Sunteți pe pagina 1din 10

Prescriptia extinctiva

Materie: Drept civil. Partea generala. Sanctiunile de drept civil

Profesor : Asist. univ. Raluca Lazar

Studenta: Dutu Roxana-Stefania

Master: Drept Judiciar Privat


PRESCRIPTIA EXTINCTIVA

CONSIDERAII GENERALE

Principalul mijloc de aprare al drepturilor subiective este aciunea n justiie, care


const in facultatea de a introduce actiune la organele judecatoresti competente, pentru
apararea drepturilor incalcate sau nesocotite.
La baza actiunii in justitie sta dreptul de a porni actiunea, dreptul la actiune.
Utilizarea actiunii in justitie pentru apararea drepturilor subiective, este subordonata
unor conditii, dintre care una este prescriptia extinctiva.
Prescriptia extintiva limiteaza timpul in care o persoana, fizica sau juridica, poate sa-si
valorifice un drept subiectiv prin intermediul organelor de judecata. Aceste limite sunt
stabilite de lege si poarta numele de termene de prescriptie.
Dupa terminarea termenului de prescriptie, apararea dreptului pe calea actiunii in
justitie nu mai este posibila.
De retinut ca dreptul la actiune, in sens material, poate fi exercitat numai in limita
termenului de prescriptie, in timp ce in sens procesual, poate fi exercitat oricand, nefiind
conditionat de un anumit termen.
Trecerea timpului nu are consecinte juridice asupra posibilitatii unei persoane de a se
adresa justitiei, aceasta cale fiind oricand deschisa.
NOTIUNEA SI CARACTERELE PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE
Prin prescriptie extinctiva, intelegem stingerea dreptului la actiune in sens material,
neexecutat in termenul stabilit de lege.
Ratiunea reglementarii acestei institutii este aceea de a se inlatura incertitudinea din viata
juridica, de a asigura fluiditatea circuitului civil, deoarece reglementarea materiei prescriptiei
extinctive indeamna la executarea dreptului intr-un anumit termen.
Daca protectia juridica a drepturilor ar fi fara limita de timp, ar exista o serie de
consecinte, precum: cresterea dificultatii administrarii probelor, cresterea numarului
proceselor, mentinearea incertitudinii in circuitul civil.
PRESCRIPTIA PREZINTA URMATOARELE CARACTERE
Sanctiune specifica de drept civil
Sanctioneaza atitudinea pasiva a titularului care nu actioneaza pentru valorificarea dreptului
sau
Sanctiunea consta in pierderea dreptului la actiune in sens material
Prescriptia este reglementata in Codul Civil, art. 2500-2544, precum si in alte acte
normative.
NATURA JURIDICA A PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE SI DELIMITAREA EI
DE ALTE SANCTIUNI DE DREPT CIVIL
Prescriptia extinctiva este un mod de transformare a continutului raportului juridic
civil, care devine un raport obligational natural.
DELIMITAREA PRESCRIPTIEI DE ALTE SANCTIUNI DE DREPT
CIVIL
I. Delimitarea prescriptiei extinctive fata de prescriptia achizitiva.
ASEMANARI:
Ambele sunt sanctiuni de drept civil aplicabile titularilor inactivi ai dreptului subiectiv
Ambele presupun termene.
DEOSEBIRI:
Efectul principal al prescriptiei extinctive consta in stingerea dreptului la actiune in sens
material, in timp ce efectul principal al prescriptiei achizitive consta in dobandirea unui drept
real prin posesie utila.
Fiecare din cele doua prescriptii au reguli de calcul al termenelor, dar suspendarea si
intreruperea termenului este specifica numai prescriptiei achizitive.
