica Pa tile noastre s r rn n curate i libere'
\' : de srbtoarea , iudaic, - astel c s'a ntmplat i se nt m pl.
} : I' astzi s ie un hn;g interval de ' timp ntre Patile noastre si
6 ale iudeilor. " , ' , .. ,
, Potr ivit ho trlrii sinodului dela Niceia, episcopii Alexandriei;
:, _ ndat d u p ace st sinod au inceput ' s fac cunoscut ziua Pas-
, tllor din anul respectiv, prin enclcllce speciale adresate ntregei.
IUI)l cretine . In cursul timpului aceste enciclice .au lost nlocuite
printr'un canonion special ( WyoYlP y,pashalie); ' prin care se in- o
" dica nai nte pentru c iva . ani , c n d.s se serbeze Pastile n fie-
...,Jf!''i , ?,,~"'l '-'~
.~f. ~iJ... . . . 1! Le~n .~el .Mare. i~ epistol~ (1 ~1 ) adresat mpr~tului . M~rci~
-:-,.~;' !f <::,~ sc rie ca P ri n ii deja .Niceia au incredlntat a cest 'lucru episco pul ui dtn,
: ~Ji ' Alex andria, quon iam apud .Aegy tioa. h uius . su p putationis: antiq uitus tr a dita,
}~;~~' esae vide batur iperltla . cr, A . Hefele , Concltlengeech. 1, 33 0.
.''">lr-\i'Ht '''''~:\

"'
62

-care an. Cel dintiu canonion de lelulacesta s'a alctuit n anul


'3 88 i l-a publicat Teofil ar AleKandriei. Mai tr ziuChiril 'aI Ale,
.x andriei a dat un nou can onion pentru 95 'de ani (dela 436 pn
la' 5 31) , - i apoi aa s'a con tinuat mai "ct"eparle.')
. ) Prin u rma re Pascalfile sau tab elele pascale, a lctuite ncep nd cu
-t a bela pa sc al a ep iscop u lui Alexandriei, Teofil (3 8 5 - 4 1 2), ne ara t pen -
.n u o se rie mai lun g de a ni n ainte da ta zilei ' Pastilor, Ac est -lu cru , es te
posi bil, deoarece re pe l re a c u r egul aritat e a un or ' mo mente dinvcalendar
-n e d posibili ta tea s stabili m p entru mul ti an i na inte data , zilei Pa t l l o r,
care , pot rivit .u z ulu i apr obate de sin od ul del a Nlceia, tr ebue s Iie Duml-
n eca , ce u rme az imedia t du p prima lun pli n de d up , e ch lno cttu l de
pr im va r i 'ca re Dum inec s n u coincid cu ziua de 14 , a l unti Nis an ,
-In ca re Ev reii erau ndatorai s. sl aer be ze pasha lor. Deci fi x rc'a z ilei
Petilo r cre tine trebue s s e cal cu leze potri vit cursu lui c elo r ' d oi' lumin
-tort, s oarele i lun a. Cursul aoarelul -j ne d - po st but tatea- e ca lculm ziu a
ech i noc l ulu l de p rim var, ia r . cu rsul lunl i vne d pos tbllita tea s "oa lcu-
; I m ziu a primei lun i pline de dup e ch inoci ul de primvar. Pc ttrnpul :
s in o d ul ui dela Hlc eia ech inoc i u ! de primvar c dea la 2 1 . Mar tie, . i in
c onformitate cu imp reju ra rea ac eas t atChlrit cel Mere, ept ecopul Alexandriei,
al ctu ind ta bela sa pa ac al , a stabilit l regula c Pa tlle .pot : s se ser-
-b ee e nu mai ntr' un a 'din zilel e din in terv a lu l' de timp dela - 22 Ma rtie p n
vte . 25 .Aprilie, Anume nt ia l u n plin d e p rim v ar poate s cad or i
la 2l- iM artie, in zi ua e chln o cl u l uf, ori n vreu na din ,z ilele ur m toare
p n n z -u a d e 18 Aprnte. . Deci Pas tile se p ot serba cel. mai cur nd . in
22 Martie i ad ic atunci c nd pri ma l un , plin. de ' prim var cade pe
0 zi de S mbt n 2 1 Ma rtie. , Cel mairz,i!J s e pot s erba ' n 25,. Apri- ,J,
IUe, i a d ic a tu nci c nd prima lunplindir;.'-primvar ca de /pe o' ~ 'zi'~ ,
. de Duminec n 18 Ap rn te. Aceast norm ns e ate "vala bil- nu mai- dac ~{
echlnccl ul cade pe ' 21 Martie. .' Ca lendarul Iulia n ns, dup ~ cum; am .'~v.: .~;" 'i
-z ut Ianota 4 dela .,pag. " 58 ., la ":,,.c te " 12 8 ; a ni ; r rt1"~n~ ,n , , ur ~ ~ :J~('i' de ,:.;< :,
timpul ceresc exa ct, i . a stfel n aecolul .- nostru ' lk~lnociu L' a ajuns s, cad ~'"
pe- ziua de 8" Marti e a c alen darului Iulian : Prin ,,u rmare -: dac . la", fixarea :'
d atei ser b rl ! Pastile '. t reb ue "a ne ,.a co mo dAm "tim pu lu i ~~r;'cert sc adevrat;
. upot a cea,st dat tre bu la scae m ute I dela ",ter menii- ' 2 2 '- Ma rtie -":,:2 5' Apel.,:;:"; 'I.J,
lie ai ca lenda rulu i Iullan .' pe interv alul ,de timp in dica t d e data ' echin()c~ r,
fiulu! cstrono mtc. Deoare ce ns n u .s 'a p ro ced at n felu l , eeeste. vcu vre.
mea a m ajun s n situa ia d e a .s erba Pastile la o dep r tare tot mai mare , '
- fal de ecJ:li no c lul ,d e " primavar~ . " Pr!n",.indreptarea/ .;'cale ndarului Iuli a n :f .T,;
cut de Bise ri ca noa str echincc lu! astronomic ' n "viitor va : cdea ': tot dea- +:
u n a pe 2 1 ~1a.rtie i as tfe l " es te dat -'p osibili tatea r , ca data Pa filor s -:, se
. fixeze ~ ?tdea un a , n conformitate c u timpul eX,a~~ " astron~micJ.'..dup l ~na , .:: ':
plin ' astro no mic de primvar. ~ ' . .. :" 'i" . -,- ,~., :,;J" ':>: '<~; )\:-'_:: ;," :6-.1;~:;~'..~
Dupce ' tim c ' Patile se p or-serba n umai ntr 'una din - Dumineci le {
- d ln tre 22 Ma rtie i 25 Aprilie, treb ue s~ ' c~noatem ". da tele a celor valle din ; ,
. --ac es t interval , ' pe carf ca d.D
, , umtnectte. ! ., ce ste da'te?se ' . ,'.po .t g si<
",
d ac~~' i-'; f
63

it Deihotrrea
sinodului dela Niceia n privina timpului
-s erb rll . P a t llor
era o hotrre a unui sinod ecumenic, totui nu
<dost n stare ' s n duplece pe toate Bisericile din Asia mic a
i se supune, asifel c i . du p acest ,sinod gsim c i v a episcopi,

me m seama de mp r ejurar ea c z ilel e ept m n ale d in tr'un an d u p 28


.a ni vo r c de a "ia r i pe aceleai da te lun are ale ca le n darulu i I uli a n . Acest
i r d e 28 de ani -ae numete '; ~ cic1tt ' solar ". Astfel dac ti m c al c t lea
.a n 'din , cic lul so lar este u n an oar ecare, atu nc i p ut em s cunoatem i
":ziua ' s pt~m naI . , cu ,,' care n ce pe an ul i pc ca re dat din Ianua rie ca de
.p rtma Dumi nec v -pr ecum i pe care dat din Ma rtie i A pri lie cad Du-
. mnecil e.c.dintre vcar! una va fi Dumine ca Pa tilcr Spre s co pu l acesta ne
"pu tem . s e t vli. ltd e-r ta b el e l e .v. c a r i a ra t pent ru t o i anii aa nu mita nliiu
. ei w m i ne ca l ". sau ;,1JIJ1aqnu lui lC , a d ic un a din literil e A, E , C , 0 , E ,
'i G" ,L carit ~, lJ~le ne "d au po aibil ta tea ca pentru or icare dat lu nar
" : 8 :, u?:~i a~ di ntr'un. cic l u. so la r s gsi m ziua s p t m nal . Dac de pild
<.'-nt r 'u n a n '/oar~ca t e prima Dumlnec o avem 1<1 1 Ianu arie , a tu nci litera
" , dumi n '; 'c aI ' 'este A , iar d a c pri ma D urntnec o avem la 7 Ia n ua rie, atunci
,, :;litera, d umine c al va' fi G , In p rim ul caz Dumine cile d in c ursu l an ulu i in -
",i-treg voc fl:,J nsemna te" culilera A , ia r a l doilea cu G Ia r spre a ti c
/,a1 ct tea an din ciclul s ol ar este anul respectiv mai tr eb ue s avem n
fve derc a ):ml cu c~r~ ~cep e ci clul s ola r, La bizanti n i primu l a n al p rlm u -
,:-,:,<lui ,clclu .-s otar s e ) ncep e cu fac erea Iu mil, 5 509 , d H" iar la apu seni
,, -cu 9 L d_, H '
Dup ce cu n oa tem < ca ri s unt d at ele din lun ile Ma rtie i Aprilie , pe
:>':'cari cad"Dllmrhecile;mal : tr~ b u e s aflm i Dum ineca, ce u rme a z ime -
:,,', ;ciia.~ , etup ' , p ritt:.a lun ' plin : Spr e scopu l acesta a ve m nevoie e c u noa
;:V t ~ ~ - v rs1 ~ et u I:l ii p e c e~,.n .alua de 1 Ia nu arie s au "epac!a ltmii" Ace asta
" " <,s :e. , g.s e~,~ e , ~u,:" .: aj uto~u~ n ~iclit lu i ,lunar " ; care es te un i r nentreru pt de
: ~,9 ;" a nj , 'du p~-' lre~er ea , c,nl~a. fa zele I ~nii cad iari pe ac-e l eai zil e , co-
no~ c, n d ," ~epact~ lu nii adi C, c.i fr a, care arat v rst a . Junii la 1 Ian u arie ,
u or .p:ut~m:" 'g~.Bi .i: l?utni.ne ca ce urmea z d up prima lun plin dup
ec~in6ct1JI : de ,:'pdm ~ve r;
;~'::: ; ' ",,!. C:()-,tTIh,i n nd': c~i ' 2 ~ .; ani: ~ i'n ciclu l solar cu ce i 19 ani di n ci cl ul Iu-
ll~i, : ~rj n"" .~ rrnl~ i~.ea ; c~fret: 28 ' cu 19 obinem 'u n ' Ciclu ma re de 532 an i,
c:arL:!,~, 'prE:zint :t?flte varfalunilerpo slbile . ntre ce le~ou ci cl ur i, Dup
:tr"e.cer ea ',e::elo r ,,:'5 3 2,. de ..ani, ...ci clurile solare; literile dom inical e, ci cluril e Iu-
n are Lepa ct ele :J.or ' i 'd ecii zilele d e Pa ti se re pet n a c eeai or dine .
'''. ',. In :! l' Hvi ~ a .,disp o"~ilei 'c a :S r. , Pati s n u . c oi nc id , c u pa sha evr e-
,L

.j !l~~ ,: ' ; pe>" care;, Evreii ; sun t,,;o b}jga i'. a 0 aer b a ' l a 14 d in luna lor Nis an ,
: c,~~e ;; zi :,",tre pite ; ; S 'X: fie . id entic,"; c u z iu a ' primei lunipJin e de primv a r, ob-
,s etv~m> ~: ; 4up < 4~~ ~ar~a' IerUsa1im U l Ui i nt rn plat n a nul 70 d . He,
:4~~k:c~l~n d~rUI,., ,~ vrai c ,:'a':: aj ~ns ': n ': d is ordine. :;. As tfel E vreii au n cep ut ' s ser-
:.: , :,;; :~ e~e:C: F'~~h a ~; I:;r: ~~ .t: jn ~iiit~, : ct i dup e chinociu', Fa de ac es te ero ri
,: r~K flle:, ca,le ndaruhjic evralc'<Patlte .. cretine : trebue . e - l p st reze toat indepen-
f '+ :n8 ;' 1urmn,d :;s ' s e ., in sea ma n umai de zi ua primei luni pline d e pri-
64

cari nu s 'a u supus acest ei ho t r ri i au cont inua t . s se rb eze


Pas tile i mai dep art e n acela timp . ca . l .Iude li. Impot riva ' a. , , ' ,
cestor r eni ten li s'a dat canonul a ntiohea n prezent : care prescri~"
i pedepsele ce se vor ' a plica, tuturor , per soan elor; fie":-inireni,
clerlci, cari nu s e vor supune hot rtril sino dului delaiNiceia:
_~in

Canonul 2.
T
. "

To i ceice intr a bi seri c i ascui t Stlntele .Scrip-


turi, da r nu parti cip . Ia rug ciune' mp reun cu ' popor ul,'
sau se feresc de par tlclpa rea la sf nta e uharistie pot rivit
oarecrei nerndu ieli , aceti a' s se leapede din biseric ,' ,
pn c nd nu se vor m rtur is l: i nu .vor ar t a rod uri-'
de pocin, i [atunci]rugndu-se, vor putea: primi .Ier-
tare; nu li este iertat n s s comunice clIi cei exco rrlll":
nicai, ,nici umblnd n case s se roage)mprel.\nclI,
ceice nu se roa g mpreun cu biserica, nici , s . se pri-
me as c n alt biseri c ceice nu se , adun -mp reun 111',

m var, fi xat dup ca lcu le a stron om ice, in care zi Evrei(--~-sun t obligai


s - a l se r be ze pa ah a, N u sun tem n s. 'c b t i g a i s i ne m seama i de er cr.Ie-
in car i a u czu t ei in pri vinta fix rii. d atei pa sh al e. -' .
A ces te sunt cons ide ren tele e senia le, pe c ari le-au a vut ln v ede r e -
a utor i! p as ca fillo r, Vede m c mome ntul princi pa l co n s l st n gsi rea me -
todei c el ei m ai po trivite de a pu ne in a cqrdca lculul tim.pulu i c~lendarjsti~;
c u cur sul ce lor doi l u min t o r i c er e ti , soar e le - - i lu n a. !\.c~I a lucru i.e u.:
a vut in vedere :i Prinii de la Niceia c n d au legat d ata PaIH 9r :de ' prina~'
l u n p iinii ce urm eaz d up a e c h l n o ciul de prim v a r , . '
Ma i ' aminti m a ici c S f ntu l S i nod a l Btecrtctt orto doxe r om n e pri n .
e nciclica s a p ub li ca t n urma ho t r irf s ale din 3 1 Octomvrte ( L3 Nc em-,
v rie) 19 2 3 (vez i no ta 4 pa g. 5 8 di n lucr a rea pre zent) a vdi s pu s ca:
d ata Sf-Ior Pa ti s s e cal culeze l n c a lendarul indreptat ca i n tre co l, o
ad i c tot du pe. vechea noas t r P ascalie, ca re a fost s t a bi li t n co ntorm t-.
t ate cu h ot r r il e sinodului d el a Nicela,
Lmur i ri detaila te n privi na pa s ca Uei i a s ta bilirii zilei, n care srL .:
s e serbe ze Si. Pa ti se cuprin d ' n lu cr r ile : C . Popooic i, Capitolul a l a p~
t elea a l li ter ei P din ainte gma alfabe t ic a lui Mat ei Vla atarc Despre SH j ' .
tele Pasce" sa u " Desp re co mputttl p as cal" , C ern u i, 1900 j Dr, Const. )
" Chir icesou, Pas ca lia Btset'icii cretine or tod ox e d e' rdsrlt n c cnfcrmltate- .
cu calen darul indreptat, B uc ure ti 1925 j Dr, Const, Chi ric es cu : A ezan~~~t': ~" "
pasca iei n calendarul ndreptat, B ucuret i, 19 26 - i Dr, Va sile GhorgllJ;~~ .:'
Sf; Pati i r efor m a ca lendoristi c " ortodox ro m u '" Cern ui, ~ fl"9 2 9 - :
(N. Tr.) . c." " ,. ,
" .
"
"
65 '

alt i bise r ic . ' Ia r, derse va v d i c oarecare dintre .epis-


copii, sa u presvite ri. isau diaconi , ' sau-oa reca re din can on,
va .cornunica .cu ceix exco rnuni ca i.ia ces ta nc s fie ex-
- comuntcat, caunu lce -t urbur canonul bisericii. -
:.-./ <9'. , 10; .l1, 12, "1'3, 28, 32, 33, 45, 48, ' 65 ap.; 5 sin; 1 ec.:
, '11" 13 5In., IV ec.: 17.' 6 6. ' BO tru l.; -4;6, 7/ S; '1IJ Anlioh.; 41,
,: .42 L apd.;,9. 11. Sar d.; .9; ,1 0, .23, 106} Cart ag:); ' , ,
'<-.-'.:.:.-... .;.',. " ... . '," ~ '. . --,--',-, :.',' ,.'"'>- , .,' . - -'. ' . -: ." ,' ' . '
,; ~:; F .i La p aq..: 13 din' partea : 1;' vol, Ial,lucr r i iprez enle am
i" " r t a l ~ F e el e' maL mul tE' dintre ' ean cianele e la Antiohia au ' fost
fi)i alct~lte.' pe b l za eanoanelor ' apostolicei " prin urm are eome nta
, ' ri il e:; ~~ s pe c ti v el or'(ca ri o a n e apostolice ser vesF tdrep t comentarii i
, , '. pelJlru fi:a tlo :i rie lE~ ' dela' Antiohia,' eari r e'p etis a u-tr a t e a z despre
'; acelea i ches tiuni, ,despre cari t rate a z canoanele . apostolice, In
, . ,,' can'oiiul\ antiahean':'prezent se t ra teaz 'de sp re a c eea ches tiun e ca
". ~ "' , i i~i tanoanel e. 9', 10. ' l l ' i 12 aposto llce. '"
, :.01 ., ' _ ~ _

, ' C a n o n u l 3.
, _, Dac vreun , presviter, ori diacon, ori in ge nere ori-
cine .dintre cei din p reo i e, p r sindu- i par ohia sa, s e
va duce n a Ita, apoi ' desv ri t rnutndu- se, va ince rca
s p e treac timp ndelunga t n alt , parohie, [acela] s
nu mai liturqhiseasc , mai ale s d ac episcopul s u pro-
priu chernndu-l , i sf tuindu-I s se nt o arc n pa rohia
. s a, cnu va asculta. Iar de ' va str u i inne rn duial , de-
'i. s v r it s .ee cateri seasc din slujb, inct nicidecum s
,'. nu se mai .reintegrezela locul [su de serviciu]. Iar dac
ca terisit fiind ,pentru ace ast pr i ci n , l-ar primi a lt epis-
cop,' i acela 's primeasc epitimle dela ' sinodul obtesc ,
ca unul care desfiinea z legiuirile bisericeti.
( 15, 16 ap.; 15, 16 sin. 1 ec.: 5, 10, 20, 23 sin. IV ec.: 17.
18 'trul:; 15; 16 Sard.; 54, 90 Cartag.).
- Vezi comentariile dela canoanele 15 i 16 a pos toltce.

,Cauonul vl.
t-.

" . D a c vreun episcop cal erisit de .s inod. ori presviter,


or i diacon [caterisit] de , episcopul ,' su propriu, ar n-
dr zn ii s s v r asc ceva din s lujba [preoeasc ] potri-
s
66

v it celor obinuite a le ndep lini mai nainle ori ca episcop,


-orl ca pres viler, ori ca 'diaconi acela s nu mai poal
avea ndejde la alt sinod nici de reinlegrare, nici de a '
se putea apra, ci i ceice comunic cu el t oi s s e -
leapede de la biseric, i mai a les, dac cunoscnd ei
hotrrea ce a dat mpotriva celor amintii . mai sus, ar
ndrzni s comuni ce cu dn li .
(2 8 ap .: 5 sin. 1 ec.: 6 sin. II ec.: 29 sin. IV ec.: 12, 1 5
Antloh.: 3, 4, 5, 14 Sard.; 29, 65 Car tag.; 88 Vasile c. M.).
- Canonul pre zent r e p e t i i n t re g e l e ca nonul 28 ap - i
vrea s asigur e i s n t r e a sc intru to ate pu tere a jud ecto
rea s c a sin odu lui i a episcopilor: nt i u ...,.. cnd .se iudec u n
e piscop, i al doilea cnd se j u d e c un presviter .i.diaccnisau alt
-cterlc. i a nume h otr te c d ac un episcop a: Iost judecat i
ca terisit le gal, a d ic a iost scos din preoie , de ctre sinod , sau
un presvit er sa u diacon . de cl re ' ep iscopul su , i t otui acela
a r mai n d r zni s n d ep lin eas c oarecare functiune preoeasc .
a poi o asHel de persoan preo easc depus ' nu va mai av ea
nici un dre pt de ap el la .Iorul s upe rior . s pre a se [ustlfica i
. a p ra- aici, i nici o d at nu va mai putea a te pta iertare, dec i
n icio d a t nu va mai putea n d jd ui c va ii re integrat in slujba
-de mai inain te. S entinta aceasta -canonul o e xtinde i asupra tu-:
. tuturor ace lora , cari aveau cunotin de condamnarea un ei
persoane pr eot eti i ' tot u i au intrat in comuniune. cu ast el:
de persoan e i recuno t e au de legal ceeace a cetia indeplineau
potri vit slujbe i lor . de mai inainte. Sub , numirea de slujbd
.p reo easc (""", opr!.), menio na t de acest canon. nu avem
s . intelegem numai . slujbele sllnt e (itpovpr!av) n .sens ul
strict sau oficierea jertfei celei. fr de snge (r~.; .'a VfJ.!/J.,i xTou
() uaia~) , ci sub aceasta avem s intelegem 101 ce v s t in .l eg,
't u r cu pozitia ierarhic b iser iceasc a persoanei , re s pecti v e , i
prin caterisirea (xa (Jaip'I7I~) pronunat respectivul se despoaie .
de toate acestea . . . . '. .
Dac un episcop sau altcineva din cinul pr eoesc crede c
's entinta pronunat mpotriva lu i de Iorul j~ ~ec torescco mpe
'linte nu este l e g al . i este permis s se adresezeja-alt" for [u-
-d e c to res c s uperior; sau ' precum se . sp une in '. can0J1 Ul ~12 al il-
c as tul sinod, la un 'sinod mai ' mare i la acest a-s s olicite ca ,
a facer ea sa s lie ~' cercetat din nou i in con iormitate cuaceasta , .,
67

s se dea se nt inta. Dar in rst impul, pn cnd acel for supe


r ior nu pronun sentina sa n ch estiune, respectivul ' tr ebu e s
r m n sub pedeapsa dat de lo rul inferior, altfel va c de a sub
.d i spo zi i i l e canonului prezent (compar: cart, 29 Cartag. ; il! Sa rd .),

Canonul 5.
Dac vreun presviter, ori diacon , defim nd pe epis-
-copul su , s'a desprit pe sine de biseric, i a f cu t
adunare osebit, i a ridicat altar, i , chem ndu -l episcopul,
nu s'ar supune, nici nu ar voi s i se plece, nici s - I
asculte, fiind chemat nt ia i a doua o ar, acela d e s
vrit s se cateriseasc, i nici decum s nu mai dobn-
. dea s c serviciul, nici s nu mai po at primi cinstea s a.
Jar de ar strui in a turbura i rsvr ti biserica, a cela
, prin stpnirea extern s se pedeps ea sc ca un turbu r tor.
(31 ap.: 6 sin. II e c.: 3 s in. III ee.; 1 8 sin. IV ec.: 31 , 34 trul.:
6 Gangra; 14 S ard. : 10. 11 Cart. ; 9, 13,14.15 s in . 1,11; I Vasil e c. M.).
- ' V ezi cornentarul canonului 31 a p., care canon se repe-
[este -prin acest canon dela Antiohia. Aici s e adaog numai c
dellcventul respectiv, dupce a fo st caterisit ( t'OUT OV xa'8a(pelG"w
,.," vre !.iii,) , s s e predea autorit tii lum eti spre a -I pedepsi ca pe
uri rsvrtit . Ace a sta e ste o dispozit ie c a n o nic foa rte' i m port a nt ,
care ar a t c a uto ritile lu m eti riu po t pe depsi pe un presv iter
sau.dlacon, ct vreme acela se g sete in cinul s u , ci numai
autori tlle biseri ceti au drept ul s Iac acest lucru prin mi[Ioac ele
lor, supun nd pe respectivul tuturor acelor .pe deps e, pe car i,
Biseric":are 'dreptul s le aplice (coment. Ia canonul 5 ' ap.), Cn d
,'toat e a ceS!ea nu ajut , atunci autoritatea bl serlceasc : despoaie
p e delicventul re spectiv de rangul s u, punn du-I in rndul mir e-
nilor, i , il pred autoritii lumeti ca s - I pedeps ea sc , dar nu
mai muli : ca " persoan , preoeasc , ci ca mirean. Temeiul a ces tei
dispoziii , canonice se gsete' in insa concepia despre cinul preo-
: e s e' i in importanja persoanelor preoeti, ct vreme se g sesc n
, rangul lo r . i dac dispoziia aceasta are important cu privire la
," pres viier i idiacorii, 'apoi cu ' at t mai vrtos trebue s aib iru-
porlarit .'cu . privire la episcopi. cari ' din lntmplare, dar spre nel e-
ricire{ar ,aju'nge in situaia c trebue s lie preda]l autorltii lumeti,
:..- despre ceea-ce vom vorbi la comentarul cati onului 48 al sin o-
-d ului dela Cartagi na ."'
5*
68

Canonul 6.
1'.' t~; - . ~

Dac cineva a fost excornunicat de ; episcopul s u ,', ",'


acela s nu se p ri m e a s c mai nainte dea lt i i,qac nU S:ar' ; '
primi de n sui episcopul s u, . sau, ln ndu-sejsinod; [i\.'
prezent ndu- se s'ar apra, i ,convingnd sinod ul, ar
primi a lt sentin . i hotrrea aceasta [are valoare],
pentr u miren i, i presviteri, i 'diaconi, ' i pentru-joi . cei..'
din canon. ' ;' " .
(1 2,1 3 , 16, 32 ap .; 5 sin. I ec.: ' 6 siri": ;l1
ti , 29, i33 Ca rt.: i sin. So f.), .
- - Vezi comenta rul canon ului 32 ap. ,

Canonul 7. ~ .. "'.
':

Nici unul dintre strini s nu se : primeasc , fr:


[scriso ri] de pace.
(i 2, r a, 32, 33 ap.; il , i 3 sin. IV ec.:' i7 tr ul.; 8,11 Antloh.r.
41,42 Lao d.: 7 , 8, 9 Sard .; 23, .106 Car t.). '
- La comentarul canonului 11 al sinodului al lV'leaecumenic
s'a a rt a t ce avem s intelegem sub scrisorile de pace i (elp ~vtxa'i
isuo rol.ai) men io nate in canonul prezent .

Canonul 8.
Nici presviterii rurali s nu dea ' scr isori canonice; "
de cl numai ctre episcopii n v e ci n a i s trimi t scrisori;
horepiscopii nepri hnii n s s dea [scrisori] de pace.
(f z, 13 , 33 ap.; ii , 13 sin . IV ec.: i7 Irul.; 13 Ancira ; ro
An tioh. : 42, 57 Laod .: 32 , i06 Cart .). ' ,,'
- 'Scr isoare c a n o n ic se numete oric are cer tilicat 'o ficia l>
liberat de autoritatea b i sericeasc in drept pe seama une i pe r,
soane a numite. La comentariile canonulul 12 a p., 1.1 al sinodulu i.
IV ee. i 17 al sino dului trulan am artat c tre i Ieluride scr i-.
sori de acest fel se menioneaz in canoan e, c ce nsemn tate .
are Iiecare dintre aceste scrisori i cari s un t prilejurile , c nd' s e ,
da u. Dre ptul de a emite scr isori ' canonice se cuvine episcopuluL!." .
"",-~.
co mpetinte. Canonul prezent recunoate i horepiscopilor., dre e;-;' ., ."
tul de a putea em ite , scr isor i de pace, dar numai ', dac ~ li ei. ' ': '
In su i sunt fr de pri h an, altcum nici lor nu li se perrnlte.,'.
69

';'f ,'," Pi~svit~rilor, rura li f rrpea{Ju" po, i~ ra' ''' X'"palg ) canonul le lnt er-
,:>i':1:' ,::Zice! de ' ai' e mi'le' 'scrisor i canonice. ' S'ub presviterii >rur ali ' nu
<:' , sunt a .s e'injelege presviterii simpli, c ari sun t' la parohiile ru'r~le ,
;,;; -cci " atunci -, nu s 'a rxprfcepecde , ce n u menion e a z canonul
'~'p e; iresv i te r ii ,'u rbani," cad ; pre cum ti m; s e bucur 'de , nt ietate
::, < :i n ' ier'a'rhia bi serice a sc fa l de pre svit erii rurali-Despre presviter ii
/ ,ru rali"menliOlla tH.:.._,' ri
IL. ...' '." ,, ', ,_. '..n . -, ,'
,,_ " " ' ~" ". "'' . '
can..
onul
" . ', ..,
preze
..
nLAristen
. ,'
0, , " : -
zice n comen tarul
_..

;,' '!d ela ' ace st.c no nc .ei sunt ceice o cup : locul pr im ntre ceilalti
-~,- p resvite ri ;rurali (7;P ~ i1ffu ripu ~i; ' b r} Xlopu,.i/ ,-;rp(lJn:uo lJac) , .... iar Vals a-
., ,' mon'lj i" numete .protopopl, ( ;:pw rDTtamI J. g) ; 1) n' Cormciaia la
::': ' comentarul acestui cano n se n umesc -presviler i starieisinst vuiusii>2)
" -sau' -blaqocinle> n Blserl ca ruseasc.A adar , dup cu m s e vede,
pe : :a ~ 7 ti, Fei,d i nt i .dintre presvite ri, car i se gsea u i v rai, 7.~JP(J" ,
' i', :" n';vre mea de dinaintea sinodului prezent d deau s crisori canonice
~:. ''':; i' cai'ionul acest ' lucru l consider '" an ticanonic', interzicndu j
pentruviltor. Li s e per mite numai ca ' atunci, cnd un cleric vre a
.s t re" c n te ri1 orul.unui 'e piscop d in ve cin ta te , s poa t Ir i-
, ' ~ He: ep lscopulul vecin o
(;r;pog i '; urx(nrov r e l'/ mia) . n tii n are sau
', eScriso are' si mpl ( im';roNv) in priv in a ac elui cleric; ' in ca re
' -s c ri s o ar e' s a ra te C -re sp ecti vu l Il' es te cunoscut 'ca 'cleric i c
-ce fel'd e co nd uit mora l ar e"), Aceste scrisori nu aveau impar-
. ta n a scrisor ilor ca nonice formale, :de ou ece aceste din u rm se
p ot da exclusiv de c tre e piscopii eu c de re sau cu aut o r i za i a
.a cestora de c tre horep iscop i.

Canonul 9. ,
Episcopii din fiecare ep'arhie') trebue s recunoas c
pe episcopul proestos din ca pit a l [ metropol). , i [car e)
detine pur tar ea de gri j a t o at eparhia, pentru c in
cap ital [me t ropo l) se intrunesc din toat e p r i le toti
,c~ice au a fa ceri [de ara njat]. Pentru aceea s 'a h ot r t
ca' acesta' s aib pr ecdere n cinst e, i ceilalti episcopi
. s I'! u jacni mic .ma i nsem nat f r de d nsul, potrivit

.. _' , ') Sint', : A I: lll, 14 0


2) Ed i i a " men i o n a t , J, 66 ~
S) Coment . l ui , Aris ten, Iii , 14 0 M a i , de rai lat despre proto popi vez!
l u cra rea mea : ;; Dem ni tilc" , pag . 59; 69 - 74 ,
') Mitrop olla d e azi (N Tr ,). '

~.
'- ~G" ~,,,...'!".<.N.
70

vechiului canon . din-viqoareralt; Prinllor notrn ;d~cf'


numai cele ' ce privesc fiecare.parohle') [in , p artel , i ) t inu~ .:
turile de sub dnsa.larjiecareepiscop s aib stpnire:';
peste parohia isa.v.i ' s o : crmuiasc : potrivit" evlaviei .
cuvenit fie cruia, ' l.cs vaiba grij de 'tol'Jin'utui supus .
cetii sale r. aa . c s . i hirotoneasc att presviteri ,'ct , .: '
i diaconi, i s dispun vtoate .cu vjudecat : dar mai mult > ;}?
nimic s nu se apuce s. fac , .t r episcopul capitalei
[metropolei], nici"acesta , f r ' de socot in a' celorlalti;';' 51ln',"'--"'/"""m
" (34 ap .; 4, 6; 7 sin.'! ec.: 2. 3 sin. 'II ec.; "8 sin. ' m' ec.;
28 si n. IV ec.: 36/ 39 .trul.) . '< ,J;.. .$>\~~ i~:"<F~:\- ' .1.

- 'Canonul prezent esteIntrglrea i des voltarea mai pe Jar'g ,


acanonului 34 ap.'- In acel canon ap. s~"spurte :I: C ':eiJiScopii :
fie crui popor ( .. arou Ui vouo) trebue s rec\moasc pecelltinlu '
dintre dnii ( rov i v auroig iip&Jrov) ,' a d ic ' episcopii fi~creO:1is;'rjct
locale trebue s recunoasc drept cei ' mai superior , int ~e , d~ii o-

pe acei episcop, care {j'c up cel dirifiu scaun.'ln cari6~~1 illtiohean


prezent se exprim acela lucru. dect numai cu alte ."cuvinle i
cu terminologia ,ce s'a fixat in ' privinta inslitujiunilor ': bi~eric~ti
d up primulsinod ecumenic. Aici se vspune . . c , episcoPii .-;. fiecre i, "i"",,,,,.,.,.
eparhii ( , a ~' <xaa ..,p .,rapl.'''v) trebue s recunoasc j,pe episcopul, ",
care : st in fruntea mitropohei .(T(,v.: ; -lv~ , ? p 'Y)rp (J1roJ.e t"'- - ipoe~(r:,d;~~:: '\'C,I.
' "(;'xo,,o. aadar trebue s recunoasc i s considere dr~pt '" ,.
c pele rli~ pemilropolilul circumscriptiei milrfJPolitanerespecfille: c
In timpurile ' mai vechi ale I3isericiicirculnscripjia' TIltropolilan:"
era identic cu o Biseric .local , , i n , a d mi n ist ra i a - sa , ',intern"" " :\!i'li$:'t.
era ' deplin (uJtonom .'Aceasfa ! secontlrm-de islita celbi- pa Iru.
secole dln ti ca le Bisericii . l pn ' Ia jumtateasecolului atV.lea)
cnd s'a reor qanizat intr' o 'm'sur oimicare :'de'ctre l'sinodlll :aj,
IV lea ecumenic , precum observ ' ro~rte ' corect valsalUon ' ia " ta:>'
mentarul canonulu ital 2,lea ; al siriodului al IH,ea"ecitriie'nic: ' spb":
nn d c ritimpurile ve'chi' toti m-ilropolijiieparhiall erau inde: .
p e ndeni ( riJ,:rra J.atolJ rrllTt g oi Tl~J;~ i:r'apZ~c~~ ;~~7:p ';fr;t(ra;-'~;;f;;')(i~a-l;j/
ijaav) i e rau-In stituil numai ,de 'c tre . sinoadele ) or\ (<\"'0 ' T<oi>
' ,~ "~",- " " ""~ !,:, . . . ,,,,-,, .',;.., .r;,'.L---\_-- t. ,.-;"- 73!"
. ,

O'X " f((J,/


': , ';"

q .' j '.l O(j{u ll) 2) . -.


, ,

~ ,'
_ _ o

\ .--~
,. . "

,1 "
' "

_ 'o ~ ;~", . , ' ., ' ;c. _,' ' .


' . - . , ;' . ,. ' " ~.. ',. f . --, _' ~, '. '
'".1

11 E parh ta "'d e . azi ( N/ :: Tc,). 'J J.;'- '

2J Si nt - A t. II, 1710 ~

-' _,C'

'., ,
71

c:-, ~... Canonul 10.


'. .. .' Sfntulsinod l :horit ca [c1ericii) cei de pe sate,
,. sa u ' . deI a' a r ; sauvaa. numiii . horepiscopi, de ar fi i
~,,:;:' h1at ' hirotCl nie deepi~copi, s-i cunoasc msura [drep-
::,(t dril o rI Uo r, ' i~' si:~rmuiascbisericiIe supuse lor, i s
semiilUlne a sc ; cu ,' ngrijirea i . administrarea acestora,
;s~.:aeze~ ad i cJcitei , : ~i "ipodiaconi,' \i.. exo:citi,. i .s
' se 'multumeasca cu-jnaintareaacestcra.Xlar sa nu ind r z
. n eas c ahirotoni nlci presviter. inici diacon, fr episcopul
.,din cetatea, creia este supus at t el ct i teritoriul [lui],
) Iar de ar indrzni cineva s , calce cele hot r te , acela
" s se cateriseasc -i de cinstea cea are. i horepiscopul
"{ s se fac , de ' c t re episcopul cet ii , cr eia este supus.
L,\, (S sin . .'1 'ec,; 14 sin :' VII ec ; 13 Ancira ; l ~ Neoces .; 8 An-
..... iioh: Ls7 Laodic:'; 89 .ya s ile C', M.)
'.,i-' ' I'::,+ -:.La eo mentarulcanonuluil3 al s inodu lui dela Ancira am
vorbit des pre ' hore piscopi i acolo am . vzut cum voia u aceti !
" s i ns;;iasc' aut oritatea episcopilo r de prim rang din cet i ,
, ,. Impotriva acestu i lu cru s'a da t canonul an liohe an prezen t, care le
(- _ reg lem enteaz n chip detaila! cercul de comp etln al horepis -
, c opilor in localit ile lncred l nate lor , arne nin n du-I c se vo r
'<, desp oia de demnitatea : Ior de hore piscopi dac vor d e p i limitele
:, ~ ee rculuil or "de ' comp etirif ; , ,

\;r[;;l:;[ ,. \: '~;>~''''r~, r~ ;''i pa:~;;n~~ i i.


t,'; F<i : . P~c ! vreut;J , epis cop, s au presviter, sau in ger.ere
. ' oidne 'diri .\ canon, '.,s 'ar porni s mearg
la mp ratul, f r .
tirea; i'iscrisorileepis copilor din eparhie i mai ales ale
celui dincapi.fal ')"acela s, se izgonea sc , i l epdat s
. -1
fie, nu : numai din .comuniune. tci i din demnita tea, de
care era . p r ta , " ca ~ u n u l , carele cut eaz s . supere ure-
.chile preaiubitoruIui de ' Dumnezeu mp ra tul u i nostr u,
,; tmpotrtvior ndulrf bisericeti. Iar de ar cere vre-o nevoie
~{' H l'gen t fa :: s e; 'adresa,: :'mp r a t ulu i , acea sta . s o fac cu
'.: ..:hi bz U iJ;e.a, i 's o co ti n ta . episcopului capitalei eparhiei i a
f:'\ feIM' [S~,t su nlVin tr'Jrisa , ,' i i cuscrisorile , i acestora s Se
,01' inzestrezejpentru cltorie, ' .,'
.:~"<' ;;;.,.. ,~'." ,'- ~ ....:. . 11

- '~ I ) M :.-tro poI sau mitropolie (N T r ).

& -
(6 s in. II ec.r r .. 8 , 9, 21 Sard.; 12 Ari'oh{I04;106 Cartilg.( ; ; , ,
- . Tulbur r ile vst rnite.jn. gen~ral jn:il3iseiic~ n prima, ju ::.,;~';.:
mta te a se colului a l lV.le~ de c tre ,,'r i eri i, , selTI ja!ieti L ! in
. sp ,.
~ cia l prin aceea.. ,.. S
" i .. . .
episcopii "~reticiresp~
', ' ... , . . ,. .. . . "'"
cti'!i , l i'.. '~Il!
-.. .. .1' " ,,: . ,1':'" ,".:',
;, cl ~ricI :'
. . , .....--, . . '"

.
Iilnd urrn rll .de . episcopn orto docf.mergeau personal. la mp rat
" . . " .'. . .. " . .., -li. ~ ,.. . ;. i
_....,
i c utau ocr otire la . acesta.v-e. au . .dat. an z , p e n m( em il e r. a '. ,".
~a~on u l ui. pr ezent, ~irel ;' j~.t~~~!S7.r..~>:~i.p :II_g~~8s~Xe p~,~s.o Pi:t~,~-~l,~ ~~
. altor. elenei de a.. mer qe-Ia curtea vimperlali f r fre~U1nli' t:nea
li ra t i dispun e ca ce ice lac aceasta 'sa fie' nu nu ma kafu'risiji,
.. ~\ .i i'
ca. ' .t e r is r t (ll" ~ . /1.0"'0.11.
,t
, " 4c; op ('e~f!;lt; '4).
e' __ . " ''-,,'
~u. ~.~!:J w,,--,;
;"i --J ' . ."'"
'" . " , ...
:1!a'<":>
12.Icl;;ll7?J,do ~ f Da'd~
f:" <:'., _ . ,:~...,/ ~ , ...; . ,! . . . , ..
Cinev a are tr ebuln a rz loare ,. de a '. ' merge la 'curtea iiripe rtal:
" ,"' , J l . ". . .- . .. ' . " " \' ': '_', ,
. ' .
c a nonul dispu ne c va putea merge numa i cu . ti rea . sino dului
co rnpe tin te a l mitrop oltil or , ie piscopilor, ca ri i~ vor , da 'cuve n lia
. ~. ' ." ' - " . ~, ,.;.. , ' '-'. ,.' .,. ,.',,-.,, ' ."" ,"., ". ". :' ......' . 1 ~~,. : ',' "."""
g ra ma t -. Da c ns vreun episcop ",petrece .r1 capi laI 'n ,afacer i
.de 'serviciu cu t irea aut orit ii supe rioare' n:
drept, in';CeSI ca z'
- ob ser v Valsarn on in CO}lle~tarul c.est,'\ ..a n~m: , .'! c:~Stui
-episcop cu ni ci un ch ip-nu i ' sejioatevinterzlce de , a 'merge 'Ia
impar at s pre a-ai prez enta omagiile sale i spre ' a~ l eKp une ,c eea ce
do re t e (" <P' ,~v (lo ui.i ra, )2), '. '
" .'. .t

. Dac vreun presviter, sau diacon"caterisHde,:',epi :,


copul su , s au i un episcop [caterisit) de<sinod, 'a r"'n-
drsn i . s mole steze urechile mp ra t u l u i , 'cuvenindu-se a : .:
s e adresa sinodului mai mare 'a l episcopilor, i , dreptatea
ce so cotete c o are, s o supunmai multor ' episcopi ;
i s a tep te d ela' dn iicerceta rea< i sentinta;iar ~aac
e l dispretuind pe acelia ar molesta ' p~ TP'~a lul ;' ,: apoi :
acela nu este vrednic de nici o iertare, nicieloc ' dea p ra r e.
s a ib, nici n dejde de reintegrare ' viitoare s ini a tep t e .
. (28,74 ap.; 6 sin . II ec.; 9,17 ; 29 sin: ' I\r ec:;; ? , .8, 9,14, .
, . :" ' : : . , . ' '' '+, ' , ,. , '," ',' ,'1''''' :''
~ ', '.
2 1 S ard .; 4,11, 15 Anl ioh.; ' 29,' 65 , 104,105, 1106 CilIt:):>';! " ,';
- La comentar iile 'ca noanelor 28 ap.' i 9 'i :17: a le sinoduiui
trula n am vorbit de spre ' Iorurllejudec tor eti , bise riceti. Cano rlu'j
prez ent t ra te az des pre va ce e a chestiune; 'me"rJlicirind ':silicidul
episcopal ca pe loru l iu d ec lo resC 'sujJ eri o i- ; 'l a ' c ar e or lclrie poate
_,' ; < ;;."' . - ~ , . ~ .1 :.

1) Coment. lui Vulsam o n, Hl, 14 5.


. 2) Si n t A t. III . t'4 5.

~.
.. ,';".>; .'~".
.: ::i;[ ::
, 73 .

.; -, . j Canonul-Ly. . .
.,/t~~~}I,'.c ' ;1 . ,.' '>; :/ '''''", "~}, ,;;.\ .~ . . ~,,,~ ",\,/'f,'. 1 ;~:; ,

')'cd .CNici '.un , episcop s ..nu) ind rzneasc . s , se mute dela


" . :~ , e pr h i e , Ia-altahs, hirotoniasc peioarecarii n bi-
" .seric.pentru indeplinirea .is lujbei, .nici s aduc cu sine
. ;p e a l i i, ,. d ec t., n u m a i' j d a c.'" s ' a r .d u ce chemat fiind prin
.sc risorile . mitropolltului r i episcopilorcei mpre u n CII
... . .;;ice1<l . ,.l r ,aLcr or teritoriu. s 'a rrduce. u.Iar dac; .nefllnd.
" <{;~emat :' de .ctneva.; s'ar .duce ,:f r ; r uduia l pentru . hira-
q _. . i ~ . .' -
.,

74

tonirea oarec rora , i pentru or nduirea a ta ce rtlor: bise-


riceti, cari nu-l privesc.'pe dnslll" ,s fie nule ' cele f .
cute de dnsul ,: i , ' el : n c ' s 'i ia pedeapsacuverilt ne>
rnduielii sale i ' intreprinderiiHeqale.vcaterisit' fiind ime-
'diat de acum inainte : de ctre ' sf ntu lIsinod,'
(14, 35 ap.; 15 sin. I ec.: 2. ; jn, Il ec.: 8 sin, III ~c.; 5)siri; ~IV
ec.; 17 trut.: 13Ancira; 21; 22 Antioh' ; 3,': 15 Sard.; :4S; 54 carlagi)'.
, Vezi come ntar ul canon1!lui 35 " p,'" ,

Canonul' 14.
Dac vreun episcop s'ar"j'~deca
vinuiri, apoi s'ar int mpl a s nu fie , de acord,in privin a ,
lui episcopii din eparhie, unii adic decl arndu-L 'nevino- :'.
vat 'pe celce s e judec, iar a l ii vinovat ; ' s pre "a s cpa d ~ "
to at indoiala , sfntul ' sinod a hotrit ca episcopul me-
trop olei [mitropoliei) . s cheme din epa rhiile ; 'nvecina te '>';
pe ali civa [episcopi], 'cari s .hot rasc ;"is desleg e ' :,:! ,
ndoiala, spre a ntri mpr eun cu [epis copii] cei ai epar-
hiei 'pricina s upu s [spre ' judecare]
. _.
. ._ Z'
(28, 74 ap.; 6 sin. Il ec.r. t sin. III ec.: "9;: 17 'sin. IV
4, 12, 15 Antioh.: 3; 4o',5 Sard.); o' .:.",:,." '. . . . .

, ~ Intentia sinod ului prezent dela Antiohlaca fost 'ca' in 'c - :


leva canoane s asigure i s ntreasc .. aut oritat ea " slnoade!or T,,'"' ''''
e p scop e t i rel eritor la toate afa cei-Ue '" i~ d e ct oreti " l11 ai , a.lesin :- '
ce privete pe ' episcopi (ca n;'4, ,12;'15). " Dac' ,in ;' pri ~inta :un'e b "
acuze ridicate .lrnpotr iva.' vreu nui ' episco;;" t~li membrii 'sinodului. ;
a adar toi episcopii eparhi ali mpreun cu ' mitro politul eralll de >

a cee a i prere
c . : ..
i sen li n ja lor-
_, . ,' " , ':
era unanima"
'. " _',.,. ;',. ,' " :,' ': '
, atunci
.'.," " ..
: ac e a st i se". :" -.
'.,','~: ' :< _ : ., ':" '~ :: :~ '1~ . : ~' ., ,': " " "
tin e ran er st u r na bl lr l nu mai i'a vea.locc'rii ciiun )el 'de 'apel'
, mpot riva ei ,(15 Antioh .J.Dimpotriv d ac I<i,'deliberarea acuzei .
ridicate mpotriva unui epi;co pmiera u de ac ee a i prere toli >

eplscoplidln- sinod, pentru , ace?C C~ ~ ta n~nt[; disPuI1eic ' l11itrPi


polltul s cheme nc ' c tiva v epi sco pi ;'din , pro i i n c ii l e,'n vec i h f~ ;,
cari mp reu n . cu 'episcc;pjj" ,prb vind ei ' respecli v e ' S', des ba t 'c!les:
nu nea ' c o n t rov ersat , i ' ca ri, asocilridu-se cu ' voiu'l , iotde ' o 'par!'e
, s au de ;aII,'s , IaC ' posibil sinodului ca' s hot~ra?caf; dE finit iv :h "
, ' , _ "'
a
spron uri te ' se ntina in', priviri i respec livei a faceri: 'Canon ul' ,Ii S) ~
.. - - - .. _. , ~ _.I;

, pun e' acestJucrupentru 'rriot lvul . cas se ' ps t re z e obiectivitate a ~.


.~ ~

ci ','
75

(unep ci ;ra.V.ar~g ;r: a tJr;;;:


pronun at e.

i"~:" C anoIll1l ', 15 . .


1 . bac'~vreun episcop , pritpenfru oarecare vlnovii,

,' s 'ar;;judeca de ctre toi episcopii din eparhie, i toi de '


. , 'llcord ar raduce - mpotriva lui o hotrr e , acesta s nu se
'; in a i! j u eCe . de 1 a l tii :' ci s - r rn n ntrit sentina dat
Vcu 'Im animitate :de ctre episcopii din eparhie.
(28: 74 ap.; 5 ~in: '1' ec.: 6 sin. II ec.: 9, 17, 29 sin. IV ec.;.
. 4, 12: 14 'Antioh.; 3, '4, s Sard .; 29, 65 Cart .: 88 Vasile c. M.).
ei", ; :( :} nir it ' i, n es c hi~ba t tre?ue s rmn sentinta, car e
,,'a' fost ' da t: in" sinod ' cu ' vot unanim ' de ctre to l episcopii Irn-
preuncu~~mifropolitul lor in pri vinta unei acuze ridicale mpo-
triva unui "episcop, carele este supus legal acelui sinod, - zice '
ca nonul prezent vi prin a ~easia intre qete i incheie cele spu se
'(d espre , chestiunea ,a ceas ta in . canoanele 4, 12 i 14. Dup o sen-

'.
-
.' tnta. de a ~e st ieI. se interzlce. orice apel la alt for iud ec tores c .
~ - " .

,. ~ .' Canonul 16.


. ...,. ,: Dac. v reun episcop f r episcopie , arunc ndu-se pe '
"' sine asupra unei bisericiI r de episcop, ar rpi sca unul. ':.

fr de [hot rrea] sinodului complect, acel a s fie lep


'* d at,: chiar dac . poporul intreg, pe care l-a rpit, I-ar
alege :pejel.'lar,"sinodcomplect este ',' acela , la care este-
prezent i cel'alcapitaleL [rriitropolitul] .
_ "'(t 4 ap.; 15" sin. I ec.: 5 sin. IV,ec.; 20 , trul.: 21 Antioh.; 1"
o" 2, 17 Sard. ;' 48 'Carta9.): "
" ~''.-: - ~..~f~~/~: ~ 07fOf;',~ : :,f7.0A ~{: . (eplscopus vacans) . se ' numeste' n.
anoa rie acel " epistop, ':care li ' fost ' ales ' legal i hirolonit penIrU
o

' o ' Biseric'janunlit', ;dar pe care , Bi s e ri c ' nu o poate ocupa ' n,


" ';!:urma iJarec ror drcumSlan je 'eKterne i astfel nu are posibilitat ea
' s exerdlefunct,iu'nea de episcop in acea Biseri c. Deasemenea
e x j,~'l';ia ' ~xd }, 'o,jl1a' (eci:l e sia va c a ns ; B lser i c vaca nt) se num e te '
~cea :l3ise r ic , car e ' potrivit orndulelllcr -Iera rhice ar trebui sa - i
11
' a ib episcopul su propriu;"dar pe .care nu I are p n la timpul, <1,
prescris , sau , in,urma 'decesului episcopului de mai inainte sau In, +,
urma "altor ::oarec1;roritnprejurri externe. Canonul prezent vor,- {I
':"." '<' <A\~ : ': _ "~ _ ,", " 'il
,fr.
;,11
, '
;1'
ii
':',:\',:';,'~:'
;' , - :';, ~, '","-,;>;' , ',.~ .
":> --'." 'v;"-
'~, :( ,.-,;:
r- . ' ,-, . ., -' ' ; :' .i):,:. ,,)i':L; ,;::/''~;:(':,.i,(*:t;::' -.:' :.":; ~:;:~~~i~ : ,>
ib 2 t e despre-, un astlel de episcop "i.:'0,(a;",v,;'~arele,,?c1!p ;,in :chi
'- '::_ ;,- " , ' '. ' ",.' ,' '," "':.'-' ::e-'_' ., ' ., "\ .. ' -:' : " 'i '":,' ,,,.,-, - "'", ,. " . ' .'.. " ',"',".0"._.1< ".; ,o ."
samovolnic un ' scaun , eplscopescc vacant '; din'\ vre-o :: B i s e~ic:,
incepe s exercite acolo ; drepluri . arhiere'li, , :f penlru ',,'aceasI
procedur
,
samovolnic
. - .:.e' .
_ . '::a_ . ,."sa. :.. .. canonul.' disPunli:.s ' fi'e<lepdat
' <.',_, ',:,',-.".. . /\ ,>,": . ;<'f.' '-._"'.'_ "i : <,:., _0_'
' .~ :~,' .> " : '~ ',.< " o .. <::~~i,'.,,' : . -d:.'; : ;' ~';'

(;"w8i;r;ro v elvo') .i Canonul dispune ' acest : luc,rui. i;, PE;~t ~u l~azul
dac poporul respectivei Blserici :,v c!uvit e i.flr., exprimi! :, dorinta
sa le rmn . );;r.acei epjsqop,:; i iidka : se,(disp~l1e'i; a~~~s'l.a l1 cjit1
motivul, fiindc rndui.ni!,a i ii.n~t1!~irea :eplscopi!9r la:,,?curile td~st
nate tine de '. Ger~ul ,.d e ; c()mptinj',ial ' :'sinodului {epi5 GOp e ~c :
adic de cHculde' ~ompetlnt , a l l/inodlJlui icpmpltict ;;rrd,,!
.,, ';vo.1Og) sub preedinla' milr';ipolilului:\Numai. ,aces tui fel.i'de ' sirlOd
cornple ct i recunoate canonul
" .. , .. "":", -, ' : i-:.....: :',' ,
drePtul i.;.i... pu(erea'!
'-"'L' ':;:::, :', .
,-,-,;': -',', .. : ..' , -:.. ;',' ..:_':\'.
\le ' a hoti(ori
,.,t.1t.'. i' >.'-': "/ ''-::. i .:':
"L ~ . ':' } " ', o ',",J>." ',,:,. . ,j;. > , .,; , j~ ' : ' ) ;!: ~: " ~"

de. trebue s i se n~redinteze !!n,uI.episc~p.?''<R~'f''~~ivF~PP S~~UI1


eptscopesc v~canl.' i s , se ,dea , d~pline i c!fep!uri ,:~n)ier~!i , 'i:; ,

Cu~~~~l)?.i i '; ~:i )H~',l\~f1{( f,g~ ' "


Dac vreun episcop ' Iund ; hirotesie 'de : epl'scop:'!i !<.'
rnduindu-se a crui ui' poporul;'.' nu !ar ' primi:is lujba; '. nicf" ::';;
nu s'ar ndupleca s mearg ' Ia biserica ncredinat ' lui.';:.::
acela s fie excornunicat pn" 'cnd find ;, silit ,ar .primi ; :
.s au [pn cnd] sino dul cornplec t.cal- episcopilor,eparhiei;.
ar hotr [alti , ceva,' n: privina ' lui; ,.: , . ,'. .' " :: [:. ,;;, ';',." :'.'
(36ap.; 16 sin. 1 ec.: 29 sin . lVe~;; 3Tt~ul, {;I ~'A Ac.; '18:--,.
.Antioh.: 17 sir.' 1-11; 1, 2, 3 Ciril Alex.), " ',' , ; ; ", ' '. ;': .:. :, ;" ,'.'" '
, ;): :,:,,~ o -o' ,,'I \" '- :~;' <}<::~~'-i, : : ',: :},<i.-l' ; ,_.;

" C a n o n u l' 18: ,.".' : : ;,," ' ,:;:


. ', ','

Dac vreun episcop nu ar . mergel~paroqia, .p:entru


-c are a fost hirotonil, nu din pricina .sa, ci , sau din cauza'> .,
refuzului poporului, sau . pentrucaltpricin, care mi: ,'a " ;
produs din partea sa" acela s JiJ",pr.ta ,i (de , ci n ~ te , L ' , '
-de slujb, numai s , nu nelini teasc . afacerile , bisericii ; '~;
unde ar petrece; i s 'primeasc, acela -ceeace v(I h9tr <" .
sinodul complect; ar eparhiei, judecnd cele cei ;s 'au ,s\lPUS ; ~
(36 ap. ; 16 sin. lec.; 29 sin, '. IVec:; 37;fftil.j .18 ;Aiic.; 170r
.A ntich.: 17 sin . 1~1t; 1,2, 3 CirilAlex:). '" 'f; '1.;< ...,; ; .. ..:; , . ' '' ,i ' ''' ,'
" - Ambele aceste canaane (17 .' i , 18) repet " dispozitia ' ca-
-n onului 36 ap . ale caror comentarii servesc: : d r e p f',rcome n ia r'; i
o ,; .
~ "

. '. .. - ----
77 .
.' " '-~-:-.-" ,,' - 1~'~ :. ) .:.-"-~ , - ".;, " -, ... .'.- . .
, , Ia,"acesle ' canoane , 'Ambele,'aceste canoane a d ao g murnai " c . si"
", n~~~1 .e parjlial complect (~rij" " ,an/a" r~,lel<i !'uvooo;, :16 Antio h.):
' trebue : s '; d eci ~ asuPra ~e pj si:ol1u l u i .. caie .. ~itu vreais .prirneas c- _
. Iocul destn a t: lui;'. sau "Pe ' care ' poporul f re spectivei Biseric i 'n u . '
-" vr~-a ';~ -J :'pri Yt eas~~; .:, .:~<i~~';};1~>~:.~ ,;",:-;,~ :: <,.~",..;. J . t. - -;?." 0-<_, -

" ',;Y;.":; lifl;(};i~;'4';: )l 'g~k?~ti,l , ~?;i(~(),~ ,; :~:i;J',.,';' '.


~ ' Epi sc;opul . s ' nu.se, htrotoniasc'wfr si nO d " ij f r
prez ena ' :cehli :din ' c.apitala eparhlei.')' i ace sta neaprat
;> '-_-.? ~ ~ _ ~ ., .,:;".:;. -: ~ - -_. . .,i ' , _- : ". " . -

r.".' Il Mitropolitul. . ~ , .~ .~ '

. ' fiincl .de. ta ; mai, bine. este s , fie mpreun :'; cu d n su l..
e ' to i . impreun sl u i t o r i i din ieparhie.: i pe .can zcel din ca-
- , pit a I ., se cuvineaa-i chema prin . scrisoare. i mai bine' .
.d Js te de se;vorlnt runitoi ; Iar ede va . ficu greu a ceas ta,
,, 'f tp ui : negrei t, trebueejfle , de ,Ja ,maimuli, ori prin
{ : s eri s o r j ' s ' co n si m t , i aa : sau ,cll >prezena celor mai . . ..
, " mll l j ;'~ sau -.prin ' votul . [lor]. s ' se fac ' instituirea ;' iar de '
; s'ar face .! altfel Impotriva-celor hotrlte [de' .sinodul pr e-
, . zent. ohirotoniar s n uva ib tr i e . Si' de' s 'ar face institui-
c . rea "potrivltcanonutui hotrt, dar' unii s 'ar ~opune din
pottaIor de 'ce a rt , s ai b . t rie vot ul celor mai;: mulfi"
.i: (1 a p.; 4, 6 sin. I ec; 3 sin . VII ec.: 12 Lao d.; 6 S ard.: 1
;,. ; , Cons tpol; 1.3, ,4 9 , 50 Cartaq .), , ", '
< ,:'i,; ;" ~,' Prin ,acest: canon in ' ese~I se repet dispozitia canoa":'
~.., n'e IQ r 4 : j 6i a Ie . s i n o d ul u i I ecurn., ' ale cror comentarii .servesc
; ;. d r e pj.'c o me n t ri i 'slpentru" acest canon. antiohean. '
'Jo ,, '~'> -~-;,:,: , ; ,::r;', ~:).'-i.:',.~:'; . ": " ; i ~ >_' _' -'. :" '. ' ' " '
...> : Canonul : 20.'
-: Pentru ' tre bu i n ele . bisericeti i pentru ' deslegarea:
pricinilor controversate', s'a hot rt: c ' este bine s s e
, in -i n-jiecare .eparhle. de dou , ori pe an sinoadele epis-
copilor: .nti- adic du p ' a treia ' s p t m n a srbtorii.
p,atilor;; astfel ;ca:" n lf patra . s pt rn n . a Cincizecimii -
s~ i ~.~ ;;ncheie i lsinodlll, > cel din ' capital ') ::nliin nd . pe:
[eplscopll -eparhol r.iar sinodul -.al-dcilea s se in la,
~i-.\:{ ~) M;t~9P;l't ~~ ': '; \ ' ,"' , ~ j,' -
78

'idele lui Oclomvrie, tare ' este a 'zecea ' [zi' a lunei). (pe'r ':
-vere teu: ca la a cestei slnoade i s liin :presviterii, i ', dia -
-conii, i -toi ' celorce Ii se . p a re';,c su nt" nedreptiji,: i
-dela sinod s dobndeasc 'j u d e c a t . '( ns s ' , nu poat'
oarecari de s ine s in sinodul ' f r ,' a cei a / c to r<1' li s ' int
~in cred i n at mitropoliile; '. " ," ,
, (37 a p.; 5 sin. 1 ec. : 2 si~ . Ii ec:(t'g siii: I\i et.; ~ : tr'ui:; ,
.e sin. VII ee ;i40. Laod.;) 8,73 .Car taq.), ,ci ' , ' . . , } ." ,', ',,"," '"
"-- Prin acest canon n esen se . repet dispozitia. cailonu.
1'\1 37 ap.; aici se ada og numai ceeace' se men ionea zjn c :
't e\la canoane ale acestui si n o d, i a n unle c num a i ' acer.sinod'
-e parhial este cornplect, care s'a co nvoc a t ' de' ctre ' ~i1ropoli titL
in drept. 1n prj vln a celorlalte vezi cornenlarul canonului 37 a'p., ,
- i al. canonului 5 al primululelnod ecumenic. ' ., . . .." , '

Canonul '2 1. '


Episcopul s nu se mute dela o parohie laalta, nici
-o in voia - sa aruncndu-se, nici silil; de :popor,nici .con-
.strns de e pis copi; e l.s r m n .J abis erica, pentru[care
a , fost sor tit dela .lnceput de Durnnez eu. j i , s nu ,se' str
' mute dela ea, potrtvitfto t rrtidal ea cum mai nainte ", ~ v '
. a ce as t pri vinj. ' , . ", ' " " ,
" ( 14 ap.: 1 5 sin. 1 ec.: 5sin.W ec.;~OI'r ul; 16 A~ti oh,; ,
1,2, 17 Sard.; 48 Ca~t.) . , , ". " " '~' " .' )', '
~ Vezi comentarul canonului 14 ap, i al canonului.15 al
'o, - - o,' , , " :. " :'.b(" ,,: _, .';
':::'~_~,, _,'
.pr irnulul sinod ecumenic. . . ~--- '. .':: . . '- :;-:~'; -> l'- ' > '. i,;-' '1,:'<7~ :
- -.
Canonu l, 22. '
Episcopu l s ' nu intre iri cetaie strin / care1u este
. su pu s
lui, nici n inutul , ( care. nu ' in e" de ,' el, .,pentru
.hirotonia .cuiva, nici s . nu aeze presvi teri; sau ' ,diaconi
n locurile supuse 'a ltui , episco p,' dect':' miniai ieu: voia "
.e piscopului propriu .aljinutulul. ;I a r' d e ar jri d r~s n i cineva , . .
una ca aceasta. j hirotesia' j-s fie ' nU I t,' dns iil s' p ri ."'t
measc. epitimie de !a sinod.' , ,;' " , ' 1 ' ,'.',

1) 'sau' h irot onia .~


79

(35 a p.; ' 15 .sln, 1 .ec.: 2 sin. 11 ec.: 8 ' sin. 111 ec.: 5 si n. IV
17 truL; 13 Anc.; ,3 . 15 Sard.; 48 , 54 Car ta g.)
.,.....,;.Vezi com e niaml canonului 35 ap .

Canonul 23. '-...


"

~ .., S nu fie iertat ca episcopul s a eze n locul s u


" pe , altu l ,: mo le n i t or, chiar de ar fi la sfritul vieii; iar
/. <le, ,s 'ar' face ceva' de acest fel, fr trie s fie ae za re a .
~ F s 's e pzeasc legiuirea bisericeasc ce zice c nu
trebue s se ' pun altfel' episcop, dect [numa i] cu sinod
l cu ' hot rrea episcopilor, cari dup ado rmirea celui
rp c st.a u puterea de a' promova pe cel vrednic.
:-;0'.. '":: -' '' / ., . ,.':',.<V "; .:' -, ,

\ "; (1, ,'30, 76 'a p : 4 sin. I ee.; 3 sin. VII ec. ; 22, 49 Cartag.).
_~- - VezPcomentarul ca nonului 76 ap.

Canonul 24.
. j -

Bine este ca .cele a le bisericii pentru s se p streze


, b iseric cu toat grija ; i cu buna cu cre- con tiin , i
, ~; din ctre atolv ztorul i judectorul Dumn ezeu . Aceste
'j;" s e .c uVine ' a;'se chivernisi cu , judecata i s t p n i r e a
, episcop ulu i/cruia 'ii este n c red l n a t poporul ntreg i
',' s ufl ete le celor .ce- se adun [Ia bis eric] . . i cunoscute
;. s, fie ce lecea pa r i n bisericii, cu tirea presviterilor i
:r,,;? dia<:() nilor , dimprejurul lu i , ca a ce ti a s tie i s nu le
::< f ie., necunoseut::care sunt cele proprii ale bisericii, nct '1
nimic s " nu le fie ascuns; ca, 'de se ntmpl episcopului
' s moar , cunoscute fiind lucrurile cele ce apar tin bise-
, J icii, n ici a cestea ' s nu lipseasc i s nu se piard ,
: " , n i ci i, ce l e'p rop j i .,.alli .episcopului s nu se supere sub pre-
. texti.lJ., luCr i.ti'iloi' bisericeti. Cci drept i plcut es te att
inaintea lui Dumnezeu ' ct i , a oamenilor ca cele pr oprii
: ale . episcopului-s -J e lase oric rora . ar voi el; iar cele
, ) lIe bisericii'Jpentru / .dnsaa se pstra; i nici biserica
,".: smi suf ere ' yre-o 'pagub,nid episcopul s nu fie lipsit
, ' d e bunurile sale .n favorul ob tes c sub pretextul bisericii,
rsau ceicesi. apartin ' s cad n proces i pe lng ace asta
. -d nsul: dup , moarte s se acopere ,de ocri.

. , ',~
";:.'\:"~ "" ;- j,: \,~,j 'J { ','X' ';? ';'{

. 80 . .. . . .
. .. . . . . ;' , ;:J.,~.
(38,39, 40, 41 ap .; 22 sin. IV -ee.; 35 trul. ; 22. 26; 81 .cartag.}J < :I'
- Vezj coment ariile canoa nelor ' 3 8 i 40 :'ap,').:";;,,: ... .i. ';,::." :""'"
'""'\ ; "<t" " ' -;/.i,_ .- -,j":':I;,"tl :;~:':-

'-.-,-::" ".

,.,;:-,.,: '''',-;
,.
81 ' .

I ~'; ri~&oil~',- s~ie c~n~t~hgtoare;ifr~\ii, cari se gzduesc '


l<idnsuJ, ' inc tis nu ' Iie. lipsiti .tn nici .'un chip, dup
diimnezeescu l Apos tol; care zice i > Avnd h ran i m br
cmipte, cu acesteavnevorn ndestula " (1 ' Tirn.;' 6, ' ]; ,iar .
de <riu ' s'ar _!ldestula J:'u ~ai:estea, ' ci 'r 'Schlmba 'lticrurile
x [bisericeti) pentru , trebllinlele "sale casnice, i veniturile
r:: bisericii;' saurodiirile arinllor , rtllle~ar 'chivernislcu tirea
.. _ t pre viterilor ori diaconilor, ci casnicilor si sau rudelor,
.: sall <,frailor, saufillor si1e'ar da , puterea [de a le 'chi c '
, YI:r:njsU, ca astfel ,min lln.ii ca ' acetia . s \ s ei p gu be a s c
,' pe:;~~fH n~ : ~e:9ti~~~"r\\)Ls~.~icli; .i ~c\!lai~S , ; dea ' se~m~ ; iiiI!pc,'
d41ul&eparli1e1;lar;daca ," I , m .aH ',c,hlps'ar nvinui epis-
coPUI!~Sal.rpresvil~fiicei mpreuri;clj:el; 'ca i cumce!ti
ce'aparihbisetitii;,silu'din arine, saiii'din " a H~ .alacere . '
bisericeasc; le iau 'ei pentru" sitie.r-nc t s ' str mtoreze
pe :sraci ; i [astfel] 's .' aco pere de clevetire ! deocar
att gestiunea [bisericii], ct i pe ceice ,chivemisescri
Ielul, acesta, -. acetia s fie . p u i ' Ia ordine; hot rind
stntu l-sinod cele cuvenite: ' ,'. .
< '(38,' 35:40, '4 1 ap '; 26 sin. IV ec.: 12 sin. VI! ec.: 10 , Il.'
, Te6filAl e*.; 2 Citii Alex.), "
-, " ...Vezi 'comen far u tcanonutul 4 1 a p.I )

i, ~__ , ,

:--' ~, ,
.-, .

,.

. : -. _.1 ) : Respon zabilit8tea C~~~i1i~'lui,' Epalhj~l , n privina' 8dmi~istrdi ' a verii


Epar hi ei .iri .. Biserica. . Oi1o'd9X ., romna este : :'nOl mat prin ReguJarrumtui:
~ p entr u- adm inistrarea : 'a fac ~ rno'r - e pilrope ti in:,
-. parohii ~ epa rhli '.vota t.:-d e.
~ongre su l Na iona l Biseri cesc ' n' ed i n a ea -din 16 Oe1 ' 19 2 6 (N: Tr.)~- .
6

' ,0:
.. ;

:: .. ~
" ;'.: ' . ,;; ~ . ' . ' .. 1 , "_ " ,-;" ;.-t.,_.~.. . ~ ., " ~,,'~.- "
"', Canoanele.. sinodului ', a/;cincile a:;:;:
.; I'!
" . "1,:0~."Ca
' ~ :' ..' " :.. ~, <c ;, :';. - ;"
Cei':, ~ ;*E:
rdt3 I i ' t'Ea'c5'.' cii,'L',.:. ',',';i,"
~ . ~: ' ~' r.' ? ~~~-.

