Sunteți pe pagina 1din 7

Fisa de date

SECTORIALE
Tip anunt: Anunt de participare simplificat
Tip legislatie: Legea nr. 99/23.05.2016

Nu a existat o consultare de piata prealabila.


SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA

Adresa postala: Sucursala Regionala de Cai Ferate Timisoara, Str.Garii nr.2, J35/1842/2003 ; CUI RO 15662430, Localitatea: Timisoara, Cod postal:
300166, Romania, Punct(e) de contact: Vasile Gurza, Tel. +40 256494158, In atentia: Vasile Gurza, Email: vasile.gurza@cfr.ro, Fax: +40 256494158,
Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 3
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)
- Servicii feroviare

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 19-08-2016 10:44 Pagina 1/7


Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Reparatie capitala pod km 397+886 linia 100 Orsova Jimbolia ( proiectare + executie )

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari

Proiectare si executare

Locul principal de prestare: Pe linia CF 100, la km 397+886 ntre HM Valea Cernei si HM Toplet

Codul NUTS: RO42 - Vest

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Realizarea unui pod nou, oblic, cu deschiderea de 16,50 m pentru calea ferata simpla. Se vor executa 2 culee noi oblice din beton armat,
fundate direct n spatele celor existente. Suprastructura noua va f realizata oblic din grinzi metalice nglobate n beton.
Valoarea estimata a lucrarilor este de 5.601.989 lei fara TVA, din care :
a)valoarea lucrarilor este de : 4.680.000 lei fara TVA;
b)amenajarea terenului 1 % din cheltuielile pentru investitia de baza : 46.800 lei fara TVA;
c)proiectare si asitenta tehnica n perioada de executie 3,9 % din valoarea ( C+ M ) 191.315 lei fara TVA rezultata dupa excluderea din
valoarea prevazuta n devizul general ( 49.159 + 147.476 + 24.850 = 221.215 lei fara TVA ) a valorii serviciului efectuat pentru faza DALI
( 29.900 );
c)heltuieli cu organizarea de santier in cuantum de 4 % din valoarea totala a lucrarilor prevazute la primele trei puncte : 189.072 lei fara
TVA
d)cheltuieli diverse si neprevazute in cuantum de 10 % din valoarea totala a cheltuielilor prevazute la punctele b) si c) inclusiv
valoarea DALI si a) ( 46.800 + 221.215 + 4.680.000) x 10 % = 494.802 lei fara TVA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221112-0 Lucrari de constructii de poduri feroviare (Rev.2)

71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Reparatie capitala pod km 397+886 linia 100 Orsova Jimbolia (proiectare si executie)
Valoarea estimata a lucrarilor este de 5.601.989 lei fara TVA, din care :
a)valoarea lucrarilor este de : 4.680.000 lei fara TVA;
b)amenajarea terenului 1 % din cheltuielile pentru investitia de baza : 46.800 lei fara TVA;
c)proiectare si asitenta tehnica n perioada de executie 3,9 % din valoarea ( C+ M ) 191.315 lei fara TVA rezultata dupa excluderea din
valoarea prevazuta n devizul general ( 49.159 + 147.476 + 24.850 = 221.215 lei fara TVA ) a valorii serviciului efectuat pentru faza DALI
( 29.900 );
c)heltuieli cu organizarea de santier in cuantum de 4 % din valoarea totala a lucrarilor prevazute la primele trei puncte : 189.072 lei fara
TVA
d)cheltuieli diverse si neprevazute in cuantum de 10 % din valoarea totala a cheltuielilor prevazute la punctele b) si c) inclusiv valoarea
DALI si a) ( 46.800 + 221.215 + 4.680.000) x 10 % = 494.802 lei fara TVA;
Valoarea estimata fara TVA: 5,601,989.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


8 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Da

Pretul contractului se actualizeaza pentru restul lucrarilor ramase de executat numai n cazul unor eventuale modificari legislative n privinta
obligatiilor angajatorilor catre bugetele de stat, asigurarilor sociale de stat,asigurarilor de sanatate si alte asemenea.