II. Delimitarea prescriptiei de termenul extinctiv
Termenul extinctiv amana inceperea executarii dreptului, sau stingerea acestuia pana la
implinirea lui. ASEMANARI:
Ambele presupun efect extinctiv
DEOSEBIRI:
Prescriptia extinctiva stinge dreptul la actiune in sens material, in timp ce termenul
extinctiv marcheaza stingerea dreptului sau obligatiei corelative.
Termenul extinctiv poate fi modificat prin acordul partilor, in timp ce termenul de
prescriptie nu poate fi modificat.
Suspendarea, intreruperea, repunerea in termen de prescriptie, sunt proprii numai
prescriptiei extinctive.
III. DELIMITAREA PRESCRIPTIEI DE DECADERE
Decaderea este stingerea dreptului subiectiv civil, neexercitat in termenul de decadere.
ASEMANARI:
Ambele sunt institutii de drept civil
Ambele presupun termene
Ambele au efect extinctiv
DEOSEBIRI:
Prescriptia stinge dreptul la actiune in sens materia, decaderea stinge dreptul insusi
Prescriptia are termene mai lungi si mai numeroase, decaderea presupune termene mai
scurte si mai putine
Prescriptia extinctiva are reguli proprii privind suspendarea, intreruperea si repunerea in
termen, decaderea nu are asemenea reguli.
PRESCRIPTIBILITATEA DREPTULUI LA ACTIUNE
Avem 3 categorii de drepturi prescriptibile:
1. Prescriptibilitatea dreptului la actiune avand un obiect patrimonial: aceste drepturi sunt
supuse prescriptiei, afara de cazul cand, prin lege, s-ar dispune altfel. Art. 2501 C.C Sunt
supuse prescriptiei si alte drepturi la actiune, indiferent de obiectul lor.
2. Drepturile accesorii: odata cu stingerea dreptului la actiune privind un drept principal, se
stinge si dreptul la actiune privind un drept accesoriu.
3. Drepturile de creanta garantate: prescriptia dreptului la actiune privind creanta
principala, nu stinge si dreptul la actiunea ipotecara. Creditorul ipotecar va putea urmari
bunurile mobile si imobile ipotecate.
IMPRESCRIPTIBILITATEA DREPTULUI LA ACTIUNE
Dreptul la actiune este imprescriptibil in cazurile prevazute de lege, precum si atunci cand,
prin natura si obiectul sau, dreptul subiectiv executat nu poate fi limitat in timp.
Sunt imprescriptibile drepturile privitoare la:
Actiunea privind apararea unui drept nepatrimonial
Actiunea in constatarea existentei sau inexistentei unui drept
Actiunea in constatarea nulitatii unui act juridic
Actiunea in constatarea nulitatii unui certificat de mostenitor.
INVOCAREA PRESCRIPTIEI
Prescriptia poate fi invocata de partea interesata ori de alte persoane. Prescriptia
poate fi opusa numai de cel in folosul caruia curge, fara a fi tinut sa produca vreun titlu
contrar sau ca ar fi fost de buna credinta.
Prescriptia mai poate fi invocata si de alte persoane, precum codebitorii unei obligatii
solidare si fideiusorii, chiar daca unui din debitori a neglijat sa o faca sau a renuntat la
prescriptie. Aceste persoane pot opune prescriptia pentru prima oara chiar si in apel, iar in
arbitraj, prescriptia poate fi opusa pe tot parcursul solutionarii litigiului. Art. 2513 C.C
RENUNTAREA LA PRESCRIPTIE
Este un act unilateral prin care persoana indreptatita renunta la prescriptia implinita,
ori la beneficiul termenului scurs pentru prescriptia implinita si neimplinita.
Renuntarea la prescriptie poate fi expresa sau tacita, dar trebuie sa fie neindoielnica.Nu poate
renunta la prescriptie cel lipsit de capacitatea de a instraina sau de a se obliga.

