Sunteți pe pagina 1din 13

2005R2076 RO 24.02.2009 006.001 1

Acest document reprezint ă un instrument de documentare, iar institu ţiile nu î ş i asum ă responsabilitatea pentru conţinutul

s ău.

B

REGULAMENTUL (CE) NR. 2076/2005 AL COMISIEI

din 5 decembrie 2005

de stabilire a dispozi ț iilor tranzitorii de aplicare a regulamentelor (CE) nr. 853/2004, (CE)

nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de modificare

a regulamentelor

(CE) nr. 853/2004 și (CE) nr. 854/2004

(Text cu relevan ță pentru SEE)

(JO L 338, 22.12.2005, p. 83)

Astfel cum a fost modificat prin:

Jurnalul Oficial

 

NR.

Pagina

Data

M1

Regulamentul (CE) nr. 1666/2006 al Comisiei din 6 noiembrie 2006

L 320

47

18.11.2006

M2

Regulamentul (CE) nr. 479/2007 al Comisiei din 27 aprilie 2007

L 111

46

28.4.2007

M3

Regulamentul (CE) nr. 1246/2007 al Comisiei din 24 octombrie 2007

L 281

21

25.10.2007

M4

Regulamentul (CE) nr. 439/2008 al Comisiei din 21 mai 2008

L 132

16

22.5.2008

M5

Regulamentul (CE) nr. 1020/2008 al Comisiei din 17 octombrie 2008

L 277

8

18.10.2008

M6

Regulamentul (CE) nr. 1021/2008 al Comisiei din 17 octombrie 2008

L 277

15

18.10.2008

M7

Regulamentul (CE) nr. 1023/2008 al Comisiei din 17 octombrie 2008

L 277

21

18.10.2008

M8

Regulamentul (CE) nr. 146/2009 al Comisiei din 20 februarie 2009

L 50

3

21.2.2009

2005R2076 RO 24.02.2009 006.001 2

B

REGULAMENTUL (CE) NR. 2076/2005 AL COMISIEI

din 5 decembrie 2005

de stabilire a dispoziț iilor tranzitorii de aplicare a regulamentelor (CE) nr. 853/2004, (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de modificare a

regulamentelor

(CE) nr. 853/2004 și (CE) nr. 854/2004

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNIT ĂȚ ILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunit ăț ii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igien ă care se aplic ă alimentelor de origine animal ă ( 1 ), în special articolul 9,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animal ă destinate consumului uman ( 2 ), în special articolul 16,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformit ăț ii cu legisla ț ia privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de să n ă tate animal ă și de bună stare a animalelor ( 3 ), în special articolul 63 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Intrarea în vigoare, la 1 ianuarie 2006, a Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European ș i al Consiliului ( 4 ) și a regulamentelor (CE) nr. 853/2004, (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 va determina modific ă ri considerabile ale normelor ș i procedurilor care ar trebui urmate de că tre operatorii din sectorul alimentar și autorit ăț ile competente ale statelor membre. Aplicarea, de la 1 ianuarie 2006, a unora dintre mă surile adoptate va implica, în anumite cazuri, unele dificult ăț i de ordin practic. În consecin ță , este necesar s ă se prevadă o perioadă de tranzi ț ie care să permit ă aplicarea integral ă , fă ră difi- cult ăț i, a noilor norme și proceduri.

(2)

Durata perioadei de tranzi ț ie ar trebui stabilit ă ținând seama de prima reexaminare a noului cadru de reglementare din domeniul igienei, care ar trebui să aibă loc în primii patru ani de la punerea în aplicare a cadrului respectiv.

(3)

În consecin ță , este necesar s ă se prevad ă o perioad ă de tranzi ț ie pe parcursul că reia anumite cerin țe prev ă zute de regulamentele men ț ionate anterior să poat ă fi puse treptat în aplicare. Pentru a garanta uniformitatea abord ă rii, respectiva perioadă de tranzi ț ie ar trebui să dureze, în principiu, patru ani, dar ar putea fi scurtat ă , în cazul în care acest lucru se dovede ște oportun. De asemenea, ar trebui s ă se prevadă posibilitatea reexamin ă rii fiec ă rei dispozi ț ii a respectivului regim tranzitoriu în lumina experienț ei dobândite.

