Sunteți pe pagina 1din 226

BRIDGET WARDLEY

Si J UD YMOR E

CARTEA
RETETELO
PENTRU brBELUsl
lC OP|l

36s
DEREIETE
RAP|D
sAruArorsr,
5rU9OR
DEPREPARAT

Corteacdldtoare
Ocampanld& prurovde a lectutil
h$ru &
GruDdGdltorldlll-
CARTEA
RETETELO
PENTRU
'
BEBELUSI
acoPll

Drsgi ddto^rh,
Aaeast6(.rte facepartadln c&wanla
Co.ta"<il[ttoarE,o c.rnpanteInllhti de crupol
tdf'odel ALLpentruprornovarca lecurfl.
Dacaal prhlt acelia ('rte cteato{
tt di-o firl departe.
l rt pe pagtnano6tr6 de &acboo&
(h.a..trrldlfi.[) aaupe Tvultre.dodnd
hashtlgulft.rb..bo.. g spunem ddol
ca4ll tl locul(orgr0uide .e o6a.
la rftiqltul prokdd vomrrqftr. tr6et l
flcfu d.fl dh (.|np.nh.

GmpanleCorad dfltbora seda5tiso6rllh


prloada23 .F* 2012- A apdte20tf.
BRIDGET WARDLEY
s i J U D YM OR E

CARTEA
RETETELO
PENTRU
begELUSl
coPll
sl

355ii{flii,:^':q}

,itl
-
i.dy M;;d@4
n@LgtPjy@Prgh'onlioisrdltbi$rDm

. Ar a r'od4 rd4 4 )$'ho'+r

dc fcLi dPidc, 4die n rNc/ etdlll


'r
C uprin s
6
7

Parteaintai: NOflUNl DESAZA a


A iment4ie senetoasS IO
Combinarea alimentelor 12

De la laptela mesef6miliel:sainvetam
bebelululcumsi manance I9
Cums6facemfa!; probemeloralimentare 24
cuh s, tuem fat6ale.glior ti intoleranleor alim4tare 26
cumperituri.ationale 28

PaTteaa doua:INTARCATUL SI PRIMELE


ATIMENTE 30
lntfoducera trept.tl a primelorallmente 32
5 am e r g e Fm d id e p a{e 3a
Feluridemen.arecu bucSlelede alimentemoi
t primle"fingerfoods' (alimentece potfi

Piureufi,papetl,,finger food/ 52

Parteaa trela:PERIOADA INTRCl-2 ANI 60


CUPRII{SA
Deprinderea de a mancashgur 62

Parteaa patra:PERIoADA IMrRE3-6 ANI 76


CUPRINSA
lvlcll dejun 7a
P ' A n z Jl 88
Cina I I0
Completarea meselorQ dive6egarnituri 134
5!pe 150
B u d i nci 158
B a u t Jr i 172
Gu5tiri 178
Mancarepentrupdrece.i 190
G E t i t l l i m pr e u ncu
e copilul 198

Parteaa cincea:!IABORAREAMEI{lURltOR 201


cum 5; planlfkim meniuile coplului 204
217
Alimenteindlspensabile ir buc6trrie 218
Sigurantaalimentelorti igiena 219
Ghidulinformaliiloruti e 220

221
224
INTRODUCERE
O alegerecore.rt a alinrenrelorpentru colilut foarte bic
va ajuta ta
crctterati dezvollafealli. oferindu i o hrani delicioas,
,i totodat;
lurfitivj, in timp cc el este dorni. si vi urbeze exenphJ,
ii vetj
nn,na u mdrlde \d penr,u r. r JF{ur r et ,.
".'mm rl,c si.dio
rcros nuu-nedf p\pfr
-nld no\Ij dr d Freli.,tni rr nrm. in i.eta!
rimt.,'rr.,rhj.e/jr,J .FnIL.q!iur. !d \a bu,, -r!i dp
mom.nru|r-in,r.' !oprlutui vosl,! i>d t, n nc.,r br.ur..
,r ho
Mcselein aaDiliesunt imporante, ia.rclelele pe Ldrc
1e4 aressunl
rapidc, uloarc ti folosescingrediehte nutdtive care,
in conbiDalie
cu_altealimente,vor oferi coliilor voitri o nnunitaF ndicari,
respectiv
o dieri.are ajute c.e$rerea.
Dcn"'ft , mulr, p.In(rrJ r de,uruj4i odilel(or-erirrd.,
,
nr,lrflrrugi /or)jtopiiiormi.i. \ond,rptom, ddr,!t,rc, In.e
pand.u pefiGda intifcirji $i.e, care ii urmeazr,oferind
relcte ti
pl"1'r(dr I cle herrL' itor pcnrrr a vd ai, . v d{gur, I
rotr nu.. r! nti.
d. crrc, re nF\o.e!Dfilut vo!lru. in.,.ri,rt.ip LUr4rte.I {itde
.
viat, i..irut v, lasi prea putin linp pentru gitit, ara ci
an concepul
rfcte.are lolosesco gam, tar8i d netod d;
lrepda.e oe k o
npldi prejeal: in tiSaie, la coptut in casefolc.;h in.lus
unelc retete
pf tuncirul i 4F pd L o,eSrri,F:n iv.n-
'r, " ]r apur . or8.l..r.
.a- fl lnere nu nfiiide.drcorbini,rd unur jtrfrrnre Jif..,lr
-dc
pe o tirfurie, in litte pfoporJii .orecic,
M;tra u,u'u'cFUrN,,nha{,p.i!,t pp dprtdeda,d, ir..
vre rr\ o ik. rolojnd in8FJier,,. de.rtld . pr rc(r ic.c
orrSfr
nu8gets,piz2a, carlofi tr4ti ,i kebab carc vof fi nult
&ai tihiroare
de.at va etlfle aflate iD conert. .are de obicej conlin
adtjvj, excs
de safe, ,ihafurl9i
Bfisimi. Cerftrl.ite.u ar;rar ci majoritareacopji_
lof din ziua de dtizi nineDci dult prea mulr zahir, grasrne
9i sa.e
in specialsub fofna uno. glsd.i proccsare_ av;Dd
dfept rezuual
@pn Npralrdddati. inomjendu vi copiji si ile aeuvr
rr, mar lresus
de toate, dezvoltind nodelc siniroas de nencal, in.i
de ta o varst;
tnarr" {tuBm;-.\ n, turtu p,c,nrampi., ( .uf,:ponde,c
t,obteme dc
b,rirlel",opil.Aprudnrol,pdr.n(ri .r,udpi.!ctc\dedtr.el
i9i fa. probleme.and copilxl iii pierde pofta de mincar_
Dar hai toli
opiii s Mturi dc_nenare din cand tu.end.
Tineti ni.re ci un copil
nu bebuic s, minince la tel de bine Ia roareDcselesu
in fiecafezi.
Ateta timp cer corsuhi o cantitareecnilibratj de almenre
rnt. o
pedoadi de o sipGmini, el iri va obline toate sub$antele
nxrrjtive

h ccle din urmi, aD dofi s:i vi impirrigim.et. uei reguli


dc aur
pent.u o atinentalie fericiti slniioasi:
ti
. M;n.atr idprcun, LU
ftmrtracar de ds posrbL
' Ara at, .ooilut. i cJ r dum,F.,v r{r. vt
fr:, e v mrncrl. n/r.,rer
Pe cdc i o oledli lui,
. Liud:,i l!e.opilcind mihanci binc $i nu lisarj si se ladi cA sunteli
mgnlonr su suprht .ind nu ntninci.
CUM5A FOLOSIM
CARTEA
in ?artea r vi von ofei toatc intormaliilc de .afe aveti nevoie pentfu
a nrto.mi o dieti sinitoasi pentfu copil. Vei alta tot .eea ce csre .ece
sar privind nufintii eseDlialigi.onbinafca alimentelor,cit fi sriate
giile pentfu pfevennea problenelor legatede alincntaiie, respe.tjv
sfatufi p.ivind rczolvarealor in caz d apaf. De asedenea,vcli afla
cu'n sAfaceli curDpirituri in mod intelige.t, cuD si vj inaormati
asupn ahnenielor pc .are le puieti alegepentm f,Eilia voasifi t
cun si vi hr:iDili coljii .afe au problehe.u alergiile alimnlare.
In urndtoarele dou; pi4i vi von.onduce p.in diverseleetape
in care copilul vost.u invat, s, m;nan.e, din nomenlut in carc incepe
si m;Dancelrani solidi, pani la varsta de doi a.i dnd potrtemenca
singur. ib Parteaa Iv-a se Beses.rclctete penrru copiii in v;rcti d
I 6 ani, axate !e meselefanriliei nic dejun, lrinz, .ini - dar !i retete
deSustiri ti beutufl Totod?t;, vi ofcrnn idei leDtru aenjuri se.vire
la petrecerisau relctc ce por fi ralizate inpreuni .! copilut.
PlaDilicarean,eniurilo. lc vcligrsi tn partea a v a; elc vi vor ajuta
la ofga.i2area rDor meniuri senitoasc;d asenenea,vi oferim info.-
Dalii prjvind aprovi2ionareabtr.ittriei .u cctc .eceefe 9i igiena

Am nascocito scfic de sinbolxri .are nroFsc fie.are .eleti,j cafe


vi tudici, ta o primi privirc, daci relera est reconandati vegetrrieni
tor, daci nu .onfine glrt., Brau sau !.oduse la.tare, ori da.i ste
o buni snrsi de fier, cal.iu Fu gresini onega 3.

Cheiasimbolurilor
folositein retete
O Re.omandau vegetnricnito. Aceastireleli nu continccarnsu
, perte{de9iuneofircesreavof fi oftnte.a un mplime.! oplional)
O r|ri 8luleD Aceas6relcti nu contineElutn.
E lir, griu Acasrir.teta .u .ontirc Sraudar poareconrhe Bruren
(cstel6rre inportant si vefificatiori.e inSrcdicntgatapreparat,
pe careil includeliintr una dint.e felctc, dacj esteliri glutcn sau
l:ri griu).
o Isfl lacioznAceas6rctcri nu contihelaptesauprodusdenvate
din laptc,c!o ar fi brnnza,iaurtul, untulsau snantina.
O conline ou ouite reprezint;unur dirrfe i,8rcd,enlrere!eE,.
@ c""1i'.. otune,tt"n.t".eprezinri rDd djn;e ingredrcntele reterei
{daci avli un copil alergicla alunc,esrefoafc nnporrant si verifi-
.aji ca ingfedienreleSatapreparare !e careIc introdu.elinr relete
st nu conti.i alunel.
@ suBi bogau I' fi;r Aceasrirejeti .ontirc o cantitatede iier
pestemediaobifnuit;, sauo formi de fier carepoatefi absorb'r,

O suNI bogari tn.alciu o porlie din a.ast,retetaasSuri o trrne


.tin necesarulzilnic
de.nl.iu al copilutui.
O sursi bogaG in omega-: a..u,ti."1"u .o,1i," un ing."ai".t
careesteo sursi boSatiln gfisimi omga-t.
*
l'
Parteaint6i

Noliunide bazd
Fiecarep;rinte i:i doregletot ceea(e estemai bun
pentrucopilul*u, iarstartulpe carei,l d6 in via1b,
oferindu-i o hran; sbn;toas;,esteextremde impoF
tant nu numaipentruc6 mentine56nbtatea copilului,
.iti pentruc6ll ajut6s5{i dezvoltesistemul imunitar.
in conserint6, acestsistemimunitaril protejeaz;pe
copilde bolisi infectii,penbdevineaduh.
in acestcapitol,v; vomoferiprincjpiile uneialimen-
tatii senitoase pentrucopiiimici!i v6 vomsf;tuicum
si le oferitio dietbechilibratS.VAvomoferiinformatii
practice privindeducarea copiluluipentrua mAncapri-
melealimente, strategiipentrua facetat6 problemelor
legatede alimentarea micutului,de alerg,r!du
de modulin carear trebulsdJaceticump;r6turile.
Obi$nuind (opilul cu o hranb$n;toas; Sigustoasd
de la o varstdfraged;,il velideprinde cu obiceiuri
bune!i veli punetemeliauneiatitudinisdndtoase fat;
de hranb9i alimentatie pentrutot restulvielii.
ALIMENTATIE
SANATOASA
co,Dbinnrcn.lmF'rdo irnr_o proto,.fic.o.ccri va asigun.opitarli
o dict;i e.hilibnlli i sinitorsii, ajul;ndn I si .rt.sQ
vrgnros f: sini
r l rv"/i p: l ' l rl. \, . r|p., ,., rt,..r,,. ,,,,|,.|||.Ji,.I,..rl
rclcrl, Jd ltlo,'...n\..ir.r..u ! r,.t Ji\.r,i,u,
buj si Ijc difcrir. Copiii mai ,ni.i de.nr.i aDj sult de
.br.cr roart
icr'vr cfcsc tr sc s.hnnL,i rapid ,\.efia ru nr.i u. s,onra.
ro.nc
nri., drf nrdc.ilc sunt nrri, dc ac.ca au nevoic dc o.anhr,le
nlij
n'arc dc.ilorn obFurc djn g.isnDi,lati d..opin
h.r Da., siu
,dult' suSarii hf;Lni(i cu laptc njircnr rn fdnxrli ii iruJuhrit.re
,li.'r,r,r,:Jul,t-..,'U L Jr.
cri!n.,. ., I nrp . o drrn,,,,,lr. \. rd.n,,,.
h ut d'. r,.tu.,,f., ,. rr t...(^.
'ddrtt-., 1r,,.Jr.r
calorij tlnr Sriisnni. ir pcrbrdi scurti nrre v.irna .1c
un an |i cjnci
u', sc rc.onandii s,i s. li.i lrpril rrc.cfc.r i.r o .rtidrDralc siniironsi
hip-olifidici, a1;lrli copiii mai narfi, .iir,i ta adrlli
I. timtul pcrioadcj dc crcttc.c ..cctortii
, l0 , iIjJ, copjti.u ncloje
d,.,,r"l rr' n,,r,h,,,r.i,1.1,.r,,r r.p,.,,t .11 .,n ...,t.r!.
,f d. t{. ,,,.,\. .,..i.r,,,,mId,.,,,rtr
',.n,,t ru.
nodat ad,,l!ild. .t@d{c i.estci ii s:hui ripi.l
l lc rcducc .rpaci
ttrtcadc a absorbi nutfjcnlii.
Ir flus, csrc foifc nnpo.taDt sj ftcnlinrD un consum
s(azul d.
$re n arrncntalh sugafil.r.fi i coliito, Di.i tti.i.hii
.opiito. foartc
.r.ir rp,{ l { r,(1,1\ r.r,, wpi.
"\,..i
r e., i 1r\Ji,d \rr\d,ir .,,,. trf.,,.,,t,,.,r.r1r
'1,ri,it,
ul'a sugrrilor, ta. in cazut .opijtof nici, ..nsunjul dc
sirc rrebui.
.c.lus h mjninun. 7,r,2 dnr s.rcr pc cafc o..nstrnriim
sc grscrr. nr
ninafca pm.erti, i! spc.ial nr
fr.duselc ftociDte (.fisps), bhcuti
tr Dan..fca p.cgiriti ti amblJali. ;r ..ca rc
trircltc LaDrQrcr dc
sre coxlm.li dc mtii, $ fac fccomandi .tafc
{vczi 29), tiird
.cccer; o rcduccfc scfiorsi i .rnritilii dc sarc aotositiru
nr prcTenr.
hstc btuc si nu ltrcm sotnilc
l]e nDsii !i sii nr.erc;nr s.i nu mai adin
8.nr safc ta 8;rn klcrctc noasrrentr !D &rnlinnt de sir. rcdus ta
nlinnnum,lblosindir schimbi.fburi!i.oddinrcntc
Fntfu n.oma.
ceen cc bcau .ofiii cDnLfibuicin ,rnre nrisuri ta
dicti tor. j_.rftcl.
t' ala srnt ..lr mai bnD. deo.rccc n! i.acr;u .tnrtito.. Cu toarc
,;,' ur L d I",
.irnr t...!,,:., t.t,,. \. tr".tpr i.o nrr,.dJ,,.r i,,.p,,. 1.
Dnhai id rimpul rresclor. siutufitc r.iddrLc sau
ncct.rurit in.1ut.i
rc, cire Dtr au valoar. nu rjvi
!i por deleriori dj.lii, a. fi bnrc si fie
(\rrd.. \ r 1,,'.
trrt...".,, t,, r,,.'c p.ir.. t,,., )(,,r,c.( trnidu.
r a .o In.F.li'..b.nro r,...tor,t(. r,u,ri.r.r
nr.\.,...(, L.t,ur.
cvrtatcb:iutu.ilc.nrc con{jn.otiini
Dctri.dcrcr copiluhi cu obiccnn.isinilolsc d.
nanc.r nu sc rctbri
numai la .e mi.iinca. cj h .ir
fj ti cend h:nrirci. rdr, dc han.arc
a copxror va.iizi dc t, o zi In alra nr iuncd.
de cum :( suxr jau eiL
sunt dc adivi, r'' ci riu ,i ilr.eli
8riji d.;i apctjhjt varjazi. vofbild
n genef.rl,.opr'i hihin..i nrai bnr. .ind au o rulini
bnrc dczvoltad.
.r ,f.n ,,r { i ,, L i :,r.rr,l !)N i ! r!., i rrl
! ri l \ ' r l: ii s . l . rr!f f.rn i f. t::r.L .rq L / .i , tJi rrtrr .r f' L
!., l ri r nni, ( lir , in, r / r 1 f (i i l t:r.,r,' f._ rf n.i , rrr n!.j r,
{!r/. I r r . : 11[ iil. | , o l .L L ,r]!!:rl (! \rI rfoi i ri rrrl L i ' r rl ' u \.'
li o \f tr( . r ! r , l r L. ' . . r , , 1 ,., n . & (.. { L r \ l i i l L ., f (r.r\.. r' ,n,,.1r,
a, , t . L rr.r1 i ,)L ,' ,l j ,l L j r' ,r.1 n rr,.tr.r..rj ,, \r* .
ni ,r L. r l. n. t r r jnll. . r i n rh rl i i f (l i D f r i L i ,\ i ,' L,l fi ni f.
....i .f r f r | , , i \ i ir irr..fL rr (,,t L rr,\ , , rt)u f.r r R . .! ,r l r.rf!
\1 . .rh lu. r r I l, L i r,l L !rr' .r(1 .!rr.r.\i !,rf rt.r1r:r L.fLL.' Jrl
r,,t, l L I r r r L. . . ir i. r iri . rrr

) . . r li (
t) l r \,i I r:
'r

1. ir if t.l t.i .lf' tr\ liL ,

I tni, L I trr ,,,t)l


.i Li rr:ii' :r rf.i\i .r i r.
t I r hL .in t,L,r.i i(n\,.i
orr,:oJrrcir rcrrufi nllrir(.
,frL j rn ' r {. ! r :. d i fi !
r)r,.i re \fR ,. ,. rLrrr

'\x

,1.
COMBINAREA
ALIMENTELO
Pani b varstade tasehDri,su8a.iit9i iautftt substantcte rutritive de
cafe,u nevoiede la laprctede sin saudin laptcletohuti. DupAaceasta
ve6ti estenccers,.onbjhin diveFclealiheDte,penr.ua lc satisfac
nevoilede bran5.O dati cu inplinirea varstide ud an, coliij pot si
stearliru.i de fanilie la masr,man.endaproapeta fet ca restulrahi-
i
liei. o alimcnralie stnit@si 9i e.hilibfati pr.tru toti sugari, copii
$ aduti poatefi rcalizrr daci inp;4ib ahnentelein cjn.i grupe,
dup, carele combinnnin anunite pfoporJij.Da.r k p;streaziaccste
prcporlij,po4iile de nancarcoferitecopjitofnu trebuiedefinjre,
d@receelevor.rtte in modnres. odat; cu cregterca copilutui.
cele.inci grupc suna:

Piine,.ereale qi.artofi
Accstgrup includetoaletipurile de paine,
!rs1e,ofcz,
.r r cu r .,lo n . id roL.dulcr..eredtc.e n rru
mn u jd c J Un
sauoricealtc alimenteoblinute di! cereatesaudin
iiina acesrora, cum r ti ovizul, scara, porunbut, miuteu sfgul.
rte ofer, bazade ca.bohidr.ti.onplectj, caredau copilului enerSie.
Fie.arenasi trebui si aiu in @mporenli atincnte din aceast,
Brupi,la ft eletrcbuiesi r grseasciti in gusti.ilccopilului.Ac6te ?1i
mcntear trebui si constituic .am o treine di! nrbcarea de p o ta urie,

Acestgfupin.h,dfructelcsi legunelep.oasper, coDge


l r r e..o '* r v"r EV J drr- CLroare(dd, ({ e " . o rlir
ri
o.bohidrali, eleconstittrie insi prncipalasursi de ant!
oxidanti,flavanoide, vitaDineqi minemlede carcarenevoiecopitut.
Penlfual aacepc colil$ deprind;obicciurialimcntarc sanaLoasEasL
glnti-vi ca acesra si aibi ta fi@arenas: r.ucr,i tegunc,asrfelincrt
sdihveleci facparteintcgranddjntr-oalindralie echitjbrati.in
cu6ulzilei,inccrcatid dati copilutuicincipo4ji Dici,.le preferinti
o selecliedin diversetrucreii lcguhe.Deoa.ece lib.a carcseaUtin
fru.te ti leSuDeestun nur.ie.r foaftejnporraDr,sucurileoblinute
din acest* (din careH etininat nbra)vor fi d,te intr-o sjnSuripo4ic.

hptele Si produsetlactate
AcestgrupiNludelaptele.branzaSiiaurtul produse
lactateboBatc in prcteinecalclu,i alteliramj.e,i mi.+ r,.
nle. Unrult smanra.a, _
ca.cnu au proteinc,i nuaj pulin
catcru,sevo. Stsii! al.in.ilea grup,alituj de ilt alhenregnr.
coliii in va.s$ d Fsrc un anau hevojcde trei po4ii de tadatepe
zi. Mirinca po4iilof ar aebuj s, crcas.lodar,cu varsh
i.u aperirul
j'n
copilului:un pahardclaplede 121ml,Fdlru un coPil v'rsti de I 3
ari, respectjvun Pahd de laPtede 15+250nl, pentru'opiii maim'i'
Folditj inmtd@una laPteintegial, iaurt !i bdnzi ProasPitt pettru 'o
pin mi mi.i de 2 ari, Da.dornan.I bine,ii PutetiircePlaptesemi
deSresatduF vi$ta de 2 ani $ Pe lapt degresatduP: v'rsta de t dr'
copiii dre au o alime'tatie vgetadah,exclud orice alinent de ongi_
Dedinali, jncluzandlaPteleE Produsele lactatedin acestgrup de ali-
nente, rdpectiv carnea,pegteleti ourle, din urnitorul gruP Aljmenta-
iier, cal'iu, zinc
lia lor est supus, .i$ului datorit; lip*i de Protcine,
copilului
ii vii@ina Bl2. Consltaliu dietdician,cares: ftdflce dicta
nx sunt
9i s, va sugerereun sullitunt adevat Diete nDrte resrri'tive
r{onandate coPiilor mi.i

Carnea,peEtele,ouile, nu.ile ti l.gumitrodele


Alimentelecupdnseina@stgruPfxrnizead copilului
n e ( !' uldP P rckine.' e1 7in.,cdl ri d llemrn e ' rle5 r
vitahi.. Legumidoasele includ nazrta, fasoleai lintea
.are surt foarteimPortantedaci ai un coPilvsetarianCoPiiicare
minahci petteqj ca.neau nevoiede t-2 porlii zildce dr! a'estgru!'
clopiiicafesxnt vegetarieniau nevoiede 2_:lpo4ii p' 2j Aceste
carecontinepaine,
lotfii artrebui combinatecu alinentedin 8rulul
cerealeti cartofi,pentru sAtli PoateobtineesenliaLul d aminc'izi
Decesad cre$erii(veziP8.l4). rierul xistentin a.eslesuae vegeta'
riener ab@tbe nult nai Sreudecatnrul exisrenttn 'arne i leite,
de aceeaar trebui servite.u o sursi buni de vitaminaC, pertru a

Aliment bogatin grnsimi si ahar


Pe6oanele tibere9i acliveau nevoiede acestealidnte
U deoare@le asigur; caloriile necesare,grtsini omega_3qt
omega-6, vitaninelA, D ti E Cu t@te a.estea,sie'G
mand; nunai i, cantit;fi nici, deoarecegrisinile asigurl un !un.r
mared calorii,in detrimentulnuEienlilor,iar.o.sunxl in caniiritj
mari poate.aua obezitatea- Fol6ii la 8;tit nn amstccdin diferite
uleiuri, uni ri mtgarjni (veziPg.l4-I5l ataincat s; crealio conbi-
,alie potriviti de grisini folGite in alihentalra .opilului vostru'
zilriul, dulciurile,biuturile dulci, biscuilii,prijitudle ti ilghe
fac partedin acestgrup. Elepot fi sancateitupreun,cu alimen-
'atadin ceLlaltegruPuri, nult mai hrinit@r dd nu ib locul acestora
telc
NUTR|ENTil
ESENT|ALI
oferird copilul(i o dicri echilibftti ti sin oasj, bazati pc
lfincipiul
codbin,rii alimentelor(vezi pg.l2-13), il vejj aprovizionacu toli
nJr'ipntiic\.rr, de, dredF .' voie pFr,t, \rer.re, in r;ldur ite de
mai jos, von de,voira rolut jucar de divcrlii nutrienlj in corpul omc_
nescqi vom des.ri carevadjnlfe cclc nai bnnealinenle care ii conJin,

Carbohidratii
carbohidraliiasigu.eencfgiane.esar;.opituluiqi sunr.cprzedtati
dc alinentelcbogat.-in rnidon fi zaharuri.Corpulooenescte trars_
forhe in glucoz, .onbustibjlut ocicrului. Acettiasegiscscin ali-
nDtele.uprinsein grup, cerealclor, in fructe,teSune9r ta.bza
zaHnrl pfcanl in lapteti iaurt. Combinaliadc cerealec! teSumc
si ff(cte va ofe.i tipuri dilcrite de ilibreGolubjleg insotubire)care
vo. ajutaapa.at!ldiSestivsi functiorer bine,p..rniFnd dezvortafea
b{,le r iilUrb L npri fr.verind,nnripr!,cri d id r" e a .

Proteinele
Proteinelesunt ne.esarepcnt.u a prcdu.e 9i a nenrinc toatecehlet
din corpul nostru.SuSa.iiti .opiii au nevoiede un nudtu cres.utde
pfoteinein alinentafic,datoriti nudirutui ibens de.elule noi pe
careco.pul lor lc producein tinpul.fegreii. troreinclesunt.tcituitc
din laniuri lurSi de amin@cizitegaliinrre et. Unij di.tre acettiasunl
produqide co.pul nosrru,iar atii p.ovin din atinentalh noastri.cci
proventj din alimenraJic se numescamtuoacizi escniiatiqi se gasesc
in cclebai blne combina(iidc lalre, carnepegre ou;. copiii vcge
i
tanem ar tfebui si consumeinrotdcaunaatjnentebo8!!en
protcineirespcctivalincnle boSatein anidon (vezipg.lt), peni.u
a,sgura o combinaliesibilar; de aminoa.izi.

GrSrimile
Ixjsli Dulte tipud diferitede gr;s,imi,toate2siguraDdne.esarutdc
cner8ieal corpului.Unetcsunt mulr mai Mnatdsc decaralt.le, dar
nu xisti o vafietatcunicr, idc.le, astfel.A ccl mai binecstes, i dal
copilului catepulin din ficcare un ahestec.te
Brisjmi noronestu
.ate !i polinesaturate - linitend pe.at posibitcantitateadc Sr,siDi
sanuateti t.ans(a.izi Erarjnesliumti)din alinebrafic.
crisimca anati in ca.nc,unt, smadteni,Iapteint%ral, uleiuri dc
. d d !i p'lh i. 4'sS r,\itu sdrurri. c-n,it , t , o d ri\ . n r
t r. / , 4 rc in
a |r n e n r crpr
c e tuirir.,in \pc( dl,n hr.,uitiid n . d n a I . a - ih p r" ji
turi. Cr:similetans se fofnreadin timpul p.ehrcririi alimentelor
li
segascs.rn conpact; ti in atinentcleGcutecu ulciuri
'na.Sarina
Crisinile dononelu.atc!i F iDesarunre sc8;sesctu uleiudle
vegetale, nuci ti *minle. penrfua urilia aceste
Brisimi,corpultc con
verktte in acizi grati/ Irsi existi dou, tipun de acizi
Srai poli.esatu_
rati, extftu de inpo.tanli,.are nu potfi fabricalide.orputn6tru.
Acejtj? sunl acizii 8rati esentiali,ofre8a :l ti onega-6. Ei sunt cunosculi
cadeniali deoarece nu pot ti oblinuli decit din alimentalie. oecbili-
brare buri a acstordou; tipuri de grisini estevjtal pentru copilul
aflat ln crqterc. Ele sunt folosite de corpul colilului pcntru a produce
lanluri lungl de acizigrali pohrsaxuali(L!AP),carejoaLnun rcl cru-
cjal i! dezvoltarea$ nehlinerea unui .reier Fi a unui sistmdeNos
stnltos, .at ti a unei veddi bune-De asemenea, acesteaajut; la preve-
nnea ale|8iilor !i a unor lroblme respiratorii sau dermatologice.
Nou niscutii du pot piodu. silguri suficicnt LrAP; g;scsc insi
sufi.ien! in laptelede la sinul manel, daci man,aareo alinenlalie
.orecti. ii nomentul de fatdsunt introduqi9i in unelesonidentede
lapteformuD-De obi.ei, onega-6segrsegtein cantitatesuticie.ti in
, l i h . n , d r i r n o d sr r ade
. srcercer;riledrdra(d uni' sug rr.n a ' n d n v u
coliii nu lot produ.e suiiciedt LlAl de oheSa-:1, din.auza uDui
deficit de grisimi ong.-l din alinentajie.cea mri buni sursi de
I,LAPodega I se giktte in pegtelegras(cun ar n somoml, ioiul
pr@spit, macrcul!i hrinSui).arear trebui in.lus in hrniul
copiluluio datape $ptenan:. Alte su6e bogrtein onegr-l irclud
ulciul de nuci, uleiul din senanfi de rapitr, sedinlelede ln 9i uleiul
de in. alte seninfe,nu.i ti uleiuri sunt bogatin oncga-6,insi suDt
sira.eln onega L o combih4iebuni tnbe grisimileonega I !i
onega-6seaft in xleiurile de nrsline qi de soia,ln p.oduseleditr
.arne ii laptede la aninalle.areau piscut iarbi ti in ou;le de h
giinile careax beneliciatde o hfar, bogati in otuega-1.

Vitaminele

Inportan6 penrru.re$e.e, pentruprevnireairfeclijlor, pentru o


liele srnitors,9i pentruo vede.ebxnl, vitamihaA poatefi glsite in
ficat, rinichi, pegtlegrasti ouA,carotenul,crre poatefi gisit i! pof-
t'}cale,fructele.e au culGrearolo sauverdetn.his, leSume(in spe
.ial morcovii,afdeii roij, spanacul,bfoc.oli ri tonatele)cst.tmns
fornat in .orp th vitani.a A. Deli.ientade vitanjra A prevoac;
orbifea,problebedermatologice !i un fisc.rscut la infectii.

vitaminel din complxul l,


Acestgrup includetiamina(Bl), fiboflavin(312),niacin(31),acidpan-
totenic(85),pirjdoxini (85),biotin, ritamihaBl2 $ acidulfolic.r@tc
sunt inportahte pentru crettef $1pentru dezvolt fea slnrtoasl a siste-
tuuld nervos, ti sunt ncesarepentru transformarcahunci tn cncryie.
De asemnea, !jut,la p.evenireabolji.ddiace ti a can.eruluj.
v i l r r i r c B l 2 ti n. d u l folr rr pr.vF n ircdr n c mie .
'unr 'mporldnrc
Vitamineledlt complexulBsegesesc ih multealiDente,in$ nubai
fifttul ri drcjdia de berele conline !e r@te.suse bogateir vit minclc B
se afli in .arne, produselaciare, pcrtc, oua, cercale,seninie 9i legume.
leglnele de culcrc vefde inchis sunt bogarein acid folic.
Aceastacstceserliai, penrruprotejafe,celulelorimpotrivadistruge,
rii, pentruo buni absorbtjea fierului, pnrfu intreltnereavaselorde
sange,caftilajelor,mulchilor ri oaselor.vitaDina c esrebeneliciin
vi.decaru r;nilor. Sureebogatein viraminaCg:sin in mure,fructut
dc kiwi, cilfice,tomate,ardeive.zi ti.iptuni, Deficiertascveri de
vrlannnaC Provoaclscorbutul,

F{p n p \e\ar-pcirrL db.o.btii.