EFECTUL RENUNTARII LA PRESCRIPTIE


Dupa renuntarea la prescriptie, incepe sa curga o noua prescriptie de acelasi fel.
Daca partea indreptatita pentru renuntare la beneficiul termenului scurs, pana la acea data se
aplica dispozitiile privind intreruperea prescriptiei prin recunoasterea dreptului. Art. 2510
C.C.
INTINDEREA RENUNTARII LA PRESCRIPTIE
Renuntarea isi produce efectele numai in privinta celui care a facut-o. Ea nu poate fi
invocata impotriva codebitorilor solidari, a unei obligatii indivizibile sau a fideiusorilor.
REGULI APLICABILE PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE
Prescriptiei i se aplica urmatoarele reguli:
1. Sunt interzise clauzele prin care o actiune ar fi declarata imprescriptibila sau
prescriptibila, daca legea o declara prescriptibila sau imprescriptibila.
2. Termenele de prescriptie pot fi reduse prin acordul expres al partilor, fara ca noua durata
sa fie mai mica de un an si mai mare de 10 ani, cu exceptia termenelor 10 sau mai multi ani.
3. Orice conventie sau clauza contrara dispozitiilor legale, este lovita de nulitate absoluta.

EFECTELE PRESCRIPTIEI IMPLINITE


Dupa implinirea prescriptiei, cel obligat este indreptatit sa refuze executarea prestatiei.
Cel care a executat de buna voie obligatia, dupa prescrierea dreptului la actiune, nu are dreptul
sa ceara restituirea prestatiei.
Recunoasterea unui drept prescris, facuta prin act scris si constituire de garantii in folosul
titularului dreptului a carui actiune este precrisa, este valabila si se aplica regulile de la
renuntarea la prescriptie.
Din faptul ca prescriptia stinge numai dreptul la actiune in sens material, decurg urmatoarele
consecinte: dreptul subiectiv nu se stinge si dreptul la actiune in sens procesual nu se stinge.
Efectele prescriptiei sunt carmuite de doua principii:
1. Odata cu stingerea dreptului la actiune privind un drept principal, se stinge si dreptul la
actiune privind drepturile accesorii.
2. Pentru obligatiile cu executare succesiva, pentru fiecare prestatie curge o prescriptie
proprie.
TERMENELE DE PRESCRIPTIE EXTINCTIVA
NOTIUNE SI CARACTERE
Termenul prescriptiei extinctive este intervalul de timp stabilit de lege, inauntrul caruia
trebuie exercitat dreptul la actiune in sens material, sub sanctiunea pierderii acestui drept.
CARACTERE
Un termen legal pe care numai legea il stabileste
Termenul de prescriptie are un inceput marcat de data de la care incepe sa curga, o
durata si un sfarsit marcat de implinirea termenului de prescriptie extinctiva.
TERMENELE GENERALE DE PRESCRIPTIE
Codul civil reglementeaza urmatoarele termene generale:
1. Termenul de prescriptie de 3 ani care, potrivit art. 2517 C.C, prescriptia este de 3 ani
daca legea nu prevede alt termen.
2. Termenul de prescriptie de 10 ani care se aplica actiunilor privitoare la: drepturi reale
care nu sunt declarate de lege imprescriptibile, actiuni privind repararea prejudiciului material
sau mental cauzat unei persoane prin tortura, acte de barbarie, violenta, agresiuni sexuale
asupra unui minor sau a unei persoane aflata in imposibilitate de a se apara; actiuni in
repararea prejudiciului adus mediului inconjurator.
3. Termenul de prescriptie de 2 ani care se aplica raporturilor de asigurare sau
reasigurare.
4. Termenul de prescriptie de 1 an care se aplica ospatarilor sau hotelierilor pentru
serviciile pe care le presteaza; profesorilor, institutorilor, maistrilor si artistilor pentru lectii
date cu ora, ziua, luna; medicilor, asistentilor, farmacistilor pentru vizite, operatii,
medicamente; vanzatorilor cu amanuntul pentru plata marfurilor vandute; mestesugarilor si
artizanilor pentru plata muncii lor; avocatilor pentru onorarii si cheltuieli; notarilor si
executorilor judecatoresti in ceea ce priveste plata sumelor datorate pentru actele functiei lor;
inginerilor, arhitectilor, contabililor, liber-profesionistilor pentru plata sumelor care li se
cuvin.
CURSUL PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE
INCEPUTUL PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE
Prescriptia incepe sa curga de la data cand titularul dreptului la actiune a cunoscut sau a
trebuit sa cunoasca nasterea lui.
In cazul obligatiei de a da si a face, prescriptia curge de la data la care prescriptia devine
exigibila.
Prescriptia dreptului la actiune in restituirea prestatiilor, incepe sa curga de la data ramanerii
definitive a hotararii prin care s-a desfiintat actul.
In cazul prestatiilor succesive, prescriptia curge de la data cand fiecare prestatie devine
exigibila.
In materia repararii pagubei cauzate prin forta ilicita, prescriptia incepe sa curga de la data
cand pagubitul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca pe cel ce raspunde de ea.
In materia asigurarilor, prescriptia incepe sa curga la expirarea termenului de plata a primei de
asigurari.
In materia nulitatii actului juridic, prescriptia incepe sa curga in caz de violenta, din ziua cand
s-a produs amenintarea; in cazul dolului, din ziua cand a fost descoperit si in caz de eroare,
cand cel indreptatit a cunoscut cauza erorii.
In materia raspunderii pentru vicii, prescriptia incepe sa curga de la implinirea unui an de la
data predarii ori receptiei bunurilor; in cazul constructiilor, de la implinirea a 3 ani de la data
predarii si receptiei constructiei, iar in cazul lucrarilor curente, prescriptia curge in termen de
3 luni sau 1 luna.