" ." . Canri~ul ~'~ ,' , /;' ,,/" . '


' . . - -:' ,~; ." . ' '; .-.. ~ . ~ , ..' .. .. ; 'f :','>',;"" . ":;.
Am hot rt potrivilcanonului , ~isericesc 'a~ ' celor" ,
'C ari liber .ilegiuit s'au mpr eu nat prinn\lhta 'a.'ct0ua; i : .nU :::
.s'au "c storit clandestin, dupce a ' trecut ',.un 'timp scurt, ':
p e ,care 'I-au petrecut in rug ciun L i posturi, du p \i e r~ ,
iare trebue s li se i .dea. ,mp
. : - .
rtirea ; ',
_. ' .
.'~. ;
<
>. '
.i ' ~. (' .~

, (17 ap. : 8 sin.Lec.: 3,87 ,trul .; 19 ;Anc.;',,3, :7


1 2, 2 2" 87, 99 Vasile 'c., M.). o o, ' ..i "!. .--',""".!
', :" i:
. " , .' -- , . . ,'" ."~". ~

'o ':'" Sub , c s toria a doua ( ihurepo. rupo<) , despre car e vor'
'b e te canonul prezent, avem s n el eqe m cstoria n c he i a t 'de
o , p ersoan du p moartea' solului dinfiu, aadar care es te de-
termin at damoarteaprlmuful so l odin legiitura . de ' cstorie. ;) ,
Aceast , a dou a c s torie, odac s'a incheiat liber (~).e'; O 'f' ,"'<), i ;'.
, ,:, :',: ,:-:'- ;. . ' -- :' .i- : > ' : ", . : :', ' ,.,' . .: " ,

lf A a se ne le ge ac easta de . c t re tott vcomen tato rlt ma i bunl . . 'at t


-dln Biserica r srt tean , ct i din cea apusean . Gh r, JLl stcllus" 'iri' ob -
-servai ile sale . d ela acest canon Ia odi cei an ;', (respec tiv. la , ca n on \JJ ; 105 s dln
-coctcrs . can .eccleaiae unlvereee) . arg ument eL z :,c a ces t ':,can?n "' ' ~u~:r:, v o r;.,~
-bete . de spre C8t~~,ia .ti :' d<fua';,.. cere . .a'a , ~cheiat '; ? uprrio~rt ea, primei ..80 i J, ~:
ci ' despre alt fel de a" do ua> cstorie i anume 'cnd ci n eva-'V' prse te "-
-soia ' l e giti m dintr'u n oa rec are ' moti v neaprobat ~ de for ul jude c to resc :' i
i ncheie o alt c s tori e , . d ei cstoria dinti nu a fost ,' de a f cu t legal .
.J usteltus n c earc s - a i s u sin prerea prin 'd iferile extracte di n dre p tul
r oman, ba, chiar i din sc rierile' P~riI1 ilor . qre, tini , afi r'm o d n ,'"chip ,j/;ca te . '
:goric" c a t t . disp oziia ace stuIcal1o1J : c t .'{l ,~ disp ozitiile}' ,c an'oaneJ or ,1:8:,' a l 1,
'sinodului I ec. , ,1 9 al sino du lui dela Ancira i ' 7 "al s hl0d li lui ~"d ela Neo -
: cesareia (Bibli o lhe ca' j u~;" ~ an~,: . l, 8 3 - 8 5>." n umai de hujuarri cdi ~ d iga rriig,
-accipiend a su nt. Eroa rea afi rm a lunii jmenionatuliri jurist ,se d ove d e te ch iar
. prin ,n s u i textul cancrru lu i . nostru, ~ c are vorbes te des pre c s t o ri a a
-dou a" nc heiat l~gal , i , ~nu: fa ce n ici o ., ~eniune ':,de spre " d ivo if ,) i ',t,l cu'
rm ai pu in " d~8 pre ' di,J,9Jiu I :"".i1eg~C:' ,;:'~:Oe aItfel ;f' Bev.ereg tu.' ~'iii;': 6Dser~a ni c;' :t, 8~1~
;c -dela acest can on !(p.,::i' 9 3 ~' 1 9 4) : 'a' ~ove di p~iiJ'i,a" evi dt,n t eroare~:" m ~h ::' .'
1ionat. Co mpr .i ',
.
Van. 'E apen,
.:
op. "'CiL'p.
.;! .. , ' .
' 1 5 72 1 ,5 8 ~q" , ::' "
~.1:,,:1'. " ,:-: '; ' ~t
" >, " ;'
~. ~' ' !<:'M '.

.. ~. '." . , ',
83

, i,el"la,! c( V?P<fw<J i dac i n u. filn a s e mai na in te Intre persoanele


respective, cstorie cJandestin Oa{jpo rap{a, occultae nuptiae) ,
. adlc -da c , potrvlt-spuselorJu, Zonarav din comen tarul s u J" i

.ac~e~t;capon. respectivii , nuau' ay~f intre olalt reia/ii trupeti,')


,a t!1n~~ aceast , c s torie .a doua era , i n g d uit, i dup dre ptul
diyily(Fom. ,7,,, , 1 Cor; 7...). .' Dar in " cursul .rtmpulu], cnd viata
.celi!,Jat~r j u flse a II con s id era t in Biseric' ca o virtute .ce intre ce
:: vijaconjugaI .::,atuncii c s toria .a , d'o ua,": inceput s fie privit
' m a,i 'f lguro s i se ingduianumai ca unremediu impotriva desfr u-
a
Itli,(caq.87) 2). Aceast concepie Bisericii despre cstoria a doua
, se : ex pri m prin ' canonul prezent dela : Laodicela, i chiar dac
'. rn{'() interzice. apoi oingduie ' numa i' pe lng o epltlmie co-
"' T espltnz fo a re ; se prescrie anume c cei cs torii a doua oar
, .i-aeurspora,UOu.,;eg) -'se ')pot in vrednici -de 'si ;:, rn p rt ani e ~umc;j
dup, trecerei! unui anumit timp scurt (aUrau Xpo ,o u trapd iJuvTO<) .
care.itrebue s intervin dup 'ncheierea ,ec s l ori e i . l pe car e
"1im,,' vor avea s- I petreac , cu. . r u q c i urie i cu post.' Epitimia
aceasta . avea s ' fie, potrivit canonului 4 al ' lui 'Vasile cel Mare.
.de un ' an . Con cep ia aceasta riguroas a Bise ricii referitoare la
: ,c s t ori a a doua se e xprim 'i in -alte' canaane . potrivit c rora:
, '.a) n ici,o' persoan c stcrit n doua or .nu poate li consacrat a
n' citiul ' preoesc (17 ' ap,'; 3 - trul.: 12, Vasile C. M.l, 'b) preotul nu
trebui e S 'participe la . ospe ele delafnintacelor c storii a doua
or., (7 Neoces,) i clceke se c s toresc a doua or nit se pot
" 'oCununa[ ct,,rilualul 'prescris ' pentru nt ia nunt , ')
,;~' '1;?;\":';:ftv';'/ \ \ ;i';" ~" \;~~~~~1; 2: ,i ' ,

':, .:',>",' ~ ' ')-';' :" ,.,:' , ' , _ ' ,1 . "

r pctuit n felurite greeli i


.Ceice au au struit n
rugciunea rn rturisiriiii poc inii , i s'au intors des
vrit delalruti , unii ca acetia, dupce Iis'adat vreme
de pocin, potrivit m surei . greeJei, , s primeasc Se'
. nco mu ni u n ep e nt r u - n d u r ri l e ' i ,',bu n ta tea .lui Dumnezeu ,
, ;_ -":;,...,-'--.'"",- . 'f- ~ . '''''' ,,' I ,", , " ~ .
1-
: "' 1>. S int ..1\1. qu,: .17.0 . _',,;;' '-,r . "'~ ~
'. ~ -~~) A the nag . ; \Su ppL~ pro. Chri8t:1 c.p :r 3 3 , Gregor Naz ,tuat _ 3"1 ~
:' -Ccrripar . N cm ccen. _.;XIiI i c~2 . {Sint; Af~\ 1/ ):2 7.5};- .;. ~. '.. .
3) . Ca n.. 2 ' al lui .Nich ifor a l Constanti no polului (S int Al, IV. 4 2 7 1. _
;r s p unsu l ;) ui Nich ita din .E raclela (S int Al , V, t.4,4) . ;Vezi ritual uf"- c s -
--:loriei do u a n 'Trebnlcul (Molit ve1nlc ul) cel mer e, . ~ .! ,: '.
6'
.84

(52 ap.; 12 sin. I e c.: 43;" 102 trul'; '2 Anc;; ' 3.
V aSIil e .c'. M) " " .. ' ~ . , .. ,;:, .i, ' ., . ...,.
.. ' . .. . .. "', " ... , " . '. . '
. ;;.... Deoarece nu .exist'pca.i , ~car.el~ s ihlr~~c~. ~i1os:ti~,ir~a : ~';'i\,c
lUI Dumnezeul -ca nonul prezent "dlspune.' lntocm~l ~ ca ' I :1canofiu}, ."" ~ . ,d !
52 ap., ca toi 'ceice ': se ' c esc : ' cu i Sint:erit a,le'i>se/}e a pd\-ile' , ;, ' :1
p cat s -se orlmeasc i S se ir\'vrfd~ictiiJsc ' de sl; ,ympi'ia.'iile} F : ':
i adl c .t'potrfvit spuselor lui ;Valsal:il(iji '?in 'chltten't~tUI . ' l;il ace5ti':'~ "
canon, tlU a t I ' pentru ' bs rd i ~' tai<l '1rf,v n"o~ Q>jv) ( 'l'itio'5i\lu ii : : ' : ,'
respectiv n poc in, ci rm a ! v rtos ' pentru ' n;i1ostivirea ':, i . gr/i, c; ~;
lui Dumnezeu 1)". -4' . .":1;" ~ - "f)"" ' "4 " , .,, " ;. : ' "P,.- . ~}; :; ,
c- ....... . _ v : 1'.

Canonul '3'.
Nu ,se Ci!vi'ne ca cel de' cur~'d ' lumin1t s .sead~ri~'
n tagma leratlceasc .ir v .'. , " ,

(61, 75, 80 ap.; 2,9 sln. vl-ec .: 9, 10 Neo,ces::' ,10 Sard.: (r ..


sin. 1-11 ; 89 Vasile ' c.' M.; 1;'.4 , Grigorie "Nls.). \ : !N }s<,rt~" !~/ N,:,;:,,+,!;
~ Vezi comentarul canon ului2al primulUi 'sin~d : ~cu.'nenic'~ ':' '
.: 't : . ">/ik~.
Canonul 4 , q . j: ' '" ,""
Nu se cuvine ca ' cei ierosiji",s inpruintite (banii 'pk:- '
dobnzi, i s ' ia camt ' ' i ,cele ce' se zic ,:carnete pe; ,
j umt ate . " , , '~ ',;" . \ '
(44 ap.; 17 :sin. 1 ec.: 10 Iru!.; 19 sin . ,VII , ec.; 4 ' Lao d . r 5,.
16 Cart.; 2 , 14 V~ sile c.M.; 3 Grigor ieNeoces.;6 Grigorie Nis.),,'
- Vezi comentarul canonulul i7 al sinodului l ecunienic;"

.Ca n o n u l 5. 1; '.{ l.., _


,~,

~. "\ {~~ . ;~' -"-,. ,-


.,- ,
Nu se cuvine s se fat . hirotonme ;~, n prezeil'!~\
asculllorilor. ' \.' " 17. ~
_."
(4 sin. 1 ec.; 3 sln .; VII 'ec.; '19, 23 Anlioh ;',12. l tlLa od.;6.
Sar d.; 1 Constpol ; 13, 49~ 50 ' Cai i.). . , . ~, ..
. - In te xtul original al acestui canon se gsete ' cuvntul"
7."porovla i aici el are sensul de alegere (~>j'f'o ), 7":zice Zonara ,
in come ntarul dela acest , cailOn ;2)',i : la ciJmeiltaruhcan6r\uluj,if.;
.n 'J' " 1'(,..,; l '~ i. _:" 'j/ "' ;''j - 1' ~'~ _ ":','
1) Sint A l; ' UI, 17 3. " ' ~: , .' ".1" ' Y,' ,'i;]i:,' ;:'; ' ii'" ;,',->}i":, ;:~ i:: x
2) Sint. A l. III, 17 5 , ~ ,,-,,' ,:.: /\ \ ' ~'i ; e- 1..' .. 'f> } ,;'

j
.
. 85

, :';<','" ~R.,:'!lJIt ~PI\~:'OI t( ~ ' qtivJnte.l ~ ~C,ellJj~ ,ZC!nar< iC~ a5~1 ~Ily~nt in
.' .' ',i;' :vechime cte multe ori se-folosea in , sensul 'd e ale ger.e. , ~a.d<Ir .
:-., ~..:: 'f'Slt.r ivil aces.jui i:<:l1)0!l')~,'1I~ae~Ej,tpe\9a!1Ej\Or. ' preoeti, s nu
. ;r j,~ p,~r,I)1H~ , f!riclli "uq<} cese YOr,pe\ll!~ll~E! dH~r,ilii ~an',l!dalt i
;' i '\, gq!)ere,.5~I~ SlC se)ig!mp'!i J I\ ,c:." \lq n ,~ e \lJt re,~!, i lllea z~ ~lJYi.\)M
. 'f*e~(Nf1~V.'},H ,C,~,r.e , \~A4!il)eq : ;%: 't ; r '!:~W~ prin ;qlJc.l.i~n.(e~. iax,in,
. .91iSi!. ,f'Hlyil"Ii,rin,: ~~f!lItt.9rl.; ' 'l'";' ), <;lS' .....~~hikc"l1(ll1 ith .I~il)i . sub
r a.~~ii ',~ ~"W~;'~4"ti'.:' i,nlele~e~lJ Pe ; :p,~TJii~,ntiil c:li n , reapta1 .a. doua
"' ?pxp,1aaISk despre ~arr ~lT" vorbit !il, ; fQlI\.entarlJ! ~~t19nlJlui i~ 1. al
;,, ~ , rlo.<;lulu U eC\lIri e n ~: iWl!llii . (lsl\lor) , Pe~~(~hiJl:nenj (canonul
';; 1.4" al sin.Qgl!lui l %I,lffi: i comenarut)'), '"r" pute" a dmite i
. c~ ase~ JanIJI).. r.~ gl ~!l\e n l~FIi~ c a .~rep tul Al', a alege, l1e preoti
.s\\. ~e'l e1:ler,~He nUWi'J ; dE; ffiem~ riL CII deplinedrepturl ai ~jSE
<c' HiGii.,;iar !1l\. i , de si\ r~ a,sllel: lj.~ " ,m~l11briV cari in. urrna.p -
'. ;!c,!\ t~IQJ;', lor "sunt. pu,i . in . rn\\\lI. p~pit.!!nli\q~ .. , ~a,l! cari . nici nu ' sunt
, m~ m1?~ii Mevr'lli '!.i~iseri.cii, cum ~\m ,<:at,eh u m,e~ ii (xarr;XqUfl-SVotj,
, miii ,' '''\ls;;~j\C Uin.~ I):I ; s~ a,!l1" .':t e. 't impr.~ il\rarEl:j : c ip i timl?\\riIe,
.' ~pri ma r e ale Biseri~ii sub cuvn\u! , ~pq(Vf'ivq' se i. I n el e q e au jde
',:,obiceiu penitenlii 's au catehumenii din ' treapta prim. Dar dac
.J avem .irivedere dispoziliacapqal1e !Q!, 12 i 13, ale acestuismod
.z i in special dispozjia canonulul 13, prin care seinterzlce gloatelor
" {roi~ txl;';<Flla~licipar'ea J~. aleg.er~a persoanelor preole~ti." "lunci
~ s le , l):Ia i li~~!ic " depre~up ,!s 'c 1?~~i nm de la Laodicelaprin acest
.ca non (5):voii:lU s ' mpiedlce in ' genere ca' oricine. fr de0-
. :.,~/ ' 5e bi fe , \~,s -.!.; asCUUE1 .;-_;.' a7r' JcOlV~ lc.~por1,!el) . cum ' se fac~; -:aces1 e:..
::;;,;.' : :ale~eri iJ:Cprilt, urmare iIi ,acestsanon nu sunt: a se , intelege
,>:{: ~ ic ! u:n "l~l: llepel1ite~li.i 'cu' a,t~t"ll'la, t p~lin' ~,a t ~DUIne~ ii~ IJa, l,a.
,;~;'! ;j: mon . tn t e rpre tea z vcorec t canonul nostru .cnd zice: '~ Deoare c e"
i"~,";:Y' ~ a::a lE;ge r!' de multe . ori se spun ' despre .ceice se aleg ' i ' lucruri
1 h :'i'. ne vrednice;caceste .alegeri s nu seJac asliel 'ca oricine va 'vrea
.s le.).asculte. 2) . '

Canonu! 6" ,
. :' ; ,N u "este i ng ~llitereticilors ' intre, 'In casa lui Dum-
>;n~feu . A,! ~ . t tu e : \!1. er ~ .
. ;:_ ~ _ ~., .,, ', "F ' , : . "~;,,, : }~i,,., __!.'~/ ,, '

;,;'~;/,,>::', : l ),;, D ~ ,' ll:~east : ' op~ni e ' e Bte i Van Espen ( p' 158) i ace e a oprm e
;" ,:4 ~: ': ~.~,i~" :, C: .~'"c~ lJ1 e nl_~rll l," '~.r hl~ : ~,~lui } ?1\ n ci~la acestcanon (I I., ~ 2 6,~ 4 27) ..
.: ' :7" . 2) 'Sint . .At. . 111 /175 0- A,c ela, . l,:!Cr\l .i l"spupe . ~ i ,Zonara .' . .
. . . ' " ' . " '.>:C . -

~.

.. ' .. ,
...,:,-''' L . -i~Jt~~,J'
?! . .:"
, ' (10, 45;64 ap.;2/4 's Jn." lII ec. :9i'32;33,'~ 3i, 37--[ aod:;'
9 ' TimAle,,;)." , " ,'" , - , " r. " ',~ i , -
, __ Celce mi :este-cu 'Mine; 'iImpctriva': Mea ; este" , ~ ; '2ice '
llsusHrtstostl.c. II ,~s ; " Mat' 1 2,.~) ~ i a r celce " este ' impotriva Iui ,
Hristos, este i 'impotrilia . Bisericii, Lui> Darlietare 'eretic este '
st rin de Blseric , deoarece ei rspin!,j'unitI sau: a!fu)'dinfre de~ :
v ruril e cretine ' i ' prin ' acea sta hulesc' ade vrul 're vela t iaadar"
hulesc chiar -. pe ,' CelCe 'a 'r eiieJa t' acest ade iir;hulesc:'p e Iisu;"
Hrlstos. vtnterneletorul 'Biser icii. " Prin'" 'Urmare ' ,'este':'foarie fire~t
ca ' ace tia ' s ' fie ', ih lturaIi ; \Iel ~rugciunile , bi~ericeU 'i ' delada-
rurile, pe cari om'UI'le poale pr imi' numai pr in Biseric ' i adiC ,
" .' - . " . 1 ,"
numai prin Blserlca-ortodox , deci-acestora trebue ' s li se In-
't erzic 'intrarea'vn biseri c, unde se',dau aceste daruri; ' precum
dispune ,acest canon, 'C nd' TimotE!iu al Alexandriei ; a Iost.Tntra-
bat ori de' i.e ' poa te" sluji" s f; liturghie dac in . bl seric s 'ar ' gs( ,
un ere tic (in 'special un arian), Ti l11 ote i u '; : ;sp u ns 'c , a,ceasta .
se" poate Iace vnurnal l a , 'ca z ul'da c ereticul 'v a promite 'c ' va 'p"
r sl eresul - i ; v a "pi-imi 'cred n a'ior tod ox (caii.' 9), '
. _ 1, ."" . ;; ,' -' . " .' .~ ~:: ._:-I ';{. "_". ,:, ,'!.i.,; ':' '! . t-
'.. ,> ' , C a n o n d-, 7. , , ,' "" " ,< " '"
, " Celce se nto rc d in er~~uri, . a'~i~, ~linjr~ ', N6~~H.erii: '
sau o,' ,Fotlniani,'
e-
sau ,,' Ouartodecimani ,ori "cateluimen], : ori
' . ,,', , .:, . . . . -,>1'_: " . .....'. ". " . , . ' , . .. . \ ' ;;. ""
credin cio i de al lor, sa nurse , primeasca ."InaInte de , a ,
anatematiza tot eresfll" i : rna i ales ,(pecel}.de :are',se " "
ineau ; iapo ! pe ceice se ziceau Ja 'dn ii ' credi n Cioi;:
rw t n du- l slriiboalele credin ei , i iingridti-icu sfnta
ungere ; : a: a' s ,'i; dmprtas c cu: sfintele ti ne; , ~ ," ,
.s ;
"7-; ' -, .,-, " l.", ".: :'", . ~' ' ''', :F ,': ."':q,' ~" " _~ ' .-f " , .- '
:'" ,'( 46, ' 41 a p.: S, J 9 ' s in" I ,ec.; "I, ',7 sin"! ec.;95 tr ul.: sLaod.j;
Si Cart.e. 1; '5 , 47 Vasile c, ','M.). '" -, -,'

Canonul 8.
.~ ""J ." .. .
. . ,',,"
, " , " '1

Ceice se ntorc dela eresul celor ce ,se zic f rigi,de


ar fi , i n ch~r~l ,cel .dela ~nii. , ?o,cptit;, ;i f ar , zice cei. j
mai' mari; unii ca ' ace t i a s F,'s e cat ehi sea st ,:.,cu toat
srgui na i s se boteze de. epiScopii i presviterii':,bi;
C

. sericii. .- --;,'. .. ~ ! ~ . -,. ~'.'.- ", L " ' (" , ""J .

; " (46; 47;' 6S' ap.;;S"19 :!Hd.' ! eC.; 'l:: ,7 :~iti~


7 Laod.: 57 ' Cart:'; 1;'5,' \n Vasile C. M,).
'.~ .

- ;.'
87

, ." ~. > ;'p eritr'u am'belEi aceste canoane vezi comen tariile' dela
;caIlOanelii"l ' i 7" ale slnodulul
'-; ; '" , ':, .;;,: " > !.-, ':' :: ,-,..' , ;' " -, ;.i h-:;' -' -" ) ~ '-- i
al' Il-lea ' ecumehic; .

Canonul 9:
:; C~16~c~ sunt ai, bisericii nu li este ngduit s mearg
, la cimitirele, .orl .la cele ,ce se zic [locuri] rnucenice ti
' ale oric ror ere/ici, pentru ruq ciune., ori pentru vinde-
' care;, i.u ni i ca acetia, de vor fi , c re d i n ci oi , s se ex-
comunice pn la un timp anumit. Iar pocindu-se, i
. m rt u rl sin du -se c au greiti,s :se primea sc .
, , 10, ,1 1, 45, 4 6 , 64 ; ,70 ap.: 2, .4 sin . ,Ill , ec.; 6, 32 , 33,34,
37 .Laod.; ' 83 Cart.; g ;fim: AI'm.). ' ' . i:
. ;', ... ". Precum ortodocsii aveau pe martirii lor, astlel i ereticii
" . se rbtoreau '-pe martirli lor, ndeosebi montanitii i lrigii. Despre
:. Cl,st ,fer 'de ' martiri' de ai ereticilor vo rbete Apolinariu din Iera -
r' poJe "n: isforia: lui' Euseviu;') i considernd chestiunea in slne,
, ntr 'acte'vr ' au i eR ist at martiri de a cest leI, deoar ece acetia,
: a partinrid' un ui 'sau 'altui eres 'i fiind ' de ' credinta c d nsii sunt
6r'i o do c~i'; il' tirrt'p de persecuil gene ral e prime au bucuros mar-
, tiriui i' persecutorii li mar tiriza u la fel ca ,':'' pe
;":\" """,',,;'- :::, "'. ".......,.. ., ",: ': ,-" ,-,.:,,:.,,: ': ,'," ',::..-:. ";"
- : ->' - :":T ::' ::/" : ":--.' ;;'; ~
ortodoci i ii omo-
. . .. ,' . . .i' " . " . .. . '.,
J rau. ' Locurile, ' unde ' se ngropau aceti martlri ai ere hcJlor se nu-
, miiau" iw)I' ~"1P,a (coein\iteria, locuri .de odihn.cimilirii), ntocma i
;;',pf'ecum
, .
, r , ortodo cii, '..:i :'numea
":.,, . ' ..;x' .' ..J.",,',,>,:t,',,,:,', "', ...
;',. ; , ;~ ~, >~i".'., i:', .. :' <j'-.., :
u,<': '."" locurile;' ; : .,.'"
unde odihneau r posail
".: ::,:,':' ., ,," '. "'. " :..
lor;' Astfel se ' numeau ' aceste locuri i . a a se numesc', i astazi,
ci ~oarei:e Jc;.eti iiii Ci-ed 'c moartea 'n u es te altceva dec't un somi:
tehiporal ; : i{.care "omtitrmrie p n ' la ziua, n care cu totii vor
" .~ ~'"
. -..;' -",,,,;., . "'. ':"1,<:: ."':.,'. " :--i':,' . '.: .' ~-..-:. :~-': ',; .',,'-... " , . ~
':.;.'-'; ;:'; .:;'.' :' . "; '.....,- ....... .c,:::,.... ' .:: . :";-.' " ' . , :" '".' ":"'.' " '..;,
J . ' ,". ." " .. , , . '.
, Invia. 'Aces te locur! se -numea u I fJ"prupw 'pentru r m iele mar-
'~: tr'itt~": ,c~ri ' ~.e ' ' ?~Hiryes't" tl1 trlin,sel ~~Cr~, $'tinii: vizit"au ad eseori este . ac
,~ l o c'u r i ; din , venera jie' fat de ' mar tiri, se " rugau acolo i s v ri a u
.. sL,"lit Urghie;2) iaf mai trziu a u ' nceput s cJdeasc de regul
i ;biserici :pe acele locuri: Dup pilda crestinilor . o rto d o c i , ace -
la'f'Iutru W :fcea u i erstlci i la-ale lor xot/,~r0fJm sau I'''prupw..
Canonul ':prEizent al sinodului "dela' Laodiceia interzice tuturor or-
todocilor, ', sinj ' ctiiri"se ' exprim ' teRtul;',tuturor celor ce sunt ai '
13iseiicii;.. . de' a ' merge la ' astfel de locuri de ale ,ereticllor pentru
'~,h. -: :~~\;,: :,>. '. , i~';'>. ;:j\;':' .'-; frSt' ~;i ;.:;J,';2'~,-: ~:r", },('::,t):.\ "':.";:.:',;<::"'( ,c>:;. :.. '_. "','.'./' ., - ..
(i~. < >" ,':~ ,<: ';' r },~'~ _~~ seb.,~ ,.- ;~i~~ ~: :~c~,t' .;y, : 16 . : ,~ Compar c. co ment. ...Iui yalsamoJilJ
.}i,:~,'] I i~ 8'Ot:~:'::, '~"--;" ,i', '~ >, : :t .' ': , '~,'< 'c" .: ' - "" : "' . " "
' f" I' ' ," ,'~,~t ;n ,;J:~~;np~'~ )'2b'~e~~aiil~' l ui ~~~'e ;' ~gi~ del a a ces t can on (p, 19 4 ).
88
j. '.-

rugaciune sau slujbe. deoarece la acest ' ~il ? ,gi 'Pot fi . b nui j . c. i
lnclin -spre care'{i! .,dintre li,~~~itr.i . ~i :W\\I, ;ilrmafr. ','i Lr~ ~l\\ll or~ {;
todocl din convingere; iar celce ar. comite acest lucru; dac ' este .
.dintre cel cred incio i (Eav "'''''~~L ~(!.i5 dac . estebote~at, se va
exclude pentru un timp anumit.dela . sL .rnP~rt.anfe . \. i : ~e "va:
nvrednici iar de aceasta m umat ' atunci,' cnd . i va .mrurisi ."
pc a tul i se va po ci. In privinta . catehumenilor .cari au c zu t
n acest pcat; episcopul competirite rle : Vi! prelunqi : timpuL' cate .: '
, . '' ' , ': '<- ".' :"" ; " ' i " " , ' " ~ ' . ',. ' " ':'.' : ' , ',f '
humenatului dup -chibzuina sa ...,. ',. ' .' , .. 'il"" , ' )! . 'lI:;'
-"
Canonul 10.
" . ; ,: ._ .~: ) " . ,: " ';'/ .--!: ~" I:~: ~, . "~ [, i:., ", ':}h>,.: ':'c"';,.-,:
. Nu se cuvine ca ' ceice sunt ai bisericii s mpreune
cu n eb gare . d e' s ea m pe fiii .'101' cu ' 'ereticii ' prin " leg
tura C;sto~iei. t, ' ,_ . , " ' , ,', : ~\:'~.~r/~~ ; )~"'~.,~-l~r:i;:::':'~'<{~ :' ; ::;,>':'~,,~

. (26, 45, 65 ap.: 14 sin. IV ec.: 6, 72 trul. ; 31 Laod. : 21


Cartag;). . . " . .. . .: . '.. ' , o ' , ... '
. , i ,' , ' . , ' , ,~, ,~> "

- Despre c s torille mixte, despre .. cart este I/Qrhll n., acest


ca non, am vorbit la comentariile ca[lon~luj'.)4 al"s inodului 1.1"
IVlea ecumenic i al canonulu] ' 72. al , sinodulu] tiillan . oate
ca noanele Biserici! crtcdoxev car] .t~r<!tea ~~ . ~e? p~( .\I~~a~t fl clj~ s:"
tiune, spun c, aceste c stori i mixte in', gen e':~ " s~ n l i l) t~ rzi ~e ,I n ..
c a nonu l prezent se spune c cei,e ,!partill B j ~~ricii {ro,, ~ .i, o' .
b X).1 0 {Q<, qai sunt ecdesftie)lJ"aa~arfl credinclo]] . .. (":"l' e("\ II; '
deles) s nu- ihnpreune pe .fiil lor ' c.~ !l e 4ilg~,.e de. se~ iiJ " cii: .
e reticii prin legtura " c s torlei, Aceasta nu lnsemne<lzfl efi CI! 'miE
dlntre y etici seperrnlte [ncheierea ~ij~~to~i~.ida~, f;~ , a Jl ii,e'i!ilt.eri; i
Zice, [inndu-se seama de r t ci r ea mal mic. ' sau mai mare a
e resu lui res pec tiv,") c ci er esul r m ne tot eres,' ori ele inva ja
de pil d. c Fiul lui Dumnezeii' nu este de", .i q. \ 'fi"in
, " ' " :, . , . " ' ,., .
t cu TatI
.. ,,' ,',, " ," ",
. :",."':i,.' ,
,J
,'s a \j '
" ''' , "',"
. ~. :, ' ~

------ - .. ' - ,.:.' " ", -.-i"" ",


h
1) Aad ar nu ecces ia stici, cu m se spune Ia Van ' Es pen ;.(p :. 160 ).
rap ortn d ac est ca no n num ai 111 persoa nele pea/eti (gll; de 'clero :sultt},"
d eoare ce d a c 0'
rij..: ; i t x { r; (J hi. ~ , ar avea sensul de ;'>ecclesl.lsti oi'(clei:icii), .;
a poi nu s'ar put ea n e lege: cine s un ' a cei _ :r ~I1:-f) / (fi4.le.~), :<cari . se.ym en -"
i on e a z n canonul {) al s in od ului pre zent i car i deas em enea se nu mes c
J! r~,a i .H J.1jf7[a; . , ' . ,- ' , :: ' .: > ' ;' '".:" ;~ ' ,: ' '0, " {, ,'e";" ;'.,: ~.
2 ) Aproxlmatlv n aces t "se ns s 'a - tua t a ces t cuv nt . de" A, h im} 'Ioa n '.
in co ment arul su de la a ce st canon (I, 43 3), i totaa Ia Cabaaur iu s
(op. cit . p 19 6 ) Pent ru interpretarea co rectii , a a cestu i 'cuv -n s se
compa re co men ta rul lui Zo na ra ~ e ~ a canonul 3 1 lao d i ~:f an (I, U ,- : '1 9 8 > . "
s: 89
" " .::2:k ; g;, ,~ J ''f:," :';;\;'; '.'"-' , ~\ ,1',:."" ,." t ',1 " '~':. . ~:"." " ,.-. , " , :." ,;

~ <c~. puhU! ;,! n t,~uic.ede.~dela':Tatl! " ~.~laFiuJ" ~eo\l~ece ,er~sul


4a' oi'ice caz vat m .adev rul'[Inv turi i evanghellce din dog mele
,l '-. !' . . , " , ' - ', ;, ' ' 1',. ",-, . . , . ' .' , " " '," ~
'fundalllenla le ale cred inii I '{lftn .u rm<lre ' , oricare eres: se ' ana -
:'himatiiea z d'e'ctre-Biserica orto'doK '(i;sio': 'JI ' ec:; lVas_ ~_ 'M;) :
" ,d~d d r 6r io d ci lo r 'nicf odat ' ilU lise p ermite ' ii intr a ',in astle I
de ' le g t ur i' strnse;' 'cum"este: c s to ria', cu' persoa ne; .cari sunt
,1 anatem"atizat\! dect~e " Bis e r ic in urma ' rn.rturisirii r lor d e 'cre-

;,' .dint:; Cu vnlul :icu , ~ebga;''e ;de ; seam, ; ntrebuinat i n ca nonul


:' ,p~~ze'~ t:' ir ebue 's ' se i~terprete ie ' in legttir 'cu -canonul 31 al>
.acestui Is inod i 'aturici 'vom avea ,intelesul a d e v ra t al conceptiei
~ :, . ./Pri nj il o f" d el ai L aodlce i a ,' asupra c s tmiilor' mixte: P rini! dela
~j:~~ "' [,,~diceia':de : ~(Ord ' cu :: ;l\ittura' inlr egeii Biserici, ' in general
, " :in' erzic c stor iile ,'m ixt'e, 'i le','per mit i numi :n cazuf dacr es
. pectiva perso a n eterodox promite ' c ' va ' primi cred i na ' orto-
, ' 4qx ;" de cLc 's e',v ,!ace' orto4ox '(3 t OLao
' .' .'" ,' ,0 " ' < ' J "..., ' " ,:, ':,"
d.).Cel
<," , '; '
-" ',,
.ce .llie 'sea ma
" ''. _ ' . " .". ,
" " "
>de '. aceast . conditie . ' c n d, intenioneaz's s se cstoreasc cu
.o persoan e'terodox ,'" acela "procecte 'a z' potr ivit Inv t uri i
canonice ,j' Bisericii ort odoxe, c ~Jce ins illi line seama de aceast
, ( o ri d i ti e. a ~e l a "pro ce d e a z cu nebgare 'de seam -dei:i, numai
,'..i!c esl 's ens il ar e 'acest' cuvnt n canoniilIaodlceien prezent. . .
..1:', ' ,
, Canonul , 11. '
, ';; N~,ie\ ~U'!ine Il se aezajn, biseric cele ce se .zic
JJres,\!i!ere, a d ic. nti st ttoare ,
",.e>' ' .. Scriilorii din timpul ma i nou au ' avut i au prer i d i e-
, rite' qespre, p'resvitere , (rrp,"8(,~((1,g) sau ' intiu ez toare. Dup
;'t!nii ' acestea 's unl,:' dia m nisele;' de odinioar, " cari se i pare c in
,. ce sf. ca n"on se num es c pres vitere, din cau za c erau fem ei mai
b t r n e ; . Iar i n t iu'ez t oa re se numesc din c auz c erau puse
s :supravegl1eze ' pe ,femei n biser c -) , Dupa a l i i acest ea erau
' ,protodiaconiiieie (Oberdlakonlsslnen), deci superioarele diaconi-
. selor de 'r na 2); ' A m bel e ' a ce sh! preri ,' c ad ic presvitidel e sau
. I n t lu . ez toarele- ar li. identice cu. diaconisele, sau cu protodla-
,,\c onis e lt'; :ide'i; s e s pr i j in esc i pe. citate din scrieri de seam ale
".".: ~fj.l ) . ~.~. : ~;i~~;' ~'~:~d.e ~. ' li,r': he~g~~c~i~~te:' (A\lsg. ., 1 8H), , " 1I~, 237 ,
.Anm. ~ 3:, . . ' , ,-.. '--, .',.; . , ~
-, 2,
Hefele , " Con cll engesch '1,
-clklop dte , 11,'.' e 5 a :
75?, _ .Co~ par. . i Kraus,; .:Reel-En-
90
" , ,' . ; .. ~ ,:.,i ' /,~" ,\ 'j,"",',',
a n tl cl t i i 'Biserieli,'. nu se pot .accepta chiar i numai din motivul '
c , dac acest canon 'a r ' li intention at s.i extind di~p~zi ji sa
i asupra diaconiselor,apofle.ar tI 'i nleniiOliai, c ctdlaconisel e
erau 'o lnstitujie cunoscut i peniru sinodulieciltnenic (ca n.19}~
despre ele 1i s ri u , se face. pomenire, .cl. se . dispune caJn viitor
s ' .nu se mal insti tue presvilere :_sau .:inli~ . ;;it~,~?a~f!,., ~'n . ~is~~, :'
r ic ; (p~ ':~~i~ ~v :'it EXx~7)ql'7->a{){ar.~~{)~t~ ; ~ iar 'can oa~ele:.si~'oa.~ilo'r "
de mai trziu' (de pild cel trula n, care s'ajinut aproape cu ) re'
veacuri mai tr ziu ca cel p rezeril.'d ela Lacid iceia) n u ;numai:,ciI.
nu 'pomenesc despre , imprejurarea c s'ar ii inter zis , il ' se 'insli"
tul.d laconise vcl vorbe sc, despre diaconise ca desp re o funcliun~
o binuit (14, 4S;trul.), Spre it seinjele ge :canonul ,'pr ezent imi. ,., ,"
bine este s procedm ia , fel cum :au Icui.corecto rt l romani cu
decretele lui Gratian, '.indrumnd pe ' cetltori l~ come n l a rul<Iui, ' , '
Valsaino n dela. a ces t can on') . ' "~O ' . ' ', .:" ", ,.; ;;',.:,:',
' Pres~itidel e , se pomen esc ' d eclr e' Ap, Pa vel in"episioIeJ;; '
sale 'adresate , lui Thnot elu r i Tit '(1 Tiin. ,5, ~ ;Jit, .2, al, , unde ., '
intre altele, zice despre . ele c 't rebue s i fiein v j'tqa re ' de ' bhl e
(,a lo a,aa,,;aJ. ~ ,). , Chiar p'rin' aceasta Ap, 'PJ veI arat . dator ia acestor -
presvitide, adic s exercite in Biser ic ofiCiul dida,ctic iniimilele'
prescrise. Aceste limite ' le-am . a r t a t la comentarultcanonulul i o-"
trulan, Potr ivit acestuia 'ele 'nu a veau voie s exerci teI unc iune a
o m ile tic~ , deci' nu ' puteau s predlce n public .tn biseric -pufea u-,.1"". ," ,', : " , . . . .. ' _, ' " ' ,' .. . " '0 " , . . .

tns s exercite funciunea catehetic : afar ', de ' bl set lc'' i' c ipe .
aceasta ,o i . exerc itau de fap t," se doved e te, afar de alte,dovezi,}
pe, cari le-am cita tv.Ia .locurile " cuvenite, ii i :cte :ctre ' a cela . Ap. ) ; ,
Pavel; vorbind despre Priscila (Fapt, Ap.1 S,'",l. ' Diaconis el e ;.s~
-tndeletntceaudeas ernenea CII catehlzarea . Ierneilor; ma Lal e'~l a h
.institutele ,femenine , 'dar aceasta nu era '; ndeletnicirea\ lor 'de' :c
peteniev ci ele ' indeplineau servicli.epeciale .la .bote zarea femeilor '
. (cornent. can .15 al sin.luiIV ecum.); iar ;olidul -o rdlnar.de,.cale- '
hizare .a ' Iemeilcr"',instruirea :"feneilort ,fn'.:'privini'a ::condu itei.iieir
pot ri vit inv j lurii cretine " i mai ales preq tirea ' lor-p ent rucav s
p rime a sc . bote zul,cu ' vrednicie, aceste lucr rile ndepIinea~ pres,, { ' :'"
vilidele, cari erau femei mai ' btrne i . versate in"doetfin cre- .,~.'" ';:
t i n ', i acestea se num ea u ': tntlu ez to are] 'pentru . motivul c s .',
suprav egheau 'pe fem ei.in genere p r ecum , . i.,e ducatia, ;,creiin;'a ; '"
- - - " - , - ' -_ - - ' -' - , '.' ._ , . "". ; ' "'. - k " C ,f"'/' ("'~';':' I " ";">" ' . ,' .. .
"', "
1) ce Van Espe n, ?p cit. p 16 t. .. ",
,
91

atestara') ; Aceste , presvitide 'se inslitulau printr'un cerernoniat


anumit: asemn to r-celui cii care Se lnstlfuiau i dlac6niselj,;.
' i' despre ele, intocmai ca i despre diaconise, se ine a in' biseric ,
o consemnare. ' Pe ' timpul sinodului dela Laodiceia P rlnil acesl'ti
s inod au ' observat c presvlstldele " nu n t rebu i n e az bine ' 1:<!hi
bune n cred l n a te lor :Ci"1 Xpw,uiwolI ';~J,v< "F wl,!;) i ' agit:j~.
precum se exp ri m Valsamon in comentarul su dela a cest 'ca non,
diri cau za - rn n dr ie l 'lor i 'd eoarece; ' a far de 'acea s ta , 'aveaii"I n
vedere':nuii . aies -tntereseleIor ma leriale -(a,ii im . po<jJiu. ,; ~ u.i";I)O~
dp iJtav) , P r in ii sinodului prin canonul lor prezent Interzic pentr u.
vlitor ln stltuiree-presvltldelor. j " -,'-~'
~ . ". '; .!j
~'. ,~ . r " . :. - ~;-

" ." .,-,


,.. Episcopii s se aezaIaco nducerea . bisericeasc cu
liot rlrea-mitropoliitor i . a episcopilor.celor. dimprejur.,
fiind .examinai vremendelungat . att n privin a'. cre--
dintei" ct i ,a . ccnduitei vdreptei . viei . .. "
(58, SO .ap.; ,2, 4' sin.' 1 ec.: 12, .19 . tr ul.: 2. (3 sin. ,v lf et:; .
19 Antioh.; 5, .13' L aod. - 6, 10 Sard.: 1 Constantinopol ; 13':49.
50 :Cart.; 17 sin .:1- 11 ). '
- Vezi comentariile canoanelor 58 ap., 4 al sinodului 1-
.' . e~uni.,1 9 trul~ri i 2 al sinodului.al VIIlea ecumenic.
.. ," ",i .: . ", . _~
' , " 1 ; \ ;; ,C h,,,; . C a n o n u L 1 3.
~: ' ; ~ .: ,'~ : j . . . : :' . " ." , -"i "'i ,< :, ~:::" :~ ':":, ":.":":': , " ')
~,i;!A:;i. Nu/.s~ ) ~eniiit~ .iplebej s ! fiic alegerile celor cevor'
. h a ez a t l m preotle . ......, .
. .:; (q sin...L ec:: ;19 .An tioh:; 5, 12 Laod.; 10 Sard.: 50 Cartag.). .
>'~<.' I~ ~- Potrivit ' comentarului -lul Zonara dela' l~ acest ' canon, sul>',
,:pr~otie" (I<p(M tov;" sacerdotillm) sunt a se irilelege 'persoa;'eI~
s!ihtitedin Ire'pleleierarhicesuperloare; deciiriclusi v episcopii!");
., Printii :dela ~ L a o d ice I ;
\ " '~ '. , " ,' ",., : ".: . h
in
cbrieKhjile ~cu cele ' hotrte in' carioa: '
," ~. "" , . ~:'" , :~ ,- " ( :., ",;,, ~' ". 0 - -' " '" ' . ' ,. :', ' ,. ', . ;. , : , :

;""" ' ~ ) Sinod iil de lat Ca ragi naydin "an l:JL 3 tl8
pe . pres vitidele n oa stre le-:
nume te , vjd ~ae 'vei , san~tim oni aJe 8,'.', ~i in canonul s u '12 zice: . e.ligupt ~r;
.ad mlnlaterium bapti zandarum mulierum , ' lam ins truc tae si nt a d officium,_
.ut 'po ss in'l ap to CI s ac ra ; sermole"'doceie .:~ impe ritaa 'el ruerlcas mii i et e~~.;
-tem po re, quo ba ptizandae sunt, q ualiter ba rtizator i intcrrog atae resp ond ea n tr
. . tt :qu aJiter accepta ' ba ptiarrio vivant . . H ardu in, t. : 9 8 5.... " ~. .
2) Sint Al . tii , 183 "
92
. " .' - :' ,/' . ,:" , '-':'~,'- .. ~",! ..

'-n~!~ c 5 i 12. I?rjn,~~nqn,!1 lor pre~ent inter~i~ participarea, pl~~e;i .


-la al~ger~a. persoane lor. preoe ti , CUVntul ,grlJcesc, l.~~ii , ' \!1 t rr <~ .f
'buinat. n,. acest
':" "' ,:
canon
.
i pe
' " ,,:
care noi l-am
,. . ': '
.t radus . cii
, . ": ,..,<..
. ': ~ ',.,,'"
plebe,ill'
_"'; ..'. . .
;".. " f : ~ ' _ ~ .' ~.,. :. ' ~."-: :._:'~

- s e m n ea z prostimea pOp'oru!4i , i~4v~nI4U a,cesta,se, Hq!oselE \~:


spre a li pus , n contrast cupar1li!a,'; i_nl~ligent ;~i ; ~~ .'Ia i. il'po. :,; "
porulul (de ex.' n ~I , ' ~Cript4r, ye~~ ' ~~ t., t4,~ ;7t,,,'.;.;2? IS : \,
',etc.) i n gerere ,If,lS,em!'eazii, m4I1i~~a ' popo rlll~j."car~ , s e , tu r~, , ',;;
: bur ' i produce diso~dini(\Ie:,pilc! 'f.nfa.P,I::Ap::::l4. i,), : ;' , j a t i~;. '
nete; lurbis. , gri ,mai corect:" lumii/Iris; lurill~l.lriqsq'pleb,s . 010'1 ;" !
tele acestea n c voiau s, aibe drep,t;: de ,!qlla~legere,\'per!;oa ;'
, ' nelor preoetl, i:de cte ori reui<lU, ;'lvQate .,ca~nri!e se Ilro?.' .1;;',
-duceau turburri. precum este "liresc' s "se d ntmple ' acest ' hcru " ~r
:- , " : .. _, " 1.'
.. .. ' .~ _' , , ' - o :"li'i;,;
.. _: .." " :., :_ " , ' , ' ' . '. ' 'C' :- ", .... . """ ".''-' ' . _, ';' .,.. i .' , ', '"

dac , poporul de rnd ar e ; parle ~,liv~ ' Ia o actiune; ,pentru care ' ,
's e cere tinti pricepere. ij Impotriva' acestora,' s'a emis" cano ' .:""
nul laodiceian prezent. D1r '~lacomentarur;cilj,Onului'4 :a<il siria;' "
-dululL'ecumenlc am citatnai ' multe 'm rt urii 'chiar' iie:i!e'vremea' ,; .
- c nd s'a tinut acest ,sinod laodlceian," precum i din' veaclirile'ur; ' :~'
'm t o a re, din cari mrturii se vede c prin canon tii prezent :po,' ~,
porul nu a lest despoiat : de dreptulTeqal-de' participa n l imite )" ;: , a'
-deterrnlnate la ,alegerea persoanele. preojetl . i in speclal.la ale-
,.gerile de episcopi. ' -i.

CODonul14.
S nu se tri mit cele sfinte I; alle" "parohiila s r- ,
;b~toa rea Patilorvdup chipul . [cum se trimit pinile] cele" ' ''"
. bi ne cuv n tate , ', ' " ' ' \ , ' :, " ':': Cif"j ,::';,') ",
(9. 7 0 ap.; 2 Antloh. ; 3 2 Laod.). "
:.e-" ln ' canonul prezent se ' vorbete <\esPrt .ra ta (sancta) ,
'i .ulo~la, ( ben e d ic tio n e 5L lse di~puP Ca cel,:,<\i'1ti sol ,n,"I EI}.'"
trimit n alte locallt i, dup !ely!,cum :se trimit cele din urm ." ,
-Cuvntul r'o. nsemneaz sf~ta ' tain a iertieL euharistic ; Llu"
:;;ra vr-o.; uJ1g ttpoa csva e ~Ol~ ar/o'.; zice Ioan Gur deaur n scrisoarea '
>:' 1,;"'
's a a :17-a desprevpredic
, . '.'
adresat', ev reilor; " iar' Zonara. in "co- . ,"",
'. , .,:. ' .oi:>: ...."',,., . . " :",::',' . .' .-.:P ... (. "I' :: .. .:, j'':;:' '' ' '. '."- ~, ' 1'<
:mentarul su', dela acest canon , zice ',c " <a 'apu,'din ' acest canon
sunt
.
pr
.
ticele di n corpul ' i ' s .n .ge le IUtWs!OS
. .' .
- ,(f' i,0 14.~ ' ro;; ~rlo,
- ' -- ".' .

, .. ~ , , , ' . ! .) ,, --.: ;: ,' -'.~ " , .: . ~, ~' . ~ li ;:""


I} Ilust rarea' ac~ st,?~a ni' s,e , .ofer , .n tre , multe altc~.~pprI\1 , s cri.B <? ~r( a.
i'F e r. . lui Augustin ad A lbin u m (e p . l26) l'
'k> ,<- " ~ iV'/' :) ;f ,.:',' 'i ' ,i,", -', ' ,) "

;.~ ~'.',;: L:":;' <;::' ,:!" '-~t .\ .!";'; : C;~' .':;, r:::::;;~.i 9" j',,:
. , .. . _,"'.{ ';c.' ,; _ -;"f,-' ,-:.::;, '"" ' '' , . , .

)~j&J::: ::,;;~',~; ; " ~ ," !>:/;, :,;{;~ :: ~:1 t,,, ,'):,~~; :;:,:: ,~ ~, ;, ,:: \:" " :/';: ',; ::'? \'~, ' :r::;/ _~,: >,:': ,:5>" ;'("::!; :;, : ,;,-. :',:: ::>:'' '~.:,:" <.~, ; .~
l?,,~ f::'~ M:~ ~sr~,,} '~nitrghi e:i,1~,, ~,'SO;j '
'1 '" ..

;~jjl~r:~ ~;"~-~, 1( &'i~~i~, g:}t'o' ,i.' ' . : Xk;:~r;:;/t


cSPg!ai; d ~'jinf~l~ '$J:i~!~!~;: }J,/"r',a',T'O,h i &t iOiS, ,I~ tlmlJurih:i p'i-
ar.efale ' j3ieric ii ;fiin}'l ' 'o JiceiuJ ;" potrivi C :crq i ; 'tredinci oi cUo:
em;ebireJa 's'rl:itoiuea,rp~ljI9r.trimiie'u ,unii aUcmi i dintr' un,
62, i!ifli!i(pi-licele ; din:,sfii iertf ;' (Ta,&'r<a) n semnulico-
' ;rqlunii:, : al )ubrii : irj~~ii: lmitau ~ i:tdic'; \ pro babil, , in a ceast
.vinj 'Pe
<'."i:'..' .' ,(1'" :" .:'
~.
iudei" cari 'i iqerea;
, , ,\~
./. ,.' 4 .
trim:r:
-: :' ;;-,,' :', ,,'.
i: ,> ,' " '::. '
ife au, .lnii.: altora daruri de..
.;,""'''.'' ;.. ;c"''.' ''.'. .';" :'.,. .-'.' ..:': " _,,"--,, " .,':
" ' >" ' .. ' ~ .~;-.:-:. ,i': ,.0,'" .' ' .,-".' .. .....: , "

r~~J~ri" . (7qap:)'rp.rJn tii ;,sin~~lilui i; p,ezell( au~sit , c : a~est


oblceiu ; nicidecum ini ' este ndrept it, ' cu' deosebire fii ndc sfintele '
'erpot' l' ri~'iu or, e~punEi 'p rofan rii drum ; i din cauza aceasta ' pe
11ter~ic: 'pe1iru ~: viitor; acest lueru.;'CDar ' odat f , 'Cu 'e inilerea ' acestei .
loter'dicjii;':ei ;permi( ca iu;'or.I~, ' ~se 'f p o~ t '\ ir'!iriite jib~r i ca
ai' lftiiiite:7,CitJntul"acesta ; ri'llmbajul 'S H or ' Prinl are multe ,
e\i~tiri .')" lii>ta:noiiu l : Jlr etent' are s ehs't'il ' e" pii imi biffec(wiinlat.: '
(piliis beteaidus) ; i " amime pai nea/ ' care r rl ne din "pre s cu;'l , ,
eli,Leele'Ciciptesctlri,'r egula' 213; din :Moi it 9~rn:icul cer daAre),' 'din , '
;"re': s"l!l"scos\sl;;'a gne! ' i :celeJillte ' p rtic ,M, 'o binuite ' Ia proiolco o,

nidiC';"j'ciire: pine 'ca atare este ' blnecuv ntat! i senumefe'


iJiiJrla ' (b'en'ediclio);" P inea ' : aceasta': bine cuvnt at se 'distr ibuia
u'p "sf:' litjl.rghie 'iicelora ;' 'c~ri inh: se ,cumineca'u; n semn de ' co-
uliiun'e;cti' BiserICa, : i n' semhile aceast comuniune se trimi-
e'':a c~s .idinlteea '' pii1e biriticuvritat i c e lor , cari din cauz .
e ' bb'lij : 'sait d inaIt ' pri cin oar ecare n u ' a u putut ' veni la Bi-
" , ~ ,ie ','lai liturghie. Despre 'a ceast ' pine ' b ine cuvntat I despre '
".ci ntrebuinjarea ; ei in , acest lei pentru', prima , dat ' se pomenete '
:i ri N~i,~Jiiini~le ;~ap~S'tbli~e \1IlI ;, 31 ),.3~ . Pi~~a ' ?ce;asta binecuv?~~'
tat , s ,'1 :.nu mlt. precum se numete I astz i, amiJwpov , (la latlnir :
vechi, :, commun ionis !v icarius'; . dona. vie aria) i. anuine ' motivul.
fiindc 'se ' d d ea n.,Jocul 'r am) ' da ~ulu i' (J ,upo v] sfintei euhar rstii.
: , ", t :~'~ ' : .:" ; ':":';,':',:c\\':,<'-"><~:~',: ,C,~: ,iP'f~- ', ' ,-' ,;:" . -',:' ,.,.1."..... , ' ~' : :) ':/ ' : -. ' . ~ .... . , '0 ',.,....' "
," 'i~it({:~Ln;'po .nP,~tii: ,:;<?~~e'vaia. ::~ ; ;2 .:a'del ~, : ', c o rt}en~~rul . ', .'~iJ. .. '~ ce s:t . :'c~n~~ ,:,: " \lin:,
::1' ~~,~~li(*' : . (plg~'i ,'1. ~ 5',7,4 2 );'~,y,'n d~ ;,~,e ' :~ ~rt, ~ a':z ::d in,~, s~ ~,ri ", lUi, Ells,e bi~" c ~ ',Iri~ .
,i :- : ~,~~ {'~~,ri , ;" ~io:,n,' , ~,t r'~,,;:S:~tiSbre : ;tl:dreS~la pa pi i ' ''victor t ' m ~rltio~ea~ , ,a'c~~~ :obi, .' .:
L::::ic,~ i,IJ;' Cii',:unrp'b ige1u : :gen:er,I .Jn,: Bi s,~ rF:': ' V~iz i . t . Val~sikatiiriotat ~ :)? -"V., :? 4 .
";\~:':.h~ ~t ." ",~ccl/: Ey~e~ I ~; (Mighe ; :; ,e ~ ." ',.-' 6it)" :X,IlI{:, i2 o i ) ..' ;::C :.;: _ ~>' . -:-",;~' ': ';, \.',':""' " .,::" ~
;"l}l"c;:' ;'/~~;fU,r) ::Du\ C,~~~e~ ' ,<ilos~r:~;Trl ed'~ :'~ gra~ ci('<J, <4i17 . ~, _:, 'Suj ~er, " ~hes"iiu~~: ,
::;, cccl,,3,:J;" :\r2 4 ~ , i ,B~;,/{:;' . PKr~~s;" ,'~ ~e~y,,::h .: Er;t~YKto Pi:',1,":4 ~ 1'':'':'' 45 2.- :' ',:':", ' ,: ~:': l
::):: J{~';::,\ : ;' 3) : 'C~ba *uti~S' g ~ e' te': :ri1 e,nti? ~~ " '~e spre, ac~asla" iil tr~unOl ...~i,n' cf.uio'a
, },:,:(~'eW,;.- p~pi(' \~u} ~ :A( 4 ~f~:},5 7);,:' car~" ,~; :':a ~6Ilf " ns~ 'nu ~'il,'; cat de!dit{ e ':: '~ c;e,s :
".::' paB~ ; : ' ci : <'S,'a: Cfe,dciet';,:d'e'<~ tre ,'ps~udo; Isiddr-.'din'"'randuiala men onal''ii ,.' di ri:~
A eamln tele ap o_stoli ' . c ,,-'\ " .- ~','" ,f ,, :. '1 ..
lOup , cum , iim spus ,a nafora (antido~rla I~eeput se ,dMa ijumai
<;elcir~e nu.s'au mprt it la ' 5f. Iilu~ghi e ; 'ma i trziu:.n s '$ii d .
-dea tuturor .credinciollor ia s l rlful, Iiturghiei}:" pi:ewm ose~ia ce ,
: ~,. , a s._zi~l) ., - ' . , 1.: .~~_t; .~~.". ll ~j; - .~ . I , -~~: ., .~
'-.~

' .' ., ." . 'C a n o n u') ) 5.;,.,'.' i "

:. . Alar d~ cntrelii canonic~li; cari ,se dtc ))e '~ri{V6~'


-i c n t .din carte, altora nu li se permile"s i cnle n
.biser i c . . '. .' .'... . . ..., ; 'f" ....
< > ". . ..: .. . ". _. ' .' " _ ' .. _" .J. ,
, (26 a p.; I Ci sin. 1 ec.; 4, ,3;3 , 75 trul.: 14 sin. VII ecum .; 59,
:LaCjl d.;. 103 Carta g,). " ' . '. ' ,' , .0 .,.: , / " . ; . -, 0 .
0

.... ,.,...., Chiar dela inceputuL ,Biserkii " gsim ,.cntre li ,(</!dhh;;: ',l
cantores, 2'6 ap.) pui anume, cari erau .siinlili decire. ,. ,ep;scop i'
'e i in aceast calitate, fceau 'partedi n ,der : .i,er.au; trecutUl! >
. ~ano n ( i l,) TW- xavo v~)., i -din aces t. moti v canonul -, prezen rjlnu -.
. me te -. ~nlciTeli canoniceti (xatl~';~XOt - s!'a).raj .- ca n ~nici- cantores),
-C n t re i i a c eti a aveau dre ptul :'s urce amvonul i s c nte in
.Blseri c . c nt rileprescrise din i:Tti(~ "io a"I,,9 'pag; c r l i d~pie) e , , ,
I.Tlm, 4' 1') ' in cartcrl se cuprindea u ,cntrile,cari sejputeau
.c nt" la ' slubel ejblserice tl . (59 Laod.: ,':i03 Cartag.) ' ). ' Se pa ie
. c', aces t . drept" al' c rit r e ilor, canonid i. ) revendlcaupentru.sln e
,oare ca ~e ' persoane, .cari"nu erau n d re pt i t e la aceasta. , Prm i i '
.dea ; Laodice la , . av n d . i n te n l un ea ' ea ' n biseric s ; se pstreze ,
,: , " i' ,. ' :- : ~ :- : . ; . ', -:,." f -- , ', :-:~'--.;'~ ,i -;, ,; .'~:
. _. ";_:~- ,-;~ .: ~~F' :"i ";.:; t,::I,L ~~'. , ~ ~), ~d;:-
.v,

_, ' , ' 1) _~om.p~r : , N ov . .Scrij. q , _ ~ g 2 ,; ,; " ,p O. _, ,:Ve: z i, : de~PJ~;~ ~ ~ ea s,t a:_~; Q~: t.' ri ". j
;-vih" \'l a" ' B is~rica ~ _~ atjn din~ Ihripu'rile i> ve ~hV : ;Frei btlrg,'Jfl :kirchen l eXilC~n'1~ ".iY;f ~'
~'9 80'':''': 9 8 1 '~ ;:. -' " , 1 ' ,. 'iJ '~, r4'FF-{<;';: } : U),, 'J ' H." ~ 1 : t~ <! , -' ~.' o.:~.,, :-,., ", -l~ '.
; '~"' : ! '_'~) T~t n-v acest fel . interpreteaz i : Zonar~ :, i l 6~vintul ' , ~
'Valsamon> Y;
u..!(p {} ip~lr,; ~ Ari.sten, .ln comen tarul dela.... acest .canon , ,d alt .' se nsvace stul :
. cuvm, deo ar ece el zice' c r nt re t t vn u po t s cnte.de pe a mvon :dec t
n.y,~ai /J.s:ru. iJt(fr~ep'a; ~rm etJ d .w lIto-U; - a ad a r 'd up. ;Ari.s ~e, n ecee t , u vin
".~~,e rpne a z~ i fe??,~ ;_ (S int., ',~t.." !.I1, 1 ~ 5) ,i , prin '1 ur~,ar:e :', s;..e Pllce ,~, f.~#t,~.r e.l.
ca'!~:>n~ ce:l ;.8yee.u<da to!J,a.:'S_8 po a rte " , ~.n" oa~~~tl:r~ , fel~n i ~ ~nd ' 1.:!rc ~ ~ : !; a, ttl y~ n.1.:! l ,l, '
,apf e '!1 n ce pe !3 :, ~n te ; :~ .Este" posibil 'l,s ~ Ii,fie cum ' l ice " Ariate,n, t ,d ~oa r~~e .'
fiin ta obi ceiul, into cmai 'ca i ', ast zi,' 1~ ca . to l .celce erau , 8 fi n t~ 1i iri :~.v r e. o_ ', '
':'treapt ctert cat . dela _episcop , in '< .jQS, s . imbrace ; la ,' s erviciile )di vi ne o
-.t~br~ m jnte ' b'j 8e ri ce~8c pn ~c ri s ,., co re s e numea . l ' rel ~JnJ deoarece cel
cuvnt gr~ce9,~ , are ' i ' s ens ul d e p eJe. din ;.care s e '~onfec,{onall' la inceput
i , .~'g e&,te:)mb'r Ac ~int~ .' D'~: d es pre ,.to ate ~ Ce 8t~a : Ca~OnUl ,~. no~i~u:, p~~ zen t :.
~:n~:, p,C?m.~~~te" , ' c~ ~?,orb~ite , : p, ~ ~~, i ::.A~~~r~{ ,cqrt.e.:. ) , Y~'~ i, ; ui~e,r",~h~~~~i::,~ ~~~t~~
jI, 9 25, pr e cum I , 9u Ca nge, ' Gl ossa r, :.1; 31 7, ,l}O Z.',:'., :', 1 ".<?;"< ~. ' "~ l ,, :~ , . : -:<,,: ,j;"o
~. '- ..

95

intru .toa.te buna rnduial (euTalav), prin acest canon al lor


nu' int erz ic~ po poriiJu i ' s d n i e i el-in biseric cntri lui Dumnezeu'
~~ ; <:i'inier zic 'ca ' singur' nitlria i pop orul scnttprecum i ca s
~< ':~ ~:\" :l1u}~~c ~_",- a m votjtiL persoane, ':'cari: n u sunt ;td er ici 'i I ca acetia
~ /;j . :> ~ si.nguri i in ceup ittntrile sfinte (~arOp/Jeo8 k, r(u~ {h/(uv ".1'a).rjJ -
'. .(3'lI'"1z'r,JiJ, . sa ncta cantlc inclpere), deoarece acest lucru ' numai
~ it t re l i i .c a n on ici ' l pot i au' dreptul s -I fac; ia r pe rsoanelor
/l laice li. bie .tn q dul t, nuinais 'acompanieze ' c n t r il e i S' le
.'0. c n te pe l n g cnt re i, dupce acetia au inceput se cnle
- cnt rile . bisericeti . . Ceremonialul sfinir]! c nt reilor bisericeti
<se face:. in biseric .., . .. odat
. cu ."ceremonialul
' . ~, ..:., "
stin irii citetllor").
o

Canonul '1 6.'


i Smbta . tmpreun cu alte Scripturi. s se 'citeasc
.i evanghelia. '~' ... , ,: '0,' : . '. ",
j' " " ' ", (66 1 ap .( 55,-56 tr ul.; 29'-49, 51 Laod.) .
. .; ......;., Potriv it concepiuni l .. ce'' fiinla, n timpu r lle . pr imare ale
'Bisericii ;n ' prlvlna-S rnbetel (can. \ 66 -ap.. ivcornentarul dela
. .acesta), i deoarece mult. urmau obiceiul iudaic n pr ivinta Srn -
' o 'b etei chiar i pe 'v remea 's inodului prezent ( 29 Laod.),: in unele
. ';:\\ :Bis er ici; s'a nce t e n i t uzul. ca S~bta s nurse sluasc litur-
:.',; ghia, saudup cum zice Valsamon ;' 's nu li n adunri bisericeti
" (ix" ' 'l<t<are. ai awd~.'s}, 8) i astfel S mbta nu se citea din s .

c; evanghelie, ca n alte zile,' i nu .se fceau nici alte citiri. P


" rintii ~el" iLaodc~i"osrd~sc .acest .Iucru i dispun ca i Sm.
. \b la (s ' sa ' s V r asc ' servicii 'divlne in . bi s er ic i s se citeasc
" :diiit s f. 'evanghelie', i ' din alte crji"sfintii, ca i in celelalte zile.
- '-i ._, .. ' 1.. .. ; ' .. .--==.;- . ' . , ~-
. , o'" . . ,. ' . ; Canonul 11. :' ,
,. , I'~~~ N~ }~e: cJvi;;{:a se '
mpreuna :l[cntar~ai psalmilor
'in : adunri le' [slujbelor.vdumnezeeti], . -ci n intervalul de
. <lup fiecare i psalm s se ' fac -c ltlre i -. ,
, " (7S'l rul.; l S ' L iod.).' ,.
i',
.~+ _ 'o V lsan;bri' spun e . la: cornentarul ca nonului
.',; 1" .:-'::; . .r)'</ ' -~; ~~ ~'~:~.. -t;~" :,,", . '. ) ,": L : , : :'l
prezent') c,
I
,. l ) Come~t .' Iult Va lsamon , In, 184 - 18 5
. ' ) Nav. Skrij , m, , 5. 2 -6.
, ' 3) Sini Al. III, t 85.
') Sint. Al .l III, 186:
,.. .. ; ,'
96

. - ' .- ' _. '. ',,,. .l-


Aceeai slujb a' rugciunilor '
trebue s', se
. "
deauna i la ceasul ~l nou lea, i seara. '_' .
(15, 59 Laod.; 103. Carta g.). . .~ .' . "'. .,
. ~ Erau unii, cari ' din' orgoliu c?ltlpunell . nii ' r\.tgciun~ ~,.(
i citeau aceste rugciuni la slujba vecerniei,~ !argumentndC> "
dnli prin aceasta imaniiestnu~aievlavia .i la , nici lm' c,a f'T ,
nu disconsider rugciunile . existente " cari ' sunt prescr'ise s ' se: ,,::
citea sc Ia ceasul al. noulea (i" ca,g iw<1ra,;)." P r i n l ii si nodu , ''
lui prezent hotrsc c rugciunile existente 'sun t- suficiente . att"
pentru vecernie c t i pentru ceasul al noulea ' i ' nimeni m
are dreptul , s compun ruqciuni noua ' i s le citeasc peaces-
tea in biseric (103 Cartag.h ') ,'. , .
'.

.. I
1) Co ment, lui Vals amon, ttt, 187. -
97

" C a n o n u l '; 20. .' ..' i~ : : '.


' '1< 1".--. " ..~

" Nu -se cuvin e/ca di aconul s a d naintea " presvi-


teru lui, c i s ' ad , la- porunca presvi terului. Asemenea i
diaconii s aib ' cinste, dela slujitorii [bisericeti] i .dela -
'1,);.,]3t~:\' l,~I~tt~~~:J';: ' :':.? .,,' ->( ~. ," :,;-,~'- ~ .: .' ,' " . - . . .
\<.:"f,':;" (15. :39 ap'; 115, 18 .sln. L ec.; 16 . trul .; 5 . Antioh.). , l
: ' '{'t, - Vezi comenlariile . canonului 18 al sinodului l ecum. i al .
cano riulul 7 al stnodulut-trutan :"
,
'. , i /:"1,1;, \ , , ~anonUl 21. .
:,( ~Yi.:N u s e .cuvme ta .slujitorii ' [bisericeti] s[-ij aib
' loCJl lri, diacohicort.
"-, "\ <'o , _._, .'. '_ "
i s se ating
.,_,
de vasele . sfinte.
- ..,'
~; .: ' '.
" ,,' (4 ,' 6 ;1 5 , trul.; 20. , 22, 24 ; 25. 43 Laod.).
.' :\: -~[ n, ca;'''.nul prezent, precum i.Jn celelalte ' ca noan'e , ale
, sinodului dela ,Laodiceia , paralele la acest canon, ipodia corrii nu
' ~_ se ; num~sc -': 'cu ac_~ast, .nurnlre , "ci. cu !J7rYjpe;a.c, (ministri,'_ servitori.
: .:s'~jilori)~feriOrP ; alt ~omlra s~t ! Villsamon insspun c sut>
" ce. -1 F.din :'
:'urm sunt.. "
.~
.a ,se , tneleqe
. -'.'
.ipc. .diaconli.
. _, "
Cel
',.
.din '- 'urin,..' scrie .
' urm t oa rel e la "comentarul acestu i canon: [nCr;p eraL )'iTo~ra., . ot
, uiroilu' xovoi. l ) Aeza rea trep tei ipodiaconatului revine tlmpurilor
' primare':a le Bisericii.')Oatoria lor era ca in timpul serviciilo r
divine s1Cs leala ,uile, biser icii ca s ' nu intre vreun nevrednic .
(. ''1''''1 .... .. '.' '
~ . '" , ,-- , ',": ' '-t, ,. '. , ' " .
.... . .... . s ', pregt~asc i sin .In rnduialslintele .', vase,prectJm i
" , / " ' ;' s ' imbrace pe arhiereucndacesta ; s vrla' sfnta '!iturghie ' ' i in
' \ ,", .'' g e n e ra l; s . ajute pe diacon i- in biseric . f) 'ta' incepu t ipcdlaconf
, erau ccini;a~raii de ctre episcop in ' diaconicon(iv Tlp- !Jiazo vm /)
- - ' -:....:- - ' - _.. .., j '. .. , .

1) ' S inI. AI. III, 190.'


'_,1, 2) , V ezi: Kraus, Real~Encycl opadie II, , 7 9 6 .
, H~o. s crjj . l1I. , II . 4.
7

').. .
'~ l~ ;: i ~~';:; " b~ .;
98

aproape de masa. . pe care erau aezate, vaselestlnte , i 'a dic.


dup intrarea rnic. . Mai trziu pe timpul patriarhului constantino- :'
polita n Manuil I (121 7-\222) aces t lucru s' a.modlllcat din ca ll z .
-c ipod iaconii fiind consacrati in ' d ia co rii con; dn ii, considerau,
dlaconiconul ca pe ' un .loc-a l lor 'i i pretinde~u ;'pe "searna:)or:';:> ,
'un fel de egalita te cu diacon ii i din aceast pricin ' pe timpul :'/
.acestui patriarh s' a o rndu it ca hirot esia ipodiaconilor s se fa c,
ca i as tzi , inainte de inceputul ' liturghiei, i adic de acum
. i nainte nu in dlaconicon, Ci , in naia biseri cii.') ,
lpodiaconii consider ndu-se pe sine egali cu diaconii " ne.
9 lijau Indatorlrlle lor de c pete n ie la slujirea Iitur'ghilii ; i in ,
timpul liturqhiei luau loc' in' alt ar int r e"di acon i, c c lacea sta este
a se illtele ge in a cest canon ' prin cuvintE!";: ' tX"" 'zwp~ .iv } \U -.
<'1IaX O"' X'IT (a sta in locul diac onilor), i astf el P rinl! dela ".Lao, l"
-diceia, spre a 'pune . c a p t acestei dlsordlnl, le interzic'acest lucru ... .
prin canonu l pre ze nt, indrurnndu-i pr invcanoanele lor' 22 i 43
s stea la uile biseri cii in timp ul " cnd se slujete Iiturghia i ,
pe ntru nici un moment , ( x ilv ~,o axJ) s nu ., s e i nde p r tezed."
acolo. Tot aa li se interzice prin acest 'canon (21) i atin gerea
vaselo r slinte ( o.7rco"{)a' TI;;;V iEp';;;V. <7 ,"o,;;;v) ; Dealtfel ace asta es te '
'i' se intelege a a' 'c ipodlaconilor le 'este interzis de aseatinqe .
<te sfint ele vase ; adic d"~f. 'disc i de s f. 'poHr in vre tnea cnd'
s e adu ce st, jertf ; sauId eta le transportaila ' i n lrar~ a cea mare;
dar nu le 'este ' interzis ' de a s e ,. atin ge de ' si. vase"atunci" cnd
nu se' s v re te lltur ghla , deoarece, precum'corect observ' Valsa- .
ITlon' Ia 'comentaru!' canonulul prezent ;") ' dat oria " ipodlacohiloi- ei-a' ':'
-chlar de a seingrijr de 'aceste ' s I. ' va s e j ' c a" ditp' ;li f urgh i e sa
j

,le ' adune ' i s le ' pun ' la 'l otul !for in 'id;.u;;~';),~~ti/,J(l Oi:ulrt;~ae
-se ps trau ' sfinte le -'vase);---' ' ,r , " ~ ," ,,".1," " "." . ' ;','ii
; ,_> : .:; ~ . f: ; ; - i' ~b' ;. - .