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 19-08-2016 10:44 Pagina 2/7


Fisa de date
Da

Garantia pentru participare este de 93600 lei pentru o perioada de valabilitate de 120 zile (50% pentru IMM-uri) de la data limita de
depunere a ofertei si se constituie: *prin OP n cont nr. RO 76 BPOS36003306699 ROL 01 deschis la Banc Post Timisoara * fila CEC in
contul autoritatii contractante sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de
asigurari, care se prezinta in original* prin virament bancar.
n orice situatie dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai trziu la data si ora-limita de depunere
a ofertelor.
Dovada constituirii garantiei de participare se va prezenta pna la data limita de depunere a ofertelor.Ofertele care nu sunt nsotite de
dovada constituirii garantiei pentru participare se vor respinge n cadrul sedintei de deschidere a ofertelor.
Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierznd suma constituita, atunci cnd acesta din urma
se afla n oricare din urmatoarele situatii:
a) si retrage oferta n perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilita cstigatoare :
* nu constituie garantia de buna executie asa cum este stabilit in documentatia de atribuire si contract;
* refuza sa semneze contractul de achizitie publica n perioada de valabilitate a ofertei.
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da

Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de lucrari : 5% din valoarea contractului fara TVA ( 2,5 % pentru IMM uri)
- garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate
de asigurari , care devine anexa la contract
sau
- garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din facturile emise de executant n conditiile art.46, alin (1) (9) din
Hotarrea Guvernului nr.394/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
sectorial/acordului cadru din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Buget de stat

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr
99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de
servicii nr 100/2016;
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro

d) Ordinul Ministrului Transporturilor nr.290/2000.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului


Autoritatea contractanta va exclude din procedura astfel :
I.Ofertantii,tertii sustinatori asociatii si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca n situatiile prevazute la art.177,178 si 180 din Legea
nr.99/2016. Modalitatea de ndeplinire prin care se poate demonstra ndeplinirea cerintei : se va completa DUAE de catre operatorii
economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza celor asumate
prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante dor de catre ofertantul situat pe primul loc.Aceste
documente pot fi :
1.Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul consolidat ( buget
local,buget de stat,etc.) la momentul prezentarii;
2.Cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau supraveghere al respectivului
operator economic, sau a celor cu putere de reprezentare,de decizie sau de control n cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul
constatator emis de ORC;
3.Dupa caz, documente care sa demonstreze faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.179,alin (2),
art.180 alin (2), art.184 din Legea 66/2016 privind achizitiile publice;
4. Alte documente edificatoare,dupa caz.
Situatia prevazuta la art. 73 din Legea nr.99/2016. Persoanele din cadrul Sucursalei Regionale de Cai Ferate Timisoara cu functie de decizie
n ceea ce priveste organizarea,derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt : Ing.Simu-Alexandru Ion Directorul Sucursalei ;
Ec.Floristeanu Mihaela Director adjunct economic;Ing.Ion Stoichescu Sef Divizie Investitii;Jr.Vat Mihaela Sef Oficiu Juridic;Ing.Gurza
Vasile Sef Serviciu Achizitii Publice.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 19-08-2016 10:44 Pagina 3/7