( 1 ) JO L 139, 30.4.2004, p. 55, rectificat de JO L 226, 25.6.2004, p. 22. ( 2 ) JO L 139, 30.4.2004, p. 206, rectificat de JO L 226, 25.6.2004, p. 83. ( 3 ) JO L 165, 30.4.2004, p. 1, rectificat de JO L 191, 28.5.2004, p. 1. ( 4 ) JO L 139, 30.4.2004, p. 1, rectificat de JO L 226, 25.6.2004, p. 3.

2005R2076 RO 24.02.2009 006.001 3

B

(4)

Dispozi ț ia tranzitorie de baz ă const ă în autorizarea continu ă rii introducerii pe piață a bunurilor produse înainte de punerea în aplicare a noilor norme. Dispozi ț ia respectiv ă trebuie s ă se aplice pe întreaga durat ă a perioadei de tranzi ț ie, cu excep ția cazului în care durata de via ță a produsului este mai scurtă decât perioada men ț ionat ă anterior.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 853/2004 exclude din domeniul să u de aplicare furnizarea direct ă de c ă tre produc ă tor a unor cantit ăț i mici de carne de pasă re ș i lagomorfe pentru consumatorul final sau comer ț ul cu am ă nuntul local care furnizeaz ă carnea respectiv ă direct consumatorului final, sub form ă de carne proasp ă t ă . De asemenea, Directiva 71/118/CEE a Consiliului din 15 februarie 1971 privind problemele de să n ă tate care afectează comerț ul cu carne proaspă t ă de pas ă re ( 1 ) și Directiva 91/495/CEE a Consi- liului din 27 noiembrie 1990 privind problemele de să n ă tate animal ă și publică referitoare la producț ia și introducerea pe piață a c ă rnii de iepure șiac ă rnii de vânat de cresc ă torie ( 2 ) autorizeaz ă statele membre să fac ă derogare de la respectarea cerin ț elor generale, fă r ă a limita posibilitatea de derogare numai la cazul c ă rnii proaspete. Este necesar să se men ț ină posibilitatea respectiv ă pe toat ă durata perioadei de tranzi ție.

(6)

Omologarea unit ăț ilor, în special a celor care, în conformitate cu vechile norme, nu necesitau omologare, dar care erau autorizate să î și comercializeze producț ia numai pe piaț a naț ional ă , constituie o cre ștere important ă a activit ății autorit ăților competente. În consecin ță , ar trebui adoptat ă o dispozi ție tran- zitorie care s ă permit ă unit ăț ilor respective să îș i comercializeze produsele pe pia ț a naț ional ă până la obț inerea omolog ă rii.

(7)

Dispozi ț ia tranzitorie privind utilizarea condi ț ion ă rii ș i amba- lajelor și echipamentelor de marcare menț ionate la punctul 6 din secț iunea I a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 trebuie revizuit ă astfel încât să înă spreasc ă normele anterioare privind utilizarea echipamentului de marcare, ț inând seama în mod corespunză tor de a ștept ă rile operatorilor din sectorul alimentar în ceea ce prive ș te toleranț a în materie de utilizare a materialului de marcare achiziț ionat înainte de punerea în aplicare a noului cadru. În consecin ță , este necesar ă suprimarea dispozi- ț iilor corespunz ă toare ale regulamentului menț ionat anterior și adoptarea unei noi dispozi ț ii prin prezentul regulament. Ținând seama de riscul de abuz inerent al unei dispozi ț ii tranzitorii de acest tip, trebuie limitat ă durata acesteia și este necesar să se asigure că vechiul echipament de marcare care nu este conform noilor norme este retras cât mai urgent posibil și pân ă la sfârș itul perioadei de tranzi ț ie. În consecin ță , este necesar ă adaptarea anexei II la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 și a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 854/2004.