--p.r: r . d l. iu t u rin d . 8 d n i, mi, u r. r
Jlrin.ipalt de vitamidaD csre luniha soarelujsa( ceadin tiopul
zilei, careau un efectasupfaorganismuluitn rimpul tunilor d vara.
Ne facen rezervepe tinp verii, standcarnai nulr i, aerlibe.,
pentrua asimjlasuli.ient pent.u le.ioada recede iami. Sursle de
h.ani bogateir viraminaD sunt dcstulde ptriin,prjntre elc !unl-
rahdu sep9telegras,toarctipurile de narg,rjni, crcalele servfteta
ni.xl dcjun.suSa.iiti copiii cu pielcade.uloar in.hisi asimileazt
mai putin, ritamid D dedr ci .u pieteaatbi. Laptelede mani esre
$rac in vitamjnaD, l_n$sugarii,aledror mameau fost MnerGsein
tinpul strrcinii,* nasccu rezefvedc vitatuinaD, suaicienre si lc
r iu r S; o pe ,ioddidecpru"pc)jsc lJni V rmrn r D rmp . e L n\r!
vitaminaA sunt ad:ugatein laplclefornuta, Dupi verstade 6 tuni,
sugariihrinili la piept ti .ei carebeaumai putin de 500ot de lapte
formul, !e zi:! nevoiede un suplincnt de vitahinc pAnA.and
inplincsc vafstade 5 ani. Cafenlavitaoinei D poareprovo.a rahitis
mul, o boaLicafc,din plcat,a luat amlloafe.

Se8;settin aunenrclcbogatein grisini, narga.in:, avocado,nuci,


.arnc, pe$e ii oui, 6ind un antioxidaft imporr.nt carepfotejeazi
strucluracelulelordin intreg orgarisnul.

lste lccesar,pentru ca asiSn.io bu.e.oagularea sengelui,ea fiind


asig!rati, in ccamai ha.e parre,de bacrefiiledin intesrinc,rcSumclc
.u frunzverzi suri o sursi bunt.

Mineralele

Acestaareo imtortanli vitali, pentru ci asiguri un sisrenososibrm


ti dnrli sanitosi,Surselecelemai bunesunt laprcle,branzai iaurtut,
latrele ii iaurlul dc soia,higdarele,prreleconseNatcarcontine
oase.onest' bile .um af fi sardelele.

cuprul ri nagnziul
In gcneral,segrse{ in canrtagnici in roat alinentle;acstedoul
mhefate sunt nccsaft produccdi energii ti a proteinelof dib organis$.
Folosindun strcp de pasti dc dinti .afe conJiDefluor, dc doui ori
pe zi, candspibm copilul pe dihti, va li suficient pentru a i feri

Acestasegise$ein lette, laptet' oui. dascihormonilor


^pa4ine tn erergie spriji.i
tiroidienicarercSlcadtransforhafeaalinentelor ti
dezvohara fizi.i ti nentali in general.

Ficrulcstefoarteimpoftantin rransporul de oxigenin intreSorga


nhnut, prln intermcdiulcelulelorrotii din sanSeti de asenenea in
producefeade energle.P.eaputin ner inseann, ann1ie, lucru des
intelnit la sugariidin MareaBrilanie.Ancmiaprovoactobose.la9i
inrarzicre$erea$i dezvolrarea. strreebune de ficr ofganic(adi., fie-
rul carccsteabsofbirde orSa.isn) se8isscnr carDearogie,ficar9i
pette8ns. suse bunc de ner aDo.gani.Gdi., fierul cafearelevoie
de vitannrac p.tru a puteafi absorbit)k Sisescin leguhinoase,
.erealleserviteIa nicul dejun, nu.i, scminleti uneletegune.

Acestaesteintortart pentru eclilibrul lichidelordin organism,


cutractia Duscuhreqi bunafun.Jionara sisrenutuinervos.su6e
bogateiD potasiusc afli in frucre,legun,cerealenrtgrale,cacao

Acestaestcnecesar in pbducereahormonilorti a energieii<lar9i


o e n r r J r D ;d ,er(' elu l{lor.sur*bogJrscgr\p\ jnpe } rc . d r. p
cereale,nu.i bnziliene,caju,legune cerute pe un sol bogatih

Frie importanttentru ecliljbrul li.bidlor existentein organismt


pentru hentincrcaprsiuniidtcrhle. sodiul segise$e in canririti
su0cientenevoilornoast.ein peine,.erealc,laptetj carne.Sa.ea
consunatiin ex.espoatep.ovocahipertensiune aieriali ta adoles-
.enli ri adulli. h gnehl mrn.im preaouht sare.vedeli p8. 29
penfu cantitilile de safereconandatela.opii.

Acestaajut, funcliei ibunitarei cftrfil,nerabotismuluienrgerjc,


.et ti la producerea
de lormoni $i la vihdecaref;nilor. Su.sebune
dc zinc segrsescln aliDenteprecumcaba, fructelede mare,8;lbe-
nuPl de o!, cerealeinteSraleli unrul dc arahide.Deficienfarle zinc
Poateprovo.a p.oblene dermatolo8ice 9i deticientein crerter.
Fitochimicale
Nutr4ia esleo qtiinli in continui dczvoltare,cefceGrjlercccnte
nlt.oduci.d o nou; gamadc substanJe cunoscute$rb Dnnetedc
rltochnnicale,inraliite in alnnenteledc origi.e vegctatij&ste.r joei
un rol protectofimpoFiva dileBclor boli, inclusiv a botilorcaidia.e
ti a canc$ului.Unul diDtfegrupufile de fitochimicatca devehitnai
binectrnoscul 9i anumcgrupultlavonoidetor.Acesrea se8;sesctn
ligmenlii plantelor,cei car. dau fructetofri rcSuneloro cutoar vic.
lle reducintlamalia)i crcscnnunitatca.ricopehul,careseSisctre
n tonatc, reslectiv qucrcjtnradin DEre,.eapi li vjn rotu sunrrela,
tiv bjne .unoscutc,ins, exisri nulte.ltc sureoai putin cunos.xrc.
Toate0avonoidelesunr ni$e .ntioxidanli foartein,por.an,l
Co.sumul.et mai variat de ftuctc ti de le8umcne ofd rD bun
amestec dc tlavonoideti altfirochihicalc.A.esteanu surr in Scne
ral inclusein listade slpljmentede vjtamineti ninerale.

Antioxidanl;
sunt un grup de nutrienli .are ajuti la crettereasistedrulnnuniraryi
rcdreseazideze.hilibrelecauzatede chimicaldturttoare, produsc
in specialde propriul organisn.,{i.i se pol inctudcvitahineteA, C
ri E, mt'eraleprccun zin.ul, selc.iut,clp.ult nanganul,.espccriv
Ilavonoideledcscrisemai sus Hrrnind copilutcu aljmeDtebo8at.in
antioxidanliii von sporjsebniilcativihunirarea.

Probioticele$i prebioticele
Accstcasubt bactcrii care se gissc in iaurtut proasplr ti care, odati
consututc, aclioneazi benclic i! int.fiorul jntcsrinclor roast.e,
IidDd posibili abso.btia unor nutrienli, ajutind h uErRrcd uurr
tilii 9i redndDd constipaJiasau diafeea.prebioticele sunt fibre sini
t@se .are stimuleazi dezvolrareaaccstorbacterii blneti.e dnr nrtc,

Apa
P lingi.onsunul de alincDtc sendbase,trcb!ie si-j ofrili copilu
lui Si cantitatcanecesari de li.hide dc care are nevoie pentu a fi
senabs. Penuu a il bine bidrarali, copiii d trcbui sa bea in medie,
de 6-3 ori pe zi, o cantitarc,de.vati dc li.hid. id tjmpul verii eu
dupi ce au alergatmult, copiii au nevoie de nai nulli api.
Da., nu consrmi sufi.ient dc multe aP;, por sufefi dc ducrj de
cap, oboseale,lipsa poftci de oAn.are qi, pe ter$en lu.g, de consri-
pnlic qi jrfeclii urinafe. i,crhjali-vi copilul si bea a!,
ti nu divcrse
b:uturi indtrlcite, dcoareceaccsteapot diminua pofra dc mancaresan
pot prcvo.a diarce la unii copii nici.
DELA LAPTELA MESELE
INVATAM
FAMILIEI:SA
CUMSAMANANCE
BEBELUSUL
Primelealimente
Irptelc mat.rn .slc.el mai bun, astttl .i pcnlru P.innl.: 6 l!.i dc
viali bcb.lurL,l iu ,rc .cvojc dc altccva PcDlru r se dczvolLa Utrnl
dn,tfc nraril. ivdr(aic obtnult Prin l)ri1nir.a la sin ene Prok.lia Pc
.nre..cst laplc o asiSuri $LgiInlui inrPolriva inle.liilor ti bolilof.
M?mclc p.oduc alLibioticc imfol|ivr divcrtilor viruli .fla(i in
mcdi ul nr.u.j uritD. ti transmit sxgarului a.cslc aDlibioticc Prnr laP
tclc nrL..n, prevennrd asrfcl imbolnivirca lui .u a..tti viNli Coliii
h initi nnlur.l sunl mai fulin cxpuli inlc.liilor la ure.hi s.u dcrad
Pc rcrm.n lun8,
Fme.tclor slom,.alc dr.:it .oPiii h.in4i.flili.ial
copiij .a.. au fosl cx.lusiv lniihili .n Iaftc dalcfli, in Pimclc Iuni
dc viali, vur lc mulr mii Ptrlnr dc divcrsc lbnnc dc rlcrBii, an'ni
5" Ll.r.\.rrrir. )iru.' dvrnr J Drr.r'nl l"'e irr'P" '
pdvette sinitatca pc |or |arcuNul viclii llamele .ir. alittcaz,i ar
lrebui si aibii o alimcDlaliccchilibraLi indinlc li duPi na$oc, Pcn
lfr a avca un lapl. dc.rlilate fenlru bcbclufii lor
unclc n,:nr. vid alilprirca c. pc un luca, tuesc, fijnd uD ltcn' Pe
.irc il fac cu !lLrinii ins,, nultc alrclt considcli lnrinirea b.bcln|n
lui.u lattc dc la san ca pc ccva 8rcu, in sfcciil n1 l]rnnclc crapc ai, n]
lipq unui spriiin ti a x.or sfa!!.i cofcc|c, r.nunli nai rePedcdccit
ti af fi d.ril. Slilurlh ti ajuloful olc.ir manelor .are.liFcazi Si Qrc
considrr, c, cstc un lucru loartc dificil variizi cnorn |:isLi ciircvr
orglD,za1iicare bcnellciaz.id. PrezcnF uno..onllic.i caliiic4i
cc lol ofcrj sfaturi la relefon (vczi pg.22ll. inci: din fcrioidi
^fla1i dc st.i
frcnatali da.ii e{kri organizalii Pc Plan local, crrc s br.lrii
jihrl unni co.silicr, asatncat si fili Pcgititi da.;j vi 1i ncvdic
Da.i nu putcF alipla, folos4i u.laPre tbrmxli acccplat lcnlru
bcbclutul dunneivoastrii. Acesl ljf dc lapL cstc lfcParal conl.rnr
udo. indi.alii slri.te, penlru a linc alimcntalia $Lg..uhi nr deplifi
si8rranli. Iornxla ac.stui lapic dat su8a.uluj .stc Pernanent imbu
n:tidti .ic noilc dczeolliri ale ltiinlei ti lchnologici, iicandu I si ic
.il mai ascmiDilor cclLLi,ralcr.. lolosili linrotdcauna contou
nrdruLliunilof, pcnrru a asiSurauD cchilibru cofc.t al lichidcl.t ti

Primaetapdcu hran6solidS
cand sd o i.troduci
Putef n'.cpc si nrtrodu..f hrina solidj ltr 6 luni sru chiarmaidc
vremc.daf m i,riitriede 4 luni (17siftimaDi).Ia a(cani v} sli $rgarii
i9i bagijudriilcin gud, iar utiiarali chi nr[.es.And alliorncni
ninanca. Fnila vii$u dc.cl Pulnr4lL,ni,lisali timl
^$cpdnd
slli.ierl hr.sliD.lor si sc dczvolLeli si: sc Diturizcrc,.cduciir.l
considcribil taNele dc alefgii alnnehrafc.Da.j anrinJli
tibi dup:
varsta <le6l!ni, bcbelutul poaie devcDi aDcmi., deoarc.e
rczeFele
de arf run"ulatc in viaf.r mtraurefnrj incep si sc tefmrtr.
Dr japtcj
DatD .u ofcft suijci. fic., zinc,i atfj hutrieili
lanrru a aeeura
o cfctlere ti o lezvolta.e s:n;toasi.

r "tdd-.( d\ur /;r,o 'tnJrr(rcr !rr 1. ,,,.1.de InE.!. I r,. ..(


our.r,r v,rdl r..beru.u,ijrrcndn,e5,i,"L,rur.
dc rr,r,,,nl.J]'
uiddirr'r i,"rlc .J..-i". \i.tr in.er.J,,\rtJ.rit,(... rr.j
P/...rrilnl , rdr)itF,rr I uo r Ord ,,c\cii.p.i.4nrr I,r
'tr,r\.r
monent de jnter..fiune cu bcbelurul
ti l]oatc deveDi aoarreinuzanti
va rebui si opetc unele deprnrde.i pcnru a pute.l
.sug.rul
binn.a hfani solidi. Prmul tuou p. cife rrebuie sij
lrvelc e*c.un
.i .d'n;r,r'.Jdin'rngur J Lr ."ndmc io,r,,9rutJ,,r,g,.ilr
vsloa,r'I npd.t;'ror/itc n,.;lJ'rvao,tr m,,n,d\d.otiod
rrlel in. 'l r .u ,(n/,rr rnu,nLi, | ,.i,rdrt l,
BU," L!nr
snrtili .e bcbcluq"iL;$te ga1a.tua! pulnj din nancarea
pe .ir v alr
hodr:r si i o daF {vezi retet.te oor,ot2, anrestcc.ri
tg.tr,l?)!i o .!
l,'r e. o;r:, .. ur r..r(lld ur,ri I.,,,I no,.e. t ul
), du..tr.^ p" v,i'..rt Lu.(t.. hFlra'urrrur.
lisindu I si suSi sid8u. nincarea dih hrSurti,

!:.
odatace copilul a luat nan.areadin lingur4:, va trebui si invele
al doileapas cun s: duc; nan.areade pe lirSuriti in furdulgurii,
folosindui linba- cend sug h san,acertiaimping limbainairte. Aqa
c! r ' u n . i .r n d le \ e l, ofcflhtun; {lida penrrup, i n r' o a r; .\ o r r\ e a
tendinj2so inpinga cu linba in afari, aruncandmancarca pejos.
Acestlufu nu inseamni d nx le placenaDcarea. Le va Ii suficient
sdnrcfc de.eleva orj, pentru a li da seanaci nu tfebuiesi itupin
gd limbain atu, dacr vof ca nan.areasi riman; in 8uri. Ib celedin
urb, vor invita cun si-ri coordoneze naicarea sprefurdxl gurji,
pelt.u a puteaIi inghitlta.Penku a delrindc toaicaccstclucruri,
co p , r u n p \o'pd . r imo.r;bdJ,e ?' o fard,n'b.to d re ,r, e v in c L
'
Nu vi facetigfiji.at de mult blnanc, bebelutulin pridele siptr-
mani,el ili ia tn contiruaretoli lutrienlii din lalte. iDcercalise lre
trali o rutini, dandui o dasApe zj hrari solidr, in ne.arezi. Celnai
bun nome.t esta.elaint.e dotr; nese,ca.d bebel$ul a rnen.at
suficientlalte fi nu esteinfoneta!, dar hjci atat de s;rul inc6ts;
nu doras.i sI dschidrgura pentfu mai nuhi nan.rr. arrrnd v,
inveF cun si-si coordoncze Dancareain gur; ru are nevoiedccat

unii copii deprindacestelucru.i foarterepde,a\ii, din.ontr;,


au nevoiede !imp. Lisali v: ghidali de bebelutulvostru9i mergeji
in ritnul lui. Estefoartennloftant * inccrcalisi descifralisennalel
pe . a r evi le d;.o p ilu l. na.; de\chidegurr ince" n n cc ; mri v . F .
mahcare,da., in.lide gura 9i lntoarcecapulinseamn,cl esrede
ajuDs,va $turat.I! gereral,copiricarcvor fi inlircaJi i!jurul var-
slej de 6 lunj, idsenu nai devremede 4 luni, vor lrogresanult nai
repede.TineJinrnte d ei invat, p.ivindu-i pe ceilali, a9a.i avEi
grij; $ v; vad; pe toli ceidin c.si men.end.
Odat, ce bebelugula invitat cuh sl nr.an. hrani slidl, va lua
cantidli din ce tn ce mai mafi,leauzardc,:reas6 nancafcii satisfacc
roanea.De acun ii puteli da hrani solidi inaintede nasa de laple,
Gcand-odin.e in ce mii consntend. Sriji si fili.u linSurila
j ^veti
plid, preg;tit5si o dati copiluluj c6ndacestadeschidegura.
Atunci cahdsunt flinenzi, bebelutiidevln nihti dacl sunt hrrnili
idcet,ei iliindobilnuili si sugi cu repcziqurc,Unclcalimcntcpot
pfovda alergii,llind reconaddatsi interzialjintroducerealor in ali
DentaJia.opilului, pent.tra feduc.iscul inbolnivirii. Acesteasunt
.erealelecare.onlin gluten krau, s.ar;, orz i ov;z), ouile, peltelc,
scoicile,eletiind re.oftandates, fie introdrse dup, vefstade 6 luni,
citricelecum ar fi lortocalele,cleDentinele, Um;ilc ti chit.clcirebuie
introdusetot dupi vArsh de 6 luni. Evitali nierea peDi h un ar,
<leoarece conlinebacteriicafepot !.oduce intoxicalii alimentare
sevc.el, copiii bici. Nu trebuieintrodusenici sarea!i nici zahrful,
A douaetapecu hranesolidd
Inlroducelea udof alimentc mai hrrnitoare
carneag leguhindsel trebnie inaodu* in alimentaliasugarului nr
jurul vratei de 6luni. Arun.l esrnronenlul .and rekrvele de fid cu
ca.c $a niscut incep sa se dibinueze ti trebuie feficute. lierul exisrenr
in cames1e bine abs.bit. copiii vegdadeni .are au ca p.incipaE sus;
de fief leSnDrinmsele i ouile, trebuie sdaibi la fieore nasi alimentee
.onun vitanina c decrece amasraac.eler@; absofbtiafietului.
Desibogaiein vitamine t hinefl, piureurile de legurc g fruck,
carealcituisc primeleneksolideale bebelutului,suntstraceiD calorii.
odat; cu mifirea cantit;lii de hran, solid;, cantiiateade laple
consunatrcad,filnd necesar $ cfcatetinumSfulde calorii,protejne
9i nutrien$ din hrana solidt pe careii dai bcbelutului.A.est lucru
6te cunoscurdfept creEterea densitilii nutrilive a alimcnttorsolde.

hrroducerea dive$.lor tcxruri


Incepandcu va6ta de 62 luni esretimpul si I obitnx4i pe copil.u
unelealimente,variaiecaSustti txturi. Nu esrenecesafs; atteprali
s, aib; dentitiacompletipentrua introducealimentesolideir mese-
le zilnic. cingia bebeluilof estesurlcienrde tarei poaten,runtl
tbartebi.e bucitile noi de alinente.tebelulut aretns, nevoiede
timp pentrua inv:F s: mesrece bu.ilile de danca.cdin 8uri, a9a.,
s, nu liti sufprinsi dacl le va da afari din Suri asradu inseamnA
d Du ii placenancarca,
PuteJisi htfodrceli nancarcsolidi ln honenrut ir carebebe-
lugxl poatest. in lezut qi areun bun cont.otal capului.in cazulin
careo bucrlic, de mincarenu estsulicienlmestecat;,poatefi
scoasA din gur; cu ulurinF, printr uh simplututit. Acestluou face
partedin piocesulnatu.alde a t vita si m;nence,ara.i nu trcbtri-"
$ I batelicu palmape spaiesau$-l inroa(eti cu fxndul in susori
de.ete oi pare.i $a inecatcu nancare.Dad veli pfocedaata,copi
lul se va speria9i.u va prini cu pli.ere men.a.easolid;, Toruti,
exisli posibilitateade a se ina, ata., bbelutulnu ar trebu' lisat
nesupfavegheal in timpul mesei.cei cirora nu U se va ot-ri !.ilejul
de a inv,la s; nesteceIa aceastivareti, vor refuzacategoricnen.a-
r. solidi.hiar i la o versti naj mare.

Impli.area .opi I ului in s.rvirea hesei


Cu catcaatitatq de hrani estenaj tuare,cu at:ir timpul atecratnr*i esre
mi indelurSat. unii sugarisunt atnli pe o lqioade &urti de tinp plic
tisindu{ foarterepede.ofbilile o lingurifi ponu a incra s, brnan,
.e singuri, degivi puteli agtella la o nd. nirc.ie. copiii nici vo bi8a
degrele ir bolJl.r m.in"d". oFnrl J mdimLlleoe\pe m;rcr4 oc
'nr
cde o vor 8usta,iar voi ar trebui sAi lisati si faci ce doresc.
Din Domentuli. careircepeli sa inr.oducetinencafta solldl ar fi
binesi-i ote.iti copihlui budtele moi dc mincarc,pc careacestate
poaietine cu nana 9i ducesinSurla gur;. ?erioadain.are colilul
esteinv,tat si ninalce singuresto
le.ioadi tn cares facenuta
Dizerie,lucru 8reu de acccptatde multe mahe afrarepcnrfu prina
oar; iu a.rast, postud. in .azut iD carele veF resrriclionaaccesut
ri
nu'i velilisa sl se inptice, s,arpureasr_ifaci si ninance nai pufin.
De asenenea, a. trebui $ respdtaJihomentxl in carecopilul refuzr
s, hai mlnence,linand cort d poftalui de mancarevariazdde ta o
zi la alta.Iuati zanb oarcnan.arearrmasain farfurie nu nai
fi
in.erc4i sl-l fo44i si termincde bancat_

hrroducerea unei ciDi rau a unui paha. cu.apa!


odati !e crertcli amibtea de man.afc $lidi, dali i copilului posibiljta
ta s; ba api sin8urdintr-unpahafcu capaceu djntr,ocaudspeciru
penttu bebeturi. va lnviF s! beaapa9i nu si o suqa,accashnoud
de p r i n d d er e sitr nd !$d p,d!rjcr.p;D. rnd va rc u ris r b c r \ in 8 u ,
d i n c d ' r ;.l ncu r iir EIr i/iutJti l\i invek cum$
lrr. \ in 8 (r. f , I n
ment 1ir; a viNa apa pe el. odard ce a deprins a.er lucru, putcJi
s:l lisati $ beachiar qi tapretedin cani saupaha, in loc de bjbe;n.
In er.ati si elininali cooplet bibcronul in jurut vA6tei de I an.

[/encandla masdalSturide familie


Ofdindu i o varitateDrarede aljnente, cu texturi dife.ite, ih perioada
de v,rste cuprins, i.tre 6 9i 12 luni, it va facc pe .opit sa se bucu.e s;
sre,rl;Lun dr Inltragi Lmilie ri $ mrnrnceip,o rperc(rrr mdncr"e
. r \ i r e r ul tu m ilie !a
i. rrebui\araidt.mihr,rer in.u b u t e lea (i p a n j
h vaBta de I % - 2 ani, sult .uriog saincerce djfrite axnente Doi, daf
cu.at crek nai ntui devin hai mofturori, {tetcrninandu vtr si incer
@fi de.rteva od cu un alinent lou pani si acceDtc sel ht.An.e.
Poftade hancarea u.ui.op{ mi seva redr;e daceexisralu.ruri
in preajnd careli pot disrrageareDlia,precrn tetevimrd. ra rcl se
poarei ,nph ddcrp\renoosirvr preanrm.in{t.D4i i , opitutui*
mrrrn!e arJrri candnu ectep-cdoborirlr evirarrsl lipdn ,, et .ru
ll-l fo4rli samrn;n(e Mdncdlirtrpreunri u elri ,D(cr.a!icl I inrtu-
deli ld nrsa alrruri de Inlredgdtaaitie.incerrti \j .c.cti (d a.esrc
m o n e r r er i l l e \r r m r i plrcute.in (dR mpitut{a t / mr\ c 1 u e s t e
ti
dNrar dp nimi.. PelinB, rtinFnrde pe cd le nrn;n.a dp obnri,
tntroduclimseu qi ahelenoi, pe.are cu sisuantl le va agrea,dar nu
cidlli ln.apcanade a gfti pertru ffecaremembrualfaniliei alt.eva.
h.epand .u vaBta de I an, copjii invali rot,nai dulte lucfuri,
cun af ii si oerulleascAti si nesreceatjnentenai tari. Ritmuldez_
volt rii va Ii diferjt de la un .opit la alrul, peni tn oohenrul m @.c
coliluldevine independentqi incezitor, s.oputesleacetadea_idez_
voua un nodel strnitosde alimentafiepentru int.eagaviatr.
codti.uati si nan.ali impreuni, cu lnt.eagafanitje si vA bu.urafi
9l
de djverfle alinenteti fetui de naucaresldtoase, chjar atunci
ii
.a!d a mai cfscur,Candsunt dificei, rrebuies, vi sealiture la pre_
Para.eahraneii ar n bine s;r consutra'lin p.ivinta ategeriiatimen_
telor si stabitiriimeniurilor
CUM 5A FACEMFATAPRO-
BLEMELOR DEALIMENTATIE
Din ce.d in cand,hulfi copii pot tfeceprin faz d inapete{i. Acesl
lucru facepartedin procesulde.reEtereEi exisd nai multe expli.a-
lii posibile.Potavealroblenc cu gatul, pot fi frciti sar sepot con-
frunta e o i'fectie. cre$ereadintuor 9i gingiitcdureroase pot n o
altecaud. copiii caresunt rdtti, insingural,i,nelinifliti saunesiguri,
[Entru un motiv saualtul, pot deveniinaprenli.,\ti colii rtiu.;
daci.cluzi mancarea arag atentiaprflntilor asupralor: oricefet de
ate.lie, chiardad perinteleestcsupirat pe el, estenai bine de.et
deloc.lndiferentca.ear Ii molivul, dad u copil rcruzi mAncarea,
pinnlii devin bruscexasperai9i ingijorali.
in unelecazuri,problemelelot ri create.biarde pifinti, penrru
ceiri dofcscca cci Dici sdm,nancemai hult decatau nevoie.Muti
copii crescti se dezvolt,nor@l chiar dacl par a m,n.a mllr baj
putin decata\ii, dc aceeaivarst;.u ei. Arfi binc saintrcbatj un
do.tor daci dezvoltlrea.opilului esteuna normali,inainle de a
v; facegrijj inutil.
C bid r i t;.d coplul m;odn.apro{. ll li I n i)ril ri rr v i n v iro
ujili. Ine(ali si faceJidid monentul mcseio ocazipltrcuu, relaxant ,
in caretoati fabilia * feune$t,nin6Dcati discuti. Un.opil cafe
este.errat$i lb4at $ m;nencenai muh, .ind el estedejasilul sau
nu-i llace mancarea, satri se d, mancarecontinuu,pe tot parcu.sul
zili,poatedeveri iritat !i ihapetent.Daci acstlucfu devineo objt
nuinF, colilul va n nelin\tit candseaprcpjeora nesei.hte citeva
su8estiicarevI lot ajutasArezolvatiproblemelelegatede na$:

. ftebuie $ aibi orereSulatede ma$, cu nici gustefiint.e mese.


in restll tinpului .u i dati nini. sdhinance. Nu,i dafi ciocolati
saualtc dulcjuri ca.ettil.e-i plac,doar,,aF ca s5 minan.e.eva".
h,koduceli,la fiecarcnasi saugustare,.eva.e gtiti cr-i place,
pe langi alinentelenoi saupe Iangi mincarcapc carenu o prea
agred. Leud4i I candminaDci,insi n! v; ar;tati nehultuni.ea
ri irgrjjorareacendn! preaminanci.
'AsiSurati-d ca necarenas, s, fie e.hilibfad qi hrinitoare,
a9ain.et atuncicandn;natrci binc sAtti p@tl lua roti nutdenfi

. Dati-i
!o4il ni.i pentru a nu se sifrti coplctit de o tarfurieprea
plne. Iludati-l candnrnanci tot ri oreriti j o a douaportie,Iiri

. in@rcalig nu I zoili la mas;.Torodatr,nu prelungifitinpul m6ei


xageratde nult, in spennta.trpani b uro, va nancatotul. Durata
uneimesenu trebuies, deprt.asce20-t0 deminule,iar dad a dnas
nincare i. rarfurie, luaJio de pe hasi ftri cotuerra.ii Ageprati
urmitcrea hasi saugustare,candva bencasigurmi mulr,
' Nul lreti d seindoapcu cantitetinari de lichjde,carcii vor
umplestoma.ulhititel, nellsandbc ti pn1!umencare,rimitali
b i rtrr l : D r . nr r n. , , ,l rr L rd L r i L i i . i ,; i :,:f:f c{fi .nrs...i rl
' rr
L rt)r. n r . : J r . l! r J (L (' . r' tr.2 ..
. u rt- I
|I ! ! t , il . LL r,, l .r,rrn .i ,rL ,., l i \L l i l ri sl rl f,r!,i Ji ntxr
tri u ,r r , fr n3i . r .i ,.1 ,, i , r\t,,. ri r.rl l r !i rrL.l L .!rti
r'.r!i T is r t i llii \ . ; r r1 f i fr.ti :ri .r n r.;.i
.l ri l l (o t) ii. i LD. i n l i h i n . rr.;r \L L.tri .
' i l ' ,,,,i rfrfi .r:l to
rrn r li : ir , , L fr,\. rr" ,' q r' :1ru tfi i :!n j l
' 11tr
. !.1 'i fl, r ! , r r . , , ,r.,,| ,r(,r rrl :r r.r ,f i i ' !,rr | ,| rrol rzrtr rn prr
f, L , 1. , ir i r : f r i r r n r ! i d r:r rr t,e f,,L l ,i ,, l j r f.rIr ., d. ,,,1..
'

. \L l o l. ! 1i nr . r n. nr .r d rt| l n i rl i i i L ,.,,,i ,1 ).n !j l )..i r.| .l .fi i l r


n rJL 'l lr ! |r t ,r , ! r t r, t\rr!i fr,' .1 r:i ,L n r:u r.rt .rl rD tri l Ll A ,r1L:)l ,
i , L !r r ii, il r , r f nni i rl .,,f .l L ! L l rr.' ! L ..l i r' t r' rtLI u.51. ff!,r.!
i .L : . s i id. f . is . is r n i j j 1 r..,,r j rrr..rl f,ffl ul
' \rL.| 1L
.r fr , f ir ' l L, , n! i r.r (1 .,i .i ..1 c i ' ' r.r.fr{ rl nr.s.r L I' r si ,i i 1,)\
f. Qrr r r | r v t r r r r n rn rr
. :)..t., LL, . rJ i' ili, , r f! :f L ,,r,r5 l : i | !.u | rl t: .rstr!, x! !.rbri !
' ,i ,1
\i r,i \f r t r li. , ir y , r l \L v ;r)ri !i r( 1 i ,i ,r(r.r l . l f.!i : !,,

.l ri ..rl r , l\ ; r ' . 1. 1 ..,rJ ri r.i L (.th n rti . . si :rfi ni ri i D r..i \Lfr


rl ,n ,u l | . . , p, , r t r
ir r.].,:. L rl . 1 !tfrl ,.1 \i / 1 8.L) \ ,,,:...i ,,c
!i 'rl i r i" J Lr , . ! ' L 1 ,,,' L L ,L i t,r l rl i l i s ri trL r..r fi .b dl D r:\1.
'!
rri , n: ! , , y i ) r , i, i ,,!,,1 ' i 1 rrr(r:.i J l i i i l r j rr.r,r.l r' tr!Ll
n r .i r. m a. if . i, ihL r. d r.rrrl i .1 , L \tr.,r if
'i

rl
I
1

' t, \
CUM SA FACEMFATA
ALERGIILOR
5I INTOLERAN-
TELORALIMENTARE
Alftgiilc ti iololcranl.lc alimcbLrfc nt Dr.i ti..v.nre li .oliii nrici
dcc;ir li.Li n.ri sau rdulli, dco.fcco, nr DaiorilaLci cazrril(,., tutiii
s.ip:i dc cl. ibi.r i)rtuNl vifslci dr t a.i. cclc nai obitruilc ilincn
r..ire frov.r.i a erg ifi inloleranlcsunr lapl(l! dc vifi, ouilc, alG
d.lc, Pcttclc, scoi.ilc, 8riul, sojr ti .i1rj.ele.
Rca.{i'lc advcnc la alinrcnrcpot ptuvoca cnr|lii drr.nrli uillli
fci Ir?dor,. fclci ri a zonci dnrlnrul ochilor, rcsfiralic nr8rctri.ri.
ltc siDptomc rr tutca Ij d!rcrile dc stumac. voma, diifcca, .oDsli
Itrlia, s.rd.fca n' gfeuriie. So.ul anilili.ri. .slc o rcictie todrc
s.vfi:i, d.!i nai far nriilniti, nr .rrc biiliiile irirnii sc nc.clcf.izi,
tcDsiuDcaa crjal.i s.adc, apaf .dchc pc sxtriltlc nrirj dii) .o''p ti
rcspirili. .ne irSrcuiali 1n cazul nr car. apar asrLl dc simfiunc,
1rbtricncrs nncdi.rl l.r u.di. dcoir.cc un nsfcl dc !o. poalc fi Llal.
Di.i nr l)rrilie s'nl ctrnoscuicfis.uri ). al.r!ii athellarc ar rrc-
bai si afleli cr.c ar fi ahnc,rrclc..re l]ol p,ovo.a.ccnc al.rgij ii si
ic int.oduccl, in alin.nlatj. .opjl lui fl mr.c glji, .lnF v;irsia de
6 l!ri, obscrvllnll oficc fcac{ic !i clnni.ind a.clc alin.dtc, daci cstc
necesnr Daci strnt.1i .onvi,$ .i bebdulLrl voslru arc vrco,lciXj.
s.u i.tolcrinti.hneft.ril, .onstrltali uD dict.ti.iu, carc vii poaLc
siiilui .un si frc{i lali sitmalici ti .udr s;i v:i rsiSurali .i ahncnLalia
dati col)i|nlLriij oliri loli nutrienlii dc . c ar. ncvor..
Trcbuic sli i,rvlfati ctrnr s:i cii\i crnherele d. Lre.nnbilaj.lc ali
mcrtclor, pcntfu: putca vcrin.a da.t a.csica conFr nrgr.di.rr1.
.1.fivi1iii i.cnotu cafc pol provoctr:lcfgiilc. NlLrlli.opii s.a!i
de i.rste ilcriiii ilinrcnlafc, nrsi di.i rricutLrl vostfu contnrui si lic
alcfgi. cst. ibirt. inf..lanr si il testati la v;irsta dc 5 a.t pc.t.! .)
cvita s.i i dalj alincrtclc c?.c ii ii. riu. Alinenrelc cnre lrtrsisl,i s,i
provoaccalcfSii d!tii virsla dc .il.i dni su.t nucilc $ pclrclc.
vi olcrni rrj jos nrfoma{ii pfivnrd ccj mai frc.vcn{i la.brinlcf-
geni aLnnetrl arititosibili lor nrlo.!rr.:

Bobul dc Sriu conlinc oullc frolcinc diversc iaf.opiii ca.. sunl


.l.f8i.r snu r( ,ntolrranli ln Br:itr pol fcr.lron: la una sau Dni D(llc
di.rre ,rcesreprorcnrc sp.cili.. Urtr !lint''. rccncr cnc el!tcnul, cir.
', ri," ,rl n h.i lc,lpil'. . r t .il. J" .,.r ,,/.io t.
lntolcfaf(a scvrfi la BlutcD cstc cunos.nri .r borl.i .cli.r.i ti poalc
provocr dcbfioffj fcfnnncfrc alc jrrcstintrlui tublirc. AluDci rilftl
.opi[Ll.stc dDilnosriraLcu rccrsd boali, snrgufrllratamcnl fc..rc
il t.)re rrrr rne ii lini o dicli din .if. n fosl clinnnali liin ...c
.onlinc 8lutc. {cci dc griL" .,, seflrii nrr ovi4 fi Innltc trcdusc
(oun af Il p;iir.a, pastclc, biscuitii ri t.ijitufilc) ii.urL .u accasr;i
Iiini, Existahulte alrrnative
e produsecafenu.onfin gluten,jnctu_
zendaicicarlofii,orezul,porunbut,hr\.a, neiul fi o3u1. Aceasti
iDtolsanli estedestulde dspandit !i mutli
lroduc,tori ofera!rcduF
diveEepe a ci.or eti.htds.ric clar.i nu.onlin glurcr,

Laptelc dc vacl fi produsele laclar


copild p@1eaveao fca4je advesi la taptelede va.j, drept cafetrebtr_
iesi lexcludEi rotaldin alimentaJia lui. veli excludenu nuha, taptete,
ci t bdnza,iaurrul,b|'n2a de vaci,untll, snantanariorj.e alt produs
.tue dc in conloztia hi tapte plaf sauprctdne ta.r?te, c@ini sauzr.
Muti copji cdc sunt alergi.i ta lapteledc vaci tuDr aleryicj la cel de
i
capr, sau mC, Laprelcde soia,iaurunb de eia ,i atte dehruri pe
bazl de eja pot inLrui produele lactate,i au inceput s, iie g;site i.
@joritaieahagazirelof.Daceftlosiliprodukle djn soiacainlocritofiai
lapteluidc vacr,.umFhfi-le pe aalca caft au catciuadiugar pentrua
o , e ! c n ,de fi i,an ldd e .rt. u din o.gdnismul copru,u i.

soia Si produseldin soia


In cazullb ore colilul ra.lionead ufat h pfoduseledin soiarrebui
si cjtiJicu atenlreetichetlede pe produse,deoarece Gjna de soja
ertefolosiu tot mai hxlt ti poatefi gisi6 irtr_o gabi larg; de
!ro-
dusc.Multe produscde lan icaJie,biscutj, prrjitu.i pro.lusede
$i
patiseriepot $ .onljni eia, Tofu, laptetede soiasauiaudurile din
soratrebuieexctusedin aline,tatja .opitului.