1 ) Nov, Scdj . -III, 1 , ;j , lr ~ _:


") S in i. AI. III; 190, .
99

, <Ic~lorai prin canonul prezent (22) i purt area orarului (mp dp w ,


i n Ielul , cum i nce puser s Iac d n ii. Cuvntul orar, du p comenta-
rullui Valsamon dela acest canon'), precum i d u p Vlast ar 2) , de riv
, -dela cuvntul ';'p';;, carele re s ensul 'de :' a p z i , a ingriji de ceva' ),
_, - ",- i. diaconii aveau ,dreptul de a-I purta pe um ru l stn g in tim-
, jul , sl.''HtUrghii; fc nd "cuorarul semn atunci, cnd trebuia s
se cit e asc rugciunile pre scrise. Tot aa i ipodiaconii prim esc
'orarul 'din prlleiulconsacr rll lor, dar nu n sensul, in car e se
>d :'dial:onilor, i din cauza aceasta lpodiaconii -se incing cu ora rul
l a bru,' nu -l : poart -ns pe umrul stng ca diaconii' ). - Int er-
zicndu!i Se ipodiaeonilor de a purta -orarul n ,' Ielul , diaccnilor,
, , tah'6nu! )i face" atenti i asupra datoriei lor de a nu prsi uil e
"' ;tjised cii (coment. can . 21 Laod ) . " .
Canonul 23 .
__ Nu se cuvine citetilor , sau : psalilor a purta orar,
' o i, aa -s citeasc ; sau s cnte.
, , ', ( 26 , 59; ~ p'- ; ;16 sin. 1 .e c.: 4 sin. III;, ec .; 4', 33, 75 trul .; 1 ~ " ,
.sin.VII ecum.; 22, "59 Laod.; 103 .Carta g.).' , , /

',; . - , Motivele a r t ate la canonul al 22. iea au Indemnat pe


'P ri~ lii dela Laodic eia s - int erzic purt area orarului i c iteilor
i entrelil or,"c ari nu 'indeplinesc, nici un fel de , .s e rv iciu .d la co.
'K1ices
!,
c;, ciau ...datoria numai . s c itea sc
; ...' . " . .," . ~ .-. '
' i s cnte
"
in bise ric , "'
".,;.:; ;;, ." . ,n Cano n~l' 24." -.' " .... .,',
~,

: ~: _;';: lr'"~,;~ "L,,i ,~" ,j :! -': . t', ," " ",

S0'~:l Nuyse+c uvj ne' ca , ce iera ticeti,' dela presviteri pn


, lct i dia c6ni /L' apolcceivdln tagma bisericeasctpn la '
s lujitorii ' [biserice ti] ; or i, citei ; ori c nt re i , orl - ie xorcl ti ;"
-ori 1uierl .! or icelor din . ta g ma asceilorj: s intre "nscr>'
ciu-iri .; f~: ' ''C .l ':.i:;; . l ~._ :,~, < , ;.~ . . ' . ": . _~ 1.} .;~'l .: .~_ : :" ;-:i;::. ";'1:::'1
~ . . ' ~ :::~:; ~.;; ...,,,:<, ,~_, ~ ,. :' . . ~c : ; :: , t~,'-_- 9') , " ; .l. " _.'.- ." ~

f~-~'~2~j~.~:~~, ~~fqtl,l,~,At:_~Ji,_
d 5~~,:~[~:~; (.:.~i .'- ,~; :-. ~- : :~i!.~:;;~ll~:':~;:~.: " :~;~;i~::~":-
.j;J ." '~r A Jlorii pus~nl ,consiaera '~e origj~a .la tin acest c~'vnt - 'r ird eriv~-'
.d~la-:: iio,-a'; fiiddc5 'Cu \jr~ r'Jl se:la ~lt ~"ctasut ' :s'ali tiin-PLr1r'Jgcjunitbt~'-~ -'~a 1; ~
defa b;a;~;l <a ~ se~! Jugaf au ; del a.~ 6f;:':Ve91rIlri(~ rii\l'~ lo r. ntie "-' d ea gl.ltlO ;ss;-
sau -te t , ca re s e t erg e a de s u d oa re cu or a r ul , i d e a ici se n u mia vai-
.- sltdari~tjH :- Vezi Beverr g .ennot. ~ jh lt;J 'cart, ( ~-: i,1 9'5--* ~, g 6 ),; ,ttal .:compar ~i
K ra ue, Rea l-Encyklop . Il , '19 6 . r.- ~H .,U ,; m:y.~ ;t; j iu ( h .:.- -:' -
4) Nov, Sknj . III.; 9,' 2 8; .;;2/ l ~ ~. ;{r;~ -: -:<I . ~;)' ~l l!t u~:~;~ ~.:; ~ ',\ ' '.~ .
7'
100
t.;

(54 ap. ; 9 trul.: 40 Cart~g.): , . ; . , j' ... . : } ; ; . '

- Vezi comentarul canonului 5iJ, ap. ' " ,',

"

Canonu1.26. " . .' :/. ' .


Nu se cuvine ca ceice nu sunt nintilli }cie:ctr~"
episcopi s catehiseasc, / nici n: biserici, nici n case. ' . _
.(7 sin. II ec.; 10 Anlioh.). : .i f" ; ' : .
- Cuvntul e'P0px!!;"v, ' despre care ' se vorbete ' n -canonul,
prezent, trebue s se ia n sensul de nvarea, catehlzarea 'necre}'.
dincioilor (xar~ l."v rdciroug) 2) nainte de ' botez, i ' aceasta' se' .
indeplinea de ctre persoane "" cOllsacrate . printr'un "ceremoniai. '
special bisericesc i ca atari. tceau parte din ' cler .vl se numtau.
EfJOPXl(1To. / sau opxtaral. S ) ' Aceti exorciti aveau , ?ato~ii3. ;; ,Si :'PP~- :;
gteasc pe catehumeni 'pentru botez,' ca , acetia , s se , lapede
de duhurile necurate, n a cror stpnire erau ' n urma : cre-"
dinei lor .mincinoase. Exorcitii lndeplineau '" aceast " datori(i .:a
lor n dou rnduri: ntiu n timpul cnd catehupleni,:n\iplaf se
pregteau pentru botez i aceasta se fcea in case particulare,:
elJ ra;~ olxto.t~ , preclim zice acest canon" unde se ' ; il1stfui~~ , ,:'d~:
regul catehumenii, i n al doilea rnd in biseric ' chiar~in ' j

prilejul botezului, cnd celuice se boteza i se pun'ea I ntrebarea: :,


le lespezi de satana?, nainte de ce l-ar li botezat episcopul sau. '
presviterul. Prima funciune a exorcirllor a
incetat .cnd s'a 'in''':''
1) Coment, lui Zonara : i Arlsten, IJl, 193.
2) Ccment, lui Valaamon, III; 194,
3) Vezi : Kraua, Real-Encyklop I 1, 471,
, 1. .

, 101

':r llrOdu~~. pretutindenea. pedobaplis~ul;. a doua a ' rmas ' ins n '
;,~;i:,ii:~ii!rt ~i:~lIi~~~i ast~i \n. c~fem9niaI1!1. e..-l.u!b9t:z.Cnd ",~ " nceta t
, , , :'i .pnma; l i pr m c 1 p a la "Hun
~ : 2r'l "- ,- i< ' . ,.'J
cl lUn e ' ;l \ exo rci t l lo r; : a Incetat Lconsa ,
'. -, '
- __ . .,
~' , " "" ' "
, ", .crarea: de persoane .speciale pentru acest 'scop. "Pe' timpul sine-
, 1' '- duJiJr'dela . , [aod ic e i a :~ insa acet ia' existau' nc ; i a nume ca o
' -slujba , deosebit in Biseric. ' Se p are ' c slujba aceasta o nde-
. . :,p linea u, i" astlel de .persoane, cari , nu erau. consacrate canonl-
,' :; :ce te . spre, ace~t : scolJ' i dln cauza aceastacanonul pre zent Inter-
-:! '~ i c~' cape 'viilor nimeni ' s riu n d e pli neasc slujba , exorcitl ior,
, : -da c nu .este pus n slujba aceasta de , ctre episcop ' s au de ctre
,1 ihorepiscop cu cerernonlalulbls erlcesc prescris (10 'Ant.). ,
" ,
-' .."-; Canonul .27. "
"" ,!;;,':;~ ";'Nu:s~1!cuville (:a' cei",ieraticeti, ' ori clericii , oriIaicii,
," . ~; t<h erria i ' fiind la ' a'gape; ' s ' i il1eag pri, deo arecern-
" .d u i a la z bi seri ce a sc s acopere 'de ocar .
, , , (14 trul.: ti Oan g.; 28 Lao d.; 42 Cart.).

. Ca~onul 28.
/f:;- '-; In" [casele] Domne ti, sau ' in biserici, nu se c uvine a
", j ace 'celece s e zicaqape, i a mnca in casa lui Dumn ezeu '
" ' i ', aterne culcu uri , ' ,. "
'... : (73 ap.: 74, 76, 97 trtiJ.;11 Gang.; 27 La o d.: 41, 4 2, Cart.).
, -;- In aceste d ou canoane se "cuprindd ispozilli referitoare
:::la ,agap e (r"r.ti;,mese ~e dragoste). Insui cuvntul acesta deriv
,;, din' cuvn tu l , rclir1;- d ra go st~ i ' din cauza. ' aceasta mesele comune
;",:"j ' n c , se'>' numiau aa," d eoarece se fceau ,' din dragoste i erau
'" s inibo alele ' dragostei; care .se . rnauiles ta n .bucurie . fr l easc
.. co mun ') . Cu toate c e xist diferife opinii in privinta ,originii
, .: .agapelor din Biserica cr etin, totui cea ' mai auten tic i cea
" :.>r ".) na i ,fi reasc!i/ es te opinia, dup care aceste s'au . introdus spre
i' :' )'i, a: s e . p s trat me m or i a cinei celei de tain a lui Hristos," cnd
~::.s' a ' aezat . si.' euharistle, tot aa' i pentruca s , se pstre ze
: " l e g tura strns dintre credincicii i pentruca s se dove dea sc
'c ' nu e ~ i s t deosebire .Intre aderen jii bogati 'sau sraci ai lui
lisus ;: Hrislos, d : averea . in treag " a unora ' este averea' comun
-. :::,;:,(',:1), ~Com'~','it.M, I'~i ' ,Z;on al'a la "can ~nul" ,74 truian, . II, 4 7 6.
f
102

a tuturora. Ap. Iuda Iacetpornenire ,(v. 1 2) ..despre-agapa.ca


despre 'o i nstlt uie obi n u i t 'p e ' tim pul ," apostolici 'ar. <ap;, Pavel' .
mustr pe cretinii diuCorint. fiindc fiecare dintre 'ei .m ncau
i beau separat, fr , s ' ateptepe 'frali, i prin .aceasta 'neglijau '"
Biserica lui Dumnezeu i pe fratii sraci (1 Cor.. t l ': " ' ~2)' In-tim-
purilei prirnare agapele se lneau odat cu sf. liturghie i adic
Ia i nceput ' inain te de liturghie, ': aa dar ,' nainte deecum lne care ,
aa precu m i Iisus Hristosnti u a cinat cu ucen icii Si i dup
ace ea li-a mpr t it trupul i sngele su; mai trziu agpele' ,
se i nea u dup liturghie, i , anume dupce s 'a statornlcltrca.
m p r tania s se -ia pe nemncate; - Dar chiar din primele'
timpuri" cnd au nceput s se lin aceste aga pe, s'au ivit disor-
dini sau prin imprejurarea" c cei bogati i artau superioritatea
fat de cei sraci, sau p rin ' mprejura rea c.unii rnncau pr ea,"
mult, ori poate c se i ame eau de beu tur '), Din ceiiz "aceasta
n cursul veacului al 1Ileaagapeles'au ' des pr it ." cu .totul ' de,,
liturghie i se jineau mai ales seara,': dar totui ,' i nc b ise ric 'sau.
in ncper ile de pe lng " bise ric. La aceste agape <des p r i t e de
liturghie pa rt icipau c1ericii bise ricii respective mpreu n cu epi s-
copul, i n timpul m ncrii nv a u " i citeau , d in Sf. scrip t ur.
Dar i la aceste agape -a u obvenit diso rdlne le de ma l na inte, ba :',
respectivii aranjau n biser ici i locuri 'de odi hn ( t1; ;'uj1tra) . ,D in,
cauza aceasta prin canonul 28 al sinodulu i' prezent s'a interzis
pentru viitor ca agapele s se tin n casele Domnul ui adic in
' biser ici; iar prin canonul 27 al aceluia siriod . s'a ' interzis ca
' participantii la ,a gapel( a ra njate n case particuiare " s , ducfc't
sine ' de acolo m nc ri, 'A u pi;l ' cum e ra 'obiceiul, aC:op'el-iriiliisede ,"
ocar - r nd u l a l a bi&Efrice asc (T~ V ;;6p'lV :~fj '~~&~~ 7 ';"fi _E;;().7J"a{a.ir;{~fi) . "
Dupce agapele s'au desp r i t de jerlla euha rist lc , i - a u -pierdut
nsemntatea lor simbolic, i s'au , pre fcut in mese, aranjate la
'anunilte
, : ,.;
prilejuri
,.
sau la nmorm ntarea -,celor
.
decedai
'
(pomeni
"
le
.... . "

. ~ ,-,; ;i J) :Pgriii . conda mnau i.pe cre,H ni , .din ca~i: . ':'~gap'elor;.;- ; fir~!q~, c
cre tinii : s'ar fi dedat.':" deafrn rll . la ', ag ape : ,Tcrtulhi n ri ~: apologta (sa ",t e!e.:--
.r ltc ar e la aceast chestiune (39) Iicrapunde p g nilorc c ,..coima nostru.i.
nl hiJ vllitatie, ni hil im m o de s tia e a dm itlitj 'no n prfua di ecum bltur qu am Qratio -''''
' a~' Deu rn 'praeg ustetur; editur" qu an tum pudicia est utile. It~ 'satJranttir:- 1 ut. '
' q{li me minern t etia m 'per n oct em dorandu mDe um alb! es se; ita."fbulantu f,
ut -'qu l s ciant D ominum au dire , Po stta qiim mariual eni et 'Iu mlna; ' ut t quisqu'e
de sc rlpluris sanc tis vei de 'proprio. ingen io ,patesl, PCQ'vOCaluc "jrI :medium.
Dea cen er e; hine probaturfquomod o biberit, Aeque' oratia' cOri\tivium 'd irimit lt-~ ,
, '1, '

~ ,"

"
103

, noastre de 'a st zi; convrvium Iunebre), sau la cununii, sau la


,'botezuri, ori c s'a u transforma t n ospe e , des pre cari se face
pomenire in ' canonul 11 al sinodului dela Gangra, i pe cari le
a ran jau cei ' , b o ga i" pentru cet sraci (a rarroe riy 1Te}.J~nu v, a gapes
pauperum)'); r
,
Canonul 29 .
"Nu sEt euvine crestini lor s urmeze obiceiurilor iu-
daice , i ' Smbta s o petreac in repaos, ci s lucreze
in ziua aceasta; Dumineca i ns cinstindu-o cu deos ebire,
de le-ar ii cu putin , s o pet reac in odihn ca cre
tini.,J ar de s 'ar , gsl c sunt ludaiti, s tie anatema
dela ! Hristos: ' ,
(7 , ' M , 66,. 7 0, 71 ap.: 11 ; 55 , 66 trul.: 1 .Antioh. ; 16 , 37,
38 Lao d.; 5 1, 73, 10 6 Cartag.). ,
r
, :--
'
'. Lacomentartttac
',.: 1,->
,- 'f-:" . . " . - .'
torva
- .
canoa
.
o',
ne (vezi cano anele para-

" !ele)' afu vorbit deja c cr eti n ii ntru nimic nu au voie s ur-
"meze ' obiceiurilor credintei iudaice. Canonul pre zen l, [in nd sea ma
de mprejurarea' c oarecari chiar , i p e at un ci (mijlocul s ecolului,
alIV;Iea) irnitau pe iudei n serb are a S mbe!ei, con damn aceste
.I apte ' an ti ciet i n ~ i dispune ca cretinii cu deosebire s cins-
ieasei , (irP~ Tlll ;"Vrag) D timineca. Despre ser barea Dumin ecii n
genera;" am vorbit Ia 'comentar ul canonului 66 ap, Ideia de b a z
a celor . dint i cretini la s tabilirea zilelor de sr bto a re, car i erau '
totodat i n'Iomentul central al v ietii cretine ,era s se urm eze
ntru ioale ' rs tlg n i re a i invierea lui ' Iisus Hri sto s: s -I urm m
' mortii Lui ri'" aa fel ' ca prin poc in s ne facem vrednici de
ro ad ele mori i Lui, i ap oi s - Lurm rn invierii Lui ca pr in cre-
din ~E L i prin puter ea invierii Lui omul dea sem enea s n-
'vie spre "o'ivialll()u ' i sfnt , car e n cepe aici pe p mnt i
sf r et e in "ceri tri, Din ace ast a a re zulla t la cre t ini . co nce ptia
despre ziua n vierii lui Hrist os, ca despre o zi de bucu rie i de
srbtoare. Concep tia aceasta i -a g s it expresie chia r din pri-
~el e . zi le al~ ex ist en l i - B l se rfc l i lui Hristo s. Faptele Apo stolilor
spun c ' uceniclfl ui- Hrlstosise adunau in ziua dint i a s p t rnnli
-~~'~'--"- ..- - . .
- 1) Vez i .d es pre aga pe i n . g ene ral: S u lcert, Thes ~urus e ccl, 1, 2 3 . -
Du ' Cange," Gla sea r. 1; 5. '"7'" . Krauar Real-En cyk lop . 1, 2 5 . - F relb,
Ki rche nlex .3 25 . - Her zog, Real-E ncykl Il 17 4 .
104

s pre a se ruga la olalt i spre a . Ir nqe pinea (20,,;


Cor. 1 6 ,. i Apoc. :1,10). In epistola .lui Varnava, Durnineca.se
m enionea z e xpres 'ca 0 -. zi de . bucurievJp care cretinii . serbeaz ':
pomenirea invierii lui Hristos' (i" ~... 'Ca) o ~ b),jopg <-a1Ji.(J~7Jex .vex-
piv) ;' ) iar n ep istola lui Ignatie adresat Magnesienilor se spune
c i iudeii convertiti la cretlnismtrebue s -schimbe Smbta' t;;~
Dumineca ( p.1jxi n (1at:(f~d'O)Jref;,a,Ua xarti J{Uptax~lI C(~~v Cwvrg) . !J_,
Precum Smbta e ra caracteristica iudaismului, totaa era acum> :.
Dumineca simbolul vietii nou, ' c' reia s 'a 'pus ' -temeiu prin 'nvj ~- ~:< t ~;- i~' , -
\~ '. '~, .,~ _ ~
"ea ' lui Hri stos. Dumineca, fiind zi de bucurie, nu se ' postea (66 ap.);:;). ~: /
. ,' ' ," .. ' , .. " , ' '" '' ' '" ' ' _ o' , ': - , " " , ' : .. ; . -" , : "

", , . " ,' ", ' , ':; , ,,' ~ .': .': - 'r. - v , ' -' . " . i" ' I, " - , ' - .. -';) :>'.-:::' " "
' i nu se plecau g enun~hiilarugdune(20~in.l ec.):'iar y~silef .
cel Mare in can onul saua! 91l ea 'zice c'; noi .... ta'cem " aceaSl'I, ,, '
'iiindc am nv iat mpreun cu Hristos. i ,porunca' vech'~ n 'prV )/ ;,'
<linta Smbetei, potrivit creia in aceast zi nu se' lua ta' tre- "" " ' ..
c ut chiar la inc eputul Bisericii asupra D u ~inedi;' :a~ifel ' c Tei " .
t ullan li imput drep t pcat tut urora, celorce lucrau n . " de . '.
D u m i nec t), Da r unele dintre Biserici. cari se alctuiau din' cre
1ini conve r titi d ela I u d aism ra a da r " din a a - z i ii Iudeo- cretlnt . .
a i acelui timp, pe In g a ceast serbare 'a Dumlnecii 'drep t co-
me mo ra re a invier ii lui Hri stos, voiau s s r b t o re asc" ntru
c tva i Smb ta i s v r eauIiturq hle de srbtoare i se cumine ->
'cau n aceast zi. Obiceiul acesta a rmas n Iiln i in"secolul
a l IVlea, i d eoa rece el nsemna urmarea 'pe a a obiceiurilor
iudaice (l aua"lt;.,., j uctaizareJ i ' prile juia s lltinteala mult 6ra ; ~a .)
r i nii dela Laodi ceia s 'a u slmit ndemn ali . s,emit ' ac'est 'e<lUon t
(29) al lor. Ei interzic repaosul ("l.0l at;.,y; 'o liari) ' in ziya'. :a~
S mb t, i demand ca cretinii n a ceast<\ zislucreze ' (lipi-a'- .
( w 8 w , operari), intocmai ca i in celelalte : zile .de rnd, ;sub pe:
deapsa anatemalizrii, dac ar proceda .ialtlel, iar Dumi neca tre-
b ue s o serbeze cu deosebire i ca cretini 's <:. petrea c odih-
nind i s nu lucreze. La cele din urm P<lrintii'sinodului adilOg
ca cr et .inii s procedeze astfel de le-ar- '.
fi _cu putin
_, ' .
(iir~
'
a';vmc~
"c
,
- - --
I l Barna bae ep. cath ol , ca p. 15 (ed . He fele, P. 40 ), ' , . ~'; ':
2) Ign at e p: ad Megnestos, cap. 9 (ed , cit. p;' 1 80). ~: " ~ ,._
.3) T ertull . , de ora t c. 2 3: ..S olo "di e Do min ico re s surecti o nls n on ,F
a b islo t an tum ( n genuncherea) , sed amni anxietatis habit u el o fffclc ca ve rc ,,,:.
de bemue, d rfferen tes el iam negatia; ne quem dlabolo la cum demus" . o f-'
d ine le mp r at ul u i C onstan tin -d es pre ci netir ea D uminecii ve zi n E useb . de
vita Co nstan tini, IV, 18. 19, 20
105 '

.'0 . , ., . ,

,e - ' t ;','
;. :;,-
,C110~~lj30.,/
, NU l se'c'uvinel ca ~ei ier<).licetC , sau clericii, sa u as-
-eelii, 's se 'scalde in .ba ie cu 'femei, i .nici totcretinul,
.e a u laicul..ic cl 'aceasta este cezndinti osndire din par-
'l ea p q nilor.r' , ",- "
~~ -. - ~
" , '> (77 trul,). . " . ' .
' 0_,'.' ~.Canonul prezent.s'a repefit J a "s inodul trulan (can. 77)"
'c 'i s 'a hot rt 'rpedepslreattuturora, cari calc ' dispozitia' canonului,
o n ara. v6rbipd nvcomentarul dela. canonul '77trulan 2 ) despre
?f.iinomilla \in terz is prin i acest canon, menioneaz cuvintele Ap.lui '
; >'P~v el , potrivit .CrOra' cretin ii nu se pot ' face sminteal nici iu- "
; deilor, nici p qnilor, ' nici Bisericilor lui Dumnezeu (1 Cor; 10,)
, ' 'i ' s se ' ngrijeasc de cele bune nu numai , naintea Domnului,
ci ' i naintea oame nilor (Il Cor. 8;21), i chiar .prin aceasta el
1:'. arat ' ct de",necuviincios es te dac un cretin, dar mai 'ales daca
, -o persoan preoeasc , ar face despre ceeace vorbe t e canonul
;prezent,' o.' ' -,
' ''-'i;' ~~'~'' 1 "
'\M '" f> .

" " , " Canonul 31.


,::':" '~';;' _' ,r~:~< :," ~ :,,;:,. ~:-,: , < :'. _'ri :: r., / " ':': ~- -;: :
r ,: ,- ~ '
), ;:'.:,:<Cu mcl, un ereticnu se CUVIne a ncheia cstorie,
s ~u a se
da, fii sau fiicele (dup eretici], ci mai ales
,a' la-il lua.Idac
.. ar fgdui . c se ' Iaccretini
. . .
.' (2 6,45, 65 ap .; 14 sin . IV ec.: 6, 72 trul.; 1 0 Laod.: 21
C ar t.). . "' -
" .,- ' p'rin acest canon se , intre gete canonul 10 al sinodului
"prezeni referitor la cstoriile mixte . In acel canon se inter zic
'C n' genere c s torlilemixte, anumecstoriil~ persoan elor orto-
doxe cu asH~I ' de persoane, .cari nu ' m r t u r isesc credinta orto-
'''[1

':\, 1) Sint. At ' m,l ~ 7 .


2) Sint. o,At. 'U, 48 4 , dar compar i comen tarul dela acest cano n
l aodiceian. m ; ,'1 9 7 .
... ~.:t'

106

dox . In .ca nonu t prezent (31) se spune c 'o asllel 'de


se .poale admite ' numai in cazul, cnd persoana ' de , alt , cre- "'
din ar promile (i 1re . i1rarriJ. o iToj c . va-prlmk-credlna -eorfo
dox .') Detalii ' de spre aceasta se gse sc in comentarul canon ului "
72 trulan . '

Canonul 32 . .
. Nu se cuvine a primi binecuvntrileereticiIor; ;carii
mai .mult sunt absurditi, dect binecuvntrL .' . . '
(10 , II, 45, 46, '64 "a p.; 19 s in; ' l ec.; .7 sln ," II' ec.: 2; 4s111.,
III ec .: ti, 95 tru!.; 6, 7; 8, 9, 10, 14. 31, 33. 34, 37 i L 10d.; I
47 Vasile c, M.; 9 Timot . Alex.). ,', .~
- Desp re mp rejurarea c tntre : or to doci i eretici nu
poa te fiinta nici o ' comuniune de c re d i n , vorbesc , n c multe-
canoane .de ale sinodului prezent (vezi .canoanele paralele) . Prin
canonul pr ezent se ' interzice de .a primi dela erei ici "',e/').or(agi
a dic pinea blnecuvntat sau pr li din ', proslore, Precum fiinta
intre ortodoci obiceiul ca la . praznicul .Invierii lul.Hristos s trl-"
mit un ii altora p ine blne cuvntat .n :s e mn de comuniune ' Ir
ea sc (14 Laod.), tot a stfel fiint a .. i 1<1 eretlcl . aces t obieeiu; ; 'i .
d ac sino dul dela Laodicela a : int erzis ob iceiul. acesta in,trerirto"' .
' do c l (14.. Laod.), . apoi-cu . att mai vrfos o. trebuia s ':inlerz/c: ".-
ortodocil or primirea . ace stui Iel de ' p ine ' binecuvrit"t 'delaere'O
. tiei, Pinea aceasta se binecuvnta printr'o " rugciune, " care' se /
citea asu pra ei, dar laeretici nu p Ulea : existarugciun~ adev .....
rat, deoarece ei nu .aveau . nici preoie adev rat ; ci preotiefals '
(47 ap .), i astfel canonuL prezent ,' num e'le ' (Uorlat, ' absiJrd ii~ l i: ,
(nonsensuri, su pe rs t i li) acele i rugc iun i , pri n' c ~ri 'e reiicii eredeau.' ,:'.
c blnecuv nt i sfinesc "p ine a .': " ' , ' . i

Canonul . ,,33.
"I ' ,-
r
Nu .Irnpreun
se cuvlne..a se ruga
cu schi:malicii. .
.. ~,_." , _
" , ,: .. : . ,"'"
, ' ) ~ J-
' ,:.
~ - _
::.
',_ .. ' "
.. .... . "'.."4
...
, ,o ', ', - _
.'
. .,(10,'; 11, 45. 46, 64. ap.; 19 sin. I ec.; 7 sin. lls ec.; 2. 4s in
. ;] .: ," ' .. o." " .,", .... , ", . ' ,." " J
III ec . ; 'U'~95 Irul; 6, 7 , 8, '10,14,31 ,32; 34:, 37 . Laod.; ' 1, 47'
O, , "' ._,' "

Vasile ,c. M. 9 Tirri; Alex ).


1) Vi zrco me~t~rjjJe lui Zo nara i

.. ,.;-~-
107

Prin .canonul pr eze nt se repet canonul 45 a p. dar se'


a d ao q i c o rtodo cii
nu pot avea comunita te de cred in .
cuschizmaticii (" x'''parxoioX
." . -.
< ',. " .;

Canonul 34
;. -'" '' ";','1 . 1 '. .: ... .. " .
, Nlcl 'UI1Ur.- ' cre ti n nu se cuvi ne .s par a sea sc pe:
m a rtirii. lui ' Hristos, i s s e . d uc la pseudoma rtiri, ad ic
la al- eretldlor, s a u - Ia cei ce mai inainte au fo st er eti ci;
. '; ,~i c ci, aC(li a ,>u ijl ',strin ide ' Dumnezeu. De ci ceice s e vor
. ' duce'Ta:
,~, . _;i .
d riii "s' fie anatema :
" ", _ . _
'. .
- ,
, _. (10, -I I, 45, 46, 64, ,70 ap .: 2, 4 sin. III e c.: 6, 9, 32. 33,_
' 3'{ La od. : 83 Cart.; -9 .Tlmo tv-Al.). ..
-e - . - Canonul prezent st 11 conexiun e cu ' canonul 9 ai a
,;_ ces iui si~od i}n . general trat eaz despre aceeai chestiune, a dic
, <despre pseudoinartirj C</,. u8opap rupeoJ " pe cari i cinsteau i unii -
, dintre brtodoci, Deosebirea este c in acel can on P rln il dela
Laodiceia au avut n ved er e pe or todo c il , car i f cea u ace st lucru
din . ig norant , .sau ' fihidc au tos t sedu i fiind de bun credin ..
, , i , iri, privin(a , acestora acel canon , dispune s se n l tu re d'el",
',f sf. m p t t ani e:'p eri iru unflmp anumit (id xp' rtVuo) ; iar tn ca"
.. nenul prezent (34) vorbesc despre ceice fac ac est lucru inten-
'(ionat: sau , precum-zice Valsamon n corn entaruluela acest ca-
-non, vl Ol/;uX9' a,afiE" ,' (cu d epli n 'dispozitie su fle teasc), i din
cauza' aceastatt i-anaternat izeaz , deoarece s'au nstrinat dela
.DumnE2;eU;lh n . ..i ' .
~ ~.\j;~~:r~!,~o~ .;~J3~.': j'. : ;. -6r~ ' J-k"

'cs , ,. ' Canonul 35. .


, :'. ' Nu s e cuvine cre tinilor s . p r s easc b iserica lui
'~ . Dumnezeu, i ~ s se' ndeprteze, i ' s "in vo ce p e ng er i,
... F,s fac ,adunri,' c cicacestea sunt ' oprite. Deci de s e
.",va ' a fla cineva c st ruete-In idolatria aceasta ' a s cuns , .
, s - fie :anatema, ' c ci a ' pr sit pe Do mn ul nos tr u Iis us
Hristos, Fiul " ,lu Dumnezeu, i a ve nit la ido latrie, .
, " . - . , . .
,. 1. --'-"Pe vremea veche, zice Zonara in comentarul dela acest
"-' " ' , , ,
"

can'm;;erau parecari ereticii carI ~iceau c nu trebue .a se im-


plora aliitcrul-lu! Iisus Hr isto s pentruca ' omul s se apropie de,
- " ' - _ - - - - ' ''' -_ ,~. ,1 -r-, ,. ' .

-' ) Siol . Al III, 201.


108

:Dum nezeu, ci al nge rilor, deoarece tn . as ttel de cazuri nu am li


'Vrednici s cer em ajutorul lui Iisus Hrlsto s.u .dar ere tlcii .vorbiau
as tfel probabil din smerenie p ctoas , alimental~ , \1' ei : de: n e~(" ,'
.curatul; Despre acest eres facepomenlre i ;Ap.' Pavel n"epis: . "
tola sa a dresat Colosenilor, c nd-zlce: nimeni pe voi s nu v .
' nel e voind, prin smerenie ;'~~r!!), , slujirea , ngerilor '. ( {)P'1" U {<L
TWV
arri
AC"v, II.' . 18). ,Cuvintele
," . . ,.... . .
' acestea apostoleti
.:.e. . ', " 1... ' _.-~ ",' "
al! ' l1teleul c .; .
' ! _;I" .:." " .I . ,",~ I ':'o-' :- ,~
nim eni nu are vore s ne -Ilpseasc de ' rspl a ta cuvenit ; pentru :,
. -.. , " . . . , .' """f - . , . . , -- "~:< ',:."',' ,. " . " .' ,., ,',1--
. c re d l n a i viata n o as tr dreapt " ndep rt ndu-ne . dela dreap ta ;"
cred i n , i s cinstim pe in geri . adic sI i ' slujim sub pretext ui ,;
, 0ar e c re i smerenl i, ca i cnd noi . nu am .fi vrednici a ruga p'e,
F iul lui Dumnez eu s ne fie indrepttor : spre ' ;TaI) cel' ,ceresr; <
A ceti eretici invo cau .(,;'vop.a("v) pe:
ingeri .' adic ' se "ru'gau '.
,f brExa,i,ouvro} lor i tin eau a dun ri I; cinstea ' lor: Can onul, con: .",
damnnd 'acest ere s, zice c celce se ded ace stui lei de ' idola"
trie ascuns v s fie anatema.': '. .
Canonul ..
num ete 'idolalri e "'(013"':"
" -
" '~ ' ',,'o - ', ' .. ,'" i ?' -'. ', ~ - , ',' .... p .. '

i,oAarpdav), ceeace Ap. Pav el a numit slujirea ' ingerilor. ' dar 'nu i
-rli nca uz c cinstirea . ingerilor ar fi idolatrie', ci ' lii nd c " pr in '
aceasta necura tul nd eprtea z pe om dela . rug ciunea c tr e
'Iisus Hristos, ca apoi pe inceiul i . pe nesimite , .
s - l - im ping' ,,, " .' ,
,,'..i,'- -'.". .'. "
.~ , :::: ~l.

-ido la trie.l) .. .. "> ". " ':;" ." .


- '. - '~ \ ~d{.: '.'

Canonul 36. -
Nu se cuvine ca cei ieratice ti , .s au c1 ericii. ,'s .ii e ,
v r jitori ,
ori de s rnt tori , ori , matimatici. Lori.' astrologi ,-; (
sa u 's iac celece s e zic filaclerii; ,cari ' sunt legturi ale '
!
1 .suiletelor lor. Iar ce ice le . p o a rt , am poruncit s se ,
Ii .a r unce din b is e ric . ;: ,
'- ". -: , : '!;- ,. "

(61 tr ul.; 21l Ancira ; 7, 65 . 72. 8 1. 83 Vasile c, M.;


I
i
,g orie Nis.).
- Am vzut hotrrea canonului 6 1 trulan re feritoare l a
"

! laicii , cari se indelet nicesc cu vr jttorii. . .Can o~ulla ()diceian ' pre -
1 . , r, . . ',' " ~ ""~'
S int. At III, 2 0 1-20 2 . - ' Pornind' del a
1) J
n , c o .<~, \' ;cest"c'anon
-mentariile lui se menioneaz i altere s: 'ri,d. ( x~ ! " (ZOna'a , "Val sa rricn,
Aristen, Cormcis.ia sl a v . Beveregj u i a lii) . Walch . n _a ' 8 3. -Historie de r
"K etzer eien (II, 177 - 179 ) zice c des pre ang elici putine - lucruri precis e
se pot s pune, ! din cauza aceasta nu ne c o n s i d e r m obliga i a vorbi
Tfllai pe la rg despre ei
A.1 . 109 ,

:'u;';'~~t,j vorbete ctespre aceiai '> Zh~stiune ': i~~ privinta persoan elorr
" "c~ ri'"f ac parte ' din cler i cred' in vrjitorii sa u s e indeletnicesc
>t" cu., vr!ljitorii;i pede psesc ,acest lucru foarte ' aspru cii ' pedeapsa
" 'excluderii din Bi seric. ',Nichita ,'li'il 'canonist dela - inceputul secc-'
') ului i<\I/?<I1-Iea, la fl1rebarea,,desp re "a ce a s t chestiune. ' ~e refer
Ia rca ncnul 24 dela Aricira i la canonul prez ent (36) Iaodlcetan .."
' i , numetecblcetu pgn esc (6j, i!'!.';j; "u'v " O . ia~) ndeletnicir ea
cti' v riit orie; ' neV'rednic de lumea c ret i n i ' cu att mai puin
.' <l e Biserica ortodox ( our< I'i;V 61< op {JOOO!;OU .x>), ~qlao) '). Cano-
f' riul' pre'zent os ride r e separat i pe cei ce con eclonea z Hlacterii:

,e i:' num ~ te acesteJilacterf legturi ale sufletelor lor (iJEUI'WniPU;L


'," .~v " r uxwv; .f ariimarum ' vincula),,' i dispune ' s se . e xclud din
:: Biseric toi ceice poart astfel de , Iilact eril . t; In ' SI. Scriptur se
'\. m e n. t io n eaz',filacteriile
. , folosite de iude i:. (Mat. ' 23 ). ,Anu me :
" 'i udeii, c n:l,, voia u s se roage, a veau do u l egturi, i in fi ecare
'; ' e rau ~crise patru verseturi din 51. Scriptur, cujnscripia numelui.
',,' ,lui Dumnezeu, i .cu o legtur ] legau ' capul, iar cu c ealalt ,
: " ' m n i(' S l n g ;' i credeau , ca celce ar e astfel de le gturi va nde-
prta dela sine toate rel ele i va dob ndi tot binele. Se vede '
"' & ia' shi e c " ae eas la " este o evident : credln deart, cu totul
potrivnic doctrinei, potrivit creia ' omul tr ebue s se incred ine a e
iiti viata 's a ' cu ' totul provedlnei - divine i ,',facnd fapte "bune, s,
: atePt ~ bine le dela provedi nj ; astfel , acel ob icelu cu filacteriil e"
.;.'a re' se nsul i de ' v r j itorh:i:'i cu drept cuvnt a ' fost pus in acela
~ rnd 'cu farmecele ' din numeri, din stele i altele ' ,similare. Obi--
~e iul " lilac teriilo r a trecut dela iudei i , la unii dintre cretini, i,
"unii pur tau . permanent la grumaz acest fel ,de .'lilacte rii, sa u daca
Se jmboil ~ ea cineva, se lega partea bolnav din corp cu filaeterii..
' J innd seama ' de -acest rol, pe care il aveau ' filacteriile pe acel ,
timp (secolul. allVlea). este perfect de neleas vigoarea pe-
, depse i" care "se . prescrle. de ctre acest ca non"pentru ceice con- :
, lecjioneaz sau poart ' filacterU ). ' ' , ' "
" " " CB~o~ul 37.
c" :',':JNu se cuvine a . primi dela ' iude i-sau eretici 'darurile-
trimi~edesrbtork nici ~ serba mpreun cu .ei.
" , ' ) Sint. At. V, 384,
'::: .~, ':;:" :~~ 2J,' Vt zi Suj c er;'; Th eaaur , II, 1<465 FDu Cange, Glossar. Il, 1709. ,..
pre cu m .i Kraus , Real Ency kl, (1, 4 9 - 51 ) -Ja cu v nhd Amulete .
(

11 0

, (64, 70 , 71 ap. : 11 Irul.; 9 , Ancira ; ,6,


lLaod.); .
"'~ . >
.. " :, ..
f

Nu se cuvine a primi azim~ ' dela iudei,' sau ' a ' se .


." .j
inip rti Cu p q n t ile lor. . . ' . ' , ">' , ',f.
" " (7 , 6 4, 70 , 7 1 ap.: II b UI.; 9 'Ancira ,; 6 ,~ t 29; 33; :)4,,37/ ':
.'39 La0 9')' . , " '" [,oI';j; '.".' / ;(
>'" . Canonul 39. "
., Nu se cuvine ' a , tine s r bto ril e cu
' fa ce- p r t a i
de nelegiuirea . Ior.:
o " "" (71 ap.; '7 1,- 94 '.l rul.). ,
" ":c" " ., . . 0 : .. " . ; / .
- Pentru toale aceste Irei canoane vezi.. .comentarnle-dela
.canoanele 70 i 71 "ap, i del a c anoane le 'para lele,
. ": . .
Canonul ' 40. '"
, :- -. ' - , " : - ._ .. "",.-..<; ~ r'.:~ij: 1
., :; _ ~ : f " ' , ':'-.

, Nu se .cuvinexaeplscoptl; chernaicllnd la .vsinod;


. s . b rfeasc , . ciis meprg ,:is nve e , sau :s )seiiilVele . ,
:pentru ,ndreptarea ' bisericl ij i-a.celorlalti. .lar.de ' ar ,brii;<:
unul-ca acesta pe sln e . t n s u t -s e . acu z , fr numai , dac . .
.ar ; lipsi din cauza [vreunei; :. : e ve n t u alil ! i] tOl(traordinare,: ,'
- ;,. (37 a p.; 5 si n ~ l 'ec.;' 19 sin. IV ee.; 8 trul. t- 6 Sin; VII ec:;;'
.2 ,~ 'AilHOh", 18 '7 6 . ' :9.5: ,G ~rtg )~~,, ; , r~:; ~ .h , ," 'i_'::'}' ,"; :'.F;:i-,r-:, 7! -t:~:H1, ,>1 r l, t,::i:,..
'. ' o" ..:.. V~zi iom~~ iarlH' dl'la ;;ea h'o'tiul'~ 3ij~~t: (' W~ea',,: c"eielalt~:{!
., '. -'" " .. ' 1 ' ;' ( ".';> , ',t' ~." .. <; ,",', ". ',.", ,c
. ''''' '' ',', :,' , . ', '. , ',." ' ~,', : ", , , ;':, } :),,",i . .... ~ ; , . ' " ;',
.canoane paralele. ' ;-," '" '.... \ , .q'
. ' . . .. " " , " " "
<}. :;"' ;" :~\ h! . ,~ ~ ~.! f, ,"",'i ' 1. -' tJ" _.~: ..:;;".~" .~ ' : t " r_ " , ' " 1, " :,' "

",:i" ~ ..: :,'~" :.::::~~.<~?~'~;~;'~:~4 ~;, '}~,~;,;: : < ::~i~::" :':; ~,;;~~~
. " Nit' se ' culiine ' ca cef'reratf~esc :sa'u, !-.c1ei)cu l : ~}:ciiiif;';
t ore a s c f r porunca , episcopului . ,,' . '"
" '; ' : "/ ~")-~:' .' ~' "" ~' i " ,~ " t :, : . ,l'\' . . , , } <' -1
(1 2, 13, 32, ,33.'ap;; 'l h 18 ,sin: I V ec.; 17,)ruJ.; , 6 ,' 7, .8 , 111
~.~Hoh:; , ,~2 L;:,?,:~~~il:::;8.,~~.;a ':~ ;,h 23" )9 C~r,ta Q:!. ; ,)~. n~'I . :: . r -,

i(;'; .:n":'''' 'c,: ' :uh~T1''~;ui' 4~: ' , , :,.; ,~ !..;." '; ~) ..,L, .i .....; ' .

\1 i, ; Nt;El" ,G\lv\ne;;J;a ;;~~ ieratigesc, s~~: cfei.2ti([t;:'C l~ <


oIoreas c, ifrt, de " .h: ri ,,:oanonke ;'t. ' ,, : ~; ,cJ : ~ , ;] ""' 0';"; 'i. 'i " i.:i,:(j.,:
, ' ,o ' , ', ' ,. ' , ' " " , , ' , " .'

. _-.1 "
,. ':
1 II

"" ' \).'!c' :(l 2; 13, '32,, 3 3 a p.: li , 13 sin. IV ec.: 17 tru l. : 6, 7, 8 , II
' Antion.; ,4'1 Laod .: 7 , 8, ,9 Sard.; 23 , 106 Cartag.). '
;, ' , ' .- < Pentru .aceste d ou canaane , (4 1 i 42) vezi. comenta-
" :riile , dala cancnul.i i a . ap. i dela celelalte canaane paralele.
>_fL" ;'~:' , ~- .f-:>. :~';
" , Ca~onu143.
chiar pentru
zboveas c n

ale stnodulul
' ~' " > r'

' - -" . ,,' :-


Canonul 44.
_ ,o .; - ' " .

'~1,;f' :' Nu ~~ iuvi~e t ca femeile s intre in altar.


," !<, (69 , trul .;.' 19 Laod.),:
'k l - Z onara spun nd iri com enlaru\ canonului prezent c tu-
't uror taicilor le ceste , i n t erz i s .intra r ea in st, altar ,(69 truL; 19
,' Laa d.), . <i d,a ag i c ' acest . lucru cu att mai mult trebue s fie
interzis i:meilor , deoarece .acestea, independent de voina Ia r, au
lunars~urge~~a ;.sng~l'ui (? ~ nijy ' 4 J.fi Yj ' l llJ lJ :.a7p. an oJ) '.p uu u;) . l ) .
. .... . ' ,
' :jC": , _ '''; ic '' :, C;:;~(mUr 45. i

:~.; n'!l se , CtIvine' : a ; s e primi ' [catehilmenii] spre lumi-


.nare i dup ,, 'll o tl ";s pt mni al e ' Patruzecimii;,
'q" " "-" 'F ,r' t';"-; , _ - _ ~ . -,-. ~:_ , . -
,'-- ~ (14 sin. ,1' ee:; ' 7 S ' triil .; '4 6 Laod.).
.. ". .
:~.' , ':"': 'in';b rriei'riu1' prezent "se vorb e t e .'despre i ' catehum en i, er
",_ : .....- . ~,. ~. ! ' 1 r .fl: r ~' . ~ - -. ' . , ' .. f.- , ,' . ;, _ .'. " ,
rn special despre
. _'-" ,' " ~
' - .. :, ,.
ceice :"SUnt'
' i ~ ;":

,sullelent" instrui ]! m 'cre dmj acre
.. ,. . , .--', . ' '- ' " ' J . "" , :, '. " . , . .
tinl ~rlpri Vil]ta 'Cr()ra " s'a' ho t rit t a ei s ~e ' p r eg t ea sc de-
' fi iiHv ; ~r l ti" elieteitii 1$)iirititalEi jj~rttru ' tei rrleilul ' hotftrspre a i
, b'Ofezali ;::adie1 siJret"cF-'ii !'sei; cta t difia 'lum in rli (u '.JU.~P !O lI (p wr!(J'';' '.

, ,p1;'oo.' " s~ ctan e t\i;irrrI iflumirialiohis).3j A ce tia : isunl ' cat ehuinenii, .
' \"' dtis'pre cari 1se1'ice pomenire ' iit:Jilurghia dhiI-itor iliai nle' sliit-"
, ~ lite i pentr u cat Pbiserica . SEl etbag lnacea st 'Jlturghievlncep n d..
i;: ",.. . " ' - "- .,~._--" ...
1) Sint.' At. jU, :'o;&fii ;;,>;,:: ;':' :.v r:. t r:,<~ p-"3'; : iJl iH;<N { , ~ ,~; <,! ~;:': '; ~ . ~'
2) Dlonys -Areop d e e ccl es. hi erarch,:.:U7:.2 .~ fu eg6r.. Naz:an0;~J ' ar. 40 ~
. ,' ;'

1 12 ) .....
~ -. '

cu Miercurea din mijlocul postulu i : Pentru Ir~lii. carl ctre sl~tili ,': ~}j l7:"~
luminare se gtesc .... Domnului s ne rugm' , La comentarure "',,';' : ' ,'
canonului 14 al s inodului I ecurn enlc: am ar ta t. ca re ;era 'inter~ ' ''' ' f: " , ' .;
valul de timp al catehumenatutuipentru a'd'uljii"cari voiau s ie' , > ~i< ' ' :
Iac cretini precum' i cte , cate gorii avea"'catehumenatul" d nd ;" ;
ca tehumena tul se term ina 'i 'c a t i hei i 'respectivi ' in rt u riseau "'des '; j." . ' ."
pre catehurnenil lor c cunosc d ~aiuns . n.V~I1u~a ~.~eti.llt ~ tun~i<~ ' 'l)
cat ehumenii erau obligali s Se prez inte ',la . episcopul competil1te'{ "
i s, i exprime dorinta c doresc s ' se 'jfiirednic'eaSc~ td7; ~r;,;>
tez, Timpul ordinar anual .rin ' care se .boteza B catehumel)ii, ' .~r",'.; "
Smbta cea mare sp;:eamintirea. ziI~(n,~,,!~;~ ~~i~t6s;.:XZ~ljt";!
n mormnt i adi c spre a.s tmbol zac tot . atunci iomiHce k ~
vechiu s'a nmormntat prin moartea ,' lui Hristos ';' i priri'"n'vie'.;:<:,
rea lui Hristos nvie el -Ia via nou (Rom. 6, 'Il. Pentr ilca ' "
respectivii catehumeni S 's e,', poa t lnvtednici de 'botez n acea
zi (S mb ta cea mare), tr ebuiau ' s se anunte' episcopului nc
n ultimele zile ale c leqi l or. Episcop ul "apo i i ' chenia 'la J sin e
pentru ziua dinti a postului mare (r~g reaaapa <oi1rig) " i -el .n. ,'
su l ii su punea un ei exami n ri. i d ac , gsea ' c sunt. vredn ici .:
spre a deveni c reti n i , i binecuvn ta. le d d e a ' nume ' cfl!tin : i"
disp unea s tie t r e cui ntre d"wu(ol'ivou' ;"I ntre ; ceice .s e preg'- ~
tese pentru luminare, ca ' s se poat" boteza n . S llj bt a.' cea " "
mare. ') Incepnd cu ziua, n t care , '_catehumenii . ' ,_..
primeau :;'nume". _
o ,, '
._ ,
"~.

cretin, deci din prima zi a postului celui - mare" i apoi .tn toL ,.," ,
timpul p resimilor, erau obligali s posteasc , Ioartesever.. ~il;),j<
se roage nentrerupt i- n., fiecare zi '.'. s . .r,.
. mearg d a bl serlc',q;>,
, i::-
Dac" ,::}:', ;
. '. ,, ' _,' , " "'" ~ -_
"-, ' :_" ' , ' '"\ ' :" :'_," " ',:.k, ' ,,<,:.,l
" "!'.'
vreun catehumen nu se anuna pent ru botez ndat 1<1 ,ncepuiuP ".:
postului mare , ci mai trziu ; i in special. ,cum ' zice ca'n'ortUI pre-" "
, . .' " 1 ~ . " ' .' , _ ," _ '.
zent, dupce au .t recut .
dou sptmni de post, atunci acel catc- ;..
- ,. ' - .. .-.1- ',' 1 .>-i '.
'i' "
humen nu se mai putea boteza , n Smbta cea mare, deoarece.i. ."
nu a inut ntreg postul prescris n' cursul nlreg~i "presimi"D~"
altlel, zice Zonara in comentarul caminului prezent, acela , se '
putea boteza i mai trziu, deoarece cuvintel"e din cano~~ ~'( i~<'
(JiXoi1{} a< (nu se cu vine a se ' primi) trebuesc interpreta te,' COlldi:' ,
[ionat i adic numai pentru Smbta cea mare,') , " " ' j;; ; "

1) Compar : Augustini sermo 13 ad Neop h itos : "


2) Si nt. A l, III, 2 12- 2 13.
~. .;.,:;:~' _. ":: '.3' Can~~,ul. 4 6. : ,
m'~., S e cuvine Ca ceice vor 1 sa .se .J umineze s nvee
cre dina i .in . a'., ci J1 cea~ [zi] din !i e care~ s pt am n .sde a
. ..s'e~ma ep isco pu Iur, sau"p res vi teril or . ' ::':"'" . " , ' :, <-
fi: ~ .." .::?~(21"'~ 14t sln...'.i-ee': ;. 78,"96 .tr~l.; ~ 19,"" 45:~Laod .). ' ", '
"),,.,;"7' .In teKl,:,' ~a ii(Jnului ' pre zent se zice !lUmai: Tii ",';ip " '!1
'~', ' J 1, ;;880p0.800 (quinta" hebdomadis Ier ia );' noi ns cu roa te acestea ,
~/ ~ llI': t~adits ~ n a cincea [zildi n fjecare s pt mn > i am pro- '
:i:~; ;~~,dat ,: as}lel; ,d eo'!.r~c:}: ~ni 'y,?i t,'sur mm ,~ o ~ ~r1latorilor gre ci
.i, ';)?a!~"m~)fi;',~i.~? l1i'r.!' i cari i,n.tr~b,:,inte Cl ~, ~ " comentariile lor Cll~

,vinteIe i w <1c1<'
,..,-.., -,,, ",...".
, M8ol'
.":'.- ..
qQ<,') ..'ceeace credemv.c
.' , "' , ',',:' .,.".' ,,' -...
" '. , ,; ',-' '"
..
'este ' absolut (o.
.. .'
.. ," . ,' . " , '

,." r ecj ; , prin urmare I111se 'poa te accepta.: ceeace spune Arlsten;
c l'adlc ' cuv i n tele cii' 11'~"n+& r fj< ' ,88opi80" ;ar a vea numai sen-
"." surJtie: Joia cea - mare:~ !'" ?7 1refJ.1r rr; 'll....;, 'i fJoopafJos "a n' ~v "p D.J.!;!
,!,i"~'<1{} ij;'a ,. 2) Con s ide rm ' corect> inte rpreta rea . comenta torilor '
m enion al , deoareceJse: ti e c inst ruc tia catehumenilor ';s e
t c e a " sistematic; i res pectivii erau obligati ca la ' r s t lmpu rl
anumi te s - i dea , seama n fa ja episcopului sau pres viterilor
despre c u n o ti n el ed or releritoare la c r edin : alar de aceasta ,
" B iser 'i cat tre bua v s c t iq e siguranta des pre , sta torn icia lor c
din':'con" inger e "Ie rrn vrea u s p r i measc , credinta '..cre ti n , ia r
a ce ast . siguranl .se putea dobndi,' precum zice Zonar a la co-
mentarulacelul canon ,"pr in impre jurarea c respectivii n Joia
' : , fiecrei sp tmni din -timpul. catehumenatului referau i - i d
:n';,;;, de'lu .?eama n laja'episcopuli,i sau presviterilor despre ceeace .
" ;' a u I1y~ t a L ri ~urs~ Lsptmnii din n v t ura cr estln , - ca nu .
,'~' ~:;m~a's iie b6ieza li .i slinjilf 't ti' s lnta ' ,no astr tain ( xater
,?,;mS'I'P"' W"Q u) I r s fi Iost dep lin .ortilicati n c re din.
,' ,

, ' ~ Canonul ' 47: " ,


\ Se 'cuvlne ca-ceice n boal au primii luminarea, i
" apoi s'au sculat, s 'tnve e cr edin a , i s c u n oa s c, c
s'au
J
';nvrednicit ,de' da r, dumnezeesc.:
c. ~ . . . ..' L ~_. - " -

" ~ ' ,- (2. : 1 4


sin. l .ec:; ' 78. 96 ' trul,; 12 Neoces .: 19, 45, 46 Laod.]
4S' C;artag.). " "" , ' ' .. ., , ' .

~,/ r Comenl. canonul ui '78 Irul., III 4 8 6 '. .


",:~~ 2) Sint. :At. lft 4 86. _~o l1pat'. i observa ia lui Beveregiu (e n not. p, 19 7).
8
- Dac un catehumenls'a mbolnvit ! nainte. ' ele a se Ji
mplinit' ntreg timpul pr es cris 'pe ntru catehumeni (14 sin.,I. ec.:
46 Laod.), atunci .ca nonul prezent permite ca respectivul s ie
botezat. dar pretinde ca la caz de se va ns ntoij d u p botez
s urmeze mai de parte n varea doctrine! cretlne]'! pentrucaf .,~
ntre ' altele s cunoasc mrimea ' darului durnne zeesc ( {) t l"" "
ewpe<J, de care s'a Invrednicit, " . "

Canonul 48.
'Se cuvine ca ceice uthineaz stI
ung cuhrism -. cereasc, '.' i s fie
lui Hristos. . '. " '.
(7 sin. III ec.; 95 trul.). '<
- . Dogmatica ortodox arat c ungerea , cu. si. mir este o <:
. ta i n a Tes tamentului Nou i tot astfel 'ne mai spune c taina
ung erii cu sI. mir se poate administra at t ' de . c tre episcop, ct
i de ctre presvlter, precum i c , se 'poate admini stra ndat '
dup botez'). ' Din canonul prezent se vede c unii nu se ungeau
cu si. mir nda t dup botez . i .dln cauza aceasta ' ,canonul pre- . " ,
zent repe t dispoziiile din fiin . chiar ' pe acea vreme i dispune >: '
ca , dup ' botez toti , trebue ' s .ie uni cu st .. mir. sau' precum zice ' .
ca nonul,' cu hrism cereasc(xp lajwrc hroupa y('!-'} , cas lie p rtai
mpriei lui Dumn ezeu i , membrii cu adev rat activi ai Biserici i. :
~.':' ~ . :.:}<~~, . ./ .: .~. i~: "~''!';}~',;'~.,,;, <>:':;'"~ "','\ '\l:Y,'~:;'.
Canonul. '49. 5:;,',"" ' :.:>;(.,
'"
, " :~' 'i. ':;,:O!. ,: ii ',', ",',; ';,>,'.""',::-;" ,"i ,~ '., ' '.':':"1;,::': ~! 'i: ~" :';'.',\;;';,?{};'/ ::,/L?\:, : , , ~;i~: :,f;:;:~':~'~7:'~
. (~ u A
se cuvlne. a ' .s~ j~rtfipi~e )n pajruZecime, }lec~t. f "
numaiS mb ta , I .Dummeca.,;; . , " ; r ' """,.
(66, 69 a p.; 52 trul.: 50, : 51 , 52 Laod.). '
Vezi comentarul canonului 52 lrulan. ; "

Canonul 50.
,. -' . ; . . .~2";' .' <'1,
Nu se cuvine s se deslege Joia din sptmna cea
<le pe urm , din Patruzecime ,i [astfel) a necinsti Patru
zecimea Intreag ; ci se cuvine a ajuna- ' toa tP a t r u z e-
ci mea cu m nc ri uscate: " ,.. - , . ,

1) Dogmatica o r t o d ox a lui Macarie, ' 20 8, 211 ,


115

(66, 69 'ap. : 29, 89 trul .; 1 Dionisie Al.; 8, la Timot. Alex,).


,,~_, - Vezi com entariile canoanelor 66 i 69 ap, i ale celor-
. ' ~ a lte' canoane

paralele.
'.- , , 'o

Canonul 5i.
,'Nu se ' cuvine a svri in' Patruzecime praznicile
naterii mucenicilor; -ci pomeniriie . sfinilor mucenici s
se fac n Smbete i Dumineci.
(66, 69 ap.; 52 trul.; 49,50, 52 Laod.).

Canonul 52.
Nu se cuvine a , line nunti sau zile de natere n
Patruzeclme.
. (66, 69 ap.; 52 trul.: 49, 50, 51 Laod .).
.. - P rinii dela Laodice ia, potrivit importan tei Patruzecimii
'n Biseric (52 trul.), interzic serbarea pomenirii sfinjilor mucenici
n ,ti~pul .Patruzecirnii (can. 51).aiar de Smbete i Dumineci
"( 66 ap.) ;precul!li irierea nuni lor sau zilelor de natere ( can, 52).

'. Canonul 53.


-, -1 " ", '

,- 'Nu.ee cuvine ca cretinii ; mergnd la nuni, s joace


sau" s sar ,-: ci s mnnce sau s dejuneze cuviincios,
precu'm .se cuvine cretinilor . .
' (2~, i rul, ; 54 . Laod.).:

r ";
, Cimoniil 54.
~
I
... , Nil se "cuvine ca cei ieraticeti ori c1ericii s pri-
. veasc oarecare spectacole .la - n uni, sau la ospe e, ci
..mai 'nainte de a intra leatralitii, s se scoale i s plece.
, - .. F' ~ : _ . ~

(2~ trul :;.53 .Liod.). . .


" >:., '. ~.. .:... _" '," ,_... ..< ,i' . ..
' :::i:i' L ; Din':ca uza ,sfin leniei cstoriei , aceste ' canaane (53 i sq)
" :v~iesc : ca , nunlile 'cretine s se :lin ,cu pietate ' i cu modestie
. i.interzic tuturora, att persoanelor preoeti c t i mirenilor,
participarea ' la acesie nun li, dac acolo se petrec astfel de lucruri,
.cari numai de pgni pot li vrednice. . .

. ;
116

Nu se cuvine ca
ospee din contribuii, C} >':',';>{::;
(60 Cartag.). ,,' ,.. " , .,. ," .)' '" ' ,, .. " ',i.,
- Canonul prezent ' dorete: ca 'v i a a c re ti n s fie ,n con',
sonan cu nv tura SI . Scripturi, 'deci .ca' ' tolii s'" , t riasc ' cu
evlavie ' i cu ' modestie. Canenu l; cere acest lucru' dela fiecare mI.
rean cretin, dar mai alesdela i, persoanele, ,, 'cari : f~c >parie i' d{
cler i cari trebue s fie pildei~turora:~ , .,'". " '
<"1 ~;" ':> ';'i:
<: ';, - . ~:,,\:' ::;i'
Canonul" 56 . ;
. : ',-}c.:. ,",;J ,',\;"' .i<>}r, :k:':_," ' .: ",';". ,, ' ,:_,':' <,' - '0. ', .,: ' ;

Nu se cuvine ca presviterii inainte de intiarea'epis-'-


copului s , intre i s . a d -n alt\lr,ci dup :episcop,s
intre; fr numai de ar fi , neputincios , sau episcopul!.ar, -;:,.
fi cltorit . ,' , ." :.,',~,i. :,~ . _, , : ' " ;' ,' : ',:,1;, ' -.,- ;- : : ';" :'Y-:/i:'l'i-,?~,:-,~;_:~;:, '.,tt~4-;: ; ;:-'('/~i'y;;;r~:~{~~-
(2,31, 39,55 ap.: 8, 23Jsin. IV,eC.; .17 .trul.}. ;',:, ,; , ";, ',,-:', "" ;';,';
,-- La comentariile ctorva canoane ,.(2,"31 ; ap.'i eic,) .-:am".:' ..
vorbit despre supunerea' canonic . a ' presviterului fal,L ,cte episcop. :;;r
Din canonul Iaodiceian prezent se ' pare . c .unii,d intre, presvit~ri " ,: :: ,
cel putin din Biserica Frigiei, ' au uitat de' subordona/lunea' IOf- '
Ia de episcop, i erau de credina c nu ar fi obligai s-i dea: , ,e"
acestuia n biseric cinstea, 'ce 'i se' cuvine . P rinii ' dela Laodi: -:;'
cei a , spre -a , pune ,,,capt'iacestei j Ldisord~_r]j;' :~au ,' ~,I1"li5 ;': cfl'~Hl~I :\pr:~-,: , ;:,- :~ .
zent, a crui dispozitie este clar din: textulicanonulul.. i,,;, ,:;,. ,,'
,; '. '. , , ' < ; '. : ; :'U;:),~~;~~<

Canonul 57.
Nu se cuvine a se aeza episcopi n sate l~ ~r" ':
ci periodeuti; iar cei aezai deja mai nainte; s nu fac
nimic fr de socotina. episcopului cet li. . dar asemenea .'
nici presviterii s mi fiic nimic . fr de ' s oco ti n a . : e pi s :
copului. ~. ' . . .;i\, \~. , ', .: 'r,";.:
(8 sin . 1 ec.: 13 Ancira'; U ' Neoces .: 8,' 10 Aritloh.; 6$ar'd.);.
- <Demnitatea arhiereasc . este oarte onorata: dirr care ,'
cauz aezarea de episcop la sate sau la jar ; "unct'e' nu este ce'
tate i multime de oameni, nsemneaz att ct 'a, desconsidera: '
arhierla , zice Zonara la ' comentarul canonului prezent.') 'Acesta ',
f " :l;'." ' + " ~ '"; n :i -;:,. :'i"j
1) Sint Al IIi , 2 2 2 -2?3. : 2 ',
117
'. ",_0 _:',. :... _ ~

a ' Iost mobllul,' 'care ,: a: indemnat pe Prirlii ' dela Laodi ceia s
emtt icanonul l!lr~prezerit , 'i s ,' ,displtn , ca' in sate i la Iar
(i~ ~Z~a~r~~ .xWl~N ~Q ! .i J:;';aig_, x~p d.~g):- s; nu : se insfi.'ue eplsco pi," ci
, peri b'detlli .(rrej;loiJ,'or9" '- ,PeriOdeuW; ;ca ,un "s erviciu s pecial.in
' . l3;\iseri
<1'
c ; ' a ueeKistatchiar
- , ., ..-' " . .
i" timpurile ':-, ,'
'pTi iri are ale'Bisericii cre -
.. ' ._., .. , . ~ :i , " , '-' :
tin e., A cetia erau presviteri superiod 'de \pe ' l n g episco pii ,din
' ce t j i i ' cari in numele episcopului inspectau . (11:'pwiJ'e6ouoe ) Ia
.termene ho t rte biseri cile. de pe sate . i" dela . Iar din eparhia .
.respecliv i ~ra portau episcopului .lor . des pre starea acestor bi- :
seriei. Cii timpul, c nd .s' a organi zat d e sv r it conducerea epar
. :ltial'difi ,Biserici,'ser"viC!ui' periodeulilor .;.nceleaz d e ' <1 .miii' ii
,.i<:;r di:na
l-'Il ',~ ' _C -' ::"__', '
r:"' ._i -'''':'
j n.!.depen
' .'' ' .
d ent ;L s'a
" ':',. -, . '
inlocuit 'prin
.:, . ,'r ;-' "' . <.
servicii. ,--=-- as- .
" _.' _,.' .-
alte . , -" ._ " J J

' " '. t zirinai ales prin unclun ea prot olereilor notri de circurnscrip il ,
' s au'; cu blagocinnii rui h Canonul prezentlaodice ian, e rnl nd dis-
' pozilia sa in privinla per iodeulilor, dispune rei eritor la episcopii,
cari Ise gseau pe acel timp pe sate i la I a r , s ; nu Iac ni-
. mic ; Ir . de. ii1Voir~a .(,~ vsu rvuia<~) ' re spe ctivului episcop a l cet ii,
i ntocmai precu m nici presviterii nu pot s ia c aces t lucru (39 ap.). .
'. ",' - . :;'/;b::<' '1. .. " -

Canonul '58 .
prin' case de ctre

7, i o sin. VII ec.:

.; Canonul 59,'.
se cU'vine ";s ' se citeasc n.biseric c ntri. spe-
<iale, nici c ri necanoni ce, ci nu mai cele canonice ' ale
'Testamentului vechi u i nou. .-
.- .:--:3 ~ '.;'; -''''.- ",' " -; '1 ' - -','

,, -~:~_ (~O a p . ;_ 63 'trul.: J0 3 Carfa g.) o'"

o
.,, ' ,",' ,
"',
-' / ':"_
c,. -
,- : I
ln limpurile
, .'
primare ale. Bisericii
:'-',,_ - . ' .'
multe persoa ne evla- o, '

h, ": { \lioas e ;compuneau .n .c instea lui Iisus .Hrlstos.. cntri speciale


'-::"~
. ' <la'~On)(
_. o Ji ~ahto 6q, , p ri
, - .' " - - vatos ps a l mos),-. i aceste
.' : cn tri le . cntau
'; <,;"-, , .

pe -Ja rg despre pert odeut : n lu crarea mea : .. D em n tll e ",


-, ','

118

la s ervlclllad lvlne.lj -Dar -dup ce mai trziu i ereticii au nceput ,


s compun astfel de cntri i
cnd aceste c ntri eretke'ise
c utau . I r nici-o critic in biseric.') Prinii lIeJa ,LaodltE!i "au
interzis s se mai citeasc n biseric acest ' fel de cn tri , spe-'.
claie sau cri n~canonice i au dispus s se poat ' ceft numai
c rile canonice ale Testamen tului vechiu i nou.

'. Canonul 60.


C rile Testamentului vechiu, . cari " trebu e s ' s~'i:v
teas c [sunt]: 1. FacereaJumii: 2. Eirea din Egipt; '3 i Le-
viticonul; 4. Numerii; '5 ,'" A doua lege; 6. -Ilsus 'a lui' Navi;'
7. Judectorii i Rut; 8. Estir; 9. Ale Imp railor ntia '
i a doua ; 10. Ale mprailor a treia ia patra; II',Pa;
ralipomena ,ntia i a doua; 12 . Esdra ntia i -a doua ].
13. Cartea Psalmilor 150;14. -Pild ele lui 1 S o l o m o n ;'15.
Eccl esiastul; 16.Cntarea cntrilor; 17: . Iov; ' 18; Cei dci -
sprezece prooroci; 19. Isaia; 20. Ieremia i Varuh, Pl n -
gerile i epistolele; 21. Iezechiil; 22. Danill.Iar. ale Tes-"
iamentulut tnou acestea: Patru Evanghelii, a lui Mateiu,
a lui Marcu, a lui Luca, aTui : Ioan ; Faptele Apostolilor;
apte epistole catolice, a lui Iacov una , .a IuiPetrudotl j, :'
, a lui Ioan trei; a lui ' Iuda una; patrusprezece epistole
ale lui. Pavel: ctre Romani una , ctre . Corinteni , dou ;:!
c t re Galateni una. tc tre . Efeseni una, - c t re Fillpent una;.
c tre Coloseni mia, . ctre Tesaloniceni dou .r'ctre" Evrei "
Una, ctre Timotei dou, . ct re : Ti/una, i ctre " f ilimon:, ,:,
una . .. ,. ~
_ . .' , ) ;.;. . :.~.
.:.'S :,,; '_' . ., ,;,,' -"-,
(85 ap.: 24 Cartaq.; 'Atari . c, M. despre srbtori ; Grigorie
Teol, despre c r i l e Sf. .Scripturi; Amliloch. ' despre '. cr tle ..S\.
Scripturi).. '. '. ;, .:, ' .' . . i .' :; .. ..,;
- P rinii dela Laodlceia dupce prin canonul lor al.ss-Iea
ali interzis citirea c rilor necanonice ( ii.xavovU1'u , IMlJ.!") f 'a u
'dispus ca s se' citeasc , numai c r le canoiiJce(pav,,:; ii. iia;;;'v;",i) .
. , ' . '. t ' . r . __ " ' ,' . , ~ ..
1) V ez i d e pild c' rit~ rea , -d e I fe luJ -ac es tEi a "lui .Ci imen-t' 'din Alexa~1.
drIa:"hymn us ;: Ch rtstl , l Servat ori s " la sfr itu l , ,,'Peda gogu lui " _':,. su ' ( ed i-,
. Mrgne) . Compar ce spu ne 'd es pr e" a cesl e ~t nl r i Eusebiua, ,h ist.:-eccl. V, -~28~_ j
2) De pil d sunt cun oscute c nt r ileiereti cul ui -Pa vel ' din Sa moaata
n cin stea lui Iisu s Hri st os. . Euse b J hist, 'eccl . VlI, 39 .
119

:canonul preze nt (60) ei n ir pe rnd aceste c r i din urm,


i ' a d i c ,22 c riale Te stamentului vachiu,' cari sun t exact ace-
l ea i , pe cari Biserica noast r or t odox ' i as tzi le cinste te
dreptc rl canon ice. Jar din . Testamentul nou canonul n ir
toate 'c r l il e' canonice de , astzi, afar de Apocalipsa. Aceas t
mprejurare se ' expli c prin faptul, c scrier ile ap os tolice ni. au
ajuns ' toate ri . acela 'timp la toate Biser icile locale i u or este
posibil. c n ' Fri gia ' pe vremea sinodului pre zen t Apocalips a nc
- nu era ' cu n o scu t ca ocarte canonic a Testamentului nou.')

mitropolitan .d ln S i b i u .
/" ..! .,.

c 1) G 0 111 par : 11acarie." Introducere in Teo logie , 1 26 (ed . din St,


Petersburg .18 71-, peg . 3 29 ) . -
"
. :'.