(8)

Condiț iile de să n ă tate privind importul alimentelor de origine animal ă nu vor fi în întregime armonizate în cazul anumitor tipuri de produse și, în consecin ță , ar trebui precizate condi ț iile de import pentru produsele respective pe durata perioadei de tranzi ț ie.

(9)

Comunicarea de informa ț ii privind lanț ul alimentar constituie o nou ă obligaț ie a operatorilor din sectorul alimentar. Trebuie prev ă zută o perioadă de tranzi ț ie pentru punerea în aplicare complet ă a cerin ț elor în materie de informa ț ii privind lanț ul alimentar. Ar trebui facilitat ă , în special, buna circula ț ie a infor- maț iilor de la unitate la abator printr-o dispozi ț ie tranzitorie care să nu mai prevad ă obligaț ia de a furniza informa ț iile cu 24 de ore înainte de sosirea animalelor la abator.

( 1 ) JO L 55, 8.3.1971, p. 23. ( 2 ) JO L 268, 24.9.1991, p. 41.

2005R2076 RO 24.02.2009 006.001 4

B

(10) Secț iunea III a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 prevede obligaț ia medicului veterinar oficial sau a medicului veterinar desemnat de a semna certificatul care înso ț e ște ungu- latele nedomestice de cresc ă torie de la unitate la abator. Directiva 91/495/CEE prevede obliga ț ia serviciului veterinar de a semna certificatul. Este necesar ă men ț inerea dispozi ț iei respective pe durata perioadei de tranzi ț ie.

Certificatul prev ă zut în capitolul X partea B din anexa I la Regu- lamentul (CE) nr. 854/2004 este mai detaliat decât certificatul prev ă zut anterior. Pe durata perioadei de tranzi ție ar trebui adoptat modelul de certificat prev ă zut în anexa III la Directiva

(11)

91/495/CEE.

(12) Secț iunea V a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 prevede că materiile prime utilizate pentru obț inerea c ă rnii

mă cinate trebuie să respecte anumite criterii și defineș te

cerin ț ele privind etichetarea. Trebuie evaluate criteriile de compozi ț ie a c ă rnii tocate, în special con ț inutul de gr ă sime ș i

raportul ț esut conjunctiv/proteine din carne. Până la sosirea rezul- tatelor evalu ă rii respective, este oportun ă men ț inerea criteriilor actuale prev ă zute de Directiva 94/65/CE a Consiliului din 14 decembrie 1994 de stabilire a cerin ț elor aplicabile producț iei și introducerii pe pia ță a c ă rnii tocate ș i a preparatelor din carne ( 1 ).

(13)

Fă r ă a aduce atingere principiului general definit la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004, în conformitate

cu

care operatorii din sectorul alimentar, în cazul în care criteriile

de

igien ă o impun, nu utilizeaz ă alte substan ț e decât apa potabilă ,

în

capitolul VII al anexei II la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 și

în

partea II din capitolul I, precum și în capitolele III și IV ale

secț iunii VIII a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004

sunt prev ă zute dispozi ț ii care autorizeaz ă utilizarea apei curate pentru manipularea pe știlor, în special în cazul manipul ă rii

pe

știlor la bordul navelor. Întrucât utilizarea apei curate nu

constituie un risc pentru să n ă tatea public ă în m ă sura în care corespunde definiț iei prev ă zute de Regulamentul (CE) nr. 852/2004 și pentru a permite unităților terestre care mani- puleaz ă produse pesc ă reș ti s ă se adapteze treptat, trebuie extins ă sfera de aplicare a dispozi ț iilor corespunz ă toare ale Regula- mentului (CE) nr. 853/2004 la unit ăț ile respective pe durata

perioadei de tranzi ție.