Reacliilealergicela alunepot n foarlesevereEjchiarurne fine de


alunelreante intr-un produspot pfovocao reacliela.opjii sers!
bllj. Evlratiuntul dc araiide,sosutde arahide
Gar.y)9j orjceatte
aiimenteQre conlin arahide,Arahidetesunt mutt mai alropiarede
reguminoase dccatde celelaltealune,.arc toatecrescin.opaci, aqac;
esterur intahit ca un opil careestealergi.la arabidesi tie alcrgic
$i la cellal|efcluri de alure. Cu toateacestea,
pro.sutde arnbalare a
djveFelo.feluri de alune9j nuci se facein a.eta$iloc, ducandh rjF
cul dea li contaninare,araci rrataliroarealunele nu.jle cu grijr.
ii

Unii.o!ii reaclioneazl la anum4iaditivi, cj maitie.venfi liind colo


rantr pre.un tafrmzina([ 102),,,sunselye]low,,(E uo), cafmojs,na
(E 122),poreu 4R (! 124)ti.onscrvantut benzoarde sodiu 2lt).
{F
Unij copji hiperactivipor bencficiade pe urmasc@teriiacdtor
aditivi din alimentalie.Coloranliisunt nai atesfolosiliin iaurturi
!,
desertufi,njlkshake-uriti altebiuluri afomate,dulciuri acadele,
,i
Exisldcatevaagertii careofer: spfijin,i inform4ii pirjnrilof cafeau
.oPii cu problene alr8ice (vezi p8. 220). Majorjratea narilor supeF
nagazineofli lisrecu alter.ativeteadccvare_ verificaripe site_
urile lor saulnt.ebali ta delartahentete.le rclatii cu clienrii.
CUMPARATURI
RATIONALE
in Ffitc dezvolrateputen cunpira din supernarkcturitelo.aleo
gafi foartelargi de prodnseatjhenrare,inlortare din r@ri tumea,
r o rr ih p u lJ.!lr . DeS id..\rtu"r.,hscrDn t . r p rt e m , t e 8 .o rn l-o
n u lr i ud ae d. proJu\, rreb,,e ta re u n ^ t cc o n p ro h i{ , i Drt o rrd
pcrisabjlitrJii,nu\i dinr.e noi nu nai ltim candes.esezonurunor
legumesu fru.tc, candse pot cubpir. ta prelul ccl mai njc ori
.and au celmai buh gust i ceanai narc canritatede nutrielri.
Alimentelede *rc! $dt in Sener.lboSatein vitannre,td spcciat
acidfoli. fi vitanina C, .are se deprcciazidadi sunr stocare,Unul
dini.e ahtidotlri ar fi acetad a iti candesresezonult.dri leguhi
su fru.t ti, a.olo ubdeesleposibil,si le pro.urim din surc lo.ale.
Pileleundevin produdrofii se li cobefcl.ljzeze
Frodurelede suon
segasesc in tot Dai nulte zone.
O ald posibillare!c careo avenrasrizicsreace.ade a cDDpi.a
$u .u h r in r tr84r,d A .(jsr" esreprodrNd t ir; a t o D, i n rio r, . , le "
i Sr o !h Tr cdletor. h8'ii#nrinretcri pr.ti, rd e h o d r,. r, e \ u n r
I lF rmn e .
dartdte .elelalte psticide, erbi.idc !i orgrnhmemo.lificategenetjc
(hajoritata Iiind dezvoltatei, utrinij It arilsunr inrerujk_Hrana
organici.re o durati Dult nai scurti d starpe .att, putind fi pi}
liati doarp.ru pulin tinp, tns, cobtinenult Dai nutt a.jd folj. g
vitamidaC decar.etelakalinetrte,Cu roatci tiecarcpesticidfolosir
in industriaalinentari esreveriflcat,efectelejn{crarii uror combjna_
ii de pesticidediterite,ala .m consum;o famitieta o mas;undese
servescdiverscalinente,nu au fost inci evatuate.ace$ rucru rrebu
ie sa ne lreo.upe in slecial i, pfivinla copiitor,caremjnanci nai
nulta hanare pe kilo8nn.orp decit adultii, fijno nutr m.r susccp,
tiblli la od.e efectposibit.cunplrand hraneorgaDrca vcli redu.e
coDsunulde pesticideat.opjluluj,
Nu r {r r lr o , Ddi nrreJ",prnnrtcing.i io ru . o , r, \ d rrla r rh
m ed ir .ii td. pe Fr.nti c, r. rr t n v rr! , d t ro . n . e t o r
'"' ",.,,";f,;
P. cn r Pd r l Fbui $u .u s lc d.r .op ,tor p le ih p n a n t d e rriu l
,/r ar tl n r e#i; J'dn\formr,n rtnF\" n z d t io rrt iu rrp i, t i, o l
publicatinjurnaleleltinrlifice, scoFndconntarjiledin contcxl
9i .oncenbendu{enumaip o tatur; din articot in MareaBrilanie,
Agentiade staDdafdjzare a ahnentelor detineinfortoaliire$ sfaturjte
de ultim, ori pdvind acestproblenelegatede alnxcnre
(www.food.gov.uk). ii !ofi da tt jritor atarmantepubt,catc,srarurire
privind aljncntatia.opjilor au rinas neschimbate in uttimli lo a.i.
In geDral, esrereconandabitst cumprrajialimenrere cclemai
Pr cr \|e r Fdir locL'is.dr tr, Ln-or..unoc t L li.s e . t u re , d e ld
\ r a.r ,r Lld ce seia' (r {wi pB .2
'F) vt v. ai , rr s i I n ro . h i! io I n , j d .
. r r m en r !jn
F ;l oaqene .dreJ je in dulrp L ld a b u . f i; f l.
Petengi sfaruile de nai sus,"vet. sunr.atevaingredientccarenefif, o
,
o rt L tr er p r n e din . cJli .a . unr .n.tLserh md t oir" r rF ,d t im. . re t orir
d r r r p l'r d lr ji\unrd'limentrtre. )i JfaLdt c o p it u t , id rmn p J v o r{ rj:
Toli avemnevoiede ni.i ca.ti6li de sodjuin ma.care,mntt. aii
mente.ontin sodiuin mod ratural. s.rea conline40% sodiu,jar loi
consunin foarte multi sare.Trci pArini din safeaconsumt; provine
dc la nan.afeagatapreparat;,ata ci esterecomand.bitsi citnn cu
atenlieeti.hetelede !e prodnseti * Ie alcgempe a.eleacareau
un continutnai nic de sodiuhare.De reguli, aljmcnrelecare.onlin
o,r g sodiu/1009sunrconsidefare ca fiind stfacein sarc,iD tjnp.e
alimentelee 0,5I sodiu/roo8 sunt cohsiderate .a fiind atinentc
serate.consuliatireconrandareaftcuti d Agerfia de standardiare
a Alinentelor,din Marea!.jtanie, privind nivelut consumuluizihric

. 7r2 luni, I 8 sare(0,4g sodiu)pe 2j


. l-l a!i, 2 8 s,re (0,8I sodiu)pe zi
. 4-6ani, 3 g sare(1,2g sodiu)!e zi
. ? l0 ani, 5 8 safe(2 g sodiu)pe zi
. ll la ani,6 g sare(2,ag sodiu)pe zi

Acestacsteadrugatpcrrru a inbunit;li gusrut,insenultc produse


alimentare.onli! caniitrti pre ma.i, de obiceiascunse sub.tiverse
forde, cun ar n sucro2a,dextroza,sirop degtuc@;, srop dc
porunb, frudozi, niere qi concentratde fructe.verjficali.u atentie
inSredintele de pe etichetelelrodusetorp carevreli si le cumpl_
rai ri ale8etipe.le cu coDlinutscrzutde zahir. v.ificatj i indul_
citorii artitici,li, cun af fi acesulfanK, aslanan,zaharini,sorbirol,
carenu sunt recohandatecopiilo! sub 3 ani, dar sunt fre.vent
intah'li ln biuturi, dulciuri, iaurturi.

UDeledjnt.e uleilri 9i grisiDi suntmult mai bunepenFu sidrate


decataltele(vezip8.14),.uroartrea acestora purindu,v, ajurasi
cunlirali ceeace trebute.Untul gi smantinasunr bogatein grrsimi
s:tuate. Folosilile din ce in ce frai rar cind copilutcretre.Exisr,
vadet4i orSanic, obliDuredc la va.i c.fe ax fosttr.inite cu jafbi,
conunandg.isinj polinestlrate bunc, bogaleIr omegaL Mafgarila
arenai lutin, grlsimesaturatr,dar de.ete mai mulleo.i corijne a9a
nunitele transgrisini, Uliuldin sinanli de rapitr li uleiul de ruci
sunt celemai bunesu6e.are.onin gr;sini onega3. Uteiutde m:s
line stein specialo grasincmononesturad,dar.onJnrecartititi
nici.le grrsimiome8a-lti omega-6. Utciuldin floare,soaretui,i
ulei de tofran srdr bogatein Sfrsimi onega-6. pentN prrjit i tript,
folosiJiuleiurilede nrsline, de s;nanli de raptF saude soia.petrtu
salate,celenai buneulciuri sunt.ete de nuci, susansu hislnc.
Parteaa doua

intSrcatuI
s i br imele
ali'mente
Dinmomentulincarebebelugul dumneavoastre va
trecela alimente solide- de obicei,intre4 !i 6 luni-
p6n6c6ndva figata sdsealeturep6rintilorla masb,
adicSin jurul versteide 1 an, el va dobAndinumeroase
deprinderi.Va lncepeprin a invbtacums5apuce
alimentele solidedin lingur;.Apoiva invSla(um
sAmbn6n(epiureurimaigroase ti abiadup; aceeava
deprindecumsd mestecebucdtelelede m6ncare,adfel
inc6t sdpoatdm6n(ala fel ca!i restulfamiliei.Scopul
nostruestede a vEajutasafacetica primeleexperiente
legatede hranSalesugarului s5{ie c6tmaiplScute cu
putintd,astfelincetsi-ti formezeo atitudinepozitiva
fate de mancare,atitudinepe careo va p;stra de-a
lungulprimilorde ani de viatdti chiarmaiterziu.
in acestcapitol,vetl gisi retetedelicioasepentru
perioadaint6rcatului, c6t Siprimelealimentecareii vor
facecunottint5sugarLrlui cu o varietatede texturili de
gusturiproaspete, ceiivor servidrept bazbsolid6pentru
cre$tereaji dezvoltarea Tnconditiide s6nState perfectS.
TREPTATA
INTRODUCEREA
ALIMENTE
A PRIMELOR
Putetiincepeintdrcarea in jurul varstei
d e 6 l u n i ,darnu m aidev re me de4luni
Sugarulva incepeprobabilsdcerceteze
juci ri i l ec u gur ali ar put e afi i n te re s a!it d e
m6ncare. incepeliprin a-i oferi o jumdtate
de l i n q ur bde alim ents oli do, d a tbp e z i .
.)
/ Acestalimenttrebuiesafie cevamaiconsis-
A tent decetlaptele,ca s5-lpoat6sugede
p e l i n g ur 6.Dac iac c eptaal i m e n te lseo l i d e ,
miriti treptatcantitateagi addugalimai
putin lapte.Apoi,la a douamase,introdu-
ce tih ra nas olidd. Dat i-ci e re a l sea up i u red e
le g u mel a unadint r em es e5 ip i u red e fru c te
la altd mas5.Laceade-atreiamasdda{i-i,
in sf6r;it,hrandsolidS.
Fo l o sitlici hidepent r upr e p a ra repai u re u -
lui,fdrdinsi a pierdedin substantele nutri-
tive;porlionatiin pdhirele!i puneti-lela
congelator, pentruviitoarelemese.Pentru
c Eu n e l elegum es unts dr a cien c a l o ri ic, o m -
binatiintotdeaunalegumelecu cartoful
pentrua creltecontinutulcaloric.in aceastd
etap6,putetriagezacopilulpe genunchii
d u mn e av oas st rau b in s c a u n ul ul i .p e n tru
a-l hrdnicorect.
001 Primiif ulgi de orez
oaa
Fulg]IdeuPffi|lrcap|n6mse 6at1dadrcetena Nd*iE Puline
ptesarte 3i atetu a attdratid bu4
karcfupen|fo@piie*9es6bh
l50d!p6.iomdadg|ap{sau|apl6

iirisari.6 sn rrba b ld micapror


amFre.u sein!,o.s6 Llar ldpo ro. siEsaI se se canil
'rc6asc6

eNnrt. se tulit elo padii

002 Tercidin orez macrn at


oaa

pentua ofrognizaPu*r rd,rei, rcdlcerirocul


c6{.lcra Afrsstecali

paia p'insi15I'erM.u dosuruno


rede rin?t.sublrq piurau cu apio de

003 Tercide mel


0&a
l5om ap , l o m d a d e ] a p l e s a u

Puid IugLidemeiinpcui! cu apauu c( ro'mura & apr. rnt o cdri


cioad.AmdocalrPentu a onoqen
an6s rnqrusi dnpozilE
s.oar6'i o pdl e. 6sd .o 5, so rsce
orili i maiPdenrcce s Pin sr.

Oe t
004 Piurede cartofi
oaa

r cdoi nijhciu,ori ri crar tubukb


l00naodlomi|addapla$ubgla

acope i b ia cu un capacelani Li

es6 nec6sar./vixaf anoru imp'o0rj, d apa rn @b a t 6d. s@alet

se abtn e1, padii.

00s Frureoe morcovcu cartotl


oaE
sLsa,ttattEplacaouari d&tE at notbwlui Roteb ds nai j6 a eanu.

,{. | ::
r no6vnitr4iu mjr! 16d@b!616
r o(d n{ o.iu, mt{ li riiar .durda
lem,p! rdJfliade ape360
rad6dok srn, Fn'tu 6 drua

sJ,ia,bhlimpde 10n nut6,ca s, ss rrmoaiotegume e. Muariiegumero


oarericanlitoioa
d6 piurepecardv,6ri
*o s0ry4i.subtialipiu'eucu apl8de ta sAnsauc0 romutadd tapr.

006 Piurede mazdregicartofi


o Ea
i'".i.;r"^', '
ior mro. !, @jI r uiarcub!e'e

lllee ' -**"


'"tl[ffiX;T;l[,,
Plneliapaa fieninrr,ocrdricioadAdilsaticuburelee
sr eoper4i brro cu un capacerans.Lisari sd
decador
np de I o m nuc
'iarb!

dacaa scizul aoa si mai adAuoalidaci qt6 re6sr. M r4i miorur


I nazaa inpGlna cu 6pain cac
p0 ca.e wori $o se'v sublial prur
d6 kpto. se obth 12.14po4ii.
007 Piurede pdst6rnac
O@qt
PrsAMut ab o anz bsnne tubq ap@*tt de dusad.E td . tu64
bwt de etdll tt paaE ti MbiEe N hw.iti, nmvi si attebEne tui

r p53lamch ir@u, .ol r i 16,r dbudlg


0on|ap''lomdads|aplgEu

tu oaii cub(relorodo p65an dc 5i

$|ffi;h fopeitr bineo m Gpm dac Ld


slnmoaleplnAmacurve'li6l de
ono noc66d. Mix4i prtrnacul lmpru.i d ap! rn dr. a fe'l smaEli
nin ta d. prurepo @B v@li ro s6ruili.subliari p ur.ul cu laprad. a
n su d loduk d. lapr.s. oDln 2.3 ro4t

008 Ptu r eoe c ar r oToutc


t l
giconopidd
oaa
tt"a ta tetde dne 6i tu btu'on *u dot4@t.

r ro 0 br.b'de deond@6, ro0 d


a p i ' i om!ad' !b' !bpbde

PuFl .pa a | n 1nt o cdldmd a


9i afoal Duch.t .1. da 6nopld! desup@. ,@opeigb ns cu un capac
bn9,Lleal e, ld bl lTpd. lo n
v6dr c4i daci 6 erzd apa 9i mal addutali daci da ns*r Mif
losumoloimpreme cu apa h caF a r on. s.oaroli oaitit l@ d0 plub
p ts vt 3-o soMli. Slbliari piudl d l.pb d. |a san 3aud iodul.
deta 6. sd cbfln 12.11Podii
009 r r ur e oe av oc a o o
048
010 Piure de mere
oaa

,clh^"^., r mtuduha,@iir,odlar s.6iar c6ubb

k,'.iYt'"

Jr+i*F:f. 6ran99iirelbeii.Mnsodifiadid sil

dd lapt,pani oblineticonsn..h ddita. s. abtt 16edx

011 Piurede peregi mere


oaa
Cmbkand twtte btt tac. @ inete n*6 ate tlqatutut sd ,e vatbte;

f''"ib*"
\,
r p,'a b# dpr6. dmriro nil oc4 dj
r d, duL., cd'l .udlar 9rdiai cdue '4,
cu&6 6i6 arabmaFb

riie'"""
lomd.d.|apbsau|ap6daksan,p.dfu!du'

PuEt pessimdrulimprounrcuapaltrl'{c'dicoad Amporlcuun


capacsbrc 9l pune!

apah ..r. a i.n. S.oarad.anr br4

cds stnladd . sd oblr' 6.3 po4ij,

0't2 $l mango
Piurede prersrca
oaa
1 pisGd ro, {6 .d,prr, ajia, cuaFra
! na'Eo pr colI c!tsl,r deshbure 9irid cudi.l.

dfru|rda|!!163'!|'plede|adn,Fdruadlua

Puholrpa t rrucrulda mangolmp@


Acop6dtcu uncapacoldl riNnsli|a fl6t1.M c9oq iacdE si ksa
sd ma i a'ba I mpd6 5 nhul, pana* r".* r,aa". e*"ll r."bl"
"
at l .adilerea & p 16 p. carc vret

paie oblnell conss'6da do'rlt sd .{nh , d pod'


5A MERGEMMAI DEPARTE
Tncep6nd cuvarstade 6 luni,bebelugul are
nevoiede maimultealimentehrenitoare.
cumar fi ovizul,carneagileguminoasele,
foartebogatein fier gi/sauzincAivitaminaB.
PoateincepeacumsAmanence oud,pe$eti
cereale careconlingluten.Putelifolosilapte
de vacdin prepararea m6nc6rii lui (darcon-
tinuatis5-lhriniti cu laptede la s6nsaufor-
mulade laptep6n5la v6rstade 1 an).
Lamiculdejun,oferiticopilului ovSzgicereale
carevor fi inmuiatecu lapte.LapranzSicind,
oferiti-imesealc5tuitedintr-otreimecarne
sauleguminoase, o treimealimentebogate
ln amidongio treimelegume.incepeticu
o potie mic6,camcat un cubule!de gheat5,
din fiecarealiment,mErindmaiapoicanti-
tateape masurdce-i
crelteti pofta de man-
care.lncepe!icu
piureurimoi,pe care
le ingroSatitreptat,
introducend in final $i
buc5telede alimente,
pentrua-l preg5tisi
mestece.
013 Primultercicremos
oE9

cuplorul
I uncastroiInl'od!'eri'rrn

; ",_""" " .-
",. ' ir Lam s do' d r b i i a P l n 'l i d r o 4
' r i! oa'

I
.c,
014 Tercicu piurede fructe
049

t ho!, drrc'.reM3Prco'llYez'rc
, ;ddopLBdarlde rvP,-rebb

Funcliiercuritrt dncaston Incorpo

015 Linte cu morcov


ndru
9 l coria
o aao@
s@r de pora*b it E 4da pe susa

' + ,.' ' "' ' ,' "' ' ,,,


,,;-.;; .'
" ", ",

Da.i piueu ese P.easrosadeuqal


a I sublia' se obl. 3 ,? p.4j,
016 Br6nzdtofu cremoasS
cu pdst6rnac
0a a 0
ia do prclejne vegetarr,carc cantne

1 priana' ini dq coti si r ar


pAsrRARE aprsdararr,. hpr! romtra sal
peb r rcie ?i I clid miio.l sll s 6iar cubuhb

dlcioa'i, ra ren adiuqarcanoi0sipidam:cu Si

requnete.
Facatui piue d i

o
gt o17 Egrefin(saualt pe5teslab)
indbugitcu legume
aa
roo s re & p*le eoreri (sa! ar
r cador dd.e, .o! r 6 ar .ubdeb pede s ab), cu,arare p ere oasa
9i

,4d.hnqro I brccdoti.Acopd

018 Puicu orezSipraz


aao
, plep|& pu iihpe|'A l,d b!c'|i

d r.o ra re d a c o p , ri dbi e.uhcapacd$snk,


be rrmp d e 5 n n u re Ad ru q a p
r uu

t o po'liepoitu seNl, A*luqal


mes|ec! se,b,, 6 po4l]
019 Carnede vitd cu dovlecei
gi ardeirogii
aaoo

Puiqiapa intr.odi'rmli iardn

od mnaa e{o bn6 patuns:r,ar

,od s.oate' o po4,epenlr!se'vr.A


se abtn 6 to panti.

020 Mielcu spanac


gicartofidulci
aa1@

Funeiaparared inlro.dlt oar, crid ddddie adausatiGnea

6r6td se abrn 6 1apo4ii.

021 Porccu mar,pAstArnac


fr nap
&aa o
, mr.ojr. turrbrd6enfle q p6ma. mr'oo, @ls 6bl
'
r00s,!peiso cojls nnud

d1'urs eelmeroa.opotrtcu
'ica
o22 Budincdde ou
olaaoo
"f;T'::''""::,::'"*:*"|U.J'pe|'Jdsolngn,'..|ro

trffif;fil*fitrff
023 BudincSde laptecu fructe
0a89
'I:#j:"ffi
'ff{tn#"#f
ff":#l;x;i:flfl:3i
3 )irsundedue d. ttu tB
tvat ,ete@ dro o12)

j"*"
i;"ii,,f;tJlxiiTil
:.jjl:lii :tTli;Ti::
:;T;; flt:-.
r*llffi?i# "",#r:fi",'.:;
o24 taurtcu avocadogi bananE
o|aAO

f#ifffi#T#i:!"##i#y;f
r ena|i cspG coj6 d ro6r,

llfilill1fi1.;**-'-,'.^.-,."
#dt$:i':ltf .#iif
:;'il:"i"lfi ffit:,S!
liil,{H:*

I
02s laurtcu piersice
proasp5t5,.,")
oaao
tad. hdntot 9t @B sa ptub p@paa toadercFa Fatosindun kun
mfuGlwtiakicopllluifudued6
t.ae Pal vanatb,Nt4 incgtea

r pieB.66ne.da5 6j6,cu dmb!rerdsq nirunt


FELURIDE MANCARECU
BUCATELE DEALIMENTEMOI
5 rP R T MELE FO O DS"
,,F tNGER
lnlre6y2-9 luni,c6ndbebelugul poatesta
dreptin tezut5i poatemencapiureuri
destulde dense,putetiincepesi-i dali
mencare ce continebucAlele de alimente
moi.Celmaisimplumod de a o prepara
esteprin zdrobiresauterciuire.in jurul
v6rsteide 7luni incepes6dezvoltecon-
trolul fin al degetelor,ala inc6tbucilelele
de m6ncarepot deveniobiecteInreresante
ce pot fi exploratecu degetele5tcu gura.
Incepeticu coji de paineprdjit5,bucitele
de pdine,felioarede fructemoi saude
legume.Trecerea la o alimentaliesolid6il
va facepe bebelugmaiinsetat,a$acEar fi
binesd-ioferili un pihdrelcu capac,pen-
tru a puteabeasingurapEin timpul mesei.
DupEce a terminatportiade mencare,
dati-ibudincide lapte
ori Iaptede la s6nsau
formulS.Daci la
aceastiverstealezatri
copilulintr-unscaun
inalt,specialpentru
mas6,va f i mult mai
simplupentruel sE
inceapE s6 mdnence
cu degetele.
,,Fhgertoods"-atimente ce pot ti.onsuhare cu mena
026 Tercide banane
oa
A@t teni eeb p.neA patn o pnna 6*a 6.a4rb brtrAPtode dnqh
nnt. hn l sd.t$esefii nenndrtu,t d nicxt'1e, fio @vfilbnd
.r t I ' !

Pundli,inir'un oaslrcn tu g i dd ovazlriptou i t cu apa3au aprer6


hrod{eli c6l6nur ln @prorucu micrcund.t F6li_l d6speil, rimpdo
rrctmhute,lap!r6r6narlma.sooaislicdMul 9ll.satil s| $ dcdaed.
zdrebrlibaMna. Amdre6t bfaM cu o p.4ie ludi *) i.Ei Del nu
avqr cuptorou mLround.punerirulsiiimpGunaou hpr sau apaht{
cdr cioad, m*rscaid ptna hcepesdriab, M c?oBliibcarasilael
sa lio65lnibr4itdmpd 5 dind6, pAnAseInqrGsi s,obrD21pdi

o27 Tercicu m a r
oa
,{ mr, nb, miit biarbu.:!.h mrol

Pmadlulslldeovaz,mrru la d bucebbd lapterosauapaInt_un


oashn marc.hrrcducd!dast'onur rn oupbturcumrcrcundoi ! ndr'
&spor t, r mpd6lel minurela pul6B roxims scmbl ..slbnul 9i
Esdi-r6i e ra6.ea, rcspoclts, sorno6al6 .mesteculzdtoblli
Trc6t a
marudinie'.i.u o rurcul(6.
b fi.ngramesrecat pan,hooposi ria6, Ml.tomlin&*aslr6tter
Inarrulrrimpds rhde, pa^t .. InsrcBe.3e oblh 2.4pdn,r

028 Ou b5tut
oo@

rs'" d ud. pado@1m/ id.Amsto@tprs .3d & d4b la


nd dar rrc! mm. Loat- do p3 roc usalH 3aso l,.ec.r I dli
s L mdja d. Pt'no odiir,
^o
su d blodtelod6 r.gune moi (6'aia o31 ps 1ll se obl'h 1e prdii..
029 D h a ld i n s p a nac
oa@Qo

6|ghhelafusDrUlp|alenedeCalb|4

iln icompozriac! o rurcure.

,trget toa.i se.uin 3 4 podl

030 Piurede cartofdulce,


ndut gi conopidd
o a &o
E te n ahoslec vegetlmn kane e

nAu|ga|apbgdll'dnfunseNe'|eAsarc'

oaci p'eoerj|siiquranaurur,
arunci

oat.ioar:1'acopelI c! apdsl puno|

rorosI narld n onseryi, s.uroelrbincde apa pas4 isiamestDF,


de legumemoi
031 Bucd{ele
ooao
AcasLAbgDnelapEzinaogahifu|i

Ceanai buna d. a hlh. acd


'h.bnt

do!, col'icador! siii ari


r v 5c m r u i o i m eP m e t' Mc b q u m

s r i c u @hu ma trs a !h ta n @ re l d trs 6 na pe.aGoi i todmerl


bu6 5i aiudo,nmarprf6 ra lia
t ur dolne F i e i b a l i ,mp d e l 0 m ru c p a n i c andssrmsedw i i

o32 din fructemoi de var5


Felioare
O A AqI
A|eeerfuc|enoi'cMp|o'b.\.|cih
abirdu t bebetJFutuihucE it veli in
p,+{d8 isi pkt't tu hutiehtr

coiil r'ucrurdokiw.cor1pepend65 e col I p e6ic


scoar.risdmrile
si scm'ar sambur6o r. al,l@tairu
o unomed6aprr mativ3.4cn t o

t
033 Pastecu sosde ardeidulcer","
o

r,h o d i L e i ri o .,o d a p .1 -,p.." si .oo,ur.i r_, oerr


-d

sell se abtn 64 Fdt


034 Primelespaghetebolognese
6@
DrN ce .aptul a nal crescd, nu nd

3 roua oi!,o do rcsi tni g,e)

nclngotu aulin rioa6 siadauqar


'e

alba,rcdfer ra.d'a 9i rlsalirinp da

1 L .r o d 5 r d p r ' 4 .4.! GL,.


' '

035
u:}A

d! Maiadilloariapada., *te decesa'ifoerinp tumal


sudrraodzi.