...~ __ I I }

Canqanele sinodului al
local, dela Sai:dic'a.
:. -
~%,;_~"_ .:. :- ~
; - .0 "'1 ' -
'
Canonul ,1.
' ,'

Osiu episcopul cetii Corduvei .zise: - Nu at'ot5'i , ,'i


ceiul cel ru, ct mai vrtos coruptia 'cea ' prea , vtll1 ~ :':<l i'
toare a [crmuirii]aiacerilor lbisericetiltreque s :se), ::" "
desrdcineze chiar din temeliile ei, ca nici itn u la 'p intfe "i~ ' : ,
episcopi s nu-i fie ierta t a se muta dino cetate mic i': ;,
n alt cetate; Cci .es te vdit pretextul " a cestei ' cauze, .
p entru car e se fac unele ca acestea. ' Cci niciodat 'nu
s 'a putut afla vr eunul dintre episcopi ;": carele s fi nizuit
a se muta dela o cetate mai mare la : o cetate mai mic,
prin cee ace s'a dovedit c unii ca ac etia s'au aprins cu
un nfocat chip al l comiei dup averi, ' i au , slujit , mai '
mult trufiei, ca s separ c a u c tiqatst p nlremai '
mare. P rin urmare ' nu sunt oare to\i , de acord , ca astfel ,
fel de r u t a t e s se pedep seasc mai' a spru, cci socotim
c unii ca acetia , nici comuniun ea ' Iaicilor nu fie cuvine
s o aib? Episcopii ziser .cu tojii: <Toji suntdeacord.;') "
(14 ap -: , 15 sin, 1 ee.;
' 5 sin . IV; 20 :'irul.; 13,':'16, . ',2 "
Antioh.: 2 , 17S~rd.; 48 Cart.), , : : ; ' ,; " >' : ,::' \' '
- Canonul prezent ...~re in ivederecor\lplia cea prea '
m toare a crmuiril 'a facerilor,: bisericeti :;i (~ . (JJ.a lf' p ,vrar1 ,
7lp arf'-TWV rJw. ep(Jopa) ,' care-! -a ~/e a / o.r igi na"/ n mprejurarea,
unii dintre episcopi voiau 's ' treac la alte scaune, prsind
1) Cele mal multe canaane ale sino d ulu i prez ent au fost propuse
d e c t re p re e d in te le sino dului, 0 3iu al Co rduv ~i , i prin urmare ' aceste
c anaane n origina l ncep cu c uvintele: .E?isco;m l Oslu zise "' ; n umai trei
canaane (4 , 18 i 20 ) s u fost propuse de G au dentiu , e pisco pul din NaJssus
(i n Dac ie ], i un ul ( 16) de Aetiu, epis :opul Sa tc ni cu lui. In Pjdalia n -o-S~ , .:
, omi s numirea episcopilor, cari au prop us ca noa nel e, precum i formula de
aprobare a sinodului referit oare la p ropun erile respe ctive, ca re deas emenea
se g se te in originalul a cestor ce noe ne , .~
, 121

. Canonul 2.
""';, j " . -,, ". -,

Episcop ul Osiu zise : " Iar d e s ' ar a fl a vreunul aa


de ne bun ' oriI nd r z n e , nct s ' fie de prerea ' de a
. ' adu ce oarecare scuz . pentru " un ele ca . acestea, a deve-
' \ ri n d; c{i: s ' u a du s scrisori : dela popor, vdit este c
< s'a, p utul' corupe c i va oarecari cu plat i cu pre p en-
. truca . s .fa c tu rb urri "n bise ric ca i cum a r dori, fi-
,', re te., s -I a i b 'pe d nsul . e piscop. D eci s ocotesc c aces t '
, 'c;. ,f! l/d ~ ;v ic l e u g u ri. i un eltiri .sunt c t . mai , vrednice de
li;ik" p ede a p s ~ i n c ( u n ll l c a ac esta nici'; la . sfrit ul . [vieii] s
.: mi 'se ' invred nicea s c nici chi a r. d e ' comuniunea laicilor.
. ,'. R sp und e i de ci o ri. de su n te i de a cord cu aceast .so-
C", cOfint? ; R spuns- au : ' ~ S e- a p ro b cele spuse .' _ _
~ . ': ., ,; ' f,< :' ' >" :' _ " >_:" ' ' ' _ :" ,' ,' - ", ,' ' , o , . ' ,

,i<."~i, ( 1 4' a p. ; 15 sln."l ee; 5 s.n: IV ec.: 2 0. trul.; 13, 16; -18, 21
Antioh.; 'I, 17 Sard.; 48 Cart .). '
'-'- Canonul prezent este -continuarea ' canonului .1. Fiinta
practica cano n ic, pqtrivit c re i a i poporul participa la alegerile
:de ;episcoPi,' , i_'o,'.'in
k . ~ , I' f - ' - ', ' ... ,~:', . -'
general acela era hirotonit
~:- '~l'-
intru episcop.
' c ' " ', " .;.,'
- ' -", ', ..: . , '.
Ipe
carele i1 ' cjoria i -il cerea poporul ' (can..' 4 sin, 1 ee. i cornenl.).
Episcopii ' res jiectivl, cari intentionau ' s t r ea c dela o eparhie
Zonara i Valsamo n lll, 2 2 8 ---:'230 .
.~<~<V'Jl~:r*'~',"',
0<

12 2

mai rruca Ia' aIIa 'mai mare i mai bogat, spre ' a scpa de , peo; :
depsele canonice, pre textau c auprlmlt invitaiuni, tn. scrts 'dela
poporul eparhiei respective , spre 'a trece.Ia-acea. eparhie: ' Callo'.:i:
nul prezent nu, d nici o i mp orta n acestor fel '. de'invenliuni; i" ,
deoarece , zice c . este foarte uor ca ' in' astfel de cazurr;s fie .:
corupi oarecari cu plat spre a 'produce svonul. c poporul l-ar"
dori perespeclivul drept ep iscop al su; aceste' procedeuri ca-."
nonul le num ete vicl euguri (p '/ 3,oupr (a) , cari trebuesc 'osndite:
i pedepsite foarte aspru . i 'ca nonul presei ie penlru acest lucru,':,:,
ca re spectivul nic~ 'n ceasul mortii s nu ts e ,: invr ~ dn i ce ~c. " nict":,,',:' .
chiar de comuniunea laicilor (fl'1)a. i v' T IU' n'}. e(}. ai'x q ~ )'o uJ (ti"<oU ...:.' ;l '
G{Ja;' xosv rovlac}, Arlst en numete groa znic (cpjJt. X'TO!l) aceast pri<;
d e a ps , ca cineva s nu se p oat invrednici deimprfanie nici
in .ceas ul mor ii ; i nici nu exi st alt canon, care ar ' prescrie':'
pedeaps s imil ar pentru altfel de p c at. ') S tr nicla ; acestei' pe' :
depse se e x plic prin imprejurarea c . in faptul, despre care vor i
b e te canonul prezent, .se cuprind -rnai multe , del i cte: ,Icomi ~ " . ;,
dup "a vere, trufie ,. co ru pi e , ' " n;Id~,r,~ il, , m~I-:;~_~~ p_, , ;~ ;:a.~~~,~si rp9-;:;'~:~--,.y
nie. Altcum s se compare dispozi!ia ' ,canonu]u!' ,13 ; '~ J' s i no dul u i: :" ,
l ecumenic, potrivilcreia celce _ ,_ _
se '. ' gsehiin
-.'
f aa"morii ,- _
' i l se

'; ' .
c ete, trebue s se invredniceasc de sf. rn p r fa ri le . '? ,
, . '. ' . I ~

Cano~ul " 3 . ,c
'Epis copul Osiu zise: Ace as ta ' nc'i est~ce . nevoi e '
ase adoga ca nici , unu l '.' dintre episcopi . s .'IlJl.treac~ ;v.
dela eparhia .sa ' n alt ep arhie, n care se - g s es c; ep is:... .
copi, fr numai de s 'ar chema ' de fratii celcevsunr ' n; '
tr'insa ; spre anu se prea c . noi nchidem , ' u ile - dra-
gos tei. .Aseme nea trebue s ne ngri jim ' i pen tru ca,<.
dac ' n v reo ,e pa rhie careva dintre , episcopi ar a veapri- "
ci n mpotriva ;f r a te lui i mpreun episcopului su, nici., " .
unul dintre acetia s .nu. cheme , episcopi , d i n aIl: e par.,;"
hi e drept [udecto ri.Iarvdac cumva . vretinu iadihre ,epis, ; ;C
copi i s'ar p realc'teste" condamnat n }vreo : prI cin i.f\
ar s oco ti c pricina lui ' nu .es te rea, ci . b u h , ca astfe l! ' o
s se inoias c judecata,' d e s'ar prea dragostei voastre , "

1) S int. AI. III, 2 3 3.


.s cinsti Ill memoria Apostolului Pet ru i s se scrie lui:
Iuliu, episcopul Romei, in priv ina celo r cari s'au jude-
> cat, ' ca prin episcopii vecini ai epa rhiei, d e ar treb ui, s
se i n oi asc judecata, i el s dea pe jud ectori. Iar de '
nu' s 'ar putea do vedi c pricina lui , es te de acest fel,
nct s fie nevoie de a doua j ude cat , [atunci) cele o d at
judecate . s nu "se mai desf ac ; ci cele f cute s r mn
n t rite ;
07' , (3 5 a p.: ' 15 :sin' ,1 er .; 5 sin, IV ec.: 13, 16. 21 Antioh.: 2 "
4,- '5 Sard.). ,
", ', ---;- (,anoni tii apu seni mp r es c canon ul prezent in trei p r]]
, i ' cu tot dreptuL fac .a ceasta , ' dac con side r m cont inutul cano-
nului, deoa rece t ratea z despre trei chestiun i, car i ar putea fi
puse .separa t, Parteaprlrn est e, car e spune c nici un episcop '
nu ' poate ' merge in a ltrc ircu mscrlp ie spre a ind eplini vreo func-
tiune ,preoleasc ,d~C nu es te chemat de epis copul cu c d ere al.
acelei circumscripiii. A d oua spune c controversele dintre epis- "
'w pi. s se ,rezolve de ct re sinodul a celei cl r cums c rf pii, de care
: d ~p in d ambii episcopi i s nuse che me pentru j ud ecat epis-
copi din alt tclr cumscrtpl e. Partea a treia din can on vorbe te
.J,,'despre:: cazul cnd . U episcop -Iudecat ,nu se mullum e te cu sen
ll
'linia episcopilor di iiep rhia sa , .deoarece el con sider d reapt ,
catl~a sa; ; i pentru , eventulltatea .aceasta can onul spu ne c tr e-'
obue ',s ' se scrie ' episco pului Romei, Iuliu, ca ' acesta s hot ras c
or i, de . este -cazul ,S ,s e ino ia sc judecata, i la caz afirmat iv
, pentru chestiunea , respectiv s desemneze dre pt j ud ec tori epis-
copi dhl.eparhiile'nvecinate;'i ar da c Iuliu, episcopul Romei, I1U
q se te c este , cazul s se n o ias c judecat a, atunci se nti n a
primului for judectoresc rmne ne schi mbat.') Divizarea aceasta
acanonului prezent dela Sardica la dre pt vorb ind o gs im i la
""i:Valsamon'i' car et.In "comentarut ' ace stui cano n, du pc e a expus
p artea prim, ' vo rbe te despre capitolul al doilea ([h op ov wf' d.-
)awv)al carionului, ' dar ' ~cest~ "ste partea a doua m en ion at
" ~' can'onuhli ,c i apoi Valsamo'nadao g 'par tea a lreia pentru ca-
zul, cn d un ,epis cop ' nu e ste mulumit de senti n a primului for '
J{ d e j ud ec at ") , ,
'; 1) Codex :'romanus imp arte a cest cano n in trei canaane d eose bite , .
." C b iripar :' Va n <' E sp en J" op ,/ cit: P: 26 6 .
2) Sini. AI . , m, 23~ - 236.
124 ~
":~" f
, ',.: . o : 'J. " i ;'i> >
In pri vinta primei chestiuni din acest. ca no n - I n c la sinodul .,';,'
-dela Antiohia (ca n .n a j.s 'a da t oj dispoziie detailat peb~~a ,fand>""
noul .ui 35 a- p., i comentariile 'aces to r canoane
.
, .~
' (35 'ap. ,i "
13 '", o',:
- .' ." ..,, ' .'
"
.Antioh.) ser vesc dr ept comentarii , i pentru ' aceast parte 'd in' "
canonul prezent dela Sardlca .. ' . ',, ' " "" ,: !i.n.;,."" .,'''""
, In pri vinta chestiunii a doua , din . ace snca noncs'adat..o
holrire n c prin canonul al sinodului 1 ecurnenic, i 'a cea '
.hot rire se repet num ai in general. in 'canonul pre,zclll. -{:>: .: ;: ri~d
. Chestiunea a treia din ace st canon Ins ' est e cU 'totUI "I\OU ,
-l ntru toate e xcepio na l . Sinodul dela ' Sardica ia lci "iarspu s
I
cuvntul s u. int ocm a i ca ' i n ' canoan ele 4 i 5, lndrltui tl fiind
.de circumstantele r eligioase din vremea' sa i in interesul un e i
.persoane viza te. A a , fiind can onul a cesta ' ( 3) precum', i urrn -.
toarele d o u nu fac 'par te din ~ rel- t;c o, sau x al}o).[ ~O' (x avo~~~ , ~ca r i
au deci obliga t ivita te pentru intreaga ' Biseric . ecurn enlc " i
pentru toa te timpuril e,') ci fac parte dintre ' 'Ia o, ' Xa Va VZg, ; sau .
.rnai pre cis dintr e canoanele rrp 0<7w,!<xo i (personale)')," car i'.ca atari
au import ant i pute re numai pn' cnd fiineaz ra numitecir''
c u mstane , - Can onul acesta (3) in partea sa a ' :tr eia dispune . '~
ca luiiu, e pisc o pul Rom ei, s hotrasc dac , inanumit ~ " cazuri ':,,"
,va tr ebui s se no las c judeca ta , I n privinta ' episco pllor, aa - ,:',
da r s e recunoa te a cestui episcop , al , Romei dr eptul de a putea '
primi un soiu de apeluri mpotriva hotrri lor ;s inoadelor ' epis- " ,
copal e cornpe tin te, Spre a inte lege aceast , dispozitie . trebue s
,t inem seama de imprej urrile, Intr e -car i i pentru cart -s'a intrunit ,J"
s inodul dela Sardic a. S in odul acesta s 'a ntr un l t.s precum ' a rn>
v zut (pag . 44, pa rte a 1, voI. I din lucrarea' prezent ); . pentru "
A ta nasie cel Mare, care il to st depus ileg al de c tre potrivnicii ,
m r t uri sirii de cre d in nicei ene i in special de ctre . eu sevieni
,'( partida de mijloc arlan , care s'a numit aa d up Eusebiu , , epls-
co pul Nicome diei , cpe ten i a lor de ' mare iniluint) ' "! pei 'care
sinodul de la Sardi ca avea s -l r eintegreze, ' co ndamnnd ",pe' ete-
rodo cii, ca ri a u cutezat s s e ridic e impotriva 'a~estu F 's th) ;ai
-or todoxiei- , Misiunea a ceasta Ia sinod aveau s o n deplineasc
ep iscopii a pus eni, ' s ub con du cerea I ~i Iuliu, epi s~pP~I :Roni.ei
1) Vezi con.e ntarul lu i Valsam on la ca no nul 13 ~I "1 ~'i~~' :- e-~,, : ~i
-comentar ul la c an 1 6 s'n. VIl ee. i n S int. ' At . Il , 143 , :',62 4 .; .
2) Coment . lui Val samo n la ca ri. 4 , dela Sardica i .le can , B8 .dela
-Can aglna in S inI A t III, 2 d~, 5 18 .

T,
12 5 '

"( 337- 352)~isub ' proiectia :" mp ra tului .a pusearrj Consta nl: h
acea st imisiun e:'trebuiau . s o n d epli n e asc ; episcopii ' apu sen i
,qin':rn9li11U1; ; fii nd c ina jor i ta t e a ep lsco p llor-r s rl t eni- , s t t ea u sub-
infltlinta p olrivnicil o r mrturisirii ,; d e cre din t niceiene. . pe cari- i.
apr a ;; i i ' sustin ea ,' lm p ra tu l-. r s r itean Constan iu, ' du m a n u l
aprig',\'.l uj Atan asie ,cel"Mare.': Din, cauzavaceas ta: s'a ales 'ca .
tocalitate:"pentru " .ntrunlr ea'rsinodul ui ora u l Sa rdica, situat"la.,
f rontie r; nt re , i m p'eriul, a pu se a n, i .cel - r s ritean i care pe acea :
' .vr~m~" Ta , supus: jurisdictiuniL episcopului - dela R oma. Prin -
, ' aceasta' s e' explic ' i ; mprejurar ea, pentr uce; episcopii apuseni au ,
;, fostl'rez e ~ti , la fac est ' sinod ~ num r ma'i " mare i pentruce a ,
",; fosh prezidat sinodul, de Osiu, eplscop ul.Corduvei. Idln Spania),' In
;", ,;,rma .;aces te( stri . aU ucrurilor ' i pentruca <;, e p isc opii orto d() ci,.
; , cari :Qepindeau de pa tr ia rhatu lj Romei, s ,fie a p ra i fa t de sa- ,
t m~vol ni cia;'arfe n ilr, ' Prinii' dela Sar dica a u fost nevoiti s Iac . "
{:', ' excep tie ,dela, norma ca noni c , g en eral' 'e'xi sten t' in ',privinta ' in,
fi,:, depende nte i procedurii 'de' [udecar .aisinodului episcopa l.eparhia l
" i care i i-a jg si ti expresi e ' prin canonul 5 al .sincd ului I ecumenic.
;'!:ii:-" . i.'. ,."
',~ ,'. ,
' s(1itn
, -, -
'1'" '. 0' , '
i te z e putere a , acestor, slnoade .dln toa te Bisericile locale ].
" ,' " . ' . . . . ,

cari t c eau . parte din patrlarh atul Romei, i cari mult pu i n inca
. " er~'" in!ectate 'de :'arianism sau n ,cari se gsea u cel putin unii
dintre 'c p isc opi , ca ri i n c lin t. spre ar ian lsm l in spe cial din Bise ,
ricile, ~a ri.fceall parte mai ales din Iliricul r s rlt ean (Illvrlcurn-
ol' ie n la l ~): ~" Pre' edi ntele acestui sinod, Osiu, care ' era cu totul -
r

" devotat lu('Atan asie 'i celor lall! ep lscopi orto d cc i, tii nd in urma.
''' l' perientei: indelungate c "mitlti ' episcopi ortodoc i au fosldes:
.'p'oiati de ' sc'au nele ' lor ' f~r :a'it'J.'moli v' dect numai 'Inu rma ire t~ '
.; ,Iicurilor arienna i-', ' " f cII I ' 'sino dului 'propunerea sf nv es teasc
" pe cineva cu puterea-ca s " iJo at revizutsentinete date impo:-
',: triva ' episeopilor respe ctivi de slnoa dele ep arhiale i apoi sau s le '
/,' confirme sa'u s dispun o n ou judecare a ', lor.' Lucrul 'cel ma i.
5/, firesc "er area episcopul; pe care sinodut il va investi cu acea st
" putere~ s ;fie" cpiscopul 'de ran'gul 'cel mai nalt alac elui patriarh at. .
c ruiaJi era supus cetatea Sardica-: i adic . episcopuI Ro~ei,
' i n specia l epi scopul - d~ :alunci :aIRomei , Iuliu, c ~re ap ra pe
, fa ! " p e Atanasie cel Mare 'i ' ca re ntr'o epi stot a sa ad re sat ,
eusevi eniIor"'a rta se : chiar ct "de mult os nde te rpr ocedura lor
' l a ! 'd e Aial1asie ' i la t" de c eialali ' episcopi ' ort o do c i : Dar lui ,
()siu"j se lPrea anevoios lucru ca sinodul intreg s sejnvoia sc ,

O"~

z:
127

. .t i m din canonul 3 referitoare la drep tul lui Iuliu al Rome i de


a rev izui [udec ata -sinodului local in privinta diferen delor dintre
7; episcopi. Canonul -prezent zice c d a c un episcop este nernul-
, 1umWde ' senlinta sinodului local, se p oate adresa lui .Iuliu a l
' B ome i' i ,da c acestagsefe de cuviin ca judecata s s e re -
'vi zu ia sc ,' dn 'a ce st caz s nu se institue alt episcop in scaunul
episcopului respectiv, p nce nu s e va pronunta sentina noului
"'i or [u d ec torescv --> Cuvintele din acest canon : xplo EI n vv h rtG7. /J1TwV
~ z.0v' iv reervli-
'w rxa ~JlI'l"llJv (judicio ep lsco po rum qui su nt in vi-
cini a) i : pe cari 'noi le-am tradus prin cuvint ele: ' prin sentinta
-eplscopilor, cari se . afl n veci n ta te > , au dat ans la dou ie -
J uri de interpretri ale canonului pr ezent. Dup unii aici avem s
" , ...:c intelegem uri for j u dec toresc alctuit din' epi scopii din eparhiile
~. wecinate i adi c un for j udectoresc ca cel mentionat in ca-
"'1 ' : ',' ~',
,-' . -' ',' . .~ ' ,
'~'~;:', ; :~r 1 ~~U I '3 "al "s,i Ilodului prezent: rw~ 'r S ! l VC a; VT W ' J Tfj irraP 7.l~J. e-rrw xo -
, :' 'il.~ ?,(~v 'i( p ro p i n qu i provinciae epis copi). Dup altii s ub acele cuvinte
.. ', ' ', 0e m,' S intelegem foruljudectoresc alctuit din episcopii ace-
, ' .'I e iai ep arhli, (provincie mltropolltan) , in care se . q s e t e epis -
r .copul acu za Li ,prin urmare de acela mitro polit depind i epis-
"1:0pii n vecin a i , de care depinde i ' episcopul a cuzat. Este mar e
.deosebire ntre ,acest e preri, deoarece du p cea d i nt i judecata
_.lui Iuliu' al Romei ar fi instanta ~ , 'a. treia, _iar .dup cealalt ar fi
, ~

: n iima i ins tanta a ,douad 1efele ,i' multi alii sunt de p rerea c
mai 'corect i es le i n t er[lre ta iea ' a doua . d a t acestui canon dela
,a rd ic~ . l) .No i , nC su~ ten d e aceia prere, deoarece prin in,
,terpretare"" ,,ceas ta selmenjine ; legtura ' deplin ' i consecventa
'j iitre ,.canonut , prez e llt L ca no a n e l e . 3 . i5 ' ale acestui ' sinod, cari
ano~ne ' trateaz . despre J na ' i aceia > chestiune referitoare la
. ;procedura ~d e' urm a t n astfel de cazuri. Aristen interpretea z to l
.>i n acest .Ieliacest canon , al nostru, i vor bete numai despre 'u;:'v
brapx ,wrrf; y fir iaxa,,"'v (pro vlnciales episcopi), cari au pro nuntat
calerisirea urtlli episcop-i nu ' pomenete de alti ' episcopi din
'eparhia n vedna t' ( p rovin ci a mitropolitan ), despre .cari canonul
.3 al 'acest,ui ' sinod vorbete "
.acestfel . de .,,': interpretare
despre instanta a doua. ') Prin
a acelor .cuvinte controversate canonul
ca
' ,;'~,' ,. ' < , .. " "_. , ,
_,,' , ' .. ..
" ', 1 " ', i ,,',. .. ' ' .

m os tru "devine cdeplin clar dela ' sine i el nu este altceva . dect
~\.'2:::' :: ::" l': "(:' ~ ' ;~ {,f}~ ~' ~~oIj';\,,?,: ~", 1:'.:>:.< ' " ' , '
. A'.i '~;~ ';" ~ >f 1')
-Coricllien geach. ,I, 5 65 ':::';'" 5 (J 7 :
,' .,
~! :' '. ') ,Sint. A l. ';IIl , 2 3 9 '-
'. 128

..

-i ,-. ', .'.",~ ,:';;', ' ,


Canonul 5.
Episcopul Osiu zise: " Hot rasc -set'c" d~c! 0reu~'/ :'
.',i,' . . " ,' " " . '_ ,(_ ', > _ ~ :'
" episcop s'ar prl i, lntrunind u-se episcopii . acelui ' ter i-."
'toriu, I-ar scoate din tr eapta lui, i eLca i :C rid , ~ r ; fi :
fost chemat s'ar refugia [cu apel] la preafeficitu f 'epis c'op' ,
a l bise ricii Romei; i [ acesta iar voi s -I asculte i ar ;
socoti c este cu dreptate a<se cerceta , ~i n'; rio u1 p ri cin a'ij<)"
lui, i va crede de c uv ii n s ' scrie episcopilor "inveci- ',' ,
n a i cu epa rhia, ca ace tia , s . cerce teze-totul cu 'd e a l11 . ', ' ~,
ru n tu l i cu .temeinicie, i s adu c -s entinin "chestiun e '!: ' ,,:li
potriv it fi d eli t tii ad evrului. Iar da c vreunul dor ind s .,'~'
se as culte din ' nou pricina lui i _I? ,ru gminte'illlli epis. ; ;" .,, ~~
.copul Romei ar ' socoti s judece;' [i a cesta] 'ar 'trimite ~ :
presviteri din part ea sa, s fi e In puter ea acestui episc()p ', _ ,,~
de a judeca ori de este blne v i-de -a- Itct r! dacvtrebue - !:J'~
. s t rim it jud ec tori rn preu n ' . cu "episcopii [nvec ira i];' ,
cari (iudec,t?ri] ~or avea puterea ~ce!u i~ ' [d~ a j~de(;?]; " ,~~ ',.
care l-a trimis; I aceasta este a se-pnrm: Iar , daca leplso ~il! ~,
capu l Romei] ar socoti c pentru ' c u n o a tere a' pricinii', :(, '
episcopului ajunge i. se n ti n a [dat mai Inainte tmpotriva] '
episcopului, s fac ceeace , s'ar p rea prealneleptului
su s fat c este bine . Episcopi i au rsp u ns: 5e primes c:
cele spuse . " ' ,
(14, 74 ap.: 5, ti sin. I e c-: 2,6 . sin. II,; 9; i7 , '28slri> IV'
ee.; 14; 15 Anti oh ; 3, 4 Sard.; 23,"28/, 105, 125.'Cartag'.) I ,)P _'::
. _ , ", ' . '~, ," , '''' . " '~ ~" b ' - : , " 13 t ;'~ _; :.
~ Can onul pre zent nche ie' chestiunea; ce-s'a ' tratat n ca-.
noanele 3 i 4. Propriu ' zis "acest canon esteo Imurire'dei'ai1al~
a celor sp use n canonul 3 referitor la . tnolrea j u dec /i i rn-
d uil de ep iscop ul Rome i, cn d a pelea z , la .d n sul un episcop;
'"i

.. -. 129

care a Iost condam nat de for ul jud ect oresc e parhla l compet lnte,
Canonul acesta . a dic spune c ; dac un episcop caterislt de ctre
Sh04\\lrsu"P\'le~ z~I<l ;Iuliu ?1I~orie(ia ~\,sla . gset e de , cu.
,v ij n t~ ~ ~, <is9~!!I;!>'rpgminte"a ~, acelui ',' episcop; :,alunc j. el i(IUliU, al
Roml;!i).:va :disllune ca .e pisco pii respectivi :dinfr'o: pro vincie 'mic
,
. tro poIi a"n , care : es te . m a i'-il pro p ia t d e pro vi n cia , de care depinde
/_ . '~." " ., .- 0 .. . _, _ . . . . ,

el ; ~on ct.a m n a t, s~ des ba t din , nou . acu za , i s a d uc, se ntinta


.' "cuven i t s au singuri sa u ' mpre u n cu inc c iva .presvite ri" pe
.' cari l va' lr imite el din ,jurul s u " . " ,
'( ' , ' <:, . . .. . ::.- ;'. - ' ,

, ,.. P ri n t i i d el a Sardica au conferit lui Iuliu al R omei drept ul


, de , 'a :isupunejudectii ,:'~ale '. hotririle : :sino~deror eparhialedin
'P Cltji(1'rhat~IRomei' i~caztirile,c)1d s 'ar fL putut bnui c episc "
", copii arieni sau ,dintre ceice nclina u spre ,' arla ntsmtar .Ii comis
'ne dreptate :i mpo" riva v re unul.r episcop ' ortodo x in deta vorul lui .
Ata r as ie cel.; mare . i . n general spre pag uba or todoxiei, dar
. ep isco pii Roine i voiau s- i acapareze ac est drept i peste hotarele
patriarhatulut lor i pentru toate ca zurile, ca i cum ei ar
avearlreptul de a primi apeluri dela 'episcopii din lumea ntreag
i de ,:<i pro nunja ~enti nfe in in stan a . u liim n privin ta tuturor.
Un lrcixemplu ' cara cteristic,ni ole r n , privinta a cea sta episcopul
Rom ei, Zosim(417-;-418):Este cunoscut cazul pres viter ului Apiariu
diri :S ixus din ' Africa ' procon sular , carele din cauza ' mai multor
delicte fusese cate'risitde ctre episcopul su , Urb an, i carele.
ne fiind ' multumit, s' a a dres at cu . reclama tie .. la .Roma i c u ta
C :.: . a ici :~ prot e c t ie ; acest caz al lui Apiariu n .dat prilej lui . Zosim s
, scoat". la iveal dreptulmentio~at. Africa vproconsular cu capi-
:;. t "aia>.drtagin'
r,'!,,', ...-) ..,
"
a!c'tuia-
, ,,'~ ~," . ...
o i. provinciE; bi sericea sc independent ,
f' .. --;--. . . , A ... , .', ' ,. ".,.: . .~ ' ,. '. ,. ..

'' o ', ,'d epIi n:'a u t pn om n che stiunile sale .Inte rne. Zosim al Romei t i a
- : :1, ::' ,' ; bineo,cum" irebue : 's se 'observe prero gat ivele Bisericil or, 'cari pre-
" ""' ~," "'. ' .' rog ative fu seser confirmate ', def initiv in c la sinodul I ecurnenic
(can. 6 sin. I .ec.): totu i d n s ul a gsit de c uvi in c poate
p,i~i .recla ma iaJul Apiariu i c poa te .supune judec ii sale
sentlna.uat de' 'forul judec toresc' cu c dere din Biserica, care '
n ti ,-e ~~supu s iurisdlciunl! sale. Drept ' temeiu pentru acest fel
. : 'd e iproce dur , nu-l putea 'oferi dect numai careva canon al unui
.-'t slnodiecumenic.c-e- i acest canon d nsul l-a g si! nt re can oanele
sinodului I ecum .if'irete c Intre canoanele autentice ale acestui
sinod nu se ' g se te un astfel de canon . dar s e gsea n colec-
[iun ea pe care o avea Zos im, i aceasta a fost suficient pentr uca
9
_ 130

dnsul nu numa i s ia n a prare pe Apiariu cel cateri sit] ci,


c nd, episcop ii a fricani au susi nu t c d nsul '. av f m at ' cimoa:"
nele din fiin ; s tri m it ' Fd e l ega t ii s i speciali laCariag ina; ""
'cari n temeiul airrna tlvului su drept , de - cp et enie . }u pre rri " a i .>~
Bisericii s judece din nou tot ceeace au hot r t episcopii f ri ca n l .' "
i n sinoadele lor. Acest .lucru a . dat . jride.inn pent ru ~: col1~oCa rea '\
c elebrului' sinod dela Carta qina din an ul , 11 9' (simidul 'al :.'ylll.lea '1
local al nostru) i ca la ac esta-s se 'demonstreze c aceFcaiion,': "",
'Pe care Zosim i nt emeia drep tul s uvnu est e deloC"u ~'c'anol1 ;.",
.nlcelan, ci este pur i s implu 'aces t canon al 1ostrll "'(5) dela' c'c
Sardica . . car e n Roma era .pr imit i conslderat -drept e nlceia r u ,' ,'"
i prin urmare dr ept hot rre a unui ' sinod ecumenlc. Toate "
acestea le-am expus la alt loc'), iar rspunsul sinodului dela '
Cartagina din 424 referilor la ches tluneaaceasta il citm la -llnea
carioanelor sinodului 'dela Caria gina: ' La Roma i-au. recun oscu t .ve
g real a '), i timp nd elungat'nu au mairscos ' Ia . iveaI/'dre P tu h;),o'
<l e j u d ec to r s uprem '.' al .'episCopului Romei. l; ca z~ri , i car i ' l1 u >i ,;
a partineau cercului ' lor de comp eti n t.- Ace a st .: s ituatie a dur at ;. '
n general p n la papa Nicolae ; I ( 8 5 8 ~ 8 67 ) , sa u mai bine zis
pn la Pseudo -Isidor,' cnd n Biser ica . Romei totul s' a schimbat
i a inceput s a ib valoare un drept - nou' ). .
Canonul 6. ,
Episcopul Osi u zise : " De s'ar ntmpla lntr'o' eparhi e,
i n care se afl episcopFmai . muli, ' s ab sentezei, un i i '
e piscop i ace la pe ntru ?arecare . Ie nevire n\:l a r v o if: s ,~
se nfie ze i s . ho trasc ? mprel1n asupra ., ,f~zrii ;; i
episcop'!or,iar rlulimil,eadunndu~s e ' sjar , r uga " s \ 's E! : '
ia c a eza rea epi scopului . cerul ide .',dnii"lr ebue :ca 'ma i:)'
nti episcopul ," celce ' a ' absentat' s ~'s e: i n tilneze pri n'"
scrisor ile exarhulul ep arhiei (inteleg', ad ic " ale 'epis copului" . .
mitro poliei),' cm til imile se-roag a t ii s e da lor ps tor ; . .
socotim cum c , bine , es te ei. se ' a tepta -ca s vie' de' f a " .
, ., " /" ,: .~~ " i ~ '_ ." : t:': _~ '.'L ,":. ~ ~ ~ . . .. r .~ j>

l r "Codex 'can onunt eccl.' -~frkanae (Zara , ' 18 8 1) pag; 1 1 5 :~e tc ., ..? ~ '.,)
2) .'V ezi des pre <aceast a la >Maasaen . . Geschlchte der Q Ufllen> d es '.c an . i'
R echt a im Abendland e: (Ga tz, ' ra 7,0) , 1;'\5? 'etc.' ' ~ ,111' Hefele, C on cilieng~es, ch . ~',
"J'
1, .':,3 5 7 -.:. 3 5 8: :;':~"; / 'L .;}.".-'I, ,<t:"':~" ,~ ,;" " /.;',~.r,~ \ 1" , J:', ,";~~ _,~;,': i:~'} {:;" \;;~t!',6->: ~,: ~i,:'L~.:t\:,: :j'~'::~' <,;Y:":?':(' ;" ~i;~--:
. , , ', :.,s) :: V eZI,m :' prf vfn a ',,: acea J3ta( observo.tla '~'fo_a r te " c~u ae:ten stI,c a : ,a':,I IU l '~.
liefele ';~-' a ' s>pori cil!~[] ge~'chlcht e; ',:' I/! 5 7 7 : '- ',0"> ;,- :4 ~: .' ' ~' ,Jt ;:;\ ~ ~ '~'~ 'Ip" '
J ~
.....

,
:1
13 1 I
" 'i 'acesta. ,Iar ' de nu ar veni, iiindpo!tit i prin s crisori, j
: , i , nlcl.'n u ar ' r spu n de .prin scrisoare, trebue s se sa- ,
ti s acvvoi n a ' mu l i m e i. Treb ue ' s ,se cheme ns i I
episcopiieparhiei nvecinate ' pentru a ezar e a episcopului
m itrop ollel. Dar in general s nu fie ier tat a pu ne episcop
'ntr'un sat sau ,'ntr'o cetate mic , pe ntr u care ajunge I
'i un "singur presviterr c ci nu es te nev oie s s e aeze !
,episcopi, acolo" ca ' s , 'nu se micoreze numele i a utori-
tatea ' episcopului. i epis copii eparhiei, d up cum am spus
' m ai llainte, sun! datori a aez a episcopi n acele cet i,
: " ; n/ car~ ;i s'a g s it c i mai nainte au fost episco pi. Iar
' id e : s ' arj!ilf1 a , c ntr'o tcetat e aa demult s' a sporit nu-
, " m r u l ' p o pci ru l ui , nct s se soco t eas c v re dni c i de
eplscopie,. [apoi aceea] s p ri me as c [episcop]. To i sunt
.de acord cu acestea ? " R spun s- au to i : De a cord" .
",' (J ,ap, ; 4, '6 s in. l ec. ; 16 , 19 Antioh.; 12, 57 Laod.; 53,
:56 Cart.) ,
,'; :.::.'La Aristen, precum i in Cor meiaia, canonul prezen t este
'im p r j i l .n Irei canoane. ' Nimic nu se greete prin aceast im-
p r ire , deoar ece inlr'ade v r acest canon du p textul no stru (adic
d u p ' Sinta gma Aten t an l t ra te a z despre trei ches tiuni :' a) despre
.alegerea e piscopilo r, b) despre instituirea ' mitropolijilor i el c
-~
este interzis
...... :....
-~<
.a
' t
s e ' aeza'
' -
ep. ' iscopi in locali t ile mai mici.
',',' " i< f' ilrtea ' p ri m a acestui .canon t ra teaz n fond despre ace-
, ', ' ,.,'. - " ' "'''' '," , ; " .. ' - ., r ,_,
: ,e a, ch ~ sti u n e ca i .canonuln al slnoduluiL ecum. , - i cornen -
:" t~rur;'~~la }acel ~a n6n 'servete in general drept comenta r i pentru
_'~"'J '.,:: l
',' ' . . ..9 '_" il.r "'.A '> U. :' -, , !," _: ...1 > .,' :' ', , ', , ,:,' :' :' '.}"
, ~ part~<l; p~im 'din ca n()nillpr~ zent. La . comenta rul acelui canon
. : ;'< 4 ' s i n tJ':e'c. )'a m ' s p ~5 i 'a m" dovedit. c la alegerile de e piscopi
" i,pc;p~;~l' a ~e a " d ( e pt de" 'v o t , sini mai bine zis , persoan ele mai
c, cu va zli"'"inicalilate"
. ,_L , ' ' j" '
d'e ' re'pre zentanj i ai poporului, Drept dovad
' , '; ' -.. ~ .
. ' n ou ni' servete acest canon .dela Sardica, carele vo r b e t e e xpres
. -despre popor, 'care , alegea, sa u, mai bine zis, p ropunea o per,
'so a n ; a n u m it s -i Iie ep iscop"dar din vina ' vre un ui episcop al
, a teleia '; e p arh ii nu era posibil ca cel ales in d a t s i fie a eza t
(s , s e hc' instituirea, 'I'iv. {J a. ~~v . zaniorao,v, ut iiat constitutio).
.i 'doJ a:da aceasta are ' m are' importa n j , d u p ' cum ara f in mod
:suficiei,t cuvlntel eJu! Af is len din , coment arul la , aces t cano n :
> A cu ~ (secolul ~IX I1.l ea h nu mai este n vigoare 'dis pozitia,
9*

'1
,I,
132

potrivit creia alegerea episcopno~


fruntaii 'c e t l ii respective ',') ' -z.: ,,' " -. ' '"

Pentru instituirea ' ( ",00<" r ~v xaraaraotv] mitropolitului, zice


canonul nostru c ' trebuesc invitati i episcopii eparh'iei. in,Jeci
nate. .Aceasta se i fcea, zice ; Valsamon ' in ' cornentarul acestui,
canon, din cauza importantei demnitii mitropolitane,?> :" >r,
, Dispozitia
..
a .treia din'"
c~nonulprezent
" . '. . _,',,
': in ese
' "
nt_,"'. -',"rep~t : ca ~ ' :.;i':;
: ''' ,,_: ' " ,:. '"
:: ;\~ -u ., ,\ ~
nonul 57 laodlceian, potrivit cruia ' s 'riu -s e . a e ze: Episcopi in. ' : ',j
l oca l i t i mai mici i .Ia' sate, Motivul acestei "dispozitii 'este: ca s~.. . ' .,
nu se micoreze riumele i autoritateaepiscopului f i','; I'?' ~;"~w
r d. !Cr;. m ro TOU brtd it O rr:OV t vo.u a xai ~ au{} !!v.{a) . Dac.tnsjtntr' o
localitate s'a sporit poporul i acea ' localilate dovedete c e'ste::
vrednic s -i aib episcopul su" acolo ' cndllll}.d.n1ile .s::se
aeze episcop. , '" : '"': - .':, ;.>~,:','-'- ., '
~~'.:" ...
Canonul 7.
Epis copul Osiu zise: Starea , defavorabil a lmpre- .
jurrilor noastre, i multele strduinji,. i .cererile, ne- ,
drepte ne-au fcut s riu avem ,' atta , . t i h n i , libertate,.
ct trebue s avem . C multi 'd intre " episcopi ,flU iritre-
Ias a se duce n tabr " i mai ales cei din : Arica ;
carii, precum am aflat dela iubitul. nostru frate i mpr e-
un episcop Gratu, nu primesc sfaturile cele m ntuitoare,,'
ci le defaim aa, nct uri oni aduce la l a g r cele ,ma i
multe i deosebite cereri, cari mi pot s ifie de o,.f()los bie;
sericilor, i nu ajut i nici nu spi'ijinesc pe " s raCi ' ii'~
pe mireni sau pe vduve, cum ar trebui . s se 'intmple-
i cum este de cuvi in , ci mijlocesc unora ' demnit i i.
functiuni lumeti. Deci aceast - i anomalie ne priclnue te '
pagub nu fr oarecare sminteal . iosnd . C am .
socotit a fi mai cuviincios ca 'episcopul 's; dea ' ajutoru b
su aceluia, care este asuprit de-ciriev.tsau :' d a c vre':1
una din vduve s'ar nedrepti, sau iar ' d a c vreu n:
orfan s 'ar lipsi de cele ce i se cuvin, de cumva i aceste-
cauze ar avea cerere dreapt . -Deci, iubiti frati,fiind 'cllc
t o i i de acord asupra acestei [chestiuni] s hotri ' ca'
. : "
.t -:;:>.
.-

1) Sint . At. III, ' 24 7. C ompar . i pe Val '3al!1 0M, .:IU, 245 ... 2.' ' ''.
' ) Si nt. AI. Ill , 24 6 ,
-,." .

~ Icl ~unuiepiscop nuI se cuvine' s mearg la tabr ,


. :afa r ' de rac!!ia, [Je'cari :i-ar. chema ' preaevlaviosul nostru .
' mpra t prirI'scrisoriie 'sale. Dar fiindca de multe .ori se
,in tmpl ' c ' u nii , ' avnd trebuin " de . aq ra l e re.. se retu-
, 'g i az la biseric ; de oarec~ , pentru ' . p c a t ele lor s'au
'i '9,sn,dit; la)nchlsoare; sauIa .jdeportalune ..In] ' vreo 'in-
'S u I / s a u ' i 'da c li ' s'adat ori ce fel de pedeaps , ' unora
"ca' a ce ti a s nu li:' s e . denege ajutorul, ci "f r ntrziere '
; i fr. iridoi <jIsIi s e.cear iertare. Deci dac suntei
',(le' f1cord 'cu facestea, !:mcloii s: votati pentru >. R s
puns-au: toi: S .se- hotrasc aceasta . . ' , ,'
'(I I Antioh ; 8. 9, 20, 21 Sard.; 104. 106 ' Ca rtaq.).

CanonulB .'
, Episcopul Osiu .'zise : .Inlelepciunea , vo a s tr s ho-
, 'Ia r a s c i
aceasta: deoarece s'a so cotit ca nu cumva
'; :y reumi l"din t re 'e pi scop j , duc ~ d u . s e la tabr, s , cad
su b (osnd, ' dac , unii' ar vaveacererl . de a cest fel, de
ca ri' am' pomenit mai sus, s le timit prin diaco nul su .
.C ci fala"slujitor ului nu este odioas, ' i cele ce i s'au
;j~n cr ed i n t at,,' na i curnd le poate exopera . R spuns- au
;f o i : ' Acestea ' nc se hotrsc >. . .
.. - e.''(I I Antioh:;
.0,JJo: _.~
7, 9. 20 , 2 1 Sard.; 104, 1 0 6' Cart. ) .
.

EpiSCO~Ul Osiu zise: Socot -ca _i urmtoarele (s


::se hotrasc): dac episcopii din, oa recar e eparhie ar tri-
",:. mite ce re ri c t ~e, fratele i mpreun episcopul .lcr , cel-
", ' ce 'se a fl n cetatea mai rnare. r.adlcJn c apital [melro-
.pol ] , el s trimit pe diaconul su i [cu acesta] cere-
; 'r iie;' dndu-i ace luia i s crisori de ' recomandare;. scriind
: ;i 1!eci ,., f i re le;', i. ctre , fraii , i mpreun episcopii notri ,
' (;ari ar . li petrecnd n acel - timp .in locurile , ori n ce-
. .t i le, n ,' cari preaevlaviosul mpr a t chiv ern is ete atace-
::rile 'o b te ti . Iar dac vreunul dintre episcopi ar avea
.p rietinLla .curtea :palatului , i- ar . voi' s -i roag e pentru
ceva prea 'c uviincios, s nu se s fi a s c i de aci rug a prin
-diaconul s u, i de a - le da ns rci n a re a ca s a corde

1
-~.( ~ ~:J:%4i .
' ",.

,
134

celui ce se roag a jutoru l J a r ' ce l folositor: Ia r cei c~ :S~


duc -.la Roma, ' precum am zis mai Inain te. . trebu e s dea
cererile, pe cari le-ar avea, iubitului- nostru frate i vrn
preu n .episcop Iuliu, ' ca e l mai nai nte ' s le cerceteze. "
ca nu cumva vreu na din e le . s fie pre aktndr znea - t.":
a a s -i t rimit la t a br , a c ord ndu- le ajuto ru l. i:ngri> ' .' ,
jirea sa . To i epis copii au rspuns c s unt .de acord .i. ...'
c hotr irea a ceasta este foarte potrivit> ,, .
(I I Anti oh .: 7, 8, 20 , 2 1 S a r d .j , 104, 105 Carldg,). ' ""'~; . :'
- .Pentru toal e aceste tr el ' canoane. eSle 'sulide~.t Cl!'ea~""
am spus la comentarul canonulul Ilai ' sinodului dela Aitiohia;c'/

Canonul 10.
"
Episcopul Osiu zise: ' Socotesc c este' de treb~in '...
i a ceea ca s se 'ce rce teze cu toat grija ' i s r quina, ;" -
c d a c vreun bogat, sa u : scolast ic .din . for, s 'a r invred-", '
nici a se fa ce episcop, s .nu se a ez e [inepiscopat jmai
inainte, pn ce nu va fi nd eplinit s lujba 'decite], . i de c
diacon, i depres viter, ca prin fieca re . t re a p t, de 's'ar-" ,
socoti vrednic, s poat p i prog resnd spre In limea."
episcopiei. i va . ave a g ra du l f!e c rei trepte, lungime de< "
vreme, fire te , nu prea m ic , pr in care' s , se' poat .cu...~'
no a te credin a lui, i felul onestitii moravurilor; i st::;; .' t '
tornici a, i bun acuviinta . lui ; ; i socotindu-se: el :. vrednic" !
de preoia cea , dumnezeeasc .. s ,.se . buc~re . de , .ci l)stea :,\ii .
cea mai mare. Ccinici inuse.cuvine; i' nici! pricepere ~ :.\':;
nici bunele ' rnoravuri vnuradmit a ' se .linde ) a '"ac easta', [Ia:
episcopie) cu ln dr zrieal ' i cu ' uurin : i.nc t 'o ri epis~ .~ !c'
capul, ori presv lterul. trori -idtaconut r s ' se " 'p ii n n chip.'",;
uu ra t ic ; c aa cii drept cu vnt s 'ar socoti-neofit ');' fii ndc ' "
chiar i pr ea fericitu l Apostol, " care a fosti n vItorul ' > '
neamurilor, 'se' vede c ;'a oprit s s efac prea de g rab ' .
a ez ri le [in tr eptele' ierarhice]; fiind c cercetarea [ f cut]
ntr 'un timp mai inde lungat va ' putea arta dup cuviin " ~
v ieuirea i mora vuril e ' fiec r u i a . .Zis-ai to i - c sunt de
acord i i ~ici de cu ~ ' nu trebue s se desfiineze acestea:
---'''-'';
~---'- ' !~ ~< " - -., '
1j 'd~ t urnd s dit, 'de c;irr~d b~te~~f .{N-.' ,T r.).-.~ _
135

,,(SO.ap.; ,2, 9 sin . J ec.; Il), 15 truI.; 2 sin. VII ec.: 9, 10,
1, 12; Neoces .; 2, ,3, 12 Laod.; 16 Carl ag.; 17 sin. I-n; il Chiril
Alex .). , '~','"
, .7 La ,cornentarlile "ca nonulul 80 ap. i al canonului 2 al
sinodului, L ec um. am v zul c se interzice de a se ae za in
ireplele ;ieraihice superioare orice persoan , In privint a cre ia
~ nue xi sf deplin ' sigimrit c est a to rn ic' in c re din i c este
, ,' ca pa bil ' de',a nv a pe a ltii i de a le se rvi drept model prin
viaia sa. Iti' canonul prezent aceste se re p et in genera l; i prec um
,'ln' acelecanoan e se men io nea z dispozitia ap os tollc , care pres,
~{'i. cr i ~",~ ~' iiu' , s e pun."jn servid~1 biseric esc celce 'nu de mult s 'a
'C: t o'ivetit':dela p gnism' i ' s'a bot ezat (v.6 <pu ro o I Tim. 3, 6) , tot
' a a>i n canonul prezent se ' me n ti one a z i ' ce al alt dispozitie
,, ', ap ostolic (1 'Tm . ' 5, ,.j cu ada osul ca nimenea s nu ' fie hira-
... ;. "tont prea de grab (raxElOO)' ). Scopul aces tui ca non este ca s
i, :e,;' s,e p s t r e te,: c u seve r i t a t e ' dispozl ii l e m ention a te ale s t. Scripturi
_.' 'i;! '!' in "cazul; crld ' cineva se institue episcop, i ma i ales atun ci c nd ,
" " aces t, lucru se refer la vreun om bogat sa u versa t in tl ine le
civile; Cei bogati ( " ),0 [,0100) de re gul sunt r s tal, din ca uz
c dispun"de mijloace ' suficient e pen tru traiul vieti i i se dedau
m a i .to r 'pl c er il o r l umeti dect cei sraci , i au i mai multe
pa tihii;, din cauza. aceasta canonul dispune ca s se bage de
" s e a m foarte bine ' i s ' se examineze cu s f rui n , da c o per-
-: s o a n 'de acest fel n tr' a d e v r este pot ri vit pen tru serviciul
preo tesc i in genera l: pent ru -pr eo i e. Tot aa canonu l prezerit
".~ dispurie s se examineze i 'cei versati in ti in el e civile (ox o),ao:"
(7y~> r!;cO,g>::0 !ib:, ~dig ro/J.,r', ; e' x , ' for o ,.s chola sticus). Sub acetia sunt a
,'Z ~'s e inlelege 'a c~l~ "persoane, cari au "educatie l umeas c i cari tin
. c uv nt rl Ia: ad unr ile publice civile, sau in calitate de avoca!',
">';,~~ s a u: d e diriguitor; a i afac erilor ,publice, i as tfel fi re t e c aceti
".' 'oameni pot fi mai~ulin'potriviji pent ru pr e ~ l ie. Cormciaia intelege
? atCF as iiel J e ' o allleni, cari iac , aiac eri in pi ete i s unt comer-
C '
cianii bo g~W)rIn cazurile, ' c n'd s'ar face pr opunerea de a se
;;.. ~

~ _ l) Altcum cuvnt ul Ap .-Iui' Pave l " neofit " (1 Ti m 3 , 6) nu trebue


Inter pretat literalin, ac est ca non . precum obser v Zon a ra i Ve tsem on (UI, .
' 1~+;' 257 , ;~ ~8 )t,~ .~ i )n fi ,s en s: }"m propri,~ , : _ d~oarece et ice p n d e cu r nd s' a
;~ '::'i , I t.:;L in d e l ~ t n i c i t < c u : 8 r8 c e ri _ l u mc: t i , ' s e ' poate con sider a de om 110 U pen tru p reo i e ,
""~)-. .:,'. intocmi ,: 'precunl F celc e e'e bo teza t de c ur nd est e HOJf. pent r u cretin ism .
2) Ed.''diil -1787, 1, 11 2, un de .a ceat cenc n s e gse te sub n u-
m r ul Ll r . .

~- .
"

136
:' ';~ " :'/'ll:.t,E~" "
pune episco p un astfel de individ, ' deoarece,' popor ul' ( dorel ~)'r " '
(quia per populu m pos tula tus), canonul prezentd ispune 'ca,' aceasla ' , ' ,
s se , poat~ fa,ce nu~ai dac -respectivulIn 9.enere,va;:fi ;yr~dn!s.i'; : ,i;/{~~
de episcopie I numai dup ce -va treceIn chip reglementar prm 'Y . "'i
toa te treptele p e oe t k citel , diacon i presv e r ' i 'da c rl"fi ec"re ' ",'
t reap t va do vedi prin purt area sa c este vrednic i d~ episcopie,
i sp re a , se putea obine convingere deplin despre ' ~ceasta , adic "fi,, ',.,,,.,
s pre a se putea cerceta precis dac respectivul este statornic ncri
di n i are conduit potrivit, dac e ste neclin tit: i~ cugetlll s u" " ,,' '~ 'J: ~
~~c~ne~~~:~7~~'C~erc~s~:c~~:1f~~~i~:\~~:a~iI~remes~t~el:-~~:n~~ ;i! t:,; : i
e piscop, can onul disp une ca acela , in fiecare din treptele rnen- ., "
ionat e s pe trea c lungime de vreme nu prea mic ( oh iJ.r;. , ~
A /ara u 'Xp dvou fdjx og, non minimi temporisfonqitudinem) sau . pre-
cum spune canonul 17 al sinodului ' IX local, vre mea leg al' (v. ;;" ~.
p ,op!> ov l,o ovov, le mpus praestltutum), In callO a ~e ,nu se ' spune
ex pres c t vrem e trebue s petreac' respectivul in fiecaredjil
a cele trep te, s au n tre bu l n n d terminul 'd reptului , bisericesc ro,
man, interstitium, ct vreme tr ebue s tr eac intre dobndi-
r ea diferit elor trepte, Dac tinem seap1a de vrsta caJlonicpre
s c ri s , la ca re cineva poate fi aezat in diferi lele ' Irept e~iera r
h lce, deci d ac c it e ul trebue s aib 18 'a ni, ipodiaconul 20 d e
a ni, dlacon ul 25 de ani, pr esviterul 30 M ,ani'i e piscopul' 35 de
ani (can . 14 i 1 5 i come nt.), apoipulem spune ' c inters ltlum
ul dintre citet i diacon este 'de 7 im i, intre "diacon i pre sviter ,
5 a ni i alti 5 ani intre presvit er ' i episcop i prin urmare celce
va a vea s fie instituit epi scop, tr ebue ~' jJetre~t 17 , m i in
preo ie, sau cel pu in 15 ani "(presununnd ' c ln 'acela 'tim p" a'
tost pus c i te i ipodiacon, deci c r esp ectivul in et ate de 20
a aj uns cite! i ipo diacon). Timpul de 15 ani 'a fostpres ,ris i
de i m p ra tu l Iustinian p en tr u persoanele, car i niai inain.f e ,' ~u
fo st in funciuni de St at.') Dealtfel fixar ea timpului' ce respecti: '
v ul treb ue s - I petr ea c in fiecare treapt ier arhic este-I sat
n judecata au t o rit ii bisericeti (80 ap.;: 2, 14 sin. 1 ec.: 1 ~ Irul. "
i com ent.) . In ori ce caz acest timp in genere nupo'afefi s'curt, '
- i in s pecial nu poat e fi 's curt pentru cazul, despre car e v?r'
1) Nov , 13 7) cap . 2, t -u c est tim p t re bue a I : pe t r e ac Jn v m n a
tire (si in monastc rio non minus q uin decim annls mona chtcam vita m si ne
u lla ca lumn ia ex e g e rt ) .
" -'

" 137 :.: .


. -~

; " " ',-; "

, Canonul1!.
" ' .. Episcopul O~iuzise: . ' Avem datoria s /hotrm i

t . -c , dac .
un .episcop vine dintr'o cetate' n ', alt " cetate,
",,' . sau dintr 'o -cparhie nalteparhie, pentru fal slujindu-se
.J ', -de laudele sale. vsau. de sfinenia religiunii, , ' i ,. ar voi s
ee," ,zboveasc mai . mult vreme [acolo]; i episcopul acelei
', 'ce t t i' nuaT' fi iscusi txla. nv are, s nu-l defaime .pe
" ~cela" i .s . nu vorbeascintr'una nizuindu~ses3 rui,
" neze ' i . s nj o s eascii." perso ana ' ;. episcopu lui de acolo;
<c ci / a c e s t pretext obinuete a produce turburri; i prin
. 'viclenia aceasta . urmrete s - is .c tiqe i s-i acapa-
. reze scaunul 'ce l strin , nesfiind u-se a-i prsi biserica,
il- " , .-ca re i s'a dat lui i a i se muta -Ia alta. Deci tr ebue s
. ' , > ' :'se ' ho t ras c 'timpul spre acest s cop,' deoarece a nu primi
" ,'r ~i . . ,p e ' episcop .,s:a ' s ocolit a ' fi [lucru) neomenesc i bdran.
a . , t : ,. <C ci , v ; aduceti aminte c n vremea trecut P rlnii
. ~~ ,, ':n o t r i auhot rlt c . . d ac r- vreun mirean petrecnd n
~(; i;" ; c.-cet a te I1 ;J re i ~ i.l e , d~ ', Q4minic ,in ,trei , s p t!fi n,! ~u . ar
~:':z,tme r ~ e ; l ays ~rV I C! U L d.lv m ! , s se-nlture d~l':l imprtire.
111" ":,D eCl daca pe ntru mlre m acea sta s'a leqluit, nu trebue,
", i- n u se .cuvine, dar. nici nu folosete ca episcopul, dac
~,c. 'U,:~! -n u, ar avea nici ci nevoie mai grea, sau treab anevoioas,
. s lipseasc .timp mai . ndelungat dela bis erica sa i sa
ini h nea s c .poporulice, is'a incredintat . Toti episcopii
:ziser: . - H c t rl m c i p rerea aceasta este foart e po-.
.t r i v l t . ..

.:' i ' ,. , (8 ,:'9 1::-1 4, <ISI 33, 35 .ap .; SJ 15 :sin. 1 ee.; .5 sin. : IV ec.: 20,
-:66, SO truJ.;-, ;!. '1 3 i lI6,18 . 21 Ant ioh .; .1;2, 3; 12, 17 Sard .; 48,
'71 0CarJ. ;d 6 ~i n . . 1..,-11) ..
" ,,:...:.. Disp6zitia' canoruilui prezent, ' potrivit creia un epi scop
mu poate s -! prseasc eparhia sa i s - rn e a rq n alta spre
t" '

138

a predica sau sluji; n esen se . cuprinde, in canonul 'Il! .ap,


Precum am spus la comentariile. ctorva - canoan e, poporul' a ve a : .
dreptul s- i ex pr ime vdorl na pei. cine- l-vrea 'de episco pcal : su / ' , '
i in genere acela ictevenea episcop.ji asllel celce!intenjiOna:' .' ~~
s obln vreun .scaun episcopesc inainte de )o ~ te s e . s t r d u i a ' s " / ',"
c tige de partea sa poporul din acel loc. Ace la lucru Uceau< ' ~
i unii dintre episcopii , car; se gs e a u la scaune e plscopetlcma!
srace i de mai . puin imp ortant, dar ' ca ri doreau ' s treac ; '
I~ altele mai avute i -mal importante, .fr s tin ':seal'l1,a d .,
faptul c episcopul de "acolo este nc ' n , via -i : este ,S n lo,;;>, ':"
Unii dintre ac eti episcopi spre "a-i ' realiza dor inja 'lor, dar ' ma ;" , r;
a les' dac episcopul locului ,respect iv nu er a pr ea _iscusit' in , pre- . "
d ic i in serviciile !divin e, - me rgea u "chiar ne chemai lacacele." , ~
"lo curi i prin predici i alt el e lnc ercau .i s mi coreze ; m;ritel e '" - :
e piscopului legal i s -I defaime pe acesta, ' ca ; a slfeI 's 'ctjgp.
poporul de partea 's a r penlruca po pofur s ' I ' cea r 'p e , : dnsul ,
e piscop i s la ped e . pe, ep iscopul legal. Canonul. prezent, 's pre, il
str pi acest ru, ho t r te ' c t vreme poa te ab senta un episcop -
din eparhia sa i c r-vreme poate petrece n 'alta; deo arece,.
. zice ca nonul, c .a nu ; primi pe un 'episccw s 'a socotit .a . filumt.\
. neuman ' i b dran.xlar faptul ' necesitiiv.d e " a \ se' ho I r 1p recis '.:
limita de timp,. pn la ca re un' episcop poate ab senta din e par hip.
cano ri ul l motivea z , prin :' dispo zitiile " canon ice de 'mai nain te;
cari s' au dat n-pr fv i n a -mirentror .. anume c .'orfce.' mlrean, ' care' :~ _
nu ,merg e ' Ia' biseric. n trei D uminici din. frei 'Sptn niconse"
cutive, Iar ,a IUmpledect prin ceva; cacte sub pedeapsaafurisiHi i
dar. dac ace st IUCrtF s ',; 'orriduit,in . pri Qinla .,mirenilor, 'a poi -cU:
att : mai .vrtos trebue. s ai be valabilitate . penlru clerlci ' i in
special pentru episcopi , deoarece este . lucru dun tor . i necorect .
ca un episcop s-i prseasc .Biserica s~ pentru un . timp 'ma >
ndelungat, " c c i, prin aceasta varrn hni poporultcei:s'a inc~ediri;
at.. Acest timps'a ' fiiiat pre cis mai t rziti i prin carionulit 6 j ea ~
al sino dului IX :.'Iocal. care dis pune ca 'ni ci",un episcop-s -nu' ;.
' po a t absenta dela sca unul s u episcopesc mai mult de 6\luni> ;:,
Dispo zitia veche .canonic,
',., ,i . " ""
menionat
, " , ,'" ;,,'
de ,',:."..",canonul cpreze
.e- .,', :' ,,:-
.i ,, ' ;" t~
n] "
referitoare la datorlai mirenilorj-de va . merge ' la .bis eric"este 'ca'
Iionul 2 1 al sinodului ' local dela" Eivira (Eliberianum : ' in' Spariia}~.
inut la anul 30i , Intre-al c rui membrii marcani a .Iost i 3 cela:
Osiu, care "a prezida t i sinodul prezent- dela .Sardica .i .care ' a i
" -' -~, .' . -- .~ :.:~ , -
139

~ n pro p us acest canon.cdelaBar dlca. La s inodul trulan (can , Ba)'


, s 'a, repelt ace lcanon. . i dispozitia lui s'a extins i asupratu-
turor..memb rilor clerului, dela' episcop in jos.

Canonul 12.
, Episcop ul Osiu zise : Deoarece rurruc nu trebue s
se trea c . cu "vederea, ,s ' se hotrasc i acestea : Unora
dintre ' frali : i ' m p reu n ' episcopi li s e par e c n ce t
ile, n cari au fost pu i episcopi, i- au agonisit prea pu-
l/ line averi proprii" , pe cnd n alte , locuri ' au c t iguri
," "mari;','din' car i ei' pot s i .a jutore pe s r aci. ' Deci soco-
tesc -s .Il 's e irig diie lor , aa c , dac ar vrea s mea r g
., la averile ' 101", spre a strn ge rod urile, trei zile de Du- '
', mi ne c , ' a di c; trei ' sptmni, s petre ac ei la averile
lor .. i " s ' mea rg Iii ', biserica din apropiere, n care un
presviter line slujba d um ne zeias c, , pentruca s nu se .
' ):iar c " el ' ~ste XJr slujb-dumnezeias c , i s liturghi-
, s a s c(i s rilh me a rg prea adeseori n cet atea, n care '
este episcop : in'schlpul 'aces ta niei averile lui proprii nu
-vor suferi nici o pagub in urma a bse n ei lui, i se pa re '
':c" s'eva inl turaInvinuirea trufiei i a tm ndriei. Toi
: episcopi i'zis er : ' Se aprobi a ce a s t dispoziie. s
, , ,'( 36, 58 ap.; ' 19, BO, trul.: '5, 20 0 ang ; 11 Sard.: 1 6 sln..
'1'::- 11 ; 7 \, "120, .121 Cart.),
~ /":./<., ' ,c' " "<.: ,' o
::' , ~ , ' , :" ., 1 :
'.'" - <:anonul prezent est e complectarea canonului Il. Acel
canon 'emite o d lspozi le ,referitoare ' la episcopii, cari merg in ,
, eparh ie str ilJ ; iar " c,esta -spune c episcopii , cari au m ou In
;, al 'eparhiet pot merge liber ' in , a cel~ locuri spr e a-i aduna ro-
durile i ,' spre a ajuta pe ' s ra ci, ' dar ei pot rm ne acolo numai .
, trei sptmni, .ira pol sunt obligati s se inapoieze i ar la
,epa rhiile" Ior.: pe , timpulj'petreceril episcopului respecti v la mo-
se
" ii i e ' sale '''el treb ue s fereasca de a merge 'prea d es' n ce- ,
'tiitea , in, care-i :a re, reedina permanen t un ep iscop i anume
t'di ~ fuon v.ur ,<:a :s,nu . ~e i n t fl1 pJ e', ; ceeace Se spun e in canonul
'n:u:
Y'-:;-,l' i, ded j's, sei pi'!cjnuiasc , vreo neplcere " e piscopului stabil
, al cet li. : Apoi acel ep iscop str in 'este obligat in timpul pet re-'
cerii;sale "la moia sa s , mearg n fiecare Duminic la bise- '
/ i ica pa r ohiaI ; ' c a re se afl mai 'a proape de moia sa, i a colo ,
Can~I1';'I J'&
Episcopul Osiu zise i., S ., ap robe rl oii i , . acestea : '
D ac vreun diacon. . sau vpres viter.: sau .: i oricare ; dintre ,'
.clerici ar fi excomunica t, i. s 'ar refugia la .alt e piseop; :
ca re il cunoate i tie c el. s'a desbinat decornunitlri~a , ,
-cu ep iscopul s u, nu trebue : s -i acorde,: acelui a vcomu- .
. niune a, fcnd o car fratelui su episcop. Iar ' de aI ,n- .
. d r z n is fa c aceasta, s tie c .iadun ndu-seeptscoptl,r .
va fi tras la rspundere . . Zis-au toti epis copii : H o t .
.rlre a acea sta . va p stra totdeauna pacea i va -me ni n e
.unitatea tuturora . ,.. .
( 12, 13 , 16. 32 , 3 3 ap. ; 5 s in. 1 ee.; 6 Anti oh .; 11; ' 2 9 ;-1 3 3
-Car tap .; 1 SoL) .. . ~:,'
- Ve zl co rnentaru l ean onului 3 2 ap ,

Canonul 14.
1 -
Episcopul Osiu zise: . M sirnesc indemnaL ~iLnu
trec cu tcerea nici celece m agit permanent:' Da c
.s'ar g si vreun episcop iute de fire, ceeace trebue s Aie ' .
.d eparte de un as tfel de brbat , ' i , pornlndu-se in grab
impotriva unui presvit er sau diacon, .ar vreas-Isc()at
:pe a cela din bi s eric , s se poarte grij ca unul ' ca'-' acest ' .
. s nu se os nd easc indat ,n i ci s se despoaie de coc
muniune - . Toi episcopii z i se r : Celce se scoa te s . ai b
putina a se adresa episcopului capitalei . [mitropolltului] .
acelei eparhii; iar d a c cel al capitalei ' lip sete , ' s
' m e a r g la cel mai apropiat," i s . se - ro aqe'sc av s-s e

1) Sin i AI. III, 263 .


"~~~ceteze .cauza lui. cti :lemeinide ;' liindcnu': se cade ca, '
ceice- se roag ' s, riu' fie:',ascult a i ; lar.. episcopu l a cela ~
o
care . l -aIep d a t - pe el pe .drept.sau, pe "nedrept, este-
di!for s fie cu rbdare .s pre a se face cercetarea priei-
, ne i ; ' F h ot ri rea" lui, :ori se va . confirma, ori va' suferi,
. modificarea Dar .mai nainte de s' ar cerceta toate cu' b
, ' gar e:~de . searn : i cu - credin I , _cel .lipsit: de , comuniu ne
' s a: ji l!,i.a t ~i b u ~ , si ~;i ;" co m u n iu n eaip n nu se v a " I,- ,
. lIuri ~ c auz a . l a r dac .adunndu-se s joarecari clerici,. vor
- vedea 'trufia ' i mridriaflui ,deoarece .nu; este cuviincios-
iti, s4feri ocara i t J11ustrarea' ..nedrea >% ,- Irebu e s-] .: O-,'
"Np~!(:pe,>.a~.~]a . sp{e ;c~l~a : 7ea. ,b~n~ " :; S4 .; ;S4virite '~a i . '
.". aspr,e,.II Jlla1 "grele, : ca .' sa. se ",supuna ' I .sa , asculte",de.
celce "poruncet e celece se cuvin. Cci /dup cum episco pul.
este ' dator s ofE!re'oslujitoriior dragoste curat i tra ta-.
m ent {bun], .n acela ', chip i supu i i. cu 'sincerttatejre-"
qu e 's ndeplineasc pentru episcopi , .cele ale slujbei.',
(12, ,16, ,28, 32 ap.; 5 '; s in. .I e c-: 4 . 6 , 20 An tloh.: 13, 15 ,
S a r d.; 9, ,'] 0, 11, 20, 29, 132 Cart.). '
\,~ .. ; 'Scopul ca non~l~i prezent este de a ofer i' proterlu rie
presviterilor i diaconilor ; cari credeau c episcop ii _cu c d e re .
i-au afuri sit sauca lerls it ntr'un moment de irita ie i f r mo-
~. ti v,1em einic. i ) ed dreptul s se ad reseze cu p l n qer e la i
:~~ ; ~~. ,mitropolitul epa.rhial. l? general se ', vorbete , despre aceasta .n,
;.,~1
':';,f -,;
o ,/',
'
',/" "",'
,canonul
"' ~"
5 al slno dulul (- ecum. Canonul prez en t dela Sardlca
',"''' '.'j> ' .-"'.,...,'"".., ., " .. ' . .. ' ' . .... ..,. . ;, ~ " ,' .. . .,'

i'i~ , ' ff:~;, i i :; ~d ~ 9 ,f i" c~; d ~C ~r )ips\ ,~it~opqlitul ~ oalJoi ,r~spe,ctivul se. poate
:' ,;,i~, : f': ~ 'J ,',I. l adresa.mitropolitulul celui m al ', aprOplat "";', (elJl . 'ov rr).?aWXWP OIJi>
. . :,' c'~ .J " .~ , ", .' . '. _
.' :.-. ../ _, "' ;, .' , : . c.~,-_ , . ', -. " '." ,. ., '.: ,' ,, '," ', :
:'X~:- ~ " !l:;:j", .:~ }({~:~arp/X~ ~~' , a,~ ~i n i timu~' , c o~cu.lIre ndi) " ':~ l? r~, < a
se c~rcet~ , pricina.
.;~, , ~~ .: in c~ip iamnuntit. De ,altfel aceasta nu tr ebue s s e i nt er prete ~e
'''-'j,', .,0:." n , sens literal, deoar ece mitropolitul altei eparhii nici o dat ' nu:
., /; poate judeca 'n calitate de judector ordinar n procesul dintre '
, ', "" un presviter ' i un episcop; car e 'nu este' sup~s [uri sd icluni i ie-:
. rarhice a acestui mitropolit (9; 17 sin. 'IV ee; etc.), ci, potr ivit'
cdmental'ului lui Valsa mon dela acest can on, aceasta tr ebue s .'
se n e l e a q n sen sul c mitropo litul eparhial compefinte, care'
din n tmpla re este absent, a dat autorizatie milropolitului nv e-'
cinat s judece diferendul, ' sau c episcopul i presvilerul din'
proces "i- a u ale s pe un mitropolit nvecin at drept judector 'mii-
., '~-
142

Hoeitor ( upe"ov J,xa~r?v/ eJ e c t lJlJi judicem) . ') Canonul obser v


mai departe c episcopul . compe tlnre, care a condamnat ' pe" '
.drept sau pe nedrept pe ' un cleric, trebue s sufere cu rbdare
ca dispozitia Juis fie supus examinrii 'j ca';J se1lint~ ' lui-s
fie confi rma t sau anulat,' decarecaaceastao p ':etin~e dreptatea . '
care trebue s mpodobeasc pe ,episeop' ,! a judecarea !'i:Iet ieilor
", ",<_.0, . ' ..
'-'c", : '. ',' -'_";:<'< ',: "" " }"J ,:>..,.;.\ . h :,",',
~ ,: ' ,. " o', '-" ': ' o:,';" o,;:~:':"

s u subalterni, precum i ,vaza , i i m p or ta n ta j u d e c j ii ' e p i~co p e ti ,


'( 74 ap.; 5 sin. lec.; ,4 sin, VII ee. . i-altele); Ct' vremedurea z e
, acea st cercetare i pn cnd mitropolitul nu i1ecideI1"pr;vinta '
' ~e nti n te i re spective dat de episcop ' mpot riva ', clericului 'subor-',"'
.dona t, a cest cleric , spune canonul, nu' p oate cu ' dela ' sin e put ere
s intre n comuniune, ci trebue s r rn n sub pedeapsa ' 'da t ' "
" de epi scop, deoarece in cazul contrar sub, ~ret~xtul, cererii ' unui ":
nou ' lor judectore sc sau 'sub pretextul . r e cursuhil s'ar ' putea sI b i /
-o rdlnea din Biseric , i s'ar putea anula.' chiar i judec tilEicele ' "
mai dr epte da teide episcopi, n urm a :,~'.:'i " dtept~luj
', .. " ' ,' -i'":,. :
.. .. :,
lor i ,lmpotri
': ~': ...:: ._."',.'
- . .J ' ..
va ';",':"'"
,,_ .... -1' .'0 ' ,': "j:_
cleric ilor suba lte rni;' Iar d ac un aslel. de .cleric ccmdamnat' ar >
'ncepe s c rteasc impotri va episcopului;care".a,cori'drhtiat i '
. i-ar ac ce nt ua drep tul su cu truie l cuvm ndrie , IJ a r zice . c "
a fost nedrepfit i. osndit pe ne drept, n . aceste~'cazuri, zice ,
.canonul, clericul respectiv trebue mustrat n chip 'e nergic i treb ue
n v a t c este 'd ator ,a li asculttor iase supune-celuice are '
-d reptul s poruncea sc i s ndepl i n easc Ir nlcl..o opei'zltl! '
toale dispozitiile ep i scopuJui su. .