(14)

Punctul 1 litera (a) din partea III a capitolului II din secț iunea IX

a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 prevede c ă

operatorii din sectorul alimentar care produc produse lactate trebuie să se asigure c ă , imediat înainte de prelucrare, conț inutul de germeni al laptelui de vac ă crud nu depășe ș te o anumit ă valoare limit ă . Respectarea limitei respective este extrem de important ă pentru siguran ț a alimentelor în cazul în care laptele trebuie tratat termic ș i nu a fost prelucrat într-un interval de timp prev ă zut. Cu titlu tranzitoriu, verificarea respectă rii respectivului criteriu imediat înainte de prelucrare trebuie limitat ă la cazurile men ț ionate anterior.

(15) Secț iunea X a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 define ște normele de igien ă specifice privind ouă le și produsele din ou ă . În conformitate cu punctul 2 din capitolul I, ouă le trebuie depozitate și transportate la o temperatur ă , de preferin ță constant ă , care este cea mai potrivit ă pentru a asigura o conservare optimă a calit ăț ilor acestora în ceea ce priveș te igiena. Întrucât, până la 1 ianuarie 2006, statele membre erau autorizate s ă aplice, pe teritoriul lor, standarde de temperatur ă controlat ă instala țiilor de depozitare a ouă lor ș i s ă le transporte de la o unitate la alta, este necesar să se precizeze că standardele

2005R2076 RO 24.02.2009 006.001 5

B

respective se pot aplica în continuare cu titlu tranzitoriu în cazul în care sunt autorizate înc ă de autoritatea competent ă . Operatorii vor putea dispune în acest fel de o perioad ă în care să îș i adapteze activit ăț ile și procedurile la noile standarde de tempe- ratur ă impuse eventual de autoritatea competent ă .

(16)

În conformitate cu punctul 1 din partea II a capitolului II din secț iunea X a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, ouă le cr ă pate pot fi utilizate pentru fabricarea produselor din ouă în anumite condi ț ii. Cu titlu tranzitoriu, este necesară extinderea posibilit ăț ii respective și la alte unit ăț i care produc ouă lichide, în cazul în care îndeplinesc acelea și condi ț ii.

(17) Regulamentul (CE) nr. 854/2004 prevede că personalul din abatoare abilitat de autoritatea competent ă s ă efectueze sarcinile auxiliarilor oficiali trebuie să fie calificat și s ă primeasc ă aceea și formare ca și auxiliarii oficiali. Pe parcursul perioadei de tranzi ț ie, este necesar să se acorde timp autorit ăț ii competente pentru a planifica ș i organiza formarea complementar ă și cali- ficarea personalului din abatoare care particip ă la controalele oficiale ș i, în consecin ță , să se limiteze cerin ț a de formare a personalului respectiv la sarcinile specifice pe care este abilitat să le efectueze.

(18)

Articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 prevede acre- ditarea laboratoarelor care efectueaz ă analiza e ș antioanelor prelevate în cadrul controalelor oficiale. Laboratoarele care nu trebuia să fie acreditate în conformitate cu legisla ț ia anterioar ă ar putea avea nevoie de o perioad ă de timp suplimentar ă pentru obț inerea unei acredit ă ri complete, ț inând seama de complexitatea și dificultatea procedurii. Ar trebui să se acorde laboratoarelor respective un termen suplimentar pentru a le permite să ia mă surile care se impun pentru obț inerea acredit ă rii.

(19) M ă surile prev ă zute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanț ul alimentar ș i să n ă tatea animal ă ,

ADOPT Ă PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZI Ț IE GENERAL Ă

Articolul 1

Perioada

de tranzi ție

În sensul prezentului regulament, se stabile ște o perioadă de tranzi ț ie de patru ani care se încheie la 31 decembrie 2009 (denumit ă în continuare perioadă de tranzi ț ie).

Dispozi ț iile tranzitorii prev ă zute de prezentul regulament se aplic ă în timpul perioadei de tranzi ție, cu excepț ia cazului unei men țiuni contrare prev ă zute la articolele 5 și 8.