, a! ' " dr d r" rrb

os seaie'i, 3 betsd.e & morcov

r me.r e ind.no !.o1nnJdin pettr,or.z 5ldive6.ondimente

\(/
036 Piurede macroucu legume
aa @o

.",
...;",.
".., "

cands.a nnuarpetrob

o37 CaserolS
cu miel,rogii
si .-rr+.r+;
aaa@

(erera2s?,p! 1sj)
r ftrcov 0!r( r, .dt si b ar
'

nrci?ir .lproru ra iso c punelroareiiorcdieitcs inr.o.ase,oi1,red

apo mcaorar!a.:rm a jsoc. Lasa


,o ade ircda (ar!ncicrnd ouGu
sn d3ra..1 ctrrurcura) scoarer.
038 Puicu praz
aa@
Dactnu inleli sau ca 1ebeLls|'vs @
tte, sebt bE.lica d ar dhd card ee taf s) her h wh
hr@@a tu tesututo,frat ddcabvz ar. h trcep,t pao, se abitnuiesb

idro.6r.ied, rnnbusirpzulin 11. paM ddvlnomoae Adiluoari


D!.Ab rb da pul,reoume a. zolmadscamog elbr d. CAndincope
s5 ! a'be,dducel t&ul, a.opedrsrrebar inibut I I mpd630 40 minde

smAdana
Adduqari lor
i amedecarr

039 Tocdni{5de vitd


EO
DacAestapatdl ptesatlilc*t tet,1enrt .re dni@P detace vh
aturevai,"de hrtt .rnpse hatrt Pahd

au iwtead cutesun.le inse,atutu ca^da preeetuphnada'

2 .aioi didi @l!! e 6ialibuc,lee

lEpqa | b e n $ ! {p . d . r i a . n .

{erpi nd iarab i strblii

aidin con'nu0.apoiadirsali
in odrctr AmedocalirmP de

su apa s amsi&e]i I frhu' pai, .end 56 No'poazd to'$ 6 n3


s s!.uir6. Loal d6por@t tecetiro
eal"sarkq,*"" r t",b* D mpacslpurerLoindolor
", "*p.drid Unprurcsr serl ctr
sr seacdm2 3 o'o Meru iiloru oanaobrhelL
PIUREURI,
PAPE
FOODS"
5r,,F|NGER
Bebelugii
cu verstaintre g-,|2luni seafl6in
pragulintdrcatului. DacEveli folosiretetele
din acestcapitol,veti observacd p6ndla
v6rstade un an copilula gustatdejao mare
varietatede alimentegidiversetexturi,
acumfiind momentulcrucialc6ndestegata
sdincercenoi alimente.
Retetelenoastrenu continsare_ folosimin
schimbierburigi condimente uroarepentru
a da gustmencerii. Estefoarteimportant
caacumsdincepetisi-i dali copiluluiali_
mentele,condimentele gi ierburilepe care
le mancatigivoi in familie,penrruca el
s6sepoati obignuicu m6ncarea caser.
Probabilcd nu va puteas6 mestece binesau
sasedescurce cu alimentelecrocante, ins;
le va gustacu pldceredacdIe veti tdiain
buc5telemicisaule veti inmuiain mdncare.
Da cdb e belugulpl6ngein t i m p u lm e s e i
inseamnd cdii estesete,arac6 nu uitati
si-i dati sdbeapu1in6apdsausucde fructe
foartediluat.incheialifiecaremasdcu
o budinc6de lapte,laptede la sensau
lapteformulS.
040 Primiimuesli
o @o
r hsld cu tuh dui, de drz
liiguem'ldabpgb
lk gua. U e i $ 3 d F a E c ]l d e

5r] rd' o rcbd da buce':d sr nrrh!4 re roaia I i rimpd6 30 s6ctrid'.


rumali amosteculobdnutln caslonur din caro veli sadr sl adiuoal

L . , **..*r" r.p * .tu


dom,l sauponmahp
caloo |riulr

041 in formSde batoane


Frigbnele
oo
|6|Bifr.pa!reaba'Ii6in|agal''saucA|eo|el.dn|i&a6'

, ctr & tsiB aibr eu B.!'! e a q&,f rfd@ad M)a

Barelourhprcunscu raprers inn.un


risao Muidifl.G reri6do pAnain compozilia d. ou rnbrc:ndop
sn osl6rolo3stt. (a edro oh Pdr
Punsli4oiJ.nib do pAheIn I qai6si prellil pa ambebpani npd6
2.3nrnuld,Pinec.Prtl d cu oor3

cu brAnzS
o4z Macaroane
oo
la deveninut dinnot'tuite d. nthcare tswtite at6@p)htratu Pub!
totac otha tet de totne nid de pasto,

p&hors&aedr6dapardpliuntultnt'o llsaa s ad.usariliina


s. rsd ui rdd a PdiiPrcaI
'eda,,
prnaobiin6riui sG I n. Lrsli s: rhrtd h cd' rurs-
! n tal Amelecaii
a rocmic 2.s minulo,Panacandso
adiusali mearcaml6 a p6sr1ibl

{a$le red6 sa oDilt 46 Pdlr'


o43 C r o r h c t c c l i n l p nr r n - r o { r in + ^
o aao
044 Pastecu linte
o@
veaeie dat s' n' nuthenttiMtnuti
de hsuna. adausattdea3lpta banza

l c i F s ri mcbi nosoi do' l i do

$ a&i qa bn $u v*d6. .udlar d


tanzt ast pedrv iopDho(.ri ord)

Pfe! d* hlr o da,.brd s {o

! eU|int o ti g a e a d a u q a ' c e a p a ' !

slecual nreaapoimixaro paM oblrelin piure,rcdpoElipiure!


d6 nroh sos. F aft61 pas1.r6conro

seryircr biiinzi rasi po ddasupra


(dacadodri)sa obr,,4.6@/ii

045 Dovlecei,conopidd
fi n5utcu pastacurry
0aao@

carlij],ol.lftv.qe|alo'r|rnpcep

2 doueeinrbi 6iali.lbdere

Puier ceaporir, oroaieSi.6r:iioln


nm c d. 4 d 5 i q r .o ro o i d a

ldacd30roros6sr0)
nildu tisupad0 a0un0suapa A@r'4i{D

f
046 Peqte
cu l5m6ie
aatr
Adetsali fl n'sb tcsne p6ntu a inpteta ndnt,t

cA l6 m, na6da ]r0o)
^u

paso ma dri pi(r. {ire!!i pLrei flr6lritrrqa e, qr padea


umecrard

i.tunli! pesbroinai!'addsi ov6fr

o47 Carnede porccu mere


ra@

bno * 69etl panie djbli, Tnd ce

! mar .ldrar d6 (ita s d6 coro.

(2 s 0o3 na), rrbr bldre e


xp.ni,iach..ueldeibariji
l nnormc dbb( da srjb ii b ar in

tn o di, se qdausSbucara dr carnes

d:u$! apa dacil sosu i6if,mo^d

",.",".,,,.^r ", ""p"" "i"";,,.,

d".,,"""," b,",
"".,," ""J""
048 Puicu legumeT r l pre
a ao@
FEpra ae pui Inpt n tuah 4b *titan

* ate, rceu.a6lar de sdnre s Eiario rer sdbrI

!riir, o rsa . Adauqat


licinneriuro
rcsus .od nltrr
6. Ada!gariarde|u|

palruns.l o tmp. purciiapi la riedidt o.16ricoaEsiadauoal

pd.rosm in'isai6 Ar6rdali. s6

049 cu cu$cuf
Mielmarocan
6@

r15errdrabdemh (paiea& h

viere, an$tet 9i Plelrlii codlnu


apoishmbru siclubru, mmrnandr 0a. pe rm inca!n d'idr'

Idtr lpa. cu alubruluioi'urc! re


s absoaibc cutcusurs
'dsrrd
050 f ructe Te ate
o@ aa

Ars Llcra .a6 is.6 r. a ,i coj b d

0
U
051 Budincd
de orezcu fructe
$i sco4i$oar5
oaa0

, nar ddcadodesancojr 3r ar

4dd! b r5 0 ( c r6 ' h o re zur


n,pa tryusor b,na
lI i: i

ot a | Gb ru J e s e p fu b m;n G'

.e
052 Primabudincbde ciocolate
c u f e l i i d e fr u c te ,* . , '. . . ". '-'', , u
oEa0

i,r.rnDr,rr.L

"t
Parteaa treia

PerioadacuPrins
intre1-2ani
Dupi primulan de viate,copilulva devenimai inde-
pendentiarcapacitbtile salefizice,intelectuale!i
socialesevor dezvoltacu rapiditate.La acea$6varstd
copiiii$idoresc(!i chiarreufesc)s; sea{irme,spunand
,,nu"la oricerugdminte, amuzendu-se chiarcend{ac
asta!Pbrinlii,maidegrabS, au tendinlasdseingri-
jorezeatuncicSndcei mici refuzSsi mSnAnce decAt
atuncicendnu vor sb pun6c6ciulilasautosetelein
picioare. Pentrucopilinsanu estede('t partea
aceluia$i joc.Dacbavetiprobleme cu celmicin timpul
meselor,incercatisE{iti calm5.nu ve enervati Ntl
uitati(eavetiresponsabilitatea de a ofericopilului
mancare bund,hrdnitoare, 1556ndu-lpe el sdaleaga
cet m6nenc5,f;rb a-l fo4a. TrebuiesA9ti!i ci pofta
de mancare a (opiilorvariazade la zi la zi, de la
sdpt6mene la s5ptAm6nS, evaluarea reali26ndu_se
pe un termenmallung
DEPRINDEREA
DEA MANCA SINGUR
ln cursulceluide al 2-leaan de
via{5,copiiiincepsdaibdprefe-
rintealimenta re,deseorifiind
precauticu gusturilenoi.pentru
a contracara acestetendinte
incercatis; mancaliodat6cu copilul,ori
de ceteori avetiposibilitatea, ar6t6ndu_i
cet de mult vb placemencarea _ ra urma
urmei,copilulinvali prin imitare.
Alegetialimentepotrivitepentru
deprinderile copilului.Chiardacbacesta
poatefolositac6murile, ii va fi cu siguranti
greusAmdnence repedepentrua_gipotoli
foamea,av6ndnevoiede ajutordin c6nd
in c6 n dAm. inc lus aic if elu rid e mA n c a re
ce pot fi consumate ulor cu degetele,d6nd
astfelposibilitate copiluluisbse bucurede
nouasa independentiin a se hr6nisingur.
Pentrumai multedetalii,consultatiplanifi_
careameniurilorde la pg. 2.14.Multedintre
retetelecuprinsela grupade verst53_Oani
pot fi adaptatepentrucopiiide .l_2ani,cu
conditias6reducelicantitdlilegisdpasali
al i me n te le
c uf ur c ulila.
0s3 Tartinet n forme diverse
0ao

unseliore e dopiii cu ud, inr.u

riia'icoalasrapoidarirorma
dodrr,ds srea,ininaerc senlricuf6

054 Triunght ur l cu numus


5iardeiroSu
OF

p6coararla
iorir9ipun6rr.o deasupm

055 Crackers
cu crembde br5nzd
)t dt tdt td5

o
e'eeknlAp6ntudacld6'degipLb|i

r hqud anaas prcasFre! dn omew4


rabrmarui(bn6$!Ed6s,

utrgericu ud (dacess turo*$e) b{rlre do dekorc sau dtra d6 pads


dooroz AmeslecalicEmd tdnzi
do cradeE eaupd paineacmdri
nrd6rur de qroasoae ci nua
056 i n formi de pegter,-u*r
Sandvici
o0
LaNtet tacd cu uvinle dact tdasi

scea tiind o sti nttt nEr bosatt in ti.t I Mesaa.

6apdr (aiFon cNnc*{l

cu ud.eredolA reriiddprhe i'iindaripasta do p.$lecu maionozi


Plnel deasup riial' .oaja de i
pAn e a p .i d e c u p a l i l n l o ' m d d e p es
057 Tartinecu Pe$te
@o
carepot@hsur.tln atinilt bogat in ti$ penn! b'betu|l Ete sDt tl
o su6e bhd d. lnanin' A I D cAtti andga 3

i Lnqu, p*lr da b,si (oprdiaD


4' ef 0' G . & p , i e a & s a u

p'3k
hsderibine pedsroouiaunu$icu sucurdeHnaie'/3'usalL
do rcsildac5dd[D PdiiripAinsa $ apoiunselropasbdap69ieotn
p6
da. tuci dorI se o sedili drda pdd punerliie de Paine un I'ahr

su o 16 domorcd seobrrn24po4"
mrcule

058 rtine cu patede ficat


d e pui
@

1 ihsu'ld suc do meE, ieindddl

i
roo'r'unurh iga' Addrqtl !eaP, bn6 teard sip'rih imp da t

de m, nd ;s o

o furcuLripdi6 obrhslioPata, sau


rn amasred loaneI i. Pdiir penoa9
saucu i3 d6 casta6'e
h loms d ban nae sl serri cu rc9'imicule

059 Pastecu ton la cuPtor


ooo

licNrzl cwrofti Lal eo c/ la maximum Fiebsti paste6 conivm iisrtrd'


d ;e m ambaa. Am6ccalr ron
-r
6 draDt6o3 amssrocar d lumei
3i d'f
@d6 osre P63.!l d6supG 6ara E iumbiatsdo b'anzi 61
ra cuprorpgntru20'30 minura peni s
cuaio sslma,cum* n mo@vii sa obl,,2{ po,4/
050 Chiftelulefalafel
oe
Aeab .hiretuE M ednenbt4 pd
,l.9JE'b.gaahwfujfu'seNirre
pehtu a deti copitutuia sM dep\tno ta r.t deb.qda a st Gnea.
Pdedt s. ta taeti sa s. dcas.a hP

r.dterdausrdr,cursl'rsiGar
l!@dFmndrupryn'dftrud

u. M rariplnd obrineto pasisiin!

6 aobtimarv J ch. Dali ep,

pdjfuchfteltere a ro. noderai,iiro

(6r6ta245 ps.147),
pasreddivers
ldetnst seobthl6port

061 Gnocchi
din dovleac
ooo
r 150 .adori,cur.r'r de.oald d drar 5 | rcu' r6id

l.u marap.nDr6) ojrs r.Lr

36rnnoarelite limp,punel'ooaE.u apt rariei stiv4rbin.adoh'


noMzigabanrs! do ou hin",
nucsoara
t pipd'u n6s'up6tuuaro

acesraDatI tlrMr crn orrqdmil

sr{udroa'e 3ra'ailari lfu.ui.elrcn. cod nud penaGmiml

rav:1 ibinepttr uDlsiapo pundll inapoiin castrcnul


in carci vsri
'
rprasa!ro do caumocrudc.
,,.

L,

o62 Tortillabebelugului,-'-",
O r A AO @ O

if . ( r i ,'r n to ro ,a i c a Ad i l

tmi de0rngr d sa o51r2 ! p'ar


063 M i n i tr i g ar ui d e monkf ish
A rf,,!
064 Crochetede pe$e fdcutein casa
ao
se pat prc.ptt?oet si apid ri Nrlin nai ntit perb st nai pllna
gtdstne si sdrt .i@et eeteeonskt4

s6 rao r eurdemd in pat! bucali.Earelouliit.un dason. inimderi

rructt a de pestein ou 3 ap. Evdrir b Pin p$mar. Prsr,lile 1 t minur6.


paia. and p e g l e e e s l e p ,tu n s .' p
.5trdu 16pa amb6e prdi seNili cu p
r s q! r unoi 1 ,e l e ra 0 3 1 ;p 0 4Se
7 1o .tn 2 rp o d'

065 Chiftelulede pegte


@ aooo

2$ q noi. .udrad 3r 6iar b!c4


roef6ds macrcu,i!mr pd{dvF! lpir
, tnoli do dkunJer 6a! .h vs (a@e c .hhe,e$). rocd n6r!d

Punelr 25o mr aoi ra r en JnFo oa i ad4usali ciorr rdrcqi lhdh h


minifru m ti habus ii rifrp de i o m nds, pri:r .e hmoaie Giorii Pmeq
pasis rnr.rd vas prund d d o rurcu ri. Ad.usali apo candrii
''arunIr
Adaugallunarded n srd do dma
o padabnatt nu Preamoaa Lral c
6rromat .hil'elu'erctu^de,.u pahs . L0pune!apo p6 unq'aGr.
$padndtrk 4 ro edearundr! Iiieli b pa sdrai aprcmarv
id, ptnn tuv'n au, . stopili
c! sdu d6lrmSisdfras3 erui .

/
066 Primelecrochetede pui
aoo

.1"'t1.'"' '

.1j. so turn 2 4 pan

067. Copane
de puiglazurate
a@
r nomd c! .daja rd da podka/a

4rr cu .o3F ns! ds bhiia


'
h ra L i o p | mL ]e L & H rr' d

l1 l'-" '* -'


llll""-" 's'"*"" - **
:::l:l-11:t::"."
..'' "
,":;,:T;"'* .L.euns.i L,

068 Ruladdde carnecu sos


de rogiigiardei
QO@

3dsde Gr s ide rcs


tsreb o7o
069
{.a0@
hc'tcati sepip.Bli {sb rabsindacete'l ne,edBht.
nint drit@tule

incizridplorua lsoc um6ili n

do
bn!,n malI ni. Forrol Pe'isoa'6

070 Sosde roqii$l ardeiroqu


oaaF

Piier !Lei! ii lgaie FlEsar s, sei


s is olu' ' e n e a $ i d u p , rc p u i e l

sr rieberi inibusir pai. . andad 6iu $

071 Mini pizze

Prbt ceG copitutl 3a ve li'te h at.niarca pizzar'Pontruantzanart

2 rir,gld ds lmd ldari brtldk nb

in.inoel,odraru. uioetLbrarud6 pr,za.d Pastadc rcs,iiPreseGt


orc0.aos [u..le]eledd sunc,(daciroosili),rer e'rsdotoe si
072 Fe l i id e l e g u m eTnpIe
oaata
6 rcid6ras& rip,iaiserodGd &

6 srirrel,d6 6aby@h, riat in


rumarali su inrag h rumrada

im footi0orurinir'o
risaiesu rit, utrRok Adr,saribuchetere
e de
.oi@ di s rselipelf 2 mrnd..apors6punebaby.or ,ut,rasotoa
manselolr9i o'derurAmo$&ali e9
ma asr 3-4 nin0re p3 ro' pAnaso ii
a dsb. seru4i oah rul, a chmubb de p*le terota 065 oq.6e)
sau a por$oar6(rdl6bmsr p! 7r)

073 Babycorncu glazurdde miere


0aa

n!b, panEdouierrag.d. s.urgdr.


ropli miurhro toa a,rardchic. Adausali
ma'6a,apoblca s da
porunb. nsd p6r apqmatvs n
fi ida s4 sae ada miatsa.seDitic! doherodopri t lcla066jps 70)

074 R r rc ar rri
oo
oulSikPble|ndh{&3u96l.|.asvsab.gahinyoEina'sun|
*ib cu u tawino de piurcd.

2 nsrir6 Fd, dc (adaiGaup'arde

opt) int-un casr'oD,Fa6r o adincitu.e in Gfe plneli oudo ri u o ul


aDoibakti tu h br, imuporand pu! n .ale pqrtr d d Fasr din
muo adamirudin mc pure]i.(rod 'rini.

int o lioad. Lual dinaual cu o rnoul,ri'omal mcoroa$o


mrciln

c6nd apa bal ci deasupracarc so spaq L. inroarcsr p panea


c0. and9i mi|esalil-2 m nuropeni d6yn rummepe ambee rolo
075 Salatbdin fructetropicale
o'FEO

3mn,srrd0 co.! ra'8 sirirar rb!.

076 SalatSde fructeo e t arna


o&46

iiiqd@ r t i , sidnmd. i

077 Salatdde fructeoe roamne


OTAALI
rmaida'i.k6 $mb!d Gdsums) , pad.o"pc

4 &b,A d0irusr lra san il

cotrrsabumasa! de'neninas, desr3cal


i, rer idrlur.r srllirdi, riinrr

oajil s s. r.ic in cubuerem ci se a

lrifu audiatu'a saucu inshelara


pte. s,4ob!1 2 4 pattt.
07a SalatSde fructed e v a ri ,,-, r
0ara

sln a! pissi.a zmtu6

UicaledJlescs,lt de.o l:l


079 Jeleude fructecombinate
a8e

pentua sc lrrija ndde


Amesrecar
rumadleeurdeasdp'alrudeor

080 Tartecu cremdde ou


ooo

imdzliclproru a 200-c F4msitel


hcit,iop,n,crMameslecu|devn
rar in.mtnua panaobholiutr!@
cu ui ieser sibsari raris'ds,oluhirarodeo'a.intinderi
aluarul
d
I rcndslopo ca6 e punelih cere

d6asp,a (dacado i) tud.t la copr


cremad6or. stMliimP'eunacutu

081 Cremdde banane


0ln49

se roa'., pe$eb
candeslerie'binre,

am edaca d l m Pd p a n d c o c ma s
Parteaa patra

Perioadacuprins
intre3-6ani
in aceandperioad6de varstS,copilulseschimbespecta-
culos,trec6ndde la etapade copil mic la ceade pre-
lcolarSiapoide tcolar.Esteo etap6crucialS, in carene
a$tept;mael si invetefoarte multe lu(ruri li in care
are nevoiede hranEfoartes5n5toas6 cares6-istimuleze
dezvoltarea Ata cumam ar;tat ti in paginile
creierului.
anterioare,una dintremetodelecelemai eficientede a-l
facesd mSnancebine!i cu plScereestede a-l a$ezala
masi cu intreagafamilie.Meseleregulatefi consistente
ii vor asigurao alimentatiecorecteti s6n6toasS.
ln acestcapitol,vEvom oferi o gamdlargdde retete
sindtoase pentru(opilulaflatin plind
$idelicioase
cre*ere.Am inclusmiculdejun.prenzul,cina,dar 9i
supe,feluridemancare suplimentare !i budinci.
V5
ddm ti catevaidei grozavede bduturi,gustSriti meni-
uri pentru petreceri.Nu in ultimul r6nd,v6 inv;t;m o
seriede retetepe (are puteti incerca55le pregetiti
impreundcu copilul,deoarece suntuloareSiamuzante.
MICULDEJUN
D u p do noapt elungdde o d i h n ;,c re i e ru l
arenevoiede combustibil pentrua intra
di n n o uin ac t iune. dr eptp e n truc a rec o p i l u l
trebuieinv;tat sd mdn6nce miculdejun,
deoarece acestaesteceamai importanti
m a sSa z ilei.Copiiic ar ei; i i n c e pz i u ac u u n
m i cd e j u nbogats untm aib i n ed e z v o l ta ti ,
a u o p u t er ede c onc ent r a ma
re ima reti s e
de scu rcd m aibinela gc oa l S .
Releteleprezentate aicifolosesc in gene-
ral alimentele de baz6,ca ingrediente sdnS-
toase,Multedintreacestea se pot prepara
ra p i d ma
, ialesdac i pr eg e ti tii n g re d i e n te l e
cu o sea16 inainte.In cazc5avetrimai mult
timp la sfariitde sSptdmeni, de ce n-ati
incercacevamai plin de aventurd, cumar fi
S auplanifi-
c l ;ti te l e?
catidinainte5ifaceti,
s asp u n embr , iot es au
bu5euri, pe careputeli
se Ie congelati$isdle
fo l o si tiapoila m ic ul
dejun,in oricezi a sep-
tdma n i ci ar eur m eaz S .
082 Mueslitropicali

r riisfs niqdae/' ui8 mrc nare

083 Batoanede muesli


o@
toa. vot tue chratti pe et nai n nu^ carjt"_","..;
",

r n re, hr o dil dmre si Esd, s


rurna!compo:ra obtiuri pajo mu

084 Tercicu caise,pregStit


la microunde
OEIO

e apa pesl. e e i anesrecar bine P


085 laurtcu coacdze
oo
,t ane nde nat tun at t cepsat, zneua QU piaatct.

p8|. nrs , s3 oD," 7.2po4,

086 Miculdejunservitintr-unpahar
00
Eslejdoa]pentueapllfu||unsi

j b.n'i, 6tre d maruitii


r naruo. .ol[ la,a sambro e c ar
I inqlri 6 @ d6aid (oproiaD

Punetroar6hsGdienreror .unbte
ame{e.r bhe. sd .btio t 2 po4t

087 )naKeoe taurtcu sota


0ao9
ls h l a p l 6 & o b i fu q i t]td m d d
&10.epiir, spi alisi.ud'a' de@dit

Puneliroar6
rhEedenrorojno.unbe
anes&4irio. s obriD, 2pdd:

(
i
088 Mini cldtitecu coacSze
o o0

Icu ialnul cu laptere


9iulLur'
r e4, r d r4 t o i i a b o F ri d 6
Adluor' i id pul'. rspr6h d7-, a
. t " " - " " .* .* t" .0 " .p ' ' I
.'*t . t g,o *' .rd 3' rdm4'' 1 I ed a+rd b
"". -*"o' "
iscL dai, r'd p6 e po!'vr' prd hr4 3' 4ri b4td0

au iinol a Galdoln.uplorPenasu
coacEzdsidrcp d a4ar. se ob,iir t2.,e 6

089 5ibanane
Cldtitecu ciocolate
oo0

Lpr6re i
lnu u bor s pm ra'tusip a u d @pt ap'' s a@4d o' '
!eiul Se amesloca pina se omosenizeoza incorpodrl banfla t rusi
qddusandpd n urei,(hch dd n{+
lnciiqelL o riqardhvr'
d6 c'ocdla16.

tnroa@lisi pB@alalaPad6.Panid
seru i ifrodbr sau tindr' e caldrn c
daib
s.r[ cu 16oarc d6 bdan! e sirop e a4ar' so obnne'1o
090 Cl;titecu fulgide ovSzpenrru
miculdejun
ooo
ro,r tutr6 ovrz

z I pmrudo copr,apoise sdarci


na seonq.nizeazd i.chqer !
rsaiera'i, adausAnd pulinu oi,dac
p u rn a l a rh rg a , d s 6 n do c p e M

umene{e inroarc6r
sipeceaiar-

091 ClStitecu nucrpecan


0aaoo

rna-un@sh^ separalbalelou, o impraun,cunudu aplare.


0e ! s
n zoa,aAdauqarinlcie
p6canhcn

sabs auie s3''i'rudrarsaulinet

o92 Brioqedin f5 inE integrale


cu stafide
oo

in.u, | .upro'u b2oo c Amesoca


cado Earetro0,apoad,uga|lnrdisirjprerarumor nsdiedera

,uiar .ompozl! rn rormere


d. rjro
093 BrioSecu meresl ovaz
00

2 ne dssef .ott6 .u,5bre s 6iare

mdruiroud'urrar00c. Acnlalio'mere penrubrio*.rf! o


dinhanie,

rarurunruraun4 apree $ our.Ad,


.6rira[ casroi, ansrocandr6p6dd

' ' p|o' lniP/ o|r m n' 'q l n J d h | , 'e " '

094 Briogecu coacSze


oo
t rir'qul, b@/oonardos.d!

inciDiti cupiorurra 200 c. aanjalj rqruro d n hAnio,penirubrioie,


rntr.oravr.Topi!unruintr.oqa .oad I risd 5a* dcoasd incsr

hr undrdmn am6b6!i n
'odo

pahat co tapr.. se dbtih 1012 bri* hici.

095 Briofed i n ovazcu oanane


oo
jhgud. c u v a d d p n l d e . . p l

ih.ihiri cuprorur
ra reo c. aniari
'o o a .a i r' 1a ,^ro sr" {-
'
cari-ocu m erca si unrul.Ad:uqali aesr amesrecsi lapreropasr6r^srcd
enlereso de an6st6crnd u|or pdi,
095 FrigSnele
cuscorti$oar5
oo@

o97 Frigdnele
cu vaniliegimrere
ooo

Andsrari
ourcuraprrs,6enl.
de

sauuncut[as.dr idmutari,o
]e
an*6c, hbcandrropoamb6te
pa4, hcrnse!ureiuinr o risai6.
hrdeii brilird dapahosi
pr4irirspoamb6topidi,oen,devin
098 Bu$euripentrum i c uldejun
0

sdrcn Adalsalidus tr4ar pi,

tu o rlisd ds ndarpane$ obtre una lar Puno a uarupo o


pb$el! de remi.pud'oi,cu ani siinrindercu !n rrcaalpaia oqinet

u mrer Gsl s, s
':1esci1

099 Bugeu
ri cu fructe
o

220'c cemolrrLia,prarud. coprr! sara


imaz{.uprorurra inr.ui
dd o . d d ru g r n L r1 s rp ;' d
.u r/,mludede pArc Adbuqllrzah

a ual Fun6ta ualu pe o prmlelado emn,pudrala.uL na 9iliiituet


cd unr..arolprn, obln! o 2 s cn qdsihd riiar
d. aproxina'iv
'oai6

10 0 Pizzapentrumiculdejun
din brioqeenglezegti
00
4.sriiquid0sucds
roFtolda157,

raal b'loFerndoudlipunetr
er.p'dllo'udepaneunsetroa.!

ui pariar sd obrinr? p04r


d0sucddrrucr6.
cu porumbdulceI' oacon
1 0 1 Brio5e
oo0
r.d!prFii@io c@rar. & .o4! 3
r50 q aad

itr.! ,rr cuDldrur


ra2ooc. Aknrariro

ii.uburelemic'.P!n6! e in! o {or, adilqar.eopa


siprrilicam

.11i1' d' o' ,

bamn! amesrdcar
bine.lrmpreliro

102 5andvici d i n corncu Dacon


gi rogii
a@

p c s,i i ' arsrnel i e rmpdol 0mi nde

s'pn,a1rdomuruiaseza!derslora

h douds/ r^ parrubuceli. se 06r" 7.?pod,,

103 Omleteservita
in lipiearibeascd
0 009

s6 srad B grasim* di r0aeiuhar oulbsrurI r,sa! 5, s in.hese

ra o si'aia! oii doui


luorl5ri.li.ezl uror 'utar
104 Omletdcu ciuperci
0@ao@

Io ' ' 6 !i ' m+ (' r]g,l

omrerasa s6hcheoobins.Llalio do peloc FuLar'osilaal o in ddld


j".;6r s".r d paL^ep,ii'i s.dh2P.d'

105 Omletdcu r oS lr$l busuioc


oaao@

*"r, *or, *l*.*th"nt. tsais mce,aooimi I acim C'nd

*' p, ""|
' " .'
jLrmara. se r c! pa uo p'erri se db,' 2 ponr

106 Jumdricu somonafumat


a80@o

astor li ed bhe cu o ificura

aI".,***t"
aar resurdeP't! rler'rdasup6
jmpatu'rl podiiserulicubdlle s 'rcpanopra]i'
s It ar ia maimure
PRANZUL
Prenzulesteimportantpentruce aduce
su rp l udes ener gie c opil u l uiin, m i j l o c u l
. eun pr ilejbunpe n trua -io fe ri
zi l e i Est
co p i l u lui
f r uc t eS ilegumes a up e n tru
a incercaalimentenoi.Pr6nzulluat Ia
sferlit.desdptamend esteunul bogat,
servitalSturide intreagafamilie,pe c6nd
ce ld i n tim puls dpt im an p i i o a tefi o m a s b
fru g a l Ss auc hiarpor t ab i l-i d e e x e mp l u ,
p a ch e l elul
pe c ar eil ia la g c o a l S.
Pentrua reflectaaceastS diversitate,
am
inclusretetedelicioase pentrupachetelul
de la gcoalisaupentrucelde la picnic
(oricepoatefi !inut in frigiderpoatefi
tinut 9iin gentutaizolatdtermic),c6t pi
unelepe caresale savuraliacasa.
: Reteteleprezentate suntrapide,usorde
p re g d titunele
, f iindpr ep a ra te c h i a rd i n
re stu ri le
de la m as apr inc i p a l P
A.u te l i
co mb i n aalim ent ele ( v ezpi g .1 2 -1 3p)e n -
tru a oblineo masdde pr6nzcompleta,
asigur6ndu-v5 cd existd$ifSinoase
gi
alimentebogatein proteine,respectiv
l e g u meS if r uc t e.
107 Cartoficopti
oaao
bxrn
sasat tr ibte ei qtanna c 6noti 6plt s-' pat int.tunta n mdte

ii np,**". .p" c. ,*' p.,'a

dei dd ndd ic, pen[u uns&asupn (dp!ms )

Inctrzr.upro'ura reo c sP{ralibnecanol lnbpar maiacadoruri


!i canor pe o ravi si 0nseil c( | eiu
pen5
de mislne (dtraddi() Puier ii clProtticoacorrrmpdBo o'a

(i $dir cu m bpphq s mPU,.rm.

108 CartoficopIl umpluti


cu br6nzd$l conopidS
oo

2 enori do msima dj die, cal

Fe'kr iiaeasa!inobr ioorlr


Fnopda penaseinm@ieln'c lLmp,

nuse romacomru6a candari


.brtiuru" *'.n4"^ rdel"lpa rocm c piiainGp' safa'b'i' 'edr6ri

n''i 06i -no F

Faer o sobiture ii mlroc. uhpr6lr c


blan,itcu conotida.La srAcir.PGs,
109 Cartofcopt cu topping
de pizza r,",,
OEEO
2 6iof .dpf. do mdiime nt odd
4 3u. de red (Erda157i
'ruud

,l l
{
110 Cartofcoptcu legume
fripte
oaa0
1 nque bdn:apa'n*tr (ododD

sl
ssrolosons)
eipame,snulidaca
sauposrirar'pAnd
micm!nda
in cuplotulcu bdiza
sslopegre

111 Cartofcopt cu ton


@ ao

rro tu rqaro i ' :a qni n r

112 Cartofextracopt
o Sa o
2 | iqu' .h v8 (a'Paob dhze*)

incrlzLcupbrulra200c. ileparic

P/L prer5' d osid


'.q s s(obr 'L ' T a '
inbcE. Plneli acosl miez do cador in
P|n' obrnoliunamodec
ar6lrbins
purosc! ca's lmereri6tja ds c.dor.Pdsar4 cdurde blais
.i punsr din iou I. .rptol pand F topeiG brdfza
'r@srp6
113 Frittata(omletS)italt ana
oaao@ o
Fis6n6bsauaEtt uanA sunl
basateinp@tena,p, tesunetasuntbogatein tkvandtleri tanina.