>."; '. ,..;.. ""

:.'h ',' li ' Sin t ':"At/C'1'li "" 270 " " ,' c ,' ,' ~Ji ( " ~ -: "L},_.:'
, ;> ,i ~j : Iri" s~n~ u J ';d e; epafhe :(N' 'Tr} . " ;'{<-,:'~; <1';. '

c . .,:. '- "! '


143
. J{3S\ ap:; 16 sin. I ec.: 2. sin. II e c.: 8 sin.. III ec.: 5,20 sin.
, . lV ee.;. 17 Irul.; 13 Ancira; 13, 22 Antioh.; 48, 54, 90 Ca r t.).
. _ .;Vezi .comenta rulca nonulu l 35 a p.
Canonul 16.
,J Epis2'()Pul Aefiu zise: Nu v es te necu noscu t ce fel
!
. :i ' c t de mari lucrur itse intmpl n milro polia Tes alo- ,I
n icu l u L Fii ndc . de ' multe ori s e du c acolo presvi1eri i
!
. diaconi din a lte eparhii, i nemulu rnin du -se a p etre ce
. " j' v re m e " s cu rt , r rn n, i ' tot timpul il petrec acolo, sau
,. ~ abi a dup 'tlmp.joar te indelungat sunt siliti a se napoia
l a.bise ricile "lor; deci "s se hot rasc n pr ivinta aces-
tora ,,":;Episcopul Osiu zise: Ho t r ril e, ca r i s'au adus in
privinta episcopil or, s se obse rve i . pentru aces te per-
s 6ah~ . , ~ ~! .
:, " (8/9, ,14,' 15, 33, 35, 36, 58 ap.; 8, 15 sin. [ ec.: 5 sin. IV
'e c.; 5 . 20, '66, 80 trul.: 2, 13, 16, 18, 21 Antioh. : 5, 20 Gan gra;
.,' 11 , 12 'Sard.; 48, 71, 120, 121 Car tag.: 16 sin. 1- 11).
. , - Dispozitiile canoanelor Il i 18 ale sinodului prezent re-
i e rilo~ re la abs en tarea episcopilor din eparhiile lor se a plic prin
ace s t vcan o n v tcu privire ' Ia presvileri i diaconi, '
Canonul 17.
;; ''; ' , ';.EPiS~OPUI OSiU zise,' . " Urm nd i [pro punerii] fra telui
' ;l1ostru, Olimpiu; , s . s e ' hotrasc n c i aceasta c, d ac
.r: v retin ,oepiscop,s uferind sil s 'a r scoate ' pe nedrept, ori
eri tr u:' lii ntaj ?i'or i < p efi t r uvrri r t url si rea bisericii' ca to l icet i,
,.ori, pep tr~ < ~ p ra rea' ad ev r u l u i , i fugind de primejdie:
'<iar fiind " supus ' ju de c [ii nevinovat, ar mer ge n , a lt
" cet a te .~i s , nu 'fie oprit ' a petrece acolo p n cnd s'a r
.napoia ; sau p nce ar putea g si sc pare de ocar a ce i
~ ' s' a' ftut ; " cci 'dureros . i prea greu lucru este ca celce
.a s suferit ~pr igb an nedreapt s nu se p rimeasc de noi;
unul ca acesta trebu e ' s se ' p rimeasc cu prea mul t
' ou n t a t e ' i' blndele';, ' Zis-au " to i : " S se ho t r a sc i
"aceasta .,-," " . :' ,
, ., ,: ,.,;. ,.;/:. , ' - ' - ~ -:
"'.', ," (15 ,ap.;. IS; 16sin'. .l ec.i s, 10, 20, 23 sin. IV e c.: 17, 18'
' truJ.; ' IO,' 15 :sln. VII 'ec.; , 18' Ane.;. 3 Antioh.: 11, 12, 16 Sa rd. ;
3 0 ~ rt ij . '

: ~.
,.'~ "\ '
, ), ;" ,, ~ ~ ,

144 , '~(~'
.
.~. ~:r~~
- Canonul prezent este o exc ep i e dela canoanele U -~ , '!ii ~
12 a le acestui sinod, dup cari un -e piscop nu poate absenta m a ," : ,>~
mult de trei s pt mni dela ' reedi n a sa " e'pisco'pea sc , '~ ir' ~~ ,A
po trivit observa iilor canonitiIor apuseni, acest canon s'a e'tnis<' .i!Jli'l
in urma celor inl mplate cu Alanasie cel Mare,' pe care eusevienik -
pro teiai de mpratul " , Co nstanlu l au
aJunga f.':.din ,. Biserica)ui ,
i l-au silit s-i c~ute re ~~giu"p a!!e Prli "Res!':JI , ,!e,,}a,~9P' ~ ;
es te clar. ., 'ii "': ~"':' ,' , , "~,j;,'.;'
'. >.::~y: ~~t ",.
Canonul 18.
'Episcopul Gaudeniu zise : Tu tii" frate ' Aeiu. vc .
de cnd ai fost aezat episcop, totdeauna . a stpnit
pacea : pentr uca s nu rmn nici o urm de diverq in
de preri n privinta persoanelor bisericeti, . s s e-hot -
ra s c a fi primiti toti aceia, cari au fost: pui ' de,Museti , .
i Eulihian, deoarece nu li s'a gsit ,1IlF' f]ici'o vin . >, : , ,. ' ~ i/
" sin.
( "i- ' I I ec.: 19 S ar.
d) . ' . j .
Iillv
,t;, .
~-, '" .
,o\' : " ' ; ' l ' 1
;"i ,?'. .
. .
';: '''' I ' < i ; ' :
.. '"'1 "'l'
~.tlj"

. " Canonul 19.,' ,!),~ ' t'! ' i~ :T :!;~j;:) , , )~~: '~ '
;(~- .
Episcopul Osiu zise: "Smerenia mea ar e prere a .~: ~~~
urm to a r e: fiind c avem datoria s fim -linitii i r b d
tori, i s fim cu miiostivire statornic fat de toti, cari ..
au fos t odat promo vati in clerul bisericesc de _ ctre ,
vreunul dintre fratii no tri , ' dac mi vor ' voi, s se n a-.
poieze la bisericile; la cari au fost numiti,de a cum'inainte'.;:' ,
s nu se primeasc; iar Eutihiannici numeIe .dlCel?isc,()p;'.,,', .
s nu i-l revendice.." pentr~ , i ll~ ; . i nici ,0ti~eu~ , '1u s e-/t !' ~,
socoteasc drept epis cop; Iar rrureneasca . comunllm e, ':d~ , t "

ar cere-o, nu trebue .s li,s e ' d enege;, .< Zis"au .!oli:''.Se,''


aprob - , . , ,- ' , ," oe"
(4 sin. 11 ee.; 18 Sard.). , .. "
- Ambele aceste 'cana ane trate a ~ despre o singur chei>'::
tlune, care privea Biserica din Tesalonic de ' pe timpul nfrunlt ii;
sinodului. Ae lu fiind instituit episcop al Tesaloticului, s' au ~i~!bi t
doi pre svlteri, Museu i Eutihian, dintre cari .. fiecaredo rea .s
obin pentru sine 'sca un ul episcapesc al Tesalonicului. A ni~ridoi. ,
dei niei nu erau hirotonii (a.X<lpo!dJ~,.o , vre~), , ' precum .. SP4ne ' ,
' Valsamon, totui consacrau clerici , ca i cnd r ~iifost eplsco'pi ~'

L .
..
t''t;I<, : 'Jf; u :,~ ., ""r ': '" \ 145
~~ !i?, ' . ' \ ." ,1 ,

f. ~~'" .: ...~i',-,j,.' ~.'


',"+1\'.. Desb t n d u-se: acea st chestiun e la slno d, "' Gaudentiu, episcopul
. .':.:' ' , ( , . , .. ", ,"': , ' " . _

if
;:"i ,.1,:".N .issu~u i , ..n interesul , pcii a tcut prop une rea .s iie recunoscuti
::. -- lV, ,- 'drept. elenei - a de v r a i to i cei ce au los t co nsacrati de cele dou
J. ~~~'" ' persoane lllenti?J.late. ,deoarece aceti clerici nu tiau c Eutihian
~ ?~ i Museu ' nu sunt episcopi legali i deci aceti clerici nu au nici
", o vn; 'Propunerea aceasta" a lui' Gauden iu nu s'a primii (can ,
1Sl, J ar Osiu, , preedin tele sinodului, arat c , d ei se cuvine
a ii rbdtori i cumptal, totui e1 erici a dev rai pot ii rec u-
:' 'hoscuti"numai 'ceice ati' losthirotoniti de t t re persoane, car i
, , 'au', fost
-r ~ , i n t r'.~d eY r episcopi (1rap ~ ' n YW:l ' fi:. Al7j{jefq. ' flSV , .OVT(tW -
, , ;;rlax';":;;;;y' Iar dac . acetjepiscopi .vor filost caterisij} li urma
, . nlJ n'tii de\Ic1;. dar i cleri~ii ; i car i a u ' losl sl in tili de a ceti ~pi scopi
b

~
. ,pe ;,inp'lII'C
" ," .'--'1-"
:nd era' u "i n c " , "epi~co
',",',:' ) " _-" ' : " , " ;" '- " ', '" ,','" ,, ", ':' :., ,-
p i "degaJi,
_,' ,' , ,
:nu:',i , ar , avea nici
',0, ', ,'.'
un
".
, . , am estec; il\" acel" delict, apqi in aceste cazuri , clericil respectlv i
deasemen ea . trebuesc recuno scuti, afar de ' cazul cnd d nii nu'
s'ar supune .superiorltor .Jor i s'a r opu netdi spo z iiilor 'aces tora.
AcelaOslu observ releritor la e1 ericii, cari ,au lost consacra li ,
de ,Eulihian i ' Museu , c li se poate recunoate numai comu -
niunea laicilor, ad ic acelia se pot.cons idera numai drept laici
.in c()munhjnea bi serlc ea sc , deoare ce celce i-au consacrat nu au
',losl' eplscopi-si nici nu sunt vrednici de nu mele de episcop, Pro-
punerea aceasta 'a, lui Osiu a lost primit de s inod (can. 19)'). O
dispozitie similar ,acesteia gsi m i la si nodul al Il-lea ecume nlc,
fiind dat n urma,cazului.lui MaKim cin icul (can . 4).
. ':, ,
" ,
'Ca-"
"
n .o n ul 20..
';i, : : f~'~' E]Jisc6pur Gaudentiu-zise: Ce le ' hotrte spre m n
,~":'jtlij re ' i ' cilt unanimitate' i ' potrivit ; strii ' noastre a ierei-
",> lor,' plcute . i lui Dumnezeu i oamenilor, nu vor putea
' s " i ';men j i n ' puterea-i tria lor, ' . fr numai dac ho-
, trlrilorr aduse ' va -u r rna . fric a ; cci i . nine . tim , c
dumnezeescul i venerabilul nume , al preoiei a ajuns
adeseori . sub os ndi pentru , neruinarea ctorva. .De ci
dac " cineva ' ar ndrzni s ' fac altceva' impotriva celor
hotritede toji;nizuind s plac ' mai mult trufiei i m n-
driei dect lui Dumnezeu, ' s , cunoasc chia r , de acum
c s'a - I cu t pe sine vrednic de il fi tras la rspundere
. . . . ~ ,
.. ; ..
~) 'Comentarul lui Valsa mon la acest can on, III, 2 7 6
~
-
,c
'-'. -.-
l~

, , :;10'
, ,-,
r .
146

pentru nvinuire i de a pierde v- Cinstea ' i ,;; demni ta tea;


ep iscopiei - . Rspuns-au toi: H ot r i re arace as t a o gsi in ,
potr ivit i o aprob rn - .
(I I Antioh ; 7, 8, 9, 21

Can(lOu! '21.,' " /'


Aceast [dispoztlej-tnce fie prea bin'e cunoscut " , .
~i ndeplinit, c dac fiecare dintre noi episcopii; cai'i\lslm- ;
, tem aezai pe , l n g drumuri: ' sau canal, vznd~'pe ;un
episcop, l-a r ntreba despre pricina ' c ltoriei i .c ' unde "
' mer ge; i de va afla c acela merge la tabr ; s cer- i.. ',
-ceteze condiiuni le artate mai sus, i de ,.va merge,che-, ', '
mat fiind s -n u Ivse pun/nici , cipied ic :t ,c ltoriei i luL ,l
lai' .de varnerqe pentru ' de ertci un i . s precum '" s 'a j' spu s ",
mai sus dragostei- voastre, .ori pentru cererile unora s'ar"
srgui [a me rg e] .Ia tabr ; s nu s. is c le a sc nici scri-
sorile lui, nici s nu aib comuniune , cu sacela , ) 2 is-au
toi : ":Se h otrte i aceasta .,
" -. '. - . ~ " ';
' (I I Antloh.: 7, 8, 9, 20 ,Sard.; I04, 106Cartag.). " ,
-; Precum se vede din - primele cuvinte,' ale : canohuluf al
:2 11ea , a cesta es te'p relungire~ i ' cornplectarea 'canonului' al 20 , '
f
lea , Ambele ca noarie-sunt ' n 'conexline 'cu ' dispozijiile' 'i CanOane",
lor 7; .8 i 9' ale sinodului pnizent," cari 'dispozilii sunt daie ni: , .
potriva ace lor episcopi, crora le plcea ' s mearg peritru or ice . ;';1-;
-ches tlune Ia curtea' mprteasc; ' iar scopu l . tut uror , acestor ca .
.n oane este de' a se : pstra: demnitatea i)mportanla ,episco peas,c :
:~' '>;;'~ I<; ' : ;; '\-'; ';'i :~ (0' ;:t~~ "f.;";. 't ~:'. ': ~>\-wrji".~-}>~:;'-~' i --::' :;'
.
_, < .'

e- ' .. .

"~' I : ~ ,'
';/ " '.

" , .
, .."
'
;, .

Canonul 1.
. Aravian, episcopul And rei, zise : ., Nu pentru pricina
"":d e . l a , , ci: temndu-m ' pentru intre aga via viit oare ,
: Tog ;slntul sinod s se pron une ori de pot doi episcopi
.. . s cat eriseasc , sa u nu? i ori de se poa te tace aceasta
in 'absenta m itropolitului," sau riu? Pricinei prezente nu .
, 'se .va a 'duce nici . un prejudiciu; m tem ns ca unii "

lund putere din cele zise s ' nu indrzne asc unele .ca
" acestea ; deci v rog s , rspundei , Nectari u, episcopul .'
' 'Constanlinopolului, zise : - La u d a bi l este propunere a prea
' citce rn icu l ~i e pis co p . Ar a v i a n ; .dar ca in viitor s .nu 's e
, mai " p o a t 'ntmpla " as emenea' lucru, ' f r a osndi cele .
,. t!'ecute, .v? m h o t r pentru ' viitor. Aravian, ' episcop ul
':',' Ari'cirei, zise :' . Pe cel e -trecute leosndete sinodul feri-
sii Ior, , Prini : dela .' Nic~i a, care orndue te ca ceice
liirotonesc 's .nu "p oa t . l i -m a l 'p u i ni de ct trei [episcopi]; i~ . . '
. . ~ nici", rnitropol itu ljs -nu fie absent ; eu n s am pus intre-
. "> barea;' tem ndit-m n privina celor viitoare> Eu 'doresc
.'., d ek i ca voi s v 'pronu nai ' lmurit, dar necondiionat
'1 i: fiir nd 6i a l~,' c! .i1r~~d sin?du~l.Ii 9~la _ Nice<i! dOU~
.. persoane nu pt;t ruei sa h i ro toniasc , mCI sa cater i seasc
'".p e u nfe pis co p :, Ap o i ' d u p altele, .T eo il,' episcopul Alexan-
~ d riei ' zise : . ~ I mp o t r i va 'celor ce nu mai sunt nu se poate
.a'duce ; hot rlreede- rep robare; mai ales d ac .fiind n v i a
'llIl au 'lost " o s nd i i ; dac n s cineva . are h liedere. pe
ceice 'vor, t teb U i" . ' se" c a teri s eas c n viitor; mi se pare
.
c nl1 .nuri)aii,trei :[episcopij trebue s fie tie lat , ci dac
<' se' poate,', totH episcopii)'epar)lioi, 'pen truca condamnarea '
?"celuice, este' vrednic':d e catefi sire, ""s iiemai te m einic
'p ri n; va tu! ':-mai': multora;;.' miid' , de ' :fa .. i ' cel judeca t. .
,(' , ",' ' A " , ." , ~-.;.- 'f.. . 10.

".'
o' :" .
148 " " @lf'

Nectariu episcopul Cons;anti'nOPOluIUi zise. Delib~~~nd~-se' : >':I~


asupr~ [u~o~] ~ropu~erJ i orndulrl legale, aceste , se 1> ~~
hotarasc. fara sa se in seama ' de vreo pricin ' personal ; " ;7.?I
A.a dara precum a propus preasfinitul episcop Aravian; .",
vOl~d ~. se hotrasc n I?rivinta celor din .viitor, ,precu~
IOIC I In ~hlp uman i-a - fixat prerea , preasfintitui:'
epls.c?p Teofil, [se hotrte cajin: viitor cel supus ju,;'
d~~alll sa .nu s.e ca.terl~easc nici de .trei, i mai vrtos
mCI de dOI [epISCOpI); CI cu votulunU1 sinod ,mai mare ' \
i [adic al celor din .eparnie, ~ precum ' au otnduit i .,
canoane\e aposiolice. ,F\avian episcopul Antiohiei zise,:
Lmurit e sunt cele ce le-a ' propus' preastinitut. i prea ~ , '
cucernicul episcop Nectariu, i preasinitul i'pre a cu cer-. "
nicul episcop Teofil; i toti ai bisericii le ntrim , ,, , ' ,
(1. 34, 37, 74 ap.; 4 sin. ,1 e~.; :i sin; VI ec-: '14/ 15,19.': "
20; 23 Anttoh .; 12, 40 Laod.; 4, 6 Sard.j ' 8, 10; 11, '12, 13 , 15. :
18, 19, 49. 50, 59,104.107 ,128,1 29,'1 30 ,132 Cart.; 13 sin. 1-11; ' '
9 Te of. Alex.). "
- La notele istorice ale sinodului preze nt (voi. 1. "parteaI, "
pag . 44-45) am vzut care a fost scopul , C0!1 ~ocrii"cestui, ' ,
sinod. Anume pentru scaunul episcopesc , ' din Bostra fusese ales- \ :.,. ;,
i aezat episc opul Bagadiu. Dup trecerea unui timp oarecare ,'
acest Bagadiu a fost caterislt pentru oarecari delictede ' c t re doi <
epis copi, i adic in absenta lui i fr '."s ' i se fi " rosr.. ascultat .
-,

aprarea , iar n locul lui a fost pus Agapiu. Atunci Bagadiu ' a
inaintat reclamaie mpotriva a~(lstei proceduri. artndc a' fost ,
a
ca ter isit ilepal , Chestiunea ajuns , in fata , sinodului pre zent diri <,'
Consta ntinopol i Aravian.episcopul Ancirei,a propus s.se
clarifice chestiunea aceasta i s se ,stabile"sc procedura;legl
pentru viitor. Prin canonul 1 ap. i 4 : al ' sinodului 1 ecuin ;'se
hotrise de mai nainte - c, precum " numai doi ' episcopi , nu au
dreptul s aleag i s aeze pe al treilea, tot aa doi episcopi ,
singuri nu pot s cateriseasc pe un episcop. i eleo~r~ce Bagadiu . ',
a fost condamnat fr s fi fost audiat, i ' -Iilndc condamnarea
trebue s fie intru toatemollvattemeinic .nalnte de . asepro- _~,
nunta i trebue s-i ' spun ,' mai ;Uulli"parEmia, ;astlel ~in()dul a"/ i ,'
declarat Ilegal ceeace s'a fcut, de cel doi episcop! Impotriva lui; ~"
B3gadiu, i in sensul canonului 74 'a p. s'a hotrt ca pentru ca- ~ ~;,-
1'19 ' .

1~~;terisirea. ' legal . a ' unui, eJis coP ' trebue ,,; ' s econstitue un for [u-
, 4 dec toresc legal" i acuzatul s s e citeze dup formele ,prescrise
. ~ i n fala acestui J or: judectores c , iar , sentina .' s se 'p ronun te de
c tre .stnodut cample'CI, :constituit din toti ' episcopii ' eparhlali . i
a d i c 'd u p ' nu m r la orice caz din ma i mult . de tre i i fiind ,
.:.-, p rezent i mitrci'polilul' ;'precum spun~ Cort1ciaia
'~ .
'.
la . acest
'
can on.'}
'0

', '

cit: II 103 , , "

. "
,1'!7\;"7i~;'4; ;r I,,~ ,~ ,\; ,: ,
j ,',

Canoanelesinodului al 'O
, 10cal jdel<Cartagin a,
o' ,
Canonul 1.
Cele ornduite la sinodul dela N iceia ' s c'se in
cu strictete. . . .
Epis copul Aureliu zise: A a d a r, aceste orndu eli. >
cari se ' g s e s c la noi, , [fiind] exemplare fidele [de pe .
cele origin ale) i pe cari Prinii notri le-au .adus cu sin e ; ', >
la timpul s u dela sinodul din N l ceia .iastel],' p strridu- se-",
tipul acelora [dela. Niceiaj.. s se pstrez e , n t rit e : (i r ' -
cele urm ate i cele hotrte de noi'). :., ,' "
(1 sin. IV ec.: 2 trul.; 1 sin , VlI e e.). ' ",-
- Precum am vzu l (vol, 1, partea 1, pag, 45) ' ~ c'e s -sinod:,
s'a i nut .tn Car tagina n anu L 419 din cau za nt re b rlidac poate ',-
primi episcopul dela Roma a peluri mpotriva ho t r lr llo r slnca-
delor Bisericii afr icane. Episcopul Romei i ntemeia dreptul s u .
pe unul dintre canoanele (can .: 5), sinodului. dela Sardica,'p e care- .
aces t cplscop il sonsideradrep t canon alpri~uIUi sind ectinien;c ,:,
. dela . Nic ela. P rin i i slnoduluj" pr ezent .a
., . " '; ' -',< . .0 " , 0', ' , ,'
veau:l
" , ,,: '~:' -
.
a , slne 'aciele sitlO',:.".'.';'
/j'. "~ Y'i. ,' ,::-<\...:.'1 '
, .... ,... :"' -'."" ' \ j'" : S,:,{:"
..'. , " " ' ;"':" -'," " " " , ' 1' "

dului dela Nlcela, mire ca~l :nu , se dgsea ' can onul" pecfre.l 'icila:.\
--""-j- c'--a- noaneh: . a ces tu f SI~Od:~ '~ 'el~ ~'C~i~8~:iD~' ~e.Bm ~-it\af.~ ~d~P '; ~Zt~~~,:,
' din Sintag ma Atenian, patr nd i n um erotare a c lor de 'acolo. ,u Jr atii ;-
text ul c t .r! numerotarea: ace stor canaan e sun t altele ' in Cormcia 'a, Cni gat
Pravil i Pldalon, -r- iar felul cum se g ase sc i n aceste trei ' c:ol ecl uni l- a m .
a r tat detailat la a lt ' lo c (v. Co dexv c a no nu m r ecclee'ae. Afrtcan ee, Z ada r, ' '-
18 8 1, pag .' 4 7 ,etc.):' Aic'i la " observaiile , fiec rui .canon vom , a rta su b care"
nurn r se gsete canon ul respecti v in men ionatele~ trei co le c iuni , i
deoarece dintre to ate r aceste c ao,oa'ne : ilu mai 1 2 :~ canoa ne ' ",s ' a u ,~ at la ' sino ;'
d ul p rez ent ': din - a nul ':',4 19 ' p e.: cnd."- I~ate cel~ialte ,;!, : s'a~ ," d at:"<,) at ce1e,:,.:I 4 ' "
, -etnoeder.e te Biaercil' din ~') 'A fri ca .ttn ute ntr e anl ;:: 348 ("" '; 4 19 ;,:Fprecu m::'1
, am arI~t : a6e gt li.l cru ~ (voI,') 1," P,~ :t~a.:':.r,,:: ,pl~r:";:A5, ~~4:7), , :,~' vb n1'.k: sp1ine' '~el, a " "
care' sinod d~riv' fiecare ca non. ".'~' ,!._Ca nori ul " iTprez-en t ' fost '\ lat : la ece r.,. al
s lno d (d in ,a n ul 419) i ' sub ' a cela,:'n umr se g sete n" Cnig . "Pravil:' i ,':'
n Pida lion ; n Cormcia ia are nu mr ul.v ,': "" ' , '

,.
-l i

15 1
,
, e p i c 6 p uL dela Roma ; dar pentruca s de mons treze cu t ri e i
"m ai" milfe ".netemeinicia p rerll e piscopului dela Ro ma i eroa- ,
\':', rea" acestuia, in urma creia dnsul a atribuit canoan ele unu i
\ si no"d alt~ia, s'au a dresat la Constantinopol. Alexandria i Ant io-
,h i ;' rugnd pe e piscop ii respectivi s le tri mit actele original e
""lale. s inoduIUi. dela Ntcela, cari acte se p strau la d nl i ') . Sinodul
"" intre " timp. .{ ate pta rea r spunsului la aceast cerere. a hot rit
n ' ur ma' pr ojlUne rii preedint elui. celebrul Aureliu , ca ho tr ri l e
s inodu lul dela Niceia s s e p stre ze nes chimbate, aa cu m se
I
., g se sc n ac te le", "pe cari P r in i i s inodului le avea u la sine i
pe ca r i le ad use se r cu s ine dela sinodul niceian episcop ii din
Africa , 'cari au parti cipa t la ac el sinod . A i de rea mai ho t rt e
sinodul s " Se pstre ze i ce lel alte ornd ue li can onice. cari s'au
dat du p .siriod u l n lcelan, pr ecum i ce le, pe ca ri le vor emite
;; d nii , n l ru c t "toate ace ste or ndue li vor fi in c on s on a n cu
. o r nd uel i l e sinodului dela Niceia . Acesta es te cuprins ul ca nonului
,1 al s inodului prezent.
. S criso ar e"a p a s lo ra I , tr im is de Aur eJiu n nu mele sin odului
. Ia' 3 1 Maiu . a nu l: 419 e piscopului dela Rom a, Bo nifa ciu, ne ar ata
chipul "cuin au rspuns P r ln li ac estui s inod episcop ulu i dela Ro ma
in privinta dreptului acestuia de a primi apeluri din provincii
b iser i c eti str in e"). ' Cu cinci .ani mai trziu, deci n a. 424 , cnd
iCeles ttn dela Ro ma a releva t din nou a cel drept de a pr imi a pe-
.: l u r i .: p rin l ii a f r ica n i , n frunte cu. Aureliu , au trimis o nou s eri-
'soare pa stora l , la Roma, prin .care cel putin pentru acel timp
au ,constrns 'pe 'episcojlUl dela Ro ma s nu- i mai s coa t la
i v eal ' a cel drept . al S U') . .
.
,:',','ul .., c"':,:,; '
.> . Canonul 2 .
',. Despre 'propoveduirea':Sfintei Tr eimi.
"' 6 in od uI' n tr e g :' z is e : " P re c u m voie t e Dumne zeu in a-
")olL*' ~ ,:,,'i.1): y ezi. i~~purisurile '; episc:o'~i1or dela A lexandri a ~l Co ns ta ntinopo l ,
;{ pe ca r! -l e reproducem- n tradu cere r omn easc i n n otele dela comentam !
' tt r '. sc riso rii sino du l uL din "A frica -t ri rnis lui Bonifa ciu , d up ca no an ele sino -
dulu i ' ~rez ent (N . Tr ) . . .
,.>;' " :-: . -:;, 2)'A,:::ea's t " e pi stoI pastoral vom cita-o d u p ca n oan ele sin odu lui prezen t,
S) A c e a s t . e p t st ol ' pa s tor a l . n c o vom cit a dup ca noa n ele acrs
,tu:i _'sl nOd~'f- ~ Detallet- de spre toetec aces tea ' i in genere despre sinodu l
..:, ca n agtnea n - din --a n ul 4 t 9 'vezi lu cra rea mea me nion at : Co es cm L ecclessae
'::':A f ri i:., pag. -15 -etc .
. .
"

. ,
in te de toate credinta bisericea sc , .ce .i.s'a ' predaL de
noi, s se mrturiseasc n-acest slvit , s i n od ,,'c lioe tlce'e a ' :::'l
mrturisire; apoi rnduiala bisericeasc, s se in cu ind
voi rea fiecru ia i cu -consimm ntulfuturora. Dar, spre , '
ntrirea ' minjii fratilor i lmpreun episcopil9ri;notrEce~/ ;
lor de cur nd hirotoniji, ' se cuvineaadoqa 'cele ce'Ie-am" '"
primit prin hotrre ntrit dela ' P r i n ji c unirnea' Trei ~ ' , '>,
mei, adic a Tatlui, i a Fiului, i apuhuluj.sfnt,car" ." ~{.'
este cunoscut c nu are nici . . o deosebire.ss oltinem'i,,( "
sfnt in minile noastre; i precum am .inv a t noi ,aa . ~ : /'
le vo m lnv a i pe popoarele lui Dumnezeu ", .... '; '; :' , '
I
t . Tot aa i toti episcopil ..lnstituii i" de;cur rid. ziier;\";
"
,
1 I m u ri t . . Aa primim, aa tinem';" a a' . n v m; 'urmnd, ' "''
; c red i nei evanghelice tmpreuncu inv ,tura ; voastr' ') , .',
,i _ ', " ~O , ,~ _'. ."", ~ L 1i' , n_ : , . A;' , - " , ; ,~: :- _ ,' . ".. "
( 1 sin . II ee.; ,.1 sin. IV, ec: L~,truI.)." , ' .~,_}.; ~:, .::~ ti ' ;i<" ': <.' ,:<,:'~,>,,,j;jl',l~ ':/\",;\/~~:'..
- Acest canon arat c mrturisirea de credinj;dat mai "
'inainte de Sfinlii Prlnji trebue pstrat cu trie i neschimba ta,
! da r canonul mai spune totodat c . chestiunea d ecPetenie.pe l , . ;. .':;: ~ ;:
! i ru care se adun sinoadele, trebue , svfle mrtutlsirea ' 5Iin t fi '; . ' ~>' "
!
c r edin e i a poi pe baza ' acestei cre dinte se (mit 'can oanete . ca rtj
ntres c ordinea bisericea sc , ce trebue s se ' p st reie .cu s tric;
tele de c tre toli, ' '''' ' i :" ,i",'
, ,

C a n o nu l 3.
Despre nfrnare . , .
Episcopul Aur eliu zise: Precum la s inodul tinut mai
inaint e s' au examinai condiiunile lnfrnrii i castit t ii, '"
se hotrte ca [cei din) cele trei trepte,impreunate pri n
oa rec are leg tur a cu rj eniei prin consacrare; ," vorbesc
a dic despre episcopi, presviteri i diaconi , precum se Cu-
vine c u v i o i l o r ep iscopi, i iereilor lui-Dumnezeu,'. i le-
vijilor i slujitorilor dumnezeetilor . consacrri , c, s "fi e
ntru toate Inrnai , ca s poat primi ceeace cer in ge-
nere dela Dumnez eu; ca i noi aiderea s , inem ;ce~a ce
' .~ ~ '-
J) Canonul ac es ta s'a da t la sinodul cartagt nean din anul 39 0 sub
pr e e d in ia
episcopu lui Ge netliu In Cnig a Pravil i n Pidali on are n u-
m ru l 2. iar in Cormcia ia 1 .
..... ~, I . ' ; .

.....- ,,~.
":'~;. ." . 15 3 . .. ,
,
~ ' a ' pstra j chiar din
, ~,

'. 1 '

_" . Despre diferitele ; trepte.ic rora se . cuuine a ' se re- ;


,,;cfn e' dela l em ei , .. ' ";' ,i.'J ."ii'
'j ~ :~};" F~i.tstin i epis copul"Picenului'ldill .provincia Potentinei,
'1 -r eprez entantul blsericiirdela .. Roma ? zise : S se decida
.. : ' ca episcopul, i piesvilerul, i diaconul , i toi ceice . se
. : ating de .cele sfinte,pzitori ai - n f r n r l i , s se retin
.. del a Je!T1e i ~. : To li episcopii 'au rspuns: Se , hotrte ca
;~ tot r; c ei ce' stau sauslujescla allars respecte Infrnar e . ')
:t , . . o " _ . '
~ . '
"" ( 5 , 17, ; 26, 5 1 ap :3 -sin. 1 ec.; 14 sin . IV ee.; 5, 6, 12, 13,
- ' ".30 trul .: ' Is s in. VII 'ee.; :19 ' Anc.: 1,: 8 Neoces.: 4 Ganq.: 3, 25,
-, 35 , 70 Cart:: 12, 27, 88 Vasilec. M.:5, 13 Tim. Alex.).
.' ;7? / . .. 'AITibel ~ ~~est e\ canoa ne lrateaz
..... ".. ,., . " ' . t' " . ., ,. ., : o,. ., , '." '0 "
.
'de~pre
." ;.
..
nfrnarea
. :' ,
per- o , '"

" ,< soal1elot preoeti," Primul , (3) ' dispune ca episcopii, presviterii i .
. :";diaconii, fiind ' rnduii s .slu jas c, trebue s fie ' In lr nai -Inttu
:,t oate' cnd aduc [ertta cea f r- de snge, aad ar I nu li es te n-
!19 actuit' ca intr'o privln s se nfrn ezE'; iar n . altele s fie ne-
'! i nfr~a ti , ci;in 'to~te . , privinele s ' se fereasc ' i s se str du
f:;,:i ia"sc di n .ioate:p~te rile; ca , dup cum ' zice canonul, s poat
('primF dela Dumnezeu ceeacevor cere.. oecarece ztce Zonara Ia
comentarul 'ace'stui canon ;' ei sunt ' mijlocitori .intre Dumne zeu i
'- o a meni i el implor miloslivirea du mn e ze i asc p entru oa meni,
mnt~il'ea pe;ntru credincioi i pacea pentru toat lumea.') Ca-
'>nonu\: a l doilea (4) dispune n .pr ivinta a celo r a i (episcopi, pres-
. . viteri ;i diaconi) s s e reti n dela sotiil e lor, i adic, precum .
spune canonul 25 al . sinodului . prezent, la timpuri . anumite .
':', <oI?, Part ea pri m din c2110~~10,' 2 ~ l s inodului "ca rfa g tnea n " din anul
: :S 8 0 -. In .Cniga Pravil, ljjdal;~ ,o si-Cormc, are numru l 3 .
o

: ~. , 2) Partea a doua di n 'canonul 2 -a l s ino dului carlagln ean 'd in a. 390 .


" l n' Cn ., o P ra v ~. Pida l i Co rm c ,' a re n um r ul il O~.'

. ' ) S int; At, III, 3 0 1-

".'';
", , O

154

anume cnd se 'a propie' de sfintele taine, De altfel


tariile dela can oane le 12 i1 3 Irulan e,:
"

Canonul 5.
D espre [ comie.: . .', . "'" "., "
0" ,, >i
Episcopul Aureliuzise: P atima Icomiei, 'desprecare
nimeni nu se ndoie te , c ' este mama tuturor' relelor, treb ile
s se reprime, ca nimenea s nu se foloseasc ', de cele : "
s t r i n e, nici s t re ac cineva ' pentru c tig pe ste ~hota- "
rele , P rin ilo r, nici s , fie ng duit - vre unui , cleri c s ia .'
in vreun chip camt p entru , vreun lucru, i cele de
curnd aduse, fi ind ntunecate, : i, cu ' totul ~ ascunse, se
vor cerceta-de noi i se va hotrF[n privina'lor]. lar < ,
despre celece dumnezeiasca Scriptur a legiuitprea .lumi-. '
nat, n ou nu ni s e ' c ad e ' s ho t rm; ci . m a i v r to s s l e}:
urm m; Prin urmare ceeace ' este , de' imputat t la mireni,
cu at t mai vrtos "se -cuvi ne a se osndi la\:lerici ' / 'Si-: r ,
, nodul intre q ' a zis: Nine ni; nu , poat e lucra ', mpotriva '
Proorocilor, nici mpotriva EvangheIiilor , ' f r primejdie.
[de a fi pedeps it]- ')" ' - , ..' . ,-, ";. ,' , .
(44 ap.;' ,17 sin. I e~.; 10 trul.; '19 sin. vI I ';c.; 4' .Laod.; 16 .
Cartaq.; 2, ,14 Vasile c. .M; 3 ,Grig. Neoc.;6 .'GriJi . N is). ,, '
-;- Canonul prezent nti ' s e pronunt vtmpo tr lva, e pi sc o~ ,;
pilor; cari din . p o f t de . c ti g {rec, peste tlOt arel e ,e p~~hiei;lo r ' i". '
r p escp e ceJestrai~e,iarnrndul al d6ileaim]Jotri~~p e rs ?anel() ~ ' (
preo e ti n ge~ere, cari se ,ded aucmlriei. Drept comenta rXt ,
la canonul acest a (5) ,se rvesc comentariile carionului.'44 'a pc',' 17,Y
al primului
-
sinod ecumenic i ale'celarlitlte --e- "
ca noane paralele.. '.
, '.
Canonul 6. c'

,-.-.-
" ..

. "
155

' locurilor, i bisericilor , s nu se fac de ' pr esviteri. Dar


d ac cineva se va dovedi c iace aceasta, ce trebue s
se hotrasc ' n ' privinta lui? Episcopul Aureliu a r s
, ;p uns:'F Vredniciile voas tre au auzit cele propuse de ira -
:'tele i ' conliturghisitor ul nostru Fortunat; ce ziceti n pri-
"",:v nta aces lora? Zis-au toti episcopii: P re g t i re a sin-
,:: tului' mir l .ico n s acra re a fecioarelor s ' nu se fa c de
" presviteri; 'nici nu ',este ng d uit pr esviterului s mpace
pe cineva la 'liturghie publi c; aceas ta es te pre rea
- tuturora ;' '). . ..
(52 ap.; 12, 13, 19', sin. I ec.: 7 sin. Iti ec.: 16 sin. IV ee.;
' 4," 3'1,' 95; 1 02' trul.; 7 sin. VII ec.: 48 Laod.: 7, 43, <1<1 Cart. ).
" , ;::-" Crionul prezen t inter zice pr esviterll or patru lucruri :
1: pr eg tirea ,' sf: lui mir ( XP{lTparog "o{~("v), 2. consa crar ea Iecloa-
-'_,r eI o~ (xop iiiv xu{JtifJ((J(1C~),_ 3. s fi n i rea bi sericil or ( x. utJ d ,owalv n iiv '
" '~ ~ (jJ) , i graj ier ea pen itenilor (x.ara)J. ar~v u er ovoobvr xov] , cci aceste -
toate :se rec unosc numai puterii e piscopeli.
. "" S u b' pr e g t i rea' s.du] mir se intelege, precum spune Zonara
slValsamonIa cornentarul acestui canon,") sfin irea sl. lui mir -
.""I)OU i:d er 1) " care (st. 'mir) se fol o se te la taina mir-
,' (rou (' riolJ
" ungerii. ' ]n linipufile prirnare ale Bisericii locul tainei mirungerii.
;".k' , l 'jine. punerea Ttzd iriilor asupra celorce au fost boteza ti, A ceast
. ~ , ,';, puiiere,'a ,miniIor 's e ' fcea de Apostoli ln i l i in chipul ac esta -
'!id'! "..: priri1laU"cei respeclivi ' pe Duhul Sfnt: La Faptele Apostolilor
~,); ! '? ~:i~~;~JI~~s\~~~~~i~lsu~e~~a'JAJ~~t~:~rit~iniil:r:::~~~o~: f~:es~~ ;:

. acea sta n ur~a -dreptuluiIor special primit dela Mntu itorul. Dar
tol pe timpul ' apostolic taina mirun gerii n esen o gsi m in
iorma de ast zi , .ariume ceibotezaji era u ' uni cu s . mir.' ) In
. Sf:'S criptur 'ilu ' Se g s et e " m rtur i e expr e s - despre aceasta , , I
avem n s in scrier ile P rln ilo r i lnv to ri lor bi seri ceti , cari
a u' tr i t '. in 1i mj:JlJ1' cel , mai apropiat de cel ap ostolle.') Iar in A e
.,,","'4' 'z mi--"-nt el .e';','a:1po. .. st, oli c e nu numal- c se menion eaz foarte des un-,
.~. " . ,'~

.~ ij Ace~t~ es:te ~an ontJ l 3- al " sinodului ca rta gine an din a 390. B e -
y' "g se te su b ' nu m rul fi i n Cn. Prav I Pidal , i Corm ciaia.
. 2) S in i. Al, li! 3 0 9, 3 I t.
: ~ : 8): Ve~ i :' ; D o gma tica -' ort o d o x de Macarie, . 209.
". ". 4) Dionisie . Art"opag ., Tcofil Alex .; Tertulia n i a l i i . Vezt Ia Macarfej;
', 208 , (ed ." cit , Il , 26 8-269).
15 6

gerea, I anume c teodat prin ro p.uPO", {1'e~!""o{ rii,iu,uo),~rfa>Z} )-


(III. 17), alt dat prin ro ,uuPO". oippari' r w" 'ou",19 bX ';;y' (VII ( 2 2 ) ; :;'>';
ci aici g sim i o ru gciune complect n privinaaceasta ($uI. ~' """
p 'or!a ;reI" rou /"of(xo5 ,,""pau), care , urmea z bot ezului '(VII ,27). ... "
~h iril din:, Ierusallm ni : o f er. o expunere d ~ aila,:<?,e~~' J.' faf1i,,:q;"" :l': k ~/
In care intre altele a seamn sf;mir" dela.rnirunqere cusf,pine;' "
de/a euharistie , sp un nd c n treb uin a r ea. sf.lui ' mir ' deri v din '
tra ditia apos tollc . ') , . ' , " r' " '
i precum dreptul de a pune minile pe .cei b61 e~ali a' !re',
cut dela Apostoli asupra succesorilor lor. " e pi scopii,~J;' tota.' a ; ~ ';'; ,
Irecut asupra episcopllor i dre ptul de ,a ', pregti sau , d~ a"'sfiiit!,' ,;L
st, ' mir intrebui nta t la mirungere (precum i ' : dreptul de a sfinti . ,
bisericile,,
antimisele
:'.'.'.. "' , .',
elc.) , .,Aces l; d rept a l eplscopilor
" .:" ' - . ," " .. " . ' ,", " :"-
.se
" .
intern e;; ';
""".'''.1' "
ia z pe pozitia' lor ce O " au in ierarhia bisericeasc::in ',calitate ' de ,>. """
cei di nt i iere l, i ' a nu m e lii n d c treapta 'de epis cop cuprinde ' in "
s ine plen itudinea preoiei i toate ,dreptur ile de a ' indeplini unc-,
[iu nlle preoe ti i dintr'nsa d e riv, toa te " c~lelalte 'trepte a le
ierarhiei preo e ti. Pr esvl terll de/in' in Biseric ' , pu ter e depen;
den t de puterea ep lscopeasc, i putereapresviterilor, tnceea ce
pr ivete inde plinirea Iunclunil or preojet kac ion eaz numai prin
' acele m ijloace. cari a u fost sfintite deeplscopln ,:urma , putedi ">
lui de intiu preot . astfel c presvlterii 'pot, s " j nd epli n ea s'c in ;',
B iseri c toale functiunile cu except ia acelora', cari co nstltues c le: .
meiul acelor fun ctiu ni. In tre altele, pre s viterul are!. dre ptul ' de a >
co nferi poporului darurilespiriluale , " dar " dreptul ::d e :a, p regt i . : ,
mijloacele cu aj utorul crora ' omul se aceapt spre' a: prlmlsc ele,. '
,da rur i, i anum e sfntul mir pe ntru mirun qer e, il a re ' numai '
inliul preot, e piscopul. Ace st prin cipiu fundamental , al Bisericii' , ;'"",.:;l&I".h'l.
o r todoxe a servit drept temeiu pentru dispozijiacanonu!u j 'ca'r' / '
fag inea n pre zent. potri vit c rei a numai ,episcopur "poate " sfint'; ' J
sfntu l mir, iar presviteru l nu poate face a cest lucru , .Aces t drept..
al episcopilor de a sfinti sf ntul mir in cursul timpului a frecuti
la pa tria rh ii i la episcopii unor Bise rici cu prerogati ve." In 131" o,

'sertca ruseasc de pild s t. mir se sfinete pentru .Rusia in-:


treag la Moscova i in La vra Pec ersc a ia din Kiev i de a ici se
trlrni le la toat e epa rhiile. '
... . .
1) Cat e ch c s Mys tago g , ru .
2, A e a m i n tele a po st . Ill, 6 . Dionys" a t ~op . de ecc l, hlerar . c,
'2 . .. Te rtull, de bap tl amo, C 7. 8 .
""'.f -

157
~. 2: . , ,., .-, J. :., ~'. '
,.,-
.. ::. i\ ,c', .,. Al doilea :. ltlcru,'
. pe care ' canonu
.. ' prezent
" ". ,
il inter zice pres-
c:i~t~: vi t~ ril or, est e c d nii nurpot' consacra : fecioarele, deoarece
"; ace~ta este t drepitif episcopllcr. Zouara f.Ja . comentarul acestui
, ~, ca~(m:; zice /c 'aici ,nu . trebue's ;se nleleagdiaco1isele, ci acele
" , ,;! f~ c ioa ~e,' care, polrivit~'unui ;obiceiudin liin t ,' veneau la biseric,
' d e p4n li d)g d uinja . de' a - f petrece" viajaintreag ' n castitate.,
i 'episcopi! consacrau .pe ace ste fecioare, : , C "I pe .unele ce erau
,. afiero . i e I4i Dumnezeu" prin ' rugciuni 's pecia le i se ngrijeau
"
d e'el e~ d ac' triau se pa'ral de' prinjiilor.
~ ., ,\ ' . ' .: '. ' '. . < .-
- " .... .
' ,<, , .
". . .J , .
:: ' , Canonul interzice mai departe : presvilerilor de a sfinti bt-
!."., seriei; (jeoa,rece aceasta'esta 'dreptul exclusiv al episcopilor, Te-
. m eiul > c~s tu i .drept a!episcopilor deriv din acela principiu men-
I iional 'mai'nalite :la dreptul de a sfinti sfniul mir. AIIfel.in ,p ri:
o- vinja : aceasta s ,'Se compare ' ceeace s'a spus la comentarii le ca-
non'ului) l lrulani 7 al sinodului VII ecum. ,
.....;.. . i' n' sfrit'i:a~onul ' prezent ' inter zice' presvl terilor. de a
;,'- primi pe ' c'e ice se pocesci de a ii! Imprtl iertarea npu-
. ' blic.la ~f, liturghie. Precum in Bi serica . veche episcopii aveau .
. . ,dreptul de a da epitimii, de a primi pe cretini la poc in i de
. . a le hot r i" timpul i felul e po c i n ii , lot aa exclusiv episcopii.
aveau i. dreptul ' de a primi in chip ' festiv in Biseric pe cei"
. a furisij! i 'de a:j face vrednici de st. : rnprtanie pe ceice au
'iJ'f" "" fosl-excl ui dela ~f-. mp rt anle, dupce i -au indeplinit epiti-
Pc' -;'. mia pres cris, Acestea s'au modificat "In multe privine dupce"
" ' s'a, introdus ta lnam rturtstrf pcatel or i deslegarea , care des-
'Iegare i n"cazuri normale ' se putea' da ' de presviteri cu pr ilejul
c:a'c es!e ii'~crturi~ir i . ' . ' .

. Canonul 7.
, , :~, :'D espt e, a bs olu/ia celor " ce sunt in primejdie [de-,
: m oarte] .' ' r l : "
. ,,,', Episcopul Aureliu zise: " Dac' cineva fiind in prl-
. mejdie [de moartejar cere ' s se impace cu sfintele al-
u' tare, ' lip s in d episcopul, atunci este cu dreptate ca pres,
... viterulsntrebe : pe episcop i . a9" dup . disp ozi i aace
:"luia ; s mpace pe. celce este n percol (de moarte);
!: a ce a st rnduial trebue s o intrim prin hotrre mn-
tuitoare . -To i episcopii,au rspuns-v -Se hotrte ceeace

, ,
. - .""..

",;. ,
.sfine nia voa str ' crede de cu v iin
.necesar- .' )
(52 ap .: 11; 13 sin. 1 'ee.; 6, 22
tag. ;

1) -Ca u.
:nu m r ( 7 r ~ .

..
~:_'.; '.
c .'.
,
'. ';
.. .1' "_.
159

vci~ir::~ca , ceice :siinJ ncurcai


n ceva ruinos s ridice
las 'de'acuzare mpotriva prinllor? Ziser toi episcopii:
Celce /ar ~cIeve fi s nu se 'pri meas c ').
(3,( ' :37, 74, 75 ap.; '6 sin. tI ec.; 9, 17, 19, 21 sin. IV ec.:
'1.;.' 14;iI 5;- 20 A1tioh:; 40, Laod.: 4 Sard.; 128, 129 i 130
't:; '13' s in .'.'I.II;: 9 Teol. Alex.).
:,-,>,'. ,.., Ve'zi' pentru canonul prezent comentarul dela canonul 6
'..s inodului ' al ,Il-lea ecum.: dar despre aceia che stiune trateaza
ataihit c~noanele" 1 2 8, 129 i 130 ale sinodului prezent .
':,'<' :
"'.<,'c':'-:- "' ;
, , Canonul 9.
,:. :~ ;;;;e ceice dup
me;itul oinooiilor lor au fost
co'i' din i o b ti,!a ~ bisericeasc. '
:,V: ,'Episcopul ,Augustin; reprezentantul provinciei Numi-
i,a t !,zise: :<.Vei ine ,de cuviin s hotrii c , dac vreun
piscop ,,:,sau ', presviter ar primi n comuniune pe . ceice
upvmeritul .jvlnovltlor lor au ' fost scoi din biseric ,
cehi nc' se ' par e a fi rspunztor de aceia vinovti e. ,
mpreun .cu- ceice fug , de hotrrea canonic a episco-
IJHliii ,lof propriu. Toi episcopii ziser : Se aprob dia
artea! tuturora '). ' '
{ ('l~ ; ,13, 32, 33 ap .: (, sin. 1 ec.: 11,13 sin . IV ec.: 17
, ., ,6 ;':7 ,8';': l1 :cAhtioh:; 41, azLaou. : 13 Sard.; 23, 106 Car t.).
::::i'!' ": V~Zi rcomen'tariiie ' dela ' eanaanele II i 12 ap. , dela
n6iiu1'5al primului slnod ecumenic i cele dela celelalte canaane
' aral el e~~:'.'~,; :, ' ~;f.\', : ::':":;'.{-: :::,L::' ,/

':': :~' t~;O:,T'


'i "',:'
,
c

Canonul 11.
_ _ " ~_. O' .' >:1'" ,
Dac vreun presuiler, ridicn(Juse impotrioa ; epi f ' l' 1

scopului su, ar Face schizm , s tie anateriJa ;''i,));,!,I,j ,."''j; -J,,, Q


Toti episcopii au zis: ' D a c vreun' 'presviter 'ar, f i""
os ndit pentru purtarea lui, ,unul ca ',acesta are-datoria -o
s ve steasc pe episcopii din ve cin tate'ca acetia a::' '
scultnd lucrul i prin ei s se mpace cu episcopul su . ,
Iar de nu ar face aceasta, ci, ceeace s i.nu lie,',cu .lnn:<" i.!,
drie ingmfndu-se, s'ar despri pe sine -de comuniunea " ' ;
cu episcopul su, i fcnd schizm mp re u n cu oare~:" J ,,'
carii, ar aduce lui Dumnezeu celeslinte,urluJ..ca ' acela"';,
s se ' s o cot e a sc anatema i ' s ' pi ard ) locul s u .. b-t..
gndu-se de seam ca nu , cumva saiti 'pr ; ,d rea'pt M" "
impotriva episcopului .') " , , ' O " , >;;',,' ,::'
(31 ap.; 5 sin . 1 ec.; 18 sin. IV ec.: 31, 34 trul.: 4, ,5, 6-: '
Antloh.: 6 Gang.; 10. 29 Cart. ; 13, 14; 15 sin. 1-1Il. . ' , ', '
- La ambele aceste' canoane vezi comentarul carionulu i-
31 ap., al canonului 6 dela Gangra i al canonului 4 'i:sinodu,,;
lui dela Antiohia. In nd seama de celece . s esPullin , ca.nonu l"
Il al s inodului prez ent, c adic presviterul 'condamna! 'd ectre , '
episcopul su s n t i i n ez e despre' aceasta -pe episcopiCdhl ve ' ~
c l n t a t e ca prin mijlocirea acesto ra eventual ' s scape de' osnd , '
Arhlrn. .Ioan observ in chipul cel mai intemeiat . c - injimpurilejj
" ,. " - >~ . ". " .-<:, \; ;, -";" .":.'. ':' ,
. ,
1) P art ea prim d in cen , 8 ~ a l s ino du lu i car t. -d in . a . 3 9 0 . Sub - nu- .,
m rul 10 se g se te i in C n, Prav., Pid i Co~m - , :.. " ,.,-.~ . .
2) Partea a d oua din cari . 8 al -sinodului ' ca rt ..,' din "' a :; 3'00.
ri um r u l Il se g s e t e i in Cn , Pr av ., Pid. i Co rm. .

"
,"
:.i . ,~
1
:'1'1/ , ....
" ' ), ,,.: 'I :'.,., " -: " : - " -,-:,,,,' ';~~.: ''-1 ':'_~ ,, '~ ,"I _,, " " - _, :. , .,' ; , .
"vechi, norma " g e l1e ra J era, c a , stf eL de~ he~ tiu n.i, ; n a in terdeu-
,"decarea''Jbt p e rt a l e ofiti a l , " de re g u l , s , ,, t r i mi t spre [ude-
car"e iti fala unui !o r: j udectbtest , mijlocitor a l c tu i t din pers aa'
;le!e alese ,prll": t!O n"$~I1s " i acest for " j Ud ec tores c , s e s t r duia i
a dese or i. chiar izbutea ,"$1i mpace "p r i le; i numai da t acest for
i u d ec to ~e sc ' "mijl oci lor 'nu pulea s obt iri " rezultat , chestiune a se
"deferea Ioruliil , j ud e c!i:l re s t "ordinar compe tlnte.")
j .~ . "; ', ." ' .' '" ,/_ ' ,~ - , o

, . Canonul 12. '


i Dd t.: ,iiti?llri epJsC6pesie acuzat p etimpul. cnd n lI .
.' s" tin e 'sin od, acelii s{(se'judece "d e doisprezece episcopi.
Episcopul ,; F~l i <2: is e : ~ Pot r i v it . celor h o t rte Ia si-.
noadele din vechime, , '~P to pu h ca. , d ac v re un episcop " '
(ceeace . s riu ' s e' I\tnple). ar c dea irt vreo l nv i n ov tlre '
i obvln multe ,"pietilci- nct nu se pot aduna mai
. multi, atunci, pentruca [tel sub Invlncv it] . s nu r rn n
a cu z , s
s e audieze' de doisprezece episcopi, iar pres-
viterul de , ase episcopi i . ,de al su, i diaconul de
trel - :') ,
. ~'. (74 ap.: 5 sin. Lec.; 6 sin. II ec.; 9 sin. IV ec.; 4, 6 , 14,
\5; 20 Ant ioh.: 13, 14}S ayd,:; 1 sin. din ,CpoJ ; 14, 15, 20, 96 ,107
" CarI.). . . ; ,.' ,
"'; . ;,'t' ~ Canoanele pres criuca : pentru rezolvarea ches tiu n ilor
" . 1:.<, .<' " .' 1 ," . , ' . .' :.. ' ', ' ..., _ , .',; " , ';" , ' : .-, __ " ,. , . . '1 :. ..
" ,controversate i 11 genere penru' judecat n fiecare eparhie s
,' se lnlr~ ne'a sc ,. ie ~ ul aF, la timptirj ' hotr te , sinoade sub preedin
::'Fjir:'ITii t~6p()li fuIti i C() iilpetii)fe ' (37ap.,5sin, L ec.; 19 sin. IV ec.;
,;" a :ir ul.; 6: sin:
vn ec.; 20 Ant,;40 Laod,; 113 Cart.). Canonul pre-
' i en! pres~p'u ne cazul, cnd , ,dil1 cauza unor 'gre ut li mari nu s'ar
::( ;' , putea .ebllvot asiiibdul' ordinar al. tutur or episcopilor din epa rhie,
;" . ; d ~i i r~b~ e'J sede ddurgent , asupra vreunei acu ze ridic.ata
""i, iiripb\t iVa Uhui episcop,presliiter sau diacon. .Pentru cazuri de
at ~s\ fel canotiul <l1S-pline!;a se constltuiasc iun (oriuri,c/o
: T'e se extraordinar, i dica 'alttuitliind pentru .episcopi din i z
' episi:opi, pentru pres Jiterl d"iii 6e pisc6 pi i pentru dia coni din
, 3 e pscdpi. s.:' c ' , '

'l op.. cit . 11,1 3 8'; "


2) Can . IO',al aincduhii cart, din a. 30 0 ~ . Su b nu mrul 12 se g
i in ' Cn, Prav., Pid , i " Corm .
11
: .~ .
'~.~"",,,:P '.~~~. J

r
'1 62 , ,,'

, Am v zut dispozitia din cano nul sinodului' al V/l-1E!a loca" , "


( a.' 394 din Cons tantinopol), p~trivit , ' creia un " episcopjpoate li
caterlsit numai 'de ' ctre uri ' sinod mai ' ,mare i ' compus .ctin lto(i ,
re
.:episcopii ..i~ . ~ drept .' ai""eparhiei '!~~~u V?:g~ ,1~~~1~.~u;;:~~~q) ';~tA~, ', hu~ ~'1~./
b:aPl.la<).Aceasta a rfost . i trebue-s , r m n ~/ to t d e au na :,i n 'lIi ,_
goare n Biseric ; ' iar ct privbte numrul episcopilor,~cari 'Sitnt ,]
indispensabili pentru 'prolUnjarea ca ierisirii unul .episcop .taceasl
mprejurare n genere ,se determin de' num rul "episcc pilor, cari
alctuesc o provincle bisericeasc (vezi de pil dcan. 14 al sino-
d ului cartaqinean pre zent). Dar cazul 'citat ' de Valsamon" in ' ce-
mentaru! a cestui ' canon arat c n ;lprovinciile' mari bisericell. , '
in care erau episcopi multi ; ~e eerea }strie( t~ s "ie , ~ prezen ji
exact ' 12 epi scopi spre a seputea 'caterisi ' itn episcop': ",[oari ;epi ~.; .
copul din Amatus (in insula , C;ipru)a fost ,cateris it cte .1f.epis,/
copi s ub preedin ia arhlepiscopului, Acest episcop s'a 'a dresa t cu
plngere patriarhului din Constan tinopol , .Luca (l156-1169H m",
'p otriva sentintei, ca nefiind' legal. Sinodul .patriarhai a , casat
sentinta din chestiune pe motivul c nu a lostconvocat ' sinodul
epl scopestcornplet al 'Bisericii din Cipru; sau.cel putin ., uri ,nu-, '
mr mai m~re de, ~piscopi" ~~m ar fi trebuit, 'precumi "din mo:;1
tivul c mi aufos! 'prezen!i"12 ~pisc6piafar; d~ arhiepisco i>; cl i;
numai ti epi scopi cu arhiepscopu! la olalt"dednumai'll 'epis f 1
copi.') , < ' ::

A doua dispoziie din , acest -ca non,: potrivit creia sunt ne- :
cesarl , 6 episcopi pentru caterislrea unui' presviler i trei episcopi
pentru cateri sirea unui diacon, nu trebu e, inte'f"retat 'literal; ci ,'
,' n legtur':u celelalte 'ca noan e, ca ri'c;.tra t e az ', aespre'('cattrlsire '"
.'presvi terilo'r id iaconilor;'fAce ste " cllto~tie :~ (4 '8ela I'I'AnHoha '
celelalte canoanevparalele) . spun i '6rndue~~ : c' :l epi~copui. 'coiil:
petinteiare ' dreptul ' de ', a caterisi J pe' tiri ' ' presviter .saU diaco'ri. i
.ace'aslaeste norma g eneral ' Iundamental. Canonu l: carlagineari
' prezent vorbind despre 6 ' s iiu 3 episcopi, 'trebue;" j ii!eles ,pentru
- ." -' . .' ," > . - _ . _ . ' .;;.,

cazul ; cnd" presvlterul sau diaconul diri: chestiune"Crede C , i s'a


~ '. ,. ; " ', " ~. : .' : I ~ - ' ."' - _ ':>-- <- v . ; _, ' .. - ,, - , . ~ ...'
facut nedreptate I " vrea s -se 'a dresez,e ,unui' for Judeclores
mai ,nalt ' in calitah;' . de ;;' doiia '" )ns taril r i ::attnd ; ,\c~sf\for
judectoresc superior ' trebue ,; s 'fie , 'alctllit ,dih lrl umrm :':'mlm!'
--::,,--::,,_'- ,-' - -,-., , . ~ ,;,: - -. -"':_':-:-: '" .,; ';ii '~- '" f . : _;": "~;':J~tl;,; .',;-" :':~}~~?'~J;::':~
' . h : Sint. At-. III" 3"24. ,~ ,Cf. Har.menopuli ~epit. ca ri, Se ct; 1, -tit . v~
. (L~uncaVii _ lus. gr. r om, 1, 12) '" .~-'.;~i' ..r.:.. ~;" Il ;.'~ I <.. .J "'
.163

1iona t de ep iscopi i , din 'episcopul, cruia ii este subordo nat acel


, p resviter 's au diacon, - firet e tot deauna - cnd est e im posibil
-convocarea sino dului eparhial ordinar.')

Canonul 13 ,
. ' Episc~p~l nu , poate fi hirotonit 'dect de muli;
" o dac ns ar fi nevoie s se hirotoniasc episcopul i
"d ereI,
s ti , ' , . o
,' o ',
,
o

' . " Episcopul Aureliu"zise : Ce zice sfin eni a voast r


( :d~sp re a ce te a? '; .Toi '. episco p ii au rspuns: Trebue s
:ineriP h?t rrile date " de .noi ; ca nu cumva primali vre-
:u 1eit epar/liif oareca re din ' ne ch i bzu in s r rnn neg li-
j a L"D ed 'adunndu-s e mul i. episcopi, s hirotonia sc pe
,e pis cop:' Iar de .va I i nevoie, trei episco pi, din "oricar e
, toc .ar. fi, vor -hfrotonisi pe e piscop cu po run ca prima te-
li; lui. i .dac " vreunul s 'ar mpotr ivi ntru ceva ,m rt u ri s i rii
s a u . isc1i turii sale; ac ela se va lipsi pe sine ' nsui de
.cin s te :') ' ,. . " " " ' "
, ( i~ an.; 4, sin. IV ec.: 3 sin. VII ec.: 19, 23 Antioh.: 12 Lao d.:
' .6, S ~ rd, ; L Cpol: ' 49, 50 Cart.),: . ' ,
". -':' J n canonul prezent se' r epet intru toate dispozitia . din
.can'o n1I' 4 al sinodului " ecum enic n privinta alegerii episcopi-
', I or:'i lcomeritar ul. acelui canon " se r vete drept comenta r i pen-
:t ru i c:anon11:pre zent /Jn acel canon niceian se ' spune c episcopii, '
" ," ' , : . ' f-K ';, ' ... . ; .' . ' " . I .' . "".' .,. ...".. , . _ \ . ', '" ' . ' ... .
C"rESunt- 'mpledlcatl ,de" se p rezenta personal la sin od can d se "
:ij~~ 'leiier7a (l e , episc:op,~ po n s: Vote ze pri~1 scrisor i : (a;a 'rp"I"
';Z[ih'V)f ':Aici,
',;" ', " : ',' ' ;:J: ~
" "'/ ,
*, ,, iril'canonuH
' " ,' j.' "",,','
carlaginea
.:~ '
':. : ' , '; , ' ,\
n'" ." preien
," ,
t.. se relev '
cazul,
tHlunul dintre ace i episcopi, care nu au putut ve ni personal,
diii; c'~re ia ( ilt consimimniul verbal (iav J,p.o ).0r1 <mj pentru
{,:t ah didatu) -. re spectiv, sau a
isclit aclele 'de al eger e (~ (m l -
':tea<p,sv"iv',;nji' rrsp't X~!v0 !J~ (JY; q;!t1an.rt) , r evine ,asupr a vo tulu i dat
-;:- - ' . .
~ , " , " , '.. , .:1 . ~' .',

In
<. " ' ' , '

.~ """ ~ ;:~' l), Comen t. .l u] ' Zonara. III, 322~323 " ''':''':' ~ B;seri~a . din " Africa
, ",, 'la" -incfep~tul :., sec:o l~lui' al ,V +lea i n gener e _ totdeauna. ~' se putea , con voca la
:'i;ln oa de .un nu m r mare de ' epis copi, deo are ce se ti e c n a cea Bi s er ic
". .e ra u 4.66 ' s caune ' e pl sco pe tl, Vezi: Pravda vset. cerkol (revista:" Adevaru l
" Bis~~icii :t ecurttenice) ,S Pg 18 49" pag. "120 . ; " .
::~, ~.. ,; 2)i CanoiiuI 1 2 ' al vaino du lulvcatta g, di n a. 3 99. ~ S ub nr, 1 3 8 elg;~
"..\ .:S ete i n 'Cn. Prav,;, Pid ; 'i L Corm clate . ,.. .:
i " , ~ -' , e:- . '~
II '

~' ,
r. ;
; 64

~:< 'i'

Canonul 14. ~, '.'


Din Tripolilani: :s& vin ih,'et-egii/il? iin , I!pi~'cop.
i presoiterul de colo sini judece ' tie cnCi" 'ePiscopi.
s',a ' hot rt r.ca , tiin Ti'ipolitania,' elin ..cauz , ? ! ,: ,
A iderea
s rciei provinciei, s . vina un 'eil\scop ;i! th~li@i'li~; i c~: ,i ,*i .
pr esvi terul de a colois s e jtidece :de .dftCi ~episi:opi , I:
diaconu l de trei, precum s'a. spus ma i sus, fi t ete "sllti ,c
preedinia episcopului lui proprlus) . -:' - _

15 , . 2~71:t~~;h~ ;~. II/~~rrs;~, If~~c~g~9in;6;\~~t)~, }~j/~~'h : ~1


- Canonul prezent hot r te dou lucruri: i adicil : jnti,'
c la slnoadele, cari trebue s se t n nfiecare ah, Ilec ar pro-
vincie bisericeasc trirnl ndu- i repre zentan i i , s i ; ' diri 'Trl plU:
tania, din cauza numrul ui mit d e episcopi, 'g te . soiieien!. si",
vin un singur reprezentant, i 'al. do1 e'a ; c dili 'acelil 'ritbtiJ iil:
Tr lpolitania, cnd un presviter su diacon apelea sentinta epis<
copului su, atunci in inslaiit~ il . doua va ju?eca J:>e pres.liiter ; ," '
ep iscopul xomp etinte m p r eu n cu all .clncl episcopi, iar . pe diileilll ' .: ~ ,g ,
episcopul competiilte mpreun ctiallitrel 'epissopi. . Can6niI' t5re~ :iS" ' :
zent formea z excep}ie I dela canonul ' 12 .lce'siu i ' sinod :(diw < , ~ " ' : '\~!
anul 4t9 ) i comehlaru] acelui canon s~rilele 'drePt 'comeh l" ' ;~";
i pentru cel prezent ' ,,
Canonul 15. c ,,, ' <
Despre diferitele stri ale slujitorilor , ~isericii; 'f: ,~<,01
c dac cineva ar ci/ea n lu 'cTu viTioua~ iilr ,refuza'

'l S ini AI, 1Il; 326 , , , '; ;; . ~


2) Acest can on este al c t uit d in ca na an ele 5 i 8 al" sin o Jului d el
Iponia din a" 393 : -:- , In Cn, Prav i Gormciaia se 1g s ~ 'c y' s 'J b 'a cela
(14) numr, dar n Pldal fon acest canon . Jip.s ete ,' 'i ." :
,

. 165
c
;," .. '-'
" " ":.;,;;.;:;: ." - .
... jlidiwjtfl ' bis esiceasc.runul ca 'a cela'.irebue, s se pri-
" 11IeAJaiasl;; . i. c copiiiLereilor s nu /rnearg .la spec-
.tl cQ le . . lum e ti.v r,' " , .
::; . Deasemenea . s ' a ha t rt ca oricare din tre ep iscopi,
- Ej au j resviteri, sau diaconi" sau clerki;' mpotriva cruia
, s ta sr tdlcat in biseric vreo pricin < cri m i n a l ' ori' civil,
'.' dac xreuznd-iudeetora bisericeasc, ar . vai s se .
. " "dis c u lp'e ~ n ..fajajudectoriilor ' l u met i ,' chiar de '. s'ar,pro-
ril.lnf~;lientinja nfav~rul lui, totUispiard .low l su;
". ~i?ia:geast~ la' cele\ crhl1inale"jar i n cele civil e, - va pierde '
" " q~i!qe a "cl;ltigat "[ prin Cpr oces],') de ;va vr ea > s-i.jin
"' j o q~ 1 su . iI aceasta ' ; n c: se -hct r te vca, dac "dela
' :,ojlreea rL j u d e c to n bisericeti - s'ar. face apella .a l i jude-
, c tq ni - blse rloe ti cu putere mai mare,' ntru ' nimic s nu-i
vatme .pe cetce i a cror sentin se anuleaz ; da c nu
.se poate dovedi c: aujudecat din ' dumnie, sau din
. patim, sau.. c prin vreun dar s tat! mituit. . iar dac prin
'nvoirea prilor se vor alege [udectori, dei ar fi mai
' p ujini dect cei r ndui i , s nu fie ingduit a apela. Iar
" ca ' l:;opiii ierellQF nici s ' nu mea rg la sp ect acole lumeti,
. ' nicL s le " pri ve a sc , -aceas ta totdeauna s 'a opr it nc i
' 'tuturor' cretinilor, pentruca s se in departe de acelea
" .~ii &~ nu me;lrgIlTlde sunt [se aud -vorbe de h ul \). .
''c,,\';7;'is,(i4'a'{; ' Sh1 : (~C. ; 6 sin. n ec.;9:psin, IV ec.: 24, 51,
/:;;,? ~(" ,6? ! rl!l : i 5 ' 1 2,j 1 4 ; .) 5 A ~tio.h ,; 5 4 La~",; 3, 5, 14 Sard.: 12,
,'C;i ' :2 ~ ; 6 h:;9 7;' 104 ; H 2 C~rf;.lg:; ~ ~\r' l- !J),;. ...
.:...~;kji)l' f. '. '" 1. (In ' en. ' Prav. 'sub 15 , nPid: sub ' 14). Pen tru toate
' . , : .: (~~.~sc:l;.lnel~ PTE!ole~tie~ie ,com)?ei,i lle- jtdec ia acelu : episcop, ~e
~.. ,. : -qlr,~ : !Iepi lld acele persoane, ' iar pentrueplscop Iorul l!<!ecoresc
'; : al:'mitropolitului competlnte. Aceasta este norma general de drept
. b iserices'c n !3isericii.'.Q ftod~~iC P9trivt a~ester ~c:lrme canonul
. 'p rezent" i .' dispune .c " n ici un episcop, n!~i . celelalte pe rsoane
" 'p reo let I' nlj pqt !1e9,li!a :fqru ~i1 lor i!ldectore! d uhovn i c eti cu
~~'?:.":~- li A~~~A :e ~\~ ~lcMpi't ~in __PfH\~~Jlet~ ~,_ ! Q', i ,' J f I,: ~;pp~,-,:h!i 9~1~
~pep!'_ ~il\ , B '-. ~p.~ : In q9PP.fj~!~ ~~e~ ~!';~pn !ie fI!~~l t!: s~ ~ {l;c~I~ ~ qH~r
4.e IR I , ild:!!i~! Pl!IV i\. ~i.H Pig~tio!\ \n ~~ e* !!iyiz,~ t in pa,tn' ,j ip
. . ,.~(:ea dinti col ec1iune se gsete s ub numerii 15 -1 8, iar n. cealalt sub
. 14 -:-:-'17. ' Din -cau za acestei divi zri noi am Impr tit co mer.ta rul acestui
- 4 patru pli nu merot~tf: cp 1 "':" i . .
66 ,
"
cdere : i a ' se adresa ' forurilo"[i~dectoreti " lurnef '" (i1 W<o"'I~ ,<;c'
,"x a,:i: ~p (o<o) , ca in' fa/aacelora ',s se disculpe (cpmp,:,;can.'t6al',
sinodului II ee. i cele paralele); : i acest: lucru 'se' interzice ' din:"
partea cationuhii, chiar , 'd a c pricina ar ' lace parte ' din' dreptul .~
penal (erJ(). r;f1at';(o ~ _: " -7rp rf-la~o s" criminali /"coritro.versia) ,,;sati " '-d i n ~ <
dr eptul . civil (" 0; "':<00, civili); i -dispune .ca dnii s<dUc'"foate "
" acele pricini numai i ' exclusiv in la la forurilor iudec toretiblse. ..
r i ce t l (ixxJ. ~;'w,mxQv (I,xaar~p'ov', torum .eccleslaettcum). Iar , dac . '
cineva ar trece cu vederea'forul 'iudectoreSc ibiserkesc; i 's 'ar " "
disculpa in lata forul" i ,judecforesc lumesc ,canonul .dispune ca, " ,
acela s se , despoaie de locul su , adic s ' se desp oaie de preoi e- '
i s se c ateriseasc , dei orul judectoresc i-a dat: 'ctig ,d e A"
c a uz prin sentin ; iar ' dacpricina ,este' dinfre cele,,'cari depind"';
dec o mp e t l n a dreptului civil, adic , ~ ste o chestiu ne ', pecuniar '
( l P'1<uauxuvj , precum : spu~e :-Zo nara 1), ' atunci :'- , r espectiv ul ,'~>_ ~ far> "
de pedeapsa , bisericeasc ',' va :pierde ' i to f' c e ea ce '" ev en fl1 al a,t( ,-
cti gat Ia jude cat. Dar aceasta totui nu Insernnea zcc Blse- , '
rica vrea s libereze pe slul torli si pentru tcatevtlmpurilesi in
toate privintele de Iorurile [udec toretir ilumeti'csau cnu : r- ,
recunoate c I , persoanele ' preoefi ; pot' .fi supuse acestor:foruri ', '> "
, [u dec tore tl; deoarece exist ches tiuni.: cari in 'urma " naturil, lor-
depind d ~ forurile judectoreti l umeti , de ' pild 'cnd este,vorba. "
de , vreun delict' grav mpotriva'Statulil,iin' privinla" ,cror4ches- " !'~::
,ti uni Biserica niciodat , nu, li "pretins " pentru sine dreptul' de' ,~" 5
, judeca, ' dimpotriv Bis erica nsai , a -predat forUrilor judectoret i
' l um e t i pe a cele ' persoan epreojeti. ;,cari
.' 1-,
'erau( c~?ate
~ "~ . "
" .. " '. ~" . " .~, :
:'. '
d e , v~e \,n
' ., .. " ,.." .. ,\ .. '" .. ' . _ '. ' :. ' " "" " "
delict gra v . (5 Antioh .; 9 .s in, ' [- II) , Biserica interzice ' slujitorilor '
s i 'oe a ,se adresa forurilor jud ectoreti -ltimetiriumai n acele :'
ch estiuni.:.. cari
"" " '
incurma
-, , ' -,
nai turii lor sunt suiJuse
'.:' _." " ',: .
"comp ., '
etinjii
.. r ...
' auto -' ,,>
, 'o ' >. ; < _,~ , " '.;J : ~ . ' : ' ; ,0,," " .'. , .