2005R2076 RO 24.02.2009 006.001 6

B

CAPITOLUL II

DISPOZI Ț II TRANZITORII PRIVIND APLICAREA REGULAMENTULUI (CE) NR. 853/2004

Articolul 2

Stocuri de produse alimentare de origine animală

(1) Fă r ă a aduce atingere legisla ț iei comunitare în vigoare, în special Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000 privind apropierea legisla ț iilor statelor membre refe- ritoare la etichetarea și prezentarea produselor alimentare, precum și la publicitatea acestora ( 1 ), stocurile de produse alimentare de origine animal ă fabricate înainte de 1 ianuarie 2006 pot fi introduse pe pia ță cu condiț ia ca produsele respective să poarte, dup ă caz, mă rcile comerciale prev ă zute de actele cu putere de lege menț ionate la articolul 2 din Directiva 2004/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 2 ).

(2) Produsele men ț ionate la alineatul (1) pentru care operatorul din sectorul alimentar a definit o durat ă de via ță mai lung ă decât perioada de tranzi ț ie pot ră mâne pe piață până la expirarea valabilit ăț ii lor.

Articolul 3

Furnizarea direct ă a unor cantit ăț i mici de carne de pas ăre și de lagomorfe

Prin derogare de la articolul 1 alineatul (3) litera (d) ș i f ă ră a aduce atingere articolului 1 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004, dispozi ț iile regulamentului menț ionat anterior nu se aplic ă în cazul apro- vizion ă rii directe de c ă tre produc ă tor cu cantit ăț i mici de carne de pas ă re și de lagomorfe sacrificate în unitate a consumatorului final sau a comer ț ului cu am ă nuntul local care furnizeaz ă carnea respectiv ă direct consumatorului final.

Articolul 4

Introducerea pe pia ța naț ională a produselor alimentare de origine animal ă pân ă la omologarea unit ăț ilor

Prin derogare de la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004, operatorii din sectorul alimentar care erau autoriza ț i înainte de 1 ianuarie 2006 să introduc ă produse alimentare de origine animal ă pe piaț a na ț ional ă sunt autoriza ț i să introduc ă în continuare pe piaț a naț ional ă produsele respective în cazul în care acestea poart ă o marc ă comercial ă naț ional ă care nu poate fi confundat ă cu mă rcile comerciale definite la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 pân ă când, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004, autoritatea competent ă omologheaz ă unit ăț ile care manipuleaz ă produsele respective.

Produsele alimentare de origine animal ă care poart ă m ă rcile na ț ionale respective nu pot fi comercializate decât pe teritoriul na țional al statului membru în care sunt produse.

( 1 ) JO L 109, 6.5.2000, p. 29. ( 2 ) JO L 157, 30.4.2004, p. 33, rectificat de JO L 195, 2.6.2004, p. 12.

2005R2076 RO 24.02.2009 006.001 7

B

 

Articolul 5

 
 

Ambalaje și etichete care poartă mă rci de s ăn ătate sau de identificare preimprimate

Operatorii din sectorul alimentar pot continua să utilizeze, până la 31 decembrie 2007, stocurile de ambalaje și etichete care poart ă mă rci de să n ă tate sau de identificare preimprimate pe care le-au achizi ț ionat înainte de 1 ianuarie 2006.

 

Articolul 6

 

Echipament de marcare

 

Operatorii din sectorul alimentar și autorit ăț ile competente pot continua să utilizeze echipamentul de marcare de care dispuneau la 31 decembrie 2005 pân ă la înlocuirea acestuia sau, cel târziu, până la sfârșitul perioadei de tranzi ție, cu condi ția ca num ă rul de omologare al unit ăț ii în cauz ă să ră mân ă acela ș i.

Atunci când se înlocuie ște echipamentul, autoritatea competent ă urm ă reș te ca acesta să fie retras pentru a nu mai putea fi utilizat ulterior.

 

Articolul 7

 
 

Condi ț ii de să nă tate privind importul

(1) Articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 nu se aplic ă în cazul importurilor de produse alimentare de origine animal ă pentru care nu s-au stabilit condi ț ii de să n ă tate armonizate, inclusiv listele de ță ri ter țe, de regiuni ale ță rilor terț e ș i de unit ăț i din care sunt autorizate importuri.