!n vad de prps neqtu(dplo^d)

ncinorursiuinr.o r9ai6.Adausarprazui rsrrna siad6 urrolu$irisali


6!0alispaiacur' ileafrmi
2 3 ni4u.. p.iir detm nac inr.ud casron,barerioueb cu pipeill
nesru (dacase turosede) rumaii ou
p e fu mo g b p e n d s e i trh e a o .P 'e
apoipunorrp6 qdk pand* rop6d
satrsll:ne se.btin 2 4 po4i.

114 Sufleude spanac


oo@ o
wncr.fu]i'drep@bgftageC.eii
P4fua$epaqEedilealAeE'

lncaht cuplod la reoc.ropilirins

Lasaf-rsrdeadeopad6. unqeliuns in m,e ppaalrsfloudo.


ropili Gslu d0 unrrN o da[. o*4. dupd6 adiuod laiia. Lisar

oblm 0i $sonolm. Ficftolrscurpitnis6insrcassLuari.rda


F
'oc
&nusuddeoud9iam4l4ati b nec
6sd, adrrgarib'anzamsa.ss
dosui|eu,dup,ost6inlrcdusa
0r., pair s6 dasdp,a
'm6n6rd
115 Cldtitecu porumbdulce
oaa60

0 vei dasen il 6 co,atoru

beures amdnecar
A$usaliouab p
Adeusaricoapa Apopuneliiiboabere
chvossr.o'i,ndrur dspoilmb,
bar.rncnqdurou inrsae,Lualcu

crttteodari.Pdiirropc.nbclc0r,r candb smielidii rsaiear

sararid6roluoe se obr, i2 crdre

cuton ll pesto
116 Paste
ao

r oNr m t ru i l (s e a d a u q a p e s e rc s i i i n (g ads
sorhrautrrocmcpan!
s6 pahid bm An6l.cali d* pen

I
ll
117 Orezchinezesc
cu oueprSjite
ol&aoo@

;r
! ada rer odtar de senhre

a6i vede cfr.tar do snhre


r .qpr f, .d, c,.abd de 6aJ, '
,i

2 m@ ov ni] o. ior d@ s hc li

**7n*#$.m
118 Cldtitecu spanac
t l brAnzE
ricotta
oo@ o
Acst ptAE vesetanzn96t6 si hdn
frullow|eheDacai]s6|Vi|i@pii]a
sanbuijdepinsisaadewaljminDEletni

1 i u F n adeFrna
Fa6rer { ur

oursi amsre@rp4rtua obriiom arud Adarsa'i


ureiur
si am*re.ali
cumircl|.T' dplallum als i|aple|eL

plnds ! ryapomi
br rbhrdu. peste
ruhatispanacur auai incnqq

Preg{traoouhPruru6
blocmkpanedwba[

r{c. serljcu rosiisrsos


dab{i o. (klolar61:pq.1r2),
ros

119 DroL ut P rzzd L u l t\Jud


sortimentede br6nz5
oo
p5
r r 2 hqud 3 o s F d o p a d 6 (l e re re 6 1 !.rl
7 r s 16r ps1r2)

ui96ribaru & pzzacu sos Frestatibdnza9ioq$o Pufe p un


120 Blatde pizzacu ciuperci
$i piper
oo
Jn2 hori3os oedrup3de(eterb

121 Blatde pizzacu $unc6


;i ananas
@9
, rhqu4, M,is /dsebrdh bi_
t h 2 ri^srdsospedrupsj (ersr.h

cafd ss ropcdsbdnra F if.6pesakcebes e So.blre l rDdra

122 Pizzadin p6inefranluzeasci


o

1 G m,to.ieGareb ilrbrii

b rhs,,rli deqro scl


& 6r. @ s!rca.6ida db! oto

cu padado D'r sipcr4r,asan


suroa$ tu edorcsii AcopeJlcub
123 Pizzacu blatde ou$eus l
umpluturEde bacon$l dovlecel
o@o
225q n., dus id pdid pdru
'a

4 s de Gr (Bhra
'ns0d ',Fid

lnctuirepbru a2odc pmot ii


!nrutpdn6
ob,n6!unar,",r",".AF' t"r'.d',"r .""i.
'ap'sunrcu
a,uur F o drerr. prned i6io
rcDmbB@6pr unsd.u$srrp,oercrb!<uo.ur
tndopdft

og,"."o'ren.rorr.I''t'

124 Pizzacu pui $l porumbdulce


@o

2'n'uicdrhrupb4pd|ld.ailh
E tepr de pui, deB5r, , sn ial
i

Ameerodaliriina
cu ahArur! cu drqdio Facelioadaic udin miiroc
AT c ' e ' J | p !n 5obrol U ' a| U J| !a9!
dsp,btu dep" n a,oin/e%! rr F

' | ,.' ,' ,.,-l -,a^ad" " ;;.


llrTlsjer'410b1

a rn (u p j d 9l j sr r.md mD
cu hanz, hdi. Tin6 in .uprortimpd6 jo minuto
oaia c6
-op.dri
s{ ro'l ranza soBiri cu satalr. sr obt, 2 4 pdd'
125 Past5de ndut(Humus)
oaao@ o

2 fqwE o nFr qo?spd,106r


'

Pm eI ibdef g. d] oddof u* epl

126 Tofu<l sosde avocado


oaa 0

r rrud ds avdcre.dpr cu4ar do


r rryda ptu derro.armard

d la d' ]an, o loedru a 9d E ]


'.

;";";:i1 :':":":j.,il,,l,-".,,,'.
."".:"";::
;;i;i'Ti:H"il't'*. ..-.","d"od.'^""
nr

127 Pastide fasolealb5 cu pete


negre(Black-eyeb eans)
oaaa9

coio .dal(dela,43'pq147)

(p!dmqamh,)

s. , ' , b -' " * * . "


124 Cremeguacamole
oaS a
Amdt qena tudliamta derFna

2 fuce! daslomdo, l5hb h r!mi|i!

(dloro333 PqisTtchiptu deqra


6 ury drA a uidvt s dblh 46 padt

129 cu Pui$iguacamole
Sandviciuri
a@

Uns.r te e de Paiiec! cGmadeq


asezalipoprude pL s pesrss re e de 65ii1&ci sd iorosesc)
ni
nsao cema.raia! in 4 rrLuiqhr

130 Pastbde carnede vite


@49

incaLI cuplo'rlla 150c

drarr ln tupror peitu o ori ir ildri


daci $te nevoissi mrLadiuoa!aP
dcdascaArdicalirrun?. de darincu o nou, stecur,l@reluali
cam6at .eapadh vasslpr^el rs i
oblferio paslaca pareu add|said,dac5sleneccaar' cab pulrni n
I unrurPulM sad dlcd esr6i"e

pelorrrdepaioe,PoPiins Pdi|a sau


131 Cremitartinabiladin pui
aa@

132
tartinabilS
de pui
@

a1 . s6 obrr 2 poln

133 Cremdtartinabilddin somon


gicrevetri
aaoo

h! b 6 ' ! s mmu n ra p i 6p e i o r p o ,,
,,,;"
",i " .;" ,,;,;." ,

;::::j;.iilli".'J;T"Ii:," :.,;;:':;;:;:;:
;.:"i'
<0 .dpx 1t s o nnen n hqtdet sa drn 4 po4t
6
134 Soscremdde peSte
oo
P.a4 . nd,e pdet r.Ldc 6\ 4.e te@4. ttlpt rur a",e . tat*. bl

$mof dflen lrcbb r33:p4na 4s md vede pdsdi..u'arar

(rctera21r;ps.14d) 94bi'aci+s(r1dra334;per3a)

Punsticrcma6isosurnt.Uno,hare
boru,peo rav6,olunda
acesre F In lm o,ssnjalireolmea s lo iI3

13 5 Soscremdvegetari
an
oo
2 ri4ud dena ds hun6 1d6b r 25

2 3 odne .u 13an (dara 357


pg.2m)rbo.ti .canre d6 lda

Punsiicrohum6siia|du|inpih
pihtro po. ravarcund, s injururro'a,anra!6qum6ro
sirerioaEre
136 PEine prbjitbcu unt
oe arahidegi banane
ooo
e@ahb canhrnunatatunoptejjb. E,a ariadrvi.

P44ierh@ unsqibriredeeeino
A9ok! rcnd8tdedobamre p6una
a,,. P rrJd!4 rdslT,o,ma

137 fa ine pr5jitbcu crema


br6nzb9i mere
o

st seN\ . sa abtin t 2 pdii.

138 Jum5tb!ide chiflSc u 5 0 m o n


oo

t hsu.rh pdrmFi r@d


r hormr.hiva ta@qb dhhaz3c)

AnsbtridahMd'o $Nru cu maiona:s,


pfuunlour.chres

oe non poambero pi4,. o6a5up,


tud6t r0 de m& na. sd obrD ,_?rDl4
139 I orl| a cu somon

Amesbcalirnt unca.tonsomnuc
unodlilodirra,
apoirurari.o
in romad

cu Dacon$l ou
140 Sandvici
o@

5ibamnuma,unri'.uisetr o re e d6pan6cua.dn 46Gq putur

In4 rrunghru'fu
s6ruicu bu.itero
d

141 Pastramipe pAinede secarS,


In 5II neW-yOrKeZ
o9
p6 peinedo s*$" este
"Pashn'e
ce so srseie h naqazihateda dtuaBe din Nee Yqk Da.A pdina
;.J e l :" o ! l v' u' rtpl n" daA

1 b e Fnma (atumard,
doYi6)

pe d6 ntBc 6|douale|iidepline.
rosis sib6nza riliiriin 4 rdtab s! rduiqhru,i se orlh r2pod'r
'as,
142 Pittapocketcu ton
li maionezS
o

143 Pittapocketcu humus


qi lucernd
0 ao
4 hsu'ihms (6l6rar2s;po$)

PASTRARE prEi! pulintipa.idrc


mp.anEdtral humGur rcna, odveb e
' doui
in irdlr'i si dos.hidgripqin ne.aro iumi.
&. uhpbtrtu p4h
se .bth 2 pa,!i.

144 PrAnzservitla platou


o@o
LE,diaplll}aad.^cangb
eebu tr t:.jntu+t,9d 4t 6

putt ptne .46 putlh din t@te pe taitrc


cqtuti.

bl lde|a 336; p! 139)


r l :tto::'tu e,r u a, & am&

bdoibeild6dscoij,t]Unqhiu'

. , a a a 4 d l , i 4 c r d n q , o d i a rF ,
't45 Bruschete
o e l e g u me
oo

P.4'r pdn panaac abah.rumarrlre! hlr o al.:r si.mcste.tictr

i^lr'or.yi docuprorA'ani.rirariide rcs perbmrerbdepehe

. c l iL e .o Ai . re
' na ' ' o a r6
irors presr.d bdnzansa Tneripesdr caml.2mtid. pii:cadd
e ropesre blan6 sen4i o eraril

146 Tortillacuton
!i maioneze
oo

Amasrocattoar6idgr6di6ntsl6nses
r'. riLI Jcrii.d

147 Tortillacu cremdde brAnzd


$l $unca
@

int utrbo lnqel bnra cu acoe


148 Salatd greceascS
ooa0
r 6er rdq .u,4d deenhrs,
jlmaq F tuneind siaporcrar
tr c6aperc! o mri cu.lard sirocar6
r hEra psrtuitdpree 1_idtrdtuN

149 Pasteroz salatEde fasole


OF

, dda , an, peln.rare .oi ra 6i

150 Salat5cu tditei chineze$ti


QOO
n
tn.{zlr apahr o dd li cird,re.b

hs:lae" Di1 "-'


::: :

- " ' l" " * " -'


15'l Salatdde pastecu ton
oo

i ordepepachcrs.uodtbine de

152 Salatbde pul


a ao@

ift ngeriueurrfu.or gaies dioni

rchdri Lirsd si se dcoasca.ceid

153 Salatdcu baconfierbinte


o@

, Gsrar. nb, cLrdbr de coaF si o mi. de ndqrc (dh ,@ pq r53)

nt m [o desaara Adils3ij" ilrrl


de a imaie/dclsianesr..ai ii.nq
qai bu.ari0dd ba.o' F.oPricam 5m
Adauoaricruroanesi .sar sd se oalrundaAdrugal. e Fne strrarii.Ames
154 Triunghiuri
de spanaccu brdnzd
oo

rcrrtilupoa L 30 r. P.16 5oc


'

nuGoaras piporunooruhr,ndd o

i onrr4 di mpd fl pr? d dDd,"r"",. p..",,,,,,


'""'| ,"|"","l ",' qh,'', p"t t;"; '
iat roareroid c.a(6ji n(upor js. '
tdqde so abtin 12n1hu@hai

155 Samosa (plScinleleindiene


triunghiulare)cu carneIl menti
o
aede patbuddethi8eo snt bogde
tue snt idek pentrupbnn #r pmtu pajz dd ta pao\et puett
Lo

2sdoi nilro. .urdtatis rdbr

i rhou'F.him dnru'c*c m&ind


r rneu4aoiadtu mlcinal

3 | ne* nfl6 poasp,li, metuiih

,L p b r a 2 o d c h , ro ! .
' ,ri
,m$ ,," 1 o r. ,." .d .. dar6 ,,rcre l nue

h roads
o roa6 de pidcinlA, " m.d.." t ti ,rd" !
lnget cu unrsi o
o unsel,cu uil. rdiari'oirsin r|siide7 cm htih6. podicate
o tinoua
',," u,. " ,.p"r,"r,
e
"."i,""r"
oe! ru oun untroDr Fa.s h
GFf n rupro ronnub o6n, '
6 .' ro,.ps, D ; _,"
" F ' ' " .' .erc' .
241:pnt44 se obrn t5,an6o
r56 Samosa
cu legume
o
P?dfowsE'albtb@d66.lee

.atu' 4r.lar ds dji r ud


'
ho@ m6, curdhido6ld li j|hg!fud.ohn$ilFa6p.t's
'
2 r"sudh*rE itra,rda du,e
1 sdd due,.uqd e ceia !i 6br

6.4p&6r d. r.anF,6dd
'aorin bcit nic
cuqab d oi.rs

lnceD4 cupbrul ra 130 C, p unsti ca,jotu h fl.( rnir-ocElii, d aD!

oa4 Tf.E.&auod r orcovut, Brcr


4 mirubpai, rrcdp toourere sA $ hmrd. s.u4. de ap! punq
urortr.ioat.qruren Fap. u5rubrt, mdhdde 3toh,nb,ru, mp
da3{ minuo pad prin@b@.pa. Luatrd.peroq drugati
m64ft, /sro dP bm!J. d eL ,
Topiriuni! rnr-o ca ci@d 9t amsteari cu ur.iut do mrstino.idtnoq,
o r@io d6 pricinrr uis.l cu ud n a
o Da 6 d@l4ai p0 er o un96t].Tdt6r to tn rasii do 7 ch td0md6i
20c r rg h s .a u ro ro h l o u ,d .u v a d ." r* " " " " " t" s" * t" ," " .

codfs0 *:Tarur,l, pArab 6pau,r", o" oir"i. e-"! t,*or,,


m Ew c 6d d uneIe ur d roD,r erut6. r &6!.nuio\iL{rana
bmimtitod6 ror. coest' In (upb
si jms.d6. s.rur! cu 30. d6 hud .u n.nd
9rGd@n (,elra245:
pe 147)uu es chu{fty cu mnqo. s, oq. ta. o main
CINA
Retetele careurmeazd
iti lasdguraap5;ele
staula bazameniurilor
principale
aleintregii
familii,fie cafeluride
m6ncare complete, fie
completate cu alteretete,din altesecliuni
alec6rtii.Gustul,
texturaSiprezentarea
retetelorvor aveamaresuccesla ceimici,
in timp cefolosirea
unoringredientemai
sofisticate,
incluz6nd
aicinumeroaseierburi
aromate9icondimente, va facecagirestul
familieisble aprecieze.
Accentulse punepe alimentecu conti-
nut redusde grisiminesdndtoase,i
sare.
Legumele li uneorifructeleau fost deseori
introdusein meniuripentrua respecra pro-
g ra mucelor
l , , 5m es e, ' pe
z i .T o a tere te te l e
prezentate suntrapide$i u$oare,multe
dintreele put6ndfi preparateanterior$i
apoicongelate.De asemenea, au fost
inclusegi reletevegetariene,
toatefiind
sursebunede proteinevegetale
157 Sosde rogiirapid
oaaF
]|4@bKlbcprcap,!@ldfod
]|ingdpafu4e|pdaFaIloDl

oaBa6mietudugari
roiiiesir id

3 isariperocrn.dundinur.Dati,r

158 Spaghete
cu rogiicherry
o6

bird, paim6,ansi (srjomrl

dur in eMdonta
06rutms

pe pachd cendsufroara s.uq,


deapas ameskalir, cu sosurdao

159 Pastede d iverseforme,


cusparang helfi 5uncd
@

2s 0pdo e d v e B e r 'm 'G u m

b'ana @n0zai nsa (oprdE0

it 6apas udu,oiu.ri urei,paD se

o inercalicubaconcrmair ,i,oc
1 6 0 Paste
cu sosde piper
bolognez
@
r 6api haG craFu ri b aE rei

400q p!F6 d0 qri d n @mefra

lnt{ risalecu rundmarqrosinrbuiriceapa 9 adoilr^ ut6,rinp d6


2 3 miiur6.AdruoarcadearocaG3i t n.li.op6r( panEse ilmenode
Adiugari pu pa do rc9 , pa.ra d6 romara,erbui e i piperu noq'! $l
amesto.albrn6.A6pr[i cu un capacii d*r si inibusI cam
ro rn .r.. r, i a ,q D D a ts 8 i - S ',rb,
pmh8' saruilpa!r!o( sGu s'{e
pano/an nE se abrn 4 6 po4ii

't61 Sosde rogiicu busuioc


oaao
2caredeusturocu6t r i zdobt
2aderG 4dlarid. &m d! s 30q mrru'{ire.
dn comsM
'os,

ldr.oroaiscu rud ma sms rilbus 6apa stadeiircg in ure,


paie sehnoae. Adsugarusruroiur rosi're Andsracar
Sibusuiocu.
brne.oaci irv6r ro os cu chre qe (vo!rrda umiroarc),iu
pa rodmaimulrde 3 4 nihur6.Da'J 'iiel
t velt ln6 p0 tft ince 51a nntu l

162 Ln rTIetule
ooo

p!fchL'tbo'@b}dJs
Adrtrgari esumere 9 lsturct! sram{caipaiidevi ca o plsia.Adir
sal si r8r! d0 rnsrcd6dr6si .mtna'i. Luat d tr a6sl anoddc o caiti
raremi.a in hai t, livr li pi i ri iomari chfisr6 o'uid6. P.it ir6 in
'i'i,
s' dtdueli la c,pror r mpde 10 50 m
163 Burgerivegetarieni
000
10pi! d o l a | n d 's p d h 6 b h e

,500 .aioi duci.cudalii laa|

1 mrcov&ddarac mirocu @drd s

scuFr d6 ap. r)oabee de l3soE si u$ai, pa o bu@ri de pcop do


hanie,Fielbo|in abudiolu|dU| 9

dt.o tiqae Ba prsiir ceapa,usru'oiurs rerna.rn juh,tare din canrkEd


d ozions rdiusalipiu.6ude e
slmo d mailinoli 06 rocinca r h nlr
amedealtro pandobrheuun piureI

siunqetiia ure Puneriaodraltim

164 Burgeride vitd introdugiin chif le


FOO
,.6ap.md.udlalagb.a|I

34 minlb d ambobpadiptia sunrbinepatunsi.punett


buae rlnFd'nroad.tp
chdra,.uo 16do
'o
165 Burgeride curcanin stilasiatic
qlO@

2rhslib ddur6i& sr$n pdtr

1cllo & !du'd. ddd6 nddilr

PrehctDit.uprorura r30c. Funerpain6aidrutroborgtn{tunhi.o


p6dru a obrinepesmel Adausa!.a
dzatum.teshnbtr6lsosuthoisnlmixal.16pture in Lo.l
'obor
o hld renorczstonra
t unsri-i.u!

rnd zr, cu ch [4, iar d6supm e a9eza[ r. d6 ros , asiQreli


9 sah|a d @r|E maioPa 9i sugan(dala r 67ips 114).

166 LntTIetuleoe curcan


ao @
2 rnsudtapdruijd p@spa, b.ar

Prcrnclrzri cupror a r3dc. a,ii.dtr6apa cupahearnrcborudd


bucand..apo adeuqalican.a d6cuGn ort I ie6u 6. Miraiiduqdjd

betep64i.sc@rdr.|6candsun,
6 SeM cufrinichioi cusat*.

167 Maionez5
cu susan
oE@o
ae! * cucohlhutreo6 d. qathni
bugdi deut6n h .nt *ktb.

sauioosirid6pr3osp.nrut6sum
168 Crochetede pui cu susan
aa@@
sfinqw ae ter ratu smt tasab in tEt, 2iryt abnl

4 bldti ddpieprdopu de6ars

Tsrariri6car6pi6prin 5.6rorii$itiva I,r. prii sminb a d666an pan,


su,'rbinoaoporit6. rncingaliureurinr-orisas curundur srot,adrusari
l ra d. PUI
cududan 3iprij i &r 0 m
nr6 p6ambere pa4i+ pairun*
s6minle dosri a( londinta d6a s6dd n riqare, rde^andmtad. p. tG

Erderncupior
sedl cusd.mBracufrie.soo.tr6.3po4,t

169 Sosde multar cu miere


o @ aa

AmsG@ti muriaru d 6t.ba ir rrn bol. seruir cu ..cheio de plr


5 4 p @e p& nr ds F an. s d o b i ' h e ,p d ]:

170 Puipan6
@o0
Esteo bp6 u;@d cab dari un ptus s6t6 hrtdtq I sup.dol
catibn va*nbi EsnlDrceaEb

2 buc{t ds p eqrds Ni, dszosie un vd p"dd d6 dud (dAbna )

{ptotur ra2o0c. riia'i pispruds puirnbuorlororunquio,


PGincarzili
dendddopdopri a d6s'5sho amosl@iipdndrur4 pap'ika,
rbo*sr6. oarip.ino! bu.dtirede
d do'itro cGii qrcasr3 ro.
o! 9 idvati[prnpdsmr
anrr, inmuialirn d. ma nuhodd.unsolicu
urdo r6vddedpior apo69aali bucilirodopuiporavd.Datta cuplor
p.nl'ul0 m .p.i jnroarcq9imalh4 5.10frindpans&d bin6
^u16,limpu d66&6
c@prstr do@nto
buc.lrord.pu.soruricumdofi acuplorttora2i0 p9.137)saucu
catui rcdsas.upap'ika trdla219;p9.133) cut6grmsikdchup
171 Pieptcrocantde curcan
aoo
r ois! I d i. ne dsqb ; de lrsu
^
,ri s u fo p a /ra 4 bkrl subLr
dopeprdocLtu4i

rardre. Dmrat bucilried6pe


'fu{
i b neocope 6. iic o.r ured

6dqe5.! papiikalve, releia2re

172 Puicu teiteivegetali


aao@
te poate ti sasnh mjaht.tea

?e.& dpepl dgp!i ,l i hl l di

2 nd@vi tu'Nlali
siGbrh 6i rii

173 Pachetele
oe pui cu glazurd

EA A O
174 Pachelele
mexicanecu p u l
aao @o

Pr6indrlz4cuebru
pecaioo iori6d6aruniiio,suucienr
d
h6a. adausolr c.re,
n J d. pe hac oL, p ,n .n Fr i o" . ,pro..( G ar
"b i-ee he!r,
rmpde30 minde sau 0ani cAid p! 'rtasto brn6ricui Sd obrn 4po!

175 Pachetele
cu p u t )l bacon
a aa@

PEims z4 dpror! ra reo c. rehliba6nu in @bu6re,dupdcar6i pdjit


iir' o rrgaisaanbse tuddret!' L{s

adduqo'i3rbucile6a d6 baconun

dabt 9ra9.zaripar!y.d6cuprorcoacolirmpd 30 m nuto.panrod,u


pu'urosrecompd p runs. s dbrn 4 po4,'

176 nt5 de pui cu ciuperci


PlSci
@
r50 ds!p6d6 ailrereh 251:
2lhqu'lep{0nre|@spillmi

3 c,ior chra0 d6 @tr, neni3

rop li lum,lah dincanrilaraa de unrI


&ati p6ro. tinp d63.4 mtid.. s.eret to apoipso ratruroadiusat
.6stu de uil h I qaie 9i roplri.. Amosr.carirEina@ uit! bpir, sdaugar
supa9' raprere,amodecand conrnu!, apo adaugdii p'runJeru , sucuoo
tnaie, camead. pli$ ciupdrcits. rransrd.armnltnutudincrarF inr.o

ar0 ruraimpmr,obhendeirer margine dubrr,Lp,r t6 cu purintaprs


h hrrrm! prachbiraiario
h cr tada p6nr apsm(o.burutu se ias6
ooat rn clprorrimpda @.40mind6,pan: c6n,Jpr?lcinraene ,umend
a, unplduGcbd6sr6. soflli .u
177 Kormade pui (preparat
indian)
@

rqu b curum (sdii da I diaJ


' '

178 Tikkade pui (preparatindian)


aaao

ry
179 de pui (preparat
Fajitas mexican)
oo
,. rauitr chrnimru(x$ ddm'

dridr dreh sad.^i (odima)


'.tFrunb sba trcrebb 24 2e p i4rr47)
r .44 curlab. 6di, rnlun'rbb sauouacmda (GFrai2& ps ee)

rnr-un bor ah6d*ali papiia, dr nionu 9ioroq6no.Adiuod bucftite


d6 cam6& puil L.va,rl
rnchqerriunsrato din canriiare d ure 9i rumenI puruttlmp d 4.s m .
id6. smd6ti brci'ilede mme pdltd poo inontinBe,iunal
9 'adu'rg adoiu, ta roc
deureih irsao 3 hrbutri6apa.ustuourt
'esturhp ds rpdirr,! 5 m'r.b, p8ra Inoa.
*.zur, 3 aodusaldF
cah do pui ti mai hsali p loc c{
6t6 bh. prIruns.incuz[ rodaa conidm indruq udor do po pach6t.

Gmesreer do pui. m b.r tu *rau v


3a(0uadfro6s r.1draErde)pradu r9 us4 @p 3a.9rprcqa-
re6cr s nsud rajiras,tuando ton a h @r. rcr adruga unptulu'a dorE
deislapo owruracapaocrft ri. sa obfu24 N4ii,

18 0 Puifript
aaa@
r dpt,0urrlar6 d rrhE ltr shiui

PGlncdlzrfcupronr a rso c. crrlilr priur b n6 si a*zali.l hllo iava


pnru r'rpr nrodu@! ..apa rn v et purutu (ac.*ia ri da puiutui
oarcmaspeia.) iarp. d.asupEpErdri cu pd n c n'bru.Daliracup
d nmpu d oer6 vadazain tunq a d nre'im@pu uruii1nprlndp u,

siropiti o dar. 8au d6 dooi ori cu $


gala, daii cuprorurrd 220 c, penku ca p! ur s6 detn! crocair 913!
crcand3udfir.s.aud6 dmprot

d n cupror,lrsali-l rd 60 doosod pufn, 5'1 0 mhur., apo n hnqari-


so sodott cu ssur rssr d. cam6in hvr, d resutu 6i cadoti piure.
s. abtin 4.3 pa4ii in turc,* ae atmam puatut.
181 Pieptde ra15I n sosde portocalS
aaao

Prehr ! oprordhraoc pm6! buoatr.


damm ddd tir.unv6
316r d ih aio9i ptusratrrarbnu . Daritaouptorpenrru30_35
ml.,ra,
noNosd Dup,e | "@ars!dl i r
eoarori camaadin vas d pun4 .o p rlrrlda ti carc o vq 36ru. Mai

182 Ruladdde porcumplutacu mere


aa @
@ja dsi d 6!curds ra& dns
r epd ni.i cmF6 { r! ab mrdd
r nr ft, as (oucodi c! br)
2 | nsd p.runt6rpGspn, r@rt

tsar., rd[us.r] c*pa locari st hrbusi pai, hooeo si sa ,nmoas.


Adrlsatrmr'ut@ n tind p. rodrnc! 10.15mhul.. adausati re,buiio,
c@jad6 rrndte3rtucui.L!4i.o d6p6loo9rrrsa sn 36dc@3cr.Inro
iinp iatinu$hturdoporop. unsDog inrindoitb,c.ra d6 crno d
p un$i 0t Turnar/ unFrurura .u rngurs tu.16n6a9[6st cu
{ Eva ds r or s pr6! ror 6@
eon desupro rutad6i.Tinoli in cuptorrinp d. 40.50 mrnut6,pAndcend
m6a.lo rrcgoda Ld.alt.o sd st*
rerrr.56Mtl c! 6'urcl aiori,'tp 6au t.srna. so obtk 4 6 pdii.

1 8 3 Toc5nit5de porccu mere


@
r .eap.,cualar errrb6

2 mc, drilarade$nbn ern.b

preriodzqidprorurra17oc. inr-o
ca*rcri mar. tnrbBr 6aoa
h uloi pani sointuaie Adruoalbuc is domrr s r&at ootochd
s dopom.i@bri,lt(a|a, rF,
pr*Elr ,riM. Mli rinotrncr m mhut . rocponiyt dupt ac*a
,i runar
olrur,{cur don.@ ti apa,amosrgcand @rtinlu.adiusatic mbru3,
rtuna dedarh dat unchoi, a6F,ttr 9 dalita cupror.nia0.o o ore
6aupenaceid vod6rcas_. {dsezrr
dincandrn.!nd. smai.ti dinopid. Turutr smanuna,dr6 doiil
6.0iobstj. sdry4ioud6z 9 r.sum wei. se.bttn 1.6po4 _
184 Fripturade mielcu crustd
oe iaurtcondimentat
aa@
un dein tadilrotutPontuorcnv Wo

, hsiFo,andunr.ml
3cabLde6rod dirtsris rrar r In!!i6.!rcuma Gorande idh)

sl brgar olo Lq
cme. Acopedllrava
binope.iruonoaple'asndincaba
cma P6ntu ot,asou a! camea{r
'r
6 o oresijumiara a rsoc,rdd

r ipr 6s a ( p o i t!a r rn l o n .u m d a o ,e n ta r ic!cuscl scubqumo


(relola246 pq.14a). se obtn 3./0 podr

185 Carnede mielgi legume


cu garniturbde cartofi
&ao@

,.sF nloc drddc ii de


', 'er 1500 !p, d6 hsume

ProrncaLlcupro'u

6apr.Psaralrumitded n e$t
dimsnhrc! jundla'odn cafriroiea
si poo, nosrr.Punolie.
de rczma.ln

ruhar supade reoumeAlezal dea

d6 15minuro,asandunrursaselop

I co gumoI e'1eh abu'sau

t
186 Frigirui din miel marinat
a a60

I
r dFi dr B!d. .u:nar s zdrdr
187 Chiftelede miel
aaQ@
1 liqdd .di,ndfu p@spa miruir

'.eapdhd,.U'dblAdlcal!