"0
rlt ilor bisericeti; . deoarece , dac -s'a r :adresa.celor foruri :jude- ';
_ ,- , .. , .. ,, _ .. . ' . .. .. ..". > ' _ .. ' '- ' ,. " . " " " ~' , .. "

, c tore li " ar jigni dreptul , autor ittilor , bi sericeti ' i ar vt ma '


pre scrip lunile canonice, i afaroe 'aceasfa ;' , dadi respecti~ultii,
' .i, ar su~cede s ,se isc~lpe , in )al~ . , foruIU.i;:,jitd~S!?re,s,c \)~in~~\,.\i
prin aceasta ar . jigni . a u tc r l tate arblser t c e a sc i slar face ,nevred,"""'''.!''''','l
nic de preo ie, iar dac .s 'ar 'condamna ' de ' c tre acel foi [ude- "
c toresc; prIn acesta : ,ar :'frebui 'lotodat s ' se'sup~n i pedepseL ' , '~ :
.respective ca j '6ri care alt l aic} d ara cea sta'ns,,'rii rleaznjbsirl1a: : ,," ,'
.',' " -' ~'. ' .' .~. ,;; ." " ".'
~ . <:~ ~-~~~>i. :~ -; .;.~ " -""~ -.. ",~ ;~ .... ~ . - ,
1) "Coment.. ecnonu ut prezent, ) If, ; 3 3 2 . . . ,
167
~" ",,,:' ,:" .,:'.:;", ., ; ;r " .' "
, au tor it i l " i cinulul 'preo esc. Aceasta este n vigoare I In che s-
-; tiunile controversate, cari s 'ar ivi ntre c1erici; iar n pri v inta
. pricinilor dintre persoane le preoe ti de o par te i intr e laici de
. l t parte sun Un vigoare prescrlplunile - generale al e legi slatiei
civile -bisericeti; . In pricinile controversate de dre pt privat dintre
cle rici' i laici, c1ericii pot fi su pui i forurilor judectoreti civile.
pr ecum r laic li. pot ii , supui " for urilor ' [ude c tor et i biser ic eti;
aceas ta era iti .vigoa re in genere potrivit legilor gr eco-ro man e.
car i au fost primite i in Nomocanon . Iar ct privete a faceril e
c rim ina le : tdelictele .qr av e contra S tatului ; vinele cler icilor re s-
!. peCt\li trebue ! s iie supuse att [ u dec l i autoritjii bis ericeti'
c t i . a celei I u me ti.. i in astfel de ca zuri vin ovatii d u p ce au .
fost despoial de .. pr eoie, a a dar du pce au fost caterisii de
ctre 'a u tor ita tea . bi s erfceasc , erau pr e dai autorlt il lumeti spre
.a.i 'supune ' pedepsei hotrte'). r'
-'" ,';.2. ( 16 .Crt. Prav., .15 Pld.). Canoanele recunosc n mai multe-
!locllri (cari: 5 . sln. . I ee, i canoanele paralele) dreptul ori cui de-
a se adresa i de -a a pela 'Ia un for . jude c t o resc s uperior, dac.
n u este. multumit cu sentinta pronunat d e - forul jud ector esc in-
.ferior: Canonul prezent recunoate acela lu cru i spune c . nu,
~ e st ~f ng~~t1 i t s i se a d uc .vr eo ~ t m a r e judectorilor instantei
"prlm e tncazu), dac . sentinta lor a fost reformat la forul [ude-
- c toresc superior de a : doua insta nt a. afar de ca zul cn d s' ar
dovedi' c ac ei j ude c t o ri a u judeca t fr drep ta te, sau din du - .
f:.: .m nle fa t ,d e acel acuzat" ,sau d ~c ei din prieten ie fat de acela
:c ui:p r ti n i re .! au declarat
,.. :,; ', ,: "'''', ''. " ,<'9,''"'' ','", :...' ~" , J
: nevlnovat. . sau
, " ,'". ', " ,' ,:"-, ,'..';,::' , '"
dac ','" au
":
primit
'
mi t .
;' ."
" Ace st cilz d in urma in canon se e xprim prin cuvint ele: 1 r eve
'. - xa,o ;~, f"i~ ~ (}o.p;yva, (veI ' gra tia .a liqua corru pt os esse), ia r Zona ra
~~ . -H- indic prin' a~upo ao x!a (Iarqitio,": a({Jp oJ o;o )(}e vur;, mercede ernp-
- ' to s) , i '<lin .ca uza acea sta ' no i inc am iradus ac est lo c d in ca-
lan ,cu p rn ; vrellll . dar s'au mituit . ,aadar ceice au pronuntat
,s en iin ta iau)6st ~conjp!i prin . prim ire de mit. ') " Dac se dov e-
dete c j Ude corjl ' bisericeti 'dela' prima in stan au dat o a s t-
feL de sentint ' iiegal, . atunci a cetia trebue s fie despoia li de-
errm iata t ea lor,'. observ" Zona ra, ' ) iar co n fo r m can onului 6 al
' . ' ,,' ~"~,,:,-',, ,. " "

" " '~',;>:\-~) Ve'z i 'dct~ilat 'despre' ' a C-:e~'~-ta in ~' No~ocano~ul n" X IV tit luri, IX!
'i "' (Sint. iA t:'; -r,' t 6 4 etc.] Co mpar ~i com entarut Athim , lui Joan! e acest
ca non, 1, 141 . ' .
. .:~J' Com ent . a ce etui cerion; In ; 332 .
t
..
- 168

s tnodulul al VIHeil ecumenic vor


Ce au dat-o ei celor pevinpya li. . ".,
3. (17 Cn. : P ra v.. 16 Pid.). . D c .'-ace~t Canon ; pl'ecum ' i 'al-.",'
tele referitoare la chestiunea a ceasta. permit a pelul -dela for un
judectoresc in ferior la altul .Uperio r,'a p oiin a cela timp inter ; ,.""
zic a pelul con tra se ntintelor. cari au Jos t dat~ 'deun Jar .jude
<taresc ales prin consens. Leqalltatea forului" judec toresc' i l i
otuifd in j u de c tori al ei p rin 'consensa fost recu noscu t ' in mod
so lemn de c tr e s iriodul al IV.l ea ecurnen ic (can, 9) ; ; Chiar 'd ~l a
tnc epu tul Bisericii totdeauna s 'a . at;ib ctit mare , i rnpo rtilOi ao~stilr!'
fel de ioruri j udec tor eti, i era suii cient ca tr ei per soane preo -
e ti cu vaz. cari au fost al ese prin " consen s ' de c tse. am bele
p r]! (a di c at t de c t re . acuzator.. ct' i de
ctre acuzat) .s
pron unte se ntin ta , i sentinta aceasta era ' i medi a t" con s i d era t .'
n estr mutabl l . Canonul . prezen t, cu considera re - Ia ac ea s t trn-
pre jura re, face ab stractie i dela num rul ju d e c to r iJ o r. c~ re este _
prescris pentru forul ju d ectoresc formal in ' canonul 12 al acestui '
sl ncd , i permite ca aces t num r s poa t . fi i mai mic i to-
t ui s nu se p o a t apel a contra se ntintei pronunat d~ j ude c - o
tor ii a lei . ' .', .,~ :~.,t< ']\,j;; ! , ':~;'
4. (\ 8 CI]. Prav., 17 Pid .). ~ef~ritor la ultit11a disp'?iii~" ~ in
a ces t canon vezi comen tarl lle canoanelor 24 i" 51 'a le s.inQd4! lH .
trulan, Canonul acesta int(,'r?ic1 ,copiilor 'd~, pr~~i : wc~ ar~il te.; .
a tre lor, deoarece acolo s e . h !1 l e t e DUII 1]e z eu I, 'deoarece pr ~p tll ". : '
su nt da tori al c re te copiii in cele bune i ip frica Ilji p 4ml]e -.
zeu, potrivit cuvintelor Ap.,lui Pa vel, care , in epis tq la 'sil 'il <j n~ : ' , /
s a t lul Tit s pune cii acela frebuevs se pun .. pres.vil ~r , 'c'ar~l e "' : " !:
<are fij credinciosi. nu sub nvlnuire de "de sfrna re sau' neas cul- ..
tt a r i - (t , 6 ; cornp- i I Tim. ~ . 4) ; ceice frec ve nt e a z in ~ teat re.!e : . :
i locurile similar e, u or pot ' c d e a . SVb, bnui'1lil "q , s e ,d epilu
desfrnrii i despre acetia nu se Poate spune "c sun t cretin i ,
mode ti. i d a c can oanele recomand tuturor ~ ne ti n jlor SiiI1J,1 ,
mearg la ace le lo curi, unde se hule te Dumnezeu (5{ trul .), ap oi,
aces t lucru cu att mai v rtos este i nt~r zis fii lor a ~e!o r Pe"ro !' n~ ; '; '
cari in prima linie t rebue s fie propovedultor li " evlaviei " i ai
modestie! .creti n e . ') "i> : . "
1) La a cela loc.
2) Co mpa r comen tarul lui ~gn. rll . HI. 333

'.

, ":
.
.~ ,
''~;j:~"~;:~;S~{~~!;.:n;':.:t~:::::, ;: : , /t"'~~';;l\I~! ;'\' ".. ,~.'; "

:':,YG~r'.~"~J can~I~:1 ~/~; ~ . , ':.


~" , : , .~~~i:Y:~: t~}:.:~'i<iI~:y,>~:[t~::' ~:~:~, 't~;,: 3 ~j:}}::;~" i"",.~t;.:\}':':~" .';~;!';'. :';':-:~ f : ~. ,' ,.":'",, "',
, . id~LlT:(~epis eop;, jo'ri ' p resviter,;, ori " diacon s nu
r",!v'" '; '> 't/ '; 'c'-'-' ,)" "~;" " " " " ::,,, ,, 0" " . _ , ;.~{:, " ~ o :h." " ;" .." " , . '
' i ,J,:': "'-"'-' ,;'"" ,-,:,;,,/\' ' ;'--' "'' . '/ '. : ,', '\ - :,':' " " ' , ,,

Qn,:'C1!ttf~~} gr~fl df1!1 : : l ; , cl~f!fl1 ':: cq'r . ~9 I . ,lg SOflt; , yz


{J~4~i~:~1fJ;~;~~/(#i~~ ,'~(!.:;'QJ.zl1a 1. ~~ 1/liHii; ,~i (a:cq!.f? vq!~tij
' ~!r{ l;9 r!, (l crf? :fil fl C;O ll! I I Jf!Cl C/ (lree; . ( "[citeii] : sg nu

~~:~;fi:~;f;t~~'j~~~::~;~:c~ e~iS~o;it; ~; presviterii, i


laco\1i t~s f nu .~sefac ; a re n d a i ,: sau 'administratori, ' nici
~ ';L':a go nj s e asc . hranavdin vre un ' l\1 cVUruinos ' sau ne.
cjristit;, cci :sunf:, datori , a' ; avea.' n v edere - cele scrise:
Nimeni:'!s.t~ ) iinct ,ll\i:, Qunmezev , se .tn cu rc pe sine
!I.I ~rurLlumeti ~ . >;;i. 'e ,1",','"
, Apoi ;:i:itelii, ;ajiiiignd la vrsta " juneii, s fiersilii
! ..
,, ,.....
~ ~ . cs iltl;lri , ,;q'lU
, a iace fg~d\liIlI de lnr nare. '
\ ii' A~ e m e n eq , s 'a . hotrt ' ;ca ;clericuI, . d a c-v m p r u m u t
ni i' s :; p r i me as c : banii [si] napoi, iar dac [va mpru-
l" s ub i [ ~lthfQrm,. s primeasc ' ct a dat.
i:di aeoitii ' mi se hirotoneasc Inainte de dou
iCi n c;i (de ian L 1, l' " '" ',,'
' Dar; nici cite ii s nu se nchine ctre popo r').
':-;; ': I ~:\--! :';'(;_,,- '~:,:':',i;;>,i' " ' re " :, .J" "., "' , " " " ,J .' . , "

S, 6,2.0,26, ,44 , SI ; 81, 83 ap.; H sn, I.ec.: 3, 7 , 14 sin,


"" -, i, :~ C . ; 'i:? ;' ,, ~ ,, :;~ 19~, )t3, ,. 3 ~ :, ; t r lll , ; 10' ,14. 15 ' " s~n. VII ee.; 10 Anclra:
li ; Laod.; S, 2S;' 126 Carl.; lj Iii!] , Ll1i 14, 69 Vasile c, M.; 6
rii! ;';,'Nis,) : ..... :. : .'. ' , . .. " . .
L;;:1;',.<;1 . ( 1 9 Cl1~'Jlrqv" 18 fjip.) , In privinjq primei dispo ziii
ir( a'cesl' cano n, potrivi! creia persoarielor., preoeti nu ii es te
n g~Plli , ' i! S , ndeletl1iq,,~~q , _II RI'lc~ri l\lm~ti, ltez comen
. Hiil~i '~!1()l1y!ui 3, ~I ,il1(Jdl1l\\ i l11 !V'!eg eq\\ll1 . i ale ~e!(lrl qlle
. !19 '! n 8 : !,aralele .; C;~nQn41 prezent .ma i da qgit i aceea ,il ni,i
y n~it pmp<\J;!e prllQ/ e t i \llbi ' ~f~ iQSq1!j! s-] 'lg'i'nis~ao~ \1rel1~
rin': vre-o :,a lacere ruinoas sau n ecinstil (a la7.0oo i) "'r'p. ou
'-";},,:~.:i;!l,'~,; .~:,,: L:, ,:::< ,,' _,). / :" ,'., ' . - . . .. .
,:: ~, r ,~: ' ~ ':; '7 . ;:~ .' ,;-; >:~ -r: ' ...
:, !!( ,o .',' . ..~ .i:' \" -, ..: \ ::':
";:~:":::'~') ~;) " :, A ~.,& t;:, p~n0n-; este " ;. ~lctuit .' : din -vea n ca n el e 1, ;.c15 , . 18 l .2 2 ale
~!~O~ 111 ui>delol1 <:IPD!1iEl :-,:~ i n~ /: 3~ 3 .:Se ' g. 3~ . te s u~, ": n r, .i e. n P ormciaia,
:iar 2i,n i. C, ~:;:~ P~a_v n . : fil,:~ ~,e 'i' ~ i vjz; ~I . ,n : , ~ r IHw ~n , ' (J il 7:":": g 3)1: 4~~~~ IP~n~~ , i n
P idalion (18 '::': 22). . .. " . .

,i ',".',:::',
"f'" "'
." .~"f

171
~; .,:i'..,,:;);':,; " ,:'.-' :; .-~: .;:,:~~: :.,':.' ".":'i
u{atuturor{episcopilor, pentru deprt are a prea mare r:
s'a admis .') 17 .., .
-- - .
.' .. . , ~ ;

(6 sin.vl-ec.: 86, 96; . 127 Cart g.).


"f ' . ~ J mp rtinia' poli tic . a Africei propriu zise (a freto Gadi-
tano
:''''"'.-:
' ad Cirenaica
, .: ",...-" . "", : . '
m ,.regione
.: '
m) s'a
.-. ,
'modificat
1, , ; '. "
n
-"
a. " doua j u m ta te
a ,secolului al ; I V l ea ," a Ic t u i n d u' s e . eas e. , provincii deosebite ,.
Airicaproconsularis': (cu' capitala Cartaqina ), Numidia, Bvzacium,
Tri p'olis; Mauritania Sitiiensis i Mauritania Caesariensis. Potrivit
.. mprliJ'ii politice a' )eriloriiloJ' trebuia s . se fac i lmprlrea
. prQv iriC iil eJl' bi seri ceti .' :A ce;s t' lucru s' a f c u t la un sinod, despre
. care vo rbhle ' a cest. ' ca n i:Jn' i n special ' Mauritallia Sit i!ensis s'a .
d ~sprlit de Numidla, CU care m preun a lc t u i a ' mai nainte o
, singur .
. pro vi ncie b iserice a sc . Primatele Numidlel nu voia s
;primeasc;; bucuros, hot rre a acelui .sinod i . din cauza aceasta
.chestiunea s'~ pus ) ~ s ino du l .dela lponia din anul 393 i s'a ha.
f ti! prhitr' lul1canon ,special , (adic prin cel preze nt" al 17lea),.
ca s ; ncete ze; or ice di scuie i .de . aci nainte Maur ilania Sili
ensl sts - l aib primatele s u. ' Acest lucru s'a i nt mplat de
., a tu nci,nainte, i Ia sinodul delaCarlagina . din anul 407 ntre
alji i/i1, gsim 'pre zent'i pe reprezentantul Maurilaniei . Sitifensis
' (C a n :;;9 6 . C'rt!), . pre c u \n . h la slncdul dela Cartagina din anu l 418
, (2an.127). . - .,"'. '. .. . '. . .'
.
... ,;'. . ' -.' ~

Canonul 18.

""
172 ,
.
,

Tol a a s'a hotrt s - nu a d~a' e!lhari&lia Iru~~~d '


Tilor celor mor i. C ci -s 'a scris. L u a i , : . m n c a i ; " da. r :'
trupu~i1e ..mo!ilor nu pqt ,Dic,i: q , I.~ i'!t~ !)\~i ,~Ll}1~l'\~<I ':ii'c~\:!
: pr~~vl le ru sa , nu bcteze qm ~e:~tl!nfl ,P~, ~j\c.e. .' i!p mL! rtt;,;
dela,
_. _ '". . ,' " " " ,
." . ".. " "
.j ! _ :.. 1 ' ,'..
,., ~ ,

" Drept aceea s ' 15e l\t~ remjl;. .! ni\~e~t , sf~ nt ~ jlfo <l;
,ca, po tr ivit celor ho ri te la ! 'Hceia, S? e" gnV9a~~ ~ F
nod in f\ec.ar~ a}l pell 1r\l ,,', p.ri~il\i! e , . \li&er\~,e,li , q'ni lie,
multe on se Int rzie spre pietrea P'QPPflll \iV la P![e' [si-
no d] tol celce lin prinwle '~~a 4 n e pli),{ epa,r/liil9fi :l.ri . i;'
mit Hin j n Qfl9 \!1e,! g r,e, p i cq pi. repf li.!?en lfmi[le . ' gqi ,i1\)
i pe ci vor, <!Iege, Penlr\1Qa inqpu L n tnl fiis . 'P9 flt ~
a vea de,plinij"a\lll)riti'!te.,') , ' "
(37 ap.; 5 , 9, 13 s in. r -ec: ,9, 19 sin. I V ec.: S, 83 Iru l.;
:2 , 6 sin. VII ec.: 20 Anttoh. ; 76, 77, 95 Cartag.). < " ' ~
- 1. (25 Cn, Prav. , 24 P id.). La cornentarul dela canonut"
. a t z -lea al sinodului al Vll-lea ecumenio am ' vzul , c oelce'esle " .
. candldat de epi scop tr ebue s fj~bine inst rult, s cunoasc Sf;
Script ur i dreptul canonic, i acaast -fiin trebue s ()dov~ ;'. ' ,
. dea sc prin exa minare ; ac el a lucru l-a m'rvaut in privjnla pr~ 5:' " " ,
vite rilor la com ent arul vcanonului 9 al sino dului I ecumeni c.s In
ca nonul prezen t este vorba despre aceea chesti une c~ pr-ivire la
' loii ceice i n tr n cler. a i' par ~~ pr ivire la toi, cari s e preg'. '
tese s primeasc hirotonia (.aFs Xe!po ~oYO_UP.ilJOl';) , darmai adaoq
~ i c ei , qtl\~R",n a l r \llle 1j~ ' i ildu~;'j i1 m i nll! ,9~ ~~Ie , R~ l!,r u"~~Ii '
a, \l rn~rl\l r!it la \;lk~memll ' r~R~~\iv, \Ii ~ , lJ~g~: f1\1 ~eilm~ .M, PV\;;',
. cunva 111'li ~f" !\l n Vii'!i1 Ipr AI' I1r ~Qlis(i, l\lm~1' ql",qlri Yi'flc~; ' ;:
lpr'l. pentrll ~l'~a ~l a R!?i I\ I' ~(\iilSC~ . a \\i ' M 1i~ " ~H flu j :pp., '
.depsei, zice Zonara.") , .; ' "
2. (26 Cu, Pr<!\I., lUi ri d.), In PiHII';I '! ' c!O'!il ,gin ij~l' s t ca-
no n (J ~>' n pri mul r~ ml e pPII!!e i} 'lllh aritia 'nu I! p'p'!te .q jl ', , ,.Jl
' mgrlilQv i anume cu referi r~ Iflcuvin te\r, ')",i Iis u 1ri~tQ 'di r .,',
e van ghelia lui MAtei\! (~!i, 2. ): In ~~I\!I ~a!1!'1!1111\li \! P!-IlW" ,iJo/V" , 'h
'-reA' v"",""V,(morientium), i , prin urmare , traducerea-exact -ar , Ij'i .
' ~" (' \ .' ,''''.'<-.
) Acest can on e ste alct4 i1 din' canoanele '2, 4 " i 15 - a le sin'odul ui
-d ela lpcnla din 8 . 3 93 In Gn. "Prav , acest' ca non es te -diai aat in trel ea -
an e a ne (2 5 -27), deasemenea i in Pid. (2 4.~ 2 6 ). - ~_ ..
2) Si nt. AL Iii. : 3 5 Z. - .;. '
.,' ....

~'.
",' "',, ', ' 1.73

c .nU ' este ihg d yil s se ;llea' elihari ~tia' corpurilor acelora, carfi .
)int, pe . moart e; cari mor (sunt na in tea.' sf r itulut) . Dar impre-
j urare~\ t iin acest can\m~nu je5te .vorba des pre unii ca acetia ..
', ( ~~lir~' .(:()fp~ri le~ Sel pr , iryb~li . ('~~~B"i-~,;~, .. m~J:tu'(jrurrt) ,se " d(we,"
et e ;" p re cu m c o re c! observ ' Zonar,' prih '. cuvinle1l! ; cari i n tre"
,gesc citiltuldin ' Si", Scriptur:' truplIi'i1ii' m6rlilor '{,-i, . wv v'xpi'J'ih
n;op'(.t t'";t mo;tuorum corpornl " nu 'poC. nici ' Iua , ' nici a m nca s n -
dar ' toli>ielce sUtlt:iil, via i- dacchiar nic i, nu mai au n dejde :
' de a tr l]: i , dac '.hiar (lup cteva clipe : ii vor ' d duhul ; l ot ui
trebue s ,se tnvrednlceasc de sl.,imprIanie , (l3' sin. l ec. )')
Obiceiul acesta> de"" pune " si. cumtnec turFtn gur;! , oamenilor '
rndrli :deriJ,,'{.d;'tiiIhtul,pio'sde '.Ei ' li rov~de trupuril e 1t ortiio r e li-;
,- ' , 'ele ~firite: 'prhl cari se" s flnjesc i' Iruptiril~. Acest obicelu era
'mult' nrdcinat pr etutindenea , cee ace ' se vede , i din imp ~eju- ,
rarea c s l n od u l trulan din v seco lul ' al , VII:lea a ost . nevoit sa .
' r ep'e t ea ~c "(can. 83) dispo ~ilia a cea s ta a P rinil or dela Cartaqina .
', (re cte dela Iponia)' ,
; ;, Partea il doua din acest canon (1 8) di~'pun e mai departe:
c;jimj" este ,irtgduiitiiei , botezarea . oamehllcr 'mbr th Acest obi-
celi! ii ;itil ea 6riginea 'deast'm ehea ' n si m u l pio st! n ' credina .
, :' c " bo te~ur' re nate .corpul, omen esc, ' Obiceiul acesta s'a introdu s ,
, 'Ia cretlnil dela mo nta nl ti, " cari botezau t pe cei morti;") ' dar '
a cest obiceiu, a fa r de Biseri ca ' din Afric~, il ost r sp n dit i iri ,
alte prti. ') ,
'; , ,3, (27 'Cn. Prav., 26 Pid.), Partea a Ireia din a ces f ca non
' .' disPune, c" n fiecare an s s e '.t in sinodul, la care s participe
;t oli ',e ~ i s co pi l,' ; cari: d e l i n> s ca u neJ e \J r im e dinreparhii ( 1l'avce< of
{'iP<, l Rlff1X~/i;:< ~a.g;; ,:ap~ut'" (l.g : '15a~q iap,;;'~ .i,1rril~~t'~S )', aadar . mltropo-
"( Iilii, iar dac , mitropolitii nu' ar ' putea merge ,la -si nod din oare'
!C;, ~: care pri~hl binecuvntat, canonul dispune ' ca din flecare e par--
.", " , : ' hie, (mitropolie) s se trimit , prin aleg ere, doi episcopi in cali-
,: " ",' ',. tate de ' reprezentani ( C01roc~f"lnjg) ai eparhiei lor, pentruca' la ,
, . "" a ceste slnoade generale s se aii~me plenitudiilea autoritlii bi-
x :;, s e ri ce'ti: : Pre'cu m se ve de aici nu -este .vorba: despre sincadele
' ':~ ~ " ' . ':<.;" ~"'" , \,:4 : ;~ ;' ;:" -, . ;" ...'.
. :, })';" C0fnen t. /a c~ stui ' cano~ ' IlI, ~ 35
{h . Philastr , de 'ha'e :es'.:'.,c . :2 ,.;
sJ" Grt g i-. Nilz:, ~ ora"i. 4b 'de bap!. , V cii despre vicca rium bap_-
,.,. . rsfu"a,. care:\eHi n :iii fa 'riiarcioitli. n
"TtHui. "hdV. Ma rcldn. V, JO, a~
. - rc ssitrecl ~~ ~hrni ~, : e~;. 4 3 1 ~Cht!ls o st. ho~m ; -4 0 in ( Cor.

.. .
174

-eplscopestlobi nui te - ale eparhiilor (37 ap ;19 sili;' iv :~r:\\i il;


-tele), ci ,despresinoadelesuperioare ' ale , provlnclilcr . ,b i s eri c e ti ; ' "
~ adic despre sinoadele diecezane (1 ' C1ulJoiJ g.'rijr; -iJ(O t;~(U ~IJ~ ; '9 sin. -
,'IV ee); ' i .n privinta ' ace stor f el d e sin oa de' P rl n t ii dela Ca fta. J ;
.gina (recte dela Iponia) a u putut s -emita dispozitiireferit?r Ia
' ;,provincia lor, deoarece Africa procon su la r "i,i'vea 'autonomii!"
-sa proprie i era alctuit din cele eas e.s provincii; rnentlonat ex,
la canonul 17 al ace s tui s inod, cu capitala Carta qlnajvrriitro poli-, '
,tul : crei cet i era Primus uniuersae ' A fr icae;, Deall/el i/aceast '
. dispozl i e n privina ntrunirii anua le a sinodului generals'amo.
.d ificat prin ca nonul 95 al ' sinodului prezent. hotrindt s'e ca'ac'e st
' I ~ l de sinod s se con voaca .numai la caz de .mare ,.necesita'tE.>,"
.a ltcum s se . l n sinoadele e parhiale ordinar,': , -

Canonul 19.

,,-, , ~- ..
. ",-.'

" 175

lipsi ascunz ndu-se, atunci, re integrndu-se epis-


' capul in ' comuniune, p r ul nsu i se va lepda din co-
muniune, dar; aa ca s nu i se ia lui putin a , (sustiner ii)
acuzrii ; de .rar putea .dovedi c la termen [a abs enta!)
' nu pen trtrc-nu a voit, ci p entru c nu a putut , s se pre -
z inte; . c cl este ' cla r c , i n t ro dus fiind a c iu n ea inain tea
j u de u l ui ,epi s cop il or, d ac faa ' p ri u l ul s <\ prh nil,
tatunci )c"nti se va ' primi laucuzare, dect numai d a c ar
vrea ' s , a c i o neze 'pentru afacer ea sa .proprie, nicidecum
i ns pen tru celebis ericeti '). .
':~'. i3d: '3 7:-- 7~' 6 sin. ' II e~.; 9, 17, 19, 21 sin. IV ec.: 8
;;./
t rul.; 14,1 5, 20 Antioh.; 40 La()d.; .4 Sard .; 8, ,10, I I, 12, 15,
18, 59, 104;' 107;': 12B;1 29, 130, '132 Cart. ; 13' sin. 1-11; 9 Teol.
A lex .)." f , ,'
, _, .s: Caiionul prezent , dup cuprinsul lui se ,mparte in trei
,pr j(i 'e-" pune' in ' g'enera l procedura jud ect oreasc pent ru cazul
-c nd :un .'e pisco p e ste acuzat, '. i aceast p roce d ur est e simila ra
celeiavpe care 'a l11 v z~t' o la 'comentarul can on ului 74 ap.
:1,' - Dac ' unacJz ator' vre a s p rasc pe un ' e piscop, el tre-
bu e , s prezinte acu za sa ' torului ju dec toresc co mpetinte al epis-
,coPului, i a di c "mltropolltulul eparhiei, de a cruijur isdi cjie de- ,
pinde'aceT:episcoJ'; 1Episcopul -i~spectiv ns, dupce a lost acu:
z id , nu i pierde',d rep turile s ale e pi s c ope ti, ci continu a se bu -
curade drei>tttile salepnce mi se va proilUnja sentina de ,'
. fih iti~A , cu ei ceplia cazului cn d 'a fasI citat n . Ia a [ udecli i
nu s' a prezentat iri -curs 'de b l un de zile dela ziua, in carei
"'~'s' ininhlt t '" itaji scds/ cleoarece ' in cazul ' acesta din cauza r e-
f '~'niten lei' dovedite', fajde iorul judectoresc s e va sup une pedep-
" -sei cuvenite :' Dar, di cii, s'ar dovedi c nu s'a prezent at la jude-
c t - s au ', nui s' a,' a p ra t ' din -, cauz c a 'fost impiedicat prin mo-
tive import an te ' i bi riecu vntate, 'iar' nu pl smuite , atunci va mai
prim i.ncun teririen: de <olunsp~ea se putea apra in fata
itldecio rie i : {d a c' ns ' vit re ce ' i ' a cea st lun ' f r ca acela s
se . fi ' prezent at.' la 'acest caz ' canonul dispune s se lipsea sc de
-~ omun i u ne ~_- q1:~ t~~l, V(/J ';_fjur;" , non com t11unicabil) .pnce se va nu
,:1 o ve di i:'; es te depJln 'neill0 vat i c ,' acuza , a fost nernotlvat ,
;':~,-"~ ,.I' -' -:- ,,~._ ;-
. .., ': c :

'J
"
. 176 :fftr
_ ':..~ ':. ...
- "" ~,..,.;
,

Dar acest for j ude ctoresc ' al sin odului eparh'ial inc 'nli 'pro> 1 ' c "
n u n se n ti n asupra episcopu lui acuzat; deiepicopul r espec'",/ ,
tiv nu vrea .s se pre zinte, ci ' a tea pt de nu]. cunlVa episcopul': '
se va adresa sinodului superior general ((J';I",aa~y aUYQtlov! synado
universali) cu . r u q m i n t ea' de a ' se. iustiflca," Dac t ns e\:licopuL '
respectiv nu face nici ac es t lucru, a tunci, zic ec~donul,epi stopu Jj; ..
s'a os ndlt pe ~i ne.: . ~stiii, rP'e \: fjiltpJl1i' ~, !I1" it~i~" : ' , e'5, I ,e} ~H ~'~:~ :,:,:~l:i~ki
comuniune ( i v t:<p- xa!pq7"q.t 00"' x?' ,vnJ'ld ), " n~ ",va ~ m a i' p4t~a ';lj;~;! ..,:i,
turghisi nici in biseric a sa proprie,' i nici in alt- loc, 'de pild'in: "
vreo p arohie subordonat lui. . " " ,
Iar in pri vi na acuza tot ului canonul , dispune ;' c trebue" s
r m n in d ep l in comuniune b isericeasc; dac' vas~llsfai:e intru
toal e cl ta iei i disp oziiuhilo r ldrului judectoresc, Dat in s atu-,
zator ul s'ar feri dinaintea judectorilo r i s'ar, ascunde aa; iri- ,
c t ar fi imposibil s se g seas c i judec to ri i bazali pe aceas'ta ,
imprejurare ar conchide t dnsu l.. pri n acu ~a saa ~oi LS .C~ ' ';'
lornnleze n umai pe .episcbi>,)I . ce~t ':CaZ , ,epjsc~pur:; ,aclizt;' :~~r~<t1
a fost supus 'ex cbmunicriidit't c aliz chu I 'JJrezi:nlt ln.l~t~, :
ud ec ii, se va relnteqra in comun iUne, iar aciizator ul seli:e;<- , '
comunica i se va pedepsi : c , un' clbmniaib t; ,. b ac ins '"s'a. " r
dovedi c acuzatorul respectiv ' nu il lugit iritehllOliat din faia ju-
d ec tori lor, i nu s'a prezenli in 'zlUa ' hbltit la)udecata din:
cauz c tntr'adevr fos(impii:dicl 'priii" ri\olive biilecuvniai> " '
in asliel de caz dansul nu v fi supus 'nici unui iei de lpedepse, ,
i i se permite a- i susine i 1.
a II le'rmeh'~cuia sainiaj~io.
rulul [u dec to re sc impotri va epis:bjJului. 1)iil 'ptivlnla ce!o~IaIle, " ,
ce .le spu ne canon u ldeSi>reca liIl, l e acu zaIoru lui~ezicalo.ail~Ie "
6 al sino dului ti ecum : i 2I 'ai :'sihodul~i 'IV et'uht. 'ii 'if~\!eu~. i;k , '!
comentar iile acesto r ca n6 illi e. . ~" " ,
i . ~';' ::: ;: ,-;;?' ~ ,: ~!,;:;.r ;.'.0 :';;<;;;" j;,
_. " . ,

i " {

Canonul 20 ,
' ,'
Desp re presviterii ' i clericii p rii. '. . .
Dac se vor prl presviterli, sau , ' diaconii" comple-,
t ndu-se mai inainte , nu m r u l legal, al , eplscopilor; alei
din locurile nvecinat~i pe <;:ari. i-ar. cere cei i P ~ lj i a d ic~ !' ,, :;;. ,~
ase la cauza presvtterului . vljrei-Ia cea a,dlaconuIUl;. ',: ~: ~
mpreun cu acetia i ePi~cop~!(~r~p:r,tu , ~!iF~J.~rfP~f\t.~, i'i\ ii~ t,~
1) Co ment, lui .Zonara , III, 35 9 ' ~ " --" -, ':;,' 'k<:';" , ,'.-' ': j~ ',t;
,;~ ,<:;~'r:
J,~
-, '~~
"
~:~ ~
'r _'
" ,
;
", 177 .

, p s t r n d u - s e ' ntre' acuzatori

cstorie cu ereticii.
s nu se

". " -~.

, " Canonul ' 22 :


"_-'~, >" ".c.'_l_;~/; :;~:_: . :_,,:,{:y;e ':' , . . '
CC;:: (;'t ':,i'p is cojJ;i i, . c[friFii s .nu intro1uc nimic [n pro' '
C V pl id ateaf" celorce ' nu ' 'sun t cretini , ortodoci, chia r i
rudenii de-ar fi. " .
, ', ~ ' Episcopii, 'sau
clericii, precum s'a zis, s nu intro-
duc acelcrairi proprietate] nimic prin donaiune , din
' bunurile lor.') '" . '
.. ,: '( 38, ;40" ap:; 22 ' sin. IV , ec.i 35 trul.: 24 Antio h.; SI Ca rtaq.),
: ~~:,---,' . .t: . !. '
(:_- - " : ~) , ,:' ca n;:< 8:/-"al sj no:d~'l ui-' d eIa [ponia.dina .:: 3'9 3 . In Cn, Pl a v ' are
"i ri/, 'iar n ~ Pid .,nr,' ~ 8 . " ':' "" ':'. ~ "
' 2) Can, 1Z ' al s ln -IuC, dela l ponia din a'. 3 93 . In Cn , Pr a v. are nr.
'30 , Ja r-I n Pld, nr. 20 . u-
~ ' 3) - Can, 14 al sin.~iur - dela Iponia din a . ;' 93, In Cn, Prav. ar e nr,
3 1, iar ' in Pid . n r- . 3 0 . _
12 .
--~
;
~ 78

Pentru dis pozitia ' canonului


c a nonul 81 al acestui si nod. "

. Ca n onul , 23 .,
E piscopii s n u cltoreasc p este m are; . , " '''''i;'''.
Asemenea episcopii s riu clt oreasc peste ' mare;
'fr numai cu hotr rea episcopului: pro priu al scaunu lui
celui dintiu din-fiecare eparhie, adic de nu va' Iua mai ,
a les dela nsu i primatele ceeace ,se zice ; [scnsoarede.
dimitere, formal ') sau de recomaridare.') ' ' , ". '.'.;
(33 ap.; 13 sin. IV ec.;l1 Antioh.;;28, ' 89. 105 c ar!.r::..
- Potrivit situa/iei Alricei, cuvinte le din canon ' peste mare "
(;r.pav" Oal. aIT<T~ g ,t ra n s mare) ' au se nsul de ,lIalia;' i 'jri 'sp ecial
<le Roma. Episcopii din Alrica mergeau acolo, cu' pred ilecie, sau
pentruca s se prez inte la curtea i mp e ri al ; '., sau' .pentruca ' . si
'inainteze episcopului dela Roma vreo plngere mpot riva hotri
rilor sinoadelor din Ar lca, ' iar eplscopuldela'Roma asculta bucuI
ros astfel de plng eri, precum se , vede, . Intre altele; i din' mo-
t lvul, pentru care s'a ntrunlt sinodu l'" caria ginean' prezent (419)::';
'Canonul prezent nu interzice peste tot ca epi scopii airicilll isa ,
poa t merg e la Roma, d ac , n t r'ad ev r a r": lj: ne vo i l i' l a acea s tai'~
ci dispun e c ei pot merge numa i cii nvoirea (p iru:.;i l'tITp firo g)
mit ropolitului compet lrite, saud~p ' cum spune canohul: : T>j~ ;;,o iJ~'" ,
., )}g, xa.{Uopa.:; ~O ~ la [ou txaun;s xwp.a; _ i~laic [,7rou. Mitropolitul,tdU- :",.
pce episcopul i comun ic inten/hinea ;sa;"v i ' examinai motivul, ,.
pentru care res pectivul epis cop ; dorete 's i c ltoreasc p este
m are i dac va gs i c .jnot l vu l invocat, es te )i ntemeiat, 'i IiDe- ,
reaz o permisiune scris pentrucitarie. 'a ciic~ o scris~are 'de ,.'
, ' , ,' , .. . >. . .. ;', . 0: '- ., ' " ', "' . ' ' ~: .' -' o " ~ ~
dlmitere, ( n:a) u" x ~ v i n:iITraJdv ) .', Canonul , nu m e te . ;',a ce ast ,.'s eri-
soare i s crisoare'. fo':malJ,;ru;rw';i';~, .Ior rriata ), din"callz c , '. ' \1 '
are s igiIiuf isclit",,, rriitropolItuliii'; ,)
.' ',_ .. . .
llUmet<i ' nsii 'i de " ' ~~,
' .'
.se:
.. - - .... _f ,
<r ecom andare . (;raf' a,J""s, commenda ttol, din cauza c rrecofnand ..
pe episcop ' acelorarIa ' cat i ' merge 'i;i cori fi rm ' toiUi " ce se 'ireer ' !
~. -~ -;' ..,:".;... ,;'. ,''''.'',',' ' ,~,i~f", ',~;.-",
C

. . ,' ;" , ', _


. :
.-": '\ ;'_ ', ':
I
>' - . ,::'~ ' :~';":': ''' ~'~' ' ' .f:':-I'C ,. "
< ", 1;
' 1) a dic prevzu t cu f01 '~l ule ..:;. a uten tice . t,a Je ' a u t or it i i' cu .:. c d e r e"-" ..-
( N, T r.}, "",,' . ; r . " , .. ,;; ; ' , .,,:,' " , . "
2) Ca n-. 27 al s in ~ l ui dela Ipon la ..din ' li;,'J~ 9 3 ;.'<In"Cn ';C: ;Prav. ~ are' rt-r'~ ;
-.32, ~ jar .n Pid . n r.. 3 1.< "., ', . 1 -,t-" .;.~~ . "{. .
B) Vezi not a 2 dela pag. 206 din pa rtea ; I/vOI. '
, - ' .

',..
179

lla ' episcopul respectiv.') Se mai spune n canonul pre zent c


aceste e pistole ' de ' dimtere se vor libera episcopilor respect ivi
,,,.', rIt,ai ales (x~(~: t al,r)'e'~ov, praecipue) de c tremitrop cltt: da-r acest '
': ;Iucr u '0; (,' spune din motivul, fiindc, dup canonul ilaI sino du-
';' ;luL dela" Aritiohia , dac uri' ,episcop voia s se ndeprteze din
: -epa rhia sa , trebuia . s aib scris oare dela tol e pisco pii epa rhiali,
c t i , dela mitropolit, i pr in urmare sensul canonutui prezent
-es te c ep iscopul trebue . s a ib scrisoare dela to l ep iscopii
.eparhia
- ll, i mai ales ,'(xar' :i<,aip'Tov)
~ .' . .
. ,-
dela mitropolit.' ) .
.

;,;i{!i .;,.. j;l,j"":i .,: .,; ;.'. Ca'~onul 24.


'. '. i Y:A far'[ de Scripturile-canonice nimic s nu se ci-
. ;teasc in ' bis~ric. .
'. ' A iderea s'a hotrt c afar de Scripturile ca no-
'nice nimic s nu s e citeasc n b iseric sub numele de
.d ti rimezee t i. Scripturi. Iar Scripturile can onice sunt aces-
r tea: : Facerea. Eirea, Leviticul, Numerii , A doua lege,
; J i SLiS: ~ l) ui ;N a vi ; Judectorii, Rut; patru cri ale lmp -
; ra ilo r , ' dou 'cri 'P aralipomena; Iov, Psaltirea, cinci c r i
.ale; lui Solomon, dousprezece cr ti a le proorocilor, Isaia,
,: Ieremia, Ezechil," Daniil, Tovie, ludit, Estir , do u c ri
.Esdra; a le Noulul rTestament - patru Evanghelii, o carte
.a Faptelor Apostolilor, patrusprezece epistole ale lui Pavel,
. do u ale Apostolului Petru, ' trei ale Aposto lului Ioan, una
-.a"ApostolUlili' Iacov," una.a"Apostolului Iuda, o carte a
,ApdiIipsei 'iIui ;loal}: d ar iaceasta se face cunos cut frate-
, ' l uit'i'o coii li lu rg Hisito ru l u i nost ru ,; Bonifaciu , i celorlalti
~ : ', episcopi, din' acele pr i, sp re ntrire a canonului propus,
.deoarece noi .deta Pr ini am primit s le citim n bise-
. ri cjp e acest ea. al .
. ';>; . (60, :85 ;ca p:; 60 L o d. j . Atanasie .c. M. de spre s r b t o ri ; " ri .
," " ,gorie Teol.,despre c rile . SI. ,. Scripturi; Ainiilohiu des pre a ce-
- .' . l eai; c r l l) . .. ' ,;i . ,- . ~ -." ',. -. , . .
. )) -."" ' ~,
....' '~." . ',.'. ,,'(
', ;- <:',.'.:'" ' . :;,_
. ' , o' ,

;';';'\RJ!' " " ~ ces.t a este: ca no n u l ,al se-Ieaat . sin odu lui . dela Iponia
"' : <l in:, ~ i1111' 3 93 ; : i ceeac e'.a 'a-fiot rlt la ace st. sinod prin ' a cest 'ca-
' ~c:-'........,",. ~~ f _ .
1) Coment. ' lut . Zonara, IIf" 36 7 . .
2" Vez i ace ;'l .c0 menta r al lui Z~nara la J o ~111 citat
3) In Cn.o Prav . ac est .ca non are nr . 3 3, iar. in Pid nr . ,3 2
12'
, " 180

non in privinta c rilor Sfintei, Scripturi;' cari suntcprimite


Iitate de c r i' canonice,') coresp unde per fect canonulul : c r il or".
sfinte din 'Biserica latin. 'ca re' ma i-t rziu . s'a .accepta t la ' sino-
dul trtd entin.") In canonul sinodului , cartaqlnea ri" prez ent,. (419),:',
d up textul nostru, re spectiv dUPtexiul Sintagme iAt eniene, nu, : \./ ~
sunt menionate c rile Macabeilor, 'pe c nd a cele::;s u';! 'mentio. \ ;.. lj;~
natein 'canonul sinodului dela'lponia.dar siint 'Qleijjionate'cr;f2'fji~\
ile: Inelepciunea lui Solomon; Inelepciunea ' I ii j"' li su s : ' fi ul" ll i Si:' L,
rach (eccteslasttcu s),") Tovit(Thobiils) 'i iudit: aactar , tbtui, se"/
menioneaz patru dintre c rile, pe cari., Bi se dca ;or tod ox n ~, : <
le numr intr e c rile ca nonice ale ' Testamen tului :Vechiu. Con'" , "
semnar ea aceasta sa u canonul acesta ; al c rilor Testamentului'
vech iu a fost o particular itate a BiserIcii din Africa i ' c nd ca-
nonul cartaginean prezent menioneaz toate aceste \ cr li ).Iropt;
canonice (xav~lI,x a, rpaepal, canonicae... scripturae),"atn, nc:i acest CU- . "
vnt trebue luat n sensul, cel ,- : '
mai J;ir'g i , amime
, . ' 'i' . ~
"c , a ce st- e. / ;",su
" , " , . ., .,' ....-'(. . , ,. - ,
nt
::' : ..:>
: -' ".
' ~ " l:' e:'
.,'~,

cr ile, cari prin canon se permit a se citi n biseric; fiind dli'ti !f 't
bun e i instruct ive, In Carmciaia slav aceasta ;linprejurani'se, '.',
exprim precis in traducerea canonului ,cartagineait :prezent i ,;j'r:' .. ,
lile menionate se nume sc: c rile 'n umite in canon, c rile me n- ' '
iona te de canon' ); iar la comentarul canonului 85 , ap. am vzui
c aceste erau vrednice de cinsti re i 'sfinte' (ndfcinJl,~ '>u l "urw)
i prin urmare este ' de folos ca oamenii pioi s "ci t e a sc :' att
c r i le strict cano nice ct i pe cele necanonice ale , Sfintei Seri p',
turi, numai da c folosirea lor "era . pe r ml s , Cu' privire,larest:
vezi comentar ul can onuluial 2-lea sau al ' scri sori L;'I) as toral e : ~
lui Atanasie cel Mare despre srbtori , i ' c6me ntar~I;: canohul{li,
lui Amlilohie in lucrarea prezent, . ; ~~". "" :, "" \:~: ~::'~':"~\: .
' 1) C ompar Cod. ca n . Dlon y sil exig. (J us tell, 1, "14"7). .., .'~~;. "
2) Vezi: Cc ncut t 'Tr fde nt . S eas, lV decret. d e cano n icis scr ipturis ,
J ) ' Ca rtea aceasta n u e ste me n ion at ex pres in ca non ; totu i -ace asta,
se in el ege intre cele Ci'ld cr i ale lui Solomo n men iona te de ' ac es t .' C8- .;
n on , de oar ece despr e aceeai CAile (la latini: e cclesia stlcus ) s e , aflrn ci ~
a fos t scris de . So lomo n . Ce le spuse de noi aici sercon firm " i "de ~- Dr;'
F . Ka uJen: ..Un ter d er Bezeich nung S olomonia libri ' qft i l1 que sin d d ie
S pr ti ch e , ci'as Hohfied, de r Pre dlger j d ie W eishe lt und der , Eccl,'sias ticu s -
zusammengefa ss t" (Ein leit u ng i n d ie he l. S chr ift . F reiburg . 1 8 93 ~ S ~ '-2 9).
In acest can on d in Cniga P.cavil se' meni onea z numa.i -patrJi'.. . cJtI ' a le lui,
Solomon, de a sem ene a i n Pidalion, ,,',-, ; .~, " t

' ) Ed , cit. J, 128 , _ '


, -,

J 181

.,, " ~
'-:it-
Canonul 25 :'
7~.;,: :, )i~~1.1 ;;,S'a:,1z()t1;(,C:{~~Pi~COPii '~ strile '. urmii~~are, cari
," ~ ',:>.,Cltrng"s fm tele i taine.' 's -ee .in r n ez e: d ela s o iile lor .
" '. EpiscopuP Aureli u a zis: P re a vv e ne r a i frai, de-
Oarece s'a a dus ' [spre desbater e. chestiunea] despre n,
,- fr narea .tnoF' c1erici dela soiile lor, cu excepia , citeilor, '
~t:ilropun ceeace s'a Jnril Ja "diferitE!.sinoaele .ca att !PO-
" ,diaconii;:" carL' se" ating de , sfintele ' taine, ctidlaccnli i
.: '-presviterij, d ~ri ' episcopii, s ' se i . in r ne z erle l a 's o ii
~J a. timpuri ' anumite, ,ca s fie .ca i " cum nu le-ar avea ;
"L,eil~:." ,!e'; tit!!';Vor: face{ .se .vor , ssoate '!.in ~lujba ,biseri- '
rceasca; Iar ceilali , clerici sa nu se constranga la aceasta,
, .(jec~t . numai , ela: vr st naintaf , . Sinodul intreg a zis:
'"Intarim cele propuse dup c u v i in 'de sfin enia voastr,
, .:fiind , slinte-i plcute lui Dumnezeu .")
)tP::':~~: }~!\~:_: ( 5 ;': 1 7 ~"'26J' 5 t ;-:~ p. ; j: 3 sin . I' :ec ~; " -14 sin. IV ec.: "51 6, 12,1 3 ,
t
~3 0 , Irul 18 s in; VII ec.; 19 Ancira; 1, 8 Nec ces.; 4 G ~n go; ' 3, 4,
35, :70 Cart .; ' 12, :n:
88 Vasile c. Mo; 5, 13 Tim . AleK.);
'. ,::'.....::...., Canonul pre~ent dispune -. ca i ipodiaconii s se relin
'; ' : ,{i~l': SOl i iJe!' lor cnd .s e preglesc pentru sfintele tain e. Vezi co-
"':'inen la r ul ci ilo illllui 4' al acestui sinod ct i cele dela canoa-
mele , II i ' 13 al e si nodu lui trulan .
, ":" ""'r . .
'. ; - . J'

4." -':~ . _ - ",


j~~ ",l;,i- i'i ~ :.:.<.:;:.}:j"::>:,'- , ", Canonul 26.
_( : :":j.';:Y't;if5;, ':~.:_ {:.\": _:,-:~' :, <.-:-:;' " , '
",!';"<:,.r A verile lJisericii de nimeriea s nu serisipeasc ,
'.'" -< ." A i d e re a s' a hotrt ca nimen ea s nu' v nd averea
" , bi s~ri ce as'c . i 'Iac un bun .bisericesc nu ar avea ve-
'I' ) :;: .nit lJ ri', i " vr ' o \, nev()i e mar e ' ar sili" aceasta s se arate
:!~" "1",ceillif' ce';st n ' fruntea acelei' eparhii i mpreun cu nu-
" ' :m ru l hotrt al episcopilor s s e hotrasc ' ce este de
. fcut. Iar" dac ar sili o nevoieatt de mare a bisericii,
.t n c t s jiu se poatrsftui . nainte de a vinde, atunci
" epi sco p u l ; s 'cheme spre ' m r t ur ie . mcar pe cei nveci-
v-. nai, ' avnd grij ' s : ' arate sinodului- toate mprejurrile
'ntmplate bisericii lui; ceeace de nu va face, atunci vn-
18 2

1) - Acest"canon este'
ne an din a . 40 1. In -:Cn., -Pr a v. a rc
, /'

183

, ' Canonul 27.


" Presvileril, i dia conii dooedi i in ' p cate mai grele
nici . deeu mvs nu primeasc hirotesia ca laicii.
", J,~ ', As ~ men ea s'a lntrit ca dac presvite rii, ori diaconii,
s'ar dovedi vre od a t .n vreun p c at m ai greu, care treb ue
s-i nl ture din s l ujb , s , nu s e pun asupra lor mnile
'ij''', Ca .,peste ' cei ce 'se pociesc, ori ca peste laicii credin-
cio i '; nici,' s nu li ' s e dea voie s se inainteze n treapta
clerului' ca celorce s'au botezat din nou '),
:, ;';.~' ( 25, 47; 68. ap.; 2 1 trul. ; AS Cart.; 3 ,32 , 5 1 Vasile c. M,). ;'1
,
f' . ,- ' ' . "
-'-', Unii dintre presviterii i diacon ii, cari fuses e r caterisi i ,
,'fi

,1
pen tru oa recari delicte i r e pu i in stare a la icilor, cerea u s lie
' primiji 'din ,ha u n clei i s obin vre-o slujb in Bi s eri c a fa r
de alta r (t$iu <biJ p~l'aro.), a a dar in, calita te de cite]i sa u alt
, sl uj b' si mil a r;, car e se ob i ne prin hiro tesie. Ei ziceau c deoa -
", , rece
~, "". "
.s' au p oci
' ,.
t i deoarece la c parte din rn dul cre dincio ilor
' ':.' ;- , .' " . . ., ' . '.- . ' ,".-'

, laici, ' pol" s'prf m e asc-vr e - o slu j b in Biseri c , Intocrnal ca laicii.


Canonul. pre zent' respinge ' a ceast a rgumen ta tie i dispune ca
'" e pisc o p ii"' s :; n u poat-pune;
.',. '. ;1, ', ' , )... " ' ... ~ . _ , -
m inile
<','. ' ..,.'., .._ ',' .'<,.' .
'.(I'~'. <rrer Nh",Ja, auroio I."
' ''';. " .... :~ ; ' . '. ..:
P''')
, pe aceti cateri sil spre a- i' aeza n vre-o tr eap t din cler, cu
, toal!!' c s 'a u' c it ' de pca t el e lor i s 'au primit n Biseric in
):alita t e , de l~ id " , cl eiitrebue s r m ri pentru totdeauna atara
de c!l!i !'l in i'Care " 'lU"lost; e xclui n urma delictelo r lor. Din
' a ceas t' di sp o zi ji e d~ri\i imp ortanta pre scripjie cano nic, potrivit
.' ,,~~~I ~ c el c e, ~ ' los t.,? da t~ lega l calerisit din , treapta sa ierarhica ,
'"','n iCi - o d a t : nU 'mai', poate ndeplini "vreun ' se r viciu In calitate de
cleric, nu poat~r dup curn zic.... Valsamon ,' 's ma i citeasc de,
~'.:p e :~ ~~?_n '''I1.icij : , ~it,e~sc !<vre-o ru g ciun e pen tru cineva, nlcl; :
" s binecuvinteze ') \: i 'O";' " "" : " "
, ' Comeritatorii 'greci interpr e teaz pa rtea Iinal diti acest canon
, i~' sensul c ' c1er icii ' cat er isii nu se , pot primi In cler nici d ac,
':se: \jo le a~ i' iri ; nou: deoarece ' botezul se ' poa te primi numai
, bd~t8). : [)a' tin'in d seama 'd e' 'i edacta rea canonului; ';;are &vu-
, _t .. ' .'
;<;:"',i'~){ l) ,.:' ,A~~ ~ja.. est e :canonuL ;12 al sino du lu i car tagfnea n din , a ' 4 0 1. In
Cn, Prav! ar e rir.3 6;'ia r n P fd .n r. 3 5 .. -
2) "S fnt, AI. ni, 37 3. Compar come ntar ul can onuJui 2 1 trula n .
,< . _~ sr Z on a ta ' iN a lsa mon , i Arts ten (S lOI. AI 111. 375 -37 7 ) Tot a a
~,<:' '.~~, n C o rmciaja ,\.ed ~ cW\ J i ,~1 3- 0 ) i " , : a , At hi m . Ioa n (e d. cit . '1, 1 60) .
{ '-~ , " ", .
. ~ :. .

,
184
.".'
.r"'m ::o/d ' ou; (tanquam re bapt izap), se . pare c "este mai corect ' "
a nu se n el eq e a ici 'cei ce propriu zis voia u" s " se boteze a ,,_
doua or , deci nu botezulTn sensul strict al cuvrittilUi, .ci ceice '
s'a u c u r it de pca te pr in pocin, cee ace se riumete botez at ..,"
i pri n urmare ceice afirmau c , a cum s,inl cura!i:de pcate. fiind
nlocmai ca' i ceice s'au botezat din ' nou.c, i ' n acest : ca lF
tate pot fi pri m i i n cler'). ' . -1' y" ,
,.i- f' .i

Canonul '28 . ~;I .)~;7 '.~",: r<;L; '?;'


Presuiierii, i diacoizii, i ; clerlcii, sca rt lac ,a p eE ;
peste marii! in afacerile lor, nicii detctim s ,ilU: sih p " i -' J '
f i" \i '
nleq s c rn comuniune: .., '"_' ~' :, ' ji'~"''''- "
" ' " . C

f : _ ,

Aiderea s'a ho trit .ca presviterii" i'diaconii . i '


ceilali clerici inferiori , in pricinile ce le'eau, pac ' nu 'a r
fi multumiti cu jud ectoriile episcopilor . Ior, alunci s -i
as culte episcopii inveclnal, i cele dintre ;'dnii le vor ..
re zolvi episcopii cei chemai de dn ii, cuconsimrn n-'
tul ep iscopului propriu. Prin urmare dac chiar vor so-
coti s ap ele ze i dela d n ii, s , nu apeieze la jud ec: . ;
toriile de peste mare; ci la primaii , eparhiilo r, proprii , ; >
precum s'a hotrt de multe ori i in. privina , ep iscopl-:
lor. Iar ceice vor apela la jud ectoriile . de pestej.marer' ,
de nimenea s nu se ' primeas c in comuniune', in Africa ,).) .,' ,
'(6 s ili. 11 ec.: 9 sin. IV ec.: 4 Anlioh.; ,JO,JI, '12: t'4. '15;' :
2 0. 23, 105, 12 5 Carlag ,), ' -' .
- De nenum rate ari s'a "spus n C'II1O<l';" c pentru> tot;:,..
presvilerii, diaconii i ceilalli clerici nferiori este i co m p e l n te ': iu: '
deca ta acelui episco p, s ub a crui [urisdic le stau aceste persoa'nei "
i tot astfel multe canoane spun i c ace ste persoane, au ; lib er-.. ..
jalea de a a pela la sinodul eparhial, dac c red z c nu .a u fost
1) La Dio nisiu s e gsete ,.ut ; eba ptiza ti" , i,': :':_~sfter l us"t eli (Oberva"i _
1, 425 :, referindu .ee la o m rtu ri e din ju mtat ea a do ua a s ecolul ui ~_ I
Vlea, o bser v ca n acest canon sunt a s e intelege chiar persoanel e e le,'
rtcate, ca ri au fost botez ate din n ou. T ot a s tfel s 'a t ra dus aces t ca no ~ , ~
urmn d p ro ba bi l co mentato rilor gre ci , i i n Cn. "Pr a nf . _ un de" s e s p u ne >".
e x pres c ore svit et ilo r i d ia co ni/ ar p cto i -n u treou e o a li s e pe !mit~_
a se bot ez a d in 1101 ( ( E d. ' din " J 8 6 2, pag : 32 1). i ,- .
2, A cesta este co n . 17 al s inodul ui certa g , ':"d in: a . 4 18 In
Pr av al e nr . 3 7, iar n Pld . 3 6 .
,,'i .. ,

';", . ~ . ' ., ,
\f, ~ l1d ed a t j'- dh pa ' dreptate. ' sin odului prezent. ,se ,m en
"'.:j i on e a z':d e <;teiJa ,.ori ; 'in ' calltate-de for judecatoresc de a doua
" jrishin l . in ' loc ,de s iiio du,'e pa rhia l, ordinar; alt for judecatoresc,
<a l c t u i t 'dill ;ca tiva: episcopl, nvecin a i, i adic .Int o tdeauna atunci.
'c nd sinodul ':e'parhial ordinar nuse poa te ntrun i din cau za vr e-
,- ' unei pie dici, (can; 't' l ; 12,14;20, " 125), Al ' t z-lea, i-t-lea i .al
, .zo-Iea dintre ' aceste ,ca na a ne hotarasc, i num rule pl scc pl l o r in-
. vecina ti, cari. al catuesc " forul , i ude c toresc ; i ad ica pentrupres-
- viter 6 s au 5 .e pis w pi. ' iar pentru .diacon 3 episcopi mp reun cu
, ep iscopul competlnte.a -irnpotr iva sentin tei cruia se fa ce ap elul;
:<:a n. l l , 125 i cel prezent .(2 S) ,:nu' vorbes c de num rul ho tarit
,a l episcopilor,ci !spim.,'numai c ' tr ebue s se cheme c lvae pls
capi .nvecina ti; i, anume la dorin ta ce lorce au facut apelul. dar
la to t-cazul ' cu consim m ntul epi scopului ' corn pet inte (I'~ru. o ov-.
I ::.~ilJaEC(} ; 7'O~ .tOIO!') iTnu ~orr ou ; 'i(ara tT U'.IG l lJE lT l Y n uv lO:'llJY a uniJyema-
.. ' > O I(Q~ incan. 125), Hotarirea'" acestui s inod ar trebui s a finali-
';zeze definitiv cauza. dupjcum s pune acest canon. Dar dac res-
pectivii iari nu sunt mulumii nici cu sentinta ace s tui for [u-
_ - d c t o r es c , ci , doresc sa-i 'caute mai departe dreptatea, in aceste
-,." ca zur i ' d fln i i .trebue s ' se. adreseze .mitro politulul cornpetlnte , care '
;va , da sentinta , def,ini tiv : iimp reun cu episcopii si ta sinodul
, eparhial 'Ordinar;" Prin aceasta c an o nulvco n fi rm norma gene ra la
, ;J) i s eri c e as c a , ' d u p ca r e o r i c e cau za judectoreasc trebue s se
'des bala, i decida intre hotarele "provinciei bisericeti re spective ,
i,i p ri ~ ' Pl1tereaprill1ului ierarh al acelei provincii. in nd in s '
'j,"J'"' . ,s ea ma'' de:.' ' ..impr~iurare
' . ." .. ..: : . ,:1, . C" :
' ca,'. - :.--'.unii:dintre
~" .. '. "."" '" '" .'..,: . ..".... " ..," -,. '-- .' -'.. .
presviterl
'
i alti cler.ici
.
din
' ';' :Alrica( !i l' per ~iteatl s itre ac cu vederea ' forurile judectoreti
,: ', a le; I3isericii lor .:i s apeleze peste ' ma re ( tripav 6j< 8 ai,6.';lF1')'
. ,a die: la , Roma, i i aici cereau ca hotarirea autoritilor bi seri ceti
" ,din ' Afric'a s .d l e supus unui nou .Ior [udec t ore s c (drept pild
"se rvete" ca zul presviterului: Apiariu , pe ntru care s'a i intrunit
slncdul' din , anul 4(9), .canonul, menion nd ca i episcopil or li
-este ' s trici' interzis de' a s e adresa la Roma pentru jude cata;
's pune ca" cu' atl mai s trict li est e interzis a cea sta presviterilor
.i celorlalti' clericl." Acestei . i nt e rd i ci i i " in ' g enere acestei antica-
n onlcit i, 'ca iera rhii tin ei Biserici particulare s nu se ingerez e
10 ' jurisdictia ' altei ,ti se riei particulare i s a nu jude ce asu pra ho-
tririio r [ u decto re ti ale altei . Biserici. P ri n i i sinodului prezent
j .au .d , t ex pre sie so l e m n in scrisoarea lor a dre sat papii Celes-

- }" .
" 18 6

tin, ' pe " care ' am menionat-o ' (voi. 1," partea ' a H.a, "pag. 30) ' ' i
pe care mai trziu: o ' vom ' re produce i~ intregirrlli; i canonul dis- o
pune ca ceice calc aceast dispozi ie i ceic~ diriBiserca Air icet y :.t~
ndrznesc ' s se "adreseze ' la Rorna'r pentru i O:' ali ) jtlllecat;~: sil ,}' ' r
fie excomunica ]l (f~rwoav atp ~lJpujtivo,) " i nici'i'n i \ frica"de nimpni' "
s nu se ' pri m easc. i da c Roma nu 'a re dreptul s judece reci a'::,
matiunll e din Biser ica' Airicei , (ca r e ' l3 ise r ic itl iurma ' silualieii,o,
geografice este cea , mai .ap roplat ~e ' Roma), :ap oi 'c-__ otieni :~! , r
V"\samon cu priv ire la aceast :'d ispozili e ":'" cu
at t mai , putin ' " ,
poa te avea Roma ace st dre pt as upra altor proiiincii.') De ' altfel'
la Roma s 'a Tn eles foa rte bine importan ta , a cestei : prescrlp->.
[luni canonice; , care ,es te ~' d a l slr ic t i 'i n' spiritul.. dre ptului,'atF ,'
divin, ct i can~riic al Bise ricii cretine, i. ace~t 'cano n"/c~rta-' ::
ginean I-au citat in coleciunile lor , canonice oliciale' (Corpus-
[uris canonici) 'd up obiceiul propriii lor, anume au ada os cte va
cuvinte la ote xtul ca no nului, astfel ' c dispozitia din :' canon
a . primit cu ) t01111''-I, alt ~, s en si ' ~Cuvintele -~" (,aJ;: : nepdFi', ~.ijg :~l)~7 J., d o~~ ~Y'\~~' i
ill,-,,-ai:1pta (tra nsma rina iudlcia); lE! '; int erpretea z ' in ': sensui ', c
aici ar fi vorba , despre forurile , judectoreti ordina re odin :"Bise-'
rica Italiei, iar riu despre -ud ecatascaunulul , del a'Ro ma ; ' i ~ sp r e
a exprima ' imprejura rea ,ace ast" ;' s 'au : adaos lafiin eaicanonulu P'
urmtoarel e :nisi orie Rornan am, se dem' appe ll a ~erin t :2) '
' .:, . ~ _1 {.;_;~

'. t

..- ~
, o'';

~~, ',' ~ l' ~,

udece : ,~c >;Isili ;'a i adu s ;i'asupra ~~ sa ~ hotrre de con-


arrulat~ :~n;~' i:f' :. f ' q :;~ -: ~ \--:\ _ , ~:':::>!~ ~"::~ j< ~:,-, ~ : _ ",;: "" , '
(28 'ap,; JS', sin. ' 1 'ec. : 6 'sin. II ee.; ,29, sin ; IV ee ; 4; .1 2, 15 ,
'3,''" 4; ', 5 ,}l 4 , Sard.; d 9;"6 5 Car t.; 88 Vasile c, M.),
, , " :V~'Z i :eOln entarul, dela :canonul ~4 a l sinodului dela An- ,
i ,~ el ? el?- canonul 14 al
sinodului delaSardi ea.
" ", ',:, .'J~ \, "" " .~ :Cimonul 50',
j ". " "" ,' o

17, 18 ,

.r :~:
o,

18B r _, .... , ,f

e:' ',,:~!;1;"\~ ti> l',


Tot aa s 'a ' hotrt ca, ' d a c oarecari ;dintre': clerici
- idiaconi nu s'ar supune episcopila r < lar, cari ',' pentru
-o ar ecare pricine. con str nq oa re ale ' ,bisericilor - lor , ar
vrea s-i nalte la demnitate maimar~ ; r<~ise~ica 10ri "
:,.n~ ' mai slujasc nici CI il rea pja , .j din , .X~ re ~ ~' a u'Vru t'~, :& 11'
"lasa. ) .c< " > -;:''; i < <
\:\.. 1.::.' '1'\",,_.,,: I ~ .r, " ,...
_ t " ~,- ">: ...-

(3 9, 55 ap.; 8 s in. IV ec.; 34 trul. ; 57 L ao d:; 89 Vasile c, M.). :, "


- Am v zut c mai ' multe 'ca rioa ne t ra tea z', de spre supu- '
nerea canonic a tuturor ,persoanelof',slinlite ;,dela ' presviter ' n : ,i
jos Iat de episcopulJor. .Z onar a' gsete : tem eiul . acestei ' supu; ~ '
neri in SI. S criptur, din ' care citeaz ' Iocul; .tnde' se porunce te '
a scultarea i 's upunerea ' la l de n v tor l (Evr: '13 " 17 ).2) In canonul
'p r eze nt se' vo rb et e despre toti ceice lac parte din "cler i sunt
supu i [urisdiciunii episcopului ' in drept; iar dlacciniillusu~fmen' " j~.
-(iona ti in in telesu l de treapt i erarhic,C ar )ndeplinesC'ser'viciu ": " ::~t' "
in altar (i v r\U- ('Ti';' pi"urm), 'ci n in telesul de rslujitor biserices c , t~
' n gen ere , ad ic . celce ndepli nete un s er viciu de termina t ( I),a xo'- " ~"J.
.vtav nva 7}rou'I 01r"'i p Ea !u'./) "in Bis eric, du p cu m . se- ved e -odin cu-:", '.:t'." "
- v n t ul I),oxov. '" (a sluji) lolosit intext~l ca iioriu lui,") Decl -In pri - , (
, vina acestor slujitori b iseri cet i ; ' disp~n~ ,; c an o ntlI" c ,' t re b ~ e) S".1"'"
,se supun epi scopului lor, cnd pentru oare care .:': interes . Impar. , ",
tant al Bisericii sale vr ea s-i promoveze la o de mnitate,'i\1ai'mare
,d in Bi seric. adic dac vre a s i i nalte 'dela o t reapt 'de s er- '
Viciu ma i joas la o tr eapt mai i nal t," Daca c'''vreun: 'sl ~ j itor bl->
s eri cesc s' ar cpuneucestel ! dlspozjiii! n u",s'ar :~suPuh'e?~ ': ~oi ~_t ~).,-, :~<\
,episcopului din c uza c -I con vine s slujeasc'in treapta?n' care ,
.s e gs ete , deoarece are ve nitur i materiale mari. s'au poate fiindca
nu vrea s-i ia as upra sa o sa rci n ' mai mare , pentru ace s t caz
ca no nul dispune ca ' respectivul s lie despoiat i dJ' sluba jride-;
plinit n treapta ( iv i<;!vqT ero f1 xOflqT) , pe care.in'a vrut ' s" a " ' "
prseasc. In canon se spune c aa s se p edeps easc "sl uji- "
-torii b iseri ceti, cari n u vr eau s se su p u n episcopului lor ; cnd
~'a c e l a pentru in teres insemnat a l Bise ricii lor (J!fi :t''.I ~g ' .'.Iarx u~ ~
'T {Xa .; uirae o:,! ex-xi.d!WV d ;;:,wv) . vrea ., -:s -i promolJeze I a'v treapt
mai n a l t , Dar dac nu e xist nici un ' interes im,P;0flant del!cest,
'~:"f:' ;~~"
1) In Pid a cest ca rton s e g sete sub ' Ne. , 39 - " ' 1 ",

2) Com en t, Ia aces t ca n on IIl, -3 8 3 .