Până la o armonizare

a

legisla ției

comunitare

referitoare

la importurile

produselor respective, acestea

trebuie să respecte

condi țiile

de să n ă tate

la import din statul membru în cauz ă .

(2) Prin derogare de la articolul 6 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004, operatorii din sectorul alimentar care import ă produse alimentare care conț in și produse de origine vegetal ă ș i produse de origine animală transformate sunt scuti ți e de obliga ț ia prev ă zută la articolul respectiv.

Până la efectuarea unei analize a riscurilor care să permit ă stabilirea normelor armonizate referitoare la condi ț iile de s ă nă tate la import ș i la modalit ățile de control al respectivelor produse alimentare, impor- turile trebuie să respecte, după caz, normele comunitare armonizate aflate în vigoare înainte de 1 ianuarie 2006 sau, în celelalte cazuri, normele na ț ionale puse în aplicare de statele membre înainte de data men ț ionat ă anterior.

M7

(3) Prin derogare de la anexa III secț iunea VIII capitolul IV partea B la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, operatorii din sectorul alimentar pot continua, pân ă la 30 aprilie 2009, să importe ulei de peș te de la unit ăț i din ță ri terț e care au fost autorizate în acest scop înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1020/2008 al Comisiei ( 1 ).

M2 (4) Prin derogare de la anexa VI la Regulamentul (CE) 2074/2005:

(a) produsele men ționate în aceast ă anexă , pentru care s-a emis un certificat în conformitate cu normele comunitare armonizate aflate în vigoare înainte de 1 ianuarie 2006, după caz, ș i în conformitate cu normele na ț ionale puse în aplicare de statele membre înainte de aceast ă dată în alte cazuri, completat și semnat înainte de 1 mai 2007, pot fi importate în Comunitate până la 30 iunie 2007;

2005R2076 RO 24.02.2009 006.001 8

M2

(b) uleiul de pe ște, pentru care s-a emis un certificat în conformitate cu normele naț ionale aplicabile înainte de intrarea în vigoare a Regu- lamentului (CE) nr. 2074/2005 al Comisiei, completat și semnat înainte de M7 30 aprilie 2009 , poate fi importat în Comu- nitate pân ă la M7 30 iunie 2009 .

B

Articolul 8

Informa ț ii privind lan ț ul alimentar

(1) Prin derogare de la cerin țele prev ă zute în secț iunea III a anexei II

la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, statele membre pun treptat în

aplicare cerin ț ele respective în diferitele sectoare, cu excep ț ia sectorului avicol în care acestea se aplică imediat, astfel încât în sectorul porcin din fiecare stat membru s ă se aplice cerin ț ele în materie de informa ț ii privind lan ț ul alimentar înainte de sfârșitul celui de-al doilea an de tranzi ț ie, iar în sectorul ecvideelor și al vi ț eilor destina ț i sacrific ă rii înainte de sfâr șitul celui de-al treilea an.

Statele membre care aplică respectiva dispozi ț ie tranzitorie trebuie s ă informeze Comisia cu privire la punerea în aplicare a acesteia la sfârș itul fiecă rui an.

(2) Prin derogare de la cerin ț ele prev ă zute la punctul 2 din sec țiunea

III a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 privind transmiterea

informa ț iilor referitoare la lan ț ul alimentar operatorilor de abatoare cu

cel pu țin 24 de ore înainte de sosirea animalelor, autoritatea competent ă

poate autoriza trimiterea informa ț iilor respective că tre operatorul din abator odat ă cu expedierea animalelor din toate speciile la care se refer ă informa ț iile respective și numai în cazul în care procedura

respectiv ă nu aduce atingere obiectivelor Regulamentului (CE) nr. 853/2004.

Cu toate acestea, orice informa ț ie privind lan ț ul alimentar a cărei cunoa ștere poate perturba serios activitatea abatorului va fi comunicat ă operatorului acestuia cu suficient timp înainte de sosirea animalelor la abator.