1.dr6 deustu'o d,rlds ddr


1 Inqui mflri prcaspEmitunlii

Plnatiroal6insredenree. @ ercopr
i oir.r carovasocuido pria s0combn5rorur ii seroac!i n carea
mpidr amdscul ob'indh a poi pe.arcre romsd. c.rnarr.
r@l balurdetiqirure pft mreu 'uiarlr.
dod.rarrcaheahluru tgrruri ung6ricuuleifl ag.alropounqdrar
rcol irqilurap6drua sriisps

188 TocdnitS
de mielcu dovleac
o@

r dovbacd6 m& msmth e. aprcf


5 0 0 n 3 upi & pusa!| 4umo

2 caFi deudurci,cu.5!a!ir biali

Prdrncrkri .uPlorulla 130c. Pdgar

drnmlrocurdd dacuru, aporImpachorarr h ro d. arufrin u 3 puBr


ra rocdapacur-Pui6li dd 6adu ifu-o oa6 d6 copl mai adancai lun atl
.pa m 1 2.m, Punotra copi.aproximariv o oli pen, c6 dovoacul
6do apoapo ncl6. nrE I mp.incin
sms, b roc md&ar, 9i umed bucdleb 0 do .ane d0 m er rrecot

Intoduceli ln rbaie 9i caneo hp'eu


d6a3upr.3am*bcari Adiugarihc6rsupa,anede.endloriimpu
pddru a nu $ roma co@roaF. Adrwal cotrdimonloro. Amsrocal
prnarncdpos alba,apomM.4 laciBdlesailarodmcpanissrs
pftmi mmm b m Gpreximdiv ol:). Adawar mmv 6 dNbii
dm lheli p 6 i o o h c .r0 mh u l o ',p a n rs 6 rnmoa69
6rpurn.cuun

inapoin clprorpenrurncde m nuie,pandce a@3tase rim@re9


_'r
adu6'i.r ra na.i. caid $fl ri av4i 0'ij5 sa adeli si pLlin d i miozul
&i@curui rtrletnit, sory'li cu orezbrun3ducu9.u9,sd obtm4 6 pdl,i
189 Carnede vitd cu sosla cuptor
EA6@
11 a bguna taD4t.tu p p4+ bt,.. a nplutu,. ta \a.dffi stw.

ato.ful'ee@ps4intlaod1MDL

l .5 l a b [d e E c e g u F d # F

rceaplnaccmabesibad 3 nr@u, cu'aali s raali ,ode s

Proincirir clprorutra l eo.c.inlr-un

bua'a decaho I ad5lsalicespape cad o piAjilirnur6roaMd6vire


lEreparcn,s6ad4gdrNllio'bus
s, camaaTrma| opasivrnut.acop6 cu uncapacstliid
oe,oc
$ @nrinrar 3, I netrra cuptorincs I 14od, rnbciid canea
ta riearr
2tJO 1 uo add{dti,ogumdcr a
o iumdiars
de ord,pln, ds! n toasede9e.brrn6 t0pont

190 PlScint5 ciobdneasce(Budinci


d e cartoficu carne)
@

M f2 fr F P\a | ' 4 fu p d EL o m

l.e'pafiiJociaddlahs|l@ab

dtr ds lsuor, .uGrd r zdrobi 40 0.aior. ddt4is r6r'tibud


'

p-.n(d/r.uprotuI,a
tuo,c llss

m . rap oe20 n i " i i dhp,a,.


Er .add[ in abu su rn puri.aapi, prn: deqnmoi.Fac6li
unpiu.6ta
c.B addus4i un, 6i r.pr r$ozari ca
tnrElacop,rjtupiurcutda.anori Inrrcduce0hcurorrmpdo
rusrideaspra.sfr,r cu r6o0m6
ri prat.ldd6 p21;ps.13 222;ps r 3e)co p.r pr6pa&r.
it r ,n cupror
m acorasirihp cu pricjnra so ,blr, 6 ,. polrl
191 C6rndcior
in aluat oe2ii^sireadehaija6)
o@
34 n&o 'd]p dak dablnadif u

psntoandtu6p3i s tumonaasca (nrituad idu9ipreamurrrirucai


si $ ma mc si mi u iu rnarm').rnlor&6r r mpdr cehr.ioii 66
s, race{arudurYo.kshi6Puddnq.poeli rnFr
af6 rn.upro' rncepetr
bo rana3 sarea,adruoariourr6iiputin rapt6t rdmarnatr
c0ajurorul
mu m*rsu armuilo. hrrcducqiroprar q 6lurd rapr.rumdi
n r'3 60 rd!6 p;' "a f3 n1 .
'
ravi dd cup'd), darira ap'd 6i ri

cd si amFre m sred panr a o jun r

,in6dcLp|ot liit., D6.i av.I L


6st dri dbradiv 5i pr viti cumcre
s qon's. scm'or s dn cupid FissMliinodai s6fll d $5 do
coapa(6Fra 1e2:ps126)sicur<u
192 Sosde ceapb
oa
] s apA@, n, ' a' d6be9|gia|51|hgu 'i l i i n ,
l50m|supdde|eglme

lnsbusiliceaparnrrorrsate,panaddlie ao'i6.Am6doat tirna 9t|r3ad


pAsrr^RE poi@1nc!vrooclr6vamhur.,rar@noar6 Adruoalisup,dorooun,
uu.Punala liodpAna h6po sr e6lnOrcalo. so*l
prdhr:ik a oam.ciotrnarkr (oltarel; p!.125). se.bdh4.5p.dii

1 9 3 chiilide legume
oaaao
r crlordd 6rubi, c[,Fli zd'ohir

r cmP daoica.desrad in hrhFrs

ln hurit @apasi usru,oiurint,.o r oai6 peni s lnmcie. AdlussI pudm


da chiri 9 bucdlirede vineie9i rlsalr p roc23 mrnute Inlrcducqt
aporbucrtordrod6 rrovr66r.6n0p d, ros , api sr p pdr. oari un . Mr,
apoi risali s5 riadi in:b!9r, limp de r 6 mhul6. A(Jruoetrc upd.ul6ro
(9ir0riir6d0 chili oplronaDfl ,id.b.li rrci 10 minur6.Pr65.d pitrudjor'i.

194 Currycremosdin legume


oaa
a'4i oarb.n. cudrar & ss nt6
1 c.Fr dd udud. .utur '
rr i6b i
r 6io', drild & code r 6iar

@dsdruprcasp.l'psfum.ts
2 di, d,&16 & .o4d s r.bia

lnrr{ c'ariti na6 inibusilic6apa$ ! duroiurrimpd62.3n nub penr


$ ihtuaia ad:uqa!shimbi4i mndimdoia Inq pbo rnos1 , m.
n!b, aresioctndonirnuu Adauga0 apdr69um0d, am.srscalr lrnoI
riorbotr
rn{btsi' 3.4minur. rumali a
{ id sefia,bra rocmrcrncd202sminure. oda|ae resumeresunr
ta06de, amoer.carrhunu 313mlnrae srmrrSearrp. rocl-2 mhde.
Gainisldormdru.s6rui!@o@zsaupain.n4n(unro doripi6
rndanr) Ercuioriidecasrnvoio9i .ot sa obq 4.6N4t,
195 Paellade creveti
aarS

r ade rci!, cldrat d6 sem il6 i

r .ilor udurcr .u'ad d zdr@i 150q c6i.oiqe a' cu'drdi

iicinqelr uleiurinrrc risdiospecbrap

prtj+ pent d6vh nor Prcstrat I Glo do tot$ iar ra sla6it adiuoal

e rieli sa r ad: inrbu$ aprcrnd


equmoonsea' e'crcvor'.Lasali
F' di;, pani clrd s s iimuia'qdul t' s a absodirtoa$ apa condi

196 idin ton marinat


Frig5ru
oa@ o
6 a Iisu prtlnte p,6sp,l, rd.ar

r I iqu' r, *oni$ad, dc nart 3 ad.i rcsiis5us 2i. .u'alal'

a pde noapc 8rc6lebre d pdia


s6 r.q rn berea d6 r'ig:r'ui a bmand cu ardeis ciupgrclPuiell
pe q'*al sr ocazona, inlodrcelirisai! ra p toaropanre, pana.ind
s udbinef ro t.s e d { ,e 4 6 l rc d ' !,

't97 Pe$tepreparatprin metoda


stir-fry
aatr
(crn 3, t eqcin sau.od), .u6!ar

Darir,uci!'ed padp n m, a. inciis6ri0 eru!lnt o rieaiasi'(uusa!'


si*alicmuiw opbrimdv s mhure.

a orijr, iinp de 3 minut,pina sh b n6 pahNe. Adauqat p6ra de

*u r.'tei se obt? 3 spon'i


1 9 8 LnrTrer
ule oe somon
oo
lF to, tu qnn p,@td! atun t@@ tj tu nFan dh nm a tau
@ aupasb 4ar, .un u ri mdatt sa pa*awn

450s caiorddFri&.o4re rr4l

P,ernc6r? ri .upbrur ra 200 c. Fidd6ri dofii p6na d.vin noi, sculgerii


bh. do apd q dalr. d&pada. rnia! p9loo h r.Ii micis asezatle
p0 o to ro. unod d unr9i lnpach.tali padt In toi e Pun. . tn .lpror
ponlru12 15 minur6,prna dandpesreted*tn6 opac5i s d6iaoo ragii
sdart I dn loriain re a rNl rmpacnb! apoi aresrEcat nor cu
o8\i i6er dc p*re Mttuntdo6d.
wjric{nd rorrrnDursr nu nai dman, reun os dd paqr6,dAls.li

rn 12 oobaf. rolu.d6, dati-t6fl n


rad!ri6,aoAarlisidarialEcirnrord.rpdru30minure lncd2iicup
bd h ,m-c. anj4i ohrierurar.d
0l'3h6, apoi ung6t.t. dddupn o puttn unr9 da . ta cuptorp.ftu
20-25minur.sdoareritecand suni a
199 >atsaoe somon
@aao

Gaujlmibb psdruun.oo mb)


2 | @urt sdsad6p e6 c d miso (rclda2i6ip! r47)pe dIe..cMda
d6nd' 6aUofta c $ha ieoldineda', d n cme4

Proin. ziriclpro.urra r3oa Ap,a i{a6butrde adasohon


peo roriepsrmradea umtnu, d6 ap
v'eo dout nnqu 6 cu sds sare. imparudusi {aer pach6lerepe 6 rd
asaar in rand0.opl. coacotirmpds 15m nurs,p.n. ciid somonul
dovinom@ro9isdsp nd6rasiirasiicand6tc qala,scoarersomonu
dii ro aid carea rosiimpachetat,ot zatI p6o ranrie sirumatipurn
6uces lp s d v l i o s s , p u rn
cuplo'(,eiela217ps.13r. Penrtuva,iane, pdE o i somotrurcu sarsa
davddosircs (qelqrlr ps.146). Pa.rreFreocu somoiporI
p'esdmedineftes|inurahkqido'.inacosrca:.sos!saspatunda
rn rlro dtidu.ro aoma &oseuG.

200 Pache{ele
Teriyaki
cu somon

AALIO
(3auluhiraropenh unc@i mk)

mdr 15cm,eirun4id6duF4
'or impachoialt
marnarade ie,yakisrsEutd6pddoGrr. ri.ca.dbucar:
derorr0Bcahdpachererecu somon

desptndotil .la$ . cand 8da sara


a rosr aFezalr rp6o ra{u
'mpadahr,
Ie o do mnoo ase,ar?ideasuprssomoDurur
iminr6 do a I pus ra cuptor

201 Fishfingersde cod


|Baoo
r r5 s n6 da.od,cdtar @ pids

rn 4 bucdliveraclndabdsriu dman: niciuia. pmoti


ri ari@srere

q rp n md d6 pL P ' r' n' ' gro


h pdl' Pdiiliiine do 4's mind6,inrorcand po amh e rep pani 6
i oi sdcudor
" d d o u i o d 6 3 r s s e ,4!,
I 6loam da resure rieno s0 obld 2.4 podt
202 Fishfingersde somon
oo
dincmd-plifodogds|nipo]ne

350qli6desmoo,cuAaldepleh

Prcindhricuprodrra200c.rrralisomonu
hrasr unsuiele,ve,tcand

unrulcurdfoiu pisat(d,.i bosir). uioelireca llsre


Amestecat
de emm cu putinama&c de m' s

duicl
cadorradrioiaricoplirncupro,terela2le;pq.'37)sucador
pi4 ri (rsrera2r 3; ps r s5). sd orrl, r'5 po44

203 Plici nt5 pescereascd


o
Nr pefb capbt. Arcnecend
pesbte atb cu .at sns, otaiti copttutui

350a{or cid4i dc {sj, i s


'r

Prohca4 cuprorurra rsoc. Purel b


aluminiuro osri in brdiri 0 un96l cu pul'i unl r e.arc b@le da pede,

racrpro,.iebel
car r hp sri oosrcro

dii rapre,9rtsoii deopaneceidp


or Dasra.etpesree lasll risii
hbudnd evenrualele oasd dmase s
proa.areasosur0'a b, iop li ufi u lnt o c,alilr, adsugarld na si rheri
p3 roc m c car*a m'nd6, avands.lid d rrina si N s aida rrq het

b o a o e t6 0 0ru a s l p " b p 4 b D
prcsed Pesmetsi Patu^j.|. c@.ei
dovinorumen. serylicumazrbsau
204 P t acrntide pegtecu rosti
(cartofi ragigratinati)
o
5@ ! ,61e $cldmr icln I

P6incnzil'UP|dU
arn 3 re'hdriinabulI ia 16 mic.
rirama.stuaq suturdnoda o
'&

prd..r ii caia Las4 in coifiua

p;,l,udd! id acsdsos,dupacao cr o tinnud,trecelac6r ahesrec

apa.aopedticu o cAni d6

P unerr r nr!n b o s i a m e s l 4 a l .!u t6 s l n l ul opl ^tc,ar i apoi


p.d6 ahesr6ur de pe$6 d,n vas s i

205
oaaooo

r I irub shimbrorca3p;r,
as a d e i rcsr,a4dd.xmi res
'

dearahidesi sucurde tna 6. Jncrnqeli uieurr^r,o risa,asauinr un rok


dupdare p{p6r'iGGrry) sh mbru. chir (daci se osesre) si
'o
Adauqaltr.v d.0 d crlp8rce, adeir $r [i3llr o do rasoresiconli.larl
s ahoeaorl i rmp d er 2 m i n o o ti
206 Risottocu nSut!i dovleac
galben
0a a
2 cilsi rrroi &nbr dop ri

sal. s de ssid2 s rdd &Lu3ls

207 Musacade linte


go

r ceapanfi tuDlaras]ljas ih
z arde ffi, tudarides,ir
los

b
208 Ndutcu chimen
$i cartofi
oa460

209 Orezcu ,,mazdre,,


O@8e"@

.e,pa dirda, cuirari si r@b


'

&
COMPLETAREAMESELOR
CU DIVERSE
GARNITURI
Pentrua aveaun meniuechilibrattrebuie
sEincludemin el alimentepe bazi de
amidon,legumegifructe.in seclrunea
urmAtoare,
veli g6siideipentrugarnituri
gustoase
carevd vor ajutasd ,,completati,,
meseleprincipale. Acestea suntfeluri de
mencare ce pot fi servitealdturide meniul
principalalcdtuitdin carne,pegtesaumeniu
vegetarian. Daci veti pregdtilegumele
in diversefeluri;i veli pierdecevattmp
incerc6nd
s; le prezentatic6t mai atractiv,
atuncicopilulva fi tentatsd le mdnance.
Copiiipreferi in generalgustulmai
pregnantal legumelorpregdtitein putini
gr6sime,
decatgustulcelorfiertesau
inibugite,a$acd am incluso selecliede
gustbripreparatein cuptorsauooarper_
pelite(stir-fry).
Salatele
reprezintio moda_
litatede a oferi legumecopiilor,iar sosurile
caresetoarndpesteele au un aportmic
de grSsimipolinesaturate
giomega_3.
210 Piurede cartofidulci
9 A AOO
.u.dhr &.oaias ta( h sbiui

r oc lidaa p ! 4 . | U f a l i U | e u |
o6de didi3 pastiipana devh !

211 Piurede cartoficu unt


Sisiropde artar
0aa

Poa!ca&' cotrronmtu.runr
mdorreus d6api hapoh OarF

212 Cartofid u l c iprbji!i


0 Bao
bsi ututii ilaiifi .ht basati k sds
tn @nbi@te d Lteiutde Bpha asi@
caPilo|lep!fusd.ifra.|sncefuputnkebh|p

derveqebr baedsuhi)
1Enrtu

uhpler Polum.rareo 0arir6 .u u e


213 Cartofi cu ceapi
racuptor
0aaoo

Prrihili cuplo,u
ra130-c.sphtar
l:1 l :'" *"; r " *, , pe
G dor dL. il &er r a b

endo' c dr , dd' ' n

214 Piurede cartofi 9i pSstarnac


oaa
1.ado, mair,.ddrti s rdbtib!.4

q ,F .,L
sali@dpd aoD,nrar
Dprea t rn ur\iri, e[ prreur ss,r 4, 4 6pod,

215 Piurede rogiicu brAnzb


OtEE

4rcri m,to drdraredopeb

1(r".,L {, . i B +a . c . j g d
4ps " n L qm i '" t p s . r i . . o b n 6 L l o , L (
2' t6 Cartofifripti cu usturoi
oraao
a EBtaE cftdsA mi putn baeaa

6 !,dd nt{ fltrdarde.oa6 si ar bu.dri

a 200c. Plneliu e'!

pai, s e i mb b s b fe A $ o z a rip.s o h

21 7 Cartofifiertirumeniti la cuptor
oaa6

i rho i F .n'bruh,i.!r.! dc ffbur


'{ar

218 Cartofila cuptor, re!eta


tradilionalS
0aao

, ftddi nr, chrai de .dria 3 ri d budr ma'

PiiGzil'4pr*dr a22oc rivritiddor in !ai,pana *h{br


219 cartofi Wedges(tdiati felii
lunguiete)cu paprika
o &a o

4 .ado, na'i, .u'ed d9 dara si d di le ii |uryu q

,:fi.l:l * -"1*l
sun'rumen'titcrccanri
ri pdet sco

220 Salatacalddde cartofi


oSao
Ac43A 4aft .te sata? do canan.6@

221 Legumede toamnafripte


oaa6
ta rnetdua b,atu t

h dqber, a6b' ds mib ri rdar ?31'9ubp6lM]epcsp,l,local

Ap araz4 ropa o blr d6, uprnrsiroenf. o tu


o b e co&4
aq,o p o ' l h o d d l o ' ' 5 1 a ' !p ..a ' " ' ' -.."q," ,| .,-," " t
222 Legumede iarn5fripte,
cu cartofi t\dznasrea
tutu,ps)
orEaa

r @p, folia dda biisubDi

pr6s4i,eAdruod urd,Lr.
redu, e s a,"d*, ph,;,"rb,.
"

3015hinu. ssobrin+5po4l
223 Rogiicoaptet n cupror
oaaa
o b@e sturd tu @ti, & pute etuttt o,i.end a oahitud ta oG.

2 cd d6 Bud ddaie zdrchii

P|ohcarz ra200c. prn6 ureiur.


!r cuprotur brurorrri orcsanolnr_un
bornarcs adiuqet revalibudl'e d. o$iip.nrru
a ddpftrund
'osiit6.
claolr t np des r0 mrnd,pi^i 6 blilto sunraplmpono . Lisad
5, s dceMA hc6r,hai^t6doa r.

224 Dovleac
copt
oEa @
r.aE t un. de dorlotu pat ti prcpaBte tn a*t not

1 crld r3i!d, cu'ilar s zd'obr

Frorhcsrziroprorur b 200 c. Presdtit ddt6ac! , lilndu | 1ni0mrkb,


sdqi $mint.r6 dti m I @ I aeotr. ar ia run9ui.t6.pureti tnlHn
ws ha6 usrumuroroodoimr sndut3ruiut iartagit$rrt6 ade
ftvsc. rav ri bin6 teriirede dovr*c poiliu a s6 p*!nd cu utour
A$d.ir-ra ad rnr{ lavd d. cuprorStdati ra coprrinp de 30 s5 mrirr6,
prn, ce se Inmoer.dovieaduriar @atacapaE o ousr5. pld menca
lliil de ddr.ac d @aia d tol at't
o oiurcuriF ha nlde a {i sRiL s obln 46po4,i

225 Piurede morcov


9i lelind
o Ea
Aa6t ptM de tss@, nat pu.tn aa|.u|, et to.de htannottt ah
o a@e daseb,E, brcuetucse de sM ih 6ndut @piot.

t norcdr, dddi docdt{ & bbi


r ddddd d. 16rnr cudial, e lli:E'orcuhrroro

drodudtr noaovii si terha, o'rIa16 si rdide, rnr.,ooati cu sp5 cao


r olba, m c$d Epoiiacah si risa! sd ra$r h$uf I peni 3. inmoaie
(aprcximliv 20 mt.ur6).scuQett t.qunat6 d6 apd a*zari-l din ne
i
m odo 6 d, adiussti unrureu ma&a'ina 9 ral un p uG ou m|to'url
p6n. obrinsrropsrd m@r6;puol qlauqad pdini epa,d.c{.slo
226 Chiftelede zarzav
at
000

napoin vas,.d;usatirariar our3 Lualcaiepllii d,n


'mcaro,iribne
o caree luiir ca peiisr6priiirlrera
neperaiptnr.dr6.mim[ [n.nodeDur incngcl! euri ro rsa a mr,.

p osirpde hido Enru a reeuQed

22 7 rorumo outcemutttcotor
gEirlO
I eapi durdt is .06], s bcdi
200 q Fr.,nb dorc id i coroed.

$hmoar. seorlh34p'd,,

224 Spaghetti Squashcu sos


de soiagi ghimbir
oaao
r spaoheftsq!4h lrro dedovea. t ] iqu'asiopdsa4al
nai0r, r. i{rim,ovad) sprbl

. .3fd cd.taeda moao raaprsar


o laie i i Iuma a16s! se scoI sem i
'
inrfnrldo irler .uri1'ade *mirle

1np ds io 12m dllc inre rmp ano{d.ar

i pufel o p6o raddie


.ar seanaiah romi .u nria spdghdre. t
lumarisonrdoaap se ob,' 6.3po4rr
229 Fasole
verdecu susan
0 aao
2@e C5orowdo, cu.hri I rirah in doua

r insd 3emhre
ders', pdiia

lncngerlI eiu dd susanint o I qaie


rasorea
siceapavede 9iperpelrre
a n! se findesau a.dd egrhee
Adalsarisemnleretu susai i ma

230 Amestecde legumefripte


0@ao

lncinqdure'urde
misrriehn o rqaa sa! iir ui wok.adruqatireslmea
s ra risrain9'orr6^rsrd orst^d
aprcxrmdiv
2 m rub inr6 s e) sep

231 Mangetoutgi morcovifripli


0@a o
At.t ,raryadr lun soj da nzzrre hr
cu tot) cAtsi notcavii rcprezinq a s
tut dtt.eas ete pe ptaclt edital

ircnqeru c' dohrsriidinr'orqaosaurnlrunwokadruoat


re na

0pmanserouthazrrea | .eapaverde
durce s nlL lneliperoci.a
b Adaugarsucurd6rima
232 SpanacproaspS!fript
oEa
spttal inbtdettu t atu hina ftun2e!6
or, peai nu t6 mt vadLW de panad eu hisipk qe.

225e sFm. preaspdr3p.bi, cwaFr


i cspd, ctr F6 eihb mirunr d. r.drdii er0rpnrt b.ar nic
d 0 ori dn @ns*s nemlb

rche6l d domsh. hr{toa


dulri ,o?n. I cod . u,n 1aos.,
hrbLdi r'^, 2 m'nur..Alauoab6p.tu,d. cur4or hr "r
$ ,m4Fri3
br'ir.:mt.j6, oares,nnorb 9dobd 2.4po4u

Salatdde ierburiqifrunze
amestecate
oaEeo
J2nhze ds $ran (odc.vaturdo)
1 .aFr daud!rcr, cldl.r d zdrohil

3 hqud peMier p(Epit er m{iin


3holddgdopGq*t,ldm,ed

an.skati rtunzereda sataEqi Ibu

a. bdunotu .n.or3,ui io,Lrur4a


Poitru s6t, adaa! pipeir ra sraQi, hainl d a lue scur pAsro
ftun-
zede.ar6l5Andddribnetnatilod..sM sdobrrrr,6pol_t,

234 Salatdde spanac


qi ridichi
oaa @o
soaE"d6b.fuub@,ekofu
mc tastut de oqrrtn da.t t@
b.s.t h rifujB c, cn .t t s6ur d6 Enat M k Elata
, d. mi sus
12hD& s pa rl A* 3 p i | d ' k u Ed s a p s

adzali r'unzot d6 3pana. s ra . do idtchi lnll un botde *tar5


.t
are$.c,tir. imprcs._ ru a doasupBscut si ame$.c4i
dn iou
penfl mogen zat.. se ohrh 24
NdtL
235 Salatdde sfeclSproaspdtd
0&aa
copjh|nulepreapkes|.c]a|nUE
.aabp..sea5'a'.'t,"*a.

3 de 6 mth i, recurtire de .dt5


3h9I pauiirF@sa @rnard

r6u, runel capacu ra oarasi I ebet

pde' soturihiido6ai:,'nltuareajasedesp.ndecr0s(nla
cn6r

de bmae siur6iut,
iE do de a o s6fri So obii,3j ponii

236 Salatedetelindtl morcovi


cualune
o4 8 0 0 0

6b e*ili pe jumar,li de av6ado.

237 Salatdde rosiicu avocado


oaa6

I ngudolerhhamc
lMd6,rcca& ddlarda sanbu ,rolubmud de Dldi
l|h9U',6[ao.Foasp.l'l@l

olerursmust'utinrh *dmn 9 r.-ribh" i,,",fti *; ,, r"i


Apo umr es obthdFnP ", "
'ic

f
de varzdtocatd(coleslaw)
238 SalatS
o0,1ao
2ndd.cudla'ddaliPind,6

I ael q! .ddar de 3m nl6 s

I ad. ve'de d'rlar dd *miI I


amodsl urei!, mamds $ aud
inr.un .a3ton6l si bare! cu ui r ,au e o rurcuF rudr p6sr6
g6l, presr4l pipru &6upd

239 Sdlatecrocantacu sos


de mu$tarsl mtere
oaS a o
2d pa6 da Fazdre dbs, cudlaid d'er ds d!d, .u'a!arr zd'obr
( '

Inhun bormarc'cohb naliusturolurmudErur,


Puno!r6oumere mar@.

d unbl eu d o turcuLtr,dupt Mr6 turuti ssur obljn'np.ereresum6


Amostc4bin. penirua Prtrundeu
240 Salat5de varz6cu fructe
oa 8 0

2|igulpllM]epcspalb.d
2 smms p@spr, .otslars 6iar

241 Salsade rogiicu avocaoo


0a 8 a
{ sapd 6sb. re6 niMr (oprbnd)

242 Salsa
de mango
oa&e

3, 1|@tderongocop|ddla|d!

h .dEvd. nb, cuad ds @ij


ss deadsiiub,
F rusd (oprbmr)

rft.unbor.Sobsi s, sbacetputn
243 Salsade ro$tl condimentatS
oEcaS
6eapddb,mcd,eaEmftud
*iildpabn]6|pro6pdl'lei
r drtsrde
u rorclrrlarIdbbr
s6 ilb e d i, Fdtu sud (oplimat
dsre$,dn@nsary!mirundre

nchoet uigiutinlro liqae cr i @pa si ,rd6 ut,pAni s rnnG 6


Adaug.liapoiBrumiutrdrcbit ii dbt drinua[ si mdtI ndi
9i oa ,o.
Tuilc oiandtur'Fl !6 s so*'
ds I ni(dacee,ob$flJ Fieoerr"*p" .l* $ +.,r,
sa! acopedli9rd3t' rardsdd si s d. -, "" ^

Salsa
de piersici
;l mango
oaE@
, d. nanoocopr.clr4ar e
'd
2[l'g!d@iaddpre.spitlo.al
r pieBcabinampu (n! nd.la),
ddlari d66ajr dbrs bkrt.s
'

cu4ulrurmu tit6tu' t @ld sembdoto dn rmlui da m6nso.apo


t iarijumataro
din.l in buoir.t6sipu*r.ru a*pa. n*r,,rauruoao
u, ulb. Ad6uor!,
e ,.d. n.,om
i.ro i4bornntucDbr.4or.l6dsma,g.l1,u."s*u1t'..e_"*"
t d"r a I sidq ea3d6(tu." hain

Sosde iaurtcu castraveligi ment;


o880
rli
2 inslile m6nrdprcaspdd,@ia

un16r$u ouo turcunF. ca


^daugari
.ctu, p6,ni, pa,i{. amrrr
246 Cugcug
caldcu legume
oEi
I adei vede d I &dsi c!. cudl4i
]75n|apd.h@1I'&pddohqlm
, ddd@r. rdid cubuht

Pun6ricue!suiitr-unboti iumara

utd m& m jnr o iioaa s adduqaraolmaro


hre I me,inchsetiuro

c'scusur9 3hai ras, ournpa roc,

247 5alatdde cu$cu$c ufructe


06
lT5naoado. ddgupideelm e

Punedc!9dsurnbui bors'bmal.orsupade rquheceoriu ts,e e,


Gstr I s, sba 5 m ido, paie e{d a
Foe.ghTA 'sU |g'L|dc'd.'Fi l

"il
|!)

ili
248 Risottod i n orezorun
0aa

('4er e 25r-252E
r adei rcsus aii vede,cuabl so s Fmezai 'r)
' 'as
r inqd p5k!^lorpDaspi 106r

Iopir udu int o toa o s ci rrcoro

carne/e0ryrd.
i6d srdea !n croco

abso'b d orztir60!de La16 pro.ddali


t' cu aoari6dinr6rumari

249 Salatd de orez


o@ aa

0rc4 .onrom mtucliuiio,& pepa.hei.scuqelibne i


Pq414'

!sl!,oi'i t,lr !i.a3tdi i Ir1r0rb ie

Presd'aiic!dives 3i amesrecat
din

250 Tabuleh
oo
S UP E
Supaesteo mancare
s6nitoas5,
econo-
mic5,ce poatefi preparatdrapidgi practic
d i n o ri c e,t ot t im pulanul u iN
. ep u te m
foloside faptulcEsupaesteo m6ncare
consumaticu pldcerede copii,pentrua
strecuramai multelegumein alimentatia
lor. Un castroncu supdcaldbesteun prenz
u;or sauo masdde sear5idealS,la care
dacSad5ug6mni$tepeinecu br6nz5,
u n si mp lus andv ics iaupe i n ec u o u dg iu n
fruct,vom aveao mas5complet5din punct
de vederenutritional.Prepararea
unei
supesefacesurprinzitorde simplugiare
avantajulcd puteticontrolacantit5tilede
sareqizahdrfolosite,de obiceimult mai
micidecdtexist;in supelede la pachetsau
in celev6ndutein supermarketuri,
carede
altfelsuntacumfoartepopulare.Supele
prezentate
in retetelecareurmeazepot fi
congelate,
a$ac5 putetifaceo cantitate
mai marepe careo veti punedeoparte
la congelator
pentrua o folosialtddati.
251 Supbde pui
EAA

.spi ah cu'aladsi h d, i dsini loprbrau

da p,r rilr'o da! m


Asezalicarcasa

ourerra supasirlld ceap:).candin@pes5 ria tt drq du


* a*"- r**l seI arbrrn,busircepulin1r,|od
"r"-pu,g - -po"
Llar oabdepero4iiciideadcortil{q *pap'int{slreuddre'
u caPac,p3da6 re Pursri
Pisln

252 Supdde legume


OrBA A
2 md.6!i md, cudlsli 9iri ali 2 3 | isur patu4e pldasoa @4r

, Gpr m.i. cudlareda@4asi ro.ard 1 | tpa 'e

aD. Pufer h fen si .andlm6pos6 liadi raceil@u mrs-iacopdt


quuncapacda^t Lasarr3b ralbi i
* lo.,lAsaiio sn so race*cl$iaP
i..". u.a"a oo".a" o""p*.. r*Mi sdpah maifrui16rociprnre
d. s pac , s e o b l ,n 6 l ,l fu d d s u p .

253 Supi de dovleac


oaq 0
E:te a twe tuani@Ie eatu cantineatat antioxtdanlicat s ptotdha

r ddieac cu c6l, qabend, .!rrh'


d coaF da sshide s |tbl tu.t
r lapi do Eolm {Gleb 52;

4 norcovm* curalardr.al16l
r c'io. frdld I 6iar b!.6rsra

id, o oali m!'6, cilirrceapah u eipa

bhe eiint
Afrosrecar si
'ruoe!
am6sr*aljcdrnuu, pnlr!a ns lasas5 s6 oind6dd p6di vasuru
hsari&1Islbainibugrrlmpde30 ninde prnd

o'csi, puiolisi ma18dduo'l


D.' udDo a kBi ! atuugbp&
ir p- . , 0 " t s " " " " ttu
254 SupEde ciuperci
oaa
dp. abr, cldts|d n libb h.rud
'
r dd nryod! cudb! 3inbr beil
@00.ilpdrc spdraratit& r.ri
250mrsupr dereqh6 (btsra52;

lnt o @ri na'o. cit i coap.in prnr sornmoais.


Adiusa .anorul
I .iup6di0,apdisopadaresum., 'iertapLr.,nKsoa
siorczutLrrar
.u".*"s * i"*"u
F,o?urosr "o,"ulu
LB| d6 p6r .r rurMtiI hr.un brond, uido nixari
roumebpani'r6d.
devtno pa{i nni, ad
prca s6. Tumdlrtn bo ui o d6 supd si pe6.dr d piirunto romr

255 Supdcremdde prazsl cartofi


oa80
i cdp. db{, cldFe e @u md d
600 mr supi ds holm (rcreb 2s2:
por51)
2 c.ddr ni, ocii, cmdt'l ri ddl
tuali

int.o oar.narc topd uduthpreunacu ur.iutAdausalipdzut, canorur,


ceap. t arusear bino p6dru a E6prlrundocu anosrdcu/de q|A3
G.
&o p .d ti . r m 6 m c s i b .d rs rd
bgum6. adau0alisupado tegumo9i taprero dar un cl@or Apotla
9i
r.c h c coniiiuari rie/t'droalimp da 20 2E mhub, pAn! cend bsotura
tud bh r6de rrmot Mix4 tnhun b 6nder.md mMl4i dupe
s6l
sl s0to'r cu cdoan6 eu painap'oa6pa{. Sa oblin 6.0 po i.

2s6 Supdrapiddde linte


oa E6
1 aer du, odF i si bd'!