Fisa de date
Persoane juridice/fizice romane/straine :
Cerinta obligatorie:
Cerinta obligatorie:
-Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lnga Tribunalul teritorial, (in original ;copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea
conform cu originalul), iar informatiile cuprinse n certificat sa fie actuale la data prezentarii acestuia si din care sa rezulte ca:
* domeniul de activitate al ofertantului cuprinde si obiectul procedurii;
-Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de nregistrare n conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca
operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla n nici una din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea
profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.Modalitatea prin care poate fi demonstrata ndeplinirea cerintei : se va
completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele
justificative care probeaza ndeplinirea celor asumate prin DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau n cazul ofertantilor
straini, documente echivalente emise n tara de rezidenta urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre
ofertnatul siutuat pe locul I n clasamentul intermediar ntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
-Autorizatie de furnizor feroviar si Agrement tehnic AFER pentru serviciul de proiectare n domeniul infrastructurii feroviare si pentru executie
lucrari de : constructii, reparatii de cale ferata, constructii,reparatii si ntretinere linii de cale ferata, constructii,reparatii si ntretinere instalatii
SCB, constructii,reparatii si ntretinere instalatii LC+PCV, constructii,reparatii si ntretinere instalatii TTR. Modalitatea prin care poate fi
ndeplinita cerinta este completarea DUAE a de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente
situatiei lor. Acestea trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii lor si se vor depune doar de catre ofertantul clasat pe locul I n
clasamentul intermediar ntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor ( conform prevederilor Ordinului Minstrului Transporturilor nr. 290/2000 );
-Ofertantul cstigator are obligativitatea de a prezenta un angajament prin care, in cazul expirarii autorizatiei de furnizor feroviar sau
agrement tehnic feroviar pe perioada de derulare a contractului, va proceda la prelungirea valabilitatii acestora, in termen util, din proprie
initiativa, aducand acest fapt si la cunostiinta autoritatii contractante.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
a) experienta similara Completarea DUAE n conformitate cu Notificarea nr.240/2016.
Prezentarea unei liste de lucrari similare executate in ultimii 5 ani. Documentele solicitate (certificari de buna executie pentru cele
mai importante lucrari, perioada si locul executiei lucrarilor,
modul de indeplinire a obligatiilor, beneficiari, indiferent daca
acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati.) n
sustinerea cerintei se vor prezenta doar la solicitarea autoritatii si
doar de catre ofertantul clasat pe primul loc n clasamentul
intermediar ntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
b)Ofertantul sa demonstreze ca n ultimii 5 ani a executat si dus la bun Documentele solicitate se vor prezenta la solicitarea autoritatii
sfarsit lucrari similare n valoare cumulata de minim 4.500.000 (lei fara TVA) contractante. Completarea DUAE n conformitate cu Notificarea
la nivelul a cel putin 1 (un) contract/maximum 3 ( trei ) contracte. nr.240/2016. Documentele solicitate n sustinerea cerintei se vor
Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt prezenta doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea
autoritati contractante sau clienti privati, valoarea,perioada si locul executiei evaluarii ofertelor.
lucrarilor si se va preciza daca aceste lucrari au fost efectuate n
conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la
bun sfrsit.
c) Informatii privind subcontractantii Documentele se vor prezenta la solicitarea autoritatii
n cazul n care un ofertant subcontracteaza parti din contract si este contractante. Completarea DUAE n conformitate cu Notificarea
declarat cstigator, va depune nainte de ncheierea contractului cu nr.240/2016. Documentele solicitate n sustinerea cerintei se vor
autoritatea contractanta contractul ncheiat ntre ofertant si subcontractant si prezenta doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea
care se constituie anexa la contractul de achizitie. nlocuirea unui evaluarii ofertelor.
subcontractant dupa ncheierea contractului de achizitie publica se poate
face numai cu aprobarea autoritatii contractante,fara a se modifica
propunerea tehnica sau financiara.
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 19-08-2016 10:44 Pagina 4/7


Fisa de date
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste:

- criteriile mentionate in continuare

Criterii Pondere Punctaj maxim

1 Pretul ofertei 85.00% 85.00

Descriere: Componenta financiara : Pentru oferta cu cel mai mic pret se acorda punctajul maxim alocat, respectiv 85 puncte

Algoritm de calcul: Pentru celelalte oferte, punctajul se calculeaza cu formula:


Pf n = (Pret minim / Pret n ) x punctajul maxim alocat
unde:
Pf n = punctajul financiar pentru oferta n;
Pret n= pretul ofertei n;
Pret minim = cel mai mic pret dintre toate ofertele;
2 Componenta 15.00% 15.00
tehnica :Perioada de
garantie ofertata
Descriere: Pentru perioada de garantie cea mai mare, dar nu mai putin de 36 luni, se acorda punctajul maxim alocat
factorului de evaluare (15 puncte)
Algoritm de calcul: Pentru alta perioada de garantie, se acorda punctajul astfel:
Pn = (perioada n / perioada max ) x punctajul maxim alocat.
Pentru perioada de garantie cea mai mare, dar nu mai putin de 36 luni, se acorda punctajul maxim alocat factorului de
evaluare (15 puncte)
( ) Intra in licitatie electronica / reofertare ( ) Direct proportional ( ) Invers proportional