Articolul 9

Carne de ungulate nedomestice de crescă torie

Prin derogare de la cerin ț ele prev ă zute la punctul 3 litera (j) din

secț iunea III a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, certificatul

prev ă zut la articolul 16 care atest ă c ă rezultatul inspecț iei ante mortem este favorabil este eliberat și semnat de c ă tre serviciul veterinar.

Articolul 10

Criterii de compozi ție ș i cerinț e privind etichetarea aplicabile cărnii tocate

(1) Prin derogare de la cerin ț ele prev ă zute în capitolul II punctul 1 din sec țiunea V a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, operatorul din sectorul alimentar trebuie s ă verifice materiile prime care intr ă în unitate pentru a se asigura că produsul final corespunde descrierii din tabelul urm ă tor.

2005R2076 RO 24.02.2009 006.001 9

B

Tabel : Criterii de compozi ț ie controlate pe baza unei medii zilnice

 

Con ț inutul de gră simi

Raportul ț esut conjunctiv/proteine din carne

 

carne tocat ă slab ă

7 %

12

carne tocat ă de vit ă

20 %

15

carne tocat ă conț inând ș i carne de porc

30 %

18

carne tocat ă provenind din alte specii

25 %

15

(2) Prin derogare de la cerin țele prev ă zute în capitolul IV al secț iunii

V

a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, etichetarea trebuie s ă

poarte, de asemenea, menț iunile urm ă toare:

 

— „ procent de gr ă simi mai mic de …”;

— „ raport ț esut conjunctiv/proteine

din carne mai mic de …”

(3) Statele membre pot autoriza introducerea pe piaț a na ț ional ă a c ă rnii tocate care nu îndepline ște respectivele criterii prin aplicarea unei m ă rci comerciale naț ionale care nu poate fi confundată cu

mă

rcile comerciale definite la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul

(CE) nr. 853/2004.

M5

B

 

CAPITOLUL III

 

DISPOZI ț II TRANZITORII DE APLICARE A REGULAMENTULUI (CE) NR. 854/2004

M6

B

Articolul 15

Certificarea unităților care utilizeaz ă personal care particip ă la controalele oficiale în abatoare

Prin derogare de la al doilea paragraf din capitolul III punctul A litera (a) din sec țiunea III a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 854/2004, o unitate care dore ște să recurgă la personalul intern care particip ă la controalele oficiale este scutit, pe durata perioadei de tranzi ț ie, de obliga ția de a deț ine o certificare interna țional ă , cu condiț ia să facă dovada faptului c ă a demarat și continu ă un demers de certificare în conformitate cu standardele internaț ionale, ca de exemplu standardele EN ISO corespunz ă toare privind managementul calit ăț ii sau siguran ț a produselor alimentare.

Articolul 16

Modelul de certificat pentru carnea de ungulate nedomestice de crescă torie

Prin derogare de la capitolul VII punctul A 4 din secț iunea IV a anexei I

la Regulamentul (CE) nr. 854/2004, pentru efectuarea transportului de la

unitate la abator de ungulate nedomestice de cresc ă torie poate fi utilizat

modelul de certificat prev ă zut în anexa III la Directiva 91/495/CEE.

2005R2076 RO 24.02.2009 006.001 10

B

Articolul 17

Condi ț ii de săn ătate la import

Capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 854/2004 nu se aplic ă în cazul importurilor de produse alimentare de origine animal ă pentru care nu au fost armonizate condiț iile de să nă tate la import, condiț ii care includ stabilirea listelor de ță ri terț e, de regiuni ale ță rilor ter ț e ș i de unit ăț i din care sunt autorizate importuri. Până la armonizarea legisla ț iei comu- nitare referitoare la importurile produselor respective, acestea trebuie s ă respecte condi ț iile de să n ă tate la import din statul membru în cauz ă .