4 I ng[ ,un narud (op!.na)

hr{ ma ma6, oa lrcdpa ri ur6iu


@ Esum6mqctur!i!6 m sipu

re9h6 Bud tiedo Adiuqs! s! d


aqi p6 rocrmi 5 minuro.s p@16

Ddui, adiusa! car. o tinsud d iaun id sare bol, dac, do,tti, sdd,li
$i
pei^6 ptatta. se obph4.6 padn '
257 Supecondimentate
de morcov,linte gi coriandru
oa8l3

jc6ap'nir|e.u6lal53ildalA 450m sqrd darsoume(.ol!b 2P

1 cdle d ls!rci, clrtlal 3i ddi


r mqf 1, din onrurca$,m& nar

li'lguaofuidoF@dlddd
4 hsui adimtudrlrdnar,

id, ooa|ema6, cdritrceap! s udu'ou in uleurdmrs no,pdn, ce


d6 t nsparcnle9 moi. Addugarrfror.odl 9i rinr* rcsie si amadgr
cabn m nuto.ruftali supadoleoum
oiiidru 6 putnpipsrnoqru,pdniru
Esind *r .e iidb!9e rimpd3 20 hin

da.^dq tl se dbtn2l pdii

258 Minestrone
o
' !+ l) !"9 ' ' t|'.U l aol ..Mh'
Punl coqtosa$i*asa tugur

r tuphadsF na,la5ri nrrunr


\! r hd.ov .u'ad q Ed braldo

r 2 supddbsumo(rclek 252;

iminqd uleuldomisllie ht o oar5ma'a Adiroalicotpa lerina


si mor.ovu,riEsai sa se inibBe pand.e se (ap'oxihaliv
romind6).Ad.usalipsla de rcei 5 'nmoab

lsmindc riJiluoalpadded3 dv6'

Adiuoarpqh pipe'nesrrs sp'ia.


minde,pani cands a iien spanacu
p.nezan tas. se obtk 46 N4r
259 Gazpacho @ziih*t,.,ia
d.nats6)
o&@&o

6 e i ntjrdi, cd@a d. pidiE


e
1 c.ape6rh mbi, okitas rd* unv.n de&s rdbas (racud v)
ri
1 oufenb6, cu&r ds maj. d tal
1 di6r de Bruoi, fldFr de pid r!
ri
1 Inoudparmj. p,oa!r.r, b.al
r @.b mc } urarrrcdt m

lLll#,]:i#,i#i:i,:ff;li3";
J:t.i?:T:ffi
pam d6 osiid "'q panao6Mr itr"':;
m
mla su nirr' bd sipt$ruu bL,aGek
d. e{rdd6. cof,m.tul
Gr E trrsrdde.dru ereutn o @ r*r^r"
0". *., n^n*..
arcnor 6e 6 pdkund, btno ii ke6
bot pmli rar. m cub &
260 Crutoane
o6

bia Apoiasezati bucabbbde pAro p6o hvi de dpro, dspandhdub


rn ro'm.P!ne[ ra.oprin.uprorurpr

261 (rutoanedin pdineCiabatta


cu brAnzb

Prdincizlri.uplorurla 130C. Triar

b D. Adiuqa!pam6zanurms
siam

bu.rt6r.6 d6pa'n6poo rav, declpror,rispandindu.


6 unro,m.punoli
e l0i5nDur. pani cad dovh
crmade sr tumen6 S@al6t din cupt

Supdde rogiicu bacon


@a@
E{e usot de ercgeit si Bprezht, o a
tadtianata. Puttu resekini, nu totositibacan

r pin, detri.. iliarr dninr


'u
jBapAah!,cuilabs10.'6

2 hdr6vr. .ur.'al Fi r. ai ecebb


r cand i! oou, cuad da @aii ri

ci rri blcrlrc dr6de baconrnr-o iiga


Aditus.' Lreiu sporc6aoa sicaq pan. s6 inmm's.Ad.trsarircsru
rcgumeorGin6, apasir!tr:a d6d
micor roduii asat sr ra'bainabu+llinr da 20 30 mrnd6,paia
cand r60umeo d.vin moi. Amssieca
263 SupEde curcancu tdite i ,
(citronella)
iarba-l5m6ii s l ghimbir
&a@o

j r3upi derequme&!(brebb

r bmd ddiaerfrrii (dronar,), Dsdreid. ore: id4i bucile

PuElrsupa
deresum.,
ia'bauma (cihrena), 9icurca^ul
shimbirut
snr ad, rnrbDtnrmpdo 15minulo.Adiusai ciupor.it6it sosul

bucit o d6r, bi. co'x rua sr rb.bensupainc, 3,4frinur,pan.


$rnftebiq' ( aidoarrr loursro(d,rbrabGrdtd,.i,s
d. cimnanasi qhihblrut,aporhroduooti6apa vad6 si corandrul
prm6p.rhaine dea so i. ruroti rn borud6i do,ii .hip$i dinorez
draolsdtntutaso ab n 44 po4i.

264 Supdcrem5de p u l
o@
Aceas6swema3'616nltn.]
p areh cmtitut rul nai tu de *ta. pud ? t.pbk asisutao mre

laoamcd,orsb6dlo.atilh
3 turdndal6ha,b6ro mirunr
q'0oopisdm,radbb46.
InquF suc& rdn i
ldon||apl.

dudne (Btsbe: m.rs)


mds!p5 depu (deb5i:e.rsr)

inr' h Es ma6, dtilicaapat larin

lut o do p6 io., Tumarisupa r.Oume.pun6dv*u din noupd iuu,


'r
nuor@E $ mai risali p. ioc rncb r 0
60ufr6. Dalitao padade p si m6i.cali inr-unbrond6r. rrecen
'oc
' " .c uasr-;" 1upo" ' ' " * " " 0' ' re
u$ condmedatrdupasustg pr.s

;iff
26s Cornchowder(supbde porumb
cu afum5turA)i"".,
oo

lnro.,;i G I bL..ar.iee d. ri :o,

s?p ].'jFicd] a! h. i57nr ut a

I
(4
BUDINCI
Esteimportantcabudincasi nu_ifie
oferit6
copilului
dreptrecompens6. in schimb,
aveli
grij6sbnu lipseascd
din meniudeoarece asi_
gurAelemente nutritivevaloroase.
Budinca
trebuiesdconstituie unuldintrefelurilede
martcare, chiardac5esteo fructdcu iaurt
sauun biscuit.Dacdgtili cbceeace_i
oferiti
copiluluiestehrinitor, atuncitrebuie
si fili
fericitdac6acestamin6nc6.Reletele
din
acestcapitolfolosesc ingredientenutritivq
toate bazandu-se fie pe o fiuctd saupe un
sosdin fructe.pentrua asiguraflavanoidele
necesare cre;teriiimunitjtii. Cacao cioco_
$i
latade bun6calitatesuntfolositein
unele
relete,deoarece!i aces-
tea continflavanoide.
Copilulcareareun
meniuechilibra!in care
budincaesteinclusi.nu
va maidorio gustare
dulcein cursulzilei.
266 laurtcu cdpguni
de la ghea!5
0 &a o

nCanMJ@aaeda'llipdeBUd

2@ 0 ifud Et|, d9 h ghe'l,

n care v'eri3u sofr4i. sd oDh 6.3por,i

267 laurtcu mangode la ghea!5


oa&o

rdrocdh, ricitz4iBor apac0 zahad pandc. sedi,ofue,ahrtu


s, $ ron@zi unshop L&ad sa so dceascbcurrrarideoaii rrucrur
d mngo s &spri|deri purpade pa sembu6. putur bucitite
do fkL
Adiueat/smpd dd e radu l mi!"r,r,,"".r".",r,*.r,#""
mFun vasda padicl punot! in.o

un m&su1e|. panae jns@si. P

268 laurt cu meregi socatb


oaa
2 rillu ehedrer@ia (sd.a)

2 hsor(e :ahr dsmrara(,ahr rede sniurar d slcdafr)

hrodu@ti ndd. cu apa rnr{ dd ri


nsde Pd{ sa roi adiusaltaei, dac. 6sreieFsar soareri
m6rcb

p;htEr mi.r din mB veri sori. Ricit .r" i" rngid",


*r pui" 3o .i",.
s, psanr deasupkpu!.nzahr,16
269 Salatddin fructeuscatede iarnd
OE13qi

1 | nsy li .oald ,*e ds Fneb

270 SalatSde fructeexotice


oaaa
r baih:, cuDlar. I hbrd reri
I Lud c nanoq ddrai dcGji,

a amn4 cuilar d rdar bEir 2 N{, .uade da@je d 6ie bdr

271 5alatd de fructe(mere,litchi


giclementine)
oa8

( -d s , @ odjd id"$nhr ehdc r 6, L, t r s Du,dsh sidezar,


"
o ,r " - ,u,. ""- ,
" "t,..,
|'"d"'" , * ' ;",
","'
orirra"r rni,,aur
""| "d r
",,"a,
272 Bananedin Caraibe
OiAA

4o6Lqr ,.n d P p r u d d, .,r,,,


'o

secuiddiaretcft sa se inqroa$o sos


sfl I ca d, cu pul ni: rr sca stu aud n luat s. abtn 2.3 patii
273 Fonduede ciocolatd
cu fructe
o a&

274 SocatS
cu jeleude fructe
@a o
r75 or@.{dp d, zneud...aq

(NoU: nu rorG li anBias 6du pap,ia


7. nr ldr6dber @dd)
-cb

s Ds s,s soo,i, D"o, , .-i Lu"tj

|d 3 ; , ] d J . | c " , 9 | n h o J . o e

o.'* a" ".+r*"i uqrr.e


T:":,: li:l' I "1"1* " 'nu 'r" u' p oauro ' "+urii"
r"e uncr-".u*b, r""."
wr u h a F 6 d (e .u p rrd h p s @ b 'u+ ".

275 Sufleude cap$uni


oo
2sq.dp d spirare
3 tudtara

ra i " ! i i 4,rtr" .i n.t ,pP rs


i rr
mq@$ Luatr- de @ rocai nircdu
,..","-.,*,s"," r .,,". ; ;; il:i,l"..."::,i:",,
a Jfu"Ib'p6', $hhtsc i
'uu"
276 Cletitecu mere5 l pere
ooo

1 pa'd,dd!a6 ds @la d6 sdmbi s

ra'6 o adinciu'eInmiild s

" " ; - a. , , , , " , ." " ...d " " ..'


; *"' . .p,
^-, """*" p"r r"o
- s0 ..* ".trur.p

d b , * ? * * .d ,ra b i s rd ' o e d o' rares


i*,""""'"'".' "'".' "'s'"'..,
-';;,.' "
se oblin6 pdtt
F.rariG, apoiimpAlfili$ipudralidD|iet

277 Cletitecu salsatroPical


oo
t Irud papa! .dpl, dAar d. dia

i k i, ddld d6@ld sr6iar dburors


2 Lieu'l sdaF (dbsdMr @rcaD
r Lud & mdoo, d6ld d. .oaF de 6 clpe sdbdl d6rl@rs(od.earcna)

Prcdrl'c{nea smsndmdtuq m
,."1 *
'. "d """r' '" ' "p'."'.*
i pupaftucturuidomanooceallnt iumabro i Esa
l.;;;; "",.,-*.*"."',*
'ddrara
Ia""oa,t""o' " so"e*r '
;;;;,i." d",,,*.@d
ruir"ro .t"+"-paa"-'t"rp"rti hp6ru'4'spudr
-

274 in aluatsfbrAmicios
Mueslicurubarlcd
o
35 Ounri66a'ar r.H dbus!6
35s zaht d6med Ga& sniubr'
279 Aluatsfd16micios $lmere
cu cap$unr
0

* purelt deaQda pedru atG datt

400q c,ps,n &ahE e .odit5

P n l L !l " ts
maG,hcolodaliud! s tocat pan
Adauqarzahsrursianosror.$ a
remoGz,sr6!1ts adauqa4 h0u,
ponltuaprcxmarv10minLics.tr Da
scoarerdn crptortirrsnrisi se dcoea3cahard6 dc a adauqaF

d 0 3 0 4 0 mi n d e ,p d M c a p ,l 6 .u | o a
sa abh 14 po4ii

cu prunesi
280 Aluatsfbr6micios
rn inrlr la
0

norezdmr.Ada'rsaldilr! api ci' si mop4e iundurh6utuiAmperti


s' dslirs .uprd r trF & 10 15min'i
nmoae rnre iimpprcq6[!aruarutohe!na ifu.mvasmtu,inmr
po'a'i!i'urs recd ean. se obline!n ame$& s'aiamciosrddLr0q
A\d u rt-l d rL rs -d ro r a n 6 ro.J,. rdpa.4. i. o i
sc0ar6ri- e dri cupiorn ,5d 16s, s

podi
$sd3 ou se or4tr,,1.6
281 Budinc5
cu fructedin compot
oo
po aB captuo sns6o d. abi@ipt a grca. tutet ktasi
@t . utub
Aiata bu4t6t , I cmte i. tocde sl,ld. suxanine statidede cdnt.
i

'750pasdpmsp6|dspeie

riisu' li middni md@rd


'

us.! h vas rcrundtu puln unr tlllFun b.rma6, amod.al


!.dtr qur
cu,zahr0t prarr de .opi dup5c,s in@rpdali siarderoatb ninc,
sra&6r6 do'ico'inr me 6sq 6ata os, de tdnat,souuhanartr.
'ato
on\Da.r, s snoput.Anoslcd ourcu kpbro, rumali_tn bo pdsl

erund.q6reuns 6opd!'cu ioti6$


d he*i |"p d6, ;." r.dh
"

Budincd
de l5m6iein sospropriu
oo
Estao budd nai sp.datzintv.Ar t9it neze hbpn 4d.tci@ e
6td. t:1nabdinyrlk e tprezma

.d4a d s sucd da ra 2 hdi

P6lE zit cuprorurblsoc puid sltbonusu,iroriunsrondinc&tr_


ra'6ade ,ah* inl'.ui casrrci si r@at prn5 d6vinsNm{ ,rirudari
ET r.pr6i,rLluroobna.a *t" .,a o" m* ."n.rn
I * q, un".
3 I bor,bai.tr atbuelrb pan! d*h o spumi h@. Adiusot rcdd
d.

rumali,nlrln vasiamdozisbd Fi o
cdda, d tds.d .tu toud narur. s obr,, 6 po,l,i
283 Budincb
de portocale
sl migdale
o Eao @
tl ouad eie @4a i@Eab pentu le#bnn

Pdma zil adoiur raro,c puNr pono.ars/o


iir.o oai s acopg.t,,a

d* gq, i oao* " " i + r,


"
m0 d .* m& D to s i p mi u td eo p t
o ruaticu rinsura
dtnspumade atbul

nri nD t " o4qo i .q,a rommutr.

2A4 Pandi$pa
n cu mere
oo
sfuoe'3i$|lallagnilnunaipudl*anutdedeasula

3ne'eniro. odrdo de.sir, e

an 6 r< .i u d l rs a h d ru rp a n d o b !

45 m ru e s 6 n ' 1 ,.!$ s

+:
285 Budincide orezcu stafide
oo& o

iikai as r,mrzhrod irFDdair aprere


nse sicoacatii c|plo.|mp de2 ole,pAid

286 Budincacu brioEe


oo9

.ae htr unbo mr.: r&al suselnmoa


o rmpdotum arod6ori.

Bareliousre
d,ahilrur .poi.druqarrapr66
sr

Tort de pere gighimbir


rasturnat
oo

2 Fro, o]litar. do.oair, ri d &ri

damatude aprcxmativ20 cm)se iniindei$ie unr,.po so nroduc6


vasu in cuprorpaii 5rop6st6unru
d.ghimbi mic nalslprcsed pede
p6 pasra$esi ameslec, ii a|a ,cl

mpozl! pesiapercr se coa.61n


288 PrbjituriCU brAnzd
289 PrSjituriumedbcu ciocolati
oo

P6rmi zii .uprorurrarso c si nss


d . i 1 x .1' " do, .a' a or' rel
m k peaoo rsa d d q a i p i l ra p rr.
^
do sd!. jdrugari mturropr c 06l
b na Apoiadsusar out si e,6nta ds
ompo.fl a in lah prclatli dja 9i pmel ra copr podd s miid. R6cir
lava asezdid.o po un suponde stm, Anesreca! rmre inq,6diemeo
Fnrtu roppiio 9l rnrndeli p6srepdl I
saryrr.u caNoniprcasp6b. se dbnr tar?rD4,r:

290 Nectarproaspdtde cbpguni


<i zrnar rri
oaEo

.,,o ,,r" .",or """","i".",

Ministrudelecu meresi pere


o
1 F6, ctrr4. e .d4i, Did,
'rii

PGrncaiu
iri @pror!| ra 160.c. Arus
q olsd? rn.u mr hhd4
o D, d oo otr,,nL po p dn.-d u1set

a roarosi in ndor unirom tumdldrs

s0 .u d6 roi 9i areslec dd rrucre as64! amb6teerur in hva d


.up'or.'*lur
uns. in e'6a abr sr @aetr r np do 3ca5 m nuio. lani caorl.
o cisu arc. Listi sr ss r6@asr qi dup. aes pudmri4 ahir
s6 hie buclri si 36 sorelte cu hqhotar. de knlt6. se or, {.6 porl
292 Strudelcu mere$i stafide
o
marr'rc, .ud&r d6ccji, r; ar
'

tr rhqu'F miden I 46ssdo

s+ffi*f
293 Cugcug dulcecu stafide
gi iaurt
oo

i*;*fir**:,***:-t
l_,
}
294 Mere(Banane)
in aluat
oo

**$***f
29s Mousserapidde c6p;unir*.,,*r
aa
I jeeudedpaii

rtu si cipsun e tp.sraric6lova


penrrudem4 conrinuaisa nikr p
h paMG.atr.!pe 3tpunotiia hioide

(
BAUTURI

C o p i i l oar r trebuisd li
se dea sb bea de 6-9 ori
pe zi, iar in vremeacbl_
duroas6chiarmai des.
j
Ceamai bundbbuturdcarepoatefi
dati
intre meseesteapasaulaptele.Evitati
bdutlrilecarbogazoasesucunte,
li care
suntbogatein zahbrgisiracein nutrienti.
Diluatisucurilenaturalede fructe,
reducend astfelaciditatea gi prevenrnd
di stru g e r ea
s m alt ului
dent a ra l c o p i tu l u i .
Sucurile prezentate in paginilecare
urmeazareprezintiun mod excelent
de a
familiarizacopilulcu bauturipe
bazbde
fructeli legume,maialespe ceicare
nu
suntfamiliarizati cu acestgust.Toateaceste
bduturicontindin belSug flavanoidecare
t intdresc sistemulimunitar,iar fructete
folositeigi pistreazbintegralfibrele.
Shake-urile aromatedin laptefi cremele
reprezintd un mod excelentde a oferi
iaptecelorcbroranu le placelaptele.
Ele
reprezintdun substitutdelicios
al budin_
cilor9isuntpreferateintruc6tofera
copi_
ilor energiein perioadele caniculare, cend
nu preaau pofti de m6ncare.
296 Cocktail
de zmeurd$l mango
gr&A
55gznad0oasp6PlscablailldoPn,!dcol

omoqenrc'i rumtiheahee eu

297 Cocktailde piersici


oaaB
z m'6ic mn .udlab das3ir sirare rari

.n srRAR E P Uiel|oat e i n g ' o d i c d e l e i n tu n b b


unll ii oaharct sstur cu o[oari da.idorr

298 Shakedin cap$un


icongelate
oaao
r baiaia dlPri, ft dbra da @aD s'

i m xar pands0 ohosenizeaza.


run'r ii

299 Cocktailde fructetropicale


oaae
r am raspospal cf{ar de.oati r rdarbldrl

mratrp.nas6 omoseiuc,?i runa


dacadar\i s3 abth 24 porl
300 Cocktaildin afinecu gneatre
oaao

..*

i-
30 1 Shakedin fructeoe pAdure
oaao
Ft l6ta pMb ti prcpzata tu$kand

i'l#n*
l5om|b'td@pau.Uc,prud
.l lrrlM*

Punqi insdi6nbre rnir,un hbor 3au btnds { miEri pana e. omoso_

na sublc r(mri in pahaFmi, adaugdicaleun pa i^t6erei


seMlttftdt,r se obtk 2-3 ponJi

302 Shakede lapteCU bananeqimtere


oE a o
ddldd d. @atafi &E r.ri

{.#*'*" PunetrDdana i.utur, midaa9rrapr6t6


pani !o omoqnizaaza
rnr{n rcld saubt6nd, g minlr
ruror in pahabmar, pGsrEli cusEnutodo
di@laff, d&i ddil n 36ruri imediat.s. .bh 2 ponit.

303 laurtde bdutcu fructetropicale


oaa
an6 an61oe de iaud u tMa EptuzkE a g!ture detaffit

f ;;,q.-. i nanoo6p! .udrlr d6 .dl, I Eiartudr6 6


r bnmd,ddid da@di ri lrab 16ii

.il:r** P04 manso,blmna, autut9l{c


dMor d drait p6nd e omoqsntzoaza,Tutur in panara,adrusd
db un p.i h rieca.313.dilj iftdt
304 Sucde pepenegalben strugur
o&a 5i
Papenekgstb'n d drusufi
snt bosatik an didnti

p3friif*,i--j';;tm
305 Sucde morcovis l mere
oa &@
"trW,rM,
ffil3Tfifi
JS,."p;1;y, ".*"
;,'1"":ft"ff*ii"fj: lij ;lsfi:13"ff
illT:t3'sfi f

306 Sucde telinS$i struguri


oa&a
unqodhsmlc&dfugldabi

li?L"Jxfi":".Hi::tf
'Ti:ifr *,",",.
:ii: :i:H,l
307 Sucde morcoviti ardei ro$ii
oaae
padd na q'msd ds a 3 mqcd hirod , cudrari

] adopod G | u /o ,| s n ,s p !a |

.A5TRARE raid horcw $iadeii in budi, ap

$i pere
308 Sucde castraveti
oaa@
la{a!d|d,sp!|'|
2F,e,cudhr&csiee odor
2 r rc deneM pruspda @plioiaD

rtsraArE ra ai carav6r6 s percreln buc6l


nfaqi mrdin rtud,inpGunac
satr1li.se obtir 2.4 Po4L

309 Suctropicalde pere


oaa

FasrRARr Ted p6rcr6


tianancuritrbucetia
d6 m6.penrrua oblin6srd . rumauitr pofres

310 Sucfiert de mere


oAArS
duPeafrIdzla@,|n'phl
tn ptaim c,eciunutui.

l babnm4eoad

@d, ddL' Fi@a r. id3r6h 6ri mi


'1

llsal sa rio'bdli5bu9( rominure.6


sa3oric.ccap ln,apdrumaroln.rnii $ruri sd tbitnripoldri
GUSTARI
Gu st;ri l as
e igur m
b ar epa rted i n e n e rg i a
copiilorgi reprezintdun bun prilej
de a le
oferimai multi nutrienti.Mul{i copiipreferi
3 mesemicizilnigsuplimentatede .i-2gustiri,
decet3 mesecopioase. Lasf6rSrtutuneizile
de $toal6,aproapetoti copiiise
bucurdde
o gustarecarepotole$tepulin toamea
p6nb
la pr6nz.Gustirileprezentateaicioferd
atat nutrientiiesentiali
cre$terii
imunitdtii,
cet ti energie.Frigbruile
din fructeqi pla_
t ou ri l ed e l egum er epr ez i n t6
mo d u ri
atrigStoareprin careputetiincuraja
copiii
si md n a n cm
e aim ultdin ac e s te
a l i me n te
s5n;toase. Retetelecarecontinfructe
uscateasigurEnece_
sa rudl e fi er ;pit t a, i
t orti l l acri s psdin
retetelenoastresunt
mu l tma isd r acin
e s ar e
5ig rd si mi
d ec atc ele
aflatein comert.
311 Pungulacu fructe$l cereale
0a
a3 sa va b mi Lril, pubti Neqar tui nune prnsule dhante

Amddrcalloareinq,edienr6re int.o 00ns!t .Inchd6tiop6ntua e pis


F@rnpnnn I'a prcasp6r6.
sd ob!,, r2polii

312 Pungutacufructetropicale
oaaa
1r&i (apdimdv5nruf{'ma)d6manqoued

se raietidcarera6e d6 manqoin 4-6


inqr.d6ntreInlrc punqqb lnchider

cu mere,caise
313 Punguta
fl SIaTrOe
oaao

3't4 pe pururuga
Ganoacet
oaa

curardoiceprd atorsedepeterM

5mAdupali]r5ui|ednt|pnap'i
3 1 5 Furnicipe buturuga
oaEao

c u ra ra i ro tro F d ' d o * e d s p e r6 l /ndumdd rl budl modadm


,,,.,," b,* , ," " q ;" p," ,,...,,

0." s., ." -., Fob4;" "

316 Unt de arahidegi rondelede mar


O A E O

scoad cotoru de der si uiati aDoi

317 Frigbrui
de fructe
oEa
I caFln mir4 i, .0,ilde de sdu

318 Batoanede fructecu iaurt


oa@

1e'r;hr rerir! b 1rc'c uneer,


usoro rava prfah.de.uoror
. 6' r, -" , . , e ' i" . "
'..,,
er', *,,";,..,i
L.po r.-a+ o , ' . u . m-* t ' "

Gno $, se rnv.escin rorsdo o adic


se obtinN do bataane.
319 Baclava ulare
t e o reptunghi
oo

1 riqu d .046 63i & b o poddd c

m!odr.A$ezalioroaiede pEcnlain
neGsarUngo!cu ud rooirRepola
unsecu ud inFui boramedecarin

rpois' laisve6a pefuua oblinenierebu..l, d,eptunsh


urae.c@li
rimpde 30 m nurdra rd mc (150c]

320 cu migdale5icurmat e
Spirale
o
t)otceataacestatpiiturcto pntina d.

nuce e 6aja ddrrmao rfu-o crd .

se6cena pqariiiro
. amesre.u
t

321 Fursecuridin fulgi de ov5z


cu ciocolata
oo
detbio@Fi$wcUMpaM|

e dcrbsEr do sdu
'nsuiF

,sx#**"j${-
:;I;lr::;:*ffifi
ti"t:r1'#il";
trl
El^^i^-1..
322
oa

i1 o@arq , odc aedoo. r ,

pitale sau dd 0 tcor Lasat sa se h

323
oo
oudte si nucb ateE 3.esd ptunrr

6pl,delomipilaliPuoelun'us

e nhrro smareri
drncupror
I resal
Eceascroi,risr inanledea o soarednbu6 se abth4e yaiibeb

324 Prdjituricu ciocolatdtl migdale


o@8 0

zha, pldre1pe&uqor)

bo|, ad. u o n l i | i t' | s z a h e ' u | s ' to p l '

n'su,res afreie.al bino.inr.od b


325 Brio$ecu ciocolatE
oo
:!f##:#"H:xy*x; Ne,ap,,-
sEtua,a,
ce,

326
nt{ffil*,-#i
Pandigpan
clasicVictoria
oo
327 Prdjituricu morcovl
oo
Ac*te tjitureta d.ncioas ro pEp
ire edsini Mesaj

t5 q dena dd bdnza (opriomD

P.9imi ziri cuprorurra r so c. id, o I

bne i utrbo sepad afr6decdiue ur aunurt osonra


d6 van a
apo pde comporliacu i,
ru.narr.o
adauqalmorcowrnsti rizfturads

as abin h d 6 m p | c @ c o l i l i h
e P 3 0 I D eul o r' ar.P s1rru,
't
qardis (dacdene reesad puer rnr,un bot cr6mado branza,zaharul

der d alurdrul unui culir deas'rr. rr.cat.t ol,jftun. se obtin 12pajtul

\.
328 PAine cu banane
00

329 FranzelScu nuci gi curmale


oo o

mem. .uirtardcoq, d, snhr


'

330 PAine cu br5nz5gi usturoi


o
r | lqur pnrunjebd nrlir
331 55r5!elecu brdnzd
oo
A@|6e/d|a|eCMlIneprc|ei|a'@
Miva tuinitdft patu ,seiletets d@,ie st a/b s,sd, .are $ gisee

i ...

1 riiquira .h monpEr (.rr ona)

pin.az4icuplorurra200 c. Amesre.aina, chiniofur(daci.e


Io osd6) I unlulinlrun rcbot d6 b!
dadmtos. incoipo4 bdnz sl ou
inl nd6riaruaruipd o p ansele,pail o
r cm si aooil.iar I in rat $b! d sa0 asezarilo0oo lavaunsa9l
'ondere

332 cu brdnzdgi
SerAtele pa
00

PrerncaL t .upro'urh 2noc i o tisaio,prrjir .eapain pqh unl,


pilnildevinsmoarosl 3rcroasr.Lrso

sradmiciosAdr0os!c6apa3 bdnzasi niralr di mu, piini candbhr


edobrcmdilnrrAdrulF1 a obriieuna lat moablilideli
ou pdnrru
4rLdLp6o prs lAa oJ i o\h 4 o
aporItalr in rasl suunisau A6ezatr.poo iav, unsa9lcd'Pri
'mderd
p6 0
1om nur6.Ltsalisi s6
'rc$sce

de Pitta
333 Bucaticrocante
oa
* hs! i idbui imere.a (oProia )

PrarnclDft cuprorla 13o'cimpan


i ecadjlmahbtn6 bucettiurohura unsdlrdpurnul6 demddho
I pGse'alc! ie'bn arcmale Aszdlbloarbdeplrrap6ui singu'
rind. rnrrorav. docopr.c@ce|
s audi.v6'ir.arid6srtrtuprdr 'im s pd ddabatu us'. seMldo
deoar4e
hca'ejelnmui'lis:d',2{podr'
\iB. .

1(

334 Tortilf a crisps oe2i


rnasine.
ddm, sB)
o

r m p d e l 0 mi b p i n i d e v h ftc d re l au.i vei ri cari desrncuptor

c( !n sos ,n care e al sd obrn 2 4 @d,


'nfru

335 Cornrotundcrocant
0a
335 Platoucu gustbri vegetale
ti soscondimentat de curry
oo
s6ulpnm|conple|azapeneg6fulsara6albguneb|p|@s|?h

tripirdalehi roii i q sps(ve, pasim adorda'd)

cuabl de .oali
1 cald d6 Bruro , 2drcbI

cdsps,asnd un ocinmrlio.
aonira

Asezrboruin mloa plarourui

337 de prune
Pastd
OA AL l
Ns ee tut Nre o4r; \du I f!

paslaoblnule,adrusdMzahir s sh mbr (opiionaU


oii momaniulii
c6 rn6pe si dmdesi m! !re

I r@eli desdurpdnmiih! e'


MANCARE
PENTR
PETRECERI
C6ndspui ,,partyfood,,
te duceimediatgandul
la mdncareplindde
grdsimi,zah6r,colo_
ranti5iaditivi.oricum.
n-artrebuisi fie aga.Esteadevdratca
petrecerile
suntocaziispeciale c6ndcopiii
seagteaptala tratatii,lnsi nu vid de ce
mancarea pe carele_ovomservtnu ar
puteafi s6ndtoasddin punctde vedere
nutritional.SecretulmencSrii sdndtoase
servitela petreceriesteacelade a echilibra
mencarea bogati in grdsimisauzahir
!i b;uturilepe carele oferilicu fructegi
regumemais6ndtoase, prezentate intr_un
;
modveselti interesant. Reteteledin
aceastS carteincludatet alimentedulci
fi
savuroase, cet ti bduturi.Veti g6sitot ceea
ce estenecesar la o petrecere deosebitb,
de la idei noi,cumar fi Zidullui Humpty
Dumpty,la tratatiipreferate,cumar
fi
floricelecu miere.pofti bund!
338 Zidullui HumptyDumpty
oo
f.,a,^,,
Pro! o !b hFo , dr o6.a cu dp.
, d " @ ,rd , r" f aprap115 n

po i4r6 ou,g(rndo(resrirud poku gdc 6


do@pofrruo.hi.

o. pam aDa ma ds 0A'.6hr.T


"
qm d 0pushrjhF, a 1''l brrMne,.r rma o. a p_q, *o.
Dd@m m d 6 0 s d e ,fi .| p n fu a l d ma 4 z' dun* paE b' cado
carahda Alza[ d6*upra cro uo ot e@d ss
obtin 4 p.ln.

339 PAinea
de basm
o
2Inslit onu6e z.rrainurido,.

o o p d .PFger4' cuoE ' u| 6e


l * * ,a " .1" * q.| .I* ,.
dn,o4hd, ,oiGirdun . 4 I s5 ,u,
Alda! ra pe un pt rou d6 5oryn Sd abrh ..s pod,

340 Aricidin cerndciori


cu ketchuppreg5titin casa
(.il

osd aMi4s,,.or6t rd,


aoauq qotur,pa.radebtuG
tru
t,,*,ou r,lu*" u r"*, .i

psmrua ;i5b Q l. d5r la@ lilg


oesi 5 apd I L tga[ in
s.apru, p
.. _1016, rjlmdrd ooru, d
341 BSrcule
din lelin5
oaa
arcsa ,bd,c,b tuado cd k rutin cabiu ptobha.
rt

eaG vedarhh ,a,ub (pedruoma,

fim*ffi:ii:;
342 Cornetecu floricelecu miere
oaao

if:t':,v'"11;p';;,;"
. ;::;i:"" " "" '"*.* ,,"";;,
'" ..""".

rti;w;+hd;.{;
"i;,;"':;1""::.d:::";,:;":il,:
:'".' l$' :"_tr'.
."*,.,.,;,;,;"

343 Minifrig5ruiimbr5cate
in ciocolatd
oE@

*'"''' *' "'"


Tii,iii^'i' oiuelc! dFlii spebb d

ffiffii-iU:',
344 le 9l jeleuri, . . . . ,
Batoane cu cerea
o

pt h *r \:j s!.rcraqe ;i.i

a Y';.,1
345 FeIede clovnidin raurtcongelat
oo
Estenrt nat s.nAt6 ,A tatB4t a;dLt in tuut inshatabi,
deoateee

2 io!!i bura'oGan(.@d da ud).