2) Coment, lui Zo n ara , II I,' 38 3
..;

- I. f
,~. ~ . .
. fel? -lru acest caz in urma ordinei ho t r t te . din B i seri c (" aru. <1"-
':,'.'
.

' h ~f~,i<a;' rq~ ; r;:,v; .'s ecimctum 'Ordinem ,e cclesiasticum) 'episcopul


deaserneneararevdeplln ' drept s i promo veze pe clericii s i la .
'trepte 'mal nalt e; cu toa te2caace j ia n'ar 'dori; aces t,lucru,') ,-
'~i;(~ ";;~,.~}: ? ,;;,\.',j< :~!,Y'f.,:o;"",~,-~:!l,~ ._;;'.::~:}; .~' , 'r -,~: ',: \
'l'i,." ., \"', .' ... GanonuL:32. .' ;>.:1 , '+. ." ....; '
, ';~~,'~;i, ;'~', ". ') , ,i 'l t:,,; ' L>::,t.'~:~',-'1 - ." ' ; ~:;,>",~~,::,,;,;;>~ " ' . ~ '.~:;, ';:>.,,' ': ,';'
" ' l' pa~ J yfeun ,Cler,ic..' 'sra c,' pr()fl'ov,at" ffi,!d ri, ' ur4!o-
stare, ' i- a r catig'a '. ceva' '[auere] : s fie supus stpijnirii'
ep is cop ului" '1- ' , ' .. ' <,' ' . ' ,

,';' ';A i deni a s'a hotrt ca'. episcopii, presviterii, dia-


conii; .sa u i oricare" clericl, cari n'au avut nimic, dac" .
. p ro m ov a i'fiind; i-ai.'; cump ra pe timpul , episc opatultii '
sau clericatului ' lor arini sau orice felde moii pe' numele
,. Ior,; s , se.;considere ' ca , i cnd ' l~'ar fi in su it bunurile
."iJ).(ml~it!ui :!:ii~ C" Etu cuin.v~a~m0!1~ati _fiindle,-ar restitui.
!:nSencll.,
" '~
," ,'," ','
, Iar:
1. " t
; daca le-ar' revem'[ceva
: ' '"';,, ' " " ' :" ",- -' '".' ",
.; in proprietatea
__ ",'.. ",", " . ", ' -'
. lor] :
" : mal ' CU seam .rdin d ruirea cuiva.c.sau din motenirea
, ', rud~I o r ; 'cu' aceea s fac dup-dorina lor. Dar d ac ar '
;. lIois le retrag chiar i dupce, le-au ofer it [s le dea
' .bisericii), s ' se judece, ca ni te rnetrebnici, [fiind] nevred-'
nici de demnitatea biseri ceas c '):
"., .~, < ..",1 '__ ,
~':: , (4, 38, 40. 41 ap.; 22' sin. IV ec.;;23, 35 trul.: 24, 25 An ,
' t iah,; 22, 26,i 81:Cart,; 7;5in. )-11). ' .'. ' . .
.', f .- Inc" pri n ,'canoa nel e ' ap ostoltcevs'a h ot rit n pri vinta .
/.;'iepisiop,ilor s : se c(mst~te" eKa ct care , este averea particular a."
'" ~ " ', -';,' , ', ' , .--'- , ' ". ". ,c " "' ,"-,,, c, ,-,, ,: ", ' ,"" " ' /" - " , " " , ,
, Ij/ lor; i 'careeste .cea a ' 'Bisericii, i c de averea .lor particular,
~ ,-': ':' :,,, .,"'.-. ', ,', "',1,' ,"-, ," ,> ,' -- , , ' , ' ',' " , ' "',,,,,, ,c' < .. , " ' :' '. . ' , ', ' ,

" ,' ei pot s : d i s plm d u p cum vor crede . mai bine de cu vi in, iar '
. ,: v~llia- bi~eric~asc snnt datori' s op streze, innd seama de .
, im pie j ura rea,'c ;Dumnezeu i . su p ra ve ghe a z. (can. 40 'ap:, dar '
, 'c ompar i l can, 24 dela" Antiohia). Da r 'i n privinta a verii '
. p articulare a :episcopului se fcea deosebire intre ceeace a c
,tigl.o pe' timpuliserviciului su n .calitate deeplscop de 'cea
. ctig'at Independent de serviciul su. Asupra celei din u rm s.
' , :' aa~a r asul'raceJei c tiqate prin ' motenire sau pe alt cale
y~,::, ::'~) ; ,'t":.,., ~'~ '~ _, , "~," , ",+ ':".-:,,<, , : ", ,:' ,', , """ '"'''' "',,"
',-": <,:~:O:~'~i~1~;j'; j)' c~~~a!: 1~~:'c~n~~ul~' pre~:erit' corn9nt~'~~J ~.'iui' 'l al sumon .: dela , ;a'~ ~~t:
~~"~,/::;,, , c~~~~ i,'{ l lIl" , 383,: ; , S. ~ ~ )"/ d~o~~ece" a ces t c omeC1t~r " " este ' foarte imp ortant pen-
~.,~~:;'; tru :,dreptul :,biserices c in 'privin ta , p ro m o v,-i lor d i n Bi s e r i cv n genere.
} .' -=--'~:': .2) 1n Pid. r. ceuonul pr~zen l .se gs ete ' s ub Nr. ,,40 .

... ;'
' .. ,.

191 '

", d e ascr cas , i astfel . ss e . mbog easc ct mai mult. De aceste


, persoane, zice Fer. Ierontm,' trebue ' sne ferim de cium') , ca
. In "privinta :'a verilor ' particulare ale membrilor clerului, pe
" c ar i,l e. a u m otenit sali le-au primit in dar dela cineva; canon ul
:re pet "in , general dispozitia ' canonului 40 ap. Dac ns ei ar
' promite s dea Bisericii intreaga lor avere particulara de 'a cest
;fel"s"u jo ~ pa ite 'dine,dar "mai ' trziu' s'ar ci i i-ar revoca
::promisi;';nea, ' s se ' despoaie ' de' demnitatea bisericeasc (<1<
, ,ixx i. 1,,,aaw~s ' 'r,!';;<); adic s se excl ud din cler, fiind nevre d-
.n iCi ,, (l~~ . ',&~o ~'.Iio,r) .c,'~ ,' .,' t, ,
~ ' . ~ ' .
,
~-

' C a n o n u l 33. t- 'i'

<"., ~ ,' ,' .- ',f


' > ', " .'
Presoiteriie
nu vnd ,averea bisericii, la care
au ost coiisacratt, i 'n ici' unui episcop nu-i este ing
,d ui( ' s . biiz ez e. de averea , nscris . n registrele biseri-
" ~eitr ~;' " ia;' :': ' .' " 1\~ " ~; ;' .. .. ' ' ' l : , i .
, .Tot astfel s'a hotarit ca presviterii s nu vnd fr
.:;;tirea . epis copllor lot vreun lucru de al bisericii, n c are
,'au' fos/consacrati, 'deasemenea nici episcopilor nu li
e ste ngd uit sv nd ' m oii de ale bisericii, fr tirea
i :5i n od u l u if} ~ a u " a , presvite r il o r lor. Deci nefiind nici o ne-
;' 'voiei 'nici ' episcopului , nu-i este 'ertat s abuzeze de ave-
: :rea nscris '.n registrul bisericesc! ) ,.
;,::1," '.' (7:, 64 i , 7o': 71" ap,;)7 siri, lIeo.; I t' truI.; 7, 37 , 38 Laod ;
.51';', 73 i ' 106 ' Ciu tag:).
i' ,. ' r ' ,
"" ,- "::<Vezi Comentariile canoanel or ,38 i 39 a p . i cel dela ca-
onuk27 al sinodului prezent.
't';~ , , / ,,-', . ' <; '.~ ,\. .' ".).--1" '," ,.: "'.. "
Ca;';onu} 34.

" J . , " : , "'r ... ,, -'- ' :;. . '


, - ,,:::' l): :"O b s~c r ~ , : :te " " , ;'8c ri e ~ ., , 'l ero ni;m li.t i _ ,:Ne po ti a n (e p , 2 ), _ el r e pe ten s
;iterum;; itetuin q u:e Hm9neb'o;<'nei ""o ffi ci u m i,clericat us ,. 'genus - a ntiqu ae mi litia e
p utes , ' id est ne
l ucra . secult inrChrl s ti' qu ei s mili tla, ne co plus h a bea e.
[quam "qiie nd o clericus ' c~episti ;. -Negotia tore m clericum el ex in ope di vitem,
-ex jgnoblli ",: gioriosum f :\luas:i
r;-quan da m :~ p estem :f uge "" "
'1) "In Pid. cano nu l pre zent se gse te su b Nr, 4"1 . 1"

, ..
192

s nu Se modifice nimic; \ mCI s i sEl 'aq1~ge; ',\~afa; fd~<:


aceea ca ziua sfintelor Pati.' s se , publice in.; ti'mpul ;si'::'..::

:\~,cl:\l~~~~l, ~~;t.~~ ap. : 7 SI~'/I,';~C'; '/~:(tr:~:+{:t~3~t~~;:~.i:~{


- Dup hot rtrea sinodului ' [ 'ecumenic " episcopul' Alexa
driei in fiecare an avea' datoria ' ca la tim'pul d'eierminat"s 'ariu ~!
tuturor Bisericilor ziua, in care 's se 'srbt(ireasc'p'raznicurin
vierii lui Hristos ' in anul resp ectiv: Peritru JBiseri t' "'d\n ?Alrjca' ;1
sinodul dela Iponia din 'anul 393 s'a ' hot rit .c '<' toie" :'Bisericii'
din acea provincie in fiecare an sunt r obligate::s :j. ::ctige (,i in
Iormaiune dela Biserica Cartaginei ' in ", privinta '. zilei ' pa!elui.1}
Hotrrea aceasta s'a confirmat : Iii sinodul 'dela'Carta"ghl ii': din 397 ;~
i apoi din nou la stnodul prez~nt (419). , Siiodul tg e n eral'~a
V: .:- ',' "', ' . ""' :.,, ..> ...," ' ..'
l :Bi;"
_,: ._, .,_,'." y " " ,i " " :- : -:.." ...~. , : : .: ~ .; " . "l ~. ..
serieii din Africa se inea de regul in !', Cartagina' ,in ia:,doua ,~ i u'
. ." .... . :: ,, ' 0'- ': . , '

mtate a lunii August (can, 73), i prin urmare c~ ,mult tinipina~


inainte se putea ti cnd s se serbe ze 'Patle in "a;jul i.irrrii~r ;. "
','; . . r. , l L e;" " i<#::h!!i;~':: ":;"~,;~i:~/I:t!:','
Canonul-B . ," ,,',, :.c
~:: ':':.'i ;";:;':: y ,:~ , ", > .<:tlf~i' ;'
Episcopii i clericii s nu-i emaricipe~~,,' :copiit (,
lor eu uurin . , "): ., ,"":" :: ... ...:,.( "i:,,',;;: .:
Episcopii i clericii s nu lase,,pe .: fiii , a ~ 'se I~l(;e:, lor::
independeni [sui juris] prin elJlancipai\lne;:'dec! n uma i ,;:'.
daca s'ar in credina de moravurile i vrsta lor; deoarece';
de aci nainte pcatele lor li . se . vor . imputa ';J [numai] .
nii lor'). : " ,;( , .,
(5, 17,26,51 ap.: 3 sin. I ec.: 14 sin. IVec.; '5,6, :12 ;;I ~ .
30 trul.: 18 sin. Vii ee; 19 Aneira; 1,8 Neoces.; ' 4, 15 Gang;
3, 4, 25, 70 Cart.; i2, 27, 88 Vasile c, M.; 5, , 13 TimQt;'Alex.).
'e,'
;i:\:.' ' ,',:4')i;'~ ' :A;:;:';:~, ,'r' i ''-;,:/ , ';L;(" ,
1) Cele cinci canoane pr~c;edente(29 ;,:-:-:: , 3 ) ;~u <fo~l " d:~te ::,Ja, 'sjrQ ,~~~ :
d ela Cartagina din anul 419 n edina : din ' ~ ,~,M~ilJ :J~" : C~j&'~:,:! Pr!,ly,i '~ :<~~ :
g sesc su b fir. 3 8c-42~
iar n Pid. sub nr,: 3 7,.; 4L'. , " ',Gano~~1 "prezeJ.1t:
(34) alc tu e te in cep utul canonului 5 al SinoduluI,.dela , Cart,a gi~-a:: , ~i? ~flBL;
39 7. In Pid. nu se gsete, iar n Cniga,Pra,p. l 'gsim':la,, :nr: ': ,1-3~'~, ; : '; )~; " : ; ,'
2 j , La, fa g . 4 3 ......., 4 4 din p, Il , vol.\ 'I lli ace slei~j' hcrij ;,: :, ~: ;prc:cum }~,;~':
Ia comentaru! c an onu lu i 17 al stnodului 'p rezent ' am "?,v :I;u t''-',ca ri era u , !. B i "', ::S~,
ae ricile din aceast : pro vincie . ~i' " '
3) Acesta ea le can. 13 al.velncdulut .dela Ipcnia din ,a ::':,,393 '
Cn . P rav . are nr. 44, iar n Pid.42 , ~.,, " ; 1;
19 3
;:.
.. " , ',,' ;-' Acesta est e un ca non' inse'mnali 'deoa r ece dovedete ne te-
'h m~i Ijicia,. lir inatiun ii i BIser icii J atine,: dup qare sinodul, dela
i ' {~a"rtagin a iprin: canoa nele ;' 3 , 4,' 25i , ,70 . ar' fi : hotrt . celiba/ril ,
lW '"'' 0',-'', -'''''
' '' ,, "': ( - i '. ,', '....". ' -,..' . ~ .. :~ ' ''',' ' " . ' " - . .' i .. . ' , f
.r. preot/mei. Dac .islnodul; dela Car taqina." ar li ', ho t ril cellba tu t; . '
atunci se pune, intrebar ea : de unde au copii e'piscopii i ce ilalti
membrii 'a i clerului? " " : ',' " i

"; ," Ema'n i:ipare~; (if!:;;,rrudwv, ,. emanci~a tioi. ,copiiior ' d e' ~~b
PUterea printe asc spre ' ~ li .independenti ("t~.iqu",o us,sui . juri)
/, iifiea d~ ( c8mpetiriti 'dreptului . Civil ; ( ~e, t soI~ti~n~r prIl1 ; act,~ legal
', ' .(acfus legitimus) la i forul judectoresc comp et lrite'). Emanciparea
acea sta ' se :putea fct; atunci,cnd .cop ilul a junqea '. mult' putin
vr s ta matur ; 'da r adeseori se nt mpla, nt ocmai ca i a st zi , '
c i cel emancipat nu , ti a s n t rebu i n e z ej- a l on a l p o~il ia sa d e
In!iepen den t ie l11,mcip area , de ' l11ulteori , H er a p qubitoare . ,
)~rintiidelal Car1agiIla,referiridu-se ' hi , .aceasi ' institutie ' a . drep -
tului: civi'," recomand episcopilor ' i celorlat! inembrii ai clerului
s ' nu emancipeze pe copiii lor pn c nd nu ' vor avea d o va d
d e p l i n c c opiii 'tlu s s e poa rte aa cum 's e 'cuvine po tri vit
pozitiei lor , ' Re sponsabilitatea,'; prescr i s de .ca non pe seama
" p ri n til or" pe n tm pcat ele copiilor ' lor, )rebu e s se tneleaqcu
. ', :priv ire Ia'judecata lui ' Dumnezeu i la pedepsele spirituale, deoa- .
,,:,rece;
. '"
zice"Valsamo~.h_
_.
n,printii nu pot fi"'
1 ,. ,, ' " '1 ' -
vinova
',', .
li, . nici nu ' pot. li.
" pedeps ii-pentru p catele copiilor lor. . ori de sunt, ori de nu sunt
s~b , p'u t e r ea' printeasc, cci dup 'cuvinte le legii pcatele urmea~a
.... ca pu J u i ~Ii~ fl:ap.~~f1a Tq. Tii )(UPG; ).i} En ovr ae, peccata caput seq u u n ~
" tur)2), ~ Can6 n ul pj.e zent , e ste important i d in cauza c prin'
" :!1,9:1~~u!,.seI 9q~~a;li. c a'ut,!ri!at~a b,i~e~i!=easc , se in grijea
. ". r.umai de ', persoanele preotilor, ci ' i de ' coplii-Ior, precum ' i de
nu
. intreaga lor famili e (compar can , 36 cartaq. ' i altele). . .

Canonul 36.
,it , Epis$OPii, ; '; clericii s nu se hirotoniasc , dac
~,'u :'~r' fa~e crefi'ni pe toti ai lor. '
, . Episcopii, i . presviterii, i diaconii s nu se hiroto-
1,
Cf. Pu ch ta , Cu rau sL der I ns tltutionen, ni, 15\1 . . - Co m p a r " i
Si ntagma lui Vlas tar. T ; 4 (Si nt At .' VI, 4 5 6 ) .
-; ' 2) ,-Co mf nt can c lui prezent; 11[, 30 8 . ,"
13

.-.;~.
194

niasc, nainte de arf~ce cretini 1 ort~~?c~i ,p~ to,j} ,:'S~!,l~;: ,;~~


?in casele lor.') , " i " " ,1 , ' ;:' " "".". "'e!" "." ">'> jilli
, ,(58, 8 0 a p.; 19 ttul. ; 11 Sard .; 121, 123 Cart.) ." .~"-
...:... Sensul aces tui canon ' e ste dela sine lmurit. Dac 'preolii ', i, .
t rebu e s fie .n prima ' linie' invItorF'ai credinlii ,,' fiui ntiinai ; '"
s saInqrieasc ca tol s se intreasCi~ 'credidi~ prtodox;' , ': ; ,
dC,a, s i ,r sp ~ndeasc ' ceastcredhlj~ ' P~ehHhideni l lird('este':j? '~ '
posibi l, apoi ce Incredere :se poate ' avea a; de o astfel' de' per-.. . .
soa n , care dore te ' s intr e in . cinul ' preojesc;": c - i r va indeplini ' " .
acea st datorie st nt .i.dac vreunul dintre rude le ' s ale .nu este
<le credinta ortodox . i ' dns,uli nu este in stare's-\ sor xerteBsc ,? j ,
Din cau z~ 'aceasta canonul i. prezent i intTrzii:e ,' primifTai!'ti n : cin ;;:
.. tuturor 'ace lora , intre -;~ al e ' dnor: rude ar :fi 'v r~-'u n it l , CCire -,Iltlrtnr.:" ,
. 't ur f s e te cred inja or to dox . ') . r ' .. ';'. .
.;?-
, f.

,i. . . ' .' . " ~:,'Ca~OI1~~; ~?:I-[; ~:{,:~; t; : ~, ;,,;: ::'gS;'r,',;i..;:'.~


. La cele sfinte .nimii: j'aHcwasnil se "a'ducii qect ' ..
' ~ um a i pine i vinamesfecaf cu ap:' .... . . . ,.:
'. La cele .sfinte ' nimic' mai.imul ts nuse :actuc .'de- . '
ct corpul i sngele Domnului,'. precum . i ' ns ui pom-.
nul a predanisit, a dic ; pine ..i ,: vinarJlestec')Lcli ; a p . 'ji
Iar . prga, sau ,de jniere 5au ;de) j:it~;s'ie ,aduc(';b,r e.: "
cum se obi nue te, ntr'o zi anumit spre ,J aina - prunci: >
lor: i . dei se .caduc mai 'ales ) n ' altar; totU' s 'alb. bi ne- ' .:'
cuvntarea lorjirop rie deosebit > ' pentruca .s .s e . deose- "
beasc . de taiJ.1a .corpului i ' sl1'g el ~ li D() mriuI4i.i ;'I Da r:l1 i: "
mic, ',
, mai " 'mult
.
s nu', Se'aduc';din 'prg ; :;rdet"cea~di" no ".,.
.,':-,' . ',.. .. ..; 8
.,'~. ,. ;. , " " ',, ' . ' ''.' . -',,; ~'- - "" '." " '~. ' '- ", . ",- ~. ,. " ' : ~',

struguri I din grau.) 'c.. >:~;', ""'" . , ,,


(3 , 4 ap.: 2 8 , 32, 57,'99 trul.). ,
- Despre-cispoztjtaacestutcanon am vorbit in 'general la
come ntarul canonulul-a, ap,;-, iar .presc'ripfia ca n o n ul ui; ,.dup .,c a r~
la s i, euhartstte -nu-sejioatejaduce altceva, ' d ec t;: nyml1 i'; p ine
i vin a mesteca t.. cu . a p ; s'a' repetit
. . ' la sino dul:'. . trid im',(can
.- :' 32):
- ,}' -. ..
Pr av,

'.~.
19 5

;'>< C~noi1Ulniimtio~eaz mierea i laptel;, cari dup oblcelu


Ei!dfic: t(alt~;' U" ':{jvd i~;;T1,~i'l' ' rrp o S'f' ip ~ral) lao zi determina t.i
;jp,fe. :.-J a(na: ':Jp; r ~riCjJhr'{tt is 'r~o Uid;i/_ ~?tii~v jJ.iji:1T:~p,6v] . ,;. pr~ '8 Inr-
;Ie ~e< ai:~~(lu~~~I : !~~1i,U~ ~, ne::~dyce m ,amin!e de obic,eiul vech!
xlsten t.; In Biserica, 'potrivit caruta celorce erau boteza II de' CI,
.M ,'ii"se :da ;: ;;;!ere i " I ~ pie ' c~ unor copii ' riouri scui sau tinei
ntru ':Hristos:' Acest 'obiceiu se ' interneia, intre altele, pe cuvintele
i." $ cripiiiri: t . c ~ ' n it e prunci ' de curnd ' nscui s iubii lapte l.
eC'cuv ilit or' ,i: ird e vicIeug; caprintr'insul s cretei spr,'
-,ij' ''S~: ':': f t'';;'' ~'- '> I:'\ -':' J< -''- -::,<>- ..,,,,. -} ',." ,' <:.
:' . ,.' .'+'.',:'. :'::" " -.~ ~.:" .:. > :". -' . ..: '-,' . . ' . . .'
in i\ n t ~ i re ', (1 :Petru; 2, ; ). Despre , acela obiceiu mrturisesc ,
_:< :,."',. ---':".-; ;'::":':",'1'. : . . :"'.,":''''::'-'',' .:.. ...,.,., . :.
f, i. 'i" , b ,:; . ,'h; ;,:; .l; > ". "
, ~ . , ,, :' ...'
'T~fl!;iI,I~ n , j \ e,fo m ~. A c e~t la pte i miere se aduceau la biserica
it , ziua Invierii
.".....' . ..
~ :>.-, i . " ~. J," :,' : '>
.lui "H rislos,' cnd se bale
..t ::'.: i ; \ \ ,\'-'.,',.v ; .' ;);: ;:,: ,,; ..,:...:., . ,. "<:.' :, ..' ;s ... ."." '. . :' ~.', .,
iau.. de.'-' obiceiu cat ehu
.' :,.... -. . "~
:m eh ii ' l se ' puneau' .pe altar.' irripreun 'cu sfnta tain a trupului
" :"""";'-."~ < ..: "3 'i' 1, -.
'~.". ' p .. ':' .:..:..:,'__:.',;.-',.;.'...,..,:....., ".::".-'U " " .. . ......: ,., ....-:
.-'~. ''' ' ': . " , ... " . :.... , '." <~. . . . .
'i ;sangelul ,lul ' Hristos . i se slneau cu pamea I cu Vinul la-
. oiali , i' "'pai' laptide " i m i er~a sfini te se ddeau celor noubo
iez'ali\ ii, ' locu( si,ntei irn~rtan ii. Acest obic e iti se desfilneaz n ,
<le '.c t re' Pririt W 'd e la , Cartaqlna prin can onul prezent; dar ei per-
ml h;~ :s e! ad uc ' In 'altar 'I apte i miere, numai c riu se permite
c'a' ac'est e ," s ': s e ' am'esj e~ e cu ' taina corpului , i sngelui lui Hris
':",,'-""',," ':.-. "'1"": .:",- c,,,. ,,..'., ',.,.''-''':' " "" 'i ., d,.- "." " ..' .. .... , ',-' .'. . . , . .. ::.' "" ' . .
::: ' -';'. ~ " "'.' , '.:"'"
J os;;;ci, s ', se:'binecuvinteze 'separat:' DealtleL, sinodul .trulan prin
.cariorlUl'siiu
'<"__ , ; ~ " .; ''' '' " .: .".'""'.,:
al 57 ~l ea' i ' in t~ rzis odat pentru totdeauna aducerea
.- ,' -' ,:'.e L .,:, -._ ': , :: . : " _ ":, , " . . ./.' . .: ;'}

ln' altar "il' mier i!; i "a' lapte lui:'


::Pj~ ' :)<';> '" '11/,::I";" ":;:''-'' ' : ' i ':

.',': ) Canonul 38.


;Clericii, 'o~i cei~ese , inrneoz, s nu intre la
ioare;':sau . la vduve. ' t-.-. "
.),Clericii;J sau ) ceice "se';,nfrneaz s nit intre la vii ,
uve;-Isali''' la ; fecioare, :dect numai cu ngduinta i in-
oirea'; episcolJului ;lor, .sau.s a presvlterilor ; dar i aceast a
nu: ,o ;,!ac rsinguri ;" ci cu .clerici " colegi; sau cu aceia,
,cu ; cal'i:' :~ epi s copll l : ,sau presviterii sing ur i au intrare I I
'a cest feUde'jfemei, : sau unde se afl de fat clerici, s: li
,o areC<'lr i 't cte tiiti '.d ~siii.:'r;' _ :.'--' " . " ' .
:d,' 16 ' ;lit ; :I\ :'~c. ; :4,, '16 ,'47. ,t~~I :; 1 8 : . 20: 22 sin. VII ee )
<;:L1,:,:}::;~' :::" ~~rl:~J~ :,f le t~cii r~ A ?lj~,i~ O,'!:,' h1en ti o 1l 3 fi in ", a~est 'cahon" treb u-i
iritelegem;" d up , textul u im~ to r al ' canonului, pe rsoa nele inte: j .
} :" ,: '~',tl' :; ': " :.:~J ~),: ~g:t:~ '? ," , ~ri,":::,; ,2Ic ,. :' :. ;;;-, . :l'-'. :' ;:r::'.;) :;:~': :'.':',;" ",:. ';' ,:! ', ;' . " .
'.' 0" : '"

;\ ~~ \':~ ~7~~~,~, e,; ~ ~~ '~ .e~ ~,,? ? ~:L,: 2,1_ ;,~.l i ~i ? 6 d U~ tl i ,dela l p o~j,a. dln a 39 3 . 1"
r.fa.-y;rar ~/;iJ n : ,,4 7; .) ,a r :;:) n ";Pi ~ ..' ~lr;,, 4 5 .- ,
":",',:i>;.,', :';/~ ;J_.: c '.' ,0: , ","

';: ,r' ,:( : c, " ;'.


13 '
',.",. ," :;{:\-i';
:'i:.. . ::-:::;' ~ s:
.,.
196 i,

oare diaconii ar i adic; pe ceice tu ;sunrCSid~iji ; ia; sub t:~/cef '


se infraneaz i p parw op ovo, se'int~leg 'c lu g rii'(I !:l Vasilec. M.).,
Acestor derici i c~lorce se Tntr neaz canonulli ,'intezice"sa; ,
intre singuri la v duve sau la fecioare .' Sub '/ecioClre"'(rr;'p{iivo~~),"
zice Zonara , trebue s intelegem fecioarele af/eroslle (xathep w--c "
ai >a;, quae sac ratae sunt ,'), despre care am)
vorbi t l a " ~bin eil cJ: " ; Oi'
ta riile canonului 16 al sinodului IV ee. i al canonului Il 'al slno-r
dutui trulan. Iar vduvele ( x>jpa,, ',viduae) men/!qnatede ~anon" " " " " i;'i;Ji';'I'I
erau femeile, cari .sttea u su b supravegherea . speciala. . ~
Biserici~'
.
i de a. cror ntreinere se ingrijea 1Biser ica;(3 s!n,' IV'ec;) ~al";
cari i indeplineau serviciul lor determinat , in 'i biseric , iJ Penru- \.
ca s se impiedice orice bnuialii orice 's lli inte a I,' (I Cor. 10; ' .
32), canonul dispune c , la caz ' de. nevclec.pot : s : intre ) a aCe'$Ie: :,
. . ". ~ ".
;; ' 1" "; , '
,', - : ' -,:Y ," .
,\; 1
' ''' :1 . '.! ,. ' _';,,., ':'1 , ;".' ~"" ' ..' ,.':,,', ~ "'._ " ::I ;f
lemei c1ericii i ceice se infrneaz, dar ' numai, cu ' i 119duirea i '~.' ,;;"
nvoi rea ( xur' emrp07r>jv xut dl!'./alv/ ruvJ episcopului cu 'C d erei sau ,: "' o .: . '
dac episcopul este absent, cu inl/~ ireapre'svilerilor (rivvnpo"fiu--c ; , i , '
Tipeav) , cari sunt ' lng episcop ' i a lc tuesc consiliul lui! Dar' '
chiar i dupce au ob inut tnvoirea .tclericil acetia , i , ceice se '
infrneaz n'au voie s mearqslnqurlT ar acele femel ,ci ~um~j;
insotiti fiind de alti clericl i de ' acele persoane; cu .carl merge>
episcopul sau presviterii la acele Iemei, ; c a ri .' i a r ~ ~t! PE'tm,erge'
singuri, ci numai nso li fiind de alti clericl sali ' de oarecarb
cre t i n i reputaji. ' " .
,:~.-

Canonul . 39;
,
-"... .
P rimepiscopul s nil senilTl'I~asc exa,.z '(ier~ilo,._
Episcopul scaunul ui celui dint ius .nu se numeasc
1 exarhul ierilor, sau iereul cel mai-Inalt, sau ceva de acest "
lei, ci numai episcop al scaunului celui dintiu"):
(34 ap.: 9 sin. IV , ec.~ 6 Sard:).
. '. ,',,:
,
_
"" " t"
l ' :".: ')';:'\' ,..[<y.'
In Btserica din Africa e xistau, precum am v zut la comen-
tarul canonului 17 al sinodului prezent, c l e~ a 'sca une cu pre c
dere (sau Biserici rnitropolitane). Ep iscopii aces!0t:. : s caune ' cuc

1) Come nt, a ce stui canon, IU , '402 .


Krau~, Rea'( E: ~(';idordi ~' ~ '
2) V ezi arti colul frum os d es pre Vtd ue e n
3) Ac es ta es te ca no nul 25 al s inodu lui deJa Ipon ia din a , 39 3 . In.
CnisB Pra v a- .e nr. 48, iar in Pid 46