SUSPENDAREA PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE


In cazul cand apar situatii care impiedica pe titular sa actioneze, legiuitorul a reglementat
suspendarea cursului prescriptiei.
Suspendarea este acea modificare a cursului prescriptiei, care consta in oprirea de drept a
curgerii termenului de prescriptie pe timpul cat dureaza anumite situatii prevazute de lege,
care il pun pe titularul dreptului la actiune in imposibilitatea de a actiona.
CARACTERELE SUSPENDARII
1. suspendarea este cauzata de imprejurari ce il impiedica pe titular sa actioneze pentru
valorificarea dreptului sau.
2. Cauzele de suspendare sunt mentionate expres de lege.
3. Cauzele de suspendare sunt limitativ prevazute de lege.
CAZURI GENERALE DE SUSPENDARE A PRESCRIPTIEI
Art. 2532 C.C. prescriptia nu incepe sa curga sau se suspenda in urmatoarele situatii:
a. Intre soti, cat timp dureaza casatoria si nu sunt separati in fapt
b. Intre parinti, tutori, curatori si cei lipsiti de capacitate de exercititu, cat timp dureaza
ocrotirea si socotelile nu au fost date si aprobate.
c. Intre orice persoana care administreaza bunurile altuia si cei a caror bunuri sunt
administrare, cat timp administratia nu a incetat si socotelile nu au fost date si aprobate.
d. In cazul celui lipsit de capacitate sau cu capacitate restransa, cat timp nu are
reprezentant legal sau ocrotitor legal.
e. Cand cel indreptatit la actiune trebuie sa foloseasca o anumita procedura, cat timp nu a
cunoscut rezultatele acestei proceduri, insa nu mai mult de 3 luni de la inregistrarea cererii.
f. Cand titularul dreptului sau cel ce l-a incalcat face parte din fortele armate ale
Romaniei, cat timp se afla in stare de mobilizare sau de razboi.
g. Cand cel impotriva caruia curge prescriptia este impiedicat de un caz de forta majora sa
faca acte de intrerupere, cat timp nu a incetat aceasta impiedicare. Forta majora temporara,
constituie caz de suspendare, numai daca survine in ultimele 6 luni de expirare a termenului
de prescriptie.
h. In alte cazuri prevazute de lege.
In materia succesorala, prescriptia nu curge impotriva creditorului defunctului in privinta
creantei pe care o are asupra mostenirii, cat timp aceasta nu a fost acceptata de succesibil.
Prescriptia nu curge contra mostenitorilor defunctului, cat timp acestia nu au acceptat
mostenirea.
EFECTELE SUSPENDARII PRESCRIPTIEI
1. Suspendarea prescriptiei poate fi invocata numai de partea care a fost impiedicata sa faca
act de intrerupere.
2. cand cauza de intrerupere a incetat, prescriptia isi reia cursul, socotindu-se si timpul scurs
inainte de aparitia cauzei de suspendare.
Totusi, prescriptia nu se va implini inainte de expirarea unui termen de 6 luni sau mai scurt.
INTRERUPEREA PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE
Consta in modificarea cursului prescriptiei in sensul inlaturarii prescriptiei scurse, inainte de
aparitia unei cauze intreruptive si inceperea unei alte prescriptii.