M1

Prin derogare de la articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 854/2004, statele membre pot autoriza importul de moluș te bivalve și de produse pesc ă reș ti care provin din ță rile enumerate în anexa I și respectiv anexa II din prezentul regulament, cu condi ț ia s ă fie respectate urm ă toarele condiț ii:

M2

(a)

(b)

(c)

autoritatea competent ă din ț ara ter ță sau teritoriul ter ț a oferit statului membru în cauză garan ț iile c ă produsele respective au fost obț inute în condi ții cel pu țin echivalente cu cele care regle- menteaz ă produc ț ia și comercializarea produselor comunitare;

Autoritatea competent ă a statului membru importator trebuie s ă asigure c ă aceste produse importate sunt comercializate numai pe propria pia ță intern ă sau pe pie ț e interne care permit acelea și importuri; ș i

Autoritatea competent ă a ță rii sau a teritoriului ter ț ia mă surile necesare pentru a se asigura că aceste produse importate sunt înso ț ite, începând cu 31 octombrie 2007, de modelele de certificate de să n ă tate stabilite în anexa VI la Regulamentul (CE) nr.

2074/2005.

Cu toate acestea, aceste produse, pentru care s-a emis un certificat completat și semnat în conformitate cu normele na ț ionale aplicabile înainte de 31 octombrie 2007, pot fi importate în Comunitate pân ă la 31 decembrie 2007.

M6

B

CAPITOLUL IV

DISPOZI Ț II TRANZITORII DE APLICARE A REGULAMENTULUI (CE) NR. 882/2004

Articolul 18

Acreditarea laboratoarelor

Prin derogare de la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, autoritatea competent ă poate desemna un laborator neacreditat, cu condi ț ia ca acesta:

(a)

s ă fac ă dovada faptului că a demarat și continu ă demersul pentru ob ț inerea acredit ă rii în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004;

(b)

s ă ofere autorit ăț ii competente garan ț ii satisf ă c ă toare c ă sistemele de control al calităț ii pentru analizele pe care le efectueaz ă în vederea controalelor oficiale vor fi puse în aplicare pân ă la 1 ianuarie 2006.

2005R2076 RO 24.02.2009 006.001 11

B

CAPITOLUL V

DISPOZI Ț II FINALE

Articolul 19

Reexaminare

Dispozi ț iile tranzitorii și condi ț iile aferente acestora prev ă zute de prezentul regulament pot fi reexaminate oricând, având în vedere expe- rien ț a dobândit ă în contextul punerii în aplicare a dispozi ț iilor respective și a regulamentelor (CE) nr. 853/2004, (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004.

Articolul 20

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 853/2004

Se elimin ă al treilea paragraf din secț iunea I punctul B 6 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

Articolul 21

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 854/2004

Se elimin ă a doua tez ă a punctului 6 din secț iunea I a capitolului III din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 854/2004.

Articolul 22

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intr ă în vigoare în a dou ă zecea zi de la data public ă rii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene .

Se aplic ă de la 1 ianuarie 2006.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplic ă direct în toate statele membre.

2005R2076 RO 24.02.2009 006.001 12

M1

ANEXA I

Lista

molu ște

cu ță rile ș i teritoriile

ter țe

importul de

tunicieri ș i gasteropode marine, sub orice

din

care

se poate autoriza

bivalve, echinoderme,

formă , destinate consumului uman

CA

GL

US STATELE UNITE ALE AMERICII

CANADA

GROENLANDA

2005R2076 RO 24.02.2009 006.001 13

M8

ANEXA II

Lista țărilor ter ț e ș i a teritoriilor din care se pot autoriza importurile de produse pesc ă reș ti, sub orice form ă , destinate consumului uman

AO ANGOLA

AZ AZERBAIDJAN ( 1 )

BJ BENIN

CG REPUBLICA CONGO ( 2 )

ER ERITREEA

IL ISRAEL

MM MYANMAR

SB INSULELE SOLOMON

SH SFÂNTA ELENA

TG TOGO

( 1 ) Autorizat numai pentru importul de caviar. ( 2 ) Autorizat ă numai pentru importurile de produse pesc ă re ș ti capturate, congelate ș i împa- chetate în ambalajul lor final, pe mare.