'.; f '
-t'
~~~~'~re
" .'!. ." ' .. ,l ,; . ;....:' .'
\ &Ceau , in Afri~a '~~mi~i
"',.*'~:";" . " , . -:"" ', .',: "" '~ ''' '.' .,....,. . -, ' , . "'o ~.!,,'., ., ,;",-,
i
diverse , ,titluri, mari'). Oin
-, .-, . ",' ,-",,:".. . :," __
.- '.,-,,"_r . ~' '. .. " ,
auza.acestor., titluri''''interveneau , multe ' discutii ' ntre ' episcopii
' enio1ali, dar :mai ' ales" din cauz c , dup epi~copul' Ca'rtagiiieL
're'i'se
), :: ' ~ ~,,:
~ l\u!hia"> pririlai{:t(jtius'
~"!
-:e, , .. ,'-.-, ., ' ';'-.1'1'' .
Aliica~, 'drept: cel "dinti
,', -,' < .' -:"",-' -" / ,',' ',' -1.;' ',",', ',,, :.::-:'" '-'--",:'. _'. ': . .. ,' ,:', . ;-.::> "",.:,\ -
.~
u episcop ,
>, . ""." <'' ' ,","" '..
,p m~tei'i,eJ1'l~,?,,'] 5 id ~ r.a t: c e L: mai ,v~chIU ' I,n:,hirotonie. .Sp re ,~ rrn-
.ied~ca ' "aces ' lucru " i: totodat , ' pentru-ca: s s~ taie : calea spre
" . : r-i~, e), : nlr'~_i~';:'i o, :' ~~~lj,ti2?j: <c~n-p n~J,> ;.int_~f~i~ ~~. '~~. .. epis~.p # ul,',~c~ni ..
ului( ceJui' cinti~' s se' numiasc ' <l;ap zos ,~(V~ , lip "" ' (suniniits
i;. 'g er'd ps);~' c i <;nii'ina i;i; ~,i.?a;;9~~~! ~~~~)'rfp(Jr'li.~:r~~{) 1.8p ~G ; (pri m a'e , sed.is
iSCO 'U 5!3, 'f; :, ~,~<;Cl,:. :~~~~~~~,': io"~~: :', ' '. . '.' .
lericiiis ., nu i.um ble ilo rc rcium e, dect numai
, n ,cdlijtorie. ':'," :. , '; . ,. ", '
'CJericii; s riu .intre n crciume pentruca s rnnnce
sau , s tiea, '.:dect numai dac nevo ia strintii i-ar sili t).
:(~'~;;\~':'"" ' ~~:It'T'a~p .';,_ , 9" ,tru;;;':"'2'4";~La Oc1 :)~ ";; ';i: ".,'::':..'J;';,; :',.'
, , "':', .'. ' Vezi 'comenrarulidel a, canonul 54 ap. "

\'i~' ~}",;. ':"~';~)",:, ' ~C a~~~ul ; 41 t.; , ,

J;ertfele is: si!':aduc ' [numai] de ceice au aunai.


" S /i n t e le a lt ar u l u i'" s ' rlU ' s e svrasc dect , numai
epersoarie;~car i',au ' ajunat," exceptndu-se o singur zi
a''an ;; ritru , care .se .s v re te cina Domnului. Dar dac,
vrindu~seoaiecari spre vreme' de sear sau dintre
piscopi, :s au " dintre ceilali , s'ar face , pomenire [pentru
.cei "r posa i" aceasta] s, se ndeplineasc numai cu rug
,ci Ull i; dac ceice ,fac aceasta , se vor alla-prnzlti"):
,""r,/:\,{, ";"':"" "t;:. , -. .- ,' "' . .' .". ' .',-' . , ... . . : " ' . .
,:::. :;,' (69 'a p.; :29 trul.; 50 Laod.; 1 Amloh. : 47 Cart.: 16 Tirnot.
S\'~K.) , :" ': : .: ,i " " ,, " . .'
-',:;':",'::,' :;: ': " ~" , .'," ';'":<,:{y' :',:", .'':':'} ;'.:;>.'',, ~.'
:>;:;t:;,:;': ,l:;::':}) ,p'.p~,t at:,:.dj ~" , Iy{~l e v;e ,. (l ly " ,1 .< ~ onlra ;: P~rffi e n) 'nu-n e te pe epi copi :
'~a,p ic~s i:::, ~r pr il1 C'ipes ,:' :~~ Il 1'l,i ~.~ ~ '~rt,ulian ' , (I., ?\ de baptism o) nume te pe
'c~ p i SCO p " S~ I1I/~i l/s sa ~e~dos,: :: ' ' ' ' ' .,,;, ' . "
, ';; ~):, C():~n en t"Jui' Z?l1a ra .1a :;.a c e:-t, ca n on , I1f,' 404
s , <, j r J ':' C ?;~:pa~~ ,.' com',!,p~~;Ul, a'ce,stu'i :" c~n9n ,} q: Cor m i 2ia .(1, 133)
' ;';'"; ' i;':;~7),i' (:;:~ p ~ nul , ; ' 2 6 f::, a (" "si n od~lu L '. ? i n .-, ,r-Ii p ~nia ... dela a. 3 93. In Cry iga
; ' i,,:r;~ilC':, /el',: ~ s ,}~ ' .c~,n r ' 4 9;" in:,: P~d . > cao,:','.4 7 ,',,:.,: .
;:",'~:';~:;:\'J': ~):.; ~~~ sta:, e3t~ ',.can" ~ : 2,8.;: a~ ..sjno~~}A d eja Ipo ni,a din a. 3 9 3, t!l ~~.
< <P ra v~; ~l e n r, 50, ia r n Pld ' nr." , 4 8. . .
} , ' ''y.
. -,',

~, ., :
198
" ,

'., S I."Scriptur . (LUca 22,;o;T,c or; "f l;;ilJ irt' Hilrisg!il, tI


listiSiidstcisa a ezai tairia :euiiariStfeiJ&pd c{,id; aadar dilp'
m ncare (dup . ci n . ltra ~o J;e-!;n/~qat);' iar nu .firiiiin le. 'de, citi~ ..
dar i ' multi ,',, Printi
- ,-.l, ., . ' ..-: . '
, '~
, i ) ili Ii t idti :, a:"i i.::. Bise'
' r ~ " " .. , : ' , 'C ..,
' 0'- :,', :
r it_,oiiY' , I dovees2>
', 0" " ':.' .( ',",
" "0 - ; - .-
a'el;sl
r"'N_ ,-o ',-:--,,'.'
.,"u .. _ '_"'F ,' ~
<,
. lucru') ; To t aa ' dovedesc ns Printii , i nlitloriiBisefiCii , c ' ,
taina euharistiei chiar dela ncepulii! Biser icii , Se ' S liti:r ' d e' ~
persoanev care au a,iunat raio, v ~(1r~~~Y &1(Jp~J7rQ)_r, a ;, ieiiihis _.,hdn1i~, ,~,
nibiIs)'). Dar s~ pare c in Biserica :din 'Africai!rau unli, cari fili"
observau' ac ea st re gul, i din cauza aceasta s'a - i emis C~n (). "
. nul prezent, pentruca sf nta liturghie dela altarso poat ~ Vr i, :
.' . ,.
numaI persoane. cart va u aun at.
.
,. " .. "' .
- .'

,;
,....'
. ., '
-, ..
.,'
"
.
~'

'; Canonul in d ic i excep la' c o dat pe se permit e a' an se'.


s v r i taina sfintei euharistii j ii du p mncarel ;fanume ~atund ;;'. " ; ';
cnd se lace pomenirea Instltulrii " a cesteitai rte rj ' a d ic ', iTl ' Jo i~:{'';; :~l
cea mare. Probabil"c . aceasta st i" le gtur, cu obiceiul' Blse- "
ricilor din Asia mic . cari ntrerupeau postul in ziua .a 14-a' din'
prima lun (Nisan) , cnd serba uijporrienirea :cine L DOI1u'ihlui .
' cnd tineau o cin spe c i a l s i mi la r celei inutde Iisus. Hristos , '
cu ucenicii s i i se ' cuminecau dup aceast ~dI1 (comentarul-:
canon ului 1 dela Antiohia) ;<cele :s jiuse se pot 'coniirma i prin. .
cuvintele .lui Augustin din e pistola adresat lul iIanuarlu : Non- .~
nulIos pro babilis quaed a rn .ra tio delecta vit, :Ul: IIno ,. cer/o die. p er' :
. a nnum.' quoTpsam . coemuuDominus"dedit.jtanqu an-i ad",inigni? -;ir;, ;;
. " . . ' ' f .. ;, / ;.: ~' . '-" .~: .:; - ..,.>~ ,<'.' '". '::.l '.~; .""/ .,:;
1) "Greg c r, Naz. ora t, 40. ~ Tertull. ,~cie cor. mi fit. c - 3 . ~ A~br.os ..
serm o 8 .in Ps . 11 8"--:- _ChrYso ~, t' homo ,;2,": i ll ' 1 , ;, ' e'p ~ " ad : Cot.~ , ?f !4,:(;~~ :, ,/' ,'
~.- ' 2) Tert ull . a d ;tlx or . ''I i j 5 ;':~ ~ Aug u'Btin s erie: "",; ;;E t" liqu ldcit a.ppiit et. ,:",;
q ira ndo prlm u m ecceperunr.: discipuii ecrpua 'et a n guin ein .Dofi"!.Jili, : ':ono ,
( O S accep isse j ejiinos.;N u mq uid. tame~ pro pterea Caltimniarid~ m ,~ s,L:univers.a e .. . ~"
ec cles lae, ,quod " u j ,:~unjs ', E,emper : ;';" ,accJ piur? .:,. ;Et ho cc eJ1itn ' p lacuH,:;,.Spir itui
s'ancto,u t ~ in howor em 'tcm ti "S acra1tieilii in " os ' CJtriUiatii'pr ius':DbIHi n#c'ttl1lr-
corpus iJttraret,/qtlam 'ca ete ri cibi ; Nnm I dee per univers um . orbetn m 6s
Iete se rvatu r. . N~ que. 'en im q uia post ."ci bos d edit Dominus , .'propte.ii i'praflsL :
au t . co.~ ~ ati , . frntres ,dd, nl ~d \:. a~ra m en.tti ni.-, a ecj'pler1~Utni, ~ : c~~venire : " , ~eb eI1t; '
s ut "8Icut fa"cie bttnt; : ' qu'os : A pOBtOJUS arguit ' et emn"dat, minsis suis ~ i ~ta:.
rnisce re.: Namque Salvat or .quo '!veh ementhis ' comirten'daret. :m ygferH ~, iUi us .
altitudinem , \lltimum _h~c voluit .a'rctius ,. i~ fHge,te .. ,cor'cHl:i~s , eC m c; m o r~ e djs- :
cip ulo ru m, . ~ .,qU,ib us . : per ~ pn~,g i"o'nchll .~ dlggrestir~s dai'~ , ~i:~ d ~'o ,~rion :ptae.c,epH: ;'
q oo, deiiceps' ordine S\imer~tur: ut .Apostolis, pei. qtios : .(,-cclesIag~dispositu rI,18.
erat,. serv ar et .hUllC Iocum ,'. N'am ' si . hO~ . iIle : nionuisget ; ... Ui-rp osf~ .cibos alIos' ~ ..
sem pcr , ac ciperet ur;' cre-do ~ qti6 Cl ~'. elim ".JnbtC:fii, ti emo .' ~~ad ~ set" (ep..:, 1:18 .' a <h ;
Januarr-o. 6) . ' Cf , B evere~ , armot ."i rt}4 4 ';: (d I') ca'n ~' Crlh''g'; ':p 1 .
,.'T.2 0 6 . . ~,~' ~

--j

- ~. '.
i 99

'r~Ih ~~ ih'nierriora tionein post ~ibos ofleri el accip i liceal corpu s


;, e I S an ~u j n e m Dornini !) S e ' p are c acestiobicelu s'a men tinut in
" B i ser i c , chiar . i -inr secollll, al VIllea, i sinodul trulan a fost
nevoit s'l;interzi c in . chip expres prin can onul s u al 29-lea.
. .v:!'1"" "; ,',(': a'nonu!cprezent, hot rind ca euh aristia s se s v r e a s c
, " to tde au na ' (a far .d e Joia cea mare) pe nemncate, menionea z
- cazul cnd se slujete pomenirea mortilor ( rr up'dh ",. , commen
datio); i fiindc' fiinta obiceiul ca din ac est prilej s se sl ujasc
i liturghia 2), 'c,an onul dispune ca din acest , prile j s '.se s v r
asc;h itui'ghia ' rtutn a i , d a'c r espe c tiv ii au a ju nat, iar dac nu au
>'a jUna i, attinci "pome nirea s se fa c, numai pri n r u g ci un i , r
liturghie. ~. -~ ,

Canonul 42 . '
";': J )" ,, : ';"i, , ,"
biserici n i cidecum s riu se in ospee
, Episcopii/ sa u clericii s nu osptez e n biseric,
dect numai dac din ntmplare din nevoia st r in t i i
' ,fii nd' n t recere , ar ' poposiacolo. , I n c i ' poporul' s se
~ . ,,',' o p re il S c', pe , ct se poate 'dela astfel de ospe e").
",<,':C,\r' ':-: , " ' ~,';\'c'j:/ , " ,.y~":'< :" ," (/,,,",';:;-,'" ' i , 1-" ""'" t:' :' ".'" " ,
', "J '",~,:i; ( 7 3 a p, ;,' 7 4 ,
76, 97 trul ., I I Gan g; 27, 28 La cd.). ,
> ': - Acesta "esl e canori~1 29 a l' si nodulu i dela lponia din a nul
, '~ 3 93 _i s'a' e;;iis 1la acest' sinod la propunerea ' iericitului Augus tin.
-, carele a , sc ris delai1<iimpotriva ob iceiului r u ncuib at in Bise -
V,> ric;;t.,.dup ;cre ' lInii rri,~iaIesdil1pr ileiulz i l elor de s r b toare
l)~ t i nealto sre le';(~ul-';':o"iat propri u zis eoulae) in b .serlc , conl.iivia;
'" da r '<:ari :
osp~ie"dea llf~( se ineau din inlen [lune evi a vi oa s - i cu
',s copUl de' a eiutora pe fratii lipsiti, dar cari se terminau de multe
ori Cu ' betii i cu excese.') Cu acestea s' a ntm plat intocma i ca
'" i Cll ag apel~, 'despre cari vorbe te sinodul de ia Lao diceia ( can.
}28) :' :\ dtlp licumsInod ul d ela , Laodlceia a inte~zis aga pele din
' biseriCi,' iiJt "aa' ' i' slnodu l: pre'zeni ' de la Ca r taglna , ' conf irm nd
h o trrea . sin6dului: dela, Iponia, interzic e a ces te aUf'-" o aw (os pe e ) .
lan-d in impre jura't ea .c ac est canon pe rmi te ca a cest e os p e e sa
1.</-"":~,~ ,: , ;- } )\ ,g P~~. , ' ~i~. I . 8 -: '~,',~C- ' , : :7', ;, :~,~;' .,.:,;-:::-;,,". 1
', <. ~'?,,~,: , 2r'Augu~tin i,: s~r l1'1 0 ~::3 2,: d e -,v erbi se.A postot! Cf B ~ voreg. 1 c
.. ; ; ) Ac esta este ' can onul , '2 9"-al --: si nodul ui ' dela [ pon a 'din a , 39 3. [o
C nr -Pre v . .arei nr, 5 1 ~- ;j a r ~i n . P id , n r , 49

;?< 4 ) e L Va n E s en scholio n in h ca n .' op cit P : 3 29 - 33 0 ,


200 "
....

se p oat i nea n biserici, cn drespectl vil.se , gsesc tn .c t torte ,


se poat e vedea ct de nrdcinat era opiniune ci n b's eri c
este permis a se mnca i bea. Sinodul i rula n prin ,canonui!s~u :
al 74le a a hotrt c acest lucru est e.dnterzis nunuma l' inibi -.
se ric , ci i n cuprinsul curii ,b isericii.

Canonul 14 3.'"
I~

Despre , ceice se , poc esc. '" ,',-,i , "l' h " '; ;;';'Ji' ' i'
Celorce se poce sc s lF se hotra sc , timp ul de ' pe~
nitene cu judecata epis copi lor, dup d eosebire<'lj l :p~cate
lor; iar presviterul s nu dea ' ab solutl e celui , ce "se -po-
c ete fr tirea ep iscopului, dect numai , n lipsa , e pi s ~
copului din nevoi e c ons t r nq toare; dar d ac vreodat "
delictul celuice se p oc e te este ' public i ciivulgat, ; sgu-
d uind biserica, ntre ag , a poi asupra .a celuia " n a i n t e t i ri ~
dei s se p u n m na.') , ' '
(52 ap; Il, 13 sin. I ec. ;102 1~ul.; ' (;, 22/ Ant.;' 2 '
-ti, 7 Car t.: 73 Vasile c. M.; 2, 5 Griqori e Nis.).,',,: , ,
' - Despre trei che stluni vorbeste ace st canon; c'e;
di'f,ti
este c e piscopul are puterea de a fixa tim pul penitenteipentru-
ceice se po cesc potrivit deose birii 'i ieluri lor p'2atelor.Delpre ,
aceas ta vo rb ete ca nonu l 102 tr ulan ." A doua . c 'p'r esvit<irul "nu
m ai i n caz de ne voie poat e s ' ab30 i~e - 'p'e':tn pEmitent i num ai'
a tunci cn d episco pul, car e are,.
aces
, ".; .
t '
. :':
dre pt (7, Car tag.);" es te ab
.,; . " ,- . . -'; r:.' , " , " ':,'i ' -': . :" " ~" " .. " ," 'f':'~ .
;'. ,' -c

se nt. A treia c p c t oii mari, cari au co mis de li cl e pu blice ' i


s pre sm i n tea l genera l , d up c e il expira t timpul , fix'at, penlr" "
p o c in a lor, treb ue s li se ' dea i s , i p rim e l s C ': ab30l uli; .n
m od public ina int ea u ilor bis ericii ( 1rpb t:ij~:.-' ~r/:'- tQQ
'
G) , 2) , ! s' H .
" ,'. , . .
) .

1) Acesta este canonul 30 al s ino d u'l ui d ela -Ypo nia, <:I~n - ~: ~.; 3 ga. '-J'~
Cn, Pre v. are nr . 52, tee -In Pid. nr, 5 0. . '. ' ..: i'!; !':~" ';', ,{: < : , ~" "
2) La aces te cuvinte Zonara n comentaru l d ela-'a'e t.st ~an~n (Sint.
Al . III, 408) zice c este a s e inel ege '-rrpo . ro t; '7r,0 0 71 u ~ lI. !o ',J , (ante por~
t icu m) ~ i c prin ur ma re a ces t ceremo nial s e in deplinea "n loc ul, trnd e "
st teau pe n iten l i d in trea pta p r i m {lucra rea p reze n t, " voL, ,1. plutea }I, .
pag , 5 6) . Din ace st motiv a m tradus st-nct n Telul acesta cuv in tele rea-
pe ct lve Dd.C s ub i.fk. - pro pri u zis se inelege a cel lo c d in b'aerlc , ca re
e ra situ at in parte a dela r s r it a s f ntului a lta r . .Ve zi Su lcert, 1; 61 1";::"
6 12 j Kra us, Real_E ncykl J, 69 . ~ ,

,
f,

.. --, ' , ;'


'1 . ~ " . .,
"i '~~ :' j; ,/ '.' .r,;"
. 20 1

numai du p c ed n

~ ' 'i ~,-, '." \ ..!;

., ' ''C a n o n'u r.A4.


, , D espre , feciD'are: ., ;
, ~ , Fecioarele atierosite, 'c nd s e "d espa r t de ' p rini , de
, 'c t re cari erati 'ocro ite :'s . se , n credineze femeilor ce lo r
, mai cinstite cu ' inqrijirea- episcopului, ori in lipsa acestuia,
-cu cea a. presviterului, sau , mpreun .lo cuind u nele pe
, a lte le s ;s e supr a veqheze , ta nu cumva r t ci ndI ntoate
- p ril e s vatme renumele biser icii. ') .' . ",
, ( 16 'sin. IV ~C. ; 4 tr u l.: 6, '126 Ca rl ag ,; 18 Vas ile c: M .):
V. zi corn en tarul can onului 4
r .~ ._ _ 0 -'!;-~J;
al s inod ului Ir ula n . '

" C an on u l 45:
Despre cei bolnavi i despre ,ceice nu 'pot rspunde.
,pentru sin e. , . ,
Bolnavii, cari n u-pot-r spunde pentru s i ne i , s s e
boteze atunci.vcnd prin vointa lor vor exprima m rturie
-d es pretd n ii eu perico lul l or n su i. '
.! 'D espre 'a ctorii, .ca ri se pocesc i se . conuerl es c la
.Domnul..; '. ' '. ' " , ' , .
'"'y;;:. H ar ul i.mpcarea , [cu , biserica) ., s nu se deneqe
." .: ,actorilor;., i .,mimilor 3),i celorlalte persoan e de a ces t fel,
.: .s au, ;'ap os tatilor , ' cari se . p o c e s c " i se convertesc la
Dumnezeu '). ,111 " . " i
.',.", . , , ,,: , ; i ' f - { ., 'J':>jj, ;", ~' ; ;'>:; >:,C " ,1 .. ~'. / i
,' ,i : ' ,~', ,. , .-"
I
l' ."',; ' ,:-' , " ,,' , " .' -- . ', ',' __ __ ' __ : __ " , " . ,
>:~ , '~\'J rit1 ~;il) Noi , ;' baz~ t i _l,p~< text ul < ~an o flul u i,' : ~ m. [cr ezut .'" c ~ ri a ce st r,I. t re
,':<\:-bue ,.R'"se ': i n e l eg eparte a ,R;, tr eta d in '__,a ces t ca no net c , .pu n erea .: mtnilor
,: ,,:' <le ~,ici ,. a rc sens u l de ' ;a b"s() .u ti ~ (imp oaitlo ne m ma nu a .re con cJ1iatori atl1 ) . .Z ~.
',\~. Il a,r a:" e s l e de :o pild e . c o n t ra r , c adi c pri n - a ce ast p un ere a m l n ilo r-p
~'~~ cto~U l nJ m~a_i "s e int rqd u c n "r'iin dul pe nttentuor i an um e "in t rea pta pri m
7
~' ~i\ cea~ ma l:g rea ( Sint / 'At..:JII. 4 0 8); cr. Van -Esp en , .sc ho t, in h .i can. p .
" :330 ) ' . , .'. , '" '~" ,"" . ' . ' : ' .
2) A ces ta ;este "can . 3l al s in od ulu i de la Iponia d in a . 393. In Cn
Y.'

".prv are nr}' 53 , iar r in Pj d ~ :nr. 5 l .


.~ '3) m scri.;ib uforii, .comedjan ti (N . T r.]
4) 'A cest canon e ste al c tuit r d in canoane le 3 2 i 33 a le sin od ulu i
del a Iponia .din a .,:.3 9 3. ln ,:Cn. P rav. fo rm ea z do u ca naa ne .' (54 i 55 J,
-deas emenea i n Pfdal ( 5 Z i 5 3) . -
20 2

.: ~ I ) .Ca no nul , 3 6 , -~ I. s in d d uliJi


a re Iir . '56 ;-'i ac.;:h ' PJd. rif:~ "54 : / '
203
~'O;~;' ;", ,: , ,<"': - , > :~; ",_, _. " ;': . ,. '
, ', lk ~ Lil 'come n /a iiJ l carionului 24 al acestui sinod am spus;
" a c~la' es te alc tuit din -c anonul 36 al sinodului dela Iponia
" ih'a ' }9 ~. Acolo ' ~lnlin'iratecrtiie Sfi~tei Scripturi, cari < dup
':'.1non'; 'se ' pot' ei ti " n" Biseric iirt coricluzie .se spune c la
tlrnpuri determinate : se ' po l citi In - biseric i scri erile despre pa-
'jl\i1 ej nuirtirilor,;D i;" ' a ce ast .conciuzie este alctuit canonul pre-
zert! (46 ): Cahonul mentionat ~ (24) dispune cari crtele Sfinte i'
Scripturi 's e 'pot 'eiti regulat in ' biseri c i c afar de cele men -:
tionateniei ,". alt ' ca r te nu '.se' pOa te citi, Prin canonul prezent:
(46) so ' per mite ' numa i' ca n zilele, ' in 'ca r i se s rb tor e t e po.
[ n e nl reaa n ti a l a .nor lii. s fin't ilo r martiri, s se po al citi n b;-
s ~ ri c"'; ,d e5 cr i ereaj 'pa'timil .1f ; lo rf ( r-;J,' rrlj. ,9r; , (tiv piJ.prup wv, passiones
rnartvrumj.s i,'
,i '" .: '-'

'.
." -

'. Canonttl47:
. l
,. ~

; .
204

(29 t rul.;3 Ancira; 1, 41, .57, ' 66 , 67 ,, 68, .69, ~l ,


'9 4, 99, 117, 118, 119, 124 Cart. ; ') Vasile c. M.); "
...,.. Partea prim .din acest canon trateaz despre donatiti, ,,.
,ia r a doua despre sf. cuminectur . , ,' "
1. Cu chestiunea donatiiilor ,au : t~'ebuit s se ocupe rmati ,
multe slno ad e, incepnd cudeceniul al' doilea din ,secolul al : IV'
lea. Se pare c donatitii au , fost cei ' mai cerbicosl'{schizmati cl.j;
.dintre ceice au existat vreodat n Biseric. Schizma aceasta s 'a ;
ivit in Africa procon sula r imediat dup persecutia lui Diodetia n. ";.
-C l va episcopi, n frunte cu Secund. primatele N u m i d i ~i , a u con- "
,damnat pe unii dintre ,dericii,cari .afirmativ " nu ' a r ' fisufe rit c~ '
. d es tu l hot rre chinurile i cari, p str ndu-ifotd eauna credinta, -
ar fi in cer cat s evite persecullle.deiaceasta co;e'spundea'intru'
'totul legilor martiriului (3 Ancira). 'Episcopii menliona/i, ii sus' ; "
,t ineau a ceas t con ceptie CU atta hot rre, -Inct de venia un fa:.
natism, chiar foarte violen t, deoarece ; se leriau i 'de ' comunita -"
.tea bisericeasca cu ceic e nu m p rt au aceast' conce pt une i
ii con sider au dre pt trdtori . ai credin li lorv-Intre al/ii 'au. acu -'
.z at de t rdar ea credi nii i pe evla viosul episcop al Cartag inei,
Mensuri e, care i - a ' c t iqa t ' mari ' merite pentru Biseric, fiindc
aces ta s pre a se fer i de chinuri pe ivremea 'l de ' persecu tie apre " ,.
dat per secutorilor n loc de Biblie ce va c ri er etice. D n ii pr e:
tindeau s seexmil o ( omisiune; care sa cerceteze: a c east che s-
-tiune i s con da m ne pe Mens uri e. ' Intre timp -Mensurie ,; murlt
, i condu cer ea Bisericii a ajuns n ' mna n v a t u l u l i evlaviosu- '
.Iul Cecilian, ce l m ai de frunte col ab ora tor al lui Mensurie~ Comi-
sia cerut de fanatici s' a intr'unit la -.Cartaqlna in ' anul ' 3i2i
.a uu me sub pre e din i a lui Donat e piscopul de Casls nigris. ) care
-era rep rezent antul meniona tului prtmat eul Nurrtidiei, q:i'rotectoru l'
-t ana ncuo r. Firete c comisia a condamnat pe Mensurie , deimu-
'r ise. Imp rej urar ea aceasta 'a n t rta t n mare ' msur-pe orlo.
.dcci , cari acum sus pectau oric e h; g t ur cu 'a ceti fanati ci. Dar ;
~i fan aticii, cari n r s timp au c stl qat : mu lti 'ad erenti ,in ' Africa, :
au intrerupt din partea lor orice leg tur cu ort odocl .i. l: mai ;
ales atunci, cn d Ce cilian a fost ales episcop al Carta qinei, Dnii '
a u conv ocat la Carta gina in toamna anuluimenjlonatun-slnod
n umeros a l c tu it din a derentii lor i aici au dec lara t pe Cecilian
.d e nevr ednic pentru epi scopie, iar : pentru scaunulr-Cartaqlnei au "
.a les i au i consacrat i n d a t pe ' to var u l, lor Maiorin, hot rlrd

"
' 2 05
" ,
' toioda t 1<i' ac est .sinod al lor: ' c numai acei~ su nt, a sec onsi-
: de ra' c re tin i 'a d e v ra ti i ve ritabili, ' ca ri acce pt nv t u ra l or,
'-',\;" i' csurit .eretici toj i aceia.s car t nu - m rt u risesc : i n va j l u ra lor,
'li:, ~ u p c", re slintele taine pre tutind enea autost v t ma te i i . c .In,
"J ' mod valid se-adrn lnist reaz -nu rnai de ctre pre o i i lor, i prin,
ti r m ar e ,'au ' ho tr it s se"boteze din nou toji ceice i nt r in cornu-
nitate a lor ; i s .se con's acre din nou toate persoanele preoeti;
.,cal\ 'QOresc s ; fie preoti ';5 au . ep iscopi in ' comunita tea lor i
" c, in "gener e , s se administreze .din nou,orice tain primit, '
\ a fa r. de ,comunita tea ' lor.r.Prin : aceasta s'a ' i. produs schtzma.
" iVlaioririlatr itnumai timp 'scurt;" i . in locul lui ! a fost al es ,un
,' oa~e;c ar'\j}D ~na t\ (numitjrnaifrau: ' mar e) :. Dup . ace st '. 1)onat ,
preClltl}\; i" dup 'acel ~de , Casis;nigri~ 'a ceti ' schisma tiei " au -fost'
ri'u m i ti /dona ii ti:1 La inceput au -t r l t : In bun i.I n el e q e rei n tre
olalt i au 'o pus r e zist en , destul de , puternic .a t t,' i mpotri va
. ortci doc ilordin Africa, ct i im potriva pu terii de Stat, carenu,
put ea ; s aprobe .fana tismut lor; Dar Ioar te curnd au ncep ut 's
se cerle int re olalt i cu timpul ii vede mdesblnai n mai multe .
sec te: circumcellioni (Circu mcell ion es sa u pe scurt Circeliione s),
primiianiti, tnaximinianiii etc. ; dar cari ' se cte toi u i eu u
unite i ntre , olalt in privinta ' o p o zi lei fal de o r t o do c i. - Firete
c' dela . a cea st schizma .. donatis t nu pute a veni nici un bine
, pentru Biseric i ea a ad us numa i daune Biseri cii intregi. Cu COl; - '
s iderare la ac easta' i ,deoa rece don a t i t i i mi p c t u iau impotriva ,
a rticolelor, fundamentale de ,credin ta, e piscopii o rto do c i indat
;Ia in'ce put, dar mai , a l e s . c n d . er, "A ugustin; s'a : ridicat intru '
aPr ~re~ ,Biserici j.'o rtOdo~e, au hotrt s se ,' procedeze , cutoat
'drigosi ~~ ia j de, schizmatici, folosindu-se , miiloa~ele" cele mai.
bJnd ~spr~ai converlii spre a se restabili pacea din Biseric
(c'an ;66 Cart ; i " altele). . Dar "s' a u ob tinut 'rEzultate ' slabe n.
a c e a st J. privi n t i' ortodociiadeseori au' fost nevoii s se' adre-
s ezeiaut c r l t l l o r de Stat .pe ntr u ajutor (brachium seculare)') . Intre
...c.:,.,"-"""-".,'
C' ' , "., . "
. 1J<lsvo rul priricipal :'pent;u cu n o ate rea aces tei echizme i- f ormea z ~
m ultele e pisto le . i s crieri a te.fe r.clui A ugus tin precu m i ' scrie rea lui Optat
de .Mileve t de ach iama te Donatistarum Ji bri 7 . - Compa r : Ch -. Wa lch ,
Entw urf etn er voll S1 nd ;- Hl s tor!e de r K etzerelen ( Le i z 1 17 6 8 ), IV, 1 fg. ;...
Wt . Gu e tte. Hi st oire de r
egtise, 11, 3 18 s q ; Ah. F lem y , Histoire eccre-
-iastlqu e [Pa ris , ' 18 5 6),' 1,' 4 08 sq.; De . A . Nea n der, AlIg em. Geschichte -
du , chr . v-Retlglo n (IV Aufl .}, I II, 26 9; J. Hergen rdth er , AlJge m. Kirche n--
ge sch lch e (Il A uD.), I, .2 2 7 fg . .
.....-,
. , 20 7

}
i
48. I
I
)

,I

397~ - In Cn. .Prav are .

A. "
.;,0.-

208 , - :'~'
" l '.-,;" Rf') "
(14 , 47, 68 ap .: 5 Antioh:; 9 sin: 1.11),: ,\(".~:j,":" t\ .
- Prin canonul prezent n , prima ' linie " se confirm di~pri':..~~,!.@ :.
zl la ca nonului 47 ap, dup carerbotezul -nu se poate . repe l ; i : ' l.~
apoi dispo zitia .canonului 68 a p, ;duP care hirotoni,{admiriistrat. \ii~;;'
n chip legal nu se poate repel, i n sfrit disp ozitia carion~lilhl 4-i y
a p., dup care nici un episcop nu poate si p r s ea s c scaunul . ii''',...:".' ' ~. ,'
" ". " . . .' [. ' . '< " .- ' . ... . . ' . " , " '. ",...; ....

s ocupe n chip arbitrar altul . Toate aceste dfs pozitii ',s'~u ' ~onfirmat'( ...
la sin odul i n u t in Ca pua la ' a nul 391'; la cel i nut - n Carta gin<i "' ,
. ,. j. . . . ' ,. " ' . .." . ' .- l;

la anul 397 , i din . nou a cum t ia ,: sinodul" We,Ze!)t ) 4 I .2 ) ;, . D'1P' ~it :


chestiunea din urm canonul m enioneaz cazul e pisco pului tiiiiI.: i ..
rului Rece ns a (VillaBegh en si s), :Cresconiti. , care , ..i-a : p rsi t '
sca unul i a ocupat scaunul-vacant din!Tubin'oi'(Tubunae, in SiI;t: '
At.: cfi 7'oof1 ?vh ?, la ' B e ~e reg i u: ifi Ber i> ~.; la. Dioni iu : Tubu-
nie nsern eccl esiam, la Iustel liTubi ens ern ecclesiairi, laV,!n ,Espenr
Tribunien sem ecclesiam, n Cniga ' Pravil:'Vekens kuiiC'cerkov, 'ri'
Corm cia ia ; ko nies kia , vil{en ski a ,( rk~ e ), i : deoarece nu a , voit ",5 .
dea ascultare h ct rtrli sinodului ,d e;.a ' se napoia ' la , scaunul ;su.
ca nonul dispune ca r espect t v u lb fie ' pre'dat autorit rl ord e: St a'f .,
cari s procedeze la t de d nsul potrivit, legilqr, sale. 7- De .ali .
fel aici s nu se nelea g aa c ' acest 'e pisco p se 0<i ' ~ re ci<i ' l>
ac e as t calit a te aut o rit i lor de Stat spre (1 ' fi" ped epsit. In canon "
s e spun e prin cuvint ele lui .Au reliu: - D up c e is'a ~ o bse r va t , r n ~,.,,;::':
duiala d i s p oziiun il or din fiinta (cpul al {) i'.Jros ~ TO i) 1:U;r~u~ijg ' :~orau .~'; ;:''''-...
~a(1;;(lJ V 1> i dnsul nu s'a supu s '~ acestora, 'c ~: se . COlls;~.-~ e, r e : ca., \:;:~. ~;~ ~
tiind afar de co rn p et i n a sin odului .JI-'r;:xp"Jii' T1> " O'w o<1q,>" ,' .::1>:
') 1ulpl ('JV) "' ~ Acea sta ns emnea z c . nt ru :_ to a f~ s 'a ,,-o b 3er y-at':rn~ ';. ~
duiala pre scris pentru asemen ea cazuri, adic " dac {epi ssopuf
respectiv (n cazul pre zent: ' Cre sconiu) ; a . fost citat reglemEmtal'
in la ta jud ec tii i i s'au artat toate urm rlle j rele ale " , inc p
i n ri i lui,i dnsul tctu nu s' asupus jud ec tii blse ric et , arunc] . "
el se g se te afar de competinta si nodului, ad ic ' nu ::se 'ma i
con s id er a fi episcop, ci ca unul ; carel e estet e rsdi nt ca ta l o qul
ieraticesc, deci ca unul catei'isit; deoarece riu.'este rigduilca
o persoan pr e oeasc s se predea <iutorit/iielam'e!i"spre a fi
p ed e psi t . d ac aceast persoan' preoeasc , n'a fost mai .nainte
d es p o ia t de cinul su. Dar in acest caz au toritatea re spectiv
p ede pse te pe aceast pers o an' ca pe una, care este despoia t
de p reo ie , din cauz c a fost ndrtni c i rentent fat de
a utor ita te a sa bi seric e asc cu c d ere, a a precum n acela ' s en s
~~:i,';' j, h 7~~1;:'/:\:ft;;;", :~',~ .: -:~t L';6~" ;:,:; ;~:}\,{,/,':~. ~c;,,";~:,:; , ;{;~;:,: 'i , 'o

;,;;;, :.';';',,; - - " "," ,' , " " ,' ,

'r~~rl~ ~cea~t~'li; C'~ ~~~~tY~ 'a nti~t~ ~an' i canonul 9, ~t ,sin0_ '

o,;, l"iC~i~~~e~~~~~;~,~,:.P~<OP'
Episcopi P,Onorq !', i' Urban> au ";zis :;: ,>Inc ;: i .aceea
,
a : incredinta t';ca;;deOarece doi ' e'piscopi'nveciiiti din
umidiil'~aii ,;:"ndrznit :s ' hirotoniasc: un ' h~reu, ',s hot
'JWa ;nu :,se :mai, face ; hir6to!,!ii' delepiscopi ; dect numai
e,'ctre :' doisprezece ;";: Episcopul ,"Aureliu '. a ',zis:';' ;' 5 : se
p!istreze }nduiala :ceii"veche "riu:' ma i" putin :dect trei , ca
iplre(/episcopli ';ornduiji ' s fie> de' ajuns : pentru ' hiroto-
nia;episcopilo'r; :cci ;'de ' pild ; n -Tripolis': sau ' n Arzua
popoarele }oarbare :s un( foarte ' aprOape; : apoi , ,' d up . cum
til i>\n :Tripolis \,sunt : de : tof' num ai; cinci 'e pis copi; i , este
c,u p ut i n t ,':ca ,:doi' dia :numrul ' { lor ; s :fie : adeseori reti':
, riuti. de ,vreo 'necesitate.Cci ' : este ,d ificil ' ca-dintr'un . nu-
m'r?-oric!',de ' mare ,J oji f s ' poat ; fi ' prezenti; i aceasta
<c, n!i ctrebue is 'Jie ::piedic ' pentru. foIo'sul :bisericii; cci , i
;; Il : a c~astl bis e ri c ;' n; , ca re sfinjiile' voastre "ati ' bine voit
" 'a'" v ,' ntruni, ' adeseori i "apr6ape :n ' fiecare Duminec 'a- '
ilem "de,ceice ',se h iro toI1esc. , Deci , pot , eu oare s convoc
des~ori ,doisprezece sau zece sau ~u : mult mai putini e-
piscopi?,3 'e ,'doi ns ' din , cei din ,; a propiere imi este uor,
smereniei.:rreles.i ,ntr unesc la olalt. Din cauza aceasta
>,' dragpstea 'voastr ',vede .mpre u n , cu mine c acest lucru
;. [ca hir'6tonisirea"s se :ta'c de doisprezece episcopi] nu se
::P?~te,, 6bsE;lt'v~ ,,:.!2)" ., ,) " ,', , " .
" I');~ (4. sin." 1.',ec.; ,, 3 sin. ' VII ec.; , 19, 23 Antioh.; 12 , Lacd.; (;
, rd.; ;p ; ,:, 15 ",C a rta g.).',: i, r , <'i ,," " " .,
,, ;.,;;. ;+~ezi: come~t~rul; can0l1uJui ' 4' al ': sinodului I ecumenic.
/,,: Cuvntul . X"po~ovla;; c are le se Intrebulneaz; in acest canon -tra-
.,/ ,bite : s ,'! se;i a in sensul de'ale'gere,.intocmai'dup cum'aces(c;'vitt '
\\, ; . se l~ )n ~ens ,de ~legere Un ' ca~onuI 1 9 , 'a ntiohean , comert- la
:' ~l:'>';v{, ,: :' . " : "-;':'l:::':~' ." ' ~_,; " r~;::,;;'~'!':: ' ;;C;'~"!_:r', : :');~'r::~ : : :;} :~ ; \ ", .~\;( :, ~' .'\::,::)_,,~ C'" . ' ,. , ' ~ ';
:.n~t:.,: :?-11::~ ,;;2:" :\:..~ ),;::S() rri ~n~ . ,:: ~,ui \Z?n~ni i T )},~ ," ~ 20 ,"
, "!. . . " ' ;'_ -' , ~):' ~a{l o)nu (;~- ~ ,'al'-' Si~'~d:UIUj:' C<l'lIag " '~::-d in a. 'in Cn. P.f'a<,': 'are nr
' iar "ri f id.,;. nr-:" 5 ' _: >'2,> ~- r .:/:} ,~ r. , ' , .j: :. "
",---,;"','-':--:"; ,,;,
. "; ;';.'( ,.. ,:'- 14

--<'-;", . ;~

>" ' ,: ''''


.--.,..

. , -.
210

tarul c rui canon Zonara zice 7:pwrov;,.p~ J) O )I1 !U1JTloy,


r~v Yi} rpo';;).iret1).
TO Y / av (, XU VW y ' .
,. i
Canonul ,50. ": 'j
o: ,:: ' ': ,' ~::)[_ . ~~
C i episcopitrebue s se . niruneasc din TliIm'hil />~'~""
celorcehirotonesc. , dac se ridic obieciuneImpotrioa " .~
episcopului, care este s sehirotoniasc> "
. , ' , ' " . . ;" .-~ , " ":'. . ,',: '.-" , ",.', :, " , :-- '.- "'",,:,",,"" <;~
, Da r . trebue s se hotrasc' i c -atunci.vcridtne. / 4'1: "
intrunim pentru , alegerea unui episcop, i s'ar ivi vreo ' ',.
obieclune dupce noi , am tratat cele de cuvilnt .jjar ii; "
{lucru) prea , nd r z ne, s se , g se a sc .: n u m a i , tre i : pe n tr u;'
jusliiicarea celuice este,a se hirotoni, ci numrului artat
mai nainte s se adauqe nc unul sau dci. rl dtrrpo-.
porul acela, pentru care este a se hirotoni [episcop]" nti
s se cerceteze acele persoane, cari ridic .. obiecjiune;
dup aceea nc i , cele r elevate , [mpotriva candidatului]
s se conexeze [la cercetare) i dac " eli se.iva .dovedt"
curat n aa .: poporului; atunci s se ,' h i roton i as c . i Dac
siinjiile voastre primesc aceast '[propune re], s se aprobe .
prin hotrrea unanim a vredniciei voastre sv .Toi.eplscopii-
.a u- rspuns: "Se aprob .ntru ,f oa te ~)" '"o'; ': ,:. c, o '
(<1, 6 sin. t ec.: 3 sin. VlI ec.: 19:'23 'Antioh.; 12, '13 Lacd.; .
.6 5 ard.; 13' "9 55 C art)
-:
I Lj"..
. :. ' .
,
:
-
:: . '.-'
" ,,,-,'
-> ' :"'
"
"" ,,';,,
...;;. :,';"~
o , ':r
:,.;, 1' , 1(.;.: ,j,}'
"d"'"'"
., ; ~.:: ');}" "' .~_J"
:'" ;-..:~ ' , '
- Canonul ' prezent este foarte Important, deoarece confirm
cele spuse de noi la comentarul canonului <1 . al sin6ctului 1,'e cu; <

menic, i adic confirm dreptul 'ipoporulul. : cll 'i:ahj ,(irtlcilla 'f~' (!'
i ..

-sensul cel mai decisiv, 'cnd a vea s ,'se 'jlUn ~iiscoP - pe' sema'.
lui, Dreptul poporului de a-alege persoan " p'e care 'o. dorete "
. s - I Iieepiscop, ' i ; .de .:a , propune jiersoana ,i aceasta, ' ,sirio d ti l u i~:,
-episcopesc spre il fi. supus examemilui canonic; spre confirmare
i hirotonire (55 Cart.), acest drept al ' poporului .carionul prezent,
'I consider-ca-un hlcr~; ce ,nicinup,Oatidialtfel ;iipiin tlrmare : I' 1
se 're l e v numaieazlll cnd in popor,s'ar' nate . vrlitin ~~ difere~ d .
'fn privinta episcopului, carele s fieinstiluif,(i av '('P' <QU p.W w -
,. '/' -:TOS x~(por(}v;ct1rJ~~; ' i7rI~~<1 ~o~. " ~' ~;Y~J.,).or{a r .ivi'i~a~/ i, 5i ,~" ;, ,?~e ~ - o~d!~ ~~dO <J: ' :;
. "> . '; ,',' , ,. ' , ~

,~ '.,~ -
'"

<,,,Episcopo I,~'e'rit , c~ntradictior i dispune ' lelul cum s proce deze


' e piscopii 'l:ti cd ere in acest caz. Dac situalunea este nor mal ,
Ptin!ii cartagineni dispun prin 'c a nOllUl ' Ibr al 49, lea , in sens ul
J ca ho nului>'i> al sinodului '1 ecum eilc, c sunt , suflclenti trei epis-
'-copi pent~it ', c~n li rmre alegerii i pent ru hirotonirea noului
e .eplscop.:Da c' n s ' s itua tia nu 'este de acest Iei, adic d a c
\;': poporulj' ~u'; est~',: de aceea p rere n privinta persoanei candi
, " ', datului pentru! scaunul: episcopal vacan t, atunci ei prin canonul
, prezen t (50) dispun!ca' la cei trei episcopi menionai s se mai
,'i: a socieze inc 'unul sau doi; deoarece ar fi prea ndr zne (rolf1W" ;v,
, nl mis audax) ca numai trei ' s hotrasc intr 'o chestiune at t de
important , i ' a ceti episcopi (adic cei cinci; sau cel putin patru )
"1rebue 's ' carceteze: cauza obleclunllor ivite impotriva respecti- .;
vuiui candidat; i adic , in lata poporului, pe s eama cru ia va
aV7a c~ndidatuI , respectiv s fie instituit in calitate 'de episcop. i
c anonul' pentru 'acest caz' in prima linie ' dispune - s se cerce teze
ce IeI' de persoane sunt cele, cari au ridicat oblec iu nl le, d ac au
, ",., ei: drepl ,de v~t 'Ia alegerea de 'e piscop i dac au toat e acele
" ,calit ti cer ule de lege ' pentruca cineva in general s se po a t
co nstitui' acuzator 'In chestiuni bisericeti i impotriva persoa nelor
if,:! preotet i (6sin. ,I1ec., 128, 129, 130 Cartaq.). Dac ' i dupce
se; dovedel~'c 'persoanele respective au toale calitatile prescris e"
/ p enlru ace I caz canonul idlsp u ne .ca s se cer ce teze toate a cuzele
;:,:~; r id ica ie' mpo tri va . respectvulul candidat, i dac aceste acu ze se
"~ g se sc: ' 3" Il 'r ternelu i dac 'acel can didat se do v edet e
deplin, curat ~n' f~t poporului .:-(ih-.E xo:rapo~ ' cpavE!~ inl ih,/p.oa{a;
>, 7f:p dqO;P e W~ , quando in asp ectu populi purus et Innocens apparu erit ),
'i n acel cz s se hirotoniasc: dac, ns acuzel e opozantilor se
vor g s i adevrate " atunci lrete se va proceda la o nou a le-
,ger e. :.:', " Qe lii -.des pre .ioaie acestegsim , in ., capitolul 8, titlul r
al 'No~ocariOl;ulh -in X11J ' Iltluri::unde sunt citate dispo zitiile in: .
acest privlnt ' din " novele le ' 123 ' (cap. 2) i 137 , (cap , 3) -ale
imp ratuiti ,lllsti
. , . ~ . ,.., .
nn', : : 'i cari dispozitii cu. att " mai v rtoseu -
' "!.,,. , . '." . ,".'.
" , ,.-._,., . ,I . ,{ . . ,i > '. , " '-; ' .".. . O'"
':aeveniC hot rltoare r' pentru ,' autoritile bis ericeti. deoar ece ' au
-. Iosi primiie in NonocanOl;' j. - ' - , ,
- '--7"-..:.c...:,, ,t, ',,. ~i\; i 'J r
"" ".,
A l, ' 1,' ,4 6 ; ;" Ul m .
" 212

sr: -. ,
Canonul
~
J! Ziua ' P atilor s sep~blide debi~e;i~aC;arlgi'l~L'~
~ Episcopii Onorat i ' Urban 'au zis: ' Deoare(~ trebue
s facem conexiunea tuturorvchestiunilor] cari ',nt"s 'au
;
incredintat, propunem nc i ' cele, cu -canarii ' tost .nsr~ '"
c.i~ati n privinta .zilei . Patilor,. ca, ~u p~;io b i cei u ,'. pr~g ~ ; ., )~
tiriie totdeauna sa le facem pnn '.'biserica Cartaqinei; I .:,, " , ,"
nu cu timp scurt .[nainte de . acea zi] ~.Episcopu IAure- .L t:
Jiu a zis: D up c u m ' ne amintlmiinc ede mult /am' fcut" .~"'~
cunoscut, c n fiecare ',an avem ,s'neintrul}im ,spre .a ,\, t
ne sftui i dac se pare .sfii n li l o r voastre,cnd vom,
fi adunati ,mpreun" atuncfs, se , publice :;ziua' stintelor. ,
Pati prin ' delegatii cari sevor afla n slnod , Episcopii
Onorat i Urban grir: - Acurn " ru q mv a d un a rea aceasta,
s binevoiasc ' a ncu n o tl n a prin scrisori eparhiile noas-
tre despre aceasta . Episcopul 'Au re liu a zis : A a " t re, , '"
bue s se fac '). -.. ' '. ' " ',-'c. ."i. C'.

' (7 , 64 , 70, 7 1 ap.; 7 sin. II' ec.; II trul.: 7; 37, . 38 Laod.;. .


34, 73: i06 Carlag.). ' . ' : " : ",'
, - Prin canonul 18 al acestui sinod s'a " hotrt ca doate'
eparhiile (provinciile mitropolltane) din Africa' s 't rimil'a ' dre pt:
rep re ze n ta n i cte ,doi episcopi la slncdul general i, anq~lal -Bise
ricii din Africa, iarcanonul prezent mai adaoq . i c prinacet j- ,
1, ~~~~~~~~ltal:~i:r~iV~~tU~~~~o~ut~~?~a~:li~~~;;ec~~~~' S. '~~ !~;;~~~~' !:L:~l
restului vezi comentarul
. '
.cano nului 34 al sinodului
'
prez
"'
enki,< ,.:'\,
. \,:
" ,. o"
S :'2,
' :'1.
,'

\

Canonul 52. , " c' i!!'1~]
Despre cercetarea eparhiilor? ; , ' . .. ';;.
Episcopii Onorat i Urban '.' ziser: Verbal.i'amlfos r
ns rcinai i - ca s V rugm sinei .seama ' i de cele',
hot rte de sinodul dela I Iponia, .' [dup , carjhotriri jvti e->
;",
care eparhie trebue srse rcerceteze 'pe timpul sinodulu i:
i <[s f i ne i seama de mprejurarea ] :c 'nacestari' i . n'
cel trecut ati lntrelsat de a cerceta .' dup '~reguI ;-Mau..,
. .- . ,j .,", ,'::, ,,~- ~~t "':
1) Partea prim din ca n. 4 al sin odului cartag , "d in' a: ~ 3 97~ ro Cn,
Pra v. are nr. UZ . n Pid. nr. 60. , J "' ;, ',. .
;':'f:';')" .,,:;,' ;-,-:~ : , ;:':(';:;' ,~,t~ ; ",,; ~"t~' <,,-, ":;'<; '! ,' ,<o' " ',' ,

. , "' ;::;'. . ," , g13 ,


. ,;; 7~&)/ ,:\ ~:\:;::3'":t3,;:-y-:;'f;0\'/'~:', ~,:,~~i{"'~~:::~':'~;~:): ~J:;~}'>: ' :'~';.';:X;:ri_ :/<;~,i!~,':', :'!;', ,: ",,~,!ii:-':'L';- '/; ., " .,:,,' -," ~
ital)ia :':' Episcopul';Aureliif .zise: .; Atunci: nu am . hotrt
jnjic Jii~; , priv ina : provinciei ' Maur itania; deoarece ' este
' \lU<lt" la ,extremitatea . Africei. i este aproape de 'barbari; ,
umriezeuinss ~ n e a j u te;'ca" s putem ndeplini [acest
~ ~sr~J: ~~ ; pri?q, ~ ; " .frA.de , (l ~ 'f~ gdui . s~I . ridepl~nim!
' 1,~sa . . ;' ve n 1!n~', Ul'; provm cl a ',: voastra : ,Dar,. frailor; ' 's a ' va
gndii~c ' dac , motive raionalecer:'aceasta, 'apoi i fraii
:ctiri',"~ripolitania,i Arzuitania ar .putea cere ;[acela ' lucru]
ri'~pr\~.i~I~. }o,r:~~)';. ; ;.;:,: : , .: ;;: ;)i :;~":!f;;;>",' '," :':<'i:: :" ,
8;'ap.; {l 9 :trul .;" II ' Sard.; '19 Laod .;"7 1; 12 J, ; 123;Cartag.).
'.,",: ':'~ - _ - lt ,i " ';- ',,;""':X' "!~~J: "< _: " .'; , ;,;~\i,'Y " ;' ." "" " :~ !:'''.'' ' ' ''' } ":" ;, ., <: ' X' r,- ' "

, :~:!~Ci\\ d~Jaj!ft~';~!1~ul ' iericii ,s:!\


hp.t?r~t .c!r\tre 7e1e ,din:
, at,orn ale "h eca rU1\ eplscop este inspecjia,' ,vlzltarea (m,px~r.:~,
,:''';~ :h'\;:"': : ' ~) ' ,, :,'- i :,""'."" '" ,. 1',,-, ", ;', ': '" " ," ", " , " ,, ' - ," :", : ' " " :' ,' ,',,' ', " '.' ,, ' ,
nspectio,"vizHatjo)
, " " ' 0"" +'.A '", ,':" :,,' ''''CI''
\ tuturor )o c a-Ii" t
" ;~"
""fcd,\ ,"" "';'. " ,'..' , ", :,' k ', '
jilor i 'tuturor Bisericilor2)3), i
",", ,,'.": '':'' ,:i' ''. ,':" '-'; -"'," ",',:>, . ' .- f.'
." ". ; ',' "" ",- ,.' --:' ,:" ;.
nn ;canor1Ul prezent: se , stabilete ca I . mltropollil sunt ,datori
s~" f~'c ; ac e's fevbta'ii i ' se dispune ca in"flecare an , pe ,timpu!
i nodu i ui : esfe" ~bJi ga t~; sau ,\ d nsul:'s u 'Iocjlitorul, su s vizi-
'l : ;)t:,;: ,;};,': :;';,:,:~r~:' <;;,,~~Spi\;,;~ :i;-~;:t{/~.'!:;;',Li:;:i'j_,~;::::.:_ir:::' ,::,',<',. -' ;::'s', ~/:,t:~";:, :" ""i:(::,:,g,':'-. : """:"",.;,,,' .":.
.': j/t:~'~ i}Y Pa!, e fl; :! , a ~ d()'iia: : din '.cari;,,'-4 ' al' ' sin od ull:Ji"',Gartag ,' 'din" a . 39 7. In
,,_" :: ~;t!~~f,l~,~~':'l~~I.t,,~r::--I~:~:,';:")h::\: ,E~~'!;:~ f.~~;' nr;:::',i:;,'c;'c}..::;~:\:;':'t: . ':?l" ';~ '" . ' . :~ _:; ;,.-'"
; ', :-;:.; ~,>'<}>,,:::;, ?L: : D j~.po:zi if\, ,) de:;"l1:-;) eJ v-:zit~ Blaerlcile ~~ ,s y b ordC)nat~.:-d~' ctre . e pj s c~JP..i
~:' ~ e b~~l:a z~ : , ~: ,"' , '~ ' X ~rr p l u l , M ~t4itprul,uiillmi :- '(.~a; : : ~ , ';S)t ..'prccu~ ; :, ~ pe
C~It,OriH~ :pa'~t~r~,e /:.ale, ,~(i~i:l?r/ApostOli:' [stori~ :.ni . ofer mai m ulte . exemple
, ;',~rIl.i7It~;, ;<:le spre,;- . z~lul~ -u nor-- ; ~pi~copi : n ' vizIt~rea ~/, a~~E:ricUo, ' din:.,: ' in ut urili::
.epi~, ~:qJ'e~ , tI, ~ ,r,esp:,cHY~. 1:(.o,crat .: i ; sp\jne :-::'( hist..' ::~ ~ ~cJ. :'.,'4 ,. ~1 ) .:despre -;V"astile. cel
,,!:, ~are:': c. -" ,a .':.yj~ttj.\t: ,. o r~el,~ :" i :.:al,te l,pcalit"i ' dincir,?umscripia : sa i . airyt~rit
:' f:~9:;i: ~~~4 jH1~ ,: P,~ .:" pel -.Bi~ bi ~ :r~u~. Li~tin . SPlJ~f';', ,intr 'unii. d iu ',s:cdsori1e, (2~? >s al:e:
ad
;; :>yi 3ia~'darli r'n;~ ec~,1esi?riJ m ,', .c ,niea m' c~ram pertjnen tlum .necessitate pr oject us
.~b;n:, I/'~.de?'a '~ ~c,~;:\':u n~. ". d in:i-e: ~ Bj~:~ dcil~. , sale; f, ~strurTI, ..Fusaalel1se, era ' f oa'rte
~~pa;t~:.: 'de}'~'acau~ul \: 's ur ~' , e pis'co pese,<,':;'~t1sul " ;'( Aug ustin) ~ 'interveni t- 'ca
:~ c.e a~t,i ,}Bi,s erIc" : ,' i,~,~ i-, ,, p~j m. ~ s~::: episcop )) pro"pri1j'i al, ,su , " n':1~a i. ~, '. s -nu
" :,,: ;: .~,m~.7~f~r~,;;, ,yiz,~ ta, i~.{-.~pis;? ~~a ~~~t\Q ~o d, a b : , :-iipP~le>. ~ e m 9ratum';C,a st~1 1 1lm
"!f\:(.:.::.:,::, ~ iJH~U, ~:\" q ~a:~rcigipta .,(.is~jlln gitur' ; ~~ ll,l .dn: , ' ( e~,~ ': .reg e~cl,i~ " et : e~n~m . ,re liqJi is
""'( ~::';:) ,if~'ef:: i,ig~~A ~:,C911j~~,~di ., nic:',~vi,cle,~e m> latu~c',: q\.l~,m ::; op o~t~bat , ',e xt~ndi .~., n~c
'.- '~-:Il~ hibe:ri.~ ~e ;';: s6 ffic~ re~, .i'clil j ~~n~~"~e;,:' : qua!D-.'cer"ti~ sjin~ ~' fa e .-: adh i b e,r~ : .d e,bere tion
,;,;,, :~.~~eb~ 1TI,;:F~p i~ ~O.~ii rri,;> i,bi~', ~'r ~i~an du!U . .t:onsti'tue~citi.mque .: curavt .:(ep~ 2,6 1)~
.;' ,:,nI )spa ziljie..:'d~ Jast7i>n,~-,aceasHl;: p.riv~n. ': ;~~zt n .Dreptul: meu 'bjsel'lcesc,
:it~,e,:'):f?~,P 'Y~3i\~\:.f\~,~~~<:,~ ~t~ tr):~~,:; ;f) ' .: "f" 'J"': ..:' . :; - :<-">:, ;' .::: . .' ,." .'
: , .':, '~~:~<~i~r; ;:f): :, ~,e~t~u;:'; J3i se,~i~_~. ?tt? q~~ . '.~ r~m . . art,i\ t2 2/ ;din ,'S tatutul ' penr~ o rgll~
'~;.; ,p~irea: ,; .Bjsericii " ;:din }Il: " :;t ,9.2, 5:j)r:escr~e ca .' 'e pi scQ'pit 's ~ . fac ' ct..-; mai ,'.des
N';; ,<:'::~I~i.t 1:, ,:c.~'~ ~pi- ~9, {il1 , ~p~rqiii~, .l0r~ ,d espre 'cari .vor nt:ocml ~aport , ..SL Sinod
, ~"; :~ ;}i~'a d ~D rii eparhj~le ::'-(N~ .Tr.) . :' ,<, ' , .' ' " , -

";.~:';' ' ?' '-{';'"C' .;'.


::::",:':":. \<:'iL, ':';",
, ,. ,', ;',:<- -- ', ~.
" ,.

214

teze toate Bisericile - epl scope t l- d l n ' m itropolia , sa i .ca din' pri-
lejul a ces tor vizita Iii s se apl aneze .toa te, dilerendele 1) ,, ;
: ,,: "",i ,' ~: i' , , ; ': .~: h ,':;';f' f>~ :: <, ... ::::,;, ,1;'; j
.' Canonul 55. , > , .i " l.. l; , '

inutu;i{e ~u pot:primi alt "episi~p; ' fiJr ., n ~~~f


cu consensul 'episcop ului 'propriu. , .' .:, .
, Episcopul EpigOliiuzise: La multe sinoade s'a 'hotrt '. ,
cu sfinit adunare c poporul, care depinde n , parohii' .. '
cl~ epis~opi ;Ji] .ca~e,n,ici oda!,!1:a ~~~J!.t~ej}i ~so,Ii.,~r?p~iui ; .:: \ '.
sa nu -t Ia , ndrepttori " deosebii, . adica eplscopl,fara ';;;,: , '
numai cu consimmntul episcopului ;'decare lin 'dintru ',' ,'
nceput; deoarece ns unii [episcopi] 'J iit d' cu pri n i de <
oarecare voinicie; se n s t r i nea z de comuniunea frailorj'. .
i cnd se ' os ndesc, se justiiciprecumc stpnirea li'
este [ntemeiat] pe oarecare putere veche absolut [asupra
,acelor ' locuri] ;' dar i muli dintre ' presvlterli inqmati i " .
nebuni i i, ridic . cerbicea impotriva , episcopilor:,.proprii, '; .
intr tndpoporul cu ospee , i cusft4iri rif'\,oitoare ',..;
ca cu necuvenit bun voin ' s: i p u ri pe, dnii : l o ru - L' ~
Indrepttori jti mai ales 'fa ' de, n e lepciu n ea tasuntem /:
ndatorai, 'f ratele nostru' preacredlnciosAureliu.; ' cci ', de -.
multe ori, ' neadrni nd acest , fel' de lncerc r . .Ie-ai tmpie- . ., '
decat. innd seama "deci de aplecrile r ut cioase - i de "
sfaturile imoral e: ale celor'de acest "'fel;" eu ' propun ' ca:
.'. poporul.icare a J ost. supus u n hL" e pi~ cop've ch ti/.int (Q.
. parohie anumit ii::are nici iod t , nu ;a f avuL: episc6pit15 .
su . propriu, . s - nu . poat priinilconduc tor se parat: Deci :,'
, d ac preasinitul sinod -irtlrcg:: este ;: de acord . cu. cele , ' ,
propuse , de mine, ' s se ;aprobe -rEplscopulAureliu zise r"
. Eu nu sunt . nipotriv<l ,c,e!or ~rrri.rite 'de ;)f'le,l!! L$L ll;.
preun . episcopul n~s.lrlJ ,cI .m,a rturl;se c ;" ca , il m )a ~ut ; :;; I! "
voiu .face aceasta .fire te faade .celce .sunt .de , asemenea,', >
"p rere .vnu numai "in .,.. .Biserica ;.' Cartaginei i~ ci; in tintreaga ) .' ,
comunitate teratice sc : Dar sunttfiuli itcari 'inelegndU"se " {
cu- poporul lor, i ", precum " se , spune i i, seduc,' , gdilind(
urechile-for i nelndde partea, 'lor oameni ' cu' via"
;'. (.; ' .
1) Ccm ent, lui Zonars. u i, ~ 431.

'. " -, '


,"'- '

215

os~dit; ' ba,chiar ' ingmfndu-se . i . desbinndu-se de


aceast comunitate [a-noastr], acetia, dei au fost che-
mai mai de multeori svin lasinod, totui, r zimndu-se
pe poporul lor propriu, au refuzat, fiindc li era fric nu
cumva s" se ;descopere ' delictele lor. Eu zic deci, dac [vi}
se pare; ' c trebue s luptm n tot chipul ca acelia nu ' nu-
mai s nu' i pstreze aceste i n u t u ri , ci nici bisericile lor
cr i-. n chip regretabllt au ajuns n mna lor, i ca s I
se leapede . cu ' puterea ' statului ' in chip sigur i s fie I
tnl turai de ' tnsu i- scaunul primailor. Cci trebue ca
ceice sunt devotati tuturor frailor i sinodului ntreg nu
numai . s - rp stre ze ' d u p dreptate' scaunul lor propriu ,
ci s ' o bi n i ' tinuturile de acel tel. . iar ceice so cotesc
a ' se-ap ra cu poporul lor i dispreuesc dragostea r-
~ teasc, nU numai s piard acele inuturi, ci chiar, pre -
'curriarri zis, s li se ia i locurile lor prin puterea dreg
torilor caunora, "ca ri sunt ' r svr tii . Episcopii Onorat
" i Urban ziser: ' Inalta intelepciune a sinlei ' voastre
i s'a', ntiprit , n ' mintea' tuturora i socotim c trebue s
aprobm ' propunerea r voastr cu votul tuturora . Toti 1
episcopii, zi5,er~: ' ,~ Se ap:o?~ , se apro,b~ ,,'), ,.;.
',.,( 3 1';' 34. ,ap,;' 8 sin. J ec.: 6 sin. ' II 'e c.; 3,~8 sin. i lll ec.: 17,
" 18.sin, IV e e.; 25," 31; 34,38 trul.; 13 Anclra : 14 Neoces.: 6
: Gang.; :5 / 'il; 'IO Atilioh.;57 'Laod.; 6, 14 Sard.; 10, 11,56 Car lag.;
.. 1 3. ,14,15 sin, l eIt), , .' , . ,; .
. ',' : t ":::" Miille ' cnoah e v() rbe~c d es pre chestiunea ca s nu se
pun episcopi in localitjl mici. pentru cari este su ficient i un
presviter (57 "Laod., 6 Sard, i altele). Dac imprejurrile timpu-
< lui i f,1oeului j'pretind s se' n lineze un nou 'scaun episcopesc
,. (17' sn. ' IV ec.; ' '38 trul.) , atunci aceasta se poate lace cu invoirea
episco pului. cruia i-a fost subordonat pn ; a tunci localitatea
'sau pr? vincia respectiv. j P rlnii dela Cartagina au gsit de cu-
'vil-il S' 'scoat { in 're liel aceast lege Iunda mental bisericeasc
. pr in . ca non'uf i:lrezent. din cauz c aceast lege a ' lost v t mat
... ,de , cMre uriiIepiscopi ,jpresvil eri din Biserica Alrlce}, ahtia i
,', , \t~, d up ;: putere;',U
.~~,., ",
n ii- ; d in,_ire . e pisco
. c",
p i s-,. 'uitnd aceast lege, . au rpit
.. . f ' ,-. ,-.
l (Partea: a do ua Fdln can. 5 'al sinod ului cart ag. din a. 39 7. In
'Prev. are ' nr. ~ 6 4-i .In Pid . "n r 6 2. .,
,
~:,

..
~

2 16 ,
':' " , ~ ' " '.' . .' ;~., '~'-.~., .~' ''.,i.;,
c u for ja pentr u sine unele l oca lit i , cari, erau sub [urisdiciaaltor "'': , ,~
, e pis cop! i sp re a , justifica procedura lor;' afirniau"c acele Io ~ a ~' ~, '!
litli depind de d nll n temeiul-unor d repi~ri ' ,'vechi 'n scpcite'
d e d n ii : . i cnd li-se. reproa ' . a c e a sta, . d e. , c tre ' episcopii ,
respectivi, ale cror drepturi' legate le-au , vtma i, a ceti 'ahtia i',,
dup putere n chip semet r splnaeau. ' reprc{urile ' i," , precum ' .
zice canonul, se i instrinau de . comuniunea , :fratilor (r'~ v' FU"
J~.~). $OWv X. O! 1I0 V{(J.J 'a 7! o l1 rp i~o 1rr a!) :; Le g ea \. b.iser ic ~ a.sc ' ~'enJina t
e ra
__
vtmat , . a ta r ' de episcopi ,', i de "'un ii,_ presviter],
."'. ' ," ,
chiar'-l_ mai
r u de c t de acei eplscopi ., Pe acea , ,v rem e' poporul ' a vea' drep-
tu l d e a se pronunta c oe ; .cine 'dorete) s:i J ie ' episcop' :,<50 ""
Cartag). Unii dintre , p resvi teri, urmrind puterea, se ridicau: ca
ni ste tnq ma]! i nebuni ( podeaup:, "oi ~a, ",wp~ i) iin poiri va ',epi s"
co pilor lor legali i cutau s r svr teasc poporul' ac'elei 'lo ca-
Iit ljmpo trl va epi scopului s u ' t .d e lermin au ,poporul prin , ca:
rupere i prin tot f.lul de sfa turi .' sI ,
a leag, 1. pe" d ni Lep iscopi ; ' '"
i cte odat li succedea acest lucru. , . Impotriva 'a ces tor , pro- '
c ede uri, cari rsturnau dinjtemelli toatt.ordinea : <li!' - Biseric , ;
s 'a u ridicat in mod , energi c P rinii . dela Cartaqina, i a u ,' h ot -j
Tit ca re spectivii s fie despoiai prlnJo r , 'cu , aj utorul a utori - '
tailor de Stat, nu num ai de puterea i de dreptut asupra" Ioca-.'
l it ilor rpite ilegal, ci i de puterea i dreptut pe cari leau a .'--
vut mai inain te" regretabil" in ,calitateQe episcopi i de , p~ e sv i.
teri ; apoi episcopul competlnte al scaunului.. cu pr e c d er e.ts . ]
priveze odat i pen tru t otdeauna de , ind eplinirea h.in'cliti'nil"r
preoeti, ia r autoritatea 'de Stat s -i , p e d e ps ea sc ' 'c:"a:''pe ; nite
r svr t li i turbur to rl . ui , '
pci
. '"
i i 'o' .rd
~ '
ine i.'. : ';: J .." ,

Canonul' ~
54'
r. ',': ~ r

s-. Clericii strini cu nici u~ chip " ~ Tiu se ~ primea-


.sc de c tre-a li 'episcopi." ," , ".,' " '" .'" , 'i. \ .: '. . " ~ : ,
Episcopul Grigoriu zise : La multe tsinoade s 'a 110-
Irit i acum .chiar prin n el epci u n e avo a st r rpre a fe ri-
cii frai,s'a aprcuaf -canicl-uneplscop . s ' ; nu -i -insu-
easc pe un cleric s trin, fr de hot rrea episcopului ,
s u de mai inainte. Dar menionez ' c ' lulian : s'a corn:
portat cu .Inqratitudine, fa de at tea binefaceri : ale ' lui
Dumnezeu ingrmdite asupra lui prin smere nia mea , i
p'.- ",
"-; ~ ~:.
;' .' - "
2 17

- >
-,
, ,tiil~}:",to",. :.
.,',

" 2 18 i
:f, ' i'
c

'1!
meu. De multe ori , s'a ntmplat c c1ericii, . d a c - -avea u,
, nevoie, ' cereau dela mine " diac? ni;. sau !presviteri; f'sau ', ~i
episcopi; i eu aducndu-miaminte de .celethotrtte r.ur-. '~ '
me~ . aces.tora, aa' c .. ~~. jn~leg : cu. ' ,epi~c()PUI i"~C~IUi." ,
cleric, care este cerut, ' lII ' arab acelui [episcop] .ce ele;. ' ,
ri.c~1 Su ':a~os_t cerut 'ge cei, d}ntr:(~ ;,bi~eric "oaresate, ~
I iat ca pana acum mtr'adevar (nImenIl"nu' .s'a -;opus; -~'
dar ca nici. n viitor s nu se . I n t mp l e, aceasta- 'adic
s nu , ni se, opun cei dela cari 'voiucere .-acesL'J ucru: :.
de oarece . t i l c . e urn . ngrijesc: de , multe- biserici ,' i,
hirotonii, cnd m . nel eg cu , vreunul{dintre : mpreun , .
ierei cu doi sau trei martori din colegiul vostruclerical ,
, i da c se gsete . c [respectivul] estevevlavios.vcu
dreptate ,es te ca dragostea voastr s judece ; ce '", s ,se:
fac [in acel caz); cci eu .i..precum -; tii .jrajlqr. , ; ,dup '
voia lui , Dumnezeu, ,l m ngrijesc de ';multe,' biseriC! j
Episcopul Nurnidiu rzlse : Scaunul-- acesta ", totdeauna ,' a.
' avut puterea, ca de unde v re a i d n'. riu mele: o ri c r iJi' i's e-,
adreseaz, s '. hirotoncasc : episcop . dup :dori n a.,. fiecre i . .'
biserici . Episcopul Epiqoniu.zisej: r. Bunvoina ,[lahmo. )\
dereaz puterea, cci tU"efrate, " ndr znetic.rnai i: p u i n I
dect ai putea, prin .ceeace tuturora , t e,.:a r i: .bu ip t')ll'
.bitor de oameni ;' 0dar aceasta depinde -, de ( jude cata" Jta, ' ,
s " jini seama de .persoana,r, fiecrui episcopj .ei, daciL ~
crezi de cuviln . . la ' prima i singura :ntlnire,. s aperi': ,
puterea , acestui ', scaun ;. deoarece '. e ti n ~vo i Hs , sp ri ji-?,i
neti toate bisericile; Drept aceea ' noi ,'nu -:li rdrn 'jieflp\l l , "
terea, ' ci o confirmm cu . nvoirea ta : ca , totdeauna " i . .
unde crezi de ' cuviiri I: s pose zi ' pe acela" pe . ca're\il "
voe ti i s prohiriseti naintest t toric pentru ,..biserici ; '.
i pe 'c eilalli . solicitatorl . . . Episcopul . Postumetiany'zise-. (,
"Dar dac cineva ar avea numai,' un ' singur presviter, il
oare i acela unul' trebue-s -L'se . i a ? , J:;pi s co pu E Au r ef;:. " l~~
Iiu zise: " Un . episcop poate hirotoni muli presvited cu ., ' "'!'f
, voia luip~mnezeu, da: ,ma! greu ' se . gsete"uh " pt~t'ViJ ,~.,
ter destoinlc pentru .eplscople.; drept ' aceea 'Ae .s'ar: afla . ., .'
cineva avnd - un' singur presviter, i acesta .' [fiindl.des- .' ,!,1
toinic pentru episcopie, este ' dator " a-L da ' . i :;,pe " acela !
u,nul spre ' hirot dnie - : Episcopul P03tumeHaO\z,is,e':' "Dar .,."J.
m.
- " ,' ,
,
' r
..~ .
-;i te
"
\'I :!~ '<~:){~ ' " '
, "
219

.l:la c ' a l L episcop ' ar avea- mulime de } ele rici; este' <da-
, toare" acea ' mulirne . : s-mi , fie intru ajutor, ' Episcopul ,
'Aureliu "zise : fire te, precum tu ai venit , ntru ' a jutor
altei -biserici. t este constrns i celce are mai muli ele-
tic rici s-i , dea unul dintr'inii spre hirotonlre. 'l
Q ' , (15; '16 ap,; 5/10;' 20, 23 sin. IV ec.: 17, i a trul., 3 Antioh.;
" ; 15,'16 Sard.; 54, 90 Cartg); " ,
I .. . _ _ .. .- , , " , - . . . -
..:.. Prin canonul prezent se ' confirm privilegiul .episcopului
' Ca rtaginei de a 'a eza i sfini pe alli. episcopi i de a .translera
din interes bisericesc pe uriil dintre clerici 'dintr' o circumscripie
eplscorieasc intralta.Sin6dul dela ,Cartagina recunoate episco-
pului Cartaqinei acest ,privilegiu;' Jeoarece el a lost primar , lo -
liu'; Africa... \:;reclJmi deoarece' acest privilegiu a ' fost recu-
noscut cpeteniilor tuturor Bisericilor independente. Din textul
ace stui 'ca non sevede 'c epis copul Cartaginei exercita acest drept
al su pe , l ng 'o bser va rea tuturor prescriplunilor canonice re-
. leritoare lavtranslerarea 'clericilor, i mai ales 'a celei privitoare
' Ia'. subord~narea canonic -
clericilor
'.
Ia de episcopul
. competinte.Ft-

; Canonul 56.
""
. ~" " :;; ' Episcopii <h irotonili in , parohii ' s nu pretind
fjreun {alt] " /ift u t, p en ~ru) sine : ' ,
/!: ,;~" ,. EpiScopii; On()rat , i',; Urban ziser: ' Am auzit ' hot
rirea" ca parbhiile .s .'nllji~ lnvrednicite a primi episcopi.
dect tnumajf'cu JIvo,ir eah aceluia; crora sunt subordonate; ,.
dar, in ;:p'jilenoastre; uniiepiscopi;hirotoniji pentru anu-
mite parohii \;;ci.q nvoireaepiscopului. care deine din
vechlmeacele..:linuturi, pretind pentru sine inc i altele.
'Aceasta ' trebue , s se ' Impiedice ' i s nceteze ....in viilor,
;cu hotrlrea-draqostei ; voastre ; Episcopul Epiqoniu zise:
. ,~ fi ec ru i ' epis cop ,ii s ' a pstrat .ceeaceI se ' cuvine, , pen~.
::i truca di!1 'complexul .parohlllor. nici [o -Iocalitatej v s nu
~ se i r u p - spre .a . obineepiscopul su propriu,' dect/numai
'" cu invoire~ ' celuice j.delne . s t p n l re a (asupra acelei loca-
,' . , .-" .
} ) Partea p ri m dln . can~ : 7 al sin.-lui carteg. din a 3 97 In Cn ..
Pr a v; ~ are ;nr.', 6 6, in' Pid.. nr." 64~
2) Comentariile -Iu! "Zona ra i. . Vahamon in Sint ' Al Jlf 44 6, 44 8 ..

. '
.,: ; C _ '

.. '. " . 1t~


,

220 :" '. . ... ..... ; }",' ~~.


liti] : iar dac acesta se invoi~teca: '~c~llinut ~~d~t~ ::\~"
obin episcop propriu; cel..numit s nu"i extind puterea {1[;
asupra altor inuturi, .deoarece numai acel [inut] singu r i "~'
r: c are a d os t ' lua! din . corpultuturor; ~a' )fostnvrednicits , )
primeas c cinstea de ep iscopie' pro pr ie):Episcopul : Ati reli iJ " ~
zise: Nu, m ndoiesc c cu idraqostea.vo as t r a .tuturor-
.se va hotr ca 'eplscopul numit nt r' un; il1ut :_C!! flvCJiiea .
episcopului . d~ " lJ1 ai . Jrl!i ~te . s) sl.~lin~i,,~\!!U1\i\p~poru I?~~.
pentru care .a' fost hiro tonit. DeCI fii ndc -socotesc . c t oa te . ' .
s'au desb tut, i - dac .toa te , concordez "cu' socQtini 1 '
voastr , . aprobai- le pefoat e c\l ,vot!11 .v0stru ~ , oi ep is; .:
copi] zise r : ."Tolr'le ', a proPrri .[$i ,.le ' ntfi ril\. prin i s c Ji ' "
'tura' noastr ; i au is clit; Aureliu ;. episco pul }Biseri~ ii : '
-Ca r taq i nel .ico n sim n d cu hotrrea prezen t, : i 'citindu' o
.a rn i s c l it-o . Asi derea] ceilali ,epis,cop( al! , i sc li ko'),
" ',' "~'" -" o,' , , _ s-' : ''', -" ' '" _' :'_ :,_ .,;': \' ,:l"-; '. JJ -<" " , ~;~" ',\ : ', _ : :
. (31, 34 ap.: 8 sin . .1 ec.: 6 . s in: II :.ec :; 3 ,<8 1siI!~ illI :e
, , " , . ' 1
c ; ;17 :' __ o " _: _ , : . , , ' " ' ,- ,. , : .

') 8 si n. IV ec.: 25, ;l I, 34 ,38 trul.: 1 3 Anc.: 14 Neoces.; 6 Gang. ;


:5, 8, 10 An tioh.; 57 Lao d.; .6. -1 4 . Sa rd. ; 10, ' 11, -5 3, ,98 C;ar ta g ;
:1 3, 14, 15 sin . 1-11), .' .'.
, ' :, .. < ,-,," ,",:-',:':-- ,'
Vezi eomenfarulcanortului '53 ; cartagineall: :..

Copiii mtct ho~ez~~;~J~J2~:;~;;i\~ se;'~i~~t~~'~~a\JiJ, gi11r~


.sc ntru clerici in 'biserica _ecutnenic . , 1,:, c, _ ,
. Deoarece 1 s'a hot ritv-ln-sinodulrde ' mai , nainte" -eu> "
, amintesc ' in ;armonie cu i voi; c [copiiij 'cei mi cr,' b o te za li:.;':i, :;~
:t
d e donatiti, cari - inc'" nu au putut c uno a t e : ' pierzarea ; '~;""
rt ci rei lor; dup ce vor (ajluige 'i la vrsta' , ca pa b il " de -,-;'
. raion a re, cunoscnd ' adev rul ; -;[ij , urnd -r u t a tea- do-. ;,'.
natitilor] . ' . acelora" , fa 'de i .: cat()liceasta \,Ji er ic / a;\uL:;J
Dumnezeu ,-.care .s 'a r sp hdi t.Tn . toa tl;' l u me a , !:unji' -ca:'..-
.ace ti a s se primeasc - d u p.rr n d u i a l a vech e prin" pu-' ,
nerea minilor; (i! n utrebue es: se lo preas c . " su bvcu-,
vnt .de ' r tcire ! dela;, s tarea : c!er-uluii'lC:nd;'::vertirid -Ia'
c red i n , biserica cea ad evr at " au consid erat:o -a- 101'_
~ ;:. : ' ." :- i " --:" --" ,o: . <
1) Partea a doua' d in ca n. 7 al airiod ulu i . c~::_ tag. < td i n . '3 9 7 '-,
-Cn. p~&V arc nr. 67, ' n ,:PiCt. nr~' :: 6 5~ Y _ ':i , ' ~ t ,; -,1';:~,: .
, '''1 " . ':- J' ~.

221

, ;J"'p~oproie: , i 'ntr'il1sa creznd tnHrtsto s.iau primii sfintele'.


'. taine-"ale " Treimei, despre .can esteJnvederat c toate.
" sunt adevrate i sfinte i divine; i 'ntru aceste este '
" ;. toat ndejdea sulleiulut:i cu . toate. " c. mai ales n-
, .dr z ne a l a precedenta -ereticllo rjse obr znice fe a pre-
. danisii . unele Iucrur] .potrivnice ' sut> numele , ad evrului "
aceste 'liiridc simt 'simple, precum ' nv j sfntul Apos-
o
tol' zicnd ':, ,,Un ,Dumnezeu, , cred i n , un botez , [Ei. 1 ~
p];iC,ceeace se cuvine<s se cteii 'odat, nu ' este ' n g ~ ,
du Wsse repete ; 'du p 'ce l\ se .',va ,anatematisi ' numele '
" r t ci rii/ s se" primeasc {prin ' punerea "'minii ' in 1 bise-
;rica'cefl 'iula, 'care; Iprecum .s'a ' , zis, ".;es te 'porumbi ' i
singufa ; lTIaic " a , Cretiriilor; 'in trllTcare{se 'primesc toate
" tainele: spre m ntuirea venic i .vlutctoare; ' cari 'c~-'
" , lc r ce-r rn ri in' eres le ' aduc m are pedeaps de os nd..
. , " c ci - cee a ce le-aeflfost lor ma iTumin tor n adev r spre '
a dobndi' viaa cea ' ven ic , aceea ' n' rtcire li , se face .
, lor mai intunecat . i de mai mare ' os nd ; de care .unii:
au ,fugit, i'cunos cnd cele , adevrate ale maicei biserici ,
catollce ti. > toate acele-sfinte- taine cu iubirea a d e v r u l u i.
" le-au ,' crezut ' . i .Ie-au. primit. , Deci uno ra ca acestora...:
, cnd; cercarea i 'va ' a r ta cu - v i a ," bun , . t r i n dolal
" ; i clerul 'Ii ' se, va ' da cu trie spre s lujba ' celor 's fi nte ;: '
, i mai ' ales intru at ta'in evo e . fiind lucrurile, nimenea nu
' es te;i c'ar e, nu le-ar ngdui ' a ceas ta .' Iar ,r dac oa reca rL .
.:,:' CI~ rici}dE! [acee a ';cr~diry ;; c u multilTIe~ ' i . cu demnitile '
lor 'ar,idQri s\se intoarc ;iIa 'noi ~"c a ri i (il) s ] din iubirea .
Cinstei;i'sunti:aplecati fsp[e- ,jiata l [trectciaf(~] i i vor ' -re~
' ,': li ne ' de~a)nn t u ire,' judecm . c , 'a ceas ta, dimpotr iv se '
cade" a - s e lsa la chibzuina mai : mare,' hot rind ' tratii
, inai inain te; mentionai,~til' s cercetezecel.e relevate de,
, noi;cu;S!afllllor ' ce!maintelept; i noi ne vom nv red~ '
nici, s ntrim ceeace trebue s , se "reglementeze 'din .
partea-noastr iri' privinta acestei chestiuni. " Iar ceeace
privete numai pe" cei botezati n . pruncie ne tndes tut m. .
ca, dele ',va ,pl.cea lor, ' s , consimeas c cu hot rirea
noastr de avs e hirotonis iiace tia . Aadar toatetcelece-
le-am 'cules mai inainte -dela-prea sliniii ' episcopi; fr- -

/ ....
->{

222

ii l e voastre . s le intreascmpreun cu mine


fie , desvrite.> ') " ' !
' (46, 47:68 ap.; 8 sili! 1 ec.: 7 sin. Il 'ec.; 95 ,triJl.; 47, -'6 6.
,67, 68, 69, 9( 92,93;'94,99'-117, 118.119; :.124 cai-tag!, , ,0 : ' . " ,

" ,,. -.- La ' comentrul-prjii


. . . . - pr ime .dhi' cation~i. 47 :/'a-. ,."i~rbit" i" , :i" .
"..... ~

n general despre materia canonu lui prezent. ,Aici,se , a daog nu. "
mai cu referire la taina botezulut. . ' tl1l!d i ta ll~ adniirbil despre':
i mprejurarea ' c tainele numai atunci a~ deplin ' validitate . . daca '
-ses v rsesc in 'Biserica ortodox . ''', ',' " ....' .,: ., ,
, ' Despre chestiunea . dac . clericii do~~ iiiL',stinLi a;se 7 prin'ti'. , .~.
n clerul ortodox cu pstrarea treptelor- lor ierarhice....despre .ce. . .
-e ace t ra t eaz 'c a nonul 68 al sinodului .prezen t? Atireliu : o;ca r~' j , a ;" "
' propus acest (57) canon, zice: c , aceasta trebue s g se ' lase. Ia \.,,::, .
chibzuinta mai mare a ' fratilor mentionati ' mai naiMe' (i iii; ' '\ .
';p ~). e7.{)ivrmv aeJ.j"w.")., pn ce -vor , pronunta , .hot~ir.ea", loj."~' i ' ''''.
Aceti frat i au fost Ana stasi ujeplscopul, Romei i Veneriu ., ,ePis, '. '
copul Medialanului, cari judecau mai,' riguros dect-episcopii (af-,7)1li1!
ricani in ' privinta donatitllor i contestau-dac. trebue sse ,n.
cunoasc - treptele ierarhice ale d ona titl lo r,' C nd ; se ,' -con;;ertesc
la Biserica ortodo x: ' Anas tasiu , in~i!atjiind de J.siro d ,j \~ ~~,e ?,-,
primat prerea sa in aceas t chestiun e ' printr'o scrisoare .spe- ,
-c lal , care s'a .citit i~ ' si nod ' in 13 Septemvrie40l, .dupcum pu- ,:c ,
l em cun o a t e din precuvntarea la acest .sinod,') Cuprinsul ; ser i
sorli nu este cunoscut, dar din ~u vintele acesteilt:irecuvritr( se '
vede c Anastasiu nu aprob induigentaPrintilor din Africa i ,
ii , advertizeaz s se ' fereasc 'de viclenia 'i 'ile , neruirirea ' E!re'; '
-t lcilor
<' ,
i . sehizrnallcllor
. ., . ;,- '
.,donatiti
" ,' ". ,.,
(rij;, ,' t'(dV,
.. "
: ;;Jp_~ rt.x.wy~
>~ x t , uZu7p.
''':;' ,' ,.;.,'.," - . . \'
art X(;j ~.: 'i':'.;.-'
" ..." .
.Aovanqrw',) b r'p ouA.1j<; ,-,xa e ava lCrXfJvr la;), - cari . au _pricinuit ,'atta ru
Bisericii din Africa. Pe ntru aceasi~ Prntii ' din ,AfriCa ' Pau 'eK-+
primat lUi . Aniistasiu : i-ecillibfinta' lor ' (x/"p ita~) , J;'b~o'r.O;;;"fV); dar
-deoarece la "ei circumstantele erau' de' acel ,'if el, ) tici ",eriil( ne'
vo i ti s t ra t ez e cu
donatiti lc ii tolul 'aitcum (c3'0: 66); ' i' a d i el;
cu blndee ("p'dw, ), s' a' hot rt ,cai'cler-ieii ! don l ili'. ;;;\j' ' pl-i> se
' mea s c , in de ruI L Bi s e'ri cif ortodoxe ' (can':' 68), F; ':':i" ' .,.
. ... ' , ' " - - '+ i-r " ,:-~ : ,,~:., ' .~ ,'; ;: .~' ".< :~: _~' ~f/ -:' -.-

", , 1) ' Can. ; l':_ al" s: i1:~lui'i-caita i~ ':"d in> .-. 4 0 '1 5.Iri : Cn ," Prav ', ~- ~ te
'in rid. .. nr, ,t16', > .~ ' ., . ~" ::'" .. .i~~;.
" ') ' Sint.A!..

" ,

. ', >~' "~. \ '.- ~ .'~ .;:.,.:"


223

Canorrul 58.
, " Desp~e r~iljld idolilor ' i templele, cari tre-
'buesc dis truse;" " ' ., . ' C;."
'-: <Se .cuvineia se ' cere dela ' preacredin cio l l mp ra i
, ' ,c a r m i te l e i doliIo r din Africa ntr eag s por u nc easc
~~" a s e ' di s t r u g e ' cu totul; fiindc n multe locur i de ln g
~ mare' , i de pela: 'diferite .. moii s pore t e nc nedreptatea
.,11., a celei rtciri; s po runceasc . -a se distruge i att
':.: acestea, "c ti i templele lor de pe ar ini i din "locuri
a scunse ; fr de vreo podoab . ailndu-se, cu tol chipul
s "s e' porunceasc a" se ' s trica' ), '
,~ , ( ~4C~rhig.)~
i , -'- ,Acesta ntcr.nuesie canon prop riu zis, ci numa i o par te
<lin instructia (cornrrtonltorium) .s lno dului c tr e dele qail, pe cari
si nodut h i,.t rimis la m p ra i (Arca diu i O noriu) pentru chest iu-
nile;" p(cari aveau s , le iexopereze dela Jmpral i. Urm to are l e
easE!' cano arie (5 9'- 64 ) ['a lc8tu es c celelalte pr l i ale a cel eiai
, i nstructi!. Cerer ea' , cu p ri n s in ac est canon, ca s se distrug
,r m i j el~ idolilor ' din Africa, a .Iost primi t i in pri vina aceasta
s'au emis legi'). 1 . ' "
" ;D in c~rerea aceasta a sinodului dela Car tag ina adresa t
puterii Sia tului, ~e cunoateiprinclpiul de ba z in prtvinja rap or-
tu lui ' dintr e ' Biseric i Stat,',care trebue s fiinj eze n lmpreju-
.r r l normale in interesul binelu i ' comun ;' ) iar in special din
'a ce~sta se ;:'~de t ' niserica' are nevoie de sprijinul Statului pen-
i ru ' siis i in e re l ril o ra l e n i'.cr ed i n j e i in 'popor i acest ajutor il i
, a 'leaPt ~la aceast putere 'cu deosebire in cazuril e, cnd actiunea
moral
; .. ,'' ne
" m i j i '.oci t
-, .a
. ,,r Bisericii
nu este suficient . Puterea de ' Sta t
. chiar i In .urrria'' Jnteresutul su a satisfcut totdeauna cererile
Bisericii i'i-a ' o feril a jutorul ,d e : care dispunea, avnd Ia . dispo-
zitia i'sa 'l3ut~d ia rlTa t , i intervenia cu forja ca s se 'execute
d i spozi lii hLilUiorit til o r bisericeti , cari inten tionau I n t ri re a cre-
"'" ", :1":' " , ', 'i-. ~. -, ...- ~. ; ... .. ', .:: . '.
';: '" ~;}) Can : :.: 2 "al sin . lui .carta g. din a. 4 01. In Cn . Prav. ar e nr . 6 9 ,'
'n" P i d ~ ni . 6 7 . ~. ' ~'.', - : ' . .

. ~
~) Aug~8tlri .!de ._ ch;i'. l. ' -.'I?ei,. ,' 18 ,. .'24.
" .
-
.
Altcu rn d e spr e ' ch-a tlunea
' . -. ' ..
' In h . CI f1 . '( p. 34 1-:-:-:- 342) .
c eas l a , 'co:mp a r ' 8a n ,':.E s pe n t,s cHo l ~

2) 'Vezl ' O r~ptul' in e u biserice~ c (Ira d, rcrn.) , " 22 3.


P; ","

, ' ,,:". "':', .:' ,:,;', :':>", O' ","." " ,:..,~" ",-,. , ::",:~. ,: ,: : ,,>.':::t,u~;,',~ji::.~gt;;, : ,::
dintii i s us i nerea bunei "ordine; , dar", pentTlr:,:~"ecuta rea '" c r o l~
dispo zitii Biserica, chiar n ur ma cara cterul ui ; s i ,' enti :; "d i spune ~;, ',.,.
'.",,> ,.,.. -'>'-" .-..'".' .. . . ,.,.-., . ,,'... :.'. . .,'. .,. :,.....:: ":,',0r:," -' -ifi
" .. " ...... c ':.. " '<'. ,".
dec t numai de ' mijloace morale: Din ace st "raport din tre',Biserica' " ,
i S tat s'a statornicit acel drept in\ iJOrtant ; ': pot ii vit ~cruia ;St a r "
este dator s ap ere drepturile , i " lEigiJe Bis~~icii~ : s:; sp rijine as"c
cre dinta i s veg heze "ca , .n: viata ,: bisericea sc> s '; s e '/ p s t re z
b \1 n'a ordine. :. "'-',:':-<'" - : ,::,' " " ,':"'~::; ~~" ~;~;j'i;;;j:' :5if:;{'~;:.tI-~f'fi:f?:;, ' >~ _:~':;;/'"

; , .' , '~;c~n'i~u~:: ?~;: ~;:'i i;;::&~;:


Clericii , s nu ; se silli!ai;'c ( i ';i/::"mrturlse
.' " ." .' " , ',,':~, " ' : '~; ' '' ,V :
" ,;," i',<";':"" '} ;.''.'" ,.',,;'
- ,,:;,, " .j ,
fl':"J
, '.;: ~-l'. "' :' '/:';, ~ ,," f~': - ;';;

public privitor le: ~ o trrli! a jufl~l:i ; lo r:~ !VSRf:ij;,:, :{jt


Trebue nc a: cere [del a:m pr~ li) ca i$)il1ev~hlsc
a ho tr c dac oarecari .ar voi s , rezolve -:n';" Hiiseric
oricefel de ' pricin ' potrivit dreptul ui " apostoI~si: :: ~xis!ent
n.... biserici , j hotrre'
, " '.
a', ,;.""
c)e.."..,'.riciioi
.: ,. '.
nu i.a;, p)cea;'un~iprji
"' . .;;,;" .,.,. ,..,;,..""" ..
; ; "'. ,'~r. _.t~ "h".'" .;", c. .' .' : '. . ';' ,"
sa nu fie Iertat. a , chema Ia Jud~ca torl~ [I u!TIeasc~l pe,t1 tr\! " .:
m rturie pe acel cleric,' , carele :.mai , n a i n te .~'a; cer ceta t:'s
acela lucru, ori , s'a ntmplat a , fi 'de fat rl a lce'rcet~'r~; ;
i ca nimeni, care este nrudit cu o persoan biserICeasc
s nu se cheme la judecat [lumeasc] " spre ~ a: ,: fi 'dator-
a mrturis i').
(74 1 75
. ',
ap. ;' 9 , sin ,
' : "-' :' A <\1
;3,l, ~rCl iJ~) . '. , ,' f: :.,:j, " ,;>,,::;,;:;-,~,
<!': ''
. "'- , '"
- Spre a se inteleg e ' acest ~~;on;'iriai" cori;~t ;:'zisa"ceasto
cerere adresat Imp ra llor, ". trebue ; s :. ne ' aduc em :, a'minle c ;' f :
dela m p ratul . Constantin cel Mare ' era permis ":. ca tot ' cre ti n i i II' '
s se poat a dresa' forurilor j ud ec to reti bisericet pefltr u rezol- " ':"
va rea prici nilor de drept priu~t i hotrrile ; aces tor,lorini jUde~ : '
c tor et i erau tot att de perfec( valide, ;ca i ;. cele <el e ,j udec " "
tarii/ar civile') . Mai trziu- mpratul ,.,On'orlu :, a " 'r es t r n s ~ e 5t '
privilegiu al forurilor jUdect~~eti bise'r'iceU; . hotrnct 'prir; l e~e
." . , , " '''''' ''- ''' ,);,, /;:~}.-;;,.:::;,;

',: ' ; ~: . '::" ..... ' ;:, ;~ , :"" :', : , : : ':~,;~;'/"'~: ';',},':'.{, ,: " .:
1) Ca n 3 car teg d.n a 4 0 1. I n Cn : "Pra v. are .:,nr;\ :7 0j" :'in ;" ri,!Y
n r, 88. ;;:;, ,,',:' ~~,;)Y;{T;~;, .::;'-
2) Leg~a ,rereriloar~ Ja'a :~aSl ~h~~~'i'u~'e'
bisertcesc (tra d, ro m) ~ ',.l 4 4 , ~~ h: 19 ' .,
';" ' , 22 5 " ,
'\:::::t :'i?\::." };//'.:~: ' ,i~~'_ . ' :.,;,'H?io'~'{\-"."- /:;~.: _\ , '4 ' ,.':~;',-; " , "

. (anul ' 399):' quolies de religione 'agitur;' eplscoposi-conveni t ' [udi-


" c'a~~, 'caetfTas vero causa;', quaaa d ordinarios coqnltores vei ad
uScump~bij~ijurIS f'eriinent"legiPus oportet . audiri.') Prin acea-
,s'tiij'd isPQz i j ie iJi, p rt ea sc . s'a:lu~ t n .~geti er edela lorurile [ude- '
. Ctore ,ti ' biserice',li 'dreplul dea hotr n chestiunile : de drept
" priva t dintre crestini. , P ri n jii dela "Cartaqina. lac at enji in'
".' comri1oniloriu m~uHor'. pe : d el e g a fi s ':;.t, r.'rOage
'" . _ -, 1 . 1 ,, ' " ' ,' , . " ' _ ." , : " , . " . ,-" -' ' ':' ._
."
pe , m p r a i ca s
.' . -' , . i'f " .." ..' ' ,_ .; .. " . .. .. ,-, '

' ;r~ ~ea do r u r il0 r" iu d e c~ t Ore li ' b i s e ric e ~ti dreptul de.a judeca in
"o , 'i "

acele .' pricini ' Lca ~ sentin tele .' acestorvforuri udec to reti s se '
consider'e ~de !i n ft i v e . s He ) ....c a~ s fie irl'terzis a se adresa la alte
. fonih j udectoreti
-, " , .
n aceia
-, .'.::-, . " . , ., ,.,."."
i chestiune;"
,;.c. - . , ' '. ' ._ .,'.'
i"spre motiva cerere a ,0 . . ', ',
a
, ', ' ,

_" l or . Prinlii se' reer la , dreptul ' aPQstolic' ( u7toarOAlXov aiw lOv) ,
i adic la dispozijia Ap.'lui Pavel '(I Cor. 6' 1- ' )' . du p care
s: - cres tinti sunrcdafori- . s rezolve n, lalaforur ilor , j u d e c t o re t i
.' lJisericeti ' roate al. mile lor , controversate" P rinii : dela Carta-
. , .' gina }pe lng i~ ceast dispozitie; mal au in vedere i Impreju-
, ra rea c unii, du p ce' s e ' a dresaser oruri lor jud ec toreti biseri-
. :,~ ;,j;, ' . c e ti'" i n:fiindmullumili cu sentin a acestor foruri , jude c- .
~ :~~ '~' ~ r; ~(~~, ; : ,:\, : t o r~ ~ti , .l, i ri J 'a se l ea i \ chestiuni ' s e! adresau .din nou forurilor
1";j' :~" . :'\ judectoreti lumeti ,i pretlnd eau ia aceste foruri judec toreti
!#";'I!!'",,, ",. ca s lie citate pentru , mrturie a cel e a i pers oane preo je ti, cari
mai d nai" te par ticipa ser ta" judeca ta ' bi sericea sc ,' precum i '
,'aceleipersoane. cari 'erau nrudite cu':respecti vele persoane prea'
, jeti."Prinlli .- 'spre a impiedeca aces t lucru, ': fiind ilegal," atra g ,
aten iune avdeleqailor c sunt obligaji s int ervin i n ac ea st
chest iune la mprai .

Canonul 60.
. i-
. ; Despre, oprirea 'osp eteloi' p g nilor. ,
..",.' {,i Mai<departe, ; deoarece n ; multe . locuri, mpdtriva
" p or un cilor dumnezeeti, se in o s p e e, introduse din r
.tci re a ' pgn aa, nct pe ascuns , i cretinii s ea dun :
-c u p q ni i .la inerea ' acelora, trebu e s se mai cear ~
''\ del a' mpr a lii cre$ lin i' cas porunceasc a se opri .unele'
, " c'a acestea att din ceti, ct i .de pe la moii; 'cu deo- :
, :,' r sebire [s se cear ], din cauz c [uni i] chi ar i la s r- '
" 'i' . b torile. de natere ale fericililor mucenici nu se. ' n-" ,
<j;:: T' :~> :; ' ':', j '.,~})
~ , ""." "/ ",":t,"" ; : '::: "
,~~'1, :0";:.> : Compa r. despre aceas ta Van' Espen; s ~ hol. in h. c (p , 3 4 2) .
15
" " ' ,-,

226 "

, spimnt a s vri ' astfel, de, ' pcate, " n, unele 'cet i : '
chiar i .n locurile sfinte ; n cari zile sesvresc,,~ /
ruine este ' chia r a o spune ~' dansuri : ,murdre "prin"
arini i pe strzi, ' aa ' c npustesc 'cu obr znicii Isclve .
asupra cinstei mamelor de :familii i asupra .pudoarei al" :
tor nenumerate femei, cart -vin cu evlavie la sfnta ", zi;' "
nct mai ' c fug i de , apropierea " nsu i . a 'sijnt)i ::
cred i n e . ') . ".' "
, (24, 51 , 62, 65 trul. : 5 ~ Laod. : 15, 45, 63 -Car t.).
Ve zi coment ariite canoan elor ' 24 ,

Canonul 61.
~i __
Nicidecum s nu se . in spectacole , Dumitteca:
in celelalte sfinte srbtori ' '" ", ', ' , i, j ,
Apoi trebu e s " se mai cear ' [dela mp rai); i ,c a,
spectacolele jocurilor teatrali ce ti s , se opre asc ,Dumi-,
neca i n celelalte zile luminate ale : credtnei'cretinllor . e
, mai ales ' c n cele ' 8 zile a le sfintelor Pati gloatele se
adun mai mult la ipodrorn. idect la b ise ric~ ;"t re b u e ; ':. _
s , se mute zilele rnduite , pentru ' acestea, cnd. . s 'ar "ni-'-
meri [s ' cad pe zilele , de s rb tori " ale ' crest inilor], 'i ..
nimenea dintre cretini nu trebue .s - fie} constrns ', [a": .'"
participa] la aceste ' s pectacole. ') :.. , .
(9 a p.; 24; 66 t rul .; 2 AnUoh.). ' , ;1
- Vezi corn entarul can on ului 66.,lrulan ... ... . .-....
: - " "
.Canorul 62 . '

..
:;'; , ,

1) Can. 4 . carta g , 'din : a." 4 0'i. In Cn. 'Pia~. a re nr. 7 i;', ~ Pid.,n r. 69 :
2) Can. '.5 .Cartg. -din a. 40--1 . .In e n .Prev. "a: re'nr::'12. riPid '- nr. 70 2":
, .. - ' , . ', ' ~'}" t r

> '-..
~ ._ i
- -dem ni t i i , aa
ca - s porunceasc s nu-l jus tifice ,nici
'vrs t a ~ i nici genuL') -
"": . - .. - ' "

, (5 2 ap. ; 24, 51 trul.; 45 Cartaq.),


'" .s: Prin canonul prez ent se con firm norma genera l blse-
' r ice asc , dup care pe c1ericil de or ice treapt biser ic easc ep is-
:copu( 'co mpelinte ar e dreptul de a-i judeca. Dac clericului ' res-
pedi~ i _s'ar-prea c i s'a dat: sentin nedreapt, poate apela
iJ a .lorul - ju dec t oresc bl ser ice sc superior i a ici s -i reclame
;'d reptll l , su . S eniinta pronunat de orul judectoresc bisericesc
i t reblle s - rm n ner sturnabil i nimeni .nu mal are dreptul
s i a; rj ' ap ra re )' pecet cond amnat i a cuta s -t scape de
pe deaps. Dar ,__ s'a ' n t m pla t c pe unii de acetia i luau in
,:a pr are clerlcll acelei ,' biserici, und e cel condamnat Iunclonase
': ma i inainte," sa u: l luau. .ln ' a prare chiar _i alte persoane in-
-semna te ;' Din cauza aceasta P rlnli dela Cartagina pr in canonul
'acesta , , h o t r sc s roage _pe _ rn p ra l ca s em it o lege rn-
'potriva ace stor ap r tor l v n e ch e m a l , cari prin procedura lor
sl besc .n ufnal pu ter ea forurilor judectore ti bisericeti i rnpie-
.d lc e xecutarea sentintelo r acestor ioruri j ud ec tore ti, i ac eti a
-s : se ' ped ep sea sc cu pedepse le cuvenite i ad i c cu ped eaps
'i l ban i i 'cu pierderea d emnitii, adic cu despoierea de dem-
nita tea - s erviciului 161', i c a dela 'aceasii. " s nu p o a t ii ab-
solvai nici prin ' vrsta lor, _ da c de pild sunt s au prea tinerii
-: s~ u pl'e;l, b trni. i d~cidin ca uza aceasta ilU ar fi r es ponzabili
...<. '.:..-ia-ptelelor;
"": ,p entru!
'. -',', ', ,~ ,..:....".. '' ii " . O ' ;'i
. ."
deasemenea /,nu.i ' poate
>. - ',",,,t
,i mntui
"<-.. . ":.
__ ~. . ...:..:."
nici sexul,
" ' :--
':ld ac ' cl e', pil d: ia p ta s'a ; comis de I c tre Il ' iel'l1eie,2)
>'r:\~ )J;j-~' ''!-
" , '. i, ,
-, y-" >, '.' ; - - " ,
'("J;, C a n o n u I 63 .
"
," . '; :.., \. ' .\> ~ .' -' . ,;.- .- .{~"-.j - -, .

. :' D espre -m imii ' );' ca ri s 'au fcut cretini. _


- . ' ,-Trebue s se 'mai cear deta mpra i i ca dac
-cineva--dela ' orice fel : de. Indeletnicire distractiv ar voi
.s vin c t re" harul. cretinismului i ' s r mn liber de
.acele, ihtin ciunl.vs nu . Tie iertat nimrui a nde mna i

Can . 6 .car1ag . diri',- 8: 4fH. l,~ Cn . P8V. a ~e .m . 7 3, n Pid .


.. , ~(

"

15 '

"
,t
" 2 28 '.

a sili pe unul ca acest'a ~j a r i;1 a

j
1

1
1,
,
o

Canonul 64. .
S se cear dela ' m;rat '., [p ermisiune]
berrile sclavilor cari se fac n biseric?' 1, .- " F ' ."
In ceeace privete publicarea n bise ri c .a liber rii-,
[sclavilor] , da c . s e va ' vedea . c ' iereii r notri solegijfa (;'N'
aceasta n Italia, atunci este . eviden tc : i noi ' cu" ncre- ; ;,.'
dere vom urma felului 'lor-de pr(Jcedare ' dndu'ser:l i b,~ ri;:'i
tate a r ta t, dup ce seva trlmiteclociltorca ssepoat ..
sv rsi toate cele vrednice .de credin pentru stareabi-;'
serice a s c i pentrumnfuirea sufletelor; i noi levo 11l :'
primi cu la ud naintea Domnului. Spunei , dac sfinjenia ,<
voastr le aprob pe toate acest ea, ca ' s .ar t -c pro- ;
pune rea mea se n t re te -de . ctre .voi i c .voi': cu ',s in~ ;
ceritate ' i cu plcere ' ve i! primi ' acestea pe l nqicon-.
sensul nostru al tuturor.. Zis-au - to i episcopii:' ~To i;"
a p r ob m cele propuse i cele n e l e p e te ex puse desfin", :.
eni a ta trebue s se nde p l i nea s c . s ') . -'. "
1) Can. 7 cartag. din a; 4 01. In -Cn>Prav. are ne, 74,:. in
2) Ca n, 8 carlag . din a. 4 0 1 ~I n Cn . Prav, a re nr , 7 5 , in
'(...;,',<:;,<>, ~ '; .L"" ' ..

~;,~;~~if~i~z'/:;:; .'~~. ,
-C. " ., " '

(82:ap.:,,!l' sin. ' IV,ec.;' 85 itrul.;' '3 . Gang.; 82 Cartag.)


":>.. .....'t..' .:.'.-: .' .. ";l,: . . ,,' \ .~,'"" ':':.":'j..<f' ' ':' '.,\",-:'." ""-",' ~ i " :' . ;':. ",.....':,-,":' ",,:" .,.:.," ' .c'' - .<.... , ,; , .... .
'-o :::, '; ' ',, ) . ,-~., .
: " ..
, '" '
-, ~ . -' - , ' ...

\r::~' Che sti uriea ;\ des pie care trateaz , canonul prezent, anume
iiCar~a, IO:';Bisei'icflii,'liberarii: seiavilor:'(1;:'," ifiu{j,pd;j ~ i v /fj
, .l~O:!a ': ,, ;;;u~~. ;;';':'de manumissionibus inecc1esia proelamandis).
refer~' I~'i ,mPll1. : 'chd :sclvialnc ! liinta Intrecretir'ii. ') .

i .:' :. ;Y'~2r~~~u~>~~c :(,;,), ......... '. ' .'..


.espre :.epIscopul Ecytiu;'care..:' ci fost, .coT1damnat. .;
, l=:PiscopuL'Aureliu . zis e ; . ~ D ar {: ric i ' [nprivina ' Iui .
cytiu; l:careni.ai:~ (j e: mult .a~ :Icist .o s ri dit ' prin . sentina '
'p is~opilor.: dU:p cum.~llsui ': 'a ::meritat," socotesccafa ~ .
~rea [lui r~ ru trebue ; ' scpat'; din ,'vede rede c tre.'dele- .
alia n ll'oas t r ] , ' c" (j ac :s'ar /,ntmpla'" [s ,'s e' gseasc] .
n~ ~cele ; pr i; ,'atund ;fratel e.' nostru .,.' s poarte " grij de
,ordinea (bisericeasc/ : precu m . trebue, : i . unde ' ar. i cu pu-
tin, : s ;' acio t)eze impotriv.a lui;>' .iZis-au toi ' epis copii : j

~ A prob m .; n t ru .toatet Faceast .prccedare: cu att mai


"rto:~ W n dc' aces LEcyliu i a fost . condamnat mai de
mult;'; i : r svrtlre afacelul : rieruina C. fa de ordinea i
'mntulrea ' bisericii;, s se , nfrng ' pretutindenea ct mai
mult.: : ' au ' i s clit : Aureliu" episcopul bisericii ,. Cartagi-
nei;( consimind cu hotrrea prezent ' i dup citire o is-
cles