Dupa intrerupere, incepe sa curga o noua prescriptie, timpul scurs anterior cauze de
intrerupere nefiind cuprins in termenul de prescriptie.
Art. 2537 C.C. Prescriptia se intrerupe in urmatoarele situatii:
a. Printr-un act voluntar de executare sau prin recunoasterea dreptului a carui actiune se
prescrie, facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia. Recunoasterea trebuie sa fie
completa, neindoielnica si expresa sau tacita.
b. Prin introducerea unei cereri de chemare in judecata sau arbitrare; prin inscrierea
creantei la masa credala; prin depunerea cererii de interventie in cazul urmaririi silite,
promovate de alti creditori; Prin invocarea dreptului a carui actiune se prescrie.
c. Prin constituirea ca parte civila pe parcursul urmaririi penale, sau in fata instantei de
judecata, pana la citirea actului de sesizare. Prin orice act prin care cel in folosul caruia curge
prescriptia este pus in intarziere.
d. In alte cazuri prevazute de lege.
EFECTELE INTRERUPERII PRESCRIPTIEI
Art. 2540 C.C. Intreruperea prescriptiei sterge prescriptia inceputa inainte de a se ivi cauza de
intrerupere, iar dupa intrerupere incepe sa curga o noua prescriptie.
Efectul intreruperii prescriptiei profita celui de la care emana actul de intrerupere si acest act
nu poate fi opus decat celui impotriva caruia a fost indreptat actul de intrerupere.
REPUNEREA IN TERMENUL DE PRESCRIPTIE
Este beneficiul acordat de lege titularului dreptului la actiune, care, din motive temeinice, nu a
putut formula actiune in justitie inauntrul termenului de prescriptie, astfel ca, organele
judecatoresti sunt indreptatite sa solutioneze in fond cererea de chemare in judecata, desi a
fost introdusa dupa implinirea termenului de prescriptie.
Art. 2552 C.C. Cel care, din motive temeinice nu si-a exercitat in termen dreptul la actiune
supus prescriptiei, poate cere organelor judecatoresti competente, repunerea in termen si
judecarea cauzei.
Repunerea in termen nu poate fi dispusa decat daca partea si-a exercitat dreptul la actiune
inainte de implinirea unui termen de 3 zile, socotit din ziua in care a cunoscut sau trebuia sa
cunoasca incetarea motivelor care au justificat depasirea termenului de prescriptie.
O serie de dispozitii legale folosesc repunerea in termenul de prescriptie. Astfel:
Legea 18/1991 Legea fondului funciar, art. 13 alin 2, mostenitorii care nu-si pot
dovedi aceasta calitate, intrucat terenul nu s-a gasit in circuitul civil, sunt socotiti repusi de
drept in termenul de acceptare. Ei sunt socotiti ca au acceptat mostenirea prin cererea pe care
o fac comisiei de reimproprietarire.
Legea 112/1995 art. 5 alin. 4, mostenitorii sunt socotiti de drept acceptantii
succesiunilor, de la data punerii cererii prevazuta de lege.
Termenele judiciare de repunere in termen, opereaza prin hotarare judecatoreasca, dupa
aprecierea motivelor pentru care termenul de prescriptie a fost depasit.
IMPLINIREA/CALCULUL PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE
NOTIUNE SI REGULI DE CALCUL