Punctaj maxim: 100.00

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta


3/1/5/194/2016

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
120 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Prin oferta tehnica depusa, ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii lucrarilor care urmeaza a fi prestate cu cerintele prevazute
n Caietul de sarcini printr-un comentariu aticol cu articol al prevederilor Caietului de sarcini.
-graficul de executie ;
-alte documente solicitate prin Caietul de sarcini ( se vor prezenta la solicitarea comisiei de analiza a ofertelor ).
- Ofertantii au obligatia sa indice n cadrul propunerii tehnice faptul ca la elaborarea ofertei au tinut cont de obliga?iile relevante din
domeniile mediului, social ?i al rela?iilor de munca.
. Operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind reglementarile la conditiile de munca si protectia muncii de la Ministerul
Muncii,Familiei,Protectiei Sociale si Persoanelor Vrstnice, Str.Dem. I. Dobrescu nr.2-4,Sector 1 Bucuresti,Romnia.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Ofertantii trebuie sa prezinte formularul de oferta indicat n Sectiunea Formulare (Formularul 10 C din Formulare).
Data pentru care se determina echivalenta leu/euro: data n care se va publica anuntul de participare ( la cursul BNR )
La nivelul propunerii finaciare, fiecare operator economic va cuprinde, ca element constitutiv si distinct al acesteia, valoarea rezultata
in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute (comunicat de autoritatea contractanta conform celor precizate la sectiunea II.1.5) la
valoarea propunerii finaciare constituite/depuse (fara diverse si neprevazute ; cheltuieli pentru expertiza si proiectare si organizarea de
santier). n cadrul memoriul tehnic aferent achizitiei Reparatie capitala pod km 397+886 linia 100 Orsova - Jimbolia, faza expertiza, DALI
si documentatie pentru obtinerea avizelor, acordurilor legale si autorizatiei de construire, societatea care a ntocmit documentatia a ales
doua solutii pentru executia lucrarii. n urma analizarii acestora Sucursala Regionala de Cai Ferate Timisoara a ales solutia nr.2, fapt pentru
care ofertantii vor trebui sa ia n considerare pentru ntocmirea ofertei doar SOLUTIA NR.2
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 19-08-2016 10:44 Pagina 5/7


Fisa de date
Nu se accepta oferte alternative. Ofertele vor fi depuse on-line folosind facilitatile oferite in acest sens de SEAP, n sectiunile respective,
atasat prezentei proceduri de achizitie pe site-ul www.e-licitatie.ro. Ofertantii vor trebui sa fie inregistrati in sistem. Toate documentele care
fac parte din oferta candidatilor vor purta in mod obligatoriu semnatura electronica. Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel incat oferta
sa fie transmisa in SEAP pana la data limita de depunere a ofertelor, mentionata in cadrul anuntului de participare. Oferta va cuprinde 4
fisiere separate: Fisier 1 - Documentele de inscriere;; Fisier 2 - Propunerea tehnica; Fisier 3 - Propunerea financiara. Ofertantul va anexa in
fisierul 1 un opis al tuturor documentelor prezentate in oferta, din care sa rezulte documentele cuprinse in fiecare fisier.
Documentele de inscriere care vor fi depuse sunt urmatoarele:
1. Cerere de participare la procedura
2. Imputernicirea scrisa, prin care reprezentantul operatorului economic este autorizat sa angajeze ofertantul in procedura pentru incheierea
acordului cadru/contractului sectorial. Imputernicirea va fi insotita de o copie a actului de identitate al persoanei imputernicite (buletin de
identitate, carte de identitate, pasaport).
3. Garantia de participare Nota: In cazul instrumentelor de garantare emise de societati bancare sau de societati de asigurari, acestea, pe
langa incarcarea in SEAP in format electronic, vor fi transmise in original la sediul Sucursala Regionala CF Timisoara, str. Garii, nr.2,
Timisoara, Serviciul Achizitii Publice, cam. 232 cel mai tarziu pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. n conditiile art.228 alin (4)
din Lege, eventualele neconcordante cu privire la ndeplinirea conditiilor de forma a garantiei de participare, inclusiv cele privind cuantumul
si valabilitatea, se vor clarifica de comisia de evaluare cu ofertantii n maximum 3 zile lucratoare de la data limita de depunere a ofertelor.
Entitatea contractanta nu-si asuma raspunderea pentru garantia de participare depusa/transmisa la o alta adresa decat cea stabilita in
anuntul/invitatia de participare. Garantia de participare care este primita dupa expirarea termenului limita pentru depunere se returneaza.
4. Documente care atesta inregistrarea si faptul ca, ofertantul este IMM. n cazul n care, din motive tehnice, nu este posibila transmiterea
anumitor documente n format electronic prin intermediul SEAP, documentele respective se transmit autoritatii contractante prin posta la
adresa Sucursala Regionala CF Timisoara, str. Garii, nr.2, Timisoara, Serviciul de Achizitii Publice, jud. Timis, Serviciul Achizitii Publice,
tel./fax. 0256/494158, camera 232.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 19-08-2016 10:44 Pagina 6/7


Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII


In conditiile in care in urma evaluarii ofertelor conform criteriului de atribuire se inregistreaza doua sau mai multe oferte la egalitate pe primul
loc se va proceda la solicitarea unei noi oferte de pret prin intermediul SEAP. Pentru demonstrarea ndeplinirii criteriilor de calificare prevazute
n Fisa de Date a achizitiei, ofertantul are dreptul si obligatia de a prezenta initial doar documentul unic european (DUAE) accesand urmatorul
link:https//ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Prin acest document se confirma ca sunt indeplinite cerintele de calificare astfel
cum au fost solicitate n documentatia de atribuire. Se vor completa ulterior documentele dupa cum urmeaza: -ofertantul are obligatia de a
prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma ndeplinirea cerintelor de calificare, atunci cnd primeste din
partea autoritatii contractante o solicitare n acest sens, n termenul prevazut n respectiva solicitare. Acest termen nu va mai mic de 3 zile
lucratoare. Autoritatea contractanta se va asigura ca ofertantul a carei oferta este declarata cstigatoare a prezentat, nu mai trziu de
ncheierea raportului procedurii de atribuire, certificatele/documentele solicitate. -n cazul unei oferte comune, situatia personala si capacitatea
de exercitare trebuie dovedite de fiecare dintre asociati n parte, iar cerintele privind situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau
profesionala vor fi ndeplinite prin cumul. Solicitarile de clarificari si raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor face in SEAP utilizand
facilitatile oferite in acest sens de sistem. Modul de calcul al ofertei va fi : Ptn = Pfn+Pn,unde :
I.Pretul ofertei :
a) Pentru oferta cu cel mai mic pret se acorda punctajul maxim alocat, respectiv 85 puncte;
b) Pentru celelalte oferte, punctajul se calculeaza cu formula:
Pf n = (Pret minim / Pret n ) x punctajul maxim alocat
unde:
Pf n = punctajul financiar pentru oferta n;
Pret n= pretul ofertei n;
Pret minim = cel mai mic pret dintre toate ofertele;

II.Componenta tehnica :
Descriere:
a) Pentru perioada de garantie cea mai mare, dar nu mai putin de 36 luni, se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare (15 puncte);
b) Pentru alta perioada de garantie, se acorda punctajul astfel:
Pn = (perioada n / perioada max ) x punctajul maxim alocat.
c) Pentru o perioada de garantie sub 36 luni oferta va fi declarata neconforma iar pentru o perioada de garantie mai mare de 60 de luni nu se
acorda punctaj suplimentar peste cel maxim. Descriere:
a) Pentru perioada de garantie cea mai mare, dar nu mai putin de 36 luni, se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare (15 puncte);
b) Pentru alta perioada de garantie, se acorda punctajul astfel:
Pn = (perioada n / perioada max ) x punctajul maxim alocat.
c) Pentru o perioada de garantie sub 36 luni oferta va fi declarata neconforma iar pentru o perioada de garantie mai mare de 60 de luni nu se
acorda punctaj suplimentar peste cel maxim.
Ptn va fi punctajul total al ofertei n; Pfn va fi pretul ofertei n; iar Pn va fi punctajul aferent perioadei de garantie acordate lucrarilor ( conform
celor precizate n fisa de date la cap.IV.2.1 criterii de atribuire )

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Pers. vat. poate contesta actul si/sau rec. dreptului pretins ori a interesului legitim n conditiile Legii nr.101/2016 privind functionarea CNSC
despre un act al AC consid. nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Sucursala Regionala de Cai Ferate Timisoara Oficiul Juridic

Adresa postala: Str.garii nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300166, Romania, Tel. +40 256494158, Fax: +40 256494158

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 19-08-2016 10:44 Pagina 7/7