12j6h!d Gi ir rorm{ de sn tuie


t bbcu ! ddci invehi ii cddaE
r2 rsralr de6 16cuoi 1p6m,u
nat
F,rc ro b a & . pr
"d n (o i s 4{o, c .i u.ou.11" . { u. oe

0eab( penrtuoo'd Dupacsarsc


reibnarlr r6reror,
po riocab i de a
p6dao r l0d. r d
' o .a L .
L e.rr..d @ rdq" b .o:ro.

,J ' L A (J1' o' r' dsl 9| dsb,A ryl

346 Prbjitureletn formede stea


oo
dess@,aftucb ushb, Etatehucale

.O
I
347 Cupefestive
oo
tuteli tuM bad6 utu a@sb pt itui tolasin,tduhiui petur a t@

|o]6nd|ub,n|acuqlt*dgab]lspa

Prcrncazir
clpror!ra130c a$ozt
d6cuprorrohd debdo90d n hai6 pers!'ieitAmed{att.untxorul
' ' ' ' p ' md" 03| 6i r.o' poE tr
rncoitrtiln. s' maiapolunrur
lnpali, dmrpejumirare.romero
ds hrs tu mmpozlr. ou iu'a Puner a cuplorpenrru10,15hinde,
panase runencscs crss?r.lmosFunoritadcir po unqdrard6 sa,me

siapoirumaliopeeeb'ios6.Decorattcu
dutcur sa! sszuaticu rubd
degazr", st abrh 15p6iitui hb1.

348 Figurine
din turtb dulce
(B5rbati
5 l femei)
oo
omni dk tulA dutd smt bieu4i ta
dk gerehliein senercnoptuti sas

boi.rurd6sdid AddusaunrutstGcatiprn.so obli^sunar@l


du t out s mtaridn io( pani

t.
devneun aruarmaimoa6in'iid6'ia
I'qu do'i(e .u .lurotu| saboaneroruaio d d cohe d. ase,atr I 0u{n6t6
'irdadec u p to rp l n e l ]s h ,d o Ii o
r nhv
corqrrmp do 15dinuro,pana.am
nriorNu|rsatipreamurridcupbi,
pantu a i! $ ade L&al rorn ravep5nt se rrc6sc,apo murarie

rir,
JJ C
349 CiocolatE
fierbintecujeleuri
tip marshmallow,*,*;":
aao ";
16ld&i nii 0h n6cr!ndr*)

$tf,;;:ff
ri:T*i:$irHfl
:i:-r:,
350 Socatdcu cupede inghe!atb
oaa
fl-j+.^.,
Pun4 s@atahr-un paha.raeeu inr.o cupadodd. Adrugaridpd
ftosaesisiamsrdali rdroduceliuw'nshelata.
s6rur imed,st
fu m pai 6 o lhqliE s. db|,4, po41

351 Granita(inghelatif luidd)


de pepenegi portocale
o Sa e
bbogddhbd&@fu|$sivbniMc,

curilatpeeano
d demmntesrr.ia
n rcbotd6
buclEde.s6ru1j rnpaharoricile
r se .bttn s-' pdi

352 Limonadd
preparate
In
o Ea a
A@dlnanadadenodd.e'.boga

r6eb@,umdi isqio 3a do, h


apa minsau s sqi in6d d se.fir 3,p,4tr
GATtruL
ilpnruruAcu coptLU
Copiilorle placesi deao m6nd
de ajutor
in bucdtdrie gisuntdornicisi manence
din
m6ncarea la a cdreipreparare au contribuit
$iei. Numdrarea 9ic6ntdrireaingreoren_
tetor,amestecarea gicombinarea diverselor
alimenteconducla o mai bund
coordonare
fizicS,imbunitilescdeprinderire
matema_
tice$iii invati si sedescurce
in bucdtjrie.
insd,celmai importantbenefrcru
este
acetacdigidezvoltdo atitudine
pozitivE
falb de alimentatie. Cheiasuccesutui este
de a-i da sarcinisimplegiadecvate
varstei,
respectiv de aJ implicatot mai mutt.pentru
fiecarereletdsespecificd cetrebuiefEcut
de c6treadult5icetrebuiefbcut
de c6tre
copil.Trebuieavutd
I
maregriji atuncic6nd
copilulfolose$te cutitul
saualte ustensile peri_
cutoase.
Mai presusde toate,
lSsati-l s; guste,si se E
bucure9isdfie m6ndru F
de creatiilesalel
Fr-

F-
353 Pizza
o
Nl.]epjzacupdiniifugDalic'pallaea.Ju'qselauasauBeresinvle

40s suMad,B bcito a :aupu

hbordsPiEr (P4ruhppnqt
Giche'ry obb reri(Ei,u roppinq)

coP L: nr nde pasrade romarepe b arurde pizz, P..e., ooano

bu. orod6 cad6 (daci 56ro osssr)Prcsa6b'aiza rss, sirdaloi1

354 Salatddin paste5l ierburiaromate


o@
GlotA,bqitut n pdu addusae! a

l Ii g u ' .pal u4el pmaspa| N l nn

I ioud mud snoru


.e,p6vode,Ias6lcdtraagd

nasnns pasleel,Nas6 Mi.jod

mn.wi dovre.eiiti ca*avdrii ca n

cu 6p. cr&oflasiusali a si s0 op
355 Sosdin b16nzdde vaci
cu legumegi
tortillacrisps
oa8
6vi. bdetsra d6 bb&oi hiare

ADULT:Prcoarirroar6aormotetc
alurado daci sde sumaveqh6a,
coPlL: Purctoaiornqrddenr6hiitr
isrbur9 d. nudar srapoi e anosroc,F roare

sau cu m0 rorundcnad (rcreh 335 ps.133).s. obtk 6 0 patlli

3 5 6 Un zdmbetdintr-unmdr
o8 a @o

ADULT:s6aId'l mtoru|m,ru|u fla

ungecu unrd6 arahide.Unqere r o d


a'ah da. dopi care unetro crt6 doui
in h5r - acosroasuit
"r)uz6l. lnr 0

357 Grisine
cu susan
o

coPrL Am6bd drcida u rahah


Aollr ropt unrursnu.nali. pesrerrine
coPlL An.serpMru a oblifoun aruarratu(cucavaallrol) inDlia
aruarur
rn 15bucilima mci s' t6 rul

ADULr:Pubi s: dat acssro,b'ro I

n sen 0166 de susan(dacese rdo-


6ae),apo r aseaz.pelovauBxdihainro.
20 minulo9 asati.t6
pani ss .!tu.
pentruclubulcopiilor
358 Sandvici
oo@ o
LAeli.t 6a sdee4 sirsdr, tu nendre' ..6a @ au preeatiLP6ntt
vatisnb vg.taiaha tobsin 1 2 h\tu

3 re, $bli da P: na

Gda lro el 3d 8c@ererorh dd


1 6r s $b! de s!D.tp! iedoea

c oP lLP u n 6 .e | i i | e d 6 p 6 n e p e o l a
;oa e rorosdo m 4r'1 ral do Palbei e.

coPll lao reridde Peins,o uig6 c

ceade a doua
Acopodsandviclurcu
!nrpa panoado deasupra.
coniin!5
v6'de.lnchdo
alr6loaiedd saral:r

nat ddala3 u a! i rn 4 tiunshur


sarqr d bucfti d6 morcN' si r3 ii d

359 Fe{edin prejituride orez


Oauq
4 hsu' crcni de6dfzr sauhumls(ereh r25:p! $)

2 raiiabti deme'rcg! intom6dssmlud

AouLr: r! all maru in sretu , lnlarud cororur9i Hiari sdpaEr2 Gl

cOPrL lngd prelrdiredeorezcu c

f "t
360 Pr5jituricrocantede orez
cu ciocolat5
o&a@

W
iTJl;iifff;'**...'b,cu,va),spoioru,e,i bbard.
:,"11t"
ff: ;:tf.;:::r:',J;

361
ele,,,m**t*ff
Gemde cipguni
oaa
w1::1";#:f":,#yl:#:*#:;::tr

i.x;ir;
ijir;.i::#,#iH::Tlij"J","]"
r;:i'*

**u*$trf
*lfr ,"il#
*'ii:*rdtr##t
,f

362 Mini trufe pez,n,q,nad


danirs6)
ooo

t s 20i) / 2 i id e ru s rrl s $ s rc rl
lntue & ,aM, mu1.o,o,elpedru

] 2 c . F l i i s p d b lsc6 b lid c@ d t

ld ir 5. roor$t se obr',2rure
363 Fursecuri
pufoase
oao
364 B an a n ecoaptetrasein ciocolate
OAqq
Est6un desedcate canl'nentt6 llanina 86. dat tr patastu
2baiaio ma n.d!615k de coq.

dolrtrns, Punere rn iavade cupro


miid d n patraado susa cojii
sr patunzandpanain miezurn!.ie.
coPtr: nircdKapardlereedecio,
licua I apoiIn pach6r6az:banarrei( ro e

adiug.rrprlii sminEnaprca3p$e.
se obtin2.4pant

365 PrSjituri
apetisante cu vigine
(MeltingMoments)
oo

coP L crinri esrdinqGdiedslc! ain.ru!.uiva) Lhq62 rivide !op,.


A DULT SC OP L IM F F EU N A :ri e r,i m p Eunbmx6rol eedfi csi

ADULI:rmpadicompo?rain20 24d6 po4ii

irvil6$1.on ruis de porunbdr bo. Apoirease,zi in ravade 60r

coPtr: sed6 pratidh e di hva s b aGntoazi pe ui g.irar

t
b
I
Parteaa clncea

El ab o r a re a
m e ni ur i l or
CopiicapdtS diversecleprinderi inc; de mici,ala cbeste
importants; stabililldjn timp o metod;de hr;nire
care5asepotriveascb programuJLli de 50mn!i celorlalt
adivitStizilniceale{iedrui copil,aslgurandu v: asttel
cb niciodaticopilulnu devinefoarteobo<ltsau
flemand.Pentruca aceete metodede hr;nires5aiba
suslinere, trebuieca meniuls6sepotriveascd li (u
obiceiurile alimentare aleintregiiJami li
Meniurile nu lrebuies; fie foarteelaborate, darintot-
deauna estebinesAoferilicopilului doud{elurlprinci
pale,at6tcavarletate de nutrienti, in
cat!i caalternativ;
cazulin.arem:n6ncaputindin prlmulIel de mancare
ln acestcapitol,vetigSsimeniuri.orespunzatoare
fiecireigrupede vArsta, tocmalpentrlla v; ajutain alcb
tuireade meniuri$nitoase, bazatepe reletedin aceattS
carte-Deasernenea, suntincluse informatiiprivlnd
aprovizlonarea buc;tSrieicu alimentele de baza,respec-
tiv informaliidespreigiena!isiguranta a irnentelor'
/
\ilqt"
4..
r.1
CUMSA PLANIFICAM
MENIURILECOPILULUI
Oricemeniuestealcdtuit
din trei mese.
ln general,masaprincipald
a ziieiseia la
pr6nzpentrubebelufi
(p6ndla i2 luni),i
ora4-5dupi_amiaza la
pent
e.=Tu
asein."o."
inp,.;ffi:;':nJ;"
al familiei.Cutoate
acest
schimbarea
"."r.r;;;;;;i#;::1"#:
(eiurilelegate
de masdale fiecdreifamilii
in parte,in funclie
de programutde somn
aJrtec6ruicopilsau
de celelalteactivitdti
zilniceprimaetap6
dupiiintarcatil va
Tamttiarizape bebelugcu o gam6
qe cereale, limitatd
legumegifructe.Drept
rezultat,
meniurilede la aceaste
v6rsl
vegetariene.
in etapete
r;;;:J:: ;T:]",
tulul va fi gatapregdtit
sdinceapamesele
cu carne,pegtesau
leguminoase.
Meniurjle
prezentate pentruacesteeta
. cum
este
ginormat,,",rr
;J;:jr'J:'J*,
carnesaupe5te?nfiecare
zi a saptdm6nii,
cu exceptiaa doud
zilec6ndmeniulva fi
DacEve{i crelte copitut
.::Setar]an. in regim
vegetarian,folositi
retretelevegetariene
ca
b a z dp e n t r uc re areaunor me nluricorespun-
ze t o a r ei n t r egiisapt5m6niPenlrucopiii
in va r s t 6d e 3-6a ni am inclusun meniu
de s t i n act e l o rcare(onsumacarneli pe$te,
re s p e c t iuvn ul pentruceive getarieni.
Me ni u r i l ec o respunzAtoare
etapelorcare
i n t S rcatului
urmeazd suntadaptatenece-
si t S l i l obr e b e luqilor,
cu o seleclie
de
piu r e u r it,e r c i uriqi a ltefe lurimoi de men-
c a r e .M e n i u r i lerezervate
co piilorin verstd
d e 1- 2a n i v o r cu prindemulte,,finger
f oods" ,p e n t rua -i in curajasa m Anance
si n g u r iP
. r i n cip alele
fe lurid e m6ncare
pre z e n t el a a ce asta
grupbd e v;irsta,c6t !i
la c e ac u p r i n s intre
d 3 -6ani pot fi mancate
imp r e u n Ec u i ntre agafa milie,oferindtoto-
da t ac e l o rm i ciocaziide a in valacumsa
f olo s e a s ct a
d c6murile.
Dupi vA rstade 7 luni,
copii ia u n e v oied e gustiriintre mesele
principale(vezip9.217cu sugestiipentru
gust d r i )F. o l ositi
acestegustSripentrua vb
asi g u r ac d p r oduselelactatesuntprezente
in m e s e l ec o piluluide 3 ori pe z i, iar legu-
me l ei i f r u c t eled e 5 o ri.
Planificarea
meniurjlorpentrumesete
In cares_aintrodushranesolid6

nl*i,"r;l*, l*ffi :l"ii*1riil:fi:".; ""


:r"ilt""1:
,,,";id *,
x.;;;,";". ;::'o':il:,":"*,".,,"
;,;'';:; :;,";::,:.:i.1.,111.,1
#,i;n,TH,:il:"*t;f ;1"t1;
:",1;

Eue d. eqro (,q Jrj dhn


@errr 6bson o hF.

PU! dehidElondlr BJ . }
f!re deple6k, !l ni4o /4'7,

ri!rc de p*mr @eJrj Pb,


{o4]J,epiwe&n4

Eqr de mrcv @ and


@,4

Pdftdep!'..;'ifuiqorejz

qu depr.Ed nhF
t be,j
pentruvarsta
sn,!p s' qldso va'iebro
.!.GoJL'.. ':'.T:T i: f i",T1::"j^':"
ii,*i'".o"r,
"-'".."'",,-"'- -' fl'T1L-"'l-i'll-Yil
d"
;i, ;"*"'"
p o l l | o | 6 i'.-."^'"
got edd o n td"""" l a .n u o rd ' l ' a | n p | F.@ nl hd* i dd-,pE

rqd *o's& o ch&: ore.e,


Planificarea
flef,)$1r!entruvarsta
lnl6':9ror.hboG eud preglr! sagur6 no d,monro.cuoB

sr 1r{n(6 rnsud GLqroEa


ood,n
.;;.; ;J""Y,:;:#;':j.il":::
iHt"1,"

zruA , rs< d. eBQ &4 4j) fu iq fd ld ' ,' ]b d te e &


EqdhG&ahp{t4b)hrbqi
o rsft t4!q rur hhe mtutr
( i!h{c ddr piuR) I uhetsk
l,i|i&pilRd'{ryhedpl

!N!dsl"'Ngld":6h@

bk r dep:hepat;

Oa u a l ai< ur r idn6d * q r!

4^,obud&hd.Lq!ftnoi

Kd*.e (qe4r)o rd d. hq.

@ 41 pqttt tobJ n wso h

zrua6 dh6oik@e,5;
plFtik@lp{eh@]
rE',J:ood[o,4n(pilni
meniurilorpentruversta
Planificarea
de 9luni- l an
La acdaie vareri, copd sunl pregat
b no si rncspalrsn inbcu'r b b6ron!
rd3rn,puloliconlinua cu o masad'fr

dd|a p i 6 'l ' d|apl6d6|as d trs a | ' o n d ,


MANCARE U'OARAtrRU 6A L{

P!Edem&rc!a!+he/p9',

enua3 tudee dcE!.imer

ozru a 4 rr eir ! r r bf ; &


hbds ire 5, h bxc
Planificarea
meniurilor.pentru
v6rsta

:i,",::.:1':."i:.' :..**1""*da,n!d.pcn,,o,.1dn.alo n,,b,sb tupiuioo-i


r,,r rere c.,rn _a^i

rl*yitrt::{"n'##
:T,l;:"i:ii1::itii:n rt*"r
fI
"

dprot oo.drrosiaI
-

Lomp6D i 4o r tu! z nice,

MANqm $o&I4TUG^I.A

cfrDe de pli eb?urb hqeJ


\antb h9a),rtidrc

i,9,&].uh'llrg6dhd]o

lryn.).u?dorr.(pgt''

Pr hdc <o(k! de pu o4zl

sR?dr4 rreqr& ib416r:

d! prhe dbjrG; o d
pentruvarsta
llficareameniurilor
de 3-6 ani
Planificarea
meniurilorvegetariene
MenrudropG4nraF ha ,os $ pdrd
m6nb bosar. ji fi6r, zm. 9 vihmine 3 ndrisili 6re d n piml6 rioss da*d din reFbts
3 tu fi do nanre, bogarsin p.dah6 st tior _ acsrss

gJEi odolre. F' (J. J 1 6'6.|6'a |aols, ;e


''

@s4] Fhdeqd!
r a4t r I Ee r @ , , 4z j @ '@ e , 4 ) <& i ! a , q d d @
eDanr ediq: dr qa o tu

kre e @ ,611 6dir li o:dq'

z|UA3 MW5 top]on rpg,)

zrua4 8qe!.ior{bb4n,

lhtj|(didru,]9'5'}d;,&

M'6roie ape,r, a hun de


r@trr p5iFp6tb;
HRANITOARE
GUSTARI
ILlnicltd'DrtLt i'tr1fil !e suPlirncntarcti il riLrli
AccstoSustln ii ottri 'o
inntulTiloi Nf sFrn'rL'ild' nB'o lrtbuic si
s!-ti pi{r.zc cnerSiarot
dc !:i$1i' ilf'trritej rja|ctitul
lic. p.dc droi'ccc rcci*r 'lcfin'tc 'opinilLn

. Bn.:ili rro.inrc dr pirtr fi, r3l./.u

, Eucrli de tu'.& noi d' viri t' r7l lrunus /p.e3llpid:idc linn. rL

. Bucnlidc Finc/rondorcde ofcz


. cubulc{cdc br,nTiiru rrid.l. de
.Ielii d. krwi/lelii dc !rcnrerli'rc
(lnlitumli rFlc ti.sc DJerc)
'srtdti.i nri. .n brinr:i ti r.ri /'rnr

9-12l!ni .1.ifihido ri b)n qFsll dL

. rdji de frudc ('nrc/|n/bi nan4

. ciptrni/zdctri elt , d' un Finqer food (mancarece Poate n


'.nrt
inic arun panafcu ili 6plcata dire.t cu mana) fapida
dc . sindri.i cu tiLiidc.inr./Fni d.
'!ucijelc dc Piine.u.tbulcl.
brenzi ti un FIII .! lifte .irnehrsli dc bsolc, N bur:ili d.
.l1.idelc dc ov.ulucDol. r' erl l.tune, rotii.hcry; iiu'Lr tuLrrf;

hun$ lp.e3llscndc PnD. t rrel.


.u rrh.
'1'1a10tr diYe'sfclLti do
.abc,.!bult(c L]f hr;nt, iclii dc
l.gu.rc ri kr.lt; Fn,e Pr:ijn;/tntl

'c.rc.lc pcnlru mic dcirn.u hptc irirti 1rn'trghuri;f n trh.r.u

. un Fahafcu lxtro tif.Liidc hucr. . rl.{or lcgcli,,r': iiv.rse telLrid.

'Iaurt rtr fruclc ri ci'rrrL.i/,n,oura .ubul4. dc brin?i, hnnn s ,, e.e/,

'Lrn Prhf.u aP:i/lrttc^ucdihrri tablil h 661,f.L, dr [i[ne Iifrudc]


dc l,u.1..on'bn cu ori.c gudar. Fincprilili/ri(r';ii.1ii lr Dghn ;
nnlrahd.uhPr+ur{llri,x
. Btrci{ide rruclc/l.8rnrr cu {,s d0 . Plaoucu so{n lankn iNni:

]i!nn,i rr.e3l,Paii.i( r'et. LnJ


. Un bulrolu ape3llishi ctrht.ilele
lahar cu litrchur din'it rlc
lrtrctc,.u brinzi ii r,rdclc.lc.crpi dc lceunci liu.Lc;hu..i(1.'.dnle
F ts4letisine (r 20o) dc pitb r,.l37l, sir4cle.n b'rr/i
'cor. r.rund uocni aPr3r./0, ere riccaF 1l r37l;unFhrr(n hrt
ALIMENTELE
DEBAZADECARE
AVETTNEVOTE
iN BUCATARTE
o.;'narii bine aFrcvjzioDrilvi v, da Fsjbilitateasi pegititj fen,ri de niin
.aE r.pideti hrinitoare..pjilor volrri, folosnrdrcleretedn a.asracarte.

EUFETOLDE BUCATARIE

. Divc6e tipuri de ulei.omenibjl

ulci de.api{i, de soia, de mislinc,

. Divers tipuri d ulei pentfu


.I-trte .roii arobl !i salad
tivcrde ulei de n!.d,
de bislinc, de susn. d seminle
. conscrvede rasoleboabc
. Diverselelurj de nu.i Di8drle,

. Conscrvede ton in ulei sausuc

FRIGID E R
. Dive^e sortinente de.ar.e

, Divers sortinenre dc leeume

. Divr4e sohbente d. f.ucte


. cerealcvit'hinizate pentru nicul

. Fiini albi sau.u frnEnr

CONGELATOR

. Divee soiuride icrburi, cun ar

fi ore8ano,sco{i!oa.d,gninber
nicinat, chihen di.inat, cofian . Picptdc pui saupulp.
dru nlcirai, tofran, ra.hon . Filedepeltc.ongelal crevetc
t
tGTENA5l SIGURANTA
ALIMENTELOR
iir ul ri n i i i .i i( . ' es . ur . r z u rl c d r rr(* i .trl :' n n r' n ri rr , 1' ! ri l i i ki !' i

d r i (r! fL l d .' r' ' ft' s ndn' I l d nl rl


Dai c xfu ti r nt oh' i nnb. hil ti l n

lar n u csl c1 { r r . biic dr z v olli l tg rrrrtl l J u r,rl ;ri ' :' n ' fi)trrrei nl orrrnLi

v i o tcrn n n ij. s . llc v a ni frr tr i v i ' f,] l !. i r' i r.; i l n rl rf I


' r, t' nr'
I v; tb ri d e ir n' . 1ii lit || d u rn n o l tr!' i .n l i l i . l n J rD n' rvorn' i

. spilaii vt intddcrtrri bnr. N . Drri r:Dirc nfr.u., rtcana

niiiri iniirLc dc i fn tlr hnra uobuic (on\udfti n) iuiloi,.l.'

' lolosili 10cirotrrfsflrrLe I3.1ru 2 z,[, nu rrir.;il/ili o tri..i c

carnc, pctLcti tri Nr r:i r(r n'.Lo

ddl piinc, ltgtr n., f'rne snL in . ri(.rJ oDrpcrlu lrilnL.rului :i

car. Prel]i'riii t)t i..htL !r.;r1or '1'C,Er.ci r tr,ngol.d.n,lui la l3'C.


. Nu puncli nnn il:i J.8nlr . Nn i c.ontc rliun rliintnt.r. r lon

.li'ncnr.lc crudc rl,iru' de.elc dc(nrchr eu pr liii.tL.oilrlrl.

ccc l'.li,ire v.' I' . Nu Ll.tiirjtjodati: l:r'nilici rlint .


trcFrn'lc
a! .zi l c d c anLP , . i' n, i, , r rl e | fu

tu a li sigufj .ii nu pic i 7utr,:i . l ' i s ri ti rL i rN ,l ( . r(rre i ' r .' ri L

dc .a n i c r{ c Dr x r o' . n L L i \., i .' !rl .. ox!.hr. i i .rri


. TineJi inddoruDi fti.ifor
. N u l n rti , x l fd t.l c:,i !1!' trfi ri nl
. Dczgl'clali bn'e crn!r, n rd rl trl g rt n , ror!.1[, l i n.\i 1i :e
trnil r
fefrc c h hignte., nrrnrc a lclirr trn nrrl,r i, !.rin.il r.f nl
. cind re n r. ilz ili r in. a' M , r!.b rn :ni.rrh'L r.x!.l,no, ultrl.ir I i,f
sodili nr.lo.ot nuFr rrc o fii.Lli P u .!i 1 ' x c u n rli xLU i ..r!cl i i
Pcntru i puie, fi hnroiii do.otil. . l ili rlcntL dr.l rulri r,i \f
'r
. Alcfi giiji!r
trerrlcl.,unu, trtut spcl. t. tr,i,nL nrri,rr dc trtrtri

!i onllc sii lic bitreti'.g;rirc t,cnri


ir .iznl rlinrcnlclo! lolosilc
carnc,a.est tu.'u !. ot)slvii ti
nr pcrjor(li in!rrarului
sucul .arc 13tnc5r nr nunriLrljr
]t.i!.ilc {l( niiin.rrf i:inLr\r n. i
cife flrcdrcoti h.riil nr.inci d n D i i rf.t,0 i . drrrrf.
' n.rrr,
ceannrgoasla ctmii, nrr ro |.
Lir.leflil. pf.7.nlc n, dr!1 r.f ilu

l ri s c v o r a m c n c.i .,' ,.drl


' sprlali bnrr huctclc ii tc!trxr.Lc,
lriin.trii, pr ir:.ucdir I l!l
da.i.cc{ea * voDri..i.rtrdc
!urit.i, drzvollird! sL trrt.!or.
GHTDUL
INFORMATilLOR
UTILE
G ' upur j de r prtj j n a t h i n .to
dl,rp,../d: -' ^a rt' \a\tarddat d"at: +orp.

t rtul M.u! _ n ruou rtov ult


al nord tor

o .tb o.n .-o * , * ui ,


s i* nnpr r 8n, n .v d .d b rb y c ,," '
o,
www rda-gov
www.nci bs..o.ulr

www.n.t_ontin.org
Colit p.ena,ui:
Dd'netat.dn atapkazd. BLtss oganialia
^vcefn dc.aita.e
Tel: 020 ?al3 r 4at a bpiitor pEntuuri:
wwwabh.md.u! www,biiss.ofS.ur.

Lrga La Laha: Fdrintii opnb pftnatuti:


'lel: o2o 7242 127A
www,preebic-!.or8
www.laiecheleague.org

rrobtemn alergiiro.:
R4tuu.a.leptekrokptohnui: www.ftetjac.co.uk
ret:0370 900a?37 www..sacetja6,orS
www,breastreedinS.outr wwwSturn.lex

www.allefgyroundation.con
chldulaaendn.tatdptatubr. www.foodalerSy.org
ww.usbeastfeedi,8 o.g www.f@daltergJndwork.coD

P.ri.olelnalimntati: H.aniorg..ici:
Agqtta ,tado,dcto, ahn?4a+. a.. ata dLt",
www.food.gov uk www.soilassociatjon.orS

Bibtioteca Mliohatil agt@ti Eibitoteca,nlianah


ai, sU+:
.at,jotd .tin sUA:
www.nai.uda.sovAoodsfery www.nal.usda.sov/rui.

Inrir.malii,ul|itlon.r:
Asaootia b onnd denun4ie:

Gmpul d. $ure wsetanete:


INDEX
*i#:i:iiil",..,,,.
:i",Tr :; '
i;!1," ';r lij.r;, ,", 4,irliT:i
::j.;;'.".."".'.{,,:it1t:"'
,: l;;jt""r',"'.."
'l l L :"''" * - " ' i. : . ' . i' : ij. ,' ;' '""''
''tj,l._,:;,_,.,,:.:r.;;r """
4, ',*"-' ":':-_:,
,J;'J;1:.'i...,. -it:"*'-- .. ":.":T:.:
'' "
'. '
"ar"*ri"*"" -!i:::.*",,".""""
" ji;,
"";;fii;Ji; ,,1:.i,_*";"" iHtrfi:.lTl
" -:a:-."".""
:i:;;:',."" ;'.;';:l,l,l,:-':::;
;1,ir1r'*
"li:,".ii:.lij..1:;.," -,1;--'"*"
''"1,1.::,;',:l:
;.r, -i#::T:,r:,..... I
. ' :,J:tr:i;l;;.1i.
-.;.

' .' rlr r-'r#';r"


,jii;.
'i;' ,,:" :*:',;-];.:,
;tl :Jt"ll,;:' ll l";" ' ' " ':';: .;"::ri::L'"
:'"
lr!-,il "-. t;:.i:.:"" "'ii,";'.;;',1'",.
'-'-' '" ;::;;:'
--;;'fiT - ;'*:".;;" *
tli.":ji,H",j,f,f,:i
;lliltn::"' -":r'r, ',. :ilr,"-- ,-,
l;:,il.l;,r;,::" _;::i:.."
-
" -;rirl;" _,.
"-;ij.ilj:ri,: ,_..-,.
lq*.t,,'_,,
*.i:;Til',:i"",.",... l;':1,":,iji;:J:'.".,",,.
'.rr"',., ,"-" ::**,'" J"::ijfll"rri
j;,,,'" "'fi,r*:"-"- ;$'":
t o."l. , oo "l."'"_ .

.:r::: -..'.:^"
,.';1"1"" , jy1fJ"_""'" 'r *,."","r...-
.."...
:l ;f,;j;;r;".ti" -.1i.1;:"-."-"
,.r"
".:.,,:*..1
;;;:::;r:jllt* ll.j,::i";jr:,iiir' :.,r.:Ll;r";r..:
".- ' i. " ; ; ; -'. i . ; l ' ; 1 , , ' ) t ; ; ' ' : . : ' ,,,.F ;, :..;;1 " ,

;r;';;;;" i*+++:"*;:;'" ,;.;11.T',


;;_*l,.it,' : *,rF {
#.,1;: "
r.1;".1-:'lj;"1,. 1l.J:ij.:l_iiT:;' "i1,.;i.,;:.".
"
,;"" ri*.,r'"' '"
!tr.! h iksnr.(u
l;i;i,i3;:::';l;:.
1,3,

ti,r;''+i
,a8i r i di i tubi d!!r nl

h:l Il qau!l !dc ( !!


s$d r@l'd d j<r r{

Mr.ro Trdc'l .dd dob

MULTUMIRI
Dac; v dli plictis
it s: g ;ti! i mcreui:tceltagi [eiuricle
mencarc gi ltu 5till cLlnrsi of er ilim os eht ; nit oar c
Ai
apet isarncop
te ilUlL ri,atu n. :accast.t
i estc catteitde
c.ire avell Ievole

l\a(cnlul 5c pLrnepe qhidareapractic;.i


pallntetut. retetelc5unt rnpid si ils,ofclc
p f e p d r a t( n L re xistam ;su r i sn u m e to d e
c o r n D l i L d t est,
) cu sig u r a n taco
, p ilUlva
m a l l c at o t ( ( r e stein fa ffu r ie .

t51(-. rnclos.jo sclc(Tiocu pl.lnificarea


n l e n t u r i l o rp o n tr u / r ilc, o lL lt;illda stfL .i
l ) : r f | l t l | s . i s i p ft) (Ur ea lilllcn lclcst s; ,c
o f q n l t i z c r oin ilvn \.

O { c l n u I s i t to n r | ( J.lli( ) 5( l0 sin ]b o lu fl
( i r r . i n . l i ( . rr r tr icltL ii( la l) .r r .l,D{ r r ia o lL r l
( l ( , , ,or r q i i ,( . 1( 5 iin ft) ln ,r tl
l) r n ili( r ) (, ( ll
,., I' i tr,/ ,i. t,,, I,,,,. r . . r .\t!.. v . .,1
.l (c l rl (l l ' t,ll( dr c lx) a1( , lr
l) topar ,tl
(l l l ,]I|rl (] !i ir r lr itlir t,r sar r
l rr \lr ,tt

,,() (.!k) (1..,!r, 11't)o!rt(:Inri{|,r ilLrrn(,r {ntrritn,.,


l1|ra ll.l)y
,,\ nf1,/ r,( 1,,,,,,i r(i1!ir.r j i(Lr rlni,iiL(
r)l,LrIr,> tr !i,jy

,trilll|lll