Prin implinirea termenul prescriptiei, intelegem cunoasterea momentului in care expira
termenul de prescriptie.
Art. 2551 C.C., dispune urmatoarele reguli:
a. Termenele stabilite pe saptamani, luni, ani, se implinesc in ziua corespunzatoare din
ultima saptamana ori luna, sau din ultimul an.
b. Termenul stabilit pe zile nu ia in calcul prima si ultima zi a termenului, care se va
implini la ora 24 a ultimei zile.
c. Termenele stabilite pe ore, nu iau in calcul prima si ultima ora a termenului.
PROROGRAREA TERMENULUI
Daca ultima zi a termenului este o zi nelucratoare, termenul se considera implinit la sfarsitul
primei zile lucratoare care ii urmeaza. Art. 2554 C.C.
PREZUMTIA DE EFECTUARE IN TERMEN A ACTELOR
Actele de orice fel, se considera facute in termen, daca inscrisurile care le constata au fost
predate oficiului postal sau telegrafic, cel mai tarziu in ultima zi a termenului cand inceteaza
in mod obisnuit activitatea acestui oficiu.
TERMENELE DE DECADERE
Decaderea este o sanctiune de drept civil, care consta in stingerea dreptului civil, neexercitat
in termenul de decadere.
Decaderea stinge insusi dreptul subiectiv.
INSTITUIREA TERMENELOR DE DECADERE
Art. 2545 C.C. Prin lege sau prin vointa partilor, se pot stabili termene de decadere pentru
exercitarea unui drept sau savarsirea unui act unilateral.
Neexercitarea dreptului subiectiv in termenul stabilit, atrage pierderea lui sau impiedica
savarsirea lui.
Este lovita de nulitate absoluta clauza prin care se stabileste un termen de decadere ce ar face
dificila exercitarea dreptului sau savarsirea actului de partea interesata.
Daca din lege nu rezulta ca este in mod neindoielnic un termen de decadere, atunci sunt
aplicabile regulile de la prescriptie.
REGIMUL TERMENULUI DE DECADERE
Art. 2548 C.C:
a. Termenele de decadere nu sunt supuse suspendarii si intreruperii.
b. Forta majora impiedica curgerea termenului de decadere. Daca termenul de decadere a
inceput sa curga, el se suspenda, insa este socotit ca implinit dupa 5 zile de la data cand
suspendarea a incetat.
c. Atunci cand realizarea dreptului presupune exercitarea unei actiuni in justitie, termenul
de decadere este intrerupt pe data cand cererea de chemare in judecata, sau cererea arbitrala,
ori punerea in intarziere sunt aplicabile regulile privitoare la intreruperea prescriptiei.

RENUNTAREA LA BENEFICIUL TERMENULUI DE DECADERE


Cand termenul de decadere a fost stabilit prin contract sau dispozitie legala care ocroteste un
interes privat, cel in folosul caruia a fost instituit poate sa renunte dupa implinirea termenului,
la beneficiul decaderii.
Daca renuntarea intervine inainte de implinirea termenului, sunt aplicabile regulile privitoare
la intreruperea prescriptiei prin recunoasterea drepturilor.
Partile nu pot renunta la termenele de decadere de ordine publica, si nici nu le pot modifica,
micsora sau mari.
Decaderera poate fi opusa de partea interesata.
Organele de justitie sunt obligate sa aplice din oficiu termenele de decadere.