Sunteți pe pagina 1din 91

CUPRINS

Cap. 1. Generalitati ........ ................................................ 10


l. l. Obicct i domcniu de aplicare ...... 10
l.2. Unita\i de masura 11
1.3. Simboluri ................................. 11
1.4. Clasificare elementelor i a construqiilor din lemn ..... 25
1.5. Prineipii generate de alcatuire i calcul ........................ 28
1.5.1. Yerificarea elementelor ...................................... 28
1.5.2. Determinarea solicitarilor .................................. 30
1.5.3. Caracteristicile materialului lcmnos 30
1.5.4. Conditii specialc de calcul 30
1.5.5. Aqiuni . 31

Cap. 2. Materiale ... 32


2.1. Spceii de lemn utilizate i domenii de folosinta ........... 32
2.2. Masa volu111ica .............................................................. 36
2.3. Rezistentele caracteristice ale Jcmnului masiv la
diferite solicitari 37
2.4. Rezistentele de calcul ale lemnului masiv ...... 39
2.5. Elemente metalice pentru 'imbinari i structuri
mixte 43

5
NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA 1.2. Unitati de masura
Indicativ NP 005-03
CONSTRUCTIILOR DIN LEMN
intocuiete: NP 005-96
Unitatile de masura folosite corespund sistemului international
(REVIZUIRE NP 005-96) de masuri SI:
- pentru forte i indircari concentrate ..................... N sau kN;
Cap.1. GENERALITATI - pentru incarcari distribuite linear .................... N/mm; kN/m;
- pentru incarcari distribuite pe suprafata .... .. N/mm 2; kN/m2;
1.1. Obiect i domeniu de aplicare - pentru masa volumica ................................................. kg/m3 ;
. . . .
- pentru tensmm normale 1 tangent1a1c .... .... ............... N/mm2
1.1.1. Prezenta norma tehnica stabilete reglemcntarile de calcul (1N/mm 2= 1MPa);
i alcatuire constructiva a elementelor de constructie din lemn masiv - pentru momente incovoietoare .................... Nmm sau kNm.
utilizate la constructii civile, industriale i agrozootehnice.

1.1.2. Temperatura maxima a mediului ambiant in care pot fi


exploatate constructiile din lcmn se limitcaza la maximum 55 C. 1.3. Simboluri
e - temperatura mediului incoojurator;
1.1.3. La proiectarea elementelor de constructie din lemn, <pi - umiditate relativa a aerului;
pentru asigurarea durabilitatii lor, trebuie sa se Fna scama de rcgimul Po.os - valoarea maxima a masei volumicc, fractilul de 95 %;
de expunere la iotemperii i la umiditate, precum i de condifiile Po,9s - valoarea minima a masei volumice, fractilul de 5 %;
specifice de exploatare. in functie de aceti factori, in proiectele de 0,95 - fractilul de 95 %;
executie se stabilesc: 0,05 - fractilul de 5 %;
- clasa de calitate a lemnului i specia utilizata; R - rezistenta caracteristica;
- modul de alcatuire a elementelor de constructie; R; - rezistenta caracteristica la incovoiere statica;
- masurile de prezervare necesare. R, - rezistenta caracteristica la intinderc;
Rell - rezistenta caracteristica la compresiune tn lungul
1.1.4. Priocipiile de proiectarc, rczistentele de calcul i prescrip fibrelor;
tiile constructive din prezenta norma pot fi aplicate i la proiectarca R c.1 - rezistenta caracteristica la compresiune in plan normal
constructiilor din lemn cu alte destinatii deciit cele de la punctul 1.1.1., pe directia fibrelor;
tinand seama de conditiile tehnice spccifice constructiilor respective. R.t11 - rezistenta caracteristica la forfecare in luogul fibrelor;
R11. - rezistenta caracteristica la forfecare in plan normal pe
directia fibrelor;
Eo,os - valoarea caracteristica a modulului longitudinal de
elasticitate;
E - modulul longitudinal de elasticitate;

10 11